Sony | MDR-1000X | Sony MDR-1000X Belaidės triukšmą slopinančios ausinės 1000X Trumpasis vadovas

4-595-262-42(1) (LT-LV-EE)
Belaidės triukšmą
mažinančios erdvinio
garso ausinės
Bezvadu stereo
austiņas ar trokšņu
neitralizāciju
Juhtmeta müra
eemaldav stereo
peakomplekt
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių
gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir
elektros bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti,
panaudotus gaminius pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos dėl kitų
maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai
iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus
atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie
būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio
ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
A
Nurodymų vadovas
LT
LDAC™ pavadinimas ir logotipas yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
Uzziņu rokasgrāmata
LV
„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių
ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony Corporation“
tokius ženklus naudoja pagal licenciją.
Viitejuhend
EE
B
N žyma yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis
prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“ yra
„Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai
arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
„Mac“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV
ir kitose šalyse.
„iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir
kitose šalyse.
NC

„Qualcomm®“ yra „Qualcomm Incorporated“ prekės ženklas,
registruotas JAV ir kitose šalyse, naudojamas turint leidimą.
„Qualcomm aptX™ audio“ yra „Qualcomm Technologies
International, Ltd.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse,
naudojamas turint leidimą.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems
jų savininkams.
Atsargumo priemonės
Dėl BLUETOOTH ryšio
C

D
MDR-1000X
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Lietuvių
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų, neatidarykite
korpuso. Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus
specialistus.
Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos
arba uždaroje spintelėje.
Saugokite maitinimo elementus (maitinimo elementų pakuotę arba
įdėtus maitinimo elementus) nuo labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
Neardykite, neatidarykite ir nepjaustykite įkraunamųjų maitinimo
elementų ar akumuliatorių.
Jei iš maitinimo elemento teka elektrolitas, saugokitės, kad skysčio
nepatektų ant odos ar į akis. Įvykus sąlyčiui paveiktą vietą
nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.
Prieš naudojant įkraunamuosius maitinimo elementus ir
akumuliatorius reikia įkrauti. Kaip tinkamai įkrauti, žr. gamintojo
instrukcijose arba įrangos naudojimo vadove.
Jei maitinimo elementai ar akumuliatoriai buvo saugomi ilgą laiką,
juos gali tekti kelis kartus įkrauti ir išeikvoti, kad jie veiktų
didžiausiu našumu.
Šalinkite tinkamai.
Klientų dėmesiui: toliau pateikta informacija taikoma tik
įrangai, parduodamai šalyse, kuriose galioja ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, (adresas: 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija), arba jos vardu veikianti kita
bendrovė. Užklausas dėl gaminio suderinamumo su Europos
Sąjungos teisės aktų nuostatomis siųskite įgaliotajam atstovui
adresu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. Jei turite klausimų
dėl remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba
garantijos dokumentuose nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši įranga atitinka
esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas
nuostatas.
Daugiau informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Panaudotų maitinimo elementų ir
nebereikalingos elektros bei elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio
ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo
simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami
gaminius ir maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
• BLUETOOTH belaidė technologija veikia maždaug 10 metrų
diapazone. Maksimalus ryšio atstumas skiriasi, atsižvelgiant
į kliūtis (žmogaus kūną, metalą, sienas ir pan.) arba
elektromagnetinę aplinką.
• Antena įmontuota į įrenginį, kaip rodo brūkšninė linija ( pav.).
BLUETOOTH ryšio jautrumas pagerės pasukus įmontuotą anteną
į prijungtą BLUETOOTH įrenginį. Kai tarp prijungto įrenginio antenos
ir įmontuotos šio įrenginio antenos yra kliūčių, gali atsirasti
triukšmas, trūkinėti garsas arba neveikti ryšys.
• BLUETOOTH ryšys gali neveikti arba gali atsirasti triukšmas ar
trūkinėti garsas esant toliau nurodytoms sąlygoms.
– Tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio yra žmogaus kūnas.
Šią situaciją galima pagerinti pastatant BLUETOOTH įrenginį
taip, kad jis būtų nukreiptas į įrenginio anteną.
– Tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio yra kliūtis, pvz., metalinis
objektas ar siena.
– Įrenginys, naudojantis 2,4 GHz dažnį, pvz., „Wi-Fi“ įrenginys,
belaidis telefonas arba mikrobangų krosnelė, naudojamas
šalia įrenginio.
• Kadangi BLUETOOTH įrenginiai ir „Wi-Fi“ (IEEE802.11b/g/n)
naudoja tą patį dažnį (2,4 GHz), gali atsirasti mikrobangų trikdžių,
dėl kurių gali girdėtis triukšmas ar pradėti trūkinėti garsas arba
ryšys gali neveikti, jei šis įrenginys naudojamas šalia „Wi-Fi“
įrenginio. Tokiu atveju atlikite toliau nurodytus veiksmus.
– Naudokite šį įrenginį bent 10 m atstumu nuo belaidžio
„Wi-Fi“ įrenginio.
– Jei šį įrenginį naudojate mažesniu kaip 10 m atstumu nuo
„Wi-Fi“ įrenginio, išjunkite „Wi-Fi“ įrenginį.
– Laikykite šį įrenginį ir BLUETOOTH įrenginį kuo arčiau
vienas kito.
• BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos mikrobangos gali paveikti
elektroninių medicininių įrenginių veikimą. Kad neįvyktų
nelaimingų atsitikimų, toliau nurodytomis aplinkybėmis
išjunkite šį įrenginį ir kitus BLUETOOTH įrenginius:
– vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse ir degalinėse;
– prie automatinių durų arba gaisro signalizacijos.
• Naudodami šį įrenginį lėktuve, vadovaukitės skrydžio palydovų
nurodymais arba dėl įrenginio naudojimo sąlygų teiraukitės
savo oro linijų bendrovės.
Nenaudojant pridedamo ausinių kabelio, radijo bangos gali turėti
įtakos prietaisams, o dėl jų netinkamo veikimo kyla nelaimingo
atsitikimo pavojus.
Lėktuve būtinai naudokite pridedamą ausinių kabelį.
• Kalbant telefonu arba klausantis muzikos, garso atkūrimas
šiame įrenginyje iš BLUETOOTH įrenginio šiek tiek vėluoja dėl
BLUETOOTH belaidės technologijos charakteristikų.
• Šis įrenginys palaiko saugos ypatybes, atitinkančias BLUETOOTH
standartą, kad būtų užtikrinamas saugus ryšys naudojant
BLUETOOTH belaidę technologiją, tačiau atsižvelgiant
į nustatymus, sauga gali būti nepakankama. Užmezgę ryšį,
naudodamiesi BLUETOOTH belaide technologija, būkite atsargūs.
• Neprisiimame jokios atsakomybės dėl naudojantis BLUETOOTH
ryšiu nutekėjusios informacijos.
• Negarantuojama, kad pavyks užmegzti ryšį su visais BLUETOOTH
įrenginiais.
– BLUETOOTH funkciją turintis įrenginys turi atitikti BLUETOOTH
standartą, nurodytą „Bluetooth SIG, Inc.“, ir turi būti patvirtintas
jo autentiškumas.
– Net jeigu prijungtas įrenginys atitinka minėtą BLUETOOTH
standartą, kai kurių įrenginių gali nepavykti tinkamai prijungti
arba jie gali tinkamai neveikti atsižvelgiant į įrenginio funkcijas
arba specifikacijas.
– Kai kalbatės telefonu naudodamiesi laisvų rankų įranga, gali
atsirasti triukšmas, atsižvelgiant į įrenginį arba ryšio aplinką.
• Atsižvelgiant į ketinamą prijungti įrenginį, gali užtrukti šiek tiek
laiko, kol bus pradėtas užmegzti ryšys.
Jei atkuriant dažnai praleidžiami garsai
• Situaciją galima pagerinti nustatant garso kokybės prioriteto
režimą. Išsamios informacijos rasite žinyne.
• Situaciją galima pagerinti pakeičiant belaidžio atkūrimo kokybės
nustatymus arba perjungiant siųstuvo belaidžio atkūrimo režimą
į SBC. Išsamios informacijos rasite prie siųstuvo pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
Naudojimasis išmaniesiems telefonams ir kompiuteriams
skirtomis skambinimo programomis
• Šiuo įrenginiu galima priimti tik įprastus gaunamus skambučius.
Išmaniesiems telefonams ir kompiuteriams skirtos skambinimo
programos nepalaikomos.
Įrenginio krovimas
• Šį įrenginį galima įkrauti tik naudojant USB. Norint įkrauti,
reikalingas asmeninis kompiuteris su USB prievadu.
• Kraunant negalima įjungti šio įrenginio ir naudoti BLUETOOTH
bei garso mažinimo funkcijų.
• Galite naudoti įrenginį prijungę pridėtą ausinių kabelį, net kai
įrenginys kraunamas.
• Jei nenaudojate įrenginio ilgą laiką, įkraunamas maitinimo
elementas gali neišlaikyti pakankamos įkrovos. Maitinimo
elementas galės išlaikyti įkrovą tinkamai kelis kartus pakartotinai
iškrovus ir įkrovus.
• Jei laikote įrenginį nenaudojamą ilgą laiką, įkraukite maitinimo
elementą kas pusę metų, kad jis per daug neišsikrautų.
• Jei laikas, kurį galite naudoti įrenginį, tampa ypač trumpas,
įkraunamą maitinimo elementą reikia pakeisti nauju. Kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją, kad pakeistų maitinimo elementą.
Pastaba dėl statinės elektros
• Statinė kūne susikaupusi elektra gali sukelti lengvą dilgčiojimą
ausyse. Kad iki minimumo sumažintumėte poveikį, dėvėkite
drabužius, pagamintus iš natūralių medžiagų.
Jei įrenginys neveikia tinkamai
• Iš naujo nustatykite įrenginį ( pav.).
Kai įrenginys kraunamas, vienu metu paspauskite  ir NC
mygtukus. Įrenginys bus nustatytas iš naujo. Susiejimo
informacija nepanaikinama.
• Jei problema išlieka net atlikus pirmiau aprašytus nustatymo
iš naujo veiksmus, inicijuokite įrenginį, kaip nurodyta toliau.
Atjunkite USB kabelį su mikrojungtimi nuo USB mikroprievado,
išjunkite įrenginį ir vienu metu nuspaudę mygtukus  bei
AMBIENT SOUND palaikykite juos ilgiau nei 7 sekundes.
Indikatorius (mėlynas) mirksi 4 kartus ir atkuriami gamykliniai
įrenginio nustatymai. Visa susiejimo informacija panaikinama.
• Inicijavus įrenginį, jo gali nepavykti prijungti prie „iPhone“ arba
kompiuterio. Tokiu atveju panaikinkite įrenginio susiejimo
informaciją iš „iPhone“ arba kompiuterio, o tada susiekite
juos dar kartą.
Kas yra triukšmo mažinimas?
Imtuvas
• Triukšmo mažinimo grandinė aptinka aplinkos triukšmą
įmontuotais mikrofonais ir siunčia priešingą mažinimo signalą
į įrenginį.
– Triukšmo mažinimo funkcijos poveikio galite nejausti labai
tylioje aplinkoje arba gali girdėtis šiek tiek triukšmo.
– Atsižvelgiant į tai, kaip dėvite įrenginį, triukšmo mažinimo
efektas gali skirtis arba gali girdėtis pypsėjimas (ūžimas).
Tokiais atvejais nusiimkite įrenginį ir užsidėkite iš naujo.
– Triukšmo mažinimo funkcija pirmiausia veikia su žemų dažnių
diapazono triukšmu. Nors triukšmas sumažinamas, jis nėra
visiškai pašalinamas.
– Kai naudojate įrenginį traukinyje arba automobilyje, triukšmas
gali girdėtis, atsižvelgiant į sąlygas gatvėje.
– Mobilieji telefonai gali sukelti trukdžius ir triukšmą. Jei taip
nutiktų, laikykite įrenginį toliau nuo mobiliojo telefono.
– Neuždenkite įrenginio mikrofonų rankomis (). Triukšmo
mažinimo funkcija arba aplinkos garso režimas gali neveikti
tinkamai, arba gali girdėtis pypsėjimas (ūžimas). Tokiu atveju
patraukite rankas nuo įrenginio mikrofonų ( pav.).
Tipas: uždaras, dinaminis
Pagrindinis įrenginys: 40 mm
Dažnio atsakas: 4–40 000 Hz (prijungiant ausinių kabelį,
kai įrenginys įjungtas)
Varža:
46 Ω (1 kHz) (prijungiant ausinių kabelį, kai įrenginys įjungtas)
14 Ω (1 kHz) (prijungiant ausinių kabelį, kai įrenginys išjungtas)
Jautrumas:
103 dB/mW (prijungiant ausinių kabelį, kai įrenginys įjungtas)
98 dB/mW (prijungiant ausinių kabelį, kai įrenginys išjungtas)
Kita informacija
Asmeninis kompiuteris, kuriame įdiegta kuri nors iš toliau nurodytų
operacinių sistemų ir kuriame yra USB prievadas:
• Priklijavus lipdukų ant liečiamojo jutiklio, liečiamasis jutiklis gali
neveikti tinkamai.
• Lankstydami būkite apdairūs, kad įrenginiu neprisispaustumėte
pirštų.
• Kai įrenginį naudojate kaip įprastas laidines ausines, naudokite
tik pridėtą ausinių kabelį. Įsitikinkite, kad ausinių kabelis
patikimai įkištas.
• Nelaikykite šio įrenginio vietoje, kurioje drėgna, daug dulkių,
suodžių ar garų arba tiesioginių saulės spindulių apšviestose
vietose. Nepalikite įrenginio automobilyje ilgą laiką. Kitaip galite
sugadinti įrenginį.
• BLUETOOTH įrenginys gali neveikti naudojant mobiliuosius
telefonus, atsižvelgiant į radijo bangų sąlygas ir vietą, kurioje
naudojama įranga.
• Klausydamiesi muzikos šiuo įrenginiu dideliu garsumu galite
sugadinti klausą.
• Eismo saugos sumetimais nenaudokite šio įrenginio,
kai vairuojate automobilį arba važiuojate dviračiu.
• Nenaudokite šio įrenginio vietose, kuriose tai būtų pavojinga,
jei negalite girdėti aplinkos garso, pvz., geležinkelio pervažose,
traukinio stočių platformose ir statybvietėse.
• Nedėkite ant šio įrenginio sunkių daiktų ir jo nespauskite,
nes ilgai tai darydami galite jį deformuoti.
