Sony | UBP-X500 | Sony UBP-X500 Grotuvas „4K Ultra HD Blu-ray™“ | Didelės raiškos garsą perteikiantis UBP-X500 Naudojimo instrukcijos

4-738-236-12(2)
Ultra HD Blu-ray™ /
DVD-mängija
„Ultra HD Blu-ray™“ /
DVD leistuvas
Ultra HD Blu-ray™ /
DVD disku atskaņotājs
Täname teid ostu eest. Enne selle mängija kasutamist
lugege need kasutussuunised hoolikalt läbi.
Selle mängija tarkvara võidakse tulevikus värskendada.
Külastage järgmist veebisaiti:
Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį. Prieš pradėdami
naudotis šiuo leistuvu atidžiai perskaitykite šias naudojimosi
instrukcijas.
Ateityje gali būti atnaujinta šio leistuvo programinė įranga.
Apsilankykite svetainėje adresu:
Pateicamies par pirkumu. Pirms šī atskaņotāja lietošanas,
lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Iespējams, ka turpmāk šī atskaņotāja programmatūra tiks
jaunināta. Lūdzu, apmeklējiet šo tīmekļa vietni:
www.sony.eu/support
UBP-X500
Kasutussuunised
EE
Naudojimo instrukcijos
LT
Lietošanas instrukcijas
LV
Sisu
HOIATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ETTEVAATUSABINÕUD . . . . . . . . . . . . . . . 4
Märkused plaatide kohta . . . . . . . . . . . 6
Alustamine
Komplekti kuuluvad tarvikud. . . . . . . . . . . 6
Patareide sisestamine kaugjuhtimise
pulti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Osade ja juhtnuppude juhend . . . . . . . . . 7
Esipaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tagapaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Juhitavate telerite koodinumbrid . . . . 9
1. samm: mängija ühendamine. . . . . . . . 10
Teleri ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . 10
Teleriga ühendamine heliriba /
AV-võimendi (vastuvõtja) kaudu . . . 11
2. samm: võrguühendus (ainult tarkvara
värskendamiseks
ja teenuse BD-Live™ kasutamiseks) (ainult juhtmega) . . . . . .12
3. samm: Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Avakuva kuvamine . . . . . . . . . . . . . . . 13
Taasesitus
Plaadi esitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Blu-ray 3D nautimine . . . . . . . . . . . . . 14
4K Ultra HD Blu-ray nautimine . . . . . 14
USB-seadmest pärit sisu esitamine . . . . 14
Võimalikud valikud . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sätted ja reguleerimine
Sättekuvade kasutamine . . . . . . . . . . . . . . 17
[Software Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Ekraaniseadistused] . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Audio Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[BD/DVD Viewing Settings] . . . . . . . . . . 19
[Parental Control Settings] . . . . . . . . . . . 20
[Music Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[System Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[Network Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Lähtestamine] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2EE
Lisateave
Tõrkeotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pilt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-seade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Võrguühendus. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Control for HDMI (BRAVIA Sync) . . . .
Muud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esitatavad plaadid . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esitatavad failitüübid . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autoriõigused ja kaubamärgid . . . . .
Keelekoodide loend . . . . . . . . . . . . . .
Vanemliku järelevalve
piirkonnakood . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
22
23
23
23
23
24
25
26
28
29
31
32
Interneti-ühendus ja IP-aadress
Tehnilisi andmeid (nt IP-aadress [või seadme
üksikasjad]) kasutatakse, kui see toode
ühendatakse tarkvara värskendamiseks
või kolmanda poole teenuste kasutamiseks
Internetiga. Tarkvaravärskenduste
puhul võidakse neid tehnilisi andmeid
värskendamisserveritesse edastada, et tagada
teie seadmele õige tarkvaravärskendus.
Kui te ei soovi, et neid tehnilisi andmeid
kasutatakse, ärge ühendage Interneti-kaablit.
Märkus klientidele Suurbritannias ja Iirimaal
HOIATUS
Tule- või elektrilöögiohu vähendamiseks ärge
asetage seadme lähedusse esemeid, millest võib
vedelikku tilkuda või pritsida, ega pange sellele
vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
Elektrilöögi vältimiseks ärge avage korpust.
Laske hooldustöid teha vaid vastava väljaõppega
personalil.
Toitejuhet tohib vahetada ainult kvalifitseeritud
hooldustöökojas.
Ärge jätke akusid või akusid sisaldavaid
seadmeid liigse kuumuse kätte, nagu otsene
päikesevalgus ja tuli.
ETTEVAATUST!
Aku asendamisel valet tüüpi akuga tekib
plahvatuse oht.
Optiliste seadmete kasutamine selle tootega
suurendab ohtu silmadele. Kuna tootes
kasutatav laserikiir on silmadele kahjulik,
ärge üritage korpust lahti võtta.
Laske hooldustöid teha vaid vastava
väljaõppega personalil.
See silt asub korpuses laserikaitseplokil.
Seade on klassi CLASS 1 LASER toode. Märgistus
CLASS 1 LASER PRODUCT asub tagaküljel.
Teie ohutuse ja mugavuse tagamiseks on
seadmele paigaldatud valatud pistik, mis vastab
standardile BS1363.
Kui pistiku sulavkaitse vajab asendamist, tuleb
kasutada komplekti kuuluvaga samasuguste
nimiandmetega kaitset ja see peab olema ASTA
või BSI kinnitusega vastavuse kohta standardile
BS1362 (st tähisega
või
). Kui seadme
komplekti kuuluval pistikul on eemaldatav
kaitsmekate, siis pange see pärast kaitsme
vahetamist kindlasti tagasi. Ärge kasutage
pistikut kunagi ilma kaitsmekatteta.
Kui kaitsmekate peaks kaotsi minema, pöörduge
lähimasse Sony hoolduskeskusse.
Vanade akude ning elektri- ja
elektroonikaseadmete
käitlemine (kehtib Euroopa
Liidus ja teistes Euroopa
riikides, kus on eraldi
kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et
toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda.
Teatud akudel võidakse kasutada seda sümbolit
koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või
plii (Pb) keemiline sümbol lisatakse juhul, kui aku
sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või
0,004% pliid. Tagades toodete ja akude korrektse
utiliseerimise, aitate hoida ära võimalikke
keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid
tagajärgi, mis võivad tekkida ebakorrektse
käitlemise tagajärjel. Materjalide taaskasutamine
aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse
või andmete terviklikkuse tagamiseks alalist
ühendust sisseehitatud akuga, tohib
akut vahetada ainult kvalifitseeritud
hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja
elektroonikaseadmete korrektseks käitlemiseks
viige tooted kasutusea lõppedes asjakohasesse
kogumispunkti, kus tagatakse elektri- ja
elektroonikaseadmete taaskasutamine.
Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus
räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest.
Viige aku asjakohasesse kogumispunkti, kus
tagatakse vanade akude taaskasutamine.
Täpsema teabe saamiseks toote või aku
taaskasutamise kohta võtke ühendust kohaliku
omavalitsuse, jäätmekäitluspunkti või
kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.
3EE
Selle toote on valmistanud Sony Corporation või
see on valmistatud Sony Corporationi nimel.
EL-i importija: Sony Europe Limited.
Küsimused EL-i importijale või toote ühilduvuse
kohta Euroopas tuleb saata tootja volitatud
esindajale järgmisel aadressil: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Teatis Euroopa klientidele
Sony Corporation teatab käesolevaga,
et see seade vastab direktiivile 2014/53/EL.
ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on
saadaval järgmisel aadressil:
http://www.compliance.sony.de/
ETTEVAATUSABINÕUD
• See seade töötab 220–240 V
vahelduvvoolul, 50/60 Hz. Kontrollige,
kas seadme tööpinge vastab teie kohaliku
toiteallika pingele.
• Paigaldage see seade nii, et vahelduvvoolu
toitejuhtme saab probleemi korral kiiresti
pistikupesast eemaldada.
• Seadet on katsetatud ja see vastab
elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis
esitatud piirangutele, juhul kui kasutatakse
kuni 3 meetri pikkust ühenduskaablit.
• Asetage mängija kohta, kus on piisav
ventilatsioon, et mängija liiga kuumaks
ei läheks.
• Tuleohu vältimiseks ärge katke seadme
õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu
sarnasega.
• Ärge kasutage seadet lahtiste leekide
(nt põlevad küünlad) läheduses.
• Ärge paigaldage mängijat suletud ruumi,
näiteks raamaturiiulisse või sarnasesse
kohta.
• Ärge paigaldage mängijat õue,
sõidukitesse, laevadesse ega muudesse
transpordivahenditesse.
• Kui toote mängija külmast kohast otse
sooja kohta või panete selle väga niiskesse
ruumi, võib mängija sees olevatele
läätsedele niiskus kondenseeruda. Sellisel
juhul ei pruugi mängija õigesti töötada.
Eemaldage sellises olukorras plaat ja jätke
mängija umbes pooleks tunniks
sisselülitatuks, kuni niiskus aurustub.
4EE
• Ärge paigaldage mängijat kaldus
asendisse. Seda tuleb kasutada üksnes
horisontaalasendis.
• Ärge asetage esipaneeli ette metallesemeid.
See võib piirata raadiolainete vastuvõttu.
• Ärge paigaldage mängijat kohta, kus
kasutatakse meditsiiniseadmeid. See võib
põhjustada meditsiiniseadmetes rikkeid.
• Mängija paigaldamis- ja kasutamiskoht peab
olema vähemalt 20 cm kaugusel inimese
kehast (v.a jäsemed: käed, randmed, jalad ja
pahkluud).
• Ärge pange mängijale raskeid või
ebastabiilseid esemeid.
• Ärge pange plaadisahtlisse muid esemeid
peale plaatide. See võib mängijat või
vastavat eset kahjustada.
• Mängija teisaldamisel võtke plaat
plaadisahtlist välja. Kui te seda ei tee,
võib plaat kahjustada saada.
• Mängija teisaldamisel lahutage selle küljest
vahelduvvoolu toitejuhe ja kõik muud
kaablid.
• Kui pistik on pistikupesas, pole
vahelduvvoolu toitejuhe vooluvõrgust
lahutatud ka siis, kui seade on välja
lülitatud.
• Kui te ei plaani mängijat pikka aega kasutada,
lahutage see pistikupesast. Vahelduvvoolu
toitejuhtme eemaldamiseks võtke
tõmbamiseks kinni pistikust, mitte juhtmest.
• Vahelduvvoolu toitejuhtme kahjustamise
vältimiseks järgige alltoodud nõudeid. Ärge
kasutage vahelduvvoolu toitejuhet, kui see
on kahjustada saanud, vastasel juhul võib
see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
– Ärge jätke vahelduvvoolu toitejuhet
mängija ja seina, riiuli vms vahele.
– Ärge pange vahelduvvoolu toitejuhtmele
midagi rasket ega tõmmake juhtmest
endast.
• Kasutage selle mängija komplekti kuuluvat
vahelduvvooluadapterit. Teised adapterid
võivad põhjustada talitlushäire.
• Ärge võtke vahelduvvooluadapterit koost
lahti ega pöördprojekteerige seda.
• Ärge pange vahelduvvooluadapterit
suletud kohta, nagu raamaturiiul või
AV-korpus.
• Ärge ühendage vahelduvvooluadapterit
reisimiseks mõeldud elektrimuunduriga.
See võib tekitada soojust ja põhjustada
talitlushäire.
• Ärge pillake vahelduvvooluadapterit maha
ja kaitske seda löökide eest.
• Ärge suurendage helitugevust, kui kuulate
väga madala sisendi tasemega või
helisignaalideta osa. Teie kõrvad ja kõlarid
võivad kahjustada saada, kui helitugevus
on maksimaalsel tasemel.
• Puhastage korpust, paneeli ja juhtnuppe
pehme lapiga. Ärge kasutage abrasiivset
svammi, küürimispulbrit või lahustit
(nt alkohol või bensiin).
• Ärge kasutage puhastusplaate ega
plaatide/läätsede puhastusvahendeid
(sh vedelikud ja pihused). Need võivad
põhjustada seadme talitlushäire.
• Mängija remondi korral võidakse
parandatud osad taaskasutuseks või
ümbertöötlemiseks alles hoida.
• Järgige alltoodud nõudeid, kuna vale
käsitsemine võib pesa HDMI OUT ja
liitmikku kahjustada.
– Joondage pesa HDMI OUT mängija
tagaküljel hoolikalt HDMI-liitmikuga,
kontrollides nende kuju. Veenduge,
et liitmik poleks tagurpidi ega viltu.
3D-videopiltide vaatamine
Mõni inimene võib tunda 3D-videopiltide
vaatamisel ebamugavust (nt silmade pinget,
väsimust või iiveldust). Sony soovitab teha
3D-video vaatamisel regulaarseid pause.
Vajalike puhkepauside kestus ja sagedus
erineb olenevalt inimesest. Peate ise
otsustama, mis on teie jaoks kõige sobivam.
Mis tahes ebamugavustunde tekkimisel
peaksite 3D-videopiltide vaatamise
lõpetama, kuni ebamugavustunne kaob,
ja vajaduse korral pöörduma arsti poole.
Lisaks peaksite tutvuma i) selle seadmega
kasutatava mis tahes muu seadme
kasutusjuhendi ja/või hoiatusteate või
tootega esitatava Blu-ray Disci sisuga ning ii)
külastama meie veebisaiti (www.sony.eu/
myproducts/), kust leiate uusimat teavet.
Laste (eriti nooremate kui kuueaastaste)
nägemine alles areneb. Enne kui lubate lastel
3D-videopilte vaadata, pidage nõu arstiga
(nt lastearsti või silmaarstiga). Täiskasvanud
peavad lapsi jälgima, veendumaks, et nad
järgiksid eespool toodud soovitusi.
OLULINE TEATIS
– Mängija teisaldamisel lahutage kindlasti
HDMI-kaabel.
– Hoidke HDMI-liitmikku sirgelt, kui
HDMI-kaablit ühendate või lahutate.
Ärge väänake ega suruge HDMI-liitmikku
pessa HDMI OUT.
Ettevaatust! See mängija võib jätta peatatud
videopildi või ekraanil kuvatava pildi
jäädavalt teleriekraanile. Kui peatatud
videopilt või ekraanil kuvatav pilt jääb pikaks
ajaks teleriekraanile, võib ekraan jäädavaid
kahjustusi saada. See võib juhtuda
plasmaekraaniga telerite ja
projektsioonteleritega.
Kui teil on mängija kohta küsimusi või sellega
probleeme, võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.
5EE
Märkused plaatide kohta
Alustamine
• Plaadi puhtuse
tagamiseks hoidke seda
servast. Ärge puudutage
selle pinda.
Tolm, sõrmejäljed või
kriimustused plaadil
võivad põhjustada selle talitlushäire.
• Ärge pange plaati otsese päikesevalguse
kätte ega soojusallikate (näiteks
kuumaõhutorud) lähedale ega jätke seda
otsese päikesevalguse kätte pargitud
autosse, kuna auto sisetemperatuur võib
tõusta väga kõrgele.
• Pärast esitamist pange plaat tagasi karpi.
• Puhastage plaati
puhastuslapiga. Puhastage
plaati, liikudes keskelt
väljapoole.
• Ärge kasutage lahusteid,
näiteks bensiini või vedeldit,
müügilolevaid plaatide/
läätsede puhastusvahendeid ega
vinüülplaatidele mõeldud antistaatilist pihust.
• Kui olete printinud plaadile sildi,
siis kuivatage see enne esitamist.
• Ärge kasutage järgmisi plaate.
– Läätsepuhastusplaat.
– Ebastandardse kujuga plaat
(nt kaardi- või südamekujuline).
– Plaat, millele on kinnitatud silt või kleebis.
– Plaat, millele on kinnitatud kleeplint või
millel on kleebiseliimi.
• Ärge taastage plaadi esituskülge
pinnakriimude eemaldamiseks.
6EE
Komplekti kuuluvad tarvikud
• AC-adapter (AC-M1215WW) (1)
• Vahelduvvoolu toitejuhe (1)
• Kaugjuhtimispult (1)
• R03-patareid (AAA-suuruses) (2)
Patareide sisestamine
kaugjuhtimise pulti
Sisestage kaks R03-patareid (AAA), seades
nende poolused (+ ja –) kaugjuhtimispuldi
patareipesas olevate märkidega kohakuti.
Alustamine
Osade ja juhtnuppude juhend
Esipaneel
Alustamine
 Sahtel
  (avamine/sulgemine)
  (sees/ootel)
Lülitab mängija sisse või ooterežiimi.
 Toitenäidik
Süttib mängija sisselülitamisel.
 Pesa (USB)
Ühendage sellesse pessa USB-seade.
Vt lk 14.
 Kaugjuhtimisandur
Tagapaneel
 Ventilatsiooniavad
 Pesa HDMI OUT
Väljastab digitaalseid video- ja
helisignaale.
 Pesa LAN (100)
Kasutage ainult tarkvara
värskendamiseks või teenuse
BD-Live™ kasutamiseks.
 Pesa DC IN 12 V
(vahelduvvooluadapteri sisend)
7EE
Pult
Kaugjuhtimispuldi saadaolevad funktsioonid
erinevad olenevalt plaadist ja olukorrast.
  (avamine/sulgemine)
Avab või sulgeb plaadisahtli.
-TV-  (telerisisendi valik)
Lülitab teleri ja muude sisendallikate
vahel.
-TV-  (teler sees/ootel)
Lülitab teleri sisse või ooterežiimi.
 (sees/ootel)
Lülitab mängija sisse või ooterežiimi.
 Värvilised nupud (punane/roheline/
kollane/sinine)
Interaktiivsete funktsioonide otseteed.
 TOP MENU
Avab või suleb Ultra HD Blu-ray / BD /
DVD põhimenüü.
POP UP/MENU
Avab või suleb Ultra HD Blu-ray / BD /
DVD menüü.
OPTIONS (lk 15)
Kuvab saadaolevad suvandid ekraanil.
RETURN
Naaseb eelmisele ekraanile.
///
Liigutab esiletõstu kuvatava üksuse
valimiseks.

• / toimib muusika-CD taasesituse ajal
otseteena loo otsinguakna avamiseks ja
loo numbri sisestamiseks.
• / toimib otseteena foto pööramiseks
90 kraadi päri-/vastupäeva.
• / toimib otseteena pildi
vahetamiseks, kui selle vahetamine on
lubatud.

Nuppudel , TV  ja AUDIO on kompepunkt.
Mängija kasutamisel saate kompepunktist
juhinduda.
8EE
ENTER
Siseneb valitud üksusesse.
HOME
Avab mängija avakuva.
Plaadisahtli lukustamine (lapselukk)
Saate plaadisahtli lukustada, et hoida ära
sahtli kogemata avamist.
Kui mängija on sisse lülitatud, vajutage sahtli
lukustamiseks või avamiseks
kaugjuhtimispuldil nuppe  (seiskamine),
HOME ja seejärel TOP MENU.
Juhitavate telerite koodinumbrid
Vajutage pikalt nuppu -TV-  ja seejärel
vajutage kaugjuhtimisnupuga teleritootja koodi
ja hoidke seda kauem kui 2 sekundit all. Kui
loendis on rohkem kui üks kaugjuhtimisnupp,
proovige neid kordamööda, kuni leiate selle,
mis teie teleriga töötab.
Näide: kui teil on Hitachi teler, siis vajutage
pikalt nuppu -TV-  ning seejärel vajutage
nuppu TOP MENU ja hoidke seda kauem kui
2 sekundit all.
Tootja
Kaugjuhtimisnupp
Sony (vaikimisi)
Värviline nupp
(punane)
Philips
Värviline nupp
(roheline) / värviline
nupp (kollane) /
RETURN
Panasonic
Värviline nupp (sinine) /
ENTER
Hitachi
TOP MENU
Sharp

Toshiba
POP UP/MENU
Loewe

Samsung

LG/Goldstar

Alustamine
 / (eelmine/järgmine)
Liigub eelmisele/järgmisele peatükile,
loole või failile.
/ (tagasikerimine/
edasikerimine)
• Kerib plaati tagasi/edasi, kui nuppu
vajutatakse taasesituse ajal.
Otsingukiirus muutub iga kord nupu
vajutamisel.
• Esitab aegluubis, kui vajutate peatatud
režiimis kauem kui üks sekund.
• Esitab kaaderhaaval, kui vajutate
peatatud režiimis lühidalt.
 (esitamine)
Alustab (uuesti) taasesitust.
/
(välkotsing)
Kerib Ultra HD Blu-ray / BD / DVD
taasesituse ajal veidi tagasi või edasi.
 (peatamine)
Peatab taasesituse või alustab seda
uuesti.
 (peatamine)
Seiskab taasesituse ja jätab vastava
punkti meelde (jätkamispunkt).
Üksuse/loo jätkamispunkt on koht, mida
viimati esitasite, või foto, mida
fotokaustas viimati vaatasite.
SUBTITLE (lk 19)
Valib subtiitrite keele, kui Ultra HD Blu-ray
/ BD / DVD puhul on salvestatud mitmes
keeles subtiitrid.
TV  (helitugevus) +/–
Reguleerib teleri helitugevust.
AUDIO (lk 19)
Valib keeleraja, kui Ultra HD Blu-ray / BD
/ DVD puhul on salvestatud mitmes
keeles rajad.
Valib CD-del heliraja.
 (vaigistamine)
Lülitab teleri heli ajutiselt välja.
DISPLAY
Kuvab ekraanil taasesituse teabe.

Selle mängija pult ei pruugi olenevalt teleri
mudelist või mudeli aastast teie teleriga
töötada. Sellisel juhul proovige seda
seadistustoimingut mõne teise puldiga või
kasutage teleri komplekti kuuluvat pulti.
9EE
1. samm: mängija ühendamine
Ärge ühendage toitejuhet enne, kui olete kõik ühendused teinud.
Teleri ühendamine
HDMI-kaabel*
(pole kaasas)
* Premium High Speed HDMI Cable või kiire HDMI-kaabel, mis toetab ribalaiust 18 Gbit/s.

• 4K Ultra HD 60p sisu nautimiseks peate ühendama mängija oma 4K-teleriga, kasutades kaablit
Premium High Speed HDMI Cable või kiiret HDMI-kaablit, mis toetab ribalaiust 18 Gbit/s.
• 4K-väljund nõuab ühilduvat 4K-ekraani, millel on HDCP2.2 toega HDMI-sisend.
• Kui kasutate BRAVIA telerit, mis toetab kvaliteeti 4K 60p, valige teleris suvandi HDMI signal format
sätteks Enhanced format. Lisateavet vaadake teleri kasutusjuhendist.
• Kui heliriba / AV-võimendi (vastuvõtja) on ühendatud otse teleriga, vaadake ühendusmeetodeid lk 11.
• Kui teil tekib probleeme või vajate lisateavet, vt jaotist „Tõrkeotsing“ (lk 22).
10EE
Teleriga ühendamine heliriba / AV-võimendi (vastuvõtja) kaudu
Valige ühendusmeetod  või  olenevalt teie heliriba / AV-võimendi (vastuvõtja)
sisendpesadest.
 4K-d toetav heliriba / AV-võimendi (vastuvõtja) pesaga HDMI IN
HDMI-kaabel*
(pole kaasas)
HDMI-kaabel*
(pole kaasas)
Alustamine
 Bitstreami (Dolby/DTS) nautimiseks valige jaotises [Audio Settings] suvand
[BD Secondary Audio] (lk 18).
 4K-d mitte toetav heliriba / AV-võimendi (vastuvõtja) ilma pesata HDMI IN
HDMI-kaabel*
(pole kaasas)
Optiline digitaalkaabel
(pole kaasas)
* Premium High Speed HDMI Cable või kiire HDMI-kaabel, mis toetab ribalaiust 18 Gbit/s.

Lisateavet heliriba / AV-võimendi (vastuvõtja) toetatud funktsioonide ja ühendusmeetodite kohta
vaadake heliriba / AV-võimendi (vastuvõtja) kasutusjuhendist.

Kui teil tekib probleeme või vajate lisateavet, vt jaotist „Tõrkeotsing“ (lk 22).
11EE
2. samm: võrguühendus (ainult tarkvara värskendamiseks
ja teenuse BD-Live™ kasutamiseks) (ainult juhtmega)
Kui te ei soovi mängijat Internetiga ühendada, jätkake jaotisega „3. samm: Easy Setup“ (lk 13).
LAN-kaabel
(pole kaasas)
LAN-kaabel
(pole kaasas)
Ruuter
Modem
Internet

• Soovitatud on kasutada varjestatud ja sirget liidesekaablit (LAN-kaablit).
• Lisateavet võrguühenduse sätete kohta vt jaotisest [Network Settings] (lk 21).
• Kui mängija on Internetiga ühendatud ja saadaval on tarkvaravärskendus, kuvatakse ekraanil
automaatselt värskendamisteavitus.
12EE

3. samm: Easy Setup
• Kui [Easy Setup] on lõpetatud, leiab mängija
automaatselt saadaoleva võrgu.
• Kui väljund puudub või kuva on must,
vt jaotist „Tõrkeotsing“ (lk 22).
Esmakordsel sisselülitamisel
Oodake veidi, kuni mängija lülitub sisse ja
käivitub [Easy Setup].
Avakuva ilmub, kui vajutate nuppu HOME.
Valige nupuga / rakendus ja vajutage
nuppu ENTER.
Rakendus
 pessa DC IN 12 V
Alustamine
1 Ühendage komplekti kuuluv
vahelduvvooluadapter ja vahelduvvoolu
toitejuhe alltoodud järjestuses.
Nende eemaldamisel tegutsege
vastupidises järjestuses.
Avakuva kuvamine
Vahelduvvooluadapter (kaasas)
USB
4K Ultra HD
Setup
What Happened to Mo

Vahelduvvoolu toitejuhe
(kaasas)
 vooluvõrku
2 Vajutage mängija sisselülitamiseks
nuppu . Toitenäidik süttib.
Avakuval kuvatakse järgmised kolm
rakendust.
(plaat):
esitab plaati.
[USB device]:
esitab USB-seadme sisu.
[Setup]:
saate reguleerida mängija sätteid.
3 Lülitage teler sisse ja vajutage
kaugjuhtimispuldil nuppu -TV- ,
et seadistada sisendivalija. See kuvab
mängija signaali teleri ekraanil.
4 Läbige [Easy Setup].
Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid,
et valida nupuga /// põhisätted, ja
vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu ENTER.
///
ENTER
13EE
Taasesitus
Plaadi esitamine
Saate esitada Ultra HD Blu-ray Disce, BD-sid,
DVD-sid ja CD-sid. Vt jaotist „Esitatavad
plaadid“ lk 25.
1 Vajutage nuppu  (avamine/sulgemine)
ja pange plaat plaadisahtlisse.
Plaati sahtlisse pannes jälgige, et tekst või
pilt jääks ülespoole.
Kahepoolsete plaatide puhul pange see
külg, mida soovite esitada, allapoole.

Vaadake ka oma teleri ja ühendatud seadme
kasutusjuhendit.
4K Ultra HD Blu-ray nautimine
1 Valmistuge 4K Ultra HD Blu-ray
taasesituseks ette.
• Ühendage mängija oma 4K-teleriga,
kasutades kaablit Premium High Speed
HDMI Cable.
• 4K Ultra HD 60p sisu vaatamiseks
veenduge, et teleri HDMI sätetes oleks
valitud õige seadistus.
• Kui kasutate BRAVIA telerit, mis toetab
kvaliteeti 4K 60p, valige teleris suvandi
HDMI signal format sätteks Enhanced
format.
2 Sisestage 4K Ultra HD Blu-ray Disc.
Kasutusviis erineb olenevalt plaadist.
Vaadake plaadi kasutusjuhendit.
2 Vajutage nuppu  (avamine/sulgemine),
et plaadisahtel sulgeda.
Taasesitus algab.
Kui taasesitus ei alga automaatselt, valige
jaotisest
(plaat) kategooria [Video],
[Music] või [Photo] ja vajutage nuppu
ENTER või  (esitamine).


USB-seadmest pärit sisu
esitamine
(segaplaat) sisaldab andmesisu.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu OPTIONS
ja valige saadaoleva sisu kuvamiseks suvand
[Data Contents].
Kui esitate ilma plaadivõtmeta 4K Ultra HD
Blu-ray Disci, võib see olenevalt võrgukeskkonnast
ja ametlikust võtmeserverist (Studio)
võrguühendust nõuda.
Vt jaotist „Esitatavad failitüübid“ lk 26.
1 Ühendage USB-seade mängija USB-pessa.
Blu-ray 3D nautimine
1 Tehke ettevalmistused vormingus Blu-ray
3D plaadi taasesitamiseks.
• Ühendage mängija oma 3D-toega
seadmetega, kasutades kiiret
HDMI-kaablit.
• Seadistage jaotises [Screen Settings]
suvandid [3D Output Setting] ja
[TV Screen Size Setting for 3D] (lk 18).
2 Sisestage vormingus Blu-ray 3D plaat.
Kasutusviis erineb olenevalt plaadist.
Vaadake plaadi kasutusjuhendit.
2 Valige avakuval nupuga / suvand
[USB device] ja vajutage nuppu
ENTER.
3 Valige nupuga / kategooria [Video],
[Music] või [Photo] ja vajutage
nuppu ENTER.

Andmete rikkumise või USB-seadme
kahjustamise vältimiseks lülitage mängija enne
USB-seadme ühendamist või eemaldamist välja.
14EE

Võimalikud valikud
Nupu OPTIONS vajutamisel saate teha
mitmesuguseid seadistusi ja taasesituse
toiminguid. Saadaolevad üksused on
olenevalt olukorrast erinevad.
Tavalised valikud








Ainult Video




[3D Output Setting]: määrab, kas
väljastada 3D-videot automaatselt või
mitte.
[A/V SYNC]: reguleerib pildi ja heli
sünkroonsust, viivitades heliväljundiga
pildiväljundi suhtes 0–120 millisekundit.
[HDR Conversion]*2: teisendab suure
dünaamilise vahemikuga (HDR) signaali
standardse dünaamilise vahemikuga (SDR)
signaaliks, kui mängija ühendatakse teleri
või projektoriga, mis ei toeta HDR-sisendit.
Suurema väärtuse valimisel sarnaneb pilt
rohkem HDR-ile, kuid üldine heledus on
väiksem.
[Video Settings]*3:
– [Picture Quality Mode]: valib pildisätted
valgusolude järgi.
 [Direct]
*4
 [Brighter Room]
*4
 [Theatre Room]
 [Auto]: müravähenduse režiimi
juhtimine sõltub meediumiüksusest ja
sisust.
 [Custom1]/[Custom2]
 [FNR]: vähendab pildile ilmuvat
juhuslikku müra.
 [BNR]: vähendab pildil
mosaiigilaadset ruudumüra.
 [MNR]: vähendab väiksemat müra
pildi kontuuride ümbruses
(sääsemüra).
 [Contrast]
 [Heledus]
 [Colour]
 [Hue]


[Peatamine]: peatab taasesituse.
[Top Menu]: kuvab Ultra HD Blu-ray / BD /
DVD põhimenüü.
[Menu]/[Popup Menu]: kuvab Ultra HD
Blu-ray / BD hüpikmenüü või DVD menüü.
[Title Search]: otsib Ultra HD Blu-raylt /
BD-lt / DVD VIDEO-lt üksust ja alustab
taasesitust algusest.
[Chapter Search]: otsib peatükki ja alustab
taasesitust algusest.
[Audio]: vahetab keelerada, kui Ultra HD
Blu-ray / BD / DVD puhul on salvestatud
mitmes keeles rajad. Valib CD-del heliraja.
[Subtitle]: vahetab subtiitrite keelt, kui
Ultra HD Blu-ray / BD / DVD puhul on
salvestatud mitmes keeles subtiitrid.
[Nurk]: lülitub teistele vaatenurkadele,
kui Ultra HD Blu-ray / BD / DVD puhul on
salvestatud mitu vaatenurka.
[Number Entry]: saate valida numbri,
kasutades kaugjuhtimispuldi nuppe
///.
Taasesitus
[Repeat Setting]*1: seadistab
kordusrežiimi.
[Esitamine]/[Lõpetamine]: käivitab või
seiskab taasesituse.
[Play from start]: esitab üksust algusest
peale.

Ainult Music



[Track Search]: otsib muusika-CD
taasesituse ajal pala numbrit.
[Add Slideshow BGM]: registreerib
USB-mäluseadmel olevad muusikafailid
slaidiesitluse taustamuusikaks (BGM).
[Shuffle Setting]: valige [On], kui soovite
muusikafaile juhujärjestuses taasesitada.
Ainult Photo






[Slideshow Speed]: muudab slaidiesitluse
kiirust.
[Slideshow Effect]: määrab
slaidiseansside efekti.
[Slideshow BGM]:
– [Off]: lülitab funktsiooni välja.
– [My Music from USB]: määrab jaotises
[Add Slideshow BGM] registreeritud
muusikafailid.
– [Play from Music CD]: määrab CD-DA-del
olevad palad.
[2D Playback]*5: seadistab taasesituse 2Dpildile.
[Change Display]: Vaheldab režiime [Grid
View] ja [List View].
[View Image]: kuvab valitud foto.
15EE



[Slideshow]: esitab slaidiseanssi.
[Rotate Left]: pöörab fotot 90 kraadi
vastupäeva.
[Rotate Right]: pöörab fotot 90 kraadi
päripäeva.

*1
*2
*3
*4
*5
16EE
[Repeat Setting] ei ole BDJ-üksuste ega
interaktiivsete HDMV-üksuste taasesituse
ajal saadaval.
[HDR Conversion] on saadaval ainult
HDR-video taasesituse ajal, kui teie
kuvaseade ei toeta HDR-i kuvamist või kui
jaotises [Screen Settings] on valitud suvandi
[HDR Output] sätteks [Off].
Suvandi [Video Settings] väljund ei pruugi
tavalise silmanägemise korral eriti märgatav olla.
[Brighter Room] ja [Theatre Room] ei ole
HDR-video taasesitamise ajal saadaval.
[2D Playback] on saadaval ainult 3D-fotode
taasesituse ajal.
Sätted ja reguleerimine
Sättekuvade kasutamine
Kui soovite muuta mängija sätteid, valige
avakuval suvand
[Setup].
Vaikeseadistused on alla joonitud.
1 Valige avakuval nupuga / suvand
[Setup] ja vajutage nuppu ENTER.
2 Valige seadistuskategooria ikoon, kasutades
nuppu /, ja vajutage nuppu ENTER.
 [Update via Internet]
Värskendab mängija tarkvara saadaoleva
võrgu kaudu. Veenduge, et võrk oleks
Internetiga ühendatud. Vt jaotist „2. samm:
võrguühendus (ainult tarkvara
värskendamiseks ja teenuse BD-Live™
kasutamiseks) (ainult juhtmega)” (lk 12).

Kui mängija on ühendatud Internetiga ja selle
toite sisselülitamisel ilmub värskenduse
teavituskuva, järgige värskendamiseks ekraanil
kuvatavaid suuniseid.
 [Update via USB Memory]
Värskendab mängija tarkvara USB-mäluseadme
kaudu. Looge kaust nimega UPDATE. Kõik
värskendusfailid tuleb talletada sellesse kausta.
Mängija suudab tuvastada kuni 500 faili/kausta
ühes kihis, sh värskendamise failid/kaustad.

• Soovitame värskendada tarkvara umbes
iga 2 kuu tagant.
• Kui võrguühendus on kehv, külastage veebisaiti
www.sony.eu/support, et laadida alla
uusim tarkvaraversioon, ja värskendage
USB-mäluseadme kaudu.
Värskendamisfunktsioonide kohta saate
teavet ka veebisaidilt.
 [HDR Output]
[Auto]: väljastab HDR-signaali olenevalt
sisust ja HDMI-SINK-i toest.
Kui sisu on HDR ja HDMI-SINK ei toeta HDR-i,
rakendatakse teisendusfunktsiooni.
[Off]: väljastab alati SDR-i.
 [Display Type]
[Teler]: valige see, kui mängija on ühendatud
teleriga.
[Projektor]: valige see, kui mängija on
ühendatud projektoriga.

Suvandit [HDR Conversion] kohandatakse
vastavalt valitud kuvatüübile. Isegi kui valitud
on suvandi [HDR Conversion] sama sätteväärtus,
on pildi dünaamiline vahemik erinev.
 [Output Video Resolution]
Tavaolukorras valige [Auto]. Kui
eraldusvõime on madalam kui SD,
skaleeritakse see üles SD-eraldusvõimeni.
 [24p Output]
Väljastab 24p videosignaale ainult siis, kui
ühendate 24p-ga ühilduva teleri HDMIühenduse kaudu ja suvandi [Output Video
Resolution] sätteks on valitud [Auto], [1080p]
või [4K].
Sätted ja reguleerimine
[Software Update]
[Ekraaniseadistused]
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto]: väljastab 24 Hz videosignaale ainult
siis, kui ühendate 24p-ga ühilduva teleri pesa
HDMI OUT kaudu.
[On]: lülitab funktsiooni sisse.
[Off]: valige see, kui teler ei ühildu
24p videosignaaliga.
[DVD-ROM]
[Auto]: väljastab 24 Hz videosignaale ainult
siis, kui ühendate 24p-ga ühilduva teleri pesa
HDMI OUT kaudu.
[Off]: valige see, kui teler ei ühildu
24p videosignaaliga.
[Data content]
See funktsioon on saadaval USBmäluseadmesse või andmeplaadile
talletatud sisu taasesitamiseks.
[Auto]: väljastab 24 Hz videosignaale ainult
siis, kui ühendate 24p-ga ühilduva teleri pesa
HDMI OUT kaudu.
[Off]: valige see, kui teler ei ühildu
24p videosignaaliga.
17EE
 [4K Upscale Setting]
[Auto1]: väljastab 2K-videosignaale
(1920 × 1080), kui video taasesituseks
on loodud ühendus Sony 4K-ga ühilduva
seadmega. Seade teisendab signaalid
4K-videosignaalideks. Fotode
taasesitamiseks väljastab mängija
seadmesse 4K-videosignaali.
Väljastab 4K-videosignaale, kui ühendus on
loodud 4K-ga ühilduva seadmega, mille
tootja ei ole Sony.
See säte ei toimi 3D-videopildi taasesituse korral.
[Auto2]: väljastab automaatselt 4Kvideosignaali, kui ühendate 4K-ga ühilduva
seadmega.
[Off]: lülitab funktsiooni välja.

Kui suvandi [Auto1] valimisel ei tuvastata teie Sony
seadet, on sättel sama mõju kui sättel [Auto2].
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: tuvastab automaatselt ühendatud
teleri tüübi ja lülitub vastavale värvisättele.
[YCbCr (4:2:2)]: väljastab YCbCr 4:2:2
videosignaale.
[YCbCr (4:4:4)]: väljastab YCbCr 4:4:4
videosignaale.
[RGB]: väljastab RGB-videosignaale.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: väljastab 12-/10-bitist videosignaali,
kui ühendatud teler ühildub funktsiooniga
Deep Colour.
[Off]: valige see, kui pilt on ebastabiilne või
värvid ebaloomulikud.
 [3D Output Setting]
[Auto]: tavaolukorras valige see.
[Off]: valige see, kui soovite kuvada kogu sisu
2D-vormingus või nautida 4K-väljundit,
kasutades 3D-sisu.
 [TV Screen Size Setting for 3D]
Määrab teie 3D-ga ühilduva teleri
ekraanisuuruse.
 [TV Type]
[16:9]: valige see, kui ühendate
laiekraanteleri või laiekraani funktsiooniga
teleri.
[4:3]: valige see, kui ühendate kuvasuhtega
4:3 teleri, millel ei ole laiekraani funktsiooni.
 [Screen Format]
[Full]: valige see, kui ühendate laiekraani
funktsiooniga teleri. 4:3 pilt kuvatakse ka
laiekraaniga teleris kuvasuhtega 16:9.
[Normal]: muudab pildi suurust, et ekraani
suurus sobiks esialgse kuvasuhtega.
 [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: kuvab laia pildi mustade
ribadega üleval ja all.
[Pan & Scan]: kuvab kärbitud servadega
täiskõrguses pildi üle terve ekraani.
 [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: tavaolukorras valige see. Mängija
tuvastab automaatselt, kas materjal on
video- või filmipõhine, ja lülitub vastavale
teisendusmeetodile.
[Video]: olenemata materjalist valitakse
alati videopõhisele materjalile sobiv
teisendusmeetod.
 [Pause Mode]
[Auto]: tavaolukorras valige see. Dünaamilise
liikumisega pildid kuvatakse ilma hägususeta.
[Raam]: kuvab staatilised pildid suure
eraldusvõimega.
[Audio Settings]
 [Digital Audio Output]
[Auto]: tavaolukorras valige see. Väljastab
helisignaale olenevalt ühendatud seadmete
olekust.
[PCM]: väljastab PCM-signaale pesast HDMI
OUT. Valige see, kui ühendatud seadmest
puudub väljund.
 [DSD Output Mode]
[Auto]: väljastab pesast HDMI OUT DSDsignaali, kui esitate Super Audio CD-d ja
DSD-vormingus faili (kui ühendatud seade
toetab samuti DSD-d).
Väljastab pesast HDMI OUT LPCM-signaali,
kui esitate Super Audio CD-d ja DSDvormingus faili (kui ühendatud seade ei
toeta DSD-d).
[Off]: väljastab PCM-signaali pesast HDMI
OUT, kui esitate Super Audio CD-d ja
DSD-vormingus faili.
 [BD Secondary Audio]
[On]: väljastab heli, mis on saadud
interaktiivse ja sekundaarse heli segamisel
primaarse heliga.
18EE
[Off]: väljastab ainult primaarset heli.
Valige see Bitstreami (Dolby/DTS) signaalide
väljastamiseks heliribasse / AV-võimendisse
(vastuvõtjasse).

Bitstreami (Dolby/DTS) signaalide nautimiseks
valige suvandi [BD Secondary Audio] sätteks [Off]
ja suvandi [Digital Audio Output] sätteks [Auto].
 [Digital Music Enhancer]
[On]: saate määrata heliefekti, kui esitate
USB-seadme sisu.
[Off]/[Sound Bar Mode]: lülitab funktsiooni välja.
 [Downmix]
[Surround]: väljastab helisignaale koos
ruumilise heli efektidega. Valige see, kui
ühendate funktsiooni Dolby Surround (Pro
Logic) või DTS Neo:6 toetava heliseadme.
[stereo]: väljastab helisignaale ilma ruumilise
heli efektideta. Valige see, kui ühendate
heliseadme, mis ei toeta funktsiooni
Dolby Surround (Pro Logic) või DTS Neo:6.
 [BD/DVD Menu Language]
Saate valida Ultra HD Blu-ray / BD / DVD VIDEO
vaike-menüükeele.
Valige suvand [Select Language Code] ja
sisestage oma keelekood, vaadates jaotist
„Keelekoodide loend“ (lk 31).
 [Audio Language]
Saate valida Ultra HD Blu-ray / BD / DVD VIDEO
vaike-helikeele.
Kui valite suvandi [Original], valitakse plaadil
eelistatuks määratud keel.
Valige suvand [Select Language Code] ja
sisestage oma keelekood, vaadates jaotist
„Keelekoodide loend“ (lk 31).
 [Subtitle Language]
Saate valida Ultra HD Blu-ray / BD / DVD VIDEO
vaike-subtiitrikeele.
Valige suvand [Select Language Code] ja
sisestage oma keelekood, vaadates jaotist
„Keelekoodide loend“ (lk 31).
 [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: esitab BD-kihti.
[DVD/CD]: esitab DVD- või CD-kihti.
Sätted ja reguleerimine
 [Audio DRC]
[Auto]: taasesitab sisu plaadi määratud
dünaamilises vahemikus (ainult BD-ROM).
Muid plaate taasesitatakse tasemel [On].
[On]: taasesitab sisu standardsel
tihendustasemel.
[Off]: tihendamine ei toimi. Tekitatakse
dünaamilisem heli.
[BD/DVD Viewing
Settings]
 [BD Internet Connection]
[Allow]: võimaldab Interneti-ühendust
BD-sisust.
[Do not allow]: keelab Interneti-ühenduse
BD-sisust.
 [Delete BD Data]
Kustutab andmed USB-mäluseadmest.
Kõik buda-kausta salvestatud andmed
kustutatakse.
19EE
[Parental Control
Settings]
 [HDMI Settings]
Ühendades HDMI-funktsiooniga ühilduvad
Sony komponendid kiire HDMI-kaabliga,
on kasutamine lihtsam.
 [Password]
Saate määrata funktsiooni Parental Control
parooli või seda muuta. Parool võimaldab
seada piirangu Ultra HD Blu-ray / BD / DVD
VIDEO taasesitusele. Vajaduse korral saate
Ultra HD Blu-ray / BD / DVD VIDEO
piirangutasemeid eristada.
[Control for HDMI]
[On]: saadaval on järgmised BRAVIA Synci
funktsioonid.
– One-Touch Play
– Süsteemi väljalülitamine
– Language Follow
[Off]: lülitab funktsiooni välja.
 [Parental Control Area Code]
Mõne Ultra HD Blu-ray / BD / DVD VIDEO
taasesitust saab piirata geograafilise
piirkonna alusel. Stseenid võidakse
blokeerida või asendada teiste stseenidega.
Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid ja
sisestage neljakohaline parool.
 [BD Parental Control] /
[DVD Parental Control]
Funktsiooni Parental Control seadistamisega
saab stseene blokeerida või teiste
stseenidega asendada. Järgige ekraanil
kuvatavaid suuniseid ja sisestage
neljakohaline parool.
[Music Settings]
 [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: esitab Super Audio CD kihti.
[CD]: esitab CD-kihti.
 [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: esitab 2-kanalilist ala.
[DSD Multi]: esitab mitmekanalilist ala.
[System Settings]
20EE

Üksikasju vaadake teleri või komponentide
kasutusjuhendist. BRAVIA Synci funktsioonide
lubamiseks ühendage teler pesa HDMI OUT kaudu.
[Linked to TV-off]
[Valid]: lülitab mängija automaatselt välja,
kui ühendatud teler lülitub ooterežiimi
(BRAVIA Sync).
[Invalid]: lülitab funktsiooni välja.
 [Quick Start Mode]
[On]: kiirendab käivitusaega mängija
sisselülitamisel.
[Off]: vähendab elektritarbimist ooterežiimis.
 [Auto Standby]
[On]: naaseb automaatselt ooterežiimi,
kui rohkem kui 20 minuti jooksul ei vajutata
ühtki nuppu.
[Off]: lülitab funktsiooni välja.
 [Auto Display]
[On]: kuvab ekraanil automaatselt teabe,
kui muudate vaadatavat üksust, pildirežiimi,
helisignaale jne.
[Off]: kuvab teavet ainult nupu DISPLAY
vajutamisel.
 [Software Update Notification]
[On]: seadistab mängija teavitama uuemast
tarkvaraversioonist (lk 17).
[Off]: lülitab funktsiooni välja.
 [OSD Language]
Saate valida oma mängija ekraanil kuvatava
keele.
 [System Information]
Kuvab mängija tarkvaraversiooni teabe ja
MAC-aadressi.
 [System Sound]
[On]: aktiveerib helisignaalid avakuva
toimingute ajal.
[Off]: lülitab funktsiooni välja.
 [Tarkvaralitsentsi teave]
Kuvab teabe tarkvaralitsentsi kohta.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
Ühendage mängija eelnevalt LAN-kaabli
kaudu võrguga. Üksikasju vt jaotisest
„2. samm: võrguühendus (ainult tarkvara
värskendamiseks ja teenuse BD-Live™
kasutamiseks) (ainult juhtmega)“ (lk 12).

Lisateabe saamiseks külastage järgmist
veebisaiti ja vaadake korduma kippuvate
küsimuste jaotist:
www.sony.eu/support
 [Network Connection Diagnostics]
Kontrollib nõuetekohast võrguühendust,
käitades võrgudiagnostika.
[Easy Setup]
Vt jaotist „3. samm: Easy Setup” (lk 13).
Sätted ja reguleerimine
 [Network Connection Status]
Kuvab võrgu praeguse oleku.
[Lähtestamine]
 [Reset to Factory Default Settings]
Saate lähtestada mängija sätted tehase
vaikeväärtustele, valides sätete rühma.
Kõik rühma seadistused lähtestatakse.
 [Initialise Personal Information]
Kustutab teie mängijasse salvestatud
isikliku teabe.

Seadme kasutuselt kõrvaldamisel,
edasiandmisel või -müümisel kustutage
turvalisuse huvides kogu isiklik teave.
21EE
Lisateave
Tõrkeotsing
Kui mängija kasutamisel tekib probleem,
kasutage seda tõrkeotsingujuhendit, et leida
probleemile lahendus, enne kui taotlete
seadme parandamist. Probleemi püsimisel
võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
Toide
Mängija ei lülitu sisse isegi siis, kui vajutada
kaugjuhtimispuldil või mängijal nuppu .
• Lülitage mängija välja ja lahutage
vahelduvvoolu toitejuhe. Oodake vähemalt
30 sekundit, seejärel ühendage
vahelduvvoolu toitejuhe uuesti ja lülitage
mängija sisse.
Pilt
Pilt puudub või pilti ei väljastata õigesti.
• Kontrollige, kas kõik kaablid on korralikult
ühendatud (lk 10).
• Lülitage teleri sisendivalija mängija signaali
kuvamisele.
• Lähtestage [Output Video Resolution]
madalaimale eraldusvõimele, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppe  (seiskamine),
HOME ja seejärel POP UP/MENU.
• Proovige järgmist. Lülitage mängija välja
ja uuesti sisse. Lülitage ühendatud seade
välja ja uuesti sisse. Eemaldage
HDMI-kaabel ja ühendage see uuesti.
• Pesa HDMI OUT on ühendatud DVIseadmega, mis ei toeta
autorikaitsetehnoloogiat.
• Kontrollige suvandi [Output Video
Resolution] sätteid jaotises [Screen
Settings] (lk 17).
• Ultra HD Blu-ray / BD-ROM-i / DVD-ROM-i /
andmesisu puhul kontrollige suvandi
[24p Output] sätteid jaotises [Screen
Settings] (lk 17).
• 4K-väljundi puhul veenduge, et mängija
oleks ühendatud 4K-ekraaniga, mis toetab
HDCP2.2 suutlikkusega HDMI-sisendit,
kasutades kaablit Premium High Speed
HDMI Cable või kiiret HDMI-kaablit, mis
toetab ribalaiust 18 Gbit/s (lk 10).
22EE
Ekraanil kuvatav keel vahetub automaatselt,
kui loote ühenduse pesaga HDMI OUT.
• Kui jaotises [HDMI Settings] on valitud
suvandi [Control for HDMI] sätteks [On]
(lk 20), lülitub ekraanil kuvatud keel
automaatselt ühendatud teleri keelesättele
(nt kui muudate seda sätet teleris jne).
Heli
Heli puudub või heli ei väljastata õigesti.
• Kontrollige, kas kõik kaablid on korralikult
ühendatud (lk 10).
• Lülitage heliriba / AV-võimendi (vastuvõtja)
sisendivalija mängija helisignaalide
heliribast / AV-võimendist (vastuvõtjast)
väljastamisele.
• Kui helisignaal ei tule läbi pesa HDMI OUT,
kontrollige helisätteid (lk 18).
• HDMI-ühenduste puhul proovige järgmist.
Lülitage mängija välja ja uuesti sisse.
Lülitage ühendatud seade välja ja uuesti
sisse. Eemaldage HDMI-kaabel ja
ühendage see uuesti.
• Kui HDMI-ühenduste puhul on mängija
ühendatud teleriga heliriba / AV-võimendi
(vastuvõtja) kaudu, proovige ühendada
HDMI-kaabel otse teleriga. Vaadake ka
heliriba / AV-võimendi (vastuvõtja)
kasutusjuhendit.
• Pesa HDMI OUT ühendatakse DVIseadmega (DVI-pesad ei võta vastu
helisignaale).
• Pessa HDMI OUT ühendatud seade ei
toeta mängija helivormingut. Kontrollige
helisätteid (lk 18).
Bitstream ei väljasta HD-heli (Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio, DTS-HD Master Audio,
Dolby Atmos*1 ja DTS:X*2).
• Valige jaotises [Audio Settings] suvandi
[BD Secondary Audio] sätteks [Off] (lk 18).
• Kontrollige, kas heliriba / AV-võimendi
(vastuvõtja) ühildub iga HD-helivorminguga.
*1
*2
Dolby Atmos on ettevõtte Dolby Laboratories
kaubamärk.
DTS:X on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud
kaubamärk või kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja/või teistes riikides.
Interaktiivset heli ei väljastata.
• Valige jaotises [Audio Settings] suvandi
[BD Secondary Audio] sätteks [On] (lk 18).
Plaadi esitamisel kuvatakse ekraanil
teatekood 3 [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.].
• Esitatava video helirada sisaldab Cinavia
koodi, mis näitab, et tegemist on
professionaalselt toodetud sisu lubamatu
koopiaga (lk 30).
Plaat
USB-seade
Mängija ei tuvasta ühendatud USB-seadet.
• Veenduge, et USB-seade oleks korralikult
USB-pessa ühendatud.
• Kontrollige, ega USB-seade või USB-kaabel
pole kahjustada saanud.
• Kontrollige, kas USB-seade on sisse
lülitatud.
• Kui USB-seade on ühendatud USB-jaoturi
kaudu, ühendage USB-seade otse
mängijaga.
Võrguühendus
Mängijat ei saa võrku ühendada.
• Kontrollige võrguühendust (lk 12) ja
võrgusätteid (lk 21).
Mängija sisselülitamisel kuvatakse
ekraanil teade [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Software Update”
to perform the update.].
• Mängija tarkvara värskendamiseks vt jaotist
„[Software Update]“ (lk 17).
Funktsioon [Control for HDMI] ei tööta
(BRAVIA Sync).
• Kontrollige, kas teler on ühendatud pesa
HDMI OUT kaudu.
• Kontrollige, kas jaotises [HDMI Settings]
on valitud suvandi [Control for HDMI]
sätteks [On] (lk 20).
• Kui muudate HDMI-ühendust, lülitage
mängija välja ja uuesti sisse.
• Elektrikatkestuse korral valige jaotises
[HDMI Settings] suvandi [Control for HDMI]
sätteks [Off], seejärel valige jaotises [HDMI
Settings] suvandi [Control for HDMI] sätteks
[On] (lk 20).
• Kontrollige järgmist ja vaadake
komponendi kasutusjuhendit.
– Ühendatud komponent ühildub
funktsiooniga [Control for HDMI].
– Ühendatud komponendi funktsiooni
[Control for HDMI] seadistus on õige.
• Kui ühendate mängija teleriga heliriba /
AV-võimendi (vastuvõtja) kaudu.
– Kui heliriba / AV-võimendi (vastuvõtja)
ei ühildu funktsiooniga [Control for
HDMI], ei pruugi teil olla võimalik telerit
mängijast juhtida.
– Kui muudate HDMI-ühendust,
lahutage vahelduvvoolu toitejuhe ja
ühendage see uuesti. Elektrikatkestuse
korral proovige aga järgmist.
Lülitage heliriba / AV-võimendi
(vastuvõtja) sisendivalija olekusse, kus
mängija pilti kuvatakse teleris. Valige
jaotises [HDMI Settings] suvandi
[Control for HDMI] sätteks [Off],
seejärel valige jaotises [HDMI Settings]
suvandi [Control for HDMI] sätteks [On]
(lk 20). Vaadake heliriba / AV-võimendi
(vastuvõtja) kasutusjuhendit.
Lisateave
Plaati ei esitata.
• Plaat on must või viltu.
• Plaat on tagurpidi. Sisestage plaat nii,
et esitatav külg on allpool.
• Plaadi vormingut ei saa selle mängijaga
taasesitada (lk 25).
• Mängija ei saa esitada salvestatud plaati,
mis pole õigesti lõpetatud või mis pole
plaadivormingus Mastered.
• BD/DVD piirkonnakood ei sobi mängijaga.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Funktsioon System Power-Off ei tööta
(BRAVIA Sync).
• Kontrollige, kas jaotises [HDMI Settings] on
valitud suvandite [Control for HDMI] ja [Linked
to TV-off] sätteks [On] ja [Valid] (lk 20).
23EE
Muud
Taasesitus ei alga sisu algusest.
• Vajutage nuppu OPTIONS ja valige
[Play from start].
Taasesitus ei alga kohast, kus esituse
viimati lõpetasite.
• Jätkamiskoht võidakse olenevalt plaadist
järgmistel juhtudel mälust kustutada:
– kui avate plaadisahtli;
– kui ühendate lahti USB-seadme;
– kui esitate muud sisu;
– kui lülitate mängija välja.
Plaadi esitamisel kuvatakse ekraanil
teatekood 1 [Playback stopped. The content
being played is protected by Cinavia and is
not authorized for playback on this device.
For more information, see http://
www.cinavia.com. Message Code 1.].
• Esitatava video helirada sisaldab Cinavia
koodi, mis näitab, et see on mõeldud
esitamiseks ainult profiseadmetega ja
tarbijatel pole selle taasesitus lubatud (lk 30).
Plaadisahtel ei avane ja plaati ei saa
eemaldada, isegi kui vajutate nuppu 
(avamine/sulgemine).
• Kui mängija on sisse lülitatud, vajutage
kaugjuhtimispuldil nuppe  (seiskamine),
HOME ja seejärel TOP MENU, et sahtel
avada ja lapselukk keelata (lk 9).
• Proovige järgmist. Lülitage mängija
välja ja lahutage vahelduvvoolu toitejuhe.
Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe
uuesti, vajutades samal ajal mängijal nuppu
 (avamine/sulgemine). Hoidke nuppu
 (avamine/sulgemine) mängijal all, kuni
sahtel avaneb. Eemaldage plaat.
Pärast nupu  (avamine/sulgemine)
vajutamist kuvatakse ekraanil teade
[[EJECT] Key is currently unavailable.].
• Võtke ühendust lähima Sony edasimüüja
või kohaliku volitatud Sony
teenindusasutusega.
Mängija ei reageeri ühegi nupu
vajutamisele.
• Niiskus on mängijasse kondenseerunud (lk 4).
24EE
Tarkvara värskendamine
• Kui võrguühendus on kehv, külastage
veebisaiti www.sony.eu/support, et laadida
alla uusim tarkvaraversioon, ja värskendage
USB-mäluseadme kaudu.
Värskendamisfunktsioonide kohta saate
teavet ka veebisaidilt.
Esitatavad plaadid
Blu-ray
Disc*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Music CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
*1
*3
Kihtide vahetumisel võivad taasesituse pildid
ja heli olla hetkeks häiritud.
Piirkonnakood (ainult BD / DVD VIDEO)
Teie mängija tagaküljele on märgitud
piirkonnakood ja see esitab ainult BD- /
DVD VIDEO plaate, mille sildil on samad
piirkonnakoodid või tähis
.
Lisateave
*2
Kuna Blu-ray Disci tehnilised andmed on uued
ja arenevad, ei pruugi mõned plaadid
olenevalt tüübist ja versioonist esitatavad
olla. Heliväljund erineb olenevalt allikast,
ühendatud väljundpesast ja valitud
helisätetest.
BD-RE: ver 2.1, BD-R: ver 1.1, 1.2, 1.3, sh
orgaanilise pigmendi tüüpi BD-R (LTH-tüüpi).
Arvutis salvestatud BD-R-e ei saa esitada,
kui postskriptid on salvestatavad.
CD- või DVD-plaati ei esitata, kui see pole õigesti
lõpetatud või see ei ole plaadivormingus
Mastered. Lisateavet vaadake salvestusseadme
kasutusjuhendist.
Märkus kahekihilise Ultra HD Blu-ray / BD /
DVD ja kolmekihilise Ultra HD Blu-ray kohta
Plaadid, mida ei saa esitada
• Kassetiga BD-d
• BDXL-id
• DVD-RAM-id
• HD DVD-d
• PHOTO CD-d
• CD-Extrate andmeosa
• Super VCD-d
• DVD AUDIO
• DualDiscide helimaterjali pool
Märkused plaatide kohta
Toode on mõeldud CD standardile vastavate
ketaste esitamiseks. DualDiscid ja mõned
autorikaitsetehnoloogia kodeeringuga
muusikaplaadid ei vasta CD standardile ja
seetõttu ei pruugi need plaadid selle tootega
esitatavad olla.
Märkus Ultra HD Blu-ray / BD / DVD
taasesitustoimingute kohta
Mõned Ultra HD Blu-ray / BD / DVD
taasesitustoimingud võivad olla tahtlikult
tarkvaratootjate seadistatud. Kuna see
mängija esitab Ultra HD Blu-ray-d / BD-d /
DVD-d vastavalt plaadi sisule, mille
tarkvaratootjad on kujundanud, ei pruugi
kõik taasesitusfunktsioonid saadaval olla.
25EE
Esitatavad failitüübid
Video
Kodek
MPEG-1-video
MPEG-2-video
Xvid
MPEG4/AVC/
H.264*1
VC1
WMV9*2
Motion JPEG
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
*3
Konteiner
Laiend
Koos heliga
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Vorming
AVCHD (ver. 2.0)*4*5*6
26EE

