Sony | BDP-S1200 | Sony BDP-S1200 Išmanusis „Blu-ray Disc™“ leistuvas Simple Manual

4-476-195-41(1) (LT)
„Blu-ray Disc™“ /
DVD diskų leistuvas
Paprastas naudotojo vadovas
Norėdami peržiūrėti išplėstinių funkcijų instrukcijas,
atsisiųskite naudojimo instrukcijas toliau nurodytoje
svetainėje:
http://support.sony-europe.com/
2
ĮSPĖJIMAS
Darbo pradžia
5
7
8
8
Nuotolinio valdymo pultas
1 veiksmas. Leistuvo prijungimas
2 veiksmas. Kaip pasiruošti prijungti prie tinklo
3 veiksmas. Easy Setup
Atkūrimas
10 Disko leidimas
10 USB įrenginio turinio atkūrimas
10 Kaip paleisti turinį per tinklą
Internetas
12 Naršymas svetainėse
12 Programinės įrangos atnaujinimas
Papildoma informacija
13 Leistini diskai
13 Leistini failų tipai
15 Specifikacijos
BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200
Senos elektrinės ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų skystis, jo neaptaškykite
ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Kad išvengtumėte elektros smūgio, neatidarykite korpuso.
Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus
specialistus.
Maitinimo tinklo laidą galima pakeisti tik kvalifikuotoje
taisykloje.
Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį, į kurį įdėti
maitinimo elementai, nuo labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus padidėja
pavojus akims. Neardykite korpuso, nes šiame „Blu-ray
Disc“ / DVD leistuve naudojamas lazeris kenkia akims.
Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus
specialistus.
Ši etiketė pateikiama nuo lazerio apsaugančio dangčio
viduje.
Šis prietaisas klasifikuojamas kaip 1 KLASĖS LAZERINIS
gaminys. Etiketė CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING
pateikiama užpakalinės dalies išorėje.
2
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad
gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia
atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą,
kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį
saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos
valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Skirta tik
Europai
Netinkamų naudoti
maitinimo elementų
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad su gaminio pateikto akumuliatoriaus negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir
cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai
maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio
arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami
maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu, šį maitinimo elementą gali
pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas,
atiduokite panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje,
kuriame aprašoma, kaip tinkamai iš gaminio išimti
maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų maitinimo elementų surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar
maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija), arba jos
vardu veikianti kita bendrovė. Užklausas dėl to, ar gaminys
atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite
įgaliotajam atstovui „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
(Vokietija). Jei kiltų bet kokių klausimų dėl techninės
priežiūros ar garantijos, kreipkitės adresais, nurodytais
atskiruose techninės priežiūros ar garantijos
dokumentuose.
Atsargumo priemonės
• Įrenginys naudoja 220 V–240 V kintamąją srovę,
kurios dažnis yra 50/60 Hz. Patikrinkite, ar darbinė
įrenginio įtampa atitinka vietinio maitinimo tiekimo
šaltinio įtampą.
• Įrenkite įrenginį taip, kad maitinimo tinklo laidas
nutikus nelaimei galėtų būti nedelsiant atjungtas nuo
sieninio elektros lizdo.
• Išbandžius šią įrangą nustatyta, kad ji atitinka EMS
direktyvoje nustatytas ribas, taikomas naudojant
trumpesnį nei 3 metrai jungiamąjį kabelį.
• Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso
ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir pan.
• Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių
(pvz., uždegtų žvakių).
• Leistuvo negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., ant
knygų lentynos arba panašaus baldo viduje.
• Jei leistuvas atnešamas tiesiai iš šaltos vietos į šiltą arba
padedamas labai drėgnoje patalpoje, drėgmė gali
kauptis ant leistuvo vidinių objektyvų. Dėl to leistuvas
gali veikti netinkamai. Tokiu atveju išimkite diską ir
palikite leistuvą įjungtą apie pusvalandį, kol drėgmė
išgaruos.
• Net ir išjungtas leistuvas nėra atjungtas nuo
kintamosios srovės elektros šaltinio (maitinimo
tinklo), jei jis prijungtas prie sieninio elektros lizdo.
Naudojant kintamosios srovės adaptorių
• Naudokite prie šio leistuvo pridedamą kintamosios
srovės adaptorių, nes naudojant kitus adaptorius gali
kilti gedimų.
• Neišrinkite ar nevykdykite apgrąžos inžinerijos.
• Kintamosios srovės adaptoriaus negalima laikyti
mažoje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba AV
korpuse.
• Neprijunkite kintamosios srovės adaptoriaus prie
kelioninio elektrinio transformatoriaus – tai gali
sukelti įkaitimą ir gedimų.
• Nenumeskite ir netrankykite.
Autorių teisės ir prekių ženklai
• AVCHD ir AVCHD 3D/Progressive logotipas yra
„Panasonic Corporation“ ir „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• „Java“ yra „Oracle“ ir (arba) jos filialų prekės ženklas.
•
, XMB ir „Xross Media Bar“ yra
„Sony Corporation“ ir „Sony Computer
Entertainment Inc.“ prekių ženklai
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą
licenciją. „Dolby“, „Pro Logic“ ir simbolis su dviem
D raidėmis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• Jei reikia informacijos apie DTS patentus, apsilankykite
adresu http://patents.dts.com. Pagaminta pagal „DTS
Licensing Limited“ licenciją. DTS, simbolis ir DTS
kartu su simboliu yra registruotieji prekių ženklai,
o „DTS 2.0+Digital Out“ yra „DTS, Inc. © DTS, Inc.“
prekės ženklas. Visos teisės saugomos.
• Terminai HDMI® ir HDMI didelės raiškos
multimedijos sąsaja ir HDMI logotipas yra prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„HDMI Licensing LLC“ Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir kitose šalyse.
• „Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“, „Blu-ray 3D™“,
„BD-Live™“, BONUSVIEW™ ir logotipai yra
„Blu-ray Disc Association“ prekių ženklai.
• DVD logotipas yra „DVD Format/Logo Licensing
Corporation“ prekės ženklas.
• DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO
ir CD logotipai yra prekių ženklai.
• BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai ir
patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir
„Thomson“.
• Šiame gaminyje naudojama patentuota technologija
pagal „Verance Corporation“ suteiktą licenciją. Ji yra
saugoma pagal JAV patentą nr. 7369677 ir kitus JAV ir
pasaulyje išduotus ir dar svarstomus patentus. Dėl tam
tikrų šios technologijos aspektų ji taip pat saugoma
autorių teisių ir komercinių paslapčių apsaugos.
„Cinavia“ yra „Verance Corporation“ prekės ženklas.
Autorių teisės priklauso „Verance Corporation“,
2004–2010 m. Visos teisės saugomos „Verance“.
Apgrąžos inžinerija ar išrinkimas draudžiami.
• „Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“
registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas JAV ir
(arba) kitose šalyse.
Šiame gaminyje naudojamai technologijai taikomos kai
kurios „Microsoft“ intelektinės nuosavybės teisės. Šią
technologiją naudoti ne šiam gaminiui ar platinti
neturint tinkamos (-ų) „Microsoft“ licencijos (-ų)
draudžiama.
Siekdami apsaugoti savo intelektinę nuosavybę,
įskaitant autorių teisių saugomą turinį, turinio
savininkai naudoja turinio prieigos technologiją
„Microsoft PlayReady™“. Šiame įrenginyje naudojama
technologija „PlayReady“, skirta „PlayReady“
apsaugotam turiniui ir (arba) WMDRM apsaugotam
turiniui pasiekti. Jei įrenginyje netinkamai taikomi
apribojimai dėl turinio naudojimo, turinio savininkai
gali reikalauti, kad „Microsoft“ atšauktų įrenginio
prieigą prie „PlayReady“ apsaugoto turinio.
Atšaukimas nebūtų taikomas neapsaugotam turiniui
arba turiniui, kuris apsaugotas kitomis turinio prieigos
technologijomis. Turinio savininkai gali reikalauti, kad
jūs, norėdami pasiekti jų turinį, atnaujintumėte
„PlayReady“. Jei neatnaujinsite, negalėsite pasiekti
turinio, kuriam šis naujinimas reikalingas.
3
• Muzikos ir vaizdo įrašų atpažinimo technologiją ir
susijusius duomenis teikia „Gracenote®“.
„Gracenote“ yra muzikos atpažinimo technologijos ir
susijusio turinio pateikimo pramonės standartas.
Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite adresu
www.gracenote.com.
CD, DVD, „Blu-ray Disc“ ir muzikos bei vaizdo
duomenų iš „Gracenote, Inc.“ autorių teisės © nuo
2000 m. priklauso „Gracenote“. „Gracenote“
programinė įranga, autorių teisės © nuo 2000 m.
priklauso „Gracenote“. Šiame gaminyje taikomas
vienas ar daugiau „Gracenote“ priklausančių patentų.
„Gracenote“ svetainėje rasite neišsamų „Gracenote“
taikomų patentų sąrašą. „Gracenote“, CDDB,
„MusicID“, „MediaVOCS“, „Gracenote“ logotipas ir
„Powered by Gracenote“ logotipas yra prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Gracenote“ Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose
šalyse.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir „Wi-Fi
Alliance®“ yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių
ženklai.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™,
„Wi-Fi Protected Setup™“, „Miracast™“ ir
„Wi-Fi CERTIFIED Miracast™“ yra
„Wi-Fi Alliance“ ženklai.
• Logotipas „Wi-Fi CERTIFIED“ yra „Wi-Fi Alliance“
sertifikavimo ženklas.
• Ženklas „Wi-Fi Protected Setup“ yra „Wi-Fi Alliance“
ženklas.
• DLNA®, DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED™
yra „Digital Living Network Alliance“ prekių ženklai,
paslaugos ženklai ar sertifikavimo ženklai.
• „Opera® Devices SDK“ sukurta „Opera Software ASA“.
Autorių teisės priklauso „Opera Software ASA“,
2002–2012 m. Visos teisės saugomos.
• Visi kiti prekių ženklai priklauso jų savininkams.
• Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra
gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai. Ženklai ™ ir ® šiame dokumente nėra
nurodyti.
4
A Z (atidaryti / uždaryti)
Atidaromas arba uždaromas diskų dėklas.
Darbo pradžia
Nuotolinio valdymo pultas
Galimos nuotolinio valdymo pulto funkcijos
skiriasi atsižvelgiant į diską arba situaciją.
-TV- t (TV įvesties pasirinkimas)
Perjungia iš TV į kitus įvesties šaltinius.
-TV- [/1 (įjungti TV / perjungti veikti
budėjimo režimu)
Įjungiamas TV arba perjungiama veikti
budėjimo režimu.
TOP MENU
POP UP/
MENU
Darbo pradžia
[/1 (įjungti / perjungti veikti
budėjimo režimu)
Įjungiamas leistuvas arba perjungiama
veikti budėjimo režimu.
B Spalvoti mygtukai (raudonas / žalias /
geltonas / mėlynas)
Spartieji klavišai, skirti interaktyviosioms
funkcijoms.
C TOP MENU
Atidaromas arba uždaromas BD arba DVD
pagrindinis meniu.
RETURN
OPTIONS
HOME
SEN
NETFLIX
POP UP / MENU
Atidaromas arba uždaromas BD-ROM
iškylantysis meniu arba DVD meniu.
OPTIONS
Ekrane rodomos galimos parinktys.
RETURN
Grįžtama prie ankstesnio ekrano.
SUBTITLE
AUDIO
</M/m/,
Perkeliamas žymėjimas siekiant pasirinkti
rodomą elementą.
b
DISPLAY
Naudokite M/m kaip spartųjį mygtuką norėdami
ieškoti takelio, kai atkuriamas muzikos CD.
Vidurinis mygtukas (ENTER)
Atidaromas pasirinktas elementas.
z
Ant mygtukų N, 2 + ir AUDIO yra iškilus taškas.
Naudokite iškilų tašką kaip nuorodą valdydami leistuvą.
HOME
Atidaromas pagrindinis leistuvo meniu.
Parodomas darbalaukio fonas, kai
paspaudžiama pagrindinio meniu
kategorijos piktograma.
SEN
Pasiekiama internetinė paslauga
„Sony Entertainment Network™“.
NETFLIX
Pasiekiama internetinė paslauga NETFLIX.
Jei reikia daugiau informacijos apie
internetinę paslaugą NETFLIX, apsilankykite
toliau nurodytoje svetainėje ir žr. DUK:
http://support.sony-europe.com/
5
D m / M (greitai persukti atgal / į priekį)
• Diskas greitai persukamas atgal / į priekį,
kai mygtukas paspaudžiamas atkuriant.
Kaskart paspaudus mygtuką, kai
atkuriamas vaizdas, paieškos greitis
pasikeičia.
• Leidžiama sulėtintai, kai mygtukas
nuspaustas ilgiau nei sekundę pristabdymo
režimu.
• Leidžiama po vieną kadrą, kai trumpam
paspaudžiama pristabdymo režimu.
N (leisti)
Pradedamas arba iš naujo pradedamas
atkūrimas.
./> (ankstesnis / kitas)
Grįžtama prie ankstesnio arba pereinama
prie kito skyriaus, takelio ar failo.
X (pristabdyti)
Pristabdoma arba iš naujo pradedamas
atkūrimas.
x (sustabdyti)
Sustabdomas atkūrimas arba įsimenamas
sustabdymo taškas (tęsimo taškas).
Elemento / takelio tęsimo taškas yra
paskutinis taškas, kurį leidote arba paskutinė
nuotraukų aplanko nuotrauka.
SUBTITLE
Pasirenkama subtitrų kalbą, kai BD-ROM /
DVD VIDEO įrašyti kelių kalbų subtitrai.
2 (garsumas) +/–
Reguliuojamas TV garsumas.
AUDIO
Pasirenkamas kalbos takelis, kai BD-ROM /
DVD VIDEO įrašyti kelių kalbų takeliai.
Pasirenkamas CD garso takelis.
(nutildyti)
Laikinai išjungiamas garsas.
DISPLAY
Ekrane parodoma atkūrimo ir žiniatinklio
naršymo informacija (tik BDP-S3200 /
S4200 / S5200).
6
1 veiksmas. Leistuvo prijungimas
Neprijunkite maitinimo tinklo laido, kol nesujungėte visų jungčių.
Kaip prijungti prie TV
Prijunkite leistuvą prie TV didelės spartos HDMI kabeliu.
Didelės spartos HDMI kabelis (nepridedamas)
Darbo pradžia
Kaip prijungti prie AV stiprintuvo (imtuvo)
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų jungties būdų pagal savo AV stiprintuvo (imtuvo) įvesties lizdus.
Pasirinkę A or B, nustatykite atitinkamus nustatymus sąrankoje [Audio Settings] (garso nustatymai).
A
B
Didelės spartos HDMI kabelis
(nepridedamas)
Didelės spartos HDMI kabelis
(nepridedamas)
Bendraašis skaitmeninis kabelis
(nepridedamas)
7
2 veiksmas. Kaip pasiruošti
prijungti prie tinklo
3 veiksmas. Easy Setup
Įjungus pirmą kartą
Wired Setup (laidinė sąranka)
Naudodami LAN kabelį prijunkite prie leistuvo
jungties LAN (100).
Trumpai palaukite, kol leistuvas bus įjungtas
ir paleisti nustatymai [Easy Initial Settings]
(paprastieji pradiniai nustatymai).
1
Įdėkite du R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementus atitaikydami jų 3 ir # galus ir
maitinimo elementų skyriaus žymes.
LAN kabelis
(nepridedamas)
Plačiajuostis
ADSL modemas / Internetas
maršrutizatorius kabelinis modemas
z
Rekomenduojama naudoti apsaugotą ir tiesioginės
sąsajos kabelį (LAN kabelį).
2
Belaidė sąranka (tik BDP-S3200 / S5200)
Naudokite leistuve integruotą belaidį LAN.
Prijunkite pridedamą kintamosios srovės
adaptorių ir kintamosios srovės laidą
(maitinimo laidą) toliau nurodyta skaičių
didėjimo tvarka. Atjungdami juos darykite
tai atvirkštine tvarka.
1 į nuolatinės srovės įvadą, 12 V
Kintamosios srovės adaptorius (pridedamas)
LAN kabelis (nepridedamas)
2
ADSL modemas / Internetas
Belaidis LAN
maršrutizatorius kabelinis
modemas
3
Kintamosios srovės (maitinimo
į maitinimo tinklą
tinklo) laidas (pridedamas)
3
Paspauskite [/1, kad įjungtumėte leistuvą.
*
* Įjungiamas leistuvas arba perjungiama
veikti budėjimo režimu.
8
4
5
Įjunkite TV ir nustatykite jo įvesties
parinkiklį. Tai padarius TV ekrane bus
parodytas leistuvo signalas.
Atlikite [Easy Initial Settings] (paprastieji
pradiniai nustatymai).
Darbo pradžia
Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis
instrukcijos nustatykite pagrindinius
nustatymus, naudodami nuotolinio valdymo
pulto mygtukus </M/m/, ir ENTER.
</M/m/,
ENTER
b
• Baigę [Easy Initial Settings] (paprastieji pradiniai
nustatymai) pasirinkite [Easy Network Settings]
(paprastieji tinklo nustatymai), kad galėtumėte
naudoti leistuvo tinklo funkcijas.
• Norėdami įgalinti belaidį ryšį, nustatykite
[Internet Settings] (interneto nustatymai),
esantį [Network Settings] (tinklo nustatymai), kaip
[Wireless Setup(built-in)] (belaidžio ryšio sąranka
(integruota) (tik BDP-S3200 / S5200).
• Norėdami išjungti belaidį ryšį, nustatykite
[Internet Settings] (interneto nustatymai),
esantį [Network Settings] (tinklo nustatymai),
kaip [Wired Setup] (laidinė sąranka)
(tik BDP-S3200 / S5200).
9
Atkūrimas
Disko leidimas
Blu-ray 3D naudojimas
(tik BDP-S4200 / S5200)
1
• Prijunkite leistuvą prie su 3D formatu
suderinamų įrenginių didelės spartos
HDMI kabeliu.
• Nustatykite [3D Output Setting] (3D
išvesties nustatymai) ir [TV Screen Size
Setting for 3D] (TV ekrano dydžio
nustatymas 3D formatu) sąrankoje
[Screen Settings] (ekrano nustatymai).
Leistini diskai – žr. 13 psl.
1
Paspauskite Z ir įdėkite diską į diskų dėklą.
2
Paspauskite Z , kad uždarytumėte diskų dėklą.
Pradedama atkurti.
Jei diskas nepaleidžiamas automatiškai,
kategorijoje
[Video] (vaizdo įrašai),
[Music] (muzika) arba
[Photo]
(nuotraukos) pasirinkite
ir paspauskite
ENTER.
BONUSVIEW/BD-LIVE naudojimas
1
Prijunkite atmintuką prie leistuvo USB lizdo.
Kaip vietinę atmintinę naudokite 1 GB arba
didesnės talpos atmintuką.
2
Pasiruoškite BD-LIVE (tik BD-LIVE).
• Prijunkite leistuvą prie tinklo (8 psl.).
• Nustatykite [BD Internet Connection]
(BD interneto ryšys), esantį sąrankoje
[BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD
peržiūros nustatymai), kaip [Allow] (leisti).
3
z
Taip pat žr. prie TV ir prijungto įrenginio pridedamas
naudojimo instrukcijas.
USB įrenginio turinio atkūrimas
„Leistini failų tipai“ – žr. 13 psl..
1
2
Prijunkite USB įrenginį prie leistuvo USB lizdo.
3
Pasirinkite
[USB device] (USB įrenginys)
naudodami M/m ir paspauskite ENTER.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
kategoriją
[Video] (vaizdo įrašai),
[Music] (muzika) arba [Photo]
(nuotraukos), naudodami </,.
Kaip paleisti turinį per tinklą
Įdėkite BD-ROM su BONUSVIEW /BD-LIVE.
Valdymo būdas skiriasi atsižvelgiant į diską.
Žiūrėkite su disku pateiktą naudojimo
instrukciją.
z
Norėdami ištrinti atmintuko duomenis, pasirinkite
[Delete BD Data] (ištrinti BD duomenis), esantį
kategorijoje
[Video] (vaizdo įrašai) ir paspauskite
ENTER. Visi aplanke „buda“ saugomi duomenys bus
ištrinti.
10
Įdėkite „Blu-ray 3D Disc“ diską.
Valdymo būdas skiriasi atsižvelgiant į diską.
Žiūrėkite su disku pateiktą naudojimo
instrukciją.
Leistina puse žemyn
2
Pasiruoškite atkurti Blu-ray 3D Disc.
„Sony Entertainment Network“
naudojimas
„Sony Entertainment Network“ yra tinklų
sietuvas, pateikiantis pasirinktą interneto turinį
ir daugelį pasirinktinių pramogų tiesiai į leistuvą.
1
2
Prijunkite leistuvą prie tinklo (8 psl.).
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką SEN.
3
Pasirinkite interneto turinį ir daugelį pasirinktinių
pramogų naudodami </M/m/, ir paspauskite
ENTER.
z
• Prieš leidžiant kai kurį interneto turinį reikia
užsiregistruoti naudojant kompiuterį.
• Dalis interneto turinio gali būti pasiekiama ne visose
šalyse / regionuose.
Failų atkūrimas namų tinkle (DLNA)
(tik BDP-S3200 / S4200 / S5200)
Naudojant su DLNA suderinamą gaminį galima
per tinklą leisti vaizdo įrašų / muzikos / nuotraukų
failus, saugomus kitame su DLNA suderinamame
gaminyje.
• Prijunkite leistuvą prie tinklo (8 psl.).
• Paruoškite kitus reikalingus su DLNA
suderinamus gaminius. Žiūrėkite su gaminiu
pateiktą naudojimo instrukciją.
Kaip failus, saugomus DLNA serveryje, leisti šiuo
įrenginiu (DLNA leistuvu)
Leistuvas
Serveris
Kategorijoje
[Video] (vaizdo įrašai),
[Music] (muzika) ar
[Photo] (nuotraukos)
pasirinkite DLNA serverio piktogramą, tada
pasirinkite norimą leisti failą.
Kaip failus, saugomus DLNA serveryje, leisti kitu
gaminiu (perteikimo įrenginiu)
Šiuo įrenginiu leisdami DLNA serveryje saugomus
failus, galite naudoti su DLNA valdikliu
suderinamą gaminį (telefoną ir t. t.) atkūrimui
valdyti.
Perteikimo įrenginys
Serveris
„TV SideView“ yra nemokama mobiliesiems
nuotoliniams įrenginiams (pvz., išmaniesiems
telefonams) skirta programa. Naudodami šio
leistuvo funkciją „TV SideView“, galite lengvai
valdyti grotuvą savo nuotoliniu įrenginiu. Galite
paleisti paslaugą arba programą tiesiai iš
nuotolinio įrenginio ir peržiūrėti disko informaciją
jo atkūrimo metu. „TV SideView“ taip pat gali būti
naudojama kaip nuotolinio valdymo pultas ar
programinės įrangos klaviatūra.
Prieš pirmą kartą naudodami „TV SideView“
įrenginį su šiuo leistuvu, „TV SideView“ įrenginio
nepamirškite priregistruoti. Užsiregistruokite
vadovaudamiesi „TV SideView“ įrenginio ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
b
Užsiregistruoti galima naudojant pagrindinį meniu.
Ekranų veidrodinio atspindžio kūrimo
funkcijos naudojimas (tik BDP-S3200 /
S5200)
Ekranų veidrodinio atspindžio kūrimas yra
funkcija, skirta naudojant „Miracast“ technologiją
pateikti mobiliojo įrenginio ekraną TV.
Leistuvą galima prijungti tiesiogiai naudojant su
ekranų veidrodinio atspindžio kūrimo funkcija
suderinamą įrenginį (pvz., išmanųjį telefoną,
planšetinį kompiuterį). Galite peržiūrėti įrenginio
ekraną dideliame TV ekrane. Norint naudoti šią
funkciją nereikia belaidžio maršrutizatoriaus ar
prieigos taško.
b
• Naudojant ekrano veidrodinio atspindžio
kūrimo funkciją kartais dėl tinklo trikdžių gali
suprastėti vaizdo ir garso kokybė.
• Naudojant ekrano veidrodinio atspindžio kūrimo
funkciją, kai kurios tinklo funkcijos gali neveikti.
• Įsitikinkite, kad įrenginys suderinamas su „Miracast“.
Prijungiamumas su visais su „Miracast“ suderinamais
įrenginiais negarantuojamas.
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite kategoriją
[Screen mirroring] (ekrano veidrodinis
atspindys), esančią [Input] (įvestis), naudodami
</, ir paspauskite ENTER.
2
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
Valdiklis
Valdykite šį įrenginį naudodami DLNA valdiklį.
Žiūrėkite su DLNA valdikliu pateiktą naudojimo
instrukciją.
Atkūrimas
Pasiruoškite naudoti DLNA.
„TV SideView“ naudojimas
(tik BDP-S3200 / S4200 / S5200)
11
Programinės įrangos
atnaujinimas
Internetas
Naršymas svetainėse
(tik BDP-S3200 / S4200 / S5200)
Galite prisijungti prie interneto ir naršyti
svetaines.
1
2
3
Prijunkite leistuvą prie tinklo (8 psl.).
Pagrindiniame meniu pasirinkite
(tinklas) naudodami </,.
[Network]
Pasirinkite
[Internet Browser] (interneto
naršyklė) naudodami M/m ir paspauskite ENTER.
z
Ši naršyklė nepalaiko kai kurių svetainių funkcijų ir kai
kurios svetainės gali būti pateikiamos netinkamai.
Kaip peržiūrėti naršyklės rodinį
Paspauskite DISPLAY, kad peržiūrėtumėte
naršyklės rodinį. Pateikiama informacija skiriasi
atsižvelgiant į svetainę ir puslapio būseną.
Kaip pasirinkti galimas parinktis
Paspauskite OPTIONS, kad būtų pateikti įvairūs
nustatymai ir veiksmai. Galimi elementai skiriasi
atsižvelgiant į situaciją.
Kaip išeiti iš interneto naršyklės
Paspauskite HOME.
12
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
(sąranka) naudodami </,.
2
Pasirinkite
[Software Update] (programinės
įrangos atnaujinimas) naudodami M/m ir
paspauskite ENTER.
[Setup]
x [Update via Internet] (atnaujinti internetu)
Naudojant galimą tinklą atnaujinama leistuvo
programinė įranga. Įsitikinkite, kad tinklas
prijungtas prie interneto. Daugiau išsamios
informacijos žr. „2 veiksmas. Kaip pasiruošti
prijungti prie tinklo“ (8 psl.).
x [Update via USB Memory] (atnaujinti
naudojant USB atmintuką)
Naudojant atmintuką atnaujinama leistuvo
programinė įranga. Įsitikinkite, kad
programinės įrangos naujinio aplankas
tinkamai pavadintas (UPDATE). Naujinio
failai turi būti išsaugoti šiame aplanke.
Leistuvas atpažįsta iki 500 failų / aplankų
viename lygyje, įskaitant naujinio failus /
aplankus.
z
• Rekomenduojame atnaujinti programinę įrangą kas
maždaug 2 mėnesius.
• Jei reikia informacijos apie naujinimo funkcijas,
apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje:
http://support.sony-europe.com/
Papildoma informacija
Leistini diskai
„Blu-ray Disc“*1
BD-ROM, BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (muzikos CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW
*1
*2
*3
Kadangi „Blu-ray Disc“ specifikacijos yra naujos ir tobulinamos, kai kurie diskai gali būti neatkuriami, atsižvelgiant
į disko tipą ir versiją. Išvedamas garsas skiriasi atsižvelgiant į šaltinį, prijungtą išvesties lizdą ir pasirinktus garso
nustatymus.
BD-RE: 2.1 versija, BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 versijos, įskaitant organinio pigmento tipą BD-R (LTH tipą). Kompiuteriu
įrašyti BD-R negali būti leidžiami, jei įrašomi postskriptai.
CD arba DVD disko paleisti nebus galima, jei tinkamai neužbaigtas įrašymas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. prie
įrašymo įrenginio pridedamą naudojimo vadovą.
Leistini failų tipai
MPEG-1 vaizdas*1
Sudėtinis
rodinys
Prievardis
Su garso įrašais
PS
.mpg, .mpeg
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
*3
MPEG-2 vaizdas*2
Xvid
PS
.mpg, .mpeg
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
„Dolby Digital“, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
MP4
*1
TS*1
MPEG4/AVC*5
VC1*1
WMV9*1
Motion JPEG*6
.mp4, .m4v
AAC
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
„Quick Time“*6 .mov
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2*6
.3gp, .3g2, .3gpp,
AAC
.3gp2
TS
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
ASF
.wmv, .asf
WMA9
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
Quick Time
.mov
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
Internetas / Papildoma informacija
Kodekas
13
b
Formatas
AVCHD (2.0 versija)*1*7*8
Kodekas
Prievardis
MP3 (MPEG-1. III garso
lygmuo)*9
.mp3
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
Įprastas WMA9*1
.wma
LPCM*9
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
Dolby Digital*6*9
.ac3
Formatas
Prievardis
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*11
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
14
Leistuvu negalima leisti šio formato failų DLNA
serveryje (tik BDP-S3200 / S4200 / S5200).
Leistuvu galima leisti tik įprastos skiriamosios gebos
vaizdo įrašus DLNA serveryje (tik BDP-S3200 /
S4200 / S5200).
Leistuvu negalima leisti DTS formato failų DLNA
serveryje (tik BDP-S3200 / S4200 / S5200).
Leistuvu galima leisti „Dolby Digital“ formato failus
tik DLNA serveryje (tik BDP-S3200 / S4200 / S5200).
Leistuvas palaiko AVC iki 4.1 lygio.
Leistuvu negalima leisti šio formato failų DLNA
serveryje (tik BDP-S3200 / S4200 / S5200).
Leistuvas palaiko iki 60 kadr./sek. kadrų dažnį.
Leistuvu galima leisti AVCHD formato failus,
įrašytus skaitmenine vaizdo kamera ir panašiais
įrenginiais. AVCHD formato diską galima leisti,
tik jei jo įrašymas tinkamai užbaigtas.
Leistuvu galima leisti „.mka“ failus.
(Šio failo negalima leisti DLNA serveryje
(tik BDP-S3200 / S4200 / S5200).)
Leistuvu negalima leisti animuotų PNG arba GIF
failų.
Ne 3D MPO failai – rodomas svarbiausias arba
pirmasis vaizdas (tik BDP-S4200 / S5200).
• Kai kurių failų gali nepavykti paleisti atsižvelgiant
į failo formatą, koduotę arba įrašymo sąlygas
(tik BDP-S1200).
• Kai kurių failų gali nepavykti paleisti atsižvelgiant
į failo formatą, koduotę, įrašymo sąlygas arba DLNA
serverio būseną (tik BDP-S3200 / S4200 / S5200).
• Gali nepavykti paleisti kai kurių kompiuteriu pakeistų
failų.
• Kai kurių failų gali nepavykti greitai persukti į priekį
arba atgal.
• Leistuvas neatkuria užkoduotų failų, pvz., DRM arba
„Lossless“.
• Leistuvas gali atpažinti šiuos BD, DVD, CD ir USB
įrenginių failus arba aplankus:
– iki 9 lygio aplankus, įskaitant šakninį aplanką;
– iki 500 failų / aplankų viename lygyje.
• Leistuvas atpažįsta šiuos DLNA serveryje saugomus
failus arba aplankus (tik BDP-S3200 / S4200 / S5200):
– 19-ame lygyje esančius aplankus;
– iki 999 failų / aplankų viename lygyje.
• Leistuvas palaiko tokį kadrų dažnį:
– iki 60 kadrų/sek. tik AVCHD (MPEG4/AVC);
– iki 30 kadrų/sek. esant kitiems vaizdo kodekams.
• Leistuvas palaiko vaizdo įrašų dažnį bitais iki
40 Mb/s.
• Leistuvas palaiko vaizdo įrašų raišką iki 1920 × 1080 p.
• Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šiuo leistuvu.
• Leistuvas gali atpažinti „Mass Storage Class“ (MSC)
įrenginius (pvz., atmintinę arba standųjį diską), „Still
Image Capture Device“ (SICD) klasės įrenginius ir
101 klavišo klaviatūrą.
• Kad nesugadintumėte ir nepažeistumėte USB
atminties arba įrenginių duomenų, prieš prijungdami
arba atjungdami USB atmintį arba įrenginį, išjunkite
leistuvą.
• Leistuvas gali sklandžiai neatkurti didelio bitų dažnio
vaizdo įrašų failų iš DATA CD. Tokius failus
rekomenduojama leisti naudojant duomenų DVD
arba duomenų BD.
Specifikacijos
Sistema
Lazeris
Puslaidininkinis lazeris
Įvestys ir išvestys
DIGITAL OUT (COAXIAL)
(lizdo pavadinimas)
Garso lizdas / 0,5 V amplitudė /75 omai (lizdo tipas / išvesties lygis /
įkrovos tariamoji varža)
HDMI OUT
HDMI 19 kontaktų įprasta jungtis
LAN (100)
100BASE-TX jungtis
USB
USB A tipo lizdas (skirtas prijungti atmintuką, atminties kortelių
skaitytuvą, skaitmeninį fotoaparatą ir skaitmeninę vaizdo kamerą)
DC IN
BDP-S1200: 12 V nuolatinė srovė, 600 mA
BDP-S3200 / S4200: 12 V nuolatinė srovė, 650 mA
BDP-S5200: 12 V nuolatinė srovė, 750 mA
Belaidis (tik BDP-S3200 / S5200)
Įprastas belaidis LAN
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnių intervalas
2,4 GHz diapazonas: 1–13 kanalai
Moduliacija
DSSS ir OFDM
Bendrosios specifikacijos
12 V tiesioginė srovė su kintamosios srovės adaptoriumi
Dydis: įvestis 220–240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos
(naudojant kintamosios srovės
adaptorių)
BDP-S1200: 8,8 W
BDP-S3200 / S4200: 9,5 W
BDP-S5200: 11 W
Budėjimo režimas prijungus prie
tinklo*
4,5 W (visi laidinių / belaidžių tinklų prievadai įjungti)
Apytiksliai matmenys
265 mm x 199 mm x 43 mm
(plotis / ilgis / aukštis), įskaitant atsikišusias dalis
Apytikslė masė
0,9 kg
Naudojimo temperatūra
5–35 °C
Naudojimo drėgmė
25–80%
Pridedami priedai
•
•
•
•
Papildoma informacija
Maitinimo reikalavimai
Kintamosios srovės adaptorius (AC-M1208WW) (1)
Kintamosios srovės (maitinimo tinklo) laidas (1)
Nuotolinis valdiklis (nuotolinio valdymo pultas) (1)
R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)
* Nustatykite [Remote Start] (nuotolinis paleidimas), esantį sąrankoje [Network Settings] (tinklo nustatymai),
kaip [On] (įjungta) ir išjunkite leistuvą, kad aktyvintumėte tinklo budėjimo režimą.
Specifikacijos ir dizainas gali būti keičiami neįspėjus.
15
Ateityje gali būti atnaujinta šio leistuvo programinė įranga. Jei reikia informacijos apie galimus
naujinius ir naujausias naudojimo instrukcijas, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje:
http://support.sony-europe.com/
z
Toliau nurodytoje svetainėje pateikiama naudingų patarimų ir informacijos apie „Sony“
produktus ir paslaugas: www.sony-europe.com/myproduct/
4-476-195-41(1) (LT)
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising