Sony | MDR-XB950BT | Sony MDR-XB950BT „EXTRA BASS™“ belaidės ausinės MDR-XB950BT Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

A
Bezvadu stereo
austiņas ar
mikrofonu
Traadita stereo
kuularid koos
mikrofoniga
Bevielės
stereofoninės
ausinės su
mikrofonu
Vienas komandas pieslēgums ar viedtālruni (NFC) / Ühe korralduse ühendus nutitelefoniga (NFC) / Vienos komandos ryšys su išmaniuoju telefonu (NFC)
Ātras darbību sākšanas pamācība
LV
Lühijuhend
EE
"NFC Easy Connect" lietotne
LT
"NFC Easy Connect" rakendus
Greito veiksmų pradėjimo instrukcija
Pieskaroties ierīcei ar viedtālruni, ierīce automātiski ieslēdzas, tad veic sapārošanu un
BLUETOOTH pieslēgšanu.
Savietojamie viedtālruņi
Ar NFC savietojamie viedtālruņi, kuros instalēts Android™ 2.3.3 vai jaunāka versija.
Par savienojumu ar citām BLUETOOTH iekārtām skatiet “ Sapārošana un savienošana
ar BLUETOOTH iekārtu”.
NFC (Near Field Communication) ir tehnoloģija, kas ļauj izveidot tuva darbības rādiusa
bezvadu sakarus starp dažādām ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem un IC mikroshēmām.
Pateicoties NFC funkcijai, datu komunikācija - piemēram, BLUETOOTH sapārošana - ir
vienkārši veicama, saskaroties kopā ar NFC savietojamām iekārtām (piemēram, pie N
zīmes simbola vai katrai iekārtai paredzētajā vietā).
© 2014 Sony Corporation
4-540-943-42(1)
Ierīces uzlādēšana / Seadme laadimine / Įrenginio įkrovimas
1 Ieslēdziet viedtālruņa NFC funkciju.
Sīkāku informāciju skatiet viedtālruņa komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.
••Ja viedtālruņa operētājsistēma ir Android 2.3.3 vai jaunāka versija, un vecāka versija
par Android 4.1: pārejiet pie 2. darbības.
••Ja viedtālruņa operētājsistēma ir Android 4.1 vai jaunāka versija: pārejiet pie 4.
darbības.
2 Lejupielādējiet un instalējiet lietotni “NFC Easy Connect”.
“NFC Easy Connect” ir bezmaksas Android lietotne, ko varat lejupielādēt no Google
Play™.
Lejupielādējiet lietotni, meklējot “NFC Easy Connect”, vai piekļūstiet tai, izmantojot
norādīto divdimensiju kodu. Iespējams, lietotnes lejupielāde būs par maksu.
Piebilde
Iespējams, lietotne nebūs pieejama dažās valstīs un/vai reģionos.
3 Sāciet izmantot “NFC Easy Connect” lietotni viedtālrunī.
Pārliecinieties, ka ir atainots lietojumprogrammas ekrāns.
4 Pieskarieties šai ierīcei ar viedtālruni.
Pieslēdziet šo ierīci pie ieslēgta datora ar komplektācijā iekļauto mikro
USB kabeli.
Kad šī ierīce ir pieslēgta pie datora, sākas uzlādēšana un izgaismojas indikators (sarkans).
Uzlādēšana tiek pabeigta maksimāli pēc 4 stundām, un automātiski nodziest indikators
(sarkans).
Piebilde
Izmantojiet komplektācijā iekļauto mikro USB kabeli. Iespējams, nevarēs uzlādēt ierīci ar citiem
kabeļiem.
Ühendage see seade sisselülitatud arvutile komplekti kuuluva mikroUSB kaabliga.
Kui see seade on arvutile ühendatud, algab laadimine ja süttib indikaator (punane).
Laadimine lõpetatakse maksimaalselt 4 tunni pärast ja laadimise indikaator (punane)
kustub.
Märkus
Kasutage komplekti kuuluvat mikro-USB kaablit. Teiste kaablitega ei saa võib-olla seadet
laadida.
Prijunkite šį įrenginį prie įjungto kompiuterio komplektuojamu mikro
USB kabeliu.
