Sony | ICF-C11iP | Sony ICF-C11iP „iPhone“ / „iPod“ garsiakalbio stotelė Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

4-450-036-31(1)
LV9L
Asmeninė garso sistema
PRESET/TUNE +/-,
/
mygtukai
Terminalo
jungtis
ET/TUNE
PRES
TI
ARM ME SET
AL
Prijungimas prie elektros
tinklo
Laikrodžio nustatymas
OR
Y
O
EM
CL
K
C
ALARM TIME
SET - mygtukas
Naudojimas
Gerai prijunkite kintamosios srovės adapterį (kompl.) prie šio
įrenginio gale esančio DC IN 6V lizdo ir prijunkite prie elektros
lizdo.
ALARM TIME SET
+ mygtukas
ALARM A mygtukas
Vadovėlis
Nuo ko pradėti
CLOCK/MODE
mygtukas
MO
DE
DI S P
LA
Y
M
Laikrodžio nustatymas pirmą
kartą
Šiam įrenginiui data ir laikrodis yra nustatyti gamykloje, ir
maitinimą užtikrina atsarginė baterija. Pirmą naudojimo kartą
tereikia prijungti įrenginį prie kintamosios srovės tinklo ir
išsirinkti laiko juostą.
1 Prijunkite įrenginį prie elektros lizdo.
Ekrane pasirodo dabartinis laikas CET (Centrinės Europos
laikas) juostoje.
DISPLAY/MEMORY
mygtukas
Metų ir datos atvaizdavimas
Laikrodžio atvaizdavimo metu vieną kartą paspauskite DISPLAY/
MEMORY, kad atvaizduotumėte datą ir mėnesį, po to
paspauskite dar kartą, kad atvaizduotumėte metus.
Po kelių sekundžių vėl pasirodo laikrodis.
iPhone naudojimas su
šiuo įrenginiu
iPhone prijungimas
1 Atidarykite terminalo dangtelį.
2 Laikykite įrenginį ir prijunkite iPhone prie
įrenginio vienoje linijoje su terminalu.
2 Paspauskite ir maždaug 5 sekundes laikykite
paspaustą OFF ir CLOCK/MODE.
Ekrane blyksi regiono numeris “1”.
3 Kartotinai paspauskite ALARM TIME SET +
SNOOZE/BRIGHTNESS
©2013 Sony Corporation
iPhone  mygtukas
ICF-C11iP
Prieš sistemos naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo
instrukciją ir išsaugokite ją informacijos gavimui ateityje.
•
ĮSPĖJIMAS
•
Siekdami sumažinti gaisro arba elektros srovės
smūgio riziką, saugokite šį įrenginį nuo lietaus
arba drėgmės poveikio.
Kad sumažintumėte gaisro riziką, neuždenkite įrenginio
ventiliacijos angų laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir kt.
Nestatykite ant įrenginio uždegtų žvakių.
Kad sumažintumėte gaisro arba elektros srovės smūgio pavojų,
saugokite įrenginį nuo aptaškymo skysčiais arba jų lašėjimo ant
įrenginio, bei nestatykite ant jo indų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.
Nestatykite įrenginio ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, knygų
lentynoje arba įmontuotoje spintoje.
Saugokite baterijas (ir įrenginį, į kurį yra įdėtos baterijos) nuo
aukštos temperatūros, pavyzdžiui, saulės spindulių, ugnies ir
pan. poveikio.
Kadangi kintamosios srovės adapterio šakutė yra naudojama
įrenginio atjungimui nuo elektros tinklo, prijunkite jį prie lengvai
pasiekiamo elektros lizdo. Jeigu įrenginys veikia nestabiliai,
nedelsdami atjunkite jį nuo elektros lizdo.
Plokštelė su modelio pavadinimu ir svarbia informacija dėl
saugumo yra pagrindinio įrenginio apačioje ir ant kintamosios
srovės adapterio.
DĖMESIO!
Sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai.
Keiskite tik tokio pat tipo baterija.
Pastaba klientams: ši informacija yra taikoma tik tiems
įrenginiams, kurie yra parduoti šalyse, kurioms galioja ES
direktyvos
Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, arba jis yra pagamintas pagal
Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti apie gaminio
atitikimą Europos Sąjungos teisiniams aktams, kreipkitės į
įgaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba garantijos klausimais
kreipkitės atskiruose serviso arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Apie autorių teises
iPhone, iPod, iPod nano ir iPod touch yra Apple Inc. prekių
ženklai, kurie yra registruoti JAV ir kitose šalyse.
Lightning yra Apple Inc. prekės ženklas.
“Made for iPod” ir “Made for iPhone” reiškia, kad elektroninis
priedas yra specialiai pagamintas prijungimui prie atitinkamai
iPod arba iPhone, ir gamintojas yra sertifikavęs jo atitikimą Apple
vartojimo standartams. Apple neatsako už šio įrenginio veikimą
arba jo atitikimą saugumo arba vartojimo standartams.
Įsidėmėkite - šio priedo naudojimas kartu su iPod arba iPhone
gali įtakoti bevielį ryšį.
No Power No Problem yra Sony Corporation prekės ženklas.
Auto Time Set yra Sony Corporation prekės ženklas.
Pastabos
•
Šis įrenginys nėra skirtas naudojimui su iPad, ir jo naudojimas
tokiu atveju gali sukelti veikimo sutrikimus.
Šiame vadovėlyje “iPhone” yra naudojamas kaip bendras iPod
arba iPhone įrenginių funkcijų žymėjimas, jeigu tekste arba
iliustracijose nėra nurodyta kitaip.
Įspėjimai
•
•
•
•
•
•
•
•
Kad atjungtumėte kintamosios srovės adapterį, laikykite už
šakutės, netraukite už laido.
Kadangi garsiakalbis turi galingą magnetą, nelaikykite prie
įrenginio magnetinių kortelių arba mechaninių laikrodžių,
katodinių spindulių ekrano televizorių arba projektorių ir t.t.,
kad išvengtumėte įmanomų gedimų, kuriuos gali sukelti
magnetas.
Nelaikykite įrenginio arti karščio šaltinių, pavyzdžiui,
radiatoriaus arba karšto oro pūstuvo, tiesioginiuose saulės
spinduliuose, tokioje vietoje, kurioje yra labai dulkėta,
jaučiamos mechaninės vibracijos arba smūgiai.
Užtikrinkite atitinkamą oro cirkuliaciją, kad išvengtumėte
įrenginio perkaitimo. Nestatykite įrenginio ant paviršiaus
(kilimas, antklodė ir t.t.) arba arti medžiagų (užuolaidos), kurie
galėtų blokuoti ventiliacijos angas.
Jeigu į įrenginį pateko svetimkūnis arba skystis, atjunkite
įrenginį nuo elektros lizdo ir prieš naudojimą toliau
nugabenkite jį kvalifikuotam specialistui patikros atlikimui.
Perkūnijos metu nelieskite antenos ir šakutės.
Nelieskite įrenginio drėgnomis rankomis.
Nelaikykite įrenginio arti vandens.
Pastabos dėl kintamosios srovės adapterio
•
Naudokite tik komplektuojamą kintamosios srovės adapterį.
Kad negadintumėte sistemos, nenaudokite kito kintamosios
srovės adapterio.
•
Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie lengvai prieinamo
elektros lizdo. Jeigu kyla veikimo sutrikimas, nedelsdami
atjunkite jį nuo elektros lizdo.
Nestatykite kintamosios srovės adapterio ribotoje erdvėje,
pavyzdžiui, knygų lentynoje ar įmontuotoje spintoje.
Kad sumažintumėte gaisro arba elektros srovės smūgio riziką,
saugokite kintamosios srovės adapterį nuo aptaškymo
skysčiais arba jų lašėjimo ant jo, bei nestatykite ant jo indų su
skysčiu, pavyzdžiui, vazų.
PASTABOS DĖL LIČIO BATERIJOS
• Nuvalykite bateriją sausa skepetėle, kad užtikrintumėte gerą
•
•
kontaktą.
Įdėdami bateriją, būtinai prisilaikykite teisingo poliškumo.
Neimkite baterijos metaliniu pincetu, kad nekiltų trumpasis
jungimas.
Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių
įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik
Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo
sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio
gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia
pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius
įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą, padėsite išvengti
potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios
galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio.
Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę
informaciją dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti
miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Naudojamas priedas: nuotolinio valdymo pultas.
Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši direktyva
galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms
Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų
atliekų surinkimo sistema)
Pastabos
ALARM
RESET
OFF
RADIO
RADIO FM/AM
mygtukas
•
iPhone
arba – , kad tokiu būdu išsirinktumėte numerį:
SNOOZE/BRIGHTNESS
mygtukas
FM/AM
ALARM RESET/OFF
mygtukas
Nuotolinio
valdymo jutiklis
•
•
Nesuvyniokite kintamosios srovės adapterio laido ir nedėkite
ant jo sunkių daiktų.
Kad atjungtumėte kintamosios srovės adapterį, laikykite už
šakutės, netraukite už laido.
Apie bateriją kaip atsarginį
maitinimo šaltinį
Šis įrenginys turi CR2032 bateriją, kuri yra naudojama atsarginiu
maitinimo šaltiniu, kad laikrodis ir žadintuvas tęstų veikti
maitinimo tiekimo pertraukimo atveju. (No Power No Problem
sistema)
VOL +/- mygtukai
Pastaba klientams Europoje
Laikrodis yra nustatytas gamykloje, ir jo atmintį maitina iš anksto
įdėta Sony CR2032 baterija. Jeigu ekrane pasirodo “0:00”, kai
įrenginį pirmą kartą prijungiate prie elektros tinklo, įmanoma,
baterija yra išsikrovusi. Tokiu atveju susisiekite su Sony platintoju.
Iš anksto įdėta CR2032 baterija yra laikoma gaminio dalimi, ir jai
yra taikoma garantija.
Kad šio gaminio garantija galiotų, reikia Sony platintojui parodyti
“Pastaba klientams Europoje” (šioje naudojimo instrukcijoje).
ALARM TIME SET
+ mygtukas
ALARM B
mygtukas
ALARM TIME
SET - mygtukas
Kada reikia keisti bateriją
SLEEP mygtukas
Baterijos
skyrelis
AUDIO IN
mygtukas
DC IN 6V lizdas
FM laido antena
AUDIO IN lizdas
AM ANTENNA lizdas
Kai baterija išsikrauna, ekrane pasirodo “”.
Jeigu maitinimo tiekimas bus nutrauktas, kai baterijos krūvis bus
labai mažas, bus atšauktos vartotojo sureguliuotos laikrodžio ir
žadintuvo nuostatos.
Pakeiskite bateriją nauja Sony CR2032 ličio baterija. Jeigu
naudosite kitą bateriją, įmanoma, kils gaisro arba sprogimo
pavojus.
Norėdami pakeisti bateriją, išsamesnę informaciją žiūrėkite
“Įrenginio baterijos keitimas”.
AM rėmo antenos
prijungimas
Antenos forma ir ilgis yra skirti AM diapazono signalų priėmimui.
Neišardykite ir nesulenkite antenos.
VOL +, PRESET/TUNE +,  ir iPhone  mygtukas turi apčiuopiamą tašką.
1 Nuimkite nuo rėmo tik plastmasinį stovą.
2 Pastatykite AM rėmo anteną.
Žiūrėkite komplektuojamoje greito veiksmų pradėjimo
instrukcijoje.
3 Prijunkite AM antenos kištuką prie AM
ANTENNA lizdo įrenginio gale.
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo nurodo, kad su šiuo
gaminiu komplektuojamos baterijos negalima išmesti su
buitinėmis atliekomis.
Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su
cheminio elemento simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra
daugiau nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004%
švino.
Teisingai utilizuodami tokias baterijas, padėsite išvengti
potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai,
kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo baterijos.
Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų
integralumo užtikrinimui yra reikalingas nepertraukiamas ryšys
su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik kvalifikuotam
serviso specialistui. Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos
baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą surinkimo
punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie
tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite
bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas.
AM rėmo antenos atjungimas
Centrinės Europos laikas
2
Rytų Europos laikas
3
Maskvos standartinis laikas
Pastabos
•
•
Norėdami atšaukti laiko juostos nuostatą, 4 veiksmo atlikimo
metu paspauskite OFF, o ne DISPLAY/MEMORY.
Nors laikrodis yra teisingai nustatytas gamykloje, įmanoma,
pergabenimo arba saugojimo metu atsiras laiko skirtumas.
Jeigu reikia, teisingai nustatykite laikrodį, atlikdami veiksmus,
kurie yra aprašyti skyriuje “Laikrodžio nustatymas rankiniu
būdu”.
Šis įrenginys automatiškai persijungia į vasaros laiką.
“ ” automatiškai pasirodo, kai vasaros laikas prasideda, ir
pradingsta, kai vasaros laikas pasibaigia.
Automatinis persijungimas į vasaros laiką yra pagrįstas GMT
(Grinvičo standartinis laikas).
Regiono numeris 0
• Vasaros laikas prasideda: kovo paskutinio sekmadienio 1.00
nakties.
• Žiemos laikas prasideda: spalio paskutinio sekmadienio 2.00
nakties.
Regiono numeris 1
• Vasaros laikas prasideda: kovo paskutinio sekmadienio 2.00
nakties.
• Žiemos laikas prasideda: spalio paskutinio sekmadienio 3.00
nakties.
Regiono numeris 2
• Vasaros laikas prasideda: kovo paskutinio sekmadienio 3.00
nakties.