• Stipriai nekratykite įrenginio.
• Valykite įrenginį minkšta sausa šluoste.
• Saugokite įrenginį nuo vandens. Įrenginys nėra atsparus
vandeniui.
Nepamirškite laikytis toliau išvardytų atsargumo priemonių.
– Saugokitės, kad neįmestumėte įrenginio į kriauklę arba kitą
vandens talpyklą.
– Nenaudokite įrenginio vietose, kuriose yra drėgmės arba
prastos oro sąlygos, pvz., lyja arba sninga.
– Nesušlapinkite įrenginio.
Jei liesite įrenginį šlapiomis rankomis arba apgaubsite įrenginį
drėgnu drabužiu, įrenginys gali sušlapti ir sugesti.
• Jei panaudoję įrenginį jaučiate diskomfortą, nedelsdami
nustokite jį naudoti.
• Ausinių gaubtų kokybė gali suprastėti dėl ilgalaikio laikymo arba
naudojimo.
• Jei kilo su šiuo įrenginiu susijusių klausimų ar problemų, neaptartų
šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Papildomų pakaitinių ausinių gaubtų galima užsisakyti
iš artimiausio „Sony“ pardavėjo.
Serijos numerio etiketės vieta
Žr.  pav.
Specifikacijos
Bendroji informacija
Ryšių sistema: BLUETOOTH specifikacijos 4.1 versija
Išvestis: BLUETOOTH specifikacijos 2 maitinimo klasė
Didžiausias ryšio nuotolis: tiesioginio matomumo linija –
apie 10 m1)
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas: FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai2):
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis)
HFP (laisvų rankų įrangos profilis)
HSP (ausinių profilis)
Palaikomas kodekas3): SBC4), AAC5), „aptX“, LDAC
Palaikomas turinio apsaugos metodas: SCMS-T
Perdavimo diapazonas (A2DP):
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)
20–40 000 Hz (diskretizavimo dažnis LDAC 96 kHz, 990 kbps)
Pridedami elementai:
Belaidės triukšmą mažinančios erdvinio garso ausinės (1)
Kabelis su USB mikrojungtimi (maždaug 50 cm) (1)
Ausinių kabelis (maždaug 1,5 m) (1)
Nešiojimo dėklas (1)
Kištuko adapteris naudojant lėktuve (1)6)
Nurodymų vadovas (šis lapas) (1)
Naudojimo instrukcija (1)
Kiti dokumentai (1 rinkinys)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Faktinis veikimo atstumas gali skirtis atsižvelgiant į tokius
veiksnius kaip kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai aplink
mikrobangų krosnelę, statinė elektra, priėmimo jautrumas,
antenos charakteristika, operacinė sistema, taikomoji
programa ir kt.
BLUETOOTH standartiniai profiliai rodo BLUETOOTH ryšio tarp
įrenginių paskirtį.
Kodekas: garso signalo glaudinimo ir konvertavimo formatas
Pojuosčio kodekas
Išplėstinis garso kodavimas
Atsižvelgiant į skrydžio pramogų paslaugas, gali būti
nepalaikomas.
Belaidės triukšmą mažinančios
erdvinio garso ausinės
Maitinimo šaltinis:
3,7 V nuolatinė srovė: įmontuotas įkraunamas ličio jonų
maitinimo elementas
DC 5 V: kai kraunama per USB
Svoris: maždaug 275 g
Darbinė temperatūra: 0–40 °C
Nominaliosios energijos sąnaudos: 3 W
Naudojimo valandos:
Jungiant per BLUETOOTH įrenginį
Muzikos grojimo laikas:
daugiausia 20 valandų (triukšmo mažinimo funkcija
įjungta, aplinkos garso režimas),
daugiausia 22 valandos (triukšmo mažinimo funkcija
išjungta)
Ryšio laikas:
daugiausia 24 valandos (triukšmo mažinimo funkcija
įjungta, aplinkos garso režimas),
daugiausia 26 valandos (triukšmo mažinimo funkcija
išjungta)
Budėjimo laikas:
daugiausia 34 valandos (triukšmo mažinimo funkcija
įjungta, aplinkos garso režimas),
daugiausia 120 valandų (triukšmo mažinimo funkcija
išjungta)
Prijungus ausinių kabelį įrenginiui esant įjungtam:
daugiausia 30 valandų (triukšmo mažinimo funkcija
įjungta, aplinkos garso režimas),
daugiausia 36 valandos (triukšmo mažinimo funkcija
išjungta)
Pastaba. Naudojimo trukmė gali būti trumpesnė atsižvelgiant
į kodeką ir naudojimo sąlygas.
Krovimo trukmė:
maždaug 4 val.
Šį įrenginį galima naudoti 6 val. po 1 val. krovimo.
Pastaba. Krovimo trukmė gali skirtis atsižvelgiant į naudojimo
sąlygas.
Krovimo temperatūra: 5–35 °C
Mikrofonas
Tipas: Elektretinis kondensatorius
Kryptingumas: daugiakryptis
Efektyvusis dažnių diapazonas: 100–8 000 Hz
Maitinimo elemento krovimo per
USB sistemos reikalavimai
Operacinės sistemos
(naudojant „Windows“)
„Windows 10 Home“ / „Windows 10 Pro“
„Windows 8.1“ / „Windows 8.1 Pro“
„Windows 8“ / „Windows 8 Pro“
„Windows 7“
„Home Basic“ / „Home Premium“ / „Professional“ / „Ultimate“
„Windows Vista “ (2 pakeitimų paketas arba naujesnė versija)
„Home Basic“ / „Home Premium“ / „Business“ / „Ultimate“
®
®
®
®
®
®
®
®
(naudojant „Mac“)
„Mac OS X“ (10.8 arba naujesnė versija)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą
ir specifikacijas.
Latviski
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu elektrošoka risku, neaiztieciet korpusu.
Labošanu uzticiet tikai kvalificētam personālam.
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā
vai iebūvētā skapītī.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus (bateriju komplektu vai
aparātu ar ievietotām baterijām/akumulatoriem) ilglaicīgam
pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai
tamlīdzīgi.
Neizjauciet, neveriet vaļā un nesmalciniet rezerves akumulatorus.
Ja akumulatoram ir sūce, neļaujiet šķidrumam nonākt saskarē ar
ādu vai acīm. Ja ir bijusi saskare, noskalojiet attiecīgo vietu ar lielu
ūdens daudzumu un meklējiet medicīnisko palīdzību.
Rezerves akumulatori pirms lietošanas ir jāuzlādē. Informāciju par
pareizu uzlādi vienmēr meklējiet ražotāja instrukcijās vai iekārtas
rokasgrāmatā.
Pēc ilglaicīga glabāšanas perioda akumulatorus, iespējams, nāksies
vairākkārt uzlādēt un izlādēt, lai panāktu maksimālo veiktspēju.
Atbrīvojieties no tiem pareizā veidā.
Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai
uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.
Šī izstrādājuma ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā).
Jautājumi saistībā ar izstrādājuma atbilstību Eiropas Savienības
likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Beļģija. Ja rodas jautājumi par remontu vai
garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos
norādītās adreses.
Ar šo Sony Corp. deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.
Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, izmantojiet šo vietrādi URL:
http://www.compliance.sony.de/
Atbrīvošanās no nolietotām baterijām/
akumulatoriem, kā arī elektriskām un
elektroniskām iekārtām (attiecas uz
Eiropas Savienību un citām Eiropas
valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz izstrādājuma, baterijas/
akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šo
izstrādājumu un baterijām/akumulatoriem
nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām
baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek
izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai
svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/
akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem izstrādājumiem un
baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša
šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt
dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ
izstrādājumam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu
bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt
tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas
baterijas/akumulatora, kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas
apstrādi, beidzoties izstrādājuma kalpošanas laikam, nododiet
šos izstrādājumus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un
elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju/akumulatoru
gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no izstrādājuma droši izņemt
bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā
savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī izstrādājuma vai
baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību,
mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā
iegādājāties šo izstrādājumu vai bateriju/akumulatoru.
LDAC™ nosaukums un logotips ir Sony Corporation preču zīme.
Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas
preču zīmes, un Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā ar
licenci.
Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai ASV un citās valstīs
reģistrēta preču zīme.
Microsoft, Windows un Windows Vista ir Microsoft Corporation
ASV un/vai citās valstīs reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.
Mac un Mac OS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un
citās valstīs.
iPhone ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.
Qualcomm® ir Qualcomm Incorporated preču zīme, kas reģistrēta
Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs un tiek lietota ar
atļauju. Qualcomm aptX™ audio ir Qualcomm Technologies
International, Ltd. preču zīme, kas reģistrēta Amerikas Savienotajās
Valstīs un citās valstīs un tiek lietota ar atļauju.
Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo
īpašnieku preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi.
Piesardzības pasākumi
Par BLUETOOTH sakariem
• Bezvadu tehnoloģija BLUETOOTH darbojas aptuveni 10 metru
rādiusā. Maksimālais sakaru attālums var mainīties atkarībā no
šķēršļiem (cilvēka ķermeņa, metāla priekšmetiem, sienas u.tml.)
vai elektromagnētiskās vides.
• Iekārtā ir iebūvēta antena, kā parādīts ar punktotu līniju (attēls ).
BLUETOOTH sakaru jutīgumu var uzlabot, pagriežot iebūvēto antenu
BLUETOOTH ierīces virzienā. Ja starp savienotās ierīces antenu un
šīs iekārtas iebūvēto antenu ir šķēršļi, var rasties troksnis vai audio
pārtraukumi, kā arī sakari var tikt deaktivizēti.
(turpinājums aizmugurē)
Par viedtālruņiem un datoriem paredzēto zvanīšanas
lietotņu izmantošanu
A
• Šī iekārta atbalsta tikai parastus ienākošos zvanus. Viedtālruņiem
un datoriem paredzētās zvanīšanas lietotnes netiek atbalstītas.
Par iekārtas uzlādi
• Šo iekārtu var uzlādēt, tikai izmantojot USB savienojumu.
Uzlādei ir nepieciešams personālais dators ar USB portu.
• Uzlādes laikā šo iekārtu nevar ieslēgt, kā arī nevar izmantot
funkciju BLUETOOTH un trokšņu neitralizācijas funkciju.
• Varat šo iekārtu izmantot arī uzlādes laikā, pievienojot
komplektācijā iekļauto austiņu kabeli.
• Ja iekārtu ilglaicīgi neesat lietojis, akumulators var nenodrošināt
pietiekamu lādiņu. Akumulators varēs nodrošināt pietiekamu
lādiņu pēc tā vairākkārtējas izlādes un uzlādes.
• Ja ilglaicīgi glabājat iekārtu un to nelietojat, uzlādējiet
akumulatoru reizi pusgadā, lai novērstu pārliecīgu izlādi.
• Ja iekārtas izmantošanai pieejamais laiks ārkārtīgi saīsinās,
akumulators jāaizstāj ar jaunu. Sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju, lai veiktu akumulatora maiņu.
B
Piezīme par statisko elektrību
• Korpusā uzkrātā statiskā elektrība var izraisīt vieglu kņudēšanu
ausīs. Lai minimizētu šo efektu, valkājiet dabiska auduma drēbes.
Ja iekārta nedarbojas pareizi
NC

• Atiestatiet iekārtu (attēls ).
Uzlādes laikā vienlaicīgi nospiediet pogas  un NC. Iekārta tiek
atiestatīta. Informācija par savienošanu pārī netiek dzēsta.
• Ja problēmu neizdodas novērst, arī izpildot iepriekš aprakstīto
atiestatīšanas darbību, inicializējiet iekārtu tālāk aprakstītajā
veidā.
Atvienojiet mikro USB kabeli no mikro USB porta, izslēdziet
iekārtu, pēc tam vienlaicīgi nospiediet pogas  un AMBIENT
SOUND un turiet ilgāk nekā 7 sekundes. Indikators (zils)
iemirgojas 4 reizes, un iekārtai tiek atjaunoti rūpnīcas
noklusējuma iestatījumi. Tiek dzēsta visa informācija par
savienošanu pārī.
• Pēc iekārtas inicializēšanas to, iespējams, nevarēs savienot ar
iPhone ierīci vai datoru. Šādā gadījumā dzēsiet informāciju par
šīs iekārtas savienošanu pārī no iPhone ierīces vai datora un
pēc tam no jauna veiciet savienošanu pārī.
Kas ir trokšņu neitralizācija?
• Trokšņu neitralizācijas shēma uztver ārējos trokšņus ar
iebūvētiem mikrofoniem un sūta uz iekārtu līdzvērtīgu pretēju
signālu, kas neitralizē trokšņus.
– Trokšņu neitralizācijas efekts var nebūt jūtams ļoti klusā vidē,
vai arī noteikti trokšņi var būt dzirdami.
– Atkarībā no iekārtas nēsāšanas veida trokšņu neitralizācijas
efekts var būt nepastāvīgs vai var rasties pīkstieni (svilpoņa).
Šādos gadījumos noņemiet iekārtu un uzlieciet to vēlreiz.
– Trokšņu neitralizācijas funkcija primāri ir paredzēta darbam ar
zemfrekvenču joslas trokšņiem. Lai arī troksnis tiek samazināts,
tas netiek pilnībā likvidēts.
– Ja lietojat iekārtu vilcienā vai automašīnā, trokšņi var būt
dzirdami atkarībā no apstākļiem uz ielas.
– Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus un trokšņus.
Ja tas notiek, pārvietojiet iekārtu tālāk no mobilā tālruņa.
– Neaizsedziet iekārtas () mikrofonus ar rokām. Trokšņu
neitralizācijas funkcija vai apkārtējās skaņas režīms var
nedarboties pareizi, vai arī var rasties pīkstieni (svilpoņa).
Šādos gadījumos noņemiet rokas no iekārtas mikrofona
(attēls ).
C

D
(turpinājums no priekšpuses)
• BLUETOOTH sakari var tikt deaktivizēti vai var rasties troksnis
vai audio pārtraukumi, ja ir spēkā tālāk aprakstītie nosacījumi.
– Starp iekārtu un BLUETOOTH ierīci ir cilvēka ķermenis.
Šajā gadījumā uzlabojumus var panākt, novietojot BLUETOOTH
ierīci pretī iekārtas antenai.
– Starp iekārtu un BLUETOOTH ierīci atrodas kāds šķērslis,
piemēram, metāla priekšmets vai siena.
– Iekārtas tuvumā tiek lietota ierīce, kas izmanto 2,4 GHz
frekvenci, piemēram, Wi-Fi ierīce, bezvadu tālrunis vai
mikroviļņu krāsns.
• Tā kā BLUETOOTH ierīces un tehnoloģija Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
izmanto vienu frekvenci (2,4 GHz), var rasties mikroviļņu
traucējumi, kuru rezultātā iespējams troksnis, audio pārtraukumi
vai sakaru deaktivizēšana, ja šo iekārtu izmantojat Wi-Fi ierīces
tuvumā. Šādā gadījumā veiciet tālāk norādītās darbības.
– Izmantojiet šo iekārtu vismaz 10 metru attālumā no Wi-Fi
ierīces.
– Ja šī iekārta tiek izmantota tuvāk par 10 metriem no Wi-Fi
ierīces, izslēdziet Wi-Fi ierīci.
– Uzstādiet šo iekārtu un BLUETOOTH ierīci pēc iespējas tuvāk
vienu otrai.
• Mikroviļņu starojums no BLUETOOTH ierīces var ietekmēt
elektronisko medicīnisko ierīču darbību. Izslēdziet šo iekārtu
un citas BLUETOOTH ierīces tālāk aprakstītajās vietās, jo tās var
izraisīt negadījumu.
– Vietās, kur ir viegli uzliesmojošas gāzes klātbūtne, slimnīcā
vai degvielas uzpildes stacijā
– Automātisko durvju un ugunsgrēka signalizatora tuvumā
• Ja lietojat iekārtu lidmašīnā, izpildiet lidojuma pavadoņu
norādījumus vai lūdziet informāciju par iekārtas lietošanu
aviosabiedrībai, kuras pakalpojumus izmantojat.
Ja nelietojat komplektācijā iekļauto austiņu vadu, radioviļņi
var ietekmēt instrumentus un darbības traucējuma dēļ radīt
negadījuma risku.
Atrodoties lidmašīnā, noteikti izmantojiet komplektācijā iekļauto
austiņu kabeli.
• Kad runājat pa tālruni vai klausāties mūziku, bezvadu
tehnoloģijas BLUETOOTH raksturlielumu dēļ šī iekārta skaņu
atskaņo ar nelielu aizkavi attiecībā pret BLUETOOTH ierīci.
• Šī iekārta atbalsta BLUETOOTH standartam atbilstošas drošības
funkcijas, lai piedāvātu drošu savienojumu laikā, kad tiek
izmantota bezvadu tehnoloģija BLUETOOTH, bet drošība
atkarībā no iestatījumiem var būt nepietiekama. Uzmanieties,
kad sakariem izmantojat bezvadu tehnoloģiju BLUETOOTH.
• Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par informācijas noplūdi
BLUETOOTH sakaru laikā.
• Savienojumu ar visām BLUETOOTH ierīcēm nevar garantēt.
– Ierīcei ar funkciju BLUETOOTH ir jāatbilst Bluetooth SIG, Inc.
izstrādātajam BLUETOOTH standartam un jābūt autentificētai.
– Pat tad, ja savienotā ierīce atbilst iepriekš norādītajam
BLUETOOTH standartam, atkarībā no ierīces iespējām un
specifikācijām dažas ierīces nevarēs savienot vai tās
nedarbosies pareizi.
– Laikā, kad runāšanai izmantojat tālruņa brīvroku sistēmu,
var rasties troksnis (atkarībā no ierīces vai sakaru vides).
• Atkarībā no pievienojamās ierīces var būt nepieciešams noteikts
laiks, pirms tiek izveidoti sakari.
Ja atskaņošanas laikā bieži tiek izlaista skaņa
• Iespējams, situāciju varēs uzlabot, norādot skaņas kvalitātes
iestatījumu, kas piešķir augstāku prioritāti skaņas kvalitātei.
Detalizētu informāciju sk. palīdzības norādījumos.
• Iespējams, situāciju varēs uzlabot, mainot bezvadu atskaņošanas
kvalitātes iestatījumus vai raidierīcē fiksējot bezvadu
atskaņošanas režīmu SBC. Detalizētu informāciju skatiet
raidierīces komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.
Citas
• Ja skāriensensoram esat pielīmējis uzlīmi, skāriensensors var
nedarboties pareizi.
• Uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus, kad saliekat iekārtu.
• Ja šo iekārtu izmantojat kā parastas austiņas ar vadu, pievienojiet
tikai komplektācijā iekļauto austiņu kabeli. Pārliecinieties,
vai austiņu kabelis ir cieši ievietots.
• Nenovietojiet šo iekārtu vietā, kas pakļauta mitrumam,
putekļiem, sodrējiem vai tvaikiem, vai arī tiešai saules gaismai.
Neatstājiet šo iekārtu automašīnā uz ilgu laiku. Tas var izraisīt
nepareizu darbību.
• BLUETOOTH ierīču lietošana var nedarboties mobilajos tālruņos
atkarībā no radio viļņu stāvokļa un vietas, kur aprīkojums tiek
izmantots.
• Šīs iekārtas klausīšanās lielā skaļumā var ietekmēt jūsu dzirdi.
• Satiksmes drošības nolūkos nelietojiet šo iekārtu, braucot ar
automašīnu vai divriteni.
• Nelietojiet šo iekārtu vietās, kur nespēja saklausīt apkārtējās
skaņas var radīt riskus, piemēram, uz dzelzceļa pārbrauktuvēm,
uz vilcienu staciju platformām un būvlaukumos.
• Nenovietojiet svaru uz iekārtas, jo ilgstošas uzglabāšanas laikā
tas var deformēt iekārtu.
• Nepakļaujiet iekārtu pārmērīgam triecienam.
• Tīriet iekārtu ar mīkstu, sausu drāniņu.
• Nepakļaujiet iekārtu ūdens iedarbībai. Iekārta nav ūdensdroša.
Neaizmirstiet ievērot tālāk aprakstītos piesardzības pasākumus.
– Uzmanieties, lai neiemestu iekārtu izlietnē vai citā ar ūdeni
pildītā konteinerā.
– Neizmantojiet iekārtu mitrās vietās vai sliktos laikapstākļos,
piemēram, lietū vai sniegā.
– Neslapiniet iekārtu.
Ja pieskaraties iekārtai ar mitrām rokām vai atstājat iekārtu
slapjās drēbēs, iekārta var samirkt, kas savukārt var izraisīt
iekārtas darbības traucējumus.
• Ja pēc iekārtas lietošanas izjūtat diskomfortu, nekavējoties
pārtrauciet iekārtas lietošanu.
• Ilglaicīgi glabājot vai izmantojot austiņas, to uzlikas var
nolietoties.
• Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi vai problēmas
saistībā ar šo iekārtu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
Nomaiņai paredzētas papildu austiņu uzlikas var iegādāties pie
tuvākā Sony izplatītāja.
Sērijas numura uzlīmes atrašana
Sk. attēlu .
Bezvadu stereo austiņas ar trokšņu
neitralizāciju
Barošanas avots:
3,7 V līdzstrāva: iebūvēts litija jonu akumulators
5 V līdzstrāva: ja uzlādei tiek izmantots USB ports
Masa: aptuveni 275 g
Darba temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C
Enerģijas patēriņš: 3 W
Lietošanas ilgums:
Ja izveidots savienojums, izmantojot BLUETOOTH ierīci
Mūzikas atskaņošanas ilgums:
maks., 20 stundas (NC iesl., apkārtējās skaņas režīms),
maks., 22 stundas (NC izsl.)
