Sony | MHC-ECL99BT | Sony MHC-ECL99BT Naudojimo instrukcijos

4-541-952-21(1) (LT)
Namų garso sistema
Naudojimo instrukcijos
MHC-ECL99BT/MHC-ECL77BT
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba
elektros smūgio pavojų, saugokite
šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies
šaltinių (pvz., degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite prietaisą nuo skysčio lašų ar
purslų, nedėkite ant jo daiktų su skysčiu,
pvz., vazų.
Prietaiso negalima statyti uždaroje
erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba
uždaroje spintelėje.
Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas
maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite
į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės
elektros lizdą. Pastebėję įrenginio
veikimo trikčių nedelsdami atjunkite
maitinimo kištuką nuo kintamosios
srovės elektros lizdo.
Saugokite maitinimo elementus arba
prietaisus su maitinimo elementais
nuo labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas
nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas prie
kintamosios srovės lizdo.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius
prietaisus padidėja pavojus akims.
Šis prietaisas yra 1 KLASĖS LAZERINIS
gaminys. Ši žymė yra prietaiso išorėje,
jo užpakalinėje dalyje.
2LT
Panaudotų maitinimo elementų
ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo
elemento arba jo pakuotės
esantis simbolis reiškia,
kad gaminio ir maitinimo
elemento negalima išmesti
kaip buitinių atliekų. Ant kai
kurių maitinimo elementų kartu su šiuo
simboliu gali būti nurodytas ir cheminio
elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu
maitinimo elementu, šį maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninės priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas ir elektros bei
elektrotechnikos įranga būtų tinkamai
utilizuoti, panaudotus gaminius
pristatykite į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau
jie būtų perdirbti. Informacijos apie
kitus maitinimo elementus rasite
skyriuje, kuriame aprašoma, kaip
saugiai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus
atiduokite į panaudotų maitinimo
elementų surinkimo punktą, kad vėliau
jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar
maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį
arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Klientų dėmesiui: toliau pateikta
informacija aktuali tik šalyse,
kuriose taikomos ES direktyvos,
parduodamai įrangai.
Šis gaminys yra pagamintas
„Sony Corporation“ (1-7-1 Konan
Minato‑ku Tokyo, 108-0075 Japan) arba
šios įmonės vardu. Užklausas, ar gaminys
atitinka Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui
šiuo adresu: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Jei turite klausimų dėl
techninės priežiūros arba garantijos,
kreipkitės atskiruose techninės
priežiūros arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Namų garso sistema yra skirta
kompaktiniuose diskuose,
USB įrenginiuose įrašytai muzikai
atkurti, muzikai perkelti į USB
įrenginius, radijo stočių transliacijoms
ir BLUETOOTH įrenginiuose įrašytai
muzikai klausyti.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia,
kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos
1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas
nuostatas.
Daugiau informacijos žr. URL:
http://www.compliance.sony.de/
Pastabos dėl dviejų sluoksnių diskų
Dviejų sluoksnių diskas – tai gaminys,
kuriame sujungiamos vienoje pusėje
įrašyta DVD medžiaga ir kitoje pusėje
įrašyta skaitmeninė garso medžiaga.
Tačiau garso medžiagos pusė neatitinka
kompaktinio disko (CD) standarto, todėl
negalima užtikrinti šio gaminio atkūrimo.
Muzikos diskai, užkoduoti
naudojant autorių teisių apsaugos
technologijas
Šis gaminys yra skirtas kompaktinio disko
(CD) standartą atitinkantiems diskams
atkurti. Pastaruoju metu kai kurios įrašų
kompanijos prekiauja įvairiais muzikos
diskais, užkoduotais naudojant autorių
teisių apsaugos technologijas. Atminkite,
kad kai kurie iš šių diskų neatitinka
kompaktinio disko (CD) standarto ir gali
nepavykti jų paleisti šiuo leistuvu.
3LT
Turinys
Dalių ir valdiklių vadovas............ 5
Darbo pradžia
Saugus sistemos prijungimas.... 8
Maitinimo elementų įdėjimas.... 9
Laikrodžio nustatymas............... 9
Apie maitinimo valdymą............ 9
Kiti veiksmai
Papildomo garso
komponento naudojimas......... 24
Garso reguliavimas................... 24
Ekrano režimo keitimas............ 25
Laikmačių naudojimas............. 25
Papildoma informacija
Diskas
CD / MP3 diskų leidimas.......... 10
Imtuvas
Radijo klausymasis....................12
USB įrenginys
Prieš naudojant USB įrenginį.....13
Muzikos perkėlimas iš disko..... 14
Failo atkūrimas..........................15
BLUETOOTH įrenginys
Apie belaidę technologiją
BLUETOOTH.............................. 18
Kaip klausytis muzikos
belaidžiu būdu iš
BLUETOOTH įrenginio............... 18
Kaip nustatyti BLUETOOTH
garso kodekus.......................... 22
BLUETOOTH budėjimo
režimo nustatymas................... 22
BLUETOOTH signalo įjungimas
arba išjungimas........................ 23
„SongPal“ naudojimas
per BLUETOOTH........................ 23
4LT
Informacija apie suderinamus
įrenginius.................................. 27
Nesklandumų šalinimas........... 27
Pranešimai................................ 32
Atsargumo priemonės............. 32
Specifikacijos............................ 34
Informacija apie licencijas
ir prekių ženklus....................... 37
Dalių ir valdiklių vadovas
Šiame vadove daugiausia aiškinama, kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą,
bet tuos pačius veiksmus galima atlikti ir naudojant taip pat arba panašiai
pavadintus įrenginio mygtukus.
Įrenginys
Šiaurės Amerikai, Europai, Rusijai
ir Australijai skirti modeliai
Viduriniams Rytams,
Afrikai ir Lotynų Amerikai
skirti modeliai
Apie apsaugos nuo vaikų funkciją
Įrenginio mygtukus, išskyrus mygtuką  (įjungta / budėjimo režimas), galite
užrakinti, kad atsitiktinai jų nepaspaustumėte. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę
įrenginio mygtuką  (stabdyti), kol ekrane bus parodytas užrašas LOCK ON arba
LOCK OFF. Įrenginio mygtukai, išskyrus , bus užrakinti arba atrakinti.
5LT
Nuotolinio valdymo pultas
Mygtukas TUNING+ / TUNING–
Paspauskite norėdami nustatyti
pageidaujamą stotį.
Mygtukas  (grįžti atgal) /
 (eiti į priekį)
Paspauskite norėdami pasirinkti
garso takelį arba failą.
Mygtukas  (sukti atgal) /
 (greitai sukti į priekį)
Paspauskite norėdami rasti
pageidaujamą garso takelio
arba failo vietą.
Nuotolinio valdymo pultas:
Mygtukas PRESET+ / PRESET–
Paspauskite norėdami pasirinkti
iš anksto nustatytą radijo stotį.
Mygtukas
+/
–
(pasirinkti aplanką) (10, 15 psl.)
Paspauskite norėdami pasirinkti
aplanką.
Įrenginys: mygtukas
PRESET+ / PRESET–
Paspauskite norėdami pasirinkti
iš anksto nustatytą radijo stotį.
Mygtukas 
(įjungta / budėjimo režimas)
Paspauskite norėdami įjungti
arba išjungti sistemą.
Nuotolinio valdymo pultas:
mygtukas  /  /  / 
Paspauskite norėdami
pasirinkti elementą.
Mygtukas MEGA BASS (24 psl.)
Paspauskite norėdami sukurti
labiau dinaminį garsą.
Mygtukas  OPEN/CLOSE
Paspauskite norėdami atidaryti
arba uždaryti diskų dėklą.
 Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
 Įrenginys: valdiklis VOLUME
Pasukite norėdami
reguliuoti garsumą.

(ženklas N) (psl. 20)
Nurodoma artimojo lauko ryšio
(NFC) lietimo vieta.
Mygtukas REC TO USB (14 psl.)
Paspauskite norėdami perkelti
muziką iš disko į prijungtą
papildomą USB įrenginį.
6LT
 Įrenginys: mygtukas ENTER
Nuotolinio valdymo pultas:
mygtukas
Paspauskite norėdami įvesti /
patvirtinti nuostatas.
Nuotolinio valdymo pultas:
mygtukas VOLUME +*/–
Paspauskite norėdami
reguliuoti garsumą.

(USB) prievadas
Prijunkite papildomą USB įrenginį.
 Lizdas AUDIO IN
(Šiaurės Amerikai, Europai, Rusijai
ir Australijai skirti modeliai)
Lizdai AUDIO IN L/R
(Viduriniams Rytams, Afrikai ir
Lotynų Amerikai skirti modeliai)
Prijunkite išorinį garso
komponentą.
 BLUETOOTH (psl. 19)
ˋˋPaspauskite norėdami pasirinkti
BLUETOOTH funkciją.
ˋˋLaikykite nuspaudę, kad suaktyvintumėte BLUETOOTH susiejimą
veikiant funkcijai BLUETOOTH.
Įrenginys: indikatorius
BLUETOOTH (psl. 18)
 Įrenginys: mygtukas EQ
Nuotolinio valdymo pultas:
mygtukas EQ +/EQ – (24 psl.)
Paspauskite norėdami pasirinkti
iš anksto nustatytą garso efektą.
Mygtukas  (stabdyti)
ˋˋPaspauskite norėdami
sustabdyti atkūrimą.
ˋˋPaspauskite norėdami
sustabdyti muzikos perdavimą.
 Įrenginys: mygtukas 
(leisti / pristabdyti)
Paspauskite norėdami pradėti
arba pristabdyti atkūrimą.
Nuotolinio valdymo pultas:
mygtukas  (leisti)*
Paspauskite norėdami pradėti
atkūrimą.
Nuotolinio valdymo pultas:
mygtukas  (pristabdyti)
Paspauskite norėdami pristabdyti
atkūrimą.
Mygtukas FUNCTION
Paspauskite norėdami
pasirinkti funkciją.
 Mygtukas PLAY MODE/
TUNING MODE
ˋˋPaspauskite norėdami
pasirinkti CD, MP3 disko arba
USB įrenginio atkūrimo režimą
(10, 16 psl.).
ˋˋPaspauskite norėdami pasirinkti
derinimo režimą (12 psl.).
 Mygtukas REPEAT / FM MODE
ˋˋPaspauskite norėdami
suaktyvinti pakartotinio atkūrimo
režimą (10, 15 psl.).
ˋˋPaspauskite norėdami
pasirinkti FM priėmimo režimą
(monofoninį arba erdvinio garso)
(12 psl.).
Mygtukas OPTIONS
Paspauskite norėdami įeiti
į parinkčių meniu arba iš jų išeiti.
Mygtukas CLEAR (11, 17 psl.)
Paspauskite norėdami iš programų
sąrašo pašalinti paskutinį veiksmą.
Mygtukas RETURN
Paspauskite norėdami grįžti
į ankstesnį ekraną.
Mygtukas TUNER MEMORY
(12 psl.)
Paspauskite norėdami iš anksto
nustatyti radijo stotį.
 Mygtukas TUNER MEMORY
NUMBER (12 psl.)
Paspauskite norėdami pasirinkti
iš anksto nustatytą radijo stotį.
Mygtukas DISPLAY (25 psl.)
Paspauskite norėdami pakeisti
ekrane rodomą informaciją.
Mygtukas SLEEP (25 psl.)
Paspauskite norėdami nustatyti
išjungimo laikmatį.
Mygtukas TIMER MENU
(9, 25 psl.)
Paspauskite norėdami nustatyti
laikrodį ir paleidimo laikmatį.
* Ant nuotolinio valdymo pulto mygtukų
VOLUME + ir  yra liečiamasis taškas.
