Sony | MDR-AS800BT | Sony MDR-AS800BT Trumpasis vadovas

4-542-124-41(1)
Cita informācija
t
t
t
Bezvadu stereo austiņas
ar mikrofonu
Traadita stereo kuularid koos
mikrofoniga
Bevielės stereofoninės ausinės
su mikrofonu
Rokasgrāmata
LV
t
Juhend
EE
t
Vadovėlis
LT
t
t
t
Neatstājiet šo ierīci mitrā, putekļainā, piekvēpušā vai ar tvaikiem
piesātinātā vietā, tiešos saules staros vai automašīnā, kas stāv pie
luksofora. Tas var izraisīt darbības kļūmes.
BLUETOOTH iekārta var nedarboties ar mobilajiem telefoniem
atkarībā no radioviļņu stāvokļa un aprīkojuma lietošanas vietas.
Ja pēc BLUETOOTH iekārtas darbināšanas rodas diskomforts,
nekavējoties pārtrauciet BLUETOOTH iekārtas izmantošanu. Ja kādu
problēmu neizdevās novērst, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Ierīces atskaņošana lielā skaļumā var kaitēt dzirdei. Drošības labad
nelietojiet šo ierīci, kamēr vadāt automašīnu vai braucat ar
velosipēdu.
Nelieciet smagus priekšmetus uz šīs ierīces un nespiediet to, jo
ilgstošas uzglabāšanas laikā ierīce var deformēties.
Nepakļaujiet ierīci spēcīgu triecienu iedarbībai.
Notīriet ierīci ar mīkstu, sausu drāniņu.
Ja radušies jautājumi vai problēmas saistībā ar šo ierīci, kas nav
norādītas šajā lietošanas pamācībā, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Rezerves ausu ieliktņus, loka atbalstus un regulēšanas stīpu varat
pasūtīt pie tuvākā Sony dīlera.
Tehniskie raksturlielumi
tohib seda vahetada vaid kvalifitseeritud teeninduse personal. Aku,
samuti elektrilise ja elektroonilise seadme õige käitlemise tagamiseks
andke see kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse
elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Kõikide teiste
patareide kohta vaadake osast, kus kirjeldatakse nende ohutut
väljavõtmist seadmest. Andke aku ümbertöötlemiseks vastavasse
kasutatud akude kogumiskohta. Üksikasjalikku teavet selle toote või
aku ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest,
kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote või
aku ostsite.
BLUETOOTH nime märgis ja logotüübid kuuluvad Bluetooth SIG, Inc.
ning Sony Corporation kasutab neid kooskõlas litsentsiga.
N märgis on NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk
USAs ja teistes riikides.
Microsoft, Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USAs ja/või teistes
riikides.
Mac ja Mac OS on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs
ja teistes riikides.
aptX® märgis ja aptX logotüüp on CSR plc või selle grupi ühe
kompanii kaubamärgid ning võivad olla registreeritud ühes või
mitmes jurisdiktsioonis.
Teised kaubamärgid ja müüginimed kuuluvad nende vastavatele
omanikele.
Vispārējā informācija
MDR-AS800BT
©2014 Sony Corporation
http://www.sony.net/
t
A
t
t
B
Vairāku funkciju taustiņš
Mitmefunktsiooniline nupp
Daugiafunkcinis mygtukas
t
t
Latviski
BRĪDINĀJUMS
t
t
Lai samazinātu strāvas trieciena risku, neatveriet korpusu.
Uzticiet remontēšanu tikai kvalificētam servisa personālam.
Nenovietojiet ierīci norobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā vai
iebūvētā skapī.
Nepakļaujiet ilgstoši baterijas (vai ierīci, kurā ievietotas baterijas)
pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešos saules staros, uguns
tuvumā u. tml.
Piebilde klientiem: šī informācija attiecas tikai uz ierīcēm,
kas pārdotas valstīs, kurās ir spēkā ES direktīvas
Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan, vai tas ražots Sony Corporation uzdevumā. Lai
uzzinātu par produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanas
aktiem, vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Apkopes vai
garantijas jautājumos vērsieties adresēs, kas norādītas atsevišķos
servisa vai garantijas dokumentos.
t
Par ierīces akumulatora uzlādēšanu
t
t
Atbrīvošanās no vecām baterijām, kā arī
elektriskām un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā un citās
Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas
savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta, baterijas vai iesaiņojuma
norāda, ka šo produktu un bateriju nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt
izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai
svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur
vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šiem produktiem un baterijām, palīdzēsiet novērst
potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu
rasties to nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja
pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes
labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to
drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu
pareizu apiešanos ar bateriju, kā arī elektrisko un elektronisko ierīci, to
kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā
elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Par visām citām baterijām
skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet
bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai
iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas
dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.
BLUETOOTH nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc.,
un Sony Corporation šīs zīmes lieto saskaņā ar licenci.
N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrētā preču zīme ASV un
citās valstīs.
Microsoft, Windows un Windows Vista ir Microsoft Corporation
reģistrētās preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
Mac un Mac OS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās
valstīs.
aptX® zīme un aptX logotips ir CSR plc vai tās grupas vienas
kompānijas preču zīmes, un var būt reģistrētas vienā vai vairākās
jurisdikcijās.
Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to atbilstošajiem
īpašniekiem.
Brīdinājumi
Par BLUETOOTH sakariem
t
BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija darbojas apmēram 10 metru
rādiusā. Maksimālais sakaru rādiuss var atšķirties atkarībā no
šķēršļiem (cilvēkiem, metāla priekšmetiem, sienas utt.) vai
elektromagnētiskās vides.
SONY_LV_EE_LT_MDR-AS800BT.indd 1
Šīs ierīces akumulatoru var uzlādēt, tikai izmantojot USB. Lai veiktu
uzlādēšanu, nepieciešams personālais dators ar USB pieslēgvietu.
Uzlādēšanas laikā šo ierīci nevar ieslēgt, un nevar izmantot
BLUETOOTH funkciju.
Piebilde par statisko elektrību
t
Ķermenī uzkrātā statiskā elektrība var izraisīt vāju kņudēšanu ausīs. Lai
to novērstu, nēsājiet no dabīgiem materiāliem izgatavotas drēbes.
