Sony | DVP-SR760H | Sony DVP-SR760H DVD grotuvas su vaizdo gerinimo technologija Trumpasis vadovas

4-566-335-21(1) (LT)
CD / DVD leistuvas
Nurodymų vadovas
DVP-SR760H
© 2015 Sony Corporation
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro
ir nepatirtumėte elektros
smūgio, saugokite, kad ant
įrenginio nelašėtų skystis, jo
neaptaškykite ir ant jo nedėkite
daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Kad išvengtumėte elektros
smūgio, neatidarykite korpuso.
Dėl remonto darbų kreipkitės
tik į kvalifikuotus specialistus.
Maitinimo tinklo laidą galima
pakeisti tik kvalifikuotoje
taisykloje.
Saugokite maitinimo
elementus arba įrenginį, į kurį
įdėti maitinimo elementai, nuo
labai aukštos temperatūros,
pvz., tiesioginių saulės
spindulių ir ugnies.
Senos elektros
ir elektroninės
įrangos išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse,
kuriose yra
atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad
gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti
į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau būtų
perdirbtas. Tinkamai išmesdami
gaminį saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai. Jei
reikia išsamesnės informacijos apie
šio gaminio perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą
arba į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį, darbuotoją.
Panaudotų
maitinimo
elementų
išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse,
kuriose
yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo
pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų
kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų
simboliai nurodomi, kai
maitinimo elemente yra daugiau
nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo
elementus saugote aplinką ir
žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai.
Skirta tik
Europai
Šis prietaisas yra 1 KLASĖS
LAZERINIS gaminys. Žymė
1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS
yra prietaiso išorėje, užpakalinėje
dalyje.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant
optinius prietaisus padidėja
pavojus akims. Neardykite
korpuso, nes šiame CD / DVD
leistuve naudojamas lazeris
kenkia akims.
Dėl remonto darbų kreipkitės tik
į kvalifikuotus specialistus.
Pastaba Jungtinės Karalystės ir
Airijos Respublikos klientams
Jūsų saugumui ir patogumui ši
įranga turi BS1363 standartą
atitinkantį kištuką.
Jei reikia pakeisti kištuko saugiklį,
jį būtina pakeisti saugikliu,
atitinkančiu pridėto kištuko
saugiklį ir patvirtintą ASTA arba
BSI–BS1362 standartu (t. y.,
pažymėtą
arba
žyme).
Jei pridėtas kištukas turi nuimamą
saugiklio dangtelį, pakeitę saugiklį
būtinai jį vėl uždenkite.
Nenaudokite kištuko be saugiklio
dangtelio. Jei pamestumėte
saugiklio dangtelį, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ techninio
aptarnavimo vietą.
2LT
Jei dėl saugumo, veikimo ar
duomenų vientisumo priežasčių
gaminiams reikalingas nuolatinis
ryšys su integruotu maitinimo
elementu, šį maitinimo elementą
gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninės priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų
tinkamai utilizuotas, atiduokite
panaudotą gaminį į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jis būtų
perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo
elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio
išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų maitinimo elementų
surinkimo punktą, kad vėliau jie
būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio ar maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą
arba į parduotuvę, kurioje įsigijote
šį gaminį.
Šį įrenginį pagamino
„Sony Corporation“, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
(Japonija), arba jos vardu veikianti
kita bendrovė. Užklausas dėl to,
ar gaminys atitinka Europos
Sąjungos teisės aktų nuostatas,
siųskite įgaliotajam atstovui
„Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany (Vokietija).
Jei kiltų bet kokių klausimų dėl
techninės priežiūros ar garantijos,
kreipkitės adresais, nurodytais
atskiruose techninės priežiūros
ar garantijos dokumentuose.
Atsargumo priemonės
• Leistuvas nėra atjungtas nuo
kintamosios srovės šaltinio
(maitinimo tinklo), kol jis yra
įjungtas į elektros lizdą, net jei
pats leistuvas ir yra išjungtas.
• Nemontuokite leistuvo uždaroje
erdvėje, pvz., knygų lentynoje
arba panašioje vietoje.
• Montuokite leistuvą taip, kad
nelaimės atveju kintamosios
srovės maitinimo laidas galėtų
būti nedelsiant ištrauktas
iš lizdo.
• Leistuvą perkėlus tiesiai iš šaltos
vietos į šiltą arba pastačius itin
drėgnoje patalpoje, ant leistuvo
viduje esančių objektyvų gali
kondensuotis drėgmė. Taip
įvykus, leistuvas gali veikti
netinkamai. Tokiu atveju
išimkite diską ir palikite leistuvą
įjungtą maždaug pusvalandį, kol
susikaupusi drėgmė išgaruos.
Pastaba dėl diskų
Nenaudokite šių diskų:
– diskų, kurių forma nėra
standartinė (pvz., kortelės,
širdelės formos);
– diskų, ant kurių užklijuota
etiketė arba lipdukas.