Muusika
Kodek
Laiend
MP3 (MPEG-1 Audio Layer
III)*7
.mp3
AAC/HE-AAC*7
.m4a, .aac
Standardne WMA9
.wma
WMA 10 Pro*8
.wma
LPCM*7
.wav
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital*7
.ac3
DSF
.dsf
DSDIFF*9
.dff
AIFF
.aiff, .aif
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Foto
Vorming
Laiend
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*11
BMP
.bmp*12
WEBP
.webp
Lisateave
ALAC
• Kõiki faile ei saa olenevalt failivormingust, faili
kodeeringust või salvestustingimustest esitada.
• Mõnda arvutis redigeeritud faili ei pruugita
esitada.
• Mõne faili puhul ei pruugi edasi- või
tagasikerimise funktsioon saadaval olla.
• Mängija ei esita kodeeritud faile, nagu
DRM-failid.
• Mängija suudab tuvastada BD-de, DVD-de,
CD-de ja USB-seadmete puhul järgmisi faile
või kaustu:
– kuni 9. kihi kaustadeni (sh juurkaust);
– kuni 500 faili/kausta ühes kihis.
• Mängija toetab järgmisi kaadrisagedusi:
– kuni 60 kaadrit/s ainult AVCHD (MPEG4/AVC)
puhul;
– kuni 30 kaadrit/s muude videokodekite
puhul.
• Mängija toetab video bitikiirust kuni 40 Mbit/s.
• Kõik USB-seadmed ei pruugi selle mängijaga
töötada.
• Mängija suudab tuvastada massmäluklassi
(MSC) seadmeid (nt välkmäluseade või HDD),
pildi jäädvustamisseadmete (SICD) klassi
seadmeid ja 101 klahviga klaviatuure.
• Mängija ei pruugi DATA CD-del olevaid suure
bitikiirusega video- ja helifaile sujuvalt esitada.
Soovitatav on esitada neid faile DATA DVD-de
või DATA BD-dega.
*1
*2
Mängija toetab AVC-d kuni tasemeni Level 5.2.
Mängija toetab WMV9 kuni tasemeni
Advanced Profile.
*3 Mängija toetab HEVC-d kuni tasemeni Level 5.1.
*4 Mängija toetab kaadrisagedust kuni
60 kaadrit/s.
*5 Mängija esitab digitaalse videokaameraga
jms salvestatud AVCHD-vormingus faile.
AVCHD-vormingus plaati ei esitata, kui see ei
ole õigesti lõpetatud.
*6 Mängija saab esitada AVCHD 3D-vormingut.
*7 Mängija saab esitada vormingus .mka faile.
*8 Mängija ei esita kodeeritud faile, nagu
Lossless-failid.
*9 Mängija ei esita DST-kodeeringuga faile.
*10 Mängija ei esita animeeritud PNG- ega
GIF-faile.
*11 Muude MPO-failide puhul peale 3D kuvatakse
põhipilt või esimene pilt.
*12 Mängija ei toeta 16-bitiseid BMP-faile.
27EE
Tehnilised andmed
Tehnilisi andmeid ja kujundust võidakse ette teatamata muuta.
Süsteem
Laser
Pooljuhtlaser
Sisendid ja väljundid
Pesa nimi
Pesa tüüp / väljundtase / koormustakistus
HDMI OUT
19-viiguline HDMI-standardliitmik
LAN (100)
100BASE-TX-liides
USB
A-tüüpi USB-pesa (USB-mäluseadme, mälukaardilugeja,
digitaalse fotokaamera ja digitaalse videokaamera
ühendamiseks)*
* Mitte kasutada kiirlaadimiseks.
DC IN
12 V alalisvool, 1,25 A
Üldine
28EE
Nõuded toitele
12 V alalisvool koos vahelduvvooluadapteriga
Nimiandmed: sisend 220–240 V vahelduvvool, 50/60 Hz
Elektritarbimine
(vahelduvvooluadapteri
kasutamisel)
15 W
Võrgu ooterežiim
Vähem kui 2 W (kõik juhtmega võrgupordid on sisse
lülitatud)
Mõõdud (ligik.)
320 × 212 × 45 mm (laius × sügavus × kõrgus), sh eenduvad osad
Kaal (ligik.)
1,4 kg
Töötemperatuur
5 ºC kuni 35 ºC
Õhuniiskus kasutuskohas
25% kuni 80%
Autoriõigused ja kaubamärgid
Lisateave
• Oracle ja Java on ettevõtte Oracle ja/või tema
sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid.
Muud nimed võivad olla nende vastavate
omanike kaubamärgid.
• Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories
litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja
topelt-D-ga sümbol on ettevõtte
Dolby Laboratories kaubamärgid.
• DTS-i patente vt veebisaidilt http://
patents.dts.com. Toodetud ettevõtte DTS,
Inc. litsentsi alusel. DTS, sümbol, DTS ja sümbol
üheskoos, Digital Surround ning DTS 2.0 +
Digital Outi logo on ettevõtte DTS, Inc.
registreeritud kaubamärgid ja/või kaubamärgid
Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
© DTS, Inc. Kõik õigused on kaitstud.
• Mõisted HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface, Premium High Speed
HDMI Cable ja HDMI logo on ettevõtte HDMI
Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid
või registreeritud kaubamärgid Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.
• Sõnamärgid ja logod Blu-ray Disc™, Blu-ray™,
BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™
on ettevõtte Blu-ray Disc Association
kaubamärgid.
• Blu-ray 3D™ ja Blu-ray 3D™ logo on ettevõtte
Blu-ray Disc Association kaubamärgid.
• DVD logo on ettevõtte DVD Format/
Logo Licensing Corporation kaubamärk.
• Logod DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO, Super Audio CD ja CD on
kaubamärgid.
• „BRAVIA” on ettevõtte Sony Corporation
kaubamärk.
• MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia
ja patendid on litsentsitud ettevõtetelt
Fraunhofer IIS ja Thomson.
• See toode sisaldab ettevõtte Verance Corporation
litsentsi alusel kasutatavat omandiõigustega
kaitstud tehnoloogiat ning seda kaitseb USA
patent 7,369,677 ja teised Ameerika Ühendriikides
ning kogu maailmas kehtivad ja ootel patendid,
samuti sellise tehnoloogia teatud aspektidele
kehtivad autoriõigused ja ärisaladuste kaitse.
Cinavia on ettevõtte Verance Corporation
kaubamärk. Autoriõigus 2004–2010 Verance
Corporation. Kõik õigused kuuluvad ettevõttele
Verance. Pöördprojekteerimine ja
demonteerimine on keelatud.
• Windows Media on ettevõtte Microsoft
Corporation registreeritud kaubamärk või
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või
teistes riikides.
See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft
Corporation teatud intellektuaalse omandi
õigustega. Sellise tehnoloogia kasutamine
või levitamine väljaspool seda toodet on
ilma Microsofti või volitatud Microsofti
tütarettevõtte litsentsita keelatud.
Sisuomanikud kasutavad Microsoft
PlayReady™ sisujuurdepääsu tehnoloogiat
intellektuaalomandi, sh autoriõigustega
kaitstud sisu, kaitsmiseks. See seade kasutab
PlayReady-tehnoloogiat, et pääseda juurde
PlayReadyga kaitstud sisule ja/või WMDRM-iga
kaitstud sisule. Kui seade ei suuda sisu
kasutamisel piiranguid korralikult jõustada,
võivad sisuomanikud lasta Microsoftil tühistada
seadme suutlikkuse tarbida PlayReadyga
kaitstud sisu. Tühistamine ei tohiks mõjutada
kaitsmata sisu või sisu, mida kaitsevad muud
sisu juurdepääsu tehnoloogiad. Sisuomanikud
võivad teilt nende sisule juurdepääsemiseks
nõuda PlayReady täiendamist. Kui sellest
keeldute, ei pääse te täiendamist nõudvale
sisule juurde.
• Vewd® Core. Autoriõigus 1995–2018 Vewd
Software AS. Kõik õigused kaitstud.
Õiguste avaldus:
seda tarkvara pakutakse <<olemasoleval>> kujul.
Vewd ja tema tarnijad ei anna seoses
tarkvaraga mingisuguseid garantiisid, otseseid
ega kaudseid, seadustest tulenevaid ega
muid, sealhulgas (kuid mitte ainult) seoses
toimivuse, kindlaks eesmärgiks sobivuse või
rikkumatusega.
• Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate
omanike kaubamärgid.
• Muud süsteemi- ja tootenimed on tavaliselt
nende tootjate kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid. Selles dokumendis ei ole märke
™ ja ® kasutatud.
29EE
Kopeerimiskaitse
Võtke arvesse Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ide ja DVD-andmekandjate puhul kasutatavaid
täiustatud sisukaitsesüsteeme. Need süsteemid –
AACS (Advanced Access Content System) ja CSS
(Content Scramble System) – võivad sisaldada
mõningaid taasesituse, analoogväljundi ja
muude sarnaste funktsioonide piiranguid.
Selle toote kasutamine ja seatud piirangud
võivad erineda olenevalt ostukuupäevast,
kuna AACS-i juhatus võib piirangureegleid
pärast ostu tegemist kohandada või muuta.
Cinavia teade
See toode kasutab mõningate kommertsfilmide
ja -videote ning nende taustamuusika
autoriseerimata koopiate kasutamise piiramiseks
Cinavia tehnoloogiat. Autoriseerimata koopia
keelatud kasutamise tuvastamisel kuvatakse
teade ja taasesitus või kopeerimine
katkestatakse.
Lisateavet Cinavia tehnoloogia kohta leiate
Cinavia veebipõhisest tarbijate teabekeskusest
aadressil http://www.cinavia.com. Cinavia
kohta posti teel lisateabe saamiseks saatke oma
postiaadressiga postkaart aadressile Cinavia
Consumer Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tarkvaralitsentsi teave
Teavet lõppkasutaja litsentsilepingu kohta
vaadake selle mängijaga kaasas olevalt lehelt
LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING.
TOOTE KASUTAMINE TÄHENDAB TEIE
NÕUSTUMIST SELLE LEPINGUGA.
Lisateabe saamiseks muude tarkvaralitsentside
kohta valige avakuval
[Setup] ja vaadake
menüüs [System Settings] jaotist [Software
License Information].
Toode sisaldab tarkvara, millele kehtib GNU
üldine avalik litsents (GPL) või GNU vähem üldine
avalik litsents (LGPL). Nende litsentside järgi on
kliendil õigus GPL-i või LGPL-i tingimuste
kohaselt selle tarkvara lähtekood soetada, seda
muuta ja levitada.
Tootes kasutatud tarkvara lähtekoodi suhtes
kehtivad GPL ja LGPL ning lähtekood on veebis
kättesaadav. Allalaadimiseks külastage järgmist
veebisaiti:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Pange tähele, et Sony ei saa vastata ühelegi
päringule seoses selle lähtekoodi sisuga.
30EE
Keelekoodide loend
Lisateavet vt jaotisest [BD/DVD Viewing
Settings] (lk 19).
Keelte kirjapilt järgib standardit
ISO 639: 1988 (E/F).
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
Keel
Afari
Afrikaani
Araabia
Aimara
Baškiiri
Bulgaaria
Bislama
Tiibeti
Katalaani
Tšehhi
Taani
Bhutani,
dzongkha
Eesti
Hispaania
Baski
Soome
Fääri
Friisi
Gaeli
Guaranii
Hausa
Horvaadi
Armeenia
Interlingue
Indoneesia
Itaalia
Jaapani
Jaava
Kasahhi
Kambodža,
khmeeri
Korea
Kurdi
Ladina
Laotiini, lao
Läti keel
Maoori
Malajalami
Moldova
Malai
Birma
Nepali
Norra
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abhaasi
Amhara
Assami
Aserbaidžaani
Valgevene
Bihaari
Bengali
Bretooni
Korsika
Kõmri
Saksa
Kreeka
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
1300
Esperanto
Eesti
Pärsia
Fidži
Prantsuse
Iiri
Galeegi
Gudžarati
Hindi
Ungari
Interlingua
Injupiaki
Islandi
Heebrea
Jidiši
Gruusia
Grööni,
kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1365
1376
1393
Kašmiiri
Kirgiisi
Lingala
Leedu
Malagassi
Makedoonia
Mongoli
Marathi
Malta
Nauru
Hollandi
Oksitaani
Keel
Oromo
Pandžabi
Puštu
Ketšua
Rundi
Vene
Sanskriti
Sango
1503
Singali,
sinhali,
singaleesi
Sloveeni
Šona
Albaania
Svaasi
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Sunda
Suahiili
Telugu
Tai
Türkmeeni
Setsvana,
tsvana
Türgi
Tatari
Ukraina
Usbeki
Volapüki
Koosa
Hiina
Määramata
1408
1428
1436
1481
1483
1491
1498
1502
1505
1507
1509
1512
1514
Oria
Poola
Portugali
Retoromaani
Rumeenia
Ruanda
Sindhi
Serbiahorvaadi
Slovaki
1516
1521
1527
1529
1532
1535
Samoa
Somaali
Serbia
Sotho,
suuto
Rootsi
Tamili
Tadžiki
Tigrinja
Tagalogi
Tonga
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Tsonga
Tvii
Urdu
Vietnami
Volofi
Joruba
Suulu
Lisateave
Kood
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Kood
1403
1417
1435
1463
1482
1489
1495
1501
31EE
Vanemliku järelevalve
piirkonnakood
Lisateavet vt jaotisest [Parental Control Area
Code] (lk 20).
Kood
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
2586
32EE
Piirkond
Argentina
Austria
Brasiilia
Hiina
Taani
Prantsusmaa
Kreeka
India
Iirimaa
Jaapan
Luxembourg
Mehhiko
Uus-Meremaa
Pakistan
Poola
Venemaa
Hispaania
Šveits
Tai
Vietnam
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Austraalia
Belgia
Tšiili
Colombia
Soome
Saksamaa
Hongkong
Indoneesia
Itaalia
Korea
Malaisia
Holland
Norra
Filipiinid
Portugal
Singapur
Rootsi
Taiwan
Suurbritannia
Turinys
ĮSPĖJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ATSARGUMO PRIEMONĖS . . . . . . . . . . . . . 4
Pastabos dėl diskų . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Darbo pradžia
Pridedami priedai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kaip įdėti maitinimo elementus
į nuotolinio valdymo įrenginį . . . . . . . 6
Dalių ir valdiklių vadovas . . . . . . . . . . . . . 7
Priekinis skydelis . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Galinis skydelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nuotolinio valdymo pultas . . . . . . . . . 8
Valdomų televizorių kodo numeriai . . . 9
1 veiksmas. Leistuvo prijungimas . . . . . . 10
Televizoriaus prijungimas . . . . . . . . . 10
Prisijungimas prie televizoriaus
naudojant „Sound Bar“ /
AV stiprintuvą (imtuvą) . . . . . . . . . . . 11
2 veiksmas. Tinklo ryšys (tik programinės
įrangos atnaujinimui ir „BD-Live™“
paslaugai) (tik laidinis) . . . . . . . 12
3 veiksmas. „Easy Setup“ . . . . . . . . . . . . 13
Pagrindinio ekrano rodymas . . . . . . . 13
Atkūrimas
Disko leidimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Blu-ray 3D leidimas . . . . . . . . . . . . . . 14
„4K Ultra HD Blu-ray“ leidimas . . . . . 14
Leidimas iš USB įrenginio . . . . . . . . . . . . 14
Galimos parinktys . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nustatymai ir reguliavimas
Nustatymų rodinių naudojimas. . . . . . . . . 17
[Software Update] (Programinės
įrangos naujinimas) . . . . . . . . . . . 17
[Screen Settings] (Ekrano nustatymai) . . . 17
[Audio Settings] (Garso nustatymai) . . . 18
[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD
peržiūros nustatymai) . . . . . . . . . . 19
[Parental Control Settings] (Tėvų
kontrolės nustatymai) . . . . . . . . . . 20
[Music Settings] (Muzikos nustatymai) . . . 20
[„System Settings“] . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[Network Settings] (Tinklo nustatymai) . . . 21
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Resetting] (Nustatymas iš naujo) . . . . . 21
2LT
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maitinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaizdas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garsas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB įrenginys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tinklo ryšys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Control for HDMI (BRAVIA Sync) . . . .
Kita informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskai, kuriuos galima atkurti . . . . . . . . .
Atkuriami failų tipai . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorių teisės ir prekių ženklai . . . . .
Kalbų kodų sąrašas . . . . . . . . . . . . . .
Tėvų kontrolės srities kodas . . . . . . .
22
22
22
22
23
23
23
23
24
25
26
28
29
31
32
Interneto ryšys ir IP adresas
Yra naudojami techniniai duomenys, pvz.,
IP adresas [arba išsami įrenginio informacija],
kai, norint atnaujinti programinę įrangą arba
gauti trečiųjų šalių paslaugas, šis gaminys
prijungiamas prie interneto. Norint atnaujinti
programinę įrangą, šie techniniai duomenys
gali būti perduoti mūsų naujinimo serveriams,
kad galėtume jums pateikti jūsų įrenginiui
tinkamą programinės įrangos naujinį. Jei
nenorite, kad tokie techniniai duomenys būti
naudojami išvis, neprijunkite interneto laido.
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo skysčio
lašų ar purslų, ant jo nedėkite skysčių pripiltų
daiktų, pvz., vazų.
Kad išvengtumėte elektros smūgio,
neatidarykite korpuso. Dėl remonto darbų
kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.
Maitinimo laidą turi būti keičiamas tik
kvalifikuotame techninės priežiūros centre.
Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį, į
kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai aukštos
temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių
ir ugnies.
DĖMESIO
Įdėjus netinkamą maitinimo elementą gali įvykti
sprogimas.
Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus
padidėja pavojus akims. Neardykite korpuso,
nes šiame gaminyje naudojamas lazerio
spindulys kenkia akims.
Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus
specialistus.
Ši etiketė yra ant viduje esančio apsauginio
lazerio korpuso.
Šis prietaisas yra 1 KLASĖS LAZERINIS gaminys.
1 KLASĖ GAMINIO ženklinimo informacija yra
išorėje, nugarėlėje.
Pranešimas Jungtinės Karalystės ir Airijos
Respublikos klientams
BS1363 atitinkantis išlietas kištukas šiame
įrenginyje montuojamas, kad būtų saugiau ir
patogiau.
Jei reiktų keisti šiame kištuke esantį saugiklį, turi
būti naudojamas toks pat saugiklis, patvirtintas
ASTA arba BSI pagal BS1362 (t. y. paženklintas
arba
). Jei su įranga gautas kištukas yra su
nuimamu saugiklio dangteliu, pakeitę saugiklį
būtinai uždėkite šį dangtelį. Niekada
nenaudokite kištuko be saugiklio dangtelio.
Jei saugiklio dangtelį pamestumėte, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ aptarnavimo centrą.
Panaudotų maitinimo elementų
ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir
maitinimo elemento negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių
elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio
arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
utilizuodami šiuos gaminius ir maitinimo
elementus padėsite išvengti neigiamo poveikio
aplinkai ir žmogaus sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas atliekų tvarkymas. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninio aptarnavimo specialistas.
Siekiant užtikrinti, kad maitinimo elementai bei
elektros ir elektroninė įranga būtų tvarkomi
tinkamai, pasibaigus šių gaminių eksploatavimo
laikui atiduokite juos į elektros ir elektroninės
įrangos perdirbimo surinkimo skyrių.
Informacijos apie kitus maitinimo elementus
rasite skyriuje, kuriame rašoma, kaip saugiai iš
gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų maitinimo
elementų surinkimo skyrių, kad vėliau jie būtų
perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie
šio gaminio arba maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba
maitinimo elementą, darbuotoją.
3LT
Šis gaminys buvo pagamintas bendrovėje
„Sony Corporation“ arba jos užsakymu.
ES importuotojas: „Sony Europe Limited“
Užklausas ES importuotojui arba dėl gaminio
tinkamumo Europoje reikia siųsti gamintojo
įgaliotajam atstovui „Sony Belgium“, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Pranešimas, skirtas klientams Europoje
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ patvirtina,
kad ši įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos
reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra
saugomas šiuo adresu:
http://www.compliance.sony.de/
ATSARGUMO PRIEMONĖS
• Šis įrenginys veikia naudodamas 220–240 V
kintamąją srovę, 50/60 Hz. Patikrinkite, ar
įrenginio darbinė įtampa sutampa su
turimu maitinimo lizdu.
• Šį įrenginį įrenkite taip, kad kintamosios
srovės maitinimo laidą kilus bėdai būtų
galima laisvai atjungti nuo sieninio lizdo.
• Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
teisės aktuose apibrėžtas normas, kai
naudojamas trumpesnis nei 3 m
jungiamasis kabelis.
• Leistuvą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad jis neperkaistų.
• Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir kt.
• Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies
šaltinių (pavyzdžiui, degančių žvakių).
• Nemontuokite šio leistuvo uždaroje
erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba
panašioje vietoje.
• Nenaudokite leistuvo lauke, automobilyje,
laive ar kitame vandens transporte.
• Jei leistuvas iš šaltos vietos perkeliamas
tiesiai iš šiltą vietą arba labai drėgną
patalpą, ant objektyvo leistuvo viduje gali
susikaupti drėgmės. Jei taip nutiktų,
leistuvas gali veikti netinkamai. Tokiu atveju
išimkite diską ir palikite leistuvą įjungtą
maždaug pusvalandį, kol susikaupusi
drėgmė išgaruos.
• Nestatykite leistuvo nuožulnioje padėtyje.
Ji skirta naudoti tik horizontalioje padėtyje.
4LT
• Nestatykite metalinių daiktų priešais
priekinį skydelį. Jie gali užstoti radijo
bangas.
• Nelaikykite leistuvo vietose, kur naudojama
medicinos įranga. Kitaip gali kilti medicinos
prietaisų veikimo trikčių.
• Šis leistuvas turi būti įrengiamas ir
naudojamas ne arčiau nei 20 cm tarp
leistuvo ir žmogaus kūno (išskyrus galūnių:
rankų, riešų, pėdų ir kulkšnių)
• Ant leistuvo nedėkite sunkių ar nestabilių
daiktų.
• Į diskų dėklą dėkite tik diskus. Jei dėsite ką
nors kito, galite sugadinti leistuvą ar kitus
daiktus.
• Kai leistuvą norite perkelti, išimkite iš jo
diską. Jei to nepadarysite, diskas gali būti
sugadintas.
• Kai leistuvą norite perkelti, atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą ir visus
kitus laidus nuo leistuvo.
• Kintamosios srovės maitinimo laidas nėra
atjungtas nuo maitinimo, jei jis vis dar
prijungtas prie kintamosios srovės lizdo, net
jei pats leistuvas yra išjungtas.
• Leistuvą atjunkite nuo maitinimo lizdo,
jei neketinate jo naudoti ilgesnį laiką.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) atjunkite
ištraukdami kištuką; niekada netraukite
už laido.
• Kad kintamosios srovės maitinimo laidas
nebūtų sugadintas, laikykitės toliau
pateikiamų nurodymų. Pažeisto
kintamosios srovės maitinimo laido
nenaudokite, nes galite patirti elektros
smūgį arba sukelti gaisrą.
– Neužspauskite kintamosios srovės
maitinimo laido tarp leistuvo ir sienos,
lentynos ir pan.
– Nedėkite nieko sunkaus ant kintamosios
srovės maitinimo laido arba netraukite už
paties laido.
• Šiam leistuvui naudokite pridedamą
kintamosios srovės adapterį, nes naudojant
kitus adapterius įrenginys gali veikti
netinkamai.
• Nebandykite kintamosios srovės adapterio
išrinkti arba naudoti jam apgrąžos
inžinerijos.
• Nelaikykite kintamosios srovės adapterio
uždaroje vietoje, pvz., knygų lentynoje ar
televizoriaus spintelėje.
• Kintamosios srovės adapterio nejunkite prie
kelioninio elektros transformatoriaus, nes
jis gali pradėti kaisti ir pradėti veikti
netinkamai.
• Kintamosios srovės adapterio nenumeskite
arba nesutrenkite.
• Nedidinkite garsumo, kai klausotės skyrių,
kuriame labai mažo lygio įvestys arba garso
signalų nėra. Jei pasiekiamas didžiausias
garsumo lygis, gali būti pažeistos jūsų ausys
ir garsiakalbiai.
• Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu. Nenaudokite
jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių
arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
• Nenaudokite valymo diskų arba diskų /
objektyvų valiklių (įskaitant šlapius ar
purškiamus). Jie gali sugadinti aparatą.
• Leistuvą pataisius, pakeistos dalys gali būti
pasiliktos naudoti dar kartą arba atiduotos
perdirbti.
• Laikykite toliau pateikiamų nurodymų, nes
netinkamai naudojant galima sugadinti
HDMI OUT lizdą ir jungtį.
– Patikrindami formas tinkamai
sulygiuokite HDMI OUT lizdą leistuvo
nugarėlėje ir HDMI jungtį. Įsitikinkite, kad
jungties nelaikote aukštyn kojomis arba
pakreipę.
3D vaizdo įrašų žiūrėjimas
Žiūrėdami 3D vaizdo įrašus kai kurie žmonės
gali jausti diskomfortą (pvz., akių tempimą,
nuovargį ar pykinimą). „Sony“ visiems
žiūrintiesiems 3D vaizdo įrašus rekomenduoja
reguliariai daryti pertraukas. Būtinų pertraukų
trukmė ir dažnis gali skirtis ir priklauso nuo
asmens. Patys turite nuspręsti, kad jums
geriausia. Jei jaučiate diskomfortą, turėtumėte
3D vaizdo įrašų nebežiūrėti, kol diskomfortas
praeis; jei manote esant būtina, kreipkitės į
gydytoją. Be to, jei norite gauti naujausią
informaciją, turėtumėte peržiūrėti (i) visų kitų
naudojamų įrenginių instrukcijas ir (arba)
įspėjamuosius pranešimus arba šiuo gaminiu
leidžiamą „Blu-ray“ disko turinį ir (ii) mūsų
svetainę (www.sony.eu/myproducts/).
Mažų vaikų (ypač jaunesnių nei šešerių metų)
rega dar vystosi. Prieš leisdami savo vaikams
žiūrėti 3D vaizdo įrašus pasitarkite su gydytoju
(pvz., pediatru ar akių gydytoju). Suaugusieji
turėtų prižiūrėti mažus vaikus ir pasirūpinti,
kad jie laikytųsi anksčiau nurodytų
rekomendacijų.
SVARBI INFORMACIJA
– Jei leistuvą ketinate perkelti, būtinai
atjunkite HDMI laidą.
– HDMI jungtį laikykite tiesiai, kai HDMI
laidą norite prijungti arba atjungti.
Nesukite arba nespauskite HDMI
jungties į HDMI OUT lizdą.
Dėmesio: šiuo leistuvu galima neribotą laiką
ekrane išlaikyti sustabdytą vaizdo įrašo
vaizdą arba ekrano rodinį. Jei televizoriaus
ekrane ilgesniam laikui paliksite rodomą
nejudantį vaizdą arba ekrano rodinį,
rizikuosite visam laikui sugadinti
televizoriaus ekraną. Plazminių ekranų ir
projekciniai televizoriai ypač tam jautrūs.
Jei kyla su leistuvu susijusių klausimų ar
problemų, pasitarkite su artimiausiu „Sony“
atstovu.
5LT
Pastabos dėl diskų
Darbo pradžia
• Kad diskai išliktų švarūs,
imkite juos už kraštų.
Nelieskite jo paviršiaus.
Dėl dulkių, pirštų
atspaudų ar įbrėžimų
diskas gali veikti
netinkamai.
• Saugokite diską nuo tiesioginių saulės
spindulių ar šilumos šaltinių, pvz., karšto
oro kanalų, ir nepalikite tiesioginiuose
saulės spinduliuose stovinčiame
automobilyje, nes automobilio viduje
temperatūra gali smarkiai pakilti.
• Baigę leisti diską, įdėkite jį į dėžutę.
• Nuvalykite diską minkšta
šluoste. Diską valykite nuo
centro krašto link.
• Nenaudokite tirpiklių, pvz.,
benzino, skiediklio,
parduotuvėse įsigyjamų
diskų / objektyvų valiklių ar
vinilinėms plokštelėms skirtų antistatinių
purškalų.
• Jei esate atspausdinę disko etiketę, prieš
leisdami diską etiketę išdžiovinkite.
• Nenaudokite toliau nurodytų diskų.
– Objektyvo valymo disko.
– Disko, kuris yra nestandartinės formos
(pvz., kortelės, širdelės formos).
– Disko su etikete arba lipduku.
– Disko su celofano plėvele arba lipduku.
• Nebandykite pakeisti disko leidimui skirto
paviršiaus, kad pašalintumėte įbrėžimus.
6LT
Pridedami priedai
• Kintamosios srovės adapteris
(AC-M1215WW) (1)
• Kintamosios srovės maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas) (1)
• Nuotolinis valdiklis (nuotolinio valdymo
pultas) (1)
• R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)
Kaip įdėti maitinimo elementus
į nuotolinio valdymo įrenginį
Įdėkite dvi R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementus suderindami + ir – galus pagal
nuotolinio valdymo pulto maitinimo
elementų skyriaus viduje esančias žymas.
Darbo pradžia
Dalių ir valdiklių vadovas
Priekinis skydelis
Darbo pradžia
 Dangtelis
  (atidaryti / uždaryti)
  (įjungti / budėjimo režimas)
Įjungiamas leistuvas arba nustatomas
budėjimo režimas.
 Maitinimo indikatorius
Šviečia, kai leistuvas įjungiamas.