Ja ierīce nedarbojas pareizi
t
Sony Corp. paziņo, ka šī ierīce atbilst 1999/5/EK direktīvas būtiskajām
prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet mājaslapu:
http://www.compliance.sony.de/
Antena ir iebūvēta ierīcē, kā parādīts ar punktu līniju (ȇ att.).
BLUETOOTH sakaru jutība uzlabosies, pagriežot iebūvēto antenu
pret pieslēgto BLUETOOTH iekārtu. Ja starp pieslēgtās iekārtas
antenu un šīs ierīces iebūvēto antenu ir šķēršļi, iespējams, radīsies
troksnis, pazudīs skaņa vai sakari tiks atspējoti.
Iespējams, BLUETOOTH sakari tiks atspējoti, radīsies troksnis vai
pazudīs skaņa šādos gadījumos.
– Starp šo ierīci un BLUETOOTH iekārtu atrodas cilvēks.
Situāciju var uzlabot, pavēršot BLUETOOTH iekārtu pret ierīces
antenu.
– Starp šo ierīci un BLUETOOTH iekārtu ir šķērslis, piemēram, metāla
priekšmets vai siena.
– Netālu no šīs ierīces tiek lietota iekārta, kura izmanto 2,4 GHz
frekvenci, piemēram, Wi-Fi iekārta, bezvadu tālrunis vai
mikroviļņu krāsns.
Tā kā BLUETOOTH iekārtas un Wi-Fi (IEEE802.11b/g) lieto vienādu
frekvenci (2,4 GHz), var rasties mikroviļņu traucējumi, izraisot troksni,
skaņas pazušanu vai atspējotu savienojumu, ja šo ierīci lieto netālu no
Wi-Fi iekārtas. Šādā gadījumā veiciet turpmāk minētās darbības.
– Lietojiet šo ierīci vismaz 10 metru attālumā no Wi-Fi iekārtas.
– Ja šo ierīci lietojat 10 metru robežās no Wi-Fi iekārtas, izslēdziet
Wi-Fi iekārtu.
– Novietojiet šo ierīci un BLUETOOTH iekārtu iespējami tuvu vienu
otrai.
BLUETOOTH iekārtas pārraidītie mikroviļņi var ietekmēt medicīnas
iekārtu darbību. Izslēdziet šo ierīci un citas BLUETOOTH iekārtas
turpmāk norādītajās vietās, jo tas var izraisīt negadījumu.
– Uzliesmojošu gāzu tuvumā, slimnīcā, vilcienā, lidmašīnā vai
degvielas uzpildes stacijā.
– Pie automātiskajām durvīm vai ugunsgrēka trauksmes ierīces.
Šī ierīce atbalsta BLUETOOTH standartam atbilstošas drošības
funkcijas drošam pieslēgumam, kad tiek izmantota BLUETOOTH
bezvadu tehnoloģija, taču aizsardzība var būt nepietiekama atkarībā
no iestatījuma. Uzmanieties, kad sakariem lietojat BLUETOOTH
bezvadu tehnoloģiju.
Sony neatbild par informācijas noplūdi BLUETOOTH sakaru laikā.
Netiek garantēts savienojums ar visām BLUETOOTH iekārtām.
– Iekārtai ar BLUETOOTH funkciju ir jāatbilst Bluetooth SIG, Inc.
noteiktajam BLUETOOTH standartam un jābūt autentiskai.
– Pat ja pieslēgtā iekārta atbilst augstāk minētajam BLUETOOTH
standartam, dažas no tām var nebūt iespējams pieslēgt vai tās var
nedarboties pareizi atkarībā no savām funkcijām vai tehniskajiem
raksturlielumiem.
– Veicot telefonsarunu brīvroku režīmā, var rasties trokšņi atkarībā
no iekārtas vai sakaru vides.
Atkarībā no pieslēdzamās iekārtas sakaru sākšana var prasīt laiku.
t
Atiestatiet ierīci (Ȉ att.).
Iestatiet ierīci uzlādēšanas režīmā, tad piespiediet vairāku funkciju
taustiņu. Ierīce tiks atiestatīta. Sapārošanas informācija netiek
izdzēsta.
Ja problēmu neizdevās atrisināt arī pēc augstāk izskaidrotās
atiestatīšanas, inicializējiet ierīci, kā norādīts zemāk.
Izslēdziet ierīci, ilgāk nekā 2 sekundes piespiežot vairāku funkciju
taustiņu. Pēc tam piespiediet un ilgāk nekā 15 sekundes turiet
piespiestu vairāku funkciju taustiņu. Indikators (zils) mirgo 4 reizes,
un ierīcei ir atjaunoti rūpnīcas iestatījumi. Visa sapārošanas
informācija tiek izdzēsta.
Sakaru sistēma: BLUETOOTH specifikācijas versija 3.0
Izeja: BLUETOOTH specifikācijas Power Class 2
Maksimālais sakaru rādiuss: taisnā līnijā apmēram 10 m1)
Frekvenču diapazons: 2,4 GHz diapazons (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulācijas metode: FHSS
Savietojamie BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Atbalstītie kodeki3): SBC4) , AAC5), aptX
Atbalstītā satura aizsardzības metode: SCMS-T
Pārraides diapazons (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz (diskretizācijas
frekvence 44,1 kHz)
Iesaiņojuma saturs:
bezvadu stereo austiņas ar mikrofonu (1)
mikro USB kabelis (apmēram 50 cm) (1)
gari silikona un gumijas hibrīda ausu ieliktņi (SS/S/M/L izmērs, pa
diviem)
loka atbalsti (S/M/L izmērs, pa diviem)
regulēšanas stīpa (1)
pārnēsāšanas somiņa (1)
rokasgrāmata (šī pamācība) (1)
ātras darbību sākšanas pamācība (1)
cita dokumentācija (1 komplekts)
1)
2)
3)
4)
5)
Faktiskais attālums ir atkarīgs no atsevišķiem faktoriem, piemēram,
šķēršļi starp iekārtām, magnētiskie lauki ap mikroviļņu krāsni,
statiskā elektrība, uztveršanas jutība, antenas raksturlielumi,
operētājsistēma, programmatūra utt.
BLUETOOTH standarta profili norāda uz uzdevumu BLUETOOTH
sakariem starp iekārtām.
Kodeks: audio signāla saspiešanas un pārveidošanas formāts
Subband Codec (kodeks ar daudzjoslu kodēšanu)
Advanced Audio Coding (uzlabota audio kodēšana)
Hoiatused
BLUETOOTH side
t
t
t
t
t
Bezvadu stereo austiņas ar mikrofonu
Barošanas avots:
3,7 V līdzstrāva: iebūvēts litija jonu akumulators
5 V līdzstrāva: kad uzlādējat, izmantojot USB
Svars: apmēram 16 g (izņemot loka atbalstus)
Darbināšanas temperatūra: no 0°C līdz 40 °C
Nominālais elektroenerģijas patēriņš: 0,6 W
Izmantošanas laiks:
Kad pieslēgta, izmantojot BLUETOOTH iekārtu
Mūzikas atskaņošanas laiks: maksimāli 4,5 stundas
Sakaru laiks: maksimāli 4,5 stundas
Gaidīšanas režīma laiks: maksimāli 180 stundas
Piebilde: darbināšanas laiks stundās var būt mazāks atkarībā no
kodeka un izmantošanas apstākļiem.
Uzlādēšanas laiks:
apmēram 2 stundas
Uzlādēšanas temperatūra: no 10°C līdz 35°C
t
t
t
Uztvērējs
Tips: noslēgts, dinamisks
Dziņi: 6 mm
Frekvenču diapazons: 20 Hz - 20 000 Hz
Mikrofons
Tips: MEMS
Virziens: visu virzienu
Efektīvais frekvenču diapazons: 100 Hz - 4 000 Hz
Sistēmas prasības akumulatora
uzlādēšanai, izmantojot USB
Personālais dators ar iepriekšinstalētu jebkuru no turpmāk minētajām
operētājsistēmām un USB ports:
Operētājsistēmas
(kad izmantojat Windows)
Windows® 8,1/Windows® 8,1 Pro
Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 vai jaunāka versija)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate
t
Seadme aku laadimine
t
t
Šķidrumi, uz kuriem attiecas izturības pret šļakstiem
raksturlielumi
Attiecas: Saldūdens, krāna ūdens, sviedri
Neattiecas: Augstāk nenorādītie šķidrumi (piemēram,
ziepjūdens, mazgājamā līdzekļa šķīdums, ūdens ar vannas
līdzekļiem, šampūns, karsta avota ūdens, peldbaseina ūdens,
sāļš ūdens utt.)
1)
2)
Pārliecinieties, ka mikro USB ligzdas vāciņš ir kārtīgi aizvērts, kad
izmantojat ierīci.
IPX4 (aizsardzības pakāpes pret ūdens šļakstiem): aizsargā pret
ūdens šļakstiem no jebkuras puses.
Izturības pret šļakstiem raksturlielumi pamatojas uz Sony
mērījumiem šajā sadaļā norādītajos apstākļos. Ņemiet vērā, ka
garantija neattiecas uz darbības kļūmēm dēļ ierīces iegremdēšanas
ūdenī, ko izraisīja lietotāja nepareiza apiešanās.
t
Kehasse kogunenud staatiline elekter võib tekitada nõrka surinat
kõrvades. Selle vältimiseks kandke looduslikest materjalidest riideid.
Kui seade ei tööta õigesti
t
t
(kad izmantojat Mac)
Mac OS X (10.3 vai jaunāka versija)
Lähtestage seade (kuj Ȉ ).
Seadistage seade laadimisrežiimi, seejärel vajutage
mitmefunktsioonilist nuppu. Seade lähtestub. Sidumise
informatsiooni ei kustutata.
Kui probleemi ei õnnestunud lahendada ka pärast eelpool
selgitatud lähtestamist, lähtestage seade, nagu allpool näidatud.
Lülitage seade välja, vajutades kauem kui 2 sekundit
mitmefunktsioonilist nuppu. Seejärel vajutage ning hoidke umbes
15 sekundit all mitmefunktsioonilist nuppu. Indikaator (sinine)
vilgub 4 korda ning seadmel taastuvad tehaseseadistused. Kogu
sidumise informatsioon kustutatakse.
Pritsmekindlus
Selle seadme pritsmekindluse tunnused1) vastavad IEC 60529
“Veekindluse kaitseastmed (IP kood)” IPX4 2)standardile, mis määrab
vee sissesattumise kaitseastme. Seadet ei saa siiski kasutada vees.
Kui seadet ei kasutata õigesti, võib vesi sattuda korpusesse ja
põhjustada tuleõnnetuse, voolulöögi või väärtalitluse. Järgige
hoolikalt järgmist ja kasutage seadet õigesti.
Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Eestikeelne
Vedelikud, millele kehtivad pritsmekindluse tunnused
Kehtivad: Magevesi, kraanivesi, higi
Ei kehti: Eelpool märkimata vedelikud (näiteks seebivesi,
pesuvahendi lahus, vannivahenditega vesi, šampoon,
kuumaallika vesi, basseinivesi, soolane vesi jne)
HOIATUS
Voolulöögi riski vähendamiseks ärge avage korpust.
Usaldage remont ainult kvalifitseeritud teeninduse
personalile.
1)
2)
Ärge paigutage seadet kinnisesse kohta, näiteks raamaturiiulisse või
seinakappi.
Märkus klientidele: see informatsioon kehtib ainult
seadmetele, mis on ostetud riikides, kus on jõus EL
direktiivid
Pritsmekindluse säilitamine
Järgige hoolikalt järgmist ja kasutage seadet õigesti.
t Ärge laske seadmel maha kukkuda ning hoidke tugevate löökide
eest. See võib seadet deformeerida või vigastada, vähendades
pritsmekindlust.
t Ärge pistke seadet vette ning ärge kasutage niiskes kohas, näiteks
vannitoas.
t Mikro-USB pesa kate on tähtis pritsmekindluse säilitamiseks.
Veenduge, et seadme kasutamise ajal on mikro-USB pesa kate
korralikult suletud. Pritsmekindlust ei saa säilitada, kui kattel on
võõrkehad või see pole korralikult suletud. Peale selle võib vesi
sattuda seadmesse ja põhjustada väärtalitlust.
t Ärge pritsige vett seadme tsilindrilisele osale, mille kaudu
esitatakse muusikat. See võib vähendada seadme
pritsmekindlust.
t Pühkige seadmele sattunud vesi pehme kuiva lapiga. Kui
kuularite avadesse jääb vett, võib heli olla vaikne või seda pole
kuulda. Sellisel juhul eemaldage kuularid ja kuivatage vesi.
Ärge jätke seadet, mille pinnal on vesi, külma kohta, kuna vesi
võib jäätuda.
Väärtalitluse vältimiseks kuivatage alati pärast kasutamist vesi.
Selle seadme tootja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan või see on toodetud Sony Corporation
tellimusel. Teabe saamiseks toote vastavusest Euroopa Liidu
seadusandluse aktidele pöörduge volitatud esindaja poole aadressil
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Hoolduse või garantiiga seotud küsimustega pöörduge
vastavates hooldus- või garantiidokumentides näidatud aadressidel.
Sony Corp. teavitab, et see seade vastab1999/5/EC direktiivi olulistele
nõuetele ja teistele vastavatele tingimustele.
Täpsemat teavet leiate veebisaidist:
http://www.compliance.sony.de/
Kasutatud akude ning elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja
teistes jäätmete liigiti kogumise
süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel, akul või selle pakendil näitab,
et seda toodet ja akut ei tohi visata olmeprügisse.
Teatud akudel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi
sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol
lisatakse, kui aku sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või
0,004% pliid. Tagades toodete ja akude õige utiliseerimise, aitate
vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike
tervisele, mis võivad tekkida nende väära käitlemise tagajärjel.
Materjalide korduvkasutus aitab säästa loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete
integreerimise eesmärgil vajalik püsiühendus sisseehitatud akuga,
Veenduge, et seadme kasutamisel on mikro-USB pesa kate
korralikult suletud.
IPX4 (pritsmevastased kaitseastmed): Kaitseb igasuunaliste
pritsmete eest.
Pritsmekindluse tunnused tuginevad Sony mõõtmistele selles osas
näidatud tingimustes. Võtke arvesse, et garantii ei kehti
talitlushäiretele, mis on tekkinud seadme vette pistmisel vale
käsitsemise tõttu kasutaja poolt.
Hoidke patareisid (või seadet, kuhu on sisestatud patareid) pikaajalise
liigse kuumuse eest, näiteks päikese käes, tule läheduses jne.
Lai saglabātu izturību pret šļakstiem
Rūpīgi ievērojiet turpmāk minēto un pareizi izmantojiet ierīci.
t Nenometiet ierīci vai nepakļaujiet ierīci spēcīgu triecienu
iedarbībai. Tas var deformēt vai sabojāt ierīci, pasliktinot izturību
pret šļakstiem.
t Nelieciet ierīci ūdenī vai nelietojiet to mitrā vietā, piemēram,
vannas istabā.
t Mikro USB ligzdas vāciņš ir svarīgs, lai saglabātu izturību pret
šļakstiem. Pārliecinieties, ka ierīces izmantošanas laikā mikro USB
ligzdas vāciņš ir kārtīgi aizvērts. Ja uz vāciņa ir svešķermeņi vai tas
nav pilnībā aizvērts, nevar saglabāt izturību pret šļakstiem. Turklāt
ūdens var iekļūt ierīcē un izraisīt darbības kļūmes.
t Nešļakstiet ūdeni uz cilindrisko daļu, no kuras tiek atskaņota
skaņa. Tas var pasliktināt ierīces izturību pret šļakstiem.
t Izslaukiet ar mīkstu, sausu drānu ierīcē ielijušo ūdeni. Ja ūdens
paliek ausu ieliktņu atverēs, iespējams, skaņa būs klusa vai nebūs
dzirdama. Šādā gadījumā noņemiet ausu ieliktņus un izslaukiet
ūdeni.
Neatstājiet aukstā vietā ierīci ar ūdeni uz virsmas, jo ūdens var
sasalt.
Lai nepieļautu darbības kļūmes, pēc izmantošanas noteikti
noslaukiet ūdeni.
Selle seadme akut saab laadida ainult läbi USB. Laadimise
teostamiseks on vajalik USB ühenduskohaga personaalne arvuti.
Laadimise ajal ei saa seda seadet sisse lülitada ega kasutada
BLUETOOTH funktsiooni.
Märkus staatilise elektri kohta
Izturība pret šļakstiem
Šīs ierīces izturības pret šļakstiem raksturielumi 1) atbilst IEC 60529
“Aizsardzības pakāpes pret ūdens iekļūšanu (IP kods)” IPX4 2), kurā
norādīta aizsardzības pakāpe pret ūdens iekļūšanu. Tomēr ierīci
nevar izmantot ūdenī. Ja ierīce netiek izmantota pareizi, ūdens var
iekļūt korpusā un izraisīt ugunsnelaimi, strāvas triecienu vai
darbības kļūmes. Rūpīgi ievērojiet turpmāk minēto un pareizi
izmantojiet ierīci.
BLUETOOTH traadita tehnoloogia töötab umbes 10 meetri
raadiuses. Maksimaalne sideraadius võib erineda sõltuvalt
takistustest (inimesed, metallesemed, sein jne) või
elektromagnetilisest keskkonnast.
Antenn on sisse ehitatud punktiirjoonega näidatud seadmesse (ȇ
kuj). BLUETOOTH side tundlikkus paraneb, kui pöörate sisseehitatud
antenni ühendatud BLUETOOTH seadmele. Kui ühendatud seadme
antenni ja selle seadme sisseehitatud antenni vahel on takistused,
võib tekkida müra, heli kaduda või side pole võimalik.
BLUETOOTH side võib olla võimatu, võib tekkida müra või kaduda
heli sellistel juhtudel.
– Selle seadme ja BLUETOOTH seadme vahel asub inimene.
Olukorra parandamiseks asetage BLUETOOTH seade esiküljega
selle seadme antenni poole.
– Selle seadme ja BLUETOOTH seadme vahel on takistus, näiteks
inimene, metallese või sein.
– Selle seadme lähedal kasutatakse seadet, mis töötab 2,4 GHz
sagedusel, näiteks Wi-Fi seade, juhtmevaba telefon või
mikrolaineahi.
Kuna BLUETOOTH seadmed ja traadita LAN (IEEE802.11b/g/n)
seadmed kasutavad sama sagedust (2,4 GHz), võivad tekkida
mikrolainete häired, põhjustades müra, heli kadumist või
valeühendust, kui seda seadet kasutatakse Wi-Fi seadme lähedal.
Sellisel juhul teostage alljärgnevad toimingud.
– Kasutage seda seadet vähemalt 10 meetri kaugusel Wi-Fi
seadmest.
– Kui kasutate seda seadet 10 meetri piirides Wi-Fi seadmest,
lülitage Wi-Fi seade välja.
– Paigutage see seade ja BLUETOOTH seade teineteisele võimalikult
lähedale.
BLUETOOTH seadme edastatud mikrolained võivad mõjutada
meditsiiniseadmete tööd. Lülitage välja see seade ja teised
BLUETOOTH seadmed allnäidatud kohtades, kuna need võivad
põhjustada õnnetuse.
– Süttivate gaaside lähedal, haiglas, rongis, lennukis või tanklas.
– Automaatselt töötavate uste või tulekahju häiresüsteemide
juures.
See seade toetab BLUETOOTH standardile vastavaid
turvafunktsioone ohutuks ühenduseks, kui kasutatakse BLUETOOTH
traadita tehnoloogiat, kuid sõltuvalt seadistusest võib kaitse olla
ebapiisav. Olge ettevaatlik, kui kasutate sideks BLUETOOTH traadita
tehnoloogiat.
Sony ei vastuta informatsiooni lekke eest BLUETOOTH side ajal.
Ei garanteerita ühendust kõikide BLUETOOTH seadmetega.
– BLUETOOTH funktsiooniga seade peab vastama Bluetooth SIG
määratud BLUETOOTH standardile ja olema autentne.
– Isegi kui ühendatud seade vastab eelpool mainitud BLUETOOTH
standardile, võib olla võimatu mõnda neist ühendada või need ei
tööta õigesti, sõltuvalt oma funktsioonidest või tehnilistest
tunnustest.
– Teostades telefonikõnet käed-vabad režiimis, võib tekkida müra,
sõltuvalt seadmest või side keskkonnast.
Sõltuvalt ühendatavast seadmest võib side alustamine nõuda aega.
Muu teave
t
t
t
Ärge jätke seda seadet niiskesse, tolmusesse, suitsusesse või auruga
täidetud kohta, otsese päikese kätte või valgusfoori taga seisvasse
autosse. See võib põhjustada talitlushäireid.
BLUETOOTH seade võib mitte töötada mobiiltelefonidega, sõltuvalt
raadiolainete seisukorrast ja seadme kasutamise kohast.
Kui BLUETOOTH seadme kasutamisel tekib ebamugavustunne,
katkestage viivitamatult BLUETOOTH seadme kasutamine. Kui
mõnda probleemi ei õnnestunud kõrvaldada, võtke ühendus Sony
edasimüüjaga.
10/14/2014 9:53:03 PM
MDR-AS800BT
4-542-124-41(1)
t
t
t
t
t
Seadme taasesitus suurel helitugevusel võib kahjustada kuulmist.
Ohutuse tagamiseks ärge kasutage seda seadet autot juhtides või
jalgrattaga sõites.
Ärge asetage sellele seadmele raskeid esemeid ning ärge vajutage
seda, kuna pikaajalisel hoidmisel võib seade deformeeruda.
Hoidke seadet tugevate põrutuste eest.
Puhastage seadet pehme kuiva lapiga.
Kui seoses selle seadmega tekkivad probleemid või küsimused, mida
pole kasutusjuhendis käsitletud, võtke ühendus lähima Sony
edasimüüjaga.
Varukuulareid, kaaretugesid ja reguleerimisvõru saate tellida
lähimalt Sony edasimüüjalt.
Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę informaciją dėl
šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti
miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį arba bateriją.
t
BLUETOOTH pavadinimo ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG,
Inc., ir Sony Corporation naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.
t
N ženklas yra NFC Forum, Inc. prekės ženklas arba registruotas prekės
ženklas JAV ir kitose šalyse.
t
t
t
Microsoft, Windows ir Windows Vista yra Microsoft Corporation
registruoti prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir/arba kitose šalyse.
t
Mac ir Mac OS yra Apple Inc. prekių ženklai, kurie yra registruoti JAV ir
kitose šalyse.
Tehnilised andmed
Üldine informatsioon
Sidesüsteem: BLUETOOTH spetsifikatsiooni versioon 3.0
Väljund: BLUETOOTH spetsifikatsioon Power Class 2
Maksimaalne sideraadius: Otsejoonel umbes 10 m1)
Sagedusala: 2,4 GHz diapasoon (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulatsioonimeetod: FHSS
Ühilduvad BLUETOOTH profiilid2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Toetatud kodekid3): SBC4) , AAC5), aptX
Toetatud sisukaitsemeetod: SCMS-T
Edastusulatus (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz (diskreetimissagedus 44,1 kHz)
Pakendi sisu:
traadita stereo kõrvaklapid koos mikrofoniga (1)
mikro-USB kaabel (umbes 50 cm) (1)
pikad silikoonkummist kuularid (SS/S/M/L suurus, kahekaupa)
kaaretoed (S/M/L suurus, kahekaupa)
reguleerimisvõru (1)
kott kaasaskandmiseks (1)
käsiraamat (see juhend) (1)
lühijuhend (1)
muu dokumentatsioon (1 komplekt)
1)
2)
3)
4)
5)
Tegelik kaugus sõltub erinevatest teguritest, näiteks takistused
seadmete vahel, magnetväli mikrolaineahju ümber, staatiline elekter,
vastuvõtu tundlikkus, antenni omadused, operatsioonisüsteem,
tarkvara jne.
BLUETOOTH profiilid viitavad ülesandele BLUETOOTH
seadmetevahelises sides.
Kodek: audio signaali kompressiooni ja muundamise formaat
Subband Codec (kodek mitmeribalise kodeerimisega)
Advanced Audio Coding (täiustatud audio kodeerimine)
Traadita stereo kuularid koos
mikrofoniga
Toiteallikas:
3,7 V alalisvool: sisseehitatud liitiumioonaku
5 V alalisvool: kui laete läbi USB
Kaal: umbes 16 g (väljaarvatud kaaretoed)
Töökeskkonna temperatuur: 0°C kuni 40 °C
Nominaalne elektrienergia tarve: 0,6 W
Kasutusaeg:
Kui on ühendatud, kasutades BLUETOOTH seadet
Muusika taasesituse aeg: maksimaalselt 4,5 tundi
Side aeg: maksimaalselt 4,5 tundi
Ooterežiimi aeg: maksimaalselt 180 tundi
Märkus: Kasutusaeg tundides võib olla väiksem sõltuvalt kodekist
ja kasutustingimustest.
Laadimisaeg: Umbes 2 tundi
Laadimise temperatuur: 10°C kuni 35°C
Mikrofon
Tüüp: MEMS
Suund: kõigesuunaline
Efektiivne sagedusala: 100 Hz - 4 000 Hz
Süsteemi nõuded aku laadimiseks
läbi USB
Personaalne arvuti eelinstallitud ükskõik millise allpool mainitud
operatsioonisüsteemiga ja USB port:
Operatsioonisüsteemid
(kui kasutate Windows)
Windows® 8,1/Windows® 8,1 Pro
Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 või uuem versioon)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate
Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
Apie BLUETOOTH ryšį
t
t
t
t
t
t
t
t
t
BLUETOOTH bevielė technologija turi apytiksliai 10 metrų veikimo
radiusą. Maksimalus ryšio radiusas gali skirtis priklausomai nuo kliūčių
(žmonių, metalinių daiktų, sienų ir t.t.) arba elektromagnetinės įtakos.
Antena yra integruota į įrenginį, ir pažymėta punktyrine linija
(iliustracija ȇ). BLUETOOTH ryšio jautrumas pagerės, pasukus
integruotą anteną į prijungtą BLUETOOTH įrenginį. Jeigu tarp
prijungto įrenginio antenos ir šio įrenginio integruotos antenos yra
kliūtys, įmanoma, kils triukšmas, trukčios garsas arba bus nutrauktas
ryšys.
Įmanoma, BLUETOOTH ryšys bus nutrauktas, kils triukšmas arba
trukčios garsas šiais atvejais.
– Tarp šio įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio yra žmogus.
Situaciją galima pagerinti, nukreipiant BLUETOOTH įrenginį į
įrenginio anteną.
– Tarp šio įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio yra kliūčių, pavyzdžiui,
metaliniai daiktai arba siena.
– Netoli nuo šio įrenginio yra naudojamas įrenginys, kuris naudoja 2,4
GHz dažnį, pavyzdžiui, Wi-Fi įrenginys, bevielis telefonas arba
mikrobangų krosnelė.
Kadangi BLUETOOTH įrenginiai ir Wi-Fi (IEEE802.11b/g) naudoja vieną
ir tą patį dažnį (2,4 GHz), gali kilti mikrobangų trukdžiai, sukeldami
triukšmą, garso trukčiojimą arba ryšio nutraukimą, jeigu šį įrenginį
naudojate netoli nuo Wi-Fi įrenginio. Tokiu atveju atlikite toliau
minėtus veiksmus.
– Naudokite šį įrenginį maždaug 10 metrų nuotolyje nuo Wi-Fi
įrenginio.
– Jeigu šį įrenginį naudojate 10 metrų ribose nuo Wi-Fi įrenginio,
išjunkite Wi-Fi įrenginį.
– Pastatykite šį įrenginį ir BLUETOOTH įrenginį kuo įmanoma arčiau
vieną prie kito.
BLUETOOTH įrenginio siunčiamos radijo bangos gali įtakoti
medicininių įrenginių veikimą. Išjunkite šį įrenginį ir kitus BLUETOOTH
įrenginius toliau minėtose vietose, nes gali atsitikti nelaimė.
– Vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose
arba degalinėse.
– Prie automatinių durų arba priešgaisrinės signalizacijos.
Šis įrenginys remia BLUETOOTH standartą remiančias saugumo
funkcijas saugiam ryšiui, kai yra naudojama BLUETOOTH bevielė
technologija, tačiau saugumas gali būti nepakankamas priklausomai
nuo nuostatų. Elkitės atidžiai, kai ryšiui naudojate BLUETOOTH bevielę
technologiją.
Sony neprisiima jokios atsakomybės už įmanomą informacijos nuotėkį
BLUETOOTH ryšio metu.
Nėra garantuojamas suderinamumas su visais BLUETOOTH įrenginiais.
– Įrenginys, turintis BLUETOOTH funkciją, turi atitikti Bluetooth SIG,
Inc. nustatytą BLUETOOTH standartą ir turi būti autentiškas.
– Net jeigu prijungtas įrenginys atitinka aukščiau minėtą Bluetooth
standartą, kai kurių įrenginių gali nebūti įmanoma prijungti arba jie
gali neveikti teisingai priklausomai nuo įrenginio funkcijų arba
techninių duomenų.
– Telefono pokalbiui naudojant laisvų rankų sistemą gali kilti
triukšmai priklausomai nuo įrenginio arba aplinkos.
Priklausomai nuo prijungiamo įrenginio ryšio sudarymas gali užimti
daugiau laiko.
Apie įrenginio akumuliatoriaus įkrovimą
t
t
Šio įrenginio akumuliatorių galima įkrauti tik naudojant USB. Norint
įkrauti, reikalingas asmeninis kompiuteris su USB lizdu.
Įkrovimo metu šio įrenginio neįmanoma įjungti, ir neįmanoma
naudoti BLUETOOTH funkcijos.
Pastaba dėl statinės elektros
t
Kūne susikaupusi statinė elektra gali sukelti silpną peršėjimą ausyse.
Norėdami jo išvengti, dėvėkite iš natūralių medžiagų pagamintus
rūbus.
Jeigu įrenginys neveikia teisingai
t
t
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse muuta eelneva
hoiatuseta.
Atstatykite įrenginį (iliustracija Ȉ).
Nustatykite įrenginį į įkrovimo būseną, po to paspauskite
daugiafunkcinį mygtuką. Įrenginys bus atstatytas. Suporavimo
informacija nėra ištrinama.
Jeigu problemos nepavyko išspręsti net po aukščiau aprašyto
atstatymo, inicijuokite įrenginį, kaip yra nurodyta žemiau.
Išjunkite įrenginį ilgiau nei 2 sekundes laikydami paspaustą
daugiafunkcinį mygtuką. Po to paspauskite ir ilgiau nei 15 sekundžių
laikykite paspaustą daugiafunkcinį mygtuką. Indikatorius (mėlynas)
sublyksi 4 kartus, ir įrenginio nuostatos yra grąžintos į pradinę padėtį.
Visa suporavimo informacija yra ištrinta.
Atsparumas purslams
Šio įrenginio atsparumo purslams charakteristikos 1) atitinka IEC
60529 “Apsaugos lygiai vandens pralaidumui (IP kodas)” IPX4 2),
kuriame yra nurodytas apsaugos lygis vandens pralaidumui. Tačiau
įrenginio neįmanoma naudoti vandenyje. Jeigu įrenginys nėra
naudojamas teisingai, vanduo gali patekti į korpusą ir sukelti gaisrą,
elektros srovės smūgį arba veikimo sutrikimus. Atidžiai laikykitės
toliau minėto ir teisingai naudokite įrenginį.
Lietuviškai
ĮSPĖJIMAS
Bendro pobūdžio informacija
Ryšio sistema: BLUETOOTH techninės sąlygos versija 3.0
Išvestis: BLUETOOTH techninės sąlygos Power Class 2
Maksimalus ryšio radiusas: Tiesia linija apytiksliai 10 m1)
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz diapazonas (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Moduliacijos metodas: FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Remiami kodekai3): SBC4) , AAC5), aptX
Remiamo turinio apsaugos metodas: SCMS-T
Perdavimo diapazonas (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz (diskretizacijos
dažnis 44,1 kHz)
Įpakavimo turinys:
bevielės stereofoninės ausinės su mikrofonu (1)
mikro USB kabelis (apytiksliai 50 cm) (1)
ilgi silikono ir gumos hibrido ausų įdėkliukai (SS/S/M/L dydis, po du)
lankelio atramos (S/M/L dydis, po du)
reguliuojamas lankelis (1)
nešiojimo dėklas (1)
vadovėlis (ši instrukcija) (1)
greito veiksmų pradėjimo instrukcija (1)
kita dokumentacija (1 komplektas)
1)
2)
3)
4)
5)
Faktiškas radiusas priklauso nuo atskirų faktorių, pavyzdžiui, kliūčių
tarp įrenginių, magnetinių laukų aplinkui mikrobangų krosnelę,
statinės elektros, priėmimo jautrumo, antenos charakteristikų,
operacinės sistemos, taikomosios programinės įrangos ir t.t.
BLUETOOTH standarto profiliai nurodo BLUETOOTH ryšio tarp
įrenginių užduotį.
Kodekas: garso signalo suglaudinimo ir konvertavimo formatas
Subband Codec (kodekas naudojantis daugiajuostį kodavimą)
Advanced Audio Coding (patobulintas garso kodavimas)
Bevielės stereofoninės ausinės su
mikrofonu
Maitinimo šaltinis:
3,7 V nuolatinė srovė: integruotas ličio jonų akumuliatorius
5 V nuolatinė srovė: kai įkraunate naudodami USB
Svoris: apytiksliai 16 g (neįskaitant lankelio atramų)
Naudojimo temperatūra: nuo 0°C iki 40 °C
Nominalus elektros sunaudojimas: 0,6 W
Naudojimo trukmė:
Kai prijungta naudojant BLUETOOTH įrenginį
Muzikos atkūrimo trukmė: maksimaliai 4,5 valandos
Ryšio trukmė: maksimaliai 4,5 valandos
Parengties būsenos trukmė: maksimaliai 180 valandų
Pastaba: Veikimo trukmė valandomis gali būti trumpesnė
priklausomai nuo kodeko ir naudojimo sąlygų.
Įkrovimo trukmė: apytiksliai 2 valandos
Įkrovimo temperatūra: nuo 10°C iki 35°C
Imtuvas
Tipas: uždaras, dinamiškas
Membranos: 6 mm
Dažnių diapazonas: 20 Hz - 20 000 Hz
Mikrofonas
Tipas: MEMS
Kryptis: visų krypčių
Efektyvus dažnių diapazonas: 100 Hz - 4.000 Hz
Sistemos reikalavimai akumuliatoriaus
įkrovimui naudojant USB
Asmeninis kompiuteris su iš anksto įdiegta bet kuria iš toliau minėtų
operacinių sistemų ir USB lizdas:
Operacinės sistemos
(kai naudojate Windows)
Windows® 8,1/Windows® 8,1 Pro
Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 arba naujesnė versija)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate
(kai naudojate Mac)
Mac OS X (10.3 arba naujesnė versija)
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
Skysčiai, kuriems yra taikomos atsparumo purslams
charakteristikos
Siekdami sumažinti srovės smūgio pavojų, neatidarykite
korpuso. Patikėkite visus remonto darbus tik kvalifikuotam
serviso specialistui.
Taikoma: Gėlas vanduo, krano vanduo, prakaitas
Netaikoma: Aukščiau nenurodyti skysčiai (pavyzdžiui, muilinas
vanduo, plovimo skystis, vanduo su priemonėmis voniai,
šampūnas, karšto šaltinio vanduo, baseino vanduo, sūrus
vanduo ir t.t.)
Nestatykite įrenginio ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje arba
įmontuotoje spintoje.
Baterijas (ir įrenginį, į kurį yra įdėtos baterijos) reikia saugoti nuo didelės
temperatūros, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
poveikio.
1)
Pastaba klientams: ši informacija yra taikoma tik tiems
įrenginiams, kurie yra parduoti šalyse, kurioms galioja ES
direktyvos
2)
Įsitikinkite, kad mikro USB lizdo dangtelis yra tvarkingai
uždarytas, kai naudojate įrenginį.
IPX4 (apsaugos lygiai vandens čiurkšlėms): Apsaugo nuo
vandens purslų iš bet kurios pusės.
Atsparumo purslams charakteristikos yra paremtos Sony
matavimais šiame skyriuje nurodytomis sąlygomis. Įsidėmėkite,
kad garantija nėra taikoma veikimo sutrikimams dėl įrenginio
įmerkimo į vandenį, kuriuos sukėlė vartotojo neteisingas įrenginio
naudojimas.
Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan, arba jis yra pagamintas pagal Sony Corporation
užsakymą. Norėdami sužinoti apie gaminio atitikimą Europos Sąjungos
teisiniams aktams, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba
garantijos klausimais kreipkitės atskiruose serviso arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Atsparumo purslams išsaugojimas
Atidžiai laikykitės toliau minėto ir teisingai naudokite įrenginį.
t Nenumeskite įrenginio ir saugokite įrenginį nuo stiprių smūgių
poveikio. Taip galite deformuoti arba sugadinti įrenginį,
pablogindami atsparumą purslams.
t Nedėkite įrenginio į vandenį arba nenaudokite jo drėgnoje
vietoje, pavyzdžiui, vonios kambaryje.
t Mikro USB lizdo dangtelis yra svarbus, kad išsaugotumėte
atsparumą purslams. Įsitikinkite, kad įrenginio naudojimo metu
mikro USB lizdo dangtelis yra tvarkingai uždarytas. Jeigu ant
dangtelio yra svetimkūniai arba jis iki galo nėra uždarytas,
neįmanoma išsaugoti atsparumo purslams. Be to vanduo gali
patekti į įrenginį ir sukelti veikimo sutrikimus.
t Neužtaškykite vandens ant cilindrinės dalies, iš kurios yra
atkuriamas garsas. Taip galite pabloginti įrenginio atsparumą
purslams.
t Nušluostykite minkšta, sausa skepetėle į įrenginį patekusį
vandenį. Jeigu vanduo lieka ausų įdėkliukų angose, įmanoma,
garsas bus tylus arba nebus girdimas. Tokiu atveju nuimkite ausų
įdėkliukus ir išvalykite sausai vandenį.
Nepalikite šaltoje vietoje įrenginio su vandeniu ant jo paviršiaus,
nes vanduo gali sušalti.
Siekdami išvengti veikimo sutrikimų, po naudojimo būtinai
nušluostykite vandenį.
Sony Corp. pareiškia, kad šis įrenginys atitinka 1999/5/EK direktyvos
pagrindinius reikalavimus ir kitus susietus reikalavimus.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją, aplankykite interneto svetainę:
http://www.compliance.sony.de/
Atitarnavusių baterijų, elektrinių ir
elektroninių įrenginių utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir
kitoms Europos šalims, kur yra taikoma
rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
SONY_LV_EE_LT_MDR-AS800BT.indd 2
Techniniai duomenys
Įspėjimai
(kui kasutate Mac)
Mac OS X (10.3 või uuem versioon)
Šis ženklas ant gaminio, baterijos arba ant įpakavimo
nurodo, kad šio gaminio ir baterijos negalima
utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis
simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento simboliu.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra
nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005% gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004% švino. Teisingai utilizuodami tokius gaminius ir
baterijas, padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir
žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo
gaminių arba baterijų. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos
ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų integralumo
užtikrinimui yra reikalingas nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija,
ją yra leistina keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui. Kad
užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos bei elektrinių ir elektroninių
įrenginių utilizavimą, nugabenkite į atitinkamą surinkimo punktą, kur
galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir
elektroninius įrenginius. Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome,
perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio.
Atsarginius ausų įdėkliukus, lankelio atramas ir reguliuojamą lankelį
galite užsisakyti pas Sony platintoją.
aptX® ženklas ir aptX logotipas yra CSR plc arba jos grupės vienos
kompanijos prekių ženklai, ir gali būti registruoti vienoje arba keliose
jurisdikcijose.
Vastuvõtja
Tüüp: Suletud, dünaamiline
Draiverid: 6 mm
Sagedusala: 20 Hz - 20 000 Hz
Jeigu po BLUETOOTH įrenginio naudojimo kyla diskomfortas,
nedelsdami nutraukite BLUETOOTH įrenginio naudojimą. Jeigu kokia
nors problema išlieka, susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.
Įrenginio naudojimas atkūrimui dideliu garso lygiu gali pakenkti
klausai. Saugumo sumetimais nenaudokite šio įrenginio, kai vairuojate
automobilį arba važiuojate dviračiu.
Nedėkite ant šio įrenginio sunkių daiktų ir nespauskite jo, nes ilgo
saugojimo metu įrenginys gali deformuotis.
Saugokite įrenginį nuo galingų smūgių poveikio.
Valykite įrenginį minkšta, sausa skepetėle.
Jeigu dėl šio įrenginio kilo klausimų arba problemų, kurie nėra
nurodyti šioje naudojimo instrukcijoje, susisiekite su artimiausiu Sony
platintoju.
Kita informacija
t
t
Nepalikite šio įrenginio drėgnoje, dulkėtoje, aprūkusioje ar garais
pripildytoje vietoje, tiesioginiuose saulės spinduliuose arba
automobilyje, kuris stovi prie šviesoforo. Priešingu atveju gali kilti
veikimo sutrikimai.
BLUETOOTH įrenginys gali neveikti su mobiliais telefonais
priklausomai nuo radijo bangų padėties ir įrenginio naudojimo vietos.
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
10/14/2014 9:53:03 PM
MDR-AS800BT
4-542-124-41(1)
Download PDF

advertising