Valdydami sistemą, liečiamąjį tašką
naudokite kaip atskaitos tašką.
7LT
Darbo pradžia
Saugus sistemos prijungimas
MHC-ECL77BT
Šiaurės Amerikoje parduodamas modelis
 Į žemųjų dažnių garsiakalbį
 Į kairįjį garsiakalbį
 Į dešinįjį garsiakalbį
 Garsiakalbio laidas
(raudonos spalvos / )
 Garsiakalbio laidas
(juodos spalvos / )
 FM laidinė antena
(ištieskite horizontaliai)
 Rėminė AM antena (išskyrus Šiaurės
Amerikai skirtus modelius)
 Prie sieninio elektros lizdo
 SUBWOOFER (tik MHC-ECL99BT)
 FRONT SPEAKERS
(MHC‑ECL99BT) / SPEAKERS
(MHC‑ECL77BT)
Žemųjų dažnių garsiakalbio laidą
prijunkite prie lizdo SUBWOOFER.
Žemųjų dažnių garsiakalbį pastatykite
vertikaliai, kad geriau būtų atkuriami
bosai. Žemųjų dažnių garsiakalbį
statykite taip:
ˋant
ˋ
kietų grindų, kur neturėtų
kilti rezonanso.
ˋbent
ˋ
kelių centimetrų atstumu
nuo sienos.
ˋtoliau
ˋ
nuo kambario vidurio,
arba priešais sieną pastatykite
knygų lentyną, kad išvengtumėte
stovinčiųjų bangų susidarymo.
8LT
Prijunkite garsiakalbių laidus.
 ANTENNA
Įsitikinkite, kad jungiama antenos
jungtis nukreipta tinkama kryptimi.
Nustatydami anteną raskite gero
signalo priėmimo vietą ir padėtį.
Kad išvengtumėte triukšmo, anteną
laikykite toliau nuo garsiakalbių ir
maitinimo laidų.
 Maitinimas
Prijunkite maitinimo laidą prie
sieninio elektros lizdo.
Sistemos pernešimas į kitą vietą
Įsitikinkite, kad neįdėtas diskas ir
neprijungtas USB įrenginys, taip pat
nuo sieninio elektros lizdo atjunkite
maitinimo laidą.
Įdėkite R6 (AA dydžio) maitinimo
elementą (pridėtas) taip, kad jis atitiktų
poliškumą, kaip parodyta toliau.
1 Paspausdami  įjunkite
sistemą.
2 Paspausdami TIMER MENU
pasirinkite laikrodžio
nustatymo režimą.
Jei rodoma SELECT, kartotinai
spausdami / pasirinkite
CLOCK ir paspauskite (ENTER).
3 Kartotinai spausdami
 /  nustatykite valandas
ir paspauskite .
4 Atlikdami tuos pačius
Darbo pradžia
Maitinimo elementų
įdėjimas
Laikrodžio nustatymas
veiksmus nustatykite
minutes.
Pastabos dėl nuotolinio valdymo
pulto naudojimo
ˎˎĮprastai maitinimo elementą galima
naudoti maždaug šešis mėnesius.
ˎˎJei ilgą laiką nenaudosite nuotolinio
valdymo pulto, išimkite maitinimo
elementą, kad nesugadintumėte pulto dėl
maitinimo elemento nuotėkio ir korozijos.
Pastaba
Laikrodžio nustatymai prarandami atjungus
maitinimo laidą arba nutrūkus maitinimui.
Kaip įjungti laikrodį,
kai sistema išjungta
Paspauskite DISPLAY. Kelias sekundes
bus rodomas laikrodis.
Apie maitinimo valdymą
Numatyta, kad sistema turi būti
išjungta automatiškai, jei maždaug
15 min. neatliekama jokio veiksmo
arba nenustatoma garso signalo
išvesties. Išsamios informacijos žr.
„Kaip išjungti automatinę budėjimo
režimo funkciją“ (psl. 31).
9LT
Diskas
CD / MP3 diskų leidimas
Norėdami
Paspauskite
Pakeisti
atkūrimo
režimą
Sustabdę leistuvą
kartotinai spauskite
PLAY MODE /
TUNING MODE.
Galite pasirinkti
įprasto leidimo režimą
(FLDR (leidžiami visi
disko aplanke esantys
MP3 failai)), leidimo
atsitiktine tvarka režimą
(SHUF arba FLDRSHUF
(atsitiktine tvarka
leidžiami aplanko failai))
arba užprogramuoto
leidimo režimą
(PROGRAM).
1 Pasirinkite CD funkciją.
Paspauskite CD.
2 Įdėkite diską.
Paspausdami įrenginio mygtuką
 OPEN/CLOSE atidarykite diskų
dėklą, tada į diskų dėklą įdėkite
diską etikete į viršų.
3 Paspausdami įrenginio
mygtuką  OPEN/CLOSE
uždarykite diskų dėklą.
4 Paleiskite atkūrimą.
Paspauskite  (atkurti).
Kiti veiksmai
10LT
Norėdami
Paspauskite
Pristabdyti
atkūrimą
. Norėdami
tęsti atkūrimą
paspauskite .
Sustabdyti
atkūrimą
. Norėdami
tęsti atkūrimą
paspauskite .
Norėdami atšaukti
tęsiamą atkūrimą dar
kartą paspauskite .
Pasirinkti
MP3 disko
aplanką
Kartotinai spauskite
+/
–.
Pasirinkti
garso takelį
arba failą
/.
Rasti
konkrečią
garso
takelio arba
failo vietą
Kol atkuriama, laikykite
nuspaudę  / 
ir norimoje vietoje
mygtuką atleiskite.
Pasirinkti
kartotinį
leidimą
Kartotinai spauskite
REPEAT / FM MODE,
kol atsiras užrašas
REP ONE1), REP FLDR2)
arba REP ALL3).
REP ONE: kartojamas dabartinis garso
takelis arba failas.
2)
REP FLDR (tik MP3 diskai): kartojamas
dabartinis aplankas.
3)
REP ALL: kartojami visi garso takeliai
arba failai.
1)
Pastabos dėl MP3 diskų leidimo
ˎˎĮ diską, kuriame yra MP3 failų, neįrašykite
kitų failų arba nereikalingų aplankų.
ˎˎAplankai, kuriuose nėra MP3 failų,
praleidžiami.
ˎˎMP3 failai atkuriami tokia tvarka, kokia jie
įrašyti į diską.
ˎˎSistema gali leisti tik tuos MP3 failus,
kurių plėtinys .mp3.
ˎˎNet jei failo pavadinimo plėtinys tinkamas,
o tikrasis failas yra kitoks, leidžiant jį
galimas didelis triukšmas ir sistema gali
veikti netinkamai.
ˎˎDidžiausias leidžiamas skaičius:
ˋˋ 256 aplankai (įskaitant šakninį aplanką);
ˋˋ 999 MP3 failai;
ˋˋ 8 aplankų lygiai (failų medžio struktūra).
ˎˎNegalima užtikrinti suderinamumo su visa
MP3 užkodavimo / rašymo programine
įranga, įrašymo įrenginiu ir įrašomosiomis
laikmenomis. Leidžiant nesuderinamus
MP3 diskus gali girdėtis triukšmas, garso
įrašas gali būti atkuriamas su pertrūkiais
arba apskritai neleidžiamas.
Pastaba dėl kelių seansų diskų leidimo
Sistema gali atkurti tęstinius disko seansus,
kai jie įrašyti tokiu pačiu seanso formatu
kaip ir pirmasis seansas. Aptikusi kitokiu
seanso formatu įrašytą seansą, sistema
nebegali atkurti šio ir tolesnių seansų.
Atminkite, kad net jei seansai įrašyti tokiu
pačiu seanso formatu, kai kurių seansų gali
nepavykti atkurti.
Savo programos sukūrimas
(užprogramuotas leidimas)
1 Pasirinkite CD funkciją.
Paspauskite CD.
2 Pasirinkite leidimo režimą.
Kai leistuvas sustabdytas,
kartotinai spauskite PLAY MODE /
TUNING MODE, kol atsiras užrašas
PROGRAM.
Kaip atšaukti užprogramuotą
leidimą
Paspauskite PLAY MODE /
TUNING MODE.
Kaip iš užprogramuoto sąrašo
pašalinti paskutinį veiksmą
Sustabdę atkūrimą paspauskite CLEAR.
3 Pasirinkite norimo garso
Kartotinai spauskite  / ,
kol bus parodytas norimas garso
takelio arba failo numeris.
Pasirinkto
garso takelio
arba failo
numeris
Diskas
takelio ar failo numerį.
Visa pasirinkto
garso takelio
(tik CD-DA diskai)
leidimo trukmė
Programuodami konkrečiame
aplanke esančius MP3 failus,
kartotinai spausdami
 +/
 –
pasirinkite norimą aplanką,
o tada – norimą failą.
4 Užprogramuokite pasirinktą
garso takelį arba failą.
Paspausdami įeikite į pasirinktą
garso takelį arba failą.
5 Kartodami 3–4 veiksmus
užprogramuokite papildomus
garso takelius arba failus.
Iš viso galite užprogramuoti
iki 64 garso takelių arba failų.
6 Norėdami paleisti garso
takelių arba failų programą
paspauskite .
Atlikus kurį nors iš šių veiksmų
programa bus pašalinta:
ˋˋpakeitus funkciją;
ˋˋišjungus sistemą;
ˋˋatjungus maitinimo laidą;
ˋˋatidarius diskų dėklą.
Norėdami dar kartą paleisti tą pačią
programą paspauskite .
11LT
Imtuvas
Radijo klausymasis
1 Pasirinkite imtuvo funkciją.
Šiaurės Amerikoje parduodamas
modelis
Paspausdami TUNER
(arba kartotinai spausdami
įrenginio mygtuką FUNCTION)
pasirinkite FM funkciją.
Kiti modeliai
Kartotinai spausdami TUNER
(arba įrenginio mygtuką FUNCTION)
pasirinkite FM arba AM funkciją.
2 Derinkite.
Kaip ieškoti stočių automatiškai
Kartotinai spauskite PLAY MODE
/ TUNING MODE, kol atsiras
užrašas AUTO, o tada paspauskite
TUNING+ / TUNING–. Aptikus stotį
paieška automatiškai sustabdoma.
Išankstinis radijo stočių
nustatymas
1 Nustatykite norimą
radijo stotį.
2 Paspausdami
TUNER MEMORY pasirinkite
imtuvo atminties režimą.
3 Kartotinai spausdami
PRESET+ / PRESET–
pasirinkite norimą išankstinio
nustatymo numerį.
Jei pasirinktas išankstinio
nustatymo numeris yra priskirtas
kitai stočiai, vietoj jos nustatoma
nauja stotis.
4 Paspausdami
išsaugokite stotį.
5 Norėdami išsaugoti daugiau
stočių, kartokite 1–4 veiksmus.
Jei paieška nesustabdoma,
paspausdami  sustabdykite
paiešką ir suderinkite stotis
neautomatiškai
(kaip aprašyta toliau).
Kaip stotis derinti neautomatiškai
Kartotinai spauskite PLAY MODE /
TUNING MODE, kol atsiras užrašas
MANUAL, o tada kartotinai
spausdami TUNING+ / TUNING–
pasirinkite norimą radijo stotį.
Įjungus RDS paslaugas teikiančią
stotį, ekrane rodomas stoties
pavadinimas
(tik Europai skirtuose modeliuose).
Patarimas
Norėdami sumažinti silpnos FM erdvinio
garso radijo stoties statinį triukšmą,
kartotinai spausdami REPEAT / FM MODE
(kol atsiras užrašas MONO) išjunkite erdvinio
garso priėmimą. Erdvinio garso efekto
nebebus, tačiau pagerės signalo priėmimas.
