Sony | MDR-XB950BT | Sony MDR-XB950BT „EXTRA BASS™“ belaidės ausinės MDR-XB950BT Trumpasis vadovas

4-540-944-43(1)
t Ierīces atskaņošana lielā skaļumā var kaitēt dzirdei. Drošības labad
nelietojiet šo ierīci, kamēr vadāt automašīnu vai braucat ar
velosipēdu.
t Nelieciet smagus priekšmetus uz šīs ierīces un nespiediet to, jo
ilgstošas uzglabāšanas laikā ierīce var deformēties.
t Nepakļaujiet ierīci spēcīgu triecienu iedarbībai.
t Notīriet ierīci ar mīkstu, sausu drāniņu.
t Nepakļaujiet ierīci ūdens iedarbībai. Ierīce nav ūdensizturīga.
Bezvadu stereo austiņas ar
mikrofonu
Traadita stereo kuularid
koos mikrofoniga
Bevielės stereofoninės
ausinės su mikrofonu
Rokasgrāmata
LV
Käsiraamat
EE
Vadovėlis
LT
t
t
Ievērojiet turpmāk minētos piesardzības pasākumus.
– Neiemetiet ierīci izlietnē vai citā tvertnē ar ūdeni.
– Nelietojiet ierīci mitrumā vai sliktos laika apstākļos, piemēram,
lietū vai sniegputenī.
– Nepieļaujiet ierīces samirkšanu.
Ja ierīcei pieskarsieties ar mitrām rokām vai to ievietosiet mitrās
drēbēs, ierīce var samirkt un izraisīt darbības kļūmes.
Austiņu polsterējuma kvalitāte var pasliktināties ilgstošas
uzglabāšanas vai lietošanas laikā.
Ja radušies jautājumi vai problēmas saistībā ar šo ierīci, kas nav
norādītas šajā lietošanas pamācībā, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Rezerves austiņu polsterējumu varat pasūtīt pie tuvākā Sony dīlera.
Sērijas numura uzlīmes novietojums
Skatiet ȉ att.
Lai piestiprinātu austiņu polsterējumu
Skatiet Ȋ att.
1 Savietojiet izcilni galvenā korpusa gropē ar iedobumu polsterējuma
korpusā.
2 Novietojiet pirkstu pie iedobuma, pēc tam piespiediet un vienreiz to
pavelciet pa polsterējuma apmali, lai piestiprinātu apmali pie
galvenā korpusa gropes.
Piebilde
Uzmanieties, lai starp galveno korpusu un polsterējumu neiekļūtu
svešķermeņi. Turiet metāla priekšmetus drošā attālumā, jo tie austiņās
var pielipt pie skaļruņiem.
MDR-XB950BT
Tehniskie raksturlielumi
©2014 Sony Corporation
Vispārējā informācija
http://www.sony.net/
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes
labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to
drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu
pareizu apiešanos ar bateriju, kā arī elektrisko un elektronisko ierīci, to
kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā
elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Par visām citām baterijām
skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet
bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai
iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas
dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.
A
BLUETOOTH nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc.,
un Sony Corporation šīs zīmes lieto saskaņā ar licenci.
N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrētā preču zīme ASV un
citās valstīs.
B
Microsoft, Windows un Windows Vista ir Microsoft Corporation
reģistrētās preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
POWER
Mac un Mac OS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās
valstīs.
BASS BOOST
aptX® zīme un aptX logotips ir CSR plc vai tās grupas vienas
kompānijas preču zīmes, un var būt reģistrētas vienā vai vairākās
jurisdikcijās.
Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to atbilstošajiem
īpašniekiem.
Sakaru sistēma: BLUETOOTH specifikācijas versija 3.0
Izeja: BLUETOOTH specifikācijas Power Class 2
Maksimālais sakaru rādiuss: taisnā līnijā apmēram 10 m1)
Frekvenču diapazons: 2,4 GHz diapazons (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulācijas metode: FHSS
Savietojamie BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Atbalstītie kodeki3): SBC4) , AAC5), aptX
Atbalstītā satura aizsardzības metode: SCMS-T
Pārraides diapazons (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz (diskretizācijas
frekvence 44,1 kHz)
Iesaiņojuma saturs:
bezvadu stereo austiņas ar mikrofonu (1)
mikro USB kabelis (apmēram 50 cm) (1)
austiņu kabelis (apmēram 1,2 m) (1)
rokasgrāmata (šī pamācība) (1)
ātras darbību sākšanas pamācība (1)
cita dokumentācija (1 komplekts)
1)
2)
3)
4)
5)
Brīdinājumi
C
Par BLUETOOTH sakariem
t BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija darbojas apmēram 10 metru
t
Sērijas numura uzlīme
Seerianumbri kleebis
Serijos numerio lipdukas
Austiņas
polsterējums
Kõrvaklappide
polster
Ausinių
pagalvėlės
t
t
D
1
2
t
t
Latviski
BRĪDINĀJUMS
t
t
Lai samazinātu strāvas trieciena risku, neatveriet korpusu.
Uzticiet remontēšanu tikai kvalificētam servisa personālam.
Nenovietojiet ierīci norobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā vai
iebūvētā skapī.
rādiusā. Maksimālais sakaru rādiuss var atšķirties atkarībā no
šķēršļiem (cilvēkiem, metāla priekšmetiem, sienas utt.) vai
elektromagnētiskās vides.
Antena ir iebūvēta ierīcē, kā parādīts ar punktu līniju (ȇ att.).
BLUETOOTH sakaru jutība uzlabosies, pagriežot iebūvēto antenu
pret pieslēgto BLUETOOTH iekārtu. Ja starp pieslēgtās iekārtas
antenu un šīs ierīces iebūvēto antenu ir šķēršļi, iespējams, radīsies
troksnis, pazudīs skaņa vai sakari tiks atspējoti.
