Sony | ICF-C1PJ | Sony ICF-C1PJ Laikrodis-radijas su laiko projekcijos funkcija Naudojimo instrukcijos

4-528-478-21(2)
FM/AM radiouztvērējs ar pulksteni
FM/AM kellraadio
FM/AM radijo imtuvas su laikrodžiu
LV8I
(Centrāleiropas laiks) joslas pulksteņa iestatījums”
secīgi parādās displejā.
(Šī ierīce rūpnīcā iestatīta uz CET joslas laiku, un
barošanu saņem no rezerves baterijas.)
Pulksteņa iestatīšana
pirmo reizi
Lai pirmo reizi iestatītu pulksteni, nepieciešams tikai
izvēlēties savu laika joslu.
Ja dzīvojat Centrāleiropas laika joslā, reģiona
iestatījums nav jāmaina.
Lietošanas pamācība
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija
1
Piebilde
•FM frekvences rādījumi ir precīzi 0,1 MHz robežās.
Piemēram, 88,00 MHz frekvence un 88,05 MHz
frekvence atainojas kā “88.0 MHz”.
Lai iestatītu radiostacijas
Varat iestatīt 5 FM un 5 AM diapazona radiostacijas.
1
2
Piespiediet un turiet piespiestu vēlamo
NATURE SOUND/PRESET (no 1 līdz 5),
līdz atskan signāls.
Piespiediet un ilgāk nekā 2 sekundes turiet
piespiestu TIME ZONE.
Atkārtoti piespiediet VOL/SET + vai –, lai
šādi izvēlētos numuru.
ICF-C1PJ
“0:00”
Rietumeiropas laiks
“1:00”
Centrāleiropas laiks
(sākotnējais iestatījums)
“2:00”
Austrumeiropas laiks
6Piespiediet VOL/SET + vai – (vai NATURE
SOUND/PRESET (no 1 līdz 5)), lai izvēlētos
nepieciešamo dabas skaņu, tad
piespiediet SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.
skaļumu, tad piespiediet SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
•Pulkstenis ir iestatīts rūpnīcā, un tā atmiņu

Ja dzīvojat citas laika joslas valstī/reģionā
Skatiet “Pulksteņa manuāla iestatīšana”, lai iestatītu
pareizu laiku.
Iestatījums ir pabeigts. Modinātājs dabas skaņas
režīmā skanēs iestatītajā laikā, pakāpeniski
palielinot skaļumu. (“A” (vai “B”) mirgo displejā.)
Piebilde
•Iespējams, pārvadāšanas un pirmās izmantošanas
laikā radīsies pulksteņa rādījumu kļūda. Šādā
gadījumā skatiet “Pulksteņa manuāla iestatīšana”,
lai iestatītu pareizu laiku.
Reģiona numurs 0
•Vasaras laiks sākas pulksten 1.00 marta pēdējā
svētdienā.
•Ziemas laiks sākas pulksten 2.00 oktobra pēdējā
svētdienā.
Projektors
Projektor
Projektorius
Reģiona numurs 1
•Vasaras laiks sākas pulksten 2.00 marta pēdējā
svētdienā.
•Ziemas laiks sākas pulksten 3.00 oktobra pēdējā
svētdienā.
Reģiona numurs 2
•Vasaras laiks sākas pulksten 3.00 marta pēdējā
svētdienā.
•Ziemas laiks sākas pulksten 4.00 oktobra pēdējā
svētdienā.
Displejs
Displei
Ekranas
Piebilde
•Pāreju uz vasaras laiku un tā sākuma/beigu
datumu nosaka dažādi apstākļi un likumi
attiecīgajā valstī/reģionā. Ja tas traucē vēlamajam
iestatījumam, atceliet automātisko pāreju uz
vasaras laiku un manuāli iestatiet pulksteni, kā
nepieciešams. Klientiem valstī/reģionā, kur
nepāriet uz vasaras laiku, pirms ierīces
izmantošanas nepieciešams atcelt automātisko
pāreju uz vasaras laiku.
Lai atceltu automātisko pāreju
uz vasaras laiku
FM vada antena
FM juhtmeantenn
FM laido antena
Piebilde
•Ja citu radiostaciju mēģināsiet saglabāt,
izmantojot to pašu iestatījuma numuru, šī
radiostacija nomainīs iepriekšējo saglabāto
radiostaciju.
Lai noskaņotu uz iestatīto radiostaciju
1
Atkārtoti piespiediet AM/FM/NATURE
SOUND, lai izvēlētos nepieciešamo
diapazonu (AM vai FM).
2Piespiediet NATURE SOUND/PRESET (no
1 līdz 5), kurā saglabāta vēlamā
radiostacija.
3Piespiediet VOL/SET + vai –, lai noregulētu
skaļumu.
•Ja neviena radiostacija vēl nav iestatīta, displejā
parādās “Non”. Tad ierīcē atjaunojas 1 darbībai
atbilstošais stāvoklis.
Dabas skaņas izvēle
Šajā ierīcē ir 5 dabīgas skaņas (Nature Sound) veidi:
Sea Waves (jūras viļņi), Birds (putni), Rain (lietus),
Brook (strauts) un Under the Sea (jūrā zem ūdens).
1
2
Atkārtoti piespiediet AM/FM/NATURE
SOUND, lai izvēlētos dabas skaņu.
Piespiediet vēlamo NATURE SOUND/
PRESET (no 1 līdz 5).
Brook
“Aut  On” parādās displejā.
Under the Sea
Pulksteņa manuāla
iestatīšana
2
Lai samazinātu ugunsnelaimes risku, neaizklājiet
ierīces ventilācijas atveres ar laikrakstiem,
galdautiem, aizkariem utt. Nenovietojiet uz ierīces
degošas sveces.
Lai samazinātu ugunsnelaimes vai elektriskās strāvas
trieciena risku, nepieļaujiet šķidrumu pilēšanu vai
šļakstīšanos uz ierīces un nenovietojiet uz tās
traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
Nenovietojiet ierīci norobežotā telpā, piemēram,
grāmatplauktā vai iebūvētā skapī.
Nepakļaujiet baterijas vai ierīci, kurā ievietotas
baterijas, pārmērīga karstuma iedarbībai, piemēram,
tiešos saules staros, uguns tuvumā u. tml.
Tā kā strāvas vada spraudnis tiek izmantots, lai ierīci
atvienotu no maiņstrāvas tīkla, pieslēdziet to pie
viegli pieejamas maiņstrāvas rozetes. Ja ierīce
nedarbojas normāli, nekavējoties atvienojiet strāvas
vada spraudni no maiņstrāvas rozetes.
Ierīce nav atvienota no maiņstrāvas tīkla, kamēr tā ir
pieslēgta pie maiņstrāvas rozetes, pat ja pati ierīce ir
izslēgta.
Plāksnīte ar modeļa nosaukumu un svarīga
informācija par drošību atrodas uz apakšējās
virsmas.
UZMANĪBU!
Sprādziena risks, ja bateriju nomainīsiet nepareizi.
Nomainiet tikai ar tāda paša tipa bateriju.
Piebilde klientiem: šī informācija attiecas
tikai uz ierīcēm, kas pārdotas valstīs, kurās
ir spēkā ES direktīvas.
Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, vai tas
ražots Sony Corporation uzdevumā. Lai uzzinātu par
produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanas
aktiem, vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Apkopes vai garantijas
jautājumos vērsieties adresēs, kas norādītas
atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos.
CE zīme ir spēkā tikai tajās valstīs, kurās tā ir legāli
ieviesta, galvenokārt EEA (Eiropas Ekonomiskā zona)
valstīs.
Piebilde par licenci un preču
zīmēm
No Power No Problem™ ir Sony Corporation preču
zīme.
Piespiediet un ilgāk nekā 2 sekundes turiet
piespiestu SET TIME/DATE .
BRĪDINĀJUMS
•Baterija var uzsprāgt, ja apiesieties nepareizi.
•Darbiniet ierīci ar barošanas avotu, kas norādīts
sadaļā “Specifications”.
•Lai atvienotu strāvas vadu, satveriet spraudni,
nevelciet vadu.
•Neatstājiet ierīci pie karstuma avotiem, piemēram,
radiatora vai karstā gaisa pūtēja, vai tiešos saules
staros, ļoti putekļainā vietā, mehāniskai vibrācijai
vai triecieniem pakļautā vietā.
•Nodrošiniet adekvātu gaisa cirkulāciju, lai
novērstu ierīces pārkaršanu. Nenovietojiet ierīci uz
virsmas (paklājs, palags utt.) vai pie materiāliem
(aizkari), kas varētu bloķēt ventilācijas atveres.
•Ja ierīcē iekļuvis svešķermenis vai ielijis šķidrums,
atvienojiet ierīci no maiņstrāvas rozetes un
nogādājiet kvalificētam personālam pārbaudei,
pirms to darbināt tālāk.
•Notīriet ierīces korpusu ar mīkstu sausu drāniņu.
Nelietojiet nekādu šķīdinātāju, piemēram, spirtu
vai benzīnu, lai nebojātu pārklājumu.
PIEBILDES PAR LITIJA BATERIJU
•Nekavējoties atbrīvojieties no izlietotās baterijas.
Turiet litija bateriju maziem bērniem nepieejamā
vietā. Ja baterija tika norīta, nekavējoties
sazinieties ar ārstu.
•Noslaukiet bateriju ar sausu drāniņu, lai
nodrošinātu labu kontaktu.
•Ievietojot bateriju, noteikti ievērojiet pareizu
polaritāti.
•Neturiet bateriju ar metāla pinceti, lai nerastos
īssavienojums.
•Nepakļaujiet bateriju pārmērīga karstuma
iedarbībai, piemēram, tiešos saules staros, uguns
tuvumā u. tml.
Ja saistībā ar šo ierīci radušies jautājumi vai
problēmas, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Ar ko sākt
•Kad tiek izmantotas citas funkcijas, dabas skaņas
3Atkārtojiet 2. darbību, lai iestatītu mēnesi,
dienu un pulksteni.
Pēc pulksteņa iestatīšanas atskanēs skaņas
signāls.
Piebildes
minūti nepiespiežat nevienu taustiņu, tiks atcelts
pulksteņa iestatīšanas režīms.
•Sistēmā ir instalēts 100 gadu kalendārs (no 2013.
līdz 2112. gadam).
Modinātāja iestatīšana
Duālā modinātāja funkcija ļauj iestatīt divas
atsevišķas modinātāju programmas (ALARM A un
ALARM B).
Modinātāja laiku var iestatīt katrai programmai, un
modinātāja skaņu var izvēlēties “RADIO” (radio),
“BUZZ” (skaņas signāls) vai “NATURE” (dabas skaņa).
Pirms modinātāja iestatīšanas
•Noteikti iestatiet pulksteni. (Skatiet “Pulksteņa
manuāla iestatīšana”.)
•Lai iestatītu radio režīma modinātāju, vispirms
iestatiet iecienītāko radiostaciju. (Skatiet “Lai
iestatītu radiostacijas”.)
1
Piespiediet un ilgāk nekā 2 sekundes turiet
piespiestu SET ALARM/ALARM A (vai B).
Kamēr notiek modinātāja iestatīšana, “A” (vai “B”)
mirgo displejā.
2Piespiediet VOL/SET + vai –, lai izvēlētos
stundu, tad piespiediet SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
3Piespiediet VOL/SET + vai –, lai izvēlētos
Pulksteņa atainošanas formāts pārslēdzas starp 24
stundu sistēmu (“0:00” = pusnakts) un 12 stundu
sistēmu (“AM 12:00” = pusnakts).
4Piespiediet VOL/SET + vai –, lai izvēlētos
Vienreiz piespiediet SET TIME/DATE, lai atainotu
dienu un mēnesi, tad piespiediet vēlreiz, lai atainotu
gadu. Lai atkal parādītu pulksteni, vēlreiz piespiediet
SET TIME/DATE, vai arī pēc dažām sekundēm
pulkstenis parādīsies automātiski.
minūti, tad piespiediet SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
modinātāja skanēšanas periodu
(“WEEKDAY”, “WEEKEND” vai katru dienu*),
tad piespiediet SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.
