Sony | XDR-V20D | Sony XDR-V20D Nešiojamasis DAB / DAB+ laikrodis-radijas su garsiakalbiais Naudojimo instrukcijos

4-691-621-11(1)
Darbo pradžia
1
DIGITAL RADIO DAB/FM
Naudojimo instrukcijos
Kai įrenginį naudojate pirmą kartą, įrenginį būtinai prijunkite prie sieninio maitinimo
lizdo naudodami kintamosios srovės adapterį (pridedamas). Kitaip įrenginys neveiks.
2
Įrenginį prijunkite prie sieninio maitinimo
lizdo ir įkraukite.
Integruotoji baterija visiškai įkraunama („
3
Ištraukite anteną.
Įrenginio išjungimas
Įrenginio budėjimo režimo nustatymas
Įjunkite įrenginį.
Įrenginio įjungimas pirmą kartą
DAB automatinis stočių nustatymas bus pradėtas automatiškai, kai
įrenginį įjungsite pirmą kartą. Baigus DAB automatinį stočių nustatymą,
įrenginys priima pirmąją DAB stočių sąrašo stotį, kuri buvo išsaugota
atliekant DAB automatinį stočių nustatymą. Jei norite atšaukti DAB
automatinį stočių nustatymą, paspauskite BACK.
“) per 6 val.
Sieninis maitinimo lizdas
Įjungiamas įrenginio budėjimo režimas, o ekrane
parodomas laikrodis.
Visiškas įrenginio išjungimas (išjungimo režimas)
Jei norite atšaukti
automatinį stočių
nustatymą jo
neužbaigę,
paspauskite BACK.
Paspauskite ir 2 sek.
palaikykite .
Patarimas
©2017 Sony Corporation
Kintamosios
srovės adapteris
(pridedamas)
Printed in China
Įrenginio maitinimas nutraukiamas, o ekrane nieko
nerodoma. Įrenginio išjungimo režimą nustatykite, kai
jo nenaudojate, kad būtų taupoma energija.
Jei automatinį stočių nustatymą vėliau norėsite atlikti
dar kartą, žr. toliau pateikiamą „Naujo DAB/FM stočių
sąrašo sudarymas“.
Norėdami DC IN
XDR-V20D
Radijo klausymasis
1
Įjunkite įrenginį.
2
Dėl informacijos apie rankinį stoties nustatymą žr. „Nustatymų meniu parinktys“.
3
Pasirinkite „DAB“ arba „FM“ funkciją.
Pasirinkite reikiamą stotį ar paslaugą.
Spauskite kelis kartus.
FM funkcijos pasirinkimas pirmą kartą
FM automatinis stoties nustatymas bus pradėtas
automatiškai, kai FM funkciją pasirinksite pirmą kartą.
Šiuo metu
priimama stotis
Įrenginys
automatiškai bus
perjungtas į pasirinktą
funkciją per maždaug
2 sek.
Papildoma paslauga (po žymos „L“)
Slenkantis tekstas (DLS: „Dynamic Label
Segment“, iki 128 simbolių)
Pasirinkta stotis
Patarimai
• Net jei pasirinksite „Later“ iš ekrano „Get FM station name“, FM stočių
pavadinimai bus gaunami ir išsaugomi įrenginyje jums klausantis
transliacijų.
• FM stočių pavadinimai gali būti netransliuojami, tai priklauso nuo stoties.
Vieną kartą paspaudę
FUNCTION, funkciją galite
pasirinkti ir sukdami ratuką
TUNE bei paspausdami ENTER.
Kai priimama papildoma
paslauga, užsidega „SC“.
Pasirinkta stotis
Šiuo metu
priimama stotis
Stoties pavadinimas*
Stoties pavadinimas*
Slenkantis tekstas
(RT: „Radio Text“, iki 64 simbolių)*
* Rodoma, tik kai gaunami RDS duomenys.
Išankstinis stočių nustatymas (5 DAB ir 5 FM)
Kaip klausytis iš anksto nustatytos stoties
1
1
Nustatykite stotį, kurią
norite išsaugoti.
2
Paspauskite ir palaikykite reikiamą išankstinio nustatymo mygtuką (1–5),
kol ekrane bus parodyta „Stored to [PRESET x].“
Atlikite anksčiau „Radijo klausymasis“
pateikiamus veiksmus.
