Sony | BDP-S770 | Sony BDP-S770 3D Blu-ray Disc™ player with Wi-Fi® built-in Naudojimo instrukcijos

Naudojimo instrukcija
Blu-ray Disc™/DVD grotuvas
BDP-S770
© 2010 Sony Corporation
ŏSPŃJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba
elektros srovńs smŹgio rizikĸ
saugokite ŐrenginŐ nuo lietaus
arba drńgmńs poveikio.
Kad išvengtumńte elektros
srovńs smŹgio, neatidarykite
korpuso. ŏrenginio remontĸ
patikńkite tik kvalifikuotam
specialistui.
Srovńs laidĸ galima keisti tik
kvalifikuotame aptarnavimo
centre.
Saugokite baterijas ir ŐrenginŐ,
Ő kurŐ yra Ődńtos baterijos,
nuo karšļio poveikio,
pavyzdžiui, tiesioginiſ saulńs
spinduliſ, ugnies ir pan.
DŃMESIO!
Optiniſ instrumentſ
naudojimas kartu su šiuo
Őrenginiu padidins žalĸ akims.
Kadangi Blu-ray Disc/DVD
grotuve naudojamas lazerio
spindulys yra kenksmingas
akims, nebandykite išardyti
korpuso. Remontĸ patikńkite tik
kvalifikuotam specialistui.
Šis žymńjimas yra Őrenginio
viduje ant lazerio apsauginio
korpuso.
Šis Őrenginys yra 1 KLASŃS
LAZERINIS PRODUKTAS.
Tai patvirtinantis žymńjimas yra
Őrenginio viduje ant lazerio
apsauginio korpuso.
2
Atitarnavusiſ elektriniſ ir
elektroniniſ Őrenginiſ
utilizavimas (ši direktyva
galioja tik Europos
Sĸjungos ir kitoms
Europos šalims, kur yra
taikoma rŹšiuotſ atliekſ
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba
ant jo Őpakavimo nurodo, kad
šio gaminio negalima utilizuoti
kartu su buitinńmis atliekomis.
JŐ reikia pristatyti Ő atitinkamĸ
surinkimo punktĸ, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir
elektroninius Őrenginius.
Teisingai utilizuodami šŐ
produktĸ padńsite išvengti
potencialiſ neigiamſ pasekmiſ
aplinkai ir žmoniſ sveikatai,
kurios galńtſ bŹti dńl
neteisingo atsilaisvinimo nuo
šio gaminio.
Perdirbant medžiagas yra
tausojami gamtos ištekliai.
Išsamesnņ informacijĸ dńl šio
gaminio antrinio perdirbimo
Jums gali pateikti miesto
savivaldybń, atliekſ tvarkymo
tarnybos atstovas arba
parduotuvńje, kurioje Ősigijote
gaminŐ.
Išnaudotſ baterijſ
utilizavimas (ši direktyva
galioja tik Europos
Sĸjungos ir kitoms
Europos šalims, kur yra
taikoma rŹšiuotſ atliekſ
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba
ant Őpakavimo nurodo, kad su
šiuo gaminiu komplektuojamos
baterijos negalima išmesti su
buitinńmis atliekomis.
Ant kai kuriſ baterijſ šis
simbolis gali bŹti atvaizduotas
kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg)
arba švino (Pb) cheminio
elemento simbolis yra
nurodomas, jeigu baterijoje yra
daugiau nei 0,0005%
gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004% švino.
Teisingai utilizuodami tokias
baterijas padńsite išvengti
potencialiſ neigiamſ pasekmiſ
aplinkai ir žmoniſ sveikatai,
kurios galńtſ bŹti dńl
neteisingo atsilaisvinimo nuo
baterijos. Perdirbant
medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio
saugumo, veikimo arba
duomenſ integralumo
užtikrinimui yra reikalingas
nepertraukiamas ryšys su
Őmontuota baterija, jĸ yra
leistina keisti tik kvalifikuotam
serviso specialistui.
Kad užtikrintumńte teisingĸ
išnaudotos baterijos utilizavimĸ,
nugabenkite jĸ Ő atitinkamĸ
surinkimo punktĸ, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir
elektroninius Őrenginius.
Jeigu naudojate kitĸ baterijĸ,
prašome, perskaitykite skyriſ
apie tai, kaip galima saugiai išimti
baterijĸ iš gaminio. Nugabenkite
baterijĸ Ő atitinkamĸ surinkimo
punktĸ, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui išnaudotas
baterijas.
Išsamesnņ informacijĸ dńl šio
gaminio arba jo baterijos
antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybń,
atliekſ tvarkymo tarnybos
atstovas arba parduotuvńje,
kurioje Ősigijote gaminŐ.
Klientams Europos šalyse
Šio produkto gamintojas yra
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. EMC ir produktſ saugos
Őgaliotas atstovas yra Sony
Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Serviso
arba garantijos klausimais
kreipkitńs atskiruose serviso
arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
ŏspńjimai
• Šis Őrenginys yra maitinamas
220 – 240 V kintamĸja srove,
50/60 Hz. ŏsitikinkite, kad
Őrenginio maitinimo tinklo
Őtampa atitinka vietinio
elektros tinklo Őtampĸ.
• Kad išvengtumńte gaisro
arba elektros srovńs smŹgio,
nedńkite ant Őrenginio indſ su
skysļiu, pavyzdžiui, vazſ.
• ŠŐ ŐrenginŐ pastatykite taip,
kad, kilus problemai, jŐ bŹtſ
galima lengvai atjungti nuo
elektros lizdo.
Pastabos dńl diskſ
• Kad diskas bŹtſ švarus,
imkite jŐ už krašteliſ.
Nelieskite disko paviršiaus.
Dulkńs, pirštſ atspaudai
arba braižymai ant disko
paviršiaus gali sukelti jo
veikimo sutrikimus.
• Saugokite diskus nuo
tiesioginiſ saulńs spinduliſ
arba karšļio poveikio,
pavyzdžiui, jſ nedńkite arti
karšto oro pŹstuvſ, bei
nepalikite jſ saulńje
pastatytame automobilyje,
nes temperatŹra automobilio salone gali žymiai
padidńti.
• Po disko atkŹrimo Ődńkite jŐ
Ő dńžutņ.
• Nuvalykite diskĸ valymo
skepetńle. Nuvalykite diskĸ
kryptimi iš centro Ő šonus.
• Nenaudokite tirpikliſ,
pavyzdžiui, benzino,
skiediklio, nuperkamſ
diskſ/lņšiſ valymo
priemoniſ arba vinilinńms
plokštelńms skirtſ
antistatiniſ aerozoliſ.
• Jeigu užrašńte ant disko
užrašams skirtos pusńs,
prieš atkŹrimĸ leiskite
užrašui išdžiŹti.
• Nenaudokite tokiſ diskſ:
– lņšiſ valymo diskſ;
– nestandartinńs
(pavyzdžiui, atviruko,
širdies) formos diskſ;
– diskſ, ant kuriſ yra
užklijuotas lipdukas arba
popierius;
– diskſ, ant kuriſ yra
celofaninńs plńvelńs arba
lipduko klijſ liekanos.
• Nebandykite pašalinti disko
atkŹrimo pusńje esanļiſ
Őbrńžimſ.
Saugumo
priemonńs
Šis Őrenginys yra išbandytas
ir pripažintas atitinkanļiu
ribojimus, kurie yra nustatyti
EMC direktyvoje dńl
sujungimo kabeliſ, kurie yra
trumpesni už 3 metrus,
naudojimo.
Dńl pastatymo
• Pastatykite grotuvĸ vietoje,
kurioje yra užtikrinta gera
ventiliacija, kad išvengtumńte grotuvo perkaitimo.
• Nestatykite grotuvo ant
minkšto paviršiaus,
pavyzdžiui, kilimo, kuris gali
blokuoti ventiliacijos angas.
• Nestatykite grotuvo ribotoje
erdvńje, pavyzdžiui, knygſ
lentynoje ir pan.
• Nestatykite grotuvo prie
apšildymo Őrenginiſ arba
vietose, kurias veikia
tiesioginiai saulńs spinduliai,
kurios yra labai dulkńtos
arba drńgnos arba kurias
veikia mechaniniai smŹgiai.
• Nestatykite grotuvo lauke,
sausumos arba plaukiojanļiose transporto
priemonńse.
• Jeigu grotuvas yra tiesiai
atneštas iš šaltos vietos Ő
šiltĸ arba padńtas labai
drńgnoje patalpoje, ant
grotuvo lņšio gali kondensuotis drńgmń. Jeigu taip
atsitinka, grotuvas gali
neveikti teisingai.
Tokiu atveju išimkite diskĸ ir
palikite grotuvĸ Őjungtĸ apie
pusņ valandos, kol drńgmń
išgaruoja.
,tņsinys
3
• Nestatykite grotuvo
nuožulniai. Jis yra skirtas
naudojimui horizontalioje
padńtyje.
• Nedńkite metaliniſ daiktſ
prieš priekinŐ skydelŐ, nes jis
gali apriboti radijo bangſ
prińmimĸ.
• Nestatykite grotuvo ten,
kur yra naudojami
medicinos Őrenginiai.
Priešingu atveju gali kilti
medicinos Őrenginio
veikimo sutrikimai.
• Jeigu naudojate širdies
stimuliatoriſ arba kitĸ
medicinos ŐrenginŐ, prieš
bevielio LAN funkcijos
naudojimĸ konsultuokitńs
su gydytoju arba medicinos
Őrenginio gamintoju.
• Pastatykite šŐ grotuvĸ ir
naudokite maždaug 20 cm
atstumu nuo žmogaus
kŹno (išskyrus galŹnes:
rankas, delnus, kojas ir
pńdas).
• Nedńkite ant grotuvo
sunkiſ arba nestabiliai
stovinļiſ daiktſ.
• ŏ disko skyrelŐ dńkite tik
diskus. Jeigu Ődńsite kitus
daiktus, grotuvas arba
atitinkamas daiktas gali bŹti
sugadintas.
• Kai pernešate grotuvĸ, iš jo
Őšimkite diskĸ. Priešingu
atveju diskas arba pats
Őrenginys gali bŹti
sugadintas.
• Kai pernešate grotuvĸ, nuo
jo atjunkite srovńs laidĸ ir
kitus kabelius.
Dńl maitinimo šaltiniſ
• Grotuvas nńra atjungtas
nuo elektros tinklo, kol jis
yra prijungtas prie elektros
lizdo, net jeigu pats
grotuvas yra išjungtas.
• Jeigu grotuvo nenaudosite
ilgĸ laikĸ, bŹtinai atjunkite jŐ
nuo elektros tinklo.
Kad atjungtumńte srovńs
laidĸ, suimkite už šakutńs;
jokiu bŹdu netraukite už
paļio laido.
• Prisilaikykite toliau minńto,
kad negadintumńte srovńs
laido. Nenaudokite
4
sugadinto srovńs laido, kad
išvengtumńte srovńs
smŹgio arba gaisro rizikos.
– Nespauskite srovńs laido
tarp grotuvo ir sienos,
lentynos ir t.t.
– Nedńkite sunkiſ daiktſ
ant srovńs laido ir
netraukite už paļio laido.
Dńl garso lygio
reguliavimo
Nepadidinkite garso lygio,
klausydamiesi fragmento,
kuris yra labai tylus arba be
garso signalſ. Priešingu
atveju garsiakalbiai gali bŹti
sugadinti, kai bus atkuriamas
fragmentas, kuris yra labai
garsus.
• BŹtinai atjunkite HDMI
kabelŐ, kai norite perkelti
grotuvĸ.
Dńl valymo
Nuvalykite korpusĸ, skydelŐ ir
mygtukus minkšta skepetńle,
kuri yra lengvai sudrńkinta
švelniame plovimo skystyje.
Nenaudokite šveiļianļiſ
priemoniſ, plovimo milteliſ
arba skiediklio, pavyzdžiui,
spirito arba benzino.
Dńl valanļiſ diskſ,
diskſ/lņšiſ valikliſ
Nenaudokite valanļiſ diskſ/
lņšiſ valikliſ (Őskaitant drńgno
arba aerozolio tipo). Jie gali
sukelti grotuvo veikimo
sutrikimus.
