Sony | DVP-SR160 | Sony DVP-SR160 DVP-SR160 Slim, stylish, compact DVD player Naudojimo instrukcijos

4-400-836-F1(1) (LT-LV-EE)
CD / DVD
Player
DVP-SR160 / DVP-SR360
© 2012 Sony Corporation
Nurodymų vadovas
LT
LT
Uzziņu rokasgrāmata
LV
LT
LT
Viitejuhend
EE
LT
LT
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro
arba elektros smūgio pavojų,
saugokite šį aparatą nuo lietaus
arba drėgmės.
Kad išvengtumėte elektros
smūgio, neatidarykite korpuso.
Dėl remonto darbų kreipkitės
tik į kvalifikuotus specialistus.
Maitinimo tinklo laidą galima
pakeisti tik kvalifikuotoje
taisykloje.
Saugokite maitinimo elementus
arba aparatą su įmontuotais
maitinimo elementais nuo per
didelio karščio, pvz., saulės
šviesos, ugnies ir pan.
Šis prietaisas yra 1 KLASĖS
LAZERINIS gaminys. Žymė
1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS
yra prietaiso išorėje, užpakalinėje
dalyje.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius
prietaisus padidėja pavojus akims.
Neardykite korpuso, nes šiame
CD / DVD leistuve naudojamas
lazeris kenkia akims.
Dėl remonto darbų kreipkitės tik
į kvalifikuotus specialistus.
Senos elektros ir
elektroninės
įrangos išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse,
kuriose yra
atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad
gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti
į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau būtų
perdirbtas. Tinkamai išmesdami
gaminį saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai. Jei
reikia išsamesnės informacijos apie
šio gaminio perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį
gaminį, darbuotoją.
2LT
Panaudotų
maitinimo
elementų
išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse,
kuriose yra
atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo
pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų
kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų
simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau
nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo
elementus saugote aplinką ir
žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar
duomenų vientisumo priežasčių
gaminiams reikalingas nuolatinis
ryšys su integruotu maitinimo
elementu, šį maitinimo elementą
gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninės priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų
tinkamai utilizuotas, atiduokite
panaudotą gaminį į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jis būtų
perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo
elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio
išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų maitinimo elementų
surinkimo punktą, kad vėliau jie
būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio ar maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvę, kurioje įsigijote
šį gaminį.
Šio įrenginio gamintojas –
„Sony Corporation“
(1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan).
Įgaliotasis atstovas, atsakingas
už EMS ir gaminio saugą,
– „Sony Deutschland GMBH“
(Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany). Jei
kiltų bet kokių klausimų dėl
techninės priežiūros ar garantijos,
kreipkitės adresais, nurodytais
atskiruose techninės priežiūros ar
garantijos dokumentuose.
Atsargumo priemonės
• Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
ant įrenginio nedėkite skysčio
pripildytų indų, pvz., vazų.
• Leistuvas nėra atjungtas nuo
kintamosios srovės šaltinio
(maitinimo tinklo), kol jis yra
įjungtas į elektros lizdą, net jei
pats leistuvas ir yra išjungtas.
• Nemontuokite leistuvo uždaroje
erdvėje, pvz., knygų lentynoje
arba panašioje vietoje.
• Montuokite leistuvą taip, kad
nelaimės atveju kintamosios
srovės maitinimo laidas galėtų
būti nedelsiant ištrauktas iš lizdo.
• Leistuvą perkėlus tiesiai iš šaltos
vietos į šiltą arba pastačius itin
drėgnoje patalpoje, ant leistuvo
viduje esančių objektyvų gali
kondensuotis drėgmė. Taip
įvykus, leistuvas gali veikti
netinkamai. Tokiu atveju išimkite
diską ir palikite leistuvą įjungtą
maždaug pusvalandį, kol
susikaupusi drėgmė išgaruos.
Pastaba dėl diskų
Nenaudokite šių diskų:
– diskų, kurių forma nėra
standartinė (pvz., kortelės,
širdelės formos);
– diskų, ant kurių užklijuota etiketė
arba lipdukas.
Regiono kodas
Įrenginio apačioje išspausdintas
leistuvo regiono kodas. Įrenginys
paleis tik tokį komercinį DVD diską
(tik atkurs), kuris pažymėtas
identišku regiono kodu. Ši sistema
skirta autorių teisėms apsaugoti.
Leistuvas taip pat paleis
komercinius DVD, pažymėtus
ALL žyme.
Ant kai kurių komercinių DVD
gali būti nenurodytas regiono
kodas, tačiau net ir tokiu atveju
komercinio DVD leidimas yra
draudžiamas regiono apribojimų.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
0-000-000-00
Regiono
kodas
Autorių teisių, prekės ženklų ir
programinės įrangos licencijų
informacija
• Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D raidės
simbolis yra „Dolby
Laboratories“ prekių ženklai.
• „DVD Logo“ yra „DVD Format/
Logo Licensing Corporation“
prekės ženklas.
• „MPEG Layer-3“ garso
kodavimo technologijai ir
patentams licenciją suteikė
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
• „Windows Media“ yra
registruotasis prekės ženklas
arba „Microsoft Corporation“
prekės ženklas JAV ir (arba)
kitose šalyse.
Šiame gaminyje naudojamai
technologijai taikomos kai
kurios „Microsoft“ intelektinės
nuosavybės teisės.
Šią technologiją naudoti ne
šiame gaminyje ar platinti
neturint tinkamos (-ų)
„Microsoft“ licencijos (-ų)
draudžiama.
• Visi kiti prekių ženklai priklauso
jų savininkams.
• ŠIAM GAMINIUI PAGAL
„MPEG-4 VISUAL“ PATENTO
PAKETO NUOSTATAS
SUTEIKTA LICENCIJA,
LEIDŽIANTI VARTOTOJUI
ASMENINIAIS IR
NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS
DEKODUOTI VAIZDO
ĮRAŠUS, ATSIŽVELGIANT Į
„MPEG-4 VISUAL“
STANDARTĄ („MPEG-4
VIDEO“), UŽKODUOTUS
ASMENINE IR
NEKOMERCINE VEIKLA
UŽSIIMANČIO VARTOTOJO
IR (ARBA) GAUTUS IŠ
VAIZDO ĮRAŠŲ TIEKĖJO,
KURIAM „MPEG LA“
SUTEIKĖ LICENCIJĄ TIEKTI
„MPEG-4 VIDEO“. LICENCIJA
NESUTEIKTA IR
NENUMATYTA NAUDOTI
JOKIAIS KITAIS TIKSLAIS.
PAPILDOMOS
INFORMACIJOS, ĮSKAITANT
SU REKLAMINIU, VIDINIU IR
KOMERCINIU NAUDOJIMU
SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ,
GALIMA GAUTI IŠ „MPEG LA,
LLC“. ŽR.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Apie šį vadovą
DVD galima naudoti kaip
bendrą terminą, apibrėžiantį
komercinius DVD diskus,
DVD+RW / DVD+R / DVD+R DL
(+VR režimas) ir DVD-RW /
DVD-R / DVD-R DL (VR režimas,
vaizdo režimas) diskus.
LT
LT
3LT
TIME / TEXT
Atkūrimas
Patikrinamas praėjęs laikas ir likęs atkūrimo
laikas.
Įveskite laiko kodą vaizdų ar muzikos paieškai
(tik DVD ir „Xvid“ vaizdo įrašų failai).
Valdymo meniu ekranas
Valdymo meniu galite pasirinkti funkciją ir
žiūrėti susijusią informaciją.
DISC / USB*1
Leisti pasirenkama USB arba DISC.
TOP MENU / MENU
Paspauskite DISPLAY.
Norėdami pakeisti valdymo meniu ekraną dar
kartą paspauskite DISPLAY.
(Tik DVD VIDEO)
TOP MENU: rodomas pagrindinis meniu.
MENU: rodomas meniu.
ORIGINAL / PLAY LIST
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
OFF
SET
ON
PROGRAM*2, *3
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
A Valdymo meniu elementai
B Šiuo metu leidžiamas pavadinimas / visų
pavadinimų skaičius
C Šiuo metu leidžiamas skyrius / visų skyrių
skaičius
D Leidimo laikas
E Pasirinktas laikmenos tipas
F Atkūrimo būsena
G Pasirinkto elemento piktograma / meniu
parinktys
H Valdymo pranešimas
I Pasirinktas valdymo meniu elementas
Meniu sąrašas
Elementas Elemento pavadinimas, funkcija
TITLE / SCENE / TRACK
CHAPTER / INDEX
TRACK
Leidimui pasirenkami pavadinimai, scenos, garso
takeliai, skyriai ar rodyklė.
4LT
Leisti pasirenkamas pavadinimo tipas (DVDVR režimas): ORIGINAL arba redaguotas
PLAY LIST.
Pasirenkamas pavadinimas, skyrius ar garso
takelis leisti norima tvarka.
1 Pasirinkite SET t, tada paspauskite ENTER ir
pasirinkite pavadinimą (T), skyrių (C) arba
garso takelį (T), kuriuos norite užprogramuoti,
galiausiai paspauskite ENTER.
2 Pakartotinai pasirinkite pavadinimą, skyrių ar
garso takelį.
3 Paspauskite N.
SHUFFLE*2, *3
Pavadinimas, skyrius ar garso takelis leidžiamas
atsitiktine tvarka.
REPEAT*2, *3
Pakartotinai leidžiami visi pavadinimai / garso
takeliai / albumai arba vienas pavadinimas /
skyrius / garso takelis / albumas / failas.
A-B REPEAT*2, *3
Nurodomos dalys, kurias leisite pakartotinai.
1 Atkūrimo metu pasirinkite SET t, tada
paspauskite ENTER.
Parodoma A-B REPEAT nustatymų juosta.
2 Suradę pradžios tašką (A tašką) paspauskite
ENTER.
3 Pasiekę pabaigos tašką (B tašką) dar kartą
paspauskite ENTER.
PARENTAL CONTROL
Nustatydami uždrauskite atkūrimą šiuo leistuvu.
PLAYER t: kai kurių DVD VIDEO failų
atkūrimas gali būti apribotas pagal apibrėžtą lygį,
pvz., naudotojų amžių. Scenos gali būti
blokuojamos arba pakeistos kitomis scenomis
(tėvų kontrolė).
PASSWORD t: įveskite 4 skaitmenų slaptažodį
naudodami skaičių mygtukus. Norėdami pakeisti
slaptažodį naudokite šį meniu.
Tėvų kontrolė (apribotas atkūrimas)
Galite nustatyti atkūrimo apribojimo lygį.
1 Pasirinkite PLAYER t ir paspauskite
ENTER.
Įveskite arba pakartotinai įveskite
4 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite
ENTER.
2 Spausdami X/x pasirinkite STANDARD
ir paspauskite ENTER.
Spausdami X/x pasirinkite vietovę ir
paspauskite ENTER.
Pasirinkę OTHERS t, pasirinkite ir įveskite
standartinį kodą. TĖVŲ KONTROLĖS
VIETOVIŲ KODŲ SĄRAŠĄ žr. šio
vadovo gale.
3 Spausdami X/x pasirinkite LEVEL ir
paspauskite ENTER.
Spausdami X/x pasirinkite lygį ir paspauskite
ENTER.
Tėvų kontrolės nustatymas yra baigtas.
Kuo žemesnis lygis, tuo griežčiau apribojama.
Norėdami išjungti tėvų kontrolės funkciją,
nustatykite LEVEL kaip OFF.
Jei pamiršote slaptažodį, slaptažodžio laukelyje
įveskite „199703“, tada įveskite naują
4 skaitmenų slaptažodį.
SETUP
QUICK: naudokite sparčiąją sąranką norėdami
pasirinkti ekrano kalbą, TV kraštinių santykį ir
garso išvesties signalą.
CUSTOM: Be sparčiosios sąrankos nustatymo
galite reguliuoti įvairius kitus nustatymus
(7 psl.).