Iespējams, BLUETOOTH sakari tiks atspējoti, radīsies troksnis vai
pazudīs skaņa šādos gadījumos.
– Starp šo ierīci un BLUETOOTH iekārtu atrodas cilvēks.
Situāciju var uzlabot, pavēršot BLUETOOTH iekārtu pret ierīces
antenu.
– Starp šo ierīci un BLUETOOTH iekārtu ir šķērslis, piemēram, metāla
priekšmets vai siena.
– Netālu no šīs ierīces tiek lietota iekārta, kura izmanto 2,4 GHz
frekvenci, piemēram, Wi-Fi iekārta, bezvadu tālrunis vai
mikroviļņu krāsns.
Tā kā BLUETOOTH iekārtas un Wi-Fi (IEEE802.11b/g) lieto vienādu
frekvenci (2,4 GHz), var rasties mikroviļņu traucējumi, izraisot
troksni, skaņas pazušanu vai atspējotu savienojumu, ja šo ierīci lieto
netālu no Wi-Fi iekārtas. Šādā gadījumā veiciet turpmāk minētās
darbības.
– Lietojiet šo ierīci vismaz 10 metru attālumā no Wi-Fi iekārtas.
– Ja šo ierīci lietojat 10 metru robežās no Wi-Fi iekārtas, izslēdziet
Wi-Fi iekārtu.
– Novietojiet šo ierīci un BLUETOOTH iekārtu iespējami tuvu vienu
otrai.
BLUETOOTH iekārtas pārraidītie mikroviļņi var ietekmēt medicīnas
iekārtu darbību. Izslēdziet šo ierīci un citas BLUETOOTH iekārtas
turpmāk norādītajās vietās, jo tas var izraisīt negadījumu.
– Uzliesmojošu gāzu tuvumā, slimnīcā, vilcienā, lidmašīnā vai
degvielas uzpildes stacijā.
– Pie automātiskajām durvīm vai ugunsgrēka trauksmes ierīces.
Šī ierīce atbalsta BLUETOOTH standartam atbilstošas drošības
funkcijas drošam pieslēgumam, kad tiek izmantota BLUETOOTH
bezvadu tehnoloģija, taču aizsardzība var būt nepietiekama atkarībā
no iestatījuma. Uzmanieties, kad sakariem lietojat BLUETOOTH
bezvadu tehnoloģiju.
Sony neatbild par informācijas noplūdi BLUETOOTH sakaru laikā.
Netiek garantēts savienojums ar visām BLUETOOTH iekārtām.
– Iekārtai ar BLUETOOTH funkciju ir jāatbilst Bluetooth SIG, Inc.
noteiktajam BLUETOOTH standartam un jābūt autentiskai.
– Pat ja pieslēgtā iekārta atbilst augstāk minētajam BLUETOOTH
standartam, dažas no tām var nebūt iespējams pieslēgt vai tās var
nedarboties pareizi atkarībā no savām funkcijām vai tehniskajiem
raksturlielumiem.
– Veicot telefonsarunu brīvroku režīmā, var rasties trokšņi atkarībā
no iekārtas vai sakaru vides.
Atkarībā no pieslēdzamās iekārtas sakaru sākšana var prasīt laiku.
Nepakļaujiet ilgstoši baterijas (vai ierīci, kurā ievietotas baterijas)
pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešos saules staros, uguns
tuvumā u. tml.
t
Piebilde klientiem: šī informācija attiecas tikai uz ierīcēm,
kas pārdotas valstīs, kurās ir spēkā ES direktīvas
t Šo ierīci var uzlādēt, tikai izmantojot USB. Lai veiktu uzlādēšanu,
Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan, vai tas ražots Sony Corporation uzdevumā. Lai
uzzinātu par produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanas
aktiem, vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Apkopes vai
garantijas jautājumos vērsieties adresēs, kas norādītas atsevišķos
servisa vai garantijas dokumentos.
Par ierīces uzlādēšanu
nepieciešams personālais dators ar USB portu.
t Uzlādēšanas laikā šo ierīci nevar ieslēgt, un nevar izmantot
Šis simbols uz produkta, baterijas vai iesaiņojuma
norāda, ka šo produktu un bateriju nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt
izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai
svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur
vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šiem produktiem un baterijām, palīdzēsiet novērst
potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu
rasties to nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja
pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
SONY_LV_EE_LT_MDR-XB950BT.indd 1
N märgis on NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk
USAs ja teistes riikides.
Microsoft, Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USAs ja/või teistes
riikides.
Mac ja Mac OS on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs
ja teistes riikides.
aptX® märgis ja aptX logotüüp on CSR plc või selle grupi ühe
kompanii kaubamärgid ning võivad olla registreeritud ühes või
mitmes jurisdiktsioonis.
Teised kaubamärgid ja müüginimed kuuluvad nende vastavatele
omanikele.
Hoiatused
BLUETOOTH side
t BLUETOOTH traadita tehnoloogia töötab umbes 10 meetri
t
t
t
t
t
Uztvērējs
Tips: noslēgts, dinamisks
Dziņi: 40 mm
Frekvenču diapazons: 3 Hz - 28 000 Hz (kad izmantojat komplektācijā
iekļauto austiņu kabeli)
Maksimālā ieejas jauda: 1000 mW (IEC*) (kad izmantojat
komplektācijā iekļauto austiņu kabeli)
*IEC = Starptautiskā elektrotehniskā komisija
Pretestība:
40 Ω (1 kHz) (kad izmantojat komplektācijā iekļauto austiņu
kabeli)
Jutība:
102 dB/mW (kad izmantojat komplektācijā iekļauto austiņu
kabeli)
Mikrofons
Tips: elektreta kondensators
Virziens: visu virzienu
Efektīvais frekvenču diapazons: 100 Hz - 4000 Hz
Sistēmas prasības akumulatora
uzlādēšanai, izmantojot USB
Personālais dators ar iepriekšinstalētu jebkuru no turpmāk minētajām
operētājsistēmām un USB ports:
t
t
t
t Seda seadet saab laadida ainult USB kasutades. Laadimise
teostamiseks on vajalik USB ühenduskohaga personaalne arvuti.
t Laadimise ajal ei saa seda seadet sisse lülitada ega kasutada
BLUETOOTH funktsiooni ja Electro Bass Booster funktsiooni.
t Saate seadet kasutada ka laadimise ajal, kui ühendate komplekti
kuuluva kõrvaklappide kaabli.
Märkus staatilise elektri kohta
t Kehasse kogunenud staatiline elekter võib tekitada nõrka surinat
kõrvades. Selle vältimiseks kandke looduslikest materjalidest riideid.
Kui seade ei tööta õigesti
t Lähtestage seade (kuj Ȉ ).
Operētājsistēmas
(kad izmantojat Windows)
Windows® 8,1/Windows® 8,1 Pro
Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 vai jaunāka versija)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate
(kad izmantojat Mac)
Mac OS X (10.3 vai jaunāka versija)
Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
t
Iestatiet ierīci uzlādēšanas režīmā, tad vienlaikus piespiediet POWER
un BASS BOOST taustiņus. Ierīce tiks atiestatīta. Sapārošanas
informācija netiek izdzēsta.
Ja problēmu neizdevās atrisināt arī pēc augstāk izskaidrotās
atiestatīšanas, inicializējiet ierīci, kā norādīts zemāk.
Izslēdziet ierīci, ilgāk nekā 2 sekundes piespiežot POWER taustiņu.
Pēc tam piespiediet un ilgāk nekā 7 sekundes turiet piespiestus
/Ùã taustiņu. Indikators (zils) mirgo 4
POWER taustiņu un
reizes, un ierīcei ir atjaunoti rūpnīcas iestatījumi. Visa sapārošanas
informācija tiek izdzēsta.
t Ärge jätke seda seadet niiskesse, tolmusesse, suitsusesse või auruga
Eestikeelne
Cita informācija
t Neatstājiet šo ierīci mitrā, putekļainā, piekvēpušā vai ar tvaikiem
piesātinātā vietā, tiešos saules staros vai automašīnā, kas stāv pie
luksofora. Tas var izraisīt darbības kļūmes.
BLUETOOTH iekārta var nedarboties ar mobilajiem telefoniem
atkarībā no radioviļņu stāvokļa un aprīkojuma lietošanas vietas.
Ja pēc BLUETOOTH iekārtas darbināšanas rodas diskomforts,
nekavējoties pārtrauciet BLUETOOTH iekārtas izmantošanu. Ja kādu
problēmu neizdevās novērst, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Voolulöögi riski vähendamiseks ärge avage korpust.
Usaldage remont ainult kvalifitseeritud teeninduse
personalile.
Ärge paigutage seadet kinnisesse kohta, näiteks raamaturiiulisse või
seinakappi.
t
t
t
t
t
Hoidke patareisid (või seadet, kuhu on sisestatud patareid) pikaajalise
liigse kuumuse eest, näiteks päikese käes, tule läheduses jne.
Märkus klientidele: see informatsioon kehtib ainult
seadmetele, mis on ostetud riikides, kus on jõus EL
direktiivid
Selle seadme tootja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan või see on toodetud Sony Corporation
tellimusel. Teabe saamiseks toote vastavusest Euroopa Liidu
seadusandluse aktidele pöörduge volitatud esindaja poole aadressil
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Hoolduse või garantiiga seotud küsimustega pöörduge
vastavates hooldus- või garantiidokumentides näidatud aadressidel.
Seadistage seade laadimisrežiimi, seejärel vajutage korraga nuppe
POWER ja BASS BOOST. Seade lähtestub. Sidumise informatsiooni ei
kustutata.
Kui probleemi ei õnnestunud lahendada ka pärast eelpool selgitatud
lähtestamist, lähtestage seade, nagu allpool näidatud.
Lülitage seade välja, vajutades kauem kui 2 sekundit POWER nuppu.
Seejärel vajutage ning hoidke umbes 7 sekundit all nuppe POWER ja
/Ùã . Indikaator (sinine) vilgub 4 korda ning seadmel taastuvad
tehaseseadistused. Kogu sidumise informatsioon kustutatakse.
Muu teave
iekļauto austiņu kabeli.
HOIATUS
raadiuses. Maksimaalne sideraadius võib erineda sõltuvalt
takistustest (inimesed, metallesemed, sein jne) või
elektromagnetilisest keskkonnast.
Antenn on sisse ehitatud punktiirjoonega näidatud seadmesse (ȇ
kuj). BLUETOOTH side tundlikkus paraneb, kui pöörate sisseehitatud
antenni ühendatud BLUETOOTH seadmele. Kui ühendatud seadme
antenni ja selle seadme sisseehitatud antenni vahel on takistused,
võib tekkida müra, heli kaduda või side pole võimalik.
BLUETOOTH side võib olla võimatu, võib tekkida müra või kaduda
heli sellistel juhtudel.
– Selle seadme ja BLUETOOTH seadme vahel asub inimene.
Olukorra parandamiseks asetage BLUETOOTH seade esiküljega
selle seadme antenni poole.
– Selle seadme ja BLUETOOTH seadme vahel on takistus, näiteks
inimene, metallese või sein.
– Selle seadme lähedal kasutatakse seadet, mis töötab 2,4 GHz
sagedusel, näiteks Wi-Fi seade, juhtmevaba telefon või
mikrolaineahi.
Kuna BLUETOOTH seadmed ja traadita LAN (IEEE802.11b/g/n)
seadmed kasutavad sama sagedust (2,4 GHz), võivad tekkida
mikrolainete häired, põhjustades müra, heli kadumist või
valeühendust, kui seda seadet kasutatakse Wi-Fi seadme lähedal.
Sellisel juhul teostage alljärgnevad toimingud.
– Kasutage seda seadet vähemalt 10 meetri kaugusel Wi-Fi
seadmest.
– Kui kasutate seda seadet 10 meetri piirides Wi-Fi seadmest,
lülitage Wi-Fi seade välja.
– Paigutage see seade ja BLUETOOTH seade teineteisele võimalikult
lähedale.
BLUETOOTH seadme edastatud mikrolained võivad mõjutada
meditsiiniseadmete tööd. Lülitage välja see seade ja teised
BLUETOOTH seadmed allnäidatud kohtades, kuna need võivad
põhjustada õnnetuse.
– Süttivate gaaside lähedal, haiglas, rongis, lennukis või tanklas.
– Automaatselt töötavate uste või tuletõrje häiresüsteemide juures.
See seade toetab BLUETOOTH standardile vastavaid
turvafunktsioone ohutuks ühenduseks, kui kasutatakse BLUETOOTH
traadita tehnoloogiat, kuid sõltuvalt seadistusest võib kaitse olla
ebapiisav. Olge ettevaatlik, kui kasutate sideks BLUETOOTH traadita
tehnoloogiat.
Sony ei vastuta informatsiooni lekke eest BLUETOOTH side ajal.
Ei garanteerita ühendust kõikide BLUETOOTH seadmetega.
– BLUETOOTH funktsiooniga seade peab vastama Bluetooth SIG
määratud BLUETOOTH standardile ja olema autentne.
– Isegi kui ühendatud seade vastab eelpool mainitud BLUETOOTH
standardile, võib olla võimatu mõnda neist ühendada või need ei
tööta õigesti, sõltuvalt oma funktsioonidest või tehnilistest
tunnustest.
– Teostades telefonikõnet käed-vabad režiimis, võib tekkida müra,
sõltuvalt seadmest või side keskkonnast.
Sõltuvalt ühendatavast seadmest võib side alustamine nõuda aega.
Seadme laadimine
t
t Atiestatiet ierīci (Ȉ att.).
t
BLUETOOTH nime märgis ja logotüübid kuuluvad Bluetooth SIG, Inc.
ning Sony Corporation kasutab neid kooskõlas litsentsiga.
t
Piebilde par statisko elektrību
t
Taoline tähis tootel, akul või selle pakendil näitab,
et seda toodet ja akut ei tohi visata olmeprügisse.
Teatud akudel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi
sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol
lisatakse, kui aku sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või
0,004% pliid. Tagades toodete ja akude õige utiliseerimise, aitate
vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike
tervisele, mis võivad tekkida nende väära käitlemise tagajärjel.
Materjalide korduvkasutus aitab säästa loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete integreerimise
eesmärgil vajalik püsiühendus sisseehitatud akuga, tohib seda vahetada
vaid kvalifitseeritud teeninduse personal. Aku, samuti elektrilise ja
elektroonilise seadme õige käitlemise tagamiseks andke see kasutusaja
lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste
seadmete kogumiskohta. Kõikide teiste patareide kohta vaadake osast,
kus kirjeldatakse nende ohutut väljavõtmist seadmest. Andke aku
ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud akude kogumiskohta.
Üksikasjalikku teavet selle toote või aku ümbertöötlemise kohta saate
kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või
kauplusest, kus toote või aku ostsite.
BLUETOOTH funkciju un Electro Bass Booster funkciju.
Ja ierīce nedarbojas pareizi
Atbrīvošanās no vecām baterijām, kā arī
elektriskām un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā un citās
Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas
savākšanas sistēmām)
Barošanas avots:
3,7 V līdzstrāva: iebūvēts litija jonu akumulators
5 V līdzstrāva: kad uzlādējat, izmantojot USB
Svars: apmēram 280 g
Darbināšanas temperatūra: no 0°C līdz 40°C
Nominālais elektroenerģijas patēriņš: 1,5 W
Izmantošanas laiks:
Kad pieslēgta, izmantojot BLUETOOTH iekārtu
Mūzikas atskaņošanas laiks: maksimāli 20 stundas
Sakaru laiks: maksimāli 20 stundas
Gaidīšanas režīma laiks: maksimāli 200 stundas
Apmēram 7 stundu nepārtraukti sakari ir iespējami pēc vienas
stundas uzlādēšanas.
Piebilde: darbināšanas laiks stundās var būt mazāks atkarībā no
kodeka un izmantošanas apstākļiem.
Uzlādēšanas laiks: apmēram 4 stundas
Uzlādēšanas temperatūra: no 5°C līdz 35°C
t Ķermenī uzkrātā statiskā elektrība var izraisīt vāju kņudēšanu ausīs.
t
Kasutatud akude ning elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja
teistes jäätmete liigiti kogumise
süsteemidega Euroopa riikides)
Bezvadu stereo austiņas ar mikrofonu
t Varat izmantot ierīci pat uzlādēšanas laikā, pieslēdzot komplektācijā
Lai to novērstu, nēsājiet no dabīgiem materiāliem izgatavotas
drēbes.
Sony Corp. paziņo, ka šī ierīce atbilst 1999/5/EK direktīvas būtiskajām
prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet mājaslapu:
http://www.compliance.sony.de/
Faktiskais attālums ir atkarīgs no atsevišķiem faktoriem, piemēram,
šķēršļi starp iekārtām, magnētiskie lauki ap mikroviļņu krāsni,
statiskā elektrība, uztveršanas jutība, antenas raksturlielumi,
operētājsistēma, programmatūra utt.
BLUETOOTH standarta profili norāda uz uzdevumu BLUETOOTH
sakariem starp iekārtām.
Kodeks: audio signāla saspiešanas un pārveidošanas formāts
Subband Codec (kodeks ar daudzjoslu kodēšanu)
Advanced Audio Coding (uzlabota audio kodēšana)
Sony Corp. teavitab, et see seade vastab1999/5/EC direktiivi olulistele
nõuetele ja teistele vastavatele tingimustele.
Täpsemat teavet leiate veebisaidist:
http://www.compliance.sony.de/
t
t
täidetud kohta, otsese päikese kätte või valgusfoori taga seisvasse
autosse. See võib põhjustada talitlushäireid.
BLUETOOTH seade võib mitte töötada mobiiltelefonidega, sõltuvalt
raadiolainete seisukorrast ja seadme kasutamise kohast.
Kui BLUETOOTH seadme kasutamisel tekib ebamugavustunne,
katkestage viivitamatult BLUETOOTH seadme kasutamine. Kui
mõnda probleemi ei õnnestunud kõrvaldada, võtke ühendus Sony
edasimüüjaga.
Seadme taasesitus suurel helitugevusel võib kahjustada kuulmist.
Ohutuse tagamiseks ärge kasutage seda seadet autot juhtides või
jalgrattaga sõites.
Ärge asetage sellele seadmele raskeid esemeid ning ärge vajutage
seda, kuna pikaajalisel hoidmisel võib seade deformeeruda.
Hoidke seadet tugevate põrutuste eest.
Puhastage seadet pehme kuiva lapiga.
Hoidke seadet vee toime eest. Seade ei ole veekindel.
Pidage kinni järgmistest ettevaatusabinõudest.
– Ärge pange seadet valamusse või muusse veega täidetud nõusse.
– Ärge kasutage seadet niisketes või halbades ilmastikuoludes,
näiteks vihma või lumetuisu käes.
– Ärge laske seadmel märjaks saada.
Puudutades seadet niiskete kätega või pannes higistesse riietesse,
võib seade märjaks saada ja põhjustada väärtalitlust.
Kõrvaklappide polstri kvaliteet võib langeda pikaajalise hoidmise
või kasutamise vältel.
Kui seoses selle seadmega tekkivad probleemid või küsimused,
mida pole kasutusjuhendis käsitletud, võtke ühendus lähima Sony
edasimüüjaga.
Kõrvaklappide varupolstreid saate tellida lähimalt Sony edasimüüjalt.
10/15/2014 3:22:12 AM
MDR-XB950BT
4-540-944-43(1)
Seerianumbri kleebise asukoht
Vaadake kuj ȉ .
Kõrvaklappide polstri kinnitamine
Vaadake kuj Ȋ .
1 Ühildage põhikorpuse soones olev sakk õõnsusega pehmenduse
korpuses.
2 Serva kinnitamiseks põhikorpuse soonele pange sõrm õõnsuse
juurde, seejärel vajutage ja tõmmake seda üks kord mööda
pehmenduse serva.
Märkus
Jälgige, et põhikorpuse ja pehmenduse vahele ei sattuks võõrkehad.
Hoidke metallesemeid ohutus kauguses, kuna need võivad
kõrvaklappides kleepuda kõlaritele.
Tehnilised andmed
Üldine informatsioon
Sidesüsteem: BLUETOOTH spetsifikatsiooni versioon 3.0
Väljund: BLUETOOTH spetsifikatsioon Power Class 2
Maksimaalne sideraadius: Otsejoonel umbes 10 m1)
Sagedusala: 2,4 GHz diapasoon (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulatsioonimeetod: FHSS
Ühilduvad BLUETOOTH profiilid2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Toetatud kodekid3): SBC4) , AAC5), aptX
Toetatud sisukaitsemeetod: SCMS-T
Edastusulatus (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz (diskreetimissagedus
44,1 kHz)
Pakendi sisu:
traadita stereo kuularid mikrofoniga (1) mikro-USB kaabel
(umbes 50 cm) (1) kõrvaklappide kaabel (umbes 1,2 m) (1)
kasutusjuhend (see juhend) (1)
lühijuhend (1)
muu dokumentatsioon (1 komplekt)
1)
2)
3)
4)
5)
Tegelik kaugus sõltub erinevatest teguritest, näiteks takistused
seadmete vahel, magnetväli mikrolaineahju ümber, staatiline
elekter, vastuvõtu tundlikkus, antenni omadused,
operatsioonisüsteem, tarkvara jne.
BLUETOOTH profiilid viitavad ülesandele BLUETOOTH
seadmetevahelises sides.
Kodek: audio signaali kompressiooni ja muundamise formaat
Subband Codec (kodek mitmeribalise kodeerimisega)
Advanced Audio Coding (täiustatud audio kodeerimine)
Traadita stereo kuularid koos
mikrofoniga
Toiteallikas:
3,7 V alalisvool: sisseehitatud liitiumioonaku
5 V alalisvool: kui laete läbi USB
Kaal: umbes 280 g
Töökeskkonna temperatuur:
0°C kuni 40°C
Nominaalne elektrienergia tarve: 1,5 W
Kasutusaeg:
Kui on ühendatud, kasutades BLUETOOTH seadet
Muusika taasesituse aeg: maksimaalselt 20 tundi
Side aeg: maksimaalselt 20 tundi
Ooterežiimi aeg: maksimaalselt 200 tundi
Pärast tunniajalist laadimist on vahetpidamata side võimalik
umbes 7 tundi.
Märkus: Kasutusaeg tundides võib olla väiksem sõltuvalt
kodekist ja kasutustingimustest.
Laadimisaeg:
Umbes 4 tundi
Laadimise temperatuur:
5°C kuni 35°C
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino. Teisingai utilizuodami
tokius gaminius ir baterijas, padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo gaminių arba baterijų. Perdirbant
medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų
integralumo užtikrinimui yra reikalingas nepertraukiamas ryšys su
įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik kvalifikuotam serviso
specialistui. Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos bei
elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimą, nugabenkite į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam
perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Jeigu
naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip
galima saugiai išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite bateriją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam
perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę informaciją dėl šio
gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje,
kurioje įsigijote gaminį arba bateriją.
N ženklas yra NFC Forum, Inc. prekės ženklas arba registruotas prekės
ženklas JAV ir kitose šalyse.
Microsoft, Windows ir Windows Vista yra Microsoft Corporation
registruoti prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir/arba kitose šalyse.
Mac ir Mac OS yra Apple Inc. prekių ženklai, kurie yra registruoti JAV ir
kitose šalyse.
aptX® ženklas ir aptX logotipas yra CSR plc arba jos grupės vienos
kompanijos prekių ženklai, ir gali būti registruoti vienoje arba keliose
jurisdikcijose.
Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso jų atitinkamiems
savininkams.
Įspėjimai
Apie BLUETOOTH ryšį
t BLUETOOTH bevielė technologija turi apytiksliai 10 metrų veikimo
t
t
t
t
t
t
t
Mikrofon
Tüüp: elektreet kondensaator
Suund: kõigesuunaline
Efektiivne sagedusala: 100 Hz - 4 000 Hz
Süsteemi nõuded aku
laadimiseks läbi USB
Personaalne arvuti eelinstallitud ükskõik millise allpool mainitud
operatsioonisüsteemiga ja USB port:
Operatsioonisüsteemid
(kui kasutate Windows)
Windows® 8,1/Windows® 8,1 Pro
Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 või uuem versioon)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate
(kui kasutate Mac)
Mac OS X (10.3 või uuem versioon)
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse muuta eelneva
hoiatuseta.
t
t Šį įrenginį galima įkrauti tik naudojant USB. Norint įkrauti,
t
t
t Kūne susikaupusi statinė elektra gali sukelti silpną peršėjimą ausyse.
Norėdami jo išvengti, dėvėkite iš natūralių medžiagų pagamintus
rūbus.
Jeigu įrenginys neveikia teisingai
t Atstatykite įrenginį (iliustracija Ȉ).
ĮSPĖJIMAS
Baterijas (ir įrenginį, į kurį yra įdėtos baterijos) reikia saugoti nuo
didelės temperatūros, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių, ugnies
ir pan. poveikio.
Pastaba klientams: ši informacija yra taikoma tik tiems
įrenginiams, kurie yra parduoti šalyse, kurioms galioja ES
direktyvos
Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan, arba jis yra pagamintas pagal Sony
Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti apie gaminio atitikimą
Europos Sąjungos teisiniams aktams, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Serviso arba garantijos klausimais kreipkitės atskiruose serviso arba
garantijos dokumentuose nurodytais adresais.
Šis ženklas ant gaminio, baterijos arba ant
įpakavimo nurodo, kad šio gaminio ir baterijos
negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių
baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005%
SONY_LV_EE_LT_MDR-XB950BT.indd 2
Ausinių pagalvėlių tvirtinimas
Žiūrėkite iliustraciją Ȋ.
1 Suderinkite iškilumą pagrindinio korpuso griovelyje su įdubimu
pagalvėlės korpuse.
2 Uždėkite pirštu prie įdubimo, po to paspauskite ir vieną kartą juo
perbraukite per pagalvėlės kraštą, kad pritvirtintumėte kraštą prie
pagrindinio korpuso griovelio.
Pastaba
Elkitės atidžiai, kad tarp pagrindinio korpuso ir pagalvėlės nepatektų
svetimkūniai. Laikykite metalinius daiktus saugiu atstumu, nes jie
ausinėse gali prilipti prie garsiakalbių.
Techniniai duomenys
Bendro pobūdžio informacija
Ryšio sistema: BLUETOOTH techninės sąlygos versija 3.0
Išvestis: BLUETOOTH techninės sąlygos Power Class 2
Maksimalus ryšio radiusas: Tiesia linija apytiksliai 10 m1)
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz diapazonas (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Moduliacijos metodas: FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Remiami kodekai3): SBC4) , AAC5), aptX
Remiamo turinio apsaugos metodas: SCMS-T
Perdavimo diapazonas (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz (diskretizacijos
dažnis 44,1 kHz)
Įpakavimo turinys:
bevielės stereofoninės ausinės su mikrofonu (1)
mikro USB kabelis (apytiksliai 50 cm) (1)
ausinių kabelis (apytiksliai 1,2 m) (1)
vadovėlis (ši instrukcija) (1)
greito veiksmų pradėjimo instrukcija (1)
kita dokumentacija (1 komplektas)
1)
2)
3)
4)
5)
Faktiškas radiusas priklauso nuo atskirų faktorių, pavyzdžiui, kliūčių
tarp įrenginių, magnetinių laukų aplinkui mikrobangų krosnelę,
statinės elektros, priėmimo jautrumo, antenos charakteristikų,
operacinės sistemos, taikomosios programinės įrangos ir t.t.
BLUETOOTH standarto profiliai nurodo BLUETOOTH ryšio tarp
įrenginių užduotį.
Kodekas: garso signalo suglaudinimo ir konvertavimo formatas
Subband Codec (kodekas naudojantis daugiajuostį kodavimą)
Advanced Audio Coding (patobulintas garso kodavimas)
Bevielės stereofoninės ausinės
su mikrofonu
Maitinimo šaltinis:
3,7 V nuolatinė srovė: integruotas ličio jonų akumuliatorius
5 V nuolatinė srovė: kai įkraunate naudodami USB
Svoris: apytiksliai 280 g
Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki 40°C
Nominalus elektros sunaudojimas: 1,5 W
Naudojimo trukmė:
Kai prijungta naudojant BLUETOOTH įrenginį
Muzikos atkūrimo trukmė: maksimaliai 20 valandų
Ryšio trukmė: maksimaliai 20 valandų
Parengties būsenos trukmė: maksimaliai 200 valandų
Apytiksliai 7 valandų nepertraukiamas ryšys yra įmanomas po
vienos valandos įkrovimo.
Pastaba: Veikimo trukmė valandomis gali būti trumpesnė
priklausomai nuo kodeko ir naudojimo sąlygų.
Įkrovimo trukmė:
Apytiksliai 4 valandos
Įkrovimo temperatūra: nuo 5°C iki 35°C
Imtuvas
Tipas: Uždaras, dinamiškas
Membranos: 40 mm
Dažnių diapazonas: 3 Hz - 28 000 Hz (kai naudojate komplektuojamą
ausinių kabelį)
Maksimali įvesties galia: 1000 mW (IEC*) (kai naudojate
komplektuojamą ausinių kabelį)
*IEC = Tarptautinė elektrotechnikos komisija
Varža:
40 Ω (1 kHz) (kai naudojate komplektuojamą ausinių kabelį)
Jautrumas:
102 dB/mW (kai naudojate komplektuojamą ausinių kabelį)
Mikrofonas
Tipas: elektreto kondensatorius
Kryptis: visų krypčių
Efektyvus dažnių diapazonas: 100 Hz - 4.000 Hz
Sistemos reikalavimai akumuliatoriaus
įkrovimui naudojant USB
Asmeninis kompiuteris su iš anksto įdiegta bet kuria iš toliau minėtų
operacinių sistemų ir USB lizdas:
Operacinės sistemos
(kai naudojate Windows)
Windows® 8,1/Windows® 8,1 Pro
Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 arba naujesnė versija)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate
(kai naudojate Mac)
Mac OS X (10.3 arba naujesnė versija)
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
Nustatykite įrenginį į įkrovimo būseną, po to vienu metu
paspauskite POWER ir BASS BOOST mygtukus. Įrenginys bus
atstatytas. Suporavimo informacija nėra ištrinama.
Jeigu problemos nepavyko išspręsti net po aukščiau aprašyto
atstatymo, inicijuokite įrenginį, kaip yra nurodyta žemiau.
Išjunkite įrenginį ilgiau nei 2 sekundes laikydami paspaustą POWER
mygtuką. Po to paspauskite ir ilgiau nei 7 sekundes laikykite
/Ùã mygtuką. Indikatorius
paspaustus POWER mygtuką ir
(mėlynas) sublyksi 4 kartus, ir įrenginio nuostatos yra grąžintos į
pradinę padėtį. Visa suporavimo informacija yra ištrinta.
Kita informacija
t Nepalikite šio įrenginio drėgnoje, dulkėtoje, aprūkusioje ar garais
t
t
t
t
t
t
t
Sony Corp. pareiškia, kad šis įrenginys atitinka 1999/5/EK direktyvos
pagrindinius reikalavimus ir kitus susietus reikalavimus.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją, aplankykite interneto svetainę:
http://www.compliance.sony.de/
Atitarnavusių baterijų, elektrinių ir
elektroninių įrenginių utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir
kitoms Europos šalims, kur yra taikoma
rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
reikalingas asmeninis kompiuteris su USB lizdu.
Įkrovimo metu šio įrenginio neįmanoma įjungti, ir neįmanoma
naudoti BLUETOOTH funkciją ir Electro Bass Booster funkciją.
Galite naudoti įrenginį net įkrovimo metu, prijungę
komplektuojamą ausinių ausinių kabelį.
Pastaba dėl statinės elektros
Lietuviškai
Nestatykite įrenginio ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje
arba įmontuotoje spintoje.
radiusą. Maksimalus ryšio radiusas gali skirtis priklausomai nuo
kliūčių (žmonių, metalinių daiktų, sienų ir t.t.) arba
elektromagnetinės įtakos.
Antena yra integruota į įrenginį, ir pažymėta punktyrine linija
(iliustracija ȇ). BLUETOOTH ryšio jautrumas pagerės, pasukus
integruotą anteną į prijungtą BLUETOOTH įrenginį. Jeigu tarp
prijungto įrenginio antenos ir šio įrenginio integruotos antenos yra
kliūtys, įmanoma, kils triukšmas, trukčios garsas arba bus nutrauktas
ryšys.
Įmanoma, BLUETOOTH ryšys bus nutrauktas, kils triukšmas arba
trukčios garsas šiais atvejais.
– Tarp šio įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio yra žmogus.
Situaciją galima pagerinti, nukreipiant BLUETOOTH įrenginį į
įrenginio anteną.
– Tarp šio įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio yra kliūčių, pavyzdžiui,
metaliniai daiktai arba siena.
– Netoli nuo šio įrenginio yra naudojamas įrenginys, kuris naudoja
2,4 GHz dažnį, pavyzdžiui, Wi-Fi įrenginys, bevielis telefonas arba
mikrobangų krosnelė.
Kadangi BLUETOOTH įrenginiai ir Wi-Fi (IEEE802.11b/g) naudoja
vieną ir tą patį dažnį (2,4 GHz), gali kilti mikrobangų trukdžiai,
sukeldami triukšmą, garso trukčiojimą arba ryšio nutraukimą, jeigu
šį įrenginį naudojate netoli nuo Wi-Fi įrenginio. Tokiu atveju atlikite
toliau minėtus veiksmus.
– Naudokite šį įrenginį maždaug 10 metrų nuotolyje nuo Wi-Fi
įrenginio.
– Jeigu šį įrenginį naudojate 10 metrų ribose nuo Wi-Fi įrenginio,
išjunkite Wi-Fi įrenginį.
– Pastatykite šį įrenginį ir BLUETOOTH įrenginį kuo įmanoma arčiau
vieną prie kito.
BLUETOOTH įrenginio siunčiamos radijo bangos gali įtakoti
medicininių įrenginių veikimą. Išjunkite šį įrenginį ir kitus
BLUETOOTH įrenginius toliau minėtose vietose, nes gali atsitikti
nelaimė.
– Vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose
arba degalinėse.
– Prie automatinių durų arba priešgaisrinės signalizacijos.
Šis įrenginys remia BLUETOOTH standartą remiančias saugumo
funkcijas saugiam ryšiui, kai yra naudojama BLUETOOTH bevielė
technologija, tačiau saugumas gali būti nepakankamas priklausomai
nuo nuostatų. Elkitės atidžiai, kai ryšiui naudojate BLUETOOTH
bevielę technologiją.
Sony neprisiima jokios atsakomybės už įmanomą informacijos
nuotėkį BLUETOOTH ryšio metu.
Nėra garantuojamas suderinamumas su visais BLUETOOTH
įrenginiais.
– Įrenginys, turintis BLUETOOTH funkciją, turi atitikti Bluetooth SIG,
Inc. nustatytą BLUETOOTH standartą ir turi būti autentiškas.
– Net jeigu prijungtas įrenginys atitinka aukščiau minėtą Bluetooth
standartą, kai kurių įrenginių gali nebūti įmanoma prijungti arba
jie gali neveikti teisingai priklausomai nuo įrenginio funkcijų arba
techninių duomenų.
– Telefono pokalbiui naudojant laisvų rankų sistemą gali kilti
triukšmai priklausomai nuo įrenginio arba aplinkos.
Priklausomai nuo prijungiamo įrenginio ryšio sudarymas gali užimti
daugiau laiko.
Apie įrenginio įkrovimą
t
Siekdami sumažinti srovės smūgio pavojų, neatidarykite
korpuso. Patikėkite visus remonto darbus tik kvalifikuotam
serviso specialistui.
Žiūrėkite iliustraciją ȉ.
BLUETOOTH pavadinimo ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG,
Inc., ir Sony Corporation naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.
Vastuvõtja
Tüüp: Suletud, dünaamiline
Draiverid: 40 mm
Sagedusala: 3 Hz - 28 000 Hz (kui kasutate komplekti kuuluvat
kõrvaklappide kaablit)
Maksimaalne sisendvõimsus: 1000 mW (IEC*) (kui kasutate
komplekti kuuluvat kõrvaklappide kaablit)
*IEC = Rahvusvaheline Elektrotehnika Komisjon
Takistus:
40 Ω (1 kHz) (kui kasutate komplekti kuuluvat kõrvaklappide
kaablit)
Tundlikkus:
102 dB/mW (kui kasutate komplekti kuuluvat kõrvaklappide
kaablit)
Serijos numerio lipduko pozicija
t
t
pripildytoje vietoje, tiesioginiuose saulės spinduliuose arba
automobilyje, kuris stovi prie šviesoforo. Priešingu atveju gali kilti
veikimo sutrikimai.
BLUETOOTH įrenginys gali neveikti su mobiliais telefonais
priklausomai nuo radijo bangų padėties ir įrenginio naudojimo
vietos.
Jeigu po BLUETOOTH įrenginio naudojimo kyla diskomfortas,
nedelsdami nutraukite BLUETOOTH įrenginio naudojimą. Jeigu
kokia nors problema išlieka, susisiekite su artimiausiu Sony
platintoju.
Įrenginio naudojimas atkūrimui dideliu garso lygiu gali pakenkti
klausai. Saugumo sumetimais nenaudokite šio įrenginio, kai
vairuojate automobilį arba važiuojate dviračiu.
Nedėkite ant šio įrenginio sunkių daiktų ir nespauskite jo, nes ilgo
saugojimo metu įrenginys gali deformuotis.
Saugokite įrenginį nuo galingų smūgių poveikio.
Valykite įrenginį minkšta, sausa skepetėle.
Saugokite įrenginį nuo vandens poveikio. Įrenginys nėra atsparus
vandeniui.
Laikykitės toliau minėtų saugumo priemonių.
– Neįmeskite įrenginio į kriauklę arba kitą indą su vandeniu.
– Nenaudokite įrenginio drėgnoje vietoje arba blogomis oro
sąlygomis, pavyzdžiui, lietaus arba pūgos metu.
– Žiūrėkite, kad įrenginys nesudrėktų.
Jeigu įrenginį paliečiate drėgnomis rankomis arba jį įdedate į
drėgnus rūbus, įrenginys gali sudrėkti ir sukelti veikimo
sutrikimus.
Ausinių pagalvėlių kokybė gali pablogėti ilgo saugojimo arba
naudojimo rezultate.
Jeigu dėl šio įrenginio kilo klausimų arba problemų, kurie nėra
nurodyti šioje naudojimo instrukcijoje, susisiekite su artimiausiu
Sony platintoju.
Atsargines ausinių pagalvėles galite užsisakyti pas artimiausią Sony
platintoją.
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
10/15/2014 3:22:12 AM
MDR-XB950BT
4-540-944-43(1)
Download PDF

advertising