Sony | BDP-S1100 | Sony BDP-S1100 „Blu-ray Disc™“ leistuvas Naudojimo instrukcijos

4-442-380-41(2) (LT)
„Blu-ray Disc™“ /
DVD leistuvas
Naudojimo instrukcijos
Darbo pradžia
Atkūrimas
Nustatymai ir reguliavimas
Papildoma informacija
Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį. Prieš naudodamiesi
šiuo leistuvu, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
BDP-S1100
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio
nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo
nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Kad išvengtumėte elektros smūgio, neatidarykite
korpuso. Dėl remonto darbų kreipkitės tik
į kvalifikuotus specialistus.
Maitinimo tinklo laidą galima pakeisti tik
kvalifikuotoje taisykloje.
Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį,
į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai
aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės
spindulių ir ugnies.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus
padidėja pavojus akims. Neardykite korpuso,
nes šiame „Blu-ray Disc“ / DVD leistuve
naudojamas lazeris kenkia akims.
Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus
specialistus.
Ši žymė yra ant lazerio apsauginio korpuso,
gaubto viduje.
Europos šalių klientams
Šis įrenginys yra 1 KLASĖS LAZERINIS gaminys.
Žymė „1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS“ yra
prietaiso išorėje, užpakalinėje dalyje.
2
Pastaba Jungtinės Karalystės ir Airijos
Respublikos klientams
Jūsų saugumui ir patogumui ši įranga turi
BS1363 standartą atitinkantį kištuką.
Jei reikia pakeisti kištuko saugiklį, būtina jį
pakeisti saugikliu, atitinkančiu pridėto kištuko
saugiklį bei patvirtintą ASTA arba BSI–BS1362
standartu (t. y., pažymėtą
arba
žyme).
Jei pridėtas kištukas turi nuimamą saugiklio
dangtelį, pakeitę saugiklį būtinai jį vėl uždenkite.
Nenaudokite kištuko be saugiklio dangtelio.
Jei pamestumėte saugiklio dangtelį, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ techninio aptarnavimo vietą.
Senos elektros ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad
vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami
gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos
valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį, darbuotoją.
Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis
simbolis reiškia, kad šio gaminio maitinimo
elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su
šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio
elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi,
kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus
saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys
su integruotu maitinimo elementu, šį maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai
utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite
skyriuje, kuriame aprašoma, kaip tinkamai iš
gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų maitinimo
elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio
gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Europos šalių klientams
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan,
arba jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklausas
dėl to, ar produktas atitinka Europos Sąjungos
įstatymų nuostatas, siųskite įgaliotam atstovui
„Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Jei kiltų
bet kokių klausimų dėl techninės priežiūros
ar garantijos, kreipkitės adresais, nurodytais
atskiruose techninės priežiūros ar garantijos
dokumentuose.
Atsargumo priemonės
• Šis įrenginys veikia 220 V - 240 V kintamosios
srovės, 50/60 Hz tinkle. Patikrinkite, ar darbinė
įrenginio įtampa atitinka vietinio maitinimo
tiekimo šaltinio įtampą.
• Montuokite įrenginį taip, kad nelaimės atveju
kintamosios srovės maitinimo laidas galėtų būti
nedelsiant ištrauktas iš lizdo.
Atsargumo priemonės
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
direktyvos apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
Vieta
• Leistuvą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad jis neperkaistų.
• Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
įrenginio vėdinimo angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
• Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
• Nemontuokite leistuvo uždaroje erdvėje,
pvz., knygų lentynoje arba panašioje vietoje.
• Nelaikykite leistuvo lauke, transporto
priemonėse ar laivuose.
• Leistuvą staigiai perkėlus iš šaltos vietos
į šiltą arba pastačius itin drėgnoje patalpoje,
ant leistuvo viduje esančių objektyvų gali
kondensuotis drėgmė. Dėl to leistuvas gali
veikti netinkamai. Tokiu atveju išimkite
diską ir palikite leistuvą įjungtą maždaug
pusvalandį, kol susikaupusi drėgmė
išgaruos.
• Nemontuokite leistuvo nuožulnioje
padėtyje. Jis sukurtas naudoti tik
horizontalioje padėtyje.
• Ant leistuvo nestatykite sunkių ar nestabilių
objektų.
• Ant diskų dėklo nedėkite jokių kitų objektų,
tik diskus. Kitaip galite pažeisti leistuvą ar
objektą.
• Prieš perkeldami leistuvą, iš dėklo išimkite
diskus. Kitaip galite sugadinti diską.
• Kai perkeliate leistuvą, iš jo ištraukite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) ir visus kitus
kabelius.
3
Maitinimo šaltiniai
Prijungimas prie HDMI OUT lizdo
• Leistuvas nėra atjungtas nuo kintamosios
srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol jis yra
įjungtas į sienoje esantį elektros lizdą, net jei
pats leistuvas ir yra išjungtas.
• Jei leistuvo neketinate naudoti ilgą laiką,
atjunkite jį nuo sienos elektros lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) atjunkite ištraukdami
kištuką; niekada netraukite už laido.
• Kad nepažeistumėte kintamosios srovės
maitinimo laido (maitinimo tinklo laido),
laikykitės toliau nurodytų punktų.
Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo
laido (maitinimo tinklo laido), jeigu jis
pažeistas, kitaip galite sukelti gaisrą ar patirti
elektros smūgį.
– Nesuspauskite kintamosios srovės
maitinimo laido (maitinimo tinklo laido)
tarp leistuvo ir sienos, lentynos ir pan.
– Ant kintamosios srovės maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido) nedėkite sunkių
daiktų ir netraukite paties kintamosios
srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo
laido).
Laikykitės tolimesnių nurodymų, nes kitaip
galite pažeisti HDMI OUT lizdą ir jungtį.
• Atidžiai sulygiuokite užpakalinėje leistuvo
dalyje esantį HDMI OUT lizdą su HDMI
jungtimi, tikrindami jų formas. Įsitikinkite,
kad jungtis nėra apversta ar pakreipta.
Garsumo reguliavimas
Nedidinkite garsumo klausydamiesi tylios
arba tuščios garso takelio dalies. Padidėjus
garso takelio garsumo lygiui, galite sugadinti
klausą ir garsiakalbius.
Valymas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu. Nenaudokite
jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių
arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Valomieji diskai, diskų / objektyvų valymo
priemonės
Nenaudokite valomųjų diskų arba diskų /
objektyvų valymo priemonių (įskaitant
drėgnas arba purškiamas). Kitaip galite
sugadinti įrenginį.
Dalių keitimas
Pataisius leistuvą, taisytos dalys gali būti
surinktos pakartotinio naudojimo arba
perdirbimo tikslais.
4
• Perkeldami leistuvą, būtinai atjunkite
HDMI kabelį.
• Kai prijungiate ar atjungiate HDMI kabelį,
HDMI jungtį laikykite tiesiai. HDMI
jungties nesukite ir į HDMI OUT lizdą
nekiškite didele jėga.
SVARBI INFORMACIJA
Dėmesio: šis leistuvas jūsų televizoriaus
ekrane gali neapibrėžtą laiką išlaikyti
statišką vaizdą arba ekrano vaizdą.
Jei televizoriaus ekrane ilgą laiką
bus rodomas nejudantis arba ekrano
vaizdas, galite nepataisomai jį sugadinti.
Plazminiai ir projektavimo televizoriai
ypač lengvai pažeidžiami.
Jei kilo su leistuvu susijusių klausimų
ar problemų, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
Apsauga nuo kopijavimo
Pranešame, kad „Blu-ray Disc™“ ir DVD
laikmenose naudojamos pažangios turinio
apsaugos sistemos. Šios sistemos, vadinamos
AACS („Advanced Access Content System“)
ir CSS („Content Scramble System“), gali
riboti atkūrimą, analoginę išvestį ir kitas
panašias funkcijas. Šio gaminio valdymas
ir jam taikomi apribojimai gali skirtis.
Tai priklauso nuo įsigijimo datos, nes
AACS valdyba gali priimti ar pakeisti
apribojimo taisykles įsigijus prekę.
„Cinavia“ pranešimas
Šiame gaminyje naudojama „Cinavia“
technologija, apribojanti kai kurių
komerciniais tikslais išleistų filmų, vaizdo
įrašų ir jų garso takelių neteisėtų kopijų
naudojimą. Nustačius, kad naudojama
neteisėta kopija, parodomas pranešimas ir
atkūrimas arba kopijavimas nutraukiamas.
Daugiau informacijos apie „Cinavia“
technologiją rasite internetiniame
„Cinavia“ vartotojų informacijos centre
adresu http://www.cinavia.com. Jei norite
gauti papildomos informacijos apie „Cinavia“
paštu, atsiųskite atvirlaiškį su savo pašto adresu
toliau nurodytu adresu: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Autorių teisės ir prekių ženklai
• „AVCHD“ ir „AVCHD Progressive“
logotipas yra „Panasonic Corporation“
ir „Sony Corporation“ prekių ženklai.