(USB) lizdas
Prieš šio lizdo prijungiamas USB
įrenginys. Žr. 14 psl.
 Nuotolinio valdymo jutiklis
Galinis skydelis
 Ventiliacijos angos
 HDMI OUT lizdas
Atkuriamas skaitmeninis vaizdo ir garso
signalas.
 LAN (100) jungtis
Naudokite tik atnaujindami programinę
įrangą arba naudodamiesi „BD-Live™“
paslauga.
 Lizdas DC IN 12 V (kintamosios srovės
adapterio įvestis)
7LT
Nuotolinio valdymo pultas
Nuotolinio valdymo pulto funkcijos priklauso
nuo disko arba situacijos.

Ant mygtukų , TV  ir AUDIO yra lytėjimo
taškai. Lytėjimo tašką naudokite kaip nuorodą
valdydami leistuvą.
  (atidaryti / uždaryti)
Atidaromas arba uždaromas disko
dėklas.
-TV-  (televizoriaus įvesties
pasirinkimas)
Perjungiamas televizijos ir kiti įvesties
šaltiniai.
-TV-  (televizorius įjungtas/ budėjimo
režimas)
Įjungiamas televizorius arba nustatomas
budėjimo režimas.
 (įjungti / budėjimo režimas)
Įjungiamas leistuvas arba nustatomas
budėjimo režimas.
 Spalvų mygtukai (raudonas / žalias /
geltonas / mėlynas)
Trumpinių mygtukai interaktyviosioms
funkcijoms.
 TOP MENU
Atidaromas arba uždaromas „Ultra HD
Blu-ray“ / BD / DVD pagrindinis meniu.
POP UP/MENU
Atidaromas arba uždaromas „Ultra HD
Blu-ray“ / BD / DVD meniu.
OPTIONS (15 psl.)
Ekrane parodomos galimos parinktys.
RETURN
Atidaromas ankstesnis ekranas.
///
Perkeliamas žymėjimas, kad galėtumėte
pasirinkti rodomą elementą.

• / yra kaip spartusis mygtukas įrašų
paieškos langui atidaryti ir įrašo numeriui
įvesti atkuriant muzikos CD diską.
• / yra kaip spartusis mygtukas
nuotraukai pagal / prieš laikrodžio rodyklę
pasukti 90 laipsnių.
• / yra kaip spartusis mygtukas
nuotraukai pakeisti, jei ją keisti leidžiama.
ENTER
Nustatomas pasirinktas elementas.
HOME
Atidaromas pagrindinis leistuvo ekranas.
8LT
Diskų dėklo užrakinimas (užraktas nuo vaikų)
Diskų dėklą galite užrakinti, kad jis nebūtų
atidarytas netyčia.
Kai leistuvas įjungtas, nuotolinio valdymo
pulte paspauskite mygtukus  (stabdyti),
HOME ir TOP MENU, kad užrakintumėte arba
atrakintumėte dėklą.
Valdomų televizorių kodo numeriai
Naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu
paspauskite ir ilgiau nei 2 sek. palaikykite -TV, tada paspauskite ir palaikykite
televizoriaus gamintojo kodą. Jei nurodomas
daugiau nei vienas nuotolinio valdymo pulto
mygtukas, pabandykite įvesti juos po vieną,
kad išsiaiškintumėte, kuris jų veikia su jūsų
televizoriumi.
Darbo pradžia
 / (ankstesnis / kitas)
Pereinama prie ankstesnio / kito skyriaus,
įrašo ar failo.
/ (greitai atgal / greitai pirmyn)
• Atkūrimo metu greitai atgal / greitai
pirmyn pasukite diską. Sukimo greitis
pasikeičia kaskart paspaudus mygtuką.
• Leidžiama sulėtintu vaizdu, kai
palaikoma nuspaudus ilgiau nei vieną
sekundę pauzė režimu.
• Leidžiama po vieną kadrą, kai
paspaudžiama trumpai pauzės režimu.
 (leisti)
Paleidžiamas arba tęsiamas atkūrimas.
/
(greita paieška)
Atkuriant „Ultra HD Blu-ray“ / BD / DVD
pasuka atgal arba pasuka greitai į priekį.
 (pristabdyti)
Atkūrimas pristabdomas arba vėl
pradedamas.
 (stabdyti)
Sustabdomas atkūrimas ir įsimenama
sustabdymo vieta (tęsimo taškas).
Įrašo tęsimo taškas yra paskutinis taškas,
kuriame buvo leidžiamas įrašas arba
paskutinė nuotraukų aplanko nuotrauka.
SUBTITLE (19 psl.)
Pasirenkama subtitrų kalba „Ultra HD
Blu-ray“ / BD / DVD su kelių kalbų įrašais.
TV  (garsumas) +/–
Reguliuojamas TV garsumas.
AUDIO (19 psl.)
Pasirenkama kalba, kai „Ultra HD Blu-ray“
/ BD / DVD diskuose įrašyti kelių kalbų
įrašai.
Pasirenkamas CD disko garso įrašas.
 (nutildymas)
Laikinai išjungiamas televizoriaus garsas.
DISPLAY
Ekrane parodoma atkūrimo informacija.
Pavyzdys. Jei turite „Hitachi“ televizorių,
paspauskite ir palaikykite -TV- , tada
paspauskite ir ilgiau nei 2 sek. palaikykite
TOP MENU.
Gamintojas
Nuotolinio valdymo
pulto mygtukas
Sony (numatytasis) Spalvos mygtukas
(raudonas)
Philips
Spalvos mygtukas
(žalias) / spalvos
mygtukas (geltonas) /
RETURN
Panasonic
Spalvos mygtukas
(mėlynas) / ENTER
Hitachi
TOP MENU
Sharp

Toshiba
POP UP/MENU
Loewe

Samsung

LG/Goldstar


Šio leistuvo nuotolinio valdymo pultas gali
neveikti su jūsų televizoriumi; tai priklauso nuo
televizoriaus modelio arba modelio metų. Tokiu
atveju pabandykite nustatyti naudodamiesi kitu
nuotolinio valdymo pultu, arba naudokite
televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.
9LT
1 veiksmas. Leistuvo prijungimas
Maitinimo laido nejunkite, kol nebūsite prijungė visų jungčių.
Televizoriaus prijungimas
HDMI laidas*
(nepridedamas)
* „Premium High Speed HDMI“ laidas arba didelės spartos HDMI laidas, kuris palaiko 18 Gb/s
dažnių juostą.

• Kad galėtumėte mėgautis „4K Ultra HD“ 60p turiniu, leistuvą turite prijungti prie 4K televizoriaus
naudodami „Premium High Speed HDMI“ laidą arba didelės spartos HDMI laidą, kuris palaiko
18 Gb/s dažnių juostą.
• 4K išvesčiai reikia suderinamo 4K ekrano, kuriame yra HDCP2.2 palaikanti HDMI įvestis.
• Jei naudojate BRAVIA televizorių, kuris palaiko 4K60p, televizoriuje „HDMI signalo formatas“
nustatykite kaip „Patobulintas formatas“. Jei reikia išsamesnės informacijos, skaitykite televizoriaus
naudotojo vadovą.
• Jei „Sound Bar“ / AV stiprintuvas (imtuvas) prijungtas tiesiogiai prie televizoriaus, žr. prijungimo
metodus 11 psl.
• Jei kyla problemų arba reikia daugiau informacijos, žr. „Trikčių šalinimas“ (22 psl.).
10LT
Prisijungimas prie televizoriaus naudojant „Sound Bar“ / AV stiprintuvą (imtuvą)
Pagal įvesties lizdus jūsų „Sound Bar“ / AV stiprintuve (imtuve) pasirinkite  arba  prijungimo
metodą.
 4K „Sound Bar“ / AV stiprintuvas (imtuvas) su HDMI IN
HDMI laidas*
(nepridedamas)
HDMI laidas*
(nepridedamas)
Darbo pradžia
 Jei norite naudotis „Bitstream“ („Dolby“ / DTS), nustatykite [BD Secondary Audio]
dalyje [Audio Settings] (19 psl.).
 Ne 4K „Sound Bar“ / AV stiprintuvas (imtuvas) be HDMI IN
HDMI laidas*
(nepridedamas)
Optinis skaitmeninis kabelis
(nepridedamas)
* „Premium High Speed HDMI“ laidas arba didelės spartos HDMI laidas, kuris palaiko 18 Gb/s
dažnių juostą.

Jei reikia daugiau informacijos apie „Sound Bar“ / AV stiprintuvo (imtuvo) palaikomas funkcijas
ir prijungimo metodus, skaitykite kartu su „Sound Bar“ / AV stiprintuvu (imtuvu) pateikiamą
naudotojo vadovą.

Jei kyla problemų arba reikia daugiau informacijos, žr. „Trikčių šalinimas“ (22 psl.).
11LT
2 veiksmas. Tinklo ryšys (tik programinės įrangos atnaujinimui
ir „BD-Live™“ paslaugai) (tik laidinis)
Jei leistuvo neketinate jungti prie tinklo, pereikite prie „3 veiksmas. „Easy Setup”” (13 psl.).
LAN kabelis
(nepridedamas)
LAN kabelis
(nepridedamas)
maršrutizatorius
modemas
internetas

• Rekomenduojama naudoti ekranuotą ir tiesų sąsajos laidą (LAN laidą).
• Jei reikia daugiau informacijos apie tinklo ryšio nustatymą, žr. [Network Settings] (21 psl.).
• Jei leistuvas yra prijungtas prie interneto ir atsiranda programinės įrangos atnaujinimas,
ekrane automatiškai parodomas atnaujinimo pranešimas.
12LT
3 veiksmas. „Easy Setup“
///
Įjungus pirmą kartą
ENTER
Palaukite šiek tiek, kol leistuvas įjungs ir
paleis [Easy Setup].

• Baigus [Easy Setup] leistuvas automatiškai
suras pasiekiamą tinklą.
• Jei niekas neatkuriama arba rodomas juodas
ekranas, žr. „Trikčių šalinimas“ (22 psl.).
Pagrindinio ekrano rodymas
 prie DC IN 12 V
Kintamosios srovės adapteris
(pridedamas)
Pagrindinis ekranas parodomas, kai
paspaudžiamas HOME. Pasirinkite programą
naudodamiesi / ir paspauskite ENTER.
Darbo pradžia
1 Pridedamą kintamosios srovės adapterį ir
kintamosios srovės maitinimo laidą
prijunkite toliau nurodyta sunumeruota
tvarka. Atjungdami veiksmus atlikite
priešinga tvarka.
Application

Kintamosios srovės
maitinimo laidas (maitinimo
tinklo laidas) (pridedamas)
 prie
maitinimo
tinklo
2 Paspauskite  ir įjunkite leistuvą.
Užsidega maitinimo indikatorius.
USB
4K Ultra HD
Setup
What Happened to Mo
Pagrindiniame ekrane rodomos šios trys
programos.
3 Įjunkite televizorių ir nuotolinio valdymo
pulte paspauskite mygtuką -TV- , kad
nustatytumėte įvesties parinkiklį. Taip
leistuvo signalas bus rodomas
televizoriaus ekrane.
(Diskas):
leidžiamas diskas.
[USB device]:
atkuriamas USB įrenginio turinys.
[Setup]:
reguliuojami leistuvo nustatymai.
4 Atlikite [Easy Setup].
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus
ir pasirinkite bendruosius nustatymus
naudodami ///, tada nuotolinio
valdymo pulte paspauskite ENTER.
13LT
Atkūrimas
Disko leidimas
Galite leisti „Ultra HD Blu-ray“, BD, DVD ir CD
diskus. Daugiau informacijos apie „Diskai,
kuriuos galima atkurti“ žr. 25 psl.
1 Paspauskite  (atidaryti / uždaryti) ir
įdėkite diską į diskų dėklą.
Diską dėkite simboliu ar paveikslėliu į viršų.
Jei diskas dvipusis, disko pusę, kurią norite
leisti, dėkite žemyn.

Taip pat peržiūrėkite su televizoriumi ir prijungtu
įrenginiu pateikiamas instrukcijas.
„4K Ultra HD Blu-ray“ leidimas
1 Pasiruoškite „4K Ultra HD Blu-ray“ atkūrimui.
• Prijunkite leistuvą prie savo 4K
televizoriaus naudodami aukštos klasės
didelės spartos HDMI laidą.
• Jei norite peržiūrėti „4K Ultra HD“ 60p
turinį, įsitikinkite, kad televizoriuje
pasirinkti tinkami HDMI nustatymai.
• Jei naudojate BRAVIA televizorių, kuris
palaiko 4K60p, televizoriuje „HDMI
signalo formatas“ nustatykite kaip
„Patobulintas formatas“.
2 Įdėkite „4K Ultra HD Blu-ray“ diską.
Būtini veiksmai gali skirtis ir priklauso nuo
disko. Žr. su disku pateikiamą instrukciją.
2 Paspauskite  (atidaryti /uždaryti),
kad uždarytumėte diskų dėklą.
Pradedama atkurti.
Jei atkūrimas nepradedamas
automatiškai, pasirinkite kategoriją
[Videos], [Music] arba [Photos] eidami į
(diskas) ir paspauskite ENTER arba
 (leisti).

(Mišriuose diskuose) yra duomenų turinio.
Nuotolinio valdymo pulte paspauskite OPTIONS
ir pasirinkite [Data Contents], kad būtų
parodytas jame esantis turinys.

Leidžiant „4K Ultra HD Blu-ray“ diską be disko
rakto, būtinas tinklo ryšys – tai priklauso nuo
tinklo aplinkos ir oficialaus raktų serverio
(„Studio“).
Leidimas iš USB įrenginio
Daugiau informacijos apie „Atkuriami failų
tipai“ žr. 26 psl.
1 Prijunkite USB įrenginį prie leistuvo
USB lizdo.
Blu-ray 3D leidimas
1 Pasiruoškite Blu-ray 3D disko atkūrimui.
• Prijunkite leistuvą prie 3D funkciją
palaikančių įrenginių naudodami
didelės spartos HDMI laidą.
• Nustatykite [3D Output Setting] ir
[TV Screen Size Setting for 3D] dalyje
[Screen Settings] (18 psl.).
2 Įdėkite Blu-ray 3D diską.
Būtini veiksmai gali skirtis ir priklauso nuo
disko. Žr. su disku pateikiamą instrukciją.
2 Pagrindiniame ekrane pasirinkite
[USB device] naudodamiesi
/ ir paspauskite ENTER.
3 Pasirinkite [Videos], [Music] arba
[Photos] kategoriją naudodamiesi
/ ir paspauskite ENTER.

Prieš prijungdami arba atjungdami USB įrenginį
išjunkite leistuvą, kad nesugadintumėte
duomenų arba USB įrenginio.
14LT

Galimos parinktys
Įvairūs nustatymai ir atkūrimo operacijos yra
pasiekiami paspaudžiant OPTIONS.
Pasiekiami elementai skiriasi atsižvelgiant į
situaciją.



Įprastos parinktys






Taikoma tik Videos




[3D Output Setting]: nustatoma, ar 3D
vaizdo įrašai bus atkuriami automatiškai.
[A/V SYNC]: sureguliuoja tarpą tarp vaizdo
ir garso – padidina garso išvesties delsą
vaizdo išvesties atžvilgiu (nuo 0 iki
120 milisekundžių).
[HDR Conversion]*2: didelio dinaminio
diapazono (HDR) signalas konvertuojamas
į standartinio dinaminio diapazono (SDR)
signalą, kai leistuvas prijungiamas prie
televizoriaus ar projektoriaus, kuris
nepalaiko HDR įvesties. Vaizdas tampa
labiau panašus į HDR, kai pasirenkama
didesnė reikšmė, tačiau dėl to sumažėja
bendrasis šviesumas.
[Video Settings]*3:
– [Picture Quality Mode]: pasirenkami
vaizdo nustatymai pagal skirtingą
aplinkos apšvietimą.
 [Direct]
*4
 [Brighter Room]
*4
 [Theatre Room]
 [Auto]: triukšmo slopinimo (NR) režimo
valdymas priklauso nuo medijos ir turinio.
 [Custom1]/[Custom2]
 [FNR]: sumažinama atsitiktinių
triukšmų, kurių gali atsirasti vaizde.
 [BNR]: sumažinamas mozaikos tipo
kvadratelių triukšmas vaizde.
 [MNR]: sumažinama smulkių triukšmų
kiekis aplink vaizdo kontūrus
(„uodų triukšmas“).
 [Contrast]
 [Brightness]
 [Colour]
 [Hue]


Atkūrimas
[Repeat Setting]*1: nustatomas kartojimo
režimas.
[Play]/[Stop]: paleidžiamas arba
sustabdomas atkūrimas.
[Play from start]: pradedama leisti nuo
pradžių.
[Pause]: pristabdomas atkūrimas.
[Top Menu]: parodomas „Ultra HD
Blu-ray“ / BD / DVD pagrindinis meniu.
[Menu]/[Popup Menu]: parodo „Ultra HD
Blu-ray“ / BD iškylantįjį meniu arba DVD
meniu.
[Title Search]: ieškoma pavadinimo „Ultra
HD Blu-ray“ / BD / DVD VIDEO diske ir
paleidžiamas atkūrimas nuo pradžios.
[Chapter Search]: ieškoma skyriaus ir
paleidžiamas atkūrimas nuo pradžios.
[Audio]: perjungiama kalba „Ultra HD
Blu-ray“ / BD / DVD su kelių kalbų įrašais.
Pasirenkamas CD disko garso įrašas.
[Subtitle]: perjungiama subtitrų kalba
„Ultra HD Blu-ray“ / BD / DVD su kelių kalbų
įrašais.
[Angle]: įjungiamas kitas žiūrėjimo
kampas, kai „Ultra HD Blu-ray“ / BD / DVD
įrašytas vaizdas keliais kampais.
[Number Entry]: parenka skaičių
naudojant /// mygtuką
nuotolinio valdymo pulte.
Taikoma tik Music



[Track Search]: ieškoma įrašo numerio,
kai atkuriamas muzikos CD diskas.
[Add Slideshow BGM]: USB atmintuke
užregistruojami muzikos failai, leidžiami
kaip foninė muzika (BGM) demonstruojant
skaidres.
[Shuffle Setting]: nustatykite kaip [On],
kad muzikos failai būtų atkuriami
atsitiktine tvarka.
Taikoma tik Photos






[Slideshow Speed]: keičia skaidrių
demonstravimo greitį.
[Slideshow Effect]: nustatomas skaidrių
demonstracijos efektas.
[Slideshow BGM]:
– [Off]: funkcija išjungiama.
– [My Music from USB]: nustatomi
[Add Slideshow BGM] užregistruoti
muzikos failai.
– [Play from Music CD]: nustato
įrašus CD-DA.
[2D Playback]*5: atkūrimas nustatomas į
2D vaizdą.
[Change Display]: Kaitaliojamos parinktys
[Grid View] ir [List View].
[View Image]: parodoma pasirinkta
nuotrauka.
15LT



[Slideshow]: paleidžiamas skaidrių
demonstravimas.
[Rotate Left]: pasukama nuotrauka prieš
laikrodžio rodyklę 90 laipsnių.
[Rotate Right]: pasukama nuotrauka pagal
laikrodžio rodyklę 90 laipsnių.

*1
*2
*3
*4
*5
16LT
[Repeat Setting] negalima rinktis atkuriant
BDJ arba interaktyviuosius HDMV.
[HDR Conversion] galima rinktis tik su HDR
vaizdo įrašais, kai rodymo įrenginys nepalaiko
HDR vaizdo arba kai [HDR Output], esantis
[Screen Settings], nustatytas kaip [Off].
[Video Settings] išvestis gali nebūti aiškiai
matoma plika akimi.
[Brighter Room] ir [Theatre Room] negalima
rinktis HDR vaizdo įrašų atkūrimo metu.
[2D Playback] galima rinktis tik 3D nuotraukų
atkūrimo metu.
Nustatymai ir reguliavimas
Nustatymų rodinių
naudojimas
Jei norite pakeisti leistuvo nustatymus,
pagrindiniame ekrane pasirinkite
[Setup].
Numatytieji nustatymai pabraukti.
1 Pagrindiniame ekrane pasirinkite
[Setup] naudodamiesi / ir
paspauskite ENTER.
[Software Update]
(Programinės įrangos
naujinimas)
 [Update via Internet]
Atnaujinama leistuvo programinė įranga
naudojant pasiekiamą tinklą. Įsitikinkite,
kad tinklas prijungtas prie interneto.
Žr. „2 veiksmas. Tinklo ryšys (tik programinės
įrangos atnaujinimui ir „BD-Live™“ paslaugai)
(tik laidinis)“ (12 psl.).
 [HDR Output]
[Auto]: atkuriamas HDR signalas atsižvelgiant
į turinį ir HDMI-SINK funkciją.
Konvertavimo funkcija pritaikoma, kai turinys
yra HDR, o HDMI-SINK nepalaiko HDR.
[Off]: visada atkurti SDR.
 [Display Type]
[Televizorius]: pasirinkite šį nustatymą, kai
leistuvas yra prijungtas prie televizoriaus.
[Projector]: pasirinkite šį nustatymą, kai
leistuvas yra prijungtas prie projektoriaus.

[HDR Conversion] bus sureguliuotas pagal
pasirinktą ekrano tipą. Nors pasirenkama ta pati
[HDR Conversion] nustatymo reikšmė, vaizdo
dinaminis diapazonas skiriasi.
 [Output Video Resolution]
Įprastai pasirinkite [Auto]. Jei raiška yra
mažesnė nei SD raiška, ji padidinama iki
SD raiškos.
 [24p Output]
24p vaizdo signalai atkuriami tik tada,
kai 24p palaikantis televizorius prijungtas per
HDMI jungtį, o [Output Video Resolution]
nustatoma kaip [Auto], [1080p] arba [4K].

Jei atnaujinimo pranešimas parodomas kai
įjungiate maitinimą o leistuvas yra prijungtas
prie interneto, atnaujinkite vykdydami ekrane
pateikiamas instrukcijas.
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto]: 24 Hz vaizdo signalai atkuriami tik
tada, kai 24p palaikantis televizorius
prijungiamas naudojant HDMI OUT lizdą.
[On]: įjungiama funkcija.
[Off]: pasirinkite, jei televizorius nepalaiko
24p vaizdo signalų.
 [Update via USB Memory]
Atnaujinama leistuvo programinė įranga
naudojant USB atmintinę. Sukurkite aplanką
pavadinimu „UPDATE“ ir visus naujinimo failus
sudėkite į šį aplanką. Leistuvas gali atpažinti iki
500 failų / aplankų viename sluoksnyje,
įskaitant naujinimo failus / aplankus.
[DVD–ROM]
[Auto]: 24 Hz vaizdo signalai atkuriami tik
tada, kai 24p palaikantis televizorius
prijungiamas naudojant HDMI OUT lizdą.
[Off]: pasirinkite, jei televizorius nepalaiko
24p vaizdo signalų.

• Programinę įrangą naujinti rekomenduojame
kas maždaug 2 mėn.
• Jei tinklo ryšys prastas, apsilankykite
www.sony.eu/support ir atsisiųskite naujausią
programinės įrangos versiją, tada atnaujinkite
naudodami USB atmintinę.
Be to, informacijos apie naujinimo funkcijas
rasite ir svetainėje.
Nustatymai ir reguliavimas
2 Pasirinkite sąrankos kategorijos
piktogramą naudodami / ir
paspauskite ENTER.
[Screen Settings]
(Ekrano nustatymai)
[Data content]
Šią funkciją galima rinktis atkuriant turinį iš
USB atmintinės ar duomenų disko.
[Auto]: 24 Hz vaizdo signalai atkuriami tik
tada, kai 24p palaikantis televizorius
prijungiamas naudojant HDMI OUT lizdą.
[Off]: pasirinkite, jei televizorius nepalaiko
24p vaizdo signalų.
17LT
 [4K Upscale Setting]
[Auto1]: 2K (1920 × 1080) vaizdo signalai
atkuriami tik prijungus prie 4K palaikančios
„Sony“ įrangos. Įranga konvertuoja signalus į
aukštesnės kokybės 4K vaizdo signalus.
Peržiūrinti nuotraukas, šis leistuvas įrangoje
atkuria 4K vaizdo signalus.
4K vaizdo signalai atkuriami, kai prijungiama
prie ne „Sony“ įrenginio su 4K funkcija.
Šis nustatymas neveikia atkuriant 3D ekrano
vaizdus.
[Auto2]: automatiškai atkuriami 4K vaizdo
signalai, kai prijungiamas 4K palaikantis
įrenginys.
[Off]: funkcija išjungiama.

Jei „Sony“ įrenginys neaptinkamas pasirinkus
[Auto1], nustatymo efektas bus toks pat kaip
nustatymo [Auto2].
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: automatiškai aptinkamas prijungto
televizoriaus tipas ir įjungiamas atitinkamas
spalvų nustatymas.
[YCbCr (4:2:2)]: atkuriami YCbCr 4:2:2 vaizdo
signalai.
[YCbCr (4:4:4)]: išvedami YCbCr 4:4:4 vaizdo
signalai.
[RGB]: atkuriami RGB vaizdo signalai.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: atkuriami 12 bit. / 10 bit. vaizdo
signalai, prijungtas TV palaiko „Deep Colour“.
[Off]: pasirinkite, jei vaizdas nesklandus arba
spalvos atrodo nenatūraliai.
 [3D Output Setting]
[Auto]: įprastas pasirinkimas.
[Off]: pasirinkite, jei norite, kad visas turinys
būtų leidžiamas 2D, arba norite mėgautis
4K išvestimi atkuriant 3D turinį.
 [TV Screen Size Setting for 3D]
Nustatomas 3D palaikančio televizoriaus
ekrano dydis.
 [TV Type]
[16:9]: pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate plačiaekranį televizorių arba
televizorių su plačiojo režimo funkcija.
[4:3]: pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate
4:3 ekrano formato televizorių arba
televizorių su plačiojo režimo funkcija.
18LT
 [Screen Format]
[Full]: pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate televizorių su plačiojo režimo
funkcija. 4:3 ekrano formato vaizdas
rodomas 16:9 kraštinių santykiu net
plačiaekraniame TV.
[Normal]: pakeičiamas vaizdo dydis, kad
tilptų į ekraną ir būtų išlaikytas pradinis
kraštinių santykis.
 [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: rodomas plačiaekranis vaizdas
su juodomis juostomis viršuje ir apačioje.
[Pan & Scan]: rodomas viso aukščio vaizdas
per visą ekraną su nukirptais šonais.
 [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: įprastas pasirinkimas. Leistuvas
automatiškai aptinka, ar medžiaga yra vaizdo
įrašas ar filmas, tada įjungiamas tinkamas
konvertavimo metodas.
[Vaizdo įrašai]: nepriklausomai nuo
medžiagos visada pasirenkamas vaizdo įrašo
medžiagai pritaikytas konvertavimo
metodas.
 [Pause Mode]
[Auto]: įprastas pasirinkimas.
Dinamiški judantys vaizdai nesilieja.
[Frame]: aukšta raiška rodomi nejudantys
vaizdai.
[Audio Settings]
(Garso nustatymai)
 [Digital Audio Output]
[Auto]: įprastas pasirinkimas. Garso signalai
atkuriami pagal prijungtų įrenginių būseną.
[PCM]: PCM signalai atkuriami per HDMI OUT
lizdą. Pasirinkite, jei iš prijungto įrenginio
nesiunčiama jokia išvestis.
 [DSD Output Mode]
[Auto]: atkuriamas DSD signalas per HDMI
OUT lizdą, kai leidžiamas „Super Audio“ CD ir
DSD formato failas (jei prijungtas įrenginys
palaiko ir DSD).
Atkuriamas LPCM signalas per HDMI OUT
lizdą, kai leidžiamas „Super Audio“ CD & DSD
formato failas (jei prijungtas įrenginys
nepalaiko DSD).
[Off]: atkuriami PCM signalai iš HDMI OUT
lizdo, kai leidžiamas „Super Audio“ CD ir DSD
formato failas.
 [BD Secondary Audio]
[On]: atkuriamas garsas, gaunamas maišant
interaktyvųjį ir pagalbinį garsą su pagrindiniu
garsu.
[Off]: atkuriamas tik pagrindinis garsas.
Pasirinkite šią išvestį, jei „Bitstream“
(„Dolby“ / DTS) signalus norite atkurti per
„Sound Bar“ / AV stiprintuvą (imtuvą).

