Sony | MHC-V90DW | Sony MHC-V90DW Galinga garso sistema „V90DW MUTEKI“ Naudojimo instrukcijos

Namų garso sistema
Naudojimo instrukcijos
Darbo pradžia
Disko / USB įrašų atkūrimas
USB perkėlimas
Imtuvas
BLUETOOTH
Network
Valdymas gestais
Garso reguliavimas
Kiti veiksmai
Papildoma informacija
MHC-V90DW
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro,
neuždenkite prietaiso ventiliacijos
angos laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir kt.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies
šaltinių (pavyzdžiui, degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite prietaisą nuo skysčio lašų ar
purslų, ant jo nedėkite skysčių pripiltų
daiktų, pvz., vazų.
Pagrindinis kištukas naudojamas
įrenginiui atjungti nuo elektros tinklo,
todėl įrenginį reikia prijungti prie
lengvai pasiekiamo kintamosios srovės
lizdo. Sutrikus įrenginio veikimui
nedelsdami ištraukite maitinimo
kištuką iš kintamosios srovės elektros
lizdo.
Prietaiso negalima statyti ankštoje
erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba
uždaroje spintelėje.
Saugokite maitinimo elementus
arba įrenginį, į kurį įdėti maitinimo
elementai, nuo labai aukštos
temperatūros, pvz., tiesioginių saulės
spindulių ir ugnies.
Net ir išjungtas įrenginys nėra
atjungtas nuo elektros tinklo, jei jis
prijungtas prie kintamosios srovės
lizdo.
Skirtas naudoti tik patalpoje.
Informacija apie gaminį su CE
ženklu
CE ženklai galioja tik tose šalyse,
kuriose jie teisėtai taikomi, daugiausia
EEE (Europos ekonominės erdvės)
šalyse.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius
prietaisus padidėja pavojus akims.
2LT
Klientams Europoje
Pagal IEC 60825-1:2007 šis prietaisas
priskiriamas 1 KLASĖS LAZERINIŲ
gaminių kategorijai. Ši žymė yra
prietaiso išorėje, jo užpakalinėje dalyje.
Panaudotų maitinimo
elementų ir nebereikalingos
elektros bei elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo
elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir
maitinimo elemento
negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali
būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
utilizuodami šiuos gaminius ir
maitinimo elementus padėsite išvengti
neigiamo poveikio aplinkai ir žmogaus
sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas
atliekų tvarkymas. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu
maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninio aptarnavimo specialistas.
Siekiant užtikrinti, kad maitinimo
elementai bei elektros ir elektroninė
įranga būtų tvarkomi tinkamai,
pasibaigus šių gaminių eksploatavimo
laikui atiduokite juos į elektros ir
elektroninės įrangos perdirbimo
surinkimo skyrių. Informacijos apie kitus
maitinimo elementus rasite skyriuje,
kuriame rašoma, kaip saugiai iš gaminio
išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų
maitinimo elementų surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie
šio gaminio arba maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį arba maitinimo
elementą, darbuotoją.
Pirkėjų dėmesiui: toliau
pateikta informacija aktuali tik
įrangos, parduodamos šalyse,
kuriose taikomos ES direktyvos,
naudotojams.
Šį įrenginį pagamino „Sony
Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonija, arba jos vardu
veikianti kita bendrovė. Užklausas dėl
gaminio suderinamumo su Europos
Sąjungos teisės aktų nuostatomis
siųskite įgaliotajam atstovui adresu
„Sony Belgium“, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium (Belgija).
Jei turite klausimų dėl remonto arba
garantijos, kreipkitės atskiruose
remonto arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
patvirtina, kad ši įranga atitinka
2014/53/ES direktyvos reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra
saugomas šiuo adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Toliau nurodyti šios radijo ryšio įrangos
naudojimo arba leidimo ją naudoti
reikalavimų apribojimai taikomi BE, BG,
CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY,
LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI,
SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, XK, TR: 5150–5350 MHz
diapazonas galimas tik naudojant
patalpoje.
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo
(EMS) teisės aktuose apibrėžtas
normas, kai naudojamas trumpesnis
nei 3 m jungiamasis kabelis.
Ši sistema skirta naudoti šiais tikslais.
•• Muzikos / vaizdo įrašų šaltiniams iš
diskų ar USB įrenginių atkurti
•• Muzikai į USB įrenginius perkelti
•• norint klausytis radijo stočių
•• norint klausytis TV garso
•• Muzikos šaltiniams iš BLUETOOTH
įrenginių atkurti
•• norint naudotis funkcija „Party
Chain“ ir mėgautis socialinėmis
naujienomis
•• Srautiniam muzikos siuntimui tinklo
ryšiu.
Australijos ir Naujosios
Zelandijos klientams
Ši įranga turi būti įrengiama ir
naudojama ne arčiau nei 20 cm tarp
radiatoriaus ir žmogaus kūno (išskyrus
galūnių: rankų, riešų, pėdų ir kulkšnių)
3LT
Klientams Australijoje ir
Indijoje
Senos elektrinės ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje
ir kitose Europos
šalyse, kuriose
veikia atskiros
surinkimo sistemos)
Singapūro klientams
Informacija Jungtinių Arabų
Emyratų klientams
Pagal IEC 60825-1:2007 šis prietaisas
priskiriamas 1 KLASĖS LAZERINIŲ
gaminių kategorijai. Ši žymė yra
prietaiso išorėje, jo užpakalinėje dalyje.
Licencijų ir prekių ženklų
informacija
••
yra „DVD Format/Logo
Licensing Corporation“ prekių
ženklas.
•• DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO ir CD logotipai yra prekių
ženklai.
•• WALKMAN® ir WALKMAN® logotipas
yra registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
•• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijos ir patentų naudojimo
licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir
„Thomson“.
•• „Windows Media“ yra „Microsoft
Corporation“ registruotasis prekių
ženklas arba prekių ženklas JAV ir
(arba) kitose šalyse.
•• Šį gaminį saugo tam tikros
„Microsoft Corporation“ intelektinės
nuosavybės teisės. Be „Microsoft“
arba įgaliotosios „Microsoft“
dukterinės bendrovės licencijos
draudžiama naudoti tokią
technologiją ne šiame gaminyje
arba ją platinti.
•• Šioje sistemoje naudojama „Dolby*
Digital“ technologija.
* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją. „Dolby“, „Dolby Audio“
ir dvigubos D raidės simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
•• Šioje sistemoje naudojama didelės
raiškos multimedijos sąsajos
(HDMI™) technologija. HDMI ir
„HDMI High-Definition Multimedia
Interface“ bei HDMI logotipas yra
„HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai JAV
ir kitose šalyse.
•• BRAVIA yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
•• LDAC™ ir LDAC logotipai yra
registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
4LT
•• BLUETOOTH® žodinis ženklas ir
logotipai yra registruotieji prekių
ženklai, priklausantys „Bluetooth
SIG, Inc.“ „Sony Corporation“ šiuos
ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti
prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems jų
savininkams.
•• N žyma yra „NFC Forum, Inc.“
registruotasis prekių ženklas arba
prekės ženklas Jungtinėse Valstijose
ir kitose šalyse.
•• „Android™“ yra „Google Inc.“ prekės
ženklas.
•• „Google Play™“ yra „Google Inc.“
prekės ženklas.
•• „Android“, „Google Play“, „Google
Play“ logotipas ir „Chromecast“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai.
•• „Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“
ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“
registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple
Inc.“ paslaugos ženklas.
•• „Made for iPod“ ir „Made for
iPhone“ reiškia, kad elektroninis
priedas skirtas konkrečiai „iPod“
arba „iPhone“ ir kad gamintojas
patvirtino, jog priedas atitinka
„Apple“ standartus. „Apple“
neatsako už šio įrenginio veikimą
ar jo atitiktį saugos ir reguliavimo
standartams. Atkreipkite dėmesį,
kad kai šis priedas naudojamas
kartu su „iPod“ ar „iPhone“, gali
suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
•• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“
ir „Wi-Fi Alliance®“ yra registruotieji
„Wi-Fi Alliance®“ prekių ženklai.
•• „Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™
ir „Wi-Fi Protected Setup™“ yra „WiFi Alliance®“ prekių ženklai.
•• DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra „Digital Living
Network Alliance“ prekių, paslaugų
arba sertifikavimo ženklai.
•• AOSS yra registruotasis BUFFALO INC
prekės ženklas.
•• Gaminyje naudojama „Spotify“
programinė įranga, kuriai taikomos
trečiųjų šalių licencijos. Jas rasite čia:
https://developer.spotify.com/
esdk-third-party-licenses/
•• „Spotify“ ir „Spotify“ logotipai yra
„Spotify Group“ prekių ženklai.
•• „ClearAudio+“ ir
yra
registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
•• „Xperia” ir „Xperia Tablet” yra „Sony
Mobile Communications AB” prekių
ženklai.
•• ŠIAM GAMINIUI PAGAL „MPEG-4
VISUAL“ PATENTO PAKETO NUOSTATAS
SUTEIKTA LICENCIJA, LEIDŽIANTI
VARTOTOJUI ASMENINIAIS IR
NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS
(i) KODUOTI VAIZDO ĮRAŠUS
LAIKANTIS MPEG-4 VAIZDO
STANDARTO (TOLIAU – MPEG-4
VAIZDO ĮRAŠAS) REIKALAVIMŲ
IR / ARBA
(ii)IŠKODUOTI MPEG-4 VAIZDO
ĮRAŠĄ, KURĮ UŽKODAVO
VARTOTOJAS ASMENINIAIS IR
NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS IR
(ARBA) GAVO IŠ VAIZDO ĮRAŠO
TEIKĖJO, KURIAM SUTEIKTA
LICENCIJA TEIKTI MPEG-4 VAIZDO
ĮRAŠUS.
LICENCIJA NESUTEIKTA IR
NENUMATYTA NAUDOTI JOKIAIS
KITAIS TIKSLAIS. PAPILDOMOS
INFORMACIJOS, ĮSKAITANT
SU REKLAMINIU, VIDINIU IR
KOMERCINIU NAUDOJIMU SUSIJUSIĄ
INFORMACIJĄ, GALIMA GAUTI IŠ
„MPEG LA, L.L.C“.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Visi kiti prekių ženklai priklauso jų
savininkams.
•• Šiame vadove ženklai ™ ir ® nėra
apibrėžti.
5LT
Apie šį vadovą
•• Šiame vadove daugiausia
aiškinama apie valdymą
naudojantis nuotolinio valdymo
pultu, bet tuos pačius veiksmus
galite atlikti ir įrenginio
jutiklinio skydelio mygtukais,
jei jų pavadinimai sutampa su
nuotolinio valdymo pulto valdiklių
pavadinimais ar yra į juos panašūs.
•• Kiekvieno paaiškinimo viršuje
išdėstytos piktogramos, pvz.,
,
nurodo, kokio tipo laikmenos gali būti
naudojamos su paaiškinama funkcija.
•• Kai kurios iliustracijos yra
abstraktūs piešiniai ir gali skirtis
nuo tikrųjų gaminių.
•• TV ekrane rodomi elementai gali
skirtis; tai priklauso nuo šalies.
•• Numatytasis nustatymas yra
pabrauktas.
•• Tekstas laužtiniuose skliaustuose
([--]) rodomas televizoriaus
ekrane, o tekstas kabutėse („--“)
rodomas ekrane.
6LT
Turinys
Apie šį vadovą......................... 6
Kaip išpakuoti......................... 9
Disko atkūrimo apribojimas
(tėvų kontrolė)...................... 35
Atkuriami diskai ar failai
diskuose / USB įrenginyje....... 9
Disko ir USB įrenginio
informacijos peržiūra............ 36
Suderinamų įrenginių
svetainės................................12
Sąrankos meniu naudojimas....37
Dalių ir valdiklių vadovas.......13
Darbo pradžia
Įrenginio surinkimas............. 20
Kaip saugiai sujungti
sistemą..................................21
Demonstracijos išjungimas....23
Kaip įdėti maitinimo
elementus............................. 23
Televizoriaus prijungimas..... 25
Įrenginio perkėlimas............. 27
USB perkėlimas
Prieš naudodami USB
įrenginį...................................41
Muzikos perkėlimas...............41
Imtuvas
Radijo klausymasis...............44
BLUETOOTH
Apie BLUETOOTH belaidžio
ryšio technologiją................. 45
Spalvų sistemos keitimas..... 28
Sistemos siejimas su
BLUETOOTH įrenginiu........... 45
Sparčiosios sąrankos
vykdymas.............................. 28
Muzikos klausymasis iš
BLUETOOTH įrenginio...........46
Ekrano režimo keitimas........ 29
Vieno lietimo BLUETOOTH
ryšys per NFC........................ 47
Disko / USB įrašų atkūrimas
Prieš naudodami USB
įrenginį.................................. 30
BLUETOOTH garso kodekų
nustatymas...........................48
Pagrindinis atkūrimas........... 30
Kitos atkūrimo operacijos......31
Leidimo režimo naudojimas....34
7LT
Tinklas
Kaip pasirinkti tinklo ryšio
metodą................................. 49
Kaip prijungti prie
kompiuterio.......................... 49
Tos pačios muzikos
klausymasis naudojant
keletą garsiakalbių.................51
Interneto muzikos
paslaugų įrašų klausymas
(integruotasis „Chromecast“)....51
Internetinių muzikos paslaugų
naudojimas („Spotify“)............ 52
Valdymas gestais
„Control for HDMI“
funkcijos naudojimas........... 58
„Party Chain“ funkcijos
naudojimas............................61
Pritariamasis dainavimas.
Karaokė.................................64
Gitaros garso klausymasis.... 65
Muzikos klausymasis su
„Party Light“ ir „Speaker Light“
funkcijomis.............................66
Išjungimo laikmačio
naudojimas...........................66
Valdymo gestais funkcijos
naudojimas........................... 53
Nurodymų balsu
naudojimas...........................66
Kaip naudoti valdymą
gestais atkuriant turinį.......... 54
Papildomos įrangos
naudojimas........................... 67
Vakarėlio atmosferos
kūrimas („DJ Effect“).............. 54
Įrenginio jutiklinio
skydelio išjungimas
(užraktas nuo vaikų).............. 67
Kaip naudoti valdymą gestais
įjungus karaokės funkciją........ 55
Garso reguliavimas
Kaip sureguliuoti garsą......... 56
Virtualiojo futbolo režimo
pasirinkimas......................... 56
Žemųjų dažnių garsiakalbio
lygio reguliavimas................. 57
Kaip kurti savo garso efektus....57
Kiti veiksmai
Sistemos valdymas naudojant
išmanųjį telefoną arba
planšetinį kompiuterį
(„SongPal“)............................ 57
8LT
Renkite siautulingus
vakarėlius naudodami
programą „Fiestable“............ 58
Automatinio budėjimo režimo
funkcijos nustatymas.............. 67
Kaip nustatyti BLUETOOTH /
tinklo budėjimo režimą.........68
BLUETOOTH / „Wi-Fi“ signalo
įjungimas arba išjungimas.....68
Programinės įrangos
atnaujinimas......................... 69
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas.................... 70
Atsargumo priemonės...........81
Specifikacijos........................ 85
Kalbų kodų sąrašas...............88
Kaip išpakuoti
•• Šis įrenginys (MHC-V90DW) (1)
(sudarytas iš palydovinio įrenginio
ir žemųjų dažnių garsiakalbio)
•• Tvirtinimo varžtai (M5 × 30) (4)
•• Nuotolinio valdymo pultas (1)
•• R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementai (2)
•• Laidinė FM antena (1)
•• Kintamosios srovės kištuko
adapteris (1)*
Šis kištuko adapteris nėra skirtas
naudoti Čilėje, Paragvajuje ir
Urugvajuje. Naudokite šį kištuko
adapterį tose šalyse, kuriose jo reikia.
•• Kintamosios srovės maitinimo laidas
(maitinimo laidas) (1)*
JK, Airijos, Maltos ir Kipro klientams:
——naudokite kintamosios srovės
maitinimo laidą (A).
——Saugos sumetimais kintamosios
srovės maitinimo laido (B)
naudojimas nenumatytas toliau
nurodytose šalyse / regionuose,
todėl ten jo naudoti negalima.
Kitų šalių / regionų klientams:
——naudokite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) (B).
(A)
(B)
Atkuriami diskai ar failai
diskuose / USB įrenginyje
Atkuriami diskai
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW, kurie yra DVD
VIDEO formato arba vaizdo įrašo
režimo
•• DVD+R/DVD+RW, kurie yra DVD
VIDEO formato
•• DVD VIDEO
(1.0, 1.1 ir 2.0 versijų diskai)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM, kurie yra
DVD VIDEO formato arba specialiojo
VCD formato
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW, kurie yra AUDIO CD
formato
Atkuriami failai diskuose
•• Muzika:
MP3 failai (.mp3)*1*2
•• Vaizdo įrašas:
MPEG4 failai (.mp4/.m4v)*2*3,
„Xvid“ failai (.avi)
Atkuriami failai USB įrenginyje
•• Muzika:
MP3 failai (.mp3)*1*2, WMA failai
(.wma)*2, AAC failai (.m4a/
.mp4/.3gp)*2, WAV failai (.wav)*2,
AIFF failai (.aiff)*2, FLAC failai
(.flac)*2, ALAC failai (.alac)*2, DSD
(.dsf/.dff)*2
•• Vaizdo įrašas:
MPEG4 failai (.mp4/.m4v)*2*3,
„Xvid“ failai (.avi)
Pastaba
* Priklauso nuo regiono / šalies.
Pastaba
Išpakuojant dėžę įrenginiui iškelti reikia
dviejų žmonių. Numetus įrenginį galima
susižeisti ir (arba) sugadinti turtą.
•• Galima naudoti tokio formato diskus:
—— CD-ROM/-R/-RW, kurie yra DATA CD
formato, su MP3*1*2, MPEG4*2*3 ir
„Xvid“ failais, kurie atitinka ISO 9660*4
1/2 lygio arba „Joliet“ (išplėstinio
formato) reikalavimus.
9LT
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW, kurie
yra DATA DVD formato, su MP3*1*2,
MPEG4*2*3 ir „Xvid“ failais, kurie
atitinka UDF (universaliojo diskų
formato, angl. „Universal Disk
Format“) reikalavimus.
•• Sistema bandys atkurti bet kokius
duomenis su anksčiau pateiktais
plėtiniais, net jei jie nėra palaikomo
formato. Tokių duomenų atkūrimas gali
sukelti triukšmą, kuris gali sugadinti
garsiakalbių sistemą.
*1 MP3 (MPEG 1, 3 lygio garso įrašas)
yra standartinis formatas, apibrėžtas
ISO/MPEG, ir yra skirtas glaudintiems
garso duomenims. MP3 failai turi būti
MPEG 1, 3 lygio graso įrašo formato.
2
* Failų, kuriuose numatyta autorių
teisių apsauga (angl. „Digital Right
Management“), šia sistema atkurti
negalima.
*3 MPEG4 failai turi būti įrašyti MP4 failų
formatu. Ši sistema palaiko toliau
nurodytus vaizdo ir garso kodekus:
—— Vaizdo kodekas: Paprastasis MPEG4
profilis (AVC nepalaikomas.)
—— Garso kodekas: AAC-LC
(HE-AAC nepalaikomas.)
*4 CD-ROM esančių failų ir aplankų loginis
formatas, apibrėžtas ISO (Tarptautinės
standartizacijos organizacijos).
Diskai / failai, kurių atkurti
negalima.
•• Negalima atkurti tokių diskų
—BD
— diskai („Blu-ray“ diskai)
—CD-ROM,
—
įrašyti PHOTO CD
formatu
—„CD-Extra“
—
arba „Mixed Mode
CD“* diskų duomenų dalies
—„CD
—
Graphics“ diskų
—„Super
—
Audio CD“ diskų
—DVD
—
garsas
—DATA
—
CD/DATA DVD, kurie
sukurti „Packet Write“ formatu
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD, kurie nėra
tinkamai užbaigti
10LT
—DVD-R/-RW,
—
kurie palaiko
CPRM (įrašomos medijos
turinio apsauga, angl. „Content
Protection for Recordable
Media“), įrašyti kaip leistini
kopijuoti tik vieną kartą
—Nestandartinės
—
formos (pvz.,
širdelės, kvadrato, žvaigždės
formos) diskų
—Disko,
—
prie kurio prilipdyta
lipniosios juostelės, popieriaus
arba lipdukų
•• Negalima atkurti tokių failų
—Vaizdo
—
įrašo failo, kuris didesnis
nei 720 (plotis) × 576 (aukštis)
piksel.
—Vaizdo
—
įrašų failų, kurių didelis
pločio ir ilgio santykis.
—WMA
—
failų, kurie yra WMA DRM,
„WMA Lossless“ arba WMA PRO
formato.
—AAC
—
failų, kurie yra AAC DRM
arba „AAC Lossless“ formato.
—AAC
—
failų, kurie yra koduoti
naudojant 96 kHz.
—Failų,
—
kurie užšifruoti arba
apsaugoti slaptažodžiu.
—Failų
—
su autorių teisų apsauga
DRM (angl. „Digital Rights
Management“).
—Kai
— kurių „Xvid“ failų, kurių įrašų
trukmė mažesnė nei 2 val.
•• MP3 PRO garso failus galima
atkurti kaip MP3 failus.
•• Sistema gali neatkurti „Xvid“
failo, kai jis sudarytas iš dviejų ar
daugiau „Xvid“ failų.
* „Mixed Mode CD“: šis formatas
duomenis įrašo pirmame garso takelyje,
o garsą (AUDIO CD duomenis) antrame
ir tolesniuose seanso garso takeliuose.
Pastabos dėl CD-R/-RW ir
DVD-R/-RW/+R/+RW
Pastabos dėl atkuriamų failų
•• Kai kuriais atvejais CD-R/-RW
šiek tiek laiko, jei:
—DATA
—
CD/DATA DVD/USB
įrenginys yra įrašomi naudojant
sudėtingą išdėstymo struktūrą.
—ką
— tik buvo atkurti garso ar
vaizdo failai arba vaizdo įrašo
failai iš kito aplanko.
•• Sistema gali atkurti iš DATA CD /
DATA DVD arba vaizdo failus iš USB
įrenginio, jei:
—iki
— 8 aplankų gylio struktūra
—iki
— 300 aplankų
—iki
— 999 failų viename diske
—iki
— 2 000 failų USB įrenginyje
—iki
— 650 failų viename aplanke
Sistema gali atkurti garso failus iš
USB įrenginio, jei:
—iki
— 8 aplankų gylio struktūra
—aplanke
—
yra ne daugiau kaip
998 failai ir poaplankiai.
Šie skaičiai gali skirtis atsižvelgiant
į failų ar aplankų konfigūraciją.
•• Aplankai, kuriuose nėra garso arba
vaizdo įrašo failų, praleidžiami.
•• Failai, perkelti įrenginiu, pvz.,
kompiuteriu, gali būti atkurti ne
tokia tvarka, kokia buvo perkelti.
•• Atkūrimo tvarka gali būti
netaikoma atsižvelgiant į
programinę įrangą, naudotą
kuriant garso arba vaizdo įrašo
failus.
•• Suderinamumas su visa palaikomų
formatų kodavimo / rašymo
programine įranga, įrašymo
įrenginiais ir įrašomosiomis
laikmenomis negarantuojamas.
•• Vaizdas gali būti neaiškus arba
garsas gali trūkinėti; tai priklauso
nuo „Xvid“ failo.
ir DVD-R/-RW/+R/+RW atkurti
šia sistema negalima dėl
įrašymo kokybės, fizinės disko
būsenos arba įrašymo įrenginio
bei autoriaus programinės
įrangos specifikacijų. Daugiau
informacijos žr. su įrašymo
įrenginiu pateikiamose naudojimo
instrukcijose.
•• Net ir tinkamai užbaigus įrašymą,
kai kurių DVD+R/+RW diskų
atkūrimo funkcijos gali neveikti.
Tokiu atveju diską peržiūrėkite
naudodami įprastą atkūrimą.
Pastabos dėl diskų
•• Šis gaminys sukurtas atkurti
diskus, atitinkančius kompaktinių
diskų (CD) standartą.
•• „DualDisc“ (dviejų sluoksnių)
diskai ir kai kurie muzikos diskai,
užkoduoti naudojant autorių
teisių apsaugos technologijas,
neatitinka kompaktinio disko (CD)
standarto. Todėl šie diskai gali būti
nesuderinami su šiuo gaminiu.
Pastaba dėl kelių seansų diskų
Ši sistema gali atkurti tęstinius disko
seansus, kai jie įrašyti tokiu pačiu
seanso formatu kaip ir pirmasis
seansas. Tačiau negarantuojama,
kad bus atkurta.
Pastaba dėl DVD VIDEO ir VIDEO
CD atkūrimo
Programinės įrangos gamintojai gali
tyčia apriboti kai kuriuos DVD VIDEO
arba VIDEO CD atkūrimo veiksmus.
Todėl kai kurios atkūrimo funkcijos
gali neveikti. Būtinai perskaitykite su
DVD VIDEO arba VIDEO CD pateiktas
naudojimo instrukcijas.
•• Kol bus pradėta atkurti, gali praeiti
11LT
Pastabos dėl USB įrenginių
•• Negarantuojama, kad sistema
veiks su visais USB įrenginiais.
•• Nors USB įrenginiai turi daug
įvairių funkcijų, galima leisti tik
prie šios sistemos prijungtų USB
įrenginių muzikos ir vaizdo įrašų
turinį. Išsamios informacijos
ieškokite prie USB įrenginio
pridėtose naudojimo instrukcijose.
•• Prijungus USB įrenginį, sistema
nuskaito visus USB įrenginio
failus. Jei USB įrenginyje yra daug
aplankų arba failų, USB įrenginio
nuskaitymas gali trukti ilgai.
•• Sistemos prie USB įrenginio
nejunkite per USB šakotuvą.
•• Naudojant kai kuriuos prijungtus
USB įrenginius gali užtrukti, kol
sistema pradės vykdyti operacijas.
•• Sistemos atkūrimo tvarka gali
skirtis nuo prijungto USB įrenginio
atkūrimo tvarkos.
•• Prieš naudodami USB įrenginį
įsitikinkite, kad USB įrenginyje nėra
jokių virusais apkrėstų failų.
Regiono kodas
Sistema turi regiono kodą ir atkurs
tik tuos DVD VIDEO, kurie pažymėti
tokiu pačiu regiono kodu arba .
12LT
Suderinamų įrenginių
svetainės
Naujausios informacijos apie
suderinamus USB ir BLUETOOTH
įrenginius ieškokite toliau
nurodytose interneto svetainėse.
Lotynų Amerikos klientams:
<http://esupport.sony.com/LA>
Europos ir Rusijos klientams:
<http://www.sony.eu/support>
Kitų šalių / regionų klientams:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Suderinami „iPhone“ / „iPod“
modeliai
Suderinami „iPhone“ / „iPod“
modeliai nurodyti toliau. Prieš
naudodami su sistema, į „iPhone“ /
„iPod“ įdiekite naujausią programinę
įrangą.
BLUETOOTH technologija veikia su:
•• „iPhone 7 Plus“
•• „iPhone 7“
•• „iPhone SE“
•• „iPhone 6s Plus“
•• „iPhone 6s“
•• „iPhone 6 Plus“
•• „iPhone 6“
•• „iPhone 5s“
•• „iPhone 5c“
•• „iPhone 5“
•• „iPhone 4s“
•• „iPod touch“ (6-osios kartos)
•• „iPod touch“ (5-osios kartos)
Dalių ir valdiklių vadovas
Įrenginys (priekinė dalis)
 4 vidutinių dažnių garsiakalbiai
(su garsiakalbių apšvietimo
funkcija*)
 4 aukštųjų dažnių garsiakalbiai
Įrenginys (galinė dalis)
 Žemųjų dažnių garsiakalbių
įrenginys
 Sklaidomojo garso generatorius
Paskleidžia garsą aplink įrenginį.
 Jutiklinis skydelis (p. 14)
 Jungčių skydelis (p. 21)
 Diskų dėklas ir aplinkinės dalys
(p. 14)
 Vakarėlių apšvietimas (kairė /
dešinė)* (p. 66)
 2 žemųjų dažnių garsiakalbiai
(su garsiakalbių apšvietimo
funkcija*)
 Rankenos įrenginiui paimti arba
pernešti
 Palydovinis įrenginys
* Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinius,
kai įjungtos funkcijos „Speaker Light“ ir
„Party Light“.
13LT
Jutiklinis skydelis:
Įrenginio mygtukus, išskyrus  (maitinimo) mygtuką, galite užrakinti, kad jų
nepaspaustumėte netyčia (p. 67).
Diskų dėklo vieta:

(USB) (REC/PLAY) prievadas
Naudokite USB įrenginiui
prijungti. Šis prievadas gali
būti naudojamas atkūrimui ir
muzikos perdavimui.
 Mygtukas LIGHT MODE
(p. 66)
 Mygtukas PARTY LIGHT
(p. 66)
Mygtukas PARTY CHAIN
(p. 63)
14LT
 BLUETOOTH indikatorius
(p. 45)
BLUETOOTH mygtukas
Palieskite ir pasirinkite
BLUETOOTH funkciją.
PAIRING mygtukas
Palieskite ir palaikykite, kad
įjungtumėte BLUETOOTH siejimą
veikiant BLUETOOTH funkcijai.
Ekranas
 GESTURE CONTROL jutiklis
(53,54,55 psl.)
 GUITAR indikatorius
Pradeda šviesti, kai įjungiama
gitara.
Mygtukas GUITAR (p. 65)
 Mygtukas MIC/GUITAR LEVEL
+/– (page64,65 psl.)
 Mygtukas FIESTA (p. 56)
 Mygtukas SOUND FIELD
(p. 56)
 MEGA BASS indikatorius
Pradeda šviesti, kai pasirenkamas
MEGA BASS garso efektas.
Mygtukas MEGA BASS (p. 56)

(aplanko) +/– mygtukas
Palieskite ir pasirinkite duomenų
disko ar USB įrenginio aplanką.
 Mygtukas VOLUME +/–
Palieskite norėdami reguliuoti
garsumą.
Mygtukas / (atgal /
pirmyn)
Palieskite norėdami pasirinkti
garso takelį arba failą.
Mygtukas TUNING +/– (p. 44)
  (atidarymo / uždarymo)
mygtukas
Palieskite ir atidarykite ar
uždarykite diskų dėklą.
 Tiesioginis funkcijos mygtukas
(DVD/CD, USB, FM, AUDIO IN,
TV)
Jei norite pasinaudoti šiuo
mygtuku, palieskite PLAYBACK
(), tada norimą naudoti funkcijos
mygtuką.
Mygtukas VOCAL FADER
(p. 64)
Mygtukas SCORE (p. 65)
Mygtukas VOICE CHANGER +/–
(p. 65)
Mygtukas MIC ECHO (p. 64)
 Mygtukas PLAYBACK (p. 54)
Mygtukas DJ (p. 54)
Mygtukas SAMPLER (p. 54)
Mygtukas KARAOKE (p. 55)
 Maitinimo indikatorius
Nurodo dabartinę sistemos
būseną:
Nešviečia: sistema veikia budėjimo
režimu ir BLUETOOTH / tinklo
budėjimo režimas išjungtas.
Pradeda šviesti:
—— Oranžinis: sistema veikia
budėjimo režimu ir BLUETOOTH
/ tinklo budėjimo režimas
įjungtas.
—— Žalias: sistema įjungta.
Mirksi:
—— Žalias: sistema šiuo metu
įjungiama arba perjungiama į
budėjimo režimą.
—— raudonas: sistema aptinka
neįprastą veikimą, kurio klaidos
pranešimo neįmanoma pateikti.
15LT
Klavišas NETWORK
Mygtukas  (maitinimas)
Palieskite norėdami pasirinkti
funkciją NETWORK.
Paspauskite norėdami sistemą
įjungti arba nustatyti veikti
budėjimo režimu.
Mygtukas WPS (Wi-Fi
Protected Setup™) (p. 49)
  (sustabdymo) mygtukas
Palieskite ir sustabdykite
atkūrimą. Jei paliesite dukart,
galėsite atšaukti tęsiamą
atkūrimą.
Palieskite ir sustabdykite muzikos
perdavimą.
Palieskite ir sustabdykite
integruotąją garso
demonstraciją.
  (paleidimo) mygtukas
Palieskite ir paleiskite atkūrimą.
Palieskite ir ilgiau nei 2 sek.
palaikykite , bus atkuriama
integruotoji garso demonstracija.
Palieskite  ir sustabdykite
demonstraciją.
 Mygtukas FUNCTION
Palieskite ir pasirinkite funkciją.
 Mygtukas GESTURE ON/OFF
(53,54,55 psl.)
 NETWORK indikatorius
Nurodo dabartinę sistemos
būseną:
Nešviečia: sistema veikia
budėjimo režimu.
Pradeda šviesti:
——Baltas: tinklo ryšys užmegztas.
——Žalias: sistema prijungta
prie muzikos paslaugos per
„Spotify“.
——Mėlynas: sistema yra prijungta
prie muzikos paslaugos per
integruotąją „Chromecast“.
Mirksi:
——Baltas: kai jungiasi prie tinklo.
16LT
Palieskite ir palaikykite norėdami
nustatyti „Wi-Fi“ tinklą.

(N žyma) (p. 47)
 Nuotolinio valdymo jutiklis ( )
(p. 24)
 Diskų dėklas
 MIC1 lizdas
Naudojamas mikrofonui
prijungti.
MIC2/GUITAR lizdas
Naudojamas mikrofonui ar
gitarai prijungti.
Nuotolinio valdymo pultas:
 Skaitiniai (0–9) mygtukai*1*2
——Paspauskite ir pasirinkite
įrašą, skyrių ar failą su šiuo
numeriu.
——Paspauskite ir įveskite
skaitmenis ar reikšmes.
Mygtukas SUBTITLE
(32 psl.)
Mygtukas AUDIO*2
(32,36 psl.)
Mygtukas ANGLE (32 psl.)
Mygtukas DVD SETUP
(37 psl.)
Mygtukas MEDIA MODE
(30 psl.)
Paspauskite ir pasirinkite mediją,
kurią norite atkurti iš duomenų
disko ar USB įrenginio.
Mygtukas CLEAR (32 psl.)
Mygtukas REC TO USB
(42 psl.)
  (maitinimo) mygtukas
Paspauskite ir įjunkite sistemą
arba įjunkite jos budėjimo
režimą.
 Mygtukas PLAY MODE
(34,42 psl.)
 Mygtukas REPEAT/FM MODE
(34,44 psl.)
Paspauskite norėdami perkelti
muziką į prie (USB) prievado
prijungtą USB įrenginį.
Mygtukas MIC ECHO
(64 psl.)
Mygtukas SCORE (65 psl.)
(aplankas) +/–
Paspauskite ir pasirinkite
duomenų disko ar USB įrenginio
aplanką.
Mygtukas SEARCH
(31,32 psl.)
Mygtukas KEY CONTROL /
(64 psl.)
17LT
 DVD TOP MENU mygtukas
Paspauskite ir peržiūrėkite DVD
pavadinimą televizoriaus ekrane.
Mygtukas DVD/TUNER MENU
(31,32,44 psl.)
Mygtukas RETURN (31 psl.)
Mygtukas OPTIONS (parinktys)
Paspauskite, kad įeitumėte arba
išeitumėte iš parinkčių meniu.
/ / / mygtukas
Paspauskite, kad pasirinktumėte
meniu elementus.
mygtukas
Paspauskite, kad nustatytumėte /
patvirtintumėte nustatymą.

Mygtukas MUSIC SERVICE
(p. 52)
Paspauskite, kad paleistumėte
/ tęstumėte muzikos paslaugos
įrašų atkūrimą.
  (garsumo) +/–*2 mygtukas
Paspauskite norėdami sureguliuoti
garsumą.

SHIFT*1 mygtukas
Turi būti nuspaustas, kad
aktyvintumėte rausvos spalvos
mygtukus.
/ (greitai atgal / greitai
pirmyn) mygtukas (p.31)
Paspauskite, jei norite atkurdami
rasti pageidaujamą garso takelio
arba failo vietą.
/ (lėtai atgal / lėtai pirmyn)
mygtukas (31 psl.)
Paspauskite, kad leistumėte
sulėtintai.
Mygtukas TUNING+/–
(44 psl.)
 (paleidimo)*2 mygtukas
18LT
Paspauskite ir paleiskite atkūrimą.
/ (atgal / pirmyn)
mygtukas (31 psl.)
Paspauskite norėdami pasirinkti
garso takelį arba failą.
Mygtukas PRESET+/–
(44 psl.)
 (pristabdymo) mygtukas
Paspauskite ir pristabdykite
atkūrimą. Jei atkūrimą norite
tęsti, paspauskite .
Mygtukas  (stabdyti)
——Paspauskite, kad
sustabdytumėte atkūrimą. Jei
paspausite dukart, galėsite
atšaukti tęsiamą atkūrimą.
——Paspauskite ir sustabdykite
muzikos perdavimą.
——Paspauskite ir sustabdykite
integruotąją garso
demonstraciją.
 FUNCTION +/– mygtukas
Paspauskite, kad pasirinktumėte
funkciją.
 MEGA BASS mygtukas
(p.56)
 Mygtukas SOUND FIELD
(56 psl.)
Mygtukas MUSIC (57 psl.)
Mygtukas MUSIC ARENA
(56 psl.)
 Mygtukas PARTY LIGHT
(29,66 psl.)
Mygtukas LIGHT MODE
(66 psl.)
 Mygtukas DISPLAY
(23,29,36,44,46 psl.)
Paspauskite, kad pakeistumėte
ekrane rodomą informaciją.
Mygtukas DISPLAY*1
(36 psl.)
Paspauskite ir peržiūrėkite arba
paslėpkite ekrano rodinį.
 SLEEP mygtukas (p.66)
*1 Šis mygtukas yra rožinis. Jei norite
naudoti šį mygtuką, paspauskite ir
laikykite SHIFT () mygtuką, tada
paspauskite šį mygtuką.
2
* Ant 2 skaitinio mygtuko / AUDIO,
 + ir  mygtukų yra lytėjimo taškas.
Lytėjimo tašką naudokite kaip nuorodą
valdydami sistemą.
19LT
Darbo pradžia
Įrenginio surinkimas
Montuodami įrenginį pasirūpinkite, kad būtumėte dviese. Numetus įrenginį
galima susižeisti ir (arba) sugadinti turtą.
Palydovinį įrenginį pritvirtinkite prie žemųjų dažnių garsiakalbių
įrenginio ir priveržkite pridedamais varžtais (M5 × 30).
Rankenų vieta
Pridedami varžtai (M5 × 30)
Pastaba
•• Surinkdami įrenginį būtinai naudokite pridedamus varžtus (M5 × 30).
•• Montuodami palydovinį įrenginį saugokite, kad neprispaustumėte pirštų arba
garsiakalbio laidų.
•• Surinkę įrenginį įsitikinkite, kad palydovinis įrenginys yra tinkamai pritvirtintas prie
žemųjų dažnių garsiakalbių įrenginio pridedamais varžtais.
•• Jei varžtams priveržti naudojate elektrinį suktuvą, nustatykite maždaug 1 N·m
{10 kgf·cm} sukimo momentą.
•• Nestatykite įrenginio ant nestabilaus paviršiaus. Įrenginį būtinai pastatykite ant lygaus
pagrindo.
20LT
•• Jei naudojant įrenginį važtai atsilaisvina, būtinai juos priveržkite.
Kaip saugiai sujungti sistemą
Įrenginys (galinė dalis)
Raudonas
Darbo pradžia
Baltas
Tvarkingas garsiakalbio laidų sudėjimas
Įdėkite laidus į laidų stabdiklį.
Jungčių skydelis:
21LT
 HDMI OUT (TV) lizdas
Naudokite HDMI kabelį
(nepridėtas), kad prijungtumėte
prie TV lizdo HDMI IN (25 psl.).
 VIDEO OUT lizdas
Vaizdo kabelį (nepridedamas)
prijunkite prie televizoriaus arba
projektoriaus vaizdo įvesties
lizdo (25 psl.).
 FM ANTENNA jungtis
Nustatydami antenas, raskite
gero priėmimo vietą ir padėtį.
Kad išvengtumėte triukšmų,
saugokite anteną nuo
kintamosios srovės maitinimo
laido (maitinimo laido) ir USB
kabelio.
Nutieskite laidinę FM
anteną horizontaliai
 LED SPEAKER jungtis
Pastaba
Nejunkite šios sistemos prie
televizoriaus per vaizdo leistuvą.
 Garso įvesties ir išvesties lizdai
Toliau išvardytas jungtis junkite
garso kabeliu (nepridedamas),
kaip nurodyta:
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
lizdai
—Prijunkite
—
prie papildomos
įrangos garso įvesties lizdų.
—Norėdami
—
naudotis funkcija
„Party Chain“, prijunkite
prie kitos garso sistemos
(p. 61).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV)
L/R lizdai
—Prijunkite
—
prie TV ar garso
/ vaizdo įrangos garso
išvesties lizdų. Garsas bus
atkuriamas per šią sistemą.
—Norėdami
—
naudotis funkcija
„Party Chain“, prijunkite
prie kitos garso sistemos
(p. 61).
 LAN (100) prievadas
LAN kabeliu (nepridedamas)
galima prijungti tinklo įrangą
(22 psl.).
22LT
Prijunkite garsiakalbių LED
garsiakalbio jungtį prie
šios jungties. Garsiakalbių
apšvietimas veiks pagal muzikos
šaltinį (p. 66).
Kaip atjungti garsiakalbio
laidą
Ištraukite kištuką iš jungties.
 SPEAKERS L/R jungtys
Sujunkite garsiakalbio jungtį
garsiakalbio įrenginyje su šia
jungtimi.
Pastaba
•• Naudokite tik pateiktą garsiakalbį.
•• Jungdami garsiakalbio laidą jungtį
kiškite tiesiai į įvadą.
•• Įsitikinkite, kad dešiniojo
Kaip atjungti garsiakalbio laidą
Spausdami žemyn užrakinimo
svirtį ištraukite jungtį iš įvado.
Netraukite už laido nepaspaudę
fiksatoriaus žemyn. Tai padarę
galite sugadinti laidą.
 Kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo laidas)
Kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą)
(pridedamas) prijunkite prie
įrenginio, tada jį įjunkite į sieninį
elektros lizdą.
Prijungus kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą), bus atliktas sistemos
inicijavimas. Sistemos inicijavimo
metu ekrane bus rodomas
užrašas „WELCOME“. Kol vyksta
inicijavimas, sistemos įjungti
negalite.
Užbaigus inicijavimą,
automatiškai paleidžiama
demonstracija (23 psl.). Jei
paspausite , kad įjungtumėte
sistemą, demonstracija bus
baigta.
Jei norite išjungti demonstraciją, kai
įrenginys yra išjungtas, spaudinėkite
DISPLAY ir pasirinkite režimą be
rodymo (energijos taupymo režimą)
(p. 29).
Kaip įdėti maitinimo
elementus
Įdėkite du pridėtus R03 (AAA dydžio)
maitinimo elementus, atsižvelgdami
jį jų poliškumą, kaip parodyta toliau.
Darbo pradžia
garsiakalbio jungtis yra tinkamai
prijungta prie SPEAKERS R jungties,
o kairiojo garsiakalbio jungtis – prie
SPEAKERS L jungties.
Demonstracijos
išjungimas
Pastaba
•• Nenaudokite seno maitinimo elemento
kartu su nauju ar skirtingų tipų
maitinimo elementų.
•• Jei ilgą laiką nenaudosite nuotolinio
valdymo pulto, išimkite maitinimo
elementus, kad nesugadintumėte pulto
dėl maitinimo elementų nuotėkio ir
korozijos.
23LT
Įrenginio valdymas nuotolinio
valdymo pultu
Nukreipkite nuotolinio valdymo
pultą į įrenginio nuotolinio valdymo
jutiklį.
24LT
Televizoriaus prijungimas
Prieš prijungdami kabelius būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą.
Vaizdo įrašo peržiūra
Pagal televizoriuje esančius lizdus pasirinkite prijungimo būdą.
Aukšta kokybė
ar
 Vaizdo kabelis (nepridedamas)
Darbo pradžia
 HDMI kabelis*1 (nepridedamas)
Standartinė kokybė
Rekomenduojama jungtis
Alternatyvioji jungtis
*1 Didelės spartos HDMI kabelis su eternetu
*2 Televizoriaus garso galite klausytis per sistemą, jei ją prijungsite prie televizoriaus
HDMI IN (ARC) lizdo. ARC (angl. „Audio Return Channel“) funkcija suteikia galimybę
leisti televizoriaus garsą per sistemą ją prijungus HDMI kabeliu, atskirai neprijungiant
garso jungties (jungties  apačioje). Jei šioje sistemoje norite nustatyti ARC funkciją,
žr. [AUDIO RETURN CHANNEL] (40 psl.). Jei norite patikrinti savo televizoriaus ARC
funkcijos suderinamumą, žr. su televizoriumi gautas naudojimo instrukcijas.
25LT
Televizoriaus garso klausymas per sistemą
Jei sistemos prie televizoriaus nejungiate per HDMI IN (ARC) lizdą, naudokite
šią jungtį.
 Garso kabelis (nepridedamas)
Jei norite klausytis televizoriaus garso, spaudinėkite FUNCTION +/– ir
pasirinkite „TV“.
Patarimas
•• Be to, prijungę prie AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) lizdo kaip ir jungties  anksčiau
per sistemą galite klausyti išorinių įrenginių (DVD leistuvų ir pan.) garso. Išsamios
informacijos žr. įrangos naudojimo instrukcijoje.
•• Jei, jungiant išorinę įrangą, garso išvesties lygis iš sistemos yra žemas, pabandykite
pareguliuoti garso išvesties nustatymus prijungtoje įrangoje. Taip galima pagerinti
garso išvesties lygį. Išsamios informacijos žr. įrangos naudojimo instrukcijoje.
26LT
Įrenginio perkėlimas
—ant
— nelygaus pagrindo:
Ant įrenginio įtaisyti ratukai, todėl jį
galite lengvai perstumti.
Prieš nešdami įrenginį atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo laidą).
Darbo pradžia
Įrenginį nešti rekomenduojama
tokiu būdu:
—ant
— lygaus pagrindo:
Nešant vienam
Pastaba
•• Ratukus galima naudoti tik ant lygaus
paviršiaus. Jei paviršius nelygus,
įrenginį turi nešti du žmonės.
Įrenginį tinkamai laikykite rankomis,
kad nesusižalotumėte ir (arba)
nesugadintumėte turto. Kai įrenginį
keliate, jį būtinai laikykite už rankenos.
Nešant dviese
•• Būkite itin atsargūs, kai įrenginį nešate
nuožulnioje vietoje.
•• Įrenginio neneškite, jei ant jo yra
žmogus, bagažas ar pan.
•• Neleiskite vaikams arba kūdikiams būti
šalia, kai nešate įrenginį.
27LT
Vaikai
•• Neleiskite vaikams lipti
ant įrenginio.
•• Įspėjimas: saugokite
smulkias detales
(pvz., kintamosios
srovės kištuko adapterį, maitinimo
elementus, varžtus ir pan.) nuo
vaikų, kad jie jų neprarytų.
Spalvų sistemos
keitimas
(Išskyrus Lotynų Amerikai, Europai ir
Rusijai skirtus modelius)
Nustatykite spalvų sistemą kaip
PAL ar NTSC; tai priklauso nuo jūsų
televizoriaus spalvų sistemos.
Kaskart atliekant toliau nurodytą
procedūrą, spalvų sistema
pakeičiama, kaip nurodyta.
NTSC  PAL
Tai atlikite įrenginio jutiklinio
skydelio mygtukais.
1 Paspauskite  ir sistemą
įjunkite.
Sparčiosios sąrankos
vykdymas
Prieš naudodami sistemą galite šiek
tiek pareguliuoti sparčiąją sąranką.
1 Įjunkite televizorių ir pasirinkite
įvestį pagal esamą jungtį.
2 Paspauskite  ir sistemą
įjunkite.
3 Spaudinėkite FUNCTION +/– ir
pasirinkite „DVD/CD“.
Televizoriaus ekrano apačioje
rodomas nurodomasis pranešimas
[Press ENTER to run QUICK SETUP.]
(Paspauskite ENTER ir paleiskite
sparčiąją sąranką).
4Neįdėję disko paspauskite
.
Televizoriaus ekrane parodoma
[LANGUAGE SETUP]. Rodomi
elementai gali skirtis atsižvelgiant į
šalį ar regioną.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
2 Lieskite FUNCTION ir pasirinkite
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
„DVD/CD“.
3 Palieskite ir ilgiau nei
2 sekundes palaikykite DJ ir
TUNING+.
Ekrane parodoma „NTSC“
arba „PAL“.
5 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
kalbą, tada paspauskite .
Televizoriaus ekrane parodoma
[VIDEO SETUP].
6Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
televizoriaus tipą atitinkantį
nustatymą, tada paspauskite .
Kai televizoriaus ekrane parodomas
pranešimas
[QUICK SETUP is complete.], sistema
paruošta atkurti.
28LT
Kaip patiems pakeisti nustatymą
Žr. „Sąrankos meniu naudojimas“
(p. 37).
Sparčiosios sąrankos išjungimas
Paspauskite DVD SETUP.
Pastaba
Ekrano režimo keitimas
Darbo pradžia
Nurodomasis pranešimas parodomas, kai
sistemą įjungiate pirmą kartą arba atlikus
[RESET] (žr. „Numatytųjų sąrankos meniu
nustatymų atkūrimas“, 79 psl.).
Kai sistema išjungta, kelis kartus
paspauskite DISPLAY.
Kaskart paspaudus šį mygtuką, ekrano
režimas keičiamas toliau nurodyta
tvarka.
Demonstracija
Per ekraną slenka pranešimai apie
pagrindines šios sistemos funkcijas
ir įjungiamas apšvietimas.
Jei apšvietimą norite išjungti,
paspauskite PARTY LIGHT.
Be ekrano (energijos taupymo
režimu)
Ekranas išjungiamas, kad būtų
tausojama energija.
29LT
Disko / USB įrašų
atkūrimas
Prieš naudodami USB
įrenginį
Įrenginyje dar kartą palieskite  ir
uždarykite diskų dėklą.
Nenaudokite jėgos diskų dėklui
uždaryti, nes galite sugadinti.
USB funkcija:
Prijunkite USB įrenginį prie (USB)
prievado.
Suderinami USB įrenginiai nurodyti
„Suderinamų įrenginių svetainės“
(p. 12).
Pagrindinis atkūrimas
1 Spaudinėkite FUNCTION +/– ir
pasirinkite DVD/CD arba USB.
Taip pat galite paliesti PLAYBACK,
tada paliesti įrenginio klavišą DVD/
CD arba USB.
2 Paruoškite atkūrimo šaltinį.
DVD/CD funkcija:
Įrenginyje palieskite  ir atidarykite
diskų dėklą, tada į jį įdėkite diską
etikete į viršų.
Pastaba
Jei USB įrenginio negalima prijungti
prie (USB) prievado, USB įrenginį prie
sistemos galite prijungti naudodami
USB adapterį (nepridėtas).
3 (tik
)
Spaudinėkite MEDIA MODE ir
pasirinkite norimą medijos tipą
([MUSIC]/[VIDEO]).
4Paspauskite  ir paleiskite
atkūrimą.
Kai atkuriate 8 cm diską, pvz., CD
singlą, dėkite jį į vidinį dėklo ratą.
30LT
Kiti veiksmai
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Sustabdyti
atkūrimą
Paspauskite .
Pristabdyti
atkūrimą
Paspauskite .
Tęsti atkūrimą Paspauskite .
arba grįžti į
įprastą
atkūrimą
Dukart paspauskite .
Pasirinkti
garso takelį,
failą, skyrių ar
sceną
Atkūrimo metu
paspauskite  arba .
Arba laikydami paspaudę
SHIFT paspauskite skaitinį
mygtuką, tada
paspauskite .*
(Šios operacijos naudojant
kai kuriuos diskus ar USB
įrenginius gali nebūti
galimybės atlikti.)
* Šio veiksmo negalima atlikti atkuriant USB
įrenginio garso failus.
Kaip naudoti valdymą gestais
atkuriant turinį
Žr. 54 psl.
Kaip atkurti konkretų vaizdo failą iš
disko arba USB įrenginio
1 Spaudinėkite MEDIA MODE ir
pasirinkite [VIDEO].
2 Nuspauskite SHIFT ir spauskite
SEARCH, kad būtų parodytas
aplankų sąrašas.
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą aplanką.
, kad būtų
parodytas failų sąrašas.
5 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą failą, tada paspauskite
.
Kitos atkūrimo
operacijos
Atsižvelgiant į disko arba failo tipą, ši
funkcija gali neveikti.
Norėdami
Peržiūrėti DVD
meniu
Peržiūrėti
aplankų ar failų
sąrašą
Atlikite šiuos veiksmus
Paspauskite DVD/
TUNER MENU.
Nuspauskite SHIFT ir
paspauskite SEARCH.
Dar kartą paspauskite
SEARCH, kad
išjungtumėte aplankų
arba failų sąrašą.
Grįžti į aplankų Paspauskite RETURN.
sąrašą, kai
būnama failų
sąraše
Rasti konkrečią Kai atkuriamas turinys,
vietą USB
laikykite nuspaudę
įrenginyje
 arba .
esančiame
garso faile
Greitai rasti
Atkūrimo metu
tašką greito
paspauskite
leidimo į priekį /  arba .
greito leidimo Kaskart paspaudus
atgal režimu
 arba 
(ieškos
pakeičiamas atkūrimo
užraktas)
greitis.
Žiūrėti po kadrą Paspauskite , tada
(sulėtintas
paspauskite
arba .
leidimas)
Kaskart paspaudus
arba  pakeičiamas
atkūrimo greitis.
Disko / USB įrašų atkūrimas
Atšaukti
tęsimo tašką
4 Paspauskite
31LT
Konkretaus pavadinimo /
skyriaus / scenos / garso
takelio / rodyklės paieška
1 Atkūrimo metu nuspauskite
SHIFT ir spaudinėkite SEARCH,
kad pasirinktumėte paieškos
režimą.
2 Laikydami nuspaudę SHIFT
spauskite skaičių mygtukus ir
įveskite norimą pavadinimo,
skyriaus, scenos, garso takelio ar
rodyklės skaičių, tada
paspauskite .
Pradedama atkurti.
Paieška naudojant DVD meniu
1 Paspauskite DVD/TUNER MENU.
2 Paspauskite / / / arba
laikydami nuspaudę SHIFT
paspauskite skaičių mygtukus,
kad pasirinktumėte norimo
atkurti elemento pavadinimą arba
elementą, tada paspauskite .
Kameros kampo keitimas
Atkūrimo metu spaudinėkite
ANGLE ir pasirinkite norimą
kameros kampą.
Pastaba
•• Jei atkuriamas VIDEO CD su PBC,
nuspauskite SHIFT ir spauskite SEARCH,
kad surastumėte sceną.
•• Jei atkuriamas VIDEO CD be PBC,
nuspauskite SHIFT ir paspauskite
SEARCH, kad surastumėte įrašą ir rodyklę.
Konkretaus taško paieška
naudojant laiko kodą
1 Atkūrimo metu nuspauskite SHIFT
ir spaudinėkite SEARCH, kad
pasirinktumėte laiko paieškos
režimą.
2 Nuspauskite SHIFT, tada skaičių
mygtukais įveskite laiko kodą ir
paspauskite .
Pavyzdys Norėdami rasti sceną, kuri
yra 2 val., 10 min. ir 20 sek. nuo
pradžios, laikykite nuspaudę SHIFT,
tada paspauskite 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
Jei suklysite, paspauskite CLEAR, kad
skaitmenį atšauktumėte.
32LT
Subtitrų nustatymo
pasirinkimas
Norėdami pasirinkti pageidaujamą
subtitrų kalbą arba subtitrus
išjungti, atkūrimo metu
spaudinėkite SUBTITLE.
Kalbos / garso keitimas
Atkūrimo metu kelis kartus
paspauskite AUDIO, kad
pasirinktumėte norimą garso
formatą ar režimą.
DVD VIDEO
Kai šaltinyje yra keli garso formatai
arba kelių kalbų garsas, galite
pasirinkti garso formatą arba kalbą.
4 rodomi skaitmenys nurodo kalbos
kodą. Jei norite sužinoti, kokią kalbą
atitinka kodas, žr. „Kalbų kodų
sąrašas“ (p. 88). Jei ta pati kalba
rodoma du ar daugiau kartų, DVD
VIDEO yra įrašytas keliais garso
formatais.
VIDEO CD / AUDIO CD / DATA CD /
DATA DVD (MP3 failas)
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: 1 garso takelio erdvinis
garsas.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: 1 garso takelio
kairiojo arba dešiniojo kanalo
monofoninis garsas.
•• [2:STEREO]: 2 garso takelio
erdvinis garsas.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: 2 garso takelio
kairiojo arba dešiniojo kanalo
monofoninis garsas.
VIDEO CD su PBC funkcijomis
Naudodami PBC (angl. „Playback
Control“) meniu galite mėgautis
interaktyviomis VIDEO CD
funkcijomis (VIDEO CD 2.0 ir
„Super VCD“).
1 Paspauskite  ir paleiskite
VIDEO CD su PBC funkcijomis.
Televizoriaus ekrane bus atidarytas
PBC meniu.
paspauskite norimo elemento
skaičiaus mygtuką ir
paspauskite .
3 Atkūrimą tęskite vykdydami
meniu instrukcijas.
Pastaba
Atkūrimas atšaukiamas, kai įjungiamas
pakartotinis paleidimas.
PBC atkūrimo atšaukimas
1 Paspauskite  arba  arba
laikydami nuspaudę SHIFT
paspauskite garso takelio
skaičiaus mygtuką, kai atkūrimas
sustabdomas.
2 Paspauskite  arba
.
Atkūrimas pradedamas nuo
pasirinkto garso takelio.
Grįžimas į PBC atkūrimą
Du kartus paspauskite , tada
paspauskite .
Disko / USB įrašų atkūrimas
Garso išvestį galite pakeisti.
•• [STEREO]: standartinis
stereofoninis garsas.
•• [1/L]/[2/R]: kairiojo arba dešiniojo
kanalo monofoninis garsas.
2 Laikydami nuspaudę SHIFT
Kelių diskų leidimo tęsimas
Ši sistema gali išsaugoti net 6 diskų
atkūrimo tęsimo taškus ir tą patį diską
įdėjus dar kartą ji tęsia atkūrimą. Jei
išsaugote 7 disko atkūrimo tęsimo
tašką, pirmo disko tęsimo atkūrimo
taškas panaikinamas.
Jei norite suaktyvinti šią funkciją,
eidami į [SYSTEM SETUP] nustatykite
[MULTI-DISC RESUME] kaip [ON] (p. 39).
Pastaba
Norėdami pradėti disko atkūrimą iš
naujo, du kartus paspauskite , tada
paspauskite .
33LT
Leidimo režimo
naudojimas
Leidimas eilės tvarka (įprastas
leidimas)
Kai atkūrimas sustabdomas,
spaudinėkite PLAY MODE.
 Kai leidžiami disko įrašai
•• [DISC]: paleidžiami disko įrašai.
•• [FOLDER]*: paleidžiami visi atkuriami
failai nurodytame disko aplanke.
* Negalima pasirinkti, kai naudojamas
AUDIO CD.
 Kai atkuriami USB įrenginio įrašai
•• [ONE USB DEVICE]: paleidžiami USB
įrenginio įrašai.
•• [FOLDER]: paleidžiami visi atkuriami
failai nurodytame USB įrenginio
aplanke.
Pastaba
•• Ekrane FLDR ir SHUF lemputė nedega, kai
įprastas leidimas nustatomas kaip [DISC]
arba [ONE USB DEVICE].
•• Ekrane FLDR lemputės nedega, kai įprastas
leidimas nustatomas kaip [FOLDER].
•• Kai pasirinkta USB funkcija ir [MUSIC]
režimas, norimą atkūrimo režimą
pasirinkite pagal ekrano indikatorius.
Leidimas atsitiktine tvarka
(maišytasis leidimas)
Kai atkūrimas sustabdomas,
spaudinėkite PLAY MODE.
K
ai leidžiami disko įrašai
•• [DISC (SHUFFLE)]: maišomi visi diske
esantys garso failai.
34LT
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: maišomi
visi nurodytame disko aplanke
esantys garso failai.
* Negalima pasirinkti, kai naudojamas
AUDIO CD.
 Kai atkuriami USB įrenginio įrašai
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
maišomi visi USB įrenginyje
esantys garso failai.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: maišomi visi
nurodytame USB įrenginio aplanke
esantys garso failai.
Pastaba
•• Ekrane užsidega SHUF, kai
leidimas maišant nustatomas
kaip [DISC (SHUFFLE)] arba
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• FLDR ir SHUF ekrane užsidega, jei
nustatomas [FOLDER (SHUFFLE)]
maišytasis atkūrimas.
•• Kai pasirinkta USB funkcija ir [MUSIC]
režimas, norimą atkūrimo režimą
pasirinkite pagal ekrano indikatorius.
•• Leidimas maišant negali būti vykdomas
su vaizdo įrašo failais.
•• Maišytas leidimas atšaukiamas, kai:
—— atidarote diskų dėklą;
—— atliekate sinchronizuotą perkėlimą;
—— pakeičiate MEDIA MODE.
•• Maišytas leidimas gali būti atšauktas,
kai pasirenkate atkurti aplanką arba
garso takelį.
Leidimas pakartotinai
(kartotinis leidimas)
Spaudinėkite REPEAT.
Priklausomai nuo jūsų disko ar
failo tipo kai kurie nustatymai gali
neveikti.
•• [OFF]: atkūrimas nekartojamas.
•• [ALL]: pakartotinai leidžiami visi
garso takeliai ar failai pasirinktu
leidimo režimu.
•• [DISC]: kartojamas visas turinys
(tik DVD VIDEO ir VIDEO CD).
•• [TITLE]: kartojamas dabartinis
įrašas (tik DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: kartojamas dabartinis
skyrius (tik DVD VIDEO).
•• [TRACK]: kartojamas dabartinis
garso takelis.
•• [FILE]: kartojamas dabartinis
vaizdo įrašo failas.
Kaip atšaukti kartotinio leidimo
funkciją
Pastaba
•• Ekrane pradeda šviesti „
“ lemputės,
kai kartotinis leidimas nustatomas kaip
[ALL] arba [DISC].
•• Ekrane pradeda šviesti
, kai
kartotinis leidimas nustatomas kaip
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] arba [FILE].
•• Kai pasirinkta USB funkcija ir [MUSIC]
režimas, norimą atkūrimo režimą
pasirinkite pagal ekrano indikatorius.
•• PBC atkūrimo metu kartotinio leidimo
negalima naudoti su VIDEO CD.
•• Atsižvelgiant į DVD VIDEO, kartotinio
leidimo negalite naudoti.
•• Kartotinis leidimas atšaukiamas, kai:
—— atidarote diskų dėklą;
—— išjungiate sistemą (tik DVD VIDEO ir
VIDEO CD);
—— pakeičiate funkciją (tik DVD VIDEO ir
VIDEO CD);
—— atliekate sinchronizuotą perkėlimą;
—— pakeičiate MEDIA MODE.
Disko atkūrimo
apribojimas
(tėvų kontrolė)
Kai kurių DVD VIDEO failų atkūrimą
galite apriboti pagal apibrėžtą lygį.
Scenos gali būti praleidžiamos arba
pakeistos kitomis scenomis.
paspauskite DVD SETUP.
2 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[SYSTEM SETUP], tada
paspauskite .
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[PARENTAL CONTROL], tada
paspauskite .
4 Nuspaudę SHIFT spauskite
skaitinius mygtukus ir įveskite
arba įveskite iš naujo 4 skaitmenų
slaptažodį, tada paspauskite .
5 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[STANDARD], tada paspauskite
6 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
geografinę vietovę, pagal kurią
nustatomas atkūrimo apribojimų
lygis, tada paspauskite .
Vieta pasirinkta.
Kai pasirenkate [OTHERS],
nuspauskite SHIFT ir spausdami
skaitinius mygtukus įveskite norimos
geografinės vietos kodą, kuris
nurodytas „Tėvų kontrolės vietovių
kodų sąrašas“ (p. 89).
.
Disko / USB įrašų atkūrimas
Spaudinėkite REPEAT ir pasirinkite
[OFF].
1 Kai atkūrimas sustabdytas,
7 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[LEVEL], tada paspauskite .
8Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą lygį, tada paspauskite .
Kuo žemesnis lygis, tuo griežčiau
apribojama.
Tėvų kontrolės funkcijos
išjungimas
8 veiksmo metu [LEVEL] nustatykite
kaip [OFF].
Disko, kuriam nustatyta tėvų
kontrolė, atkūrimas
1 Įdėkite diską ir paspauskite .
TV ekrane rodomas slaptažodžio
įvedimo langas.
35LT
2 Nuspaudę SHIFT spauskite
skaitinius mygtukus ir įveskite
arba įveskite iš naujo 4 skaitmenų
slaptažodį, tada paspauskite .
Sistema pradeda atkurti.
Jei pamiršote slaptažodį
Išimkite diską ir pakartokite 1–3
veiksmus iš „Disko atkūrimo
apribojimas
(tėvų kontrolė)“ (p. 35). Nuspaudę
SHIFT spauskite skaitinius mygtukus
ir įveskite slaptažodį „199703“, tada
paspauskite .
Vykdydami ekrane pateiktas
instrukcijas įveskite naują keturių
skaitmenų slaptažodį. Tada įdėkite
diską ir paspauskite .
Vėl įveskite naują slaptažodį.
Disko ir USB įrenginio
informacijos peržiūra
Informacija TV ekrane
Atkūrimo metu nuspauskite SHIFT,
tada spaudinėkite DISPLAY.
 Pavadinimas*1 / garso takelio /
failo pavadinimas*2
 Albumas*1 / aplanko
pavadinimas*2 / skyrius /
rodyklės numeris
 Atlikėjo vardas*1*2
Rodoma, kai leidžiamas garso
failas.
*1 Jei garso failas turi ID3 žymą, sistema
albumo pavadinimą / pavadinimą /
atlikėjo vardą rodys iš ID3 žymos
informacijos. Sistema palaiko
ID3 1.0 / 1.1 / 2.2 / 2.3 versijas.
*2 Jei faile arba aplanke yra simbolių,
kurių neįmanoma atvaizduoti, vietoj jų
rodoma „_“.
Pastaba
•• Atsižvelgiant į leidžiamą šaltinį:
—— kai kuri informacija gali būti nerodoma;
—— kai kurie simboliai gali būti nerodomi.
•• Atsižvelgiant į leidimo režimą rodoma
informacija gali skirtis.
•• Kai pasirinkta USB funkcija, informaciją
TV ekrane galite peržiūrėti, tik jei
nustatyta MEDIA MODE parinktis
[VIDEO].
Garso formato informacijos apie
DVD VIDEO ir vaizdo įrašo failus
rodymas
Atkūrimo metu spaudinėkite
AUDIO.
Informacija ekrane
 Atkūrimo informacija
Leidimo laikas ir likęs laikas
 Sparta bitais
 Failo tipas
 Atkūrimo būsena
36LT
Įjunkite sistemą ir spaudinėkite
DISPLAY.
Galite peržiūrėti tokią informaciją:
—garso
—
takelio leidimo ir likusį laiką,
pavadinimą, skyrių;
—scenos
—
numerį;
—aplanko
—
/ failo pavadinimą;
—pavadinimo,
—
atlikėjo ir albumo
informaciją.
Pastaba
•• Atsižvelgiant į simbolius, disko
pavadinimas arba garso takelio
pavadinimas gali būti nerodomas.
•• Garso ir vaizdo įrašo failų leidimo laikas
gali būti rodomas netinkamai.
•• Praėjęs garso failo leidimo laikas, jei
failas koduotas naudojant VBR (kintamą
dažnį bitais) rodomas neteisingai.
Galite įvairiai sureguliuoti
elementus, pvz., vaizdą ir garsą.
Rodomi elementai gali skirtis
atsižvelgiant į šalį ar regioną.
Pastaba
Diske išsaugoti atkūrimo nustatymai
turi pirmenybę prieš sąrankos meniu
nustatymus. Todėl kai kurie sąrankos
meniu nustatymai gali būti netaikomi.
1 Jei atkūrimas sustabdytas esant
įjungtai DVD/CD funkcijai,
paspauskite DVD SETUP.
Televizoriaus ekrane rodomas
sąrankos meniu.
2 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] arba
[HDMI SETUP], tada
paspauskite .
Paspauskite DVD SETUP.
albos nustatymas
K
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Nustatoma ekrano rodymo kalba.
[MENIU]
Nustatoma DVD meniu kalba.
[AUDIO]
Perjungiama garso takelio kalba.
Pasirinkus [ORIGINAL] kalba
parenkama pagal diske nurodytą
prioritetą.
[SUBTITLE]
Perjungiama DVD VIDEO įrašytų
subtitrų kalba.
Pasirinkus [AUDIO FOLLOW], subtitrų
kalba parenkama atsižvelgiant į
pasirinktą garso takelio kalbą.
Disko / USB įrašų atkūrimas
Sąrankos meniu
naudojimas
Jei norite išeiti iš meniu
Pastaba
Jei pasirenkate nuėję į [MENIU], [AUDIO]
ir [SUBTITLE] pasirenkate [OTHERS],
skaitiniais mygtukais įveskite kalbos kodą
iš „Kalbų kodų sąrašas“ (p. 88).
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
pageidaujamą elementą, tada
paspauskite .
4Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą nustatymą, tada
paspauskite .
Nustatymas pasirinktas ir sąranka
baigta.
37LT
T elevizoriaus ekrano
nustatymas –
[VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[NORMAL]: pakeičiamas vaizdo
dydis, kad tilptų į ekraną ir būtų
išlaikytas pradinis kraštinių santykis.
Šis nustatymas rodo juodas juostas
kairėje ir dešinėje ekrano pusėse, kai
rodomas 4:3 formato vaizdas.
[16:9]: pasirenkamas šis nustatymas,
kai prijungiate plačiaekranį televizorių
arba televizorių su plačiojo režimo
funkcija.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Išskyrus Lotynų Amerikai, Europai ir
Rusijai skirtus modelius)
[4:3 LETTER BOX]: šis nustatymas
pasirenkamas, kai prijungiamas 4:3
vaizdo formato televizorius, kuriame
nėra plačiaekranio vaizdo režimo
funkcijos. Pasirinkus šį nustatymą
rodomas plačiaformatis vaizdas su
juodomis juostomis viršuje ir apačioje.
[4:3 PAN SCAN]: šis nustatymas
pasirenkamas, kai prijungiamas 4:3
vaizdo formato televizorius, kuriame
nėra plačiaekranio vaizdo režimo
funkcijos. Pasirinkus šį nustatymą
visame ekrane rodomas viso aukščio
vaizdas su apkarpytais šonais.
[4:3 OUTPUT]
38LT
[FULL]: šis nustatymas pasirenkamas,
kai prijungiamas televizorius
su plačiaekranio vaizdo režimo
funkcija. 4:3 ekrano formato vaizdas
rodomas 16:9 kraštinių santykiu net
plačiaekraniame TV.
Nustatoma spalvų sistema (PAL arba
NTSC).
[AUTO]: vaizdo signalas atkuriamas
pagal disko spalvų sistemą. Šį
nustatymą pasirinkite, jei televizoriuje
naudojama DUAL (dviguba) sistema.
[PAL]: NTSC disko vaizdo signalas
pakeičiamas ir atkuriamas naudojant
PAL sistemą.
[NTSC]: PAL disko vaizdo signalas
pakeičiamas ir atkuriamas naudojant
NTSC sistemą.
Dėl išsamesnės informacijos žr. „Spalvų
sistemos keitimas“ (p. 28).
[BLACK LEVEL]
(Tik Lotynų Amerikai skirti modeliai)
Pasirenkamas vaizdo signalų,
išvedamų iš kitų lizdų nei VIDEO OUT,
juodos spalvos lygis.
[ON]: nustatomas standartinis
išvedamų signalų juodos spalvos lygis.
[OFF]: sumažinamas standartinis
juodos spalvos lygis. Naudokite šį
nustatymą, kai vaizde yra per daug
baltos spalvos.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: vaizdas, kuriame objektai juda
dinamiškai, išvedamas be trūkinėjimo.
Įprastai pasirinkite šį nustatymą.
[FRAME]: vaizdas, kuriame objektai
nejuda dinamiškai, išvedamas
didele raiška.
Garso parinkčių
nustatymas –
[AUDIO SETUP]
[TRACK SELECTION]
[A/V SYNC]
(Tik vaizdo įrašo failai)
[OFF]: nereguliuoja.
[ON]: reguliuojama vaizdo
ir garso delsa, jei garsas
nesinchronizuojamas
su rodomu vaizdu.
Pastaba
•• Atsižvelgiant į atkūrimo turinį, ši funkcija
gali neveikti.
•• Jei naudojama HDMI jungtis, ši funkcija
veikia tik [HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)]
nustačius kaip [PCM].
[DOWNMIX]
Pasirenkamas kelių kanalų garso
išvesties signalas.
[NORMAL]: kelių kanalų garsas
atkuriamas kaip 2 kanalų
stereofoninis garso signalas.
[DOLBY SURROUND]: išvedamas
kelių kanalų garsas į 2 kanalų
erdvinio garso signalą.
S istemos nustatymas
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
ekrano užsklanda saugo ekrano
įrenginį nuo sugadinimo (vaizdo
šešėlių susidarymo). Paspauskite
 +/– ir išjunkite ekrano užsklandą.
[ON]: ekrano užsklandos vaizdas
rodomos, jei sistema nesinaudojate
maždaug 15 min.
[OFF]: funkcija išjungiama. Ekrano
užsklandos vaizdas nerodomas.
[BACKGROUND]
pasirenkama TV ekrano fono spalva
arba vaizdas.
[JACKET PICTURE]: fone rodomas
užsklandos vaizdas (stabilus
vaizdas), kuris įrašytas diske.
[GRAPHICS]: fone rodomas
išankstinis sistemoje nustatytas
vaizdas.
[BLUE]: fonas mėlynas.
[BLACK]: fonas juodas.
Disko / USB įrašų atkūrimas
pirmenybė teikiama garso takeliui,
kuris turi daugiausia kanalų, kai
atkuriamas DVD VIDEO, kuriame
įrašyta keliais garso formatais (PCM,
„MPEG audio“ arba „Dolby Digital“).
[OFF]: pirmenybė nesuteikiama.
[AUTO]: suteikiama pirmenybė.
Pastaba
Ši funkcija veikia tik su HDMI OUT (TV)
lizdu. Jei norite naudoti šią funkciją,
[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] būtinai
nustatykite kaip [PCM].
[PARENTAL CONTROL]
Nustatomi atkūrimo apribojimai.
Daugiau informacijos žr. „Disko
atkūrimo apribojimas
(tėvų kontrolė)“ (p. 35).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: atmintyje išsaugomi iki 6 diskų
atkūrimo tęsimo taškai.
39LT
[OFF]: atkūrimas pradedamas
atkūrimo tęsimo taške tik šiuo metu
sistemoje esančiame diske.
[RESET]
atkuriami numatytieji sąrankos
meniu nustatymai. Dėl išsamesnės
informacijos žr. „Numatytųjų
sąrankos meniu nustatymų
atkūrimas“ (p. 79).
HDMI parinkčių
nustatymas –
[HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Pasirenkama televizoriaus išvesties
raiška, kai televizorius prijungiamas
HDMI kabeliu.
[AUTO(1920×1080p)]: vaizdo
signalai atkuriami naudojant
televizoriaus raišką.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
atkuria vaizdo signalus pagal
pasirinktą raiškos nustatymą.
*1 Tik Lotynų Amerikai skirti modeliai.
*2 Kiti modeliai.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: atkuriami YCBCR vaizdo
signalai.
[RGB]: atkuriami RGB vaizdo
signalai.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: garso signalai atkuriami
originaliu formatu per HDMI OUT
(TV) lizdą.
[PCM]: 2 kanalų tiesiniai PCM
signalai atkuriami per HDMI OUT
(TV) lizdą.
40LT
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: įjungiama „Control for HDMI“
funkcija. Galite valdyti HDMI kabeliu
sujungtą sistemą ir televizorių.
[OFF]: išjungia.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Ši funkcija įjungiama, kai sistema
prijungiama prie televizoriaus
HDMI IN lizdo, kuris palaiko ARC
(angl. „Audio Return Channel“).
Šia funkcija galima naudotis, kai
[CONTROL FOR HDMI] nustatoma
kaip [ON].
[ON]: televizoriaus garso galite
klausytis per sistemos garsiakalbius.
[OFF]: išjungia.
[STANDBY LINKED TO TV]
Šia funkcija galima naudotis, kai
[CONTROL FOR HDMI] nustatoma
kaip [ON].
[AUTO]: kai televizorių išjungiate,
sistema išjungiama automatiškai
toliau nurodytais atvejais:
—VIDEO
—
CD arba DVD VIDEO
įdedamas, kai įjungta DVD/CD
funkcija;
—įdedamas
—
DATA CD arba DATA DVD
ir pasirinkus [VIDEO] režimą;
—pasirenkama
—
USB funkcija ir
[VIDEO] režimas;
—pasirenkama
—
TV funkcija.
[ON]: sistema išjungiama
automatiškai, kai televizorių
išjungiate – nesvarbu, kokia funkcija
pasirinkta.
[OFF]: sistema neišjungiama, kai
išjungiate televizorių.
USB perkėlimas
Prieš naudodami USB
įrenginį
Suderinami USB įrenginiai nurodyti
„Suderinamų įrenginių svetainės“
(p. 12).
(„Apple“ įrenginius su šia sistema
galima naudoti tik per BLUETOOTH
ryšį.)
Muziką iš disko (tik AUDIO CD ar MP3
disko) galite perkelti į USB įrenginį,
prijungtą prie (USB) prievado.
Šia sistema perkeltų failų garso
formatas yra MP3.
Pastaba
•• Perkeldami arba ištrindami duomenis,
neatjunkite USB įrenginio. Priešingu
atveju galite sugadinti USB įrenginyje
esančius duomenis arba patį USB įrenginį.
•• Perkeliant MP3 failus jų dažnis bitais yra
toks pat kaip ir originalių failų.
•• Kai perkeliama iš AUDIO CD, prieš
pradėdami galite pasirinkti spartą bitais.
•• USB perkėlimo ir trynimo operacijos
negalimos, kai atidarytas diskų dėklas.
/ ir pasirinkite BIT
RATE, tada paspauskite .
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą dažnį bitais, tada
paspauskite .
•• „128 KBPS“: koduoti MP3 failai yra
mažesni ir prastesnės garso
kokybės.
•• „256 KBPS“: koduoti MP3 failai yra
didesni, tačiau geresnės garso
kokybės.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Muzikos perkėlimas iš disko
Muziką į prie (USB) prievado
prijungtą USB įrenginį galite perkelti
atlikdami tokius veiksmus:
•• Sinchronizuotas perkėlimas: visi
MP3 failai iš disko perduodami į USB.
•• REC1 perkėlimas: atkuriant
perkeliamas vienas garso takelis ar
MP3 failas.
USB perkėlimas
Muzikos perkėlimas
2 Spaudinėkite
1 Prijunkite perkeliamą USB
įrenginį prie (USB) prievado.
Pastaba dėl autorių teisėmis saugomo
turinio
Perkeltą muziką galima naudoti tik
asmeniniais tikslais. Norint naudoti muziką
kitais tikslais būtina gauti autorių teisių
savininkų leidimą.
Kaip pasirinkti dažnį bitais
Galite pasirinkti didesnį dažnį bitais,
kad būtų perkelta geresnės kokybės
muzika.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
Pastaba
Jei USB įrenginio negalima prijungti
prie (USB) prievado, USB įrenginį prie
sistemos galite prijungti naudodami USB
adapterį (nepridėtas).
41LT
2 Kelis kartus paspausdami
FUNCTION +/– pasirinkite DVD/
CD, tada įdėkite diską.
3 Paruoškite garso šaltinį.
Sinchronizuotas perkėlimas:
jei sistema pradeda atkūrimą
automatiškai, dukart paspauskite ,
kad visiškai sustabdytumėte
atkūrimą.
Kai atkūrimas sustabdytas, kelis
kartus paspausdami PLAY MODE
pasirinkite norimą atkūrimo režimą.
Pastaba
Jei perkėlimą pradėsite veikiant
leidimo maišant ar kartotinio leidimo
režimui, pasirinktas leidimo režimas
bus automatiškai perjungtas į įprastą
leidimą.
REC1 perkėlimas:
Pasirinkite norimą perkelti garso
takelį arba MP3 failą, tada paleiskite
jo atkūrimą.
4Paspauskite REC TO USB.
Ekrane parodoma „PUSH ENTER“.
5 Paspauskite
.
Pradedamas perkėlimas, tada
ekrane parodoma „DO NOT
REMOVE“. USB įrenginio neatjunkite,
kol nebus baigtas perkėlimas.
Perkėlimui pasibaigus sistema
atlieka tokius veiksmus:
Sinchronizuotas perkėlimas:
Pasibaigus perdavimui, diskas
automatiškai sustabdomas.
REC1 perkėlimas:
Perduoti baigiama automatiškai,
bet diskas toliau atkuria kitą garso
takelį ar failą.
Kaip sustabdyti perkėlimo
procesą
42LT
Paspauskite .
Pastabos dėl perkėlimo
•• MP3 failų iš UDF (angl. „Universal Disk
Format“) formato disko negalima
perkelti į USB įrenginį.
•• Perkeliant garsas neatkuriamas.
•• CD-TEXT informacija neperkeliama į
sukurtus MP3 failus.
•• Perkėlimo procesas sustabdomas
automatiškai, jei:
—— Perkeliant USB įrenginyje nelieka
laisvos vietos.
—— USB įrenginyje esančių garso failų
arba aplankų skaičius pasiekia limitą,
kurį sistema gali atpažinti.
•• Jei USB įrenginyje jau yra aplankas
arba failas, kurį bandote perkelti,
prie pavadinimo pridedamas eilės
numeris, o originalus aplankas ar failas
neperrašomas.
•• Perkeliant negalite atlikti tokių veiksmų:
—— išimti disko;
—— pasirinkti kito garso takelio arba failo;
—— pristabdyti atkūrimo ar rasti vietą
garso takelyje ar faile;
—— pakeisti funkcijos.
•• Kai muzika perkeliama į WALKMAN®
per „Media Manager for WALKMAN“, ją
būtinai perkelkite MP3 formatu.
•• Kai prie sistemos jungiamas
WALKMAN®, jį būtinai prijunkite, kai
WALKMAN® ekrane neberodoma
„Creating Library“ arba
„Creating Database“.
Aplankų ir failų kūrimo
taisyklės
Didžiausias galimas sukurti MP3
failų skaičius
•• 298 aplankai
•• 650 failų viename aplanke
•• 650 failų REC1-CD arba REC1-MP3
aplanke.
Šie skaičiai gali skirtis atsižvelgiant į
failų ar aplankų konfigūraciją.
Kai perkeliama į USB įrenginį, ROOT
aplanke sukuriamas aplankas MUSIC.
Atsižvelgiant į perkėlimo būdą ir
šaltinį, aplanke MUSIC aplankai ir failai
sukuriami taip:
Sinchronizuotas perkėlimas
 Kai CD-DA garso takeliai
perkeliami iš AUDIO CD
Aplanko pavadinimas: CDDA0001*
Failo pavadinimas: TRACK001*
REC1 perkėlimas
 Kai CD-DA garso takelis
perkeliamas iš AUDIO CD
Aplanko pavadinimas: „REC1-CD“
Failo pavadinimas: TRACK001*
K
ai MP3 failas perkeliamas iš disko
Aplanko pavadinimas: „REC1-MP3“
Failo pavadinimas: toks pat kaip
šaltinio
* Aplankams ir failams priskiriami numeriai
iš eilės.
USB įrenginyje esančių garso
failų arba aplankų ištrynimas
/ ir pasirinkite
ERASE, tada paspauskite .
Televizoriaus ekrane parodomas
aplankų sąrašas.
5 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
aplanką, tada paspauskite .
Televizoriaus ekrane parodomas
failų sąrašas.
6Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą ištrinti garso failą, tada
paspauskite .
Jei norite ištrinti visus aplanke
esančius garso failus, sąraše
pasirinkite [ALL TRACKS].
Ekrane parodoma FOLDER ERASE
arba TRACK ERASE ir PUSH ENTER.
Jei trynimą norite atšaukti,
paspauskite .
7 Paspauskite
.
USB perkėlimas
 Kai MP3 failai perkeliami iš disko
Aplanko pavadinimas: toks pat kaip
šaltinio
Failo pavadinimas: toks pat kaip
šaltinio
4Spaudinėkite
Ekrane parodoma COMPLETE.
Norėdami išeiti iš parinkčių meniu,
paspauskite .
Pastaba
•• Galite panaikinti tik MP3 / WMA / AAC /
WAV formato failus.
•• Aplanko, kuriame yra ne MP3 / WMA /
AAC/ WAV, o kito formato garso failų
arba antrinių aplankų, ištrinti negalima.
•• Trinti negalima, kai atidarytas diskų
dėklas.
1 Spaudinėkite FUNCTION +/– ir
pasirinkite USB.
Kitu atveju galite paliesti PLAYBACK,
tada palieskite įrenginio klavišą USB.
2 Spaudinėkite MEDIA MODE ir
pasirinkite [MUSIC].
3 Kai atkūrimas sustabdomas,
paspauskite OPTIONS.
43LT
Imtuvas
Radijo klausymasis
1 Spaudinėkite FUNCTION +/– ir
pasirinkite TUNER FM.
Kitu atveju galite paliesti PLAYBACK,
tada palieskite įrenginio klavišą FM.
2 Nustatykite stotį.
Norėdami nuskaityti
automatiškai:
Laikykite nuspaudę TUNING+/–, kol
ekrane pradės keistis dažnis.
Kai surandama stotis, nuskaitymas
sustabdomas automatiškai. Ekrane
pasirodo ST (tik FM stereofoninėms
programoms).
Jei nuskaitymas nesustoja,
paspausdami  nuskaitymą
sustabdykite. Tada atlikite rankinį
stočių nustatymą (kaip nurodyta
toliau).
Norėdami nustatyti stotis rankiniu
būdu:
Spaudinėkite TUNING+/– ir
nustatykite norimą stotį.
Pastaba
Nustačius FM stotį, kuri teikia RDS
paslaugas, transliuojant rodoma
programos ar stoties pavadinimo
informacija. RDS informaciją galite
pasitikrinti spaudinėdami DISPLAY.
Patarimas
Kad pašalintumėte statinius triukšmus
esant silpnam FM stereofoninės stoties
signalui, spaudinėkite FM MODE, kol
ekrane nebebus rodoma ST. Negalėsite
naudoti erdvinio garso efekto, tačiau
priėmimas pagerės.
44LT
Išankstinis radijo stočių
nustatymas
Galite išsaugoti iki 20 mėgstamų FM
stočių.
1 Suderinkite norimą stotį.
2 Paspauskite DVD/TUNER MENU.
3 Spaudinėkite / ir pasirinkite
norimą išankstinio nustatymo
numerį, tada paspauskite .
Ekrane rodoma COMPLETE, o stotis
išsaugoma.
Jei pasirinktas išankstinio
nustatymo numeris jau yra
priskirtas kitai stočiai, vietoj šios
stoties bus nustatyta nauja stotis.
Iš anksto nustatytų stočių
klausymasis
Spaudinėkite PRESET+/– ir
pasirinkite reikiamą išankstinio
nustatymo numerį.
BLUETOOTH
Apie BLUETOOTH
belaidžio ryšio
technologiją
BLUETOOTH belaidžio ryšio
technologija yra mažo nuotolio
belaidė technologija, suteikianti
galimybę be laidų perduoti
duomenis iš vieno skaitmeninio
įrenginio į kitą.
Dėl išsamesnės informacijos žr.
„BLUETOOTH skyrius“ (p. 86).
Suderinami BLUETOOTH
įrenginiai
Dėl išsamesnės informacijos žr.
„Suderinamų įrenginių svetainės“
(p. 12).
Susiejimas yra veiksmas, kai
BLUETOOTH įrenginiai vienas
kitą užregistruoja iš anksto. Kartą
susiejus daugiau to daryti nereikia.
Jeigu jūsų įrenginys yra su NFC
suderinamas išmanusis telefonas,
rankinės susiejimo procedūros
atlikti nebūtina. (Žr. „Vieno lietimo
BLUETOOTH ryšys per NFC“
(p. 47).)
1 Padėkite BLUETOOTH įrenginį
ne daugiau nei 1 metro atstumu
nuo įrenginio.
2 Įrenginyje palieskite
BLUETOOTH ir pasirinkite
BLUETOOTH funkciją.
Ekrane rodomas užrašas
„BT AUDIO“.
Patarimas
•• Kai sistemoje nėra jokios siejimo
Apie BLUETOOTH indikatorius
Įrenginio BLUETOOTH indikatorius
pradeda šviesti arba mirksi mėlynai,
nurodydamas būseną.
Sistemos būsena
Indikatoriaus
būsena
BLUETOOTH
būsena
BLUETOOTH
susiejimas
Užmegztas
BLUETOOTH ryšys
Lėtai mirksi
Greitai mirksi
Pradeda šviesti
Imtuvas / BLUETOOTH
Palaikoma BLUETOOTH versija,
profiliai ir kodekai
Sistemos siejimas su
BLUETOOTH įrenginiu
informacijos (pvz., kai BLUETOOTH
funkciją naudojate pirmą kartą),
ekrane mirksi PAIRING, o sistemoje
įjungiamas siejimo režimas. Pereikite
prie 4 veiksmo.
•• Jei sistema yra prijungta prie
BLUETOOTH įrenginio, įrenginyje
palieskite BLUETOOTH, kad
BLUETOOTH įrenginį atjungtumėte.
3 Įrenginyje palieskite ir ilgiau nei
2 sek. palaikykite
PAIRING.
Ekrane mirksi PAIRING.
4Atlikite susiejimo procedūrą
BLUETOOTH įrenginyje.
Dėl išsamesnės informacijos žr.
BLUETOOTH įrenginio naudojimo
instrukcijas.
45LT
5 BLUETOOTH įrenginio ekrane
pasirinkite MHC-V90DW.
Atlikite šį veiksmą per 5 minutes,
kitaip susiejimas bus atšauktas.
Tokiu atveju pakartokite nuo
3 veiksmo.
Pastaba
Jei BLUETOOTH įrenginiui reikia
prieigos rakto, įveskite 0000. Prieigos
raktas gali būti vadinamas prieigos
kodu, PIN kodu, PIN numeriu arba
slaptažodžiu.
6Užmegzkite ryšį su BLUETOOTH
įrenginiu.
Kai susiejimas baigiamas ir
užmezgamas BLUETOOTH ryšys,
ekrane pasirodo BLUETOOTH
įrenginio pavadinimas.
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį,
baigus susieti ryšys gali būti
užmezgamas automatiškai.
BLUETOOTH įrenginio adresą galite
patikrinti spaudinėdami DISPLAY.
Pastaba
•• Galima susieti iki 9 BLUETOOTH
įrenginių. Jei susiejamas 10-as
BLUETOOTH įrenginys, seniausiai
susietas įrenginys bus panaikintas.
•• Norėdami susieti su kitu BLUETOOTH
įrenginiu, pakartokite 1–6 veiksmus.
Kaip atšaukti susiejimą
Įrenginyje palieskite ir ilgiau nei
2 sek. palaikykite PAIRING, kol
ekrane pasirodys BT AUDIO.
Muzikos klausymasis iš
BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH įrenginį galite valdyti,
sistemą ir BLUETOOTH įrenginį
sujungę per AVRCP.
Prieš leisdami muziką patikrinkite, ar:
—BLUETOOTH
—
įrenginio BLUETOOTH
funkcija įjungta.
—Siejimas
—
baigtas (p. 45).
Sujungę sistemą su BLUETOOTH
įrenginiu galite valdyti atkūrimą
naudodami mygtukus , , ,
/ ir /.
1 Įrenginyje palieskite
BLUETOOTH ir pasirinkite
BLUETOOTH funkciją.
Ekrane rodomas užrašas
„BT AUDIO“.
2 Naudodami BLUETOOTH
įrenginį nustatykite BLUETOOTH
ryšį.
Įrenginyje palieskite BLUETOOTH ir
prijunkite vėliausiai prijungtą
BLUETOOTH įrenginį.
Jei įrenginys neprijungiamas,
užmegzkite BLUETOOTH ryšį iš
BLUETOOTH įrenginio.
Kai ryšys užmezgamas, ekrane
pasirodo BLUETOOTH įrenginio
pavadinimas.
3 Palieskite  ir paleiskite
atkūrimą.
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį,
——gali tekti dukart paliesti .
——gali tekti pradėti garso šaltinio
atkūrimą BLUETOOTH įrenginyje.
46LT
4 Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite BLUETOOTH
įrenginio garsumą. Jei garsumo lygis
dar per žemas, sureguliuokite
sistemos garsumo lygį.
Pastaba
•• Jei sistema neprijungta prie jokio
BLUETOOTH įrenginio, paspaudus
įrenginio klavišą BLUETOOTH arba 
sistema automatiškai prisijungs prie
paskiausiai prijungto BLUETOOTH
įrenginio.
•• Jei mėginsite prie sistemos prijungti kitą
BLUETOOTH įrenginį, šiuo metu prijungtas
BLUETOOTH įrenginys bus atjungtas.
Kaip naudoti valdymą gestais
atkuriant turinį
Žr. 54 psl.
Įrenginyje palieskite BLUETOOTH.
Ekrane rodomas užrašas „BT AUDIO“.
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį,
sustabdžius atkūrimą BLUETOOTH
ryšys gali būti nutraukiamas
automatiškai.
Vieno lietimo
BLUETOOTH ryšys per NFC
NFC (artimojo lauko ryšys) yra
technologija, leidžianti užmegzti
belaidį artimojo nuotolio ryšį tarp
įvairių įrenginių, pvz., išmaniųjų
telefonų ir IC lustų.
Kai paliečiate sistemą su NFC
suderinamu išmaniuoju telefonu,
sistema automatiškai:
——įjungiama kartu su BLUETOOTH
funkcija;
——užbaigiamas siejimas ir BLUETOOTH
ryšys.
Išmanieji telefonai su įtaisytąja
NFC funkcija (OS: „Android 2.3.3“
arba naujesnė versija, išskyrus
„Android 3.x“)
Pastaba
•• Sistema vienu metu gali atpažinti ir
prisijungti prie vieno su NFC suderinamo
išmaniojo telefono. Jei mėginsite prie
sistemos prijungti kitą su NFC suderinamą
išmanųjį telefoną, šiuo metu prijungtas su
NFC suderinamas išmanusis telefonas bus
atjungtas.
•• Atsižvelgiant į jūsų su NFC suderinamą
išmanųjį telefoną, jame gali reikėti iš
anksto atlikti toliau nurodytus veiksmus.
—— Įjunkite NFC funkciją. Išsamios
informacijos žr. su NFC suderinamo
išmaniojo telefono naudojimo
instrukcijoje.
—— Jei NFC palaikančiame išmaniajame
telefone OS versija yra senesnė nei
„Android 4.1.x“, atsisiųskite ir paleiskite
programą „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ yra nemokama
programa, skirta „Android“
išmaniesiems telefonams, kurią galima
atsisiųsti iš „Google Play“. (Taikomoji
programa gali būti nepasiekiama kai
kuriose šalyse / regionuose.)
BLUETOOTH
BLUETOOTH ryšio nutraukimas
Suderinami išmanieji telefonai
1 Išmanųjį telefoną pridėkite prie N
žymos ant įrenginio ir palaukite,
kol telefonas suvibruos.
Užmegzkite ryšį, vadovaudamiesi
išmaniajame telefone pateiktomis
instrukcijomis.
Kai užmezgamas BLUETOOTH ryšys,
ekrane parodomas BLUETOOTH
įrenginio pavadinimas.
47LT
2 Išmaniajame telefone paleiskite
garso šaltinio atkūrimą.
Dėl išsamesnės informacijos žr.
BLUETOOTH įrenginio naudojimo
instrukcijas.
mėgautis aukštos kokybės garsu.
Jei AAC arba LDAC garso negalite
klausytis per savo įrenginį arba garsas
pertraukiamas, pasirinkite SBC.
•• Jei pakeisite šį nustatymą, kai sistema
bus prijungta prie BLUETOOTH
įrenginio, BLUETOOTH įrenginys bus
atjungtas. Jei norite prisijungti prie
BLUETOOTH įrenginio, dar kartą atlikite
BLUETOOTH prisijungimo procesą.
Patarimas
Jei susiejimas ir BLUETOOTH ryšys
nutrūksta, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
—— Jei naudojate rinkoje platinamą
išmaniojo telefono dėklą, jį nuimkite.
—— Vėl priglauskite išmanųjį telefoną prie
įrenginio N žymos.
—— Dar kartą paleiskite programą
„NFC Easy Connect“.
Patarimas
LDAC – tai „Sony“ sukurta garso kodavimo
technologija, leidžianti perduoti didelės
raiškos garso turinį net BLUETOOTH
ryšiu. Kitaip nei kitos su BLUETOOTH
suderinamos kodavimo technologijos,
pvz., SBC, ji nekonvertuoja didelės raiškos
garso*1 į žemesnės kokybės formatą, be
to, palyginti su kitomis technologijomis,
belaidžiu BLUETOOTH tinklu leidžia
perduoti maždaug triskart daugiau
duomenų*2, o garso kokybė išlieka
nepriekaištinga dėl efektyvaus kodavimo
ir optimalaus suglaudinimo.
BLUETOOTH ryšio nutraukimas
Vėl priglauskite išmanųjį telefoną
prie įrenginio N žymos.
BLUETOOTH garso
kodekų nustatymas
*1 Išskyrus DSD formato turinį.
*2 Palyginti su SBC („Subband Coding“),
kai dažnis bitais – 990 kbps
(96 / 48 kHz) arba 909 kbps
(88,2 / 44,1 kHz).
Galite įjungti BLUETOOTH įrenginio
AAC, LDAC arba SBC kodekus.
AAC/LDAC galima pasirinkti, tik kai
BLUETOOTH įrenginys palaiko
AAC/LDAC.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėkite / ir pasirinkite
BT CODEC, tada paspauskite
3 Spaudinėkite
.
/ ir pasirinkite
nustatymą, tada paspauskite .
•• „AUTO“: priimti AAC arba LDAC
kodeko formatu, atsižvelgiant į
BLUETOOTH įrenginio
charakteristikas.
•• „SBC“: įjunkite priėmimą SBC
kodeko formatu.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
48LT
Pastaba
•• Pasirinkus AAC arba LDAC galima
Tinklas
Kaip pasirinkti tinklo
ryšio metodą
Prijungę šią sistemą prie tinklo
galite kuo įvairiausiai ją pritaikyti.
Atsižvelgiant į tinklo aplinką,
konfigūravimo metodai skiriasi. Jūsų
tinklo aplinkai tinkamą ryšio metodą
pasirinkite kaip nurodyta toliau.
Pastaba
•• Prijungti tuo pačiu metu ir prie „Wi-Fi“,
ir prie laidinio tinklų neįmanoma.
Prijungdami prie „Wi-Fi“ tinklo
nepamirškite nuo įrenginio atjungti LAN
kabelio.
•• Sistemą gali reikėti atnaujinti; tai
priklauso nuo naudojamos funkcijos.
Belaidžio maršruto parinktuvo su
WPS (AOSS) mygtuku naudojimas
Palieskite ir palaikykite įrenginio
mygtuką WPS, tada paspauskite
belaidžio maršruto parinktuvo
mygtuką „Wi-Fi Protected Setup™“
(WPS). Išsamesnės informacijos žr.
„Wi-Fi“ paleidimo vadove (atskiras
dokumentas).
Kompiuterio naudojimas
Žr. „Kaip prijungti prie kompiuterio“
(49 psl.).
Laidinio tinklo naudojimas
Išsamios informacijos ieškokite
žinyne.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
Tinklas
Patarimas
Fiksuotą IP adresą nustatykite atlikdami
skyriuje „Kaip prijungti prie kompiuterio“
nurodytą 6 veiksmą (49 psl.).
Išmaniojo telefono / „iPhone“
naudojimas
Savo išmaniajame telefone /
„iPhone“ būtina įdiegti „SongPal“
programą.
Prieš sujungdami, išmaniajame
telefone / „iPhone“ būtinai
įjunkite BLUETOOTH funkciją. Tada
naudodamiesi „SongPal“ programa
savo išmanųjį telefoną arba
„iPhone“ BLUETOOTH ryšiu prijunkite
prie šios sistemos.
Išsamesnės informacijos žr.
„Wi-Fi“ paleidimo vadove
(atskiras dokumentas).
Kaip prijungti prie
kompiuterio
Jei belaidžio maršruto parinktuve
nėra WPS (AOSS) mygtuko, „Wi-Fi“
nustatymus sukonfigūruokite įrenginį
prijungę prie kompiuterio LAN
kabeliu (nepridedamas).
Patarimas
Konfigūruojant „Wi-Fi“ tinklą gali reikėti
SSID („Wi-Fi“ tinklo pavadinimo) ir
saugos rakto (WEP arba WPA rakto).
Naudojant saugos (arba tinklo) raktą
taikomas šifravimas, kad būtų sumažintas
prisijungiančių įrenginių skaičius. Jis
naudojamas siekiant užtikrinti didesnį
įrenginių, palaikančių ryšį per belaidžio
ryšio maršruto parinktuvą / prieigos tašką,
saugumą.
49LT
1 Įrašykite maršrutizatoriaus SSID
ir slaptažodį.
Išsamios informacijos žr.
maršrutizatoriaus naudojimo
instrukcijoje.
SSID („Wi-Fi“ tinklo pavadinimas):
4Atidarykite ekraną [Sony
Network Device Settings].
Paleiskite naršyklę ir naršyklės
adreso juostoje įveskite toliau
nurodytą URL.
http://169.254.1.1
Slaptažodis (saugos raktas):
2 Įrenginį LAN kabeliu
(nepridedamas) prijunkite
tiesiai prie kompiuterio.
Šį URL naudokite tik tada, jei
kompiuteris ir įrenginys sujungti
LAN kabeliu.
5 Meniu pasirinkite
[Network Settings].
3 Paspauskite  ir sistemą
įjunkite.
Palaukite, kol ekrane užsidegs .
Tai trunka maždaug 2 minutes
(kai kuriais atvejais 4–5 minutes).
Network Settings
6Pasirinkite belaidžio ryšio
maršrutizatoriaus SSID ir
įveskite slaptažodį.
SSID
Žr. atliekant 1 veiksmą užsirašytą
slaptažodį.
50LT
7 Pasirinkite [Apply].
8Paraginti atjunkite LAN kabelį
nuo įrenginio.
Kai LAN kabelis nuo įrenginio
atjungiamas, ekrane užgęsta .
Užmezgus „Wi-Fi“ ryšį, ekrane
užsidega .
Gali praeiti daugiau nei 2 minutės,
kol indikatorius pradės šviesti.
Norėdami sužinoti, kaip per šią
sistemą klausytis muzikos, žr. „Wi-Fi“
pasirengimo darbui vadove (atskiras
dokumentas).
Pastaba
2 Sistemą ir išmanųjį telefoną /
„iPhone“ prijunkite prie „Wi-Fi“
tinklo.
Sistemą ir išmanųjį telefoną / „iPhone“
prijunkite prie to paties maršruto
parinktuvo SSID (tinklo).
3 Kai naudojate keletą įrenginių,
prijunkite kelių patalpų funkciją
turinčius įrenginius prie „Wi-Fi“
tinklo.
Išsamios informacijos apie valdymą
ieškokite žinyne.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
Šiuos veiksmus reikia atlikti per 10 min. Jei
nebaigėte, sistemą nustatykite iš naujo
(79 psl.).
Naudodami „Wi-Fi“ galite bet
kuriame kambaryje klausytis
kompiuteriuose ar mobiliuosiuose
telefonuose esančios ir netgi
muzikos paslaugų srautiniu
būdu transliuojamos mėgstamos
muzikos. Garso kokybė nesuprastės.
1 Išmaniajame telefone /
„iPhone“ įdiekite programą
„SongPal“.
Belaidės „Party Chain“
naudojimas
Jei prie „Wi-Fi“ tinklo prijungsite
kelių kambarių funkciją palaikančius
garsiakalbius ir pastatysite juos vienoje
patalpoje, naudodami „Party Chain“
funkciją per „Wi-Fi“ galėsite mėgautis
aukšto slėgio garsu. (Šia funkcija
galima naudotis, kai leidžiamas CDDA
diskas ir garso failai iš USB įrenginio.)
Tinklas
Tos pačios muzikos
klausymasis naudojant
keletą garsiakalbių
Interneto muzikos
paslaugų įrašų
klausymas (integruotasis
„Chromecast“)
Integruotasis „Chromecast“ suteikia
galimybę pasirinkti muzikos turinį iš
„Chromecast“ palaikančios programos
ir paleisti jį per sistemą.
Integruotąjį „Chromecast“ pirmą kartą
reikia nustatyti naudojant „SongPal“.
51LT
1 Išmaniajame telefone / „iPhone“
įdiekite programą „SongPal“.
2 Sistemą ir išmanųjį telefoną /
„iPhone“ prijunkite prie „Wi-Fi“
tinklo.
Sistemą ir išmanųjį telefoną /
„iPhone“ prijunkite prie to paties
maršruto parinktuvo SSID (tinklo).
3 Paleiskite „SongPal“ ir
atsisiųskite „Chromecast“
palaikančią programą.
 Paleiskite „SongPal“, tada
bakstelėkite [MHC-V90DW] 
[Nustatymai]  [Chromecast
built-in]  [Learn how to Cast].
 Žr. instrukcijas, tada išmaniajame
telefone / „iPhone“ suraskite ir
įdiekite „Chromecast“
palaikančią programą.
4Paleiskite „Chromecast“
palaikančią programą, tada
bakstelėkite transliavimo
mygtuką ( ) ir pasirinkite
„MHC-V90DW“.
Internetinių muzikos
paslaugų naudojimas
(„Spotify“)
„Spotify“ suteikia prieigą prie milijonų
dainų. Funkcija „Spotify Connect“
leidžia pasirinkti muziką „Spotify“
programoje ir srautiniu būdu ją
perduoti į sistemą. Norint naudotis
funkcija „Spotify Connect“, reikia
„Premium“ paskyros.
Daugiau informacijos rasite adresu
www.spotify.com/connect
Užmezgus ryšį paspauskite mygtuką
MUSIC SERVICE, kad galėtumėte
paleisti / tęsti muzikos paslaugos įrašų
atkūrimą.
1 Sistemą ir išmanųjį telefoną /
„iPhone“ prijunkite prie „Wi-Fi“
tinklo.
Sistemą ir išmanųjį telefoną / „iPhone“
prijunkite prie to paties maršruto
parinktuvo SSID (tinklo).
2 „Spotify“ programą į savo išmanųjį
telefoną / „iPhone“ atsisiųskite iš
„Google Play“ arba „App Store“.
5 „Chromecast“ palaikančioje
programoje pasirinkite muziką,
kurios norite klausytis.
Muzika bus leidžiama per sistemą.
Išsamios informacijos apie valdymą
ieškokite žinyne.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
52LT
3 Paleiskite „Spotify“ programą ir
prisijunkite prie „Spotify
Premium“ paskyros.
4 Pasirinkite ir pradėkite atkurti
muziką.
5 Bakstelėkite „Spotify Connect“
piktogramą ( ) ir pasirinkite
sistemą kaip garso išvesties
įrenginį.
Pastaba
Skirtingose šalyse ir regionuose siūlomos
muzikos paslaugos ir jų teikimo trukmė
gali skirtis.
Patarimas
Kai „Spotify Connect“ suaktyvinama,
užsidega „Spotify Connect“
piktograma ( ).
Valdymas gestais
Valdymo gestais
funkcijos naudojimas
Atlikdami gestus ranka virš įrenginio
GESTURE CONTROL jutiklio, galite
valdyti PLAYBACK, DJ, SAMPLER ir
KARAOKE režimus.
Pastaba
Atlikdami gestus nelieskite GESTURE
CONTROL jutiklio.
Gestas
Atlikite gestą šia
kryptimi
Iš dešinės į kairę
Iš kairės į dešinę
Iš apačios į viršų
Iš viršaus į apačią
Valdymas gestais
Gestus virš srities GESTURE
CONTROL jutiklio atlikite 6 kryptimis,
kaip nurodyta toliau.
Laikrodžio
rodyklės kryptimi
Prieš laikrodžio
rodyklę
Kaip suaktyvinti valdymo
gestais funkciją
Palieskite GESTURE ON/OFF, tada
palieskite norimą režimą (PLAYBACK,
DJ, SAMPLER, KARAOKE).
Ima šviesti GESTURE CONTROL.
53LT
Kaip deaktyvinti valdymo
gestais funkciją
Palieskite GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL užgęsta.
Kaip naudoti valdymą
gestais atkuriant turinį
Galite naudoti valdymo gestais
funkciją, kai leidžiama muzika
iš disko, USB įrenginio arba
BLUETOOTH įrenginio.
Šiuos veiksmus atlikite įrenginio
jutiklinio skydelio mygtukais ir
GESTURE CONTROL jutikliu.
1 Palieskite GESTURE ON/OFF.
Ima šviesti GESTURE CONTROL.
2 Palieskite PLAYBACK.
PLAYBACK režimas suaktyvintas.
3 Paliesdami DVD/CD, USB, FM,
AUDIO IN arba TV pasirinkite
norimą funkciją.
4Atlikite gestą ranka virš
GESTURE CONTROL jutiklio.
Norėdami
Grįžti atgal
Pereiti pirmyn
Leisti
Stop
Padidinti
garsumą
Sumažinti
garsumą
54LT
Atlikite gestą šia
kryptimi
Vakarėlio atmosferos
kūrimas („DJ Effect“)
Šiuos veiksmus atlikite įrenginio
jutiklinio skydelio mygtukais ir
GESTURE CONTROL jutikliu.
1 Palieskite GESTURE ON/OFF.
Ima šviesti GESTURE CONTROL.
2 Palieskite DJ arba SAMPLER.
DJ arba SAMPLER režimas
suaktyvintas.
3 Atlikite gestą ranka virš
GESTURE CONTROL jutiklio.
DJ režimas:
Norėdami
Atlikite gestą
šia kryptimi
Pasirinkti FLANGER*1
Pasirinkti ISOLATOR*2
Pasirinkti WAH*3
Pasirinkti PAN*4
Padidinti pasirinkto
efekto lygį
Sumažinti pasirinkto
efekto lygį
*1 Sukuriamas gilus „flange“
(papildomo uždelsto signalo)
efektas, panašus į reaktyvinio
lėktuvo gaudesį.
2
* Izoliuojamas konkretus dažnio
diapazonas, reguliuojant kitus
dažnio diapazonus. Galima naudoti,
pavyzdžiui, norint išskirti vokalą.
*3 Sukuriamas specialus „Wahwah“ garso efektas automatiškai
kaitaliojant aukštą ir žemą filtro
dažnius.
4
* Sukuriamas įspūdis, kad garsas
sklinda aplink garsiakalbius tarp
kairiojo ir dešiniojo kanalų.
SAMPLER režimas:
Išvesti „Let’s Go!“
Kaip naudoti valdymą
gestais įjungus
karaokės funkciją
Išvesti garso
efektą „Reggae
Horn“
Šiuos veiksmus atlikite įrenginio
jutiklinio skydelio mygtukais ir
GESTURE CONTROL jutikliu.
Norėdami
Atlikite gestą šia
kryptimi
Išvesti „Come On!“
Išvesti garso
efektą „Phaser“
Išvesti garso
efektą „Scratch“
Išvesti garso
efektą „Audience“
SAMPLER režimo garso efekto
išvestis
Palieskite SAMPLER, tada palieskite
vieną iš tiesioginių funkcinių klavišų
(DVD/CD, USB, FM, AUDIO IN, TV),
kad išvestumėte norimą garso
efektą.
Atlikite gestą ranką virš GESTURE
CONTROL jutiklio tokia kryptimi,
kokia nurodyta 3 veiksme pirmiau.
Pastaba
•• „DJ Effect“ automatiškai
išjungiamas, kai:
—— išjungiama sistema;
—— pakeičiama funkcija;
—— išjungimas valdymas gestais;
—— įjungiamas PLAYBACK/SAMPLER/
KARAOKE režimas.
•• Jei „DJ Effect“ suaktyvinate vykdant
perkėlimo procesą, garso efektas nebus
perkeltas į USB įrenginį.
Ima šviesti GESTURE CONTROL.
2 Palieskite KARAOKE.
KARAOKE režimas suaktyvintas.
3 Atlikite gestą ranka virš
GESTURE CONTROL jutiklio.
Norėdami
Atlikite gestą šia
kryptimi
Nustatyti žemesnį
muzikos toną ()
Nustatyti
aukštesnį
muzikos toną ()
Padidinti
mikrofono
garsumą
Sumažinti
mikrofono
garsumą
Valdymas gestais
Kaip išjungti DJ režimą
1 Palieskite GESTURE ON/OFF.
Išvesti rankų
plojimo garso
efektą
Išvesti
nepritarimo
šūksnių efektą
55LT
Garso reguliavimas
Kaip sureguliuoti garsą
Norėdami
Atlikite šiuos
veiksmus
Sustiprinti
žemuosius tonus
ir mėgaukitės
galingesniu garsu
(MEGA BASS)
Spaudinėdami
MEGA BASS
pasirinkite BASS ON.
Pradeda šviesti
MEGA BASS
indikatorius.
Norėdami atšaukti,
kelis kartus
paspausdami MEGA
BASS pasirinkite
BASS OFF.
Sukurti vakarėlių Įrenginyje palieskite
salės garso
FIESTA. Jei norite
efektą („Fiesta“) atšaukti, dar kartą
palieskite FIESTA.
56LT
Sukurti koncertų
salės
(skaitmeninės
muzikos arenos)
garso efektą
Paspausdami
MUSIC ARENA
pasirinkite ON.
Norėdami atšaukti,
dar kartą
paspauskite MUSIC
ARENA.
Pasirinkti iš
anksto nustatytą
garso efektą
(išankstinis garso
efektas)
Spaudinėdami
SOUND FIELD
pasirinktie norimą
garso efektą. Jei
norite atšaukti,
spaudinėdami
SOUND FIELD
pasirinkite FLAT.
Virtualiojo futbolo
režimo pasirinkimas
Žiūrėdami futbolo varžybų
transliaciją galite pasijusti tarsi
būtumėte stadione.
Atminkite, kad virtualiojo futbolo
režimą galite pasirinkti tik su AUDIO
IN ir TV funkcijomis.
Žiūrėdami futbolo rungtynių
transliaciją kelis kartus
paspauskite SOUND FIELD.
•• ON NARRATION: galite labiau
įsitraukti į futbolo rungtynes dėl
sustiprintos stadiono atmosferos.
•• OFF NARRATION: galite labiau
įsitraukti į futbolo rungtynes dėl iki
minimumo sumažinto komentarų
lygio ir sustiprintos stadiono
atmosferos.
Kaip atšaukti virtualiojo futbolo
režimą
Kelis kartus paspausdami SOUND
FIELD pasirinkite FLAT.
Pastaba
•• Virtualųjį futbolo režimą
rekomenduojama rinktis stebint futbolo
rungtynių transliacijas.
•• Jei pasirinkus OFF NARRATION girdimi
neįprasti garsai, rekomenduojama
pasirinkti ON NARRATION.
•• Ši funkcija nepalaiko monofoninio
garso.
Žemųjų dažnių
garsiakalbio lygio
reguliavimas
1 Paspauskite OPTIONS.
2 Spaudinėdami / pasirinkite
S-WOOFER, tada paspauskite
3 Kelis kartus paspausdami
Kiti veiksmai
Sistemos valdymas
naudojant išmanųjį
telefoną arba planšetinį
kompiuterį („SongPal“)
.
/
pasirinkite žemųjų dažnių
garsiakalbio lygį, tada
paspauskite .
Jei norite išeiti iš parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Kaip kurti savo garso
efektus
Galite padidinti arba sumažinti kai
kurių dažnio juostų lygius, tada
išsaugoti nustatymą atmintyje kaip
CUSTOM EQ.
CUSTOM EQ, tada paspauskite
.
3 Spaudinėkite
/ ir sureguliuokite
glodintuvo lygį, tada
paspauskite .
1 Suraskite „SongPal“ arba
nuskaitykite toliau pateikiamą
dvimatį kodą.
4 Pakartokite 3 veiksmą ir
sureguliuokite kitų dažnio
diapazonų ir erdvinio garso efekto
lygius.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Kaip pasirinkti glodintuvo
nustatymą
Spaudinėkite MUSIC ir pasirinkite
CUSTOM EQ.
2 „SongPal“ programą atsisiųskite
į savo nuotolinį įrenginį.
Garso reguliavimas / Kiti veiksmai
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėkite / ir pasirinkite
„SongPal“ yra programėlė,
skirta valdyti „Sony“ garso
įrenginius, suderinamus
su „SongPal“, naudojantis
išmaniuoju telefonu arba planšetiniu
kompiuteriu. „Google Play“ arba
„App Store“ suraskite „SongPal“ ir
atsisiųskite ją į išmanųjį telefoną ar
planšetinį kompiuterį.
„SongPal“ suteikia galimybę:
—pakeisti
—
sistemos funkciją, valdyti
disko / USB įrenginio atkūrimą ir
nustatyti FM stotį;
—naršyti
—
po disko / USB įrenginio
muzikos turinį;
—peržiūrėti
—
informaciją apie
diską / USB, pvz., leidimo laiką ir
pavadinimą;
—sureguliuoti
—
garsumą ir pakeisti
garso nustatymą.
3 Sistemą ir įrenginį sujunkite
BLUETOOTH ryšiu ( 45 psl.)
arba tinklo ryšiu ( 49 psl.).
57LT
Patarimas
Jei sistemą ir nuotolinį įrenginį
sujungiate tinklo ryšiu, įrenginį „Wi-Fi“
ryšiu prijunkite prie to paties tinklo,
prie kurio prijungta sistema.
4Paleiskite „SongPal“ ir
vadovaukitės ekrane
rodomomis instrukcijomis.
Pastaba
1 Raskite ir į savo nuotolinį įrenginį
atsisiųskite „SongPal“ programą
( 57 psl.).
2 „Fiestable“ programą nuotoliniu
įrenginiu raskite „Google Play“
arba „App Store“ ir parsisiųskite.
3 Paleiskite „SongPal“ ir palieskite
viršutiniame kairiajame kampe
esančią „Fiestable“ piktogramą.
•• Rekomenduojame naudoti naujausią
„SongPal“ versiją.
•• Jei „SongPal“ programa veikia
netinkamai, įrenginyje palieskite
BLUETOOTH ir nutraukite BLUETOOTH
ryšį, tada dar kartą užmegzkite
BLUETOOTH ryšį, kad BLUETOOTH ryšys
veiktų tinkamai.
•• Veiksmai, kuriuos galite atlikti
„SongPal“, gali skirtis ir priklauso nuo
garso įrenginių.
•• Dėl išsamesnės informacijos apie
„SongPal“ apsilankykite nurodytu URL
adresu.
http://info.songpal.sony.net/help/
•• „SongPal“specifikacijos ir rodymo
dizainas gali būti keičiamas iš anksto
nepranešus.
Renkite siautulingus
vakarėlius naudodami
programą „Fiestable“
„Sony“ namų garso sistemos
vakarėlio funkcijas galite
valdyti per intuityvią ir
smagią vartotoją sąsają „Fiestable“
programoje. „Fiestable“ leidžia
valdyti tokias funkcijas kaip „DJ
Effect“, apšvietimas ir karaokė.
Net jei „Fiestable“ įdiegta,
„Fiestable“ piktograma nėra rodoma
nuotolinio įrenginio pradžios ekrane.
Ji įdėta „SongPal“ programoje kaip
papildinys.
58LT
Pastaba
•• Prieš pradėdami naudoti „Fiestable“
įjunkite BLUETOOTH funkciją savo
išmaniajame telefone ar planšetiniame
kompiuteryje.
•• Dėl išsamesnės informacijos apie
„SongPal“ apsilankykite nurodytu URL
adresu.
http://info.songpal.sony.net/help/
„Control for HDMI“
funkcijos naudojimas
Prijungę televizorių, kuris yra
suderinamas su „Control for HDMI“
funkcija*, per HDMI kabelį (didelės
spartos HDMI kabelį su eternetu;
nepridedama) įrenginį galite lengvai
valdyti televizoriaus nuotolinio
valdymo pultu.
Su „Control for HDMI“ funkcija galima
naudoti toliau nurodytas funkcijas.
•• Sistemos išjungimo funkcija
•• Sistemos garso valdymo funkcija
•• Audio Return Channel
•• Leidimo vienu palietimu funkcija
•• Paprasto valdymo nuotolinio
valdymo pultu funkcija „Remote Easy
Control“
•• Kalbos susiejimas
* „Control for HDMI“ yra CEC (angl.
„Consumer Electronics Control“)
naudojamas standartas, kuris
leidžia HDMI (angl. „High-Definition
Multimedia Interface“) įrenginiams
valdyti vienam kitą.
Pastaba
Ši funkcija gali veikti ne tik „Sony“
pagamintuose įrenginiuose, tačiau
tuomet jos veikimas nėra garantuojamas.
Pasirengimas naudoti „Control
for HDMI“ funkciją
Paspauskite DVD SETUP, tada
nustatykite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] parinktį [ON]
( 40 psl.). Numatytasis nustatymas
yra [ON].
„Control for HDMI“ funkcijos
nustatymus įjunkite prie sistemos
prijungtame televizoriuje.
Patarimas
Sistemos išjungimo funkcija
Kai televizorių išjungiate, sistema
išjungiama automatiškai.
Paspauskite DVD SETUP, tada
nustatykite [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] parinktį
[ON] arba [AUTO] ( 40 psl.).
Numatytasis nustatymas yra [AUTO].
Pastaba
Prijungtas įrenginys gali neišsijungti; tai
priklauso nuo įrenginio būsenos.
Jei žiūrėdami televiziją įjungiate
sistemą, televizoriaus garsas
atkuriamas per sistemos
garsiakalbius. Sistemos garsumą
galima reguliuoti televizoriaus
nuotolinio valdymo pultu.
Jei paskutinį kartą žiūrint televiziją
garsas buvo atkuriamas per
sistemos garsiakalbius, įjungus
televizorių bus automatiškai įjungta
sistema.
Veiksmus galima atlikti ir naudojant
televizoriaus meniu. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
Pastaba
•• Televizoriaus ekrane rodomas
sistemos garsumo lygis priklauso nuo
televizoriaus. Jis gali skirtis nuo ekrane
rodomo garsumo lygio.
•• Sistemos garso valdymo funkcija gali
neveikti, tai priklauso nuo televizoriaus
nustatymų. Išsamios informacijos žr. TV
naudojimo instrukcijose.
Audio Return Channel
Jei sistema prijungta prie
televizoriaus HDMI IN lizdo,
suderinamo su ARC, televizoriaus
garso galite klausytis per sistemos
garsiakalbius neprijungdami garso
kabelio (nepridedamas).
Paspauskite sistemos
mygtuką DVD SETUP, tada
nustatykite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] parinktį
[ON] ( 40 psl.). Numatytasis
nustatymas yra [ON].
Kiti veiksmai
Jei „Control for HDMI“ („BRAVIA sync“)
funkciją įjungsite naudodami „Sony“
televizorių, „Control for HDMI“ funkcija
sistemoje bus įjungta automatiškai.
Atlikus nustatymus, ekrane pasirodys
„COMPLETE“.
Sistemos garso valdymo
funkcija
Pastaba
Jei televizorius nėra suderinamas su ARC,
garso kabelį (nepridedamas) prijungti
būtina ( 26 psl.).
59LT
Leidimo vienu palietimu funkcija
Kai sistema atkuriate diske arba
USB įrenginyje esantį vaizdo turinį,
TV įjungiamas automatiškai.
Televizoriaus įvestis perjungiama į
HDMI įvestį, prie kurios yra prijungta
sistema.
Pastaba
Atkuriamo turinio pradžia gali būti
leidžiama netinkamai, tai priklauso nuo
televizoriaus.
Paprasto valdymo nuotolinio
valdymo pultu funkcija „Remote
Easy Control“
Sistemą pasirinkti ir valdyti galite
mygtuku SYNC MENU televizoriaus
nuotolinio valdymo pulte.
Šią funkciją galima naudoti, jei
televizorius palaiko sąsajos meniu.
Išsamios informacijos žr. TV
naudojimo instrukcijose.
Pastaba
•• Televizoriaus sąsajos meniu sistemą
televizorius atpažįsta kaip „Player“
(leistuvas).
•• Kai kurių veiksmų tam tikruose
televizorių modeliuose negalima atlikti.
Kalbos susiejimas
Pakeitus TV ekrano kalbą, sistemos
ekrano kalba taip pat pakeičiama.
60LT
„Party Chain“ funkcijos naudojimas
Galite į grandinę sujungti keletą garso sistemų ir taip sukurti įdomesnę
vakarėlio aplinką bei garsesnį skleidžiamą garsą.
Suaktyvinta grandinei priklausanti sistema bus „Party Host“ (vakarėlio
vedėjas) ir bendrins muziką. Kitos sistemos taps „Party Guests“ (vakarėlio
svečiai) ir gros tą pačią muziką kaip „Party Host“.
„Party Chain“ nustatymas
„Party Chain“ nustatysite visas sistemas sujungdami garso kabeliais
(nepridedami).
Prieš prijungdami kabelius būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą.
 Jei visose sistemose yra „Party Chain“ funkcija
Pavyzdys kai jungiama sistemą naudojant kaip pirmąją sistemą
Pirmoji sistema
Kiti veiksmai
Junkite toliau iki
paskutinės
sistemos
Antroji
sistema
Paskutinioji
sistema
61LT
•• Paskutinioji sistema turi būti sujungta su pirmąja sistema.
•• Bet kuri sistema gali būti „Party Host“.
•• „Party Host“ galite pakeisti ir priskirti kitą grandinėje esančią sistemą. Dėl
išsamesnės informacijos žr. „Naujo „Party Host“ pasirinkimas (kai visose
sistemose yra „Party Chain“ funkcija)“ (p. 63).
 Jei vienoje iš sistemų nėra funkcijos „Party Chain“
Pavyzdys kai jungiama sistemą naudojant kaip pirmąją sistemą
Pirmoji sistema
Junkite toliau iki
paskutinės
sistemos
Antroji
sistema
Paskutinioji
sistema*
* Sistemą be „Party Chain“ funkcijos prijunkite kaip paskutinę sistemą, kitaip grandinė
nutrūks ties šia sistema. Būtinai pasirinkite šios paskutinės sistemos garso įvesties
funkciją.
•• Paskutinioji sistema neturi būti sujungta su pirmąja sistema.
•• Pirmąją sistemą turite pasirinkti kaip „Party Host“, kad aktyvinus funkciją
„Party Chain“ visos sistemos leistų tą pačią muziką.
62LT
„Party Chain“ naudojimas
1 Prijunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą ir įjunkite visas
sistemas.
2 Sureguliuokite kiekvienos
sistemos garsumą.
3 Sistemoje, kurią naudosite kaip
„Party Host“, aktyvinkite
funkciją „Party Chain“.
Pavyzdys Kai ši sistema
naudojama kaip „Party Host“
Spaudinėdami įrenginio mygtuką
FUNCTION pasirinkite norimą
funkciją (jei AUDIO IN funkcija nėra
naudojama kartu su  (p. 61)).
Paleiskite muzikos atkūrimas, tada
palieskite ir palaikykite įrenginio
mygtuką PARTY CHAIN.
Ekrane parodoma „PARTY CHAIN“.
„Party Host“ pradeda „Party Chain“,
o kitos sistemos automatiškai
tampa „Party Guests“. Visos
sistemos groja tą pačią muziką kaip
„Party Host“.
Žr. 51 psl.
Pastaba
veikimą rasite tos sistemos naudojimo
instrukcijose.
Naujo „Party Host“ pasirinkimas
(kai visose sistemose yra „Party
Chain“ funkcija)
Sistemoje, kurią norite naudoti
kaip naują „Party Host“, pakartokite
procedūros „Party Chain“
naudojimas“ 3 veiksmą. Dabartinė
pagrindinė sistema automatiškai
taps antrine sistema. Visos sistemos
groja tą pačią muziką kaip naujoji
„Party Host“.
Pastaba
•• Kitą sistemą kaip „Party Host“ galite
pasirinkti, tik jei „Party Chain“ funkcija
yra suaktyvinta visose grandinės
sistemose.
•• Jei po kelių sekundžių pasirinkta
sistema netampa nauju „Party Host“,
pakartokite 3 veiksmą iš „Party Chain“
naudojimas“.
Kaip išjungti „Party Chain“
„Party Host“ sistemoje palieskite ir
palaikykite PARTY CHAIN.
Pastaba
Jei „Party Chain“ funkcija po kelių
sekundžių neišjungiama, „Party Host“
sistemoje palieskite ir
palaikykite PARTY CHAIN.
•• Priklausomai nuo to, kiek sistemų
sujungėte, gali užtrukti šiek tiek laiko,
kol sistemos „Party Guests“ pradės leisti
muziką.
•• Jei keisite „Party Host“ garsumo
lygį ir garso efektą, „Party Guests“
skleidžiamam garsui tai neturės įtakos.
•• Jei su „Party Host“ naudojate mikrofoną
ar grojate gitara, iš „Party Guest“
įrenginių garsas nebus skleidžiamas.
•• Kai viena iš grandinės sistemų vykdo
USB perkėlimą, palaukite, kol jį užbaigs,
arba prieš suaktyvindami „Party Chain“
funkciją sustabdykite perkėlimą.
Kiti veiksmai
Belaidės „Party Chain“
naudojimas
•• Išsamią informaciją apie kitos sistemos
Kaip nustatyti „Party Chain“
garso režimą
Kai suaktyvinama „Party Chain“
funkcija, galite nustatyti garso režimą.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėdami / pasirinkite
P CHAIN MODE, tada
paspauskite .
63LT
3 Spaudinėdami
/ pasirinkite
norimą režimą, tada
paspauskite .
•• „STEREO“: atkuriamas stereofoninis
garsas.
•• „RIGHT CH“: atkuriamas
monofoninis dešiniojo kanalo
garsas.
•• „LEFT CH“: atkuriamas monofoninis
kairiojo kanalo garsas.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Pritariamasis
dainavimas. Karaokė
Pasiruošimas naudoti karaokės
funkciją
1 Įrenginyje kelis kartus palieskite
MIC/GUITAR LEVEL – ir
sumažinkite mikrofono
garsumo lygį.
2 Pasirenkamą mikrofoną
prijunkite prie įrenginio MIC1
arba MIC2/GUITAR lizdo.
Prijunkite kitą papildomą mikrofoną,
jei norite dainuoti duetu.
Jei šviečia GUITAR indikatorius,
įrenginyje kelis kartus palieskite
GUITAR, kad GUITAR indikatorius
užgestų.
3 Pradėkite leisti muziką ir
sureguliuokite mikrofono
garsumą.
Spaudinėkite MIC ECHO ir
sureguliuokite aido efektą.
4 Pradėkite dainuoti pagal muziką.
Kaip naudoti valdymą gestais
įjungus karaokės funkciją
64LT
Žr. 55 psl.
Pastaba
•• Įrenginyje kelis kartus palieskite MIC/
GUITAR LEVEL +/– ir sureguliuokite
mikrofono garsumo lygį. Mikrofono
garumo lygio negalima reguliuoti
naudojant įrenginio mygtuką VOLUME +/–
arba nuotolinio valdymo pulto
mygtuku  +/–.
•• Jei girdimas ūžimas:
—— patraukite mikrofoną toliau nuo
sistemos;
—— pakeiskite mikrofono kryptį;
—— kelis kartus įrenginyje palieskite MIC/
GUITAR LEVEL –;
•• USB perdavimo metu mikrofono garsas
nebus perduodamas į USB įrenginį.
„Vocal Fader“ funkcijos
naudojimas
Galite sumažinti vokalo garsą erdvinio
garso šaltinyje.
Palieskite KARAOKE, tada kelis
kartus paliesdami įrenginio
mygtuką VOCAL FADER pasirinkite
ON V FADER.
Jei vokalo slopinimo efektą norite
atšaukti, kelis kartus paliesdami VOCAL
FADER pasirinkite OFF.
Klavišų keitimas („Key Control“)
Paspauskite KEY CONTROL / ir
pritaikykite savo vokalinį diapazoną.
Karaokės balų skaičiavimo
režimo įjungimas (balų
skaičiavimo režimas)
Balų skaičiavimo funkciją galima
naudoti tik prijungus mikrofoną.
Jūsų balas apskaičiuojamas naudojant
0–99 skalę lyginant jūsų balsą su
muzikos šaltiniu.
Jei norite naudoti vertinimo režimą,
būtinai prijunkite bent vieną
mikrofoną prie MIC1 lizdo, kitaip
vertinimo režimas neveiks.
Jei naudojamas MIC2/GUITAR lizdas,
vertinimo režimas veiks, tik kai bus
išjungtas gitaros režimas.
1 Paleiskite muziką.
2 Prieš pradėdami dainuoti dainą
paspauskite SCORE.
3 Padainavę daugiau nei minutę
dar kartą paspauskite SCORE ir
peržiūrėkite vertinimą.
Kaip naudoti balso keitiklį
Galite pakeisti savo balsą, kai
kalbate ar dainuojate į mikrofoną.
Yra 7 skirtingi šablonai.
Palieskite KARAOKE, tada kelis
kartus paliesdami įrenginio
mygtuką VOICE CHANGER +/–
pakeiskite balso efektą.
Gitaros garso
klausymasis
Gitaros garso galite klausytis
prijungdami gitarą prie įrenginio
MIC2/GUITAR lizdo. Be to, galite
groti gitara ir dainuoti – tereikia
mikrofoną prijungti prie įrenginio
MIC1 lizdo.
1 Įrenginyje kelis kartus palieskite
MIC/GUITAR LEVEL – ir
sumažinkite gitaros
garsumo lygį.
2 Naudodami instrumento kabelį
(nepridedamas) prijunkite
gitarą (nepridedama) prie
įrenginio MIC2/GUITAR lizdo.
3 Įrenginyje kelis kartus palieskite
GUITAR, kol pradės šviesti
GUITAR indikatorius.
4Pradėkite groti gitara ir
sureguliuokite gitaros garsumą.
Pastaba
•• Jei gitaros garsas iškraipomas, gitaroje
sumažinkite gitaros garsumo lygį, kad
garsas nebūtų iškraipytas. Jei gitaros
garsumo lygis per žemas, įrenginyje
kelis kartus palieskite MIC/GUITAR
LEVEL + ir sureguliuokite gitaros
garsumą.
•• Grodami gitara spaudinėkite MIC ECHO
ir sureguliuokite aido efektą.
Kiti veiksmai
Gitaros garsas bus atkuriamas per
sistemą.
Gitaros režimo išjungimas
Įrenginyje kelis kartus palieskite
GUITAR, kol užges GUITAR
indikatorius.
65LT
Muzikos klausymasis
su „Party Light“ ir
„Speaker Light“
funkcijomis
1 Spaudinėkite PARTY LIGHT ir
pasirinkite „LED ON“.
2 Kelis kartus paspausdami LIGHT
MODE pakeiskite apšvietimo
režimą.
„Party Light“ ir „Speaker Light“
funkcijų išjungimas
Spaudinėkite PARTY LIGHT ir
pasirinkite „LED OFF“.
Pastaba
•• Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinį, kai
įjungta funkcija „Party Light“.
•• Jei apšvietimas akina, įjunkite patalpos
apšvietimą arba išjunkite sistemos
apšvietimą.
•• „Party Light“ ir „Speaker Light“
funkcijas galite išjungti, kai įjungiama
demonstracija.
Išjungimo laikmačio
naudojimas
Praėjus nustatytam laikui sistema
automatiškai išsijungia.
Spaudinėkite SLEEP ir pasirinkite
reikiamą laiką.
Jei norite atšaukti išjungimo laikmatį,
spaudinėkite SLEEP ir pasirinkite „OFF“.
Patarimas
Norėdami patikrinti, kiek laiko liko iki
sistemos išjungimo, paspauskite SLEEP.
66LT
Nurodymų balsu
naudojimas
Toliau nurodytais atvejais per
sistemą pateikiami nurodymai balsu
anglų kalba.
—Kai
— įjungiamas BLUETOOTH
siejimo režimas.
—Kai
— prijungiamas BLUETOOTH
įrenginys.
—Kai
— BLUETOOTH įrenginys
atjungiamas.
—Veikiant
—
„Wi-Fi Protected Setup™“
(WPS)
—Kai
— užmezgamas „Wi-Fi“ tinklo
ryšys.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėkite / ir pasirinkite
VOICE GUIDANCE, tada
paspauskite .
3 Paspauskite
/ ir pasirinkite
ON, tada paspauskite .
Nurodymų balsu funkcija
suaktyvinta. Jei norite išjungti
parinkčių meniu, paspauskite
OPTIONS.
Pastaba
•• Nurodymai balsu ir SAMPLER garso
efektas negali būti atkuriami tuo pat
metu. Jei pasirinkote SAMPLER garso
efektą, kai naudojami nurodymai balsu,
nurodymai balsu bus automatiškai
išjungti, o jei nurodymus balsu
naudosite veikiant SAMPLER garso
efektui, SAMPLER garso efektas bus
išjungtas automatiškai.
•• Nurodymų balsu garsumo lygis
keičiamas pagal sistemos garsumo lygį.
Tačiau tam tikrais atvejais nurodymų
balsu garsumo lygis gali nepasikeisti.
•• Tam tikrais atvejais gali būti jaučiamas
nurodymų balsu atkūrimo uždelsimas.
Papildomos įrangos
naudojimas
1 Spaudinėkite  –, kol ekrane
pasirodys VOL MIN.
2 Prijunkite papildomą įrangą
(p. 21).
3 Spaudinėkite FUNCTION +/– ir
pasirinkite AUDIO IN.
4Paleiskite prijungtą įrangą.
5 Spaudinėkite  + ir
sureguliuokite garsumą.
Pastaba
Jei prijungtos įrangos garsas yra per
tylus, sistema automatiškai gali pereiti į
budėjimo režimą. Sureguliuokite įrangos
garsumą.
Jei norite išjungti automatinio budėjimo
režimo funkciją, žr. „Automatinio
budėjimo režimo funkcijos nustatymas“
(p. 67).
Įrenginio jutiklinio skydelio
mygtukus galite išjungti (išskyrus
), kad jų netyčia nepaspaustumėte,
pvz., jų nepaspaustų vaikai.
Įrenginyje palieskite ir ilgiau nei
5 sek. palaikykite .
Ekrane parodoma „CHILD LOCK ON“
(užraktas nuo vaikų įjungtas).
Sistemą galite valdyti tik naudodami
nuotolinio valdymo pulto mygtukus.
Pastaba
•• Užrakto nuo vaikų funkcija bus išjungta
automatiškai, jei atjungsite kintamosios
srovės maitinimo laidą (maitinimo
laidą).
•• Funkcija „Child Lock“ nebus įjungta, jei
bus atidarytas diskų dėklas.
Automatinio budėjimo
režimo funkcijos
nustatymas
Sistema automatiškai pereina į
budėjimo režimą maždaug po
15 minučių, kai nenaudojate sistemos
arba nėra garso signalo išvesties.
Pagal numatytuosius nustatymus
automatinio budėjimo režimo
funkcija yra įjungta.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėdami / pasirinkite
AutoSTBY, tada paspauskite
.
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
ON arba OFF, tada
paspauskite .
Kiti veiksmai
Įrenginio jutiklinio
skydelio išjungimas
(užraktas nuo vaikų)
Jei užrakto nuo vaikų funkciją norite
išjungti, įrenginyje palieskite ir ilgiau
nei 5 sek. palaikykite , kol ekrane
pasirodys „CHILD LOCK OFF“ (užraktas
nuo vaikų išjungtas).
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Pastaba
•• Prieš įjungiant budėjimo režimą ekrane
apie 2 sek. mirksės „AutoSTBY“.
•• Toliau išvardytais atvejais automatinio
budėjimo funkcija neveikia.
—— Kai veikia imtuvas.
—— Kai įjungiamas išjungimo laikmatis.
—— Kai prijungiamas mikrofonas arba
gitara.
67LT
Kaip nustatyti
BLUETOOTH / tinklo
budėjimo režimą
BLUETOOTH / „Wi-Fi“
signalo įjungimas arba
išjungimas
Kai nustatytas BLUETOOTH /
tinklo budėjimo režimas, sistema
įjungiama automatiškai, kai
užmezgate BLUETOOTH, „Wi-Fi“ arba
laidinio LAN ryšį.
Jei sistemos BLUETOOTH /
„Wi-Fi“ signalas įjungtas, susietuoju
tinklo arba BLUETOOTH įrenginiu
prie sistemos galite prisijungti
veikiant bet kuriai funkcijai. Pagal
numatytuosius nustatymus
BLUETOOTH / „Wi-Fi“ signalas
įjungtas.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėdami / pasirinkite
NW STBY, tada paspauskite
.
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
nustatymą, tada paspauskite .
•• „ON“: sistema įjungiama
automatiškai, kai sistema veikia
budėjimo režimu.
•• „OFF“: ši funkcija išjungiama.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėdami / pasirinkite
RF, tada paspauskite
.
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą nustatymą, tada
paspauskite .
•• RF ON: „Wi-Fi“ signalas įjungtas /
BLUETOOTH signalas įjungtas
•• WI-FI OFF: „Wi-Fi“ signalas
išjungtas / BLUETOOTH signalas
įjungtas
•• RF OFF: „Wi-Fi“ signalas išjungtas
/ BLUETOOTH signalas išjungtas
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Pastaba
Kai BLUETOOTH / „Wi-Fi“ signalas
išjungtas, negalite atlikti šių veiksmų:
—— susieti BLUETOOTH įrenginio ir (arba)
su juo užmegzti ryšio;
—— naudoti „SongPal“;
68LT
Programinės įrangos
atnaujinimas
Ateityje gali būti atnaujinta šios
sistemos programinė įranga.
Savo sistemoje iš anksto įdiegtą
programinę įrangą galite atnaujinti
vienu iš trijų toliau nurodytų būdų.
Automatinis naujinimas
internetu
Kai sistema prijungta prie interneto,
programinė įranga atnaujinama
automatiškai, jei aptinkamas naujas
naujinimo failas. Kad ši funkcija
veiktų, išmaniuoju telefonu /
„iPhone“, kuriame įdiegta „SongPal“,
reikia atlikti nustatymus.
Savo išmaniajame telefone /
„iPhone“ paleiskite programą
„SongPal“ ir [Settings] meniu
nustatykite [Auto Update].
Patarimas
Automatinio naujinimo funkcija
programinę įrangą naujinti pradės po
to, kai parsiųs visus naujinimo failus.
Todėl net ir netyčia atjungus tinklo ryšį
duomenys nebus sugadinti ar prarasti.
Jei klaidos pranešimas vis tiek rodomas,
naujinimą atlikite rankiniu būdu,
naudodami USB įrenginį.
/ pasirinkite
SYSTEM, tada paspauskite .
3 Spaudinėdami
/ pasirinktie
UPDATE, tada paspauskite .
4Spaudinėdami
/ pasirinkite
VIA NW, tada paspauskite .
5 Spaudinėdami
/ pasirinkite
EXEC, tada paspauskite .
6Spaudinėdami
/ pasirinkite
YES, tada paspauskite .
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Rankinis naujinimas per USB
įrenginį
Naujinimo failą iš toliau nurodytų
svetainių parsisiųskite kompiuteriu
ar kitu įrenginiu ir išsaugokite USB
įrenginyje. Norėdami atnaujinti
programinę įrangą atlikite
internetines instrukcijas.
Lotynų Amerikos klientams:
<http://esupport.sony.com/LA>
Europos ir Rusijos klientams:
<http://www.sony.eu/support>
Kitų šalių / regionų klientams:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Kiti veiksmai
Išsamios informacijos žr. „SongPal“
žinyne.
http://info.songpal.sony.net/help/
2 Spaudinėdami
Rankinis naujinimas internetu
Kai sistema prijungta prie interneto
ir aptinka naują naujinimo failą,
ekrane užsidega UPDATE.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
69LT
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas
Jeigu susidūrėte su sistemos
problema, ieškokite problemos toliau
pateiktame trikčių šalinimo sąraše ir
imkitės taisomųjų veiksmų.
Jei problemos išspręsti nepavyktų,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Įsidėmėkite, kad, jei techninės
priežiūros specialistai taisydami pakeis
tam tikras dalis, jie gali jas pasilikti.
Jei ekrane parodoma
„PROTECTx CHECK MANUAL“
(„x“ yra skaičius)
Nedelsdami atjunkite
kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo laidą) ir
patikrinkite, ar niekas neblokuoja
įrenginio ventiliacijos angų.
Patikrinę ir įsitikinę, kad
problemos nėra, vėl prijunkite
kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo laidą) ir
įjunkite sistemą. Jei problemos
išspręsti nepavyksta, kreipkitės į
artimiausią „Sony“ pardavėją.
Bendri nesklandumai
Nepavyksta įjungti įrenginio.
•• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo laidas.
Sistemos nepavyksta išjungti net
paspaudus .
•• Galbūt netyčia nustatėte ekrano
režimą į demonstracinį režimą.
Kelis kartus paspausdami DISPLAY
pasirinkite energijos taupymo
režimą (p. 29).
70LT
Sistema perėjo į budėjimo režimą.
•• Tai nėra gedimas. Sistema
automatiškai pereina į budėjimo
režimą maždaug po 15 minučių,
kai nenaudojate sistemos arba
nėra garso signalo išvesties
(p. 67).
Nėra garso.
•• Sureguliuokite garsumą.
•• Jei prijungta papildoma įranga,
patikrinkite, ar ji gerai prijungta
(p. 21).
•• Įjunkite prijungtą įrangą.
•• Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą, tada vėl jį
prijunkite ir įjunkite sistemą.
Prijungus prie HDMI OUT (TV) lizdo
nėra garso / vaizdo.
•• Pakeiskite [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION] nustatymą.
Taip problema gali būti išspręsta.
•• Prie HDMI OUT (TV) lizdo
prijungta įranga neatitinka garso
signalo formato. Tokiu atveju
[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)]
nustatykite kaip [PCM] ( 40 psl.).
•• Pabandykite atlikti toliau
nurodytus veiksmus.
—Išjunkite
—
ir vėl įjunkite sistemą.
—Prijungtą
—
įrangą išjunkite ir vėl
įjunkite.
—HDMI
—
kabelį atjunkite ir vėl
prijunkite.
Nėra mikrofono garso.
•• Sureguliuokite mikrofono
garsumo lygį.
•• Įsitikinkite, kad mikrofonas
tinkamai prijungtas prie įrenginio
MIC1 arba MIC2/GUITAR lizdo.
•• Įsitikinkite, kad mikrofonas
įjungtas.
Per sistemą nesigirdi TV garso.
•• Patikrinkite, ar TV garsiakalbio
išvestis nustatyta naudoti išorinius
garsiakalbius.
Kai įrenginyje paliečiate kokį nors
mygtuką, parodoma CHILD LOCK.
•• Išjunkite apsaugos nuo vaikų
funkciją (p. 67).
Girdimas garsus ūžimas arba
triukšmas.
•• Perkelkite sistemą toliau nuo
triukšmo šaltinių.
•• Patraukite sistemą nuo neoninių
ženklų ar fluorescencinės šviesos.
•• Prijunkite sistemą prie kito sieninio
elektros lizdo.
•• Ant kintamosios srovės
maitinimo laido (maitinimo laido)
sumontuokite triukšmo filtrą
(nepridedama).
•• Išjunkite šalia esančią elektros
įrangą.
•• Įjungus sistemą, gali būti girdimas
jos aušinimo ventiliatorių keliamas
triukšmas. Tai nėra gedimas.
Įjungiant maitinimą girdimas
spragtelėjimas.
•• Tai yra darbinis garsas; jis girdimas,
pavyzdžiui, įjungiant arba išjungiant
maitinimą. Tai nėra gedimas.
Girdimas akustinis triukšmas.
•• Sumažinkite garsumą.
•• Mikrofoną ar gitarą perkelkite
toliau nuo sistemos arba pakeiskite
mikrofono kryptį.
Spalvos TV ekrane rodomos
netinkamai.
•• Iškart išjunkite TV ir vėl jį įjunkite
praėjus 15–30 minučių. Jei spalvos
vis tiek rodomos netinkamai,
pastatykite sistemą toliau nuo
televizoriaus.
Neatsidaro diskų dėklas, o ekrane
rodoma LOCKED.
•• Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Diskų dėklas neužsidaro.
•• Įdėkite diską tinkamai.
Nepavyksta išimti disko.
•• Disko negalima išimti, kai vykdomas
sinchronizuotas perkėlimas arba
REC1 perkėlimas. Paspauskite ,
kad atšauktumėte perkėlimą, tada
palieskite įrenginio mygtuką  ir
išimkite diską.
•• Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Nepradedama atkurti.
•• Švariai nuvalykite diską (p. 81).
•• Dar kartą įdėkite diską.
•• Įdėkite diską, kurį ši sistema gali
atkurti (p. 9).
•• Išimkite diską ir nuo jo nuvalykite
visą drėgmę, palikite sistemą
įjungtą maždaug keletą valandų, kol
susikaupusi drėgmė išgaruos.
•• Nesutampa DVD VIDEO ir sistemos
regiono kodai.
Garsas trūkinėja.
•• Švariai nuvalykite diską (p. 81).
•• Dar kartą įdėkite diską.
•• Įrenginį padėkite tokioje vietoje,
kurioje nėra vibracijos.
Papildoma informacija
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
•• Pašalinkite tarp nuotolinio valdymo
pulto ir įrenginio esančias kliūtis.
•• Nuotolinio valdymo pultą laikykite
arčiau įrenginio.
•• Nukreipkite nuotolinio valdymo
pultą į įrenginio jutiklį.
•• Pakeiskite maitinimo elementus
(R03 / AAA dydis).
•• Patraukite įrenginį toliau nuo
fluorescencinių lempų.
Diskų leistuvas
71LT
Atkurti pradedama ne nuo pirmo
garso takelio.
•• Nustatykite įprasto atkūrimo
režimą (p. 34).
•• Buvo pasirinktas tęstinis paleidimas.
Dukart paspauskite . Tada
paspauskite , kad pradėtumėte
atkūrimą.
Negalite naudotis kai kuriomis
funkcijomis, pvz., sustabdymo,
ieškos užrakinimo, sulėtinto
leidimo, kartotinio leidimo ar
leidimo maišant.
•• Atsižvelgiant į diską, kai kurių
veiksmų atlikti gali nepavykti.
Žr. su disku pateiktą naudojimo
instrukciją.
DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4
arba „Xvid“) negalima atkurti.
•• Duomenys neįrašomi palaikomu
formatu.
•• Prieš atkurdami patikrinkite, ar
pasirinkote tinkamą laikmenos
režimą.
Nerodomi tinkamai aplanko
pavadinimo, garso takelio
pavadinimo, failo pavadinimo ir
ID3 žymos simboliai.
•• ID3 žyma nėra 1 (1.0/1.1) ar 2
(2.2/2.3) versijos.
•• Šioje sistemoje rodytinų simbolių
kodai nurodyti toliau:
—Didžiosios
—
raidės (nuo A iki Z)
—Skaitmenys
—
(nuo 0 iki 9)
—Simboliai
—
(< > * +, [ ] \ _)
Kiti ženklai rodomi kaip „_“.
Atkuriant AUDIO CD, VIDEO CD,
garso failą, vaizdo įrašo failą arba
DVD VIDEO dingsta stereofoninio
garso efektas.
•• Išjunkite „Vocal Fader“ funkciją
( 64 psl.).
•• Patikrinkite, ar sistema prijungta
tinkamai.
72LT
USB įrenginys
Perkeliant turinį įvyksta klaida.
•• Naudojate nepalaikomą USB
įrenginį. Informacijos apie
suderinamus USB įrenginius
ieškokite interneto svetainėje
(p. 12).
•• USB įrenginys netinkamai
suformatuotas. Prieš
formatuodami USB įrenginį
perskaitykite prie jo pridėtą
naudojimo instrukciją.
•• Išjunkite sistemą ir atjunkite USB
įrenginį. Jei USB įrenginyje yra
maitinimo jungiklis, atjungę nuo
sistemos išjunkite USB įrenginį ir
vėl įjunkite. Tada iš naujo atlikite
perkėlimą.
•• Jei perkėlimo ir trynimo veiksmai
kartojami kelis kartus, USB
įrenginio failų struktūra tampa
fragmentuota. Kaip išspręsti šią
problemą, žr. savo USB įrenginio
naudojimo instrukcijoje.
•• Perkeliant USB įrenginys buvo
atjungtas arba buvo išjungtas
maitinimas. Ištrinkite iš dalies
perkeltą failą ir pabandykite
perkelti dar kartą. Jei tai nepadeda
išspręsti problemos, gali būti, kad
USB įrenginys yra sugedęs. Kaip
išspręsti šią problemą, žr. savo USB
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
USB įrenginyje esančių garso failų
arba aplankų nepavyksta ištrinti.
•• Patikrinkite, ar USB įrenginys nėra
apsaugotas nuo įrašymo.
•• Trynimo metu USB įrenginys buvo
atjungtas arba buvo išjungtas
maitinimas. Ištrinkite iš dalies
ištrintą failą. Jei tai nepadeda
išspręsti problemos, gali būti, kad
USB įrenginys yra sugedęs. Kaip
išspręsti šią problemą, žr. savo USB
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
Nėra garso.
•• USB įrenginys netinkamai
prijungtas. Išjunkite sistemą ir iš
naujo prijunkite USB įrenginį, tada
sistemą įjunkite ir patikrinkite, ar
ekrane rodoma USB.
Ekrane ilgai rodomas užrašas
READING arba ilgai trunka, kol
pradedama atkurti.
•• Toliau pateiktais atvejais failų
nuskaitymo procesas gali užtrukti.
—USB
—
įrenginyje yra per daug
aplankų arba failų (p. 11).
Ekrane parodoma „NO FILE“.
•• Sistema įjungė programinės
įrangos naujinimo režimą,
visi mygtukai (išskyrus ) yra
neaktyvūs. Norėdami atšaukti
programinės įrangos naujinimą,
paspauskite įrenginio mygtuką .
Ekrane parodoma „OVER
CURRENT“.
•• Kilo problema dėl elektros srovės
lygio iš (USB) prievado. Atjunkite
kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą) ir nuo
prievado atjunkite USB įrenginį.
Įsitikinkite, kad nėra USB įrenginio
problemų. Jei šis pranešimas ir
toliau rodomas ekrane, kreipkitės į
artimiausią „Sony“ pardavėją.
Klaidingas rodymas.
•• Duomenys, išsaugoti USB
įrenginyje, gali būti sugadinti, iš
naujo atlikite perkėlimą.
•• Šioje sistemoje rodytinų simbolių
kodai nurodyti toliau:
—Didžiosios
—
raidės (nuo A iki Z)
—Skaitmenys
—
(nuo 0 iki 9)
—Simboliai
—
(< > * +, [ ] \ _)
Kiti ženklai rodomi kaip „_“.
USB įrenginys neatpažįstamas.
•• Išjunkite sistemą, iš naujo
prijunkite USB įrenginį, tada vėl
įjunkite sistemą.
•• Informacijos apie suderinamus
USB įrenginius ieškokite interneto
svetainėje (p. 12).
Papildoma informacija
Girdimas triukšmas, garsas
praleidžiamas arba iškraipomas.
•• Naudojate nepalaikomą USB
įrenginį. Informacijos apie
suderinamus USB įrenginius
ieškokite interneto svetainėje
(p. 12).
•• Išjunkite sistemą, iš naujo
prijunkite USB įrenginį, tada vėl
įjunkite sistemą.
•• Muzikos duomenys įrašyti
su triukšmu arba garsas yra
iškraipytas. Triukšmas galėjo būti
įrašytas perkėlimo proceso metu.
Ištrinkite failą ir pabandykite
perkelti dar kartą.
•• Užkoduojant garso failą naudotas
žemas dažnis bitais. Į USB
įrenginį nusiųskite garso failą su
aukštesniu dažniu bitais.
—failų
—
struktūra yra labai
sudėtinga;
—Viršyta
—
atminties talpa.
—Vidinė
—
atmintis fragmentuota.
73LT
•• USB įrenginys veikia netinkamai.
Kaip išspręsti šią problemą, žr.
savo USB įrenginio naudojimo
instrukcijoje.
Nepradedama atkurti.
•• Išjunkite sistemą, iš naujo
prijunkite USB įrenginį, tada vėl
įjunkite sistemą.
•• Informacijos apie suderinamus
USB įrenginius ieškokite interneto
svetainėje (p. 12).
Atkūrimas pradedamas ne nuo
pirmojo failo.
•• Nustatykite įprasto atkūrimo
režimą (p. 34).
Nepavyksta atkurti failų.
•• Prieš atkurdami patikrinkite, ar
pasirinkote tinkamą laikmenos
režimą.
•• Kitomis nei FAT16 arba FAT32 failų
sistemomis suformatuoti USB
įrenginiai nepalaikomi.*
•• Jei naudojate skaidytą USB
įrenginį, pavyks atkurti tik pirmo
skaidinio failus.
* Ši sistema palaiko FAT16 ir FAT32, tačiau
kai kurie USB įrenginiai gali nepalaikyti
visų iš šių FAT. Išsamios informacijos žr.
USB įrenginio naudojimo instrukcijoje
arba susisiekite su gamintoju.
Vaizdas
Nėra vaizdo.
•• Patikrinkite, ar tinkamai prijungta
sistema.
•• Jei vaizdo arba HDMI kabelis yra
pažeistas, pakeiskite jį nauju.
•• Įrenginį būtinai prijunkite prie
HDMI įvesties lizdo arba vaizdo
įvesties lizdo televizoriuje
( 25 psl.).
•• Įsitikinkite, kad TV įjungtas ir jis
tinkamai veikia.
74LT
•• Įvestį būtinai pasirinkite
pagal televizoriaus jungtį, kad
galėtumėte žiūrėti vaizdą iš
sistemos.
•• (Išskyrus Lotynų Amerikai, Europai
ir Rusijai skirtus modelius)
Įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte
spalvų sistemą pagal TV spalvų
sistemą.
Matomas vaizdo triukšmas.
•• Švariai nuvalykite diską (p. 81).
•• Jei vaizdo signalas iš sistemos
televizoriuje atkuriamas per VCR,
vaizdo kokybei įtakos gali turėti kai
kurioms DVD VIDEO programoms
taikoma apsauga nuo kopijavimo.
•• (Išskyrus Lotynų Amerikai, Europai
ir Rusijai skirtus modelius.)
Atkuriant VIDEO CD, įrašytą
taikant ne tą spalvų sistemą, kuri
nustatyta sistemoje, vaizdas gali
būti iškraipytas ( 28, 38 psl.).
•• (Išskyrus Lotynų Amerikai, Europai
ir Rusijai skirtus modelius.)
Nustatykite TV atitinkančią spalvų
sistemą ( 28, 38 psl.).
TV ekrano kraštinių santykio
pakeisti negalima.
•• Kraštinių santykis DVD VIDEO ir
vaizdo įrašo faile yra fiksuotas.
•• Atsižvelgiant į TV gali nebūti
galimybės pakeisti kraštinių
santykio.
Nepavyksta pakeisti garso takelio
kalbos.
•• Į atkuriamą DVD VIDEO neįrašyti
kelių kalbų takeliai.
•• DVD VIDEO neleidžia pakeisti
garso takelio kalbos.
Nepavyksta pakeisti subtitrų
kalbos.
•• Į atkuriamą DVD VIDEO neįrašyti
kelių kalbų subtitrai.
•• DVD VIDEO neleidžia pakeisti
subtitrų.
BLUETOOTH įrenginys sistemos
negali aptikti arba ekrane
rodomas užrašas RF OFF.
•• Nustatykite BLUETOOTH / „Wi-Fi“
signalo parinktį WIFI OFF arba
RF ON (p. 68).
Nepavyksta išjungti subtitrų.
•• DVD VIDEO neleidžia išjungti
subtitrų.
Nepavyksta užmegzti ryšio.
•• Bandomas jungti BLUETOOTH
įrenginys nepalaiko A2DP profilio
ir sujungti jo su sistema negalima.
•• Įjunkite BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
•• Sukurkite ryšį iš BLUETOOTH
įrenginio.
•• Susiejimo registracijos informacija
buvo ištrinta. Susiekite dar kartą.
Nepavyksta pakeisti kameros
kampo.
•• Į atkuriamą DVD VIDEO neįrašyti
kelių kampų vaizdai.
•• DVD VIDEO neleidžia pakeisti
kampų.
Imtuvas*
Yra daug trikdžių, triukšmo arba
nepavyksta priimti stočių.
•• Teisingai prijunkite anteną.
•• Pakeiskite antenos vietą ir padėtį,
kad būtų gaunamas geras
priėmimo signalas.
•• Išjunkite šalia esančią elektros
įrangą.
* Radijo signalas gali būti nepriimamas,
tai priklauso nuo radijo bangų sąlygų
arba gyvenamųjų patalpų jūsų regione.
Nepavyksta susieti.
•• BLUETOOTH įrenginį perkelkite
arčiau sistemos.
•• Susieti gali nepavykti, jei netoli
sistemos yra kitų BLUETOOTH
įrenginių. Tokiu atveju kitus
BLUETOOTH įrenginius išjunkite.
•• Būtinai įveskite teisingą prieigos
kodą, kai BLUETOOTH įrenginyje
pasirenkate sistemos pavadinimą
(šios sistemos).
Per sistemą negirdėti BLUETOOTH
įrenginio garso.
•• Pirmiausia padidinkite savo
BLUETOOTH įrenginio garsą, tada
sureguliuokite garsumą
mygtuku +/–.
Papildoma informacija
BLUETOOTH įrenginys
Garsas nutrūksta, keičiasi arba
prarandamas ryšys.
•• Sistema ir BLUETOOTH įrenginys
yra per toli vienas nuo kito.
•• Jei yra kliūčių tarp sistemos
ir BLUETOOTH įrenginio, jas
pašalinkite arba apeikite.
•• Patraukite įrangą, sukeliančią
elektromagnetinę spinduliuotę,
pvz., belaidį LAN, kitą BLUETOOTH
įrenginį ar mikrobangų krosnelę.
75LT
Yra daug trikdžių, garsas
triukšmingas arba iškraipomas.
•• Jei yra kliūčių tarp sistemos
ir BLUETOOTH įrenginio, jas
pašalinkite arba apeikite.
•• Patraukite įrangą, sukeliančią
elektromagnetinę spinduliuotę,
pvz., belaidį LAN, kitą BLUETOOTH
įrenginį ar mikrobangų krosnelę.
•• Sumažinkite prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
Tinklo ryšys
Sistemos nepavyksta prijungti prie
tinklo. (Kita prie tinklo prijungta
įranga neranda arba neatpažįsta
sistemos.)
•• Patikrinkite, ar ekrane dega .
•• Kai sistema įjungta ryšio aplinkoje,
kurioje nėra maršruto parinktuvo,
gali trukti apie 2 min., kol sistema
gaus IP adresą.
•• Kai naudojamas fiksuotas IP
adresas, tas pats IP adresas gali
būti naudojamas kitos įrangos.
Naudokite kitą IP adresą.
Sistemos nepavyksta prijungti prie
tinklo naudojant belaidžio
LAN ryšį.
•• Jei prie sistemos prijungtas
tinklo (LAN) kabelis, sistema
automatiškai užmezga laidinį
LAN ryšį. Jei norite naudoti belaidį
LAN ryšį, tinklo (LAN) kabelio prie
sistemos neprijunkite.
76LT
•• Patikrinkite belaidžio LAN kelvedžio
/ prieigos taško nustatymus. Jei
SSID privačiojo režimo prieigos
taške parinktis yra ON, pasirinkite
OFF. Informacijos apie belaidžio
maršruto parinktuvo prieigos taško
nustatymus rasite prieigos taško
naudojimo instrukcijoje.
•• Pasirinkite BLUETOOTH / „Wi-Fi“
signalo nuostatą ( 68 psl.).
Sistemos nepavyksta prijungti prie
tinklo naudojant WPS.
•• Naudodami prieigos taško paiešką
suraskite prieigos tašką, tada
sukonfigūruokite tinklą.
•• Jei prieigos taškas nustatytas
kaip WEP, prisijungti prie tinklo
naudodami WPS negalėsite.
•• Atnaujinkite belaidžio LAN
kelvedžio / prieigos taško
programinę įrangą į naujausią
versiją.
Muzikos paslaugos
Sistemos nepavyksta prijungti prie
muzikos paslaugų.
•• Patikrinkite, ar belaidžio LAN
maršrutizatorius / prieigos taškas
įjungtas.
•• Patikrinkite, ar ekrane dega . Jei
ne, belaidį tinklą sukonfigūruokite
iš naujo. Išsamios informacijos žr.
„Wi-Fi“ pasirengimo darbui vadove.
•• Kai sistema prijungta prie belaidžio
tinklo, perkelkite belaidžio LAN
maršrutizatorių / prieigos tašką
ir sistemą arčiau vienas kito, tada
sukonfigūruokite dar kartą.
•• Kai kurie paslaugų teikėjai
leidžia tik vieną prisijungimą prie
interneto.
•• Vėl įjungę trumpam išjungtą
mobilųjį telefoną („Android“,
„Xperia“ arba „iPhone“/ „iPod
touch“), pabandykite iš naujo
paleisti programą „SongPal“.
Pagrindinis tinklas
Valdikliui (valdymo įrenginiui)
nepavyksta rasti šios sistemos.
(Valdiklis negali naršyti šios
sistemos turinio)
•• Patikrinkite, ar valdiklis prijungtas
prie pagrindinio tinklo.
•• Prieigos taške įjungtas
daugiaadresio perdavimo
valdymas.
Muzika paleidžiama automatiškai.
•• Gali būti, kad ši sistema valdoma
kita įranga. Jei šį valdymą norite
užblokuoti, išjunkite BLUETOOTH /
tinklo budėjimo režimą
( 68 psl.).
Nepavyksta suderinti arba paleisti
atkūrimo.
•• Gali būti, kad garso failas yra
netinkamas arba jis buvo
pašalintas iš serverio. Žr. serverio
naudojimo instrukciją.
formatu, kurio sistema nepalaiko.
Patikrinkite garso formato
informaciją serveryje.
•• Belaidžio LAN kelvedyje / prieigos
taške išjunkite daugiaadresio
perdavimo valdymą. Jei jis
įjungtas, gali praeiti kelios
minutės, kol bus atkurtas
garsas. Daugiau informacijos
rasite belaidžio LAN maršruto
parinktuvo / prieigos taško
naudojimo instrukcijoje.
•• Serveryje neleidžiama prieiga
iš šios sistemos. Pakeiskite
serverio nustatymus, kad būtų
leidžiama prieiga iš šios sistemos.
Išsamios informacijos žr. serverio
naudojimo instrukcijoje.
Valdymas gestais
Nepavyksta suaktyvinti valdymo
gestais funkcijos.
•• Kelis kartus palieskite GESTURE
ON/OFF, kol užsidegs GESTURE
CONTROL.
•• Įsitikinkite, kad nesuaktyvinta
užrakto nuo vaikų funkcija ( 67 psl.).
Netinkamai veikia valdymo
gestais funkcija.
•• Atlikdami judesius ranką laikykite
arčiau GESTURE CONTROL jutiklio
( 53 psl.).
•• Judesius atlikite lėčiau.
•• Prieš naudodami valdymo gestais
funkciją pasirinkite tinkamą režimą
(PLAYBACK, DJ, SAMPLER arba
KARAOKE) ( 54, 55 psl.).
•• Ant kintamosios srovės
maitinimo laido (maitinimo laido)
sumontuokite triukšmo filtrą
(nepridedama).
•• Išjunkite šalia esančią elektros
įrangą.
Papildoma informacija
Garsas trūkinėja.
•• DLNA serveris perkrautas. Išjunkite
visas veikiančias programas.
•• Yra belaidžio signalo trikdžių.
Išjunkite kitus įrenginius, pvz.,
mikrobangų krosnelę.
•• Jei naudojant su IEEE802.11n
suderinamus belaidžius LAN
maršruto parinktuvus / prieigos
taškus bus nustatytas WEP arba
WPA/WPA2-PSK (TKIP) saugos
metodas, belaidžio LAN ryšys
gali sulėtėti. Jei sparta sumažėja,
pakeiskite saugos metodą į
WPA/WPA2-PSK (AES).
Šifravimo (saugos) schema
skiriasi; tai priklauso nuo įrenginio.
Išsamios informacijos žr. maršruto
parinktuvo / prieigos taško
naudojimo instrukcijoje.
•• Serveris bando atkurti garso failą
77LT
Control for HDMI („BRAVIA Sync“)
Sistema neįjungiama net įjungus
televizorių.
•• Paspauskite DVD SETUP,
tada [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] nustatykite
[ON] ( 40 psl.). Televizorius
turi palaikyti „Control for HDMI“
funkciją
( 58 psl.). Išsamios informacijos
žr. TV naudojimo instrukcijose.
•• Patikrinkite televizoriaus
garsiakalbių nustatymus. Sistema
sinchronizuojama su televizoriaus
garsiakalbių nustatymais. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
•• Jei garsas per televizoriaus
garsiakalbius buvo atkuriamas
anksčiau, sistema neįjungiama net
įjungus televizorių.
Išjungus televizorių išjungiama ir
sistema.
•• Patikrinkite [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV]
nustatymą ( 40 psl.). Kai
[STANDBY LINKED TO TV] yra
nustatytas kaip [ON], sistema
automatiškai išjungiama, kai
išjungiamas televizorius –
nesvarbu, kokia įvestis pasirinkta.
78LT
Sistema neišjungiama net išjungus
televizorių.
•• Patikrinkite [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
nustatymą ( 40 psl.).
Kad sistema būtų išjungiama
automatiškai neatsižvelgiant į
įvestį, kai išjungiamas televizorius,
[STANDBY LINKED TO TV]
nustatykite kaip [ON]. Televizorius
turi palaikyti „Control for HDMI“
funkciją ( 58 psl.). Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
Per sistemą neatkuriamas TV garsas.
•• Patikrinkite HDMI arba garso
kabelio, kuriuo sujungta sistema ir
televizorius, tipą ir jungtį ( 25 psl.).
•• Jei jūsų televizorius yra suderinamas
su ARC (angl. „Audio Return
Channel“), įsitikinkite, kad sistema
yra prijungta prie ARC palaikančio
HDMI IN lizdo televizoriuje
( 25 psl.). Jei garso vis tiek
nesigirdi arba jis pertraukiamas,
prijunkite garso laidą
(nepridedamas) ir paspauskite
DVD SETUP, tada [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
nustatykite kaip [OFF] ( 40 psl.).
•• Jei jūsų televizorius nepalaiko
ARC (angl. „Audio Return
Channel“), televizoriaus garsas
nebus atkuriamas per sistemą,
net jei sistema yra prijungta
prie televizoriaus HDMI IN lizdo.
Kad televizoriaus garsas būtų
atkuriamas per sistemą, prijunkite
garso kabelį (nepridedama)
( 26 psl.).
•• Sistemos įvesties nustatymą
perjunkite į TV ( 26 psl.).
•• Padidinkite sistemos garsumą.
•• Atsižvelgiant į TV ir sistemos
prijungimo tvarką, sistema gali
būti nutildyta ir sistemos ekrano
skydelyje gali būti rodoma MUTING.
Tokiu atveju pirmiausia įjunkite
televizorių, tada – sistemą.
•• Nustatykite televizoriaus (BRAVIA)
garsiakalbius kaip garso sistemą.
Informacijos apie televizoriaus
nustatymą ieškokite televizoriaus
naudojimo instrukcijose.
Garsas atkuriamas ir per sistemą, ir
per TV.
•• Nutildykite sistemos arba
televizoriaus garsą.
•• Pakeiskite televizoriaus garsiakalbių
išvesti į televizoriaus garsiakalbius
arba garso sistemą.
„Party Chain“
Funkcijos „Party Chain“ įjungti
nepavyksta.
•• Patikrinkite jungtis (p. 61).
•• Įsitikinkite, kad garso kabeliai
prijungti tinkamai.
Funkcija „Party Chain“ neveikia
tinkamai.
•• Išjungiama sistema. Tada ją vėl
įjunkite, kad suaktyvintumėte
„Party Chain“ funkciją.
Sistemos nustatymas iš naujo
Jei sistema vis tiek neveikia tinkamai,
atkurkite gamyklinius sistemos
nustatymus.
1 Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo laidą),
tada jį vėl prijunkite.
2 Paspauskite  ir sistemą įjunkite.
3 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
4 Spaudinėdami / pasirinkite
SYSTEM, tada paspauskite
.
5 Spaudinėdami
/ pasirinkite
RESET, tada paspauskite .
6 Spaudinėdami
/ pasirinkite YES,
tada paspauskite .
Ekrane pasirodo RESET.
Kai baigiama nustatyti iš naujo, sistema
automatiškai paleidžiama iš naujo.
Paspauskite  ir sistemą įjunkite.
Visi naudotojo sukonfigūruoti
nustatymai, pvz., iš anksto nustatytos
radijo stotys ir išjungimo laikmatis, bus
grąžinti į numatytuosius gamyklinius
nustatymus.
Numatytųjų sąrankos meniu
nustatymų atkūrimas
Galite atkurti numatytuosius
sąrankos meniu nustatymus (išskyrus
[PARENTAL CONTROL] nustatymus).
1 Paspauskite DVD SETUP.
Televizoriaus ekrane rodomas sąrankos
meniu.
2 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[SYSTEM SETUP], tada
paspauskite .
Papildoma informacija
Netinkamai veikia „Control for
HDMI“ funkcija.
•• Patikrinkite ryšį su sistema
( 21 psl.).
•• Televizoriuje įjunkite „Control
for HDMI“ funkciją. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
•• Šiek tiek palaukite, tada bandykite
dar kartą. Jei sistemą atjungsite,
prieš atliekant operacijas gali tekti
šiek tiek palaukti. Palaukite 15 sek.
ar ilgiau, tada bandykite dar kartą.
•• Įsitikinkite, kad prie sistemos
prijungtas televizorius palaiko
„Control for HDMI“ funkciją.
•• Toliau nurodyti įrenginių, kuriuos
galima valdyti naudojant „Control
for HDMI“ funkciją, tipai ir kiekis
pagal HDMI CEC standartą:
—Įrašymo
—
įrenginiai („Blu-ray Disc“
įrašymo įrenginys, DVD įrašymo
įrenginys ir kt.): iki 3 įrenginių
—Atkūrimo
—
įrenginiai („Blu-ray
Disc“ leistuvas, DVD leistuvas ir
pan.): iki 3 įrenginių (ši sistema
naudoja vieną jų)
—Su
— imtuvu susiję įrenginiai: iki
4 įrenginių
—Garso
—
sistema (imtuvas /
ausinės): iki 1 įrenginio (naudoja
ši sistema)
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[RESET], tada paspauskite .
79LT
4 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[YES], tada paspauskite .
Tai trunka keletą sekundžių.
Nustatydami sistemą iš naujo
nespauskite .
Savidiagnostikos funkcija
Kai televizoriuje arba ekrane
rodomos raidės / skaičiai
Kai siekiant išvengti sistemos
gedimų paleidžiama automatinės
diagnostikos funkcija, parodomas
techninės priežiūros kodas. Techninės
priežiūros kodą sudaro raidės ir
skaitmenys (pvz., C 13 50). Informacija
apie priežastis ir sprendimo būdus
pateikiama toliau esančioje lentelėje.
3 pirmieji
Priežastis ir taisymo
techninės
veiksmas
priežiūros
kodo ženklai
C 13
Šis diskas yra nešvarus.
•• Nuvalykite diską minkšta
šluoste (p. 81).
C 31
Diskas netinkamai
įdėtas.
•• Sistemą išjunkite, tada
ją vėl įjunkite. Tada vėl
tinkamai įdėkite diską.
