Sony | WH-H800 | Sony WH-H800 „WH-H800 h.ear on 2 Mini“ belaidės ausinės Trumpasis vadovas

• Kui seadme kasutusaeg muutub äärmiselt
lühikeseks, tuleb aku välja vahetada. Aku
väljavahetamiseks võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga.
Märkus staatilise elektri kohta
• Kehasse kogunenud staatiline elekter võib
põhjustada kõrvades kerget kuminat. Selle
mõju vähendamiseks kandke looduslikest
materjalidest rõivaid.
Wireless Stereo
Headset
Viitejuhend
EE
Nurodymų vadovas
LT
Uzziņu rokasgrāmata
LV
Kui seade ei tööta korralikult
• Lähtestage seade (joonis ).
Vajutage laadimise ajal korraga
nuppe  ja . Seade lähtestatakse.
Sidumisteavet ei kustutata.
• Kui probleem ei kao ka pärast eespool
kirjeldatud lähtestamistoimingut,
lähtestage seade järgmiselt.
Lahutage mikro-USB-kaabel mikro-USBpesast, lülitage seade välja ning seejärel
hoidke nuppe  ja  korraga vähemalt
7 sekundit all. Näidik (sinine) vilgub 4 korda
ja seade on tehasesätetele lähtestatud.
Kogu sidumisteave on kustutatud.
• Pärast seadme lähtestamist ei pruugi see
teie iPhone’i või arvutiga ühendust luua.
Sellisel juhul kustutage iPhone’ist või arvutist
sidumisteave ja siduge need uuesti.
Muud
WH-H800
N-märk on ettevõtte NFC Forum, Inc.
kaubamärk või registreeritud kaubamärk
Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
A
Windows on ettevõtte Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärk või kaubamärk
Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
Mac, OS X, iPhone ja iPod touch on ettevõtte
Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud
Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
Kirjed „Made for iPod“ ja „Made for iPhone“
tähendavad, et elektrooniline tarvik on
spetsiaalselt mõeldud ühendamiseks
vastavalt iPodi või iPhone’iga ja arendaja on
esitanud sertifikaadi, et see vastab ettevõtte
Apple jõudluse standarditele. Apple ei
vastuta selle seadme toimivuse ega selle
vastavuse eest ohutus- ja regulatiivsetele
standarditele. Pange tähele, et tarviku
kasutamine iPodi või iPhone’iga võib
mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust.
B

Qualcomm® on ettevõtte Qualcomm
Incorporated USA-s ja teistes riikides
registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse
loa alusel. Qualcomm aptX™ audio
on ettevõtte Qualcomm Technologies
International, Ltd. USA-s ja teistes
riikides registreeritud kaubamärk,
mida kasutatakse loa alusel.
Android on ettevõtte Google Inc. kaubamärk.
Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad
nende vastavatele omanikele.
Ettevaatusabinõud
BLUETOOTH-side

C
Eesti
Ärge paigaldage seadet kinnisesse kohta,
nagu raamaturiiul või sisseehitatud kapp.
Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud
patareisid) pikaks ajaks liigse kuumuse,
nagu päikesepaiste, tuli vms, lähedusse.
Ärge võtke laetavaid akusid ega patareisid
koost lahti, avage ega purustage neid.
Aku lekkimise korral ärge laske akuvedelikul
naha ega silmadega kokku puutuda.
Kokkupuute korral peske piirkonda
rohke veega ja pöörduge arsti poole.
Laetavad akud ja patareid tuleb enne
kasutamist täis laadida. Õigeid
laadimisjuhtnööre vaadake tootja suunistest
või seadme kasutusjuhendist.
Pärast pikaajalist hoiustamist võib vajalikuks
osutuda akude või patareide mitu korda
laadimine, et saavutada maksimaalne jõudlus.
Kõrvaldage toode nõuetekohaselt kasutusest.
Teadmiseks klientidele: järgmine
teave kehtib ainult seadmetele,
mida müüakse riikides, kus kehtivad
Euroopa Liidu direktiivid.
Selle toote on tootnud Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tōkyō, 108-0075
Jaapan, või tema esindaja. Küsimuste korral
toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu
õigusaktidega esitage need volitatud
esindajale Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia. Hoolduse või
garantiiga seonduva korral võtke ühendust
aadressil, mille leiate eraldi hooldus- või
garantiidokumentidest.
Sony Corporation teatab käesolevaga, et
see seade vastab direktiivile 2014/53/EL.
ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on
saadaval järgmisel aadressil:
http://www.compliance.sony.de/
Vanade patareide
ning elektri- ja
elektroonikaseadmete
käitlemine (kehtib
Euroopa Liidus ja
teistes Euroopa riikides,
kus on eraldi toimivad
kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab,
et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena
käidelda. Teatud akudel võidakse kasutada
seda sümbolit koos keemilise sümboliga.
Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemiline
sümbol lisatakse juhul, kui aku sisaldab
rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004%
pliid. Tagades toodete ja akude korrektse
utiliseerimise, aitate hoida ära võimalikke
keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid
tagajärgi, mis võivad tekkida ebakorrektse
käitlemise tagajärjel. Materjalide
taaskasutamine aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse,
jõudluse või andmete terviklikkuse tagamiseks
alalist ühendust sisseehitatud akuga,
tohib akut vahetada ainult kvalifitseeritud
hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja
elektroonikaseadmete korrektseks
käitlemiseks viige tooted kasutusea
lõppedes asjakohasesse kogumispunkti, kus
tagatakse elektri- ja elektroonikaseadmete
taaskasutamine. Kõigi teiste akude
puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku
ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku
asjakohasesse kogumispunkti, kus tagatakse
vanade akude taaskasutamine. Täpsema
teabe saamiseks toote või aku taaskasutamise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust selle
toote või aku ostsite.
CE-märgistus kehtib ainult neis riikides, kus
see on seadusega kehtestatud, peamiselt
EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) riikides.
LDAC™ nimi ja logo on Sony Corporationi
kaubamärgid.
Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on
ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad
registreeritud kaubamärgid ning Sony
Corporation kasutab neid litsentsi alusel.
©2017 Sony Corporation
4-698-090-41(1)
• BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia toimib
ligikaudu 10 m ulatuses. Maksimaalne
sideulatus võib takistustest (inimkeha,
metall, sein jne) või elektromagnetilisest
keskkonnast olenevalt erineda.
• Õhuantenn on seadmesse integreeritud
punktiiriga näidatud kohas (joonis ).
BLUETOOTH-side tundlikkus paraneb,
kui keerata integreeritud õhuantenn
ühendatud BLUETOOTH-seadme poole. Kui
ühendatud seadme õhuantenni ja selle
seadme integreeritud õhuantenni vahel on
takistusi, võib tekkida müra, heli võib
kaduda või side katkeda.
• Järgmistes olukordades võib BLUETOOTHside katkeda või tekkida müra või heli
kadumine.
–– Seadme ja BLUETOOTH-seadme vahel
on inimkeha.
Olukorra lahendamiseks võib abi olla
BLUETOOTH-seadme paigutamisest
suunaga seadme õhuantenni poole.
–– Süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel
on takistus (nt metallese või sein).
–– Selle seadme läheduses kasutatakse
seadet, mis kasutab sagedust 2,4 GHz
(nt Wi-Fi-seadet, juhtmeta telefoni või
mikrolaineahju).
• Kuna BLUETOOTH-seadmed ja Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) kasutavad sama
sagedust (2,4 GHz), võivad mikrolained
häireid tekitada ja seetõttu võib tekkida
müra, heli võib kaduda või side katkeda,
kui seda seadet kasutatakse Wi-Fi-seadme
läheduses. Sellisel juhul tehke järgmist.
–– Kasutage seda seadet vähemalt 10 m
kaugusel Wi-Fi-seadmest.
–– Kui seda seadet kasutatakse
Wi-Fi-seadmele lähemal kui 10 m,
lülitage Wi-Fi-seade välja.
–– Paigaldage see seade ja BLUETOOTHseade üksteisele võimalikult lähedale.
• BLUETOOTH-seadmest kiirguvad
mikrolained võivad mõjutada elektrooniliste
meditsiiniseadmete tööd. Õnnetuste
vältimiseks lülitage see seade ja muud
BLUETOOTH-seadmed järgmistes
kohtades välja.
–– Haiglates või bensiinijaamades,
kus võib olla kergsüttivaid gaase.
–– Automaatsete uste või tuletõrjealarmide
läheduses.
• Ärge kasutage seadet lennukis.
Raadiolained võivad seadmeid mõjutada,
põhjustades rikke tõttu õnnetuse.
• Juhtmeta tehnoloogia omaduste tõttu on
selles seadmes esitatava heli ja saatvas
seadmes esitatava heli ja muusika vahel
viivitus. Seetõttu võivad pilt ja heli olla
filmi vaatamise või mängu mängimise
ajal sünkroonist väljas.
• See seade toetab turvafunktsioone, mis
vastavad BLUETOOTH-i standardile, et
tagada turvaline ühendus, kui kasutatakse
BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogiat,
kuid turvalisusest ei pruugi olenevalt
seadistusest piisata. Olge BLUETOOTH-i
juhtmeta tehnoloogia abil ühendumisel
ettevaatlik.
• Me ei vastuta BLUETOOTH-side kasutamisel
teabe lekkimise eest.
• Ühendust kõigi BLUETOOTH-seadmetega
ei saa garanteerida.
–– BLUETOOTH-funktsiooniga seade peab
vastama ettevõtte Bluetooth SIG, Inc.
määratud BLUETOOTH-i standardile
ja seade tuleb autentida.
–– Isegi kui ühendatud seade on kooskõlas
ülalmainitud BLUETOOTH-i standardiga,
ei pruugi kõigi seadmete ühendamine
nende funktsioonide või tehniliste
andmete tõttu õnnestuda või ei
pruugi need korralikult töötada.
–– Kui räägite telefoniga, kasutades
vabakäesüsteemi, võib seadmest
või suhtluskeskkonnast tulenevalt
müra esineda.
• Olenevalt ühendatavast seadmest võib
side alustamine aega võtta.
Kui heli kõlab taasesitamise ajal
katkendlikult
• Olukorra lahendamiseks võib abi olla
helikvaliteedi režiimi seadmisest
valikule „priority on stable connection“.
Lisateavet leiate spikrist.
• Olukorra lahendamiseks võib abi olla
juhtmeta taasesituse kvaliteedisätete
muutmisest või juhtmeta taasesitusrežiimi
kinnitamisest edastaval seadmel SBC-le.
Lisateavet leiate edastava seadmega
komplektis olevast kasutusjuhendist.
• Kui kasutate nutitelefoni, võib olukorra
lahendamiseks abi olla ebavajalike
rakenduste sulgemisest või nutitelefoni
taaskäivitamisest.
Nutitelefonide ja arvutite
helistamisrakendused
• See seade toetab ainult tavalisi
sissetulevaid kõnesid. Nutitelefonide ja
arvutite helistamisrakendusi ei toetata.
Seadme laadimine
• Seda seadet saab laadida ainult USB abil.
Laadimiseks on vajalik USB-pordiga
personaalarvuti.
• Seda seadet ei saa laadimise ajal sisse
lülitada ega BLUETOOTH-i funktsiooni
kasutada.
• Saate kasutada seadet isegi seadme
laadimise ajal, ühendades kaasasoleva
kõrvaklappide kaabli.
• Kui te seadet kaua ei kasuta, ei pruugi
aku piisavat taset säilitada. Aku suudab
säilitada piisavat laetuse taset pärast
mitmekordset tühjenemist ja laadimist.
• Kui hoiustate seadet pikka aega, laadige
akut kord poole aasta jooksul liigse
tühjenemise vältimiseks.
http://www.sony.net/
• Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks
seadme kokkuklappimisel selle vahele.
• Kui kasutate seadet juhtmega
kõrvaklappidena, kasutage ainult
kaasasolevat kõrvaklapikaablit.
Veenduge, et kõrvaklapikaabel
oleks korralikult ühendatud.
• Ärge pange seadet niiskesse, tolmusesse,
tahmasesse kohta, auru sisse ega otsesesse
päikesevalgusse. Ärge jätke seadet kauaks
autosse. See võib põhjustada talitlushäire.
• BLUETOOTH-seade ei pruugi
mobiiltelefonidega olenevalt raadiolainetest
ja seadme kasutamise kohast töötada.
• Tugev heli võib teie kuulmist kahjustada.
• Liiklusohutuse tagamiseks ärge kasutage
sõiduki juhtimise või jalgrattaga sõitmise ajal.
• Ärge kasutage seadet kohtades, kus
ümbritsevate helide mittekuulmine
võib olla ohtlik, nt raudteeülesõitudel,
raudteejaama perroonidel ja
ehitusobjektidel.
• Ärge rakendage seadmele raskust ega
avaldage survet, kuna see võib pikaajalisel
hoiustamisel seadme kuju muuta.
• Ärge põhjustage seadmele liigseid lööke.
• Puhastage seadet pehme kuiva lapiga.
• Ärge laske seadmel veega kokku puutuda.
Seade ei ole veekindel.
Ärge unustage järgimast allolevaid
ettevaatusabinõusid.
–– Ärge laske seadmel kraanikaussi või
muusse veega täidetud mahutisse
kukkuda.
–– Ärge kasutage seadet niisketes kohtades
või halva ilmaga (nt vihma- või lumesajus).
–– Ärge tehke seadet märjaks.
Kui puudutate seadet märgade kätega
või panete selle niiske rõivaeseme sisse,
võib seade märjaks saada ja see võib
põhjustada seadme rikke.
• Kui tunnete pärast seadme kasutamist
ebamugavust, siis lõpetage kohe seadme
kasutamine.
• Kõrvaklappide polster võib pikaajalise
hoiustamise või kasutamise käigus
kahjustuda.
• Kui teil on seadme kohta küsimusi
või probleeme, mida selles juhendis
ei käsitleta, võtke ühendust Sony
lähima edasimüüjaga.
Lisavarustusse kuuluvaid kõrvaklappide
asenduspolstreid saab tellida lähimalt
Sony edasimüüjalt.
Seerianumbri sildi asukoht (joonis ).
Ühilduvad
iPhone’i/iPodi
mudelid
Seadet saab kasutada ainult järgmiste
mudelitega. Enne kasutamist värskendage
oma iPhone’i/iPodi tarkvara.
• iPhone 7 Plus
• iPhone 7
• iPhone SE
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6 Plus
• iPhone 6
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6. põlvkond)
(2017. aasta augusti seisuga)
Tehnilised andmed
Üldine
Sidesüsteem: BLUETOOTH-i tehniliste
andmete versioon 4.1
Väljund: BLUETOOTH-i tehniliste andmete
võimsusklass 2
Maksimaalne sidevahemik: otsenähtavuse
korral ligikaudu 10 m1)
Sagedusriba: 2,4 GHz riba
(2,4000–2,4835 GHz)
Töösagedus:
BLUETOOTH 2400–2483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maksimaalne väljundvõimsus:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m, 10 m kaugusel
Ühilduvad BLUETOOTH-i profiilid2):
A2DP (täiustatud audioedastusprofiil)
AVRCP (heli ja video kaugjuhtimisprofiil)
HFP (vabakäeprofiil)
HSP (peakomplektiprofiil)
Toetatud kodek3): SBC4), AAC5), LDAC, aptX,
aptX HD
Toetatud sisukaitsemeetod: SCMS-T
Edastusvahemik (A2DP):
20–20 000 Hz (diskreetimissagedus
44,1 kHz)
20–40 000 Hz (diskreetimissagedus
LDAC 96 kHz, 990 kbit/s)
Komplekti kuuluvad
Juhtmeta stereopeakomplekt (1)
Mikro-USB-kaabel (ligikaudu 50 cm) (1)
Kõrvaklappide kaabel (ligikaudu 1,2 m) (1)
Vutlar (1)
Viitejuhend (see leht) (1)
Kasutusjuhend (1)
Muud dokumendid (1 komplekt)
Tegelik vahemik oleneb järgmistest
teguritest: seadmete vahel olevad
takistused, mikrolaineahju ümbruses
olevad magnetväljad, staatiline elekter,
vastuvõtu tundlikkus, antenni toimivus,
operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.
2)
BLUETOOTH-i standardprofiilid viitavad
BLUETOOTH-side eesmärgile seadmete
vahel.
3)
Kodek: helisignaali pakkimine ja
teisendusvorming
4)
Subband Codec
5)
Advanced Audio Coding
1)
Juhtmeta stereopeakomplekt
Toiteallikas:
alalisvool 3,7 V: integreeritud
korduslaetav liitiumioonaku
alalisvool 5 V: USB-ga laadimise korral
Mass: ligikaudu 180 g
Töötemperatuur: 0–40 °C
Elektritarbimise nimiväärtus: 1,2 W
Kasutusaeg tundides:
ühenduse loomisel BLUETOOTH-seadme
kaudu
muusika taasesituse aeg:
max 24 tundi
sideaeg: max 20 tundi
ooteaeg: max 250 tundi
Märkus. Kodekist ja kasutustingimustest
olenevalt võib kasutusaeg lühem olla.
Laadimisaeg:
ligikaudu 4 tundi
(10-minutine laadimine tagab ligikaudu
90 minutit muusika taasesitust.)
Märkus. laadimisaeg võib
kasutustingimustest olenevalt erineda.
Laadimistemperatuur: 5–35 °C
Vastuvõtja
Tüüp: suletud, dünaamiline
Kõlaseade: 40 mm
Sagedusvastus: 5–40 000 Hz (JEITA)
Näivtakistus:
18 Ω (1 kHz) (ühenduse korral
kõrvaklapikaabli kaudu)
Tundlikkus:
98 dB/mW (ühenduse korral
kõrvaklapikaabli kaudu)
Mikrofon
Tüüp: elektreedist kondensaator
Suunatavus: toimib igas suunas
Toimiv sagedusvahemik: 50–8000 Hz
Süsteeminõuded aku
laadimiseks USB-ga
(2017. aasta augusti seisuga)
Arvuti, kuhu on eelnevalt installitud üks
järgmistest operatsioonisüsteemidest ja
millel on USB-port.
Operatsioonisüsteemid
(Windowsi kasutamise korral)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(Maci kasutamisel)
Mac OS X (versioon 10.9 või uuem)
Disain ja tehnilised andmed võivad
ette teatamata muutuda.
Lietuviškai
Prietaiso negalima statyti ankštoje erdvėje,
pvz., knygų lentynoje arba uždaroje spintelėje.
Saugokite maitinimo elementus (maitinimo
elementų pakuotę arba įdėtus maitinimo
elementus) nuo labai aukštos temperatūros,
pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
Nebandykite ardyti, atidaryti ar pjaustyti
pagalbinių elementų ar baterijų.
Jei iš elemento teka skystis, saugokite,
kad jo nepatektų ant odos ar į akis. Jei taip
nutiktų, nuplaukite dideliu vandens kiekiu
ir kreipkitės į gydytoją.
Pagalbinius elementus ir baterijas prieš
naudojant reikia įkrauti. Įkraudami visada
vadovaukitės gamintojo instrukcijomis ir
nurodymais įrangos vadove.
Jei įranga buvo ilgai nenaudota, kad
elementai ar baterijos veiktų efektyviai, juos
gali tekti kelis kartus įkrauti ir iškrauti.
Išmeskite laikydamiesi taisyklių.
Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta
informacija aktuali tik įrangos,
parduodamos šalyse, kuriose taikomos
ES direktyvos, naudotojams.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonija, arba jos vardu veikianti kita
bendrovė. Užklausas dėl gaminio
suderinamumo su Europos Sąjungos teisės
aktų nuostatomis siųskite įgaliotajam
atstovui adresu „Sony Belgium“, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium (Belgija). Jei turite
klausimų dėl remonto arba garantijos,
kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
patvirtina, kad ši įranga atitinka
2014/53/ES direktyvos reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas
yra saugomas šiuo adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Panaudotų baterijų
ir nebereikalingos
elektros bei
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba
jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad
gaminio ir maitinimo elemento negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių
maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu
gali būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi,
kai maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino. Tinkamai utilizuodami šiuos
gaminius ir maitinimo elementus padėsite
išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir
žmogaus sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas atliekų tvarkymas. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, maitinimo elementą gali pakeisti
tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo
specialistas. Siekiant užtikrinti, kad maitinimo
elementai bei elektros ir elektroninė įranga
būtų tvarkomi tinkamai, pasibaigus šių
gaminių eksploatavimo laikui atiduokite juos
į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo
surinkimo skyrių. Informacijos apie kitus
maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame
rašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti
maitinimo elementą. Maitinimo elementus
atiduokite į panaudotų maitinimo elementų
surinkimo skyrių, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie
šio gaminio arba maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą
arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį
arba maitinimo elementą, darbuotoją.
CE ženklai galioja tik tose šalyse, kuriose
jie teisėtai taikomi, daugiausia EEE
(Europos ekonominės erdvės) šalyse.
LDAC™ pavadinimas ir logotipas yra
„Sony Corporation“ prekių ženklas.
„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra
registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony Corporation“
tokius ženklus naudoja pagal licenciją.
N žyma yra „NFC Forum, Inc.“ registruotasis
prekių ženklas arba prekių ženklas
Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
„Windows“ yra registruotasis prekių ženklas
arba „Microsoft Corporation“ prekių ženklas
JAV ir (arba) kitose šalyse.
„Mac“, „OS X“, „iPhone“ ir „iPod touch“ yra
„Apple Inc.“ registruotieji prekių ženklai
JAV ir kitose šalyse.
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia,
kad elektroninis priedas skirtas konkrečiai
„iPod“ ir „iPhone“ bei kad gamintojas
patvirtino, jog priedas atitinka „Apple“
standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio
veikimą ar jo atitiktį saugos ir reguliavimo
standartams. Atkreipkite dėmesį, kad kai
šis priedas naudojamas kartu su „iPod“
ar „iPhone“, gali suprastėti belaidžio ryšio
veikimas.
„Qualcomm®“ yra „Qualcomm Incorporated“
prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose
šalyse, kuris naudojamas gavus leidimą.
„Qualcomm aptX™ audio“ yra „Qualcomm
Technologies International, Ltd.“ prekių
ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse,
kuris yra naudojamas gavus leidimą.
„Android“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Atsargumo
priemonės
BLUETOOTH ryšio funkcija
• BLUETOOTH belaidė technologija veikia
maždaug 10 metrų atstumu. Maksimalus
ryšio atstumas skiriasi, atsižvelgiant į kliūtis
(žmogaus kūną, metalą, sienas ir pan.)
arba elektromagnetinę aplinką.
• Antena įmontuota į įrenginį, kaip rodo
brūkšninė linija ( pav.). BLUETOOTH ryšio
jautrumas pagerės pasukus įmontuotą
anteną į prijungtą BLUETOOTH įrenginį.
Kai tarp prijungto įrenginio antenos ir
įmontuotos šio įrenginio antenos yra
kliūčių, gali atsirasti triukšmas, trūkinėti
garsas arba neveikti ryšys.
• BLUETOOTH ryšys gali neveikti arba gali
atsirasti triukšmas ar trūkinėti garsas esant
toliau nurodytoms sąlygoms.
–– Tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio
stovi žmogus.
Šią problemą galima išspręsti
BLUETOOTH įrenginį nukreipus į anteną.
–– Tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio yra
kliūtis, pvz., metalinis objektas ar siena.
–– Įrenginys, naudojantis 2,4 GHz dažnį,
pvz., „Wi-Fi“ įrenginys, belaidis telefonas
arba mikrobangų krosnelė, naudojamas
šalia įrenginio.
• Kadangi BLUETOOTH įrenginiai ir „Wi-Fi“
(IEEE802.11b/g/n) naudoja tą patį dažnį
(2,4 GHz), gali atsirasti mikrobangų
trikdžių, dėl kurių gali girdėtis triukšmas
ar pradėti trūkinėti garsas arba ryšys gali
neveikti, jei šis įrenginys naudojamas šalia
„Wi-Fi“ įrenginio. Tokiu atveju atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
–– Naudokite šį įrenginį bent 10 m atstumu
nuo belaidžio „Wi-Fi“ įrenginio.
–– Jei šį įrenginį naudojate mažesniu kaip
10 m atstumu nuo „Wi-Fi“ įrenginio,
išjunkite „Wi-Fi“ įrenginį.
–– Laikykite šį įrenginį ir BLUETOOTH
įrenginį kuo arčiau vienas kito.
• BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos
mikrobangos gali paveikti elektroninių
medicininių įrenginių veikimą. Kad neįvyktų
nelaimingų atsitikimų, toliau nurodytomis
aplinkybėmis išjunkite šį įrenginį ir kitus
BLUETOOTH įrenginius:
–– vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse
ir degalinėse;
–– prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
• Nenaudokite šio įrenginio lėktuve. Radijo
bangos gali paveikti prietaisus ir gali įvykti
gedimas dėl netinkamo veikimo.
• Dėl belaidžio ryšio technologijos
charakteristikų per šį įrenginį leidžiant garsą
jis šiek tiek atsilieka nuo garso ir muzikos,
leidžiamos siuntimo įrenginyje. Dėl šios
priežasties žiūrint filmą ar žaidžiant žaidimą
vaizdas ir garsas gali nesutapti.
• Šis įrenginys palaiko saugos ypatybes,
atitinkančias BLUETOOTH standartą, kad
būtų užtikrinamas saugus ryšys naudojant
BLUETOOTH belaidę technologiją, tačiau
atsižvelgiant į nustatymus, sauga gali būti
nepakankama. Užmezgę ryšį,
naudodamiesi BLUETOOTH belaide
technologija, būkite atsargūs.
• Neprisiimame jokios atsakomybės dėl
naudojantis BLUETOOTH ryšiu nutekėjusios
informacijos.
• Negarantuojama, kad pavyks užmegzti
ryšį su visais BLUETOOTH įrenginiais.
–– BLUETOOTH funkciją turintis įrenginys
turi atitikti BLUETOOTH standartą,
nurodytą „Bluetooth SIG, Inc.“, ir turi
būti patvirtintas jo autentiškumas.
–– Net jeigu prijungtas įrenginys atitinka
minėtą BLUETOOTH standartą, kai kurių
įrenginių gali nepavykti tinkamai
prijungti arba jie gali tinkamai neveikti
atsižvelgiant į įrenginio funkcijas arba
specifikacijas.
–– Kai kalbatės telefonu naudodamiesi
laisvų rankų įranga, gali atsirasti
triukšmas, atsižvelgiant į įrenginį
arba ryšio aplinką.
• Atsižvelgiant į ketinamą prijungti įrenginį,
gali užtrukti šiek tiek laiko, kol bus
pradėtas užmegzti ryšys.
Jei atkuriant garsas dažnai trūkinėja
• Šią problemą galima išspręsti garso kokybės
režimą nustačius kaip „priority on stable
connection“ (pirmenybė stabiliam ryšiui).
Išsamios informacijos ieškokite žinyne.
• Šią problemą galima išspręsti pakeitus
belaidžio atkūrimo kokybės nustatymus
arba perdavimo įrenginyje belaidžio
atkūrimo režimą nustačius kaip SBC.
Išsamios informacijos rasite prie
pridėtose perdavimo įrenginio
naudojimo instrukcijose.
• Jei naudojatės išmaniuoju telefonu, šią
problemą galima išspręsti išjungiant
nereikalingas programas arba paleidžiant
iš naujo išmanųjį telefoną.
Skambinimo programų išmaniesiems
telefonams ir kompiuteriams naudojimas
• Šis įrenginys palaiko tik įprastus gaunamus
skambučius. Skambinimo programos
išmaniesiems telefonams ir kompiuteriams
nepalaikomos.
Dėl įrenginio krovimo
• Šį įrenginį galima įkrauti tik naudojant
USB. Norint įkrauti, reikalingas asmeninis
kompiuteris su USB prievadu.
• Kraunant negalima įjungti šio įrenginio
ir naudoti BLUETOOTH funkcijos.
• Galite naudoti įrenginį prijungę pridėtą
ausinių kabelį, net kai įrenginys kraunamas.
• Jei nenaudojate įrenginio ilgą laiką,
įkraunamas maitinimo elementas gali
neišlaikyti pakankamos įkrovos. Maitinimo
elementas galės išlaikyti įkrovą tinkamai
kelis kartus pakartotinai iškrovus ir įkrovus.
• Jei laikote įrenginį nenaudojamą ilgą laiką,
įkraukite maitinimo elementą kas pusę
metų, kad jis per daug neišsikrautų.
• Jei laikas, kurį galite naudoti įrenginį,
tampa ypač trumpas, įkraunamą maitinimo
elementą reikia pakeisti nauju. Kreipkitės į
artimiausią „Sony“ pardavėją, kad pakeistų
maitinimo elementą.
Pastaba dėl statinės elektros
• Statinė kūne susikaupusi elektra gali sukelti
lengvą dilgčiojimą ausyse. Kad iki minimumo
sumažintumėte poveikį, dėvėkite drabužius,
pagamintus iš natūralių medžiagų.
Jei įrenginys neveikia tinkamai
• Nustatykite įrenginį iš naujo ( pav.).
Įkraunant vienu metu paspauskite
mygtukus  ir . Įrenginys bus
nustatytas iš naujo.
Susiejimo informacija nepanaikinama.
• Jei problema išlieka net nustačius įrenginį iš
naujo, paleiskite įrenginį vadovaudamiesi
toliau pateikiamais nurodymais.
Atjunkite USB mikrojungties laidą nuo USB
mikrojungties, išjunkite įrenginį, tada vienu
metu nuspausite  ir  mygtukus ir
palaikykite juos ilgiau nei 7 sek. Indikatorius
(mėlynas) mirksi 4 kartus ir atkuriami
gamykliniai įrenginio nustatymai. Visa
susiejimo informacija panaikinama.
• Inicijavus įrenginį, jo gali nepavykti prijungti
prie „iPhone“ arba kompiuterio. Tokiu atveju
panaikinkite įrenginio susiejimo informaciją
iš „iPhone“ arba kompiuterio, o tada susiekite
juos dar kartą.
Kita informacija
• Sulenkdami įrenginį saugokite, kad
neprispaustumėte piršto.
• Jei ausines naudojate kaip laidines ausines,
naudokite tik pridedamą ausinių laidą.
Įsitikinkite, kad ausinių laidas prijungtas
tinkamai.
• Nelaikykite šio įrenginio vietoje, kurioje
drėgna, daug dulkių, suodžių ar garų arba
tiesioginių saulės spindulių apšviestose
vietose. Nepalikite įrenginio automobilyje
ilgą laiką. Kitaip galima sugadinti įrenginį.
• BLUETOOTH įrenginys gali neveikti
naudojant mobiliuosius telefonus,
atsižvelgiant į radijo bangų sąlygas ir
vietą, kurioje naudojama įranga.
• Garsi muzika gali pakenkti Jūsų klausai.
• Eismo saugumo sumetimais nenaudokite
ausinių, kai vairuojate automobilį arba
važiuojate dviračiu.
• Nenaudokite šio įrenginio vietose, kuriose
tai būtų pavojinga, jei negalite girdėti
aplinkos garso, pvz., geležinkelio pervažose,
traukinio stočių platformose ir statybvietėse.
• Nedėkite ant šio įrenginio sunkių daiktų ir
jo nespauskite, nes ilgai tai darydami galite
jį deformuoti.
• Stipriai nekratykite įrenginio.
• Valykite įrenginį minkšta sausa šluoste.
• Saugokite įrenginį nuo vandens. Įrenginys
nėra atsparus vandeniui.
Nepamirškite laikytis toliau išvardytų
atsargumo priemonių.
–– Saugokitės, kad neįmestumėte įrenginio
į kriauklę arba kitą vandens talpyklą.
–– Nenaudokite įrenginio vietose, kuriose
yra drėgmės arba prastos oro sąlygos,
pvz., lyja arba sninga.
–– Nesušlapinkite įrenginio.
Jei liesite įrenginį šlapiomis rankomis arba
apgaubsite įrenginį drėgnu drabužiu,
įrenginys gali sušlapti ir sugesti.
• Jei naudodamiesi įrenginiu jaučiate
diskomfortą, nedelsdami nustokite
juo naudotis.
• Ausinių gaubtų kokybė gali suprastėti
dėl ilgalaikio laikymo arba naudojimo.
• Jei kilo su šiuo įrenginiu susijusių klausimų
ar problemų, neaptartų šiame vadove,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Papildomus pakaitinius ausinių gaubtus
galima užsisakyti iš artimiausio „Sony“
pardavėjo.
Serijos numerio etiketės vieta ( pav.).
Suderinami
„iPhone“ / „iPod“
modeliai
Įrenginį galite naudoti tik su toliau nurodytais
modeliais. Prieš naudodami „iPhone“ arba
„iPod“ įrenginį, įdiekite jame naujausią
programinę įrangą.
• „iPhone 7 Plus“
• „iPhone 7“
• „iPhone SE“
• „iPhone 6s Plus“
• „iPhone 6s“
• „iPhone 6 Plus“
• „iPhone 6“
• „iPhone 5s“
• „iPhone 5c“
• „iPhone 5“
• „iPod touch“ (6-osios kartos)
(nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.)
Specifikacijos
Bendri nesklandumai
Ryšių sistema: BLUETOOTH specifikacijos
4.1 versija
Išvestis: BLUETOOTH specifikacijos
2 maitinimo klasė
Didžiausias ryšio diapazonas: tiesiaeigis
bangos sklidimas – apie 10 m1)
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz diapazonas
(2,4000–2,4835 GHz)
Darbinis dažnis:
BLUETOOTH 2,400 MHz – 2,483.5 MHz
NFC 13,56 MHz
Didžiausia išvesties galia:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m esant 10 m atstumui
Suderinami BLUETOOTH profiliai2):
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
HFP (laisvų rankų įrangos profilis)
HSP (ausinių profilis)
Palaikomas kodekas3): SBC4), AAC5), LDAC,
„aptX“, „aptX HD“
Palaikomas turinio apsaugos metodas:
SCMS-T
Perdavimo diapazonas (A2DP):
20–20 000 Hz (diskretizavimo
dažnis 44,1 kHz)
20–40 000 Hz (diskretizavimo
dažnis LDAC 96 kHz, 990 kbps)
Komplekte esantys komponentai:
Belaidės stereogarso ausinės (1)
Kabelis su USB mikrojungtimi
(maždaug 50 cm) (1)
Ausinių kabelis (maždaug 1,2 m) (1)
Nešiojimo krepšys (1)
Nurodymų vadovas (šis lapas) (1)
Naudojimo instrukcija (1)
Kiti dokumentai (1 rinkinys)
Faktinis veikimo atstumas gali skirtis dėl
įvairių veiksnių, pvz., dėl kliūčių tarp įrenginių,
magnetinių laukų aplink mikrobangų
krosnelę, statinės elektros, priėmimo
jautrumo, antenos charakteristikos,
operacinės sistemos, programos ir kt.