Jei norite naudoti „Bitstream“ („Dolby“ / DTS)
signalus, [BD Secondary Audio] nustatykite kaip
[Off], [Digital Audio Output] – kaip [Auto].
 [Digital Music Enhancer]
[On]: Nustatykite garso efektą atkurdami
turinį iš USB įrenginio.
[Off]/[Sound Bar Mode]: funkcija išjungiama.
 [Downmix]
[Surround]: atkuriami garso signalai su
erdvinio garso efektais. Pasirinkite, kai
prijungiate garso įrenginį, kuris palaiko
„Dolby Surround“ („Pro Logic“) arba „DTS
Neo:6“.
[Stereo]: atkuriami garso signalai be erdvinio
garso efektų. Pasirinkite, kai prijungiate garso
įrenginį, kuris nepalaiko „Dolby Surround“
(„Pro Logic“) arba „DTS Neo:6“.
 [BD/DVD Menu Language]
Pasirenkama numatytoji meniu kalba, skirta
„Ultra HD Blu-ray“ / BD / DVD VIDEO.
Pasirinkite [Select Language Code] ir įveskite
savo kalbos kodą (žr. „Kalbų kodų sąrašas“),
(31 psl.).
 [Audio Language]
Pasirenkama numatytoji garso kalba, skirta
„Ultra HD Blu-ray“ / BD / DVD VIDEO.
Pasirinkus [Original] kalba parenkama pagal
diske nurodytą prioritetą.
Pasirinkite [Select Language Code] ir įveskite
savo kalbos kodą (žr. „Kalbų kodų sąrašas“),
(31 psl.).
 [Subtitle Language]
Pasirenkama numatytoji subtitrų kalba, skirta
„Ultra HD Blu-ray“ / BD / DVD VIDEO.
Pasirinkite [Select Language Code] ir įveskite
savo kalbos kodą (žr. „Kalbų kodų sąrašas“),
(31 psl.).
 [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: paleidžiamas BD sluoksnis.
[DVD/CD]: leidžiamas DVD arba CD sluoksnis.
Nustatymai ir reguliavimas
 [Audio DRC]
[Auto]: atkuriama naudojant dinaminį
diapazoną, nurodytą diske (tik BD-ROM).
Kiti diskai leidžiami naudojant [On] lygį.
[On]: atkuriama naudojant standartinį
glaudinimo lygį.
[Off]: glaudinimas neveikia. Atkuriamas
dinamiškesnis garsas.
[BD/DVD Viewing
Settings] (BD/DVD peržiūros
nustatymai)
 [BD Internet Connection]
[Allow]: leidžiamas interneto ryšys iš BD turinio.
[Do not allow]: uždraudžiamas interneto
ryšys iš BD turinio.
 [Delete BD Data]
Ištrinami duomenys iš USB atmintinės.
Bus ištrinti visi „buda“ aplanke saugomi
duomenys.
19LT
[Off]: funkcija išjungiama.
[Parental Control Settings]
(Tėvų kontrolės nustatymai)
 [Password]
Nustatomas arba pakeičiamas tėvų kontrolės
funkcijos slaptažodis. Naudodamiesi
slaptažodžiu galite nustatyti „Ultra HD
Blu-ray“ / BD / DVD VIDEO atkūrimo
apribojimus. Prireikus galite atskirti
„Ultra HD Blu-ray“ / BD / DVD VIDEO
apribojimo lygius.
 [Parental Control Area Code]
Kai kurių „Ultra HD Blu-ray“ / BD / VIDEO
atkūrimą galima apriboti pagal geografinę
vietą. Scenos gali būti blokuojamos arba
pakeistos kitomis scenomis. Vykdydami
ekrane pateikiamas instrukcijas įveskite
keturių skaitmenų slaptažodį.
 [BD Parental Control] /
[DVD Parental Control]
Nustatant tėvų kontrolę scenos gali būti
blokuojamos arba pakeistos kitomis
scenomis. Vykdydami ekrane pateikiamas
instrukcijas įveskite keturių skaitmenų
slaptažodį.
[Music Settings]
(Muzikos nustatymai)
 [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: paleidžiamas „Super
Audio“ CD sluoksnis.
[CD]: paleidžiamas CD sluoksnis.
 [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: paleidžiama 2 kan. sritis.
[DSD Multi]: paleidžiama daugiakanalė sritis.
[„System Settings“]
 [OSD Language]
Pasirenkama ekrane rodomų elementų kalba
leistuvui.
 [System Sound]
[On]: suaktyvina pyptelėjimo garsą, kuris
veikia pagrindiniame ekrane.
20LT
 [HDMI Settings]
Naudotis bus lengviau prijungus „Sony“
komponentus, kurie palaiko HDMI funkcijas
per didelės spartos HDMI laidą.
[Control for HDMI]
[On]: Galimos šios BRAVIA Sync funkcijos:
– Grojimo vienu prisilietimu funkcija
„One-Touch Play“
– Sistemos išjungimas
– Kalbos susiejimas
[Off]: funkcija išjungiama.

Dėl išsamesnės informacijos žr. su televizoriumi
ar komponentais gautas instrukcijas. Jei norite
įjungti „BRAVIA Sync“ funkcijas, televizorių
prijunkite per HDMI OUT lizdą.
[Linked to TV-off]
[Valid]: automatiškai išjungia leistuvą, kai
prijungtas televizorius pereina į budėjimo
režimą („BRAVIA Sync“).
[Invalid]: funkcija išjungiama.
 [Quick Start Mode]
[On]: sutrumpina paleidimo laiką, kai
įjungiamas leistuvas.
[Off]: sumažina energijos sąnaudas
naudojant budėjimo režimą.
 [Auto Standby]
[On]: automatiškai grįžtama į budėjimo
režimą, jei ilgiau nei 20 min.
nepaspaudžiamas joks mygtukas.
[Off]: funkcija išjungiama.
 [Auto Display]
[On]: ekrane automatiškai parodoma
informacija, kai pakeičiami peržiūrimi įrašai,
vaizdo režimai, garso signalai ir pan.
[Off]: informacija rodoma tik paspaudus
DISPLAY.
 [Software Update Notification]
[On]: nustatoma, kad leistuvas praneštų apie
naujesnę programinės įrangos versijos
informaciją (17 psl.).
[Off]: funkcija išjungiama.
 [System Information]
Parodoma leistuvo programinės įrangos
informacija ir MAC adresas.
 [Software License Information]
Parodoma informacija apie programinės
įrangos licenciją.
[Network Settings]
(Tinklo nustatymai)
 [Internet Settings]
Prieš tai prijunkite leistuvą prie tinklo
naudodami LAN laidą. Dėl išsamesnės
informacijos žr. „2 veiksmas. Tinklo ryšys
(tik programinės įrangos atnaujinimui ir
„BD-Live™“ paslaugai) (tik laidinis)“ (12 psl.).

Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite
toliau nurodytoje svetainėje ir peržiūrėkite
DUK turinį:
www.sony.eu/support
 [Network Connection Diagnostics]
Paleidžiant tinklo diagnostiką ieškoma
tinkamo tinklo ryšio.
[Easy Setup]
Žr. „3 veiksmas. „Easy Setup““ (13 psl.).
Nustatymai ir reguliavimas
 [Network Connection Status]
Parodoma dabartinė tinklo būsena.
[Resetting] (Nustatymas
iš naujo)
 [Reset to Factory Default Settings]
Leistuvo nustatymai nustatomi iš naujo ir
atkuriamos numatytosios gamyklinės
reikšmės pasirenkant nustatymų grupes.
Visi grupės nustatymai bus atkurti.
 [Initialise Personal Information]
Ištrinama visa leistuve saugomas asmeninė
informacija.

Jei leistuvą išmetate, perduodate ar
perparduodate, saugos sumetimais panaikinkite
visą asmeninę informaciją.
21LT
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas
Jei problema kyla naudojantis leistuvu,
remdamiesi šiuo trikčių diagnostikos vadovu
pabandykite problemą išspręsti prieš
kreipdamiesi dėl remonto. Jei problemos
išspręsti nepavyktų, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Maitinimas
Leistuvas neįsijungia net ir paspaudus
nuotolinio valdymo pultelio arba leistuvo .
• Išjunkite leistuvą ir atjunkite kintamosios
srovės maitinimo tinklo laidą (maitinimo
laidą). Palaukite ilgiau nei 30 sek., tada
vėl prijunkite maitinimo tinklo laidą
(maitinimo laidą) ir įjunkite leistuvą.
Vaizdas
Nėra vaizdo arba vaizdas rodomas
netinkamai.
• Patikrinkite, ar visi laidai prijungti tinkamai
(10 psl.).
• Perjunkite televizoriaus įvesties parinkiklį,
kad būtų rodomas signalas iš leistuvo.
• Nustatykite [Output Video Resolution] iš
naujo pasirinkdami mažiausią raišką –
nuotolinio valdymo pulte spauskite
 (stabdyti), HOME, tada mygtuką
POP UP/MENU.
• Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus. Išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą.
Išjunkite ir vėl įjunkite prijungtą įrangą.
Atjunkite ir vėl prijunkite HDMI laidą.
• HDMI OUT lizdas prijungtas prie DVI
įrenginio, kuris nepalaiko autorių teisių
apsaugos technologijos.
• Patikrinkite [Output Video Resolution]
nustatymus [Screen Settings] (17 psl.).
• Jei norite atkurti „Ultra HD Blu-ray“ /
BD-ROM / DVD-ROM / duomenų turinį,
patikrinkite [24p Output] nustatymus
[Screen Settings] (17 psl.).
• Jei naudojamas 4K turinys, įsitikinkite, kad
leistuvas prijungtas prie 4K ekrano, kuris
palaiko HDMI įvestį su HDCP2.2 per
„Premium High Speed HDMI“ laidą ar
didelės spartos HDMI laidą, palaikantį
18 Gb/s dažnių juostą (10 psl.).
22LT
Ekrano rodymo kalba automatiškai
perjungiama, kai prijungiama prie HDMI
OUT lizdo.
• Kai [Control for HDMI] iš [HDMI Settings]
nustatoma kaip [On] (20 psl.), ekrano
rodymo kalba automatiškai perjungiama
pagal prijungto televizoriaus kalbos
nustatymus (kai pakeičiate nustatymą
televizoriuje ir pan.).
Garsas
Nėra garso arba garsas atkuriamas
netinkamai.
• Patikrinkite, ar visi laidai prijungti tinkamai
(10 psl.).
• „Sound Bar“ / AV stiprintuve (imtuve)
perjunkite įvesties parinkiklį taip, kad garso
signalai iš leistuvo būtų atkuriami per
„Sound Bar“ / AV stiprintuvą (imtuvą).
• Jei garso signalas neatkuriamas per HDMI
OUT lizdą, patikrinkite garso nustatymus
(18 psl.).
• Jei naudojamas HDMI ryšys, pabandykite
atlikti toliau nurodytus veiksmus.
Išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą. Išjunkite
ir vėl įjunkite prijungtą įrangą. Atjunkite ir
vėl prijunkite HDMI laidą.
• Kai naudojamas HDMI ryšys ir leistuvas yra
prijungtas prie televizoriaus per „Sound
Bar“ / AV stiprintuvą (imtuvą), pabandykite
HDMI laidą prijungti tiesiogiai prie
televizoriaus. Taip pat žr. su „Sound Bar“ /
AV stiprintuvu (imtuvu) gautas instrukcijas.
• HDMI OUT lizdas prijungtas prie DVI
įrenginio (DVI lizdai nepriima garso signalų).
• Įrenginys, prijungtas prie HDMI OUT lizdo,
nepalaiko leistuvo garso formato.
Patikrinkite garso nustatymus (18 psl.).
HD garsas („Dolby Digital Plus“, „Dolby
TrueHD“, DTS-HD didelės raiškos garsas,
„DTS-HD Master Audio“, „Dolby Atmos*1“
ir DTS:X*2) nėra atkuriami naudojant bitų
srautą.
• Nustatykite [BD Secondary Audio] dalyje
[Audio Settings] kaip [Off] (19 psl.).
• Patikrinkite, ar „Sound Bar“ / AV stiprintuvas
(imtuvas) yra suderinamas su visais
HD garso formatais.
*1
*2
„Dolby Atmos“ yra „Dolby Laboratories“
prekių ženklas.
DTS:X yra „DTS, Inc.“ registruotasis prekių
ženklas arba prekių ženklas JAV ir (arba) kitose
šalyse.
Neatkuriamas interaktyvusis garsas.
• Nustatykite [BD Secondary Audio] dalyje
[Audio Settings] kaip [On] (19 psl.).
Leidžiant diską ekrane parodomas
pranešimo kodas 3 [Audio outputs
temporarily muted. Do not adjust the
playback volume. The content being played
is protected by Cinavia and is not authorized
for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 3.].
• Leidžiamo vaizdo įrašo garsui naudojamas
„Cinavia“ kodas, kuris nurodo, kad tai yra
neteisėta profesionaliai sukurto turinio
kopija (30 psl.).
Diskas
USB įrenginys
Leistuvas neaptinka prie leistuvo prijungto
USB įrenginio.
• Įsitikinkite, kad USB įrenginys tinkamai
prijungtas prie USB lizdo.
• Patikrinkite, ar nepažeistas USB įrenginys
arba USB laidas.
• Patikrinkite, ar USB įrenginys įjungtas.
• Jei USB įrenginys prijungtas per USB
šakotuvą, prijunkite USB įrenginį tiesiogiai
prie leistuvo.
Tinklo ryšys
Leistuvas negali prisijungti prie tinklo.
• Patikrinkite tinklo ryšį (12 psl.) ir tinklo
nustatymus (21 psl.).
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
[Control for HDMI] funkcija neveikia
(BRAVIA Sync).
• Patikrinkite, ar televizorius prijungtas prie
HDMI OUT lizdo.
• Patikrinkite, ar [Control for HDMI] dalyje
[HDMI Settings] nustatyta kaip [On] (20 psl.).
• Jei pakeisite HDMI ryšį, išjunkite ir vėl
įjunkite leistuvą.
• Jei nutrūko maitinimas, nustatykite [Control
for HDMI] dalyje [HDMI Settings] kaip [Off],
tada nustatykite [Control for HDMI] dalyje
[HDMI Settings] kaip [On] (20 psl.).
• Patikrinkite toliau nurodytą informaciją ir žr.
su komponentu gautas instrukcijas.
– Prijungtas komponentas yra
suderinamas su [Kontroliuoti HDMI]
funkcija.
– Prijungto komponento [Control for
HDMI] funkcijos nuostata yra teisinga.
• Kai leistuvą prijungiate prie televizoriaus
per „Sound Bar“ / AV stiprintuvą (imtuvą),
– jei „Sound Bar“ / AV stiprintuvas
(imtuvas) yra nesuderinamas su
funkcija [Control for HDMI], gali būti,
kad televizoriaus negalėsite valdyti iš
leistuvo.
– jei HDMI ryšį pakeičiate, atjungiate ir
vėl prijungiate kintamosios srovės
maitinimo tinklo laidą (maitinimo laidą)
arba nutrūksta maitinimas, pabandykite
atlikti toliau nurodytus veiksmus.
„Sound Bar“ / AV stiprintuvo (imtuvo)
įvesties parinkiklį nustatykite taip,
kad vaizdas iš leistuvo būtų rodomas
televizoriaus ekrane. Nustatykite
[Control for HDMI] dalyje [HDMI
Settings] kaip [Off], tada nustatykite
[Control for HDMI] dalyje [HDMI
Settings] kaip [On] (20 psl.). Žr. su
„Sound Bar“ / AV stiprintuvu (imtuvu)
gautas instrukcijas.
Papildoma informacija
Nepavyksta paleisti disko.
• Diskas nešvarus arba kreivas.
• Diskas įdėtas atvirkščiai. Įdėkite diską
atkuriama puse žemyn.
• Šio disko formato leistuvas negali atkurti
(25 psl.).
• Leistuvas negali paleisti įrašytojo disko,
kuris yra netinkamai užbaigtas, arba disko
formatas nėra „Mastered“.
• BD/DVD regiono kodas nesutampa su
leistuvu.
Įjungiant leistuvą ekrane rodomas
pranešimas [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Software Update”
to perform the update.].
• Jei leistuve norite įdiegti naujesnę
programinės įrangos versiją, žr.
[Software Update] (Programinės įrangos
naujinimas) (17 psl.).
23LT
Neveikia sistemos išjungimo funkcija
(BRAVIA Sync).
• Patikrinkite, ar [Control for HDMI] ir [Linked
to TV-off] dalyje [HDMI Settings] nustatyta
kaip [On] ir [Valid] (20 psl.).
Kita informacija
Atkūrimas nepradedamas nuo turinio
pradžios.
• Paspauskite OPTIONS ir pasirinkite [Play
from start].
Atkūrimas nepradedamas nuo tos vietos,
kurioje sustabdėte atkūrimą.
• Atkūrimo tęsimo vieta galite būti ištrinta iš
atminties (tai priklauso nuo disko), kai:
– atidarote diskų dėklą;
– atjungėte USB įrenginį;
– leidote kitą turinį;
– išjungiate leistuvą.
Leidžiant diską ekrane parodomas
pranešimo kodas 1 [Playback stopped. The
content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.].
• Leidžiamo vaizdo įrašo garso takelyje yra
„Cinavia“ kodas, kurios rodo, kad šis įrašas
yra skirtas rodyti tik naudojant profesionalią
įrangą, todėl negali būti atkuriamas
vartotojų (30 psl.).
Diskų dėklas neatsidaro, todėl negalite
išimti disko net paspaudę  (atidaryti /
uždaryti).
• Kai leistuvas įjungtas, nuotolinio valdymo
pulte paspauskite  (stabdyti), HOME, tada
mygtuką TOP MENU, kad diskų dėklas būtų
atrakintas ir išjungtas užraktas nuo vaikų
(9 psl.).
• Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus. Išjunkite leistuvą ir atjunkite
kintamosios srovės maitinimo tiekimo laidą
(maitinimo laidą). Laikydami nuspaudę
leistuvo mygtuką  (atidaryti / uždaryti) vėl
prijunkite kintamosios srovės maitinimo
tiekimo laidą (maitinimo laidą). Laikykite
leistuve nuspaudę  (atidaryti / uždaryti),
kol dėklas bus atidarytas. Išimkite diską.
24LT
Ekrane parodomas pranešimas
[[EJECT] Key is currently unavailable.], kai
paspaudžiamas mygtukas  (atidaryti /
uždaryti).
• Kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją
arba vietos „Sony“ įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Leistuvas nereaguoja į jokius mygtukų
paspaudimus.
• Leistuvo viduje susikaupė drėgmės
kondensatas (4 psl.).
Apie programinės įrangos atnaujinimą
• Jei tinklo sąlygos yra prastos, apsilankykite
svetainėje www.sony.eu/support,
atsisiųskite naujausią programinės įrangos
versiją ir atnaujinkite per USB atmintį. Be to,
informacijos apie naujinimo funkcijas rasite
ir svetainėje.
Diskai, kuriuos galima atkurti
„Blu-ray
Disc“*1
„Ultra HD Blu-ray“, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (muzikos CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
*1
*2
Diskai, kurių negalima paleisti
• BD su kasete
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• PHOTO CD
• „CD-Extra“ duomenų dalis
• „Super VCD“
• DVD AUDIO
• „DualDisc“ garso medžiagos pusė
Persijungiant sluoksniui atkuriamas vaizdas ir
garsas gali šiek tiek būtų pertrauktas.
Regiono kodas (tik BD/DVD VIDEO)
Jūsų leistuvo nugarėlėje yra išspausdintas
regiono kodas, todėl juo galima leisti tik BD/
DVD VIDEO, pažymėtus tokiu pat kodu arba
.
Papildoma informacija
*3
Kadangi „Blu-ray Disc“ specifikacijos yra
naujos ir vis atnaujinamos, kai kurių diskų gali
nepavykti paleisti – tai priklauso nuo disko
tipo ir versijos. Garso išvestis priklauso nuo
šaltinio, prijungto išvesties lizdo ir pasirinktų
garso nustatymų.
BD-RE: 2.1 versija, BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 versija,
įskaitant organinio pigmento tipo BD-R
(LTH tipo). Kompiuteriu įrašytų BD-R negalima
paleisti, jei įrašomi prierašai.
CD arba DVD diskas nebus atkuriamas, jei
nėra tinkamai užbaigtas arba diskas nėra
„Mastered“ disko formato. Jei reikia daugiau
informacijos, žr. su įrašymo įrenginiu gautas
instrukcijas.
Pastaba dėl dviejų sluoksnių „Ultra HD
Blu-ray“ / BD / DVD ir trijų sluoksnių
„Ultra HD Blu-ray“
Pastaba dėl diskų
Šis gaminys sukurtas diskams, atitinkantiems
kompaktinio disko (CD) standartą, atkurti.
„DualDisc“ diskai ir kai kurie muzikos diskai,
užkoduoti naudojant autorių teisių apsaugos
technologijas, neatitinka kompaktinio disko
(CD) standarto, todėl tokių diskų šis gaminys
gali nepriimti.
Pastaba dėl atkūrimo veiksmų naudojant
„Ultra HD Blu-ray“/ BD / DVD
Kai kurias „Ultra HD Blu-ray“ / BD / DVD
atkūrimo funkcijas gali specialiai nustatyti
programinės įrangos gamintojai. Kadangi
šiuo leistuvu galima leisti „Ultra HD Blu-ray“ /
BD / DVD atsižvelgiant į disko turinį, kurį
sukūrė programinės įrangos gamintojai,
tam tikros atkūrimo funkcijos gali neveikti.
25LT
Atkuriami failų tipai
Vaizdo įrašai
Kodekas
Talpykla
Plėtinys
Su garsu
MPEG-1 vaizdo
įrašas
PS
.mpg, .mpeg
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
PS
.mpg, .mpeg
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
TS
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
AVI
.avi
„Dolby Digital“, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time
.mov
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
FLV
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
MPEG-2 vaizdo
įrašas
Xvid
MPEG4/AVC/
H.264*1
VC1
WMV9*2
Motion JPEG
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
*3
TS
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
Quick Time
.mov
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
„Vorbis“
MKV
.mkv
„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
Formatas
AVCHD (versija 2.0)*4*5*6
26LT

