Sony | ICF-C1 | Sony ICF-C1 Laikrodis su radiju Naudojimo instrukcijos

Latviski
4-480-527-41(3)
FM/AM radiouztvērējs ar pulksteni
FM/AM kellraadio
FM/AM radijo imtuvas su laikrodžiu
LV8H
Pirms ierīces darbināšanas rūpīgi izlasiet lietošanas
pamācību un paturiet to turpmākām uzziņām.
Klientiem Eiropā
Reģistrējieties tagad, lai saņemtu bezmaksas
atjauninājumus:
www.sony-europe.com/myproducts
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu ugunsnelaimes risku, neaizklājiet
ierīces ventilācijas atveres ar laikrakstiem,
galdautiem, aizkariem utt. Nenovietojiet uz ierīces
degošas sveces.
Lai samazinātu ugunsnelaimes vai elektriskās strāvas
trieciena risku, nepieļaujiet šķidrumu pilēšanu vai
šļakstīšanos uz ierīces un nenovietojiet uz tās
traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
Lietošanas pamācība
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija
©2014 Sony Corporation
Nenovietojiet ierīci norobežotā telpā, piemēram,
grāmatplauktā vai iebūvētā skapī.
ICF-C1
Nepakļaujiet baterijas vai ierīci, kurā ievietotas
baterijas, pārmērīga karstuma iedarbībai, piemēram,
tiešos saules staros, uguns tuvumā u. tml.
Pašreiz uztvertās radiostacijas frekvence ir
atainota kā aptuvena norāde.
Praegu vastuvõetud raadiojaama sagedust
kuvatakse ligikaudse viitena.
Priimamos radijo stoties dažnis yra
atvaizduojamas kaip apytiksli nuoroda.
Tā kā strāvas vada spraudnis tiek izmantots, lai ierīci
atvienotu no maiņstrāvas tīkla, pieslēdziet to pie
viegli pieejamas maiņstrāvas rozetes. Ja ierīce
nedarbojas normāli, nekavējoties atvienojiet strāvas
vada spraudni no maiņstrāvas rozetes.
Ierīce nav atvienota no maiņstrāvas tīkla, kamēr tā ir
pieslēgta pie maiņstrāvas rozetes, pat ja pati ierīce ir
izslēgta.
Plāksnīte ar modeļa nosaukumu un svarīga
informācija par drošību atrodas uz apakšējās
virsmas.
UZMANĪBU!
Sprādziena risks, ja bateriju nomainīsiet nepareizi.
Nomainiet tikai ar tāda paša tipa bateriju.
Šis simbols brīdina lietotāju, ka ierīces
komplektācijā iekļautajā literatūrā ir svarīgi
darbināšanas un apkopes (tehniskās
apkopes) norādījumi.
Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, vai tas
ražots Sony Corporation uzdevumā. Lai uzzinātu par
produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanas
aktiem, vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Apkopes vai garantijas
jautājumos vērsieties adresēs, kas norādītas
atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos.
Displejs
Displei
Ekranas
Atbrīvošanās no vecām baterijām, kā arī
elektriskām un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā un citās
Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas
savākšanas sistēmām)
Strāvas vads
Voolujuhe
Srovės laidas
FM vada antena
FM juhtmeantenn
FM laido antena
Blakus VOLUME + ritenim ir sataustāms punkts, lai norādītu pagriešanas virzienu skaļuma
palielināšanai.
VOLUME + ratta kõrval on kompepunkt, et näidata pööramise suunda helitugevuse
suurendamiseks.
Šalia VOLUME + ratuko yra apčiuopiamas taškas, kuris nurodo pasukimo kryptį garso lygio
padidinimui.




Šis simbols uz produkta, baterijas vai
iesaiņojuma norāda, ka šo produktu
un bateriju nedrīkst izmest sadzīves
atkritumos. Uz noteiktām baterijām
šis simbols var tikt izmantots kopā ar
ķīmiskā elementa simbolu.
Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa
simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā
0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot
pareizu atbrīvošanos no šiem produktiem un
baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās
sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties to
nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu
otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas
resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai
datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs
pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst
nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai
nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, kā arī
elektrisko un elektronisko ierīci, to kalpošanas laika
beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā
elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Par
visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju
drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju
attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju
pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī
produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas
dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu
vai bateriju.
BRĪDINĀJUMS
•Baterija var uzsprāgt, ja apiesieties nepareizi.
Neuzlādējiet, neizjauciet un nemetiet to ugunī.
•Atbrīvojieties no izlietotās baterijas pareizi un
atbilstošo vietējiem vides aizsardzības likumiem
un vadlīnijām. Turiet maziem bērniem nepieejamā
vietā.
Brīdinājumi
•Darbiniet ierīci ar barošanas avotu, kas norādīts
sadaļā “Tehniskie raksturlielumi”.
•Lai atvienotu strāvas vadu, satveriet spraudni,
nevelciet vadu.
SONY_LV_EE_LT_ICF-C1.indd 1
•Neatstājiet ierīci pie karstuma avotiem, piemēram,
radiatora vai karstā gaisa pūtēja, vai tiešos saules
staros, ļoti putekļainā vietā, mehāniskai vibrācijai
vai triecieniem pakļautā vietā.
•Nodrošiniet adekvātu gaisa cirkulāciju, lai
novērstu ierīces pārkaršanu. Nenovietojiet ierīci uz
virsmas (paklājs, palags utt.) vai pie materiāliem
(aizkari), kas varētu bloķēt ventilācijas atveres.
•Ja ierīcē iekļuvis svešķermenis vai ielijis šķidrums,
atvienojiet ierīci no maiņstrāvas rozetes un
nogādājiet kvalificētam personālam pārbaudei,
pirms to darbināt tālāk.
•Notīriet ierīces korpusu ar mīkstu sausu drāniņu.
Nelietojiet nekādu šķīdinātāju, piemēram, spirtu
vai benzīnu, lai nebojātu pārklājumu.
•Nepieslēdziet antenas vadu pie āra antenas.
PIEBILDES PAR LITIJA BATERIJU
•Nekavējoties atbrīvojieties no izlietotās baterijas.
Turiet litija bateriju maziem bērniem nepieejamā
vietā. Ja baterija tika norīta, nekavējoties
sazinieties ar ārstu.
•Noslaukiet bateriju ar sausu drāniņu, lai
nodrošinātu labu kontaktu.
•Ievietojot bateriju, noteikti ievērojiet pareizu
polaritāti.
•Neturiet bateriju ar metāla pinceti, lai nerastos
īssavienojums.
•Nepakļaujiet bateriju pārmērīga karstuma
iedarbībai, piemēram, tiešos saules staros, uguns
tuvumā u. tml.
Ja saistībā ar šo ierīci radušies jautājumi vai
problēmas, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Ar ko sākt
Iespējams atcelt automātisko pāreju uz vasaras laiku.
Piespiediet un ilgāk nekā 3 sekundes turiet
piespiestu DST, kamēr atainojas pulkstenis.
Atskan signāls, un “Aut  OFF” parādās displejā,
norādot, ka atcelta automātiskā pāreja uz vasaras
laiku. Tad atkal parādās pulkstenis.
Lai vēlreiz iespējotu automātisko pāreju uz
vasaras laiku
Piespiediet un ilgāk nekā 3 sekundes piespiediet
DST. Atskan signāls, un “Aut  On” parādās displejā,
norādot, ka aktivizēta automātiskā pāreja uz vasaras
laiku. Tad atkal parādās pulkstenis.
Darbināšana
Pulksteņa manuāla
iestatīšana
Pulksteņa iestatīšana
pirmo reizi
Lai pirmo reizi iestatītu pulksteni, nepieciešams tikai
izvēlēties savu laika joslu.
Ja dzīvojat Centrāleiropas laika joslā, reģiona
iestatījums nav jāmaina.
1Piespiediet TIME ZONE.
Displejā parādās reģiona numurs “1”.