Daliſ keitimas
Jeigu šis Őrenginys yra
remontuojamas, pakeistos
dalys gali bŹti paimtos
kartotiniam naudojimui arba
perdirbimui.
Dńl prijungimo prie
HDMI OUT lizdo
Prisilaikykite toliau minńto,
nes neteisingai elgdamiesi
galite sugadinti HDMI OUT
lizdĸ ir kištukĸ.
• Atidžiai suderinkite grotuvo
gale esantŐ HDMI OUT lizdĸ
su HDMI kištuku,
patikrindami jſ formas.
Kištuko negalima jungti
antraip arba kreivai.
• Kai prijungiate arba
atjungiate, nepasukite
HDMI kištuko. Nesukite ir
nebandykite jńga stumti
HDMI kištuko Ő HDMI OUT
lizdĸ.
Dńl 3D vaizdo
žiŹrńjimo
ŽiŹrńdami 3D (trijſ matmenſ)
vaizdĸ kai kurie žmonńs gali
jausti diskomfortĸ (akiſ
raumenſ Őtempimas,
nuovargis arba pykinimas).
Yra rekomenduojama
visiems žiŹrńti 3D vaizdĸ su
pertraukomis. Pertraukſ
dažnis ir trukmń kiekvienam
žmogui yra skirtingi, ir JŹs
turite rasti sau pritaikytĸ dažnŐ
ir trukmņ. Jeigu jauļiate
diskomfortĸ, yra
rekomenduojama nutraukti
3D vaizdo žiŹrńjimĸ, kad
savijauta pagerńtſ; jeigu
reikia, konsultuokitńs su
gydytoju. Norńdami gauti
naujausiĸ informacijĸ
žiŹrńkite taip pat (i) to
Őrenginio naudojimo
instrukcijĸ ir/arba Őspńjimo
pranešimĸ, kuris yra
naudojamas kartu su šiuo
produktu, arba to Blu-ray
Disc turinŐ, kuris yra
atkuriamas šiuo produktu (ii)
Sony interneto svetainņ
(http://www.sonyeurope.com/myproduct/).
Mažſ vaikſ (ypaļ iki šešeriſ
metſ amžiaus) regńjimas vis
dar vystosi, todńl prieš
leisdami vaikams žiŹrńti 3D
vaizdĸ konsultuokitńs su
gydytoju (pediatru arba akiſ
specialistu).
Suaugusieji turi sekti, kad
vaikai prisilaikytſ aukšļiau
minńtſ patarimſ.
Vatikanas, Vengrija, Vokietija,
Švedija.
SVARBI PASTABA
Dńmesio! Šis grotuvas
televizoriaus ekrane gali
neribotĸ laikĸ atvaizduoti
nejudantŐ vaizdo filmo
vaizdĸ arba meniu
parodymus. Jeigu TV
ekrane ilgam paliekate
atvaizduotĸ nejudantŐ
vaizdo filmo vaizdĸ arba
meniu parodymus,
rizikuojate negrĸžinamai
sugadinti televizoriaus
ekranĸ. Plazminiai
televizoriai ir projekciniai
televizoriai tam yra ypaļ
jautrŹs.
Jeigu dńl šio grotuvo kyla
klausimſ arba problemſ,
susisiekite su artimiausiu
Sony platintoju.
Pastaba klientams
Europoje
Šis produktas yra skirtas
naudojimui šiose šalyse:
Airija, Albanija, Andora,
Austrija, Belgija, Bosnija ir
Hercegovina, Bulgarija,
Ļekija, Danija, Didžioji
Britanija, Estija, Graikija,
Islandija, Ispanija, Italija,
Juodkalnija, Kipras, Kroatija,
Latvija, Lenkija,
Lichtenšteinas, Lietuva,
Liuksemburgas, Makedonija,
Malta, Moldavija, Monakas,
Norvegija, Olandija,
Portugalija, PrancŹzija,
Rumunija, San Marinas,
Serbija, Slovakija, Slovńnija,
Suomija, Šveicarija, Turkija,
,tņsinys
5
6
Turinys
ŏSPŃJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Saugumo priemonńs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ŏrenginio dalys ir mygtukai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prijungimas ir nustatymas
1 žingsnis. Grotuvo parengimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2 žingsnis. Grotuvo prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3 žingsnis. Lengvas nustatymas (Easy Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prijungimas prie tinklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
AtkŹrimas
Disko atkŹrimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
AtkŹrimas iš USB Őrenginio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
AtkŹrimas, naudojant tinklĸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Prieinamos galimybńs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nustatymas ir sureguliavimas
Nustatymo meniu naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Network Update (atnaujinimas, naudojant tinklĸ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Screen Settings (ekrano nuostatos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Audio Settings (garso nuostatos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BD/DVD Viewing Settings (BD/DVD atkŹrimo nuostatos). . . . . . . . . . . . . . . . 25
Parental Control Settings (užrakto nuo vaikſ nuostatos) . . . . . . . . . . . . . . . 25
Music Settings (muzikos nuostatos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
System Settings (sistemos nuostatos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Network Settings (tinklo nuostatos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Easy Setup (lengvas nustatymas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Resetting (pradiniſ nuostatſ atnaujinimas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Papildoma informacija
Naudojimo patarimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Rodyklń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7
ŏrenginio dalys ir mygtukai
Priekinis skydelis
z
N mygtukas turi apļiuopiamĸ taškĸ. Naudokite
apļiuopiamĸ taškĸ kaip nuorodĸ, kai valdote
grotuvĸ.
F x (pertraukti)
G Z (atidaryti/uždaryti)
H
A [/1 (Őjungti/parengties bŹsena)
Grotuvo Őjungimui arba perjungimui Ő
parengties bŹsenĸ.
I WLAN indikatorius
Švieļia, kai yra naudojamas bevielis
LAN.
B Disko skyrelis
C Nuotolinio valdymo jutiklis
D Priekinio skydelio ekranas
N, X: švieļia atkŹrimo arba
sulaikymo metu.
: švieļia, kai yra aktyvuotas
kartotinis atkŹrimas.
: švieļia, kai yra perduodami
720p/1080i/1080p vaizdo signalai.
E N (atkurti)
(USB) lizdas
Prijunkite USB ŐrenginŐ prie šio lizdo.
J Maitinimo indikatorius
Švieļia, kai grotuvas yra Őjungtas.
Disko skyrelio blokavimas
(vaikſ prieigos blokavimas)
Galite užblokuoti disko skyrelŐ,
kad niekas jo negalńtſ atidaryti. Kai
grotuvas yra Őjungtas, ilgiau nei
10 sekundžiſ laikykite paspaustĸ
grotuvo N. Disko skyrelis yra
užblokuojamas arba atblokuojamas.
Galinis skydelis
A LINE OUT (R-AUDIO-L) lizdai
F
B LINE OUT (VIDEO) lizdas
G HDMI OUT lizdas
C DIGITAL OUT (COAXIAL) lizdas
H COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR) lizdai
D DIGITAL OUT (OPTICAL) lizdas
E Ventiliacijos angos
8
(USB) lizdas
I LAN (100) lizdas
Nuotolinio valdymo pultas
Prieinamos nuotolinio valdymo pulto
funkcijos skiriasi priklausomai nuo disko
arba situacijos.
A Z (atidaryti/uždaryti)
Atidaro arba uždaro disko skyrelŐ.
-TV- t (TV Ővesties
išsirinkimas)
Leidžia perjungti tarp TV ir kitſ
Ővesties šaltiniſ.
-TV- [/1 (Őjungti TV/parengties
bŹsena)
ŏjungia TV arba jŐ perjungia Ő
parengties bŹsenĸ.
[/1 (Őjungti/parengties bŹsena)
ŏjungia grotuvĸ arba jŐ perjungia Ő
parengties bŹsenĸ.
B Skaiļiſ mygtukai (0 - 9)
Antraštńs/skyriaus ir t.t. numerio
Ővedimui.
2 (garso lygis) +/–
Leidžia sureguliuoti TV garso lygŐ.
THEATRE (35 psl.)
Automatiškai perjungia Ő filmſ
žiŹrńjimui optimaliai pritaikytĸ vaizdo
veiksenĸ.
THEATRE mygtukas veikia tik tada,
kai grotuvas yra prijungtas prie AV
stiprintuvo (imtuvo) arba TV, kuris yra
suderinamas su Sony Theatre (kino
teatro) veiksena.
AUDIO (25 psl.)
Galite išsirinkti garso takelŐ, kai Ő BDROM/DVD VIDEO diskĸ yra Őrašyti
takeliai keliomis kalbomis.
Galite išsirinkti CD disko garso takelŐ.
SUBTITLE (25 psl.)
Galite išsirinkti subtitrſ kalbĸ, kai Ő BDROM/DVD VIDEO diskĸ yra Őrašyti
subtitrai keliomis kalbomis.
z
Skaiļiaus 5, AUDIO, 2 + ir N mygtukas turi
apļiuopiamĸ taškĸ. Naudokite apļiuopiamĸ
taškĸ kaip nuorodĸ, kai valdote grotuvĸ.
(favoritai) (19 psl.)
Galite atvaizduoti interneto turinŐ,
kuris yra Őtrauktas Ő favoritſ sĸrašĸ.
Galite išsaugoti iki 18 mńgstamiausiſ
interneto turinio programſ.
C Spalvoti mygtukai (raudonas/
žalias/geltonas/mńlynas)
Tiesioginńs prieigos mygtukai
interaktyviſ funkcijſ atlikimui.
D TOP MENU
Atidaro arba uždaro BD arba DVD
pagrindinŐ meniu.
,tņsinys
9
POP UP/MENU
x (pertraukti)
Atidaro arba uždaro BD-ROM
iššokantŐ meniu arba DVD meniu.
Pertraukia atkŹrimĸ ir išsaugo
atmintyje pertraukimo (tņsimo) vietĸ.
Antraštńs/takelio atkŹrimo tņsimo
vieta yra atkŹrimo paskutinis taškas
arba paskutinis nuotraukſ albumo
vaizdas.
OPTIONS (19 psl.)
Ekrane atsidaro galimybiſ meniu.
HOME
Leidžia atidaryti grotuvo pagrindinŐ
meniu.
Atvaizduoja fono vaizdĸ, kai
pagrindiniame grotuvo meniu
išsirenkate kategorijos piktogramĸ.
F
(apšvietimas)
Apšvieļia 4 ir 5 mygtukĸ (išskyrus
</M/m/, ir ENTER) patogesniam
valdymui tamsoje.
RETURN
GrŐžta prie ankstesniſ parodymſ
atvaizdavimo.
</M/m/,
Perkelia žymeklŐ, kad galńtumńte
išsirinkti reikalingĸ parametrĸ.
Centrinis mygtukas (ENTER)
Patvirtina parametro pasirinkimĸ.
Pagrindinis grotuvo meniu
Pagrindinis meniu atsidaro, kai paspaudžiate HOME. </, pagalba išsirinkite
kategorijĸ. M/m pagalba išsirinkite
meniu, po to paspauskite ENTER.
Meniu
Kategorija
E ./> (ankstesnis/sekantis)
Perjungia Ő ankstesnŐ/sekantŐ skyriſ,
takelŐ arba failĸ.
/
(kartojimas/nedidelis
persukimas Ő priekŐ)
kartoja dabartinņ scenĸ 10 sekundžiſ atgal/scenoje persuka 15 sekundžiſ greitai Ő priekŐ.
m/M (atsukti greitai atgal/
persukti greitai Ő priekŐ)
•Atsuka diskĸ greitai atgal/persuka
greitai Ő priekŐ, kai atkŹrimo metu
paspaudžiate šŐ mygtukĸ.
Kiekvienĸ kartĸ, kai atkŹrimo metu
paspaudžiate mygtukĸ, paieškos
greitis kinta taip.
•Atkuria sulńtintai, kai sulaikymo metu
paspaudžiate ir laikote paspaustĸ
mygtukĸ ilgiau už sekundņ.
•Atvaizduoja po vienĸ kadrĸ, kai
sulaikymo metu paspaudžiate šŐ
mygtukĸ.
N (atkurti)
Pradeda arba tņsia atkŹrimĸ.
DISPLAY (17 psl.)