Kai šis įrenginys yra prijungtas prie kompiuterio, prasideda įkrovimas, ir šviečia
indikatorius (raudonas). Įkrovimas yra baigiamas maksimaliai po 4 valandų, ir
automatiškai užgęsta indikatorius (raudonas).
Pastaba
Naudokite komplektuojamą mikro USB kabelį. Įmanoma, negalėsite įkrauti įrenginio
naudodami kitus kabelius.
SONY_LV_EE_LT_MDR-XB950BT_QSG.indd 1
Sapārošana un savienošana ar BLUETOOTH iekārtu / Sidumine ja ühendamine BLUETOOTH seadmega /
Suporavimas ir sujungimas su BLUETOOTH įrenginiu
POWER
Zils
Sinine
Mėlynas
"NFC Easy Connect" taikomoji programa
NFC
MDR-XB950BT
B
Pirms tam atbloķējiet viedtālruņa ekrānu.
Pieskarieties ar viedtālruni šīs ierīces N daļai.
Turpiniet ar viedtālruni pieskarties ierīcei, līdz viedtālrunis reaģē.
Izpildiet norādījumus ekrānā, lai pabeigtu sapārošanu un savienojumu.
Lai atvienotu, vēlreiz pieskarieties ar viedtālruni.
Varat izvēlēties skaņu no citām ar NFC savietojamām BLUETOOTH iekārtām. Sīkāku
informāciju skatiet palīdzības rokasgrāmatā.
Lai ierīci pieslēgtu pie sapārota viedtālruņa, izpildiet 4. darbību. (Kad izmantojat
lietotni “NFC Easy Connect”, izpildiet 3. un 4. darbību)
Puudutades seadet nutitelefoniga, lülitub seade automaatselt sisse, siis teostab sidumise
ja BLUETOOTH ühenduse.
Ühilduvad nutitelefonid
NFCga ühilduvad nutitelefonid, kus on installitud Android™ 2.3.3 või uuem versioon.
Ühendamisest teiste BLUETOOTH seadmetega vaadake “ Sidumine ja ühendamine
BLUETOOTH seadmega”.
NFC
NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab luua lähivälja traadita
sidet erinevate seadmete, näiteks nutitelefonide ja IC mikroskeemide vahel. Tänu NFC
funktsioonile on andmeside - näiteks BLUETOOTH sidumine - lihtsalt teostatav NFCga
ühilduvate seadmete kokkupuutega (näiteks N märgise sümboli juures või iga seadme
ettenähtud kohas).
1 Lülitage sisse nutitelefoni NFC funktsioon.
Täpsemat teavet vaadake nutitelefoni komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.
••Kui nutitelefoni operatsioonisüsteemiks on Android 2.3.3 või uuem versioon ja
vanem versioon kui Android 4.1: minge üle 2. toimingule.
••Kui nutitelefoni operatsioonisüsteemiks on Android 4.1 või uuem versioon: minge
üle 4. toimingule.
2 Laadige alla ja installige rakendus “NFC Easy Connect”.
Laadige rakendus alla, leides “NFC Easy Connect” või pääsedes sellele ligi näidatud
kahemõõtmelise koodi abil. Rakenduse allalaadimine võib olla tasuline.
Märkus
Mõnes riigis ja/või piirkonnas võib rakendus mitte olla saadaval.
3 Alustage rakenduse “NFC Easy Connect” kasutamist nutitelefonis.
Veenduge, et kuvatakse rakenduse ekraani.
4 Puudutage seda seadet nutitelefoniga.
Enne seda lukustage lahti nutitelefoni ekraan.
Puudutage nutitelefoniga selle seadme N osa.
Puudutage jätkuvalt nutitelefoniga seadet, kuni nutitelefon reageerib.
Sidumise ja ühenduse lõpetamiseks täitke ekraanil nähaolevad juhised.
Lahtiühendamiseks puudutage veel kord nutitelefoniga.
Võite valida heli teistest NFCga ühilduvatest BLUETOOTH seadmetest. Täpsemat teavet
vaadake abijuhendist.
Seadme ühendamiseks seotud nutitelefoniga täitke 4. toiming. (Kui kasutate
rakendust “NFC Easy Connect”, täitke 3. ja 4. toiming)
Palietus įrenginį išmaniuoju telefonu, įrenginys automatiškai įsijungia, po to atlieka
suporavimą ir sudaro BLUETOOTH ryšį.