RESET: Grąžinami numatytieji SETUP
nustatymai.
ZOOM*2
Padidina vaizdą iki 4 kartų, slankiklį slinkite
naudodami C/X/x/c.
ANGLE
Pakeičiamas kampas.
CUSTOM PICTURE MODE
Pasirenkama vaizdo kokybė, labiausiai tinkama
žiūrimai programai.
STANDARD: rodomas standartinis vaizdas.
DYNAMIC: padidinant vaizdo kontrastą ir
spalvų intensyvumą kuriamas raiškus dinaminis
vaizdas.
CINEMA: padidinant juodos spalvos lygį
išryškinamos tamsiose vietose esančios detalės.
MEMORY t: vaizdas reguliuojamas išsamiau.
SHARPNESS
Paryškinami vaizdo kontūrai, taip sukuriant
ryškesnį vaizdą.
OFF: pasirinkimas atšaukiamas.
1: paryškinami kontūrai.
2: kontūrai paryškinami daugiau nei 1.
*1 Tik DVP-SR360
*2 Norėdami grąžinti normalų leidimą, pasirinkite
OFF arba paspauskite CLEAR.
*3 Leidimo režimas atšaukiamas, kai:
– atidarote diskų dėklą;
– išjungiate leistuvą.
◆DATA failų elementai
Elementas Elemento pavadinimas, funkcija
ALBUM
Leidimui pasirenkamas albumas, kuriame yra
muzikos arba nuotraukų failų.
FILE
Leidimui pasirenkamas nuotraukos failas.
ALBUM
Leidimui pasirenkamas albumas, kuriame yra
vaizdo įrašo failas.
FILE
Leidimui pasirenkamas vaizdo įrašo failas.
DATE
Parodoma nuotraukos sukūrimo skaitmeniniu
fotoaparatu data.
INTERVAL*
Nurodoma skaidrių rodymo ekrane trukmė.
EFFECT*
Pasirenkami skaidrių demonstravimo metu
naudojami skaidrių keitimo efektai.
MODE 1: vaizdams atsitiktine tvarka parenkami
skirtingi efektai.
MODE 2: vaizdas atskleidžiamas nuo viršutinio
kairiojo link apatinio dešiniojo kampo.
MODE 3: vaizdas atskleidžiamas iš viršaus
į apačią.
MODE 4: vaizdas atskleidžiamas iš kairės
į dešinę.
MODE 5: vaizdas išskleidžiamas iš ekrano
centro į kraštus.
OFF: ši funkcija išjungiama.
,Tęsinys kitame puslapyje.
5LT
MEDIA
Pasirenkamas norimas leisti laikmenos tipas.
VIDEO: leidžiami vaizdo įrašų failai.
PHOTO (MUSIC): nuotraukų ir muzikos failai
leidžiami kaip skaidrių demonstracija. Skaidrių
demonstraciją galite leisti su garsu, kai muzikos
ir nuotraukų failai yra tame pačiame albume.
Jei muzikos arba nuotraukų leidimo laikas yra
nevienodas, ilgesnio leidimo laiko failas toliau
leidžiamas be garso ar vaizdo.
PHOTO: leidžiami nuotraukų failai.
MUSIC: leidžiami muzikos failai. Leisdami
muzikos failus, kuriuose yra nesinchronizuotos
informacijos apie dainas, paspauskite
SUBTITLE. Leistuvas palaiko tik MP3 ID3
formato dainų tekstus.
* Atsižvelgiant į failą, ši funkcija gali būti
neprieinama.
Kaip leisti VIDEO CD naudojant PBC
funkcijas
Kai pradedate leisti VIDEO CD naudodami
PBC (Playback control) (atkūrimo valdymo)
funkcijas, rodomas jūsų pasirinkimo meniu.
Kaip paleisti nenaudojant PBC
Kai leistuvas yra sustabdytas, spausdami
./> arba skaičių mygtukus pasirinkite
garso takelį ir paspauskite N arba ENTER.
Norėdami grįžti į PBC atkūrimą du kartus
paspauskite x, o tada – N.
Kaip nuotolinio valdymo pultu
valdyti TV
Pridėtu nuotolinio valdymo pultu galite
valdyti garso lygį, įvesties šaltinį ir įjungti
arba išjungti „Sony“ TV.
Jei jūsų TV nurodytas toliau pateiktoje
lentelėje, nustatykite atitinkamą gamintojo
kodą.
Pakeitę nuotolinio valdymo pulto maitinimo
elementus, nustatykite atitinkamą kodą iš
naujo.
1 Laikydami nuspaudę TV [/1 spausdami
skaičių mygtukus pasirinkite TV gamintojo
kodą.
2 Atleiskite TV [/1.
6LT
TV, kuriuos galima valdyti, kodai
„Sony“
01 (numatytasis)
„Hitachi“
24
JVC
33
LG / „Goldstar“
76
„Panasonic“
17, 49
„Philips“
06, 08, 72
„Samsung“
71
„Sharp“
29
„Toshiba“
38
Kaip prijungti USB įrenginį
(Tik DVP-SR360).
Prijungę USB įrenginį prie leistuvo USB lizdo
galite leisti vaizdo įrašų, nuotraukų ar
muzikos failus.
Kaip atjungti USB įrenginį
Sustabdykite atkūrimą ir atjunkite USB
įrenginį nuo USB lizdo.
Kaip pakeisti LUN
Kai kuriuose įrenginiuose gali būti
parodomas LUN (loginis įrenginio numeris).
Norėdami pakeisti LUN ar originalią atmintį,
kai rodomas albumų ar garso takelių sąrašas,
paspauskite
.
Apie palaikomus USB įrenginius
• Leistuvas palaiko tik „Mass Storage Class“
USB įrenginius.
• Leistuvas palaiko tik FAT formato USB
įrenginius.
• Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su
šiuo leistuvu.
CUSTOM meniu
Galite reguliuoti įvairius nustatymus.
Kai leistuvas yra sustabdytas, paspauskite
DISPLAY, pasirinkite
(SETUP),
tada pasirinkite CUSTOM. Parodomas
CUSTOM meniu.
Meniu sąrašas
Elementas Elemento pavadinimas,
funkcija
LANGUAGE SETUP
OSD (rodymas ekrane): ekrane perjungiama
ekrano kalba.
MENU*1: pasirenkama norima disko meniu
kalba. (Tik DVD VIDEO)
AUDIO*1: perjungiama garso takelio kalba.
Pasirinkus ORIGINAL kalba parenkama pagal
diske nurodytą prioritetą. (Tik DVD VIDEO)
SUBTITLE*1: Perjungiama DVD VIDEO
įrašytų subtitrų kalba. Pasirinkus AUDIO
FOLLOW subtitrų kalba parenkama
atsižvelgiant į pasirinktą garso takelio kalbą.
(Tik DVD VIDEO)
SCREEN SETUP
TV TYPE: pasirenkamas prijungto TV
kraštinių santykis.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER: kai nustatyta kaip ON,
ekrano užsklanda rodoma, kai leistuvas yra
pristabdytas ar sustabdytas 15 min. Norėdami
išjungti ekrano užsklandą, paspauskite N.
BACKGROUND: pasirenkama TV ekrano
fono spalva arba vaizdas. Nustačius JACKET
PICTURE, net jei diske nėra DVD disko
užsklandos vaizdo, rodomas GRAPHICS
vaizdas.
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: įjungiamas arba
išjungiamas automatinis budėjimo režimas.
Pasirinkus ON, leistuvas pereina į budėjimo
režimą, kai yra sustabdytas ilgiau nei 30 min.
AUTO PLAY: nustačius ON, leistuvas
automatiškai pradeda atkūrimą, kai leistuvas
yra įjungiamas laikmačio (nepridedamas).
PAUSE MODE: pasirenkamas pristabdymo
režimo vaizdas. Įprastai pasirinkite AUTO.
Kai vaizdas išvedamas didele raiška, nustatykite
kaip FRAME. (Tik DVD)
TRACK SELECTION: Kai leidžiamas DVD
VIDEO, kuriame įrašyti keli garso formatai
(PCM, MPEG audio, DTS ar „Dolby Digital“),
pirmenybė teikiama garso takeliui, kuris turi
daugiausiai kanalų. Pirmenybė teikiama
pasirinkus „AUTO“. (Tik DVD VIDEO)
MULTI-DISC RESUME: įjungiamas arba
išjungiamas kelių diskų leidimo tęsimo
nustatymas. Atmintyje gali būti laikomas iki
6 skirtingų DVD VIDEO / VIDEO CD diskų
tęsimo atkūrimo taškas. Jei iš naujo paleidžiate
nustatymus, leidimo atkūrimo taškas
ištrinamas. (Tik DVD VIDEO / VIDEO CD)
AUDIO SETUP
AUDIO DRC (dinaminio diapazono
valdymas)*2: nustatykite pagal aplinką.
Nustatykite TV MODE, kai mažiausi garsai
neatskiriami, arba WIDE RANGE, kai
klausymo aplinka yra gera, pvz., namų kino
teatras.
DOWNMIX*2: įjungiamas supaprastinimo iki
2 kanalų metodas, kai leidžiate DVD, kuriame
yra galinio garso elementų (kanalų) arba kuris
yra įrašytas „Dolby Digital“ formatu. Įprastai
pasirinkite DOLBY SURROUND.
DIGITAL OUT: pasirenkama, ar garso
signalų išvestis yra DIGITAL OUT (COAXIAL)
lizdas. Pasirinkę ON taip pat pasirinkite
DOLBY DIGITAL, MPEG, DTS arba 48 kHz/
96 kHz PCM.
DOLBY DIGITAL: pasirenkamas „Dolby
Digital“ signalo tipas. Nustatykite D-PCM, kai
leistuvas yra prijungtas prie garso komponento,
kuris neturi įmontuotojo „Dolby Digital“
dekoderio.
MPEG: pasirenkamas MPEG garso signalo
tipas. Nustatykite MPEG, kai leistuvas yra
prijungtas prie garso komponento su
įmontuotuoju MPEG dekoderiu.
DTS: pasirenkamas DTS garso signalo tipas.
Nustatykite ON, kai leidžiate DVD VIDEO
diską su DTS garso takeliais. Nenustatykite ON,
kai leistuvą jungiate prie garso komponento,
kuriame nėra įmontuotojo DTS dekoderio.
LINE: parenkama vaizdo signalo išvestis.
,Tęsinys kitame puslapyje.
7LT
48 kHz / 96 kHz PCM: pasirenkamas
skaitmeninio garso išvesties signalo
diskretizavimo dažnis. (Tik DVD VIDEO)
*1 Pasirinkę OTHERS t, pasirinkite ir įveskite
kalbos kodą. KALBŲ KODŲ SĄRAŠĄ žr. šio
vadovo gale.
*2 Ši funkcija veikia išvestis iš šių lizdų:
– DIGITAL OUT (COAXIAL) lizdą, tik
kai DOLBY DIGITAL nustatytas kaip
„D-PCM“.
– LINE (RGB)-TV lizdą.
Informacija
Trikčių šalinimas
Jei naudojant leistuvą kyla toliau nurodytų
problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo,
naudokite šį trikčių šalinimo vadovą ir
bandykite problemą išspręsti. Jei kurios nors
problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Maitinimas neįjungtas.
c Patikrinkite, ar saugiai prijungtas maitinimo
laidas.
Nerodomas vaizdas / rodomas vaizdas su
triukšmu.
c Iš naujo saugiai prijunkite prijungiamuosius
laidus.
c Prijungiamieji laidai yra sugadinti.
c Patikrinkite TV jungtį ir įjunkite TV įvesties
ieškiklį, kad leistuvo signalai būtų rodomi TV
ekrane.
c SCREEN SETUP nustatykite jūsų TV tinkamą
LINE elementą.
c Diskas yra nešvarus arba sugadintas.