Atvaizduoja ekrane atkŹrimo
informacijĸ.
X (sulaikyti)
Sulaiko arba tņsia atkŹrimĸ.
10
(Setup): galite sureguliuoti grotuvo
nuostatas.
(Photo): galite atvaizduoti vaizdus.
(Music): galite atkurti muzikĸ.
(Video): galite atkurti vaizdo Őrašus.
(Network): galite atvaizduoti tinklo
parametrus.
1 žingsnis. Grotuvo
parengimas
Patikrinkite, ar yra komplektuojami toliau
nurodyti priedai.
•Nuotolinio valdymo pultas (1)
•R6 (AA dydis) baterijos (2)
Nuotolinio valdymo pulto
parengimas
Prijungimas ir nustatymas
Komplektuojamſ priedſ
patikrinimas
ŏdńkite dvi R6 (AA dydis) baterijas, kad jſ
3 ir # galai atitiktſ žymńjimus baterijſ
skyrelyje.
Prijungimas ir
nustatymas
11
2 žingsnis. Grotuvo prijungimas
Srovńs laidĸ prijunkite tik po visſ kitſ sujungimſ atlikimo.
Prijungimas prie TV
Išsirinkite vienĸ iš toliau nurodytſ prijungimo metodſ atitinkamai TV Ővesties lizdams.
Kabeliſ kištukſ spalvos turi atitikti lizdſ spalvas.
HDMI kabelis (nekompl.)
Aukšta
kokybń
Garso/vaizdo kabelis*
Komponentinio vaizdo kabelis
(nekompl.)
Garso/vaizdo kabelis*
Standartinń
kokybń
* ŽiŹrńkite “Komplektuojamſ priedſ patikrinimas” (11 psl.).
b
Neprijunkite grotuvo per vaizdo magnetofonĸ. Per vaizdo magnetofonĸ perduodamus vaizdo
signalus gali Őtakoti autoriſ teisiſ apsaugos sistemos, iškraipydamos vaizdĸ televizoriaus ekrane.
12
Prijungimas prie AV stiprintuvo (imtuvo)
Išsirinkite vienĸ iš toliau minńtſ prijungimo metodſ atitinkamai AV stiprintuvo (imtuvo)
Ővesties lizdams. Kai išsirenkate A arba B, “Audio Settings” meniu (24 psl.) atlikite
atitinkamus nustatymus.
Prijungimas ir nustatymas
HDMI kabelis (nekompl.)
HDMI kabelis
(nekompl.)
t Nustatykite “BD Audio MIX Setting” (24 psl.).
Bendraašis skaitmeninis kabelis
(nekompl.)
arba
Optinis skaitmeninis kabelis
(nekompl.)
t Nustatykite “Dolby Digital (Coaxial / Optical)*1” (24
psl.) ir “DTS (Coaxial / Optical)*2” (24 psl.).
Garso/vaizdo kabelis*3
,tņsinys
13
*1
*2
*3
Pagaminta pagal Dolby Laboratories licencijĸ. Dolby, Pro Logic ir dvigubo D simbolis
yra Dolby Laboratories prekiſ ženklai.
Pagaminta pagal licencijĸ atitinkamai JAV
patentams nr. 5 451 942, 5 956 674, 5 974
380, 5 978 762, 6 226 616, 6 487 535, 7 212
872, 7 333 929, 7 392 195, 7 272 567 ir
kitiems JAV ir tarptautiniams išduotiems ir
ruošiamiems patentams. DTS yra DTS, Inc.
registruotas prekńs ženklas, ir DTS logotipai,
simbolis, DTS-HD ir DTS-HD Master Audio
yra DTS, Inc. prekiſ ženklai. © 1996-2008
DTS, Inc. Visos teisńs saugomos.
ŽiŹrńkite “Komplektuojamſ priedſ
patikrinimas” (11 psl.).
3 žingsnis. Lengvas
nustatymas (Easy
Setup)
Kai grotuvĸ Őjungiate pirmĸ kartĸ
TruputŐ palaukite, kol grotuvas
Ősijungs ir bus aktyvuota “Easy Setup”
funkcija.
1
Prijunkite grotuvo srovńs laidĸ
prie elektros lizdo.
prie elektros lizdo
2
Paspauskite [/1, kad Őjungtumńte grotuvĸ.
3
ŏjunkite TV, po to perjunkite TV
ŐvestŐ, kad TV ekrane bŹtſ
atvaizduojamas iš grotuvo
priimamas signalas.
4
Atlikite “Easy Setup” veiksmus.
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus,
kad galńtumńte nuotolinio valdymo
14
pulto </M/m/, ir ENTER pagalba
sureguliuoti pagrindines nuostatas.
Bevielis ryšys
Naudokite Ő grotuvĸ integruotĸ LAN.
</M/m/,
LAN kabelis (nekompl.)
Prijungimas
prie tinklo
Laidinis ryšys
LAN kabelio pagalba prijunkite prie
grotuvo LAN (100) lizdo.
Bevielio LAN
maršruto
parinktuvas
ADSL modemas/ Internetas
kabelio
modemas
Tinklo nuostatſ sureguliavimas
Išsirinkite “Network Settings”, “Internet
Settings”, po to išsirinkite “Wireless
Setup” (27 psl.) ir atlikite ekrane
pateiktus nurodymus, kad baigtumńte
nustatymĸ.
Prijungimas ir nustatymas
ENTER
LAN kabelis
(nekompl.)
Plaļiajuostis
maršruto
parinktuvas
ADSL modemas/ Internetas
kabelio modemas
z
Yra rekomenduojama naudoti ekranuotĸ
tiesioginŐ arba kryžminŐ sĸsajos kabelŐ (LAN
kabelŐ).
Tinklo nustatymas
Išsirinkite “Network Settings”, “Internet
Settings”, po to išsirinkite “Wired Setup”
(27 psl.) ir atlikite ekrane pateiktus
nurodymus, kad baigtumńte nustatymĸ.
15
Disko atkŹrimas
Informacijĸ dńl diskſ, kuriuos galima
atkurti, žiŹrńkite skyrelyje “Atkuriami
diskai” (33 psl.).
1
Perjunkite TV ŐvestŐ, kad TV
ekrane pasirodytſ signalas iš
grotuvo.
2
Paspauskite Z ir Ő disko skyrelŐ
Ődńkite diskĸ.
AtkŹrimo puse Ő apaļiĸ
3
Paspauskite Z, kad uždarytumńte disko skyrelŐ.
Pagrindiniame grotuvo meniu
pasirodo
, ir prasideda atkŹrimas.
Jeigu atkŹrimas neprasideda
automatiškai,
(Video),
(Music)
arba
(Photo) kategorijoje
išsirinkite
ir paspauskite ENTER.
AtkŹrimas
BONUSVIEW/BD-LIVE
atkŹrimas
Kai kurie BD-ROM diskai, turintys “BDLIVE” logotipĸ*, turi papildomĸ turinŐ ir
kitus duomenis, kuriuos galima
parsisiſsti ir juos naudoti.
*
1
Pasiruoškite BONUSVIEW/BDLIVE naudojimui.
•Prijunkite grotuvĸ prie tinklo
(15 psl.).
•Nustatykite “BD Internet
Connection” Ő “Allow” (25 psl.).
16
2
ŏdńkite BD-ROM, turintŐ
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Naudojimo procedŹra skiriasi
priklausomai nuo disko. ŽiŹrńkite su
disku komplektuojamĸ naudojimo
instrukcijĸ.
Galite patikrinti atkŹrimo informacijĸ ir t.t.,
paspausdami DISPLAY.
Atvaizduojama informacija skiriasi
priklausomai nuo disko tipo ir grotuvo
padńties.
Pavyzdys: atkuriant BD-ROM
AtkŹrimas
z
Norńdami iš USB atmintinńs arba vidinńs
atminties ištrinti duomenis
(Video)
kategorijoje išsirinkite “Erase BD Data” ir
paspauskite ENTER. Jeigu kaip lokalinń
laikmena yra naudojama USB atmintinń, bus
ištrinti visi duomenys, kurie yra išsaugoti
buda/budb aplanke.
AtkŹrimo informacijos
atvaizdavimas
Blu-ray 3D atkŹrimas
Galite naudoti Blu-ray 3D diskĸ, turintŐ
“Blu-ray 3D” logotipĸ*.
*
1
Pasiruoškite Blu-ray 3D disko
atkŹrimui.
•Naudodami High Speed HDMI
kabelŐ prijunkite grotuvĸ prie TV,
kuris yra suderinamas su 3D.
•“Screen Settings” meniu nustatykite
“3D Output Setting” Ő “TV Screen
Size Setting for 3D” (22 psl.).
2
ŏdńkite Blu-ray 3D diskĸ.
Valdymo metodas skiriasi
priklausomai nuo disko. ŽiŹrńkite su
disku komplektuojamĸ naudojimo
instrukcijĸ.
A Išvesties signalo raiška/vaizdo
signalo dažnis
B Antraštńs numeris arba pavadinimas
C Išrinkta garso nuostata
D Prieinamos funkcijos
(
žiŹrńjimo kampas,
garsas,
subtitrai)
E AtkŹrimo informacija
Atvaizduoja atkŹrimo veiksenĸ,
atkŹrimo bŹsenos juostĸ, disko
tipĸ, vaizdo kodekĸ, bitſ
perdavimo greitŐ ir kartojimo tipĸ.
F Skyriaus numeris
z
Naudokite taip pat TV naudojimo instrukcijĸ.
G Išrinktas žiŹrńjimo kampas
17
AtkŹrimas iš USB
Őrenginio
Galite atkurti/atvaizduoti vaizdo Őrašſ/
muzikinius/vaizdſ failus, kurie yra
išsaugoti prijungtame USB Őrenginyje.
Informacijĸ dńl USB Őrenginiſ, kuriuos
galima naudoti atkŹrimui, žiŹrńkite
“Atkuriamſ/atvaizduojamſ failſ tipai”
(34 psl.).
1
Prijunkite USB ŐrenginŐ prie
grotuvo USB lizdo.
Prieš prijungimĸ žiŹrńkite su USB
Őrenginiu komplektuojamĸ
naudojimo instrukcijĸ.
USB Őrenginys
2
Naudodami </,
pagrindiniame grotuvo meniu
išsirinkite
(Video),
(Music)
arba
(Photo).
3
M/m pagalba išsirinkite
(USB
device), po to paspauskite
ENTER.
AtkŹrimas, naudojant
tinklĸ
BRAVIA Internet Video
srautavimas
Ši funkcija užtikrina prieigĸ prie interneto
turinio, leisdama naudojant grotuvĸ
mńgautis skirtingomis internete
užsakytomis pramogos priemonńmis.
1
Pasiruoškite BRAVIA Internet
Video naudojimui.
Prijunkite grotuvĸ prie tinklo (15 psl.).
2
Naudodami </, pagrindiniame
grotuvo meniu išsirinkite
(Video),
(Music) arba
(Photo).
3
M/m pagalba išsirinkite interneto
turinio tiekńjo piktogramĸ, po to
paspauskite ENTER.
Kai nńra gautas interneto turinio
sĸrašas, pasirodo negavimo
piktograma arba nauja piktograma.
Valdymo skydelio naudojimas
Valdymo skydelis pasirodo, kai prasideda
vaizdo Őrašo failo atkŹrimas. Atvaizduojami
parametrai gali skirtis priklausomai nuo
interneto turinio tiekńjo.
Norńdami atvaizduoti dar kartĸ
paspauskite DISPLAY.
A Valdymo parodymai
Paspauskite </M/m/, arba
ENTER, kad pradńtumńte atkŹrimĸ.
B AtkŹrimo bŹsenos juosta
BŹsenos juosta, dabartinńs pozicijos
nuorodos žymeklis, atkŹrimo trukmń,
vaizdo Őrašo failo trukmń
C Sekanļio vaizdo Őrašo failo
pavadinimas
18
D Išrinkto vaizdo Őrašo failo
pavadinimas ir Ővertinimas
DLNA serveryje esanļiſ
failſ atkŹrimas/
atvaizdavimas
1
Pasiruoškite DLNA serveryje
esanļiſ failſ atvaizdavimui/
atkŹrimui.
•Prijunkite grotuvĸ prie tinklo
(15 psl.).
•Nustatykite “Connection Server
Settings” (27 psl.).
2
3
Naudodami </,
pagrindiniame meniu išsirinkite
(Video),
(Music) arba
(Photo).
M/m pagalba išsirinkite DLNA
serverŐ, po to paspauskite
ENTER.
Pasirodo failſ arba aplankſ sĸrašas.
Paspaudus OPTIONS yra prieinamos
skirtingos nuostatos ir skirtingi atkŹrimo
veiksmai. Prieinami parametrai skiriasi
priklausomai nuo situacijos.
Bendro pobŹdžio galimybńs
Parametras
Aprašymas
Playback
History
Galima atvaizduoti BDROM/DVD-ROM/CD-DA
muzikinio CD atkŹrimo
archyve išsaugotĸ
antraštņ, remiantis
Gracenote technologija.
Repeat
Setting
Galima nustatyti
kartojimo veiksenĸ.
AtkŹrimas
Kai grotuvas yra prijungtas prie namſ
tinklo, galima atvaizduoti/atkurti vaizdo
Őrašſ/muzikinius/vaizdſ failus, kurie yra
namſ serveryje, pavyzdžiui, DLNA
sertifikuotame kompiuteryje.
Prieinamos galimybńs
Favourites List Galima atidaryti favoritſ
sĸrašĸ.
Play/Stop
Galima pradńti arba
pertraukti atkŹrimĸ.
Play from start Galima elementĸ atkurti
nuo pradžios.
Information
Display
Galima atvaizduoti BDROM/DVD-ROM/CD-DA
disko informacijĸ,
remiantis Gracenote
technologija.
Search
History
Galima ieškoti
atitinkamos informacijos,
remiantis raktažodžiais,
kurie yra gauti iš
Gracenote informacijos
lange “Information
Display”.
Search
Contents
Galima ieškoti BRAVIA
Internet Video turinio,
remiantis raktažodžiais,
kurie yra gauti iš
Gracenote informacijos
lange “Information
Display”.
Add to
Favourites
Galima Ő favoritſ sĸrašĸ
Őtraukti interneto turinŐ.
Remove from
Favourites
Galima iš favoritſ sĸrašo
pašalinti interneto turinŐ.
,tņsinys
19
Tik
(Video)
(Music)
Parametras
Aprašymas
Parametras
Aprašymas
3D Output
Setting
Galima nustatyti, ar
automatiškai perduoti 3D
vaizdo signalĸ.
Add
Slideshow
BGM
AV SYNC
Galima sureguliuoti
vaizdo ir garso
sinchronizacijĸ,
uždelsiant garso signalo
perdavimĸ, palyginti su
vaizdo signalo perdavimu
(nuo 0 iki 120
milisekundžiſ).
Galima registruoti
muzikinius failus USB
atmintyje kaip skaidriſ
rodymo fono muzikĸ.
Video Settings • Picture Quality Mode:
galima išsirinkti
skirtingoms apšvietimo
sĸlygoms pritaikytĸ
vaizdo atvaizdavimĸ.
• FNR: yra sumažinami
vaizdo atsitiktiniai
triukšmai.
• BNR: yra sumažinami
vaizdo mozaikos-bloko
tipo triukšmai.
• MNR: yra sumažinami
vaizdo kontŹruose
esantys smulkŹs
triukšmai (moskitiniai
triukšmai).
Play/Pause
20
Tik
Galima pradńti arba
sulaikyti atkŹrimĸ.
Top Menu
Galima atidaryti BD arba
DVD pagrindinŐ meniu.
Menu/Popup
Menu
Galima atidaryti BD-ROM
iššokantŐ meniu arba DVD
meniu.
Title Search
Galima ieškoti skyriaus
BD-ROM/DVD VIDEO
diske ir pradńti atkŹrimĸ
nuo pradžios.
Chapter
Search
Galima ieškoti skyriaus ir
pradńti atkŹrimĸ nuo
pradžios.
Angle
Galima išsirinkti kitĸ
žiŹrńjimo kampĸ, kai Ő
BD-ROM/DVD VIDEO yra
Őrašyti keli žiŹrńjimo
kampai.
IP Content
Noise
Reduction
Galima sureguliuoti
interneto turinio vaizdo
kokybņ.
Tik
(Photo)
Parametras
Aprašymas
Slideshow
Speed
Galima keisti skaidriſ
rodymo greitŐ.
Slideshow
Effect
Galima nustatyti skaidriſ
rodymo efektĸ.
Slideshow
BGM
• Off: funkcija yra
išjungta.
• My Music from USB: yra
nustatomi muzikiniai
failai, kurie yra
registruoti meniu “Add
Slideshow BGM”. Jeigu
nńra registruotas nń
vienas muzikinis failas,
yra atvaizduojama “(Not
registered)”.
• Play from disc: galima
nustatyti CD-DA disko
takelius.
Slideshow
Galima rodyti skaidres.
Rotate Left
Galima pasukti vaizdĸ
90 laipsniſ kampu
laikrodžio rodyklei
priešinga kryptimi.
Rotate Right
Galima pasukti vaizdĸ
90 laipsniſ kampu
laikrodžio rodyklńs
kryptimi.
Nustatymo meniu
naudojimas
Pagrindiniame meniu išsirinkite
(Setup), kai reikia keisti grotuvo nuostatas.
Pradinńs nuostatos yra pabrauktos.
</, pagalba pagrindiniame
meniu išsirinkite
(Setup).
2
M/m pagalba išsirinkite nuostatſ
kategorijos piktogramĸ, po to
paspauskite ENTER.
Pikto- Aprašymas
grama
Network Update (22 psl.)
Galima atnaujinti grotuvo
programinņ Őrangĸ.
Screen Settings (22 psl.)
Galima sureguliuoti vaizdo
nuostatas atitinkamai
naudojamſ lizdſ tipui.
Nustatymas ir
sureguliavimas
Nustatymas ir sureguliavimas
1
Audio Settings (24 psl.)
Galima sureguliuoti garso
nuostatas atitinkamai
naudojamſ lizdſ tipui.
BD/DVD Viewing Settings
(25 psl.)
Galima sureguliuoti BD/DVD
atkŹrimo detalias nuostatas.
Parental Control Settings
(25 psl.)
Galima sureguliuoti užrakto
nuo vaikſ funkcijos detalias
nuostatas.
Music Settings (26 psl.)
Galima sureguliuoti Super
Audio CD atkŹrimo detalias
nuostatas.
System Settings (26 psl.)
Galima sureguliuoti grotuvo
nuostatas.
Network Settings (27 psl.)
Galima sureguliuoti interneto
ir tinklo detalias nuostatas.
21
Pikto- Aprašymas
grama
Easy Setup (28 psl.)
Galima pakartoti lengvo
nustatymo procedŹrĸ, kad
bŹtſ galima sureguliuoti
pagrindines nuostatas.
Resetting (28 psl.)
Galima grotuvo nuostatas
grĸžinti Ő pradinņ padńti.
Screen Settings
(ekrano nuostatos)
3D Output Setting
Auto
Dažniausiai išsirinkite šŐ.
Off
Išsirinkite šŐ, kad visas
turinys bŹtſ atvaizduojamas 2D formatu.
TV Screen Size Setting for 3D
Network Update
(atnaujinimas,
naudojant tinklĸ)
Galima nustatyti televizoriaus, kuris yra
suderinamas su 3D formatu, ekrano
dydŐ.
TV Type
16:9
Išsirinkite šŐ, kai prijungiate
prie plaļiaekranio TV arba
TV, turinļio plataus ekrano
funkcijĸ.
4:3
Išsirinkite šŐ, kai prijungiate prie 4:3 formato
ekrano TV, kuris neturi
plataus ekrano funkcijos.
Išsirinkite “OK”, kad atnaujintumńte grotuvo
programinņ Őrangĸ, naudodami tinklĸ.
z
• Atnaujinimĸ, naudojant tinklĸ, yra
rekomenduojama atlikti apytiksliai po
kiekvienſ 2 mńnesiſ.
• Išsamesnņ informacijĸ dńl atnaujinimo
funkcijos žiŹrńkite interneto svetainńje
Screen Format
Original
Išsirinkite šŐ, kai prijungiate prie TV, kuris turi
plataus ekrano funkcijĸ.
4:3 formato vaizdas yra
atvaizduojamas 16:9
formatu net per
plaļiaekranŐ televizoriſ.
Fixed Aspect
Ratio
Vaizdo dydis yra
keiļiamas, kad jis atitiktſ
ekrano dydŐ, išsaugant
vaizdo pradinŐ formatĸ.
http://support.sony-europe.com/
22
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Pan & Scan
PlaļiaekranŐ vaizdĸ
atvaizduoja su juodomis
juostomis ekrano
viršutinńje ir apatinńje
dalyje.
Auto
Perduoda 1920 × 1080p/
24 Hz vaizdo signalus tik
tada, kai su 1080/24p
suderinamas TV yra
prijungtas, naudojant
HDMI OUT lizdĸ.
Off
Išsirinkite šŐ, jeigu TV nńra
suderinamas su 1080/
24p vaizdo signalais.
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto
Automatiškai nustato
prijungto TV tipĸ ir
perjungia Ő atitinkamĸ
spalvſ nuostatĸ.
YCbCr (4:2:2) Perduoda YCbCr 4:2:2
vaizdo signalus.
YCbCr (4:4:4) Perduoda YCbCr 4:4:4
vaizdo signalus.
Cinema Conversion Mode
Auto
Video
Dažniausiai išsirinkite šŐ.
Grotuvas automatiškai
nustato, ar medžiaga yra
vaizdo Őrašo arba filmo
tipo, ir nustato atitinkamĸ
konvertavimo metodĸ.
Vaizdo Őrašams pritaikytas
konvertavimo metodas bus
visada naudojamas
nepriklausomai nuo
medžiagos tipo.
RGB
HDMI Deep Colour Output
Auto
Dažniausiai išsirinkite šŐ.
12bit
Perduoda 12 bitſ/10 bitſ
vaizdo signalĸ, kai
prijungtas TV yra
suderinamas su Deep
Colour.
10bit
Off
Output Video Format
HDMI
Dažniausiai išsirinkite
“Auto”.
Išsirinkite “Original
Resolution”, kad signalas
bŹtſ perduodamas Ő diskĸ
Őrašyta raiška. Kai raiška yra
žemesnń už SD, ji yra
konvertuojama Ő SD raiškĸ.
Component
Video
Galite išsirinkti televizoriui
pritaikytĸ raiškĸ.
Video
Automatiškai nustato
žemiausiĸ raiškĸ.
Perduoda RGB vaizdo
signalus.
Nustatymas ir sureguliavimas
Atvaizduoja vaizdĸ per
visĸ ekranĸ su apkirptais
šonais.
BD/DVD-ROM 1080/24p Output
Išsirinkite šŐ, kai vaizdas
yra netolygus, arba
spalvos yra nenatŹralios.
Pause Mode
Auto
Dažniausiai išsirinkite šŐ.
Dinamiškai judantys
vaizdai yra atvaizduojami
be išsiliejimo.
Frame
Nejudantys vaizdai yra
atvaizduojami didele
raiška.
z
• Kai vienu metu naudojate HDMI OUT lizdĸ ir
kitus vaizdo išvesties lizdus, išsirinkite
“Component Video”.
• Jeigu vaizdas nepasirodo po “HDMI” arba
“Component Video” raiškos nustatymo,
bandykite nustatyti kitĸ raiškĸ.
23
DTS (Coaxial / Optical)
Audio Settings
(garso nuostatos)
Downmix
PCM
Konvertuoja, kad bŹtſ
perduodami Linear PCM
signalai. Išsirinkite šŐ, kai
prijungiate garso ŐrenginŐ,
kuris neturi integruoto
DTS dekoderio.
DTS
Išsirinkite šŐ, kai
prijungiate garso ŐrenginŐ,
kuris turi integruotĸ DTS
dekoderŐ.
Audio (HDMI)
Auto
Dažniausiai išsirinkite šŐ.
Perduoda garso signalus
atitinkamai prijungto
HDMI Őrenginio padńļiai.
PCM
Perduoda PCM signalus
per HDMI OUT lizdĸ.
DSD Output Mode
On
Perduoda DSD signalus
per HDMI OUT lizdĸ, kai
atkuriate Super Audio
CD. Kai yra išrinkta “On”,
signalai per kitus lizdus
nńra perduodami.
Off
Perduoda PCM signalus
per HDMI OUT lizdĸ, kai
atkuriate Super Audio CD.
DTS Neo:6
Cinema
Atlieka atkodavimĸ,
naudodamas “DTS Neo:6
Cinema” veiksenĸ. Dviejſ
kanalſ formatu Őrašytas
garso šaltinis yra
atkoduojamas, naudojant
7 kanalus.
Music
Atlieka atkodavimĸ,
naudodamas “DTS Neo:6
Music” veiksenĸ. Dviejſ
kanalſ formatu Őrašytas
garso šaltinis yra
atkoduojamas, naudojant
7 kanalus. Ši nuostata yra
pritaikyta paprastiems
stereofoniniams signalſ
šaltiniams, pavyzdžiui, CD.
Off
Išjungia “DTS Neo:6”
atkodavimĸ.
BD Audio MIX Setting
On
Perduoda garso signalĸ,
kuris yra gautas su
pagrindiniu garso signalu
sumaišant interaktyvſ ir
papildomĸ garsĸ.
Off
Perduoda tik pagrindinŐ
garsĸ. Išsirinkite šŐ, kad Ő
AV stiprintuvĸ (imtuvĸ)
bŹtſ perduodami HD
garso signalai.
Audio DRC
Auto
Atkuria, naudodamas disko
nustatytĸ dinaminŐ
diapazonĸ (tik BD-ROM).
Kiti diskai yra atkuriami,
naudojant “Standard” lygŐ.
Standard
Atkuria, naudodamas
standartinŐ suglaudinimo
lygŐ.
Wide Range
Suglaudinimas nńra
atliekamas. Yra atkuriamas
dinamiškesnis garsas.
Dolby Digital (Coaxial / Optical)
Downmix
PCM
Dolby Digital
24
Konvertuoja, kad bŹtſ
perduodami Linear PCM
signalai. Išsirinkite šŐ, kai
prijungiate garso ŐrenginŐ,
kuris neturi integruoto
Dolby Digital dekoderio.
Išsirinkite šŐ, kai
prijungiate garso ŐrenginŐ,
kuris turi integruotĸ Dolby
Digital dekoderŐ.
Downmix
Perduoda garso signalus
su erdvinio skambńjimo
efektais. Išsirinkite šŐ, kai
yra prijungtas garso
Őrenginys, kuris remia
Dolby Surround (Pro
Logic) arba DTS Neo 6.
Stereo
Garso signalus perduoda
be erdvinio skambńjimo
efektſ. Išsirinkite šŐ, kai
yra prijungtas garso
Őrenginys, kuris neremia
Dolby Surround (Pro
Logic) arba DTS Neo 6.
BD/DVD Viewing
Settings (BD/DVD
atkŹrimo nuostatos)
BD/DVD Menu
Galite išsirinkti pagrindinņ kalbĸ
BD-ROM arba DVD VIDEO diskſ meniu
atvaizdavimui.
Kai išsirenkate “Select Language Code”,
pasirodo kalbos kodo Ővedimo langelis.
ŏveskite vienĸ iš kalbos kodſ, kurie yra
pateikti lentelńje “Kalbſ kodai” (38 psl.).
Audio
Galite išsirinkti pagrindinņ BD-ROM arba
DVD VIDEO diskſ takeliſ kalbĸ.
Kai išsirenkate “Original”, išrenkama kalba,
kuriai diske yra priskirta pirmenybń.
Kai išsirenkate “Select Language Code”,
pasirodo kalbos kodo Ővedimo langelis.
ŏveskite vienĸ iš kalbos kodſ, kurie yra
pateikti lentelńje “Kalbſ kodai” (38 psl.).
Nustatymas ir sureguliavimas
Surround
Subtitle
Galite išsirinkti pagrindinņ kalbĸ, kokia
atvaizduoti Ő BD-ROM arba DVD VIDEO
diskĸ Őrašytus subtitrus.
Kai išsirenkate “Select Language Code”,
pasirodo kalbos kodo Ővedimo langelis.
ŏveskite vienĸ iš kalbos kodſ, kurie yra
pateikti lentelńje “Kalbſ kodai” (38 psl.).
BD Hybrid Disc Playback Layer
BD
Atkuria BD sluoksnŐ.
DVD/CD
Atkuria DVD arba CD
sluoksnŐ.
BD Internet Connection
Allow
Dažniausiai išsirinkite šŐ.
Do not allow
Draudžia prisijungti prie
interneto.
BD Data Storage Options
Internal
memory
BD duomenys yra
išsaugomi vidinńje
atmintyje.
USB device
(rear)
BD duomenys yra
išsaugomi USB atmintyje,
kuri yra prijungta prie
USB lizdo (gale).
25
Internet Video Unrated
Parental Control
Settings (užrakto nuo
vaikſ nuostatos)
Allow
Leidžia atkurti interneto
vaizdo medžiagĸ, kuri
neturi Ővertinimo.
Block
Blokuoja interneto vaizdo
medžiagos atkŹrimĸ, kuri
neturi Ővertinimo.
Password
Galite nustatyti arba keisti raktĸ užrakto
nuo vaikſ funkcijai. Raktas leidžia nustatyti
BD-ROM arba DVD VIDEO ir interneto
vaizdo medžiagos atkŹrimo ribojimĸ.
Jeigu reikia, galima nustatyti skirtingus
ribojimo lygius BD-ROM, DVD VIDEO
diskams ir interneto vaizdo medžiagai.
Parental Control Area Code
Kai kuriſ BD-ROM, DVD VIDEO diskſ
arba interneto vaizdo medžiagos
atkŹrimas gali bŹti apribotas atitinkamai
geografiniam regionui. Kai kuriſ scenſ
atkŹrimas gali bŹti užblokuotas, arba jos
gali bŹti pakeistos kitomis scenomis.
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus ir
Őveskite keturiſ skaiļiſ raktĸ.
BD Parental Control
Kai kuriſ BD-ROM diskſ atkŹrimas gali
bŹti apribotas atitinkamai vartotojſ
amžiui. Kai kuriſ scenſ atkŹrimas gali
bŹti užblokuotas, arba jos gali bŹti
pakeistos kitomis scenomis.
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus ir
Őveskite keturiſ skaiļiſ raktĸ.
DVD Parental Control
Kai kuriſ DVD VIDEO diskſ atkŹrimas
gali bŹti apribotas atitinkamai vartotojſ
amžiui. Kai kuriſ scenſ atkŹrimas gali
bŹti užblokuotas, arba jos gali bŹti
pakeistos kitomis scenomis.
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus ir
Őveskite keturiſ skaiļiſ raktĸ.
Internet Video Parental Control
Kai kurios interneto vaizdo medžiagos
atkŹrimas gali bŹti apribotas atitinkamai
vartotojſ amžiui. Kai kuriſ scenſ
atkŹrimas gali bŹti užblokuotas, arba jos
gali bŹti pakeistos kitomis scenomis.
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus ir
Őveskite keturiſ skaiļiſ raktĸ.
26
Music Settings
(muzikos nuostatos)
Super Audio CD Playback Layer
Super Audio
CD
Atkuria Super Audio CD
sluoksnŐ.
CD
Atkuria CD sluoksnŐ.
Super Audio CD Playback Channels
DSD 2ch
Atkuria 2 kanalſ zonĸ.
DSD Multi
Atkuria daugiakanalņ
zonĸ.
Screen Saver
System Settings
(sistemos nuostatos)
On
Galite Őjungti ekrano
užsklandos funkcijĸ.
Ekrano užsklandos
vaizdas pasirodo, kai
grotuvo nenaudojate
ilgiau nei 10 minuļiſ, kol
TV ekrane yra atvaizduojami parodymai.
Off
Išjungia šiĸ funkcijĸ.
OSD
Galite išsirinkti grotuvo ekrano parodymſ
atvaizdavimui naudojamĸ kalbĸ.
Dimmer
Ryškus apšvietimas.
Dark
Blankus apšvietimas.
Off
AtkŹrimo metu išjungia
grotuvo ekrano
apšvietimĸ. Kitſ veiksenſ
naudojimo metu yra
blankus apšvietimas.
Control for HDMI
On
Leidžia naudoti “Control
for HDMI” funkcijĸ
(35 psl.).
Off
Išjungia šiĸ funkcijĸ.
Quick Start Mode
On
Sutrumpina Őjungimo iš
parengties bŹsenos
trukmņ.
Off
Sumažina elektros
sunaudojimĸ, kai grotuvas
yra parengties bŹsenoje.
Auto Standby
On
Off
ŏjungia “Auto Standby”
funkcijĸ. Automatiškai
perjungia Ő parengties
bŹsenĸ, jeigu ilgiau nei
30 minuļiſ nńra
paspaustas joks grotuvo
arba nuotolinio valdymo
pulto mygtukas.
Software Update Notification
On
Galite nustatyti, kad
grotuvas informuotſ apie
programinńs Őrangos
naujausiĸ versijĸ (22 psl.).
Off
Išjungia šiĸ funkcijĸ.
Gracenote Settings
Auto
Automatiškai parsisiunļia
informacijĸ apie diskĸ, kai
yra pertrauktas disko
atkŹrimas. Norńdami atlikti
parsisiuntimĸ, prijunkite
grotuvĸ prie tinklo.
Manual
Parsisiunļia informacijĸ
apie diskĸ, kai galimybiſ
meniu išsirenkate
“Playback History” arba
“Information Display”.
Nustatymas ir sureguliavimas
Bright
DivX(R) VOD
Norńdami gauti išsamesnņ informacijĸ
aplankykite interneto svetainņ
vod.divx.com
System Information
Galite atvaizduoti grotuvo programinńs
Őrangos versijos informacijĸ ir MAC adresĸ.
Išjungia funkcijĸ.
Auto Display
On
Automatiškai atvaizduoja
informacijĸ ekrane, kai
keiļiate antraštes, vaizdo
veiksenĸ, garso signalus
ir t.t.
Off
Atvaizduoja informacijĸ
tik tada, kai paspaudžiate
DISPLAY.
27
Network Settings
(tinklo nuostatos)
Easy Setup
(lengvas nustatymas)
Internet Settings
Galima pakartoti “Easy Setup”
procedŹrĸ, kad bŹtſ galima sureguliuoti
pagrindines nuostatas. Atlikite ekrane
pateiktus nurodymus.
Iš pradžiſ prijunkite grotuvĸ prie tinklo.
Išsamesnņ informacijĸ žiŹrńkite
“Prijungimas prie tinklo” (15 psl.).
View Network
Status
Galite atvaizduoti
dabartinņ tinklo padńtŐ.
Wired Setup
Išsirinkite šŐ, kai
tiesiogiai prijungiate prie
plaļiajuosļio maršruto
parinktuvo.
Wireless
Setup
Išsirinkite šŐ, kai prijungiate, naudodami bevielio
LAN maršruto parinktuvĸ.
Norńdami gauti
išsamesnņ informacijĸ
aplankykite nurodytĸ
interneto svetainņ ir
žiŹrńkite atsakymus Ő
dažniausiai užduodamus
klausimus:
http://support.sonyeurope.com/
Network Connection Diagnostics
Galite atlikti tinklo diagnostikĸ, kad
patikrintumńte, ar prijungimas prie tinklo
yra atliktas teisingai.
Connection Server Settings
Galite išsirinkti, ar atvaizduoti prijungtĸ
serverŐ.
BD Remote Device Registration
Galite registruoti “BD Remote” ŐrenginŐ.
Registered BD Remote Devices
Galite atvaizduoti registruotſ “BD
Remote” Őrenginiſ sĸrašĸ.
28
Resetting
(pradiniſ nuostatſ
atnaujinimas)
Reset to Factory Default Settings
Galite grotuvo parametrſ nuostatas
grĸžinti Ő pradinņ padńtŐ, išsirinkņ
nuostatſ grupņ. Visos šios grupńs
parametrſ nuostatos bus grĸžintos Ő
pradinņ padńtŐ.
Initialize Personal Information
Galite ištrinti grotuve išsaugotĸ
asmeninņ informacijĸ.
Naudojimo patarimai
Jeigu grotuvo naudojimo metu kyla kokia
nors iš nurodytſ problemſ, atlikite šias
instrukcijas, kad jĸ išsprņstumńte prieš
kreipiatńs Ő specialistĸ. Jeigu problemos
išsprņsti nepavyksta, susisiekite su
artimiausiu Sony platintoju.
Vaizdas
Nńra vaizdo arba vaizdas yra
atvaizduojamas neteisingai.
Papildoma informacija
Papildoma
informacija
, ŏsitikinkite, kad visi kabeliai yra gerai
prijungti (12 psl.).
, Perjunkite TV Ővesties pasirinkimo jungiklŐ,
kad TV ekrane bŹtſ atvaizduojamas iš
grotuvo priimamas signalas.
, Perjunkite vaizdo išvesties signalo raiškĸ
Ő žemiausiĸ, ilgiau nei 10 sekundžiſ
laikydami paspaustĸ grotuvo x.
, Kai naudojate HDMI ryšŐ, bandykite
elgtis taip: 1 Išjunkite ir vńl Őjunkite
grotuvĸ. 2 Išjunkite ir vńl Őjunkite
prijungtĸ ŐrenginŐ. 3 Atjunkite ir vńl
prijunkite HDMI kabelŐ.
, Prie HDMI OUT lizdo yra prijungtas DVI
Őrenginys, kuris neremia autoriſ teisiſ
apsaugos technologijos.
, Kai naudojate HDMI ryšŐ, patikrinkite
“Screen Settings” meniu “Output Video
Format” nuostatas (23 psl.).
, Kai yra taip pat perduodami analoginiai
signalai, “Screen Settings” meniu
nustatykite “BD/DVD-ROM 1080/24p
Output” Ő “Off” (23 psl.).
, Kai naudojate BD-ROM diskus,
patikrinkite “Screen Settings” meniu
“BD/DVD-ROM 1080/24p Output”
nuostatĸ (23 psl.).
Parodymſ kalba TV ekrane kinta
automatiškai, kai prijungimui
naudojate HDMI OUT lizdĸ.
, Kai “Control for HDMI” yra nustatytas Ő
“On” (26 psl.), ekrano parodymſ kalba
ekrane kinta automatiškai atitinkamai
prijungto TV kalbos nuostatai (jeigu
keiļiate TV nuostatĸ ir t.t.).
,tņsinys
29
Garsas
Nńra garso arba garsas nńra
perduodamas teisingai.
, ŏsitikinkite, kad visi sujungimo laidai yra
gerai prijungti (12 psl.).
, Perjunkite AV stiprintuvo (imtuvo) Ővesties
pasirinkimo jungiklŐ, kad grotuvo garso
signalai bŹtſ perduodami per AV
stiprintuvĸ (imtuvĸ).
, Jeigu garso signalas nńra
perduodamas per DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT lizdĸ,
patikrinkite garso nuostatas (24 psl.).
, Kai naudojate HDMI ryšŐ, bandykite
elgtis taip: 1 Išjunkite ir vńl Őjunkite
grotuvĸ. 2 Išjunkite ir vńl Őjunkite
prijungtĸ ŐrenginŐ. 3 Atjunkite ir vńl
prijunkite HDMI kabelŐ.
, Kai naudojate HDMI ryšŐ, jeigu grotuvas
yra prijungtas prie TV per AV stiprintuvĸ
(imtuvĸ), bandykite prijungti HDMI kabelŐ
tiesiogiai prie TV. ŽiŹrńkite taip pat su AV
stiprintuvu (imtuvu) komplektuojamĸ
naudojimo instrukcijĸ.
, Prie HDMI OUT lizdo yra prijungtas DVI
Őrenginys (DVI lizdai nepriima garso
signalſ).
, Prie HDMI OUT lizdo prijungtas Őrenginys
neremia grotuvo garso formato.
Patikrinkite garso nuostatas (24 psl.).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio ir DTS-HD Master Audio) nńra
perduodamas kaip bitſ srautas.
, “Audio Settings” meniu nustatykite “BD
Audio MIX Setting” Ő “Off” (24 psl.).
, Patikrinkite, ar prijungtas AV
stiprintuvas (imtuvas) yra suderinamas
su kiekvienu HD Audio formatu.
Nńra perduodamas interaktyvus
garso signalas.
, “Audio Settings” meniu nustatykite “BD
Audio MIX Setting” Ő “On” (24 psl.).
Diskas
Diskas nńra atkuriamas.
, Diskas yra nešvarus arba Ődńtas kreivai.
, Diskas yra Ődńtas antraip. ŏdńkite diskĸ
atkŹrimo puse Ő apaļiĸ.
, Diskas yra Őrašytas formatu, kurio šis
grotuvas atkurti negali (33 psl.).
, Grotuvu neŐmanoma atkurti neteisingai
užbaigto disko.
, BD arba DVD disko regiono kodas
neatitinka grotuvo.
USB Őrenginys
Grotuvas neatpažŐsta prijungto USB
Őrenginio.
, ŏsitikinkite, kad USB Őrenginys yra gerai
prijungtas prie USB lizdo.
, ŏsitikinkite, kad USB Őrenginys arba
kabelis nńra sugadintas.
, ŏsitikinkite, kad USB Őrenginys yra
Őjungtas.
, Jeigu USB Őrenginys yra prijungtas per
USB šakotuvĸ, prijunkite USB ŐrenginŐ
tiesiogiai prie grotuvo.
BRAVIA Internet Video
Vaizdas/garsas yra prastas/kai kurios
programos nńra atvaizduojamos
detaliai, ypaļ dinamiškos scenos ir
tamsŹs vaizdai.
, Vaizdo/garso kokybń gali bŹti žema
priklausomai nuo interneto turinio
tiekńjſ.
, Vaizdo/garso kokybń gali pagerńti po
ryšio greiļio pakeitimo.
Rekomenduojamas ryšio greitis yra
maždaug 2,5 Mbps standartinńs
raiškos vaizdui (10 Mbps - didelńs
raiškos vaizdui).
, Ne visi vaizdo Őrašai yra su garsu.
Vaizdas yra mažas.
, Paspauskite M, kad padidintumńte.
30
Tinklo ryšys
Grotuvo neŐmanoma prijungti prie
tinklo.
, Patikrinkite tinklo ryšŐ (15 psl.) ir tinklo
nuostatas (27 psl.).
Kompiuterio neŐmanoma prijungti
prie interneto po to, kai yra atliktas
“Wi-Fi Protected Setup (WPS)”
nustatymas.
Grotuvo neŐmanoma prijungti prie
bevielio LAN maršruto parinktuvo.
, ŏsitikinkite, kad bevielio LAN maršruto
parinktuvas yra Őjungtas.
, Priklausomai nuo naudojimo aplinkos,
Őskaitant sienos medžiagĸ, radijo bangſ
prińmimo sĸlygſ arba kliŹļiſ tarp
grotuvo ir bevielio LAN maršruto
parinktuvo gali sumažńti ryšio greitis.
Perkelkite grotuvĸ ir bevielio LAN
maršruto parinktuvĸ toliau vienĸ nuo kito.
, ŏrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz
dažniſ diapazonĸ, pavyzdžiui,
mikrobangſ krosnelńs, Bluetooth arba
skaitmeniniai bevieliai Őrenginiai, gali
nutraukti ryšŐ. Perkelkite grotuvĸ toliau
nuo tokiſ Őrenginiſ arba išjunkite juos.
Reikalingas maršruto parinktuvas
nńra surastas net po paieškos
“Scan” atlikimo.
, Paspauskite RETURN, kad grŐžtumńte
prie ankstesniſ parodymſ
atvaizdavimo, ir dar kartĸ atlikite
paieškĸ “Scan”. Jeigu reikalingas
bevielis maršruto parinktuvas vis dar
nńra surastas, paspauskite RETURN ir
išsirinkite “Manual registration”.
, ŽiŹrńkite “Network Update
(atnaujinimas, naudojant tinklĸ)”
(22 psl.), kad atnaujintumńte grotuvo
programinńs Őrangos versijĸ.
BRAVIA Sync
(“Control for HDMI”)
Neveikia “Control for HDMI” funkcija
(BRAVIA Sync).
, ŏsitikinkite, kad “Control for HDMI” yra
nustatytas Ő “On” (26 psl.).
, Jeigu keiļiate HDMI ryšŐ, išjunkite ir vńl
Őjunkite grotuvĸ.
, Jeigu maitinimo tiekimas buvo
pertrauktas, nustatykite “Control for
HDMI” Ő “Off”, po to vńl nustatykite Ő
“On” (26 psl.).
, Patikrinkite toliau minńtĸ ir žiŹrńkite su
komponentu komplektuojamĸ
naudojimo instrukcijĸ.
– Prijungtas komponentas yra
suderinamas su “Control for HDMI”
funkcija.
– Prijungto komponento nuostata
“Control for HDMI” funkcijai yra
teisinga.
, Kai prijungiate grotuvĸ prie TV per AV
stiprintuvĸ (imtuvĸ),
– jeigu AV stiprintuvas (imtuvas) nńra
suderinamas su “Control for HDMI”
funkcija, gali bŹti neŐmanoma
grotuvo naudoti TV valdymui;
– jeigu keiļiate HDMI ryšŐ, atjungiate ir
prijungiate srovńs laidĸ, arba buvo
maitinimo tiekimo pertrauka, elkitńs
taip: 1 Perjunkite AV stiprintuvo
(imtuvo) Ővesties pasirinkimo jungiklŐ,
kad iš grotuvo perduodamas vaizdas
pasirodytſ TV ekrane. 2 Nustatykite
“Control for HDMI” Ő “Off”, po to
nustatykite Ő “On” (26 psl.). ŽiŹrńkite
su AV stiprintuvu (imtuvu)
komplektuojamĸ naudojimo
instrukcijĸ.
,tņsinys
Papildoma informacija
, Maršruto parinktuvo bevielńs nuostatos
gali automatiškai kisti, jeigu naudojate
Wi-Fi Protected Setup funkcijĸ prieš
maršruto parinktuvo nuostatſ
sureguliavimĸ. Tokiu atveju atitinkamai
pakeiskite kompiuterio bevieles
nuostatas.
Kai Őjungiate grotuvĸ, ekrane
pasirodo pranešimas “A new
software version has been found on
the network. Perform update under
"Network Update."”.
31
Kitos problemos
AtkŹrimas neprasideda nuo
pradžios.
, Paspauskite OPTIONS ir išsirinkite
“Play from start”.
AtkŹrimas nńra tņsiamas nuo vietos,
kurioje atkŹrimĸ pertraukńte.
, Priklausomai nuo disko atkŹrimo
tņsimo taškas gali bŹti ištrintas iš
grotuvo atminties, kai:
– atidarote disko skyrelŐ;
– atjungiate USB ŐrenginŐ;
– atkuriate kitĸ turinŐ;
– išjungiate grotuvĸ.
Disko skyrelis neatsidaro, ir priekinio
skydelio ekrane pasirodo “LOCKED”
arba “TLK ON”.
, Kai pasirodo “LOCKED”, grotuvo
mygtukai yra užblokuoti. Norńdami
atšaukti vaikſ prieigos blokavimo
funkcijĸ laikykite paspaustĸ grotuvo
N, kad priekinio skydelio ekrane
pasirodytſ “UNLOCK” (8 psl.).
, Kai pasirodo “TLK ON”, susisiekite su
Sony platintoju arba vietinio Őgalioto
Sony aptarnavimo centro atstovu.
Net po Z paspaudimo disko skyrelis
neatsidaro, ir neŐmanoma išimti
disko.
, Elkitńs taip: 1 Išjunkite grotuvĸ ir
atjunkite srovńs laidĸ. 2 Prijunkite
srovńs laidĸ, kol laikote paspaustĸ
grotuvo Z. 3 Laikykite paspaustĸ
grotuvo Z, kol atsidaro disko skyrelis.
4 Išimkite diskĸ. 5 Kai priekinio
skydelio ekrane pasirodo “OPEN”,
ilgiau nei 10 sekundžiſ laikykite
paspaustĸ grotuvo [/1, kol grotuvas
išsijungia.
32
Priekinio skydelio ekrane pasirodo
“Exxxxx” arba “FAN ERR”.
, Kai pasirodo “Exxxxx”, susisiekite su
artimiausiu Sony platintoju arba vietinio
Őgalioto Sony aptarnavimo centro
atstovu ir pasakykite kodo numerŐ.
, Kai pasirodo “FAN ERR”, elkitńs taip:
1 ŏsitikinkite, kad nńra užblokuotos
grotuvo gale esanļios ventiliacijos
angos. 2 Pastatykite grotuvĸ vietoje,
kurioje yra gera ventiliacija, kad
išvengtumńte jo perkaitimo.
Grotuvas nereaguoja Ő jokio
mygtuko paspaudimĸ.
, Grotuve susikondensavo drńgmń
(3 psl.).
, Ilgiau nei 10 sekundžiſ laikykite
paspaustĸ grotuvo [/1, kad iš priekinio
skydelio ekrano pradingtſ visos
indikacijos.
Jeigu grotuvas vis dar nereaguoja Ő
jokio mygtuko paspaudimĸ, atjunkite ir
vńl prijunkite srovńs laidĸ.
Bendro pobŹdžio informacija
Techniniai duomenys
Sistema
Lazeris: puslaidininkis lazeris
ŏvestys ir išvestys
Komplektuojami priedai
ŽiŹrńkite 11 psl.
ŏrenginio konstrukcija ir techniniai
duomenys gali bŹti pakeisti be
išankstinio Őspńjimo.
Atkuriami diskai
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (garso CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Bevielis ryšys
Bevielio LAN standartas:
IEEE802.11a/b/g/n
Dažniſ diapazonas:
2,4 GHz diapazonas: 1-13 kanalas
5 GHz diapazonas: 36-64, 100-140
kanalas
Moduliacija:
DS-SS modemas ir OFDM modemas
Papildoma informacija
(Lizdo pavadinimas:
Lizdo tipas/išvesties lygis/apkrovos
varža)
LINE OUT R-AUDIO-L:
RCA lizdas/2 Vrms/10 kiloomſ
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optinis išvesties lizdas/–18 dBm
(bangos ilgis 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA lizdas/0,5 Vp-p/75 omai
HDMI OUT:
HDMI 19 kontaktſ standartinis lizdas
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR):
RCA lizdas/Y: 1,0 Vp-p/
PB, PR: 0,7 Vp-p/75 omai
LINE OUT VIDEO:
RCA lizdas/1,0 Vp-p/75 omai
LAN (100):
100BASE-TX lizdas
USB:
USB A tipo lizdas (USB atmintinńs,
atminties korteliſ skaitytuvo,
skaitmeninio fotoaparato ir
skaitmeninńs vaizdo kameros
prijungimui)
Maitinimas:
220–240 V kintamoji srovń, 50/60 Hz
Elektros sunaudojimas:
24 W
Matmenys (apytiksliai):
430 mm × 215 mm × 50 mm
(plotis/gylis/aukštis), Őskaitant
išsikišusias dalis
Svoris (apytiksliai):
2,5 kg
Naudojimo temperatŹra:
Nuo 5°C iki 35°C
Naudojimo drńgmń:
Nuo 25% iki 80%
*1
Kadangi Blu-ray Disc techninńs sĸlygos yra
tobulinamos, kai kurie diskai gali nebŹti
atkuriami priklausomai nuo disko tipo ir
versijos.
Garso signalo perdavimas skiriasi
priklausomai nuo šaltinio, naudojamo
išvesties lizdo ir išrinktſ garso nuostatſ.
*2 BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, Őskaitant organiško
pigmento tipo BD-R (LTH tipas)
NeŐmanoma atkurti kompiuteriu Őrašytſ
BD-R, jeigu galima Őrašyti prierašus.
*3 CD arba DVD diskas nebus atkuriamas,
jeigu jis nńra teisingai užbaigtas. Norńdami
gauti išsamesnņ informacijĸ žiŹrńkite su
Őrašanļiu Őrenginiu komplektuojamĸ
naudojimo instrukcijĸ.
,tņsinys
33
Diskai, kuriſ neŐmanoma atkurti
•BD su kasete
•DVD-RAM
•HD DVD
•DVD Audio
•PHOTO CD
•CD-Extra duomenſ dalis
•VCD/Super VCD
•DualDisc garso medžiagos pusń
Pastaba dńl diskſ
Šis Őrenginys yra pagamintas tokiſ diskſ
atkŹrimui, kurie atitinka kompaktiniſ
diskſ (CD) standartĸ. DualDisc ir kai
kurie muzikiniai diskai, kurie yra koduoti
autoriſ teisiſ apsaugos technologijſ
pagalba, neatitinka CD standarto, ir todńl
jſ gali bŹti neŐmanoma atkurti šiuo
Őrenginiu.
Pastaba dńl BD/DVD atkŹrimo
veiksmſ
Kai kuriuos BD/DVD diskſ atkŹrimo
veiksmus gali bŹti specialiai nustatņ
programinńs Őrangos kŹrńjai. Kadangi šis
grotuvas atkuria BD/DVD diskus
atitinkamai programinńs Őrangos kŹrńjſ
sukurtam diskſ turiniui, kai kurios atkŹrimo
funkcijos, Őmanoma, nebus prieinamos.
Vaizdo Őrašai
Failo formatas
Išplńtimas
MPEG-1 Video/PS*1*5 “.mpg”, “.mpeg”,
MPEG-2 Video/PS,
“.m2ts”, “.mts”
TS*1*6
DivX*2
MPEG-4
“.avi”, “.divx”
AVC*1*5
“.mkv”, “.mp4”,
“.m4v”, “.m2ts”,
“.mts”
WMV9*1*5
“.wmv”, “.asf”
AVCHD*5
*3
Muzika
Failo formatas
Išplńtimas
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC*1*4*5
“.m4a”
WMA9 Standard
LPCM
*1*4*5
“.wma”
“.wav”
Vaizdai
Apie dvisluoksnius BD/DVD diskus
Failo formatas
Išplńtimas
Vaizdo atvaizdavimas ir garso atkŹrimas
gali bŹti trumpam pertrauktas, kai kinta
sluoksniai.
JPEG
“.jpg”, “.jpeg”
Regiono kodas (tik BD-ROM/DVD
VIDEO)
Šio grotuvo galinńje pusńje yra
nurodytas regiono kodas, ir grotuvas
atkurs tik tuos BD-ROM/DVD-ROM
diskus, kurie turi tokŐ pat regiono kodĸ
arba ALL
.
Regiono kodas
34
Atkuriamſ/atvaizduojamſ
failſ tipai
*1
Grotuvas neatkuria koduotſ failſ,
pavyzdžiui, DRM.
*2 APIE DIVX VIDEO: DivX® yra DivX, Inc.
sukurtas skaitmeninis vaizdo formatas. Šis
oficialus DivX Certified Őrenginys atkuria
DivX vaizdo Őrašus. Aplankykite
www.divx.com, kad gautumńte išsamesnņ
informacijĸ ir programinńs Őrangos Őrankius,
kad failus galńtumńte konvertuoti Ő DivX
formato vaizdo Őrašus.
APIE DIVX VAIZDO MEDŽIAGķ PAGAL
UŽSAKYMķ: šis DivX Certified® Őrenginys
turi bŹti registruotas, kad bŹtſ galima atkurti
pagal užsakymĸ prieinamĸ DivX vaizdo
(VOD) turinŐ. Kad patvirtintumńte
registracijos kodĸ, Őrenginio nustatymo
meniu suraskite DivX VOD skyriſ.
Aplankykite www.divx.com su šiuo kodu,
kad atliktumńte registracijos procedŹrĸ ir
sužinotumńte daugiau apie DivX VOD.
*3 Grotuvas atkuria AVCHD formato failus, kurie
yra Őrašyti skaitmenine vaizdo kamera ir t.t.
AVCHD formato diskas nebus atkuriamas,
jeigu jis nńra teisingai užbaigtas.
*4
Grotuvas neatkuria koduotſ failſ, pavyzdžiui,
Lossless (bepraradimſ suglaudinimas).
*5 Grotuvas neatkuria šio formato failſ, kai jie
yra DLNA serveryje.
*6 Grotuvas gali atkurti tik standartinńs raiškos
vaizdo medžiagĸ, kuri yra DLNA serveryje.
b
Apie BRAVIA Sync
funkcijas (tik HDMI ryšys)
HDMI kabeliu (nekompl.) prijungus Sony
komponentus, kurie yra suderinami su
“Control for HDMI” funkcija, veiksmſ
atlikimas yra supaprastinamas, kaip yra
nurodyta žemiau.
•AtkŹrimas, paspaudus vienĸ mygtukĸ
Vienĸ kartĸ paspaudus vienĸ iš
nurodytſ mygtukſ prijungtas
televizorius Ősijungia ir automatiškai
perjungia ŐvestŐ Ő grotuvĸ.
– [/1
– HOME: automatiškai atsidaro
pagrindinis meniu (10, 16, 21 psl.).
– N: atkŹrimas prasideda automatiškai.
Papildoma informacija
• Kai kurie failai gali nebŹti atkurti/atvaizduoti
priklausomai nuo formato, kodavimo arba
Őrašymo, arba DLNA serverio padńties.
• ŏmanoma, nebus atkuriami/atvaizduojami
kai kurie kompiuteriu montuoti failai.
• Grotuvas gali atpažinti šiuos BD, DVD, CD
diske ir USB Őrenginyje išsaugotus failus
arba aplankus:
– iki 5 lygio atšakos aplankus;
– iki 500 failſ vienoje atšakoje.
• Grotuvas gali atpažinti šiuos DLNA serveryje
išsaugotus failus arba aplankus:
– iki 20 lygio atšakos aplankus;
– iki 999 failſ vienoje atšakoje.
• ŏmanoma, kai kurie USB Őrenginiai neveiks
teisingai, naudojant juos su šiuo Őrenginiu.
• Grotuvas gali atpažinti Mass Storage Class
(MSC) Őrenginius (pavyzdžiui, atmintinņ arba
HDD), kurie yra suderinami su FAT ir nńra
padalinti Ő segmentus, Still Image Capture
Device (SICD) klasńs Őrenginius ir 101
mygtuko klaviatŹrĸ (tik priekinis USB lizdas).
• Kad negadintumńte duomenſ arba USB
atmintinńs, arba Őrenginiſ, išjunkite grotuvĸ,
kai prijungiate/atjungiate USB atmintinņ arba
kitus Őrenginius.
• Grotuvas gali neatkurti tolygiai DATA CD
išsaugotſ didelio bitſ perdavimo greiļio vaizdo
Őrašſ failſ. Šiuos failus yra rekomenduojama
atkurti, naudojant DATA DVD.
•Sistemos maitinimo išjungimas
Kai išjungiate TV, naudodami TV
nuotolinio valdymo pulto -TV- [/1 arba
maitinimo mygtukĸ, automatiškai taip
pat išsijungia grotuvas ir su HDMI
suderinami komponentai.
•Kino teatro veiksena
Kai paspaudžiate THEATRE, grotuvas
automatiškai persijungia Ő filmſ
žiŹrńjimui optimaliausiai pritaikytĸ
vaizdo veiksenĸ. Kai prijungiate prie AV
stiprintuvo (imtuvo) HDMI kabeliu,
automatiškai persijungia ir garso
išvestis. Kai HDMI kabeliu prijungiate
prie TV, kuris yra suderinamas su kino
teatro veiksena, TV vaizdo veiksena
persijungia Ő kino teatro veiksenĸ. Dar
kartĸ paspauskite šŐ mygtukĸ, kad
atnaujintumńte pradinņ nuostatĸ.
•Kalbos automatiškas keitimas
Kai keiļiate parodymſ TV ekrane
atvaizdavimui naudojamĸ kalbĸ,
grotuvo ekrano parodymſ atvaizdavimui naudojama kalba taip pat bus
pakeista po to, kai išjungsite ir vńl
Őjungsite grotuvĸ.
Pasirengimas BRAVIA Sync funkcijſ
naudojimui
“System Settings” meniu nustatykite
“Control for HDMI” Ő “On” (26 psl.).
Išsamesnņ informacijĸ dńl TV arba kito
prijungto komponento nustatymo
žiŹrńkite su TV arba komponentu
komplektuojamoje naudojimo
instrukcijoje.
z
• Kai HDMI kabeliu prijungiate prie Sony
televizoriaus, kuris yra suderinamas su
“Control for HDMI” lengvo nustatymo
funkcija, grotuvo “Control for HDMI”
nuostata automatiškai kinta Ő “On”, jeigu
prijungto TV “Control for HDMI” yra
nustatytas Ő “On”. ŽiŹrńkite su TV
komplektuojamĸ naudojimo instrukcijĸ.
• Kai HDMI kabeliu prijungiate prie Sony TV,
kuris yra suderinamas su BRAVIA Sync
funkcijomis, galite grotuvo pagrindines
funkcijas valdyti TV nuotolinio valdymo
pultu, jeigu prijungto TV “Control for HDMI”
yra nustatytas Ő “On”. Išsamesnņ informacijĸ
žiŹrńkite su TV komplektuojamoje
naudojimo instrukcijoje.
,tņsinys
35
b
Priklausomai nuo prijungto komponento,
Őmanoma, neveiks “Control for HDMI” funkcija.
ŽiŹrńkite su komponentu komplektuojamĸ
naudojimo instrukcijĸ.
Apie bevielio LAN saugumĸ
Kadangi ryšys, naudojant bevielio LAN
funkcijĸ, yra sudaromas, naudojant
radijo bangas, bevielis signalas gali bŹti
perimtas. Kad bevielis ryšys bŹtſ
saugus, šis grotuvas remia skirtingas
saugumo funkcijas. BŹtinai teisingai
sureguliuokite saugumo nuostatas
atitinkamai tinklo terpei.
Nńra apsaugos
Nors galite paprasļiausiai sureguliuoti
nuostatas, bet kuris gali perimti bevielŐ ryšŐ
arba Ősilaužti Ő JŹsſ bevielŐ tinklĸ,
net nenaudodamas sudńtingſ Őtaisſ.
ŏsidńmńkite, kad yra neleisto prisijungimo
arba duomenſ perńmimo rizika.
WEP
WEP protokolas yra naudojamas ryšio
saugumui, kad tretieji asmenys negalńtſ
perimti informacijos arba patekti Ő bievielŐ
tinklĸ. WEP protokolas yra sena
saugumo technologija, kuri leidžia
prijungti senesnius Őrenginius, kurie
neremia TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP protokolas yra saugumo technologija,
kuri yra sukurta, kad bŹtſ ištaisyti WEP
trŹkumai. TKIP užtikrina aukštesnio lygio
saugumĸ, palyginti su WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES protokolas yra saugumo
technologija, turinti dar labiau
patobulintĸ saugumo funkcijĸ, kuri
skiriasi nuo WEP ir TKIP.
AES užtikrina aukštesnio lygio saugumĸ,
palyginti su WEP arba TKIP.
36
Autoriſ teisńs ir prekiſ
ženklai
• “AVCHD” ir “AVCHD” logotipas yra
Panasonic Corporation ir Sony Corporation
prekiſ ženklai.
• Java ir visi su Java susieti prekiſ ženklai ir
logotipai yra Sun Microsystems, Inc. prekiſ
ženklai arba registruoti prekiſ ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• , “XMB” ir “xross media bar” yra Sony
Corporation ir Sony Computer
Entertainment Inc. prekiſ ženklai.
• ŏ šŐ gaminŐ yra Ődiegta High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) technologija.
HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition
Multimedia Interface yra HDMI Licensing
LLC. prekiſ ženklai arba registruoti prekiſ
ženklai.
• “Blu-ray Disc” yra prekńs ženklas.
• “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” ir “CD”
logotipai yra prekiſ ženklai.
• “BD-LIVE”, “BD-LIVE” logotipas ir
“BONUSVIEW” yra Blu-ray Disc Association
prekiſ ženklai.
• “Blu-ray 3D” ir “Blu-ray 3D” logotipas yra
Blu-ray Disc Association prekiſ ženklai.
• “x.v.Colour” ir “x.v.Colour” logotipas yra
Sony Corporation prekiſ ženklai.
• “BRAVIA” yra Sony Corporation prekńs
ženklas.
• “PhotoTV HD” ir “PhotoTV HD” logotipas yra
Sony Corporation prekiſ ženklai.
• MPEG Layer-3 garso kodavimo technologijĸ
ir patentus licencijavo Fraunhofer IIS ir
Thomson.
• DivX®, DivX Certified® ir susieti logotipai yra
DivX, Inc. registruoti prekiſ ženklai, kurie yra
naudojami pagal licencijĸ.
• Windows Media yra Microsoft Corporation
registruotas prekńs ženklas arba prekńs
ženklas JAV ir/arba kitose šalyse.
ŠŐ produktĸ apsaugo nustatytos Microsoft
Corporation intelektualaus turto teisńs. Be
Microsoft arba Őgaliotos Microsoft dukterinńs
Őmonńs licencijos naudoti arba platinti šiĸ
technologijĸ ne su šiuo produktu yra
draudžiama.
• Wi-Fi CERTIFIED™ logotipas yra Wi-Fi
Alliance sertifikavimo ženklas.
• Wi-Fi Protected Setup™ ženklas yra Wi-Fi
Alliance ženklas.
• “Wi-Fi CERTIFIED™” ir “Wi-Fi Protected
Setup™” yra Wi-Fi Alliance prekiſ ženklai.
• DLNA®, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra Digital Living Network
Alliance prekiſ ženklai, paslaugſ ženklai
arba sertifikavimo ženklai.
• Kitſ sistemſ ir produktſ pavadinimai
dažniausiai yra jſ gamintojſ prekiſ ženklai
arba registruoti prekiſ ženklai. ™ ir ®
žymńjimai nńra nurodyti šioje naudojimo
instrukcijoje.
Valdomſ TV kodai
Laikydami paspaustĸ -TV- [/1 Őveskite
TV gamintojo kodĸ, naudodami skaiļiſ
mygtukus.
Jeigu sĸraše yra nurodytas daugiau nei
vienas kodas, Őveskite juos eilńs tvarka,
kol surandate tĸ, kuris atitinka JŹsſ TV.
Gamintojas
Kodas
Sony
01 (pradinń
nuostata)
Grundig
11
Hitachi
24
ITT
15, 16
JVC
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 72
Saba
12, 13, 74
Samsung
22, 23, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43, 75
Toshiba
38
,tņsinys
Papildoma informacija
• Muzikos ir vaizdo atpažinimo technologijĸ ir
susietus duomenis užtikrino Gracenote®.
Gracenote yra muzikos industrijos muzikos
standartas atpažinimo technologijai ir susieto
turinio užtikrinimui. Norńdami gauti išsamesnņ
informacijĸ aplankykite interneto svetainņ
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc ir su muzika ir vaizdu
susieti duomenys iš Gracenote, Inc., autoriſ
teisńs © 2000-dabartis Gracenote.
Gracenote programinń Őranga, autoriſ teisńs
© 2000-dabartis Gracenote. Šiam produktui ir
paslaugai yra taikomi vienas arba keli patentai,
kurie priklauso Gracenote. Aplankykite
Gracenote interneto svetainņ, kad gautumńte
informacijĸ apie taikomus Gracenote patentus.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
Gracenote logotipas bei “Powered by
Gracenote” pavadinimo ženklas yra
Gracenote registruoti prekiſ ženklai arba
prekiſ ženklai JAV ir/arba kitose šalyse.
37
Kalbſ kodai
Išsamesnņ informacijĸ žiŹrńkite “BD/DVD Viewing Settings (BD/DVD atkŹrimo
nuostatos)” (25 psl.).
Kalbſ rašyba atitinka ISO 639: 1988 (E/F) standartĸ.
Kodas Kalba
nńra nustatyta
Užrakto nuo vaikſ/regionſ kodai
Išsamesnņ informacijĸ žiŹrńkite parametro “Parental Control Area Code” aprašyme
(25 psl.).
Numeris, regionas (kodas)
2239, Airija (ie)
2044, Argentina (ar)
2047, Australija (au)
2046, Austrija (at)
2057, Belgija (be)
2070, Brazilija (br)
2090, Ļilń (cl)
2115, Danija (dk)
2184, Didžioji Britanija (gb)
2424, Filipinai (ph)
2200, Graikija (gr)
2219, Honkongas (hk)
2248, Indija (in)
38
2238, Indonezija (id)
2149, Ispanija (es)
2254, Italija (it)
2276, Japonija (jp)
2092, Kinija (cn)
2093, Kolumbija (co)
2304, Korńja (kr)
2428, Lenkija (pl)
2333, Liuksemburgas (lu)
2363, Malaizija (my)
2362, Meksika (mx)
2390, Naujoji Zelandija (nz)
2379, Norvegija (no)
2376, Olandija (nl)
2427, Pakistanas (pk)
2436, Portugalija (pt)
2174, PrancŹzija (fr)
2489, Rusija (ru)
2501, SingapŹras (sg)
2165, Suomija (fi)
2499, Švedija (se)
2086, Šveicarija (ch)
2528, Tailandas (th)
2543, Taivanas (tw)
2109, Vokietija (de)
Rodyklń
Žodžiai kabutńse
pasirodo ekrane.
Simboliai
(favoritai) 9
Skaiļiai
3D 17
“3D Output Setting” 22
A
AtkŹrimas, paspaudus
vienĸ mygtukĸ 35
Atkuriami diskai 33
AtkŹrimo informacija 17
AtkŹrimo tņsimas 10, 32
Atnaujinimas 22
AUDIO 9
“Audio Settings” 24
“Auto Standby” 26
B
Baterijos 11
“BD/DVD Viewing
Settings” 25
BD-LIVE 16
BD-R 33
BD-RE 33
Bitſ perdavimo
greitis 30
Blu-ray Disc 33
BONUSVIEW 16
BRAVIA Internet
Video 18
BRAVIA Sync 31, 35
C
CD 33
“Control for HDMI” 26,
31, 35
D
Deep Colour 23
“Dimmer” 26
DISPLAY 10
DLNA 19, 27
Dolby Digital 24
“DSD Output Mode” 24
DTS 24
DVD 33
E
“Easy Setup” 14, 28
POP UP/MENU 9
Programinńs Őrangos
atnaujinimas 22, 27
Q
“Quick Start Mode” 26
R
G
Regiono kodas 34
“Resetting” 28
“Gracenote Settings” 27
Grotuvo atstatymas 28
S
H
HDMI 23, 24
HOME 10, 21
I
Interneto turinys 9, 18
“IP Content Noise
Reduction” 20
K
Kalbos automatiškas
keitimas 35
M
MAC adresas 27
“Music Settings” 26
N
Naudojimo patarimai 29
“Network Settings” 27
“Network Update” 22
Nuotolinio valdymo
pultas 9, 11
O
OPTIONS 10
“OSD” 26
P
“Screen Settings” 22
“Setup” 21
Sistemos maitinimo
išjungimas 35
Spalvoti mygtukai 9
SUBTITLE 9
“System Settings” 26
T
THEATRE 9, 35
TOP MENU 9
“TV Screen Size Setting
for 3D” 22
“TV Type” 22
U
USB 18
Užraktas nuo vaikſ 25
V
Vaikſ prieigos
blokavimas 8, 32
W
WEP 36
WPA2-PSK (AES) 36
WPA2-PSK (TKIP) 36
WPA-PSK (AES) 36
WPA-PSK (TKIP) 36
Pagrindinis meniu 21
“Parental Control
Settings” 25
Prijungimas
AV stiprintuvas
(imtuvas) 13
Tinklas 15
TV 12
39
Šio grotuvo programinń Őranga gali bŹti atnaujinta. Norńdami sužinoti apie prieinamus
atnaujinimus aplankykite interneto svetainņ
http://support.sony-europe.com/
z
Norńdami sužinoti naudingus patarimus ir informacijĸ apie produktus ir paslaugas
aplankykite interneto svetainņ www.sony-europe.com/myproduct/
Versta SIA “CMEDIA”, 2010
Ausekŗa g-vń 11, LV 1010 Ryga, Latvija
info@cmedia.lv
Download PDF

advertising