Regiono kodas
Įrenginio apačioje išspausdintas
leistuvo regiono kodas. Įrenginys
paleis tik tokį komercinį DVD
diską (tik atkurs), kuris pažymėtas
identišku regiono kodu. Ši sistema
skirta autorių teisėms apsaugoti.
Leistuvas taip pat paleis
komercinius DVD, pažymėtus
ALL žyme.
Ant kai kurių komercinių DVD
gali būti nenurodytas regiono
kodas, tačiau net ir tokiu atveju
komercinio DVD leidimas yra
draudžiamas regiono apribojimų.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
Regiono
kodas
0-000-000-00
Autorių teisių, prekės ženklų ir
programinės įrangos licencijų
informacija
• Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D raidės
simbolis yra „Dolby
Laboratories“ prekių ženklai.
• „DVD Logo“ yra „DVD Format/
Logo Licensing Corporation“
prekės ženklas.
• „MPEG Layer-3“ garso
kodavimo technologijai ir
patentams licenciją suteikė
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
• „Windows Media“ yra
registruotasis prekės ženklas
arba „Microsoft Corporation“
prekės ženklas JAV ir (arba)
kitose šalyse.
Šiame gaminyje naudojamai
technologijai taikomos kai
kurios „Microsoft“ intelektinės
nuosavybės teisės.
Šią technologiją naudoti ne
šiame gaminyje ar platinti
neturint tinkamos (-ų)
„Microsoft“ licencijos (-ų)
draudžiama.
• Šiame DVD leistuve naudojama
didelės raiškos multimedijos
sąsajos (HDMI™) technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos
multimedijos sąsaja bei HDMI
logotipas yra „HDMI Licensing
LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai
JAV ir kitose šalyse.
• Visi kiti prekių ženklai priklauso
jų savininkams.
• ŠIAM GAMINIUI PAGAL
„MPEG-4 VISUAL“ PATENTO
PAKETO NUOSTATAS
SUTEIKTA LICENCIJA,
LEIDŽIANTI VARTOTOJUI
ASMENINIAIS IR
NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS
DEKODUOTI VAIZDO
ĮRAŠUS, ATSIŽVELGIANT
Į „MPEG-4 VISUAL“
STANDARTĄ („MPEG-4
VIDEO“), UŽKODUOTUS
ASMENINE IR
NEKOMERCINE VEIKLA
UŽSIIMANČIO VARTOTOJO
IR (ARBA) GAUTUS IŠ
VAIZDO ĮRAŠŲ TIEKĖJO,
KURIAM „MPEG LA“
SUTEIKĖ LICENCIJĄ TIEKTI
„MPEG-4 VIDEO“.
LICENCIJA NESUTEIKTA
IR NENUMATYTA
NAUDOTI JOKIAIS KITAIS
TIKSLAIS. PAPILDOMOS
INFORMACIJOS, ĮSKAITANT
SU REKLAMINIU,
VIDINIU IR KOMERCINIU
NAUDOJIMU SUSIJUSIĄ
INFORMACIJĄ,
GALIMA GAUTI IŠ
„MPEG LA, LLC“. ŽR.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Apie šį vadovą
DVD galima naudoti kaip bendrą
terminą, apibrėžiantį komercinius
DVD diskus, DVD+RW /
DVD+R / DVD+R DL
(+VR režimas) ir DVD-RW /
DVD-R / DVD-R DL (VR režimas,
vaizdo režimas) diskus.
3LT
TIME / TEXT
Atkūrimas
Valdymo meniu ekranas
Patikrinamas praėjęs laikas ir likęs atkūrimo
laikas.
Įveskite laiko kodą vaizdų ar muzikos paieškai
(tik DVD ir „Xvid“ vaizdo įrašų failai).
Valdymo meniu galite pasirinkti funkciją ir
žiūrėti susijusią informaciją.
Leidimui pasirenkamas USB arba DISC.
Paspauskite DISPLAY.
DISC / USB
TOP MENU / MENU
Norėdami pakeisti valdymo meniu ekraną
dar kartą paspauskite DISPLAY.
(Tik DVD VIDEO)
TOP MENU: rodomas pagrindinis meniu.
MENU: rodomas meniu.
ORIGINAL / PLAY LIST
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
OFF
SET
ON
PROGRAM*1, *2
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
A Valdymo meniu elementai
B Šiuo metu leidžiamas pavadinimas / visų
pavadinimų skaičius
C Šiuo metu leidžiamas skyrius / visų skyrių
skaičius
D Leidimo laikas
E Pasirinktas laikmenos tipas
F Atkūrimo būsena
G Pasirinkto elemento piktograma /
meniu parinktys
H Valdymo pranešimas
I Pasirinktas valdymo meniu elementas
Meniu sąrašas
Elementas Elemento pavadinimas, funkcija
TITLE / SCENE / TRACK
CHAPTER / INDEX
TRACK
Leidimui pasirenkami pavadinimai, scenos,
garso takeliai, skyriai ar rodyklė.
4LT
Leidimui pasirenkamas pavadinimo tipas
(DVD-VR režimas): ORIGINAL arba
redaguotas PLAY LIST.
Pasirenkami pavadinimai, skyriai ar garso
takeliai, kuriuos leisite norima tvarka.
1 Pasirinkite SET t, tada paspauskite ENTER
ir pasirinkite pavadinimą (T), skyrių (C)
arba garso takelį (T), kuriuos norite
užprogramuoti, galiausiai paspauskite
ENTER.
2 Kartokite pavadinimų, skyrių ar garso takelių
pasirinkimą.
3 Paspauskite N.
SHUFFLE*1, *2
Pavadinimai, skyriai ar garso takeliai leidžiami
atsitiktine tvarka.
REPEAT*1, *2
Pakartotinai atkuriami visi pavadinimai / garso
takeliai / albumai arba vienas pavadinimas /
skyrius / garso takelis / albumas / failas.
A-B REPEAT*1, *2
Nurodomos dalys, kurias leisite pakartotinai.
1 Atkūrimo metu pasirinkite SET t, tada
paspauskite ENTER.
Parodoma A-B REPEAT nustatymų juosta.
2 Suradę pradžios tašką (A tašką)
paspauskite ENTER.
3 Pasiekę pabaigos tašką (B tašką) dar kartą
paspauskite ENTER.
PARENTAL CONTROL
Nustatydami uždrauskite atkūrimą šiuo
leistuvu.
PLAYER t: kai kurių DVD VIDEO failų
atkūrimas gali būti apribotas pagal apibrėžtą
lygį, pvz., naudotojų amžių. Scenos gali būti
blokuojamos arba pakeistos kitomis scenomis
(tėvų kontrolė).
PASSWORD t: įveskite 4 skaitmenų
slaptažodį naudodami skaičių mygtukus.
Norėdami pakeisti slaptažodį naudokite
šį meniu.
Tėvų kontrolė (apribotas atkūrimas)
Galite nustatyti atkūrimo apribojimo lygį.
1 Pasirinkite PLAYER t ir
paspauskite ENTER.
Įveskite arba pakartotinai įveskite
4 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite
ENTER.
2 Spausdami X/x pasirinkite STANDARD
ir paspauskite ENTER.
Spausdami X/x pasirinkite vietovę
ir paspauskite ENTER.
Pasirinkę OTHERS t, pasirinkite ir įveskite
standartinį kodą. PARENTAL CONTROL
AREA CODE LIST žr. šio vadovo gale.
3 Spausdami X/x pasirinkite LEVEL
ir paspauskite ENTER.
Spausdami X/x pasirinkite lygį
ir paspauskite ENTER.
Tėvų kontrolės nustatymas yra baigtas.
Kuo žemesnis lygis, tuo griežčiau
apribojama.
Norėdami išjungti tėvų kontrolės funkciją,
nustatykite LEVEL kaip OFF.
Jei pamiršote slaptažodį, slaptažodžio laukelyje
įveskite „199703“, tada įveskite naują
4 skaitmenų slaptažodį.
SETUP
QUICK: naudokite sparčiąją sąranką norėdami
pasirinkti ekrano kalbą, TV kraštinių santykį
ir garso išvesties signalą.
CUSTOM: be sparčiosios sąrankos nustatymo
galite reguliuoti įvairius kitus nustatymus
(7 psl.).
RESET: iš naujo nustatomi numatytieji SETUP
nustatymai.
ZOOM*1
Padidina vaizdą iki 4 kartų, slankiklį slinkite
naudodami C/X/x/c.
ANGLE
CUSTOM PICTURE MODE
Pasirenkama vaizdo kokybė, labiausiai tinkama
žiūrimai programai.
STANDARD: rodomas standartinis vaizdas.
DYNAMIC: padidinant vaizdo kontrastą ir
spalvų intensyvumą kuriamas raiškus
dinaminis vaizdas.
CINEMA: padidinant juodos spalvos lygį
išryškinamos tamsiose vietose esančios detalės.
MEMORY t: vaizdas reguliuojamas išsamiau.
SHARPNESS
Paryškinami vaizdo kontūrai, taip sukuriant
ryškesnį vaizdą.
OFF: pasirinkimas atšaukiamas.
1: paryškinami kontūrai.
2: kontūrai paryškinami daugiau nei 1.
AV SYNC
Reguliuojamas užlaikymas tarp vaizdo ir garso.
Ši funkcija neveikia, kai:
– naudojate DIGITAL OUT (COAXIAL) lizdą,
o AUDIO SETUP nustatėte DOLBY
DIGITAL, MPEG arba DTS atitinkamai kaip
DOLBY DIGITAL, MPEG arba ON (8 psl.).
– jungiate su „Dolby Digital“ arba DTS
suderinamą įrenginį naudodami HDMI OUT
lizdą, o AUDIO SETUP nustatėte DOLBY
DIGITAL, MPEG arba DTS atitinkamai kaip
DOLBY DIGITAL, MPEG arba ON (8 psl.).
1 Pasirinkite SET t ir paspauskite ENTER.
Parodoma AV SYNC reguliavimo juosta.
2 Pakartotinai paspausdami c nustatykite
užlaikymą.
Kiekvieną kartą paspaudus C/c užlaikymas
nustatomas 10 milisekundžių.
3 Paspauskite ENTER.
Įsigalioja pasirinkti nustatymai.
Norėdami iš naujo nustatyti AV SYNC
nustatymą, 2 veiksme paspauskite CLEAR.
*1 Norėdami grįžti į normalų atkūrimą,
pasirinkite OFF arba paspauskite CLEAR.
*2 Atkūrimo režimas atšaukiamas, kai:
– atidarote diskų dėklą;
– išjungiate leistuvą.
◆DATA failų elementai
Elementas Elemento pavadinimas, funkcija
ALBUM
Leidimui pasirenkamas albumas, kuriame yra
muzikos arba nuotraukų failų.
FILE
Leidimui pasirenkamas nuotraukos failas.
Pakeičiamas kampas.
,Tęsinys kitame puslapyje.
5LT
ALBUM
Leidimui pasirenkamas albumas, kuriame yra
vaizdo įrašo failas.
FILE
Leidimui pasirenkamas vaizdo įrašo failas.
DATE
Parodoma nuotraukos sukūrimo skaitmeniniu
fotoaparatu data.
INTERVAL*
Nurodoma skaidrių rodymo ekrane trukmė.
Kaip leisti VIDEO CD naudojant
PBC funkcijas
Kai pradedate leisti VIDEO CD naudodami
PBC (Playback control) (atkūrimo valdymo)
funkcijas, rodomas jūsų pasirinkimo meniu.
Kaip paleisti nenaudojant PBC
Kai leistuvas yra sustabdytas, spausdami
./> arba skaičių mygtukus pasirinkite
garso takelį ir paspauskite N arba ENTER.
Norėdami grįžti į PBC atkūrimą du kartus
paspauskite x, o tada – N.
EFFECT*
Pasirenkami skaidrių demonstravimo metu
naudojami skaidrių keitimo efektai.
MODE 1: vaizdams atsitiktine tvarka
parenkami skirtingi efektai.
MODE 2: vaizdas atskleidžiamas nuo viršutinio
kairiojo link apatinio dešiniojo kampo.
MODE 3: vaizdas atskleidžiamas iš viršaus
į apačią.
MODE 4: vaizdas atskleidžiamas iš kairės
į dešinę.
MODE 5: vaizdas išskleidžiamas iš ekrano
centro į kraštus.
OFF: ši funkcija išjungiama.
MEDIA
Pasirenkamas norimas leisti laikmenos tipas.
VIDEO: leidžiami vaizdo įrašų failai.
PHOTO (MUSIC): nuotraukų ir muzikos failai
leidžiami kaip skaidrių demonstracija. Skaidrių
demonstraciją galite leisti su garsu, kai muzikos
ir nuotraukų failai yra tame pačiame albume.
Jei muzikos arba nuotraukų leidimo laikas
yra nevienodas, ilgesnio leidimo laiko failas
toliau leidžiamas be garso ar vaizdo.
PHOTO (BGM): leidžiami nuotraukų failai
su vidiniu leistuvo fono garsu. Norėdami
pasirinkti fono garso melodiją, žiūrėdami
vaizdą pakartotinai paspauskite AUDIO.
MUSIC: leidžiami muzikos failai. Leisdami
muzikos failus, kuriuose yra nesinchronizuotos
informacijos, paspauskite SUBTITLE. Leistuvas
palaiko tik MP3 ID3 formato dainų tekstus.
* Atsižvelgiant į failą, ši funkcija gali būti
neprieinama.
6LT
Kaip nuotolinio valdymo pultu
valdyti TV
Pridėtu nuotolinio valdymo pultu galite
valdyti garso lygį, įvesties šaltinį ir įjungti
arba išjungti „Sony“ TV.
Jei jūsų TV nurodytas toliau pateiktoje
lentelėje, nustatykite atitinkamą
gamintojo kodą.
1 Laikydami nuspaudę TV [/1 spausdami
skaičių mygtukus pasirinkite TV gamintojo
kodą.
2 Atleiskite TV [/1.
TV, kuriuos galima valdyti, kodai
„Sony“
01
„Hitachi“
24
JVC
33
LG / „Goldstar“
76
„Panasonic“
17, 49
„Philips“
06, 08, 72
„Samsung“
71
„Sharp“
29
„Toshiba“
38
Kaip žiūrėti aukštos kokybės skaidrių
demonstraciją („PhotoTV HD“)
Jei turite „Sony“ TV, suderinamą su
„PhotoTV HD“, galite mėgautis geriausios
kokybės vaizdu. „PhotoTV HD“
aktyvuojamas, kai leistuvas yra sujungtas
su TV HDMI laidu ir HDMI SETUP
nustatymas JPEG RESOLUTION yra
nustatytas kaip „PhotoTV HD“ (8 psl.).