Atkārtoti piespiediet TIME ZONE, lai
numuru izvēlētos šādi:
Reģiona numurs
Laika josla
0
Rietumeiropas laiks
1 (sākotnējais
iestatījums)
Centrāleiropas laiks
2
Austrumeiropas laiks
Apmēram pēc 4 sekundēm pulksteņa rādījumi
mainās uz izvēlētās laika joslas laiku.
Ja dzīvojat citas laika joslas valstī/reģionā
Skatiet “Pulksteņa manuāla iestatīšana”, lai iestatītu
pareizu laiku.
Piebilde
•Iespējams, pārvadāšanas un pirmās izmantošanas
laikā radīsies pulksteņa rādījumu kļūda. Šādā
gadījumā skatiet “Pulksteņa manuāla iestatīšana”,
lai iestatītu pareizu laiku.
Par automātisko pāreju uz
vasaras laiku
•Pāreju uz vasaras laiku un tā sākuma/beigu
datumu nosaka dažādi apstākļi un likumi
attiecīgajā valstī/reģionā. Ja tas traucē vēlamajam
iestatījumam, atceliet automātisko pāreju uz
vasaras laiku un manuāli iestatiet pulksteni, kā
nepieciešams. Klientiem valstī/reģionā, kur
nepāriet uz vasaras laiku, pirms ierīces
izmantošanas nepieciešams atcelt automātisko
pāreju uz vasaras laiku.
Modinātājs atkal skanēs nākamajā dienā tajā pašā
laikā.
Lai pasnaustu vēl dažas minūtes
Skaņa izslēdzas, taču automātiski atskanēs atkal
apmēram pēc 10 minūtēm.
Katrreiz piespiežot SNOOZE/BRIGHTNESS, snaudas
laiks mainās šādi:
Lai izslēgtu modinātāja
iestatījumu
Iestatiet ALARM MODE uz OFF.
“
” nozūd no displeja.
ALARM MODE ir iestatīts uz OFF. Ja piespiežat
SET ALARM TIME + vai –, apmēram pussekundi
displejā atainojas “OFF”.
•ENTER/TIME SET, DST un TIME ZONE nav
pieejami, kamēr skan modinātājs vai ieslēgta
snaudas funkcija.
•Ja modinātāja skanēšanas laikā netiek veiktas
darbības, modinātāja skanēšana tiks pārtraukta
pēc apmēram 60 minūtēm.
•Modinātāja funkcija darbojas normālā režīmā
vasaras laika pirmajā un pēdējā dienā. Kad ir
iestatīta automātiskā pāreja uz vasaras laiku, ja
modinātājs ir iestatīts uz laiku, kas tiks izlaists
pārejā uz vasaras laiku, modinātājs neskanēs, bet
ja modinātājs ir iestatīts uz laiku, kas pārklājas,
beidzoties vasaras laikam, modinātājs skanēs
divas reizes.
Piespiediet un ilgāk nekā 2 sekundes turiet
piespiestu ENTER/TIME SET .
Būs dzirdams signāls, un gada pēdējie divi cipari
sāks mirgot displejā.
2
Atkārtoti piespiediet + vai –, lai izvēlētos
gadu, tad piespiediet ENTER/TIME SET.
Pēc pulksteņa iestatīšanas atskanēs divi īsi
signāli, un sekunžu skaitīšana sāksies no nulles.
Piebilde
•Ja pulksteņa iestatīšanas laikā apmēram vienu
minūti nepiespiežat nevienu taustiņu, tiks atcelts
pulksteņa iestatīšanas režīms.
Ja vasaras laiks sākas/beidzas, kad
izslēgta automātiskā pāreja uz
vasaras laiku
Manuāli mainiet pulksteņa iestatījumu, ja atcēlāt
automātisko pāreju uz vasaras laiku.
Radiouztvērēja
darbināšana
1Piespiediet RADIO , lai ieslēgtu
radiouztvērēju.
2Iestatiet BAND uz nepieciešamo
diapazonu (AM vai FM).
3
Noskaņojieties uz vēlamo radiostaciju,
izmantojot TUNING.
4
Noregulējiet skaļumu, izmantojot
VOLUME +/–.
Lai izslēgtu radiouztvērēju, piespiediet ALARM
RESET/OFF.
Modinātāja iestatīšana
Modinātāja skaņu var izvēlēties no RADIO (radio) vai
BUZZ (signāls).
Pirms modinātāja iestatīšanas
•Modinātāja laika iestatījumu nevar mainīt, ja
Piebildes par modinātāja darbību, ja
pārtraukta barošanas padeve
Ja iestatītais modinātāja laiks pienāk tad, kad
pārtraukta barošanas padeve, vai barošanas padeves
pārtraukums notiek modinātāja skanēšanas laikā,
nozūd displeja rādījumi, modinātājs neskanēs, un
modinātāja statuss būs šāds:
•Ja barošanas padeve atjaunojas līdz 60 minūtēm
no iestatītā modinātāja laika, modinātājs skanēs.
•Ja barošanas padeves pārtraukums notika
snaudas funkcijas darbības laikā, snaudas funkcija
turpinās darboties.
•Ja pagājis snaudas laiks, kad pārtraukta barošanas
padeve, modinātājs skanēs pēc barošanas
padeves atjaunošanas.
Ja šādā statusā neizgaismojas “”, ir pieejamas
ALARM RESET/OFF, SNOOZE/BRIGHTNESS un
modinātāja režīma funkcijas. Snaudas laiks būs
fiksēts tikai 10 minūtes, ja piespiedāt SNOOZE/
BRIGHTNESS.
Lai iestatītu modinātāju
1Iestatiet ALARM MODE uz vēlamo
Lai izslēgtu radiouztvērēju pirms
iestatītā laika
Piespiediet ALARM RESET/OFF.
Dažas sekundes atainojas modinātāja laiks, tad
displejā parādās “ ”. (Tas neparādās, kad slēdzis
ir iestatīts uz OFF.)
Lai vienlaikus izmantotu
izslēgšanās taimeri un modinātāju
Atkārtoti piespiediet SET ALARM TIME +
vai –, lai iestatītu nepieciešamo laiku,
kamēr displejā atainojas modinātāja laiks.
Varat iemigt, klausoties radiopārraidi, un pamosties,
iestatītajā laikā skanot radiopārraidei vai signāla
modinātājam.
Kamēr notiek modinātāja laika iestatīšana, “ ”
mirgo displejā.
Kad modinātāja iestatīšanas darbība ir pabeigta,
pēc dažām sekundēm atkal atainojas pulkstenis,
un “ ” pārtrauc mirgot un paliek izgaismots.
Iestatītajā laikā ieslēgsies radiouztvērējs vai
pakāpeniski pieaugošā skaļumā skanēs signāls.
(“ ” mirgo displejā.)
Piebilde
•Kad skan modinātājs vai aktīva snaudas funkcija,
Vispārējā informācija
Par bateriju kā rezerves
barošanas avotu
Šajā ierīcē ir CR2032 baterija kā rezerves barošanas
avots, lai pulkstenis turpinātu darboties barošanas
padeves pārtraukšanas gadījumā.
Kad nomainīt bateriju
Kad baterija ir izlādējusies, “” parādās displejā.
Ja barošanas padeve ir pārtraukta, kad baterijā ir
izlādējusies, tiks atcelti lietotāja veiktie pulksteņa un
modinātāja iestatījumi.
Piebilde klientiem Eiropā
•Pulkstenis ir iestatīts rūpnīcā, un tā atmiņu
darbina iepriekšievietotā Sony CR2032 baterija. Ja
“0:00” mirgo displejā, kad ierīci pirmo reizi
pieslēdzat pie maiņstrāvas tīkla, iespējams,
baterija ir izlādējusies. Šādā gadījumā sazinieties
ar Sony dīleri. Iepriekšievietotā CR2032 baterija
tiek uzskatīta par produkta daļu, un uz to attiecas
garantija. Lai šī produkta garantija būtu spēkā,
nepieciešams Sony dīlerim uzrādīt “Piebilde
klientiem Eiropā” (šajā lietošanas pamācībā).
•Kad modinātāja laiks ir iestatīts izslēgšanās
taimera darbības laikā, izslēgšanās taimeris tiks
automātiski atspējots, kad skanēs modinātājs.
virsmas, jo tas var radīt traucējumus.
Iestatītajā laikā nedarbojas radiouztvērējs
vai skaņas signāla režīma modinātājs.
•Pārliecinieties, ka “
” parādās displejā.
Aktivizēts radio režīma modinātājs, taču
iestatītajā laikā nav skaņas.
•Noregulējiet skaļumu, izmantojot VOLUME +/–.
Pulkstenis nepārslēdzas automātiski uz
vasaras laiku, kad tas sākas.
•Pārliecinieties, ka pulkstenis ir pareizi iestatīts.
•Kad “Aut  On” parādās displejā pēc tam, kad
piespiedāt un vairāk nekā 3 sekundes turējāt
piespiestu DST, aktivizējas automātiskās pārejas
uz vasaras laiku funkcija.
Tehniskie raksturlielumi
Pulkstenis
24 stundu sistēma
Frekvenču diapazons
Diapazons
Frekvence
FM
87,5 MHz – 108 MHz
AM
531 kHz – 1602 kHz
Starpfrekvence
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Skaļrunis
Apmēram 6,6 cm diam., 8 Ω
Izejas jauda
100 mW (pie 10% harmoniskajiem kropļojumiem)
Barošana
1
230 V maiņstrāva, 50 Hz
Rezerves barošanas padeve: 3 V līdzstrāva, viena
CR2032 baterija
2
3
Kamēr strāvas vada spraudnis ir pieslēgts
pie maiņstrāvas rozetes, izņemiet baterijas
nodalījumu no ierīces apakšdaļas, to
pavelkot uz augšu, vienlaikus pabīdot
mēlīti. (Skatiet - att.)
Ievietojiet jaunu bateriju nodalījumā ar 
pusi uz augšu.
Izmērs
Apmēram 101 mm × 102 mm × 101 mm (platums/
augstums/dziļums), ieskaitot izvirzītās daļas un
taustiņus
Lai izņemtu bateriju no nodalījuma, pabīdiet to
uz malu, kas apzīmēta ar PUSH. (Skatiet -
att.)
Svars
Ievietojiet baterijas nodalījumu atpakaļ
ierīcē pa gropi un piespiediet to no
augšpuses, līdz atskan klikšķis. (Skatiet
- att.)
Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var
tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Mēlīte fiksē baterijas nodalījumu.
displeja.
Piebildes
spraudni no maiņstrāvas rozetes. Pretējā gadījumā
tiks izdzēsti datuma, pulksteņa un modinātāja
iestatījumi.
•Ja ierīci ilgu laiku atstāsiet atvienotu no
maiņstrāvas rozetes, izņemiet bateriju, lai
novērstu bojājumus no baterijas elektrolīta
iztecēšanas vai korozijas.
Padomi lietošanā
Ja pēc turpmāk minēto darbību veikšanas problēmu
neizdevās atrisināt, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Pulkstenī mirgo “0:00” pēc barošanas
padeves pārtraukšanas.
•Baterija ir izlādējusies. Izņemiet veco bateriju un
ievietojiet jaunu.
Neapmierinoša uztveršana
•Pilnībā izstiepiet FM vada antenu, lai uzlabotu
uztveršanas jutību.
Apmēram 480 g, ieskaitot CR2032 bateriju
Eestikeelne
•Horizontāli pagrieziet ierīci, lai uztveršana būtu
optimāla. Ierīcē ir iebūvēta ferīta stieņa AM
antena.
See sümbol hoiatab kasutajat, et seadme
komplekti kuuluvas kirjanduses on tähtsad
kasutamise ja hoolduse (tehnilise
hoolduse) juhised.
Kasutatud patareide, samuti elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus
ja teistes jäätmete liigiti kogumise
süsteemidega Euroopa riikides)
Kella esimest korda seadistamiseks peab ainult
valima oma ajavööndi.
Seadistust ei pea muutma, kui elate Kesk-Euroopa
ajavööndis.
Taoline tähis tootel, patareil või
pakendil näitab, et seda toodet ja
patareid ei tohi visata olmeprügisse.
Teatud patareidel kasutatakse seda
tähist koos keemilise elemendi
sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii
(Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei
sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või
0,004% pliid. Tagades toodete ja patareide õige
utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad
tekkida nende väära käitlemise tagajärjel.
Materjalide korduvkasutus aitab säästa
loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või
andmete integreerimise eesmärgil vajalik
püsiühendus sisseehitatud akuga, tohib seda
vahetada vaid kvalifitseeritud teeninduse personal.
Aku, samuti elektrilise ja elektroonilise seadme õige
käitlemise tagamiseks andke see kasutusaja
lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse
elektriliste ja elektrooniliste seadmete
kogumiskohta. Kõikide teiste patareide kohta
vaadake osast, kus kirjeldatakse nende ohutut
väljavõtmist seadmest. Andke aku
ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud akude
kogumiskohta. Üksikasjalikku teavet selle toote või
aku ümbertöötlemise kohta saate kohalikust
omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse
teenindusest või kauplusest, kus toote või aku
ostsite.
HOIATUS
•Patarei võib vääral käsitsemisel plahvatada. Ärge
laadige seda, ärge tehke lahti ega visake tulle.
•Vabanege kasutatud patareist õigesti ning
vastavalt keskkonnakaitse seadustele ja
juhtnööridele. Hoidke väikestele lastele
kättesaamatus kohas.
Hoiatused
•Kasutage seadet toiteallikaga, mis on ära toodud
osas “Specifications”.
Klientidele Euroopas
Registreerige nüüd, et saada tasuta värskendusi:
www.sony-europe.com/myproducts
või kuuma õhu puhuri lähedale, päikese kätte,
väga tolmusesse, mehhaanilisest vibratsioonist
või põrutustest mõjutatud kohta.
•Seadme ülekuumenemise vältimiseks tagage
adekvaatne õhuringlus. Ärge asetge seadet
pinnale (vaip, lina jne.) või materjalide (kardinad)
juurde, mis võivad blokeerida ventilatsiooniavad.
•Kui seadmesse sattub võõrkeha või valgub
vedelik, ühendage seade vahelduvvoolu
kontaktilt lahti ja viige enne edasist kasutamist
kvalifitseeritud spetsialistile kontrolli.
•Puhastage korpust pehme kuiva lapiga. Ärge
kasutage mingeid lahusteid, näiteks piiritust või
bensiini, et mitte rikkuda katet.
•Ärge ühendage antenni juhet välisantennile.
Tuleõnnetuse riski vähendamiseks ärge katke
seadme ventilatsiooniavasid ajalehtede, laudlinade,
kardinate ja muu sellisega. Ärge asetage seadmele
põlevaid küünlaid.
Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks
ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikku ning
ärge asetage sellele vedelikuga nõusid, näiteks
vaase.
Ärge paigutage seadet suletud ruumi, näiteks
raamaturiiulisse või seinakappi.
Hoidke patareisid või seadet, kuhu on sisestatud
patareid liigse kuumuse eest, näiteks päikese käes,
tule läheduses jne.
Kuna vahelduvvoolu pistikut kasutatakse seadme
lahti ühendamiseks vahelduvvoolu võrgust,
ühendage see lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu
kontakti. Kui seade ei tööta normaalselt, tõmmake
voolujuhtme pistik viivitamatult vahelduvvoolu
kontaktist välja.
Mudeli nimetusega ja tähtsa turvainfoga plaat asub
alumisel pinnal.
Ühendamine
vahelduvvoolu võrku
Ühendage voolujuhe vahelduvvoolu kontakti.
Displeil kuvatakse praegust aega CET (Kesk-Euroopa
aeg) vööndis.
Sellele seadmele on tehases seadistatud kuupäev ja
kellaaeg ning toitega varustab varupatarei.
•Voolujuhtme lahtiühendamiseks hoidke pistikust,
HOIATUS
Alustuseks
Selle seadme tootja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan või see on
toodetud Sony Corporation tellimusel. Soovides
teavet toote vastavusest Euroopa Liidu
seadusandluse aktidele, pöörduge volitatud esindaja
poole - Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hoolduse või
garantiiga seotud küsimustega pöörduge vastavates
hooldus- või garantiidokumentides näidatud
aadressidel.
Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult
läbi kasutusjuhend ja hoidke see alles edaspidiseks
tarvitamiseks.
Seade pole vahelduvvooluvõrgult lahti ühendatud,
kuni on ühendatud vahelduvvoolu kontakti, isegi kui
seade ise on välja lülitatud.
Iestatiet modinātāju, tad iestatiet izslēgšanās
taimeri.
Piebilde
•Nedarbiniet ierīci virs tērauda galda vai metāla
Rezerves baterijas nomaiņa
•Kad nomaināt bateriju, neatvienojiet strāvas vada
Radiopārraide skanēs iestatīto laiku, tad
radiouztvērējs izslēgsies.
Lai atspējotu izslēgšanās taimeri, atkārtoti
piespiediet SLEEP, lai iestatītu izslēgšanās taimeri uz
“OFF”.
2
(sākotnējais iestatījums)
Varat iemigt, klausoties radiopārraidi, izmantojot
izslēgšanās taimeri, kas automātiski izslēgs ierīci pēc
iestatītā laika.
•Noteikti iestatiet pulksteni. (Skatiet “Pulksteņa
modinātāja skaņu (RADIO vai BUZZ).
Katrreiz piespiežot SNOOZE/BRIGHTNESS, displeja
rādījumu spilgtums mainās šādi:
4Piespiediet RADIO , lai “” nozustu no
Ieslēdzas radiouztvērējs. Katrreiz piespiežot SLEEP,
darbības laiks (minūtēs) mainās šādi:
manuāla iestatīšana”.)
•Lai iestatītu radio modinātāju, vispirms
noskaņojieties uz radiostaciju un noregulējiet
skaļumu. (Skatiet “Radiouztvērēja darbināšana”.)
Piespiediet SNOOZE/BRIGHTNESS.
Izslēgšanās taimera
iestatīšana
Piespiediet SLEEP.
Plahvatusoht, kui vahetate patareid valesti. Vahetage
ainult sama tüüpi patareiga.
Ir pieejami trīs spilgtuma līmeņi.
nevar mainīt displeja rādījumu spilgtumu.
Displejā apmēram 4 sekundes atainojas snaudas
laiks, tad atkal parādās pulkstenis. (“ ” mirgo
displejā.)
TÄHELEPANU!
Displeja spilgtuma
iestatīšana
Piespiediet SNOOZE/BRIGHTNESS.
1
Šī ierīce automātiski pāriet uz vasaras laiku. “DST”
automātiski parādās displejā vasaras laika sākumā
un nozūd vasaras laika beigās.
Automātiskā pāreja uz vasaras laiku pamatojas uz
GMT (Griničas standarta laiks).
•Vasaras laiks sākas pulksten 1.00 marta pēdējā
svētdienā.
•Ziemas laiks sākas pulksten 2.00 oktobra pēdējā
svētdienā.
Piebilde
Piespiediet ALARM RESET/OFF, lai
pārtrauktu modinātāja skanēšanu.
Piebildes
dienu un pulksteni.
Pieslēdziet strāvas vadu pie maiņstrāvas rozetes.
Displejā parādās pašreizējais laiks CET
(Centrāleiropas laiks) joslā.
Šai ierīcei rūpnīcā ir iestatīts datums un pulkstenis,
un barošanu padod rezerves baterija.
Lai pārtrauktu modinātāja
skanēšanu
Lai manuāli mainītu pulksteņa iestatījumu, šādi
darbiniet ierīci.
3Atkārtojiet 2. darbību, lai iestatītu mēnesi,
Pieslēgšana pie
maiņstrāvas tīkla
2
Lai atceltu automātisko pāreju
uz vasaras laiku
ärge tõmmake juhtmest.
•Ärge jätke seadet kuumaallikate, näiteks radiaatori
MÄRKUSED LIITIUMPATAREI
KOHTA
•Vabanege kasutatud patareist viivitamatult.
Hoidke liitiumpatareid väikestele lastele
kättesaamatus kohas. Kui patarei alla neelatakse,
pöörduge viivitamatult arsti poole.
•Hea kontakti tagamiseks pühkige patareid kuiva
lapiga.
•Patareid sisestades järgige kindlasti õiget
polaarsust.
•Lühise vältimiseks ärge hoidke patareid
metallpintsetiga.
•Hoidke patareid liigse kuumuse eest, näiteks
päikese käes, tule läheduses jne.
Kui seoses selle seadmega tekkivad küsimused
või probleemid, võtke ühendus lähima Sony
edasimüüjaga.
Kella esmakordne
seadistamine
1Vajutage TIME ZONE.
Displeile ilmub regiooni number “1”.
2
Vajutage korduvalt TIME ZONE, et valida
numbrit selliselt:
Regiooni number
Ajavöönd
0
Lääne-Euroopa aeg
1 (vaikeseadistus)
Kesk-Euroopa aeg
2
Ida-Euroopa aeg
Umbes 4 sekundi pärast muutuvad kellanäidud
valitud ajavööndi ajale.
Kui elate teise ajavööndi riigis/regioonis
Vaadake “Setting the clock manually”, et seadistada
õige aeg.
Märkus
•Transportimisel ja esimese kasutamise ajal võib
tekkida viga kellanäitudes. Sellisel juhul vaadake
“Setting the clock manually”, et seadistada õige
aeg.
Automaatne üleminek
suveajale
See seade läheb automaatselt üle suveajale. “DST”
ilmub automaatselt displeile suveaja alguses ja kaob
suveaja lõppedes.
Automaatne üleminek suveajale tugineb GMT
(Greenwichi standard aeg).
•Suveaeg algab kell 1.00 märtsi viimasel
pühapäeval.
•Talveaeg algab kell 2.00 oktoobri viimasel
pühapäeval.
Märkus
•Suveajale ülemineku ning selle alguse/lõpu
kuupäeva määravad erinevad tingimused ja
seadused vastavas riigis/regioonis. Kui see segab
soovitud seadistust, tühistage automaatne
üleminek suveajale ja seadistage kell käsitsi nagu
vajalik. Riikides/regioonides, kus ei minda üle
suveajale, peavad kliendid enne seadme
kasutamist tühistama automaatse suveajale
ülemineku.
Automaatse suveajale
ülemineku tühistamine
Automaatset suveajale üleminekut on võimalik
tühistada.
Vajutage ja hoidke kauem kui 3 sekundit
allavajutatult DST, kuni ilmub kell.
Kõlab signaal ja displeile ilmub “Aut  OFF”, viidates
et automaatne üleminek suveajale on tühistatud.
Siis ilmub jälle kell.
Automaatse suveajale ülemineku veel kord
lubamine
Vajutage ja hoidke kauem kui 3 sekundit
allavajutatult DST. Kõlab signaal ja displeile ilmub
“Aut  On”, näidates et automaatne üleminek
suveajale on aktiveeritud. Siis ilmub jälle kell.
Kasutamine
Kella manuaalne
seadistamine
Kella seadistuste muutmiseks käsitsi, käivitage seade
selliselt.
1
Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit
allavajutatult ENTER/TIME SET .
Kostab signaal ja displeil hakkavad vilkuma aasta
kaks viimast numbrit.
2
Vajutage korduvalt + või –, et valida aasta,
siis vajutage ENTER/TIME SET.
3/4/2014 12:51:03 PM
ICF-C1_CED [LV/EE/LT] 4-480-527-41(3)
3Korrake 2 toimingut, et seadistada kuu,
päev ja kellaaeg.
Pärast kellaaja seadistamist kõlavad kaks lühikest
signaali ning sekundite lugemine algab nullist.
Märkus
•Kui kella seadistamise ajal umbes üks minut ei
vajutata ühtki nuppu, tühistatakse kella
seadistamise režiim.
Kui suveaeg algab/lõppeb ajal,
millal automaatne üleminek
suveajale on välja lülitatud
Muutke kella seadistust käsitsi, kui tühistate
automaatse.
Raadiovastuvõtja
kasutamine
1Vajutage RADIO , et lülitada sisse
raadiovastuvõtja.
2Seadistage BAND vajalikule lainealale
(AM või FM).
3
Häälestage soovitud raadiojaamale,
kasutades TUNING.
4
Reguleerige helitugevus, kasutades
VOLUME +/–.
Raadiovastuvõtja välja lülitamiseks vajutage
ALARM RESET/OFF.
Äratuse seadistamine
•Äratuse funktsioon töötab normaalrežiimis
suveaja esimesel ja viimasel päeval. Kui on
seadistatud automaatne üleminek suveajale ja
äratus on seatud ajale, mis suveajale üleminekul
vahele jäetakse, kõlab äratus, kuid kui äratus on
seatud ajale, mis kattub suveaja lõppedes, kõlab
äratus kaks korda.
Märkused äratuse kohta, kui toitevarustus
on katkenud
Kui seadistatud äratuse aeg jõuab kätte
toitevarustuse katkestuse ajal või toitevarustus
katkeb äratuse kõlamise ajal, kaovad displei näidud,
äratus ei kõla ning äratuse olek on selline:
•Toitevarustuse taastumisel 60 minuti vältel
seadistatud äratuse ajast äratus kõlab.
•Kui toitevarustus katkes tukastuse funktsiooni
töötamise ajal, jätkab tukastuse funktsioon tööd.
•Kui tukastuse aeg möödus katkestatud
toitevarustuse ajal, kõlab äratus pärast
toitevarustuse taastamist.
Kui sellises olekus ei sütti “”, on saadaval ALARM
RESET/OFF, SNOOZE/BRIGHTNESS ja äratuse režiimi
funktsioonid. Tukastuse aeg fikseeritakse ainult 10
minutiks, kui vajutate SNOOZE/BRIGHTNESS.
Väljalülitustaimeri
seadistamine
Võite uinuda raadiosaadet kuulates kasutades
väljalülitustaimerit, mis automaatselt lülitab seadme
välja seadistatud ajal.
•Seadistage kindlasti kell. (Vaadake “Setting the
clock manually”.)
•Raadio äratuse seadistamiseks häälestage
kõigepealt raadiojaamale ja reguleerige
helitugevus. (Vaadake “Playing the radio”.)
Äratuse seadistamine
1Seadistage ALARM MODE soovitud
äratuse helile (RADIO või BUZZ).
Vajutage korduvalt SET ALARM TIME +
või –, et seadistada vajalik aeg, kuni
displeil kuvatakse äratuse aega.
Kuni toimub äratuse aja seadistamine, vilgub
displeil “ ” .
Kui äratuse seadistamise toiming on lõpetatud,
kuvatakse mõne sekundi järel jälle kella ning “
” katkestab vilkumise ja jääb helendama.
Seadistatud ajal lülitub sisse raadiovastuvõtja või
kõlab järkjärgult tugevneva heliga signaal. (“ ”
vilgub displeil.)
Äratuse kõlamise katkestamine
Vajutage ALARM RESET/OFF, et katkestada
äratuse kõlamist.
Vajutage SNOOZE/BRIGHTNESS.
Heli lülitub välja, kuid kõlab automaatselt jälle
umbes 10 minuti pärast.
Iga kord, vajutades SNOOZE/BRIGHTNESS, muutub
tukastuse aeg selliselt:
Raadiosaade kõlab seadistatud aja, siis lülitub
raadiovastuvõtja välja.
Väljalülitustaimeri keelamiseks vajutage korduvalt
SLEEP, et seadistada väljalülitustaimer “OFF”.
•Äratuse aja seadistust ei saa muuta, kui ALARM
MODE on seadistatud OFF. Kui vajutate SET
ALARM TIME + või –, kuvatakse displeil umbes
pool sekundit “OFF”.
•ENTER/TIME SET, DST ja TIME ZONE ei ole
saadaval, kuni kõlab äratus või on sisse lülitatud
tukastuse funktsioon.
•Kui äratuse kõlamise ajal ei tehta toiminguid,
katkeb äratuse kõlamine umbes 60 minuti pärast.
SONY_LV_EE_LT_ICF-C1.indd 2
Sakk lukustab patareiosa.
4Vajutage RADIO , et “” kaoks displeilt.
Märkused
•Patareid vahetades ärge tõmmake voolujuhtme
pistikut vahelduvvoolu kontaktist välja. Vastasel
juhul kustutatakse kuupäeva, kellaaja ja äratuse
seadistused.
•Kui jätate seadme kauaks ajaks vahelduvvoolu
kontaktist lahti ühendatult, võtke patarei välja, et
vältida patarei elektrolüüdi lekke ja korrosiooni
tagajärjel tekkivaid kahjustusi
Nõuanded kasutamiseks
Ebarahuldav vastuvõtt
•Tõmmake FM juhtmeantenn täiesti sirgeks, et
parendada vastuvõtu tundlikkust.
Displei heleduse
seadistamine
Saadaval on kolm heleduse taset.
Vajutage SNOOZE/BRIGHTNESS.
Iga kord, vajutades SNOOZE/BRIGHTNESS, muutub
displei näitude heledus selliselt:
Märkus
•Displei näitude heledust ei saa muuta, kui kõlab
äratus või on aktiveeritud tukastuse funktsioon.
Üldine informatsioon
Millal vahetada patarei
Kui patarei saab tühjaks, ilmub displeile “” .
Toitevarustuse katkedes patarei tühjaks saamisel,
tühistatakse kasutaja teostatud kella ja äratuse
seadistused.
Märkus klientidele Euroopas
•Kell on tehases seadistatud ja selle mälu töö tagab
eelnevalt sisestatud Sony CR2032 patarei. Kui
seadme esmakordsel ühendamisel
vahelduvvooluvõrku vilgub displeil “0:00”, võib
patarei olla tühi. Sellisel juhul võtke ühendus Sony
edasimüüjaga. Eelnevalt sisestatud CR2032
patareid loetakse seadme osaks ja sellele kehtib
garantii. Toote garantii kehtimiseks peab Sony
edasimüüjale ette näitama “Note for customers in
Europe” (selles kasutusjuhendis).
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid
võidakse muuta eelneva hoiatuseta.
Lietuviškai
Prieš įrenginio naudojimą atidžiai perskaitykite
naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją informacijos
gavimui ateityje.
Klientams Europoje
Registruokitės dabar, kad gautumėte
nemokamus naujinimus:
www.sony-europe.com/myproducts
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažintumėte gaisro riziką, neuždenkite
įrenginio ventiliacijos angų laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir kt. Nestatykite ant įrenginio uždegtų
žvakių.
Kad sumažintumėte gaisro arba elektros srovės
smūgio pavojų, saugokite įrenginį nuo aptaškymo
skysčiais arba jų lašėjimo ant įrenginio, bei
nestatykite ant jo indų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.
Nestatykite įrenginio ribotoje erdvėje, pavyzdžiui,
knygų lentynoje arba įmontuotoje spintoje.
Baterijas ir įrenginį, į kurį yra įdėtos baterijos, reikia
saugoti nuo didelės temperatūros, pavyzdžiui,
tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan. poveikio.
Kadangi srovės laido šakutė yra naudojama įrenginio
atjungimui nuo elektros tinklo, prijunkite jį prie
lengvai pasiekiamo elektros lizdo. Jeigu įrenginys
veikia nestabiliai, nedelsdami atjunkite jį nuo
elektros lizdo.
DĖMESIO!
•Pöörake seadet horisontaalselt, et vastuvõtt oleks
optimaalne. Seadmes on sisseehitatud ferriitkangi
AM antenn.
Märkus
tööajale, keelatakse väljalülitustaimer
automaatselt, kui kõlab äratus.
Umbes 480 g, kaasaarvatud CR2032 patarei
Plokštelė su modelio pavadinimu ir svarbi
informacija dėl saugumo yra ant apatinio paviršiaus.
Seadistage äratus, siis seadistage
väljalülitustaimer.
•Kui äratuse aeg on seadistatud väljalülitustaimeri
Kaal
Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol jis
yra prijungtas prie elektros lizdo, net jeigu pats
įrenginys yra išjungtas.
Vajutage ALARM RESET/OFF.
Selles seadmes on varutoiteallikana CR2032 patarei,
et kell jätkaks tööd ka toitevarustuse katkemisel.
Märkused
Sisestage patareiosa soont mööda tagasi
seadmesse ja vajutage seda ülalt, kuni
kostab klõpsatus. (Vaadake kuj - )
Raadiovastuvõtja väljalülitamine
enne seadistatud aega
Äratuse seadistuse väljalülitamine
” kaob displeilt.
3
sisestage uus.
Patarei varutoiteallikana
“
Patarei väljavõtmiseks osast lükake seda servale,
mis on märgistatud PUSH. (Vaadake kuj - )
•Patarei on tühi. Võtke vana patarei välja ja
Displeil kuvatakse umbes 4 sekundit tukastuse aega,
siis ilmub jälle kell. (“ ” vilgub displeil.)
Seadistage ALARM MODE seisu OFF.
Sisestage uus patarei osasse  poolega
üles.
Pärast toitevarustuse katkemist vilgub
kellal “0:00” .
Äratus kõlab jälle järgmisel päeval samal ajal.
Veel mõni minut tukastamiseks
2
Kuni voolujuhtme pistik on ühendatud
vahelduvvoolu kontakti, võtke välja
patareiosa seadme allosast, tõmmates
seda üles ning vajutades samal ajal sakki.
(Vaadake kuj - )
Raadiovastuvõtja lülitub sisse. Iga kord, vajutades
SLEEP, muutub toimingu aeg (minutites) selliselt:
Võite uinuda raadiosaadet kuulates ning ärgata, kui
seadistatud ajal kõlab raadiosaade või äratussignaal.
2
1
Umbes 101 mm × 102 mm × 101 mm (laius/kõrgus/
sügavus), kaasaarvatud eenduvad osad ja nupud
Vajutage SLEEP.
Väljalülitustaimeri ja äratuse
üheaegne kasutamine
Mõned sekundid kuvatakse äratuse aega, siis
ilmub displeile “ ”. (See ei ilmu, kui lüliti on
seadistatud OFF.)
Mõõtmed
Kui pärast allnäidatud toimingute teostamist ei
õnnestu probleemi lahendada, võtke ühendus
lähima Sony edasimüüjaga.
Äratuse heli saab valida RADIO (raadio) või BUZZ
(signaal).
Enne äratuse seadistamist
Varupatarei vahetus
•Ärge käivitage seadet metall-laual või
metallpinnal, kuna see võib tekitada häireid.
Seadistatud ajal ei tööta raadiovastuvõtja
või helisignaali režiimi äratus.
•Veenduge, et “
” ilmub displeile.
Aktiveeritud raadio režiimi äratus, kuid
seadistatud ajal pole heli.
•Reguleerige helitugevus, kasutades VOLUME +/–.
Kell ei lülitu automaatselt suveajale, kui
see algab.
•Veenduge, et kell on õigesti seadistatud.
•Kui “Aut  On” ilmub displeile pärast seda, kui
vajutate ja hoiate kauem kui 3 sekundit
allavajutatult DST, aktiveerub automaatse
suveajale ülemineku funktsioon.
Tehnilised andmed
Kell
24 tunni süsteem
Sagedusala
Laineala
Sagedus
FM
87,5 MHz – 108 MHz
AM
531 kHz – 1602 kHz
Vahesagedus
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Kõlar
Umbes 6,6 cm läbimõõt, 8 Ω
Väljundvõimsus
100 mW (10% harmooniliste moonutuste juures)
Toide
230 V vahelduvvool, 50 Hz
Varutoitevarustus: 3 V alalisvool, üks CR2032 patarei
Sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista
neteisingai. Keiskite tik tokio pat tipo baterija.
Šis simbolis įspėja vartotoją, kad su
įrenginiu komplektuojamoje literatūroje
yra svarbūs naudojimo ir priežiūros
(techninio aptarnavimo) nurodymai.
Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, arba jis yra
pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą.
Norėdami sužinoti apie gaminio atitikimą Europos
Sąjungos teisiniams aktams, kreipkitės į įgaliotą
atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba
garantijos klausimais kreipkitės atskiruose serviso
arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.
Atitarnavusių baterijų, elektrinių ir
elektroninių įrenginių utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir
kitoms Europos šalims, kur yra taikoma
rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio, baterijos
arba ant įpakavimo nurodo, kad šio
gaminio ir baterijos negalima
utilizuoti kartu su buitinėmis
atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis
simbolis gali būti atvaizduotas kartu
su cheminio elemento simboliu. Gyvsidabrio (Hg)
arba švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra
nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005%
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino. Teisingai
utilizuodami tokius gaminius ir baterijas, padėsite
išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir
žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo
atsilaisvinimo nuo gaminių arba baterijų. Perdirbant
medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba
duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas
nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra
leistina keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui.
Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos bei
elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimą,
nugabenkite į atitinkamą surinkimo punktą, kur
galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius. Jeigu
naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių
apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš
gaminio. Nugabenkite bateriją į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam
perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę
informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio
perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė,
atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį arba bateriją.
ĮSPĖJIMAS
•Baterija gali sprogti, jeigu su ja elgsitės neteisingai.
Neįkraukite, neišardykite ir nemeskite jos į ugnį.
•Atsilaisvinkite nuo išnaudotos baterijos teisingai ir
atitinkamai vietiniams aplinkosaugos įstatymams
ir taisyklėms. Laikykite mažiems vaikams
neprieinamoje vietoje.
Įspėjimai
•Įrenginio maitinimui naudokite maitinimo šaltinį,
kuris yra nurodytas skyriuje “Techniniai
duomenys”.
•Kad atjungtumėte srovės laidą, laikykite už
šakutės; netraukite už laido.
•Nelaikykite įrenginio arti karščio šaltinių,
pavyzdžiui, radiatoriaus arba karšto oro pūstuvo,
tiesioginiuose saulės spinduliuose, tokioje vietoje,
kurioje yra labai dulkėta, jaučiamos mechaninės
vibracijos arba smūgiai.
•Užtikrinkite atitinkamą oro cirkuliaciją, kad
išvengtumėte įrenginio perkaitimo. Nestatykite
įrenginio ant paviršiaus (kilimas, antklodė ir t.t.)
arba arti medžiagų (užuolaidos), kurie galėtų
blokuoti ventiliacijos angas.
•Jeigu į įrenginį pateko svetimkūnis arba skystis,
atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo ir prieš
naudojimą toliau nugabenkite jį kvalifikuotam
specialistui patikros atlikimui.
•Nuvalykite įrenginio korpusą minkšta, sausa
skepetėle. Nenaudokite jokių tirpiklių, pavyzdžiui,
spirito arba benzino, kad negadintumėte dangos.
•Neprijunkite antenos laido prie lauko antenos.
PASTABOS DĖL LIČIO BATERIJOS
•Nedelsdami utilizuokite išnaudotą bateriją.
Laikykite ličio bateriją mažiems vaikams
neprieinamoje vietoje. Jeigu baterija yra praryta,
nedelsdami susisiekite su gydytoju.
•Nuvalykite bateriją sausa skepetėle, kad
užtikrintumėte gerą kontaktą.
•Įdėdami bateriją, būtinai prisilaikykite teisingo
poliškumo.
•Neimkite baterijos metaliniu pincetu, kad nekiltų
trumpasis jungimas.
•Saugokite bateriją nuo didelio karščio, pavyzdžiui,
tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
poveikio.
Jeigu dėl šio įrenginio naudojimo kyla problemų
arba klausimų, susisiekite su artimiausiu Sony
platintoju.
•Vasaros laikas prasideda: kovo paskutinio
•Perėjimą į vasaros laiką ir jo pradžios/pabaigos
datą įtakoja skirtingos aplinkybės ir įstatymai
skirtingose šalyse/regionuose. Jeigu tai trukdo
naudoti reikalingas nuostatas, atšaukite
automatinį perjungimą į vasaros laiką ir rankiniu
būdu nustatykite laikrodį, kai reikia. Klientai toje
šalyje/regione, kur laikas nėra perjungiamas į
vasaros laiką, prieš įrenginio naudojimą turi
atšaukti automatinį persijungimą į vasaros laiką.
Paspauskite ir ilgiau už 3 sekundes laikykite
paspaustą DST, kol pasirodo laikrodis.
Atskamba signalas, ir ekrane pasirodo “Aut  OFF”,
nurodydamas, kad automatinis perjungimas į
vasaros laiką yra atšauktas. Po to vėl pasirodo
laikrodis.
Naudojimas
Laikrodžio nustatymas
rankiniu būdu
Norėdami rankiniu būdu pakeisti laikrodžio
nuostatą, valdykite įrenginį tokiu būdu.
1
Paspauskite ir ilgiau už 2 sekundes
laikykite paspaustą ENTER/TIME SET .
Bus girdimas signalas, ir metų paskutiniai du
skaičiai pradės blyksėti ekrane.
Kartotinai paspauskite + arba –, kad
išsirinktumėte metus, po to paspauskite
ENTER/TIME SET.
veiksmą, kad nustatytumėte
mėnesį, dieną ir laikrodį.
Po laikrodžio nustatymo atskamba du trumpi
signalai, ir sekundžių skaičiavimas prasideda nuo
nulio.
Pastaba
•Jeigu laikrodžio nustatymo metu apytiksliai vieną
minutę nepaspaudžiate jokio mygtuko, laikrodžio
nustatymo procesas yra atšaukiamas.
Jeigu vasaros laikas prasideda/
baigiasi, kai yra išjungtas
automatinis persijungimas į
vasaros laiką
Rankiniu būdu pakeiskite laikrodžio nuostatą, jeigu
atšaukėte automatinį persijungimą į vasaros laiką.
1Paspauskite RADIO , kad įjungtumėte
0
Vakarų Europos laikas
1 (pradinė nuostata) Centrinės Europos laikas
2
radijo imtuvą.
2Nustatykite BAND į reikalingą diapazoną
(AM arba FM).
3
Suderinkite su reikalinga radijo stotimi
naudodami TUNING.
4
Sureguliuokite garso lygį naudodami
VOLUME +/–.
Rytų Europos laikas
Apytiksliai po 4 sekundžių laikrodžio parodymai
kinta į išrinktos laiko juostos laiką.
Jeigu gyvenate kitos laiko juostos šalyje/
regione
Žiūrėkite “Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu”, kad
nustatytumėte teisingą laiką.
Pastaba
•Įmanoma, pergabenimo ir pirmo naudojimo metu
atsiras laikrodžio parodymų klaida. Tokiu atveju
žiūrėkite “Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu”,
kad nustatytumėte teisingą laiką.
Paspauskite ALARM RESET/OFF.
Jeigu po toliau minėtų veiksmų atlikimo problemos
išspręsti nepavyko, susisiekite su artimiausiu Sony
platintoju.
Išsijungimo laikmačio ir žadintuvo
naudojimas vienu metu
Laikrodyje blyksi “0:00” po maitinimo
tiekimo pertraukimo.
Galite užmigti, klausydamiesi radijo laidos, ir pabusti,
nustatytu laiku atskambant radijo laidai arba
žadinimo signalui.
Nepatenkinantis priėmimas
Žadintuvo skambėjimo
pertraukimas
Norėdami išjungti radijo imtuvą, paspauskite
ALARM RESET/OFF.
Žadintuvo nustatymas
Žadinimo garsą galima išsirinkti iš RADIO (radijas)
arba BUZZ (signalas).
Prieš žadintuvo nustatymą
•Būtinai nustatykite laikrodį. (Žiūrėkite “Laikrodžio
nustatymas rankiniu būdu”.)
Apie automatinį perjungimą
į vasaros laiką
•Norėdami nustatyti radijo žadintuvą, iš pradžių
Šis įrenginys automatiškai persijungia į vasaros laiką.
“DST” automatiškai pasirodo ekrane, kai vasaros
laikas prasideda, ir pradingsta, kai vasaros laikas
pasibaigia.
Automatinis persijungimas į vasaros laiką yra
pagrįstas GMT (Grinvičo standartinis laikas).
Žadintuvo nustatymas
1Nustatykite ALARM MODE į reikalingą
suderinkite su radijo stotimi ir sureguliuokite
garso lygį. (Žiūrėkite “Radijo imtuvo naudojimas”.)
žadinimo garsą (RADIO arba BUZZ).
Nustatykite žadintuvą, po to nustatykite
išsijungimo laikmatį.
elektros lizdo, išimkite bateriją, kad išvengtumėte
gedimų, kuriuos gali sukelti baterijos elektrolito
skysčio ištekėjimas arba korozija.
•Baterija yra išsikrovusi. Išimkite seną bateriją ir
įdėkite naują.
•Pilnai ištieskite FM laido anteną, kad
pagerintumėte priėmimo jautrumą.
Pastaba
•Kai žadinimo laikas yra nustatytas į tokį, kai turi
suveikti išsijungimo laikmatis, išsijungimo
laikmatis bus automatiškai atjungtas, kai skambės
žadintuvas.
Paspauskite ALARM RESET/OFF, kad
pertrauktumėte žadintuvo skambėjimą.
Kai norisi pasnausti dar kelias
minutes
2
Laiko juosta
Kartotinai paspauskite SET ALARM TIME
+ arba –, kad nustatytumėte reikalingą
laiką, kol ekrane yra atvaizduojamas
žadinimo laikas.
Paspauskite ir ilgiau už 3 sekundes laikykite
paspaustą DST. Atskamba signalas, ir ekrane
pasirodo “Aut  On”, nurodydamas, kad automatinis
perjungimas į vasaros laiką yra aktyvuotas. Po to vėl
pasirodo laikrodis.
1Paspauskite TIME ZONE.
Regiono numeris
Naudojimo patarimai
Žadintuvas vėl skambės sekančią dieną tuo pačiu
laiku.
Radijo imtuvo
naudojimas
Kartotinai paspauskite TIME ZONE, kad
numerį išsirinktumėte taip:
Radijo imtuvo išjungimas iki
nustatyto laiko
Automatinio persijungimo į vasaros laiką
kartotinis įjungimas
Prijungimas prie
elektros tinklo
Ekrane pasirodo regiono numeris “1”.
Kelias sekundes yra atvaizduojamas žadinimo
laikas, po to ekrane pasirodo “ ”. (Jis
nepasirodo, kai jungiklis yra nustatytas į OFF.)
Kol vyksta žadinimo laiko nustatymas, ekrane
blyksi “ ”.
Kai žadintuvo nustatymo veiksmas yra atliktas,
po kelių sekundžių vėl pasirodo laikrodis, o “ ”
baigia blyksėti ir šviečia.
Nustatytu laiku įsijungs radijo imtuvas arba
palaipsniui didėjančiu garso lygiu skambės
signalas. (“ ” blyksi ekrane.)
Automatinį persijungimą į vasaros laiką galima
atšaukti.
3Pakartokite 2
Kad pirmą kartą būtų galima nustatyti laikrodį, reikia
išsirinkti tik savo laiko juostą.
Jeigu gyvenate Centrinės Europos laiko juostoje,
regiono nuostatos keisti nereikia.
2
Automatinio persijungimo į
vasaros laiką atšaukimas
Nuo ko pradėti
Laikrodžio nustatymas
pirmą kartą
•Jeigu įrenginį ilgą laiką paliksite atjungtą nuo
Pastaba
2
Prijunkite srovės laidą prie elektros lizdo.
Ekrane pasirodo dabartinis laikas CET (Centrinės
Europos laikas) juostoje.
Šiam įrenginiui data ir laikrodis yra nustatyti
gamykloje, ir maitinimą užtikrina atsarginė baterija.
Radijo laida skambės nustatytą laiką, po to radijo
imtuvas išsijungs.
Norėdami išjungti išsijungimo laikmatį, kartotinai
paspauskite SLEEP, kad nustatytumėte išsijungimo
laikmatį į “OFF”.
sekmadienio 1.00 nakties.
•Žiemos laikas prasideda: spalio paskutinio
sekmadienio 2.00 nakties.
Ekrano šviesumo
nustatymas
•Horizontaliai pasukite įrenginį, kad priėmimas
būtų optimalus. Į įrenginį yra įmontuota ferito
strypo AM antena.
Yra prieinami trys šviesumo lygiai.
Paspauskite SNOOZE/BRIGHTNESS.
Paspauskite SNOOZE/BRIGHTNESS.
Kiekvieną kartą paspaudžiant SNOOZE/
BRIGHTNESS, ekrano parodymų šviesumas kinta
taip:
Garsas išsijungia, tačiau automatiškai atskamba vėl
po 10 minučių.
Kiekvieną kartą paspaudžiant SNOOZE/
BRIGHTNESS snaudulio trukmė kinta taip:
•Nenaudokite įrenginio virš plieninio stalo arba
metalinio paviršiaus, nes jis gali sukelti trukdžius.
Ekrane apytiksliai 4 sekundes yra atvaizduojama
snaudulio trukmė, po to vėl pasirodo laikrodis. (“
blyksi ekrane.)
”
Žadintuvo nuostatos išjungimas
Nustatykite ALARM MODE į OFF.
“
” pradingsta iš ekrano.
Pastabos
•Žadintuvo laiko nuostatos neįmanoma pakeisti,
jeigu ALARM MODE yra nustatytas į OFF. Jeigu
paspaudžiate SET ALARM TIME + arba –,
apytiksliai pusę sekundės ekrane yra
atvaizduojama “OFF”.
•ENTER/TIME SET, DST ir TIME ZONE nėra
prieinami, kol skamba žadintuvas arba yra įjungta
snaudulio funkcija.
•Jeigu žadinimo signalo skambėjimo metu nėra
atliekami jokie veiksmai, žadinimo garso
atkūrimas bus pertrauktas po apytiksliai
60 minučių.
•Žadintuvo funkcija vasaros laiko pirmą ir
paskutinę dieną veikia kaip ir visada. Kai yra
nustatytas automatinis persijungimas į vasaros
laiką, jeigu žadintuvas yra nustatytas suveikimui
tuo laiku, kuris perjungimo į vasaros laiką yra
praleidžiamas, žadintuvas suveiks, bet jeigu
žadintuvui yra nustatytas laikas, kuris persidengia,
pasibaigiant vasaros laikui, žadintuvas suveiks du
kartus.
Pastabos dėl žadintuvo veikimo, jeigu yra
nutrauktas maitinimo tiekimas
Jeigu nustatytas žadinimo laikas ateina tada, kai yra
pertrauktas maitinimo tiekimas, arba maitinimo
tiekimas yra nutraukiamas žadintuvo skambėjimo
metu, pradingsta ekrano parodymai, žadintuvas
neskamba, ir žadintuvo padėtis yra tokia:
•Jeigu maitinimo tiekimas yra atnaujinamas iki 60
minučių nuo nustatyto žadinimo laiko, žadintuvas
suskamba.
•Jeigu maitinimo tiekimo pertrauka įvyko
snaudulio funkcijos veikimo metu, snaudulio
funkcija tęsia veikti.
•Jeigu praėjo snaudulio laikas, kai yra pertrauktas
maitinimo tiekimas, žadintuvas skambės po
maitinimo tiekimo atnaujinimo.
Jeigu tokioje padėtyje nešviečia “”, yra prieinamos
ALARM RESET/OFF, SNOOZE/BRIGHTNESS ir
žadintuvo veiksenos funkcijos. Snaudulio trukmė
bus užfiksuota tik 10 minučių, jeigu paspaudėte
SNOOZE/BRIGHTNESS.
Išsijungimo laikmačio
nustatymas
Galite užmigti, klausydamiesi radijo laidos
naudodami išsijungimo laikmatį, kuris automatiškai
išjungs įrenginį po nustatyto laiko.
Paspauskite SLEEP.
Įsijungia radijo imtuvas. Kiekvieną kartą
paspaudžiant SLEEP, suveikimo laikas (minutėmis)
kinta taip:
Pastaba
•Kai skamba žadintuvas arba yra aktyvi snaudulio
funkcija, neįmanoma pakeisti ekrano parodymų
šviesumo.
Bendro pobūdžio
informacija
Apie bateriją kaip
atsarginį maitinimo
šaltinį
Šis įrenginys turi CR2032 bateriją, kuri yra
naudojama atsarginiu maitinimo šaltiniu, kad
laikrodis tęstų veikti maitinimo tiekimo pertraukimo
atveju.
Kada reikia keisti bateriją
Kai baterija išsikrauna, ekrane pasirodo “”.
Jeigu maitinimo tiekimas yra nutraukiamas, kai
baterijos yra išsikrovusios, yra atšaukiamos vartotojo
sureguliuotos laikrodžio ir žadintuvo nuostatos.
Pastaba klientams Europoje
•Laikrodis yra nustatytas gamykloje, ir jo atmintį
maitina iš anksto įdėta Sony CR2032 baterija.
Jeigu ekrane blyksi “0:00”, kai įrenginį pirmą kartą
prijungiate prie elektros tinklo, įmanoma, baterija
yra išsikrovusi. Tokiu atveju susisiekite su Sony
platintoju. Iš anksto įdėta CR2032 baterija yra
laikoma gaminio dalimi, ir jai yra taikoma
garantija. Kad šio gaminio garantija galiotų, reikia
Sony platintojui parodyti “Pastaba klientams
Europoje” (šioje naudojimo instrukcijoje).
Atsarginės baterijos
pakeitimas
1
2
Kol srovės laido šakutė yra prijungta prie
elektros lizdo, išimkite baterijos skyrelį iš
įrenginio apatinės dalies, jį patraukdami į
viršų, tuo pačiu metu pastumdami
liežuvėlį. (Žiūrėkite iliustraciją -)
Įdėkite naują bateriją į skyrelį  puse į
viršų.
Kad išimtumėte bateriją iš skyrelio, pastumkite ją
į šoną, kuris yra pažymėtas PUSH. (Žiūrėkite
iliustraciją -)
3
Nustatytu laiku neveikia radijo imtuvas
arba garso signalo veiksenos žadintuvas.
•Įsitikinkite, kad ekrane pasirodo “
”.
Yra aktyvuota radijo imtuvo žadinimo
veiksena, tačiau nustatytu laiku garsas
nėra atkuriamas.
•Sureguliuokite garso lygį naudodami VOLUME
+/–.
Laikrodis nepersijungia automatiškai į
vasaros laiką, kai jis prasideda.
•Įsitikinkite, kad laikrodis yra nustatytas teisingai.
•Kai “Aut  On” pasirodo ekrane po to, kai
paspaudėte ir ilgiau nei 3 sekundes laikėte
paspaustą DST, yra aktyvuojama automatinio
persijungimo į vasaros laiką funkcija.
Techniniai duomenys
Laikrodis
24 valandų sistema
Dažnių diapazonas
Diapazonas
Dažnis
FM
87,5 MHz – 108 MHz
AM
531 kHz – 1602 kHz
Tarpinis dažnis
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Garsiakalbis
Apytiksliai 6,6 cm įstr., 8 Ω
Išvesties galia
100 mW (prie 10% harmoninių iškrypimų)
Maitinimas
230 V kintamoji srovė, 50 Hz
Atsarginis maitinimo tiekimas: 3 V nuolatinė srovė,
viena CR2032 baterija
Matmenys
Apytiksliai 101 mm × 102 mm × 101 mm (plotis/
aukštis/gylis), įskaitant išsikišusias dalis ir mygtukus
Svoris
Apytiksliai 480 g, įskaitant CR2032 bateriją
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali
būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
Įdėkite baterijos skyrelį atgal į įrenginį
palei griovelį ir prispauskite ją iš viršaus,
kad atskambėtų spragtelėjimas. (Žiūrėkite
iliustraciją -)
Liežuvėlis užfiksuoja baterijos skyrelį.
4Paspauskite RADIO , kad “” pradingtų iš
ekrano.
Pastabos
•Kai keičiate bateriją, neatjunkite srovės laido
šakutės nuo elektros lizdo. Priešingu atveju bus
ištrintos datos, laikrodžio ir žadintuvo nuostatos.
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
3/4/2014 12:51:04 PM
ICF-C1_CED [LV/EE/LT] 4-480-527-41(3)
Download PDF

advertising