Sony | MDR-ZX220BT | Sony MDR-ZX220BT Belaidės ausinės MDR-ZX220BT Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

4-596-623-31(1) (LT-LV-EE)
Belaidės erdvinio
garso ausinės
Bezvadu stereo
austiņas
Nurodymų vadovas
LT
Uzziņu rokasgrāmata
LV
Viitejuhend
EE
„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra
registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony Corporation“
tokius ženklus naudoja pagal licenciją.
• BLUETOOTH ryšys gali neveikti arba gali
atsirasti triukšmas ar trūkinėti garsas
esant toliau nurodytoms sąlygoms.
– Tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio
yra žmogaus kūnas.
Šią situaciją galima pagerinti pastatant
BLUETOOTH įrenginį taip, kad jis būtų
nukreiptas į įrenginio anteną.
– Tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio
yra kliūtis, pvz., metalinis objektas
ar siena.
– Įrenginys, naudojantis 2,4 GHz dažnį,
pvz., „Wi-Fi“ įrenginys, belaidis telefonas
arba mikrobangų krosnelė, naudojamas
šalia įrenginio.
• Kadangi BLUETOOTH įrenginiai ir „Wi-Fi“
(IEEE802.11b/g/n) naudoja tą patį dažnį
(2,4 GHz), gali atsirasti mikrobangų
trikdžių, dėl kurių gali girdėtis triukšmas
ar pradėti trūkinėti garsas arba ryšys gali
neveikti, jei šis įrenginys naudojamas šalia
„Wi-Fi“ įrenginio. Tokiu atveju atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
– Naudokite šį įrenginį bent 10 m atstumu
nuo belaidžio „Wi-Fi“ įrenginio.
– Jei šį įrenginį naudojate mažesniu kaip
10 m atstumu nuo „Wi-Fi“ įrenginio,
išjunkite „Wi-Fi“ įrenginį.
– Laikykite šį įrenginį ir BLUETOOTH
įrenginį kuo arčiau vienas kito.
• BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos
mikrobangos gali paveikti elektroninių
medicininių įrenginių veikimą. Kad
neįvyktų nelaimingų atsitikimų, toliau
nurodytomis aplinkybėmis išjunkite šį
įrenginį ir kitus BLUETOOTH įrenginius:
– vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse
ir degalinėse;
– prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
• Nenaudokite šio įrenginio lėktuve. Radijo
bangos gali paveikti prietaisus ir gali įvykti
gedimas dėl netinkamo veikimo.
• Kalbant telefonu arba klausantis muzikos
garso atkūrimas šiame įrenginyje iš
BLUETOOTH įrenginio šiek tiek vėluoja
dėl BLUETOOTH belaidės technologijos
charakteristikų.
• Šis įrenginys palaiko saugos ypatybes,
atitinkančias BLUETOOTH standartą, kad
būtų užtikrinamas saugus ryšys naudojant
BLUETOOTH belaidę technologiją, tačiau
atsižvelgiant į nustatymus, sauga gali būti
nepakankama. Užmezgę ryšį,
naudodamiesi BLUETOOTH belaide
technologija, būkite atsargūs.
• Neprisiimame jokios atsakomybės
dėl naudojantis BLUETOOTH ryšiu
nutekėjusios informacijos.
• Negarantuojama, kad pavyks užmegzti
ryšį su visais BLUETOOTH įrenginiais.
– BLUETOOTH funkciją turintis įrenginys
turi atitikti BLUETOOTH standartą,
nurodytą „Bluetooth SIG, Inc.“, ir turi
būti patvirtintas jo autentiškumas.
– Net jeigu prijungtas įrenginys atitinka
minėtą BLUETOOTH standartą, kai kurių
įrenginių gali nepavykti tinkamai
prijungti arba jie gali tinkamai neveikti
atsižvelgiant į įrenginio funkcijas arba
specifikacijas.
– Kai kalbatės telefonu naudodamiesi
laisvų rankų įranga, gali atsirasti
triukšmas, atsižvelgiant į įrenginį
arba ryšio aplinką.
• Atsižvelgiant į ketinamą prijungti įrenginį,
gali užtrukti šiek tiek laiko, kol bus
pradėtas užmegzti ryšys.
N žyma yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas
arba registruotasis prekės ženklas Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
Naudojimasis išmaniesiems telefonams
ir kompiuteriams skirtomis
skambinimo programomis
Klientų dėmesiui: toliau pateikta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose
galioja ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
(adresas: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonija), arba jos vardu veikianti
kita bendrovė. Užklausas dėl gaminio
suderinamumo su Europos Sąjungos
teisės aktų nuostatomis siųskite įgaliotajam
atstovui adresu Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium. Jei turite klausimų
dėl remonto arba garantijos, kreipkitės
atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia,
kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos
1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas
nuostatas.
Daugiau informacijos žr. pateiktu
URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Juhtmeta stereo
peakomplekt
Panaudotų maitinimo
elementų ir
nebereikalingos
elektros bei
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
MDR-ZX220BT
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
A
Lietuvių
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažintumėte elektros smūgio
pavojų, neatidarykite korpuso.
Dėl remonto darbų kreipkitės
tik į kvalifikuotus specialistus.
Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje,
pvz., ant knygų lentynos arba uždaroje
spintelėje.
B
Saugokite maitinimo elementus (maitinimo
elementų pakuotę arba įdėtus maitinimo
elementus) nuo labai aukštos temperatūros,
pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies
ir pan.
Neardykite, neatidarykite ir nepjaustykite
įkraunamųjų maitinimo elementų ar
akumuliatorių.
Jei iš maitinimo elemento teka elektrolitas,
saugokitės, kad skysčio nepatektų ant odos
ar į akis. Įvykus sąlyčiui paveiktą vietą
nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir
kreipkitės į gydytoją.
Prieš naudojant įkraunamuosius maitinimo
elementus ir akumuliatorius reikia įkrauti.
Kaip tinkamai įkrauti, žr. gamintojo
instrukcijose arba įrangos naudojimo vadove.
Jei maitinimo elementai ar akumuliatoriai
buvo saugomi ilgą laiką, juos gali tekti kelis
kartus įkrauti ir išeikvoti, kad jie veiktų
didžiausiu našumu.