Kaip prijungti USB įrenginį
Prijungę USB įrenginį prie leistuvo USB lizdo
galite leisti vaizdo įrašų, nuotraukų ar
muzikos failus.
Apie palaikomus USB įrenginius
• Leistuvas palaiko tik „Mass Storage Class“
USB įrenginius.
• Leistuvas palaiko tik „FAT“ suformatuotus
USB įrenginius (išskyrus „exFAT“).
• Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti
su šiuo leistuvu.
CUSTOM meniu
Galite reguliuoti įvairius nustatymus.
Kai leistuvas yra sustabdytas, paspauskite
DISPLAY, pasirinkite
(SETUP),
tada pasirinkite CUSTOM. Parodomas
CUSTOM meniu.
Meniu sąrašas
Elementas Elemento pavadinimas, funkcija
LANGUAGE SETUP
Pastabos dėl palaikomų USB įrenginių
• Norėdami išimti USB įrenginį, sustabdykite
atkūrimą ir atjunkite jį nuo USB lizdo.
• Jei USB įrenginyje yra įjungimo jungiklis,
įjunkite jį prieš prijungdami USB įrenginį
prie leistuvo USB lizdo.
• Kai kuriuose įrenginiuose gali būti
nurodytas LUN (loginis įrenginio numeris).
Norėdami pakeisti LUN ar originalią
atmintį, kai rodomas albumų ar garso
takelių sąrašas, paspauskite
.
OSD (rodymas ekrane): ekrane perjungiama
ekrano kalba.
MENU*1: pasirenkama norima disko meniu
kalba. (Tik DVD VIDEO)
AUDIO*1: perjungiama garso takelio kalba.
Pasirinkus ORIGINAL kalba parenkama pagal
diske nurodytą prioritetą. (Tik DVD VIDEO)
SUBTITLE*1: perjungiama DVD VIDEO
įrašytų subtitrų kalba. Pasirinkus
AUDIO FOLLOW subtitrų kalba parenkama
atsižvelgiant į pasirinktą garso takelio kalbą.
(Tik DVD VIDEO)
SCREEN SETUP
TV TYPE: pasirenkamas prijungto TV
kraštinių santykis.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER: kai nustatyta kaip ON,
ekrano užsklanda rodoma, kai leistuvas yra
pristabdytas ar sustabdytas 15 min. Norėdami
išjungti ekrano užsklandą, paspauskite N.
BACKGROUND: pasirenkama TV ekrano
fono spalva arba vaizdas. Nustačius JACKET
PICTURE, net jei diske nėra DVD disko
užsklandos vaizdo, rodomas GRAPHICS
vaizdas.
,Tęsinys kitame puslapyje.
7LT
MODE (PROGRESSIVE): pasirinkus AUTO,
leistuvas atpažįsta formatą (filmas ar vaizdo
įrašas) ir konvertuoja į atitinkamą versiją.
4:3 OUTPUT: šis nustatymas veikia tik tada, kai
TV TYPE nustatytas kaip „16:9“. Kai galite
keisti TV kraštinių santykį, pasirinkite FULL.
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: įjungiamas arba
išjungiamas automatinis budėjimo režimas.
Pasirinkus ON, leistuvas pereina į budėjimo
režimą, kai yra sustabdytas ilgiau nei 30 min.
AUTO PLAY: nustačius ON, leistuvas
automatiškai pradeda atkūrimą, kai leistuvas
yra įjungiamas laikmačio (nepridedamas).
PAUSE MODE: pasirenkamas pristabdymo
režimo vaizdas. Įprastai pasirinkite AUTO.
Kai vaizdas išvedamas didele raiška, nustatykite
kaip FRAME. (Tik DVD)
TRACK SELECTION: kai leidžiamas DVD
VIDEO, kuriame įrašyti keli garso formatai
(PCM, MPEG audio, DTS ar „Dolby Digital“),
pirmenybė teikiama garso takeliui, kuris turi
daugiausiai kanalų. Pirmenybė teikiama
pasirinkus AUTO. (Tik DVD VIDEO)
IMAGE QUALITY: pasirenkamas aukštos
kokybės vaizdo arba sparčiojo rodymo
prioritetas. (Tik nuotraukų failai)
MULTI-DISC RESUME: įjungiamas arba
išjungiamas kelių diskų leidimo tęsimo
nustatymas. Atmintyje gali būti laikomas iki
6 skirtingų DVD VIDEO / VIDEO CD diskų
tęsimo atkūrimo taškas. Jei iš naujo paleidžiate
nustatymus, leidimo atkūrimo taškas
ištrinamas. (Tik DVD VIDEO / VIDEO CD)
AUDIO SETUP
AUDIO DRC (dinaminio diapazono
valdymas)*2: nustatykite pagal aplinką.
Nustatykite TV MODE, kai mažiausi garsai
neatskiriami, arba WIDE RANGE, kai
klausymo aplinka yra gera, pvz., namų kino
teatras.
DOWNMIX*2: įjungiamas supaprastinimo iki
2 kanalų metodas, kai leidžiate DVD, kuriame
yra galinio garso elementų (kanalų) arba kuris
yra įrašytas „Dolby Digital“ formatu. Įprastai
pasirinkite DOLBY SURROUND.
DIGITAL OUT: pasirenkama, jei garso signalai
yra išvedami per DIGITAL OUT (COAXIAL) /
HDMI OUT lizdą. Pasirinkę ON taip pat
pasirinkite DOLBY DIGITAL, MPEG, DTS
arba „48 kHz/96 kHz PCM“.
DOLBY DIGITAL: pasirenkamas „Dolby
Digital“ signalo tipas. Nustatykite D-PCM, kai
leistuvas yra prijungtas prie garso komponento,
kuris neturi įmontuotojo „Dolby Digital“
dekoderio.
8LT
MPEG: pasirinkamas MPEG garso signalo
tipas. Nustatykite MPEG, kai leistuvas yra
prijungtas prie garso komponento su
įmontuotoju MPEG dekoderiu.
DTS: pasirenkamas DTS garso signalo tipas.
Nustatykite ON, kai leidžiate DVD VIDEO
diską su DTS garso takeliais. Nenustatykite ON,
kai leistuvą jungiate prie garso komponento,
kuriame nėra įmontuotojo DTS dekoderio.
48 kHz/96 kHz PCM: pasirenkamas
skaitmeninio garso išvesties signalo
diskretizavimo dažnis. (Tik DVD VIDEO)
HDMI SETUP
Galite reguliuoti HDMI jungtimi susietus
elementus.
HDMI RESOLUTION*3: pasirenkamas iš lizdo
HDMI OUT išvedamo vaizdo signalo tipas. Jei
pasirinktas „AUTO (1920×1080 p)“
(numatytasis), leistuvas išveda vaizdo signalus
aukščiausia jūsų TV galima raiška. Jei vaizdas
yra neaiškus, nenatūralus ar kitaip netenkina,
pabandykite kitą parinktį, kuri tinka diskui,
TV / projektoriui ir pan. Išsamesnės
informacijos žr. prie TV / projektoriaus
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
Negalite pasirinkite, kai JPEG RESOLUTION
nustatyta kaip „Photo TV HD“.
JPEG RESOLUTION: kad galėtumėte mėgautis
aukštos kokybės vaizdu per HDMI jungtį,
nustatomas JPEG raiškos tipas.
Šis nustatymas veikia tik tada, kai TV TYPE
nustatytas kaip „16:9“. Negalite pasirinkti šio
nustatymo, kai HDMI RESOLUTION nustatyta
kaip „720×480/576p“. „(1920×1080i) HD “
ir „(1920×1080i) HD“ veikia tik tada, kai
nustatote HDMI RESOLUTION kaip
„1920×1080i“. Jei nustatote šį nustatymą kaip
„PhotoTV HD“, „(1920×1080i) HD “ arba
„(1920×1080i) HD“, efektų, pasukimo ir
priartinimo funkcijos negalimos.
YCBCR/RGB (HDMI): pasirenkamas iš lizdo
HDMI OUT išvedamo HDMI signalo tipas.
Jei atkuriamas vaizdas iškraipomas, nustatykite
kaip RGB. Negalite pasirinkite, kai
JPEG RESOLUTION nustatyta kaip
„Photo TV HD“.
AUDIO (HDMI): pasirenkamas iš lizdo HDMI
OUT išvedamo garso signalo tipas. Nustatykite
kaip PCM, jei jungiate leistuvą prie TV, kuris
nėra suderinamas su DOLBY DIGITAL / DTS /
MPEG signalais.
*1 Pasirinkę OTHERS t, pasirinkite ir įveskite
kalbos kodą. KALBŲ KODŲ SĄRAŠĄ žr. šio
vadovo gale.
*2 Ši funkcija veikia išvestis iš šių lizdų:
– LINE OUT L/R (AUDIO) lizdus;
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
lizdą, tik kai DOLBY DIGITAL nustatytas
kaip D-PCM.
*3 Jei vaizdas nerodomas normaliai arba rodomas
tuščias, nustatykite nustatymą iš naujo.
Paspausdami [/1 išjunkite, įveskite „369“ ir
paspausdami [/1 įjunkite leistuvą iš naujo.
Informacija
Trikčių šalinimas
Jei naudojant leistuvą kyla toliau nurodytų
problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo,
naudokite šį trikčių šalinimo vadovą ir
bandykite problemą išspręsti. Jei kurios
nors problemos pašalinti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Maitinimas neįjungtas.
c Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
maitinimo laidas.
Nerodomas vaizdas / rodomas vaizdas
su triukšmu.
c Iš naujo tinkamai prijunkite prijungiamuosius
laidus.
c Prijungiamieji laidai yra sugadinti.
c Patikrinkite TV jungtį ir įjunkite TV įvesties
ieškiklį, kad leistuvo signalai būtų rodomi
TV ekrane.
c Paspausdami [/1 išjunkite leistuvą ir
naudodami nuotolinio valdymo pulto
skaičių mygtukus įveskite „369“, tada
paspausdami [/1 įjunkite leistuvą iš naujo.
Nėra garso.
c Iš naujo tinkamai prijunkite prijungiamuosius
laidus.
c Prijungiamasis laidas yra sugadintas.
c Leistuvas veikia pristabdymo režimu arba
sulėtinto leidimo režimu.
c Leistuvas veikia greito leidimo į priekį / greito
leidimo atgal režimu.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
c Nuotolinio pulto maitinimo elemente liko
per mažai energijos.
c Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas
į leistuvo nuotolinio valdymo jutiklį .
c Kai valdote leistuvą iš eilės paspausdami kelis
nuotolinio valdymo pulto mygtukus, tarp
paspaudimų darykite 5 sekundžių pertrauką.
,Tęsinys kitame puslapyje.
9LT
Nepavyksta paleisti disko.
c Diskas yra apverstas.
Įdėkite diską atkuriamąja puse žemyn.
c Diskas yra pakreiptas.
c Diskas yra nešvarus arba sugadintas.
c Leistuvu nepavyksta paleisti tam tikrų diskų.
c Ant DVD pateiktas regiono kodas neatitinka
leistuvo.
c Leistuvo viduje susikondensavo drėgmės.
c Leistuvas negali paleisti disko, kurio įrašymas
tinkamai neužbaigtas.
Leistuvas veikia netinkamai.
c Kai dėl statinės elektros ar kt. priežasčių
leistuvas veikia netinkamai, atjunkite jį.
Ekrane parodomas pranešimas „C:13:**“.
c Nuvalykite diską valymo pašluoste arba
patikrinkite jo formatą.
Prijungus prie HDMI OUT lizdo, nėra vaizdo
arba garso.
c HDMI SETUP pakeiskite HDMI
RESOLUTION nustatymą. Tai gali
pašalinti problemą.
c Kai prie HDMI OUT lizdo prijungta įranga
neatitinka garso signalo formato, HDMI
SETUP nustatykite AUDIO (HDMI)
kaip PCM.
c Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus: 1Išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą.
2Išjunkite ir vėl įjunkite prijungtą įrangą.
3Atjunkite ir vėl prijunkite HDMI laidą.
Leistuvas neatpažįsta prijungto USB įrenginio.
c USB įrenginys nėra tinkamai prijungtas prie
leistuvo.
c USB įrenginys arba laidas yra sugadintas.
c Disko režimas nepakeistas į USB režimą.
10LT
Leistinas failo formatas
Vaizdo: MPEG-1 („Cyber-shot data“) /
MPEG-4 (paprastasis profilis)*1 / „Xvid“
Nuotraukų: JPEG (DCF formatas)
Muzikos: MP3 (išskyrus „mp3PRO“) / WMA
(išskyrus „WMA Pro“)*1, *2 / AAC*1, *2 /
LPCM / WAVE
*1 Failai, kuriuose numatyta autorių teisių apsauga
(„Digital Right Management“) negali būti
paleisti.
*2 Leistuvas neatkuria užkoduotų failų, pvz.,
„Lossless“.
Palaikomi plėtiniai: „.avi“, „.mpg“,
„.mpeg“, „.mp4“, „.jpg“, „.mp3“,
„.wma“, „.m4a“, „.wav“
Palaikomi diskai: DVD, DVD±RW / ±R /
±R DL, „Music CD“ / „Super VCD“,
CD-R / -RW
• DATA CD diskai, įrašyti laikantis ISO 9660
1 lygio / 2 lygio standarto arba jo išplėstuoju
formatu, „Joliet“.
• DATA DVD diskai, įrašyti laikantis UDF.
• Leistuvas atkurs bet kurį iš išvardintų failų,
net jei failo formatas skiriasi. Tokių
duomenų atkūrimas gali sukelti triukšmą,
kuris gali sugadinti garsiakalbį.
• Sudėtingos hierarchijos aplankų leidimas
gali šiek tiek užtrukti. Kurkite ne daugiau
nei dviejų hierarchijos pakopų albumus.
• Kai kurių vaizdo įrašų, nuotraukų ir
muzikos failų gali nepavykti paleisti,
priklausomai nuo užkodavimo arba
įrašymo būsenos.
• Atkūrimo paleidimas ir perėjimas prie kito
albumo arba failo gali šiek tiek užtrukti.
• Leistuvas atpažįsta daugiausiai 200 albumų
ir 600 failų. Leistuvas gali atpažinti iki
300 muzikos failų ir 300 nuotraukų failų,
kai pasirinkta PHOTO (MUSIC).
• Leistuvas gali neleisti dviejų ar daugiau
vaizdo įrašų failų derinio.
• Leistuvas negali leisti didesnio nei
720 (plotis) × 576 (aukštis) / 2 GB
vaizdo įrašo failo.
• Atsižvelgiant į failą, atkūrimas gali būti
nesklandus. Rekomenduojama sukurti
mažesnės bitų spartos failą.
• Leistuvas gali sklandžiai neatkurti didelės
bitų spartos failų iš DATA CD.
Rekomenduojama atkurti naudojant
DATA DVD.
• Leidžiant vaizdo duomenis, nepalaikomus
MPEG-4 formato, bus girdimas tik garsas.
Pastaba dėl įrašomųjų laikmenų
Atkūrimas iš kai kurių įrašomųjų laikmenų
negalimas dėl įrašymo kokybės, fizinės disko
būsenos arba įrašančiojo įrenginio bei
autorinės programinės įrangos specifikacijų.
Tinkamai neužbaigus įrašymo, diskų nebus
galima paleisti. Kai kurių DATA diskų,
sukurtų „Packet Write“ formatu, atkūrimas
negalimas.
Specifikacijos
Sistema
Lazeris: puslaidininkis lazeris
Įvestys / išvestys
DVD-VR režimo vaizdų su CPRM
(įrašomosios laikmenos turinio apsauga)
apsauga gali nepavykti atkurti.
• LINE OUT L / R (AUDIO): „Phono“ lizdas
• DIGITAL OUT (COAXIAL): „Phono“
lizdas
• LINE OUT (VIDEO): „Phono“ lizdas
• HDMI OUT: HDMI 19 kištukų standartinė
jungtis
• USB: USB lizdo tipas A, maksimali srovė
500 mA (USB įrenginio prijungimui)
Pastaba dėl DVD ir VIDEO CD atkūrimo veiksmų
Bendroji informacija
Tik leistuvams, negalintiems atkurti vaizdų,
kuriems numatyta apsauga nuo kopijavimo
Kai kurias DVD ir VIDEO CD atkūrimo
funkcijas gali specialiai nustatyti programinės
įrangos gamintojai. Šis leistuvas DVD
ir VIDEO CD paleidžia remdamasis
programinės įrangos gamintojų sukurtu
disko turiniu, todėl kai kurios atkūrimo
funkcijos gali neveikti. Žr. su DVD ar
VIDEO CD pateiktas naudojimo instrukcijas.
Pastabos dėl diskų
Šis įrenginys sukurtas atkurti diskus,
atitinkančius kompaktinio disko (CD)
standartą. Dviejų sluoksnių diskai ir kai kurie
muzikos diskai, užkoduoti naudojant autorių
teisių apsaugos technologijas, neatitinka
kompaktinio disko (CD) standarto. Todėl
šie diskai gali būti nesuderinami su šiuo
įrenginiu.
• Maitinimo reikalavimai: 220–240 V
kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
• Energijos sąnaudos: 10 W
• Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,5 W
• Matmenys (apytiksl.): 270 × 38,5 × 209 mm
(plotis / aukštis / gylis), įskaitant
projektavimo dalis
• Svoris (apytiksl.): 950 g
• Rekomenduojama temperatūra
naudojantis: nuo 5 °C iki 35 °C
• Rekomenduojama drėgmė naudojantis:
nuo 25 % iki 80 %
Pridedami priedai
• Nuotolinio valdymo įrenginys
(nuotolinis) (1)
• R6 (AA dydžio) maitinimo elementas (2)
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs
keisti dizainą ir specifikacijas.
11LT
KALBŲ KODŲ SĄRAŠAS
1 7 psl.
Kodas Kalba
Kodas Kalba
Kodas Kalba
Kodas Kalba
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Nenurodyta
ISO 639: 1988 (E/F) standartas
TĖVŲ KONTROLĖ / VIETOVĖS KODAS
1 5 psl.
Kodas Šalis
Kodas Šalis
Kodas Šalis
Kodas Šalis
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2248
2238
2149
2254
2276
2184
2363 Malaizija
2362 Meksika
2390 Naujoji
Zelandija
2379 Norvegija
2376 Nyderlandai
2427 Pakistanas
2436 Portugalija
2174 Prancūzija
2489
2501
2165
2499
2086
2528
2109
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazilija
Čilė
Danija
Filipinai
Indija
Indonezija
Ispanija
Italija
Japonija
Jungtinė
Karalystė
2079 Kanada
2092 Kinija
2304 Korėja
Rusija
Singapūras
Suomija
Švedija
Šveicarija
Tailandas
Vokietija
z Norėdami gauti naudingų patarimų ir informacijos apie „Sony“ gaminius ir paslaugas, apsilankykite
svetainėje: www.sony.eu/myproducts
4-566-335-21(1) (LT)
Download PDF

advertising