Sakaru ilgums:
maks., 24 stundas (NC iesl., apkārtējās skaņas režīms),
maks., 26 stundas (NC izsl.)
Gaidstāves ilgums:
maks., 34 stundas (NC iesl., apkārtējās skaņas režīms),
maks., 120 stundas (NC izsl.)
Ja savienošanai tiek izmantots austiņu kabelis un iekārta
ir ieslēgta:
maks., 30 stundas (NC iesl., apkārtējās skaņas režīms),
maks., 36 stundas (NC izsl.)
Piezīme. Lietošanas ilgums var būt mazāks atkarībā no
kodeka un lietošanas apstākļiem.
Uzlādes ilgums:
Aptuveni 4 stundas
Pēc 1 stundas uzlādes iekārtu var lietot 6 stundas.
Piezīme. Uzlādes ilgums var atšķirties atkarībā no lietošanas
apstākļiem.
Uzlādes temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
Uztvērējs
Veids: slēgta tipa, dinamisks
Membrānas: 40 mm
Frekvenču raksturlīkne: 4–40 000 Hz (ja savienošanai tiek
izmantots austiņu kabelis un iekārta ir ieslēgta)
Pretestība:
46 Ω (1 kHz) (ja savienošanai tiek izmantots austiņu kabelis
un iekārta ir ieslēgta)
14 Ω (1 kHz) (ja savienošanai tiek izmantots austiņu kabelis
un iekārta ir izslēgta)
Jutīgums:
103 dB/mW (ja savienošanai tiek izmantots austiņu kabelis
un iekārta ir ieslēgta)
98 dB/mW (ja savienošanai tiek izmantots austiņu kabelis
un iekārta ir izslēgta)
Mikrofons
Veids: elektreta kondensators
Uztveršanas virziens: visaptverošs virziens
Efektīvais frekvenču diapazons: 100 Hz – 8 000 Hz
Sistēmas prasības akumulatora
uzlādei, izmantojot USB
Personālais dators, kurā ir instalēta jebkura no šīm
operētājsistēmām un kurš ir aprīkots ar USB portu:
Operētājsistēmas
(ja izmantojat sistēmu Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (2. servisa pakotne vai jaunāka)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
®
(ja izmantojat Mac datoru)
Mac OS X (versija 10.8 vai jaunāka)
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
Eesti keel
HOIATUS
Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge avage korpust. Laske
hooldustöid teha vaid vastava väljaõppega personalil.
Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu raamaturiiul või
integreeritud kapp.
Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud patareisid) pikaks ajaks
kuumusallika, nagu päikesepaiste, lahtine tuli vms, lähedale.
Ärge demonteerige, avage ega purustage sekundaarelemente
ega akusid.
Aku lekkimise korral ärge laske vedelikul kokku puutuda naha ega
silmadega. Kokkupuute korral loputage kokkupuuteala rohke
veega ja pöörduge arsti poole.
Sekundaarelemente ja akusid tuleb enne kasutamist laadida.
Järgige alati tootja juhiseid või seadme kasutusjuhendit, kus on
toodud juhised õigeks laadimiseks.
Pärast pikaajalist ladustamist võib olla vajalik akusid või patareisid
mitu korda täis ja tühjaks laadida, et maksimaalset jõudlust
saavutada.
Utiliseerige seade õigesti.
Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele,
mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid
Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan) või selle esindaja. Küsimusi
toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega võite küsida
volitatud esindajalt järgmisel aadressil: Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Hooldus- või garantiiprobleemide tekkimisel võtke ühendust
hooldus- või garantiidokumentides oleval aadressil.
Specifikācijas
Vispārīgi
Sakaru sistēma: BLUETOOTH specifikācijas versija 4.1
Izvade: BLUETOOTH specifikācijas 2. jaudas klase
Maksimālais sakaru diapazons: tiešā redzamībā aptuveni 10 m1)
Frekvenču josla: 2,4 GHz josla (2,4000–2,4835 GHz)
Modulācijas metode: FHSS
Saderīgie BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — uzlabotais audio
izplatīšanas profils)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — audio/video
tālvadības profils)
HFP (Hands-free Profile — brīvroku profils)
HSP (Headset Profile — austiņu profils)
Atbalstītais kodeks3): SBC4), AAC5), aptX, LDAC
Atbalstītā satura aizsardzības metode: SCMS-T
Pārraides diapazons (A2DP):
20–20 000 Hz (iztveršanas frekvence 44,1 kHz)
20–40 000 Hz (iztveršanas frekvence LDAC 96 kHz, 990 kbps)
Iekļautie priekšmeti:
Bezvadu stereo austiņas ar trokšņu neitralizāciju (1)
Mikro USB kabelis (aptuveni 50 cm) (1)
Austiņu kabelis (aptuveni 1,5 m) (1)
Somiņa pārnēsāšanai (1)
Lidmašīnas ligzdas adapteris (1)6)
Uzziņu rokasgrāmata (šī lapa) (1)
Lietošanas instrukcijas (1)
Citi dokumenti (1 komplekts)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem apstākļiem
kā šķēršļi starp ierīcēm, mikroviļņu krāsns radītais magnētiskais
lauks, statiskā elektrība, uztveršanas jutīgums, antenas
veiktspēja, operētājsistēma, lietojumprogramma u.c.
BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds ir mērķis sakariem
starp BLUETOOTH ierīcēm.
Kodeks: audio signāla saspiešanas un pārveidošanas formāts
Apakšjoslas kodeks
Uzlabotā audio kodēšana
Atkarībā no lidmašīnā pieejamajiem izklaides pakalpojumiem
tas var netikt atbalstīts.
Qualcomm®on ettevõtte Qualcomm Incorporated Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärk, mida
kasutatakse loa alusel. Qualcomm aptX™ audio on ettevõtte
Qualcomm Technologies International, Ltd. Ameerika Ühendriikides
ja teistes riikides registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse
loa alusel.
Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele
omanikele.
Ettevaatusabinõud
BLUETOOTHI side
• BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogia toimib ligikaudu 10 meetri
ulatuses. Maksimaalne sideulatus võib takistustest (inimkeha,
metall, sein jne) või elektromagnetilisest keskkonnast olenevalt
erineda.
• Õhuantenn on seadmesse integreeritud punktiiriga näidatud kohas
(joonis ). BLUETOOTH-side tundlikkus paraneb, kui keerata
integreeritud õhuantenn ühendatud BLUETOOTH-seadme poole.
Kui ühendatud seadme õhuantenni ja selle seadme integreeritud
õhuantenni vahel on takistusi, võib tekkida müra, heli võib kaduda
või side katkeda.
• Järgmistes olukordades võib BLUETOOTH-side katkeda või
tekkida müra või heli kadumine.
– Seadme ja BLUETOOTH-seadme vahel on inimene.
Seda olukorda saab parandada, suunates BLUETOOTH-seadme
teise seadme õhuantenni poole.
– Süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel on takistus
(nt metallese või sein).
– Selle seadme läheduses kasutatakse seadet, mis kasutab
sagedust 2,4 GHz (nt Wi-Fi-seadet, juhtmeta telefoni või
mikrolaineahju).
• Kuna BLUETOOTH-seadmed ja Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) kasutavad
sama sagedust (2,4 GHz), võivad mikrolained häireid tekitada
ja seetõttu võib tekkida müra, heli võib kaduda või side katkeda,
kui seda seadet Wi-Fi-seadme läheduses kasutatakse. Sellisel
juhul tehke järgmist.
– Kasutage seadet vähemalt 10 m kaugusel Wi-Fi-seadmest.
– Kui seadet kasutatakse Wi-Fi-seadmele lähemal kui 10 m,
lülitage Wi-Fi-seade välja.
– Paigaldage see seade ja BLUETOOTH-seade üksteisele
võimalikult lähedale.
• BLUETOOTH-seadmest kiirguvad mikrolained võivad mõjutada
elektrooniliste meditsiiniseadmete tööd. Õnnetuste vältimiseks
lülitage see seade ja muud BLUETOOTH-seadmed järgmistes
kohtades välja.
– Haiglates või bensiinijaamades, kus võib olla kergestisüttivaid
gaase.
– Automaatsete uste või tuletõrjealarmide lähedal.
• Seadme kasutamisel lennukis järgige pardapersonali juhiseid
või küsige seadme kasutamise tingimusi lennuettevõtjalt,
kellega te lendate.
Kui te ei kasuta kõrvaklappidega kaasas olevat kaablit, võivad
raadiolained seadmeid mõjutada, põhjustades rikke tõttu
õnnetuseohu.
Kasutage lennukis ainult kõrvaklappidega kaasasolevat kaablit.
• Telefoniga rääkides või muusika kuulamise korral võib seadme
heliesitus BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogia omaduste tõttu
BLUETOOTH-seadme omast hilisem olla.
• See seade toetab turvafunktsioone, mis vastavad BLUETOOTHI
standardile, et tagada turvaline ühendus, kui kasutatakse
BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogiat, kuid turvalisusest ei pruugi
olenevalt seadistusest piisata. Olge BLUETOOTHI juhtmeta
tehnoloogia abil ühendumisel ettevaatlik.
• Me ei vastuta teabe lekkimise eest BLUETOOTH-side kasutamise
korral.
• Ühendust kõigi BLUETOOTH-seadmetega ei saa garanteerida.
– BLUETOOTH-funktsiooniga seade peab vastama ettevõtte
Bluetooth SIG, Inc. määratud BLUETOOTHI standardile ja seade
tuleb autentida.
– Isegi kui ühendatud seade vastab ülalmainitud BLUETOOTHI
standardile, ei pruugi kõigi seadmete ühendamine nende
funktsioonide või tehniliste andmete tõttu õnnestuda või ei
pruugi need korralikult töötada.
– Kui räägite telefoniga, kasutades vabakäe-süsteemi, võib
seadmest või suhtluskeskkonnast tulenevalt müra esineda.
• Olenevalt ühendatavast seadmest võib side alustamine aega
võtta.
Kui taasesitatav heli on väga katkendlik
• Olukorda saab parandada, seadistades helikvaliteedi režiimiks
helikvaliteedi prioriteedi. Üksikasjalikku teavet vaadake Spikrist.
• Olukorda saab parandada, muutes juhtmeta taasesituse
kvaliteediseadeid või fikseerides juhtmeta taasesituse režiimi
edastavas seadmes SBC külge. Üksikasju vaadake edastava
seadmega kaasasolevast kasutusjuhendist.
Nutitelefonide ja arvutite helistamisrakenduste
kasutamine
• See seade toetab ainult sissetulevaid tavakõnesid. Nutitelefonide
ja arvutite helistamisrakendusi ei toetata.
Seadme laadimine
• Seda seadet saab laadida ainult USB abil. Laadimiseks on vajalik
USB-pordiga personaalarvuti.
• Seda seadet ei saa laadimise ajal sisse lülitada ega BLUETOOTHI
ja müraeemalduse funktsiooni kasutada.
• Saate kasutada seadet isegi seadme laadimise ajal, ühendades
kaasasoleva kõrvaklappide kaabli.
• Kui te seadet kaua ei kasuta, ei pruugi aku piisavat taset säilitada.
Aku suudab säilitada piisava laetuse taseme pärast
mitmekordset tühjenemist ja laadimist.
• Kui hoiustate seadet pikka aega, laadige akut kord poole aasta
jooksul liigse tühjenemise vältimiseks.
• Kui seadme kasutusaeg muutub äärmiselt lühikeseks, tuleb aku
välja vahetada. Aku väljavahetamiseks võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga.
Märkus staatilise elektri kohta
• Kehasse kogunenud staatiline elekter võib põhjustada kõrvades
kerget kuminat. Selle mõju vähendamiseks kandke looduslikest
materjalidest rõivaid.
Kui seade ei tööta korralikult
Käesolevaga kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele.
Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt:
http://www.compliance.sony.de/
Vanade akude ning elektri- ja
elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib
Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides,
kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et
toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda.
Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada
koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või
tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui
0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades nende toodete
ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke
keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis
ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide
taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete
terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku
vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja
elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige
tooted kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi
teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust
eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti,
kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema
teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke
ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse
teeninduspunkti või kauplusega, kust toote või aku ostsite.
• Lähtestage seade (joon. ).
Vajutage laadimise ajal korraga nuppe  ja NC. Seade
lähtestatakse. Sidumisteavet ei kustutata.
• Kui probleem ei lahene isegi pärast eespool kirjeldatud
lähtestustoimingut, lähtestage seade järgmiselt.
Eemaldage mikro-USB-kaabel mikro-USB-pordist ning hoidke
seejärel nuppe  ja AMBIENT SOUND korraga üle 7 sekundi all.
Näidik (sinine) vilgub 4 korda ja seade on tehasesätetele
lähtestatud. Kogu sidumisteave on kustutatud.
• Pärast seadme lähtestamist ei saa see teie iPhone’i või arvutiga
ühendust luua. Sellisel juhul kustutage iPhone’ist või arvutist
sidumisteave ja siduge need uuesti.
Mis on müraeemaldus?
• Müraeemalduse ahel tajub sisseehitatud mikrofonide kaudu
välist müra ja saadab seadmesse võrdväärset, kuid vastupidist
eemaldussignaali.
– Müraeemalduse mõju pole väga vaikses keskkonnas märgata
või kõlada võib mõningast müra.
– Olenevalt seadme kandmisviisist võib müraeemalduse mõju
olla erinev või esineda võib piiksumist (vilinat). Sellisel juhul
võtke seade peast ära ja pange uuesti pähe.
– Müra summutamise funktsioon toimib peamiselt madala
sagedusega müra korral. Kuigi müra vähendatakse, ei
eemaldata seda täielikult.
– Kui kasutate seadet rongis või autos, võib tänavaoludest
sõltuvalt müra esineda.
– Mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid ja müra. Kui nii
juhtub, viige seade mobiiltelefonist kaugemale.
– Ärge katke seadme mikrofone (MIC) () kätega kinni.
Müraeemalduse funktsioon või ümbritseva heli režiim ei pruugi
korralikult töötada või esineda võib piiksumist (vilinat). Sellisel
juhul võtke käed seadme mikrofonidelt ära (joonis ).
LDAC™ nimi ja logo on Sony Corporationi kaubamärgid.
Muud
Sõna Bluetooth® märk ja logod on ettevõtte SIG, Inc. registreeritud
kaubamärgid ning Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel.