2)
BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
3)
Kodekas: garso signalo glaudinimo ir
konvertavimo formatas
4)
Pojuosčio kodekas
5)
Išplėstinis garso kodavimas
1)
Belaidės erdvinio garso
ausinės
Maitinimo šaltinis:
3,7 V nuolatinė srovė: Įmontuotas
įkraunamas ličio jonų maitinimo
elementas
DC 5 V: kai kraunama per USB
Svoris Apie 180 g
Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C
Nominalios energijos sąnaudos: 1,2 W
Naudojimo valandos:
Jungiant per BLUETOOTH įrenginį
Muzikos atkūrimo laikas:
maks. 24 val.
Ryšio laikas: maks. 20 val.
Budėjimo laikas: maks. 250 val.
Pastaba. Naudojimo valandos gali būti
trumpesnės atsižvelgiant į kodeką ir
naudojimo sąlygas.
Krovimo laikas:
apie 4 val.
(10 min. įkrovus galima apie 90 min.
klausytis muzikos įrašų.)
Pastaba. Krovimo valandos gali skirtis
atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.
Krovimo temperatūra: nuo 5 °C iki 35 °C
Imtuvas
Tipas: uždaras, dinaminis
Pagrindinis įrenginys: 40 mm
Dažnio atsakas: 5–40 000 Hz (JEITA)
Varža:
18 Ω (1 kHz) (kai jungiama per ausinių
laidą)
Jautrumas:
98 dB/mW (kai jungiama per ausinių
laidą)
Mikrofonas
Tipas: elektretinis kondensatorius
Kryptingumas: daugiakryptis
Efektyvusis dažnių diapazonas:
50–8 000 Hz
Maitinimo elemento
krovimo per USB
sistemos reikalavimai
(nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.)
Asmeninis kompiuteris, kuriame įdiegta kuri
nors iš toliau nurodytų operacinių sistemų ir
kuriame yra USB prievadas:
Operacinės sistemos
(naudojant „Windows“)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
„Home Basic“ / „Home Premium“ /
„Professional“ / „Ultimate“
®
®
®
®
®
®
®
(naudojant „Mac“)
„Mac OS X“ (10.9 arba naujesnė versija)
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be
išankstinio įspėjimo.
A
B


C
Latviešu
Neuzstādiet iekārtu norobežotā vietā,
piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus
(bateriju komplektu vai aparātu ar ievietotām
baterijām/akumulatoriem) ilglaicīgam
pārmērīgam karstumam, piemēram, saules
stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.
Neizjauciet, neatveriet vai nesaplaciniet
sekundāros akumulatorus vai baterijas.
Akumulatora noplūdes gadījumā neļaujiet
šķidrumam nokļūt saskarē ar ādu vai acīm.
Ja šķidrums saskaras ar ādu vai acīm, skalojiet
skarto zonu ar lielu daudzumu ūdens un
meklējiet medicīnisko palīdzību.
Sekundāros akumulatorus un baterijas pirms
lietošanas jāuzlādē. Norādījumus par pareizu
uzlādēšanu vienmēr skatiet ražotāja
instrukcijās vai aprīkojuma rokasgrāmatā.
Pēc ilgākiem uzglabāšanas periodiem
akumulatori vai baterijas vairākas reizes jāuzlādē
un jāizlādē, lai iegūtu to maksimālo veiktspēju.
Utilizēt pareizi.
Piezīme klientiem: turpmākā informācija
attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota
valstī, kurā ir spēkā ES direktīvas.
Šīs ierīces ražotājs ir Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā).
Jautājumi saistībā ar izstrādājuma atbilstību
Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzdod
pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija.
Ja rodas jautājumi par apkopi vai garantiju,
sk. atsevišķos servisa vai garantijas
dokumentos norādītās adreses.
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts
pieejams šeit:
http://www.compliance.sony.de/
Atbrīvošanās no
nolietotām baterijām/
akumulatoriem, kā
arī elektriskām un
elektroniskām iekārtām
(attiecas uz
Eiropas Savienību un
citām Eiropas valstīm
ar atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta, baterijas/
akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šo
izstrādājumu un baterijām/akumulatoriem
nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Noteiktām baterijām/
akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams,
tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu.
Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais
simbols tiek pievienots, ja baterijā/
akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba
vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šiem izstrādājumiem un
baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut
iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku
veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu
atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde
palīdzēs taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes
iemeslu dēļ iekārtai nepieciešams pastāvīgs
savienojums ar iebūvētu bateriju/
akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru
drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas
baterijas/akumulatora, kā arī elektriskās vai
elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties
izstrādājuma kalpošanas laikam, nododiet
šos izstrādājumus atbilstošā savākšanas vietā
elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā
skatiet sadaļu par to, kā no izstrādājuma
droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/
akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas
vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei.
Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta vai
baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar
vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties
šo produktu vai bateriju/akumulatoru.
CE marķējums ir derīgs tikai valstīs, kur tā
lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt
tās ir EEZ (Eiropas Ekonomiskās zonas) valstis.
LDAC™ nosaukums un logotips ir
Sony Corporation preču zīme.
Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir
Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes,
un Sony Corporation šīs zīmes izmanto
saskaņā ar licenci.
Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai
reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.
Windows ir Microsoft Corporation ASV un/
vai citās valstīs reģistrēta preču zīme vai
preču zīme.
Mac, OS X, iPhone un iPod touch ir Apple Inc.
preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
Made for iPod un Made for iPhone nozīmē,
ka elektroniskais piederums ir izstrādāts, lai
veidotu savienojumu tieši ar iPod vai iPhone
(atbilstoši), un izstrādātājs to ir sertificējis kā
atbilstošu Apple veiktspējas standartiem.
Apple neatbild par šīs ierīces darbību vai
atbilstību drošības un normatīvajiem
standartiem. Ņemiet vērā, ka šī piederuma
izmantošana kopā ar iPod vai iPhone var
ietekmēt bezvadu veiktspēju.
Qualcomm® ir Qualcomm Incorporated preču
zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs un tiek
izmantota ar atļauju. Qualcomm aptX™ audio
ir Qualcomm Technologies International, Ltd.
preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs
un tiek izmantota ar atļauju.
• BLUETOOTH sakari var tikt deaktivizēti vai
var rasties troksnis vai audio pārtraukumi,
ja ir spēkā tālāk aprakstītie nosacījumi.
–– Starp iekārtu un BLUETOOTH ierīci atrodas
cilvēks.
Šo situāciju var labot, novietojot
BLUETOOTH ierīci, lai tā būtu vērsta
pret iekārtas antenu.
–– Starp iekārtu un BLUETOOTH ierīci
atrodas kāds šķērslis, piemēram,
metāla priekšmets vai siena.
–– Iekārtas tuvumā tiek lietota ierīce, kas
izmanto 2,4 GHz frekvenci, piemēram,
Wi-Fi ierīce, bezvadu tālrunis vai
mikroviļņu krāsns.
• Tā kā BLUETOOTH ierīces un tehnoloģija
Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) izmanto vienu
frekvenci (2,4 GHz), var rasties mikroviļņu
traucējumi, kuru rezultātā iespējams
troksnis, audio pārtraukumi vai sakaru
deaktivizēšana, ja šo iekārtu izmantojat
Wi-Fi ierīces tuvumā. Šādā gadījumā
veiciet tālāk norādītās darbības.
–– Izmantojiet šo iekārtu vismaz 10 metru
attālumā no Wi-Fi ierīces.
–– Ja šī iekārta tiek izmantota tuvāk par
10 metriem no Wi-Fi ierīces, izslēdziet
Wi-Fi ierīci.
–– Uzstādiet šo iekārtu un BLUETOOTH
ierīci pēc iespējas tuvāk vienu otrai.
• Mikroviļņu starojums no BLUETOOTH
ierīces var ietekmēt elektronisko
medicīnisko ierīču darbību. Izslēdziet
šo iekārtu un citas BLUETOOTH ierīces
tālāk aprakstītajās vietās, jo tās var
izraisīt negadījumu.
–– Vietās, kur ir viegli uzliesmojošas gāzes
klātbūtne, slimnīcā vai degvielas uzpildes
stacijā.
–– Automātisko durvju un ugunsgrēka
signalizatora tuvumā.
• Nelietojiet iekārtu lidmašīnā. Radio viļņi
var ietekmēt instrumentus, izraisot
negadījumu darbības traucējumu dēļ.
• Bezvadu tehnoloģijas raksturlielumu dēļ
šajā iekārtā skaņa tiek atskaņota ar
aizkavēšanos, salīdzinot ar sūtīšanas
ierīces atskaņoto skaņu un mūziku. Tādēļ
attēls un skaņa filmas skatīšanās vai spēles
spēlēšanas laikā var savstarpēji neatbilst.
• Šī iekārta atbalsta BLUETOOTH standartam
atbilstošas drošības funkcijas, lai piedāvātu
drošu savienojumu laikā, kad tiek izmantota
bezvadu tehnoloģija BLUETOOTH, bet
drošība atkarībā no iestatījumiem var būt
nepietiekama. Ievērojiet piesardzību, kad
sakariem izmantojat bezvadu tehnoloģiju
BLUETOOTH.
• Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par
informācijas noplūdi BLUETOOTH sakaru
laikā.
• Savienojumu ar visām BLUETOOTH ierīcēm
nevar garantēt.
–– Ierīcei ar funkciju BLUETOOTH ir jāatbilst
Bluetooth SIG, Inc. izstrādātajam
BLUETOOTH standartam un jābūt
autentificētai.
–– Pat ja savienotā ierīce atbilst iepriekš
norādītajam BLUETOOTH standartam,
atkarībā no ierīces īpašībām un
specifikācijām dažas ierīces nevarēs
savienot vai tās nedarbosies pareizi.
–– Laikā, kad runāšanai izmantojat tālruņa
brīvroku sistēmu, var rasties troksnis
(atkarībā no ierīces vai sakaru vides).
• Atkarībā no pievienojamās ierīces var būt
nepieciešams noteikts laiks, pirms tiek
izveidoti sakari.
Ja atskaņošanas laikā bieži tiek
izlaista skaņa
• Šo situāciju var labot, iestatot skaņas
kvalitātes režīmu uz “stabila savienojuma
prioritāti”. Sīkāku informāciju skatiet
palīdzības ceļvedī.
• Iespējams, situāciju varēs uzlabot, mainot
bezvadu atskaņošanas kvalitātes
iestatījumus vai raidierīcē fiksējot bezvadu
atskaņošanas režīmu SBC. Detalizētu
informāciju sk. raidierīces komplektācijā
iekļautajās lietošanas instrukcijās.
• Ja izmantojat viedtālruni, šo situāciju var
labot, aizverot nevajadzīgās lietotnes vai
atsāknējot viedtālruni.
Par viedtālruņu un datoru zvanu
veikšanas un saņemšanas lietotnēm
• Šī iekārta atbalsta tikai parastus ienākošos
zvanus. Viedtālruņu un datoru zvanu
veikšanas un saņemšanas lietotnes
netiek atbalstītas.
Par iekārtas uzlādi
• Šo iekārtu var uzlādēt, tikai izmantojot
USB savienojumu. Uzlādei ir nepieciešams
personālais dators ar USB portu.
• Šo iekārtu nevar ieslēgt un funkciju
BLUETOOTH nevar izmantot uzlādes laikā.
• Varat šo iekārtu izmantot arī uzlādes laikā,
pievienojot komplektācijā iekļauto austiņu
kabeli.
• Ja iekārtu ilglaicīgi neesat lietojis,
akumulators var nenodrošināt pietiekamu
lādiņu. Akumulators varēs nodrošināt
pietiekamu enerģijas daudzumu pēc
tā vairākkārtējas izlādes un uzlādes.
• Ja ilglaicīgi glabājat iekārtu un to nelietojat,
uzlādējiet akumulatoru reizi pusgadā,
lai novērstu pārliecīgu izlādi.
• Ja iekārtas izmantošanai pieejamais laiks
ārkārtīgi saīsinās, akumulators jāaizstāj
ar jaunu. Sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju, lai veiktu akumulatora maiņu.
Piezīme par statisko elektrību
• Korpusā uzkrātā statiskā elektrība
var izraisīt vieglu kņudēšanu ausīs.
Lai minimizētu šo efektu, valkājiet
dabiska auduma drēbes.
Ja iekārta nedarbojas pareizi
• Atiestatiet iekārtu (att. ).
Uzlādes laikā vienlaikus nospiediet
pogu  un . Iekārta tiek atiestatīta.
Informācija par savienošanu pārī
netiks dzēsta.
• Ja problēma joprojām pastāv pat pēc
iepriekš aprakstītās atiestatīšanas darbības,
inicializējiet iekārtu, kā aprakstīts tālāk.
Atvienojiet mikro USB kabeli no mikro USB
porta, izslēdziet iekārtu, pēc tam vairāk
nekā 7 sekundes turiet pogas  un .
Indikators (zils) iemirgosies 4 reizes,
un iekārtai tiks atjaunoti rūpnīcas
noklusējuma iestatījumi. Tiek dzēsta visa
informācija par savienošanu pārī.
• Pēc iekārtas inicializēšanas to, iespējams,
nevarēs savienot ar iPhone ierīci vai
datoru. Šādā gadījumā dzēsiet informāciju
par šīs iekārtas savienošanu pārī no iPhone
tālruņa vai datora un pēc tam no jauna
veiciet savienošanu pārī.
Citas problēmas
• Uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus,
kad saliekat iekārtu.
• Ja šo iekārtu izmantojat kā parastas
austiņas ar vadu, pievienojiet tikai
komplektācijā iekļauto austiņu kabeli.
Pārliecinieties, vai austiņu kabelis ir cieši
ievietots.
• Nenovietojiet šo iekārtu vietā, kas pakļauta
mitrumam, putekļiem, sodrējiem vai
tvaikiem, vai arī tiešai saules gaismai.
Neatstājiet šo iekārtu automašīnā uz ilgu
laiku. Tas var izraisīt nepareizu darbību.
• BLUETOOTH ierīču lietošana var nebūt
iespējama mobilajos tālruņos atkarībā
no radio viļņu stāvokļa un vietas, kur
aprīkojums tiek izmantots.
• Klausīšanās lielā skaļumā var ietekmēt
jūsu dzirdi.
• Satiksmes drošības nolūkos nelietojiet
iekārtu, braucot ar automašīnu vai divriteni.
• Nelietojiet šo iekārtu vietās, kur nespēja
saklausīt apkārtējās skaņas var radīt riskus,
piemēram, uz dzelzceļa pārbrauktuvēm,
uz vilcienu staciju platformām un
būvlaukumos.
• Nenovietojiet svaru uz iekārtas, jo ilgstošas
uzglabāšanas laikā tas var deformēt iekārtu.
• Nepakļaujiet iekārtu pārmērīgam triecienam.
• Tīriet iekārtu ar mīkstu, sausu drāniņu.
• Nepakļaujiet iekārtu ūdens iedarbībai.
Iekārta nav ūdensdroša.
Neaizmirstiet ievērot tālāk aprakstītos
piesardzības pasākumus.
–– Uzmanieties, lai neiemestu iekārtu izlietnē
vai citā ar ūdeni pildītā konteinerā.
–– Neizmantojiet iekārtu mitrās vietās
vai sliktos laikapstākļos, piemēram,
lietū vai sniegā.
–– Neļaujiet iekārtai samirkt.
Ja pieskaraties iekārtai ar mitrām rokām
vai atstājat iekārtu slapjās drēbēs, iekārta
var samirkt, kas savukārt var izraisīt
iekārtas darbības traucējumus.
• Ja pēc iekārtas lietošanas izjūtat
diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet
iekārtas lietošanu.
• Ilglaicīgi glabājot vai izmantojot austiņas,
to uzlikas var nolietoties.
• Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti
jautājumi vai problēmas saistībā ar šo
iekārtu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
Nomaiņai paredzētas papildu austiņu
uzlikas var iegādāties pie tuvākā Sony
izplatītāja.
Android ir Google Inc. preču zīme.
Pārējās preču zīmes un tirdzniecības
nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku
preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi.
Piesardzības
pasākumi
Par BLUETOOTH sakariem
• Bezvadu tehnoloģija BLUETOOTH darbojas
aptuveni 10 metru rādiusā. Maksimālais
sakaru attālums var mainīties atkarībā
no šķēršļiem (cilvēka ķermeņa, metāla
priekšmetiem, sienas u. tml.) vai
elektromagnētiskās vides.
• Iekārtā ir iebūvēta antena, kā parādīts ar
punktotu līniju (attēls ). BLUETOOTH
sakaru jutīgumu var uzlabot, pagriežot
iebūvēto antenu BLUETOOTH ierīces
virzienā. Ja starp savienotās ierīces antenu
un šīs iekārtas iebūvēto antenu ir šķēršļi,
var rasties troksnis vai audio pārtraukumi,
kā arī sakari var tikt deaktivizēti.
Sērijas numura plāksnītes atrašanās
vieta (attēls ).
Saderīgie iPhone/
iPod modeļi
Iekārtu var izmantot tikai ar tālāk minētajiem
modeļiem. Pirms izmantošanas jauniniet
savu iPhone vai iPod ierīci ar jaunāko
programmatūru.
• iPhone 7 Plus
• iPhone 7
• iPhone SE
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6 Plus
• iPhone 6
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6. paaudze)
(atbilstoši 2017. gada augusta datiem)
Specifikācijas
Vispārīgi
Sakaru sistēma: BLUETOOTH specifikācijas
versija 4.1
Izeja: BLUETOOTH specifikācijas 2.
jaudas klase
Maksimālais sakaru diapazons:
tiešā redzamībā apm. 10 m1)
Frekvenču josla: 2,4 GHz josla
(2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Darbības frekvence:
BLUETOOTH 2400 MHz–2483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maksimālā izejas jauda:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m 10 m attālumā
Saderīgie BLUETOOTH profili2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile — uzlabotais audio izplatīšanas
profils)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile — audio/video tālvadības profils)
HFP (Hands-free Profile — brīvroku profils)
HSP (Headset Profile — austiņu profils)
Atbalstītais kodeks3): SBC4), AAC5), LDAC,
aptX, aptX HD
Atbalstītā satura aizsardzības metode:
SCMS-T
Pārraides diapazons (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (iztveršanas
frekvence 44,1 kHz)
20–40 000 Hz (LDAC iztveršanas
frekvence 96 kHz, 990 kb/s)
Iekļautie priekšmeti:
Bezvadu stereo austiņas (1)
Mikro USB kabelis (aptuveni 50 cm) (1)
Austiņu kabelis (aptuveni 1,2 m) (1)
Somiņa pārnēsāšanai (1)
Uzziņu rokasgrāmata (šī lapa) (1)
Lietošanas instrukcijas (1)
Citi dokumenti (1 komplekts)
Faktiskais diapazons mainās atkarībā no
tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcēm,
mikroviļņu krāsns radītais magnētiskais lauks,
statiskā elektrība, uztveršanas jutīgums,
antenas veiktspēja, operētājsistēma,
programmatūras lietotne u.c.
2)
BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds ir
mērķis sakariem starp BLUETOOTH ierīcēm.
3)
Kodeks: audio signāla saspiešana un
pārveidošanas formāts
4)
Apakšjoslas kodeks
5)
Detalizētā audio kodēšana
1)
Bezvadu stereo
austiņas
Barošanas avots:
DC 3,7 V: Iebūvētais litija jonu
akumulators
5 V līdzstrāva: ja uzlādei tiek izmantots
USB ports
Svars: Apm. 180 g
Darba temperatūra: 0 °C līdz 40 °C
Enerģijas patēriņš: 1,2 W
Lietošanas ilgums:
Ja izveidots savienojums, izmantojot
BLUETOOTH ierīci
Mūzikas atskaņošanas ilgums:
maks. 24 stundas
Sakaru ilgums: maks. 20 stundas
Gaidstāves ilgums: maks.
250 stundas
Piezīme. Lietošanas ilgums var
būt mazāks atkarībā no kodeka
un lietošanas apstākļiem.
Uzlādes ilgums:
aptuveni 4 stundas
(Pēc 10 minūšu ilgas uzlādes mūziku
iespējams atskaņot apm. 90 minūtes.)
Piezīme. Uzlādes ilgums var atšķirties
atkarībā no lietošanas apstākļiem.
Uzlādes temperatūra: 5 °C līdz 35 °C
Uztvērējs
Veids: Slēgta tipa, dinamisks
Membrāna: 40 mm
Frekvenču raksturlīkne: 5 Hz–40 000 Hz (JEITA)
Pretestība:
18 Ω (1 kHz) (savienojot ar austiņu kabeli)
Jutīgums:
98 dB/mW (savienojot ar austiņu kabeli)
Mikrofons
Veids: elektreta kondensators
Uztveršanas virziens: visos virzienos
Efektīvais frekvenču diapazons:
50 Hz–8 000 Hz
Sistēmas prasības
akumulatora uzlādei,
izmantojot USB
(atbilstoši 2017. gada augusta datiem)
Personālais dators, kurā ir instalēta jebkura
no šīm operētājsistēmām un kurš ir aprīkots
ar USB portu:
Operētājsistēmas
(ja izmantojat sistēmu Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(ja izmantojat Mac datoru)
Mac OS X (versija 10.9 vai jaunāka)
Dizains un tehniskie parametri var
mainīties bez brīdinājuma.
Download PDF

advertising