Šalinkite tinkamai.
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba
jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad
gaminio ir maitinimo elemento negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių
maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu
gali būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi,
kai maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius
ir maitinimo elementus saugote aplinką ir
žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, maitinimo elementą gali pakeisti
tik kvalifikuotas techninės priežiūros
specialistas. Kad maitinimo elementas ir
elektros bei elektrotechnikos įranga būtų
tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius
pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti. Informacijos dėl kitų maitinimo
elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma,
kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad
vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos
valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį arba maitinimo elementą,
darbuotoją.
„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“
yra „Microsoft Corporation“ registruotieji
prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir
(arba) kitose šalyse.
„Mac“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ prekių
ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
„iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas,
registruotas JAV ir kitose šalyse.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Atsargumo
priemonės
Dėl BLUETOOTH ryšio
• BLUETOOTH belaidė technologija veikia
maždaug 10 metrų diapazone. Maksimalus
ryšio atstumas skiriasi, atsižvelgiant į kliūtis
(žmogaus kūną, metalą, sienas ir pan.)
arba elektromagnetinę aplinką.
• Antena įmontuota į įrenginį, kaip rodo
brūkšninė linija ( pav.). BLUETOOTH ryšio
jautrumas pagerės pasukus įmontuotą
anteną į prijungtą BLUETOOTH įrenginį.
Kai tarp prijungto įrenginio antenos ir
įmontuotos šio įrenginio antenos yra
kliūčių, gali atsirasti triukšmas, trūkinėti
garsas arba neveikti ryšys.
• Šiuo įrenginiu galima priimti tik įprastus
gaunamus skambučius. Išmaniesiems
telefonams ir kompiuteriams skirtos
skambinimo programos nepalaikomos.
Jei atkuriant dažnai praleidžiami garsai
• Situaciją galima pagerinti pakeičiant
belaidžio atkūrimo kokybės nustatymus
arba perjungiant siųstuvo belaidžio
atkūrimo režimą į SBC. Išsamios
informacijos rasite prie siųstuvo
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
Dėl įrenginio krovimo
• Šį įrenginį galima įkrauti tik naudojant USB.
Norint įkrauti, reikalingas asmeninis
kompiuteris su USB prievadu.
• Kraunant negalima įjungti šio įrenginio
ir naudoti BLUETOOTH funkcijos.
• Jei nenaudojate įrenginio ilgą laiką,
įkraunamas maitinimo elementas gali
neišlaikyti pakankamos įkrovos. Maitinimo
elementas galės išlaikyti įkrovą tinkamai
kelis kartus pakartotinai iškrovus ir įkrovus.
• Jei laikote įrenginį nenaudojamą ilgą laiką,
įkraukite maitinimo elementą kas pusę
metų, kad jis per daug neišsikrautų.
• Jei laikas, kurį galite naudoti įrenginį,
tampa ypač trumpas, įkraunamą maitinimo
elementą reikia pakeisti nauju. Kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją, kad
pakeistų maitinimo elementą.
Pastaba dėl statinės elektros
• Statinė kūne susikaupusi elektra gali
sukelti lengvą dilgčiojimą ausyse. Kad
iki minimumo sumažintumėte poveikį,
dėvėkite drabužius, pagamintus iš
natūralių medžiagų.
Jei įrenginys neveikia tinkamai
• Iš naujo nustatykite įrenginį ( pav.).
Naudodami pridėtą USB kabelį su
mikrojungtimi prijunkite ausines prie
įjungto kompiuterio, tada vienu metu
paspauskite mygtukus  ir „–“. Įrenginys
bus nustatytas iš naujo. Susiejimo
informacija nepanaikinama.
• Jei problema išlieka net atlikus pirmiau
aprašytus nustatymo iš naujo veiksmus,
inicijuokite įrenginį, kaip nurodyta toliau.
Atjunkite USB kabelį su mikrojungtimi nuo
USB mikroprievado, išjunkite įrenginį ir
vienu metu nuspaudę mygtukus  bei
„–“ palaikykite juos ilgiau nei 7 sekundes.
Indikatorius (mėlynas) mirksi 4 kartus ir
atkuriami gamykliniai įrenginio nustatymai.
Visa susiejimo informacija panaikinama.
• Inicijavus įrenginį, jo gali nepavykti
prijungti prie „iPhone“ arba kompiuterio.
Tokiu atveju panaikinkite įrenginio
susiejimo informaciją iš „iPhone“ arba
kompiuterio, o tada susiekite juos
dar kartą.
Kita informacija
• Nelaikykite šio įrenginio vietoje, kurioje
drėgna, daug dulkių, suodžių ar garų, arba
tiesioginių saulės spindulių apšviestose
vietose. Nepalikite įrenginio automobilyje
ilgą laiką. Kitaip galite sugadinti įrenginį.
• BLUETOOTH įrenginys gali neveikti
naudojant mobiliuosius telefonus,
atsižvelgiant į radijo bangų sąlygas
ir vietą, kurioje naudojama įranga.
• Klausydamiesi muzikos šiuo įrenginiu
dideliu garsumu galite sugadinti klausą.
• Eismo saugos sumetimais nenaudokite
šio įrenginio, kai vairuojate automobilį
arba važiuojate dviračiu.
• Nenaudokite šio įrenginio vietose, kuriose
tai būtų pavojinga, jei negalite girdėti
aplinkos garso, pvz., geležinkelio
pervažose, traukinio stočių platformose
ir statybvietėse.
• Nedėkite ant šio įrenginio sunkių daiktų
ir jo nespauskite, nes ilgai tai darydami
galite jį deformuoti.
• Stipriai nekratykite įrenginio.
• Valykite įrenginį minkšta sausa šluoste.
• Saugokite įrenginį nuo vandens. Įrenginys
nėra atsparus vandeniui.
Nepamirškite laikytis toliau išvardytų
atsargumo priemonių.
– Saugokitės, kad neįmestumėte įrenginio
į kriauklę arba kitą vandens talpyklą.
– Nenaudokite įrenginio vietose, kuriose
yra drėgmės arba prastos oro sąlygos,
pvz., lyja arba sninga.
– Nesušlapinkite įrenginio.
Jei liesite įrenginį šlapiomis rankomis
arba apgaubsite įrenginį drėgnu
drabužiu, įrenginys gali sušlapti
ir sugesti.
• Jei panaudoję įrenginį jaučiate
diskomfortą, nedelsdami nustokite
jį naudoti.
• Ausinių gaubtų kokybė gali suprastėti
dėl ilgalaikio laikymo arba naudojimo.
• Jei kilo su šiuo įrenginiu susijusių klausimų
ar problemų, neaptartų šiame vadove,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“
pardavėju.
Papildomus pakaitinius ausinių gaubtus
galima užsisakyti iš artimiausio
„Sony“ pardavėjo.
Specifikacijos
Bendroji informacija
Ryšių sistema: BLUETOOTH specifikacijos
4.1 versija
Išvestis: BLUETOOTH specifikacijos
2 maitinimo klasė
Didžiausias ryšio nuotolis: tiesioginio
matomumo linija – apie 10 m1)
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz diapazonas
(2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas: FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai2):
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
HFP (laisvų rankų įrangos profilis)
HSP (ausinių profilis)
Palaikomas kodekas3): SBC4), AAC5)
Palaikomas turinio apsaugos metodas:
SCMS-T
Perdavimo diapazonas (A2DP):
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis
44,1 kHz)
Pridedami elementai:
Belaidės erdvinio garso ausinės (1)
Kabelis su USB mikrojungtimi
(maždaug 50 cm) (1)
Nurodymų vadovas (šis lapas) (1)
Naudojimo instrukcija (1)
Kiti dokumentai (1 rinkinys)
1)
2)
3)
4)
5)
Faktinis veikimo atstumas gali skirtis
atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip kliūtys
tarp įrenginių, magnetiniai laukai aplink
mikrobangų krosnelę, statinė elektra,
priėmimo jautrumas, antenos
charakteristika, operacinė sistema,
taikomoji programa ir kt.
BLUETOOTH standartiniai profiliai rodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
Kodekas: garso signalo glaudinimo
ir konvertavimo formatas
Pojuosčio kodekas
Išplėstinis garso kodavimas
Belaidės erdvinio
garso ausinės
Maitinimo šaltinis:
3,7 V nuolatinė srovė: įmontuotas
įkraunamas ličio jonų maitinimo
elementas
DC 5 V: kai kraunama per USB
Svoris: maždaug 130 g
Darbinė temperatūra: 0–40 °C
Nominaliosios energijos sąnaudos: 0,8 W
Naudojimo valandos:
Jungiant per BLUETOOTH įrenginį
Muzikos grojimo laikas:
daugiausia 8 val.
Ryšio laikas: daugiausia 8 val.
Budėjimo laikas: daugiausia 200 val.
Pastaba. Naudojimo trukmė gali būti
trumpesnė atsižvelgiant į kodeką ir
naudojimo sąlygas.
Krovimo laikas:
maždaug 2,5 val.
Pastaba. krovimo valandos gali skirtis
atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.
Krovimo temperatūra: 5–35 °C
Imtuvas
Tipas: uždaras, dinaminis
Pagrindinis įrenginys: 30 mm
Dažnio atsakas: 20–20 000 Hz
Latviski
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu elektrošoka risku,
neaiztieciet korpusu. Labošanu
uzticiet tikai kvalificētam personālam.
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā,
piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā
skapītī.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus
(bateriju komplektu vai aparātu ar ievietotām
baterijām/akumulatoriem) ilglaicīgam
pārmērīgam karstumam, piemēram,
saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.
Neizjauciet, neveriet vaļā un nesmalciniet
rezerves akumulatorus.
Ja akumulatoram ir sūce, neļaujiet
šķidrumam nonākt saskarē ar ādu vai acīm.
Ja ir bijusi saskare, noskalojiet skarto vietu
ar lielu ūdens daudzumu un meklējiet
medicīnisko palīdzību.
Rezerves akumulatori pirms lietošanas ir
jāuzlādē. Informāciju par pareizu uzlādi
vienmēr meklējiet ražotāja instrukcijās
vai iekārtas rokasgrāmatā.
Pēc ilglaicīga glabāšanas perioda
akumulatorus, iespējams, nāksies vairākkārt
uzlādēt un izlādēt, lai panāktu maksimālo
veiktspēju.
Atbrīvojieties no tiem pareizā veidā.
Paziņojums klientiem: turpmākā
informācija attiecas tikai uz iekārtu,
kas pārdota valstī, uz kuru attiecas
ES direktīvas.
Šī izstrādājuma ražotājs ir Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā).
Jautājumi saistībā ar izstrādājuma atbilstību
Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzdod
pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija.
Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju,
skatiet atsevišķos servisa vai garantijas
dokumentos norādītās adreses.
Mikrofonas
Tipas: elektretinis kondensatorius
Kryptingumas: daugiakryptis
Efektyvusis dažnių diapazonas:
50–8 000 Hz
Maitinimo elemento
krovimo per USB
sistemos reikalavimai
Asmeninis kompiuteris, kuriame įdiegta kuri
nors iš toliau nurodytų operacinių sistemų
ir kuriame yra USB prievadas:
Operacinės sistemos
(naudojant „Windows“)
„Windows 10 Home“ / „Windows 10 Pro“
„Windows 8.1“ / „Windows 8.1 Pro“
„Windows 8“ / „Windows 8 Pro“
„Windows 7“
„Home Basic“ / „Home Premium“ /
„Professional“ / „Ultimate“
„Windows Vista“ (2 pakeitimų paketas arba
naujesnė versija)
„Home Basic“ / „Home Premium“ /
„Business“ / „Ultimate“ / „Media Center
Edition 2005“
®
®
®
®
®
®
®
®
(naudojant „Mac“)
„Mac OS X“ (10.8 arba naujesnė versija)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Ar šo Sony Corp. deklarē, ka šī iekārta atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem saistītajiem noteikumiem.
Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu,
izmantojiet šo vietrādi URL:
http://www.compliance.sony.de/
Atbrīvošanās no
nolietotām baterijām/
akumulatoriem,
kā arī elektriskām un
elektroniskām iekārtām
(attiecas uz Eiropas
Savienību un citām
Eiropas valstīm ar
atsevišķu savākšanas
sistēmu)
Šis apzīmējums uz izstrādājuma, baterijas/
akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šo
izstrādājumu un baterijām/akumulatoriem
nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Noteiktām baterijām/
akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams,
tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu.
Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais
simbols tiek pievienots, ja baterijā/
akumulatorā ir vairāk par 0,0005%
dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no
šiem izstrādājumiem un baterijām/
akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut
iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un
cilvēku veselību, ko varētu izraisīt
neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt
dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes
iemeslu dēļ izstrādājumam nepieciešams
pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/
akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru
drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas
baterijas/akumulatora, kā arī elektriskās vai
elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties
izstrādājuma kalpošanas laikam, nododiet
šos izstrādājumus atbilstošā savākšanas
vietā elektrisko un elektronisko iekārtu
pārstrādei. Visu pārējo bateriju/akumulatoru
gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no
izstrādājuma droši izņemt bateriju/
akumulatoru. Bateriju/akumulatoru
nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto
bateriju/akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu
detalizētāku informāciju par šī izstrādājuma
vai baterijas/akumulatora pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību,
mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju
vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu
vai bateriju/akumulatoru.
Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir
Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes,
un Sony Corporation šīs zīmes izmanto
saskaņā ar licenci.
Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai
ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme.
Microsoft, Windows un Windows Vista ir
Microsoft Corporation ASV un/vai citās
valstīs reģistrētas preču zīmes vai
preču zīmes.
Mac un Mac OS ir Apple Inc. preču zīmes,
kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
iPhone ir Apple Inc. preču zīme,
kas reģistrēta ASV un citās valstīs.
Pārējās preču zīmes un tirdzniecības
nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku
preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi.
Piesardzības
pasākumi
Par BLUETOOTH sakariem
• Bezvadu tehnoloģija BLUETOOTH darbojas
aptuveni 10 metru rādiusā. Maksimālais
sakaru attālums var mainīties atkarībā
no šķēršļiem (cilvēka ķermeņa, metāla
priekšmetiem, sienas u.tml.) vai
elektromagnētiskās vides.
• Iekārtā ir iebūvēta antena, kā parādīts ar
punktotu līniju (attēls ). BLUETOOTH
sakaru jutīgumu var uzlabot, pagriežot
iebūvēto antenu BLUETOOTH ierīces
virzienā. Ja starp savienotās ierīces antenu
un šīs iekārtas iebūvēto antenu ir šķēršļi,
var rasties troksnis vai audio pārtraukumi,
kā arī sakari var tikt deaktivizēti.
• BLUETOOTH sakari var tikt deaktivizēti vai
var rasties troksnis vai audio pārtraukumi,
ja ir spēkā tālāk aprakstītie nosacījumi.
– Starp iekārtu un BLUETOOTH ierīci ir
cilvēka ķermenis.
Šajā gadījumā uzlabojumus var panākt,
novietojot BLUETOOTH ierīci pretī
iekārtas antenai.
– Starp iekārtu un BLUETOOTH ierīci
atrodas kāds šķērslis, piemēram,
metāla priekšmets vai siena.
– Iekārtas tuvumā tiek lietota ierīce, kas
izmanto 2,4 GHz frekvenci, piemēram,
Wi-Fi ierīce, bezvadu tālrunis vai
mikroviļņu krāsns.
• Tā kā BLUETOOTH ierīces un tehnoloģija
Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) izmanto vienu
frekvenci (2,4 GHz), var rasties mikroviļņu
traucējumi, kuru rezultātā iespējams
troksnis, audio pārtraukumi vai sakaru
deaktivizēšana, ja šo iekārtu izmantojat
Wi-Fi ierīces tuvumā. Šādā gadījumā
veiciet tālāk norādītās darbības.
– Izmantojiet šo iekārtu vismaz 10 metru
attālumā no Wi-Fi ierīces.
– Ja šī iekārta tiek izmantota tuvāk par
10 metriem no Wi-Fi ierīces, izslēdziet
Wi-Fi ierīci.
– Uzstādiet šo iekārtu un BLUETOOTH
ierīci pēc iespējas tuvāk vienu otrai.
• Mikroviļņu starojums no BLUETOOTH
ierīces var ietekmēt elektronisko
medicīnisko ierīču darbību. Izslēdziet šo
iekārtu un citas BLUETOOTH ierīces tālāk
aprakstītajās vietās, jo tās var izraisīt
negadījumu.
– Vietās, kur ir viegli uzliesmojošas gāzes
klātbūtne, slimnīcā vai degvielas
uzpildes stacijā
– Automātisko durvju un ugunsgrēka
signalizatora tuvumā
• Nelietojiet iekārtu uz lidmašīnas klāja.
Radio viļņi var ietekmēt instrumentus,
izraisot negadījumu darbības
traucējumu dēļ.
• Kad runājat pa tālruni vai klausāties
mūziku, bezvadu tehnoloģijas BLUETOOTH
raksturlielumu dēļ šī iekārta skaņu
atskaņo ar nelielu aizkavi attiecībā
pret BLUETOOTH ierīci.
• Šī iekārta atbalsta BLUETOOTH standartam
atbilstošas drošības funkcijas, lai piedāvātu
drošu savienojumu laikā, kad tiek
izmantota bezvadu tehnoloģija
BLUETOOTH, bet drošība atkarībā no
iestatījumiem var būt nepietiekama.
Uzmanieties, kad sakariem izmantojat
bezvadu tehnoloģiju BLUETOOTH.
• Mēs neuzņemamies nekādu atbildību
par informācijas noplūdi BLUETOOTH
sakaru laikā.
(turpinājums aizmugurē)
A
• Ja problēmu neizdodas novērst, arī izpildot
iepriekš aprakstīto atiestatīšanas darbību,
inicializējiet iekārtu tālāk aprakstītajā veidā.
Atvienojiet mikro USB kabeli no mikro USB
porta, izslēdziet iekārtu, pēc tam vienlaicīgi
nospiediet pogu  un pogu – un turiet
ilgāk nekā 7 sekundes. Indikators (zils)
iemirgosies 4 reizes, un iekārtai tiks
atjaunoti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.
Tiks dzēsta visa informācija par
savienošanu pārī.
• Pēc iekārtas inicializēšanas to, iespējams,
nevarēs savienot ar iPhone ierīci vai
datoru. Šādā gadījumā dzēsiet informāciju
par šīs iekārtas savienošanu pārī no iPhone
ierīces vai datora un pēc tam no jauna
veiciet savienošanu pārī.
Citas
B
(turpinājums no priekšpuses)
• Savienojumu ar visām BLUETOOTH ierīcēm
nevar garantēt.
– Ierīcei ar funkciju BLUETOOTH ir jāatbilst
Bluetooth SIG, Inc. izstrādātajam
BLUETOOTH standartam un jābūt
autentificētai.
– Pat tad, ja savienotā ierīce atbilst iepriekš
norādītajam BLUETOOTH standartam,
atkarībā no ierīces iespējām un
specifikācijām dažas ierīces nevarēs
savienot vai tās nedarbosies pareizi.
– Laikā, kad runāšanai izmantojat tālruņa
brīvroku sistēmu, var rasties troksnis
(atkarībā no ierīces vai sakaru vides).
• Atkarībā no pievienojamās ierīces var būt
nepieciešams noteikts laiks, pirms tiek
izveidoti sakari.
Par viedtālruņiem un datoriem
paredzēto zvanīšanas lietotņu
izmantošanu
• Šī iekārta atbalsta tikai parastus ienākošos
zvanus. Viedtālruņiem un datoriem
paredzētās zvanīšanas lietotnes
netiek atbalstītas.
Ja atskaņošanas laikā bieži tiek
izlaista skaņa
• Iespējams, situāciju varēs uzlabot,
mainot bezvadu atskaņošanas kvalitātes
iestatījumus vai raidierīcē fiksējot bezvadu
atskaņošanas režīmu SBC. Detalizētu
informāciju skatiet raidierīces
komplektācijā iekļautajās lietošanas
instrukcijās.
Par iekārtas uzlādi
• Šo iekārtu var uzlādēt, tikai izmantojot USB
savienojumu. Uzlādei ir nepieciešams
personālais dators ar USB portu.
• Šo iekārtu nevar ieslēgt un funkciju
BLUETOOTH nevar izmantot uzlādes laikā.
• Ja iekārtu ilglaicīgi neesat lietojis,
akumulators var nenodrošināt pietiekamu
lādiņu. Akumulators varēs nodrošināt
pietiekamu lādiņu pēc tā vairākkārtējas
izlādes un uzlādes.
• Ja ilglaicīgi glabājat iekārtu un to nelietojat,
uzlādējiet akumulatoru reizi pusgadā,
lai novērstu pārliecīgu izlādi.
• Ja iekārtas izmantošanai pieejamais laiks
ārkārtīgi saīsinās, akumulators jāaizstāj
ar jaunu. Sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju, lai veiktu akumulatora maiņu.
Piezīme par statisko elektrību
• Korpusā uzkrātā statiskā elektrība
var izraisīt vieglu kņudēšanu ausīs.
Lai minimizētu šo efektu, valkājiet
dabiska auduma drēbes.
Ja iekārta nedarbojas pareizi
• Atiestatiet iekārtu (attēls ).
Savienojiet austiņas ar sāknētu datoru,
izmantojot komplektācijā iekļauto mikro
USB kabeli, pēc tam vienlaicīgi nospiediet
pogu  un pogu –. Iekārta tiks atiestatīta.
Informācija par savienošanu pārī
netiks dzēsta.
• Nenovietojiet šo iekārtu vietā, kas pakļauta
mitrumam, putekļiem, sodrējiem vai
tvaikiem, vai arī tiešai saules gaismai.
Neatstājiet šo iekārtu automašīnā uz ilgu
laiku. Tas var izraisīt nepareizu darbību.
• BLUETOOTH ierīču lietošana var
nedarboties mobilajos tālruņos atkarībā
no radio viļņu stāvokļa un vietas,
kur aprīkojums tiek izmantots.
• Šīs iekārtas klausīšanās lielā skaļumā
var ietekmēt jūsu dzirdi.
• Satiksmes drošības nolūkos nelietojiet
šo iekārtu, braucot ar automašīnu vai
divriteni.
• Nelietojiet šo iekārtu vietās, kur nespēja
saklausīt apkārtējās skaņas var radīt riskus,
piemēram, uz dzelzceļa pārbrauktuvēm,
uz vilcienu staciju platformām un
būvlaukumos.
• Nenovietojiet svaru uz iekārtas, jo ilgstošas
uzglabāšanas laikā tas var deformēt
iekārtu.
• Nepakļaujiet iekārtu pārmērīgam
triecienam.
• Tīriet iekārtu ar mīkstu, sausu drāniņu.
• Nepakļaujiet iekārtu ūdens iedarbībai.
Iekārta nav ūdensdroša.
Neaizmirstiet ievērot tālāk aprakstītos
piesardzības pasākumus.
– Uzmanieties, lai neiemestu iekārtu
izlietnē vai citā ar ūdeni pildītā
konteinerā.
– Neizmantojiet iekārtu mitrās vietās vai
sliktos laikapstākļos, piemēram, lietū
vai sniegā.
– Neslapiniet iekārtu.
Ja pieskaraties iekārtai ar mitrām rokām
vai atstājat iekārtu slapjās drēbēs, iekārta
var samirkt, kas savukārt var izraisīt
iekārtas darbības traucējumus.
• Ja pēc iekārtas lietošanas izjūtat
diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet
iekārtas lietošanu.
• Ilglaicīgi glabājot vai izmantojot austiņas,
to uzlikas var nolietoties.
• Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti
jautājumi vai problēmas saistībā ar šo
iekārtu, sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.
Nomaiņai paredzētas papildu austiņu
uzlikas var iegādāties pie tuvākā
Sony izplatītāja.
Specifikācijas
Vispārīgi
Sakaru sistēma: BLUETOOTH specifikācijas
versija 4.1
Izvade: BLUETOOTH specifikācijas
2. jaudas klase
Maksimālais sakaru diapazons: tiešā
redzamībā aptuveni 10 m1)
Frekvenču josla: 2,4 GHz josla (2,4000–
2,4835 GHz)
Modulācijas metode: FHSS
Saderīgie BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile — uzlabotais audio izplatīšanas
profils)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile — audio/video tālvadības profils)
HFP (Hands-free Profile — brīvroku
profils)
HSP (Headset Profile — austiņu profils)
Atbalstītais kodeks3): SBC4) , AAC5)
Atbalstītā satura aizsardzības metode:
SCMS-T
Pārraides diapazons (A2DP):
20–20 000 Hz (iztveršanas frekvence
44,1 kHz)
Iekļautie priekšmeti:
Bezvadu stereo austiņas (1)
Mikro USB kabelis (apm. 50 cm) (1)
Uzziņu rokasgrāmata (šī lapa)
Lietošanas instrukcijas (1)
Citi dokumenti (1 komplekts)
1)
2)
3)
4)
5)
Faktiskais diapazons mainās atkarībā no
tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcēm,
mikroviļņu krāsns radītais magnētiskais
lauks, statiskā elektrība, uztveršanas
jutīgums, antenas veiktspēja,
operētājsistēma, lietojumprogramma u.c.
BLUETOOTH standarta profili norāda,
kāds ir mērķis sakariem starp
BLUETOOTH ierīcēm.
Kodeks: audio signāla saspiešana
un pārveidošanas formāts
Apakšjoslas kodeks
Uzlabotā audio kodēšana
Bezvadu stereo
austiņas
Barošanas avots:
3,7 V līdzstrāva: iebūvēts litija jonu
akumulators
5 V līdzstrāva: ja uzlādei tiek izmantots
USB ports
Masa: aptuveni 130 g
Darba temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C
Enerģijas patēriņš: 0,8 W
Lietošanas ilgums:
Ja izveidots savienojums, izmantojot
BLUETOOTH ierīci
Mūzikas atskaņošanas ilgums:
maks., 8 stundas
Sakaru ilgums: maks., 8 stundas
Gaidstāves ilgums:
maks., 200 stundas
Piezīme. Lietošanas ilgums var būt
mazāks atkarībā no kodeka un
lietošanas apstākļiem.
Uzlādes ilgums:
Aptuveni 2,5 stundas
Piezīme. Uzlādes ilgums var atšķirties
atkarībā no lietošanas apstākļiem.
Uzlādes temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
Uztvērējs
Veids: slēgta tipa, dinamisks
Membrāna: 30 mm
Frekvenču raksturlīkne: 20–20 000 Hz
Mikrofons
Veids: elektreta kondensators
Uztveršanas virziens: visaptverošs virziens
Efektīvais frekvenču diapazons:
50–8000 Hz
Sistēmas prasības
akumulatora uzlādei,
izmantojot USB
Personālais dators, kurā ir instalēta jebkura
no šīm operētājsistēmām un kurš ir aprīkots
ar USB portu:
Operētājsistēmas
(ja izmantojat sistēmu Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
Windows Vista (2. servisa pakotne vai
jaunāka)
Home Basic / Home Premium /
Business / Ultimate / Media Center
Edition 2005
®
®
®
®
®
®
®
®
(ja izmantojat Mac datoru)
Mac OS X (versija 10.8 vai jaunāka)
Dizains un specifikācijas var mainīties
bez brīdinājuma.
Eesti keel
Teatis klientidele: järgmine teave
kehtib ainult seadmetele, mida
müüakse riikides, kus kehtivad
EL-i direktiivid
Selle toote on tootnud Sony Corporation
(aadressiga 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Jaapan) või selle esindaja. Küsimusi
toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu
õigusaktidega võite küsida volitatud
esindajalt järgmisel aadressil: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Hooldus- või garantiiprobleemide
tekkimisel võtke ühendust hooldus- või
garantiidokumentides oleval aadressil.
Käesolevaga kinnitab Sony Corporation,
et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja muudele kehtivatele
sätetele.
Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt:
http://www.compliance.sony.de/
Vanade akude
ning elektri- ja
elektroonikaseadmete
käitlemine (kehtib
Euroopa Liidus ja
teistes Euroopa riikides,
kus on eraldi toimivad
kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab,
et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena
käidelda. Teatud akudel võidakse seda
sümbolit kasutada koos keemilise
sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb)
keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab
enam kui 0,0005% elavhõbedat või
0,004% tina. Tagades nende toodete ja
akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate
ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist
mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis
ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida.
Materjalide taastöötlemine aitab säästa
loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse,
jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu
alalist ühendust kaasatud akuga, peab
aku vahetama vaid kvalifitseeritud
hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja
elektroonikaseadmete reeglitepärase
käitlemise tagamiseks viige tooted
kasutusea lõppedes spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see taastöödeldakse
elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt.
Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist,
kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest
tootest. Viige aku spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see taastöödeldakse
kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe
saamiseks toote või aku taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti
või kauplusega, kust selle toote või aku
ostsite.
Sõna Bluetooth® märk ja logod on ettevõtte
SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning
Sony Corporation kasutab neid litsentsi
alusel.
N-märk on ettevõtte NFC Forum, Inc.
kaubamärk või registreeritud kaubamärk
Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
Nutitelefonide ja arvutite
helistamisrakenduste kasutamine
Microsoft, Windows ja Windows Vista
on Microsoft Corporationi registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid USA-s
ja/või teistes riikides.
Kui taasesitatav heli on väga katkendlik
Mac ja Mac OS on ettevõtte Apple Inc.
registreeritud kaubamärgid USA-s ja
teistes riikides.
HOIATUS
iPhone on ettevõtte Apple Inc. registreeritud
kaubamärk USA-s ja teistes riikides.
Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge
avage korpust. Laske hooldustöid teha
vaid vastava väljaõppega personalil.
Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad
nende vastavatele omanikele.
Ärge paigaldage seadet suletud ruumi,
nagu raamaturiiul või integreeritud kapp.
Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud
patareisid) pikaks ajaks kuumusallika, nagu
päikesepaiste, lahtine tuli vms, lähedale.
Ärge demonteerige, avage ega purustage
sekundaarelemente ega akusid.
Aku lekkimise korral ärge laske vedelikul
kokku puutuda naha ega silmadega.
Kokkupuute korral loputage kokkupuuteala
rohke veega ja pöörduge arsti poole.
Sekundaarelemente ja akusid tuleb enne
kasutamist laadida. Järgige alati tootja
juhiseid või seadme kasutusjuhendit,
kus on toodud juhised õigeks laadimiseks.
Pärast pikaajalist ladustamist võib olla
vajalik akusid või patareisid mitu korda täis
ja tühjaks laadida, et maksimaalset jõudlust
saavutada.
Utiliseerige seade õigesti.
• Järgmistes olukordades võib BLUETOOTHside katkeda või tekkida müra või heli
kadumine.
– Seadme ja BLUETOOTH-seadme vahel
on inimene.
Seda olukorda saab parandada,
suunates BLUETOOTH-seadme teise
seadme õhuantenni poole.
– Süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel
on takistus (nt metallese või sein).
– Selle seadme läheduses kasutatakse
seadet, mis kasutab sagedust 2,4 GHz
(nt Wi-Fi-seadet, juhtmeta telefoni või
mikrolaineahju).
• Kuna BLUETOOTH-seadmed ja Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) kasutavad sama
sagedust (2,4 GHz), võivad mikrolained
häireid tekitada ja seetõttu võib tekkida
müra, heli võib kaduda või side katkeda,
kui seda seadet Wi-Fi-seadme läheduses
kasutatakse. Sellisel juhul tehke järgmist.
– Kasutage seadet vähemalt 10 m
kaugusel Wi-Fi-seadmest.
– Kui seadet kasutatakse Wi-Fi-seadmele
lähemal kui 10 m, lülitage Wi-Fiseade välja.
– Paigaldage see seade ja BLUETOOTHseade üksteisele võimalikult lähedale.
• BLUETOOTH-seadmest kiirguvad
mikrolained võivad mõjutada
elektrooniliste meditsiiniseadmete tööd.
Õnnetuste vältimiseks lülitage see seade
ja muud BLUETOOTH-seadmed järgmistes
kohtades välja.
– Haiglates või bensiinijaamades, kus võib
olla kergestisüttivaid gaase.
– Automaatsete uste või tuletõrjealarmide
lähedal.
• Ärge kasutage seadet lennukis.
Raadiolained võivad seadmeid mõjutada,
põhjustades rikke tõttu õnnetuse.
• Telefoniga rääkides või muusika kuulamise
korral võib seadme heliesitus BLUETOOTHI
juhtmeta tehnoloogia omaduste tõttu
BLUETOOTH-seadme omast hilisem olla.
• See seade toetab turvafunktsioone,
mis vastavad BLUETOOTHI standardile,
et tagada turvaline ühendus, kui
kasutatakse BLUETOOTHI juhtmeta
tehnoloogiat, kuid turvalisusest ei pruugi
olenevalt seadistusest piisata. Olge
BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogia
abil ühendumisel ettevaatlik.
• Me ei vastuta teabe lekkimise eest
BLUETOOTH-side kasutamise korral.
• Ühendust kõigi BLUETOOTH-seadmetega
ei saa garanteerida.
– BLUETOOTH-funktsiooniga seade peab
vastama ettevõtte Bluetooth SIG, Inc.
määratud BLUETOOTHI standardile ja
seade tuleb autentida.
– Isegi kui ühendatud seade vastab
ülalmainitud BLUETOOTHI standardile,
ei pruugi kõigi seadmete ühendamine
nende funktsioonide või tehniliste
andmete tõttu õnnestuda või ei
pruugi need korralikult töötada.
– Kui räägite telefoniga, kasutades
vabakäe-süsteemi, võib seadmest
või suhtluskeskkonnast tulenevalt
müra esineda.
• Olenevalt ühendatavast seadmest võib
side alustamine aega võtta.
Ettevaatusabinõud
BLUETOOTHI side
• BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogia toimib
ligikaudu 10 meetri ulatuses. Maksimaalne
sideulatus võib takistustest (inimkeha,
metall, sein jne) või elektromagnetilisest
keskkonnast olenevalt erineda.
• Õhuantenn on seadmesse integreeritud
punktiiriga näidatud kohas (joonis ).
BLUETOOTH-side tundlikkus paraneb,
kui keerata integreeritud õhuantenn
ühendatud BLUETOOTH-seadme poole.
Kui ühendatud seadme õhuantenni ja selle
seadme integreeritud õhuantenni vahel
on takistusi, võib tekkida müra, heli võib
kaduda või side katkeda.
Kui seade ei tööta korralikult
• Lähtestage seade (joonis ).
Ühendage peakomplekt käivitatud
arvuti külge, kasutades kaasasolevat
mikro-USB-kaablit ja vajutage korraga
nuppe  ja –. Seade lähtestatakse.
Sidumisteavet ei kustutata.
• Kui probleem ei lahene isegi pärast
eespool kirjeldatud lähtestustoimingut,
lähtestage seade järgmiselt.
Eemaldage mikro-USB-kaabel mikro-USBpordist ning hoidke seejärel nuppe 
ja – korraga üle 7 sekundi all. Näidik
(sinine) vilgub 4 korda ja seade on tehase
sätetele lähtestatud. Kogu sidumisteave
on kustutatud.
• Pärast seadme lähtestamist ei saa see
teie iPhone’i või arvutiga ühendust luua.
Sellisel juhul kustutage iPhone’ist või
arvutist sidumisteave ja siduge need
uuesti.
Muud
• Ärge pange seadet niiskesse, tolmusesse,
tahmasesse kohta, auru sisse ega otsese
päikesevalguse kätte. Ärge jätke seadet
kauaks autosse. See võib põhjustada
talitlushäire.
• BLUETOOTH-seade ei pruugi töötada
mobiiltelefonidega olenevalt
raadiolainetest ja seadme
kasutamise kohast.
• Seadme kuulamine väga tugeva heliga
võib teie kuulmist mõjutada.
• Liiklusohutuse tagamiseks ärge kasutage
seadet sõiduki juhtimise või jalgrattaga
sõitmise ajal.
• Ärge kasutage seadet kohtades,
kus ümbritsevate helide mittekuulmine
võib olla ohtlik, nt raudteeülesõitudel,
raudteejaama perroonidel ja
ehitusobjektidel.
• Ärge rakendage seadmele raskust ega
avaldage survet, kuna see võib pikaajalisel
hoiustamisel seadme kuju muuta.
• Ärge laske seadmel taluda liigseid lööke.
• Puhastage seadet pehme kuiva lapiga.
• Ärge laske seadmel veega kokku puutuda.
Seade pole veekindel.
Ärge unustage järgimast allolevaid
ettevaatusabinõusid.
– Ärge laske seadmel kraanikaussi või
muusse veega täidetud mahutisse
kukkuda.
– Ärge kasutage seadet niisketes
kohtades või halva ilmaga (nt vihma
või lume käes).
– Ärge laske seadmel märjaks saada.
Kui puudutate seadet märgade kätega
või panete selle niiske rõivaeseme sisse,
võib seade märjaks saada ja see võib
põhjustada seadme rikke.
• Kui tunnete end pärast seadme kasutamist
halvasti, lõpetage kohe seadme
kasutamine.
• Kõrvaklappide polster võib pikaajalise
hoiustamise või kasutamise käigus
kahjustuda.
• Kui teil on seadme kohta küsimusi või
probleeme, mida selles juhendis ei
käsitleta, võtke ühendust Sony lähima
edasimüüjaga.
Lisavarustusse kuuluvaid kõrvaklappide
asenduspolstreid saab tellida lähimalt
Sony edasimüüjalt.
• See seade toetab ainult sissetulevaid
tavakõnesid. Nutitelefonide ja arvutite
helistamisrakendusi ei toetata.
• Olukorda saab parandada, muutes
juhtmeta taasesituse kvaliteediseadeid
või fikseerides juhtmeta taasesituse
režiimi edastavas seadmes SBC külge.
Üksikasju vaadake edastava seadmega
kaasasolevast kasutusjuhendist.
Seadme laadimine
• Seda seadet saab laadida ainult USB abil.
Laadimiseks on vajalik USB-pordiga
personaalarvuti.
• Seda seadet ei saa laadimise ajal sisse
lülitada ega BLUETOOTHI funktsiooni
kasutada.
• Kui te seadet kaua ei kasuta, ei pruugi
aku piisavat taset säilitada. Aku suudab
säilitada piisava laetuse taseme pärast
mitmekordset tühjenemist ja laadimist.
• Kui hoiustate seadet pikka aega, laadige
akut kord poole aasta jooksul liigse
tühjenemise vältimiseks.
• Kui seadme kasutusaeg muutub äärmiselt
lühikeseks, tuleb aku välja vahetada.
Aku väljavahetamiseks võtke ühendust
lähima Sony edasimüüjaga.
Märkus staatilise elektri kohta
• Kehasse kogunenud staatiline elekter võib
põhjustada kõrvades kerget kuminat. Selle
mõju vähendamiseks kandke looduslikest
materjalidest rõivaid.
Tehnilised andmed
Üldine
Sidesüsteem: BLUETOOTHI tehniliste
andmete versioon 4.1
Väljund: BLUETOOTHI tehniliste andmete
võimsusklass 2
Maksimaalne sidevahemik: otsenähtavusel
ligikaudu 10 m1)
Sagedusriba: 2,4 GHz riba (2,4000–
2,4835 GHz)
Moduleerimismeetod: FHSS
Ühilduvad BLUETOOTHI profiilid2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile, audioedastusprofiil)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile, audio-video kaugjuhtimisprofiil)
HFP (Hands-free Profile, vabakäe-profiil)
HSP (Headset Profile, peakomplekti
profiil)
Toetatud kodek3): SBC4), AAC5)
Toetatud sisukaitsemeetod: SCMS-T
Edastusvahemik (A2DP):
20–20 000 Hz (diskreetimissagedus
44,1 kHz)
Komplekti kuuluvad:
juhtmeta stereo peakomplekt (1)
mikro-USB-kaabel (ligikaudu 50 cm) (1)
viitejuhend (see leht) (1)
kasutusjuhend (1)
muud dokumendid (1 komplekt)
1)
2)
3)
4)
5)
Tegelik vahemik oleneb järgmistest
teguritest: seadmete vahel olevad
takistused, mikrolaineahju ümbruses
olevad magnetväljad, staatiline
elekter, vastuvõtu tundlikkus, antenni
toimivus, operatsioonisüsteem,
tarkvararakendus jne.
BLUETOOTHI standardprofiilid viitavad
BLUETOOTH-side eesmärgile
seadmete vahel.
Kodek: helisignaali pakkimine
ja teisendusvorming.
Alamriba kodek
Täpsem helikodeering
Juhtmeta stereo
peakomplekt
Toiteallikas:
Alalisvool 3,7 V: integreeritud
korduvlaaditav liitiumioonaku
alalisvool 5 V: USB-ga laadimise korral
Kaal: ligikaudu 130 g
Töötemperatuur: 0–40 °C
Elektritarbimise nimiväärtus: 0,8 W
Kasutusaeg tundides.
BLUETOOTH-seadme kaudu ühenduse
loomise korral
Muusika taasesituse aeg:
kuni 8 tundi
Sideaeg: kuni 8 tundi
Ooteaeg: kuni 200 tundi
Märkus: kasutusaeg võib kodekist
ja kasutustingimustest olenevalt
lühem olla.
Laadimisaeg:
ligikaudu 2,5 tundi
Märkus: laadimsaeg võib
kasutustingimustest olenevalt erineda.
Laadimistemperatuur: 5–35 °C
Vastuvõtja
Tüüp: suletud, dünaamiline
Kõlaseade: 30 mm
Sagedusvastus: 20–20 000 Hz
Mikrofon
Tüüp: elektreedist kondensaator
Suunatavus: toimib igas suunas
Toimiv sagedusvahemik: 50–8000 Hz
Süsteeminõuded aku
laadimiseks USB-ga
Arvuti, kuhu on eelnevalt installitud üks
järgmistest operatsioonisüsteemidest
ja millel on USB-port.
Operatsioonisüsteemid
(Windowsi kasutamise korral)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
Windows Vista (hoolduspakett 2 või uuem)
Home Basic / Home Premium /
Business / Ultimate /Media Center
Edition 2005
®
®
®
®
®
®
®
®
(Maci kasutamisel)
Mac OS X (versioon 10.8 või uuem)
Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette
teatamata muuta.
Download PDF

advertising