• Kui kleebite puuteandurile kleebiseid vms, ei pruugi see õigesti
töötada.
• Olge ettevaatlik, et te ei jätaks oma sõrme seadme kokkupaneku
korral kõrvaklappide vahele.
• Kui kasutate seadet tavaliste juhtmega kõrvaklappidena,
kasutage ainult kaasasolevat kõrvaklappide kaablit. Veenduge,
et kõrvaklappide kaabel oleks kindlalt ühendatud.
• Ärge pange seadet niiskesse, tolmusesse, tahmasesse kohta,
auru sisse ega otsese päikesevalguse kätte. Ärge jätke seadet
kauaks autosse. See võib põhjustada talitlushäire.
• BLUETOOTH-seade ei pruugi töötada mobiiltelefonidega
olenevalt raadiolainetest ja seadme kasutamise kohast.
• Seadme kuulamine väga tugeva heliga võib teie kuulmist
mõjutada.
N-märk on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
Microsoft, Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi
registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USA-s ja/või teistes
riikides.
Mac ja Mac OS on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid
USA-s ja teistes riikides.
iPhone on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk USA-s ja
teistes riikides.
• Liiklusohutuse tagamiseks ärge kasutage seadet sõiduki
juhtimise või jalgrattaga sõitmise ajal.
• Ärge kasutage seadet kohtades, kus ümbritsevate helide
mittekuulmine võib olla ohtlik, nt raudteeülesõitudel,
raudteejaama perroonidel ja ehitusobjektidel.
• Ärge rakendage seadmele raskust ega avaldage survet, kuna
see võib pikaajalisel hoiustamisel seadme kuju muuta.
• Ärge laske seadmel taluda liigseid lööke.
• Puhastage seadet pehme kuiva lapiga.
• Ärge laske seadmel veega kokku puutuda. Seade pole veekindel.
Ärge unustage järgimast allolevaid ettevaatusabinõusid.
– Ärge laske seadmel kraanikaussi või muusse veega täidetud
mahutisse kukkuda.
– Ärge kasutage seadet niisketes kohtades või halva ilmaga
(nt vihma või lume käes).
– Ärge laske seadmel märjaks saada.
Kui puudutate seadet märgade kätega või panete selle niiske
rõivaeseme sisse, võib seade märjaks saada ja see võib
põhjustada seadme rikke.
• Kui tunnete end pärast seadme kasutamist halvasti, lõpetage
kohe seadme kasutamine.
• Kõrvaklappide polster võib pikaajalise hoiustamise või
kasutamise käigus kahjustuda.
• Kui teil on seadme kohta küsimusi või probleeme, mida selles
juhendis ei käsitleta, võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.
Lisavarustusse kuuluvaid kõrvaklappide asenduspolstreid saab
tellida lähimalt Sony edasimüüjalt.
Seerianumbri sildi asukoht.
Vt joonis .
Spetsifikatsioonid
Üldine
Sidesüsteem: BLUETOOTHI tehniliste andmete versioon 4.1
Väljund: BLUETOOTHI tehniliste andmete võimsusklass 2
Maksimaalne sidevahemik: otsenähtavusel ligikaudu 10 m1)
Sagedusriba: 2,4 GHz riba (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleerimismeetod: FHSS
Ühilduvad BLUETOOTHI profiilid2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Toetatud kodek3): SBC4), AAC5), aptX, LDAC
Toetatud sisukaitsemeetod: SCMS-T
Edastusvahemik (A2DP):
20–20 000 Hz (diskreetimissagedus 44,1 kHz
20–40 000 Hz (diskreetimissagedus LDAC 96 kHz, 990 kbps)
Komplekti kuuluvad:
juhtmeta müra eemaldav stereo peakomplekt (1)
mikro-USB-kaabel (ligikaudu 50 cm) (1)
kõrvaklappide kaabel (ligikaudu 1,5 m) (1)
kandekott (1)
pistikuadapter lennukis kasutamiseks (1)6)
viitejuhend (see leht) (1)
kasutusjuhend (1)
muud dokumendid (1 komplekt)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest: seadmete vahel
olevad takistused, mikrolaineahju ümbruses olevad
magnetväljad, staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus, antenni
toimivus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.
BLUETOOTHI standardprofiilid viitavad BLUETOOTH-side
eesmärgile seadmete vahel.
Kodek: helisignaali pakkimine ja teisendusvorming.
Alamriba kodek
Täpsem helikodeering
Kõik lennukis pakutavad meelelahutusteenused ei pruugi seda
seadet toetada.
Juhtmeta müra eemaldav stereo
peakomplekt
Toiteallikas:
Alalisvool 3,7 V: integreeritud korduvlaaditav liitiumioonaku
Alalisvool 5 V: USB-ga laadimise korral
Kaal: ligikaudu 275 g
Töötemperatuur: 0–40 °C
Elektritarbimise nimiväärtus: 3 W
Kasutusaeg tundides.
BLUETOOTH-seadme kaudu ühenduse loomise korral
Muusika taasesituse aeg:
kuni 20 tundi (NC ON, ümbritseva heli režiim),
kuni 22 tundi (NC OFF)
Sideaeg:
kuni 24 tundi (NC ON, ümbritseva heli režiim),
kuni 26 tundi (NC OFF)
Ooteaeg:
kuni 34 tundi (NC ON, ümbritseva heli režiim),
kuni 120 tundi (NC OFF)
Kõrvaklappide kaabli kaudu ühendamise korral, kui seade
on sisse lülitatud
kuni 30 tundi (NC ON, ümbritseva heli režiim),
kuni 36 tundi (NC OFF)
Märkus: kasutusaeg võib kodekist ja kasutustingimustest
olenevalt lühem olla.
Laadimisaeg:
ligikaudu 4 tundi
Seadet saab pärast 1 tunni pikkust laadimist kasutada
ligikaudu 6 tundi.
Märkus: laadimisaeg võib kasutustingimustest olenevalt
erineda.
Laadimistemperatuur: 5–35 °C
Vastuvõtja
Tüüp: suletud, dünaamiline
Kõlaseade: 40 mm
Sagedusvastus: 4–40 000 Hz (kõrvaklappide kaabli kaudu
ühendamise korral, kui seade on sisse lülitatud)
Takistus:
46 Ω (1 kHz) (kõrvaklappide kaabli kaudu ühendamise korral,
kui seade on sisse lülitatud)
14 Ω (1 kHz) (kõrvaklappide kaabli kaudu ühendamise korral,
kui seade on välja lülitatud)
Tundlikkus:
103 dB/mW (kõrvaklappide kaabli kaudu ühendamise korral,
kui seade on sisse lülitatud)
98 dB/mW (kõrvaklappide kaabli kaudu ühendamise korral,
kui seade on välja lülitatud)
Mikrofon
Tüüp: elektreedist kondensaator
Suunatavus: toimib igas suunas
Toimiv sagedusvahemik: 100–8000 Hz
Süsteeminõuded aku laadimiseks
USB-ga
Arvuti, kuhu on eelnevalt installitud üks järgmistest
operatsioonisüsteemidest ja millel on USB-port.
Operatsioonisüsteemid
(Windowsi kasutamise korral)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (hoolduspakett 2 või uuem)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
®
(Maci kasutamisel)
Mac OS X (versioon 10.8 või uuem)
Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta.
Download PDF

advertising