• Žiemos laikas prasideda: spalio paskutinio sekmadienio 4.00
nakties
Kada reikia keisti bateriją
Normaliomis naudojimo sąlygomis baterija (CR2025) tarnaus
apytiksliai šešis mėnesius. Kai nuotolinio valdymo pultas
nebevaldo įrenginio, pakeiskite bateriją nauja.
 puse į viršų
Pastaba
•
Jeigu nuotolinio valdymo pulto planuojate nenaudoti ilgą
laiką, išimkite bateriją, kad išvengtumėte gedimų, kurie gali
kilti dėl elektrolito ištekėjimo arba korozijos.
Pastaba dėl iPhone valdymo
Laikykite iPhone, kai jį valdote.
Automatinį persijungimą į vasaros laiką galima atšaukti.
Vienu metu paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite
paspaustą įrenginio OFF ir DISPLAY/MEMORY, kol yra
atvaizduojamas laikrodis.
Ekrane pasirodo “ ” ir “OFF”, nurodydamas, kad automatinis
persijungimas į vasaros laiką yra atšauktas. Vėl pasirodo laikrodis.
Pastabos
•
Šiuo įrenginiu atliekamą persijungimą į vasaros laiką (žiūrėkite
aukščiau) įtakoja skirtingos aplinkybės ir atitinkamos šalies/
regiono įstatymai. Esant poreikiui, atšaukite automatinį
persijungimą į vasaros laiką ir rankiniu būdu nustatykite
vasaros laiko parodymus. Pirkėjai toje šalyje/regione, kur laikas
nėra perjungiamas į vasaros laiką, prieš įrenginio naudojimą
turi atšaukti automatinį persijungimą į vasaros laiką.
Norėdami vėl aktyvuoti automatinį persijungimą į vasaros
laiką, vienu metu paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite
paspaustą įrenginio OFF ir DISPLAY/MEMORY.
“ ” ir “On” pasirodo ekrane, nurodydamas, kad automatinis
persijungimas į vasaros laiką yra aktyvuotas. Vėl pasirodo
laikrodis.
Kai įrenginys yra nustatytas į Maskvos standartinį laiką,
automatinis persijungimas į vasaros laiką pradžioje yra
išjungtas. Galite jį įjungti atlikdami aukščiau nurodytus
veiksmus. Vasaros laiko pradžios ir pabaigos laikas yra toks pat
kaip ir regiono numeriui 2.
iPhone atjungimas
Prilaikykite įrenginį, kai atjungiate iPhone.
Laikrodžio nustatymas rankiniu
būdu
Norėdami rankiniu būdu pakeisti laikrodžio nuostatą, valdykite
įrenginį tokiu būdu.
3
Jeigu dėl šio įrenginio naudojimo kyla problemų arba klausimų,
susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.
Lengvai į galinę pusę pastumkite terminalo dangtelį, kol
prijungiate iPhone.
Automatinio persijungimo į vasaros laiką
atšaukimas
1 Prijunkite įrenginį prie elektros lizdo.
2 Paspauskite ir laikykite paspaustą CLOCK/
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio
perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų
tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote
gaminį.
Kai iPhone yra sunku prijungti
Kai prasideda vasaros laikas
•
Prieš komplektuojamo nuotolinio valdymo pulto naudojimą
pirmą kartą išimkite izoliacijos lakštą.
Vakarų Europos laikas
1 (pradinė nuostata)
nustatytumėte.
•
VOL + ir  mygtukas turi apčiuopiamą tašką.
Laiko juosta
0
4 Paspauskite DISPLAY/MEMORY, kad
Paspauskite ir laikykite paspaustą antenos kištuko liežuvėlį, po to
ištraukite AM rėmo anteną.
Nuotolinio valdymo
pultas
Regiono numeris
4
MODE, kol ekrane pradeda blyksėti metai.
Kartotinai paspauskite ALARM TIME SET +
arba –, kad nustatytumėte metus, po to
paspauskite CLOCK/MODE.
Pakartokite 3 veiksmą, kad nustatytumėte
mėnesį, dieną, valandas ir minutes.
Pastabos
•
•
•
Prie šio įrenginio galima prijungti iPhone, kuris yra įdėtas į
dėklą arba gaubtą. Tokiu atveju išimkite jį iš dėklo arba
gaubto, jeigu jis trukdo prijungti prie terminalo.
Gerai prijunkite iPhone prie terminalo jungties.
Kai prijungiate arba atjungiate iPhone, laikykite jį tokiu pat
kampu, kokiu yra įrenginio terminalo jungtis. Netraukite
iPhone stipriai į priekį.
Tvirtai laikykite įrenginį, kai prijungiate arba atjungiate iPhone.
Nesukite ir nepakreipkite iPhone, kad negadintumėte jungties.
Prieš įrenginio pergabenimą atjunkite iPhone, kad
išvengtumėte veikimo sutrikimų.
Pastabos
•
•
•
•
iPhone įkrovimas
Sekundės yra skaičiuojamos nuo nulio.
•
Jeigu laikrodžio nustatymo metu apytiksliai vieną minutę
nepaspaudžiate jokio mygtuko, laikrodžio nustatymo procesas
yra atšaukiamas.
Į įrenginį yra įdiegtas 100 metų kalendorius (nuo 2013 iki 2112
metų). Kai data yra nustatyta, savaitės diena yra
atvaizduojama automatiškai.
MON = pirmadienis, TUE = antradienis, WED = trečiadienis,
THU = ketvirtadienis,
FRI = penktadienis, SAT = šeštadienis, SUN = sekmadienis
Šį įrenginį galite naudoti iPhone akumuliatoriaus krovikliu.
Įkrovimas prasideda, kai iPhone yra prijungtas prie įrenginio.
Įkrovimo padėtis yra atvaizduojama iPhone ekrane. Išsamesnę
informaciją žiūrėkite iPhone naudojimo instrukcijoje.
Laikrodžio atvaizdavimo formato
keitimas
Galite išsirinkti 24 valandų sistemos (pradinė nuostata) arba 12
valandų sistemos laikrodžio atvaizdavimo formatą.
Vienu metu paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite
paspaustą įrenginio OFF ir SNOOZE/BRIGHTNESS.
Laikrodžio atvaizdavimo formatas persijungia tarp 24 valandų
sistemos (“0:00” = vidurnaktis) ir 12 valandų sistemos (“AM 12:00”
= vidurnaktis).
Tęsinys antroje pusėje
Kištuko poliai
SONY_LT_ICF-C11IP.indd 1
4/8/2013 5:04:28 PM
ICF-C11iP [CED] (GB) 4-450-036-31(1)
3 Paspauskite PRESET + arba –, kad
iPhone naudojimas
išsirinktumėte nuostatos numerį, po to
paspauskite DISPLAY/MEMORY.
1 Prijunkite iPhone prie terminalo jungties.
Pavyzdys: toliau minėti parodymai pasirodo, kai FM
diapazono nuostatos numeriui 2 priskiriate FM
89,8 MHz.
Terminalo jungtį galima truputį pakreipti.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite “iPhone naudojimas su šiuo
įrenginiu”.
Žadintuvo nustatymas
Šis įrenginys turi 3 žadinimo veiksenas — iPhone, radijo imtuvas
ir garso signalas. Nustatykite laikrodžiu teisingą laiką prieš
žadintuvo nustatymą, tokiu būdu žadintuvas skambės teisingu
laiku. (Žiūrėkite “Laikrodžio nustatymas pirmą kartą”.)
Žadintuvo nustatymas
2 Paspauskite .
Ekrane pasirodo “iPhone”.
1 Paspauskite ir laikykite paspaustą ALARM A
Prasideda iPhone atkūrimas.
Jeigu neprasideda iPhone atkūrimas, valdykite patį iPhone.
Galite prijungtą iPhone valdyti naudodami šį įrenginį arba
patį iPhone.
arba B.
Pasirodo “WAKE UP”, ir ekrane blyksi valandos.
2 Kartotinai paspauskite ALARM TIME SET +
3 Sureguliuokite garso lygį naudodami VOL +
arba –, kad pasirodytų reikalingos valandos.
Valdymas nuotolinio valdymo
pultu
3 Paspauskite ALARM A arba B.
Blyksi minutės.
4 Pakartokite 2 veiksmą, kad nustatytumėte
(nuotolinio
minutes.
5 Paspauskite ALARM A arba B.
 (atkurti/sulaikyti)
• Atkūrimo pradėjimui naudojant iPhone. Paspauskite jį dar kartą,
kad sulaikytumėte/tęstumėte atkūrimą.
 (į priekį)
• Perjungimui į sekantį takelį.
• Atkūrimo metu paspauskite ir laikykite paspaustą, kad
surastumėte reikalingą tašką.
 (atgal)
• Perjungimui į ankstesnį takelį. Atkūrimo metu šio veiksmo
pagalba yra atliekamas perjungimas į dabartinio takelio
pradžią. Norėdami perjungti į ankstesnį takelį, paspauskite jį
du kartus.
• Atkūrimo metu paspauskite ir laikykite paspaustą, kad
surastumėte reikalingą tašką.
Blyksi savaitės dienos.
6 Pakartokite 2 veiksmą, kad nustatytumėte
 (į viršų)/ (į apačią)
• Galite išsirinkti reikalingą meniu parametrą arba takelį.
ENTER
Išrinkto meniu parametro patvirtinimui arba atkūrimo
pradėjimui.
•
Pastabos
•
•
•
•
•
•
Jeigu iPod touch arba iPhone ekrane pasirodo iššokantis
pranešimas, žiūrėkite skyrių “Apie App”.
Kai kurie veiksmai gali skirtis arba nebūti prieinami naudojant
kai kuriuos iPhone modelius.
Jeigu jau vyksta iPhone atkūrimas, kai jį prijungiate prie šio
įrenginio, iPhone bus perduodamas per įrenginio garsiakalbius,
net jeigu šis įrenginys atkuria kitos funkcijos garsą.
Jeigu iPhone akumuliatoriuje yra labai mažas krūvis, prieš
naudojimą kažkiek laiko jį įkraukite.
Sony neatsako už į iPhone įrašytų duomenų gedimą arba
praradimą, kai naudojate prie šio įrenginio prijungtą iPhone.
Išsamesnę informaciją dėl iPhone naudojimo terpės žiūrėkite
Apple Inc. interneto svetainėje.
Radijo imtuvo naudojimas
2
imtuvą.
Kartotinai paspauskite FM/AM, kad išsirinktumėte
reikalingą diapazoną.
Kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką, radijo bangų
diapazonas persijungia tarp AM ir FM diapazono tokiu būdu.
3 Kartotinai paspauskite CLOCK/MODE, kad
išsirinktumėte “TUNING”.
Kai įrenginį valdote nuotolinio valdymo pultu, galite praleisti
šį veiksmą ir atlikti 4 veiksmą.
4 Kartotinai paspauskite TUNE + arba –, kad
5
suderintumėte įrenginį su reikalinga radijo
stotimi.
Sureguliuokite garso lygį naudodami VOL +
arba –.
Norėdami išjungti radijo imtuvą, paspauskite OFF.
Pastaba
•
Kai FM diapazono dažnių žingsnis yra 0,05 MHz, dažnių
parodymai yra tikslūs iki 0,1 MHz. Pavyzdžiui, 88,00 MHz arba
88,05 MHz yra atvaizduojama kaip “88.0 MHz”. Tokiu atveju
vieną kartą paspauskite TUNE + arba -, kad keistumėte dažnio
žingsnį, paspauskite du kartus, kad keistumėte dažnio
parodymus.
– Automatinis derinimas
Įrenginys automatiškai ieško AM arba FM radijo stočių.
1 Atlikite nuo 1 iki 3 veiksmo skyriuje “Rankinis
2
derinimas”.
Paspauskite ir laikykite paspaustą TUNE + arba –.
+ : ieško dažnių didėjimo tvarka.
– : ieško dažnių mažėjimo tvarka.
Paieška prasideda nuo priimamo dažnio. Kai yra surasta
radijo stotis, paieška yra pertraukiama.
Galite išsirinkti dienas iš toliau minėtų trijų galimybių
paspausdami ALARM TIME SET + arba –:
Darbo dienos: MON TUE WED THU FRI
Savaitgalis: SAT SUN
Visos dienos: MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Patarimai
•
•
Norėdami nustatyti kitą radijo stotį, pakartokite minėtus
veiksmus.
Norėdami atšaukti nuostatos numerio nustatymą, 3 veiksmo
atlikimo metu vietoj DISPLAY/MEMORY paspauskite OFF.
Pastaba
•
Jeigu bandysite išsaugoti kitą radijo stotį po tuo pačiu
nuostatos numeriu, prieš tai išsaugota radijo stotis bus
pakeista nauja.
7 Paspauskite ALARM A arba B.
Žadinimo veiksenos nuostata yra įvesta.
8 Kartotinai paspauskite ALARM TIME SET +
arba –, kad pradėtų blyksėti reikalinga
žadintuvo veiksena.
Galite išsirinkti vieną iš 4 nuostatų: “iPhone”, “FM”, “AM” arba
“BUZZER”. Žadinimo veikseną nustatykite tokiu būdu.
– iPhone: žiūrėkite “ iPhone nustatymas žadinimo signalu”.
– FM arba AM: žiūrėkite “ Radijo imtuvo nustatymas
žadinimo signalu”.
– BUZZER: žiūrėkite “ Garso signalo nustatymas žadinimo
signalu”.
Derinimas su nustatyta radijo stotimi
1 Atlikite 1 ir 2 veiksmą, kurie yra aprašyti
2
skyriuje “Rankinis derinimas”, ir išsirinkite AM
arba FM diapazoną.
Kartotinai paspauskite CLOCK/MODE, kad
išsirinktumėte “PRESET”.
Kai įrenginį valdote nuotolinio valdymo pultu, galite praleisti
šį veiksmą ir atlikti 3 veiksmą.
3 Paspauskite PRESET + arba –, kad
4
išsirinktumėte reikalingą nuostatos numerį.
Sureguliuokite garso lygį naudodami VOL +
arba –.
– Automatinis derinimas su
radijo stotimis ir jų nustatymas
1 Atlikite nuo 1 iki 8 veiksmo, kurie yra aprašyti
skyriuje “Žadintuvo nustatymas”.
2 Paspauskite ALARM A arba B, kad
– Derinimas su nustatytomis
radijo stotimis
Galite nustatyti maksimaliai 20 FM radijo stočių ir 10 AM radijo
stočių.
Radijo stoties nustatymas
1 Atlikite nuo 1 iki 5 veiksmo, kurie yra aprašyti
2
skyriuje “Rankinis derinimas”, ir rankiniu būdu
suderinkite su radijo stotimi, kurią norite
nustatyti.
Paspauskite ir maždaug 5 sekundes laikykite
paspaustą DISPLAY/MEMORY.
SONY_LT_ICF-C11IP.indd 2
“A” arba “B” pasirodo ekrane, nurodydami, kad žadinimo laikas
yra pakeistas ir kad žadintuvas yra aktyvuotas.
Net jeigu nustatėte žadintuvą į išjungtą poziciją, jis įsijungs,
kai pakeisite žadintuvo nuostatą.
Kai norisi pasnausti dar kelias
minutes
Paspauskite SNOOZE/BRIGHTNESS.
Garsas išsijungia, tačiau automatiškai suskamba vėl po apytiksliai
10 minučių.
Galite keisti snaudulio trukmę, 4 sekundžių bėgyje kartotinai
paspausdami SNOOZE/BRIGHTNESS.
Maksimali snaudulio trukmė yra apytiksliai 60 minučių.
2
3
skyriuje “Rankinis derinimas”, ir išsirinkite AM
arba FM diapazoną.
Paspauskite ir laikykite paspaustą FM/AM, kol
ekrane pradeda blyksėti “AP”.
Paspauskite DISPLAY/MEMORY.
Įrenginys eilės tvarka automatiškai nustato prieinamas radijo
stotis.
Patarimas
•
Norėdami pertraukti automatinį derinimą ir nustatymą,
paspauskite FM/AM.
Parodymų perjungimas, kai klausotės
radijo laidų
Kai klausotės radijo laidų, kartotinai paspauskite DISPLAY/
MEMORY, kad atvaizduotumėte nuostatos numerį, išrinktos
radijo stoties dažnį, datą ir mėnesį, po to metus. Po to vėl
pasirodys laikrodis.
Ekrane blyksi garso lygis.
3 Paspauskite ALARM TIME SET + arba –, kad
4
•
•
FM: pilnai ištieskite FM laido anteną, kad pastiprintumėte
priėmimo jautrumą.
AM: prijunkite komplektuojamą AM rėmo anteną prie įrenginio.
Horizontaliai pasukite anteną, kad priėmimo kokybė būtų
optimali.
•
•
•
Norėdami pabusti, skambant iPhone išsaugotai muzikai,
prijunkite iPhone prie šio įrenginio prieš žadintuvo
suskambėjimą.
Net jeigu atlikote iPhone nustatymą žadinimo signalu,
žadinimo signalu bus naudojamas garso signalas, jeigu
išjungsite iPhone maitinimą po iPhone prijungimo prie šio
įrenginio.
1 Atlikite nuo 1 iki 8 veiksmo, kurie yra aprašyti
skyriuje “Žadintuvo nustatymas”.
2 Paspauskite ALARM A arba B, kad išsirinktumėte
radijo bangų diapazoną (“FM” arba “AM”).
Ekrane blyksi nuostatos numeris.
3 Paspauskite ALARM TIME SET + arba –, kad
išsirinktumėte reikalingą nuostatos numerį
arba “– –” atitinkamam diapazonui.
“– –” yra paskutinė radijo stotis, kurios klausėtės prieš
žadintuvo suveikimą.
Žadintuvo skambėjimo
pertraukimas
Paspauskite OFF, kad išjungtumėte žadintuvą.
Paspauskite , FM/AM arba AUDIO IN, kad pertrauktumėte
žadintuvo skambėjimą ir tuo pačiu metu aktyvuotumėte
atitinkamą funkciją.
Žadintuvas vėl skambės sekančią dieną tuo pačiu laiku.
Žadintuvo nuostatos išjungimas
Paspauskite ALARM A arba B, kad iš ekrano pradingtų žadintuvo
A arba B indikacija.
Žadintuvo įjungimas
Paspauskite ALARM A arba B, kad ekrane pasirodytų žadintuvo
A arba B indikacija.
Pastabos
•
•
•
•
Jeigu maitinimo tiekimas yra nutrauktas, žadintuvas,
naudodamas garso signalo veikseną, skambės apytiksliai 5
minutes, jeigu baterija nebus išsikrovusi. Tačiau kai kurios
funkcijos bus įtakotos, kaip yra nurodyta toliau.
• Neveiks fono apšvietimas.
• Jeigu žadinimo veiksena yra iPhone arba radijo imtuvas, ji bus
automatiškai pakeista į garso signalą.
• Jeigu nepaspaudžiate įrenginio OFF, žadinimo signalas
skambės apytiksliai 5 minutes.
• Jeigu ekrane pasirodo “”, žadintuvas neskambės, jeigu bus
nutrauktas maitinimo tiekimas. Jeigu pasirodo “”, pakeiskite
bateriją.
• Snaudulio funkcijos nustatyti neįmanoma, kai maitinimo
tiekimas yra nutrauktas.
• Maitinimo pertraukos metu kiekvienas žadintuvas nustatytu
laiku suveiks tik vieną kartą.
Išsijungimo laikmačio
nustatymas
Galite užmigti, klausydamiesi muzikos ir t.t., naudodami
išsijungimo laikmatį. Kai praeina nustatyta trukmė, įrenginys
automatiškai pertraukia atkūrimą arba radijo laidos priėmimą.
1 Paspauskite SLEEP, kai yra atkuriama muzika
arba radijo laida.
Pasirodo “SLEEP”, ir ekrane blyksi išsijungimo laikas.
2 Paspauskite SLEEP, kad nustatytumėte
išsijungimo laikmačio suveikimo laiką.
Kiekvieną kartą paspaudžiant SLEEP, suveikimo laikas
(minutėmis) kinta taip:
Ekrane blyksi garso lygis.
5 Paspauskite ALARM TIME SET + arba –, kad
6
Papildomų komponentų
prijungimas
Garso klausymasis
Galite klausytis garso iš papildomo komponento, pavyzdžiui,
nešiojamo skaitmeninio muzikos grotuvo, naudodami šio
įrenginio garsiakalbį. Prieš bet kokių sujungimų atlikimą būtinai
išjunkite kiekvieno komponento maitinimą.
skyriuje “Žadintuvo nustatymas”.
2 Paspauskite ALARM A arba B, kad
išsirinktumėte “BUZZER” žadinimo veikseną.
Nuostata yra patvirtinta. “A” arba “B” pasirodo ekrane,
nurodydamas, kad žadintuvas yra aktyvuotas.
Nustatytu laiku atskambės garso signalas.
Pastaba
•
Laikrodis vėl pasirodo apytiksliai 4 sekundes po suveikimo
laiko nustatymo atlikimo ir SLEEP paleidimo, po to pradeda
veikti išsijungimo laikmatis.
Įrenginys atkuria nustatytą laiką, po to pertraukia atkūrimą.
Nuostata yra patvirtinta. “A” arba “B” pasirodo ekrane,
nurodydamas, kad žadintuvas yra aktyvuotas.
Radijo imtuvas įsijungs nustatytu laiku.
1 Atlikite nuo 1 iki 8 veiksmo, kurie yra aprašyti
Garso signalo garso lygio sureguliuoti neįmanoma.
Žadinimo laiko nuostatos
patvirtinimas
Paspauskite ALARM TIME SET + arba –. Nuostata yra
atvaizduojama apytiksliai 4 sekundes.
Žadintuvo nuostatos keitimas
Paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite paspaustą ALARM
TIME SET +, kad žadinimo laikas kistų į priekį. Paspauskite ir
maždaug 2 sekundes laikykite paspaustą ALARM TIME SET –,
kad žadinimo laikas kistų atgal.
Kai paleidžiate mygtuką, pakeistas laikas blyksi apytiksliai 2
sekundes. Norėdami vėl pakeisti žadinimo laiką, šių 2 sekundžių
bėgyje paspauskite ALARM TIME SET + arba –, priešingu atveju
atvaizduota nuostata bus patvirtinta.
Kitos parankios funkcijos
Ekrano šviesumo
nustatymas
Yra prieinami keturi šviesumo lygiai paspaudžiant SNOOZE/
BRIGHTNESS.
Bendro pobūdžio
informacija
Įrenginio baterijos keitimas
1 Kai kintamosios srovės adapteris yra prijungtas
prie elektros lizdo ir įrenginio, atsuktuvu
išsukite baterijos skyrelio varžtą įrenginio
apatinėje dalyje, po to atidarykite baterijos
skyrelio dangtelį.
1 Gerai sujunkite nešiojamo skaitmeninio
2
3
4
muzikos grotuvo (arba kito komponento)
linijinį išvesties lizdą su šio įrenginio galinėje
pusėje esančiu AUDIO IN lizdu, naudodami
pritaikytą garso sujungimo kabelį (nekompl.).
Paspauskite AUDIO IN, kad įjungtumėte garso
įvesties funkciją.
Ekrane pasirodo “AUDIO IN”.
Įjunkite prijungtą komponentą.
Atkurkite prijungtą komponentą.
Prijungto komponento garsas yra perduodamas per šio
įrenginio garsiakalbį.
5 Sureguliuokite garso lygį naudodami VOL +
arba –.
Net jeigu šviesumo lygis yra nustatytas į "Off" (išjungtas), jis bus
"Low", kol skambės žadinimo signalas.
Paspauskite ir laikykite paspaustą SNOOZE/BRIGHTNESS, kad
išjungtumėte ekrano parodymus.
Apie App
Tai yra speciali iPod touch/iPhone skirta terminalo jungties
taikomoji programa, kuri yra prieinama Apple App Store.
Ieškokite “D-Sappli” ir parsisiųskite nemokamą taikomąją
programą, kad galėtumėte sužinoti daugiau apie funkcijas.
Funkcijos
•
•
Radijo laidų klausymasis
Paspauskite FM/AM.
Ekrane pasirodo nuostatos numeris, po to pasirodo paskutinės
priimtos radijo stoties dažnis.
iPhone veiksenos aktyvavimas
•
D-Sappli turi skirtingas laikmačio funkcijas: muzikos atkūrimo
laikmatis ir išsijungimo laikmatis.
Muzikos atkūrimo laikmatis leidžia muziką atkurti/sulaikyti
muzikos atkūrimą reikalingoje vietoje. Išsijungimo laikmatis
leidžia nustatyti muzikos atkūrimo pertraukimo laiką.
Muzikos atkūrimo laikmatis ir išsijungimo laikmatis yra
prieinami tik tada, kai yra aktyvuotas D-Sappli.
D-Sappli gali atvaizduoti šiuo įrenginiu užprogramuotų
nustatytų radijo stočių sąrašą.
D-Sappli pagalba galite keisti nustatytų radijo stočių
pavadinimus, bei jų nuostatų numerius. Šio įrenginio nuostatų
numeriai ir tvarka atitinkamai pasikeis.
D-Sappli taip pat turi laikrodžio parodymų padidinimo funkciją.
Galite sinchronizuoti laikrodį ir datą iš iPhone jį paprasčiausiai
prijungę prie terminalo jungties, kai yra aktyvuotas D-Sappli.
Paspauskite .
•
•
Atkūrimo pertraukimas
Pastabos
Paspauskite OFF, ir pertraukite prijungto komponento atkūrimą.
•
Pastabos
•
•
•
•
•
Reikalingo garso sujungimo kabelio tipas priklauso nuo
papildomo komponento. Būtinai naudokite teisingo tipo
kabelį.
Jeigu garso lygis yra žemas, iš pradžių sureguliuokite šio
įrenginio garso lygį. Jeigu garso lygis vis dar yra žemas,
sureguliuokite prijungto komponento garso lygį.
Kai žiūrite TV arba klausotės radijo laidų naudodami prie šio
įrenginio prijungtą papildomą komponentą, įmanoma,
priėmimo kokybės bus bloga.
Atjunkite nuo įrenginio garso sujungimo kabelį, jeigu jo
nenaudojate.
Jeigu klausotės radijo laidų, kai yra prijungtas papildomas
komponentas, išjunkite komponentą, kad išvengtumėte
triukšmų. Jeigu kyla triukšmai, net jeigu komponentas yra
išjungtas, atjunkite ir pastatykite komponentą toliau nuo šio
įrenginio.
•
•
Jeigu į iPod touch/iPhone nėra parsisiųsta taikomoji programa
susiejimui su šiuo įrenginiu, įmanoma, kartotinai pasirodys
iššokantis pranešimas dėl D-Sappli parsisiuntimo.
Išjunkite taikomosios programos susiejimo funkciją, kad
išjungtumėte iššokantį pranešimą.
Norėdami išjungti taikomosios programos susiejimo funkciją:
Atjunkite iPod touch/iPhone nuo terminalo jungties.
Paspauskite  (kad aktyvuotumėte iPhone veikseną). Vienu
metu paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite paspaustą
, po to įrenginio OFF. (Ekrane pasirodo “OFF” indikacija,
nurodydama, kad yra išjungta taikomosios programos
susiejimo funkcija.)
