Sony | MDR-1ABT | Sony MDR-1ABT Belaidės ausinės MDR-1ABT Trumpasis vadovas

4-567-320-41(2) (LT-LV-EE)
Belaidės erdvinio
garso ausinės
Bezvadu stereo
austiņas
Juhtmeta stereo
peakomplekt
Nurodymų vadovas
Uzziņu rokasgrāmata
LT
LV
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali
pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas ir elektros bei elektrotechnikos
įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius
pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos dėl kitų
maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma,
kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų baterijų
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia
išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą,
darbuotoją.
LDAC™ pavadinimas ir logotipas yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
Viitejuhend
EE
BLUETOOTH žodinis ženklas ir logotipai priklauso
„Bluetooth SIG, Inc.“ ir „Sony Corporation“ naudoja
šiuos ženklus pagal licenciją.
N ženklas yra prekės ženklas arba registruotasis
„NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas Jungtinėse Valstijose
ir kitose šalyse.
„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“ yra
„Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai
arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
„Mac“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai,
registruoti JAV ir kitose šalyse.
„iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV
ir kitose šalyse.
®
Ženklas „aptX “ ir „aptX“ logotipas yra „CSR plc“ arba
vienos iš jos įmonių prekių ženklai, kurie gali būti
registruoti vienoje ar daugiau jurisdikcijų.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems jų savininkams.
Atsargumo priemonės
MDR-1ABT
©2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
A
Lietuvių
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų,
neatidarykite korpuso. Dėl remonto darbų
kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.
Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz.,
ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.
B
Saugokite maitinimo elementus (maitinimo elementų
pakuotę arba įdėtus maitinimo elementus) nuo ilgalaikės
labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės
spindulių, ugnies ir pan.
Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta informacija taikoma
tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose galioja
ES direktyvos
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba
jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklausas, ar gaminys
atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas,
siųskite įgaliotajam atstovui „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija.
Jei turite klausimų dėl remonto arba garantijos, kreipkitės
atskiruose remonto arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši įranga
atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus
ir kitas taikytinas nuostatas.
Daugiau informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Panaudotų maitinimo elementų
ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento
arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir
maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu
gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų
simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau
nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo elementus
saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai.
Dėl BLUETOOTH ryšio
 BLUETOOTH belaidė technologija veikia maždaug
10 metrų atstumu. Maksimalus ryšio atstumas skiriasi,
atsižvelgiant į kliūtis (žmogaus kūną, metalą, sienas
ir pan.) arba elektromagnetinę aplinką.
 Antena įmontuota į įrenginį, kaip rodo brūkšninė linija
( pav.). BLUETOOTH ryšio jautrumas pagerės pasukus
įmontuotą anteną į prijungtą BLUETOOTH įrenginį.
Kai tarp prijungto įrenginio antenos ir įmontuotos šio
įrenginio antenos yra kliūčių, gali atsirasti triukšmas,
trūkinėti garsas arba neveikti ryšys.
 BLUETOOTH ryšys gali neveikti arba gali atsirasti
triukšmas ar trūkinėti garsas esant toliau
nurodytoms sąlygoms.
 Tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio yra
žmogaus kūnas.
Šią situaciją galima pagerinti pastatant BLUETOOTH
įrenginį taip, kad jis būtų nukreiptas į įrenginio anteną.
 Tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio yra kliūtis, pvz.,
metalinis objektas ar siena.
 Įrenginys, naudojantis 2,4 GHz dažnį, pvz., „Wi-Fi“
įrenginys, belaidis telefonas arba mikrobangų krosnelė,
naudojamas šalia įrenginio.
 Kadangi BLUETOOTH įrenginiai ir „Wi-Fi“
(IEEE802.11b/g/n) naudoja tą patį dažnį (2,4 GHz),
gali atsirasti mikrobangų trikdžių, dėl kurių gali girdėtis
triukšmas ar pradėti trūkinėti garsas arba ryšys gali
neveikti, jei šis įrenginys naudojamas šalia „Wi-Fi“
įrenginio. Tokiu atveju atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 Naudokite šį įrenginį bent 10 m atstumu nuo belaidžio
„Wi-Fi“ įrenginio.
 Jei šį įrenginį naudojate mažesniu kaip 10 m atstumu
nuo „Wi-Fi“ įrenginio, išjunkite „Wi-Fi“ įrenginį.
 Laikykite šį įrenginį ir BLUETOOTH įrenginį kuo arčiau
vienas kito.
 BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos mikrobangos gali
paveikti elektroninių medicininių įrenginių veikimą.
Kad neįvyktų nelaimingų atsitikimų, toliau nurodytomis
aplinkybėmis išjunkite šį įrenginį ir kitus BLUETOOTH
įrenginius:
 vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse ir degalinėse;
 prie automatinių durų arba gaisro signalizacijos.
 Nenaudokite šio įrenginio lėktuve.
Radijo bangos gali paveikti prietaisus ir gali įvykti
gedimas dėl netinkamo veikimo.
 Šis įrenginys palaiko saugos ypatybes, atitinkančias
BLUETOOTH standartą, kad būtų užtikrinamas saugus
ryšys naudojant BLUETOOTH belaidę technologiją,
tačiau, atsižvelgiant į nustatymus, sauga gali būti
nepakankama. Būkite atsargūs, kai užmezgate ryšį
naudodamiesi BLUETOOTH belaide technologija.
 Neprisiimame jokios atsakomybės dėl naudojantis
BLUETOOTH ryšiu nutekėjusios informacijos.
 Negarantuojama, kad pavyks užmegzti ryšį su visais
BLUETOOTH įrenginiais.
 BLUETOOTH funkciją turintis įrenginys turi atitikti
BLUETOOTH standartą, nurodytą „Bluetooth SIG, Inc.“,
ir turi būti patvirtintas jo autentiškumas.
 Net jeigu prijungtas įrenginys atitinka minėtą
BLUETOOTH standartą, kai kurių įrenginių gali
nepavykti tinkamai prijungti arba jie gali tinkamai
neveikti atsižvelgiant į įrenginio funkcijas arba
specifikacijas.
 Kai kalbatės telefonu naudodamiesi laisvų rankų
įranga, gali atsirasti triukšmas, atsižvelgiant į įrenginį
arba ryšio aplinką.
 Atsižvelgiant į ketinamą prijungti įrenginį, gali užtrukti
šiek tiek laiko, kol bus pradėtas užmegzti ryšys.
Dėl įrenginio krovimo
Šį įrenginį galima įkrauti tik naudojant USB. Norint įkrauti,
reikalingas asmeninis kompiuteris su USB prievadu.
 Kraunant negalima įjungti šio įrenginio ir naudoti
BLUETOOTH funkcijos.
 Galite naudoti įrenginį prijungę pridėtą ausinių kabelį,
net kai įrenginys kraunamas.
 Jei nenaudojate įrenginio ilgą laiką, įkraunamas
maitinimo elementas gali neišlaikyti pakankamos
įkrovos. Maitinimo elementas galės išlaikyti įkrovą
tinkamai kelis kartus pakartotinai iškrovus ir įkrovus.
 Jei laikote įrenginį nenaudojamą ilgą laiką, įkraukite
maitinimo elementą kas pusę metų, kad jis per daug
neišsikrautų.
 Jei laikas, kurį galite naudoti įrenginį, tampa ypač
trumpas, įkraunamą maitinimo elementą reikia pakeisti
nauju. Kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją,
kad pakeistų maitinimo elementą.

Pastaba dėl statinės elektros
 Statinė kūne susikaupusi elektra gali sukelti lengvą
dilgčiojimą ausyse. Kad iki minimumo sumažintumėte
poveikį, dėvėkite drabužius, pagamintus iš natūralių
medžiagų.
Jei įrenginys neveikia tinkamai
 Atkurkite įrenginio nustatymus ( pav.).
Spauskite mygtuką RESET smailiu objektu, pvz., segtuku,
kol pajusite spragtelėjimą. Susiejimo informacija
nepanaikinama.
 Jei problema išlieka net atlikus pirmiau nurodytą
atkūrimo operaciją, inicijuokite įrenginį, kaip
nurodyta toliau.
Paspauskite mygtuką RESET smailiu objektu, pvz.,
segtuku, ilgiau kaip 15 sekundžių. Indikatorius (mėlynas)
mirksi 4 kartus ir atkuriami gamykliniai įrenginio
nustatymai. Visa susiejimo informacija panaikinama.
 Inicijavus įrenginį, jo gali nepavykti prijungti prie
„iPhone“ arba kompiuterio. Tokiu atveju panaikinkite
įrenginio susiejimo informaciją iš „iPhone“ arba
kompiuterio, o tada susiekite juos dar kartą.
Kitos savybės
Priklijavus lipdukų ant liečiamojo jutiklio, liečiamasis
jutiklis gali neveikti tinkamai.
 Nelaikykite šio įrenginio vietoje, kurioje drėgna, daug
dulkių, suodžių ar garų arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose. Nepalikite įrenginio automobilyje
ilgą laiką. Kitaip galite sugadinti įrenginį.
 BLUETOOTH įrenginys gali neveikti naudojant
mobiliuosius telefonus, atsižvelgiant į radijo bangų
sąlygas ir vietą, kurioje naudojama įranga.
 Jei jaučiate diskomfortą panaudoję BLUETOOTH įrenginį,
nedelsdami nustokite naudoti BLUETOOTH įrenginį.
Jei kurios nors problemos pašalinti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
 Klausydamiesi muzikos šiuo įrenginiu dideliu garsumu
galite sugadinti klausą. Eismo saugos sumetimais
nenaudokite šio įrenginio, kai vairuojate automobilį
arba važiuojate dviračiu.
 Nenaudokite šio įrenginio vietose, kuriose tai būtų
pavojinga, jei negalite girdėti aplinkos garso, pvz.,
geležinkelio pervažose, traukinio stočių platformose
ir statybvietėse.
 Nedėkite ant šio įrenginio sunkių daiktų ir jo nespauskite,
nes ilgai tai darydami galite jį deformuoti.
 Stipriai nekratykite įrenginio.
 Valykite įrenginį minkšta sausa šluoste.
 Saugokite įrenginį nuo vandens. Įrenginys nėra atsparus
vandeniui. Nepamirškite laikytis toliau išvardytų
atsargumo priemonių.
 Saugokitės, kad neįmestumėte įrenginio į kriauklę arba
kitą vandens talpyklą.
 Nenaudokite įrenginio vietose, kuriose yra drėgmės
arba prastos oro sąlygos, pvz., lyja arba sninga.
 Nesušlapinkite įrenginio.
Jei liesite įrenginį šlapiomis rankomis arba apgaubsite
įrenginį drėgnu drabužiu, įrenginys gali sušlapti
ir sugesti.
 Ausinių gaubtų kokybė gali suprastėti dėl ilgalaikio
laikymo arba naudojimo.
 Jei kilo su šiuo įrenginiu susijusių klausimų ar problemų,
neaptartų šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.

Papildomus pakaitinius ausinių gaubtus galima
užsisakyti iš artimiausio „Sony“ pardavėjo.
Bendrieji duomenys
Ryšių sistema
BLUETOOTH specifikacijos 3.0 versija
Išvestis
BLUETOOTH specifikacijos 2 maitinimo klasė
Didžiausias ryšio diapazonas
Tiesioginio matomumo linija – apie 10 m1)
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas
FHSS
2)
Suderinami BLUETOOTH profiliai
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis)
HFP (laisvų rankų įrangos profilis)
HSP (ausinių profilis)
Palaikomas kodekas3)
SBC4), AAC5), „aptX“, LDAC
Palaikomas turinio apsaugos metodas
SCMS-T
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)
20–40 000 Hz (diskretizavimo dažnis LDAC 96 kHz,
990 kbps)
Pridedami elementai
Belaidės erdvinio garso ausinės (1)
Nešiojimo krepšys (1)
Kabelis su USB mikrojungtimi (maždaug 50 cm) (1)
Ausinių kabelis (maždaug 1,2 m) (1)
Nurodymų vadovas (šis lapas) (1)
Greito pasirengimo darbui vadovas (1)
Kiti dokumentai (1 rinkinys)
2)
3)
4)
5)
iPhone ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un
citās valstīs.
Krovimo temperatūra
5–35 °C
Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to
atbilstošo īpašnieku preču zīmes un tirdzniecības
nosaukumi.
Faktinis veikimo atstumas gali skirtis atsižvelgiant
į tokius veiksnius kaip kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai
laukai aplink mikrobangų krosnelę, statinė elektra,
priėmimo jautrumas, antenos charakteristika,
operacinė sistema, taikomoji programa ir kt.
BLUETOOTH standartiniai profiliai rodo BLUETOOTH
ryšio tarp įrenginių paskirtį.
Kodekas: garso signalo glaudinimo ir konvertavimo
formatas
Pojuosčio kodekas
Išplėstinis garso kodavimas
Belaidės erdvinio garso ausinės
Maitinimo šaltinis
3,7 V nuolatinė srovė: įmontuotas įkraunamas ličio jonų
maitinimo elementas
5 V nuolatinė srovė: kai kraunama per USB
Svoris
Maždaug 300 g
Darbinė temperatūra
0–40 °C
Nominalios energijos sąnaudos:
3W
Naudojimo valandos
Jungiant per BLUETOOTH įrenginį
Muzikos atkūrimo laikas:
maždaug 30 val.
Ryšio laikas:
maks. 26 val.
Budėjimo laikas:
maks. 200 val.
Pastaba. Naudojimo valandos gali būti trumpesnės
atsižvelgiant į kodeką ir naudojimo sąlygas.
®
Atzīme aptX un aptX logotips ir CSR plc vai kāda šīs
grupas uzņēmuma preču zīmes, kas var būt reģistrētas
vienā vai vairākās jurisdikcijās.
Imtuvas
Tipas
Uždaras, dinaminis
Pagrindiniai įrenginiai
40 mm
Dažnio atsakas
4–100 000 Hz (kai naudojamas ausinių kabelis)
Maksimali įvestis
100 mW (kai naudojamas ausinių kabelis)
Impedansas
24 Ω (1 kHz) (kai naudojamas ausinių kabelis)
Jautrumas
98 dB/mW (kai naudojamas ausinių kabelis)
Mikrofonas
Tipas
Elektretinis kondensatorius
Kryptingumas
Daugiakryptis
Efektyvusis dažnių diapazonas
100–4 000 Hz
Maitinimo elemento krovimo
per USB sistemos reikalavimai
Asmeninis kompiuteris, kuriame įdiegta kuri nors iš toliau
nurodytų operacinių sistemų ir kuriame yra USB prievadas:
Operacinės sistemos
(naudojant „Windows“)
„Windows 8.1“ / „Windows 8.1 Pro“
„Windows 8“ / „Windows 8 Pro“
„Windows 7“
„Home Basic“ / „Home Premium“ / „Professional“ /
„Ultimate“
„Windows Vista“ (2 pakeitimų paketas arba
naujesnė versija)
„Home Basic“ / „Home Premium“ / „Business“ / „Ultimate“
(naudojant „Mac“)
„Mac OS X“ (10.3 arba naujesnė versija)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti
dizainą ir specifikacijas.
Latviski
BRĪDINĀJUMS
Specifikacijos
1)
Krovimo laikas
Maždaug 4 val.
Įrenginį galima naudoti apie 8 val. po 1 val. krovimo.
Pastaba. Krovimo ir naudojimo valandos gali skirtis
atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.
Lai samazinātu elektrošoka risku, neaiztieciet korpusu.
Labošanu uzticiet tikai kvalificētam personālam.
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram,
grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus (bateriju/
akumulatoru komplektu vai aparātu ar ievietotām
baterijām/akumulatoriem) ilglaicīgam pārmērīgam
karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai
tamlīdzīgi.
Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas
tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas
ES direktīvas
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna (vai arī ražots šī
uzņēmuma vārdā). Jautājumi saistībā ar produkta
atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzdod
pilnvarotajam pārstāvim Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas
jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet atsevišķos
servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.
Ar šo Sony Corp. deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvas
1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem
noteikumiem.
Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, izmantojiet šo
vietrādi URL:
http://www.compliance.sony.de/
Atbrīvošanās no nolietotām baterijām/
akumulatoriem, kā arī elektriskām un
elektroniskām iekārtām (attiecas
uz Eiropas Savienību un citām
Eiropas valstīm ar atsevišķu
savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta, baterijas/
akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šo produktu
un baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām/
akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots
kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai
svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/
akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai
0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem
produktiem un baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit
nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku
veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu
apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas
resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu
dēļ ierīcei nepieciešams pastāvīgs savienojums ar
iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru
drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists.
Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora,
kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi,
beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šos
produktus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un
elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju/
akumulatoru gadījumā, skatiet sadaļu par to, kā no
produkta droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/
akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā
izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu
detalizētāku informāciju par šī produkta vai baterijas/
akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību,
mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu,
kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju/akumulatoru.
LDAC™ nosaukums un logotips ir Sony Corporation
preču zīme.
BLUETOOTH vārda zīme un logotipi pieder BLUETOOTH SIG,
Inc., un Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā
ar licenci.
Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai ASV un citās
valstīs reģistrēta preču zīme.
Microsoft, Windows un Windows Vista ir Microsoft
Corporation ASV un/vai citās valstīs reģistrētas preču
zīmes vai preču zīmes.
Piesardzības pasākumi
Par BLUETOOTH sakariem
 BEZVADU TEHNOLOĢIJA BLUETOOTH darbojas aptuveni
10 metru rādiusā. Maksimālais sakaru attālums var
mainīties atkarībā no šķēršļiem (cilvēka ķermeņa,
metāla priekšmetiem, sienas u.tml.) vai
elektromagnētiskās vides.
 Iekārtā ir iebūvēta antena, kā parādīts ar punktotu līniju
(attēls ). BLUETOOTH sakaru jutīgumu var uzlabot,
pagriežot iebūvēto antenu BLUETOOTH ierīces virzienā.
Ja starp savienotās ierīces antenu un šīs iekārtas
iebūvēto antenu ir šķēršļi, var rasties troksnis vai
audio pārtraukumi, kā arī sakari var tikt deaktivizēti.
 BLUETOOTH sakari var tikt deaktivizēti vai var rasties
troksnis vai audio pārtraukumi, ja ir spēkā tālāk
aprakstītie nosacījumi.
 Starp iekārtu un BLUETOOTH ierīci ir cilvēka ķermenis.
Šajā gadījumā uzlabojumus var panākt, novietojot
BLUETOOTH ierīci pretī iekārtas antenai.
 Starp iekārtu un BLUETOOTH ierīci atrodas kāds
šķērslis, piemēram, metāla priekšmets vai siena.
 Iekārtas tuvumā tiek lietota ierīce, kas izmanto 2,4 GHz
frekvenci, piemēram, Wi-Fi ierīce, bezvadu tālrunis vai
mikroviļņu krāsns.
 Tā kā BLUETOOTH ierīces un tehnoloģija Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) izmanto vienu frekvenci (2,4 GHz),
var rasties mikroviļņu traucējumi, kuru rezultātā
iespējams troksnis, audio pārtraukumi vai sakaru
deaktivizēšana, ja šo iekārtu izmantojat Wi-Fi ierīces
tuvumā. Šādā gadījumā veiciet tālāk norādītās darbības.
 Izmantojiet šo ierīci vismaz 10 metru attālumā no
Wi-Fi ierīces.
 Ja šī iekārta tiek izmantota tuvāk par 10 metriem no
Wi-Fi ierīces, izslēdziet Wi-Fi ierīci.
 Uzstādiet šo iekārtu un BLUETOOTH ierīci pēc iespējas
tuvāk citu citai.
 Mikroviļņu starojums no BLUETOOTH ierīces var ietekmēt
elektronisko medicīnisko ierīču darbību. Izslēdziet šo
iekārtu un citas BLUETOOTH ierīces tālāk aprakstītajās
vietās, jo tās var izraisīt negadījumu.
 Vietās, kur ir viegli uzliesmojošas gāzes klātbūtne,
slimnīcā vai degvielas uzpildes stacijā.
 Automātisko durvju un ugunsgrēka signalizatora
tuvumā.
 Nelietojiet iekārtu uz lidmašīnas klāja.
Radio viļņi var ietekmēt instrumentus, izraisot
negadījumu darbības traucējumu dēļ.
 Šī iekārta atbalsta BLUETOOTH standartam atbilstošas
drošības funkcijas, lai piedāvātu drošu savienojumu
laikā, kad tiek izmantota bezvadu tehnoloģija
BLUETOOTH, bet drošība atkarībā no iestatījumiem
var būt nepietiekama. Uzmanieties, kad sakariem
izmantojat bezvadu tehnoloģiju BLUETOOTH.
 Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par informācijas
noplūdi BLUETOOTH sakaru laikā.
 Savienojumu ar visām BLUETOOTH ierīcēm nevar
garantēt.
 Lai ierīce atbilstu Bluetooth SIG, Inc. izstrādātajam
BLUETOOTH standartam un tiktu autentificēta,
tai ir nepieciešama funkcija BLUETOOTH.
 Pat tad, ja savienotā ierīce atbilst iepriekš norādītajam
BLUETOOTH standartam, atkarībā no ierīces iespējām
un specifikācijām dažas ierīces nevarēs savienot vai
tās nedarbosies pareizi.
 Laikā, kad runāšanai izmantojat tālruņa brīvroku
sistēmu, var rasties troksnis (atkarībā no ierīces
vai sakaru vides).
 Atkarībā no pievienojamās ierīces var būt nepieciešams
noteikts laiks, pirms tiek izveidoti sakari.
Par iekārtas uzlādi
Šo iekārtu var uzlādēt, tikai izmantojot USB savienojumu.
Uzlādei ir nepieciešams personālais dators ar USB portu.
 Šo iekārtu nevar ieslēgt un funkciju BLUETOOTH nevar
izmantot uzlādes laikā.
 Varat šo iekārtu izmantot arī uzlādes laikā, pievienojot
komplektācijā iekļauto austiņu kabeli.
 Ja iekārtu ilglaicīgi neesat lietojis, akumulators var
nenodrošināt pietiekamu lādiņu. Akumulators varēs
nodrošināt pietiekamu lādiņu pēc tā vairākkārtējas
izlādes un uzlādes.
 Ja ilglaicīgi glabājat iekārtu un to nelietojat, uzlādējiet
akumulatoru reizi pusgadā, lai novērstu pārliecīgu izlādi.
 Ja iekārtas izmantošanai pieejamais laiks ārkārtīgi
saīsinās, akumulators jāaizstāj ar jaunu. Sazinieties ar
tuvāko Sony izplatītāju, lai veiktu akumulatora maiņu.

Piezīme par statisko elektrību
Korpusā uzkrātā statiskā elektrība var izraisīt vieglu
kņudēšanu ausīs. Lai minimizētu šo efektu, valkājiet
dabiska auduma drēbes.

Ja iekārta nedarbojas pareizi
Atiestatiet iekārtu (attēls ).
Spiediet pogu RESET ar spicu priekšmetu, piemēram,
adatu, līdz sajūtat klikšķi. Informācija par savienošanu
pārī netiek dzēsta.
 Ja problēmu neizdodas novērst, arī izpildot iepriekš
aprakstīto atiestatīšanas darbību, inicializējiet iekārtu
tālāk aprakstītajā veidā.
Nospiediet pogu RESET ar spicu priekšmetu, piemēram,
adatu, un turiet ilgāk nekā 15 sekundes. Indikators (zils)
iemirgojas 4 reizes, un iekārtai ir atjaunoti rūpnīcas
noklusējuma iestatījumi. Tiek dzēsta visa informācija
par savienošanu pārī.
 Pēc iekārtas inicializēšanas to, iespējams, nevarēs
savienot ar iPhone ierīci vai datoru. Šādā gadījumā
dzēsiet informāciju par šīs iekārtas savienošanu pārī
no iPhone ierīces vai datora un pēc tam no jauna
veiciet savienošanu pārī.

Citas
Ja skāriensensoram esat pielīmējis uzlīmi, skāriensensors
var nedarboties pareizi.
 Nenovietojiet šo iekārtu vietā, kas pakļauta mitrumam,
putekļiem, sodrējiem vai tvaikiem, vai arī tiešai saules
gaismai. Neatstājiet šo iekārtu automašīnā uz ilgu laiku.
Tas var izraisīt nepareizu darbību.
 Ierīces funkcija BLUETOOTH var nebūt lietojama
mobilajos tālruņos atkarībā no radio viļņu stāvokļa
un vietas, kur aprīkojums tiek izmantots.
 Ja pēc BLUETOOTH ierīces lietošanas izjūtat diskomfortu,
nekavējoties pārtrauciet BLUETOOTH ierīces lietošanu.
Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko
Sony izplatītāju.
 Šīs iekārtas klausīšanās lielā skaļumā var ietekmēt jūsu
dzirdi. Satiksmes drošības nolūkos nelietojiet šo iekārtu,
braucot ar automašīnu vai divriteni.
 Nelietojiet šo iekārtu vietās, kur nespēja saklausīt
apkārtējās skaņas var radīt riskus, piemēram,
uz dzelzceļa pārbrauktuvēm, uz vilcienu staciju
platformām un būvlaukumos.
 Nenovietojiet svaru uz ierīces, jo ilgstošas uzglabāšanas
laikā tas var deformēt ierīci.
 Nepakļaujiet iekārtu pārmērīgam triecienam.
 Tīriet iekārtu ar mīkstu, sausu drāniņu.

Mac un Mac OS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas
ASV un citās valstīs.
(Turpinājums aizmugurē)
Uztvērējs
A
Veids
Slēgta tipa, dinamisks
Skaļruņu bloki
40 mm
Frekvenču raksturlīkne
4–100 000 Hz (ja tiek izmantots austiņu kabelis)
Maksimālā ievade
100 mW (ja tiek izmantots austiņu kabelis)
Pilnā pretestība
24 Ω (1 kHz) (ja tiek izmantots austiņu kabelis)
B
Jutīgums
98 dB/mW (ja tiek izmantots austiņu kabelis)
Mikrofons
Veids
Elektreta kondensators
Uztveršanas virziens
Visaptverošs virziens
Efektīvais frekvenču diapazons
100–4000 Hz
Latviski
(Turpinājums no priekšpuses)

Nepakļaujiet iekārtu ūdens iedarbībai. Iekārta nav
ūdensdroša. Neaizmirstiet ievērot tālāk aprakstītos
piesardzības pasākumus.
 Uzmanieties, lai neiemestu iekārtu izlietnē vai citā
ar ūdeni pildītā konteinerā.
 Neizmantojiet iekārtu mitrās vietās vai sliktos
laikapstākļos, piemēram, lietū vai sniegā.
 Neslapiniet iekārtu.
Ja pieskaraties iekārtai ar mitrām rokām vai atstājat
iekārtu slapjās drēbēs, iekārta var samirkt, kas savukārt
var izraisīt iekārtas darbības traucējumus.
 Ilglaicīgi glabājot vai izmantojot austiņas, to uzlikas
var nolietoties.
 Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi vai
problēmas saistībā ar šo iekārtu, sazinieties ar tuvāko
Sony izplatītāju.
Nomaiņai paredzētas papildu austiņu uzlikas var
iegādāties pie tuvākā Sony izplatītāja.
Specifikācijas
Vispārīgi
Sakaru sistēma
BLUETOOTH specifikācijas versija 3.0
Izeja
BLUETOOTH specifikācijas 2. jaudas klase
Maksimālais sakaru diapazons
Tiešā redzamībā aptuveni 10 m1)
Frekvenču josla
2,4 GHz josla (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulācijas metode
FHSS
Saderīgie BLUETOOTH profili2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — uzlabotais
audio izplatīšanas profils)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — audio/video
tālvadības profils)
HFP (Hands-free Profile — brīvroku profils)
HSP (Headset Profile — austiņu profils)
Atbalstītais kodeks3)
SBC4), AAC5), aptX, LDAC
Atbalstītā satura aizsardzības metode
SCMS-T
Pārraides diapazons (A2DP)
20–20 000 Hz (iztveršanas frekvence 44,1 kHz)
20–40 000 Hz (LDAC iztveršanas frekvence 96 kHz,
990 kb/s)
Iekļautie priekšmeti
Bezvadu stereo austiņas (1)
Somiņa pārnēsāšanai (1)
Mikro USB kabelis (aptuveni 50 cm) (1)
Austiņu kabelis (aptuveni 1,2 m) (1)
Uzziņu rokasgrāmata (šī lapa) (1)
Ātrās sākšanas norādījumi (1)
Citi dokumenti (1 komplekts)
1)
2)
3)
4)
5)
Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem
apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcēm, mikroviļņu krāsns
radītais magnētiskais lauks, statiskā elektrība,
uztveršanas jutīgums, antenas veiktspēja,
operētājsistēma, lietojumprogramma u.c.
BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds ir mērķis
sakariem starp BLUETOOTH ierīcēm.
Kodeks: audio signāla saspiešana un pārveidošanas
formāts
Apakšjoslas kodeks
(Advanced Audio Coding — uzlabotā audio kodēšana)
Bezvadu stereo austiņas
Barošanas avots
3,7 V līdzstrāva: iebūvēts litija jonu akumulators
5 V līdzstrāva: ja uzlādei tiek izmantots USB ports
Masa
Aptuveni 300 g
Darba temperatūra
No 0 °C līdz 40 °C
Enerģijas patēriņš:
3W
Lietošanas ilgums
Ja izveidots savienojums, izmantojot BLUETOOTH ierīci
Mūzikas atskaņošanas ilgums:
Lielākais, 30 stundas
Sakaru ilgums:
Lielākais, 26 stundas
Gaidstāves ilgums:
Lielākais, 200 stundas
Piezīme. Lietošanas ilgums var būt mazāks atkarībā
no kodeka un lietošanas apstākļiem.
Uzlādes ilgums
Aptuveni 4 stundas
Pēc 1 stundas uzlādes iekārtu var lietot aptuveni 8 stundas.
Piezīme. Uzlādes un lietošanas ilgums var atšķirties
atkarībā no lietošanas apstākļiem.
Uzlādes temperatūra
No 5 °C līdz 35 °C
Sistēmas prasības akumulatora
uzlādei, izmantojot USB
Personālais dators, kurā ir instalēta jebkura no šīm
operētājsistēmām un kurš ir aprīkots ar USB portu:
Operētājsistēmas
(ja izmantojat sistēmu Windows)
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (2. servisa pakotne vai jaunāka)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
(ja izmantojat Mac datoru)
Mac OS X (versija 10.3 vai jaunāka)
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
Eesti keel
HOIATUS
Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge avage korpust.
Teenindustööd laske teha vaid vastava väljaõppega
personalil.
Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu raamaturiiul
või integreeritud kapp.
Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud patareisid)
pikaks ajaks liigse kuumuse kätte, nagu päikesepaiste,
tuli vms.
Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult
seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad
EL-i direktiivid
Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) või selle
esindaja. Küsimusi seoses toote ühilduvuse kohta
Euroopa Liidu õigusaktidega võite küsida volitatud
esindajalt järgmisel aadressil: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa.
Hooldus- või garantiiprobleemide tekkimisel võtke
ühendust hooldus- või garantiidokumentides
oleval aadressil.
Käesolevaga kinnitab Sony Corporation, et see seade
vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele
kehtivatele sätetele.
Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt:
http://www.compliance.sony.de/
Vanade akude ning elektri- ja
elektroonikaseadmete käitlemine
(kehtib Euroopa Liidus ja teistes
Euroopa riikides, kus on eraldi
toimivad kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või pakendil
näitab, et toodet ja akut ei tohi
olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda
sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda
(Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku
sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina.
Tagades nende toodete ja akude reeglitepärase
utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda
ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis
ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide
taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või
andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud
akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud
hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja
elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise
tagamiseks viige tooted kasutusea lõppedes
spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse
elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste
akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust
eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud
akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote
või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku
omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti
või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.
LDAC™ nimi ja logo on Sony Corporationi kaubamärgid.
BLUETOOTH ja selle logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc.
registreeritud kaubamärgid ja Sony Corporation kasutab
neid litsentsi alusel.
N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või
registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.
Microsoft, Windows ja Windows Vista on
Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid
või kaubamärgid USA-s ja/või teistes riikides.
Mac ja Mac OS on ettevõtte Apple Inc. registreeritud
kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.
iPhone on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk
USA-s ja teistes riikides.
®
Märk aptX ja aptX-i logo on ettevõtte CSR plc või sellele
kuuluvate ettevõtete kaubamärgid, mis võivad olla
registreeritud ühes või mitmes jurisdiktsioonis.
Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende
vastavatele omanikele.
Lisavarustusse kuuluvaid kõrvaklappide
asenduspolstreid saab tellida lähimalt Sony
edasimüüjalt.
Ettevaatusabinõud
BLUETOOTHi side
 BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia toimib ligikaudu
10 m ulatuses. Maksimaalne sideulatus võib takistustest
(inimkeha, metall, sein jne) või elektromagnetilisest
keskkonnast olenevalt erineda.
 Õhuantenn on seadmesse integreeritud punktiiriga
näidatud kohas (joonis ). BLUETOOTH-side tundlikkus
paraneb, kui keerata integreeritud õhuantenn
ühendatud BLUETOOTH-seadme poole. Kui ühendatud
seadme õhuantenni ja selle seadme integreeritud
õhuantenni vahel on takistusi, võib tekkida müra,
heli võib kaduda või side katkeda.
 Järgmistes olukordades võib BLUETOOTH-side katkeda
või tekkida müra või heli kadumine.
 Seadme ja BLUETOOTH-seadme vahel on inimene.
Seda olukorda saab parandada, suunates BLUETOOTHseadme teise seadme õhuantenni poole.
 Süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel on takistus
(nt metallese või sein).
 Selle seadme läheduses kasutatakse seadet,
mis kasutab sagedust 2,4 GHz (nt Wi-Fi-seadet,
juhtmeta telefoni või mikrolaineahju).
 Kuna BLUETOOTH-seadmed ja Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
kasutavad sama sagedust (2,4 GHz), võivad mikrolained
häireid tekitada ja seetõttu võib tekkida müra, heli võib
kaduda või side katkeda, kui seda seadet Wi-Fi-seadme
läheduses kasutatakse. Sellisel juhul tehke järgmist.
 Kasutage seadet vähemalt 10 m kaugusel
Wi-Fi-seadmest.
 Kui seadet kasutatakse Wi-Fi-seadmele lähemal kui
10 m, lülitage Wi-Fi-seade välja.
 Paigaldage see seade ja BLUETOOTH-seade üksteisele
võimalikult lähedale.
 BLUETOOTH-seadmest kiirguvad mikrolained võivad
mõjutada elektrooniliste meditsiiniseadmete tööd.
Õnnetuste vältimiseks lülitage see seade ja muud
BLUETOOTH-seadmed järgmistes kohtades välja.
 Haiglates või bensiinijaamades, kus võib olla
kergestisüttivaid gaase.
 Automaatsete uste või tuletõrjealarmide läheduses.
 Ärge kasutage seadet lennukis.
Raadiolained võivad seadmeid mõjutada, põhjustades
rikke tõttu õnnetuse.
 See seade toetab turvafunktsioone, mis vastavad
BLUETOOTHi standardile, et tagada turvaline ühendus,
kui kasutatakse BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogiat,
kuid turvalisusest ei pruugi olenevalt seadistusest
piisata. Olge BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia
kaudu side loomisel ettevaatlik.
 Me ei vastuta BLUETOOTH-side kasutamisel teabe
lekkimise eest.
 Ühendust kõigi BLUETOOTH-seadmetega ei saa
garanteerida.
 BLUETOOTH-funktsiooniga seade peab vastama
ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. määratud BLUETOOTHi
standardile ja seade tuleb autentida.
 Isegi kui ühendatud seade vastab ülalmainitud
BLUETOOTHi standardile, ei pruugi kõigi seadmete
ühendamine nende funktsioonide või tehniliste
andmete tõttu õnnestuda või ei pruugi need
korralikult töötada.
 Kui räägite telefoniga, kasutades vabakäe-süsteemi,
võib seadmest või suhtluskeskkonnast tulenevalt
müra esineda.
 Olenevalt ühendatavast seadmest võib side alustamine
aega võtta.
Seadme laadimine
Seda seadet saab laadida ainult USB abil. Laadimiseks
on vajalik USB-pordiga personaalarvuti.
 Seda seadet ei saa laadimise ajal sisse lülitada
ega BLUETOOTHI funktsiooni kasutada.
 Saate kasutada seadet isegi seadme laadimise ajal,
ühendades kaasasoleva kõrvaklappide kaabli.
 Kui te seadet kaua ei kasuta, ei pruugi aku piisavat taset
säilitada. Aku suudab säilitada piisava laetuse taseme
pärast mitmekordset tühjenemist ja laadimist.
 Kui hoiustate seadet pikka aega, laadige akut kord
poole aasta jooksul liigse tühjenemise vältimiseks.
 Kui seadme kasutusaeg muutub äärmiselt lühikeseks,
tuleb aku välja vahetada. Aku väljavahetamiseks võtke
ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Märkus staatilise elektri kohta
Kehasse kogunenud staatiline elekter võib põhjustada
kõrvades kerget kuminat. Selle mõju vähendamiseks
kandke looduslikest materjalidest rõivaid.

Kui seade ei tööta korralikult
 Lähtestage seade (joonis ).
Vajutage nuppu RESET teravaotsalise esemega
(nt nööpnõelaga), kuni kuulete klõpsu. Sidumisteavet
ei kustutata.
 Kui probleem püsib isegi pärast ülal nimetatud
lähtestustoimingut, lähtestage seade järgmiselt.
Vajutage teravaotsalise esemega (nt nööpnõelaga)
nuppu RESET ja hoidke seda üle 15 sekundi all. Näidik
(sinine) vilgub 4 korda ja seade on tehase sätetele
lähtestatud. Kogu sidumisteave on kustutatud.
 Pärast seadme lähtestamist ei saa see teie iPhone’i
või arvutiga ühendust luua. Sellisel juhul kustutage
iPhone’ist või arvutist sidumisteave ja siduge
need uuesti.
Muud
Kui kleebite puuteandurile kleebiseid vms, ei pruugi see
õigesti töötada.
 Ärge pange seadet niiskesse, tolmusesse, tahmasesse
kohta, auru sisse ega otsesesse päikesevalgusse.
Ärge jätke seadet kauaks autosse. See võib
põhjustada talitlushäire.
 BLUETOOTH-seade ei pruugi töötada mobiiltelefonidega,
olenevalt raadiolainetest ja seadme kasutamise kohast.
 Kui teil on pärast BLUETOOTH-seadme kasutamist halb
enesetunne, lõpetage kohe BLUETOOTH-seadme
kasutamine. Probleemide püsimisel võtke ühendust
lähima Sony edasimüüjaga.
 Seadme kuulamine väga tugeva heliga võib teie
kuulmist mõjutada. Liiklusohutuse tagamiseks ärge
kasutage seadet sõiduki juhtimise või jalgrattaga
sõitmise ajal.
 Ärge kasutage seadet kohtades, kus ümbritsevate helide
mittekuulmine võib olla ohtlik, nt raudteeülesõitudel,
raudteejaama perroonidel ja ehitusobjektidel.
 Ärge rakendage seadmele raskust ega avaldage survet,
kuna see võib pikaajalisel hoiustamisel seadme
kuju muuta.
 Ärge laske seadmel taluda liigseid lööke.
 Puhastage seadet pehme kuiva lapiga.
 Ärge laske seadmel veega kokku puutuda. Seade ei
ole veekindel. Ärge unustage järgimast allolevaid
ettevaatusabinõusid.
 Ärge laske seadmel kraanikaussi või muusse veega
täidetud mahutisse kukkuda.
 Ärge kasutage seadet niisketes kohtades või halva
ilmaga (nt vihma või lume käes).
 Ärge laske seadmel märjaks saada.
Kui puudutate seadet märgade kätega või panete selle
niiske rõivaeseme sisse, võib seade märjaks saada ja
see võib põhjustada seadme rikke.
 Kõrvaklappide polster võib pikaajalise hoiustamise või
kasutamise käigus kahjustuda.
 Kui teil on seadme kohta küsimusi või probleeme, mida
selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust Sony lähima
edasimüüjaga.

Spetsifikatsioonid
Üldised spetsifikatsioonid
Sidesüsteem
BLUETOOTHi spetsifikatsiooni versioon 3.0
Väljund
BLUETOOTHi spetsifikatsiooni võimsusklass 2
Maksimaalne sidevahemik
otsenähtavusel ligikaudu 10 m1)
Sagedusriba
2,4 GHz riba (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleerimismeetod
FHSS
Ühilduvad BLUETOOTHi profiilid2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (vabakäe-profiil)
HSP (peakomplekti profiil)
Toetatud kodek3)
SBC4), AAC5), aptX, LDAC
Toetatud sisukaitsemeetod
SCMS-T
Edastusvahemik (A2DP)
20 – 20 000 Hz (diskreetimissagedus 44,1 kHz)
20 – 40 000 Hz (diskreetimissagedus LDAC 96 kHz,
990 kb/s)
Komplekti kuuluvad
Juhtmeta stereo peakomplekt (1)
Vutlar (1)
Mikro-USB-kaabel (ligikaudu 50 cm) (1)
Kõrvaklappide kaabel (ligikaudu 1,2 m) (1)
Viitejuhend (see leht) (1)
Kiirkäivitusjuhend (1)
Muud dokumendid (1 komplekt)
1)
2)
3)
4)
5)
Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest:
seadmete vahel olevad takistused, mikrolaineahju
ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter,
vastuvõtu tundlikkus, antenni toimivus,
operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.
BLUETOOTHi standardprofiilid viitavad BLUETOOTH-side
eesmärgile seadmete vahel.
Kodek: helisignaali pakkimine ja teisendusvorming
Alamriba kodek
Täpsem helikodeering
Juhtmeta stereo peakomplekt
Toiteallikas
Alalisvool 3,7 V: integreeritud korduvlaaditav
liitiumioonaku
Alalisvool 5 V: USB-ga laadimisel
Kaal
Ligikaudu 300 g
Töötemperatuur
0–40 °C
Elektritarbimise nimiväärtus:
3W
Kasutusaeg tundides
Ühenduse loomisel BLUETOOTH-seadme kaudu
Muusika taasesituse aeg:
kuni 30 tundi
Sideaeg:
kuni 26 tundi
Ooteaeg:
kuni 200 tundi
Märkus: kodekist ja kasutustingimustest olenevalt võib
kasutusaeg lühem olla.
Laadimisaeg
Ligikaudu 4 tundi
Seadet saab pärast 1 tunni pikkust laadimist ligikaudu
8 tundi kasutada.
Märkus: Laadimine ja kasutusaeg võivad
kasutustingimustest olenevalt erineda.
Laadimistemperatuur
5–35 °C
Vastuvõtja
Tüüp
Suletud, dünaamiline
Kõlaseadmed
40 mm
Sagedusvastus
4–100 000 Hz (kõrvaklappide kaabli kasutamisel)
Suurim sisendvõimsus
100 mW (kõrvaklappide kaabli kasutamisel)
Näivtakistus
24 Ω (1 kHz) (kõrvaklappide kaabli kasutamisel)
Tundlikkus
98 dB/mW (kõrvaklappide kaabli kasutamisel)
Mikrofon
Tüüp
Elektreedist kondensaator
Suunatavus
Toimib igas suunas
Toimiv sagedusvahemik
100–4000 Hz
Süsteeminõuded aku
laadimiseks USB-ga
Arvuti, kuhu on eelnevalt installitud üks järgmistest
operatsioonisüsteemidest ja millel on USB-port.
Operatsioonisüsteemid
(Windowsi kasutamisel)
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (hoolduspakett 2 või uuem)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
(Maci kasutamisel)
Mac OS X (versioon 10.3 või uuem)
Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta.
Download PDF

advertising