* Ja izvēlējāties skanēšanu katru dienu,
atainojas “WEEKDAY” un “WEEKEND”.
Ja vasaras laiks sākas/beidzas, kad
izslēgta automātiskā pāreja uz
vasaras laiku
Projektora funkcija ļauj pulksteni un pašlaik
izmantotā modinātāja piktogrammas atainot uz
tuvējās sienas vai griestiem no 0,5 m līdz 4 m
attālumā.
Paceliet plastmasas statīvu un ievietojiet
antenu statīva atverē.
5Piespiediet VOL/SET + vai –, lai izvēlētos
nepieciešamo modinātāja režīmu
(“RADIO”, “BUZZ” vai “NATURE”), tad
piespiediet SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.
2Piespiediet PROJECTION.
3Pagrieziet FOCUS , lai noregulētu fokusu.
Lai izslēgtu projektoru, vēlreiz piespiediet
PROJECTION.
Plastmasas
statīvs
2
Piespiediet
antenu statīvā,
līdz atskan
klikšķis.
Pieslēdziet AM antenas spraudni pie
ierīces AM ANTENNA ligzdas.
Lai atvienotu AM rāmja antenu
Piespiediet un turiet piespiestu antenas spraudņa
mēlīti, tad izvelciet AM rāmja antenu.
Lai pagrieztu projekcijas skatu
Atkārtoti piespiediet ROTATE PROJECTION.
Katrreiz piespiežot ROTATE PROJECTION,
projekcijas skats tiek pagriezts, kā parādīts  att.
Neuzlādējiet, neizjauciet un nemetiet to ugunī.
Kad izvēlējāties “NATURE”
Pārejiet pie “ Dabas skaņas režīma modinātāja
iestatīšana”.
 Radio režīma modinātāja iestatīšana
6Piespiediet VOL/SET + vai –, lai izvēlētos
AM vai FM diapazonu, tad piespiediet
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
pulkstenis.
•Iespējams, noteiktas sienas un griesti neparādīs
projekciju pareizi.
•Projektoru var pagriezt par 90° uz priekšu vai
atpakaļ no vertikālās pozīcijas, tas noklikšķ, kad
atkal iestatīta vertikālā pozīcija.
•Ja projektoru pagriežat ārpus noteiktā diapazona,
tas var tikt bojāts.
•Projektors automātiski izslēgsies pēc 16 stundām.
“diena un mēnesis” (apmēram 2 sekundes)  “gads”
(apmēram 2 sekundes)  “pašreizējais CET
2
Lai izslēgtu modinātāja
iestatījumu
Lai mainītu modinātāja
iestatījumu
Padomi
•Kad iestatīšana ir pabeigta, parādās modinātāja
laika iestatījums.
•Ja modinātāja iestatīšanas laikā piespiežat un
ilgāk nekā 2 sekundes turat piespiestu SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER, modinātāja iestatīšana
uzreiz tiek pabeigta.
3
Ievietojiet jaunu bateriju nodalījumā ar 
pusi uz augšu.
et seadistada.
Kui elate teise ajavööndi riigis/regioonis
Vaadake “Setting the clock manually”, et seadistada
õige aeg.
Märkus
Seade pole vahelduvvooluvõrgult lahti ühendatud,
kuni on ühendatud vahelduvvoolu kontakti, isegi kui
seade ise on välja lülitatud.
•Transportimisel ja esimese kasutamise ajal võib
tekkida viga kellanäitudes. Sellisel juhul vaadake
“Setting the clock manually”, et seadistada õige
aeg.
Mudeli nimetusega ja tähtsa turvainfoga plaat asub
alumisel pinnal.
Automaatne üleminek
suveajale
•Ja otrā modinātāja skanēšanas laiks pienāk pirmā
modinātāja skanēšanas laikā (vai ir aktīva snaudas
funkcija), otrajam modinātājam ir prioritāte.
•Ja viens un tas pats atskanēšanas laiks ir iestatīts
ALARM A un ALARM B, ALARM A ir priekšroka.
•Ja modinātāja skanēšanas laikā netiek veiktas
darbības, modinātāja skanēšana tiks pārtraukta
pēc apmēram 60 minūtēm.
•Kad ir iestatīta automātiskā pāreja uz vasaras
laiku, modinātājs skanēs šādi.
– Ja modinātājs ir iestatīts uz laiku, kas tiks
izlaists, pārejot uz vasaras laiku, modinātājs
skanēs, kad darbosies vasaras laiks.
– Ja modinātājs ir iestatīts uz laiku, kas
pārklāsies, beidzoties vasaras laikam,
modinātājs skanēs divreiz.
Ja pārtraukta barošanas padeve, modinātājs
darbosies, līdz baterija pilnībā izlādēsies. Tomēr
noteiktas funkcijas var tikt ietekmētas, kā norādīts
turpmāk.
•Rādījumi nozudīs.
•Ja modinātāja skaņa ir iestatīta uz “RADIO” vai
“NATURE”, skanēs modinātājs skaņas signāla
režīmā.
•Ja barošana pārtraukta modinātāja skanēšanas
laikā, skaņas signāls skanēs.
•Ja nepiespiedāt ALARM RESET/OFF, modinātājs
skanēs apmēram 5 minūtes.
•Ja “” parādās displejā, modinātājs neskanēs
barošanas padeves pārtraukšanas gadījumā.
Nomainiet bateriju, ja parādās “”.
•Nedarbosies snaudas funkcija.
•Barošanas pārtraukšanas laikā modinātājs
iestatītajā laikā atskanēs tikai vienu reizi.
4
Uzlieciet akumulatora nodalījuma vāciņu
un pievelciet skrūvi.
5Piespiediet AM/FM/NATURE SOUND , lai
“” nozustu no displeja.
•Kad nomaināt bateriju, neatvienojiet strāvas vada
spraudni no maiņstrāvas rozetes. Pretējā gadījumā
tiks atcelti lietotāja veiktie datuma, pulksteņa,
modinātāja un radiostaciju iestatījumi.
•Ja pulksteņa iestatījums izdzēsts baterijas
nomaiņas laikā, vēlreiz iestatiet pulksteni. (Skatiet
“Pulksteņa manuāla iestatīšana”.)
•Ja ierīci ilgu laiku atstāsiet atvienotu no
maiņstrāvas rozetes, izņemiet bateriju, lai
novērstu bojājumus no baterijas elektrolīta
iztecēšanas vai korozijas.
Padomi lietošanā
Ja pēc turpmāk minēto darbību veikšanas problēmu
neizdevās atrisināt, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Pēc barošanas padeves pārtraukuma
pulkstenī mirgo “0:00” vai “AM 12:00”.
ievietojiet jaunu.
Neapmierinoša uztveršana
•Pilnībā izstiepiet FM vada antenu, lai uzlabotu
Varat iemigt, klausoties radiopārraidi vai dabas
skaņu, izmantojot izslēgšanās taimeri, kas
automātiski izslēgs radio vai dabas skaņu pēc
iestatītā laika.
Piespiediet SLEEP, kamēr skan radiopārraide
vai dabas skaņa.
Radiopārraide vai dabas skaņa skanēs iestatīto laiku,
tad izslēgsies.
Lai atspējotu izslēgšanās taimeri, atkārtoti
piespiediet SLEEP, lai iestatītu izslēgšanās taimeri uz
“OFF”.
Lai radiouztvērēju vai dabas skaņu
izslēgtu pirms iestatītā laika
Piespiediet ALARM RESET/OFF.
uztveršanas jutību.
•Pieslēdziet komplektācijā iekļauto AM rāmja
antenu pie ierīces. Pagrieziet antenu horizontāli,
lai nodrošinātu optimālu uztveršanu.
•Nenovietojiet AM rāmja antenu pie šīs ierīces vai
citas AV iekārtas, jo var rasties trokšņi.
•Nenovietojiet digitālos mūzikas atskaņotājus vai
mobilos telefonus pie AM rāmja antenas vai FM
antenas, jo tas var radīt uztveršanas traucējumus.
Modinātājs neskan iestatītajā laikā.
Aktivizēts radio vai dabas skaņas režīma
modinātājs, taču iestatītajā laikā nav
skaņas.
•Pārbaudiet modinātāja skaļuma iestatījumu.
Pulkstenis nepārslēdzas automātiski uz
vasaras laiku, kad tas sākas.
•Pārliecinieties, ka pulkstenis ir pareizi iestatīts.
•Kad “Aut  On” parādās displejā pēc tam, kad
piespiedāt un vairāk nekā 2 sekundes turējāt
piespiestu DST, aktivizējas automātiskās pārejas
uz vasaras laiku funkcija.
Lai vienlaikus izmantotu
izslēgšanās taimeri un modinātāju
Tehniskie raksturlielumi
Varat iemigt, klausoties radiopārraidi vai dabas
skaņu, un pamosties, iestatītajā laikā skanot
modinātājam.
Pulkstenis
Padoms
FM
87,5 MHz – 108 MHz 0,05 MHz
Piebilde
AM
531 kHz – 1602 kHz
Piespiediet SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Katrreiz piespiežot SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER,
displeja rādījumu spilgtums mainās šādi:
Middle
Low
Off
•Varat arī izslēgt displeja spilgtuma iestatījumu,
piespiežot un turot piespiestu SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
•Kad skan modinātājs vai aktīva snaudas funkcija,
nevar mainīt displeja rādījumu spilgtumu.
•Pat ja displeja spilgtuma iestatījums ir izslēgts,
Varat uzlādēt viedtālruni, to pieslēdzot pie ierīces ar
USB kabeli (kompl. nav iekļ.).
Viedtālrunis
9 kHz
skaļumu, tad piespiediet SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
skaļumu.
Lai izslēgtu radiouztvērēju, piespiediet ALARM
RESET/OFF.
Märkus
•Suveajale ülemineku ning selle alguse/lõpu
kuupäeva määravad erinevad tingimused ja
seadused vastavas riigis/regioonis. Kui see segab
soovitud seadistust, tühistage automaatne
üleminek suveajale ja seadistage kell käsitsi nagu
vajalik. Riikides/regioonides, kus ei minda üle
suveajale, peavad kliendid enne seadme
kasutamist tühistama automaatse suveajale
ülemineku.
Automaatse suveajale
ülemineku tühistamine
Automaatset suveajale üleminekut on võimalik
tühistada.
Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit
allavajutatult DST.
Displeile ilmub “Aut  OFF” .
Automaatse suveajale ülemineku veel
kord lubamine
Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit
allavajutatult DST.
Displeile ilmub “Aut  On” .
Kasutamine
Kella manuaalne
seadistamine
Kella seadistuste muutmiseks käsitsi, käivitage seade
selliselt.
1
Displeil hakkab vilkuma aasta.
2
•Netiek garantēts, ka šo ierīci var izmantot visu
produktu uzlādēšanai, kurus var uzlādēt ar USB.
•Šī ierīce neatbalsta barošanas padevi, kuras
raksturlielumi pārsniedz 5 V/1,5 A.
•Pārbaudiet uzlādēšanas statusu viedtālrunī.
•Ja skan brīdinājuma signāls, atvienojiet
viedtālruni no ierīces.
•Iespējams, radio uztveršanas jutība pasliktināsies,
kad viedtālruni uzlādējat ar USB.
Vajutage korduvalt VOL/SET + vai –, et
valida aasta, siis vajutage SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
3Korrake 2 toimingut, et seadistada kuu,
päev ja kellaaeg.
Pärast kella seadistamist kõlab helisignaal.
MÄRKUSED LIITIUMPATAREI
KOHTA
•Vabanege kasutatud patareist viivitamatult.
Hoidke liitiumpatareid väikestele lastele
kättesaamatus kohas. Kui patarei alla neelatakse,
pöörduge viivitamatult arsti poole.
•Hea kontakti tagamiseks pühkige patareid kuiva
lapiga.
•Patareid sisestades järgige kindlasti õiget
polaarsust.
•Lühise vältimiseks ärge hoidke patareid
metallpintsetiga.
•Hoidke patareid liigse kuumuse eest, näiteks
päikese käes, tule läheduses jne.
Kui seoses selle seadmega tekkivad küsimused
või probleemid, võtke ühendus lähima Sony
edasimüüjaga.
•Kui kella seadistamise ajal umbes üks minut ei
vajutata ühtki nuppu, tühistatakse kella
seadistamise režiim.
•Süsteemi on installitud 100 aasta kalender (aastad
2013 kuni 2112).
Kella kuvamise formaadi
muutmine
Võite valida kella kuvamise 24 tunni (vaikeseadistus)
või 12 tunni süsteemis.
Vajutage ja hoidke umbes 3 sekundit
allavajutatult ALARM RESET/OFF ja
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Kella kuvamise formaat lülitub ümber 24 tunnise
süsteemi (“0:00” = kesköö) ja 12 tunnise süsteemi
(“AM 12:00” = kesköö) vahel.
Kuupäeva ja aasta kuvamine
Vajutage üks kord SET TIME/DATE, et kuvada päeva
ja kuud, siis vajutage veel kord, et kuvada aastat.
uuesti kella kuvamiseks vajutage veel kord SET
TIME/DATEvõi see ilmub mõne sekundi pärast ka
automaatselt.
Kui suveaeg algab/lõppeb ajal,
millal automaatne üleminek
suveajale on välja lülitatud
Muutke kella seadistust käsitsi, kui tühistate
automaatse.
Projektori kasutamine
Projektori funktsioon võimaldab kellaaega ja praegu
kasutatava äratuse ikooni kuvada lähedal asuval
seinal või laes 0,5 m kuni 4 m kaugusel.
Alustuseks
AM raamantenni
ühendamine
Antenni kuju ja pikkus on ettenähtud AM laineala
signaalide vastuvõtuks. Ärge tehke antenni lahti ega
põimige kokku.
1
Tõstke üles plastmassist statiiv ja pange
antenn statiivi avasse.
1
Pöörake projektorit, et suunata projektori
lääts soovitud suunas.
2Vajutage PROJECTION.
3Pöörake FOCUS , et reguleerida fookus.
Projektori väljalülitamiseks vajutage veel kord
PROJECTION.
Projektsioonivaate pööramine
Plastmassist
statiiv
2
Vajutage
antenn statiivi,
kuni kostab
klõpsatus.
Ühendage AM antenni pistik seadme AM
ANTENNA pesale.
Vajutage korduvalt ROTATE PROJECTION.
Iga kord, vajutades ROTATE PROJECTION,
pööratakse projektsioonivaadet nagu näha kuj  .
Märkused
•Ärge vaadake otse läätsa.
•Projektori funktsiooni ei saa kasutada, kui ei ole
seadistatud kell.
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
•Projektorit saab pöörata 90° kraadi võrra ette või
Apmēram 4,0 cm diam., 8 Ω
Izejas jauda: 700 mW (pie 10% harmoniskajiem
kropļojumiem)
Barošana
230 V maiņstrāva, 50 Hz
Pulksteņa darbības uzturēšanai: 3 V līdzstrāva, viena
CR2032 baterija
ilmuda valesti.
AM raamantenni lahti
ühendamine
Vajutage ja hoidke all antenni pistiku sakki, siis
tõmmake AM raamantenn välja.
taha vertikaalasendist, see klõpsatab, siis
seadistatakse jälle vertikaalasend.
•Kui pöörate projektorit väljapool näidatud
vahemikku, võite projektorit vigastada.
•Projektor lülitub automaatselt välja 16 tunni
pärast.
Raadiosaadete
kuulamine
1
USB ports (DC OUT 5 V 1,5 A)
Dabas skaņas
Izmērs
Apmēram 114,5 mm × 104 mm × 100,5 mm
(platums/augstums/dziļums), ieskaitot izvirzītās
daļas un taustiņus
vajalikule raadiojaamale.
Kui vajutate ja hoiate allavajutatult TUNING +
või –, algab otsing. Otsing peatatakse
raadiojaama leidmisel ning jätkub mõne sekundi
pärast. Otsingu katkestamiseks vajutage
TUNING + või – (või SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER).
Ühendamine
vahelduvvoolu võrku
Ühendage voolujuhe vahelduvvoolu kontakti.
3Vajutage VOL/SET + või –, et reguleerida
helitugevus.
Apmēram 625 g, ieskaitot CR2032 bateriju
Komplektācijā iekļautie aksesuāri
AM rāmja antena (1)
Klientidele Euroopas
Registreerige nüüd, et saada tasuta värskendusi:
www.sony-europe.com/myproducts
HOIATUS
Tuleõnnetuse riski vähendamiseks ärge katke
seadme ventilatsiooniavasid ajalehtede, laudlinade,
kardinate ja muu sellisega. Ärge asetage seadmele
põlevaid küünlaid.
Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks
ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikku ning
ärge asetage sellele vedelikuga nõusid, näiteks
vaase.
Hoidke patareisid või seadet, kuhu on sisestatud
patareid liigse kuumuse eest, näiteks päikese käes,
tule läheduses jne.
Vajutage korduvalt AM/FM/NATURE
SOUND, et valida vajalik laineala (AM või
FM).
2Vajutage TUNING + või –, et häälestada
Svars
Eestikeelne
Piebildes
Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit
allavajutatult SET TIME/DATE .
•Teatud seinadel ja lagedel võib projektsioon
Ärge paigutage seadet suletud ruumi, näiteks
raamaturiiulisse või seinakappi.
Iestatījums ir pabeigts. Radiouztvērējs ieslēgsies
pühapäeval.
Regiooni number 2
•Suveaeg algab kell 3.00 märtsi viimasel
pühapäeval.
•Talveaeg algab kell 4.00 oktoobri viimasel
pühapäeval.
Starpfrekvence
Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var
tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Viedtālruņa
komplektācijā
iekļautais USB kabelis
8Piespiediet VOL/SET + vai –, lai noregulētu
osas “Specifications”.
•Voolujuhtme lahtiühendamiseks hoidke pistikust,
ärge tõmmake juhtmest.
•Ärge jätke seadet kuumaallikate, näiteks radiaatori
või kuuma õhu puhuri lähedale, päikese kätte,
väga tolmusesse, mehhaanilisest vibratsioonist
või põrutustest mõjutatud kohta.
•Seadme ülekuumenemise vältimiseks tagage
adekvaatne õhuringlus. Ärge asetage seadet
pinnale (vaip, lina jne.) või materjalide (kardinad)
juurde, mis võivad blokeerida ventilatsiooniavad.
•Kui seadmesse sattub võõrkeha või valgub
vedelik, ühendage seade vahelduvvoolu
kontaktilt lahti ja viige enne edasist kasutamist
kvalifitseeritud spetsialistile kontrolli.
•Puhastage korpust pehme kuiva lapiga. Ärge
kasutage mingeid lahusteid, näiteks piiritust või
bensiini, et mitte rikkuda katet.
Kanāla
pārslēgšanas
solis
Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult
läbi kasutusjuhend ja hoidke see alles edaspidiseks
tarvitamiseks.
Ja vēl nav iestatīta neviena radiostacija
Displejā pamīšus parādās iestatījuma numurs un
“Non”. Šādā gadījumā modinātājs skaņas signāla
režīmā skanēs iestatītajā laikā.
pühapäeval.
•Talveaeg algab kell 3.00 oktoobri viimasel
jūras viļņi, putni, lietus, strauts, jūrā zem ūdens
Piebildes
SOUND/PRESET (no 1 līdz 5)), lai izvēlētos
nepieciešamās radiostacijas iestatījuma
numuru, tad piespiediet SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
Regiooni number 1
•Suveaeg algab kell 2.00 märtsi viimasel
Märkused
USB izejas jauda
Padoms
7Piespiediet VOL/SET + vai – (vai NATURE
Hoiatused
Skaļrunis
Ir pieejami trīs spilgtuma līmeņi.
High (sākotnējais iestatījums)
No Power No Problem™ on Sony Corporation
kaubamärk.
Frekvenču diapazons
Diapazons Frekvence
•Kad modinātāja laiks ir iestatīts izslēgšanās
Taoline tähis tootel, patareil või
pakendil näitab, et seda toodet ja
patareid ei tohi visata olmeprügisse.
Teatud patareidel kasutatakse seda
tähist koos keemilise elemendi
sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii
(Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei
sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või
0,004% pliid. Tagades toodete ja patareide õige
utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad
tekkida nende väära käitlemise tagajärjel.
Materjalide korduvkasutus aitab säästa
loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või
andmete integreerimise eesmärgil vajalik
püsiühendus sisseehitatud akuga, tohib seda
vahetada vaid kvalifitseeritud teeninduse personal.
Aku, samuti elektrilise ja elektroonilise seadme õige
käitlemise tagamiseks andke see kasutusaja
lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse
elektriliste ja elektrooniliste seadmete
kogumiskohta. Kõikide teiste patareide kohta
vaadake osast, kus kirjeldatakse nende ohutut
väljavõtmist seadmest. Andke aku
ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud akude
kogumiskohta. Üksikasjalikku teavet selle toote või
aku ümbertöötlemise kohta saate kohalikust
omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse
teenindusest või kauplusest, kus toote või aku
ostsite.
Regiooni number 0
•Suveaeg algab kell 1.00 märtsi viimasel
pühapäeval.
•Talveaeg algab kell 2.00 oktoobri viimasel
pühapäeval.
Pārslēdzams starp 24 stundu sistēmu (sākotnējais
iestatījums) un 12 stundu sistēmu.
•Kad piespiežat SLEEP, kamēr aktivizēts
izslēgšanās taimeris, atlikušais laiks parādās
displejā.
Kasutatud patareide, samuti elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus
ja teistes jäätmete liigiti kogumise
süsteemidega Euroopa riikides)
•Kasutage seadet toiteallikaga, mis on ära toodud
•Baterija ir izlādējusies. Izņemiet veco bateriju un
Izslēgšanās taimera
iestatīšana
CE märgis on jõus ainult neis riikides, kus see on
seaduslikult kehtestatud, peamiselt EEA (Euroopa
Majanduspiirkonna) riikides.
Märkus litsentsi ja
kaubamärkide kohta
Piebildes
Piebildes par modinātāja darbību, ja
pārtraukta barošanas padeve
Selle seadme tootja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan või see on
toodetud Sony Corporation tellimusel. Soovides
teavet toote vastavusest Euroopa Liidu
seadusandluse aktidele, pöörduge volitatud esindaja
poole - Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hoolduse või
garantiiga seotud küsimustega pöörduge vastavates
hooldus- või garantiidokumentides näidatud
aadressidel.
laadige seda, ärge tehke lahti ega visake tulle.
•Vabanege kasutatud patareist õigesti ning
vastavalt keskkonnakaitse seadustele ja
juhtnööridele. Hoidke väikestele lastele
kättesaamatus kohas.
CR2032
See seade läheb automaatselt üle suveajale. “DST”
ilmub automaatselt displeile suveaja alguses ja kaob
suveaja lõppedes.
Automaatne üleminek suveajale tugineb GMT
(Greenwichi standard aeg).
Märkus klientidele: see informatsioon
kehtib ainult seadmetele, mis on ostetud
riikides, kus on jõus EL direktiivid.
HOIATUS
•Patarei võib vääral käsitsemisel plahvatada. Ärge
Piebildes
Atkārtoti piespiediet AM/FM/NATURE
SOUND, lai izvēlētos nepieciešamo
diapazonu (AM vai FM).
Ja piespiežat un turat piespiestu TUNING + vai –,
sākas meklēšana. Meklēšana tiek apturēta, kad
atrasta radiostacija, un atsākas pēc dažām
sekundēm. Lai pārtrauktu meklēšanu,
piespiediet TUNING + vai – (vai SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER).
Izņemot veco bateriju, to izbīdot un
paceļot.
Piespiediet SET ALARM/ALARM A (vai B).
Radiopārraižu
klausīšanās
uz nepieciešamo radiostaciju.
un pavelciet
vāciņu uz augšu.
Displejā dažas sekundes atainojas snaudas laiks, tad
atkal parādās pulkstenis. (“A” (vai “B”) mirgo displejā.)
Viedtālruņa uzlādēšana
3Piespiediet VOL/SET + vai –, lai noregulētu
pie
maiņstrāvas
rozetes
Pabīdiet mēlīti
displejs izgaismosies zemākajā spilgtuma līmenī,
kad skanēs modinātājs.
•Neskatieties tieši lēcā.
•Projektora funkciju nevar izmantot, ja nav iestatīts
2Piespiediet TUNING + vai –, lai noskaņotu
Pieslēdziet strāvas vadu pie maiņstrāvas rozetes.
Kad izvēlējāties “BUZZ”
Iestatījums ir pabeigts. Modinātājs signāla
režīmā skanēs iestatītajā laikā, pakāpeniski
palielinot skaļumu. (“A” (vai “B”) mirgo displejā.)
Piebildes
1
Pieslēgšana pie
maiņstrāvas tīkla
Skaņa izslēdzas, taču automātiski atskanēs atkal
apmēram pēc 10 minūtēm.
Katrreiz piespiežot SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER,
snaudas laiks mainās šādi:
taimera darbības laikā, izslēgšanās taimeris tiks
automātiski atspējots, kad skanēs modinātājs.
Kad izvēlējāties “RADIO”
Pārejiet pie “ Radio režīma modinātāja
iestatīšana”.
Pagrieziet projektoru, lai pavērstu
projektora lēcu vēlamajā virzienā.
skrūvi.
Piespiediet SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Displeja spilgtuma
iestatīšana
1
Pilnībā atbrīvojiet
Lai pasnaustu vēl dažas minūtes
Iestatiet modinātāju, tad iestatiet izslēgšanās
taimeri.
Manuāli mainiet pulksteņa iestatījumu, ja atcēlāt
automātisko pāreju uz vasaras laiku.
Projektora izmantošana
Kamēr strāvas vada spraudnis ir pieslēgts
pie maiņstrāvas rozetes, atveriet baterijas
nodalījumu ierīces apakšā.
•Pārliecinieties, ka “A” vai “B” parādās displejā.
Piespiediet un apmēram 3 sekundes turiet
piespiestu ALARM RESET/OFF un SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
Lai atainotu datumu un gadu
1
Modinātājs atkal skanēs tajā pašā laikā nākamajā
darbadienā vai nedēļas nogalē.
Varat izvēlēties pulksteņa atainošanu 24 stundu
(sākotnējais iestatījums) vai 12 stundu sistēmā.
Antenas forma un garums ir paredzēts AM
diapazona signālu uztveršanai. Neizjauciet un
nesatiniet antenu.
1
Piespiediet ALARM RESET/OFF, lai pārtrauktu
modinātāja skanēšanu.
“SLEEP” parādās displejā.
Katrreiz piespiežot SLEEP, ilgums (minūtēs) displejā
mainās šādi.
Lai mainītu pulksteņa atainošanas
formātu
AM rāmja antenas
pieslēgšana
•Atbrīvojieties no izlietotās baterijas pareizi un
atbilstošo vietējiem vides aizsardzības likumiem
un vadlīnijām. Turiet maziem bērniem nepieejamā
vietā.
Atkārtoti piespiediet VOL/SET + vai –, lai
izvēlētos gadu, tad piespiediet SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
•Ja pulksteņa iestatīšanas laikā apmēram vienu
Brīdinājumi
Atbrīvošanās no vecām baterijām, kā arī
elektriskām un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā un citās
Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas
savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta, baterijas vai
iesaiņojuma norāda, ka šo produktu
un bateriju nedrīkst izmest sadzīves
atkritumos. Uz noteiktām baterijām
šis simbols var tikt izmantots kopā ar
ķīmiskā elementa simbolu.
Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa
simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā
0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot
pareizu atbrīvošanos no šiem produktiem un
baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās
sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties to
nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu
otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas
resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai
datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs
pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst
nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai
nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, kā arī
elektrisko un elektronisko ierīci, to kalpošanas laika
beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā
elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Par
visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju
drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju
attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju
pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī
produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas
dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu
vai bateriju.
Piebilde
nav pieejamas.
Displejā sāk mirgot gads.
BRĪDINĀJUMS
Rain
Lai izslēgtu dabas skaņu, piespiediet ALARM
RESET/OFF.
1
Klientiem Eiropā
Reģistrējieties tagad, lai saņemtu bezmaksas
atjauninājumus:
www.sony-europe.com/myproducts
Birds
Piespiediet un ilgāk nekā 2 sekundes
piespiediet DST.
Lai manuāli mainītu pulksteņa iestatījumu, šādi
darbiniet ierīci.
Pirms ierīces darbināšanas rūpīgi izlasiet lietošanas
pamācību un paturiet to turpmākām uzziņām.
Sea Waves
Lai vēlreiz iespējotu automātisko
pāreju uz vasaras laiku

Latviski
Piktogrammas Skaņas tips
“Aut  OFF” parādās displejā.
Darbināšana
Rezerves baterijas nomaiņa
Vēlreiz iestatiet modinātāju.
Piespiediet un ilgāk nekā 2 sekundes
piespiediet DST.
Izmantojiet sataustāmos punktus uz VOL/SET + un TUNING + un sataustāmās zīmes uz
3 (NATURE SOUND/PRESET) un ALARM RESET/OFF kā norādi ierīces darbināšanas laikā.
Kasutage kompepunkte VOL/SET + ja TUNING + ning kompemärke 3 (NATURE SOUND/
PRESET) ja ALARM RESET/OFF viitena seadme kasutamisel.
Naudokite apčiuopiamus taškus ant VOL/SET + ir TUNING + ir apčiuopiamus ženklus ant
3 (NATURE SOUND/PRESET) ir ALARM RESET/OFF kaip nuorodas įrenginio valdymo metu.
Lai pārtrauktu modinātāja
skanēšanu
darbina iepriekšievietotā Sony CR2032 baterija. Ja
“0:00” mirgo displejā, kad ierīci pirmo reizi
pieslēdzat pie maiņstrāvas tīkla, iespējams,
baterija ir izlādējusies. Šādā gadījumā sazinieties
ar Sony dīleri. Iepriekšievietotā CR2032 baterija
tiek uzskatīta par produkta daļu, un uz to attiecas
garantija. Lai šī produkta garantija būtu spēkā,
nepieciešams Sony dīlerim uzrādīt “Piebilde
klientiem Eiropā” (šajā lietošanas pamācībā).
“A” (vai “B”) nozūd no displeja.
Piebilde
Iespējams atcelt automātisko pāreju uz vasaras
laiku.
Strāvas vads
Voolujuhe
Srovės laidas
SONY_LV_EE_LT_ICF-C1PJ.indd 1
Displejā dažas sekundes atainojas frekvence, tad
atkal parādās pulkstenis.
Lai mainītu iestatīto radiostaciju, noskaņojiet uz
vēlamo radiostaciju, piespiediet un turiet
piespiestu NATURE SOUND/PRESET (no 1 līdz
5), līdz atskan signāls.
Par automātisko pāreju uz
vasaras laiku
Šī ierīce automātiski pāriet uz vasaras laiku. “DST”
automātiski parādās displejā vasaras laika sākumā
un nozūd vasaras laika beigās.
Automātiskā pāreja uz vasaras laiku pamatojas uz
GMT (Griničas standarta laiks).
Kad baterija ir izlādējusies, “” parādās displejā.
Ja barošanas padeve ir pārtraukta, kad baterijā ir
izlādējusies, tiks atcelti lietotāja veiktie pulksteņa un
modinātāja iestatījumi.
Piebilde klientiem Eiropā
ENTER, lai iestatītu.
Projektora lēca
Projektori lääts
Projektoriaus lęšis
Šajā ierīcē ir CR2032 baterija kā rezerves barošanas
avots, lai pulkstenis un modinātājs turpinātu
darboties barošanas padeves pārtraukšanas
gadījumā. (No Power No Problem sistēma)
Kad nomainīt bateriju
7Piespiediet VOL/SET + vai –, lai noregulētu
3Piespiediet SNOOZE/BRIGHTNESS/
NATURE SOUND/PRESET
Par bateriju kā rezerves
barošanas avotu
3Vajutage SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER,
Kuna vahelduvvoolu pistikut kasutatakse seadme
lahti ühendamiseks vahelduvvoolu võrgust,
ühendage see lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu
kontakti. Kui seade ei tööta normaalselt, tõmmake
voolujuhtme pistik viivitamatult vahelduvvoolu
kontaktist välja.
Plahvatusoht, kui vahetate patareid valesti. Vahetage
ainult sama tüüpi patareiga.
Piemērs: Turpmāk minētie rādījumi atainojas,
kad FM diapazona iestatījuma numuram 3
piešķirat FM 105.7 MHz.
Reģiona numurs Laika josla
©2014 Sony Corporation
 Dabas skaņas režīma modinātāja
iestatīšana
Vispārējā informācija
TÄHELEPANU!
Displejā parādās reģiona numurs “1:00”.
2
Noskaņojiet uz iestatāmo radiostaciju.
iestatītajā laikā, pakāpeniski palielinot skaļumu.
(“A” (vai “B”) mirgo displejā.)
Raadiovastuvõtja välja lülitamiseks vajutage
ALARM RESET/OFF.
vahelduvvoolu
kontaktile
Märkus
“päev ja kuu” (umbes 2 sekundit)  “aasta” (umbes 2
sekundit)  “praegune CET (Kesk-Euroopa aeg)
vööndi kella seadistus” ilmuvad järjestikku displeile.
See seade on tehases seadistatud CET vööndi ajale
ning saab toidet varupatareist.)
Kella esmakordne
seadistamine
Kella esimest korda seadistamiseks peab ainult
valima oma ajavööndi.
Seadistust ei pea muutma, kui elate Kesk-Euroopa
ajavööndis.
1
Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit
allavajutatult TIME ZONE.
•FM sageduse näidud on täpsed 0,1 MHz piirides.
Näiteks 88,00 MHz sagedust ja 88,05 MHz
sagedust kuvatakse kui “88.0 MHz”.
Raadiojaamade seadistamine
Võite seadistada 5 FM ja 5 AM raadiojaama.
1
2
Häälestage seadistatavale raadiojaamale.
Vajutage ja hoidke allavajutatult soovitud
NATURE SOUND/PRESET ( 1 kuni 5), kuni
kõlab signaal.
Näide: Alljärgnevad näidud ilmuvad, kui FM
laineala seadistuse numbrile 3 määrate
FM 105.7 MHz.
Displeile ilmub regiooni number “1:00”.
2
Vajutage korduvalt VOL/SET + või –, et
valida selliselt numbrit.
Regiooni
number
Ajavöönd
“0:00”
Lääne-Euroopa aeg
“1:00”
Kesk-Euroopa aeg
(vaikeseadistus)
“2:00”
Ida-Euroopa aeg
3/4/2014 1:52:35 PM
ICF-C1PJ_CED [LV/EE/LT] 4-528-478-21(2)
7Vajutage VOL/SET + või –, et reguleerida
helitugevus, siis vajutage SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

Seadistus on lõpetatud. Äratus looduse heli
režiimis kõlab seadistatud ajal, suurendades
järkjärgult heli tugevust. (“A” (või “B”) vilgub
displeil.)
Displeil kuvatakse mõned sekundid sagedust,
siis ilmub jälle kell.
Seadistatud raadiojaama vahetuseks häälestage
soovitud raadiojaamale, vajutage ja hoidke
allavajutatult NATURE SOUND/PRESET
(1 kuni 5), kuni kõlab signaal.
Märkus
•Kui üritate teist raadiojaama talletada sama
seadistuse numbrit kasutades, vahetab see
raadiojaam eelnevalt talletatud raadiojaama.
Häälestamine seadistatud raadiojaamale
1
Vajutage korduvalt AM/FM/NATURE
SOUND, et valida vajalik laineala
(AM või FM).
2Vajutage NATURE SOUND/PRESET
(1 kuni 5), millel on talletatud soovitud
raadiojaam.
3Vajutage VOL/SET + või –, et reguleerida
helitugevus.
Märkus
ilmub displeile “Non”. Siis taastub seadmes 1
toimingule vastav seisund.
Looduse heli valik
Selles seadmes on 5 looduse heli (Nature Sound)
veidi: Sea Waves (merelained), Birds (linnud),
Rain (vihm), Brook (allikas) ja Under the Sea (meres
vee all).
1
Vajutage korduvalt AM/FM/NATURE
SOUND, et valida looduse heli.
2
Vajutage soovitud NATURE SOUND/
PRESET ( 1 kuni 5).
Heli tüüp
Sea Waves
Birds
Rain
Brook
Under the Sea
Looduse heli väljalülitamiseks vajutage ALARM
RESET/OFF.
Märkus
•Teiste funktsioonide kasutamisel ei ole looduse
helid saadaval.
Äratuse seadistamine
Duaalne äratuse funktsioon võimaldab seadistada
kaks erinevat äratuse programmi (ALARM A ja
ALARM B).
Äratuse aega saab seadistada mõlemale
programmile ning äratuse heli saab valida “RADIO”
(raadio), “BUZZ” (helisignaal) või “NATURE” (looduse
heli).
Enne äratuse seadistamist
•Seadistage kindlasti kell. (Vaadake “Setting the
clock manually”.)
•Äratuseks raadio režiimi seadistamisel seadistage
kõigepealt lemmikraadiojaam. (Vaadake
“To preset radio stations”.)
1
•Kell on tehases seadistatud ja selle mälu töö tagab
eelnevalt sisestatud Sony CR2032 patarei. Kui
seadme esmakordsel ühendamisel
vahelduvvooluvõrku vilgub displeil “0:00”, võib
patarei olla tühi. Sellisel juhul võtke ühendus Sony
edasimüüjaga. Eelnevalt sisestatud CR2032
patareid loetakse seadme osaks ja sellele kehtib
garantii. Toote garantii kehtimiseks peab Sony
edasimüüjale ette näitama “Note for customers in
Europe” (selles kasutusjuhendis).
Varupatarei vahetus
1
Äratuse kõlamise katkestamine
Kuni voolujuhtme pistik on ühendatud
vahelduvvoolu kontakti, avage patareiosa
seadme allosas.
Vabastage
Vajutage ALARM RESET/OFF, et katkestada
äratuse kõlamine.
täielikult kruvi.
Äratus kõlab jälle samal ajal järgmisel tööpäeval või
nädalalõpul.
Veel mõni minut tukastamiseks
Vajutage SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Lükake sakki
Heli lülitub välja, kuid kõlab automaatselt jälle
umbes 10 minuti pärast.
Iga kord, vajutades SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER,
muutub tukastuse aeg selliselt:
ja tõmmake
kate üles.
2
Displeil kuvatakse mõned sekundid tukastuse aega,
siis ilmub jälle kell. (“A” (või “B”) vilgub displeil.)
Võtke vana patarei välja, seda lükates ja
tõstes.
Äratuse seadistuse väljalülitamine
Vajutage SET ALARM/ALARM A (või B).
“A” (või “B”) kaob displeilt.
•Kui veel ei ole seadistatud ühtegi raadiojaama,
Ikoonid
Märkus klientidele Euroopas
Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit
allavajutatult SET ALARM/ALARM A
(või B).
Kuni toimub äratuse seadistamine, vilgub
displeil “A” (või “B”).
Äratuse seadistuse muutmine
Seadistage veel kord äratus.
õuanded
•Kui seadistamine on lõpetatud, ilmub äratuse aja
3Vajutage VOL/SET + või –, et valida minut,
siis vajutage SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.
4Vajutage VOL/SET + või –, et valida
äratuse kõlamise periood (“WEEKDAY”,
“WEEKEND” või iga päev*), siis vajutage
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
* Kui valisite kõlamise iga päev, kuvatakse
“WEEKDAY” ja “WEEKEND”.
•Kui teise äratuse kõlamise aeg jõuab kätte
esimese äratuse kõlamise ajal (või on aktiveeritud
tukastuse funktsioon), on prioriteet teisel äratusel.
•Kui üks ja sama kõlamise aeg on seadistatud nii
ALARM A kui ALARM B, on ALARM A eelis.
•Kui äratuse kõlamise ajal ei tehta toiminguid,
katkestatakse äratuse kõlamine umbes 60 minuti
pärast.
•Kui on seadistatud automaatne üleminek
suveajale, kõlab äratus selliselt.
– Kui äratus on seadistatud ajale, mis suveajale
üle minnes jäetakse vahele, kõlab äratus, kui
kehtib suveaeg.
– Kui äratus on seadistatud ajale, mis suveaja
lõppedes kattub, kõlab äratus kaks korda.
Märkused äratuse kohta, kui toitevarustus
on katkenud
Toitevarustuse katkestuse korral töötab äratus, kuni
patarei täielikult tühjaks saab. Siiski võib see
mõjutada teatud funktsioone nagu alljärgnevalt
näidatud.
•Näidud kaovad.
•Kui äratuse heli on seadistatud “RADIO” või
“NATURE”, kõlab äratus helisignaali režiimis.
•Kui toide katkeb äratuse kõlamise ajal, kõlab
helisignaal.
•Kui te ei vajuta ALARM RESET/OFF, kõlab äratus
umbes 5 minutit.
•Kui “” ilmub displeile, ei kõla äratus
toitevarustuse katkestuse korral. Vahetage patarei,
kui ilmub “”.
•Ei tööta uinaku funktsioon.
•Toite katkemise ajal kõlab äratus seadistatud ajal
ainult ühe korra.
Väljalülitustaimeri
seadistamine
Võite uinuda raadiosaadet või looduse heli kuulates
kasutades väljalülitustaimerit, mis automaatselt
lülitab raadio või looduse heli välja seadistatud ajal.
Vajutage SLEEP, kuni kõlab raadiosaade või
looduse heli.
Displeile ilmub “SLEEP”.
Iga kord, vajutades SLEEP, muutub kestvus
(minutites) displeil selliselt.
Vajutage ALARM RESET/OFF.
Väljalülitustaimeri ja äratuse
üheaegne kasutamine
Võite uinuda raadiosaadet või looduse heli kuulates
ning ärgata, kui seadistatud ajal kõlab äratus.
Seadistage äratus, siis seadistage
väljalülitustaimer.
Nõuanded kasutamiseks
Kui pärast allnäidatud toimingute teostamist ei
õnnestu probleemi lahendada, võtke ühendus
lähima Sony edasimüüjaga.
Pärast toitevarustuse katkestust vilgub
kellal “0:00” või “AM 12:00”.
•Patarei on tühi. Võtke vana patarei välja ja
sisestage uus.
Ebarahuldav vastuvõtt
•Tõmmake FM juhtmeantenn täiesti sirgeks, et
parendada vastuvõtu tundlikkust.
•Ühendage komplekti kuuluv AM raamantenn
seadmele. Optimaalse vastuvõtu tagamiseks
pöörake antenni horisontaalselt.
•Ärge paigaldage AM raamantenni selle seadme
või teise AV seadme juurde, kuna võib tekkida
müra.
•Ära paiguta digitaalseid muusikamängijaid või
mobiiltelefone AM raamantenni või FM antenni
lähedale, kuna see võib tekitada vastuvõtu
häireid.
•Veenduge, et displeile ilmub “A” või “B”.
Aktiveeritud raadio või looduse heli režiimi
äratus, kuid seadistatud ajal pole heli.
Kell ei lülitu automaatselt suveajale, kui
see algab.
•Veenduge, et kell on õigesti seadistatud.
•Kui “Aut  On” ilmub displeile pärast seda, kui
vajutate ja hoiate kauem kui 2 sekundit
allavajutatult DST, aktiveerub automaatse
suveajale ülemineku funktsioon.
Tehnilised andmed
Ümberlülitatav 24 tunnisele süsteemile
(vaikeseadistus) ja 12 tunnisele süsteemile.
87,5 MHz – 108 MHz 0,05 MHz
Displei heleduse
seadistamine
AM
531 kHz – 1602 kHz
Middle
Kanali
ümberlülitumise
samm
Off
Nõuanne
•Võite samuti välja lülitada displei heleduse
seadistuse, vajutades ja hoides allavajutatult
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Märkused
•Displei näitude heledust ei saa muuta, kui kõlab
äratus või on aktiveeritud tukastuse funktsioon.
•Isegi kui displei heleduse seadistus on välja
lülitatud, helendab displei äratuse kõlades
heleduse madalaimal tasemel.
Nutitelefoni laadimine
Võite laadida nutitelefoni, ühendades selle seadmele
USB kaabliga (ei ole komplektis).
Nutitelefon
Atitarnavusių baterijų, elektrinių ir
elektroninių įrenginių utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir
kitoms Europos šalims, kur yra taikoma
rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio, baterijos
arba ant įpakavimo nurodo, kad šio
gaminio ir baterijos negalima
utilizuoti kartu su buitinėmis
atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis
simbolis gali būti atvaizduotas kartu
su cheminio elemento simboliu. Gyvsidabrio (Hg)
arba švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra
nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005%
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino. Teisingai
utilizuodami tokius gaminius ir baterijas, padėsite
išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir
žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo
atsilaisvinimo nuo gaminių arba baterijų. Perdirbant
medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba
duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas
nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra
leistina keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui.
Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos bei
elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimą,
nugabenkite į atitinkamą surinkimo punktą, kur
galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius. Jeigu
naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių
apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš
gaminio. Nugabenkite bateriją į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam
perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę
informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio
perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė,
atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį arba bateriją.
neteisingai. Neįkraukite, neišardykite ir nemeskite
jos į ugnį.
•Atsilaisvinkite nuo išnaudotos baterijos teisingai ir
atitinkamai vietiniams aplinkosaugos įstatymams
ir taisyklėms. Laikykite mažiems vaikams
neprieinamoje vietoje.
Pastaba dėl licencijos ir
prekių ženklų
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Įspėjimai
•Įrenginio maitinimui naudokite maitinimo šaltinį,
kuris yra nurodytas skyriuje “Techniniai
duomenys”.
•Kad atjungtumėte srovės laidą, laikykite už
šakutės; netraukite už laido.
•Nelaikykite įrenginio arti karščio šaltinių,
pavyzdžiui, radiatoriaus arba karšto oro pūstuvo,
tiesioginiuose saulės spinduliuose, tokioje vietoje,
kurioje yra labai dulkėta, jaučiamos mechaninės
vibracijos arba smūgiai.
•Užtikrinkite atitinkamą oro cirkuliaciją, kad
išvengtumėte įrenginio perkaitimo. Nestatykite
įrenginio ant paviršiaus (kilimas, antklodė ir t.t.)
arba arti medžiagų (užuolaidos), kurie galėtų
blokuoti ventiliacijos angas.
•Jeigu į įrenginį pateko svetimkūnis arba skystis,
atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo ir prieš
naudojimą toliau nugabenkite jį kvalifikuotam
specialistui patikros atlikimui.
•Nuvalykite įrenginio korpusą minkšta, sausa
skepetėle. Nenaudokite jokių tirpiklių, pavyzdžiui,
spirito arba benzino, kad negadintumėte dangos.
PASTABOS DĖL LIČIO BATERIJOS
•Nedelsdami utilizuokite išnaudotą bateriją.
Laikykite ličio bateriją mažiems vaikams
neprieinamoje vietoje. Jeigu baterija yra praryta,
nedelsdami susisiekite su gydytoju.
•Nuvalykite bateriją sausa skepetėle, kad
užtikrintumėte gerą kontaktą.
•Įdėdami bateriją, būtinai prisilaikykite teisingo
poliškumo.
•Neimkite baterijos metaliniu pincetu, kad nekiltų
trumpasis jungimas.
•Saugokite bateriją nuo didelio karščio, pavyzdžiui,
tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
poveikio.
Jeigu dėl šio įrenginio naudojimo kyla problemų
arba klausimų, susisiekite su artimiausiu Sony
platintoju.
AM rėminės antenos
prijungimas
1
Umbes 4,0 cm läbimõõt, 8 Ω
Väljundvõimsus: 700 mW (10% harmooniliste
moonutuste juures)
•Ei garanteerita, et seda seadet saab kasutada
Kui veel ei ole seadistatud ükski raadiojaam
Displeile ilmuvad vaheldumisi seadistuse
number ja “Non”. Sellisel juhul äratus helisignaali
režiimis kõlab seadistatud ajal.
8Vajutage VOL/SET + või –, et reguleerida
helitugevus, siis vajutage SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
kõikide toodete laadimiseks, milliseid saab laadida
läbi USB.
•See seade ei toeta toitevarustust, mille tunnused
ületavad 5 V/1,5 A.
•Kontrollige laadimise olekut nutitelefonis.
•Kui kõlab hoiatussignaal, ühendage nutitelefon
seadmelt lahti.
•Raadio vastuvõtu tundlikkus võib langeda, kui
laete nutitelefoni läbi USB.
Üldine informatsioon
Patarei varutoiteallikana
Seadistus on lõpetatud. Raadiovastuvõtja lülitub
sisse seadistatud ajal, suurendades järkjärgult
heli tugevust. (“A” (või “B”) vilgub displeil.)
Selles seadmes on varutoiteallikana CR2032 patarei,
et kell ja äratus jätkaksid tööd ka toitevarustuse
katkemisel. (No Power No Problem süsteem)
 Looduse heli režiimi äratuse
seadistamine
6Vajutage VOL/SET + või – (või NATURE
SOUND/PRESET (1 kuni 5)), et valida
vajalik looduse heli, siis vajutage SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
Millal vahetada patarei
Kui patarei saab tühjaks, ilmub displeile “” .
Toitevarustuse katkedes patarei tühjaks saamisel,
tühistatakse kasutaja teostatud kella ja äratuse
seadistused.
Regiono numeris 2
sekmadienio 3.00 nakties.
•Žiemos laikas prasideda: spalio paskutinio
•Perėjimą į vasaros laiką ir jo pradžios/pabaigos
datą įtakoja skirtingos aplinkybės ir įstatymai
skirtingose šalyse/regionuose. Jeigu tai trukdo
naudoti reikalingas nuostatas, atšaukite
automatinį perjungimą į vasaros laiką ir rankiniu
būdu nustatykite laikrodį, kai reikia. Klientai toje
šalyje/regione, kur laikas nėra perjungiamas į
vasaros laiką, prieš įrenginio naudojimą turi
atšaukti automatinį persijungimą į vasaros laiką.
Automatinio persijungimo į
vasaros laiką atšaukimas
Automatinį persijungimą į vasaros laiką galima
atšaukti.
Paspauskite ir ilgiau už 2 sekundes
laikykite paspaustą DST.
Ekrane pasirodo “Aut  OFF”.
Automatinio persijungimo į vasaros
laiką kartotinis įjungimas
Paspauskite ir ilgiau už 2 sekundes
laikykite paspaustą DST.
Ekrane pasirodo “Aut  On”.
Naudojimas
Laikrodžio nustatymas
rankiniu būdu
1
Derinimas su nustatyta radijo stotimi
Kai baterija išsikrauna, ekrane pasirodo “”.
Jeigu maitinimo tiekimas yra nutraukiamas, kai
baterijos yra išsikrovusios, yra atšaukiamos vartotojo
sureguliuotos laikrodžio ir žadintuvo nuostatos.
1
Kartotinai paspauskite AM/FM/NATURE
SOUND, kad išsirinktumėte reikalingą
diapazoną (AM arba FM).
2Paspauskite NATURE SOUND/PRESET
(nuo 1 iki 5), po kuriuo yra išsaugota
reikalinga radijo stotis.
3Paspauskite VOL/SET + arba –, kad
sureguliuotumėte garso lygį.
Pastaba
•Jeigu jokia radijo stotis dar nėra nustatyta, ekrane
pasirodo “Non”. Po to įrenginys persijungia į 1
veiksmą atitinkančią padėtį.
Gamtos garso
išsirinkimas
Paspauskite ir apytiksliai 2 sekundes laikykite
paspaustą ALARM RESET/OFF ir SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
Laikrodžio atvaizdavimo formatas persijungia tarp
24 valandų sistemos (“0:00” = vidurnaktis) ir 12
valandų sistemos (“AM 12:00” = vidurnaktis).
Datos ir metų atvaizdavimas
Vieną kartą paspauskite SET TIME/DATE, kad
atvaizduotumėte dieną ir mėnesį, po to paspauskite
dar kartą, kad atvaizduotumėte metus. Norėdami vėl
atvaizduoti laikrodį, dar kartą paspauskite SET TIME/
DATE, arba po kelių sekundžių laikrodis pasirodo
automatiškai.
Jeigu vasaros laikas prasideda/
baigiasi, kai yra išjungtas
automatinis persijungimas į
vasaros laiką
1
2
Paspauskite
anteną į stovą,
kad atskambėtų
spragtelėjimas.
Prijunkite AM antenos kištuką prie
įrenginio AM ANTENNA lizdo.
fokusą.
Norėdami išjungti projektorių, dar kartą
paspauskite PROJECTION.
230 V vahelduvvool, 50 Hz
Kella töö toetamiseks: 3 V alalisvool, üks CR2032
patarei
Kartotinai paspauskite ROTATE PROJECTION.
Pastabos
USB port (DC OUT 5 V 1,5 A)
Looduse helid
merelained, linnud, vihm, allikas, meres vee all
AM rėmo antenos atjungimas
Paspauskite ir laikykite paspaustą antenos kištuko
liežuvėlį, po to ištraukite AM rėmo anteną.
Mõõtmed
Umbes 114,5 mm × 104 mm × 100,5 mm (laius/
kõrgus/sügavus), kaasaarvatud eenduvad osad ja
nupud
Kaal
Prijungimas prie
elektros tinklo
Kad sumažintumėte gaisro riziką, neuždenkite
įrenginio ventiliacijos angų laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir kt. Nestatykite ant įrenginio uždegtų
žvakių.
Kad sumažintumėte gaisro arba elektros srovės
smūgio pavojų, saugokite įrenginį nuo aptaškymo
skysčiais arba jų lašėjimo ant įrenginio, bei
nestatykite ant jo indų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.
Nestatykite įrenginio ribotoje erdvėje, pavyzdžiui,
knygų lentynoje arba įmontuotoje spintoje.
Baterijas ir įrenginį, į kurį yra įdėtos baterijos, reikia
saugoti nuo didelės temperatūros, pavyzdžiui,
tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan. poveikio.
Kadangi srovės laido šakutė yra naudojama įrenginio
atjungimui nuo elektros tinklo, prijunkite jį prie
lengvai pasiekiamo elektros lizdo. Jeigu įrenginys
veikia nestabiliai, nedelsdami atjunkite jį nuo
elektros lizdo.
Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol jis
yra prijungtas prie elektros lizdo, net jeigu pats
įrenginys yra išjungtas.
Plokštelė su modelio pavadinimu ir svarbi
informacija dėl saugumo yra ant apatinio paviršiaus.
Sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista
neteisingai. Keiskite tik tokio pat tipo baterija.
Radijo laidų klausymasis
1
Kartotinai paspauskite AM/FM/NATURE
SOUND, kad išsirinktumėte reikalingą
diapazoną (AM arba FM).
Piktogramos
Garsas
“diena ir mėnuo” (apytiksliai 2 sekundes)  “metai”
(apytiksliai 2 sekundes)  “dabartinis CET (Centrinės
Europos laikas) juostos laikrodžio nuostata” pasirodo
ekrane eilės tvarka.
(Šis įrenginys gamykloje yra nustatytas į CET juostos
laiką, o maitinimą gauna iš atsarginės baterijos.)
Laikrodžio nustatymas
pirmą kartą
Kad pirmą kartą būtų galima nustatyti laikrodį, reikia
išsirinkti tik savo laiko juostą.
Jeigu gyvenate Centrinės Europos laiko juostoje,
regiono nuostatos keisti nereikia.
1
Paspauskite ir ilgiau už 2 sekundes
laikykite paspaustą TIME ZONE.
Jeigu paspaudžiate ir laikote paspaustą TUNING
+ arba –, prasideda paieška. Paieška yra
sulaikoma, kai yra surasta radijo stotis, ir yra
tęsiama po kelių sekundžių. Norėdami pertraukti
paiešką, paspauskite TUNING + arba – (arba
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER).
3Paspauskite VOL/SET + arba –, kad
sureguliuotumėte garso lygį.
Norėdami išjungti radijo imtuvą, paspauskite
ALARM RESET/OFF.
Pastaba
2
Kartotinai paspauskite VOL/SET + arba –,
kad tokiu būdu išsirinktumėte numerį.
Rain
Brook
Under the Sea
Norėdami išjungti gamtos garsus, paspauskite
ALARM RESET/OFF.
Pastaba
•Kai yra naudojamos kitos funkcijos, gamtos garsai
nėra prieinami.
Žadintuvo nustatymas
Dvigubo žadintuvo funkcija leidžia nustatyti dvi
skirtingas žadintuvų programas (ALARM A ir
ALARM B).
Žadinimo laiką galima nustatyti kiekvienai
programai, ir žadinimo garsą galima išsirinkti iš
“RADIO” (radijo imtuvas), “BUZZ” (garso signalas)
arba “NATURE” (gamtos garsas).
Prieš žadintuvo nustatymą
•Būtinai nustatykite laikrodį. (Žiūrėkite “Laikrodžio
nustatymas rankiniu būdu”.)
•Norėdami nustatyti radijo imtuvo žadintuvą, iš
pradžių nustatykite mėgstamiausią radijo stotį.
(Žiūrėkite “Radijo stočių nustatymas”.)
1
Paspauskite ir ilgiau už 2 sekundes
laikykite paspaustą SET ALARM/ALARM A
(arba B).
Kol vyksta žadintuvo nustatymas, ekrane blyksi
“A” (arba “B”).
2Paspauskite VOL/SET + arba –, kad
nustatytumėte valandas, po to
paspauskite SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.
3Paspauskite VOL/SET + arba –, kad
nustatytumėte minutes, po to paspauskite
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
4Paspauskite VOL/SET + arba –, kad
išsirinktumėte žadintuvo skambėjimo
periodą (“WEEKDAY”, “WEEKEND” arba
kiekvieną dieną*), po to paspauskite
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
* Jeigu išsirinkote skambėjimą kiekvieną
dieną, pasirodo “WEEKDAY” ir
“WEEKEND”.
Paspauskite ir laikykite paspaustą
reikalingą NATURE SOUND/PRESET (nuo
1 iki 5), kad atskambėtų signalas.
Regiono numeris Laiko juosta
“0:00”
Vakarų Europos laikas
“01:00”
Centrinės Europos laikas
(pradinė nuostata)
“02:00”
Rytų Europos laikas
3Paspauskite SNOOZE/BRIGHTNESS/
laiko nuostata.
5Paspauskite VOL/SET + arba –, kad
išsirinktumėte reikalingą žadintuvo tipą
(“RADIO”, “BUZZ” arba “NATURE”), po to
paspauskite SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.
pirmojo žadintuvo skambėjimo metu (ar yra
aktyvuota snaudulio funkcija), antras žadintuvas
turi pirmenybę.
•Jeigu tas pats atkūrimo laikas yra nustatytas
žadintuvui ALARM A ir ALARM B, pirmenybę turi
ALARM A.
•Jeigu žadinimo signalo skambėjimo metu nėra
atliekami jokie veiksmai, žadinimo garso
atkūrimas bus pertrauktas po apytiksliai
60 minučių.
•Kai yra nustatytas automatinis perjungimas į
vasaros laiką, žadintuvas skambės taip.
– Jeigu žadintuvas yra nustatytas į laiką, kuris
bus praleistas pereinant į vasaros laiką,
žadintuvas skambės, kai bus perjungtas
vasaros laikas.
– Jeigu žadintuvas yra nustatytas į laiką, kuris
kartojasi pasibaigiant vasaros laikui,
žadintuvas skambės du kartus.
Kai išsirinkote “NATURE”
Pereikite prie “ Gamtos garso nustatymas
žadintuvui”.
 Radijo imtuvo nustatymas žadinimo
signalu
6Paspauskite VOL/SET + arba –, kad
išsirinktumėte AM arba FM diapazoną, po
to paspauskite SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.
Jeigu yra nutrauktas maitinimo tiekimas, žadintuvas
veikia, kol baterija visiškai neišsikraus. Tačiau kai
kurios funkcijos gali būti įtakotos, kaip yra nurodyta
toliau.
•Parodymai pradingsta.
•Jeigu žadinimo garsas yra nustatytas į “RADIO”
arba “NATURE”, žadintuvas vietoj jų atkurs garso
signalą.
•Jeigu maitinimas yra nutraukiamas žadintuvo
skambėjimo metu, skambės garso signalas.
•Jeigu nepaspaudžiate ALARM RESET/OFF,
žadinimo signalas skambės apytiksliai 5 minutes.
•Jeigu ekrane pasirodo “”, maitinimo tiekimo
nutraukimo atveju žadintuvas neskambės. Jeigu
pasirodo “”, pakeiskite bateriją.
•Neveiks snaudulio funkcija.
•Maitinimo pertraukos metu žadintuvas nustatytu
laiku suveiks tik vieną kartą.
Išsijungimo laikmačio
nustatymas
Galite užmigti, klausydamiesi radijo laidos arba
gamtos garso naudodami išsijungimo laikmatį, kuris
automatiškai išjungs radijo imtuvą arba gamtos
garsą po nustatytos trukmės.
Paspauskite SLEEP, kol skamba radijo laida
arba gamtos garsas.
Ekrane pasirodo “SLEEP”.
Kiekvieną kartą paspaudžiant SLEEP, trukmė
(minutėmis) ekrane kinta taip.
Radijo imtuvo arba gamtos garso
išjungimas prieš nustatytą laiką
Paspauskite ALARM RESET/OFF.
Išsijungimo laikmačio ir žadintuvo
naudojimas vienu metu
Patarimas
•Kai paspaudžiate SLEEP, kol yra aktyvuotas
išsijungimo laikmatis, ekrane pasirodo likusi
trukmė.
Pastaba
•Kai žadinimo laikas yra nustatytas į tokį, kai turi
suveikti išsijungimo laikmatis, išsijungimo
laikmatis bus automatiškai atjungtas, kai skambės
žadintuvas.
•Įmanoma, pergabenimo ir pirmo naudojimo metu
atsiras laikrodžio parodymų klaida. Tokiu atveju
žiūrėkite “Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu”,
kad nustatytumėte teisingą laiką.
Uždėkite akumuliatoriaus skyrelio dangtelį
ir prisukite varžtą.
5Paspauskite AM/FM/NATURE SOUND ,
kad iš ekrano pradingtų “”.
Pastabos
•Kai keičiate bateriją, neatjunkite srovės laido
šakutės nuo elektros lizdo. Priešingu atveju bus
atšauktos vartotojo sureguliuotos datos,
laikrodžio, žadintuvo ir radijo stočių nuostatos.
•Jeigu laikrodžio nuostata baterijos keitimo metu
išsitrina, nustatykite laikrodį dar kartą. (Žiūrėkite
“Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu”.)
•Jeigu įrenginį ilgą laiką paliksite atjungtą nuo
elektros lizdo, išimkite bateriją, kad išvengtumėte
gedimų, kuriuos gali sukelti baterijos elektrolito
skysčio ištekėjimas arba korozija.
Naudojimo patarimai
Jeigu po toliau minėtų veiksmų atlikimo problemos
išspręsti nepavyko, susisiekite su artimiausiu Sony
platintoju.
Po maitinimo tiekimo pertraukos
laikrodyje blyksi “0:00” arba “AM 12:00”.
•Baterija yra išsikrovusi. Išimkite seną bateriją ir
įdėkite naują.
Nepatenkinantis priėmimas
•Pilnai ištieskite FM laido anteną, kad
pagerintumėte priėmimo jautrumą.
įrenginio. Pasukite anteną horizontaliai, kad
užtikrintumėte optimalų priėmimą.
•Nelaikykite AM rėmo antenos arti šio įrenginio
arba kito AV įrenginio, nes gali kilti triukšmai.
•Nelaikykite skaitmeninių muzikos grotuvų arba
mobilių telefonų arti AM rėmo antenos arba FM
antenos, nes priešingu atveju gali kilti priėmimo
trukdžiai.
Žadintuvas nesuveikia nustatytu laiku.
•Įsitikinkite, kad ekrane pasirodo “A” arba “B”.
Yra aktyvuotas radijo imtuvo arba gamtos
garso žadintuvas, tačiau nustatytu laiku
garsas nėra atkuriamas.
•Patikrinkite žadinimo signalo garso lygio nuostatą.
Laikrodis nepersijungia automatiškai į
vasaros laiką, kai jis prasideda.
•Įsitikinkite, kad laikrodis yra nustatytas teisingai.
•Kai “Aut  On” pasirodo ekrane po to, kai
paspaudėte ir ilgiau nei 2 sekundes laikėte
paspaustą DST, yra aktyvuojama automatinio
persijungimo į vasaros laiką funkcija.
Techniniai duomenys
Laikrodis
Perjungiamas tarp 24 valandų sistemos (pradinė
nuostata) ir 12 valandų sistemos.
Dažnių diapazonas
Kanalo
perjungimo
žingsnis
FM
87,5 MHz – 108 MHz
0,05 MHz
Yra prieinami trys šviesumo lygiai.
AM
531 kHz – 1602 kHz
9 kHz
Paspauskite SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Kiekvieną kartą paspaudžiant SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER, ekrano parodymų šviesumas
kinta taip:
Middle
Low
•Galite taip pat išjungti ekrano šviesumo nuostatą
paspausdami ir laikydami paspaustą SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
Pastabos
•Kai skamba žadintuvas arba yra aktyvi snaudulio
funkcija, neįmanoma pakeisti ekrano parodymų
šviesumo.
•Net jeigu ekrano šviesumo nuostata yra išjungta,
ekranas šviečia žemiausiu šviesumo lygiu, kai
skamba žadintuvas.
Tarpinis dažnis
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Garsiakalbis
Apytiksliai 4,0 cm įstr., 8 Ω
Išvesties galia: 700 mW (prie 10% harmoninių
iškrypimų)
Maitinimas
230 V kintamoji srovė, 50 Hz
Laikrodžio veikimo palaikymui: 3 V nuolatinė srovė,
viena CR2032 baterija
USB išvesties galia
USB lizdas (DC OUT 5 V 1,5 A)
Gamtos garsai
Išmaniojo telefono
įkrovimas
Jūros bangos, paukščiai, lietus, upelis, jūroje po
vandeniu
Galite įkrauti išmanųjį telefoną jį prijungę prie
įrenginio USB kabeliu (nekompl.).
Apytiksliai 114,5 mm × 104 mm × 100,5 mm (plotis/
aukštis/gylis), įskaitant išsikišusias dalis ir mygtukus
Išmanusis telefonas
Matmenys
Svoris
Apytiksliai 625 g, įskaitant CR2032 bateriją
8Paspauskite VOL/SET + arba –, kad
Komplektuojami priedai
sureguliuotumėte garso lygį, po to
paspauskite SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.
AM rėmo antena (1)
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali
būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
Pavyzdys: toliau minėti parodymai pasirodo, kai
FM diapazono nuostatos numeriui 3 priskiriate
FM 105.7 MHz.
Su išmaniuoju telefonu
komplektuojamas USB
kabelis
Jeigu gyvenate kitos laiko juostos šalyje/
regione
Pastaba
4
Diapazonas Dažnis
Patarimas
Jeigu dar nėra nustatyta jokia radijo stotis
Ekrane pakaitomis pasirodo nuostatos numeris ir
“Non”. Tokiu atveju žadintuvas nustatytu laiku
atkurs garso signalą.
CR2032
Ekrano šviesumo
nustatymas
Off
NATURE SOUND/PRESET (nuo 1 iki 5)),
kad išsirinktumėte reikalingos radijo
stoties nuostatos numerį, po to
paspauskite SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.
Įdėkite naują bateriją į skyrelį  puse į
viršų.
•Prijunkite komplektuojamą AM rėmo anteną prie
High (pradinė nuostata)
7Paspauskite VOL/SET + arba – (arba
3
Pastabos dėl žadintuvo veikimo, jeigu yra
nutrauktas maitinimo tiekimas
Nustatykite žadintuvą, po to nustatykite
išsijungimo laikmatį.
Kai išsirinkote “BUZZ”
Nustatymas yra atliktas. Žadintuvas, nustačius
žadinimo signalą, nustatytu laiku atkurs garso
signalą palaipsniui padidindamas garso lygį.
(Ekrane blyksi “A” (arba “B”).)
Išimkite seną bateriją ją ištraukdami ir
pakeldami.
•Jeigu antro žadintuvo suveikimo laikas ateina
Galite užmigti, klausydamiesi radijo laidos arba
gamtos garso, ir pabusti nustatytu laiku atskambant
žadintuvui.
Kai išsirinkote “RADIO”
Pereikite prie “ Radijo imtuvo nustatymas
žadinimo signalu”.
2
Pastabos
ENTER, kad nustatytumėte.
Žiūrėkite “Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu”, kad
nustatytumėte teisingą laiką.
Pastumkite liežuvėlį
ilgiau už 2 sekundes laikote paspaustą SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER, žadintuvo nustatymas iš
karto yra baigiamas.
Radijo laida arba gamtos garsas skambės nustatytą
laiką, po to išsijungs.
Norėdami išjungti išsijungimo laikmatį, kartotinai
paspauskite SLEEP, kad nustatytumėte išsijungimo
laikmatį į “OFF”.
Galite nustatyti 5 FM ir 5 AM diapazono radijo stotis.
2
varžtą.
ir patraukite
dangtelį į viršų.
•Jeigu žadintuvo nustatymo metu paspaudžiate ir
Radijo stočių nustatymas
Suderinkite radijo imtuvą su nustatoma
radijo stotimi.
Pilnai atlaisvinkite
Patarimai
Birds
Pavyzdžiui, vietoj 88,00 MHz dažnio ir 88,05 MHz
dažnio yra atvaizduojama “88.0 MHz”.
1
Kai srovės laido šakutė yra prijungta prie
elektros lizdo, atidarykite sistemos
apačioje esantį baterijos skyrelį.
“A” (arba “B”) pradingsta iš ekrano.
•Kai nustatymas yra atliktas, pasirodo žadintuvo
•FM dažnio parodymai yra tikslūs 0,1 MHz ribose.
Ekrane pasirodo regiono numeris “1:00”.
1
Paspauskite SET ALARM/ALARM A (arba B).
Sea Waves
suderintumėte įrenginį su reikalinga radijo
stotimi.
prie elektros
lizdo
Atsarginės baterijos
pakeitimas
Dar kartą nustatykite žadintuvą.
2Paspauskite TUNING + arba –, kad
Prieš įrenginio naudojimą atidžiai perskaitykite
naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją informacijos
gavimui ateityje.
ĮSPĖJIMAS
nėra nustatytas laikrodis.
•Įmanoma, ant kai kurių sienų arba lubų
projektuojamas vaizdas nebus atvaizduojamas
teisingai.
•Projektorių galima pasukti 90° į priekį arba atgal iš
vertikalios pozicijos, jis spragteli, kai vėl nustatote
į vertikalią poziciją.
•Jeigu projektorių pasukate už nustatyto
diapazono, galite jį sugadinti.
•Projektorius automatiškai išsijungia po 16
valandų.
Prijunkite srovės laidą prie elektros lizdo.
Lietuviškai
Klientams Europoje
Registruokitės dabar, kad gautumėte
nemokamus naujinimus:
www.sony-europe.com/myproducts
•Nežiūrėkite tiesiogiai į lęšį.
•Projektoriaus funkcijos neįmanoma naudoti, jeigu
Garsas išsijungia, tačiau automatiškai atskamba vėl
po 10 minučių.
Kiekvieną kartą paspaudžiant SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER, snaudulio trukmė kinta taip:
maitina iš anksto įdėta Sony CR2032 baterija.
Jeigu ekrane blyksi “0:00”, kai įrenginį pirmą kartą
prijungiate prie elektros tinklo, įmanoma, baterija
yra išsikrovusi. Tokiu atveju susisiekite su Sony
platintoju. Iš anksto įdėta CR2032 baterija yra
laikoma gaminio dalimi, ir jai yra taikoma
garantija. Kad šio gaminio garantija galiotų, reikia
Sony platintojui parodyti “Pastaba klientams
Europoje” (šioje naudojimo instrukcijoje).
Žadintuvo nuostatos keitimas
Kiekvieną kartą paspaudžiant ROTATE
PROJECTION, projektuojamas vaizdas yra
pasukamas, kaip yra atvaizduota iliustracijoje .
USB väljundvõimsus
Paspauskite SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Paspauskite reikalingą NATURE SOUND/
PRESET (nuo 1 iki 5).
Pasukite projektorių, kad nukreiptumėte
projektoriaus lęšį reikalinga kryptimi.
2Paspauskite PROJECTION.
3Pasukite FOCUS , kad sureguliuotumėte
Kai norisi pasnausti dar kelias
minutes
2
Pakelkite plastmasinį stovą ir įstatykite
anteną į stovo angą.
Plastmasinis
stovas
Žadintuvas vėl skambės tuo pačiu laiku sekančią
darbo dieną arba savaitgalį.
Žadintuvo nuostatos išjungimas
Rankiniu būdu pakeiskite laikrodžio nuostatą, jeigu
atšaukėte automatinį persijungimą į vasaros laiką.
Projektoriaus funkcija leidžia laikrodžio ir šiuo metu
naudojamo žadintuvo piktogramas atvaizduoti ant
netoliese esančios sienos arba lubų nuo 0,5 m iki
4 m atstumu.
Paspauskite ALARM RESET/OFF, kad
pertrauktumėte žadintuvo skambėjimą.
Kartotinai paspauskite AM/FM/NATURE
SOUND, kad išsirinktumėte gamtos garsą.
•Jeigu laikrodžio nustatymo metu apytiksliai vieną
Galite išsirinkti laikrodžio atvaizdavimą 24 valandų
(pradinė nuostata) arba 12 valandų sistema.
Pastaba klientams Europoje
•Laikrodis yra nustatytas gamykloje, ir jo atmintį
1
veiksmą, kad nustatytumėte
mėnesį, dieną ir laikrodį.
Laikrodžio atvaizdavimo formato
keitimas
Žadintuvo skambėjimo
pertraukimas
Ekrane kelias sekundes yra atvaizduojama snaudulio
trukmė, po to vėl pasirodo laikrodis. (Ekrane blyksi
“A” (arba “B”).)
3Pakartokite 2
minutę nepaspaudžiate jokio mygtuko, laikrodžio
nustatymo procesas yra atšaukiamas.
•Į sistemą yra įdiegtas 100 metų kalendorius (nuo
2013-ųjų iki 2112-ųjų metų).
Nustatymas yra atliktas. Žadintuvas atkurs
gamtos garsą nustatytu laiku ir palaipsniui
didins garso lygį. (Ekrane blyksi “A” (arba “B”).)
Šiame įrenginyje yra išsaugoti 5 tipų gamtos garsai
(Nature Sound): Sea Waves (jūros bangos), Birds
(paukščiai), Rain (lietus), Brook (upelis) ir Under the
Sea (jūroje po vandeniu).
Kartotinai paspauskite VOL/SET + arba –,
kad nustatytumėte metus, po to
paspauskite SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.
Pastabos
Šis įrenginys turi CR2032 bateriją, kuri yra
naudojama atsarginiu maitinimo šaltiniu, kad
laikrodis ir žadintuvas tęstų veikti maitinimo tiekimo
pertraukimo atveju. (No Power No Problem sistema)
Kada reikia keisti bateriją
pačiu nuostatos numeriu, prieš tai išsaugota
radijo stotis bus pakeista nauja.
Paspauskite ir ilgiau už 2 sekundes
laikykite paspaustą SET TIME/DATE .
Po laikrodžio nustatymo atskamba garso
signalas.
Bendro pobūdžio
informacija
•Jeigu bandysite išsaugoti kitą radijo stotį po tuo
Ekrane pradeda blyksėti metai.
2
sureguliuotumėte garso lygį, po to
paspauskite SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.
Pastaba
Norėdami rankiniu būdu pakeisti laikrodžio
nuostatą, valdykite įrenginį tokiu būdu.
Projektuojamo vaizdo pasukimas
DĖMESIO!
SONY_LV_EE_LT_ICF-C1PJ.indd 2
Ekrane kelias sekundes yra atvaizduojamas
dažnis, po to vėl pasirodo laikrodis.
Norėdami pakeisti nustatytą radijo stotį,
suderinkite su reikalinga radijo stotimi,
paspauskite ir laikykite paspaustą NATURE
SOUND/PRESET (nuo 1 iki 5), kad atskambėtų
signalas.
•Vasaros laikas prasideda: kovo paskutinio
Toide
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid
võidakse muuta eelneva hoiatuseta.
Märkused
7Paspauskite VOL/SET + arba –, kad
sekmadienio 2.00 nakties.
•Žiemos laikas prasideda: spalio paskutinio
sekmadienio 3.00 nakties.
Pastaba
kai įkrausite išmanųjį telefoną naudodami USB.
Apie bateriją kaip
atsarginį maitinimo
šaltinį
•Vasaros laikas prasideda: kovo paskutinio
sekmadienio 4.00 nakties.
•Įmanoma, radijo priėmimo jautrumas pablogės,

Regiono numeris 0
•Vasaros laikas prasideda: kovo paskutinio
sekmadienio 1.00 nakties.
•Žiemos laikas prasideda: spalio paskutinio
sekmadienio 2.00 nakties.
Projektoriaus
naudojimas
Nuo ko pradėti
Kõlar
AM raamantenn (1)
Nutitelefoni komplekti
kuuluv USB kaabel
NATURE SOUND/PRESET (nuo 1 iki 5)),
kad išsirinktumėte reikalingą gamtos
garsą, po to paspauskite SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
9 kHz
Komplekti kuuluvad tarvikud
SOUND/PRESET (1 kuni 5)), et valida
vajaliku raadiojaama seadistuse number,
siis vajutage SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.
6Paspauskite VOL/SET + arba – (arba
Šis įrenginys automatiškai persijungia į vasaros laiką.
“DST” automatiškai pasirodo ekrane, kai vasaros
laikas prasideda, ir pradingsta, kai vasaros laikas
pasibaigia.
Automatinis persijungimas į vasaros laiką yra
pagrįstas GMT (Grinvičo standartinis laikas).
No Power No Problem™ yra Sony Corporation prekės
ženklas.
Umbes 625 g, kaasaarvatud CR2032 patarei
7Vajutage VOL/SET + või – (või NATURE
 Gamtos garso nustatymas žadintuvui
Regiono numeris 1
CE ženklas galioja tik tose šalyse, kuriose jis yra
legaliai įdiegtas, pagrinde EEA (Europos Ekonominė
zona) šalyse.
Vahesagedus
Low
Apie automatinį perjungimą
į vasaros laiką
Antenos forma ir ilgis yra skirti AM diapazono
signalų priėmimui. Neišardykite ir nesulenkite
antenos.
Sagedusala
FM
High (default)
FM laineala, siis vajutage SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
pistikut vahelduvvoolu kontaktist välja. Vastasel
juhul tühistatakse kasutaja tehtud kuupäeva,
kellaaja, äratuse ja raadiojaamade seadistused.
•Kui patarei vahetuse ajal kustutatakse kella
seadistus, seadistage kell veel kord. (Vaadake
“Setting the clock manually”.)
•Kui jätate seadme kauaks ajaks vahelduvvoolu
kontaktist lahti ühendatult, võtke patarei välja, et
vältida patarei elektrolüüdi lekke ja korrosiooni
tagajärjel tekkivaid kahjustusi
Laineala Sagedus
Iga kord, vajutades SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER,
muutub displei näitude heledus selliselt:
6Vajutage VOL/SET + või –, et valida AM või
•Patareid vahetades ärge tõmmake voolujuhtme
•Kui äratuse aeg on seadistatud väljalülitustaimeri
tööajale, keelatakse väljalülitustaimer
automaatselt, kui kõlab äratus.
Vajutage SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
 Raadio seadistamine äratusena
Märkused
Kell
Saadaval on kolm heleduse taset.
Kui valite “NATURE”
Minge üle “ Setting the Nature Sound alarm”.
“” kaoks displeilt.
•Kontrollige äratuse helitugevuse seadistust.
Märkus
Kui valite “BUZZ”
Seadistus on lõpetatud. Äratus signaali režiimis
kõlab seadistatud ajal, suurendades järkjärgult
heli tugevust. (“A” (või “B”) vilgub displeil.)
5Vajutage AM/FM/NATURE SOUND , et
Raadiovastuvõtja või looduse heli
väljalülitamine enne seadistatud
aega
väljaülitustaimer, ilmub järelejäänud aeg displeile.
Kui valite “RADIO”
Minge üle “ Setting the radio alarm”.
Pange peale akuosa kate ja keerake kruvi
kinni.
Äratus ei kõla seadistatud ajal.
•Vajutades SLEEP, kui on aktiveeritud
äratuse režiim (“RADIO”, “BUZZ” või
“NATURE”), siis vajutage SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
CR2032
4
Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, arba jis yra
pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą.
Norėdami sužinoti apie gaminio atitikimą Europos
Sąjungos teisiniams aktams, kreipkitės į įgaliotą
atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba
garantijos klausimais kreipkitės atskiruose serviso
arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.
ĮSPĖJIMAS
•Baterija gali sprogti, jeigu su ja elgsitės
Raadiosaade või looduse heli kõlab seadistatud aja
vältel, siis lülitub välja.
Väljalülitustaimeri keelamiseks vajutage korduvalt
SLEEP, et seadistada väljalülitustaimer “OFF”.
Nõuanne
5Vajutage VOL/SET + või –, et valida vajalik
Sisestage uus patarei osasse  poolega
üles.
Märkused
2Vajutage VOL/SET + või –, et valida tund,
siis vajutage SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.
3
seadistus.
•Kui äratuse seadistamise ajal vajutate ja hoiate
kauem kui 2 sekundit allavajutatult SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER, lõpetatakse äratuse
seadistamine kohe.
Pastaba klientams: ši informacija yra
taikoma tik tiems įrenginiams, kurie yra
parduoti šalyse, kurioms galioja ES
direktyvos.
Pastabos
Nustatymas yra atliktas. Radijo imtuvas įsijungs
nustatytu laiku ir palaipsniui didins garso lygį.
(Ekrane blyksi “A” (arba “B”).)
•Nėra garantuojama, kad šį įrenginį bus galima
naudoti visų įrenginių įkrovimui, kuriuos galima
įkrauti naudojant USB.
•Šis įrenginys neremia maitinimo tiekimo, kurio
charakteristikos viršija 5 V/1,5 A.
•Patikrinkite įkrovimo padėtį išmaniajame telefone.
•Jeigu skamba įspėjimo signalas, atjunkite išmanųjį
telefoną nuo įrenginio.
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
3/4/2014 1:52:37 PM
ICF-C1PJ_CED [LV/EE/LT] 4-528-478-21(2)
Download PDF