• „Java“ yra „Oracle“ ir (arba) jos filialų
prekės ženklas.
•
, „XMB“ ir „xross media bar“ yra
„Sony Corporation“ ir „Sony Computer
Entertainment Inc.“ prekių ženklai.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją. „Dolby“, „Pro Logic“
ir dvigubos D raidės simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• Pagaminta pagal licenciją, suteiktą pagal JAV
patentus Nr. 5956674; 5974380; 6226616;
6487535; 7212872; 7333929; 7392195;
7272567 ir kitus JAV bei pasaulyje išduotus
ir dar svarstomus patentus. DTS-HD,
simbolis ir DTS-HD kartu su simboliu yra
registruotieji prekių ženklai, o „DTS-HD
Master Audio“ yra „DTS, Inc.“ prekės
ženklas. Gaminyje naudojama programinė
įranga. © „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.
• HDMI® ir HDMI High-Definition
Multimedia Interface bei HDMI logotipas
yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• „Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“, „BD-Live™“,
„BONUSVIEW™“ ir logotipai yra „Blu-ray
Disc Association“ prekių ženklai.
• „DVD Logo“ yra „DVD Format/Logo
Licensing Corporation“ prekės ženklas.
• DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO ir CD logotipai yra prekių
ženklai.
• BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams licenciją suteikė
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
• Šiame gaminyje naudojama patentuota
technologija pagal „Verance Corporation“
suteiktą licenciją. Ji yra saugoma pagal
JAV patentą nr. 7369677 bei kitus JAV
ir pasaulyje išduotus ir dar svarstomus
patentus. Dėl tam tikrų šios technologijos
aspektų ji taip pat saugoma autorių teisių
ir komercinių paslapčių apsaugos. „Cinavia“
yra „Verance Corporation“ prekės ženklas.
Autorių teisės priklauso „Verance
Corporation“, 2004–2010 m. Visos teisės
saugomos „Verance“. Apgrąžos inžinerija
ar išrinkimas draudžiami.
5
• „Windows Media“ yra
„Microsoft Corporation“ registruotasis
prekės ženklas arba prekės ženklas JAV
ir (arba) kitose šalyse.
Šiame gaminyje naudojamai technologijai
taikomos kai kurios „Microsoft“ intelektinės
nuosavybės teisės. Šią technologiją naudoti
ne šiam gaminiui ar platinti neturint
tinkamos (-ų) „Microsoft“ licencijos (-ų)
draudžiama.
Siekdami apsaugoti savo intelektinę
nuosavybę, įskaitant autorių teisių
saugomą turinį, turinio savininkai naudoja
turinio prieigos technologiją „Microsoft
PlayReady™“. Šiame įrenginyje naudojama
technologija „PlayReady“, skirta „PlayReady“
apsaugotam turiniui ir (arba) WMDRM
apsaugotam turiniui pasiekti. Jei įrenginyje
netinkamai taikomi apribojimai dėl turinio
naudojimo, turinio savininkai gali reikalauti,
kad „Microsoft“ atšauktų įrenginio prieigą
prie „PlayReady“ apsaugoto turinio.
Atšaukimas nebūtų taikomas neapsaugotam
turiniui arba turiniui, kuris apsaugotas
kitomis turinio prieigos technologijomis.
Turinio savininkai gali reikalauti, kad jūs,
norėdami pasiekti jų turinį, atnaujintumėte
„PlayReady“. Jei neatnaujinsite, negalėsite
pasiekti turinio, kuriam šis naujinimas
reikalingas.
• „Opera® Devices SDK“ sukurta „Opera
Software ASA“. Autorių teisės priklauso
„Opera Software ASA“, 2002–2012 m.
Visos teisės saugomos.
• Visi kiti prekių ženklai priklauso jų
savininkams.
• Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra gamintojų prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. Ženklai ™ ir ®
šiame dokumente nėra nurodyti.
6
Turinys
2
3
ĮSPĖJIMAS
Atsargumo priemonės
Darbo pradžia
8
12
12
14
14
Dalių ir valdiklių vadovas
1 žingsnis. Tiekiami priedai
2 žingsnis. Kaip prijungti leistuvą
3 žingsnis. Pasiruošimas jungtis prie tinklo
4 žingsnis. Nesudėtinga sąranka
Atkūrimas
16
17
17
18
Kaip paleisti diską
Kaip paleisti iš USB įrenginio
Kaip paleisti turinį per tinklą
Galimos parinktys
Nustatymai ir reguliavimas
20
20
20
22
22
23
23
24
25
25
Sąrankos ekranų naudojimas
[Network Update] (tinklo naujinimas)
[Screen Settings] (ekrano nustatymai)
[Audio Settings] (garso nustatymai)
[BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros nustatymai)
[Parental Control Settings] (tėvų kontrolės nustatymai)
[System Settings] (sistemos nustatymai)
[Network Settings] (tinklo nustatymai)
[Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai)
[Resetting] (nustatymas iš naujo)
Papildoma informacija
26
30
Nesklandumų šalinimas
Specifikacijos
7
Darbo pradžia
Dalių ir valdiklių vadovas
Priekinis skydelis
z
Ant mygtuko N yra liečiamasis taškas. Naudokite orientacinį lytėjimo tašką valdydami leistuvą.
A Diskų dėklas
B Z (atidaryti / uždaryti)
C N (atkurti)
D x (sustabdyti)
E [/1 (įjungti / budėti) / energijos
indikatorius
Leistuvas įjungiamas arba
nustatomas veikti budėjimo režimu.
F
(USB) lizdas
Prijunkite USB įrenginį prie šio
lizdo.
G Nuotolinis jutiklis
8
Kaip užrakinti disko dėklą
(užraktas nuo vaikų)
Galite užrakinti diskų dėklą, kad
jis nebūtų atidarytas atsitiktinai.
Kai leistuvas įjungtas, laikykite
nuspaudę leistuvo mygtuką N ilgiau
nei 10 sekundžių, kad užrakintumėte
arba atrakintumėte diskų dėklą.
Užpakalinis skydelis
Darbo pradžia
A LAN (100) jungtis
B HDMI OUT lizdas
C DIGITAL OUT (COAXIAL) lizdas
9
Nuotolinio valdymo pultas
Galimos nuotolinio valdymo pulto
funkcijos skiriasi atsižvelgiant į diską
arba situaciją.
A Z (atidaryti / uždaryti)
Atidaromas arba uždaromas diskų
dėklas.
-TV- t (TV įvesties pasirinkimas)
Perjungia iš TV į kitus įvesties šaltinius.
-TV- [/1 (įjungti TV / nustatyti
veikti budėjimo režimu)
TV įjungiamas arba nustatomas
veikti budėjimo režimu.
[/1 (įjungti / nustatyti veikti
budėjimo režimu)
Leistuvas įjungiamas arba
nustatomas veikti budėjimo režimu.
B Skaičių mygtukai (0–9)
Įvedami pavadinimų / skyrių / garso
takelių numeriai ir pan.
b
Garso takelių numerius galima įvesti tik
CD-DA (muzikos CD).
z
Ant mygtukų 5, AUDIO, 2 + ir N yra
liečiamasis taškas. Naudokite orientacinį
lytėjimo tašką valdydami leistuvą.
10
2 (garsumas) +/–
Reguliuojamas TV garsumas.
AUDIO (22 psl.)
Pasirenkamas kalbos garso takelis, kai
kelių kalbų garso takeliai yra įrašyti
į BD-ROM / DVD VIDEO diską.
Pasirenkamas CD garso takelis.
SUBTITLE (22 psl.)
Pasirenkama subtitrų kalba, kai
kelių kalbų subtitrai yra įrašyti
į BD-ROM / DVD VIDEO diską.
(nutildyti)
Laikinai išjungiamas garsas.
C Spalvoti mygtukai (raudonas,
žalias, geltonas, mėlynas)
Spartieji klavišai, skirti
interaktyviosioms funkcijoms.
D TOP MENU
Atidaromas arba uždaromas BD
arba DVD pagrindinis meniu.
POP UP/MENU
Atidaromas arba uždaromas BD-ROM
iškylantysis meniu arba DVD meniu.
OPTIONS (18 psl.)
Ekrane rodomos galimos parinktys.
HOME
Įeinama į pagrindinį leistuvo meniu.
Kai paspaudžiama pagrindinio
meniu kategorijos piktograma,
parodomas fonas.
RETURN
Grąžinamas ankstesnis ekranas.
Centrinis mygtukas (ENTER)
Įeinama į pasirinktą elementą.
E ./> (ankstesnis / kitas)
Pereinama prie ankstesnio / kito
skyriaus, garso takelio arba failo.
X (pristabdyti)
Pristabdoma arba pradedama
atkurti iš naujo.
m/M (greitas leidimas atgal /
greitas leidimas į priekį)
• Kai mygtuką nuspaudžiate
atkuriant, diskas greitai sukamas
atgal / greitai sukamas pirmyn.
Kaskart paspaudus mygtuką,
vykstant vaizdo atkūrimui,
paieškos greitis pasikeičia.
• Leidžiama sulėtintai, kai mygtukas
nuspaustas ilgiau nei sekundę
pristabdymo režimu.
• Leidžiama po vieną kadrą, kai
trumpai paspaudžiate mygtuką
veikiant pristabdymo režimu.
N (atkurti)
Pradedamas arba iš naujo
pradedamas atkūrimas.
DISPLAY (17 psl.)
Ekrane rodoma atkūrimo
informacija.
SEN (17 psl.)
Paslauga pasiekiama internetu
„Sony Entertainment Network™“.
Pagrindinio meniu ekranas
Darbo pradžia
</M/m/,
Išryškinamas rodomas elementas.
x (stabdyti)
Atkūrimas sustabdomas ir
įsimenama sustabdymo vieta
(tęsimo vieta).
Pavadinimo / garso takelio tęsimo
vieta yra paskutinė atkurta vieta arba
paskutinė nuotraukų aplanko
nuotrauka.
Kai paspaudžiate HOME, rodomas
pagrindinis meniu. Pasirinkite
kategoriją, naudodami </,.
Paspauskite M/m, kad pasirinktumėte
elementą ir paspauskite ENTER.
Elementas
Kategorija
[Setup] (sąranka): reguliuojami
leistuvo nustatymai.
[Photo] (nuotraukos): rodomos
nuotraukos.
[Music] (muzika): leidžiama
muzika.
[Video] (vaizdo įrašai): leidžiami
vaizdo įrašai.
[Network] (tinklas): rodomi tinklo
elementai.
11
1 žingsnis. Tiekiami priedai
Patikrinkite, ar turite toliau nurodytus elementus:
• Nuotolinio valdymo įrenginys (nuotolinio valdymo pultas) (1)
• R6 (AA dydžio) baterijos (2)
2 žingsnis. Kaip prijungti leistuvą
Kol neprijungėte visų kitų jungčių, neprijunkite maitinimo tinklo laido.
Kaip prijungti prie TV
Prijunkite leistuvą prie TV, naudodami didelės spartos HDMI kabelį.
Didelės spartos HDMI kabelis
(nepridedamas)
Aukšta kokybė
b
Neprijunkite leistuvo per VCR. VCR perduodami vaizdo signalai gali būti paveikti autorių teisių
apsaugos sistemų ir vaizdas televizoriuje bus iškraipomas.
12
Kaip prijungti prie AV stiprintuvo (imtuvo)
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų jungties būdų pagal savo AV stiprintuvo (imtuvo)
įvesties lizdus. Kai pasirenkate A arba B, atitinkamai atlikite nustatymus sąrankoje
[Audio Settings] (garso nustatymai) (22 psl.).
Darbo pradžia
Didelės spartos HDMI kabelis (nepridedamas)
Didelės spartos HDMI kabelis
(nepridedamas)
t Nustatykite [BD Audio MIX Setting]
(„BD Audio MIX“ nustatymas) (22 psl.).
Bendraašis skaitmeninis kabelis
(nepridedamas)
13
3 žingsnis. Pasiruošimas
jungtis prie tinklo
Jeigu nenorite prijungti leistuvo prie
tinklo, pereikite prie „4 žingsnis.
Nesudėtinga sąranka“ (14 psl.).
Laidinio ryšio sąranka
Prie leistuvo kontakto LAN (100)
prijunkite LAN kabelį.
4 žingsnis. Nesudėtinga
sąranka
Kai įjungiamas pirmą kartą
Palaukite minutėlę, kol leistuvas
įsijungs ir pradės veikti [Easy Initial
Settings] (nesudėtinga sąranka).
1
Įdėkite dvi R6 (AA dydžio) baterijas,
suderindami jų galus, 3 ir #, su
maitinimo elementų skyriaus viduje
esančiomis žymėmis.
2
Leistuvą prijunkite prie maitinimo
tinklo.
LAN kabelis
(nepridedamas)
Internetas
ADSL
modemas /
kabelinis
modemas
Plačiajuostis
maršrutizatorius
z
Rekomenduojama naudoti ekranuotąjį
tiesiojo arba kryžminio jungimo sąsajos
kabelį (LAN kabelį).
į maitinimo tinklą
3
14
Paspauskite [/1, kad įjungtumėte
leistuvą.
4
Įjunkite televizorių ir jame nustatykite
įvesties ieškiklį. Taip jūsų televizoriaus
ekrane bus rodomas signalas iš leistuvo.
5
Atlikite [Easy Initial Settings]
(nesudėtinga sąranka).
Darbo pradžia
Vadovaukitės ekrane rodomomis
instrukcijomis, kad pasirinktumėte
pagrindinius nustatymus, spauskite
nuotolinio valdymo pulto mygtukus
</M/m/, ir ENTER.
</M/m/,
ENTER
b
Kai [Easy Initial Settings] (nesudėtinga
sąranka) baigta, pasirinkite [Easy Network
Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai),
kad galėtumėte naudotis leistuvo tinklo
funkcijomis.
15
Atkūrimas
Kaip paleisti diską
Kaip naudotis BONUSVIEW /
BD-LIVE
Apie leistinus diskus žiūrėkite 30 psl..
Kai kuriems BD-ROM, pažymėtiems
BD-LIVE logotipu*, galima atsisiųsti
papildomo turinio ir duomenų.
1
*
2
Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį,
kad TV ekrane būtų rodomas leistuvo
signalas.
1
Saugoti naudokite 1 GB arba
talpesnę USB atmintinę.
Paspauskite Z ir įdėkite diską į dėklą.
2
Paspauskite Z, kad uždarytumėte
disko dėklą.
Pradedama atkurti.
Jei diskas nepaleidžiamas
automatiškai, kategorijoje
[Video] (vaizdo įrašai),
[Music] (muzika) arba
[Photo] (nuotraukos) pasirinkite
ir paspauskite ENTER.
16
Pasiruoškite BD-LIVE (tik BD-LIVE).
• Prijunkite leistuvą prie tinklo
(14 psl.).
• Sąrankoje [BD/DVD Viewing
Settings] (BD / DVD peržiūros
nustatymai) funkciją [BD Internet
Connection] (BD interneto ryšys)
nustatykite į [Allow] (leisti)
(23 psl.).
Atkuriamąja puse žemyn
3
Prijunkite USB atmintinę prie leistuvo
USB lizdo (8 psl.).
3
Įdėkite BD-ROM, palaikantį
BONUSVIEW / BD-LIVE.
Kiekvieno disko valdymo būdas
skiriasi. Žiūrėkite su disku pateiktą
naudojimo instrukciją.
z
Jei norite ištrinti USB atminties duomenis,
kategorijoje
[Video] (vaizdo įrašai)
pasirinkite [Delete BD Data] (ištrinti BD
duomenis) ir paspauskite ENTER. Visi
aplanko „buda“ duomenys bus panaikinti.
Leidimo informacijos rodymas
Paspaudę DISPLAY galite peržiūrėti
atkūrimo ir pan. informaciją.
Rodoma informacija skiriasi pagal
disko tipą ir leistuvo būseną.
Pavyzdys: kai leidžiamas BD-ROM
Kaip paleisti iš USB
įrenginio
Informacijos apie „Atkuriami failų tipai“
ieškokite 32 psl.
1
Prijunkite USB įrenginį prie leistuvo
USB lizdo (8 psl.).
A Išvesties raiška / vaizdo dažnis
2
Pagrindiniame meniu mygtukais
</, pasirinkite kategoriją
[Video] (vaizdo įrašai), [Music]
(muzika) arba [Photo] (nuotraukos).
3
Pasirinkite
[USB device] (USB
įrenginys), naudodamiesi mygtukais
M/m, ir paspauskite ENTER.
Atkūrimas
Prieš prijungdami žiūrėkite prie
USB įrenginio pridėtą naudojimo
instrukciją.
B Pavadinimo numeris arba
pavadinimas
C Šiuo metu pasirinktas kampas
D Šiuo metu pasirinktas garso
nustatymas
E Galimos funkcijos (
kampas,
garsas,
subtitrai)
F Atkūrimo informacija
Rodomas paleidimo režimas,
būsenos juosta, disko tipas, vaizdo
kodekas, dažnis bitais, kartojimo
tipas, praėjęs laikas, visas leidimo
laikas.
G Skyriaus numeris
Kaip paleisti turinį per
tinklą
Kaip naudotis „Sony
Entertainment Network“
„Sony Entertainment Network“ yra
sąsaja, tiesiai į leistuvą pateikianti
pasirinktą interneto turinį ir įvairių
pramogų pagal poreikį.
z
• Kad pavyktų atkurti tam tikrą interneto
turinį, pirmiausia reikia užsiregistruoti
naudojant asmeninį kompiuterį.
• Dalis interneto turinio gali būti
nepasiekiama kai kuriuose regionuose
ir (arba) šalyse.
17
1
2
Prijunkite leistuvą prie tinklo (14 psl.).
3
Mygtukais </M/m/,, pasirinkite
interneto turinį bei įvairių pramogų
pagal poreikį, ir paspauskite ENTER.
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką SEN.
Galimos parinktys
Paspaudę OPTIONS galite pasiekti
įvairius nustatymus ir atkūrimo
veiksmus. Galimi elementai skiriasi
atsižvelgiant į situaciją.
Bendrosios parinktys
x
Vaizdo srauto valdymo skydelis
Valdymo skydelis parodomas
paleidus vaizdo įrašo failą. Atsižvelgiant
į interneto turinio teikėją, rodomi
elementai gali skirtis.
Kad elementai vėl būtų rodomi,
paspauskite DISPLAY.
[Repeat Setting] (kartojimo
nustatymas): nustatomas kartojimo
režimas.
x
[Play]/[Stop] (paleisti / sustabdyti):
pradedamas arba sustabdomas
atkūrimas.
x
[Play from start] (paleisti nuo
pradžios): elementas leidžiamas
nuo pradžios.
x
[Change Category] (pakeisti
kategoriją): perjungiama kategorija –
[Video] (vaizdo įrašai),
[Music] (muzika) arba
[Photo]
(nuotraukos).
Tik
A Valdymo ekranas
Norėdami atlikti atkūrimo veiksmus
paspauskite </M/m/, arba
ENTER.
x
vaizdo ir garso, užlaikant su vaizdo
išvestimi susijusią garso išvestį
(nuo 0 iki 120 milisekundžių).
x
B Leidimo būsenos juosta
Būsenos juosta, esamą padėtį
rodantis žymeklis, leidimo laikas,
vaizdo įrašo failo trukmė
C Tinklo būsena
nurodo laidinį ryšį.
D Tinklo perdavimo sparta
E Kito vaizdo įrašo failo pavadinimas
F Dabar pasirinkto vaizdo įrašo failo
pavadinimas
[Video] (vaizdo įrašai)
[A/V SYNC]: reguliuojama spraga tarp
x
x
[Video Settings] (vaizdo
nustatymai):
– [Picture Quality Mode] (vaizdų
kokybės režimas): pasirenkami
vaizdo nustatymai esant įvairiam
apšvietimui.
– [BNR]: sumažinamas vaizdo
mozaikos tipo triukšmas.
– [MNR]: sumažinamas smulkus
vaizdo kontūrų triukšmas
(„uodo“ triukšmas).
[Pause] (pristabdyti): pristabdomas
atkūrimas.
[Top Menu] (pagrindinis meniu):
rodomas BD arba DVD pagrindinis
meniu.
18
x
[Menu] (meniu) / [Popup Menu]
(iškylantysis meniu): rodomas
x
BD-ROM iškylantysis meniu arba
DVD meniu.
x
– [Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
– [My Music from USB] (mano
muzika iš USB): nustatomi muzikos
failai, registruoti [Add Slideshow
BGM] (pridėti skaidrių
demonstravimo BGM).
– [Play from Music CD] (paleisti iš
muzikos CD): nustatomi CD-DA
garso takeliai.
[Title Search] (pavadinimo paieška):
BD-ROM / DVD VIDEO ieškoma
pavadinimo ir pradedama atkurti
nuo pradžios.
x
x
x
x
[IP Content Noise Reduction]
(IP turinio triukšmo sumažinimas):
reguliuojama interneto turinio
vaizdo kokybė.
Tik
x
x
[Change Display] (keisti rodinį):
perjungiama tarp [Grid View]
(tinklelio vaizdas) ir [List View]
(sąrašo vaizdas).
x
Atkūrimas
x
[Chapter Search] (skyriaus paieška):
ieškoma skyriaus ir pradedama atkurti
nuo pradžios.
[Audio] (garso įrašas): perjungiamas
kalbos garso takelis, kai į BD-ROM /
DVD VIDEO yra įrašyti kelių kalbų
garso takeliai. Pasirenkamas CD
garso takelis.
[Subtitle] (subtitrai): perjungiama
subtitrų kalba, kai į BD-ROM /
DVD VIDEO yra įrašyti kelių
kalbų subtitrai.
[Angle] (kampas): perjungiamas kitas
stebėjimo kampas, kai BD-ROM /
DVD VIDEO įrašyti keli kampai.
[Slideshow BGM] (skaidrių
demonstravimo BGM):
[View Image] (žiūrėti vaizdą):
rodoma pasirinkta nuotrauka.
x
[Slideshow] (skaidrių
demonstravimas): paleidžiamas
x
[Rotate Left] (pasukti į kairę):
skaidrių demonstravimas.
nuotrauka pasukama 90 laipsnių
kampu prieš laikrodžio rodyklę.
x
[Rotate Right] (pasukti į dešinę):
nuotrauka pasukama 90 laipsnių
kampu pagal laikrodžio rodyklę.
[Music] (muzika)
[Add Slideshow BGM] (pridėti
skaidrių demonstavimo BGM): USB
atmintinėje esantys muzikos failai
registruojami kaip skaidrių
demonstravimo fono muzika (BGM).
Tik
[Photo] (nuotraukos)
x
[Slideshow Speed] (skaidrių
demonstravimo sparta): keičiama
x
[Slideshow Effect] (skaidrių
demonstravimo efektas):
skaidrių demonstravimo sparta.
nustatomas skaidrių demonstravimo
efektas.
19
Nustatymai ir reguliavimas
Sąrankos ekranų
naudojimas
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] (sąranka), kai reikia pakeisti
leistuvo nustatymus.
Numatytieji nustatymai pabraukti.
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] (sąranka), naudodami </,.
2
Pasirinkite sąrankos kategorijos
piktogramą, naudodami M/m,
ir paspauskite ENTER.
x [TV Type] (TV tipas)
[16:9]: pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate plačiaekranį TV arba TV,
palaikantį plačiaformačio režimo funkciją.
[4:3]: pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate 4:3 ekrano formato TV,
nepalaikantį plačiaformačio režimo
funkcijos.
x [Screen Format] (ekrano formatas)
[Network Update]
(tinklo naujinimas)
Pasirinkite [OK] (gerai), norėdami
atnaujinti leistuvo programinę įrangą
naudodami tinklą.
z
• Rekomenduojame atnaujinti naudojant
tinklą kas 2 mėnesius ar pan.
• Norėdami gauti daugiau informacijos apie
naujinimo funkcijas, apsilankykite toliau
nurodytoje svetainėje.
Europos šalių klientams
http://support.sony-europe.com/
20
[Screen Settings]
(ekrano nustatymai)
[Full] (visas): pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate TV, palaikantį plačiaformačio
režimo funkciją. 4:3 ekrano formato
vaizdas rodomas 16:9 kraštinių santykiu
net plačiaekraniame TV.
[Normal] (įprastas): pakeičiamas vaizdo
dydis, kad atitiktų ekrano dydį ir būtų
išlaikytas pradinis kraštinių santykis.
x [DVD Aspect Ratio] (DVD vaizdo
santykis)
[Letter Box] (voko langas): rodomas
plačiaformatis vaizdas su juodomis
juostomis viršuje ir apačioje.
[Pan & Scan] (apkarpyti šonai): visame
ekrane rodomas viso aukščio vaizdas
apkarpytais šonais.
x [Cinema Conversion Mode]
(kino konvertavimo režimas)
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (automatinis): automatiškai
nustatomas prijungto TV tipas ir
perjungiamas tinkamas spalvų
nustatymas.
[YCbCr (4:2:2)]: išvedami YCbCr 4:2:2
vaizdo signalai.
[YCbCr (4:4:4)]: išvedami YCbCr 4:4:4
vaizdo signalai.
[RGB]: išvedami RGB vaizdo signalai.
x [Output Video Resolution]
(išvedamo vaizdo raiška)
x [HDMI Deep Colour Output]
(HDMI „Deep Colour“ išvestis)
Įprastai pasirinkite [Auto]
(automatinis). Pasirinkite [Original
Resolution] (pradinė raiška), jei norite,
kad vaizdas būtų išvedamas į diską
įrašyta raiška. Kai raiška žemesnė už SD,
ji perkonvertuojama į SD raišką.
[Auto] (automatinis): įprastai
pasirinkite šį nustatymą.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: išvedami
16 bitų / 12 bitų / 10 bitų vaizdo signalai,
kai prijungtas TV yra suderinamas su
„Deep Colour“.
[Off] (išjungti): pasirinkite šį nustatymą,
kai vaizdas nestabilus arba nenatūraliai
perteikiamos spalvos.
x [BD-ROM 24p Output]
(BD-ROM 24p išvestis)
[Auto] (automatinis): išvedami
1920 × 1080p / 24 Hz vaizdo signalai
tik prijungus su 1080 / 24p suderinamą
TV per HDMI OUT lizdą.
[On] (įjungti): funkcija įjungiama.
[Off] (išjungti): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV nesuderinamas su 1080 / 24p
vaizdo signalais.
Nustatymai ir reguliavimas
[Auto] (automatinis): įprastai
pasirinkite šį nustatymą. Leistuvas
automatiškai atpažįsta, ar medžiaga
yra vaizdo įrašas, ar filmas, ir perjungia
tinkamą konvertavimo būdą.
[Video] (vaizdo įrašas): šis vaizdo įrašams
tinkamas konvertavimo būdas bus visada
parinktas, nesvarbu, kokia medžiaga.
x [Pause Mode] (pristabdymo režimas):
[Auto] (automatinis): įprastai
pasirinkite šį nustatymą. Dinaminiai
judantys vaizdai rodomi nesusilieję.
[Frame] (kadras): rodomi statiniai
vaizdai didele raiška.
x [DVD-ROM 24p Output]
(DVD-ROM 24p išvestis)
[Auto] (automatinis): išvedami
1920 × 1080p / 24 Hz vaizdo signalai
tik prijungus su 1080 / 24p suderinamą
TV per HDMI OUT lizdą.
[Off] (išjungti): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV nesuderinamas su 1080 / 24p
vaizdo signalais.
21
[Audio Settings]
(garso nustatymai)
x [Digital Audio Output]
(skaitmeninė garso išvestis)
[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite
šį nustatymą. Išvedami garso signalai
pagal prijungtų įrenginių būseną.
[PCM]: išvedami PCM signalai iš
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT lizdo.
x [BD Audio MIX Setting]
(„BD Audio MIX“ nustatymas)
[On] (įjungti): išvedamas garsas, gautas
su pagrindiniu garsu sumaišant
interaktyvųjį garsą ir papildomą garsą.
[Off] (išjungti): išvedamas tik pagrindinis
garsas. Pasirinkite, kad būtų išvesti HD
garso signalai į AV stiprintuvą (imtuvą).
x [DTS Neo:6]
[Cinema] (kino teatras) / [Music]
(muzika): išvedamas imituojamas
kelių kanalų garsas iš 2 kanalų šaltinių
HDMI OUT lizdu, priklauso nuo
prijungto įrenginio, kuriame veikia
DTS Neo:6 Cinema (kino teatro) arba
DTS Neo:6 Music (muzikos) režimas.
[Off] (išjungti): išvedamas pradinio
kanalų skaičiaus garsas HDMI OUT lizdu.
x [Audio DRC] (garso dinaminio
diapazono kompresija)
[Auto] (automatinis): atkuriamas
diske nurodytas dinaminis diapazonas
(tik BD-ROM). Kiti diskai yra atkuriami
[On] (įjungta) lygiu.
[On] (įjungti): atkuriama standartinio
glaudinimo lygiu.
[Off] (išjungti): jokio glaudinimo.
Sukuriamas dinamiškesnis garsas.
22
x [Downmix] (mikšeriavimas):
[Surround] (erdvinis): išvedami
garso signalai su erdviniais efektais.
Pasirinkite, kai jungiate garso įrenginį,
kuris palaiko „Dolby Surround
(Pro Logic)“ arba DTS Neo:6.
[Stereo] (stereofoninis): išvedami garso
signalai be erdvinių efektų. Pasirinkite,
kai jungiate garso įrenginį, kuris
nepalaiko „Dolby Surround (Pro Logic)“
arba DTS Neo:6.
[BD/DVD Viewing
Settings] (BD / DVD
peržiūros nustatymai)
x [BD/DVD Menu Language]
(BD / DVD meniu kalba):
Pasirenkama numatytoji BD-ROM
arba DVD VIDEO meniu kalba.
Pasirinkite [Select Language Code]
(pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite
norimos kalbos kodą iš šio sąrašo:
„Kalbų kodų sąrašas“ (34 psl.).
x [Audio Language] (garso įrašo kalba)
Pasirenkama numatytoji BD-ROM
arba DVD VIDEO garso takelio kalba.
Pasirinkus [Original] (pradinis), kalba
parenkama pagal diske nurodytą prioritetą.
Pasirinkite [Select Language Code]
(pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite
norimos kalbos kodą iš šio sąrašo:
„Kalbų kodų sąrašas“ (34 psl.).
x [Subtitle Language] (subtitrų kalba)
Pasirenkama numatytoji BD-ROM arba
DVD VIDEO subtitrų kalba.
Pasirinkite [Select Language Code]
(pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite
norimos kalbos kodą iš šio sąrašo:
„Kalbų kodų sąrašas“ (34 psl.).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (BD
hibridinio disko atkūrimo sluoksnis):
[BD]: atkuriamas BD sluoksnis.
[DVD/CD]: atkuriamas DVD arba
CD sluoksnis.
x [BD Internet Connection]
(BD interneto ryšys)
[Allow] (leisti): įprastai pasirinkite šį
nustatymą.
[Do not allow] (neleisti): draudžiamas
interneto ryšys.
x [Password] (slaptažodis)
Nustatomas arba pakeičiamas tėvų
kontrolės funkcijos slaptažodis.
Slaptažodžiu galima apriboti BD-ROM
ar DVD VIDEO ir interneto vaizdo įrašų
atkūrimą. Jei reikia, galite atskirti
BD-ROM, DVD VIDEO ir interneto
vaizdo įrašų apribojimo lygius.
x [Parental Control Area Code]
(tėvų kontrolė pagal vietovę)
Kai kurių BD-ROM, DVD VIDEO
arba interneto vaizdo įrašų atkūrimas
gali būti ribotas; tai priklauso nuo
geografinės vietovės. Scenos gali būti
blokuojamos arba pakeistos kitomis.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.
Nustačius tėvų kontrolės funkciją,
scenos gali būti blokuojamos arba
pakeistos kitomis. Vykdydami ekrane
pateiktas instrukcijas įveskite keturių
skaitmenų slaptažodį.
x [Internet Video Unrated]
(necenzūruoti interneto vaizdo įrašai):
[Allow] (leisti): leidžiama atkurti
necenzūruotus interneto vaizdo įrašus.
[Block] (blokuoti): necenzūruotų interneto
vaizdo įrašų atkūrimas blokuojamas.
[System Settings]
(sistemos nustatymai)
Nustatymai ir reguliavimas
[Parental Control
Settings] (tėvų kontrolės
nustatymai)
x [BD Parental Control] (BD tėvų
kontrolė) / [DVD Parental Control]
(DVD tėvų kontrolė) / [Internet Video
Parental Control] (interneto vaizdo
įrašų tėvų kontrolė)
x [OSD Language] (OSD kalba)
Pasirenkama leistuvo ekrano kalba.
x [HDMI Settings] (HDMI nustatymai)
Jei „Sony“ komponentus, suderinamus su
HDMI funkcija, prijungsite didelės spartos
HDMI kabeliu, valdyti bus paprasčiau.
[Control for HDMI] (HDMI valdymas)
[On] (įjungti): galimos toliau nurodytos
„BRAVIA Sync“ procedūros.
– Grojimas vienu prisilietimu
– Sistemos išjungimas
– Automatinis kalbos keitimas
[Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
z
Norėdami gauti daugiau informacijos,
žiūrėkite prie TV ar komponentų pridėtą
naudojimo instrukciją.
23
[Linked to TV-off] (išjungti):
[On] (įjungti): automatiškai išjungiamas
leistuvas ir su HDMI suderinami
komponentai, kai prijungtas TV pradeda
veikti budėjimo režimu („BRAVIA Sync“).
[Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
x [Startup Screen] (prisistatymo langas):
Nustatomas prisistatymo langas, kai
leistuvas įjungiamas.
[Network Service Screen] (tinklo
paslaugų ekranas): paleidžiamas
„Sony Entertainment Network“
portalo ekranas.
[Home Menu Screen] (pagrindinio
meniu ekranas): paleidžiamas
pagrindinio meniu ekranas.
x [Quick Start Mode]
(greitojo paleidimo režimas)
[On] (įjungti): sistema sparčiau
paleidžiama, kai leistuvas įjungiamas.
[Off] (išjungti): sumažinamos energijos
sąnaudos budėjimo režimu.
x [Auto Standby] (automatinis
budėjimo režimas)
[On] (įjungti): automatiškai grįžtama
į budėjimo režimą, jeigu ilgiau nei
30 minučių nepaspaudžiamas joks
mygtukas.
[Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
x [Auto Display] (automatinis
rodymas):
[On] (įjungti): automatiškai rodoma
informacija ekrane keičiant rodomus
pavadinimus, vaizdo režimus, garso
signalus ir kt.
[Off] (išjungti): informacija rodoma tik
paspaudžiant DISPLAY.
24
x [Screen Saver] (ekrano užsklanda):
[On] (įjungti): įjungiama ekrano
užsklandos funkcija. Ekrano užsklanda
rodoma, kai leistuvo nenaudojate ilgiau
nei 10 minučių ir ekrane rodomas vaizdas.
[Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
x [Software Update Notification]
(pranešimas apie programinės
įrangos naujinimą)
[On] (įjungti): nustatoma, kad leistuvas
praneštų apie naują programinės įrangos
versiją (20 psl.).
[Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
x [System Information]
(sistemos informacija)
Rodoma leistuvo programinės įrangos
versija ir MAC adresas.
x [Software License Information]
(programinės įrangos licencijos
informacija):
Rodoma programinės įrangos licencijos
informacija.
[Network Settings]
(tinklo nustatymai)
x [Internet Settings]
(interneto nustatymai)
Pirmiausia prijunkite leistuvą prie
tinklo. Išsamią informaciją žiūrėkite
„3 žingsnis. Pasiruošimas jungtis prie
tinklo“ (14 psl.).
z
Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite
toliau nurodytoje svetainėje ir perskaitykite
DUK turinį.
Europos šalių klientams
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Status]
(tinklo ryšio būsena):
Rodoma esama tinklo būsena.
x [Network Connection Diagnostics]
(tinklo ryšio diagnostika):
Atliekama tinklo diagnostika ir
patikrinama, ar tinkamai nustatytas
tinklo ryšys.
Pasirinkite [Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo nustatymai), kad
nurodytumėte tinklo nustatymus.
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
Nustatymai ir reguliavimas
[Easy Network
Settings] (nesudėtingi
tinklo nustatymai)
[Resetting]
(nustatymas iš naujo)
x [Reset to Factory Default Settings]
(iš naujo nustatyti gamyklinius
nustatymus):
Iš naujo nustatomi numatytieji
gamykliniai leistuvo nustatymai,
pasirenkant nustatymų grupę. Visi
grupėje esantys nustatymai bus nustatyti
iš naujo.
x [Initialize Personal Information]
(atkurti pirminę asmeninę
informaciją):
Panaikinama leistuve išsaugota
asmeninė informacija.
25
Papildoma informacija
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojant leistuvą kyla toliau
nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi
dėl taisymo, naudokite šį trikčių
šalinimo vadovą ir bandykite problemą
išspręsti patys. Jei kurios nors problemos
pašalinti nepavyksta, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Vaizdas
Vaizdo nėra arba vaizdas neišvedamas
tinkamai.
, Patikrinkite, ar visi jungiamieji
kabeliai prijungti patikimai (12 psl.).
, Perjunkite savo televizoriaus įvesties
ieškiklį, kad būtų rodomas signalas
iš leistuvo.
, Leistuvo mygtuką x spauskite ilgiau
nei 10 sekundžių, kad iš naujo
nustatytumėte parametro [Output
Video Resolution] (išvedamo vaizdo
raiška) žemiausią reikšmę.
, Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus. 1Išjunkite ir vėl įjunkite
leistuvą. 2Išjunkite ir vėl įjunkite
prijungtą įrangą. 3Atjunkite ir vėl
prijunkite HDMI kabelį.
, Prie HDMI OUT lizdo prijungtas
DVI įrenginys, kuris nepalaiko
autorių teisių apsaugos technologijos.
, Patikrinkite [Output Video
Resolution] (išvedamo vaizdo raiška)
nustatymą sąrankoje [Screen Settings]
(ekrano nustatymai) (21 psl.).
, Jei naudojate BD-ROM diskus,
patikrinkite nustatymą [BD-ROM 24p
Output] (BD-ROM 24p išvestis)
sąrankoje [Screen Settings] (ekrano
nustatymai) (21 psl.).
26
, Jei naudojate DVD-ROM diskus,
patikrinkite nustatymą [DVD-ROM
24p Output] (DVD-ROM 24p išvestis)
sąrankoje [Screen Settings] (ekrano
nustatymai) (21 psl.).
Kai prijungiate prie HDMI OUT lizdo, rodoma
ekrano kalba pasikeičia automatiškai.
, Kai [HDMI Settings] (HDMI
nustatymai) parinktis [Control for
HDMI] (HDMI valdymas) nustatyta
kaip [On] (įjungta) (23 psl.), rodoma
ekrano kalba automatiškai pasikeičia
pagal prijungto TV kalbos nustatymus
(jeigu pakeičite nustatymą savo TV ir
pan.).
Garsas
Garso nėra arba garsas neišvedamas
tinkamai.
, Patikrinkite, ar visi jungiamieji
kabeliai prijungti patikimai (12 psl.).
, Perjunkite AV stiprintuvo (imtuvo)
įvesties ieškiklį taip, kad leistuvo garso
signalai būtų išvedami iš AV
stiprintuvo (imtuvo).
, Jeigu garso signalas neateina DIGITAL
OUT (COAXIAL) / HDMI OUT lizdu,
patikrinkite garso nustatymus (22 psl.).
, Kai naudojate HDMI ryšį, pabandykite
atlikti toliau nurodytus veiksmus.
1Išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą.
2Išjunkite ir vėl įjunkite prijungtą
įrangą. 3Atjunkite ir vėl prijunkite
HDMI kabelį.
, Kai naudojate HDMI ryšį, jeigu
leistuvas prie TV prijungtas per AV
stiprintuvą (imtuvą), pabandykite
HDMI kabelį prijungti tiesiai prie TV.
Taip pat žiūrėkite prie AV stiprintuvo
(imtuvo) pridėtą naudojimo instrukciją.
, Prie HDMI OUT lizdo prijungtas DVI
įrenginys (DVI lizdai nepriima garso
signalų).
, Prie HDMI OUT lizdo prijungtas
įrenginys, kuris nepalaiko leistuvo
garso formato. Patikrinkite garso
nustatymus (22 psl.).
HD garsas („Dolby Digital Plus“, „Dolby
TrueHD“, „DTS-HD High Resolution Audio“
ir „DTS-HD Master Audio“) nėra išvedamas
bitų srautu.
Neišvedamas interaktyvus garsas.
, Sąrankoje [Audio Settings] (garso
nustatymai) funkcijai [BD Audio MIX
Setting] (BD garso mikšeriavimo
nustatymas) nustatykite [On] (įjungti)
(22 psl.).
Kai leidžiamas diskas, ekrane pasirodo
pranešimas su kodu 3 [Audio outputs
temporarily muted. Do not adjust the
playback volume. The content being played
is protected by Cinavia and is not authorized
for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 3.] (Garso išvestis laikinai
nutildytas. Nereguliuokite atkūrimo
garsumo. Leidžiamas turinys yra saugomas
„Cinavia“ ir jo neleidžiama atkurti šiuo
prietaisu. Daugiau informacijos ieškokite
http://www.cinavia.com. Pranešimo kodas 3).
, Vaizdo įrašo, kurį leidžiate, garso
takelyje yra „Cinavia“ kodas, rodantis,
kad tai yra neteisėta profesionaliai
sukurto turinio kopija (5 psl.).
Nepavyksta paleisti disko.
, Diskas yra nešvarus arba išsikreipęs.
, Diskas yra apverstas. Įdėkite diską
atkūrimo puse žemyn.
, Diskas įrašytas formatu, kurio negali
atkurti šis leistuvas (30 psl.).
, Leistuvas negali paleisti disko, kurio
įrašymas tinkamai neužbaigtas.
, Leistuvas nesuderinamas su konkrečiu
BD ar DVD regiono kodu.
USB įrenginys
Leistuvas neatpažįsta prijungto USB
įrenginio.
, Patikrinkite, ar USB įrenginys
tinkamai prijungtas prie USB lizdo.
, Patikrinkite, ar nesugadintas USB
įrenginys arba kabelis.
, Patikrinkite, ar USB įrenginys įjungtas.
, Jei USB įrenginys prijungtas per USB
šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite USB
įrenginį tiesiogiai prie leistuvo.
Papildoma informacija
, Sąrankoje [Audio Settings] (garso
nustatymai) funkcijai [BD Audio MIX
Setting] (BD garso mikšeriavimo
nustatymas) nustatykite [Off]
(išjungti) (22 psl.).
, Patikrinkite, ar prijungtas AV
stiprintuvas (imtuvas) yra suderinamas
su kiekvienu HD garso formatu.
Diskas
„Sony Entertainment Network“
Vaizdas ir (arba) garsas yra prastos kokybės
ir (arba) naudojant tam tikras programas
pateikiamas neryškiai, ypač atkuriant greitų
judesių arba tamsias scenas.
, Pakeitus ryšio spartą, vaizdo ir (arba)
garso kokybė gali pagerėti.
Rekomenduojama bent 2,5 Mbps ryšio
sparta standartinės raiškos vaizdo įrašams
(10 Mbps didelės raiškos vaizdo įrašams).
Vaizdas sumažintas.
, Paspauskite M, kad priartintumėte.
27
Tinklo ryšys
Leistuvo nepavyksta prijungti prie tinklo.
, Patikrinkite tinklo ryšį (14 psl.)
ir tinklo nustatymus (24 psl.).
Kai įjungiamas leistuvas, ekrane pasirodo
pranešimas [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Network update”
to perform the update.] (išleista nauja
programinės įrangos versija, eikite į meniu
skyrių „Setup“ (sąranka) ir pasirinkite
„Network update“ (tinklo naujinimas),
kad būtų atnaujinta).
, Jei norite atnaujinti leistuvo
programinės įrangos versiją,
žr. „[Network Update] (tinklo
naujinimas)“ (20 psl.).
Control for HDMI („BRAVIA Sync“)
Funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas)
neveikia („BRAVIA Sync“).
, Patikrinkite, ar [HDMI Settings]
(HDMI nustatymai) funkcija [Control
for HDMI] (HDMI valdymas) yra
nustatyta kaip [On] (įjungta) (23 psl.).
, Jei keičiate HDMI ryšį, išjunkite
leistuvą ir vėl jį įjunkite.
, Jei sutrinka maitinimas, [HDMI
Settings] (HDMI nustatymai)
funkciją [Control for HDMI]
(HDMI valdymas) nustatykite kaip
[Off] (išjungta), tada [HDMI Settings]
(HDMI nustatymai) funkciją
[Control for HDMI] (HDMI
valdymas) nustatykite kaip [On]
(įjungta) (23 psl.).
28
, Patikrinkite, kas nurodyta toliau, ir žr.
prie komponento pridėtą naudojimo
instrukciją.
– ar prijungtas komponentas
suderinamas su funkcija [Control
for HDMI] (HDMI valdymas);
– ar nustatytas tinkamas prijungto
komponento funkcijos [Control for
HDMI] (HDMI valdymas)
nustatymas.
, Kai leistuvą prie TV jungiate per AV
stiprintuvą (imtuvą):
– jei AV stiprintuvas (imtuvas)
nesuderinamas su funkcija [Control
for HDMI] (HDMI valdymas),
gali būti, kad leistuvu negalėsite
valdyti TV;
– jei keičiate HDMI ryšį, atjunkite ir
iš naujo prijunkite maitinimo tinklo
laidą, arba jei sutrinka maitinimas,
pabandykite atlikti toliau išvardytus
veiksmus. 1Perjunkite AV
stiprintuvo (imtuvo) įvesties ieškiklį
taip, kad TV ekrane pasirodytų
vaizdas iš leistuvo. 2[HDMI
Settings] (HDMI nustatymai)
funkciją [Control for HDMI]
(HDMI valdymas) nustatykite
kaip [Off] (išjungta), tada [HDMI
Settings] (HDMI nustatymai)
funkciją [Control for HDMI]
(HDMI valdymas) nustatykite kaip
[On] (įjungta) (23 psl.). Žiūrėkite
prie AV stiprintuvo (imtuvo)
pridėtą naudojimo instrukciją.
Sistemos išjungimo funkcija neveikia
(„BRAVIA Sync“).
, Patikrinkite, ar [HDMI Settings]
(HDMI nustatymai) funkcijos
[Control for HDMI] (HDMI
valdymas) ir [Linked to TV-off]
(susieta su išjungtu TV) nustatytos
kaip [On] (įjungta) (23 psl.).
Kitos savybės
Atkūrimas pradedamas ne nuo turinio
pradžios.
, Paspauskite OPTIONS ir pasirinkite
[Play from start] (leisti nuo pradžios).
Diskas pradedamas leisti ne nuo tęsimo
taško, kuriame paskutinį kartą buvo
sustabdytas.
Kai leidžiamas diskas, ekrane pasirodo
pranešimas su kodu 1 [Playback stopped.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
(Atkūrimas sustabdytas. Leidžiamas turinys
yra saugomas „Cinavia“ ir jo neleidžiama
atkurti šiuo įrenginiu. Daugiau informacijos
ieškokite http://www.cinavia.com.
Pranešimo kodas 1).
, Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus. 1Išjunkite leistuvą ir
atjunkite maitinimo tinklo laidą. 2Vėl
prijunkite maitinimo laidą, spausdami
leistuvo mygtuką Z. 3Spauskite
leistuvo mygtuką Z, kol dėklas
atsidarys. 4Išimkite diską.
5Laikykite nuspaustą leistuvo
mygtuką [/1 ilgiau nei 10 sekundžių,
kol leistuvas išsijungs.
Leistuvas nereaguoja į jokį mygtuką.
, Leistuvo viduje susikaupė drėgmės
(3 psl.).
, Laikykite nuspaustą leistuvo mygtuką
[/1 ilgiau nei 10 sekundžių, kol
leistuvas išsijungs.
Jeigu leistuvas vis dar nereaguoja
į jokį mygtuką, atjunkite ir iš naujo
prijunkite maitinimo tinklo laidą.
Papildoma informacija
, Atsižvelgiant į diską, tęsimo taškas
gali būti išvalomas iš atminties, kai:
– atidarote diskų dėklą;
– atjungiate USB įrenginį;
– paleidžiate kitą turinį;
– išjungiate leistuvą.
Diskų dėklas neatsidaro ir nepavyksta
išimti disko net paspaudus Z.
, Vaizdo įrašo, kurį leidžiate, garso
takelyje yra „Cinavia“ kodas, rodantis,
kad jis sukurtas tik pristatymui
naudojant profesionalams skirtą
įrangą ir vartotojams jo atkurti
neleidžiama (5 psl.).
29
Specifikacijos
Sistema
Diskai, kuriuos galima paleisti
Lazeris: puslaidininkis lazeris
„Blu-ray
Disc“*1
BD-ROM
BD-R*2 / BD-RE*2
Įvestys ir išvestys
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R / DVD-RW
DVD+R / DVD+RW
CD*3
CD-DA (muzikos CD)
CD-ROM
CD-R / CD-RW
(Lizdo pavadinimas:
Lizdo tipas / išvesties lygis / apkrovos
varža)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
„Phono“ lizdas / 0,5 Vp-p / 75 omų
HDMI OUT:
HDMI 19 kištukų standartinė jungtis
LAN (100):
100BASE-TX kontaktas
USB:
USB lizdo tipas A, maksimali srovė
500 mA (USB įrenginio prijungimui)
*1
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai:
220–240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos: 8,8 W
Matmenys (apytiksl.):
290 mm × 199 mm × 43 mm
(plotis / gylis / aukštis)
įskaitant išsikišusias dalis
Svoris (apytiksl.): 1,1 kg
Rekomenduojama temperatūra
naudojant:
nuo 5 ºC iki 35 ºC
Rekomenduojamas drėgnis
naudojant:
nuo 25% iki 80%
Tiekiami priedai
Žiūrėkite 12 psl..
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs
keisti dizainą ir specifikacijas.
30
*2
*3
„Blu-Ray Disc“ specifikacijos yra naujos
ir nuolat keičiamos, todėl, atsižvelgiant
į disko tipą ir versiją, gali būti, kad kai
kurių diskų paleisti nepavyks.
Garso išvestis skiriasi atsižvelgiant
į šaltinį, išvesties lizdą, per kurį prijungta,
ir pasirinktus garso nustatymus.
BD-RE: 2.1 versija
BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 versijos, įskaitant
organinio pigmento tipo BD-R (LTH tipo)
Asmeniniu kompiuteriu įrašytų BD-R
paleisti negalima, jei neuždarytas įrašymo
seansas.
CD arba DVD disko paleisti nebus galima,
jei tinkamai neužbaigtas įrašymas. Daugiau
informacijos rasite prie įrašymo įrenginio
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
Diskai, kurių negalima paleisti
• BD diskai su kasete
• BDXL diskai
• DVD-RAM diskai
• HD DVD diskai
• „DVD Audio“ diskai
• PHOTO CD diskai
• „CD-Extra“ diskų duomenų dalis
• „Super VCD“ diskai
• „DualDisc“ diskų garso medžiagos
pusė
Pastabos dėl diskų
Šis gaminys sukurtas diskams,
atitinkantiems kompaktinio disko
(CD) standartą, atkurti. „DualDisc“
diskai ir kai kurie muzikos diskai,
užkoduoti naudojant autorių teisių
apsaugos technologijas, neatitinka
kompaktinio disko (CD) standarto,
todėl tokių diskų gali būti neįmanoma
paleisti šiuo leistuvu.
Pastaba dėl BD / DVD diskų atkūrimo
veiksmų
Pastaba dėl dviejų sluoksnių BD / DVD diskų
Keičiantis sluoksniams, atkuriamas
vaizdas ir garsas gali būti trumpam
pertrauktas.
Papildoma informacija
Kai kurias BD / DVD diskų atkūrimo
funkcijas gali specialiai nustatyti
programinės įrangos gamintojai. Šis
leistuvas BD / DVD diskus paleidžia
pagal programinės įrangos kūrėjų
sukurtą disko turinį, todėl kai kurios
atkūrimo funkcijos gali neveikti.
Regiono kodas (tik BD-ROM / DVD VIDEO)
Įrenginio užpakalinėje dalyje
išspausdintas leistuvo regiono kodas.
Įrenginys paleis tik tokius BD-ROM /
DVD VIDEO diskus, kurie pažymėti
identišku regiono kodu arba žyma ALL .
Regiono kodas
31
Atkuriami failų tipai
Vaizdo įrašai
Kodekas
MPEG-1 Video
MPEG-2 Video
Xvid
Sudėtinis
rodinys
PS
Plėtinys
Su garso įrašais
.mpg, .mpeg „Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
PS
.mpg, .mpeg „Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
TS
.m2ts, .mts
AVI
.avi
„Dolby Digital“, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
„Quick
Time“
.mov
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
3gpp /
3gpp2
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
VC1
TS
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9
ASF
.wmv, .asf
WMA9
„Motion JPEG“
„Quick
Time“
.mov
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC*1
Formatas
AVCHD (2.0 versija)*2*3
Muzika
Nuotraukos
Kodekas
32
Plėtinys
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*4
.mp3
AAC/HE-AAC*4
.m4a, .aac
„WMA9 Standard“
.wma
LPCM*4
.wav
FLAC
.flac, .fla
„Dolby Digital“*4
.ac3
Formatas
Plėtinys
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*5
GIF
.gif*5
*1
*2
*3
*4
*5
Leistuvas palaiko AVC iki 4.1 lygio.
Leistuvas palaiko iki 60 kadrų/sek. kadrų
spartą.
Leistuvu galima paleisti AVCHD formato
failus, įrašytus skaitmenine vaizdo kamera
ir pan.
Tinkamai neužbaigus įrašymo, AVCHD
formato diskų nebus galima paleisti.
Leistuvas gali paleisti „.mka“ failus.
Leistuvas neatkuria animuotų PNG arba
animuotų GIF failų.
b
• Kad diskas išliktų
švarus, imkite jį už
krašto. Nelieskite
paviršiaus.
Dulkės, pirštų
antspaudai ar įbrėžimai gali sugadinti
diską.
• Apsaugokite diską nuo tiesioginės
saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz.,
karšto oro kanalų, nepalikite disko
tiesioginėje saulės šviesoje stovinčiame
automobilyje, nes automobilio viduje
temperatūra gali smarkiai pakilti.
• Baigę leisti diską, įdėkite jį į dėžutę.
• Diską valykite
valymo šluoste.
Diską šluostykite
nuo centro į kraštą.
• Nenaudokite tirpiklių,
pvz., benzino,
skiediklio, parduotuvėse parduodamų
diskų / objektyvų valiklių arba vinilo
plokštelėms skirto antistatinio
purškiklio.
• Jeigu atspausdinote disko etiketę, prieš
paleisdami diską, ją išdžiovinkite.
• Nenaudokite šių diskų:
– objektyvo valymo diskų;
– diskų, kurių forma nėra standartinė
(pvz., kortelės, širdelės formos);
– diskų, ant kurių užklijuota etiketė
arba lipdukas;
– diskų, kurie padengti celofano
plėvele ar lipduku.
• Nešlifuokite disko atkuriamosios
pusės, norėdami pašalinti paviršiaus
įbrėžimus.
Papildoma informacija
• Kai kurių failų gali nepavykti paleisti dėl
formato, užkodavimo arba įrašymo būsenos.
• Gali nepavykti atkurti kai kurių asmeniniu
kompiuteriu redaguotų failų.
• Su kai kuriais failais gali nepavykti atlikti
greito leidimo atgal arba greito leidimo
į priekį funkcijos.
• Leistuvas neatkuria užkoduotų failų, pvz.,
DRM arba „Lossless“.
• Leistuvas gali atpažinti šiuos BD, DVD,
CD ir USB įrenginių failus arba aplankus:
– iki 9 lygio aplankus, įskaitant
šakninį aplanką;
– iki 500 failų / aplankų viename sluoksnyje.
• Leistuvas palaiko tokią kadrų spartą:
– iki 60 kadrų/sek. tik AVCHD
(MPEG4/AVC);
– iki 30 kadrų/sek., esant kitiems vaizdo
kodekams.
• Leistuvas palaiko vaizdo įrašų dažnį bitais
iki 40 Mbps.
• Leistuvas palaiko vaizdo įrašų raišką iki
1920 × 1080 p.
• Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šiuo
leistuvu.
• Leistuvas gali atpažinti „Mass Storage Class“
(MSC) įrenginius, „Still Image Capture
Device“ (SICD) klasės įrenginius ir
101 klavišo klaviatūrą.
• Kad nesugadintumėte ir nepažeistumėte
USB atminties arba įrenginių duomenų,
prieš prijungdami arba atjungdami USB
atmintį arba įrenginį, išjunkite leistuvą.
• Leistuvas gali sklandžiai neatkurti didelės
bitų spartos vaizdo įrašų failų iš DATA CD.
Didelės bitų spartos vaizdo failus
rekomenduojama paleisti iš DATA DVD
arba DATA BD diskų.
Pastabos dėl diskų
33
TV, kuriuos galima valdyti, kodai
Laikydami nuspaudę -TV- [/1, įveskite
TV gamintojo kodą skaičių mygtukais.
Jei nurodyti keli kodai, įveskite juos po
vieną, kol rasite kodą, tinkantį jūsų TV.
Gamintojas
Kodas
Sony
01 (numatytasis)
„Hitachi“
24
„LG / Goldstar“
76
„Loewe“
45
„Panasonic“
17, 49
„Philips“
06, 08, 72
„Samsung“
71
„Sharp“
29
„Toshiba“
38
Kalbų kodų sąrašas
Išsamią informaciją žiūrėkite skyriuje
„[BD/DVD Viewing Settings] (BD /
DVD peržiūros nustatymai)“ (22 psl.).
Kalbų pavadinimai atitinka
ISO 639: 1988 (E/F) standartą.
Kodas Kalba
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
34
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Kodas Kalba
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nenurodyta
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Tėvų kontrolė / vietovės kodas
Išsamią informaciją žiūrėkite skyriuje
„[Parental Control Area Code]
(tėvų kontrolė pagal vietovę)“ (23 psl.).
Kodas Šalis
2239
2047
2057
2090
2424
2219
2238
2254
2184
2093
2428
2363
2390
2376
2436
2489
2165
2086
2543
Airija
Australija
Belgija
Čilė
Filipinai
Honkongas
Indonezija
Italija
Jungtinė
Karalystė
Kolumbija
Lenkija
Malaizija
Naujoji
Zelandija
Nyderlandai
Portugalija
Rusija
Suomija
Šveicarija
Taivanas
2044
2046
2070
2115
2200
2248
2149
2276
2092
Argentina
Austrija
Brazilija
Danija
Graikija
Indija
Ispanija
Japonija
Kinija
2304
2333
2362
2379
Korėja
Liuksemburgas
Meksika
Norvegija
2427
2174
2501
2499
2528
2109
Pakistanas
Prancūzija
Singapūras
Švedija
Tailandas
Vokietija
Papildoma informacija
1353
1357
35
Ateityje gali būti atnaujinta šio leistuvo programinė įranga. Norėdami gauti daugiau
informacijos apie galimus naujinimus ir naujausias naudojimo instrukcijas, apsilankykite
toliau nurodytoje svetainėje:
Europos šalių klientams
http://support.sony-europe.com/
z
Norėdami gauti naudingų patarimų ir informacijos apie „Sony“ gaminius
ir paslaugas, apsilankykite svetainėje www.sony-europe.com/myproduct/
4-442-380-41(2) (LT)
© 2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising