Sony | BDP-S1200 | Sony BDP-S1200 Išmanusis „Blu-ray Disc™“ leistuvas Naudojimo instrukcijos

4-476-203-41(1) (LT)
„Blu-ray Disc™“ /
DVD leistuvas
Naudojimo instrukcijos
Darbo pradžia
Atkūrimas
Internetas
Nustatymai ir reguliavimas
Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį.
Prieš naudodamiesi šiuo leistuvu,
atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200
Papildoma informacija
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio
nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo
nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Kad išvengtumėte elektros smūgio, neatidarykite
korpuso. Dėl remonto darbų kreipkitės tik
į kvalifikuotus specialistus.
Maitinimo tinklo laidą galima pakeisti tik
taisykloje, kurioje dirba kvalifikuoti specialistai.
Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį,
į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai
aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės
spindulių ir ugnies.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus
padidėja pavojus akims. Neardykite korpuso,
nes šiame „Blu-ray Disc“ / DVD leistuve
naudojamas lazeris kenkia akims.
Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus
specialistus.
Ši žymė yra ant lazerio apsauginio korpuso,
gaubto viduje.
Šis įrenginys yra 1 KLASĖS LAZERINIS gaminys.
Žymė 1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS yra
prietaiso išorėje, užpakalinėje dalyje.
2
Senos elektros ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad
vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami
gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos
valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį, darbuotoją.
Skirta tik
Europai
Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo
sistemos)
Atsargumo priemonės
• Šis įrenginys veikia 220 V - 240 V kintamosios
srovės, 50 / 60 Hz. Patikrinkite, ar darbinė
įrenginio įtampa atitinka vietinio maitinimo
tiekimo šaltinio įtampą.
• Montuokite įrenginį taip, kad nelaimės atveju
kintamosios srovės maitinimo laidas galėtų būti
nedelsiant ištrauktas iš lizdo.
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis
simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti
kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių
elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio
arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką
ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys
su integruotu maitinimo elementu, šį maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai
utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite
skyriuje, kuriame aprašoma, kaip tinkamai iš
gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų maitinimo
elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio
gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
(Japonija), arba jos vardu veikianti kita bendrovė.
Užklausas dėl to, ar gaminys atitinka Europos
Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite
įgaliotajam atstovui „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
(Vokietija). Jei kiltų bet kokių klausimų dėl
techninės priežiūros ar garantijos, kreipkitės
adresais, nurodytais atskiruose techninės
priežiūros ar garantijos dokumentuose.
3
Atsargumo priemonės
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
direktyvos apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
Vieta
• Leistuvą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad jis neperkaistų.
• Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
įrenginio vėdinimo angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
• Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
• Nemontuokite leistuvo uždaroje erdvėje,
pvz., knygų lentynoje arba panašioje vietoje.
• Nelaikykite leistuvo lauke, transporto
priemonėse ar laivuose.
• Leistuvą staigiai perkėlus iš šaltos vietos
į šiltą arba pastačius itin drėgnoje patalpoje,
ant leistuvo viduje esančių objektyvų gali
kondensuotis drėgmė. Dėl to leistuvas gali
veikti netinkamai. Tokiu atveju išimkite
diską ir palikite leistuvą įjungtą maždaug
pusvalandį, kol susikaupusi drėgmė
išgaruos.
• Nemontuokite leistuvo nuožulnioje
padėtyje. Jis sukurtas naudoti tik
horizontalioje padėtyje.
• Nestatykite metalinių objektų priešais
priekinį skydelį. Dėl jų gali būti prasčiau
priimamos radijo bangos.
• Nestatykite leistuvo vietoje, kurioje
naudojama medicinos įranga. Kitaip galite
sugadinti medicinos prietaisus.
• Jei naudojate širdies stimuliatorių arba
kitą medicinos prietaisą, prieš naudodami
belaidžio LAN ryšio funkciją pasitarkite
su gydytoju arba medicinos prietaiso
gamintoju.
• Šis leistuvas turi būti diegiamas ir
naudojamas išlaikant bent 20 cm ar didesnį
atstumą tarp leistuvo ir žmogaus kūno
(išskyrus galūnes: rankas, riešus, pėdas ir
kulkšnis).
4
• Ant leistuvo nestatykite sunkių ar nestabilių
objektų.
• Ant diskų dėklo nedėkite jokių kitų objektų,
tik diskus. Kitaip galite pažeisti leistuvą
ar objektą.
• Prieš perkeldami leistuvą, iš dėklo išimkite
diskus. Kitaip galite sugadinti diską.
• Kai perkeliate leistuvą, iš jo ištraukite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) ir visus kitus
kabelius.
Maitinimo šaltiniai
• Leistuvas nėra atjungtas nuo kintamosios
srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol jis yra
įjungtas į elektros lizdą, net jei pats leistuvas
ir yra išjungtas.
• Jei leistuvo neketinate naudoti ilgą laiką,
atjunkite jį nuo sienos elektros lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) atjunkite
ištraukdami kištuką; niekada netraukite
už laido.
• Kad nepažeistumėte kintamosios srovės
maitinimo laido (maitinimo tinklo laido),
laikykitės toliau nurodytų punktų.
Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo
laido (maitinimo tinklo laido), jeigu jis
pažeistas, kitaip galite sukelti gaisrą ar patirti
elektros smūgį.
– Nesuspauskite kintamosios srovės
maitinimo laido (maitinimo tinklo laido)
tarp leistuvo ir sienos, lentynos ir pan.
– Ant kintamosios srovės maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido) nedėkite sunkių
daiktų ir netraukite paties kintamosios
srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo
laido).
Kintamosios srovės adapteris
• Naudokite prie šio leistuvo pridėtą
kintamosios srovės adapterį. Kitų adapterių
naudojimas gali tapti gedimo priežastimi.
• Neardykite ir neperkonstruokite.
• Kintamosios srovės adapterio nelaikykite
uždaroje vietoje, pvz., knygų lentynoje arba
vaizdo ir garso aparatūrai skirtoje spintelėje.
• Nejunkite kintamosios srovės adapterio prie
kelioninio elektros transformatoriaus, kuris
gali pradėti kaisti ir sukelti gedimą.
• Nenumeskite ir nesutrenkite.
Garsumo reguliavimas
Nedidinkite garsumo klausydamiesi tylios
arba tuščios garso takelio dalies. Padidėjus
garso takelio garsumo lygiui, galite sugadinti
klausą ir garsiakalbius.
Valymas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu. Nenaudokite jokios
šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba
tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Valomieji diskai, diskų / objektyvų valymo
priemonės
Nenaudokite valomųjų diskų arba diskų /
objektyvų valymo priemonių (įskaitant
drėgnas arba purškiamas). Kitaip galite
sugadinti įrenginį.
Dalių keitimas
Pataisius leistuvą, taisytos dalys gali būti
surinktos pakartotinio naudojimo arba
perdirbimo tikslais.
Kaip prijungti HDMI OUT lizdą
Laikykitės tolimesnių nurodymų, nes kitaip
galite pažeisti HDMI OUT lizdą ir jungtį.
• Atidžiai sulygiuokite užpakalinėje leistuvo
dalyje esantį HDMI OUT lizdą su HDMI
jungtimi, tikrindami jų formas. Įsitikinkite,
kad jungtis nėra apversta ar pakreipta.
• HDMI jungtį laikykite tiesiai, kai prijungiate
ar atjungiate HDMI kabelį. HDMI jungties
nesukite ir į HDMI OUT lizdą nekiškite
didele jėga.
3D vaizdo žiūrėjimas
(tik BDP-S4200 / S5200)
Kai kuriems žmonėms žiūrint 3D vaizdą
gali atsirasti diskomforto pojūtis (pvz., akių
įtampa, nuovargis ar pykinimas). „Sony“
rekomenduoja visiems 3D vaizdo žiūrovams
reguliariai daryti pertraukas. Būtinų pertraukų
trukmė ir dažnumas įvairiems asmenims
skiriasi. Tai turite nuspręsti patys. Jei jaučiate
kokį nors diskomfortą, liaukitės žiūrėję 3D
vaizdą, kol diskomforto pojūtis praeis. Jei
būtina, pasitarkite su gydytoju. Be to, norėdami
gauti naujausios informacijos turėtumėte
peržiūrėti i) instrukcijų vadovą ir (arba)
bet kokio naudojamo įrenginio atsargumo
pranešimą, „Blu-ray Disc“ turinį, paleidžiamą
šiuo gaminiu, ir ii) mūsų interneto svetainę
http://www.sony-europe.com/myproduct/.
Mažų vaikų (ypač jaunesnių nei šešerių metų
amžiaus) rega tebesivysto. Prieš leisdami
vaikams žiūrėti 3D vaizdą, pasitarkite su
gydytoju (pediatru ar akių gydytoju).
Suaugusieji turi prižiūrėti mažus vaikus, kad
jie laikytųsi pirmiau nurodytų rekomendacijų.
SVARBI INFORMACIJA
• Perkeldami leistuvą, būtinai atjunkite
HDMI kabelį.
Dėmesio: naudojant šį leistuvą
televizoriaus ekrane neapibrėžtą laiką gali
būti išlaikomas statiškas vaizdas arba
ekrano vaizdas. Jei televizoriaus ekrane
ilgą laiką bus rodomas nejudantis arba
ekrano vaizdas, galite negrįžtamai jį
sugadinti. Plazminiai ir projektavimo
televizoriai ypač lengvai pažeidžiami.
Jei kilo su leistuvu susijusių klausimų ar
problemų, pasitarkite su artimiausiu „Sony“
pardavėju.
5
Apsauga nuo kopijavimo
Pranešame, kad „Blu-ray Disc™“ ir DVD
laikmenose naudojamos pažangios turinio
apsaugos sistemos. Šios sistemos, vadinamos
AACS („Advanced Access Content System“)
ir CSS („Content Scramble System“), gali
riboti atkūrimą, analoginę išvestį ir kitas
panašias funkcijas. Šio gaminio valdymas
ir jam taikomi apribojimai gali skirtis.
Tai priklauso nuo įsigijimo datos, nes AACS
valdyba gali priimti ar pakeisti apribojimo
taisykles įsigijus prekę.
„Cinavia“ pranešimas
Šiame gaminyje naudojama „Cinavia“
technologija, apribojanti kai kurių
komerciniais tikslais išleistų filmų, vaizdo
įrašų ir jų garso takelių neteisėtų kopijų
naudojimą. Nustačius, kad naudojama
neteisėta kopija, parodomas pranešimas ir
atkūrimas arba kopijavimas nutraukiamas.
Daugiau informacijos apie „Cinavia“
technologiją rasite internetiniame „Cinavia“
vartotojų informacijos centre adresu
http://www.cinavia.com. Jei norite gauti
papildomos informacijos apie „Cinavia“ paštu,
atsiųskite atvirlaiškį su savo pašto adresu toliau
nurodytu adresu: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Apie šį vadovą
Ant viršelio yra pateikta BDP-S5200
nuotrauka.
Autorių teisės ir prekių ženklai
• AVCHD ir „AVCHD 3D/Progressive“
logotipas yra „Panasonic Corporation“
ir „Sony Corporation“ prekių ženklai.
• „Java“ yra „Oracle“ ir (arba) jos filialų
registruotasis prekės ženklas.
•
, XMB ir „xross media bar“ yra
„Sony Corporation“ ir „Sony Computer
Entertainment Inc.“ prekių ženklai.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją. „Dolby“, „Pro Logic“
ir dvigubos D raidės simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
6
• Dėl DTS patentų žr. http://patents.dts.com.
Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“
suteiktą licenciją. DTS simbolis ir DTS kartu
su simboliu yra registruotieji „DTS, Inc.“
prekių ženklai. „DTS 2.0+Digital Out“ yra
„DTS, Inc.“ prekės ženklas. © „DTS, Inc.“.
Visos teisės saugomos.
• HDMI® HDMI ir HDMI didelės raiškos
multimedijos sąsaja bei HDMI logotipas yra
„HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose
šalyse.
• „Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“, „Blu-ray
3D™“, „BD-Live™“, BONUSVIEW™ ir
logotipai yra „Blu-ray Disc Association“
prekių ženklai.
• „DVD Logo“ yra „DVD Format/Logo
Licensing Corporation“ prekės ženklas.
• DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO ir CD logotipai yra prekių
ženklai.
• BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams licenciją
suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
• Šiame gaminyje naudojama patentuota
technologija pagal „Verance Corporation“
suteiktą licenciją. Ji yra saugoma pagal JAV
patentą nr. 7369677 ir kitus JAV ir pasaulyje
išduotus ir dar svarstomus patentus. Dėl tam
tikrų šios technologijos aspektų ji taip pat
saugoma autorių teisių ir komercinių
paslapčių apsaugos. „Cinavia“ yra
„Verance Corporation“ prekės ženklas.
Autorių teisės priklauso „Verance
Corporation“, 2004–2010 m. Visos teisės
saugomos „Verance“. Apgrąžos inžinerija
ar išrinkimas draudžiami.
• „Windows Media“ yra „Microsoft
Corporation“ registruotasis prekės ženklas
arba prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
Šiame gaminyje naudojamai technologijai
taikomos kai kurios „Microsoft“ intelektinės
nuosavybės teisės. Šią technologiją naudoti
ne šiam gaminiui ar platinti neturint
tinkamos (-ų) „Microsoft“ licencijos (-ų)
draudžiama.
Siekdami apsaugoti savo intelektinę
nuosavybę, įskaitant autorių teisių saugomą
turinį, turinio savininkai naudoja turinio
prieigos technologiją „Microsoft
PlayReady™“. Šiame įrenginyje naudojama
technologija „PlayReady“, skirta „PlayReady“
apsaugotam turiniui ir (arba) WMDRM
apsaugotam turiniui pasiekti. Jei įrenginyje
netinkamai taikomi apribojimai dėl turinio
naudojimo, turinio savininkai gali reikalauti,
kad „Microsoft“ atšauktų įrenginio prieigą
prie „PlayReady“ apsaugoto turinio.
Atšaukimas nebūtų taikomas neapsaugotam
turiniui arba turiniui, kuris apsaugotas
kitomis turinio prieigos technologijomis.
Turinio savininkai gali reikalauti, kad jūs,
norėdami pasiekti jų turinį, atnaujintumėte
„PlayReady“. Jei neatnaujinsite, negalėsite
pasiekti turinio, kuriam šis naujinimas
reikalingas.
• Muzikos ir vaizdo įrašų atpažinimo
technologiją ir susijusius duomenis teikia
„Gracenote®“. „Gracenote“ yra muzikos
atpažinimo technologijos ir susijusio turinio
pateikimo pramonės standartas. Jei reikia
daugiau informacijos, apsilankykite
www.gracenote.com.
CD, DVD, „Blu-ray Disc“ ir su muzika ir
vaizdu susiję duomenys gauti iš „Gracenote,
Inc.“. © „Gracenote“, 2000 m. – dabar.
„Gracenote“ programinė įranga, autorių
teisės © nuo 2000 m. priklauso „Gracenote“.
Šiame gaminyje taikomas vienas ar daugiau
„Gracenote“ priklausančių patentų.
„Gracenote“ svetainėje rasite neišsamų
„Gracenote“ taikomų patentų sąrašą.
„Gracenote“, CDDB, „MusicID“,
„MediaVOCS“, „Gracenote“ logotipai ir
„Powered by Gracenote“ logotipas yra
„Gracenote“ registruotieji prekių ženklai
arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose
šalyse.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir
„Wi-Fi Alliance®“ yra „Wi-Fi Alliance“
registruotieji prekių ženklai.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™,
„Wi-Fi Protected Setup™“, „Miracast™“ ir
„Wi-Fi CERTIFIED Miracast™“ yra „Wi-Fi
Alliance“ prekių ženklai.
• „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas yra
sertifikavimo ženklas, priklausantis
„Wi-Fi Alliance“.
• „Wi-Fi Protected Setup“ yra „Wi-Fi
Alliance“ ženklas.
• DLNA®, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra „Digital Living Network
Alliance“ prekių ženklai, paslaugų ženklai
arba sertifikavimo ženklai.
• „Opera® Devices SDK“ sukurta „Opera
Software ASA“. Autorių teisės priklauso
„Opera Software ASA“, 2002–2012 m. Visos
teisės saugomos.
• Visi kiti prekių ženklai priklauso jų
savininkams.
• Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra gamintojų prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. Ženklai ™ ir ®
šiame dokumente nėra nurodyti.
7
„Gracenote®“ galutinio vartotojo licencijos
sutartis
Šioje taikomojoje programoje arba įrenginyje
naudojama „Gracenote, Inc.“, įsikūrusios
Emerivilyje, Kalifornijoje, programinė
įranga („Gracenote“). „Gracenote“ sukurta
programinė įranga (toliau vadinama
„Gracenote“ programine įranga) įgalina šią
taikomąją programą identifikuoti diską ir (arba)
failą ir gauti muzikos informaciją, įskaitant
pavadinimo, atlikėjo ir garso takelio informaciją
(toliau vadinamą „Gracenote“ duomenimis), iš
interneto serverių arba integruotųjų duomenų
bazių (toliau kartu vadinamų „Gracenote“
serveriais) ir atlikti kitas funkcijas. „Gracenote“
duomenis galite naudoti tik galutiniam
vartotojui skirtoms taikomosios programos
arba įrenginio funkcijoms atlikti.
Sutinkate, kad naudosite „Gracenote“
duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą
ir „Gracenote“ serverius tik asmeniniais ir
nekomerciniais tikslais. Sutinkate neperleisti,
nekopijuoti ir neperduoti „Gracenote“
programinės įrangos ir jokių „Gracenote“
duomenų trečiosioms šalims. SUTINKATE
NENAUDOTI IR NEEKSPLOATUOTI
„GRACENOTE“ DUOMENŲ,
„GRACENOTE“ PROGRAMINĖS
ĮRANGOS IR „GRACENOTE“ SERVERIŲ
KITAIP NEI NURODYTA ČIA.
Sutinkate, kad jūsų neišimtinė licencija naudoti
„Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius
nustos galioti, jei pažeisite šiuos apribojimus.
Licencijai nustojus galioti sutinkate liautis
naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius.
„Gracenote“ pasilieka visas teises į „Gracenote“
duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą
ir „Gracenote“ serverius, įskaitant visas
nuosavybės teises. Jokiomis sąlygomis
„Gracenote“ neprivalo mokėti už jokią jūsų
pateiktą informaciją. Sutinkate, kad „Gracenote,
Inc.“ gali tiesiogiai savo vardu įgyvendinti savo
teises prieš jus pagal šią sutartį.
8
„Gracenote“ paslauga naudoja unikalų
identifikatorių sekti užklausoms statistiniais
tikslais. Atsitiktinai priskirto skaitinio
identifikatoriaus paskirtis – įgalinti
„Gracenote“ paslaugą skaičiuoti užklausas
nenustatant jūsų tapatybės. Daugiau
informacijos rasite „Gracenote“ paslaugos
„Gracenote“ privatumo politikos tinklalapyje.
„Gracenote“ programinės įrangos ir visų
„Gracenote“ duomenų elementų licencija
suteikta jums „tokia, kokia yra“. „Gracenote“
nepriima skundų ir nesuteikia jokių išreikštų
ar numanomų garantijų dėl jokių „Gracenote“
duomenų iš „Gracenote“ serverių tikslumo.
„Gracenote“ pasilieka teisę ištrinti visus
duomenis iš „Gracenote“ serverių arba
pakeisti duomenų kategorijas dėl bet kokios
priežasties, kurią „Gracenote“ laiko
pakankama. Nesuteikiama jokia garantija,
kad „Gracenote“ programinėje įrangoje arba
„Gracenote“ serveriuose nėra klaidų ir kad
„Gracenote“ programinė įranga arba
„Gracenote“ serveriai veiks nenutrūkstamai.
„Gracenote“ neprivalo pateikti naujų
patobulintų ar papildomų duomenų tipų arba
kategorijų, kurias „Gracenote“ galėtų pateikti
ateityje, ir gali bet kada nutraukti paslaugų
teikimą
„GRACENOTE“ NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ
GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ ARBA
NUMANOMŲ, ĮSKAITANT (BET
NEAPSIRIBOJANT) NUMANOMOMIS
PERKAMUMO, TINKAMUMO
KONKREČIAM TIKSLUI, PAVADINIMO
IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS.
„GRACENOTE“ NESUTEIKIA
GARANTIJOS DĖL PADARINIŲ,
KILUSIŲ NAUDOJANT „GRACENOTE“
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA BET KURĮ
„GRACENOTE“ SERVERĮ. JOKIU ATVEJU
„GRACENOTE“ NĖRA ATSAKINGA UŽ
JOKIUS PASEKMINIUS ARBA
ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS AR BET
KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ ARBA PAJAMAS.
© 2000 m. – dabar. Gracenote, Inc.
Turinys
2
4
ĮSPĖJIMAS
Atsargumo priemonės
10
15
17
17
Dalių ir valdiklių vadovas
1 žingsnis. Kaip prijungti leistuvą
2 žingsnis. Kaip pasiruošti jungtis prie tinklo
3 žingsnis. Easy Setup
Darb
Darbo pradžia
Atkūrimas
19
21
21
24
Disko paleidimas
Paleidimas iš USB įrenginio
Kaip paleisti turinį per tinklą
Galimos parinktys
Internetas (tik BDP-S3200 / S4200 / S5200)
26
Kaip naršyti interneto svetaines
Nustatymai ir reguliavimas
28
28
28
30
30
31
31
33
34
34
Kaip naudoti sąrankos ekranus
[Software Update] (programinės įrangos naujinimas)
[Screen Settings] (ekrano nustatymai)
[Audio Settings] (garso nustatymai)
[BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros nustatymai)
[Parental Control Settings] (tėvų kontrolės nustatymai)
[System Settings] (sistemos nustatymai)
[Network Settings] (tinklo nustatymai)
[Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai)
[Resetting] (nustatymas iš naujo)
Papildoma informacija
35
39
Nesklandumų šalinimas
Specifikacijos
9
Darbo pradžia
Dalių ir valdiklių vadovas
Priekinis skydelis
1
2
6
A Diskų dėklas
B Z (atidaryti / uždaryti)
C [/1 (įjungti / nustatyti veikti
budėjimo režimu)
Leistuvas įjungiamas arba
nustatomas veikti budėjimo režimu.
D
(USB) lizdas
Prijunkite USB įrenginį prie
šio lizdo.
E Energijos indikatorius
Užsidega, kai leistuvas įjungiamas.
F Nuotolinis jutiklis
10
34
5
Kaip užrakinti disko dėklą (užraktas nuo
vaikų)
Galite užrakinti diskų dėklą, kad jis
nebūtų atidarytas atsitiktinai.
Kai leistuvas įjungtas, spauskite
nuotolinio valdymo pulto mygtukus
x (stabdyti), HOME ir TOP MENU,
kad užrakintumėte arba atrakintumėte
diskų dėklą.
Užpakalinis skydelis
B LAN (100) išvadas
Darbo pradžia
A DC IN 12 V (kintamosios srovės adapterio įvesties) lizdas
C HDMI OUT lizdas
D DIGITAL OUT (COAXIAL) lizdas
11
Nuotolinio valdymo pultas
Galimos nuotolinio valdymo pulto
funkcijos skiriasi atsižvelgiant į diską
arba situaciją.
A Z (atidaryti / uždaryti)
Atidaromas arba uždaromas diskų
dėklas.
-TV- t (TV įvesties pasirinkimas)
Perjungiama iš TV į kitus įvesties
šaltinius.
-TV- [/1 (įjungti TV / nustatyti
veikti budėjimo režimu)
TV įjungiamas arba nustatomas
veikti budėjimo režimu.
TOP MENU
POP UP/
MENU
RETURN
OPTIONS
HOME
SEN
SUBTITLE
NETFLIX
AUDIO
DISPLAY
[/1 (įjungti / nustatyti veikti
budėjimo režimu)
Leistuvas įjungiamas arba
nustatomas veikti budėjimo režimu.
B Spalvoti mygtukai (raudonas,
žalias, geltonas, mėlynas)
Spartieji klavišai, skirti
interaktyviosioms funkcijoms.
C TOP MENU
Atidaromas arba uždaromas BD
arba DVD pagrindinis meniu.
POP UP/MENU
Atidaromas arba uždaromas
BD-ROM iškylantysis meniu
arba DVD meniu.
OPTIONS (24 psl.)
Ekrane rodomos galimos parinktys.
RETURN
Grąžinamas ankstesnis ekranas.
</M/m/,
Išryškinamas rodomas elementas.
b
z
Ant mygtukų N, 2 + ir AUDIO yra
jutiklinis taškelis. Naudokite jutiklinį taškelį
leistuvui valdyti.
12
M/m naudojamas kaip spartusis klavišas,
kuriuo galima ieškoti garso takelio, kai iš
CD atkuriama muzika.
Centrinis mygtukas (ENTER)
Įeinama į pasirinktą elementą.
HOME
Įeinama į pagrindinį leistuvo meniu.
Kai paspaudžiama pagrindinio
meniu kategorijos piktograma,
parodomas fonas.
SEN (21 psl.)
Pasiekiama „Sony Entertainment
Network™“ interneto paslauga.
D m/M (greitai leisti atgal /
greitai leisti į priekį)
• Kai mygtuką nuspaudžiate
atkuriant, diskas greitai sukamas
atgal / greitai sukamas pirmyn.
Kaskart paspaudus mygtuką,
vykstant vaizdo atkūrimui,
paieškos greitis pasikeičia.
• Leidžiama sulėtintai, kai mygtukas
nuspaustas ilgiau nei sekundę
pristabdymo režimu.
• Leidžiama po vieną kadrą, kai
trumpai paspaudžiate mygtuką
esant įjungtam pristabdymo
režimui.
N (atkurti)
Pradedamas arba iš naujo
pradedamas atkūrimas.
2 (garsumas) +/–
Reguliuojamas TV garsumas.
AUDIO (30 psl.)
Pasirenkamas kalbos garso takelis,
kai kelių kalbų garso takeliai yra
įrašyti į BD-ROM / DVD VIDEO.
Pasirenkamas CD garso takelis.
(nutildyti)
Laikinai išjungiamas garsas.
Darbo pradžia
NETFLIX
Pasiekiama internetinė paslauga
NETFLIX. Jei reikia daugiau
informacijos apie internetu
pasiekiamas NETFLIX paslaugas,
apsilankykite vienoje iš
toliau nurodytų svetainių
ir perskaitykite DUK:
http://support.sony-europe.com/
SUBTITLE (31 psl.)
Pasirenkama subtitrų kalba, kai
kelių kalbų subtitrai yra įrašyti
į BD-ROM / DVD VIDEO.
DISPLAY (20 psl.)
Ekrane rodoma atkūrimo
ir žiniatinklio naršymo
(tik BDP-S3200 / S4200 / S5200)
informacija.
Pagrindinio meniu ekranas
Rodomas pagrindinis meniu, kai
paspaudžiate HOME. Pasirinkite
kategoriją, naudodami </,.
Paspauskite M/m, kad pasirinktumėte
elementą ir paspauskite ENTER.
Elementas
Kategorija
./> (ankstesnis / kitas)
Pereinama prie ankstesnio / kito
skyriaus, garso takelio arba failo.
X (pristabdyti)
Pristabdoma arba pradedama
atkurti iš naujo.
x (stabdyti)
Atkūrimas sustabdomas ir įsimenama
sustabdymo vieta (tęsimo vieta).
Pavadinimo / garso takelio tęsimo
vieta yra paskutinė atkurta vieta arba
paskutinė nuotraukų aplanko
nuotrauka.
[Setup] (sąranka): reguliuojami
leistuvo nustatymai.
[Photo] (nuotraukos): rodomos
nuotraukos.
13
[Music] (muzika): Leidžiama
muzika.
[Video] (vaizdo įrašas): Leidžiami
vaizdo įrašai.
[Input] (įvestis): Atlikite ekrano
veidrodinių atspindžių kūrimo
funkciją, naudodami suderinamą
įrenginį (tik BDP-S3200 / S5200).
[Network] (tinklas): Rodomi tinklo
elementai.
14
1 žingsnis. Kaip prijungti leistuvą
Kol neprijungėte visų kitų jungčių, neprijunkite maitinimo tinklo laido.
Kaip prijungti prie TV
Prijunkite leistuvą prie TV, naudodami didelės spartos HDMI kabelį.
Darbo pradžia
Didelės spartos HDMI kabelis
(nepridedamas)
Aukšta
kokybė
15
Kaip prijungti prie AV stiprintuvo (imtuvo)
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų jungties būdų pagal savo AV stiprintuvo (imtuvo)
įvesties lizdus. Kai pasirenkate A arba B, atitinkamai atlikite nustatymus sąrankoje
[Audio Settings] (garso nustatymai) (30 psl.).
Didelės spartos HDMI kabelis (nepridedamas)
Didelės spartos HDMI kabelis
(nepridedamas)
t Nustatykite [BD Audio MIX Setting]
(BD garso mikšeriavimo nustatymas) (30 psl.).
Bendraašis skaitmeninis kabelis
(nepridedamas)
16
2 žingsnis. Kaip pasiruošti
jungtis prie tinklo
Jeigu nenorite prijungti leistuvo prie
tinklo, pereikite prie „3 žingsnis. Easy
Setup“ (17 psl.).
Kai įjungiamas pirmą kartą
Šiek tiek palaukite, kol leistuvas
įsijungs ir bus paleista [Easy Initial
Settings] (nesudėtinga sąranka).
1
Įdėkite du R03 (AA dydžio) maitinimo
elementus, suderindami jų galus 3 ir
# su nuotolinio valdymo pulto viduje
esančiomis maitinimo elemento
skyriaus žymėmis.
2
Sujunkite pridedamą kintamosios
srovės adapterį ir kintamosios srovės
maitinimo laidą, laikydamiesi toliau
pagal numerius nurodytos tvarkos.
Juos atjungdami laikykitės atvirkštinės
tvarkos.
Prie leistuvo kontakto LAN (100)
prijunkite LAN kabelį.
Darbo pradžia
Wired Setup
3 žingsnis. Easy Setup
LAN kabelis
(nepridedamas)
ADSL modemas / Internetas
Plačiajuostis
maršrutizatorius kabelinis modemas
z
Rekomenduojama naudoti ekranuotąjį ir tiesų
sąsajos kabelį (LAN kabelį).
„Wireless Setup“
(belaidžio ryšio sąranka)
(tik BDP-S3200 /S5200)
Naudokite į leistuvą įmontuotą
belaidį LAN.
1 į DC IN 12 V
Kintamosios srovės adapteris (tiekiamas)
LAN kabelis (nepridedamas)
Belaidžio LAN
maršrutizatorius
ADSL modemas / Internetas
kabelinis modemas
2
3
Kintamosios srovės maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas) (pridedama) į maitinimo tinklą
17
3
Paspauskite [/1, kad įjungtumėte
leistuvą.
4
Įjunkite televizorių ir jame nustatykite
įvesties ieškiklį. Taip jūsų televizoriaus
ekrane bus rodomas signalas iš leistuvo.
5
Atlikite [Easy Initial Settings]
(nesudėtinga sąranka).
Vadovaukitės ekrane rodomomis
instrukcijomis, kad pasirinktumėte
pagrindinius nustatymus, spauskite
nuotolinio valdymo pulto mygtukus
</M/m/, ir ENTER.
</M/m/,
ENTER
b
• Kai [Easy Initial Settings] (nesudėtinga
sąranka) bus baigta, pasirinkite [Easy
Network Settings] (nesudėtingi tinklo
nustatymai), kad galėtumėte naudotis
leistuvo tinklo funkcijomis.
• Norėdami aktyvinti belaidę jungtį,
nustatykite [Internet Settings] (interneto
nustatymai), esančius dalyje [Network
Settings] (tinklo nustatymai), į [Wireless
Setup(built-in)] (belaidžio ryšio sąranka
(standartinė)) (tik BDP-S3200 / S5200).
• Norėdami pasyvinti belaidę jungtį,
nustatykite [Internet Settings] (interneto
nustatymai), esančius dalyje [Network
Settings] (tinklo nustatymai), į [Wired
Setup] (laidinio ryšio sąranka)
(tik BDP-S3200 / S5200).
18
Atkūrimas
Disko paleidimas
Kaip naudotis BONUSVIEW /
BD-LIVE
Apie leistinus diskus žiūrėkite 40 psl..
Kai kuriems BD-ROM, pažymėtiems
BD-LIVE logotipu*, galima atsisiųsti
papildomo turinio ir duomenų.
1
*
1
Kaip vietinę saugyklą naudokite
1 GB arba talpesnę USB atmintinę.
Paspauskite Z ir įdėkite diską į dėklą.
2
Paspauskite Z, kad uždarytumėte
disko dėklą.
Pradedama atkurti.
Jei diskas nepaleidžiamas
automatiškai, kategorijoje
[Video] (vaizdo įrašai),
[Music] (muzika) arba
[Photo] (nuotraukos) pasirinkite
ir paspauskite ENTER.
Pasiruoškite BD-LIVE (tik BD-LIVE).
• Prijunkite leistuvą prie tinklo
(17 psl.).
• Sąrankoje [BD/DVD Viewing
Settings] (BD / DVD peržiūros
nustatymai) nustatykite funkcijos
[BD Internet Connection] (BD
interneto ryšys) parinktį [Allow]
(leisti) (31 psl.).
Atkuriamąja puse žemyn
3
Prijunkite USB atmintinę prie leistuvo
USB lizdo (10 psl.).
Atkūrimas
2
Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį,
kad TV ekrane būtų rodomas leistuvo
signalas.
3
Įdėkite BD-ROM, palaikantį
BONUSVIEW / BD-LIVE.
Kiekvieno disko valdymo būdas
skiriasi. Žiūrėkite su disku pateiktą
naudojimo instrukciją.
z
Jei norite pašalinti USB atminties duomenis,
kategorijoje
[Video] (vaizdo įrašai)
pasirinkite [Delete BD Data] (šalinti BD
duomenis) ir paspauskite ENTER. Visi
aplanko „buda“ duomenys bus panaikinti.
19
„Blu-ray 3D“ naudojimas
(tik BDP-S4200 / S5200)
Galite leisti „Blu-ray 3D Disc“ diskus,
pažymėtus „Blu-ray 3D“ logotipu*.
Paleidimo informacijos rodymas
Galite peržiūrėti atkūrimo ir pan.
informaciją paspaudę DISPLAY.
Rodoma informacija skiriasi pagal
disko tipą ir leistuvo būseną.
*
1
Pasiruoškite atkurti „Blu-ray 3D Disc“
diską.
Pavyzdys: atkuriamas BD-ROM
• Prijunkite leistuvą prie su 3Dsuderinamų įrenginių naudodami
didelės spartos HDMI kabelį.
• Nustatymuose [Screen Settings]
(ekrano nustatymai) nustatykite
funkcijos [3D Output Setting]
(3D išvesties nustatymas) parinktį
[TV Screen Size Setting for 3D]
(TV ekrano dydžio nustatymas 3D
turiniui žiūrėti) (28 psl.).
2
Įdėkite „Blu-ray 3D Disc“ diską.
Valdymo būdas skiriasi atsižvelgiant
į diską. Žiūrėkite su disku pateiktą
naudojimo instrukciją.
z
Taip pat žr. prie TV ir prijungto įrenginio
pridėtą naudojimo instrukciją.
A Išvesties raiška / vaizdo dažnis
B Pavadinimo numeris arba
pavadinimas
C Šiuo metu pasirinktas kampas
D Šiuo metu pasirinktas garso
nustatymas
E Galimos funkcijos (
kampas,
garsas,
subtitrai)
F Atkūrimo informacija
Rodomas paleidimo režimas,
būsenos juosta, disko tipas, vaizdo
kodekas, dažnis bitais, kartojimo
tipas, praėjęs laikas, visas leidimo
laikas.
G Skyriaus numeris
20
1
Paleidimas iš USB įrenginio 2
Informacijos apie „Atkuriami failų tipai“
ieškokite 41 psl..
1
Prijunkite USB įrenginį prie leistuvo
USB lizdo (10 psl.).
Prieš prijungdami žiūrėkite prie
USB įrenginio pridėtą naudojimo
instrukciją.
Pagrindiniame meniu mygtukais
</, pasirinkite kategoriją
[Video] (vaizdo įrašai), [Music]
(muzika) arba [Photo] (nuotraukos).
3
Pasirinkite
[USB device] (USB
įrenginys), naudodamiesi mygtukais
M/m, ir paspauskite ENTER.
Kaip paleisti turinį per
tinklą
„Sony Entertainment Network“
naudojimas
„Sony Entertainment Network“ yra
sąsaja, tiesiai į leistuvą pateikianti
pasirinktą interneto turinį ir įvairių
pramogų pagal poreikį.
z
• Kad pavyktų atkurti tam tikrą interneto
turinį, pirmiausia reikia užsiregistruoti
naudojant asmeninį kompiuterį.
• Dalis interneto turinio gali būti
nepasiekiama kai kuriuose regionuose
ir (arba) šalyse.
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką SEN.
Paspausdami </M/m/, pasirinkite
interneto turinį ir įvairių pramogų
pagal poreikį, tada paspauskite ENTER.
Vaizdo srauto valdymo skydelis
Valdymo skydelis parodomas paleidus
vaizdo įrašo rinkmeną. Atsižvelgiant
į interneto turinio teikėją, rodomi
elementai gali skirtis.
Kad elementai vėl būtų rodomi,
paspauskite DISPLAY.
Atkūrimas
2
3
Prijunkite leistuvą prie tinklo (17 psl.).
A Valdymo ekranas
Paspauskite </M/m/, arba
ENTER, kad atliktumėte atkūrimo
veiksmus.
B Leidimo būsenos juosta
Būsenos juosta, dabartinę padėtį
rodantis žymeklis, leidimo laikas,
vaizdo įrašo rinkmenos trukmė
C Tinklo būsena
rodomas belaidės jungties
signalo stiprumas (tik BDP-S3200 /
S5200).
nurodo laidinį ryšį.
D Tinklo perdavimo sparta
E Kito vaizdo įrašo failo pavadinimas
F Pasirinkto vaizdo įrašo failo
pavadinimas
21
Kaip paleisti failus, esančius
pagrindiniame tinkle (DLNA)
(tik BDP-S3200 / S4200 / S5200).
Su DLNA suderinamu gaminiu galite
leisti tinklu vaizdo įrašų / muzikos /
nuotraukų failus, esančius kituose su
DLNA suderinamuose gaminiuose.
1
• Prijunkite leistuvą prie tinklo
(17 psl.).
• Paruoškite kitus reikalingus su
DLNA suderinamus gaminius.
Žiūrėkite su gaminiu pateiktą
naudojimo instrukciją.
Kaip failus, saugomus DLNA serveryje, leisti
šiuo įrenginiu (DLNA leistuvu)
Leistuvas
Kategorijoje
[Video] (vaizdo įrašai),
[Music] (muzika) ar
[Photo]
(nuotraukos) pasirinkite DLNA serverio
piktogramą, tada pasirinkite norimą
leisti failą.
22
Kai leidžiate failus šiuo įrenginiu iš
DLNA serverio, galite naudoti su DLNA
valdikliu suderinamą gaminį (telefoną ir
pan.), kad galėtumėte valdyti atkūrimą.
Serveris
Pasiruoškite naudoti DLNA.
Serveris
Kaip failus, saugomus DLNA serveryje, leisti
kitu gaminiu (perteikimo įrenginiu)
Perteikimo
įrenginys
Valdiklis
Valdykite šį įrenginį DLNA valdikliu.
Žiūrėkite su DLNA valdikliu pateiktą
naudojimo instrukciją.
Kaip naudoti „TV SideView“
(tik BDP-S3200 / S4200 / S5200)
b
Registraciją galima atlikti tik pagrindiniame
meniu.
„Screen mirroring“ (ekrano veidrodinis
atspindys) – tai „Miracast“ technologija
pagrįsta funkcija, pateikianti mobiliojo
įrenginio ekrano vaizdą TV ekrane.
Pagrindinį leistuvą galima prijungti
tiesiai prie ekrano veidrodinio
atspindžio kūrimo funkciją palaikančio
įrenginio (pvz., išmaniojo telefono arba
planšetinio kompiuterio). Įrenginio
ekraną galėsite peržiūrėti dideliame TV
ekrane. Norint naudoti šią funkciją,
nereikia belaidžio ryšio
maršrutizatoriaus (arba prieigos taško).
Atkūrimas
„TV SideView“ yra nemokama mobilioji
programa, skirta nuotoliniams
įrenginiams (pvz., išmaniesiems
telefonams ir pan.) Naudodami šio
leistuvo funkciją „TV SideView“, galite
lengvai valdyti grotuvą savo nuotoliniu
įrenginiu. Galite paleisti paslaugą arba
programą tiesiai iš nuotolinio įrenginio
ir peržiūrėti disko informaciją jo
atkūrimo metu. „TV SideView“ taip pat
gali būti naudojama kaip nuotolinio
valdymo pultas ar programinės įrangos
klaviatūra.
Prieš pirmą kartą naudodami „TV
SideView“ įrenginį su šiuo leistuvu,
„TV SideView“ įrenginio nepamirškite
priregistruoti. Registruodami
vadovaukitės „TV SideView“ įrenginio
ekrane rodomomis instrukcijomis.
Kaip naudoti ekrano veidrodinio
atspindžio kūrimo funkciją
(tik BDP-S3200 / S5200)
b
• Naudojant ekrano veidrodinio atspindžio
kūrimo funkciją, vaizdo ir garso kokybė
kartais gali būti prastesnė dėl kito tinklo
poveikio.
• Naudojant ekrano veidrodinio atspindžio
kūrimo funkciją, kai kurios tinklo funkcijos
gali neveikti.
• Įsitikinkite, kad įrenginys suderinamas su
„Miracast“. Galimybė prijungti prie visų
„Miracast“ palaikančių įrenginių
negarantuojama.
1
Pagrindiniame meniu mygtukais
</, pasirinkite [Screen mirroring]
(ekrano veidrodinio atspindžio
kūrimas) iš kategorijos [Input] (įvestis)
ir paspauskite ENTER.
2
Vykdykite-ekrane pateiktas
instrukcijas.
23
x
Galimos parinktys
Paspaudę OPTIONS galite pasiekti
įvairius nustatymus ir atkūrimo
veiksmus. Pasiekiami elementai
skiriasi atsižvelgiant į situaciją.
Bendrosios parinktys
x
x
[Repeat Setting] (kartojimo
nustatymas): nustatomas kartojimo
režimas.
x
[3D Menu] (3D meniu)
(tik BDP-S4200 / S5200):
x
– [Simulated 3D] (imituojamas 3D):
reguliuojamas imituojamas 3D
efektas.
– [3D Depth Adjustment] (3D gylio
reguliavimas): reguliuojamas 3D
vaizdo gylis.
– [2D Playback] (2D atkūrimas):
nustatomas 2D vaizdų atkūrimas.
x
x
x
x
x
x
[Video] (vaizdo įrašai), [Music]
(muzika) ir
[Photo] (nuotraukos).
x
[Video] (vaizdo įrašai)
x
[A/V SYNC] (garso / vaizdo
sinchronizavimas): reguliuojama
spraga tarp vaizdo ir garso, užlaikant
su vaizdo išvestimi susijusią garso
išvestį
(nuo 0 iki 120 milisekundžių).
[Menu]/[Popup Menu] (meniu /
iškylantysis meniu): rodomas
[Title Search] (pavadinimo paieška):
ieškoma pavadinimo BD-ROM /
DVD VIDEO ir atkūrimas
pradedamas nuo pradžios.
[Change Category] (keisti
kategoriją): perjungiamos kategorijos
Tik
[Top Menu] (pagrindinis meniu):
BD-ROM iškylantysis-meniu arba
DVD meniu.
[Play from start] (leisti nuo
pradžios): elementas leidžiamas
nuo pradžios.
x
– [Picture Quality Mode] (vaizdo
kokybės režimas): pasirenkami
vaizdo nustatymai esant įvairiam
apšvietimui.
– [BNR]: sumažinamas vaizdo
mozaikos tipo triukšmas.
– [MNR]: sumažinamas smulkus
vaizdo kontūrų triukšmas („uodo“
triukšmas).
[Pause] (pristabdyti): pristabdomas
atkūrimas.
rodomas BD arba DVD pagrindinis
meniu.
[Play]/[Stop] (leisti / sustabdyti):
pradedamas arba sustabdomas
atkūrimas.
[Video Settings] (vaizdo
nustatymai):
x
x
[Chapter Search] (skyriaus paieška):
ieškoma skyriaus ir pradedama atkurti
nuo pradžios.
[Audio] (garso įrašas): perjungiamas
kalbos garso takelis, kai į BD-ROM /
DVD VIDEO yra įrašyti kelių kalbų
garso takeliai. Pasirenkamas CD
garso takelis.
[Subtitle] (subtitrai): perjungiama
subtitrų kalba, kai į BD-ROM /
DVD VIDEO yra įrašyti kelių
kalbų subtitrai.
[Angle] (kampas): perjungiamas kitas
stebėjimo kampas, kai BD-ROM /
DVD VIDEO įrašyti keli kampai.
[Number Entry] (numerio įvedimas):
pasirenkamas numeris, naudojant
</M/m/, mygtuką ant nuotolinio
valdymo pulto.
24
x
[IP Content Noise Reduction]
(IP turinio triukšmo mažinimas):
Tik
[Slideshow Speed] (skaidrių
demonstravimo sparta): keičiama
x
[Slideshow Effect] (skaidrių
demonstravimo efektas):
reguliuojama interneto turinio vaizdo
kokybė.
x
[Video Search] (vaizdo įrašo paieška)
(tik BDP-S3200 / S4200 / S5200):
Tik
x
x
x
Rodoma garso CD (CD-DA)
informacija, naudojant „Gracenote“
technologiją.
Naudojant „Gracenote“ raktažodžius
ieškoma susijusios informacijos, kai
pasirinkta [Track] (garso takelis),
[Artist] (atlikėjas) arba [Related]
(susijęs).
Rodomas pavadinimų sąrašas,
kai pasirinkta [Playback History]
(atkūrimo istorija) arba [Search
History] (paieškos istorija).
[Change Display] (keisti ekraną):
perjungiama tarp [Grid View]
(tinklelio vaizdas) ir [List View]
(sąrašo vaizdas).
[Add Slideshow BGM] (pridėti
skaidrių demonstravimą BGM):
[Music Search] (muzikos paieška)
(tik BDP-S3200 / S4200 / S5200):
[Slideshow BGM] (skaidrių
demonstravimas BGM):
– [Off] (išjungta): funkcija
išjungiama.
– [My Music from USB] (mano
muzika, esanti USB): nustatomi
muzikos failai, registruoti dalyje
[Add Slideshow BGM] (pridėti
skaidrių demonstravimo BGM).
– [Play from Music CD] (leisti
muzikos CD): nustatomi CD-DA
garso takeliai.
[Music] (muzika)
USB atmintinėje esantys muzikos
failai registruojami kaip skaidrių
demonstravimo fono muzika (BGM).
x
nustatomas skaidrių demonstravimo
efektas.
[Track Search] (garso takelio paieška):
atkuriant CD turinį ieškoma garso
takelio numerio.
x
skaidrių demonstravimo sparta.
Atkūrimas
Rodoma BD-ROM / DVD-ROM
informacija, naudojant „Gracenote“
technologiją.
Naudojant raktažodžius, „Gracenote“
ieškoma susijusios informacijos, kai
pasirinkta [Cast] (sudėtis) ar [Related]
(susijęs).
Rodomas pavadinimų sąrašas, kai
pasirinkta [Playback History]
(atkūrimo istorija) arba [Search
History] (paieškos istorija).
[Photo] (nuotraukos)
x
x
[View Image] (žiūrėti vaizdą):
rodoma pasirinkta nuotrauka.
x
[Slideshow] (skaidrių
demonstravimas): paleidžiamas
x
[Rotate Left] (pasukti kairėn):
skaidrių demonstravimas.
nuotrauka pasukama 90 laipsnių
kampu prieš laikrodžio rodyklę.
x
[Rotate Right] (pasukti dešinėn):
nuotrauka pasukama 90 laipsnių
kampu pagal laikrodžio rodyklę.
25
Internetas (tik BDP-S3200 /
S4200 / S5200)
Kaip naršyti interneto
svetaines
Interneto naršyklės ekranas
Galite peržiūrėti svetainės informaciją
paspausdami DISPLAY.
Atsižvelgiant į svetainę ir puslapio
būseną, rodoma informacija skiriasi.
Galite prisijungti prie interneto ir naršyti
svetaines.
1
Paruoškite interneto naršyklę.
Prijunkite leistuvą prie tinklo (17 psl.).
2
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Network] (tinklas), naudodami
</,.
3
Pasirinkite
[Internet Browser]
(interneto naršyklė), naudodami M/m
ir paspauskite ENTER.
z
Ši naršyklė nepalaiko kai kuriose svetainėse
naudojamų funkcijų, todėl tos svetainės gali
būti rodomos netiksliai.
Kaip įvesti URL
Parinkčių meniu pasirinkite [URL entry]
(URL įvestis). Programine klaviatūra
įveskite URL, tada pasirinkite [Enter]
(įvesti).
Kaip nustatyti numatytąjį pradžios puslapį
Kol rodomas norimas nustatyti puslapis,
parinkčių meniu pasirinkite [Set as start
page] (nustatyti kaip pradžios puslapį).
Kaip grįžti į ankstesnį puslapį
Parinkčių meniu pasirinkite [Previous
page] (ankstesnis puslapis).
Jei ankstesnis puslapis neatveriamas net
pasirinkus [Previous page] (ankstesnis
puslapis), parinkčių meniu pasirinkite
[Window List] (langų sąrašas) ir sąraše
pasirinkite puslapį, į kurį norite grįžti.
Kaip išeiti iš interneto naršyklės
Paspauskite HOME.
26
A Puslapio pavadinimas
B Puslapio adresas
C Žymeklis
Perkelkite paspausdami
</M/m/,. Užveskite žymeklį ant
norimo peržiūrėti saito ir paspauskite
ENTER. Atveriama susietoji svetainė.
D SSL piktograma
Rodoma, kai svetainė yra apsaugota
ir prie jos prisijungta saugiai.
E Signalo stiprumo indikatorius
(tik esant belaidžio tinklo ryšiui)
(tik BDP-S3200 / S5200)
F Būsenos juosta / įkėlimo piktograma
Rodoma, kai puslapis skaitomas arba
kai atsiunčiamas / perduodamas failas.
G Teksto įvesties laukas
Paspauskite ENTER ir iš parinkčių
meniu pasirinkite [Input] (įvestis),
kad būtų parodyta programinės
įrangos klaviatūra.
H Slankjuostė
Spausdami </M/m/, perkelkite
puslapį kairėn, aukštyn, žemyn arba
dešinėn.
x
[Reload] (įkelti iš naujo): iš naujo
įkeliamas tas pats puslapis.
x
[Add to Bookmark] (įtraukti
į adresyną): rodoma svetainė
x
[Set as start page] (nustatyti kaip
pradžios puslapį): rodoma svetainė
Galimos parinktys
Paspaudę OPTIONS galite pasiekti
įvairius nustatymus ir atlikti veiksmus.
Pasiekiami elementai skiriasi
atsižvelgiant į situaciją.
x
x
x
x
nustatoma kaip numatytasis
pradžios puslapis.
[Browser Setup] (naršyklės sąranka):
rodomi interneto naršyklės
nustatymai.
– [Zoom] (mastelis): padidinamas
arba sumažinamas rodomas turinys.
– [JavaScript Setup] („JavaScript“
sąranka): įjungiami arba išjungiami
„JavaScript“ elementai.
– [Cookie Setup] (slapukų sąranka):
leidžiami arba draudžiami slapukai.
– [SSL Alarm Display] (SSL įspėjimo
ekranas): įjungiama arba
išjungiama SSL.
[Input] (įvestis): rodoma programinės
įrangos klaviatūra, kuria galite
įvesti ženklus naršydami svetainę.
[Break] (lūžis): žymeklis perkeliamas
į kitą teksto įvesties lauko eilutę.
[Delete] (naikinti): įvedant tekstą
panaikinamas vienas ženklas
žymeklio kairėje.
x
[Open in new window] (atverti
naujame lange): saitas atveriamas
naujame lange.
x
x
[Character encoding] (ženklų
koduotė): nustatoma ženklų koduotė.
[Display certificate] (rodyti
liudijimą): peržiūrėti serverio
liudijimus, atsiunčiamus iš SSL
palaikančių puslapių.
Internetas (tik BDP-S3200 / S4200 / S5200)
x
įtraukiama į adresyną.
[Window List] (langų sąrašas):
rodomas visų atvertų svetainių
langų sąrašas.
Pasirinkdami langą galite grįžti
į anksčiau rodytą svetainę.
x
[Bookmark List] (adresynas):
rodomas adresynas.
x
[URL entry] (URL įvestis): kai rodoma
programinės įrangos klaviatūra,
galite įvesti URL.
x
[Previous page]/[Next page]
(ankstesnis puslapis) / (tolesnis
puslapis): perkeliama į ankstesnį /
x
[Cancel loading] (atšaukti įkėlimą):
kitą puslapį.
sustabdomas puslapio įkėlimas.
27
Nustatymai ir reguliavimas
Kaip naudoti sąrankos ekranus
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] (sąranka), kai reikia pakeisti
leistuvo nustatymus.
Numatytieji nustatymai pabraukti.
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] (tinklas), naudodami
</,.
2
Pasirinkite sąrankos kategorijos
piktogramą naudodami M/m ir
paspauskite ENTER.
[Software Update]
(programinės įrangos
naujinimas)
x [Update via Internet] (Naujinimas
naudojant internetą)
Leistuvo programinė įranga naujinama
naudojant pasiekiamą tinklą.
Įsitikinkite, kad tinklas prijungtas prie
interneto. Išsamios informacijos žr.
„2 žingsnis. Kaip pasiruošti jungtis prie
tinklo“ (17 psl.).
x [Update via USB Memory]
(Naujinimas naudojant USB
atmintinę)
Leistuvo programinė įranga naujinama
naudojant USB atmintinę. Įsitikinkite,
kad programinės įrangos naujinių
aplankas pavadintas teisingai (UPDATE).
Šiame aplanke turi būti laikomi visi
naujinimo failai. Leistuvas gali atpažinti
iki 500 vieno sluoksnio failų / aplankų,
įskaitant naujinių failus / aplankus.
28
z
• Rekomenduojame programinę įrangą
atnaujinti kas 2 mėnesius ar pan.
• Norėdami gauti daugiau informacijos apie
naujinimo funkcijas, apsilankykite toliau
nurodytoje svetainėje.
http://support.sony-europe.com/
[Screen Settings]
(ekrano nustatymai)
x [3D Output Setting] (3D išvesties
nustatymas) (tik BDP-S4200 / S5200)
[Auto] (automatinis): įprastai
pasirinkite šį nustatymą.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
jei norite rodyti visą turinį 2D formatu.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(TV ekrano dydžio nustatymas,
žiūrint 3D) (tik BDP-S4200/S5200)
Nustatomas su 3D-suderinamo TV
ekrano dydis.
x [TV Type] (TV tipas)
[16:9]: pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate plačiaekranį TV arba TV,
palaikantį plačiaformačio režimo
funkciją.
[4:3]: pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate 4:3 ekrano formato TV,
nepalaikantį plačiaformačio režimo
funkcijos.
x [Screen Format] (ekrano formatas)
[Full] (visas): pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate TV, palaikantį plačiaformačio
režimo funkciją. 4:3 ekrano formato
vaizdas rodomas 16:9 kraštinių santykiu
net plačiaekraniame TV.
[Normal]: pakeičiamas vaizdo dydis, kad
tilptų į ekraną ir būtų išlaikytas pradinis
kraštinių santykis.
x [DVD Aspect Ratio]
(DVD kraštinių santykis)
[Letter Box] (plačiaekranis): rodomas
plačiaformatis vaizdas su juodomis
juostomis viršuje ir apačioje.
x [BD-ROM 24p Output]
(BD-ROM 24p išvestis)
[Auto] (automatinis): išvedami 1920 ×
1080p / 24 Hz vaizdo signalai tik
prijungus su 1080 / 24p-suderinamą
TV per HDMI OUT lizdą.
[On] (įjungta): funkcija įjungiama.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV nesuderinamas su 1080 / 24p
vaizdo signalais.
x [DVD-ROM 24p Output]
(DVD-ROM 24p išvestis)
[Auto] (automatinis): išvedami 1920 ×
1080p / 24 Hz vaizdo signalai tik
prijungus su 1080 / 24p-suderinamą TV
per HDMI OUT lizdą.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV nesuderinamas su 1080 / 24p
vaizdo signalais.
x [Cinema Conversion Mode] (kino
filmo konvertavimo modelis)
x [YCbCr / RGB (HDMI)]
[Auto] (automatinis): įprastai
pasirinkite šį nustatymą. Leistuvas
automatiškai atpažįsta, ar medžiaga
yra vaizdo įrašas, ar filmas, ir perjungia
tinkamą konvertavimo būdą.
[Video] (vaizdo įrašas): šis vaizdo
įrašams tinkamas konvertavimo būdas
bus visada parinktas, nesvarbu, kokia
medžiaga.
x [Output Video Resolution]
(išvedamo vaizdo raiška)
Įprastai pasirinkite [Auto] (automatinis).
Pasirinkite [Original Resolution] (pradinė
raiška), jei norite, kad vaizdas būtų
išvedamas į diską įrašyta raiška. Kai raiška
žemesnė už SD, ji perkonvertuojama į SD
raišką.
[Auto] (automatinis): automatiškai
nustatomas prijungto TV tipas ir
perjungiamas tinkamas spalvų
nustatymas.
[YCbCr (4:2:2)]: išvedami YCbCr 4:2:2
vaizdo signalai.
[YCbCr (4:4:4)]: išvedami YCbCr 4:4:4
vaizdo signalai.
[RGB]: išvedami RGB vaizdo signalai.
Nustatymai ir reguliavimas
[Pan & Scan] (apkarpyti šonai): visame
ekrane rodomas viso aukščio vaizdas su
apkarpytais šonais.
x [HDMI Deep Colour Output]
(HDMI „Deep Colour“ išvestis)
[Auto] (automatinis): įprastai
pasirinkite šį nustatymą.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: išvedami 16 bitų /
12 bitų / 10 bitų vaizdo signalai, kai
prijungtas TV yra suderinamas su
„Deep Colour“.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai vaizdas nestabilus arba nenatūraliai
perteikiamos spalvos.
29
x [Pause Mode] (pristabdymo režimas)
[Auto] (automatinis): įprastai
pasirinkite šį nustatymą. Dinaminiai
judantys vaizdai rodomi nesusilieję.
[Frame] (kadras): rodomi statiniai
vaizdai didele raiška.
[Audio Settings]
(garso nustatymai)
x [Digital Audio Output]
(skaitmeninė garso išvestis)
[Auto] (automatinis): įprastai
pasirinkite šį nustatymą. Išvedami garso
signalai pagal prijungtų įrenginių
būseną.
[PCM]: išvedami PCM signalai iš DIGITAL
OUT (COAXIAL) / HDMI OUT lizdo.
x [BD Audio MIX Setting] (BD garso
mikšeriavimo nustatymas)
[On] (įjungta): išvedamas garsas, gautas
su pagrindiniu garsu sumaišant
interaktyvųjį garsą ir papildomą garsą.
[Off] (išjungta): išvedamas tik
pagrindinis garsas. Pasirinkite šį
nustatymą, kad būtų išvesti HD garso
signalai į AV stiprintuvą (imtuvą).
x [Dolby D Compatible Output]
(„Dolby D“ suderinama išvestis)
[On] (įjungta): DTS garso šaltinis
konvertuojamas į „Dolby Digital“ garsą,
naudojant EDID (išplėstino ekrano
identifikavimo duomenys).
[Off] (išjungta): funkcija išjungiama.
x [Audio DRC] (garso įrašo DRC)
[Auto] (automatinis): atkuriamas diske
nurodytas dinaminis diapazonas (tik
BD-ROM). Kiti diskai yra atkuriami
[On] (įjungta) lygiu.
30
[On] (įjungta): atkuriama standartinio
glaudinimo lygiu.
[Off] (išjungta): jokio glaudinimo.
Sukuriamas dinamiškesnis garsas.
x [Downmix] (Kanalų skaičius)
[Surround] (erdvinis garsas): išvedami
garso signalai su erdviniais efektais.
Pasirinkite, kai jungiate garso įrenginį,
kuris palaiko „Dolby Surround (Pro
Logic)“ arba DTS Neo:6.
[Stereo] (erdvinis garsas): išvedami garso
signalai be erdvinių efektų. Pasirinkite,
kai jungiate garso įrenginį, kuris
nepalaiko „Dolby Surround (Pro Logic)“
arba DTS Neo:6.
[BD/DVD Viewing
Settings] (BD / DVD
peržiūros nustatymai)
x [BD/DVD Menu Language]
(BD / DVD meniu kalba)
Pasirenkama numatytoji BD-ROM
arba DVD VIDEO meniu kalba.
Pasirinkite [Select Language Code]
(pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite
norimos kalbos kodą iš šio sąrašo:
„Kalbų kodų sąrašas“ (44 psl.).
x [Audio Language] (garso įrašo kalba)
Pasirenkama numatytoji BD-ROM
arba DVD VIDEO garso takelio kalba.
Pasirinkus [Original] (pradinis), kalba
parenkama pagal diske nurodytą
prioritetą.
Pasirinkite [Select Language Code]
(pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite
norimos kalbos kodą iš šio sąrašo:
„Kalbų kodų sąrašas“ (44 psl.).
x [Subtitle Language] (subtitrų kalba)
Pasirenkama numatytoji BD-ROM
arba DVD VIDEO subtitrų kalba.
Pasirinkite [Select Language Code]
(pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite
norimos kalbos kodą iš šio sąrašo:
„Kalbų kodų sąrašas“ (44 psl.).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(BD interneto ryšys)
[BD]: atkuriamas BD sluoksnis.
[DVD/CD]: atkuriamas DVD arba
CD sluoksnis.
x [BD Internet Connection]
(BD interneto ryšys)
[Parental Control
Settings] (tėvų kontrolės
nustatymai)
x [BD Parental Control] (BD tėvų
kontrolė) / [DVD Parental Control] /
[Internet Video Parental Control]
(interneto vaizdo įrašų tėvų kontrolė)
Nustačius tėvų kontrolės funkciją,
scenos gali būti blokuojamos arba
pakeistos kitomis. Vykdydami ekrane
pateiktas instrukcijas įveskite keturių
skaitmenų slaptažodį.
x [Internet Video Unrated]
(necenzūruoti interneto
vaizdo įrašai)
[Allow] (leisti): leidžiama atkurti
necenzūruotus interneto vaizdo įrašus.
[Block] (blokuoti): necenzūruotų
interneto vaizdo įrašų atkūrimas
blokuojamas.
[System Settings]
(sistemos nustatymai)
Nustatymai ir reguliavimas
[Allow] (leisti): įprastai pasirinkite šį
nustatymą.
[Do not allow] (neleisti): interneto ryšys
draudžiamas.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.
x [OSD Language] (ekrano kalba)
x [Password] (slaptažodis)
Nustatomas arba pakeičiamas tėvų
kontrolės funkcijos slaptažodis.
Slaptažodžiu galima apriboti BD-ROM
ar DVD VIDEO ir interneto vaizdo
įrašų atkūrimą. Jei reikia, galite atskirti
BD-ROM, DVD VIDEO ir interneto
vaizdo įrašų apribojimo lygius.
x [Parental Control Area Code]
(tėvų kontrolės vietovės kodas)
Kai kurių BD-ROM, DVD VIDEO
arba interneto vaizdo įrašų atkūrimas
gali būti ribotas; tai priklauso nuo
geografinės vietovės. Scenos gali būti
blokuojamos arba pakeistos kitomis.
Pasirenkama leistuvo ekrano kalba.
x [HDMI Settings] (HDMI nustatymai)
Jei „Sony“ komponentus, suderinamus
su HDMI funkcija, prijungsite didelės
spartos HDMI kabeliu, valdyti bus
paprasčiau.
[Control for HDMI] (HDMI valdymas)
[On] (įjungta): galimos toliau nurodytos
„BRAVIA Sync“ funkcijos:
– Grojimas vienu prisilietimu
– Sistemos išjungimas
– Automatinis kalbos keitimas
[Off] (išjungta): funkcija išjungiama.
31
z
Norėdami gauti daugiau informacijos,
žiūrėkite prie TV ar komponentų pridėtą
naudojimo instrukciją.
[Linked to TV-off] (Susieta su
išjungtu TV)
[On] (įjungta): automatiškai
išjungiamas leistuvas ir su HDMI
suderinami komponentai, kai prijungtas
TV pradeda veikti budėjimo režimu
(„BRAVIA Sync“).
[Off] (išjungta): funkcija išjungiama.
x [Startup Screen] (Pradinis ekranas)
Nustatomas paleidimo langas, kai
leistuvas įjungiamas.
[Network Service Screen] (Tinklo
paslaugų ekranas): paleidžiamas
„Sony Entertainment Network“
portalo ekranas.
[Home Menu Screen] (pagrindinio
meniu ekranas): paleidžiamas
pagrindinio meniu ekranas.
x [Quick Start Mode]
(greitojo paleidimo režimas)
[On] (įjungta): sistema sparčiau
paleidžiama, kai leistuvas įjungiamas.
[Off] (išjungta): sumažinamos energijos
sąnaudos budėjimo režimu.
x [Auto Standby] (automatinis
budėjimo režimas)
[On] (įjungta): automatiškai grįžtama į
budėjimo režimą, jeigu ilgiau nei
20 minučių nepaspaudžiamas joks
mygtukas.
[Off] (išjungta): funkcija išjungiama.
x [Auto Display] (automatinis
rodymas)
[On] (įjungta): automatiškai rodoma
informacija ekrane keičiant rodomus
pavadinimus, vaizdo režimus, garso
signalus ir kt.
32
[Off] (išjungta): informacija rodoma tik
paspaudžiant DISPLAY.
x [Screen Saver] (ekrano užsklanda)
[On] (įjungta): įjungiama ekrano
užsklandos funkcija. Ekrano užsklanda
rodoma, kai leistuvo nenaudojate ilgiau
nei 10 minučių ir ekrane rodomas
vaizdas.
[Off] (išjungta): funkcija išjungiama.
x [Software Update Notification]
(programinės įrangos naujinimo
pranešimas)
[On] (įjungta): nustatoma, kad leistuvas
praneštų apie naują programinės įrangos
versiją (28 psl.).
[Off] (išjungta): funkcija išjungiama.
x [Gracenote Settings] („Grancenote“
nustatymai) (tik BDP-S3200 / S4200 /
S5200)
[Auto] (automatinis): automatiškai
atsiunčiama informacija apie diską, kai
disko atkūrimas sustabdomas. Prijunkite
prie tinklo, kad galėtumėte atsiųsti.
[Manual] (rankinis): informacija apie
diską atsiunčiama pasirinkus [Video
Search] (vaizdo įrašo paieška) arba
[Music Search] (muzikos paieška).
x [Device Name]
(įrenginio pavadinimas)
(tik BDP-S3200 / S4200 / S5200)
Rodomas leistuvo pavadinimas. Leistuvo
pavadinimas gali būti pakeistas.
x [System Information]
(sistemos informacija)
Rodoma leistuvo programinės įrangos
versija ir MAC adresas.
x [Software License Information]
(programinės įrangos licencijos
informacija)
Rodoma programinės įrangos licencijos
informacija.
[Network Settings]
(tinklo nustatymai)
x [Auto Renderer Access Permission]
(automatinio perteikimo prieigos
leidimas) (tik BDP-S3200 / S4200 /
S5200)
x [Internet Settings]
(interneto nustatymai)
[On] (įjungta): leidžiama automatinė
prieiga iš naujai aptikto, su DLNA
valdikliu suderinamo, gaminio.
[Off] (išjungta): funkcija išjungiama.
z
Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite
toliau nurodytoje svetainėje ir perskaitykite
DUK turinį.
Europos šalių klientams
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Status]
(tinklo ryšio būsena)
Rodoma esama tinklo būsena.
x [Renderer Access Control]
(automatinio perteikimo prieigos
valdymas)(tik BDP-S3200 / S4200 /
S5200)
Rodomas su DLNA valdikliu
suderinamų gaminių sąrašas ir
nustatoma, ar kiekvienas gaminys
pasiekiamas šiuo leistuvu, ar ne.
x [Registered Remote Devices]
(užregistruoti nuotoliai įrenginiai)
(tik BDP-S3200 / S4200 / S5200)
Rodomas jūsų užregistruotų
nuotolinių įrenginių sąrašas.
Nustatymai ir reguliavimas
Pirmiausia prijunkite leistuvą prie tinklo.
Išsamios informacijos žr. „2 žingsnis.
Kaip pasiruošti jungtis prie tinklo“
(17 psl.).
[Wired Setup] (laidinio ryšio sąranka) (tik
BDP-S3200 / S5200): pasirinkite šį
nustatymą, kai LAN kabeliu prijungtas
plačiajuosčio ryšio maršrutizatorius.
[Wireless Setup(built-in)] (belaidžio ryšio
sąranka (standartinė)) (tik BDP-S3200 /
S5200): pasirinkite šį nustatymą, kai
leistuve įtaisytas belaidis LAN ryšys
naudojamas prisijungti prie belaidžio
tinklo.
x [Remote Start] (nuotolinis
paleidimas)
[On] (įjungta): leistuvas įjungiamas arba
išjungiamas nuotoliniu įrenginiu,
kai jungiamasi prie tinklo.
[Off] (išjungta): funkcija išjungiama.
b
x [Network Connection Diagnostics]
(tinklo ryšio diagnostika)
Atliekama tinklo diagnostika ir
patikrinama, ar tinkamai nustatytas
tinklo ryšys.
Nustatykite [Remote Start] (nuotolinis
paleidimas) į [On] (įjungta) ir, tam kad
aktyvintumėte tinklo budėjimo režimą,
išjunkite leistuvą (39 psl.).
x [Connection Server Settings]
(ryšio serverio nustatymai)
(tik BDP-S3200 / S4200 / S5200)
Nustatoma, ar rodyti prijungtą serverį.
33
[Easy Network
Settings] (nesudėtingi
tinklo nustatymai)
Pasirinkite [Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo nustatymai), kad
nurodytumėte tinklo nustatymus.
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
[Resetting]
(nustatymas iš naujo)
x [Reset to Factory Default Settings]
(iš naujo nustatyti numatytuosius
gamyklinius nustatymus)
Iš naujo nustatomi numatytieji
gamykliniai leistuvo nustatymai,
pasirenkant nustatymų grupę.
Visi grupėje esantys nustatymai
bus nustatyti iš naujo.
x [Initialise Personal Information]
(asmeninės informacijos
panaikinimas)
Panaikinama leistuve išsaugota
asmeninė informacija.
b
Prieš išmesdami, perduodami arba
perparduodami šį įrenginį, saugumo
sumetimais panaikinkite visą asmeninę
informaciją. Pasinaudoję tinklo paslaugomis,
atlikite atitinkamus veiksmus, pvz.,
išsiregistruokite.
34
Papildoma informacija
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojant leistuvą kyla toliau
nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi
dėl taisymo, naudokite šį nesklandumų
šalinimo vadovą ir pabandykite problemą
išspręsti. Jei kurios nors problemos
išspręsti nepavyktų, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Vaizdas
, Patikrinkite, ar visi jungiamieji
kabeliai prijungti patikimai (15 psl.).
, Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį,
kad būtų rodomas signalas iš leistuvo.
, Kad iš naujo nustatytumėte parametro
[Output Video Resolution] (išvedamo
vaizdo raiška) žemiausią reikšmę,
spauskite nuotolinio valdymo puto
mygtukus x (sustabdyti), HOME
ir POP UP/MENU.
, Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus. 1Išjunkite ir vėl įjunkite
leistuvą. 2Išjunkite ir vėl įjunkite
prijungtą įrangą. 3Atjunkite ir
vėl prijunkite HDMI kabelį.
, Prie HDMI OUT lizdo prijungtas
DVI įrenginys, kuris nepalaiko
autorių teisių apsaugos technologijos.
, Patikrinkite [Output Video
Resolution] (išvedamo vaizdo raiška)
nustatymą sąrankoje [Screen Settings]
(ekrano nustatymai) (29 psl.).
, Jei naudojate BD-ROM diskus,
patikrinkite nustatymą [BD-ROM 24p
Output] (BD-ROM 24p išvestis)
sąrankoje [Screen Settings]
(ekrano nustatymai) (29 psl.).
Kai prijungiate prie HDMI OUT lizdo, rodoma
ekrano kalba pasikeičia automatiškai.
, Kai [HDMI Settings] (HDMI
nustatymai) parinktis [Control for
HDMI] (HDMI valdymas) nustatyta
kaip [On] (įjungta) (31 psl.), rodoma
ekrano kalba automatiškai pasikeičia
pagal prijungto TV kalbos nustatymus
(jeigu pakeičiate nustatymą savo TV
ir pan.).
Garsas
Garso nėra arba garsas neišvedamas
tinkamai.
, Patikrinkite, ar visi jungiamieji
kabeliai prijungti patikimai (15 psl.).
, Perjunkite AV stiprintuvo (imtuvo)
įvesties ieškiklį taip, kad leistuvo
garso signalai būtų išvedami iš
AV stiprintuvo (imtuvo).
, Jeigu garso signalas neateina DIGITAL
OUT (COAXIAL) / HDMI OUT lizdu,
patikrinkite garso nustatymus (30 psl.).
, Kai naudojate HDMI ryšį, pabandykite
atlikti toliau nurodytus veiksmus.
1Išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą.
2Išjunkite ir vėl įjunkite prijungtą
įrangą. 3Atjunkite ir vėl prijunkite
HDMI kabelį.
, Kai naudojate HDMI ryšį, jeigu leistuvas
prie TV prijungtas per AV stiprintuvą
(imtuvą), pabandykite HDMI kabelį
prijungti tiesiai prie TV. Taip pat
žiūrėkite prie AV stiprintuvo (imtuvo)
pridėtą naudojimo instrukciją.
Papildoma informacija
Vaizdo nėra arba vaizdas neišvedamas
tinkamai.
, Jei naudojate DVD-ROM diskus,
patikrinkite nustatymą [DVD-ROM
24p Output] (DVD-ROM 24p išvestis)
sąrankoje [Screen Settings] (ekrano
nustatymai) (29 psl.).
35
, Prie HDMI OUT lizdo prijungtas DVI
įrenginys (DVI lizdai nepriima garso
signalų).
, Prie HDMI OUT lizdo prijungtas
įrenginys, kuris nepalaiko leistuvo
garso formato. Patikrinkite garso
nustatymus (30 psl.).
HD garsas („Dolby Digital Plus“, „Dolby
TrueHD“, „DTS-HD High Resolution Audio“
ir „DTS-HD Master Audio“) nėra išvedamas
bitų srautu.
, Sąrankoje [Audio Settings] (garso
nustatymai) funkcijai [BD Audio MIX
Setting] (BD garso mikšeriavimo
nustatymas) nustatykite [Off]
(išjungti) (30 psl.).
, Patikrinkite, ar prijungtas AV
stiprintuvas (imtuvas) yra suderinamas
su kiekvienu HD garso formatu.
Neišvedamas interaktyvus garsas.
, Sąrankoje [Audio Settings] (garso
nustatymai) nustatykite funkcijos
[BD Audio MIX Setting] (BD garso
mikšeriavimo nustatymas) parinktį
[On] (įjungti) (30 psl.).
Leidžiant diską ekrane rodomas [Audio
outputs temporarily muted. Do not adjust the
playback volume. The content being played is
protected by Cinavia and is not authorized for
playback on this device. For more information,
see http://www.cinavia.com. Message Code 3]
(Garsas laikinai neišvedamas. Nereguliuokite
atkūrimo garsumo lygio. Atkuriamam turiniui
taikoma „Cinavia“ apsauga ir jo negalima
atkurti šiame įrenginyje. Daugiau
informacijos žr. http://www.cinavia.com.
3 pranešimo kodas).
, Vaizdo įrašo, kurį leidžiate, garso
takelyje yra „Cinavia“ kodas, reiškiantis,
kad tai yra neteisėta profesionaliai
sukurto turinio kopija (6 psl.).
36
Diskas
Nepavyksta paleisti disko.
, Diskas yra nešvarus arba išsikreipęs.
, Diskas yra apverstas. Įdėkite diską
atkūrimo puse žemyn.
, Diskas įrašytas formatu, kurio negali
atkurti šis leistuvas (40 psl.).
, Leistuvas negali paleisti disko, kurio
įrašymas tinkamai neužbaigtas.
, Leistuvas nesuderinamas su konkrečiu
BD ar DVD regiono kodu.
USB įrenginys
Leistuvas neatpažįsta prijungto USB
įrenginio.
, Patikrinkite, ar USB įrenginys
tinkamai prijungtas prie USB lizdo.
, Patikrinkite, ar nesugadintas USB
įrenginys arba kabelis.
, Patikrinkite, ar USB įrenginys įjungtas.
, Jei USB įrenginys prijungtas per USB
šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite USB
įrenginį tiesiogiai prie leistuvo.
Sony Entertainment Network
Vaizdas ir (arba) garsas yra prastos kokybės
ir (arba) naudojant tam tikras programas
pateikiamas neryškiai, ypač atkuriant
greitų judesių arba tamsias scenas.
, Pakeitus ryšio spartą, vaizdo ir
(arba) garso kokybė gali pagerėti.
Rekomenduojama bent 2,5 Mbps
ryšio sparta standartinės raiškos
vaizdo įrašams (10 Mbps didelės
raiškos vaizdo įrašams).
Vaizdas sumažintas.
, Paspauskite M, kad priartintumėte.
Tinklo ryšys
Leistuvo nepavyksta prijungti prie tinklo.
, Patikrinkite tinklo ryšį (17 psl.) ir
tinklo nustatymus (33 psl.).
Nepavyksta prijungti asmeninio
kompiuterio prie interneto atlikus veiksmą
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (apsaugoto
„Wi-Fi“ nustatymas) (tik BDP-S3200 / S5200).
Negalite leistuvo prijungti prie belaidžio
LAN ryšio maršrutizatoriaus (tik BDP-S3200 /
S5200).
, Patikrinkite, ar įjungtas belaidžio LAN
ryšio maršrutizatorius.
, Atsižvelgiant į aplinką, įskaitant sienų
medžiagą, radijo bangų priėmimo
sąlygas arba tarp leistuvo ir belaidžio
LAN ryšio maršrutizatoriaus esančias
kliūtis, ryšio atstumas gali būti
mažesnis. Perkelkite leistuvą ir
belaidžio LAN ryšio maršrutizatorių
arčiau vienas kito.
, Įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz
dažnių juostą, pvz., mikrobangų
krosnelė, „Bluetooth“ arba
skaitmeninis belaidis įrenginys, gali
trukdyti ryšiui. Perkelkite leistuvą
toliau nuo tokių įrenginių arba juos
išjunkite.
, Paspauskite RETURN, kad grįžtumėte
į ankstesnį ekraną, ir vėl pabandykite
atlikti belaidžio ryšio sąranką.
Jei reikiamas belaidžio ryšio
maršrutizatorius vis tiek neaptinkamas,
pasirinkite [New connection
registration] (naujo ryšio registravimas),
kad būtų atliktas veiksmas [Manual
registration] (rankinis registravimas).
Kai įjungiamas leistuvas, ekrane rodomas
pranešimas [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section of
the menu and select “Software Update” to
perform the update.] (išleista nauja
programinės įrangos versija, eikite į meniu
skyrių „Setup“ (sąranka) ir pasirinkite
„Network update“ (tinklo naujinimas),
kad būtų atnaujinta.).
, Jei norite atnaujinti leistuvo
programinės įrangos versiją, žr.
„[Software Update] (programinės
įrangos naujinimas)“ (28 psl.).
Papildoma informacija
, Maršrutizatoriaus belaidžio ryšio
nustatymai gali būti pakeisti
automatiškai, jei naudojate „WiFi“
apsaugotosios sąrankos funkciją prieš
koreguodami maršrutizatoriaus
nustatymus. Tokiu atveju atitinkamai
pakeiskite asmeninio kompiuterio
belaidžio ryšio nustatymus.
Reikiamas belaidžio ryšio maršrutizatorius
nerodomas belaidžių tinklų sąraše
(tik BDP-S3200 / S5200).
Control for HDMI (HDMI
valdymas) („BRAVIA Sync“)
Funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas)
neveikia („BRAVIA Sync“).
, Patikrinkite, ar [HDMI Settings]
(HDMI nustatymai) funkcija [Control
for HDMI] (HDMI valdymas) yra
nustatyta kaip [On] (įjungta) (31 psl.).
, Jei keičiate HDMI ryšį, išjunkite
leistuvą ir vėl jį įjunkite.
, Jei sutrinka maitinimas, [HDMI
Settings] (HDMI nustatymai) funkciją
[Control for HDMI] (HDMI valdymas)
nustatykite kaip [Off] (išjungta), tada
[HDMI Settings] (HDMI nustatymai)
funkciją [Control for HDMI] (HDMI
valdymas) nustatykite kaip [On]
(įjungta) (31 psl.).
37
, Patikrinkite, kas nurodyta toliau, ir žr.
prie komponento pridėtą naudojimo
instrukciją.
– ar prijungtas komponentas
suderinamas su funkcija [Control
for HDMI] (HDMI valdymas).
– ar nustatytas tinkamas prijungto
komponento funkcijos [Control for
HDMI] (HDMI valdymas)
nustatymas.
, Kai leistuvą prie TV jungiate per
AV stiprintuvą (imtuvą):
– jei AV stiprintuvas (imtuvas)
nesuderinamas su funkcija [Control
for HDMI] (HDMI valdymas),
gali būti, kad leistuvu negalėsite
valdyti TV.
– jei keičiate HDMI ryšį, atjunkite ir
iš naujo prijunkite maitinimo tinklo
laidą, arba jei sutrinka maitinimas,
pabandykite atlikti toliau išvardytus
veiksmus. 1Perjunkite AV
stiprintuvo (imtuvo) įvesties ieškiklį
taip, kad TV ekrane pasirodytų
vaizdas iš leistuvo. 2[HDMI
Settings] (HDMI nustatymai)
funkciją [Control for HDMI]
(HDMI valdymas) nustatykite
kaip [Off] (išjungta), tada [HDMI
Settings] (HDMI nustatymai)
funkciją [Control for HDMI]
(HDMI valdymas) nustatykite kaip
[On] (įjungta) (31 psl.). Žiūrėkite
prie AV stiprintuvo (imtuvo)
pridėtą naudojimo instrukciją.
Sistemos išjungimo funkcija neveikia
(„BRAVIA Sync“).
, Patikrinkite, ar dalies [HDMI Settings]
(HDMI nustatymai) funkcijos
[Control for HDMI] (HDMI
valdymas) ir [Linked to TV-off]
(susieta su TV išjungimo funkcija)
nustatytos kaip [On] (įjungta)
(31 psl.).
38
Kitos savybės
Atkūrimas pradedamas ne nuo turinio pradžios.
, Paspauskite OPTIONS ir pasirinkite
[Play from start] (leisti nuo pradžios).
Diskas pradedamas leisti ne nuo tęsimo taško,
kuriame paskutinį kartą buvo sustabdytas.
, Atsižvelgiant į diską, tęsimo taškas gali
būti išvalomas iš atminties, kai:
– atidarote diskų dėklą;
– atjungiate USB įrenginį;
– paleidžiate kitą turinį;
– išjungiate leistuvą.
Kai leidžiamas diskas, ekrane rodomas
pranešimas su 1 kodu [Playback stopped.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
(Atkūrimas sustabdytas. Leidžiamas turinys
yra saugomas „Cinavia“ ir jo neleidžiama
atkurti šiuo įrenginiu. Daugiau informacijos
ieškokite http://www.cinavia.com. 1
pranešimo kodas.).
, Vaizdo įrašo, kurį leidžiate, garso
takelyje yra „Cinavia“ kodas,
reiškiantis, kad jis sukurtas tik
pristatymui naudojant profesionalams
skirtą įrangą parengti ir vartotojams jo
atkurti neleidžiama (6 psl.).
Diskų dėklas neatsidaro ir nepavyksta išimti
disko net paspaudus Z.
, Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus. 1Išjunkite leistuvą ir
atjunkite maitinimo tinklo laidą. 2Vėl
prijunkite maitinimo laidą, spausdami
leistuvo mygtuką Z. 3Spauskite
leistuvo mygtuką Z, kol dėklas
atsidarys. 4Išimkite diską.
Leistuvas nereaguoja į jokį mygtuko
paspaudimą.
, Leistuvo viduje susikaupė drėgmės
(4 psl.).
Specifikacijos
Sistema
Lazeris: puslaidininkis lazeris
Įvestys ir išvestys
Belaidis ryšys (tik BDP-S3200 / S5200)
Tiekiami priedai
Kintamosios srovės adapteris
(AC-M1208WW) (1)
Kintamosios srovės maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas) (1)
Nuotolinio valdymo įrenginys
(nuotolinis) (1)
R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementai (2)
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs
keisti dizainą ir specifikacijas.
Papildoma informacija
(Lizdo pavadinimas:
lizdo tipas / išvesties lygis / apkrovos
varža)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
„Phono“ lizdas / 0,5 Vp-p / 75 omų
HDMI OUT:
HDMI 19-kištukų standartinė jungtis
LAN (100):
100BASE-TX kontaktas
USB:
USB lizdas: A tipo (galima prijungti
USB atmintinę, atminties kortelių
skaitytuvą, skaitmeninį fotoaparatą
ir skaitmeninę vaizdo kamerą)
DC IN:
BDP-S1200: 12 V DC, 600 mA
BDP-S3200 / S4200: 12 V DC, 650 mA
BDP-S5200: 12 V DC, 750 mA
Tinklo budėjimo režimas:
4,5 W (visi laidiniai / bevieliai tinklo
prievadai nustatyti ON)
Matmenys (apytiksl.):
265 mm × 199 mm × 43 mm
(plotis / gylis / aukštis)
įskaitant išsikišusias dalis
Svoris (apytiksl.): 0,9 kg
Rekomenduojama temperatūra
naudojant:
nuo 5 °C iki 35 °C
Darbinis drėgnis:
nuo 25 % iki 80 %
Belaidžio LAN ryšio standartas:
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnių diapazonas:
2,4 GHz diapazonas: 1–13 kanalai
Moduliacija:
DSSS ir OFDM
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai:
12 V DC naudojant kintamosios
srovės adapterį
Įvestis: įvestis 220–240 V
(kintamoji srovė),
50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos (naudojant
kintamosios srovės adapterį)
BDP-S1200: 8,8 W
BDP-S3200 / S4200: 9,5 W
BDP-S5200: 11 W
39
Leistini diskai
„Blu-ray
Disc“*1
BD-ROM
BD-R*2 / BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R / DVD-RW
DVD+R / DVD+RW
CD*3
CD-DA (muzikos CD)
CD-ROM
CD-R / CD-RW
*1
*2
*3
„Blu-Ray Disc“ specifikacijos yra naujos
ir nuolat keičiamos, todėl, atsižvelgiant
į disko tipą ir versiją, gali būti, kad kai kurių
diskų paleisti nepavyks.
Garso išvestis skiriasi atsižvelgiant į šaltinį,
išvesties lizdą, per kurį prijungta, ir
pasirinktus garso nustatymus.
BD-RE: 2.1 versija
BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 versijos, įskaitant
organinio pigmento tipo BD-R (LTH tipo)
Asmeniniu kompiuteriu įrašytų BD-R
paleisti negalima, jei neuždarytas įrašymo
seansas.
CD arba DVD disko paleisti nebus galima,
jei tinkamai neužbaigtas įrašymas. Daugiau
informacijos rasite prie įrašymo įrenginio
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
Diskai, kurių negalima paleisti
• BD diskai su kasete
• BDXL diskai
• DVD-RAM diskai
• HD DVD diskai
• „DVD Audio“ diskai
• PHOTO CD diskai
• „CD-Extra“ diskų duomenų dalis
• „Super VCD“ diskai
• „DualDisc“ diskų garso medžiagos
pusė
40
Pastabos dėl diskų
Šis gaminys sukurtas diskams,
atitinkantiems kompaktinio disko (CD)
standartą, atkurti. „DualDisc“ diskai
ir kai kurie muzikos diskai, užkoduoti
naudojant autorių teisių apsaugos
technologijas, neatitinka kompaktinio
disko (CD) standarto, todėl tokių
diskų gali būti neįmanoma paleisti
šiuo leistuvu.
Pastaba dėl BD / DVD diskų atkūrimo
veiksmų
Kai kurias BD / DVD diskų atkūrimo
funkcijas gali specialiai nustatyti
programinės įrangos gamintojai. Šis
leistuvas BD / DVD diskus paleidžia
pagal programinės įrangos kūrėjų
sukurtą disko turinį, todėl kai kurios
atkūrimo funkcijos gali neveikti.
Pastaba dėl dviejų sluoksnių BD / DVD diskų
Keičiantis sluoksniams, atkuriamas
vaizdas ir garsas gali būti trumpam
pertrauktas.
Regiono kodas (tik BD-ROM / DVD VIDEO)
Įrenginio užpakalinėje dalyje
išspausdintas leistuvo regiono kodas.
Įrenginys paleis tik tokius BD-ROM /
DVD VIDEO diskus, kurie pažymėti
identišku regiono kodu arba žyma ALL .
Regiono kodas
Atkuriami failų tipai
Video
Sudėtinis
rodinys
Kodekas
MPEG-1 Vaizdo PS
įrašai*1
MKV
PS*3
MPEG-2 Vaizdo
TS*4
įrašai*2
MKV*1
Xvid
VC1*1
WMV9*1
„Motion JPEG“*6
.mpg, .mpeg
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
.mpg, .mpeg
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
„Dolby Digital“, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
*1
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
*1
TS
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
„Quick
Time“*6
.mov
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
ASF
.wmv, .asf
WMA9
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
Quick Time .mov
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
AVI
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
.avi
Papildoma informacija
MPEG4/AVC
Su garso įrašais
.m2ts, .mts
MKV
*5
Plėtinys
Formatas
AVCHD (2.0 ver.)*1*7*8
41
*8
Music
Kodekas
Plėtinys
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*9
.mp3
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
„WMA9 Standard“*1
.wma
LPCM*9
.wav
*10
FLAC*6
.flac, .fla
*11
„Dolby Digital“*6*9
.ac3
*9
Photo
b
Formatas
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*11
*2
*3
*4
*5
*6
*7
42
Plėtinys
JPEG
*1
Leistuvu galima paleisti AVCHD formato
failus, įrašytus skaitmenine vaizdo kamera
ir pan.
Tinkamai neužbaigus įrašymo, AVCHD
formato diskų nebus galima paleisti.
Leistuvas gali paleisti „.mka“ failus.
(Šis failas negali būti atkurtas DLNA
serveryje (tik BDP-S3200 / S4200 /
S5200).)
Leistuvas neatkuria animuotų PNG
arba animuotų GIF failų.
Rodomas pagrindinis arba pirmasis
MPO failų (išskyrus 3D) vaizdas
(tik BDP-S4200 / S5200).
Leistuvas gali neatkurti šio formato failų,
esančių DLNA serveryje (tik BDP-S3200 /
S4200 / S5200).
Leistuvas gali atkurti tik standartinės
raiškos vaizdo įrašus, esančius DLNA
serveryje (tik BDP-S3200 / S4200 / S5200).
Leistuvas neatkuria DTS formato failų,
esančių DLNA serveryje (tik BDP-S3200 /
S4200 / S5200).
Leistuvas gali paleisti tik „Dolby Digital“
formato failus, esančius DLNA serveryje
(tik BDP-S3200 / S4200 / S5200).
Leistuvas palaiko AVC iki 4.1 lygio.
Leistuvas neatkuria šio formato failų,
esančių DLNA serveryje (tik BDP-S3200 /
S4200 / S5200).
Leistuvas palaiko iki 60 kadrų/sek. kadrų
spartą.
• Kai kurių failų gali nepavykti paleisti dėl
formato, užkodavimo arba įrašymo būsenos
(tik BDP-S1200).
• Kai kurių failų gali nepavykti atkurti dėl
formato, kodavimo, įrašymo arba DLNA
serverio būsenos (tik BDP-S3200 / S4200 /
S5200).
• Gali nepavykti atkurti kai kurių asmeniniu
kompiuteriu redaguotų failų.
• Kai kurių failų gali nepavykti greitai
leisti atgal arba greitai leisti į priekį.
• Leistuvas neatkuria užkoduotų failų, pvz.,
DRM arba „Lossless“.
• Leistuvas gali atpažinti šiuos BD, DVD,
CD ir USB įrenginių failus arba aplankus:
– aplankus iki 9 lygio, įskaitant šakninį;
– iki 500 failų / aplankų viename sluoksnyje.
• Leistuvas gali atpažinti šiuos DLNA
serveryje saugomus failus ir aplankus
(tik BDP-S3200 / S4200 / S5200):
– aplankus iki 19 lygio;
– iki 999 failų / aplankų viename sluoksnyje.
• Leistuvas palaiko tokią kadrų spartą:
– iki 60 kadrų/sek. tik AVCHD
(MPEG4/AVC).
– iki 30 kadrų/sek., esant kitiems vaizdo
kodekams.
• Leistuvas palaiko vaizdo įrašų dažnį bitais
iki 40 Mbps.
• Leistuvas palaiko vaizdo įrašų raišką iki
1920 × 1080 p.
• Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su
šiuo leistuvu.
• Leistuvas gali atpažinti „Mass Storage Class“
(MSC) įrenginius (pvz., atmintinę arba
standųjį diską), „Still Image Capture
Device“ (SICD) klasės įrenginius ir
101 klavišo klaviatūrą.
• Kad nesugadintumėte ir nepažeistumėte
USB atminties arba įrenginių duomenų,
prieš prijungdami arba atjungdami USB
atmintį arba įrenginį, išjunkite leistuvą.
• Leistuvas gali sklandžiai neatkurti didelės
bitų spartos vaizdo įrašų rinkmenų iš DATA
CD. Didelės bitų spartos vaizdo failus
rekomenduojama paleisti iš DATA DVD
arba DATA BD diskų.
Apie belaidžio LAN saugą
(tik BDP-S3200 / S5200)
Neapsaugota
Nors galite lengvai keisti nustatymus,
bet kas gali nesudėtingai perimti belaidį
ryšį arba įsilaužti į jūsų belaidį tinklą.
Atminkite, kad yra neteisėtos prieigos
arba duomenų perėmimo galimybė.
WEP
WEP taiko ryšio saugą, kad būtų
apsisaugota nuo ryšio perėmimo arba
įsilaužimo į belaidį tinklą. WEP yra
sena saugos technologija, kuri įgalina
prijungti senesnius įrenginius,
nepalaikančius TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP yra saugos technologija, sukurta
WEP trūkumams ištaisyti. TKIP
užtikrina didesnį saugos lygį nei WEP.
Pastabos dėl diskų
• Kad diskas išliktų
švarus, imkite jį už
krašto. Nelieskite
paviršiaus.
Dulkės, pirštų
antspaudai ar įbrėžimai gali sugadinti
diską.
• Apsaugokite diską nuo tiesioginės
saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz.,
karšto oro kanalų, nepalikite disko
tiesioginėje saulės šviesoje stovinčiame
automobilyje, nes automobilio viduje
temperatūra gali smarkiai pakilti.
• Baigę leisti diską, įdėkite jį į dėžutę.
• Nuvalykite diską
valymo šluoste.
Diską šluostykite
nuo centro į kraštą.
• Nenaudokite tirpiklių,
pvz., benzino,
skiediklio, parduotuvėse parduodamų
diskų / objektyvų valiklių arba vinilo
plokštelėms skirto antistatinio purškiklio.
• Jeigu atspausdinote disko etiketę, prieš
paleisdami diską, ją išdžiovinkite.
• Nenaudokite šių diskų:
– objektyvo valymo diskų;
– diskų, kurių forma nėra standartinė
(pvz., kortelės, širdelės formos);
– diskų, ant kurių užklijuota etiketė
arba lipdukas;
– diskų, kurie padengti celofano
plėvele ar lipduku.
• Nešlifuokite disko atkuriamosios pusės,
norėdami pašalinti paviršiaus įbrėžimus.
Papildoma informacija
Belaidžio LAN ryšio funkcija veikia
radijo bangomis, todėl belaidis signalas
gali būti lengvai perimtas. Kad
apsaugotų belaidį ryšį, leistuvas palaiko
įvairias saugos funkcijas. Tinkamai
sukonfigūruokite saugos nustatymus
atsižvelgdami į savo tinklo aplinką.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES yra saugos technologija, naudojanti
tobulesnį saugos būdą, kuris skiriasi
nuo WEP ir TKIP.
AES užtikrina didesnį saugos lygį nei
WEP arba TKIP.
43
TV, kuriuos galima valdyti, kodai
2 minutes laikykite nuspaudę -TV- [/1
ir, naudodami nuotolinio pulto
mygtukus, įveskite TV gamintojo kodą.
Jei nurodyti keli nuotolinio valdymo
pulto mygtukai, įveskite juos po vieną,
kol rasite kodą, tinkantį jūsų TV.
Gamintojas
Nuotolinio
valdymo pulto
mygtukas
„Sony“ (numatytasis) Spalvotas
mygtukas
(raudonas)
Philips
Spalvotas
mygtukas (žalias) /
spalvotas
mygtukas
(geltonas) /
RETURN
Panasonic
Spalvotas
mygtukas
(mėlynas) /
centrinis mygtukas
(ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG / Goldstar
m
Kalbų kodų sąrašas
Išsamios informacijos žr. „[BD/DVD
Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros
nustatymai)“ (30 psl.).
Kalbų pavadinimai atitinka ISO 639:
1988 (E/F) standartą.
Kodas Kalba
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
44
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Kodas Kalba
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nenurodyta
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Tėvų kontrolė / vietovės kodas
Išsamios informacijos žr. „[Parental
Control Area Code] (tėvų kontrolės
vietovės kodas)“ (31 psl.).
Kodas Šalis
2239
2047
2057
2090
2424
2219
2238
2254
2184
2093
2428
2363
2390
2376
2436
2489
2165
2086
2543
2109
Airija
Australija
Belgija
Čilė
Filipinai
Honkongas
Indonezija
Italija
Jungtinė
Karalystė
Kolumbija
Lenkija
Malaizija
Naujoji
Zelandija
Nyderlandai
Portugalija
Rusija
Suomija
Šveicarija
Taivanas
Vokietija
2044
2046
2070
2115
2200
2248
2149
2276
2092
Argentina
Austrija
Brazilija
Danija
Graikija
Indija
Ispanija
Japonija
Kinija
2304
2333
2362
2379
Korėja
Liuksemburgas
Meksika
Norvegija
2427
2174
2501
2499
2528
2586
Pakistanas
Prancūzija
Singapūras
Švedija
Tailandas
Vietnamas
Papildoma informacija
1353
1357
45
Ateityje gali būti atnaujinta šio leistuvo programinė įranga. Norėdami gauti daugiau
informacijos apie galimus naujinimus ir naujausias naudojimo instrukcijas, apsilankykite
toliau nurodytoje svetainėje.
http://support.sony-europe.com/
z
Norėdami gauti naudingų patarimų ir informacijos apie „Sony“ gaminius
ir paslaugas, apsilankykite svetainėje: www.sony-europe.com/myproduct/
4-476-203-41(1) (LT)
© 2014 Sony Corporation
Download PDF