Sony | MDR-AS600BT | Sony MDR-AS600BT Į ausis įkišamos belaidės sportinės ausinės AS600BT Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

4-548-970-41(1)
(LT-LV-EE)
Įrenginio krovimas/Iekārtas uzlāde/
Seadme laadimine
A
Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu (NFC)/
Viena skāriena savienojums ar viedtālruni (NFC)/
Ühe puutega ühendus nutitelefoni abil (NFC)
B
Susiejimas ir ryšio su BLUETOOTH įrenginiu užmezgimas/
Savienošana pārī ar BLUETOOTH ierīci un savienojuma aktivizēšana/
Sidumine ja ühendamine BLUETOOTH-seadmega
Wireless Stereo Headset
Greito pasirengimo darbui vadovas
LT
Ātrās sākšanas norādījumi
LV
Kiirkäivitusjuhend
EE
NFC Easy Connect
Sujunkite įrenginį ir paleistą kompiuterį
pridėtu kabeliu su USB mikrojungtimi.
Kai įrenginys ir kompiuteris yra sujungti, pradedama
krauti ir užsidega indikatorius (raudonas). Įkraunama
per maždaug 2,5 val. ir indikatorius (raudonas)
išjungiamas automatiškai.
Pastabos


MDR-AS600BT
© 2015 Sony Corporation
Daugiafunkcis mygtukas/
Daudzfunkciju poga/
Mitme funktsiooniga nupp
Naudokite pridėtą kabelį su USB mikrojungtimi.
Gali būti, kad negalėsite įkrauti įrenginio naudodami
kitus kabelius.
Naudojant „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ („iOS 5.0“
arba naujesnę versiją), ekrane bus rodoma piktograma,
nurodanti likusią ausinių maitinimo elemento įkrovą.
Išsamios informacijos ieškokite žinyne (žr. galinę pusę).
Savienojiet iekārtu ar ieslēgtu datoru,
izmantojot komplektācijā iekļauto
mikro USB kabeli.
Kad šī iekārta un dators ir savienots, tiek sākta uzlāde
un iedegas (sarkans) uzlādes indikators. Uzlādei ir
nepieciešamas ne vairāk par aptuveni 2,5 stundām;
pēc tam (sarkanais) indikators automātiski izdziest.
Priglaudus prie įrenginio išmanųjį telefoną, įrenginys
automatiškai įjungiamas, tuomet atliekama susiejimo
procedūra ir užmezgamas BLUETOOTH ryšys.
Su NFC suderinami išmanieji telefonai, kuriuose
įdiegta „Android 2.3.3“ ar naujesnė versija
(išskyrus „Android 3.x“).
Jei reikia informacijos apie jungimą su kitais BLUETOOTH
įrenginiais, žr.
„ Susiejimas ir ryšio su BLUETOOTH įrenginiu
užmezgimas“.

Izmantojiet komplektācijā iekļauto mikro USB kabeli.
Iespējams, ar citiem kabeļiem šo iekārtu nevarēs uzlādēt.
iPhone, iPad un iPod touch (iOS 5.0 vai jaunāka versija)
rāda ikonu, kas ekrānā informē par austiņu atlikušo
akumulatora uzlādes līmeni. Detalizētu informāciju
sk. palīdzības norādījumos (sk. aizmugurē).
1
2
Atsisiųskite ir įdiekite programą
„NFC Easy Connect“.
Kui seade ja arvuti ühendatakse, algab laadimine
ja näidik (punane) süttib. Laadimine lõpeb
hiljemalt 2,5 tunni pärast ja näidik (punane)
kustub automaatselt.
„NFC Easy Connect“ yra nemokama „Android“
programa, kurią galima atsisiųsti iš „Google Play“.
Atsisiųskite programą ieškodami „NFC Easy
Connect“ arba raskite ją naudodami dvimatį kodą.
Už programėlės atsisiuntimą gali būti taikomi
mokesčiai.
Märkused
Pastaba

Kasutage kaasasolevat mikro-USB-kaablit. Teiste
kaablitega ei pruugi seadet olla võimalik laadida.
iPhone’il, iPadil või iPod touchil (iOS 5.0 või uuemal)
on ikoon, mis näitab ekraanil peakomplekti
järelejäänud akutaset. Lisateabe saamiseks
vt spikrit (vt tagumist poolt).
Programa gali būti pasiekiama ne visose šalyse ir (arba)
regionuose.
3
Paleiskite programą „NFC Easy Connect“
išmaniajame telefone.
Prijungti vienu palietimu galima, tik kai programos
ekranas rodomas išmaniajame telefone.
4
Palieskite šį įrenginį išmaniuoju telefonu.
Iš anksto atrakinkite išmaniojo telefono ekraną.
Priglauskite išmanųjį telefoną prie šio įrenginio
N ženklu pažymėtos dalies.
Laikykite priglaudę išmanųjį telefoną prie įrenginio,
kol išmanusis telefonas sureaguos.
Susiekite ir užmegzkite ryšį laikydamiesi ekrane
pateiktų instrukcijų.
Norėdami nutraukti ryšį, dar kartą priglauskite
išmanųjį telefoną.
Galite pasirinkti garsą iš kitų su NFC suderinamų
BLUETOOTH įrenginių. Išsamios informacijos
ieškokite žinyne.
3
4
Lai pārtrauktu savienojumu, vēlreiz pieskarieties
ar viedtālruni.
Varat izvēlēties skaņu no citām BLUETOOTH ierīcēm,
kas saderīgas ar NFC. Detalizētu informāciju
sk. palīdzības norādījumos.
Kui puudutate seadet nutitelefoniga, lülitatakse seade
automaatselt sisse ja seejärel toimub sidumine ning
BLUETOOTHI kaudu ühenduse loomine.
1
Viedtālrunī ieslēdziet funkciju NFC.
Detalizētu informāciju sk. viedtālruņa komplektācijā
iekļautajās lietošanas instrukcijās.
 Ja jūsu viedtālrunim ir operētājsistēma
Android 2.3.3 vai jaunāka, bet vecāka nekā
Android 4.1 (izņemot Android 3.x): turpiniet
ar 2. darbību.
 Ja viedtālruņa operētājsistēma ir Android 4.1
vai jaunāka: turpiniet ar 4. darbību.
2
BLUETOOTH įrenginyje atlikite susiejimo
procedūrą, kad būtų aptiktas šis įrenginys.
4
1
2
BLUETOOTH įrenginyje užmegzkite
BLUETOOTH ryšį.
Raudonas
Sarkana
Punane
Asetage BLUETOOTH-seade sellest
seadmest 1 meetri raadiusse.
Sisenege seadme sidumisrežiimi.
Vajutage ja hoidke mitme funktsiooniga nuppu all
ligikaudu 7 sekundit.
Veenduge, et näidikul vilguvad vaheldumisi sinine
ja punane tuli, kui olete nupu lahti lasknud.
3
Seadme tuvastamiseks tehke BLUETOOTHseadmel sidumisprotseduur.
Kui BLUETOOTH-seadme ekraanil kuvatakse
tuvastatud seadmete loend, valige MDR-AS600BT.
Kui BLUETOOTH-seadmes palutakse sisestada
pääsukood, sisestage 0000.
4
Looge BLUETOOTH-ühendus
BLUETOOTH-seadmest.
Novietojiet BLUETOOTH ierīci ne vairāk
kā 1 metra attālumā no šīs iekārtas.
Ieslēdziet šajā iekārtā pārī savienošanas
režīmu.
Nospiediet daudzfunkciju pogu un turiet aptuveni
7 sekundes.
Pārliecinieties, vai pēc pogas atlaišanas indikators
pamīšus mirgo zilā un sarkanā krāsā.
3
BLUETOOTH ierīcē veiciet pārī savienošanas
darbības, lai atrastu šo iekārtu.
Tiklīdz BLUETOOTH ierīces displejā tiek rādīts atrasto
ierīču saraksts, izvēlieties MDR-AS600BT.
Ja BLUETOOTH ierīces displejā ir jāievada ieejas
atslēga, ievadiet 0000.
4
Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu
no BLUETOOTH ierīces.
Ühilduvad nutitelefonid
NFC-ga ühilduvad nutitelefonid, millele on installitud
Android 2.3.3 või uuem (v.a Android 3.x).
Teiste BLUETOOTH-seadmetega ühendamise
kohta vt jaotist
„ Sidumine ja ühendamine BLUETOOTH-seadmega”.
Ryšio su įrenginiu, susietu atliekant procedūrą, užmezgimas/Savienojuma izveide ar ierīci,
kas savienota pārī, veicot /Ühenduse loomine seadmega, mis seoti
NFC
NFC (lähiväljaside) on tehnoloogia, mis võimaldab
lühiulatuslikku juhtmeta sidet mitmesuguste
seadmete (nt nutitelefonide ja IC-siltide) vahel.
Tänu NFC-funktsioonile on võimalik luua andmeside,
näiteks BLUETOOTHI sidumine, lihtsal viisil, pannes
NFC-ga ühilduvad seadmed üksteise vastu (st seadmete
N-tähise sümbolid või iga seadme määratud asukohad).
1
2
Laadige alla ja installige rakendus
NFC Easy Connect.
Rakendus NFC Easy Connect on Androidi tasuta
rakendus, mille saate Google Playst alla laadida.
Rakenduse allalaadimiseks otsige fraasi
NFC Easy Connect või kasutage alltoodud
kahemõõtmelist koodi. Rakenduse allalaadimise
eest võidakse tasu nõuda.
Märkus
Rakendus ei pruugi mõnes riigis ja/või piirkonnas
saadaval olla.
3
Käivitage nutitelefonil rakendus
NFC Easy Connect.
Ühe puudutusega ühendus on võimalik ainult siis,
kui rakenduse ekraan on nutitelefonil kuvatud.
4
Daugiafunkcis mygtukas/
Daudzfunkciju poga/
Mitme funktsiooniga nupp
Mėlynas
Zila
Sinine
Lülitage nutitelefonis NFC-funktsioon sisse.
Lisateavet vaadake nutitelefoniga kaasas olevast
kasutusjuhendist.
 Kui teie nutitelefoni operatsioonisüsteem on
Android 2.3.3 või uuem, kuid vanem kui Android 4.1
(v.a Android 3.x): jätkake 2. etapiga.
 Kui teie nutitelefoni operatsioonisüsteem on
Android 4.1 või uuem: jätkake 4. etapiga.
Saderīgie viedtālruņi
NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka
sakari) ir tehnoloģija, kas ļauj izmantot neliela darbības
rādiusa bezvadu saziņu starp dažādām ierīcēm,
piemēram, viedtālruņiem un IC birkām. Pateicoties
funkcijai NFC, datu saziņu, piemēram, BLUETOOTH
savienošanu pārī, var ērti panākt, vienkārši saskaroties
ar NFC saderīgajām ierīcēm (tas ir, ar katras ierīces
atzīmes emblēmu N vai tai paredzētu vietu).
Įjunkite šio įrenginio susiejimo režimą.
1
Kai BLUETOOTH įrenginio ekrane bus pateiktas
aptiktų įrenginių sąrašas, pasirinkite MDR-AS600BT.
Jei BLUETOOTH įrenginio ekrane reikalaujama įvesti
prieigos kodą, įveskite „0000“.
Lai izveidotu savienojumu ar pārī savienotu
viedtālruni, izpildiet 4. darbību. (Ja izmantojat
lietotni NFC Easy Connect, izpildiet 3. un 4. darbību.)
Pieskaroties iekārtai ar viedtālruni, iekārta automātiski
tiek ieslēgta, kā arī notiek savienošana pārī un
BLUETOOTH savienojuma izveide.
NFC
3
Pieskarieties ar viedtālruni šai iekārtai.
Vispirms atbloķējiet viedtālruņa ekrānu.
Ar viedtālruni pieskarieties šīs iekārtas daļai,
kurai ir emblēma N.
Turpiniet turēt viedtālruni saskarē ar iekārtu,
līdz viedtālrunis noreaģē.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu
savienošanu pārī un savienojuma izveidi.
BLUETOOTH įrenginį padėkite 1 metro
atstumu nuo šio įrenginio.
Paspauskite ir apie 7 sek. palaikykite nuspaudę
daugiafunkcį mygtuką.
Įsitikinkite, kad indikatorius mirksi paeiliui mėlyna
ir raudona spalva, kai atleidžiate mygtuką.
Viedtālrunī startējiet programmu
NFC Easy Connect.
Viena skāriena savienojums ir iespējams tikai tad,
ja viedtālrunī ir redzams lietotnes ekrāns.
Norėdami užmegzti įrenginio ryšį su susietu
išmaniuoju telefonu, atlikite 4 veiksmą.
(Kai naudojate programą „NFC Easy Connect“,
atlikite 3 ir 4 veiksmus.)
Ar NFC saderīgi viedtālruņi, kuros ir instalēta
Android 2.3.3 vai jaunāka operētājsistēma
(izņemot Android 3.x).
Informāciju par savienošanu ar citām BLUETOOTH
ierīcēm sk. sadaļā
“ Savienošana pārī ar BLUETOOTH ierīci un
savienojuma aktivizēšana”.
2
Dažās valstīs un/vai reģionos lietotne var nebūt
pieejama.
Įjunkite NFC funkciją išmaniajame telefone.
Išsamios informacijos žr. prie išmaniojo telefono
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
 Jei jūsų išmaniajame telefone įdiegta
„Android 2.3.3“ arba naujesnė, bet ankstesnė
nei „Android 4.1“ operacinė sistema (išskyrus
„Android 3.x“): pereikite prie 2 veiksmo.
 Jei jūsų išmaniajame telefone įdiegta „Android 4.1“
arba naujesnė operacinė sistema: pereikite prie
4 veiksmo.
Ühendage seade ja algkäivitatud arvuti,
kasutades kaasas olevat USB-kaablit.

Piezīme
NFC
NFC (artimojo lauko ryšys) yra technologija, leidžianti
užmegzti belaidį artimojo nuotolio ryšį tarp įvairių
įrenginių, pvz., išmaniųjų telefonų ir IC lustų.
Naudojantis NFC funkcija, galima lengvai užmegzti
duomenų ryšį, pvz., susieti BLUETOOTH, tiesiog
suglaudžiant su NFC suderinamus įrenginius (t. y.
N ženklo arba numatytoje kiekvieno įrenginio vietoje).
1
Lejupielādējiet un instalējiet lietotni
NFC Easy Connect.
NFC Easy Connect ir bezmaksas Android lietotne,
kuru varat lejupielādēt vietnē Google Play.
Lejupielādējiet lietotni, meklējot “NFC Easy Connect”,
vai piekļūstiet tai, izmantojot divdimensiju kodu.
Par lietotnes lejupielādi, iespējams, būs jāmaksā.
Suderinami išmanieji telefonai
Piezīmes

2
Mėlynas
Zila
Sinine
Puudutage seadet nutitelefoniga.
Avage enne seda nutitelefoni ekraan.
Puudutage nutitelefoniga seadme N-märgiga osa.
Hoidke nutitelefoni seadme vastas, kuni
nutitelefon reageerib.
Järgige sidumiseks ja ühenduse loomiseks
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Ühenduse katkestamiseks puudutage seadet
uuesti nutitelefoniga.
Saate valida heli muust NFC-ga ühilduvast
BLUETOOTH-seadmest. Üksikasjad leiate spikrist.
Seadme ühendamiseks seotud nutitelefoniga
järgige 4. juhist. (Kui kasutate rakendust
NFC Easy Connect, järgige juhiseid 3 ja 4.)
1
Įjunkite įrenginį.
1
Paspauskite ir apie 2 sek. palaikykite nuspaudę
daugiafunkcį mygtuką, kol išjungsite šį įrenginį.
Įsitikinkite, kad indikatorius mirksi mėlyna spalva,
kai atleidžiate mygtuką.
2
1
BLUETOOTH įrenginyje užmegzkite
BLUETOOTH ryšį.
Ieslēdziet iekārtu.
Nospiediet daudzfunkciju pogu un turiet aptuveni
2 sekundes laikā, kad šī iekārta ir izslēgta.
Pārliecinieties, vai pēc pogas atlaišanas indikators
mirgo zilā krāsā.
2
Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu
no BLUETOOTH ierīces.
Lülitage seade sisse.
Vajutage ja hoidke mitme funktsiooniga nuppu all
ligikaudu 2 sekundit, kui seade on välja lülitatud.
Veenduge, et näidikul vilgub sinine tuli, kui olete
nupu lahti lasknud.
2
Looge BLUETOOTH-ühendus
BLUETOOTH-seadmest.
Ausinių dėvėjimas/Austiņu valkāšana/Peakomplekti kandmine
Muzikos klausymasis/Mūzikas klausīšanās/Muusika kuulamine
Kairioji ausis/Kreisā auss/
Vasak kõrv
Liečiamasis
taškas/
Sataustāms
punktiņš/
Reljeefne punkt
Daugiafunkcis mygtukas/
Daudzfunkciju poga/
Mitme funktsiooniga nupp
Laikiklis/
Lokveida atbalsts/
Kaarjas tugi
Pritvirtinkite ausines prie ausų įstatydami laikiklius
išorinės ausų dalies įdubose./
Pange peakomplekt kõrvade külge, kinnitades kaarjad
toed kõrvalestade õõnsusse.
Piestipriniet austiņas ausīm, nofiksējot lokveida
atbalstus pie atverēm ausu ārējā daļā./
1
2
Ausų kištukų keitimas/Ieaušu maiņa/Kõrvaklapikatete vahetamine
M (žalias)/
M (zaļi)/
M (roheline)
L (mėlynas)/
L (zili)/
L (sinine)
Ausinių komplekte yra M dydžio ausų kištukai.
Jei ausinės dažnai iškrenta arba jaučiate žemųjų dažnių
garso trūkumą, pakeiskite ausų kištukus į kito dydžio,
kad jie patogiai tilptų ausyse ir būtų gerai prigludę./
3
Paleiskite atkūrimą BLUETOOTH įrenginyje.
Austiņu komplektācijā ir M lieluma ieauši.
Ja austiņām ir tendence krist ārā vai jums šķiet,
ka trūkst zemfrekvenču skaņas, mainiet ieaušus
uz cita lieluma ieaušiem, kas ērti un patīkami
ievietojami ausīs./
Peakomplektil on M-suuruses kõrvaklapikatted.
Kui peakomplekt kipub küljest ära tulema või tunnete,
et madala sagedusega heli on puudulik, kasutage
teise suurusega katteid, mis kõrvadesse mugavalt
ja tihedalt sobivad.
Valdykite ausines.
Patarimas
Galbūt galėsite reguliuoti garsumą atkūrimo įrenginiu.
Pastaba
Pasiekiamos funkcijos skiriasi, atsižvelgiant į BLUETOOTH
įrenginį. Kai valdote mygtuką atlikdami pirmiau parodytus
veiksmus, jis gali veikti kitaip arba gali visiškai neveikti.
Kaip nuimti ausų kištukus/Lai noņemtu ieaušus/
Kõrvaklapikatete eemaldamine
1
Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH ierīcē.
Darbiniet austiņas.
Atskaņot/pauze: nospiediet daudzfunkciju pogu ( ).
Nākamais ieraksts: divreiz nospiediet daudzfunkciju
).
pogu (
Iepriekšējais ieraksts: trīsreiz nospiediet
).
daudzfunkciju pogu (
Palielināt skaļumu: divreiz nospiediet daudzfunkciju
pogu un turiet to pēc otrās nospiešanas
).
reizes (
Samazināt skaļumu: trīsreiz nospiediet
daudzfunkciju pogu un turiet to pēc trešās
).
nospiešanas reizes (
Užsidėkite ausines.
Leisti / pristabdyti: paspauskite daugiafunkcį
mygtuką ( ).
Tolesnis: dukart paspauskite daugiafunkcį
).
mygtuką (
Ankstesnis: triskart paspauskite daugiafunkcį
).
mygtuką (
Padidinti garsumą: dukart paspauskite daugiafunkcį
mygtuką, bet antrą kartą spausdami laikykite jį
).
nuspaudę (
Sumažinti garsumą: triskart paspauskite
daugiafunkcį mygtuką, bet trečią kartą
).
spausdami laikykite jį nuspaudę (
Uzlieciet austiņas.
Profils: A2DP, AVRCP
Profilis: A2DP, AVRCP
3
SS (raudonas)/ S (oranžinis)/
SS (sarkani)/ S (oranži)/
SS (punane) S (oranž)
1
2
Baigę naudoti/Pēc lietošanas/Pärast kasutamist
2
Nutraukite BLUETOOTH ryšį priglausdami
išmanųjį telefoną arba valdydami
BLUETOOTH įrenginį.
Paspauskite ir apie 2 sek. palaikykite
nuspaudę daugiafunkcį mygtuką.
1
2
Indikatorius (mėlynas) užgęsta ir įrenginys
išjungiamas.
1
2
Katkestage BLUETOOTHI ühendus,
puudutades nutitelefoni või juhtides
BLUETOOTH-seadet.
Vajutage ja hoidke mitme funktsiooniga
nuppu all ligikaudu 2 sekundit.
Näidik (sinine) kustub ja seade lülitub välja.
Pārtrauciet BLUETOOTH savienojumu,
pieskaroties viedtālrunim vai izmantojot
BLUETOOTH ierīci.
Nospiediet daudzfunkciju pogu un turiet
aptuveni 2 sekundes.
Indikators (zils) izdziest, un iekārta izslēdzas.
Padoms
Iespējams, skaļumu varēs regulēt, izmantojot
atskaņošanas ierīci.
Piezīme
Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no BLUETOOTH
ierīces. Darbinot iepriekš parādīto pogu, tā var funkcionēt
atšķirīgi vai nefunkcionēt vispār.
1
2
Žr. žinyną/Palīdzības norādījumu skatīšana/Spikri vaatamine
Jei reikia išsamios informacijos, kaip valdyti įrenginį,
skaitykite kompiuterio arba išmaniojo telefono
žinyną.
Pange peakomplekt pähe.
Alustage BLUETOOTH-i seadmes taasesitust.
Profiil: A2DP, AVRCP
3
Lai iegūtu detalizētu informāciju par iekārtas
lietošanu, izlasiet palīdzības norādījumus datorā
vai viedtālrunī.
Peakomplekti juhtimine.
Esitus/paus: vajutage mitme funktsiooniga
nuppu ( ).
Järgmine: vajutage mitme funktsiooniga nuppu kaks
).
korda (
Eelmine: vajutage mitme funktsiooniga nuppu kolm
).
korda (
Helitugevuse suurendamine: vajutage mitme
funktsiooniga nuppu kaks korda, hoides teise
).
vajutuse ajal nuppu all (
Helitugevuse vähendamine: vajutage mitme
funktsiooniga nuppu kolm korda, hoides
).
kolmanda vajutuse ajal nuppu all (
Seadme üksikasjalikke kasutusjuhiseid lugege
oma arvuti või nutitelefoni spikrist.
Nõuanne
Kaip uždėti ausų kištukus/Lai pievienotu ieaušus/
Kõrvaklapikatete kinnitamine
Teil võib olla võimalik muuta helitugevust
taasesitusseadmel.
http://rd1.sony.net/help/mdr/as600bt/h_ce/
Märkus
Kasutatavad funktsioonid võivad erineda olenevalt
BLUETOOTH-seadmest. Kui kasutate ülal näidatud nuppu,
võib see toimida teistmoodi või üldse mitte.
Laikiklių keitimas/Lokveida atbalstu maiņa/Kaarjate tugede vahetamine
S
M
L
Ausinių komplekte yra M dydžio laikikliai.
Jei laikikliai netinka jūsų ausims, pakeiskite juos
į kito dydžio, kad jie patogiai tilptų ausyse ir būtų
gerai prigludę./
Skambinimas ir atsiliepimas į skambutį/Zvanīšana vai zvana saņemšana/
Helistamine või kõne vastuvõtmine
Austiņu komplektācijā ir M lieluma lokveida atbalsti.
Ja lokveida atbalsti nav piemēroti jūsu ausīm, mainiet
lokveida atbalstus pret cita lieluma atbalstiem, kas ērti
un cieši pieguļ ausīm./


Daugiafunkcis mygtukas/Daudzfunkciju poga/
Mitme funktsiooniga nupp
Peakomplekti küljes on M-suuruses kaarjad toed.
Kui kaarjad toed teie kõrvadesse ei sobi, kasutage teise
suurusega kaarjaid tugesid, mis kõrvadesse mugavalt ja
tihedalt sobivad.



Mikrofonas/Mikrofons/Mikrofon

Kaip nuimti laikiklius/Lai noņemtu lokveida atbalstus/
Kaarjate tugede eemaldamine
Valdykite mobilųjį telefoną,
kad paskambintumėte.
Kasutage helistamiseks mobiiltelefoni.
Profilis: HSP, HFP
Sissetuleva kõne puhul vajutage seadme mitme
funktsiooniga nuppu.
Paspauskite įrenginio daugiafunkcį mygtuką,
kai jums skambina.
Tuos pačius veiksmus atlikite, kai jums skambina
klausantis muzikos.
Muzikos atkūrimas pristabdomas skambučio metu
ir tęsiamas automatiškai, kai skambutis baigiamas.
Mikrofonas yra daugiakryptis. Jums nereikia jaudintis
dėl mikrofono padėties, kai kalbate.
Kaip uždėti laikiklius/Lai pievienotu lokveida atbalstus/
Kaarjate tugede kinnitamine
Kui kuulate sissetuleva kõne ajal muusikat, tehke sama.
Muusika taasesitus peatub kõne ajaks ja jätkub
automaatselt kõne lõppemisel.
Mikrofon toimib igas suunas. Te ei pea muretsema
rääkimise ajal mikrofoni asendi pärast.
Märkused

Pastabos
Laikiklis ()/Lokveida atbalsts ()/Kaarjas tugi ()


Priekinis/Priekšējie/
Eesmised
Profiil: HSP, HFP
Muzikos atkūrimas gali nebūti tęsiamas automatiškai
naudojant kai kuriuos BLUETOOTH įrenginius.
Skambučio ir klausomos muzikos garsumą galima
reguliuoti atskirai.
Norėdami baigti skambutį, dar kartą
paspauskite įrenginio daugiafunkcį mygtuką.
Grįžti/Atpakaļ/
Tagasi
Lygiavimas/Savietojiet/Joondamine
Darbiniet mobilo tālruni, lai zvanītu.
Profils: HSP, HFP
Pienākot zvanam, nospiediet iekārtas
daudzfunkciju pogu.
Darbiniet tieši tāpat, ja zvans pienāk, kad klausāties
mūziku.
Zvana laikā mūzikas atskaņošana tiek pauzēta.
Kad zvans ir pabeigts, tā tiek automātiski atsākta.
Mikrofons ir visaptveroša virziena mikrofons. Runāšanas
laikā jums nav jāuztraucas par mikrofona izvietojumu.
Piezīmes


Izmantojot dažas BLUETOOTH ierīces, mūzikas atskaņošana
var netikt automātiski atsākta.
Zvana un mūzikas skaļumu var pielāgot neatkarīgi.
Lai izbeigtu zvanu, vēlreiz nospiediet šīs
iekārtas daudzfunkciju pogu.

Mõningate BLUETOOTH-seadmete puhul ei pruugi
muusika taasesitus automaatselt jätkuda.
Kõne ja muusika kuulamise helitugevust saab
eraldi reguleerida.
Kõne lõpetamiseks vajutage uuesti seadme
mitme funktsiooniga nuppu.




BLUETOOTH žodinis ženklas ir logotipai priklauso
„Bluetooth SIG, Inc.“ ir „Sony Corporation“ naudoja
šiuos ženklus pagal licenciją.
N ženklas yra prekės ženklas arba registruotasis
„NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas Jungtinėse Valstijose
ir kitose šalyse.
„Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
„iPad“, „iPhone“ ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“ prekių
ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems jų savininkams.
BLUETOOTH vārda zīme un logotipi pieder
BLUETOOTH SIG, Inc., un Sony Corporation šīs
zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai ASV un
citās valstīs reģistrēta preču zīme.
Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes.
iPad, iPhone, and iPod touch ir Apple Inc. preču zīmes,
kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi
ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un
tirdzniecības nosaukumi.





BLUETOOTH ja selle logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc.
registreeritud kaubamärgid ja Sony Corporation kasutab
neid litsentsi alusel.
N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või
registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.
Android ja Google Play on ettevõtte Google Inc.
kaubamärgid.
iPad, iPhone ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc.
registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.
Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende
vastavatele omanikele.
Download PDF

advertising