Sony | BDP-S570 | Sony BDP-S570 Naudojimo instrukcijos

Naudojimo instrukcija
Blu-ray Disc™ / DVD grotuvas
BDP-S570
© 2010 Sony Corporation
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba
elektros srovės smūgio riziką
saugokite įrenginį nuo lietaus
arba drėgmės poveikio.
Kad išvengtumėte elektros
srovės smūgio, neatidarykite
korpuso. Įrenginio remontą
patikėkite tik kvalifikuotam
specialistui.
Srovės laidą galima keisti tik
kvalifikuotame aptarnavimo
centre.
Saugokite baterijas ir įrenginį,
į kurį yra įdėtos baterijos,
nuo karščio poveikio,
pavyzdžiui, tiesioginių saulės
spindulių, ugnies ir pan.
DĖMESIO!
Optinių instrumentų
naudojimas kartu su šiuo
įrenginiu padidins žalą akims.
Kadangi Blu-ray Disc/DVD
grotuve naudojamas lazerio
spindulys yra kenksmingas
akims, nebandykite išardyti
korpuso. Remontą patikėkite tik
kvalifikuotam specialistui.
Šis žymėjimas yra įrenginio
viduje ant lazerio apsauginio
korpuso.
Šis įrenginys yra 1 KLASĖS
LAZERINIS PRODUKTAS.
Tai patvirtinantis žymėjimas yra
įrenginio viduje ant lazerio
apsauginio korpuso.
Senų elektrinių ir
elektroninių įrenginių
utilizavimas (ši direktyva
galioja tik Europos
Sąjungos ir kitose
Europos šalyse, kur yra
taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant įrenginio arba
ant jo įpakavimo nurodo,
kad įrenginio negalima utilizuoti
kartu su buitinėmis atliekomis.
Jį reikia pristatyti į senų
įrenginių priėmimo punktą.
Netinkamai utilizavus
atitarnavusį įrenginį kyla
grėsmė žmonių sveikatai,
bei yra teršiama aplinka.
Aplinkosaugos sumetimais
visus atitarnavusius prietaisus
reikia utilizuoti prisilaikant
vietinių norminių aktų.
Perdirbant medžiagas yra
tausojami gamtos ištekliai.
Išsamesnę informaciją apie
įrenginio utilizavimą Jums gali
pateikti miesto savivaldybė,
senų įrenginių priėmimo
punkto atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote šį
įrenginį.
Senų baterijų utilizavimas
(ši direktyva galioja tik
Europos Sąjungos ir
kitose Europos šalyse,
kur yra taikoma rūšiuotų
atliekų surinkimo
sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba
ant įpakavimo nurodo, kad su
įrenginiu komplektuojamos
baterijos negalima išmesti su
buitinėmis atliekomis. Ant kai
kurių baterijų šis simbolis gali
būti atvaizduotas kartu su
cheminio elemento simboliu.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas,
jeigu baterijoje yra daugiau nei
0,0005% gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004% švino.
Teisingai utilizuodami šią
bateriją padėsite išvengti
įmanomos neigiamos įtakos
aplinkai ir žmonių sveikatai.
Perdirbant medžiagas yra
tausojami gamtos ištekliai.
Jeigu produkto saugumo,
pajėgumo arba duomenų
integralumo užtikrinimui
reikalingas nepertraukiamas
ryšys su įmontuota baterija,
ją leistina keisti tik kvalifikuotam specialistui.
Kad užtikrintumėte teisingą
išnaudotos baterijos utilizavimą,
nugabenkite ją į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima
atiduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir
elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją,
prašome, perskaitykite skyrių
apie tai, kaip galima saugiai
išimti bateriją iš įrenginio.
Nugabenkite ją į atitinkamą
surinkimo punktą.
Išsamesnę informaciją dėl šio
įrenginio arba jo baterijos
antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, senų
įrenginių priėmimo punkto
atstovas arba parduotuvėje,
kurioje įsigijote šį įrenginį.
Klientams Europos šalyse
Šio produkto gamintojas yra
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. EMC ir produktų saugos
įgaliotas atstovas yra Sony
Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Serviso
arba garantijos klausimais
kreipkitės atskiruose serviso
arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Saugumo priemonės
• Šis įrenginys yra maitinamas
220 – 240 V kintamąja srove,
50/60 Hz. Įsitikinkite, kad
įrenginio maitinimo tinklo
įtampa atitinka vietinio
elektros tinklo įtampą.
• Kad išvengtumėte gaisro
arba elektros srovės smūgio,
nedėkite ant įrenginio indų su
skysčiu, pavyzdžiui, vazų.
• Šį įrenginį pastatykite taip,
kad, kilus problemai, jį būtų
galima lengvai atjungti nuo
elektros lizdo.
Pastabos dėl diskų
• Kad diskas būtų švarus,
imkite jį už kraštelių.
Nelieskite disko paviršiaus.
Dulkės, pirštų atspaudai
arba braižymai ant disko
paviršiaus gali sukelti jo
veikimo sutrikimus.
• Nuvalykite diską valymo
skepetėle. Nuvalykite diską
kryptimi iš centro į šonus.
• Nenaudokite tirpiklių,
pavyzdžiui, benzino,
skiediklio, nuperkamų
diskų/lęšių valymo
priemonių arba vinilinėms
plokštelėms skirtų
antistatinių aerozolių.
• Jeigu užrašėte ant disko
užrašams skirtos pusės,
prieš atkūrimą leiskite
užrašui išdžiūti.
• Nenaudokite tokių diskų:
– lęšių valymo diskų;
– nestandartinės
(pavyzdžiui, atviruko,
širdies) formos diskų;
– diskas, ant kurio yra
užklijuotas lipdukas arba
popierius;
– diskų, ant kurių yra
celofaninės plėvelės arba
lipduko klijų liekanos.
• Nebandykite pašalinti disko
atkūrimo pusėje esančių
įbrėžimų.
• Saugokite diskus nuo
tiesioginių saulės spindulių
arba karščio poveikio,
pavyzdžiui, jų nedėkite arti
karšto oro pūstuvų, bei
nepalikite jų saulėje
pastatytame automobilyje,
nes temperatūra automobilio salone gali žymiai
padidėti.
• Po disko atkūrimo įdėkite jį
į dėžutę.
Saugumo
priemonės
Šis įrenginys yra išbandytas
ir pripažintas atitinkančiu
EMC direktyvą dėl sujungimo
kabelių, kurie yra trumpesni
už 3 metrus, naudojimo.
Dėl pastatymo
• Pastatykite grotuvą vietoje,
kurioje yra užtikrinta gera
ventiliacija, kad išvengtumėte grotuvo perkaitimo.
• Nestatykite grotuvo ant
minkšto paviršiaus,
pavyzdžiui, kilimo, kuris gali
blokuoti ventiliacijos angas.
• Nestatykite grotuvo ribotoje
erdvėje, pavyzdžiui, knygų
lentynoje ir pan.
• Nestatykite grotuvo prie
apšildymo įrenginių arba
vietose, kurias veikia
tiesioginiai saulės
spinduliai, kurios yra labai
dulkėtos arba drėgnos arba
kurias veikia mechaniniai
smūgiai.
• Nestatykite grotuvo lauke,
sausumos arba plaukiojančiose transporto
priemonėse.
• Jeigu grotuvas yra tiesiai
atneštas iš šaltos vietos į
šiltą arba padėtas labai
drėgnoje patalpoje, ant
grotuvo lęšio gali kondensuotis drėgmė. Jeigu taip
atsitinka, grotuvas gali
neveikti teisingai.
Tokiu atveju išimkite diską ir
palikite grotuvą įjungtą apie
pusę valandos, kol drėgmė
išgaruoja.
• Nestatykite grotuvo
nuožulniai. Jis yra skirtas
naudojimui horizontalioje
padėtyje.
• Nedėkite metalinių daiktų
prieš priekinį skydelį, nes jis
gali apriboti radijo bangų
priėmimą.
,tęsinys
3
• Nestatykite grotuvo ten,
kur yra naudojami
medicinos įrenginiai.
Priešingu atveju gali kilti
medicinos įrenginio
veikimo sutrikimai.
• Jeigu naudojate širdies
stimuliatorių arba kitą
medicinos įrenginį, prieš
bevielio LAN funkcijos
naudojimą konsultuokitės
su gydytoju arba medicinos
įrenginio gamintoju.
• Pastatykite šį grotuvą ir
naudokite maždaug 20 cm
atstumu nuo žmogaus
kūno (išskyrus galūnes:
rankas, delnus, kojas ir
pėdas).
• Nedėkite ant grotuvo
sunkių arba nestabiliai
stovinčių daiktų.
• Į disko skyrelį dėkite tik
diskus. Jeigu įdėsite kitus
daiktus, grotuvas arba
atitinkamas daiktas gali būti
sugadintas.
• Kai pernešate grotuvą, iš jo
įšimkite diską.
Priešingu atveju diskas
arba pats įrenginys gali būti
sugadintas.
• Kai pernešate grotuvą,
nuo jo atjunkite srovės laidą
ir kitus kabelius.
Dėl maitinimo šaltinių
• Grotuvas nėra atjungtas
nuo elektros tinklo, kol jis
yra prijungtas prie elektros
lizdo, net jeigu pats
grotuvas yra išjungtas.
• Jeigu grotuvo nenaudosite
ilgą laiką, būtinai atjunkite jį
nuo elektros tinklo.
Kad atjungtumėte srovės
laidą, suimkite už šakutės;
jokiu būdu netraukite už
pačio laido.
• Prisilaikykite toliau minėto,
kad negadintumėte srovės
laido. Nenaudokite
sugadinto srovės laido, kad
išvengtumėte srovės
smūgio arba gaisro rizikos.
– Nespauskite srovės laido
tarp grotuvo ir sienos,
lentynos ir t.t.
4
– Nedėkite sunkių daiktų
ant srovės laido ir
netraukite už pačio laido.
Dėl garso lygio
reguliavimo
Nepadidinkite garso lygio,
klausydamiesi fragmento,
kuris yra labai tylus arba be
garso signalų. Priešingu
atveju garsiakalbiai gali būti
sugadinti, kai bus atkuriamas
fragmentas, kuris yra labai
garsus.
Dėl valymo
Nuvalykite korpusą, skydelį ir
mygtukus minkšta skepetėle,
kuri yra lengvai sudrėkinta
švelniame plovimo skystyje.
Nenaudokite šveičiančių
priemonių, plovimo miltelių
arba skiediklio, pavyzdžiui,
spirito arba benzino.
Dėl valančių diskų,
diskų/lęšių valiklių
Nenaudokite valančių diskų/
lęšių valiklių (įskaitant drėgno
arba aerozolio tipo). Jie gali
sukelti grotuvo veikimo
sutrikimus.
Dalių keitimas
Jeigu šis įrenginys yra
remontuojamas, pakeistos
dalys gali būti paimtos
kartotiniam naudojimui arba
perdirbimui.
Dėl prijungimo prie
HDMI OUT lizdo
Prisilaikykite toliau minėto,
nes neteisingai elgdamiesi
galite sugadinti HDMI OUT
lizdą ir kištuką.
• Atidžiai suderinkite grotuvo
gale esantį HDMI OUT lizdą
su HDMI kištuku,
patikrindami jų formas.