Nėra garso.
c Iš naujo saugiai prijunkite prijungiamuosius
laidus.
c Prijungiamasis laidas yra sugadintas.
c Leistuvas veikia pristabdymo režimu arba
sulėtinto leidimo režimu.
c Leistuvas veikia greito leidimo į priekį / greito
leidimo atgal režimu.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
c Nuotolinio pulto maitinimo elementuose liko
per mažai energijos.
c Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas
į leistuvo nuotolinio valdymo jutiklį .
c Kai valdote leistuvą iš eilės paspausdami kelis
nuotolinio valdymo pulto mygtukus, tarp
paspaudimų darykite 5 sekundžių pertrauką.
Nepavyksta paleisti disko.
c Diskas yra apverstas.
Įdėkite diską atkuriamąja puse žemyn.
c Diskas yra pakreiptas.
c Leistuvu nepavyksta paleisti tam tikrų diskų.
c Ant DVD pateiktas regiono kodas neatitinka
leistuvo.
c Leistuvo viduje susikondensavo drėgmės.
c Leistuvas negali paleisti disko, kurio įrašymas
tinkamai neužbaigtas.
8LT
Leistuvas veikia netinkamai.
c Kai dėl statinės elektros ar kt. priežasčių
leistuvas veikia netinkamai, atjunkite jį.
Ekrane parodomas pranešimas „C:13:**“.
c Nuvalykite diską valymo pašluoste arba
patikrinkite jo formatą.
Leistuvas neatpažįsta prijungto USB įrenginio. (Tik
DVP-SR360).
c USB įrenginys nėra tinkamai prijungtas prie
leistuvo.
c USB įrenginys arba laidas yra sugadintas.
c Disko režimas nepakeistas į USB režimą.
Leistinas failo formatas
Vaizdo: MPEG-1 („Cyber-shot data“) /
MPEG-4 (paprastasis profilis)*1 / „Xvid“
Nuotraukų: JPEG (DCF formatas)
Muzikos: MP3 (išskyrus „mp3PRO“) / WMA
(išskyrus „WMA Pro“)*1, *2 / AAC*1, *2 /
LPCM / WAVE
*1 Failai, kuriuose numatyta autorių teisių apsauga
(„Digital Right Management“), negali būti
paleisti.
*2 Leistuvas neatkuria užkoduotų failų, pvz.,
„Lossless“.
Palaikomi plėtiniai: „.avi“, „.mpg“, „.mpeg“,
„.mp4“, „.jpg“, „.mp3“, „.wma“, „.m4a“, „.wav“
Palaikomi diskai: DVD, DVD±RW/±R/±R
DL, „Music CD“ / „Super VCD“, CD-R/-RW
• DATA CD diskai, įrašyti laikantis ISO 9660 1
lygio / 2 lygio standarto arba jo išplėstuoju
formatu, „Joliet“.
• DATA DVD diskai, įrašyti laikantis UDF.
• Leistuvas atkurs bet kurį iš išvardintų failų,
net jei failo formatas skiriasi. Tokių
duomenų atkūrimas gali sukelti triukšmą,
kuris gali sugadinti garsiakalbį.
• Sudėtingos hierarchijos aplankų leidimas
gali šiek tiek užtrukti. Kurkite ne daugiau nei
dviejų hierarchijos pakopų albumus.
• Kai kurių vaizdo įrašų, nuotraukų ir muzikos
failų gali nepavykti paleisti, priklausomai
nuo užkodavimo arba įrašymo būsenos.
• Atkūrimo paleidimas ir perėjimas prie kito
albumo arba failo gali šiek tiek užtrukti.
• Leistuvas atpažįsta daugiausiai 200 albumų
ir 600 failų. Leistuvas gali atpažinti iki
300 muzikos failų ir 300 nuotraukų failų,
kai pasirinkta PHOTO (MUSIC).
• Leistuvas gali neleisti dviejų ar daugiau
vaizdo įrašų failų derinio.
• Leistuvas negali leisti didesnio nei
720 (plotis) × 576 (aukštis) / 2 GB vaizdo
įrašo failo.
• Atsižvelgiant į failą, atkūrimas gali būti
nesklandus. Rekomenduojama sukurti
mažesnės bitų spartos failą.
• Leistuvas gali sklandžiai neatkurti
didelės bitų spartos failų iš DATA CD.
Rekomenduojama atkurti naudojant
DATA DVD.
• Leidžiant vaizdo duomenis, nepalaikomus
MPEG-4 formato, bus girdimas tik garsas.
Pastaba dėl įrašomųjų laikmenų
Atkūrimas iš kai kurių įrašomųjų laikmenų
negalimas dėl įrašymo kokybės, fizinės disko
būsenos arba įrašančiojo įrenginio bei
autorinės programinės įrangos specifikacijų.
Tinkamai neužbaigus įrašymo, diskų nebus
galima paleisti. Kai kurių DATA diskų,
sukurtų „Packet Write“ formatu, atkūrimas
negalimas.
Tik leistuvams, negalintiems atkurti vaizdų,
kuriems numatyta apsauga nuo kopijavimo
DVD-VR režimo vaizdų su CPRM
(įrašomosios laikmenos turinio apsauga)
apsauga gali nepavykti atkurti.
Pastaba dėl DVD ir VIDEO CD atkūrimo veiksmų
Kai kurias DVD ir VIDEO CD atkūrimo
funkcijas gali specialiai nustatyti programinės
įrangos gamintojai. Šis leistuvas DVD ir
VIDEO CD paleidžia remdamasis
programinės įrangos gamintojų sukurtu disko
turiniu, todėl kai kurios atkūrimo funkcijos
gali neveikti. Žr. su DVD ar VIDEO CD
pateiktas naudojimo instrukcijas.
Pastabos dėl diskų
Šis įrenginys sukurtas atkurti diskus,
atitinkančius kompaktinio disko (CD)
standartą. Dviejų sluoksnių diskai ir kai kurie
muzikos diskai, užkoduoti naudojant autorių
teisių apsaugos technologijas, neatitinka
kompaktinio disko (CD) standarto. Todėl šie
diskai gali būti nesuderinami su šiuo įrenginiu.
,Tęsinys kitame puslapyje.
9LT
Specifikacijos
Sistema
Lazeris: puslaidininkis lazeris
Įvestys / išvestys
• DIGITAL OUT (COAXIAL): „Phono“
lizdas
• LINE (RGB)-TV: 21 kištuko
• USB (tik DVP-SR360): A tipo USB lizdas,
maksimali srovė 500 mA (USB įrenginiui
prijungti)
Bendroji informacija
• Maitinimo reikalavimai: 220–240 V
kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
• Energijos sąnaudos:
6 W (DVP-SR160)
10 W (DVP-SR360)
• Matmenys (apytiksl.): 270 × 38,5 × 209 mm
(plotis / aukštis / gylis), įskaitant
projektavimo dalis
• Svoris (apytiksl.): 950 g
• Rekomenduojama temperatūra
naudojantis: nuo 5 °C iki 35 °C
• Rekomenduojama drėgmė naudojantis:
nuo 25 % iki 80 %
Pridedami priedai
• Nuotolinio valdymo įrenginys
(nuotolinis) (1)
• R6 (AA dydžio) maitinimo elementai (2)
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs keisti
dizainą ir specifikacijas.
10LT
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu aizdegšanās
vai elektrotraumas risku,
nepakļaujiet šo aparātu lietus
vai mitruma iedarbībai.
Lai izvairītos no elektrotraumas,
neaiztieciet korpusu. Labošanu
uzticiet tikai kvalificētam
personālam.
Elektroenerģijas tīkla pievads ir
jāmaina tikai kvalificētā servisa
darbnīcā.
Nepakļaujiet baterijas/
akumulatorus vai aparātu ar
ievietotām baterijām/
akumulatoriem pārmērīgam
karstumam, piemēram, saules
stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.
Šī ierīce ir klasificēta kā 1. KLASES
LĀZERA produkts. Atzīme CLASS
1 LASER PRODUCT atrodas uz
aizmugures paneļa.
UZMANĪBU!
Optisko instrumentu izmantošana
ar šo produktu palielina bīstamību
acīm. Tā kā šajā CD/DVD
atskaņotājā izmantotais lāzera stars
ir kaitīgs acīm, nemēģiniet izjaukt
korpusu.
Labošanu uzticiet tikai kvalificētam
personālam.
Atbrīvošanās
no vecām
elektriskām
un elektroniskām
iekārtām (attiecas
uz Eiropas
Savienību un
citām Eiropas
valstīm ar
atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta vai
tā iepakojuma norāda, ka ar šo
produktu nedrīkst rīkoties kā
ar mājsaimniecības atkritumiem.
Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā
savākšanas vietā elektrisko un
elektronisko iekārtu pārstrādei.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no
šī produkta, palīdzēsit nepieļaut
iespējamo negatīvo ietekmi uz
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
ko varētu izraisīt neatbilstoša šī
produkta atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt
dabas resursus. Lai iegūtu
detalizētāku informāciju par šī
produkta pārstrādi, sazinieties ar
2LV
vietējo pašvaldību, mājsaimniecības
atkritumu apsaimniekotāju vai
veikalu, kurā iegādājāties šo
produktu.
Atbrīvošanās
no izlietotām
baterijām/
akumulatoriem
(attiecas uz Eiropas
Savienību un citām
Eiropas valstīm
ar atsevišķu
savākšanas
sistēmu)
Šis apzīmējums uz baterijas/
akumulatora vai iepakojuma
norāda, ka ar šī produkta
komplektācijā iekļautajām
baterijām/akumulatoriem nedrīkst
rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem.
Noteiktām baterijām/
akumulatoriem šis apzīmējums,
iespējams, tiek izmantots kopā ar
kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba
(Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais
simbols tiek pievienots, ja baterijā/
akumulatorā ir vairāk par 0,0005%
dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no
šīm baterijām/akumulatoriem,
palīdzēsit nepieļaut iespējamo
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi
un cilvēku veselību, ko varētu
izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/
akumulatoru atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt
dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu
integritātes iemeslu dēļ produktam
nepieciešams pastāvīgs savienojums
ar iebūvētu bateriju/akumulatoru,
šādu bateriju/akumulatoru drīkst
nomainīt tikai kvalificēts servisa
speciālists.
Lai nodrošinātu pareizu šādas
baterijas/akumulatora apstrādi,
beidzoties produkta kalpošanas
laikam, nododiet šo produktu
atbilstošā savākšanas vietā
elektrisko un elektronisko iekārtu
pārstrādei.
Visu pārējo bateriju/akumulatoru
gadījumā, skatiet sadaļu par to, kā
no produkta droši izņemt bateriju/
akumulatoru. Bateriju/akumulatoru
nododiet atbilstošā savākšanas vietā
izlietoto bateriju/akumulatoru
pārstrādei.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par šī produkta vai baterijas/
akumulatora pārstrādi, sazinieties
ar vietējo pašvaldību,
mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
Šī produkta ražotājs ir
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japāna. Pilnvarotais pārstāvis EMS
un produkta drošības jautājumos
ir Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi
par remontu vai garantiju, skatiet
atsevišķos servisa vai garantijas
dokumentos norādītās adreses.
Piesardzības pasākumi
• Lai nepieļautu aizdegšanos vai
elektrotraumu, nenovietojiet
uz aparāta ar šķidrumu pildītus
priekšmetus, piemēram, vāzes.
• Kamēr atskaņotājs ir pievienots
sienas rozetei, tas no maiņstrāvas
avota (elektroenerģijas tīkla)
netiek atvienots pat tad, ja pats
atskaņotājs ir izslēgts.
• Neuzstādiet atskaņotāju
norobežotā vietā, piemēram,
grāmatplauktā vai līdzīgā vietā.
• Uzstādiet atskaņotāju tā, lai
problēmu gadījumā barošanas
vadu (elektroenerģijas tīkla
pievadu) varētu nekavējoties
atvienot no sienas kontaktligzdas.
• Ja atskaņotājs no aukstuma tiek
ienests siltumā vai tiek novietots
ļoti mitrā telpā, iespējama
mitruma kondensēšanās uz
objektīviem atskaņotāja iekšpusē.
Šādā gadījumā atskaņotājs var
nedarboties pareizi. Ja tā notiek,
izņemiet disku un atstājiet
atskaņotāju ieslēgtu aptuveni uz
pusstundu, līdz iztvaiko mitrums.
Piezīme par diskiem
Nelietojiet šādus diskus:
– nestandarta formas (piemēram,
kartīte, sirsniņa) disks;
– disks, kuram ir piestiprināta kāda
uzlīme.
Reģiona kods
Jūsu atskaņotāja reģiona kods ir
norādīts ierīces aizmugurē, un
atskaņotājs atskaņos tikai tos
komerciālos DVD (tikai
atskaņošana) diskus, kas apzīmēti ar
identisku reģiona kodu. Šī sistēma
aizsargā autortiesības.
Atskaņotājs atskaņos arī
komerciālos DVD diskus,
kas apzīmēti ar ALL .
Atkarībā no komerciālā DVD
diska var nebūt reģiona koda
norādes, bet arī šādā gadījumā
komerciālo DVD disku
atskaņošana tiek aizliegta atbilstoši
reģionu ierobežojumiem.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
0-000-000-00
Reģiona kods
Informācija par autortiesībām,
preču zīmēm un programmatūras
licencēm
• Ražots saskaņā ar Dolby
Laboratories licenci. Dolby un
dubultā D apzīmējums ir Dolby
Laboratories preču zīmes.
• DVD Logo ir DVD Format/Logo
Licensing Corporation preču
zīme.
• MPEG Layer-3 audio kodēšanas
tehnoloģiju un patentus licencēja
Fraunhofer IIS un Thomson.
• Windows Media ir Microsoft
Corporation ASV un/vai citās
valstīs reģistrēta preču zīme vai
preču zīme.
Šajā produktā iekļautas
tehnoloģijas, uz kurām attiecas
noteiktas Microsoft intelektuālā
īpašuma tiesības.
Šādas tehnoloģijas lietošana vai
izplatīšana ārpus šī produkta bez
atbilstošas Microsoft licences ir
aizliegta.
• Visas pārējās preču zīmes ir to
atbilstošo īpašnieku preču zīmes.
• ŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS
SASKAŅĀ AR MPEG-4
VISUAL PATENTU
PORTFEĻA LICENCI
PATĒRĒTĀJA PERSONISKAI
UN NEKOMERCIĀLAI
LIETOŠANAI, LAI
ATBILSTOŠI STANDARTAM
MPEG-4 VISUAL (MPEG-4
VIDEO) DEKODĒTU VIDEO,
KO IR KODĒJIS PATĒRĒTĀJS,
VEICOT PERSONISKAS
UN NEKOMERCIĀLAS
DARBĪBAS, UN/VAI KAS
TIKA IEGŪTS NO VIDEO
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA,
KURU UZŅĒMUMS MPEG
LA IR LICENCĒJIS MPEG-4
VIDEO NODROŠINĀŠANAI.
NEKĀDAI CITAI
LIETOŠANAI LICENCE
NETIEK PIEŠĶIRTA UN
NAV PIEDOMĀJAMA.
PAPILDINFORMĀCIJU,
ARĪ TO, KAS SAISTĪTA AR
REKLAMĒŠANU, LIETOŠANU
IEKŠĒJĀM VAJADZĪBĀM,
KOMERCLIETOŠANU UN
LICENCĒŠANU, VAR IEGŪT
NO MPEG LA, LLC. SK.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Par šo rokasgrāmatu
Termins “DVD” var tikt izmantots
kā vispārīgs termins, lai norādītu
komerciālos DVD, DVD+RW/
DVD+R/DVD+R DL (režīms
+VR) un DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL (režīms VR, video
režīms) diskus.
LV
LV
3LV
TIME/TEXT
Atskaņošana
Pārbauda patērēto un atlikušo atskaņošanas
laiku.
Ievadiet laika kodu attēla un mūzikas meklēšanai
(tikai DVD un Xvid video failiem).
Vadības izvēlnes displejs
Izmantojiet vadības izvēlni, lai izvēlētos kādu
funkciju un skatītu saistīto informāciju.
DISC/USB*1
Atskaņošanai atlasa USB vai DISC.
TOP MENU/MENU
Nospiediet DISPLAY.
Lai mainītu vadības izvēlnes displeju, vēlreiz
nospiediet DISPLAY.
(Tikai DVD VIDEO)
TOP MENU: parāda augšējo izvēlni.
MENU: parāda izvēlni.
ORIGINAL/PLAY LIST
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
PROGRAM*2, *3
OFF
OFF
SET
ON
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
A Vadības izvēlnes elementi
B Šobrīd atskaņojamā sadaļa/kopējais sadaļu
skaits
C Šobrīd atskaņojamā nodaļa/kopējais
nodaļu skaits
D Atskaņošanas ilgums
E Atlasītais datu nesēja tips
F Atskaņošanas statuss
G Atlasītā elementa ikona/izvēlnes opcijas
H Darbības ziņojums
I Atlasītais vadības izvēlnes elements
Izvēļņu saraksts
Elements Elementa nosaukums, funkcija
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
Atlasa atskaņojamo sadaļu, ainu, ierakstu,
nodaļu vai indeksu.
4LV
Atlasa atskaņojamās sadaļas veidu (režīms
DVD-VR): ORIGINAL vai rediģēts PLAY LIST.
Atlasa atskaņojamās sadaļas, nodaļas un
ierakstus jums nepieciešamajā secībā.
1 Izvēlieties SET t, pēc tam nospiediet
ENTER un izvēlieties sadaļu (T), nodaļu (C)
vai ierakstu (T), kuru vēlaties programmēt, un
nospiediet ENTER.
2 Atkārtojiet sadaļas, nodaļas vai ieraksta
atlasīšanu.
3 Nospiediet N.
SHUFFLE*2, *3
Atskaņo sadaļas, nodaļas un ierakstus nejaušā
secībā.
REPEAT*2, *3
Atkārtoti atskaņo visas sadaļas/ierakstus/
albumus vai vienu sadaļu/nodaļu/ierakstu/
albumu/failu.
A-B REPEAT*2, *3
Norāda daļas, kuras vēlaties atkārtoti atskaņot.
1 Atskaņošanas laikā izvēlieties SET t un
nospiediet ENTER.
Tiek rādīta iestatījuma A-B REPEAT josla.
2 Kad atrodat sākuma vietu (punkts A),
nospiediet ENTER.
3 Kad sasniedzat beigu vietu (punkts B), vēlreiz
nospiediet ENTER.
PARENTAL CONTROL
Iestatiet, lai šajā atskaņotājā aizliegtu
atskaņošanu.
PLAYER t: dažu DVD VIDEO disku
atskaņošanu var ierobežot atbilstoši sākotnēji
noteiktam līmenim, piemēram, lietotāja
vecumam. Ainas var bloķēt vai aizstāt ar citam
ainām (vecāku kontrole).
PASSWORD t: ievadiet 4 ciparu paroli,
izmantojot ciparu pogas. Šo izvēlni izmantojiet
arī paroles mainīšanai.
Vecāku kontrole (ierobežota atskaņošana)
Varat iestatīt atskaņošanas ierobežojuma
līmeni.
1 Izvēlieties PLAYER t, pēc tam nospiediet
ENTER.
Ievadiet vai atkārtoti ievadiet savu 4 ciparu
paroli, pēc tam nospiediet ENTER.
2 Spiediet X/x, lai izvēlētos STANDARD, pēc
tam nospiediet ENTER.
Spiediet X/x, lai izvēlētos kādu apgabalu, pēc
tam nospiediet ENTER.
Ja izvēlaties OTHERS t, izvēlieties un
ievadiet standarta kodu. Sk. VECĀKU
KONTROLES APGABALU KODU
SARAKSTS šīs rokasgrāmatas beigās.
3 Spiediet X/x, lai izvēlētos LEVEL, pēc tam
nospiediet ENTER.
Spiediet X/x, lai izvēlētos līmeni, pēc tam
nospiediet ENTER.
Vecāku kontroles iestatīšana ir pabeigta.
Jo mazāka vērtība, jo stingrāki ierobežojumi.
Lai izslēgtu vecāku kontroles funkciju,
iestatiet parametra LEVEL vērtību OFF.
Ja aizmirsāt savu paroli, tad paroles lodziņā
ievadiet 199703, nospiediet ENTER un ievadiet
jaunu 4 ciparu paroli.
SETUP
QUICK: izmantojiet ātro iestatīšanu, lai
izvēlētos ekrāna displeja valodu, TV proporcijas
un audio izvades signālu.
CUSTOM: papildus ātrās iestatīšanas
iestatījumiem varat pielāgot dažādus citus
iestatījumus (7. lpp.).
RESET: izvēlnes SETUP iestatījumiem atgriež
noklusējuma iestatījumu.
CUSTOM PICTURE MODE
Atlasa attēla kvalitāti, kas vislabāk atbilst
skatāmajai programmai.
STANDARD: rāda standarta attēlu.
DYNAMIC: veido izteikti dinamisku attēlu,
palielinot attēla kontrastu un krāsu intensitāti.
CINEMA: uzlabo detalizāciju tumšos
apgabalos, palielinot melnās krāsas līmeni.
MEMORY t: detalizētāk regulē attēlu.
SHARPNESS
Pārspīlē attēla kontūras, lai veidotu asāku attēlu.
OFF: atceļ šo opciju.
1: uzlabo kontūras.
2: uzlabo kontūras vairāk nekā ar opciju 1.
*1 Tikai DVP-SR360
*2 Lai atgrieztos parastajā atskaņošanas režīmā,
izvēlieties OFF vai nospiediet CLEAR.
*3 Atskaņošanas režīms tiek atcelts, ja:
– atverat disku paliktni;
– izslēdzat atskaņotāju.
◆DATA failu elementi
Elements Elementa nosaukums, funkcija
ALBUM
Izvēlieties albumu, kurā ir atskaņojamās
mūzikas un fotogrāfiju faili.
FILE
Atlasa atskaņojamo fotogrāfijas failu.
ALBUM
Atlasa albumu, kurā ir atskaņojamais video
fails.
FILE
Atlasa atskaņojamo video failu.
DATE
Parāda datumu, kad attēls tika uzņemts ar
digitālo kameru.
INTERVAL*
Norāda, cik ilgi ekrānā tiek rādīti slaidi.
ZOOM*2
Palielina attēlu līdz četrām reizēm, salīdzinot
ar sākotnējiem izmēriem; ritiniet, izmantojot
C/X/x/c.
ANGLE
Maina leņķi.
,turpinājums
5LV
EFFECT*
Atlasa slīdrādes laikā izmantojamos slaidu
mainīšanas efektus.
MODE 1: attēliem efekti tiek mainīti nejauši
izvēlētā secībā.
MODE 2: attēls tiek pakāpeniski atvērts
virzienā no augšējās kreisās puses uz apakšējo
labo pusi.
MODE 3: attēls tiek pakāpeniski atvērts
virzienā no augšpuses uz lejasdaļu.
MODE 4: attēls tiek pakāpeniski atvērts
virzienā no kreisās puses uz labo pusi.
MODE 5: attēls tiek atvērts, izstiepjot no ekrāna
centra.
OFF: izslēdz šo funkciju.
MEDIA
Atlasa datu nesēju, kuru vēlaties atskaņot.
VIDEO: atskaņo video failus.
PHOTO (MUSIC): slaidrādes veidā atskaņo
fotogrāfiju un mūzikas failus. Ja vienā albumā
ir mūzikas un fotogrāfiju faili, slīdrādi varat
skatīties ar skaņu. Ja mūzikas vai fotogrāfiju
atskaņošanas ilgums ir lielāks, ilgākā darbība
tiek turpināta bez skaņas vai attēla.
PHOTO: atskaņo fotogrāfiju failus.
MUSIC: atskaņo mūzikas failus. Skanot
mūzikas failiem, kuros ir nesinhronizēta
dziesmu tekstu informācija, nospiediet
SUBTITLE. Atskaņotājs atbalsta tikai MP3 ID3
dziesmu tekstus.
TV darbināšana ar tālvadības pulti
Izmantojot komplektācijā iekļauto tālvadības
pulti, varat mainīt sava Sony TV skaņas
līmeni, ievades avotu un darbināt barošanas
slēdzi.
Ja jūsu TV ir norādīts nākamajā tabulā,
iestatiet atbilstošo ražotāja kodu.
Ja tiek nomainītas tālvadības pults baterijas,
vēlreiz iestatiet atbilstošo kodu.
1 Turot nospiestu TV [/1, spiediet ciparu
pogas, lai izvēlētos sava TV ražotāja kodu.
2 Atlaidiet TV [/1.
Vadāmo TV kodu numuri
Sony
01 (noklusējums)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
USB ierīces pievienošana
(Tikai DVP-SR360)
Atskaņotāja USB ligzdai varat pievienot USB
ierīci, lai atskaņotu video, fotogrāfiju vai
mūzikas failus.
* Atkarībā no faila šī funkcija var nedarboties.
Lai noņemtu USB ierīci
Lai atskaņotu VIDEO CD diskus ar PBC
funkcijām
Pārtrauciet atskaņošanu un atvienojiet USB
ierīci no USB ligzdas.
Sākot atskaņot VIDEO CD ar PBC (Playback
control —atskaņošanas vadība) funkcijām,
tiek atvērta atlases izvēlne.
Lai mainītu LUN
Lai atskaņotu bez PBC izmantošanas
Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta,
spiediet ./> vai ciparu pogas, lai
izvēlētos ierakstu, pēc tam nospiediet N
vai ENTER. Lai atgrieztos PBC atskaņošanas
režīmā, divreiz nospiediet x, pēc tam
nospiediet N.
6LV
Dažām ierīcēm, iespējams, tiks rādīts LUN
(Logical Unit Number — loģiskais vienības
numurs). Lai mainītu LUN vai sākotnējo
krātuvi, nospiediet
brīdī, kad tiek
rādīts albumu vai ierakstu saraksts.
Par atbalstītajām USB ierīcēm
• Šis atskaņotājs atbalsta tikai USB lielapjoma
atmiņas klases ierīces.
• Šis atskaņotājs atbalsta tikai FAT formāta
USB ierīces.
• Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo
atskaņotāju.
Izvēlne CUSTOM
Varat pielāgot dažādus iestatījumus.
Kad atskaņotājs ir pārtrauktas atskaņošanas
režīmā, nospiediet DISPLAY, izvēlieties
(SETUP) un pēc tam CUSTOM.
Tiek atvērta izvēlne CUSTOM.
Izvēļņu saraksts
Elements Elementa nosaukums, funkcija
LANGUAGE SETUP
OSD (ekrāna displejs): pārslēdz ekrāna displeja
valodu.
MENU*1: atlasa vēlamo diska izvēlnes valodu.
(Tikai DVD VIDEO.)
AUDIO*1: pārslēdz skaņas ieraksta valodu.
Ja izvēlaties ORIGINAL, tiek atlasīta diska
prioritārā valoda. (Tikai DVD VIDEO.)
SUBTITLE*1: pārslēdz DVD VIDEO diskā
ierakstīto subtitru valodu. Ja izvēlaties AUDIO
FOLLOW, subtitru valoda tiek mainīta
atbilstoši jūsu izvēlētajai skaņas ieraksta valodai.
(Tikai DVD VIDEO.)
SCREEN SETUP
TV TYPE: atlasa pievienotā TV proporcijas.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER: ja iestatīta vērtība ON un
atskaņotājs 15 minūtes ir pauzes vai pārtrauktas
atskaņošanas režīmā, tiek rādīts
ekrānsaudzētājs. Nospiediet N, lai izslēgtu
ekrānsaudzētāju.
BACKGROUND: TV ekrānā atlasa fona krāsu
vai attēlu. Ja iestatāt JACKET PICTURE, lai
arī diskā nav apvalka attēla, tiek rādīts attēls
GRAPHICS.
LINE: atlasa video signāla izvadi.
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: ieslēdz vai izslēdz
automātiskās gaidstāves iestatījumu.
Ja izvēlaties ON un atskaņotājs ilgāk par
30 minūtēm ir pārtrauktas atskaņošanas
režīmā, tas pāriet gaidstāves režīmā.
AUTO PLAY: ja iestatīta vērtība ON,
atskaņotājs automātiski sāk atskaņošanu,
ja tas tiek ieslēgts ar taimeri (komplektācijā
nav iekļauts).
PAUSE MODE: atlasa pauzes režīma attēlu.
Parasti izvēlieties AUTO. Ja attēls tiek izvadīts
ar lielu izšķirtspēju, iestatiet vērtību FRAME.
(Tikai DVD.)
TRACK SELECTION: piešķir prioritāti skaņas
ierakstam, kurā ir visvairāk kanālu, ja atskaņojat
DVD VIDEO disku, kurā ir ierakstīti vairāki
audio formāti (PCM, MPEG audio, DTS vai
Dolby Digital formāts). Ja izvēlaties AUTO, tiek
piešķirta prioritāte. (Tikai DVD VIDEO.)
MULTI-DISC RESUME: ieslēdz vai izslēdz
vairāku disku atsākšanas iestatījumu.
Atskaņošanas atsākšanai atmiņā var saglabāt
līdz 6 dažādiem DVD VIDEO/VIDEO CD
diskiem. Ja atkal sākat šos iestatījumus,
atsākšanas vieta tiek notīrīta. (Tikai DVD
VIDEO/VIDEO CD.)
AUDIO SETUP
AUDIO DRC (dinamiskā diapazona
vadība)*2: iestatiet atbilstošu apkārtējo vidi.
Ja klusākās skaņas nav atšķiramas, iestatiet
vērtību TV MODE; ja klausīšanās vide ir laba,
piemēram, mājas kinozālē, iestatiet vērtību
WIDE RANGE.
DOWNMIX*2: pārslēdz jaukšanas metodi,
samazinot kanālu skaitu līdz 2 kanāliem,
ja atskaņojat DVD disku, kurā ir aizmugures
skaņas elementi (kanāli) vai kurš ir ierakstīts
Dolby Digital formātā. Parasti izvēlieties
DOLBY SURROUND.
DIGITAL OUT: atlasa, vai audio signāls tiek
izvadīts, izmantojot ligzdu DIGITAL OUT
(COAXIAL). Ja izvēlaties ON, iestatiet arī tālāk
norādīto DOLBY DIGITAL, MPEG, DTS vai
48kHz/96kHz PCM.
DOLBY DIGITAL: atlasa Dolby Digital signāla
veidu. Ja atskaņotājs ir savienots ar kādu audio
komponentu bez iebūvēta Dolby Digital
dekodētāja, iestatiet vērtību D-PCM.
MPEG: atlasa MPEG audio signāla veidu.
Ja atskaņotājs ir savienots ar kādu audio
komponentu, kuram ir iebūvēts MPEG
dekodētājs, iestatiet vērtību MPEG.
DTS: atlasa DTS audio signāla veidu.
Ja atskaņojat DVD VIDEO ar DTS skaņas
ierakstiem, iestatiet vērtību ON. Ja atskaņotāju
savienojat ar kādu audio komponentu bez
DTS dekodētāja, neiestatiet vērtību ON.
,turpinājums
7LV
48kHz/96kHz PCM: atlasa digitālās audio
izejas signāla iztveršanas frekvenci. (Tikai DVD
VIDEO.)
*1 Ja izvēlaties OTHERS t, izvēlieties un ievadiet
valodas kodu. Sk. VALODU KODU
SARAKSTS šīs rokasgrāmatas beigās.
*2 Šī funkcija ietekmē izvadi no šādām ligzdām:
– ligzda DIGITAL OUT (COAXIAL) tikai tad,
ja opcijai DOLBY DIGITAL ir iestatīta
vērtība D-PCM;
– ligzda LINE (RGB)-TV.
Informācija
Problēmu novēršana
Ja atskaņotāja izmantošanas laikā rodas kāda
no šīm problēmām, izmantojiet šos problēmu
novēršanas norādījumus, kas palīdzēs novērst
problēmu, pirms pieprasāt labošanu.
Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar
tuvāko Sony izplatītāju.
Barošana netiek ieslēgta.
c Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienots barošanas
vads (elektroenerģijas tīkla pievads).
Nav attēla/redzams attēla troksnis.
c Atkārtoti un kārtīgi pievienojiet savienojošo
vadu.
c Savienojošie vadi ir bojāti.
c Pārbaudiet savienojumu ar TV un pārslēdziet
TV ievades selektoru tā, lai TV ekrānā būtu
redzams atskaņotāja signāls.
c Izvēlnē SCREEN SETUP iestatiet LINE
elementu, kas atbilst jūsu TV.
c Disks ir netīrs vai bojāts.
Nav skaņas.
c Atkārtoti un kārtīgi pievienojiet savienojošo
vadu.
c Savienojošais vads ir bojāts.
c Atskaņotājs darbojas pauzes vai palēninātas
kustības atskaņošanas režīmā.
c Atskaņotājs darbojas ātrās patīšanas vai ātrās
attīšanas režīmā.
Tālvadība nedarbojas.
c Izlādējušās tālvadības pults baterijas.
c Tālvadības pults nav pavērsta pret atskaņotāja
tālvadības sensoru .
c Ja atskaņotāju darbināt, secīgi spiežot
tālvadības pogas, nākamo pogu nospiediet
5 sekunžu laikā.
Disks netiek atskaņots.
c Disks ir apgriezts otrādi.
Ievietojiet disku ar atskaņojamo pusi uz leju.
c Disks ir greizs.
c Atskaņotājs nevar atskaņot noteiktus diskus.
c DVD diska reģiona kods neatbilst
atskaņotājam.
c Atskaņotājā ir kondensējies mitrums.
c Atskaņotājs nevar atskaņot ierakstītu disku,
kas nav pareizi pabeigts.
8LV
Atskaņotājs nedarbojas pareizi.
c Ja statiskā elektrība vai kas cits izraisa
nepareizu atskaņotāja darbību, atvienojiet
atskaņotāju no rozetes.
Ekrānā tiek rādīts “C:13:**”.
c Notīriet disku ar tīrīšanas drāniņu vai
pārbaudiet tā formātu.
Atskaņotājs nenosaka tam pievienoto USB ierīci.
(Tikai DVP-SR360)
c USB ierīce nav kārtīgi pievienota atskaņotājam.
c Bojāta USB ierīce vai vads.
c Disku režīms nav pārslēgts uz USB režīmu.
• Atskaņotājs, iespējams, neatskaņos divu
vai vairāku video failu apvienojumu.
• Atskaņotājs nevar atskaņot video failus, kuru
izmēri/lielums pārsniedz 720 (platums)×576
(augstums) pikseļus/2 GB.
• Atkarībā no faila atskaņošana var būt
saraustīta. Ieteicams izveidot failu ar mazāku
bitu ātrumu.
• Atskaņotājs, iespējams, nevarēs plūstoši
atskaņot liela bitu ātruma video failus,
kas ierakstīti DATA CD. Tos ieteicams
atskaņot, izmantojot DATA DVD.
• Atskaņojot vizuālos datus, kurus formāts
MPEG-4 neatbalsta, būs dzirdama tikai
skaņa.
Atskaņojamo failu formāts
Piezīme par ierakstāmu datu nesēju
Video: MPEG-1 (Cyber-shot dati)/MPEG-4
(vienkāršs profils)*1/Xvid
Fotogrāfijas: JPEG (DCF formāts)
Mūzika: MP3 (izņemot mp3PRO)/WMA
(izņemot WMA Pro)*1, *2/AAC*1, *2/LPCM/
WAVE
Dažus ierakstāmos datu nesējus šajā
atskaņotājā nevar atskaņot ierakstīšanas
kvalitātes vai diska fiziskā stāvokļa, vai
ierakstīšanas ierīces raksturlielumu un
autorēšanas programmatūras dēļ. Disks netiks
atskaņots, ja tas nav pareizi pabeigts. Turklāt
nevar atskaņot dažus DATA diskus, kas
izveidoti pakešu rakstīšanas formātā.
*1 Failus ar autortiesību aizsardzību (digitālā satura
tiesību pārvaldību) nevar atskaņot.
*2) Atskaņotājs neatskaņo kodētus failus, piemēram,
bezzudumu.
Atbalstītie paplašinājumi: .avi, .mpg, .mpeg,
.mp4, .jpg, .mp3, .wma, .m4a, .wav
Atbalstītie diski: DVD, DVD±RW/±R/±R DL,
Music CD/Super VCD, CD-R/-RW
• DATA CD diski, kas ierakstīti atbilstoši
standartam ISO 9660 Level 1/Level 2 vai ir tā
paplašinātā formātā Joliet.
• DATA DVD diski, kas ierakstīti atbilstoši
formatējumam UDF.
• Atskaņotājs atskaņos visus minēto disku
failus pat tad, ja failu formāti atšķiras.
Atskaņojot šādus datus, iespējama tāda
trokšņa ģenerēšana, kas var sabojāt skaļruni.
• Lai sāktu atskaņot sarežģītas mapju
hierarhijas failus, var būt nepieciešams
zināms laiks. Veidojiet albumus tā, lai
tajos nebūtu vairāk par diviem hierarhijas
līmeņiem.
• Atkarībā no kodēšanas/ierakstīšanas
apstākļiem daži video, fotogrāfiju un
mūzikas faili, iespējams, netiks atskaņoti.
• Lai sāktu atskaņošanu un pārietu pie nākamā
vai cita albuma/faila, var būt nepieciešams
zināms laiks.
• Atskaņotājs atpazīs maksimums
200 albumus un 600 failus. Ja tiek atlasīts
PHOTO (MUSIC), tas var atpazīt līdz
300 mūzikas failiem un 300 fotogrāfiju
failiem.
Atskaņotājam, kas nevar atskaņot attēlus, kuros ir
iekļauta tikai aizsardzība pret kopēšanu
Nevar atskaņot attēlus režīmā DVD-VR ar
CPRM (Content Protection for Recordable
Media — ierakstāmu datu nesēju satura
aizsardzība) aizsardzību.
Piezīme par DVD un VIDEO CD disku atskaņošanas
darbībām
Programmatūras ražotāji, iespējams, ir ar
nolūku iestatījuši dažas DVD un VIDEO CD
disku atskaņošanas darbības. Tā kā šis
atskaņotājs DVD un VIDEO CD diskus
atskaņo atbilstoši programmatūras ražotāju
paredzētajam diska saturam, daži
atskaņošanas līdzekļi var nebūt pieejami.
Skatiet arī DVD vai VIDEO CD diska
komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas.
Piezīme par diskiem
Šī ierīce ir paredzēta tādu disku atskaņošanai,
kas atbilst kompaktdisku (Compact Disc —
CD) standartam. DualDisc un daži mūzikas
diski, kas kodēti, izmantojot autortiesību
aizsardzības tehnoloģijas, neatbilst
kompaktdisku (CD) standartam. Tāpēc šie
diski var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
,turpinājums
9LV
Specifikācijas
Sistēma
Lāzers: pusvadītāju lāzers
Ieejas/izejas
• DIGITAL OUT (COAXIAL): skaņuplašu
atskaņotāja ligzda
• LINE (RGB)-TV: 21 kontakta
• USB (tikai DVP-SR360): USB ligzda, tips A,
maksimālā strāva 500 mA (USB ierīces
pievienošanai)
Vispārīgi
• Enerģijas prasības: 220–240 V maiņstrāva,
50/60 Hz
• Enerģijas patēriņš:
6 W (DVP-SR160)
10 W (DVP-SR360)
• Izmēri (aptuveni): 270×38,5×209 mm
(platums/augstums/dziļums), ieskaitot
izvirzītās daļas
• Masa (aptuveni): 950 g
• Darba temperatūra: 5 °C–35 °C
• Darba mitrums: 25%–80%
Komplektācijā iekļautie piederumi
• Tālvadības pults (tālvadība) (1)
• R6 (AA lieluma) baterijas (2)
Specifikācijas un dizains var mainīties bez
brīdinājuma.
10LV
HOIATUS
Tulekahju või elektrilöögi
vältimiseks hoidke seadet
eemal vihmast ja niiskusest.
Elektrilöögi vältimiseks ärge
avage korpust. Teenindustööd
laske teha vaid vastava
väljaõppega personalil.
Toitejuhet tohib vahetada
ainult kvalifitseeritud
hooldustöökojas.
Akusid või akuga seadet ei tohi
asetada liigse kuumuse kätte,
nagu päikesepaiste, tuli vms.
Seade on klassi CLASS 1 LASER
toode. Märgistus CLASS 1 LASER
PRODUCT asub välispinnal seadme
tagapoolel.
HOIATUS
Optiliste seadmete kasutamine selle
tootega suurendab ohtu silmadele.
Kuna CD/DVD-mängijas kasutatav
laserkiir on silmadele kahjulik, ärge
üritage korpust lahti võtta.
Teenindustööd laske teha vaid
vastava väljaõppega personalil.
Vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete käitlemine
(kehtib Euroopa
Liidus ja teistes
Euroopa riikides,
kus on eraldi
toimivad
kogumissüsteemid)
See sümbol tootel või selle pakendil
näitab, et seda toodet ei tohi
olmejäätmena käidelda. See tuleb
viia spetsiaalsesse kogumispunkti,
kus see taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele kohaselt.
Tagades toote reeglitepärase
käitlemise, aitate ära hoida
võimalikke keskkonda ja inimeste
tervist mõjutavaid negatiivseid
tagajärgi, mis selle toote
ebakorrektse käitlemise tõttu võivad
tekkida. Materjalide taastöötlemine
aitab säästa loodusressursse.
Täpsema teabe saamiseks toote
taastöötlemise kohta võtke ühendust
kohaliku linnavalitsuse,
lähedalasuva jäätmekäitluse
teenusepunkti või kauplusega, kust
selle toote ostsite.
2EE
Kasutatud akude
käitlemine
(kehtib Euroopa
Liidus ja teistes
Euroopa riikides,
kus on eraldi
toimivad
kogumissüsteemid)
See sümbol akul või pakendil näitab,
et tootega kaasasolevat akut ei tohi
olmejäätmena käidelda.
Teatud akudel võidakse seda
sümbolit kasutada koos keemilise
sümboliga. Elavhõbeda (Hg)
või tina (Pb) keemiline sümbol
lisatakse, kui aku sisaldab enam
kui 0,0005% elavhõbedat või
0,004% tina.
Tagades akude reeglitepärase
käitlemise, aitate ära hoida
võimalikke keskkonda ja inimeste
tervist mõjutavaid negatiivseid
tagajärgi, mis aku ebakorrektse
käitlemise tõttu võivad tekkida.
Materjalide taastöötlemine aitab
säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad
ohutuse, jõudluse või andmete
terviklikkuse tõttu alalist ühendust
kaasatud akuga, tohib akut
vahetada vaid kvalifitseeritud
hoolduspersonal.
Aku reeglitepärase käitlemise
tagamiseks viige toode
kasutusea lõppedes spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele kohaselt.
Kõigi teiste akude puhul vaadake
jaotist, kus räägitakse aku ohutust
eemaldamisest tootest. Viige aku
spetsiaalsesse kogumispunkti,
kus see taastöödeldakse kasutatud
akudele kohaselt.
Täpsema teabe saamiseks toote
või aku taastöötlemise kohta võtke
ühendust kohaliku omavalitsuse,
lähedalasuva jäätmekäitluse
teenusepunkti või kauplusega,
kust selle toote ostsite.
Ettevaatusabinõud
• Tulekahju või elektrilöögi
vältimiseks ärge asetage seadmele
vedelikega täidetud anumaid,
näiteks vaase.
• Mängija on vahelduvvoolu võrgus
seni, kuni seda pole
seinakontaktist eemaldatud, isegi
kui mängija ise on välja lülitatud.
• Ärge paigaldage mängijat suletud
ruumi, näiteks raamaturiiulisse
või sarnasesse kohta.
• Paigaldage mängija nii, et
vahelduvvoolu toitejuhet on
võimalik probleemi korral kohe
seinakontaktist eemaldada.
• Kui mängija tuuakse külmast
sooja või paigaldatakse väga
niiskesse ruumi, võib niiskus
kondenseeruda mängija sees
olevatele läätsedele. Sellisel juhul
ei pruugi mängija korralikult
töötada. Eemaldage plaat ja jätke
mängija sisse umbes pooleks
tunniks kuni tunniks, kuni niiskus
aurustub.
Märkus plaatide kohta
Ärge kasutage järgmisi plaate:
– ebastandardse kujuga plaat (nt
kaardi- või südamekujuline);
– plaat, millel on silt või kleebis.
Piirkonnakood
Teie mängija tagaküljele on trükitud
piirkonnakood ja seade esitab ainult
sama piirkonnakoodiga märgistatud
kaubandusvõrgus müüdavaid DVDsid (ainult taasesitus). Seda süsteemi
kasutatakse autoriõiguste
kaitsmiseks.
Sildiga ALL märgistatud DVD-sid
saab samuti sellel mängijal esitada.
Sõltuvalt kaubandusvõrgus
müüdavast DVD-st ei pruugi sellel
olla piirkonnakoodi tähist, isegi kui
vastava DVD esitamine on
piirkonnas kehtivate piirangute
alusel keelatud.
DVP–XXXX
Seadme tootja: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Elektromagnetilise
ühilduvuse ja toote ohutusega
tegelev volitatud esindaja:
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Hooldusvõi garantiiprobleemide korral
võtke ühendust aadressil, mis
on antud eraldi hooldus- või
garantiidokumentides.
X
00V 00Hz
NO.
00W
0-000-000-00
Piirkonnakood
Autoriõigused, kaubamärgid ja
tarkvaralitsentsi teave
• Toodetud ettevõtte Dolby
Laboratories litsentsi alusel.
Dolby ja topelt-D sümbol on
ettevõtte Dolby Laboratories
kaubamärgid.
• „DVD Logo” on DVD Format/
Logo Licensing Corporationi
kaubamärk.
• MPEG Layer-3 helikodeerimise
tehnoloogia ja patent on
litsentsitud ettevõtetelt
Fraunhofer IIS ja Thomson.
• Windows Media on ettevõtte
Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärk
või kaubamärk USA-s ja/või
teistes riikides.
See toode sisaldab tehnoloogiat,
millele kehtivad Microsofti
teatud intellektuaalse omandi
õigused.
Selle tehnoloogia kasutamine või
levitamine väljaspool seda toodet
on ilma Microsofti vastava(te)
litsentsi(de)ta keelatud.
• Kõik teised kaubamärgid
on nende vastavate omanike
kaubamärgid.
• SELLEL TOOTEL ON
LITSENTS TOOTE MPEG-4
VISUAL PATENDI
PORTFELLI LITSENTSI
ALL ISIKLIKUKS JA
MITTEKAUBANDUSLIKUKS
KASUTAMISEKS VIDEO
DEKODEERIMISEKS
VASTAVUSES TOOTE
MPEG-4 VISUAL
STANDARDIGA („MPEG-4
VIDEO”), MIDA KODEERIS
TARBIJA ISIKLIKUKS JA
MITTEKAUBANDUSLIKU
TEGEVUSE TARBEKS JA/VÕI
MIS SAADI VIDEO PAKKUJA
LITSENTSIGA ETTEVÕTTELT
MPEG LA MPEG-4 VIDEO
PAKKUMISEKS. MUUKS
OTSTARBEKS EI ANTA
ÜHTEGI LITSENTSI.
LISATEAVET, SH TEAVET
KASUTAMISE KOHTA
REKLAAMIMISEKS,
ETTEVÕTTESISESEKS
JA KAUBANDUSLIKUKS
KASUTAMISEKS NING
LITSENTSI SAAB
ETTEVÕTTELT MPEG LA,
LLC. VT
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Teave selle juhendi kohta
Lühendit „DVD” kasutatakse
üldterminina kaubandusvõrgus
müüdavate DVD-de, DVD+RWde/DVD+R-ide/DVD+R DL-ide
(+VR-i režiim) ja DVD-RW-de/
DVD-R-ide/DVD-R DL-ide
(VR-i režiim, videorežiim) kohta.
EE
GB
3EE
TIME/TEXT
Taasesitus
Kontrollib möödunud aega ja järelejäänud
taasesituse aega.
Sisestage pildi ja muusika (ainult DVD-d ja
Xvid-vormingus videofailid) otsimiseks ajakood.
Juhtmenüü ekraan
Kasutage juhtmenüüd funktsiooni valimiseks
ja seotud teabe vaatamiseks.
DISC/USB*1
Valib esitamiseks valiku „USB” või „DISC”.
TOP MENU/MENU
Vajutage nuppu DISPLAY.
Juhtmenüü ekraani muutmiseks vajutage
uuesti nuppu DISPLAY.
(ainult DVD VIDEO)
TOP MENU: kuvab ülemise menüü.
MENU: kuvab menüü.
ORIGINAL/PLAY LIST
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
PROGRAM*2, *3
OFF
OFF
SET
ON
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
A Juhtmenüü üksused
B Praegu esitatava loo pealkiri / pealkirjade
arv kokku
C Praegu esitatav peatükk / peatükkide arv
kokku
D Esitusaeg
E Valitud andmekandja tüüp
F Taasesituse olek
G Valitud üksuse ikoon/menüüvalikud
H Kasutusteade
I Valitud juhtmenüü üksus
Menüüloend
Üksus
Üksuse nimi, funktsioon
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
Valib esitamiseks pealkirja, stseeni, loo, peatüki
või registri.
4EE
Valib esitatava pealkirja (DVD-VR-i režiim)
tüübi: ORIGINAL või redigeeritud PLAY LIST.
Valib esitamiseks pealkirja, peatüki või loo teie
soovitud järjekorras.
1 Valige „SET t”, seejärel vajutage nuppu
ENTER ja valige pealkiri (T), peatükk (C) või
lugu (T), mille soovite programmeerida, ning
vajutage nuppu ENTER.
2 Korrake pealkirja, peatüki või loo valikut.
3 Vajutage nuppu N.
SHUFFLE*2, *3
Esitab pealkirja, peatüki või loo juhuslikus
järjekorras.
REPEAT*2, *3
Esitab korduvalt kõiki pealkirju/lugusid/
albumeid või üksikuid pealkirju/peatükke/
lugusid/albumeid/faile.
A-B REPEAT*2, *3
Täpsustab osad, mida soovite korduvalt esitada.
1 Valige taasesituse ajal „SET t”, seejärel
vajutage nuppu ENTER.
Kuvatakse seadistusriba „A-B REPEAT”.
2 Kui leiate algpunkti (punkt A), vajutage
nuppu ENTER.
3 Kui jõuate lõpp-punktini (punkt B), vajutage
uuesti nuppu ENTER.
PARENTAL CONTROL
Määrake see taasesituse keelamiseks sellel
mängijal.
PLAYER t: teatud DVD VIDEO-te
taasesitust saab piirata eelnevalt määratud
taseme järgi, nt kasutajate vanuse järgi. Stseenid
võidakse blokeerida või asendada teiste
stseenidega (vanemlik järelevalve).
PASSWORD t: sisestage numbrinuppudega
4-kohaline parool. Kasutage seda menüüd ka
parooli muutmiseks.
SHARPNESS
Vanemlik järelevalve (piiratud taasesitus)
Saate määrata taasesituse piirangutaseme.
1 Valige „PLAYER t” ja vajutage seejärel
nuppu ENTER.
Sisestage või sisestage uuesti oma 4-kohaline
parool ja vajutage seejärel nuppu ENTER.
2 Vajutage nuppe X/x funktsiooni
„STANDARD” valimiseks ja seejärel vajutage
nuppu ENTER.
Vajutage nuppe X/x piirkonna valimiseks
ja seejärel vajutage nuppu ENTER.
Kui valite „OTHERS t”, siis valige ja
sisestage standardkood. Vt jaotist
„PARENTAL CONTROL AREA CODE
LIST” juhendi lõpus.
3 Vajutage nuppe X/x taseme „LEVEL”
valimiseks ja seejärel vajutage nuppu ENTER.
Vajutage nuppe X/x taseme valimiseks ja
seejärel vajutage ENTER.
Vanemliku järelevalve seadistus on valmis.
Mida madalam väärtus, seda rangem piirang.
Vanemliku järelevalve funktsiooni
väljalülitamiseks määrake taseme „LEVEL”
väärtuseks „OFF”.
Kui unustate oma parooli, sisestage
parooliväljale „199703”, vajutage nuppu ENTER
ja sisestage uus 4-kohaline parool.
SETUP
QUICK: kasutage kiirseadistust ekraanikuva
soovitud keele, teleri kuvasuhte ja heliväljundi
signaali valimiseks.
CUSTOM: lisaks kiirseadistusele saate
reguleerida ka mitmesuguseid muid
seadistusi (lk 7).
RESET: lähtestab seadistused valikus „SETUP”
vaikeseadistusele.
ZOOM*2
Suurendab pilti kuni neli korda võrreldes
algsuurusega; kerige, kasutades nuppe C/X/x/c.
ANGLE
Muudab nurka.
CUSTOM PICTURE MODE
Valib pildi kvaliteedi, mis sobib kõige paremini
vaadatava kavaga.
STANDARD: kuvab standardpildi.
DYNAMIC: tekitab tugeva dünaamilise pildi,
suurendades pildi kontrastsust ja värvide
intensiivsust.
CINEMA: parandab tumedate alade detailsust,
suurendades musta taset.
MEMORY t: reguleerib pilti
üksikasjalikumalt.
Liialdab kujutise piirjoont teravama pildi
tekitamiseks.
OFF: tühistab selle valiku.
1: parandab piirjoont.
2: parandab piirjoont rohkem kui 1. variant.
*1 Ainult DVP-SR360
*2 Tavaesituse juurde naasmiseks valige „OFF” või
vajutage nuppu CLEAR.
*3 Esitusrežiim tühistatakse, kui:
– avate plaadisahtli;
– lülitate mängija välja.
◆Üksused failidele DATA
Üksus
Üksuse nimi, funktsioon
ALBUM
Valib albumi, mis sisaldab esitatavaid muusikaja fotofaile.
FILE
Valib esitatava fotofaili.
ALBUM
Valib albumi, mis sisaldab esitatavat videofaili.
FILE
Valib esitatava videofaili.
DATE
Kuvab kuupäeva, millal pilt digitaalkaameraga
pildistati.
INTERVAL*
Täpsustab aega, mille jooksul slaide ekraanil
kuvatakse.
EFFECT*
Valib efektid, mida kasutada slaidide
vahetamiseks slaidiesitluse ajal.
MODE 1: piltide vahel kasutatakse juhuslikus
järjekorras efekte.
MODE 2: pilt liigub ekraanil ülemisest vasakust
nurgast alla paremale.
MODE 3: pilt liigub ekraanil ülevalt alla.
MODE 4: pilt liigub ekraanil vasakult paremale.
MODE 5: pilt kasvab välja ekraani keskosast.
OFF: lülitab funktsiooni välja.
,jätkub
5EE
MEDIA
Valib andmekandjate tüübi, mille soovite
esitada.
VIDEO: esitab videofaile.
PHOTO (MUSIC): esitab foto- ja muusikafaile
slaidiesitlusena. Saate vaadata slaidiesitlust
heliga, kui muusika- ja fotofailid on paigutatud
samasse albumisse. Kui muusika ja fotode
puhul on ühe esitusaeg pikem kui teise oma,
jätkub pikema esitus heli või pildita.
PHOTO: esitab fotofaile.
MUSIC: esitab muusikafaile. Vajutage
muusikafailide esitamise ajal nuppu
SUBTITLE, mis sisaldab sünkroonimata
laulusõnu. Mängija toetab ainult MP3 ID3
laulusõnu.
* Sõltuvalt failist ei pruugi see funktsioon
kasutatav olla.
VIDEO CD-de esitamine
PBC-funktsioonidega
Kui alustate VIDEO CD esitamist PBCfunktsioonidega (taasesituse juhtimine),
kuvatakse teie valikule vastav menüü.
Esitamine PBC-d kasutamata
Vajutage seisval mängijal loo valimiseks
nuppe ./> või numbrinuppe ning
vajutage seejärel nuppu N või ENTER.
PBC-taasesituse juurde naasmiseks
vajutage kaks korda nuppu x, seejärel
vajutage nuppu N.
Telerite juhtimine puldiga
Saate oma Sony teleri helitaset, sisendallikat
ja toitelülitit kaasasoleva puldiga juhtida.
Kui teie teler on alltoodud tabelis kirjas, siis
määrake vastav tootja kood.
Pärast puldi patareide vahetamist tuleb vastav
kood uuesti määrata.
1 Hoides all teleri nuppu [/1, vajutage
numbrinuppe oma teleri tootja koodi
valimiseks.
2 Vabastage teleri nupp [/1.
6EE
Juhitavate telerite koodid
Sony
01 (vaikimisi)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
USB-seadme ühendamine
(Ainult DVP-SR360)
Saate ühendada video-, foto- või
muusikafailide esitamiseks mängija
USB-pistiku USB-seadmega.
USB-seadme eemaldamine
Peatage taasesitus ja eemaldage USB-seade
USB-pistikust.
LUN-i muutmine
Teatud seadmete puhul võidakse kuvada
LUN (loogiline seadme number). LUN-i või
esialgse salvestamise muutmiseks vajutage
nuppe
, kui on kuvatud albumite
või lugude loend.
Teave toetatud USB-seadmete kohta
• See mängija toetab ainult massmäluklassi
USB-seadmeid.
• See mängija toetab ainult FAT-vorminguga
USB-seadmeid.
• Osad USB-seadmed ei pruugi selle
mängijaga töötada.
Menüü CUSTOM
Saate reguleerida mitmesuguseid seadistusi.
Vajutage seisval mängijal nuppu DISPLAY,
valige
(SETUP) ja seejärel
„CUSTOM”. Kuvatakse menüü CUSTOM.
Menüüloend
Üksus
Üksuse nimi, funktsioon
LANGUAGE SETUP
OSD (ekraanikuva): vahetab ekraani keele.
MENU*1: valib soovitud plaadi menüü keele.
(ainult DVD VIDEO)
AUDIO*1: vahetab heliriba keelt. Kui valite
funktsiooni „ORIGINAL”, valitakse plaadil
eelistatuks määratud keel. (ainult DVD
VIDEO)
SUBTITLE*1: vahetab DVD VIDEO-le
salvestatud subtiitrite keelt. Kui valite „AUDIO
FOLLOW”, muutub subtiitrite keel heliriba
jaoks valitud keele järgi. (ainult DVD VIDEO)
SCREEN SETUP
TV TYPE: valib ühendatud teleri kuvasuhte.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER: kui see on asendis „ON”,
kuvatakse ekraanisäästja, kui mängija on
15 minutit pausi- või peatamisrežiimis.
Vajutage nuppu N ekraanisäästja
väljalülitamiseks.
BACKGROUND: valib teleriekraani
taustavärvi või pildi. Kui seadistate valiku
„JACKET PICTURE” ja plaadil ei ole kaanepilti,
siis kuvatakse pilt „GRAPHICS”.
LINE: valib videosignaali väljundi.
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: lülitab automaatse
ooterežiimi seadistuse sisse või välja. Kui
valite „ON”, lülitub mängija ooterežiimile,
kui see on jäetud peatamise režiimi kauemaks
kui 30 minutit.
AUTO PLAY: seadistuse „ON” korral alustab
mängija automaatselt taasesitust, kui mängija
taimeriga (pole kaasas) sisse lülitatakse.
PAUSE MODE: valib pildi pausirežiimis.
Tavaolukorras valige „AUTO”. Kui pilt
väljastatakse kõrge eraldusvõimega, määrake
valik „FRAME”. (Ainult DVD)
TRACK SELECTION: annab heliriba, mis
sisaldab suurimal arvul kanaliprioriteete, kui
esitate DVD VIDEO-t, millele on salvestatud
mitu helivormingut (PCM, MPEG audio,
DTS või Dolby Digitali vorming). Valiku
„AUTO” valimisel rakendatakse prioriteet.
(ainult DVD VIDEO)
MULTI-DISC RESUME: lülitab mitme plaadi
esituse jätkamise seadistuse sisse või välja.
Taasesituse jätkamise saab salvestada mällu
kuni 6 erineva DVD VIDEO / VIDEO CD
puhul. Kui alustate uuesti seadistust,
kustutatakse jätkamispunkt. (Ainult DVD
VIDEO / VIDEO CD)
AUDIO SETUP
AUDIO DRC (Dynamic Range Control)*2:
määrake ümbritseva keskkonna järgi. Määrake
„TV MODE”, kui pole võimalik eristada
vaikseid helisid, või „WIDE RANGE”, kui
kuulamiskeskkond on hea, nt kodukino puhul.
DOWNMIX*2: lülitab miksimismeetodi
2 kanalile, kui esitate DVD-d, millel on
tagumised helielemendid (kanalid) või
mis on salvestatud vormingus Dolby Digital.
Tavaolukorras valige „DOLBY SURROUND”.
DIGITAL OUT: valib, kas helisignaalid
väljastatakse pistikust DIGITAL OUT
(COAXIAL). Kui valite „ON”, määrake ka
järgmised: „DOLBY DIGITAL”, „MPEG”,
„DTS” või „48kHz/96kHz PCM”.
DOLBY DIGITAL: valib Dolby Digitali
signaali tüübi. Seadistage „D-PCM”, kui
mängija on ühendatud ilma integreeritud
Dolby Digitali dekoodrita helikomponendiga.
MPEG: valib MPEG helisignaali tüübi.
Seadistage „MPEG”, kui mängija on
ühendatud integreeritud MPEG dekoodriga
helikomponendiga.
DTS: valib DTS-helisignaali tüübi. Seadistage
„ON”, kui esitate DTS-heliribadega DVD
VIDEO-t. Ärge seadistage valikut „ON”,
kui ühendate mängija ilma DTS-dekoodrita
helikomponendiga.
,jätkub
7EE
48kHz/96kHz PCM: valib digitaalse
heliväljundi signaali diskreetimissageduse.
(ainult DVD VIDEO)
*1 Kui valite „OTHERS t”, valige ja sisestage
keelekood. Vt jaotist „LANGUAGE CODE
LIST” juhendi lõpus.
*2 See funktsioon mõjutab väljundit järgmistest
pistikutest:
– pistik DIGITAL OUT (COAXIAL) ainult
siis, kui valiku „DOLBY DIGITAL”
väärtuseks on määratud „D-PCM”.
– Pistik LINE (RGB)-TV.
Teave
Tõrkeotsing
Kui teil esineb mängija kasutamisel järgmisi
probleeme, kasutage enne parandustöid
nende lahendamiseks tõrkeotsingu juhendit.
Probleemide püsimisel võtke ühendust
lähima Sony edasimüüjaga.
Toide ei ole sisse lülitatud.
c Veenduge, et toitejuhe on korralikult
ühendatud.
Pilti ei ole / esineb pildimüra.
c Ühendage juhe kindlalt uuesti.
c Ühendusjuhtmed on vigastatud.
c Kontrollige teleri ühendust ja lülitage teleril
sisendi valijat, et mängijast tulev signaal
ilmuks teleriekraanile.
c Määrake menüüs „SCREEN SETUP” valik
„LINE” teie teleri puhul sobivale üksusele.
c Plaat on määrdunud või vigane.
Heli puudub.
c Ühendage juhe kindlalt uuesti.
c Ühendusjuhe on vigastatud.
c Mängija on pausirežiimis või aegluubis esituse
režiimis.
c Mängija on edasi/tagasi kiirkerimise režiimis.
Pult ei tööta.
c Puldi patareid hakkavad tühjaks saama.
c Pult ei ole suunatud mängija
kaugjuhtimisanduri poole.
c Kui kasutate mängijat puldil järjest nuppe
vajutades, jätke vajutuste vahele 5 sekundit.
Plaati ei esitata.
c Plaat on valepidi sees.
Sisestage plaat nii, et esitatav pool oleks all.
c Plaat on kõver.
c Mängija ei saa teatud plaate esitada.
c DVD-l olev piirkonnakood ei sobi mängijaga.
c Mängija sisse on kondenseerunud niiskus.
c Mängija ei saa esitada salvestatud plaate, mida
pole korralikult lõpetatud.
8EE
Mängija ei tööta korralikult.
c Kui staatiline elekter jne põhjustab mängija
ebanormaalse töötamise, eemaldage mängija
vooluvõrgust.
Ekraanil kuvatakse teade „C:13:**”.
c Puhastage plaati puhastuslapiga või
kontrollige selle vormingut.
Mängija ei tuvasta sellega ühendatud
USB-seadet. (Ainult DVP-SR360)
c USB-seade ei ole korralikult mängijaga
ühendatud.
c USB-seade või juhe on vigastatud.
c Plaat ei ole lülitatud USB-režiimi.
Esitatav failivorming
Video: MPEG-1 (Cyber-shoti andmed) /
MPEG-4 (lihtne profiil)*1 / Xvid
Foto: JPEG (DCF-i vorming)
Muusika: MP3 (v.a mp3PRO) / WMA (v.a
WMA Pro)*1, *2 / AAC*1, *2 / LPCM / WAVE
*1 Autoriõiguste kaitsega (digitaalse õiguste
haldusega) faile ei saa esitada.
*2 Mängija ei esita kodeeritud faile, nagu kadudeta
failid.
Toetatud laiendid: .avi, .mpg, .mpeg, .mp4,
.jpg, .mp3, .wma, .m4a, .wav
Toetatud plaadid: DVD, DVD±RW/±R/±R
DL, muusika CD / Super VCD, CD-R/-RW
• DATA CD-d, mis on salvestatud ISO 9660
taseme 1 või 2 järgi või selle laiendatud
vormingule Joliet.
• DATA DVD-d, mis on salvestatud UDF-i
järgi.
• Mängija esitab mis tahes ülaltoodud faili,
isegi kui failivorming erineb. Selliste
andmete esitamine võib tekitada müra,
mille tulemuseks võib olla kõlari kahjustus.
• Keeruka kaustade hierarhia esitamine võib
aega võtta. Ärge looge enam kui kahe
hierarhiaga albumeid.
• Mõningaid video-, foto- ja muusikafaile ei
saa kodeeringu-/salvestustingimuste tõttu
esitada.
• Taasesituse alustamine ja järgmise või muu
albumi/faili juurde liikumine võib aega
võtta.
• Mängija tunneb ära kuni 200 albumit
ja 600 faili. See tunneb ära kuni
300 muusikafaili ja 300 fotofaili,
kui on valitud „PHOTO (MUSIC)”.
• Mängija ei saa esitada kahe või enama
videofaili kombinatsiooni.
• Mängija ei saa esitada videofaili, mis
on suurem kui 720 (laius) x 576 (kõrgus) /
2 GB.
• Sõltuvalt failist ei pruugi esitus sujuv olla.
Fail soovitatakse luua madalama bitijada
kiirusega.
• Mängija ei pruugi DATA CD-lt suure
bitijada kiirusega videofaile sujuvalt
taasesitada. Soovitatakse taasesitada
DATA DVD-lt.
• Visuaalsete andmete esitamisel, mida
MPEG-4 vorming ei toeta, on kuulda
ainult heli.
Märkus salvestatavate andmekandjate kohta
Mõned salvestatavad andmekandjad
ei ole sellel mängijal esitatavad plaadi
salvestuskvaliteedi või füüsilise seisundi
tõttu või salvestusseadme ja autortarkvara
omaduste tõttu. Plaati ei esitata, kui
salvestamine pole õigesti lõpule viidud.
Samuti ei saa esitada teatud andmeplaate,
mis on loodus vormingus Packet Write.
Mängija puhul, mis ei esita kopeerimiskaitset
sisaldavaid pilte
DVD-VR-režiimis pilte, millel on CPRM-i
(salvestatavate andmekandjate sisu kaitse)
kaitse, ei saa esitada.
Märkus DVD-de ja VIDEO CD-de esituskasutuse
kohta
Tarkvaratootjad võivad olla teatud DVD-de
ja VIDEO CD-de esituskasutused tahtlikult
seadistanud. Kuna antud mängija esitab
DVD-sid ja VIDEO CD-sid tarkvaratootja
valmistatud plaadi sisu järgi, ei pruugi kõik
taasesituse funktsioonid saadaval olla.
Vaadake ka DVD-de või VIDEO CD-dega
kaasasolevat kasutusjuhendit.
Märkus plaatide kohta
Seade on mõeldud CD-standardile vastavate
plaatide taasesitamiseks. DualDiscid ja
mõned autoriõiguste tehnoloogia
kodeeringuga muusikaplaadid ei vasta
CD-standardile. Seepärast ei pruugi need
plaadid seadmega ühilduda.
,jätkub
9EE
Spetsifikatsioonid
Süsteem
Laser: pooljuhtlaser
Sisendid/väljundid
• DIGITAL OUT (COAXIAL): fonopistik
• LINE (RGB)-TV: 21 viiguga
• USB (ainult DVP-SR360): A-tüüpi
USB-pistik, maksimaalne vool 500 mA
(USB-seadme ühendamiseks)
Üldteave
• Võimsuse nõuded: 220–240 V
vahelduvvoolu, 50/60 Hz
• Elektritarbimine:
6 W (DVP-SR160)
10 W (DVP-SR360)
• Mõõtmed (ligik.): 270 × 38,5 × 209 mm
(laius/kõrgus/sügavus), sh väljaulatuvad
osad
• Kaal (ligik.): 950 g
• Töötemperatuur: 5 °C kuni 35 °C
• Õhuniiskus kasutuskohas: 25% kuni 80%
Kaasasolevad tarvikud
• Pult (kaugjuhtimine) (1)
• R6 (suurus AA) patareid (2)
Spetsifikatsioonid ja disain võivad ette
teatamata muutuda.
10EE
LANGUAGE CODE LIST
1 LT (7 psl.), LV (7. lpp.), EE (lk 7)
Code Language
Code Language
Code Language
Code Language
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Not specified
ISO 639: 1988 (E/F) standartas
PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST
1 LT (4 psl.), LV (5. lpp.), EE (lk 4)
Code Area
Code Area
Code Area
Code Area
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Kanada
Chile
China
Denmark
Finland
France
Germany
India
Indonesia
Italy
Japan
Korea
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Philippines
Portugal
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
United
Kingdom
z Norėdami gauti naudingų patarimų ir informacijos apie „Sony“ gaminius ir paslaugas, apsilankykite
svetainėje: www.sony-europe.com/myproduct/
z Lai uzzinātu noderīgus ieteikumus, padomus un informāciju par Sony produktiem un pakalpojumiem,
apmeklējiet šo vietni: www.sony-europe.com/myproduct/
z Kasulikke vihjeid, nõuandeid ja teavet Sony toodete ja teenuste kohta leiate aadressilt
www.sony-europe.com/myproduct/
4-400-836-F1(1) (LT-LV-EE)
Download PDF

advertising