Sony | BDP-S3500 | Sony BDP-S3500 „Blu-ray Disc™“ leistuvas su „Super Wi-Fi®“ Simple Manual

4-549-793-11(2) (LT)
„Blu-ray Disc™“ /
DVD leistuvas
Paprastas naudotojo vadovas
Norėdami peržiūrėti išplėstinių funkcijų instrukcijas,
atsisiųskite naudojimo instrukcijas iš šios svetainės:
www.sony.eu/support
2
ĮSPĖJIMAS
Darbo pradžia
6
8
9
9
Nuotolinio valdymo pultas
1 veiksmas. Leistuvo prijungimas
2 veiksmas. Kaip pasiruošti prijungti prie tinklo
3 veiksmas. Easy Setup (nesudėtinga sąranka)
Atkūrimas
12 Disko paleidimas
12 Paleidimas iš USB įrenginio
13 Kaip paleisti turinį per tinklą
Internetas
14 Naršymas svetainėse
14 Programinės įrangos naujinimas
Papildoma informacija
15 Leistini diskai
15 Leistini failų tipai
17 Specifikacijos
BDP-S5500 / BDP-S4500 / BDP-S3500 / BDP-S1500
Senos elektros ir elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros
smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų skystis,
jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiu,
pvz., vazų.
Kad išvengtumėte elektros smūgio, neatidarykite
korpuso. Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus
specialistus.
Maitinimo tinklo laidą galima pakeisti tik kvalifikuotoje
taisykloje.
Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį, į kurį įdėti
maitinimo elementai, nuo labai aukštos temperatūros,
pvz., tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus padidėja
pavojus akims. Neardykite korpuso, nes šiame „Blu-ray
Disc“ / DVD leistuve naudojamas lazeris kenkia akims.
Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus
specialistus.
Ši etiketė pateikiama nuo lazerio apsaugančio dangčio
viduje.
Šis prietaisas klasifikuojamas kaip 1 KLASĖS LAZERINIS
gaminys. 1 KLASĖS LAZERINIO GAMINIO
ŽENKLINIMO etiketė yra užpakalinės dalies išorėje.
Pastaba Jungtinės Karalystės ir Airijos Respublikos
klientams
Jūsų saugumui ir patogumui ši įranga turi BS1363
standartą atitinkantį kištuką.
Jei reikia pakeisti kištuko saugiklį, būtina jį pakeisti
saugikliu, atitinkančiu pridėto kištuko saugiklį bei
patvirtintą ASTA arba BSI–BS1362 standartu
(t. y., pažymėtą
arba
žyme). Jei pridėtas
kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, pakeitę
saugiklį būtinai jį vėl uždenkite. Nenaudokite kištuko
be saugiklio dangtelio. Jei pamestumėte saugiklio
dangtelį, kreipkitės į artimiausią „Sony“ techninės
priežiūros centrą.
2
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis
simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų
perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką ir
žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Skirta tik
Europai
Panaudotų maitinimo elementų
išmetimas (taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose Europos
šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad su gaminio pateikto
akumuliatoriaus negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu
gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų
simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau
nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote
aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys
su integruotu maitinimo elementu, šį maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas,
atiduokite panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje,
kuriame aprašoma, kaip tinkamai iš gaminio išimti
maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų maitinimo elementų surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio
ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos
valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija), arba jos
vardu veikianti kita bendrovė. Užklausas dėl to, ar gaminys
atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite
įgaliotajam atstovui „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
(Vokietija). Jei kiltų bet kokių klausimų dėl techninės
priežiūros ar garantijos, kreipkitės adresais, nurodytais
atskiruose techninės priežiūros ar garantijos
dokumentuose.
Atsargumo priemonės
• Įrenginys naudoja 220–240 V kintamąją srovę,
50/60 Hz. Patikrinkite, ar darbinė įrenginio įtampa
atitinka vietinio maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
• Įrenkite įrenginį taip, kad maitinimo tinklo laidas
nutikus nelaimei galėtų būti nedelsiant atjungtas
nuo sieninio elektros lizdo.
• Išbandžius šią įrangą nustatyta, kad ji atitinka EMS
direktyvoje nustatytas ribas, taikomas naudojant
trumpesnį nei 3 metrai jungiamąjį kabelį.
• Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso
ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir pan.
• Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių
(pvz., uždegtų žvakių).
• Leistuvo negalima statyti mažoje erdvėje, pvz.,
ant knygų lentynos arba panašaus baldo viduje.
• Jei leistuvas atnešamas tiesiai iš šaltos vietos į šiltą
arba padedamas labai drėgnoje patalpoje, drėgmė
gali kauptis ant leistuvo vidinių objektyvų. Dėl to
leistuvas gali veikti netinkamai. Tokiu atveju išimkite
diską ir palikite leistuvą įjungtą apie pusvalandį,
kol drėgmė išgaruos.
• Net ir išjungtas leistuvas nėra atjungtas nuo
kintamosios srovės maitinimo šaltinio (elektros
tinklo), jei jis prijungtas prie sieninio elektros lizdo.
Pastaba Europos klientams
(tik BDP-S5500 / S3500)
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ paskelbia,
kad ši įranga atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB
reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Išsamią
informaciją žr. šiuo adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Naudojant kintamosios srovės adapterį
• Naudokite prie šio leistuvo pridedamą kintamosios
srovės adapterį, nes naudojant kitus adapterius gali
kilti gedimų.
• Neišrinkite ar nevykdykite apgrąžos inžinerijos.
• Kintamosios srovės adaptoriaus negalima laikyti
mažoje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba AV
korpuse.
• Neprijunkite kintamosios srovės adapterio prie
kelioninio elektros transformatoriaus – tai gali
sukelti įkaitimą ir gedimų.
• Nenumeskite ir netrankykite.
Autorių teisės ir prekių ženklai
• „Java“ yra „Oracle“ ir (arba) jos filialų prekės ženklas.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą
licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis
yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• Jei reikia informacijos apie DTS patentus,
apsilankykite adresu http://patents.dts.com.
Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją.
DTS, simbolis ir DTS kartu su simboliu yra
registruotieji prekių ženklai, o „DTS 2.0+Digital Out“
yra „DTS, Inc. © DTS, Inc.“ prekės ženklas. Visos
teisės saugomos.
• Terminai HDMI® ir HDMI didelės raiškos
multimedijos sąsaja bei HDMI logotipas yra „HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
kitose šalyse.
• „Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“, „BD-LIVE™“,
„BONUSVIEW™“ ir logotipai yra „Blu-ray Disc
Association“ prekių ženklai.
• „Blu-ray 3D™“ ir „Blu-ray 3D™“ logotipas yra
„Blu­ray Disc Association“ prekių ženklai.*1
• DVD logotipas yra „DVD Format/Logo Licensing
Corporation“ prekės ženklas.
• DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD
VIDEO ir CD logotipai yra prekių ženklai.
• BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai
ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
• Šiame gaminyje naudojama patentuota technologija
pagal „Verance Corporation“ suteiktą licenciją.
Ji yra saugoma pagal JAV patentą nr. 7369677 ir kitus
JAV ir pasaulyje išduotus ir dar svarstomus patentus.
Dėl tam tikrų šios technologijos aspektų ji taip pat
saugoma autorių teisių ir komercinių paslapčių
apsaugos. „Cinavia“ yra „Verance Corporation“
prekės ženklas. Autorių teisės priklauso „Verance
Corporation“, 2004–2010 m. Visos teisės saugomos
„Verance“. Apgrąžos inžinerija ar išrinkimas
draudžiami.
• „Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“
registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas
JAV ir (arba) kitose šalyse.
Šiame gaminyje naudojamai technologijai taikomos
kai kurios „Microsoft“ intelektinės nuosavybės teisės.
Šią technologiją naudoti ne šiam gaminiui ar platinti
neturint tinkamos (-ų) „Microsoft“ licencijos (-ų)
draudžiama.
Siekdami apsaugoti savo intelektinę nuosavybę,
įskaitant autorių teisių saugomą turinį, turinio
savininkai naudoja turinio prieigos technologiją
„Microsoft PlayReady™“. Šiame įrenginyje
naudojama technologija „PlayReady“, skirta
„PlayReady“ apsaugotam turiniui ir (arba) WMDRM
3
apsaugotam turiniui pasiekti. Jei įrenginyje
netinkamai taikomi apribojimai dėl turinio
naudojimo, turinio savininkai gali reikalauti,
kad „Microsoft“ atšauktų įrenginio prieigą prie
„PlayReady“ apsaugoto turinio. Atšaukimas nebūtų
taikomas neapsaugotam turiniui arba turiniui, kuris
apsaugotas kitomis turinio prieigos technologijomis.
Turinio savininkai gali reikalauti, kad jūs, norėdami
pasiekti jų turinį, atnaujintumėte „PlayReady“.
Jei nenaujovinsite, negalėsite pasiekti turinio,
kuriam šis naujovinimas reikalingas.
• „Gracenote“, „Gracenote“ logotipas ir ženklas
„Powered by Gracenote“, „Gracenote MusicID“,
„Gracenote VideoID“ bei „Gracenote Video Explore“
yra „Gracenote, Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai Jungtinėse
Valstijose ir (arba) kitose šalyse.*1
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir
„Wi-Fi Alliance®“ yra „Wi-Fi Alliance“
registruotieji prekių ženklai.*2
• „Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™,
„Wi-Fi Protected Setup™“, „Miracast™“
ir „Wi-Fi CERTIFIED Miracast™“ yra
„Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.*2
• „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas yra „Wi-Fi Alliance“
sertifikavimo ženklas*2
• „WiFi Protected Setup“ identifikavimo žyma
yra „Wi­Fi Alliance“ sertifikavimo ženklas.*2
• DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED™
yra „Digital Living Network Alliance“ prekių ženklai,
paslaugų ženklai ar sertifikavimo ženklai.*1
• „Opera® Devices SDK“ sukurta „Opera Software
ASA“. Autorių teisės priklauso „Opera Software
ASA“, 1995–2014 m. Visos teisės saugomos.
• Visi kiti prekių ženklai priklauso jų savininkams.
• Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra
gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai. Ženklai ™ ir ® šiame dokumente nėra
nurodyti.
*1
*2
4
Tik BDP-S5500 / S4500
Tik BDP-S5500 / S3500
„Gracenote®“ galutinio naudotojo licencijos sutartis
Šioje taikomojoje programoje arba įrenginyje
naudojama „Gracenote, Inc.“, įsikūrusios Emerivilyje,
Kalifornijoje, programinė įranga („Gracenote“).
„Gracenote“ sukurta programinė įranga (toliau
vadinama „Gracenote“ programine įranga) įgalina šią
taikomąją programą ar įrenginį identifikuoti diską ir
(arba) failą bei gauti muzikos ir (arba) vaizdo įrašo
informaciją, įskaitant pavadinimo, atlikėjo ir garso
takelio informaciją (toliau vadinamą „Gracenote“
duomenimis), iš interneto serverių arba integruotųjų
duomenų bazių (toliau kartu vadinamų „Gracenote“
serveriais) ir atlikti kitas funkcijas. „Gracenote“
duomenis galite naudoti tik galutiniam naudotojui
skirtoms taikomosios programos arba įrenginio
funkcijoms atlikti. „Gracenote“ neteikia „Gracenote“
duomenų priėmimo ir rodymo šioje programoje arba
įrenginyje paslaugos, tai atliekama vien gamintojo
atsakomybe ir įsipareigojimu.
Šioje programoje arba įrenginyje gali būti „Gracenote“
teikėjams priklausančio turinio. Tokiu atveju visi
čia nurodyti apribojimai, taikomi „Gracenote“
duomenims, bus taikomi ir tokiam turiniui, o minėti
turinio teikėjai turės teisę į visą naudą ir apsaugą,
kurios čia teikiamos „Gracenote“. Sutinkate, kad
„Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę
įrangą ir „Gracenote“ serverius naudosite tik
asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. Sutinkate
neperleisti, nekopijuoti, neperduoti ir nesiųsti
„Gracenote“ programinės įrangos ir jokių
„Gracenote“ duomenų trečiosioms šalims.
SUTINKATE NENAUDOTI IR NEEKSPLOATUOTI
„GRACENOTE“ DUOMENŲ, „GRACENOTE“
PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR „GRACENOTE“
SERVERIŲ KITAIP NEI AIŠKIAI LEIDŽIAMA ČIA.
Sutinkate, kad jūsų neišimtinė licencija naudoti
„Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę
įrangą ir „Gracenote“ serverius nustos galioti, jei
pažeisite šiuos apribojimus. Licencijai nustojus
galioti sutinkate liautis naudoti „Gracenote“
duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir
„Gracenote“ serverius. „Gracenote“ pasilieka
visas teises į „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius,
įskaitant visas nuosavybės teises. Jokiomis sąlygomis
„Gracenote“ neprivalo mokėti už jokią jūsų pateiktą
informaciją. Sutinkate, kad „Gracenote“ gali tiesiogiai
savo vardu įgyvendinti savo teises prieš jus pagal šią
sutartį. „Gracenote“ gali pakeisti ar pašalinti
„Gracenote“ duomenis iš anksto įspėjusi arba
neįspėjusi, taip pat gali užblokuoti arba pakeisti
prieigą prie „Gracenote“ duomenų. Dėl tokių
pakeitimų, pašalinimo, užblokavimo ar modifikacijų
negalite reikšti „Gracenote“ jokių pretenzijų.
TURĖKITE OMENYJE, kad norint naudotis
„Gracenote“ duomenimis, paprastai būtinos tam tikros
išankstinės techninės sąlygos, pavyzdžiui, ši taikomoji
programa ar įrenginys, programinė įranga, perdavimo
būdai, telekomunikacijų paslaugos ir kitos trečiųjų šalių
paslaugos, už kurias gali būti taikomas papildomas
mokestis, ypač už duomenų perdavimo ryšį. Šį mokestį
turėsite mokėti atskirai. „Gracenote“ neteikia tokių
taikomųjų programų ar įrenginių, programinės įrangos,
perdavimo būdų, telekomunikacijų paslaugų ir kitų
paslaugų, taip pat neprisiima jokios atsakomybės dėl
trečiųjų šalių paslaugų. „Gracenote“ nėra atsakinga
už šios taikomosios programos ar įrenginio tinkamą
sąranką, ryšį arba (jei taikoma) įrangą, kad būtų galima
gauti „Gracenote“ duomenis. Tuo turite pasirūpinti
vien savo atsakomybe.
„Gracenote“ paslauga naudoja unikalų identifikatorių
sekti užklausoms statistiniais tikslais. Atsitiktinai
priskirto skaitinio identifikatoriaus paskirtis – įgalinti
„Gracenote“ paslaugą skaičiuoti užklausas nenustatant
jūsų tapatybės. Daugiau informacijos rasite
„Gracenote“ paslaugos „Gracenote“ privatumo
politikos tinklalapyje.
„Gracenote“ programinė įranga ir visi „Gracenote“
duomenų elementai pagal licenciją jums suteikiami
„TOKIE, KOKIE YRA“. „Gracenote“ nesuteikia jokių
išreikštų ar numanomų garantijų dėl jokių „Gracenote“
duomenų iš „Gracenote“ serverių tikslumo.
Atsisiųsdami ar kitaip gaudami turinį, ypač
atsisiųsdami „Gracenote“ duomenis, tai darote taip
pat savo atsakomybe ir tik jūs pats atsakingas už bet
kokią žalą šiai programai ar įrangai, arba kitokius
nuostolius, įskaitant duomenų praradimą, kilusius
dėl tokių veiksmų. „Gracenote“ pasilieka teisę ištrinti
visus duomenis iš „Gracenote“ serverių arba pakeisti
duomenų kategorijas dėl bet kokios priežasties, kurią
„Gracenote“ laiko pakankama. Nesuteikiama jokia
garantija, kad „Gracenote“ programinėje įrangoje arba
„Gracenote“ serveriuose nėra klaidų ir kad „Gracenote“
programinė įranga arba „Gracenote“ serveriai veiks
nenutrūkstamai. „Gracenote“ neprivalo jums pateikti
naujų, patobulintų ar papildomų duomenų tipų arba
kategorijų, kurias „Gracenote“ galėtų pateikti ateityje,
ir gali bet kada nutraukti paslaugų teikimą.
„GRACENOTE“ NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ
ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT
(BET TUO NEAPSIRIBOJANT) NUMANOMAS
PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAM
TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISĖS IR NEPAŽEIDIMO
GARANTIJAS. „GRACENOTE“ NESUTEIKIA
GARANTIJOS DĖL PADARINIŲ, KILUSIŲ
NAUDOJANT „GRACENOTE“ PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ, „GRACENOTE“ DUOMENIS ARBA BET
KURĮ „GRACENOTE“ SERVERĮ. JOKIU ATVEJU
„GRACENOTE“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIUS
PASEKMĖJE KILUSIUS ARBA ATSITIKTINIUS
NUOSTOLIUS AR BET KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ
ARBA PAJAMAS.
© Nuo 2000 m. iki dabar. „Gracenote, Inc.“.
Visos teisės saugomos.
Programinės įrangos licencijos informacija
Jei reikia išsamios informacijos apie galutinio
naudotojo licencijos sutartį, kiekvienos tinklo
paslaugos piktogramos parinkčių meniu pasirinkite
[License agreement] (licencijos sutartis).
Jei reikia išsamios informacijos apie kitas programinės
įrangos licencijas, dalyje [System Settings] (sistemos
nustatymai) pasirinkite [Setup] (sąranka) ir žr.
[Software License Information] (programinės
įrangos licencijos informacija).
Šiame gaminyje yra programinės įrangos, kuriai
taikoma GNU bendroji viešoji licencija (GPL) arba
GNU laisvoji bendroji viešoji licencija (LGPL).
Šiose licencijose nurodoma, kad klientai turi teisę gauti,
keisti ir platinti minėtos programinės įrangos pirminį
programos tekstą laikydamiesi GPL arba LGPL sąlygų.
Šiame gaminyje įdiegtos programinės įrangos
pirminiam tekstui taikoma bendroji viešoji licencija
arba laisvoji bendroji viešoji licencija. Pirminis
programinės įrangos tekstas pateikiamas žiniatinklyje.
Norėdami jį atsisiųsti, apsilankykite toliau nurodytoje
svetainėje:
http://www.sony.net/Products/Linux
Atkreipkite dėmesį, kad „Sony“ negali atsakyti
į užklausas dėl šio pirminio programinės įrangos
teksto turinio.
Pareiškimas dėl trečiųjų šalių siūlomų paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti keičiamos,
sustabdytos ar nutrauktos iš anksto neįspėjus. Tokiais
atvejais „Sony“ neprisiima jokios atsakomybės.
5
Darbo pradžia
Nuotolinio valdymo pultas
Galimos nuotolinio valdymo pulto funkcijos
skiriasi atsižvelgiant į diską arba situaciją.
A Z (atidaryti / uždaryti)
Atidaromas arba uždaromas diskų dėklas.
-TV- t (TV įvesties pasirinkimas)
Perjungia iš TV į kitus įvesties šaltinius.
-TV- [/1 (įjungti TV / perjungti veikti
budėjimo režimu)
Įjungiamas TV arba perjungiama veikti
budėjimo režimu.
[/1 (įjungti / perjungti veikti budėjimo
režimu)
Įjungiamas leistuvas arba perjungiama veikti
budėjimo režimu.
B Spalvoti mygtukai (raudonas / žalias /
geltonas / mėlynas)
Spartieji klavišai, skirti interaktyviosioms
funkcijoms.
C TOP MENU
Atidaromas arba uždaromas BD arba DVD
pagrindinis meniu.
POP UP/MENU
Atidaromas arba uždaromas BD-ROM
iškylantysis meniu arba DVD meniu.
OPTIONS
Ekrane rodomos galimos parinktys.
RETURN
Grįžtama prie ankstesnio ekrano.
</M/m/,
Perkeliamas žymėjimas siekiant pasirinkti
rodomą elementą.
b
M/m naudojamas kaip spartusis klavišas, kuriuo
galima ieškoti garso takelio, kai iš CD atkuriama
muzika.
Vidurinis mygtukas (ENTER)
Atidaromas pasirinktas elementas.
z
Ant mygtukų N, 2 + ir AUDIO yra iškilus taškas.
Naudokite iškilų tašką kaip nuorodą valdydami leistuvą.
HOME
Atidaromas leistuvo pradžios ekranas.
(mėgstamas)
Pasiekiama programa, užregistruota kaip
mėgstama.
NETFLIX
Pasiekiama internetinė paslauga NETFLIX.
Jei reikia daugiau informacijos apie
internetinę paslaugą NETFLIX,
apsilankykite šioje svetainėje ir žr. DUK:
www.sony.eu/support
6
D m/M (greitai persukti atgal / į priekį)
• Kai mygtukas paspaudžiamas atkuriant,
diskas greitai persukamas atgal / į priekį.
Kaskart paspaudus mygtuką, kai
atkuriamas vaizdas, paieškos greitis
pasikeičia.
• Leidžiama sulėtintai, kai mygtukas
nuspaustas ilgiau nei sekundę
pristabdymo režimu.
• Leidžiama po vieną kadrą, kai trumpam
paspaudžiama pristabdymo režimu.
./> (ankstesnis / kitas)
Grįžtama prie ankstesnio arba pereinama
prie kito skyriaus, takelio ar failo.
X (pristabdyti)
Pristabdoma arba iš naujo pradedamas
atkūrimas.
x (sustabdyti)
Atkūrimas sustabdomas ir įsimenama
sustabdymo vieta (tęsimo vieta).
Elemento / takelio tęsimo taškas yra
paskutinis taškas, kurį leidote arba
paskutinė nuotraukų aplanko nuotrauka.
SUBTITLE
Pasirenkama subtitrų kalbą, kai BD-ROM /
DVD VIDEO įrašyti kelių kalbų subtitrai.
2 (garsumas) +/–
Reguliuojamas TV garsumas.
AUDIO
Pasirenkamas kalbos takelis, kai BD-ROM /
DVD VIDEO įrašyti kelių kalbų takeliai.
Pasirenkamas CD garso takelis.
Galite užrakinti diskų dėklą, kad jis nebūtų
atidarytas atsitiktinai.
Kai leistuvas įjungtas, spauskite nuotolinio
valdymo pulto mygtukus x (stabdyti),
HOME ir TOP MENU, kad užrakintumėte
arba atrakintumėte diskų dėklą.
TV, kuriuos galima valdyti, kodai
2 sekundes laikykite nuspaudę -TV- [/1 ir,
naudodami nuotolinio pulto mygtukus, įveskite
TV gamintojo kodą.
Jei nurodyti keli nuotolinio valdymo pulto
mygtukai, įveskite juos po vieną, kol rasite kodą,
tinkantį jūsų TV.
Gamintojas
Nuotolinio valdymo
pulto mygtukas
„Sony“ (numatytasis)
Spalvotas mygtukas
(raudonas)
Philips
Spalvotas mygtukas
(žalias) / spalvotas
mygtukas (geltonas) /
RETURN
Panasonic
Spalvotas mygtukas
(mėlynas) / centrinis
mygtukas (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG / „Goldstar“
m
Darbo pradžia
N (leisti)
Pradedamas arba iš naujo pradedamas
atkūrimas.
Kaip užrakinti disko dėklą (užraktas nuo vaikų)
(nutildyti)
Laikinai išjungiamas garsas.
DISPLAY
Ekrane parodoma atkūrimo ir žiniatinklio
naršymo informacija (tik BDP-S5500 /
S4500 / S3500).
7
1 veiksmas. Leistuvo prijungimas
Neprijunkite maitinimo tinklo laido, kol nesujungėte visų jungčių.
Kaip prijungti prie TV
Prijunkite leistuvą prie TV didelės spartos HDMI kabeliu.
Didelės spartos HDMI kabelis (nepridedamas)
Kaip prijungti prie AV stiprintuvo (imtuvo)
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų jungties būdų pagal savo AV stiprintuvo (imtuvo) įvesties lizdus.
Kai pasirenkate A arba B, atitinkamai atlikite nustatymus dalyje [Audio Settings] (garso nustatymai).
A
B
8
Didelės spartos HDMI kabelis
(nepridedamas)
Bendraašis skaitmeninis kabelis
(nepridedamas)
Didelės spartos HDMI kabelis
(nepridedamas)
2 veiksmas. Kaip pasiruošti
prijungti prie tinklo
3 veiksmas. Easy Setup
(nesudėtinga sąranka)
Įjungus pirmą kartą
Laidinė sąranka
Naudodami LAN kabelį prijunkite prie leistuvo
jungties LAN (100).
Trumpai palaukite, kol leistuvas bus įjungtas
ir paleisti nustatymai [Easy Initial Settings]
(paprastieji pradiniai nustatymai).
1
Darbo pradžia
Įdėkite du R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementus atitaikydami jų 3 ir # galus
ir maitinimo elementų skyriaus žymes.
LAN kabelis
(nepridedamas)
Plačiajuostis
maršrutizatorius
ADSL
modemas /
kabelinis
modemas
Internetas
z
Rekomenduojama naudoti apsaugotą ir tiesioginės
sąsajos kabelį (LAN kabelį).
Belaidė sąranka (tik BDP-S5500 / S3500)
Naudokite leistuve integruotą belaidį LAN.
2
Prijunkite pridedamą kintamosios srovės
adaptorių ir kintamosios srovės laidą
(maitinimo laidą) toliau nurodyta skaičių
didėjimo tvarka. Atjungdami juos darykite
tai atvirkštine tvarka.
1 į nuolatinės srovės įvadą, 12 V
LAN kabelis (nepridedamas)
Belaidžio LAN
maršrutizatorius
ADSL
modemas /
kabelinis
modemas
Internetas
Kintamosios srovės adaptorius (pridedamas)
2
Kintamosios srovės
(maitinimo tinklo) laidas
(pridedamas)
3
į maitinimo
tinklą
9
3
Paspauskite [/1, kad įjungtumėte leistuvą.
*
Pradžios ekranas
Kai paspaudžiate HOME, rodomas pradžios
ekranas. Naudodami </M/m/, pasirinkite
programą ir paspauskite ENTER.
Priemonės
Taikomoji programa
* Įjungiamas leistuvas arba perjungiama
veikti budėjimo režimu.
4
5
Įjunkite TV ir nustatykite jo įvesties
parinkiklį. Tai padarius TV ekrane bus
parodytas leistuvo signalas.
Atlikite [Easy Initial Settings]
(paprastieji pradiniai nustatymai).
Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis
instrukcijos nustatykite pagrindinius
nustatymus, naudodami nuotolinio valdymo
pulto mygtukus </M/m/, ir ENTER.
</M/m/,
ENTER
b
• Baigę [Easy Initial Settings] (paprastieji pradiniai
nustatymai) pasirinkite [Easy Network Settings]
(paprastieji tinklo nustatymai), kad galėtumėte
naudoti leistuvo tinklo funkcijas.
• Norėdami įjungti belaidį ryšį, dalyje [Network
Settings] (tinklo nustatymai) [Internet Settings]
(interneto nustatymai) nustatykite kaip [Wireless
Setup(built-in)] (belaidė sąranka, integruota)
(tik BDP-S5500 / S3500).
• Norėdami išjungti belaidį ryšį, dalyje [Network
Settings] (tinklo nustatymai) [Internet Settings]
(interneto nustatymai) nustatykite kaip [Wired
Setup] (laidinė sąranka) (tik BDP-S5500 / S3500).
10
Update Services
You can enjoy many
services after updating
network services from
the Sony server.
All Apps
Setup
No Disc
You can customize this area by adding your favourite apps.
[My Apps] (mano programos): valdoma
mėgstama programa. Programai iš [All Apps]
(visos programos) galite pridėti nuorodų.
[Featured Apps] (specialiosios programos):
rodoma rekomenduojama programa.
[Update Services] (naujinti paslaugas):
atnaujinamas tinklo programų sąrašas.
Parodomas, kai atsiranda galimas tinklo
programos naujinys.
[All Apps] (visos programos): rodomos visos
galimos programos. Programų prie [My Apps]
(mano programos) galite pridėti paspausdami
OPTIONS ir pasirinkę [Add to My Apps]
(pridėti prie mano programų).
[Setup] (sąranka): reguliuojami leistuvo
nustatymai.
b
Ekrano veidrodinio atspindžio kūrimo funkcija
yra tik modeliuose BDP-S5500 / S3500.
Galimos parinktys
Paspaudę OPTIONS galite pasiekti įvairius
nustatymus ir atkūrimo veiksmus. Galimi
elementai skiriasi atsižvelgiant į situaciją.
Darbo pradžia
[Move Application] (perkelti programą):
pertvarkomos programos, esančios [My Apps]
(mano programos).
[Remove Application] (pašalinti programą):
panaikinamos programos, esančios [My Apps]
(mano programos).
[Register as Favourite] (registruoti kaip
mėgstamą): Nuotolinio valdymo pulto
mygtukui (mėgstamas) užregistruoja
1 programą.
11
Atkūrimas
Disko paleidimas
z
Jei norite panaikinti USB atmintinės duomenis, dalyje
[BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros
nustatymai) pasirinkite [Delete BD Data] (panaikinti
BD duomenis) ir paspauskite ENTER. Visi aplanko
„buda“ duomenys bus ištrinti.
Leistini diskai – žr. 15 psl.
1
Paspauskite Z ir įdėkite diską į diskų dėklą.
„Blu-ray 3D“ naudojimas
(tik BDP-S5500 / S4500)
1
• Prijunkite leistuvą prie su 3D formatu
suderinamų įrenginių didelės spartos
HDMI kabeliu.
• Dalyje [Screen Settings] (ekrano
nustatymai) nustatykite [3D Output
Setting] (3D išvesties nustatymas)
ir [TV Screen Size Setting for 3D]
(TV ekrano dydžio nustatymas 3D
turiniui žiūrėti).
Leistina puse žemyn
2
Paspauskite Z , kad uždarytumėte diskų dėklą.
Pradedama atkurti.
Jei atkurti nepradedama automatiškai, dalyje
[Disc] (diskas) pasirinkite kategoriją
[Video] (vaizdo įrašai),
[Music]
(muzika) arba
[Photo] (nuotraukos)
ir paspauskite ENTER.
BONUSVIEW / BD-LIVE naudojimas
1
Prijunkite atmintuką prie leistuvo USB lizdo.
Kaip vietinę atmintinę naudokite 1 GB arba
didesnės talpos atmintuką.
2
Pasiruoškite BD-LIVE (tik BD-LIVE).
• Prijunkite leistuvą prie tinklo (9 psl.).
• Dalyje [BD/DVD Viewing Settings]
(BD / DVD peržiūros nustatymai)
[BD Internet Connection] (BD interneto
ryšys) nustatykite kaip [Allow] (leisti).
3
Įdėkite BD-ROM, palaikantį BONUSVIEW /
BD-LIVE.
Valdymo būdas skiriasi atsižvelgiant
į diską. Žiūrėkite su disku pateiktą
naudojimo instrukciją.
12
Pasiruoškite atkurti „Blu-ray 3D Disc“.
2
Įdėkite „Blu-ray 3D Disc“.
Valdymo būdas skiriasi atsižvelgiant į diską.
Žiūrėkite su disku pateiktą naudojimo
instrukciją.
z
Taip pat žr. prie TV ir prijungto įrenginio pridedamas
naudojimo instrukcijas.
Paleidimas iš USB įrenginio
„Leistini failų tipai“ – žr. 15 psl.
1
2
3
Prijunkite USB įrenginį prie leistuvo USB lizdo.
Naudodami </M/m/, pasirinkite
[USB device] (USB įrenginys)
ir paspauskite ENTER.
Naudodami M/m pasirinkite kategoriją
[Video] (vaizdo įrašai), [Music] (muzika)
arba [Photo] (nuotraukos) ir paspauskite
ENTER.
Kaip paleisti turinį per tinklą
Kaip naudoti „TV SideView“
(tik BDP-S5500 / S4500 / S3500)
b
Užsiregistruoti galima tik pradžios ekrane.
Ekrano veidrodinio atspindžio kūrimas –
tai „Miracast“ technologija pagrįsta funkcija,
pateikianti mobiliojo įrenginio ekrano vaizdą
TV ekrane.
Leistuvą galima prijungti tiesiogiai naudojant su
ekranų veidrodinio atspindžio kūrimo funkcija
suderinamą įrenginį (pvz., išmanųjį telefoną,
planšetinį kompiuterį). Galite peržiūrėti
įrenginio ekraną dideliame TV ekrane.
Norint naudoti šią funkciją nereikia belaidžio
maršrutizatoriaus ar prieigos taško.
b
Atkūrimas
„TV SideView“ yra nemokama mobiliesiems
nuotoliniams įrenginiams (pvz., išmaniesiems
telefonams) skirta programa. Naudodami šio
leistuvo funkciją „TV SideView“, galite lengvai
valdyti grotuvą savo nuotoliniu įrenginiu.
Galite paleisti paslaugą arba programą tiesiai
iš nuotolinio įrenginio ir peržiūrėti disko
informaciją jo atkūrimo metu. „TV SideView“
taip pat gali būti naudojama kaip nuotolinio
valdymo pultas ar programinės įrangos
klaviatūra.
Prieš pirmą kartą naudodami „TV SideView“
įrenginį su šiuo leistuvu, „TV SideView“
įrenginio nepamirškite priregistruoti.
Užsiregistruokite vadovaudamiesi
„TV SideView“ įrenginio ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
Kaip naudoti ekrano veidrodinio
atspindžio kūrimo funkciją
(tik BDP-S5500 / S3500)
• Naudojant ekrano veidrodinio atspindžio kūrimo
funkciją kartais dėl tinklo trikdžių gali suprastėti
vaizdo ir garso kokybė.
• Naudojant ekrano veidrodinio atspindžio kūrimo
funkciją, kai kurios tinklo funkcijos gali neveikti.
• Įsitikinkite, kad įrenginys suderinamas su „Miracast“.
Visų su „Miracast“ suderinamų įrenginių
prijungiamumas negarantuojamas.
1
Naudodami </M/m/, pradžios ekrane
pasirinkite [Screen mirroring] (ekrano
veidrodinio atspindžio kūrimo funkcija)
ir paspauskite ENTER.
2
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
13
Internetas
Programinės įrangos naujinimas
1
Naudodami </M/m/, pradžios ekrane
pasirinkite
[Setup] (sąranka).
2
Naudodami M/m pasirinkite
[Software
Update] (programinės įrangos naujinimas)
ir paspauskite ENTER.
Naršymas svetainėse
(tik BDP-S5500 / S4500 / S3500)
Galite prisijungti prie interneto ir naršyti
svetaines.
1
2
3
Prijunkite leistuvą prie tinklo ( 9 psl.).
Naudodami </M/m/, pradžios ekrane
pasirinkite
[All Apps] (visos programos).
Pasirinkite
[Internet Browser] (interneto
naršyklė), naudodami </M/m/, ir
paspauskite ENTER.
z
Ši naršyklė nepalaiko kai kurių svetainių funkcijų ir
kai kurios svetainės gali būti pateikiamos netinkamai.
x [Update via Internet] (atnaujinti internetu)
Naudojant galimą tinklą atnaujinama leistuvo
programinė įranga. Įsitikinkite, kad tinklas
prijungtas prie interneto. Daugiau išsamios
informacijos žr. „2 veiksmas. Kaip pasiruošti
prijungti prie tinklo“ (9 psl.).
x [Update via USB Memory]
(atnaujinti naudojant USB atmintuką)
Naudojant atmintuką atnaujinama leistuvo
programinė įranga. Įsitikinkite, kad
programinės įrangos naujinio aplankas
tinkamai pavadintas (UPDATE). Naujinio
failai turi būti išsaugoti šiame aplanke.
Leistuvas atpažįsta iki 500 failų / aplankų
viename lygyje, įskaitant naujinio failus /
aplankus.
z
• Rekomenduojame programinę įrangą atnaujinti
kas 2 mėnesius ar pan.
• Jei tinklo ryšys prastas, apsilankykite
www.sony.eu/support ir atsisiųskite naujausią
programinę įrangos versiją. Atnaujinkite
naudodamiesi USB atmintine.
Svetainėje taip pat galite gauti informacijos
apie naujinimo funkcijas.
14
Papildoma informacija
Leistini diskai
„Blu-ray Disc™“*1 BD-ROM, BD-R*2 /
BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R /
DVD-RW, DVD+R /
DVD+RW
CD*3
CD-DA (muzikos CD),
CD-ROM, CD-R / CD-RW
*1
*2
Kadangi „Blu-ray Disc“ specifikacijos yra naujos ir
tobulinamos, kai kurie diskai gali būti neatkuriami,
atsižvelgiant į disko tipą ir versiją. Išvedamas garsas
skiriasi atsižvelgiant į šaltinį, prijungtą išvesties lizdą
ir pasirinktus garso nustatymus.
BD-RE: 2.1 versija, BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 versijos,
įskaitant organinio pigmento tipą BD-R (LTH tipą).
*3
Kompiuteriu įrašyti BD-R negali būti leidžiami,
jei įrašomi postskriptai.
CD arba DVD disko paleisti nebus galima, jei
tinkamai neužbaigtas įrašymas. Jei reikia daugiau
informacijos, žr. prie įrašymo įrenginio pridedamą
naudojimo vadovą.
Regiono kodas (tik BD-ROM / DVD VIDEO)
Įrenginio užpakalinėje dalyje išspausdintas
leistuvo regiono kodas. Įrenginys paleis tik tokius
BD-ROM / DVD VIDEO diskus, kurie pažymėti
identišku regiono kodu arba žyma ALL .
Regiono kodas
Leistini failų tipai
MPEG-1 vaizdas*1
MPEG-2 vaizdo
įrašas*2
Xvid
Sudėtinis
rodinys
Prievardis
Su garso įrašais
PS
.mpg, .mpeg
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
PS*3
.mpg, .mpeg
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
AVI
.avi
„Dolby Digital“, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
MKV*1
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
MP4
*1
TS*1
MPEG4/AVC*5
AAC
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
„Quick Time“*6 .mov
*6
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
FLV
VC1*1
.mp4, .m4v
Papildoma informacija
Kodekas
15
Kodekas
WMV9*1*7
„Motion JPEG“*6
Sudėtinis
rodinys
Prievardis
Su garso įrašais
ASF
.wmv, .asf
WMA9, „WMA 10 Pro“
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
„Quick Time“
.mov
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
*9
Formatas
AVCHD (2.0 versija)*1*8*9*10
*10
Prievardis
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
*12
„WMA9 Standard“*1
.wma
*13
„WMA 10 Pro“*6
.wma
LPCM*11
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
„Dolby Digital“*6*11
.ac3
„Vorbis“*6
.ogg
„Monkey’s Audio“*6
.ape
Formatas
Prievardis
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*12
GIF
.gif*12
MPO
.mpo*6*13
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
16
*11
Kodekas
Leistuvu negalima leisti šio formato failų DLNA
serveryje (tik BDP-S5500 / S4500 / S3500).
Leistuvu galima leisti tik standartinės raiškos
vaizdo įrašus DLNA serveryje (tik BDP-S5500 /
S4500 / S3500).
Leistuvu negalima leisti DTS formato failų DLNA
serveryje (tik BDP-S5500 / S4500 / S3500).
Leistuvu galima leisti tik „Dolby Digital“
formato failus DLNA serveryje (tik BDP-S5500 /
S4500 / S3500).
Leistuvas palaiko AVC iki 4.1 lygio.
Leistuvu negalima leisti šio formato failų DLNA
serveryje (tik BDP-S5500 / S4500 / S3500).
Leistuvas palaiko WMV9 iki „Advanced Profile“
(išplėstinis profilis).
Leistuvas palaiko iki 60 kadrų/sek. kadrų spartą.
Leistuvu galima leisti AVCHD formato failus,
įrašytus skaitmenine vaizdo kamera ir panašiais
įrenginiais. AVCHD formato diskas nebus
atkuriamas, jei nebuvo tinkamai užbaigtas.
Leistuvu galima leisti AVCHD 3D formato
failus (tik BDP-S5500 / S4500).
Leistuvu galima leisti „.mka“ failus.
(Šis failas negali būti atkurtas DLNA serveryje
(tik BDP-S5500 / S4500 / S3500).)
Leistuvu negalima leisti animuotų PNG arba
GIF failų.
Ne 3D MPO failai – rodomas svarbiausias arba
pirmasis vaizdas (tik BDP-S5500 / S4500).
b
• Kai kurių failų gali nepavykti paleisti atsižvelgiant
į failo formatą, koduotę, įrašymo sąlygas arba DLNA
serverio būseną (tik BDP-S5500 / S4500 / S3500).
• Gali nepavykti paleisti kai kurių kompiuteriu
pakeistų failų.
• Kai kurių failų gali nepavykti greitai persukti
į priekį arba atgal.
• Leistuvas neatkuria užkoduotų failų, pvz., DRM
arba „Lossless“.
• Leistuvas gali atpažinti šiuos BD, DVD, CD ir USB
įrenginių failus arba aplankus:
– iki 9 lygio aplankus, įskaitant šakninį aplanką;
– iki 500 failų / aplankų viename lygyje.
• Leistuvas atpažįsta šiuos DLNA serveryje saugomus
failus arba aplankus (tik BDP-S5500 / S4500 / S3500):
– aplankus iki 19 lygio;
– iki 999 failų / aplankų viename lygyje.
• Leistuvas palaiko tokį kadrų dažnį:
– iki 60 kadrų/sek. tik AVCHD (MPEG4/AVC);
– iki 30 kadrų/sek., esant kitiems vaizdo kodekams.
• Leistuvas palaiko vaizdo įrašų dažnį bitais iki 40 Mb/s.
• Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šiuo leistuvu.
• Leistuvas gali atpažinti „Mass Storage Class“ (MSC)
įrenginius (pvz., atmintinę arba standųjį diską),
„Still Image Capture Device“ (SICD) klasės
įrenginius ir 101 klavišo klaviatūrą.
• Kad nesugadintumėte ir nepažeistumėte USB
atminties arba įrenginių duomenų, prieš prijungdami
arba atjungdami USB atmintį arba įrenginį, išjunkite
leistuvą.
• Leistuvas gali sklandžiai neatkurti didelio bitų
dažnio vaizdo įrašų failų iš DATA CD. Tokius
failus rekomenduojama leisti naudojant duomenų
DVD arba duomenų BD.
Specifikacijos
Sistema
Lazeris
Puslaidininkinis lazeris
Įvestys ir išvestys
DIGITAL OUT (COAXIAL)
(lizdo pavadinimas)
Garso lizdas / 0,5 V amplitudė / 75 omai (lizdo tipas / išvesties lygis /
įkrovos tariamoji varža)
HDMI OUT
HDMI 19 kontaktų įprasta jungtis
LAN (100)
100BASE-TX jungtis
USB
A tipo USB lizdas (skirtas prijungti USB atmintuką, atminties kortelių
skaitytuvą, skaitmeninį fotoaparatą ir skaitmeninę vaizdo kamerą)
DC IN
BDP-S5500: 12 V nuolatinė srovė, 750 mA
BDP-S4500 / S3500: 12 V nuolatinė srovė, 650 mA
BDP-S1500: 12 V nuolatinė srovė, 600 mA
Belaidis (tik BDP-S5500 / S3500)
Įprastas belaidis LAN
IEEE 802.11 b / g / n
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas: 1–13 kanalai
Moduliacija
DSSS ir OFDM
Bendrosios specifikacijos
12 V nuolatinė srovė, naudojant kintamosios srovės adapterį
Parametrai: įvestis 220–240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos
(naudojant kintamosios
srovės adapterį)
BDP-S5500: 11 W
BDP-S4500 / S3500: 9,5 W
BDP-S1500: 8,8 W
Budėjimo režimas prijungus
prie tinklo*
4,5 W (visi laidinio / belaidžio tinklo prievadai įjungti)
Apytiksliai matmenys
230 mm x 194 mm x 39 mm
(plotis / gylis / aukštis), įskaitant išsikišusias dalis
Svoris (apytiksl.)
0,8 kg
Naudojimo temperatūra
nuo 5 °C iki 35 °C
Naudojimo drėgmė
25–80 %
Pridedami priedai
•
•
•
•
Papildoma informacija
Maitinimo reikalavimai
Kintamosios srovės adaptorius (AC-M1208WW) (1)
Kintamosios srovės (maitinimo tinklo) laidas (1)
Nuotolinis valdiklis (nuotolinio valdymo pultas) (1)
R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)
* Dalyje [Network Settings] (tinklo nustatymai) funkciją [Remote Start] (nuotolinis paleidimas) nustatykite kaip
[On] (įjungti) ir išjunkite leistuvą, kad aktyvintumėte tinklo budėjimo režimą.
Specifikacijos ir dizainas gali būti keičiami neįspėjus.
17
Ateityje gali būti atnaujinta šio leistuvo programinė įranga. Jei reikia informacijos apie galimus
naujinius ir naujausias naudojimo instrukcijas, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje:
www.sony.eu/support
z
Norėdami gauti naudingų patarimų ir informacijos apie „Sony“ gaminius ir paslaugas,
apsilankykite šioje svetainėje: www.sony.eu/myproducts/
4-549-793-11(2) (LT)
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising