Sony | MDR-100ABN | Sony MDR-100ABN Belaidės ausinės su triukšmo slopinimo technologija MDR-100ABN h.ear on Trumpasis vadovas

4-582-886-43(1) (LT-LV-EE)
ženklai, kurie gali būti registruoti pagal vieną
ar daugiau jurisdikcijų.
Lietuvių
ĮSPĖJIMAS
Belaidės triukšmą
mažinančios
erdvinio garso
ausinės
Nurodymų vadovas
LT
Uzziņu rokasgrāmata
LV
Viitejuhend
EE
Kad sumažintumėte elektros smūgio
pavojų, neatidarykite korpuso. Dėl
remonto darbų kreipkitės tik į
kvalifikuotus specialistus.
Atsargumo
priemonės
Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje,
pvz., ant knygų lentynos arba uždaroje
spintelėje.
Dėl BLUETOOTH ryšio
Saugokite maitinimo elementus (maitinimo
elementų pakuotę arba įdėtus maitinimo
elementus) nuo labai aukštos temperatūros,
pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir
pan.
Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose galioja
ES direktyvos.
Bezvadu stereo
austiņas ar trokšņu
neitralizāciju
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
(adresas: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonija), arba jos vardu veikianti
kita bendrovė. Užklausas dėl gaminio
suderinamumo su Europos Sąjungos teisės
aktų nuostatomis siųskite įgaliotajam
atstovui adresu Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium. Jei turite klausimų
dėl remonto arba garantijos, kreipkitės
atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Juhtmeta müra
eemaldav stereo
peakomplekt
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad
ši įranga atitinka esminius Direktyvos
1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas
nuostatas.
Daugiau informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Panaudotų maitinimo
elementų ir
nebereikalingos
elektros bei
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
MDR-100ABN
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
A
B
C
MIC
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad
gaminio ir maitinimo elemento negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių
maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu
gali būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi, kai
maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius
ir maitinimo elementus saugote aplinką ir
žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, maitinimo elementą gali pakeisti
tik kvalifikuotas techninės priežiūros
specialistas. Kad maitinimo elementas ir
elektros bei elektrotechnikos įranga būtų
tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius
pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti. Informacijos dėl kitų maitinimo
elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma,
kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus atiduokite į
panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad
vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos
valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį arba maitinimo elementą,
darbuotoją.
LDAC™ pavadinimas ir logotipas yra
„Sony Corporation“ prekės ženklas.
„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra
registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony Corporation“
tokius ženklus naudoja pagal licenciją.
N žyma yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas
arba registruotasis prekės ženklas Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“
yra „Microsoft Corporation“ registruotieji
prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir
(arba) kitose šalyse.
„Mac“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ prekių
ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
„iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas,
registruotas JAV ir kitose šalyse.
Ženklas „aptX®“ ir „aptX“ logotipas yra
„CSR plc“ arba vienos iš jos įmonių prekių
• BLUETOOTH belaidė technologija veikia
maždaug 10 metrų diapazone. Maksimalus
ryšio atstumas skiriasi, atsižvelgiant į kliūtis
(žmogaus kūną, metalą, sienas ir pan.)
arba elektromagnetinę aplinką.
• Antena įmontuota į įrenginį, kaip rodo
brūkšninė linija ( pav.). BLUETOOTH ryšio
jautrumas pagerės pasukus įmontuotą
anteną į prijungtą BLUETOOTH įrenginį.
Kai tarp prijungto įrenginio antenos ir
įmontuotos šio įrenginio antenos yra
kliūčių, gali atsirasti triukšmas, trūkinėti
garsas arba neveikti ryšys.
• BLUETOOTH ryšys gali neveikti arba gali
atsirasti triukšmas ar trūkinėti garsas esant
toliau nurodytoms sąlygoms.
–– Tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio
yra žmogaus kūnas.
Šią situaciją galima pagerinti pastatant
BLUETOOTH įrenginį taip, kad jis būtų
nukreiptas į įrenginio anteną.
–– Tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio
yra kliūtis, pvz., metalinis objektas ar
siena.
–– Įrenginys, naudojantis 2,4 GHz dažnį,
pvz., „Wi‑Fi“ įrenginys, belaidis telefonas
arba mikrobangų krosnelė, naudojamas
šalia įrenginio.
• Kadangi BLUETOOTH įrenginiai ir „Wi-Fi“
(IEEE802.11b/g/n) naudoja tą patį dažnį
(2,4 GHz), gali atsirasti mikrobangų
trikdžių, dėl kurių gali girdėtis triukšmas ar
pradėti trūkinėti garsas arba ryšys gali
neveikti, jei šis įrenginys naudojamas šalia
„Wi-Fi“ įrenginio. Tokiu atveju atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
–– Naudokite šį įrenginį bent 10 m atstumu
nuo belaidžio „Wi-Fi“ įrenginio.
–– Jei šį įrenginį naudojate mažesniu kaip
10 m atstumu nuo „Wi-Fi“ įrenginio,
išjunkite „Wi-Fi“ įrenginį.
–– Laikykite šį įrenginį ir BLUETOOTH
įrenginį kuo arčiau vienas kito.
• BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos
mikrobangos gali paveikti elektroninių
medicininių įrenginių veikimą. Kad
neįvyktų nelaimingų atsitikimų, toliau
nurodytomis aplinkybėmis išjunkite šį
įrenginį ir kitus BLUETOOTH įrenginius:
–– vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse ir
degalinėse;
–– prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
• Nenaudokite šio įrenginio lėktuve. Radijo
bangos gali paveikti prietaisus ir gali įvykti
gedimas dėl netinkamo veikimo.
• Kalbant telefonu arba klausantis muzikos
garso atkūrimas šiame įrenginyje iš
BLUETOOTH įrenginio šiek tiek vėluoja dėl
BLUETOOTH belaidės technologijos
charakteristikų.
• Šis įrenginys palaiko saugos ypatybes,
atitinkančias BLUETOOTH standartą, kad
būtų užtikrinamas saugus ryšys naudojant
BLUETOOTH belaidę technologiją, tačiau
atsižvelgiant į nustatymus, sauga gali būti
nepakankama. Užmezgę ryšį,
naudodamiesi BLUETOOTH belaide
technologija, būkite atsargūs.
• Neprisiimame jokios atsakomybės dėl
naudojantis BLUETOOTH ryšiu nutekėjusios
informacijos.
• Negarantuojama, kad pavyks užmegzti ryšį
su visais BLUETOOTH įrenginiais.
–– BLUETOOTH funkciją turintis įrenginys
turi atitikti BLUETOOTH standartą,
nurodytą „Bluetooth SIG, Inc.“, ir turi būti
patvirtintas jo autentiškumas.
–– Net jeigu prijungtas įrenginys atitinka
minėtą BLUETOOTH standartą, kai kurių
įrenginių gali nepavykti tinkamai
prijungti arba jie gali tinkamai neveikti
atsižvelgiant į įrenginio funkcijas arba
specifikacijas.
–– Kai kalbatės telefonu naudodamiesi
laisvų rankų įranga, gali atsirasti
triukšmas, atsižvelgiant į įrenginį arba
ryšio aplinką.
• Atsižvelgiant į ketinamą prijungti įrenginį,
gali užtrukti šiek tiek laiko, kol bus
pradėtas užmegzti ryšys.
Jei atkuriant dažnai praleidžiami garsai
• Situaciją galima pagerinti nustatant garso
kokybės prioriteto režimą. Išsamios
informacijos rasite žinyne.
• Situaciją galima pagerinti pakeičiant
belaidžio atkūrimo kokybės nustatymus
arba perjungiant siųstuvo belaidžio
atkūrimo režimą į SBC. Išsamios
informacijos rasite prie siųstuvo pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
Dėl įrenginio krovimo
• Šį įrenginį galima įkrauti tik naudojant USB.
Norint įkrauti, reikalingas asmeninis
kompiuteris su USB prievadu.
• Kraunant negalima įjungti šio įrenginio ir
naudoti BLUETOOTH bei garso mažinimo
funkcijų.
• Galite naudoti įrenginį prijungę pridėtą
ausinių kabelį, net kai įrenginys
kraunamas.
• Jei nenaudojate įrenginio ilgą laiką,
įkraunamas maitinimo elementas gali
neišlaikyti pakankamos įkrovos. Maitinimo
elementas galės išlaikyti įkrovą tinkamai
kelis kartus pakartotinai iškrovus ir įkrovus.
• Jei laikote įrenginį nenaudojamą ilgą laiką,
įkraukite maitinimo elementą kas pusę
metų, kad jis per daug neišsikrautų.
• Jei laikas, kurį galite naudoti įrenginį,
tampa ypač trumpas, įkraunamą maitinimo
elementą reikia pakeisti nauju. Kreipkitės į
artimiausią „Sony“ pardavėją, kad pakeistų
maitinimo elementą.
–– Saugokitės, kad neįmestumėte įrenginio
į kriauklę arba kitą vandens talpyklą.
–– Nenaudokite įrenginio vietose, kuriose
yra drėgmės arba prastos oro sąlygos,
pvz., lyja arba sninga.
–– Nesušlapinkite įrenginio.
Jei liesite įrenginį šlapiomis rankomis
arba apgaubsite įrenginį drėgnu
drabužiu, įrenginys gali sušlapti ir
sugesti.
• Jei panaudoję įrenginį jaučiate
diskomfortą, nedelsdami nustokite jį
naudoti.
• Ausinių gaubtų kokybė gali suprastėti dėl
ilgalaikio laikymo arba naudojimo.
• Jei kilo su šiuo įrenginiu susijusių klausimų
ar problemų, neaptartų šiame vadove,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“
pardavėju.
Papildomus pakaitinius ausinių gaubtus
galima užsisakyti iš artimiausio „Sony“
pardavėjo.
Pastaba dėl statinės elektros
• Statinė kūne susikaupusi elektra gali
sukelti lengvą dilgčiojimą ausyse. Kad iki
minimumo sumažintumėte poveikį,
dėvėkite drabužius, pagamintus iš
natūralių medžiagų.
Specifikacijos
Bendroji informacija
Jei įrenginys neveikia tinkamai
• Iš naujo nustatykite įrenginį ( pav.).
Kai įrenginys kraunamas, vienu metu
paspauskite  ir NC mygtukus. Įrenginys
bus nustatytas iš naujo. Susiejimo
informacija nepanaikinama.
• Jei problema išlieka net atlikus pirmiau
aprašytus nustatymo iš naujo veiksmus,
inicijuokite įrenginį, kaip nurodyta toliau.
Atjunkite USB kabelį su mikrojungtimi nuo
USB mikroprievado, išjunkite įrenginį ir
vienu metu nuspaudę  ir /
mygtukus palaikykite juos ilgiau nei
7 sekundes. Indikatorius (mėlynas) mirksi
4 kartus ir atkuriami gamykliniai įrenginio
nustatymai. Visa susiejimo informacija
panaikinama.
• Inicijavus įrenginį, jo gali nepavykti
prijungti prie „iPhone“ arba kompiuterio.
Tokiu atveju panaikinkite įrenginio
susiejimo informaciją iš „iPhone“ arba
kompiuterio, o tada susiekite juos dar
kartą.
Kas yra triukšmo mažinimas?
• Triukšmo mažinimo grandinė aptinka
aplinkos triukšmą įmontuotais mikrofonais
ir siunčia priešingą mažinimo signalą į
įrenginį.
–– Triukšmo mažinimo funkcijos poveikio
galite nejausti labai tylioje aplinkoje arba
gali girdėtis šiek tiek triukšmo.
–– Triukšmo mažinimo funkcijos poveikis
gali skirtis atsižvelgiant į tai, kaip dėvite
įrenginį.
–– Triukšmo mažinimo funkcija pirmiausia
veikia su žemų dažnių juostos triukšmu.
Nors triukšmas sumažinamas, jis nėra
visiškai pašalinamas.
–– Kai naudojate įrenginį traukinyje arba
automobilyje, triukšmas gali girdėtis,
atsižvelgiant į sąlygas gatvėje.
–– Mobilieji telefonai gali sukelti trukdžius ir
triukšmą. Jei taip nutiktų, laikykite
įrenginį tolau nuo mobiliojo telefono.
–– Neuždenkite ausinių mikrofonų (MIC)
rankomis. Triukšmo mažinimo funkcija
gali neveikti tinkamai ( pav.).
Kitos savybės
• Lankstydami būkite apdairūs, kad
įrenginyje neprisispaustumėte pirštų.
• Kai įrenginį naudojate kaip įprastas
laidines ausines, naudokite tik pridėtą
ausinių kabelį. Įsitikinkite, kad ausinių
kabelis patikimai įkištas.
• Nelaikykite šio įrenginio vietoje, kurioje
drėgna, daug dulkių, suodžių ar garų arba
tiesioginių saulės spindulių apšviestose
vietose. Nepalikite įrenginio automobilyje
ilgą laiką. Kitaip galite sugadinti įrenginį.
• BLUETOOTH įrenginys gali neveikti
naudojant mobiliuosius telefonus,
atsižvelgiant į radijo bangų sąlygas ir vietą,
kurioje naudojama įranga.
• Klausydamiesi muzikos šiuo įrenginiu
dideliu garsumu galite sugadinti klausą.
• Eismo saugos sumetimais nenaudokite šio
įrenginio, kai vairuojate automobilį arba
važiuojate dviračiu.
• Nenaudokite šio įrenginio vietose, kuriose
tai būtų pavojinga, jei negalite girdėti
aplinkos garso, pvz., geležinkelio
pervažose, traukinio stočių platformose ir
statybvietėse.
• Nedėkite ant šio įrenginio sunkių daiktų ir
jo nespauskite, nes ilgai tai darydami galite
jį deformuoti.
• Stipriai nekratykite įrenginio.
• Valykite įrenginį minkšta sausa šluoste.
• Saugokite įrenginį nuo vandens. Įrenginys
nėra atsparus vandeniui.
Nepamirškite laikytis toliau išvardytų
atsargumo priemonių.
Ryšių sistema: BLUETOOTH specifikacijos
4.0 versija
Išvestis: BLUETOOTH specifikacijos
2 maitinimo klasė
Didžiausias ryšio diapazonas: tiesioginio
matomumo linija – apie 10 m1)
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz diapazonas
(2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas: FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai2):
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
HFP (laisvų rankų įrangos profilis)
HSP (ausinių profilis)
Palaikomas kodekas3): SBC4) , AAC5) , „aptX“,
LDAC
Palaikomas turinio apsaugos metodas:
SCMS-T
Perdavimo diapazonas (A2DP):
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis
44,1 kHz)
20–40 000 Hz (diskretizavimo dažnis
LDAC 96 kHz, 990 kbps)
Pridedami elementai:
Belaidės triukšmą mažinančios erdvinio
garso ausinės (1)
Kabelis su USB mikrojungtimi
(maždaug 50 cm) (1)
Ausinių kabelis (maždaug 1,2 m) (1)
Nešiojimo dėklas (1)
Nurodymų vadovas (šis lapas) (1)
Naudojimo instrukcijos (1)
Kiti dokumentai (1 rinkinys)
Faktinis veikimo atstumas gali skirtis
atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip kliūtys
tarp įrenginių, magnetiniai laukai aplink
mikrobangų krosnelę, statinė elektra,
priėmimo jautrumas, antenos
charakteristika, operacinė sistema,
taikomoji programa ir kt.
2)
BLUETOOTH standartiniai profiliai rodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
3)
Kodekas: garso signalo glaudinimo ir
konvertavimo formatas
4)
Pojuosčio kodekas
5)
Išplėstinis garso kodavimas
1)
Belaidės triukšmą
mažinančios erdvinio
garso ausinės
Maitinimo šaltinis:
3,6 V nuolatinė srovė: įmontuotas
įkraunamas ličio jonų maitinimo
elementas
5 V nuolatinė srovė: kai kraunama per
USB
Svoris: maždaug 290 g
Darbinė temperatūra: 0–40 °C
Nominalios energijos sąnaudos: 3 W
Naudojimo valandos:
Jungiant per BLUETOOTH įrenginį
Muzikos grojimo laikas:
maks. 20 val. (triukšmo mažinimo
funkcija įjungta), maks. 22 val.
(triukšmo mažinimo funkcija
išjungta)
Ryšio laikas:
maks. 18 val. (triukšmo mažinimo
funkcija įjungta), maks. 20 val.
(triukšmo mažinimo funkcija
išjungta)
Budėjimo laikas:
maks. 40 val. (triukšmo mažinimo
funkcija įjungta), maks. 200 val.
(triukšmo mažinimo funkcija
išjungta)
Prijungus ausinių kabelį įrenginiui esant
įjungtam:
maks. 38 val. (triukšmo mažinimo
funkcija įjungta), maks. 50 val.
(triukšmo mažinimo funkcija
išjungta)
Pastaba: Naudojimo valandos gali būti
trumpesnės atsižvelgiant į kodeką ir
naudojimo sąlygas.
Krovimo laikas:
Maždaug 6 val.
Šį įrenginį galima naudoti 4 val. po 1 val.
krovimo.
Pastaba: krovimo valandos gali skirtis
atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.
Krovimo temperatūra: 5–35 °C
Imtuvas
Tipas: uždaras, dinaminis
Pagrindinis įrenginys: 40 mm
Dažnio atsakas: 5–40 000 Hz (prijungiant
ausinių kabelį, kai įrenginys įjungtas)
Varža:
32 Ω (1 kHz) (prijungiant ausinių kabelį,
kai įrenginys įjungtas)
16 Ω (1 kHz) (prijungiant ausinių kabelį,
kai įrenginys išjungtas)
Jautrumas:
103 dB/mW (prijungiant ausinių kabelį,
kai įrenginys įjungtas)
98 dB/mW (prijungiant ausinių kabelį,
kai įrenginys išjungtas)
Mikrofonas
Tipas: elektretinis kondensatorius
Kryptingumas: daugiakryptis
Efektyvusis dažnių diapazonas:
100–8 000 Hz
Maitinimo elemento
krovimo per USB
sistemos reikalavimai
Asmeninis kompiuteris, kuriame įdiegta kuri
nors iš toliau nurodytų operacinių sistemų ir
kuriame yra USB prievadas:
Operacinės sistemos
(naudojant „Windows“)
„Windows 10 Home“ / „Windows 10 Pro“
„Windows 8.1“ / „Windows 8.1 Pro“
„Windows 8“ / „Windows 8 Pro“
„Windows 7“
„Home Basic“ / „Home Premium“ /
„Professional“ / „Ultimate“
„Windows Vista“ (2 pakeitimų paketas arba
naujesnė versija)
„Home Basic“ / „Home Premium“ /
„Business“ / „Ultimate“
®
®
®
®
®
®
®
®
(naudojant „Mac“)
„Mac OS X“ (10.3 arba naujesnė versija)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Latviski
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu elektrošoka risku,
neaiztieciet korpusu. Labošanu uzticiet
tikai kvalificētam personālam.
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā,
piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā
skapītī.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus (bateriju
komplektu vai aparātu ar ievietotām
baterijām/akumulatoriem) ilglaicīgam
pārmērīgam karstumam, piemēram, saules
stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.
Paziņojums klientiem: turpmākā
informācija attiecas tikai uz iekārtu,
kas pārdota valstī, uz kuru attiecas
ES direktīvas.
Šī izstrādājuma ražotājs ir Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā).
Jautājumi saistībā ar izstrādājuma atbilstību
Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzdod
pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija.
Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju,
skatiet atsevišķos servisa vai garantijas
dokumentos norādītās adreses.
Ar šo Sony Corp. deklarē, ka šī iekārta atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem saistītajiem noteikumiem.
Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu,
izmantojiet šo vietrādi URL:
http://www.compliance.sony.de/
Atbrīvošanās no
nolietotām baterijām/
akumulatoriem, kā arī
elektriskām un
elektroniskām iekārtām
(attiecas uz Eiropas
Savienību un citām
Eiropas valstīm ar
atsevišķu savākšanas
sistēmu)
Šis apzīmējums uz izstrādājuma, baterijas/
akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šo
izstrādājumu un baterijām/akumulatoriem
nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Noteiktām baterijām/
akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams,
tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu.
Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais
simbols tiek pievienots, ja baterijā/
akumulatorā ir vairāk par 0,0005%
dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot
pareizu atbrīvošanos no šiem izstrādājumiem
un baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit
nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi
un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt
neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas
resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes
iemeslu dēļ ierīcei nepieciešams pastāvīgs
savienojums ar iebūvētu bateriju/
akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru
drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas
baterijas/akumulatora, kā arī elektriskās vai
elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties
izstrādājuma kalpošanas laikam, nododiet
šos izstrādājumus atbilstošā savākšanas vietā
elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā
skatiet sadaļu par to, kā no izstrādājuma
droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/
akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas
vietā izlietoto bateriju/akumulatoru
pārstrādei. Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par šī izstrādājuma vai baterijas/akumulatora
pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību,
mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju
vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu
vai bateriju/akumulatoru.
LDAC™ nosaukums un logotips ir Sony
Corporation preču zīme.
Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir
Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un
Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā
ar licenci.
Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai
ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme.
Microsoft, Windows un Windows Vista ir
Microsoft Corporation ASV un/vai citās valstīs
reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.
Mac un Mac OS ir Apple Inc. preču zīmes, kas
reģistrētas ASV un citās valstīs.
iPhone ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta
ASV un citās valstīs.
Zīme aptX® un aptX logotips ir CSR plc vai
kāda šīs grupas uzņēmuma preču zīmes, kas
var būt reģistrētas vienā vai vairākās
jurisdikcijās.
Pārējās preču zīmes un tirdzniecības
nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku preču
zīmes un tirdzniecības nosaukumi.
Piesardzības
pasākumi
Par BLUETOOTH sakariem
• Bezvadu tehnoloģija BLUETOOTH darbojas
aptuveni 10 metru rādiusā. Maksimālais
sakaru attālums var mainīties atkarībā no
šķēršļiem (cilvēka ķermeņa, metāla
priekšmetiem, sienas u.tml.) vai
elektromagnētiskās vides.
• Iekārtā ir iebūvēta antena, kā parādīts ar
punktotu līniju (attēls ). BLUETOOTH
sakaru jutīgumu var uzlabot, pagriežot
iebūvēto antenu BLUETOOTH ierīces
virzienā. Ja starp savienotās ierīces antenu
un šīs iekārtas iebūvēto antenu ir šķēršļi,
var rasties troksnis vai audio pārtraukumi,
kā arī sakari var tikt deaktivizēti.
• BLUETOOTH sakari var tikt deaktivizēti vai
var rasties troksnis vai audio pārtraukumi,
ja ir spēkā tālāk aprakstītie nosacījumi.
–– Starp iekārtu un BLUETOOTH ierīci ir
cilvēka ķermenis.
Šajā gadījumā uzlabojumus var panākt,
novietojot BLUETOOTH ierīci pretī iekārtas
antenai.
–– Starp iekārtu un BLUETOOTH ierīci
atrodas kāds šķērslis, piemēram, metāla
priekšmets vai siena.
–– Iekārtas tuvumā tiek lietota ierīce, kas
izmanto 2,4 GHz frekvenci, piemēram,
Wi-Fi ierīce, bezvadu tālrunis vai
mikroviļņu krāsns.
(turpinājums aizmugurē)
Latviski
(turpinājums no priekšpuses)
• Tā kā BLUETOOTH ierīces un tehnoloģija
Wi‑Fi (IEEE802.11b/g/n) izmanto vienu
frekvenci (2,4 GHz), var rasties mikroviļņu
traucējumi, kuru rezultātā iespējams
troksnis, audio pārtraukumi vai sakaru
deaktivizēšana, ja šo iekārtu izmantojat
Wi-Fi ierīces tuvumā. Šādā gadījumā veiciet
tālāk norādītās darbības.
–– Izmantojiet šo ierīci vismaz 10 metru
attālumā no Wi-Fi ierīces.
–– Ja šī iekārta tiek izmantota tuvāk par
10 metriem no Wi-Fi ierīces, izslēdziet
Wi-Fi ierīci.
–– Uzstādiet šo iekārtu un BLUETOOTH ierīci
pēc iespējas tuvāk vienu otrai.
• Mikroviļņu starojums no BLUETOOTH ierīces
var ietekmēt elektronisko medicīnisko
ierīču darbību. Izslēdziet šo iekārtu un citas
BLUETOOTH ierīces tālāk aprakstītajās
vietās, jo tās var izraisīt negadījumu.
–– Vietās, kur ir viegli uzliesmojošas gāzes
klātbūtne, slimnīcā vai degvielas uzpildes
stacijā.
–– Automātisko durvju un ugunsgrēka
signalizatora tuvumā.
• Nelietojiet iekārtu uz lidmašīnas klāja.
Radio viļņi var ietekmēt instrumentus,
izraisot negadījumu darbības traucējumu
dēļ.
• Kad runājat pa tālruni vai klausāties
mūziku, bezvadu tehnoloģijas BLUETOOTH
raksturlielumu dēļ šī iekārta skaņu atskaņo
ar nelielu aizkavi attiecībā pret BLUETOOTH
ierīci.
• Šī iekārta atbalsta BLUETOOTH standartam
atbilstošas drošības funkcijas, lai piedāvātu
drošu savienojumu laikā, kad tiek
izmantota bezvadu tehnoloģija
BLUETOOTH, bet drošība atkarībā no
iestatījumiem var būt nepietiekama.
Uzmanieties, kad sakariem izmantojat
bezvadu tehnoloģiju BLUETOOTH.
• Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par
informācijas noplūdi BLUETOOTH sakaru
laikā.
• Savienojumu ar visām BLUETOOTH ierīcēm
nevar garantēt.
–– Ierīcei ar funkciju BLUETOOTH ir jāatbilst
Bluetooth SIG, Inc. izstrādātajam
BLUETOOTH standartam un jābūt
autentificētai.
–– Pat tad, ja savienotā ierīce atbilst iepriekš
norādītajam BLUETOOTH standartam,
atkarībā no ierīces iespējām un
specifikācijām dažas ierīces nevarēs
savienot vai tās nedarbosies pareizi.
–– Laikā, kad runāšanai izmantojat tālruņa
brīvroku sistēmu, var rasties troksnis
(atkarībā no ierīces vai sakaru vides).
• Atkarībā no pievienojamās ierīces var būt
nepieciešams noteikts laiks, pirms tiek
izveidoti sakari.
Ja atskaņošanas laikā bieži tiek izlaista
skaņa
• Iespējams, situāciju varēs uzlabot, norādot
skaņas kvalitātes iestatījumu, kas piešķir
augstāku prioritāti skaņas kvalitātei.
Detalizētu informāciju sk. palīdzības
norādījumos.
• Iespējams, situāciju varēs uzlabot, mainot
bezvadu atskaņošanas kvalitātes
iestatījumus vai raidierīcē fiksējot bezvadu
atskaņošanas režīmu SBC. Detalizētu
informāciju skatiet raidierīces komplektācijā
iekļautajās lietošanas instrukcijās.
Par iekārtas uzlādi
• Šo iekārtu var uzlādēt, tikai izmantojot USB
savienojumu. Uzlādei ir nepieciešams
personālais dators ar USB portu.
• Uzlādes laikā šo iekārtu nevar ieslēgt, kā arī
nevar izmantot funkciju BLUETOOTH un
trokšņu neitralizācijas funkciju.
• Varat šo iekārtu izmantot arī uzlādes laikā,
pievienojot komplektācijā iekļauto austiņu
kabeli.
• Ja iekārtu ilglaicīgi neesat lietojis,
akumulators var nenodrošināt pietiekamu
lādiņu. Akumulators varēs nodrošināt
pietiekamu lādiņu pēc tā vairākkārtējas
izlādes un uzlādes.
• Ja ilglaicīgi glabājat iekārtu un to nelietojat,
uzlādējiet akumulatoru reizi pusgadā, lai
novērstu pārliecīgu izlādi.
• Ja iekārtas izmantošanai pieejamais laiks
ārkārtīgi saīsinās, akumulators jāaizstāj ar
jaunu. Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju,
lai veiktu akumulatora maiņu.
Piezīme par statisko elektrību
• Korpusā uzkrātā statiskā elektrība var
izraisīt vieglu kņudēšanu ausīs. Lai
minimizētu šo efektu, valkājiet dabiska
auduma drēbes.
Ja iekārta nedarbojas pareizi
• Atiestatiet iekārtu (attēls ).
Uzlādes laikā vienlaicīgi nospiediet
pogas  un NC. Iekārta tiek atiestatīta.
Informācija par savienošanu pārī netiek
dzēsta.
• Ja problēmu neizdodas novērst, arī izpildot
iepriekš aprakstīto atiestatīšanas darbību,
inicializējiet iekārtu tālāk aprakstītajā veidā.
Atvienojiet mikro USB kabeli no mikro USB
porta, izslēdziet iekārtu, pēc tam vienlaikus
un turiet
nospiediet pogas  un /
ilgāk nekā 7 sekundes. Indikators (zils)
iemirgojas 4 reizes, un iekārtai tiek
atjaunoti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.
Tiek dzēsta visa informācija par
savienošanu pārī.
• Pēc iekārtas inicializēšanas to, iespējams,
nevarēs savienot ar iPhone ierīci vai datoru.
Šādā gadījumā dzēsiet informāciju par šīs
iekārtas savienošanu pārī no iPhone ierīces
vai datora un pēc tam no jauna veiciet
savienošanu pārī.
Kas ir trokšņu neitralizācija?
• Trokšņu neitralizācijas shēma uztver ārējos
trokšņus ar iebūvētiem mikrofoniem un
sūta uz iekārtu līdzvērtīgu pretēju signālu,
kas neitralizē trokšņus.
–– Trokšņu neitralizācijas efekts var nebūt
jūtams ļoti klusā vidē, vai arī noteikti
trokšņi var būt dzirdami.
–– Trokšņu neitralizācijas efekts var
mainīties atkarībā no veida, kā valkājat
iekārtu.
–– Trokšņu neitralizācijas funkcija primāri ir
paredzēta darbam ar zemfrekvenču
joslas trokšņiem. Lai arī troksnis tiek
samazināts, tas netiek pilnībā likvidēts.
–– Ja lietojat iekārtu vilcienā vai automašīnā,
trokšņi var būt dzirdami atkarībā no
apstākļiem uz ielas.
–– Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus un
trokšņus. Ja tas notiek, pārvietojiet
iekārtu tālāk no mobilā tālruņa.
–– Neaizsedziet austiņu mikrofonus (MIC) ar
rokām. Trokšņu neitralizācijas funkcija var
nedarboties pareizi (attēls ).
Citas
• Uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus, kad
saliekat iekārtu.
• Ja šo iekārtu izmantojat kā parastas
austiņas ar vadu, pievienojiet tikai
komplektācijā iekļauto austiņu kabeli.
Pārliecinieties, vai austiņu kabelis ir cieši
ievietots.
• Nenovietojiet šo iekārtu vietā, kas pakļauta
mitrumam, putekļiem, sodrējiem vai
tvaikiem, vai arī tiešai saules gaismai.
Neatstājiet šo iekārtu automašīnā uz ilgu
laiku. Tas var izraisīt nepareizu darbību.
• BLUETOOTH ierīču lietošana var
nedarboties mobilajos tālruņos atkarībā no
radio viļņu stāvokļa un vietas, kur
aprīkojums tiek izmantots.
• Šīs ierīces klausīšanās lielā skaļumā var
ietekmēt jūsu dzirdi.
• Satiksmes drošības nolūkos nelietojiet šo
ierīci, braucot ar automašīnu vai divriteni.
• Nelietojiet šo iekārtu vietās, kur nespēja
saklausīt apkārtējās skaņas var radīt riskus,
piemēram, uz dzelzceļa pārbrauktuvēm, uz
vilcienu staciju platformām un
būvlaukumos.
• Nenovietojiet svaru uz ierīces, jo ilgstošas
uzglabāšanas laikā tas var deformēt ierīci.
• Nepakļaujiet iekārtu pārmērīgam
triecienam.
• Tīriet iekārtu ar mīkstu, sausu drāniņu.
• Nepakļaujiet iekārtu ūdens iedarbībai.
Iekārta nav ūdensdroša.
Neaizmirstiet ievērot tālāk aprakstītos
piesardzības pasākumus.
–– Uzmanieties, lai neiemestu iekārtu
izlietnē vai citā ar ūdeni pildītā
konteinerā.
–– Neizmantojiet iekārtu mitrās vietās vai
sliktos laikapstākļos, piemēram, lietū vai
sniegā.
–– Neslapiniet iekārtu.
Ja pieskaraties iekārtai ar mitrām rokām
vai atstājat iekārtu slapjās drēbēs, iekārta
var samirkt, kas savukārt var izraisīt
iekārtas darbības traucējumus.
• Ja pēc iekārtas lietošanas izjūtat
diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet
iekārtas lietošanu.
• Ilglaicīgi glabājot vai izmantojot austiņas,
to uzlikas var nolietoties.
• Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti
jautājumi vai problēmas saistībā ar šo
iekārtu, sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.
Nomaiņai paredzētas papildu austiņu
uzlikas var iegādāties pie tuvākā Sony
izplatītāja.
Specifikācijas
Vispārīgi
Sakaru sistēma: BLUETOOTH specifikācijas
versija 4.0
Izvade: BLUETOOTH specifikācijas 2. jaudas
klase
Maksimālais sakaru diapazons: tiešā
redzamībā aptuveni 10 m1)
Frekvenču josla: 2,4 GHz josla
(2,4000–2,4835 GHz)
Modulācijas metode: FHSS
Saderīgie BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Atbalstītais kodeks3): SBC4) , AAC5) , aptX,
LDAC
Atbalstītā satura aizsardzības metode:
SCMS-T
Pārraides diapazons (A2DP):
20–20 000 Hz (iztveršanas frekvence
44,1 kHz)
20–40 000 Hz (iztveršanas frekvence
LDAC 96 kHz, 990 kbps)
Iekļautie priekšmeti:
Bezvadu stereo austiņas ar trokšņu
neitralizāciju
Mikro USB kabelis (apm. 50 cm) (1)
Austiņu kabelis (aptuveni 1,2 m) (1)
Somiņa pārnēsāšanai (1)
Uzziņu rokasgrāmata (šī lapa) (1)
Lietošanas instrukcijas (1)
Citi dokumenti (1 komplekts)
Faktiskais diapazons mainās atkarībā no
tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcēm,
mikroviļņu krāsns radītais magnētiskais
lauks, statiskā elektrība, uztveršanas
jutīgums, antenas veiktspēja,
operētājsistēma, lietojumprogramma u.c.
2)
BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds
ir mērķis sakariem starp BLUETOOTH
ierīcēm.
3)
Kodeks: audio signāla saspiešanas un
pārveidošanas formāts
4)
Apakšjoslas kodeks
5)
Uzlabotā audio kodēšana
1)
Bezvadu stereo
austiņas ar trokšņu
neitralizāciju
Barošanas avots:
3,6 V līdzstrāva: iebūvēts litija jonu
akumulators
5 V līdzstrāva: ja uzlādei tiek izmantots
USB ports
Masa: aptuveni 290 g
Darba temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C
Enerģijas patēriņš: 3 W
Lietošanas ilgums:
Ja izveidots savienojums, izmantojot
BLUETOOTH ierīci
Mūzikas atskaņošanas ilgums:
maks., 20 stundas (NC iesl.); maks.,
22 stundas (NC izsl.)
Sakaru ilgums:
maks., 18 stundas (NC iesl.); maks.,
20 stundas (NC izsl.)
Gaidstāves ilgums:
maks., 40 stundas (NC iesl.); maks.,
200 stundas (NC izsl.)
Ja savienošanai tiek izmantots austiņu
kabelis un iekārta ir ieslēgta:
maks., 38 stundas (NC iesl.); maks.,
50 stundas (NC izsl.)
Piezīme: Lietošanas ilgums var būt
mazāks atkarībā no kodeka un
lietošanas apstākļiem.
Uzlādes ilgums:
Aptuveni 6 stundas
Pēc 1 stundas uzlādes iekārtu var lietot
4 stundas.
Piezīme: Uzlādes ilgums var atšķirties
atkarībā no lietošanas apstākļiem.
Uzlādes temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
Uztvērējs
Veids: slēgta tipa, dinamisks
Skaļruņu bloks: 40 mm
Frekvenču raksturlīkne: 5–40 000 Hz
(ja savienošanai tiek izmantots austiņu
kabelis un iekārta ir ieslēgta)
Pretestība:
32 Ω (1 kHz) (ja savienošanai tiek
izmantots austiņu kabelis un iekārta ir
ieslēgta)
16 Ω (1 kHz) (ja savienošanai tiek
izmantots austiņu kabelis un iekārta ir
izslēgta)
Jutīgums:
103 dB/mW (ja savienošanai tiek
izmantots austiņu kabelis un iekārta ir
ieslēgta)
98 dB/mW (ja savienošanai tiek
izmantots austiņu kabelis un iekārta ir
izslēgta)
Mikrofons
Veids: elektreta kondensators
Uztveršanas virziens: visaptverošs virziens
Efektīvais frekvenču diapazons:
100 Hz – 8 000 Hz
Sistēmas prasības
akumulatora uzlādei,
izmantojot USB
Personālais dators, kurā ir instalēta jebkura
no šīm operētājsistēmām un kurš ir aprīkots
ar USB portu:
Operētājsistēmas
(ja izmantojat sistēmu Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
Windows Vista (2. servisa pakotne vai
jaunāka)
Home Basic / Home Premium /
Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
®
(ja izmantojat Mac datoru)
Mac OS X (versija 10.3 vai jaunāka)
Dizains un specifikācijas var mainīties bez
brīdinājuma.
Eesti keel
HOIATUS
Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge
avage korpust. Laske hooldustöid teha
vaid vastava väljaõppega personalil.
Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu
raamaturiiul või integreeritud kapp.
Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud
patareisid) pikaks ajaks kuumallika, nagu
päikesepaiste, tuli vms, lähedusse.
Teatis klientidele: järgmine teave kehtib
ainult seadmetele, mida müüakse
riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid
Selle toote on tootnud Sony Corporation
(aadressiga 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan) või selle esindaja. Küsimusi
toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu
õigusaktidega võite küsida volitatud
esindajalt järgmisel aadressil: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Hooldus- või garantiiprobleemide tekkimisel
võtke ühendust hooldus- või
garantiidokumentides oleval aadressil.
Käesolevaga kinnitab Sony Corporation, et
see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele.
Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt:
http://www.compliance.sony.de/
Vanade akude ning
elektri- ja
elektroonikaseadmete
käitlemine (kehtib
Euroopa Liidus ja teistes
Euroopa riikides, kus on
eraldi toimivad
kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab,
et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena
käidelda. Teatud akudel võidakse seda
sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga.
Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline
sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui
0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina.
Tagades nende toodete ja akude
reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida
võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid
negatiivseid tagajärgi, mis ebakorrektse
käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide
taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse,
jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu
alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku
vahetama vaid kvalifitseeritud
hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja
elektroonikaseadmete reeglitepärase
käitlemise tagamiseks viige tooted kasutusea
lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus
see taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste
akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse
aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige
aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt.
Täpsema teabe saamiseks toote või aku
taastöötlemise kohta võtke ühendust
kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva
jäätmekäitluse teenusepunkti või
kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.
LDAC™ nimi ja logo on Sony Corporationi
kaubamärgid.
Sõna Bluetooth® märk ja logod on ettevõtte
SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning
Sony Corporation kasutab neid litsentsi
alusel.
N-Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc.
kaubamärk või registreeritud kaubamärk
Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
Microsoft, Windows ja Windows Vista on
Microsoft Corporationi registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid USA-s ja/või
teistes riikides.
Mac ja Mac OS on ettevõtte Apple Inc.
registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes
riikides.
iPhone on ettevõtte Apple Inc. registreeritud
kaubamärk USA-s ja teistes riikides.
AptX®-i märk ja aptX-i logo on ettevõtte CSR
plc või sellele kuuluvate ettevõtete
kaubamärgid, mis võivad olla registreeritud
ühes või mitmes jurisdiktsioonis.
Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad
nende vastavatele omanikele.
Ettevaatusabinõud
BLUETOOTHI side
• BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogia toimib
ligikaudu 10 meetri ulatuses. Maksimaalne
sideulatus võib takistustest (inimkeha,
metall, sein jne) või elektromagnetilisest
keskkonnast olenevalt erineda.
• Õhuantenn on seadmesse integreeritud
punktiiriga näidatud kohas (joonis ).
BLUETOOTH-side tundlikkus paraneb, kui
keerata integreeritud õhuantenn
ühendatud BLUETOOTH-seadme poole.
Kui ühendatud seadme õhuantenni ja selle
seadme integreeritud õhuantenni vahel on
takistusi, võib tekkida müra, heli võib
kaduda või side katkeda.
• Järgmistes olukordades võib BLUETOOTHside katkeda või tekkida müra või heli
kadumine.
–– Seadme ja BLUETOOTH-seadme vahel on
inimene.
Seda olukorda saab parandada, suunates
BLUETOOTH-seadme teise seadme
õhuantenni poole.
–– Süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel
on takistus (nt metallese või sein).
–– Selle seadme läheduses kasutatakse
seadet, mis kasutab sagedust 2,4 GHz
(nt Wi‑Fi-seadet, juhtmeta telefoni või
mikrolaineahju).
• Kuna BLUETOOTH-seadmed ja Wi‑Fi
(IEEE802.11b/g/n) kasutavad sama
sagedust (2,4 GHz), võivad mikrolained
häireid tekitada ja seetõttu võib tekkida
müra, heli võib kaduda või side katkeda, kui
seda seadet Wi-Fi-seadme läheduses
kasutatakse. Sellisel juhul tehke järgmist.
–– Kasutage seadet vähemalt 10 m kaugusel
Wi-Fi-seadmest.
–– Kui seadet kasutatakse Wi-Fi-seadmele
lähemal kui 10 m, lülitage Wi-Fi-seade
välja.
–– Paigaldage see seade ja BLUETOOTHseade üksteisele võimalikult lähedale.
• BLUETOOTH-seadmest kiirguvad
mikrolained võivad mõjutada
elektrooniliste meditsiiniseadmete tööd.
Õnnetuste vältimiseks lülitage see seade ja
muud BLUETOOTH-seadmed järgmistes
kohtades välja.
–– Haiglates või bensiinijaamades, kus võib
olla kergestisüttivaid gaase.
–– Automaatsete uste või tuletõrjealarmide
läheduses.
• Ärge kasutage seadet lennukis.
Raadiolained võivad seadmeid mõjutada,
põhjustades rikke tõttu õnnetuse.
• Telefoniga rääkides või muusika kuulamise
korral võib seadme heliesitus BLUETOOTHI
juhtmeta tehnoloogia omaduste tõttu
BLUETOOTH-seadme omast hilisem olla.
• See seade toetab turvafunktsioone, mis
vastavad BLUETOOTHI standardile, et
tagada turvaline ühendus, kui kasutatakse
BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogiat, kuid
turvalisusest ei pruugi olenevalt
seadistusest piisata. Olge BLUETOOTHI
juhtmeta tehnoloogia abil ühendumisel
ettevaatlik.
• Me ei vastuta teabe lekkimise eest
BLUETOOTH-side kasutamise korral.
• Ühendust kõigi BLUETOOTH-seadmetega ei
saa garanteerida.
–– BLUETOOTH-funktsiooniga seade peab
vastama ettevõtte Bluetooth SIG, Inc.
määratud BLUETOOTHI standardile ja
seade tuleb autentida.
–– Isegi kui ühendatud seade vastab
ülalmainitud BLUETOOTHI standardile, ei
pruugi kõigi seadmete ühendamine
nende funktsioonide või tehniliste
andmete tõttu õnnestuda või ei pruugi
need korralikult töötada.
–– Kui räägite telefoniga, kasutades
vabakäe-süsteemi, võib seadmest või
suhtluskeskkonnast tulenevalt müra
esineda.
• Olenevalt ühendatavast seadmest võib
side alustamine aega võtta.
Kui taasesitatav heli on väga katkendlik
• Olukorda saab parandada, seadistades
helikvaliteedi režiimiks helikvaliteedi
prioriteedi. Üksikasjalikku teavet vaadake
Spikrist.
• Olukorda saab parandada, muutes
juhtmeta taasesituse kvaliteediseadeid või
fikseerides juhtmeta taasesituse režiimi
edastavas seadmes SBC külge. Üksikasju
vaadake edastava seadmega kaasasolevast
kasutusjuhendist.
Seadme laadimine
• Seda seadet saab laadida ainult USB abil.
Laadimiseks on vajalik USB-pordiga
personaalarvuti.
• Seda seadet ei saa laadimise ajal sisse
lülitada ega BLUETOOTHI ja
müraeemalduse funktsiooni kasutada.
• Saate kasutada seadet isegi seadme
laadimise ajal, ühendades kaasasoleva
kõrvaklappide kaabli.
• Kui te seadet kaua ei kasuta, ei pruugi aku
piisavat taset säilitada. Aku suudab
säilitada piisava laetuse taseme pärast
mitmekordset tühjenemist ja laadimist.
• Kui hoiustate seadet pikka aega, laadige
akut kord poole aasta jooksul liigse
tühjenemise vältimiseks.
• Kui seadme kasutusaeg muutub äärmiselt
lühikeseks, tuleb aku välja vahetada. Aku
väljavahetamiseks võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga.
Muud
• Olge ettevaatlik, et te ei jätaks oma sõrme
seadme kokkupaneku korral kõrvaklappide
vahele.
• Kui kasutate seadet tavaliste juhtmega
kõrvaklappidena, kasutage ainult
kaasasolevat kõrvaklappide kaablit.
Veenduge, et kõrvaklappide kaabel oleks
kindlalt ühendatud.
• Ärge pange seadet niiskesse, tolmusesse,
tahmasesse kohta, auru sisse ega
otsesesse päikesevalgusse. Ärge jätke
seadet kauaks autosse. See võib
põhjustada talitlushäire.
• BLUETOOTH-seade ei pruugi töötada
mobiiltelefonidega olenevalt
raadiolainetest ja seadme kasutamise
kohast.
• Seadme kuulamine väga tugeva heliga
võib teie kuulmist mõjutada.
• Liiklusohutuse tagamiseks ärge kasutage
seadet sõiduki juhtimise või jalgrattaga
sõitmise ajal.
• Ärge kasutage seadet kohtades, kus
ümbritsevate helide mittekuulmine võib
olla ohtlik, nt raudteeülesõitudel,
raudteejaama perroonidel ja
ehitusobjektidel.
• Ärge rakendage seadmele raskust ega
avaldage survet, kuna see võib pikaajalisel
hoiustamisel seadme kuju muuta.
• Ärge laske seadmel taluda liigseid lööke.
• Puhastage seadet pehme kuiva lapiga.
• Ärge laske seadmel veega kokku puutuda.
Seade pole veekindel.
Ärge unustage järgimast allolevaid
ettevaatusabinõusid.
–– Ärge laske seadmel kraanikaussi või
muusse veega täidetud mahutisse
kukkuda.
–– Ärge kasutage seadet niisketes kohtades
või halva ilmaga (nt vihma või lume
käes).
–– Ärge laske seadmel märjaks saada.
Kui puudutate seadet märgade kätega
või panete selle niiske rõivaeseme sisse,
võib seade märjaks saada ja see võib
põhjustada seadme rikke.
• Kui tunnete end pärast seadme kasutamist
halvasti, lõpetage kohe seadme
kasutamine.
• Kõrvaklappide polster võib pikaajalise
hoiustamise või kasutamise käigus
kahjustuda.
• Kui teil on seadme kohta küsimusi või
probleeme, mida selles juhendis ei
käsitleta, võtke ühendust Sony lähima
edasimüüjaga.
Lisavarustusse kuuluvaid kõrvaklappide
asenduspolstreid saab tellida lähimalt
Sony edasimüüjalt.
Märkus staatilise elektri kohta
• Kehasse kogunenud staatiline elekter võib
põhjustada kõrvades kerget kuminat. Selle
mõju vähendamiseks kandke looduslikest
materjalidest rõivaid.
Kui seade ei tööta korralikult
• Lähtestage seade (joonis. ).
Vajutage laadimise ajal korraga nuppe  ja
NC. Seade lähtestatakse. Sidumisteavet ei
kustutata.
• Kui probleem püsib isegi pärast ülal
nimetatud lähtestustoimingut, lähtestage
seade järgmiselt.
Eemaldage mikro-USB-kaabel mikro-USBpordist ning hoidke seejärel nuppe  ja
korraga üle 7 sekundi all. Näidik
/
(sinine) vilgub 4 korda ja seade on tehase
sätetele lähtestatud. Kogu sidumisteave on
kustutatud.
• Pärast seadme lähtestamist ei saa see teie
iPhone’i või arvutiga ühendust luua. Sellisel
juhul kustutage iPhone’ist või arvutist
sidumisteave ja siduge need uuesti.
Mis on müraeemaldus?
• Müraeemalduse ahel tajub sisseehitatud
mikrofonide kaudu välist müra ja saadab
seadmesse võrdväärset, kuid vastupidist
eemaldussignaali.
–– Müraeemalduse mõju pole väga vaikses
keskkonnas märgata või kõlada võib
mõningast müra.
–– Müraeemalduse mõju võib seadme
kandmisviisist olenevalt erineda.
–– Müraeemaldusfunktsioon toimib
peamiselt madala sagedusega müra
puhul. Kuigi müra vähendatakse, ei
eemaldata seda täielikult.
–– Kui kasutate seadet rongis või autos, võib
tänavaoludest sõltuvalt müra esineda.
–– Mobiiltelefonid võivad põhjustada
häireid ja müra. Kui nii juhtub, viige
seade mobiiltelefonist kaugemale.
–– Ärge katke peakomplekti mikrofone (MIC)
kätega kinni. Müravähendusfunktsioon ei
pruugi korralikult toimida (joonis ).
Spetsifikatsioonid
Üldine
Sidesüsteem: BLUETOOTH-i spetsifikatsiooni
versioon 4.0
Väljund: BLUETOOTH-i spetsifikatsiooni
võimsusklass 2
Maksimaalne sidevahemik: otsenähtavusel
ligikaudu 10 m1)
Sagedusriba: 2,4 GHz riba
(2,4000–2,4835 GHz)
Moduleerimismeetod: FHSS
Ühilduvad BLUETOOTHI profiilid2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Toetatud kodek3): SBC4) , AAC5) , aptX, LDAC
Toetatud sisukaitsemeetod: SCMS-T
Edastusvahemik (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (diskreetimissagedus
44,1 kHz)
20 Hz – 40 000 Hz (diskreetimissagedus
LDAC 96 kHz, 990 kbps)
Komplekti kuuluvad:
juhtmeta müra eemaldav stereo
peakomplekt (1)
mikro-USB-kaabel (ligikaudu 50 cm) (1)
kõrvaklappide kaabel (ligikaudu 1,2 m)
(1)
kandekott (1)
kasutusjuhend (see leht) (1)
kasutusjuhend (1)
muud dokumendid (1 komplekt)
Tegelik vahemik oleneb järgmistest
teguritest: seadmete vahel olevad
takistused, mikrolaineahju ümbruses
olevad magnetväljad, staatiline elekter,
vastuvõtu tundlikkus, antenni toimivus,
operatsioonisüsteem, tarkvararakendus
jne.
2)
BLUETOOTHI standardprofiilid viitavad
BLUETOOTH-side eesmärgile seadmete
vahel.
1)
Kodek: helisignaali pakkimine ja
teisendusvorming.
Alamriba kodek.
5)
Täpsem helikodeering
3)
4)
Juhtmeta müra
eemaldav stereo
peakomplekt
Toiteallikas:
Alalisvool 3,6 V: integreeritud
korduvlaaditav liitiumioonaku
Alalisvool 5 V: USB-ga laadimisel
Kaal: ligikaudu 290 g
Töötemperatuur: 0–40 °C
Elektritarbimise nimiväärtus: 3 W
Kasutusaeg tundides:
Ühenduse loomisel BLUETOOTHseadme kaudu
Muusika taasesituse aeg:
max 20 tundi (NC ON), max 22 tundi
(NC OFF)
Sideaeg:
max 18 tundi (NC ON), max 20 tundi
(NC OFF)
Ooteaeg:
max 40 tundi (NC ON), max 200 tundi
(NC OFF)
Kõrvaklappide kaabli kaudu
ühendamise korral, kui seade on sisse
lülitatud
Max 38 tundi (NC ON), max
50 tundi (NC OFF)
Märkus: kodekist ja kasutustingimustest
olenevalt võib kasutusaeg lühem olla.
Laadimisaeg:
ligikaudu 6 tundi
Seadet saab pärast 1 tunni pikkust
laadimist kasutada ligikaudu 4 tundi.
Märkus: laadimsaeg võib
kasutustingimustest olenevalt erineda.
Laadimistemperatuur: 5–35 °C
Vastuvõtja
Tüüp: suletud, dünaamiline
Kõlaseade: 40 mm
Sagedusvastus: 5–40 000 Hz (kõrvaklappide
kaabli kaudu ühendamise korral, kui
seade on sisse lülitatud)
Takistus:
32 Ω (1 kHz) (kõrvaklappide kaabli kaudu
ühendamise korral, kui seade on sisse
lülitatud)
16 Ω (1 kHz) (kõrvaklappide kaabli kaudu
ühendamise korral, kui seade on välja
lülitatud)
Tundlikkus:
103 dB/mW (kõrvaklappide kaabli kaudu
ühendamise korral, kui seade on sisse
lülitatud)
98 dB/mW (kõrvaklappide kaabli kaudu
ühendamise korral, kui seade on välja
lülitatud)
Mikrofon
Tüüp: elektreedist kondensaator
Suunatavus: toimib igas suunas
Toimiv sagedusvahemik: 100–8000 Hz
Süsteeminõuded aku
laadimiseks USB-ga
Arvuti, kuhu on eelnevalt installitud üks
järgmistest operatsioonisüsteemidest ja
millel on USB-port.
Operatsioonisüsteemid
(Windowsi kasutamisel)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
Windows Vista (hoolduspakett 2 või uuem)
Home Basic / Home Premium /
Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
®
(Maci kasutamisel)
Mac OS X (versioon 10.3 või uuem)
Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette
teatamata muuta.
Download PDF

advertising