Sony | BDP-S6700 | Sony BDP-S6700 „Blu-ray Disc™“ leistuvas su konvertavimo į 4K funkcija Naudojimo instrukcijos

4-579-670-11(1) (LT)
„Blu-ray Disc™“ /
DVD leistuvas
Naudojimo instrukcijos
Darbo pradžia
Atkūrimas
Nustatymai ir reguliavimas
Papildoma informacija
Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį. Prieš
naudodamiesi šiuo leistuvu, atidžiai perskaitykite
šias instrukcijas.
BDP-S6700
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio
nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo
nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Kad išvengtumėte elektros smūgio, neatidarykite
korpuso. Dėl remonto darbų kreipkitės tik
į kvalifikuotus specialistus.
Maitinimo tinklo laidą galima pakeisti tik
kvalifikuotoje taisykloje.
Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį,
į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai
aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės
spindulių ir ugnies.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus
padidėja pavojus akims. Neardykite korpuso, nes
šiame „Blu-ray Disc“ / DVD leistuve naudojamas
lazeris kenkia akims. Dėl remonto darbų
kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.
Ši etiketė pateikiama nuo lazerio apsaugančio
dangčio viduje.
Šis prietaisas klasifikuojamas kaip 1 KLASĖS
LAZERINIS gaminys. 1 KLASĖS LAZERINIO
GAMINIO ŽENKLINIMO etiketė yra
užpakalinės dalies išorėje.
2
Pastaba Jungtinės Karalystės ir Airijos
Respublikos klientams
Jūsų saugumui ir patogumui ši įranga turi BS1363
standartą atitinkantį kištuką. Jei reikia pakeisti
kištuko saugiklį, būtina jį pakeisti saugikliu,
atitinkančiu pridėto kištuko saugiklį bei
patvirtintą ASTA arba BSI–BS1362 standartu
(t. y., pažymėtą
arba
žyme). Jei pridėtas
kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, pakeitę
saugiklį būtinai jį vėl uždenkite. Nenaudokite
kištuko be saugiklio dangtelio. Jei pamestumėte
saugiklio dangtelį, kreipkitės į artimiausią „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Senos elektros ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad
vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami
gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie
šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos
valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį
gaminį, darbuotoją.
Skirta tik
Europai
Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis
simbolis reiškia, kad su gaminio pateikto
akumuliatoriaus negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu
su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio
elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai
maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus
saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys
su integruotu maitinimo elementu, šį maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai
utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį į
elektros ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.
Atsargumo priemonės
• Etiketė yra apatinėje įrenginio dalyje.
• Šis įrenginys naudoja 220–240 V kintamąją
srovę, 50 / 60 Hz. Patikrinkite, ar darbinė
įrenginio įtampa atitinka vietinio maitinimo
šaltinio įtampą.
• Montuokite įrenginį taip, kad maitinimo tinklo
laidas nutikus nelaimei galėtų būti nedelsiant
ištrauktas iš sieninio elektros lizdo.
• 5 150–5 350 MHz dažnis galimas tik naudojant
patalpoje.
Pastaba Europos klientams
Šis gaminys skirtas naudoti toliau išvardytose
šalyse:
AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES,
FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU,
LV, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK.
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
paskelbia, kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas
susijusias nuostatas. Informacijos žr. toliau
pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite
skyriuje, kuriame aprašoma, kaip tinkamai iš
gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų maitinimo
elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio
gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
(Japonija), arba jos vardu veikianti kita bendrovė.
Užklausas dėl to, ar gaminys atitinka Europos
Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite
įgaliotajam atstovui „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
(Vokietija). Jei kiltų bet kokių klausimų dėl
techninės priežiūros ar garantijos, kreipkitės
adresais, nurodytais atitinkamuose techninės
priežiūros ar garantijos dokumentuose.
3
Atsargumo priemonės
Išbandžius šią įrangą nustatyta, kad ji atitinka
EMS direktyvoje nustatytas ribas, taikomas
naudojant trumpesnį nei 3 metrų jungiamąjį
kabelį.
Vieta
• Leistuvą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad jis neperkaistų.
• Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
įrenginio vėdinimo angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
• Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
• Nemontuokite leistuvo uždaroje erdvėje,
pvz., knygų lentynoje arba panašioje vietoje.
• Nelaikykite leistuvo lauke, transporto
priemonėse ar laivuose.
• Leistuvą staigiai perkėlus iš šaltos vietos į
šiltą arba pastačius itin drėgnoje patalpoje,
ant leistuvo viduje esančių objektyvų gali
kondensuotis drėgmė. Dėl to leistuvas gali
veikti netinkamai. Tokiu atveju išimkite
diską ir palikite leistuvą įjungtą maždaug
pusvalandį, kol susikaupusi drėgmė
išgaruos.
• Nemontuokite leistuvo nuožulnioje
padėtyje. Jis sukurtas naudoti tik
horizontalioje padėtyje.
• Nestatykite metalinių objektų priešais
priekinį skydelį. Dėl jų gali būti prasčiau
priimamos radijo bangos.
• Nestatykite leistuvo vietoje, kurioje
naudojama medicinos įranga. Kitaip galite
sugadinti medicinos prietaisus.
• Jei naudojate širdies stimuliatorių arba kitą
medicinos prietaisą, prieš naudodami
belaidžio LAN ryšio funkciją pasitarkite su
gydytoju arba medicinos prietaiso
gamintoju.
• Šis leistuvas turi būti diegiamas ir
naudojamas išlaikant bent 20 cm ar didesnį
atstumą tarp leistuvo ir žmogaus kūno
(išskyrus galūnes: rankas, riešus, pėdas ir
kulkšnis).
4
• Ant leistuvo nestatykite sunkių ar nestabilių
objektų.
• Ant diskų dėklo nedėkite jokių kitų objektų,
tik diskus. Kitaip galite pažeisti leistuvą ar
objektą.
• Prieš perkeldami leistuvą, iš dėklo išimkite
diskus. Kitaip galite sugadinti diską.
• Kai perkeliate leistuvą, iš jo ištraukite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) ir visus kitus
kabelius.
Maitinimo šaltiniai
• Leistuvas nėra atjungtas nuo kintamosios
srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol jis yra
įjungtas į elektros lizdą, net jei pats leistuvas
ir yra išjungtas.
• Jei leistuvo neketinate naudoti ilgą laiką,
atjunkite jį nuo sienos elektros lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) atjunkite
ištraukdami kištuką; niekada netraukite už
laido.
• Kad nepažeistumėte kintamosios srovės
maitinimo laido (maitinimo tinklo laido),
laikykitės toliau nurodytų punktų.
Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo
laido (maitinimo tinklo laido), jeigu jis
pažeistas, kitaip galite sukelti gaisrą ar patirti
elektros smūgį.
– Nesuspauskite kintamosios srovės
maitinimo laido (maitinimo tinklo laido)
tarp leistuvo ir sienos, lentynos ir pan.
– Ant kintamosios srovės maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido) nedėkite sunkių
daiktų ir netraukite paties kintamosios
srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo
laido).
Kintamosios srovės adapteris
• Naudokite prie šio leistuvo pridėtą
kintamosios srovės adapterį. Kitų adapterių
naudojimas gali tapti gedimo priežastimi.
• Neišrinkite ar nevykdykite apgrąžos
inžinerijos.
• Kintamosios srovės adaptoriaus negalima
laikyti mažoje erdvėje, pvz., ant knygų
lentynos arba AV korpuse.
• Nejunkite kintamosios srovės adapterio prie
kelioninio elektros transformatoriaus, kuris
gali pradėti kaisti ir sukelti gedimą.
• Nenumeskite ir nesutrenkite.
Garsumo reguliavimas
Nedidinkite garsumo klausydamiesi tylios
arba tuščios garso takelio dalies. Padidėjus
garso takelio garsumo lygiui, galite sugadinti
klausą ir garsiakalbius.
Valymas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu. Nenaudokite jokios
šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba
tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Valomieji diskai, diskų / objektyvų valymo
priemonės
Nenaudokite valomųjų diskų arba diskų /
objektyvų valymo priemonių (įskaitant
drėgnas arba purškiamas). Kitaip galite
sugadinti įrenginį.
Dalių keitimas
Pataisius leistuvą, taisytos dalys gali būti
surinktos pakartotinio naudojimo arba
perdirbimo tikslais.
Kaip prijungti HDMI OUT lizdą
Laikykitės tolimesnių nurodymų, nes kitaip
galite pažeisti HDMI OUT lizdą ir jungtį.
• Atidžiai sulygiuokite užpakalinėje leistuvo
dalyje esantį HDMI OUT lizdą su HDMI
jungtimi, tikrindami jų formas. Įsitikinkite,
kad jungtis nėra apversta ar pakreipta.
• Perkeldami leistuvą, būtinai atjunkite
HDMI kabelį.
• HDMI jungtį laikykite tiesiai, kai prijungiate
ar atjungiate HDMI kabelį. HDMI jungties
nesukite ir į HDMI OUT lizdą nekiškite
didele jėga.
3D vaizdo žiūrėjimas
Kai kuriems žmonėms žiūrint 3D vaizdą gali
kilti diskomforto pojūtis (pvz., akių įtampa,
nuovargis ar pykinimas). „Sony“
rekomenduoja visiems 3D vaizdo žiūrovams
reguliariai daryti pertraukas. Būtinų
pertraukų trukmė ir dažnumas įvairiems
asmenims skiriasi. Tai turite nuspręsti patys.
Jei jaučiate kokį nors diskomfortą, liaukitės
žiūrėję 3D vaizdą, kol diskomforto pojūtis
praeis. Jei būtina, pasitarkite su gydytoju.
Jei norite gauti daugiau informacijos,
peržiūrėkite (i) bet kokio naudojamo
įrenginio instrukcijų vadovą ir (arba) įspėjimo
pranešimą, „Blu-ray Disc“ turinį, paleidžiamą
šiuo gaminiu, ir (ii) mūsų interneto svetainę
(www.sony.eu/myproducts/). Mažų vaikų
(ypač jaunesnių nei šešerių metų amžiaus)
rega tebesivysto. Prieš leisdami vaikams
žiūrėti 3D vaizdą, pasitarkite su gydytoju
(pediatru ar akių gydytoju).
Suaugusieji turi prižiūrėti mažus vaikus, kad
jie laikytųsi pirmiau nurodytų rekomendacijų.
SVARBI INFORMACIJA
Dėmesio: naudojant šį leistuvą
televizoriaus ekrane neapibrėžtą laiką gali
būti išlaikomas statiškas vaizdas arba
ekrano vaizdas. Jei televizoriaus ekrane
ilgą laiką bus rodomas nejudantis arba
ekrano vaizdas, galite negrįžtamai jį
sugadinti. Plazminiai ir projektavimo
televizoriai ypač lengvai pažeidžiami.
Jei kilo su leistuvu susijusių klausimų ar
problemų, pasitarkite su artimiausiu „Sony“
pardavėju.
5
Apsauga nuo kopijavimo
Pranešame, kad „Blu-ray Disc™“ ir DVD
laikmenose naudojamos pažangios turinio
apsaugos sistemos. Šios sistemos, vadinamos
AACS („Advanced Access Content System“)
ir CSS („Content Scramble System“), gali
riboti atkūrimą, analoginę išvestį ir kitas
panašias funkcijas. Šio gaminio valdymas ir
jam taikomi apribojimai gali skirtis. Tai
priklauso nuo įsigijimo datos, nes AACS
valdyba gali priimti ar pakeisti apribojimo
taisykles įsigijus prekę.
• HDMI® ir HDMI didelės raiškos
multimedijos sąsaja bei HDMI logotipas yra
„HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose
šalyse.
• „Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“, BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ ir logotipai yra „Blu-ray
Disc Association“ prekių ženklai.
• „Blu-ray 3D™“ ir „Blu-ray 3D™“ logotipas yra
„Blu-ray Disc Association“ prekių ženklai.
„Cinavia“ pranešimas
Šiame gaminyje naudojama „Cinavia“
technologija, apribojanti kai kurių
komerciniais tikslais išleistų filmų, vaizdo įrašų
ir jų garso takelių neteisėtų kopijų naudojimą.
Nustačius, kad naudojama neteisėta kopija,
parodomas pranešimas ir atkūrimas arba
kopijavimas nutraukiamas.
Daugiau informacijos apie „Cinavia“
technologiją rasite internetiniame „Cinavia“
vartotojų informacijos centre adresu http://
www.cinavia.com. Jei norite gauti papildomos
informacijos apie „Cinavia“ paštu, atsiųskite
atvirlaiškį su savo pašto adresu toliau nurodytu
adresu: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Autorių teisės ir prekių ženklai
• „Java“ yra „Oracle“ ir (arba) jos filialų prekių
ženklas.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D
raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“
prekių ženklai.
• Jei reikia informacijos apie DTS patentus,
apsilankykite adresu http://patents.dts.com.
Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“
licenciją. DTS, simbolis ir DTS kartu su
simboliu yra registruotieji prekių ženklai,
o „DTS 2.0+Digital Out“ yra „DTS, Inc. ©
DTS, Inc.“ prekės ženklas. Visos teisės
saugomos.
6
• DVD logotipas yra „DVD Format/Logo
Licensing Corporation“ prekės ženklas.
• DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO, „Super Audio CD” ir CD
logotipai yra prekių ženklai.
• BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams licenciją suteikė
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
• Šiame gaminyje naudojama patentuota
technologija pagal „Verance Corporation“
suteiktą licenciją. Ji yra saugoma pagal JAV
patentą nr. 7369677 ir kitus JAV ir pasaulyje
išduotus ir dar svarstomus patentus. Dėl tam
tikrų šios technologijos aspektų ji taip pat
saugoma autorių teisių ir komercinių
paslapčių apsaugos. „Cinavia“ yra „Verance
Corporation“ prekės ženklas. Autorių teisės
priklauso „Verance Corporation“, 2004–
2010 m. Visos teisės saugomos „Verance“.
Apgrąžos inžinerija ar išrinkimas
draudžiami.
• „Windows Media“ yra
„Microsoft Corporation“ registruotasis
prekės ženklas arba prekės ženklas JAV
ir (arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros
„Microsoft Corporation“ intelektinės
nuosavybės teisės. Tokią technologiją
naudoti ne šiame gaminyje ar platinti
neturint „Microsoft“ arba įgaliotosios
„Microsoft“ dukterinės bendrovės licencijos
draudžiama.
Siekdami apsaugoti savo intelektinę
nuosavybę, įskaitant autorių teisių saugomą
turinį, turinio savininkai naudoja turinio
prieigos technologiją „Microsoft
PlayReady™“. Šiame įrenginyje naudojama
technologija „PlayReady“, skirta
„PlayReady“ apsaugotam turiniui ir (arba)
WMDRM apsaugotam turiniui pasiekti. Jei
įrenginyje netinkamai taikomi apribojimai
dėl turinio naudojimo, turinio savininkai
gali reikalauti, kad „Microsoft“ atšauktų
įrenginio prieigą prie „PlayReady“
apsaugoto turinio. Atšaukimas nebūtų
taikomas neapsaugotam turiniui arba
turiniui, kuris apsaugotas kitomis turinio
prieigos technologijomis. Turinio
savininkai gali reikalauti, kad jūs, norėdami
pasiekti jų turinį, atnaujintumėte
„PlayReady“. Jei nenaujovinsite, negalėsite
pasiekti turinio, kuriam šis naujovinimas
reikalingas.
• „Gracenote“, „Gracenote“ logotipas ir
ženklas „Powered by Gracenote“,
„Gracenote MusicID“, „Gracenote
VideoID“ bei „Gracenote Video Explore“
yra „Gracenote, Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai Jungtinėse
Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir
„Wi-Fi Alliance®“ yra registruotieji „Wi-Fi
Alliance“ prekių ženklai.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™,
„Wi-Fi Protected Setup™“, „Miracast™“
ir „Wi-Fi CERTIFIED Miracast™“ yra
„Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• Logotipas „Wi-Fi CERTIFIED“ yra
„Wi-Fi Alliance“ sertifikavimo ženklas.
• „Wi-Fi Protected Setup“ identifikavimo
žyma yra „Wi-Fi Alliance“ sertifikavimo
ženklas.
• DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra „Digital Living Network
Alliance“ prekių ženklai, paslaugų ženklai
arba sertifikavimo ženklai.
• „Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra
registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony Corporation“
tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti
prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems savininkams.
• LDAC™ ir LDAC logotipai yra
registruotieji „Sony Corporation“ prekių
ženklai.
• „ ”, „PlayStation“ ir DUALSHOCK yra
„Sony Computer Entertainment Inc.“
prekių ženklai.
• „Opera® Devices SDK“ sukurta „Opera
Software ASA“. Autorių teisės priklauso
„Opera Software ASA“, 1995–2015 m. Visos
teisės saugomos.
• Visi kiti prekių ženklai priklauso
atitinkamiems savininkams.
• Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra gamintojų prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. Ženklai ™ ir ®
šiame dokumente nėra nurodyti.
„Gracenote®“ galutinio vartotojo licencijos
sutartis
Šioje taikomojoje programoje arba įrenginyje
naudojama „Gracenote, Inc.“, įsikūrusios
Emerivilyje, Kalifornijoje, programinė įranga
(„Gracenote“). „Gracenote“ sukurta
programinė įranga (toliau vadinama
„Gracenote“ programine įranga) įgalina šią
taikomąją programą ar įrenginį identifikuoti
diską ir (arba) failą bei gauti muzikos ir (arba)
vaizdo įrašo informaciją, įskaitant
pavadinimo, atlikėjo ir garso takelio
7
informaciją (toliau vadinamą „Gracenote“
duomenimis), iš interneto serverių arba
integruotųjų duomenų bazių (toliau kartu
vadinamų „Gracenote“ serveriais) ir atlikti
kitas funkcijas. „Gracenote“ duomenis galite
naudoti tik galutiniam naudotojui skirtoms
taikomosios programos arba įrenginio
funkcijoms atlikti. „Gracenote“ neteikia
„Gracenote“ duomenų priėmimo ir rodymo
šioje programoje arba įrenginyje paslaugos, tai
atliekama vien gamintojo atsakomybe ir
įsipareigojimu.
Šioje programoje arba įrenginyje gali būti
„Gracenote“ teikėjams priklausančio turinio.
Tokiu atveju visi čia nurodyti apribojimai,
taikomi „Gracenote“ duomenims, bus taikomi
ir tokiam turiniui, o minėti turinio teikėjai
turės teisę į visą naudą ir apsaugą, kurios čia
teikiamos „Gracenote“. Sutinkate, kad
„Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius
naudosite tik asmeniniais ir nekomerciniais
tikslais. Sutinkate neperleisti, nekopijuoti,
neperduoti ir nesiųsti „Gracenote“
programinės įrangos ir jokių „Gracenote“
duomenų trečiosioms šalims. SUTINKATE
NENAUDOTI IR NEEKSPLOATUOTI
„GRACENOTE“ DUOMENŲ,
„GRACENOTE“ PROGRAMINĖS
ĮRANGOS IR „GRACENOTE“ SERVERIŲ
KITAIP NEI NURODYTA ČIA.
Sutinkate, kad jūsų neišimtinė licencija
naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius
nustos galioti, jei pažeisite šiuos apribojimus.
Licencijai nustojus galioti sutinkate liautis
naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius.
„Gracenote“ pasilieka visas teises į
„Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius,
įskaitant visas nuosavybės teises. Jokiomis
sąlygomis „Gracenote“ neprivalo mokėti už
jokią jūsų pateiktą informaciją. Sutinkate,
kad „Gracenote“ gali tiesiogiai savo vardu
8
įgyvendinti savo teises prieš jus pagal šią
sutartį. „Gracenote“ gali pakeisti ar pašalinti
„Gracenote“ duomenis iš anksto įspėjusi arba
neįspėjusi, taip pat gali užblokuoti arba
pakeisti prieigą prie „Gracenote“ duomenų.
Dėl tokių pakeitimų, pašalinimo,
užblokavimo ar modifikacijų negalite reikšti
„Gracenote“ jokių pretenzijų.
TURĖKITE OMENYJE, kad norint naudotis
„Gracenote“ duomenimis, paprastai būtinos
tam tikros išankstinės techninės sąlygos,
pavyzdžiui, ši taikomoji programa ar
įrenginys, programinė įranga, perdavimo
būdai, telekomunikacijų paslaugos ir kitos
trečiųjų šalių paslaugos, už kurias gali būti
taikomas papildomas mokestis, ypač už
duomenų perdavimo ryšį. Šį mokestį turėsite
mokėti atskirai. „Gracenote“ neteikia tokių
taikomųjų programų ar įrenginių,
programinės įrangos, perdavimo būdų,
telekomunikacijų paslaugų ir kitų paslaugų,
taip pat neprisiima jokios atsakomybės dėl
trečiųjų šalių paslaugų. „Gracenote“ nėra
atsakinga už šios taikomosios programos
ar įrenginio tinkamą sąranką, ryšį arba
(jei taikoma) įrangą, kad būtų galima gauti
„Gracenote“ duomenis. Tuo turite pasirūpinti
vien savo atsakomybe.
„Gracenote“ paslauga naudoja unikalų
identifikatorių sekti užklausoms statistiniais
tikslais. Atsitiktinai priskirto skaitinio
identifikatoriaus paskirtis – įgalinti
„Gracenote“ paslaugą skaičiuoti užklausas
nenustatant jūsų tapatybės. Daugiau
informacijos rasite „Gracenote“ paslaugos
„Gracenote“ privatumo politikos tinklalapyje.
,tęsinys 10 psl.
Turinys
2
4
ĮSPĖJIMAS
Atsargumo priemonės
Darbo pradžia
11
16
17
17
Dalių ir valdiklių vadovas
1 žingsnis. Leistuvo prijungimas
2 žingsnis. Kaip pasiruošti jungtis prie tinklo
3 žingsnis. Easy Setup (nesudėtinga sąranka)
Atkūrimas
19
21
21
22
23
Disko paleidimas
Paleidimas iš USB įrenginio
Kaip paleisti turinį per tinklą
Garso įrašo iš „Bluetooth“ įrenginio klausymasis
Galimos parinktys
Nustatymai ir reguliavimas
26
26
26
28
29
30
31
31
32
33
34
34
Kaip naudoti sąrankos ekranus
[Software Update] (programinės įrangos naujinimas)
[Screen Settings] (ekrano nustatymai)
[Audio Settings] (garso nustatymai)
[Bluetooth Settings] („Bluetooth“ nustatymai)
[BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros nustatymai)
[Parental Control Settings] (tėvų kontrolės nustatymai)
[Music Settings] (muzikos nustatymai)
[System Settings] (sistemos nustatymai)
[Network Settings] (tinklo nustatymai)
[Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai)
[Resetting] (nustatymas iš naujo)
Papildoma informacija
35
40
Nesklandumų šalinimas
Specifikacijos
9
„Gracenote“ programinė įranga ir visi
„Gracenote“ duomenų elementai pagal
licenciją jums suteikiami „TOKIE, KOKIE
YRA“. „Gracenote“ nesuteikia jokių išreikštų
ar numanomų garantijų dėl jokių „Gracenote“
duomenų iš „Gracenote“ serverių tikslumo.
Atsisiųsdami ar kitaip gaudami turinį, ypač
atsisiųsdami „Gracenote“ duomenis, tai
darote taip pat savo atsakomybe ir tik jūs pats
atsakingas už bet kokią žalą šiai programai ar
įrangai, arba kitokius nuostolius, įskaitant
duomenų praradimą, kilusius dėl tokių
veiksmų. „Gracenote“ pasilieka teisę ištrinti
visus duomenis iš „Gracenote“ serverių arba
pakeisti duomenų kategorijas dėl bet kokios
priežasties, kurią „Gracenote“ laiko
pakankama. Nesuteikiama jokia garantija, kad
„Gracenote“ programinėje įrangoje arba
„Gracenote“ serveriuose nėra klaidų ir kad
„Gracenote“ programinė įranga arba
„Gracenote“ serveriai veiks nenutrūkstamai.
„Gracenote“ neprivalo jums pateikti naujų,
patobulintų ar papildomų duomenų tipų arba
kategorijų, kurias „Gracenote“ galėtų pateikti
ateityje, ir gali bet kada nutraukti paslaugų
teikimą.
„GRACENOTE“ NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ
IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ
GARANTIJŲ, ĮSKAITANT (BET TUO
NEAPSIRIBOJANT) NUMANOMAS
PERKAMUMO, TINKAMUMO
KONKREČIAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS
TEISĖS IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS.
„GRACENOTE“ NESUTEIKIA
GARANTIJOS DĖL PADARINIŲ, KILUSIŲ
NAUDOJANT „GRACENOTE“
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, „GRACENOTE“
DUOMENIS ARBA BET KURĮ
„GRACENOTE“ SERVERĮ. JOKIU ATVEJU
„GRACENOTE“ NĖRA ATSAKINGA UŽ
JOKIUS PASEKMĖJE KILUSIUS ARBA
ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS AR BET
KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ ARBA PAJAMAS.
© Nuo 2000 m. iki dabar. „Gracenote, Inc.“.
Visos teisės saugomos.
10
Programinės įrangos licencijos informacija
Jei reikia išsamios informacijos apie galutinio
naudotojo licencijos sutartį, kiekvienos tinklo
paslaugos piktogramos parinkčių meniu
pasirinkite [License agreement] (licencijos
sutartis).
Jei reikia išsamios informacijos apie kitas
programinės įrangos licencijas, dalyje [System
Settings] (sistemos nustatymai) pasirinkite
[Setup] (sąranka) ir žr. [Software License
Information] (programinės įrangos licencijos
informacija).
Šiame gaminyje yra programinės įrangos,
kuriai taikoma GNU bendroji viešoji licencija
(GPL) arba GNU laisvoji bendroji viešoji
licencija (LGPL). Šiose licencijose nurodoma,
kad klientai turi teisę gauti, keisti ir platinti
minėtos programinės įrangos pirminį
programos tekstą laikydamiesi GPL arba
LGPL sąlygų.
Šiame gaminyje įdiegtos programinės įrangos
pirminiam tekstui taikoma bendroji viešoji
licencija arba laisvoji bendroji viešoji licencija.
Pirminis programinės įrangos tekstas
pateikiamas žiniatinklyje. Norėdami jį
atsisiųsti, apsilankykite toliau nurodytoje
svetainėje:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Atkreipkite dėmesį, kad „Sony“ negali atsakyti
į užklausas dėl šio pirminio programinės
įrangos teksto turinio.
Pareiškimas dėl trečiųjų šalių siūlomų
paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti
keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto
neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima
jokios atsakomybės.
Darbo pradžia
Dalių ir valdiklių vadovas
Priekinis skydelis
2
6
34
5
A Diskų dėklas
Kaip užrakinti disko dėklą (užraktas nuo vaikų)
B Z (atidaryti / uždaryti)
Galite užrakinti diskų dėklą, kad jis
nebūtų atidarytas atsitiktinai.
Kai leistuvas įjungtas, spauskite
nuotolinio valdymo pulto mygtukus
x (stabdyti), HOME ir TOP MENU,
kad užrakintumėte arba atrakintumėte
diskų dėklą.
C 1 (įjungta / budėjimo režimas)
Leistuvas įjungiamas arba
nustatomas veikti budėjimo režimu.
D Energijos indikatorius
Užsidega, kai leistuvas
įjungiamas.
E
Darbo pradžia
1
(USB) lizdas
Prijunkite USB įrenginį prie šio lizdo.
F Nuotolinis jutiklis
11
Užpakalinis skydelis
A Ventiliacijos angos
B DIGITAL OUT (COAXIAL) lizdas
C HDMI OUT lizdas
D LAN (100) kontaktas
E DC IN 12 V (kintamosios srovės adapterio įvesties) lizdas
12
Nuotolinio valdymo pultas
Galimos nuotolinio valdymo pulto
funkcijos skiriasi atsižvelgiant į diską
arba situaciją.
A Z (atidaryti / uždaryti)
Atidaromas arba uždaromas diskų
dėklas.
-TV- t (TV įvesties
pasirinkimas)
Perjungia iš TV į kitus įvesties
šaltinius.
1 (įjungta / budėjimo režimas)
Leistuvas įjungiamas arba
nustatomas veikti budėjimo režimu.
Darbo pradžia
-TV- 1 (TV įjungtas / budėjimo
režimas)
TV įjungiamas arba nustatomas
veikti budėjimo režimu.
B Spalvoti mygtukai (raudonas,
žalias, geltonas, mėlynas)
Spartieji klavišai, skirti
interaktyviosioms funkcijoms.
C TOP MENU
Atidaromas arba uždaromas
BD arba DVD pagrindinis meniu.
POP UP / MENU
Atidaromas arba uždaromas
BD-ROM iškylantysis meniu arba
DVD meniu.
OPTIONS (23 psl.)
Ekrane rodomos galimos parinktys.
RETURN
Grįžtama prie ankstesnio ekrano.
</M/m/,
Perkeliamas žymėjimas siekiant
pasirinkti rodomą elementą.
b
z
Ant mygtukų N, TV 2 + ir AUDIO yra
iškilus taškas. Naudokite iškilų tašką
valdydami leistuvą.
• M/m naudojamas kaip spartusis
klavišas, kuriuo galima paleisti garso
takelio paieškos langą ir įvesti garso
takelio numerį, kai iš CD atkuriama
muzika.
• Naudokite M/m kaip spartųjį mygtuką
norėdami pasukti nuotrauką 90
laipsnių kampu pagal arba prieš
laikrodžio rodyklę.
13
• Naudokite </, kaip spartųjį
mygtuką norėdami ieškoti DLNA
vaizdo įrašo atkūrimo metu.
N (leisti)
Pradedamas arba iš naujo
pradedamas atkūrimas.
Vidurinis mygtukas (ENTER)
Atidaromas pasirinktas elementas.
./> (ankstesnis / kitas)
Grįžtama prie ankstesnio arba
pereinama prie kito skyriaus, takelio
ar failo.
HOME
Atidaromas leistuvo pradžios
ekranas.
BLUETOOTH (29 psl.)
• Pasirodys nuskaitymo įrenginių
sąrašas, jei leistuvas nėra
suporuotas su jokiu „Bluetooth“
įrenginiu.
• Jei leistuvas suporuotas su
„Bluetooth“ įrenginiu, prijunkite
prie vėliausiai prijungto įrenginio.
Jei prisijungti nepavyks, pasirodys
nuskaitymo įrenginių sąrašas.
• Atjunkite prijungtą „Bluetooth“
įrenginį.
NETFLIX
Pasiekiama internetinė paslauga
NETFLIX. Jei reikia daugiau
informacijos apie internetinę
paslaugą NETFLIX, apsilankykite
šioje svetainėje ir žr. DUK:
www.sony.eu/support
D m / M (greitai persukti atgal /
į priekį)
• Diskas greitai persukamas atgal /
į priekį, kai mygtukas
paspaudžiamas atkuriant. Kaskart
paspaudus mygtuką, kai
atkuriamas vaizdas, paieškos
greitis pasikeičia.
• Leidžiama sulėtintai, kai mygtukas
nuspaustas ilgiau nei sekundę
pristabdymo režimu.
• Leidžiama po vieną kadrą, kai
trumpam paspaudžiama
pristabdymo režimu.
14
X (pristabdyti)
Pristabdoma arba iš naujo
pradedamas atkūrimas.
x (sustabdyti)
Sustabdomas atkūrimas arba
įsimenamas sustabdymo taškas
(tęsimo taškas).
Elemento / takelio tęsimo taškas yra
paskutinis taškas, kurį leidote arba
paskutinė nuotraukų aplanko
nuotrauka.
SUBTITLE (31 psl.)
Pasirenkama subtitrų kalba, kai
BD-ROM / DVD VIDEO įrašyti
kelių kalbų subtitrai.
TV2 (garsumas) +/–
Reguliuojamas TV garsumas.
AUDIO (30 psl.)
Pasirenkamas kalbos takelis, kai
BD-ROM / DVD VIDEO įrašyti
kelių kalbų takeliai.
Pasirenkamas CD garso takelis.
(nutildyti)
Laikinai išjungiamas garsas.
DISPLAY (20 psl.)
Ekrane rodoma atkūrimo
informacija.
TV, kuriuos galima valdyti, kodai
2 sekundes laikykite nuspaudę -TV- 1
ir, naudodami nuotolinio pulto
mygtukus, įveskite TV gamintojo kodą.
Jei nurodyti keli nuotolinio valdymo
pulto mygtukai, įveskite juos po vieną,
kol rasite kodą, tinkantį jūsų TV.
Nuotolinio valdymo
pulto mygtukas
„Sony”
(numatytasis)
Spalvotas mygtukas
(raudonas)
Philips
Spalvotas mygtukas
(žalias) / spalvotas
mygtukas (geltonas) /
RETURN
Panasonic
Spalvotas mygtukas
(mėlynas) / centrinis
mygtukas (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG / Goldstar
m
Galimos parinktys
Pradžios ekranas
Kai paspaudžiate HOME, rodomas
pradžios ekranas. Naudodami </M/m/
, pasirinkite programą ir paspauskite
ENTER.
Taikomoji
programa
Darbo pradžia
Gamintojas
[My Apps] (mano programos):
valdoma mėgstama programa.
programai iš [All Apps] (visos
programos) galite pridėti nuorodų.
[Featured Apps] (specialiosios
programos): rodoma rekomenduojama
programa.
[All Apps] (visos programos):
rodomos visos galimos programos.
Programų prie [My Apps] (mano
programos) galite pridėti paspausdami
OPTIONS ir pasirinkę [Add to My
Apps] (pridėti prie mano programų).
[Sąranka] (sąranka): reguliuojami
leistuvo nustatymai.
Paspaudę OPTIONS galite pasiekti
įvairius nustatymus ir atkūrimo
veiksmus. Galimi elementai skiriasi
atsižvelgiant į situaciją.
[Move Application] (perkelti
programą): pertvarkomos programos,
esančios [My Apps] (mano programos).
[Pašalinti taikomąją programą]
(pašalinti programą): panaikinamos
programos, esančios [My Apps] (mano
programos).
[Data Contents] (duomenų turinys):
leidžiamas mišraus disko turinys.
Priemonės
All Apps
Setup
You can enjoy many Apps
with your BD player. Please
select here and press
your remote control.
on
No Disc
You can add your favourite apps here.
Move or delete apps using the option menu.
15
1 žingsnis. Leistuvo prijungimas
Neprijunkite maitinimo tinklo laido, kol nesujungėte visų jungčių.
Kaip prijungti prie TV
Prijunkite leistuvą prie TV didelės spartos HDMI kabeliu.
Didelės spartos HDMI kabelis
(nepridedamas)
Kaip prijungti prie AV stiprintuvo (imtuvo)
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų jungties būdų pagal savo AV stiprintuvo (imtuvo)
įvesties lizdus. Kai pasirenkate A arba B, atitinkamai atlikite nustatymus dalyje
[Audio Settings] (garso nustatymai) (28 psl.).
Didelės spartos HDMI kabelis
(nepridedamas)
Didelės spartos HDMI kabelis
(nepridedamas)
t Nustatykite [BD Audio MIX Setting] („BD Audio MIX“ nustatymas) (29 psl.).
Bendraašis skaitmeninis kabelis
(nepridedamas)
16
2 žingsnis. Kaip pasiruošti
jungtis prie tinklo
Jeigu nenorite prijungti leistuvo prie
tinklo, pereikite prie „3 žingsnis. Easy
Setup (nesudėtinga sąranka)“ (17 psl.).
Prie leistuvo kontakto LAN (100)
prijunkite LAN kabelį.
Įjungus pirmą kartą
Trumpai palaukite, kol leistuvas bus
įjungtas ir paleisti nustatymai [Easy
Initial Settings] (paprastieji pradiniai
nustatymai).
1
Įdėkite du R03 (AA dydžio) maitinimo
elementus, suderindami jų galus 3 ir
# su nuotolinio valdymo pulto viduje
esančiomis maitinimo elemento
skyriaus žymėmis.
Darbo pradžia
Wired Setup (laidinio ryšio sąranka)
3 žingsnis. Easy Setup
(nesudėtinga sąranka)
LAN kabelis
(nepridedamas)
Plačiajuostis
maršrutizatorius
ADSL modemas / Internetas
kabelinis
modemas
z
Rekomenduojama naudoti apsaugotą ir
tiesioginės sąsajos kabelį (LAN kabelį).
Wireless Setup (belaidžio ryšio
sąranka)
Naudokite leistuve integruotą belaidį LAN.
LAN kabelis (nepridedamas)
Belaidžio LAN
ADSL modemas / Internetas
maršrutizatorius kabelinis
modemas
17
2
Prijunkite pridedamą kintamosios
srovės adaptorių ir kintamosios srovės
laidą (maitinimo laidą) toliau nurodyta
skaičių didėjimo tvarka. Juos
atjungdami laikykitės atvirkštinės
tvarkos.
1 į nuolatinės srovės
Kintamosios srovės adaptorius
(pridedamas)
2
Kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo tinklo laidas)
(pridedama)
3
į maitinimo
tinklą
3
Paspauskite 1, kad įjungtumėte
leistuvą.
4
Įjunkite TV ir nustatykite jo įvesties
parinkiklį paspausdami nuotolinio
valdymo pulto mygtuką t. Tai
padarius TV ekrane bus parodytas
leistuvo signalas.
5
Atlikite [Easy Initial Settings]
(nesudėtinga sąranka).
Vadovaukitės ekrane rodomomis
instrukcijomis, kad pasirinktumėte
pagrindinius nustatymus, spauskite
nuotolinio valdymo pulto mygtukus
</M/m/, ir ENTER.
18
</M/m/,
ENTER
b
• Kai [Easy Initial Settings] (nesudėtingi
pradiniai nustatymai) bus atlikti, pasirinkite
[Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo
nustatymai), kad galėtumėte naudoti
leistuvo tinklo funkcijas.
• Norėdami įjungti belaidį ryšį, dalyje
[Network Settings] (tinklo nustatymai)
parametrą [Internet Settings] (interneto
nustatymai) nustatykite kaip [Wireless
Setup] (belaidžio ryšio sąranka).
• Norėdami išjungti belaidį ryšį, dalyje
[Network Settings] (tinklo nustatymai)
parametrą [Internet Settings] (interneto
nustatymai) nustatykite kaip [Wired Setup]
(laidinio ryšio sąranka).
Atkūrimas
Disko paleidimas
Apie leistinus diskus žr. 41 psl.
1
Kai kuriems BD-ROM, pažymėtiems
BD-LIVE logotipu, galima atsisiųsti
papildomo turinio ir duomenų.
1
Prijunkite USB atmintinę prie leistuvo
USB lizdo (11 psl.).
Kaip vietinę saugyklą naudokite
1 GB arba talpesnę USB atmintinę.
Paspauskite Z ir įdėkite diską į dėklą.
2
Atkūrimas
2
Perjunkite savo TV įvesties parinkiklį,
kad TV ekrane būtų rodomas leistuvo
signalas.
BONUSVIEW / BD-LIVE
naudojimas
Pasiruoškite BD-LIVE (tik BD-LIVE).
• Prijunkite leistuvą prie tinklo
(17 psl.).
• Dalyje [BD/DVD Viewing
Settings] (BD/DVD peržiūros
nustatymai) parametrą
[BD Internet Connection]
(BD interneto ryšys) nustatykite
kaip [Allow] (leisti) (31 psl.).
Atkuriamąja puse žemyn
3
Paspauskite Z, kad uždarytumėte
disko dėklą.
Pradedama atkurti.
Jei atkurti nepradedama
automatiškai, dalyje
(Disc)
pasirinkite kategoriją [Video]
(vaizdo įrašai), [Music] (muzika)
arba [Photo] (nuotraukos) ir
paspauskite ENTER.
z
(mišrus diskas) yra duomenų turinys.
Norėdami atkurti bet kokį galimą turinį,
paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką OPTIONS ir pasirinkite [Data
Contents] (duomenų turinys).
3
Įdėkite BD-ROM, palaikantį
BONUSVIEW / BD-LIVE.
Valdymo būdas skiriasi atsižvelgiant
į diską. Žiūrėkite su disku pateiktą
naudojimo instrukciją.
z
Jei norite ištrinti USB atmintinės duomenis,
dalyje [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD
peržiūros nustatymai) pasirinkite [Delete BD
Data] (naikinti BD duomenis) ir paspauskite
ENTER. Visi aplanke „buda“ saugomi
duomenys bus ištrinti.
19
„Blu-ray 3D“ naudojimas
Galite leisti „Blu-ray 3D Disc“ diskus,
pažymėtus „Blu-ray 3D“ logotipu.
1
Pasiruoškite atkurti „Blu-ray 3D Disc“.
• Prijunkite leistuvą prie su 3Dsuderinamų įrenginių naudodami
didelės spartos HDMI kabelį.
• Dalyje [Screen Settings] (ekrano
nustatymai) nustatykite [3D
Output Setting] (3D išvesties
nustatymas) ir [TV Screen Size
Setting for 3D] (TV ekrano dydžio
nustatymas 3D turiniui žiūrėti)
(26 psl.).
2
Paleidimo informacijos rodymas
Galite peržiūrėti atkūrimo ir pan.
informaciją paspaudę DISPLAY.
Rodoma informacija skiriasi pagal disko
tipą ir leistuvo būseną.
Pavyzdys: atkuriamas BD-ROM
Įdėkite „Blu-ray 3D Disc“.
Valdymo būdas skiriasi atsižvelgiant
į diską. Žiūrėkite su disku pateiktą
naudojimo instrukciją.
z
Taip pat žr. prie TV ir prijungto įrenginio
pridėtą naudojimo instrukciją.
A Išvesties raiška / vaizdo dažnis
B Pavadinimo numeris arba
pavadinimas
C Šiuo metu pasirinktas kampas
D Šiuo metu pasirinktas garso
nustatymas
E Galimos funkcijos (
kampas,
garsas,
subtitrai)
F Atkūrimo informacija
Rodomas paleidimo režimas,
būsenos juosta, disko tipas, vaizdo
kodekas, dažnis bitais, kartojimo
tipas, praėjęs laikas, visas leidimo
laikas.
G Skyriaus numeris
20
Paleidimas iš USB įrenginio
Kaip failus, saugomus DLNA serveryje, leisti
šiuo įrenginiu (DLNA leistuvu)
Informacijos apie „Atkuriami failų tipai“
ieškokite 42 psl.
1
Prijunkite USB įrenginį prie leistuvo
USB lizdo (11 psl.).
Prieš prijungdami žiūrėkite prie
USB įrenginio pridėtą naudojimo
instrukciją.
Pasirinkite
[USB device] (USB
įrenginys), naudodami
</M/m/, ir paspauskite ENTER.
3
Pasirinkite kategoriją [Video] (vaizdo
įrašai), [Music] (muzika) ar [Photo]
(nuotraukos), naudodami M/m, ir
paspauskite ENTER.
Leistuvas
Pasirinkite kategoriją [Video] (vaizdo
įrašai), [Music] (muzika) arba [Photo]
(nuotraukos) skiltyje
[Media Server]
(medijos serveris), esančioje dalyje [All
Apps] (visos programos).
Atkūrimas
2
Serveris
Kaip failus, saugomus DLNA serveryje, leisti
kitu gaminiu (perteikimo įrenginiu)
Kai leidžiate failus šiuo įrenginiu iš
DLNA serverio, galite naudoti su DLNA
valdikliu suderinamą gaminį (telefoną ir
pan.), kad galėtumėte valdyti atkūrimą.
Kaip paleisti turinį per
tinklą
Serveris
Kaip paleisti failus, esančius
pagrindiniame tinkle (DLNA)
Naudojant su DLNA suderinamą gaminį
galima per tinklą leisti vaizdo įrašų /
muzikos / nuotraukų failus, saugomus
kitame su DLNA suderinamame
gaminyje.
1
Perteikimo
įrenginys
Valdiklis
Valdykite šį įrenginį DLNA valdikliu.
Žiūrėkite su DLNA valdikliu pateiktą
naudojimo instrukciją.
Pasiruoškite naudoti DLNA.
• Prijunkite leistuvą prie tinklo
(17 psl.).
• Paruoškite kitus reikalingus su
DLNA suderinamus gaminius.
Žiūrėkite su gaminiu pateiktą
naudojimo instrukciją.
21
b
Kaip naudoti „TV SideView“
„TV SideView“ yra nemokama
mobiliesiems nuotoliniams įrenginiams
(pvz., išmaniesiems telefonams) skirta
programa. Naudodami šio leistuvo
funkciją „TV SideView“, galite lengvai
valdyti grotuvą savo nuotoliniu
įrenginiu. Galite paleisti paslaugą arba
programą tiesiai iš nuotolinio įrenginio
ir peržiūrėti disko informaciją jo
atkūrimo metu. „TV SideView“ taip pat
gali būti naudojama kaip nuotolinio
valdymo pultas ar programinės įrangos
klaviatūra.
Prieš pirmą kartą naudodami
„TV SideView“ įrenginį su šiuo leistuvu,
„TV SideView“ įrenginio nepamirškite
priregistruoti. Užsiregistruokite
vadovaudamiesi „TV SideView“
įrenginio ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
b
Užsiregistruoti galima tik pradžios ekrane.
Kaip naudoti ekrano veidrodinio
atspindžio kūrimo funkciją
„Screen mirroring“ (ekrano veidrodinis
atspindys) – tai „Miracast“ technologija
pagrįsta funkcija, pateikianti mobiliojo
įrenginio ekrano vaizdą TV ekrane.
Leistuvą galima prijungti tiesiogiai
naudojant su ekranų veidrodinio
atspindžio kūrimo funkcija suderinamą
įrenginį (pvz., išmanųjį telefoną,
planšetinį kompiuterį). Galite peržiūrėti
įrenginio ekraną dideliame TV ekrane.
Norint naudoti šią funkciją nereikia
belaidžio maršrutizatoriaus ar prieigos
taško.
22
• Naudojant ekrano veidrodinio atspindžio
kūrimo funkciją kartais dėl tinklo trikdžių
gali suprastėti vaizdo ir garso kokybė.
Ją pagerinti galite reguliuodami [Screen
mirroring RF Setting] (ekrano veidrodinio
atspindžio kūrimo funkcijos RD
nustatymas) (33 psl.).
• Naudojant ekrano veidrodinio atspindžio
kūrimo funkciją, kai kurios tinklo funkcijos
gali neveikti.
• Įsitikinkite, kad įrenginys suderinamas su
„Miracast“. Visų su „Miracast“ suderinamų
įrenginių prijungiamumas negarantuojamas.
1
Naudodami </M/m/, pradžios
[Screen
ekrane pasirinkite
mirroring] (ekrano veidrodinis
atspindys) ir paspauskite ENTER.
2
Vykdykite-ekrane pateiktas instrukcijas.
Garso įrašo iš „Bluetooth“
įrenginio klausymasis
Norėdami klausytis garso įrašo iš
„Bluetooth“ įrenginio (pvz. ausinių) per
šį leistuvą, turite suporuoti „Bluetooth“
įrenginį su šiuo leistuvu.
Suporavimas su „Bluetooth“
įrenginiu
Suporavimas – tai operacija, kurios metu
„Bluetooth” įrenginiai, prieš užmegzdami
ryšį, vienas kitą užregistruoja. Norėdami
suporuoti „Bluetooth” įrenginį su
leistuvu, pirmiausia nustatykite
parametrą [Bluetooth Mode]
(„Bluetooth“ režimas), esantį dalyje
[Bluetooth Settings] („Bluetooth“
nustatymai), į [On] (įjungta) (29 psl.).
1
2
„Bluetooth“ įrenginį padėkite ne toliau
kaip 1 metro atstumu nuo leistuvo.
Atlikite bet kurį iš šių veiksmų:
3
4
b
Prieš išjungdami „Bluetooth“ įrenginį,
sumažinkite TV garsumo lygį, kad
išvengtumėte staigaus didžiulio garso.
Nustatykite „Bluetooth“ įrenginio
poravimo režimą.
Galimos parinktys
Informacijos, kaip nustatyti
„Bluetooth“ įrenginio poravimo
režimą, žr. su įrenginiu
pateikiamose naudojimo
instrukcijose.
Paspaudę OPTIONS galite pasiekti
įvairius nustatymus ir atkūrimo
veiksmus. Galimi elementai skiriasi
atsižvelgiant į situaciją.
Naudodami M/m pasirinkite
pageidaujamą įrenginį, tada
paspauskite ENTER.
x
[Repeat Setting] (kartojimo
nustatymas): nustatomas kartojimo
x
[3D Menu]:
Kai „Bluetooth“ ryšys užmezgamas,
TV ekrane rodomas įrenginio
pavadinimas.
5
6
Atlikite bet kurį iš šių veiksmų:
– Paspauskite BLUETOOTH mygtuką
nuotolinio valdymo pulte (14 psl.).
– Išjunkite „Bluetooth“ funkciją
„Bluetooth“ įrenginyje.
– Išjunkite leistuvą arba „Bluetooth“
įrenginį.
Bendrosios parinktys
režimas.
– [Simulated 3D] (imituojamas 3D):
reguliuojamas imituojamas 3D
efektas.
– [3D Depth Adjustment] (3D gylio
koregavimas): reguliuojamas 3D
vaizdo gylis.
– [2D Playback] (2D atkūrimas):
nustatomas 2D vaizdų atkūrimas.
Pradėkite turinio atkūrimą.
Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite
„Bluetooth“ įrenginio garsumą. Jei
garsumo lygis vis dar per žemas,
reguliuokite jį pasirinkę atkūrimo
ekrane esančią parinktį [Bluetooth
Volume] („Bluetooth“ įrenginio
garsumas). Reguliuokite garsumą
spausdami M/m.
b
Kai kurie „Bluetooth“ įrenginiai nepalaiko
garsumo valdymo.
Atkūrimas
– Jei jungiatės prie įrenginio pirmą
kartą, spauskite nuotolinio
valdymo pulto mygtuką
BLUETOOTH.
– Atkūrimo ekrane pasirinkite
parinktį [Bluetooth Device]
(„Bluetooth“ įrenginys).
– Pasirinkite [Device List] (įrenginių
sąrašą), esantį dalyje [Bluetooth
Settings] („Bluetooth“
nustatymai).
„Bluetooth“ įrenginio atjungimas
x
[Play]/[Stop] (paleisti / sustabdyti):
pradedamas arba sustabdomas
atkūrimas.
x
[Play from start] (paleisti nuo
pradžios): elementas leidžiamas nuo
pradžios.
x
[Bluetooth Device] („Bluetooth“
įrenginys): parodo „Bluetooth“
įrenginių sąrašą.
23
x
[Bluetooth Volume] („Bluetooth“
įrenginio garsumas): parodomas
x
„Bluetooth“ garsumo valdymo
rodinys. Ši parinktis galima, tik kai
„Bluetooth“ įrenginys yra prijungtas.
x
Tik Video
x
x
[3D Output Setting] (3D išvesties
nustatymas): nustatoma, ar leidžiama
x
automatiškai rodyti vaizdo įrašus 3D
formatu.
x
[A/V SYNC] (garso / vaizdo
sinchronizavimas): reguliuojamas
x
intervalas tarp vaizdo ir garso: užlaikoma
garso išvestis, lyginant su vaizdo
išvestimi (nuo 0 iki 120 milisekundžių).
x
[Video Settings] (vaizdo įrašų
nustatymai):
– [Picture Quality Mode] (vaizdo
kokybės režimas): pasirenkami
vaizdo nustatymai esant įvairiam
apšvietimui.
*1
z [Direct] (tiesioginis) /[Standard]
*2
(standartinis)
z [Brighter Room] (šviesesnė
patalpa)*1*2
*1*2
z [Theater Room] (teatro patalpa)
*1
z [Auto] (automatinis)
*1
z [Custom1] (1 pasirinktinis) /
[Custom2] (2 pasirinktinis)*1
x [Texture Remaster] (tekstūros
nustatymas iš naujo):
reguliuojamas ryškumas ir
detalių aiškumas.
x [Super Resolution] (labai didelė
raiška): padidinama raiška.
x [Smoothing] (glodinimas):
sumažinamas juostų regimumas
ekrane, nuglodinama plokščių
vietų gradacija.
x [Contrast Remaster] (kontrasto
nustatymas iš naujo):
automatiškai nustatomi juodos
ir baltos spalvos lygiai, kad
ekranas nebūtų per tamsus ir
vaizdas būtų moduliuotas.
24
x
x
x
*1
*2
x
[Clear Black] (aiški juoda):
sureguliuojamas tamsių vaizdo
elementų rodinys ekrane. Šešėliai
nesilpninami, todėl puikiai
atvaizduojami juodi tonai.
[FNR]: sumažinamas vaizdo
atsitiktinis triukšmas.
[BNR]: sumažinamas vaizdo
mozaikos tipo triukšmas.
[MNR]: sumažinamas smulkus
vaizdo kontūrų triukšmas
(„uodo“ triukšmas).
[Contrast] (kontrastas)
[Brightness] (šviesumas)
[Colour] (spalva)
[Hue] (atspalvis)
Galimas išvedant 2K vaizdo signalą.
Norėdami rodyti šias parinktis, kai
grotuvas prijungtas prie su 4K suderinamos
įrangos, dalyje [Screen Settings] parametrą
[4K Output] nustatykite į [Off].
Galimas išvedant 4K vaizdo signalą.
[Pause] (pristabdyti): pristabdomas
atkūrimas.
x
[Top Menu] (pagrindinis meniu):
rodomas BD arba DVD pagrindinis
meniu.
x
[Menu] (meniu) / [Popup Menu]
(iškylantysis meniu): rodomas
BD-ROM iškylantysis-meniu arba
DVD meniu.
x
[Title Search] (pavadinimo paieška):
ieškoma pavadinimo BD-ROM /
DVD VIDEO ir atkūrimas
pradedamas nuo pradžios.
x
x
[Chapter Search] (skyriaus paieška):
ieškoma skyriaus ir pradedama atkurti
nuo pradžios.
[Audio] (garso įrašas): perjungiamas
kalbos garso takelis, kai į BD-ROM /
DVD VIDEO yra įrašyti kelių kalbų
garso takeliai. Pasirenkamas CD garso
takelis.
x
x
x
[Subtitle] (subtitrai): perjungiama
subtitrų kalba, kai į BD-ROM / DVD
VIDEO yra įrašyti kelių kalbų
subtitrai.
[Angle] (kampas): perjungiamas kitas
stebėjimo kampas, kai BD-ROM /
DVD VIDEO įrašyti keli kampai.
Tik Photo
x
[Slideshow Speed] (skaidrių
demonstravimo sparta): keičiama
x
[Slideshow Effect] (skaidrių
demonstravimo efektas):
skaidrių demonstravimo sparta.
[Video Search] (vaizdo įrašo
paieška): rodoma BD-ROM /
nustatomas skaidrių demonstravimo
efektas.
x
– [Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
– [My Music from USB] (mano
muzika iš USB): nustatomi muzikos
failai, registruoti dalyje [Add
Slideshow BGM] (pridėti skaidrių
demonstravimo BGM).
– [Play from Music CD] (paleisti iš
muzikos CD): nustatomi CD-DA
garso takeliai.
Tik Music
x
[Track Search] (garso takelio
paieška): atkuriant CD turinį ieškoma
x
[Add Slideshow BGM] (pridėti
skaidrių demonstavimo BGM): USB
atmintinėje esantys muzikos failai
registruojami kaip skaidrių
demonstravimo fono muzika (BGM).
x
[Music Search] (muzikos įrašo
paieška): rodoma garso CD (CD-DA)
informacija, naudojant „Gracenote“
technologiją.
Naudojant „Gracenote“ raktažodžius
ieškoma susijusios informacijos, kai
pasirinkta [Track] (garso takelis),
[Artist] (atlikėjas) arba [Related]
(susijęs).
Rodomas pavadinimų sąrašas, kai
pasirinkta [Playback History]
(atkūrimo istorija) arba [Search
History] (paieškos istorija).
[Change Display] (keisti rodinį):
perjungiama tarp [Grid View]
(tinklelio vaizdas) ir [List View]
(sąrašo vaizdas).
garso takelio numerio.
x
[Slideshow BGM] (skaidrių
demonstravimo BGM):
Atkūrimas
DVD-ROM informacija, naudojant
„Gracenote“ technologiją.
Naudojant raktažodžius, „Gracenote“
ieškoma susijusios informacijos, kai
pasirinkta [Cast] (sudėtis) ar [Related]
(susijęs).
Rodomas pavadinimų sąrašas, kai
pasirinkta [Playback History]
(atkūrimo istorija) arba [Search
History] (paieškos istorija).
[Shuffle Setting] (maišymo
nustatymas): nustatykite ant
[Įjungta] norėdami atkurti muzikos
failus atsitiktine tvarka.
[Number Entry] (numerio įvedimas):
nuotolinio valdymo pulto mygtuku
</M/m/, pasirenkamas numeris.
x
x
x
[View Image] (žiūrėti vaizdą):
rodoma pasirinkta nuotrauka.
x
[Slideshow] (skaidrių
demonstravimas): paleidžiamas
x
[Rotate Left] (pasukti į kairę):
skaidrių demonstravimas.
nuotrauka pasukama 90 laipsnių
kampu prieš laikrodžio rodyklę.
x
[Rotate Right] (pasukti į dešinę):
nuotrauka pasukama 90 laipsnių
kampu pagal laikrodžio rodyklę.
25
Nustatymai ir reguliavimas
Kaip naudoti sąrankos
ekranus
Kai reikia pakeisti leistuvo nustatymus,
pradžios ekrane pasirinkite
[Setup]
(sąranka).
Numatytieji nustatymai pabraukti.
1
Naudodami </M/m/, pradžios
ekrane pasirinkite
[Setup] (sąranka).
2
Pasirinkite sąrankos kategorijos
piktogramą, naudodami mygtukus
M/m ir paspauskite ENTER.
[Software Update]
(programinės įrangos
naujinimas)
x [Update via Internet] (naujinti
internetu)
Leistuvo programinė įranga naujinama
naudojant pasiekiamą tinklą. Įsitikinkite,
kad tinklas prijungtas prie interneto.
Išsamią informaciją žr. „2 žingsnis. Kaip
pasiruošti jungtis prie tinklo“ (17 psl.).
x [Update via USB Memory] (naujinti iš
USB atmintinės)
Leistuvo programinė įranga naujinama
naudojant USB atmintinę. Įsitikinkite, kad
programinės įrangos naujinių aplankas
pavadintas teisingai (UPDATE). Šiame
aplanke turi būti laikomi visi naujinimo
failai. Leistuvas atpažįsta iki 500 failų /
aplankų viename lygyje, įskaitant
naujinio failus / aplankus.
26
z
• Rekomenduojame programinę įrangą
atnaujinti kas 2 mėnesius ar pan.
• Jei tinklo ryšys prastas, apsilankykite
www.sony.eu/support ir atsisiųskite
naujausią programinę įrangos versiją.
Atnaujinkite naudodamiesi USB atmintine.
Svetainėje taip pat galite gauti informacijos
apie naujinimo funkcijas.
[Screen Settings]
(ekrano nustatymai)
x [3D Output Setting] (3D išvesties
nustatymas)
[Auto] (automatinis): įprastai
pasirinkite šį nustatymą.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
jei norite rodyti visą turinį 2D formatu.
x [TV 3D ekrano dydžio nustatymas]
(TV 3D ekrano dydžio nustatymas)
Nustatomas su 3D-suderinamo TV
ekrano dydis.
x [TV Type] (TV tipas)
[16:9]: pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate plačiaekranį TV arba TV,
palaikantį plačiaformačio režimo funkciją.
[4:3]: pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate 4:3 ekrano formato TV,
nepalaikantį plačiaformačio režimo
funkcijos.
x [Screen Format] (ekrano formatas)
[Full] (visas): pasirinkite šį nustatymą,
kai prijungiate TV, palaikantį
plačiaformačio režimo funkciją. 4:3 ekrano
formato vaizdas rodomas 16:9 kraštinių
santykiu net plačiaekraniame TV.
[Normal] (įprastas): pakeičiamas vaizdo
dydis, kad tilptų į ekraną ir būtų
išlaikytas pradinis kraštinių santykis.
x [DVD Aspect Ratio] (DVD kraštinių
santykis)
[Letter Box] (juostos viršuje ir apačioje):
rodomas plačiaformatis vaizdas su
juodomis juostomis viršuje ir apačioje.
[Pan & Scan] (apkarpyti šonai): visame
ekrane rodomas viso aukščio vaizdas su
apkarpytais šonais.
[Auto] (automatinis): įprastai
pasirinkite šį nustatymą. Leistuvas
automatiškai atpažįsta, ar medžiaga yra
vaizdo įrašas, ar filmas, ir perjungia
tinkamą konvertavimo būdą.
[Video] (vaizdo įrašas): šis vaizdo įrašams
tinkamas konvertavimo būdas bus visada
parinktas, nesvarbu, kokia medžiaga.
x [Output Video Resolution]
(išvedamo vaizdo raiška)
Įprastai pasirinkite [Auto] (automatinis).
Pasirinkite [Original Resolution]
(pradinė raiška), jei norite, kad vaizdas
būtų išvedamas į diską įrašyta raiška. Kai
raiška žemesnė už SD, ji konvertuojama
į SD raišką.
x [24p Output] (24p išvestis)
24p vaizdo signalai išvedami tik prijungus
su 1080/24p suderinamą TV naudojant
HDMI jungtį ir [Output Video Resolution]
(išvesties vaizdo raiška) nustačius į [Auto]
(automatinis) arba [1080p] (1080p).
[Auto] (automatinis): išvedami 1920 ×
1080p/24 Hz vaizdo signalai tik
prijungus su 1080/24p suderinamą TV
per HDMI OUT lizdą.
[On] (įjungti): funkcija įjungiama.
[Off] (išjungti): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV nesuderinamas su 1080/24p
vaizdo signalais.
[DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM
24p išvestis)
[Auto] (automatinis): išvedami 1920 ×
1080p/24 Hz vaizdo signalai tik
prijungus su 1080/24p suderinamą TV
per HDMI OUT lizdą.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV nesuderinamas su 1080/24p
vaizdo signalais.
[Data content 24p Output] (duomenų
turinio 24p išvestis)
Nustatymai ir reguliavimas
x [Cinema Conversion Mode]
(kino konvertavimo režimas)
[BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p
išvestis)
Ši funkcija galima turiniui, saugomam USB
atmintyje arba duomenų diske, atkurti.
[Auto] (automatinis): išvedami 1920 ×
1080p/24 Hz vaizdo signalai tik
prijungus su 1080/24p suderinamą TV
per HDMI OUT lizdą.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV nesuderinamas su 1080/24p
vaizdo signalais.
[Network content 24p Output]
(tinklo turinio 24p išvestis)
Ši funkcija galima turiniui iš kito tinklo,
pvz., pagrindinio tinklo, ekrano
veidrodinio atspindžio kūrimo ir t. t.,
atkurti.
[Auto] (automatinis): išvedami 1920 ×
1080p/24 Hz vaizdo signalai tik
prijungus su 1080/24p suderinamą TV
per HDMI OUT lizdą.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV nesuderinamas su 1080/24p
vaizdo signalais.
27
x [4K Output] (4K išvestis)
[Auto1]: išvedami 2K (1920 × 1080) vaizdo
signalai atkuriant vaizdą ir 4K vaizdo
signalai rodant nuotraukas prijungus
įrangą, kuri suderinama su „Sony 4K“.
Išvedami 4K vaizdo signalai atkuriant
24p vaizdą, kai leidžiamas BD-ROM /
DVD-ROM diskų turinys / duomenų
turinys / tinklo turinys arba rodomos
nuotraukos, prijungus ne „Sony“-įrangą,
palaikančią 4K formatą.
Šis nustatymas neveikia atkuriant 3D
vaizdus.
[Auto2] (2 automatinis): automatiškai
išvedami 4K/24p vaizdo signalai, kai
prijungta su 4K/24p suderinama įranga
ir pasirinkti tinkami nustatymai dalyse
[BD-ROM 24p Output], [DVD-ROM
24p Output], [Data content 24p Output]
arba [Network content 24p Output], taip
pat išvedami 4K/24p nuotraukų vaizdai,
jeigu leidžiami 2D nuotraukų failai.
[Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
x [SBM]
[On] (įjungti): nuglodinama vaizdo
signalų, išvedamų iš HDMI OUT lizdo,
gradacija.
[Off] (išjungti): pasirinkite šį nustatymą,
kai išvedamas vaizdas yra iškreiptas arba
nenatūraliai perteikiamos spalvos.
x [IP Content NR Pro] (pažangus IP
turinio triukšmo mažinimas)
[Video - Strong]/[Video - Medium]/
[Video - Mild]/[Film - Mild]/
[Film - Medium]/[Film - Strong]:
sureguliuojama interneto turinio vaizdo
kokybė.
[Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
b
x [Pause Mode] (pristabdymo režimas)
Jei „Sony“ įranga neaptinkama, kai pasirinkta
parinktis [Auto1], nustatymas veiks taip pat
kaip nustatymas [Auto2].
[Auto] (automatinis): įprastai
pasirinkite šį nustatymą. Dinaminiai
judantys vaizdai rodomi nesusilieję.
[Frame] (kadras): rodomi statiniai
vaizdai didele raiška.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (automatinis): automatiškai
nustatomas prijungto TV tipas ir
perjungiamas tinkamas spalvų
nustatymas.
[YCbCr (4:2:2)]: išvedami YCbCr 4:2:2
vaizdo signalai.
[YCbCr (4:4:4)]: išvedami YCbCr 4:4:4
vaizdo signalai.
[RGB]: išvedami RGB vaizdo signalai.
x [HDMI Deep Colour Output]
(HDMI „Deep Colour“ išvestis)
[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite
šį nustatymą.
28
[16bit]/[12bit]/[10bit]: išvedami 16 bitų /
12 bitų / 10 bitų vaizdo signalai, kai
prijungtas TV yra suderinamas su „Deep
Colour“.
[Off] (išjungti): pasirinkite šį nustatymą,
kai vaizdas nestabilus arba nenatūraliai
perteikiamos spalvos.
[Audio Settings]
(garso nustatymai)
x [Digital Audio Output] (skaitmeninė
garso išvestis)
[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite
šį nustatymą. Išvedami garso signalai
pagal prijungtų įrenginių būseną.
[PCM]: išvedami PCM signalai iš
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT lizdo.
x [DSD Output Mode] (DSD išvesties
režimas)
[Auto] (automatinis): leidžiant „Super
Audio CD“ ir DSD formato failą, iš lizdo
HDMI OUT išvedami DSD signalai.
Vietoje to išvedami LPCM signalai, jei
prie HDMI prijungtas įrenginys
nepalaiko DSD.
[Off] (išjungti): leidžiant „Super Audio
CD“ ir DSD formato failą, iš HDMI
OUT lizdo išvedami PCM signalai.
x [BD Audio MIX Setting] („BD Audio
MIX“ nustatymas)
x [Digital Music Enhancer]
(skaitmeninės muzikos stiprintuvas)
[On] (įjungta): garso efektas bus
taikomas leidžiamam interneto ar USB
atmintinės turiniui.
[Off] / [Sound Bar Mode] (išjungti /
pailgojo garsiakalbio režimas): funkcija
išjungiama.
x [Dolby D Compatible Output]
(„Dolby D“ suderinama išvestis)
[On] (įjungta): DTS garso šaltinis
konvertuojamas į „Dolby Digital” garsą,
naudojant EDID (išplėstino ekrano
identifikavimo duomenis).
[Off] (išjungta): funkcija išjungiama.
x [Audio DRC] (garso dinaminio
diapazono glaudinimas)
[Auto] (automatinis): atkuriamas diske
nurodytas dinaminis diapazonas (tik
BD-ROM). Kiti diskai yra atkuriami
[On] (įjungta) lygiu.
x [Downmix] (mikšeriavimas)
[Surround] (erdvinis): išvedami garso
signalai su erdviniais efektais.
Pasirinkite, kai jungiate garso įrenginį,
kuris palaiko „Dolby Surround (Pro
Logic)“ arba DTS Neo:6.
[Stereo] (erdvinis garsas): išvedami
garso signalai be erdvinių efektų.
Pasirinkite, kai jungiate garso įrenginį,
kuris nepalaiko „Dolby Surround (Pro
Logic)“ arba „DTS Neo:6“.
[Bluetooth Settings]
(„Bluetooth“ nustatymai)
Nustatymai ir reguliavimas
[On] (įjungta): išvedamas garsas, gautas
su pagrindiniu garsu sumaišant
interaktyvųjį garsą ir papildomą garsą.
[Off] (išjungta): išvedamas tik
pagrindinis garsas. Pasirinkite šį
nustatymą, kad būtų išvesti HD garso
signalai į AV stiprintuvą (imtuvą).
[On] (įjungta): atkuriama standartinio
glaudinimo lygiu.
[Off] (išjungta): jokio glaudinimo.
Sukuriamas dinamiškesnis garsas.
x [Bluetooth Mode] („Bluetooth“
režimas)
[On] (įjungti): įjungiami „Bluetooth“
nustatymai ir funkcijos.
[Off] (išjungti): išjungiami „Bluetooth”
nustatymai ir funkcijos.
x [Device List] (įrenginių sąrašas)
Jei [Bluetooth Mode] („Bluetooth“
režimas) nustatytas kaip [On] (įjungtas),
rodomas sąrašas susietų ir aptiktų
„Bluetooth” imtuvų.
x [Bluetooth Standby] („Bluetooth“
budėjimo režimas)
Ši funkcija galima, tik kai [Bluetooth
Mode] („Bluetooth“ režimas) nustatytas
kaip [On] (įjungtas).
[On] (įjungta): leidžia leistuvą įjungti
„Bluetooth“ įrenginiu.
[Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
29
b
Norėdami aktyvinti tinklo budėjimo režimą,
nustatykite [Bluetooth Mode] („Bluetooth“
režimas) ir [Bluetooth Standby] („Bluetooth“
budėjimo režimas) kaip [On] (įjungta) (40 psl.).
x [Bluetooth Codec - AAC]
(„Bluetooth“ kodekas – AAC) /
[Bluetooth Codec - LDAC]
(„Bluetooth“ kodekas – LDAC)
Ši funkcija galima, tik kai [Bluetooth
Mode] („Bluetooth“ režimas) nustatytas
kaip [On] (įjungtas).
[On] (įjungti): įjungiamas AAC / LDAC
kodekas.
[Off] (išjungti): išjungiamas AAC / LDAC
kodekas.
[Auto] (automatinis): LDAC duomenų
perdavimo dažnis nustatomas
automatiškai.
[Sound Quality] (garso kokybė):
naudojamas didžiausias duomenų
perdavimo dažnis. Perduodamas
geresnės kokybės garsas, bet esant
prastam ryšiui garso atkūrimas gali būti
nevientisas.
[Standard] (standartas): naudojamas
vidutinis duomenų perdavimo dažnis.
Taip pasiekiamas garso kokybės ir
atkūrimo vientisumo balansas.
[Connection] (ryšys): prioritetas
teikiamas stabilumui. Garso kokybė yra
pakankama, o ryšio būklė – stabili.
b
Ši funkcija negalima prisijungus prie
„Bluetooth“ įrenginio.
z
LDAC – tai „Sony“ sukurta garso kodavimo
technologija, leidžianti perduoti didelės
raiškos garso turinį net „Bluetooth“ ryšiu.
Kitaip nei kitos su „Bluetooth“ suderinamos
kodavimo technologijos, pvz., SBC, ji
nekonvertuoja didelės raiškos garso į
žemesnės kokybės formatą* , be to, palyginti
su kitomis technologijomis, belaidžiu
„Bluetooth“ tinklu leidžia perduoti maždaug
triskart daugiau duomenų**, o garso kokybė
išlieka nepriekaištinga dėl efektyvaus
kodavimo ir optimalaus suglaudinimo.
* Išskyrus DSD formato turinį.
** Palyginti su SBC (pojuosčio kodavimu),
kai pasirinktas dažnis bitais – 990 kbps
(96 / 48 kHz) arba 909 kbps (88,2 / 44,1 kHz).
x [Wireless Playback Quality]
(belaidžio atkūrimo kokybė)
Ši funkcija galima, tik kai [Bluetooth
Mode] („Bluetooth“ režimas) ir
[Bluetooth Codec - LDAC] („Bluetooth“
kodekas – LDAC) nustatyti kaip [On]
(įjungta). Jeigu garso išvestis arba tinklo
perdavimas yra nestabilus, pasirinkite
[Connection] (jungtis).
30
[BD/DVD Viewing
Settings] (BD / DVD
peržiūros nustatymai)
x [BD/DVD Menu Language]
(BD / DVD meniu kalba)
Pasirenkama numatytoji BD-ROM arba
DVD VIDEO meniu kalba.
Pasirinkite [Select Language Code]
(pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite
norimos kalbos kodą iš šio sąrašo:
„Kalbų kodų sąrašas“ (45 psl.).
x [Audio Language] (garso takelio
kalba)
Pasirenkama numatytoji BD-ROM arba
DVD VIDEO garso kalba.
Pasirinkus [Original], kalba parenkama
pagal diske nurodytą prioritetą.
Pasirinkite [Select Language Code]
(pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite
norimos kalbos kodą iš šio sąrašo:
„Kalbų kodų sąrašas“ (45 psl.).
x [Subtitle Language] (subtitrų kalba)
Pasirenkama numatytoji BD-ROM arba
DVD VIDEO subtitrų kalba.
Pasirinkite [Select Language Code]
(pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite
norimos kalbos kodą iš šio sąrašo:
„Kalbų kodų sąrašas“ (45 psl.).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (BD
hibridinio disko atkūrimo sluoksnis)
[BD]: atkuriamas BD sluoksnis.
[DVD/CD]: atkuriamas DVD arba CD
sluoksnis.
Kai kurių BD-ROM, DVD VIDEO arba
interneto vaizdo įrašų atkūrimas gali
būti ribotas; tai priklauso nuo
geografinės vietovės. Scenos gali būti
blokuojamos arba pakeistos kitomis.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.
x [BD Parental Control] (BD tėvų
kontrolė) / [DVD Parental Control]
(DVD tėvų kontrolė) / [Internet
Video Parental Control] (interneto
vaizdo įrašų tėvų kontrolė)
[Allow] (leisti): įprastai pasirinkite šį
nustatymą.
[Do not allow] (neleisti): interneto ryšys
draudžiamas.
Nustačius tėvų kontrolės funkciją,
scenos gali būti blokuojamos arba
pakeistos kitomis. Vykdydami ekrane
pateiktas instrukcijas įveskite keturių
skaitmenų slaptažodį.
x [Delete BD Data] (panaikinti
BD duomenis)
x [Internet Video Unrated]
(necenzūruoti interneto vaizdo įrašai)
Panaikinami USB atmintinėje esami
duomenys.
Visi aplanko „buda“ duomenys bus
ištrinti.
[Allow] (leisti): leidžiama atkurti
necenzūruotus interneto vaizdo įrašus.
[Block] (blokuoti): necenzūruotų
interneto vaizdo įrašų atkūrimas
blokuojamas.
[Parental Control
Settings] (tėvų kontrolės
nustatymai)
x [Password] (slaptažodis)
Nustatomas arba pakeičiamas tėvų
kontrolės funkcijos slaptažodis.
Slaptažodžiu galima apriboti BD-ROM
ar DVD VIDEO ir interneto vaizdo įrašų
atkūrimą. Jei reikia, galite atskirti
BD-ROM, DVD VIDEO ir interneto
vaizdo įrašų apribojimo lygius.
Nustatymai ir reguliavimas
x [BD Internet Connection]
(BD interneto ryšys)
x [Parental Control Area Code]
(tėvų kontrolės vietovės kodas)
[Music Settings]
(muzikos nustatymai)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(„Super Audio CD“ atkūrimo
sluoksnis)
[Super Audio CD]: atkuriamas „Super
Audio CD“ sluoksnis.
[CD]: atkuriamas CD sluoksnis.
31
x [Super Audio CD Playback Channels]
(„Super Audio CD“ atkūrimo kanalai)
x [DUALSHOCK(™)4 wireless controller]
(DUALSHOCK(™)4 belaidis valdiklis)
[DSD 2ch] (DSD 2 kanalai): leidžiama
2 kanalų sritis.
[DSD Multi] (DSD keli kanalai):
leidžiama kelių kanalų sritis.
Čia galite užsiregistruoti ir valdyti savo
belaidį valdiklį. Vykdykite ekrane
pateiktas instrukcijas.
[System Settings]
(sistemos nustatymai)
x [OSD Language] (ekrano kalba)
Pasirenkama leistuvo ekrano kalba.
x [HDMI Settings] (HDMI nustatymai)
Jei „Sony“ komponentus, suderinamus
su HDMI funkcija, prijungsite didelės
spartos HDMI kabeliu, valdyti bus
paprasčiau.
[Control for HDMI] (HDMI valdymas)
DUALSHOCK™4 belaidžio valdiklio
veikimas paremtas „Bluetooth“ technologija.
Patikrinkite, ar [Bluetooth Settings]
(„Bluetooth“ nustatymai) funkcija [Bluetooth
Mode] („Bluetooth“ režimas) yra nustatyta
kaip [On] (įjungta) (29 psl.).
x [Auto Standby] (automatinis
budėjimo režimas)
[On] (įjungta): automatiškai grįžtama
į budėjimo režimą, jeigu ilgiau nei
20 minučių nepaspaudžiamas joks
mygtukas.
[Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
x [Auto Display] (automatinis
rodymas)
[On] (įjungta): galimos toliau nurodytos
„BRAVIA Sync“ funkcijos:
– Grojimas vienu prisilietimu
– Sistemos išjungimas
– Automatinis kalbos keitimas
[Off] (išjungta): funkcija išjungiama.
[On] (įjungti): automatiškai rodoma
informacija ekrane keičiant rodomus
pavadinimus, vaizdo režimus, garso
signalus ir kt.
[Off] (išjungti): informacija rodoma tik
paspaudžiant DISPLAY.
z
Norėdami gauti daugiau informacijos,
žiūrėkite prie TV ar komponentų pridėtą
naudojimo instrukciją.
x [Software Update Notification]
(pranešimas apie programinės
įrangos naujinį)
[Linked to TV-off] (susieta su TV
išjungimu)
[Valid] (galioja): leistuvas išjungiamas
automatiškai, kai prijungtas TV pradeda
veikti budėjimo režimu („BRAVIA
Sync“).
[Invalid] (negalioja): funkcija išjungiama.
32
b
[On] (įjungta): nustatoma, kad leistuvas
praneštų apie naują programinės įrangos
versiją (26 psl.).
[Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
x [Gracenote Settings] („Gracenote“
nustatymai)
[Auto] (automatinis): automatiškai
atsiunčiama informacija apie diską, kai
disko atkūrimas sustoja. Prijunkite prie
tinklo, kad galėtumėte atsiųsti.
[Manual] (rankinis): informacija apie
diską atsiunčiama pasirinkus [Video
Search] (vaizdo įrašų paieška) arba
[Music Search] (muzikos paieška).
[Wireless Setup] (belaidžio ryšio
sąranka): pasirinkite šį nustatymą, kai
leistuve įtaisytas belaidis LAN ryšys
naudojamas prisijungti prie belaidžio
tinklo.
z
Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite
toliau nurodytoje svetainėje ir perskaitykite
DUK turinį.
www.sony.eu/support
x [Network Connection Status]
(tinklo ryšio būsena)
Rodomas leistuvo pavadinimas. Leistuvo
pavadinimas gali būti pakeistas.
Rodoma esama tinklo būsena.
x [System Information] (sistemos
informacija)
x [Network Connection Diagnostics]
(tinklo ryšio diagnostika)
Rodoma leistuvo programinės įrangos
versija ir MAC adresas.
Atliekama tinklo diagnostika ir
patikrinama, ar tinkamai veikia tinklo
ryšys.
x [Software License Information]
(programinės įrangos licencijos
informacija)
x [Screen mirroring RF Setting]
(ekrano veidrodinio atspindžio
RD nustatymas)
Rodoma programinės įrangos licencijos
informacija.
[Network Settings]
(tinklo nustatymai)
Nustatymai ir reguliavimas
x [Device Name] (įrenginio
pavadinimas)
[Auto] (automatinis): ekrano
veidrodinio atspindžio kūrimo ryšiui RD
(radijo dažnių) kanalo diapazonas
nustatomas automatiškai.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Nustatoma
CH 1/CH 6/CH 11 pirmenybė.
x [Connection Server Settings] (ryšio
serverio nustatymai)
x [Internet Settings] (interneto
nustatymai)
Nustatoma, ar rodyti prijungtą serverį.
Pirmiausia prijunkite leistuvą prie
tinklo. Išsamios informacijos žiūrėkite
„2 žingsnis. Kaip pasiruošti jungtis prie
tinklo“ (17 psl.).
[Wired Setup] (laidinio ryšio sąranka):
pasirinkite šį nustatymą, kai LAN
kabeliu prijungtas plačiajuosčio ryšio
maršrutizatorius.
x [Auto Home Network Access
Permission] (automatinės
pagrindinio tinklo prieigos leidimas)
[On] (įjungta): leidžiama automatinė
prieiga iš naujai aptikto, su DLNA
valdikliu suderinamo gaminio.
[Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
33
x [Home Network Access Control]
(pagrindinio tinklo prieigos valdymas)
Rodomas su DLNA valdikliu
suderinamų gaminių sąrašas ir
nustatoma, ar priimti komandas iš sąraše
esančių valdiklių.
x [Registered Remote Devices]
(užregistruoti nuotoliniai įrenginiai)
Rodomas jūsų užregistruotų nuotolinių
įrenginių sąrašas.
x [Remote Start] (nuotolinis
paleidimas)
x [Reset to Factory Default Settings]
(iš naujo nustatyti gamyklinius
nustatymus)
Iš naujo nustatomi numatytieji
gamykliniai leistuvo nustatymai,
pasirenkant nustatymų grupę. Visi
grupėje esantys nustatymai bus nustatyti
iš naujo.
[On] (įjungti): galite leistuvą įjungti
įrenginiu, susietu per tinklą.
[Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
x [Initialise Personal Information]
(asmeninės informacijos
panaikinimas)
b
Panaikinama leistuve išsaugota
asmeninė informacija.
Nustatyti [Remote Start] (nuotolinį
paleidimą) į [On] (įjungta).
leidžia aktyvinti tinklo budėjimo režimą (40 psl.).
[Easy Network
Settings] (nesudėtingi
tinklo nustatymai)
Pasirinkite [Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo nustatymai), kad
nurodytumėte tinklo nustatymus.
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
34
[Resetting]
(nustatymas iš naujo)
b
Prieš išmesdami, perduodami arba
perparduodami šį įrenginį, saugumo
sumetimais panaikinkite visą asmeninę
informaciją. Pasinaudoję tinklo paslaugomis,
atlikite atitinkamus veiksmus, pvz.,
išsiregistruokite.
Papildoma informacija
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojant leistuvą kyla toliau
nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi
dėl taisymo, naudokite šį nesklandumų
šalinimo vadovą ir pabandykite problemą
išspręsti. Jei kurios nors problemos
išspręsti nepavyktų, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Vaizdo nėra arba vaizdas neišvedamas
tinkamai.
, Patikrinkite, ar visi jungiamieji
kabeliai prijungti patikimai (16 psl.).
, Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį,
kad būtų rodomas signalas iš leistuvo.
, Kad iš naujo nustatytumėte parametro
[Output Video Resolution] (išvedamo
vaizdo raiška) žemiausią reikšmę,
spauskite nuotolinio valdymo puto
mygtukus x (sustabdyti), HOME ir
POP UP/MENU.
, Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus. 1Išjunkite ir vėl įjunkite
leistuvą. 2Išjunkite ir vėl įjunkite
prijungtą įrangą. 3Atjunkite ir vėl
prijunkite HDMI kabelį.
, Prie HDMI OUT lizdo prijungtas DVI
įrenginys, kuris nepalaiko autorių
teisių apsaugos technologijos.
, Patikrinkite nustatymus [Output
Video Resolution] (išvesties vaizdo
raiška) dalyje [Screen Settings] (ekrano
nustatymai) (27 psl.).
Kai prijungiate prie HDMI OUT lizdo, rodoma
ekrano kalba pasikeičia automatiškai.
, Kai [HDMI Settings] (HDMI
nustatymai) parinktis [Control for
HDMI] (HDMI valdymas) nustatyta
kaip [On] (įjungta) (32 psl.), rodoma
ekrano kalba automatiškai pasikeičia
pagal prijungto TV kalbos nustatymus
(jeigu pakeičiate nustatymą savo TV ir
pan.).
Garsas
Garso nėra arba garsas neišvedamas
tinkamai.
Papildoma informacija
Vaizdas
, Norėdami atkurti BD ROM / DVD
ROM / duomenų turinį / tinklo turinį,
patikrinkite [24p Output] (24p
išvesties) nustatymus, esančius dalyje
[Screen Settings] (ekrano nustatymai)
(27 psl.).
, Patikrinkite, ar visi jungiamieji
kabeliai prijungti patikimai (16 psl.).
, Perjunkite AV stiprintuvo (imtuvo)
įvesties ieškiklį taip, kad leistuvo garso
signalai būtų išvedami iš AV
stiprintuvo (imtuvo).
, Jeigu garso signalas neateina DIGITAL
OUT (COAXIAL) / HDMI OUT lizdu,
patikrinkite garso nustatymus (28 psl.).
, Kai naudojate HDMI ryšį, pabandykite
atlikti toliau nurodytus veiksmus.
1Išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą.
2Išjunkite ir vėl įjunkite prijungtą
įrangą. 3Atjunkite ir vėl prijunkite
HDMI kabelį.
, Kai naudojate HDMI ryšį, jeigu
leistuvas prie TV prijungtas per AV
stiprintuvą (imtuvą), pabandykite
HDMI kabelį prijungti tiesiai prie TV.
Taip pat žiūrėkite prie AV stiprintuvo
(imtuvo) pridėtą naudojimo instrukciją.
35
, Prie HDMI OUT lizdo prijungtas DVI
įrenginys (DVI lizdai nepriima garso
signalų).
, Prie HDMI OUT lizdo prijungtas
įrenginys, kuris nepalaiko leistuvo
garso formato. Patikrinkite garso
nustatymus (28 psl.).
, Vaizdo įrašo, kurį leidžiate, garso
takelyje yra „Cinavia“ kodas, reiškiantis,
kad tai yra neteisėta profesionaliai
sukurto turinio kopija (6 psl.).
HD garsas („Dolby Digital Plus“, „Dolby TrueHD“,
„DTS-HD High Resolution Audio“ ir „DTS-HD
Master Audio“) nėra išvedamas bitų srautu.
Nepavyksta paleisti disko.
, Dalyje [Audio Settings] (garso
nustatymai) [BD Audio MIX Setting]
(„BD Audio MIX“ nustatymas)
nustatykite kaip [Off] (išjungti) (29 psl.).
, Patikrinkite, ar prijungtas AV
stiprintuvas (imtuvas) yra suderinamas
su kiekvienu HD garso formatu.
Neišvedamas interaktyvus garsas.
, Dalyje [Audio Settings] (garso
nustatymai) [BD Audio MIX Setting]
(„BD Audio MIX“ nustatymas)
nustatykite kaip [On] (įjungti) (29 psl.).
Leidžiant diską ekrane rodomas 3 pranešimo
kodas [Audio outputs temporarily muted.
Do not adjust the playback volume. The
content being played is protected by Cinavia
and is not authorized for playback on this
device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
(Garso išvestys laikinai nutildytos.
Nereguliuokite atkūrimo garsumo.
Leidžiamas turinys yra apsaugotas
naudojant „Cinavia“ technologiją ir jo
neleidžiama atkurti šiuo įrenginiu.
Norėdami gauti daugiau informacijos,
apsilankykite http://www.cinavia.com.
3 pranešimo kodas).
36
Diskas
, Diskas yra nešvarus arba išsikreipęs.
, Diskas yra apverstas. Įdėkite diską
atkūrimo puse žemyn.
, Diskas įrašytas formatu, kurio negali
atkurti šis leistuvas (41 psl.).
, Leistuvas negali paleisti disko, kurio
įrašymas tinkamai neužbaigtas.
, Leistuvas nesuderinamas su konkrečiu
BD ar DVD regiono kodu.
USB įrenginys
Leistuvas neatpažįsta prijungto USB įrenginio.
, Patikrinkite, ar USB įrenginys
tinkamai prijungtas prie USB lizdo.
, Patikrinkite, ar nesugadintas USB
įrenginys arba kabelis.
, Patikrinkite, ar USB įrenginys įjungtas.
, Jei USB įrenginys prijungtas per USB
šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite USB
įrenginį tiesiogiai prie leistuvo.
Srautinis perdavimas internetu
Vaizdas ir (arba) garsas yra prastos kokybės
ir (arba) naudojant tam tikras programas
pateikiamas neryškiai, ypač atkuriant greitų
judesių arba tamsias scenas.
, Pakeitus ryšio spartą, vaizdo ir (arba)
garso kokybė gali pagerėti.
Rekomenduojama bent 2,5 Mb/s ryšio
sparta standartinės raiškos vaizdo
įrašams (10 Mb/s didelės raiškos
vaizdo įrašams).
Esant srautiniam perdavimui internetu,
parinkčių meniu negalimas.
Reikiamas belaidžio ryšio maršrutizatorius
nerodomas belaidžių tinklų sąraše.
, Esant srautiniam perdavimui
internetu, parinkčių meniu negalimas.
, Paspauskite RETURN, kad grįžtumėte
į ankstesnį ekraną ir vėl pabandykite
atlikti belaidžio ryšio sąranką.
Jei reikiamas belaidžio ryšio
maršrutizatorius vis tiek
neaptinkamas, pasirinkite [New
connection registration] (naujo ryšio
registravimas), kad būtų atliktas
veiksmas [Manual registration]
(rankinis registravimas).
Tinklo ryšys
Leistuvo nepavyksta prijungti prie tinklo.
, Patikrinkite tinklo ryšį (17 psl.) ir
tinklo nustatymus (33 psl.).
Nepavyksta prijungti asmeninio
kompiuterio prie interneto atlikus [Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)].
Negalite leistuvo prijungti prie belaidžio
LAN ryšio maršrutizatoriaus.
, Patikrinkite, ar įjungtas belaidžio LAN
ryšio maršrutizatorius.
, Atsižvelgiant į aplinką, įskaitant sienų
medžiagą, radijo bangų priėmimo
sąlygas arba tarp leistuvo ir belaidžio
LAN ryšio maršrutizatoriaus esančias
kliūtis, ryšio atstumas gali būti
mažesnis. Perkelkite leistuvą ir
belaidžio LAN ryšio maršrutizatorių
arčiau vienas kito.
, Įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz
dažnių juostą, pvz., mikrobangų
krosnelė, „Bluetooth“ arba
skaitmeninis belaidis įrenginys, gali
trukdyti ryšiui. Perkelkite leistuvą
toliau nuo tokių įrenginių arba juos
išjunkite.
Papildoma informacija
, Maršrutizatoriaus belaidžio ryšio
nustatymai gali būti pakeisti
automatiškai, jei naudojate „Wi-Fi“
apsaugotosios sąrankos funkciją prieš
koreguodami maršrutizatoriaus
nustatymus. Tokiu atveju atitinkamai
pakeiskite asmeninio kompiuterio
belaidžio ryšio nustatymus.
Kai įjungiamas leistuvas, ekrane rodomas
pranešimas [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section of
the menu and select “Software Update” to
perform the update.] (išleista nauja
programinės įrangos versija, eikite į meniu
skyrių „Setup“ (sąranka) ir pasirinkite
„Network update“ (tinklo naujinimas),
kad būtų atnaujinta).
, Jei norite atnaujinti leistuvo
programinės įrangos versiją, žr.
„[Software Update] (programinės
įrangos naujinimas)“ (26 psl.).
„Bluetooth“ prijungimas
Prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio
negali būti atliktas / užbaigtas.
, Nustatykite parametrą [Bluetooth
Mode] („Bluetooth“ režimas) į [On]
(įjungta) (29 psl.).
, Įsitikinkite, kad prijungiamas
„Bluetooth“ įrenginys yra įjungtas,
o „Bluetooth“ funkcija yra aktyvinta.
, „Bluetooth“ įrenginį perkelkite arčiau
leistuvo.
, Dar kartą prijunkite leistuvą prie
„Bluetooth“ įrenginio. Gali būti, kad
pirma reikės atšaukti jungimąsi prie
leistuvo naudojant „Bluetooth“ įrenginį.
37
, Prieš bandydami dar kartą prisijungti,
vieną kartą ištrinkite susiejimo
informaciją iš įrenginių sąrašo ir
prijungto įrenginio.
, Prisijungimas gali nepavykti, jei aplink
leistuvą yra kitų „Bluetooth“ įrenginių.
Tokiu atveju kitus „Bluetooth“
įrenginius išjunkite.
, Ištrinta jungties registracijos
informacija. Dar kartą atlikite
prisijungimo veiksmą.
Nėra garso, garsas nutrūksta, kinta, arba
prarandamas ryšys.
, „Bluetooth“ įrenginį perkelkite arčiau
leistuvo.
, Įsitikinkite, kad leistuvo neveikia
„Wi-Fi“ tinklo, kito „Bluetooth“
įrenginio, kito 2,4 GHz belaidžio
įrenginio arba mikrobangų krosnelės
keliami trikdžiai.
, Patikrinkite, ar tinkamai nustatyta
„Bluetooth“ jungtis tarp leistuvo ir
„Bluetooth“ įrenginio.
, Dar kartą prijunkite leistuvą prie
„Bluetooth“ įrenginio.
, Laikykite leistuvą atokiau nuo
metalinių daiktų arba paviršių.
HDMI valdymo funkcija „Control
for HDMI“ („BRAVIA Sync“)
Funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas)
neveikia („BRAVIA Sync“).
, Patikrinkite, ar [HDMI Settings]
(HDMI nustatymai) funkcija [Control
for HDMI] (HDMI valdymas) yra
nustatyta kaip [On] (įjungta) (32 psl.).
, Jei keičiate HDMI ryšį, išjunkite
leistuvą ir vėl jį įjunkite.
38
, Jei sutrinka maitinimas, [HDMI
Settings] (HDMI nustatymai) funkciją
[Control for HDMI] (HDMI valdymas)
nustatykite kaip [Off] (išjungta), tada
[HDMI Settings] (HDMI nustatymai)
funkciją [Control for HDMI] (HDMI
valdymas) nustatykite kaip [On]
(įjungta) (32 psl.).
, Patikrinkite, kas nurodyta toliau, ir žr.
prie komponento pridėtą naudojimo
instrukciją.
– ar prijungtas komponentas
suderinamas su funkcija [Control
for HDMI] (HDMI valdymas).
– ar nustatytas tinkamas prijungto
komponento funkcijos [Control for
HDMI] (HDMI valdymas)
nustatymas.
, Kai leistuvą prie TV jungiate per AV
stiprintuvą (imtuvą):
– jei AV stiprintuvas (imtuvas)
nesuderinamas su funkcija [Control
for HDMI] (HDMI valdymas), gali
būti, kad leistuvu negalėsite valdyti
TV.
– jei keičiate HDMI ryšį, atjunkite ir iš
naujo prijunkite maitinimo tinklo
laidą, arba jei sutrinka maitinimas,
pabandykite atlikti toliau išvardytus
veiksmus. 1Perjunkite AV
stiprintuvo (imtuvo) įvesties ieškiklį
taip, kad TV ekrane pasirodytų
vaizdas iš leistuvo. 2[HDMI
Settings] (HDMI nustatymai)
funkciją [Control for HDMI]
(HDMI valdymas) nustatykite kaip
[Off] (išjungta), tada [HDMI
Settings] (HDMI nustatymai)
funkciją [Control for HDMI]
(HDMI valdymas) nustatykite kaip
[On] (įjungta) (32 psl.). Žiūrėkite
prie AV stiprintuvo (imtuvo)
pridėtą naudojimo instrukciją.
Sistemos išjungimo funkcija neveikia
(„BRAVIA Sync“).
, Patikrinkite, ar dalies [HDMI Settings]
(HDMI nustatymai) funkcijos
[Control for HDMI] (HDMI
valdymas) ir [Linked to TV-off]
(susieta su TV išjungimo funkcija)
nustatytos kaip [On] (įjungta) ir
[Valid] (galioja) (32 psl.).
Kitos savybės
Atkūrimas pradedamas ne nuo turinio
pradžios.
Diskas pradedamas leisti ne nuo tęsimo
taško, kuriame paskutinį kartą buvo
sustabdytas.
, Atsižvelgiant į diską, tęsimo taškas gali
būti išvalomas iš atminties, kai:
– atidarote diskų dėklą;
– atjungiate USB įrenginį;
– paleidžiate kitą turinį;
– išjungiate leistuvą.
Kai leidžiamas diskas, ekrane rodomas
pranešimas su 1 kodu [Playback stopped.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
(Atkūrimas sustabdytas. Leidžiamas turinys
yra saugomas „Cinavia“ ir jo neleidžiama
atkurti šiuo įrenginiu. Daugiau informacijos
ieškokite http://www.cinavia.com.
1 pranešimo kodas).
Diskų dėklas neatsidaro ir nepavyksta išimti
disko net paspaudus Z.
, Kai leistuvas įjungtas, spauskite
nuotolinio valdymo pulto mygtukus x
(stabdyti), HOME, o tada – TOP
MENU, kad atrakintumėte dėklą ir
išjungtumėte užraktą nuo vaikų
(11 psl.).
, Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus. 1Išjunkite leistuvą ir
atjunkite maitinimo tinklo laidą.
2Vėl prijunkite maitinimo laidą,
spausdami leistuvo mygtuką Z.
3Spauskite leistuvo mygtuką Z,
kol dėklas atsidarys. 4Išimkite diską.
5Atjunkite ir vėl prijunkite
maitinimo tinklo laidą, kad
atkurtumėte leistuvą.
Papildoma informacija
, Paspauskite OPTIONS ir pasirinkite
[Play from start] (leisti nuo pradžios).
, Vaizdo įrašo, kurį leidžiate, garso
takelyje yra „Cinavia“ kodas,
reiškiantis, kad jis sukurtas tik
pristatymui naudojant profesionalams
skirtą įrangą parengti ir vartotojams jo
atkurti neleidžiama (6 psl.).
Paspaudus mygtuką Z (atidaryti / uždaryti),
ekrane rodomas pranešimas [[EJECT] Key is
currently unavailable.] ([EJECT] (išimti)
klavišas šiuo metu neveikia).
, Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba į vietos įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Leistuvas nereaguoja į jokį mygtuko
paspaudimą.
, Leistuvo viduje susikaupė drėgmės
(4 psl.).
39
Lazeris: puslaidininkis lazeris
Perdavimo diapazonas (A2DP):
• 20–40 000 Hz (LDAC
diskretizavimas 96 kHz, perdavimas
990 kbps)
• 20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis
44,1 kHz)
Įvestys ir išvestys
Bendroji informacija
(Lizdo pavadinimas:
lizdo tipas / išvesties lygis / apkrovos
varža)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
„Phono“ lizdas / 0,5 Vp-p / 75 omų
HDMI OUT:
HDMI 19-kištukų standartinė jungtis
LAN (100): 100BASE-TX kontaktas
USB:
A tipo USB lizdas (skirtas prijungti
USB atmintinę, atminties kortelių
skaitytuvą, skaitmeninį fotoaparatą
ir skaitmeninę vaizdo kamerą)*
Maitinimo reikalavimai:
12 V nuolatinė srovė, naudojant
kintamosios srovės adapterį
Parametrai: įvestis 220–240 V
(kintamoji srovė), 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos (naudojant
kintamosios srovės adapterį): 12 W
Tinklo budėjimo režimas:
mažiau nei 3 W (kai visi laidinio /
belaidžio tinklo prievadai įjungti)
Matmenys (apytiksl.):
255 mm × 192 mm × 39 mm
(plotis / gylis / aukštis)
įskaitant išsikišusias dalis
Svoris (apytiksl.): 0,9 kg
Rekomenduojama temperatūra naudojant:
nuo 5 °C iki 35 °C
Darbinis drėgnis: nuo 25 % iki 80 %
Specifikacijos
Sistema
* Kroviklio į jį jungti negalima.
DC IN: 12 V nuolatinė srovė, 850 mA
Belaidis ryšys
Belaidžio LAN ryšio standartas:
IEEE802.11 a/b/g/n protokolas
Dažnių diapazonas:
2,4 GHz, 5 GHz diapazonas
Moduliacija: DSSS ir OFDM
„Bluetooth“ versija: „Bluetooth 4.1“
„Bluetooth“
Ryšių sistema:
„Bluetooth“ specifikacijos 4.1 versija
Išvestis:
„Bluetooth“ specifikacijos 1 maitinimo
klasė
Didžiausias ryšio diapazonas:
Tiesioginio matomumo linija apie
30 m
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz
Moduliavimo būdas: FHSS
Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
„A2DP 1.2“, „AVRCP 1.3“
Palaikomi kodekai: SBC, AAC, LDAC
40
Tiekiami priedai
• Kintamosios srovės adapteris
(AC-L1210WW) (1)
• Kintamosios srovės (maitinimo tinklo)
laidas (1)
• Nuotolinis valdiklis (nuotolinio valdymo
pultas) (1)
• R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai
(2)
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs
keisti dizainą ir specifikacijas.
Leistini diskai
„Blu-ray
Disc“*1
BD-ROM
BD-R*2 / BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R / DVD-RW
DVD+R / DVD+RW
CD*3
CD-DA (muzikos CD)
CD-ROM
CD-R / CD-RW
„Super Audio CD“
*1
*3
Diskai, kurių negalima paleisti
• BD diskai su kasete
• BDXL diskai
• DVD-RAM diskai
• HD DVD diskai
• „DVD Audio“ diskai
• PHOTO CD diskai
• „CD-Extra“ diskų duomenų dalis
• „Super VCD“ diskai
• „DualDisc“ diskų garso medžiagos
pusė
Šis gaminys sukurtas diskams,
atitinkantiems kompaktinio disko (CD)
standartą, atkurti. „DualDisc“ diskai ir
kai kurie muzikos diskai, užkoduoti
naudojant autorių teisių apsaugos
technologijas, neatitinka kompaktinio
disko (CD) standarto, todėl tokių diskų
gali būti neįmanoma paleisti šiuo
leistuvu.
Pastaba dėl BD / DVD diskų atkūrimo
veiksmų
Kai kurias BD / DVD diskų atkūrimo
funkcijas gali specialiai nustatyti
programinės įrangos gamintojai. Šis
leistuvas BD / DVD diskus paleidžia
pagal programinės įrangos kūrėjų
sukurtą disko turinį, todėl kai kurios
atkūrimo funkcijos gali neveikti.
Pastaba dėl dviejų sluoksnių BD / DVD diskų
Keičiantis sluoksniams, atkuriamas
vaizdas ir garsas gali būti trumpam
pertrauktas.
Papildoma informacija
*2
„Blu-Ray Disc“ specifikacijos yra naujos ir
nuolat keičiamos, todėl, atsižvelgiant į
disko tipą ir versiją, gali būti, kad kai kurių
diskų paleisti nepavyks.
Garso išvestis skiriasi atsižvelgiant į šaltinį,
išvesties lizdą, per kurį prijungta, ir
pasirinktus garso nustatymus.
BD-RE: 2.1 versija
BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 versijos, įskaitant
organinio pigmento tipo BD-R (LTH tipo)
Asmeniniu kompiuteriu įrašytų BD-R
paleisti negalima, jei neuždarytas įrašymo
seansas.
CD arba DVD disko paleisti nebus galima,
jei tinkamai neužbaigtas įrašymas. Daugiau
informacijos rasite prie įrašymo įrenginio
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
Pastabos dėl diskų
Regiono kodas (tik BD-ROM / DVD VIDEO)
Įrenginio apatinėje dalyje išspausdintas
leistuvo regiono kodas. Įrenginys paleis
tik tokius BD-ROM / DVD VIDEO
diskus, kurie pažymėti identišku regiono
kodu arba žyma ALL .
Regiono kodas
41
Atkuriami failų tipai
Video
Sudėtinis
rodinys
Kodekas
MPEG-1
vaizdas*1
MPEG-2 vaizdo
įrašas*2
Xvid
MPEG4/AVC*5
VC1*1
WMV9*1*7
Su garso įrašais
PS
.mpg, .mpeg
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3,
„Vorbis“
PS*3
.mpg, .mpeg
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
TS
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3,
„Vorbis“
AVI
.avi
„Dolby Digital“, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3,
„Vorbis“
MKV*1
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3,
„Vorbis“
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
*1
TS
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
„Quick
Time“*6
.mov
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3,
„Vorbis“
ASF
.wmv, .asf
WMA9, „WMA 10 Pro“
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3,
„Vorbis“
.mov
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
.avi
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
*4
„Quick
„Motion JPEG“*6 Time“
AVI
Formatas
AVCHD (2.0 versija)*1*8*9*10
42
Prievardis
*8
Music (muzika)
Kodekas
Prievardis
*9
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
„WMA9 Standard“*1
.wma
„WMA 10 Pro“*12
.wma
LPCM*11
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
*12
„Dolby Digital“*6*11
.ac3
*13
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*13
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
*16
„Vorbis“
.ogg
b
„Monkey’s Audio“
.ape
• Atsižvelgiant į formatą, koduotę, įrašymo
arba DLNA serverio būseną gali nepavykti
paleisti kai kurių failų.
• Gali nepavykti atkurti kai kurių asmeniniu
kompiuteriu redaguotų failų.
• Kai kurių failų gali nepavykti greitai persukti
į priekį arba atgal.
• Leistuvas neatkuria užkoduotų failų, pvz.,
DRM.
• Leistuvas gali atpažinti šiuos BD, DVD, CD ir
USB įrenginių failus arba aplankus:
– aplankus iki 9 lygio, įskaitant šakninį;
– iki 500 failų / aplankų viename sluoksnyje.
• Leistuvas gali atpažinti šiuos DLNA
serveryje saugomus failus ir aplankus:
– aplankus iki 19 lygio;
– iki 999 failų / aplankų viename sluoksnyje.
• Leistuvas palaiko tokią kadrų spartą:
– iki 60 kadrų/sek. tik AVCHD (MPEG4/
AVC).
– iki 30 kadrų/sek., esant kitiems vaizdo
kodekams.
• Leistuvas palaiko vaizdo įrašų dažnį bitais
iki 40 Mb/s.
• Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šiuo
leistuvu.
Photo
Formatas
Prievardis
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*14
GIF
.gif*14
MPO
.mpo*6*15
BMP
.bmp*6*16
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Leistuvas gali neatkurti šio formato failų,
esančių DLNA serveryje.
Leistuvas gali atkurti tik standartinės
raiškos vaizdo įrašus, esančius DLNA
serveryje.
Leistuvas neatkuria DTS formato failų,
esančių DLNA serveryje.
Leistuvas gali paleisti tik „Dolby Digital“
formato failus, esančius DLNA serveryje.
Leistuvas palaiko AVC iki 4.1 lygio.
Leistuvas neatkuria šio formato failų,
esančių DLNA serveryje.
Leistuvas palaiko WMV9 iki „Advanced
Profile“ (išplėstinis profilis).
*10
*11
*14
*15
Papildoma informacija
Leistuvas palaiko iki 60 kadrų/sek. kadrų
spartą.
Leistuvu galima paleisti AVCHD formato
failus, įrašytus skaitmenine vaizdo kamera
ir pan.
Tinkamai neužbaigus įrašymo, AVCHD
formato diskų nebus galima paleisti.
Leistuvu galima leisti AVCHD 3D
formato failus.
Leistuvas gali paleisti „.mka” failus.
Šio failo negalima paleisti, kai jis yra
DLNA serveryje.
Leistuvas neatkuria užkoduotų failų, pvz.,
„Lossless“.
Leistuvas neatkuria DST technologija
užkoduotų failų.
Leistuvu negalima leisti animuotų PNG
arba GIF failų.
Rodomas pagrindinis arba pirmasis MPO
failų (išskyrus 3D) vaizdas.
Leistuvas neatkuria 16 bitų BMP failų.
43
• Leistuvas gali atpažinti „Mass Storage Class“
(MSC) įrenginius (pvz., atmintinę arba
standųjį diską), „Still Image Capture
Device“ (SICD) klasės įrenginius ir 101
klavišo klaviatūrą.
• Kad nesugadintumėte ir nepažeistumėte
USB atminties arba įrenginių duomenų,
prieš prijungdami arba atjungdami USB
atmintį arba įrenginį, išjunkite leistuvą.
• Leistuvas gali sklandžiai neatkurti didelio
bitų dažnio vaizdo įrašų failų iš DATA CD.
Didelės bitų spartos vaizdo failus
rekomenduojama paleisti iš DATA DVD
arba DATA BD diskų.
Apie belaidžio LAN ryšio saugą
Belaidžio LAN ryšio funkcija veikia
radijo bangomis, todėl belaidis signalas
gali būti lengvai perimtas. Kad
apsaugotų belaidį ryšį, leistuvas palaiko
įvairias saugos funkcijas. Tinkamai
sukonfigūruokite saugos nustatymus
atsižvelgdami į savo tinklo aplinką.
Neapsaugota
Nors galite lengvai keisti nustatymus, bet
kas gali nesudėtingai perimti belaidį ryšį
arba įsilaužti į jūsų belaidį tinklą.
Atminkite, kad yra neteisėtos prieigos
arba duomenų perėmimo galimybė.
WEP
WEP taiko ryšio saugą, kad būtų
apsisaugota nuo ryšio perėmimo arba
įsilaužimo į belaidį tinklą. WEP yra sena
saugos technologija, kuri įgalina
prijungti senesnius įrenginius,
nepalaikančius TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP yra saugos technologija, sukurta
WEP trūkumams ištaisyti. TKIP
užtikrina didesnį saugos lygį nei WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES yra saugos technologija, naudojanti
tobulesnį saugos būdą, kuris skiriasi nuo
WEP ir TKIP.
44
AES užtikrina didesnį saugos lygį nei
WEP arba TKIP.
Pastabos dėl diskų
• Kad diskas išliktų
švarus, imkite jį už
krašto. Nelieskite
paviršiaus.
Dulkės, pirštų
antspaudai ar įbrėžimai gali sugadinti
diską.
• Apsaugokite diską nuo tiesioginės
saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz.,
karšto oro kanalų, nepalikite disko
tiesioginėje saulės šviesoje stovinčiame
automobilyje, nes automobilio viduje
temperatūra gali smarkiai pakilti.
• Baigę leisti diską, įdėkite jį į dėžutę.
• Nuvalykite diską
valymo šluoste. Diską
šluostykite nuo centro
į kraštą.
• Nenaudokite tirpiklių,
pvz., benzino,
skiediklio, parduotuvėse parduodamų
diskų / objektyvų valiklių arba vinilo
plokštelėms skirto antistatinio
purškiklio.
• Jeigu atspausdinote disko etiketę, prieš
paleisdami diską, ją išdžiovinkite.
• Nenaudokite šių diskų:
– objektyvo valymo diskų;
– diskų, kurių forma nėra standartinė
(pvz., kortelės, širdelės formos);
– diskų, ant kurių užklijuota etiketė
arba lipdukas;
– diskų, kurie padengti celofano
plėvele ar lipduku.
• Nešlifuokite disko atkuriamosios
pusės, norėdami pašalinti paviršiaus
įbrėžimus.
Kodas Kalba
Kalbų kodų sąrašas
Išsamios informacijos žr. „[BD/DVD
Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros
nustatymai)“ (30 psl.).
Kalbų pavadinimai atitinka ISO 639:
1988 (E/F) standartą.
Kodas Kalba
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danų
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
Vokiečių
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
1365
1376
1393
1408
1428
1435
1463
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1482
1489
1495
1501
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
1483
1491
1498
1502
1503
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1505
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nenurodyta
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
SerboCroatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho;
Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Papildoma informacija
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1353
1357
45
Tėvų kontrolė / vietovės kodas
Išsamią informaciją žiūrėkite skyriuje
„[Parental Control Area Code] (tėvų
kontrolės vietovės kodas)“ (31 psl.).
Kodas Šalis
2239
2047
2057
2090
2424
2219
2238
2254
2184
2093
2428
2363
2390
2376
2436
2489
2165
2086
2543
2109
46
Airija
Australija
Belgija
Čilė
Filipinai
Honkongas
Indonezija
Italija
Jungtinė
Karalystė
Kolumbija
Lenkija
Malaizija
Naujoji
Zelandija
Nyderlandai
Portugalija
Rusija
Suomija
Šveicarija
Taivanas
Vokietija
2044
2046
2070
2115
2200
2248
2149
2276
2092
Argentina
Austrija
Brazilija
Danija
Graikija
Indija
Ispanija
Japonija
Kinija
2304
2333
2362
2379
Korėja
Liuksemburgas
Meksika
Norvegija
2427
2174
2501
2499
2528
2586
Pakistanas
Prancūzija
Singapūras
Švedija
Tailandas
Vietnamas
Ateityje gali būti atnaujinta šio leistuvo programinė įranga. Jei norite atsisiųsti galimus
naujinius ir naujausias naudojimo instrukcijas su papildomomis funkcijomis,
apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje:
www.sony.eu/support
z
Norėdami gauti naudingų patarimų ir informacijos apie „Sony“ gaminius ir
paslaugas, apsilankykite šioje svetainėje: www.sony.eu/myproducts/
4-579-670-11(1) (LT)
© „Sony Corporation“, 2016 m.
Download PDF

advertising