12LT
Iš anksto nustatytos stotys
saugomos apie pusę dienos net
atjungus maitinimo laidą arba
sutrikus maitinimui.
Šiaurės Amerikoje parduodamas
modelis
Galite iš anksto nustatyti net
20 FM stočių.
Kiti modeliai
Galite iš anksto nustatyti net
20 FM ir 10 AM stočių.
Kaip nustatyti iš anksto nustatytą
radijo stotį
Jei radijo stotį užregistravote priskyrę
1–4 išankstinio nustatymo numerį,
ją įjungsite tiesiog paspausdami
atitinkamą TUNER MEMORY NUMBER
(nuo 1 iki 4), kai nustatyta imtuvo
funkcija.
Jei registruodami radijo stotį priskyrėte
išankstinio nustatymo numerį 5 arba
didesnį, kartotinai spauskite PLAY
MODE / TUNING MODE, kol atsiras
užrašas PRESET, o tada paspausdami
PRESET+ / PRESET– pasirinkite norimą
išankstinio nustatymo numerį.
USB įrenginys
Prieš naudojant
USB įrenginį
Suderinamų USB įrenginių sąrašą
žr. dalyje „Informacija apie
suderinamus įrenginius“ (psl. 27).
(„Apple“ įrenginius su šia sistema
galima naudoti tik prijungus juos
BLUETOOTH ryšiu.)
Kaip naudoti sistemą kaip
maitinimo elementų kroviklį
Sistemą galima naudoti kaip
įkraunamųjų USB įrenginių maitinimo
elementų kroviklį.
Prijunkite USB įrenginį prie
(USB) prievado.
Įkrauti pradedama prijungus
USB įrenginį prie (USB) prievado.
Išsamesnės informacijos žr. prie USB
įrenginio pridėtame naudotojo vadove.
Pastabos
USB įrenginys
ˎˎJei būtina prijungti USB kabelį, junkite
tą USB kabelį, kuris yra pridėtas prie
norimo prijungti USB įrenginio. Išsamios
informacijos apie naudojimą žr. prie
norimo prijungti USB įrenginio pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
ˎˎAtsižvelgiant į prijungto USB įrenginio tipą
gali tekti gana ilgai palaukti, kol atsiras
užrašas SEARCH.
ˎˎNejunkite sistemos ir USB įrenginio
USB šakotuvu.
ˎˎPrijungus USB įrenginį sistema nuskaito
visus USB įrenginyje esančius failus.
Jei USB įrenginyje yra daug aplankų
arba failų, USB įrenginio nuskaitymas
gali užtrukti.
ˎˎNaudojant kai kuriuos prijungtus USB
įrenginius, sistemos vykdomas veiksmas
gali šiek tiek užtrukti.
ˎˎNegalima užtikrinti suderinamumo su visa
kodavimo / rašymo programine įranga.
Jei USB įrenginyje esantys garso failai
buvo užkoduoti naudojant nesuderinamą
programinę įrangą, leidžiant šiuos failus
galimas triukšmas, garsas gali būti su
pertrūkiais arba gali iš viso nepavykti
paleisti failų.
ˎˎŠi sistema gali nepalaikyti visų prijungto
USB įrenginio funkcijų.
ˎˎPerkėlimo arba trynimo metu neatjunkite
USB įrenginio. Taip darydami galite
sugadinti įrenginyje esančius duomenis
arba patį įrenginį.
13LT
Muzikos perkėlimas
iš disko
Muziką iš disko (CD-DA arba MP3
disko) galite perkelti veikiant toliau
nurodytiems sistemos perkėlimo
režimams.
CD SYNC perkėlimas: iš CD-DA disko
perkeliami visi CD-DA garso takeliai.
MP3 aplanko perkėlimas: iš MP3
disko perkeliami konkrečiame aplanke
esantys MP3 failai.
REC1 perkėlimas: iš disko perkeliamas
tuo metu leidžiamas garso takelis arba
MP3 failas.
1 Pasirinkite CD funkciją.
Paspauskite CD.
2 Prijunkite USB įrenginį prie
(USB) prievado.
3 Įdėkite diską, kurį
norite perkelti.
4 Pasiruoškite perkelti.
Jei perkeliamas CD SYNC,
pereikite prie 5 veiksmo.
5 Paspauskite įrenginio
mygtuką REC TO USB.
Ekrane atsiras užrašas READY.
6 Paspauskite
.
Bus pradėta perkelti, o tada ekrane
atsiras užrašas USB REC.
Nebaigus perkelti neatjunkite
USB įrenginio.
Baigus perkelti ekrane atsiras
užrašas COMPLETE ir bus sukurti
MP3 formato garso failai.
Kaip sustabdyti perdavimą
Paspauskite .
Aplankų ir failų kūrimo taisyklės
Jei perkeliate į USB įrenginį, aplankas
MUSIC sukuriamas kaip ROOT
poaplankis. Šiame aplanke MUSIC,
atsižvelgiant į perkėlimo būdą ir šaltinį,
kuriami aplankai ir failai (žr. toliau).
CD SYNC perkėlimas
Perkėlimo Aplanko pa- Failo pavašaltinis
vadinimas
dinimas
CD-DA
„CDDA001“* „TRACK001“*
Perkeliant MP3 aplanką
Norėdami perkelti konkrečiame
aplanke esančius MP3 failus,
+/
–
kartotinai spausdami
pasirinkite norimą aplanką.
Tada pradėkite atkūrimą ir
vieną kartą paspauskite .
Įsitikinkite, kad ekrane sustojo
praėjęs leidimo laikas.
Perkeliant REC1 režimu
Paspausdami  /  pasirinkite
norimą perkelti garso takelį arba
MP3 failą ir pradėkite atkūrimą.
Norėdami perkelti konkrečiame
aplanke esantį MP3 failą,
kartotinai spausdami
+/
–
pasirinkite norimą aplanką, o tada
paspausdami  /  pasirinkite
norimą perkelti MP3 failą.
Tada pradėkite atkūrimą.
14LT
MP3 aplanko perkėlimas
Perkėlimo Aplanko pa- Failo pavašaltinis
vadinimas
dinimas
MP3
Toks pat kaip perkėlimo
šaltinio
REC1 perkėlimas
Perkėlimo Aplanko pa- Failo pavašaltinis
vadinimas
dinimas
MP3
„MP3_REC1“ Toks pat
kaip
perkėlimo
šaltinio
CD-DA
„CD_REC1“
„TRACK001“*
* Tada aplankų ir failų numeriai priskiriami
serijiniu būdu.
Pastabos
Failo atkūrimas
Garso formatai, kuriuos galima atkurti
šia sistema, yra MP3 / WMA*.
* Failų, kuriuose taikoma DRM
(Digital Right Management
(skaitmeninis teisių valdymas))
autorių teisių apsauga, šia sistema
paleisti negalima.
Iš internetinės muzikos
parduotuvės atsisiųstų failų šia
sistema atkurti negalima.
1 Pasirinkite USB funkciją.
Paspauskite USB.
2 Prijunkite USB įrenginį prie
(USB) prievado.
3 Paleiskite atkūrimą.
Paspauskite .
Pastaba dėl turinio, kurio autorių
teisės saugomos
Kiti veiksmai
Perkeltą muziką galima naudoti tik
asmeniniais tikslais. Norint naudoti muziką
kitais tikslais būtina gauti autorių teisių
savininkų leidimą.
Norėdami
Paspauskite
Pristabdyti
atkūrimą
. Norėdami
tęsti atkūrimą
paspauskite .
Sustabdyti
atkūrimą
. Norėdami
tęsti atkūrimą
paspauskite  1).
Norėdami atšaukti
tęsiamą atkūrimą dar
kartą paspauskite .
Pasirinkti
aplanką
Kartotinai spauskite
+/
–.
USB įrenginys
ˎˎJei pradedate perkelti sistemai veikiant
leidimo atsitiktine tvarka arba pakartotinio
leidimo režimu, pasirinktas leidimo
režimas automatiškai pakeičiamas
į įprasto leidimo režimą.
ˎˎCD-TEXT informacija į sukurtus MP3 failus
neperduodama. Ši sistema nepalaiko
CD-TEXT standarto.
ˎˎPerkėlimas automatiškai sustabdomas, jei:
ˋˋ perkėlimo metu USB įrenginyje
nebelieka vietos;
ˋˋ pasiekiamas maksimalus USB įrenginyje
esančių garso failų ir aplankų skaičius,
kurį sistema gali atpažinti.
ˎˎJei USB įrenginyje jau yra bandomas
perduoti aplankas arba failas,
prie pavadinimo pridedamas eilės
numeris, o pirminis aplankas arba
failas neperrašomas.
ˎˎPerkeliant nespauskite nuotolinio
valdymo pulto arba įrenginio mygtukų,
kad perkėlimo nesustabdytumėte.
Pasirinkti failą /.
Rasti vietą
faile
Kol atkuriama, laikykite
nuspaudę  / 
ir norimoje vietoje
mygtuką atleiskite.
Pasirinkti
kartotinį
leidimą
Kartotinai spauskite
REPEAT / FM MODE,
kol atsiras užrašas
REP ONE2), REP FLDR3)
arba REP ALL4).
15LT
Norėdami
Paspauskite
Pakeisti
atkūrimo
režimą
Sustabdę USB įrenginį
kartotinai spauskite
PLAY MODE /
TUNING MODE.
Galite pasirinkti
įprasto leidimo režimą
(FLDR (leidžiami visi
USB įrenginio aplanke
esantys failai)), leidimo
atsitiktine tvarka
režimą (SHUF arba
FLDRSHUF (atsitiktine
tvarka leidžiami
aplanko failai)) arba
užprogramuoto
leidimo režimą
(PROGRAM).
Leisdama VBR MP3 / WMA failus sistema
gali tęsti atkūrimą nuo kitos vietos.
2)
REP ONE: kartojamas dabartinis failas.
3)
REP FLDR: kartojamas dabartinis aplankas.
4)
REP ALL: kartojami visi USB įrenginyje
esantys failai.
1)
Pastabos
ˎˎSistema negali leisti garso failų iš
USB įrenginio šiais atvejais:
ˋˋ kai garso failų skaičius aplanke
viršija 999;
ˋˋ kai bendrasis garso failų skaičius
USB įrenginyje viršija 999;
ˋˋ kai aplankų skaičius USB įrenginyje
viršija 256 (įskaitant aplanką ROOT
ir tuščius aplankus).
Šie skaičiai gali skirtis atsižvelgiant
į failų ir aplankų struktūrą. Į USB įrenginį,
kuriame yra garso failų, neįrašykite kitų
tipų failų arba nereikalingų aplankų.
ˎˎSistema gali atkurti iki 8 lygių
aplankų struktūrą.
ˎˎFailai ir aplankai rodomi tokia tvarka,
kokia jie buvo sukurti USB įrenginyje.
ˎˎAplankai, kuriuose nėra garso failų,
praleidžiami.
ˎˎToliau nurodyti garso formatai, kurių
galima klausytis naudojant šią sistemą:
ˋˋ MP3: failo plėtinys .mp3;
ˋˋ WMA: failo plėtinys .wma.
Atminkite, kad net jei failo pavadinimas
baigiasi tinkamu failo plėtiniu, o tikrasis
failas skiriasi, leidžiant šį failą gali kilti
didelis triukšmas arba galimas gedimas.
16LT
Kaip iš USB įrenginio ištrinti garso
failus arba aplankus
1 Pasirinkite USB funkciją.
Paspauskite USB.
2 Prijunkite USB įrenginį prie
(USB) prievado.
3 Kartotinai spausdami  / 
arba
+/
– pasirinkite
norimą ištrinti garso failą arba
aplanką ir paleiskite atkūrimą.
4 Paspauskite OPTIONS.
5 Kartotinai spausdami
/ pasirinkite ERASE ir
paspauskite .
6 Paspausdami  /  pasirinkite
FOLDER arba FILE ir
paspauskite .
Ekrane pradės mirksėti ERASE??.
7 Paspauskite
.
Ekrane atsiras užrašas COMPLETE.
Savo programos sukūrimas
(užprogramuotas leidimas)
1 Pasirinkite USB funkciją.
Paspauskite USB.
2 Pasirinkite leidimo režimą.
Kai leistuvas sustabdytas,
kartotinai spauskite PLAY MODE /
TUNING MODE, kol atsiras užrašas
PROGRAM.
Kaip atšaukti
užprogramuotą leidimą
Paspauskite PLAY MODE /
TUNING MODE.
Kaip iš užprogramuoto sąrašo
pašalinti paskutinį veiksmą
Sustabdę atkūrimą paspauskite CLEAR.
3 Pasirinkite norimo
failo numerį.
Kartotinai spauskite  / ,
kol atsiras norimas failo numeris.
Programuodami konkrečiame
aplanke esančius MP3 / WMA
failus, kartotinai spausdami
 +/
 – pasirinkite norimą
aplanką, o tada pasirinkite
norimą failą.
USB įrenginys
Pasirinkto failo numeris
4 Užprogramuokite
pasirinktą failą.
Paspausdami įeikite
į pasirinktą failą.
5 Kartodami 3–4 veiksmus
užprogramuokite papildomus
failus. Iš viso galite
užprogramuoti iki 64 failų.
6 Norėdami paleisti failų
programą .
Atlikus kurį nors iš šių veiksmų
programa bus pašalinta:
ˋˋpakeitus funkciją;
ˋˋišjungus sistemą;
ˋˋatjungus maitinimo laidą.
Norėdami dar kartą paleisti tą pačią
programą paspauskite .
17LT
BLUETOOTH įrenginys
Apie belaidę
technologiją BLUETOOTH
Belaidė technologija BLUETOOTH yra
mažo nuotolio belaidė technologija,
užtikrinanti belaidį duomenų ryšį
tarp skaitmeninių įrenginių. Belaidė
technologija BLUETOOTH veikia apie
10 m atstumu.
Palaikomi BLUETOOTH versija,
profiliai ir kodekai
Palaikoma BLUETOOTH versija:
ˎˎ standartinė versija BLUETOOTH 3.0
Palaikomi BLUETOOTH profiliai:
ˎˎ A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile (išplėstinis garso
paskirstymo profilis))
ˎˎ AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile (garso ir vaizdo
nuotolinio valdymo profilis))
ˎˎ SPP (Serial Port Profile
(serijinio prievado profilis))
Palaikomi BLUETOOTH kodekai:
ˎˎ SBC (Sub Band Codec
(plačiajuosčio ryšio kodekas))
ˎˎ AAC (Advanced Audio Coding
(patobulintas garso kodavimas))
(išskyrus Šiaurės Amerikai
skirtus modelius)
18LT
Kaip klausytis muzikos
belaidžiu būdu iš
BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH įrenginyje įrašytos
muzikos galima klausyti naudojant
belaidį ryšį.
Apie BLUETOOTH indikatorių
BLUETOOTH indikatorius įsižiebia
arba mirksi mėlynai, nurodydamas
BLUETOOTH būseną.
Sistemos
būsena
Indikatoriaus
būsena
BLUETOOTH
budėjimo
režimas
Lėtai mirksi
BLUETOOTH
susiejimas
Greitai mirksi
BLUETOOTH
prijungimas
Mirksi
Užmegztas
BLUETOOTH
ryšys
Dega
Kaip išjungti BLUETOOTH indikatorių
Nustatykite BLUETOOTH signalo
išjungimo nuostatą (psl. 23).
Šios sistemos susiejimas su
BLUETOOTH įrenginiu
Siejimas yra veiksmas, kai BLUETOOTH
įrenginiai vienas kitą užregistruoja iš
anksto. Kartą atlikus porinį sujungimą,
daugiau to daryti nereikia. Jei įrenginys
yra NFC palaikantis išmanusis
telefonas, neautomatiniu būdu porinio
sujungimo vykdyti nereikia.
1 BLUETOOTH įrenginį
padėkite 1 metro atstumu
nuo sistemos.
2 Paspausdami BLUETOOTH
pasirinkite funkciją
BLUETOOTH.
Pastaba
Jei užmegztas BLUETOOTH ryšys,
nutraukite BLUETOOTH ryšį. Žr. „Kaip
nutraukti BLUETOOTH ryšį“ (psl. 21).
3 Ne trumpiau kaip 5 sekundes
palaikykite nuspaudę
BLUETOOTH.
Ekrane pradės mirksėti PAIRING.
ryšį naudodami
BLUETOOTH įrenginį.
Baigus susieti ir sukūrus
BLUETOOTH ryšį ekrane atsiranda
užrašas BT AUDIO.
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį,
susiejus ryšys gali būti užmegztas
automatiškai.
Pastabos
ˎˎGalima susieti ne daugiau kaip 8
BLUETOOTH įrenginius. Susiejus 9-ą
BLUETOOTH įrenginį, seniausiai susietas
įrenginys panaikinamas.
ˎˎAtsižvelgiant į įrenginį, prieigos raktas gali
būti vadinamas prieigos kodu, PIN kodu,
PIN numeriu, slaptažodžiu ar kt.
ˎˎPo maždaug 5 minučių sistemos porinio
sujungimo budėjimo režimo būsena
atšaukiama. Jei atlikti porinio sujungimo
nepavyko, pakartokite procedūrą nuo
1 veiksmo.
ˎˎNorėdami susieti su kitu BLUETOOTH
įrenginiu, pakartokite 1–6 veiksmus.
Kaip atšaukti susiejimo operaciją
Paspauskite BLUETOOTH.
BLUETOOTH įrenginys
Jei pasirinkta BLUETOOTH funkcija,
kai sistemoje nėra siejimo
informacijos, sistema automatiškai
pradeda veikti siejimo režimu.
6 Sukurkite BLUETOOTH
4 Atlikite susiejimo
procedūrą naudodami
BLUETOOTH įrenginį.
Išsamios informacijos ieškokite prie
BLUETOOTH įrenginio pridėtose
naudojimo instrukcijose.
5 BLUETOOTH įrenginio
ekrane pasirinkite įrenginio
modelio numerį.
Pvz., pasirinkite
SONY:MHC-ECL99BT arba
SONY:MHC-ECL77BT.
Jei BLUETOOTH įrenginiui reikia
prieigos rakto, įveskite 0000.
19LT
Prijungimas prie išmaniojo
telefono vienu palietimu (NFC)
Palietus sistemą su NFC suderinamu
išmaniuoju telefonu, sistema
automatiškai:
ˋįjungia
ˋ
funkciją BLUETOOTH;
ˋsusiejama;
ˋ
ˋužmezga
ˋ
BLUETOOTH ryšį.
Kas yra NFC?
NFC (Near Field Communication
(artimojo lauko ryšys)) yra
technologija, užtikrinanti belaidį
artimojo nuotolio ryšį tarp įvairių
įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų
ir IC lustų. Naudojantis funkcija
NFC duomenų ryšį galima lengvai
užmegzti priglaudžiant atitinkamą
NFC palaikančių įrenginių vietą.
Suderinami išmanieji telefonai
Išmanieji telefonai su įtaisytąja
NFC funkcija (OS: „Android“
2.3.3 arba naujesnė versija,
išskyrus „Android 3.x“)
2 Paleiskite programėlę
„NFC Easy Connect“
išmaniajame telefone.
Įsitikinkite, kad rodomas
programėlės ekranas.
3 Laikykite priglaudę išmanųjį
telefoną prie sistemos
N žymos, kol išmanusis
telefonas pradės vibruoti.
1 Atsisiųskite ir
įdiekite programėlę
„NFC Easy Connect”.
„Google Play™“ raskite ir
atsisiųskite nemokamą „Android™“
programėlę „NFC Easy Connect“
arba pasiekite ją naudodami toliau
pateiktą dvimatį kodą. Gali būti
taikomi duomenų perdavimo
mokesčiai.
Tiesioginės prieigos
dvimatis kodas*
* Naudokite dvimačių kodų
skaitytuvo programėlę.
Užmegzkite ryšį vykdydami
išmaniojo telefono ekrane
rodomas instrukcijas.
Kai BLUETOOTH ryšys bus
užmegztas, BLUETOOTH
indikatorius nustos mirksėti ir
liks degti. Ekrane atsiras užrašas
BT AUDIO.
Išmanųjį telefoną kaip garso
šaltinį galite pakeisti kitu su NFC
suderinamu BLUETOOTH įrenginiu.
Išsamios informacijos ieškokite prie
BLUETOOTH įrenginio pridėtose
naudojimo instrukcijose.
Patarimas
Pastabos
ˎˎProgramėlė siūloma ne visose šalyse
ir (arba) regionuose.
ˎˎAtsižvelgiant į išmanųjį telefoną,
NFC funkciją gali būti leidžiama
naudoti neįdiegus programėlės.
Tokiu atveju veiksmai ir specifikacijos
gali skirtis. Išsamios informacijos
žr. išmaniojo telefono naudojimo
instrukcijoje.
20LT
Jei susiejimas ir BLUETOOTH ryšys nutrūksta,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
ˋˋ Iš naujo paleiskite „NFC Easy Connect“
ir lėtai perbraukite išmaniuoju
telefonu N žymą.
ˋˋ Jei naudojate rinkoje platinamą išmaniojo
telefono dėklą, jį nuimkite.
Kaip klausytis muzikos
iš BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH įrenginį galima valdyti
prijungus BLUETOOTH įrenginį prie
sistemos naudojant AVRCP.
Prieš leisdami muziką patikrinkite, ar:
ˋįjungta
ˋ
BLUETOOTH įrenginio
funkcija BLUETOOTH;
ˋįvykdytas
ˋ
susiejimas.
Kaip atkurti muziką iš NFC
palaikančio BLUETOOTH įrenginio
1 Paspausdami BLUETOOTH
pasirinkite funkciją
BLUETOOTH.
Ekrane atsiras užrašas BT AUDIO.
BLUETOOTH įrenginiu.
Automatiškai bus prisijungta
prie paskutinį kartą prijungto
BLUETOOTH įrenginio.
Jei įrenginys neprijungiamas,
užmegzkite BLUETOOTH ryšį iš
BLUETOOTH įrenginio.
3 Paspauskite .
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį,
ˋˋgali tekti dukart paspausti .
ˋˋatkūrimą iš garso šaltinio
gali tekti paleisti naudojant
BLUETOOTH įrenginį.
Pastabos
ˎˎKai sistema nėra sujungta su jokiu
BLUETOOTH įrenginiu, paspaudus 
sistema automatiškai prisijungs prie
paskutinį kartą prijungto BLUETOOTH
įrenginio.
ˎˎJei mėginsite prie sistemos prijungti kitą
BLUETOOTH įrenginį, šiuo metu prijungtas
BLUETOOTH įrenginys bus atjungtas.
Priglauskite telefoną prie sistemos
N žymos, kad būtų užmegztas
BLUETOOTH ryšys.
Naudodami išmanųjį telefoną
paleiskite atkūrimą iš garso šaltinio.
Išsamios informacijos apie atkūrimą
žr. išmaniojo telefono naudojimo
instrukcijoje.
Kaip nutraukti BLUETOOTH ryšį
ĄĄNaudojant NFC palaikančius
BLUETOOTH įrenginius
1 Paspauskite OPTIONS.
2 Kartotinai spausdami  / 
pasirinkite DISCONNECT ir
paspauskite .
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį,
sustabdžius atkūrimą BLUETOOTH
ryšys gali būti nutrauktas
automatiškai.
ĄĄNaudojant NFC palaikančius
išmaniuosius telefonus
Dar kartą priglauskite išmanųjį
telefoną prie sistemos N žymos.
Kaip ištrinti visą susiejimo
registracijos informaciją
BLUETOOTH įrenginys
2 Nustatykite ryšį su
Kaip atkurti muziką iš NFC
palaikančio išmaniojo telefono
Norint ištrinti visą susiejimo
registravimo informaciją, reikia atkurti
gamyklinius sistemos nustatymus.
Žr. „Kaip atkurti gamyklinius
sistemos nustatymus“ (psl. 31).
21LT
Kaip nustatyti
BLUETOOTH
garso kodekus
(išskyrus Šiaurės Amerikai
skirtą modelį)
1 Paspausdami BLUETOOTH
pasirinkite funkciją
BLUETOOTH.
Ekrane atsiras užrašas BT AUDIO.
Pastaba
Jei užmegztas BLUETOOTH ryšys,
nutraukite BLUETOOTH ryšį. Žr. „Kaip
nutraukti BLUETOOTH ryšį“ (psl. 21).
2 Paspauskite OPTIONS.
3 Kartotinai spausdami
 /  pasirinkite BT:AAC
ir paspauskite .
4 Kartotinai spausdami
 /  pasirinkite ON arba OFF
ir paspauskite .
ˎˎ ON: jei BLUETOOTH įrenginys
palaiko patobulinto garso
kodavimo (AAC) funkciją,
pasirinkite šį nustatymą.
ˎˎ OFF: jei BLUETOOTH įrenginys
palaiko tik plačiajuosčio ryšio
kodeką (SBC), pasirinkite šį
nustatymą.
Pastaba
Pasirinkus AAC bus atkuriamas aukštos
kokybės garsas. Jei įrenginiu nepavyksta
klausytis AAC garso, pasirinkite OFF.
22LT
BLUETOOTH budėjimo
režimo nustatymas
Kai nustatytas BLUETOOTH budėjimo
režimas, užmezgus BLUETOOTH ryšį
su BLUETOOTH įrenginiu, sistema
įjungiama automatiškai.
1 Paspauskite OPTIONS.
2 Kartotinai spausdami
 /  pasirinkite BT:STBY
ir paspauskite .
3 Kartotinai spausdami  / 
pasirinkite ON arba OFF ir
paspauskite .
Kai įjungtas BLUETOOTH budėjimo
režimas, sistema laukia, kol bus
užmegztas BLUETOOTH ryšys,
net jei sistema išjungta. Kai bus
užmegztas BLUETOOTH ryšys,
sistema automatiškai įsijungs.
Patarimas
Kad budėjimo režimu (ekologišku režimu)
veikianti sistema naudotų mažiau energijos,
BLUETOOTH budėjimo režimą reikia išjungti.
BLUETOOTH signalo
įjungimas arba
išjungimas
„SongPal“ naudojimas
per BLUETOOTH
Kai įjungtas sistemos BLUETOOTH
signalas, galite prisijungti prie
sistemos iš sujungto BLUETOOTH
įrenginio naudodami visas funkcijas.
Pagal numatytuosius nustatymus
BLUETOOTH signalas yra įjungtas.
Apie programėlę
Šiuos veiksmus atlikite naudodami
įrenginio mygtukus.
(išskyrus Šiaurės Amerikai
skirtą modelį)
Šiam modeliui skirtą programėlę
rasite parduotuvėse „Google Play“
ir „App Store“. Raskite nemokamą
programėlę „SongPal“ ir ją atsisiųskite,
o tada nuodugniau išnagrinėkite
patogias funkcijas.
Maždaug 5 sekundes palaikykite
nuspaudę EQ ir ENTER.
Ekrane atsiras užrašas BT ON
arba BT OFF.
Pastabos
BLUETOOTH įrenginys
ˎˎKai BLUETOOTH signalas išjungtas,
šių operacijų atlikti nepavyks:
ˋˋ susieti su BLUETOOTH įrenginiu;
ˋˋ nustatyti BLUETOOTH garso kodekų;
ˋˋ nustatyti BLUETOOTH budėjimo režimo;
ˋˋ naudoti „SongPal“ per BLUETOOTH.
ˎˎKai BLUETOOTH signalas išjungtas,
ši sistema negali būti aptikta ir
negalima užmegzti ryšio naudojant
kitą BLUETOOTH įrenginį.
23LT
Kiti veiksmai
Papildomo garso
komponento naudojimas
1 Paruoškite garso šaltinį.
Analoginiu garso laidu
(nepridedamas) prijunkite
papildomą garso komponentą
prie lizdo (-ų) AUDIO IN.
2 Kartotinai spauskite
VOLUME –, kol ekrane atsiras
užrašas VOL MIN.
3 Pasirinkite garso
priėmimo funkciją.
Paspauskite AUDIO IN.
4 Paleiskite atkūrimą.
Pradėkite prijungto komponento
atkūrimą ir sureguliuokite garsumą.
Pastaba
Jei prijungto komponento garsumo lygis
per žemas, sistema gali automatiškai įjungti
budėjimo režimą. Atitinkamai sureguliuokite
komponento garsumą. Žr. „Kaip išjungti
automatinę budėjimo režimo funkciją“
(31 psl.).
24LT
Garso reguliavimas
Norėdami
Paspauskite
Reguliuoti
garsumą
VOLUME +/–.
Sukurti
dinamiškesnį
garsą
MEGA BASS.
Nustatyti
garso efektą
EQ + / EQ – kartotinai,
kol bus parodytas
norimas garso efektas.
Ekrano režimo keitimas
Norėdami
Paspauskite
Keisti ekrane
rodomą
informaciją*
DISPLAY kartotinai,
kai sistema įjungta.
* Pvz., galite peržiūrėti tokią informaciją
kaip garso takelio numeris, failo / aplanko
pavadinimas, albumo pavadinimas ir
atlikėjo vardas.
Sistemoje veikia toliau nurodytas
ekrano režimas.
Ekrano
režimas
Kai sistema išjungta
Energijos
taupymo
režimas
Ekranas išjungiamas,
kad būtų taupoma
energija. Laikrodis
ir toliau veikia.
Pastabos dėl ekrane pateikiamos
informacijos
Sistemoje yra dvi laikmačio funkcijos.
Jei naudojate abu laikmačius,
pirmenybė teikiama išjungimo
laikmačiui.
Išjungimo laikmatis
Galite užmigti klausydami muzikos.
Ši funkcija veikia net ir tada,
kai laikrodis nenustatytas.
Kelis kartus paspauskite SLEEP.
Pasirinkus AUTO, sistema automatiškai
išsijungs sustojus atkūrimui iš esamo
disko arba USB įrenginio arba po
100 minučių.
Paleidimo laikmatis
Galite prabusti su iš anksto nustatytu
laiku paleidžiama muzika iš CD,
FM, AM stoties arba USB įrenginio
(išskyrus Šiaurės Amerikai skirtus
modelius).
Įsitikinkite, kad nustatėte laikrodį.
1 Paruoškite garso šaltinį.
Paruoškite garso šaltinį ir
paspausdami VOLUME + / –
sureguliuokite garsumą.
2 Pasirinkite laikmačio
Kiti veiksmai
ˎˎŽenklai, kurių neįmanoma parodyti,
vaizduojami kaip „_“.
ˎˎToliau pateikta informacija nerodoma:
ˋˋ bendrasis MP3 disko ir USB įrenginio
leidimo laikas;
ˋˋ likęs MP3 / WMA failo leidimo laikas.
ˎˎToliau pateikta informacija rodoma
netinkamai:
ˋˋ MP3 / WMA failo, užkoduoto naudojant
VBR (kintantį dažnį bitais), praėjęs
leidimo laikas;
ˋˋ aplankų ir failų pavadinimai, kurių
išplėtimo formatas neatitinka ISO9660
1 lygio / 2 lygio standartų.
Laikmačių naudojimas
nustatymo režimą.
Paspauskite TIMER MENU.
Jei laikrodis nenustatytas, sistema
veiks laikrodžio nustatymo režimu.
Tokiu atveju nustatykite laikrodį.
3 Nustatykite paleidimo
laikmatį.
Kartotinai spausdami  / 
pasirinkite PLAY SET ir
paspauskite .
4 Nustatykite atkūrimo
pradžios laiką.
Kartotinai spausdami  / 
nustatykite valandas ir paspauskite
. Atlikdami tą pačią procedūrą
nustatykite minutes.
5 Atlikite 4 veiksme aprašytą
procedūrą, kad nustatytumėte
atkūrimo sustabdymo laiką.
25LT
6 Pasirinkite garso šaltinį.
Kartotinai spauskite  / , kol bus
parodytas norimas garso šaltinis,
o tada paspauskite .
7 Išjunkite sistemą.
Paspauskite . Sistema
automatiškai įjungiama iš
anksto nustatytu laiku.
Jei iš anksto nustatytu laiku
sistema yra įjungta, paleidimo
laikmatis suaktyvintas nebus.
Neatlikite jokių veiksmų su
sistema nuo sistemos įsijungimo
laiko iki atkūrimo pradžios.
Kaip patikrinti nustatymą
1 Paspauskite TIMER MENU.
2 Kartotinai spausdami
 /  pasirinkite SELECT,
o tada paspauskite .
3 Kartotinai spausdami  / 
pasirinkite PLAY SEL, o tada
paspauskite .
Kaip atšaukti laikmatį
Kartokite „Kaip patikrinti nustatymą“
nurodytus veiksmus, kol atlikus
3 veiksmą atsiras OFF, o tada
paspauskite .
Kaip pakeisti nuostatą
Pradėkite nuo „Laikmačių naudojimas“
nurodyto 1 veiksmo.
Patarimas
Paleidimo laikmačio nuostata taikoma tol,
kol jos neatšaukiate patys.
26LT
Papildoma informacija
Nesklandumų šalinimas
Informacija apie
suderinamus įrenginius
1 Patikrinkite, ar maitinimo
Apie palaikomus USB įrenginius
2 Raskite jums kilusią
ˎˎ Ši sistema palaiko tik
„Mass Storage Class“ USB įrenginius.
ˎˎ Ši sistema palaiko tik FAT
suformatuotus USB įrenginius
(išskyrus „exFAT“).
ˎˎ Kai kurie USB įrenginiai su šia
sistema gali neveikti.
Apie BLUETOOTH ryšį su „iPhone“
ir „iPod touch“
problemą toliau pateiktame
sąraše ir atlikite nurodytus
taisymo veiksmus.
Jei problemos išspręsti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Jei ekrane rodoma PROTECT
Nedelsdami atjunkite maitinimo
laidą ir dingus užrašui PROTECT
patikrinkite tai, kas nurodyta toliau.
ˎˎ Ar naudojate tik su sistema
pateiktus garsiakalbius?
ˎˎ Ar niekas neužstoja sistemos
ventiliacijos angų?
Jei patikrinę nustatėte, kad viskas
gerai, iš naujo prijunkite
maitinimo laidą ir įjunkite sistemą.
Jei problemos išspręsti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Jei ekrane rodoma
OVER CURRENT
Kilo problemų dėl elektros srovės
lygio iš (USB) prievado. Išjunkite
sistemą ir atjunkite USB įrenginį
nuo (USB) prievado. Įsitikinkite,
kad nėra USB įrenginio problemų.
Jei šis pranešimas rodomas ir
toliau, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Papildoma informacija
Skirta naudoti su
ˋˋ„iPhone 5s“
ˋˋ„iPhone 5c“
ˋˋ„iPhone 5“
ˋˋ„iPhone 4s“
ˋˋ„iPhone 4“
ˋˋ„iPod touch“ (5-osios kartos)
ˋˋ„iPod touch“ (4-osios kartos)
ir garsiakalbių laidai
prijungti tinkamai.
27LT
Bendroji informacija
Nepavyksta įjungti sistemos.
ˎˎ Ar prijungtas maitinimo laidas?
Sistema netikėtai pradeda veikti
budėjimo režimu.
ˎˎ Tai nėra gedimas. Kai nenaudojate
sistemos arba nėra garso signalo
išvesties maždaug 15 min., sistema
automatiškai pradeda veikti
budėjimo režimu.
Žr. „Kaip išjungti automatinę
budėjimo režimo funkciją“ (31 psl.).
Netikėtai atšaukiamas laikrodžio
arba paleidimo laikmačio
nustatymo procesas.
ˎˎ Jei maždaug minutę neatliekama
jokių veiksmų, laikrodžio
nustatymas arba paleidimo
laikmačio nustatymas automatiškai
atšaukiamas. Iš naujo atlikite
veiksmus nuo pradžių.
Nėra garso.
ˎˎ Patikrinkite garsiakalbio jungtis.
ˎˎ Ar naudojate tik su sistema pateiktus
garsiakalbius?
ˎˎ Ar niekas neužstoja sistemos
ventiliacijos angų?
ˎˎ Gali būti, kad radijo stotis laikinai
sustabdė transliaciją.
Garsas sklinda iš vieno kanalo arba
nesuderintas kairiojo ir dešiniojo
garsiakalbių garsumas.
ˎˎ Garsiakalbius išdėstykite kuo
simetriškiau.
ˎˎ Prijunkite tik su sistema pateiktus
garsiakalbius.
Girdimas garsus ūžimas
arba triukšmas.
ˎˎ Perkelkite sistemą toliau nuo
triukšmo šaltinių.
ˎˎ Prijunkite sistemą prie kito sieninio
elektros lizdo.
ˎˎ Prie maitinimo laido prijunkite
triukšmo filtrą
(galima įsigyti atskirai).
28LT
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
ˎˎ Pašalinkite visas kliūtis tarp
nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio
nuotolinio valdymo jutiklio bei
pastatykite įrenginį toliau nuo
fluorescencinių lempų.
ˎˎ Nukreipkite nuotolinio valdymo
pultą į sistemos jutiklį.
ˎˎ Nuotolinio valdymo pultą naudokite
arčiau sistemos.
Neveikia nė vienas įrenginio
mygtukas, išskyrus , o ekrane
rodoma LOCK ON.
ˎˎ Įjungta apsaugos nuo vaikų funkcija.
Norėdami išjungti apsaugos nuo
vaikų funkciją laikykite nuspaudę
įrenginio mygtuką , kol ekrane
atsiras užrašas LOCK OFF.
Nepavyksta išimti disko, o ekrane
rodomas užrašas LOCKED.
ˎˎ Kreipkitės į „Sony“ pardavėją arba
vietos įgaliotąjį „Sony“ techninės
priežiūros centrą.
Ekrane rodoma SEARCH
arba READING.
ˎˎ Pranešimui dingus,
naudokite sistemą.
CD / MP3 diskas
Trūkinėja garsas arba nepavyksta
paleisti disko.
ˎˎ Švariai nušluostykite diską ir vėl
jį įdėkite.
ˎˎ Perkelkite sistemą ten, kur nėra
vibracijos (pvz., ant stabilaus stovo).
ˎˎ Garsiakalbius perkelkite toliau nuo
sistemos arba uždėkite juos ant
atskirų stovų. Kai nustatytas didelis
garsumas, dėl garsiakalbių vibracijos
gali trūkinėti garsas.
Atkūrimas pradedamas ne nuo pirmo
garso takelio.
ˎˎ Nustatykite įprastinį leidimo režimą.
Kol pradedama atkurti, užtrunka
ilgiau nei įprastai.
ˎˎ Leidžiant šiuos diskus gali tekti ilgiau
palaukti, kol bus pradėta atkurti:
ˋdiskas,
ˋ
kuriame įrašyta
sudėtinga medžio struktūra;
ˋdiskas
ˋ
įrašytas kelių
seansu režimu;
ˋdiskas,
ˋ
kurio įrašymas nebuvo
užbaigtas (diskas, į kurį galima
įtraukti duomenų);
ˋdiskas,
ˋ
kuriame yra daug aplankų.
USB įrenginys
Prijungto USB įrenginio
nepavyksta įkrauti.
ˎˎ Įsitikinkite, kad USB įrenginys
prijungtas patikimai.
Nėra garso.
ˎˎ USB įrenginys prijungtas netinkamai.
Išjunkite sistemą ir iš naujo prijunkite
USB įrenginį.
Sklinda triukšmas, garsas trūkinėja
arba yra iškraipomas.
ˎˎ Išjunkite sistemą ir iš naujo prijunkite
USB įrenginį.
ˎˎ Muzikos duomenys įrašyti su
triukšmu arba garsas yra iškraipytas.
Triukšmas galėjo būti įrašytas
per muzikos kūrimo procesą
naudojant šią sistemą arba
kompiuterį. Dar kartą sukurkite
muzikos duomenis.
ˎˎ Užkoduojant failus buvo
naudojamas mažas dažnis bitais.
Į USB įrenginį nusiųskite failų,
užkoduotų naudojant didesnį
dažnį bitais.
Ekrane pateikiama iškraipyta
informacija
ˎˎ Ženklai, kurių neįmanoma parodyti,
vaizduojami kaip „_“.
USB įrenginys neatpažįstamas.
ˎˎ Išjunkite sistemą, iš naujo
prijunkite USB įrenginį, tada vėl
įjunkite sistemą.
ˎˎ Žr. „Informacija apie suderinamus
įrenginius“ (27 psl.).
Perduodant įvyksta klaida.
ˎˎ Žr. „Informacija apie suderinamus
įrenginius“ (27 psl.).
ˎˎ USB įrenginys suformatuojamas
netinkamai. Informacijos, kaip
formatuoti, ieškokite USB įrenginio
naudojimo instrukcijoje.
ˎˎ Išjunkite sistemą ir atjunkite
USB įrenginį. Jei USB įrenginyje yra
įjungimo jungiklis, atjungę nuo
sistemos USB įrenginį išjunkite,
o tada vėl įjunkite. Tada iš naujo
atlikite perkėlimą.
ˎˎ Perkėlimo metu USB įrenginys
buvo atjungtas arba buvo išjungtas
maitinimas. Ištrinkite dalinai perkeltą
failą ir perkelkite jį dar kartą. Jei tai
nepadeda išspręsti problemos,
gali būti, kad USB įrenginys yra
sugedęs. Kaip išspręsti šią problemą,
žr. USB įrenginio naudojimo
instrukcijoje.
Papildoma informacija
USB įrenginys veikia netinkamai.
ˎˎ Prijungus nepalaikomą USB įrenginį
gali kilti toliau nurodytos problemos.
Žr. „Informacija apie suderinamus
įrenginius“ (27 psl.).
ˋUSB
ˋ
įrenginys neatpažįstamas.
ˋŠioje
ˋ
sistemoje nerodomi failų
arba aplankų pavadinimai.
ˋNegalima
ˋ
atkurti.
ˋTrūkinėja
ˋ
garsas.
triukšmas.
ˋGirdėti
ˋ
ˋSklinda
ˋ
iškraipytas garsas.
Ilgai rodoma SEARCH arba ilgai
trunka, kol pradedama atkurti.
ˎˎ Toliau nurodytais atvejais failų
nuskaitymas gali užtrukti.
ˋUSB
ˋ
įrenginyje yra per daug
aplankų arba failų.
struktūra yra labai sudėtinga.
ˋFailų
ˋ
atminties talpa.
ˋViršyta
ˋ
ˋVidinė
ˋ
atmintis fragmentuota.
29LT
Nepavyksta ištrinti USB įrenginyje
esančių garso failų arba aplankų.
ˎˎ Patikrinkite, ar USB įrenginys nėra
apsaugotas nuo rašymo.
ˎˎ Trynimo metu USB įrenginys buvo
atjungtas arba buvo išjungtas
maitinimas. Pašalinkite dalinai
ištrintą failą. Jei tai nepadeda
išspręsti problemos, gali būti,
kad USB įrenginys yra sugedęs.
Kaip išspręsti šią problemą, žr. USB
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
Nepradedama atkurti.
ˎˎ Išjunkite sistemą, iš naujo
prijunkite USB įrenginį, tada vėl
įjunkite sistemą.
ˎˎ Žr. „Informacija apie suderinamus
įrenginius“ (27 psl.).
ˎˎ Paspauskite , kad būtų
pradėta atkurti.
Atkūrimas pradedamas ne nuo pirmo
garso takelio.
ˎˎ Nustatykite įprastinį leidimo režimą.
Nepavyksta atkurti failų.
ˎˎ Gali būti, kad garso failų plėtiniai
netinkami. Ši sistema palaiko toliau
nurodytus failų plėtinius:
ˋMP3:
ˋ
failo plėtinys .mp3;
ˋWMA:
ˋ
failo plėtinys .wma.
ˎˎ Naudojant ne FAT16 arba FAT32
failų sistemas suformatuoti USB
saugojimo įrenginiai nepalaikomi.*
ˎˎ Jei naudojate suskaidytą
USB saugojimo įrenginį, galima
atkurti tik pirmojo skaidinio failus.
ˎˎ Užšifruotų, slaptažodžiais apsaugotų
ir pan. failų atkurti negalima.
* Sistema palaiko FAT16 ir FAT32, bet kai
kurie USB saugojimo įrenginiai gali
palaikyti ne visus FAT. Išsamesnės
informacijos žr. kiekvieno USB saugojimo
įrenginio naudotojo vadove arba
susisiekite su gamintoju.
30LT
Imtuvas
Girdimas garsus ūžimas ar triukšmas
arba negaunami stočių signalai.
ˎˎ Tinkamai prijunkite anteną.
ˎˎ Kad antena geriau priimtų signalus,
pabandykite padėti ją į kitą vietą
ir nukreipkite kita kryptimi.
ˎˎ Kad išvengtumėte triukšmo, anteną
laikykite toliau nuo garsiakalbių
ir maitinimo laidų.
ˎˎ Išjunkite netoliese esančią
elektros įrangą.
BLUETOOTH įrenginys
Nepavyksta susieti.
ˎˎ BLUETOOTH įrenginį perkelkite
arčiau sistemos.
ˎˎ Susieti gali nepavykti, jei aplink
sistemą yra kitų BLUETOOTH
įrenginių. Tokiu atveju kitus
BLUETOOTH įrenginius išjunkite.
ˎˎ Kai naudodami BLUETOOTH
įrenginį renkatės modelio numerį
(šios sistemos, įsitikinkite,
kad įvedate teisingą prieigos raktą.
Ryšys negalimas.
ˎˎ Bandomas jungti BLUETOOTH
įrenginys nepalaiko A2DP profilio ir
prijungti jo prie sistemos negalima.
ˎˎ Įjunkite BLUETOOTH įrenginio
funkciją BLUETOOTH.
ˎˎ Užmegzkite ryšį iš
BLUETOOTH įrenginio.
ˎˎ Panaikinta porinio sujungimo
registracijos informacija. Dar kartą
atlikite porinį sujungimą.
ˎˎ Atkurdami gamyklinius sistemos
nustatymus (psl. 31) panaikinkite
BLUETOOTH įrenginio porinio
sujungimo registracijos informaciją
ir dar kartą susiekite (psl. 19).
Garsas nutrūksta, keičiasi arba
prarandamas ryšys.
ˎˎ Sistema ir BLUETOOTH įrenginys yra
per toli vienas nuo kito.
ˎˎ Jei yra kliūčių tarp sistemos ir
BLUETOOTH įrenginio, jas pašalinkite
arba apeikite.
ˎˎ Jei yra įrangos, kuri sukuria
elektromagnetinę spinduliuotę,
pvz., veikia belaidis LAN, yra kitas
BLUETOOTH įrenginys arba
mikrobangų krosnelė, ją patraukite.
Per sistemą negirdėti garso
iš BLUETOOTH įrenginio.
ˎˎ Pirmiausia padidinkite BLUETOOTH
įrenginio garsą, tada sureguliuokite
garsumą mygtuku VOLUME + / –.
Kaip pakeisti AM derinimo intervalą
(išskyrus Šiaurės Amerikai,
Europai ir Rusijai skirtus modelius)
Numatytasis gamykloje nustatytas AM
stočių nustatymo intervalas yra 9 kHz
arba 10 kHz.
AM stočių nustatymo intervalą keiskite
naudodami įrenginio mygtukus.
1 Įjunkite bet kurią AM stotį.
2 Nuspauskite ir laikykite nuspaudę
įrenginio mygtuką MEGA BASS,
kol ekrane bus parodyta
530 (10 kHz) arba 531 (9 kHz).
Ištrinamos visos iš anksto
nustatytos AM stotys.
Jei sistema vis tiek veikia netinkamai,
atkurkite gamyklinius sistemos
nustatymus.
1 Atjunkite ir iš naujo prijunkite
maitinimo laidą, tada vėl
įjunkite sistemą.
2 Palaikykite nuspaudę
įrenginio mygtukus  ir EQ,
kol atsiras RESET.
Visi vartotojo sukonfigūruoti
nustatymai, pvz., iš anksto
nustatytos radijo stotys, susiejimo
registracijos informacija, laikmatis
ir laikrodis, bus atkurti nustatant
numatytuosius gamyklinius
nustatymus.
Kaip išjungti automatinę budėjimo
režimo funkciją
Šioje sistemoje yra automatinė
budėjimo režimo funkcija. Naudojant
šią funkciją budėjimo režimas
automatiškai įjungiamas, kai sistema
nenaudojama arba nėra garso signalo
išvesties maždaug 15 min.
Automatinė budėjimo režimo funkcija
yra įjungta pagal numatytuosius
nustatymus.
Kai sistema įjungta, palaikykite
nuspaudę , kol atsiras
AUTO STANDBY OFF.
Norėdami įjungti funkciją,
kartokite veiksmus, kol atsiras
AUTO STANDBY ON.
Papildoma informacija
Girdimas garsus ūžimas, triukšmas
arba garsas iškraipomas.
ˎˎ Jei yra kliūčių tarp sistemos ir
BLUETOOTH įrenginio, jas pašalinkite
arba apeikite.
ˎˎ Jei yra įrangos, kuri sukuria
elektromagnetinę spinduliuotę,
pvz., veikia belaidis LAN, yra kitas
BLUETOOTH įrenginys arba
mikrobangų krosnelė, ją patraukite.
ˎˎ Sumažinkite prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
Kaip atkurti gamyklinius
sistemos nustatymus
Pastabos
ˎˎAutomatinio budėjimo režimo funkcija
neveikia naudojant imtuvo funkciją.
ˎˎSistema gali automatiškai nepereiti
į budėjimo režimą šiais atvejais:
ˋˋ kai aptinkamas garso signalas;
ˋˋ atkuriant garso takelius arba failus;
ˋˋ kol veikia iš anksto nustatytas
paleidimo arba išjungimo laikmatis.
31LT
Pranešimai
DISC ERR
Įdėjote diską, kurio paleisti
nepavyksta.
ERROR
Muzikos į USB įrenginį nepavyksta
perduoti todėl, kad USB įrenginys yra
apsaugotas nuo įrašymo arba nebėra
vietos USB įrenginio atmintyje.
FULL
Bandėte užprogramuoti daugiau
nei 64 garso takelius arba
failus (veiksmus).
NO FILE
CD-R / CD-RW diskuose arba
USB įrenginyje nėra leistinų failų.
NO STEP
Visi užprogramuoti veiksmai
buvo ištrinti.
NO USB
Neprijungtas USB įrenginys
arba prijungtas nepalaikomas
USB įrenginys.
PLAY SET
Bandėte pasirinkti laikmatį,
kai paleidimo laikmatis nenustatytas.
PLS STOP
Vykstant atkūrimui paspaudėte
PLAY MODE / TUNING MODE.
SELECT
Veikiant laikmačiui paspaudėte
TIMER MENU.
TIME NG
Nustatytas vienodas paleidimo
laikmačio pradžios ir pabaigos laikas.
32LT
Atsargumo priemonės
Diskai, kuriuos ši sistema GALI leisti
ˎˎGarso CD
ˎˎCD-R / CD-RW (garso duomenys /
MP3 failai)
Diskai, kurių šia sistema leisti
NEGALIMA
ˎˎCD-ROM
ˎˎCD-R / CD-RW, kurie neįrašyti muzikos
CD formatu, atitinkančiu ISO9660 1 lygio /
2 lygio standartus
ˎˎKelių seansų režimu įrašyti CD-R / CD-RW,
kurie nebuvo užbaigti baigiant seansą
ˎˎPrastos įrašymo kokybės CD-R / CD-RW,
subraižyti ar nešvarūs CD-R / CD‑RW arba
nesuderinamu įrašymo įrenginiu įrašyti
CD-R / CD-RW
ˎˎTinkamai neužbaigti CD-R / CD-RW
ˎˎDiskai, kuriuose yra ne MPEG 1
„Audio Layer-3“ (MP3), o kitokių failų
ˎˎNestandartinės formos (pvz., širdelės,
kvadrato, žvaigždės) diskai
ˎˎDiskų, prie kurių prilipdyta lipnioji juostelė,
popierius arba lipdukas
ˎˎIšnuomotų arba panaudotų diskų
su antspaudais ir klijų likučiais už
antspaudo ribų
ˎˎDiskų, kurių etiketės atspausdintos
naudojant lipnų rašalą
Pastabos dėl diskų
ˎˎPrieš leisdami diską, nuvalykite jį šluoste
nuo vidurio link kraštų.
ˎˎNevalykite diskų tirpikliais, pvz., benzinu,
skiedikliu, valikliu arba vinilo plokštelėms
skirtu antistatiniu purškikliu.
ˎˎApsaugokite diskus nuo tiesioginės saulės
šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro
kanalų, arba nepalikite diskų tiesioginėje
saulės šviesoje stovinčiame automobilyje.
Sauga
ˎˎJei nenaudosite įrenginio ilgą laiką,
atjunkite maitinimo laidą nuo
sieninio elektros lizdo. Atjungdami
įrenginį traukite laikydami kištuką.
Niekada netraukite už laido.
ˎˎJei į sistemą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš
vėl naudodami duokite ją patikrinti
kvalifikuotiems specialistams.
ˎˎKintamosios srovės maitinimo laidą
galima pakeisti tik įgaliotajame techninės
priežiūros centre.
Vieta
ˎˎNemontuokite sistemos nuožulniai
arba tokiose vietose, kur itin karšta,
šalta, gausu dulkių, nešvaru, drėgna,
nepakankama ventiliacija, yra vibracijos,
patenka tiesioginių saulės spindulių arba
ryškios šviesos.
ˎˎBūkite atsargūs dėdami įrenginį arba
garsiakalbius ant specialiai apdorotų
(pvz., vaškuotų, dengtų aliejumi, lakuotų)
paviršių, nes gali atsirasti dėmių arba
pakisti paviršiaus spalva.
ˎˎSistemą perkėlus iš šaltos vietos į šiltą
arba pastačius itin drėgnoje patalpoje,
CD grotuvo objektyvo viduje gali susidaryti
drėgmė ir sistema gali sugesti. Jei taip
nutiktų, išimkite diską ir palikite sistemą
įjungtą maždaug pusvalandį, kol išgaruos
susikaupusi drėgmė.
Įkaitimas
ˎˎVeikiantis įrenginys gali įkaisti, bet tai yra
normalu ir nepavojinga.
ˎˎJei ilgai naudojote įrenginį nustatę didelį
garsumą, nelieskite korpuso, nes jis gali
būti įkaitęs.
ˎˎNeužblokuokite ventiliacijos angų.
Garsiakalbių sistema
Korpuso valymas
Sistemą valykite minkštu audiniu,
šiek tiek sudrėkintu švelniu plovikliu.
Nenaudokite šiurkščios šluostės, valymo
miltelių arba tirpiklio, pvz., skiediklio,
benzino arba alkoholio.
Apie BLUETOOTH ryšį
ˎˎNaudojami BLUETOOTH įrenginiai turi
būti nutolę vienas nuo kito ne didesniu
kaip 10 metrų atstumu (tarp jų neturi būti
kliūčių). Efektyvus ryšio diapazonas gali
sumažėti esant nurodytoms sąlygoms.
ˋˋ Kai tarp įrenginių, palaikančių
BLUETOOTH ryšį, yra asmuo, metalinis
objektas, siena arba kita kliūtis
ˋˋ Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN
ˋˋ Aplink naudojamas mikrobangų
krosneles
ˋˋ Vietose, kuriose yra kitų
elektromagnetinių bangų
Papildoma informacija
Ši garsiakalbių sistema nėra ekranuota
magnetiniu būdu, todėl netoliese
esančiuose TV komplektuose vaizdas gali
būti iškraipytas. Tokiu atveju išjunkite TV,
palaukite 15–30 min. ir vėl įjunkite.
Jei vaizdas nepagerėja, perkelkite
garsiakalbius toliau nuo TV.
ˎˎBLUETOOTH įrenginiai ir belaidis LAN
(IEEE 802.11b/g) naudoja tą patį dažnių
diapazoną (2,4 GHz). Naudojant
BLUETOOTH įrenginį prie belaidžiu
LAN veikiančio įrenginio, gali kilti
elektromagnetinių trikdžių. Todėl gali
sumažėti duomenų perdavimo greitis,
padidėti triukšmas arba gali nepavykti
prisijungti. Jei taip nutiktų, išbandykite
toliau pateiktus sprendimus.
ˋˋ Pamėginkite sujungti šią sistemą ir
BLUETOOTH įrenginį būdami bent
10 metrų atstumu nuo belaidžiu LAN
veikiančios įrangos;
ˋˋ Išjunkite belaidžio LAN įrangos
maitinimą, jei naudojamas BLUETOOTH
įrenginys yra arčiau nei per 10 metrų.
ˎˎŠios sistemos skleidžiamos radijo
bangos gali trikdyti kai kurių medicinos
įrenginių veikimą. Šie trikdžiai gali
sutrikdyti veikimą, todėl visada išjunkite
šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio
maitinimą toliau nurodytose vietose.
ˋˋ Ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje,
kur gali būtų degių dujų.
ˋˋ Prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
ˎˎŠi sistema palaiko BLUETOOTH
specifikaciją atitinkančias saugos funkcijas,
užtikrinančias saugumą, kai veikia
pasitelkus BLUETOOTH technologiją
užmegztas ryšys. Tačiau atsižvelgiant
į aplinką ir kitus veiksnius ši apsauga gali
būti nepakankama, todėl visada būkite
atsargūs, kai ryšį palaikote naudodami
BLUETOOTH technologiją.
ˎˎ„Sony“ neatsako už žalą arba kitus
nuostolius, patirtus nutekėjus informacijai,
kai ryšys palaikomas naudojant
BLUETOOTH technologiją.
ˎˎBLUETOOTH ryšys galimas ne su visais
BLUETOOTH įrenginiais, kurių profilis
sutampa su šios sistemos.
ˎˎPrie šios sistemos prijungti BLUETOOTH
įrenginiai turi atitikti „Bluetooth SIG,
Inc.“ apibrėžtą BLUETOOTH specifikaciją
ir ši atitiktis turi būti patvirtinta. Tačiau
net jei įrenginys atitinka BLUETOOTH
specifikaciją, kartais BLUETOOTH įrenginio
charakteristikos arba specifikacijos
lemia, kad nepavyksta prisijungti, skiriasi
valdymo būdas, ekranas arba veikimas.
ˎˎTriukšmą gali sukelti arba garsas gali
dingti dėl prie šios sistemos prijungto
BLUETOOTH įrenginio, ryšio aplinkos arba
aplinkos sąlygų.
33LT
Specifikacijos
Pagrindinis įrenginys
GARSO SISTEMOS GALIOS SPECIFIKACIJOS
IŠVESTIES GALIA IR BENDRASIS
IŠKRAIPYMAS
(Tik Jungtinėms Valstijoms
skirtas modelis)
Esant 3 omų apkrovoms, veikiant
abiems kanalams,
nuo 120  10 000 Hz; nominali
30 vatų minimali vieno kanalo
RMS galia, esant ne didesniam nei
0,7 proc. bendram harmoniniam
iškraipymui nuo 250 milivatų
nominalios išvesties.
Stiprintuvas
MHC-ECL99BT
JAV skirti modeliai:
Priekinis garsiakalbis:
Išvesties galia (norminė):
235 W + 235 W (vienam kanalui,
esant 3 omams, 1 kHz)
Žemųjų dažnių garsiakalbis:
Išvesties galia (norminė):
230 W (esant 3 omams, 100 Hz)
Kiti modeliai:
Priekinis garsiakalbis:
išvesties galia (nominali):
60 W + 60 W (esant 3 omams,
1 kHz, 1 % THD)
Išvesties galia (norminė):
235 W + 235 W (vienam kanalui,
esant 3 omams, 1 kHz)
Žemųjų dažnių garsiakalbis:
Išvesties galia (norminė):
230 W (esant 3 omams, 100 Hz)
MHC-ECL77BT
JAV skirti modeliai:
Išvesties galia (norminė):
235 W + 235 W (vienam kanalui,
esant 3 omams, 1 kHz)
Brazilijai skirti modeliai:
Išvesties galia (norminė):
320 W (160 W vienam kanalui,
esant 3 omams, 1 kHz, 10 % THD)
Kiti modeliai:
Išvesties galia (nominali):
60 W + 60 W (esant 3 omams,
1 kHz, 1 % THD)
Išvesties galia (norminė):
235 W + 235 W (vienam kanalui,
esant 3 omams, 1 kHz)
Įvestis
Viduriniams Rytams, Afrikai ir Lotynų
Amerikai skirti modeliai:
AUDIO IN L/R: jautrumas 800 mV,
varža 10 kiloomų
Kiti modeliai:
AUDIO IN (erdvinio garso mini
lizdas): jautrumas 800 mV,
varža 10 kiloomų
Išvestys
FRONT SPEAKERS (MHC-ECL99BT)/
SPEAKERS (MHC-ECL77BT):
priima 3 omų pilnutinę varžą
SUBWOOFER (tik MHC-ECL99BT):
priima 3 omų pilnutinę varžą
CD grotuvas
Sistema: kompaktinių diskų ir
skaitmeninė garso sistema
Lazerinio diodo ypatybės
Emisijos trukmė: nepertraukiama
Lazerio išvestis*: mažiau nei
44,6 µW
* Šios išvesties reikšmė nustatyta
200 mm atstumu nuo optinio
priėmimo bloko su 7 mm diafragma
objektyvo paviršiaus.
USB
(USB) prievadas: A tipas,
maksimali srovė 1,5 A
34LT
Palaikomi garso formatai
(tik MP3 diskai ir USB įrenginiai)
Palaikomas dažnis bitais:
MP3 (MPEG 1 „Audio Layer-3“):
32–320 kb/sek., VBR
WMA*: 32–192 kb/sek., VBR
Diskretizavimo dažniai:
MP3 (MPEG 1 „Audio Layer-3“):
32 / 44,1 / 48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Tik USB įrenginiai
Imtuvas
Ryšio sistema:
standartinė versija BLUETOOTH 3.0
Išvestis:
BLUETOOTH 2 standartinė
maitinimo klasė
Didžiausias ryšio diapazonas:
veikimo atstumas – maždaug 10 m1)
Dažnių diapazonas:
2,4 GHz diapazonas
(2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas:
FHSS (dažnio perjungimo
plėstinis spektras)
Suderinami BLUETOOTH profiliai2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile (išplėstinis garso
paskirstymo profilis))
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile (garso ir vaizdo
nuotolinio valdymo profilis))
SPP (Serial Port Profile
(serijinio prievado profilis))
Palaikomi kodekai:
SBC (Sub Band Codec
(plačiajuosčio ryšio kodekas))
AAC (Advanced Audio Coding
(patobulintas garso kodavimas))3)
Faktinis diapazonas gali skirtis
atsižvelgiant į tokius veiksnius:
kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai
aplink mikrobangų krosnelę, statinė
elektra, priėmimo jautrumas, antenos
efektyvumas, operacinė sistema,
taikomoji programa ir kt.
2)
BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių tikslą.
3)
Išskyrus Šiaurės Amerikai skirtą modelį
1)
Papildoma informacija
FM erdvinio garso
Šiaurės Amerikai skirti modeliai:
FM superheterodininis imtuvas
Kiti modeliai:
FM / AM superheterodininis imtuvas
Antena:
FM laidinė antena
Rėminė AM antena (išskyrus Šiaurės
Amerikai skirtus modelius)
FM imtuvas
Derinimo diapazonas:
Šiaurės Amerikai ir Brazilijai
skirti modeliai: 87,5–108,0 MHz
(po 100 kHz)
Kiti modeliai: 87,5–108,0 MHz
(po 50 kHz)
AM imtuvas (išskyrus Šiaurės Amerikai
skirtus modelius)
Derinimo diapazonas:
Europai ir Rusijai skirti modeliai:
531–1 602 kHz (po 9 kHz)
Afrikai ir Viduriniams Rytams
skirti modeliai:
531–1 602 kHz (po 9 kHz)
530–1 610 kHz (po 10 kHz)
Kiti modeliai:
531–1 710 kHz (po 9 kHz)
530–1 710 kHz (po 10 kHz)
BLUETOOTH
35LT
Garsiakalbis
Priekinis garsiakalbis
Šiaurės Amerikai, Europai, Rusijai ir
Australijai skirti modeliai: SS-EC719iP
Kiti modeliai: SS-ECL77BT
Garsiakalbių sistema: dvikryptė
garsiakalbių sistema, bosų atspindys
Garsiakalbio įrenginiai:
žemųjų dažnių garsiakalbis:
160 mm, kūginio tipo
Aukštųjų dažnių garsiakalbis:
40 mm, rago tipo
Nominali pilnutinė varža: 3 omai
Matmenys (P / A / I):
maždaug 230 × 304 × 205 mm
Svoris: vienas garsiakalbis – maždaug
2,5 kg (neto)
Kiekis: 2 vnt.
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(tik MHC-ECL99BT)
Šiaurės Amerikai, Europai ir Rusijai skirti
modeliai: SS-WG919iP
Kiti modeliai: SS-WEC99BT
Garsiakalbių sistema: žemųjų dažnių
garsiakalbio sistema, bosų atspindys
Garsiakalbio įrenginys: 200 mm,
kūginio tipo
Nominali pilnutinė varža: 3 omai
Matmenys (P / A / I):
maždaug 280 × 304 × 290 mm
Svoris: vienas garsiakalbis – maždaug
5,0 kg (neto)
Kiekis: 1 vnt.
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
Šiaurės Amerikai skirti modeliai:
120 V kintamoji srovė, 60 Hz
Meksikai ir Brazilijai skirti modeliai:
120–240 V kintamoji srovė, 60 Hz
Kiti modeliai: 120–240 V kintamoji
srovė, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos:
MHC-ECL99BT: 90 W
MHC-ECL77BT: 75 W
Energijos sąnaudos budėjimo režimu
(įjungus energijos taupymo režimą):
Kai BLUETOOTH budėjimo režimas
išjungtas: 0,5 W (ekologišku režimu)
Kai BLUETOOTH budėjimo režimas
įjungtas: 4 W (visi belaidžio tinklo
prievadai įjungti)
Matmenys (P / A / I, įskaitant didžiausius
iškišimus) (be garsiakalbių):
MHC-ECL99BT: maždaug 193 × 300 ×
260 mm
MHC-ECL77BT: maždaug 193 × 300 ×
260 mm
Svoris (be garsiakalbių):
MHC-ECL99BT: maždaug 3,1 kg
MHC-ECL77BT: maždaug 3,1 kg
Pagrindinių įrenginių kiekis: 1 vnt.
Pridedami priedai:
Nuotolinio valdymo pultas (1)
R6 (AA dydžio) maitinimo
elementas (1)
FM laidinė antena (1)
Rėminė AM antena (1) (išskyrus
Šiaurės Amerikai skirtus modelius)
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs
keisti dizainą ir specifikacijas.
36LT
Informacija apie
licencijas ir prekių
ženklus
Papildoma informacija
ˎˎ „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams licenciją
suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
ˎˎ „Windows Media“ yra
„Microsoft Corporation“
registruotasis prekės ženklas
arba prekės ženklas JAV ir (arba)
kitose šalyse.
ˎˎ Šį gaminį saugo tam tikros
„Microsoft Corporation“ intelektinės
nuosavybės teisės. Šią technologiją
naudoti ne šiame gaminyje ar
platinti neturint tinkamos (-ų)
„Microsoft“ arba įgaliotosios
„Microsoft“ antrinės įmonės
licencijos (-ų) draudžiama.
ˎˎ BLUETOOTH® žodžio ženklas
ir logotipai yra registruotieji
prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“
„Sony Corporation“ tokius
ženklus naudoja pagal licenciją.
Kiti prekių ženklai ir prekių
pavadinimai priklauso
atitinkamiems savininkams.
ˎˎ N ženklas yra prekės ženklas arba
registruotasis „NFC Forum, Inc.“
prekės ženklas Jungtinėse Valstijose
ir kitose šalyse.
ˎˎ „Android™“ yra „Google Inc.“
prekės ženklas.
ˎˎ „Google Play™“ yra „Google Inc.“
prekės ženklas.
ˎˎ „iPhone“ ir „iPod touch“ yra
„Apple Inc.“ prekių ženklai,
registruoti JAV ir kitose šalyse.
„App Store“ yra „Apple Inc.“
paslaugos ženklas.
ˎˎ „Made for iPod“ ir „Made for
iPhone“ reiškia, kad elektroninis
priedas skirtas prijungti specialiai
prie „iPod“ arba „iPhone“ ir kad
gamintojas patvirtino, jog priedas
atitinka „Apple“ standartus. „Apple“
neatsako už šio įrenginio veikimą
ar jo atitiktį saugos ir reguliavimo
standartams. Atkreipkite dėmesį,
kad, kai šis priedas naudojamas
kartu su „iPod“ ar „iPhone“, gali
suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
ˎˎ Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji
prekių ženklai priklauso jų
savininkams. Ženklai TM ir ® šiame
vadove nenaudojami.
37LT
© „Sony Corporation“, 2014
Download PDF

advertising