Norėdami vėl aktyvuoti taikomosios programos susiejimo
funkciją, pakartokite aukščiau minėtus veiksmus. (Ekrane
pasirodo “On” indikacija, nurodydama, kad yra įjungta
taikomosios programos susiejimo funkcija.)
Pastaba
•
Bet kuris atitinkamu momentu garsą atkuriantis komponentas,
kuris prijungtas prie AUDIO IN lizdo, tęs atkūrimą, nors jo
garsas bus išjungtas.
Atkūrimo pertraukimas prieš
nustatytą laiką
Paspauskite OFF.
Išsijungimo laikmačio nuostatos
keitimas
Galite kartotinai paspausti SLEEP, kad išsirinktumėte reikalingą
išsijungimo laikmačio nuostatą, net jeigu yra aktyvuotas
išsijungimo laikmatis.
Išsijungimo laikmačio
atšaukimas
2 veiksmo atlikimo metu kartotinai paspauskite SLEEP, kad
išsijungimo laikmatį nustatytumėte į “OFF”.
Pastaba
•
Kai žadinimo laikas yra nustatytas į tokį, kai turi suveikti
išsijungimo laikmatis, išsijungimo laikmatis bus automatiškai
atjungtas, kai skambės žadintuvas.
Kai naudojate iPhone
Nėra garso.
•
•
•
•
Įsitikinkite, kad iPhone yra gerai prijungtas.
Įsitikinkite, kad prijungtas iPhone atkuria muziką.
Įsitikinkite, kad yra aktyvuota iPhone funkcija.
Įsitikinkite, kad iPhone yra suderinamas su šiuo įrenginiu.
(Žiūrėkite “Suderinami iPod/iPhone modeliai”.)
Nėra atliekami veiksmai.
•
•
Įsitikinkite, kad iPhone yra gerai prijungtas.
Įsitikinkite, kad iPhone yra suderinamas su šiuo įrenginiu.
(Žiūrėkite “Suderinami iPod/iPhone modeliai”.)
iPhone nėra įkraunamas.
•
•
•
Įsitikinkite, kad iPhone yra gerai prijungtas.
Įsitikinkite, kad kintamosios srovės adapteris yra prijungtas gerai.
Įsitikinkite, kad iPhone yra suderinamas su šiuo įrenginiu.
(Žiūrėkite “Suderinami iPod/iPhone modeliai”.)
Garso įvestis
Nėra garso.
2 Išimkite seną bateriją ir įdėkite į skyrelį naują
bateriją  puse į viršų.
CR2032
•
•
•
Įsitikinkite, kad garso sujungimo kabelis yra prijungtas gerai.
Įsitikinkite, kad prijungtas papildomas komponentas yra
atkūrimo būsenoje.
Padidinkite prijungto komponento garso lygį, kad garsas
nebūtų iškrypęs. Norėdami sureguliuoti papildomo
komponento garso lygį, žiūrėkite jo naudojimo instrukciją.
Įsitikinkite, kad yra aktyvuota garso įvesties funkcija.
•
Garsas yra tylus.
• Patikrinkite prijungto papildomo komponento garso lygį.
• Padidinkite prijungto komponento garso lygį, kad garsas
nebūtų iškrypęs. Norėdami sureguliuoti papildomo
komponento garso lygį, žiūrėkite jo naudojimo instrukciją.
Garsas yra iškrypęs.
•
3 Uždėkite baterijos skyrelio dangtelį ir prisukite
varžtą.
4 Paspauskite įrenginio , FM/AM, AUDIO IN
arba SNOOZE/BRIGHTNESS, kad iš ekrano
pradingtų “”.
Pastabos
•
•
Kai keičiate bateriją, neatjunkite srovės laido šakutės nuo
elektros lizdo. Priešingu atveju bus atšauktos vartotojo
sureguliuotos datos, laikrodžio, žadintuvo ir radijo stočių
nuostatos.
Jeigu nuotolinio valdymo pulto planuojate nenaudoti ilgą
laiką, išimkite bateriją, kad išvengtumėte gedimų, kurie gali
kilti dėl elektrolito ištekėjimo arba korozijos.
Naudojimo patarimai
Jeigu problemos išspręsti nepavyko net po visų nurodytų
veiksmų atlikimo, susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.
Bendro pobūdžio problemos
Maitinimas neįsijungia, kai yra prijungtas
kintamosios srovės adapteris.
•
Įsitikinkite, kad kintamosios srovės adapteris yra gerai
prijungtas prie elektros lizdo.
Nėra garso.
•
•
•
Įsitikinkite, kad įrenginys yra prijungtas prie elektros lizdo ir
kad papildomas komponentas yra įjungtas.
Sureguliuokite garso lygį naudodami VOL + arba –.
Įsitikinkite, kad papildomas komponentas yra teisingai
prijungtas prie šio įrenginio.
Garsas yra tylus.
•
Sureguliuokite garso lygį naudodami VOL + arba –.
Garsas yra iškrypęs.
•
•
Išjunkite prijungto papildomo komponento vienodintuvo
funkciją.
Sumažinkite šio įrenginio garso lygį.
Garsas trukčioja arba yra girdimas triukšmas.
•
•
sureguliuotumėte garso lygį.
Paspauskite ALARM A arba B.
 Garso signalo nustatymas žadinimo
signalu
Kai žadinimo signalas yra nustatytas į iPhone, nuskambės tik
garso signalas, jeigu iPhone nėra prijungtas prie terminalo
jungties, jeigu muzika nėra išsaugota iPhone arba jeigu
iPhone yra išjungtas.
Žadintuvo funkcija vasaros laiko pirmą ir paskutinę dieną
veikia kaip ir visada. Todėl, jeigu yra nustatytas automatinis
persijungimas į vasaros laiką ir žadintuvas yra nustatytas
suveikimui tuo laiku, kuris perjungimo į vasaros laiką yra
praleidžiamas, žadintuvas suveiks; jeigu žadintuvui yra
nustatytas laikas, kuris persidengia, pasibaigiant vasaros laikui,
žadintuvas suveiks du kartus.
Jeigu tas pats laikas yra nustatytas žadintuvui A ir B,
pirmenybę turi žadintuvas A.
Jeigu žadinimo signalo skambėjimo metu nėra atliekami jokie
veiksmai, žadinimo garso atkūrimas bus pertrauktas po
apytiksliai 60 minučių.
Pastabos dėl žadintuvo veikimo, jeigu yra
nutrauktas maitinimo tiekimas
4 Paspauskite ALARM A arba B.
Pastabos dėl radijo laidų priėmimo
• Nelaikykite AM rėmo antenos arti šio įrenginio, maitinimo
tiekimo įrenginio arba kito AV įrenginio naudojimo metu, nes
gali kilti triukšmai.
Nelaikykite skaitmeninių muzikos grotuvų arba mobilių
telefonų arti AM rėmo antenos arba FM antenos, nes priešingu
atveju gali kilti priėmimo trukdžiai.
Jeigu klausotės radijo laidos, kol prie įrenginio yra prijungtas
iPhone, gali kilti radijo signalo priėmimo trukdžiai.
Kai klausotės radijo laidos iPhone priėmimo metu, gali kilti
radijo signalo priėmimo trukdžiai.
Nuostata yra patvirtinta. “A” arba “B” pasirodo ekrane,
nurodydamas, kad žadintuvas yra aktyvuotas.
iPhone bus atkuriamas nustatytu laiku.
 Radijo imtuvo nustatymas žadinimo
signalu
Kai klausotės nenustatytos radijo stoties, nuostatos numeris
nepasirodys.
Priėmimo kokybės pagerinimas
sureguliuotumėte garso lygį.
Paspauskite ALARM A arba B.
Pastabos
Pastaba
•
Norėdami pertraukti snaudulio laikmačio veikimą, paspauskite OFF.
išsirinktumėte “iPod” žadinimo veikseną.
3 Sureguliuokite garso lygį naudodami VOL +
arba –.
•
 iPhone nustatymas žadinimo signalu
1 Atlikite 1 ir 2 veiksmą, kurie yra aprašyti
– Rankinis derinimas
1 Paspauskite FM/AM, kad įjungtumėte radijo
savaitės dieną.
Ekrane apytiksliai 10 sekundžių yra atvaizduojamas dažnis,
po to vėl pasirodo laikrodis.
MENU
Grįžimui į ankstesnį meniu.
•
•
Norėdami greitai keisti valandas, paspauskite ir laikykite
paspaustą ALARM TIME SET + arba –.
arba –.
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į įrenginio
valdymo jutiklį).
Patarimai
•
Įsitikinkite, kad papildomas komponentas yra teisingai
prijungtas prie šio įrenginio.
Įsitikinkite, kad papildomas komponentas nėra pastatytas arti
televizoriaus.
Kai papildomo komponento nenaudojate su šiuo įrenginiu,
atjunkite sujungimo kabelį nuo AUDIO IN lizdo.
Neveikia prijungto papildomo komponento
radijo funkcija.
•
Kai prie šio įrenginio yra prijungtas papildomas komponentas,
kuris turi radijo imtuvą arba vieno segmento imtuvą,
įmanoma, priėmimo jautrumas bus žemas, tokiu būdu radijo
imtuvo funkcija neveiks.
Yra girdimas triukšmas.
•
•
Įsitikinkite, kad arti įrenginio nėra naudojami mobilūs
telefonai ir t.t.
Atjunkite garso sujungimo kabelį nuo AUDIO IN lizdo, kai jo
nenaudojate.
Laikrodyje blyksi “0:00” arba “AM 12:00”, nes
yra nutrauktas maitinimo tiekimas.
•
Baterijos krūvis yra labai mažas. Pakeiskite bateriją. Išimkite
seną bateriją ir įdėkite naują.
Nustatytu laiku neveikia radijo imtuvas,
iPhone arba garso signalo veiksenos
žadintuvas.
•
Įsitikinkite, kad žadintuvas “A” arba žadintuvas “B” yra
atvaizduojamas teisingai.
Yra aktyvuota radijo imtuvo arba iPhone
žadinimo veiksena, tačiau nustatytu laiku
garsas nėra atkuriamas.
•
Patikrinkite žadinimo signalo garso lygio nuostatą.
Sumažinkite prijungto komponento garso lygį, kad garsas
nebūtų iškrypęs. Norėdami sureguliuoti papildomo
komponento garso lygį, žiūrėkite jo naudojimo instrukciją.
Nuotolinio valdymo pultas
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
•
•
•
•
•
Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto bateriją nauja, jeigu ji yra
išsikrovusi.
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į įrenginio nuotolinio
valdymo jutiklį.
Neuždenkite nuotolinio valdymo jutiklio ir nieko nedėkite
prieš jį.
Pašalinkite visas kliūtis, kurios yra tarp įrenginio ir nuotolinio
valdymo pulto.
Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo jutiklio neveikia ryškus
apšvietimas, pavyzdžiui, tiesioginiai saulės spinduliai arba
liuminescencinė šviesa.
Jeigu problemos išspręsti nepavyksta, susisiekite su artimiausiu
Sony platintoju.
Techniniai duomenys
Laikrodis
Perjungiamas tarp 24 valandų sistemos (pradinė nuostata) ir 12
valandų sistemos.
iPhone
DC išvestis: 5 V
MAX: 1 A
Radijo imtuvas
Dažnių diapazonas
Diapazonas
Dažnis
Dažnio žingsnis
FM
87,5 MHz - 108 MHz
0,05 MHz
AM
531 kHz - 1602 kHz
9 kHz
Bendro pobūdžio informacija
Garsiakalbis
Apytiksliai 40 mm įstr.
Įvestis
AUDIO IN lizdas (ø 3,5 mm stereofoninis mini lizdas)
Išvesties galia
Monofoninė 0,8 W (prie 10% harmoninių iškrypimų)
Maitinimo šaltinis
DC IN 6V (naudojant komplektuojamą kintamosios srovės
adapterį (230 V kintamoji srovė, 50 Hz))
Laikrodžio veikimo palaikymui: 3 V nuolatinė srovė, CR2032
baterija (1)
Matmenys
Apytiksliai 126 mm × 92 mm × 100 mm (plotis/aukštis/gylis),
įskaitant išsikišusias dalis ir mygtukus
Svoris
Apytiksliai 482 g
Komplektuojami priedai
Nuotolinio valdymo pultas (su ličio baterija) (1)
Kintamosios srovės adapteris (1)
AM rėmo antena (1)
Veiksmų pradėjimo instrukcija (1)
Vadovėlis (šis dokumentas) (1)
Suderinami iPod/iPhone modeliai
Toliau yra nurodyti suderinami iPod/iPhone modeliai.
Prieš naudojimą su šiuo įrenginiu atnaujinkite iPod/iPhone
programinės įrangos versiją.
iPod touch (5 karta)
iPod nano (7 karta)*
iPhone 5
* iPod nano (7 karta) neįmanoma valdyti nuotolinio valdymo
pultu, kai yra paspausta komanda “MENU”,“”, “” ir “ENTER”.
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti
be išankstinio įspėjimo.
Laikrodis nepersijungia automatiškai į
vasaros laiką, kai jis prasideda.
•
•
Įsitikinkite, kad laikrodis yra nustatytas teisingai.
Vienu metu paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite
paspaustą įrenginio OFF ir DISPLAY/MEMORY, kad
aktyvuotumėte automatinį persijungimą į vasaros laiką.
Versta SIA “CMEDIA”, 2013
Ausekļa 11, LV 1010 Ryga, Latvija
info@cmedia.lv
4/8/2013 5:04:29 PM
ICF-C11iP [CED] (GB) 4-450-036-31(1)
Download PDF