Kištuko negalima jungti
antraip arba kreivai.
• Būtinai atjunkite HDMI
kabelį, kai norite perkelti
grotuvą.
• Kai prijungiate arba
atjungiate, nepasukite
HDMI kištuko. Nesukite ir
nebandykite jėga stumti
HDMI kištuko į HDMI OUT
lizdą.
Dėl 3D vaizdo
žiūrėjimo
Žiūrėdami 3D (trijų matmenų)
vaizdą kai kurie žmonės gali
jausti diskomfortą (akių
raumenų įtempimas,
nuovargis arba pykinimas).
Sony rekomenduoja visiems
žiūrėti 3D vaizdą su
pertraukomis. Pertraukų
dažnis ir trukmė kiekvienam
žmogui yra skirtingi, ir Jūs
turite rasti sau pritaikytą dažnį
ir trukmę. Jeigu jaučiate
diskomfortą, yra
rekomenduojama nutraukti
3D vaizdo žiūrėjimą, kad
savijauta pagerėtų; jeigu
reikia, konsultuokitės su
gydytoju. Norėdami gauti
naujausią informaciją
žiūrėkite taip pat (i) to
įrenginio naudojimo
instrukciją ir/arba įspėjimo
pranešimą, kuris yra
naudojamas kartu su šiuo
produktu, arba to Blu-ray
Disc disko turinį, kuris yra
atkuriamas šiuo produktu (ii)
mūsų interneto svetainę
(http://www.sonyeurope.com/myproduct/).
Mažų vaikų (ypač iki šešerių
metų amžiaus) regėjimas vis
dar vystosi, todėl prieš
leisdami vaikams žiūrėti 3D
vaizdą konsultuokitės su
gydytoju (pediatru arba akių
specialistu).
Suaugusieji turi sekti, kad
vaikai prisilaikytų aukščiau
minėtų patarimų.
SVARBI PASTABA
Dėmesio! Šis grotuvas
televizoriaus ekrane gali
neribotą laiką atvaizduoti
nejudantį vaizdo filmo
vaizdą arba meniu
parodymus. Jeigu TV
ekrane ilgam paliekate
atvaizduotą nejudantį
vaizdo filmo vaizdą arba
meniu parodymus,
rizikuojate negrąžinamai
sugadinti televizoriaus
ekraną. Plazminiai
televizoriai ir projekciniai
televizoriai tam yra ypač
jautrūs.
Jeigu dėl šio grotuvo kyla
klausimų arba problemų,
susisiekite su artimiausiu
Sony platintoju.
Pastaba klientams
Europoje
Šis produktas yra skirtas
naudojimui šiose šalyse:
AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LI, LT, LU, LV, MC, MD,
ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR,
VA
,tęsinys
5
6
Turinys
ĮSPĖJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Saugumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Įrenginio dalys ir mygtukai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prijungimai ir nustatymai
1 žingsnis. Grotuvo parengimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2 žingsnis. Grotuvo prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3 žingsnis. Lengvas nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prijungimas prie tinklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Atkūrimas
Disko atkūrimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Atkūrimas iš USB įrenginio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Atkūrimas, naudojant tinklą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Prieinamos galimybės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nustatymai ir sureguliavimai
Nustatymų meniu naudojimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Network Update (programinės įrangos atnaujinimas, naudojant tinklą) . . . . 22
Screen Settings (ekrano nustatymai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Audio Settings (garso nustatymai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BD/DVD Viewing Settings (BD/DVD atkūrimo nustatymai) . . . . . . . . . . . . . . 25
Parental Control Settings (užrakto nuo vaikų nustatymai) . . . . . . . . . . . . . . . 25
Music Settings (muzikos nustatymai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
System Settings (sistemos nustatymai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Network Settings (tinklo nustatymai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Easy Setup (lengvas nustatymas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Resetting (pradinių nustatymų atnaujinimas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Papildoma informacija
Naudojimo patarimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Rodyklė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7
Įrenginio dalys ir mygtukai
Priekinis skydelis
z
N mygtukas turi apčiuopiamą tašką. Naudokite apčiuopiamą tašką kaip nuorodą, kai valdote grotuvą.
A Disko skyrelis
B Maitinimo indikatorius
Šviečia balta spalva, kai grotuvas yra
įjungtas.
C Nuotolinio valdymo jutiklis
D Priekinio skydelio ekranas
N, X: šviečia atkūrimo arba
sulaikymo metu.
: šviečia, kai yra aktyvuotas
kartojimo nustatymas.
: šviečia, kai yra perduodami
720p/1080i/1080p vaizdo signalai.
E WLAN indikatorius
Šviečia, kai yra naudojamas bevielis
LAN.
F
(USB) lizdas
Prijunkite USB įrenginį prie šio lizdo.
G
H
I
J
x (pertraukti)
N (atkurti)
Z (atidaryti/uždaryti)
[/1 (įjungti/parengties būsena)
Įjungia grotuvą arba perjungia jį į
parengties būseną.
Disko skyrelio blokavimas
(vaikų prieigos blokavimas)
Galite užblokuoti disko skyrelį,
kad niekas jo negalėtų atidaryti.
Kai grotuvas yra įjungtas, ilgiau nei
10 sekundžių laikykite paspaustą
grotuvo N. Disko skyrelis yra
užblokuojamas arba atblokuojamas.
Galinis skydelis
8
(USB) lizdas
A LINE OUT (R-AUDIO-L) lizdai
F
B LINE OUT (VIDEO) lizdas
G HDMI OUT lizdas
C DIGITAL OUT (COAXIAL) lizdas
D DIGITAL OUT (OPTICAL) lizdas
H COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR) lizdai
E Ventiliacijos angos
I LAN (100) lizdas
Nuotolinio valdymo pultas
Prieinamos nuotolinio valdymo pulto
funkcijos skiriasi priklausomai nuo disko
arba situacijos.
A Z (atidaryti/uždaryti)
Atidaro arba uždaro disko skyrelį.
-TV- t (TV įvesties
išsirinkimas)
Leidžia perjungti tarp TV ir kitų
įvesties šaltinių.
-TV- [/1 (įjungti TV/parengties
būsena)
Įjungia TV arba jį perjungia į
parengties būseną.
[/1 (įjungti/parengties būsena)
Įjungia grotuvą arba jį perjungia į
parengties būseną.
B Skaičių mygtukai (0 - 9)
Antraštės/skyriaus ir t.t. numerio
įvedimui.
2 (garso lygis) +/–
Leidžia sureguliuoti TV garso lygį.
THEATRE (35 psl.)
Automatiškai perjungia į filmų
žiūrėjimui optimaliai pritaikytą vaizdo
veikseną.
THEATRE mygtukas veikia tik tada,
kai grotuvas yra prijungtas prie Sony
AV stiprintuvo (imtuvo) arba Sony TV,
kuris yra suderinamas su kino teatro
veiksena.
AUDIO (25 psl.)
Leidžia išsirinkti garso takelį, kai į
BD-ROM/DVD VIDEO diską yra
įrašyti takeliai keliomis kalbomis.
Leidžia išsirinkti CD disko garso
takelį.
SUBTITLE (25 psl.)
Leidžia išsirinkti subtitrų kalbą, kai į
BD-ROM/DVD VIDEO diską yra įrašyti
subtitrai keliomis kalbomis.
z
Skaičiaus 5, AUDIO, 2 + ir N mygtukas turi
apčiuopiamą tašką. Naudokite jį kaip
nurododą, kai valdote grotuvą.
(favoritai) (19 psl.)
Leidžia atvaizduoti interneto turinį,
kuris yra įtrauktas į favoritų sąrašą.
Galite išsaugoti iki 18 mėgstamiausių
interneto turinio programų.
C Spalvoti mygtukai (raudonas/
žalias/geltonas/mėlynas)
Tiesioginės prieigos mygtukai
interaktyvių funkcijų atlikimui.
D TOP MENU
Atidaro arba uždaro BD arba DVD
pagrindinį meniu.
,tęsinys
9
POP UP/MENU
x (pertraukti)
Atidaro arba uždaro BD-ROM
iššokantį meniu arba DVD meniu.
Pertraukia atkūrimą ir išsaugo
atmintyje pertraukimo (tęsimo) vietą.
Antraštės/takelio atkūrimo tęsimo
vieta yra atkūrimo paskutinis taškas
arba paskutinis nuotraukų albumo
vaizdas.
OPTIONS (19 psl.)
Ekrane atsidaro galimybių meniu.
HOME
Leidžia atidaryti grotuvo pagrindinį
meniu.
Atvaizduoja fono vaizdą, kai
pagrindiniame grotuvo meniu
išsirenkate kategorijos piktogramą.
RETURN
Grįžta prie ankstesnių parodymų
atvaizdavimo.
</M/m/,
Perkelia žymeklį, kad galėtumėte
išsirinkti reikalingą parametrą.
Pagrindinis grotuvo meniu
Pagrindinis meniu atsidaro, kai paspaudžiate HOME. Išsirinkite kategoriją,
naudodami </,. Išsirinkite parametrą,
naudodami M/m, po to paspauskite
ENTER.
Parametras
Kategorija
Centrinis mygtukas (ENTER)
Patvirtina parametro pasirinkimą.
E ./> (ankstesnis/sekantis)
Perjungia į ankstesnį/sekantį skyrių,
takelį arba failą.
/
(kartojimas/nedidelis
persukimas į priekį)
kartoja dabartinę sceną 10 sekundžių atgal/scenoje persuka 15 sekundžių greitai į priekį.
m/M (atsukti greitai atgal/
persukti greitai į priekį)
•Atsuka diską greitai atgal/persuka
greitai į priekį, kai atkūrimo metu
paspaudžiate šį mygtuką.
Kiekvieną kartą, kai atkūrimo metu
paspaudžiate mygtuką, paieškos
greitis kinta taip.
•Atkuria sulėtintai, kai sulaikymo
metu paspaudžiate ir laikote
paspaustą mygtuką ilgiau už
sekundę.
•Atvaizduoja po vieną kadrą, kai
sulaikymo metu paspaudžiate šį
mygtuką.
N (atkurti)
Pradeda arba tęsia atkūrimą.
DISPLAY (17 psl.)
Atvaizduoja ekrane atkūrimo
informaciją.
X (sulaikyti)
Sulaiko arba tęsia atkūrimą.
10
(Setup): galite sureguliuoti grotuvo
nustatymus.
(Photo): galite atvaizduoti vaizdus.
(Music): galite atkurti muziką.
(Video): galite atkurti vaizdo įrašus.
(Network): galite atvaizduoti tinklo
parametrus.
1 žingsnis. Grotuvo
parengimas
Komplektuojami priedai
Nuotolinio valdymo pulto
parengimas
Prijungimai ir nustatymai
Patikrinkite, ar yra komplektuojami
nurodyti priedai:
•nuotolinio valdymo pultas (1)
•R6 (AA dydis) baterijos (2)
Įdėkite dvi R6 (AA dydis) baterijas, kad jų
3 ir # galai atitiktų žymėjimus baterijų
skyrelyje.
Prijungimai ir
nustatymai
11
2 žingsnis. Grotuvo prijungimas
Srovės laidą prijunkite po visų sujungimų atlikimo.
Prijungimas prie TV
Išsirinkite prijungimo metodą atitinkamai TV įvesties lizdams.
Kabelių kištukų spalvos turi atitikti lizdų spalvas.
HDMI kabelis (nekompl.)
Aukšta
kokybė
Garso/vaizdo kabelis*
Komponentinio vaizdo kabelis
(nekompl.)
Garso/vaizdo kabelis*
Standartinė
kokybė
* Žiūrėkite “Komplektuojami priedai” (11 psl.).
12
b
Neprijunkite grotuvo per vaizdo magnetofoną. Per vaizdo magnetofoną perduodamus vaizdo
signalus gali įtakoti autorių teisių apsaugos sistemos, iškraipydamos vaizdą televizoriaus ekrane.
Prijungimas prie AV stiprintuvo (imtuvo)
Prijungimai ir nustatymai
Išsirinkite prijungimo metodą atitinkamai AV stiprintuvo (imtuvo) įvesties lizdams.
Kai išsirenkate A arba B, “Audio Settings” meniu (24 psl.) atlikite atitinkamus nustatymus.
HDMI kabelis (nekompl.)
HDMI kabelis
(nekompl.)
t Nustatykite “BD Audio MIX Setting” (24 psl.).
Bendraašis skaitmeninis kabelis
(nekompl.)
arba
Optinis skaitmeninis kabelis
(nekompl.)
t Nustatykite “Dolby Digital (Coaxial / Optical)*1” (24 psl.)
ir “DTS (Coaxial / Optical)*2” (24 psl.).
Garso/vaizdo kabelis*3
*1
Pagaminta pagal Dolby Laboratories
licenciją. Dolby, Pro Logic ir dvigubo D simbolis yra Dolby Laboratories prekių ženklai.
,tęsinys
13
*2
*3
Pagaminta pagal licenciją atitinkamai JAV
patentams nr. 5 451 942, 5 956 674,
5 974 380, 5 978 762, 6 226 616, 6 487 535,
7 212 872, 7 333 929, 7 392 195, 7 272 567
ir kitiems JAV ir tarptautiniams išduotiems ir
ruošiamiems patentams. DTS yra DTS, Inc.
registruotas prekės ženklas, ir DTS logotipai,
simbolis, DTS-HD ir DTS-HD Master Audio
yra DTS, Inc. prekių ženklai. © 1996-2008
DTS, Inc. Visos teisės saugomos.
Žiūrėkite “Komplektuojami priedai” (11 psl.).
3 žingsnis. Lengvas
nustatymas
Kai grotuvą įjungiate pirmą kartą
Truputį palaukite, kol grotuvas
įsijungs ir bus aktyvuota “Easy Setup”
(lengvo nustatymo) funkcija.
1
Prijunkite grotuvo srovės laidą
prie elektros lizdo.
prie elektros lizdo
2
3
4
Paspauskite [/1, kad įjungtumėte grotuvą.
Įjunkite TV, po to perjunkite TV
įvestį, kad TV ekrane būtų
atvaizduojamas iš grotuvo
priimamas signalas.
Atlikite “Easy Setup”.
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus,
kad galėtumėte nuotolinio valdymo
pulto </M/m/, ir ENTER pagalba
sureguliuoti pagrindinius nustatymus.
</M/m/,
14
ENTER
Prijungimas
prie tinklo
LAN kabelio pagalba prijunkite prie
grotuvo LAN (100) lizdo.
LAN kabelis
(nekompl.)
Plačiajuostis
maršruto
parinktuvas
ADSL modemas/
kabelio modemas
Prijungimai ir nustatymai
Wired Setup
(laidinis ryšys)
Internetas
z
Yra rekomenduojama naudoti ekranuotą
sąsajos kabelį (LAN kabelį) - tiesioginį arba
kryžminį.
Tinklo nustatymas
Išsirinkite “Network Settings”, “Internet
Settings”, po to “Wired Setup” (27 psl.),
po to atlikite ekrane pateiktus
nurodymus, kad baigtumėte nustatymą.
Wireless Setup
(bevielis nustatymas)
Naudokite į grotuvą integruotą bevielį LAN.
LAN kabelis
(nekompl.)
Bevielio LAN
maršruto
parinktuvas
ADSL modemas/ Internetas
Kabelio modemas
Tinklo nustatymų sureguliavimas
Išsirinkite “Network Settings”, “Internet
Settings”, po to “Wireless Setup”
(27 psl.) ir atlikite ekrane pateiktus
nurodymus, kad baigtumėte nustatymą.
15
Disko atkūrimas
Informaciją dėl diskų, kuriuos galima
atkurti, žiūrėkite skyriuje “Atkuriami
diskai” (33 psl.).
1
2
Perjunkite TV įvestį, kad TV
ekrane pasirodytų signalas iš
grotuvo.
Paspauskite Z ir į disko skyrelį
įdėkite diską.
Atkūrimo puse į apačią
3
Paspauskite Z, kad uždarytumėte disko skyrelį.
Pagrindiniame grotuvo meniu
pasirodo
, ir prasideda atkūrimas.
Jeigu atkūrimas neprasideda
automatiškai,
(Video),
(Music)
arba
(Photo) kategorijoje
išsirinkite
ir paspauskite ENTER.
Atkūrimas
BONUSVIEW/BD-LIVE
naudojimas
Kai kurie BD-ROM diskai, turintys
“BD-LIVE” logotipą*, turi papildomą
turinį ir kitus duomenis, kuriuos galima
parsisiųsti ir juos naudoti.
*
1
2
Pasiruoškite BONUSVIEW/
BD-LIVE naudojimui.
•Prijunkite grotuvą prie tinklo
(15 psl.).
•Nustatykite “BD Internet
Connection” į “Allow” (25 psl.).
Įdėkite BD-ROM, turintį
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Naudojimo procedūra skiriasi
priklausomai nuo disko. Žiūrėkite su disku
komplektuojamą naudojimo instrukciją.
16
z
Norėdami iš USB atmintinės arba vidinės
atminties ištrinti duomenis
(Video)
kategorijoje išsirinkite “Erase BD Data” ir
paspauskite ENTER. Jeigu kaip lokalinis
diskas yra naudojama USB atmintinė, bus
ištrinti visi duomenys, kurie yra išsaugoti
buda/budb aplanke.
Blu-ray 3D naudojimas
*
1
2
Pasiruoškite Blu-ray 3D disko
atkūrimui.
•Naudodami High Speed HDMI
kabelį prijunkite grotuvą prie TV,
kuris yra suderinamas su 3D.
•“Screen Settings” meniu nustatykite
“3D Output Setting” ir “TV Screen
Size Setting for 3D” (22 psl.).
Įdėkite Blu-ray 3D diską.
Valdymo metodas skiriasi
priklausomai nuo disko. Žiūrėkite su
disku komplektuojamą naudojimo
instrukciją.
z
Naudokite taip pat TV naudojimo instrukciją.
Atkūrimo informacijos
atvaizdavimas
B Antraštės numeris arba pavadinimas
C Duotu momentu išrinktas garso
nustatymas
D Prieinamos funkcijos
(
žiūrėjimo kampas,
garsas,
subtitrai)
E Atkūrimo informacija
Atvaizduoja atkūrimo veikseną,
atkūrimo būsenos juostą, disko
tipą, vaizdo kodeką, bitų
perdavimo greitį ir kartojimo tipą.
Atkūrimas
Galite naduoti Blu-ray 3D diską,
turintį “Blu-ray 3D” logotipą*.
A Išvesties signalo raiška/vaizdo
signalo dažnis
F Skyriaus numeris
G Duotu momentu išrinktas žiūrėjimo
kampas
Atkūrimas iš USB
įrenginio
Galite atkurti/atvaizduoti vaizdo įrašų/
muzikinius/vaizdų failus, kurie yra
išsaugoti prijungtame USB įrenginyje.
Informaciją dėl USB įrenginių, kuriuos
galima naudoti atkūrimui, žiūrėkite
“Atkuriamų/atvaizduojamų failų tipai”
(34 psl.).
1
Prijunkite USB įrenginį prie
grotuvo USB lizdo.
Prieš prijungimą žiūrėkite su USB
įrenginiu komplektuojamą
naudojimo instrukciją.
Galite patikrinti atkūrimo informaciją ir t.t.,
paspausdami DISPLAY. Atvaizduojama
informacija skiriasi priklausomai nuo
disko tipo ir grotuvo padėties.
Pavyzdys: atkuriant BD-ROM
USB įrenginys
2
3
Naudodami </, pagrindiniame grotuvo meniu išsirinkite
(Video),
(Music) arba
(Photo).
M/m pagalba išsirinkite
(USB
device), po to paspauskite ENTER.
17
Atkūrimas, naudojant
tinklą
BRAVIA Internet Video
srautavimas
Ši funkcija užtikrina prieigą prie interneto
turinio, leisdama naudojant grotuvą
mėgautis skirtingomis internete
užsakytomis pramogos priemonėmis.
1
2
3
Pasiruoškite BRAVIA Internet
Video naudojimui.
Prijunkite grotuvą prie tinklo
(15 psl.).
D Duotu momentu išrinkto vaizdo įrašo
failo pavadinimas ir įvertinimas
DLNA serveryje esančių
failų atkūrimas/
atvaizdavimas
Kai grotuvas yra prijungtas prie namų
tinklo, galima atvaizduoti/atkurti vaizdo
įrašų/muzikinius/vaizdų failus, kurie yra
namų serveryje, pavyzdžiui, DLNA
sertifikuotame kompiuteryje.
1
Naudodami </, pagrindiniame
grotuvo meniu išsirinkite
(Video),
(Music) arba
(Photo).
Naudodami M/m išsirinkite
interneto turinio tiekėjo
piktogramą, po to paspauskite
ENTER.
Kai nėra gautas interneto turinio
sąrašas, pasirodo negavimo
piktograma arba nauja piktograma.
Valdymo skydelio naudojimas
Valdymo skydelis pasirodo, kai prasideda
vaizdo failo atkūrimas. Atvaizduojami
parametrai gali skirtis priklausomai nuo
interneto turinio tiekėjo.
Norėdami atvaizduoti dar kartą
paspauskite DISPLAY.
A Valdymo parodymai
Paspauskite </M/m/, arba
ENTER, kad pradėtumėte atkūrimą.
B Atkūrimo būsenos juosta
Būsenos juosta, dabartinės pozicijos
nuorodos žymeklis, atkūrimo trukmė,
vaizdo įrašo failo trukmė
18
C Sekančio vaizdo įrašo failo
pavadinimas
2
3
Pasiruoškite DLNA serveryje
esančių failų atvaizdavimui/
atkūrimui.
•Prijunkite grotuvą prie tinklo
(15 psl.).
•Atlikite “Connection Server
Settings” nustatymus (27 psl.).
Naudodami </, pagrindiniame meniu išsirinkite
(Video),
(Music) arba
(Photo).
Naudodami M/m išsirinkite DLNA
serverį, po to paspauskite
ENTER.
Pasirodo failų arba aplankų sąrašas.
Prieinamos galimybės
Paspaudus OPTIONS yra prieinami
skirtingi nustatymai ir atkūrimo veiksmai.
Prieinami parametrai skiriasi
priklausomai nuo situacijos.
Tik
(Video)
Aprašymas
3D Output
Setting
Galima nustatyti, ar
automatiškai perduoti
arba neperduoti 3D
vaizdo signalų.
AV SYNC
Galima sureguliuoti
vaizdo ir garso
sinchronizaciją,
uždelsiant garso signalo
perdavimą, palyginti su
vaizdo signalo perdavimu
(nuo 0 iki 120
milisekundžių).
Bendro pobūdžio galimybės
Parametras
Aprašymas
Playback
History
Galima atvaizduoti
BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA muzikinio CD
atkūrimo archyve
išsaugotą antraštę,
remiantis Gracenote
technologija.
Repeat
Setting
Galima nustatyti
kartojimo veikseną.
Favourites List Galima atidaryti favoritų
sąrašą.
Play/Stop
Galima pradėti arba
pertraukti atkūrimą.
Play from start Galima elementą atkurti
nuo pradžios.
Information
Display
Search
History
Search
Contents
Galima atvaizduoti
BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA disko informaciją,
remiantis Gracenote
technologija.
Galima ieškoti
atitinkamos informacijos,
remiantis raktažodžiais,
kurie yra gauti iš
Gracenote informacijos
lange “Information
Display”.
Galima ieškoti BRAVIA
Internet Video turinio,
remiantis raktažodžiais,
kurie yra gauti iš
Gracenote informacijos
lange “Information
Display”.
Add to
Favourites
Galima į favoritų sąrašą
įtraukti interneto turinį.
Remove from
Favourites
Galima iš favoritų sąrašo
pašalinti interneto turinį.
Atkūrimas
Parametras
Video Settings • Picture Quality Mode:
galima išsirinkti
skirtingoms apšvietimo
sąlygoms pritaikytą
vaizdo atvaizdavimą.
• FNR: yra sumažinami
vaizdo atsitiktiniai
triukšmai.
• BNR: yra sumažinami
vaizdo mozaikos-bloko
tipo triukšmai.
• MNR: yra sumažinami
vaizdo kontūruose
esantys smulkūs
triukšmai (moskitiniai
triukšmai).
Play/Pause
Galima pradėti arba
sulaikyti atkūrimą.
Top Menu
Galima atidaryti BD arba
DVD pagrindinį meniu.
Menu/Popup
Menu
Galima atidaryti BD-ROM
iššokantį meniu arba DVD
meniu.
Title Search
Galima ieškoti skyriaus
BD-ROM/DVD VIDEO
diske ir pradėti atkūrimą
nuo pradžios.
Chapter
Search
Galima ieškoti skyriaus ir
pradėti atkūrimą nuo
pradžios.
Angle
Galima išsirinkti kitą
žiūrėjimo kampą, kai į
BD-ROM/DVD VIDEO yra
įrašyti keli žiūrėjimo
kampai.
IP Content
Noise
Reduction
Galima sureguliuoti
interneto turinio vaizdo
kokybę.
,tęsinys
19
Tik
Parametras
Aprašymas
Add
Slideshow
BGM
Galima registruoti
muzikinius failus USB
atmintyje kaip skaidrių
rodymo BGM.
Tik
20
(Music)
(Photo)
Parametras
Aprašymas
Slideshow
Speed
Galima keisti skaidrių
rodymo greitį.
Slideshow
Effect
Galima nustatyti skaidrių
rodymo efektą.
Slideshow
BGM
• Off: funkcija yra
išjungta.
• My Music from USB:
yra nustatomi muzikiniai
failai, kurie yra
registruoti meniu “Add
Slideshow BGM”.
Jeigu nėra registruotas
nė vienas muzikinis
failas, yra atvaizduojama “(Not registered)”.
• Play from disc: galima
nustatyti CD-DA disko
takelius.
Slideshow
Galima rodyti skaidres.
Rotate Left
Galima pasukti vaizdą
90 laipsnių kampu
laikrodžio rodyklei
priešinga kryptimi.
Rotate Right
Galima pasukti vaizdą
90 laipsnių kampu
laikrodžio rodyklės
kryptimi.
Nustatymų meniu
naudojimas
Pagrindiniame meniu išsirinkite
(Setup), kai reikia keisti grotuvo
nustatymus.
Pradiniai nustatymai yra pabraukti.
1
M/m pagalba išsirinkite nustatymų
kategorijos piktogramą, po to
paspauskite ENTER.
Piktograma
Aprašymas
Network Update (22 psl.)
Galima atnaujinti grotuvo
programinę įrangą.
Screen Settings (22 psl.)
Galima sureguliuoti vaizdo
nustatymus atitinkamai
naudojamų lizdų tipui.
Nustatymai ir
sureguliavimai
Nustatymai ir sureguliavimai
2
</, pagalba pagrindiniame
meniu išsirinkite
(Setup).
Audio Settings (24 psl.)
Galima sureguliuoti garso
nustatymus atitinkamai
naudojamų lizdų tipui.
BD/DVD Viewing Settings
(25 psl.)
Galima sureguliuoti BD/DVD
atkūrimo detalius nustatymus.
Parental Control Settings
(25 psl.)
Galima sureguliuoti užrakto nuo
vaikų funkcijos detalius
nustatymus.
Music Settings (26 psl.)
Galima sureguliuoti Super Audio
CD atkūrimo detalius
nustatymus.
System Settings (26 psl.)
Galima sureguliuoti grotuvo
nustatymus.
Network Settings (27 psl.)
Galima sureguliuoti interneto ir
tinklo detalius nustatymus.
Easy Setup (28 psl.)
Galima pakartoti lengvo
nustatymo procedūrą, kad būtų
galima sureguliuoti pagrindinius
nustatymus.
Resetting (28 psl.)
Galima grotuvo nustatymus
grąžinti į pradinę padėti.
21
Network Update
(programinės įrangos
atnaujinimas,
naudojant tinklą)
Išsirinkite “OK”, kad atnaujintumėte grotuvo
programinę įrangą, naudodami tinklą.
z
• Grotuvo programinės įrangos atnaujinimą,
naudojant tinklą, yra rekomenduojama atlikti
apytiksliai po kiekvienų 2 mėnesių.
• Išsamesnę informaciją dėl atnaujinimo
funkcijų žiūrėkite interneto svetainėje:
http://support.sony-europe.com/
Screen Settings
(ekrano nustatymai)
3D Output Setting
Auto
Dažniausiai išsirinkite šį.
Off
Išsirinkite šį, kad visas
turinys būtų
atvaizduojamas 2D
formatu.
TV Screen Size Setting for 3D
Galima nustatyti televizoriaus, kuris yra
suderinamas su 3D formatu, ekrano
dydį.
TV Type
16:9
Išsirinkite šį, kai prijungiate
prie plačiaekranio TV arba
TV, turinčio plataus ekrano
funkciją.
4:3
Išsirinkite šį, kai prijungiate prie 4:3 formato
ekrano TV, kuris neturi
plataus ekrano funkcijos.
Screen Format
22
Original
Išsirinkite šį, kai prijungiate prie TV, kuris turi
plataus ekrano funkciją.
4:3 formato vaizdas yra
atvaizduojamas 16:9
formatu net per
plačiaekranį televizorių.
Fixed Aspect
Ratio
Vaizdo dydis yra
keičiamas, kad jis atitiktų
ekrano dydį, išsaugant
vaizdo pradinį formatą.
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Pan & Scan
Plačiaekranį vaizdą
atvaizduoja su juodomis
juostomis ekrano
viršutinėje ir apatinėje
dalyje.
Auto
Perduoda 1920 × 1080p/
24 Hz vaizdo signalus tik
tada, kai su 1080/24p
suderinamas TV yra
prijungtas, naudojant
HDMI OUT lizdą.
Off
Išsirinkite šį, jeigu TV nėra
suderinamas su 1080/
24p vaizdo signalais.
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto
Automatiškai nustato
prijungto TV tipą ir
perjungia į atitinkamą
spalvų nustatymą.
YCbCr (4:2:2) Perduoda YCbCr 4:2:2
vaizdo signalus.
Cinema Conversion Mode
Auto
Video
Dažniausiai išsirinkite šį.
Grotuvas automatiškai
nustato, ar medžiaga yra
vaizdo įrašo arba filmo
tipo, ir nustato atitinkamą
konvertavimo metodą.
Vaizdo įrašams pritaikytas
konvertavimo metodas bus
visada naudojamas
nepriklausomai nuo
medžiagos tipo.
YCbCr (4:4:4) Perduoda YCbCr 4:4:4
vaizdo signalus.
RGB
HDMI Deep Colour Output
Auto
Dažniausiai išsirinkite šį.
12bit
Perduoda 12 bitų/10 bitų
vaizdo signalą, kai
prijungtas TV yra
suderinamas su Deep
Colour.
10bit
Off
Output Video Format
HDMI
Dažniausiai išsirinkite
“Auto.”
Išsirinkite “Original
Resolution”, kad signalas
būtų perduodamas į diską
įrašyta raiška. Kai raiška yra
žemesnė už SD, ji yra
konvertuojama į SD raišką.
Component
Video
Galite išsirinkti televizoriui
pritaikytą raišką.
Video
Automatiškai nustato
žemiausią raišką.
Perduoda RGB vaizdo
signalus.
Nustatymai ir sureguliavimai
Atvaizduoja vaizdą per
visą ekraną su apkirptais
šonais.
BD/DVD-ROM 1080/24p Output
Išsirinkite šį, kai vaizdas
yra netolygus, arba
spalvos yra nenatūralios.
Pause Mode
Auto
Dažniausiai išsirinkite šį.
Dinamiškai judantys
vaizdai yra atvaizduojami
be išsiliejimo.
Frame
Nejudantys vaizdai yra
atvaizduojami didele
raiška.
z
• Kai vienu metu naudojate HDMI OUT lizdą ir
kitus vaizdo išvesties lizdus, išsirinkite
“Component Video”.
• Jeigu vaizdas nepasirodo po “HDMI” arba
“Component Video” raiškos nustatymo,
bandykite nustatyti kitą raišką.
23
Audio Settings
(garso nustatymai)
DTS Neo:6
Cinema
Atlieka atkodavimą,
naudodamas “DTS Neo:6
Cinema” veikseną.
2 kanalų formatu įrašytas garso
šaltinis yra atkoduojamas,
naudojant 7 kanalus.
Music
Atlieka atkodavimą,
naudodamas “DTS Neo:6
Music” veikseną.
2 kanalų formatu įrašytas garso
šaltinis yra atkoduojamas,
naudojant 7 kanalus.
Šis nustatymas yra pritaikytas
paprastiems stereofoniniams
signalų šaltiniams, pavyzdžiui,
CD.
Off
Išjungia “DTS Neo:6”
atkodavimą.
Audio (HDMI)
Auto
PCM
Dažniausiai išsirinkite šį.
Perduoda garso signalus
atitinkamai prijungto HDMI
įrenginio padėčiai.
Perduoda PCM signalus per
HDMI OUT lizdą.
DSD Output Mode
On
Off
Perduoda DSD signalus per HDMI
OUT lizdą, kai atkuriate Super
Audio CD. Kai yra išrinkta “On”,
signalai per kitus lizdus nėra
perduodami.
Perduoda PCM signalus per HDMI
OUT lizdą, kai atkuriate Super Audio
CD.
Audio DRC
Auto
Atkuria, naudodamas disko
nustatytą dinaminį
diapazoną (tik BD-ROM).
Kiti diskai yra atkuriami,
naudojant “Standard” lygį.
Standard
Atkuria, naudodamas
standartinį suglaudinimo
lygį.
Wide Range
Suglaudinimas nėra
atliekamas. Yra atkuriamas
dinamiškesnis garsas.
BD Audio MIX Setting
On
Off
Perduoda garso signalą, kuris yra
gautas su pagrindiniu garso signalu
sumaišant interaktyvų ir papildomą
garsą.
Perduoda tik pagrindinį garsą.
Išsirinkite šį, kad į AV stiprintuvą
(imtuvą) būtų perduodami HD garso
signalai.
Dolby Digital (Coaxial / Optical)
Downmix
PCM
Konvertuoja, kad būtų
perduodami Linear PCM
signalai. Išsirinkite šį, kai
prijungiate garso įrenginį,
kuris neturi integruoto
Dolby Digital dekoderio.
Dolby Digital
Išsirinkite šį, kai
prijungiate garso įrenginį,
kuris turi integruotą Dolby
Digital dekoderį.
DTS (Coaxial / Optical)
Downmix Konvertuoja, kad būtų
PCM
perduodami Linear PCM
signalai. Išsirinkite šį, kai
prijungiate garso įrenginį, kuris
neturi integruoto DTS
dekoderio.
DTS
24
Išsirinkite šį, kai prijungiate
garso įrenginį, kuris turi
integruotą DTS dekoderį.
Downmix
Surround
Perduoda garso signalus
su erdvinio skambėjimo
efektais. Išsirinkite šį,
kai yra prijungtas garso
įrenginys, kuris remia
Dolby Surround (Pro
Logic) arba DTS Neo 6.
Stereo
Garso signalus perduoda
be erdvinio skambėjimo
efektų. Išsirinkite šį,
kai yra prijungtas garso
įrenginys, kuris neremia
Dolby Surround (Pro
Logic) arba DTS Neo 6.
BD/DVD Viewing
Settings (BD/DVD
atkūrimo nustatymai)
Parental Control
Settings (užrakto nuo
vaikų nustatymai)
BD/DVD Menu
Password
Galite nustatyti arba keisti raktą užrakto
nuo vaikų funkcijai. Raktas leidžia nustatyti
BD-ROM arba DVD VIDEO ir interneto
vaizdo medžiagos atkūrimo ribojimą.
Jeigu reikia, galima nustatyti skirtingus
ribojimo lygius BD-ROM, DVD VIDEO
diskams ir interneto vaizdo medžiagai.
Audio
Parental Control Area Code
Galite išsirinkti pagrindinę kalbą BDROM arba DVD VIDEO diskų takelių
atvaizdavimui.
Kai išsirenkate “Original”, išrenkama kalba,
kuriai diske yra priskirta pirmenybė.
Kai išsirenkate “Select Language Code”,
pasirodo kalbos kodo įvedimo langelis.
Įveskite vieną iš kalbos kodų, kurie yra
pateikti lentelėje “Kalbų kodai” (38 psl.).
Kai kurių BD-ROM, DVD VIDEO diskų
arba interneto vaizdo medžiagos
atkūrimas gali būti apribotas atitinkamai
geografiniam regionui. Kai kurių scenų
atkūrimas gali būti užblokuotas, arba jos
gali būti pakeistos kitomis scenomis.
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus ir
įveskite keturių skaičių raktą.
Subtitle
Kai kurių BD-ROM diskų atkūrimas gali
būti apribotas atitinkamai vartotojų
amžiui. Kai kurių scenų atkūrimas gali
būti užblokuotas, arba jos gali būti
pakeistos kitomis scenomis.
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus ir
įveskite keturių skaičių raktą.
Galite išsirinkti pagrindinę kalbą, kokia
atvaizduoti į BD-ROM arba DVD VIDEO
diską įrašytus subtitrus.
Kai išsirenkate “Select Language Code”,
pasirodo kalbos kodo įvedimo langelis.
Įveskite vieną iš kalbos kodų, kurie yra
pateikti lentelėje “Kalbų kodai” (38 psl.).
BD Hybrid Disc Playback Layer
BD
Atkuria BD sluoksnį.
DVD/CD
Atkuria DVD arba CD
sluoksnį.
BD Internet Connection
Allow
Dažniausiai išsirinkite šį.
Do not allow
Draudžia prisijungti prie
interneto.
BD Data Storage Options
Internal
memory
BD duomenys yra
išsaugomi vidinėje
atmintyje.
USB device
(rear)
BD duomenys yra
išsaugomi USB atmintyje,
kuri yra prijungta prie
USB lizdo (gale).
Nustatymai ir sureguliavimai
Galite išsirinkti pagrindinę kalbą
BD-ROM arba DVD VIDEO diskų meniu
atvaizdavimui.
Kai išsirenkate “Select Language Code”,
pasirodo kalbos kodo įvedimo langelis.
Įveskite vieną iš kalbos kodų, kurie yra
pateikti lentelėje “Kalbų kodai” (38 psl.).
BD Parental Control
DVD Parental Control
Kai kurių DVD VIDEO diskų atkūrimas
gali būti apribotas atitinkamai vartotojų
amžiui. Kai kurių scenų atkūrimas gali
būti užblokuotas, arba jos gali būti
pakeistos kitomis scenomis.
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus ir
įveskite keturių skaičių raktą.
Internet Video Parental Control
Kai kurios interneto vaizdo medžiagos
atkūrimas gali būti apribotas atitinkamai
vartotojų amžiui. Kai kurių scenų
atkūrimas gali būti užblokuotas, arba jos
gali būti pakeistos kitomis scenomis.
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus ir
įveskite keturių skaičių raktą.
Internet Video Unrated
Allow
Leidžia atkurti interneto vaizdo
medžiagą, kuri neturi įvertinimo.
Block
Blokuoja interneto vaizdo
medžiagos atkūrimą, kuri neturi
įvertinimo.
25
Music Settings
System Settings
(muzikos nustatymai) (sistemos
nustatymai)
Super Audio CD Playback Layer
Super Audio
CD
Atkuria Super Audio CD
sluoksnį.
CD
Atkuria CD sluoksnį.
Super Audio CD Playback Channels
OSD
Galite išsirinkti grotuvo ekrano parodymų
atvaizdavimui naudojamą kalbą.
Dimmer
DSD 2ch
Atkuria 2 kanalų zoną.
Bright
Ryškus ekrano apšvietimas.
DSD Multi
Atkuria daugiakanalę
zoną.
Dark
Blankus ekrano apšvietimas.
Off
Atkūrimo metu išjungia
grotuvo ekrano apšvietimą.
Kitų veiksenų naudojimo metu
yra blankus apšvietimas.
Control for HDMI
On
Leidžia naudoti “Control for
HDMI” funkciją (35 psl.).
Off
Išjungia šią funkciją.
Quick Start Mode
On
Sutrumpina įjungimo iš
parengties būsenos trukmę.
Off
Sumažina elektros
sunaudojimą, kai grotuvas yra
parengties būsenoje.
Auto Standby
On
Įjungia “Auto Standby”
(automatinis persijungimas į
parengties būseną) funkciją.
Automatiškai perjungia į
parengties būseną, jeigu
ilgiau nei 30 minučių nėra
paspaustas joks grotuvo arba
nuotolinio valdymo pulto
mygtukas.
Off
Išjungia funkciją.
Auto Display
26
On
Automatiškai atvaizduoja
informaciją ekrane, kai
keičiate antraštes, vaizdo
veikseną, garso signalus ir t.t.
Off
Atvaizduoja informaciją tik
tada, kai paspaudžiate
DISPLAY.
Screen Saver
On
Off
Galite įjungti ekrano
užsklandos funkciją.
Ekrano užsklandos
vaizdas pasirodo, kai
grotuvo nenaudojate
ilgiau nei 10 minučių, kol
TV ekrane yra atvaizduojami parodymai.
Išjungia šią funkciją.
Software Update Notification
Network Settings
(tinklo nustatymai)
Internet Settings
Iš pradžių prijunkite grotuvą prie tinklo.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite skyriuje
“Prijungimas prie tinklo” (15 psl.).
View Network
Status
Galite atvaizduoti
dabartinę tinklo padėtį.
Galite nustatyti, kad
grotuvas informuotų apie
programinės įrangos
naujausią versiją (22 psl.).
Wired Setup
Išsirinkite šį, kai
tiesiogiai prijungiate prie
plačiajuosčio maršruto
parinktuvo.
Off
Išjungia šią funkciją.
Wireless
Setup
Išsirinkite šį, kai prijungiate, naudodami bevielio
LAN maršruto
parinktuvą.
Norėdami gauti
išsamesnę informaciją
žiūrėkite nurodytoje
interneto svetainėje ir
skyriuje “Dažnai
užduodami
klausimai”(FAQ):
http://support.sonyeurope.com/
Gracenote Settings
Auto
Automatiškai parsisiunčia
informaciją apie diską, kai
yra pertrauktas disko
atkūrimas. Norėdami atlikti
parsisiuntimą prijunkite
grotuvą prie tinklo.
Manual
Parsisiunčia informaciją
apie diską, kai galimybių
meniu išsirenkate
“Playback History” arba
“Information Display”.
DivX(R) VOD
Norėdami gauti išsamesnę informaciją
žiūrėkite interneto svetainę:
vod.divx.com
Nustatymai ir sureguliavimai
On
Network Connection Diagnostics
Galite atlikti tinklo diagnostiką, kad
patikrintumėte, ar prijungimas prie tinklo
yra atliktas teisingai.
Connection Server Settings
System Information
Galite išsirinkti, ar atvaizduoti prijungtą
serverį.
Galite atvaizduoti grotuvo programinės
įrangos versijos informaciją ir MAC adresą.
BD Remote Device Registration
Galite registruoti “BD Remote” įrenginį.
Registered BD Remote Devices
Galite atvaizduoti registruotų “BD
Remote” įrenginių sąrašą.
27
Easy Setup
(lengvas nustatymas)
Galima pakartoti “Easy Setup”
procedūrą, kad būtų galima sureguliuoti
pagrindinius nustatymus.
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus.
Resetting
(pradinių nustatymų
atnaujinimas)
Reset to Factory Default Settings
Galite grotuvo parametrų nustatymus
grąžinti į pradinę padėtį, išsirinkę
nustatymų grupę. Visi šios grupės
parametrų nustatymai bus grąžinti į
pradinę padėtį.
Initialize Personal Information
Galite ištrinti grotuve išsaugotą
asmeninę informaciją.
28
Naudojimo patarimai
Jeigu grotuvo naudojimo metu kyla
kokia nors iš nurodytų problemų, atlikite
šias instrukcijas, kad ją išspręstumėte
prieš kreipiatės į specialistą.
Jeigu problemos išspręsti nepavyksta,
susisiekite su artimiausiu Sony
platintoju.
Vaizdas
Papildoma
informacija
, Įsitikinkite, kad visi sujungimo kabeliai
yra gerai prijungti (12 psl.).
, Perjunkite TV įvesties pasirinkimo jungiklį,
kad TV ekrane būtų atvaizduojamas iš
grotuvo priimamas signalas.
, Perjunkite vaizdo išvesties signalo raišką
į žemiausią, ilgiau nei 10 sekundžių
laikydami paspaustą grotuvo x.
, Kai naudojate HDMI ryšį, bandykite
elgtis taip: 1Išjunkite ir vėl įjunkite
grotuvą. 2Išjunkite ir vėl įjunkite
prijungtą įrenginį. 3Atjunkite ir vėl
prijunkite HDMI kabelį.
, Prie HDMI OUT lizdo yra prijungtas DVI
įrenginys, kuris neremia autorių teisių
apsaugos technologijos.
, Kai naudojate HDMI ryšį, patikrinkite
“Screen Settings” meniu “Output Video
Format” nustatymus (23 psl.).
, Kai yra taip pat perduodami analoginiai
signalai, “Screen Settings” meniu
nustatykite “BD/DVD-ROM 1080/24p
Output” į “Off” (23 psl.).
, Kai naudojate BD-ROM diskus,
patikrinkite “Screen Settings” meniu
“BD/DVD-ROM 1080/24p Output”
nustatymą (23 psl.).
Papildoma informacija
Nėra vaizdo arba vaizdas yra
atvaizduojamas neteisingai.
Parodymų kalba ekrane kinta
automatiškai, kai prijungimui
naudojate HDMI OUT lizdą.
, Kai “Control for HDMI” yra nustatytas į
“On” (26 psl.), ekrano parodymų kalba
ekrane kinta automatiškai atitinkamai
prijungto TV kalbos nustatymui (jeigu
keičiate TV nustatymą ir t.t.).
,tęsinys
29
Garsas
Nėra garso arba garsas nėra
perduodamas teisingai.
, Įsitikinkite, kad visi sujungimo kabeliai
yra gerai prijungti (12 psl.).
, Perjunkite AV stiprintuvo (imtuvo) įvesties
pasirinkimo jungiklį, kad grotuvo garso
signalai būtų perduodami per AV
stiprintuvą (imtuvą).
, Jeigu garso signalas nėra
perduodamas per DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT lizdą,
patikrinkite garso nustatymus (24 psl.).
, Kai naudojate HDMI ryšį, bandykite
elgtis taip: 1Išjunkite ir vėl įjunkite
grotuvą. 2Išjunkite ir vėl įjunkite
prijungtą įrenginį. 3Atjunkite ir vėl
prijunkite HDMI kabelį.
, Kai naudojate HDMI ryšį, jeigu grotuvas
yra prijungtas prie TV per AV stiprintuvą
(imtuvą), bandykite prijungti HDMI kabelį
tiesiogiai prie TV. Žiūrėkite taip pat su AV
stiprintuvu (imtuvu) komplektuojamą
naudojimo instrukciją.
, Prie HDMI OUT lizdo yra prijungtas DVI
įrenginys (DVI lizdai nepriima garso
signalų).
, Prie HDMI OUT lizdo prijungtas įrenginys
neremia grotuvo garso formato.
Patikrinkite garso nustatymus (24 psl.).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio ir DTS-HD Master Audio) nėra
perduodamas kaip bitų srautas.
, “Audio Settings” meniu nustatykite
“BD Audio MIX Setting” į “Off” (24 psl.).
, Patikrinkite, ar prijungtas AV
stiprintuvas (imtuvas) yra suderinamas
su kiekvienu HD Audio formatu.
Nėra perduodamas interaktyvus
garso signalas.
, “Audio Settings” meniu nustatykite
“BD Audio MIX Setting” į “On” (24 psl.).
Diskas
Diskas nėra atkuriamas.
, Diskas yra nešvarus arba įdėtas kreivai.
, Diskas yra įdėtas antraip. Įdėkite diską
atkūrimo puse į apačią.
, Bandėte atkurti diską, kurio formato šis
grotuvas neremia (33 psl.).
, Grotuvu neįmanoma atkurti neteisingai
užbaigto disko.
, BD arba DVD disko regiono kodas
neatitinka grotuvo.
USB įrenginys
Grotuvas neatpažįsta prijungto USB
įrenginio.
, Įsitikinkite, kad USB įrenginys yra gerai
prijungtas prie USB lizdo.
, Įsitikinkite, kad USB įrenginys arba
kabelis nėra sugadintas.
, Įsitikinkite, kad USB įrenginys yra
įjungtas.
, Jeigu USB įrenginys yra prijungtas per
USB šakotuvą, prijunkite USB įrenginį
tiesiogiai prie grotuvo.
BRAVIA Internet Video
Vaizdas/garsas yra prastas/kai kurios
programos nėra atvaizduojamos
detaliai, ypač dinamiškos scenos ir
tamsūs vaizdai.
, Vaizdo/garso kokybė gali būti žema
priklausomai nuo interneto turinio
tiekėjų.
, Vaizdo/garso kokybė gali pagerėti po
ryšio greičio pakeitimo.
Rekomenduojamas ryšio greitis yra
maždaug 2,5 Mbps standartinės
raiškos vaizdui (10 Mbps - didelės
raiškos vaizdui).
, Ne visi vaizdo įrašai yra su garsu.
Vaizdas yra mažas.
, Paspauskite M, kad padidintumėte.
30
Tinklo ryšys
Grotuvo neįmanoma prijungti prie
tinklo.
, Patikrinkite tinklo ryšį (15 psl.) ir
nustatymus (27 psl.).
Kompiuterio neįmanoma prijungti
prie interneto po to, kai yra atlikti
“Wi-Fi Protected Setup (WPS)”
nustatymai.
Grotuvo neįmanoma prijungti prie
bevielio LAN maršruto parinktuvo.
, Įsitikinkite, kad bevielio LAN maršruto
parinktuvas yra įjungtas.
, Priklausomai nuo naudojimo aplinkos,
įskaitant sienos medžiagą, radijo
bangų priėmimo sąlygų arba kliūčių
tarp grotuvo ir bevielio LAN maršruto
parinktuvo gali sumažėti ryšio greitis.
Perkelkite grotuvą ir bevielio LAN
maršruto parinktuvą toliau vieną nuo
kito.
, Įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz
dažnių diapazoną, pavyzdžiui,
mikrobangų krosnelės, Bluetooth arba
skaitmeniniai bevieliai įrenginiai, gali
nutraukti ryšį. Perkelkite grotuvą toliau
nuo tokių įrenginių arba išjunkite juos.
Reikalingas maršruto parinktuvas
nėra surastas net po paieškos
“Scan” atlikimo.
, Paspauskite RETURN, kad grįžtumėte
prie ankstesnių parodymų
atvaizdavimo, ir dar kartą atlikite
paiešką “Scan”. Jeigu reikalingas
bevielis maršruto parinktuvas vis dar
nėra surastas, paspauskite RETURN ir
išsirinkite “Manual registration”.
, Žiūrėkite “Network Update
(programinės įrangos atnaujinimas,
naudojant tinklą)” (22 psl.), kad
atnaujintumėte grotuvo programinės
įrangos versiją.
BRAVIA Sync
(“Control for HDMI”)
Neveikia “Control for HDMI” funkcija
(BRAVIA Sync).
, Įsitikinkite, kad “Control for HDMI” yra
nustatytas į “On” (26 psl.).
, Jeigu keičiate HDMI ryšį, išjunkite ir
įjunkite grotuvą.
, Jeigu maitinimo tiekimas buvo
pertrauktas, nustatykite “Control for
HDMI” į “Off”, po to vėl nustatykite
“Control for HDMI” į “On” (26 psl.).
, Patikrinkite toliau minėtą ir žiūrėkite su
komponentu komplektuojamą
naudojimo instrukciją.
– prijungtas komponentas yra
suderinamas su “Control for HDMI”
funkcija;
– prijungto komponento nustatymas
“Control for HDMI” funkcijai yra
teisingas.
, Kai prijungiate grotuvą prie TV per AV
stiprintuvą (imtuvą),
– jeigu AV stiprintuvas (imtuvas) nėra
suderinamas su “Control for HDMI”
funkcija, gali nebūti įmanoma
grotuvo naudoti TV valdymui.
– jeigu keičiate HDMI ryšį, atjungiate ir
prijungiate srovės laidą, arba buvo
maitinimo tiekimo pertrauka, elkitės taip:
1Perjunkite AV stiprintuvo (imtuvo)
įvesties pasirinkimo jungiklį, kad iš
grotuvo perduodamas vaizdas
pasirodytų TV ekrane. 2Nustatykite
“Control for HDMI” į “Off,” po to
nustatykite “Control for HDMI” į “On”
(26 psl.). Žiūrėkite su AV stiprintuvu
(imtuvu) komplektuojamą naudojimo
instrukciją.
,tęsinys
Papildoma informacija
, Maršruto parinktuvo bevieliai
nustatymai gali automatiškai kisti, jeigu
naudojate Wi-Fi Protected Setup
funkciją prieš maršruto parinktuvo
nustatymų sureguliavimą. Tokiu atveju
atitinkamai pakeiskite kompiuterio
bevielius nustatymus.
Kai įjungiate grotuvą, ekrane
pasirodo pranešimas “A new
software version has been found on
the network. Perform update under
"Network Update."”.
31
Kitos problemos
Atkūrimas neprasideda nuo
pradžios.
, Paspauskite OPTIONS ir išsirinkite
“Play from start”.
Atkūrimas nėra tęsiamas nuo vietos,
kurioje atkūrimą pertraukėte.
, Atkūrimo tęsimo taškas yra ištrinamas
iš grotuvo atminties, kai:
– atidarote disko skyrelį;
– atjungiate USB įrenginį;
– atkuriate kitą turinį;
– išjungiate grotuvą.
Disko skyrelis neatsidaro, ir priekinio
skydelio ekrane pasirodo “LOCKED”
arba “TLK ON”.
, Kai pasirodo “LOCKED”, grotuvo
mygtukai yra užblokuoti. Norėdami
atšaukti vaikų prieigos blokavimo
funkciją laikykite paspaustą grotuvo
N, kad priekinio skydelio ekrane
pasirodytų “UNLOCK” (8 psl.).
, Kai pasirodo “TLK ON”, susisiekite su
Sony platintoju arba vietinio įgalioto
Sony aptarnavimo centro atstovu.
Net po Z paspaudimo disko skyrelis
neatsidaro, ir neįmanoma išimti
disko.
, Elkitės taip: 1Išjunkite grotuvą ir
atjunkite srovės laidą. 2Prijunkite
srovės laidą, kol laikote paspaustą
grotuvo Z. 3Laikykite paspaustą
grotuvo Z, kol atsidarys disko skyrelis.
4Išimkite diską.
5Kai priekinio skydelio ekrane
pasirodo “OPEN”, ilgiau nei 10 sekundžių laikykite paspaustą grotuvo
[/1, kol grotuvas vėl įsijungia.
32
Priekinio skydelio ekrane pasirodo
“Exxxxx” arba “FAN ERR”.
, Kai pasirodo “Exxxxx”, susisiekite su
artimiausiu Sony platintoju arba vietinio
įgalioto Sony aptarnavimo centro
atstovu ir pasakykite kodo numerį.
, Kai pasirodo “FAN ERR”, elkitės taip:
1Įsitikinkite, kad nėra užblokuotos
grotuvo gale esančios ventiliacijos
angos. 2Pastatykite grotuvą vietoje,
kurioje yra gera ventiliacija, kad
išvengtumėte jo perkaitimo.
Grotuvas nereaguoja į jokio
mygtuko paspaudimą.
, Grotuve susikondensavo drėgmė
(3 psl.).
, Ilgiau nei 10 sekundžių laikykite
paspaustą grotuvo [/1, kad iš priekinio
skydelio ekrano pradingtų visos
indikacijos.
Jeigu grotuvas vis dar nereaguoja į
jokio mygtuko paspaudimą, atjunkite ir
vėl prijunkite srovės laidą.
Techniniai duomenys
Sistema
Lazeris: puslaidininkis lazeris
Įvestys ir išvestys
Maitinimas:
220–240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz
Elektros sunaudojimas:
24 W
Matmenys (apyt.):
430 mm × 219 mm × 46 mm
(plotis/gylis/aukštis), įskaitant
išsikišusias dalis
Svoris (apyt.):
2,3 kg
Naudojimo temperatūra:
5°C iki 35°C
Naudojimo drėgmė:
25% iki 80%
Komplektuojami priedai
Žiūrėkite 11 psl.
Įrenginio konstrukcija ir techniniai
duomenys gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
Atkuriami diskai
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (muzikinis CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Bevielis įrenginys
Bevielio LAN standartas:
IEEE802.11a/b/g/n
Dažnių diapazonas:
2,4 GHz diapazonas: 1-13 kanalas
5 GHz diapazonas: 36-64,
100-140 kanalas
Moduliacija:
DS-SS modemas ir OFDM modemas
Papildoma informacija
(Lizdo pavadinimas:
Lizdo tipas/išvesties lygis/apkrovos
varža)
LINE OUT R-AUDIO-L:
RCA lizdas/2 Vrms/10 kiloomų
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optinis išvesties lizdas/–18 dBm
(bangos ilgis 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA lizdas/0,5 Vp-p/75 omai
HDMI OUT:
HDMI 19 kontaktų standartinis lizdas
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR):
RCA lizdas/Y: 1,0 Vp-p/
PB, PR: 0,7 Vp-p/75 omai
LINE OUT VIDEO:
RCA lizdas/1,0 Vp-p/75 omai
LAN (100):
100BASE-TX lizdas
USB:
USB A tipo lizdas (USB atmintinės,
atminties kortelių skaitytuvo,
skaitmeninio fotoaparato ir
skaitmeninės vaizdo kameros
prijungimui)
Bendro pobūdžio informacija
*1
Kadangi Blu-ray Disc techninės sąlygos yra
tobulinamos, kai kurie diskai gali nebūti
atkuriami priklausomai nuo disko tipo ir
versijos.
Garso signalo perdavimas skiriasi
priklausomai nuo šaltinio, naudojamo
išvesties lizdo ir išrinktų garso nustatymų.
*2 BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, įskaitant organiško
pigmento tipo BD-R (LTH tipas)
Neįmanoma atkurti kompiuteriu įrašytų
BD-R, jeigu galima įrašyti prierašus.
*3 CD arba DVD diskas nebus atkuriamas,
jeigu jis nėra teisingai užbaigtas.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją
žiūrėkite su įrašančiu įrenginiu
komplektuojamą naudojimo instrukciją.
,tęsinys
33
Diskai, kurių neįmanoma atkurti
•BDs su kasete
•DVD-RAM
•HD DVD
•DVD Audio diskai
•PHOTO CD
•CD-Extra duomenų dalis
•VCD/Super VCD
•DualDisc garso medžiagos pusė
Pastaba dėl diskų
Šis įrenginys yra pagamintas tokių diskų
atkūrimui, kurie atitinka kompaktinių
diskų (CD) standartą. DualDisc ir kai
kurie muzikiniai diskai, kurie yra koduoti
autorių teisių apsaugos technologijų
pagalba, neatitinka Compact Disc (CD)
standarto, ir todėl jų gali būti neįmanoma
atkurti šiuo įrenginiu.
Pastaba dėl BD/DVD atkūrimo
veiksmų
Kai kuriuos BD/DVD diskų atkūrimo
veiksmus gali būti specialiai nustatę
programinės įrangos kūrėjai. Kadangi šis
grotuvas atkuria BD/DVD diskus
atitinkamai programinės įrangos kūrėjų
sukurtam diskų turiniui, kai kurios atkūrimo
funkcijos, įmanoma, nebus prieinamos.
Pastaba dėl dvisluoksnių BD/DVD
diskų
Vaizdo atvaizdavimas ir garso atkūrimas
gali būti trumpam pertrauktas, kai kinta
sluoksniai.
Regiono kodas (tik BD-ROM/DVD
VIDEO)
Šio grotuvo galinėje pusėje yra
nurodytas regiono kodas, ir grotuvas
atkurs tik tuos BD-ROM/DVD-ROM
diskus, kurie turi tokį pat regiono kodą
arba ALL
.
Regiono kodas
34
Atkuriamų/atvaizduojamų
failų tipai
Video
Failo formatas
Išplėtimas
MPEG-1 Video/PS*1*5 “.mpg”, “.mpeg”,
MPEG-2 Video/PS,
“.m2ts”, “.mts”
TS*1*6
DivX*2
MPEG-4
“.avi”, “.divx”
AVC*1*5
“.mkv”, “.mp4”,
“.m4v”, “.m2ts”,
“.mts”
WMV9*1*5
“.wmv”, “.asf”
AVCHD*5
*3
Music (muzika)
Failo formatas
Išplėtimas
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC*1*4*5
“.m4a”
WMA9 Standard
*1*4*5
LPCM
“.wma”
“.wav”
Photo (vaizdai)
Failo formatas
Išplėtimas
JPEG
“.jpg”, “.jpeg”
*1
Grotuvas neatkuria koduotų failų,
pavyzdžiui, DRM.
*2 APIE DIVX VIDEO: DivX® yra DivX, Inc.
sukurtas skaitmeninis vaizdo formatas.
Šis oficialus DivX Certified įrenginys atkuria
DivX vaizdo įrašus. Aplankykite
www.divx.com, kad gautumėte išsamesnę
informaciją ir programinės įrangos įrankius,
kad failus galėtumėte konvertuoti į DivX
vaizdo įrašus.
APIE DIVX VAIZDO MEDŽIAGĄ PAGAL
UŽSAKYMĄ (VIDEO-ON-DEMAND): Šis
DivX Certified® įrenginys turi būti
registruotas, kad būtų galima atkurti pagal
užsakymą prieinamą DivX vaizdo (VOD)
turinį. Kad patvirtintumėte registracijos
kodą, įrenginio nustatymų meniu suraskite
DivX VOD skyrių. Aplankykite vod.divx.com
su šiuo kodu, kad atliktumėte registracijos
procedūrą ir sužinotumėte daugiau apie
DivX VOD.
*3 Grotuvas atkuria AVCHD formato failus, kurie
yra įrašyti skaitmenine vaizdo kamera ir t.t.
AVCHD formato diskas nebus atkuriamas,
jeigu jis nėra teisingai užbaigtas.
*4
Grotuvas neatkuria koduotų failų, pavyzdžiui,
Lossless (bepraradimų suglaudinimas).
Grotuvas neatkuria šio formato failų, kai jie
yra DLNA serveryje.
*6 Grotuvas gali atkurti tik standartinės raiškos
vaizdo medžiagą, kuri yra DLNA serveryje.
*5
b
Apie BRAVIA Sync
funkcijas (tik HDMI ryšys)
HDMI kabeliu (nekompl.) prijungus Sony
komponentus, kurie yra suderinami su
“Control for HDMI” funkcija, veiksmų
atlikimas yra supaprastinamas, kaip yra
nurodyta žemiau:
•Atkūrimas, paspaudus vieną mygtuką
Vieną kartą paspaudus vieną iš
nurodytų mygtukų prijungtas
televizorius įsijungia ir automatiškai
perjungia įvestį į grotuvą.
– [/1
– HOME: automatiškai atsidaro
pagrindinis meniu (10, 16, 21 psl.).
– N: atkūrimas prasideda automatiškai.
•Sistemos maitinimo išjungimas
Kai išjungiate TV, naudodami TV
Papildoma informacija
• Kai kurie failai gali nebūti atkurti/atvaizduoti
priklausomai nuo formato, kodavimo arba
įrašymo, arba DLNA serverio padėties.
• Įmanoma, nebus atkuriami/atvaizduojami
kai kurie kompiuteriu montuoti failai.
• Grotuvas gali atpažinti šiuos BD, DVD, CD
diske ir USB įrenginyje išsaugotus failus
arba aplankus:
– iki 5 lygio atšakos aplankus
– iki 500 failų vienoje atšakoje
• Grotuvas gali atpažinti šiuos DLNA serveryje
išsaugotus failus arba aplankus:
– iki 20 lygio atšakos aplankus
– iki 999 failų vienoje atšakoje
• Įmanoma, kai kurie USB įrenginiai neveiks
teisingai, naudojant juos su šiuo įrenginiu.
• Grotuvas gali atpažinti Mass Storage Class
(MSC) įrenginius (pavyzdžiui, atmintinę arba
HDD), kurie yra suderinami su FAT ir nėra
padalinti į segmentus, Still Image Capture
Device (SICD) klasės įrenginius ir 101
mygtuko klaviatūrą (tik priekinis USB lizdas).
• Kad negadintumėte duomenų arba USB
atmintinės, arba įrenginių, išjunkite grotuvą,
kai prijungiate/atjungiate USB atmintinę arba
įrenginius.
• Grotuvas gali neatkurti tolygiai DATA CD
išsaugotų didelio bitų perdavimo greičio vaizdo
įrašų failų. Šiuos failus yra rekomenduojama
atkurti, naudojant DATA DVD.
nuotolinio valdymo pulto -TV- [/1 arba
maitinimo mygtuką, automatiškai taip
pat išsijungia grotuvas ir su HDMI
suderinami komponentai.
•Kino teatro veiksena
Kai paspaudžiate THEATRE, grotuvas
automatiškai persijungia į filmų žiūrėjimui
optimaliausiai pritaikytą vaizdo veikseną.
Kai prijungiate prie AV stiprintuvo (imtuvo)
HDMI kabeliu, automatiškai persijungia ir
garso išvestis. Kai HDMI kabeliu
prijungiate prie TV, kuris yra suderinamas
su kino teatro veiksena, TV vaizdo
veiksena persijungia į kino teatro
veikseną. Dar kartą paspauskite šį
mygtuką, kad atnaujintumėte pradinį
nustatymą.
•Kalbos automatiškas keitimas
Kai keičiate parodymų TV ekrane
atvaizdavimui naudojamą kalbą,
grotuvo ekrano parodymų atvaizdavimui naudojama kalba taip pat bus
pakeista po to, kai išjungsite ir vėl
įjungsite grotuvą.
Pasirengimas BRAVIA Sync funkcijų
naudojimui
“System Settings” meniu nustatykite
“Control for HDMI” į “On” (26 psl.).
Išsamesnę informaciją dėl TV arba kito
prijungto komponento nustatymo žiūrėkite
su TV arba komponentu komplektuojamoje
naudojimo instrukcijoje.
z
• Kai HDMI kabeliu prijungiate prie Sony
televizoriaus, kuris yra suderinamas su
“Control for HDMI” lengvo nustatymo
funkcija, grotuvo “Control for HDMI”
nustatymas automatiškai kinta į “On”, jeigu
prijungto televizoriaus “Control for HDMI”
yra nustatytas į “On”. Žiūrėkite su TV
komplektuojamą naudojimo instrukciją.
• Kai HDMI kabeliu prijungiate prie Sony TV,
kuris yra suderinamas su BRAVIA Sync
funkcijomis, galite grotuvo pagrindines
funkcijas valdyti TV nuotolinio valdymo
pultu, jeigu prijungto TV “Control for HDMI”
yra nustatytas į “On”. Žiūrėkite su TV
komplektuojamą naudojimo instrukciją.
b
Priklausomai nuo prijungto komponento,
įmanoma, neveiks “Control for HDMI” funkcija.
Žiūrėkite su komponentu komplektuojamą
naudojimo instrukciją.
,tęsinys
35
Apie bevielio LAN saugumą
Kadangi ryšys, naudojant bevielio LAN
funkciją, yra sudaromas, naudojant
radijo bangas, bevielis signalas gali būti
perimtas.
Kad bevielis ryšys būtų saugus, šis
grotuvas remia skirtingas saugumo
funkcijas. Būtinai teisingai sureguliuokite
saugumo nustatymus atitinkamai tinklo
terpei.
Nėra saugumo funkcijos
Nors galite paprasčiausiai sureguliuoti
nustatymus, bet kuris gali perimti bevielį
ryšį arba įsilaužti į Jūsų bevielį tinklą,
net nenaudodamas sudėtingų įtaisų.
Įsidėmėkite, kad yra neleisto prisijungimo
arba duomenų perėmimo rizika.
WEP
WEP protokolas yra naudojamas ryšio
saugumui, kad tretieji asmenys negalėtų
perimti informacijos arba patekti į bievielį
tinklą. WEP protokolas yra sena
saugumo technologija, kuri leidžia
prijungti senesnius įrenginius, kurie
neremia TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP protokolas yra saugumo technologija,
kuri yra sukurta, kad būtų ištaisyti WEP
trūkumai. TKIP užtikrina aukštesnio lygio
saugumą, palyginti su WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES protokolas yra saugumo
technologija, turinti dar labiau
patobulintą saugumo funkciją,
kuri skiriasi nuo WEP ir TKIP.
AES užtikrina aukštesnio lygio saugumą,
palyginti su WEP arba TKIP.
36
Autorių teisės ir prekių
ženklai
• Šis įrenginys turi autorių teisių apsaugos
technologiją, kurią apsaugo JAV patentai ir
kitos intelektualaus turto teisės.
Šios autorių teisių apsaugos technologijos
naudojimui yra reikalingas Macrovision
leidimas, ir jis yra skirtas tik asmeniniam
naudojimui ir kitiems riboto naudojimo
atvejams, jeigu Macrovision neleido kitaip.
Apgrąžos inžinerija arba išardymas yra
uždraustas.
• “AVCHD” ir “AVCHD” logotipas yra
Panasonic Corporation ir Sony Corporation
prekių ženklai.
• Java ir visi su Java susieti prekių ženklai ir
logotipai yra Sun Microsystems, Inc. prekių
ženklai arba registruoti prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• , “XMB” ir “xross media bar” yra Sony
Corporation ir Sony Computer
Entertainment Inc. prekių ženklai.
• Šis produktas turi High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technologiją. HDMI,
HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia
Interface yra HDMI Licensing LLC prekių
ženklai arba registruoti prekių ženklai.
• “Blu-ray Disc” yra prekės ženklas.
• “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” ir “CD”
logotipas yra prekių ženklai.
• “BD-LIVE”, “BD-LIVE” logotipas ir
“BONUSVIEW” yra Blu-ray Disc Association
prekių ženklai.
• “Blu-ray 3D” ir “Blu-ray 3D” logotipas yra
Blu-ray Disc Association prekių ženklai.
• “x.v.Colour” ir “x.v.Colour” logotipas yra
Sony Corporation prekių ženklai.
• “BRAVIA” yra Sony Corporation prekės
ženklas.
• “PhotoTV HD” ir “PhotoTV HD” logotipas yra
Sony Corporation prekių ženklai.
• MPEG Layer-3 garso kodavimo technologiją
ir patentus licencijavo Fraunhofer IIS ir
Thomson.
• DivX®, DivX Certified® ir susieti logotipai yra
DivX, Inc. registruoti prekių ženklai, kurie yra
naudojami pagal licenciją.
• Windows Media yra Microsoft Corporation
registruotas prekės ženklas arba prekės
ženklas JAV ir/arba kitose šalyse.
Šį produktą apsaugo nustatytos Microsoft
Corporation intelektualaus turto teisės.
Be Microsoft arba įgalioto Microsoft filialo
licencijos naudoti arba platinti šią
technologiją ne su šiuo produktu yra
draudžiama.
• Wi-Fi CERTIFIED™ logotipas yra Wi-Fi
Alliance sertifikavimo ženklas.
• Wi-Fi Protected Setup™ ženklas yra Wi-Fi
Alliance ženklas.
• “Wi-Fi CERTIFIED™” ir “Wi-Fi Protected
Setup™” yra Wi-Fi Alliance prekių ženklai.
• DLNA®, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED® yra Digital Living Network
Alliance prekių ženklai, paslaugų ženklai
arba sertifikavimo ženklai.
• Kitų sistemų ir produktų pavadinimai
dažniausiai yra jų gamintojų prekių ženklai
arba registruoti prekių ženklai. ™ ir
® žymėjimai nėra nurodyti šioje naudojimo
instrukcijoje.
Valdomų TV kodai
Laikydami paspaustą -TV- [/1 įveskite
TV gamintojo kodą, naudodami skaičių
mygtukus.
Jeigu sąraše yra nurodytas daugiau nei
vienas kodas, įveskite juos eilės tvarka,
kol surandate tą, kuris atitinka Jūsų TV.
Gamintojas
Kodas
Sony
01 (pradinis
nustatymas)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Papildoma informacija
• Muzikos ir vaizdo atpažinimo technologiją ir
susietus duomenis užtikrino Gracenote®.
Gracenote yra muzikos industrijos muzikos
standartas atpažinimo technologijai ir susieto
turinio užtikrinimui. Norėdami gauti išsamesnę
informaciją aplankykite www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc ir su muzika ir vaizdu
susieti duomenys iš Gracenote, Inc., autorių
teisės © 2000-dabartis Gracenote.
Gracenote programinė įranga, autorių teisės
© 2000-dabartis Gracenote. Šiam produktui ir
paslaugai yra taikomi vienas arba keli patentai,
kurie priklauso Gracenote. Aplankykite
Gracenote interneto svetainę, kad gautumėte
informaciją apie taikomus Gracenote patentus.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
Gracenote logotipas bei “Powered by
Gracenote” pavadinimo ženklas yra
Gracenote registruoti prekių ženklai arba
prekių ženklai JAV ir/arba kitose šalyse.
,tęsinys
37
Kalbų kodai
Išsamesnę informaciją žiūrėkite skyriuje “BD/DVD Viewing Settings (BD/DVD atkūrimo
nustatymai)” (25 psl.).
Kalbų rašyba atitinka ISO 639: 1988 (E/F) standartą.
KodasKalba
nėra nustatyta
Užrakto nuo vaikų/regionų kodai
Išsamesnę informaciją žiūrėkite parametro “Parental Control Area Code” aprašyme
(25 psl.).
Numeris, Regionas (kodas)
2239, Airija (ie)
2044, Argentina (ar)
2047, Australija (au)
2046, Austrija (at)
2057, Belgija (be)
2070, Brazilija (br)
2090, Čilė (cl)
2115, Danija (dk)
2184, Didžioji Britanija (gb)
2424, Filipinai (ph)
2200, Graikija (gr)
2219, Honkongas (hk)
2248, Indija (in)
38
2238, Indonezija (id)
2149, Ispanija (es)
2254, Italija (it)
2276, Japonija (jp)
2092, Kinija (cn)
2093, Kolumbija (co)
2304, Korėja (kr)
2428, Lenkija (pl)
2333, Liuksemburgas (lu)
2363, Malaizija (my)
2362, Meksika (mx)
2390, Naujoji Zelandija (nz)
2379, Norvegija (no)
2376, Olandija (nl)
2427, Pakistanas (pk)
2436, Portugalija (pt)
2174, Prancūzija (fr)
2489, Rusija (ru)
2501, Singapūras (sg)
2165, Suomija (fi)
2499, Švedija (se)
2086, Šveicarija (ch)
2528, Tailandas (th)
2543, Taivanas (tw)
2109, Vokietija (de)
Rodyklė
Kabutėse nurodyti žodžiai
pasirodo ekrane.
Simboliai
(favoritai) 9
Numeriai
3D 17
“3D Output Setting” 22
A
Atkuriami diskai 33
Atkūrimas, paspaudus
vieną mygtuką 35
Atkūrimo informacija 17
Atkūrimo tęsimas 10, 32
Atnaujinimas 22
AUDIO 9
“Audio Settings” 24
“Auto Standby” 26
B
Baterijos 11
“BD/DVD Viewing
Settings” 25
BD-LIVE 16
BD-R 33
BD-RE 33
Bitų perdavimo
greitis 30
Blu-ray Disc 33
BONUSVIEW 16
BRAVIA Internet Video
18
BRAVIA Sync 31, 35
C
CD 33
“Control for HDMI”
26, 31, 35
D
Deep Colour 23
“Dimmer” 26
DISPLAY 10
DLNA 18, 27
Dolby Digital 24
“DSD Output Mode” 24
DTS 24
DVD 33
Q
E
R
G
Regiono kodas 34
“Resetting” 28
“Easy Setup” 14, 28
“Gracenote Settings” 27
Grotuvo nustatymų
grąžinimas į pradinę
padėtį 28
H
HDMI 23, 24
HOME 10, 21
I
Interneto turinys 9, 18
“IP Content Noise
Reduction” 19
K
Kalbos automatiškas
keitimas 35
M
MAC adresas 27
“Music Settings” 26
N
Naudojimo patarimai 29
“Network Settings” 27
“Network Update” 22
Nuotolinio valdymo
pultas 9, 11
O
OPTIONS 10
“OSD” 26
P
Pagrindinis meniu 21
“Parental Control
Settings” 25
Prijungimas
AV stiprintuvas
(imtuvas) 13
tinklas 15
TV 12
POP UP/MENU 9
Programinės įrangos
atnaujinimas 22, 27
“Quick Start Mode” 26
S
“Screen Settings” 22
“Setup” 21
Sistemos maitinimo
išjungimas 35
Spalvoti mygtukai 9
SUBTITLE 9
“System Settings” 26
T
THEATRE 9, 35
TOP MENU 9
“TV Screen Size Setting
for 3D” 22
“TV Type” 22
U
USB 17
Užraktas nuo vaikų 25
V
Vaikų prieigos
blokavimas 8, 32
W
WEP 36
WPA2-PSK (AES) 36
WPA2-PSK (TKIP) 36
WPA-PSK (AES) 36
WPA-PSK (TKIP) 36
Šio grotuvo programinė įranga ateityje gali būti atnaujinta. Norėdami gauti išsamesnę
informaciją apie prieinamus atnaujinimus aplankykite interneto svetainę:
http://support.sony-europe.com/
z
Norėdami rasti naudingus patarimus ir informaciją apie Sony produktus
ir paslaugas aplankykite interneto svetainę: www.sony-europe.com/myproduct/
Versta SIA “ALI S”, 2010
Ausekļa g-vė 11, LV 1010 Ryga, Latvija
www.alis.lv
info@alis.lv
Download PDF

advertising