Pasirinkite reikiamą išankstinio nustatymo stotį.
Pavyzdys. Kai paspaudžiamas išankstinio nustatymo mygtukas 3
Spauskite kelis kartus.
Jei norite atšaukti
automatinį stočių
nustatymą jo
neužbaigę,
paspauskite BACK.
Patarimai
Pastaba
• Jei naudodami tą patį išankstinio nustatymo mygtuką
bandysite išsaugoti kitą radijo stotį, ja pakeisite anksčiau
išsaugotą stotį.
• Iš anksto nustatytos stotys įrenginio atmintyje išlieka net po
automatinio nustatymo.
• Ant įrenginio išankstinio nustatymo mygtukas 3 yra lytėjimo
taškas. Naudodamiesi įrenginiu jutiklinį tašką naudokite kaip
nuorodą.
Kaip reguliuoti garsumą
FM automatinį stočių nustatymą, kuris pradedamas pirmą kartą
pasirinkus FM funkciją, galima atšaukti.
Jei stotis norite nustatyti pagal stočių sąrašą, turite atlikti FM
automatinį stočių nustatymą.
Dėl išsamesnės informacijos, kaip FM automatinį nustatymą
atlikti vėliau, žr. „Naujo DAB/FM stočių sąrašo sudarymas“.
2
Pasirinkite „DAB“ arba „FM“
funkciją.
Pavyzdys. Suderintos stoties išankstinis nustatymas pasirinkus išankstinio nustatymo
mygtuką 3
Apie FM automatinio stočių nustatymo procesą
Kad netyčia nepakeistumėte išankstinio
nustatymo, nelaikykite nuspaudę
išankstinio nustatymo mygtuko.
DAB/FM radijo signalo priėmimo gerinimas
Naujo DAB/FM stočių sąrašo sudarymas
Jei esate kitame regione, dar kartą atlikite automatinį DAB ir FM stočių nustatymą.
Pasirinkite „DAB“ arba „FM“ funkciją, tada paspauskite AUTO TUNE.
Įrenginys priima pirmą stotį
iš naujo stočių sąrašo.
Pastaba
Reguliuodami anteną būtinai ją
suimkite už apatinės dalies. Jei
anteną laikydami už viršutinės
dalies reguliuosite naudodami per
daug jėgos, ją galite sugadinti.
Patarimai
Pastabos
• Prasidėjus automatiniam stočių nustatymo procesui šiuo metu
išsaugotas stočių sąrašas bus išvalytas.
• Kai parodomas nustatymų meniu, automatinis stočių nustatymas
nebus vykdomas net paspaudus AUTO TUNE.
Įrenginys priima pirmą stotį
iš naujo stočių sąrašo.
Pastaba dėl FM automatinio stočių nustatymo
• Įrenginio atmintyje išsaugomas vėliausiai nustatytas
garsumas.
• VOL + įrenginyje yra lytėjimo taškas. Naudodamiesi
įrenginiu jutiklinį tašką naudokite kaip nuorodą.
Būtinai pasirinkite „By station list“ iš „FM tune mode“, tik tada
paleiskite FM automatinį stočių nustatymą. Pasirinkus „Manual tune“
bus pradėtas nuskaitymas. Dėl išsamesnės informacijos žr. „Nustatymų
meniu parinktys“.
Muzikos iš išorinio įrenginio klausymasis
1
Prie įrenginio prijunkite išorinį įrenginį.
2
Įjunkite įrenginį.
3
Pasirinkite funkciją „AUDIO IN“.
Spauskite kelis
kartus.
Stereofoninė minijungtis
2 žiedai
Įrenginys automatiškai
bus perjungtas į pasirinktą
funkciją per maždaug
2 sek.
Nešiojamasis
skaitmeninis
muzikos grotuvas
ir pan.
Garso jungties kabelis
be rezistoriaus
(nepridedamas)
Norėdami AUDIO IN
Vieną kartą paspaudę
FUNCTION, funkciją galite
pasirinkti ir sukdami ratuką
TUNE bei paspausdami ENTER.
4
Paleiskite atkūrimą prijungtame įrenginyje.
Kaip reguliuoti garsumą
Pasirinkite reikiamą prijungto įrenginio garsumą ir
sureguliuokite jį įrenginyje naudodami VOL + arba −
mygtukus.
