Sony | DAV-TZ715 | Sony DAV-TZ715 DVD namų kino teatro sistema Naudojimo instrukcijos

4-295-622-13(1) (LT)
DVD namų kino
sistema
Naudojimo instrukcijos
DAV-TZ215 / DAV-TZ715
ĮSPĖJIMAS
Dėmesio. Su šiuo gaminiu
naudojant optinius
prietaisus padidėja
pavojus akims.
Nemontuokite prietaiso uždaroje
vietoje, pvz., knygų lentynoje arba
įmontuotoje spintelėje.
Kad nesukeltumėte gaisro,
neuždenkite įrenginio ventiliacijos
angos laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir pan. Ant įrenginio
nedėkite atviros liepsnos šaltinių,
pvz., degančių žvakių.
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite, kad ant įrenginio
nelašėtų skystis, jo neaptaškykite
ir ant jo nedėkite skysčio pripildytų
daiktų, pvz., vazų.
Saugokite maitinimo elementus
arba įrenginį, į kurį įdėti maitinimo
elementai, nuo labai aukštos
temperatūros, pvz., tiesioginių
saulės spindulių, ugnies ir pan.
Kad išvengtumėte sužalojimų,
reikia vadovautis montavimo
instrukcijomis ir aparatą saugiai
pritvirtinti prie grindų ir (arba)
sienos.
Skirtas naudoti tik viduje.
Šis prietaisas yra 1 KLASĖS
LAZERINIS gaminys. Ši žymė
yra prietaiso išorėje, užpakalinėje
dalyje.
2LT
Europos klientams
Senos elektros
ir elektroninės
įrangos
išmetimas
(taikoma
Europos
Sąjungoje ir kitose Europos
šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad
gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti
į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau būtų
perdirbtas. Tinkamai išmesdami
gaminį saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį, darbuotoją.
Panaudotų
maitinimo
elementų
išmetimas
(taikoma
Europos
Sąjungoje
ir kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo
pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų
kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų
simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau
nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo
elementus saugote aplinką ir
žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar
duomenų vientisumo priežasčių
gaminiams reikalingas nuolatinis
ryšys su integruotu maitinimo
elementu, šį maitinimo elementą
gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninės priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų
tinkamai utilizuotas, atiduokite
panaudotą gaminį į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jis būtų
perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo
elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio
išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų maitinimo elementų
surinkimo punktą, kad vėliau jie
būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio ar maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį, darbuotoją.
Informacija klientams: toliau
nurodyta informacija taikoma
tik įrangai, parduodamai šalyse,
kuriose taikomos ES direktyvos.
Šio įrenginio gamintojas –
„Sony Corporation“,
(1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan). Įgaliotasis
atstovas, atsakingas už EMS
ir gaminio saugą, –
„„Sony“ Deutschland GMBH“
(Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany). Jei kiltų
bet kokių klausimų dėl techninės
priežiūros ar garantijos, kreipkitės
adresais, nurodytais atskiruose
techninės priežiūros ar garantijos
dokumentuose.
Atsargumo
priemonės
Maitinimo šaltiniai
• Įrenginys nėra atjungtas nuo
maitinimo tinklo, kol jis
prijungtas prie kintamosios
srovės elektros lizdo, net jei
pats įrenginys yra išjungtas.
• Įrenginys nuo elektros tinklo
atjungiamas maitinimo kištuku,
todėl įrenginį įjunkite į lengvai
pasiekiamą kintamosios srovės
elektros lizdą. Pastebėję,
kad įrenginys veikia neįprastai,
nedelsdami atjunkite maitinimo
kištuką nuo kintamosios srovės
elektros lizdo.
Autorių teisės
Šioje sistemoje naudojami
„Dolby* Digital“ ir „Dolby
Pro Logic (II)“ adaptyviosios
matricos erdvinio garso
dekoderis ir DTS** „Digital
Surround System“.
* Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
„Dolby“, „Pro Logic“ ir dvigubos
D raidės simbolis yra „Dolby
Laboratories“ prekių ženklai.
** Pagaminta pagal licenciją pagal
JAV patentus Nr. 5 956 674;
5 974 380; 6 487 535 ir kitus JAV
bei pasaulyje suteiktus ir
svarstomus patentus. „DTS“,
simbolis ir „DTS“ kartu su
simboliu yra registruotieji
prekių ženklai, o „DTS Digital
Surround“ ir „DTS“ logotipai
yra „DTS, Inc.“ prekės ženklai.
Gaminyje naudojama
programinė įranga.
© „DTS, Inc.“ Visos
teisės saugomos.
Šioje sistemoje naudojama
„Didelės raiškos multimedijos
sąsaja“ (HDMI™)
technologija.
HDMI, HDMI logotipas ir
„Didelės raiškos multimedijos
sąsaja“ yra „HDMI Licensing
LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai
JAV ir kitose šalyse.
„DVD-RW“, „DVD-R“,
„DVD+RW“, „DVD+R“,
„DVD VIDEO“ ir „CD“
logotipai yra prekių ženklai.
BRAVIA yra
„Sony Corporation“
prekės ženklas.
PLAYSTATION yra „Sony
Computer Entertainment Inc.“
prekės ženklas.
„MPEG Layer-3“ garso
kodavimo technologijai ir
patentams licenciją suteikė
„Fraunhofer IIS“ ir
„Thomson“.
„Windows Media“ yra
registruotasis prekės ženklas
arba „Microsoft Corporation“
prekės ženklas JAV ir (arba)
kitose šalyse. Šiame gaminyje
naudojamai technologijai
taikomos kai kurios
„Microsoft“ intelektinės
nuosavybės teisės.
Šią technologiją naudoti ne
šiame gaminyje ar platinti
neturint tinkamos (-ų)
„Microsoft“ licencijos (-ų)
draudžiama.
Apie „MPEG-4 Visual“
ŠIAM GAMINIUI PAGAL
„MPEG-4 VISUAL“ PATENTO
PAKETO NUOSTATAS
SUTEIKTA LICENCIJA,
LEIDŽIANTI VARTOTOJUI
ASMENINIAIS IR
NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS
DEKODUOTI VAIZDO
ĮRAŠUS, ATSIŽVELGIANT
Į „MPEG-4 VISUAL“
STANDARTĄ („MPEG-4
VIDEO“), UŽKODUOTUS
ASMENINE IR
NEKOMERCINE
VEIKLA UŽSIIMANČIO
VARTOTOJO IR (ARBA)
GAUTUS IŠ VAIZDO ĮRAŠŲ
TIEKĖJO, KURIAM „MPEG
LA“ SUTEIKĖ LICENCIJĄ
TIEKTI „MPEG-4 VIDEO“.
LICENCIJA NESUTEIKTA IR
NENUMATYTA NAUDOTI
JOKIAIS KITAIS TIKSLAIS.
PAPILDOMOS
INFORMACIJOS, ĮSKAITANT
SU REKLAMINIU, VIDINIU
IR KOMERCINIU
NAUDOJIMU SUSIJUSIĄ
INFORMACIJĄ, GALIMA
GAUTI IŠ „MPEG LA, LLC“.
ŽR. HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
Visi kiti prekių ženklai
priklauso jų savininkams.
3LT
Apie šias
naudojimo
instrukcijas
• Šiose naudojimo
instrukcijose pateikiamose
instrukcijose aprašomi
nuotolinio valdymo pulto
mygtukai. Tuos pačius
veiksmus galima atlikti
ir įrenginio valdymo
rankenėlėmis, jei jų
pavadinimai sutampa su
nuotolinio valdymo pulto
mygtukų pavadinimais ar
yra į juos panašūs.
• Valdymo meniu elementai
gali skirtis atsižvelgiant
į regioną.
• DVD galima naudoti kaip
bendrą terminą, apibrėžiantį
DVD VIDEO, DVD+RW /
DVD+R ir DVD-RW /
DVD-R.
• Numatytasis nustatymas
yra pabrauktas.
4LT
Turinys
Atsargumo priemonės ............................... 3
Apie šias naudojimo instrukcijas ............. 4
Leistini diskai / USB įrenginio failai ........ 6
Pakuotės turinys ....................................... 10
Dalių ir valdiklių rodyklė......................... 12
Valdymo meniu vadovas ......................... 17
Darbo pradžia
1 veiksmas: Sistemos
montavimas ................................ 20
2 veiksmas: Sistemos
prijungimas ................................ 23
3 veiksmas: Sistemos
nustatymas ................................. 27
Atkūrimas
Disko leidimas........................................... 30
Failų leidimas diskų / USB įrenginių ..... 30
Kiti atkūrimo veiksmai ............................ 32
Atkūrimo režimo pasirinkimas .............. 36
Disko / USB įrenginio informacijos
rodymas............................................... 40
Prijungtų garso / vaizdo komponentų
naudojimas ......................................... 41
Nustatymai
Priekinio skydelio ekrano šviesumo
keitimas............................................... 53
Demonstravimo režimo įjungimas /
išjungimas........................................... 53
Pakartotinis sparčiosios sąrankos
atlikimas.............................................. 53
Nustatykite sistemą veikti budėjimo
režimu automatiškai ......................... 53
Tolesni nustatymai................................... 54
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės ............................. 61
Nesklandumų šalinimas .......................... 63
Specifikacijos............................................. 69
Rodyklė ...................................................... 74
Imtuvas
Išankstinis radijo stočių nustatymas...... 42
Radijo klausymasis ................................... 42
Garso efektas
Erdvinio garso klausymasis..................... 44
Garso efektų pasirinkimas....................... 46
Patogios funkcijos
[CONTROL FOR HDMI]
(HDMI valdymo) funkcija
BRAVIA sinchronizuoti ................... 47
Dainų perkėlimas į USB įrenginį............ 49
Išjungimo laikmačio naudojimas ........... 52
Užlaikymo tarp vaizdo ir garso
reguliavimas ....................................... 52
Prijungtų komponentų garso įvesties
lygio keitimas ..................................... 52
5LT
Leistini diskai / USB įrenginio failai
Tipas
6LT
Disko logotipas
Specifikacijos
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R / DVD-RW, veikiant
DVD VIDEO arba vaizdo įrašų režimu
• DVD+R / DVD+RW (DVD VIDEO
formatu)
VR (vaizdo įrašo
įrašymo) režimas
• DVD-R / DVD-RW, veikiant VR
(vaizdo įrašo įrašymo) režimu
(išskyrus DVD-R DL)
VIDEO CD
• VIDEO CD (1.1 ir 2.0 versijų diskai)
• „Super VCD“
• CD-R / CD-RW / CD-ROM vaizdo įrašų
CD formatu arba „Super VCD“ formatu
„Super Audio CD“
• „Super Audio CD“
CD
• „Audio CD“
• CD-R / CD-RW garso CD formatu
DATA CD
–
• CD-R / CD-RW / CD-ROM (DATA CD
formatu), kuriuose įrašyti toliau
išvardytų rūšių failai ir kurie atitinka
ISO 96601) 1 lygio / 2 lygio arba „Joliet“
(išplėstąjį formatą).
– MP3 failai2)3)
– JPEG vaizdo failai4)
– „Xvid“ / MPEG4 vaizdo įrašų failai
DATA DVD
–
• DVD-ROM / DVD-R / DVD-RW /
DVD+R / DVD+RW (DATA DVD
formatu), kuriuose įrašyti toliau
išvardytų rūšių failai ir kurie atitinka
UDF (universalųjį disko formatą).
– MP3 failai2)3)
– JPEG vaizdo failai4)
– „Xvid“ / MPEG4 vaizdo įrašų failai
Piktograma
Tipas
Disko logotipas
USB įrenginys
–
Specifikacijos
Piktograma
• USB įrenginys, kuriame įrašyti toliau
išvardytų rūšių failai.
– MP3 failai2)3) arba WMA / AAC
failai3)
– JPEG vaizdo failai4)
– „Xvid“ / MPEG4 vaizdo įrašų failai
1)
ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) apibrėžtas CD-ROM įrašytų failų ir aplankų loginis formatas.
(„MPEG1 Audio Layer 3“) yra ISO/MPEG apibrėžtas standartinis suglaudintų garso duomenų formatas.
MP3 failai turi būti „MPEG1 Audio Layer 3“ formato.
3)Failai, kuriuose numatyta autorių teisių apsauga („Skaitmeninių teisių valdymas“) negali būti paleisti sistema.
4)JPEG vaizdo failai turi atitikti DCF vaizdo failų formatą (DCF „Design rule for Camera File system“: vaizdo
standartai, skirti skaitmeniniams fotoaparatams, reguliuojami „Japan Electronics and Information Technology
Industries Association“ (JEITA)).
2)MP3
Pastabos dėl diskų
Šis gaminys sukurtas atkurti diskus, atitinkančius kompaktinio disko (CD) standartą.
Dviejų sluoksnių diskai ir kai kurie muzikos diskai, užkoduoti naudojant autorių teisių apsaugos
technologijas, neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto, todėl gali būti nesuderinami su šiuo
gaminiu.
Diskų, kurių sistema negalima paleisti, pavyzdžiai
Sistema negalima paleisti šių diskų:
• CD-ROM / CD-R / CD-RW diskų, įrašytų kitais, nei 6 psl. išvardyti, formatais;
• CD-ROM, įrašytų PHOTO CD formatu;
• „CD-Extra“ diskų duomenų dalies;
• „CD Graphics“ diskų;
• „DVD Audio“;
• DATA CD / DATA DVD diskų, kuriuose nėra įrašytų MP3 failų, JPEG vaizdo failų, „Xvid“ vaizdo
įrašų failų arba MPEG4 vaizdo įrašų failų;
• DATA CD / DATA DVD diskų, sukurtų „Packet Write“ formatu;
• DVD-RAM diskų;
• „Blu-ray Disc“ diskų.
Be to, sistema negalima paleisti šių diskų:
• DVD VIDEO diskų su kitokiu regiono kodu (8 psl.);
• nestandartinės (pvz., kortelės, širdelės) formos diskų;
• diskų, ant kurių užklijuotas popierius arba lipdukai;
• diskų, ant kurių yra lipnios celofano plėvelės ar lipdukas.
7LT
Pastabos dėl CD-R / CD-RW / DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW diskų
Kai kuriais atvejais CD-R / CD-RW / DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW diskų negalima
paleisti šia sistema dėl jų įrašymo kokybės, fizinės disko būklės arba įrašančiojo įrenginio bei autorinės
programinės įrangos specifikacijų.
Tinkamai neužbaigus įrašymo, diskų nebus galima paleisti. Daugiau informacijos žr. su įrašymo
įrenginiu pateikiamose naudojimo instrukcijose.
Įsidėmėkite, kad net ir tinkamai užbaigus įrašymą, kai kurių DVD+RW / DVD+R diskų atkūrimo
funkcijos gali neveikti. Tokiu atveju diską peržiūrėkite atkurdami įprastai. Be to, negalimas kai kurių
DATA CD / DATA DVD diskų, sukurtų „Packet Write“ formatu, atkūrimas.
Pastabos dėl kelių seansų CD
• Sistema galima paleisti kelių seansų CD, jei pirmajame seanse yra MP3 failų. Visi paskesni MP3 failai,
įrašyti vėlesnių seansų metu, taip pat gali būti leidžiami.
• Sistema galima paleisti kelių seansų CD, jei pirmame seanse yra JPEG vaizdo failų. Visi paskesni JPEG
vaizdo failai, įrašyti vėlesnių seansų metu, taip pat gali būti leidžiami.
• Jei MP3 failai ar JPEG vaizdo failai muzikos CD ar vaizdo įrašų CD formatu buvo įrašyti pirmo seanso
metu, galima paleisti tik pirmą seansą.
Regiono kodas
Įrenginio užpakalinėje pusėje išspausdintas sistemos regiono kodas, todėl įrenginys paleis tik tokiu
pačiu regiono kodu pažymėtą DVD diską.
Sistema taip pat paleis DVD VIDEO diskus, pažymėtus ALL .
Bandant paleisti bet kokį kitą DVD VIDEO diską, TV ekrane bus rodomas pranešimas [Playback
prohibited by area limitations] (atkūrimas draudžiamas regiono apribojimų). Atsižvelgiant į DVD
VIDEO diską, gali būti nenurodytas regiono kodas, nors DVD VIDEO leidimas yra draudžiamas
regiono apribojimų.
Pastabos dėl DVD ar VIDEO CD diskų atkūrimo veiksmų
Kai kurie DVD ar VIDEO CD diskų atkūrimo veiksmai gali būti iš anksto nustatyti programinės
įrangos gamintojų. Ši sistema DVD ar VIDEO CD diskus paleidžia pagal programinės įrangos
gamintojų sukurtą disko turinį, todėl kai kurios atkūrimo funkcijos gali neveikti. Būtinai perskaitykite
su DVD ar VIDEO CD diskais pateiktas naudojimo instrukcijas.
Pastabos dėl leistinų failų
• Sistema gali atpažinti iki 200 aplankų, įskaitant albumus (aplankus), kuriuose nėra garso failų,
JPEG vaizdo failų ar vaizdo įrašų failų. Kai DATA CD / DATA DVD / USB įrenginyje yra daugiau
nei 200 aplankų arba aplanke yra daugiau nei 150 failų, aplankai / failai, kuriuos sistema atpažins,
priklauso nuo aplankų konfigūracijos.
8LT
• Sistema galima paleisti toliau nurodytus failus.
Failas
Failo plėtinys
MP3 failas
„.mp3“
WMA failas*
„.wma“
AAC failas*
„.m4a“
JPEG vaizdo failas
„.jpg“ arba „.jpeg“
„Xvid“ vaizdo įrašo failas
„.avi“
MPEG4 vaizdo įrašo failas
„.mp4“ arba „.m4v“
Sistema bandys paleisti bet kokius duomenis su anksčiau pateiktais plėtiniais, net jei jie nėra MP3 /
WMA / AAC / JPEG / „Xvid“ / MPEG4 formato. Šių duomenų atkūrimas gali sukelti triukšmą, kuris
gali sugadinti garsiakalbių sistemą.
• Dėl toliau nurodytų sąlygų gali tekti palaukti, kol bus pradėtas atkūrimas:
– kai DATA CD / DATA DVD / USB įrenginyje įrašyta sudėtinga failų medžio struktūra;
– jei ką tik buvo leisti garso failai, JPEG vaizdo failai arba vaizdo įrašo failai iš kito aplanko.
• Kai kurių DATA CD / DATA DVD / USB įrenginyje įrašytų failų gali nepavykti paleisti
dėl failo formato.
• Sistema galima leisti tik iki 8 aplankų gylio struktūros failus.
• Sistema gali nepavykti paleisti garso failų, JPEG vaizdo failų arba vaizdo įrašo failų dėl failo tipo.
• Failai įrašyti įrenginiu, pvz., kompiuteriu, gali būti leidžiami ne tokia tvarka, kokia buvo įrašyti.
• Aplankai, kuriuose nėra garso failų, JPEG vaizdo failų arba vaizdo įrašo failų, praleidžiami.
• Negalima užtikrinti suderinamumo su visa MP3 / WMA / AAC užkodavimo / įrašymo programine
įranga, įrašymo įrenginiais ir įrašomosiomis laikmenomis.
• Negalima užtikrinti suderinamumo su visa MPEG4 vaizdo įrašų užkodavimo / įrašymo programine
įranga, įrašymo įrenginiais ir įrašomosiomis laikmenomis.
• Atkūrimo tvarka gali būti netaikoma atsižvelgiant į kuriant garso failus, JPEG vaizdo failus arba
vaizdo įrašų failus naudotą programinę įrangą arba esant daugiau nei 200 aplankų ar daugiau
nei 150 failų kiekviename aplanke.
* Tik USB įrenginys.
Pastabos dėl USB įrenginių
• Sistema palaiko „Mass Storage Class“ (MSC) įrenginius.
• Negalima užtikrinti sistemos veikimo su visais USB įrenginiais ar atmintimis.
• Nors USB įrenginiai turi daug įvairių funkcijų, galima leisti tik prie šios sistemos prijungtų
USB įrenginių muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų turinį. Išsamios informacijos ieškokite prie
USB įrenginio pridėtose naudojimo instrukcijose.
• Prijungus USB įrenginį, sistema skaito visus USB įrenginio failus. Jei USB įrenginyje yra daug aplankų
arba failų, USB įrenginio nuskaitymas gali trukti ilgai.
• Nejunkite USB įrenginio prie sistemos USB šakotuvu.
• Naudojant kai kuriuos prijungtus USB įrenginius gali užtrukti, kol sistema pradės vykdyti operacijas.
• Sistemos atkūrimo tvarka gali skirtis nuo prijungto USB įrenginio atkūrimo tvarkos.
• Visada išjunkite sistemą ir tik tada atjunkite USB įrenginį. Atjungus USB įrenginį, kai sistema įjungta,
USB įrenginyje esantys failai gali būti sugadinti.
• Prieš naudodami USB įrenginį įsitikinkite, kad jame nėra jokių virusais apkrėstų failų.
9LT
Pakuotės turinys
Pagrindinis įrenginys
Garsiakalbių pakuotės
• DAV-TZ215
• DAV-TZ715
• Garsiakalbių laidai
(1 rinkinys)
(raudonas, baltas, pilkas
ir mėlynas)
• Padeliai (1 rinkinys)
• Didžiųjų garsiakalbių montavimo dalys
Jei naudojate DAV-TZ715
(4)
10LT
(4)
(16)
Priedai
• Nuotolinio valdymo
įrenginys (nuotolinis) (1)
• R6 (AA dydžio) maitinimo
elementai (2)
• Laidinė FM antena (1)
arba
• Vaizdo laidas (1)
• Didelės spartos
HDMI kabelis* (1)
• Naudojimo instrukcijos
• Sparčiosios sąrankos
vadovas
• Garsiakalbių montavimo
vadovas (tik DAV-TZ715)
* Didelės spartos HDMI kabelis
pridedamas tik prie tam tikrų
modelių / tam tikriems regionams
skirtų modelių.
11LT
Dalių ir valdiklių rodyklė
Daugiau informacijos rasite skliaustuose nurodytuose puslapiuose.
Priekinis skydelis
A Diskų dėklas
Z (atidaryti / uždaryti)
C
Atidaromas arba uždaromas diskų dėklas.
(nuotolinis jutiklis)
Priima nuotolinio valdymo pulto signalą.
Kai naudojate nuotolinio valdymo pultą,
nukreipkite jį čia.
D MASTER VOLUME valdymas
Reguliuojamas sistemos garsumas.
E REC TO USB (49 psl.)
Į USB įrenginį perkeliami garso takeliai /
MP3 failai / radijo programos.
F
(USB) prievadas (30 psl.)
Naudojamas norint prijungti USB įrenginį.
G FUNCTION
Pasirenkamas atkūrimo šaltinis.
12LT
H Paleidimo valdymo mygtukai
B Priekinio skydelio ekranas (13 psl.)
N (leisti)
Pradedamas arba iš naujo pradedamas
atkūrimas.
x (sustabdyti)
Atkūrimas sustabdomas ir įsimenamas
sustabdymo taškas (tęsimo taškas).
I "/1 (įjungti / nustatyti veikti budėjimo
režimu)
Įrenginys įjungiamas arba nustatomas
veikti budėjimo režimu.
Priekinio skydelio ekranas
A Leidimo būsenos indikatorius
B SLEEP indikatorius
Mirksi, kai nustatytas išjungimo laikmatis.
C Sistemos būsenos ekranas
D TUNED indikatorius (tik radijas)
Užsidega, kai priimama stotis.
E ST indikatorius (tik radijas)
Užsidega, kai priimamas erdvinis garsas.
F Erdvinio garso formato indikatorius
G HDMI indikatorius
Užsidega, kai naudojant HDMI tarp TV ir
įrenginio perduodamas signalas.
H NTSC indikatorius
Užsidega, kai spalvų sistema nustatyta kaip
NTSC. (Tik Azijai, Viduriniesiems Rytams
ir Europai skirti modeliai)
I Perdavimo iš / į USB įrenginio
indikatorius
Užsidega, kai perduodama iš /
į USB įrenginį.
J SA-CD indikatorius
Užsidega, kai įkeliamas
„Super Audio CD“ / CD.
13LT
Užpakalinis skydelis
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
VIDEO
OUT
SPEAKERS
OUT
L
TV
AUDIO IN
R
FRONT R
FRONT L
SUR R
ONLY FOR SS-TS
SUR L
CENTER SUBWOOFER
ONLY FOR ONLY FOR
SS-CT
SS-WS
A SPEAKERS lizdai (23 psl.)
D TV (AUDIO IN L/R) lizdai (24 psl.)
B VIDEO OUT lizdas (24 psl.)
E HDMI OUT lizdas (24 psl.)
C ANTENNA (COAXIAL 75Ω FM) lizdas
(26 psl.)
14LT
B Juodomis / baltomis tekstinėmis etiketėmis
pažymėti mygtukai
Nuotolinio valdymo pultas
Funkcijų pasirinkimo mygtukai (30, 41,
42 psl.)
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
1
TV
BRAVIA Sync
1
2
DVD/CD
3
FM
USB
4
5
6
TV
AUDIO
IN
FUNCTION
7
8
9
TIME/
TEXT
SOUND
MODE
SYSTEM
MENU
CLEAR
0
TV INPUT
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
D.TUNING
MEM SEL
DVD
TOP MENU
2,3
Pasirinkite atkūrimo šaltinį.
Paspaudus funkcijos pasirinkimo mygtuką,
kai sistema išjungta, sistema automatiškai
įjungiama.
DVD/CD
FM
USB
TV
DVD
MENU MUTING
FUNCTION
Iš eilės pasirenkamos funkcijos.
VOLUME
4
7
TIME/TEXT (40 psl.)
RETURN
6
Pakeičiama priekinio skydelio ekrane
rodoma informacija.
DISPLAY
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
SHIFT
SOUND MODE (46 psl.)
Pasirenkamas garso režimas.
SYSTEM MENU (42, 44, 52, 53 psl.)
Įjungiamas sistemos meniu.
Ant mygtukų 5 / AUDIO IN, VOLUME +,
AUDIO ir N yra jutikliniai taškeliai.
Naudokite jutiklinį taškelį valdydami
nuotolinio valdymo pultą.
AUDIO (34 psl.)
A THEATRE (47 psl.)
Pasirenkama subtitrų kalba, kai į DVD
VIDEO įrašyti kelių kalbų subtitrai.
Automatiškai perjungiama į optimalų
vaizdo režimą filmams žiūrėti.
ONE-TOUCH PLAY (47 psl.)
Suaktyvinamas grojimas vienu prisilietimu.
TV "/1 (įjungti / budėjimo režimas)*
Įjungiamas TV arba nustatoma veikti
budėjimo režimu.
"/1 (įjungti / budėjimo režimas) (27 psl.)
Įjungiama sistema arba nustatoma veikti
budėjimo režimu.
Pasirenkamas garso formatas / garso
takelis.
SUBTITLE (34 psl.)
ANGLE (34 psl.)
Perjungiamas kitas stebėjimo kampas,
kai DVD VIDEO įrašyti keli kampai.
D.TUNING (42 psl.)
Pasirenkami radijo dažniai.
MEM SEL (30, 49 psl.)
Pasirenkamas USB įrenginio atminties
numeris atkurti arba perduoti.
15LT
C Mygtukai, pažymėti rausvomis tekstinėmis
etiketėmis (šie mygtukai veikia, kai
paspaudžiamas ir laikomas nuspaustas
SHIFT (6).)
Skaičių mygtukai (33, 42 psl.)
Įvedami pavadinimų / skyrių numeriai,
radijo dažniai ir pan.
CLEAR (32, 36, 51 psl.)
Išvalomas įvedimo laukas.
TV INPUT*
Perjungia TV įvesties šaltinį.
D MUTING
Laikinai išjungiamas garsas.
DISPLAY (17, 27, 30, 32, 36, 47, 49,
54 psl.)
TV ekrane rodoma atkūrimo informacija.
* Veikia tik su „Sony“ televizoriais. Priklausomai
nuo jūsų TV, kai kurie mygtukai gali neveikti.
Pastaba
• Šiame modelyje neveikia mygtukas AUDIO IN.
Kaip įdėti maitinimo elementus
Įdėkite dvi R6 (AA dydžio) baterijas
(pridedamos), suderindami maitinimo
elementų galus 3 ir # su skyriaus viduje
esančiomis žymėmis.
VOLUME +/– (30 psl.)
Reguliuojamas garsumas.
E Atkūrimo valdymo mygtukai
Žr. „Kiti atkūrimo veiksmai“ (32 psl.).
./> (ankstesnis / kitas)
m/M (greitas leidimas atgal /
greitas leidimas į priekį)
/
(lėtai)
N (leisti)
X (pristabdyti)
x (sustabdyti)
Radijo valdymo mygtukai
Žr. „Radijo klausymasis“ (42 psl.).
PRESET +/–
TUNING +/–
F SHIFT
Paspauskite ir laikykite nuspaudę šį
mygtuką, kad naudotumėte mygtukus
rausvomis teksto žymėmis (3).
G DVD TOP MENU (35 psl.)
Atidaromas arba uždaromas DVD
pagrindinis meniu.
DVD MENU (35 psl.)
Atidaromas arba uždaromas DVD meniu.
C/X/x/c
Paryškinamas rodomas elementas.
(ENTER)
Įvedamas pasirinktas elementas.
O RETURN (31 psl.)
Grąžinamas ankstesnis ekranas.
16LT
Pastaba
• Nepalikite nuotolinio valdymo pulto labai karštoje
ar drėgnoje vietoje.
• Nenaudokite naujo maitinimo elemento kartu
su senu.
• Neįdėkite jokių pašalinių objektų į nuotolinio
valdymo pulto korpusą, ypač keisdami maitinimo
elementus.
• Jei planuojate ilgą laiką nenaudoti nuotolinio
valdymo pulto, išimkite maitinimo elementus,
kad nesugadintumėte pulto dėl maitinimo
elementų nuotėkio ir korozijos.
Valdymo meniu vadovas
Valdymo meniu galite pasirinkti funkciją ir žiūrėti susijusią informaciją.
DISPLAY
Paspauskite
DISPLAY, kai naudojate „DVD/CD“ arba „USB“ funkciją.
Kaskart paspaudus
DISPLAY, pakeičiamas valdymo meniu:
1 t 2 t 3 t 1 t ...
1 1 valdymo meniu
2 2 valdymo meniu (rodomas, kai galima naudoti)
3 Valdymo meniu išjungtas
17LT
Valdymo meniu
Pavyzdys: 1 valdymo meniu leidžiant DVD VIDEO.
Šiuo metu leidžiamo pavadinimo numeris
Šiuo metu leidžiamo skyriaus numeris
Visų pavadinimų skaičius
Visų skyrių skaičius
Valdymo meniu elementai
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Pasirinktas elementas
Atkūrimo būsena
(N atkuriama,
X pristabdyta,
x sustabdyta ir t. t.)
DVD VIDEO
Atkuriamo šaltinio tipas
Leidimo laikas
Dabartinis nustatymas
Parinktys
Pasirinkto valdymo meniu
elemento funkcijos
pavadinimas
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Valdymo pranešimas
Valdymo meniu elementų sąrašas
Atsižvelgiant į šaltinį, 1 ir 2 valdymo meniu bus rodomi skirtingi elementai. Išsamios informacijos
žr. puslapiuose, kurie toliau pateiktoje lentelėje nurodyti skliaustuose.
Elementas
Elemento pavadinimas, funkcija, tinkamas šaltinis
[TITLE] (pavadinimas) (33 psl.) / [SCENE] (scena) (33 psl.) / [TRACK] (garso takelis) (33 psl.)
Leidimui galite pasirinkti pavadinimą, sceną arba garso takelį.
[CHAPTER] (skyrius) (33 psl.) / [INDEX] (rodyklė) (33 psl.)
Leidimui galite pasirinkti skyrių arba rodyklę.
[INDEX] (rodyklė) (33 psl.)
Galite žiūrėti rodyklę ir pasirinkti rodyklę leidimui.
[TRACK] (garso takelis) (33 psl.)
Leidimui galite pasirinkti garso takelį.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (originalus / grojaraštis) (35 psl.)
Leidimui galite pasirinkti [ORIGINAL] (originalus) arba redaguotą [PLAY LIST] (grojaraštis)
pavadinimų tipus (DVD-RW / DVD-R).
[TIME] (laikas) (34 psl.)
Galite patikrinti praėjusį ir likusį atkūrimo laiką.
Galite leisti nuo norimo taško, įvesdami laiko kodą (tik DVD VIDEO / DVD-VR).
[MULTI/2CH] (kelių kanalų / dviejų kanalų) (35 psl.)
Kai leidžiama, galite pasirinkti „Super Audio CD“ atkūrimo regioną.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] („Super Audio CD“ / CD sluoksnis) (36 psl.)
Kai leidžiama, galite pasirinkti „Super Audio CD“ atkūrimo sluoksnį.
18LT
[PROGRAM] (programa) (36 psl.)
Galite pasirinkti leisti garso takelius norima tvarka.
[SHUFFLE] (maišytas leidimas) (37 psl.)
Galite leisti garso takelius / failus atsitiktine tvarka.
[REPEAT] (pakartotinis leidimas) (38 psl.)
Galite pakartotinai leisti visą diską / USB įrenginį (visus pavadinimus / visus garso takelius /
visus aplankus / visus failus) arba vieną pavadinimą / skyrių / garso takelį / aplanką / failą.
[A/V SYNC] (garso ir vaizdo sinchronizavimas) (52 psl.)
Galite sureguliuoti užlaikymą tarp vaizdo ir garso.
[DISC MENU] (disko meniu) (35 psl.)
Galite žiūrėti DVD meniu.
[BROWSING] (naršymas) (31 psl.)
Galite žiūrėti aplankų / JPEG vaizdo failų sąrašą.
[SETUP] (sąranka) (54 psl.)
[CUSTOM] (pasirinktinė)
Be sparčiosios sąrankos nustatymo, galite reguliuoti įvairius kitus nustatymus.
[QUICK] (sparčioji) (27 psl.)
Galite atlikti pagrindinius keitimus. Rinkitės sparčiąją sąranką, kad pasirinktumėte norimą
ekrano kalbą ir TV kraštinių santykį.
[FOLDER] (aplankas) (33 psl.)
Leidimui galite pasirinkti aplanką.
[FILE] (failas) (33 psl.)
Leidimui galite pasirinkti JPEG vaizdo failą arba vaizdo įrašo failą.
[DATE] (data) (41 psl.)
Galite žiūrėti nuotraukos sukūrimo skaitmeniniu fotoaparatu datą.
[INTERVAL] (intervalas) (39 psl.)
Galite pasirinkti skaidrių rodymo TV ekrane trukmę.
[EFFECT] (efektas) (38 psl.)
Galite pasirinkti demonstruojant skaidres naudojamus skaidrių keitimo efektus.
[MEDIA] (laikmena) (32 psl.)
Galite pasirinkti, kurioms iš DATA CD / DATA DVD / USB įrenginyje įrašytų skirtingų tipų
laikmenų (MP3 / AAC1) / WMA1) failai, JPEG vaizdo failai, vaizdo įrašo failai arba ir MP3,
ir JPEG vaizdo failai2)) bus teikiama atkūrimo pirmenybė.
[USB TRANSFER] (perdavimas iš / į USB įrenginį) (49 psl.)
Garso CD įrašytus garso takelius arba DATA CD / DATA DVD įrašytus MP3 failus galite
perkelti į USB įrenginį.
1)
Tik USB įrenginys.
2)Tik
DATA CD / DATA DVD.
Patarimas
• Valdymo meniu piktogramos indikatorius užsidega geltonai
t
, kai pasirenkate bet kurį
elementą, išskyrus [OFF] (išjungti) (tik [PROGRAM] (programa), [SHUFFLE] (maišytas leidimas), [REPEAT]
(pakartotinis leidimas) ir [A/V SYNC] (garso ir vaizdo sinchronizavimas). [ORIGINAL/PLAY LIST] (originalus /
grojaraštis) indikatorius užsidega geltonai, kai pasirenkama [PLAY LIST] (grojaraštis) (numatytasis nustatymas).
[MULTI/2CH] (kelių kanalų / dviejų kanalų) indikatorius užsidega geltonai, kai pasirenkamas „Super Audio CD“
atkūrimo kelių kanalų regionas.
19LT
Darbo pradžia
Darbo pradžia
1 veiksmas: Sistemos montavimas
Kaip išdėstyti sistemą
Sumontuokite sistemą pagal toliau pateiktą paveikslėlį.
A
B
F
C
G
D
A Priekinis garsiakalbis (L (kairysis))
B Priekinis garsiakalbis (R (dešinysis))
C Centrinis garsiakalbis
D Erdvinio garso garsiakalbis (L (kairysis)
E Erdvinio garso garsiakalbis (R (dešinysis)
F Žemųjų dažnių garsiakalbis
G Įrenginys
E
Kaip pritvirtinti žemųjų dažnių ir kitų garsiakalbių padelius
,
Atklijuokite padelius nuo
apsauginės dangos.
Pastaba
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, alyvuotų, poliruotų ir pan.) grindų garsiakalbius ir (arba) garsiakalbių stovus,
pritvirtintus prie garsiakalbių, dėkite atsargiai, nes ant grindų gali atsirasti dėmių arba pakisti jų spalva.
Garsiakalbių montavimas
(tik DAV-TZ715)
Informacijos, kaip sumontuoti garsiakalbius, rasite „Garsiakalbių montavimo vadove“ (pridedamas).
20LT
Garsiakalbių montavimas ant sienos
• Susisiekite su varžtų pardavėju arba montuotoju, kad gautumėte daugiau informacijos apie sienos medžiagą
arba naudotinus varžtus.
• Naudokite varžtus, tinkamus pagal sienos medžiagą ir stiprumą. Tinko plokštės siena yra itin trapi, todėl
varžtus tvirtai priveržkite prie sijos. Garsiakalbius montuokite ant vertikalios plokščios sienos tose vietose,
kur ji sustiprinta.
• „Sony“ neatsako už nelaimingus atsitikimus arba žalą, patirtą dėl netinkamo montavimo, nepakankamo sienos
stiprumo arba netinkamo varžtų sumontavimo, stichinių nelaimių ir t. t.
1
Garsiakalbio laidą su spalvotu vamzdeliu junkite į 3, o garsiakalbio laidą be spalvoto
vamzdelio – į #.
Spalvotas vamzdelis
Priekinis kairysis garsiakalbis (L): baltas
Priekinis dešinysis garsiakalbis (R): raudonas
Centrinis garsiakalbis: žalias
Kairysis erdvinio garso garsiakalbis (L): mėlynas
Dešinysis erdvinio garso garsiakalbis (R): pilkas
2
Pasiruoškite kiekvieno garsiakalbio užpakalinėje dalyje esančią ertmę atitinkančius varžtus
(nepridedami). Žr. toliau pateiktus paveikslėlius.
4 mm
30 mm
5 mm
Ertmė garsiakalbio
užpakalinėje pusėje
10 mm
21LT
Darbo pradžia
Dėmesio
3
Priveržkite varžtus prie sienos, tada ant jos pakabinkite garsiakalbį.
Darbo pradžia
Prisukto varžto gylis
8–10 mm
Didieji garsiakalbiai (tik DAV-TZ715):
Centrinis garsiakalbis
145 mm
101,6 mm
Mažieji garsiakalbiai (tik DAV-TZ215):
22LT
2 veiksmas: Sistemos prijungimas
1
Garsiakalbio laidų jungtis įkiškite taip, kad jos atitiktų įrenginio SPEAKERS jungčių spalvą
(kiškite, kol pasigirs spragtelėjimas).
Žalias
(centrinis garsiakalbis)
Violetinis
(žemųjų dažnių garsiakalbis)
KERS
SPEA
TR
FRON
TL
FRON
R
SUR
SUR
L
ER
CENT R
FO
ONLY
SS-CT
R
OOFE
SUBW FOR
ONLYS
SS-W
SS-TS
FOR
ONLY
Mėlynas
(kairysis erdvinio garso garsiakalbis (L))
Raudonas
(priekinis dešinysis garsiakalbis (R))
Pilkas
(dešinysis erdvinio garso garsiakalbis (R))
Baltas
(priekinis kairysis garsiakalbis (L))
2
Garsiakalbio laidą su spalvotu vamzdeliu junkite į 3, o garsiakalbio laidą be spalvoto
vamzdelio – į #.
Žemųjų dažnių garsiakalbio laidas yra pritvirtintas prie žemųjų dažnių garsiakalbio.
Garsiakalbio užpakalinė dalis
Spalvotas vamzdelis (+)
Jungtis
(–)
Pastaba
• Neįtraukite garsiakalbio laidų izoliacijos (guminės dangos) į garsiakalbių išorines jungtis.
23LT
Darbo pradžia
Garsiakalbių prijungimas
Darbo pradžia
TV / TV priedėlio prijungimas
Jungiant tik prie TV
Jungiant prie TV ir TV priedėlio
Vaizdas
1 Vaizdas
1 Vaizdas
2 Garsas
2 Garsas
1 Vaizdo jungimas į TV
Atsižvelgiant į TV lizdus, pasirinkite vieną iš prijungimo būdų.
x 1 būdas: Prijungimas vaizdo laidu (pridedamas)
Tai yra paprastas prijungimas.
x 2 būdas: Prijungimas HDMI kabeliu*
Palyginti su 1 būdu, vaizdo kokybė bus geresnė.
IN
VIDEO
HDMI
IN
VIDEO
OUT
OUT
1 būdas
(pridedama)
2 būdas*
* Didelės spartos HDMI kabelis pridedamas tik prie tam tikrų modelių / tam tikriems regionams skirtų modelių.
24LT
2 Garso iš TV / TV priedėlio prijungimas
Darbo pradžia
Norėdami klausyti TV arba TV priedėlio garso per sistemą, turėsite prijungti garso laidą
(nepridedama).
OUT
AUDIO L
R
L
TV
IN
AUDIO
R
Garso laidas
(nepridedamas)
Patarimas
• Galite prijungti kitą komponentą, pvz., VCR, skaitmeninį palydovinį imtuvą arba „PlayStation“, prie TV lizdo,
o ne TV.
Kaip pakeisti spalvų sistemą (PAL arba NTSC) (tik Azijai, Viduriniesiems Rytams ir
Europai skirti modeliai)
Atsižvelgiant į TV, gali reikėti pasirinkti PAL arba NTSC spalvų sistemą.
Viduriniesiems Rytams ir Europai skirtų modelių pradinis nustatymas yra PAL.
Azijai skirtų modelių pradinis nustatymas yra NTSC.
1
2
Paspausdami "/1 išjunkite sistemą.
Įjunkite sistemą vienu metu paspausdami įrenginio mygtukus "/1 ir FUNCTION.
Kaskart atlikus šį veiksmą spalvų sistema perjungiama tarp PAL ir NTSC.
Kai spalvų sistema nustatyta kaip NTSC, priekinio skydelio ekrane užsidega „NTSC“.
25LT
Darbo pradžia
Antenos prijungimas
NNA
ANTE
FM
IAL
COAX
75
arba
Laidinė FM antena (pridedama)
Pastaba
• Prijungę laidinę FM anteną, ištieskite ir laikykite ją kuo horizontaliau.
Kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo kabelio) prijungimas
1
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo kabelį).
Priekinio skydelio ekrane rodomas demonstravimas.
Sienos elektros lizdas: sienos
elektros lizdo forma skirtinguose
regionuose skiriasi.
2
Paspausdami "/1 įjunkite sistemą, tada dar kartą paspauskite "/1, kad išjungtumėte
demonstravimą.
"/1
26LT
Pastaba
3 veiksmas: Sistemos
nustatymas
5
Sparčiosios sąrankos atlikimas
Paspausdami X / x pasirinkite kalbą ir
paspauskite
.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Rodomi elementai skirtinguose regionuose
skiriasi.
"/1
6
Darbo pradžia
• Jei šis pranešimas neparodomas, paspauskite
DVD/CD. Jei šis pranešimas vis tiek
neparodomas, iš naujo iškvieskite sparčiosios
sąrankos ekraną (53 psl.).
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Paspausdami X/x pasirinkite TV tipą
atitinkantį nustatymą ir paspauskite
.
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
4:3 LETTER BOX
PAUSE MODE:
4:3 PAN SCAN
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
3
4
• [16:9]: Šis kraštinių santykis yra skirtas
plačiaekraniui TV arba standartiniam
4:3 TV su plačiaekraniu režimu (55 psl.)
• [4:3 LETTER BOX] (4:3 voko langas)
arba [4:3 PAN SCAN] (4:3 kadro
nuskaitymas): Šis kraštinių santykis
skirtas standartiniam 4:3 TV (55 psl.)
Įjunkite TV.
Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį,
kad TV ekrane būtų rodomas sistemos
signalas.
Paspausdami "/1 įjunkite sistemą.
Neįdėję disko ir neprijungę USB įrenginio
paspauskite
.
Home Theatre System
Press
Press
ENTER
CLEAR
7
Paspausdami X/x pasirinkite
[CONTROL FOR HDMI] (HDMI valdymo)
nustatymą ir paspauskite
.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
ON
ON
OFF
OFF
SD
to run QUICK SETUP.
to erase this message.
• [ON] (įjungta): [CONTROL FOR
HDMI] (HDMI valdymo) funkcija
nustatyta kaip įjungta.
• [OFF] (išjungta): [CONTROL FOR
HDMI] (HDMI valdymo) funkcija
nustatyta kaip išjungta.
27LT
Darbo pradžia
8
Paspausdami C/c pasirinkite tokį
garsiakalbių išdėstymo vaizdą, kuris
atitinka tikrąjį garsiakalbių išdėstymą,
ir paspauskite
.
SPEAKER FORMATION
TV atitinkančio vaizdo išvesties
tipo nustatymas
Pasirinkite sistemos vaizdo išvesties tipą pagal
TV jungtis (24 psl.).
Kaip pasirinkti vaizdo signalo iš
HDMI OUT lizdo išvestį
STANDARD
• [STANDARD] (standartinis): pasirinkite
šį nustatymą, kai garsiakalbius
montuojate įprastai.
• [NO CENTER] (be centrinio): pasirinkite
šį nustatymą, kai montuojate tik
priekinius ir erdvinio garso garsiakalbius.
• [NO SURROUND] (be erdvinio garso):
pasirinkite šį nustatymą, kai montuojate
tik centrinį ir priekinius garsiakalbius.
• [FRONT ONLY] (tik priekiniai):
pasirinkite šį nustatymą, kai montuojate
tik priekinius garsiakalbius.
• [ALL FRONT] (visi priekiniai):
pasirinkite šį nustatymą, kai visus
garsiakalbius montuojate priekinėje
klausymo pozicijoje.
• [ALL FRONT - NO CENTER]
(visi priekiniai, be centrinio): pasirinkite
šį nustatymą, kai priekinius ir erdvinio
garso garsiakalbius montuojate priekinėje
klausymo pozicijoje.
Kaip išeiti iš sparčiosios sąrankos
Atlikdami bet kurį veiksmą
paspauskite
DISPLAY.
28LT
Kai įrenginį prie TV prijungiate HDMI kabeliu,
pasirinkite vaizdo signalų iš HDMI OUT lizdo
išvestį.
1
2
3
Paspauskite DVD/CD.
Kai sistema yra sustabdyta,
paspauskite
DISPLAY.
Paspausdami X/x pasirinkite
[SETUP] (sąranka) ir
paspauskite
.
CUSTOM
4
Paspausdami X/x pasirinkite [CUSTOM]
(pasirinktinis) ir paspauskite
.
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
5
Paspausdami X/x pasirinkite
[HDMI SETUP] (HDMI sąranka)
ir paspauskite
.
6
AUTO(1920x1080p)
ON
OFF
YCBCR
OFF
SD
Paspausdami X/x pasirinkite
[HDMI RESOLUTION] (HDMI raiška)
ir paspauskite
.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
7
Darbo pradžia
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
ON
OFF
YCBCR
OFF
SD
Paspausdami X/x pasirinkite norimą
nustatymą ir paspauskite
.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
AUTO(1920x1080p)
OFF
1920x1080i
LEVEL2
1280x720p
YCBCR
720x480p
OFF
SD
• [AUTO (1920 × 1080p)] (automatinis
(1 920 × 1 080 p): sistema perduoda
optimalų vaizdo signalą į prijungtą TV.
• [1920 × 1080i]: sistema perduoda
1 920 × 1 080 i* vaizdo signalus.
• [1280 × 720p]: sistema perduoda
1 280 × 720 p* vaizdo signalus.
• [720 × 480p]**: sistema perduoda
720 × 480 p* vaizdo signalus.
* i: susipinantis, p: progresyvus
** Atsižvelgiant į regioną, gali būti rodoma
[720 × 480/576p] ir sistema gali perduoti
720 × 576 p vaizdo signalus.
29LT
Failų leidimas diskų /
USB įrenginių
Atkūrimas
Disko leidimas
Z
Z
"/1
USB
DVD/CD
FUNCTION
DVD/CD
FUNCTION
C/X/x/c,
DVD MENU
VOLUME +/–
O
RETURN
VOLUME +/–
DISPLAY
N
N
1
x
1
Paspauskite DVD/CD.
• DVD/CD: naudojant diską.
• USB: naudojant USB įrenginį.
Šią funkciją galite pasirinkti ir kelis kartus
paspausdami mygtuką FUNCTION.
Šią funkciją galite pasirinkti ir kelis kartus
paspausdami mygtuką FUNCTION.
2
Paspauskite Z, kad atidarytumėte
disko dėklą.
3
Įdėkite diską į dėklą ir paspauskite Z.
Paspauskite DVD/CD arba USB.
2
Įkelkite šaltinį.
x Naudojant diską
Paspausdami Z atidarykite / uždarykite
diskų dėklą ir į jį įdėkite diską.
x Naudojant USB įrenginį
Prijunkite USB įrenginį tiesiogiai prie
įrenginio.
Etikete į viršų.
4
5
30LT
Paspausdami N pradėkite atkūrimą.
Paspausdami VOLUME +/– sureguliuokite
garsumą.
USB įrenginys
Kaip atjungti USB įrenginį
Pastaba
• Kol priekinio skydelio ekrane bus pradėta rodyti
„READING“, atsižvelgiant į USB įrenginio tipą,
gali praeiti maždaug 10 sekundžių.
3
Paspausdami X/x pasirinkite aplanką.
4
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Paspausdami "/1 išjunkite sistemą.
Atjunkite USB įrenginį.
Konkretaus failo leidimas
1
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Paspausdami x sustabdykite atkūrimą.
2
3
Atlikdami „Failų leidimas diskų /
USB įrenginių“ (30 psl.) nurodytus
veiksmus pasirinkite aplanką.
Paspauskite
sąrašas.
, kad būtų rodomas failų
Pasirinkite failą.
Paspausdami O RETURN grįžkite
į aplankų sąrašą.
x Leidžiant vaizdo įrašo arba garso failus
Paspausdami N pradėkite atkūrimą.
Paspausdami X/x pasirinkite failą.
x Leidžiant vaizdo įrašo arba garso failus
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
Sistema pradeda atkurti pasirinktame
aplanke esančius failus.
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
x Leidžiant JPEG vaizdo failus
Sistema pradeda demonstruoti
pasirinktame aplanke esančias skaidres.
5
Atkūrimas
TV ekrane pateikiamas [FOLDER LIST]
(aplankų sąrašas).
Jei [FOLDER LIST] (aplankų sąrašas)
nerodomas, paspauskite DVD MENU.
1
2
3
Paspauskite VOLUME +/–, kad
sureguliuotumėte garsumą.
x Leidžiant JPEG failus
Paspausdami C/X/x/c pasirinkite vaizdą.
Kaip pasirinkti USB įrenginio atkūrimo
šaltinį
Atsižvelgiant į USB įrenginį, atkūrimui galite
pasirinkti atminties numerį.
1
2
3
4
Paspauskite MEM SEL.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pasirinktos atminties numeris
USB Memory 2 selected.
Home Theatre System
4
Pradėkite atkūrimą.
x Leidžiant vaizdo įrašo arba garso failus
Paspausdami N pradėkite atkurti nuo
pasirinkto failo.
x Leidžiant JPEG vaizdo failus
Pastaba
• Kai atminties negalima pasirinkti, TV ekrane rodoma
[Operation not possible.] (veiksmas negalimas.).
• Skirtingų USB įrenginių atminties numeriai skiriasi.
Paspausdami N pradėkie skaidrių
demonstravimą nuo pasirinkto failo.
Paspauskite
, kad būtų rodomas tik
pasirinktas failas.
31LT
Kaip įjungti / išjungti aplankų / failų
sąrašą
Paspauskite DVD MENU.
Kaip žiūrėti aplankų / failų sąrašą
naudojant valdymo meniu
1
2
3
Paspauskite
DISPLAY.
Paspausdami X/x pasirinkite
[BROWSING] (naršymas)
ir paspauskite
.
Paspausdami X/x pasirinkite norimą
sąrašą ir paspauskite
.
• [FOLDER LIST] (aplankų sąrašas):
parodomas aplankų sąrašas. Norėdami
žiūrėti failų sąrašą, paspauskite X/x,
kad pasirinktumėte aplanką, ir
paspauskite
.
• [PICTURE LIST] (vaizdų sąrašas)
(tik JPEG vaizdo failai): Rodomas aplanke
esančių JPEG vaizdo failų miniatiūrų
sąrašas.
Kai diske / USB įrenginyje įrašyti
skirtingų tipų failai
Galite pasirinkti failo tipą, kuriam bus teikiama
atkūrimo pirmenybė, kai diske / USB įrenginyje
yra skirtingų tipų laikmenų (garso failų, JPEG
vaizdo failų ar vaizdo įrašo failų).
1
2
3
Paspauskite
DISPLAY.
Paspausdami X/x pasirinkite
[MEDIA] (laikmena) ir
paspauskite
.
Paspausdami X/x pasirinkite nustatymą
ir paspauskite
.
• [MUSIC/PHOTO] (muzika /
nuotraukos) (tik DATA CD / DATA
DVD): Tame pačiame aplanke esančius
JPEG vaizdo failus ir MP3 failus galite
leisti kaip skaidrių demonstraciją.
• [MUSIC] (muzika): pirmenybė teikiama
garso failų atkūrimui.
• [VIDEO] (vaizdo įrašai): pirmenybė
teikiama vaizdo įrašo failų atkūrimui.
32LT
• [PHOTO] (nuotraukos): pirmenybė
teikiama JPEG vaizdo failų atkūrimui.
JPEG vaizdo failus galima leisti kaip
skaidrių demonstraciją.
Skirtingų šaltinių numatytieji nustatymai
skiriasi.
Išsamios informacijos apie failo
tipams teikiamą atkūrimo pirmenybę,
kai nustatytas [MEDIA] (laikmena)
nustatymas, žr. „Failų tipų atkūrimo
pirmenybė“ (72 psl.).
Kiti atkūrimo veiksmai
Nuotolinio valdymo pulto
atkūrimo veiksmų mygtukai
Atsižvelgiant į disko / failo tipą, ši funkcija gali
neveikti.
Norėdami
Paspauskite
Stabdyti
x
Pristabdyti
X
N
Grįžti į įprastą
atkūrimą arba tęsti
atkūrimą po
pristabdymo
Atšaukti tęsimo
tašką
x du kartus.
Praleisti esamą
. arba >.
skyrių, garso takelį, • .: grįžti į pradžią.
failą arba sceną
• Du kartus per sekundę
paspauskite .,
kad grįžtumėte
į ankstesnį elementą.
• >: pereiti prie kito
elemento.
Praleisti dabartinį
JPEG vaizdo failą
C arba c atkuriant.
• C: pereiti prie ankstesnio failo.
• c: pereiti prie kito elemento.
Paspauskite
Greitai rasti tašką
/m arba M/
leidžiant diską.
•
/m: greitai ieškoti atgal.
• M/
: greitai ieškoti
į priekį.
Kaskart ieškant paspaudus
mygtuką
/m arba M/
pasikeičia ieškojimo greitis.
Žiūrėti po kardą
Pasukti JPEG
vaizdo failą
X, tada paspauskite
/
m arba M/
.
•
/m: leisti sulėtintai
(atgal).
• M/
: leisti sulėtintai
(į priekį).
Kaskart leidžiant sulėtintai
paspaudus mygtuką
/
m arba M/
pasikeičia
atkūrimo greitis.
Žiūrėdami JPEG vaizdo failą
paspauskite mygtuką X/x.
Paspauskite CLEAR kartu
laikydami nuspaustą SHIFT,
kad grįžtumėte į įprastą
peržiūrą.
Patarimas
• Leisdami failus galite pasirinkti kitą aplanką,
po paskutinio failo dabartiniame aplanke
paspausdami > (JPEG vaizdo failams – c),
bet negalite grįžti į ankstesnį aplanką
paspausdami .(JPEG vaizdo failams – C).
Norėdami grįžti į ankstesnį aplanką, pasirinkite
aplanką iš aplankų sąrašo.
• Negalite pasukti JPEG vaizdo failo, kai [HDMI
SETUP] (HDMI sąranka) dalyje [JPEG
RESOLUTION] (JPEG raiška) nustatyta kaip
[(1920 × 1080i) HD
] arba [(1920 × 1080i) HD]
(56 psl.).
Konkretaus pavadinimo /
skyriaus / garso takelio / scenos ir
t. t. leidimas
Kaip leidimui pasirinkti pavadinimą /
skyrių / garso takelį / sceną / rodyklę /
aplanką / failo numerį
1
2
Paspauskite
Atkūrimas
Norėdami
DISPLAY.
Paspausdami X/x pasirinkite paieškos
būdą ir paspauskite
.
•
[TITLE/SCENE/TRACK]
(pavadinimas / scena / garso takelis)
•
[CHAPTER/INDEX]
(skyrius / rodyklė)
•
[TRACK] (garso takelis)
•
[INDEX] (rodyklė)
•
[FOLDER] (aplankas)
•
[FILE] (failas)
Pavyzdys:
[CHAPTER] (skyrius)
pasirinkta [** (**)] (** nurodo skaičių).
Skaičius skliausteliuose nurodo visą
pavadinimų. skyrių, garso takelių, rodyklių,
scenų, aplankų arba failų skaičių.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
Pasirinkta eilutė
Pastaba
• Jei [MEDIA] (laikmena) nustatyta kaip
[MUSIC/PHOTO] (muzika / nuotraukos)
ir nerodomas
[FILE] (failas),
dar kartą paspauskite
DISPLAY.
33LT
3
Paspausdami X/x pasirinkite norimą
pavadinimo, skyriaus, garso takelio,
scenos ir t. t. numerį ir paspauskite
.
Subtitrų rodymas
Taip pat galite pasirinkti numerį laikydami
nuspaustą SHIFT ir paspausdami skaičių
mygtukus.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
Atkuriant paspauskite SUBTITLE ir pasirinkite
norimą subtitrų kalbą.
Garso keitimas
Atkuriant kelis kartus paspauskite AUDIO,
kad pasirinktumėte norimą garsą.
Jei suklydote, paspauskite CLEAR, tuo
pat metu laikydami nuspaustą SHIFT,
kad atšauktumėte numerį.
x DVD VIDEO
Kaip pasirinkti sceną naudojant
laiko kodą
1
2
3
Paspauskite
DISPLAY.
Paspausdami X/x pasirinkite
[TIME] (laikas) ir paspauskite
.
Įveskite laiko kodą skaičių mygtukais
laikydami nuspaustą SHIFT ir
paspauskite
.
Pavyzdžiui, norėdami rasti sceną, esančią
už 2 valandų, 10 minučių ir 20 sekundžių
nuo pradžios, laikydami nuspaustą SHIFT
paspauskite 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Pastaba
• DVD+RW diskuose negalima ieškoti scenos pagal
laiko kodą.
Kai šaltinyje yra keli garso formatai arba kelių
kalbų garsas, galite pakeisti garso formatą
arba kalbą.
4 rodomi skaitmenys nurodo kalbos kodą.
Žr. „Kalbų kodų sąrašas“ (73 psl.), jei norite
sužinoti, kokios kalbos kodas rodomas.
Jei ta pati kalba rodoma du ar daugiau kartų,
DVD VIDEO yra įrašytas keliais garso
formatais.
Pavyzdys:
„Dolby Digital“ 5.1 kanalai
Erdvinio garso
(kairysis / dešinysis)
1: ENGLISH
LFE (žemų dažnių
įspūdis)
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Priekiniai
(kairysis / dešinysis)
ir centrinis
L
C
R
LFE
LS
RS
Šiuo metu leidžiamos programos formatas
Kampų keitimas
x DVD-VR
Kai diske yra keli garso takeliai, galite juos
pakeisti.
Atkuriant paspauskite ANGLE, kad
pasirinktumėte norimą kampą.
34LT
x VIDEO CD / CD / DATA CD (MP3 failai) /
DATA DVD (MP3 failai) / USB įrenginys
(garso failai)
Paspausdami X/x pasirinkite [MENU]
(meniu) arba [TOP MENU] (pagrindinis
meniu) ir paspauskite
.
DVD-VR originalaus pavadinimo
arba redaguoto pavadinimo
pasirinkimas
x „Super VCD“
Galite pakeisti garso takelį.
• [1:STEREO] (1: erdvinis garsas): 1 garso
takelio erdvinis garsas.
• [1:1/L] (1: 1 / K.): 1 garso takelio kairiojo
kanalo garsas (monofoninis).
• [1:2/R] (1: 2 / D.): 1 garso takelio dešiniojo
kanalo garsas (monofoninis).
• [2:STEREO] (2: erdvinis garsas): 2 garso
takelio erdvinis garsas.
• [2:1/L] (2: 1 / K.): 2 garso takelio kairiojo
kanalo garsas (monofoninis).
• [2:2/R] (2: 2 / D.): 2 garso takelio dešiniojo
kanalo garsas (monofoninis).
Ši funkcija galima tik leidžiant DVD-VR diskus
su sukurtu grojaraščiu.
1
1
2
Paspauskite DVD TOP MENU arba
DVD MENU.
Paspausdami X/x pasirinkite
[ORIGINAL/PLAY LIST]
(originalus / grojaraštis) ir
paspauskite
.
3
Paspausdami X/x pasirinkite nustatymą
ir paspauskite
.
• [PLAY LIST] (grojaraštis): Galite leisti
pavadinimus esamo grojaraščio tvarka.
• [ORIGINAL] (originalus): Galite leisti
pavadinimus ta tvarka, kuria jie buvo
įrašyti.
„Super Audio CD“ atkūrimo regiono
pasirinkimas
Kai kuriuose „Super Audio CD“ yra 2 kanalų
atkūrimo regionai ir kelių kanalų atkūrimo
regionai. Galite pasirinkti norimą atkūrimo
regioną.
Paspausdami C/X/x/c pasirinkite
elementą, kurį norite leisti arba keisti,
ir paspauskite
.
1
Taip pat galite pasirinkti numerį laikydami
nuspaustą SHIFT ir paspausdami skaičių
mygtukus.
2
Paspausdami X/x pasirinkite
[MULTI/2CH] (kelių kanalų /
dviejų kanalų) ir paspauskite
.
3
Paspausdami X/x pasirinkite nustatymą
ir paspauskite
.
Kaip valdymo meniu žiūrėti DVD meniu
1
2
Kai sistema yra sustabdyta,
paspauskite
DISPLAY.
2
DVD meniu naudojimas
Leisdami DVD, kuriame yra keli pavadinimai,
galite pasirinkti norimą pavadinimą mygtuku
DVD TOP MENU.
Leisdami DVD, kuriame galima pasirinkti
elementus, pvz., subtitrų ar garso kalbą,
pasirinkite elementus mygtuku DVD MENU.
Paspauskite
DISPLAY.
Paspausdami X/x pasirinkite
[DISC MENU] (disko meniu)
ir paspauskite
.
Atkūrimas
Galite pakeisti garso takelį.
• [STEREO] (erdvinis garsas): Erdvinis garsas.
• [1/L] (1 / K.): kairiojo kanalo garsas
(monofoninis).
• [2/R] (2 / D.): dešiniojo kanalo garsas
(monofoninis).
3
Kai sistema yra sustabdyta,
paspauskite
DISPLAY.
• [MULTI] (kelių kanalų): Galite leisti kelių
kanalų atkūrimo sritis.
• [2CH] (dviejų kanalų): Galite leisti
2 kanalų atkūrimo sritis.
35LT
Hibridinio „Super Audio CD“
atkūrimo sluoksnio keitimas
Kai kuriuose „Super Audio CD“ yra „Super
Audio CD“ sluoksnis ir CD sluoksnis. Galite
pakeisti norimą atkūrimo sluoksnį.
1
2
Kai sistema yra sustabdyta,
paspauskite
DISPLAY.
Paspausdami X/x pasirinkite
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER]
(„Super Audio CD“ / CD sluoksnis)
ir paspauskite
.
x Kai esamas sluoksnis yra CD sluoksnis
Rodoma [SUPER AUDIO CD]
(„Super Audio CD“).
x Kai esamas sluoksnis yra
„Super Audio CD“ sluoksnis
Atkūrimo režimo
pasirinkimas
Leidimas užprogramuota tvarka
(Užprogramuotas leidimas)
Disko turinį galite leisti norima tvarka,
išdėstydami garso takelius norima tvarka
ir sukurdami savo programą. Galite
užprogramuoti iki 99 garso takelių.
1
2
3
Rodoma [CD].
3
Paspausdami
pakeiskite sluoksnį.
Pastaba
DISPLAY.
Paspausdami X/x pasirinkite
[PROGRAM] (programa)
ir paspauskite
.
Paspausdami X/x pasirinkite [SET t]
(nustatyti) ir paspauskite
.
Visa užprogramuotų garso takelių trukmė
• [SUPER AUDIO CD] („Super Audio
CD“): Galite leisti „Super Audio CD“
sluoksnį.
Kai sistema leidžia „Super Audio CD“
sluoksnį, priekinio skydelio ekrane
užsidega „SA-CD“.
• [CD]: Galite leisti CD sluoksnį.
Kai sistema leidžia CD sluoksnį, priekinio
skydelio ekrane užsidega „CD“.
• „Super Audio CD“ garso signalai iš HDMI OUT
lizdo neišvedami.
Paspauskite
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
Diske įrašyti garso takeliai
4
Paspauskite c.
Žymeklis perkeliamas į garso takelių
stulpelį [T] (šiuo atveju – [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
36LT
––
01
02
03
04
05
06
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
5
Pasirinkite norimą užprogramuoti
garso takelį.
Kaip atšaukti visus užprogramuotus
garso takelius
Pvz., kad nustatytumėte 2 garso takelį kaip
pirmąjį užprogramuotą garso takelį
1
Paspausdami X/x stulpelyje [T] pasirinkite
[02] ir paspauskite
.
2
Pasirinktas garso takelis
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Garso takelio numeris [T]
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
Paspauskite X ir pasirinkite [ALL CLEAR]
(išvalyti visus), tada paspauskite
.
––
01
02
03
04
05
06
Leidimas atsitiktine tvarka
(Maišytas leidimas)
Atkūrimas
PROGRAM
Atlikite skyriuje „Leidimas užprogramuota
tvarka“ nurodytus 1–3 veiksmus.
Pastaba
Visa užprogramuotų garso takelių trukmė
6
7
Norėdami užprogramuoti kitus garso
takelius, kartokite 4–5 veiksmus.
Paspauskite N, kad pradėtumėte
užprogramuotą leidimą.
Kaip grįžti prie įprasto atkūrimo
• Leidžiant MP3 failus, ta pati daina gali būti leidžiama
pakartotinai.
1
2
3
Paspauskite CLEAR tuo pat metu laikydami
nuspaustą SHIFT, kai programavimo
nustatymas nerodomas TV ekrane, arba
3 veiksmo metu pasirinkite [OFF] (išjungta).
Norėdami leisti tą pačią programą dar kartą,
3 veiksmo metu pasirinkite [ON] (įjungta)
ir paspauskite .
2
Paspausdami X/x pasirinkite elementą,
kurį leisite maišyta tvarka.
x Užprogramuoto leidimo metu
• [OFF] (išjungta): išjungta.
• [ON] (įjungta): galite maišyta tvarka leisti
užprogramuotam leidimui pasirinktus
garso takelius.
Atlikite skyriuje „Leidimas užprogramuota
tvarka“ nurodytus 1–3 veiksmus.
x DATA CD (tik garso failai) / DATA DVD
(tik garso failai) / USB įrenginys
(tik garso failai)
Paspausdami X/x pasirinkite garso
takelio, kurį norite pakeisti arba atšaukti,
programos numerį.
• [OFF] (išjungta): išjungta.
• [ON (MUSIC)] (įjungta (muzika)): galite
maišyta tvarka leisti garso failus, esančius
dabartinio disko / USB įrenginio aplanke.
Kai nepasirinktas joks aplankas, maišyta
tvarka leidžiami pirmame aplanke esantys
garso failai.
Atlikite skyriuje „Leidimas užprogramuota
tvarka“ nurodytą 5 veiksmą,
kad sukurtumėte naują programą.
Norėdami atšaukti programą, stulpelyje [T]
pasirinkite [--] ir paspauskite
.
Paspausdami X/x pasirinkite
[SHUFFLE] (maišytas leidimas)
ir paspauskite
.
• [OFF] (išjungta): išjungta.
• [TRACK] (garso takelis): galite leisti diske
esančius garso takelius maišyta tvarka.
Jei norite ištrinti garso takelį iš programos,
paspauskite CLEAR tuo pat metu laikydami
nuspaustą SHIFT.
3
DISPLAY.
x VIDEO CD / „Super Audio CD“ / CD
Kaip pakeisti arba atšaukti programą
1
Atkuriant paspauskite
4
Paspauskite
, kad pradėtumėte
maišytą leidimą.
37LT
Kaip grįžti prie įprasto atkūrimo
• [TRACK] (garso takelis; tik garso failai):
galite pakartotinai leisti dabartinį failą.
• [FILE] (failas; tik vaizdo įrašo failai): galite
pakartotinai leisti dabartinį failą.
Paspauskite CLEAR tuo pat metu laikydami
nuspaustą SHIFT arba 3 veiksmo metu
pasirinkite [OFF] (išjungta).
4
Pastaba
• Leisti maišytai negalima leidžiant VIDEO CD arba
„Super VCD“ su PBC atkūrimu.
Paspauskite N, kad pradėtumėte
pakartotinį leidimą.
Kaip grįžti prie įprasto atkūrimo
Paspauskite CLEAR tuo pat metu laikydami
nuspaustą SHIFT arba 3 veiksmo metu
pasirinkite [OFF] (išjungta).
Pakartotinis leidimas
(Pakartotinis leidimas)
Pastaba
• Pakartotinai leisti negalima leidžiant VIDEO CD
arba „Super VCD“ su PBC atkūrimu.
1
2
3
Atkuriant paspauskite
DISPLAY.
Paspausdami X/x pasirinkite
[REPEAT] (pakartotinis leidimas)
ir paspauskite
.
Paspausdami X/x pasirinkite norimą
kartoti elementą ir paspauskite
.
Skaidrių demonstravimo efekto
pasirinkimas
1
x DVD VIDEO / DVD-VR
• [OFF] (išjungta): išjungta.
• [DISC] (diskas): galite pakartotinai leisti
visus diske esančius pavadinimus.
• [TITLE] (pavadinimas): galite
pakartotinai leisti dabartinį pavadinimą.
• [CHAPTER] (skyrius): galite pakartotinai
leisti dabartinį skyrių.
x VIDEO CD / „Super Audio CD“ / CD
• [OFF] (išjungta): išjungta.
• [DISC] (diskas): galite pakartotinai leisti
visus diske esančius garso takelius.
• [TRACK] (garso takelis): galite
pakartotinai leisti dabartinį garso takelį.
x DATA CD / DATA DVD / USB įrenginys
• [OFF] (išjungta): išjungta.
• [DISC] (diskas) (tik DATA CD /
DATA DVD): galite pakartotinai
leisti visus diske esančius aplankus.
• [MEMORY] (atmintis; tik USB
įrenginiai): galite pakartotinai leisti visus
USB įrenginyje esančius aplankus.
• [FOLDER] (aplankas): galite pakartotinai
leisti dabartinį aplanką.
38LT
Kelis kartus paspauskite mygtuką
DISPLAY, kol valdymo meniu bus
rodoma
[EFFECT] (efektas).
2
Paspausdami X/x pasirinkite
[EFFECT] (efektas)
ir paspauskite
.
3
Paspausdami X/x pasirinkite nustatymą
ir paspauskite
.
• [MODE 1] (1 režimas): JPEG vaizdo failas
išskleidžiamas nuo TV ekrano viršaus link
apačios.
• [MODE 2] (2 režimas): JPEG vaizdo failas
išskleidžiamas nuo TV ekrano kairės link
dešinės.
• [MODE 3] (3 režimas): JPEG vaizdo failas
išskleidžiamas iš TV ekrano centro
į kraštus.
• [MODE 4] (4 režimas): JPEG vaizdo
failams atsitiktine tvarka parenkami
skirtingi efektai.
• [MODE 5] (5 režimas): kitas JPEG vaizdo
failas užslenkamas ant ankstesnio vaizdo.
• [OFF] (išjungta): išjungta.
Pastaba
Skaidrių demonstravimo efekto
trukmės pasirinkimas
1
Kelis kartus paspauskite mygtuką
DISPLAY, kol valdymo meniu bus
rodoma
[INTERVAL] (intervalas).
2
Paspausdami X/x pasirinkite
[INTERVAL] (intervalas) ir
paspauskite
.
3
Paspausdami X/x pasirinkite nustatymą
ir paspauskite
.
• [NORMAL] (įprastas): galite nustatyti
standartinę trukmę.
• [FAST] (greitas): galite pasirinkti
trumpesnę nei [NORMAL] (įprastas)
trukmę.
• [SLOW 1] (1 lėtas): galite pasirinkti
ilgesnę nei [NORMAL] (įprastas) trukmę.
• [SLOW 2] (2 lėtas): galite pasirinkti
ilgesnę nei [SLOW 1] (1 lėtas) trukmę.
Pastaba
• Kai kurie JPEG vaizdo failai gali būti rodomi ilgiau,
nei pasirinkote, ypač progresyvūs JPEG vaizdo
failai arba daugiau nei 3 000 000 pikselių JPEG
vaizdo failai.
• [INTERVAL] (intervalas) nustatymo negalima
pasirinkti leidžiant diską, kuriame nėra JPEG vaizdo
failų, leidžiant iš USB įrenginio arba nustačius
[MEDIA] (laikmena) nustatymą, kuriuo negalima
leisti JPEG vaizdo failų.
Skaidrių demonstravimas su garsu
1
Diske paruoškite aplanką, kuriame būtų
MP3 failų ir JPEG vaizdo failų.
MP3 failai ir JPEG vaizdo failai negali
būti skirtinguose aplankuose. Išsamios
informacijos apie disko sukūrimą
žr. asmeninio kompiuterio, programinės
įrangos ir kt. naudojimo instrukcijose.
2
3
4
5
Paspauskite
Atkūrimas
• [EFFECT] (efektas) nustatymas neveikia, kai [HDMI
SETUP] (HDMI sąranka) dalyje nustatyta [JPEG
RESOLUTION] (JPEG raiška) kaip [(1920 × 1080i)
HD
] arba [(1920 × 1080i) HD] (56 psl.).
• [EFFECT] (efektas) nustatymo negalima pasirinkti,
kai leidžiate diską, kuriame nėra JPEG vaizdo failų,
leidžiant iš USB įrenginio arba nustačius [MEDIA]
(laikmena) nustatymą, kuriuo negalima leisti JPEG
vaizdo failų.
DISPLAY.
Paspausdami X/x pasirinkite
[MEDIA] (laikmena) ir
paspauskite
.
Kai pasirinkta [MUSIC/PHOTO] (muzika /
nuotraukos), eikite prie 5 veiksmo.
Kai pasirinkta ne [MUSIC/PHOTO]
(muzika / nuotraukos), paspausdami
X/x pasirinkite [MUSIC/PHOTO] (muzika /
nuotraukos) ir paspauskite
.
Jei aplankų sąrašas nerodomas,
paspauskite DVD MENU.
Aplankų sąrašą įjungti / išjungti galite kelis
kartus paspausdami mygtuką
DVD MENU.
6
Paspausdami X/x pasirinkite norimą
aplanką ir paspauskite N.
Pastaba
• Jei vienu metu leidžiate didelį MP3 failą ir JPEG
vaizdo failą, gali būti praleidžiamas garsas. „Sony“
rekomenduoja kuriant MP3 failą bitų spartą nustatyti
kaip 128 kbps arba mažesnę. Jei garsas vis tiek
praleidžiamas, sumažinkite JPEG vaizdo failo dydį.
39LT
Disko / USB įrenginio
informacijos rodymas
ID3 2.2 / 2.3 versijų žymų informacijai
teikiama pirmenybė, kai tame pačiame
MP3 faile naudojamos ir ID3 1.0 / 1.1,
ir 2.2 / 2.3 versijų žymos.
5 Tekstinė informacija
Atkūrimo informacijos žiūrėjimas
DVD / „Super Audio CD“ / CD tekstas
rodomas tik tada, kai diske yra įrašytas
tekstas. Teksto pakeisti negalite. Jei diske
nėra teksto, rodoma „NO TEXT“.
Pastaba
Atkuriant kelis kartus paspauskite TIME/TEXT.
Informacija TV ekrane
1
T
0: 13
2
3
192k MP3
4, 5
Dvorak/Tchaikovsky/NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
1 [T **:**:**/C **:**:**/D **:**:**]
Dabartinio pavadinimo, garso takelio /
skyriaus / disko leidimo laikas
[T-**:**:**/C-**:**:**/D-**:**:**]
Dabartinio pavadinimo, garso takelio /
skyriaus / disko likęs leidimo laikas
Priekinio skydelio ekrane rodoma
informacija
Atkuriant kaskart paspaudus mygtuką TIME/
TEXT parodoma toliau pateikta informacija.
Kai kurie rodomi elementai po kelių sekundžių
gali pradingti.
x DVD VIDEO / DVD-VR
1 Dabartinio pavadinimo leidimo laikas
2 Dabartinio pavadinimo likęs leidimo laikas
3 Dabartinio skyriaus leidimo laikas
4 Dabartinio skyriaus likęs leidimo laikas
5 Disko pavadinimas
6 Pavadinimas ir skyrius
x VIDEO CD (su PBC funkcijomis) /
„Super VCD“ (su PBC funkcijomis)
[**:**:**]
1 Dabartinio elemento leidimo laikas
2 Disko pavadinimas
3 Scenos numeris
Dabartinės scenos / vaizdo įrašo failo
leidimo laikas
x VIDEO CD (be PBC funkcijų) /
„Super Audio CD“ / CD
2 Dažnis bitais
Rodoma, kai leidžiamas garso failas.
3 Failo tipas
Rodoma, kai leidžiamas garso / vaizdo
įrašo failas.
4 Aplanko / failo pavadinimas
Rodoma, kai leidžiamas garso / JPEG
vaizdo / vaizdo įrašo failas.
Jei MP3 failas turi ID3 žymą, sistema
albumo pavadinimą / pavadinimą rodys
iš ID3 žymos informacijos.
Sistema palaiko ID3 1.0 / 1.1 / 2.2 /
2.3 versijas.
40LT
• Atsižvelgiant į leidžiamą šaltinį, sistema gali pateikti
tik ribotą ženklų skaičių. Atsižvelgiant į šaltinį,
gali būti pateikiami ne visi teksto ženklai.
1 Dabartinio garso takelio leidimo laikas
2 Dabartinio garso takelio likęs leidimo laikas
3 Disko leidimo laikas
4 Likęs disko leidimo laikas
5 Garso takelio pavadinimas
6 Garso takelis ir rodyklė*
* Tik VIDEO CD / „Super Audio CD“.
x „Super Audio CD“ (be PBC funkcijų)
1 Dabartinio garso takelio leidimo laikas
2 Garso takelio tekstas
3 Garso takelis ir rodyklės numeris
x DATA CD / DATA DVD / USB įrenginys
(garso failas)
1 Leidimo laikas ir dabartinis garso takelio
numeris
2 Garso takelio (failo) pavadinimas*
Prijungtų garso / vaizdo
komponentų naudojimas
Funkcijų
pasirinkimo
mygtukai
x DATA CD (vaizdo įrašo failas) / DATA DVD
(vaizdo įrašo failas) / USB įrenginys (vaizdo
įrašo failas)
Atkūrimas
* Jei MP3 failas turi ID3 žymą, sistema pavadinimą
rodys iš ID3 žymos informacijos.
Sistema palaiko ID3 1.0 / 1.1 / 2.2 / 2.3 versijas.
ID3 2.2 / 2.3 versijų žymų informacijai teikiama
pirmenybė, kai tame pačiame MP3 faile
naudojamos ir ID3 1.0 / 1.1, ir 2.2 / 2.3 versijų
žymos.
1 Dabartinio failo leidimo laikas
2 Dabartinio failo pavadinimas
3 Dabartinio albumo ir failo numeris
Pastaba
• Sistema gali leisti tik DVD/ CD pirmo lygio tekstą,
pvz., disko pavadinimą arba pavadinimą.
• Atsižvelgiant į tekstą, disko pavadinimas arba garso
takelio pavadinimas gali būti nerodomas.
• MP3 failų ir vaizdo įrašo failų leidimo laikas gali būti
rodomas netinkamai.
1
Pasirinktas elementas rodomas priekinio
skydelio ekrane.
JPEG failo datos informacijos
žiūrėjimas
Kai JPEG vaizdo faile yra įrašyta „Exif“* žyma,
atkuriant galima žiūrėti datos informaciją.
Kelis kartus paspauskite
DISPLAY, kol
valdymo meniu bus rodoma
[DATE]
(data).
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
Mygtukas
Šaltinis
DVD/CD
Sistema leidžiamas diskas
FM
FM radijas
USB
USB įrenginys
TV
TV arba TV priedėlis
Norimą funkciją galite pasirinkti ir kelis
kartus paspausdami mygtuką FUNCTION.
2
Paruoškite šaltinį.
• DVD/CD: įdėkite diską į įrenginį
(30 psl.).
• TUNER FM: pasirinkite radijo programą
(42 psl.).
• USB: prijunkite USB įrenginį tiesiogiai
prie įrenginio.
• TV: pasirinkite TV arba TV priedėlio
kanalą.
DATA CD
Datos informacija
3
* „Exchangeable Image File Format“ – skaitmeninių
fotoaparatų vaizdo formatas, apibrėžtas Japonijos
elektronikos ir informacinių technologijų pramonės
asociacijos (JEITA).
Funkcijų pasirinkimo mygtukais
pasirinkite norimą funkciją.
Naudokitės prijungtu komponentu.
Norėdami naudotis TV priedėliu,
pasirinkite TV priedėlio įvestį per TV,
prie kurio prijungtas TV priedėlis.
41LT
Kaip pakeisti išankstinio nustatymo
numerį
Imtuvas
Išankstinis radijo stočių
nustatymas
Galite iš anksto nustatyti 20 FM stočių.
Esama stotis
Esamas diapazonas ir
išankstinio nustatymo numeris
FM
FM 10 : 88.00 MHz
1
2
3
4
5
7
9
42LT
Pirmiausia iš anksto nustatykite radijo stotis
sistemos atmintyje (žr. „Išankstinis radijo stočių
nustatymas“ (42 psl.)).
1
2
Paspauskite FM.
Kelis kartus paspauskite PRESET +/–,
kad pasirinktumėte iš anksto
nustatytą stotį.
3
Palaikykite paspaudę mygtuką TUNING
+/–, kol bus pradėta automatiškai ieškoti
stočių.
Kaip klausytis radijo stočių, kai žinote
jų dažnius
Paspausdami VOLUME +/– sureguliuokite
garsumą.
Paieška sustabdoma sistemai suderinus
stotį. Priekinio skydelio ekrane rodoma
„TUNED“. Kai erdvinio garso programa
priimama, priekinio skydelio ekrane
rodoma „ST“.
2 veiksmo metu paspauskite D.TUNING,
laikydami nuspaustą SHIFT paspauskite
skaičių mygtukus, kad pasirinktumėte dažnius,
ir paspauskite
.
Paspauskite SYSTEM MENU.
Kaip klausytis ne iš anksto nustatytų
radijo stočių
Paspausdami X/x pasirinkite „MEMORY“.
Paspauskite
arba c.
Paspausdami X/x pasirinkite norimą
išankstinio nustatymo numerį.
Paspauskite
.
Priekinio skydelio ekrane rodoma
„COMPLETE“, o stotis išsaugoma.
8
Radijo klausymasis
Paspauskite FM.
Priekinio skydelio ekrane rodomas
išankstinio nustatymo numeris.
6
Paspausdami PRESET +/– (42 psl.) pasirinkite
norimą išankstinio nustatymo numerį ir tęskite
nuo 3 veiksmo.
Norėdami išsaugoti daugiau stočių,
kartokite 2–7 veiksmus.
Paspauskite SYSTEM MENU.
2 veiksmo metu atlikite derinimą rankiniu būdu
arba automatinį derinimą.
Norėdami derinti rankiniu būdu, kelis kartus
paspauskite TUNING +/–.
Norėdami automatiškai derinti, paspauskite ir
palaikykite nuspaudę TUNING +/–.
Automatinis derinimas automatiškai
sustabdomas, kai sistema nustato radijo stotį.
Norėdami rankiniu būdu sustabdyti automatinį
derinimą, paspauskite TUNING +/– arba x.
Jei FM programa triukšminga
Jei FM programa yra triukšminga, galite
pasirinkti monofoninį priėmimą. Erdvinis
garsas nebus paveiktas, bet priimama bus geriau.
1
2
Paspausdami X/x pasirinkite „FM MODE“.
Paspauskite
arba c.
Paspausdami X/x pasirinkite „MONO“.
• „STEREO“: erdvinio garso priėmimas.
• „MONO“: monofoninis priėmimas.
5
6
Paspauskite
Imtuvas
3
4
Paspauskite SYSTEM MENU.
.
Paspauskite SYSTEM MENU.
43LT
Garso efektas
Erdvinio garso klausymasis
Galite klausytis erdvinio garso paprasčiausiai pasirinkdami vieną iš anksto užprogramuotų sistemos
erdvinio garso nustatymų.
TV garso atkūrimas su 5.1 kanalų erdvinio garso efektu
1
2
Paspauskite SYSTEM MENU.
Paspausdami X/x pasirinkite „SUR.SETTING“ ir paspauskite
arba c.
Pasirinktas elementas rodomas priekinio skydelio ekrane.
3
4
Paspausdami X/x pasirinkite „PRO LOGIC“ ir paspauskite
.
Paspauskite SYSTEM MENU.
Pastaba
• Kai TV programos garsas yra monofoninis, garsas išvedamas tik per centrinį garsiakalbį.
Erdvinio garso nustatymų pasirinkimas pagal jūsų pageidavimus
1
2
Paspauskite SYSTEM MENU.
Paspausdami X/x pasirinkite „SUR.SETTING“ ir paspauskite
arba c.
Pasirinktas elementas rodomas priekinio skydelio ekrane.
3
Paspausdami X/x pasirinkite norimą erdvinio garso nustatymą ir paspauskite
.
Erdvinio garso nustatymų aprašymų žr. toliau pateiktoje lentelėje.
4
Paspauskite SYSTEM MENU.
Apie garsiakalbių išvestis
Toliau pateiktoje lentelėje aprašomos parinktys, kai prie įrenginio prijungiami visi garsiakalbiai ir
[SPEAKER FORMATION] (garsiakalbių išdėstymas) nustatoma kaip [STANDARD] (standartinis)
(57 psl.).
Garsas iš
Erdvinio garso
nustatymas
Efektas
„A.F.D. MULTI“
• 2 kanalų šaltinis: Sistema išveda 2 kanalų garsą iš priekinio
ir erdvinio garso garsiakalbių, priskirdama 2 kanalų garsą
erdvinio garso kairiajam ir dešiniajam kanalams.
• Kelių kanalų šaltinis: sistema skleidžia garsą per
garsiakalbius pagal šaltinio kanalų skaičių.
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
44LT
Garsas iš
Efektas
„PRO LOGIC“
„PLII MOVIE“
„PLII MUSIC“
• 2 kanalų šaltinis: Sistema imituoja erdvinį garsą iš 2 kanalų
šaltinių ir išveda garsą iš visų garsiakalbių.
– „PRO LOGIC“ atlieka „Dolby Prologic“ dekodavimą.
– „PLII MOVIE“ dekoduoja „Dolby Pro Logic II Movie“
režimu.
– „PLII MUSIC“ dekoduoja „Dolby Pro Logic II Music“
režimu.
• Kelių kanalų šaltinis: sistema skleidžia garsą per
garsiakalbius pagal šaltinio kanalų skaičių.
„2CH STEREO“
sistema skleidžia garsą per priekinius garsiakalbius ir žemųjų
dažnių garsiakalbį, nesvarbu, koks garso formatas ar kanalų
skaičius. Kelių kanalų erdvinio garso formatai
supaprastinami iki 2 kanalų.
„A.F.D. STD“
sistema atskiria šaltinio garso formatą ir pateikia garsą tokį,
koks jis buvo įrašytas / užkoduotas.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
Garso efektas
Atsižvelgiant į šaltinį.
Erdvinio garso
nustatymas
Pastaba
• Kai įkeliamas diskas, erdvinio garso nustatymų pasirinkti negalite.
• Atsižvelgiant į įvesties srautą, erdvinio garso nustatymai gali būti neveiksmingi.
45LT
Garso efektų pasirinkimas
Šaltinį atitinkančių efektų
pasirinkimas
Atkurdami kelis kartus paspauskite SOUND
MODE, kol priekinio skydelio ekrane bus
rodomas norimas režimas.
• „AUTO“: sistema automatiškai pasirenka
„MOVIE“ arba „MUSIC“, o garso efektas
priklauso nuo šaltinio. Priekinio skydelio
ekrane rodoma „AUTO“.
• „MOVIE“: sistema numato garsą filmams
žiūrėti. Priekinio skydelio ekrane rodoma
„MOVIE“.
• „MUSIC“: sistema numato garsą muzikai
klausyti. Priekinio skydelio ekrane rodoma
„MUSIC“.
Pastaba
• Ši funkcija neveikia, kai leidžiama „Super Audio CD“.
Suglaudinto garso sustiprinimas
Galite sustiprinti suglaudintą failo, pvz.,
MP3, garsą.
Šis efektas suaktyvinamas automatiškai, kai
patenkinamos visos toliau pateiktos sąlygos:
– funkcija nustatyta kaip „USB“;
– „SUR.SETTING“ nustatyta kaip „A.F.D.
STD“ arba „A.F.D. MULTI“ (44 psl.).
Kaip išjungti garso efektą
Pasirinkite kitą nei „A.F.D. STD“ arba „A.F.D.
MULTI“ „SUR.SETTING“ nustatymą (44 psl.).
46LT
Patogios funkcijos
[CONTROL FOR HDMI] (HDMI
valdymo) funkcija BRAVIA
sinchronizuoti
Jei jūsų TV nesuderinamas su [CONTROL
FOR HDMI] (HDMI valdymo) nesudėtingo
nustatymo funkcija, sistemos ir TV [CONTROL
FOR HDMI] (HDMI valdymo) funkcijas
nustatykite rankiniu būdu.
1
2
3
[CONTROL FOR HDMI] (HDMI valdymas)
yra bendro valdymo funkcijos standartas,
naudojamas CEC („Consumer Electronics
Control“) HDMI („High-Definition
Multimedia Interface“).
Pastaba
• Atsižvelgiant į prijungtą komponentą, [CONTROL
FOR HDMI] (HDMI valdymo) funkcija gali neveikti.
Žr. komponento naudojimo instrukcijas.
[CONTROL FOR HDMI] (HDMI
valdymo) funkcijos paruošimas
([CONTROL FOR HDMI] (HDMI valdymas),
nesudėtingas nustatymas)
Jei jūsų TV suderinamas su [CONTROL
FOR HDMI] (HDMI valdymo) nesudėtingo
nustatymo funkcija, galite nustatyti sistemos
[CONTROL FOR HDMI] (HDMI valdymo)
funkciją automatiškai, nustatydami savo TV.
Išsamios informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
4
Įjunkite TV ir paspausdami [/1 įjunkite
sistemą.
Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį,
kad TV ekrane būtų rodomas sistemos
signalas, gaunamas per HDMI įvestį.
Nustatykite TV [CONTROL FOR HDMI]
(HDMI valdymo) funkciją kaip išjungtą.
Išsamios informacijos apie TV nustatymą
žr. TV naudojimo instrukcijose.
5
6
Paspauskite sistemos mygtuką DVD/CD.
Kai sistema yra sustabdyta,
paspauskite
DISPLAY.
7
Paspausdami X/x pasirinkite
[SETUP] (sąranka) ir
paspauskite
.
8
Paspausdami X/x pasirinkite [CUSTOM]
(pasirinktinis) ir paspauskite
.
9
Paspausdami X/x pasirinkite
[HDMI SETUP] (HDMI sąranka)
ir paspauskite
.
Patogios funkcijos
Šią funkciją galima naudoti su televizoriais,
kuriuose yra BRAVIA sinchronizavimo
funkcija.
Jei „Sony“ komponentus, suderinamus su
[CONTROL FOR HDMI] (HDMI valdymo)
funkcija, prijungsite HDMI kabeliu, valdyti bus
paprasčiau, kaip nurodyta toliau:
– Sistemos išjungimas (47 psl.)
– Leidimas vienu prisilietimu (48 psl.)
– Kino teatro režimas (48 psl.)
– Sistemos garso valdymas (48 psl.)
– Garsumo riba (48 psl.)
– Paprastas valdymas nuotolinio valdymo pultu
(48 psl.)
– Kalbos keitimas pagal TV kalbą(48 psl.)
Įsitikinkite, kad sistema ir TV sujungti
HDMI kabeliu.
10 Paspausdami X/x pasirinkite [CONTROL
FOR HDMI] (HDMI valdymas) ir
paspauskite
.
11 Paspausdami X/x pasirinkite [ON]
(įjungta) ir paspauskite
.
Sistemos išjungimas kartu su TV
(Sistemos maitinimo išjungimas)
Kai TV išjungiate TV nuotolinio valdymo pulto
mygtuku POWER arba sistemos nuotolinio
valdymo pulto mygtuku TV [/1, sistema
išjungiama automatiškai.
Pastaba
• Ši funkcija priklauso nuo TV nustatymų. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo instrukcijose.
• Atsižvelgiant į sistemos būseną (pvz., leidžiant CD),
sistema gali būti neišjungiama automatiškai.
47LT
DVD žiūrėjimas vienu mygtuko
paspaudimu
(Leidimas vienu prisilietimu)
Paspauskite ONE-TOUCH PLAY
TV įjungiamas, TV funkcija nustatoma kaip
HDMI įvesties šaltinis, prie kurio prijungta
sistema, sistema pradeda leisti diską
automatiškai.
Sistemos garso valdymo funkcija taip pat
suaktyvinama automatiškai.
Kino teatro režimo naudojimas
(Kino teatro režimas)
Kai jūsų TV yra suderinamas su kino teatro
režimu, galite mėgautis optimalia vaizdo ir garso
kokybe, pritaikyta filmams, o sistemos garso
valdymo funkcija suaktyvinama automatiškai.
Paspauskite THEATRE
Pastaba
• Atsižvelgiant į TV, ši funkcija gali neveikti.
TV garso klausymasis per sistemos
garsiakalbius
(Sistemos garso valdymas)
Norėdami naudoti šią funkciją, prijunkite
sistemą prie TV garso laidu ir HDMI kabeliu
(24 psl.).
Kai TV įjungtas, paspauskite [/1, kad
įjungtumėte sistemą.
Suaktyvinama sistemos garso valdymo funkcija.
TV garsas atkuriamas per sistemos
garsiakalbius, o TV garsiakalbių garsumas
automatiškai sumažinamas iki minimumo.
Pastaba
• Jei TV nustatytas PAP (vaizdas ir vaizdas) režimu,
sistemos garso valdymo funkcija neveiks. Kai PAP
režimas paliekamas, TV išvesties būdas sugrąžinamas
į ankstesnį režimą.
• Kai sistema įjungiama paspaudus funkcijos
pasirinkimo mygtuką, vaizdas ir garsas gali nesutapti.
48LT
• Atsižvelgiant į TV, kai reguliuojate sistemos
garsumą, garsumo lygis rodomas TV ekrane.
Tokiu atveju, TV ekrane ir priekinio skydelio
ekrane rodomi garsumo lygiai gali skirtis.
Patarimas
• Sistemos garso valdymo funkciją galite valdyti ir
per TV meniu.
• Sistemos garsumo ir nutildymo funkcijas galite
valdyti ir nuotoliniu TV valdymo pultu.
Iš sistemos garsiakalbių
sklindančio TV garso garsumo
ribojimas
(Garsumo riba)
Kai sistemos garso valdymo funkcija yra
suaktyvinta ir TV garsas išvedamas per sistemos
garsiakalbius, garsumo lygis apribojamas iki
[VOLUME LIMIT] (garsumo riba) nustatyto
lygio. Išsamios informacijos žr. [VOLUME
LIMIT] (garsumo riba) (56 psl.).
Sistemos valdymas nuotoliniu TV
valdymo pultu
(Paprastas valdymas nuotolinio
valdymo pultu)
Kai sistemos vaizdo išvestis pateikiama
TV ekrane, galite valdyti pagrindines sistemos
funkcijas TV nuotolinio valdymo pultu.
Išsamios informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
Sistemos ekrano kalbos keitimas
kartu su TV
(Kalbos keitimas pagal TV kalbą)
Pakeitus TV ekrano kalbą, pakeičiama ir
sistemos ekrano kalba.
Pastaba
• Kai rodomas sistemos ekranas, ši funkcija neveikia.
Dainų perkėlimas į USB
įrenginį
Garso CD įrašytas dainas arba radijo programas
galite perkelti į USB įrenginį, užkoduodami juos
MP3 formatu. DATA CD / DATA DVD
įrašytus MP3 failus taip pat galite perkelti
į USB įrenginį.
Informacijos, kaip prijungti USB įrenginį,
žr. „Failų leidimas diskų / USB įrenginių“
(30 psl.).
• Jei USB įrenginyje jau yra aplankas arba failas,
kurį bandote perkelti, prie pavadinimo
pridedamas eilės numeris, o originalus
aplankas ar failas neperrašomas.
Kaip pasirinkti perkėlimo į USB įrenginį
paskirties vietą
Atsižvelgiant į USB įrenginį, perkėlimui galite
pasirinkti USB įrenginio atminties numerį.
Paspauskite MEM SEL.
Pasirinktos atminties numeris
Perkeltą muziką galima naudoti tik asmeniniais
tikslais. Norint naudoti muziką kitais tikslais
būtina gauti autorių teisių savininkų leidimą.
USB Memory 2 selected.
Pastabos dėl perdavimo iš / į USB
• Nejunkite USB įrenginio prie įrenginio
USB šakotuvu.
• Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra
pakankamai vietos.
• Perkeliant neatjunkite USB įrenginio.
• Kai perkeliate garso takelius iš garso CD, garso
takeliai įrašomi kaip 128 kbps MP3 failai.
• Kai perkeliate MP3 failus iš DATA CD /
DATA DVD, jie perkeliami ta pačia bitų
sparta, kaip ir originalūs MP3 failai.
• Kai perkeliate radijo programą, garsas
įrašomas kaip 128 kbps MP3 failas.
• CD tekstinė informacija į sukurtus
MP3 failus neperkeliama.
• Jei perkeliant iš garso CD sustabdysite procesą,
kuriamas MP3 failas bus ištrintas.
• Perkėlimas automatiškai sustabdomas, jei:
– perkeliant USB įrenginyje nebelieka vietos;
– pasiekiamas maksimalus USB įrenginyje
esančių aplankų skaičius, kurį sistema gali
atpažinti.
• Viename aplanke galite išsaugoti iki 150 failų.
• Viename USB įrenginyje galite išsaugoti iki
199 aplankų.
Pastaba
• Kai atminties negalima pasirinkti, TV ekrane rodoma
[Operation not possible.] (veiksmas negalimas.).
• Skirtingų USB įrenginių atminties numeriai skiriasi.
• Prieš perkeldami pasirinkite paskirties vietą.
Patogios funkcijos
Home Theatre System
Aplankų ir failų kūrimo taisyklės
Perkeliant į USB įrenginį, aplankas „MUSIC“
sukuriamas aplanke „ROOT“. Atsižvelgiant
į perkėlimo būdą ir šaltinį, aplankai ir failai
aplanke „MUSIC“ kuriami, kaip nurodyta
toliau.
• Į USB įrenginį perkeliant kelis garso CD
įrašytus garso takelius arba kelis DATA CD /
DATA DVD įrašytus MP3 failus
Šaltinis
Aplanko
pavadinimas
Failo
pavadinimas
MP3
Toks pats kaip perkėlimo šaltinis1)
„Audio CD“
„FLDR001“2)
„TRACK001“3)
• Į USB įrenginį perkeliant vieną garso CD
įrašytą garso takelį arba vieną DATA CD /
DATA DVD įrašytą MP3 failą
Šaltinis
Aplanko
pavadinimas
Failo
pavadinimas
MP3
„REC1-MP3“4)
Toks pats kaip
perkėlimo
šaltinis1)
„Audio CD“
„REC1-CD“4)
„TRACK001“3)
49LT
6
• Perkeliant radijo programą
Aplanko
pavadinimas
Failo
pavadinimas
“FM001”4)
„TRACK001“3)
1)
3)
Norėdami atšaukti perkėlimą
paspauskite x.
Kaip pasirinkti individualius garso
takelius / MP3 failus / aplankus
Priskiriamas iki 64 ženklų ilgio pavadinimas
(įskaitant plėtinį).
2)Aplankai
Paspausdami C/X/x/c pasirinkite
[START] (pradėti) ir paspauskite
.
5 veiksmo metu paspausdami X/x paryškinkite
garso takelį / MP3 failą / aplanką ir
paspauskite
, kad jį pažymėtumėte.
Norėdami atšaukti pasirinkimą, paryškinkite
garso takelį / MP3 failą / aplanką ir
paspauskite
, kad pašalintumėte žymėjimą.
išdėstomi pagal eilės numerį.
Failai išdėstomi pagal eilės numerį.
4)Kiekvieną
kartą atliekant vieno garso takelio
perkėlimą, naujas failas perkeliamas į aplanką
„REC1-MP3“ arba „REC1-CD“.
x Naudojant garso CD
Garso CD įrašytų garso takelių
arba DATA CD / DATA DVD įrašytų
MP3 failų perkėlimas į USB įrenginį
1
2
3
Įdėkite garso CD / DATA CD / DATA DVD.
Kai sistema yra sustabdyta,
paspauskite
DISPLAY.
Paspausdami X/x pasirinkite
[USB TRANSFER]
(USB perdavimas) ir paspauskite
.
x Naudojant garso CD
Paspauskite
ir pereikite prie 5 veiksmo.
x Naudojant DATA CD / DATA DVD
Atlikite kitą veiksmą.
4
Paspausdami X/x pasirinkite [TRACK]
(garso takelis) arba [FOLDER] (aplankas)
ir paspauskite
.
• [TRACK] (garso takelis): parodomas
aplankų sąrašas. Paspausdami X/x
pasirinkite norimą aplanką ir
paspauskite
.
• [FOLDER] (aplankas): parodomi
DATA CD / DATA DVD įrašyti aplankai.
Galite perkelti visus aplanke išsaugotus
MP3 failus.
5
Paspausdami C/X/x/c pasirinkite [x ALL]
(sustabdyti visus; naudojant garso CD)
arba [ ALL] (žymėti visus; naudojant
DATA CD / DATA DVD) ir paspauskite
.
Norėdami atšaukti visų garso takelių
žymėjimą pasirinkite [s ALL] (nežymėti
nieko) ir paspauskite
.
50LT
USB įrenginyje likusi vieta
USB TRANSFER
1
2
3
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALL
ALL
Garso takeliai, kurie bus perkelti.
x Naudojant DATA CD / DATA DVD
USB įrenginyje likusi vieta
USB TRANSFER
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
START
ALL
ALL
MP3 failai / aplankai, kurie bus perkelti.
Perkėlimas vienu mygtuko
paspaudimu
Garso takelius / MP3 failus galite paprastai
perkelti į USB įrenginį naudodami
REC TO USB.
1
2
Įdėkite garso CD / DATA CD / DATA DVD.
Paspauskite x.
Norėdami perkelti visus garso takelius,
pereikite prie 4 veiksmo.
Norėdami perkelti vieną garso takelį,
atlikite kitą veiksmą.
3
Paspauskite įrenginio mygtuką
REC TO USB.
Užsidega z, o priekinio skydelio ekrane
rodoma „READING“. Tada priekinio
skydelio ekrane pakaitomis rodoma „PUSH
PLAY“ ir USB įrenginyje likusi vieta.
5
Paspauskite N, kad pradėtumėte
perkėlimą.
Kai perkėlimas baigtas, priekinio skydelio
ekrane rodoma „COMPLETE“, o disko ir
USB įrenginio atkūrimas automatiškai
sustabdomi.
Norėdami atšaukti perkėlimą
paspauskite x.
5
Perkeliant paspauskite REC TO USB.
Priekinio skydelio ekrane rodoma
„NEW TRACK“ ir perkėlimas tęsiamas
į naują MP3 failą, iškart kai paspaudžiate
REC TO USB.
Per kelias sekundes dar kartą paspaudus
REC TO USB, naujo MP3 failo sukurti
negalima.
Pastaba
• Kai kuriamas naujas MP3 failas, perkėlimas laikinai
pasyvinamas.
Patarimas
• Naujas MP3 failas automatiškai sukuriamas praėjus
maždaug 1 perkėlimo valandai.
USB įrenginyje esančių garso failų
trynimas
Galite ištrinti USB įrenginyje esančius garso
failus („.mp3“, „.wma“ arba „.m4a“).
1
2
3
Pasirinkite garso failą (-us).
x Norint ištrinti garso failą
Paspausdami
ir X/x pasirinkite norimą
garso failą ir paspauskite CLEAR tuo pat
metu laikydami nuspaustą SHIFT.
Pasirinkite radijo stotį paspausdami
PRESET +/– arba TUNING +/–.
Užsidega z ir priekinio skydelio ekrane
pakaitomis rodoma „PLEASE“ ir „WAIT“.
Tada priekinio skydelio ekrane pakaitomis
rodoma „PUSH PLAY“ ir USB įrenginyje
likusi vieta.
Paspausdami X/x pasirinkite aplanką.
Paspauskite CLEAR tuo pat metu laikydami
nuspaustą SHIFT.
Paspauskite FM.
Paspauskite įrenginio mygtuką
REC TO USB.
Paspauskite USB.
x Norint iš aplanko ištrinti visus
garso failus
Į USB įrenginį galite perkelti klausomą radijo
programą.
3
Norėdami atšaukti perkėlimą
paspauskite x.
Kaip perkeliant sukurti naują MP3 failą
Radijo programos perkėlimas
1
2
Paspauskite N, kad pradėtumėte
perkėlimą.
Patogios funkcijos
4
Pasirinkite norimą garso takelį / MP3 failą
ir paspauskite N.
4
4
Paspausdami C/c pasirinkite [YES] (taip)
ir paspauskite
.
Norėdami atšaukti pasirinkite [NO] (ne)
ir paspauskite
.
51LT
3
Pastaba
• Kai trinate, neatjunkite USB įrenginio.
• Jei aplanke, kurį ketinate ištrinti, yra ne garso formato
failų arba poaplankių, jie ištrinami iš TV ekrane
esančio sąrašo, bet neištrinami iš USB įrenginio.
Paspausdami X/x pasirinkite nustatymą
ir paspauskite
.
• [OFF] (išjungta): išjungta.
• [ON] (įjungta): Galite sureguliuoti
užlaikymą tarp vaizdo ir garso.
Pastaba
Išjungimo laikmačio
naudojimas
Galite nustatyti, kad sistema išsijungtų iš anksto
nustatytu laiku, kad galėtumėte užmigti
klausydamiesi muzikos.
Prijungtų komponentų
garso įvesties lygio keitimas
1
2
Prijungtų komponentų garso iškraipymą galima
pagerinti sumažinant įvesties lygį.
Paspauskite SYSTEM MENU.
Paspausdami X/x pasirinkite „SLEEP“
ir paspauskite
arba c.
Pasirinktas elementas rodomas priekinio
skydelio ekrane.
3
Paspausdami X/x pasirinkite nustatymą
ir paspauskite
.
Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką,
minučių ekranas (likęs laikas) pasikeičia
10 minučių.
4
Paspauskite SYSTEM MENU.
Užlaikymo tarp vaizdo ir
garso reguliavimas
[A/V SYNC] (garso ir vaizdo
sinchronizavimas)
Jei garsas neatitinka vaizdų TV ekrane, galite
reguliuoti užlaikymą tarp vaizdo ir garso.
1
2
52LT
• Atsižvelgiant į įvesties srautą, [A/V SYNC] (garso ir
vaizdo sinchronizavimas) gali būti neveiksmingas.
Paspauskite
DISPLAY.
Paspausdami X/x pasirinkite
[A/V SYNC]
(A/V sinchronizavimas)
ir paspauskite
.
1
2
3
4
Paspauskite TV.
Paspauskite SYSTEM MENU.
Paspausdami X/x pasirinkite
„ATTENUATE“ ir paspauskite
arba c.
Paspausdami X/x pasirinkite nustatymą
ir paspauskite
.
• „ATT ON“: galite susilpninti įvesties lygį.
• „ATT OFF“: normalus įvesties lygis.
5
Paspauskite SYSTEM MENU.
Nustatymai
Priekinio skydelio ekrano
šviesumo keitimas
1
2
Paspausdami X/x pasirinkite „DIMMER“
ir paspauskite
arba c.
Demonstravimo režimo
įjungimas / išjungimas
Paspausdami X/x pasirinkite
[SETUP] (sąranka) ir
paspauskite
.
4
Paspausdami X/x pasirinkite [QUICK]
(spartusis) ir paspauskite
.
Atlikite sparčiosios sąrankos procedūrą,
kaip nurodyta skyriuje „„Sparčiosios
sąrankos atlikimas“ (27 psl.)“.
Nustatykite sistemą veikti
budėjimo režimu
automatiškai
Paspauskite SYSTEM MENU.
Kai nenaudojate sistemos ir nėra garso išvesties
maždaug 30 minučių, automatiškai įjungiamas
budėjimo režimas. Maždaug 2 minutės prieš
įjungiant budėjimo režimą, priekinio skydelio
ekrane pradeda mirksėti „AUTO STBY“.
Galite įjungti / išjungti automatinio budėjimo
režimo funkciją.
Paspausdami X/x pasirinkite „DEMO“ ir
paspauskite
arba c.
1
2
Sistemai veikiant budėjimo režimu priekinio
skydelio ekrane galite įjungti / išjungti
demonstravimo režimą.
1
2
Pasirinktas elementas rodomas priekinio
skydelio ekrane.
3
Paspausdami X/x pasirinkite nustatymą
ir paspauskite
.
Paspauskite SYSTEM MENU.
Paspausdami X/x pasirinkite „AUTO
STBY“ ir paspauskite
arba c.
Pasirinktas elementas rodomas priekinio
skydelio ekrane.
3
• „DEMO OFF“: išjungta.
• „DEMO ON“: įjungta.
4
Kai sistema yra sustabdyta,
paspauskite
DISPLAY.
Nustatymai
Paspauskite SYSTEM MENU.
Paspauskite DVD/CD.
3
Paspausdami X/x pasirinkite priekinio
skydelio ekrano šviesumą ir
paspauskite
.
• „DIMMER OFF“: priekinio skydelio
ekranas yra šviesus.
• „DIMMER ON“: priekinio skydelio
ekranas yra pritemdytas.
4
1
2
Paspauskite SYSTEM MENU.
Pasirinktas elementas rodomas priekinio
skydelio ekrane.
3
Pakartotinis sparčiosios
sąrankos atlikimas
Paspausdami X/x pasirinkite nustatymą
ir paspauskite
.
• „ON“: įjungta.
• „OFF“: išjungta.
Paspauskite SYSTEM MENU.
4
Paspauskite SYSTEM MENU.
53LT
6
Tolesni nustatymai
Paspausdami X/x pasirinkite elementą ir
paspauskite
.
Parodomos pasirinkto elemento parinktys.
Pavyzdys: [TV TYPE] (TV tipas)
Galite įvairiai reguliuoti elementus, pvz., vaizdą
ir garsą.
Rodomi elementai skirtinguose regionuose
skiriasi.
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
PAUSE MODE:
AUTO
4:3 PAN SCAN
Pastaba
• Diske išsaugoti atkūrimo nustatymai turi pirmenybę
prieš sąrankos ekrano nustatymus. Kai kurios
aprašytos funkcijos gali neveikti.
1
2
Paspauskite DVD/CD.
7
Kai sistema yra sustabdyta,
paspauskite
DISPLAY.
Paspausdami X/x pasirinkite nustatymą
ir paspauskite
.
Nustatymas pasirinktas ir sąranka baigta.
Pavyzdys: [4:3 LETTER BOX]
(4:3 voko langas)
3
Paspausdami X/x pasirinkite
[SETUP] (sąranka) ir
paspauskite
.
4
Paspausdami X/x pasirinkite [CUSTOM]
(pasirinktinis) ir paspauskite
.
5
Paspausdami X/x pasirinkite sąrankos
elementą ir paspauskite
.
• [LANGUAGE SETUP] (kalbos sąranka)
(54 psl.)
• [VIDEO SETUP] (vaizdo sąranka)
(55 psl.)
• [HDMI SETUP] (HDMI sąranka)
(56 psl.)
• [AUDIO SETUP] (garso sąranka)
(57 psl.)
• [SYSTEM SETUP] (sistemos sąranka)
(58 psl.)
• [SPEAKER SETUP] (garsiakalbių
sąranka) (59 psl.)
Pavyzdys: [VIDEO SETUP] (vaizdo
sąranka)
VIDEO SETUP
4:3 LETTER BOX
TV TYPE:
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
AUTO
PAUSE MODE:
AUTO
Pasirinktas nustatymas
Kaip iš naujo nustatyti visus [SETUP]
(sąranka) nustatymus
Informacijos, kaip iš naujo nustatyti visus
[SETUP] (sąranka) nustatymus, žr. [RESET]
(nustatyti iš naujo) (59 psl.).
Ekrano arba garso takelio kalbos
nustatymas
[LANGUAGE SETUP] (kalbos sąranka)
Galite nustatyti įvairias ekrano ar garso takelių
kalbas.
Pasirinktas elementas
VIDEO SETUP
TV TYPE:
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
PAUSE MODE:
Parinktys
16:9
AUTO
AUTO
x [OSD] (rodymas ekrane)
TV ekrane galite perjungti ekrano kalbą.
x [MENU] (meniu)
Galite perjungti disko meniu kalbą.
Sąrankos elementai
54LT
x [AUDIO] (garsas)
Galite perjungti garso takelio kalbą.
Pasirinkus [ORIGINAL] (originalus), kalba
parenkama pagal diske nurodytą prioritetą.
[4:3 PAN SCAN] (4:3 kadro nuskaitymas):
pasirinkite šį nustatymą, kai jungiatės prie
4:3 standartinio TV. Automatiškai rodomas
platus vaizdas per visą ekraną ir nukerpamos
netelpančios dalys.
x [SUBTITLE] (subtitrai)
Galite perjungti DVD VIDEO diske įrašytų
subtitrų kalbą.
Pasirinkus [AUDIO FOLLOW] (pagal garsą)
subtitrų kalba parenkama pagal pasirinktą garso
takelio kalbą.
x [COLOR SYSTEM (VIDEO CD)] (spalvų
sistema (VIDEO CD))
Pastaba
• Kai pasirenkate [MENU] (meniu), [AUDIO] (garsas)
arba [SUBTITLE] (subtitrai) kalbą, kuri nėra įrašyta
DVD VIDEO, automatiškai parenkama viena iš
įrašytų kalbų (atsižvelgiant į diską, kalba gali būti
neparenkama automatiškai).
• Jei [MENU] (meniu), [AUDIO] (garsas) arba
[SUBTITLE] (subtitrai) pasirinkote [OTHERS t]
(kiti), pasirinkite ir skaičių mygtukais įveskite kalbos
kodą iš skyriaus „„Kalbų kodų sąrašas“ (73 psl.)“.
Ekrano nustatymai
[VIDEO SETUP] (vaizdo sąranka)
Pasirinkite nustatymus pagal savo TV.
x [TV TYPE] (TV tipas)
Leisdami VIDEO CD galite pasirinkti spalvų
sistemą.
[AUTO] (automatinis): sistema išveda PAL
arba NTSC disko vaizdo signalus. Jei jūsų TV
naudojama DUAL sistema, pasirinkite [AUTO]
(automatinis).
[PAL]: sistema pakeičia disko NTSC vaizdo
signalą ir į prijungtą TV perduoda PAL
vaizdo signalą.
[NTSC]: sistema pakeičia disko PAL vaizdo
signalą ir į prijungtą TV perduoda NTSC
vaizdo signalą.
Nustatymai
Patarimas
(Tik Azijai, Viduriniesiems Rytams ir Europai
skirti modeliai)
Pastaba
• Paties disko spalvų sistemos pakeisti negalite.
• Galite pakeisti sistemos spalvų sistemą pagal
prijungtą TV (24 psl.).
Galite pasirinkti prijungto TV kraštinių santykį.
[16:9]: pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate
plačiaekranį TV arba TV su plačiaekranio
režimo funkcija.
[4:3 LETTER BOX] (4:3 voko langas):
pasirinkite šį nustatymą, kai jungiatės prie
4:3 standartinio TV. Rodomas platus vaizdas
su juostomis TV ekrano viršuje ir apačioje.
x [BLACK LEVEL] (juodos spalvos lygis)
(tik Lotynų Amerikai skirti modeliai)
Galite pasirinkti vaizdo signalų, išvedamų iš kitų
lizdų nei HDMI OUT, juodos spalvos lygį
(sąrankos lygį).
[ON] (įjungta): standartinis lygis.
[OFF] (išjungta): galite sumažinti standartinį
juodos spalvos lygį. Nustatykite šį nustatymą,
kai vaizde yra per daug baltos spalvos.
55LT
x [PAUSE MODE] (pristabdymo
režimas)
(tik DVD VIDEO / DVD-R / DVD-RW)
Galite pasirinkti pristabdymo režimo vaizdą.
[AUTO] (automatinis): vaizdas, kuriame
objektai juda dinamiškai, išvedamas be
trūkinėjimo. Įprastai naudojamas šis
nustatymas.
[FRAME] (kadras): vaizdas, kuriame objektai
nejuda dinamiškai, išvedamas didele raiška.
HDMI nustatymai
x [VOLUME LIMIT] (garsumo riba)
Kai suaktyvintas sistemos garso valdymas
(48 psl.), gali būti išvedamas stiprus garsas,
atsižvelgiant į sistemos garsumo lygį. Galite to
išvengti apribodami maksimalų garsumo lygį,
kai suaktyvinama sistemos garso valdymo
funkcija.
[OFF] (išjungta): išjungta.
[LEVEL3] (3 lygis): maksimalus garsumo lygis
yra 10.
[LEVEL2] (2 lygis): maksimalus garsumo lygis
yra 15.
[LEVEL1] (1 lygis): maksimalus garsumo lygis
yra 20.
[HDMI SETUP] (HDMI sąranka)
Pastaba
x [HDMI RESOLUTION] (HDMI raiška)
Galite pasirinkti iš HDMI OUT lizdo
perduodamo vaizdo signalo tipą.
[AUTO (1920 × 1080p)] (automatinis
(1 920 × 1 080 p): sistema perduoda optimalų
vaizdo signalą į prijungtą TV.
[1920 × 1080i]: sistema perduoda
1 920 × 1 080 i* vaizdo signalus.
[1280 × 720p]: sistema perduoda 1 280 × 720 p*
vaizdo signalus.
[720 × 480p]**: sistema perduoda 720 × 480 p*
vaizdo signalus.
* i: susipinantis, p: progresyvus
** atsižvelgiant į regioną, gali būti parodytas
[720 × 480/576p].
x [CONTROL FOR HDMI] (HDMI valdymas)
Šią funkciją galima naudoti HDMI kabeliu
sujungus sistemą ir su HDMI funkcijos valdymu
suderinamą TV.
[ON] (įjungta): įjungta. HDMI kabeliu
prijungtus komponentus galite naudoti bendrai.
[OFF] (išjungta): išjungta.
56LT
• Šią funkciją galima naudoti tik kai funkcija
[CONTROL FOR HDMI] (HDMI valdymas)
nustatyta kaip [ON] (įjungta).
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Galite pasirinkti iš HDMI OUT lizdo išvedamo
HDMI signalo tipą.
[YCBCR]: sistema perduoda YCBCR signalus.
[RGB]: sistema perduoda RGB signalus.
x [AUDIO (HDMI)] (garsas (HDMI)
Galite pasirinkti iš HDMI OUT lizdo išvedamo
garso signalo būseną.
[OFF] (išjungta): garsas neišvedamas iš
HDMI OUT lizdo.
[ON] (įjungta): išvedami garso signalai,
„Dolby Digital“, DTS arba 96 kHz / 24 bitų
PCM signalus konvertuojant į 48 kHz / 16 bitų
PCM signalus.
Pastaba
• Kai nustatote kitą nei „DVD/CD“ arba „USB“
funkciją, sistema neišveda garso iš HDMI OUT lizdo,
net jei nustatėte [AUDIO (HDMI)] (garsas (HDMI))
kaip [ON] (įjungta).
x [JPEG RESOLUTION] (JPEG raiška)
Galite pasirinkti iš HDMI OUT lizdo išvedamų
JPEG vaizdo failų raišką.
[SD ]: sistema išveda standartinę raišką
su juodu rėmeliu.
[HD
]: sistema išveda HD raišką su juodu
rėmeliu.
[HD]: sistema išveda HD raišką be juodo
rėmelio.
[(1920 × 1080i) HD ]: sistema išveda viso
dydžio HD raišką su juodu rėmeliu.
[(1920 × 1080i) HD]: sistema išveda viso dydžio
HD raišką be juodo rėmelio.
Pastaba
Garso nustatymai
[AUDIO SETUP] (garso sąranka)
x [SPEAKER FORMATION] (garsiakalbių
išdėstymas)
Atsižvelgiant į kambario formą, kai kurių
garsiakalbių gali nepavykti sumontuoti.
Kad erdvinis garsas būtų geresnis, „Sony“
rekomenduoja pirmiausia nuspręsti
garsiakalbių vietas.
[STANDARD] (standartinis): pasirinkite
šį nustatymą, kai garsiakalbius montuojate
įprastai.
[NO CENTER] (be centrinio): pasirinkite
šį nustatymą, kai montuojate tik priekinius
ir erdvinio garso garsiakalbius.
x [AUDIO DRC] (garso DRC)
Galite suglaudinti dinaminį garso takelio
diapazoną. [AUDIO DRC] (garso DRC) gali
būti naudinga, jei norite žiūrėti filmus nedideliu
garsumu vėlai vakare.
[OFF] (išjungta): dinaminis diapazonas
neglaudinamas.
[STANDARD] (standartinis): sistema atkuria
garso takelį, taikydama dinaminį diapazoną,
kurį numatė garso inžinierius.
[MAX] (maks.): dinaminis diapazonas
maksimaliai glaudinamas.
Nustatymai
• [JPEG RESOLUTION] (JPEG raiška) veikia tik kai
dalyje [VIDEO SETUP] (vaizdo sąranka) [TV TYPE]
(TV tipas) nustatyta kaip [16:9] ir dalyje [HDMI
SETUP] (HDMI sąranka) [HDMI RESOLUTION]
(HDMI raiška) nustatyta kita nei [720 × 480p] arba
[720 × 480/576p].
• Galite pasirinkti [(1920 × 1080i) HD
] arba
[(1920 × 1080i) HD] tik kai dalyje [HDMI SETUP]
(HDMI sąranka) [HDMI RESOLUTION]
(HDMI raiška) nustatyta kaip [1920 × 1080i].
• HDMI signalas iškart sustabdomas, kai:
– sistema įkelia ar atšaukia DATA CD arba
DATA DVD įkėlimą;
– prijungiate ar atjungiate USB įrenginį.
[NO SURROUND] (be erdvinio garso):
pasirinkite šį nustatymą, kai montuojate tik
centrinį ir priekinius garsiakalbius.
[FRONT ONLY] (tik priekiniai): pasirinkite
šį nustatymą, kai montuojate tik priekinius
garsiakalbius.
[ALL FRONT] (visi priekiniai): pasirinkite
šį nustatymą, kai visus garsiakalbius montuojate
priekinėje klausymo pozicijoje.
[ALL FRONT - NO CENTER] (visi priekiniai,
be centrinio): pasirinkite šį nustatymą,
kai priekinius ir erdvinio garso garsiakalbius
montuojate priekinėje klausymo pozicijoje.
Pastaba
• [AUDIO DRC] (garso DRC) veikia tik su
„Dolby Digital“.
x [TRACK SELECTION] (garso takelio
pasirinkimas)
Kai leidžiami keli garso formatai (PCM, DTS,
„Dolby Digital“ ar „MPEG audio“), pirmenybė
teikiama garso takeliui, kuris turi daugiausiai
kanalų.
[OFF] (išjungta): išjungta.
[AUTO] (automatinis): Sistema automatiškai
parenka garso takelį pagal pirmenybę.
Pastaba
• Kai elementą nustatote kaip [AUTO] (automatinis),
gali pasikeisti kalba. Dalyje [LANGUAGE SETUP]
(kalbos sąranka) [TRACK SELECTION] (garso
takelio pasirinkimas) nustatymui teikiama
pirmenybė [AUDIO] (garsas) nustatymų atžvilgiu
(54 psl.). (Atsižvelgiant į diską, ši funkcija gali
neveikti.)
57LT
Kiti nustatymai
3
[SYSTEM SETUP] (sistemos sąranka)
Kai pasirenkate [OTHERS t] (kiti),
pasirinkite ir skaičių mygtukais įveskite
standartinį kodą, nurodytą „Tėvų kontrolės
vietovių kodų sąrašas“ (73 psl.).
x [SCREEN SAVER] (ekrano užsklanda)
Galite sumažinti ekrano įrenginiui daromą
žalą (dubliavimą). Norėdami atšaukti ekrano
užsklandą, paspauskite bet kurį mygtuką
(pvz., N).
[ON] (įjungta): Ekrano užsklandos vaizdas
rodomas, kai sistemos nenaudojate maždaug
15 minučių.
[OFF] (išjungta): išjungta.
x [BACKGROUND] (fonas)
galite pasirinkti TV ekrano fono spalvą arba
vaizdą.
[JACKET PICTURE] (užsklandos vaizdas):
rodomas užsklandos vaizdas (stabilus vaizdas),
bet tik tuo atveju, jei užsklandos vaizdas yra
įrašytas diske (CD-EXTRA ir pan.) Jei diske nėra
užsklandos vaizdo, rodomas iš anksto nustatytas
sistemos vaizdas.
[GRAPHICS] (grafika): rodomas išankstinis
sistemoje nustatytas vaizdas.
[BLUE] (mėlynas): mėlynas fonas.
[BLACK] (juodas): juodas fonas.
Paspausdami X/x pasirinkite geografinę
vietovę, pagal kurią nustatomas atkūrimo
apribojimų lygis ir paspauskite
.
4
Paspausdami X/x pasirinkite [LEVEL]
(lygis) ir paspauskite
.
5
Paspausdami X/x pasirinkite norimą lygį
ir paspauskite
.
Kuo žemesnis lygis, tuo griežčiau
apribojama.
Kaip išjungti funkciją [PARENTAL CONTROL]
(tėvų kontrolė)
5 veiksmo metu [LEVEL] (lygis) nustatykite
kaip [OFF] (išjungta).
Kaip leisti diską, kuriam nustatyta [PARENTAL
CONTROL] (tėvų kontrolė)
Įdėjus diską ir paspaudus N, parodomas
slaptažodžio įvesties ekranas. Skaičių
mygtukais įveskite 4 skaitmenų slaptažodį
ir paspauskite
.
Patarimas
• Jei pamiršote slaptažodį, skaičių mygtukais įveskite
„199703“ ir paspauskite . Būsite paprašyti įvesti
naują 4 skaitmenų slaptažodį. Įvedę naują
4 skaitmenų slaptažodį, iš naujo įdėkite diską
į įrenginį ir paspauskite N. Kai parodomas
slaptažodžio įvesties ekranas, įveskite naują
slaptažodį.
x [PARENTAL CONTROL] (tėvų kontrolė)
funkcija [PARENTAL CONTROL] (tėvų
kontrolė) leidžia apriboti DVD diskų su
priskirtais įvertinimais atkūrimą. Scenos
gali būti blokuojamos arba pakeistos kitomis
scenomis.
1
2
Skaičių mygtukais įveskite arba
pakartotinai įveskite 4 skaitmenų
slaptažodį ir paspauskite
.
Slaptažodžio keitimas
1
2
3
Paspausdami X/x pasirinkite
[STANDARD] (standartinis)
ir paspauskite
.
Paspausdami X/x pasirinkite [CHANGE
PASSWORD t] (pakeisti slaptažodį)
ir paspauskite
.
Skaičių mygtukais įveskite naują
4 skaitmenų slaptažodį ir
paspauskite
.
Jei įvesdami slaptažodį suklydote,
paspauskite C prieš paspausdami
ir įveskite teisingą slaptažodį.
4
58LT
Skaičių mygtukais įveskite 4 skaitmenų
slaptažodį ir paspauskite
.
Kad patvirtintumėte slaptažodį, skaičių
mygtukais įveskite jį pakartotinai ir
paspauskite
.
x [MULTI-DISC RESUME] (kelių diskų leidimo
tęsimas)
Ši sistema atkuria tašką, kuriame sustabdėte
diską paskutinio leidimo metu, ir kitą kartą
įkėlus tą patį diską, tęsia jo atkūrimą
nuo to taško.
[ON] (įjungta): sistemos atmintyje saugoma iki
10 diskų tęsimo taškų.
[OFF] (išjungta): tęsimo taškai nesaugomi
sistemos atmintyje. Tęsimo taške iš naujo
paleidžiamas tik dabartinio įrenginyje esančio
disko atkūrimas.
x [CONNECTION] (prijungimas)
[FRONT] (priekiniai)
[YES] (taip)
[CENTER] (centrinis)
[YES] (taip): įprastai pasirinkite šį nustatymą.
[NONE] (joks): pasirinkite, jei centrinis
garsiakalbis nenaudojamas.
[SURROUND] (erdvinio garso)
[YES] (taip): įprastai pasirinkite šį nustatymą.
[NONE] (joks): pasirinkite, jei erdvinio garso
garsiakalbiai nenaudojami.
[SUBWOOFER] (žemųjų dažnių garsiakalbis)
Pastaba
• Esant užpildytai tęsimo atkūrimo atminčiai,
seniausiai naudoto disko tęsimo atkūrimo taškas
panaikinamas.
Galite iš naujo nustatyti [SETUP] (sąranka)
numatytuosius nustatymus, išskyrus
[PARENTAL CONTROL] (tėvų kontrolė).
Paspausdami C/c pasirinkite [YES] (taip)
ir paspauskite
.
Pasirinkdami [NO] (ne) galite veiksmą baigti
ir grįžti į valdymo meniu.
Nespauskite [/1 iš naujo nustatydami sistemą,
nes veiksmo užbaigimas gali užtrukti kelias
sekundes.
Pastaba
• [MEDIA] (laikmena), [INTERVAL] (intervalas),
[EFFECT] (efektas) ir [MULTI/2CH] (kelių kanalų /
2 kanalų) nustatymai sugrąžinami į numatytuosius
nustatymus.
Garsiakalbių nustatymai
[SPEAKER SETUP]
(garsiakalbių sąranka)
Galite reguliuoti garsiakalbių nustatymus
rankiniu būdu, neatlikdami sparčiosios
sąrankos.
Pasirinkite garsiakalbius, kuriuos naudosite,
nustatykite atstumą nuo sėdėjimo vietos ir
sureguliuokite kiekvieno garsiakalbio garso lygį.
Funkcija [TEST TONE] (bandomasis tonas)
galite sureguliuoti garsiakalbių garso lygį.
Pastaba
• Kai pakeičiate [CONNECTION] (prijungimas)
nustatymą, [SPEAKER FORMATION] (garsiakalbių
išdėstymas) nustatymas [STANDARD]
(standartinis) išlieka tas pats, o kiti [SPEAKER
FORMATION] (garsiakalbių išdėstymas) nustatymai
grąžinami į [STANDARD] (standartinis).
Nustatymai
x [RESET] (nustatyti iš naujo)
[YES] (taip)
x [DISTANCE] (atstumas)
Nustatykite visų garsiakalbių atstumą nuo
sėdėjimo vietos.
Norėdami išgauti geriausią erdvinio garso
efektą, visus garsiakalbius statykite tuo pačiu
atstumu nuo klausymo vietos. Atstumas tarp
priekinių garsiakalbių gali būti nuo 1,0 iki
7,0 metrų, tarp centrinio garsiakalbio ir erdvinio
garso garsiakalbių – nuo 0,0 iki 7,0 metrų.
Jei centrinio garsiakalbio negalite pastatyti tuo
pačiu atstumu, galite perkelti centrinį
garsiakalbį iki 1,6 metro arčiau klausymo
padėties. Jei erdvinio garso garsiakalbių negalite
pastatyti tuo pačiu atstumu, galite perkelti juos
iki 5,0 metrų arčiau klausymo padėties.
[FRONT] (priekiniai) 3,0 m: nustatykite
atstumą nuo priekinio garsiakalbio.
[CENTER] (centrinis) 3,0 m: nustatykite
atstumą nuo centrinio garsiakalbio (iki
1,6 metrų arčiau priekinių garsiakalbių).
[SURROUND] (erdvinio garso) 3,0 m:
nustatykite atstumą nuo erdvinio garso
garsiakalbių (iki 5,0 metrų arčiau priekinių
garsiakalbių).
59LT
x [LEVEL (FRONT)] (lygis (priekiniai))
x [TEST TONE] (bandomasis tonas)
Galite reguliuoti priekinių garsiakalbių,
centrinio garsiakalbio ir žemųjų dažnių
garsiakalbio garso lygį. Galite nustatyti [L/R]
(kairysis / dešinysis) parametrus nuo –6,0 iki
0 dB ir [CENTER] (centrinis) bei
[SUBWOOFER] (žemųjų dažnių garsiakalbis)
parametrus nuo –6,0 iki +6,0 dB. Kad būtų
lengviau sureguliuoti, būtinai nustatykite [TEST
TONE] (bandomasis tonas) kaip [ON] (įjungta).
Galite reguliuoti garsiakalbių garso lygį funkcija
[TEST TONE] (bandomasis tonas).
[L/R] (kairysis / dešinysis) 0,0 dB: nustatykite
priekinio garsiakalbio lygį.
[CENTER] (centrinis) 0,0 dB: nustatykite
centrinio garsiakalbio lygį.
[SUBWOOFER] (žemųjų dažnių garsiakalbis)
+2,0 dB: nustatykite žemųjų dažnių
garsiakalbio lygį.
x [LEVEL (SURROUND)] (lygis
(erdvinio garso))
Galite sureguliuoti erdvinio garso garsiakalbių
garso lygį. Galite nustatyti parametrus
nuo –6,0 dB iki +6,0 dB. Kad būtų lengviau
sureguliuoti, [TEST TONE] (bandomasis tonas)
nustatykite kaip [ON] (įjungta).
[L/R] (kairysis / dešinysis) 0,0 dB: nustatykite
erdvinio garso garsiakalbio lygį.
60LT
[OFF] (išjungta): per garsiakalbius
neatkuriamas bandomasis tonas.
[ON] (įjungta): reguliuojant lygį bandomasis
tonas atkuriamas per kiekvieną garsiakalbį
paeiliui.
Sureguliuokite garso lygį, kaip nurodyta toliau.
1
2
3
4
[TEST TONE] (bandomasis tonas)
nustatykite kaip [ON] (įjungta).
Kelis kartus paspausdami C/X/x/c
pasirinkite norimą garsiakalbį ir lygį,
tada paspauskite
.
Pakartokite 2 veiksmą.
Sureguliavę garsiakalbio lygį
paspauskite C/X/x/c, kad [TEST TONE]
(bandomasis tonas) nustatytumėte kaip
[OFF] (išjungta).
Garsumo reguliavimas
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės
Maitinimo šaltiniai
• Jei neketinate įrenginio naudoti ilgą laiką. atjunkite jį
nuo sieninio elektros lizdo. Norėdami atjungti laidą,
ištraukite jį laikydami už kištuko, o ne už laido.
Vieta
Naudojimas
• Sistemą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos į šiltą arba
pastačius itin drėgnoje patalpoje, ant įrenginio viduje
esančių objektyvų gali kondensuotis drėgmė. Taip
įvykus, sistema gali veikti netinkamai. Tokiu atveju
išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą maždaug
pusvalandį, kol susikaupusi drėgmė išgaruos.
• Jei į korpusą kas nors įkrito, atjunkite įrenginį ir prieš
toliau jį naudodami pasirūpinkite, kad įrenginį
patikrintų kvalifikuotas specialistas.
Valymas
• Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles valykite
minkštu audiniu, šiek tiek sudrėkintu švelniu valikliu.
Nenaudokite jokios šiurkščios šluostės, valymo
miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Jei kilo su sistema susijusių klausimų ar problemų,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Valomieji diskai, diskų / objektyvų
valymo priemonės
• Nenaudokite valomųjų diskų arba diskų /
objektyvų valymo priemonių (įskaitant drėgnas
arba purškiamas). Tai gali sukelti aparato gedimą.
Jūsų TV spalva
• Jei dėl garsiakalbių TV ekrane netinkamai
rodomos spalvos, išjunkite TV ir vėl jį įjunkite
po 15–30 minučių. Jei spalvos vis tiek rodomos
netinkamai, pastatykite garsiakalbius toliau nuo
TV komplekto.
SVARBI INFORMACIJA
Dėmesio: ši sistema jūsų televizoriaus ekrane gali
neapibrėžtą laiką išlaikyti statišką vaizdą arba
ekrano vaizdą. Jei savo TV ilgą laiką paliksite
statišką vaizdą arba ekrano vaizdą, galite
negrįžtamai sugadinti televizoriaus ekraną.
Projekciniai televizoriai ypač lengvai pažeidžiami.
Papildoma informacija
• Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad ji
neperkaistų.
• Ilgą laiką atkuriant garso turinį dideliu garsumu
korpusas įkaista. Tai nėra gedimas. Bet venkite liestis
prie korpuso. Nestatykite sistemos uždaroje erdvėje
su bloga ventiliacija, nes sistema gali perkaisti.
• Ant sistemos nedėkite daiktų, galinčių uždengti
ventiliacijos angas. Sistemoje yra galingas
stiprintuvas. Jei uždengsite ventiliacijos angas,
sistema gali perkaisti ir sugesti.
• Nestatykite sistemos ant patiesalų, antklodžių ir
panašių paviršių arba šalia užuolaidų, tekstilės
gaminių ir panašių medžiagų, kurios gali uždengti
ventiliacijos angas.
• Nemontuokite sistemos prie šilumos šaltinių, pvz.,
radiatorių arba oro ventiliavimo kanalų, tiesioginių
saulės spindulių, dulkių pertekliaus, mechaninės
vibracijos ar smūgių veikiamose vietose.
• Nemontuokite sistemos nuožulnioje padėtyje.
Ji sukurta naudoti tik horizontalioje padėtyje.
• Sistemos ir diskų nelaikykite šalia komponentų,
kuriuose yra stiprių magnetų, pvz., mikrobangų
krosnelių arba didelių garsiakalbių.
• Ant sistemos nestatykite sunkių objektų.
• Nepadidinkite garsumo klausydamiesi tylios arba
tuščios garso takelio dalies. Kitaip, staiga padidėjus
garso takelio garsumo lygiui, galite sugadinti
garsiakalbius.
Sistemos perkėlimas
• Prieš perkeldami sistemą įsitikinkite, kad į ją neįdėtas
diskas ir iš sienos lizdo ištraukite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo kabelį).
61LT
Pastabos dėl diskų
Diskų priežiūra
• Kad diskas išliktų švarus, imkite jį už krašto.
Nelieskite paviršiaus.
• Ant disko neklijuokite popieriaus arba
juostelės.
• Apsaugokite diską nuo tiesioginės saulės
šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro
kanalų, nepalikite disko tiesioginėje saulės
šviesoje stovinčiame automobilyje, nes
automobilio viduje temperatūra gali
smarkiai pakilti.
• Baigę leisti diską, įdėkite jį į dėžutę.
Valymas
• Prieš leisdami diską, nuvalykite jį valymo
šluoste.
Diską šluostykite nuo centro į kraštą.
• Nenaudokite tirpiklių, pvz., benzino,
skiediklio, parduotuvėse parduodamų valiklių
arba vinilo plokštelėms skirto antistatinio
purškiklio.
Ši sistema gali atkurti tik standartinį apvalų
diską. Naudojant nestandartinius ir ne apvalius
diskus (pvz., kortelės, širdies ar žvaigždės
formos) gali įvykti gedimas.
Nenaudokite disko su pritvirtintu komercinio
žymėjimo priedu, pvz., etikete arba žiedu.
62LT
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojant sistemą kyla viena iš toliau nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo,
naudokite šį trikčių šalinimo vadovą ir bandykite problemą išspręsti. Jei kurios nors problemos
pašalinti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Įsidėmėkite, kad techninės priežiūros specialistams remonto metu pakeitus tam tikras dalis, šias dalis
galima išsaugoti.
Bendroji informacija
Požymis
Problemos ir sprendimai
Maitinimas neįjungtas.
• Patikrinkite, ar saugiai prijungtas kintamosios srovės maitinimo laidas.
Neveikia nuotolinio valdymo
pultas.
• Per didelis atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio.
• Nuotolinio pulto maitinimo elementuose liko per mažai energijos.
Sistema veikia nenormaliai.
• Ištraukite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo kabelį) iš sienos
elektros lizdo ir po kelių minučių vėl įjunkite.
• Atlikite toliau nurodytą procedūrą. (Įsidėmėkite, kad sistemos parametrai, pvz.,
iš anksto nustatytos stotys, iš naujo nustatomi į numatytuosius nustatymus.)
1 Paspausdami "/1 įjunkite sistemą.
2 Vienu metu paspauskite įrenginio mygtukus N, FUNCTION ir "/1.
Priekinio skydelio ekrane rodoma „COLD RESET“.
Požymis
Problemos ir sprendimai
Nėra vaizdo.
• TV vaizdo įvestis nenustatyta taip, kad iš sistemos būtų galima žiūrėti vaizdus.
• Patikrinkite sistemos išvesties būdą.
Prijungus HDMI kabeliu
nėra vaizdo.
• Įrenginys prijungtas prie įvesties įrenginio, kuris nesuderinamas su HDCP
(„High-bandwidth Digital Content Protection“; priekiniame skydelyje
nerodoma „HDMI“).
• Jei HDMI OUT lizdas naudojamas vaizdo išvesčiai, pakeiskite iš HDMI OUT
lizdo perduodamo vaizdo signalo išvestį (56 psl.).
Kad galėtumėte žiūrėti ekrane, prijunkite TV prie įrenginio kitu vaizdo lizdo
nei HDMI OUT, o TV įvestį perjunkite į prijungto įrenginio vaizdo įvestį.
Pakeiskite iš HDMI OUT lizdo perduodamo vaizdo signalo išvestį, o TV įvestį
perjunkite į HDMI. Jei vaizdas vis tiek nerodomas, pakartokite veiksmus ir
išbandykite kitas parinktis.
Matomas vaizdo triukšmas.
• Jei vaizdas iš sistemos į TV išvedamas per VCR, vaizdo kokybei įtakos gali turėti
kai kurioms DVD programoms taikomas apsaugos nuo kopijavimo signalas.
Prijunkite įrenginį tiesiogiai prie TV.
Vaizdas nerodomas visame
TV ekrane.
• Dalyje [VIDEO SETUP] (vaizdo sąranka) patikrinkite [TV Type] (TV tipas)
nustatymą (55 psl.).
• Kraštinių santykis diske yra fiksuotas.
Papildoma informacija
Vaizdas
63LT
Požymis
Problemos ir sprendimai
Spalvos TV ekrane rodomos
netinkamai.
Sistemos garsiakalbiuose yra magnetinių dalių, todėl gali įvykti magnetinis
iškraipymas. Jei TV ekrane rodomos spalvos netinkamos, patikrinkite toliau
nurodytus elementus.
• Garsiakalbius sumontuokite mažiausiai 0,3 metro atstumu nuo TV komplekto.
• Jei spalvos ir toliau išlieka netinkamos, išjunkite TV komplektą ir vėl jį įjunkite
po 15–30 minučių.
• Patikrinkite, ar arti garsiakalbių nėra daiktų su magnetinėmis dalimis (pvz.,
magnetinio fiksatoriaus ant TV stovo, medicinos prietaiso, žaislo).
• Perkelkite garsiakalbius toliau nuo TV komplekto.
Atkuriamas vaizdas iškraipomas. • Nustatykite [YCBCR], esantį dalyje [YCBCR/RGB (HDMI)], kaip [RGB]
(56 psl.).
Garsas
Požymis
Problemos ir sprendimai
Nėra garso.
• Netinkamai prijungtas garsiakalbio laidas.
• Patikrinkite garsiakalbių nustatymus (59 psl.).
Kai komponentas (skaitmeninis • Patikrinkite toliau nurodytas būsenas.
palydovinis imtuvas,
– Prijunkite garso kabelį iš TV AUDIO OUT (garso išvesties) lizdo prie
„PlayStation 3“ ir kt.) tiesiogiai
sistemos (24 psl.) ir pasirinkite funkciją „TV“.
prijungtas prie TV naudojant
– Išjunkite TV garsiakalbius.
HDMI, nėra garso.
Girdimas stiprus gaudimas arba • Patraukite TV nuo garso komponentų.
triukšmas.
• Nuvalykite diską.
Leidžiant VIDEO CD, CD arba
garso failą, dingsta erdvinio
garso efektas.
• Pasirinkite erdvinio garso nustatymą paspausdami AUDIO (34 psl.).
Nėra garso arba per tam tikrus
garsiakalbius sklinda tik labai
tylus garsas.
• Patikrinkite erdvinio garso nustatymą (44 psl.).
• Patikrinkite, ar garsiakalbiai tinkamai prijungti, ir nustatymus (23, 59 psl.).
• Atsižvelgiant į DVD, išvesties signalas gali būti ne visiškai 5.1 kanalų.
• Atkuriamas 2 kanalų šaltinis.
Garsas sklinda tik iš centrinio
garsiakalbio.
• Atsižvelgiant į diską, garsas gali sklisti tik iš centrinio garsiakalbio.
Iš TV nesklinda sistemos garsas. • Dalyje [HDMI SETUP] (HDMI sąranka) [AUDIO (HDMI)] (garsas (HDMI))
nustatykite kaip [ON] (įjungta) (56 psl.).
• „Super Audio CD“ garsas neišvedamas iš HDMI OUT lizdo.
• Atlikite toliau nurodytą procedūrą.
1 Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
2 Išjunkite ir vėl įjunkite prijungtą komponentą.
3 Atjunkite ir vėl prijunkite HDMI kabelį.
64LT
DATA CD / DATA DVD /
USB įrenginyje įrašytų failų
atkuriamas garsas iškraipytas.
• Garso failai užkoduoti žemu dažniu bitais. Į DATA CD / DATA DVD /
USB įrenginį perkelkite garso failus, užkoduotus aukštesniu dažniu bitais.
Leidžiant iš USB įrenginio
garsas triukšmingas arba
praleidžiamas.
• Nukopijuokite failus į kompiuterį, suformatuokite USB įrenginį FAT12,
FAT16 arba FAT32 formatu ir vėl perkelkite failus į USB įrenginį.
Diskų atkūrimas
Požymis
Problemos ir sprendimai
Nepavyksta paleisti disko.
• Ant DVD pateiktas regiono kodas neatitinka sistemos.
• Įrenginio viduje kondensavosi drėgmė, galinti apgadinti objektyvus. Išimkite
diską ir palikite įrenginį įjungtą maždaug pusvalandį.
Nepavyksta pakeisti garso takelio • Nustatykite kalbą per disko meniu.
arba subtitrų kalbos.
Diskas pradedamas leisti ne
nuo pradžių.
• Veikiant sustabdymo režimu, paspauskite įrenginio mygtuką arba nuotolinio
valdymo pulto mygtuką x ir pradėkite atkūrimą (32 psl.).
Nepavyksta paleisti DATA CD / • DATA CD neįrašytas ISO 9660 1 lygiu / 2 lygiu arba „Joliet“.
DATA DVD.
• DATA DVD neįrašytas UDF („Universal Disk Format“).
• Failo pavadinimo plėtinys arba failo formatas yra netinkamas. Žr. „Leistini
diskai / USB įrenginio failai“ (6 psl.).
• Patikrinkite [MEDIA] (laikmena) nustatymą (32 psl.).
• Sistema galima leisti tik iki 8 aplankų gylio struktūros failus.
• Įsitikinkite, kad aplankų yra ne daugiau nei 200.
• Įsitikinkite, kad aplanke yra ne daugiau nei 150 garso failų / JPEG vaizdo failų.
Nepavyksta žiūrėti JPEG
vaizdo failo.
• JPEG vaizdo failas yra didesnis nei 3 072 (plotis) × 2 048 (aukštis) pikselių
įprastu formatu arba didesnis nei 2 000 000 pikselių progresyviu formatu,
dažniausiai naudojamu interneto svetainėse.
Nepavyksta paleisti vaizdo
įrašo failo.
• Vaizdo įrašo failas yra didesnis nei 720 (plotis) × 576 (aukštis).
Aplankų / failų pavadinimai
rodomi netinkamai.
• Sistema gali rodyti tik skaičius ir abėcėlės raides. Kiti simboliai rodomi kaip [_].
Netinkamai rodomi failų
pavadinimai.
• Sistema gali rodyti tik skaičius ir abėcėlės raides. Kiti ženklai rodomi
netinkamai.
USB atkūrimas
Požymis
Problemos ir sprendimai
USB įrenginys pradedamas
atkurti ne nuo pradžių.
• Veikiant sustabdymo režimu, paspauskite įrenginio mygtuką arba nuotolinio
valdymo pulto mygtuką x ir pradėkite atkūrimą (32 psl.).
Nepavyksta paleisti USB
įrenginio.
• Naudojant kitas nei FAT12, FAT16 arba FAT32 failų sistemas suformatuoti
USB įrenginiai nepalaikomi.*
* Ši sistema palaiko FAT12, FAT16 ir FAT32, bet kai kurie USB įrenginiai
gali palaikyti ne juos visus. Išsamios informacijos žr. USB įrenginio
naudojimo instrukcijose arba susisiekite su gamintoju.
• Jei naudojate skaidytą USB įrenginį, galėsite leisti tik pirmo skaidinio
garso failus.
Nepavyksta paleisti failo.
• Failo pavadinimo plėtinys arba failo formatas yra netinkamas. Žr. „Leistini
diskai / USB įrenginio failai“ (6 psl.).
• Patikrinkite [MEDIA] (laikmena) nustatymą (32 psl.).
• Sistema galima leisti tik iki 8 aplankų gylio struktūros failus.
• Įsitikinkite, kad aplankų yra ne daugiau nei 200.
• Įsitikinkite, kad aplanke yra ne daugiau nei 150 garso failų / JPEG vaizdo failų.
• Užšifruotų, slaptažodžiais ir kitaip apsaugotų failų paleisti negalima.
Nepavyksta žiūrėti JPEG
vaizdo failo.
• JPEG vaizdo failas yra didesnis nei 3 072 (plotis) × 2 048 (aukštis) pikselių
įprastu formatu arba didesnis nei 2 000 000 pikselių progresyviu formatu,
dažniausiai naudojamu interneto svetainėse.
Papildoma informacija
Nepavyksta paleisti failo.
65LT
Požymis
Problemos ir sprendimai
Nepavyksta paleisti vaizdo
įrašo failo.
• Vaizdo įrašo failas yra didesnis nei 720 (plotis) × 576 (aukštis).
Nepavyksta paleisti WMA failo. • WMA DRM, „WMA Lossless“ ar „WMA PRO“ formato WMA failų paleisti
negalima.
Nepavyksta paleisti AAC failo.
• AAC DRM arba „AAC Lossless“ formato ACC failų paleisti negalima.
Aplankų / failų pavadinimai
rodomi netinkamai.
• Sistema gali rodyti tik skaičius ir abėcėlės raides. Kiti simboliai rodomi kaip [_].
Netinkamai rodomi failų
pavadinimai.
• Sistema gali rodyti tik skaičius ir abėcėlės raides. Kiti ženklai rodomi
netinkamai.
Tenka šiek tiek palaukti,
kol pradedama atkurti.
• Sistemai nuskaičius visus USB įrenginio failus, atkūrimas gali užtrukti ilgiau nei
įprasta, jeigu:
– USB įrenginyje yra per daug aplankų arba failų;
– aplankų ar failų struktūra yra labai sudėtinga;
– atminties talpa yra labai didelė;
– failas yra labai didelis;
– vidinė atmintis fragmentuota.
• Sistema leidžia AAC formato garso failą.
USB įrenginys, naudotas su
kitu įrenginiu, neveikia.
• Gali būti įrašyta nepalaikomu formatu. Tokiu atveju pirmiausia laikykitės
atsargumo priemonių ir sukurkite atsarginę svarbių USB įrenginyje esančių
failų kopiją, nukopijuodami juos į kompiuterio kietąjį diską.
Tada suformatuokite USB įrenginį FAT12, FAT16 arba FAT32 formatu ir
vėl perkelkite failus į USB įrenginį.
Garso takelio / failo perkėlimas
Požymis
Problemos ir sprendimai
Nepavyksta pradėti perkėlimo
į USB įrenginį.
• Gali būti, kad iškilo toliau nurodytų problemų:
– USB įrenginys yra pilnas;
– pasiektas maksimalus USB įrenginyje esančių garso failų ir aplankų skaičius;
– USB įrenginys yra apsaugotas nuo įrašymo.
Perdavimas sustabdomas jo
neužbaigus.
• Ryšys su USB įrenginiu yra labai lėtas. Prijunkite USB įrenginį, kurį sistema
gali leisti.
• Jei perdavimo ir trynimo veiksmai kartojami kelis kartus, USB įrenginio failų
struktūra tampa sudėtinga. Atlikite procedūrą, pateiktą USB įrenginio
naudojimo instrukcijose, kad suformatuotumėte USB įrenginį. Jei problemos
išspręsti nepavyktų, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
• USB įrenginys yra pilnas.
• Pasiektas maksimalus USB įrenginyje esančių garso failų ir aplankų skaičius.
Perkeliant iš / į USB įrenginį
įvyksta klaida.
• Trinant USB įrenginys buvo atjungtas arba buvo išjungtas maitinimas.
Ištrinkite dalinai ištrintą failą. Jei tai nepadeda išspręsti problemos, gali būti,
kad USB įrenginys yra sugedęs. Atlikite procedūrą, pateiktą USB įrenginio
naudojimo instrukcijose, kad suformatuotumėte USB įrenginį. Jei problemos
išspręsti nepavyktų, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
• Patikrinkite, ar USB įrenginys nėra apsaugotas nuo įrašymo.
USB įrenginyje esančių garso
failų arba aplankų nepavyksta
ištrinti.
66LT
Imtuvas
Požymis
Problemos ir sprendimai
Nepavyksta sureguliuoti
radijo stočių.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungta antena. Prireikus sureguliuokite anteną arba
prijunkite išorinę anteną.
• Stočių signalas per silpnas (nustatant stotis automatiškai). Nustatykite radijo
stotis tiesiogiai.
Prastas FM priėmimas.
• Naudokite 75 omų bendraašį kabelį (nepridedamas) įrenginiui prie lauko
FM antenos prijungti.
Control for HDMI (HDMI valdymas)
Problemos ir sprendimai
Neveikia [CONTROL FOR
HDMI] (HDMI valdymo)
funkcija.
• Dalyje [HDMI SETUP] (HDMI sąranka) [CONTROL FOR HDMI]
(HDMI valdymas) nustatykite kaip [ON] (įjungta) (56 psl.).
• Įsitikinkite, kad prijungtas komponentas suderinamas su [CONTROL
FOR HDMI] (HDMI valdymas) funkcija.
• Patikrinkite prijungto komponento [CONTROL FOR HDMI] (HDMI
valdymo) funkcijos nustatymą. Žr. komponento naudojimo instrukcijas.
• Jei pakeitėte HDMI jungtį, prijungėte ir atjungėte kintamosios srovės
maitinimo laidą arba jei buvo sutrikęs maitinimas, dalyje [HDMI SETUP]
(HDMI sąranka) [CONTROL FOR HDMI] (HDMI valdymas) nustatykite
kaip [OFF] (išjungta), tada kaip [ON] (įjungta) (56 psl.).
• Išsamios informacijos žr. „[CONTROL FOR HDMI] (HDMI valdymo)
funkcija BRAVIA sinchronizuoti“ (47 psl.).
Naudojant sistemos garso
valdymo funkciją nėra garso
išvesties iš sistemos ir TV.
• Įsitikinkite, kad prijungtas TV yra suderinamas su sistemos garso valdymo
funkcija.
• Išsamios informacijos žr. „[CONTROL FOR HDMI] (HDMI valdymo)
funkcija BRAVIA sinchronizuoti“ (47 psl.).
Pranešimai
Požymis
Problemos ir sprendimai
Pakaitomis rodoma
„PROTECTOR“ ir
„PUSH POWER“.
• Paspausdami "/1 išjunkite sistemą ir, kai nebebus rodoma „STANDBY“,
patikrinkite, kas nurodyta toliau.
– Ar neįvyko garsiakalbių + ir – laidų trumpas jungimas?
– Ar niekas neužstoja sistemos ventiliacijos ertmių?
– Patikrinę, kas nurodyta pirmiau, ir išsprendę visas problemas įjunkite
sistemą. Jei patikrinus visus anksčiau pateiktus elementus nepavyko rasti
problemos priežasties, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Rodoma „OVERLOAD“,
„REMOVE USB“, tada
„PUSH POWER“.
• Kilo problemų dėl elektros srovės lygio iš
(USB) prievado. Išjunkite sistemą
ir atjunkite USB įrenginį nuo
(USB) prievado. Įsitikinkite, kad nėra
USB įrenginio problemų. Jei pranešimai ir toliau rodomi ekrane, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Rodoma „LOCKED“ ir
nepavyksta išimti disko.
• Kreipkitės į „Sony“ pardavėją arba vietos įgaliotąjį „Sony“ techninės
priežiūros centrą.
Rodoma „DATA ERROR“.
• Failas, kurį norite leisti, yra sugadintas.
• Failo formatas neatitinka failo pavadinimo plėtinio. Žr. „Leistini diskai /
USB įrenginio failai“ (6 psl.).
• JPEG vaizdo failo formatas neatitinka DCF.
Papildoma informacija
Požymis
67LT
68LT
Požymis
Problemos ir sprendimai
Leidžiant ilgai rodoma
„READING“.
• Failų nuskaitymo procesas gali užtrukti, jeigu:
– USB įrenginyje yra per daug aplankų arba failų;
– aplankų ar failų struktūra yra labai sudėtinga;
– atminties talpa yra labai didelė;
– vidinė atmintis fragmentuota.
Savidiagnostikos funkcija
(Kai ekrane rodomos raidės / skaičiai)
Kai siekiant išvengti sistemos gedimo yra
suaktyvinta savidiagnostikos funkcija,
TV ekrane arba priekinio skydelio ekrane
rodomas 5 ženklų techninės priežiūros kodas
(pvz., C 13 50), kurį sudaro raidės ir
4 skaitmenų kombinacija. Tokiu atveju
peržiūrėkite toliau pateiktą lentelę.
C:13:50
3 pirmieji
Priežastis ir (arba) taisymo
techninės
veiksmas
priežiūros kodo
ženklai
Diskas yra nešvarus.
,Nuvalykite diską minkšta
šluoste (62 psl.).
E XX
(XX yra
skaitmenys)
Siekiant išvengti gedimo, sistema
suaktyvino savidiagnostikos
funkciją.
,Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba vietos įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros
centrą ir nurodykite 5 ženklų
techninės priežiūros kodą.
Pavyzdys: E 61 10
Kai TV ekrane rodomas
versijos numeris
Įjungus sistemą TV ekrane gali būti parodomas
versijos numeris [VER.X.XX] (X yra skaitmuo).
Nors tai nėra gedimas ir skirta tik „Sony“
techninės priežiūros reikmėms, sistema neveiks
įprastai. Išjunkite sistemą vėl ją įjunkite.
Stiprintuvo skyrius
IŠVESTIES GALIA (nominali):
Priekinis kairysis ir priekinis dešinysis:
65 W ir 65 W
(esant 3 omams, 1 kHz,
1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (rekomenduojama):
Priekinis kairysis /
priekinis dešinysis /
centrinis / erdvinio garso
kairysis / erdvinio garso
dešinysis: 100 W
(vienam kanalui,
esant 3 omams, 1 kHz)
Žemųjų dažnių
garsiakalbis: 100 W
(esant 3 omams, 80 Hz)
Įvestys (analoginės)
TV (AUDIO IN)
Jautrumas: 450 / 250 mV
„Super Audio CD“ / DVD sistema
Lazerio diodo ypatybės
Emisijos trukmė:
nepertraukiama
Lazerio išvestis:
mažiau nei 44,6 μW
* Ši išvestis yra vertės matavimas esant 200 mm
atstumu nuo optinio priėmimo bloko objektyvo
su 7 mm diafragma.
Signalo formato sistema
Lotynų Amerikai skirti modeliai:
NTSC
Kiti modeliai:
NTSC / PAL
Papildoma informacija
C 13
Specifikacijos
USB skyrius
(USB) prievadas:
Maksimali srovė:
500 mA
Imtuvo skyrius
Sistema
Derinimo diapazonas
Antena
Antenos jungtys
VER.X.XX
PLL kvarco kristalų
kontroliuojamas
skaitmeninis sintezatorius
87,5–108,0 MHz
(kas 50 kHz)
Laidinė FM antena
75 omų,
nesubalansuotosios
Vaizdo skyrius
Išvestys
VIDEO: 1 Vp-p, 75 omai
HDMI OUT: A tipo
(19 kištukų)
69LT
Garsiakalbiai
Bendroji informacija
Priekiniai
DAV-TZ215 (SS-TS102)
Matmenys (apytiksl.)
Svoris (apytiksl.)
103 mm × 164 mm ×
85 mm (p / a / g)
0,5 kg
DAV-TZ715 (SS-TS103)
Matmenys (apytiksl.)
Svoris (apytiksl.)
235 mm × 1 000 / 970 /
940 / 910 mm × 235 mm
(tik garsiakalbis: 103 mm ×
545 mm × 77 mm; p / a / g)
2,2 kg
Centrinis (SS-CT101)
Matmenys (apytiksl.)
Svoris (apytiksl.)
265 mm × 94 mm ×
70 mm (p / a / g)
0,6 kg
Erdvinio garso
DAV-TZ215 (SS-TS102)
Matmenys (apytiksl.)
Svoris (apytiksl.)
103 mm × 164 mm ×
85 mm (p / a / g)
0,5 kg
DAV-TZ715 (SS-TS103)
Matmenys (apytiksl.)
Svoris (apytiksl.)
235 mm × 1 000 / 970 /
940 / 910 mm × 235 mm
(tik garsiakalbis: 103 mm ×
545 mm × 77 mm; p / a / g)
2,2 kg
Žemųjų dažnių garsiakalbis
DAV-TZ215 (SS-WS101)
Matmenys (apytiksl.)
Svoris (apytiksl.)
169 mm × 300 mm ×
320 mm (p / a / g)
5,3 kg
DAV-TZ715 (SS-WS102)
Matmenys (apytiksl.)
Svoris (apytiksl.)
225 mm × 395 mm ×
315 mm (p / a / g)
6,5 kg
Maitinimo reikalavimai
Lotynų Amerikai skirti modeliai:
110–240 V kintamoji
srovė,
50 / 60 Hz
Saudo Arabijai skirti modeliai:
127–240 V
kintamoji srovė,
50 / 60 Hz
Kiti modeliai:
220–240 V
kintamoji srovė,
50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungus: 105 W
Budėjimo režimu: 0,2 W*
* Galioja, sistemai esant toliau nurodytos būsenos:
– Pasirinkus „DEMO“ nustatymą „OFF“.
– [CONTROL FOR HDMI] (HDMI valdymas)
nustatyta kaip [OFF] (išjungta).
Matmenys (apytiksl.)
430 mm × 67 mm ×
335 mm (p / a / g),
įskaitant projektavimo
dalis
Svoris (apytiksl.)
3,6 kg
Palaikomas failo formatas
MP3 (MPEG 1 „Audio Layer-3“)
Failo plėtinys:
Bitų sparta:
Diskretizavimo dažniai:
WMA (tik USB įrenginiai)
Failo plėtinys:
Bitų sparta:
Diskretizavimo dažniai:
wma
48–192 kbps
44,1 kHz
AAC (tik USB įrenginiai)
Failo plėtinys:
Bitų sparta:
Diskretizavimo dažniai:
m4a
48–320 kbps
44,1 kHz
„Xvid“
Failo plėtinys:
Vaizdo kodekas:
Bitų sparta:
Raiška / kadrų sparta:
Garso kodekas:
70LT
mp3
32–320 kbps
32 / 44,1 / 48 kHz
avi
„Xvid video“
4,854 Mbps (MAKS.)
720 × 480 / 30 kadrų
per sekundę
720 × 576 / 25 kadrų
per sekundę
MP3
MPEG4
Failo formatas:
Failo plėtinys:
Vaizdo kodekas:
Bitų sparta:
Raiška / kadrų sparta:
Garso kodekas:
DRM:
MP4 failo formatas
mp4 / m4v
Paprastasis MPEG4
profilis (AVC yra
nesuderinamas.)
4 Mbps
720 × 576 / 30 kadrų
per sekundę
AAC-LC (HE-AAC yra
nesuderinamas.)
nesuderinamas
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs keisti dizainą ir
specifikacijas.
• Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,2 W.
• Gaminant spausdintines schemas nebuvo naudojami
halogeniniai antipirenai.
• Daugiau nei 85 % stiprintuvo bloko galios
efektyvumo pasiekiama visiškai skaitmeniniu
stiprintuvu „S-Master“.
Papildoma informacija
71LT
Failų tipų atkūrimo pirmenybė
Išsamios informacijos apie failo tipams teikiamą atkūrimo pirmenybę, kai nustatytas nustatymas
[MEDIA] (laikmena), žr. toliau pateiktoje lentelėje.
Diske arba USB
įrenginyje esančio
failo tipas
[MEDIA] (laikmena) nustatymas
[VIDEO] (vaizdas) nustatymas
[MUSIC/PHOTO] [PHOTO]
(muzika /
(nuotraukos)
nuotraukos)
[MUSIC]
(muzika)
Diskas
USB įrenginys
Diskas
Diskas /
USB įrenginys
Diskas /
USB įrenginys
Tik vaizdo įrašo failai
Vaizdo įrašo
failai
Vaizdo įrašo
failai
Vaizdo įrašo
failai
Vaizdo įrašo
failai
Vaizdo įrašo
failai
Tik JPEG vaizdo failai
JPEG vaizdo
failai
JPEG vaizdo
failai
JPEG vaizdo
failai
JPEG vaizdo
failai
JPEG vaizdo
failai
Tik garso failai*
MP3 failai
Garso failai
MP3 failai
Garso failai*
Garso failai*
Vaizdo įrašo failai ir
JPEG vaizdo failai
Vaizdo įrašo
failai
Vaizdo įrašo
failai
JPEG vaizdo
failai
JPEG vaizdo
failai
Vaizdo įrašo
failai
Vaizdo įrašo failai ir
garso failai*
Vaizdo įrašo
failai
Vaizdo įrašo
failai
MP3 failai
Garso failai*
Garso failai*
Garso failai* ir JPEG
vaizdo failai
Garso failai
MP3 failai ir
JPEG vaizdo
failai su skaidrių
demonstravimu
JPEG vaizdo
MP3 failai ir
failai
JPEG vaizdo
failai su skaidrių
demonstravimu
Garso failai*
JPEG vaizdo
MP3 failai ir
failai
JPEG vaizdo
failai su skaidrių
demonstravimu
Garso failai*
Vaizdo įrašo failai, garso Vaizdo įrašo
failai* ir JPEG vaizdo failai failai
Vaizdo įrašo
failai
* Naudodami diską galite leisti tik MP3 failus.
72LT
Kalbų kodų sąrašas
Kalbų pavadinimai atitinka ISO 639: 1988 (E/F) standartą.
Kodas Kalba
Kodas Kalba
Kodas Kalba
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Papildoma informacija
Kodas Kalba
1703 Nenurodyta
Tėvų kontrolės vietovių kodų sąrašas
Kodas Šalis
Kodas Šalis
Kodas Šalis
Kodas Šalis
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2248
2238
2149
2254
2276
2184
2363 Malaizija
2362 Meksika
2390 Naujoji
Zelandija
2379 Norvegija
2376 Nyderlandai
2427 Pakistanas
2436 Portugalija
2174 Prancūzija
2489
2501
2165
2499
2086
2528
2109
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazilija
Čilė
Danija
Filipinai
Indija
Indonezija
Ispanija
Italija
Japonija
Jungtinė
Karalystė
2079 Kanada
2092 Kinija
2304 Korėja
Rusija
Singapūras
Suomija
Švedija
Šveicarija
Tailandas
Vokietija
73LT
Rodyklė
A
M
A/V SYNC 52
ANGLE 34
ATTENUATE 52
AUDIO 55
AUDIO (HDMI) 56
AUDIO DRC 57
AUDIO SETUP 57
AUTO STBY 53
Maišytas leidimas 37
MEDIA 32, 39
MENU 54
MULTI-DISC RESUME 59
B
BACKGROUND 58
BLACK LEVEL 55
C
COLOR SYSTEM
(VIDEO CD) 55
CONTROL FOR HDMI 56
CUSTOM 54
OSD 54
P
Pakartotinis leidimas 38
PARENTAL CONTROL 58
PAUSE MODE 56
Priekinio skydelio ekranas 13
Priekinis skydelis 12
R
Regiono kodas 8
RESET 59
D
S
DEMO 53
DIMMER 53
DVD meniu 35
SCREEN SAVER 58
SETUP 54
SYSTEM MENU 43, 44, 52, 53
SYSTEM SETUP 58
SLEEP 52
Sparčioji sąranka 27
SPEAKER FORMATION 57
SPEAKER SETUP 59
CONNECTION 59
DISTANCE 59
LEVEL 60
SUBTITLE 34, 55
„Super Audio CD“ 35
E
EFFECT 38
F
FM MODE 43
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 56
HDMI RESOLUTION 56
HDMI SETUP 56
HDMI valdymas 47
T
INTERVAL 39
TEST TONE 60
TIME 34
TRACK SELECTION 57
TV TYPE 55
J
U
JPEG RESOLUTION 57
Užpakalinis skydelis 14
Užprogramuotas leidimas 36
I
K
Kalbų kodų sąrašas 73
Kelių seansų CD 8
L
LANGUAGE SETUP 54
Leistini diskai 6
74LT
O
V
Valdymo meniu 17
VIDEO SETUP 55
VOLUME LIMIT 56
4-295-622-13(1) (LT)
© „Sony Corporation“, 2012 m.
Download PDF

advertising