Muzika
Kodekas
Plėtinys
*7
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC*7
.m4a, .aac
Standartinis WMA9
.wma
WMA 10 Pro*8
.wma
LPCM*7
.wav
FLAC
.flac, .fla
„Dolby Digital“*7
.ac3
DSF
.dsf
DSDIFF*9
.dff
AIFF
.aiff, .aif
.m4a
„Vorbis“
.ogg
„Monkey’s Audio“
.ape
Nuotraukos
Formatas
Plėtinys
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*11
BMP
.bmp*12
WEBP
.webp
Papildoma informacija
ALAC
• Kai kurių failų gali nepavykti paleisti dėl failo
formato, užkodavimo arba įrašymo sąlygų.
• Gali nepavykti atkurti kai kurių kompiuteriu
redaguotų failų.
• Kai kurių failų gali nepavykti greitai pasukti
pirmyn arba atsukti atgal.
• Leistuvas neatkuria koduotų failų, pvz., DRM.
• Leistuvas gali atpažinti šiuos failus ir aplankus
BD, DVD, CD diskuose ir USB įrenginiuose:
– aplankus iki 9 lygio, įskaitant šakninį;
– iki 500 failų / aplankų viename lygyje.
• Leistuvas palaiko kadrų spartą:
– iki 60 kadr./sek. tik AVCHD formatu
(MPEG4/AVC);
– iki 30 kadr./sek. naudojant kitus vaizdo
kodekus.
• Leistuvas palaiko vaizdo įrašo kadrų spartą i
ki 40 Mbps.
• Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šiuo
leistuvu.
• Leistuvas atpažįsta „Mass Storage Class“ (MSC)
įrenginius (pvz., atmintuką arba standųjį
diską), „Still Image Capture Device“ (SICD)
klasės įrenginius ir 101 klavišo klaviatūrą.
• Leistuvu negalima sklandžiai leisti didelės
spartos bitais vaizdo ir garso failų DATA CD
diskuose. Tokius failus rekomenduojama leisti
naudojant DATA DVD ar DATA BD diskus.
*1
*2
Leistuvas palaiko AVC iki 5.2 lygio.
Leistuvas palaiko WMV9 iki išplėstinio
profilio.
*3 Leistuvas palaiko HEVC iki 5.1 lygio.
*4 Leistuvas palaiko kadrų spartą iki 60 kadr./sek.
*5 Leistuvas atkuria AVCHD formato failus, kurie
yra įrašyti skaitmenine vaizdo kamera ar kt.
AVCHD formato diskas nebus atkuriamas, jei
nebuvo tinkamai užbaigtas.
*6 Leistuvas atkuria AVCHD 3D formatą.
*7 Leistuvas atkuria „.mka“ failus.
*8 Leistuvas neatkuria koduotų failų, pvz.,
„Lossless“.
*9 Leistuvas neatkuria DST technologija
užkoduotų failų.
*10 Leistuvas neatkuria animuotų PNG arba GIF
failų.
*11 Jei naudojami kiti nei MPO 3D failai, rodomas
rakto vaizdas arba pirmasis vaizdas.
*12 Leistuvas nepalaiko 16 bitų BMP failų.
27LT
Specifikacijos
Specifikacijos ir dizainas gali būti keičiami be įspėjimo.
Sistema
Lazeris
Puslaidininkinis lazeris
Įvestys ir išvestys
Lizdo pavadinimas
Lizdo tipas / išvesties lygis / apkrovos pilnutinė varža
HDMI OUT
HDMI 19 kontaktų standartinė jungtis
LAN (100)
100BASE-TX kontaktas
USB
A tipo USB lizdas (USB atmintinei, atminties kortelių
skaitytuvui, skaitmeniniam fotoaparatui ir skaitmeninei
vaizdo kamerai prijungti)*
* Nenaudoti įkrovimui.
DC IN
12 V nuolatinė srovė, 1,25 A
Bendri nesklandumai
28LT
Su maitinimu susiję
reikalavimai
12 V nuolatinė srovė su kintamosios srovės adapteriu
Parametrai: 220–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz įvestis
Energijos sąnaudos
(kai naudojamas kintamosios
srovės adapteris)
15 W
Tinklo budėjimo režimas
Mažiau nei 2 W (visi laidinio tinklo prievadai ĮJUNGTI)
Matmenys (apytiksl.)
320 mm × 212 mm × 45 mm (plotis × gylis × aukštis) su
išsikišusiomis dalimis
Apytikslis svoris
1,4 kg
Eksploatacinė temperatūra
5–35 ºC
Darbinis drėgnis
25–80 %
Autorių teisės ir prekių ženklai
Papildoma informacija
• „Oracle“ ir „Java“ yra registruotieji „Oracle“ ir
(arba) jos filialų prekių ženklai. Kiti pavadinimai
gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai.
• Manufactured under license from Dolby
Laboratories. „Dolby“, „Dolby Audio“ ir
dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby
Laboratories“ prekių ženklai.
• Informaciją apie DTS patentus žr.
http://patents.dts.com. Pagaminta pagal
„DTS, Inc.“ licenciją, DTS, simbolis, DTS ir
simbolis kartu, „Digital Surround“, ir
„DTS 2.0+Digital Out“ logotipas yra „DTS, Inc.“
registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai
Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
© „DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.
• HDMI ir HDMI didelės raiškos multimedijos
sąsaja, „Premium High Speed HDMI“ laidas bei
HDMI logotipas yra „HDMI Licensing
Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
• „Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“, „BD-Live™“,
BONUSVIEW™, „Ultra HD Blu-ray™“ ženklai ir
logotipai yra „Blu-ray Disc Association“ prekių
ženklai.
• Blu-ray 3D™ ir Blu-ray 3D™ logotipas yra
„Blu-ray Disc Association“ prekių ženklai.
• „DVD Logo“ yra „DVD Format/Logo Licensing
Corporation“ prekės ženklas.
• „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“,
„DVD VIDEO“, „Super Audio CD“ ir „CD“
logotipai yra prekių ženklai.
• BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijos
ir patentų naudojimo licenciją suteikė
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
• Šiame gaminyje naudojamos patentuotos
technologijos, kuris licenciją išdavė „Verance
Corporation“ ir kurios yra saugomos pagal JAV
patentą 7,369,677 bei kitus JAV ir visame
pasaulyje išduotus, patvirtinimo laukiančius
patentus ir autorių teisių ir komercinių
paslapčių apsaugos įstatymus (taikoma tam
tikriems technologijų aspektams). „Cinavia“
yra „Verance Corporation“ prekės ženklas.
Autorių teisės priklauso „Verance
Corporation“, 2004–2010. Visos teisės
priklauso „Verance“. Apgrąžos inžinerija
arba išskaidymas yra draudžiami.
• „Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“
registruotasis prekių ženklas arba prekių ženklas
JAV ir (arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft
Corporation“ intelektinės nuosavybės teisės.
Be „Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“
dukterinės bendrovės licencijos draudžiama
naudoti tokią technologiją ne šiame gaminyje
arba ją platinti.
Turinio savininkai apsaugo intelektinę
nuosavybę, įskaitant autorių teisėmis
saugomą turinį, naudodami „Microsoft
PlayReady™“ turinio prieigos technologiją.
Šiame įrenginyje naudojama technologija
„PlayReady“, skirta „PlayReady“ apsaugotam
turiniui ir (arba) WMDRM apsaugotam turiniui
pasiekti. Jei įrenginyje netinkamai taikomi
apribojimai dėl turinio naudojimo, turinio
savininkai gali reikalauti, kad „Microsoft“
atšauktų įrenginio prieigą prie „PlayReady“
apsaugoto turinio. Atšaukimas nebūtų
taikomas neapsaugotam turiniui arba turiniui,
kuris apsaugotas kitomis turinio prieigos
technologijomis. Turinio savininkai gali
reikalauti, kad jūs, norėdami pasiekti jų turinį,
atnaujintumėte „PlayReady“. Jei
neatnaujinsite, negalėsite pasiekti turinio,
kuriam šis naujinimas reikalingas.
• Vewd® Core. Autorių teisės priklauso „Vewd
Software AS“, 1995–2018. Visos teisės
saugomos.
Teisių paaiškinimas.
Ši programinė įranga teikiama <<as is>>.
„Vewd“ ir jos tiekėjai atsiriboja nuo visų su
programine įranga susijusių garantijų, išreikštų
arba numanomų, nustatytų įstatymų ar kt.,
įskaitant, bet neapsiribojant, funkcionalumo,
tinkamumo tam tikram tikslui arba
nepažeidžiamumo garantijas.
• Visi kiti prekių ženklai priklauso jų savininkams.
• Kitų sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai
yra atitinkamų gamintojų prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. Šiame dokumente
ženklai ™ ir ® nėra nurodyti.
29LT
Kopijavimo apsauga
Informuojame, kad „Ultra HD Blu-ray™“, „Blu-ray
Disc™“ ir DVD laikmenose naudojamos
modernios turinio apsaugos sistemos. Šios
sistemos, vadinamos AACS („Advanced Access
Content System“) ir CSS („Content Scramble
System“), gali taikyti tam tikrus atkūrimo,
analoginės išvesties ir kitų panašių funkcijų
apribojimus. Šio gaminio valdymas ir taikomi
apribojimai gali skirtis ir priklauso nuo įsigijimo
datos, nes po įsigijimo AACS vadyba gali priimti
arba pakeisti apribojimų taisykles.
„Cinavia“ pranešimas
Šiame gaminyje naudojama „Cinavia“
technologija, kuri riboja tam tikrų komercinių
filmų ir vaizdo įrašų bei jų garso takelių neteisėtų
kopijų naudojimą. Jei nustatoma neteisėta
kopija, parodomas pranešimas, o atkūrimas
arba kopijavimas nutraukiamas.
Jei reikia daugiau informacijos apie „Cinavia“
technologiją, peržiūrėkite „Cinavia“ informaciją
klientams internete http://www.cinavia.com. Jei
norite gauti papildomos informacijos apie
„Cinavia“ paštu, atsiųskite atvirlaiškį su savo
adresu: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, JAV.
Programinės įrangos licencijos informacija
Jei norite peržiūrėti GVLS (galutinio vartotojo
licencijos sutartis), žr. GALUTINIO VARTOTOJO
LICENCIJOS SUTARTIES lapą, kuris pridedamas
prie šio leistuvo.
NAUDODAMIESI ŠIUO GAMINIU SUTINKATE SU
ŠIOS SUTARTIE SĄLYGOMIS.
Jei reikia daugiau informacijos apie programinės
įrangos licencijas, pagrindiniame ekrane
pasirinkite
[Setup] ir žr. [Software License
Information] dalyje [„System Settings“].
Šiame gaminyje yra programinės įrangos, kuriai
taikoma GNU viešoji bendroji licencija arba GNU
atviroji licencija. Šiose licencijose nurodoma, kad
klientai neturi teisės gauti, keisti ir platinti
pirminio programinės įrangos teksto, jei šiai
programinei įrangai taikomos viešosios
bendrosios licencijos arba atvirosios licencijos
sąlygos.
Šiame produkte įdiegtos programinės įrangos
pirminiam tekstui taikoma viešoji bendroji
licencija arba atviroji licencija. Pirminis
programinės įrangos kodas pateikiamas
žiniatinklyje. Jei norite atsisiųsti, apsilankykite
šioje svetainėje:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Atkreipkite dėmesį, kad „Sony“ negali atsakyti į
užklausas dėl pirminio programinės įrangos
teksto turinio.
30LT
Kalbų kodų sąrašas
Dėl išsamesnės informacijos žr.
[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD
peržiūros nustatymai) (19 psl.).
Kalbų pavadinimai atitinka
ISO 639: 1988 (E/F) standartą.
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
Kalba
Afarų
Afrikanų
Arabų
Aimarų
Baškirų
Bulgarų
Bislama
Tibetiečių
Katalonų
Čekų
Danų
Botijų
(Dzongkha)
Lietuviškai
Ispanų
Baskų
Suomių
Farerų
Fryzų
Škotijos gėlų
Gvaranių
Hausų
Kroatų
Armėnų
Interlingue
Indoneziečių
Italų
Japonų
Javiečių
Kazachų
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Abchazų
Amharų
Asamų
Azerbaidžaniečių
Baltarusių
Biharų
Bengalų
Bretonų
Korsikiečių
Valų
Vokiečių
Graikų
Esperanto
Estų
Persų
Fidžių
Prancūzų
Airių
Galisų
Gudžaratų
Hindi
Vengrų
Interlingva
Inupiakų
Islandų
Hebrajų
Jidiš
Gruzinų
Grenlandiečių
(Kalaallisut)
Kambodžiečių 1300 Kanadų
(khmerų)
Korėjiečių
1305 Kašmyrų
Kurdų
1311 Kirgizų
Lotynų
1326 Ngalų
Laosiečių
1332 Lietuvių
Latvių k.
1345 Malagasių
Maorių
1349 Makedonų
Malajalių
1352 Mongolų
Moldavų
1356 Maratų
Malajų
1358 Maltiečių
Birmiečių
1365 Nauriečių
Nepaliečių
1376 Olandų
Kalba
Norvegų
Oromų
Pandžabų
Puštūnų
Kečųjų
Kirundi; rundi
Rusų
Sanskritas
Sangų
Sinhalų
Slovėnų
Šonų
Albanų
Svazių
1393
1408
1428
1436
1481
1483
1491
1498
1502
1505
1507
1509
1512
1514
1515
1517
1525
1528
1531
1534
Sundų
Suahilių
Telugų
Tajų
Turkmėnų
Tsvanų
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Turkų
Totorių
Ukrainiečių
Uzbekų
Volapiukas
Kosų
Kinų
Nenurodyta
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Oksitanų
Orijų
Lenkų
Portugalų
Retijiečių
Rumunų
Kinjaruanda
Sindų
Serbų-kroatų
Slovakija
Samoa
Somalių
Serbų
Sesoto;
Soto pietų
Švedų
Tamilų
Tadžikų
Tigrajų
Tagalų
Tongiečių;
Tongos Salos
Tsongų
Tvi
Urdų
Vietnamiečių
Valofų
Jorubų
Zulų
Papildoma informacija
Kodas
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Kodas
1379
1403
1417
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
31LT
Tėvų kontrolės srities kodas
Dėl išsamesnės informacijos žr.
[Parental Control Area Code] (20 psl.).
Kodas
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
32LT
2427
2428
2489
2149
2086
2528
Regionas
Argentina
2047
Austrija
2057
Brazilija
2090
Kinija
2093
Danija
2165
Prancūzija
2109
Graikija
2219
Indija
2238
Airija
2254
Japonija
2304
Liuksemburgas 2363
Meksika
2376
Naujoji
2379
Zelandija
Pakistanas
2424
Lenkija
2436
Rusija
2501
Ispanija
2499
Šveicarija
2543
Tailandas
2184
2586
Vietnamas
Australija
Belgija
Čilė
Kolumbija
Suomija
Vokietija
Honkongas
Indonezija
Italija
Korėja
Malaizija
Nyderlandai
Norvegija
Filipinai
Portugalija
Singapūras
Švedija
Taivanas
Jungtinė
Karalystė
Saturs
BRĪDINĀJUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Piesardzības pasākumi . . . . . . . . . . . . . . . 4
Piezīmes par diskiem . . . . . . . . . . . . . . 6
Darba sākšana
Komplektācijā iekļautie piederumi . . . . . . 6
Bateriju ievietošana tālvadības pultī . . . 6
Daļu un vadības elementu rādītājs . . . . . 7
Priekšējais panelis . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Aizmugures panelis . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tālvadība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vadāmo TV kodu numuri . . . . . . . . . . . 9
1. darbība. Atskaņotāja pievienošana. . . 10
Pievienošana televizoram . . . . . . . . . 10
Pievienošana televizoram, izmantojot
Sound Bar/AV pastiprinātāju
(uztvērēju) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. darbība. Tīkla savienojums (tikai
programmatūras atjaunināšanai
un BD-Live™ pakalpojumam)
(tikai vadu) . . . . . . . . . . . . . . . .12
3. darbība. Vienkāršā iestatīšana . . . . . . 13
Sākuma ekrāna rādījums . . . . . . . . . . 13
Atskaņošana
Diska atskaņošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Blu-ray 3D baudīšana . . . . . . . . . . . . . 14
4K Ultra HD Blu-ray skatīšanās . . . . . 14
Atskaņošana no USB ierīces . . . . . . . . . . 14
Pieejamās opcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Iestatījumi un regulēšana
Iestatījumu displeja izmantošana . . . . . . . 17
[Software Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Screen Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Audio Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[BD/DVD Viewing Settings] . . . . . . . . . . 19
[Parental Control Settings] . . . . . . . . . . . 20
[Music Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[System Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[Network Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Reset] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2LV
Papildinformācija
Problēmu novēršana . . . . . . . . . . . . . . . .
Barošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Attēls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skaņa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB ierīce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tīkla savienojums . . . . . . . . . . . . . . . .
HDMI Control (BRAVIA Sync) . . . . . . .
Citas problēmas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atskaņojamie diski . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atskaņojamo failu tipi . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autortiesības un preču zīmes . . . . . .
Valodas kodu saraksts . . . . . . . . . . . .
Vecāku kontroles/apgabala kods . . .
22
22
22
22
23
23
23
23
24
25
26
28
29
31
32
Interneta savienojums un IP adrese
Tehniskie dati, piemēram, IP adrese [vai ierīces
informācija] tiek izmantota, kad šis produkts
tiek savienots ar internetu, lai veiktu
programmatūras atjaunināšanu vai saņemtu
trešo pušu pakalpojumus. Lai veiktu
programmatūras atjaunināšanu, šie tehniskie
dati var tikt nosūtīti mūsu atjaunināšanas
serveriem, lai nodrošinātu jūsu ierīcei
piemērotu programmatūras atjauninājumu.
Ja nevēlaties, lai šādi tehniskie dati tiktu
izmantoti, nepievienojiet interneta kabeli.
BRĪDINĀJUMS
Lai mazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku,
nepakļaujiet šo ierīci pilienu vai šļakatu iedarbībai,
kā arī nenovietojiet uz tās priekšmetus, kuros ir
šķidrums, piemēram, vāzes.
Lai izvairītos no elektrotraumas, neaiztieciet
korpusu. Labošanu uzticiet tikai kvalificētam
personālam.
Elektroenerģijas tīkla pievads ir jāmaina tikai
kvalificētā servisa darbnīcā.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai ierīces
ar ievietotām baterijām/akumulatoriem
pārmērīgam karstumam, piemēram, saules
staru vai uguns iedarbībai.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Ievietojot nepareiza veida bateriju/
akumulatoru, pastāv sprādziena risks.
Optisko instrumentu izmantošana ar šo
izstrādājumu palielina bīstamību acīm. Tā kā
šajā izstrādājumā izmantotais lāzera stars ir
kaitīgs acīm, nemēģiniet izjaukt korpusu.
Labošanu uzticiet tikai kvalificētam personālam.
Šī etiķete ir korpusa iekšpusē uz lāzera
aizsargapvalka.
Šī ierīce ir klasificēta kā 1. KLASES LĀZERA
produkts. Atzīme CLASS 1 LASER PRODUCT
atrodas uz aizmugures paneļa.
Paziņojums klientiem Apvienotajā
Karalistē un Īrijas Republikā
Jūsu drošībai un ērtībām, šī iekārta ir aprīkota ar
formā lietu kontaktdakšu, kas atbilst standartam
BS1363.
Ja ir jāmaina kontaktdakšā ievietotais drošinātājs, ir
jāizmanto drošinātājs ar tādiem pašiem
nominālajiem parametriem, kādi ir komplektācijā
iekļautajam drošinātājam, kā arī tam jābūt ASTA vai
BSI apstiprinātam atbilstoši BS1362 (tas ir, jābūt
zīmei
vai
). Ja šīs iekārtas komplektācijā
iekļautajai kontaktdakšai ir noņemams drošinātāja
vāciņš, pēc drošinātāja maiņas to noteikti uzlieciet.
Nekad nelietojiet kontaktdakšu bez drošinātāja
vāciņa. Ja drošinātāja vāciņš pazūd, lūdzu,
sazinieties ar tuvāko Sony apkopes centru.
Atbrīvošanās no nolietotām
baterijām/akumulatoriem,
kā arī elektriskām un
elektroniskām iekārtām
(attiecas uz Eiropas Savienību
un citām Eiropas valstīm ar
atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta, baterijas/akumulatora
vai iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu un
baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām
baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums,
iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko
simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais
simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir
vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem
izstrādājumiem un baterijām/akumulatoriem,
palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz
vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt
neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu
pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes
iemeslu dēļ iekārtai nepieciešams pastāvīgs
savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru,
šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai
kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu
pareizu šādas baterijas/akumulatora, kā arī
elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi,
beidzoties izstrādājuma kalpošanas laikam,
nododiet šos izstrādājumus atbilstošā savākšanas
vietā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma
pārstrādei. Visu pārējo bateriju/akumulatoru
gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no izstrādājuma
droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/
akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā
izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei.
3LV
Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta vai
baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar
vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties
šo produktu vai bateriju/akumulatoru.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation
(vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā).
Importētājs ES: Sony Europe Limited.
Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai
izstrādājuma atbilstību Eiropas noteikumiem ir
jāuzdod ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija.
Paziņojums klientiem Eiropā
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts
pieejams šeit:
http://www.compliance.sony.de/
Piesardzības pasākumi
• Šī ierīce darbojas ar 220 V - 240 V
maiņstrāvu, 50/60 Hz. Pārbaudiet, vai
ierīces darba spriegums atbilst vietējam
barošanas avotam.
• Uzstādiet šo ierīci tā, lai maiņstrāvas vadu
(elektrības vadu) varētu nekavējoties
atvienot no sienas kontaktligzdas problēmu
gadījumā.
• Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst EMS
noteikumu ierobežojumiem, izmantojot
savienojuma kabeli, kas ir īsāks par
3 metriem.
• Lai nepieļautu atskaņotāja sakaršanu,
novietojiet to vietā ar piemērotu ventilāciju.
• Lai samazinātu aizdegšanās risku,
nenosedziet ierīces ventilācijas atveri ar
avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem
priekšmetiem.
• Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu
(piemēram, aizdegtas sveces) iedarbībai.
• Neuzstādiet atskaņotāju norobežotā vietā,
piemēram, grāmatplauktā vai līdzīgā vietā.
• Neuzstādiet atskaņotāju ārpus telpām,
transportlīdzekļos, kuģos vai citās līdzīgās
vietās.
4LV
• Ja atskaņotājs no aukstuma tiek ienests
siltumā vai tiek novietots ļoti mitrā telpā,
iespējama mitruma kondensēšanās uz
objektīviem atskaņotāja iekšpusē. Šādā
gadījumā atskaņotājs var nedarboties
pareizi. Ja tā notiek, izņemiet disku un
atstājiet atskaņotāju ieslēgtu aptuveni
uz pusstundu, līdz iztvaiko mitrums.
• Neuzstādiet atskaņotāju slīpi. Tas ir
paredzēts darbībai tikai horizontālā
novietojumā.
• Nenovietojiet metāla objektus pie priekšējā
paneļa. Tie var ierobežot radio viļņu
uztveršanu.
• Nenovietojiet atskaņotāju tur, kur tik
izmantots medicīnas aprīkojums. Tas var
izraisīt medicīnas instrumentu nepareizu
darbību.
• Šis atskaņotājs ir jāuzstāda un jālieto vismaz
20 cm attālumā starp atskaņotāju un
cilvēkiem (izņemot ekstremitātes: rokas,
plaukstu locītavas, pēdas un potītes).
• Nelieciet uz atskaņotāja smagus vai
nestabilus priekšmetus.
• Uz disku paliktņa nelieciet nekādus citus
priekšmetus, bet tikai diskus. To darot,
var sabojāt atskaņotāju vai priekšmetu.
• Pārvietojot atskaņotāju, no paliktņa
izņemiet visus diskus. To nedarot, var
sabojāt disku.
• Pārvietojot atskaņotāju, atvienojiet no tā
maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas
tīkla pievadu) un citus kabeļus.
• Maiņstrāvas vads (elektrības vads) nav
atvienots no strāvas, kamēr tas ir pievienots
elektrības kontaktligzdā, pat ja atskaņotājs
ir izslēgts.
• Ja atskaņotāju ilglaicīgi nelietosit,
atvienojiet to no sienas rozetes. Lai
atvienotu maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu), satveriet
kontaktdakšu; nekad nevelciet aiz vada.
• Lai nepieļautu maiņstrāvas barošanas vada
(elektroenerģijas tīkla pievada) sabojāšanu,
ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
Nelietojiet maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu), ja tas ir
bojāts, pretējā gadījumā var saņemt strāvas
triecienu vai rasties aizdegšanās.
– Neiespiediet maiņstrāvas barošanas
vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu)
starp atskaņotāju un sienu, plauktu vai
citu priekšmetu.
– Nenovietojiet neko smagu uz
maiņstrāvas barošanas vada
(elektroenerģijas tīkla pievada), kā arī
nevelciet aiz paša maiņstrāvas barošanas
vada (elektroenerģijas tīkla pievada).
• Izmantojiet šim atskaņotājam piegādāto
maiņstrāvas adapteri, jo citi adapteri var
izraisīt bojājumus.
• Neizjauciet un nemēģiniet pārveidot
maiņstrāvas adapteri.
• Nenovietojiet maiņstrāvas adapteri noslēgtā
vietā kā grāmatu plaukts vai skapis.
• Nepievienojiet maiņstrāvas adapteri
ceļojumu elektrības pārveidotājam, kas var
uzkarst un izraisīt bojājumus.
• Nenometiet un nesasitiet maiņstrāvas
adapteri.
• Nepalieliniet skaļumu, kad klausāties
sadaļu ar ļoti zema skaņas līmeņa ievadi vai
bez audio signāla. Kad tiks atskaņota
maksimāla skaņas līmeņa vieta, iespējams
sabojāt dzirdi un skaļruņus.
• Tīriet korpusu, paneli un vadības ierīces ar
mīkstu drāniņu. Nelietojiet nekādus
abrazīvus materiālus, ķīmiskās tīrīšanas
pulveri, kā arī šķīdinātājus, piemēram,
alkoholu vai benzīnu.
• Nelietojiet tīrīšanas diskus un disku/
objektīvu tīrītājus (ieskaitot mitros un
izsmidzināmos). Tie var sabojāt aparātu.
• Gadījumā, ja šis atskaņotājs tiek remontēts,
nomainītās daļas, iespējams, tiks savāktas
atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei.
• Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus, jo,
nepareizi rīkojoties, var sabojāt ligzdu HDMI
OUT un savienotāju.
– Uzmanīgi savietojiet atskaņotāja
aizmugurē esošo ligzdu HDMI OUT un
HDMI savienotāju, pārbaudot to formu.
Pārliecinieties, vai savienotājs nav
apgriezts otrādi vai slīpi.
Par 3D video attēlu skatīšanos
Skatoties 3D video attēlus, dažas personas
var justies neērti (piemēram, iespējams acu
sasprindzinājums, nogurums vai nelabums).
Sony visiem skatītājiem iesaka izmantot
regulārus 3D video attēlu skatīšanās
pārtraukumus. Nepieciešamo pārtraukumu
ilgums un biežums katrai personai var
atšķirties. Par vislabāko rīcību izlemiet pats.
Ja sajūtat diskomfortu, pārtrauciet skatīties
3D video attēlus, līdz šī sajūta pāriet; ja
uzskatāt par nepieciešamu, konsultējieties ar
ārstu. Lai iegūtu jaunāko informāciju,
pārskatiet arī (i) pārējo šim produktam
pievienoto ierīču un tajā atskaņojamā Blu-ray
Disc satura lietošanas rokasgrāmatas un/vai
brīdinājuma ziņojumus, kā arī (ii) mūsu
tīmekļa vietni (www.sony.eu/myproducts/).
Mazu bērnu (īpaši to, kuri ir jaunāki par
sešiem gadiem) redze joprojām attīstās.
Pirms maziem bērniem ļaujat skatīties 3D
video attēlus, konsultējieties ar ārstu
(piemēram, pediatru vai acu ārstu).
Pieaugušajiem ir jāpārrauga mazi bērni, lai
nodrošinātu, ka tie ievēro iepriekš minētos
ieteikumus.
SVARĪGS PAZIŅOJUMS
Uzmanību! Šis atskaņotājs jūsu televizora
ekrānā spēj neierobežoti ilgu laiku rādīt
nekustīgu video attēlu vai ekrāna displeja
attēlu. Televizorā ilglaicīgi atstājot
nekustīgu video attēlu vai ekrāna displeja
attēlu, jūs riskējat neatgriezeniski sabojāt
televizora ekrānu. Īpaši uzņēmīgi pret to ir
plazmas displeja paneļa un projekcijas
televizori.
Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar
jūsu atskaņotāju, sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.
– Pārvietojot atskaņotāju, noteikti
atvienojiet HDMI kabeli.
– Pievienojot vai atvienojot HDMI kabeli,
HDMI savienotāju turiet taisni.
Nesagrieziet HDMI savienotāju un
nespiediet to ar spēku ligzdā HDMI OUT.
5LV
Piezīmes par diskiem
Darba sākšana
• Lai disku uzturētu tīru,
satveriet to aiz malām.
Neaiztieciet virsmu.
Putekļi, pirkstu
nospiedumi un skrāpējumi
uz diska var izraisīt tā
nepareizu darbību.
• Nepakļaujiet disku tiešai saules gaismai vai
siltuma avotiem, piemēram, karstā gaisa
kanāliem, kā arī neatstājiet to automašīnā,
kas novietota tiešā saules gaismā, jo
temperatūra automašīnā var būtiski
palielināties.
• Pēc atskaņošanas glabājiet disku tā kastītē.
• Tīriet disku ar tīrīšanas
drāniņu. Noslaukiet disku
virzienā no centra.
• Nelietojiet šķīdinātājus,
piemēram, benzīnu,
atšķaidītāju, nopērkamus
disku/objektīvu tīrīšanas
līdzekļus vai vinila platēm domāto
antistatisko aerosolu.
• Ja diska etiķete ir drukāta, pirms
atskaņošanas ļaujiet tai nožūt.
• Nelietojiet tālāk norādītus diskus.
– Objektīvu tīrīšanas disks.
– Nestandarta formas (piemēram, kartīte,
sirds) disks.
– Disks, kuram ir piestiprināta kāda uzlīme.
– Disks, uz kura ir celofāna lente vai uzlīmju
līme.
• Neatjaunojiet diska atskaņojamās puses
virsmu, lai atbrīvotos no virsmas
skrāpējumiem.
6LV
Komplektācijā iekļautie
piederumi
• Maiņstrāvas adapteris (AC-M1215WW; 1)
• Maiņstrāvas barošanas vads (strāvas vads, 1)
• Tālvadības pults (tālvadība; 1)
• R03 (AAA lieluma) baterijas (2)
Bateriju ievietošana tālvadības pultī
Ievietojiet divas R03 (AAA lielums) baterijas,
savietojot + un – atzīmes uz baterijām ar
marķējumiem tālvadības pults bateriju
nodalījumā.
Darba sākšana
Daļu un vadības elementu rādītājs
Priekšējais panelis
Darba sākšana
 Durtiņas
  (atvērt/aizvērt)
  (iesl./gaidstāve)
Ieslēdz atskaņotāju vai pārslēdz to
gaidstāves režīmā.
 Barošanas indikators
Deg, ja atskaņotājs ir ieslēgts.

(USB) ligzda
Pievienojiet USB ierīci šai ligzdai.
Sk. 14. lpp.
 Tālvadības sensors
Aizmugures panelis
 Ventilācijas atveres
 HDMI OUT ligzda
Izvada digitālo video un audio signālu.
 LAN (100) pieslēgvieta
Izmantojiet tikai, kad atjaunināt
programmatūru vai izmantojat BD-Live™
pakalpojumu.
 DC IN 12 V (maiņstrāvas adaptera
ievade) ligzda
7LV
Tālvadība
Tālvadības pults pieejamās funkcijas atšķiras
atkarībā no diska vai situācijas.

, TV  un AUDIO pogām ir reljefs punkts.
Lietojot atskaņotāju, sataustāmo punktiņu
izmantojiet kā atskaites vietu.
8LV
  (atvērt/aizvērt)
Atver vai aizver disku paliktni.
-TV-  (TV ievades izvēle)
Pārslēdz starp TV un citiem ievades
avotiem.
-TV-  (TV iesl./gaidstāve)
Ieslēdz TV vai pārslēdz to gaidstāves
režīmā.
 (iesl./gaidstāve)
Ieslēdz atskaņotāju vai pārslēdz to
gaidstāves režīmā.
 Krāsu pogas (sarkana/zaļa/dzeltena/zila)
Interaktīvo funkciju īsinājumpogas.
 TOP MENU
Atver vai aizver Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD diska galveno izvēlni.
POP UP/MENU
Atver vai aizver Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD diska izvēlni.
OPTIONS (15. lpp.)
Ekrānā parāda pieejamās opcijas.
RETURN
Atgriežas pie iepriekšējā displeja rādījuma.
///
Pārvieto iezīmēšanu, lai atlasītu redzamu
elementu.

• / kā īsinājumtaustiņš, lai palaistu
ierakstu meklēšanas logu un ievadītu
ieraksta numuru mūzikas kompaktdiska
atskaņošanas laikā.
• / kā īsinājumtaustiņš, lai pagrieztu foto
par 90 grādiem pulksteņrādītāju virzienā/
pretēji pulksteņrādītāju virzienam.
• / kā īsinājumtaustiņš, lai mainītu
nekustīgu attēlu, kad tas ir iespējots
pārmaiņām.
ENTER
Atver atlasīto elementu.
HOME
Atver atskaņotāja sākuma ekrānu.
Lai bloķētu disku paliktni (bērnu bloķēšana)
Varat bloķēt disku paliktni, lai nepieļautu
nejaušu tā atvēršanu.
Kad atskaņotājs ir ieslēgts, nospiediet
tālvadības pults pogu  (apturēt), HOME
(Sākums) un pēc tam TOP MENU (Galvenā
izvēlne), lai bloķētu vai atbloķētu paliktni.
Vadāmo TV kodu numuri
Nospiediet un turiet nospiestu pogu -TV- , un
pēc tam nospiediet un ilgāk par 2 sekundēm
turiet nospiestu TV ražotāja kodu, izmantojot
tālvadības pults pogu. Ja sarakstā ir norādītas
vairākas tālvadības pults pogas, mēģiniet tās
ievadīt pa vienam, līdz atrodat to, kas darbojas
ar jūsu TV.
Piemērs. Ja jums ir Hitachi televizors,
nospiediet un turiet nospiestu pogu -TV- ,
pēc tam nospiediet un turiet nospiestu pogu
TOP MENU (Galvenā izvēlne) ilgāk par
2 sekundēm.
Ražotājs
Darba sākšana
 / (iepriekšējais/nākamais)
Pāriet pie iepriekšējās/nākamās sadaļas,
ieraksta vai faila.
/ (ātra attīšana/ātra patīšana)
• Nospiežot atskaņošanas laikā, ātri attin/
ātri patin disku. Meklēšanas ātrums
mainās katru reizi, kad nospiežat pogu.
• Ja pauzes režīmā nospiesta ilgāk nekā
vienu sekundi, veic palēninātu
atskaņošanu.
• Īslaicīgi nospiežot pauzes režīmā,
atskaņo pa vienam kadram.
 (atskaņot)
Sāk vai atsāk atskaņošanu.
/
(zibenīga meklēšana)
Mazliet patin atpakaļ vai uz priekšu Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD atskaņošanas laikā.
 (pauzēt)
Pauzē vai atsāk atskaņošanu.
 (apturēt)
Pārtrauc atskaņošanu un atceras
apturēšanas vietu (atsākšanas vietu).
Nosaukuma/ieraksta atsākšanas vieta ir
vieta, ko pēdējo atskaņojāt, vai pēdējā
fotogrāfiju mapē skatītā fotogrāfija.
SUBTITLE (19. lpp.)
Izvēlas subtitru valodu, ja Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD diskā ir ierakstīti
subtitri vairākās valodās.
TV  (skaļums) +/–
Regulē TV skaļumu.
AUDIO (19. lpp.)
Izvēlas valodas ierakstu, ja Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD diskā ir ieraksti
vairākās valodās.
CD diskos atlasa skaņas ierakstu.
 (skaņas izslēgšana)
Īslaicīgi izslēdz televizora skaņu.
DISPLAY
Ekrānā parāda atskaņošanas informāciju.
Tālvadības pults poga
Sony (Noklusējums) Krāsaina poga (sarkana)
Philips
Krāsaina poga (zaļa) /
krāsaina poga
(dzeltena) /RETURN
Panasonic
Krāsaina poga (zila) /
ENTER
Hitachi
TOP MENU
Sharp

Toshiba
POP UP/MENU
Loewe

Samsung

LG/Goldstar


Šī atskaņotāja tālvadības pults, iespējams,
nedarbosies ar jūsu televizoru atkarībā no
televizora modeļa vai modeļa gada. Šādā
gadījumā izmēģiniet šo iestatīšanas darbību,
izmantojot citu tālvadības pulti, vai izmantojiet
kopā ar televizoru piegādāto tālvadības pulti.
9LV
1. darbība. Atskaņotāja pievienošana
Nepievienojiet elektroenerģijas tīkla pievadu, kamēr nav izveidoti visi savienojumi.
Pievienošana televizoram
HDMI kabelis*
(komplektācijā nav iekļauts)
* Premium High Speed HDMI kabelis vai High Speed HDMI kabelis, kas atbalsta 18 Gb/s joslas platumu.

• Lai skatītos 4K Ultra HD 60p saturu, pievienojiet atskaņotāju pie sava 4K televizora, izmantojot
Premium High Speed HDMI kabeli vai High Speed HDMI kabeli, kas atbalsta 18 Gb/s joslas platumu.
• 4K izvadei nepieciešams saderīgs 4K displejs, kas nodrošina HDCP2.2 iespējotu HDMI ievadi.
• Ja izmantojat BRAVIA TV, kas atbalsta 4K60p, iestatiet televizora iestatījumam “HDMI signal format”
(HDMI signāla formāts) vērtību “Enhanced format (Uzlabots formāts). Detalizētu informāciju skatiet
televizora instrukciju rokasgrāmatā.
• Ja Sound Bar/AV pastiprinātājs (uztvērējs) ir tieši savienots ar televizoru, skatiet savienojuma izveides
metodes 11. lpp.
• Ja rodas problēmas vai nepieciešama papildinformācija, skatiet sadaļu “Problēmu novēršana” (22. lpp.).
10LV
Pievienošana televizoram, izmantojot Sound Bar/AV pastiprinātāju (uztvērēju)
Atlasiet savienojuma metodi  vai  atbilstoši ievades ligzdām jūsu Sound Bar/AV
pastiprinātājā (uztvērējs).
 4K Sound Bar/AV pastiprinātājs (uztvērējs) ar HDMI IN
HDMI kabelis*
(komplektācijā nav iekļauts)
HDMI kabelis*
(komplektācijā nav iekļauts)
Darba sākšana
 Lai izmantotu Bitstream (Dolby/DTS), iestatiet opciju [BD Secondary Audio] (BD sekundārais
audio) izvēlnē [Audio Settings] (Audio iestatījumi) (19. lpp.).
 Sound Bar/AV pastiprinātājs (uztvērējs), kas nav 4K un bez HDMI IN
HDMI kabelis*
(komplektācijā nav iekļauts)
Optiskais digitālais kabelis
(komplektācijā nav iekļauts)
* Premium High Speed HDMI kabelis vai High Speed HDMI kabelis, kas atbalsta 18 Gb/s joslas platumu.

Detalizētu informāciju par jūsu Sound Bar/AV pastiprinātāja (uztvērēja) atbalstītajām funkcijām un
citu informāciju par savienojuma metodēm skatiet kopā ar Sound Bar/AV pastiprinātāju (uztvērējs)
piegādātajā instrukciju rokasgrāmatā.

Ja rodas problēmas vai nepieciešama papildinformācija, skatiet sadaļu “Problēmu novēršana” (22. lpp.).
11LV
2. darbība. Tīkla savienojums (tikai programmatūras
atjaunināšanai un BD-Live™ pakalpojumam) (tikai vadu)
Ja negrasāties pievienot atskaņotāju internetam, turpiniet ar sadaļu “3. darbība. Vienkāršā
iestatīšana” (13. lpp.).
LAN kabelis
(komplektācijā nav iekļauts)
LAN kabelis
(komplektācijā nav iekļauts)
Maršrutētājs
Modems
internets

• Ieteicams izmantot ekranētu un taisnu interfeisa kabeli (LAN kabeli).
• Detalizētu informāciju par tīkla savienojuma iestatījumiem skatiet sadaļā [Network Settings] (21. lpp.).
• Ja atskaņotājs ir pievienots internetam un ir pieejams programmatūras atjauninājums, ekrānā
automātiski parādās atjauninājuma paziņojums.
12LV
3. darbība. Vienkāršā
iestatīšana
///
ENTER
Pirmajā ieslēgšanas reizē
Mazliet uzgaidiet, kamēr atskaņotājs
ieslēdzas un sāk funkciju [Easy Setup].
• Kad [Easy Setup] ir pabeigta, atskaņotājs
automātiski atradīs pieejamo tīklu.
• Ja nav izvades vai parādās melns ekrāns,
skatiet sadaļu “Problēmu novēršana” (22. lpp.).
Sākuma ekrāna rādījums
 uz DC IN 12 V
AC adapteris (komplektā)
Nospiežot HOME, tiek atvērts sākuma ekrāns.
Atlasiet aplikāciju, izmantojot /,
un nospiediet ENTER.
Darba sākšana
1 Pievienojiet piegādāto maiņstrāvas
adapteri un maiņstrāvas vadu (elektrības
vadu) tālāk parādītajā secībā. Tos
atvienojot, rīkojieties pretējā secībā.

Aplikācija

Maiņstrāvas barošanas vads
(strāvas vads; iekļauts
komplektācijā)
 uz
elektrotīklu
2 Nospiediet , lai ieslēgtu atskaņotāju.
Iedegas barošanas indikators.
USB
4K Ultra HD
Setup
What Happened to Mo
Sākuma ekrānā tiek parādītas šīs trīs
aplikācijas.
3 Ieslēdziet televizoru un nospiediet TV
tālvadības pults pogu -TV- , lai iestatītu
ievades selektoru. Šādi televizora ekrānā
tiks rādīts atskaņotāja signāls.
4 Veiciet funkcijas [Easy Setup] darbības.
Izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas,
lai veiktu pamata iestatījumus, izmantojot
///, un nospiediet tālvadības
pults pogu ENTER.
(Disks):
atskaņo disku.
[USB device]:
atskaņo saturu no USB ierīces.
[Setup]:
pielāgo atskaņotāja iestatījumus.
13LV
Atskaņošana
Diska atskaņošana
Varat atskaņot Ultra HD Blu-ray diskus, BD,
DVD un CD diskus. Sarakstu “atskaņojamie
diski” skatiet 25. lpp.
1 Nospiediet  (atvērt/aizvērt) un
novietojiet disku uz paliktņa.
Novietojiet disku ar aprakstīto vai attēla
pusi uz augšu.
Abpusējiem diskiem nepieciešamo pusi
nolieciet uz leju.
2 Nospiediet  (atvērt/aizvērt), lai aizvērtu
disku paliktni.
Tiks sākta atskaņošana.
Ja atskaņošana nesākas automātiski,
atlasiet [Video], [Music] vai [Photos]
kategoriju sadaļā
(Disks) un nospiediet
ENTER vai  (atskaņot).

(Jaukts disks) satur datus. Nospiediet
tālvadības pults pogu OPTIONS (Opcijas)
un atlasiet [Data Contents] (Datu saturs),
lai parādītu pieejamo saturu.
Blu-ray 3D baudīšana
1 Sagatavojieties Blu-ray 3D disku
atskaņošanai.
• Izmantojot ātrdarbīgu HDMI kabeli,
atskaņotāju pievienojiet savām ar
3D saderīgajām ierīcēm.
• Iestatiet [3D Output Setting] (3D izvades
iestatīšana) un [TV Screen Size Setting
for 3D] (TV ekrāna izmēru iestatīšana
3D) izvēlnē [Screen Settings]
(Ekrāna iestatījumi) (18. lpp.).
2 Ievietojiet Blu-ray 3D disku.
Darbības metode atšķiras atkarībā
no diska. Skatiet kopā ar instrukciju
rokasgrāmatu piegādāto disku.
14LV

Skatiet arī TV un pievienotās ierīces komplektācijā
iekļautās lietošanas rokasgrāmatas.
4K Ultra HD Blu-ray skatīšanās
1 Sagatavošanās 4K Ultra HD Blu-ray
atskaņošanai.
• Pievienojiet atskaņotāju pie sava 4K
televizora, izmantojot Premium High
Speed HDMI kabeli.
• Lai skatītos 4K Ultra HD 60p saturu,
pārliecinieties, ka televizora HDMI
iestatījumos ir atlasīts pareizais
iestatījums.
• Ja izmantojat BRAVIA TV, kas atbalsta
4K60p, iestatiet televizora iestatījumam
“HDMI signal format” (HDMI signāla
formāts) vērtību “Enhanced format
(Uzlabots formāts).
2 Ievietojiet 4K Ultra HD Blu-ray disku.
Darbības metode atšķiras atkarībā no
diska. Skatiet kopā ar instrukciju
rokasgrāmatu piegādāto disku.

Ja atskaņojat 4K Ultra HD Blu-ray disku bez diska
atslēgas, nepieciešams tīkla savienojums
atkarībā no tīkla vides un oficiālā atslēgas
servera (Studio).
Atskaņošana no USB ierīces
Sarakstu “Atskaņojamo failu tipi” skatiet 26. lpp.
1 Pievienojiet USB ierīci atskaņotāja
USB ligzdai.
2 Sākuma ekrānā atlasiet
[USB device],
izmantojot /, un nospiediet ENTER.
3 Atlasiet [Video], [Music] vai [Photos]
kategoriju, izmantojot /, un nospiediet
ENTER.

Lai izvairītos no USB ierīcē esošo datu sabojāšanas,
pirms USB ierīces pievienošanas un atvienošanas
izslēdziet atskaņotāju.

Pieejamās opcijas
Nospiežot OPTIONS, kļūst pieejami dažādi
iestatījumi un atskaņošanas darbības.
Pieejamie elementi atšķiras atkarībā no
situācijas.



Vispārējas opcijas



Tikai Video




[3D Output Setting]: iestata, vai
automātiski izvadīt 3D video.
[A/V SYNC]: regulē nobīdi starp attēlu un
skaņu, aizkavējot skaņas izvadi attiecībā
pret attēla izvadi (0–120 milisekundes).
[HDR Conversion]*2: pārvērš augstas
izšķirtspējas (HDR) signālu par standarta
izšķirtspējas (SDR) signālu, kad atskaņotājs
tiek savienots ar televizoru vai projektoru,
kas neatbalsta HDR ievadi. Attēls ir
līdzīgāks HDR, ja tiek atlasīta lielāka
vērtība, taču samazina kopējo spilgtumu.
[Video Settings]*3:
– [Picture Quality Mode]: atlasa attēla
iestatījumus dažādiem apgaismojuma
apstākļiem.
 [Direct]
*4
 [Brighter Room]
*4
 [Theatre Room]
 [Auto]: trokšņa samazināšanas (NR)
režīma vadība ir atkarīga no datu nesēja
un satura.
 [Custom1]/[Custom2]
 [FNR]: samazina nejaušu troksni, kas
parādās attēlā.
 [BNR]: attēlā samazina mozaīkas
veida bloku troksni.
 [MNR]: samazina nelielus trokšņus ap
attēla kontūrām (moskītu troksni).
 [Contrast]
 [Brightness]
 [Colour]
 [Hue]





Atskaņošana
[Repeat Setting]*1: iestata atkārtošanas
režīmu.
[Play]/[Stop]: sāk vai pārtrauc
atskaņošanu.
[Play from start]: Atskaņo satura elementu
no sākuma.
[Pause]: pauzē atskaņošanu.
[Top Menu]: parāda Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD diska galveno izvēlni.
[Menu]/[Popup Menu]: parāda Ultra HD
Blu-ray/BD disku uznirstošo izvēlni vai
DVD izvēlni.
[Title Search]: meklē Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD VIDEO nosaukumu un sāk
atskaņošanu no sākuma.
[Chapter Search]: meklē nodaļu un sāk
atskaņošanu no sākuma.
[Audio]: pārslēdz valodas ierakstu, ja
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD diskā ir ieraksti
vairākās valodās. CD diskos atlasa skaņas
ierakstu.
[Subtitle]: pārslēdz subtitru valodu, ja Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD diskā ir ierakstīti
subtitri vairākās valodās.
[Angle]: pārslēdz uz citiem skatīšanas
leņķiem, ja Ultra HD Blu-ray/BD/DVD diskā
ierakstīti vairāki leņķi.
[Number Entry]: atlasa skaitli, izmantojot
tālvadības pults taustiņus ///.
Tikai Mūzika



[Track Search]: meklē ieraksta numuru
mūzikas kompaktdiska atskaņošanas laikā.
[Add Slideshow BGM]: Reģistrē USB
atmiņā esošos mūzikas failus kā slīdrādes
fona mūziku (background music — BGM).
[Shuffle Setting]: iestatiet kā [On], lai
atskaņotu mūzikas failus nejaušā secībā.
Tikai Fotogrāfijas






[Slideshow Speed]: Maina slīdrādes
ātrumu.
[Slideshow Effect]: slīdrādēm iestata
efektu.
[Slideshow BGM]:
– [Off]: izslēdz šo funkciju.
– [My Music from USB]: iestata mūzikas
failus, kas reģistrēti opcijā [Add
Slideshow BGM] (Pievienot slīdrādes FM).
– [Play from Music CD]: iestata CD-DA disku
ierakstus.
[2D Playback]*5: iestata 2D attēla
atskaņošanu.
[Change Display]: Pārslēdzas starp [Grid
View] un [List View].
[View Image]: parāda atlasīto fotogrāfiju.
15LV



[Slideshow]: atskaņo slīdrādi.
[Rotate Left]: pagriež fotogrāfiju par
90 grādiem pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam.
[Rotate Right]: pagriež fotogrāfiju par
90 grādiem pulksteņrādītāju kustības
virzienā.

*1
*2
*3
*4
*5
16LV
Funkcija [Repeat Setting] (Atkārtošanas
iestatīšana) nav pieejama BDJ titru
atskaņošanas laikā vai HDMV interaktīvajiem
titriem.
Funkcija [HDR Conversion] (HDR pārveide) ir
pieejama tikai HDR video atskaņošanas laikā,
ja attēlošanas ierīce nav saderīga ar HDR
attēlošanu vai ja iestatījumam [HDR Output]
(HDR izvade) sadaļā [Screen Settings] (Ekrāna
iestatījumi) ir iestatīta vērtība [Off] (Izslēgt).
[Video Settings] (Video iestatījumi) izvadi var
būt grūti izvērtēt ar neapbruņotu aci.
Funkcijas [Brighter Room] un [Theatre Room]
nav pieejamas HDR video atskaņošanas laikā.
Funkcija [2D Playback] (2D atskaņošana) ir
pieejama tikai 3D fotoattēlu atskaņošanas laikā.
Iestatījumi un regulēšana
Iestatījumu displeja
izmantošana
Ja vēlaties mainīt atskaņotāja iestatījumus,
sākuma ekrānā izvēlieties
[Setup].
Noklusējuma iestatījumi ir pasvītroti.
1 Sākuma ekrānā atlasiet
[Setup],
izmantojot /, un nospiediet ENTER.
2 Atlasiet iestatīšanas kategorijas ikonu,
izmantojot /, un nospiediet ENTER.
 [Update via Internet]
Tiek atjaunināta atskaņotāja programmatūra,
izmantojot pieejamo tīklu. Pārliecinieties,
ka tīkls ir savienots ar internetu. Sk. sadaļu
“2. darbība. Tīkla savienojums (tikai
programmatūras atjaunināšanai un BDLive™ pakalpojumam) (tikai vadu)” (12. lpp.).

Ja pēc barošanas ieslēgšanas parādās
atjauninājumu paziņojuma ekrāns, kad
atskaņotājs ir savienots ar internetu, izpildiet
ekrānā redzamos norādījumus, lai to
atjauninātu.
 [Update via USB Memory]
Tiek atjaunināta atskaņotāja programmatūra,
izmantojot USB atmiņu. Izveidojiet mapi ar
nosaukumu “UPDATE” un pēc tam ievietojiet
visus atjauninājuma failus šajā mapē.
Atskaņotājs vienā slānī var atpazīt līdz
500 failiem/mapēm, tostarp atjaunināšanas
failus/mapes.

• Ieteicams veikt programmatūras jaunināšanu
aptuveni ik pēc 2 mēnešiem.
• Ja jūsu tīkls ir sliktā stāvoklī, apmeklējiet vietni
www.sony.eu/support, lai lejupielādētu
jaunāko programmatūras versiju un
atjauninātu, izmantojot USB atmiņu.
Tīmekļa vietnē varat arī iegūt informāciju
par atjauninājuma funkcijām.
 [HDR Output]
[Auto]: izvada HDR signālu atkarībā no satura
un HDMI-SINK iespējas.
Ja tas ir HDR saturs un HDMI-SINK neatbalsta
HDR, tiek izmantota pārvēršanas funkcija.
[Off]: vienmēr izvada SDR.
 [Display Type]
[TV]: atlasiet šo opciju, kad atskaņotājs ir
savienots ar televizoru.
[Projector]: atlasiet šo opciju, kad atskaņotājs
ir savienots ar projektoru.

Funkcija [HDR Conversion] tiks pielāgota
atbilstoši atlasītajam displeja veidam. Lai gan ir
atlasīta tā pati [HDR Conversion] iestatījuma
vērtība, attēla dinamiskais diapazons atšķiras.
 [Output Video Resolution]
parasti izvēlieties [Auto] (Automātiski).
Ja izšķirtspēja ir mazāka par SD izšķirtspēju,
tā tiek palielināta līdz SD izšķirtspējai.
 [24p Output]
izvada 24p video signālus tikai tad, ja
pievienojat ar 1080/24p saderīgu TV,
izmantojot HDMI savienojumu, un
iestatījumam [Output Video Resolution]
(Izejas video izšķirtspēja) ir norādīta vērtība
[Auto], [1080p] vai [4K].
Iestatījumi un regulēšana
[Software Update]
[Screen Settings]
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto]: izvada 24 Hz video signālus, tikai tad,
kad pievienojat ar 24p saderīgu televizoru,
izmantojot HDMI OUT ligzdu.
[On]: ieslēdz šo funkciju.
[Off]: izvēlieties šo, ja jūsu TV ir nav saderīgs
ar 24p video signālu.
[DVD-ROM]
[Auto]: izvada 24 Hz video signālus, tikai tad,
kad pievienojat ar 24p saderīgu televizoru,
izmantojot HDMI OUT ligzdu.
[Off]: izvēlieties šo, ja jūsu TV ir nav saderīgs
ar 24p video signālu.
[Data content]
Šī funkcija ir pieejama satura atskaņošanai,
kas atrodas USB atmiņas kartē vai datu diskā.
[Auto]: izvada 24 Hz video signālus, tikai tad,
kad pievienojat ar 24p saderīgu televizoru,
izmantojot HDMI OUT ligzdu.
[Off]: izvēlieties šo, ja jūsu TV ir nav saderīgs
ar 24p video signālu.
17LV
 [4K Upscale Setting]
[Auto1]: izvada 2K (1920 × 1080) video
signālus, kad pievienojat ar Sony 4K saderīgu
aprīkojumu video atskaņošanai. Aprīkojums
veic signālu pārveidi uz 4K video signāliem.
Foto atskaņošanai šis atskaņotājs izvada
4K video signālus uz aprīkojumu.
Izvada 4K video signālus, kad pievienots pie
cita ražotāja, nevis Sony, ar 4K saderīga
aprīkojuma.
Šis iestatījums nedarbojas ar 3D video attēlu
atskaņošanu.
[Auto2]: automātiski izvada 4K video
signālus, kad pievienojat 4K saderīgu
aprīkojumu.
[Off]: izslēdz šo funkciju.

Ja jūsu Sony aprīkojums netiek atrasts laikā, kad
ir atlasīts iestatījums [Auto1], šim iestatījumam ir
tāda pati iedarbība kā iestatījumam [Auto2].
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: automātiski nosaka pievienotā TV
veidu un pārslēdzas uz atbilstošo krāsu
iestatījumu.
[YCbCr (4:2:2)]: izvada YCbCr 4:2:2 video
signālu.
[YCbCr (4:4:4)]: izvada YCbCr 4:4:4 video
signālu.
[RGB]: izvada RGB video signālus.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: izvada 12 bitu/10 bitu video signālu, ja
pievienotais TV ir saderīgs ar Deep Colour.
[Off]: izvēlieties šo, ja attēls ir nestabils vai
krāsas izskatās nedabiski.
 [3D Output Setting]
[Auto]: parasti izvēlieties šo.
[Off]: atlasiet šo opciju, lai parādītu visu
saturu 2D vai baudītu 4K izvadi, izmantojot
3D saturu.
 [TV Screen Size Setting for 3D]
Iestata jūsu ar 3D saderīgā TV ekrāna izmērus.
 [TV Type]
[16:9]: izvēlieties šo, ja pievienojat platekrāna
TV vai TV ar platekrāna režīma funkciju.
[4:3]: izvēlieties šo, ja pievienojat 4:3 ekrāna
TV bez platekrāna režīma funkcijas.
18LV
 [Screen Format]
[Full]: izvēlieties šo, ja pievienojat TV ar
platekrāna režīma funkciju. 4:3 ekrāna attēls
proporcijās 16:9 tiek rādīts pat platekrāna
televizorā.
[Normal]: maina attēla izmērus, lai tas ekrānā
ietilptu, saglabājot attēla sākotnējās
proporcijas.
 [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: rāda platekrāna attēlu ar melnu
joslu augšdaļā un lejasdaļā.
[Pan & Scan]: rāda pilna augstuma attēlu, kas
aizņem visu ekrānu un ir ar apgrieztām sānu
malām.
 [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: parasti izvēlieties šo. Atskaņotājs
automātiski nosaka, vai materiāla pamatā ir
video vai kinofilma, un pārslēdzas uz
atbilstošo pārveidošanas paņēmienu.
[Video]: neatkarīgi no materiāla vienmēr tiks
atlasīts šis materiālam, kura pamatā ir video,
piemērotais pārveidošanas paņēmiens.
 [Pause Mode]
[Auto]: parasti izvēlieties šo. Dinamiski
kustīgie attēli izskatās neizplūduši.
[Frame]: parāda statisku attēlu augstā
izšķirtspējā.
[Audio Settings]
 [Digital Audio Output]
[Auto]: parasti izvēlieties šo. Izvada audio
signālu atbilstoši pievienotās ierīces
statusam.
[PCM]: izvada PCM signālus no HDMI OUT
ligzdas. Atlasiet šo opciju, ja nav izvades no
pievienotās ierīces.
 [DSD Output Mode]
[Auto]: izvada DSD signālu no HDMI OUT
ligzdas, ja atskaņojat Super Audio CD &
DSD formāta failu (ja pievienotā ierīce
atbalsta arī DSD).
Izvada LPCM signālu no HDMI OUT ligzdas, ja
atskaņojat Super Audio CD & DSD formāta
failu (ja pievienotā ierīce neatbalsta arī DSD).
[Off]: izvada PCM signālus no HDMI OUT
ligzdas, ja tiek atskaņots Super Audio CD
un DSD formāta fails.
 [BD Secondary Audio]
[On]: izvada audio, kas iegūts, interaktīvo un
sekundāro audio jaucot ar primāro audio.
[Off]: izvada tikai primāro audio. Atlasiet šo,
lai izvadītu Bitstream (Dolby/DTS) signālus uz
Sound Bar/AV pastiprinātāju (uztvērēju).

Lai baudītu Bitstream (Dolby/DTS) signālus,
opcijai [BD Secondary Audio] iestatiet vērtību
[Off] un opcijai [Digital Audio Output] iestatiet
vērtību [Auto].
 [Digital Music Enhancer]
[On]: iestatiet skaņas efektu, atskaņojot
saturu no USB ierīces.
[Off]/[Sound Bar Mode]: izslēdz šo funkciju.
 [Downmix]
[Surround]: izvada audio signālu ar
ieskaujošās skaņas efektiem. Atlasiet šo
opciju, kas pievienojat audio ierīci, kas
atbalsta Dolby Surround (Pro Logic) vai DTS
Neo:6.
[Stereo]: izvada audio signālu bez
ieskaujošās skaņas efektiem. Atlasiet šo
opciju, kas pievienojat audio ierīci, kas
neatbalsta Dolby Surround (Pro Logic) vai DTS
Neo:6.
 [BD/DVD Menu Language]
Atlasiet noklusējuma izvēlnes valodu Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO diskam.
Atlasiet [Select Language Code] (Atlasīt valodas
kodu) un ievadiet valodas kodu, vadoties pēc
sadaļas “Valodas kodu saraksts” (31. lpp.).
 [Audio Language]
Atlasiet noklusējuma audio valodu Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO diskam.
Ja izvēlaties [Original], tiek izmantota diska
prioritārā valoda.
Atlasiet [Select Language Code] (Atlasīt valodas
kodu) un ievadiet valodas kodu, vadoties pēc
sadaļas “Valodas kodu saraksts” (31. lpp.).
 [Subtitle Language]
Atlasiet noklusējuma subtitru valodu Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO diskam.
Atlasiet [Select Language Code] (Atlasīt valodas
kodu) un ievadiet valodas kodu, vadoties pēc
sadaļas “Valodas kodu saraksts” (31. lpp.).
 [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: atskaņo BD slāni.
[DVD/CD]: atskaņo DVD vai CD slāni.
Iestatījumi un regulēšana
 [Audio DRC]
[Auto]: veic atskaņošanu ar diskā (tikai
BD-ROM) norādīto dinamisko diapazonu.
Citu disku atskaņošana notiek, izmantojot
līmeni [On] (Ieslēgt).
[On]: veic standarta saspiešanas līmeņa
atskaņošanu.
[Off]: saspiešana nedarbojas. Tiek iegūta
dinamiskāka skaņa.
[BD/DVD Viewing
Settings]
 [BD Internet Connection]
[Allow]: atļauj interneta savienojumu no BD
satura.
[Do not allow]: neatļauj interneta
savienojumu no BD satura.
 [Delete BD Data]
Izdzēš datus no USB atmiņas.
Tiks izdzēsti visi buda mapē saglabātie dati.
19LV
[Parental Control
Settings]
 [HDMI Settings]
Ar ātrdarbība HDMI kabeļa palīdzību
pievienojot ar HDMI funkcijām saderīgus
Sony komponentus, darbināšana ir pavisam
vienkārša.
 [Password]
Iestata vai maina vecāku kontroles funkcijas
paroli. Parole sniedz iespēju iestatīt
ierobežojumu Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
VIDEO atskaņošanai. Ja nepieciešams, varat
nošķirt ierobežojumu līmeņus Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO atskaņošanai.
[HDMI Control]
[On]: Pieejamas šādas BRAVIA Sync funkcijas:
– viena pieskāriena atskaņošana
– sistēmas izslēgšana
– Language Follow
[Off]: izslēdz šo funkciju.
 [Parental Control Area Code]
Atsevišķa Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO
satura atskaņošana var būt ierobežota
atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas.
Ainas, iespējams, tiks bloķētas vai aizstātas ar
citam ainām. Izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus un ievadiet savu četrciparu
paroli.
 [BD Parental Control] (DVD vecāku
kontrole)/ [DVD Parental Control]
Iestatot vecāku kontroli, ainas var bloķēt vai
aizstāt ar citam ainām. Izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus un ievadiet savu
četrciparu paroli.
[Music Settings]
 [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: atskaņo Super Audio CD
slāni.
[CD]: atskaņo CD slāni.
 [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: atskaņo 2 kanālu apgabalu.
[DSD Multi]: atskaņo vairākkanālu apgabalu.
[System Settings]
 [OSD Language]
Atlasa atskaņotāja ekrāna displeju valodu.
 [System Sound]
[On]: aktivizē pīkstiena skaņu darbībai
sākuma ekrānā.
[Off]: izslēdz šo funkciju.
20LV

Detalizētu informāciju skatiet TV vai
komponenta komplektācijā iekļautajā lietošanas
rokasgrāmatā. Lai iespējotu BRAVIA Sync
funkcijas, pievienojiet televizoru pie HDMI OUT
ligzdas.
[Linked to TV-off]
[Valid]: automātiski izslēdz atskaņotāju, kad
pievienotais televizors pāriet gaidstāves
režīmā (BRAVIA Sync).
[Invalid]: izslēdz šo funkciju.
 [Quick Start Mode]
[On]: saīsina startēšanas laiku, kas
nepieciešams, ieslēdzot atskaņotāju.
[Off]: samazina enerģijas patēriņu gaidstāves
režīmā.
 [Auto Standby]
[On]: ja ilgāk par 20 minūtēm netiek
nospiesta neviena poga, notiek automātiska
atgriešanās gaidstāves režīmā.
[Off]: izslēdz šo funkciju.
 [Auto Display]
[On]: mainot skatīšanas nosaukumus, attēlu
režīmus, audio signālu u.c., ekrānā
automātiski rāda informāciju.
[Off]: rāda informāciju tikai tad, ja nospiežat
DISPLAY.
 [Software Update Notification]
[On]: iestata, lai atskaņotājs jūs informētu par
jaunākas programmatūras versijas
pieejamību (17. lpp.).
[Off]: izslēdz šo funkciju.
 [System Information]
Parāda informāciju par atskaņotāja
programmatūras versiju un MAC adresi.
 [Software License Information]
Parāda informāciju par programmatūras
licenci.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
Pirms tam pievienojiet atskaņotāju tīklam,
izmantojot LAN kabeli. Lai iegūtu detalizētu
informāciju, skatiet sadaļu “2. darbība. Tīkla
savienojums (tikai programmatūras
atjaunināšanai un BD-Live™ pakalpojumam)
(tikai vadu)” (12. lpp.).

Lai iegūtu detalizētu informāciju, apmeklējiet šo
tīmekļa vietni un skatiet bieži uzdotos
jautājumus:
www.sony.eu/support
 [Network Connection Diagnostics]
Veic tīkla diagnostiku, lai pārbaudītu, vai ir
izveidots pareizs tīkla savienojums.
[Easy Setup]
Sk. sadaļu “3. darbība. Vienkāršā iestatīšana”
(13. lpp.).
Iestatījumi un regulēšana
 [Network Connection Status]
parāda pašreizējo tīkla statusu.
[Reset]
 [Reset to Factory Default Settings]
Izvēloties iestatījumu grupu, atskaņotāja
iestatījumi tiek atiestatīti uz rūpnīcas
noklusējuma iestatījumiem. Tiks atiestatīti
visi šīs grupas iestatījumi.
 [Initialise Personal Information]
Izdzēš atskaņotājā saglabāto personisko
informāciju.

Ja atbrīvojaties no ierīces, atdodat vai pārdodat
to, drošības nolūkos izdzēsiet visu personisko
informāciju.
21LV
Papildinformācija
Problēmu novēršana
Ja atskaņotāja darbības laikā rodas problēma,
izmantojiet šo problēmu novēršanas ceļvedi,
lai novērstu problēmu, pirms pieprasīt
servisu. Ja problēma netiek novērsta,
sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
Ja ir izveidots savienojums ar ligzdu HDMI
OUT, ekrāna rādījumu valoda tiek pārslēgta
automātiski.
• Ja izvēlnē [HDMI Settings] (HDMI iestatījumi)
opcijai [HDMI Control] (HDMI vadība) ir
iestatīta vērtība [On] (Ieslēgt) (20. lpp.),
ekrāna rādījumu valoda automātiski tiek
pārslēgta atbilstošo pievienota TV valodas
iestatījumam (piemēram, ja savā TV maināt
šo iestatījumu).
Skaņa
Barošana
Atskaņotājs neieslēdzas arī pēc tam, kad
nospiežat tālvadības vai atskaņotāja pogu .
• Izslēdziet atskaņotāju un atvienojiet
maiņstrāvas vadu (elektrības vadu).
Uzgaidiet ilgāk par 30 sekundēm un pēc
tam pievienojiet maiņstrāvas vadu
(elektrības vadu) un ieslēdziet atskaņotāju.
Attēls
Nav attēla vai attēls netiek pareizi izvadīts.
• Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienoti visi
kabeļi (10. lpp.).
• Pārslēdziet TV ievades selektoru, lai tiktu
rādīts atskaņotāja signāls.
• Atiestatiet [Output Video Resolution] (Izejas
video izšķirtspēja) uz mazāko izšķirtspēju,
nospiežot tālvadības pults pogu
 (apturēt), HOME (Sākums) un pēc tam
POP UP/MENU (Uznirstošā/izvēlne).
• Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.
Izslēdziet un ieslēdziet atskaņotāju.
Izslēdziet un atkal ieslēdziet pievienoto
iekārtu. Atvienojiet un pēc tam
pievienojiet HDMI kabeli.
• Ligzda HDMI OUT ir savienota ar DVI ierīci,
kas neatbalsta autortiesību aizsardzības
tehnoloģiju.
• Pārbaudiet [Output Video Resolution] (Izejas
video izšķirtspēja) iestatījumus izvēlnē
[Screen Settings] (Ekrāna iestatījumi) (17. lpp.).
• Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM/datu
saturam pārbaudiet [24p Output]
iestatījumus izvēlnē [Screen Settings]
(Ekrāna iestatījumi) (17. lpp.).
• Saistībā ar 4K izvadi, lūdzu, pārliecinieties,
ka atskaņotājs ir savienots ar 4K displeju,
kas atbalsta HDCP2.2 iespējotu HDMI ievadi,
izmantojot Premium High Speed HDMI
kabeli vai High Speed HDMI kabeli, kas
atbalsta 18 Gb/s joslas platumu (10. lpp.).
22LV
Nav skaņas vai skaņa netiek izvadīta pareizi.
• Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienoti visi
kabeļi (10. lpp.).
• Pārslēdziet ievades selektoru savā Sound
Bar/AV pastiprinātājā (uztvērējs), lai
atskaņotāja audio signāli tiktu izvadīti no
jūsu Sound Bar/AV pastiprinātāja (uztvērējs).
• Ja audio signāls neskan, izmantojot ligzdu
HDMI OUT, pārbaudiet audio iestatījumus
(18. lpp.).
• HDMI savienojuma gadījumā mēģiniet veikt
šādas darbības: Izslēdziet un ieslēdziet
atskaņotāju. Izslēdziet un atkal ieslēdziet
pievienoto iekārtu. Atvienojiet un pēc
tam pievienojiet HDMI kabeli.
• HDMI savienojuma gadījumā, ja atskaņotājs
ir savienots ar TV caur Sound Bar/AV
pastiprinātāju (uztvērēju), mēģiniet HDMI
kabeli pievienot tieši TV. Skatiet arī kopā ar
Sound Bar/AV pastiprinātāju (uztvērēju)
piegādāto instrukciju rokasgrāmatu.
• Ligzda HDMI OUT nav savienota ar DVI ierīci
(DVI ligzdas nepieņem audio signālus).
• Ierīce, kas savienota ar ligzdu HDMI OUT,
neatbalsta atskaņotāja audio formātu.
Pārbaudiet audio iestatījumus (18. lpp.).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD
Master Audio, Dolby Atmos*1 un DTS:X*2)
netiek izvadīts, izmantojot Bitstream.
• Iestatiet [BD Secondary Audio] izvēlnē
[Audio Settings] kā [Off] (19. lpp.).
• Pārbaudiet, vai Sound Bar/AV pastiprinātājs
(uztvērējs) ir saderīgs ar katru HD Audio
formātu.
*1
*2
Dolby Atmos ir Dolby Laboratories preču zīme.
DTS:X ir DTS, Inc. reģistrēta preču zīme un/vai
preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un/
vai citās valstīs.
Netiek izvadīts interaktīvais audio.
• Iestatiet [BD Secondary Audio] izvēlnē
[Audio Settings] kā [On] (19. lpp.).
Atskaņojot disku, ekrānā parādās ziņojums
Ziņojuma kods 3 [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.].
• Atskaņojamā video audio ierakstā ir iekļauts
Cinavia kods, kas norāda, ka šī ir
profesionāli veidota satura nepilnvarota
kopija (30. lpp.)
Disks
USB ierīce
Atskaņotājs nenosaka tam pievienoto
USB ierīci.
• Pārliecinieties, vai USB ierīce ir kārtīgi
pievienota USB ligzdai.
• Pārbaudiet, vai USB ierīce vai USB kabelis
nav bojāts.
• Pārbaudiet, vai USB ierīce ir ieslēgta.
• Ja USB ierīce ir pievienota, izmantojot USB
centrmezglu, USB ierīci pievienojiet tieši
atskaņotājam.
Tīkla savienojums
Atskaņotājs nevar izveidot savienojumu
ar tīklu.
• Pārbaudiet tīkla savienojumu (12. lpp.)
un tīkla iestatījumus (21. lpp.).
HDMI Control (BRAVIA Sync)
Funkcija [HDMI Control] nedarbojas
(BRAVIA Sync).
• Pārbaudiet, vai jūsu televizors ir pievienots,
izmantojot HDMI OUT ligzdu.
• Pārbaudiet, vai iestatījumos [HDMI Settings]
(HDMI iestatījumi) opcijai [HDMI Control]
(HDMI vadība) ir iestatīta vērtība [On]
(Ieslēgt) (20. lpp.).
• Ja maināt HDMI savienojumu, izslēdziet un
atkal ieslēdziet atskaņotāju.
• Ja rodas elektroenerģijas padeves
pārtraukums, iestatījumu [HDMI Settings]
(HDMI iestatījumi) funkcijai [HDMI Control]
(HDMI vadība) iestatiet vērtību [Off]
(Izslēgt), pēc tam iestatījumu [HDMI
Settings] (HDMI iestatījumi) funkcijai [HDMI
Control] (HDMI vadība) iestatiet vērtību [On]
(Ieslēgt) (20. lpp.).
• Pārbaudiet tālāk norādīto informāciju un
skatiet komponenta komplektācijā iekļauto
lietošanas rokasgrāmatu.
– Pievienotais komponents ir saderīgs ar
funkciju [HDMI Control] (HDMI vadība).
– Pievienotā komponenta funkcijas
[HDMI Control] (HDMI vadība)
iestatījums ir pareizs.
• Kad pievienojat atskaņotāju pie televizora,
izmantojot Sound Bar/AV pastiprinātāju
(uztvērējs),
– ja Sound Bar/AV pastiprinātājs
(uztvērējs) nav saderīgs ar funkciju
[HDMI Control] (HDMI vadība),
iespējams, nevarēsit TV vadīt no
atskaņotāja;
– Ja maināt HDMI savienojumu, atvienojiet
un atkal pievienojiet maiņstrāvas vadu
(elektrības vadu), vai, ja tiek pārtraukta
elektrības padeve, mēģiniet šīs darbības:
Pārslēdziet Sound Bar/AV
pastiprinātāja (uztvērējs) ievades
selektoru, lai attēls no atskaņotāja
parādās TV ekrānā.
Papildinformācija
Disks netiek atskaņots.
• Disks ir netīrs vai neatbilstošs.
• Disks ir apgriezts otrādi. Ievietojiet disku ar
atskaņojamo pusi uz leju.
• Disks ir tādā formātā, ko šis atskaņotājs
nevar atskaņot (25. lpp.)
• Atskaņotājs nevar atskaņot ierakstītu disku,
kura ierakstīšana nav pareizi pabeigta, vai
arī disks nav apstrādātā diska formātā.
• BD/DVD diska reģiona kods neatbilst
atskaņotājam.
Ieslēdzot atskaņotāju, ekrānā tiek rādīts
ziņojums [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Software Update”
to perform the update.].
• Skatiet sadaļu [Software Update] (17. lpp.),
lai atjauninātu atskaņotāju uz jaunāku
programmatūras versiju.
23LV
Iestatiet [HDMI Control] (HDMI vadība)
sadaļā [HDMI Settings] (Iestatījumi) uz
vērtību [Off] (Izslēgt), pēc tam iestatiet
opcijai [HDMI Control] (HDMI vadība)
sadaļā [HDMI Settings] (HDMI iestatījumi)
vērtību [On] (Ieslēgt) (20. lpp.). Skatiet
kopā ar Sound Bar/AV pastiprinātāju
(uztvērējs) piegādāto rokasgrāmatu.
Nedarbojas sistēmas izslēgšanas funkcija
(BRAVIA Sync).
• Pārbaudiet, vai opcijas [HDMI Control]
(HDMI vadība) un [Linked to TV-off] (Saistīts
ar TV izsl.) izvēlnē [HDMI Settings] (HDMI
iestatījumi) ir iestatīti kā [On] (Ieslēgt) un
[Valid] (Derīgs) (20. lpp.).
Citas problēmas
Atskaņošana netiek sākta no satura sākuma.
• Nospiediet OPTIONS un izvēlieties [Play
from start] (Atskaņot no sākuma).
Atskaņošana netiek sākta no atsākšanas
vietas, kurā pēdējo reizi pārtraucāt
atskaņošanu.
• Atkarībā no diska iespējams, ka atsākšanas
punkts tiek notīrīts, ja:
– atverat disku paliktni;
– atvienojat USB ierīci;
– atskaņojat citu saturu;
– izslēdzat atskaņotāju.
Atskaņojot disku, ekrānā parādās
ziņojums Ziņojuma kods 1 [ Playback
stopped. The content being played is
protected by Cinavia and is not authorized
for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 1.].
• Atskaņojamā video audio ierakstā ir iekļauts
Cinavia kods, kas norāda, ka video ir
paredzēts rādīšanai tikai ar profesionālo
aprīkojumu un nav pilnvarots patērētāju
atskaņošanai (30. lpp.).
Disku paliktnis netiek atvērts, un disku
nevar izņemt pat pēc pogas  (atvērt/
aizvērt) nospiešanas.
• Kad atskaņotājs ir ieslēgts, nospiediet
tālvadības pults pogu  (apturēt), HOME
(Sākums) un pēc tam pogu TOP MENU
(Galvenā izvēlne), lai atbloķētu paliktni un
atspējotu bērnu slēdzeni (9. lpp.).
24LV
• Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.
Izslēdziet atskaņotāju un atvienojiet
maiņstrāvas vadu (elektrības vadu).
Pievienojiet maiņstrāvas vadu (elektrības
vadu), vienlaikus spiežot pogu  (atvērt/
aizvērt) uz atskaņotāja. Turpiniet spiest
pogu  (atvērt/aizvērt) uz atskaņotāja,
līdz paliktnis atveras. Izņemiet disku.
Ekrānā parādās ziņojums [[EJECT] Key is
currently unavailable.], kad ir nospiesta
poga  (atvērt/aizvērt).
• Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai
vietējo pilnvaroto Sony servisa centru.
Atskaņotājs nereaģē ne uz vienu pogu.
• Atskaņotāja iekšpusē ir izveidojies mitruma
kondensāts (4. lpp.).
Par programmatūras atjaunināšanu
• Ja jums ir slikts tīkla savienojums,
apmeklējiet vietni www.sony.eu/support,
lai lejupielādētu jaunāko programmatūras
versiju un atjauninātu, izmantojot USB
atmiņu. Tīmekļa vietnē varat arī iegūt
informāciju par atjauninājuma funkcijām.
Atskaņojamie diski
Blu-ray
Disc*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (mūzikas CD)
CD-ROM/CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
*3
Pārslēdzoties starp slāņiem, attēla un skaņas
atskaņošana, iespējams, uz brīdi tiks
pārtraukta.
Reģiona kods (tikai BD/DVD VIDEO)
Jūsu atskaņotāja reģiona kods ir norādīts
ierīces aizmugurē, un atskaņotājs atskaņos
tikai tos BD/DVD VIDEO diskus, kas ir
apzīmēti ar identisku reģiona kodu vai
.
Papildinformācija
*2
Tā kā Blu-ray Disc specifikācijas ir jaunas un
attīstās, atkarībā no diska veida un versijas
dažus diskus, iespējams, nevarēs atskaņot.
Audio izvade atšķiras atkarībā no avota,
pievienotās izejas ligzdas un atlasītajiem
audio iestatījumiem.
BD-RE: versija.2.1, BD-R: versija 1.1, 1.2, 1.3,
ieskaitot organiskā pigmenta veida BD-R
(tips LTH) Datorā ierakstītus BD-R diskus nevar
atskaņot, ja tie nav noslēgti.
CD vai DVD disks netiks atskaņots, ja tā
ierakstīšana nav pabeigta pareizi vai disks nav
apstrādātā diska formātā. Papildinformāciju
skatiet ierakstīšanas ierīces komplektācijā
iekļautajā lietošanas rokasgrāmatā.
Piezīme par dubulta slāņa Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD diskiem un trīskārša slāņa Ultra HD
Blu-ray diskiem
Diski, kurus nevar atskaņot
• BD ar kasetni
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• PHOTO CD
• CD-Extra datu daļa
• Super VCD
• DVD AUDIO
• DualDisc audio materiālu puse
Piezīme par diskiem
Šī ierīce ir paredzēta tādu disku atskaņošanai,
kas atbilst kompaktdisku (Compact Disc —
CD) standartam. DualDisc un daži mūzikas
diski, kas kodēti, izmantojot autortiesību
aizsardzības tehnoloģijas, neatbilst
kompaktdisku (CD) standartam, tāpēc
iespējams, ka šis produkts tos neatskaņos.
Piezīme par Ultra HD atskaņošanas darbībām
Blu-ray/BD/DVD
Dažas Ultra HD Blu-ray/BD/DVD disku
atskaņošanas darbības ir speciāli iestatījuši
programmatūras izstrādātāji. Tā kā šis
atskaņotājs atskaņo Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
diskus saskaņā ar programmatūras ražotāju
izstrādāto disku saturu, dažas atskaņošanas
funkcijas, iespējams, nebūs pieejamas.
25LV
Atskaņojamo failu tipi
Video
Kodeks
MPEG-1 video
MPEG-2 video
Xvid
MPEG4/AVC/
H.264*1
VC1
WMV9*2
Motion JPEG
HEVC/H.265*3
VP6
VP8/VP9
Konteiners
Paplašinājums
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Formāts
AVCHD (Ver.2.0)*4*5*6
26LV
Ar audio

Mūzika
Kodeks
Paplašinājums
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*7
.mp3
AAC/HE-AAC*7
.m4a, .aac
WMA9 Standard
.wma
WMA 10 Pro*8
.wma
LPCM*7
.wav
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital*7
.ac3
DSF
.dsf
DSDIFF*9
.dff
AIFF
.aiff, .aif
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fotogrāfijas
Formāts
Paplašinājums
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*11
BMP
.bmp*12
WEBP
.webp
Papildinformācija
ALAC
• Daži faili, iespējams, netiks atskaņoti atkarībā
no faila formāta, faila kodēšanas vai ieraksta
stāvokļa.
• Iespējams, netiks atskaņoti daži datorā
rediģēti faili.
• Dažiem failiem var nedarboties ātrās patīšanas
vai ātrās attīšanas funkcija.
• Atskaņotājs neatskaņo kodētus failus,
piemēram, DRM failus.
• Atskaņotājs spēj atpazīt šādus BD, DVD,
CD un USB ierīču failus un mapes:
– līdz 9. slāņa mapēm (ieskaitot saknes mapi);
– līdz 500 failiem/mapēm atsevišķā slānī.
• Atskaņotājs spēj atbalstīt kadru nomaiņas
ātrumu:
– līdz 60 kadriem/s tikai AVCHD (MPEG4/AVC)
gadījumā;
– līdz 30 kadriem/s citu video kodeku
gadījumā.
• Atskaņotājs spēj atbalstīt video bitu ātrumu
līdz pat 40 Mb/s.
• Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo
atskaņotāju.
• Atskaņotājs spēj atpazīt lielapjoma atmiņas
klases (Mass Storage Class — MSC) ierīces
(piemēram, zibatmiņu vai HDD), attēlu
tveršanas ierīču (Still Image Capture Device —
SICD) klases ierīces un 101 taustiņa tastatūru.
• Atskaņotājs, iespējams, kvalitatīvi neatskaņos
video un audio failus ar lielu bitu ātrumu no
DATA kompaktdiskiem. Ieteicams šādus failus
atskaņot, izmantojot DATA DVD vai DATA BD
diskus.
*1
Atskaņotājs spēj atbalstīt AVC līdz 5.2.
līmenim.
*2 Atskaņotājs spēj atbalstīt WMV9 līdz
Advanced Profile.
*3 Atskaņotājs spēj atbalstīt HEVC līdz 5.1.
līmenim.
*4 Atskaņotājs spēj atbalstīt kadru nomaiņas
ātrumu līdz pat 60 kadriem/s.
*5 Atskaņotājs atskaņo AVCHD formāta failus,
kas ir ierakstīti ar digitālo video kameru un
citām līdzīgām ierīcēm. Ja AVCHD formāta
disks nav pareizi pabeigts, tas netiks
atskaņots.
*6 Atskaņotājs spēj atskaņot AVCHD 3D formātu.
*7 Atskaņotājs spēj atskaņot “.mka” failus.
*8 Atskaņotājs neatskaņo kodētus failus,
piemēram, bezzudumu formātā.
*9 Atskaņotājs neatskaņo ar DST kodētus failus.
*10 Atskaņotājs neatskaņo animētus PNG un
GIF failus.
*11 MPO failiem, kas nav 3D faili, tiek rādīts tikai
atslēgas vai pirmais attēls.
*12 Atskaņotājs neatbalsta 16 bitu BMP failus.
27LV
Specifikācijas
Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.
System
Lāzers
pusvadītāju lāzers
Ieejas un izejas
Ligzdas nosaukums
Ligzdas veids/izvades līmenis/pilnā pretestība
HDMI OUT
HDMI 19 kontaktu standarta savienotājs
LAN (100)
100BASE-TX kontaktligzda
USB
A tipa USB ligzda (USB atmiņas, atmiņas karšu lasītāja,
digitālās fotokameras un digitālās video kameras
pievienošanai)*
* Neizmantojiet to uzlādes nolūkiem.
DC IN
12 V līdzstrāva, 1,25 A
Vispārīgi
28LV
Enerģijas prasības
12 V līdzstrāva ar maiņstrāvas adapteri
Nominālvērtība Ievade 220 V - 240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš
(izmantojot maiņstrāvas
adapteri)
15 W
Tīkla gaidstāve
Mazāk par 2 W (visi vadu tīkla porti IESL.)
Izmēri (aptuveni)
320 mm × 212 mm × 45 mm (platums × dziļums × augstums)
ietv. izvirzītās daļas
Svars (aptuveni)
1,4 kg
Darba temperatūra
5 ºC līdz 35 ºC
Darba mitrums
25% līdz 80%
Autortiesības un preču zīmes
Papildinformācija
• Oracle un Java ir Oracle un/vai tās
meitasuzņēmumu reģistrētas preču zīmes.
Pārējie nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku
preču zīmes.
• Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci.
Dolby, Dolby Audio un dubultā D simbols ir
Dolby Laboratories preču zīmes.
• DTS patentus skatiet vietnē
http://patents.dts.com. Ražots saskaņā ar
licenci, kas iegūta no DTS, Inc. DTS, simbols,
DTS un simbols kopā, Digital Surround un DTS
2.0+Digital Out logotips ir reģistrētas preču
zīmes un/vai preču zīmes, kas pieder DTS, Inc.
Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās
valstīs. © DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.
• Jēdzieni HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface, Premium High Speed
HDMI Cable un HDMI logotips ir HDMI
Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās
Valstīs un citās valstīs.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™,
BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™ nosaukumi
un logotipi ir Blu-ray Disc Association preču
zīmes.
• Blu-ray 3D™ un Blu-ray 3D™ logotipi Blu-ray
Disc Association preču zīmes.
• DVD logotips ir DVD Format/Logo Licensing
Corporation preču zīme.
• “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”,
“DVD VIDEO”, “Super Audio CD” un “CD”
logotipi preču zīmes.
• BRAVIA ir Sony Corporation preču zīme.
• MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un
patentus licencēja Fraunhofer IIS un Thomson.
• Šajā produktā atbilstoši Verance Corporation
licencei tiek izmantota patentēta tehnoloģija,
ko aizsargā ASV patents nr. 7369677 un citi
izsniegti un iesniegti ASV un pasaules patenti,
kā arī noteiktu šīs tehnoloģijas aspektu
autortiesību un slepenu tehnoloģiju
aizsardzība. Cinavia ir Verance Corporation
preču zīme. Autortiesības 2004-2010 Verance
Corporation. Visas tiesības paturēja Verance.
Dekonstruēšana un demontāža ir aizliegta.
• Windows Media ir Microsoft Corporation ASV
un/vai citās valstīs reģistrēta preču zīme vai
preču zīme.
Šo izstrādājumu aizsargā noteiktas Microsoft
Corporation intelektuālā īpašuma tiesības.
Šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana
ārpus šī izstrādājuma bez Microsoft vai
pilnvarotas Microsoft filiāles licences ir
aizliegta.
Satura īpašnieki izmanto satura piekļuves
tehnoloģiju Microsoft PlayReady™,
lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu,
ieskaitot ar autortiesībām aizsargātu saturu.
Šī ierīce izmanto tehnoloģiju PlayReady, lai
piekļūtu ar PlayReady aizsargātam saturam
un/vai ar WMDRM aizsargātam saturam.
Ja ierīce nespēj pareizi ierobežot satura
lietojumu, satura īpašnieki var pieprasīt,
lai Microsoft atsauc ierīces spēju patērēt ar
PlayReady aizsargātu saturu. Atsaukšana
nedrīkst ietekmēt neaizsargāto saturu,
kā arī saturu, kas tiek aizsargāts ar
citām satura piekļuves tehnoloģijām.
Satura īpašnieki var pieprasīt,
lai jūs atjauninātu PlayReady, pirms varēsit
piekļūt to saturam. Ja noraidīsit atjaunināšanu,
nevarēsit piekļūt saturam, kuram
nepieciešama šī atjaunināšana.
• Vewd® Core. Autortiesības 1995-2018 Vewd
Software AS. Visas tiesības paturētas.
Un tiesību izteikums:
Šī programmatūras tiek piegādātā tāda,
<<kāda ir>>.
Vewd un tās piegādātāji noraida visas
garantijas attiecībā uz programmatūru, tiešas
vai netiešas, norādītas līgumā vai citādi,
tostarp bez ierobežojuma garantijas par
funkcionalitāti, izmantošanu konkrētam
nolūkam vai likumu pārkāpumiem.
• Visas pārējās preču zīmes ir to atbilstošo
īpašnieku preču zīmes.
• Citi sistēmu un izstrādājumu nosaukumi
parasti ir to ražotāju preču zīmes vai reģistrētas
preču zīmes. Šajā dokumentā zīmes ™ un ®
nav norādītas.
29LV
Aizsardzība pret kopēšanu
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Ultra HD Blu-ray™,
Blu-ray Disc™ un DVD datu nesējos tiek
izmantotas mūsdienīgas satura aizsardzības
sistēmas. Šīs sistēmas, ko sauc par AACS
(Advanced Access Content System— uzlabotā
satura piekļuves sistēma) un CSS (Content
Scramble System— satura skremblēšanas
sistēma), var saturēt dažus atskaņošanas,
analogās izvades un citu līdzīgu iezīmju
ierobežojumus. Šī produkta darbība un noteiktie
ierobežojumi var mainīties atkarībā no iegādes
datuma, jo AACS valde vēl pēc iegādes datuma
var pieņemt vai mainīt savus noteiktos
ierobežojumus.
Cinavia paziņojums
Šis produkts izmanto Cinavia tehnoloģiju, lai
ierobežotu dažu komerciālo filmu un video,
kā arī to skaņas ierakstu nepilnvarotu kopiju
izmantošanu. Atklājot aizliegtas nepilnvarotas
kopijas izmantošanu, tiks parādīts ziņojums un
atskaņošana vai kopēšana tiks pārtraukta.
Papildinformācija par Cinavia tehnoloģiju ir
pieejama Cinavia tiešsaistes klientu
apkalpošanas centrā vietnē
http://www.cinavia.com. Lai pieprasītu
papildinformāciju par Cinavia pa pastu, uz šo
adresi nosūtiet pastkarti ar savu pasta adresi:
Cinavia Consumer Information Center, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Programmatūras licences informācija
Saistībā ar EULA (End User License Agreement —
lietotāja licences līgums), lūdzu, skatiet END
USER LICENSE AGREEMENT lapu, kas piegādāta
kopā ar šo atskaņotāju.
IZSTRĀDĀJUMA IZMANTOŠANA APLIECINA,
KA PIEKRĪTAT ŠĪ LĪGUMA NOSACĪJUMIEM.
Lai iegūtu detalizētu informāciju par citām
programmatūras licencēm, lūdzu, atlasiet
[Setup] (Iestatīšana) sākuma ekrānā un
skatiet [Software License Information]
(Programmatūras licences informācija) izvēlnē
[System Settings] (Sistēmas iestatījumi).
Šis izstrādājums satur programmatūru, uz kuru
attiecas licence GNU General Public License
(GPL) vai GNU Lesser General Public License
(LGPL). Tās nosaka, ka klientiem ir tiesības iegūt,
modificēt un tālākizplatīt norādītās
programmatūras avota kodu saskaņā ar GPL
vai LGPL noteikumiem.
Uz šajā izstrādājumā izmantotās
programmatūras avota kodu attiecas GPL un
LGPL, un tā ir pieejama tīmeklī. Lai lejupielādētu,
lūdzu, apmeklējiet šo tīmekļa vietni:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Ņemiet vērā, ka Sony nevar atbildēt vai reaģēt
uz vaicājumiem par šī pirmkoda saturu.
30LV
Valodas kodu saraksts
Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet
sadaļu “[BD/DVD Viewing Settings]” (19. lpp.).
Valodu pareizrakstība atbilst standartam
ISO 639: 1988 (E/F).
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
Valoda
Afāru
Āfrikandu
Arābu
Aimaru
Baškīru
Bulgāru
Bišlamā
Tibetiešu
Katalāņu
Čehu
Dāņu
Butāniešu;
Dzongke
Latviešu
Spāņu
Basku
Somu
Fēru
Frīzu
Skotu gēlu
Gvaranu
Hausu
Horvātu
Armēņu
Interlingve
Indonēziešu
Itāļu
Japāņu
Javiešu
Kazahu
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Abhāziešu
Amharu
Asamiešu
Azerbaidžāņu
Baltkrievu
Biharu
Bengāļu
Bretoņu
Korsikāņu
Velsiešu
Vācu
Grieķu
Esperanto
Igauņu
Persiešu
Fidžiešu
Franču
Īru
Galisiešu
Gudžaratu
Hindi
Ungāru
Interlingva
Inupiaku
Islandiešu
Ivrits
Jidišs
Gruzīnu
Grenlandiešu;
rietumgrenlandiešu
Kambodžiešu; 1300 Kannadu
khmeru
Korejiešu
1305 Kašmiriešu
Kurdu
1311 Kirgīzu
Latīņu
1326 Lingala
Laosiešu
1332 Lietuviešu
Latviešu
1345 Malagasu
Maoru
1349 Maķedoniešu
Malajalu
1352 Mongoļu
Moldāviešu 1356 Marathu
Malaju
1358 Maltiešu
Birmiešu
1365 Nauruiešu
Nepāliešu
1376 Holandiešu
Norvēģu
1393 Oksitāņu
Valoda
Oromu
Pandžabu
Puštu
Kečvu
Rundu
Krievu
Sanskrits
Sango
Singalu
Slovēņu
Šonu
Albāņu
Sisvati
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Zundu
1516
Svahili
1521
Telugu
1527
Taju
1529
Turkmēņu 1532
Cvanu
1535
Turku
1539
Tatāru
1543
Ukraiņu
1564
Uzbeku
1581
Volapiks
1613
Khosu
1665
Ķīniešu
1697
Nav norādīta
1408
1428
1436
1481
1483
1491
1498
1502
1505
1507
1509
1512
1514
Oriju
Poļu
Portugāļu
Retoromāņu
Rumāņu
Kiņaruanda
Sindhu
Serbu-horvātu
Slovāku
Samoāņu
Somāļu
Serbu
Sesoto;
Soto dienvidu
Zviedru
Tamilu
Tadžiku
Tigrinja
Tagalu
Tongu
Congu
Tvī
Urdu
Vjetnamiešu
Volofu
Jorubu
Zulu
Papildinformācija
Kods
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Kods
1403
1417
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
31LV
Vecāku kontroles/apgabala kods
Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet
sadaļu “[Parental Control Area Code]”
(20. lpp.).
32LV
Kods
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
Reģions
Argentīna
Austrija
Brazīlija
Ķīna
Dānija
Francija
Grieķija
Indija
Īrija
Japāna
Luksemburga
Meksika
Jaunzēlande
Pakistāna
Polija
Krievija
Spānija
Šveice
Taizeme
2586
Vjetnama
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Austrālija
Beļģija
Čīle
Kolumbija
Somija
Vācija
Honkonga
Indonēzija
Itālija
Koreja
Malaizija
Nīderlande
Norvēģija
Filipīnas
Portugāle
Singapūra
Zviedrija
Taivāna
Apvienotā
Karaliste
Teie mugavuse tagamiseks
Enne päringute
tegemist
Kontrollige järgmisi üksikasju.
• Otsige jaotisest „Tõrkeotsing“ (lk 22) probleemile lahendust.
• Lülitage mängija välja ja lahutage vahelduvvoolu toitejuhe. Oodake
vähemalt 30 sekundit ja ühendage vahelduvvoolu toitejuhe uuesti.
Kirjutage seerianumber (S/N) allolevale väljale. Esitage see number Sony edasimüüjale,
et teie kõne korral saaks tootega seoses kiiresti tegutseda.
S/N _____________________________
Kad būtų patogiau
Prieš teikiant
užklausas
Pasitikrinkite toliau nurodytus dalykus:
• Pasitikrinkite „Trikčių šalinimas“ (22 psl.) ir pabandykite išspręsti
problemą.
• Išjunkite leistuvą ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo tinklo
laidą (maitinimo laidą). Palaukite ilgiau nei 30 sek., tada vėl prijunkite
maitinimo tinklo laidą (maitinimo laidą).
Į toliau pateikiamą laukelį įrašykite serijos numerį (S/N). Skambindami dėl šio gaminio
nurodykite šį numerį „Sony“ pardavėjui, kad jis galėtų greičiau imtis veiksmų.
S/N _____________________________
Jūsu ērtībām
Pirms jautājumu
iesniegšanas
Lūdzu, apstipriniet šo informāciju:
• Skatiet sadaļu “Problēmu novēršana” (22. lpp.), lai novērstu
problēmu.
• Izslēdziet atskaņotāju un atvienojiet maiņstrāvas vadu (elektrības
vadu). Uzgaidiet ilgāk par 30 sekundēm un pēc tam pievienojiet
maiņstrāvas vadu (elektrības vadu).
Pierakstiet sērijas numuru (S/N) tālāk norādītajā vietā. Norādiet šo numuru savam Sony
izplatītājam, lai panāktu ātrāku problēmas risināšanu, kad zvanāt saistībā ar šo
izstrādājumu.
S/N _____________________________



Kasulike vihjete, näpunäidete ja teabe leidmiseks Sony toodete ja teenuste kohta
külastage veebisaiti www.sony.eu/myproducts/
Naudingų patarimų ir informacijos apie „Sony“ gaminius ir paslaugas rasite
svetainėje: www.sony.eu/myproducts/
Lai uzzinātu noderīgus ieteikumus, padomus un informāciju par Sony produktiem
un pakalpojumiem, apmeklējiet šo vietni: www.sony.eu/myproducts/
4-738-236-12(2)
http://www.sony.net/
© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising