Sony | MHC-M20D | Sony MHC-M20D M20D galinga garso sistema su DVD Naudojimo instrukcijos

Kodune helisüsteem
Namų garso sistema
Mājas audiosistēma
MHC-M20D
Kasutussuunised
EE
Naudojimo instrukcijos
LT
Lietošanas instrukcijas
LV
HOIATUS!
Tuleohu vältimiseks ärge katke
seadme õhuava ajalehe, laudlina,
kardina või muu sarnasega.
Ärge kasutage seadet lahtiste leekide
(nt põlevad küünlad) läheduses.
Tule- või elektrilöögiohu
vähendamiseks ärge asetage seadme
lähedusse esemeid, millest võib
vedelikku tilkuda või pritsida, ega
pange sellele vedelikuga täidetud
anumaid, näiteks vaase.
Kuna toitepistikut kasutatakse seadme
lahutamiseks vooluvõrgust, ühendage
seade hõlpsalt juurdepääsetavasse
pistikupessa. Kui märkate seadme töös
häireid, eemaldage toitepistik kohe
pistikupesast.
Ärge paigaldage seadet kinnisesse
kohta, nagu raamaturiiul või
sisseehitatud kapp.
Ärge jätke akusid või akusid sisaldavaid
seadmeid liigse kuumuse kätte, nagu
otsene päikesevalgus ja tuli.
Kui pistik on pistikupesas, pole seade
vooluvõrgust lahutatud, isegi kui see
on välja lülitatud.
Ainult siseruumides kasutamiseks.
CE-märgistusega tooted
CE-märgistus kehtib ainult neis
riikides, kus see on seadusega
kehtestatud, peamiselt EMP (Euroopa
Majanduspiirkonna) riikides.
ETTEVAATUST!
Optiliste seadmete kasutamine selle
tootega suurendab ohtu silmadele.
2EE
See seade on 1. KLASSI LASERTOODE
standardi IEC 60825-1:2007 alusel. See
märgistus asub seadme tagaküljel.
Klientidele Euroopas
Vanade patareide/
akude ning elektri- ja
elektroonikaseadmete
käitlemine (kehtib Euroopa
Liidus ja teistes riikides, kus on
eraldi kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või
pakendil tähendab, et
toodet ega akut ei tohi
käidelda olmejäätmena.
Teatud akudel võidakse
kasutada seda sümbolit
koos keemilise sümboliga. Plii (Pb)
keemiline sümbol lisatakse, kui aku
sisaldab rohkem kui 0,004% pliid.
Tagades toodete ja patareide/akude
korrektse utiliseerimise, aitate hoida
ära võimalikke keskkonda ja tervist
mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis
võivad tekkida jäätmete ebakorrektse
käitlemise tulemusel. Materjalide
taaskasutamine aitab säästa
loodusressursse. Toodete puhul, mis
nõuavad ohutuse, jõudluse või
andmete terviklikkuse tagamiseks
alalist ühendust sisseehitatud akuga,
tohib akut vahetada ainult
kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku
ning elektri- ja elektroonikaseadmete
korrektseks käitlemiseks viige tooted
kasutusea lõppedes sobivasse
kogumispunkti, kus tagatakse elektrija elektroonikaseadmete taaskasutus.
Kõigi teiste akude puhul vaadake
jaotist, kus räägitakse aku ohutust
eemaldamisest tootest. Viige aku
sobivasse kogumispunkti, kus
tagatakse vanade akude taaskasutus.
Täpsema teabe saamiseks toote või
aku taaskasutamise kohta võtke
ühendust kohaliku omavalitsuse,
jäätmekäitluspunkti või kauplusega,
kust selle toote või aku ostsite.
Teatis klientidele: järgmine
teave kohaldub ainult
seadmetele, mida müüakse
riikides, kus kehtivad Euroopa
Liidu direktiivid.
Selle toote on valmistanud Sony
Corporation või see on valmistatud
Sony Corporationi nimel.
EL-i importija: Sony Europe Limited.
Küsimused EL-i importijale või toote
ühilduvuse kohta Euroopas tuleb saata
tootja volitatud esindajale järgmisel
aadressil: Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Sony Corporation teatab käesolevaga,
et see seade vastab direktiivile
2014/53/EL.
ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst
on saadaval järgmisel aadressil:
http://www.compliance.sony.de/
See raadioseade on mõeldud
kasutamiseks heakskiidetud
tarkvaraversiooni(de)ga, millele on
viidatud ELi vastavusdeklaratsioonis.
Raadioseadmesse laaditud tarkvara
puhul on kinnitatud, et see vastab
direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele.
Tarkvaraversiooni vaatamiseks
vajutage nuppu OPTIONS, seejärel
valige „SYSTEM“ – „VERSION“
nuppudega / ja .
Seadet on katsetatud ja see vastab
elektromagnetilise ühilduvuse
direktiivis esitatud piirangutele, juhul
kui kasutatakse kuni 3 meetri pikkust
ühenduskaablit.
See kodune helisüsteem on mõeldud
kasutamiseks järgmisel otstarbel:
•• plaatidel või USB-seadmetes
olevate muusika-/videoallikate
taasesitamine;
•• muusika edastamine
USB-seadmetesse;
•• raadiojaamade kuulamine;
•• teleriheli kuulamine;
•• Bluetooth-seadmetest
muusikaallikate taasesitamine;
•• funktsiooni Wireless Party Chain
nautimine sotsiaalsetel üritustel.
3EE
Austraalia klientidele
Vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete utiliseerimine
(kehtib Euroopa
Liidus ja teistes
riikides, kus on eraldi
kogumissüsteemid)
Litsentside ja kaubamärkidega
seotud teatis
••
on ettevõtte DVD Format/Logo
Licensing Corporation kaubamärk.
•• Logod „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ ja
„CD“ on kaubamärgid.
•• WALKMAN® ja WALKMAN®-i logo
on ettevõtte Sony Corporation
registreeritud kaubamärgid.
•• MPEG Layer-3 helikodeerimise
tehnoloogia ja patendid on
litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer
IIS ja Thomson.
•• Windows Media on ettevõtte
Microsoft Corporation registreeritud
kaubamärk või kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja/või teistes riikides.
•• See toode on kaitstud ettevõtte
Microsoft Corporation teatud
intellektuaalse omandi õigustega.
Sellise tehnoloogia kasutamine või
levitamine väljaspool seda toodet
on ilma Microsofti või volitatud
Microsofti tütarettevõtte litsentsita
keelatud.
•• Süsteem sisaldab tehnoloogiat
Dolby* Digital.
* Toodetud ettevõtte Dolby
Laboratories litsentsi alusel. Dolby,
Dolby Audio ja topelt-D sümbol
on ettevõtte Dolby Laboratories
kaubamärgid.
4EE
•• Süsteem sisaldab kõrglahutusega
multimeediumiliidese
(High-Definition Multimedia
Interface – HDMI™) tehnoloogiat.
Mõisted HDMI ja HDMI HighDefinition Multimedia Interface
ning HDMI logo on ettevõtte
HDMI Licensing Administrator, Inc
kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.
•• BRAVIA on ettevõtte Sony
Corporation kaubamärk.
•• LDAC™ ja LDAC logo on ettevõtte
Sony Corporation kaubamärgid.
•• BLUETOOTH®-i sõnamärk ja
logod on ettevõttele Bluetooth
SIG, Inc. kuuluvad registreeritud
kaubamärgid ning Sony Corporation
kasutab neid litsentsi alusel. Muud
kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad
nende vastavatele omanikele.
•• Android on ettevõtte Google LLC
kaubamärk.
•• Google Play ja Google Play logo on
ettevõtte Google LLC kaubamärgid.
•• Apple, Apple’i logo, iPhone ja
iPod touch on ettevõtte Apple Inc.
kaubamärgid, mis on registreeritud
Ameerika Ühendriikides ja teistes
riikides. App Store on ettevõtte
Apple Inc. Ameerika Ühendriikides
ja teistes riikides registreeritud
teenusemärk.
•• Kirjed „Made for iPod“ ja „Made
for iPhone“ tähendavad, et
elektrooniline tarvik on mõeldud
spetsiaalselt ühendamiseks iPodi või
iPhone’iga ja arendaja on esitanud
sertifikaadi, mis kinnitab, et see
vastab Apple’i jõudlusstandarditele.
Apple ei vastuta selle seadme
toimivuse ega selle vastavuse
eest ohutus- ja regulatiivsetele
standarditele. Pange tähele, et
tarviku kasutamine iPodi või
iPhone’iga võib mõjutada juhtmeta
ühenduse jõudlust.
•• SEE TOODE ON LITSENTSITUD
MPEG-4 VISUALI PATENDIPORTFELLI
ALUSEL TARBIJALE ISIKLIKUKS JA
MITTEÄRILISEKS KASUTAMISEKS:
i) VIDEO KODEERIMISEKS
KOOSKÕLAS MPEG-4 VISUALI
STANDARDIGA („MPEG-4 VIDEO“)
JA/VÕI
ii) MPEG-4 VIDEO, MILLE
TARBIJA ON ISIKLIKU JA
MITTEÄRILISE TEGEVUSEGA
SEOTULT KODEERINUD JA/
VÕI MIS ON HANGITUD
MPEG-4 VIDEO PAKKUMISEKS
LITSENTSITUD VIDEOPAKKUJALT,
DEKODEERIMISEKS.
MUUKS OTSTARBEKS EI ANTA
ÜHTEGI LITSENTSI. LISATEAVET,
SH TEAVET KASUTAMISE KOHTA
REKLAAMIKS, ETTEVÕTTESISESELT JA
KAUBANDUSLIKULT, NING LITSENTSI
SAAB HANKIDA ETTEVÕTTELT MPEG
LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Kõik teised kaubamärgid on nende
vastavate omanike kaubamärgid.
•• Selles juhendis ei ole kasutatud
märke ™ ja ®.
Teave selle juhendi kohta
•• Selles juhendis selgitatakse
peamiselt kaugjuhtimispuldi
kasutamist, kuid samu toiminguid
saab teha ka seadme nuppudega,
millel on sarnased nimetused.
•• Iga selgituse kohal asuvad
ikoonid, nt
, tähistavad kandja
tüüpi, mida saab selgitatava
funktsiooniga kasutada.
•• Mõnda joonist on kasutatud
kontseptuaalse joonisena ja need
võivad erineda tegelikust tootest.
•• Teleriekraanil kuvatavad üksused
võivad piirkonniti erineda.
•• Vaikesäte on allajoonitud.
•• Sulgudes olev tekst ([--])
kuvatakse teleriekraanil ja
jutumärkides olev tekst („--“)
kuvatakse ekraanil.
5EE
Sisukord
Teave selle juhendi kohta....... 5
Lahtipakkimine....................... 8
Esitatavad plaadid või failid
plaadil/USB-seadmes............. 8
Ühilduvate seadmete
veebisaidid............................ 11
Osade ja juhtnuppude
juhend....................................12
Alustamine
Süsteemi turvaline
ühendamine..........................16
Tutvustuse inaktiveerimine....17
Patareide sisestamine...........17
Kõlarite paigutamine.............17
Teleri ühendamine.................18
Värvisüsteemi muutmine..... 20
Kiirseadistamine................... 20
Kuvarežiimi muutmine..........21
Plaadi/USB-seadme
taasesitus
Enne USB-seadme
kasutamist............................. 21
Tavaline taasesitus.................21
Muud taasesitustoimingud....22
Esitusrežiimi kasutamine...... 25
6EE
Seadistusmenüü
kasutamine........................... 28
USB-seadmesse
edastamine
Enne USB-seadme
kasutamist............................ 32
Muusika edastamine............ 32
Tuuner
Raadio kuulamine................. 35
BLUETOOTH-ühendus
Teave juhtmeta Bluetoothtehnoloogia kohta................ 36
Süsteemi sidumine
Bluetooth-seadmega........... 37
Muusika kuulamine
Bluetooth-seadmest............ 38
Süsteemi ühendamine mitme
BLUETOOTH-seadmega
(mitme seadme ühendus).... 38
Bluetoothi helikodekite
seadistamine........................ 39
Bluetoothi ooterežiimi
seadistamine........................40
Bluetooth-signaali sissevõi väljalülitamine.................40
Plaadi taasesituse keelamine
(Parental Control).................. 26
Süsteemi juhtimine
nutitelefoni või tahvelarvutiga
(Sony | Music Center).............. 41
Plaadi ja USB-seadme teabe
vaatamine............................. 27
Pöörased peod rakendusega
Fiestable............................... 42
Party People'i reitingu
saavutamine ja jagamine
ning lisafunktsioonide
saamine Party Kingiga.......... 42
Heli reguleerimine
Heli reguleerimine................ 43
Režiimi Virtual Football
valimine................................ 43
Oma heliefekti loomine........44
Peoõhustiku loomine
(DJ Effect)..............................44
Muud toimingud
Funktsiooni Control for
HDMI kasutamine.................46
Juhtmeta taasesitus mitme
süsteemi kaudu (funktsioon
Wireless Party Chain)............ 47
Kaasalaulmine: karaoke........ 49
Funktsiooni Voice Guidance
kasutamine...........................50
Unetaimeri kasutamine.........51
Lisaseadmete kasutamine....51
Seadme nuppude
inaktiveerimine (Child Lock)....51
Automaatse ooterežiimi
seadistamine........................ 52
Tarkvara värskendamine....... 52
Lisateave
Tõrkeotsing........................... 53
Ettevaatusabinõud............... 62
Tehnilised andmed...............64
Keelekoodide loend.............. 67
7EE
Lahtipakkimine
•• Seade: HCD-M20D (1)
•• Kõlarisüsteem: SS-M20D (2)
•• Kaugjuhtimispult (1)
•• R03-patareid (AAA-suuruses) (2)
•• FM-traatantenn (1)
•• Vahelduvvoolu toitejuhe (1)
•• Vahelduvvoolupistiku adapter* (1)
(kuulub komplekti ainult teatud
piirkondades)
* See pistikuadapter ei ole mõeldud
kasutamiseks Tšiilis, Paraguays ega
Uruguays. Kasutage seda pistikuadapterit
riikides, kus see on vajalik.
Märkus
Suure ja/või raske kõlari pakendi
avamisel või käsitsemisel on vaja
vähemalt kahte inimest. Kõlari
mahakukkumisega võib kaasneda
inimvigastus ja/või varaline kahju.
OLULINE TEATIS
Ettevaatust! See toode ei ole teisaldatav
ja seda ei saa hõlpsalt kanda. See tuleb
turvaliselt kapile panna.
Esitatavad plaadid või
failid plaadil/
USB-seadmes
Esitatavad plaadid
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW vormingus DVD
VIDEO või videorežiimis
•• DVD+R/DVD+RW vormingus DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (versiooniga 1.0, 1.1 ja
2.0 plaadid)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM vormingus
VIDEO CD või vormingus Super VCD
8EE
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW vormingus AUDIO CD
Esitatavad failid plaatidel
•• Muusika:
MP3-failid (.mp3)1)2)
•• Video:
MPEG4-failid (.mp4/.m4v)2)3),
Xvid-failid (.avi)
Esitatavad failid USB-seadmes
•• Muusika:
MP3-failid (.mp3)1)2), WMA-failid
(.wma)2), AAC-failid (.m4a/.mp4/
.3gp)2), WAV-failid (.wav)2)
•• Video:
MPEG4-failid (.mp4/.m4v)2)3),
Xvid-failid (.avi)
Märkus
•• Plaadid peavad olema järgmises
vormingus.
—— Vormingus DATA CD CD-ROM/-R/
-RW, mis sisaldab MP3-1)2),
MPEG4-2)3) ja Xvid-faile ning vastab
standardi ISO 96604) tasemetele
Level 1 / Level 2 või failisüsteemile
Joliet (laiendatud vorming).
—— Vormingus DATA DVD DVD-ROM/
-R/-RW/+R/+RW, mis sisaldab
MP3-1)2), MPEG4-2)3) ja Xvid-faile ning
vastab UDF-vormingule (Universal
Disk Format).
•• Süsteem püüab taasesitada kõiki
ülaltoodud laienditega andmeid, isegi
kui need ei ole toetatud vormingus.
Nende andmete esitamine võib tekitada
valju müra, mis võib kõlarisüsteemi
kahjustada.
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) on ISO/
MPEG määratletud tihendatud
heliandmete standardne vorming.
MP3-failid peavad olema vormingus
MPEG 1 Audio Layer 3.
2)
Autoriõiguste kaitsega (digiõiguste
haldusega) faile ei saa süsteemiga
taasesitada.
3)
MPEG4-failid tuleb salvestada MP4failivormingus. Toetatud video- ja
helikodekid on järgmised.
—— Videokodek: MPEG4 lihtne profiil
(AVC ei ole toetatud).
—— Helikodek: AAC-LC (HE-AAC ei ole
toetatud).
4) CD-ROM-idel olevate failide ja
kaustade loogiline vorming, mille on
määratlenud ISO (Rahvusvaheline
Standardiorganisatsioon).
Plaadid/failid, mida ei saa
taasesitada
•• Järgmisi plaate ei saa taasesitada.
—BD-d
—
(Blu-ray-plaadid)
—Vormingus
—
PHOTO CD
salvestatud CD-ROM-id
—Andmed,
—
mis on CD-lisa või
sega-CD osa*
—CD
— Graphicsi plaadid
—Super
—
Audio CD-d
—Vormingus
—
DVD Audio plaadid
—Vormingus
—
DATA CD /
DATA DVD plaadid, mis on
loodud vormingus Packet Write
—DVD-RAM-plaadid
—
——Vormingus DATA CD / DATA DVD
plaadid, mis pole korralikult
lõpetatud
—CPRM
—
(salvestatavate
andmekandjate sisu kaitse), mis
ühildub ühekordse kopeerimise
programmides salvestatud
DVD-R-/-RW-ga
—Ebastandardse
—
kujuga plaadid
(nt südame-, ruudu- või
tähekujulised)
—Plaadid,
—
millele on kinnitatud
kleeplint, paber või kleebis
•• Järgmisi faile ei saa taasesitada.
—Videofailid,
—
mis on suuremad kui
720 (laius) × 576 (kõrgus) pikslit.
—Suure
—
laiuse ja pikkuse suhtega
videofailid.
——WMA-failid vormingus WMA DRM,
WMA Lossless või WMA PRO.
—AAC-failid
—
vormingus AAC DRM
või AAC Lossless.
—AAC-failid,
—
mis on kodeeritud
väärtusega 96 kHz.
—Krüptitud
—
või parooliga kaitstud
failid.
—DRM-i
—
(digiõiguste halduse)
autoriõiguste kaitsega failid.
—Mõned
—
Xvid-failid, mis on
pikemad kui 2 tundi.
•• MP3 PRO helifaili saab taasesitada
MP3-failina.
•• Süsteem ei pruugi taasesitada
Xvid-faile, kui fail on
kombineeritud kahest või
enamast Xvid-failist.
* Sega-CD: see vorming salvestab
andmed esimesele rajale ja heli
(AUDIO CD andmed) seansi teisele ja
järgmistele radadele.
Märkused CD-R-i/-RW ja
DVD-R-i/-RW/+R-i/+RW kohta
•• Mõnel juhul ei saa selles süsteemis
CD-R-/CD-RW- ja DVD-R-/
DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RWplaate salvestuskvaliteedi või
plaadi füüsilise seisundi või
salvestusseadme ja loometarkvara
omaduste tõttu esitada. Lisateavet
vaadake salvestusseadme
kasutusjuhendist.
•• Mõned taasesitusfunktsioonid
ei pruugi mõne DVD+R-i/+RW
puhul töötada, isegi kui need
on korralikult lõpetatud. Sellisel
juhul kasutage plaati tavalise
taasesitusega.
Märkused plaatide kohta
•• Toode on mõeldud CD standardile
vastavate plaatide taasesituseks.
9EE
•• DualDisc-vormingus ja mõned
autoriõiguste kaitse tehnoloogia
kodeeringuga muusikaplaadid ei
vasta CD standardile. Seepärast ei
pruugi need plaadid selle tootega
ühilduda.
Märkus mitmekordse
salvestusvõimalusega plaatide
kohta
Süsteem suudab taasesitada plaate,
mis on loodud mitme seansi käigus,
kui seansid on salvestatud samas
vormingus kui esimene seanss.
Taasesitus pole aga garanteeritud.
Märkus vormingus DVD VIDEO ja
VIDEO CD plaatide
taasesitustoimingute kohta
Tarkvaratootjad võivad olla
mõningaid vormingus DVD
VIDEO ja VIDEO CD plaatide
taasesitustoiminguid tahtlikult
piiranud. Seetõttu ei pruugi
mõned taasesitusfunktsioonid olla
saadaval. Lugege ka DVD VIDEOga või VIDEO CD-ga kaasasolevat
kasutusjuhendit.
Märkused esitatavate failide
kohta
•• Taasesituse alustamine võib
kauem aega võtta, kui:
—DATA
—
CD / DATA DVD / USBseade on salvestatud keerulise
puustruktuuriga;
—just
— taasesitati helifaile või
videofaile teisest kaustast.
•• Süsteem suudab taasesitada DATA
CD-d / DATA DVD-d või USBseadet järgmistel tingimustel:
—kuni
—
8 kausta ulatuses;
—kuni
—
300 kausta;
—kuni
—
999 faili ühel plaadil;
—kuni
—
2000 faili USB-seadmes;
—kuni
—
650 faili kaustas.
10EE
Arvud võivad olenevalt failide
või kaustade konfiguratsioonist
erineda.
•• Kaustad, mis ei sisalda heli- või
videofaile, jäetakse vahele.
•• Näiteks arvutiga edastatud faile ei
pruugita taasesitada edastamise
järjekorras.
•• Süsteem ei pruugi järgida
taasesituse järjekorda olenevalt
heli- või videofaili loomiseks
kasutatud tarkvarast.
•• Ühilduvust kõigi toetatud
vormingute kodeerimis-/
kirjutamisprogrammide,
salvestusseadmete ega
salvestusmeediumitega ei saa
garanteerida.
•• Olenevalt Xvid-failist võib pilt olla
hägune või heliesitus katkendlik.
Märkused USB-seadmete kohta
•• Süsteemi puhul ei ole tagatud, et
see töötab kõigi USB-seadmetega.
•• Kuigi USB-seadmete jaoks on
mitmeid keerulisi funktsioone,
saab süsteemiga esitada ainult
USB-seadmes olevaid muusika- ja
videofaile. Lisateavet leiate USBseadme kasutusjuhendist.
•• Kui USB-seade on ühendatud,
loeb süsteem kõik USB-seadmes
olevad failid. Kui USB-seadmes on
palju kaustu või faile, võib USBseadme lugemise lõpetamiseks
kuluda kaua aega.
•• Ärge ühendage USB-seadet
süsteemiga USB-jaoturi kaudu.
•• Mõne USB-seadme puhul võib
enne toimingu tegemist esineda
viivitus.
•• Süsteemi taasesitusjärjekord võib
erineda ühendatud USB-seadme
taasesitusjärjekorrast.
•• Veenduge enne USB-seadme
kasutamist, et selles ei oleks
viirustega faile.
Ühilduvate seadmete
veebisaidid
Alltoodud veebisaitidelt leiate
uusimat teavet ühilduvate USB- ja
Bluetooth-seadmete kohta.
Klientidele Ladina-Ameerikas:
<http://esupport.sony.com/LA>
Klientidele Euroopas ja Venemaal:
<http://www.sony.eu/support>
Klientidele teistes riikides/
piirkondades:
<http://www.sony-asia.com/support>
Ühilduvad iPhone’i/iPodi mudelid
Ühilduvad iPhone’i/iPodi mudelid
on järgmised. Enne iPhone’i/iPodi
kasutamist süsteemiga värskendage
seadme tarkvara uusimale versioonile.
Bluetooth-tehnoloogia töötab
järgmiste mudelitega.
•• iPhone X
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 8
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. põlvkond)
•• iPod touch (5. põlvkond)
11EE
Osade ja juhtnuppude juhend
Saate seadme nupud, v.a  (toide), lukustada, et vältida nende kogemata
kasutamist (lk 51).
Seade (eest)











FOOTBALL





* Nuppudel  ja MIC LEVEL + on kompepunkt. Süsteemi kasutades saate kompepunktist
juhinduda.
  (toide)
 FIESTA (lk 43)
Lülitab süsteemi sisse või
ooterežiimile.
 BLUETOOTH (lk 38, 39)
Näidik BLUETOOTH (lk 36)
SOUND FIELD (lk 43)
Plaadisahtel
  (avamine/sulgemine)
Avab või sulgeb plaadisahtli.
PAIRING
Hoidke all BLUETOOTHfunktsiooni kasutamise
ajal BLUETOOTH-sidumise
aktiveerimiseks.

+/– (kausta valimine)
Valib andmeplaadilt või USBseadmelt kausta.
Ekraan
Nupp / (tagasi-/
edasiliikumine) (lk 22)
 Kaugjuhtimisandur (lk 17)
TUNING+/– (lk 35)
S1, S2, S3, S4 (lk 44)
12EE
 MIC ECHO (lk 49)
  (esitamine)
Kasutage mikrofoni
ühendamiseks.
Käivitab taasesituse.
Hoidke nuppu  vähemalt
2 sekundit all ning sisseehitatud
helitutvustust taasesitatakse.
Tutvustuse peatamiseks
vajutage nuppu .
Port
 (peatamine)
MIC LEVEL +/– (lk 49)
 Pesa MIC
(USB) (REC/PLAY)
Kasutage USB-seadme
ühendamiseks.
Seda porti saab kasutada nii
taasesituseks kui ka muusika
edastamiseks.
 MEGA BASS (lk 43)
 SAMPLER (lk 44)
DJ OFF (lk 44)
——Taasesituse peatamine.
Taasesituse jätkamise
tühistamiseks vajutage nuppu
kaks korda.
——Peatab edastuse muusika
edastamise ajal.
——Peatab sisseehitatud
heliesitluse.
FUNCTION
Valib funktsiooni.
 Nupp VOLUME/DJ CONTROL
Reguleerib helitugevust.*
Reguleerib efekte FLANGER ja
ISOLATOR või väljastab pidevalt
heliefekti SAMPLER (lk 44).
* Selle nupuga ei saa helitugevust
reguleerida, kui valitud on
funktsioon DJ Effect.
 FLANGER (lk 44)
ISOLATOR (lk 44)
 W.PARTY CHAIN (Wireless
Party Chain) (lk 47)
FOOTBALL (lk 43)
VOCAL FADER (lk 50)
VOICE CHANGER (lk 50)
13EE
Kaugjuhtimispult
 Numbrinupud (0–9)1)2)
——Valib selle numbriga loo,
peatüki või faili.
—— Sisestab numbreid või väärtusi.
MEGA BASS (lk 43)
REC TO USB
Edastab muusika porti (USB)
ühendatud USB-seadmele.
MEDIA MODE (lk 22)
Valib meediumisisu
andmeplaadilt või USBseadmelt taasesitamiseks.
SUBTITLE (lk 24)
AUDIO2) (lk 24, 28)
ANGLE (lk 24)
SCORE (lk 50)
VOICE CHANGER (lk 50)
MIC LEVEL +/– (lk 49)
VOCAL FADER (lk 50)
MIC ECHO (lk 49)
  (toide)
Lülitab süsteemi sisse või
ooterežiimile.
 DISPLAY (lk 17, 21, 28, 35, 37)
Muudab teavet ekraanil.
SLEEP (lk 51)
DISPLAY (lk 27)
Kuvab või peidab ekraanikuva.
FM MODE (lk 35)
PLAY MODE (lk 25, 33)
REPEAT (lk 26)
14EE

+/– (kausta valimine)
Valib andmeplaadilt või USBseadmelt kausta.
KEY CONTROL / (lk 49)
 DVD TOP MENU
Kuvab teleriekraanil DVD
pealkirja.
DVD/TUNER MENU (lk 22,
24, 36)
 (peatamine)
Peatab taasesituse. Taasesituse
jätkamiseks vajutage nuppu .
RETURN (lk 23)
 (seiskamine)
CLEAR1) (lk 23)
——Taasesituse seiskamine.
Taasesituse jätkamise
tühistamiseks vajutage nuppu
kaks korda.
——Seiskab edastuse muusika
edastamise ajal.
——Seiskab sisseehitatud
heliesitluse.
OPTIONS
Siseneb suvandimenüüdesse
või väljub neist.
SETUP1) (lk 28)
/ / /
Valib menüü-üksused.
(sisestamine)
Sisestab/kinnitab sätted.
FUNCTION
Valib funktsiooni.
1)
See nupp on roosa. Selle nupu
kasutamiseks hoidke nuppu SHIFT ()
all ja vajutage seda nuppu.
2) Numbrinupul 5/AUDIO ning nuppudel
 + ja  on kompepunkt. Süsteemi
kasutades saate kompepunktist
juhinduda.
SEARCH (lk 22, 23)
SHIFT1)
Hoidke seda nuppu all, et roosad
nupud aktiveerida.
SOUND FIELD +/– (lk 43)
 (helitugevus) +/–2)
Reguleerib helitugevust.
 / (tagasi-/
edasikerimine) (lk 23)
/ (aeglane tagasi-/
edasikerimine) (lk 23)
TUNING+/– (lk 35)
 (esitamine)2)
Käivitab taasesituse.
Nupp / (tagasi-/
edasiliikumine) (lk 22)
PRESET+/– (lk 36)
15EE
Alustamine
Süsteemi turvaline ühendamine
Seade (tagaosa)
 Liides FM ANTENNA
Leidke antenni seadistamisel
head vastuvõttu võimaldav koht
ja paigutus.
Hoidke kõlarijuhtmed,
vahelduvvoolu-toitejuhe ja
USB-kaabel antennist eemal, et
vältida müra teket.
 Pesa HDMI OUT (TV) ARC
Kasutage teleri HDMI-sisendpesaga
ühendamiseks HDMI-kaablit
(pole kaasas) (lk 18).
 Liidesed SPEAKERS L/R
Ühendage kõlaripistik selle pesaga.
Tõmmake FM-raadio
traatantenn horisontaalselt
välja
 Pesad AUDIO IN (TV) L/R
Kasutage helikaablit (pole
kaasas), et ühendada teleri
või audio-/videoseadme heli
väljundpesadega. Heli esitatakse
selle süsteemi kaudu.
Märkus
•• Kasutage kindlasti ainult komplektis
olevaid kõlareid.
•• Kõlarijuhtmete ühendamisel lükake
pistik otse pessa.
16EE
 Vahelduvvoolu toitekaabel
Ühendage vahelduvvoolu
toitejuhe (voolujuhe) (kaasas)
seadmega ja seejärel ühendage
see seinakontakti.
Vahelduvvoolu
toitejuhe (kaasas)
•• Kui te ei plaani kasutada
kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul,
eemaldage patareid, et vältida nende
lekkimisest ja korrosioonist tekkivaid
kahjustusi.
Süsteemi kasutamine
kaugjuhtimispuldiga
Suunake kaugjuhtimispult seadme
kaugjuhtimisanduri poole.
Alustamine
Seinakontakti
Tutvustus (lk 21) algab
automaatselt, kui vahelduvvoolutoitejuhe on ühendatud.
Kui vajutate süsteemi
sisselülitamiseks nuppu 
(toide), siis tutvustus lõpetatakse.
Tutvustuse
inaktiveerimine
Tutvustuse inaktiveerimiseks ajal,
kui süsteem on välja lülitatud,
vajutage korduvalt nuppu DISPLAY,
et valida ilma kuvata režiim
(energiasäästurežiim) (lk 21).
Kõlarite paigutamine
Süsteemi jõudluse parimaks
ärakasutamiseks soovitame teil
asetada kõlarid allnäidatud viisil.
Seade
Kõlar (vasak)
Kõlar (parem)
Teler
Patareide sisestamine
Sisestage kaks kaasasolevat R03patareid (AAA-suuruses), järgides
polaarsuste puhul allolevat joonist.
0,3 m
0,3 m
Märkus
•• Ärge kasutage koos vana ja uut patareid
ega erinevat tüüpi patareisid.
17EE
Teleri ühendamine
Enne kaablite ühendamist eemaldage kindlasti vahelduvvoolu toitejuhe.
Video vaatamine
Ühendage HDMI-kaabel (pole kaasas) süsteemiga.
Kiire Ethernetiga HDMI-kaabel
(pole kaasas)
HDMI IN (ARC)*
või
HDMI IN
* Saate kuulata teleriheli süsteemi kaudu, kui ühendate süsteemi teleri pesaga HDMI IN
(ARC). Helitagastuskanali (ARC) funktsioon võimaldab teleril väljastada heli süsteemi
kaudu HDMI-ühendusega ilma heliühendust loomata (ühendus  allpool). Teavet
süsteemi ARC-funktsiooni seadistamise kohta vt jaotisest [AUDIO RETURN CHANNEL]
(lk 31). Teleri ARC-funktsiooni ühilduvuse kontrollimiseks vaadake teleri
kasutusjuhendit.
18EE
Teleriheli kuulamine süsteemi kaudu
Valige üks allpool toodud ühendustest ( või ).
 Helikaabel (pole kaasas)
AUDIO OUT
 Kiire HDMI-kaabel
Ethernetiga (pole kaasas)
Alustamine
HDMI IN (ARC)
Teleriheli kuulamiseks vajutage korduvalt nuppu FUNCTION, et valida suvand TV.
Vihje
•• Saate kuulata süsteemi kaudu ka välisseadme (DVD-mängijad jne) heli, ühendades
pesaga AUDIO IN (TV) L/R, nagu on näidatud eespool ühenduse  puhul. Üksikasju
vaadake seadmete kasutusjuhenditest.
•• Kui välisseadme ühendamisel on süsteemi heliväljundi tase madal, proovige
reguleerida ühendatud seadme heliväljundi sätteid. See võib parandada heliväljundi
taset. Üksikasju vaadake seadmete kasutusjuhenditest.
Kui seadme ekraanil kuvatakse teated „CODE 01“ ja „SGNL ERR“
Kui helisisendi signaalid süsteemi ei ole kahekanalilise lineaarse PCM-i
signaalid, ilmuvad seadme ekraanile teated „CODE 01“ ja „SGNL ERR“
(viidates, et sisendheli signaale ei toetata).
Sellisel juhul valige teleri jaoks sobiv heliväljundi režiim, et väljastada
kahekanalilise lineaarse PCM-i helisignaale. Üksikasju vaadake teleri
kasutusjuhendist.
19EE
Värvisüsteemi
muutmine
(V.a Ladina-Ameerika, Euroopa ja
Venemaa mudelid)
Olenevalt teie teleri värvisüsteemist
määrake värvisüsteemiks PAL või NTSC.
Iga kord, kui teete alloleva toimingu,
muutub värvisüsteem järgmiselt:
NTSC  PAL
Kasutage selle toimingu jaoks
seadmel olevaid nuppe.
1 Vajutage süsteemi
sisselülitamiseks nuppu .
2 Suvandi DVD/CD valimiseks
vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION.
3 Hoidke nuppe VOCAL FADER ja
SOUND FIELD kauem kui 3
sekundit all.
Ekraanil kuvatakse teade „NTSC“ või
„PAL“.
Kiirseadistamine
Enne süsteemi kasutamist
saate teha kiirseadistuse kaudu
minimaalsed põhikohandused.
1 Lülitage teler sisse ja valige
vastavalt ühendusviisile sisend.
2 Vajutage süsteemi
sisselülitamiseks nuppu .
3 Suvandi DVD/CD valimiseks
vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION.
Teleriekraani alaosas kuvatakse
juhendav teade [Press ENTER to run
QUICK SETUP.].
20EE
4Vajutage nuppu
ilma plaati
sisestamata.
Teleri ekraanil kuvatakse teade
[LANGUAGE SETUP]. Kuvatud
üksused võivad olenevalt riigist või
piirkonnast erineda.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Keele valimiseks vajutage
korduvalt nuppu / ja seejärel
.
Teleri ekraanil kuvatakse teade
[VIDEO SETUP].
6Teleri tüübile vastava seadistuse
valimiseks vajutage korduvalt
nuppu / ja seejärel .
Kui teleriekraanil kuvatakse teade
[QUICK SETUP is complete.], on
süsteem taasesituseks valmis.
Sätte käsitsi muutmine
Vt jaotist „Seadistusmenüü
kasutamine” (lk 28).
Kiirseadistusest väljumine
Hoidke all nuppu SHIFT ja vajutage
nuppu SETUP.
Märkus
Süsteemi esmakordsel sisselülitamisel
või pärast funktsiooni [RESET] kasutamist
kuvatakse juhendav teade (vt jaotist
„Seadistusmenüü sätete lähtestamine
vaikeväärtustele“ lk 61).
Kuvarežiimi muutmine
Vajutage korduvalt nuppu
DISPLAY, kui süsteem on välja
lülitatud.
Iga nupuvajutusega muutub
ekraanil olev teave järgmiselt.
Tutvustus
Üle ekraani jooksevad sõnumid
süsteemi põhifunktsioonide kohta.
Kuva lülitatakse energia säästmiseks
välja.
Enne USB-seadme
kasutamist
Ühilduvate USB-seadmete
väljaselgitamiseks vt jaotist „Ühilduvate
seadmete veebisaidid“ (lk 11).
(Selle süsteemiga saate kasutada
iPhone'i või iPodi vaid BLUETOOTHühenduse kaudu.)
Tavaline taasesitus
1 Suvandi DVD/CD või USB
valimiseks vajutage korduvalt
nuppu FUNCTION.
2 Valmistage taasesitusallikas ette.
Plaadi/USB-seadme taasesitus
Kuva on välja lülitatud
(energiasäästurežiim)
Plaadi/USB-seadme
taasesitus
DVD/CD
Plaadisahtli avamiseks vajutage
seadmel nuppu  ja sisestage plaat
nii, et silt on üleval.
Kui taasesitate 8 cm diameetriga
CD-plaati, pange see sahtli
keskmise ringi sisse.
Plaadisahtli sulgemiseks vajutage
seadmel uuesti nuppu .
Ärge sulgege plaadisahtlit jõuga,
kuna see võib põhjustada rikke.
21EE
USB
Ühendage USB-seade porti
(USB).
Märkus
Kui USB-seadet ei saa sisestada
porti (USB), võite kasutada
ühendamiseks USB-adapterit (ei kuulu
komplekti).
Kindla faili esitamine
1 Suvandi [MUSIC] või [VIDEO]
valimiseks vajutage korduvalt
nuppu MEDIA MODE.
2 Vajutage nuppu SEARCH, et
kuvada kaustaloend.
3 (Ainult
)
Soovitud meediumisisu tüübi
([MUSIC]/[VIDEO]) valimiseks
vajutage korduvalt nuppu
MEDIA MODE.
4Vajutage nuppu , et alustada
taasesitust.
Muud toimingud
Toiming
Tehke järgmist
Taasesituse
seiskamine
Vajutage nuppu .
Taasesituse
peatamine
Vajutage nuppu .
Taasesituse
jätkamine või
tavalise
taasesituse
juurde
naasmine
Vajutage nuppu .
22EE
/ ,
et valida soovitud kaust.
4 Faililoendi kuvamiseks vajutage
nuppu
.
5 Soovitud faili valimiseks vajutage
korduvalt nuppu / ja seejärel
Jätkamispunkti Vajutage kaks korda
tühistamine
nuppu .
Loo, faili,
peatüki või
stseeni
valimine
3 Vajutage korduvalt nuppu
Vajutage taasesituse
ajal nuppu
 või .
Teine võimalus on
hoida all nuppu SHIFT,
vajutada
numbrinuppe ning
seejärel vajutada
nuppu .
(Toiming võib olla
plaadi või USB-seadme
puhul keelatud.)
.
Muud
taasesitustoimingud
Olenevalt plaadi või faili tüübist ei
pruugi funktsioon kasutatav olla.
Toiming
Tehke järgmist
DVD menüü
kuvamine
Vajutage nuppu
DVD/TUNER
MENU.
Toiming
Tehke järgmist
Kausta- või faililoendi Vajutage nuppu
kuvamine
SEARCH.
Kausta- või
faililoendi
väljalülitamiseks
vajutage uuesti
nuppu SEARCH.
Vajutage nuppu
RETURN.
Punkti kiire leidmine
edasi- või
tagasikerimisrežiimis
(Lock Search)
Vajutage
taasesituse ajal
nuppu
 või .
Taasesituse kiirus
muutub iga kord,
kui vajutate nuppu
 või .
Kaaderhaaval
vaatamine (Slowmotion Play)
Vajutage nuppu 
ja seejärel
või
.
Taasesituse kiirus
muutub iga kord,
kui vajutate nuppu
või .
1 Vajutage taasesituse ajal
korduvalt nuppu SEARCH
otsingurežiimi valimiseks.
2 Hoidke all nuppu SHIFT, seejärel
valige numbrinuppudega
soovitud pealkiri, peatükk,
stseen, lugu või registrinumber
ja vajutage nuppu .
Taasesitus algab.
Märkus
•• PBC-taasesitusega VIDEO CD puhul
vajutage nuppu SEARCH, et otsida
stseeni.
•• PBC-taasesituseta VIDEO CD puhul
vajutage nuppu SEARCH, et otsida lugu
ja registrit.
Kindla ajalise punkti valimine,
kasutades ajakoodi
Plaadi/USB-seadme taasesitus
Faililoendist
kaustaloendisse
naasmine
Kindla pealkirja/peatüki/
stseeni/loo/registri otsimine
1 Ajaotsingurežiimi valimiseks
vajutage taasesituse ajal
korduvalt nuppu SEARCH.
Konkreetse loo otsimine
2 Hoidke all nuppu SHIFT, seejärel
sisestage numbrinuppudega
ajakood ja vajutage nuppu .
Hoidke all nuppu SHIFT, valige
numbrinuppudega taasesitatav
lugu ja vajutage nuppu .
Otsimine nupuga SEARCH
1 Vajutage nuppu SEARCH lugude
loendi kuvamiseks.
2 Vajutage korduvalt nuppu
et valida taasesitatav lugu,
seejärel vajutage nuppu .
Näide: Stseeni ajakoodiga 2 tundi,
10 minutit ja 20 sekundit leidmiseks
hoidke all nuppu SHIFT ning
vajutage numbrinuppe 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
Kui teil läheb valesti, hoidke all
nuppu SHIFT ja vajutage nuppu
CLEAR, et number kustutada.
/ ,
23EE
Otsimine, kasutades DVD menüüd
1 Vajutage nuppu DVD/TUNER
MENU.
2 Vajutage nuppu
/ / / või
hoidke all nuppu SHIFT ja valige
numbrinuppudega pealkiri või
üksus, mida soovite taasesitada,
seejärel vajutage nuppu .
Kaameranurkade muutmine
Neli kuvatud numbrit tähistavad
keelekoodi. Keelekoodi
kinnitamiseks vt jaotist
„Keelekoodide loend“ (lk 67). Kui
sama keel kuvatakse kaks või enam
korda, on DVD VIDEO salvestatud
mitmes helivormingus.
VIDEO CD / AUDIO CD / helifail
Saate heliväljundit muuta.
•• [STEREO]: stereoheli.
•• [1/L]/[2/R]: vasaku või parema
kanali monoheli.
SUPER VIDEO CD
Soovitud nurga valimiseks
vajutage taasesituse ajal korduvalt
nuppu ANGLE.
•• [1:STEREO]: 1. heliraja stereoheli.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: 1. heliraja vasaku või
parema kanali monoheli.
•• [2:STEREO]: 2. heliraja stereoheli.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: 2. heliraja vasaku
või parema kanali monoheli.
Subtiitrisätete valimine
VIDEO CD esitamine PBCfunktsioonidega
Soovitud subtiitrikeele valimiseks
või subtiitrite väljalülitamiseks
vajutage taasesituse ajal korduvalt
nuppu SUBTITLE.
Keele/heli muutmine
Saate kasutada PBC (taasesituse
juhtimine) menüüd VIDEO CD
(VIDEO CD versioon 2.0 ja Super
VCD) interaktiivsete funktsioonide
nautimiseks.
1 PBC-funktsioonidega VIDEO CD
Soovitud helivormingu või režiimi
valimiseks vajutage taasesituse
ajal korduvalt nuppu AUDIO.
DVD VIDEO
Kui allikal on mitu helivormingut
või mitmekeelne heli, saate
helivormingu või keele valida.
esitamiseks vajutage nuppu .
Teleriekraanil kuvatakse PBC
menüü.
2 Hoidke all nuppu SHIFT, seejärel
valige numbrinuppudega
soovitud üksuse number ja
vajutage nuppu .
3 Jätkake taasesitust menüüs
kuvatud suuniste kohaselt.
24EE
Märkus
PBC taasesitus tühistatakse, kui Repeat
Play on aktiveeritud.
PBC taasesituse tühistamine
1 Vajutage nuppu  või  või
hoidke all nuppu SHIFT ja
vajutage numbrinuppe, et valida
lugu, kui taasesitus on seisatud.
2 Vajutage nuppu  või
.
PBC taasesitusse naasmine
Vajutage kaks korda nuppu ,
seejärel vajutage nuppu .
Mitme plaadi esituse jätkamine
Süsteem suudab salvestada kuni
kuue plaadi taasesituse jätkamise
punktid ja jätkab taasesitust, kui
sama plaadi uuesti sisestate. Kui
salvestate 7. plaadi taasesituse
jätkamise punkti, kustutatakse
esimese plaadi jätkamispunkt.
Selle funktsiooni aktiveerimiseks
seadke jaotises [SYSTEM SETUP]
suvand [MULTI-DISC RESUME]
olekusse [ON] (lk 31).
Märkus
Taasesitamiseks plaadi algusest vajutage
kaks korda nuppu  ja seejärel vajutage
nuppu .
Tavajärjestuses esitamine
(Normal Play)
Vajutage korduvalt nuppu PLAY
MODE, kui taasesitus on seisatud.
P
laadi esitamisel
•• [DISC]: esitab plaati.
•• [FOLDER]*: esitab plaadilt
määratud kaustast kõiki
esitatavaid faile.
* Ei saa valida AUDIO CD puhul.
 USB-seadme esitamisel
•• [ONE USB DEVICE]: esitab USBseadet.
•• [FOLDER]: esitab USB-seadmelt
määratud kaustast kõiki
esitatavaid faile.
Märkus
Plaadi/USB-seadme taasesitus
Taasesitus algab valitud loost.
Esitusrežiimi kasutamine
•• Kui funktsiooni Normal Play säte on
[DISC] või [ONE USB DEVICE], kustuvad
ekraanil sõnad „FLDR“ ja „SHUF“.
•• Kui funktsiooni Normal Play säte on
[FOLDER], süttib ekraanil sõna „FLDR“.
Esitamine juhuslikus
järjestuses (Shuffle Play)
Vajutage korduvalt nuppu PLAY
MODE, kui taasesitus on seisatud.
 Plaadi esitamisel
•• [DISC (SHUFFLE)]: esitab kõiki
plaadil olevaid helifaile juhuslikus
järjestuses.
25EE
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: esitab kõiki
plaadil määratud kaustas olevaid
helifaile juhuslikus järjestuses.
* Ei saa valida AUDIO CD puhul.
 USB-seadme esitamisel
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
esitab kõiki USB-seadmel olevaid
helifaile juhuslikus järjestuses.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: esitab kõiki
USB-seadmel määratud kaustas
olevaid helifaile juhuslikus
järjestuses.
Märkus
•• Kui funktsiooni Shuffle Play
säte on [DISC (SHUFFLE)] või
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)], süttib
ekraanil sõna „SHUF“.
•• Kui funktsiooni Shuffle Play säte on
[FOLDER (SHUFFLE)], süttivad ekraanil
sõnad „FLDR“ ja „SHUF“.
•• Funktsioon Shuffle Play ei toimi
videofailide puhul.
•• Shuffle Play tühistatakse, kui:
—— avate plaadisahtli;
—— kasutate funktsiooni Synchronized
Transfer;
—— muudate režiimi Media Mode.
•• Shuffle Play saab tühistada, kui valite
taasesitamiseks kausta või loo.
Korduv esitus (Repeat Play)
Vajutage korduvalt nuppu REPEAT.
Olenevalt plaadi või faili tüübist ei
pruugi kõik sätted saadaval olla.
•• [OFF]: ei taasesita korduvalt.
•• [ALL]: esitab korduvalt kõiki
lugusid või faile valitud
esitusrežiimis.
•• [DISC]: kordab kogu sisu (ainult
DVD VIDEO ja VIDEO CD puhul).
•• [TITLE]: kordab praegust pealkirja
(ainult DVD VIDEO puhul).
26EE
•• [CHAPTER]: kordab praegust
peatükki (ainult DVD VIDEO puhul).
•• [TRACK]: kordab praegust lugu.
•• [FILE]: kordab praegust videofaili.
Repeat Play tühistamine
Vajutage korduvalt nuppu REPEAT,
et valida suvand [OFF].
Märkus
•• Ekraanil süttib „
“, kui korduvesituse
(Repeat Play) säte on [ALL] või [DISC].
•• Ekraanil süttib „
“, kui korduvesituse
(Repeat Play) säte on [TITLE],
[CHAPTER], [TRACK] või [FILE].
•• PBC taasesituse ajal ei ole võimalik
funktsiooni Repeat Play koos VIDEO
CD-ga kasutada.
•• Olenevalt DVD VIDEO-st, ei saa
funktsiooni Repeat Play kasutada.
•• Kordusesitus tühistatakse, kui:
—— lülitate süsteemi välja (ainult DVD
VIDEO ja VIDEO CD puhul);
—— avate plaadisahtli;
—— muudate funktsiooni (ainult DVD
VIDEO ja VIDEO CD puhul);
—— kasutate funktsiooni Synchronized
Transfer;
—— muudate režiimi Media Mode.
Plaadi taasesituse
keelamine (Parental
Control)
Saate piirata DVD VIDEO taasesitust
vastavalt eelmääratud tasemele.
Stseene võidakse vahele jätta või
asendada teiste stseenidega.
1 Kui taasesitus on peatatud,
hoidke all nuppu SHIFT ja
vajutage nuppu SETUP.
2 Suvandi [SYSTEM SETUP]
valimiseks vajutage korduvalt
nuppu / ja seejärel .
3 Suvandi [PARENTAL CONTROL]
valimiseks vajutage korduvalt
nuppu / ja seejärel .
4Hoidke all nuppu SHIFT,
sisestage numbrinuppudega
neljakohaline parool ja vajutage
nuppu .
vajutage korduvalt nuppu /
ja seejärel .
6Geograafilise piirkonna
taasesituse piiranguks
valimiseks vajutage korduvalt
nuppu / ja seejärel .
Piirkond on valitud.
Kui valite suvandi [OTHERS],
sisestage soovitud geograafilise
piirkonna kood loendist „Vanemliku
järelevalve piirkonnakoodide loend”
(lk 68), hoides all nuppu SHIFT ja
vajutades numbrinuppe.
7 Suvandi [LEVEL] valimiseks
vajutage korduvalt nuppu /
ja seejärel .
1 Sisestage plaat ja vajutage
nuppu .
Teleriekraanil kuvatakse parooli
sisestamise kuva.
2 Hoidke all nuppu SHIFT, sisestage
numbrinuppudega neljakohaline
parool ja vajutage nuppu .
Süsteem käivitab taasesituse.
Kui unustate parooli
Eemaldage plaat ja korrake
toiminguid 1 kuni 3 jaotises „Plaadi
taasesituse keelamine (Parental
Control)“ (lk 26). Hoidke all nuppu
SHIFT, sisestage numbrinuppudega
parool „199703“ ja vajutage nuppu .
Järgige ekraanil kuvatud suuniseid ja
sisestage uus neljakohaline parool.
Seejärel sisestage plaat uuesti ja
vajutage nuppu .
Uus parool tuleb veel kord sisestada.
Plaadi/USB-seadme taasesitus
5 Suvandi [STANDARD] valimiseks
Plaadi esitamine, millele on
seadistatud vanemlik
järelevalve
Plaadi ja USB-seadme
teabe vaatamine
8Soovitud taseme valimiseks
vajutage korduvalt nuppu /
ja seejärel .
Mida madalam on väärtus, seda
rangem on piirang.
Vanemliku järelevalve
funktsiooni väljalülitamine
Teave teleriekraanil
Vajutage taasesituse ajal
korduvalt nuppu DISPLAY.
8. toimingus seadke suvand [LEVEL]
olekusse [OFF].
27EE
—loo/pealkirja/peatüki
—
esitusaeg /
järelejäänud aeg;
—stseeni
—
number;
—faili
— nimi, kausta nimi;
—pealkiri,
—
esitaja ja albumi teave.
Märkus
•• Olenevalt kasutatud märkidest ei
pruugita plaadi või loo nime kuvada.
 Taasesituse teave
Esitusaeg ja järelejäänud aeg
 Bitikiirus
 Meediumisisu tüüp
•• Heli- ja videofailide esitusaega ei
pruugita õigesti kuvada.
•• VBR-kodeeringuga (muutuva bitikiiruse
kodeeringuga) helifaili möödunud
esitusaega ei kuvata õigesti.
 Taasesituse olek
 Üksuse1)/loo/faili nimi2)
 Albumi1)/kausta nimi2)/
peatükk/registrinumber
 Esitaja nimi1)2)
Kuvatakse helifaili esitamisel.
1)
Kui helifailil on ID3-silt, kuvab süsteem
ID3-sildi teabest albumi nime /
pealkirja / esitaja nime. Süsteem
toetab ID3 versioone 1.0/1.1/2.2/2.3.
2) Kui nimi sisaldab märke, mida ei saa
kuvada, kuvatakse nende asemel „_”.
Märkus
•• Olenevalt esitatavast allikast
—— ei pruugita teatud teavet kuvada;
—— ei saa teatud märke kuvada.
•• Olenevalt esitusrežiimist võib kuvatav
teave erineda.
DVD VIDEO ja videofailide
helivormingu teabe kuvamine
Vajutage taasesituse ajal nuppu
AUDIO.
Teave ekraanil
Vajutage korduvalt nuppu
DISPLAY, kui süsteem on sisse
lülitatud.
Saate vaadata järgmist teavet:
28EE
Seadistusmenüü
kasutamine
Saate reguleerida elemente, näiteks
pilti ja heli.
Kuvatud üksused erinevad olenevalt
riigist või piirkonnast.
Märkus
Plaadile salvestatud taasesituse sätteid
eelistatakse seadistusmenüü sätetele.
Seega ei pruugi teatud seadistusmenüü
sätted toimida.
1 Kui taasesitus on funktsiooni
DVD/CD või USB kasutades
peatatud, hoidke all nuppu
SHIFT ja vajutage nuppu SETUP.
Teleriekraanil kuvatakse
seadistusmenüü.
2 Vajutage korduvalt nuppu
/ ,
et valida suvand
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] või
[HDMI SETUP] ja seejärel
vajutage .
3 Soovitud üksuse valimiseks
vajutage korduvalt nuppu /
ja seejärel .
4Soovitud sätte valimiseks
Teleriekraani
seadistamine –
[VIDEO SETUP]
vajutage korduvalt nuppu /
ja seejärel .
[TV TYPE]
Säte valitakse ja seadistus
lõpetatakse.
[16:9]: valige see, kui ühendate
laiekraanteleri või laiekraani
funktsiooniga teleri.
Menüüst väljumine
Keele seadmine –
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Määrab ekraanil kuvatava keele.
[4:3 LETTER BOX]: valige see, kui
ühendate 4:3 kuvasuhtega teleri,
millel pole laiekraani funktsiooni.
See säte kuvab laia pildi mustade
ribadega üleval ja all.
[MENU]
Määrab DVD menüü keele.
[AUDIO]
Vahetab heliraja keelt.
Kui valite funktsiooni [ORIGINAL],
valitakse plaadil eelistatuks
määratud keel.
[4:3 PAN SCAN]: valige see, kui
ühendate 4:3 kuvasuhtega teleri,
millel pole laiekraani funktsiooni.
See säte kuvab kärbitud äärtega
täispikkuses pildi üle terve ekraani.
Plaadi/USB-seadme taasesitus
Hoidke all nuppu SHIFT ja vajutage
nuppu SETUP.
[SUBTITLE]
Vahetab DVD VIDEO puhul
salvestatud subtiitrite keelt.
Kui valite funktsiooni
[AUDIO FOLLOW], muutub subtiitrite
keel heliraja jaoks valitud keele järgi.
Märkus
Kui valite suvandi [OTHERS] jaotises
[MENU], [AUDIO] ja [SUBTITLE], sisestage
numbrinuppudega keelekood jaotisest
„Keelekoodide loend“ (lk 67).
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: valige see, kui ühendate
laiekraani funktsiooniga teleri. 4:3
pilt kuvatakse ka laiekraaniga teleris
kuvasuhtega 16:9.
29EE
[NORMAL]: muudab pildi suurust,
et ekraani suurus sobiks esialgse
kuvasuhtega. See säte kuvab 4:3
kuvasuhtega pildi kuvamisel ekraani
vasakus ja paremas servas mustad
ribad.
[AUDIO DRC]
(Dünaamilise ulatuse tihendamine)
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
See on kasulik, kui tahate öösiti
vaikselt filme vaadata.
[OFF]: väljas.
[STANDARD]: dünaamilist ulatust
tihendatakse selle järgi, kuidas
helitehnik on selle määranud.
(V.a Ladina-Ameerika, Euroopa ja
Venemaa mudelid)
Määrab värvisüsteemi (PAL või NTSC).
[AUTO]: väljastab videosignaali
vastavalt plaadi värvisüsteemile.
Valige see säte, kui teie teler kasutab
DUAL-süsteemi.
[PAL]: muudab NTSC-plaadi
videosignaali ja väljastab seda PALsüsteemis.
[NTSC]: muudab PAL-plaadi
videosignaali ja väljastab seda
NTSC-süsteemis.
Üksikasju vt jaotisest „Värvisüsteemi
muutmine“ (lk 20).
[PAUSE MODE]
[AUTO]: pilte, sh dünaamiliselt
liikuvaid objekte, väljastatakse
virvenduseta. Tavaolukorras valige
see säte.
[FRAME]: pilti, sh objektid, mis ei
liigu dünaamiliselt, väljastatakse
kõrge eraldusvõimega.
30EE
elisuvandite seadmine –
H
[AUDIO SETUP]
[TRACK SELECTION]
Kui taasesitate mitme
helivorminguga (PCM, MPEG audio,
DTS või Dolby Digital) salvestatud
DVD VIDEO-t, eelistab see
funktsioon suurima kanaliarvuga
helirada.
[OFF]: pole eelistusi.
[AUTO]: määratud on eelistus.
[A/V SYNC]
(Ainult videofailid)
[OFF]: ei reguleeri.
[ON]: reguleerib pildi ja heli vahelist
viivitust, kui heli ning pilt pole
teleriekraanil sünkroonis.
[DOWNMIX]
Valib heliväljundi signaali
mitmekanalilise heli esitamiseks.
[NORMAL]: väljastab
mitmekanalilist heli kahekanalilise
stereosignaalina.
[DOLBY SURROUND]: väljastab
mitmekanalilist heli kahekanalilise
ruumilise signaalina.
Süsteemi seadistamine –
[SYSTEM SETUP]
DMI suvandite
H
seadmine – [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Ekraanisäästja aitab vältida
kuvaseadme kahjustamist
(varikujutiste teket). Ekraanisäästjast
väljumiseks vajutage nuppu  +/–.
[ON]: kui te ei kasuta süsteemi
umbes 15 minuti jooksul, kuvatakse
ekraanisäästja pilt.
[OFF]: lülitab funktsiooni välja.
Ekraanisäästja pilti ei kuvata.
Valib teleri väljunderaldusvõime,
kui teler on ühendatud HDMI-kaabli
kaudu.
[AUTO(1920×1080p)]: väljastab
videosignaale teleri eraldusvõime
põhjal.
[1920 × 1080i]/[1280 × 720p]/
[720 × 480p]1)/[720 × 480/576p]2):
väljastab videosignaale valitud
eraldusvõime sätte põhjal.
[BACKGROUND]
Valib teleriekraani taustavärvi või
sellel kuvatava pildi.
[JACKET PICTURE]: taustal
kuvatakse plaadile salvestatud
kaanepilt (liikumatu pilt).
[GRAPHICS]: taustal kuvatakse
süsteemi salvestatud eelhäälestatud
pilt.
[BLUE]: taustavärv on sinine.
[BLACK]: taustavärv on must.
[PARENTAL CONTROL]
Määrab taasesituse piirangud.
Üksikasju vt jaotisest „Plaadi
taasesituse keelamine (Parental
Control)“ (lk 26).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: salvestab kuni kuue plaadi
taasesituse jätkamise punktid mällu.
[OFF]: taasesitus algab taasesituse
jätkamise punktist ainult seadmes
oleva plaadi puhul.
[RESET]
Taastab seadistusmenüü sätete
vaikeväärtused. Üksikasju vt jaotisest
„Seadistusmenüü sätete lähtestamine
vaikeväärtustele“ (lk 61).
1)
2)
Ainult Ladina-Ameerika mudelid.
Muud mudelid.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: väljastab YCBCRvideosignaale.
[RGB]: väljastab RGB-videosignaale.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: väljastab algvormingus
helisignaale pesast HDMI OUT (TV)
ARC.
[PCM]: väljastab kahekanalilise
lineaarse PCM-i signaale pesast
HDMI OUT (TV) ARC.
Plaadi/USB-seadme taasesitus
[SCREEN SAVER]
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: funktsioon Control for HDMI
on lubatud. Saate HDMI-kaabli
kaudu ühendatud süsteemi ja telerit
vastastikku juhtida.
[OFF]: väljas.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Seadistage see funktsioon, kui
süsteem on ühendatud teleri
pesaga HDMI IN, mis ühildub
helitagastuskanaliga. See funktsioon
on saadaval juhul, kui seate funktsiooni
[CONTROL FOR HDMI] olekusse [ON].
[ON]: saate kuulata teleriheli süsteemi
kõlaritest.
[OFF]: väljas.
31EE
[STANDBY LINKED TO TV]
See funktsioon on saadaval
juhul, kui seate funktsiooni
[CONTROL FOR HDMI] olekusse [ON].
[AUTO]: teleri väljalülitamisel
lülitub süsteem automaatselt välja
järgmistes olukordades:
—video
—
esitamine funktsiooniga
DVD/CD või USB;
—heli
— taasesituse seiskamine
funktsiooni DVD/CD või USB
kasutades;
—funktsiooni
—
TV valimine.
[ON]: süsteem lülitub teleri
väljalülitamisel automaatselt välja
olenemata funktsioonist.
[OFF]: süsteem ei lülitu teleri
väljalülitamisel välja.
USB-seadmesse
edastamine
Enne USB-seadme
kasutamist
Ühilduvate USB-seadmete
väljaselgitamiseks vt jaotist
„Ühilduvate seadmete veebisaidid“
(lk 11).
(Selle süsteemiga saate kasutada
iPhone'i või iPodi vaid BLUETOOTHühenduse kaudu.)
Muusika edastamine
Saate edastada muusikat plaadilt
(ainult AUDIO CD või MP3-plaat)
porti
(USB) ühendatud USBseadmesse.
Süsteemi edastatavate failide
helivorming on MP3.
Märkus
•• Ärge eemaldage USB-seadet
edastamis- või kustutamistoimingute
ajal. See võib rikkuda USB-seadmes
olevad andmed või kahjustada USBseadet ennast.
•• MP3-faile edastatakse sama
bitikiirusega kui algseid faile.
•• AUDIO CD-lt edastamisel saate valida
enne edastamist bitikiiruse.
•• Edastamis- ja kustutamistoimingud
on USB-seadme puhul keelatud, kui
plaadisahtel on lahti.
Märkus autoriõigusega kaitstud sisu
kohta
Edastatud muusikat tohib kasutada
ainult isiklikel eesmärkidel. Muusika
kasutamiseks muudel eesmärkidel on
vaja autoriõiguse omanike luba.
32EE
Bitikiiruse valimine
Saate valida suurema bitikiiruse
muusika edastamiseks parema
kvaliteediga.
1 Vajutage nuppu OPTIONS.
2 Suvandi BIT RATE valimiseks
vajutage korduvalt nuppu / ja
seejärel .
3 Soovitud bitikiiruse valimiseks
vajutage korduvalt nuppu / ja
seejärel .
•• 128 KBPS: kodeeritud MP3-failidel
Muusika edastamine plaadilt
Saate edastada porti
(USB)
ühendatud USB-seadmesse
muusikat, toimides järgmiselt.
•• Synchronized Transfer: kõik lood
või MP3-failid edastatakse plaadilt
USB-seadmesse.
•• REC1 Transfer: taasesituse ajal
edastatakse üks lugu või MP3-fail.
1 Ühendage edastatava sisuga
USB-seade seadme porti
(USB).
Märkus
Kui USB-seadet ei saa sisestada
porti (USB), võite kasutada
ühendamiseks USB-adapterit (ei kuulu
komplekti).
2 Suvandi DVD/CD valimiseks
vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION ja seejärel sisestage
plaat.
Synchronized Transfer
Kui süsteem alustab automaatselt
taasesitust, vajutage taasesituse
peatamiseks kaks korda nuppu .
Kui taasesitus on peatatud, vajutage
soovitud esitusrežiimi valimiseks
korduvalt nuppu PLAY MODE.
Märkus
Kui alustate edastamist režiimis
Shuffle Play või Repeat Play, muutub
valitud esitusrežiimiks automaatselt
Normal Play.
REC1 Transfer
Valige edastatav lugu või MP3-fail ja
alustage taasesitust.
4Vajutage nuppu REC TO USB.
Ekraanil kuvatakse teade „PUSH
ENTER“.
5 Vajutage nuppu
.
Algab edastamine ja ekraanil
kuvatakse teade „DO NOT REMOVE“.
Ärge eemaldage USB-seadet enne,
kui edastamine on lõppenud.
Kui edastamine on lõppenud,
toimib süsteem järgmiselt.
USB-seadmesse edastamine
on väiksem maht ja madalam
helikvaliteet.
•• 256 KBPS: kodeeritud MP3-failidel
on suurem maht, kuid kõrgem
helikvaliteet.
Suvandite menüüst väljumiseks
vajutage nuppu OPTIONS.
3 Valmistage heliallikas ette.
Synchronized Transfer
Plaat seiskub automaatselt.
REC1 Transfer
Plaat jätkab esitamist järgmisest
loost või failist.
Edastuse seiskamine
Vajutage nuppu .
Märkused edastamise kohta
•• MP3-faile, mis on vorminguga UDF
(Universal Disk Format) plaadil, ei saa
USB-seadmesse edastada.
•• Edastamise ajal ei väljastata heli.
•• CD-TEXT-teavet ei edastata loodud
MP3-failidele.
33EE
•• Edastamine lõpeb automaatselt, kui:
—— USB-seadme mälu saab edastamise
ajal täis;
—— USB-seadmes olevate helifailide
või kaustade arv jõuab piirini, mida
süsteem suudab tuvastada.
•• Kui USB-seadmes on juba sama nimega
kaust või fail kui see, mida soovite
edastada, lisatakse kausta või faili
nimele järjekorranumber, nii et esialgset
kausta/faili ei kirjutata üle.
•• Edastamise ajal ei saa teha järgmisi
toiminguid:
—— plaati väljutada;
—— valida teist lugu või faili;
—— peatada taasesitust või otsida loost
või failist kindlat kohta;
—— funktsiooni muuta.
•• Muusika edastamisel WALKMAN®-isse,
kasutades funktsiooni Media Manager
for WALKMAN, kasutage edastamiseks
kindlasti MP3-vormingut.
•• WALKMAN®-i ühendamisel süsteemiga
looge ühendus kindlasti pärast
seda, kui WALKMAN®-i ekraanilt
on teade „Creating Library“ või
„Creating Database“ kadunud.
Kaustade ja failide loomise
reeglid
Maksimaalne loodavate
MP3-failide arv
•• 298 kausta
•• 650 faili kaustas
•• 650 faili kaustas REC1-CD või
REC1-MP3
Arvud võivad olenevalt failide või
kaustade konfiguratsioonist erineda.
USB-seadmesse edastamisel
luuakse otse kausta ROOT alla
alamkaust MUSIC. Kaustad ja failid
luuakse kausta MUSIC vastavalt
edastusviisile ja allikale järgmiselt.
34EE
Synchronized Transfer
 Kõigi lugude edastamisel
AUDIO CD-lt
Kausta nimi: „CDDA0001“*
Faili nimi: „TRACK001“*
 MP3-failide edastamisel plaadilt
Kausta nimi: sama mis allika puhul
Faili nimi: sama mis allika puhul
REC1 Transfer
 Ühe loo edastamisel
AUDIO CD-lt
Kausta nimi: „REC1-CD“
Faili nimi: „TRACK001“*
 MP3-failide edastamisel plaadilt
Kausta nimi: „REC1-MP3“
Faili nimi: sama mis allika puhul
* Seejärel määratakse kausta- ja
failinumbrid seeriana.
Helifailide või kaustade
kustutamine USB-seadmest
1 Suvandi USB valimiseks
vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION.
2 Suvandi [MUSIC] valimiseks
vajutage korduvalt nuppu
MEDIA MODE.
3 Vajutage nuppu OPTIONS, kui
plaadi taasesitus on seisatud.
4Suvandi ERASE valimiseks
vajutage korduvalt nuppu /
ja seejärel .
Teleriekraanil kuvatakse
kaustaloend.
5 Kausta valimiseks vajutage
korduvalt nuppu / ja
seejärel .
Teleriekraanil kuvatakse faililoend.
6Helifaili valimiseks, mille soovite
kustutada, vajutage korduvalt
nuppu / ja seejärel .
Kui soovite kustutada kõik kaustas
olevad helifailid, valige loendist
[ALL TRACKS].
Ekraanil kuvatakse „FOLDER ERASE“
või „TRACK ERASE“ ja „PUSH ENTER“.
Kustutamistoimingute
tühistamiseks vajutage nuppu .
7 Vajutage nuppu
.
Märkus
•• Saate kustutada ainult toetatud
helifaile, MP4-vormingus faile ja 3GPvormingus faile.
•• Helifaile ega kaustu ei saa kustutada,
kui valitud on režiim Shuffle
Play. Määrake enne kustutamist
esitusrežiimiks Normal Play.
•• Kustutamistoiming on keelatud, kui
plaadisahtel on lahti.
Raadio kuulamine
1 Suvandi TUNER FM valimiseks
vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION.
2 Häälestage jaamale.
Automaatne skannimine
Hoidke all nuppu TUNING+/–, kuni
sagedus hakkab ekraanil muutuma.
Skannimine peatub automaatselt,
kui on mingile jaamale häälestatud.
Ekraanil süttib teade „ST“ (ainult
FM-stereoprogrammide puhul).
Kui skannimine ei peatu, vajutage
skannimise peatamiseks nuppu .
Seejärel otsige jaama käsitsi
(järgige alltoodud suuniseid).
Tuuner
Ekraanil kuvatakse teade „COMPLETE“.
Suvandite menüüst väljumiseks
vajutage nuppu OPTIONS.
Tuuner
Käsitsi häälestamine
Soovitud jaamale häälestamiseks
vajutage korduvalt nuppu TUNING+/–.
Märkus
Kui häälestate FM-jaamale, mis pakub
RDS-teenuseid, edastatakse ka teavet,
nagu teenuse nimi või jaama nimi. RDSteabe vaatamiseks vajutage korduvalt
nuppu DISPLAY.
Vihje
Kehva signaaliga FM-stereojaama
staatilise müra vähendamiseks vajutage
korduvalt nuppu FM MODE, kuni „ST”
kustub ekraanilt. Stereoefekt kaob, aga
vastuvõtt paraneb.
35EE
Raadiojaamade
eelhäälestamine
Saate salvestada lemmikjaamadena
kuni 20 FM-jaama.
1 Häälestage soovitud jaamale.
2 Vajutage nuppu DVD/TUNER
MENU.
3 Soovitud eelhäälestusnumbri
valimiseks vajutage korduvalt
nuppu / ja seejärel .
Ekraanile ilmub teade „COMPLETE“
ja jaam on salvestatud.
Kui valitud eelhäälestuse numbrile
on juba määratud mõni teine
raadiojaam, asendatakse see
uuega.
Eelhäälestatud jaama kuulamine
Vajutage korduvalt nuppu
PRESET+/–, et valida soovitud
eelhäälestuse number.
Teine võimalus on hoida all nuppu
SHIFT, vajutada numbrinuppe ja
seejärel nuppu .
36EE
BLUETOOTH-ühendus
Teave juhtmeta
Bluetooth-tehnoloogia
kohta
Juhtmeta Bluetooth-tehnoloogia on
juhtmeta lühiulatuslik tehnoloogia,
mis võimaldab juhtmeta
andmesidet digitaalseadmete vahel.
Toetatud Bluetoothi versioon,
profiilid ja kodekid
Üksikasju vt jaotisest „Bluetooth“
(lk 65).
Ühilduvad Bluetooth-seadmed
Üksikasju vt jaotisest „Ühilduvate
seadmete veebisaidid“ (lk 11).
Teave Bluetoothi näidiku kohta
Seadme Bluetoothi näidik põleb või
vilgub siniselt, tähistades Bluetoothi
olekut.
Süsteemi olek
Näidiku olek
Bluetoothi
ooterežiim
Bluetoothi kaudu
sidumine
Bluetoothühendus on
loodud
Vilgub aeglaselt
Vilgub kiiresti
Põleb
Süsteemi sidumine
Bluetooth-seadmega
Sidumine on toiming, mille käigus
Bluetooth-seadmed registreerivad
teineteist enne ühenduse loomist.
Kui seadmed on seotud, ei pea neid
enam uuesti siduma.
1 Asetage Bluetooth-seade
seadmest kuni 1 m kaugusele.
2 Vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION, et valida
BLUETOOTH.
Ekraanil kuvatakse teade
„BLUETOOTH“.
sidumisteavet (näiteks kui kasutate
Bluetooth-funktsiooni pärast ostmist
esimest korda), vilgub ekraanil
teade „PAIRING“ ja süsteem siseneb
sidumisrežiimi. Jätkake 4. sammuga.
•• BLUETOOTH-seadme ühenduse
katkestamiseks vajutage seadmel
nuppu BLUETOOTH ajal, kui
süsteem on BLUETOOTH-seadmega
ühendatud.
3 Hoidke seadme nuppu
PAIRING vähemalt 2 sekundit all.
Ekraanil vilgub teade „PAIRING“.
4Aktiveerige BLUETOOTHseadmes BLUETOOTHfunktsioon ja sooritage
sidumine.
Lisateavet leiate Bluetooth-seadme
kasutusjuhendist.
kuval üksus MHC-M20D.
Tehke seda 5 minuti jooksul, muidu
sidumine tühistatakse. Sellisel juhul
korrake toimingut alates 3. sammust.
Märkus
Kui Bluetooth-seade nõuab parooli,
sisestage „0000“. Pääsukoodi
võidakse nimetada sõnaga
„Passcode“, „PIN code“, „PIN number“
või „Password“.
6Looge ühendus Bluetoothseadmega.
Kui sidumine on lõppenud ja
Bluetooth-ühendus loodud,
kuvatakse ekraanil Bluetoothseadme nimi.
Olenevalt Bluetooth-seadmest
võidakse luua ühendus pärast
sidumise lõppemist automaatselt.
Bluetooth-seadme aadressi
vaatamiseks vajutage korduvalt
nuppu DISPLAY.
Märkus
•• Saate siduda kuni 8 BLUETOOTH-
seadet. Pärast 9. BLUETOOTH-seadme
sidumist kustutatakse vanim seotud
seade automaatselt.
•• Kui soovite siduda veel ühe Bluetoothseadme, korrake samme 1 kuni 6.
BLUETOOTH-ühendus
Vihje
•• Kui süsteemis ei ole salvestatud
5 Valige BLUETOOTH-seadme
Sidumise tühistamine
Hoidke seadme nuppu PAIRING
vähemalt 2 sekundit all, kuni ekraanil
kuvatakse „BT AUDIO”.
Sidumisteabe kustutamine
Kogu sidumisteabe saab kustutada
süsteemi lähtestamisega. Vt jaotist
„Süsteemi lähtestamine” (lk 60).
37EE
Märkus
Pärast süsteemi lähtestamist ei pruugi
olla võimalik teie iPhone’i/iPodiga
ühendust luua. Sellisel juhul kustutage
oma iPhone’ist/iPodist süsteemi
sidumisteave ja siduge uuesti.
Muusika kuulamine
Bluetooth-seadmest
Saate kuulata muusikat BLUETOOTHseadmes ja juhtida taasesitust
seadmel või kaugjuhtimispuldil
olevate nuppudega.
Enne muusika esitamist kontrollige
järgmist.
—Bluetooth-seadme
—
Bluetoothfunktsioon on sisse lülitatud.
—Sidumine
—
on lõppenud (lk 37).
Kui süsteem ja Bluetooth-seade
on ühendatud, saate kasutada
taasesituse juhtimiseks nuppe
, , , / ja /.
1 Vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION, et valida BLUETOOTH.
Ekraanil kuvatakse teade
„BLUETOOTH“.
2 Looge ühendus Bluetoothseadmega.
Vajutage seadmel nuppu
BLUETOOTH, et luua ühendus
viimati ühendatud BLUETOOTHseadmega.
Looge Bluetooth-ühendus
Bluetooth-seadmest, kui seade pole
ühendatud.
Kui ühendus on loodud, kuvatakse
ekraanil Bluetooth-seadme nimi.
38EE
3 Vajutage nuppu , et alustada
taasesitust.
Olenevalt Bluetooth-seadmest
——vajaduse korral vajutage nuppu
 kaks korda.
——peate võib-olla käivitama
heliallika esitamise Bluetoothseadmest.
4Reguleerige helitugevust.
Reguleerige esmalt Bluetoothseadme helitugevust. Kui heli on
ikka liiga vaikne, reguleerige
süsteemi helitugevust.
Märkus
Kui süsteem ei ole ühendatud ühegi
BLUETOOTH-seadmega, loob süsteem
automaatselt ühenduse viimati ühendatud
BLUETOOTH-seadmega, kui vajutate
seadmel nuppu BLUETOOTH või .
Bluetooth-ühenduse
katkestamine
Vajutage seadmel nuppu
BLUETOOTH. Ekraanile ilmub teade
„BT AUDIO“.
Olenevalt Bluetooth-seadmest
võidakse Bluetooth-ühendus
katkestada taasesituse peatamisel
automaatselt.
Süsteemi ühendamine
mitme BLUETOOTHseadmega (mitme
seadme ühendus)
Süsteemiga saab A2DP-/AVRCPühenduse kaudu korraga ühendada
kuni kolm BLUETOOTH-seadet.
Enne järgmise BLUETOOTH-seadme
sidumist veenduge, et süsteemi
BLUETOOTH-funktsioon oleks sisse
lülitatud ja eelmine BLUETOOTHseade oleks süsteemiga ühendatud.
Teise või kolmanda seadme
sidumine
Kõigi BLUETOOTH-seadmete
lahtiühendamine mitme
seadmega ühendusest
Vajutage seadmel nuppu
BLUETOOTH.
Ekraanile ilmub teade „BT AUDIO“.
Korrake etappe 1 kuni 6 jaotises
„Süsteemi sidumine Bluetoothseadmega” (lk 37).
Bluetoothi helikodekite
seadistamine
Taasesitusallika vahetamine
Saate lubada Bluetooth-seadmest
AAC-, LDAC- või SBC-kodeki
vastuvõtu. AAC/LDAC saab valida
ainult siis, kui Bluetooth-seade
toetab kodekit AAC/LDAC.
Käivitage taasesitus teises
ühendatud BLUETOOTH-seadmes,
kui praegune seade esitab muusikat.
Süsteem väljastab heli uusimast
seadmest.
•• Toimingud võivad olenevalt
BLUETOOTH-seadmest erineda.
BLUETOOTH-seadet ei pruugita
olenevalt seadmete kombinatsioonist
ühendada. Lisateavet leiate seadme
kasutusjuhendist.
•• Kui proovite ühendada neljandat
BLUETOOTH-seadet, katkestatakse
vanima taasesitusseadme ühendus.
•• Olenevalt BLUETOOTH-seadmest ei
pruugi olla võimalik korraga kolme
BLUETOOTH-seadet ühendada.
•• Te ei saa funktsiooni Wireless Party
Chain kasutades mitme seadme
ühendust luua.
BLUETOOTH-seadme
lahtiühendamine mitme
seadmega ühendusest
Katkestage BLUETOOTH-ühendus
BLUETOOTH-seadmes, mida soovite
lahti ühendada.
1 Vajutage nuppu OPTIONS.
2 Suvandi BT CODEC valimiseks
vajutage korduvalt nuppu /
ja seejärel .
3 Sätte valimiseks vajutage
korduvalt nuppu / ja
seejärel .
•• AUTO: lubab vastuvõtu AAC- või
LDAC-kodeki vormingus.
BLUETOOTH-ühendus
Märkus
•• SBC: lubab vastuvõtu SBC-kodeki
vormingus.
Suvandite menüüst väljumiseks
vajutage nuppu OPTIONS.
Märkus
•• Kui AAC või LDAC on valitud, saate
nautida kvaliteetset heli. Kui te ei kuule
oma seadmest AAC- või LDAC-heli või
heli on katkendlik, valige suvand SBC.
•• Kui muudate seda sätet ajal, mil
süsteem on ühendatud Bluetoothseadmega, katkestatakse Bluetoothseadme ühendus. Bluetooth-seadmega
ühendamiseks looge uuesti Bluetoothühendus.
39EE
Vihje
LDAC on Sony väljatöötatud
helikodeerimise tehnoloogia,
mis võimaldab edastada suure
eraldusvõimega helisisu ka Bluetoothühendust kasutades. Erinevalt
teistest BLUETOOTHiga ühilduvatest
kodeerimistehnoloogiatest, nagu SBC,
toimib see kõrge eraldusvõimega
helisisu1) allateisenduseta ja võimaldab
edastada juhtmeta BLUETOOTHvõrgu kaudu teistest tehnoloogiatest
ligikaudu kolm korda rohkem erakordse
helikvaliteediga andmeid2), kasutades
tõhusat kodeerimist ja optimeeritud
tihendamist.
1)
2)
Välja arvatud DSD-vormingus sisu.
Võrreldes SBC-ga (alamriba
kodeerimisega), kui bitikiiruseks on
valitud 990 kbit/s (96/48 kHz) või
909 kbit/s (88,2/44,1 kHz).
Bluetoothi ooterežiimi
seadistamine
Bluetoothi ooterežiim võimaldab
süsteemi automaatselt sisse
lülitada, kui loote Bluetoothseadmest Bluetooth-ühenduse.
1 Vajutage nuppu OPTIONS.
2 Suvandi BT STBY valimiseks
vajutage korduvalt nuppu /
ja seejärel .
3 Sätte valimiseks vajutage
korduvalt nuppu / ja
seejärel .
•• ON: süsteem lülitub automaatselt
sisse, isegi kui süsteem on
ooterežiimis.
•• OFF: lülitab funktsiooni välja.
Suvandite menüüst väljumiseks
vajutage nuppu OPTIONS.
40EE
Bluetooth-signaali
sisse- või
väljalülitamine
Kui süsteemi Bluetooth-signaal
on sisse lülitatud, saate seotud
Bluetooth-seadmest süsteemiga
kõigi funktsioonide korral ühenduse
luua. Bluetooth-signaal on vaikimisi
sisse lülitatud.
Hoidke seadmel nuppu VOCAL
FADER ja + umbes 3 sekundit all.
Ekraanile ilmub teade „BT ON“ või „BT
OFF“.
Märkus
•• Kui Bluetooth-signaal on välja lülitatud,
ei saa teha järgmisi toiminguid:
—— Bluetooth-seadmega sidumine ja/
või ühendamine;
—— rakenduse Sony | Music Center
kasutamine;
—— Bluetoothi helikodekite muutmine.
•• Kui BLUETOOTHi ooterežiim on sisse
lülitatud, lülitatakse BLUETOOTHsignaal automaatselt sisse.
Süsteemi juhtimine
nutitelefoni või
tahvelarvutiga
(Sony | Music
Center)
BLUETOOTH-ühenduse kaudu
(lk 37).
4Käivitage Sony | Music Center
ja järgige ekraanil kuvatavaid
suuniseid.
Märkus
•• Soovitame kasutada rakenduse Sony |
Music Center uusimat versiooni.
•• Kui rakendus Sony | Music Center ei
tööta õigesti, vajutage seadmel nuppu
BLUETOOTH, et katkestada BLUETOOTHühendus, seejärel looge BLUETOOTHühendus uuesti, et see toimiks õigesti.
•• Rakenduse Sony | Music Center
kaudu kasutatavad toimingud võivad
olenevalt heliseadmetest erineda.
•• Lisateavet rakenduse Sony | Music
Center kohta vt veebiaadressilt
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Rakenduse Sony | Music Center tehnilisi
andmeid ja kujundust võidakse muuta
ilma etteteatamiseta.
BLUETOOTH-ühendus
Sony | Music Center on spetsiaalne
rakendus sellega ühilduvate Sony
toodetud heliseadmete juhtimiseks
nutitelefoni või tahvelarvuti abil.
Otsige Google Plays või App Store'is
rakendust Sony | Music Center
ja laadige see nutitelefoni või
tahvelarvutiga alla.
Sony | Music Center võimaldab teha
järgmist:
—süsteemi
—
funktsiooni muutmine,
plaadi/USB-seadme taasesituse
juhtimine ja FM-jaamale
häälestamine;
—plaadil/USB-seadmes
—
oleva
muusikasisu sirvimine;
—plaadi/USB-seadme
—
teabe, nagu
esitusaeg ja pealkiri, kuvamine;
—helitugevuse
—
reguleerimine ja
helisätete muutmine;
——mitme süsteemi juhtimine
funktsiooniga Wireless Party Chain.
3 Ühendage süsteem ja seade
1 Otsige rakendust Sony | Music
Center või skannige
kahemõõtmeline kood allpool.
2 Laadige rakendus Sony | Music
Center oma seadmesse.
41EE
Pöörased peod
rakendusega
Fiestable
Saate juhtida Sony koduse
helisüsteemi peofunktsioone
vaistliku ja laheda kasutajaliidesega,
kasutades rakendust Fiestable.
Fiestable võimaldab teil juhtida
selliseid funktsioone nagu DJ Effect
ja Karaoke. Lisaks saate nautida
funktsiooni Motion Control, mis
võimaldab juhtida selle süsteemi
teatud funktsioone BLUETOOTHseadet erinevates suundades
raputades.
Fiestable on rakenduse Sony |
Music Center pistikrakendus.
1 Otsige rakendust Sony | Music
Center ja laadige see oma
seadmesse (lk 41).
2 Otsige oma seadmes Google
Playst või App Store'ist
rakendust Fiestable ja laadige
see alla.
Süsteem sisaldab ainulaadset
funktsiooni, mis salvestab
automaatselt teie süsteemi kasutuse.
Süsteem määrab teile kasutuse
põhjal erinevaid Party People'i
reitinguid vastavalt teie poolt
eelmääratud kriteeriumitele. Mida
sagedamini te süsteemi kasutate,
seda kõrgema reitingu saavutate.
Kui olete saavutanud teatud Party
People'i reitingu, saate jagada oma
saavutust sotsiaalmeedia kaudu.
Lisaks tasustab süsteem teie
saavutusi lisafunktsioonidega.
Märkus
Selle funktsiooni kasutamiseks veenduge,
et rakendus Sony | Music Center (lk 41)
ja Fiestable (lk 42) oleksid juba teie
seadmesse installitud.
3 Ühendage süsteem ja seade
1 Ühendage süsteem ja seade
4Käivitage Sony | Music Center ja
2 Käivitage Sony | Music Center ja
BLUETOOTH-ühenduse kaudu
(lk 37).
puudutage ikooni Fiestable.
Märkus
Lisateavet rakenduse Sony | Music Center
kohta vt veebiaadressilt
http://info.vssupport.sony.net/help/
42EE
Party People'i reitingu
saavutamine ja
jagamine ning
lisafunktsioonide
saamine Party Kingiga
BLUETOOTH-ühenduse kaudu
(lk 37).
puudutage ikooni Fiestable.
Saate vaadata oma praegust
reitingut, lisafunktsioone ning uurida,
kuidas saada järgmist reitingut.
Heli reguleerimine
Heli reguleerimine
Toiming
Tehke järgmist
Bassiheli
võimendamine ja
võimsama heli
väljastamine
(MEGA BASS)
Vajutage korduvalt
nuppu MEGA BASS,
et valida suvand
„BASS ON”.
Tühistamiseks
vajutage korduvalt
nuppu MEGA BASS,
et valida suvand
„BASS OFF”.
Helivälja valimine Soovitud helivälja
valimiseks vajutage
korduvalt nuppu
SOUND FIELD +/–
(või seadmel nuppu
SOUND FIELD).
Tühistamiseks
vajutage korduvalt
nuppu SOUND
FIELD +/–
(või seadmel nuppu
SOUND FIELD), et
valida suvand FLAT.
Jalgpallimatši ülekannet vaadates
on tunne, nagu viibiksite staadionil.
Režiimi Virtual Football saab valida
ainult siis, kui funktsioonid AUDIO IN
ja TV on aktiivsed.
Vajutage seadmel korduvalt
nuppu FOOTBALL, kui vaatate
jalgpallimatši.
•• ON NARRATION: saate nautida
intensiivsemate staadionihüüete
saatel kaasakiskuvat jalgpalliareenil
viibimise tunnet.
•• OFF NARRATION: saate nautida
kaasakiskuvamat jalgpalliareenil
viibimise tunnet, minimeerides
kommentaatorite valjust ja
intensiivistades samal ajal publiku
hüüdeid.
Virtuaalse jalgpallirežiimi
tühistamine
Vajutage korduvalt nuppu SOUND
FIELD +/– (või seadmel nuppu
SOUND FIELD), et valida suvand
FLAT.
Heli reguleerimine
Peosaali heliefekti Vajutage seadmel
reprodutseerimine nuppu FIESTA. Teine
(Fiesta)
võimalus on
vajutada korduvalt
nuppu SOUND
FIELD +/–
(või seadme nuppu
SOUND FIELD), et
valida suvand
FIESTA.
Tühistamiseks
vajutage uuesti
nuppu FIESTA.
Režiimi Virtual Football
valimine
Märkus
•• Jalgpalliülekande vaatamiseks
soovitame valida virtuaalse
jalgpallirežiimi.
•• Kui valitud on suvand OFF NARRATION
ja kuulete ebaloomulikke helisid,
on soovitatav valida suvand ON
NARRATION.
•• See funktsioon ei toeta monoheli.
43EE
Oma heliefekti loomine
Saate suurendada või vähendada
konkreetsete sagedusribade
tasemeid ning salvestada sätted
mällu valikuna CUSTOM EQ.
1 Vajutage nuppu OPTIONS.
2 Suvandi CUSTOM EQ valimiseks
vajutage korduvalt nuppu /
ja seejärel .
3 Vajutage ekvalaiseri taseme
või ruumiheli seadistuse
muutmiseks korduvalt nuppu
/ ja seejärel vajutage
nuppu .
4Korrake 3. sammu teiste
sagedusribade ja ruumilise
efekti taseme reguleerimiseks.
Suvandite menüüst väljumiseks
vajutage nuppu OPTIONS.
Kohandatud ekvalaiseri sätte
valimine
Vajutage korduvalt nuppu SOUND
FIELD +/– (või seadmel nuppu
SOUND FIELD), et valida suvand
CUSTOM EQ.
Peoõhustiku loomine
(DJ Effect)
Kasutage selle toimingu jaoks
seadmel olevaid nuppe.
1 Vajutage efektide valimiseks
järgmisi nuppe.
•• FLANGER: loob sügava ja kõlava
reaktiivmootori möiret
meenutava heliefekti.
44EE
•• ISOLATOR: eraldab kindla
sagedusvahemiku, reguleerides
muid sagedusribasid. Näiteks
võite laulja häält esile tõsta.
•• SAMPLER: pakub mitmesuguseid
erilisi heliefekte.
2 Muutke heliefekti.
Suvandite FLANGER ja ISOLATOR
puhul tehke järgmist.
Efekti taseme reguleerimiseks keerake
nuppu VOLUME/DJ CONTROL.
Suvandi SAMPLER puhul tehke
järgmist.
Soovitud samplerirežiimi valimiseks
vajutage korduvalt nuppu
SAMPLER, seejärel vajutage
sampleriheli väljastamiseks nuppu
S1, S2, S3 või S4.
Muu sampleriheli pidevaks
väljastamiseks keerake nuppu
VOLUME/DJ CONTROL.
Sampleri helitaseme
reguleerimine
1 Vajutage kaugjuhtimispuldil
nuppu OPTIONS.
2 Vajutage kaugjuhtimispuldil
korduvalt nuppu / , et valida
suvand SAMPLER, seejärel
vajutage nuppu .
3 Vajutage kaugjuhtimispuldil
korduvalt nuppu / , et
reguleerida sampleri helitaset,
seejärel vajutage nuppu .
Suvandite menüüst väljumiseks
vajutage nuppu OPTIONS.
Efekti väljalülitamine
•• Vajutage nuppu DJ OFF.
•• Vajutage valitud efekti nuppu
uuesti (ainult suvandite FLANGER
ja ISOLATOR puhul).
Märkus
•• DJ Effect lülitub automaatselt välja, kui:
—— lülitate süsteemi välja;
—— muudate funktsiooni;
—— muudate heliefekti;
—— kasutate efekti Vocal Fader;
—— kasutate Voice Changerit;
—— muudate helistikku (Key Control);
—— vajutate seadmel nuppu DJ OFF.
•• Kui aktiveerite funktsiooni DJ Effect
edastamise ajal, ei edastata heliefekti
USB-seadmesse.
•• Kui funktsioon DJ Effect on aktiveeritud,
ei saa helitugevuse reguleerimiseks
kasutada seadme nuppu VOLUME/
DJ CONTROL.
Helitugevuse reguleerimiseks vajutage
kaugjuhtimispuldi nuppu  +/–.
Heli reguleerimine
45EE
Muud toimingud
Funktsiooni Control for
HDMI kasutamine
Funktsiooniga Control for HDMI*
ühilduva teleri ühendamisel
HDMI-kaabli (kiire HDMI-kaabel
Ethernetiga, ei kuulu komplekti)
kaudu saate seadet hõlpsasti teleri
kaugjuhtimispuldiga juhtida.
Funktsiooniga Control for HDMI
saate kasutada järgmisi funktsioone.
•• Funktsioon System Power Off
•• Funktsioon System Audio Control
•• Audio Return Channel
•• Funktsioon One-Touch Play
•• Remote Easy Control
•• Language Follow
* Control for HDMI on
standardfunktsioon, mida kasutab
CEC (Consumer Electronics Control),
et võimaldada HDMI-seadmetel
(High-Definition Multimedia Interface)
üksteist juhtida.
Märkus
Need funktsioonid võivad töötada ka
teiste tootjate seadmetega peale Sony,
kuid toimimine pole garanteeritud.
Funktsiooni Control for HDMI
kasutamiseks ettevalmistamine
Hoidke nuppu SHIFT all ja vajutage
nuppu SETUP, seejärel valige
süsteemis suvandi [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] sätteks [ON]
(lk 31). Vaikesäte on [ON].
Lubage funktsiooni Control for HDMI
sätted süsteemiga ühendatud teleri
puhul.
46EE
Vihje
Kui lubate funktsiooni Control for HDMI
(BRAVIA Sync), kasutades Sony toodetud
telerit, lubatakse automaatselt ka
süsteemi funktsioon Control for HDMI.
Kui seadistamine on lõpetatud, kuvatakse
ekraanil teade „COMPLETE“.
Funktsioon System Power Off
Teleri väljalülitamisel lülitub
süsteem automaatselt välja.
Hoidke nuppu SHIFT all ja vajutage
nuppu SETUP, seejärel valige
süsteemis suvandi [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV] sätteks
[ON] või [AUTO] (lk 32). Vaikesäte
on [AUTO].
Märkus
Ühendatud seade ei pruugi olenevalt
seadme olekust välja lülituda.
Funktsioon System Audio Control
Kui lülitate süsteemi sisse teleri
vaatamise ajal, väljastatakse
teleriheli süsteemi kõlaritesse.
Süsteemi helitugevust
saab reguleerida teleri
kaugjuhtimispuldiga.
Kui teleri viimatisel vaatamisel
väljastati teleriheli süsteemi
kõlaritest, lülitub süsteem teleri
sisselülitamisel automaatselt sisse.
Toiminguid saab teha ka teleri
menüüs. Üksikasju vaadake teleri
kasutusjuhendist.
Märkus
•• Süsteemi helitugevuse tase kuvatakse
teleriekraanil olenevalt telerist. Ekraanil
kuvatav helitugevuse tase võib olla erinev.
•• Olenevalt teleri sätetest ei pruugi
funktsioon System Audio Control olla
saadaval. Üksikasju vaadake teleri
kasutusjuhendist.
Audio Return Channel
Language Follow
Kui süsteem ühendatakse teleri
helitagastuskanaliga ühilduvasse
pessa HDMI IN, saate kuulata
teleriheli süsteemi kõlaritest ilma
helikaablit (ei kuulu komplekti)
ühendamata.
Hoidke nuppu SHIFT all ja
vajutage nuppu SETUP, seejärel
valige suvandi [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] sätteks
[ON] (lk 31). Vaikesäte on [ON].
Kui muudate teleri ekraanikuva
keelt, muudetakse ka süsteemi
ekraanikuva keelt.
Märkus
Kui teler ei ühildu helitagastuskanaliga,
tuleb ühendada helikaabel (pole kaasas)
(lk 19).
Funktsioon One-Touch Play
Kui vajutate nuppu  funktsiooni
DVD/CD või USB kasutamise ajal,
lülitub teler automaatselt sisse.
Teleri sisend lülitub ühendatud
süsteemi HDMI-sisendile.
Remote Easy Control
Saate valida teleri kaugjuhtimispuldi
nupuga SYNC MENU süsteemi ja
kasutada seda.
Seda funktsiooni saab kasutada, kui
teler toetab lingimenüüd. Üksikasju
vaadake teleri kasutusjuhendist.
Märkus
•• Teleri lingimenüüs on süsteemi tähiseks
„Player“.
•• Kõik toimingud ei pruugi kõigi teleritega
saadaval olla.
Saate ühendada mitu helisüsteemi
BLUETOOTH-ühenduse kaudu
ahelana, kui kõigil süsteemidel
on funktsioon Wireless Party
Chain. See funktsioon võimaldab
luua põnevama peokeskkonna
ja väljastada valjemat heli ilma
kaabliühenduseta.
Heliallikat saab taasesitada ainult
BLUETOOTH-seadmest.
Ahelas esimesena aktiveeritud
süsteem muutub Party Hostiks ja
jagab muusikat. Teised süsteemid
on Party Guestid ja need esitavad
sama muusikat, mida esitab Party
Host.
Funktsiooni Wireless Party Chain
seadistamine ja kasutamine
Muud toimingud
Märkus
Olenevalt telerist ei pruugita sisu
algusosa korralikult esitada.
Juhtmeta taasesitus
mitme süsteemi kaudu
(funktsioon Wireless
Party Chain)
Näide: MHC-M20D seadistamine
esimese süsteemina (Party Host)
1 Lülitage kõik süsteemid sisse.
2 Seadke esimene süsteem Party
Hostiks.
47EE
 Vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION, et valida
BLUETOOTH.
 Ühendage BLUETOOTH-seade
BLUETOOTH-ühenduse kaudu
süsteemiga.
 Vajutage seadmel nuppu
W.PARTY CHAIN.
Ekraanil vilgub teade
„CHAINING”. Süsteem lülitub
funktsiooni Wireless Party Chain
seadistusrežiimi.
Kui süsteem on lülitunud
režiimile Wireless Party Chain,
katkestatakse BLUETOOTHseadme ühendus automaatselt.
3 Seadke teine süsteem Party
Guestiks.
 Vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION, et valida
BLUETOOTH.
 Vajutage seadmel nuppu
W.PARTY CHAIN.
Teisest süsteemist saab Party
Guest.
Ekraanil kuvatakse teade
„P.CHAIN“.
Märkus
Funktsioon Wireless Party Chain
tühistatakse järgmistes olukordades.
—— 1 minuti jooksul pärast Party Hosti
määramist 2. sammus ei tehta
ühtki toimingut.
—— Nuppu W.PARTY CHAIN
vajutatakse Party Hostil uuesti
enne 3. etapi lõpetamist.
4Seadke kolmas või järgmised
süsteemid Party Guestideks.
Korrake 3. sammu.
Märkus
48EE
Ühendage kolmas või järgmised
süsteemid 30 sekundi jooksul pärast
eelmise süsteemi ühendamist. Party
Hosti ekraanil vilgub teade „P. CHAIN“
30 sekundit. 30 sekundi möödumisel
ei saa süsteemi ühendada.
5 Oodake pärast viimase Party
Guesti ühendamist 30 sekundit.
Teade „P.CHAIN“ lõpetab vilkumise
Party Hosti ekraanil ja BLUETOOTHseade loob uuesti ühenduse Party
Hostiga.
6Alustage taasesitust ühendatud
BLUETOOTH-seadmes.
7 Reguleerige helitugevust.
Party Hosti helitugevuse
reguleerimine mõjutab ka Party
Guestide helitugevust. Kui soovite
reguleerida helitugevust kindlal
Party Guestil, tehke seda vastaval
Party Guestil.
Märkus
•• Kui funktsioon Wireless Party Chain
on aktiveeritud, ei saa määrata teist
süsteemi uueks Party Hostiks.
•• Kui kasutate Party Hostis mikrofoni, ei
esitata heli Party Guestides.
•• Party Guestidel ei ole saadaval
funktsioonid Sleep Timer ja Auto Standby.
•• Teiste süsteemide üksikasjaliku
kasutamise kohta leiate teavet
süsteemide kasutusjuhenditest.
Vihje
Uute Party Guestide lisamiseks pärast
Wireless Party Chaini seadistamist hoidke
nuppu W.PARTY CHAIN Party Hostil all ja
korrake toimingut alates 3. etapist.
Funktsiooni Wireless Party Chain
inaktiveerimine
Vajutage Party Hostil nuppu W.PARTY
CHAIN.
Märkus
Kui muudate funktsiooni või lülitate Party
Hosti välja, inaktiveeritakse funktsioon
Wireless Party Chain.
Party Guesti lahutamine
Wireless Party Chainist
Vajutage nuppu W.PARTY CHAIN
Party Guestil, millest soovite
loobuda. Sedasi jääb ülejäänud
Wireless Party Chain aktiivseks.
Märkus
Kui muudate funktsiooni või lülitate Party
Guesti välja, eemaldatakse see Party
Guest ühendusest Wireless Party Chain.
Sätete sünkroonimine Wireless
Party Chaini kasutamisel
Karaoke kasutamiseks
ettevalmistamine
1 Mikrofoni helitugevuse
vähendamiseks vajutage
korduvalt nuppu MIC LEVEL –.
2 Ühendage valikuline 6,3 mm
pistikuga mikrofon seadme
pesaga MIC.
3 Alustage muusika taasesitust ja
reguleerige mikrofoni
helitugevust.
Vajutage kajaefekti
reguleerimiseks korduvalt
nuppu MIC ECHO.
4 Hakake muusikaga kaasa laulma.
Märkus
•• Me ei soovita kasutada pesaga
MIC mikrofoni ühendamisel
mikrofoniadapterit.
•• Kui tekib vilin:
—— viige mikrofon kõlaritest kaugemale;
—— muutke mikrofoni suunda;
—— vajutage korduvalt nuppu
MIC LEVEL –;
—— kajaefekti reguleerimiseks vajutage
korduvalt nuppu MIC ECHO.
•• Mikrofoni heli ei edastata USB-seadmesse
edastamise ajal.
•• Kui kasutate Wireless Party Chaini,
väljastatakse mikrofoni heli ainult
süsteemist, millega mikrofon on
ühendatud.
•• Mikrofoni helitugevust ei saa
reguleerida seadme nupuga VOLUME/
DJ CONTROL ega kaugjuhtimispuldi
nupuga  +/–. Mikrofoni helitugevuse
reguleerimiseks vajutage korduvalt
nuppu MIC LEVEL+/–.
Muud toimingud
Kui Wireless Party Chain on
aktiveeritud, kehtivad järgmised
tingimused.
••Party Guestide suvandi Mega
Bass sätted on sünkroonitud Party
Hostiga. Kui neid sätteid muudetakse
Party Hostis, muudetakse ka Party
Guestide sätteid.
••Funktsioonide DJ Effect ja Karaoke
sätted, nagu Vocal Fader ja Key
Control, lülitatakse välja nii Party
Hostis kui ka Party Guestides.
••Helivälja sätete puhul taastatakse
vaikesätted nii Party Hostis kui ka
Party Guestides.
••Party Hosti väljalülitamisel
lülitatakse välja ka Party Guestid.
Kaasalaulmine:
karaoke
49EE
•• Kui mikrofoni kaudu edastatav heli on
väga valju, võib see olla moonutatud.
Mikrofoni helitugevuse vähendamiseks
vajutage korduvalt nuppu MIC LEVEL–.
Vokaaliheli vähendamine
(Vocal Fader)
Saate vähendada stereoallikas
vokaali heli.
Vajutage korduvalt nuppu VOCAL
FADER, et valida suvand ON V
FADER.
Efekti Vocal Fader tühistamiseks
vajutage korduvalt nuppu VOCAL
FADER, et valida suvand OFF.
Helistiku muutmine (Key Control)
Vajutage nuppu KEY CONTROL
/, et sobitada oma
vokaaliulatusega.
Karaoke punktirežiimi (Score
Mode) aktiveerimine
Punktifunktsiooni saate kasutada
ainult siis, kui ühendatud on mikrofon.
Teie tulemus arvutatakse vahemikus
0–99, võrreldes teie häält
muusikaallikaga.
1 Alustage muusika taasesitust.
2 Vajutage enne laulu esitamist
nuppu SCORE.
3 Pärast vähemalt minutipikkust
laulmist vajutage uuesti nuppu
SCORE, et vaadata tulemust.
Oma hääle muutmine (Voice
Changer)
Te saate mikrofoni rääkimisel või
laulmisel oma häält muuta.
Vajutage oma hääleefekti
muutmiseks korduvalt nuppu
VOICE CHANGER.
Funktsiooni Voice Changer
väljalülitamine
Vajutage korduvalt nuppu VOICE
CHANGER, et valida suvand OFF.
Funktsiooni Voice
Guidance kasutamine
Funktsioon Voice Guidance kõlab,
kui süsteem lülitub BLUETOOTHsidumise režiimile või BLUETOOTHseadme süsteemiga ühendamisel
või lahtiühendamisel.
1 Vajutage nuppu OPTIONS.
2 Suvandi VOICE GUIDANCE
valimiseks vajutage korduvalt
nuppu / ja seejärel .
3 Suvandi ON valimiseks vajutage
korduvalt nuppu / ja
seejärel .
Funktsioon Voice Guidance
aktiveeritakse.
Suvandite menüüst väljumiseks
vajutage nuppu OPTIONS.
Funktsiooni Voice Guidance
inaktiveerimine
Valige 3. etapis suvand OFF.
50EE
Funktsiooni Voice Guidance
helitugevuse reguleerimine
1 Vajutage nuppu OPTIONS.
2 Vajutage korduvalt nuppu
/ ,
et valida suvand SAMPLER,
seejärel vajutage nuppu .
3 Vajutage korduvalt nuppu
/ ,
et reguleerida funktsiooni Voice
Guidance taset, seejärel vajutage
nuppu .
Suvandite menüüst väljumiseks
vajutage nuppu OPTIONS.
Märkus
•• Funktsiooni Voice Guidance
helitugevus muutub vastavalt süsteemi
helitugevusele. Mõnel juhul ei pruugi
funktsiooni Voice Guidance helitugevus
siiski muutuda.
•• Mõnel juhul võib funktsiooni Voice
Guidance väljundis esineda viivitust või
Voice Guidance ei pruugi töötada.
Süsteem lülitub määratud aja
möödudes automaatselt välja.
Vajutage korduvalt nuppu SLEEP,
et valida soovitud kellaaeg.
Unetaimeri tühistamiseks vajutage
korduvalt nuppu SLEEP, et valida
suvand OFF.
Vihje
Süsteemi väljalülitamiseni jäänud aja
kontrollimiseks vajutage nuppu SLEEP.
1 Vajutage korduvalt nuppu  –,
kuni ekraanil kuvatakse teade
„VOL MIN“.
2 Ühendage lisaseade (lk 16).
3 Vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION, et valida suvand
AUDIO IN.
4Alustage ühendatud seadmes
esitamist.
5 Vajutage korduvalt nuppu  +
helitugevuse reguleerimiseks.
Märkus
Kui ühendatud seadme helitugevus on
liiga madal, võib süsteem automaatselt
ooterežiimi lülituda. Reguleerige seadme
helitugevust.
Automaatse ooterežiimi väljalülitamiseks
vt jaotist „Automaatse ooterežiimi
seadistamine“ (lk 52).
Seadme nuppude
inaktiveerimine
(Child Lock)
Muud toimingud
Unetaimeri kasutamine
Lisaseadmete
kasutamine
Saate seadme nupud inaktiveerida
(v.a ), et vältida vale kasutamist (nt
laste ulakused).
Hoidke seadme nuppu  vähemalt
5 sekundit all.
Ekraanil kuvatakse teade „CHILD LOCK
ON“.
Saate kasutada süsteemi vaid
kaugjuhtimispuldi nuppudega.
Funktsiooni Child Lock
väljalülitamiseks hoidke seadme
51EE
nuppu  vähemalt 5 sekundit all, kuni
ekraanil kuvatakse teade „CHILD LOCK
OFF“.
Märkus
•• Funktsioon Child Lock lülitub
automaatselt välja, kui vahelduvvoolu
toitejuhtme lahti ühendate.
•• Funktsiooni Child Lock ei saa
aktiveerida, kui plaadisahtel on avatud.
Automaatse
ooterežiimi
seadistamine
Süsteem lülitub umbes 15 minuti
pärast automaatselt ooterežiimi,
kui seda ei kasutata või puudub
helisignaali väljund.
Vaikimisi on automaatse ooterežiimi
funktsioon sisse lülitatud.
1 Vajutage nuppu OPTIONS.
2 Vajutage korduvalt nuppu
/ ,
et valida suvand „AutoSTBY”, ja
seejärel vajutage nuppu .
3 Suvandi ON või OFF valimiseks
vajutage korduvalt nuppu /
ja seejärel .
Suvandite menüüst väljumiseks
vajutage nuppu OPTIONS.
Märkus
•• Umbes kaks minutit enne ooterežiimi
lülitumist vilgub ekraanil teade
„AutoSTBY“.
•• Automaatse ooterežiimi funktsioon ei
tööta järgmistel juhtudel:
—— tuunerifunktsiooni kasutamisel;
—— kui unetaimer on aktiveeritud;
—— kui mikrofon on ühendatud;
—— kui süsteemist saab funktsiooni
Wireless Party Chain kasutamise ajal
Party Guest.
52EE
Tarkvara
värskendamine
Selle süsteemi tarkvara võidakse
tulevikus värskendada.
Saate värskendada oma süsteemi
eelinstallitud tarkvara alltoodud
veebisaitidel.
Tarkvara värskendamiseks järgige
veebis toodud suuniseid.
Klientidele Ladina-Ameerikas:
<http://esupport.sony.com/LA>
Klientidele Euroopas ja Venemaal:
<http://www.sony.eu/support>
Klientidele teistes riikides/
piirkondades:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Lisateave
Tõrkeotsing
Kui süsteemiga tekib probleem,
leidke see allolevast tõrkeotsingu
kontroll-loendist ja püüdke see
kirjeldatud toiminguid järgides
lahendada.
Probleemi püsimisel võtke ühendust
lähima Sony edasimüüjaga.
Pange tähele, et kui hooldustöötaja
vahetab parandustööde käigus
mõne osa, võib ta vanad osad
endale jätta.
Kui ekraanil vilgub teade
„PROTECTX“ (X on number) ja
„CHECK MANUAL“
Kui te ei tuvasta kontrollimisel
probleeme, ühendage
vahelduvvoolu toitejuhe uuesti
ja lülitage süsteem sisse. Kui
probleem ei kao, võtke ühendust
lähima Sony edasimüüjaga.
Üldine
Toide ei lülitu sisse.
•• Veenduge, et vahelduvvoolu
toitejuhe oleks korralikult
ühendatud.
Heli pole.
•• Reguleerige helitugevust.
•• Kontrollige kõlarite ühendust
(lk 16).
•• Kui süsteemiga on ühendatud
lisaseadmeid, kontrollige nende
ühendust (lk 16).
•• Lülitage ühendatud seade sisse.
•• Eemaldage vahelduvvoolu
toitejuhe, seejärel ühendage
vahelduvvoolu toitejuhe uuesti ja
lülitage süsteem sisse.
Pilt/heli puudub, kui seade on
ühendatud pessa HDMI OUT (TV)
ARC.
•• Muutke sätet menüü
jaotises [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION]. See võib
probleemi lahendada.
•• Pessa HDMI OUT (TV) ARC
ühendatud seade ei vasta
helisignaali vormingule. Sellisel
juhul seadke suvand [HDMI SETUP]
– [AUDIO(HDMI)] olekusse [PCM]
(lk 31).
•• Proovige järgmist.
—Lülitage
—
süsteem välja ja uuesti
sisse.
—Lülitage
—
ühendatud seade välja
ja uuesti sisse.
—Lahutage
—
HDMI-kaabel ja
ühendage see uuesti.
Lisateave
Eemaldage vahelduvvoolu
toitejuhe (voolujuhe) kohe
seinakontaktist ja kontrollige
järgmist.
•• Kas kasutate ainult
kaasasolevaid kõlareid?
•• Kas miski blokeerib seadme
ventilatsiooniavasid?
Süsteem lülitus ooterežiimi.
•• See ei ole talitlushäire. Süsteem
läheb automaatselt ooterežiimile,
kui seda umbes 15 minuti jooksul
ei kasutata või helisignaali
väljundit pole (lk 52).
Mikrofoniheli puudub.
•• Reguleerige mikrofoni
helitugevust.
•• Veenduge, et mikrofon oleks
korralikult seadme pessa MIC
ühendatud.
53EE
•• Veenduge, et mikrofon oleks sisse
lülitatud.
Mikrofoniadapterit (pole kaasas)
ei saa eemaldada.
•• Kasutage mikrofoniadapteri
lahutamiseks seadme pesast MIC
sobivat tööriista, näiteks näpitsaid.
Süsteemist ei kostu teleriheli.
Ekraanil kuvatakse teated „CODE 01“
ja „SGNL ERR“.
•• See süsteem toetab ainult
kahekanalilise lineaarse PCM-i
vorminguid. Kontrollige teleri
heliväljundi sätet. Kui valitud on
automaatne režiim, siis valige selle
asemel PCM-väljundi režiim.
•• Veenduge, et teleri kõlariväljundi
sätteks oleks valitud väliskõlarid.
Kostub liigset sahinat või müra.
•• Liigutage süsteem müraallikatest
eemale.
•• Ühendage süsteem mõne muu
pistikupesaga.
•• Paigaldage vahelduvvoolu
toitejuhtmele mürafilter (ei kuulu
komplekti).
•• Lülitage ümbruses olevad
elektriseadmed välja.
•• Süsteemi sisselülitamisel
võib kostuda süsteemi
jahutusventilaatorite tekitatavat
müra. See ei ole talitlushäire.
•• Viige seade neoonmärkidest või
luminofoorlampidest eemale.
Kaugjuhtimispult ei tööta.
•• Eemaldage kaugjuhtimispuldi ja
seadme vahelt takistused.
•• Liigutage kaugjuhtimispulti
seadmele lähemale.
•• Suunake kaugjuhtimispult
seadme andurile.
•• Asendage patareid (R03/AAAsuurus).
54EE
•• Viige seade luminofoorlampidest
eemale.
Tekib akustiline tagasiside.
•• Vähendage helitugevust.
•• Viige mikrofon süsteemist eemale
või muutke mikrofoni suunda.
Püsib teleriekraani värvide
ebakorrapärasus.
•• Lülitage teler kohe välja ja
15–30 minuti pärast uuesti sisse.
Kui värvide ebakorrapärasus püsib
endiselt, asetage süsteem telerist
kaugemale.
Kui vajutate seadmel ükskõik
millist nuppu, kuvatakse teade
„CHILD LOCK“.
•• Lülitage funktsioon Child Lock
välja (lk 51).
Süsteemi sisselülitamisel kostab
klõpsatus.
•• See on kasutushääl ja kostab
näiteks süsteemi sisse- või
väljalülitamisel. See ei ole
talitlushäire.
Heli stereoefekt kaob taasesituse
ajal.
•• Lülitage funktsioon Vocal Fader
välja (lk 50).
•• Veenduge, et süsteem oleks
korralikult ühendatud.
•• Kontrollige kõlarite ühendust
(lk 16).
Kõlarid
Heli kõlab vaid ühest kanalist või
pole vasak ja parem heli
tasakaalus.
•• Paigutage kõlarid nii
sümmeetriliselt kui võimalik.
•• Veenduge, et kõlarid ja seadmed
on kindlalt ja õigesti ühendatud.
•• Allika taasesitus on
monofooniline.
Teatud kõlarist ei kostu heli.
•• Veenduge, et kõlar on kindlalt ja
õigesti ühendatud.
Plaadimängija
Plaadisahtel ei avane ja ekraanil
kuvatakse teade „LOCKED“.
•• Võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga või kohaliku
volitatud Sony teenindusega.
Plaadisahtel ei sulgu.
•• Sisestage plaat õigesti.
Plaati ei väljutata.
•• Plaati ei saa edastuse
Synchronized Transfer või
REC1 Transfer ajal väljutada.
Edastuse tühistamiseks vajutage
seadmel nuppu  ning plaadi
väljutamiseks .
•• Võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.
Heli on katkendlik.
•• Pühkige plaat puhtaks (lk 63).
•• Sisestage plaat uuesti.
•• Viige seade kohta, kus puudub
vibratsioon.
•• Viige kõlarid seadmest eemale. Kui
loo kuulamisel on bassiheli väga
tugev, võib kõlari vibreerimine
põhjustada heli katkendlikkust.
Mõne funktsiooni, nagu Stop, Lock
Search, Slow-motion Play, Repeat
Play või Shuffle Play, kasutamine
pole võimalik.
•• Olenevalt plaadist ei pruugi olla
võimalik mõningaid eespool
nimetatud toiminguid teha.
Vaadake plaadiga kaasas olnud
kasutusjuhendit.
DATA CD-d / DATA DVD-d (MP3,
MPEG4 või Xvid) ei saa
taasesitada.
•• Andmed pole salvestatud
toetatud vormingus.
•• Kontrollige enne taasesitust,
kas olete valinud õige
meediumirežiimi.
Kausta nime, loo nime, faili nime ja
ID3-sildi märke ei kuvata õigesti.
•• ID3-sildi versioon pole 1 (1.0/1.1)
või 2 (2.2/2.3).
•• Süsteem suudab kuvada järgmisi
märgikoode.
—Suurtähed
—
(A kuni Z)
—Numbrid
—
(0 kuni 9)
—Sümbolid
—
(< > * +, [ ] \ _)
Muude märkide asemel
kuvatakse „_“.
Lisateave
Taasesitus ei alga.
•• Pühkige plaat puhtaks (lk 63).
•• Sisestage plaat uuesti.
•• Sisestage plaat, mida see süsteem
suudab taasesitada (lk 8).
•• Eemaldage plaat ja pühkige
ära plaadil olev niiskus, seejärel
jätke süsteem mõneks tunniks
sisselülitatuks, kuni niiskus aurustub.
•• DVD VIDEO piirkonnakood ei sobi
süsteemiga.
Taasesitus ei alga esimesest loost.
•• Määrake esitusrežiimiks Normal
Play (lk 25).
•• Valitud on Resume Play. Vajutage
kaks korda nuppu . Seejärel
vajutage nuppu , et alustada
taasesitust.
USB-seade
Edastamisel tekib tõrge.
•• Kasutate USB-seadet, mida ei
toetata. Teavet ühilduvate USBseadmete kohta vt veebilehelt
(lk 11).
55EE
•• USB-seade ei ole korrektselt
vormindatud. Vormindamise
suuniseid vaadake USB-seadme
kasutusjuhendist.
•• Lülitage süsteem välja ja
eemaldage USB-seade. Kui USBseadmel on toitelüliti, lülitage
USB-seade välja ja uuesti sisse
pärast selle eemaldamist süsteemi
küljest. Seejärel edastage uuesti.
•• Kui edastamis- ja
kustutamistoiminguid tehakse
mitu korda, muutub USBseadmes olevate failide struktuur
fragmenteerituks. Probleemi
lahendamiseks vaadake USBseadme kasutussuuniseid.
•• USB-seade eemaldati või toide
lülitati välja edastamise ajal.
Kustutage osaliselt edastatud
fail ja edastage see uuesti. Kui
see ei lahenda probleemi, võib
USB-seade vigane olla. Probleemi
lahendamiseks vaadake USBseadme kasutussuuniseid.
USB-seadmest ei saa helifaile või
kaustu kustutada.
•• Kontrollige, ega USB-seade ei ole
kirjutuskaitstud.
•• USB-seade eemaldati või toide
lülitati välja kustutamise ajal.
Kustutage osaliselt kustutatud fail.
Kui see ei lahenda probleemi, võib
USB-seade vigane olla. Probleemi
lahendamiseks vaadake USBseadme kasutussuuniseid.
Heli pole.
•• USB-seade ei ole korralikult
ühendatud. Lülitage süsteem
välja ja ühendage uuesti USBseadmega, seejärel lülitage
süsteem sisse ja kontrollige, kas
ekraanile ilmub „USB“.
56EE
Kostub müra, heli on katkendlik
või moonutatud.
•• Kasutate USB-seadet, mida ei
toetata. Teavet ühilduvate USBseadmete kohta vt veebilehelt
(lk 11).
•• Lülitage süsteem välja ja
ühendage uuesti USB-seadmega,
seejärel lülitage süsteem sisse.
•• Muusikaandmetes endas on müra
või heli on moonutatud. Failide
edastamise käigus võis lisanduda
müra. Kustutage fail ja üritage see
uuesti edastada.
•• Helifaili kodeerimisel kasutati
madalat bitikiirust. Saatke USBseadmesse suurema bitikiirusega
helifail.
Teadet „READING“ kuvatakse kaua
või taasesituse alguseni kulub
kaua aega.
•• Faili lugemiseks võib kuluda kaua
aega järgmistel juhtudel.
—USB-seadmel
—
on palju kaustu
või faile (lk 10).
—Failistruktuur
—
on väga keeruline.
—Mälumaht
—
on suur.
—Sisemälu
—
on fragmenteeritud.
Ekraanil kuvatakse teade „NO FILE“.
•• Süsteem on sisenenud tarkvara
värskendamise režiimi ja kõik
nupud (v.a ) on inaktiveeritud.
Vajutage seadmel nuppu
 tarkvara värskendamise
tühistamiseks.
Ekraanil kuvatakse teade „OVER
CURRENT“.
•• Tuvastati probleem pordist
(USB) edastatava elektrivoolu
tasemega. Lülitage süsteem välja
ja eemaldage USB-seade pordist.
Kontrollige, kas USB-seade töötab
probleemideta. Kui teadete
kuvamine jätkub, võtke ühendust
lähima Sony edasimüüjaga.
Vigane pilt.
•• USB-seadmesse salvestatud
andmed võivad olla vigased,
edastage andmed uuesti.
•• Süsteem suudab kuvada järgmisi
märgikoode.
—Suurtähed
—
(A kuni Z)
—Numbrid
—
(0 kuni 9)
—Sümbolid
—
(< > * +, [ ] \ _)
Muude märkide asemel
kuvatakse „_“.
Taasesitus ei alga.
•• Lülitage süsteem välja ja
ühendage uuesti USB-seadmega,
seejärel lülitage süsteem sisse.
•• Teavet ühilduvate USB-seadmete
kohta vt veebilehelt (lk 11).
* See süsteem toetab failisüsteeme
FAT16 ja FAT32, kuid mõni USB-seade ei
pruugi neid FAT-failisüsteeme toetada.
Lisateabe saamiseks vt konkreetse
USB-seadme kasutusjuhendit või võtke
ühendust tootjaga.
Pilt
Pilt puudub.
•• Veenduge, et süsteem oleks
kindlalt ühendatud.
•• Kui HDMI-kaabel on kahjustada
saanud, asendage see uuega.
•• Veenduge, et ühendaksite
seadme teleri HDMI-sisendpesaga
(lk 18).
•• Veenduge, et lülitaksite teleri sisse
ja kasutaksite seda õigesti.
•• Veenduge, et valiksite sisendi
vastavalt oma teleri ühendusele,
et saaksite süsteemist pilte
vaadata.
•• (V.a Ladina-Ameerika, Euroopa
ja Venemaa mudelid) Veenduge,
et seadistaksite värvisüsteemi
õigesti vastavalt teie teleri
värvisüsteemile.
Lisateave
USB-seadet ei tuvastata.
•• Lülitage süsteem välja ja
ühendage uuesti USB-seadmega,
seejärel lülitage süsteem sisse.
•• Teavet ühilduvate USB-seadmete
kohta vt veebilehelt (lk 11).
•• USB-seade ei tööta korralikult.
Probleemi lahendamiseks
vaadake USB-seadme
kasutussuuniseid.
Faile ei saa taasesitada.
•• Kontrollige enne taasesitust,
kas olete valinud õige
meediumirežiimi.
•• USB-seadmed, mis on
vormindatud muude
failisüsteemidega kui FAT16 või
FAT32, ei ole toetatud.*
•• Kui kasutate sektsioonitud USBseadet, taasesitatakse ainult
esimese sektsiooni faile.
Taasesitust ei alustata esimesest
failist.
•• Määrake esitusrežiimiks Normal
Play (lk 25).
57EE
Esineb pildimüra.
•• Pühkige plaat puhtaks (lk 63).
•• (V.a Ladina-Ameerika, Euroopa ja
Venemaa mudelid) Kui taasesitate
VIDEO CD-d, mis on salvestatud
teises värvisüsteemis kui see, mille
süsteemile määrate, võib pilt olla
moonutatud (lk 20, 30).
•• (V.a Ladina-Ameerika, Euroopa
ja Venemaa mudelid) Seadke
värvisüsteem oma teleri
värvisüsteemi järgi (lk 20, 30).
Teleriekraani kuvasuhet ei saa
muuta.
•• Kuvasuhe on DVD VIDEO ja
videofaili puhul fikseeritud.
•• Olenevalt telerist ei pruugi
kuvasuhet olla võimalik muuta.
Heliriba keelt ei saa muuta.
•• Taasesitatavale DVD VIDEO-le
pole salvestatud mitmekeelseid
heliribasid.
•• DVD VIDEO keelab heliriba keele
muutmist.
Subtiitrite keelt ei saa muuta.
•• Taasesitatavale DVD VIDEO-le
pole salvestatud mitmekeelseid
subtiitreid.
•• DVD VIDEO keelab subtiitrite
muutmist.
Subtiitreid ei saa välja lülitada.
•• DVD VIDEO keelab subtiitrite
väljalülitamist.
Kaameranurki ei saa muuta.
•• Taasesitatavale DVD VIDEO-le pole
salvestatud mitut kaameranurka.
•• DVD VIDEO keelab nurkade
muutmist.
Tuuner*
58EE
Kostub liigset müra või kahinat või
raadiojaamu ei võeta vastu.
•• Ühendage antenn õigesti.
•• Muutke antenni asendit ja paigutust
nii, et vastuvõtt paraneks.
•• Lülitage läheduses olevad
elektriseadmed välja.
* Sõltuvalt raadiolainete omadustest või
majade paiknemisest teie asukohas ei
pruugi seade raadiosignaali vastu võtta.
Bluetooth-seade
Seadmeid ei saa siduda.
•• Liigutage Bluetooth-seade
süsteemile lähemale.
•• Sidumine ei pruugi olla võimalik,
kui süsteemi lähedal on muid
Bluetooth-seadmeid. Sellisel
juhul lülitage teised Bluetoothseadmed välja.
•• Veenduge, et oleksite sisestanud
süsteemi nime (see süsteem)
valimisel Bluetooth-seadmesse
õige koodi.
Bluetooth-seade ei suuda
süsteemi tuvastada või ekraanil
kuvatakse teade „BT OFF“.
•• Seadke BLUETOOTH-signaal
olekusse BT ON (lk 40).
Ühendust ei saa luua.
•• Bluetooth-seade, millega püüdsite
ühendust luua, ei toeta profiili
A2DP ja seda ei saa süsteemiga
ühendada.
•• Lubage Bluetooth-seadmes
Bluetooth-funktsioon.
•• Looge ühendus Bluetoothseadmest.
•• Sidumise registreerimisteave on
kustutatud. Siduge uuesti.
Heli on katkendlik või muutlik või
ühendus katkeb.
•• Süsteem ja Bluetooth-seade on
teineteisest liiga kaugel.
•• Kui süsteemi ja Bluetooth-seadme
vahel on takistusi, eemaldage
need või vältige neid.
•• Kui läheduses on
elektromagnetkiirgust tekitavaid
seadmeid (nt juhtmeta kohtvõrk,
muu Bluetooth-seade või
mikrolaineahi), viige need eemale.
Süsteem ei väljasta Bluetoothseadme heli.
•• Esmalt suurendage BLUETOOTHseadme helitugevust ning
seejärel reguleerige helitugevust
nuppudega  +/–.
Kostub müra, heli on katkendlik
või moonutatud.
•• Kui süsteemi ja Bluetooth-seadme
vahel on takistusi, eemaldage
need või vältige neid.
•• Kui läheduses on
elektromagnetkiirgust tekitavaid
seadmeid (nt juhtmeta kohtvõrk,
muu Bluetooth-seade või
mikrolaineahi), viige need eemale.
•• Vähendage ühendatud Bluetoothseadme helitugevust.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Süsteem ei lülitu välja isegi teleri
väljalülitamisel.
•• Kontrollige suvandi [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV]
seadistust (lk 32).
Süsteemi automaatseks
väljalülitamiseks teleri
väljalülitamisel olenemata
sisendist seadke suvand
[STANDBY LINKED TO TV] olekusse
[ON]. Teler peab toetama
funktsiooni Control for HDMI (lk
46). Üksikasju vaadake teleri
kasutusjuhendist.
Süsteem ei väljasta teleriheli.
•• Kontrollige süsteemi ja teleriga
ühendatud HDMI- või helikaabli
tüüpi ja ühendust (lk 18).
•• Kui teie teler ühildub
helitagastuskanaliga, veenduge,
et süsteem oleks ühendatud teleri
ARC-iga ühilduva pesaga HDMI
IN (lk 18). Kui heli ei väljastata
endiselt või see on katkendlik,
ühendage helikaabel (pole
kaasas), hoidke all nuppu SHIFT
ja vajutage nuppu SETUP, seejärel
seadke suvand [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
olekusse [OFF] (lk 31).
Lisateave
Süsteem ei lülitu sisse, isegi kui
teler on sisse lülitatud.
•• Hoidke all nuppu SHIFT ja
vajutage nuppu SETUP, seejärel
seadke suvand [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] olekusse
[ON] (lk 31). Teler peab toetama
funktsiooni Control for HDMI (lk
46). Üksikasju vaadake teleri
kasutusjuhendist.
•• Kontrollige teleri kõlarisätteid.
Süsteem on sünkroonis teleri
kõlarisätetega. Üksikasju vaadake
teleri kasutusjuhendist.
•• Kui eelmine kord väljastati heli teleri
kõlaritest, ei lülitu süsteem sisse,
isegi kui teler on sisse lülitatud.
Süsteem lülitub teleri
väljalülitamisel välja.
•• Kontrollige suvandi [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV] sätet
(lk 32). Kui suvand [STANDBY
LINKED TO TV] on seatud
olekusse [ON], lülitub süsteem
teleri väljalülitamisel sisendist
olenemata automaatselt välja.
59EE
•• Kui teie teler ei ühildu
helitagastuskanaliga, ei väljastata
teleriheli süsteemist isegi siis,
kui süsteem on ühendatud
teleri pessa HDMI IN. Teleriheli
süsteemist väljastamiseks
ühendage helikaabel (pole
kaasas) (lk 19).
•• Valige süsteemi funktsiooniks TV
(lk 19).
•• Suurendage süsteemi
helitugevust.
•• Olenevalt teleri ja süsteemi
ühendamise järjekorrast võidakse
süsteem vaigistada ja seadme
ekraanil kuvatakse ikoon „ ”
(vaigistus). Sellisel juhul lülitage
esmalt sisse teler, seejärel
süsteem.
•• Valige teleri (BRAVIA) kõlarisätteks
Audio System. Teavet teleri
seadistamise kohta vaadake teleri
kasutusjuhendist.
Esitatakse nii süsteemi kui ka teleri
heli.
•• Vaigistage süsteemi või teleri heli.
•• Valige teleri kõlariväljundiks TV
Speaker või Audio System.
Funktsioon Control for HDMI ei
tööta korralikult.
•• Kontrollige ühendust süsteemiga
(lk 16).
•• Lubage teleris funktsioon Control
for HDMI. Üksikasju vaadake teleri
kasutusjuhendist.
•• Oodake veidi, seejärel proovige
uuesti. Süsteemi vooluvõrgust
lahutamisel kulub veidi aega, enne
kui saate mingeid toiminguid teha.
Oodake vähemalt 15 sekundit,
seejärel proovige uuesti.
•• Veenduge, et süsteemiga
ühendatud teler toetaks
funktsiooni Control for HDMI.
60EE
•• Funktsiooniga Control for HDMI
juhitavate seadmete tüüp ja arv
on piiratud HDMI CEC standardiga
järgmiselt.
——Salvestusseadmed (Blu-rayplaadimängija, DVD-salvesti
jne): kuni 3 seadet
—Taasesitusseadmed
—
(Blu-rayplaadimängija, DVD-mängija
jne): kuni 3 seadet (see süsteem
kasutab üht neist)
—Tuuneriga
—
seotud seadmed:
kuni 4 seadet
—Helisüsteem
—
(vastuvõtja/
kõrvaklapid): kuni 1 seade (selle
süsteemi kasutatav)
Wireless Party Chain
Funktsiooni Wireless Party Chain
kasutamise ajal ei saa
BLUETOOTH-seadet süsteemiga
ühendada.
•• Pärast kõigi süsteemide
ühendamist tehke sidumise
ja ühendamise toimingud
BLUETOOTH-seadme ja Party Hosti
vahel.
Süsteemi lähtestamine
Kui süsteem ei tööta endiselt
õigesti, lähtestage süsteem tehase
vaikeväärtustele.
Kasutage selle toimingu jaoks
seadmel olevaid nuppe.
1 Lahutage vahelduvvoolu
toitejuhe, seejärel ühendage see
uuesti.
2 Vajutage süsteemi
sisselülitamiseks nuppu .
3 Hoidke nuppe VOCAL FADER ja
MIC ECHO umbes 3 sekundit all.
Ekraanil kuvatakse teade „RESET“.
Pärast lähtestamist taaskäivitub
süsteem automaatselt. Vajutage
süsteemi sisselülitamiseks nuppu .
Kogu BLUETOOTH-sidumise teave ja
kasutaja konfigureeritud sätted,
nagu eelhäälestatud raadiojaamad,
lähtestatakse vaikesätetele (v.a
mõned seadistusmenüü sätted).
Kõigi seadistusmenüü sätete
lähtestamiseks vt jaotist
„Seadistusmenüü seadete
vaikeväärtustele lähtestamine“
(lk 61).
ennetamiseks aktiveeritakse
enesediagnostikafunktsioon,
kuvatakse hooldusnumber.
Hooldusnumber koosneb tähtedest
ja numbritest (nt C 13 50). Vaadake
järgmist tabelit põhjuste ja
parandustoimingute kohta.
Hooldusnumbri Põhjus ja
kolm esimest
parandustoiming
märki
C 13
•• Puhastage plaati
pehme lapiga (lk
63).
Seadistusmenüü sätete
lähtestamine vaikeväärtustele
C 31
välja ja seejärel
uuesti sisse.
Sisestage plaat
õigesti.
1 Hoidke all nuppu SHIFT ja
E XX
(XX tähistab
numbrit)
vajutage nuppu SETUP.
Teleriekraanil kuvatakse
seadistusmenüü.
•• Võtke ühendust
valimiseks vajutage korduvalt
nuppu / ja seejärel .
lähima Sony
edasimüüja või
kohaliku volitatud
Sony teenindusega
ja öelge neile
viiekohaline
hooldusnumber.
Näide: E 61 10
3 Suvandi [RESET] valimiseks
vajutage korduvalt nuppu / ja
seejärel .
4 Suvandi [YES] valimiseks vajutage
.
Toiming võtab mõne sekundi aega.
Ärge vajutage süsteemi lähtestamise
ajal nuppu .
Kui teleriekraanil või seadme
ekraanil kuvatakse tähed/
numbrid
Kui süsteemi talitlushäire
Süsteem on
aktiveerinud
talitlushäire
ennetamiseks
enesediagnostikafunktsiooni.
Lisateave
2 Suvandi [SYSTEM SETUP]
Enesediagnostikafunktsioon
Plaat pole õigesti
sisestatud.
•• Lülitage süsteem
Saate kõik seadistusmenüü
seaded (v.a. funktsiooni
[PARENTAL CONTROL] sätted)
vaikesätetele lähtestada.
korduvalt nuppu / ja seejärel
Plaat on must.
Teated
Süsteemi kasutamise ajal võidakse
kuvada mõni järgmistest teadetest.
CANNOT PLAY
•• Sisestatud on plaat, mida ei saa
taasesitada.
•• Sisestatud on toetamata
piirkonnakoodiga DVD VIDEO.
61EE
CODE 01/SGNL ERR
Ühendatud teleri pesast HDMI
IN (ARC) sisestatakse toetamata
helisignaali (lk 18).
DATA ERROR
•• See fail on loodud toetamata
vormingus.
•• Faililaiendid ei vasta
failivormingule.
DEVICE ERROR
USB-seadet ei tuvastata või
ühendatud on tundmatu seade.
DEVICE FULL
USB-seadme mälu on täis.
ERASE ERROR
Helifailide või kaustade kustutamine
USB-seadmest ebaõnnestus.
FATAL ERROR
USB-seade eemaldati edastamisvõi kustutamistoimingu ajal ja see
võib olla kahjustatud.
FOLDER FULL
USB-seadmesse ei saa edastada,
sest kaustade arv on saavutanud
piirangu.
NoDEVICE
USB-seade pole ühendatud või
ühendatud on toetamata seade.
NO DISC
Seadmes pole plaati.
NO MUSIC
Taasesitusallikas ei ole toetatud
helifaile.
NO SUPPORT
Ühendatud on toetamata USBseade või USB-seade on ühendatud
USB-jaoturi kaudu.
NO VIDEO
Taasesitusallikas ei ole toetatud
videofaile.
62EE
NOT USE
Üritasite teha teatud toimingut
olukorras, kus see on keelatud.
OVER CURRENT
Tuvastati liigne vool pordist
(USB) .
PROTECT
USB-seade on kirjutuskaitstud.
PUSH STOP
Püüdsite teha toimingut, mida saab
teha ainult siis, kui taasesitus on
seisatud.
READING
Süsteem loeb plaadil või USBseadmes olevat teavet. Mõnda
toimingut ei saa teha.
REC ERROR
Edastust ei alustatud, see peatati
poole peal või seda ei õnnestunud
muul viisil teha.
TRACK FULL
USB-seadmesse ei saa edastada,
sest failide arv on saavutanud
piirangu.
Ettevaatusabinõud
Seadme kandmisel
Kettamehhanismi kaitsmiseks tehke
enne seadme kandmist järgmist.
Kasutage selle toimingu jaoks
seadmel olevaid nuppe.
1 Vajutage süsteemi
sisselülitamiseks nuppu .
2 Suvandi DVD/CD valimiseks
vajutage korduvalt nuppu
FUNCTION.
3 Eemaldage plaat.
Plaadisahtli avamiseks ja
sulgemiseks vajutage nuppu .
Oodake, kuni ekraanile ilmub teade
„NO DISC“.
4 Süsteemi väljalülitamiseks
vajutage nuppu .
5 Eemaldage vahelduvvoolu
toitejuhe.
Märkused plaatide kohta
•• Enne plaadi esitamist pühkige seda
puhastuslapiga, liikudes keskelt
väljapoole.
•• Ärge kasutage plaatide puhastamiseks
lahusteid, näiteks bensiini, vedeldit,
müügilolevaid puhasteid või
vinüülplaatidele mõeldud antistaatikut.
•• Ärge pange plaate kohta, kus on otsene
päikesevalgus või kuumaallikad, näiteks
kuumaõhutorud, ega jätke neid otsese
päikesevalguse kätte pargitud autosse.
Ohutus
•• Kui te ei plaani süsteemi pikalt kasutada,
Soojuse kogunemine
•• Seadme soojenemine töö ajal on
tavapärane ja ei tohiks muret tekitada.
•• Ärge puudutage korpust, kui seadet on
kasutatud pikalt suurel helitugevusel,
sest korpus võib olla kuumenenud.
•• Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Kõlarisüsteem
Kõlarisüsteem pole magnetiliselt
varjestatud ja võib seetõttu lähedal asuva
teleri pilti magnetiliselt moonutada.
Sellisel juhul lülitage teler välja, oodake
15 kuni 30 minutit ja seejärel lülitage see
uuesti sisse. Kui asi ei parane, asetage
kõlarid telerist kaugemale.
OLULINE TEATIS
Ettevaatust! Kui jätate süsteemi
kaudu teleriekraanile pikaks ajaks
liikumatu videokaadri või ekraanipildi,
võib see teleriekraani jäädavalt
kahjustada. Eeskätt võib see juhtuda
projektsioonteleritega.
Lisateave
eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe
pistikupesast. Seadme vooluvõrgust
eemaldamisel võtke alati pistikust kinni.
Ärge tõmmake kunagi juhtmest.
•• Kui süsteemi satub tahkeid objekte
või vedelikku, lahutage süsteem
pistikupesast ja laske vastava
väljaõppega hooldustöötajal seda enne
uuesti kasutamist kontrollida.
•• Vahelduvvoolu toitejuhet tohib vahetada
ainult kvalifitseeritud hooldustöökojas.
vahatatud, õlitatud, poleeritud)
pindadele, kuna see võib põhjustada
pinnale plekkide tekkimist või
värvimuutusi.
•• Kui süsteem tuuakse külmast kohast
sooja või paigutatakse väga niiskesse
ruumi, võib niiskus seadmes olevale
läätsele kondenseeruda ja põhjustada
süsteemi rikke. Eemaldage sellises
olukorras plaat ja jätke süsteem umbes
tunniks sisselülitatuks, kuni niiskus
aurustub.
Süsteemi käitlemine
See süsteem ei ole pritsme- ega
veekindel. Veenduge, et süsteemile
ei satuks veepritsmeid ega seda ei
puhastataks veega.
Paigutus
•• Ärge paigaldage süsteemi kaldus
asendisse ega kohta, kus on väga kuum,
külm, tolmune, must, niiske, puudub
piisav ventilatsioon, esineb vibratsiooni
või süsteem on otsese päikesevalguse
või ereda valguse käes.
•• Olge ettevaatlik seadme või kõlarite
asetamisel eriliselt töödeldud (nt
Korpuse puhastamine
Puhastage süsteemi pehme kergelt
niisutatud lapi ja õrna pesuvahendiga.
Ärge kasutage abrasiivset pesukäsna,
küürimispulbrit või lahustit, nagu vedeldi,
alkohol või bensiin.
63EE
Bluetooth-side
•• Bluetooth-seadmeid tuleb kasutada
üksteisest ligikaudu 10 meetri raadiuses
(nende vahel ei tohi olla takistusi).
Efektiivne sidekaugus võib väheneda
järgmistes tingimustes.
—— Kui Bluetooth-ühendusega
seadmete vahel on inimene,
metallese, sein või muu takistus.
—— Asukohtades, kuhu on paigaldatud
juhtmeta kohtvõrk.
—— Kasutusel olevate mikrolaineahjude
läheduses.
—— Asukohtades, kus tekitatakse muid
elektromagnetlaineid.
•• Bluetooth-seadmed ja juhtmeta
kohtvõrgu (IEEE802.11b/g/n) seade
kasutavad sama sagedusriba
(2,4 GHz). Kui kasutate oma Bluetoothseadet juhtmeta kohtvõrgu toega
seadme läheduses, võib esineda
elektromagnetilisi häireid. See võib
andmeedastuskiirust vähendada,
tekitada müra või takistada ühenduse
loomist. Sellisel juhul proovige järgmisi
lahendusi.
—— Kasutage süsteemi vähemalt
10 meetri kaugusel juhtmeta
kohtvõrgu seadmest.
—— Kui kasutate oma Bluetoothseadet 10 meetri raadiuses, lülitage
juhtmeta kohtvõrgu seadme toide
välja.
—— Kasutage süsteemi ja Bluetoothseadet üksteisele võimalikult lähedal.
•• Süsteemi edastatavad raadiolained
võivad häirida mõne meditsiiniseadme
tööd. Kuna sellised häiringud võivad
põhjustada rikkeid, lülitage selle
süsteemi ja Bluetooth-seadme toide
alati välja järgmistes kohtades.
—— Haiglates, rongides, lennukites,
tanklates ja muudes kohtades, kus
võib olla kergsüttivaid gaase.
—— Automaatsete uste või
tuletõrjealarmide läheduses.
•• See süsteem toetab turbefunktsioone,
mis vastavad Bluetoothi tehnilistele
andmetele, et tagada Bluetoothtehnoloogia kasutamisel turvalised
ühendused. Olenevalt sätte sisust ja
muudest teguritest ei pruugi see turvatase
olla aga piisav, seega olge Bluetoothtehnoloogiat kasutades alati ettevaatlik.
•• Sony ei vastuta ühelgi viisil andmete
kahjustamise või kadumise eest, mis
tuleneb teabe lekkimisest Bluetoothtehnoloogia kasutamisel.
•• Bluetooth-side ei ole garanteeritud
kõigi Bluetooth-seadmetega, millel on
süsteemiga sama profiil.
•• Süsteemiga ühendatud Bluetoothseadmed peavad vastama ettevõtte
Bluetooth SIG, Inc. määratud Bluetoothi
tehnilistele andmetele ja neil peab
olema vastavuse sertifikaat. Isegi
kui seade on Bluetoothi tehniliste
andmetega kooskõlas, võib esineda
juhuseid, kus Bluetooth-seadme
omadused või tehnilised andmed
ei võimalda seadet ühendada või
selle juhtimismeetodid, ekraan või
kasutusviis võivad olla erinevad.
•• Olenevalt süsteemiga ühendatud
Bluetooth-seadmest, sidekeskkonnast
või ümbritsevatest tingimustest võib
esineda müra või heli ei pruugi kosta.
Tehnilised andmed
Sisendid
AUDIO IN (TV) L/R:
pinge 2 V, takistus 47 kilo-oomi
TV (ARC)
Toetatud helisignaalid:
kahekanaliline lineaarne PCM
MIC:
tundlikkus 1 mV, takistus
10 kilo-oomi
Väljundid
HDMI OUT (TV) ARC
Toetatud helisignaalid:
kahekanaliline lineaarne PCM
(kuni 48 kHz), Dolby Digital
64EE
HDMI
Liitmik:
tüüp A (19 viiguga)
Plaadimängija
Süsteem:
laserplaat ning digitaalne heli- ja
videosüsteem
Laserdioodi omadused
Emissiooni kestus: pidev
Laseri väljund*: vähem kui 44,6 μW
* See väljund on mõõdetud väärtus
200 mm kaugusel objektiivi läätse
pinnast 7 mm avaga optilisel
pildiblokil.
Sagedusvastus:
20 Hz – 20 kHz
Video värvisüsteemi vorming
Ladina-Ameerika mudelid:
NTSC
Muud mudelid:
NTSC ja PAL
USB
FM-tuuner
FM-stereo, FMsuperheterodüüntuuner
Antenn:
FM-traatantenn
Häälestusvahemik
87,5–108,0 MHz (50 kHz sammuga)
Bluetooth
Sidesüsteem:
BLUETOOTH-i standardversioon 4.2
Väljund:
Bluetoothi standardne
võimsusklass 2
Maksimaalne väljundvõimsus:
< 9,5 dBm
Maksimaalne sidevahemik:
1)
Tegelik vahemik oleneb muu hulgas
järgmistest teguritest: seadmete vahel
olevad takistused, mikrolaineahju
ümbritsevad magnetväljad, staatiline
elekter, vastuvõtu tundlikkus, antenni
jõudlus, operatsioonisüsteem,
tarkvararakendus jne.
2) BLUETOOTHi standardprofiilid
viitavad BLUETOOTH-side eesmärgile
seadmete vahel.
Lisateave
Toetatud USB-seade:
massmälu klass
Max vool:
1 A
Port
(USB):
Type A
otsenähtavuse korral ligikaudu
10 m1)
Registreeritavate seadmete
maksimaalne arv
8 seadet
Korraga ühendatavate seadmete
maksimaalne arv (Multipoint)
3 seadet
Sagedusriba:
2,4 GHz riba (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleerimismeetod:
FHSS (sagedushüpitamisega
spektrilaotus)
Ühilduvad BLUETOOTH-i profiilid2):
A2DP (täiustatud
audioedastusprofiil)
AVRCP (heli ja video
kaugjuhtimisprofiil)
SPP (jadapordi profiil)
Toetatud kodekid:
SBC (alamriba kodek)
AAC (täiustatud audiokodeering)
LDAC
Toetatud helivormingud
Toetatud bitikiirus ja
diskreetimissagedused
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32–320 kbit/s (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48–320 kbit/s (CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48–192 kbit/s (CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
65EE
Toetatud videovormingud
Xvid
Videokodek: Xvid video
Bitikiirus: 4,854 Mbit/s (MAX)
Eraldusvõime/kaadrikiirus:
720 × 480, 30 kaadrit/s
720 × 576, 25 kaadrit/s (v.a
Ladina-Ameerika mudelid)
Helikodek: MP3
MPEG4
Failivorming: MP4 failivorming
Videokodek: MPEG4 lihtne profiil
(ei ühildu AVC-ga)
Bitikiirus: 4 Mbit/s
Eraldusvõime/kaadrikiirus:
720 × 480, 30 kaadrit/s
720 × 576, 25 kaadrit/s (v.a
Ladina-Ameerika mudelid)
Helikodek: AAC-LC (ei ühildu
HE-AAC-ga)
DRM: ei ühildu
Kõlarisüsteem
Kõlarisüsteem:
kahesuunaline, bassipeegeldus
Kõlarikomplekt
Kõrgsageduskõlarid: 50 mm,
koonustüüpi
Bassikõlarid: 200 mm,
koonustüüpi
Hinnanguline takistus
4 oomi
Mõõtmed (l/k/s) (ligikaudu):
255 × 405 × 220 mm
Kaal (ligikaudu):
5,1 kg
Üldine
Toitenõuded:
120–240 V vahelduvvool,
50/60 Hz
Elektritarbimine:
70 W
Elektritarbimine
(energiasäästurežiimis):
0,5 W (kui BT STBY on seatud
olekusse OFF ja
66EE
[CONTROL FOR HDMI] olekusse
[OFF])
2 W* (kui BT STBY on seatud
olekusse ON ja
[CONTROL FOR HDMI] olekusse
[ON])
Mõõtmed (l/k/s) (v.a kõlarid)
(ligikaudu):
335 × 172 × 310 mm
Kaal (v.a kõlarid) (ligikaudu):
2,7 kg
Töötemperatuur:
5–35 °C
* Süsteemi energiatarve on väiksem kui
0,5 W, kui HDMI-ühendus puudub ja BT
STBY on seatud olekusse OFF.
Disain ja tehnilised andmed võivad
ette teatamata muutuda.
Keelekoodide loend
Keeled vastavad standardile ISO 639:1988 (E/F).
Kood Keel
Kood Keel
Kood Keel
1027
Afari
1186
Gaeli
1350
Malajalami
1513
Svaasi
1028
Abhaasi
1194
Galeegi
1352
Mongoli
1514
Sotho
1032
Afrikaani
1196
Guaranii
1353
Moldova
1515
Sunda
1039
Amhara
1203
Gudžarati
1356
Marathi
1516
Rootsi
1044
Araabia
1209
Hausa
1357
Malai
1517
Suahiili
1045
Assami
1217
Hindi
1358
Malta
1521
Tamili
1051
Aimara
1226
Horvaadi
1363
Birma
1525
Telugu
1052
Aserbaidžaani
1229
Ungari
1365
Nauru
1527
Tadžiki
1053
Baškiiri
1233
Armeenia
1369
Nepali
1528
Tai
1057
Valgevene
1235
Interlingua
1376
Hollandi
1529
Tigrinja
1059
Bulgaaria
1239
Interlingue
1379
Norra
1531
Türkmeeni
1060
Bihaari
1245
Injupiaki
1393
Oksitaani
1532
Tagalogi
1061
Bislama
1248
Indoneesia
1403
Oromo
1534
Tsvana
1066
Bengali
1253
Islandi
1408
Oria
1535
Tonga
1067
Tiibeti
1254
Itaalia
1417
Pandžabi
1538
Türgi
1070
Bretooni
1257
Heebrea
1428
Poola
1539
Tsonga
1079
Katalaani
1261
Jaapani
1435
Puštu
1540
Tatari
1093
Korsika
1269
Jidiši
1436
Portugali
1543
Tvii
1097
Tšehhi
1283
Jaava
1463
Ketšua
1557
Ukraina
1103
Kõmri
1287
Gruusia
1481
Retoromaani
1564
Urdu
1105
Taani
1297
Kasahhi
1482
Rundi
1572
Usbeki
1109
Saksa
1298
Grööni
1483
Rumeenia
1581
Vietnami
1130
Dzongkha
1299
Khmeeri
1489
Vene
1587
Volapüki
1142
Kreeka
1300
Kannada
1491
Ruanda
1613
Volofi
1144
Eesti
1301
Korea
1495
Sanskriti
1632
Koosa
1145
Esperanto
1305
Kašmiiri
1498
Sindhi
1665
Joruba
1149
Hispaania
1307
Kurdi
1501
Sango
1684
Hiina
1150
Eesti
1311
Kirgiisi
1502
Serbia-horvaadi
1697
Suulu
1151
Baski
1313
Ladina
1503
Singali
1703
Määramata
1157
Pärsia
1326
Lingala
1505
Slovaki
1165
Soome
1327
Lao
1506
Sloveeni
1166
Fidži
1332
Leedu
1507
Samoa
1171
Fääri
1334
Läti
1508
Šona
1174
Prantsuse
1345
Malagassi
1509
Somaali
1181
Friisi
1347
Maoori
1511
Albaania
1183
Iiri
1349
Makedoonia
1512
Serbia
Lisateave
Kood Keel
67EE
Vanemliku järelevalve piirkonnakoodide loend
68EE
Kood Piirkond
Kood Piirkond
Kood Piirkond
Kood Piirkond
2044
Argentina
2165
Soome
2362
Mehhiko
2149
Hispaania
2047
Austraalia
2174
Prantsusmaa
2376
Holland
2499
Rootsi
2046
Austria
2109
Saksamaa
2390
Uus-Meremaa
2086
Šveits
2057
Belgia
2248
India
2379
Norra
2528
Tai
2070
Brasiilia
2238
Indoneesia
2427
Pakistan
2184
Suurbritannia
2079
Kanada
2254
Itaalia
2424
Filipiinid
2090
Tšiili
2276
Jaapan
2436
Portugal
2092
Hiina
2304
Korea
2489
Venemaa
2115
Taani
2363
Malaisia
2501
Singapur
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir kt.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies
šaltinių (pavyzdžiui, degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite
prietaisą nuo skysčio lašų ar purslų, ant jo
nedėkite skysčių pripiltų daiktų, pvz., vazų.
Pagrindinis kištukas naudojamas
įrenginiui atjungti nuo elektros tinklo,
todėl įrenginį reikia prijungti prie lengvai
pasiekiamo kintamosios srovės lizdo.
Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami
ištraukite maitinimo kištuką iš
kintamosios srovės elektros lizdo.
Prietaiso negalima statyti ankštoje
erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba
uždaroje spintelėje.
Saugokite maitinimo elementus arba
įrenginį, į kurį įdėti maitinimo elementai,
nuo labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas
nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas prie
kintamosios srovės lizdo.
Skirtas naudoti tik patalpoje.
Informacija apie gaminį su
CE ženklu
CE ženklai galioja tik tose šalyse,
kuriose jie teisėtai taikomi, daugiausia
EEE (Europos ekonominės erdvės) šalyse.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius
prietaisus padidėja pavojus akims.
2LT
Pagal IEC 60825-1:2007 šis prietaisas
priskiriamas 1 KLASĖS LAZERINIŲ gaminių
kategorijai. Ši žymė yra įrenginio išorėje,
jo nugarėlėje.
Klientams Europoje
Panaudotų baterijų ir
nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje
ir kitose šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo
elemento arba jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad
gaminio ir maitinimo
elemento negalima išmesti
kaip buitinių atliekų. Ant kai
kurių maitinimo elementų kartu su šiuo
simboliu gali būti nurodytas ir cheminio
elemento simbolis. Švino (Pb) cheminio
elemento simbolis yra nurodomas, jeigu
baterijoje yra daugiau negu 0,004 %
švino. Tinkamai utilizuodami šiuos
gaminius ir maitinimo elementus
padėsite išvengti neigiamo poveikio
aplinkai ir žmogaus sveikatai, kurį gali
sukelti netinkamas atliekų tvarkymas.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtos
ištekliai. Jei dėl saugumo, veikimo ar
duomenų vientisumo priežasčių
gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu,
maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninio aptarnavimo
specialistas. Siekiant užtikrinti, kad
maitinimo elementai bei elektros ir
elektroninė įranga būtų tvarkomi
tinkamai, pasibaigus šių gaminių
eksploatavimo laikui atiduokite juos į
elektros ir elektroninės įrangos
perdirbimo surinkimo skyrių. Informacijos
apie kitus maitinimo elementus rasite
skyriuje, kuriame rašoma, kaip saugiai iš
gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite į
panaudotų maitinimo elementų
surinkimo skyrių, kad vėliau jie būtų
perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio arba
maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į
parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį
arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta
informacija aktuali tik įrangos,
parduodamos šalyse, kuriose
taikomos ES direktyvos,
naudotojams.
Šis gaminys buvo pagamintas bendrovėje
„Sony Corporation“ arba jos užsakymu.
ES importuotojas: „Sony Europe Limited“
Užklausas ES importuotojui arba dėl
gaminio tinkamumo Europoje reikia
siųsti gamintojo įgaliotajam atstovui
„Sony Belgium“, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
patvirtina, kad ši įranga atitinka
2014/53/ES direktyvos reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas
yra saugomas šiuo adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Ši radijo ryšio įranga skirta naudoti su
patvirtintos versijos programine įranga,
nurodyta ES atitikties deklaracijoje. Šioje
radijo ryšio įrangoje esanti programinė
įranga atitinka esminius 2014/53/ES
direktyvos reikalavimus.
Programinės įrangos versiją galite
pasitikrinti paspausdami OPTIONS,
tada naudodami / ir
pasirinkite
SYSTEM – VERSION.
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo
(EMS) teisės aktuose apibrėžtas normas,
kai naudojamas trumpesnis nei 3 m
jungiamasis kabelis.
Ši namų garso sistema yra skirta naudoti
tokiais tikslais:
•• Muzikos / vaizdo įrašų šaltiniams
iš diskų ar USB įrenginių atkurti
•• Muzikai į USB įrenginius perkelti
•• norint klausytis radijo stočių
•• norint klausytis TV garso
•• Muzikos šaltiniams iš BLUETOOTH
įrenginių atkurti
•• Belaidės „Party Chain“ funkcijos
naudojimas vakarėliuose
3LT
Australijos klientams
Senos elektrinės ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose šalyse, kuriose
veikia atskiros
surinkimo sistemos)
Licencijų ir prekių ženklų
informacija
••
yra „DVD Format/Logo Licensing
Corporation“ prekių ženklas.
•• DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO ir CD logotipai yra prekių
ženklai.
•• WALKMAN® ir WALKMAN® logotipas
yra registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
•• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijos ir patentų naudojimo
licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
•• „Windows Media“ yra „Microsoft
Corporation“ registruotasis prekių
ženklas arba prekių ženklas JAV ir
(arba) kitose šalyse.
•• Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft
Corporation“ intelektinės nuosavybės
teisės. Be „Microsoft“ arba įgaliotosios
„Microsoft“ dukterinės bendrovės
licencijos draudžiama naudoti tokią
technologiją ne šiame gaminyje arba
ją platinti.
•• Šioje sistemoje naudojama „Dolby*
Digital“ technologija.
* Manufactured under license from Dolby
Laboratories. „Dolby“, „Dolby Audio“ ir
dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby
Laboratories“ prekių ženklai.
4LT
•• Šioje sistemoje naudojama didelės
raiškos multimedijos sąsajos (HDMI™)
technologija. HDMI ir „HDMI HighDefinition Multimedia Interface“ ir
HDMI logotipas yra HDMI Licensing
Administrator, Inc. prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai JAV ir
(arba) kitose šalyse.
•• BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
•• LDAC™ ir LDAC logotipai yra
registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
•• „Bluetooth®“ žodinis ženklas ir
logotipai yra registruotieji prekių
ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG,
Inc.“. „Sony Corporation“ tokius ženklus
naudoja pagal licenciją. Kiti prekių
ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems jų savininkams.
•• „Android“ yra „Google LLC“ prekių
ženklas.
•• „Google Play“ ir „Google Play“
logotipas yra „Google LLC“ prekių
ženklai.
•• „Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“
ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“
registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple
Inc.“ paslaugos ženklas, registruotas
JAV ir kitose šalyse.
•• „Made for iPod“ ir „Made for iPhone“
reiškia, kad elektroninis priedas skirtas
konkrečiai „iPod“ arba „iPhone“ ir kad
gamintojas patvirtino, jog priedas
atitinka „Apple“ standartus. „Apple“
neatsako už šio įrenginio veikimą
ar jo atitiktį saugos ir reguliavimo
standartams. Atkreipkite dėmesį,
kad kai šis priedas naudojamas kartu
su „iPod“ ar „iPhone“, gali suprastėti
belaidžio ryšio veikimas.
•• ŠIAM GAMINIUI PAGAL „MPEG-4
VISUAL“ PATENTO PAKETO NUOSTATAS
SUTEIKTA LICENCIJA, LEIDŽIANTI
VARTOTOJUI ASMENINIAIS IR
NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS
(i) KODUOTI VAIZDO ĮRAŠUS LAIKANTIS
MPEG-4 VAIZDO STANDARTO
(TOLIAU – MPEG-4 VAIZDO ĮRAŠAS)
REIKALAVIMŲ
IR / ARBA
(ii)IŠKODUOTI MPEG-4 VAIZDO ĮRAŠĄ,
KURĮ UŽKODAVO VARTOTOJAS
ASMENINIAIS IR NEKOMERCINIAIS
TIKSLAIS IR (ARBA) GAVO IŠ VAIZDO
ĮRAŠO TEIKĖJO, KURIAM SUTEIKTA
LICENCIJA TEIKTI MPEG-4 VAIZDO
ĮRAŠUS.
LICENCIJA NESUTEIKTA IR NENUMATYTA
NAUDOTI JOKIAIS KITAIS TIKSLAIS.
PAPILDOMOS INFORMACIJOS,
ĮSKAITANT SU REKLAMINIU, VIDINIU IR
KOMERCINIU NAUDOJIMU SUSIJUSIĄ
INFORMACIJĄ, GALIMA GAUTI IŠ
„MPEG LA, L.L.C“.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Visi kiti prekių ženklai priklauso jų
savininkams.
•• Šiame vadove ženklai ™ ir ® nėra
apibrėžti.
Apie šį vadovą
•• Šiame vadove daugiausia aiškinama
apie valdymą naudojantis nuotolinio
valdymo pultu, bet tuos pačius
veiksmus galite atlikti ir įrenginio
mygtukais, jei jų pavadinimai
sutampa su nuotolinio valdymo
pulto valdiklių pavadinimais ar yra į
juos panašūs.
•• Kiekvieno paaiškinimo viršuje
išdėstytos piktogramos, pvz.,
, nurodo, kokio tipo
laikmenos gali būti naudojamos su
paaiškinama funkcija.
•• Kai kurios iliustracijos yra abstraktūs
piešiniai ir gali skirtis nuo tikrųjų
gaminių.
•• TV ekrane rodomi elementai gali
skirtis; tai priklauso nuo šalies.
•• Numatytasis nustatymas yra
pabrauktas.
•• Tekstas laužtiniuose skliaustuose
([--]) rodomas televizoriaus ekrane,
o tekstas kabutėse („--“) rodomas
ekrane.
5LT
Turinys
Apie šį vadovą............................ 5
Prieš naudodami USB įrenginį.... 32
Atkuriami diskai ar failai
diskuose / USB įrenginyje.......... 8
Muzikos perkėlimas................. 32
Suderinamų įrenginių
svetainės................................... 11
Dalių ir valdiklių vadovas..........12
Darbo pradžia
Kaip saugiai sujungti sistemą....16
Demonstracijos išjungimas...... 17
Kaip įdėti maitinimo
elementus................................. 17
Kaip nustatyti garsiakalbių
vietą.......................................... 17
Televizoriaus prijungimas.........18
Spalvų sistemos keitimas........ 20
Sparčiosios sąrankos
vykdymas................................. 20
Ekrano režimo keitimas............21
Disko / USB įrašų
atkūrimas
Prieš naudodami USB įrenginį....21
Pagrindinis atkūrimas...............21
Kitos atkūrimo operacijos........ 22
Leidimo režimo naudojimas.... 25
Disko atkūrimo apribojimas
(tėvų kontrolė)......................... 26
Disko ir USB įrenginio
informacijos peržiūra............... 27
Sąrankos meniu naudojimas.... 28
6LT
USB perkėlimas
Kaip išpakuoti............................ 8
Imtuvas
Radijo klausymasis.................. 35
BLUETOOTH ryšys
Apie BLUETOOTH belaidžio
ryšio technologiją.................... 36
Sistemos siejimas su
BLUETOOTH įrenginiu.............. 37
Muzikos klausymasis iš
BLUETOOTH įrenginio.............. 38
Šis sistemos prijungimas prie
kelių BLUETOOTH įrenginių
(kelių įrenginių ryšys)............... 38
BLUETOOTH garso kodekų
nustatymas.............................. 39
BLUETOOTH budėjimo
režimo nustatymas.................. 40
BLUETOOTH signalo į
jungimas arba išjungimas....... 40
Sistemos valdymas naudojant
išmanųjį telefoną arba
planšetinį kompiuterį
(„Sony | Music Center“).............41
Renkite siautulingus vakarėlius
naudodami „Fiestable“
programą................................. 42
Kaip gauti ir bendrinti
„Party People“ įvertinimą
bei gauti papildomų
funkcijų per „Party King“.......... 42
Garso reguliavimas
Kaip sureguliuoti garsą............ 43
Virtualiojo futbolo režimo
pasirinkimas............................ 43
Kaip kurti savo garso efektus... 43
Vakarėlio atmosferos kūrimas
(„DJ Effect“).............................. 44
Kiti veiksmai
„Control for HDMI“ funkcijos
naudojimas.............................. 45
Belaidis atkūrimas naudojant
kelias sistemas (belaidė
„Party Chain“ funkcija)............. 46
Pritariamasis dainavimas.
Karaokė.................................... 48
Nurodymų balsu
naudojimas.............................. 49
Išjungimo laikmačio
naudojimas.............................. 49
Papildomos įrangos
naudojimas.............................. 49
Įrenginio mygtukų išjungimas
(apsauga nuo vaikų)................ 50
Automatinio budėjimo režimo
funkcijos nustatymas.............. 50
Programinės įrangos
atnaujinimas.............................51
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas...................... 53
Atsargumo priemonės............ 62
Specifikacijos........................... 64
Kalbų kodų sąrašas.................. 66
7LT
Kaip išpakuoti
•• Įrenginys: HCD-M20D (1)
•• Garsiakalbių sistema SS-M20D (2)
•• Nuotolinio valdymo pultas (1)
•• R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementai (2)
•• Laidinė FM antena (1)
•• Kintamosios srovės maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas) (1)
•• Kintamosios srovės kištuko
adapteris* (1) (pridedamas tik kai
kuriuose regionuose)
* Šis kištuko adapteris nėra skirtas
naudoti Čilėje, Paragvajuje ir Urugvajuje.
Naudokite šį kištuko adapterį tose
šalyse, kuriose jo reikia.
Pastaba
Kai reikia išpakuoti arba pakelti didelį
ir (arba) sunkų garsiakalbį, pasikvieskite į
pagalbą du ar daugiau asmenų. Numetus
garsiakalbį galima susižeisti ir (arba)
sugadinti turtą.
SVARBI INFORMACIJA
Dėmesio: Šis gaminys nėra nešiojamas
ir nėra pritaikytas lengvai pernešti. Jis turi
būti saugiai pastatytas ant spintelės.
Atkuriami diskai ar
failai diskuose / USB
įrenginyje
Atkuriami diskai
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW, kurie yra DVD VIDEO
formato arba vaizdo įrašo režimo
•• DVD+R/DVD+RW, kurie yra DVD
VIDEO formato
•• DVD VIDEO ( 1.0, 1.1 ir 2.0 versijų
diskai)
•• Super VCD
8LT
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM, kurie yra
DVD VIDEO formato arba specialiojo
VCD formato
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW, kurie yra AUDIO CD
formato
Atkuriami failai diskuose
•• Muzika:
MP3 failai (.mp3)1)2)
•• Vaizdo įrašas:
MPEG4 failai (.mp4/.m4v)2)3), „Xvid“
failai (.avi)
Atkuriami failai USB įrenginyje
•• Muzika:
MP3 failai (.mp3)1)2), WMA failai
(.wma)2), AAC failai (.m4a/.mp4/
.3gp)2), WAV failai (.wav)2)
•• Vaizdo įrašas:
MPEG4 failai (.mp4/.m4v)2)3),
„Xvid“ failai (.avi)
Pastaba
•• Galima naudoti tokio formato diskus:
—— CD-ROM/-R/-RW, kurie yra DATA CD
formato, su MP31)2), MPEG42)3) ir „Xvid“
failais, kurie atitinka ISO 96604) 1/2
lygio arba „Joliet“ (išplėstinio formato)
reikalavimus.
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW, kurie
yra DATA DVD formato, su MP31)2),
MPEG42)3) ir „Xvid“ failais, kurie atitinka
UDF (universaliojo diskų formato, angl.
„Universal Disk Format“) reikalavimus.
•• Sistema bandys atkurti bet kokius
duomenis su anksčiau pateiktais plėtiniais,
net jei jie nėra palaikomo formato. Tokių
duomenų atkūrimas gali sukelti triukšmą,
kuris gali sugadinti garsiakalbių sistemą.
1)
MP3 (MPEG 1, 3 lygio garso įrašas) yra
standartinis formatas, apibrėžtas
ISO/MPEG, ir yra skirtas glaudintiems
garso duomenims. MP3 failai turi būti
MPEG 1, 3 lygio graso įrašo formato.
2) Failų, kuriuose numatyta autorių
teisių apsauga (angl. „Digital Right
Management“), šia sistema atkurti
negalima.
3)
MPEG4 failai turi būti įrašyti MP4 failų
formatu. Ši sistema palaiko toliau
nurodytus vaizdo ir garso kodekus:
—— Vaizdo kodekas: Paprastasis MPEG4
profilis (AVC nepalaikomas.)
—— Garso kodekas: AAC-LC
(HE-AAC nepalaikomas.)
4) CD-ROM esančių failų ir aplankų loginis
formatas, apibrėžtas ISO (Tarptautinės
standartizacijos organizacijos).
Diskai / failai, kurių atkurti
negalima.
•• Negalima atkurti tokių diskų
——BD diskai („Blu-ray“ diskai)
——CD-ROM, įrašyti PHOTO CD formatu
——„CD-Extra“ arba „Mixed Mode CD“*
diskų duomenų dalies
——„CD Graphics“ diskų
——„Super Audio CD“ diskų
——DVD garsas
——DATA CD/DATA DVD, kurie sukurti
„Packet Write“ formatu
——DVD-RAM
——DATA CD/DATA DVD, kurie nėra
tinkamai užbaigti
——DVD-R/-RW, kurie palaiko
CPRM (įrašomos medijos turinio
apsauga, angl. „Content Protection
for Recordable Media“), įrašyti kaip
leistini kopijuoti tik vieną kartą
——Nestandartinės formos
(pvz., širdelės, kvadrato,
žvaigždės formos) diskų
——Disko, prie kurio prilipdyta
lipniosios juostelės, popieriaus
arba lipdukų
•• Negalima atkurti tokių failų
——Vaizdo įrašo failo, kuris didesnis
nei 720 (plotis) × 576 (aukštis)
piksel.
——Vaizdo įrašų failų, kurių didelis
pločio ir ilgio santykis.
——WMA failų, kurie yra WMA DRM,
„WMA Lossless“ arba WMA PRO
formato.
——AAC failų, kurie yra AAC DRM arba
„AAC Lossless“ formato.
——AAC failų, kurie yra koduoti
naudojant 96 kHz.
——Failų, kurie užšifruoti arba
apsaugoti slaptažodžiu.
——Failų su autorių teisų apsauga
DRM (angl. „Digital Rights
Management“).
——Kai kurių „Xvid“ failų, kurių įrašų
trukmė mažesnė nei 2 val.
•• MP3 PRO garso failus galima atkurti
kaip MP3 failus.
•• Sistema gali neatkurti „Xvid“ failo,
kai jis sudarytas iš dviejų ar daugiau
„Xvid“ failų.
* „Mixed Mode CD“: šis formatas duomenis
įrašo pirmame garso takelyje, o garsą
(AUDIO CD duomenis) antrame ir
tolesniuose seanso garso takeliuose.
Pastabos dėl CD-R/-RW ir DVD-R/
-RW/+R/+RW
•• Kai kuriais atvejais CD-R/-RW ir
DVD-R/-RW/+R/+RW atkurti šia
sistema negalima dėl įrašymo
kokybės, fizinės disko būsenos arba
įrašymo įrenginio bei autoriaus
programinės įrangos specifikacijų.
Daugiau informacijos žr. su įrašymo
įrenginiu pateikiamose naudojimo
instrukcijose.
•• Net ir tinkamai užbaigus įrašymą, kai
kurių DVD+R/+RW diskų atkūrimo
funkcijos gali neveikti. Tokiu atveju
diską peržiūrėkite naudodami
įprastą atkūrimą.
Pastabos dėl diskų
•• Šis gaminys sukurtas atkurti diskus,
atitinkančius kompaktinių diskų (CD)
standartą.
•• „DualDisc“ (dviejų sluoksnių)
diskai ir kai kurie muzikos diskai,
užkoduoti naudojant autorių
teisių apsaugos technologijas,
neatitinka kompaktinio disko (CD)
standarto. Todėl šie diskai gali būti
nesuderinami su šiuo gaminiu.
9LT
Pastaba dėl kelių seansų diskų
Ši sistema gali atkurti tęstinius disko
seansus, kai jie įrašyti tokiu pačiu
seanso formatu kaip ir pirmasis
seansas. Tačiau negarantuojama, kad
bus atkurta.
Pastaba dėl DVD VIDEO ir VIDEO CD
atkūrimo
Programinės įrangos gamintojai gali
tyčia apriboti kai kuriuos DVD VIDEO
arba VIDEO CD atkūrimo veiksmus.
Todėl kai kurios atkūrimo funkcijos
gali neveikti. Būtinai perskaitykite
su DVD VIDEO arba VIDEO CD
pateiktas naudojimo instrukcijas.
Pastabos dėl atkuriamų failų
•• Kol bus pradėta atkurti, gali praeiti
šiek tiek laiko, jei:
——DATA CD/DATA DVD/USB įrenginys
yra įrašomi naudojant sudėtingą
išdėstymo struktūrą.
——ką tik buvo atkurti garso ar vaizdo
failai arba vaizdo įrašo failai iš
kito aplanko.
•• Sistema gali atkurti DATA CD/
DATA DVD arba USB įrenginio failus,
jei tenkinamos tokios sąlygos:
——iki 8 aplankų gylio struktūra
——iki 300 aplankų
——iki 999 failų viename diske
——iki 2 000 failų USB įrenginyje
——iki 650 failų viename aplanke
Šie skaičiai gali skirtis atsižvelgiant į
failų ar aplankų konfigūraciją.
•• Aplankai, kuriuose nėra garso arba
vaizdo įrašo failų, praleidžiami.
•• Failai, perkelti įrenginiu, pvz.,
kompiuteriu, gali būti atkurti ne tokia
tvarka, kokia buvo perkelti.
•• Atkūrimo tvarka gali būti netaikoma
atsižvelgiant į programinę įrangą,
naudotą kuriant garso arba vaizdo
įrašo failus.
10LT
•• Suderinamumas su visa palaikomų
formatų kodavimo / rašymo
programine įranga, įrašymo
įrenginiais ir įrašomosiomis
laikmenomis negarantuojamas.
•• Vaizdas gali būti neaiškus arba
garsas gali trūkinėti; tai priklauso
nuo „Xvid“ failo.
Pastabos dėl USB įrenginių
•• Negarantuojama, kad sistema veiks
su visais USB įrenginiais.
•• Nors USB įrenginiai turi daug įvairių
funkcijų, galima leisti tik prie šios
sistemos prijungtų USB įrenginių
muzikos ir vaizdo įrašų turinį.
Išsamios informacijos ieškokite prie
USB įrenginio pridėtose naudojimo
instrukcijose.
•• Prijungus USB įrenginį, sistema
nuskaito visus USB įrenginio failus.
Jei USB įrenginyje yra daug aplankų
arba failų, USB įrenginio nuskaitymas
gali trukti ilgai.
•• Sistemos prie USB įrenginio
nejunkite per USB šakotuvą.
•• Naudojant kai kuriuos prijungtus
USB įrenginius gali užtrukti, kol
sistema pradės vykdyti operacijas.
•• Sistemos atkūrimo tvarka gali
skirtis nuo prijungto USB įrenginio
atkūrimo tvarkos.
•• Prieš naudodami USB įrenginį
įsitikinkite, kad USB įrenginyje nėra
jokių virusais apkrėstų failų.
Suderinamų įrenginių
svetainės
Naujausios informacijos apie
suderinamus USB ir BLUETOOTH
įrenginius ieškokite toliau nurodytose
interneto svetainėse.
Lotynų Amerikos klientams:
<http://esupport.sony.com/LA>
Europos ir Rusijos klientams:
<http://www.sony.eu/support>
Kitų šalių / regionų klientams:
<http://www.sony-asia.com/support>
Suderinami „iPhone“ / „iPod“
modeliai
Suderinami „iPhone“ / „iPod“ modeliai
nurodyti toliau. Prieš naudodami su
sistema, į „iPhone“ / „iPod“ įdiekite
naujausią programinę įrangą.
BLUETOOTH technologija veikia su:
•• „iPhone X“
•• „iPhone 8 Plus“
•• „iPhone 8“
•• „iPhone 7 Plus“
•• „iPhone 7“
•• „iPhone SE“
•• „iPhone 6s Plus“
•• „iPhone 6s“
•• „iPhone 6 Plus“
•• „iPhone 6“
•• „iPhone 5s“
•• „iPhone 5c“
•• „iPhone 5“
•• „iPhone 4s“
•• „iPod touch“ (6-osios kartos)
•• „iPod touch“ (5-osios kartos)
11LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Įrenginio mygtukus, išskyrus  (maitinimo) mygtuką, galite užrakinti, kad jų
nepaspaustumėte netyčia (50 psl.).
Įrenginys (priekis)











FOOTBALL





* Ant  ir MIC LEVEL + mygtukų yra lytėjimo taškai. Lytėjimo tašką naudokite kaip nuorodą
valdydami sistemą.
  (maitinimas)
 FIESTA (43 psl.)
Sistema įjungiama arba nustatoma
veikti budėjimo režimu.
 BLUETOOTH (38, 39 psl.)
BLUETOOTH indikatorius
(36 psl.)
SOUND FIELD (43 psl.)
 Disko dėklas
  (atidaryti / uždaryti)
Atidaromas arba uždaromas disko
dėklas.
PAIRING
Paspauskite ir palaikykite, kad
suaktyvintumėte BLUETOOTH
siejimą veikiant BLUETOOTH
funkcijai.
Ekranas
 Nuotolinio valdymo jutiklis
(17 psl.)
12LT

+/– (pasirinkti aplanką)
Pasirenkamas duomenų diske arba
USB įrenginyje esantis aplankas.
/ (pirmyn / atgal)
(22 psl.)
TUNING+/– (35 psl.)
S1, S2, S3, S4 (44 psl.)
 MIC ECHO (48 psl.)
MIC LEVEL +/– (48 psl.)
 MIC lizdas
Naudojama mikrofonui prijungti.
(USB) (REC/PLAY) prievadas
Naudokite USB įrenginiui prijungti.
Šis prievadas gali būti naudojamas
atkūrimui ir muzikos perdavimui.
 MEGA BASS (43 psl.)
 SAMPLER (44 psl.)
DJ OFF (44 psl.)
 VOLUME/DJ CONTROL
rankenėlė
  (paleisti)
Pradedama atkurti.
Paspauskite ir ilgiau nei 2 sek.
palaikykite , taip paleisite
integruotąją garso demonstraciją.
Jei demonstraciją norite
sustabdyti, paspauskite .
 (stabdyti)
—— atkūrimas sustabdomas.
Jei paspausite dukart, galėsite
atšaukti tęsiamą atkūrimą.
—— Perduodant muzikas
sustabdomas jos perdavimas.
—— Sustabdomas įtaisytasis garso
demonstravimas.
FUNCTION
Pasirenkama funkcija.
Reguliuojamas garsumas.*
Reguliuojamas FLANGER ir
ISOLATOR efektas arba nuolat
atkuriamas SAMPLER garso
efektas (44 psl.).
* Kai pasirinkta „DJ Effect“ funkcija,
šia rankenėle garsumo reguliuoti
negalite.
 FLANGER (44 psl.)
ISOLATOR (44 psl.)
 W.PARTY CHAIN (belaidė
„Party Chain“) (46 psl.)
FOOTBALL (43 psl.)
VOCAL FADER (48 psl.)
VOICE CHANGER (49 psl.)
13LT
Nuotolinio valdymo pultas
PLAY MODE (25, 33 psl.)
REPEAT (26 psl.)
 Skaitiniai (0–9) mygtukai1)2)
—— Pasirenkamas tokiu numeriu
pažymėtas įrašas, dalis ar failas.
—— Įvedami skaičiai ar reikšmės.
MEGA BASS (43 psl.)
REC TO USB
Muzika perduodama į USB įrenginį,
kuris prijungtas prie
(USB)
prievado.
MEDIA MODE (22 psl.)
Pasirenkama norima atkurti
medija, saugoma duomenų diske
ar USB įrenginyje.
SUBTITLE (24 psl.)
AUDIO2) (24, 28 psl.)
ANGLE (24 psl.)
SCORE (49 psl.)
VOICE CHANGER (49 psl.)
MIC LEVEL +/– (48 psl.)
  (maitinimas)
VOCAL FADER (48 psl.)
Sistema įjungiama arba nustatoma
veikti budėjimo režimu.
 DISPLAY (17, 21, 28, 35,
37 psl.)
Keičiama ekrane rodoma
informacija.
SLEEP (49 psl.)
DISPLAY (27 psl.)
Parodomas arba paslepiamas
ekrano vaizdas.
FM MODE (35 psl.)
14LT
MIC ECHO (48 psl.)

+/– (pasirinkti aplanką)
Pasirenkamas duomenų diske arba
USB įrenginyje esantis aplankas.
KEY CONTROL / (49 psl.)
 DVD TOP MENU
Televizoriaus ekrane parodomas
DVD pavadinimas.
DVD/TUNER MENU (22, 23,
36 psl.)
 (pristabdyti)
RETURN (22 psl.)
Atkūrimas pristabdomas.
Jei atkūrimą norite tęsti,
paspauskite .
CLEAR1) (23 psl.)
 (stabdyti)
—— atkūrimas sustabdomas.
Jei paspausite dukart, galėsite
atšaukti tęsiamą atkūrimą.
—— Perduodant muzikas
sustabdomas jos perdavimas.
—— Sustabdomas įtaisytasis garso
demonstravimas.
OPTIONS
Įeinama arba išeinama iš parinkčių
meniu.
SETUP1) (28 psl.)
/ / /
Pasirenkamas meniu elementas.
(įvesti)
Įvedami / patvirtinami nustatymai.
FUNCTION
Pasirenkama funkcija.
1)
Šis mygtukas yra rožinis. Jei norite
pasinaudoti šiuo mygtuku, laikydami
nuspaudę SHIFT () paspauskite šį
mygtuką.
2) Ant 5 skaitinio mygtuko / AUDIO,
 + ir  mygtukų yra lytėjimo taškas.
Lytėjimo tašką naudokite kaip nuorodą
valdydami sistemą.
SEARCH (22, 23 psl.)
SHIFT1)
Turi būti nuspaustas, kad
aktyvintumėte rausvos
spalvos mygtukus.
SOUND FIELD +/– (43 psl.)
 (garsumas) +/–2)
Reguliuojamas garsumas.
 / (greitai atgal / greitai
pirmyn) (23 psl.)
/ (lėtai atgal / lėtai
pirmyn) (23 psl.)
TUNING+/– (35 psl.)
 (paleisti)2)
Pradedama atkurti.
/ (pirmyn / atgal)
(22 psl.)
PRESET+/– (36 psl.)
15LT
Darbo pradžia
Kaip saugiai sujungti sistemą
Įrenginys (galinė dalis)
 FM ANTENNA jungtis
Reguliuokite anteną, kol rasite
kokybišką priėmimą užtikrinančias
vietą ir padėtį.
Kad išvengtumėte triukšmo, anteną
laikykite toliau nuo garsiakalbių,
kintamosios srovės maitinimo
laido (maitinimo tinklo laido) ir USB
kabelio.
 HDMI OUT (TV) ARC lizdas
Naudodami HDMI kabelį
(nepridedamas) prijunkite prie
televizoriaus HDMI įvesties lizdo
(18 psl.).
 SPEAKERS L/R jungtys
Sujunkite garsiakalbio jungtį
garsiakalbyje su šia jungtimi.
Nutieskite laidinę FM
anteną horizontaliai
 AUDIO IN (TV) L/R lizdai
Garso kabelį (nepridedamas)
prijunkite prie garso išvesties lizdų
televizoriuje arba garso / vaizdo
įrangoje. Garsas bus atkuriamas
per šią sistemą.
Pastaba
•• Būtinai naudokite tik pateiktus
garsiakalbius.
•• Kai jungiate garsiakalbio laidus, įkiškite
tiesiai į jungtį.
16LT
 Kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo laidas)
Prijunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) (pridedamas) prie įrenginio,
tada įjunkite jį į sieninį elektros lizdą.
kartu su nauju ar skirtingų tipų maitinimo
elementų.
•• Jei ilgą laiką nenaudosite nuotolinio
valdymo pulto, išimkite maitinimo
elementus, kad nesugadintumėte pulto dėl
maitinimo elementų nuotėkio ir korozijos.
Sistemos valdymas nuotolinio
valdymo pultu
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą
į įrenginio nuotolinio valdymo jutiklį.
Prie sieninio elektros lizdo
Kai prijungiamas kintamosios
srovės maitinimo laidas (maitinimo
laidas), automatiškai pradedama
demonstracija (21 psl.).
Jei norėdami įjungti įrenginį
paspausite  (maitinimo) mygtuką,
demonstracija bus nutraukta.
Demonstracijos
išjungimas
Jei norite išjungti demonstraciją, kai
įrenginys yra išjungtas, spaudinėkite
DISPLAY ir pasirinkite režimą be
rodymo (energijos taupymo režimą)
(21 psl.).
Darbo pradžia
Kintamosios srovės
maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas)
(pridedamas)
Pastaba
•• Nenaudokite seno maitinimo elemento
Kaip nustatyti
garsiakalbių vietą
Kad sistema veiktų optimaliai,
rekomenduojame garsiakalbius padėti
taip, kaip parodyta toliau.
Įrenginys
Garsiakalbis (kairysis)
Garsiakalbis (dešinysis)
Televizorius
Kaip įdėti maitinimo
elementus
Įdėkite du pridėtus R03 (AAA dydžio)
maitinimo elementus, atsižvelgdami jį
jų poliškumą, kaip parodyta toliau.
0,3 m
0,3 m
17LT
Televizoriaus prijungimas
Prieš prijungdami kabelius būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Vaizdo įrašo peržiūra
HDMI kabelį (nepridedamas) prijunkite prie sistemos.
HDMI IN (ARC)*
Didelės spartos HDMI kabelis su
eternetu (nepridedamas)
ar
HDMI IN
* Televizoriaus garso galite klausytis per sistemą, jei ją prijungsite prie televizoriaus HDMI IN
(ARC) lizdo. ARC (angl. „Audio Return Channel“) funkcija suteikia galimybę leisti televizoriaus
garsą per sistemą ją prijungus HDMI kabeliu, atskirai neprijungiant garso jungties (jungties
 apačioje). Kaip nustatyti ARC funkcijos veikimą sistemoje, žr. [AUDIO RETURN CHANNEL]
(31 psl.). Jei norite patikrinti savo televizoriaus ARC funkcijos suderinamumą, žr. su
televizoriumi gautas naudojimo instrukcijas.
18LT
Televizoriaus garso klausymas per sistemą
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų prijungimo būdų ( arba ).
 Garso kabelis (nepridedamas)
AUDIO OUT
 Didelės spartos HDMI kabelis
su eternetu (nepridedamas)
Jei norite klausytis televizoriaus garso, spaudinėdami FUNCTION pasirinkite TV.
Darbo pradžia
HDMI IN (ARC)
Patarimas
•• Be to, prijungę prie AUDIO IN (TV) L/R lizdo kaip ir jungties  anksčiau per sistemą galite
klausyti išorinių įrenginių (DVD leistuvų ir pan.) garso. Išsamios informacijos žr. įrangos
naudojimo instrukcijoje.
•• Jei, jungiant išorinę įrangą, garso išvesties lygis iš sistemos yra žemas, pabandykite
pareguliuoti garso išvesties nustatymus prijungtoje įrangoje. Taip galima pagerinti garso
išvesties lygį. Išsamios informacijos žr. įrangos naudojimo instrukcijoje.
Jei ekrane parodoma „CODE 01“ ir „SGNL ERR“
Kai garso įvesties signalai į sistemą yra ne 2 kanalų tiesinė PCM, įrenginio
ekrane parodomi pranešimai CODE 01 ir SGNL ERR (vadinasi, įvesties garso
signalas nepalaikomas).
Tokiu atveju televizoriuje pasirinkite tinkamą garso išvesties režimą, kad
būtų išvesti 2 kanalų tiesinės PCM garso signalai. Išsamios informacijos
žr. TV naudojimo instrukcijose.
19LT
Spalvų sistemos keitimas
(Išskyrus Lotynų Amerikai, Europai ir
Rusijai skirtus modelius)
Nustatykite spalvų sistemą kaip
PAL ar NTSC; tai priklauso nuo jūsų
televizoriaus spalvų sistemos.
Kaskart atliekant toliau nurodytą
procedūrą, spalvų sistema pakeičiama,
kaip nurodyta.
NTSC  PAL
Šiuos veiksmus atlikite įrenginio
mygtukais.
1 Paspauskite  ir sistemą įjunkite.
2 Spaudinėdami FUNCTION
pasirinktie DVD/CD.
3 Paspauskite ir ilgiau nei 3 sek.
palaikykite VOCAL FADER ir
SOUND FIELD.
Ekrane parodoma „NTSC“ arba „PAL“.
4Neįdėję disko paspauskite
.
Televizoriaus ekrane parodoma
[LANGUAGE SETUP]. Rodomi
elementai gali skirtis atsižvelgiant į
šalį ar regioną.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
kalbą, tada paspauskite .
Televizoriaus ekrane parodoma
[VIDEO SETUP].
6Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
televizoriaus tipą atitinkantį
nustatymą, tada paspauskite .
Kai televizoriaus ekrane parodomas
pranešimas [QUICK SETUP is complete.],
sistema paruošta atkurti.
Kaip patiems pakeisti nustatymą
Sparčiosios sąrankos
vykdymas
Žr. „Sąrankos meniu naudojimas“
(28 psl.).
Prieš naudodami sistemą galite šiek
tiek pareguliuoti sparčiąją sąranką.
Nuspauskite SHIFT ir paspauskite
SETUP.
1 Įjunkite televizorių ir pasirinkite
įvestį pagal esamą jungtį.
2 Paspauskite  ir sistemą įjunkite.
3 Spaudinėdami FUNCTION
pasirinktie DVD/CD.
Televizoriaus ekrano apačioje
rodomas nurodomasis pranešimas
[Press ENTER to run QUICK SETUP.]
(Paspauskite ENTER ir paleiskite
sparčiąją sąranką).
20LT
Sparčiosios sąrankos išjungimas
Pastaba
Nurodomasis pranešimas parodomas, kai
sistemą įjungiate pirmą kartą arba atlikę
[RESET] (žr. „Numatytųjų sąrankos meniu
nustatymų atkūrimas“, 59 psl.).
Ekrano režimo keitimas
Kai sistema išjungta, kelis kartus
paspauskite DISPLAY.
Kaskart paspaudus šį mygtuką, ekrano
režimas keičiamas toliau nurodyta
tvarka.
Demonstracija
Per ekraną slenka pranešimai apie
pagrindines šios sistemos funkcijas.
Disko / USB įrašų atkūrimas
Prieš naudodami USB
įrenginį
Dėl informacijos apie suderinamus USB
įrenginius žr. „Suderinamų įrenginių
svetainės“ (11 psl.).
(„iPhone“ / „iPod“ su šia sistema galima
naudoti tik per BLUETOOTH ryšį.)
Ekranas išjungiamas, kad būtų
tausojama energija.
Pagrindinis atkūrimas
1 Spaudinėdami FUNCTION
pasirinkite DVD/CD arba USB.
2 Paruoškite atkūrimo šaltinį.
DVD/CD funkcija:
Paspauskite įrenginio mygtuką  ir
įdėkite diską etikete pažymėta puse
į viršų.
Disko / USB įrašų atkūrimas
Be ekrano (energijos taupymo režimu)
Kai atkuriate 8 cm diską, pvz., CD
singlą, dėkite jį į vidinį dėklo ratą.
Paspauskite įrenginio mygtuką , kad
uždarytumėte diskų dėklą.
Nenaudokite jėgos diskų dėklui
uždaryti, nes galite sugadinti.
21LT
USB funkcija:
Prijunkite USB įrenginį prie
prievado.
2 Paspauskite SEARCH, kad būtų
(USB)
parodytas aplankų sąrašas.
Pastaba
Jei USB įrenginio negalima prijungti
prie
(USB) prievado, USB įrenginį prie
sistemos galite prijungti naudodami USB
adapterį (nepridėtas).
3 (tik
)
Spaudinėkite MEDIA MODE ir
pasirinkite norimą medijos tipą
([MUSIC]/[VIDEO]).
4Paspauskite  ir paleiskite
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą aplanką.
4 Paspauskite
, kad būtų
parodytas failų sąrašas.
atkūrimą.
Kiti veiksmai
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Sustabdyti
atkūrimą
Paspauskite .
Pristabdyti
atkūrimą
Paspauskite .
Tęsti atkūrimą Paspauskite .
arba grįžti į
įprastą atkūrimą
Atšaukti tęsimo Dukart paspauskite .
tašką
Pasirinkti garso Atkūrimo metu
takelį, failą,
paspauskite 
skyrių ar sceną arba .
Arba laikydami
nuspaudę SHIFT
spauskite skaitinius
mygtukus, tada
paspauskite
.
(Šios operacijos
naudojant kai kuriuos
diskus ar USB įrenginius
gali nebūti
galimybės atlikti.)
Konkretaus failo paleidimas
1 Spaudinėkite MEDIA MODE ir
pasirinkite [MUSIC] arba [VIDEO].
22LT
5 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą failą, tada paspauskite
.
Kitos atkūrimo
operacijos
Atsižvelgiant į disko arba failo tipą, ši
funkcija gali neveikti.
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Peržiūrėti DVD
meniu
Paspauskite DVD/
TUNER MENU.
Peržiūrėti
Paspauskite SEARCH.
aplankų ar failų Dar kartą paspauskite
sąrašą
SEARCH, kad
išjungtumėte aplankų
arba failų sąrašą.
Grįžti į aplankų Paspauskite RETURN.
sąrašą, kai
būnama failų
sąraše
Norėdami
Atlikite šiuos veiksmus
Greitai rasti
Atkūrimo metu
tašką greito
paspauskite 
leidimo į priekį / arba .
greito leidimo Kaskart paspaudus 
atgal režimu
arba  pakeičiamas
(ieškos užraktas) atkūrimo greitis.
Žiūrėti po kadrą Paspauskite , tada
(sulėtintas
paspauskite
arba .
leidimas)
Kaskart paspaudus
arba  pakeičiamas
atkūrimo greitis.
Laikydami nuspaudę SHIFT
paspauskite norimo atkurti garso
takelio skaičiaus mygtuką ir
paspauskite .
Paieška naudojant SEARCH
mygtuką
1 Paspauskite SEARCH, kad būtų
parodytas garso takelių sąrašas.
2 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą atkurti garso takelį, tada
paspauskite .
Konkretaus pavadinimo /
skyriaus / scenos / garso takelio /
rodyklės paieška
1 Atkuriant spaudinėkite SEARCH
ir pasirinkite paieškos režimą.
spauskite skaičių mygtukus ir
įveskite norimą pavadinimo,
skyriaus, scenos, garso takelio
ar rodyklės skaičių, tada
paspauskite .
Pradedama atkurti.
Pastaba
•• Jei naudojamas VIDEO CD su PBC atkūrimu,
paspauskite SEARCH ir suraskite sceną.
•• Jei naudojamas VIDEO CD be PBC atkūrimo,
paspauskite SEARCH ir suraskite garso
takelį ir rodyklę.
Konkretaus taško paieška
naudojant laiko kodą
1 Atkuriant kelis kartus paspauskite
SEARCH, kad pasirinktumėte laiko
paieškos režimą.
2 Nuspauskite SHIFT, tada skaičių
mygtukais įveskite laiko kodą ir
paspauskite .
Disko / USB įrašų atkūrimas
Konkretaus garso takelio paieška
2 Laikydami nuspaudę SHIFT
Pavyzdys. Norėdami rasti sceną,
esančią už 2 valandų, 10 minučių ir
20 sekundžių, nuspauskite SHIFT ir
paspauskite 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Jei suklysite, nuspaudę SHIFT
paspauskite CLEAR, kad skaitmenį
atšauktumėte.
Paieška naudojant DVD meniu
1 Paspauskite DVD/TUNER MENU.
2 Paspauskite / / / arba
laikydami nuspaudę SHIFT
paspauskite skaičių mygtukus, kad
pasirinktumėte norimo atkurti
elemento pavadinimą arba
elementą, tada paspauskite .
23LT
Kameros kampo keitimas
Atkūrimo metu spaudinėkite ANGLE
ir pasirinkite norimą kameros kampą.
Subtitrų nustatymo pasirinkimas
Norėdami pasirinkti pageidaujamą
subtitrų kalbą arba subtitrus išjungti,
atkūrimo metu spaudinėkite
SUBTITLE.
Kalbos / garso keitimas
Atkūrimo metu kelis kartus
paspauskite AUDIO, kad
pasirinktumėte norimą garso
formatą ar režimą.
DVD VIDEO
Kai šaltinyje yra keli garso formatai
arba kelių kalbų garsas, galite
pasirinkti garso formatą arba kalbą.
4 rodomi skaitmenys nurodo kalbos
kodą. Jei norite sužinoti, kokią kalbą
atitinka kodas, žr. „Kalbų kodų sąrašas“
(66 psl.). Jei ta pati kalba rodoma
du ar daugiau kartų, DVD VIDEO yra
įrašytas keliais garso formatais.
VIDEO CD / AUDIO CD / garso failas
Garso išvestį galite pakeisti.
•• [STEREO]: erdvinis garsas.
•• [1/L]/[2/R]: kairiojo arba dešiniojo
kanalo monofoninis garsas.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: 1 garso takelio erdvinis
garsas.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: 1 garso takelio kairiojo
arba dešiniojo kanalo monofoninis
garsas.
•• [2:STEREO]: 2 garso takelio erdvinis
garsas.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: 2 garso takelio
kairiojo arba dešiniojo kanalo
monofoninis garsas.
VIDEO CD su PBC funkcijomis
Naudodami PBC (angl. „Playback
Control“) meniu galite mėgautis
interaktyviomis VIDEO CD funkcijomis
(VIDEO CD 2.0 ir „Super VCD“).
1 Paspauskite  ir paleiskite
VIDEO CD su PBC funkcijomis.
Televizoriaus ekrane bus atidarytas
PBC meniu.
2 Laikydami nuspaudę SHIFT
paspauskite norimo elemento
skaičiaus mygtuką ir
paspauskite .
3 Atkūrimą tęskite vykdydami
meniu instrukcijas.
Pastaba
Atkūrimas atšaukiamas, kai įjungiamas
pakartotinis paleidimas.
24LT
PBC atkūrimo atšaukimas
1 Paspauskite  arba  arba
laikydami nuspaudę SHIFT
paspauskite garso takelio skaičiaus
mygtuką, kai atkūrimas
sustabdomas.
2 Paspauskite  arba
.
Leidimo režimo
naudojimas
Leidimas eilės tvarka
(įprastas leidimas)
Atkūrimas pradedamas nuo pasirinkto
garso takelio.
Grįžimas į PBC atkūrimą
Kelių diskų leidimo tęsimas
Kai atkūrimas sustabdomas,
spaudinėkite PLAY MODE.
 Kai leidžiami disko įrašai
•• [DISC]: paleidžiami disko įrašai.
•• [FOLDER]*: paleidžiami visi atkuriami
failai nurodytame disko aplanke.
* Negalima pasirinkti, kai naudojamas
AUDIO CD.
Ši sistema gali išsaugoti net 6 diskų
atkūrimo tęsimo taškus ir tą patį diską
įdėjus dar kartą ji tęsia atkūrimą. Jei
išsaugote 7 disko atkūrimo tęsimo
tašką, pirmo disko tęsimo atkūrimo
taškas panaikinamas.
Norėdami suaktyvinti šią funkciją
[MULTI-DISC RESUME], esančią
[SYSTEM SETUP] nustatykite kaip [ON]
(31 psl.).
Pastaba
Norėdami pradėti disko atkūrimą iš naujo, du
kartus paspauskite , tada paspauskite .
 K
ai atkuriami USB įrenginio įrašai
•• [ONE USB DEVICE]: paleidžiami USB
įrenginio įrašai.
•• [FOLDER]: paleidžiami visi atkuriami
failai nurodytame USB įrenginio
aplanke.
Disko / USB įrašų atkūrimas
Du kartus paspauskite , tada
paspauskite .
Pastaba
•• Ekrane FLDR ir SHUF lemputė nedega, kai
įprastas leidimas nustatomas kaip [DISC]
arba [ONE USB DEVICE].
•• Ekrane FLDR lemputės nedega, kai įprastas
leidimas nustatomas kaip [FOLDER].
Leidimas atsitiktine tvarka
(maišytasis leidimas)
Kai atkūrimas sustabdomas,
spaudinėkite PLAY MODE.
 Kai leidžiami disko įrašai
•• [DISC (SHUFFLE)]: maišomi visi diske
esantys garso failai.
25LT
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: maišomi visi
nurodytame disko aplanke esantys
garso failai.
* Negalima pasirinkti, kai naudojamas
AUDIO CD.
 Kai atkuriami USB įrenginio įrašai
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
maišomi visi USB įrenginyje esantys
garso failai.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: maišomi visi
nurodytame USB įrenginio aplanke
esantys garso failai.
Pastaba
•• Ekrane užsidega SHUF, kai leidimas
maišant nustatomas kaip [DISC (SHUFFLE)]
arba [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• Ekrane užsidega FLDR ir SHUF, kai
leidimas maišant nustatomas kaip
[FOLDER (SHUFFLE)].
•• Leidimas maišant negali būti vykdomas su
vaizdo įrašo failais.
•• Maišytas leidimas atšaukiamas, kai:
—— atidarote diskų dėklą;
—— atliekate sinchronizuotą perkėlimą;
—— pakeičiate medijos režimą.
•• Maišytas leidimas gali būti atšauktas, kai
pasirenkate atkurti aplanką arba garso
takelį.
Leidimas pakartotinai
(kartotinis leidimas)
26LT
Spaudinėkite REPEAT.
Priklausomai nuo jūsų disko ar failo
tipo kai kurie nustatymai gali neveikti.
•• [OFF]: neveikia pakartotinis
atkūrimas.
•• [ALL]: pakartotinai leidžiami visi
garso takeliai ar failai pasirinktu
leidimo režimu.
•• [DISC]: kartojamas visas turinys (tik
DVD VIDEO ir VIDEO CD).
•• [TITLE]: kartojamas dabartinis įrašas
(tik DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: kartojamas dabartinis
skyrius (tik DVD VIDEO).
•• [TRACK]: kartojamas dabartinis
garso takelis.
•• [FILE]: kartojamas dabartinis vaizdo
įrašo failas.
Kaip atšaukti kartotinio leidimo
funkciją
Spaudinėkite REPEAT ir pasirinkite
[OFF].
Pastaba
•• Ekrane pradeda šviesti „
“ lemputės, kai
kartotinis leidimas nustatomas kaip [ALL]
arba [DISC].
•• Ekrane pradeda šviesti
, kai kartotinis
leidimas nustatomas kaip [TITLE],
[CHAPTER], [TRACK] arba [FILE].
•• PBC atkūrimo metu kartotinio leidimo
negalima naudoti su VIDEO CD.
•• Atsižvelgiant į DVD VIDEO, kartotinio
leidimo negalite naudoti.
•• Pakartotinis leidimas atšaukiamas, kai:
—— išjungiate sistemą (tik DVD VIDEO ir
VIDEO CD);
—— atidarote diskų dėklą;
—— pakeičiate funkciją (tik DVD VIDEO ir
VIDEO CD);
—— atliekate sinchronizuotą perkėlimą;
—— pakeičiate medijos režimą.
Disko atkūrimo
apribojimas (tėvų
kontrolė)
Kai kurių DVD VIDEO failų atkūrimą
galite apriboti pagal apibrėžtą lygį.
Scenos gali būti praleidžiamos arba
pakeistos kitomis scenomis.
1 Kai atkūrimas sustabdomas,
laikydami nuspaudę SHIFT
paspauskite SETUP.
2 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[SYSTEM SETUP], tada
paspauskite .
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[PARENTAL CONTROL], tada
paspauskite .
4Nuspaudę SHIFT spauskite
Jei pamiršote slaptažodį
skaitinius mygtukus ir įveskite
arba įveskite iš naujo 4 skaitmenų
slaptažodį, tada paspauskite .
5 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[STANDARD], tada paspauskite
.
6Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
geografinę vietovę, pagal kurią
nustatomas atkūrimo apribojimų
lygis, tada paspauskite .
7 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[LEVEL], tada paspauskite .
8Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą lygį, tada paspauskite .
Disko ir USB įrenginio
informacijos peržiūra
Informacija TV ekrane
Atkūrimo metu spaudinėkite
DISPLAY.
Kuo žemesnis lygis, tuo griežčiau
apribojama.
Disko / USB įrašų atkūrimas
Vieta pasirinkta.
Kai pasirenkate [OTHERS],
nuspauskite SHIFT ir spausdami
skaitinius mygtukus įveskite norimos
geografinės vietos kodą, kuris
nurodytas „Tėvų kontrolės vietovių
kodų sąrašas“ (67 psl.).
Išimkite diską ir pakartokite
1–3 veiksmus iš „Disko atkūrimo
apribojimas (tėvų kontrolė)“ (26 psl.).
Nuspaudę SHIFT spauskite skaitinius
mygtukus ir įveskite slaptažodį
„199703“, tada paspauskite .
Vykdydami ekrane pateiktas
instrukcijas įveskite naują keturių
skaitmenų slaptažodį. Tada įdėkite
diską ir paspauskite .
Vėl įveskite naują slaptažodį.
Tėvų kontrolės funkcijos išjungimas
8 veiksmo metu [LEVEL] nustatykite
kaip [OFF].
Disko, kuriam nustatyta tėvų
kontrolė, atkūrimas
1 Įdėkite diską ir paspauskite .
TV ekrane rodomas slaptažodžio
įvedimo langas.
2 Nuspaudę SHIFT spauskite
 Atkūrimo informacija
Leidimo laikas ir likęs laikas
 Sparta bitais
 Medijos tipas
skaitinius mygtukus ir įveskite arba
įveskite iš naujo 4 skaitmenų
slaptažodį, tada paspauskite .
 Atkūrimo būsena
Sistema pradeda atkurti.
 Albumas1) / aplanko
pavadinimas2) / skyrius /
rodyklės numeris
 Pavadinimas1) / įrašas / failo
pavadinimas2)
 Atlikėjo vardas1)2)
Rodoma, kai leidžiamas garso
failas.
27LT
1)
Jei garso failas turi ID3 žymą, sistema
albumo pavadinimą / pavadinimą
/ atlikėjo vardą rodys iš ID3 žymos
informacijos. Sistema palaiko
ID3 1.0 / 1.1 / 2.2 / 2.3 versijas.
2) Jei pavadinime yra simbolių, kurių
negalima parodyti, jie bus rodomi kaip „_“.
Pastaba
•• Atsižvelgiant į leidžiamą šaltinį:
—— kai kuri informacija gali būti nerodoma;
—— kai kurie simboliai gali būti nerodomi.
•• Atsižvelgiant į leidimo režimą rodoma
informacija gali skirtis.
Garso formato informacijos apie
DVD VIDEO ir vaizdo įrašo failus
rodymas
Atkūrimo metu paspauskite AUDIO.
Informacija ekrane
Kai sistema įjungta, kelis kartus
paspauskite DISPLAY.
Galite peržiūrėti tokią informaciją:
——garso takelio leidimo laiką / likusį
leidimo laiką, pavadinimą, skyrių;
——scenos numerį;
——aplanko / failo pavadinimą;
——pavadinimo, atlikėjo ir albumo
informaciją.
Pastaba
•• Atsižvelgiant į simbolius, disko pavadinimas
arba garso takelio pavadinimas gali būti
nerodomas.
•• Garso ir vaizdo įrašo failų leidimo laikas gali
būti rodomas netinkamai.
•• Praėjęs garso failo leidimo laikas, jei failas
koduotas naudojant VBR (kintamą dažnį
bitais) rodomas neteisingai.
28LT
Sąrankos meniu
naudojimas
Galite įvairiai sureguliuoti elementus,
pvz., vaizdą ir garsą.
Rodomi elementai gali skirtis
atsižvelgiant į šalį ar regioną.
Pastaba
Diske išsaugoti atkūrimo nustatymai turi
pirmenybę prieš sąrankos meniu nustatymus.
Todėl kai kurie sąrankos meniu nustatymai
gali būti netaikomi.
1 Kai veikiant DVD/CD arba USB
funkcijai atkūrimas sustabdomas,
nuspaudę SHIFT spauskite SETUP.
Televizoriaus ekrane rodomas
sąrankos meniu.
2 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] arba
[HDMI SETUP], tada
paspauskite .
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
pageidaujamą elementą, tada
paspauskite .
4Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą nustatymą, tada
paspauskite .
Nustatymas pasirinktas ir sąranka
baigta.
Jei norite išeiti iš meniu
Nuspauskite SHIFT ir paspauskite
SETUP.
Kalbos nustatymas
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
T elevizoriaus ekrano
nustatymas – [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
Nustatoma ekrano rodymo kalba.
[MENU]
Nustatoma DVD meniu kalba.
[16:9]: pasirenkamas šis nustatymas,
kai prijungiate plačiaekranį televizorių
arba televizorių su plačiojo režimo
funkcija.
[AUDIO]
[SUBTITLE]
Perjungiama DVD VIDEO įrašytų
subtitrų kalba.
Pasirinkus [AUDIO FOLLOW], subtitrų
kalba parenkama atsižvelgiant į
pasirinktą garso takelio kalbą.
[4:3 LETTER BOX]: šis nustatymas
pasirenkamas, kai prijungiamas 4:3
vaizdo formato televizorius, kuriame
nėra plačiaekranio vaizdo režimo
funkcijos. Pasirinkus šį nustatymą
rodomas plačiaformatis vaizdas su
juodomis juostomis viršuje ir apačioje.
Disko / USB įrašų atkūrimas
Perjungiama garso takelio kalba.
Pasirinkus [ORIGINAL] kalba
parenkama pagal diske nurodytą
prioritetą.
Pastaba
Jei [OTHERS] pasirinkote iš [MENU],
[AUDIO], ir [SUBTITLE], pasirinkite ir įveskite
kalbos kodą iš „Kalbų kodų sąrašas“
(66 psl.) naudodami skaičių mygtukus.
[4:3 PAN SCAN]: šis nustatymas
pasirenkamas, kai prijungiamas 4:3
vaizdo formato televizorius, kuriame
nėra plačiaekranio vaizdo režimo
funkcijos. Pasirinkus šį nustatymą
visame ekrane rodomas viso aukščio
vaizdas su apkarpytais šonais.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: šis nustatymas pasirenkamas,
kai prijungiamas televizorius
su plačiaekranio vaizdo režimo
funkcija. 4:3 ekrano formato vaizdas
rodomas 16:9 kraštinių santykiu net
plačiaekraniame TV.
29LT
[NORMAL]: pakeičiamas vaizdo dydis,
kad tilptų į ekraną ir būtų išlaikytas
pradinis kraštinių santykis. Šis
nustatymas rodo juodas juostas kairėje
ir dešinėje ekrano pusėse, kai rodomas
4:3 formato vaizdas.
[AUDIO DRC]
(Dinaminio diapazono glaudinimas)
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
Gali būti naudinga, jei norite žiūrėti
filmus nedideliu garsumu vėlai vakare.
[OFF]: išjungia.
[STANDARD]: dinaminis diapazonas
suglaudinamas; tai numatė įrašymo
inžinierius.
(Išskyrus Lotynų Amerikai, Europai ir
Rusijai skirtus modelius)
Nustatoma spalvų sistema (PAL
arba NTSC).
[AUTO]: vaizdo signalas atkuriamas
pagal disko spalvų sistemą. Šį
nustatymą pasirinkite, jei televizoriuje
naudojama DUAL (dviguba) sistema.
[PAL]: NTSC disko vaizdo signalas
pakeičiamas ir atkuriamas naudojant
PAL sistemą.
[NTSC]: PAL disko vaizdo signalas
pakeičiamas ir atkuriamas naudojant
NTSC sistemą.
Dėl išsamesnės informacijos žr.
„Spalvų sistemos keitimas“ (20 psl.).
[PAUSE MODE]
[AUTO]: vaizdas, kuriame objektai juda
dinamiškai, išvedamas be trūkinėjimo.
Įprastai pasirinkite šį nustatymą.
[FRAME]: vaizdas, kuriame objektai
nejuda dinamiškai, išvedamas didele
raiška.
30LT
arso parinkčių nustatymas
G
– [AUDIO SETUP]
[TRACK SELECTION]
pirmenybė teikiama garso takeliui,
kuris turi daugiausia kanalų, kai
atkuriamas DVD VIDEO, kuriame
įrašyta keliais garso formatais (PCM,
„MPEG audio“ arba „Dolby Digital“).
[OFF]: pirmenybė nesuteikiama.
[AUTO]: suteikiama pirmenybė.
[A/V SYNC]
(Tik vaizdo įrašo failai)
[OFF]: nereguliuoja.
[ON]: sureguliuojama delsa
tarp vaizdo ir garso, kai garsas
nesinchronizuojamas su rodomu
vaizdu.
[DOWNMIX]
Pasirenkamas kelių kanalų garso
išvesties signalas.
[NORMAL]: kelių kanalų garsas
atkuriamas kaip 2 kanalų stereofoninis
garso signalas.
[DOLBY SURROUND]: išvedamas kelių
kanalų garsas į 2 kanalų erdvinio garso
signalą.
Sistemos nustatymas
– [SYSTEM SETUP]
HDMI parinkčių nustatymas
– [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
ekrano užsklanda saugo ekrano
įrenginį nuo sugadinimo (vaizdo
šešėlių susidarymo). Paspauskite
 +/– ir išjunkite ekrano užsklandą.
[ON]: ekrano užsklandos vaizdas
rodomos, jei sistema nesinaudojate
maždaug 15 min.
[OFF]: funkcija išjungiama. Ekrano
užsklandos vaizdas nerodomas.
Pasirenkama televizoriaus išvesties
raiška, kai televizorius prijungiamas
HDMI kabeliu.
[AUTO(1920×1080p)]: vaizdo signalai
atkuriami naudojant televizoriaus
raišką.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]1)/[720×480/576p]2):
atkuria vaizdo signalus pagal
pasirinktą raiškos nustatymą.
[BACKGROUND]
pasirenkama TV ekrano fono spalva
arba vaizdas.
[JACKET PICTURE]: fone rodomas
užsklandos vaizdas (stabilus vaizdas),
kuris įrašytas diske.
[GRAPHICS]: fone rodomas išankstinis
sistemoje nustatytas vaizdas.
[BLUE]: fonas mėlynas.
[BLACK]: fonas juodas.
[PARENTAL CONTROL]
Nustatomi atkūrimo apribojimai. Dėl
išsamesnės informacijos žr. „Disko
atkūrimo apribojimas (tėvų kontrolė)“
(26 psl.).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: atmintyje išsaugomi iki 6 diskų
atkūrimo tęsimo taškai.
[OFF]: atkūrimas pradedamas
atkūrimo tęsimo taške tik šiuo metu
sistemoje esančiame diske.
[RESET]
atkuriami numatytieji sąrankos
meniu nustatymai. Dėl išsamesnės
informacijos žr. „Numatytųjų sąrankos
meniu nustatymų atkūrimas“
(59 psl.).
1)
Tik Lotynų Amerikai skirti modeliai.
Kiti modeliai.
2)
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: atkuriami YCBCR vaizdo
signalai.
[RGB]: atkuriami RGB vaizdo signalai.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: garso signalai atkuriami
originaliu formatu per HDMI OUT (TV)
ARC lizdą.
[PCM]: 2 kanalų tiesiniai PCM signalai
atkuriami per HDMI OUT (TV) ARC lizdą.
Disko / USB įrašų atkūrimas
[SCREEN SAVER]
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: įjungiama „Control for HDMI“
funkcija. Galite valdyti HDMI kabeliu
sujungtą sistemą ir televizorių.
[OFF]: išjungia.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Ši funkcija įjungiama, kai sistema
prijungiama prie televizoriaus HDMI IN
lizdo, kuris palaiko ARC (angl. „Audio
Return Channel“). Šia funkcija galima
naudotis, kai [CONTROL FOR HDMI]
nustatoma kaip [ON].
[ON]: televizoriaus garso galite
klausytis per sistemos garsiakalbius.
[OFF]: išjungia.
31LT
[STANDBY LINKED TO TV]
Šia funkcija galima naudotis, kai
[CONTROL FOR HDMI] nustatoma
kaip [ON].
[AUTO]: kai televizorių išjungiate,
sistema išjungiama automatiškai toliau
nurodytais atvejais:
——kai vaizdo įrašas leidžiamas
naudojant DVD/CD arba USB funkciją;
——kai garso atkūrimas sustabdomas
naudojant DVD/CD arba USB funkciją;
——kai pasirenkama televizoriaus
funkcija.
[ON]: sistema išjungiama automatiškai,
kai televizorių išjungiate – nesvarbu,
kokia funkcija pasirinkta.
[OFF]: sistema neišjungiama, kai
išjungiate televizorių.
USB perkėlimas
Prieš naudodami USB
įrenginį
Dėl informacijos apie suderinamus
USB įrenginius žr. „Suderinamų
įrenginių svetainės“ (11 psl.).
(„iPhone“ / „iPod“ su šia sistema galima
naudoti tik per BLUETOOTH ryšį.)
Muzikos perkėlimas
Muziką iš disko (tik AUDIO CD ar
MP3 disko) galite perkelti į USB įrenginį,
prijungtą prie
(USB) prievado.
Šia sistema perkeltų failų garso
formatas yra MP3.
Pastaba
•• Perkeldami arba ištrindami duomenis,
neatjunkite USB įrenginio. Priešingu atveju
galite sugadinti USB įrenginyje esančius
duomenis arba patį USB įrenginį.
•• Perkeliant MP3 failus jų dažnis bitais yra
toks pat kaip ir originalių failų.
•• Kai perkeliama iš AUDIO CD, prieš
pradėdami galite pasirinkti spartą bitais.
•• USB perkėlimo ir trynimo operacijos
negalimos, kai atidarytas diskų dėklas.
Pastaba dėl autorių teisėmis saugomo
turinio
Perkeltą muziką galima naudoti tik
asmeniniais tikslais. Norint naudoti muziką
kitais tikslais būtina gauti autorių teisių
savininkų leidimą.
32LT
3 Paruoškite garso šaltinį.
Kaip pasirinkti dažnį bitais
Galite pasirinkti didesnį dažnį bitais,
kad būtų perkelta geresnės kokybės
muzika.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėkite / ir pasirinkite
BIT RATE, tada paspauskite
.
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą dažnį bitais, tada
paspauskite .
Pastaba
Jei perkėlimą pradėsite veikiant leidimo
maišant ar kartotinio leidimo režimui,
pasirinktas leidimo režimas bus
automatiškai perjungtas į įprastą leidimą.
REC1 perkėlimas:
Pasirinkite norimą perkelti garso takelį
arba MP3 failą, tada paleiskite jo
atkūrimą.
4Paspauskite REC TO USB.
Ekrane parodoma „PUSH ENTER“.
Muzikos perkėlimas iš disko
Muziką į prie
(USB) prievado
prijungtą USB įrenginį galite perkelti
atlikdami tokius veiksmus:
•• Sinchronizuotas perkėlimas:
perkelkite visus garso takelius ar
MP3 failus iš disko į USB.
•• REC1 perkėlimas: atkuriant
perkeliamas vienas garso takelis
ar MP3 failas.
1 Prijunkite keičiamąjį USB įrenginį
prie įrenginio
(USB) prievado.
Pastaba
Jei USB įrenginio negalima prijungti
prie
(USB) prievado, USB įrenginį prie
sistemos galite prijungti naudodami USB
adapterį (nepridėtas).
2 Spaudinėdami FUNCTION
pasirinktie DVD/CD, tada įdėkite
diską.
5 Paspauskite
.
USB perkėlimas
„128 KBPS“: koduoti MP3 failai yra
mažesni ir prastesnės garso
kokybės.
•• „256 KBPS“: koduoti MP3 failai yra
didesni, tačiau geresnės garso
kokybės.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
••
Sinchronizuotas perkėlimas:
jei sistema pradeda atkūrimą
automatiškai, dukart paspauskite ,
kad visiškai sustabdytumėte atkūrimą.
Kai atkūrimas sustabdytas, kelis kartus
paspausdami PLAY MODE pasirinkite
norimą atkūrimo režimą.
Pradedamas perkėlimas, tada ekrane
parodoma „DO NOT REMOVE“.
USB įrenginio neatjunkite, kol nebus
baigtas perkėlimas.
Perkėlimui pasibaigus sistema atlieka
tokius veiksmus:
Sinchronizuotas perkėlimas:
diskas sustabdomas automatiškai.
REC1 perkėlimas:
toliau leidžiamas kitas disko garso
takelis ar failas.
Kaip sustabdyti perkėlimo procesą
Paspauskite .
Pastabos dėl perkėlimo
•• MP3 failų iš UDF (angl. „Universal
Disk Format“) formato disko negalima
perkelti į USB įrenginį.
•• Perkeliant garsas neatkuriamas.
•• CD-TEXT informacija neperkeliama
į sukurtus MP3 failus.
33LT
•• Perkėlimo procesas sustabdomas
automatiškai, jei:
—— Perkeliant USB įrenginyje nelieka
laisvos vietos.
—— USB įrenginyje esančių garso failų arba
aplankų skaičius pasiekia limitą, kurį
sistema gali atpažinti.
•• Jei USB įrenginyje jau yra aplankas arba
failas, kurį bandote perkelti, prie
pavadinimo pridedamas eilės numeris,
o originalus aplankas ar failas
neperrašomas.
•• Perkeliant negalite atlikti tokių veiksmų:
—— išimti disko;
—— pasirinkti kito garso takelio arba failo;
—— pristabdyti atkūrimo ar rasti vietą garso
takelyje ar faile;
—— pakeisti funkcijos.
•• Kai muzika perkeliama į WALKMAN® per
„Media Manager for WALKMAN“, ją būtinai
perkelkite MP3 formatu.
•• Kai prie sistemos jungiamas WALKMAN®,
jį būtinai prijunkite, kai WALKMAN® ekrane
neberodoma „Creating Library“ arba
„Creating Database“.
Aplankų ir failų kūrimo taisyklės
Didžiausias galimas sukurti MP3
failų skaičius
•• 298 aplankai
•• 650 failų viename aplanke
•• 650 failų REC1-CD arba REC1-MP3
Sinchronizuotas perkėlimas
 Kai perkeliami visi garso takeliai iš
AUDIO CD
Aplanko pavadinimas: CDDA0001*
Failo pavadinimas: TRACK001*
 Kai MP3 failai perkeliami iš disko
Aplanko pavadinimas: toks pat
kaip šaltinio
Failo pavadinimas: toks pat
kaip šaltinio
REC1 perkėlimas
 Kai perkeliamas garso takelis iš
AUDIO CD
Aplanko pavadinimas: „REC1-CD“
Failo pavadinimas: TRACK001*
 Kai MP3 failas perkeliamas iš
disko
Aplanko pavadinimas: „REC1-MP3“
Failo pavadinimas: toks pat kaip
šaltinio
* Aplankams ir failams priskiriami numeriai
iš eilės.
USB įrenginyje esančių garso
failų arba aplankų ištrynimas
aplanke
Šie skaičiai gali skirtis atsižvelgiant į
failų ar aplankų konfigūraciją.
1 Spaudinėdami FUNCTION
Kai perkeliama į USB įrenginį, ROOT
aplanke sukuriamas aplankas MUSIC.
Atsižvelgiant į perkėlimo būdą ir
šaltinį, aplanke MUSIC aplankai ir failai
sukuriami taip:
2 Spaudinėkite MEDIA MODE ir
pasirinkite USB.
pasirinkite [MUSIC].
3 Kai atkūrimas sustabdomas,
paspauskite OPTIONS.
4Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
ERASE, tada paspauskite .
Televizoriaus ekrane parodomas
aplankų sąrašas.
34LT
5 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
aplanką, tada paspauskite .
Televizoriaus ekrane parodomas failų
sąrašas.
6Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
norimą ištrinti garso failą, tada
paspauskite .
Jei norite ištrinti visus aplanke esančius
garso failus, sąraše pasirinkite
[ALL TRACKS].
Ekrane parodoma FOLDER ERASE arba
TRACK ERASE ir PUSH ENTER.
Jei trynimą norite atšaukti,
paspauskite .
7 Paspauskite
.
Pastaba
•• Galite ištrinti tik palaikomą garso failą,
MP4 formato failą ir 3GP formato failą.
•• Ištrinti negalite garso failų ar aplankų,
kai pasirenkamas leidimas maišant. Prieš
trindami nustatykite įprastą leidimo režimą.
•• Trinti negalima, kai atidarytas diskų dėklas.
Radijo klausymasis
1 Spaudinėdami FUNCTION
pasirinkite TUNER FM.
2 Nustatykite stotį.
Norėdami nuskaityti automatiškai:
Laikykite nuspaudę TUNING+/–, kol
ekrane pradės keistis dažnis.
Kai surandama stotis, nuskaitymas
sustabdomas automatiškai. Ekrane
pasirodo ST (tik FM stereofoninėms
programoms).
Jei nuskaitymas nesustoja,
paspausdami  nuskaitymą
sustabdykite. Tada atlikite rankinį stočių
nustatymą (kaip nurodyta toliau).
Norėdami nustatyti stotis rankiniu
būdu:
Spaudinėkite TUNING+/– ir nustatykite
norimą stotį.
Imtuvas
Ekrane parodoma COMPLETE.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Imtuvas
Pastaba
Nustačius FM stotį, kuri teikia RDS paslaugas,
transliuojant rodoma programos ar stoties
pavadinimo informacija. RDS informaciją
galite pasitikrinti spaudinėdami DISPLAY.
Patarimas
Kad pašalintumėte statinius triukšmus esant
silpnam FM stereofoninės stoties signalui,
spaudinėkite FM MODE, kol ekrane užges ST.
Negalėsite naudoti erdvinio garso efekto,
tačiau priėmimas pagerės.
35LT
Išankstinis radijo stočių
nustatymas
Galite išsaugoti iki 20 mėgstamų
FM stočių.
1 Suderinkite norimą stotį.
2 Paspauskite DVD/TUNER MENU.
3 Spaudinėkite / ir pasirinkite
norimą išankstinio nustatymo
numerį, tada paspauskite .
Ekrane rodoma COMPLETE, o stotis
išsaugoma.
Jei pasirinktas išankstinio nustatymo
numeris jau yra priskirtas kitai stočiai,
vietoj šios stoties bus nustatyta
nauja stotis.
Iš anksto nustatytų stočių
klausymasis
Spaudinėkite PRESET+/– ir pasirinkite
reikiamą išankstinio nustatymo numerį.
Arba nuspaudę SHIFT spauskite
skaitinius mygtukus, tada
paspauskite .
BLUETOOTH ryšys
Apie BLUETOOTH
belaidžio ryšio
technologiją
BLUETOOTH belaidžio ryšio
technologija yra mažo nuotolio belaidė
technologija, suteikianti galimybę
be laidų perduoti duomenis iš vieno
skaitmeninio įrenginio į kitą.
Palaikoma BLUETOOTH versija,
profiliai ir kodekai
Dėl išsamesnės informacijos žr.
„BLUETOOTH skyrius“ (63 psl.).
Suderinami BLUETOOTH įrenginiai
Dėl išsamesnės informacijos žr.
„Suderinamų įrenginių svetainės“
(11 psl.).
Apie BLUETOOTH indikatorius
Įrenginio BLUETOOTH indikatorius
pradeda šviesti arba mirksi mėlynai,
nurodydamas būseną.
Sistemos būsena
Indikatoriaus
būsena
BLUETOOTH būsena Lėtai mirksi
36LT
BLUETOOTH
susiejimas
Greitai mirksi
Užmegztas
BLUETOOTH ryšys
Pradeda šviesti
Sistemos siejimas su
BLUETOOTH įrenginiu
Susiejimas yra veiksmas, kai
BLUETOOTH įrenginiai vienas kitą
užregistruoja iš anksto. Kartą susiejus
daugiau to daryti nereikia.
1 Padėkite BLUETOOTH įrenginį ne
daugiau nei 1 metro atstumu nuo
įrenginio.
2 Spaudinėkite FUNCTION ir
pasirinkite BLUETOOTH funkciją.
Ekrane parodoma BLUETOOTH.
Patarimas
•• Kai sistemoje nėra jokios siejimo
3 2 sekundes arba ilgiau palaikykite
nuspaudę įrenginio mygtuką
PAIRING.
Ekrane mirksi PAIRING.
4BLUETOOTH įrenginyje įjunkite
BLUETOOTH funkciją ir atlikite
siejimo procedūrą.
Dėl išsamesnės informacijos žr.
BLUETOOTH įrenginio naudojimo
instrukcijas.
pasirinkite „MHC-M20D“.
Atlikite šį veiksmą per 5 minutes, kitaip
susiejimas bus atšauktas. Tokiu atveju
pakartokite nuo 3 veiksmo.
Pastaba
Jei BLUETOOTH įrenginiui reikia prieigos
rakto, įveskite 0000. Prieigos raktas gali
būti vadinamas prieigos kodu, PIN kodu,
PIN numeriu arba slaptažodžiu.
6Užmegzkite ryšį su BLUETOOTH
įrenginiu.
Kai susiejimas baigiamas ir
užmezgamas BLUETOOTH ryšys,
ekrane pasirodo BLUETOOTH įrenginio
pavadinimas.
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį,
baigus susieti ryšys gali būti
užmezgamas automatiškai.
BLUETOOTH įrenginio adresą galite
patikrinti spaudinėdami DISPLAY.
Pastaba
•• Galima susieti iki 8 BLUETOOTH įrenginių.
Jei susiejamas 9-as BLUETOOTH įrenginys,
seniausiai susietas įrenginys bus
panaikintas.
•• Norėdami susieti su kitu BLUETOOTH
įrenginiu, pakartokite 1–6 veiksmus.
BLUETOOTH ryšys
informacijos (pvz., kai BLUETOOTH
funkciją naudojate pirmą kartą),
ekrane mirksi PAIRING, o sistemoje
įjungiamas siejimo režimas. Pereikite
prie 4 veiksmo.
•• Jei sistema yra prijungta prie
BLUETOOTH įrenginio, įrenginyje
paspauskite BLUETOOTH, kad
BLUETOOTH įrenginį atjungtumėte.
5 BLUETOOTH įrenginio ekrane
Kaip atšaukti susiejimą
Paspauskite 2 sek. ar ilgiau palaikykite
įrenginio mygtuką PAIRING, kol
ekrane pasirodys BT AUDIO.
Siejimo informacijos trynimas
Visą siejimo informaciją galite
ištrinti iš naujo nustatydami sistemą.
Žr. „Sistemos nustatymas iš naujo“
(59 psl.).
37LT
Pastaba
Sistemą nustačius iš naujo jai gali nepavykti
prisijungti prie jūsų „iPhone“ / „iPod“. Tokiu
atveju ištrinkite sistemos siejimo informaciją
savajame „iPhone“ / „iPod“, tada siejimo
procedūrą atlikite dar kartą.
Muzikos klausymasis iš
BLUETOOTH įrenginio
Galite klausytis muzikos BLUETOOTH
įrenginyje ir valdyti atkūrimą
įrenginio mygtukais arba nuotolinio
valdymo pultu.
Prieš leisdami muziką patikrinkite, ar:
——BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH
funkcija įjungta.
——Siejimo procesas baigtas (37 psl.).
Sujungę sistemą su BLUETOOTH
įrenginiu galite valdyti atkūrimą
naudodami mygtukus , , ,
/ ir /.
1 Spaudinėkite FUNCTION ir
pasirinkite BLUETOOTH funkciją.
3 Paspauskite  ir paleiskite
atkūrimą.
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį,
—— gali reikėti paspausti du kartus;
——gali tekti pradėti garso šaltinio
atkūrimą BLUETOOTH įrenginyje.
4Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite BLUETOOTH
įrenginio garsumą. Jei garsumo lygis
dar per žemas, sureguliuokite
sistemos garsumo lygį.
Pastaba
Kai sistema nėra sujungta su jokiu
BLUETOOTH įrenginiu, įrenginyje paspaudus
BLUETOOTH arba  sistema automatiškai
prisijungs prie paskutinį kartą prijungto
BLUETOOTH įrenginio.
BLUETOOTH ryšio nutraukimas
Įrenginyje paspauskite BLUETOOTH.
Ekrane rodomas užrašas „BT AUDIO“.
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį,
sustabdžius atkūrimą BLUETOOTH
ryšys gali būti nutraukiamas
automatiškai.
Ekrane parodoma BLUETOOTH.
2 Užmegzkite ryšį su BLUETOOTH
įrenginiu.
Norėdami prisijungti prie vėliausiai
prijungto BLUETOOTH įrenginio,
įrenginyje paspauskite BLUETOOTH.
Jei įrenginys neprijungiamas,
užmegzkite BLUETOOTH ryšį iš
BLUETOOTH įrenginio.
Kai ryšys užmezgamas, ekrane
pasirodo BLUETOOTH įrenginio
pavadinimas.
38LT
Šis sistemos prijungimas
prie kelių BLUETOOTH
įrenginių (kelių
įrenginių ryšys)
Prie sistemos vienu metu galite
prijungti net tris BLUETOOTH įrenginius
per A2DP/AVRCP ryšį.
Prieš susiedami dar vieną BLUETOOTH
įrenginį įsitikinkite, kad sistemos
BLUETOOTH funkcija įjungta, o pirmasis
BLUETOOTH įrenginys prijungtas
prie sistemos.
Jei norite susieti antrą ar trečią
įrenginį
Pakartokite 1–6 veiksmus iš „Sistemos
siejimas su BLUETOOTH įrenginiu“
(37 psl.).
Atkūrimo šaltinio perjungimas
Grojant muzikai iš dabartinio
įrenginio paleiskite atkūrimą kitame
prijungtame BLUETOOTH įrenginyje.
Per sistemą bus paleistas garsas iš
vėliausiai prijungto įrenginio.
Pastaba
•• Funkcijos skiriasi, jos priklauso nuo
BLUETOOTH įrenginio atjungimas
nuo kelių įrenginių ryšio
Jei norite nutraukti norimo atjungti
BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH ryšį.
Visų BLUETOOTH įrenginių
atjungimas nuo kelių
įrenginių ryšio
BLUETOOTH įrenginyje galite įjungti
AAC, LDAC arba SBC kodeko priėmimą.
AAC/LDAC galima pasirinkti, tik kai
BLUETOOTH įrenginys palaiko
AAC/LDAC.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėkite / ir pasirinkite
BT CODEC, tada paspauskite
.
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
nustatymą, tada paspauskite .
„AUTO“: įjunkite priėmimą AAC arba
LDAC kodekų formatu.
•• „SBC“: įjunkite priėmimą SBC
kodeko formatu.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
••
Pastaba
•• Pasirinkus AAC arba LDAC galima mėgautis
aukštos kokybės garsu. Jei AAC arba LDAC
garso negalite klausytis per savo įrenginį
arba garsas pertraukiamas, pasirinkite SBC.
•• Jei pakeisite šį nustatymą, kai sistema
bus prijungta prie BLUETOOTH įrenginio,
BLUETOOTH įrenginys bus atjungtas.
Jei norite prisijungti prie BLUETOOTH
įrenginio, dar kartą atlikite BLUETOOTH
prisijungimo procesą.
BLUETOOTH ryšys
BLUETOOTH įrenginio. BLUETOOTH įrenginio
gali nepavykti prijungti; tai priklauso nuo
įrenginių kombinacijos. Išsamios
informacijos ieškokite prie įrenginio
pridėtose naudojimo instrukcijose.
•• Jei bandote prijungti 4-ąjį BLUETOOTH
įrenginį, seniausiai prijungtas atkūrimo
įrenginys bus atjungtas.
•• Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį, gali
nepavykti vienu metu užmegzti trijų
BLUETOOTH ryšių.
•• Kai naudojama belaidė „Party Chain“
funkcija, kelių įrenginių ryšių nepavyks
užmegzti.
BLUETOOTH garso
kodekų nustatymas
Įrenginyje paspauskite BLUETOOTH.
Ekrane rodomas užrašas „BT AUDIO“.
39LT
Patarimas
LDAC – tai „Sony“ sukurta garso kodavimo
technologija, leidžianti perduoti didelės
raiškos garso turinį net BLUETOOTH ryšiu.
Kitaip nei kitos su BLUETOOTH suderinamos
kodavimo technologijos, pvz., SBC, ji
nekonvertuoja didelės raiškos garso1)
į žemesnės kokybės formatą, be to, palyginti
su kitomis technologijomis, belaidžiu
BLUETOOTH tinklu leidžia perduoti maždaug
triskart daugiau duomenų2), o garso kokybė
išlieka nepriekaištinga dėl efektyvaus
kodavimo ir optimalaus suglaudinimo.
1)
Išskyrus DSD formato turinius.
Palyginti su SBC (pojuosčio kodavimu),
kai pasirinktas dažnis bitais – 990 kbps
(96/48 kHz) arba 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
2)
BLUETOOTH budėjimo
režimo nustatymas
Veikiant BLUETOOTH budėjimo režimui
sistema automatiškai įjungiama, kai
iš BLUETOOTH įrenginio užmezgate
BLUETOOTH ryšį.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėkite / ir pasirinkite
BT STBY, tada paspauskite
.
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
nustatymą, tada paspauskite .
ON: sistema įjungiama
automatiškai, kai sistema veikia
budėjimo režimu.
•• OFF: ši funkcija išjungiama.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
••
40LT
BLUETOOTH signalo
įjungimas arba
išjungimas
Kai sistemos BLUETOOTH signalas
yra įjungtas, prisijungti prie sistemos
iš susieto BLUETOOTH įrenginio
galima veikiant bet kokiai funkcijai.
Pagal numatytuosius nustatymus
BLUETOOTH signalas yra įjungtas.
3 sek. palaikykite įrenginyje
nuspaudę VOCAL FADER ir
+.
Ekrane parodoma BT ON arba BT OFF.
Pastaba
•• Kai BLUETOOTH signalas išjungtas, negalite
atlikti tokių veiksmų:
—— Siejimas ir (arba) prisijungimas prie
BLUETOOTH įrenginio
—— „Sony | Music Center“ naudojimas
—— BLUETOOTH garso kodekų keitimas
•• Jei įjungtas BLUETOOTH budėjimo
režimas, BLUETOOTH signalas bus įjungtas
automatiškai.
Sistemos valdymas
naudojant išmanųjį
telefoną arba
planšetinį
kompiuterį („Sony |
Music Center“)
BLUETOOTH ryšiu (37 psl.).
4Paleiskite „Sony | Music Center“
ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
Pastaba
•• Rekomenduojame naudoti naujausią
„Sony | Music Center“ versiją.
•• Jei „Sony | Music Center“ programa
veikia netinkamai, įrenginyje paspauskite
BLUETOOTH ir nutraukite BLUETOOTH ryšį,
tada dar kartą užmegzkite BLUETOOTH
ryšį, kad BLUETOOTH ryšys veiktų tinkamai.
•• Veiksmai, kuriuos galite atlikti „Sony |
Music Center“, gali skirtis ir priklauso nuo
garso įrenginių.
•• Jei reikia daugiau informacijos apie „Sony |
Music Center“, apsilankykite toliau
nurodytu URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• „Sony | Music Center“ specifikacijos ir
rodymo dizainas gali būti keičiamas iš
anksto nepranešus.
BLUETOOTH ryšys
„Sony | Music Center“ yra speciali
programa, kuria per išmanųjį telefoną ar
planšetinį kompiuterį valdomi „Sony |
Music Center“ palaikantys „Sony“ garso
įrenginiai. „Google Play“ arba „App
Store“ suraskite „Sony | Music Center“
ir atsisiųskite ją naudodami išmanųjį
telefoną ar planšetinį kompiuterį.
„Sony | Music Center“ suteikia
galimybę:
——pakeisti sistemos funkciją, valdyti
disko / USB įrenginio atkūrimą ir
nustatyti FM stotį;
——naršyti po disko / USB įrenginio
muzikos turinį;
——peržiūrėti informaciją apie diską /
USB įrenginį, pvz., leidimo laiką ir
pavadinimą;
——reguliuoti garsumą ir pakeisti garso
nustatymą;
——valdyti kelias sistemas, kai
naudojama belaidė „Party Chain“
funkcija.
3 Sistemą ir įrenginį sujunkite
1 Ieškokite „Sony | Music Center“
arba nuskaitykite toliau
pateikiamą dvimatį kodą.
2 Atsisiųskite „Sony | Music Center“
programą į savo įrenginį.
41LT
Renkite
siautulingus
vakarėlius
naudodami
„Fiestable“
programą
„Sony“ namų garso sistemos vakarėlio
funkcijas galite valdyti per intuityvią
ir smagią vartotoją sąsają „Fiestable“
programoje. „Fiestable“ leidžia valdyti
tokias funkcijas kaip „DJ Effect“ ir
karaokė. Be to, naudodamiesi valdymo
judesiu funkcija galite valdyti kai
kurias šios sistemos funkcijas – tiesiog
pamojuokite BLUETOOTH įrenginiu
įvairiomis kryptimis.
„Fiestable“ yra papildoma „Sony |
Music Center“ programa.
1 Suraskite ir atsisiųskite „Sony |
Music Center“ programą savo
įrenginyje (41 psl.).
2 Naudodamiesi savo įrenginiu
„Google Play“ arba „App Store“
suraskite ir atsisiųskite „Fiestable“
programą.
3 Sistemą ir įrenginį sujunkite
BLUETOOTH ryšiu (37 psl.).
4Paleiskite „Sony | Music Center“ ir
palieskite „Fiestable“ piktogramą.
Pastaba
Jei reikia daugiau informacijos apie „Sony |
Music Center“, apsilankykite toliau
nurodytu URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
42LT
Kaip gauti ir bendrinti
„Party People“
įvertinimą bei gauti
papildomų funkcijų per
„Party King“
Sistemoje yra unikali funkcija, kuri
automatiškai fiksuoja sistemos
naudojimą.
Pagal jūsų naudojimąsi sistema, ji pagal
iš anksto nustatytus kriterijus skiria
jums įvairius „Party People“ įvertinimus.
Kuo dažniau naudojatės sistema, tuo
aukštesnį įvertinimą gaunate.
Pelnę tam tikrą „Party People“
įvertinimą, savo pasiekimus galite
bendrinti socialiniuose tinkluose.
Sistema už jūsų pasiekimus apdovanos
jus papildomomis funkcijomis.
Pastaba
Jei norite naudotis šia funkcija,
savo įrenginyje būtinai įdiekite
„Sony | Music Center“ programą (41 psl.)
ir „Fiestable“ programą (42 psl.).
1 Sistemą ir įrenginį sujunkite
BLUETOOTH ryšiu (37 psl.).
2 Paleiskite „Sony | Music Center“ ir
palieskite „Fiestable“ piktogramą.
Dabartinį savo įvertinimą, papildomas
funkcijas galite peržiūrėti, be to, galite
sužinoti, kaip pelnyti dar aukštesnį
įvertinimą.
Garso reguliavimas
Kaip sureguliuoti garsą
Norėdami
Atlikite šiuos
veiksmus
Sustiprinti
žemuosius tonus ir
mėgaukitės
galingesniu garsu
(MEGA BASS)
Spaudinėdami
MEGA BASS
pasirinkite BASS ON.
Norėdami atšaukti,
kelis kartus
paspausdami
MEGA BASS
pasirinkite BASS OFF.
Garso lauko
pasirinkimas
Spaudinėdami
SOUND FIELD +/–
(arba įrenginyje
paspauskite
SOUND FIELD)
pasirinkite norimą
garso lauką.
Jei norite atšaukti,
spaudinėdami
SOUND FIELD +/–
(arba įrenginyje
paspauskite
SOUND FIELD)
pasirinkite FLAT.
Žiūrėdami futbolo varžybų transliaciją
galite pasijusti tarsi būtumėte stadione.
Atminkite, kad virtualiojo futbolo
režimą galite pasirinkti tik su AUDIO IN
ir TV funkcijomis.
Žiūrėdami futbolo rungtynes
įrenginyje spaudinėkite FOOTBALL.
„ON NARRATION“: galite labiau
įsitraukti į futbolo rungtynes dėl
sustiprintos stadiono atmosferos.
•• „OFF NARRATION“: galite labiau
įsitraukti į futbolo rungtynes dėl iki
minimumo sumažinto komentarų lygio
ir sustiprintos stadiono atmosferos.
••
Kaip atšaukti virtualiojo futbolo
režimą
Spaudinėdami SOUND FIELD +/– (arba
įrenginyje paspauskite SOUND FIELD)
pasirinkite FLAT.
Pastaba
•• Virtualųjį futbolo režimą rekomenduojama
rinktis stebint futbolo rungtynių
transliacijas.
•• Jei pasirinkus OFF NARRATION girdimi
neįprasti garsai, rekomenduojama
pasirinkti ON NARRATION.
•• Ši funkcija nepalaiko monofoninio garso.
Garso reguliavimas
Sukurti vakarėlių Įrenginyje
salės garso efektą paspauskite FIESTA.
(„Fiesta“)
Arba spaudinėdami
SOUND FIELD +/–
(arba įrenginyje
paspauskite
SOUND FIELD)
pasirinkite FIESTA.
Jei norite atšaukti, dar
kartą paspauskite
FIESTA.
Virtualiojo futbolo
režimo pasirinkimas
Kaip kurti savo
garso efektus
Galite padidinti arba sumažinti kai
kurių dažnio juostų lygius, tada
išsaugoti nustatymą atmintyje kaip
CUSTOM EQ.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėkite / ir pasirinkite
CUSTOM EQ, tada paspauskite
.
43LT
3 Spaudinėdami
SAMPLER:
4Pakartokite 3 veiksmą ir
spaudinėkite SAMPLER ir pasirinkite
norimą SAMPLER režimą, tada
paspauskite S1, S2, S3 arba S4, kad būtų
atkuriamas SAMPLER garso efektas.
Norėdami, kad nuolat būtų atkuriamas
kitas SAMPLER garso efektas, pasukite
VOLUME/DJ CONTROL rankenėlę.
/ sureguliuokite
glodintuvo lygį ir erdvinio garso
nustatymą, tada paspauskite .
sureguliuokite kitų dažnio
diapazonų ir erdvinio garso
efekto lygius.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Kaip pasirinkti glodintuvo
nustatymą
Spaudinėdami SOUND FIELD +/– (arba
įrenginyje paspauskite SOUND FIELD)
pasirinkite CUSTOM EQ.
SAMPLER garso lygio reguliavimas
1 Nuotolinio valdymo pulte
paspauskite OPTIONS.
2 Nuotolinio valdymo pulte
spaudinėkite / ir pasirinkite
SAMPLER, tada paspauskite .
3 Nuotolinio valdymo pulte
Vakarėlio atmosferos
kūrimas („DJ Effect“)
Šiuos veiksmus atlikite įrenginio
mygtukais.
1 Paspauskite šį mygtuką, kad
pasirinktumėte efekto tipą.
FLANGER: sukuriamas gilus „flange“
(papildomo uždelsto signalo)
efektas, panašus į reaktyvinio
lėktuvo gaudesį.
•• ISOLATOR: izoliuojamas konkretus
dažnio diapazonas, reguliuojant
kitus dažnio diapazonus. Galima
naudoti, pavyzdžiui, norint
išskirti vokalą.
•• SAMPLER: pateikia specialių garso
efektų seriją.
••
2 Pakeiskite garso efektą.
FLANGER ir ISOLATOR:
norėdami reguliuoti efekto lygį,
pasukite VOLUME/DJ CONTROL
rankenėlę.
44LT
spaudinėdami / sureguliuokite
SAMPLER garso lygį, tada
paspauskite .
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Kaip išjungti efektą
•• Paspauskite DJ OFF.
•• Dar kartą paspauskite pasirinkto
efekto mygtuką (tik FLANGER
ir ISOLATOR).
Pastaba
•• „DJ Effect“ automatiškai išjungiamas, kai:
—— išjungiate sistemą;
—— pakeičiama funkcija;
—— pakeičiamas garso efektas;
—— naudojamas „Vocal Fader“;
—— naudojamas „Voice Changer“;
—— pakeičiami klavišai („Key Control“);
—— įrenginyje paspaudžiate DJ OFF.
•• Jei „DJ Effect“ suaktyvinate vykdant
perkėlimo procesą, garso efektas nebus
perkeltas į USB įrenginį.
•• Kai įjungtas „DJ Effect“, garsumo reguliuoti
VOLUME/DJ CONTROL rankenėle
įrenginyje negalite.
Jei norite sureguliuoti garsumą, nuotolinio
valdymo pulte paspauskite  +/–.
Kiti veiksmai
„Control for HDMI“
funkcijos naudojimas
Prijungę televizorių, kuris yra
suderinamas su „Control for HDMI“
funkcija*, per HDMI kabelį (didelės
spartos HDMI kabelį su eternetu;
nepridedama) įrenginį galite lengvai
valdyti televizoriaus nuotolinio
valdymo pultu.
Su „Control for HDMI“ funkcija galima
naudoti toliau nurodytas funkcijas.
•• Sistemos išjungimo funkcija
•• Sistemos garso valdymo funkcija
•• Audio Return Channel
•• Leidimo vienu palietimu funkcija
•• Paprasto valdymo nuotolinio
valdymo pultu funkcija „Remote
Easy Control“
•• Kalbos susiejimas
Pastaba
Ši funkcija gali veikti ne tik „Sony“
pagamintuose įrenginiuose, tačiau tuomet
jos veikimas nėra garantuojamas.
Pasirengimas naudoti
„Control for HDMI“ funkciją
Nuspaudę SHIFT paspauskite SETUP,
tada sistemoje [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] nustatykite
kaip [ON] (31 psl.). Numatytasis
nustatymas yra [ON].
„Control for HDMI“ funkcijos
nustatymus įjunkite prie sistemos
prijungtame televizoriuje.
Sistemos išjungimo funkcija
Kai televizorių išjungiate, sistema
išjungiama automatiškai.
Nuspaudę SHIFT paspauskite SETUP,
tada sistemoje [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] nustatykite
kaip [ON] arba [AUTO] (32 psl.).
Numatytasis nustatymas yra [AUTO].
Pastaba
Prijungtas įrenginys gali neišsijungti; tai
priklauso nuo įrenginio būsenos.
Sistemos garso valdymo funkcija
Jei žiūrėdami televiziją įjungiate
sistemą, televizoriaus garsas
atkuriamas per sistemos garsiakalbius.
Sistemos garsumą galima reguliuoti
televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
Jei paskutinį kartą žiūrint televiziją
garsas buvo atkuriamas per sistemos
garsiakalbius, įjungus televizorių bus
automatiškai įjungta sistema.
Veiksmus galima atlikti ir naudojant
televizoriaus meniu. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
Kiti veiksmai
* „Control for HDMI“ yra CEC (angl.
„Consumer Electronics Control“)
naudojamas standartas, kuris leidžia
HDMI (angl. „High-Definition Multimedia
Interface“) įrenginiams valdyti vienam kitą.
Patarimas
Jei „Control for HDMI“ („BRAVIA sync“)
funkciją įjungsite naudodami „Sony“
televizorių, „Control for HDMI“ funkcija
sistemoje bus įjungta automatiškai. Atlikus
nustatymus, ekrane pasirodys „COMPLETE“.
Pastaba
•• Televizoriaus ekrane rodomas sistemos
garsumo lygis priklauso nuo televizoriaus.
Jis gali skirtis nuo ekrane rodomo
garsumo lygio.
•• Sistemos garso valdymo funkcija gali
neveikti, tai priklauso nuo televizoriaus
nustatymų. Išsamios informacijos
žr. TV naudojimo instrukcijose.
45LT
Audio Return Channel
Jei sistema prijungta prie televizoriaus
HDMI IN lizdo, suderinamo su ARC,
televizoriaus garso galite klausytis per
sistemos garsiakalbius neprijungdami
garso kabelio (nepridedamas).
Nuspaudę SHIFT paspauskite
SETUP, tada [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] nustatykite
kaip [ON] (31 psl.). Numatytasis
nustatymas yra [ON].
Pastaba
Jei televizorius nėra suderinamas su ARC,
garso kabelį (nepridedamas) prijungti būtina
(19 psl.).
Leidimo vienu palietimu funkcija
Jei veikiant DVD/CD arba USB funkcijai
paspausite , televizorius bus
įjungtas automatiškai. Televizoriaus
įvestis perjungiama į HDMI įvestį, prie
kurios yra prijungta sistema.
Pastaba
Atkuriamo turinio pradžia gali būti leidžiama
netinkamai, tai priklauso nuo televizoriaus.
Paprasto valdymo nuotolinio
valdymo pultu funkcija „Remote
Easy Control“
Sistemą pasirinkti ir valdyti galite
mygtuku SYNC MENU televizoriaus
nuotolinio valdymo pulte.
Šią funkciją galima naudoti, jei
televizorius palaiko sąsajos meniu.
Išsamios informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
Pastaba
•• Televizoriaus sąsajos meniu sistemą
televizorius atpažįsta kaip „Player“
(leistuvas).
•• Kai kurių veiksmų tam tikruose televizorių
modeliuose negalima atlikti.
Kalbos susiejimas
Pakeitus TV ekrano kalbą, sistemos
ekrano kalba taip pat pakeičiama.
46LT
Belaidis atkūrimas
naudojant kelias
sistemas (belaidė
„Party Chain“ funkcija)
Jei visose sistemose yra belaidė
„Party Chain“ funkcija, kelias garso
sistemas BLUETOOTH ryšiu galite
sujungti į grandinę. Ši funkcija leis
surengti įspūdingesnį vakarėlį ir sukurti
galingesnį garsą be jokių laidų.
Atminkite, kad garso šaltinį galite
atkurti tik iš BLUETOOTH įrenginio.
Pirmoji suaktyvinama grandinės
sistema tampa „Party Host“ ir bendrina
muziką. Kitos sistemos tampa „Party
Guest“ ir groja tą pačią muziką kaip
„Party Host“.
Belaidės „Party Chain“
nustatymas ir naudojimas
Pavyzdys: MHC-M20D kaip pirmosios
sistemos nustatymas („Party Host“)
1 Įjunkite visas sistemas.
2 Pirmąją sistemą nustatykite kaip
„Party Host“.
 Spaudinėkite FUNCTION ir
pasirinkite BLUETOOTH funkciją.
 BLUETOOTH įrenginį prijunkite prie
sistemos BLUETOOTH ryšiu.
 Įrenginyje paspauskite
W.PARTY CHAIN.
Ekrane mirksi „CHAINING“.
Sistemoje įjungiamas belaidės
„Party Chain“ sąrankos režimas.
Sistemai veikiant belaidės „Party
Chain“ funkcijos sąrankos režimu,
ryšys su BLUETOOTH įrenginiu
nutraukiamas automatiškai.
3 Antrąją sistemą nustatykite kaip
„Party Guest“.
 Spaudinėkite FUNCTION ir
pasirinkite BLUETOOTH funkciją.
 Įrenginyje paspauskite
W.PARTY CHAIN.
Antroji sistema tampa
„Party Guest“.
Ekrane užsidegs P.CHAIN.
Pastaba
Laidinė „Party Chain“ funkcija atšaukiama
toliau nurodytais atvejais.
—— 1 min. po 2 veiksme nustatyto
„Party Host“ neatliekami jokie
veiksmai.
—— „Party Host“ sistemoje prieš atliekant
3 veiksmą dar kartą paspaudžiate
W.PARTY CHAIN.
4Trečiąją ar daugiau sistemų
nustatykite kaip „Party Guests“.
Pakartokite 3 veiksmą.
Pastaba
•• Veikiant belaidei „Party Chain“ funkcijai
kitos sistemos negalima pasirinkti kaip
naujos „Party Host“ sistemos.
•• Naudojant „Party Host“ sistemos
mikrofoną, per „Party Guest“ sistemas
garsas neperduodamas.
•• Miego režimo laikmačio ir automatinio
budėjimo režimo funkcijos „Party Guest“
sistemose neveikia.
•• Išsamią informaciją apie kitos sistemos
veikimą rasite tos sistemos naudojimo
instrukcijose.
Patarimas
Jei prie jau sukurtos belaidės „Party Chain“
grandinės norite pridėti naujų „Party Guest“
sistemų, „Party Guest“ sistemoje laikykite
nuspaudę W.PARTY CHAIN ir pakartokite
3 veiksme nurodomus veiksmus.
Belaidės „Party Chain“ funkcijos
išjungimas
Pastaba
„Party Host“ sistemoje paspauskite
W.PARTY CHAIN.
Trečiąją ir kitas sistemas prijunkite per
30 sek. po to, kai prijungėte ankstesnę
sistemą. „Party Host“ sistemos ekrane
30 sek. mirksi P. CHAIN. Praėjus 30 sek.
sistemos negalima prijungti.
Kai pakeičiate funkciją arba išjungiate „Party
Host“ sistemą, belaidė „Party Chain“ funkcija
išjungiama.
sistema, palaukite 30 sek.
„Party Host“ sistemos ekrane nustos
mirksėti P.CHAIN, o BLUETOOTH
įrenginys vėl prisijungs prie
„Party Host“ sistemos.
6Paleiskite atkūrimą prijungtame
BLUETOOTH įrenginyje.
7 Sureguliuokite garsumą.
Kai „Party Host“ sistemoje
reguliuojamas garsumas,
sureguliuojamas ir „Party Guest“
sistemos garsumas. Jei garsumą norite
reguliuoti konkrečioje „Party Guest“
sistemoje, garsumą reguliuokite
būtent toje „Party Guest“ sistemoje.
„Party Guest“ sistemos atjungimas
nuo belaidės „Party Chain“
Kiti veiksmai
5 Kai prijungiama „Party Guest“
Pastaba
„Party Guest“ sistemoje, kurią norite
palikti, paspauskite W.PARTY CHAIN.
Tokiu atveju likusios belaidės
„Party Chain“ sistemos išliks aktyvios.
Pastaba
Kai pakeičiate funkciją arba išjungiate
konkrečią „Party Guest“ sistemą, ši
„Party Guest“ sistema atjungiama nuo
belaidės „Party Chain“ ryšio.
Belaidės „Party Chain“ sistemų
grandinės nustatymų
sinchronizavimas
Kai sukuriama belaidė „Party Chain“
sistemų grandinė, taikomos toliau
nurodytos sąlygos:
47LT
••„Mega Bass“ nustatymai „Party Guest“
sistemose sinchronizuojami
su „Party Host“ sistema. Jei šie
nustatymai „Party Host“ sistemoje
pakeičiami, šie nustatymai pakeičiami
ir „Party Guest“ sistemose.
••„DJ Effect“ ir „Karaoke“ nustatymai,
pvz., „Vocal Fader“ ir „Key Control“,
išjungiami ir „Party Host“ sistemoje,
ir „Party Guest“ sistemose.
••Garso lauko nustatymai grąžinami į
numatytąsias reikšmes ir „Party Host“
ir „Party Guest“ sistemose.
••Kai „Party Host“ sistema išjungiama,
„Party Guest“ sistemos taip pat
išjungiamos.
Pritariamasis
dainavimas. Karaokė
Pasiruošimas naudoti
karaokės funkciją
1 Spaudinėdami MIC LEVEL –
sumažinkite mikrofono
garsumo lygį.
2 Pasirenkamą mikrofoną su
6,3 mm jungtimi prijunkite prie
įrenginio MIC lizdo.
3 Pradėkite leisti muziką ir
sureguliuokite mikrofono
garsumą.
Spaudinėkite MIC ECHO ir
sureguliuokite aido efektą.
4Pradėkite dainuoti pagal muziką.
Pastaba
•• Jei girdimas ūžimas:
—— patraukite mikrofoną toliau nuo
garsiakalbių;
—— pakeiskite mikrofono kryptį;
—— spaudinėkite MIC LEVEL –;
—— spaudinėkite MIC ECHO ir sureguliuokite
aido lygį.
•• USB perdavimo metu mikrofono garsas
nebus perduodamas į USB įrenginį.
•• Kai naudojama belaidė „Party Chain“
funkcija, garsas iš mikrofono leidžiamas
tik per sistemą, prie kurios prijungtas
mikrofonas.
•• Mikrofono garsumo lygio negalima
reguliuoti naudojant įrenginio
rankenėlę VOLUME/DJ CONTROL arba
nuotolinio valdymo pulto mygtuką
 +/–. Spaudinėdami MIC LEVEL+/–
sureguliuokite mikrofono garsumo lygį.
•• Jei garsas per mikrofoną bus labai stiprus, jis
gali būti iškraipytas. Spaudinėdami MIC LEVEL
– sumažinkite mikrofono garsumą.
Vokalo garso sumažinimas
(„Vocal Fader“)
Galite sumažinti vokalo garsą erdvinio
garso šaltinyje.
Spaudinėkite VOCAL FADER ir
pasirinkite „ON V FADER“.
Jei „Vocal Fader“ efektą norite išjungti,
spaudinėkite VOCAL FADER ir
pasirinkite „OFF“.
Klavišų keitimas („Key Control“)
Paspauskite KEY CONTROL / ir
pritaikykite savo vokalinį diapazoną.
Karaokės balų skaičiavimo
režimo įjungimas (balų
skaičiavimo režimas)
•• Jungiant mikrofoną prie MIC lizdo
nerekomenduojame naudoti mikrofono
adapterio.
48LT
Balų skaičiavimo funkciją galima
naudoti tik prijungus mikrofoną.
Jūsų balas apskaičiuojamas naudojant
0–99 skalę lyginant jūsų balsą su
muzikos šaltiniu.
1 Paleiskite muziką.
2 Prieš pradėdami dainuoti dainą
paspauskite SCORE.
3 Padainavę daugiau nei minutę dar
kartą paspauskite SCORE ir
peržiūrėkite vertinimą.
Jūsų balso keitimas
(„Voice Changer“)
Nurodymų balsu lygio reguliavimas
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėdami / pasirinkite
SAMPLER, tada paspauskite
.
3 Spaudinėdami
/ sureguliuokite
nurodymų balsu lygį, tada
paspauskite .
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Pastaba
Galite pakeisti savo balsą, kai kalbate
ar dainuojate į mikrofoną.
Spaudinėdami VOICE CHANGER
pakeiskite balso efektą.
„Voice Changer“ išjungimas
Spaudinėdami VOICE CHANGER
pasirinkite OFF.
Sistemoje suaktyvinus BLUETOOTH
siejimo režimą arba prijungus ar
atjungus BLUETOOTH įrenginį nuo
sistemos, pasigirsta nurodymai balsu.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėkite / ir pasirinkite
VOICE GUIDANCE, tada
paspauskite .
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
ON, tada paspauskite .
Nurodymų balsu funkcija suaktyvinta.
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
pagal sistemos garsumo lygį. Tačiau tam
tikrais atvejais nurodymų balsu garsumo
lygis gali nepasikeisti.
•• Tam tikrai atvejais nurodymai balsu
gali būti atkuriami su uždelsimu arba
nurodymų balsu funkcija gali išvis neveikti.
Išjungimo laikmačio
naudojimas
Praėjus nustatytam laikui sistema
automatiškai išsijungia.
Spaudinėkite SLEEP ir pasirinkite
reikiamą laiką.
Jei norite atšaukti išjungimo laikmatį,
spaudinėkite SLEEP ir pasirinkite „OFF“.
Kiti veiksmai
Nurodymų balsu
naudojimas
•• Nurodymų balsu garsumo lygis keičiamas
Patarimas
Norėdami patikrinti, kiek laiko liko iki
sistemos išjungimo, paspauskite SLEEP.
Papildomos įrangos
naudojimas
1 Spaudinėkite  –, kol ekrane
pasirodys VOL MIN.
Nurodymų balsu išjungimas
3 veiksme pasirinkite OFF.
49LT
2 Prijunkite papildomą įrangą
(16 psl.).
3 Spaudinėdami FUNCTION
pasirinkite AUDIO IN.
4Paleiskite prijungtą įrangą.
5 Spaudinėkite  + ir
sureguliuokite garsumą.
Pastaba
Jei prijungtos įrangos garsas yra per tylus,
sistema automatiškai gali pereiti į budėjimo
režimą. Sureguliuokite įrangos garsumą.
Jei norite išjungti automatinio budėjimo
režimo funkciją, žr. „Automatinio budėjimo
režimo funkcijos nustatymas“ (50 psl.).
Automatinio budėjimo
režimo funkcijos
nustatymas
Sistema automatiškai pereina į
budėjimo režimą maždaug po
15 minučių, kai nenaudojate sistemos
arba nėra garso signalo išvesties.
Pagal numatytuosius nustatymus
automatinio budėjimo režimo funkcija
yra įjungta.
1 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
2 Spaudinėdami / pasirinkite
AutoSTBY, tada paspauskite
Įrenginio mygtukų
išjungimas
(apsauga nuo vaikų)
Įrenginio mygtukus galite išjungti
(išskyrus ) tam, kad jų netyčia
nepaspaustumėte, pvz., jų
nepaspaustų vaikai.
Įrenginyje laikykite nuspaudę 
ilgiau nei 5 sekundes.
Ekrane parodoma „CHILD LOCK ON“
(užraktas nuo vaikų įjungtas).
Sistemą galite valdyti tik naudodami
nuotolinio valdymo pulto mygtukus.
Jei užrakto nuo vaikų funkciją norite
išjungti, įrenginyje paspauskite ir ilgiau
nei 5 sek. palaikykite , kol ekrane
pasirodys „CHILD LOCK OFF“ (užraktas
nuo vaikų išjungtas).
Pastaba
•• Užrakto nuo vaikų funkcija bus išjungta
automatiškai, jei atjungsite kintamosios
srovės maitinimo laidą (maitinimo laidą).
•• Funkcija „Child Lock“ nebus įjungta, jei bus
atidarytas diskų dėklas.
50LT
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
ON arba OFF, tada paspauskite
Jei norite išjungti parinkčių meniu,
paspauskite OPTIONS.
Pastaba
•• Prieš įjungiant budėjimo režimą ekrane
apie 2 sek. mirksės „AutoSTBY“.
•• Toliau išvardytais atvejais automatinio
budėjimo funkcija neveikia.
—— Kai veikia imtuvas.
—— Kai įjungiamas išjungimo laikmatis.
—— prijungtas mikrofonas.
—— Kai veikiant belaidei „Party Chain“
sistema tampa „Party Guest“.
.
.
Programinės įrangos
atnaujinimas
Ateityje gali būti atnaujinta šios
sistemos programinė įranga.
Sistemoje iš anksto įdiegtą programinę
įrangą galite atnaujinti naudodami
toliau nurodytas svetaines.
Norėdami atnaujinti programinę įrangą
atlikite internetines instrukcijas.
Lotynų Amerikos klientams:
<http://esupport.sony.com/LA>
Europos ir Rusijos klientams:
<http://www.sony.eu/support>
Kitų šalių / regionų klientams:
<http://www.sony-asia.com/support>
Kiti veiksmai
51LT
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas
Jeigu susidūrėte su sistemos problema,
ieškokite problemos toliau pateiktame
trikčių šalinimo sąraše ir imkitės
taisomųjų veiksmų.
Jei problemos išspręsti nepavyktų,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Įsidėmėkite, kad, jei techninės
priežiūros specialistai taisydami pakeis
tam tikras dalis, jie gali jas pasilikti.
Jei ekrane mirksi PROTECTX
(X yra numeris) ir
CHECK MANUAL
Nedelsiant atjunkite kintamosios
srovės maitinimo laidą ir
patikrinkite, kas nurodyta toliau.
•• Ar naudojate tik su sistema
pateiktus garsiakalbius?
•• Ar niekas neužstoja įrenginio
ventiliacijos angų?
Patikrinę ir įsitikinę, kad problemos
nėra, vėl prijunkite kintamosios
srovės maitinimo laidą (maitinimo
laidą) ir įjunkite sistemą. Jei
problemos išspręsti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Bendri nesklandumai
Nepavyksta įjungti įrenginio.
•• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo laidas.
Sistema perėjo į budėjimo režimą.
•• Tai nėra gedimas. Sistema
automatiškai pereina į budėjimo
režimą maždaug po 15 minučių, kai
nenaudojate sistemos arba nėra
garso signalo išvesties (50 psl.).
52LT
•• Nėra garso.
•• Sureguliuokite garsumą.
•• Patikrinkite garsiakalbių jungtį
(16 psl.).
•• Jei prijungta papildoma įranga,
patikrinkite, ar ji gerai prijungta
(16 psl.).
•• Įjunkite prijungtą įrangą.
•• Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą, tada vėl jį prijunkite
ir įjunkite sistemą.
Prijungus prie HDMI OUT (TV)
ARC lizdo nėra garso / vaizdo.
•• Pakeiskite [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION] nustatymą.
Taip problema gali būti išspręsta.
•• Prie HDMI OUT (TV) ARC lizdo
prijungta įranga neatitinka garso
signalo formato. Tokiu atveju
[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)]
nustatykite kaip [PCM] (31 psl.).
•• Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
——Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
——Prijungtą įrangą išjunkite ir vėl
įjunkite.
——HDMI kabelį atjunkite ir vėl
prijunkite.
Nėra mikrofono garso.
•• Sureguliuokite mikrofono
garsumo lygį.
•• Įsitikinkite, kad mikrofonas tinkamai
prijungtas prie įrenginio MIC lizdo.
•• Įsitikinkite, kad mikrofonas įjungtas.
Mikrofono adapterio (nepridedamas)
negalima nuimti.
•• Naudodami reples atjunkite
mikrofono adapterį nuo MIC lizdo
įrenginyje.
Per sistemą nesigirdi TV garso. Ekrane
pasirodys CODE 01 ir SGNL ERR.
•• Sistema palaiko tik 2 kanalų tiesinius
PCM formatus. Jei pasirinktas
automatinis režimas, patikrinkite
TVgarso išvesties nustatymą ir
pakeiskite į PCM išvesties režimą.
•• Patikrinkite, ar TV garsiakalbio
išvestis nustatyta naudoti išorinius
garsiakalbius.
Girdimas garsus ūžimas arba
triukšmas.
•• Perkelkite sistemą toliau nuo
triukšmo šaltinių.
•• Prijunkite sistemą prie kito sieninio
elektros lizdo.
•• Ant kintamosios srovės maitinimo
laido (maitinimo laido) sumontuokite
triukšmo filtrą (nepridedama).
•• Išjunkite šalia esančią elektros įrangą.
•• Įjungus sistemą, gali būti girdimas
jos aušinimo ventiliatorių keliamas
triukšmas. Tai nėra gedimas.
•• Patraukite įrenginį nuo neoninių
ženklų ar fluorescencinės šviesos.
Girdimas akustinis triukšmas.
•• Sumažinkite garsumą.
•• Perkelkite mikrofoną toliau nuo
sistemos arba nukreipkite mikrofoną
į kitą pusę.
Spalvos TV ekrane rodomos
netinkamai.
•• Iškart išjunkite TV ir vėl jį įjunkite
praėjus 15–30 minučių. Jei spalvos
vis tiek rodomos netinkamai,
pastatykite sistemą toliau nuo
televizoriaus.
Kai įrenginyje paspaudžiate kokį nors
mygtuką, parodoma CHILD LOCK.
•• Išjunkite apsaugos nuo vaikų
funkciją (50 psl.).
Atkūrimo metu dingsta stereogarso
efektas.
•• Išjunkite „Vocal Fader“ funkciją
(48 psl.).
•• Patikrinkite, ar sistema prijungta
tinkamai.
•• Patikrinkite garsiakalbių jungtį
(16 psl.).
Garsiakalbiai
Garsas sklinda tik iš vieno kanalo
arba nesuderintas kairiojo ir
dešiniojo garsiakalbių garsumas.
•• Garsiakalbius išdėstykite kiek
įmanoma simetriškiau.
•• Patikrinkite, ar garsiakalbiai tvirtai ir
tinkamai prijungti.
•• Atkuriamas monofoninis šaltinis.
Per tam tikrą garsiakalbį
neatkuriamas garsas.
•• Patikrinkite, ar garsiakalbis
prijungtas tinkamai ir tvirtai.
Diskų leistuvas
Neatsidaro diskų dėklas, o ekrane
rodoma LOCKED.
•• Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Diskų dėklas neužsidaro.
•• Įdėkite diską tinkamai.
Papildoma informacija
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
•• Pašalinkite tarp nuotolinio valdymo
pulto ir įrenginio esančias kliūtis.
•• Nuotolinio valdymo pultą laikykite
arčiau įrenginio.
•• Nukreipkite nuotolinio valdymo
pultą į įrenginio jutiklį.
•• Pakeiskite maitinimo elementus
(R03 / AAA dydis).
•• Patraukite įrenginį toliau nuo
fluorescencinių lempų.
Kai sistema įjungiama, girdimas
spragsėjimas.
•• Tai yra darbinis garsas; jis girdimas,
pavyzdžiui, įjungiant arba išjungiant
sistemą. Tai nėra gedimas.
Nepavyksta išimti disko.
•• Disko negalima išimti, kai vykdomas
sinchronizuotas perkėlimas arba
REC1 perkėlimas. Paspauskite ,
kad atšauktumėte perkėlimą, tada
paspauskite įrenginio mygtuką  ir
išimkite diską.
•• Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
53LT
Nepradedama atkurti.
•• Švariai nuvalykite diską (61 psl.).
•• Dar kartą įdėkite diską.
•• Įdėkite diską, kurį ši sistema gali
atkurti (8 psl.).
•• Išimkite diską ir nuo jo nuvalykite
visą drėgmę, palikite sistemą
įjungtą maždaug keletą valandų,
kol susikaupusi drėgmė išgaruos.
•• Nesutampa DVD VIDEO ir sistemos
regiono kodai.
Garsas trūkinėja.
•• Švariai nuvalykite diską (61 psl.).
•• Dar kartą įdėkite diską.
•• Įrenginį padėkite tokioje vietoje,
kurioje nėra vibracijos.
•• Patraukite garsiakalbius toliau nuo
įrenginio. Kai garso takelio su bosų
garsais klausotės dideliu garsumu,
dėl garsiakalbio vibravimo gali būti
praleisti garsai.
Atkurti pradedama ne nuo pirmo
garso takelio.
•• Nustatykite įprasto atkūrimo režimą
(25 psl.).
•• Buvo pasirinktas tęstinis paleidimas.
Dukart paspauskite . Tada
paspauskite , kad pradėtumėte
atkūrimą.
Negalite naudotis kai kuriomis
funkcijomis, pvz., sustabdymo,
ieškos užrakinimo, sulėtinto leidimo,
kartotinio leidimo ar leidimo
maišant.
•• Atsižvelgiant į diską, kai kurių
veiksmų atlikti gali nepavykti. Žr. su
disku pateiktą naudojimo instrukciją.
DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4
arba „Xvid“) negalima atkurti.
•• Duomenys neįrašomi palaikomu
formatu.
•• Prieš atkurdami patikrinkite, ar
pasirinkote tinkamą laikmenos
režimą.
54LT
Nerodomi tinkamai aplanko
pavadinimo, garso takelio
pavadinimo, failo pavadinimo ir
ID3 žymos simboliai.
•• ID3 žyma nėra 1 (1.0/1.1) ar
2 (2.2/2.3) versijos.
•• Šioje sistemoje rodytinų simbolių
kodai nurodyti toliau:
——Didžiosios raidės (nuo A iki Z)
——Skaitmenys (nuo 0 iki 9)
——Simboliai (< > * +, [ ] \ _)
Kiti ženklai rodomi kaip „_“.
USB įrenginys
Perkeliant turinį įvyksta klaida.
•• Naudojate nepalaikomą USB įrenginį.
Informacijos apie suderinamus
USB įrenginius ieškokite interneto
svetainėje (11 psl.).
•• USB įrenginys netinkamai
suformatuotas. Prieš formatuodami
USB įrenginį perskaitykite prie jo
pridėtą naudojimo instrukciją.
•• Išjunkite sistemą ir atjunkite USB
įrenginį. Jei USB įrenginyje yra
maitinimo jungiklis, atjungę nuo
sistemos išjunkite USB įrenginį ir
vėl įjunkite. Tada iš naujo atlikite
perkėlimą.
•• Jei perkėlimo ir trynimo veiksmai
kartojami kelis kartus, USB įrenginio
failų struktūra tampa fragmentuota.
Kaip išspręsti šią problemą, žr.
savo USB įrenginio naudojimo
instrukcijoje.
•• Perkeliant USB įrenginys buvo
atjungtas arba buvo išjungtas
maitinimas. Ištrinkite iš dalies
perkeltą failą ir pabandykite perkelti
dar kartą. Jei tai nepadeda išspręsti
problemos, gali būti, kad USB
įrenginys yra sugedęs. Kaip išspręsti
šią problemą, žr. savo USB įrenginio
naudojimo instrukcijoje.
USB įrenginyje esančių garso failų
arba aplankų nepavyksta ištrinti.
•• Patikrinkite, ar USB įrenginys nėra
apsaugotas nuo įrašymo.
•• Trynimo metu USB įrenginys buvo
atjungtas arba buvo išjungtas
maitinimas. Ištrinkite iš dalies ištrintą
failą. Jei tai nepadeda išspręsti
problemos, gali būti, kad USB
įrenginys yra sugedęs. Kaip išspręsti
šią problemą, žr. savo USB įrenginio
naudojimo instrukcijoje.
Nėra garso.
•• USB įrenginys netinkamai prijungtas.
Išjunkite sistemą ir iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada sistemą įjunkite ir
patikrinkite, ar ekrane rodoma USB.
Girdimas triukšmas, garsas
praleidžiamas arba iškraipomas.
•• Naudojate nepalaikomą USB įrenginį.
Ekrane ilgai rodomas užrašas
READING arba ilgai trunka, kol
pradedama atkurti.
•• Toliau pateiktais atvejais failų
nuskaitymo procesas gali užtrukti.
——USB įrenginyje yra per daug
aplankų arba failų (10 psl.).
——failų struktūra yra labai sudėtinga;
——Viršyta atminties talpa.
——Vidinė atmintis fragmentuota.
Ekrane parodoma „OVER
CURRENT“.
•• Kilo problema dėl elektros srovės
lygio iš
(USB) prievado. Išjunkite
sistemą ir atjunkite USB įrenginį
nuo prievado. Įsitikinkite, kad nėra
USB įrenginio problemų. Jei šis
pranešimas ir toliau rodomas ekrane,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Klaidingas rodymas.
•• Duomenys, išsaugoti USB įrenginyje,
gali būti sugadinti, iš naujo atlikite
perkėlimą.
•• Šioje sistemoje rodytinų simbolių
kodai nurodyti toliau:
——Didžiosios raidės (nuo A iki Z)
——Skaitmenys (nuo 0 iki 9)
——Simboliai (< > * +, [ ] \ _)
Kiti ženklai rodomi kaip „_“.
USB įrenginys neatpažįstamas.
•• Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
•• Informacijos apie suderinamus
USB įrenginius ieškokite interneto
svetainėje (11 psl.).
•• USB įrenginys veikia netinkamai. Kaip
išspręsti šią problemą, žr. savo USB
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
Papildoma informacija
Informacijos apie suderinamus
USB įrenginius ieškokite interneto
svetainėje (11 psl.).
•• Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
•• Muzikos duomenys įrašyti su
triukšmu arba garsas yra iškraipytas.
Triukšmas galėjo būti įrašytas
perkėlimo proceso metu. Ištrinkite
failą ir pabandykite perkelti dar kartą.
•• Užkoduojant garso failą naudotas
žemas dažnis bitais. Į USB įrenginį
nusiųskite garso failą su aukštesniu
dažniu bitais.
Ekrane parodoma „NO FILE“.
•• Sistema įjungė programinės įrangos
naujinimo režimą, visi mygtukai
(išskyrus ) yra neaktyvūs. Norėdami
atšaukti programinės įrangos
naujinimą, paspauskite įrenginio
mygtuką .
Nepradedama atkurti.
•• Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite
USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
•• Informacijos apie suderinamus
USB įrenginius ieškokite interneto
svetainėje (11 psl.).
55LT
Atkūrimas pradedamas ne nuo
pirmojo failo.
•• Nustatykite įprasto atkūrimo režimą
(25 psl.).
•• (Išskyrus Lotynų Amerikai, Europai ir
Nepavyksta atkurti failų.
TV ekrano kraštinių santykio pakeisti
negalima.
•• Kraštinių santykis DVD VIDEO ir
vaizdo įrašo faile yra fiksuotas.
•• Atsižvelgiant į TV gali nebūti
galimybės pakeisti kraštinių
santykio.
•• Prieš atkurdami patikrinkite, ar
pasirinkote tinkamą laikmenos
režimą.
•• Kitomis nei FAT16 arba FAT32 failų
sistemomis suformatuoti USB
įrenginiai nepalaikomi.*
•• Jei naudojate skaidytą USB įrenginį,
pavyks atkurti tik pirmo skaidinio
failus.
* Ši sistema palaiko FAT16 ir FAT32, tačiau
kai kurie USB įrenginiai gali nepalaikyti
visų iš šių FAT. Išsamios informacijos žr.
USB įrenginio naudojimo instrukcijoje arba
susisiekite su gamintoju.
Vaizdas
Nėra vaizdo.
•• Patikrinkite, ar tinkamai prijungta
sistema.
•• Jei HDMI kabelis sugadintas,
pakeiskite jį nauju.
•• Įrenginį būtinai prijunkite prie
televizoriaus HDMI įvesties lizdo
(18 psl.).
•• Įsitikinkite, kad TV įjungtas ir jis
tinkamai veikia.
•• Įvestį būtinai pasirinkite pagal
televizoriaus jungtį, kad galėtumėte
žiūrėti vaizdą iš sistemos.
•• (Išskyrus Lotynų Amerikai, Europai ir
Rusijai skirtus modelius) Įsitikinkite,
kad tinkamai nustatėte spalvų
sistemą pagal TV spalvų sistemą.
Matomas vaizdo triukšmas.
•• Švariai nuvalykite diską (61 psl.).
•• (Išskyrus Lotynų Amerikai, Europai
ir Rusijai skirtus modelius) Kai
atkuriate VIDEO CD, įrašytą kita
nei jūsų nustatyta spalvų sistema,
vaizdas gali būti iškraipomas
(20, 30 psl.).
56LT
Rusijai skirtus modelius) Nustatykite
spalvų sistemą, kad ji sutaptų su
televizoriaus (20, 30 psl.).
Nepavyksta pakeisti garso takelio
kalbos.
•• Į atkuriamą DVD VIDEO neįrašyti kelių
kalbų takeliai.
•• DVD VIDEO neleidžia pakeisti garso
takelio kalbos.
Nepavyksta pakeisti subtitrų kalbos.
•• Į atkuriamą DVD VIDEO neįrašyti kelių
kalbų subtitrai.
•• DVD VIDEO neleidžia pakeisti
subtitrų.
Nepavyksta išjungti subtitrų.
•• DVD VIDEO neleidžia išjungti
subtitrų.
Nepavyksta pakeisti kameros
kampo.
•• Į atkuriamą DVD VIDEO neįrašyti kelių
kampų vaizdai.
•• DVD VIDEO neleidžia pakeisti kampų.
Imtuvas*
Yra daug trikdžių, triukšmo arba
nepavyksta priimti stočių.
•• Teisingai prijunkite anteną.
•• Pakeiskite antenos vietą ir padėtį,
kad būtų gaunamas geras
priėmimo signalas.
•• Išjunkite šalia esančią elektros
įrangą.
* Radijo signalas gali būti nepriimamas, tai
priklauso nuo radijo bangų sąlygų arba
gyvenamųjų patalpų jūsų regione.
BLUETOOTH įrenginys
Nepavyksta susieti.
•• BLUETOOTH įrenginį perkelkite
arčiau sistemos.
•• Susieti gali nepavykti, jei netoli
sistemos yra kitų BLUETOOTH
įrenginių. Tokiu atveju kitus
BLUETOOTH įrenginius išjunkite.
•• Būtinai įveskite teisingą prieigos
kodą, kai BLUETOOTH įrenginyje
pasirenkate sistemos pavadinimą
(šios sistemos).
BLUETOOTH įrenginys negali aptikti
sistemos arba ekrane rodoma
BT OFF.
•• BLUETOOTH signalą nustatykite kaip
BT ON (40 psl.).
Garsas nutrūksta, keičiasi arba
prarandamas ryšys.
•• Sistema ir BLUETOOTH įrenginys yra
per toli vienas nuo kito.
•• Jei yra kliūčių tarp sistemos ir
BLUETOOTH įrenginio, jas pašalinkite
arba apeikite.
•• Patraukite įrangą, sukeliančią
elektromagnetinę spinduliuotę, pvz.,
belaidį LAN, kitą BLUETOOTH įrenginį
ar mikrobangų krosnelę.
Per sistemą negirdėti BLUETOOTH
įrenginio garso.
Control for HDMI („BRAVIA Sync“)
Sistema neįjungiama net įjungus
televizorių.
•• Nuspaudę SHIFT paspauskite
SETUP, tada [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] nustatykite
kaip [ON] (31 psl.). Televizorius turi
palaikyti „Control for HDMI“ funkciją
(45 psl.). Išsamios informacijos žr.
TV naudojimo instrukcijose.
•• Patikrinkite televizoriaus
garsiakalbių nustatymus. Sistema
sinchronizuojama su televizoriaus
garsiakalbių nustatymais. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
•• Jei garsas per televizoriaus
garsiakalbius buvo atkuriamas
anksčiau, sistema neįjungiama net
įjungus televizorių.
Išjungus televizorių išjungiama
ir sistema.
•• Patikrinkite [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] nustatymą
(32 psl.). Kai [STANDBY LINKED
TO TV] yra nustatytas kaip [ON],
sistema automatiškai išjungiama,
kai išjungiamas televizorius –
nesvarbu, kokia įvestis pasirinkta.
Papildoma informacija
Nepavyksta užmegzti ryšio.
•• Bandomas jungti BLUETOOTH
įrenginys nepalaiko A2DP profilio ir
sujungti jo su sistema negalima.
•• Įjunkite BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
•• Sukurkite ryšį iš BLUETOOTH
įrenginio.
•• Susiejimo registracijos informacija
buvo ištrinta. Susiekite dar kartą.
Yra daug trikdžių, garsas
triukšmingas arba iškraipomas.
•• Jei yra kliūčių tarp sistemos ir
BLUETOOTH įrenginio, jas pašalinkite
arba apeikite.
•• Patraukite įrangą, sukeliančią
elektromagnetinę spinduliuotę, pvz.,
belaidį LAN, kitą BLUETOOTH įrenginį
ar mikrobangų krosnelę.
•• Sumažinkite prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
•• Pirmiausia padidinkite savo
BLUETOOTH įrenginio garsą, tada
sureguliuokite garsumą mygtuku
 +/–.
57LT
Sistema neišjungiama net išjungus
televizorių.
•• Patikrinkite [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] nustatymą
(32 psl.).
Kad sistema būtų išjungiama
automatiškai neatsižvelgiant į
įvestį, kai išjungiamas televizorius,
[STANDBY LINKED TO TV] nustatykite
kaip [ON]. Televizorius turi palaikyti
„Control for HDMI“ funkciją
(45 psl.). Išsamios informacijos žr.
TV naudojimo instrukcijose.
Per sistemą neatkuriamas TV garsas.
•• Patikrinkite HDMI arba garso
kabelio, kuriuo sujungta sistema ir
televizorius, tipą ir jungtį (18 psl.).
•• Jei jūsų televizorius yra suderinamas
su ARC (angl. „Audio Return
Channel“), įsitikinkite, kad sistema
yra prijungta prie ARC palaikančio
HDMI IN lizdo televizoriuje (18 psl.).
Jei garsas vis tiek neatkuriamas arba
jei garsas pertraukiamas, prijunkite
garso kabelį (nepridedamas),
nuspaudę SHIFT paspauskite
SETUP, tada [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
nustatykite kaip [OFF] (31 psl.).
•• Jei jūsų televizorius nepalaiko
ARC (angl. „Audio Return
Channel“), televizoriaus garsas
nebus atkuriamas per sistemą,
net jei sistema yra prijungta
prie televizoriaus HDMI IN lizdo.
Kad televizoriaus garsas būtų
atkuriamas per sistemą, prijunkite
garso kabelį (nepridedama) (19
psl.).
•• Pakeiskite sistemos funkciją į TV
(19 psl.).
•• Padidinkite sistemos garsumą.
•• Atsižvelgiant į tvarką, kuria
prijungiate televizorių ir sistemą,
sistemą galima nutildyti, o įrenginio
ekrane pasirodo „ “ (nutildymas).
Tokiu atveju pirmiausia įjunkite
televizorių, tada – sistemą.
58LT
•• Nustatykite televizoriaus (BRAVIA)
garsiakalbius kaip garso sistemą.
Informacijos apie televizoriaus
nustatymą ieškokite televizoriaus
naudojimo instrukcijose.
Garsas atkuriamas ir per sistemą,
ir per TV.
•• Nutildykite sistemos arba
televizoriaus garsą.
•• Pakeiskite televizoriaus garsiakalbių
išvesti į televizoriaus garsiakalbius
arba garso sistemą.
Netinkamai veikia „Control for HDMI“
funkcija.
•• Patikrinkite ryšį su sistema
(16 psl.).
•• Televizoriuje įjunkite „Control
for HDMI“ funkciją. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
•• Šiek tiek palaukite, tada bandykite
dar kartą. Jei sistemą atjungsite,
prieš atliekant operacijas gali tekti
šiek tiek palaukti. Palaukite 15 sek. ar
ilgiau, tada bandykite dar kartą.
•• Įsitikinkite, kad prie sistemos
prijungtas televizorius palaiko
„Control for HDMI“ funkciją.
•• Toliau nurodyti įrenginių, kuriuos
galima valdyti naudojant „Control
for HDMI“ funkciją, tipai ir kiekis
pagal HDMI CEC standartą:
——Įrašymo įrenginiai („Blu-ray Disc“
įrašymo įrenginys, DVD įrašymo
įrenginys ir kt.): iki 3 įrenginių
——Atkūrimo įrenginiai („Blu-ray Disc“
leistuvas, DVD leistuvas ir pan.):
iki 3 įrenginių (ši sistema naudoja
vieną jų)
——Su imtuvu susiję įrenginiai: iki
4 įrenginių
——Garso sistema (imtuvas / ausinės):
iki 1 įrenginio (naudoja ši sistema)
Belaidžiu ryšiu veikianti funkcija
„Party Chain“
BLUETOOTH įrenginio nepavyksta
prijungti prie sistemos veikiant
belaidei „Party Chain“ funkcijai.
•• Sujungę visas sistemas atlikite
BLUETOOTH įrenginio ir „Party Host“
sistemos siejimo ir sujungimo
operacijas.
Sistemos nustatymas iš naujo
Jei sistema vis tiek neveikia tinkamai,
atkurkite gamyklinius sistemos
nustatymus.
Šiuos veiksmus atlikite įrenginio
mygtukais.
1 Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo laidą),
tada jį vėl prijunkite.
2 Paspauskite  ir sistemą įjunkite.
3 Apie 3 sek. palaikykite nuspaudę
VOCAL FADER ir MIC ECHO.
Galite atkurti numatytuosius
sąrankos meniu nustatymus (išskyrus
[PARENTAL CONTROL] nustatymus).
1 Nuspauskite SHIFT ir paspauskite
SETUP.
Televizoriaus ekrane rodomas sąrankos
meniu.
2 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[SYSTEM SETUP], tada
paspauskite .
3 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[RESET], tada paspauskite .
4 Spaudinėkite
/ ir pasirinkite
[YES], tada paspauskite .
Tai trunka keletą sekundžių.
Nustatydami sistemą iš naujo
nespauskite .
Savidiagnostikos funkcija
Kai televizoriuje arba ekrane
rodomos raidės / skaičiai
Kai siekiant išvengti sistemos
gedimų paleidžiama automatinės
diagnostikos funkcija, parodomas
techninės priežiūros kodas. Techninės
priežiūros kodą sudaro raidės ir
skaitmenys (pvz., C 13 50). Informacija
apie priežastis ir sprendimo būdus
pateikiama toliau esančioje lentelėje.
3 pirmieji
techninės
priežiūros
kodo ženklai
Priežastis ir taisymo
veiksmas
C 13
Šis diskas yra nešvarus.
Papildoma informacija
Ekrane pasirodo RESET.
Kai baigiama nustatyti iš naujo, sistema
automatiškai paleidžiama iš naujo.
Paspauskite  ir sistemą įjunkite.
Visa BLUETOOTH siejimo informacija ir
naudotojo sukonfigūruoti nustatymai,
pvz., iš anksto nustatytos radijo stotys,
nustatomi iš naujo atkuriant
gamyklinius numatytuosius
nustatymus (išskyrus kai kuriuos
sąrankos meniu nustatymus).
Jei norite iš naujo nustatyti visus
sąrankos nustatymus, žr. „Numatytųjų
sąrankos meniu nustatymų atkūrimas“
(59 psl.).
Numatytųjų sąrankos meniu
nustatymų atkūrimas
•• Nušluostykite diską
minkšta šluoste
(61 psl.).
59LT
3 pirmieji
techninės
priežiūros
kodo ženklai
Priežastis ir taisymo
veiksmas
C 31
Diskas netinkamai įdėtas.
•• Sistemą išjunkite, tada
ją vėl įjunkite. Tada vėl
tinkamai įdėkite diską.
E XX
(XX yra
skaitmenys)
Siekiant išvengti gedimo,
sistema suaktyvino
savidiagnostikos funkciją.
•• Kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją arba
vietos įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą
ir nurodykite 5 ženklų
techninės priežiūros kodą.
Pavyzdys. E 61 10
Pranešimai
Sistemai veikiant ekrane gali būti
parodomas arba mirksėti vienas iš
toliau nurodytų pranešimų.
CANNOT PLAY
•• Įdėtas diskas, kurio negalima atkurti.
•• Įdėtas nepalaikomo regiono
DVD VIDEO.
CODE 01/SGNL ERR
Nepalaikomas garso signalas
gaunamas iš prijungto televizoriaus
HDMI IN (ARC) lizdo (18 psl.).
DATA ERROR
•• Failas sukurtas naudojant
nepalaikomą formatą.
•• Failo plėtinys neatitinka failo formato.
DEVICE ERROR
USB įrenginys neatpažįstamas arba
prijungtas nežinomas įrenginys.
DEVICE FULL
USB įrenginio atmintis yra pilna.
ERASE ERROR
Ištrinkite USB įrenginyje esančius garso
failus arba aplankus.
60LT
FATAL ERROR
USB įrenginys perkeliant arba ištrinant
duomenis buvo atjungtas ir gali būti
sugadintas.
FOLDER FULL
Negalima perkelti į USB įrenginį, nes
pasiektas didžiausias galimas aplankų
skaičius.
NoDEVICE
Neprijungtas joks USB įrenginys arba
prijungtas nepalaikomas įrenginys.
NO DISC
Įrenginyje nėra jokio disko.
NO MUSIC
Atkūrimo įrenginyje nėra palaikomų
garso failų.
NO SUPPORT
Prijungtas nepalaikomas USB įrenginys
arba USB įrenginys prij
ungtas per USB šakotuvą.
NO VIDEO
Atkūrimo šaltinyje nėra palaikomų
vaizdo įrašo failų.
NOT USE
Bandėte atlikti veiksmus sąlygomis,
kuriomis veiksmas yra uždraustas.
OVER CURRENT
Nustatyta, kad iš
(USB) prievado
išeina padidėjusi srovė.
PROTECT
USB įrenginys yra apsaugotas nuo
įrašymo.
PUSH STOP
Bandėte atlikti veiksmą, kurį galima
atlikti tik sustabdžius atkūrimą.
READING
Sistema nuskaito diske arba USB
įrenginyje saugomą informaciją.
Kai kurių veiksmų atlikti negalima.
REC ERROR
Perkėlimas nepradėtas, sustabdytas
nebaigus perkelti arba dėl kitos
priežasties neatliktas.
TRACK FULL
Negalima perkelti į USB įrenginį, nes
pasiektas didžiausias galimas failų
skaičius.
Atsargumo priemonės
Prieš pernešant įrenginį į kitą vietą
Kad nesugadintumėte disko
mechanizmo, prieš nešdami įrenginį
atlikite toliau pateikiamus veiksmus.
Šiuos veiksmus atlikite įrenginio
mygtukais.
1 Paspauskite  ir sistemą įjunkite.
2 Spaudinėdami FUNCTION
pasirinktie DVD/CD.
3 Išimkite diską.
4 Paspausdami  išjunkite sistemą.
5 Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo
tinklo laidą).
•• Prieš leisdami diską nuvalykite jį šluoste,
valydami nuo jo vidurio kraštų link.
•• Nevalykite diskų tirpikliais, pvz., benzinu,
skiedikliu, valikliu arba vinilo plokštelėms
skirtu antistatiniu purškikliu.
•• Saugokite diskus nuo tiesioginės saulės
šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro
kanalų, nepalikite jų ir tiesioginėje saulės
šviesoje stovinčiame automobilyje.
Sauga
•• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą nuo sieninio elektros lizdo, jei
neketinate įrenginio naudoti ilgą laiką.
Atjungdami įrenginį, visada laikykite už
kištuko. Niekada netraukite už laido.
•• Jei į sistemą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš
toliau eksploatuodami duokite ją patikrinti
kvalifikuotiems specialistams.
•• Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti tik
reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
Sistemos priežiūra
Ši sistema nėra apsaugota nuo vandens lašų
ar vandens. Pasirūpinkite, kad ant sistemos
neužtikštų vandens arba nevalykite jos
naudodami vandenį.
Vieta
•• Nestatykite sistemos nuožulnioje padėtyje
arba vietoje, kur labai karšta, šalta, dulkėta,
nešvaru ar drėgna, kur nepakankama
ventiliacija bei ten, kur ją veiktų vibracija,
tiesioginiai saulės spinduliai ar ryški šviesa.
•• Būkite atsargūs dėdami įrenginį arba
garsiakalbius ant specialiai apdorotų
(pvz., vaškuotų, dengtų aliejumi, lakuotų)
paviršių, nes gali atsirasti dėmių arba
pakisti paviršiaus spalva.
•• Sistemą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos į
šiltą arba pastačius itin drėgnoje patalpoje,
ant lęšio įrenginio viduje gali kondensuotis
drėgmė ir sistema gali veikti netinkamai.
Tokiu atveju išimkite diską ir palikite
sistemą įjungtą maždaug valandą, kol
susikaupusi drėgmė išgaruos.
Papildoma informacija
Paspauskite , kad atidarytumėte ir
uždarytumėte diskų dėklą.
Palaukite, kol ekrane pasirodys
NO DISC.
Pastabos dėl diskų
61LT
Įkaitimas
•• Veikdamas įrenginys įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas.
•• Nelieskite korpuso, jei sistemą
nepertraukiamai naudojote nustatę didelį
garsumo lygį, kadangi korpusas gali būti
įkaitęs.
•• Neužblokuokite ventiliacijos angų.
Garsiakalbių sistema
Garsiakalbių sistema nėra apsaugota nuo
magnetinio lauko, todėl netoliese esančio
TV vaizdas dėl magnetinio lauko gali būti
iškraipomas. Jei taip atsitiktų, išjunkite TV,
palaukite 15–30 minučių ir vėl įjunkite. Jei
vaizdas nepagerėja, perkelkite garsiakalbius
toliau nuo TV.
SVARBI INFORMACIJA
Dėmesio: jei TV ekrane per šią sistemą
ilgą laiką bus rodomas nejudantis arba
ekrano vaizdas, ekraną galite negrįžtamai
sugadinti. Projekciniai televizoriai ypač
lengvai pažeidžiami.
Korpuso valymas
Šią sistemą valykite minkštu audiniu, šiek
tiek sudrėkintu švelniu valikliu.
Nenaudokite jokios šiurkščios šluostės,
valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., skiediklio,
alkoholio ar benzino.
Apie BLUETOOTH ryšį
•• Naudojami BLUETOOTH prietaisai turi
būti nutolę vienas nuo kito ne didesniu
kaip 10 metrų atstumu (tarp jų neturi būti
kliūčių). Toliau nurodytomis sąlygomis
efektyvus ryšio nuotolis gali būti mažesnis.
—— Kai tarp įrenginių, palaikančių
BLUETOOTH ryšį, yra asmuo, metalinis
objektas, siena arba kita kliūtis.
—— Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN.
—— Netoli naudojamų mikrobangų krosnelių.
—— Vietose, kuriose generuojamos kitos
elektromagnetinės bangos.
62LT
•• BLUETOOTH įrenginiai ir belaidžio
LAN (IEEE 802.11 b / g) įranga naudoja
tokį patį dažnių diapazoną (2,4 GHz).
Naudojant BLUETOOTH prietaisą prie
belaidžiu LAN veikiančio įrenginio, gali
kilti elektromagnetinių trikdžių. Dėl to gali
sumažėti duomenų perdavimo greitis,
padidėti triukšmas arba gali nepavykti
prisijungti. Jei taip nutiktų, išbandykite
nurodytas priemones.
—— Naudokite šią sistemą bent 10 metrų
nuo belaidžio LAN įrangos.
—— Išjunkite belaidžio LAN įrangos
maitinimą, kai BLUETOOTH įrenginį
naudojate mažesniu nei 10 metrų
atstumu.
—— Šią sistemą ir BLUETOOTH įrenginį
naudokite kuo arčiau vienas kito.
•• Šios sistemos skleidžiamos radijo bangos
gali trikdyti kai kurių medicinos įrenginių
veikimą. Šie trikdžiai gali sutrikdyti veikimą,
todėl visada išjunkite šios sistemos ir
BLUETOOTH įrenginio maitinimą tokiose
vietose:
—— ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje, kurioje
gali būtų degiųjų dujų;
—— Prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
•• Ši sistema palaiko saugos funkcijas,
atitinkančias BLUETOOTH specifikacijas,
kad būtų užmegztas saugus ryšys, kai
naudojama BLUETOOTH technologija.
Tačiau ši sauga gali būti nepakankama
atsižvelgiant į aplinką ir kitus veiksnius,
todėl visada būkite atsargūs, kai
palaikote ryšį naudodamiesi BLUETOOTH
technologija.
•• „Sony“ nėra atsakinga už žalą ir kitus
nuostolius, kylančius dėl informacijos
nutekėjimo naudojant ryšį, pagrįstą
BLUETOOTH technologija.
•• BLUETOOTH ryšys nebūtinai veikia visuose
BLUETOOTH įrenginiuose, turinčiuose tokį
pat profilį kaip ir sistemos.
•• BLUETOOTH įrenginiai, prijungti prie
šios sistemos, turi atitikti BLUETOOTH
specifikaciją, nurodytą „Bluetooth SIG, Inc.“,
ir privalo būti atitinkamai sertifikuoti.
Tačiau net jei įrenginys atitinka BLUETOOTH
specifikaciją, gali būti atvejų, kai dėl
BLUETOOTH įrenginio charakteristikų arba
specifikacijų gali nepavykti prisijungti,
reikės valdyti kitokiais būdais arba skirsis
ekranas ar veikimas.
•• Triukšmą gali sukelti arba garsas gali
dingti dėl prie šios sistemos prijungto
BLUETOOTH įrenginio, ryšio aplinkos arba
aplinkos sąlygų.
Specifikacijos
Įvestis
AUDIO IN (TV) L/R:
Įtampa 2 V, pilnutinė varža
47 kiloomai
TV (ARC):
Palaikomas garso signalas:
2 kanalų tiesinė PCM
MIC:
jautrumas 1 mV, pilnutinė varža
10 kiloomų
Diskų leistuvas
Sistema
Kompaktinių diskų ir skaitmeninio
garso bei vaizdo sistema
Lazerinio diodo ypatybės
Emisijos trukmė: nepertraukiama
Lazerio išvestis*: mažiau nei 44,6 µW
* Ši išvestis yra reikšmės matavimas
esant 200 mm atstumui nuo optinio
priėmimo bloko objektyvo su 7 mm
diafragma.
Dažnio atsakas:
Nuo 20 Hz iki 20 kHz
Vaizdo spalvų sistemos formatas:
Lotynų Amerikos modeliai:
NTSC
Kiti modeliai:
NTSC ir PAL
USB skyrius
Palaikomas USB įrenginys:
„Mass Storage Class“
Maksimali srovė:
1 A
(USB) prievadas:
Type A
FM imtuvo dalis
FM erdvinio garso, FM superheterodinis
imtuvas
Antena:
FM laidinė antena
Derinimo diapazonas
87,5–108,0 MHz (50 kHz intervalu)
HDMI® dalis
BLUETOOTH skyrius
Jungtis:
A tipo (19 kontaktų)
Ryšių sistema
Standartinė BLUETOOTH 4.2 versija
Išvestis:
BLUETOOTH standarto 2 maitinimo
klasė
Didžiausia išvesties galia:
< 9,5 dBm
Didžiausias ryšio diapazonas:
Tiesiaeigis bangos sklidimas –
apie 10 m1)
Papildoma informacija
HDMI OUT (TV) ARC:
Palaikomas garso signalas: 2 kanalų
tiesinis PCM (iki 48 kHz),
„Dolby Digital“
Išvestys
63LT
Didžiausias galimų registruoti įrenginių
skaičius
8 įrenginiai
Didžiausias vienu metu prijungtų
įrenginių skaičius (daugiataškis ryšys)
3 įrenginiai
Dažnių diapazonas:
2,4 GHz diapazonas
(2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas:
FHSS (dažnio perjungimo
plėstinis spektras)
Suderinami BLUETOOTH profiliai2):
A2DP (išplėstinis garso
paskirstymo profilis)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
SPP (serijinio prievado profilis)
Palaikomi kodekai:
SBC (pojuosčio kodekas)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
1)
Faktinis veikimo atstumas gali skirtis dėl
įvairių veiksnių, pvz., dėl kliūčių tarp
įrenginių, magnetinių laukų aplink
mikrobangų krosnelę, statinės elektros,
priėmimo jautrumo, antenos
charakteristikos, operacinės sistemos,
programos ir kt.
2)
BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
Palaikomi garso formatai
Palaikoma sparta bitais ir diskretizavimo
dažnis:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kbps–320 kbps
(VBR)
AAC –
44,1 kHz, 48 kbps–320 kbps
(CBR/VBR)
WMA –
44,1 kHz, 48 kbps–192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bitų)
64LT
Palaikomi vaizdo įrašo formatai
Xvid:
Vaizdo kodekas: „Xvid video“
Dažnis bitais: 4,854 Mbps (maks.)
Raiška / kadrų sparta:
720 × 480, 30 kadrų per sekundę
720 × 576, 25 kadr./sek. (išskyrus
Lotynų Amerikos modelius)
Garso kodekas: MP3
MPEG4:
Failo formatas MP4 failo formatas
Vaizdo kodekas: paprastasis MPEG4
profilis (AVC nepalaikomas.)
Dažnis bitais: 4 Mbps
Raiška / kadrų sparta:
720 × 480, 30 kadrų per sekundę
720 × 576, 25 kadr./sek.
(išskyrus Lotynų Amerikos modelius)
Garso kodekas: AAC-LC
(HE-AAC nepalaikomas.)
DRM: nesuderinamas
Garsiakalbių sistema
Garsiakalbių sistema
2 dažnių juostų, „Bass Reflex“
Garsiakalbio įrenginys:
Aukštųjų dažnių garsiakalbiai:
50 mm, kūgio tipo
Žemųjų dažnių garsiakalbiai:
200 mm, kūgio tipo
Nominali varža
4 omai
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
(apytiksl.)
255 mm × 405 mm × 220 mm
Svoris (apytiksl.):
5,1 kg
Bendri nesklandumai
Maitinimo reikalavimai
120–240 V, 50/60 Hz kintamoji srovė
Energijos sąnaudos
70 W
Energijos sąnaudos (energijos taupymo
režimu):
0,5 W (kai BT STBY nustatoma kaip
OFF, o [CONTROL FOR HDMI]
nustatoma kaip [OFF].)
2 W* (kai BT STBY nustatoma kaip
ON, o [CONTROL FOR HDMI]
nustatoma kaip [ON].)
Matmenys (plotis / aukštis / gylis)
(be garsiakalbių) (apytiksl.):
335 mm × 172 mm × 310 mm
Svoris (be garsiakalbių) (apytiksl.):
2,7 kg
Darbinė temperatūra:
5–35 °C
* Sistemos energijos sąnaudos bus
mažesnės nei 0,5 W, kai nebus HDMI
jungčių, o BT STBY bus nustatyta kaip OFF.
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami
be išankstinio įspėjimo.
Papildoma informacija
65LT
Kalbų kodų sąrašas
Kalbų pavadinimai atitinka ISO 639:1988 (E/F) standartą.
66LT
Kodas Kalba
Kodas Kalba
Kodas Kalba
Kodas Kalba
1027
Afarų
1186
Škotijos gėlų
1350
Malajalių
1513
Svazių
1028
Abchazų
1194
Galisų
1352
Mongolų
1514
Sesoto
1032
Afrikanų
1196
Gvaranių
1353
Moldavų
1515
Sundų
1039
Amharų
1203
Gudžaratų
1356
Maratų
1516
Švedų
1044
Arabų
1209
Hausų
1357
Malajų
1517
Suahilių
1045
Asamų
1217
Hindi
1358
Maltiečių
1521
Tamilų
1051
Aimarų
1226
Kroatų
1363
Birmiečių
1525
Telugų
1052
Azerbaidžaniečių 1229
Vengrų
1365
Nauriečių
1527
Tadžikų
1053
Baškirų
1233
Armėnų
1369
Nepaliečių
1528
Tajų
1057
Baltarusių
1235
Interlingva
1376
Olandų
1529
Tigrajų
1059
Bulgarų
1239
Interlingue
1379
Norvegų
1531
Turkmėnų
1060
Biharų
1245
Inupiakų
1393
Oksitanų
1532
Tagalų
1061
Bislama
1248
Indoneziečių
1403
(Afanų) Oromų
1534
Tsvanų
1066
Bengalų
1253
Islandų
1408
Orijų
1535
Tongiečių
1067
Tibetiečių
1254
Italų
1417
Pundžabų
1538
Turkų
1070
Bretonų
1257
Hebrajų
1428
Lenkų
1539
Tsongų
1079
Katalonų
1261
Japonų
1435
Puštūnų
1540
Totorių
1093
Korsikiečių
1269
Jidiš
1436
Portugalų
1543
Tvi
1097
Čekų
1283
Javiečių
1463
Kečųjų
1557
Ukrainiečių
1103
Valų
1287
Gruzinų
1481
Retijiečių
1564
Urdų
1105
Danų
1297
Kazachų
1482
Kirundi
1572
Uzbekų
1109
Vokiečių
1298
Grenlandiečių
1483
Rumunų
1581
Vietnamiečių
1130
Botijų
1299
Khmerų
1489
Rusų
1587
Volapiukas
1142
Graikų
1300
Kanadų
1491
Kinjaruanda
1613
Valofų
1144
Lietuviškai
1301
Korėjiečių
1495
Sanskritas
1632
Kosų
1145
Esperanto
1305
Kašmyrų
1498
Sindų
1665
Jorubų
1149
Ispanų
1307
Kurdų
1501
Sangų
1684
Kinų
1150
Estų
1311
Kirgizų
1502
Serbų-kroatų
1697
Zulų
1151
Baskų
1313
Lotynų
1503
Sinhalų
1703
Nenurodyta
1157
Persų
1326
Ngalų
1505
Slovakija
1165
Suomių
1327
Laosiečių
1506
Slovėnų
1166
Fidžių
1332
Lietuvių
1507
Samoa
1171
Farerų
1334
Latvių
1508
Šonų
1174
Prancūzų
1345
Malagasių
1509
Somalių
1181
Fryzų
1347
Maorių
1511
Albanų
1183
Airių
1349
Makedonų
1512
Serbų
Tėvų kontrolės vietovių kodų sąrašas
Kodas Regionas
Kodas Regionas
Kodas Regionas
Kodas Regionas
2044
Argentina
2165
Suomija
2362
Meksika
2149
Ispanija
2047
Australija
2174
Prancūzija
2376
Nyderlandai
2499
Švedija
2046
Austrija
2109
Vokietija
2390
Naujoji Zelandija 2086
Šveicarija
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norvegija
2528
Tailandas
2070
Brazilija
2238
Indonezija
2427
Pakistanas
2184
Jungtinė Karalystė
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipinai
2090
Čilė
2276
Japonija
2436
Portugalija
2092
Kinija
2304
Korėja
2489
Rusija
2115
Danija
2363
Malaizija
2501
Singapūras
Papildoma informacija
67LT
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu aizdegšanās risku,
nenosedziet ierīces ventilācijas atveri
ar avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem
priekšmetiem.
Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas
avotu (piemēram, aizdegtas sveces)
iedarbībai.
Lai mazinātu aizdegšanās vai
elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci
pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī
nenovietojiet uz tās priekšmetus, kuros
ir šķidrums, piemēram, vāzes.
Tā kā ierīces atvienošanai no
elektroenerģijas tīkla tiek izmantota
galvenā kontaktdakša, pievienojiet
ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas
rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojat kaut
ko neparastu, nekavējoties atvienojiet
galveno kontaktdakšu no maiņstrāvas
rozetes.
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā,
piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā
skapītī.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus
vai ierīces ar ievietotām baterijām/
akumulatoriem pārmērīgam
karstumam, piemēram, saules staru vai
uguns iedarbībai.
Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas
rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla
netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.
Izmantojiet tikai iekštelpās.
Produktam ar CE marķējumu
CE marķējums ir derīgs tikai valstīs,
kur tā lietošana ir noteikta ar likumu.
Galvenokārt tās ir EEZ (Eiropas
Ekonomikas zonas) valstis.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Optisko instrumentu izmantošana ar šo
izstrādājumu palielina bīstamību acīm.
2LV
Šī ierīce ir klasificēta kā 1. KLASES
LĀZERA produkts atbilstīgi
IEC 60825-1:2007. Šī atzīme atrodas
uz iekārtas aizmugures paneļa.
Eiropas klientiem
Atbrīvošanās no nolietotām
baterijām/akumulatoriem, kā
arī elektriskām un
elektroniskām iekārtām
(attiecas uz Eiropas Savienību
un citām valstīm ar atsevišķu
savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz
produkta, baterijas/
akumulatora vai
iepakojuma norāda, ka ar
šo izstrādājumu un
baterijām/akumulatoriem
nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Noteiktām baterijām/
akumulatoriem šis apzīmējums,
iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu
ķīmisko simbolu. Ja svina saturs
baterijās/akumulatoros pārsniedz
0,004%, pievienots svina ķīmiskā
elementa simbols (Pb). Nodrošinot
pareizu atbrīvošanos no šiem
izstrādājumiem un baterijām/
akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut
iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un
cilvēku veselību, ko varētu izraisīt
neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt
dabas resursus. Ja drošības,
veiktspējas vai datu integritātes
iemeslu dēļ iekārtai nepieciešams
pastāvīgs savienojums ar iebūvētu
bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/
akumulatoru drīkst nomainīt tikai
kvalificēts servisa speciālists.
Lai nodrošinātu pareizu šādas
baterijas/akumulatora, kā arī
elektriskās vai elektroniskās iekārtas
apstrādi, beidzoties izstrādājuma
kalpošanas laikam, nododiet šos
izstrādājumus atbilstošā savākšanas
vietā elektrisko un elektronisko iekārtu
pārstrādei. Visu pārējo bateriju/
akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu
par to, kā no izstrādājuma droši izņemt
bateriju/akumulatoru. Bateriju/
akumulatoru nododiet atbilstošā
savākšanas vietā izlietoto bateriju/
akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu
papildinformāciju par šī produkta vai
baterijas/akumulatora pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību,
mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu vai bateriju/
akumulatoru.
Piezīme klientiem: turpmākā
informācija attiecas tikai uz
aprīkojumu, kas pārdots valstī,
kurā ir spēkā ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony
Corporation (vai arī ražots šī
uzņēmuma vārdā).
Importētājs ES: Sony Europe Limited.
Jautājumi saistībā ar importētāju ES
vai izstrādājuma atbilstību Eiropas
noteikumiem ir jāuzdod ražotāja
pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Beļģija.
Šo radio iekārtu paredzēts izmantot
ar programmatūras apstiprinātajām
versijām, kas norādītas ES atbilstības
deklarācijā. Šajā radio iekārtā ielādētās
programmatūras atbilstība Direktīvas
2014/53/ES pamatprasībām ir
pārbaudīta.
Varat uzzināt programmatūras
versiju, nospiežot pogu OPTIONS, pēc
tam atlasiet “SYSTEM” – “VERSION”,
izmantojot / un .
Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst
EMS noteikumu ierobežojumiem,
izmantojot savienojuma kabeli, kas ir
īsāks par 3 metriem.
Šī mājas audio sistēma ir paredzēta
šādiem mērķiem:
•• Mūzikas/video avotu atskaņošana
no diskiem vai USB ierīcēm
•• Mūzikas pārsūtīšanas uz USB ierīces
•• Radio staciju klausīšanās
•• TV skaņas klausīšanās
•• Mūzikas avotu atskaņošana
BLUETOOTH ierīcēs
•• Viesību un sarīkojumu baudīšana ar
bezvadu funkciju Party Chain
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts
pieejams šeit:
http://www.compliance.sony.de/
3LV
Austrālijas klientiem
Atbrīvošanās no
veca elektriskā un
elektroniskā
aprīkojuma (attiecas
uz Eiropas Savienību
un citām Eiropas
valstīm ar atsevišķu
savākšanas sistēmu)
Licence un paziņojums par
autortiesībām
••
ir DVD Format/Logo Licensing
Corporation preču zīme.
•• “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD-R”, “DVD VIDEO” un “CD”
logotipi ir preču zīmes.
•• WALKMAN® un WALKMAN® logotips
ir Sony Corporation reģistrētas preču
zīmes.
•• MPEG Layer-3 audio kodēšanas
tehnoloģiju un patentus licencēja
Fraunhofer IIS un Thomson.
•• Windows Media ir Microsoft
Corporation ASV un/vai citās valstīs
reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
•• Šo izstrādājumu aizsargā
noteiktas Microsoft Corporation
intelektuālā īpašuma tiesības.
Šādas tehnoloģijas lietošana vai
izplatīšana ārpus šī izstrādājuma bez
Microsoft vai pilnvarotas Microsoft
filiāles licences ir aizliegta.
•• Šajā sistēmā ir iekļauta tehnoloģija
Dolby* Digital.
* Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories
licenci. Dolby, Dolby Audio un dubultā
D simbols ir Dolby Laboratories preču
zīmes.
4LV
•• Šajā sistēmā ir iekļauta augstas
izšķirtspējas multivides interfeisa
(High-Definition Multimedia
Interface — HDMI™) tehnoloģija.
Termini HDMI un HDMI HighDefinition Multimedia Interface, kā
arī HDMI logotips ir HDMI Licensing
Administrator, Inc. preču zīmes vai
ASV un citās valstīs reģistrētas preču
zīmes.
•• BRAVIA ir Sony Corporation preču
zīme.
•• LDAC™ un LDAC logotips ir Sony
Corporation preču zīmes.
•• BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi
ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas
preču zīmes, un Sony Corporation
šīs zīmes izmanto saskaņā ar
licenci. Citas preču zīmes un preču
nosaukumi pieder to attiecīgajiem
īpašniekiem.
•• Android ir Google LLC preču zīme.
•• Google Play un Google Play logotips ir
korporācijas Google LLC preču zīmes.
•• Apple, Apple logotips, iPhone un iPod
touch ir Apple Inc. preču zīmes, kas
reģistrētas ASV un citās valstīs. App
Store ir Apple Inc. pakalpojuma zīme,
kas reģistrēta ASV un citās valstīs.
•• Atzīmes “Made for iPod” un “Made
for iPhone” nozīmē, ka elektroniskais
piederums ir izstrādāts, lai attiecīgi
veidotu tiešu savienojumu ar iPod
vai iPhone ierīci, un izstrādātājs to
ir sertificējis kā atbilstošu Apple
veiktspējas standartiem. Apple
neatbild par šīs ierīces darbību vai
atbilstību drošības un normatīvajiem
standartiem. Ņemiet vērā, ka šī
piederuma izmantošana kopā
ar iPod vai iPhone var ietekmēt
bezvadu veiktspēju.
•• ŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS
SASKAŅĀ AR MPEG-4 VISUAL
PATENTU PORTFEĻA LICENCI
PATĒRĒTĀJA PERSONISKAI UN
NEKOMERCIĀLAI LIETOŠANAI, LAI
(i) ATBILSTOŠI STANDARTAM
MPEG-4 VISUAL (MPEG-4 VIDEO)
KODĒTU VIDEO
UN/VAI
(ii)DEKODĒTU MPEG-4 VIDEO,
KO IR KODĒJIS PATĒRĒTĀJS,
VEICOT PERSONISKAS UN
NEKOMERCIĀLAS DARBĪBAS, UN/
VAI KAS TIKA IEGŪTS NO VIDEO
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA, KURŠ
IR LICENCĒTS MPEG-4 VIDEO
NODROŠINĀŠANAI.
NEKĀDAI CITAI LIETOŠANAI
LICENCE NETIEK PIEŠĶIRTA
UN NAV PIEDOMĀJAMA.
PAPILDINFORMĀCIJU, ARĪ TO,
KAS SAISTĪTA AR REKLAMĒŠANU,
LIETOŠANU IEKŠĒJĀM VAJADZĪBĀM,
KOMERCLIETOŠANU UN
LICENCĒŠANU, VAR IEGŪT NO MPEG
LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Visas pārējās preču zīmes ir to
atbilstošo īpašnieku preču zīmes.
•• Šajā rokasgrāmatā zīmes ™ un ® nav
norādītas.
Par šo rokasgrāmatu
•• Šajā rokasgrāmatā galvenokārt
izskaidrota lietošana, izmantojot
tālvadības pulti, bet tās pašas
darbības var veikt, izmantojot arī
iekārtas pogas, kurām ir tāds pats
vai līdzīgs nosaukums.
•• Katra skaidrojuma augšdaļā
uzskaitītās ikonas, piemēram,
, norāda, kāda veida datu
nesējus var izmantot ar funkciju,
kas tiek paskaidrota.
•• Daži attēli ir konceptuāli zīmējumi,
kas var atšķirties no faktiskā
izstrādājuma.
•• TV ekrānā redzamie elementi var
atšķirties atkarībā no apgabala.
•• Noklusējuma iestatījums ir
pasvītrots.
•• Kvadrātiekavās iekļautais teksts
([--]) tiek rādīts TV ekrānā, bet
pēdiņās iekļautais teksts (“--”)
un teksts bez pēdiņām tiek rādīts
displejā.
5LV
Saturs
Par šo rokasgrāmatu............... 5
Iepakojuma saturs.................. 8
Atskaņojami diski vai faili
diskos/USB ierīcē.................... 8
Saderīgo ierīču tīmekļa
vietnes................................... 11
Daļu un vadības elementu
rādītājs...................................12
Darba sākšana
Droša sistēmas
savienošana...........................16
Demonstrācijas
deaktivizēšana.......................17
Bateriju/akumulatoru
ievietošana............................17
Skaļruņu izvietošana..............17
TV pievienošana....................18
Krāsu sistēmas maiņa........... 20
Ātrā iestatīšana..................... 20
Displeja režīma mainīšana.....21
Diska un USB ierīces
informācijas skatīšana.......... 28
Iestatīšanas izvēlnes
izmantošana......................... 29
USB pārsūtīšana
Pirms USB ierīces lietošanas....33
Mūzikas pārsūtīšana............. 33
Uztvērējs
Radio klausīšanās................. 36
BLUETOOTH savienojums
Par BLUETOOTH bezvadu
tehnoloģiju........................... 37
Šīs sistēmas un BLUETOOTH
ierīces savienošana pārī....... 37
Mūzikas klausīšanās
BLUETOOTH ierīcē................. 38
Pirms USB ierīces lietošanas....21
Šīs sistēmas savienošana ar
vairākām BLUETOOTH ierīcēm
(Vairāku ierīču savienojums)....39
Atskaņošanas
pamatdarbības......................21
BLUETOOTH audio kodeku
iestatīšana............................40
Citas atskaņošanas
darbības................................ 22
BLUETOOTH gaidstāves
režīma iestatīšana.................40
Atskaņošanas režīma
izmantošana......................... 25
BLUETOOTH signāla
ieslēgšana un izslēgšana.......41
Diska/USB atskaņošana
6LV
Diska atskaņošanas
ierobežošana (vecāku
kontrole).................................26
Sistēmas vadīšana, izmantojot
viedtālruni vai planšetdatoru
(Sony | Music Center).............41
Rīkojiet nevaldāmas ballītes
ar lietotni “Fiestable”............. 42
Party People statusa iegūšana
un dalīšanās ar savu rezultātu,
kā arī bonusa funkciju
iegūšana ar Party King.......... 43
Papildinformācija
Problēmu novēršana............ 53
Piesardzības pasākumi......... 63
Specifikācijas........................ 65
Valodas kodu saraksts..........68
Skaņas regulēšana
Skaņas regulēšana................ 43
Virtuālā futbola režīma
izvēlēšanās...........................44
Sava skaņas efekta izveide....44
Ballītes gaisotnes radīšana
(DJ Effect).............................. 45
Citas darbības
Funkcijas Control for HDMI
izmantošana.........................46
Mūzikas bezvadu
atskaņošana, izmantojot
vairākas sistēmas (bezvadu
funkcija Party Chain)............. 47
Dziedāšana līdzi: karaoke..... 49
Balss norāžu izmantošana....50
Miega taimera izmantošana....51
Papildu aprīkojuma
izmantošana..........................51
Iekārtas pogu deaktivizēšana
(bērnu bloķēšana)..................51
Automātiskās gaidstāves
funkcijas iestatīšana............. 52
Programmatūras
atjaunināšana....................... 52
7LV
Iepakojuma saturs
•• Iekārta: HCD-M20D (1)
•• Skaļruņu sistēma: SS-M20D (2)
•• Tālvadības pults (1)
•• R03 (AAA lieluma) baterijas (2)
•• FM pievada antena (1)
•• Maiņstrāvas barošanas vads
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW formātā AUDIO CD
Atskaņojami faili diskos
•• Mūzika:
MP3 faili (.mp3)1)2)
•• Video:
MPEG4 faili (.mp4/.m4v)2)3), Xvid
faili (.avi)
(strāvas vads, 1)
•• Maiņstrāvas kontaktdakšas
adapteris* (1; iekļauts tikai
noteiktiem apgabaliem paredzētā
komplektācijā)
* Šis kontaktdakšas adapteris
nav paredzēts lietošanai Čīlē,
Paragvajā un Urugvajā. Izmantojiet
kontaktdakšas adapteri valstīs, kurās
tas ir nepieciešams.
Piezīme
Izpakojot lielu un/vai smagu skaļruni,
kā arī rīkojoties ar to, skaļruni turiet
vismaz divatā. Skaļruņa nomešana var
izraisīt personas savainojumu un/vai
īpašuma bojājumu.
SVARĪGS PAZIŅOJUMS
Uzmanību! Šis produkts nav portatīvs
un nav paredzēts ērtai pārnēsāšanai.
Tas ir droši jānovieto uz plaukta.
Atskaņojami diski vai
faili diskos/USB ierīcē
Atskaņojami diski
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW formātā
DVD VIDEO vai video režīmā
•• DVD+R/DVD+RW formātā
DVD VIDEO
•• Video CD (vers. 1.0, 1.1 un 2.0 diski)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM formātā
VIDEO CD vai super VCD formātā
8LV
Atskaņojami faili USB ierīcē
•• Mūzika:
MP3 faili (.mp3)1)2), WMA faili
(.wma)2), AAC faili (.m4a/.mp4/
.3gp)2), WAV faili (.wav)2)
•• Video:
MPEG4 faili (.mp4/.m4v)2)3), Xvid
faili (.avi)
Piezīme
•• Diskiem ir jābūt šādā formātā:
—— CD-ROM/-R/-RW diski DATA
CD formātā, kas satur MP31)2),
MPEG42)3) un Xvid failus un atbilst
ISO 96604) Level 1/Level 2 vai Joliet
(paplašinātais formāts) prasībām.
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW diski
DATA DVD formātā, kas satur MP31)2),
MPEG42)3) un Xvid failus un atbilst
UDF (Universal Disk Format) prasībām.
•• Sistēma mēģinās atskaņot jebkurus datus
ar iepriekš norādītajiem paplašinājumiem
pat tad, ja tie nav atbalstītā formātā.
Atskaņojot šādus datus, iespējama skaļa
trokšņa ģenerēšana, kas var sabojāt
skaļruņu sistēmu.
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) ir standarta
formāts, ko saspiestiem audio datiem
definē ISO/MPEG. MP3 failiem jābūt
formātā MPEG 1 Audio Layer 3.
2)
Sistēma nevar atskaņot failus ar
autortiesību aizsardzību (digitālā
satura tiesību pārvaldību).
3)
MPEG4 failiem jābūt ierakstītiem MP4
failu formātā. Tiek atbalstīti šādi video
un audio kodeki:
—— Video kodeks: MPEG4 vienkāršais
profils (AVC netiek atbalstīts)
—— Audio kodeks: AAC-LC (HE-AAC
netiek atbalstīts)
4)
CD-ROM diskos glabātu failu un
mapju loģisks formāts, ko nosaka
ISO (Starptautiskā standartizācijas
organizācija).
Diski/faili, kurus nevar atskaņot
•• Nevar atskaņot šādus diskus
—BDs
—
(Blu-ray diski)
—CD-ROM
—
diski, kas ierakstīti
PHOTO CD formātā
—CD-Extra
—
datu daļa vai jauktu
režīmu CD*
—CD
— Graphics diski
—Super
—
Audio CD diski
—DVD
—
audio
—DATA
—
CD/DATA DVD disks, kas
izveidots Packet Write formātā
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD disks, kurš
nav pareizi pabeigts
——CPRM (datu nesēju satura
aizsardzības sistēma), kas saderīgs
ar vienreizējas ierakstīšanas (CopyOnce) programmās ierakstītu
DVD-R/-RW
—Nestandarta
—
formas (piemēram,
sirds, kvadrāts, zvaigzne) diski
—Diski,
—
kuriem ir pielīmēta
līmlente, papīrs vai uzlīme
•• Nevar atskaņot šādus failus
——Video faili, kuru attēls ir lielāks par
720 (platums)×576 (augstums)
pikseļiem.
—Video
—
faili ar lielu platuma/
augstuma attiecību.
—WMA
—
fails WMA DRM, WMA
Lossless, vai WMA PRO formātā.
—AAC
—
fails AAC DRM vai AAC
Lossless formātā.
—AAC
—
faili, kas ir kodēti ar 96 kHz
iztveršanas frekvenci.
—Faili
—
ir šifrēti vai aizsargāti ar
parolēm.
—Faili
—
ar DRM (digitālo tiesību
satura pārvaldība) autortiesību
aizsardzību.
—Daži
—
Xvid faili, kas ir ilgāki par
2 stundām.
•• MP3 PRO audio failus var atskaņot
kā MP3 failus.
•• Sistēma var neatskaņot Xvid
failus, ja tie ir vairāku Xvid failu
apvienojums.
* Jauktu režīmu CD: šajā formātā dati
tiek rakstīti pirmajā sesijas ierakstā, bet
audio (AUDIO CD dati) tiek rakstīti otrajā
un nākamajos sesijas ierakstos.
Piezīmes par CD-R/-RW un
DVD-R/-RW/+R/+RW
•• Dažos gadījumos CD-R/-RW
un DVD-R/-RW/+R/+RW nevar
atskaņot šajā sistēmā diska
ieraksta kvalitātes vai fiziskā
stāvokļa dēļ vai arī tādēļ, ka
neatbilst ierakstīšanas ierīces un
autorēšanas programmatūras
raksturlielumi. Papildinformāciju
sk. ierakstīšanas ierīces lietošanas
instrukcijās.
•• Dažas atskaņošanas funkcijas ar
dažiem DVD+Rs/+RW diskiem var
nedarboties pat tad, ja diski ir pareizi
pabeigti. Šādā gadījumā sk. disku
parastās atskaņošanas režīmā.
Piezīmes par diskiem
•• Šī ierīce ir paredzēta tādu
disku atskaņošanai, kas atbilst
kompaktdisku (Compact Disc —
CD) standartam.
•• DualDisc un daži mūzikas diski,
kas kodēti, izmantojot autortiesību
aizsardzības tehnoloģijas,
neatbilst kompaktdisku (CD)
standartam. Tāpēc šie diski var
nebūt saderīgi ar šo izstrādājumu.
9LV
Piezīme par vairāksesiju diskiem
Šī sistēma var atskaņot
nepārtrauktas diskā ierakstītas
sesijas, ja tās ir ierakstītas tādā pašā
formātā, kādā ir ierakstīta pirmā
sesija. Tomēr atskaņošana netiek
garantēta.
Piezīme par DVD VIDEO un
VIDEO CD atskaņošanas
darbībām
Dažas DVD VIDEO vai VIDEO
CD atskaņošanas darbības
programmatūras ražotāji var
ierobežot ar nolūku. Tāpēc dažas
atskaņošanas iespējas var nebūt
pieejamas. Noteikti izlasiet DVD
VIDEO vai VIDEO CD lietošanas
instrukcijas.
Piezīmes par atskaņojamajiem
failiem
•• Atskaņošanas uzsākšanai var būt
nepieciešams ilgāks laiks, ja:
—DATA
—
CD/DATA DVD/USB ierīces
saturs ierakstīts, izmantojot
sarežģītu kokveida struktūru;
—ja
— tikko tika atskaņoti citā mapē
esoši audio faili vai video faili.
•• Sistēma var atskaņot DATA CD/
DATA DVD diskā vai USB ierīcē
esošos failus šādos gadījumos:
—8
— mapju dziļumā;
—līdz
— 300 mapēm;
—līdz
— 999 failiem vienā diskā;
—līdz
— 2000 failiem USB ierīcē;
—līdz
— 650 failiem vienā mapē.
Šis skaits var mainīties atkarībā no
failu un mapju konfigurācijas.
•• Mapes, kurās nav audio failu vai
video failu, tiek izlaistas.
•• Faili, kas ir pārsūtīti ar kādu ierīci,
piemēram, datoru, iespējams,
netiks atskaņoti to pārsūtīšanas
secībā.
10LV
•• Atkarībā no programmatūras, kas
izmantota audio faila vai video
faila izveidei, atskaņošanas secība
var nedarboties.
•• Nevar nodrošināt saderību ar
atbalstīto formātu kodēšanas/
rakstīšanas programmatūru,
ierakstīšanas ierīcēm un
ierakstīšanas datu nesējiem.
•• Atkarībā no Xvid faila, iespējams,
attēls nebūs skaidrs vai notiks
skaņas izlaišana.
Piezīmes par USB ierīcēm
•• Netiek garantēts, ka sistēma
darbosies ar visām USB ierīcēm.
•• Lai gan USB ierīcēm ir
dažādas sarežģītas funkcijas,
sistēmai pievienoto USB ierīču
atskaņojamais saturs ir tikai
mūzikas un video saturs.
Detalizētu informāciju skatiet
savas USB ierīces lietošanas
instrukcijās.
•• Ievietojot USB ierīci, sistēma lasa
visus USB ierīcē esošos failus.
Ja USB ierīcē ir daudz mapju vai
failu, var paiet ilgs laiks, pirms tiks
pabeigta USB ierīces lasīšana.
•• Nesavienojiet sistēmu un USB
ierīci, izmantojot USB centrmezglu.
•• Pievienojot dažas USB ierīces,
iespējama aizkave, pirms sistēma
veic kādu darbību.
•• Sistēmas atskaņošanas secība
var atšķirties no pievienotās USB
ierīces atskaņošanas secības.
•• Pirms USB ierīces izmantošanas
pārliecinieties, ka USB ierīcē nav
faili ar vīrusiem.
Saderīgo ierīču tīmekļa
vietnes
Jaunāko informāciju par
saderīgajām USB un BLUETOOTH
ierīcēm skatiet norādītajās tīmekļa
vietnēs.
Latīņamerikas klientiem:
<http://esupport.sony.com/LA>
Klientiem Eiropā un Krievijā:
<http://www.sony.eu/support>
Klientiem citās valstīs/reģionos:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Saderīgie iPhone/iPod modeļi
Saderīgie iPhone/iPod modeļi
ir šādi. Pirms izmantošanas
kopā ar sistēmu atjauniniet savu
iPhone/iPod ierīci ar jaunāko
programmatūru.
Tehnoloģija BLUETOOTH darbojas ar:
•• iPhone X
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 8
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. paaudze)
•• iPod touch (5. paaudze)
11LV
Daļu un vadības elementu rādītājs
Taustiņus uz iekārtas var bloķēt, izņemot  (jauda), lai novērstu to nejaušu
nospiešanu (51. lpp.).
Iekārta (priekšpuse)











FOOTBALL





*  un MIC LEVEL + pogām ir sataustāms punktiņš. Lietojot sistēmu, sataustāmo
punktiņu izmantojiet, lai vieglāk orientētos.
  (barošana)
 FIESTA (43. lpp.)
Ieslēdz sistēmu vai pārslēdz to
gaidstāves režīmā.
 BLUETOOTH (38, 39. lpp.)
BLUETOOTH indikators
(37. lpp.)
PAIRING
Turiet nospiestu, lai funkcijas
BLUETOOTH darbības laikā
aktivizētu BLUETOOTH
savienošanu pārī.
Displejs
 Tālvadības sensors (17. lpp.)
12LV
SOUND FIELD (43. lpp.)
 Diska paliktnis
  (atvērt/aizvērt)
Atver vai aizver disku paliktni.

+/– (atlasīt mapi)
Izvēlas mapi datu diskā vai USB
ierīcē.
/ (pārvietoties
atpakaļ/pārvietoties uz
priekšu) (22. lpp.)
TUNING+/– (36. lpp.)
S1, S2, S3, S4 (45. lpp.)
 MIC ECHO (49. lpp.)
MIC LEVEL +/– (49. lpp.)
 MIC ligzda
Izmantojiet, lai pievienotu
mikrofonu.
(USB) (REC/PLAY) ports
Izmantojiet, lai pievienotu USB
ierīci.
Šo portu var izmantot gan
mūzikas atskaņošanai, gan
pārsūtīšanai.
 MEGA BASS (43. lpp.)
 SAMPLER (45. lpp.)
DJ OFF (45. lpp.)
  (atskaņot)
Sākas atskaņošana.
Turiet nospiestu  ilgāk nekā
2 sekundes; tiks atskaņota
iebūvētā skaņas demonstrācija.
Lai apturētu demonstrāciju,
nospiediet .
 (apturēt)
——Aptur atskaņošanu.
Nospiežot divreiz, var atsākt
atskaņošanu.
——Mūzikas pārsūtīšanas laikā
aptur pārsūtīšanu.
——Pārtrauc iebūvēto skaņas
demonstrāciju.
FUNCTION
Atlasa funkciju.
 VOLUME/DJ CONTROL poga
Regulē skaļumu.*
Pielāgo FLANGER un ISOLATOR
efektu vai arī pastāvīgi aktivizē
SAMPLER skaņas efektu
(45. lpp.).
* Šo pogu nevar izmantot, lai
regulētu skaļumu, kad ir atlasīts DJ
Effect.
 FLANGER (45. lpp.)
ISOLATOR (45. lpp.)
 W.PARTY CHAIN (Wireless
Party Chain) (47. lpp.)
FOOTBALL (44. lpp.)
VOCAL FADER (50. lpp.)
VOICE CHANGER (50. lpp.)
13LV
Tālvadība
REPEAT (26. lpp.)
 Ciparu (0 – 9) pogas1)2)
——Pēc vienuma numura izvēlas
ierakstu, nodaļu vai failu.
——Ievada ciparus vai vērtības.
MEGA BASS (43. lpp.)
REC TO USB
Pārsūta mūziku uz USB ierīci,
kura pievienota (USB)
portam.
MEDIA MODE (22. lpp.)
Datu diskā vai USB ierīcē izvēlas
atskaņojamo multivides failu.
SUBTITLE (24. lpp.)
AUDIO2) (24. 28. lpp.)
ANGLE (24. lpp.)
SCORE (50. lpp.)
VOICE CHANGER (50. lpp.)
MIC LEVEL +/– (49. lpp.)
VOCAL FADER (50. lpp.)
  (barošana)
Ieslēdz sistēmu vai pārslēdz to
gaidstāves režīmā.
 DISPLAY (17. 21. 28. 35.
38. lpp.)
Maina displejā redzamo
informāciju.
SLEEP (51. lpp.)
DISPLAY (28. lpp.)
Skata vai paslēpj ekrāna displeju.
FM MODE (36. lpp.)
PLAY MODE (25. 33. lpp.)
14LV
MIC ECHO (49. lpp.)

+/– (atlasīt mapi)
Izvēlas mapi datu diskā vai USB
ierīcē.
KEY CONTROL / (49. lpp.)
 DVD TOP MENU
TV ekrānā parāda DVD
virsrakstu.
DVD/TUNER MENU (22. 24.
36. lpp.)
 (pauzēt)
Pauzē atskaņošanu. Lai atsāktu
atskaņošanu, nospiediet .
RETURN (23. lpp.)
 (apturēt)
CLEAR1) (23. lpp.)
——Aptur atskaņošanu.
Nospiežot divreiz, var atsākt
atskaņošanu.
——Mūzikas pārsūtīšanas laikā
aptur pārsūtīšanu.
——Pārtrauc iebūvēto skaņas
demonstrāciju.
OPTIONS
Atver vai aizver opciju izvēlni.
SETUP1) (29. lpp.)
/ / /
Atlasa izvēlnes elementus.
(ievadīt)
Ievada/apstiprina iestatījumus.
FUNCTION
Atlasa funkciju.
1)
Šī poga ar sārtu uzrakstu. Lai izmantotu
šo pogu, turiet nospiestu pogu SHIFT
() un nospiediet šo pogu.
2) Ciparu pogai 5/AUDIO,  + un  ir
sataustāms punktiņš. Lietojot sistēmu,
sataustāmo punktiņu izmantojiet, lai
vieglāk orientētos.
SEARCH (22., 23. lpp.)
SHIFT1)
Turiet nospiestu, lai aktivizētu
pogas ar sārtu uzrakstu.
SOUND FIELD +/– (43. lpp.)
 (skaļums) +/–2)
Regulē skaļumu.
 / (ātri patīt atpakaļ/ātri
patīt uz priekšu) (23. lpp.)
/ (lēni patīt atpakaļ/lēni
patīt uz priekšu) (23. lpp.)
TUNING+/– (36. lpp.)
 (atskaņot)2)
Sākas atskaņošana.
/ (pārvietoties
atpakaļ/pārvietoties uz
priekšu) (22. lpp.)
PRESET+/– (36. lpp.)
15LV
Darba sākšana
Droša sistēmas savienošana
Iekārta (aizmugure)
 FM ANTENNA kontaktligzda
Uzstādot antenu, atrodiet vietu
un orientāciju, kas nodrošina
labu uztveršanu.
Lai izvairītos no trokšņa
uztveršanas, neturiet antenas
blakus skaļruņu kabeļiem,
maiņstrāvas barošanas vadam
(strāvas vadam) un USB kabelim.
 HDMI OUT (TV) ARC ligzda
Izmantojiet HDMI kabeli
(komplektācijā nav iekļauts), lai
savienotu ar televizora HDMI
ieejas ligzdu (18. lpp.).
 SPEAKERS L/R kontaktligzdas
Ar šo kontaktligzdu savienojiet
skaļruņa savienotāju.
Izstiepiet FM pievada
antenu horizontāli
 AUDIO IN (TV) L/R ligzdas
Izmantojiet audio kabeli (nav
komplektācijā), lai to pievienotu
televizora vai audio/video
aprīkojuma izejas ligzdām. Skaņu
izvada šī sistēma.
Piezīme
•• Noteikti izmantojiet tikai
komplektācijā iekļautos skaļruņus.
•• Pievienojot skaļruņu kabeļus,
savienotāju kontaktligzdā ievietojiet
taisni.
16LV
A
C barošanas vads (strāvas
vads)
Savienojiet maiņstrāvas
barošanas vadu (elektroenerģijas
tīkla pievadu; iekļauts
komplektācijā) ar šo ierīci, pēc
tam savienojiet ar sienas rozeti.
kā arī atšķirīgu veidu baterijas.
•• Ja tālvadības pults ilglaicīgi netiek
izmantota, izņemiet baterijas, lai
izvairītos no bojājuma, ko var izraisīt
bateriju noplūde vai korozija.
Lai darbinātu sistēmu,
izmantojot tālvadības pulti
Norādiet ar tālvadības pulti uz
iekārtas tālvadības sensoru.
Uz sienas rozeti
Ja pievienots maiņstrāvas
barošanas vads (strāvas vads),
demonstrācija (21. lpp.) tiks
sākta automātiski. Nospiežot
 (jauda), lai ieslēgtu sistēmu,
demonstrācija tiks pārtraukta.
Demonstrācijas
deaktivizēšana
Lai deaktivizētu demonstrāciju,
kamēr sistēma ir izslēgta, vairākas
reizes nospiediet DISPLAY, lai
aizvērtu attēlošanas režīmu
(enerģijas taupīšanas režīms)
(21. lpp.).
Darba sākšana
Maiņstrāvas barošanas
vads (strāvas vads;
iekļauts komplektācijā)
Piezīme
•• Nelietojiet vecu bateriju kopā ar jaunu,
Skaļruņu izvietošana
Lai panāktu optimālu sistēmas
veiktspēju, iesakām skaļruņus
novietot, kā tas ir norādīts tālāk.
Iekārta
Skaļrunis (kreisais)
Skaļrunis (labais)
TV
Bateriju/akumulatoru
ievietošana
Ievietojiet abas komplektā iekļautās
R03 (AAA lieluma) baterijas, saskaņojot
polaritāti, kā norādīts tālāk.
0,3 m
0,3 m
17LV
TV pievienošana
Pirms kabeļu pievienošanas noteikti atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu).
Lai skatītos video
Pievienojiet HDMI kabeli (nav komplektācijā) pie sistēmas.
Ātrdarbīgs HDMI kabelis ar
Ethernet (neietilpst komplektācijā)
HDMI IN (ARC)*
vai
HDMI IN
* Varat klausīties TV skaņā, izmantojot sistēmu, ja sistēma ir pievienota televizora
HDMI IN (ARC) ligzdai. Funkcija Audio Return Channel (ARC, audio atgriešanas kanāls)
televizoram ļauj izvadīt skaņu, izmantojot sistēmu ar HDMI savienojumu; audio
savienojums (savienojums  tālāk) nav nepieciešams. Lai šajā sistēmā iestatītu
funkciju ARC, sk. [AUDIO RETURN CHANNEL] (32. lpp.). Lai pārbaudītu sava
televizora funkcijas ARC saderību, skatiet televizora komplektācijā iekļautās lietošanas
instrukcijas.
18LV
Lai klausītos TV skaņu no sistēmas
Izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem savienojumiem ( vai ).
 Audio kabelis (neietilpst komplektācijā)
AUDIO OUT
 Ātrdarbīgs HDMI kabelis ar
Ethernet (neietilpst komplektācijā)
Lai klausītos TV skaņā, atkārtoti nospiediet FUNCTION, lai izvēlētos “TV”.
Darba sākšana
HDMI IN (ARC)
Padoms
•• Sistēma ļauj baudīt arī ārēju iekārtu (DVD atskaņotāju u.tml.) skaņu — jāizveido
savienojums ar ligzdu AUDIO IN (TV) L/R kā iepriekš parādītajā savienojumā .
Detalizētu informāciju sk. savas iekārtas lietošanas instrukcijās.
•• Ja, pievienojot ārējas iekārtu, audio izvades līmenis no sistēmas ir pārāk zems, mēģiniet
pielāgot audio izvades iestatījumus, izmantojot pievienoto iekārtu. Tas var uzlabot
audio izvades līmeni. Detalizētu informāciju sk. savas iekārtas lietošanas instrukcijās.
Ja iekārtas displejā tiek parādīts “CODE 01” un “SGNL ERR”
Ja audio ieejas signāli sistēmā ir citi, nevis 2 kanālu lineārie PCM signāli,
iekārtas displejā tiek parādīti ziņojumi “CODE 01” un “SGNL ERR” (norāda,
ka ieejas audio signāli netiek atbalstīti).
Šādā gadījumā TV iekārtā atlasiet pareizo audio izvades režīmu, lai
izvadītu divkanālu lineārās PCM signālus. Detalizētu informāciju skatiet TV
lietošanas instrukcijās.
19LV
Krāsu sistēmas maiņa
(izņemot Latīņamerikas, Eiropas un
Krievijas modeļus)
Iestatiet krāsu sistēmu uz PAL vai
NTSC atkarībā no televizora krāsu
sistēmas.
Katru reizi, kad veicat tālāk norādītās
darbības, krāsu sistēma mainās šādi:
NTSC  PAL
Šīs darbības veikšanai izmantojiet
iekārtas pogas.
1 Nospiediet , lai ieslēgtu
sistēmu.
2 Vairākkārt spiediet FUNCTION,
lai izvēlētos DVD/CD.
3 Ilgāk par 3 sekundēm turiet
nospiestu pogu VOCAL FADER
un SOUND FIELD.
Displejā tiek parādīts uzraksts
“NTSC” vai “PAL”.
Ātrā iestatīšana
Pirms sistēmas lietošanas ātrajā
iestatīšanā var veikt minimālu
pamatiestatījumu regulēšanu.
1 Ieslēdziet TV un izvēlieties ieeju
atbilstoši savienojumam.
2 Nospiediet , lai ieslēgtu
sistēmu.
3 Vairākkārt spiediet FUNCTION,
lai izvēlētos DVD/CD.
Televizora ekrāna apakšdaļā
parādās informatīvs ziņojums [Press
ENTER to run QUICK SETUP.]
(Nospiediet ENTER, lai sāktu ātro
iestatīšanu).
20LV
4 Nospiediet
, neievietojot disku.
TV ekrānā tiek rādīts
[LANGUAGE SETUP]. Redzamie
elementi var atšķirties atkarībā
valsts vai reģiona.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos valodu, pēc tam
nospiediet .
TV ekrānā tiek rādīts [VIDEO SETUP].
6Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos iestatījumu, kas atbilst
jūsu TV veidam, pēc tam
nospiediet .
Kad TV ekrānā tiek parādīts
ziņojums
[QUICK SETUP is complete.], sistēma
ir sagatavota atskaņošanai.
Lai manuāli mainītu iestatījumu
Skatiet sadaļu “Iestatīšanas izvēlnes
izmantošana” (29. lpp.).
Ātrās iestatīšanas aizvēršana
Turiet nospiestu SHIFT un nospiediet
SETUP.
Piezīme
Ieslēdzot sistēmu pirmo reizi vai pēc
[RESET], tiek parādīts informatīvs
ziņojums (skatiet sadaļu “Iestatīšanas
izvēlnes iestatījumu atgriešana uz
noklusējuma vērtībām” 61. lpp.).
Displeja režīma
mainīšana
Kad sistēma ir izslēgta, vairākkārt
spiediet DISPLAY.
Katrā šīs pogas nospiešanas
reizē displeja režīms mainās tālāk
norādītajā veidā.
Demonstrācija
Bez rādījuma (enerģijas taupīšanas
režīms)
Displejs tiek izslēgts, lai taupītu
enerģiju.
Pirms USB ierīces
lietošanas
Informāciju par saderīgām USB
ierīcēm skatiet sadaļā “Saderīgo
ierīču tīmekļa vietnes” (11. lpp.).
(Savu iPhone/iPod ierīci kopā ar
sistēmu varat lietot, tikai izmantojot
BLUETOOTH vai fizisku savienojumu.)
Atskaņošanas
pamatdarbības
1 Atkārtoti nospiediet FUNCTION,
lai izvēlētos “DVD/CD” vai “USB”.
Diska/USB atskaņošana
Displejā tiek ritināti ziņojumi par šīs
sistēmas galvenajām funkcijām.
Diska/USB atskaņošana
2 Sagatavojiet atskaņošanas avotu.
DVD/CD funkcijai:
Nospiediet iekārtas pogu , lai
atvērtu disku paliktni, un ievietojiet
disku ar etiķetes pusi uz augšu.
Atskaņojot 8 cm disku,
piemēram, CD singlu, novietojiet
to uz paliktņa iekšējā loka.
Vēlreiz nospiediet iekārtas pogu ,
lai aizvērtu disku paliktni.
Nespiediet disku paliktni, lai to
aizvērtu, jo tas var izraisīt nepareizu
darbību.
21LV
Funkcijai USB:
Pievienojiet USB ierīci
portam.
Lai atskaņotu specifisku failu
(USB)
Piezīme
Ja USB ierīci nevar savienot ar (USB)
portu, USB ierīces savienošanai ar
šo ierīci varat izmantot USB adapteri
(komplektācijā nav iekļauts).
1 Vairākkārt nospiediet
MEDIA MODE, lai izvēlētos
[MUSIC] vai [VIDEO].
2 Nospiediet SEARCH, lai skatītu
mapju sarakstu.
3 (Tikai
)
Vairākkārt nospiediet
MEDIA MODE, lai izvēlētos
vajadzīgo multivides veidu
([MUSIC]/[VIDEO]).
4Nospiediet , lai sāktu
3 Vairākkārt nospiediet
Citas darbības
4 Nospiediet
atskaņošanu.
Lai
Rīkojieties šādi
Apturētu
atskaņošanu
Nospiediet .
Pauzētu
atskaņošanu
Nospiediet .
Atsāktu
Nospiediet .
atskaņošanu
vai atgrieztos
parastās
atskaņošanas
režīmā
Atceltu
atsākšanas
vietu
, lai parādītu failu
sarakstu.
5 Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos nepieciešamo failu, pēc
tam nospiediet .
Divreiz nospiediet .
Izvēlieties
Atskaņošanas laikā
ierakstu, failu, nospiediet  •
nodaļu vai ainu vai .
Vai arī turiet SHIFT un
nospiediet ciparu
pogas, pēc tam
nospiediet .
(Disks vai USB ierīce
var neļaut veikt
darbību.)
22LV
/ , lai
izvēlētos nepieciešamo mapi.
Citas atskaņošanas
darbības
Atkarībā no diska vai faila veida šī
funkcija var nedarboties.
Lai
Rīkojieties šādi
Skatītu DVD
izvēlni
Nospiediet DVD/
TUNER MENU.
Lai
Rīkojieties šādi
Skatīt mapju
vai failu
sarakstu
Nospiediet SEARCH.
Vēlreiz nospiediet
SEARCH, lai izslēgtu
mapju sarakstu vai
failu sarakstu.
Noteiktas sadaļas/nodaļas/
ainas/ieraksta/rādītāja
meklēšana
Atgriezties
Nospiediet RETURN.
mapju sarakstā
no failu
saraksta
1 Atskaņošanas laikā vairākkārt
Ātri atrast kādu Atskaņošanas laikā
vietu ātrās
nospiediet  vai
patīšanas vai .
ātrās attīšanas Atskaņošanas ātrums
režīmā (fiksētā mainās ar katru pogas
meklēšana)
 vai ,
nospiešanas reizi.
2 Turiet nospiestu SHIFT un
Nospiediet ; pēc tam
nospiediet
vai .
Atskaņošanas ātrums
mainās ar katru pogas
vai  nospiešanas
reizi.
Noteikta ieraksta meklēšana
Turiet nospiestu SHIFT un spiediet
ciparu pogas, lai izvēlētos
atskaņojamo ierakstu; pēc tam
nospiediet .
Lai meklētu, izmantojot SEARCH
pogu
1 Nospiediet SEARCH, lai skatītu
ierakstu sarakstu.
2 Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos atskaņojamo ierakstu,
pēc tam nospiediet .
spiediet ciparu pogas, lai
ievadītu nepieciešamo sadaļas,
nodaļas, ainas, ieraksta vai
rādītāja numuru; pēc tam
nospiediet .
Tiks sākta atskaņošana.
Piezīme
•• Lai atskaņotu VIDEO CD ar PBC,
nospiediet SEARCH, lai meklētu ainu.
•• Lai atskaņotu VIDEO CD bez PBC,
Diska/USB atskaņošana
Skatīt pa
kadram
(palēninātas
kustības
atskaņošana)
nospiediet SEARCH, lai izvēlētos
meklēšanas režīmu.
nospiediet SEARCH, lai meklētu ierakstu
un rādītāju.
Lai meklētu noteiktu vietu,
izmantojot laika kodu
1 Atskaņošanas laikā vairākkārt
nospiediet SEARCH, lai izvēlētos
laika meklēšanas režīmu.
2 Turiet nospiestu SHIFT un
spiediet ciparu pogas, lai ievadītu
laika kodu; pēc tam nospiediet
.
Piemērs. Lai atrastu ainu 2 stundās,
10 minūtēs un 20 sekundēs,
nospiediet un turiet SHIFT, pēc tam
nospiediet 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ja pieļaujat kļūdu, turiet nospiestu
SHIFT un nospiediet CLEAR, lai
atceltu skaitli.
23LV
Lai meklētu, izmantojot DVD
izvēlni
Ja tiek rādīti 4 cipari, tie norāda
valodas kodu. Lai uzzinātu valodām
atbilstošos kodus, skatiet sadaļu
“Valodas kodu saraksts” (68. lpp.).
Ja vairākkārt tiek rādīta viena un
tā pati valoda, DVD VIDEO saturs ir
ierakstīts vairākos audio formātos.
1 Nospiediet DVD/TUNER MENU.
2 Nospiediet / / / vai turiet
nospiestu SHIFT un spiediet
ciparu pogas, lai izvēlētos
atskaņojamo sadaļu vai
elementu, pēc tam nospiediet
Kameras leņķu mainīšana
VIDEO CD/AUDIO CD/audio fails
.
Varat mainīt skaņas izvadi.
•• [STEREO]: stereo skaņa.
•• [1/L]/[2/R]: monofoniska kreisā vai
labā kanāla skaņa.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: 1. audio celiņa stereo
Atskaņošanas laikā vairākkārt
nospiediet ANGLE, lai izvēlētos
vajadzīgo kameras leņķi.
Subtitru iestatījuma izvēle
Atskaņošanas laikā vairākkārt
nospiediet SUBTITLE, lai izvēlētos
nepieciešamo subtitru valodu vai
izslēgtu subtitrus.
Valodas/skaņas mainīšana
Atskaņošanas laikā vairākkārt
nospiediet AUDIO, lai izvēlētos
nepieciešamo audio formātu vai
režīmu.
DVD VIDEO
Ja avotā ir pieejami vairāki audio
formāti vai vairāku valodu audio,
varat izvēlēties audio formātu vai
valodu.
24LV
skaņa.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: 1. audio celiņa
monofoniska kreisā vai labā
kanāla skaņa.
•• [2:STEREO]: 2. audio ieraksta
stereo skaņa.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: 2. audio
ieraksta kreisā vai labā kanāla
monofoniskā skaņa.
VIDEO CD atskaņošana ar PBC
Varat izmantot PBC (Playback
Control) izvēlni, lai lietotu VIDEO CD
(VIDEO CD versija 2.0 un Super VCD)
interaktīvās funkcijas.
1 Nospiediet , lai atskaņotu
VIDEO CD ar PBC funkcijām.
TV ekrānā tiek atvērta PBC izvēlne.
2 Turiet nospiestu SHIFT un
spiediet ciparu pogas, lai
izvēlētos nepieciešamā
elementa numuru; pēc tam
nospiediet .
3 Turpiniet atskaņošanu atbilstoši
izvēlnē redzamajiem
norādījumiem.
Atskaņošanas režīma
izmantošana
Piezīme
Aktivizējot atskaņošanas atkārtošanu,
PBC atskaņošana tiek atcelta.
Lai atceltu PBC atskaņošanu
Secīga atskaņošana (parasta
atskaņošana)
1 Kad atskaņošana ir pārtraukta,
2 Nospiediet  vai
.
Atskaņošana tiek sākta ar atlasīto
ierakstu.
Lai atgrieztos uz PBC
atskaņošanu
Divreiz nospiediet , pēc tam
nospiediet .
Vairāku disku atskaņošanas
atsākšana
Kad atskaņošana ir apturēta,
vairākkārt nospiediet PLAY MODE.
 Atskaņojot disku
•• [DISC]: atskaņo disku.
•• [FOLDER]*: atskaņo visus
atskaņojamos failus norādītajā
diska mapē.
* Nevar izvēlēties AUDIO CD diskam.
 Atskaņojot USB ierīces saturu
•• [ONE USB DEVICE]: atskaņo USB
ierīces saturu.
•• [FOLDER]: atskaņo visus
atskaņojamos failus norādītajā
USB ierīces mapē.
Diska/USB atskaņošana
spiediet  vai  vai turiet
nospiestu SHIFT un spiediet
ciparu pogas, lai izvēlētos
ierakstu.
Piezīme
•• Kad parasta atskaņošana iestatīta uz
Šī sistēma var saglabāt 6 disku
atskaņošanas atsākšanas vietas
un, vēlreiz ievietojot to pašu disku,
atsāk atskaņošanu. Saglabājot
7. diska atskaņošanas atsākšanas
vietu, pirmā diska atskaņošanas
atsākšanas vieta tiek izdzēsta.
Lai aktivizētu šo funkciju, izvēlnē
[SYSTEM SETUP] iestatiet
[MULTI-DISC RESUME] uz [ON]
(31. lpp.).
Piezīme
Lai atskaņotu no diska sākuma, divreiz
nospiediet , pēc tam nospiediet .
[DISC] vai [ONE USB DEVICE], FLDR un
SHUF displejā nodziest.
•• Kad parasta atskaņošana iestatīta uz
[FOLDER], displejā tiek izgaismots FLDR.
Atskaņošana nejaušā secībā
(atskaņošana jauktā secībā)
Kad atskaņošana ir apturēta,
vairākkārt nospiediet PLAY MODE.
 Atskaņojot disku
•• [DISC (SHUFFLE)]: atskaņo jauktā
secībā visus audio failus diskā.
25LV
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: jauktā
secībā atskaņo visus audio failus
norādītajā diska mapē.
* Nevar izvēlēties AUDIO CD diskam.
 Atskaņojot USB ierīces saturu
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
atskaņo jauktā secībā visus audio
failus USB ierīcē.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: atskaņo
jauktā secībā visus audio failus
norādītajā USB ierīces mapē.
Piezīme
•• Kad atskaņošana jauktā secībā
iestatīta uz [DISC (SHUFFLE)] vai
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)], displejā
tiek izgaismots SHUF.
•• Kad atskaņošana jauktā secībā iestatīta
uz [FOLDER (SHUFFLE)], displejā tiek
izgaismots FLDR un SHUF.
•• Atskaņošanu jauktā secībā nevar veikt
video failiem.
•• Atskaņošanas jauktā secībā tiek atcelta,
ja:
—— atverat disku paliktni;
—— veicat sinhronizētu pārsūtīšanu;
—— maināt Media Mode.
•• Izvēloties atskaņojamo mapi vai
ierakstu, atskaņošana jauktā secībā,
iespējams, tiks atcelta.
Atskaņošana atkārtojot
(atkārtota atskaņošana)
Vairākkārt nospiediet REPEAT.
Atkarībā no diska vai faila veida daži
iestatījumi var nebūt pieejami.
•• [OFF]: atkārtoti neatskaņo.
•• [ALL]: izvēlētajā atskaņošanas
režīmā tiek atkārtoti visi ieraksti
vai faili.
•• [DISC]: atkārtoti atskaņo visu
saturu (tikai DVD VIDEO un
VIDEO CD).
26LV
•• [TITLE]: atkārtoti atskaņo
pašreizējo sadaļu (tikai
DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: atkārtoti atskaņo
pašreizējo nodaļu (tikai DVD VIDEO).
•• [TRACK]: atkārtoti atskaņo
pašreizējo ierakstu.
•• [FILE]: atkārtoti atskaņo pašreizējo
video failu.
Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu
Vairākkārt nospiediet REPEAT, lai
izvēlētos [OFF].
Piezīme
•• Kad atkārtota atskaņošana iestatīta uz
[ALL] vai [DISC], displejā tiek izgaismots
.
•• Kad atkārtota atskaņošana iestatīta uz
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] vai [FILE],
displejā tiek izgaismots
.
•• Atkārtotu VIDEO CD atskaņošanu nevar
veikt PBC atskaņošanas laikā.
•• Atkarībā no DVD VIDEO diska atkārtotu
atskaņošanu nevar veikt.
•• Atskaņošanas atkārtošana tiek atcelta, ja:
—— izslēdzat sistēmu (tikai DVD VIDEO un
VIDEO CD);
—— atverat disku paliktni;
—— maināt funkciju (tikai DVD VIDEO un
VIDEO CD);
—— veicat sinhronizētu pārsūtīšanu;
—— maināt Media Mode.
Diska atskaņošanas
ierobežošana (vecāku
kontrole)
DVD VIDEO disku atskaņošanu
varat ierobežot atbilstoši sākotnēji
noteiktam līmenim. Ainas,
iespējams, tiks izlaistas vai aizstātas
ar citam ainām.
1 Kad atskaņošana ir apturēta,
turiet nospiestu SHIFT un
nospiediet SETUP.
2 Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos [SYSTEM SETUP], pēc
tam nospiediet .
3 Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos [PARENTAL CONTROL],
pēc tam nospiediet .
spiediet ciparu pogas, lai
ievadītu vai atkārtoti ievadītu 4
ciparu paroli; pēc tam
nospiediet .
5 Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos [STANDARD], pēc tam
nospiediet .
6Vairākkārt nospiediet
/ , lai kā
atskaņošanas ierobežošanas
līmeni izvēlētos ģeogrāfisko
apgabalu, pēc tam nospiediet .
Apgabals ir atlasīts.
Izvēloties [OTHERS], ievadiet
vajadzīgā ģeogrāfiskā apgabala
kodu; sadaļa “Vecāku kontroles
apgabalu kodu saraksts”
(69. lpp.), turot nospiestu SHIFT;
pēc tam nospiediet ciparu
taustiņus.
8. darbībā iestatiet [LEVEL] uz [OFF].
Lai atskaņotu disku, kuram ir
iestatīta vecāku kontroles
funkcija
1 Ievietojiet disku un nospiediet .
TV ekrānā tiek rādīts paroles
ievadīšanas displejs.
2 Turiet nospiestu SHIFT un
spiediet ciparu pogas, lai ievadītu
vai atkārtoti ievadītu 4 ciparu
paroli; pēc tam nospiediet .
Sistēma sāk atskaņošanu.
Ja aizmirsāt savu paroli
Izņemiet disku un atkārtojiet sadaļā
“Diska atskaņošanas ierobežošana
(vecāku kontrole)” (26. lpp.)
norādīto 1.–3. darbību. Turiet
nospiestu SHIFT un spiediet ciparu
pogas, lai ievadītu paroli "199703”;
pēc tam nospiediet .
Izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus un ievadiet jaunu
4 ciparu paroli. Pēc tam atkārtoti
ievietojiet disku un nospiediet .
Vēlreiz ievadiet savu jauno paroli.
Diska/USB atskaņošana
4Turiet nospiestu SHIFT un
Lai izslēgtu vecāku kontroles
funkciju
7 Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos [LEVEL], pēc tam
nospiediet .
8Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos nepieciešamo līmeni,
pēc tam nospiediet .
Jo mazāka vērtība, jo stingrāki
ierobežojumi.
27LV
Diska un USB ierīces
informācijas skatīšana
Informācija TV ekrānā
Atskaņošanas laikā vairākas reizes
nospiediet DISPLAY.
Piezīme
•• Atkarībā no atskaņojamā avota:
—— daļa informācijas, iespējams, netiks
rādīta;
—— dažas rakstzīmes nevar parādīt.
•• Atkarībā no atskaņošanas režīma
parādītā informācija var atšķirties.
DVD VIDEO diskos un video
failos iekļautās audio formāta
informācijas parādīšana
Atskaņošanas laikā nospiediet AUDIO.
Informācija displejā
 Atskaņošanas informācija
Atskaņošanas laiks un atlikušais
laiks
 Bitu ātrums
 Multivides veids
 Atskaņošanas statuss
 Nosaukums1)/ieraksta/faila
nosaukums/vārds2)
 Albums1)/mapes nosaukums2)/
nodaļa/indeksa numurs
 Izpildītāja nosaukums1)2)
Tiek rādīts, atskaņojot audio
failu.
1)
Ja audio failam ir ID3 tags, sistēma pēc
ID3 taga informācijas parādīs albuma
nosaukumu/ieraksta nosaukumu/
izpildītāja nosaukumu/vārdu. Sistēma
atbalsta ID3 versiju 1.0/1.1/2.2/2.3.
2) Ja nosaukumā ir rakstzīmes, kuras
nevar atveidot, šīs rakstzīmes tiks
parādītas kā “_”.
28LV
Kad sistēma ir ieslēgta, vairākkārt
nospiediet DISPLAY.
Varat skatīt šādu informāciju:
—ieraksta,
—
sadaļas, nodaļas
atskaņošanas laiks/atlikušais laiks;
—ainas
—
numurs;
—faila
—
nosaukums, mapes
nosaukums;
—sadaļas,
—
izpildītāja un albuma
informācija.
Piezīme
•• Atkarībā no rakstzīmēm diska vai ieraksta
nosaukums, iespējams, netiks rādīts.
•• Audio un video failu atskaņošanas
ilgums, iespējams, netiks rādīts pareizi.
•• Ja faila kodēšanai izmantots VBR
(mainīgs bitu ātrums), pagājušais audio
faila atskaņošanas ilgums netiek rādīts
pareizi.
alodas iestatīšana —
V
[LANGUAGE SETUP]
Iestatīšanas izvēlnes
izmantošana
[OSD]
Varat regulēt dažādus elementus,
piemēram, attēlu un skaņu.
Redzamie elementi atšķiras atkarībā
valsts vai reģiona.
Piezīme
1 Kad atskaņošana ir apturēta
[MENU]
Iestata DVD izvēlnes valodu.
[AUDIO]
Pārslēdz skaņas ieraksta valodu.
Ja izvēlaties [ORIGINAL], tiek
izmantota diska prioritārā valoda.
[SUBTITLE]
DVD/CD vai USB funkcijā, turiet
nospiestu SHIFT un nospiediet
SETUP.
2 Vairākkārt nospiediet
Pārslēdz DVD VIDEO diskā ierakstīto
subtitru valodu.
Ja izvēlaties [AUDIO FOLLOW],
subtitru valoda tiek mainīta
atbilstoši jūsu izvēlētajai skaņas
ieraksta valodai.
3 Vairākkārt nospiediet
Ja izvēlaties [OTHERS] sadaļā [MENU],
[AUDIO] un [SUBTITLE], ievadiet valodas
kodu no sadaļas “Valodas kodu saraksts”
(68. lpp.), izmantojot ciparu pogas.
TV ekrānā tiek atvērta iestatījumu
izvēlne.
/ , lai
izvēlētos [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] vai
[HDMI SETUP], pēc tam
nospiediet .
/ , lai
izvēlētos nepieciešamo
elementu, pēc tam nospiediet
Diska/USB atskaņošana
Diskā saglabātajiem atskaņošanas
iestatījumiem ir lielāka prioritāte nekā
iestatīšanas izvēlnes iestatījumiem. Tāpēc
iespējams, ka daži iestatīšanas izvēlnes
iestatījumi nedarbosies.
Iestata ekrāna displeja valodu.
Piezīme
.
4Vairākkārt nospiediet
/ ,
lai izvēlētos nepieciešamo
iestatījumu, pēc tam
nospiediet .
Iestatījums ir atlasīts un iestatīšana
ir pabeigta.
Lai izietu no izvēlnes
Turiet nospiestu SHIFT un nospiediet
SETUP.
29LV
T V ekrāna iestatīšana —
[VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Izvēlieties šo, ja pievienojat
platekrāna TV vai TV ar platekrāna
režīma funkciju.
[NORMAL]: Maina attēla izmērus,
lai tas ekrānā ietilptu, saglabājot
attēla sākotnējās proporcijas. Šis
iestatījums attēlo melnas joslas
kreisajā un labajā malā, ja skatāt 4:3
ekrāna attēlu.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
[4:3 LETTER BOX]: Izvēlieties šo, ja
pievienojat 4:3 TV ekrānu, kuram
nav platekrāna režīma funkcijas. Šis
iestatījums rāda platekrāna attēlu ar
melnu joslu augšdaļā un lejasdaļā.
[4:3 PAN SCAN]: Izvēlieties šo, ja
pievienojat 4:3 TV ekrānu, kuram
nav platekrāna režīma funkcijas. Šis
iestatījums rāda pilna augstuma
attēlu, kas aizņem visu ekrānu un ir
ar nogrieztām sānu malām.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: izvēlieties šo, ja pievienojat
TV ar platekrāna režīma funkciju. 4:3
ekrāna attēls proporcijās 16:9 tiek
rādīts pat platekrāna televizorā.
30LV
(izņemot Latīņamerikas, Eiropas un
Krievijas modeļus)
Iestata krāsu sistēmu (PAL vai NTSC).
[AUTO]: izvada video signālu
atbilstoši diska krāsu shēmai.
Izvēlieties šo iestatījumu, ja jūsu
televizorā tiek lietota DUAL sistēma.
[PAL]: maina NTSC diska vide
signālu un pārraida to PAL sistēmā.
[NTSC]: maina PAL diska vide
signālu un pārraida to NTSC sistēmā.
Lai iegūtu detalizētu informāciju,
skatiet sadaļu “Krāsu sistēmas
maiņa” (20. lpp.).
[PAUSE MODE]
[AUTO]: attēls, ieskaitot dinamiskos
objektus, tiek izvadīts bez trīces.
Parasti izvēlieties šo iestatījumu.
[FRAME]: attēls, ieskaitot objektus,
kas nav dinamiskie objekti, tiek
izvadīts ar augstu izšķirtspēju.
Audio opciju iestatīšana —
[AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(dinamiskā diapazona saspiešana)
[TRACK SELECTION]
Atskaņojot DVD VIDEO ar
ierakstītiem vairākiem audio
formātiem (PCM, MPEG audio vai
Dolby Digital), piešķir prioritāti
skaņas celiņam, kurā ir lielākais
kanālu skaits.
[OFF]: Netiek piešķirta nekāda
prioritāte.
[AUTO]: prioritāte piešķirta.
[A/V SYNC]
(tikai video faili)
[OFF]: neveic regulēšanu.
[ON]: regulē aizkavi starp attēlu
un skaņu, ja skaņa nav sinhrona ar
parādīto attēlu.
[DOWNMIX]
Atlasa audio izvades signālu
vairākkanālu audio atskaņošanai.
[NORMAL]: vairākkanālu audio
izvada kā 2 kanālu stereo signālu.
[DOLBY SURROUND]: vairākkanālu
audio izvada kā 2 kanālu ieskaujošās
skaņas signālu.
[SCREEN SAVER]
Ekrānsaudzētājs novērsīs
atveidošanas ierīces bojājumus
(dubultošanu). Lai aizvērtu
ekrānsaudzētāju, nospiediet +/–.
[ON]: ja sistēmu neizmanto
apmēram 15 minūtes, tiek parādīts
ekrānsaudzētājs.
[OFF]: izslēdz šo funkciju.
Ekrānsaudzētājs netiek parādīts.
[BACKGROUND]
Izvēlas TV ekrānā rādāmo fona krāsu
vai attēlu.
[JACKET PICTURE]: fonā tiek rādīts
diskā ierakstītais apvalka attēls
(statisks attēls).
[GRAPHICS]: fonā tiek rādīts
sistēmā saglabāts iepriekš iestatīts
attēls.
[BLUE]: fons ir zilā krāsā.
[BLACK]: fons ir melnā krāsā.
Diska/USB atskaņošana
Noder, lai vēlu vakarā skatītos filmas
ar klusinātu skaņu.
[OFF]: funkcija izslēgta.
[STANDARD]: dinamiskais
diapazons tiek saspiests, kā to
paredzējis skaņas ierakstu inženieris.
S istēmas iestatīšana —
[SYSTEM SETUP]
[PARENTAL CONTROL]
Iestata atskaņošanas
ierobežojumus. Lai iegūtu detalizētu
informāciju, skatiet sadaļu
“Diska atskaņošanas ierobežošana
(vecāku.kontrole)” (26. lpp.).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: atmiņā saglabā līdz 6 disku
atskaņošanas atsākšanas vietas.
[OFF]: atskaņošana atsākšanas
vietā tiek sākta tikai sistēmā pašreiz
ievietotajam diskam.
31LV
[RESET]
Atgriež iestatīšanas izvēlnes
iestatījumus uz noklusējuma
vērtībām Lai iegūtu detalizētu
informāciju, skatiet sadaļu
“Iestatīšanas izvēlnes iestatījumu
atgriešana uz noklusējuma
vērtībām” (61. lpp.).
HDMI opciju iestatīšana —
[HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Izvēlieties TV izvades izšķirtspēju,
ja TV ir savienots, izmantojot HDMI
kabeli.
[AUTO(1920×1080p)]: izvada video
signālus, kas atbilst TV izšķirtspējai.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]1)/[720×480/576p]2):
izvada video signālus, kas
atbilst atlasītajam izšķirtspējas
iestatījumam.
1)
2)
Tikai Latīņamerikas modeļiem.
Citiem modeļiem.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: izvada YCBCR video
signālus.
[RGB]: izvada RGB video signālus.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: izvada audio signālus
sākotnējā formātā no HDMI OUT (TV)
ARC ligzdas.
[PCM]: izvada 2 kanālu lineāros
PCM signālus no HDMI OUT (TV) ARC
ligzdas.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: funkcija Control for HDMI
ir iespējota. Varat savstarpēji
darbināt sistēmu un TV, ja iekārtas ir
savienotas, izmantojot HDMI kabeli.
32LV
[OFF]: funkcija izslēgta.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Iestatiet šo funkciju, ja sistēma ir
savienota ar TV ligzdu HDMI IN, kas
ir saderīga ar funkciju Audio Return
Channel. Šī funkcija ir pieejama, ja
[CONTROL FOR HDMI] iestatīts uz
[ON].
[ON]: varat klausīties TV skaņu no
sistēmas skaļruņiem.
[OFF]: funkcija izslēgta.
[STANDBY LINKED TO TV]
Šī funkcija ir pieejama, ja
[CONTROL FOR HDMI] iestatīts uz [ON].
[AUTO]: izslēdzot televizoru,
sistēma automātiski izslēdzas šādos
gadījumos:
—atskaņojot
—
DVD/CD vai USB saturu;
—ja
— apturēta DVD/CD vai USB audio
atskaņošana;
—atlasot
—
TV funkciju.
[ON]: sistēma automātiski izslēdzas,
tiklīdz izslēdzat TV neatkarīgi no
izvēlētās funkcijas.
[OFF]: sistēma neizslēdzas, kad
izslēdzat TV.
USB pārsūtīšana
Pirms USB ierīces
lietošanas
Informāciju par saderīgām USB
ierīcēm skatiet sadaļā “Saderīgo
ierīču tīmekļa vietnes” (11. lpp.).
(Savu iPhone/iPod ierīci kopā
ar sistēmu varat lietot, tikai
izmantojot BLUETOOTH vai fizisku
savienojumu.)
Varat pārsūtīt mūziku no diska
(tikai AUDIO CD vai MP3 diska) uz
USB ierīci, kas pievienota
(USB)
portam.
Šīs sistēmas pārsūtīto failu audio
formāts ir MP3.
Piezīme
•• Pārsūtīšanas un dzēšanas darbību
laikā neatvienojiet USB ierīci. Pretējā
gadījumā var sabojāt USB ierīcē esošos
datus vai pašu USB ierīci.
•• MP3 faili tiek pārsūtīti ar to pašu bitu
ātrumu, kāds ir sākotnējiem failiem.
•• Ja pārsūtāt AUDIO CD saturu, pirms
pārsūtīšanas varat izvēlēties bitu ātrumu.
•• Ja disku paliktnis ir atvērts, USB
pārsūtīšanas un dzēšanas darbības ir
aizliegtas.
Piezīme par saturu, kas aizsargāts ar
autortiesībām
Pārsūtītā mūzika ir atļauta tikai privātai
izmantošanai. Lai mūziku izmantotu kaut
kam citam, ir nepieciešama autortiesību
īpašnieku atļauja.
Lai pārsūtītu labākas kvalitātes
mūziku, varat izvēlēties lielāku bitu
ātrumu.
1 Nospiediet OPTIONS.
2 Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos BIT RATE, pēc tam
nospiediet .
3 Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos nepieciešamo bitu
ātrumu, pēc tam nospiediet .
•• 128 KBPS: šifrētiem MP3 failiem ir
mazāks faila lielums un zemāka
audio kvalitāte.
•• 256 KBPS: šifrētiem MP3 failiem ir
lielāks faila lielums, bet augstāka
audio kvalitāte.
Lai aizvērtu opciju izvēlni, nospiediet
OPTIONS.
USB pārsūtīšana
Mūzikas pārsūtīšana
Lai izvēlētos bitu ātrumu
Mūzikas pārsūtīšana no diska
Mūziku uz
(USB) portam pievienoto
USB ierīci varat pārsūtīt šādi:
•• Sinhronizēta pārsūtīšana:
Pārsūtiet visu MP3 failu ierakstus
no diska uz USB.
•• REC1 pārsūtīšana: atskaņošanas
laikā pārsūtiet vienu ierakstu vai
MP3 failu.
1 Pievienojiet USB ierīci, no kuras
pārsūtīt ierakstu, iekārtas
(USB) portam.
Piezīme
Ja USB ierīci nevar savienot ar (USB)
portu, USB ierīces savienošanai ar
šo ierīci varat izmantot USB adapteri
(komplektācijā nav iekļauts).
2 Vairākkārt spiediet FUNCTION,
lai izvēlētos DVD/CD, pēc tam
ievietojiet disku.
33LV
3 Sagatavojiet skaņas avotu.
Sinhronizēta pārsūtīšana:
Ja sistēma automātiski sāk
atskaņošanu, divreiz nospiediet ,
lai pilnībā apturētu atskaņošanu.
Kad atskaņošana ir pārtraukta,
vairākas reizes nospiediet PLAY
MODE, lai izvēlētos vajadzīgo
atskaņošanas režīmu.
Piezīme
Ja, sākot pārsūtīšanu, ir aktivizēts
jauktas vai atkārtotas atskaņošanas
režīms, automātiski tiek atjaunots
parastais atskaņošanas režīms.
REC1 pārsūtīšana:
Izvēlieties ierakstu vai MP3 failu,
kuru vēlaties pārsūtīt, un sāciet
atskaņošanu.
4Nospiediet REC TO USB.
Displejā tiek parādīts uzraksts
PUSH ENTER.
5 Nospiediet
.
Tiek sākta pārsūtīšana, un displejā
tiek parādīts uzraksts DO NOT
REMOVE. Kamēr pārsūtīšana nav
pabeigta, neatvienojiet USB ierīci.
Kad pārsūtīšana ir pabeigta, sistēma
veic šādas darbības.
veidojamajiem MP3 failiem.
•• Pārsūtīšana tiek automātiski pārtraukta,
ja:
—— pārsūtīšanas laikā USB ierīcē
pietrūkst vietas;
—— USB ierīcē esošo audio failu vai
mapju daudzums sasniedz tā
daudzuma ierobežojumu, ko sistēma
var atpazīt.
•• Ja USB ierīcē jau ir mape vai fails ar
nosaukumu, kas atbilst pārsūtāmajai
mapei vai failam, nosaukumam tiek
pievienots secīgs numurs, nepārrakstot
sākotnējo mapi vai failu.
•• Pārsūtīšanas laikā nevar veikt šādas
darbības:
—— diska izstumšana;
—— cita ieraksta vai faila atlasīšana;
—— atskaņošanas pauzēšana, lai ierakstā
vai failā atrastu kādu vietu;
—— funkcijas maiņa.
•• Pārsūtot mūziku uz WALKMAN® ierīci ar
Media Manager for WALKMAN, noteikti
pārsūtiet MP3 formātā.
•• Pievienojot WALKMAN® sistēmai,
pievienošana jāveic, kad tiek
parādīts “Bibliotēkas izveidošana” vai
“Datu bāzes izveidošana”, WALKMAN®
displejā vairs nav redzams.
Mapju un failu ģenerēšanas
kārtulas
Sinhronizēta pārsūtīšana:
Disks tiek automātiski apturēts.
Maksimālais MP3 failu
daudzums, ko var ģenerēt
REC1 pārsūtīšana:
Tiek turpināta diska atskaņošana
līdz nākamajam ierakstam vai
failam.
•• 298 mapes
•• 650 faili vienā mapē
•• 650 faili REC1-CD vai REC1-MP3
Lai pārtrauktu pārsūtīšanu
Nospiediet .
Piezīmes par pārsūtīšanu
•• MP3 failus nevar pārsūtīt uz USB ierīci,
izmantojot UDF (universālais diska
formāts)formatētu disku.
•• Pārsūtīšanas laikā skaņa netiek izvadīta.
34LV
•• CD-TEXT informācija netiek pārsūtīta uz
mapē.
Šis skaits var mainīties atkarībā no
failu un mapju konfigurācijas.
Pārsūtot uz USB ierīci, tieši zem
ROOT tiek izveidota mape MUSIC.
Šajā mapē MUSIC mapes un faili
tiek ģenerēti atbilstoši pārsūtīšanas
veidam un avotam, kā norādīts tālāk.
Sinhronizēta pārsūtīšana
 Visu ierakstu pārsūtīšana no
AUDIO CD
Mapes nosaukums: CDDA0001*
Faila nosaukums: TRACK001*
P
ārsūtot MP3 failus no diska
Mapes nosaukums: tāds pats kā
avotam
Faila nosaukums: tāds pats kā
avotam
REC1 pārsūtīšana
 Pārsūtot MP3 failu no diska
Mapes nosaukums: REC1-MP3
Faila nosaukums: tāds pats kā
avotam
* Pēc tam mapēm un failiem tiek piešķirti
secīgi numuri.
Audio failu vai mapju dzēšana
USB ierīcē
/ , lai
izvēlētos mapi, pēc tam
nospiediet .
TV ekrānā tiek rādīts failu saraksts.
6Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos dzēšamo audio failu,
pēc tam nospiediet .
Ja vēlaties dzēst visus audio failus
mapē, sarakstā izvēlieties
[ALL TRACKS].
Displejā tiek parādīts FOLDER ERASE
vai TRACK ERASE un PUSH ENTER.
Lai atceltu dzēšanas darbības,
nospiediet .
7 Nospiediet
.
Displejā tiek parādīts uzraksts
COMPLETE.
Lai aizvērtu opciju izvēlni,
nospiediet OPTIONS.
Piezīme
•• Var dzēst tikai atbalstīto audio failu,
MP4 formāta failu un 3GP formāta failu.
USB pārsūtīšana
 Viena ieraksta pārsūtīšana no
AUDIO CD
Mapes nosaukums: REC1-CD
Faila nosaukums: TRACK001*
5 Vairākkārt nospiediet
•• Ja ir izvēlēta atskaņošana jauktā secībā,
audio failus un mapes nevar izdzēst.
Pirms dzēšanas iestatiet parasto
atskaņošanas režīmu.
•• Ja disku paliktnis ir atvērts, dzēšanas
darbība netiek atļauta.
1 Atkārtoti nospiediet FUNCTION,
lai izvēlētos “USB”.
2 Vairākkārt nospiediet
MEDIA MODE, lai izvēlētos
[MUSIC].
3 Kad atskaņošana ir apturēta,
nospiediet OPTIONS.
4Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos ERASE; pēc tam
nospiediet .
TV ekrānā tiek rādīts mapju saraksts.
35LV
Uztvērējs
Radio klausīšanās
1 Atkārtoti nospiediet FUNCTION,
lai izvēlētos “TUNER FM”.
2 Atrodiet staciju.
Automātiskai meklēšanai:
Turiet nospiestu TUNING+/–, līdz
displejā sāk mainīties frekvence.
Tiklīdz notiek noskaņošanās uz
kādu staciju, meklēšana tiek
automātiski pārtraukta. Displeja
panelī iedegas ST (tikai FM stereo
programmām).
Ja meklēšana netiek pārtraukta,
nospiediet , lai pārtrauktu
meklēšanu. Pēc tam veiciet
manuālu skaņošanu (sk. tālāk).
Manuālai skaņošanai:
Vairākkārt spiediet TUNING+/–, lai
noskaņotos uz nepieciešamo staciju.
Piezīme
Noskaņojoties uz FM staciju, kas sniedz
RDS pakalpojumus, raidstacija nodrošina
tādu informāciju kā pakalpojuma vai
stacijas nosaukums. RDS informāciju
varat skatīt, vairākkārt spiežot DISPLAY.
Padoms
Lai samazinātu vāji uztvertu FM stereo
staciju statisko troksni, vairākkārt
nospiediet FM MODE, līdz displejā vairs
nodziest ST. Nebūs stereo efekta, bet
uztveršana uzlabosies.
36LV
Radio staciju iepriekšēja
iestatīšana
Par savas izlases stacijām varat
saglabāt līdz 20 FM stacijām.
1 Ļauj noskaņoties uz
nepieciešamo staciju.
2 Nospiediet DVD/TUNER MENU.
3 Vairākkārt nospiediet / , lai
izvēlētos nepieciešamo
iepriekšējā iestatījuma numuru,
pēc tam nospiediet .
Displejā tiek parādīts uzraksts
COMPLETE, un stacija tiek saglabāta.
Ja iepriekš iestatītajam numuram
jau ir piešķirta cita stacija, tā tiek
aizstāta ar jauno staciju.
Lai klausītos iepriekš iestatītu
staciju
Pēc tam vairākkārt nospiediet
PRESET+/–, lai izvēlētos
nepieciešamo iepriekšējā
iestatījuma numuru.
Vai arī turiet SHIFT un nospiediet
ciparu pogas, pēc tam nospiediet
.
BLUETOOTH savienojums
Par BLUETOOTH
bezvadu tehnoloģiju
BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija ir
nelielas darbības rādiusa bezvadu
tehnoloģija, kas ļauj izmantot
bezvadu datu saziņu starp
digitālajām ierīcēm.
Atbalstītā BLUETOOTH versija,
profili un kodeki
Lai iegūtu detalizētu informāciju,
skatiet sadaļu “BLUETOOTH sadaļa”
(65. lpp.).
Lai iegūtu detalizētu informāciju,
skatiet sadaļu “Saderīgo ierīču
tīmekļa vietnes” (11. lpp.).
Par BLUETOOTH indikatoru
BLUETOOTH indikators uz iekārtas
iedegas vai mirgo zilā krāsā, lai
parādītu BLUETOOTH statusu.
Sistēmas statuss
Indikatora statuss
BLUETOOTH
gaidstāve
BLUETOOTH
savienošana pārī
BLUETOOTH
savienojums ir
izveidots
Reti mirgo
bieži mirgo
Deg
Savienošana pārī ir darbība, kuras
laikā notiek iepriekšēja BLUETOOTH
ierīču savstarpēja reģistrēšana.
Tiklīdz savienošana pārī ir paveikta,
šīs darbības atkārtošana vairs nav
nepieciešama.
1 Novietojiet BLUETOOTH ierīci ne
vairāk kā 1 metra attālumā no
iekārtas.
2 Atkārtoti nospiediet FUNCTION,
lai izvēlētos BLUETOOTH
funkciju.
Displejā tiek parādīts BLUETOOTH.
Padoms
•• Ja sistēmā nav informācijas par
savienošanu pārī (piemēram, ja
BLUETOOTH funkcija izmantota
pirmo reizi pēc iegādes), displejā
mirgo uzraksts PAIRING un sistēma
aktivizē pārī savienošanas režīmu.
Turpiniet ar 4. darbību.
•• Ja sistēma ir savienota ar
BLUETOOTH ierīci, nospiediet
BLUETOOTH uz iekārtas, lai atvienotu
BLUETOOTH ierīci.
BLUETOOTH savienojums
Saderīgās BLUETOOTH ierīces
Šīs sistēmas un
BLUETOOTH ierīces
savienošana pārī
3 Turiet nospiestu iekārtas pogu
PAIRING 2 sekundes vai ilgāk.
Displejā mirgo uzraksts PAIRING.
4Ieslēdziet BLUETOOTH funkciju
BLUETOOTH ierīcē un veiciet
savienošanu pārī.
Detalizētu informāciju skatiet
BLUETOOTH ierīces lietošanas
instrukcijās.
37LV
5 BLUETOOTH ierīces displejā
atlasiet “MHC-M20D”.
Lai dzēstu pārī savienošanas
informāciju
Šo darbību veiciet 5 minūšu laikā,
citādi savienošana pārī tiks atcelta.
Šajā gadījumā atkārtojiet
procedūru, sākot no 3. darbības.
Varat izdzēst visu pārī savienošanas
informāciju, veicot sistēmas
atiestatīšanu. Skatiet “Sistēmas
atiestatīšana” (61. lpp.).
Piezīme
Ja BLUETOOTH ierīcē ir jāievada ieejas
atslēga, ievadiet 0000. Ieejas atslēga
var būt nosaukta par “Passcode”
(ieejas kodu), “PIN code” (PIN kodu),
“PIN number” (PIN numuru) vai paroli.
6Izveidojiet savienojumu ar
Piezīme
Pēc sistēmas atiestatīšanas, iespējams,
tā nevarēs izveidot savienojumu ar jūsu
iPhone/iPod. Šādā gadījumā izdzēsiet
sistēmas pārī savienošanas informāciju
savā iPhone/iPod ierīcē, pēc tam atkārtoti
veiciet procedūru.
BLUETOOTH ierīci.
Kad savienošana pārī ir pabeigta un
BLUETOOTH savienojums ir
izveidots, displejā tiek rādīts
BLUETOOTH ierīces nosaukums.
Atkarībā no BLUETOOTH ierīces pēc
savienošanas pārī, iespējams,
automātiski tiks sākta savienojuma
izveide.
BLUETOOTH ierīces adresi varat
noskaidrot, vairākkārt nospiežot
DISPLAY.
Piezīme
•• Savienot pārī var līdz 8 BLUETOOTH
ierīcēm. Ja pārī tiek savienota
9. BLUETOOTH ierīce, vissenāk pārī
savienotā ierīce tiek izdzēsta.
•• Ja vēlaties veikt savienošanu pārī
ar citu BLUETOOTH ierīci, atkārtojiet
1.–6. darbību.
Lai atceltu pārī savienošanas
darbību
Nospiediet un 2 sekundes vai ilgāk
turiet PAIRING uz iekārtas, līdz
displejā tiek parādīts uzraksts
BT AUDIO.
Mūzikas klausīšanās
BLUETOOTH ierīcē
Varat klausīties mūziku BLUETOOTH
ierīcē un kontrolēt atskaņošanu,
izmantojot iekārtas taustiņus vai
tālvadības pulti.
Pirms mūzikas atskaņošanas
pārbaudiet, vai:
—ir
— ieslēgta BLUETOOTH ierīces
funkcija BLUETOOTH;
—savienošana
—
pārī ir pabeigta
(37. lpp.).
Tiklīdz ir izveidots sistēmas un
BLUETOOTH ierīces savienojums,
varat vadīt atskaņošanu, spiežot
, , , / un /.
1 Atkārtoti nospiediet FUNCTION,
lai izvēlētos BLUETOOTH
funkciju.
Displejā tiek parādīts BLUETOOTH.
2 Izveidojiet savienojumu ar
BLUETOOTH ierīci.
Lai izveidotu savienojumu ar
BLUETOOTH ierīci, ar kuru pēdējo
tika veidots savienojums, nospiediet
ierīces pogu BLUETOOTH.
Ja savienojums ar ierīci nav izveidots,
38LV
veiciet BLUETOOTH savienojuma
izveidi no BLUETOOTH ierīces.
Kad savienojums ir izveidots,
displejā tiek rādīts BLUETOOTH
ierīces nosaukums.
3 Nospiediet , lai sāktu
atskaņošanu.
Atkarībā no BLUETOOTH ierīces
——iespējams,  būs jānospiež
divreiz.
——Iespējams, BLUETOOTH ierīcē būs
jāsāk audio avota atskaņošana.
4Regulē skaļumu.
Vispirms regulējiet BLUETOOTH
ierīces skaļumu. Ja skaļums
joprojām ir pārāk mazs, regulējiet to
sistēmā.
Ja sistēma nav savienota ne ar vienu
BLUETOOTH ierīci, sistēma automātiski
izveidos savienojumu ar pēdējo
pievienoto BLUETOOTH ierīci, kad iekārtā
nospiedīsiet BLUETOOTH vai .
Lai pārtrauktu BLUETOOTH
savienojumu
Nospiediet iekārtas pogu
BLUETOOTH. Displejā tiek parādīts
uzraksts BT AUDIO.
Atkarībā no BLUETOOTH ierīces,
pārtraucot atskaņošanu, iespējams,
BLUETOOTH savienojums tiks
pārtraukts automātiski.
Vienlaikus ar sistēmu varat savienot
līdz trīs BLUETOOTH ierīces, izmantojot
A2DP/AVRCP savienojumu.
Pirms savienot pārī nākamo
BLUETOOTH ierīci, pārliecinieties,
ka sistēmas BLUETOOTH funkcija ir
ieslēgta un ka pirmā BLUETOOTH
ierīce ir savienota ar sistēmu.
Lai savienotu pārī ar otro vai
trešo ierīci
Atkārtojiet 1.-6. soli sadaļā “Šīs
sistēmas un BLUETOOTH ierīces
savienošana pārī” (37. lpp.).
Lai pārslēgtu atskaņošanas avotu
Sāciet atskaņošanu citā pievienotā
BLUETOOTH ierīcē, kamēr pašreizējā
ierīce atskaņo mūziku. Sistēma
atskaņos skaņu no pēdējās ierīces.
Piezīme
•• Darbības var mainīties atkarībā no
BLUETOOTH ierīces. BLUETOOTH ierīce
var netikt pievienota atkarībā no ierīču
kombinācijas. Detalizētu informāciju
skatiet ierīces lietošanas instrukcijās.
•• Ja mēģināt pievienot ceturto
BLUETOOTH ierīci, pirmā pievienotā
atskaņošanas ierīce tiks atvienota.
•• Atkarībā no BLUETOOTH ierīces,
iespējams, nevarēsit izveidot trīs
BLUETOOTH savienojumus vienlaikus.
•• Jūs nevarat izveidot vairāku ierīču
savienojumu, izmantojot bezvadu
funkciju Party Chain.
BLUETOOTH savienojums
Piezīme
Šīs sistēmas savienošana
ar vairākām BLUETOOTH
ierīcēm (Vairāku ierīču
savienojums)
Lai atvienotu jebkuru BLUETOOTH
ierīci no vairāku ierīču savienojuma
Pārtrauciet BLUETOOTH
savienojumu no BLUETOOTH ierīces,
kuru vēlaties atvienot.
39LV
Lai atvienotu visas BLUETOOTH
ierīces no vairāku ierīču
savienojuma
Nospiediet iekārtas pogu
BLUETOOTH.
Displejā tiek parādīts uzraksts
BT AUDIO.
BLUETOOTH audio
kodeku iestatīšana
BLUETOOTH ierīcē var iespējot AAC,
LDAC vai SBC kodeka pieņemšanu.
AAC/LDAC var izvēlēties tikai, ja
BLUETOOTH ierīce atbalsta AAC/LDAC.
1 Nospiediet OPTIONS.
2 Vairākkārt nospiediet
/ , lai
atlasītu BT CODEC, pēc tam
nospiediet .
3 Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos iestatījumu; pēc tam
nospiediet .
•• AUTO: aktivizē uztveršanu AAC vai
LDAC kodeka formātā.
•• SBC: saņem signālu SBC kodeka
formātā.
Lai aizvērtu opciju izvēlni,
nospiediet OPTIONS.
Piezīme
•• Ja AAC vai LDAC ir izvēlēts, varat
klausīties augstākās kvalitātes skaņu. Ja
ierīce neatskaņo AAC vai LDAC skaņu vai
skaņa ir saraustīta, atlasiet SBC.
•• Ja maināt šo iestatījumu, kad sistēmai
ir izveidots savienojums ar kādu
BLUETOOTH ierīci, BLUETOOTH ierīce tiek
atvienota. Lai izveidotu savienojumu
ar BLUETOOTH ierīci, vēlreiz veiciet
BLUETOOTH savienojuma izveidi.
40LV
Padoms
LDAC ir Sony izstrādāta audio kodēšanas
tehnoloģija, kas ļauj pārraidīt augstas
izšķirtspējas (High-Resolution — Hi-Res)
audio saturu, pat izmantojot BLUETOOTH
savienojumu. Atšķirībā no citām
kodēšanas tehnoloģijām, kas saderīgas ar
BLUETOOTH, piemēram, SBC, tā darbojas
bez augstas izšķirtspējas audio satura1
frekvenču diapazona samazināšanas un
nodrošina aptuveni trīsreiz vairāk datu2
nekā citas tehnoloģijas, kas pārraida
datus BLUETOOTH bezvadu tīklā, un
nebijušu skaņas kvalitāti, pateicoties
efektīvai kodēšanai un optimizētai
paketēšanai.
1)
2)
Izņemot DSD formāta saturu.
Salīdzinājumā ar SBC (Subband
Coding — apakšjoslas kodēšanu),
ja ir izvēlēts bitu ātrums 990 kb/s
(96/48 kHz) vai 909 kb/s
(88,2/44,1 kHz).
BLUETOOTH gaidstāves
režīma iestatīšana
BLUETOOTH gaidstāves režīms ļauj
sistēmai ieslēgties automātiski, kad
no BLUETOOTH ierīces izveidojat
BLUETOOTH savienojumu.
1 Nospiediet OPTIONS.
2 Vairākkārt nospiediet
/ , lai
atlasītu BT STBY; pēc tam
nospiediet .
3 Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos iestatījumu; pēc tam
nospiediet .
•• ON: sistēma automātiski
ieslēdzas, pat ja atrodas
gaidstāves režīmā.
•• OFF: izslēdz šo funkciju.
Lai aizvērtu opciju izvēlni,
nospiediet OPTIONS.
BLUETOOTH signāla
ieslēgšana un
izslēgšana
Ja sistēmas BLUETOOTH signālam
ir iestatīta ieslēgta vērtība, varat
izveidot savienojumu ar sistēmu no
pārī savienotas BLUETOOTH ierīces
visu funkciju režīmos. BLUETOOTH
signāls pēc noklusējuma ir ieslēgts.
Aptuveni 3 sekundes turiet
nospiestu pogu VOCAL FADER un
+.
Displejā tiek parādīts uzraksts BT ON
vai BT OFF.
izslēgts, nevar veikt tālāk norādītās
darbības:
—— Savienošana pārī un/vai savienojuma
izveide ar BLUETOOTH ierīci
—— Izmantojiet “Sony | Music Center”
—— BLUETOOTH audio kodeku mainīšana
•• Ja ir ieslēgts BLUETOOTH gaidstāves
režīms, BLUETOOTH signāls tiks ieslēgts
automātiski.
“Sony | Music Center” ir īpaši
paredzēta lietotne, lai kontrolētu
ar “Sony | Music Center” saderīgas
Sony audio ierīces, izmantojot
viedtālruni vai planšetdatoru.
Meklējiet “Sony | Music Center”
vietnē Google Play vai App Store
un lejupielādējiet, izmantojot
viedtālruni vai planšetdatoru.
Izmantojot “Sony | Music Center” var
veikt šādas darbības:
—mainīt
—
sistēmas funkciju,
vadīt diska/USB ierīces satura
atskaņošanu un noskaņot FM
staciju;
—pārlūkot
—
diska/USB ierīces
mūzikas saturu;
—skatīt
—
diska/USB ierīces
informāciju, piemēram,
atskaņošanas laiku un ierakstu;
—regulēt
—
skaļumu un mainīt skaņas
iestatījumu;
—kontrolēt
—
vairākas sistēmas,
izmantojot funkciju Wireless Party
Chain.
BLUETOOTH savienojums
Piezīme
•• Ja BLUETOOTH signāls iestatīts kā
Sistēmas vadīšana,
izmantojot
viedtālruni vai
planšetdatoru
(Sony | Music
Center)
1 Meklējiet “Sony | Music Center”
vai skenējiet tālāk esošo
divdimensiju kodu.
41LV
2 Lejupielādējiet lietotni “Sony |
Music Center” savā ierīcē.
3 Savienojiet sistēmu un ierīci,
izmantojot BLUETOOTH
savienojumu (37. lpp.).
4Startējiet “Sony | Music Center”
un izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus.
Piezīme
•• Iesakām izmantot jaunāko
“Sony | Music Center” versiju.
•• Ja lietotne “Sony | Music Center”
nedarbojas pareizi, iekārtā nospiediet
BLUETOOTH, lai pārtrauktu BLUETOOTH
savienojumu; pēc tam vēlreiz
izveidojiet BLUETOOTH savienojumu,
lai BLUETOOTH savienojums darbotos
normāli.
•• Pieejamās darbības lietotnē “Sony |
Music Center” var atšķirties atkarībā no
audio ierīces.
•• Detalizētu informāciju par “Sony | Music
Center” skatiet šajā tīmekļa lapā
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• “Sony | Music Center” specifikācijas un
displeja noformējums var tikt mainīts
bez iepriekšēja paziņojuma.
Rīkojiet
nevaldāmas
ballītes ar lietotni
“Fiestable”
Sony mājas audio sistēmas ballīšu
funkcijas var vadīt, izmantojot
intuitīvo un grezno lietotāja
interfeisu ar lietotni Fiestable.
Izmantojot lietotni Fiestable, varat
vadīt tādas funkcijas kā DJ Effect un
Karaoke. Varat izmantot arī funkciju
“Motion Control”, lai kontrolētu
atsevišķas sistēmas funkcijas,
pakratot BLUETOOTH ierīci dažādos
virzienos.
“Fiestable” ir “Sony | Music Center”
pievienojama lietotne.
1 Meklējiet un lejupielādējiet
“Sony | Music Center” lietotni
savā ierīcē (41. lpp.).
2 Izmantojot savu ierīci, meklējiet
un lejupielādējiet lietotni
“Fiestable” no vietnes
Google Play vai App Store.
3 Savienojiet sistēmu un ierīci,
izmantojot BLUETOOTH
savienojumu (37. lpp.).
4Startējiet “Sony | Music Center”
un pieskarieties pie “Fiestable”
ikonas.
Piezīme
Detalizētu informāciju par “Sony | Music
Center” skatiet šajā tīmekļa lapā
http://info.vssupport.sony.net/help/
42LV
Party People statusa
iegūšana un dalīšanās
ar savu rezultātu, kā arī
bonusa funkciju
iegūšana ar Party King
Piezīme
Lai izmantotu šo funkciju, pārliecinieties,
ka jūsu ierīcē ir instalēta lietotne
“Sony | Music Center” (41. lpp.) un
“Fiestable” (42. lpp.).
1 Savienojiet sistēmu un ierīci,
izmantojot BLUETOOTH
savienojumu (37. lpp.).
2 Startējiet “Sony | Music Center”
un pieskarieties pie “Fiestable”
ikonas.
Varat skatīt pašreizējo vērtējumu,
bonusa funkcijas un uzzināt, kā
sasniegt nākamo līmeni.
Skaņas regulēšana
Lai
Rīkojieties šādi
Pastipriniet zemo
frekvenču skaņu
un iegūstiet vēl
jaudīgāku skaņu
(MEGA BASS)
Vairākas reizes
nospiediet MEGA
BASS, lai izvēlētos
BASS ON.
Ja vēlaties atcelt,
vairākkārt spiediet
MEGA BASS, lai
izvēlētos BASS OFF.
Atveidojiet balles Nospiediet šīs
zāles skaņas
ierīces pogu FIESTA.
efektu (Fiesta)
Vai arī vairākas
reizes nospiediet
SOUND FIELD +/–
(vai pieskarieties pie
SOUND FIELD uz
sistēmas), lai
izvēlētos “FIESTA”.
Lai atceltu, vēlreiz
nospiediet FIESTA.
Skaņas lauka
izvēle
Vairākas reizes
nospiediet SOUND
FIELD +/– (vai
pieskarieties pie
SOUND FIELD uz
sistēmas), lai
izvēlētos
nepieciešamo
skaņas lauku.
Lai atceltu, vairākas
reizes nospiediet
SOUND FIELD+/–
(vai pieskarieties pie
SOUND FIELD uz
sistēmas), lai
izvēlētos “FLAT”.
Skaņas regulēšana
Sistēmai ir unikāla funkcija, kas
var automātiski reģistrēt sistēmas
lietojumu.
Pamatojoties uz lietojumu, sistēma
piešķirs jums atšķirīgu Party People
vērtējumu pēc iepriekš definētiem
kritērijiem. Jo biežāk izmantojat
sistēmu, jo augstāku vērtējumu
iegūsiet.
Kad esat ieguvis konkrētu Party
People vērtējumu, varat dalīties ar
savu sasniegumu sociālajos tīklos.
Sistēma apbalvos jūsu sasniegumus
ar bonusa funkcijām.
Skaņas regulēšana
43LV
Virtuālā futbola režīma
izvēlēšanās
Sava skaņas efekta
izveide
Skatoties futbola spēles pārraidi,
iespējams sajust stadionā valdošo
gaisotni.
Ņemiet vērā, ka AUDIO IN un TV
funkciju laikā, var izvēlēties tikai
virtuālā futbola režīmu.
Varat palielināt vai samazināt
noteiktu frekvenču joslu līmeni, pēc
tam šo iestatījumu saglabāt atmiņā
ar nosaukumu CUSTOM EQ.
Futbola spēles pārraides laikā
vairākas reizes nospiediet
FOOTBALL uz iekārtas.
•• ON NARRATION: izmantojot
uzlabotus stadiona skatītāju
uzmundrinājumus, varat baudīt
sajūtu, it kā atrastos futbola stadionā.
•• OFF NARRATION: minimizējot
stāstījuma skaļuma līmeni kopā ar
uzlabotiem skatītāju
uzmundrinājumiem, varat baudīt vēl
īstāku sajūtu, it kā atrastos futbola
stadionā.
Lai atceltu režīmu Virtual
Football
Lai atceltu, vairākas reizes
nospiediet SOUND FIELD+/– (vai
pieskarieties pie SOUND FIELD uz
iekārtas), lai izvēlētos “FLAT”.
Piezīme
•• Skatoties futbola spēles pārraidi, iesakām
izvēlēties virtuālā futbola režīmu.
•• Ja, izvēloties OFF NARRATION, saturā
dzirdat nedabiskas skaņas, ieteicams
izmantot ON NARRATION.
•• Šī iezīme neatbalsta monofonisko skaņu.
44LV
1 Nospiediet OPTIONS.
2 Vairākkārt nospiediet
3
/ , lai
izvēlētos CUSTOM EQ; pēc tam
nospiediet .
Atkārtoti nospiediet / , lai
noregulētu ekvalaizera līmeni
vai ieskaujošās skaņas
iestatījumu, pēc tam nospiediet
.
4 Atkārtojiet 3. darbību, lai regulētu
citu frekvenču joslu un
ieskaujošās skaņas efekta līmeni.
Lai aizvērtu opciju izvēlni,
nospiediet OPTIONS.
Lai izvēlētos pielāgoto
ekvalaizera iestatījumu
Lai atceltu, vairākas reizes
nospiediet SOUND FIELD+/– (vai
pieskarieties pie SOUND FIELD uz
iekārtas), lai izvēlētos “CUSTOM EQ”.
Ballītes gaisotnes
radīšana (DJ Effect)
Šīs darbības veikšanai izmantojiet
iekārtas pogas.
1 Lai izvēlētos efekta veidu,
nospiediet tālāk norādīto pogu.
•• FLANGER: veido mainīgas skaņas
efektu, kas līdzinās reaktīvās
lidmašīnas rēcienam.
•• ISOLATOR: izolē noteiktu
frekvenču joslu, regulējot pārējās
frekvenču joslas. Piemēram, ja
vēlaties fokusēties uz vokālu.
•• SAMPLER: nodrošina speciālu
skaņas efektu sēriju.
2 Mainiet skaņas efektu.
lai regulētu efekta līmeni, pagrieziet
pogu VOLUME/DJ CONTROL.
SAMPLER:
vairākas reizes nospiediet funkcijai
SAMPLER, lai izvēlētos vēlamo
SAMPLER režīmu; pēc tam
nospiediet S1, S2, S3 vai S4, lai
atskaņotu SAMPLER skaņas efektu.
Lai nepārtraukti atskaņotu citu
SAMPLER skaņas efektu, pagrieziet
pogu VOLUME/DJ CONTROL.
tālvadības pults pogu / , lai
noregulētu eksemplāra skaņas
līmeni, pēc tam nospiediet .
Lai aizvērtu opciju izvēlni, nospiediet
OPTIONS.
Lai izslēgtu efektu
•• Nospiediet DJ OFF.
•• Vēlreiz nospiediet izvēlētā efekta
pogai (tikai funkcijai FLANGER un
ISOLATOR).
Piezīme
•• Efekts DJ Effect tiek automātiski izslēgts, ja:
—— izslēdzat sistēmu;
—— maināt funkciju;
—— maināt skaņas efektu.
—— izmantojat vokāla klusināšanu;
—— izmantojat balss pārveidošanu;
—— maināt toņkārtu (toņkārtas vadība);
—— nospiežat iekārtas pogu DJ OFF.
•• Ja pārsūtīšanas laikā aktivizējat efektu
DJ Effect, skaņas efekts uz USB ierīci
netiks pārsūtīts.
•• Iekārtas pogu VOLUME/DJ CONTROL
nevar izmantot, lai regulētu skaļumu,
kad ir atlasīts DJ Effect.
Tālvadības pultī nospiediet  +/–, lai
regulētu skaļumu.
Skaņas regulēšana
FLANGER un ISOLATOR:
3 Vairākas reizes nospiediet
Lai noregulētu semplera skaņas
līmeni
1 Tālvadības pultī nospiediet pogu
OPTIONS.
2 Vairākas reizes nospiediet
tālvadības pults pogu / , lai
izvēlētos “SAMPLER”, pēc tam
nospiediet .
45LV
Citas darbības
Funkcijas Control for
HDMI izmantošana
Ja pievienojat TV iekārtu, kas
saderīga ar funkciju Control for
HDMI*, izmantojot HDMI kabeli
(ātrdarbīgu HDMI kabeli ar
Ethernet savienojumu; neietilpst
komplektācijā), varat viegli vadīt
ierīci ar TV tālvadības pulti.
Kopā ar funkciju Control for HDMI var
izmantot tālāk nosauktās funkcijas.
•• Sistēmas automātiskās
izslēgšanās funkcija
•• Sistēmas audio vadības funkcija
•• Audio Return Channel
•• Viena pieskāriena atskaņošanas
funkcija
•• vienkāršā tālvadība
•• Language Follow
* Control for HDMI ir standarts, ko
izmanto CEC HDMI (Consumer
Electronics Control — patērētāju
elektroniskas vadība), lai nodrošinātu
HDMI interfeisam (High-Definition
Multimedia Interface — augstas
izšķirtspējas multivides interfeiss) ierīču
savstarpējo vadību.
Piezīme
Šīs funkcijas var darboties ar ierīcēm, kuru
ražotājs nav Sony, taču darbība netiek
garantēta.
Sagatavošanās funkcijas
Control for HDMI izmantošanai
Turiet nospiestu SHIFT un
nospiediet SETUP, pēc tam
iestatiet [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] vērtību
[ON] (32. lpp.). Noklusējuma
iestatījums ir [ON].
46LV
Iespējojiet funkcijas Control for
HDMI iestatījumus televizoram, kas
ir savienots ar sistēmu.
Padoms
Ja iespējojat funkciju Control for HDMI
(BRAVIA sync), kad izmantojat Sony
ražotu TV, automātiski tiek iespējota arī
sistēmas funkcija Control for HDMI. Kad
iestatīšana ir pabeigta, displejā redzams
ziņojums “COMPLETE”.
Sistēmas automātiskās
izslēgšanās funkcija
Ja izslēgsit TV, automātiski tiks
izslēgta arī sistēma.
Turiet nospiestu SHIFT un
nospiediet SETUP, pēc tam
iestatiet [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] vērtību
[ON] vai AUTO (32. lpp.).
Noklusējuma iestatījums ir [AUTO].
Piezīme
Atkarībā no pievienotās ierīces statusa
pastāv iespēja, ka ierīce netiks izslēgta.
Sistēmas audio vadības funkcija
Ja ieslēgsit sistēmu laikā, kad skatāties
televizoru, TV skaņa tiks izvadīta no
sistēmai pievienotajiem skaļruņiem.
Sistēmas skaļumu var regulēt,
izmantojot TV tālvadības pulti.
Ja TV skaņa tika izvadīta no
sistēmai pievienotajiem skaļruņiem
pēdējoreiz, kad skatījāties TV,
sistēma tiks automātiski ieslēgta līdz
ar TV ieslēgšanu.
Darbības var veikt, izmantojot arī TV
izvēlni. Detalizētu informāciju skatiet
TV lietošanas instrukcijās.
Piezīme
•• Atkarībā no TV ir iespējams, ka TV
ekrānā tiks rādīts sistēmas skaļuma
līmenis. Tas var atšķirties no skaļuma
līmeņa displejā.
•• Atkarībā no TV iestatījumiem audio
vadības funkcija var nebūt pieejama.
Detalizētu informāciju skatiet TV
lietošanas instrukcijās.
Audio Return Channel
Ja sistēma ir savienota ar TV ligzdu
HDMI IN, kas saderīga ar Audio
Return Channel, varat klausīties
TV skaņu no sistēmas skaļruņiem,
nepievienojot audio kabeli
(neietilpst komplektācijā).
Turiet nospiestu SHIFT un
nospiediet SETUP, pēc tam
iestatiet [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] vērtību
[ON] (32. lpp.). Noklusējuma
iestatījums ir [ON].
Piezīme
Ja TV nav saderīgs ar funkciju Audio
Return Channel, ir jāpievieno audio
kabelis (neietilpst komplektācijā)
(19. lpp.).
DVD/CD vai USB funkcijā nospiežot
, televizors tiek ieslēgts
automātiski. TV ieeja tiek pārslēgta
uz HDMI ieeju, kurai ir pievienota
sistēma.
Piezīme
Atkarībā no TV atskaņojamā satura
sākumdaļa var netikt atskaņota pareizi.
Vienkāršā tālvadība
Varat izvēlēties sistēmu ar TV
tālvadības pults pogu SYNC MENU
un vadīt sistēmu.
Šo funkciju var izmantot, ja TV
atbalsta saites izvēlni. Detalizētu
informāciju skatiet TV lietošanas
instrukcijās.
atpazīst kā Player.
•• Dažas darbības ar noteiktiem
televizoriem var nebūt pieejamas.
Language Follow
Ja maināt TV ekrāna rādījumu
valodu, tiek mainīta arī sistēmas
ekrāna rādījumu valoda.
Mūzikas bezvadu
atskaņošana,
izmantojot vairākas
sistēmas (bezvadu
funkcija Party Chain)
Vairākas audiosistēmas var savienot
ķēdē, izmantojot BLUETOOTH
savienojumu, ja visām sistēmām
ir bezvadu funkcija Party Chain.
Izmantojot šo funkciju, var radīt
interesantāku ballītes gaisotni,
nodrošinot skaļāku skaņu bez vadu
savienojuma.
Ņemiet vērā, ka varat atskaņot audio
avotu tikai no BLUETOOTH ierīces.
Pirmā aktivizētā sistēma ķēdē
darbojas kā Party Host ierīce,
lai koplietotu mūziku. Pārējām
sistēmām būs statuss Party Guest,
un tās atskaņos to pašu mūziku, ko
atskaņo Party Host ierīce.
Citas darbības
Viena pieskāriena atskaņošanas
funkcija
Piezīme
•• TV saites izvēlnē televizors sistēmu
Bezvadu funkcijas Party Chain
iestatīšana un izmantošana
Piemērs: MHC-M20D iestatīšana par
pirmo sistēmu (Party Host)
1 Ieslēdziet visas sistēmas.
47LV
2 Iestatiet pirmo sistēmu kā Party
Host.
 Atkārtoti nospiediet FUNCTION,
lai izvēlētos BLUETOOTH
funkciju.
 Savienojiet BLUETOOTH ierīci ar
sistēmu, izmantojot BLUETOOTH
savienojumu.
 Nospiediet W.PARTY CHAIN uz
iekārtas.
Displejā mirgo uzraksts
CHAINING. Sistēmā tiek
aktivizēts Wireless Party Chain
iestatīšanas režīms.
Kad sistēma ir aktivizējusi
Wireless Party Chain
iestatīšanas režīmu,
savienojums ar BLUETOOTH
ierīci tiek automātiski
pārtraukts.
3 Iestatiet otro sistēmu kā Party
Guest.
 Atkārtoti nospiediet FUNCTION,
lai izvēlētos BLUETOOTH
funkciju.
 Nospiediet W.PARTY CHAIN uz
iekārtas.
Otrā sistēma kļūst par Party
Guest.
Displejā iedegas “P.CHAIN”.
Piezīme
Bezvadu funkcija Party Chain tiek
atcelta šādos gadījumos.
—— Netiek veikta nekāda aktivitāte
1 minūti pēc Party Host
iestatīšanas 2. darbībā.
—— Vēlreiz nospiediet WIRELESS
PARTY CHAIN uz Party Host
sistēmas, pirms pabeigt
3. darbību.
4Iestatiet trešo vai vairākas
sistēmas kā Party Guest ierīces.
Atkārtojiet 3. darbību.
48LV
Piezīme
Pievienojiet 3. un pārējās sistēmas
30 sekunžu laikā pēc iepriekšējās
sistēmas pievienošanas. Party Host
sistēmas displejā 30 sekunžu laikā
mirgo “P. CHAIN”. Pēc 30 sekundēm
sistēmu nevar pievienot.
5 Uzgaidiet 30 sekundes pēc
pēdējās Party Guest ierīces
pievienošanas.
Party Host sistēmas displejā beidz
mirgot “P.CHAIN”, un BLUETOOTH
ierīce atkal izveidos savienojumu ar
Party Host sistēmu.
6Sāciet atskaņošanu pievienotajā
BLUETOOTH ierīcē.
7 Regulē skaļumu.
Kad skaļums Party Host sistēmā ir
noregulēts, tiek noregulēts skaļums
arī Party Guest ierīcēs. Ja vēlaties
noregulēt skaļumu konkrētā Party
Guest ierīcē, noregulējiet skaļumu
tikai šajā ierīcē.
Piezīme
•• Jūs nevarat izvēlēties citu sistēmu kā
jauno Party Host, kamēr ir aktivizēta
bezvadu funkcija Party Chain.
•• Ja kopā ar Party Host ierīci izmantojat
mikrofonu, šo skaņu Party Guest ierīces
neizvada.
•• Taimera un automātiskās gaidstāves
funkcijas nav pieejamas Party Guest
ierīcēs.
•• Detalizētu informāciju par pārējo
sistēmu darbināšanu skatiet šo sistēmu
lietošanas instrukcijās.
Padoms
Lai pievienotu jaunas Party Guest ierīces
pēc bezvadu funkcijas Party Chain
iestatīšanas, uz Party Host ierīces turiet
nospiestu pogu W.PARTY CHAIN un
atkārtojiet procedūru no 3. darbības.
Bezvadu funkcijas Party Chain ar
izslēgšana
Nospiediet W.PARTY CHAIN uz Party
Host.
Piezīme
Kad maināt Party Host ierīces funkciju vai
to izslēdzat, bezvadu funkcija Party Chain
tiks deaktivizēta.
Lai atvienotu Party Guest no
bezvadu funkcijas Party Chain
Nospiediet W.PARTY CHAIN uz Party
Guest ierīces, kuru vēlaties atvienot.
Šādā gadījumā pārējās bezvadu
funkcijas Party Chain ierīces paliks
aktīvas.
Piezīme
Kad maināt funkciju vai izslēdzat konkrētu
Party Guest ierīci, šī Party Guest ierīce
tiks atvienots no bezvadu funkcijas Party
Chain savienojuma.
Kad iestatīta bezvadu funkcija Party
Chain, ir spēkā šie nosacījumi:
••Mega Bass iestatījumi Party Guest
ierīcēs tiek sinhronizēti ar Party
Host sistēmu. Ja šie iestatījumi
tiek mainīti Party Host ierīcē, tiek
mainīti arī iestatījumi Party Guest
ierīcēs.
••DJ Effect un Karaoke iestatījumi,
piemēram, Vocal Fader un Key
Control, tiek izslēgti gan Party Host
sistēmā, gan Party Guest ierīcēs.
••Skaņas lauka iestatījumi tiek
atiestatīti uz noklusējumu gan
Party Host sistēmā, gan Party
Guest ierīcēs.
••Kad Party Host sistēma tiek
izslēgta, tiek izslēgtas arī Party
Guest ierīces.
Sagatavošanās karaoke
izmantošanai
1 Vairākas reizes nospiediet MIC
LEVEL –, lai samazinātu
mikrofona skaļuma līmeni.
2 Pievienojiet papildu mikrofonu
ar 6,3 mm spraudni iekārtas MIC
ligzdā.
3 Sāciet mūzikas atskaņošanu un
regulējiet mikrofona skaļumu.
Vairākas reizes nospiediet
MIC ECHO, lai regulētu atbalss
efektu.
4Sāciet dziedāt līdzi mūzikai.
Piezīme
•• Pievienojot mikrofonu ligzdai MIC,
neiesakām izmantot mikrofona
adapteri.
•• Ja dzirdama svilpoņa:
—— pārvietojiet mikrofonu tālāk no
skaļruņiem;
—— mainiet mikrofona virzienu;
—— vairākas reizes nospiediet MIC LEVEL–;
—— vairākas reizes nospiediet MIC ECHO,
lai regulētu atbalss līmeni.
•• USB pārsūtīšanas laikā mikrofona skaņa
netiks pārsūtīta uz USB ierīci.
•• Izmantojot bezvadu Party Chain, skaņa
no mikrofona tiek izvadīta tikai tādā
sistēmā, kurai pievienots mikrofons.
•• Mikrofona skaļuma līmeni nevar
regulēt, izmantojot iekārtas VOLUME/
DJ CONTROL pogu vai tālvadības pults
pogu  +/–. Vairākas reizes nospiediet
MIC LEVEL+/–, lai noregulētu mikrofona
skaļuma līmeni.
Citas darbības
Iestatījumu sinhronizācija
bezvadu funkcijas Party Chain
darbības laikā
Dziedāšana līdzi:
karaoke
49LV
•• Ja skaņa no mikrofona ir pārāk skaļa,
tā var būt izkropļota. Vairākas reizes
nospiediet MIC LEVEL–, lai samazinātu
mikrofona skaļumu.
Vokāla skaņas samazināšana
(Vocal Fader)
Varat samazināt stereo avota vokāla
skaņas skaļumu.
Vairākkārt nospiediet VOCAL
FADER, lai izvēlētos ON V FADER.
Ja vēlaties atcelt vokāla klusināšanas
efektu, vairākkārt nospiediet VOCAL
FADER, lai izvēlētos OFF.
Toņkārtas mainīšana
(Key Control)
Nospiediet KEY CONTROL / , lai
pielāgotos balss diapazonam.
Karaoke punktu režīms
(Score Mode)
Punktu skaitīšanas funkciju var lietot
tikai tad, ja pievienots mikrofons.
Rezultāts tiek aprēķināts atbilstoši
skalai 0–99, salīdzinot jūsu balsi ar
mūzikas avotu.
1 Sāciet mūzikas atskaņošanu.
2 Pirms sākt dziedāt, nospiediet
SCORE.
3 Nodziedot ilgāk par minūti,
vēlreiz nospiediet SCORE, lai
skatītu rezultātu.
50LV
Balss pārveidošana (Voice
Changer)
Varat pārveidot savu balsi, kad
runājat vai dziedat mikrofonā.
Vairākas reizes nospiediet VOICE
CHANGER, lai mainītu balss efektu.
Lai izslēgtu Voice Changer
Vairākas reizes nospiediet VOICE
CHANGER, lai izvēlētos “OFF”.
Balss norāžu
izmantošana
Varat dzirdēt balss norādes, kad
sistēma aktivizē BLUETOOTH
pārī savienošanas režīmu vai
BLUETOOTH ierīce tiek savienota vai
atvienota no sistēmas.
1 Nospiediet OPTIONS.
2 Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos VOICE GUIDANCE, pēc
tam nospiediet .
3 Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos ON; pēc tam
nospiediet .
Balss norādes ir aktivizētas.
Lai aizvērtu opciju izvēlni,
nospiediet OPTIONS.
Lai deaktivizētu balss norādes
3. darbībā atlasiet OFF.
Lai noregulētu balss norāžu līmeni
(16. lpp.).
1 Nospiediet OPTIONS.
2 Vairākas reizes nospiediet
/ ,
lai izvēlētos SAMPLER, pēc tam
nospiediet .
3 Vairākas reizes nospiediet
/ ,
lai noregulētu balss norāžu
līmeni, pēc tam nospiediet
.
Lai aizvērtu opciju izvēlni, nospiediet
OPTIONS.
Piezīme
•• Balss norāžu skaļuma līmenis mainās
atbilstoši sistēmas skaļuma līmenim.
Taču dažkārt balss norāžu skaļuma
līmenis var nemainīties.
•• Dažos gadījumos balss norādes var
atskaņot ar aizkavi vai arī tās var
nedarboties.
Sistēma automātiski izslēdzas pēc
iepriekš iestatītā laika.
Vairākkārt nospiediet SLEEP, lai
izvēlētos nepieciešamo laiku.
Lai atceltu miega taimeri, vairākkārt
nospiediet SLEEP, lai izvēlētos OFF.
Padoms
Lai pārbaudītu, cik laika atlicis, pirms
sistēma izslēgsies, nospiediet SLEEP.
Papildu aprīkojuma
izmantošana
1 Vairākkārt nospiediet  –, līdz
3 Atkārtoti nospiediet FUNCTION,
lai izvēlētos “AUDIO IN”.
4Sāciet atskaņošanu pievienotajā
iekārtā.
5 Vairākkārt nospiediet  +,
lai regulētu skaļumu.
Piezīme
Ja pievienotās ierīces skaļums ir pārāk
mazs, sistēma var automātiski pāriet
gaidstāves režīmā. Regulējiet iekārtas
skaļuma līmeni.
Lai izslēgtu automātiskās gaidstāves
funkciju, skatiet sadaļu “Mūzikas bezvadu
atskaņošana, izmantojot vairākas sistēmas
(bezvadu funkcija Party Chain)” (52. lpp.).
Iekārtas pogu
deaktivizēšana (bērnu
bloķēšana)
Iekārtas pogas var deaktivizēt
(izņemot ), lai novērstu liekas
darbības, piemēram, bērnu
spēlēšanos ar iekārtas funkcijām.
Citas darbības
Miega taimera
izmantošana
displejā redzams VOL MIN.
2 Pievienojiet papildu aprīkojumu
Ilgāk nekā 5 sekundes turiet
nospiestu iekārtas pogu .
Displejā tiek parādīts uzraksts
CHILD LOCK ON.
Sistēmu varat darbināt tikai ar
tālvadības pults pogām.
Lai izslēgtu bērnu drošībslēga funkciju,
nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes
turiet iekārtas pogu , kamēr displejā
tiek parādīts CHILD LOCK OFF.
Piezīme
•• Bērnu drošības funkcija tiks automātiski
izslēgta, atvienojot AC barošanas vadu
(strāvas vadu).
•• Atverot disku paliktni, bērnu bloķēšanas
funkciju nevar aktivizēt.
51LV
Automātiskās
gaidstāves funkcijas
iestatīšana
Sistēma automātiski pāriet
gaidstāves režīmā, ja tā aptuveni
15 minūtes netiek darbināta vai nav
audio signāla izvades.
Pēc noklusējuma automātiskās
gaidstāves funkcija ir ieslēgta.
Iespējams, ka nākotnē šīs sistēmas
programmatūra tiks atjaunināta.
Sistēmā iepriekš instalēto
programmatūru var atjaunināt tālāk
norādītajā vietnē.
Lai atjauninātu programmatūru,
izpildiet tiešsaistē redzamos
norādījumus.
1 Nospiediet OPTIONS.
2 Vairākas reizes nospiediet
Latīņamerikas klientiem:
<http://esupport.sony.com/LA>
3 Vairākkārt nospiediet
Klientiem citās valstīs/reģionos:
<http://www.sony-asia.com/
support>
/ ,
lai izvēlētos AutoSTBY, pēc tam
nospiediet .
/ , lai
izvēlētos ON vai OFF, pēc tam
nospiediet .
Lai aizvērtu opciju izvēlni,
nospiediet OPTIONS.
Piezīme
•• 2 minūtes pirms gaidstāves režīma
aktivizēšanas displejā mirgo AutoSTBY.
•• Automātiskās gaidstāves funkcija
nedarbojas šādos gadījumos:
—— uztvērēja funkcijas darbības laikā;
—— ja ir aktivizēts miega taimeris;
—— ja ir pievienots mikrofons;
—— ja sistēmai ir Party Guest statuss,
izmantojot funkciju Wireless Party
Chain.
52LV
Programmatūras
atjaunināšana
Klientiem Eiropā un Krievijā:
<http://www.sony.eu/support>
Papildinformācija
Problēmu novēršana
Ja rodas kāda problēma ar sistēmu,
tālāk redzamajā problēmu
novēršanas kontrolsarakstā atrodiet
savu problēmu un veiciet labošanas
darbību.
Ja problēma netiek novērsta,
sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
Ievērojiet, ka gadījumā, ja servisa
darbinieki labojot mainīs kādas
daļas, iespējams, nomainītās daļas
tiks paturētas.
Ja displejā mirgo “PROTECTX”
(X ir skaitlis) un “CHECK
MANUAL”
Pēc pārbaudes un iespējamo
problēmu novēršanas atkal
iespraudiet AC barošanas vadu
(strāvas vadu) un ieslēdziet
sistēmu. Ja problēma netiek
novērsta, sazinieties ar tuvāko
Sony izplatītāju.
Vispārīgi
Izstrādājumu nevar ieslēgt.
•• Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienots
maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads).
Nav skaņas.
•• Regulē skaļumu.
•• Pārbaudiet skaļruņa savienojumus
(16. lpp.).
•• Ja ir papildu iekārta, pārbaudiet
tās savienojumu (16. lpp.).
•• Ieslēdziet pievienoto ierīci.
•• Atvienojiet maiņstrāvas barošanas
vadu (elektroenerģijas tīkla
pievadu), pēc tam no jauna
pievienojiet maiņstrāvas
barošanas vadu (elektroenerģijas
tīkla pievadu) un ieslēdziet
sistēmu.
Kad iekārta pievienota HDMI OUT
(TV) ARC ligzdai, nav attēla/skaņas.
•• Mainiet iestatījumu sadaļā [HDMI
SETUP] – [HDMI RESOLUTION].
Iespējams, tas ļaus novērst
problēmu.
•• HDMI OUT (TV) ARC ligzdai
pievienotais aprīkojums neatbilst
audio signāla formātam. Šādā
gadījumā iestatiet [HDMI SETUP]
– [AUDIO(HDMI)] kā [PCM]
(32. lpp.).
•• Mēģiniet veikt tālāk norādītās
darbības.
—Izslēdziet
—
un atkal ieslēdziet
sistēmu.
—Izslēdziet
—
un atkal ieslēdziet
pievienoto iekārtu.
—Atvienojiet
—
un atkal pievienojiet
HDMI kabeli.
Papildinformācija
Nekavējoties atvienojiet
maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu)
un pārbaudiet tālāk norādīto.
•• Vai izmantojat tikai
komplektācijā iekļautos
skaļruņus?
•• Vai nekas neaizsprosto ierīces
ventilācijas atveres?
Sistēma ir pārslēgusies gaidstāves
režīmā.
•• Tas nav defekts. Sistēma
automātiski pāriet gaidstāves
režīmā, ja aptuveni 15 minūtes
netiek darbināta vai nav audio
signāla izvades (52. lpp.).
Nav mikrofona skaņas.
•• Regulējiet mikrofona skaļuma
līmeni.
53LV
•• Pārliecinieties, vai mikrofons ir
pareizi pievienots iekārtas MIC
ligzdai.
•• Pārliecinieties, vai mikrofons ir
ieslēgts.
Mikrofona adapteri (nav
komplektācijā) nevar noņemt.
•• Lai no iekārtas MIC ligzdas
atvienotu mikrofona adapteri,
izmantojiet plakanknaibles.
Sistēma neizvada TV skaņu.
Displejā tiek parādīts CODE 01 un
SGNL ERR
•• Šī sistēma atbalsta tikai divkanālu
lineārās PCM formātus. Pārbaudiet
audio izvades iestatījumu
TV iekārtā un, ja ir izvēlēts
automātiskais režīms, mainiet to
uz PCM izvades režīmu.
•• Pārbaudiet, vai skaļruņu izvades
iestatījumam TV iekārtā ir norādīts
izmantot ārējos skaļruņus.
Dzirdama spēcīga dūkšana vai
troksnis.
•• Pārvietojiet sistēmu tālāk prom no
trokšņa avota.
•• Pievienojiet sistēmu citai sienas
rozetei.
•• Uzstādiet trokšņu filtru (nav
iekļauts komplektācijā) AC baroša
nas vadam (strāvas vadam).
•• Izslēdziet tuvumā esošās
elektriskās ierīces.
•• Ieslēdzot sistēmu, var būt
dzirdams sistēmas dzesēšanas
ventilatoru radītais troksnis. Tas
nav defekts.
•• Pārvietojiet ierīci tālāk no neona
zīmēm vai dienasgaismas
spuldzēm.
Nedarbojas tālvadība.
•• Noņemiet šķēršļus starp
tālvadības pulti un ierīci.
54LV
•• Pārvietojiet tālvadības pulti
tuvāk ierīcei.
•• Pavērsiet tālvadības pulti pret
ierīces sensoru.
•• Nomainiet baterijas
(R03/AAA lielums).
•• Pārvietojiet ierīci tālāk no
dienasgaismas spuldzēm.
Pastāv akustiskā atgriezeniskā
saite.
•• Samaziniet skaļumu.
•• Pārvietojiet mikrofonu tālāk no
sistēmas vai mainiet mikrofona
virzienu.
TV ekrānā pastāv krāsu
nevienmērīgums.
•• Nekavējoties izslēdziet
televizoru un ieslēdziet to
atkal pēc 15–30 minūtēm. Ja
krāsu neregularitāte joprojām
saglabājas, pārvietojiet sistēmu
tālāk no televizora.
Nospiežot jebkuru iekārtas pogu,
tiek parādīts uzraksts CHILD LOCK.
•• Izslēdziet bērnu bloķēšanas
funkciju (51. lpp.).
Sistēmas ieslēgšanas brīdī atskan
klikšķoša skaņa.
•• Šī ir darbības skaņa, un tā ir
dzirdama, kad, piemēram, tiek
ieslēgta vai izslēgta sistēma. Tas
nav defekts.
Atskaņošanas laikā pazūd stereo
efekts.
•• Izslēdziet vokāla klusināšanas
efektu (Vocal Fader) (50. lpp.).
•• Pārliecinieties, vai sistēma ir
pareizi pievienota.
•• Pārbaudiet skaļruņa savienojumus
(16. lpp.).
Skaļruņi
Skaņa nāk tikai no viena kanāla vai
kreisās un labās puses skaļums
nav līdzsvarots.
•• Novietojiet skaļruņus pēc iespējas
simetriski.
•• Pārbaudiet, vai skaļruņi ir
pievienoti kārtīgi un pareizi.
•• Avots tiek atskaņots monofoniski.
Neskan noteikts skaļrunis.
•• Pārbaudiet, vai skaļrunis ir
pievienots kārtīgi un pareizi.
Disku atskaņotājs
Disku paliktnis neatveras un
displejā tiek parādīts LOCKED.
•• Sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju vai vietējo pilnvaroto
Sony servisa darbnīcu.
Disku paliktnis netiek aizvērts.
•• Ievietojiet disku pareizi.
Netiek sākta atskaņošana.
•• Notīriet disku (63. lpp.).
•• Atkārtoti ievietojiet disku.
•• Ievietojiet disku, kuru šī sistēma
var atskaņot (8. lpp.).
•• Izņemiet disku un noslaukiet no tā
mitrumu, pēc tam atstājiet sistēmu
ieslēgtu uz dažām stundām, līdz
iztvaiko mitrums.
•• DVD VIDEO diska reģiona kods
neatbilst sistēmai.
Atskaņošana netiek sākta ar pirmo
ierakstu.
•• Iestatiet parasto atskaņošanas
režīmu (25. lpp.).
•• Tika izvēlēta atskaņošanas
atsākšana. Divreiz nospiediet .
Pēc tam nospiediet , lai sāktu
atskaņošanu.
Nevar veikt dažas funkcijas,
piemēram, pārtraukšanu, fiksēto
meklēšanu, palēninātas kustības
atskaņošanu, atkārtotu
atskaņošanu vai atskaņošanu
jauktā secībā.
•• Atkarībā no diska, iespējams,
nevarēsit veikt dažas no iepriekš
norādītajām darbībām. Sk. diska
komplektācijā iekļautās lietošanas
instrukcijas.
Nevar atskaņot DATA CD/DATA
DVD (MP3, MPEG4 vai Xvid).
•• Dati nav saglabāti atbalstītā
formātā.
•• Pārliecinieties, vai pirms
atskaņošanas izvēlējāties pareizo
datu nesēja režīmu.
Papildinformācija
Disks netiek izstumts.
•• Disku nevar izstumt, ja notiek
sinhronizēta pārsūtīšana vai
REC1 pārsūtīšana. Nospiediet ,
lai atceltu pārsūtīšanu, pēc tam
nospiediet iekārtas pogu , lai
izstumtu disku.
•• Sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.
Notiek skaņas izlaišana.
•• Notīriet disku (63. lpp.).
•• Atkārtoti ievietojiet disku.
•• Pārvietojiet ierīci uz vietu, kur nav
vibrāciju.
•• Pārvietojiet skaļruņus tālāk no
šīs ierīces. Ja klausāties ierakstu
ar ļoti skaļu basu skaņu, skaļruņa
vibrācija var izraisīt skaņas
izlaišanu.
Netiek pareizi rādītas mapes,
ieraksta, faila nosaukuma un ID3
taga atzīmes.
•• ID3 tags neatbilst versijai 1 (1.0/1.1)
vai versijai 2 (2.2/2.3).
•• Sistēma var parādīt šādas
rakstzīmes:
—lielie
—
burti (A–Z);
55LV
—Cipari
—
(0–9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Citas rakstzīmes tiek rādītas kā “_”.
USB device
Pārsūtīšana beidzas ar kļūdu.
•• Jūs izmantojat neatbalstītu USB
ierīci. Skatiet informāciju tīmekļa
vietnē par saderīgajām USB
ierīcēm (11. lpp.).
•• USB ierīce nav formatēta pareizi.
Lai uzzinātu, kā formatēt, izlasiet
USB ierīces lietošanas instrukcijās.
•• Izslēdziet sistēmu un atvienojiet
USB ierīci. Ja USB ierīcei ir
ieslēgšanas slēdzis, pēc
atvienošanas no sistēmas
izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet
USB ierīci. Pēc tam vēlreiz veiciet
pārsūtīšanu.
•• Ja pārsūtīšanas un dzēšanas
darbības vairākkārt tiek atkārtotas,
USB ierīcē esošo failu struktūra
kļūst sadrumstalota. Kā rīkoties
šādas problēmas gadījumā, sk.
USB ierīces lietošanas instrukcijās.
•• Pārsūtīšanas laikā USB ierīce
tika atvienota vai tika izslēgta
barošana. Izdzēsiet daļēji pārsūtīto
failu un vēlreiz veiciet pārsūtīšanu.
Ja šādā veidā problēma netiek
novērsta, iespējams, ka USB
ierīce ir bojāta. Kā rīkoties šādas
problēmas gadījumā, sk. USB
ierīces lietošanas instrukcijās.
Nevar izdzēst USB ierīcē esošos
audio failus vai mapes.
•• Pārbaudiet, vai USB ierīce nav
aizsargāta pret rakstīšanu.
56LV
•• Dzēšanas laikā USB ierīce tika
atvienota vai tika izslēgta
barošana. Izdzēsiet daļēji izdzēsto
failu. Ja šādā veidā problēma
netiek novērsta, iespējams, ka USB
ierīce ir bojāta. Kā rīkoties šādas
problēmas gadījumā, sk. USB
ierīces lietošanas instrukcijās.
Nav skaņas.
•• USB ierīce nav pievienota pareizi.
Izslēdziet sistēmu un atkārtoti
pievienojiet USB ierīci, pēc tam
ieslēdziet sistēmu un pārbaudiet,
vai displejā tiek rādīts uzraksts USB.
Rodas troksnis, skaņas izlaišana
vai kropļojumi.
•• Jūs izmantojat neatbalstītu USB
ierīci. Skatiet informāciju tīmekļa
vietnē par saderīgajām USB
ierīcēm (11. lpp.).
•• Izslēdziet sistēmu un atkārtoti
pievienojiet USB ierīci, pēc tam
ieslēdziet sistēmu.
•• Pašos mūzikas datos ir troksnis vai ir
kropļota skaņa. Troksnis var rasties
pārsūtīšanas procesā. Izdzēsiet failu
un vēlreiz mēģiniet pārsūtīt.
•• Audio faila kodēšanai izmantots
mazs bitu ātrums. Nosūtiet uz
USB ierīci audio failu ar lielāku bitu
ātrumu.
Ilgu laiku tiek rādīts READING, vai
atskaņošanas sākšanai
nepieciešams ilgs laiks.
•• Šādos gadījumos lasīšanas
process var aizņemt ilgu laiku:
—USB
—
ierīcē ir daudz mapju vai
failu (10. lpp.);
—failu
—
struktūra ir ļoti sarežģīta;
—ir
— pārāk liels atmiņas apjoms;
—iekšējā
—
atmiņa ir sadrumstalota.
Displejā tiek parādīts uzraksts
NO FILE.
•• Sistēmā aktivizēts
programmatūras atjaunināšanas
režīms, un visas pogas (izņemot
) ir deaktivizētas. Lai atceltu
programmatūras atjaunināšanu,
nospiediet ierīces pogu .
Displejā tiek parādīts uzraksts
OVER CURRENT.
•• Atrasta problēma, kas saistīta ar
(USB) portā esošo elektriskās
strāvas līmeni. Izslēdziet sistēmu
un atvienojiet USB ierīci no porta.
Pārliecinieties, vai nav kādas
problēmas ar USB ierīci. Ja displejā
joprojām ir šie rādījumi, sazinieties
ar tuvāko Sony izplatītāju.
USB ierīce netiek atpazīta.
•• Izslēdziet sistēmu un atkārtoti
pievienojiet USB ierīci, pēc tam
ieslēdziet sistēmu.
•• Skatiet informāciju tīmekļa vietnē
par saderīgajām USB ierīcēm
(11. lpp.).
•• USB ierīce nefunkcionē pareizi.
Kā rīkoties šādas problēmas
gadījumā, sk. USB ierīces
lietošanas instrukcijās.
Netiek sākta atskaņošana.
•• Izslēdziet sistēmu un atkārtoti
pievienojiet USB ierīci, pēc tam
ieslēdziet sistēmu.
par saderīgajām USB ierīcēm
(11. lpp.).
Atskaņošana netiek sākta ar pirmo
failu.
•• Iestatiet parasto atskaņošanas
režīmu (25. lpp.).
Failus nevar atskaņot.
•• Pārliecinieties, vai pirms
atskaņošanas izvēlējāties pareizo
datu nesēja režīmu.
•• Netiek atbalstītas USB ierīces,
kuras formatētas, izmantojot failu
sistēmu, kas nav FAT16 vai FAT32*.
•• Ja izmantojat USB ierīci ar
izveidotiem nodalījumiem, var
atskaņot tikai pirmajā nodalījumā
esošos failus.
* Šī sistēma atbalsta FAT16 un FAT32, bet
dažas USB ierīces var neatbalstīt visus
šos FAT formātus. Lai iegūtu detalizētu
informāciju, sk. katras USB ierīces
lietošanas instrukcijas vai sazinieties ar
ražotāju.
Attēls
Nav attēla.
•• Pārbaudiet, vai sistēma ir kārtīgi
pievienota.
•• Ja HDMI kabelis ir bojāts,
nomainiet to.
•• Pārliecinieties, ka pievienojat
iekārtu pie televizora HDMI ieejas
ligzdas (18. lpp.).
•• Pārliecinieties, vai TV ir ieslēgts un
tiek pareizi darbināts.
•• Lai varētu skatīt attēlus no
sistēmas, pārliecinieties,
vai televizorā izvēlējāties
savienojumam atbilstošu video
ieeju.
Papildinformācija
Kļūdains rādījums.
•• USB ierīcē saglabātie dati var būt
bojāti; vēlreiz veiciet pārsūtīšanu.
•• Sistēma var parādīt šādas
rakstzīmes:
—lielie
—
burti (A–Z);
—Cipari
—
(0–9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Citas rakstzīmes tiek rādītas kā “_”.
•• Skatiet informāciju tīmekļa vietnē
57LV
•• (Izņemot Latīņamerikas,
Eiropas un Krievijas modeļus)
pārliecinieties, vai iestatījāt
pareizu krāsu sistēmu, kas atbilst
televizora krāsu sistēmai.
Redzams attēla troksnis.
•• Notīriet disku (63. lpp.).
•• (Izņemot Latīņamerikas, Eiropas
un Krievijas modeļus) Ja atskaņojat
VIDEO CD, kas ierakstīts krāsu
sistēmā, kura atšķiras no sistēmai
iestatītās krāsu sistēmas, attēls var
būt kropļots (20., 30. lpp.).
•• (Izņemot Latīņamerikas, Eiropas
un Krievijas modeļus) Iestatiet
savam TV atbilstošu krāsu sistēmu
(20., 30. lpp.).
Nevar mainīt TV ekrāna
proporcijas.
•• Proporcijas ir fiksētas DVD VIDEO
un video failā.
•• Atkarībā no TV iespējams, ka
nevarat mainīt proporcijas.
Nevar mainīt skaņas ieraksta
valodu.
•• Atskaņojamā DVD VIDEO diskā
nav ierakstīti skaņu celiņi vairākās
valodās.
•• DVD VIDEO diskā aizliegts mainīt
valodu šim skaņu celiņam.
Nevar mainīt subtitru valodu.
•• Atskaņojamā DVD VIDEO diskā nav
ierakstīti subtitri vairākās valodās.
•• DVD VIDEO diskā aizliegts mainīt
subtitrus.
Subtitrus nevar izslēgt.
•• DVD VIDEO diskā aizliegts izslēgt
subtitrus.
58LV
Nevar mainīt kameras leņķus.
•• Atskaņojamā DVD VIDEO diskā
nav ierakstīti vairāki leņķi.
•• DVD VIDEO diskā aizliegts mainīt
leņķus.
Uztvērējs*
Ir dzirdama spēcīga dūkšana vai
troksnis, vai nevar uztvert stacijas.
•• Pievienojiet antenu pareizi.
•• Lai iegūtu labu uztveršanu,
mainiet antenas atrašanās vietu
un orientāciju.
•• Izslēdziet tuvumā esošās
elektriskās iekārtas.
* Iespējams, radio nevarēs uztvert
atkarībā no radio viļņu pieejamības vai
apbūves apstākļiem jūsu atrašanās
vietā.
BLUETOOTH ierīce
Nevar veikt savienošanu pārī.
•• Pārvietojiet BLUETOOTH ierīci
tuvāk šai sistēmai.
•• Savienošana pārī var nebūt
iespējama, ja sistēmas tuvumā
ir citas BLUETOOTH ierīces. Šādā
gadījumā izslēdziet pārējās
BLUETOOTH ierīces.
•• Kad BLUETOOTH ierīcē izvēlaties
sistēmas nosaukumu (šo sistēmu),
noteikti ievadiet pareizo ieejas
frāzi.
BLUETOOTH ierīce nevar noteikt
sistēmu vai displejā tiek parādīts
uzraksts BT OFF.
•• Iestatiet BLUETOOTH signālam
vērtību BT ON (41. lpp.).
Nevar izveidot savienojumu.
•• BLUETOOTH ierīce, ar kuru
mēģināt veidot savienojumu,
neatbalsta A2DP profilu, un tai
nevar izveidot savienojumu ar šo
sistēmu.
•• Aktivizējiet BLUETOOTH ierīces
funkciju BLUETOOTH.
•• Izveidojiet savienojumu no
BLUETOOTH ierīces.
•• Ir izdzēsta pārī savienošanas
reģistrācijas informācija. Vēlreiz
veiciet savienošanu pārī.
Skaņa tiek izlaista vai mainās, vai
arī ir zudis savienojums.
•• Sistēma atrodas pārāk tālu no
BLUETOOTH ierīces.
•• Ja starp šo sistēmu un BLUETOOTH
ierīci ir šķēršļi, noņemiet tos vai
izvairieties no tiem.
•• Ja tuvumā ir iekārtas, kas ģenerē
elektromagnētisko starojumu,
piemēram, bezvadu lokālais
tīkls, cita BLUETOOTH ierīce vai
mikroviļņu krāsns, pārvietojiet šos
objektus tālāk.
Šajā sistēmā nedzird BLUETOOTH
ierīces skaņu.
•• Vispirms palieliniet BLUETOOTH
ierīces skaļumu, pēc tam regulējiet
skaļumu, izmantojot  +/–.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Sistēma neieslēdzas arī tad, ja tiek
ieslēgts TV.
•• Turiet nospiestu SHIFT un
nospiediet SETUP, pēc tam
iestatiet [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] kā [ON]
(32. lpp.). Televizoram ir
jāatbalsta funkcija Control for
HDMI (46. lpp.). Detalizētu
informāciju skatiet TV lietošanas
instrukcijās.
iestatījumus. Sistēmas barošana
tiek sinhronizēta ar TV skaļruņu
iestatījumiem. Detalizētu
informāciju skatiet TV lietošanas
instrukcijās.
•• Ja iepriekšējā reizē skaņa tika
raidīta no TV skaļruņiem, sistēmu
nevar ieslēgt, pat ja televizors ir
izslēgts.
Izslēdzot TV, tiek izslēgta arī
sistēma.
•• Pārbaudiet iestatījumu
[HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(32. lpp.). Iestatot [STANDBY
LINKED TO TV] uz [ON], neatkarīgi
no izvēlētās ieejas sistēma
automātiski izslēdzas, tiklīdz
izslēdzat TV.
Sistēma neizslēdzas arī tad, ja tiek
izslēgts TV.
•• Pārbaudiet iestatījumu
[HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(32. lpp.).
Lai sistēma automātiski
izslēgtos līdz ar TV izslēgšanu
neatkarīgi no ieejas, iestatiet
[STANDBY LINKED TO TV] uz [ON].
Televizoram ir jāatbalsta funkcija
Control for HDMI (46. lpp.).
Detalizētu informāciju skatiet TV
lietošanas instrukcijās.
Papildinformācija
Dzirdama spēcīga dūkšana,
troksnis vai skaņas kropļojumi.
•• Ja starp šo sistēmu un BLUETOOTH
ierīci ir šķēršļi, noņemiet tos vai
izvairieties no tiem.
•• Ja tuvumā ir iekārtas, kas ģenerē
elektromagnētisko starojumu,
piemēram, bezvadu lokālais
tīkls, cita BLUETOOTH ierīce vai
mikroviļņu krāsns, pārvietojiet šos
objektus tālāk.
•• Samaziniet savienotās
BLUETOOTH ierīces skaļumu.
•• Pārbaudiet TV skaļruņu
Sistēma neizvada TV skaņu.
•• Pārbaudiet sistēmu un TV
savienojošā HDMI kabeļa vai audio
kabeļa veidu un savienojumu
(18. lpp.).
59LV
•• Ja TV ir saderīgs ar funkciju
•• Ieslēdziet televizorā HDMI vadības
Audio Return Channel, sistēmai
ir jābūt savienotai ar TV ligzdu
HDMI IN, kura ir saderīga ar
ARC (18. lpp.). Ja skaņa
joprojām netiek izvadīta vai arī
skaņa ir saraustīta, pievienojiet
audio kabeli (nav iekļauts
komplektācijā), turiet nospiestu
SHIFT un nospiediet SETUP; pēc
tam iestatiet [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] uz
[OFF] (32. lpp.).
•• Ja TV nav saderīgs ar funkciju
Audio Return Channel, TV skaņa
netiek izvadīta no sistēmas,
kad tā ir savienota ar TV ligzdu
HDMI IN. Lai izvadītu no sistēmas
TV skaņu, pievienojiet audio
kabeli (neietilpst komplektācijā)
(19. lpp.).
•• Mainiet sistēmas funkciju uz TV
(19. lpp.).
•• Palieliniet sistēmas skaļumu.
•• Atkarībā no secības, kādā TV
un sistēma tika savienota, var
tikt izslēgta sistēmas skaņa, un
iekārtas displejā tiks izgaismots
uzraksts “ ” (izslēgta skaņa). Ja tā
notiek, vispirms ieslēdziet TV, pēc
tam — sistēmu.
•• Norādiet TV (BRAVIA) skaļruņu
iestatījumiem, ka jāveic izvade uz
audio sistēmu. Informāciju par TV
iestatīšanu sk. sava TV lietošanas
instrukcijās.
funkciju. Detalizētu informāciju
skatiet TV lietošanas instrukcijās.
•• Brīdi uzgaidiet un pēc tam
mēģiniet vēlreiz. Ja atvienojat
sistēmu, darbības veikšanai
ir nepieciešams neliels brīdis.
Uzgaidiet 15 sekundes vai ilgāk un
pēc tam mēģiniet vēlreiz.
•• Pārbaudiet, vai sistēmai
pievienotais TV atbalsta funkciju
Control for HDMI.
•• To ierīču veidu un skaitu, kuru
darbību var vadīt ar funkciju
Control for HDMI, ierobežo
standarts HDMI CEC tālāk
aprakstītajā veidā:
—Ierakstīšanas
—
ierīces (Blu-ray
Disc ierakstītājs, DVD ierakstītājs
u.c.): maks. 3 ierīces
—Atskaņošanas
—
ierīces (Bluray Disc atskaņotājs, DVD
atskaņotājs u.c.): maks. 3 ierīces
(šī sistēma lieto vienu no tām)
—Ar
— uztvērēju saistītas ierīces:
maks. 4 ierīces
—Audio
—
sistēma (uztvērējs/
austiņas): maks. 1 ierīce (lieto šī
sistēma)
Skaņu izvada gan sistēma, gan TV.
•• Izslēdziet sistēmas vai TV skaņu.
•• Mainiet TV skaļruņu izvadi uz TV
skaļruņiem vai audio sistēmu.
HDMI vadības funkcija nedarbojas
pareizi.
•• Pārbaudiet savienojumu ar
sistēmu (16. lpp.).
60LV
Wireless Party Chain
BLUETOOTH ierīci nevar savienot
ar sistēmu, kad darbojas bezvadu
funkcija Party Chain.
•• Kad esat savienojis visas sistēmas,
izpildiet pārī savienošanas un
savienošanas darbības starp
BLUETOOTH ierīci un Party Host
ierīci.
Sistēmas atiestatīšana
1 Turiet nospiestu SHIFT un
nospiediet SETUP.
TV ekrānā tiek atvērta iestatījumu
izvēlne.
Ja sistēma joprojām nedarbojas
pareizi, atjaunojiet tajā rūpnīcas
noklusējuma iestatījumus.
Šīs darbības veikšanai izmantojiet
iekārtas pogas.
2 Vairākkārt nospiediet
1 Atvienojiet AC barošanas vadu
3 Vairākkārt nospiediet
(strāvas vadu); pēc tam atkal
pievienojiet.
2 Nospiediet , lai ieslēgtu
sistēmu.
3 Aptuveni 3 sekundes turiet
nospiestu pogu VOCAL FADER un
MIC ECHO.
Iestatīšanas izvēlnes
iestatījumu atgriešana uz
noklusējuma vērtībām
Iestatījumu izvēlnes iestatījumus
(izņemot [PARENTAL CONTROL]
iestatījumus) var atgriezt uz
noklusējuma iestatījumiem.
/ , lai
izvēlētos [RESET], pēc tam
nospiediet .
4 Vairākkārt nospiediet
/ , lai
izvēlētos [JĀ], pēc tam nospiediet
.
Darbības pabeigšanai ir
nepieciešamas dažas sekundes.
Sistēmas atiestatīšanas laikā
nespiediet .
Pašdiagnozes funkcija
Ja TV ekrānā vai displejā tiek
parādīti burti/cipari
Kad aktivizēta pašdiagnozes
funkcija, tiek parādīts pakalpojuma
numurs, lai novērstu sistēmas
darbības kļūmes. Pakalpojuma
numurs sastāv no burtiem un
cipariem (piemēram, C 13 50).
Lai uzzinātu par iemesliem un
korektīvām darbībām, skatiet
nākamo tabulu.
Pirmās 3
servisa
numura
rakstzīmes
Iemesls un labojošā
darbība
C 13
Šis disks ir netīrs.
Papildinformācija
Displejā tiek parādīts uzraksts RESET.
Kad atiestatīšana ir pabeigta,
sistēma automātiski tiek atsāknēta.
Nospiediet , lai ieslēgtu sistēmu.
Visa BLUETOOTH pārī savienošanas
informācija un lietotāja konfigurētie
iestatījumi, piemēram, iestatītās
radio stacijas, tiek atiestatīti uz
rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem
(izņemot dažus iestatīšanas izvēlnes
iestatījumus).
Lai atiestatītu visus iestatīšanas
izvēlnes iestatījumus, skatiet sadaļu
“Iestatīšanas izvēlnes iestatījumu
atgriešana uz noklusējuma
vērtībām” (61. lpp.).
/ , lai
izvēlētos [SYSTEM SETUP], pēc
tam nospiediet .
•• Notīriet disku ar mīkstu
drāniņu (63. lpp.).
C 31
Disks nav ievietots
pareizi.
•• Izslēdziet un pēc tam
atkal ieslēdziet sistēmu.
Pēc tam ievietojiet disku
pareizi.
61LV
Pirmās 3
servisa
numura
rakstzīmes
Iemesls un labojošā
darbība
E XX
(XX ir
skaitlis)
Lai nepieļautu
nepareizu darbību,
sistēma ir veikusi
pašdiagnozes funkciju.
•• Sazinieties ar tuvāko
Sony izplatītāju vai
pilnvarotu Sony servisu
un nodrošiniet 5
rakstzīmju pakalpojuma
numuru.
Piemērs. E 61 10
Ziņojumi
Lietošanas laikā displejā var būt
redzams vai mirgot kāds no tālāk
norādītajiem ziņojumiem.
CANNOT PLAY
•• Ievietots disks, kuru nevar
atskaņot.
•• Ievietots DVD VIDEO disks, kura
reģiona kods netiek atbalstīts.
CODE 01/SGNL ERR
No savienotā TV ligzdas HDMI IN
(ARC) tiek raidīts neatbalstīts audio
signāls (18. lpp.).
DATA ERROR
•• Fails izveidots neatbalstītā
formātā.
•• Faila paplašinājums neatbilst faila
formātam.
DEVICE ERROR
USB ierīci nevarēja atpazīt, vai
pievienota nezināma ierīce.
DEVICE FULL
USB ierīces atmiņa ir pilna.
ERASE ERROR
Neizdevās izdzēst USB ierīcē esošos
audio failus vai mapes.
62LV
FATAL ERROR
Pārsūtīšanas vai dzēšanas darbības
laikā USB ierīce tika atvienota un var
būt sabojāta.
FOLDER FULL
Nevarat pārsūtīt uz USB ierīci, jo
sasniegts tajā pieļaujamais mapju
maksimālais daudzums.
NoDEVICE
USB ierīce nav pievienota vai
pievienota neatbalstīta ierīce.
NO DISC
Iekārtā nav diska.
NO MUSIC
Atskaņošanas avotā ir neatbalstīti
audio faili.
NO SUPPORT
Pievienota neatbalstīta USB ierīce
vai nezināma ierīce vai USB ierīce
ir pievienota, izmantojot USB
centrmezglu.
NO VIDEO
Atskaņošanas avotā ir neatbalstīti
video faili.
NOT USE
Mēģinājāt veikt noteiktu darbību
apstākļos, kuros šī darbība ir aizliegta.
OVER CURRENT
(USB) portā konstatēta
pārslodzes strāva.
PROTECT
USB ierīce ir aizsargāta pret rakstīšanu.
PUSH STOP
Jūs mēģinājāt veikt darbību, kuru
var veikt tikai tad, ja ir pārtraukta
atskaņošana.
READING
Sistēma lasa diskā vai USB ierīcē
esošo informāciju. Dažas darbības
nav pieejamas.
REC ERROR
Pārsūtīšana netika sākta, tika
pārtraukta pusceļā vai arī to nevarēja
veikt kāda cita iemesla dēļ.
TRACK FULL
Nevarat pārsūtīt uz USB ierīci, jo
sasniegts tajā pieļaujamais failu
maksimālais daudzums.
Piesardzības pasākumi
Ja pārvietojat šo ierīci
Lai novērstu diska mehānisma
bojājumus, pirms iekārtas
pārvietošanas veiciet tālāk aprakstīto
procedūru.
Šīs darbības veikšanai izmantojiet
iekārtas pogas.
1 Nospiediet , lai ieslēgtu sistēmu.
2 Vairākkārt spiediet FUNCTION, lai
izvēlētos DVD/CD.
3 Izņemiet disku.
4 Nospiediet , lai izslēgtu sistēmu.
5 Atvienojiet maiņstrāvas
barošanas vadu (elektroenerģijas
tīkla pievadu).
Piezīmes par diskiem
•• Pirms atskaņošanas notīriet disku ar
tīrīšanas drāniņu virzienā no centra uz
ārmalu.
•• Netīriet diskus ar šķīdinātājiem,
piemēram, benzīnu, atšķaidītāju,
nopērkamu tīrīšanas līdzekli vai vinila
platēm domāto antistatisko aerosolu.
gaismai vai siltuma avotiem, piemēram,
karstā gaisa kanāliem, kā arī neatstājiet
tos automašīnā, kas novietota tiešā
saules gaismā.
Par drošību
•• Ja iekārtu ilgāku laiku neizmantosit,
maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu)
pilnībā atvienojiet no sienas rozetes
(elektroenerģijas tīkla). Atvienojot ierīci,
vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nekad
nevelciet, satverot aiz vada.
•• Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk
sistēmā, atvienojiet sistēmu no rozetes
un pirms turpmākas darbināšanas
lūdziet to pārbaudīt kvalificētam servisa
darbiniekam.
•• Maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads) ir jāmaina
tikai kvalificētā servisa darbnīcā.
Informācija par sistēmas
izmantošanu
Šī sistēma nav noturīga pret ūdens
pilieniem vai ūdensdroša. Nodrošiniet, lai
uz sistēmas netiktu uzšļakstīts ūdens, kā
arī netīriet to ar ūdeni.
Par novietojumu
•• Nenovietojiet sistēmu slīpi vai
vietās, kuras ir ļoti karstas, aukstas,
putekļainas, netīras, mitras vai bez
pietiekamas ventilācijas, tiek pakļautas
vibrācijām, tiešai saules gaismai vai
spilgtam apgaismojumam.
•• Uzmanieties, ja ierīci vai skaļruņus
novietojat uz īpaši apstrādātas
(piemēram, vaskotas, eļļotas vai
pulētas) virsmas, jo iespējama tās
notraipīšana vai krāsas zaudēšana.
•• Ja sistēma no aukstuma tiek ienesta
siltumā vai tiek novietota ļoti
mitrā telpā, iespējama mitruma
kondensēšanās uz lēcām ierīces
iekšpusē, kas var izraisīt nepareizu
sistēmas darbību. Šādā gadījumā
izņemiet disku un atstājiet sistēmu
ieslēgtu aptuveni uz stundu, līdz
iztvaiko mitrums.
Papildinformācija
Nospiediet , lai atvērtu un aizvērtu
disku paliktni.
Uzgaidiet, līdz displejā tiek parādīts
uzraksts NO DISC.
•• Nepakļaujiet diskus tiešai saules
63LV
Par uzkaršanu
•• Ierīces uzkaršana darbības laikā
ir normāla un tai nav jākalpo par
trauksmes cēloni.
•• Neaiztieciet korpusu, ja iekārta ir
ilglaicīgi un nepārtraukti izmantota, jo
korpuss var būt uzkarsis.
•• Neaizsprostojiet ventilācijas atveres.
Par skaļruņu sistēmu
Skaļruņu sistēma nav magnētiski
ekranēta, tāpēc tuvumā esošajā
televizorā iespējami magnētiski attēla
kropļojumi. Šādā gadījumā izslēdziet
TV, uzgaidiet 15–30 minūtes un atkal to
ieslēdziet. Ja nav uzlabojumu, pārvietojiet
skaļruņus tālāk no TV.
SVARĪGS PAZIŅOJUMS
Uzmanību! Televizorā ilglaicīgi atstājot
nekustīgu šīs sistēmas izvadītu video
attēlu vai ekrāna displeja attēlu,
jūs riskējat neatgriezeniski sabojāt
TV ekrānu. Īpaši uzņēmīgi pret to ir
projekcijas televizori.
Korpusa tīrīšana
Tīriet šo sistēmu ar mīkstu drāniņu, kas
mazliet samitrināta ar maiga mazgāšanas
līdzekļa šķīdumu.
Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus,
ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī
šķīdinātājus, piemēram, atšķaidītāju,
benzīnu vai alkoholu.
Par BLUETOOTH sakariem
•• BLUETOOTH ierīces ir jāizmanto ne
vairāk kā aptuveni 10 metru attālumā
citu no citas (attālums bez šķēršļiem).
Efektīvais sakaru diapazons tālāk
norādītajos apstākļos var samazināties.
—— Ja starp ierīcēm ar BLUETOOTH
savienojumu atrodas kāda persona,
metāla objekts, siena vai cits šķērslis
—— Vietās, kur tiek izmantots bezvadu
lokālais tīkls
—— Ieslēgtas mikroviļņu krāsns tuvumā
—— Vietās, kur tiek ģenerēti citi
elektromagnētiskie viļņi
64LV
•• BLUETOOTH ierīces un bezvadu lokālā
tīkla (IEEE802.11b/g/n) aprīkojums
izmanto vienu frekvenču joslu (2,4 GHz).
Ja BLUETOOTH ierīci izmantojat tādas
ierīces tuvumā, kas spēj izmantot
bezvadu lokālo tīklu, var rasties
elektromagnētiskie traucējumi. Tas
var izraisīt mazāku datu pārsūtīšanas
ātrumu, troksni un nespēju izveidot
savienojumu. Ja tā notiek, izmēģiniet
tālāk norādītos labojumus.
—— Izmantojiet šo sistēmu vismaz
10 metru attālumā no bezvadu lokālā
tīkla (LAN) aprīkojuma.
—— Ja BLUETOOTH ierīci izmantojat
10 metru rādiusā, izslēdziet LAN
aprīkojumu.
—— Izmantojiet šo sistēmu un
BLUETOOTH ierīci pēc iespējas tuvāk
vienu otrai.
•• Šīs sistēmas radioviļņu apraide var
traucēt dažu medicīnas ierīču darbību.
Tā kā šie traucējumi var izraisīt
nepareizu darbību, tālāk nosauktajās
vietās vienmēr izslēdziet šo sistēmu un
BLUETOOTH ierīci:
—— slimnīcās, vilcienos, lidmašīnās,
degvielas uzpildes stacijās un
visās vietās, kur iespējama viegli
uzliesmojošas gāzes klātbūtne;
—— Automātisko durvju un ugunsgrēka
signalizatoru tuvumā
•• Šī sistēma atbalsta drošības funkcijas,
kas atbilst BLUETOOTH specifikācijām,
lai sakaru laikā, izmantojot BLUETOOTH
Technology, savienojumi būtu droši.
Tomēr atkarībā no iestatījumiem un
citiem apstākļiem šī drošība var nebūt
pietiekama, tāpēc vienmēr uzmanieties,
izmantojot BLUETOOTH Technology
sakarus.
•• Sony neuzņemas nekādu atbildību par
bojājumiem vai citiem zaudējumiem,
ko izraisa informācijas noplūde
BLUETOOTH Technology saziņas laikā.
•• Netiek garantēti BLUETOOTH sakari ar
visām BLUETOOTH ierīcēm, kurām ir šai
sistēmai atbilstošs profils.
•• Ar šo sistēmu savienotajām BLUETOOTH
ierīcēm ir jāatbilst BLUETOOTH
specifikācijai, ko norādījis uzņēmums
Bluetooth SIG, Inc., un atbilstībai ir
jābūt sertificētai. Tomēr pat tad, ja
ierīce atbilst BLUETOOTH specifikācijai,
iespējami gadījumi, kad BLUETOOTH
ierīces raksturlielumi vai specifikācijas
neļauj izveidot savienojumu vai rada
atšķirīgus vadības paņēmienus,
attēlošanu vai darbību.
•• Atkarībā no šai sistēmai pievienotās
BLUETOOTH ierīces, sakaru vides un
apkārtējiem apstākļiem iespējams
troksnis vai audio nociršana.
Specifikācijas
Ieejas
Izejas
HDMI OUT (TV) ARC:
Atbalstītais audio signāls:
divkanālu lineārā PCM (līdz
48 kHz), Dolby Digital
HDMI sadaļa
Savienotājs:
A tips (19 kontakti)
Disku atskaņotāja sadaļa
Sistēma:
Kompaktdisku un digitālā audio
un video sistēma
Lāzera diodes raksturlielumi
Starojuma ilgums: nepārtraukts
Lāzera jauda*: mazāka par
44,6 μW
Frekvenču raksturlīkne:
20 Hz–20 kHz
Video krāsu sistēmas formāts:
Latīņamerikas modeļi:
NTSC
Citiem modeļiem:
NTSC un PAL
USB bloks
Atbalstītās USB ierīces:
Lielapjoma atmiņas klase
Maksimālā strāva:
1 A
(USB) ports:
Type A
FM uztvērēja bloks
FM stereo, FM superheterodīna uztvērējs
Antena:
FM pievada antena
Skaņojuma diapazons:
87,5–108,0 MHz (ar 50 kHz soli)
BLUETOOTH sadaļa
Sakaru sistēma:
BLUETOOTH standarta versija 4.2
Izeja:
BLUETOOTH standarta 2. jaudas
klase
Maksimālā izejas jauda:
< 9,5 dBm
Maksimālais saziņas diapazons:
tiešā redzamībā apm. 10 m1)
Maksimālais reģistrējamo ierīču skaits
8 ierīces
Maksimālais vienlaicīgu savienojumu
skaits (Multipoint):
3 ierīces
Frekvenču josla:
2,4 GHz josla (2,4000–2,4835 GHz)
Modulācijas metode:
FHSS (frekvences lēkāšana)
Saderīgie BLUETOOTH profili2:
Papildinformācija
AUDIO IN (TV) L/R:
Spriegums 2 V, pretestība
47 kiloomi
TV (ARC):
Atbalstītais audio signāls:
divkanālu lineārā PCM
MIC:
Jutīgums 1 mV, pretestība
10 kiloomi
* Šī jauda ir vērtība, kas mērīta
200 mm attālumā no optiskā
devēja bloka objektīva lēcas
virsmas ar 7 mm atveri.
65LV
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile — uzlabotais
audio izplatīšanas profils)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile — audio/video
tālvadības profils)
SPP (Serial Port Profile — sērijas
portu profils)
Atbalstītie kodeki:
SBC (Subband Codec —
apakšjoslas kodeks)
AAC (Advanced Audio Coding —
uzlabotā audio kodēšana)
LDAC
1)
Faktiskais diapazons mainās atkarībā
no tādiem apstākļiem kā šķēršļi
starp ierīcēm, mikroviļņu krāsns
radītais magnētiskais lauks, statiskā
elektrība, uztveršanas jutīgums,
antenas veiktspēja, operētājsistēma,
lietojumprogramma u.c.
2)
BLUETOOTH standarta profili norāda,
kāds ir mērķis sakariem starp
BLUETOOTH ierīcēm.
Atbalstītie audio formāti
Atbalstītais bitu ātrums un iztveršanas
frekvences:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kbps –
320 kbps (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kbps – 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kbps – 192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 biti)
Atbalstītie video formāti
Xvid:
Video kodeks: Xvid video
Bitu ātrums: 4,854 Mbps (MAX)
Izšķirtspēja/kadru nomaiņas
ātrums:
720×480, 30 kadri/s
66LV
720 × 576, 25 fps (izņemot
Latīņamerikas modeļus)
Audio kodeks: MP3
MPEG4:
faila formāts: MP4 failu formāts
Video kodeks: MPEG4 vienkāršais
profils (AVC nav saderīgs)
Bitu ātrums: 4 Mbps
Izšķirtspēja/kadru nomaiņas
ātrums:
720×480, 30 kadri/s
720 × 576, 25 fps (izņemot
Latīņamerikas modeļus)
Audio kodeks: AAC-LC (HE-AAC
nav saderīgs)
DRM: nav saderīgs
Skaļruņu sistēma
Skaļruņu sistēma:
2 virzieni, Bass Reflex
Skaļruņu ierīce:
Augsto frekvenču skaļruņi: 50
mm, konusveida
Zemo frekvenču skaļruņi:
200 mm, konusveida
Pilnā pretestība:
4 omi
Izmēri (p/a/dz.) (aptuveni)
255 mm × 405 mm × 220 mm
Masa (aptuveni):
5,1 kg
Vispārīgi
Barošanas prasības:
120–240 V, 50/60 Hz maiņstrāva
Enerģijas patēriņš:
70 W
Enerģijas patēriņš (enerģijas
taupīšanas režīmā):
0,5 W (Ja BT STBY ir iestatīts uz
OFF un [CONTROL FOR HDMI] ir
iestatīts uz [OFF].)
2 W (Ja BT STBY ir iestatīts uz ON
un [CONTROL FOR HDMI] ir
iestatīts uz [ON].)
Izmēri (p/a/dz.) (bez skaļruņiem)
(aptuveni):
335 mm × 172 mm × 310 mm
Masa (bez skaļruņiem) (aptuveni)
2,7 kg
Darba temperatūra:
No 5 °C līdz 35 °C
* Ja nebūs izveidots HDMI savienojums
un iestatījumam BT STBY būs norādīta
vērtība OFF, sistēmas enerģijas patēriņš
būs mazāks par 0,5 W.
Dizains un tehniskie parametri var tikt
mainīti bez brīdinājuma.
Papildinformācija
67LV
Valodas kodu saraksts
Valodu pareizrakstība atbilst standartam ISO 639:1988 (E/F).
68LV
Kods Valoda
Kods Valoda
Kods Valoda
Kods Valoda
1027
Afāru
1186
Skotu gēlu
1350
Malajalu
1513
Sisvati
1028
Abhāziešu
1194
Galisiešu
1352
Mongoļu
1514
Sesoto
1032
Āfrikandu
1196
Gvaranu
1353
Moldāviešu
1515
Zundu
1039
Amharu
1203
Gudžaratu
1356
Marathu
1516
Zviedru
1044
Arābu
1209
Hausu
1357
Malajiešu
1517
Svahili
1045
Asamiešu
1217
Hindi
1358
Maltiešu
1521
Tamilu
1051
Aimaru
1226
Horvātu
1363
Birmiešu
1525
Telugu
1052
Azerbaidžāņu
1229
Ungāru
1365
Nauruiešu
1527
Tadžiku
1053
Baškīru
1233
Armēņu
1369
Nepāliešu
1528
Taju
1057
Baltkrievu
1235
Interlingva
1376
Holandiešu
1529
Tigrinja
1059
Bulgāru
1239
Interlingve
1379
Norvēģu
1531
Turkmēņu
1060
Biharu
1245
Inupiaku
1393
Oksitāņu
1532
Tagalu
1061
Bišlamā
1248
Indonēziešu
1403
Oromo
1534
Setsvanu
1066
Bengāļu
1253
Islandiešu
1408
Oriju
1535
Tongu
1067
Tibetiešu
1254
Itāļu
1417
Pandžabu
1538
Turku
1070
Bretoņu
1257
Ivrits
1428
Poļu
1539
Congu
1079
Katalāņu
1261
Japāņu
1435
Puštu
1540
Tatāru
1093
Korsikāņu
1269
Jidišs
1436
Portugāļu
1543
Tvī
1097
Čehu
1283
Javiešu
1463
Kečvu
1557
Ukraiņu
1103
Velsiešu
1287
Gruzīnu
1481
Retoromāņu
1564
Urdu
1105
Dāņu
1297
Kazahu
1482
Kirundi
1572
Uzbeku
1109
Vācu
1298
Grenlandiešu
1483
Rumāņu
1581
Vjetnamiešu
1130
Butāniešu
1299
Kambodžiešu
1489
Krievu
1587
Volapiks
1142
Grieķu
1300
Kannadu
1491
Kiņaruanda
1613
Volofu
1144
Latviešu
1301
Korejiešu
1495
Sanskrits
1632
Khosu
1145
Esperanto
1305
Kašmiriešu
1498
Sindhu
1665
Jorubu
1149
Spāņu
1307
Kurdu
1501
Sangu
1684
Ķīniešu
1150
Igauņu
1311
Kirgīzu
1502
Serbu-horvātu
1697
Zulu
1151
Basku
1313
Latīņu
1503
Singāļu
1703
Nav norādīta
1157
Persiešu
1326
Lingala
1505
Slovāku
1165
Somu
1327
Laosiešu
1506
Slovēņu
1166
Fidžiešu
1332
Lietuviešu
1507
Samoāņu
1171
Fēru
1334
Latviešu
1508
Šonu
1174
Franču
1345
Malagasu
1509
Somāļu
1181
Frīzu
1347
Maoru
1511
Albāņu
1183
Īru
1349
Maķedoniešu
1512
Serbu
Vecāku kontroles apgabalu kodu saraksts
Kods Reģions
Kods Reģions
Kods Reģions
Kods Reģions
2044
Argentīna
2165
Somija
2362
Meksika
2149
Spānija
2047
Austrālija
2174
Francija
2376
Nīderlande
2499
Zviedrija
2046
Austrija
2109
Vācija
2390
Jaunzēlande
2086
Šveice
2057
Beļģija
2248
Indija
2379
Norvēģija
2528
Taizeme
2070
Brazīlija
2238
Indonēzija
2427
Pakistāna
2184
Apvienotā Karaliste
2079
Kanāda
2254
Itālija
2424
Filipīnas
2090
Čīle
2276
Japāna
2436
Portugāle
2092
Ķīna
2304
Koreja
2489
Krievija
2115
Dānija
2363
Malaizija
2501
Singapūra
Papildinformācija
69LV
© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-736-071-12(1)
Download PDF

advertising