Sony | MHC-EC619iP | Sony MHC-EC619iP Naudojimo instrukcijos

4-467-785-11(1) (LT)
Namų garso sistema
Naudojimo instrukcijos
Darbo pradžia
Diskas
Imtuvas
„iPod“ / „iPhone“
USB įrenginys
Kiti veiksmai
Papildoma informacija
MHC-EC619iP
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba
elektros smūgio pavojų, saugokite
šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies
šaltinių (pvz., degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite prietaisą nuo skysčio lašų ar
purslų, nedėkite ant jo daiktų su skysčiu,
pvz., vazų.
Prietaiso negalima statyti uždaroje
erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba
uždaroje spintelėje.
Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas
maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite
į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės
elektros lizdą. Pastebėję įrenginio
veikimo trikčių nedelsdami atjunkite
maitinimo kištuką nuo kintamosios
srovės elektros lizdo.
Saugokite maitinimo elementus arba
prietaisus su maitinimo elementais
nuo labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas
nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas prie
kintamosios srovės lizdo.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius
prietaisus padidėja pavojus akims.
Ne Kanadoje ir JAV gyvenantiems
klientams
Šis prietaisas yra 1 KLASĖS LAZERINIS
gaminys. Ši žymė yra prietaiso išorėje,
jo užpakalinėje dalyje.
2LT
Pranešimas Lietuvos klientams
Savininko įrašas
Modelio ir serijos numeriai yra įrenginio
užpakalinėje dalyje. Įrašykite šiuos
numerius toliau paliktoje vietoje. Jie
reikalingi kiekvieną kartą dėl šio gaminio
kreipiantis į „Sony“ pardavėją.
Modelio nr.
Serijos nr.
Svarbios saugos instrukcijos
1)
2)
3)
4)
5)
Perskaitykite šias instrukcijas.
Išsaugokite šias instrukcijas.
Paisykite visų įspėjimų.
Vykdykite visas instrukcijas.
Nenaudokite šio įrenginio prie
vandens.
6) Valykite tik sausa pašluoste.
7) Neužblokuokite ventiliacijos ertmių.
Montuokite vadovaudamiesi
gamintojo instrukcijomis.
8) Nemontuokite prie šilumos šaltinių,
pvz., radiatorių, šildytuvų, viryklių ar
kitų šilumą generuojančių prietaisų
(įskaitant stiprintuvus).
9) Paisykite saugos reikalavimų dėl
poliarizuoto arba įžemintojo kištuko.
Poliarizuotas kištukas turi du
kontaktus, kurių vienas yra platesnis
už kitą. Įžemintasis kištukas turi du
kontaktus, o trečiasis skirtas įžeminti.
Platusis arba įžeminimo kontaktas
sumontuotas dėl jūsų saugumo.
Jei pateiktas kištukas netelpa į lizdą,
pasitarkite su elektriku dėl pasenusio
lizdo keitimo.
10) Apsaugokite maitinimo laidą
(ypač prie kištukų, kištukinių lizdų
ir išvado iš aparato vietoje), kad ant
jo nebūtų vaikštoma arba kad jis
nebūtų prispaustas.
11) Naudokite tik gamintojo nurodytus
priedus.
12) Dėkite tik ant gamintojo
nurodyto arba su aparatu
parduodamo staliuko su
ratukais, stovo, trikojo,
laikiklio arba stalo.
Kai naudojate staliuką su ratukais,
stumdami jį su uždėtu aparatu būkite
atsargūs, kad jo neapverstumėte ir
nesusižeistumėte.
13) Žaibuojant arba jei ilgą laiką
nenaudojate įrenginio, jį atjunkite.
14) Dėl bet kokių remonto darbų
kreipkitės į kvalifikuotus techninės
priežiūros specialistus. Remontas
reikalingas įrenginiui sugedus, pvz.,
jei pažeistas maitinimo tiekimo
laidas arba kištukas, į įrenginį pateko
skysčio arba įkrito objektų, įrenginys
pateko į lietų arba sudrėko, įprastai
neveikia arba nukrito.
Šis FCC pareiškimas taikomas tik
šio modelio versijoms, skirtoms
parduoti JAV. Kitos versijos gali
neatitikti FCC techninių nuostatų.
PASTABA.
Vadovaujantis FCC taisyklių 15 dalies
nuostatomis ši įranga buvo patikrinta
ir pripažinta kaip atitinkanti B klasės
skaitmeniniams įrenginiams taikomus
apribojimus. Šie apribojimai buvo sukurti,
kad tinkamai apsaugotų nuo žalingųjų
trikdžių montuojant gyvenamojoje
vietoje. Ši įranga generuoja, naudoja
ir gali spinduliuoti radijo dažnio
energiją; sumontuota ir naudojama ne
pagal instrukcijas, įranga gali trukdyti
radijo ryšiui.
Vis dėlto negalima garantuoti, kad
konkrečiu jos sumontavimo atveju
trikdžių nebus. Atsiradus žalingų trikdžių,
kurie kenkia radijo arba televizijos ryšiui
(tai galima nustatyti išjungiant ir vėl
įjungiant įrangą), rekomenduojame
pabandyti pašalinti trikdžius vienu
ar keliais iš toliau pateiktų būdų.
Nukreipkite imtuvo anteną kitur arba
perkelkite ją į kitą vietą.
Padidinkite atstumą tarp įrangos ir
imtuvo.
Prijunkite įrangą prie kitos grandinės
nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas,
elektros lizdo.
Pasitarkite su pardavėju arba
patyrusiu radijo ir (arba) TV techniku.
DĖMESIO
Perspėjame, kad jums atlikus bet kokius
pakeitimus arba modifikacijas, aiškiai
nepatvirtintas šiame vadove, jūsų
leidimas naudoti šią įrangą gali būti
panaikintas.
Šis simbolis skirtas
vartotojui perspėti apie
neizoliuotą pavojingą
įtampą gaminio viduje,
kuri gali būti pakankamai
stipri, kad asmenims kiltų
elektros smūgio pavojus.
Šis simbolis skirtas
vartotojui įspėti, kad
kartu su prietaisu
pateikiamuose
dokumentuose yra svarbių
naudojimo ir techninės
priežiūros instrukcijų.
Informacija klientams: toliau
nurodyta informacija taikoma
tik įrangai, parduodamai šalyse,
kuriose taikomos ES direktyvos.
Šis gaminys yra pagamintas
„Sony Corporation“ (1-7-1 Konan
Minato‑ku Tokyo, 108-0075 Japan) arba
šios įmonės vardu. Užklausas, ar gaminys
atitinka Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui
šiuo adresu: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Jei turite klausimų
dėl techninės priežiūros arba
garantijos, kreipkitės atskiruose
techninės priežiūros arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
3LT
Klientams Europoje ir Australijoje
Senos elektros
ir elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis
simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia
atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau būtų
perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį
saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami
gamtos ištekliai. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį,
darbuotoją.
Taikomi priedai: nuotolinio valdymo
įrenginys
Skirta tik
Europai
Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad
gaminio negalima išmesti kaip buitinių
atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu
su šiuo simboliu gali būti ir cheminio
elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami šiuos maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Jei maitinimo elementus
išmestumėte netinkamai, žalos išvengti
nepavyktų. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai.
4LT
Jei dėl saugumo, veikimo arba duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas ryšys su integruotu maitinimo
elementu, jį gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninės priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai
utilizuotas, atiduokite panaudotą
gaminį į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų
perdirbtas.
Informacijos apie kitus maitinimo
elementus rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio
išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų
maitinimo elementų surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia daugiau išsamios informacijos,
kaip išmesti gaminį arba baterijas,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.
Pastabos dėl „DualDiscs“
„DualDisc“ - tai dviejų sluoksnių diskas,
kuriame sujungiamos vienoje pusėje
įrašyta DVD medžiaga ir kitoje pusėje
įrašyta skaitmeninė garso medžiaga.
Tačiau garso medžiagos pusė neatitinka
kompaktinio disko (CD) standarto, todėl
negalima užtikrinti šio gaminio atkūrimo.
Muzikos diskai, užkoduoti
naudojant autorių teisių
apsaugos technologijas
Šis gaminys sukurtas diskams,
atitinkantiems kompaktinio disko (CD)
standartą, atkurti. Pastaruoju metu kai
kurios įrašų kompanijos prekiauja įvairiais
muzikos diskais, užkoduotais naudojant
autorių teisių apsaugos technologijas.
Atminkite, kad kai kurie iš šių diskų
neatitinka kompaktinio disko (CD)
standarto ir gali nepavykti jų paleisti
šiuo leistuvu.
Turinys
Dalių ir valdiklių vadovas............ 6
Darbo pradžia
Saugus sistemos prijungimas.... 9
Maitinimo elementų
įdėjimas.................................... 10
Laikrodžio nustatymas............. 10
Diskas
CD / MP3 diskų leidimas........... 11
Imtuvas
Radijo klausymasis....................13
„iPod“ / „iPhone“
„iPod“ / „iPhone“
paleidimas................................ 14
USB įrenginys
Prieš naudojant USB įrenginį.... 16
Muzikos perkėlimas iš disko......17
Failo paleidimas........................ 18
Kiti veiksmai
Garso reguliavimas....................21
Ekrano režimo keitimas.............21
Laikmačių naudojimas............. 22
Papildoma informacija
Su šia sistema suderinami
įrenginiai................................... 23
Nesklandumų šalinimas........... 23
Pranešimai................................ 27
Atsargumo priemonės............. 28
Specifikacijos............................ 29
Informacija apie licencijas
ir prekės ženklus........................31
5LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Šiame vadove daugiausia aiškinama, kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą,
tačiau tuos pačius veiksmus galima atlikti ir naudojant taip pat arba panašiai
pavadintus įrenginio mygtukus.
Įrenginys
Apie apsaugos nuo vaikų funkciją
Įrenginio mygtukus, išskyrus mygtuką  (įjungta / budėjimo režimas), galite
užrakinti, kad nepanaudotumėte jų netyčia. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę
įrenginio mygtuką  (stabdyti), kol ekrane bus parodytas užrašas LOCK ON arba
LOCK OFF. Įrenginio mygtukai, išskyrus , bus užrakinti arba atrakinti.
6LT
Nuotolinio valdymo pultas

Mygtukas  (įjungta / budėjimo
režimas)
Paspauskite norėdami įjungti arba
išjungti sistemą.

Mygtukas OPTIONS (19 psl.)
Paspauskite norėdami įeiti į parinkčių
meniu arba iš jų išeiti.

Nuotolinio valdymo pulto jutiklis

„Lightning“ jungtis
Prijunkite „iPhone 5“, „iPod touch“
(5-osios kartos) arba „iPod nano“
(7-osios kartos).

Mygtukas REC TO USB (17 psl.)
Paspauskite norėdami perkelti
muziką iš disko į prijungtą papildomą
USB įrenginį.

Įrenginys: mygtukas ENTER
Nuotolinio valdymo pultas: mygtukas Paspauskite norėdami įvesti / patvirtinti
nuostatas.

Mygtukas TUNING+ / TUNING
Paspauskite norėdami nustatyti
pageidaujamą stotį.
Mygtukas  (grįžti atgal) /
 (eiti į priekį)
Paspauskite norėdami pasirinkti garso
takelį arba failą.
Mygtukas  (sukti atgal) /
 (greitai sukti į priekį)
Paspauskite norėdami rasti
pageidaujamą garso takelio arba
failo vietą.
Nuotolinio valdymo pultas: mygtukas
PRESET+ / PRESET
Paspauskite norėdami pasirinkti iš
anksto nustatytą radijo stotį.

Mygtukas
+/
 (pasirinkti
aplanką) (11, 18 psl.)
Paspauskite norėdami pasirinkti
aplanką.
Įrenginys: mygtukas PRESET+ /
PRESET
Paspauskite norėdami pasirinkti iš
anksto nustatytą radijo stotį.
Nuotolinio valdymo pultas:
mygtukas  /  /  / 
Paspauskite norėdami valdyti
„iPod“ / „iPhone“ meniu.

Mygtukas  OPEN / CLOSE
Paspauskite norėdami atidaryti arba
uždaryti diskų dėklą.

Įrenginys: valdiklis VOLUME
Pasukite norėdami reguliuoti garsumą.
Nuotolinio valdymo pultas: mygtukas
VOLUME +* / 
Paspauskite norėdami reguliuoti
garsumą.

(USB) prievadas
Prijunkite papildomą USB įrenginį.
7LT
8LT

Mygtukas BASS BOOST (21 psl.)
Paspauskite norėdami sukurti labiau
dinaminį garsą.

Įrenginys: mygtukas EQ
Nuotolinio valdymo pultas: mygtukas
EQ + / EQ  (21 psl.)
Paspauskite norėdami pasirinkti iš
anksto nustatytą garso efektą.

Mygtukas  (stabdyti)
Paspauskite norėdami sustabdyti
atkūrimą.

Įrenginys: mygtukas  (leisti /
pristabdyti)
Paspauskite norėdami pradėti arba
pristabdyti atkūrimą.
Nuotolinio valdymo pultas:
mygtukas  (leisti)*
Paspauskite norėdami pradėti
atkūrimą.
Nuotolinio valdymo pultas:
mygtukas  (pristabdyti)
Paspauskite norėdami pristabdyti
atkūrimą.

Mygtukas FUNCTION
Paspauskite norėdami pasirinkti
funkciją.

Mygtukas REPEAT (11, 18 psl.)
Paspauskite norėdami suaktyvinti
pakartotinio atkūrimo režimą.

Mygtukas TUNING MODE (13 psl.)
Paspauskite norėdami pasirinkti
derinimo režimą.

Mygtukas PLAY MODE
(11, 18 psl.)
Paspauskite norėdami pasirinkti CD,
MP3 disko arba USB įrenginio
atkūrimo režimą.

Mygtukas FM MODE (13 psl.)
Paspauskite norėdami pasirinkti FM
priėmimo režimą (monofoninį arba
erdvinį).

Mygtukas CLEAR (20 psl.)
Paspauskite norėdami iš programų
sąrašo pašalinti paskutinį veiksmą.

Mygtukas RETURN (14 psl.)
Paspauskite norėdami grįžti į ankstesnį
„iPod“ / „iPhone“ meniu.

Mygtukas TUNER MEMORY
(13 psl.)
Paspauskite norėdami iš anksto
nustatyti radijo stotį.

Mygtukas TUNER MEMORY NUMBER
(13 psl.)
Paspauskite norėdami pasirinkti iš
anksto nustatytą radijo stotį.

Mygtukas CD
Paspauskite norėdami pasirinkti
CD funkciją.
Mygtukas USB
Paspauskite norėdami pasirinkti
USB funkciją.
Mygtukas FM
Paspauskite norėdami pasirinkti
FM funkciją.
Mygtukas „iPod“
Paspauskite norėdami pasirinkti
„iPod“ funkciją.

Mygtukas DISPLAY (21 psl.)
Paspauskite norėdami pakeisti ekrane
rodomą informaciją.

Mygtukas SLEEP (22 psl.)
Paspauskite norėdami nustatyti
išjungimo laikmatį.

Mygtukas TIMER MENU
(10, 22 psl.)
Paspauskite norėdami nustatyti
laikrodį ir paleidimo laikmatį.
* Ant nuotolinio valdymo pulto mygtukų
VOLUME + ir  yra liečiamasis taškas.
Valdydami sistemą, liečiamąjį tašką
naudokite kaip atskaitos tašką.
Darbo pradžia
Saugus sistemos prijungimas
 Prie kairiojo garsiakalbio
 Prie dešiniojo garsiakalbio
 Garsiakalbio laidas (raudonas / )
 Garsiakalbio laidas (juodas / )
 Laidinė FM antena (ištieskite horizontaliai)
 Prie sieninio elektros lizdo
Darbo pradžia
 SPEAKERS
Prijunkite garsiakalbių laidus.
 ANTENNA
Nustatydami anteną raskite gero
signalo priėmimo vietą ir padėtį.
Norėdami išvengti triukšmo anteną
laikykite toliau nuo garsiakalbių ir
maitinimo laidų.
Minkštų garsiakalbių padelių
tvirtinimas
Garsiakalbio apačioje, kiekviename
kampe, pritvirtinkite pateiktus
minkštus garsiakalbių padelius,
kad garsiakalbiai neslidinėtų.
 Maitinimas
Prijunkite maitinimo laidą prie sieninio
elektros lizdo.
Sistemos pernešimas į kitą vietą
Įsitikinkite, kad neįdėtas diskas ir
kad neprijungtas USB įrenginys arba
„iPod“ / „iPhone“, ir iš sieninio elektros
lizdo ištraukite maitinimo laidą.
9LT
Maitinimo elementų
įdėjimas
Įdėkite R6 (AA dydžio) maitinimo
elementą (pridėtas) taip, kad jis atitiktų
poliškumą, kaip parodyta toliau.
Pastabos dėl nuotolinio valdymo pulto
naudojimo
Įprastai maitinimo elementą galima
naudoti maždaug šešis mėnesius.
Jei ilgą laiką nenaudosite nuotolinio
valdymo pulto, išimkite maitinimo
elementą, kad nesugadintumėte pulto dėl
maitinimo elemento nuotėkio ir korozijos.
Laikrodžio nustatymas
1 Paspauskite , kad
įjungtumėte sistemą.
2 Paspauskite TIMER MENU
ir pasirinkite laikrodžio
nustatymo režimą.
Jei parodomas užrašas SELECT,
kelis kartus paspauskite mygtukus
 /  ir pasirinkite CLOCK,
tada paspauskite (ENTER).
3 Kelis kartus paspauskite
 /  /  /  ir nustatykite
valandą, tada paspauskite
.
4 Atlikdami tuos pačius
veiksmus nustatykite
minutes.
Pastaba
Laikrodžio nustatymai prarandami atjungus
maitinimo laidą arba nutrūkus maitinimui.
Kaip įjungti laikrodį, kai sistema
išjungta
Paspauskite DISPLAY. Laikrodis
rodomas kelias sekundes.
10LT
Norėdami Paspauskite
Diskas
CD / MP3 diskų leidimas
1 Pasirinkite CD funkciją.
Paspauskite CD.
2 Įdėkite diską.
3 Paspauskite įrenginio
mygtuką  OPEN / CLOSE,
kad uždarytumėte diskų
dėklą.
Uždarius diskų dėklą atkūrimas
pradedamas automatiškai.
Jei atkūrimas nepradedamas
automatiškai, paspauskite
 (leisti).
Kiti veiksmai
Norėdami Paspauskite
Pristabdyti . Norėdami
atkūrimą
tęsti paleidimą
paspauskite .
Sustabdyti . Norėdami
atkūrimą
tęsti paleidimą
paspauskite .
Norėdami atšaukti
tęsiamą paleidimą dar
kartą paspauskite .
Pasirinkti
MP3 disko
aplanką
Kelis kartus paspauskite
+/
.
Pasirinkti
 / .
garso
takelį arba
failą
Rasti
konkrečią
garso
takelio
arba failo
vietą
Atkūrimo metu laikykite
nuspaudę  / ,
o pasiekę pageidaujamą
vietą atleiskite mygtuką.
Pasirinkti
Kelis kartus paspauskite
pakartotinį REPEAT, kol parodomas
leidimą
užrašas REP ONE*1, REP
FLDR*2 arba REP ALL*3.
Sustabdę grotuvą kelis
kartus paspauskite
PLAY MODE. Galite
pasirinkti įprasto leidimo
režimą (FLDR (leidžiami
visi disko aplanke esantys
MP3 failai)), leidimo
atsitiktine tvarka režimą
(SHUF arba FLDRSHUF
(atsitiktine tvarka
leidžiami aplanko failai))
arba užprogramuoto
leidimo režimą (PROG).
*1 REP ONE: kartojamas dabartinis garso
takelis arba failas.
*2REP FLDR (tik MP3 diskas): kartojamas
dabartinis aplankas.
*3REP ALL: kartojami visi garso takeliai
arba failai.
Diskas
Paspauskite įrenginio mygtuką
 OPEN / CLOSE, kad
atidarytumėte diskų dėklą, tada
į diskų dėklą įdėkite diską etikete
į viršų.
Pakeisti
leidimo
režimą
Pastabos dėl MP3 diskų leidimo
Į diską, kuriame yra MP3 failų, neįrašykite
kitų failų arba nereikalingų aplankų.
Aplankai, kuriuose nėra MP3 failų,
praleidžiami.
MP3 failai atkuriami tokia tvarka, kokia jie
įrašyti į diską.
Sistema gali leisti tik tuos MP3 failus, kurių
plėtinys „.mp3“.
Net jei failo pavadinimo plėtinys tinkamas,
o tikrasis failas yra kitoks, leidžiant jį
galimas didelis triukšmas ir sistema
gali veikti netinkamai.
Didžiausias leidžiamas skaičius:
 256 aplankai (įskaitant šakninį aplanką);
 999 MP3 failai;
 8 aplankų lygiai (failų medžio struktūra).
Negalima užtikrinti suderinamumo su visa
MP3 užkodavimo / rašymo programine
įranga, įrašymo įrenginiu ir įrašomomis
laikmenomis. Leidžiant nesuderinamus
MP3 diskus gali girdėtis triukšmas, garso
įrašas gali būti atkuriamas su pertrūkiais
arba apskritai neleidžiamas.
Pastaba dėl kelių seansų diskų leidimo
Sistema gali atkurti tęstinius disko seansus,
kai jie įrašyti tokiu pačiu seanso formatu
kaip ir pirmasis seansas. Aptikusi kitokiu
seanso formatu įrašytą seansą, sistema
nebegali atkurti šio ir tolesnių seansų.
Atminkite, kad net jei seansai įrašyti tokiu
pačiu seanso formatu, kai kurių seansų gali
nepavykti atkurti.
11LT
Programos kūrimas
(užprogramuotas leidimas)
1 Pasirinkite CD funkciją.
Paspauskite CD.
2 Pasirinkite leidimo režimą.
Sustabdę leistuvą kelis kartus
paspauskite PLAY MODE, kol bus
parodytas užrašas PROG.
3 Pasirinkite norimo garso
takelio ar failo numerį.
Kelis kartus paspauskite  / ,
kol bus parodytas norimo garso
takelio arba failo numeris.
Programuodami konkrečiame
aplanke esančius MP3 failus,
kelis kartus paspauskite
 + /
 , kad pasirinktumėte
norimą aplanką, tada pasirinkite
pageidaujamą failą.
4 Užprogramuokite pasirinktą
garso takelį arba failą.
Paspausdami įeikite į pasirinktą
garso takelį arba failą.
Pasirinkto
garso takelio
ar failo
numeris
Visa pasirinkto
garso takelio
(tik CD-DA diskai)
leidimo trukmė
5 Kartodami 3–4 veiksmus
užprogramuokite papildomus
garso takelius arba failus.
Iš viso galite užprogramuoti
iki 64 garso takelių arba failų.
6 Norėdami paleisti garso
takelių arba failų programą
paspauskite .
Kai atidarote diskų dėklą arba
atjungiate maitinimo laidą,
programa išvaloma.
Norėdami dar kartą paleisti tą
pačią programą paspauskite .
12LT
Kaip atšaukti užprogramuotą
leidimą
Paspauskite PLAY MODE.
Kaip iš programų sąrašo pašalinti
paskutinį veiksmą
Sustabdę atkūrimą paspauskite CLEAR.
Imtuvas
Radijo klausymasis
1 Pasirinkite FM funkciją.
Paspauskite FM.
2 Atlikite derinimą.
Išankstinis radijo stočių
nustatymas
1 Įjunkite norimą radijo stotį.
2 Paspauskite TUNER MEMORY,
kad pasirinktumėte imtuvo
atminties režimą.
Kaip ieškoti stočių automatiškai
Kelis kartus paspauskite
TUNING MODE, kol bus parodytas
užrašas AUTO, tada paspauskite
TUNING+ / TUNING. Aptikus stotį
paieška automatiškai sustabdoma.
Kaip stotis derinti neautomatiškai
Kelis kartus paspauskite
TUNING MODE, kol bus parodytas
užrašas MANUAL, tada kelis kartus
paspauskite TUNING+ / TUNING,
kad suderintumėte norimą stotį.
Įjungus RDS paslaugas teikiančią
stotį, ekrane rodomas stoties
pavadinimas (tik Europai skirtuose
modeliuose).
Patarimas
Norėdami sumažinti silpnos FM erdvinio
garso radijo stoties statinį triukšmą, kelis
kartus paspauskite FM MODE, kol bus
parodytas užrašas MONO, kad išjungtumėte
erdvinio garso priėmimą. Erdvinio garso
efekto nebebus, tačiau pagerės signalo
priėmimas.
PRESET+ / PRESET, kad
pasirinktumėte norimą
išankstinio nustatymo
numerį.
Jei pasirinktas išankstinio
nustatymo numeris yra priskirtas
kitai stočiai, vietoj jos nustatoma
nauja stotis.
4 Paspausdami
Imtuvas
Jei paieška nesustabdoma,
paspauskite , kad
sustabdytumėte paiešką, tada
suderinkite stotis neautomatiškai
(aprašyta toliau).
3 Kelis kartus paspauskite
išsaugokite
stotį.
5 Norėdami išsaugoti daugiau
stočių kartokite 1–4 veiksmus.
Galite iš anksto nustatyti iki 20 FM
stočių. Iš anksto nustatytos stotys
saugomos apie pusę dienos net
atjungus maitinimo laidą arba
sutrikus maitinimui.
Kaip įjungti iš anksto nustatytą
radijo stotį
Jei radijo stotį užregistravote priskyrę
1–4 išankstinio nustatymo numerį,
ją įjungsite tiesiog paspausdami
atitinkamą TUNER MEMORY NUMBER
(nuo 1 iki 4), kai nustatyta sistemos
funkcija FM.
Jei radijo stotį užregistravote priskyrę
5 arba didesnį išankstinio nustatymo
numerį, kelis kartus paspauskite
TUNING MODE, kol bus parodytas
užrašas PRESET, tada kelis kartus
paspauskite PRESET+ / PRESET ir
pasirinkite pageidaujamą išankstinio
nustatymo numerį.
13LT
„iPod“ / „iPhone“
„iPod“ / „iPhone“
paleidimas
„Lightning“ jungtis veikia
su „iPhone 5“, „iPod touch“
(5-osios kartos) ir „iPod nano“
(7-osios kartos).
USB veikia su „iPhone 5“, „iPhone 4S“,
„iPhone 4“, „iPhone 3GS“, „iPod touch“
(3-iosios, 4-osios ir 5-osios kartų),
„iPod classic“ ir „iPod nano“
(nuo 4-osios iki 7-osios kartų).
Taip pat žr. 23 psl.
Kiti veiksmai
Norėdami
Paspauskite
Pristabdyti
atkūrimą
 / .
Sustabdyti
.
Pasirinkti
garso takelį
 / .
Rasti tam
Atkūrimo metu
tikrą vietą
laikykite nuspaudę
garso takelyje  / , o pasiekę
pageidaujamą vietą
atleiskite mygtuką.
Pasirinkti
norimą
elementą
/ . Norimą
elementą galite
pasirinkti panašiai
kaip tai darote
naudodamiesi „iPod“ /
„iPhone“ centriniu
mygtuku arba lietimo
funkcija.
Meniu slinkti
aukštyn /
žemyn
 / . Meniu aukštyn
arba žemyn galite
slinkti panašiai kaip tai
darote naudodamiesi
„iPod“ / „iPhone“
ratuko spustelėjimo
arba vilkimo aukštyn
ar žemyn funkcijomis.
Grįžti
į ankstesnį
meniu*
 / RETURN.
1 Pasirinkite funkciją.
Skirta „iPhone 5“, „iPod touch“
(5-osios kartos) arba „iPod nano“
(7-osios kartos)
Paspauskite „iPod“.
Skirta kitiems „iPod“ / „iPhone“
modeliams
Paspauskite USB.
2 Prijunkite „iPod“ / „iPhone“.
Skirta „iPhone 5“, „iPod touch“
(5-osios kartos) arba „iPod nano“
(7-osios kartos)
Prijunkite „iPod“ / „iPhone“ prie
„Lightning“ jungties.
Skirta kitiems „iPod“ / „iPhone“
modeliams
Naudodami su „iPod“ / „iPhone“
gautą USB kabelį prijunkite „iPod“ /
„iPhone“ prie (USB) prievado.
3 Pradėkite atkūrimą.
Paspauskite .
14LT
* Naudojant kai kurias taikomąsias
programas gali nepavykti atlikti šio
veiksmo.
Pastabos
Sistemos veikimas gali skirtis atsižvelgiant
į „iPod“ / „iPhone“ specifikacijas.
Jei nepavyksta naudojantis sistema
tinkamai valdyti „iPod“ / „iPhone“,
valdykite „iPod“ / „iPhone“ tiesiogiai.
Prijungdami arba atjungdami „iPod“ /
„iPhone“ prilaikykite sistemą viena ranka
ir stenkitės atsitiktinai nenuspausti
„iPod“ / „iPhone“ valdiklių.
Prieš atjungdami „iPod“ / „iPhone“
pristabdykite atkūrimą.
Norėdami pakeisti garsumo lygį naudokite
VOLUME + / . Net reguliuojant garsumo
lygį „iPod“ / „iPhone“ jis nepakinta.
„Sony“ neprisiima atsakomybės už
į „iPod“ / „iPhone“ įrašytų duomenų
praradimą arba sugadinimą naudojant
prie šios sistemos prijungtą „iPod“ /
„iPhone“.
Įjungtą sistemą galite naudoti kaip
„iPod“ / „iPhone“ maitinimo elementų
kroviklį.
1 Pasirinkite funkciją.
Skirta „iPhone 5“, „iPod touch“
(5-osios kartos) arba „iPod nano“
(7-osios kartos)
Atjunkite „iPod“ / „iPhone“. Išjungus
sistemą „iPod“ / „iPhone“ krovimas taip
pat sustabdomas.
„iPod“ / „iPhone“
Kaip sistemą naudoti kaip
maitinimo elementų kroviklį
Kaip sustabdyti „iPod“ / „iPhone“
krovimą
Paspauskite „iPod“.
Skirta kitiems „iPod“ / „iPhone“
modeliams
Paspauskite USB.
2 Prijunkite „iPod“ / „iPhone“.
Skirta „iPhone 5“, „iPod touch“
(5-osios kartos) arba „iPod nano“
(7-osios kartos)
Prijunkite „iPod“ / „iPhone“ prie
„Lightning“ jungties.
Skirta kitiems „iPod“ / „iPhone“
modeliams
Naudodami su „iPod“ / „iPhone“
gautą USB kabelį prijunkite „iPod“ /
„iPhone“ prie (USB) prievado.
Krovimas pradedamas prijungus
„iPod“ / „iPhone“ prie „Lightning“
jungties arba  (USB) prievado.
Įkrovos būsena rodoma „iPod“ /
„iPhone“ ekrane. Išsamesnės
informacijos žr. „iPod“ / „iPhone“
naudotojo vadove.
15LT
USB įrenginys
Prieš naudojant USB
įrenginį
Informacijos apie suderinamus
USB įrenginius rasite svetainėse,
kurių URL nurodyti skyriaus „USB
įrenginiai“ dalyje „Su šia sistema
suderinami įrenginiai“ (23 psl.).
Išsamios informacijos, kaip naudoti
USB įrenginį, rasite su USB įrenginiu
gautame naudotojo vadove.
Pastabos
Jei būtina prijungti USB kabelį, junkite
tą USB kabelį, kuris yra pridėtas prie
norimo prijungti USB įrenginio. Išsamios
informacijos apie naudojimą žr. prie
norimo prijungti USB įrenginio pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
Atsižvelgiant į prijungto USB įrenginio
tipą gali tekti nemažai palaukti, kol bus
parodytas užrašas SEARCH.
Nejunkite sistemos ir USB įrenginio USB
šakotuvu.
Prijungus USB įrenginį sistema nuskaito
visus USB įrenginyje esančius failus. Jei
USB įrenginyje yra daug aplankų arba
failų, USB įrenginio nuskaitymas gali
užtrukti.
Naudojant kai kuriuos prijungtus USB
įrenginius, sistemos vykdomas veiksmas
gali šiek tiek užtrukti.
Negalima užtikrinti suderinamumo su visa
kodavimo / rašymo programine įranga.
Jei USB įrenginyje esantys garso failai
buvo užkoduoti naudojant nesuderinamą
programinę įrangą, leidžiant šiuos failus
galimas triukšmas, garsas gali būti su
pertrūkiais arba gali iš viso nepavykti
paleisti failų.
Ši sistema gali nepalaikyti visų prijungto
USB įrenginio funkcijų.
Perkėlimo arba trynimo metu neatjunkite
USB įrenginio. Taip darydami galite
sugadinti įrenginyje esančius duomenis
arba patį įrenginį.
16LT
Kaip sistemą naudoti kaip
maitinimo elementų kroviklį
Kai sistema įjungta, ją galima naudoti
kaip įkraunamųjų USB įrenginių
maitinimo elementų kroviklį.
1 Pasirinkite USB funkciją.
Paspauskite USB.
2 Prijunkite USB įrenginį prie
(USB)
prievado.
Krovimas pradedamas prijungus
USB įrenginį prie (USB) prievado.
Išsamesnės informacijos žr. prie
USB įrenginio pridėtame naudotojo
vadove.
Muzikos perkėlimas
iš disko
Muziką iš disko (CD-DA arba MP3
disko) galite perkelti veikiant toliau
nurodytiems sistemos perkėlimo
režimams.
CD SYNC perkėlimas: iš CD-DA disko
perkeliami visi CD-DA garso takeliai.
MP3 aplanko perkėlimas: iš MP3
disko perkeliami konkrečiame aplanke
esantys MP3 failai.
REC1 perkėlimas: iš disko perkeliamas
tuo metu leidžiamas garso takelis arba
MP3 failas.
1 Pasirinkite CD funkciją.
Paspauskite CD.
(USB) prievado.
3 Įdėkite diską, kurį norite
perkelti.
Jei atkūrimas pradedamas
automatiškai, dukart
paspauskite .
4 Pasiruoškite perkelti.
Jei perkeliamas CD SYNC, pereikite
prie 5 veiksmo.
Perkeliant MP3 aplanką
Norėdami perkelti konkrečiame
aplanke esančius MP3 failus,
kelis kartus paspauskite
+/
, kad pasirinktumėte norimą
aplanką. Tada pradėkite atkūrimą
ir vieną kartą paspauskite .
Įsitikinkite, kad ekrane sustojo
praėjęs leidimo laikas.
Perkeliant REC1 režimu
Paspausdami  /  pasirinkite
garso takelį arba MP3 failą, kurį
norite perkelti, tada pradėkite
atkūrimą.
Norėdami perkelti konkrečiame
aplanke esantį MP3 failą kelis
kartus paspauskite
+/
,
kad pasirinktumėte norimą
aplanką, tada paspauskite
 / , kad pasirinktumėte
MP3 failą, kurį norite perkelti.
Tada pradėkite atkūrimą.
mygtuką REC TO USB.
Ekrane parodomas užrašas READY.
6 Paspauskite
.
Pradedama perkelti, tada ekrane
parodomas užrašas USB REC.
Nebaigus perkelti neatjunkite USB
įrenginio.
Baigus perkelti ekrane bus rodomas
užrašas COMPLETE ir bus sukurti
MP3 formato garso failai.
Aplankų ir failų kūrimo taisyklės
Perkeliant failus į USB įrenginį pirmąjį
kartą, tiesiai po aplanku ROOT
sukuriamas aplankas (CDDA001*,
MP3_REC1 arba CD_REC1). (Perkeliant
MP3 aplanką, po aplanku ROOT
sukuriamas aplankas tokiu pačiu
pavadinimu kaip perkėlimo šaltinis).
Aplankai ir failai kuriami toliau
nurodytu būdu.
CD SYNC perkėlimas
Perkėlimo
šaltinis
Aplanko
pavadinimas
Failo pavadinimas
CD-DA
CDDA001*
TRACK001*
USB įrenginys
2 Prijunkite USB įrenginį prie
5 Paspauskite įrenginio
MP3 aplanko perkėlimas
Perkėlimo
šaltinis
MP3
Aplanko
Failo pavapavadini- dinimas
mas
Toks pat kaip perkėlimo
šaltinio
REC1 perkėlimas
Perkėlimo
šaltinis
MP3
Aplanko
pavadinimas
MP3_REC1
CD-DA
CD_REC1
Failo pavadinimas
Toks
pat kaip
perkėlimo
šaltinio
TRACK001*
* Po to aplankų ir failų numeriai priskiriami
serijiniu būdu.
17LT
Pastabos
Jei pradedate perkelti sistemai veikiant
leidimo atsitiktine tvarka arba pakartotinio
leidimo režimu, pasirinktas leidimo
režimas automatiškai pakeičiamas
į įprasto leidimo režimą.
CD-TEXT informacija į sukurtus MP3
failus neperkeliama. Ši sistema
nepalaiko CD-TEXT standarto.
Perkėlimas automatiškai sustabdomas, jei:
 perkėlimo metu USB įrenginyje
nebelieka vietos;
 pasiekiamas maksimalus USB įrenginyje
esančių garso failų ir aplankų skaičius,
kurį sistema gali atpažinti.
Jei USB įrenginyje jau yra aplankas
arba failas, kurį bandote perkelti,
prie pavadinimo pridedamas eilės
numeris, o originalus aplankas ar failas
neperrašomas.
Perkeliant nespauskite nuotolinio valdymo
pulto arba įrenginio mygtukų, kad
perkėlimo nesustabdytumėte.
Pastaba dėl turinio, kurio autorių
teisės saugomos
Perkeltą muziką galima naudoti tik
asmeniniais tikslais. Norint naudoti
muziką kitais tikslais būtina gauti
autorių teisių savininkų leidimą.
18LT
Failo paleidimas
Garso formatai, kuriuos galima atkurti
šia sistema, yra MP3 / WMA*.
* Failų, kuriuose taikoma DRM („Digital
Right Management“) autorių teisių
apsauga, šia sistema atkurti negalima.
Iš internetinės muzikos parduotuvės
atsisiųstų failų šia sistema gali nepavykti
atkurti.
1 Pasirinkite USB funkciją.
Paspauskite USB.
2 Prijunkite USB įrenginį prie
(USB) prievado.
3 Pradėkite atkūrimą.
Paspauskite .
Kiti veiksmai
Norėdami Paspauskite
Pristabdyti . Norėdami
atkūrimą
tęsti paleidimą
paspauskite .
Sustabdyti . Norėdami
atkūrimą
tęsti paleidimą
paspauskite *1.
Norėdami atšaukti
tęsiamą paleidimą dar
kartą paspauskite .
Pasirinkti
Kelis kartus paspauskite
aplanką
+/
.
Pasirinkti
 / .
failą
Rasti failo Atkūrimo metu laikykite
vietą
nuspaudę  / ,
o pasiekę pageidaujamą
vietą atleiskite mygtuką.
Pasirinkti
Kelis kartus paspauskite
pakartotinį REPEAT, kol parodomas
leidimą
užrašas REP ONE*2, REP
FLDR*3 arba REP ALL*4.
Pakeisti
Sustabdę USB įrenginį
leidimo
kelis kartus paspauskite
režimą
PLAY MODE. Galite
pasirinkti įprasto leidimo
režimą (FLDR (leidžiami
visi USB įrenginio aplanke
esantys failai)), leidimo
atsitiktine tvarka režimą
(SHUF arba FLDRSHUF
(atsitiktine tvarka
leidžiami aplanko failai))
arba užprogramuoto
leidimo režimą (PROG).
*1 Leisdama VBR MP3 / WMA failus sistema
gali tęsti atkūrimą nuo kitos vietos.
*2REP ONE: kartojamas dabartinis failas.
*3REP FLDR: kartojamas dabartinis
aplankas.
*4REP ALL: kartojami visi USB įrenginyje
esantys failai.
Pastabos
1 Pasirinkite USB funkciją.
Paspauskite USB.
2 Prijunkite USB įrenginį prie
(USB)
prievado.
3 Kelis kartus paspauskite  /
 arba
+/
 ir
pasirinkite garso failą ar aplanką,
kurį norite ištrinti, tada pradėkite
atkūrimą.
4 Paspauskite įrenginio mygtuką
OPTIONS.
5 Paspausdami  / 
pasirinkite ERASE, tada
paspauskite .
Ekrane rodomas užrašas FO ERASE
arba FI ERASE.
6 Paspauskite
.
Ekrane rodomas užrašas
COMPLETE.
USB įrenginys
Sistema negali leisti garso failų iš USB
įrenginio šiais atvejais:
 kai garso failų skaičius aplanke
viršija 999;
 kai bendrasis garso failų skaičius USB
įrenginyje viršija 999;
 kai aplankų skaičius USB įrenginyje
viršija 256 (įskaitant aplanką ROOT ir
tuščius aplankus).
Šie skaičiai gali skirtis atsižvelgiant į failų ir
aplankų struktūrą. Į USB įrenginį, kuriame
yra garso failų, neįrašykite kitų tipų failų
arba nereikalingų aplankų.
Sistema gali atkurti iki 8 lygių aplankų
struktūrą.
Failai ir aplankai rodomi tokia tvarka, kokia
jie buvo sukurti USB įrenginyje.
Aplankai, kuriuose nėra garso failų,
praleidžiami.
Toliau nurodyti garso formatai, kurių
galima klausytis naudojant šią sistemą:
 MP3: plėtinys „.mp3“;
 WMA: plėtinys „.wma“.
Atminkite, kad net jei failo pavadinimas
baigiasi tinkamu failo plėtiniu, o tikrasis
failas skiriasi, leidžiant šį failą gali kilti
didelis triukšmas arba galimas gedimas.
Kaip iš USB įrenginio ištrinti garso
failus arba aplankus
19LT
Programos kūrimas
(užprogramuotas leidimas)
1 Pasirinkite USB funkciją.
Paspauskite USB.
2 Pasirinkite leidimo režimą.
Sustabdę leistuvą kelis kartus
paspauskite PLAY MODE, kol
bus parodytas užrašas PROG.
3 Pasirinkite norimo failo
numerį.
Kelis kartus paspauskite  /
, kol bus parodytas norimo
failo numeris.
Programuodami konkrečiame
aplanke esančius MP3 / WMA
failus, kelis kartus paspauskite
 + /
 , kad pasirinktumėte
norimą aplanką, tada pasirinkite
pageidaujamą failą.
4 Užprogramuokite pasirinktą
failą.
Paspausdami
failą.
įeikite į pasirinktą
Pasirinkto failo numeris
5 Kartodami 3–4 veiksmus
užprogramuokite papildomus
failus. Iš viso galite
užprogramuoti iki 64 failų.
6 Norėdami paleisti failų
programą paspauskite .
Kai atidarote diskų dėklą arba
atjungiate maitinimo laidą,
programa išvaloma.
Norėdami dar kartą paleisti tą
pačią programą paspauskite .
Kaip atšaukti užprogramuotą
leidimą
Paspauskite PLAY MODE.
Kaip iš programų sąrašo pašalinti
paskutinį veiksmą
20LT
Sustabdę atkūrimą paspauskite CLEAR.
Ekrano režimo keitimas
Kiti veiksmai
Garso reguliavimas
Norėdami
Paspauskite
Reguliuoti
garsumą
VOLUME + / .
Sukurti
dinamiškesnį
garsą
BASS BOOST.
Nustatyti
garso efektą
Kelis kartus
paspauskite EQ + /
EQ , kol parodomas
pageidaujamas garso
efektas.
Norėdami
Paspauskite
Keisti ekrane
rodomą
informaciją*
Įjungę sistemą kelis
kartus paspauskite
DISPLAY.
* Pvz., galite peržiūrėti tokią informaciją
kaip garso takelio numeris, failo / aplanko
pavadinimas, albumo pavadinimas ir
atlikėjo vardas.
Sistemoje veikia toliau nurodytas
ekrano režimas.
Ekrano
režimas
Kai sistema išjungta
Energijos
taupymo
režimas
Ekranas išjungiamas,
kad būtų taupoma
energija. Laikmatis ir
laikrodis toliau veikia.
Pastabos dėl ekrane pateikiamos
informacijos
Kiti veiksmai
Ženklai, kurių negalima parodyti,
vaizduojami kaip „-“.
Toliau pateikta informacija nerodoma:
 bendrasis MP3 disko ir USB įrenginio
leidimo laikas;
 likęs MP3 / WMA failo leidimo laikas.
Toliau pateikta informacija rodoma
netinkamai:
 MP3 / WMA failo, užkoduoto naudojant
VBR (kintantį dažnį bitais), praėjęs
leidimo laikas;
 aplankų ir failų pavadinimai, kurių
išplėtimo formatas neatitinka
ISO9660 1 lygio / 2 lygio standartų.
21LT
Laikmačių naudojimas
Sistemoje yra dvi laikmačio funkcijos.
Jei naudojate abu laikmačius,
pirmenybė teikiama išjungimo
laikmačiui.
Išjungimo laikmatis.
Galite užmigti klausydami muzikos.
Ši funkcija veikia net ir tada, kai
laikrodis nenustatytas.
Kelis kartus paspauskite SLEEP.
Pasirinkus AUTO sistema automatiškai
išsijungs sustojus esamam diskui ar
USB įrenginiui arba po 100 minučių.
Paleidimo laikmatis.
Galite prabusti su iš anksto nustatytu
laiku paleidžiama muzika iš CD,
FM stoties, „iPod“ / „iPhone“ arba
USB įrenginio.
Įsitikinkite, kad nustatėte laikrodį.
1 Paruoškite garso šaltinį.
Paruoškite garso šaltinį, tada
paspausdami VOLUME + / 
sureguliuokite garsumą.
Norėdami, kad leisti būtų pradėta
nuo konkretaus CD-DA garso
takelio arba garso failo, sukurkite
programą (12, 20 psl.).
2 Pasirinkite laikmačio
nustatymo režimą.
Paspauskite TIMER MENU.
Jei laikrodis nenustatytas, sistema
veiks laikrodžio nustatymo režimu.
Tokiu atveju nustatykite laikrodį.
3 Nustatykite paleidimo
laikmatį.
Kelis kartus paspausdami
 /  pasirinkite PLAY SET,
tada paspauskite .
4 Nustatykite atkūrimo
pradžios laiką.
Kelis kartus paspauskite
 /  /  /  ir nustatykite
valandą, tada paspauskite .
Atlikdami tą pačią procedūrą
nustatykite minutes.
5 Atlikite 4 veiksme aprašytą
22LT
procedūrą, kad nustatytumėte
atkūrimo sustabdymo laiką.
6 Pasirinkite garso šaltinį.
Kelis kartus paspauskite  / ,
kol bus parodytas norimas garso
šaltinis, tada paspauskite .
7 Išjunkite sistemą.
Paspauskite . Sistema
automatiškai įjungiama iš anksto
nustatytu laiku.
Jei iš anksto nustatytu laiku sistema
yra įjungta, paleidimo laikmatis
suaktyvintas nebus. Neatlikite jokių
veiksmų su sistema nuo sistemos
įsijungimo laiko iki atkūrimo
pradžios.
Kaip patikrinti nuostatą
1 Paspauskite TIMER MENU.
2 Kelis kartu paspauskite  / ,
kad pasirinktumėte SELECT, tada
paspauskite .
3 Kelis kartus paspauskite
 / , kad pasirinktumėte
PLAY SEL, tada paspauskite .
Kaip atšaukti laikmatį
Kartokite dalyje „Kaip patikrinti
nuostatą“ nurodytą procedūrą, kol
atliekant 3 veiksmą bus parodytas
užrašas OFF, tada paspauskite .
Kaip pakeisti nuostatą
Pradėkite nuo skyriaus „Laikmačių
naudojimas“ 1 veiksmo.
Pastabos „iPod“ / „iPhone“
naudotojams
Naudodami paleidimo laikmatį įsitikinkite,
kad nėra leidžiama iš „iPod“ / „iPhone“.
Paleidimo laikmatis gali būti
nesuaktyvintas, atsižvelgiant į prijungto
„iPod“ / „iPhone“ būseną.
Patarimas
Paleidimo laikmačio nuostata taikoma tol,
kol jos neatšaukiate patys.
Papildoma informacija
Su šia sistema
suderinami įrenginiai
„iPod“ / „iPhone“
Kartu su šia sistema galite naudoti
toliau nurodytus „iPod“ / „iPhone“
modelius. Prieš naudodami
į „iPod“ / „iPhone“ įdiekite
naujausią programinę įrangą.
Skirta naudoti su
USB įrenginiai
Daugiau informacijos apie
suderinamus USB įrenginius rasite
toliau pateiktose svetainėse.
Europos klientams
http://support.sony-europe.com/
Klientams JAV
http://esupport.sony.com/
Klientams Kanadoje
http://esupport.sony.com/CA
Klientams Pietų Amerikoje
http://esupport.sony.com/LA
Klientams kitose šalyse / regionuose
http://www.sony-asia.com/support
1 Patikrinkite, ar maitinimo ir
garsiakalbių laidai prijungti
tinkamai.
2 Toliau pateiktame sąraše
raskite iškilusią problemą
ir atlikite nurodytus taisymo
veiksmus.
Jei problemos išspręsti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Jei ekrane rodoma PROTECT
Nedelsdami atjunkite maitinimo
laidą ir dingus užrašui PROTECT
patikrinkite toliau nurodytus
dalykus.
Ar neįvyko garsiakalbių laidų +
ir  trumpasis jungimas?
Ar niekas neužstoja sistemos
ventiliacijos angų?
Jei patikrinę nustatėte, kad viskas
gerai, iš naujo prijunkite maitinimo
laidą ir įjunkite sistemą. Jei
problemos išspręsti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Jei ekrane rodomas užrašas
OVER CURRENT
Aptikta elektros srovės, gaunamos
iš (USB) prievado ir „Lightning“
jungties, lygio problema. Išjunkite
sistemą ir atjunkite USB įrenginį
bei „iPod“ / „iPhone“ nuo (USB)
prievado ir „Lightning“jungies.
Įsitikinkite, kad nėra USB įrenginio
ir „iPod“ / „iPhone“ problemų. Jei
šis pranešimas rodomas ir toliau,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Papildoma informacija
 „iPhone 5“
 „iPhone 4S“
 „iPhone 4“
 „iPhone 3GS“
 „iPod touch“ (5-osios kartos)
 „iPod touch“ (4-osios kartos)
 „iPod touch“ (3-iosios kartos)
 „iPod classic“
 „iPod nano“ (7-osios kartos)
 „iPod nano“ (6-osios kartos)
 „iPod nano“ (5-osios kartos)
 „iPod nano“ (4-osios kartos)
Nesklandumų šalinimas
23LT
Bendroji informacija
Nepavyksta įjungti sistemos.
Ar prijungtas maitinimo laidas?
Sistema netikėtai pradeda veikti
budėjimo režimu.
Tai nėra gedimas. Kai nenaudojate
sistemos arba nėra garso signalo
išvesties maždaug 30 min.,
automatiškai įjungiamas budėjimo
režimas. Žr. „Kaip išjungti
automatinę budėjimo režimo
funkciją“ (27 psl.).
Netikėtai atšaukiamas laikrodžio
nustatymas arba paleidimo laikmatis.
Jei maždaug minutę neatliekama
jokių veiksmų, laikrodžio
nustatymas arba paleidimo
laikmačio nustatymas automatiškai
atšaukiamas. Iš naujo atlikite
veiksmus nuo pradžių.
Nėra garso.
Ar neįvyko garsiakalbių laidų + ir 
trumpasis jungimas?
Ar naudojate tik su sistema pateiktus
garsiakalbius?
Ar niekas neužstoja sistemos
ventiliacijos angų?
Gali būti, kad radijo stotis laikinai
sustabdė transliaciją.
Garsas sklinda iš vieno kanalo arba
nesuderintas kairiojo ir dešiniojo
garsiakalbių garsumas.
Garsiakalbius išdėstykite kiek
įmanoma simetriškiau.
Prijunkite tik su sistema pateiktus
garsiakalbius.
Stiprus ūžimas arba triukšmas.
Perkelkite sistemą toliau nuo
triukšmo šaltinių.
Prijunkite sistemą prie kito sieninio
elektros lizdo.
Prie maitinimo laido prijunkite
triukšmo filtrą (galima įsigyti
atskirai).
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
Pašalinkite visas kliūtis tarp
nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio
nuotolinio valdymo jutiklio bei
pastatykite įrenginį toliau nuo
fluorescencinių lempų.
24LT
Nukreipkite nuotolinio valdymo
pultą į sistemos jutiklį.
Nuotolinio valdymo pultą naudokite
arčiau sistemos.
Neveikia jokie įrenginio mygtukai,
išskyrus , ir ekrane rodomas
užrašas LOCK ON.
Įjungta apsaugos nuo vaikų funkcija.
Norėdami išjungti apsaugos nuo
vaikų funkciją laikykite nuspaudę
įrenginio mygtuką , kol ekrane
bus parodytas užrašas LOCK OFF.
Nepavyksta išimti disko, o ekrane
rodomas užrašas LOCKED.
Kreipkitės į „Sony“ pardavėją arba
vietos įgaliotąjį „Sony“ techninės
priežiūros centrą.
CD / MP3 diskas
Trūkinėja garsas arba nepavyksta
paleisti disko.
Švariai nušluostykite diską ir vėl jį
įdėkite.
Perkelkite sistemą ten, kur nėra
vibracijos (pvz., ant stabilaus stovo).
Garsiakalbius perkelkite toliau nuo
sistemos arba uždėkite juos ant
atskirų stovų. Kai nustatytas didelis
garsumas, dėl garsiakalbių vibracijos
gali trūkinėti garsas.
Leisti pradedama ne nuo pirmojo
garso takelio.
Nustatykite įprastinį leidimo režimą.
Kol pradedama atkurti, užtrunka ilgiau
nei įprastai.
Leidžiant šiuos diskus gali tekti ilgiau
palaukti, kol bus pradėta atkurti:
diskas, kuriame įrašyta sudėtinga
medžio struktūra;
diskas įrašytas kelių seansu
režimu;
diskas, kurio įrašymas nebuvo
užbaigtas (diskas, į kurį galima
įtraukti duomenų);
diskas, kuriame yra daug aplankų.
„iPod“ / „iPhone“
Nėra garso.
Įsitikinkite, kad „iPod“ / „iPhone“
prijungtas tinkamai.
Įsitikinkite, kad per „iPod“ / „iPhone“
leidžiama muzika.
Įsitikinkite, kad „iPod“ / „iPhone“ yra
įdiegta naujausia programinė įranga.
Prieš naudodami „iPod“ / „iPhone“
su sistema, įdiekite į jį naujausią
programinę įrangą.
Sureguliuokite garsumą.
Garsas yra iškraipytas.
Įsitikinkite, kad „iPod“ / „iPhone“
prijungtas tinkamai.
Sumažinkite garsumą.
Nustatykite „iPod“ / „iPhone“
EQ nuostatą kaip „Off“ arba „Flat“.
„iPod“ / „iPhone“ neveikia.
Nepavyksta įkrauti prijungto „iPod“ /
„iPhone“.
Įsitikinkite, kad „iPod“ / „iPhone“
prijungtas tinkamai.
Įsitikinkite, kad sistema įjungta.
USB įrenginys
Prijungto USB įrenginio nepavyksta
įkrauti.
Įsitikinkite, kad USB įrenginys
prijungtas patikimai.
Prijungus nepalaikomą USB įrenginį
gali kilti toliau nurodytos problemos.
Informacijos apie suderinamus
USB įrenginius rasite svetainėse,
kurių URL nurodyti skyriaus „USB
įrenginiai“ dalyje „Su šia sistema
suderinami įrenginiai“ (23 psl.).
USB įrenginys neatpažįstamas.
Šioje sistemoje nerodomi failų
arba aplankų pavadinimai.
Negalima atkurti.
Praleidžiami garsai.
Girdėti triukšmas.
Sklinda iškraipytas garsas.
Nėra garso.
USB įrenginys prijungtas netinkamai.
Išjunkite sistemą ir iš naujo prijunkite
USB įrenginį.
Sklinda triukšmas, garsas trūkinėja
arba yra iškraipomas.
Išjunkite sistemą ir iš naujo prijunkite
USB įrenginį.
Muzikos duomenys įrašyti su
triukšmu arba garsas yra iškraipytas.
Triukšmas galėjo būti įrašytas per
muzikos kūrimo procesą naudojant
šią sistemą arba kompiuterį. Dar
kartą sukurkite muzikos duomenis.
Užkoduojant failus buvo
naudojamas mažas dažnis bitais.
Į USB įrenginį nusiųskite failų,
užkoduotų naudojant didesnį
dažnį bitais.
Ilgai rodoma SEARCH arba ilgai trunka,
kol pradedama atkurti.
Toliau nurodytais atvejais failų
nuskaitymas gali užtrukti.
USB įrenginyje yra per daug
aplankų arba failų.
failų struktūra yra labai sudėtinga;
Viršyta atminties talpa.
Vidinė atmintis fragmentuota.
Papildoma informacija
Išjunkite visas kitas „iPod“ / „iPhone“
veikiančias „iOS“ taikomąsias
programas. Norėdami daugiau
informacijos, žiūrėkite prie „iPod“ /
„iPhone“ pridėtą naudojimo
instrukciją.
Įsitikinkite, kad „iPod“ / „iPhone“
prijungtas tinkamai.
„iPod“ / „iPhone“ ir sistemos
valdymas skiriasi, todėl negalite
valdyti „iPod“ / „iPhone“ nuotolinio
valdymo pulto arba įrenginio
mygtukais. Tokiu atveju veiksmus
atlikite su „iPod“ / „iPhone“.
Ar naudojate palaikomą USB įrenginį?
Ekrane pateikiama iškraipyta
informacija.
Ženklai, kurių negalima parodyti,
vaizduojami kaip „-“.
25LT
USB įrenginys neatpažįstamas.
Nepavyksta paleisti.
Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite
sistemą.
Informacijos apie suderinamus
USB įrenginius rasite svetainėse,
kurių URL nurodyti skyriaus „USB
įrenginiai“ dalyje „Su šia sistema
suderinami įrenginiai“ (23 psl.).
Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite
sistemą.
Informacijos apie suderinamus
USB įrenginius rasite svetainėse,
kurių URL nurodyti skyriaus „USB
įrenginiai“ dalyje „Su šia sistema
suderinami įrenginiai“ (23 psl.).
Paspauskite , kad pradėtumėte
atkūrimą.
Perkeliant įvyksta klaida.
Informacijos apie suderinamus
USB įrenginius rasite svetainėse,
kurių URL nurodyti skyriaus „USB
įrenginiai“ dalyje „Su šia sistema
suderinami įrenginiai“ (23 psl.).
USB įrenginys suformatuojamas
netinkamai. Informacijos, kaip
formatuoti, ieškokite USB įrenginio
naudojimo instrukcijoje.
Išjunkite sistemą ir atjunkite USB
įrenginį. Jei USB įrenginyje yra
įjungimo jungiklis, atjungę nuo
sistemos USB įrenginį išjunkite,
o tada vėl įjunkite. Tada iš naujo
atlikite perkėlimą.
Perkėlimo metu USB įrenginys
buvo atjungtas arba buvo išjungtas
maitinimas. Ištrinkite dalinai perkeltą
failą ir perkelkite jį dar kartą. Jei tai
nepadeda išspręsti problemos, gali
būti, kad USB įrenginys yra sugedęs.
Kaip išspręsti šią problemą, žr. USB
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
Nepavyksta ištrinti USB įrenginyje
esančių garso failų arba aplankų.
Patikrinkite, ar USB įrenginys nėra
apsaugotas nuo rašymo.
Trynimo metu USB įrenginys buvo
atjungtas arba buvo išjungtas
maitinimas. Pašalinkite dalinai
ištrintą failą. Jei tai nepadeda
išspręsti problemos, gali būti, kad
USB įrenginys yra sugedęs. Kaip
išspręsti šią problemą, žr. USB
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
26LT
Leisti pradedama ne nuo pirmojo
garso takelio.
Nustatykite įprastinį leidimo režimą.
Nepavyksta atkurti failų.
Gali būti, kad garso failų plėtiniai
netinkami. Ši sistema palaiko toliau
nurodytus failų plėtinius:
MP3: plėtinys „.mp3“;
WMA: plėtinys „.wma“.
Naudojant ne FAT16 arba FAT32
failų sistemas suformatuoti USB
saugojimo įrenginiai nepalaikomi.*
Jei naudojate suskaidytą USB
saugojimo įrenginį, galima paleisti
tik pirmojo skaidinio failus.
Užšifruotų, slaptažodžiais apsaugotų
ir pan. failų atkurti negalima.
* Sistema palaiko FAT16 ir FAT32, bet
kai kurie USB saugojimo įrenginiai
gali palaikyti ne visus FAT. Išsamesnės
informacijos žr. kiekvieno USB saugojimo
įrenginio naudotojo vadove arba
susisiekite su gamintoju.
Imtuvas
Stiprus ūžimas arba triukšmas arba
negaunami stočių signalai.
Tinkamai prijunkite anteną.
Kad antena geriau priimtų signalus,
pabandykite padėti ją į kitą vietą
ir nukreipkite kita kryptimi.
Norėdami išvengti triukšmo anteną
laikykite toliau nuo garsiakalbių ir
maitinimo laidų.
Išjunkite netoliese esančią elektros
įrangą.
Kaip atkurti gamyklines sistemos
nuostatas
Pranešimai
Jei sistema vis tiek veikia netinkamai,
atkurkite gamyklines sistemos
nuostatas.
DISC ERR
1 Atjunkite ir iš naujo prijunkite
maitinimo laidą, tada vėl įjunkite
sistemą.
2 Laikykite nuspaudę įrenginio
mygtukus  ir EQ, kol parodomas
užrašas RESET OK.
Visi vartotojo sukonfigūruoti
nustatymai, pvz., iš anksto
nustatytos radijo stotys, laikmatis
ir laikrodis, panaikinami.
Kaip išjungti automatinę budėjimo
režimo funkciją
Kai sistema įjungta, laikykite
nuspaudę mygtuką , kol
parodomas užrašas AUTO
STANDBY OFF.
Norėdami įjungti funkciją
pakartokite veiksmus, kol
bus parodytas užrašas
AUTO STANDBY ON.
Pastabos
Automatinio budėjimo režimo funkcija
neveikia naudojant FM funkciją.
Sistema gali automatiškai nepereiti
į budėjimo režimą šiais atvejais:
 kai bandoma nustatyti garso signalą;
 kai „iPod“ / „iPhone“ prijungtas prie
„Lightning“ jungties;
 atkuriant garso takelius arba failus;
 kol veikia iš anksto nustatytas
paleidimo arba išjungimo laikmatis.
ERROR
USB įrenginys yra apsaugotas
nuo rašymo.
USB įrenginio atmintis pilna.
FULL
Bandėte užprogramuoti daugiau
nei 64 garso takelius arba failus
(veiksmai).
NO FILE
CD-R / CD-RW diskuose arba USB
įrenginyje nėra leistinų failų.
NO STEP
Visi užprogramuoti veiksmai buvo
ištrinti.
NO USB
Neprijungtas USB įrenginys arba
prijungtas nepalaikomas USB
įrenginys.
USB įrenginyje nėra leistinų failų.
PLAY SET
Bandėte pasirinkti laikmatį, kai
paleidimo laikmatis nenustatytas.
PLS STOP
Vykstant atkūrimui paspaudėte
PLAY MODE.
SELECT
Veikiant laikmačiui paspaudėte
TIMER MENU.
Papildoma informacija
Šioje sistemoje yra automatinė
budėjimo režimo funkcija. Naudojant
šią funkciją budėjimo režimas
automatiškai įjungiamas, kai sistema
nenaudojama arba nėra garso signalo
išvesties maždaug 30 min.
Automatinė budėjimo režimo funkcija
yra įjungta pagal numatytuosius
nustatymus.
Išjunkite automatinę budėjimo režimo
funkciją įrenginio mygtukais.
įdėjote diską, kurio paleisti
nepavyksta.
TIME NG
Nustatytas vienodas paleidimo
laikmačio pradžios ir pabaigos laikas.
27LT
Atsargumo priemonės
Diskai, kuriuos GALIMA leisti šia
sistema
Garso CD
CD-R / CD-RW (garso duomenys /
MP3 failai)
Diskai, kurių šia sistema leisti
NEGALIMA
CD-ROM
CD-R / CD-RW, kurie neįrašyti
muzikos CD formatu, atitinkančiu
ISO9660 1 lygio / 2 lygio standartus
Kelių seansų režimu įrašyti CD-R /
CD-RW, kurie nebuvo užbaigti
baigiant seansą
Prastos įrašymo kokybės CD-R /
CD-RW, įbrėžti ar nešvarūs CD-R /
CD‑RW arba nesuderinamu įrašymo
įrenginiu įrašyti CD-R / CD-RW
Tinkamai neužbaigti CD-R / CD-RW
Diskai, kuriuose yra ne MPEG 1
„Audio Layer-3“ (MP3) failų
Nestandartinės formos (pvz.,
širdelės, kvadrato, žvaigždės) diskai
Diskai, prie kurių prilipdyta lipnioji
juostelė, popierius arba lipdukas
Išnuomoti arba panaudoti diskai
su antspaudais ir klijų likučiais už
antspaudo ribų
Diskai, kurių etiketės atspausdintos
naudojant lipnų rašalą
Pastabos dėl diskų
Prieš leisdami diską nuvalykite jį
šluoste nuo vidurio link kraštų.
Nevalykite diskų tirpikliais, pvz.,
benzinu, skiedikliu, komerciniu
valikliu arba vinilo plokštelėms
skirtu antistatiniu purškikliu.
Apsaugokite diskus nuo tiesioginės
saulės šviesos ir šilumos šaltinių,
pvz., karšto oro kanalų arba
nepalikite diskų tiesioginėje saulės
šviesoje stovinčiame automobilyje.
28LT
Sauga
Jei nenaudosite įrenginio ilgą laiką,
atjunkite maitinimo laidą nuo
sieninio elektros lizdo. Atjungdami
įrenginį traukite laikydami kištuką.
Niekada netraukite už laido.
Jei į sistemą patektų koks nors
daiktas arba skysčio, atjunkite
sistemą ir prieš vėl naudodami
duokite ją patikrinti kvalifikuotiems
specialistams.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
galima pakeisti tik įgaliotajame
techninės priežiūros centre.
Vieta
Nemontuokite sistemos nuožulniai
arba tokiose vietose, kur itin karšta,
šalta, gausu dulkių, nešvaru, drėgna,
nepakankama ventiliacija, yra
vibracijos, patenka tiesioginių saulės
spindulių arba ryškios šviesos.
Būkite atsargūs dėdami įrenginį arba
garsiakalbius ant specialiai apdorotų
(pvz., vaškuotų, dengtų aliejumi,
lakuotų) paviršių, nes gali atsirasti
dėmių arba pakisti paviršiaus spalva.
Sistemą perkėlus iš šaltos vietos
į šiltą arba pastačius itin drėgnoje
patalpoje, CD grotuvo objektyvo
viduje gali susidaryti drėgmė ir
sistema gali sugesti. Jei taip nutiktų,
išimkite diską ir palikite sistemą
įjungtą maždaug pusvalandį, kol
išgaruos susikaupusi drėgmė.
Įkaitimas
Veikiantis įrenginys gali įkaisti, tai
yra normalu ir nekelia pavojaus.
Jei ilgai naudojote įrenginį nustatę
didelį garsumą, nelieskite korpuso,
nes jis gali būti įkaitęs.
Neužblokuokite ventiliacijos angų.
Garsiakalbių sistema
Ši garsiakalbių sistema nėra ekranuota
magnetiniu būdu, todėl netoliese
esančiuose TV komplektuose vaizdas
gali būti iškraipytas. Tokiu atveju
išjunkite TV, palaukite 15–30 min.
ir vėl įjunkite.
Jei vaizdas nepagerėja, perkelkite
garsiakalbius toliau nuo TV.
Korpuso valymas
Sistemą valykite minkštu audiniu,
šiek tiek sudrėkintu švelniu plovikliu.
Nenaudokite šiurkščios šluostės,
valymo miltelių arba tirpiklio, pvz.,
skiediklio, benzino arba alkoholio.
Specifikacijos
Pagrindinis įrenginys
GARSO SISTEMOS GALIOS SPECIFIKACIJOS
IŠVESTIES GALIA IR BENDRASIS
HARMONINIS IŠKRAIPYMAS.
(Tik Jungtinėms Valstijoms skirtas
modelis)
Esant 8 omų apkrovoms, veikiant
abiems kanalams, 120–10 000 Hz;
nominali 26 W minimali vieno
kanalo RMS galia, esant ne
didesniam nei 0,7 % bendrajam
harmoniniam iškraipymui nuo
250 milivatų nominalios išvesties.
Stiprintuvo skyrius
Išvestys
SPEAKERS: priima pilnutinę 8 omų
varžą
CD grotuvo skyrius
Sistema: kompaktinių diskų ir
skaitmeninė garso sistema
Lazerinio diodo ypatybės:
Emisijos trukmė: nepertraukiama
Lazerio išvestis*: mažiau nei
44,6 µW
Papildoma informacija
JAV skirtas modelis.
Išvesties galia (norminė):
60 W + 60 W (vienam kanalui, esant
8 omams, 1 kHz)
Kiti modeliai:
Išvesties galia (nominali)
30 W + 30 W (esant 8 omams, 1 kHz,
1 % THD)
Išvesties galia (norminė):
60 W + 60 W (vienam kanalui, esant
8 omams, 1 kHz)
* Šios išvesties reikšmė nustatyta
200 mm atstumu nuo optinio
priėmimo bloko su 7 mm diafragma
objektyvo paviršiaus.
Imtuvo skyrius
FM erdvinio garso sistema,
FM superheterodininis imtuvas
Antena: FM laidinė antena
Derinimo diapazonas:
Šiaurės Amerikai skirtas modelis:
87,5–108,0 MHz (100 kHz žingsnis)
Kiti modeliai: 87,5–108,0 MHz
(50 kHz žingsnis)
29LT
Doko skyrius
Jungties tipas: 8 kištukų „Lightning“
jungtis*
Išvesties įtampa: 5 V nuolatinė srovė
Maksimali išvesties srovė: 1 A
* „Lightning“ jungtis veikia su
„iPhone 5“, „iPod touch“ (5-osios
kartos) ir „iPod nano“ (7-osios kartos).
USB skyrius
(USB) prievadas*: A tipas, maksimali
srovė 1 A
* Jungdami „iPod“ / „iPhone“ prie
(USB) prievado naudokite su
„iPod“ / „iPhone“ gautą USB kabelį.
Palaikomi garso formatai (tik MP3 diskai
ir USB įrenginiai)
Palaikomas dažnis bitais:
MP3 (MPEG 1 „Audio Layer-3“):
32–320 kb/sek., VBR
WMA*: 32–192 kb/sek., VBR
Diskretizavimo dažniai:
MP3 (MPEG 1 „Audio Layer-3“):
32 / 44,1 / 48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Tik USB įrenginiai
Garsiakalbis
Priekinis garsiakalbis (SS-ECL5)
Garsiakalbių sistema: dvikryptė
garsiakalbių sistema, bosų atspindys
Garsiakalbio įrenginiai:
žemųjų dažnių garsiakalbis: 130 mm
(5 1/4 col.), kūgio tipo
Aukštųjų dažnių garsiakalbis:
40 mm (1 1/2 col.), rago tipo
Nominali pilnutinė varža: 8 omai
Matmenys (P / A / I): maždaug 200 mm ×
300 mm × 185 mm (7 7/8 col. × 11 3/4 col. ×
7 1/4 col.)
Svoris: maždaug 2,2 kg (4 sv. 13 5/8 unc.),
vienas garsiakalbis
Kiekis: 2 vnt.
30LT
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai.
Šiaurės Amerikai skirtas modelis:
120 V kintamoji srovė, 60 Hz
Kiti modeliai: 120–240 V kintamoji
srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos: 55 W
Matmenys (P / A / I, įskaitant didžiausius
iškišimus) (be garsiakalbių):
maždaug 193 mm × 300 mm ×
260 mm (7 5/8 col. × 11 3/4 col. ×
10 1/4 col.)
Svoris (be garsiakalbių): maždaug 2,4 kg
(5 sv. 4 5/8 unc.)
Pagrindinių įrenginių kiekis: 1 vnt.
Pridedami priedai: nuotolinio valdymo
pultas (1), R6 (AA dydžio) maitinimo
elementas (1), FM laidinė antena (1),
minkšti garsiakalbių padeliai (8)
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs
keisti dizainą ir specifikacijas.
Energijos sąnaudos budėjimo režimu:
0,5 W
Informacija apie
licencijas ir prekės
ženklus
Papildoma informacija
„iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod
nano“ ir „iPod touch“ yra „Apple
Inc.“ registruotieji prekių ženklai
JAV ir kitose šalyse. „Lightning“
yra „Apple Inc.“ prekės ženklas.
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“
reiškia, kad elektroninis priedas
skirtas konkrečiai „iPod“ ir „iPhone“
ir kad gamintojas patvirtino, jog
priedas atitinka „Apple“ standartus.
„Apple“ neatsako už šio įrenginio
veikimą ar jo atitiktį saugos ir
reguliavimo standartams. Atkreipkite
dėmesį, kad, kai šis priedas
naudojamas kartu su „iPod“ ar
„iPhone“, gali suprastėti belaidžio
ryšio veikimas.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams licenciją
suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
„Windows Media“ yra
„Microsoft Corporation“
registruotasis prekės ženklas
arba prekės ženklas JAV ir (arba)
kitose šalyse.
Šiam gaminiui taikoma tam tikrų
„Microsoft Corporation“ intelektinių
nuosavybės teisių apsauga. Šią
technologiją naudoti ne šiame
gaminyje ar platinti neturint
tinkamos (-ų) „Microsoft“ arba
įgaliotosios „Microsoft“ antrinės
įmonės licencijos (-ų) draudžiama.
Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji
prekių ženklai priklauso jų
savininkams. Ženklai TM ir ®
šiame vadove nenaudojami.
31LT
©2013 Sony Corporation
4-467-785-11(1) (LT)
Download PDF

advertising