E XX
Siekiant išvengti
gedimo, sistema
(XX yra
skaitmenys) suaktyvino
savidiagnostikos
funkciją.
•• Kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją arba
vietos įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros
centrą ir nurodykite
5 ženklų techninės
priežiūros kodą.
Pavyzdys E 61 10
80LT
Pranešimai
Sistemai veikiant ekrane gali būti
parodomas arba mirksėti vienas iš
toliau nurodytų pranešimų.
CANNOT PLAY
•• Įdėtas diskas, kurio negalima
atkurti.
•• Įdėtas nepalaikomo regiono DVD
VIDEO.
DATA ERROR
•• Failas sukurtas naudojant
nepalaikomą formatą.
•• Failo plėtinys neatitinka failo
formato.
DEVICE ERROR
USB įrenginys neatpažįstamas arba
prijungtas nežinomas įrenginys.
DEVICE FULL
USB įrenginio atmintis yra pilna.
ERASE ERROR
Ištrinkite USB įrenginyje esančius
garso failus arba aplankus.
FATAL ERROR
USB įrenginys perkeliant arba
ištrinant duomenis buvo atjungtas ir
gali būti sugadintas.
FOLDER FULL
Negalima perkelti į USB įrenginį,
nes pasiektas didžiausias galimas
aplankų skaičius.
GUEST
Sistema tapo „Party Guest“, nes
„Party Host“ suaktyvino „Party
Chain“ funkciją.
GROUP
Sistema prisijungė prie belaidės
„Party Chain“, kurią suaktyvino
belaidės „Party Chain“ sistema,
nustatyta kaip „Party Host“.
HOST
Sistema suaktyvino „Party Chain“
funkciją ir tapo „Party Host“.
M-ROOM
Sistema suaktyvino belaidę „Party
Chain“ funkciją ir tapo belaidės
„Party Chain“ funkcijos „Party Host“.
NoDEVICE
Neprijungtas joks USB įrenginys arba
prijungtas nepalaikomas įrenginys.
NO DISC
Leistuve nėra disko.
NO MUSIC
Atkūrimo įrenginyje nėra palaikomų
garso failų.
NEPALAIKOMA
Prijungtas nepalaikomas USB
įrenginys arba USB įrenginys
prijungtas per USB šakotuvą.
NO VIDEO
Atkūrimo šaltinyje nėra palaikomų
vaizdo įrašo failų.
NENAUDOJAMA
Bandėte atlikti veiksmus sąlygomis,
kuriomis veiksmas yra uždraustas.
REC ERROR
Perkėlimas nepradėtas, sustabdytas
nebaigus perkelti arba dėl kitos
priežasties neatliktas.
TRACK FULL
Negalima perkelti į USB įrenginį, nes
pasiektas didžiausias galimas failų
skaičius.
Atsargumo priemonės
Prieš pernešant įrenginį į kitą
vietą
Kad nesugadintumėte disko
mechanizmo, prieš nešdami įrenginį
atlikite toliau pateikiamus veiksmus.
Tai atlikite įrenginio jutiklinio
skydelio mygtukais.
1 Paspauskite  ir sistemą įjunkite.
2 Lieskite FUNCTION ir pasirinkite
„DVD/CD“.
3 Išimkite diską.
Palieskite , kad atidarytumėte ir
uždarytumėte diskų dėklą.
Palaukite, kol ekrane pasirodys
NO DISC.
4 Atjunkite kintamosios srovės
PROTECT
USB įrenginys yra apsaugotas nuo
įrašymo.
Pastabos dėl diskų
PUSH STOP
Bandėte atlikti veiksmą, kurį galima
atlikti tik sustabdžius atkūrimą.
READING
Sistema nuskaito diske arba USB
įrenginyje saugomą informaciją. Kai
kurių veiksmų atlikti negalima.
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą).
•• Prieš leisdami diską nuvalykite jį šluoste,
valydami nuo jo vidurio kraštų link.
•• Nevalykite diskų tirpikliais, pvz.,
benzinu, skiedikliu, valikliu arba
vinilo plokštelėms skirtu antistatiniu
purškikliu.
•• Saugokite diskus nuo tiesioginės
saulės šviesos ir šilumos šaltinių,
pvz., karšto oro kanalų, nepalikite jų ir
tiesioginėje saulės šviesoje stovinčiame
automobilyje.
Papildoma informacija
OVER CURRENT
Nustatyta, kad iš (USB) prievado
išeina padidėjusi srovė.
81LT
Sauga
Garsiakalbių sistema
•• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo
Integruota garsiakalbių sistema nėra
apsaugota nuo magnetinio lauko,
todėl netoliese esančio TV vaizdas dėl
magnetinio lauko gali būti iškraipomas.
Jei taip atsitiktų, išjunkite TV, palaukite
15–30 minučių ir vėl įjunkite. Jei vaizdas
nepagerėjo, perkelkite sistemą toliau
nuo TV.
laidą nuo sieninio elektros lizdo, jei
neketinate įrenginio naudoti ilgą laiką.
Atjungdami sistemą visada laikykite už
kištuko. Niekada netraukite už laido.
•• Jei į sistemą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš
toliau eksploatuodami duokite ją
patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
•• Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti
tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
Vieta
•• Nestatykite sistemos nuožulnioje
padėtyje arba vietoje, kur labai karšta,
šalta, dulkėta, nešvaru ar drėgna, kur
nepakankama ventiliacija bei ten, kur
ją veiktų vibracija, tiesioginiai saulės
spinduliai ar ryški šviesa.
•• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
sistemą dėkite atsargiai, nes gali
atsirasti dėmių arba pakisti paviršių
spalva.
•• Sistemą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos
į šiltą arba pastačius itin drėgnoje
patalpoje, ant lęšio įrenginio viduje
gali kondensuotis drėgmė ir sistema
gali veikti netinkamai. Tokiu atveju
išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą
maždaug valandą, kol susikaupusi
drėgmė išgaruos.
Įkaitimas
•• Veikdamas įrenginys įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas.
•• Nelieskite korpuso, jei sistemą
nepertraukiamai naudojote nustatę
didelį garsumo lygį, kadangi korpusas
gali būti įkaitęs.
•• Neužblokuokite ventiliacijos angų.
82LT
SVARBI INFORMACIJA
Dėmesio: jei TV ekrane per šią sistemą
ilgą laiką bus rodomas nejudantis
arba ekrano vaizdas, ekraną galite
negrįžtamai sugadinti. Projekciniai
televizoriai ypač lengvai pažeidžiami.
Korpuso valymas
Šią sistemą valykite minkštu audiniu, šiek
tiek sudrėkintu švelniu valikliu.
Nenaudokite jokios šiurkščios šluostės,
valymo miltelių arba tirpiklio, pvz.,
skiediklio, alkoholio ar benzino.
Pastabos dėl naujinimo
Naudojant šią sistemą, programinę
įrangą galima atnaujinti automatiškai, kai
sistema prijungta prie interneto laidiniu
arba belaidžiu tinklu.
Atnaujinę sistemą, galite įtraukti naujų
funkcijų ir naudotis ja daug patogiau bei
saugiau.
Jei automatiškai naujinti nenorite, šią
funkciją galite išjungti naudodami
išmaniajame telefone / „iPhone“ įdiegtą
„SongPal“ programą. Vis dėlto sistema
programinę įrangą gali automatiškai
atnaujinti saugumo ar kitais sumetimais,
net jei šią funkciją būsite išjungę.
Kai ši funkcija išjungta, programinę įrangą
taip pat galite atnaujinti naudodami
nustatymų meniu. Dėl išsamios
informacijos žr. „Programinės įrangos
naujinimas“ ( 69 psl.).
Kai programinė įranga atnaujinama,
sistema naudotis negalite.
Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų
šalių siūlomų paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali
būti keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos
iš anksto neįspėjus. Tokiais atvejais
„Sony“ atsakomybės neprisiima.
Apie BLUETOOTH ryšį
•• Naudojami BLUETOOTH prietaisai turi
Papildoma informacija
būti nutolę vienas nuo kito ne didesniu
kaip 10 metrų atstumu (tarp jų neturi
būti kliūčių). Toliau nurodytomis
sąlygomis efektyvus ryšio nuotolis gali
būti mažesnis.
—— Kai tarp įrenginių, palaikančių
BLUETOOTH ryšį, yra asmuo,
metalinis objektas, siena arba kita
kliūtis
—— vietose, kuriose įdiegtas
belaidis LAN;
—— netoli naudojamų mikrobangų
krosnelių;
—— Vietose, kuriose generuojamos kitos
elektromagnetinės bangos
•• BLUETOOTH įrenginiai ir belaidžio
LAN (IEEE 802.11 b / g) įranga naudoja
tokį patį dažnių diapazoną (2,4 GHz).
Naudojant BLUETOOTH prietaisą prie
belaidžiu LAN veikiančio įrenginio, gali
kilti elektromagnetinių trikdžių. Dėl to
gali sumažėti duomenų perdavimo
greitis, padidėti triukšmas arba gali
nepavykti prisijungti. Jei taip nutiktų,
išbandykite nurodytas priemones.
—— Naudokite šią sistemą bent 10 metrų
nuo belaidžio LAN įrangos.
—— Išjunkite belaidžio LAN įrangos
maitinimą, kai BLUETOOTH įrenginį
naudojate mažesniu nei 10 metrų
atstumu.
—— Šią sistemą ir BLUETOOTH įrenginį
naudokite kuo arčiau vienas kito.
•• Šios sistemos skleidžiamos radijo
bangos gali trikdyti kai kurių medicinos
įrenginių veikimą. Šie trikdžiai gali
sutrikdyti veikimą, todėl visada išjunkite
šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio
maitinimą tokiose vietose:
—— ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje,
kurioje gali būtų degiųjų dujų;
—— Prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
•• Ši sistema palaiko saugos funkcijas,
atitinkančias BLUETOOTH specifikacijas,
kad būtų užmegztas saugus ryšys, kai
naudojama BLUETOOTH technologija.
Tačiau ši sauga gali būti nepakankama
atsižvelgiant į aplinką ir kitus
veiksnius, todėl visada būkite atsargūs,
kai palaikote ryšį naudodamiesi
BLUETOOTH technologija.
•• „Sony“ nėra atsakinga už žalą ir kitus
nuostolius, kylančius dėl informacijos
nutekėjimo naudojant ryšį, pagrįstą
BLUETOOTH technologija.
•• BLUETOOTH ryšys nebūtinai veikia
visuose BLUETOOTH įrenginiuose,
turinčiuose tokį pat profilį kaip ir
sistemos.
•• BLUETOOTH įrenginiai, prijungti prie
šios sistemos, turi atitikti BLUETOOTH
specifikaciją, nurodytą „Bluetooth
SIG, Inc.“, ir privalo būti atitinkamai
sertifikuoti. Tačiau net jei įrenginys
atitinka BLUETOOTH specifikaciją, gali
būti atvejų, kai dėl BLUETOOTH įrenginio
charakteristikų arba specifikacijų gali
nepavykti prisijungti, reikės valdyti
kitokiais būdais arba skirsis ekranas ar
veikimas.
•• Triukšmą gali sukelti arba garsas gali
dingti dėl prie šios sistemos prijungto
BLUETOOTH įrenginio, ryšio aplinkos
arba aplinkos sąlygų.
83LT
Pastabos apie licenciją
Šiame gaminyje yra programinė įranga,
kurią „Sony“ naudoja pagal licencijavimo
sutartį su tos programinės įrangos
autoriaus teisių savininku. Mes esame
įpareigoti sutarties turinį paskelbti
klientams, jei to reikalauja programinės
įrangos autoriaus teisių savininkas.
Apsilankykite toliau pateiktu URL adresu
ir perskaitykite licencijos turinį.
http://rd1.sony.net/help/has/sl/16/
Tačiau net išjungus šią funkciją
programinė įranga gali būti atnaujinama
automatiškai, kad naudojimas būtų
stabilesnis ir pan. Be to, išjungę šią
funkciją programinę įrangą galite
atnaujinti ir patys.
Išsamios informacijos apie nustatymą ir
naudojimą rasite žinyne.
Atnaujinant įrenginys gali neveikti.
Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų
šalių siūlomų paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos
gali būti pakeistos, sustabdytos arba
nutrauktos iš anksto neįspėjus. Tokiais
atvejais „Sony“ neprisiima jokios
atsakomybės.
Pranešimas apie programinę įrangą,
kuriai taikoma GPL / LGPL licencija
Šiame gaminyje yra programinė įranga,
kuriai taikoma toliau pateikta GPL arba
LGPL licencija. Jose nurodoma, kad
klientai turi teisę gauti, keisti ir platinti
pirminį nurodytos programinės įrangos
tekstą, laikydamiesi pateiktos GPL arba
LGPL sąlygų. Pirminį pirmiau nurodytos
programinės įrangos programos tekstą
galima rasti žiniatinklyje.
Norėdami atsisiųsti atverkite šį URL.
Pasirinkite modelio pavadinimą
MHC-V90DW.
URL: http://oss.sony.net/Products/
Linux/
Atminkite, kad „Sony“ negali atsakyti į
jokias užklausas dėl pirminio programinės
įrangos programos teksto turinio.
Pastabos apie naujinimą
Jei šį įrenginį naudojate prijungę jį prie
interneto per laidinį arba „Wi-Fi“ tinklą,
įrenginys gali automatiškai atnaujinti
programinę įrangą į naujausią versiją.
Atnaujinus programinę įrangą bus
įtraukta naujų funkcijų, todėl naudojimas
bus patogesnis ir stabilesnis.
Jei programinės įrangos nenorite atnaujinti
automatiškai, šią funkciją galite išjungti
naudodami išmaniajame telefone /
„iPhone“ įdiegtą „SongPal“.
84LT
Apie programinės įrangos versiją
Ši radijo ryšio įranga skirta naudoti su
patvirtintos versijos programine įranga,
nurodyta ES atitikties deklaracijoje. Šioje
radijo ryšio įrangoje esanti programinė
įranga atitinka esminius 2014/53/ES
direktyvos reikalavimus.
Programinės įrangos versija: SYS _._ _
Programinės įrangos versiją galite
patikrinti nuotolinio valdymo pulte
paspausdami OPTIONS.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėkite / ir pasirinkite
sistemą, tada paspauskite
3 Pasirinkite VERSION ir
paspauskite
.
Ekrane parodoma „SYS _._ _“.
.
Specifikacijos
Palydovinis įrenginys
(garsiakalbių sistema
SS-V90DW)
Garsiakalbių sistema
Aukštųjų dažnių garsiakalbis ir
vidutinių dažnių garsiakalbis
Garsiakalbio įrenginys:
Aukštųjų dažnių garsiakalbis:
50 mm × 4, kūgio tipo
Vidutinio diapazono dažnių
garsiakalbis: 130 mm × 4, kūgio
tipo
Nominali varža
8 omai
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(DVD imtuvas SA-V90DW)
Garsiakalbių sistema
Žemųjų dažnių garsiakalbis,
„Bass Reflex“
Garsiakalbio įrenginys:
250 mm × 2, kūgio tipo
Nominali varža
8 omai
Įvestis
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Įtampa 2 V, pilnutinė varža
1 kiloomas
VIDEO OUT:
maks. išvesties lygmuo 1 Vp-p,
nesubalansuotas, neigiama
sinchronizacija, 75 omų apkrovos
varža
HDMI OUT (TV):
Palaikomas garso signalas:
2 kanalų tiesinis PCM (iki 48 kHz),
„Dolby Digital“
HDMI® dalis
Jungtis:
A tipo (19 kontaktų)
Diskų leistuvas
Sistema
Kompaktinių diskų ir skaitmeninio
garso bei vaizdo sistema
Lazerinio diodo ypatybės
Emisijos trukmė: nepertraukiama
Lazerio išvestis*: mažiau nei
44,6 µW
* Ši išvestis yra reikšmės matavimas
esant 200 mm atstumui nuo
optinio priėmimo bloko objektyvo
su 7 mm diafragma.
Dažnio atsakas:
Nuo 20 Hz iki 20 kHz
Vaizdo spalvų sistemos formatas:
Lotynų Amerikos modelis:
NTSC
Kiti modeliai:
NTSC ir PAL
USB skyrius
Palaikomas USB įrenginys:
„Mass Storage Class“
Maksimali srovė:
1 A
(USB) prievadas:
Type A
Papildoma informacija
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Įtampa 2 V, pilnutinė varža
47 kiloomai
TV (ARC):
Palaikomas garso signalas:
2 kanalų tiesinė PCM
MIC1:
jautrumas 1 mV, pilnutinė varža
10 kiloomų
MIC2/GUITAR:
jautrumas 1 mV, pilnutinė varža
10 kiloomų (kai išjungtas gitaros
režimas).
Jautrumas 200 mV, pilnutinė varža
1 megaomas (kai įjungtas gitaros
režimas).
Išvestys
85LT
FM imtuvo dalis
Tinklo skyrius
FM erdvinio garso, FM
superheterodinis imtuvas
Antena:
FM laidinė antena
Derinimo diapazonas
87,5–108,0 MHz (50 kHz intervalu)
Eterneto LAN
100BASE-TX
Belaidis LAN
Suderinami standartai:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Sauga:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Darbinis dažnis:
2400–2483,5 MHz/
5150–5250 MHz/
5250–5350 MHz/
5470–5725 MHz
Didžiausia išvesties galia:
< 20,0 dBm
Darbinis dažnis:
5725–5850 MHz
Didžiausia išvesties galia:
< 13,9 dBm
BLUETOOTH skyrius
Ryšių sistema
Standartinė BLUETOOTH
4.2 versija
Išvestis:
BLUETOOTH standartinė
1 maitinimo klasė
Didžiausias ryšio diapazonas:
Tiesioginio matomumo linija –
maždaug 30 m*1
Darbinis dažnis:
2400–2483,5 MHz
Didžiausia išvesties galia:
< 20,0 dBm
Moduliavimo būdas:
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2
A2DP (išplėstinis garso
paskirstymo profilis)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
SPP (serijinio prievado profilis)
Palaikomi kodekai:
SBC (pojuosčio kodekas)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
*1 Faktinis diapazonas gali skirtis
atsižvelgiant į tokius veiksnius: kliūtys
tarp įrenginių, magnetiniai laukai
aplink mikrobangų krosnelę, statinė
elektra, priėmimo jautrumas, antenos
eksploatacinės savybės, operacinė
sistema, programa ir kt.
*2 BLUETOOTH standartiniai profiliai
nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių
paskirtį.
86LT
NFC skyrius
Darbinis dažnis:
13,56 MHz
Didžiausia išvesties galia:
< 60 dBμA/m esant 10 m
atstumui
Palaikomi garso formatai
Palaikoma sparta bitais ir
diskretizavimo dažnis:
MP3:
16/22.05/24/32/44,1/48 kHz,
16 kbps – 320 kbps (CBR/VBR)
AAC –
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96 kHz, 16 kbps – 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA –
32/44,1/48 kHz, 16 kbps –
320 kbps (CBR/VBR)
WAV:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24 bitų)
AIFF:
32/44,1/48/88,2/96/176,4/
192 kHz (16/24 bitų)
FLAC
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24 bitų)
ALAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24 bitų)
DSD (DSF/DFF):
2,8 MHz (1 bito)
Palaikomi vaizdo įrašo
formatai
Xvid:
Vaizdo kodekas: „Xvid video“
Dažnis bitais: 4,854 Mbps (maks.)
Raiška / kadrų sparta:
720 × 480, 30 kadrų per sekundę
720 × 576, 25 kadr./sek. (išskyrus
Lotynų Amerikos modelį)
Garso kodekas: MP3
MPEG4:
Failo formatas MP4 failo formatas
Vaizdo kodekas: paprastasis
MPEG4 profilis (AVC nepalaikomas.)
Dažnis bitais: 4 Mbps
Raiška / kadrų sparta:
720 × 480, 30 kadrų per sekundę
720 × 576, 25 kadr./sek.
(išskyrus Lotynų Amerikos modelį)
Garso kodekas: AAC-LC
(HE-AAC nepalaikomas.)
DRM: nesuderinamas
Bendri nesklandumai
Maitinimo reikalavimai
120–240 V, 50/60 Hz kintamoji
srovė
Energijos sąnaudos
320 W
Energijos sąnaudos (energijos
taupymo režimu):
0,5 W (kai NW STBY nustatyta kaip
OFF ir [CONTROL FOR HDMI]
nustatytas kaip [OFF].)
3 W* (kai NW STBY nustatyta kaip
ON ir [CONTROL FOR HDMI]
nustatyta kaip [ON].)
Apytiksl. matmenys (plotis / aukštis /
ilgis):
Surinktas įrenginys:
532 mm × 1706 mm ×
494 mm
Palydovinis įrenginys:
429 mm × 830 mm × 344 mm
Žemųjų dažnių garsiakalbis:
532 mm × 1 080 mm ×
494 mm
Svoris (apytiksl.):
Surinktas įrenginys:
50,5 kg
Palydovinis įrenginys:
13,5 kg
Žemųjų dažnių garsiakalbis:
37 kg
Dizainas ir specifikacijos gali būti
keičiami be išankstinio įspėjimo.
Papildoma informacija
* Sistemos energijos sąnaudos bus
mažesnės nei 0,5 W, kai nėra HDMI ryšio
ir NW STBY nustatytas kaip OFF.
87LT
Kalbų kodų sąrašas
Kalbų pavadinimai atitinka ISO 639:1988 (E/F) standartą.
88LT
Kodas Kalba
Kodas Kalba
Kodas Kalba
Kodas Kalba
1027
Afarų
1186
Škotijos gėlų
1350
Malajalių
1513
Svazių
1028
Abchazų
1194
Galisų
1352
Mongolų
1514
Sesoto
1032
Afrikanų
1196
Gvaranių
1353
Moldavų
1515
Sundų
1039
Amharų
1203
Gudžaratų
1356
Maratų
1516
Švedų
1044
Arabų
1209
Hausų
1357
Malajų
1517
Suahilių
1045
Asamų
1217
Hindi
1358
Maltiečių
1521
Tamilų
1051
Aimarų
1226
Kroatų
1363
Birmiečių
1525
Telugų
1052
Azerbaidžaniečių 1229
Vengrų
1365
Nauriečių
1527
Tadžikų
1053
Baškirų
1233
Armėnų
1369
Nepaliečių
1528
Tajų
1057
Baltarusių
1235
Interlingva
1376
Olandų
1529
Tigrajų
1059
Bulgarų
1239
Interlingue
1379
Norvegų
1531
Turkmėnų
1060
Biharų
1245
Inupiakų
1393
Oksitanų
1532
Tagalų
1061
Bislama
1248
Indoneziečių
1403
(Afanų) Oromų 1534
Tsvanų
1066
Bengalų
1253
Islandų
1408
Orijų
1535
Tongiečių
1067
Tibetiečių
1254
Italų
1417
Pundžabų
1538
Turkų
1070
Bretonų
1257
Hebrajų
1428
Lenkų
1539
Tsongų
1079
Katalonų
1261
Japonų
1435
Puštūnų
1540
Totorių
1093
Korsikiečių
1269
Jidiš
1436
Portugalų
1543
Tvi
1097
Čekų
1283
Javiečių
1463
Kečųjų
1557
Ukrainiečių
1103
Valų
1287
Gruzinų
1481
Retijiečių
1564
Urdų
1105
Danų
1297
Kazachų
1482
Kirundi
1572
Uzbekų
1109
Vokiečių
1298
Grenlandiečių 1483
Rumunų
1581
Vietnamiečių
1130
Botijų
1299
Khmerų
1489
Rusų
1587
Volapiukas
1142
Graikų
1300
Kanadų
1491
Kinjaruanda
1613
Valofų
1144
Lietuviškai
1301
Korėjiečių
1495
Sanskritas
1632
Kosų
1145
Esperanto
1305
Kašmyrų
1498
Sindų
1665
Jorubų
1149
Ispanų
1307
Kurdų
1501
Sangų
1684
Kinų
1150
Estų
1311
Kirgizų
1502
Serbų-kroatų
1697
Zulų
1151
Baskų
1313
Lotynų
1503
Sinhalų
1703
Nenurodyta
1157
Persų
1326
Ngalų
1505
Slovakija
1165
Suomių
1327
Laosiečių
1506
Slovėnų
1166
Fidžių
1332
Lietuvių
1507
Samoa
1171
Farerų
1334
Latvių
1508
Šonų
1174
Prancūzų
1345
Malagasių
1509
Somalių
1181
Fryzų
1347
Maorių
1511
Albanų
1183
Airių
1349
Makedonų
1512
Serbų
Tėvų kontrolės vietovių kodų sąrašas
Kodas Regionas
Kodas Regionas
Kodas Regionas
Kodas Regionas
2044
Argentina
2165
Suomija
2362
Meksika
2149
Ispanija
2047
Australija
2174
Prancūzija
2376
Nyderlandai
2499
Švedija
2046
Austrija
2109
Vokietija
2390
Naujoji Zelandija 2086
Šveicarija
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norvegija
2528
Tailandas
2070
Brazilija
2238
Indonezija
2427
Pakistanas
2184
Jungtinė Karalystė
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipinai
2090
Čilė
2276
Japonija
2436
Portugalija
2092
Kinija
2304
Korėja
2489
Rusija
2115
Danija
2363
Malaizija
2501
Singapūras
Papildoma informacija
89LT
© „Sony Corporation“, 2017.
4-694-841-34(1)
Download PDF