Pažadinimo laikmačio nustatymas
1
2
Galite nustatyti pažadinimo laikmačio laiką.
Paspauskite ir palaikykite
apie 2 sek.
Minutės
Valanda
3
Nustatykite, kad stotis būtų priimama nustatytu laiku.
4
Sureguliuokite garsumą.
Nelaikykite nuspaudę mygtuko, kitaip ekrane
bus parodytas meniu „Timer setting“.
Jei nustatoma naudojant vėliausiai priimamą stotį
Paspauskite
SETTINGS, kad
išeitumėte į
nustatymų meniu.
Spaudinėkite BACK, kol
ekranas grįš į meniu
„Wake-up timer“.
Suaktyvinkite laikmatį.
SETTINGS
BACK
Ekrane pasirodys „ “.
Radijas bus įjungtas
nustatytu laiku.
Jei pasirenkama iš anksto nustatytų stočių sąraše
Kaip išjungti laikmatį
Pastaba
Patarimas
Pažadinimo laikmatį galite nustatyti ir iš nustatymų meniu.
Dėl išsamesnės informacijos žr. „Nustatymų meniu parinktys“.
Dar kartą paspauskite
WAKE-UP TIMER.
Jei pasirenkate iš anksto
nustatytų stočių sąraše, būtinai
pirma nustatykite stotis. Dėl
išsamesnės informacijos žr.
„Išankstinis stočių nustatymas
(5 DAB ir 5 FM)“.
Išjungimo laikmačio nustatymas
Pastaba
Pažadinimo laikmačio funkcija išjungiama įjungus
išjungimo režimą.
Ekrano ryškumo nustatymas
Kelis kartus paspauskite SLEEP TIMER ir pasirinkite
reikiamą laiką (minutėmis).
Spaudinėkite
Klausymasis per ausines
ir pasirinkite reikiamą ryškumą.
Didelis (numatytasis)
Vidutinis
Prijunkite ausines su stereofoniniu ar monofoniniu minikištuku (nepridedama).
Išsekęs
Pastabos
• Kad apsaugotumėte klausą, klausydamiesi per ausines venkite per didelio garsumo.
• Naudokite ausines su stereofoniniu (3 kontaktų) arba monofoniniu (2 kontaktų) minikištuku.
Jei naudosite ausines su kitokio tipo kištuku, gali atsirasti triukšmo trukdžių arba gali nesigirdėti
garso.
Nedega
Jei išjungimo laikmatis nustatytas, ekrane
rodoma „SLEEP“.
Praėjus nustatytam laikui automatiškai
įjungiamas įrenginio budėjimo režimas.
Monofoninė* minijungtis
Pastaba
Suderinami kištukų tipai
Kai įrenginys maitinamas iš integruotosios baterijos, ekrano foninis
apšvietimas išjungiamas praėjus maždaug pusei minutės po paskutinio
veiksmo.
1 žiedas
Stereofoninė minijungtis
2 žiedai
Patarimai
• Vėliausiai nustatytas laikas išsaugomas įrenginio atmintyje.
• Iki įrenginio budėjimo režimo įjungimo likusį laiką galima patikrinti dar kartą paspaudus
SLEEP TIMER (kai nustatytas išjungimo laikmatis).
Į  (ausinės)
Kitų tipų kištukų
naudoti negalima.
3 ar daugiau žiedų
* Klausantis stereofoninio garso per monofonines ausines, garsą girdėsite
tik per kairįjį kanalą.
Nustatymų meniu parinktys
Radijo parinktys
Information
Pagrindinės funkcijos
FM tune mode
FM stočių sąrašą galite redaguoti.
„Channel“: kanalas ir dažnis (žr. DAB
„By station list“: galite pasirinkti
dažnių lentelę iš „Specifikacijos“.)
reikiamą stotį iš FM stočių sąrašo, kuris buvo
išsaugotas atliekant automatinį nustatymą.
„Get FM station name“: šią operaciją
„Multiplex name“: ansamblio žyma
„Manual tune“: galite rankiniu būdu
„PTY“: PTY žyma (žr. „PTY (programos
tipas)“ iš „Specifikacijos“.)
„Bit rate“: dažnis bitais
„Signal level“: parodomas klausomos
nustatyti reikiamą FM dažnį 0,05 MHz
intervalais. Sukdami ratuką TUNE pasirinkite
dažnį.
Nuskaitymas derinant „Manual tune“
režimu
Paspauskite AUTO TUNE (SCAN) ir pradėkite FM
stočių nuskaitymą.
Jei nėra ansamblio žymos ar stoties pavadinimo,
žymos ar pavadinimo sritis bus tuščia. Jei PTY
žymos nėra, ekrane bus rodoma „No PTY“.
Jei DAB automatinio nustatymo metu DAB
signalas yra silpnas, pabandykite stotis
nustatyti rankiniu būdu.
Dar kartą paspauskite SETTINGS.
atlikite, kai norite priimti RDS informaciją,
pvz., stočių pavadinimus. Pasirinkite „OK“,
kad būtų pradėta RDS duomenų paieška.
Pastabos
• Prieš atlikdami šią operaciją nustatykite
„FM tune mode“ kaip „By station list“.
• Šiuo metu išsaugota RDS informacija bus
pašalinta vos pradėjus nuskaitymą.
• Kol bus priimti visi RDS duomenys, gali šiek tiek
užtrukti.
nepageidaujamas stotis iš FM stočių sąrašo
galima ištrinti.
Pastaba
DAB manual tune
„Timer setting“: galite nustatyti
„Delete FM station“: visas
DAB stoties signalo stiprumo lygis, nuo 0
(nėra signalo) iki 100 (stipriausias signalas).
Kaip išjungti nustatymų meniu
Wake-up timer
Pasirinkite FM derinimo režimą.
„Service name“: stoties pavadinimas
Paspauskite BACK.
Edit FM station list
Parodoma įvairi klausomos stoties
informacija.
(ne daugiau kaip 16 simbolių ilgio)
Kaip grįžti į ankstesnį meniu lygį
Kitos parinktys
Radijo parinktis galima nustatyti pasirinkus „DAB“ arba „FM“ funkciją.
1
Sukite ratuką TUNE ir pasirinkite norimą
ištrinti stotį, tada paspauskite ENTER.
2
Sukite ratuką TUNE ir pasirinkite „OK“,
tada paspauskite ENTER.
„Add FM station“: klausydamiesi
Jei aptinkama priimama stotis, ekrane parodoma
„[ENTER]:Select“. Paspauskite ENTER ir klausykite
stoties. (Jei per 3 sek. nepaspausite ENTER, paieška
bus pradėta iš naujo.)
rankiniu būdu nustatytos stoties ją galite
įtraukti į FM stočių sąrašą. Pasirinkite „OK“ ir
pridėkite stotį prie sąrašo. Prieš naudodami
šią parinktį, „FM tune mode“ būtinai
nustatykite kaip „Manual tune“.
Sukite ratuką TUNE ir pasirinkite reikiamą
DAB kanalą, tada paspauskite ENTER.
pažadinimo laikmačio laiką.
„Wake station“: pasirinkite stotį, kurią
norite priimti tuo pat metu.
„Volume setting“: sureguliuokite
laikmačio garsumą.
Taip pat žr. „Pažadinimo laikmačio
nustatymas“.
Sound
Galite sureguliuoti garso lygį.
„Treble“: sureguliuokite aukštųjų garsų
lygį.
„Bass“: sureguliuokite žemųjų garsų lygį.
Beep
Pasirinkite „On“ ir suaktyvinkite signalą,
kuris skamba jums naudojantis įrenginiu.
Auto power off
Kai „Auto power off“ nustatote kaip
„Enable (15min)“, po maždaug 15 min.,
jei neatliekami jokie veiksmai arba
neatkuriamas garsas, automatiškai
įjungiamas įrenginio budėjimo režimas.
Initialize
Pasirinkite „OK“ ir atkurkite įrenginio
gamyklinius numatytuosius nustatymus.
Bus ištrinti visi nustatymai, DAB ir FM stočių
sąrašai ir išankstiniai nustatymai.
Time
„Set time“: „Auto (DAB)“ nustatomas
pagal numatytuosius nustatymus. Taip
galite sinchronizuoti laikrodį su gaunamais
DAB duomenimis. Pasirinkite „Time setting“
ir nustatykite laikrodį rankiniu būdu.
„12H/24H“: pasirinkite laikrodžio rodymo
režimą – 12 arba 24 val.
Pastaba
Atjungus kintamosios srovės adapterį arba visiškai
išsekus įmontuotiesiems maitinimo elementams,
laikrodžio nustatymai bus atšaukti.
Patarimai
Radijas pasirinktame kanale pradeda ieškoti
priimamų stočių.
Patarimas
• Jei norite pakeisti nuskaitymo kryptį, pasukite
ratuką TUNE pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
• Paspauskite BACK ir sustabdykite FM stočių
nuskaitymą.
Nauja stotis, priimama nustačius rankiniu būdu, yra
išsaugoma DAB stočių sąraše.
Atsargumo priemonės
• Įrenginį naudokite tik su „Specifikacijos“
nurodytais maitinimo šaltiniais. Jei ketinate
naudoti kintamosios srovės adapterį, tai turi būti
pridėtasis kintamosios srovės adapteris. Jokio
kito tipo kintamosios srovės adapterio naudoti
negalima.
• Naudojant ne pridėtąjį kintamosios srovės
adapterį įrenginys gali sugesti, nes gali skirtis
kitų gamintojų kištukų poliškumas.
• Saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginės
saulės šviesos, drėgmės, smėlio, dulkių ar
mechaninio poveikio. Niekada nepalikite
saulėtoje vietoje pastatytame automobilyje.
• Saugokite įrenginį nuo stiprių smūgių ir didelės
jėgos. Kai kurių modelių ekranams naudojamas
stiklas. Atlūžęs ar įtrūkęs stiklas gali sužeisti.
Tokiu atveju iškart nebesinaudokite įrenginiu ir
nelieskite pažeistų jo dalių.
• Jei į įrenginį patektų koks nors daiktas arba
skysčio, atjunkite kintamosios srovės adapterį.
Toliau jį naudoti galėsite tik tada, kai jį patikrins
kvalifikuoti specialistai.
• Garsiakalbiuose yra stiprus magnetas, todėl
asmenines magnetines kredito korteles arba
prisukamus laikrodžius reikia laikyti kuo toliau
nuo įrenginio, kad pavyktų išvengti galimos
magneto sukeliamos žalos.
• Korpusą valykite minkšta sausa šluoste.
Nenaudokite jokio tirpiklio, pvz., alkoholio ar
benzino, galinčio pažeisti paviršių.
• Nelieskite įrenginio šlapiomis rankomis, nes gali
įvykti trumpasis jungimas.
• Neaptaškykite įrenginio vandeniu. Įrenginys nėra
atsparus vandeniui.
• Jei įrenginio neketinate naudoti ilgai, bateriją
įkraukite kas 6 mėn.
• Tam tikromis aplinkybėmis, ypač jei oras labai
sausas, prisilietę prie kito daikto (šiuo atveju –
ausų kištukų ausyse) galite pajusti statinės
elektros išlydį arba smūgį. Šis natūralus išlydis
yra labai silpnas ir jį sukelia ne mūsų gaminys,
bet natūralios aplinkos sąlygos.
• Ilgai klausantis dideliu garsumu galima pakenkti
klausai. Būkite ypač atsargūs, kai klausotės per
ausines.
• Staigus garsumo sustiprėjimas gali pakenkti
ausims. Garsumą didinkite palaipsniui. Būkite
ypač atsargūs, kai klausotės per ausines.
• Ausinių nenaudokite eidami, vairuodami
automobilį ar motociklą, važiuodami dviračiu ir
pan. Gali sukelti eismo įvykį.
• Ausinių nenaudokite tais atvejais, kai negirdint
aplinkos garsų gali kilti pavojus, pvz.,
geležinkelio pervažose, traukinių stoties
platformose ir statybvietėse.
• Klausantis per stipraus iš ausinių sklindančio
garso galima susigadinti klausą.
Jei kiltų su įrenginiu susijusių klausimų arba
problemų, pasitarkite su artimiausiu „Sony“
pardavėju.
Trikčių šalinimas
Jei atlikus nurodytus veiksmus kurių nors
problemų pašalinti nepavyksta, kreipkitės į
artimiausią „Sony“ pardavėją.
Bendri nesklandumai
Įrenginys pypsi ir nepavyksta jo įjungti.
• Jei esant žemam įkrovos lygiui paspausite ,
įrenginio neįjungsite. Įkraukite įrenginį
prijungdami kintamosios srovės adapterį
(pridedamas).
Ekranas pritemęs arba nieko
nerodoma.
• Įrenginys naudojamas esant itin aukštai ar žemai
temperatūrai arba labai drėgnoje vietoje.
Garsumo negalima padidinti, kai
įrenginys veikia naudodamas
integruotosios baterijos energiją.
• Kai likusios baterijos energijos lygis tampa
žemas (kai baterijos piktograma tampa tuščia),
didžiausias garsumas ribojamas iki „22“. Įkraukite
įrenginį prijungdami kintamosios srovės adapterį
(pridedamas).
Radijas
Labai silpnas arba trūkinėjantis garsas
ar prastas signalo priėmimas.
• Jei esate pastate, klausykitės būdami prie lango.
• Ištraukite anteną ir sureguliuokite jos ilgį bei
kampą taip, kad priėmimas būtų kuo
kokybiškesnis.
• Jei šalia įrenginio padėtas mobilusis telefonas, iš
įrenginio gali sklisti didelis triukšmas. Telefoną
laikykite toliau nuo įrenginio.
Nepavyksta nustatyti norimos stoties
paspaudus išankstinio nustatymo
mygtuką.
• Įsitikinkite, kad pasirinkote reikiamą dažnių
diapazoną (DAB arba FM), tada paspauskite
išankstinio nustatymo mygtuką. Kiekvienam
mygtukui galima išsaugoti po vieną kiekvieno
dažnių diapazono stotį.
• Galbūt laikėte nuspaudę išankstinio nustatymo
mygtuką, kuriam buvo priskirta stotis, todėl
stotis buvo pakeista nauja stotimi. Reikiamą stotį
priskirkite dar kartą.
• Išankstinio nustatymo mygtukų negalima
naudoti, kai rodomas nustatymų meniu.
• Jei esate kitame regione, dar kartą paleiskite
automatinį stočių nustatymą. (Dėl išsamesnės
informacijos žr. „Naujo DAB/FM stočių sąrašo
sudarymas“.) Tada išankstinio nustatymo
mygtukui priskirkite naują stotį.
Jei įrenginys vis tiek neveikia tinkamai
Plonu strypeliu pabandykite paspausti apačioje
esantį RESET. Įrenginys bus paleistas iš naujo
išsaugant visus naudotojo sukonfigūruotus
nustatymus.
Veikiant funkcijai „AUDIO IN“ garsumo
lygis yra žemesnis nei klausantis radijo.
• Sureguliuokite prijungto įrenginio garsumą.
Įrenginio budėjimo režimas įjungiamas
automatiškai.
• Pagal numatytuosius nustatymus šio įrenginio
budėjimo režimas automatiškai įjungiamas po
maždaug 15 min., kai neatliekami jokie veiksmai
arba neatkuriamas joks garso signalas. Dėl
išsamesnės informacijos žr. „Auto power off“ iš
„Nustatymų meniu parinktys“.
Pranešimai
Specifikacijos
No preset
Darbinės temperatūros diapazonas
• Pasirinktame dažnių diapazone (DAB arba FM)
nėra stočių, kurios būtų nustatytos išankstinio
nustatymo mygtukui.
5–35 °C
Service not available
• Pasirinkta stotis arba paslauga dabar
netransliuojama.
PTY (programos tipas)
Radijo duomenų sistema (RDS, angl. Radio
Data System), kurią 1987 m. pristatė Europos
transliuotojų sąjunga (angl. European
Broadcasting Union (EBU), leidžia tokią
informaciją kaip stočių pavadinimai priimti
57 kHz pagalbinio operatoriaus signalu FM
dažnių diapazone. Vis dėlto galimybė gauti
RDS duomenis priklauso nuo regiono. Dėl šios
priežasties RDS informacija gaunama ne
visada.
Ši funkcija nurodo paslaugas pasirinkus
programos tipą, pvz., naujienos ar sporto
žinios, per DAB transliaciją.
Jei paslauga netransliuoja programos tipo,
parodoma „No PTY“.
 (ausinių) lizdas
(ø 3,5 mm, stereofoninis minilizdas)
Laiko ekranas
Programos tipas
Pranešimas ekrane
Jokio programos tipo
None
News
News
Current Affairs
Current Affairs
Information
Information
Sport
Sport
Education
Education
Drama
Drama
Kultūra
Menas
Science
Science
Įvairenybės
Pokalbiai
Pop Music
Pop Music
Rock Music
Rock Music
Pramoginė muzika
Easy Listening
Lengva klasikinė muzika
Lengva klasikinė
muzika
Rimta klasikinė muzika
Klasikinė muzika
Other Music
Other Music
Orai
Orai
Finance
Finance
Programos vaikams
Vaikams
Social Affairs
Faktai
Apie 106 mm x 157 mm x 117 mm (P/A/G) su
atsikišusiomis dalimis ir valdikliais
Religion
Religion
Phone In
Phone In
masė
Kelionės
Kelionės
apie 720 g
Laisvalaikis
Laisvalaikis
Komplekte esantys priedai
Jazz Music
Džiazas ir bliuzas
Country Music
Country Music
National Music
National Music
Oldies Music
Oldies Music
Folk Music
Folk Music
Garso išvesties galia
Documentary
Documentary
2,5 W + 2,5 W (kai įrenginiui maitinimas
tiekiamas per pridedamą kintamosios srovės
adapterį)
1,5 W + 1,5 W (kai įrenginiui maitinimas
tiekiamas iš integruotosios baterijos)
Signalo patikra
Signalo patikra
Alarm
Signalas
– signalas!
24 val. sistema arba 12 val. sistema
Maitinimas
5,8 V, 2,0 A nuolatinė srovė (naudojant pridėtą
kintamosios srovės adapterį, prijungtą prie
100–240 V, 50 / 60 Hz kintamosios srovės
maitinimo tinklo) arba naudojant integruotąją
ličio jonų bateriją
Dažnių diapazonas
DAB (III juosta): Nuo 174,928 MHz iki
239,200 MHz
FM: 87,5–108 MHz
(0,05 MHz intervalu)
Ličio jonų baterijos naudojimo laikas
Vidutinis dažnis
DAB: apie 17 val.*1
FM: apie 17,5 val.*1
DAB (III juosta): 1,750 kHz
FM: 350 kHz
DAB (III juosta) dažnių lentelė (MHz)
Kanalas
Dažnis
Kanalas
Dažnis
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
208,064
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
Apie 45 mm skersmens, 4 Ω, stereofoninis
Galima atkurti pirmines visų naudotojo
sukonfigūruotų nustatymų, pvz., iš anksto
nustatytų radijo stočių, laikmačio nustatymų ir
laikrodžio, reikšmes.
Užsirašykite savo parinktus nustatymus, jei kartais
juos reikėtų sukonfigūruoti iš naujo.
Kas yra RDS?
AUDIO IN lizdas
(ø 3,5 mm, stereofoninis minilizdas)
Išvestis
Speaker
Jei atliekami techninės priežiūros
darbai
Input
*1 Kai naudojamas nurodytas muzikos šaltinis, o
nustatytas įrenginio garso lygis yra
—— DAB: 20
—— FM: 25
DAB: apie 11,5 val.*2
FM: apie 15,5 val.*2
* Kai naudojamas nurodytas muzikos šaltinis, o
nustatytas įrenginio garso lygis yra maksimalus
RDS funkcijų naudojimas
Šis radijas palaiko toliau nurodytas RDS
funkcijas.
RDS funkcija
Aprašas
Stoties
pavadinimo
rodymas
Rodo klausomos stoties
pavadinimą.
RT (radijo tektas)
Rodo laisvos formos testinę
informaciją.
2
Energijos sąnaudos
Veikiant budėjimo režimui
0,6 W arba mažiau
Veikiant išjungimo režimui
0,2 W arba mažiau
Matmenys
Kintamosios srovės adapteris (AC-E5820) (1)
Garantija (1)
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be
išankstinio įspėjimo.
Pastabos
• Jei priimama FM stotis RDS duomenų
netransliuoja, RDS funkcijos nebus suaktyvintos.
Jos gali veikti netinkamai vietovėse, kuriose RDS
perdavimas vykdomas eksperimentiniame
lygmenyje.
• Jei priimamas radijo signalas yra silpnas, RDS
duomenų gavimas gali užtrukti.
Download PDF

advertising