Suderinami išmanieji telefonai
Su NFC suderinami išmanieji telefonai, į kuriuos yra įdiegta Android™ 2.3.3 ar naujesnė
versija.
Apie ryšį su kitais BLUETOOTH įrenginiais žiūrėkite “ Suporavimas ir sujungimas su
BLUETOOTH įrenginiu”.
Sarkans
Punane
Raudonas
1 Pastatykite BLUETOOTH įrenginį 1 metro atstumu iki šio įrenginio.
2 Perjunkite šį įrenginį į suporavimo būseną.
1 Novietojiet BLUETOOTH iekārtu 1 metra attālumā no šīs ierīces.
2 Pārslēdziet šo ierīci sapārošanas režīmā.
Piespiediet un apmēram 7 sekundes turiet piespiestu POWER taustiņu.
Pārliecinieties, ka pēc taustiņa atbrīvošanas indikators pamīšus mirgo zilā un sarkanā
krāsā.
3 Veiciet sapārošanas darbības BLUETOOTH iekārtā, lai atrastu šo ierīci.
Kad BLUETOOTH iekārtas displejā parādās atrasto ierīču saraksts, izvēlieties “MDRXB950BT”.
Ja BLUETOOTH iekārtas displejā ir nepieciešams ievadīt paroli, ievadiet “0000”.
4 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH iekārtas.
Paspauskite ir apytiksliai 7 sekundes laikykite paspaustą POWER mygtuką.
Įsitikinkite, kad po mygtuko paleidimo indikatorius pakaitomis blyksi mėlyna ir raudona
spalva.
3 Atlikite suporavimo veiksmus naudodami BLUETOOTH įrenginį, kad
surastumėte šį įrenginį.
Kai BLUETOOTH įrenginio ekrane pasirodo surastų įrenginių sąrašas, išsirinkite “MDRXB950BT”.
Jeigu BLUETOOTH įrenginio ekrane reikia įvesti raktą, įveskite “0000”.
4 Sudarykite BLUETOOTH ryšį valdydami BLUETOOTH įrenginį.
1 Paigutage BLUETOOTH seade 1 m kaugusele sellest seadmest.
2 Lülitage see seade sidumise režiimi.
Vajutage ja hoidke umbes 7 sekundit allavajutatult nuppu POWER.
Veenduge, et pärast nupu vabastamist indikaator vilgub vaheldumisi siniselt ja
punaselt.
3 Selle seadme leidmiseks teostage sidumise toimingud BLUETOOTH
seadmes.
Kui BLUETOOTH seadme kuvale ilmub leitud seadmete loend, valige “MDR-XB950BT”.
Kui BLUETOOTH seadme kuval peab sisestama parooli, sisestage “0000”.
4 Looge BLUETOOTH ühendus BLUETOOTH seadmest.
NFC
NFC (Near Field Communication) yra technologija, kuri leidžia sudaryti artimo veikimo
radiuso bevielį ryšį tarp skirtingų įrenginių, pavyzdžiui, išmaniųjų telefonų ir IC
mikroschemų. NFC funkcijos dėka duomenų ryšys - pavyzdžiui, BLUETOOTH suporavimas
- yra atliekamas paprastai, paliečiant su NFC suderinamus įrenginius (pavyzdžiui, prie N
ženklo simbolio arba kiekvieno įrenginio specialią vietą).
Savienošana ar sapāroto ierīci
/ Ühendamine seotud seadmega
/ Sujungimas su suporuotu įrenginiu
1 Įjunkite išmaniojo telefono NFC funkciją.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite su išmaniuoju telefonu komplektuojamoje
naudojimo instrukcijoje.
••Jeigu išmaniojo telefono operacinė sistema yra Android 2.3.3 arba naujesnė versija,
ir senesnė versija nei Android 4.1: pereikite prie 2 veiksmo.
••Jeigu išmaniojo telefono operacinė sistema yra Android 4.1 arba naujesnė versija:
pereikite prie 4 veiksmo.
POWER
Zils
Sinine
Mėlynas
2 Parsisiųskite ir įdiekite taikomąją programą “NFC Easy Connect”.
“NFC Easy Connect” yra nemokama Android taikomoji programa, kurią galima
parsisiųsti iš Google Play™.
Parsisiųskite taikomąją programą ieškodami “NFC Easy Connect”, arba parsisiųskite
ją naudodami nurodytą dviejų matmenų kodą. Įmanoma, taikomosios programos
parsisiuntimas bus mokamas.
Pastaba
Įmanoma, taikomoji programa nebus prieinama kai kuriose šalyse ir/arba regionuose.
3 Pradėkite naudoti “NFC Easy Connect” išmaniuoju telefonu.
Įsitikinkite, kad yra atvaizduojamas taikomosios programos langas.
4 Palieskite šį įrenginį išmaniuoju telefonu.
Iš pradžių atblokuokite išmaniojo telefono ekraną.
Palieskite išmaniuoju telefonu šio įrenginio N dalį.
Tęskite išmaniuoju telefonu liesti įrenginį, kol išmanusis telefonas pradės reaguoti.
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus, kad atliktumėte suporavimą ir sudarytumėte
ryšį.
Norėdami atjungti, dar kartą palieskite išmaniuoju telefonu.
Galite išsirinkti garsą iš kitų su NFC suderinamų BLUETOOTH įrenginių. Išsamesnę
informaciją žiūrėkite pagalbos vadovėlyje.
Norėdami įrenginį prijungti prie suporuoto išmaniojo telefono, atlikite 4 veiksmą.
(Kai naudojate taikomąją programą “NFC Easy Connect”, atlikite 3 ir 4 veiksmą)
1 Ieslēdziet šo ierīci.
Kamēr šī ierīce ir izslēgta, piespiediet un apmēram 2 sekundes turiet piespiestu POWER
taustiņu.
Pārliecinieties, ka pēc taustiņa atbrīvošanas indikators mirgo zilā krāsā.
2 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH iekārtas.
1 Įjunkite šį įrenginį.
Kai šis įrenginys yra išjungtas, paspauskite ir apytiksliai 2 sekundes laikykite paspaustą
POWER mygtuką.
Įsitikinkite, kad po mygtuko paleidimo indikatorius blyksi mėlyna spalva.
2 Sudarykite BLUETOOTH ryšį valdydami BLUETOOTH įrenginį.
1 Lülitage see seade sisse.
Kui see seade on välja lülitatud, vajutage ja hoidke umbes 2 sekundit all nuppu POWER.
Veenduge, et pärast nupu vabastamist indikaator vilgub siniselt.
2 Looge BLUETOOTH ühendus BLUETOOTH seadmest.
“NFC Easy Connect” on tasuta Android rakendus, mille saate alla laadida Google
Play™.
10/15/2014 4:01:19 AM
MDR-XB950BT 4-540-943-42(1)
Mūzikas klausīšanās / Muusika kuulamine / Muzikos klausymasis
Zvanīšana vai zvana saņemšana / Helistamine või kõne vastuvõtt /
Skambinimas arba skambučio priėmimas
Komplektācijā iekļautā austiņu kabeļa izmantošana /
Komplekti kuuluva kõrvaklappide kaabli kasutamine /
Komplektuojamo ausinių kabelio naudojimas
Austiņu kabelis (kompl. iekļ.)
Kõrvaklappide kaabel (komplektis)
Ausinių kabelis (kompl.)
VOL +
VOL −
1 Uzlieciet austiņas.
1 Užsidėkite ausines.
Uz kreisās austiņas ir sataustāms punkts.
Mikrofons
Mikrofon
Mikrofonas
Varat ierīci izmantot kā parastās austiņas, pieslēdzot komplektācijā
iekļauto austiņu kabeli.
Piebildes
Ant kairės ausinės yra apčiuopiamas taškas.
2 Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH iekārtā.
2 Pradėkite atkūrimą BLUETOOTH įrenginiu.
Profils: A2DP, AVRCP
Profilis: A2DP, AVRCP
3 Darbiniet austiņas.
Atskaņošana/apturēšana: piespiediet .
Pārtraukšana: turiet piespiestu .
Nākamais/iepriekšējais: piespiediet /.
Pāreja ātri uz priekšu/atpakaļ: turiet piespiestu /.
3 Valdykite ausines.
Atkūrimas/sulaikymas: paspauskite .
Pertraukimas: laikykite paspaustą .
Sekantis/ankstesnis: paspauskite /.
Perėjimas greitai į priekį/atgal: laikykite paspaustą /.
Piebildes
Pastabos
taustiņu, iespējams, tas darbosies savādāk vai nedarbosies vispār.
• Pirms iegādes skaņas kvalitāte ir iestatīta standarta režīmā (SBC augstas kvalitātes režīms). Kad
pieslēdzat BLUETOOTH iekārtu, kas savietojama ar AAC vai aptX, varat mainīt iestatījumu, kā
izskaidrots palīdzības rokasgrāmatā, lai baudītu mūzikas atskaņošanu augstākā skaņas kvalitātē.
iliustracijoje atvaizduotą mygtuką, įmanoma, jis veiks kitaip arba visai neveiks.
• Prieš įsigijimą garso kokybė yra nustatyta į standartinę veikseną (SBC aukštos kokybės veiksena).
Kai prijungiate BLUETOOTH įrenginį, kuris yra suderinamas su AAC arba aptX, galite keisti
nuostatą, kaip yra aprašyta pagalbos vadovėlyje, kad galėtumėte mėgautis atkuriama muzika
aukščiausia garso kokybe.
• Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no BLUETOOTH iekārtas. Kad izmantojat attēlā atainoto
• Prieinamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo BLUETOOTH įrenginio. Kai naudojate
1 Pange kõrvaklapid kõrvadele.
• Pārliecinieties, ka vada spraudnis ir kārtīgi ievietots ligzdā.
• Pārliecinieties, ka L formas spraudnis ir pieslēgts pie atskaņošanas iekārtas.
• Nevar ieslēgt ierīci. Nebūs iespējams izmantot BLUETOOTH un Electro Bass Booster funkcijas.
• Nevar izmantot VOL +/−, / un / taustiņus.
• Ja pieslēdzat austiņu kabeli, kad ierīce ir ieslēgta, ierīce automātiski izslēdzas.
Darbiniet mobilo telefonu, lai zvanītu.
Profils: HSP, HFP
Piespiediet ierīces
taustiņu, saņemot ienākošo zvanu.
Darbiniet tāpat, kad ienākošais zvans pienāk mūzikas atskaņošanas laikā.
Mūzikas atskaņošana tiek automātiski apturēta telefonsarunas laikā, un automātiski
atsākas pēc telefonsarunas pabeigšanas.
Mikrofons darbojas visos virzienos. Kad runājat, nav jāraizējas par mikrofona
novietojumu.
Piebildes
• Iespējams, dažās BLUETOOTH iekārtās mūzikas atskaņošana neatsāksies automātiski.
• Telefonsarunas skaļuma līmeni un mūzikas atskaņošanas skaļuma līmeni var noregulēt
atsevišķi.
Lai izbeigtu telefonsarunu, vēlreiz piespiediet ierīces
2 Alustage taasesitust BLUETOOTH seadmes.
nuppu, kui saabub sissetulev kõne.
Käivitage samal viisil, kui sissetulev kõne saabub muusika taasesituse ajal.
Muusika taasesitus peatub telefonikõne ajal automaatselt ning see jätkub automaatselt
pärast telefonikõne lõpetamist.
Mikrofon töötab igas suunas. Rääkides ei pea muret tundma mikrofoni asetuse pärast.
Profiil: A2DP, AVRCP
3 Lülitage sisse kõrvaklapid.
Taasesitus/peatamine: vajutage .
Katkestamine: hoidke allavajutatult .
Järgmine/eelmine: vajutage /.
Kiiresti edasi/tagasi: hoidke allavajutatult /.
Märkused
• Veenduge, et juhtme pistik on korralikult pesasse sisestatud.
• Veenduge, et L-kujuline pistik on ühendatud esitatavale seadmele.
• Seadet ei saa sisse lülitada. BLUETOOTH ja Electro Bass Booster funktsioone ei saa kasutada.
• Nuppe VOL +/−, / ja / ei saa kasutada.
• Ühendades kõrvaklappide kaabli, kui seade on sisse lülitatud, lülitub seade automaatselt välja.
Lai uzzinātu vairāk par ierīces darbināšanu, lasiet palīdzības rokasgrāmatu datorā vai
viedtālrunī.
Galite įrenginį naudoti kaip paprastas ausines, prijungę
komplektuojamą ausinių kabelį.
Rohkem teavet seadme käivitamise kohta leiate abijuhendist arvutis või
nutitelefonis.
Pastabos
Profiil: HSP, HFP
Vajutage seadme
http://rd1.sony.net/help/mdr/xb950bt/h_ce/
Võite seadet kasutada kui tavalisi kõrvaklappe, ühendades komplekti
kuuluva kõrvaklappide kaabli.
taustiņu.
Käivitage mobiiltelefon, et helistada.
Vasakpoolsel kõrvaklapil on kompepunkt.
Skatiet palīdzības rokasgrāmatā / Vaadake abijuhendist /
Žiūrėkite pagalbos vadovėlį
• Įsitikinkite, kad laido kištukas yra tvarkingai prijungtas prie lizdo.
• Įsitikinkite, kad L formos kištukas yra prijungtas prie atkūrimo įrenginio.
• Neįmanoma įjungti įrenginio. Nebus įmanoma naudoti BLUETOOTH ir Electro Bass Booster
funkcijos.
Norėdami sužinoti daugiau apie įrenginio valdymą, skaitykite pagalbos vadovėlį
kompiuteryje arba išmaniajame telefone.
• Neįmanoma naudoti VOL +/−, / ir / mygtukų.
• Jeigu prijungiate ausinių kabelį, kai įrenginys yra įjungtas, įrenginys automatiškai išsijungia.
Märkused
• Võimalik, et mõnedes BLUETOOTH seadmetes ei jätku muusika taasesitus automaatselt.
• Telefonikõne helitugevuse taset ja muusika taasesituse helitugevuse taset saab reguleerida
eraldi.
Märkused
Telefonikõne lõpetamiseks vajutage veel kord seadme
• Saadavad funktsioonid võivad erineda sõltuvalt BLUETOOTH seadmest. Kui kasutate kujutisel
näidatud nuppu, võib see töötada teisiti või üldse mitte töötada.
• Enne ostmist on helikvaliteet seadistatud standard režiimi (SBC kõrge kvaliteedi režiim). Kui
ühendate BLUETOOTH seadme, mis ühildub AAC või aptX, võite muuta seadistust, nagu
abijuhendis selgitatud, et nautida muusikat heli kõrgel kvaliteedil.
nuppu.
Valdykite mobilų telefoną, kad skambintumėte.
Kui seade on sisse lülitatud, vajutage nuppu BASS BOOST.
Süttib BASS BOOST indikaator (oranž).
Electro Bass Booster funktsiooni välja lülitamiseks vajutage veel kord
nuppu BASS BOOST.
Märkused
• Kuna funktsioon tugevdab teatud madalsagedusi, võib efekt jääda saavutamata, kui esitate
BASS BOOST
muusikat, milles tugevdatavad madalsagedused puuduvad.
• Indikaator lülitub sisse või välja, kui lülitatakse sisse või välja Electro Bass Booster funktsioon.
Toimingu heli ei esitata.
• Seadme järgmisel sisselülitamisel jääb Electro Bass Booster funktsiooni sisse või välja lülitamise
staatus samaks.
būt reģistrētas vienā vai vairākās jurisdikcijās.
Valdykite taip pat, kai gaunate įeinantį skambutį muzikos atkūrimo metu.
Muzikos atkūrimas yra automatiškai sulaikomas pokalbio telefonu metu, ir automatiškai
yra tęsiamas po pokalbio telefonu baigimo.
Mikrofonas veikia visomis kryptimis. Kai kalbate, nereikia jaudintis dėl mikrofono
pozicijos.
2 Piespiediet un apmēram 2 sekundes turiet piespiestu POWER
• BLUETOOTH nimetuse märgis ja logotüübid kuuluvad Bluetooth SIG, Inc. ning Sony
Pastabos
1 Katkestage BLUETOOTH ühendus, puudutades nutitelefoni või käivitades
• Teised kaubamärgid ja müüginimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
2 Vajutage ja hoidke umbes 2 sekundit all nuppu POWER.
• BLUETOOTH pavadinimo ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir Sony Corporation
mygtuką, kai gaunate įeinantį skambutį.
• Įmanoma, naudojant kai kuriuos BLUETOOTH įrenginius, muzikos atkūrimas nebus tęsiamas
Oranžs
Oranž
Oranžinis
zīmes lieto saskaņā ar licenci.
• N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrētā preču zīme ASV un citās valstīs.
• Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes.
• aptX® zīme un aptX logotips ir CSR plc vai tās grupas vienas kompānijas preču zīmes, un var
• Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.
Paspauskite įrenginio
Electro Bass Booster funktsioon rõhutab madalsagedusi.
• BLUETOOTH nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation šīs
1 Pārtrauciet BLUETOOTH savienojumu, pieskaroties viedtālrunim vai
Profilis: HSP, HFP
Electro Bass Booster funkcijas izmantošana / Electro Bass Booster funktsiooni kasutamine / Electro Bass Booster funkcijos naudojimas
Pēc izmantošanas / Pärast kasutamist / Po naudojimo
automatiškai.
• Pokalbio telefonu garso lygį ir muzikos atkūrimo garso lygį galima sureguliuoti atskirai.
Norėdami baigti pokalbį telefonu, dar kartą paspauskite įrenginio
mygtuką.
darbinot BLUETOOTH iekārtu.
taustiņu.
Nodziest indikators (zils), un ierīce izslēdzas.
Corporation kasutab neid kooskõlas litsentsiga.
• N märgis on NFC Forum, Inc. kaubamärk või USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.
• Android ja Google Play on Google Inc. kaubamärgid.
• aptX® märgis ja aptX logotüüp on CSR plc või selle grupi ühe kompanii kaubamärgid ning
võivad olla registreeritud ühes või mitmes jurisdiktsioonis.
BLUETOOTH seadme.
Indikaator (sinine) kustub ja seade lülitub välja.
naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.
• N ženklas yra NFC Forum, Inc. prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas JAV ir kitose
šalyse.
1 Nutraukite BLUETOOTH ryšį paliesdami išmanųjį telefoną arba valdydami
BLUETOOTH įrenginį.
2 Paspauskite ir apytiksliai 2 sekundes laikykite paspaustą POWER
• Android ir Google Play yra Google Inc. prekių ženklai.
• aptX® ženklas ir aptX logotipas yra CSR plc arba jos grupės vienos kompanijos prekių ženklai,
ir gali būti registruoti vienoje arba keliose jurisdikcijose.
• Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
mygtuką.
Užgęsta indikatorius (mėlynas), ir įrenginys išsijungia.
Electro Bass Booster funkcija uzsver zemās frekvences.
Kad ierīce ir ieslēgta, piespiediet BASS BOOST taustiņu.
Izgaismojas BASS BOOST indikators (oranžs).
Lai izslēgtu Electro Bass Booster funkciju, vēlreiz piespiediet BASS BOOST
taustiņu.
Piebildes
• Tā kā funkcija pastiprina noteiktas zemās frekvences, iespējams, efekts netiks iegūts, atskaņojot
mūziku, kurā nav pastiprināmo frekvenču.
• Indikators ieslēdzas vai izslēdzas, kad Electro Bass Booster funkcija tiek ieslēgta vai izslēgta. Tomēr
darbības skaņa netiek atskaņota.
• Electro Bass Booster funkcijas ieslēgšanas vai izslēgšanas statuss būs tāds pats, kad nākamreiz
ieslēdzat ierīci.
Electro Bass Booster funkcija akcentuoja žemuosius dažnius.
Kai įrenginys yra įjungtas, paspauskite BASS BOOST mygtuką.
Šviečia BASS BOOST indikatorius (oranžinis).
Kad išjungtumėte Electro Bass Booster funkciją, dar kartą paspauskite
BASS BOOST mygtuką.
Pastabos
• Kadangi funkcija pastiprina nustatytus žemuosius dažnius, įmanoma, efektas nebus gaunamas,
atkuriant muziką, kurioje nėra dažnių, kuriuos galima stiprinti.
• Indikatorius įsijungia arba išsijungia, kai Electro Bass Booster funkcija yra įjungiama arba
išjungiama. Tačiau veikimo garsas nėra atkuriamas.
• Electro Bass Booster funkcijos įjungimo arba išjungimo padėtis bus tokia pat, kai sekantį kartą
įjungsite įrenginį.
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
SONY_LV_EE_LT_MDR-XB950BT_QSG.indd 2
10/15/2014 4:01:19 AM
MDR-XB950BT
4-540-943-42(1)
Download PDF

advertising