4-411-683-11(1) (LT-LV-EE)
Portable CD/DVD Player
Portable
CD/DVD Player
DVP-FX980
Naudojimo instrukcijos
LT
Lietošanas instrukcijas
LV
Kasutusjuhend
EE
DVP-FX980
© 2012 Sony Corporation
Tinkamai išmesdami maitinimo
elementus saugote aplinką ir
žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai.
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro
arba elektros smūgio pavojų,
saugokite šį aparatą nuo
lietaus arba drėgmės.
Kad išvengtumėte elektros
smūgio, neatidarykite
korpuso. Dėl remonto darbų
kreipkitės tik į kvalifikuotus
specialistus.
Maitinimo tinklo laidą galima
pakeisti tik kvalifikuotoje
taisykloje.
Saugokite maitinimo
elementus arba aparatą su
įmontuotais maitinimo
elementais nuo per didelio
karščio, pvz., saulės šviesos,
ugnies ir pan.
Senos elektros ir elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad
gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti
į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau
būtų perdirbtas. Tinkamai
išmesdami gaminį saugote
aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai. Jei reikia
išsamesnės informacijos apie šio
gaminio perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą
arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Šis prietaisas yra 1 KLASĖS
LAZERINIS gaminys. Žymė
1 KLASĖS LAZERINIS
GAMINYS yra įrenginio
apačioje.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant
optinius prietaisus padidėja
pavojus akims. Neardykite
korpuso, nes šiame CD / DVD
leistuve naudojamas lazeris
kenkia akims.
Dėl remonto darbų kreipkitės
tik į kvalifikuotus specialistus.
2LT
Panaudotų maitinimo elementų
išmetimas (taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose Europos
šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo
pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad gaminio negalima išmesti
kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu
gali būti nurodytas ir cheminio
elemento simbolis. Gyvsidabrio
(Hg) arba švino (Pb) cheminių
elementų simboliai nurodomi,
kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio
arba daugiau nei 0,004 % švino.
Jei dėl saugumo, veikimo ar
duomenų vientisumo priežasčių
gaminiams reikalingas nuolatinis
ryšys su integruotu maitinimo
elementu, šį maitinimo elementą
gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninės priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų
tinkamai utilizuotas, atiduokite
panaudotą gaminį į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jis būtų
perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo
elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio
išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų maitinimo elementų
surinkimo punktą, kad vėliau jie
būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio ar maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą
arba į parduotuvę, kurioje
įsigijote šį gaminį.
Neardykite ir neperdarykite
leistuvo. Kitaip galite patirti
elektros smūgį. Dėl įkraunamų
maitinimo elementų pakeitimo,
vidinių patikrų ar taisymo
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba „Sony“ techninės
priežiūros centrą.
Atsargumo priemonės
• Montuokite sistemą taip, kad
nelaimės atveju kintamosios
srovės maitinimo laidas galėtų
būti nedelsiant ištrauktas iš
lizdo.
• Leistuvas nėra atjungtas nuo
kintamosios srovės šaltinio
(maitinimo tinklo), kol jis yra
įjungtas į elektros lizdą, net jei
pats leistuvas ir yra išjungtas.
• Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
ant įrenginio nedėkite skysčio
pripildytų indų, pvz., vazų.
• Dėl pernelyg stipraus iš ausinių
sklindančio garso gali
susilpnėti klausa.
Šio įrenginio gamintojas –
„Sony Corporation“
(1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan). Įgaliotasis
atstovas, atsakingas už
EMS ir gaminio saugą, –
„Sony Deutschland GMBH“
(Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany).
Jei kiltų bet kokių klausimų
dėl techninės priežiūros ar
garantijos, kreipkitės adresais,
nurodytais atskiruose techninės
priežiūros ar garantijos
dokumentuose.
SVARBI INFORMACIJA
Dėmesio: šis leistuvas jūsų
televizoriaus ekrane gali
neapibrėžtą laiką išlaikyti
statišką vaizdą arba ekrano
vaizdą. Jei TV ilgą laiką
paliksite statišką vaizdą
arba ekrano vaizdą, galite
negrįžtamai sugadinti
televizoriaus ekraną.
Plazminiai ir projekciniai
televizoriai ypač lengvai
pažeidžiami.
Jei kilo su leistuvu susijusių
klausimų ar problemų,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“
pardavėju.
Autorių teisių, prekės ženklų
ir programinės įrangos
licencijų informacija
• Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą
licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D raidės
simbolis yra „Dolby
Laboratories“ prekių ženklai.
• „DVD Logo“ yra „DVD
Format/Logo Licensing
Corporation“ prekės ženklas.
• „MPEG Layer-3“ garso
kodavimo technologijai
ir patentams licenciją
suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
• Visi kiti prekių ženklai
priklauso jų savininkams.
• ŠIAM GAMINIUI PAGAL
„MPEG-4 VISUAL“
PATENTO PAKETO
NUOSTATAS SUTEIKTA
LICENCIJA, LEIDŽIANTI
VARTOTOJUI
ASMENINIAIS IR
NEKOMERCINIAIS
TIKSLAIS DEKODUOTI
VAIZDO ĮRAŠUS,
ATSIŽVELGIANT Į „MPEG-4
VISUAL“ STANDARTĄ
(„MPEG-4 VIDEO“),
UŽKODUOTUS ASMENINE
IR NEKOMERCINE
VEIKLA UŽSIIMANČIO
VARTOTOJO IR (ARBA)
GAUTUS IŠ VAIZDO ĮRAŠŲ
TIEKĖJO, KURIAM „MPEG
LA“ SUTEIKĖ LICENCIJĄ
TIEKTI „MPEG-4 VIDEO“.
LICENCIJA NESUTEIKTA
IR NENUMATYTA
NAUDOTI JOKIAIS KITAIS
TIKSLAIS. PAPILDOMOS
INFORMACIJOS,
ĮSKAITANT SU
REKLAMINIU, VIDINIU
IR KOMERCINIU
NAUDOJIMU SUSIJUSIĄ
INFORMACIJĄ, GALIMA
GAUTI IŠ „MPEG LA,
LLC“. ŽR. HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
Apie šį vadovą
• Šiame vadove, „diskas“
vartojamas apibrėžti DVD arba
CD diskams, nebent tekste ar
iliustracijose nurodyta kitaip.
• Kiekvieno paaiškinimo
viršuje išdėstytos piktogramos,
pvz.,
, nurodo, kokios
laikmenos gali būti
naudojamos su paaiškinama
funkcija.
Išsamios informacijos žr.
„Leistinos laikmenos“ (21 psl.).
• Būtinoji informacija
(padėsianti išvengti netinkamo
naudojimo) pateikta šalia b
piktogramos. Naudingoji
informacija (patarimai ir kita
naudinga informacija) pateikta
šalia z piktogramos.
LT
3LT
Turinys
ĮSPĖJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Dalių ir valdiklių vadovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Parengiamieji veiksmai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Priedų patikrinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Maitinimo elementų įkrovimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Automobiliui skirto maitinimo elementų adapterio naudojimas . . . . . . . . . . . .9
Kaip prijungti prie TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Atkūrimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Diskų leidimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MP3, JPEG ir vaizdo įrašų failų leidimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vaizdo dydžio ir kokybės reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nustatymai ir reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sąrankos ekrano naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Papildoma informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leistinos laikmenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodyklė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4LT
17
19
21
22
23
Dalių ir valdiklių vadovas
A LCD skydelis (11 psl.)
B Garsiakalbis
Galimos funkcijos skiriasi atsižvelgiant
į diską arba situaciją.
Leistuvas
C HOLD
Palaikius paspaustą ilgiau nei
dvi sekundes apsaugoma nuo
atsitiktinio mygtukų naudojimo.
Visi mygtukai užrakinti.
Visi leistuvo mygtukai užrakinti,
o nuotolinio valdymo pulto mygtukais
vis dar galima naudotis.
SOUND
Kiekvieną kartą paspaudus keičiama
tarp 4 skirtingų garso režimų.
D DISPLAY
Rodoma atkūrimo informacija ir
keičiamas atkūrimo režimas (12 psl.).
MENU
Rodomas DVD VIDEO meniu.
Leidžiama skaidrių demonstracija,
kai leidžiami JPEG failai (13 psl.).
C/X/x/c
Perkelia paryškinimą, kad būtų galima
pasirinkti rodomą elementą.
ENTER
Įvedamas pasirinktas elementas.
RETURN
Grąžinamas ankstesnis ekranas.
OPTIONS
Ant VOLUME+ ir N (leisti) mygtukų yra
jutikliniai taškeliai. Naudokite jutiklinį
taškelį valdydami leistuvą.
Rodomas parinkčių meniu.
• „Disc/USB“ (14 psl.).
• „LCD Mode“ (14 psl.).
• „Setup“ (15 psl.).
• „Menu/Top Menu“: rodomas DVD
VIDEO meniu / pagrindinis meniu.
• „Original/Play List“: pasirenkamas
DVD VR „Original“ arba „Play List“.
,Tęsinys kitame puslapyje.
5LT
E VOLUME (garsumas) +/–
Reguliuojamas garsumas.
F ./> (ankstesnis / kitas)
Pereinama prie ankstesnio / kito
skyriaus, garso takelio arba failo.
Tik leistuvo mygtukai turi toliau
išvardytas funkcijas.
• Suaktyvinamas greitasis leidimas atgal
arba į priekį (m/M), kai atkūrimo
metu mygtukas nuspaudžiamas ilgiau
nei sekundei. Pakartotinai
paspausdami keiskite greitį.
• Suaktyvinamas lėtasis leidimas
atgal arba į priekį ( / ),
kai pristabdyto atkūrimo metu
mygtukas nuspaudžiamas ilgiau nei
sekundei. Pakartotinai paspausdami
keiskite greitį. (Lėtasis leidimas atgal
galimas tik DVD. Lėtasis leidimas
į priekį galimas DVD, VIDEO CD
ir vaizdo įrašo failams.)
L OPERATE jungiklis (11 psl.)
Leistuvas įjungiamas arba
išjungiamas.
M PHONES (ausinių) lizdas
N USB lizdas (A tipo) (14 psl.)
Prijunkite USB įrenginį prie šio lizdo.
O A/V OUT lizdas (10 psl.)
P DC IN 12V lizdas (8, 9 psl.)
Prijunkite kintamosios srovės adapterį
arba automobiliui skirtą maitinimo
elementų adapterį.
Nuotolinio valdymo pultas
N (atkurti) (11 psl.)
Pradedamas arba iš naujo pradedamas
atkūrimas.
X (pristabdyti) (11 psl.)
Pristabdomas arba iš naujo
pradedamas atkūrimas.
x (sustabdyti) (11 psl.)
Atkūrimas sustabdomas.
G Diskų dangtelis (11 psl.)
H PUSH OPEN/CLOSE (11 psl.)
Atidaromas ir uždaromas diskų
dangtelis.
I POWER indikatorius
J CHARGE indikatorius (8 psl.)
K
6LT
(nuotolinis jutiklis)
Ant mygtukų VOL +, 5, N ir AUDIO yra
liečiamasis taškelis. Naudokite jutiklinį
taškelį valdydami leistuvą.
Q Skaičių mygtukai
Įvedami pavadinimų / skyrių numeriai
ir pan.
CLEAR
Išvalomas įvedimo laukas.
R TOP MENU
Rodomas DVD VIDEO pagrindinis
meniu.
S
REPLAY/
ADVANCE
Pergroja sceną / greitai persuka į priekį
esamą sceną (tik DVD).
T
m/M
lėtas leidimas)
(peržvelgimas /
• Kai nuspaustas atkuriant, greitai
sukama atgal / greitai sukama
pirmyn. Pakartotinai paspausdami
keiskite greitį.
• Suaktyvinamas lėtasis leidimas
atgal arba į priekį, kai pristabdyto
atkūrimo metu nuspaudžiamas
mygtukas. Pakartotinai paspausdami
keiskite greitį. (Lėtasis leidimas atgal
galimas tik DVD. Lėtasis leidimas
į priekį galimas DVD, VIDEO CD
ir vaizdo įrašo failams.)
U ANGLE
Keičia kampus, įrašytus
į DVD VIDEO.
AUDIO
Kiekvienu paspaudimu keičia kalbą,
įrašytą į DVD VIDEO.
Kai leidžiamas CD arba VIDEO CD,
perjungia tarp stereofoninio ir
monofoninio režimų.
SUBTITLE
Kiekvieną kartą paspaudus
perjungia DVD VIDEO diske
įrašytų subtitrų kalbą.
7LT
Parengiamieji veiksmai
Priedų patikrinimas
Patikrinkite, ar turite toliau nurodytus
elementus:
• kintamosios srovės adapteris (1)
• automobiliui skirtas maitinimo elementų
adapteris (1)
• garso / vaizdo adapteris (1)
• Nuotolinio valdymo įrenginys
(nuotolinis) (1)
• R6 (AA dydžio) maitinimo elementai (2)
Maitinimo elementų
įkrovimas
Įkraukite įkraunamus maitinimo
elementus prieš pirmą kartą naudodami
leistuvą ir maitinimo elementams išsekus.
1
Kaip prijungti kintamosios srovės
adapterį.
Įkraunant šviečia CHARGE
indikatorius.
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
ON
Į sieninį
elektros
lizdą
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas
Įdėkite du R6 (AA dydžio) maitinimo
elementus, maitinimo elementų galus 3
ir # suderindami su skyriaus viduje
esančiomis žymėmis.
DC IN 12V
DC IN 12V
Kintamosios srovės adapteris (tiekiamas)
b
Maitinimo elementus kraukite nuo 5 °C iki 35 °C
aplinkoje.
8LT
Krovimo laikas ir leidimo laikas
Krovimo laikas: apytiksl. 4 val.
Leidimo laikas: apytiksl. 4 val.
Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą ir
įkraunamų maitinimo elementų būseną,
krovimo laikas gali būti ilgesnis arba leidimo
laikas gali būti trumpesnis.
Automobiliui skirtas maitinimo elementų
adapteris (tiekiamas) yra skirtas naudoti
su 12 V neigiamo polio automobilio
akumuliatoriumi (nenaudokite su
24 V teigiamo polio automobilio
akumuliatoriumi).
1
Parengiamieji veiksmai
Laikas matuotas toliau nurodytomis
sąlygomis.
• Krovimo laikas
– vidutinė temperatūra (20 °C)
– maitinimas išjungtas
• Leidimo laikas
– vidutinė temperatūra (20 °C)
– naudojamos ausinės
– nustatytas minimalus foninis
apšvietimas
Automobiliui skirto
maitinimo elementų
adapterio naudojimas
Prijunkite automobiliui skirtą
maitinimo elementų adapterį.
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
DC IN 12V
ON
Kaip patikrinti maitinimo elementų lygį
Kai leistuvas sustabdytas, rodomas
maitinimo elementų indikatorius. Kai
maitinimo elementai yra išsekę, rodoma
arba užsidega CHARGE indikatorius.
Prie cigarečių
degiklio lizdo
Pilnas
Tuščias
Automobiliui skirtas maitinimo elementų
adapteris (tiekiamas)
Baigus naudoti leistuvą automobilyje
Atjunkite automobiliui skirtą maitinimo
elementų adapterį nuo cigarečių
degiklio lizdo.
b
• Vairuotojas neturėtų prijungti ar atjungti
automobiliui skirto maitinimo elementų
adapterio vairuodamas.
• Laidą ištieskite taip, kad netrukdytų
vairuotojui. Nedėkite LCD skydelio ten,
kur vairuotojas galėtų matyti.
• Išvalykite cigarečių degiklio lizdą. Dėl
nešvaraus lizdo kontaktas gali nepavykti
arba gali įvykti gedimas.
,Tęsinys kitame puslapyje.
9LT
• Naudokite automobiliui skirtą maitinimo
elementų adapterį varikliui veikiant. Jei
naudosite, kai variklis neveikia, automobilio
akumuliatorius gali išsekti.
• Nepalikite leistuvo ar priedų automobilyje.
Kaip prijungti prie TV
Galite mėgautis vaizdais savo TV arba
monitoriuje.
1
Prijunkite leistuvą prie TV arba
monitoriaus naudodami garso /
vaizdo adapterį (tiekiamas).
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
DC IN 12V
ON
Į TV arba
monitoriaus
AUDIO/VIDEO
įvesties lizdus
Garso / vaizdo
adapteris
(tiekiamas)
Garso / vaizdo
kabelis
(netiekiamas)
b
• Žr. prie įrangos pridėtą naudojimo instrukciją.
• Prieš prijungdami išjunkite leistuvą.
10LT
Pastabos dėl ekrano užsklandos
Atkūrimas
Diskų leidimas
1
2
Atidarykite LCD skydelį ir įjunkite
leistuvą.
Spauskite PUSH OPEN/CLOSE,
kad atsidarytų diskų dangtelis,
ir įdėkite diską.
Įdėkite atkuriamąja puse žemyn
ir lengvai paspauskite, kol išgirsite
spragtelėjimą. Nelieskite objektyvo
paviršiaus.
Atkūrimas
Apie leistinus diskus žiūrėkite Leistinos
laikmenos (21 psl.).
Iš anksto įkraukite maitinimo elementus
arba prijunkite kintamosios srovės
adapterį.
• Ekrano užsklanda rodoma, kai leistuvas
yra pristabdytas ar sustabdytas ilgiau
nei 15 min. Vaizdas neberodomas,
kai paspaudžiate N. Kaip nustatyti
„Screen Saver“, žr. 15 psl.
• Leistuvas perjungiamas į budėjimo
režimą praėjus 15 min. nuo ekrano
užsklandos funkcijos paleidimo.
Paspausdami N išeikite iš budėjimo
režimo.
Kaip tęsti atkūrimą nuo vietos, ties kuria
sustabdėte diską (tęstinis leidimas)
Po atkūrimo sustabdymo vėl
paspaudus N, leistuvas pradeda atkūrimą
nuo vietos, ties kuria paspaudėte x.
b
• Atsižvelgiant į sustabdymo vietą, tęstinis
leidimas gali būti pradedamas nuo nevisiškai
tos pačios vietos.
• Tęsimo vieta išvaloma, kai:
– atidarote diskų dangtelį;
– paspaudžiate OPTIONS ir pasirenkate USB.
Kaip leisti VIDEO CD naudojant
PBC funkcijas
Kai pradedate leisti VIDEO CD
naudodami PBC (Playback Control)
(atkūrimo valdymo) funkcijas, rodomas
jūsų pasirinkimo meniu. Kaip nustatyti
PBC, žr. 16 psl.
Objektyvo
OPERATE jungiklis
paviršius
Atkuriamąja puse žemyn
3
Uždarykite diskų dangtelį ir
paspauskite N.
Leistuvas pradeda atkūrimą.
Atsižvelgiant į diską, gali būti
parodomas meniu. Paspausdami
C/X/x/c pasirinkite elementą, tada
paspauskite ENTER.
11LT
Kaip naudotis atkūrimo
informacijos ekranu
Galite patikrinti atkūrimo informaciją
ir pakeisti atkūrimo režimą.
Įvesdami skaičius, naudokite nuotolinio
valdymo pultą.
1
Disko leidimo metu paspauskite DISPLAY.
Pavyzdys: leidžiant DVD VIDEO
Elementai
Menu
*1
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
01 English
D English
Title Elapsed 00:12:01
2
Paspausdami X/x ir ENTER pasirinkite
ir reguliuokite kiekvieną iš nurodytų
elementų.
• „Title“*2
• „Chapter“*2
• „Audio“
• „Subtitle“
• „Angle“*2
• „T.Time“ (pavadinimo laikas)
• „C.Time“ (skyriaus laikas)
• „Repeat“
• „A-B Repeat“*3
• „Time Disp.“ (laiko rodymas)
*1 Kai leidžiamas DVD (VR režimu), prie
pavadinimo numerio rodomas PL
(grojaraštis) arba ORG (originalus).
*2 Numerį galite pasirinkti naudodami X/x.
*3 Pasirinkite SET ir paspauskite ENTER.
Paspausdami ENTER pasirinkite A ir B
taškus.
12LT
b
• Kai leidžiamas CD arba VIDEO CD, rodomi
tik galimi elementai.
• Atsižvelgiant į diską, kai kurių elementų
nustatymas gali neveikti.
• Po pavadinimo arba skyriaus paieškos
kartojimo nustatymas atšaukiamas.
Kaip išjungti ekraną
Paspauskite DISPLAY arba RETURN.
MP3, JPEG ir vaizdo įrašų
failų leidimas
1
Paspausdami X/x pasirinkite
albumą ir paspauskite ENTER.
Pavyzdys: MP3 failų sąrašas
Kaip pasukti JPEG vaizdą
Žiūrėdami vaizdo failą paspauskite
C/X/x/c: pasukite kiekvieną failą.
C/c: vaizdas pasukamas 90 laipsnių
kampu prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
X/x: vaizdas apverčiamas vertikaliai
(aukštyn ir žemyn) / horizontaliai
(į kairę ir dešinę).
Atkūrimas
Dėl leistinų failų žr. „Leistinos laikmenos“
(21 psl.).
Nustačius DATA laikmeną, parodomas
albumų sąrašas. Atsižvelgiant į diską,
atkūrimas pradedamas automatiškai.
JPEG failų leidimas
Kaip rodyti miniatiūrų sąrašą
Paspauskite MENU.
Albume esantys vaizdo failai parodomi
12 mažų ekranų.
Dir:001
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Slide Show
2
Paspausdami X/x pasirinkite
failą ir paspauskite ENTER.
Atkūrimas pradedamas nuo
pasirinkto failo.
12
Prev
Next
Kaip leisti skaidrių demonstraciją
Miniatiūrų sąraše pasirinkite „Slide Show“
ir paspauskite ENTER.
Kaip išeiti iš miniatiūrų sąrašo
Paspausdami MENU grįžkite į albumų
sąrašą.
13LT
Duomenų atkūrimas naudojant
USB įrenginį
1
Prijunkite USB įrenginį prie USB lizdo.
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
Vaizdo dydžio ir kokybės
reguliavimas
DC IN 12V
ON
Galite reguliuoti LCD ekrane rodomą
vaizdą.
1
2
USB įrenginys
2
3
Paspauskite OPTIONS.
Paspausdami X/x pasirinkite USB ir
paspauskite ENTER.
Kaip atjungti USB įrenginį
Paspausdami OPTIONS pasirinkite „Disc“
ir paspauskite ENTER, tada atjunkite USB
įrenginį.
b
• Neatjunkite USB įrenginio, kol mirksi prieigos
indikatorius. Kitaip duomenys gali būti
sugadinti arba prarasti.
• Prie leistuvo galima jungti USB atmintines
ir skaitmeninius fotoaparatus. Kitų įrenginių
(USB šakotuvo ir pan.) prijungti negalima.
Kai prijungiamas nepalaikomas įrenginys,
parodomas klaidos pranešimas.
• Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šiuo
leistuvu.
• Leistuvas atpažįsta „Mass Storage Class“
(MSC) įrenginius, suderinamus su FAT.
• Nustatykite skaitmeninio fotoaparato LUN
nustatymą kaip „Single“. Vadovaukitės prie
skaitmeninio fotoaparato pridėtomis
instrukcijomis.
14LT
3
Paspauskite OPTIONS.
Paspausdami X/x pasirinkite
„LCD Mode“ ir paspauskite ENTER.
Paspausdami C/X/x/c ir ENTER
pasirinkite ir reguliuokite kiekvieną
iš nurodytų elementų.
• „LCD Aspect“: keiskite vaizdo dydį.
• „Backlight“: sureguliuokite
šviesumą.
• „Contrast“: sureguliuokite skirtumą
tarp šviesių ir tamsių vietų.
• „Hue“: sureguliuokite raudonos ir
žalios spalvų balansą.
• „Color“: sureguliuokite spalvų
sodrumą.
• „Default“: atstatykite gamintojo
numatytuosius nustatymus.
Kaip išjungti meniu ekraną
Paspauskite OPTIONS arba RETURN.
b
Atsižvelgiant į diską, galimi pasirinkti ekrano
dydžiai skiriasi.
General Setup
Nustatymai ir reguliavimas
Sąrankos ekrano
naudojimas
◆ TV Display (tik DVD)
Pasirinkite šį nustatymą
jungdamiesi prie 4:3 TV
ekrano. Automatiškai
rodomas platus vaizdas per
visą ekraną ir nukerpamos
netelpančios dalys.
„4:3
Letter Box“
Pasirinkite šį nustatymą
jungdamiesi prie 4:3 TV
ekrano. Rodomas platus
vaizdas su juostomis ekrano
viršuje ir apačioje.
16:9
Pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate plačiaekranį TV
arba TV su plačiojo režimo
funkcija.
Galite keisti leistuvo nustatymus.
Numatytieji nustatymai pabraukti.
Kai kuriuose diskuose laikomi išsaugoti
atkūrimo nustatymai, kuriems teikiama
pirmenybė.
1
Kai leistuvas yra sustabdytas,
paspauskite OPTIONS.
Tęstinio paleidimo metu sąrankos
ekrano naudoti negalima. Du kartus
paspauskite x, tada paspauskite
OPTIONS.
2
3
Paspausdami X/x pasirinkite
„Setup“ ir paspauskite ENTER.
Paspausdami X/x pasirinkite
sąrankos kategoriją ir paspauskite
ENTER.
Nustatymai ir reguliavimas
„4:3
Pan Scan“
: „General Setup“
: „Audio Setup“
: „Language Setup“
: „Parental Control“
4
Paspausdami X/x ir ENTER
pasirinkite ir reguliuokite kiekvieną iš
nurodytų elementų.
◆ „Angle Mark“ (tik DVD VIDEO)
Kai leisdami DVD su keliais įrašytais
kampais galite keisti stebėjimo kampą,
rodoma kampo žymė.
Pasirinkite „On“ arba „Off“.
◆ „Screen Saver“
Rodomas ekrano užsklandos vaizdas.
Daugiau apie šią funkciją žr. 11 psl.
Pasirinkite „On“ arba „Off“.
Kaip išjungti sąrankos ekraną
Paspauskite OPTIONS arba RETURN.
,Tęsinys kitame puslapyje.
15LT
◆ PBC (tik VIDEO CD)
Parental Control
Ši funkcija galima leidžiant VIDEO CD
diskus su PBC (atkūrimo valdymo)
funkcija. Daugiau apie šią funkciją žr.
11 psl.
Pasirinkite „On“ arba „Off“.
Galite apriboti tėvų kontrolės funkciją
turinčių DVD atkūrimą.
Valdydami šį nustatymą, naudokite
nuotolinio valdymo pultą.
◆ „Default“
◆ „Password“ (tik DVD VIDEO)
Kiekvienos funkcijos nustatymai grąžinami
į pradinius gamintojo nustatymus. Dings
visi jūsų nustatymai.
Audio Setup
◆ „Audio DRC“ (tik DVD)
Aiškiai atkuriami žemi garsai, kai mažu
garsumu leidžiamas DVD, atitinkantis
„Audio DRC“ (dinaminį diapazono
valdymą).
Pasirinkite „On“ arba „Off“.
Language Setup
◆ OSD (rodymas ekrane)
Perjungiama ekrano kalba.
◆ „Disc Menu“ (tik DVD VIDEO)
Įveskite arba pakeiskite slaptažodį.
Nustatykite 4 skaitmenų slaptažodį.
Kaip pakeisti slaptažodį
Naudodami X/x pasirinkite „Password“ ir
paspauskite ENTER. Pasirinkite „Change”
ir paspauskite ENTER. Įveskite dabartinį ir
naują slaptažodžius.
Jei pamiršote slaptažodį
Norėdami sužinoti dabartinį slaptažodį
įveskite „1369“.
◆ „Parental Control“ (tik DVD VIDEO)
Nustatykite apribojimų lygį. Kuo žemesnis
lygis, tuo griežčiau apribojama.
Prieš nustatydami tėvų kontrolę nustatykite
slaptažodį.
Perjungiama disko meniu kalba.
Kaip nustatyti tėvų kontrolę
◆ „Subtitle“ (tik DVD VIDEO)
Naudodami X/x pasirinkite „Parental
Control“ ir paspauskite ENTER. Pasirinkite
apribojimų lygį ir paspauskite ENTER.
Įveskite slaptažodį.
Perjungiama subtitrų kalba.
◆ „Audio“ (tik DVD VIDEO)
Perjungiama garso takelio kalba.
Kaip leisti diską, kuriame nustatyta tėvų
kontrolė
Įdėkite diską ir paspauskite N. Parodomas
slaptažodžio įvedimo ekranas. Įveskite
slaptažodį.
16LT
Garsas
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas
Jei naudojant leistuvą kyla toliau nurodytų
problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo,
naudokite šį trikčių šalinimo vadovą ir
bandykite problemą išspręsti. Jei kurios
nors problemos pašalinti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Maitinimas neįjungtas.
, Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės adapteris (8 psl.).
, Patikrinkite, ar įkraunami maitinimo
elementai yra pakankamai įkrauti
(9 psl.).
Maitinimo elementų nepavyksta įkrauti arba
krovimas trunka per ilgai.
, Jei prijungus kintamosios srovės adapterį
mirksi CHARGE indikatorius, gali būti,
kad aplinkos temperatūra yra netinkama.
Maitinimo elementus kraukite nuo 5 °C
iki 35 °C aplinkoje.
, Jei leistuvas įjungtas, krovimas gali trukti
ilgiau. Prieš kraudami išjunkite leistuvą.
, Jei leistuvo nenaudojote ilgiau nei metus,
maitinimo elementai gali būti sugedę.
Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Vaizdas
Juodi taškai atsiranda, o raudoni, mėlyni ir žali
taškai išlieka LCD.
, Tai yra struktūrinė LCD savybė, o ne
gedimas.
, Leistuvas veikia pristabdymo arba
sulėtinto leidimo režimu.
, Leistuvas veikia greito leidimo į priekį
arba atgal režimu.
Valdymas
Leistuvas nereaguoja į mygtukų paspaudimus.
, Ilgiau nei dvi sekundes palaikydami
paspaustą HOLD mygtuką aktyvuokite
valdymą mygtukais (5 psl.).
HOLD funkciją atšaukti galite ir
išjungdami leistuvą.
Nepavyksta paleisti disko.
, Jei diskas yra apverstas, parodomas
pranešimas „No Disc“ arba „Cannot play
this disc“. Įdėkite diską atkuriamąja puse
žemyn (11 psl.).
, Diskas yra tinkamai įdėtas tik tada,
kai pasigirsta spragtelėjimas (11 psl.).
, Diskas yra nešvarus arba sugadintas
(20 psl.).
, Įdėtas diskas, kurio negalima paleisti.
Patikrinkite, ar regiono kodas atitinka
leistuvą ir ar disko įrašymas buvo
tinkamai užbaigtas (21 psl.).
, Nustatyta tėvų kontrolė. Pakeiskite
nustatymą (16 psl.).
, Leistuvo viduje susidarė drėgmė
(19 psl.).
Papildoma informacija
Maitinimas
Nėra garso.
Diskas pradedamas leisti ne nuo pradžių.
, Pasirinktas pakartotinis leidimas
(12 psl.).
, Įsigaliojo tęstinis paleidimas (11 psl.).
, Automatiškai leidžiamas sukurto disko
grojaraštis. Norėdami leisti originalius
pavadinimus, du kartus paspauskite
x ir paspausdami OPTIONS pasirinkite
„Original“.
,Tęsinys kitame puslapyje.
17LT
Rodoma „ “ ir leistuvas neveikia pagal
mygtuko komandą.
Prijungimas
, Atsižvelgiant į diską, kai kurių veiksmų
atlikti negalima. Žr. su disku tiekiamą
naudojimo instrukciją.
Prijungtoje įrangoje nėra vaizdo arba garso.
Leidžiant DVD diską (VR režimu) parodomas
pranešimas „Copyright Lock“ ir ekranas tampa
mėlynas.
, Mėlynas ekranas ir pranešimas vietoje
vaizdo parodomi, kai leidžiami vaizdai,
kuriuose numatyti apsaugos nuo
kopijavimo signalai (21 psl.).
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
, Nuotolinio pulto maitinimo
elementuose liko per mažai energijos.
, Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas
į leistuvo nuotolinio valdymo jutiklį .
, Į nuotolinį jutiklį patenka tiesioginių
saulės spindulių arba ryškios šviesos.
Nepavyksta paleisti MP3, JPEG arba vaizdo
įrašo failo (21 psl.).
,
,
,
,
,
Netinkamas failo formatas.
Netinkamas plėtinys.
Failas yra sugadintas.
Failas yra per didelis.
Kai pasirenkamas nepalaikomas failas,
parodomas pranešimas „Data Error“
ir failo paleisti negalima.
, Dėl vaizdo įrašų failuose naudojamos
suspaudimo technologijos gali šiek tiek
užtrukti, kol bus pradėtas atkūrimas.
Leistuvas veikia netinkamai arba nepavyksta
išjungti maitinimo.
, Kai dėl statinio elektros krūvio ar kt.
priežasčių leistuvas veikia netinkamai,
nustatykite OPERATE jungiklį į OFF
poziciją, atjunkite adapterį ir palikite
30 sekundžių.
18LT
, Iš naujo tinkamai prijunkite
prijungiamąjį kabelį (10 psl.).
, Prijungiamasis kabelis yra sugadintas.
, Patikrinkite prijungto TV arba
stiprintuvo nustatymus.
USB
Leistuvas neatpažįsta prijungto USB įrenginio.
, Iš naujo tinkamai prijunkite USB
įrenginį (14 psl.).
, USB įrenginys yra sugadintas.
, Paspausdami OPTIONS pasirinkite
„USB“ (14 psl.).
Atsargumo priemonės
Sauga kelyje
Sauga
Jei į korpusą patektų koks nors daiktas arba
skysčio, atjunkite leistuvą ir prieš toliau
eksploatuodami duokite jį patikrinti
kvalifikuotiems specialistams.
Maitinimo šaltiniai
• Jei leistuvo neketinate naudoti ilgą laiką,
atjunkite jį nuo sieninio elektros lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
atjunkite traukdami kištuką; niekada
netraukite už laido.
• Nelieskite kintamosios srovės maitinimo
adapterio šlapiomis rankomis. Kitaip
galite patirti elektros smūgį.
• Nejunkite kintamosios srovės adapterio
prie kelioninio elektros transformatoriaus,
kuris gali pradėti kaisti ir sukelti gedimą.
Temperatūros padidėjimas
Krovimo metu arba ilgai naudojant leistuvą,
jis gali pradėti kaisti. Tai nėra gedimas.
Vieta
• Nelaikykite leistuvo uždaroje erdvėje, pvz.,
knygų lentynoje arba panašioje vietoje.
• Neuždenkite leistuvo ventiliacijos angos
laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir
pan. Nelaikykite leistuvo ant minkštų
paviršių, pvz., kilimėlio.
Naudojimas
• Leistuvą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos į
šiltą arba pastačius itin drėgnoje patalpoje,
ant leistuvo viduje esančių objektyvų
gali kondensuotis drėgmė. Taip įvykus,
leistuvas gali veikti netinkamai. Tokiu
atveju išimkite diską ir palikite leistuvą
maždaug pusvalandžiui, kol susikaupusi
drėgmė išgaruos. Nusausinkite LCD
paviršių naudodami servetėlę ar pan.
Vėliau vėl įjunkite maitinimą.
• Leistuvo objektyvą laikykite švarų,
nelieskite jo. Kitaip galite pažeisti
objektyvą ir sugadinti leistuvą. Diskų
dangtelį laikykite uždarytą, išskyrus
kai dedate arba išimate diskus.
• Atidarius dangtelį diskas gali vis dar
suktis. Prieš išimdami diską palaukite,
kol jis nustos suktis.
Papildoma informacija
Nenaudokite monitoriaus įrenginio ir
ausinių vairuodami, važiuodami dviračiu
ar valdydami bet kokią motorinę transporto
priemonę. Tai gali sukelti pavojų eismui
ir kai kuriose šalyse yra draudžiama.
Pavojinga dideliu garsu leisti ausines einant,
ypač pėsčiųjų perėja. Laikykitės visų
atsargumo priemonių ir nesinaudokite
įrenginiu potencialiai pavojingose
situacijose.
• Nelaikykite leistuvo ir adapterių prie
šilumos šaltinių ir vietose, veikiamose
tiesioginių saulės spindulių, dulkių
pertekliaus, smėlio, drėgmės, lietaus,
mechaninių smūgių ar automobilyje
su uždarytais langais.
• Nelaikykite leistuvo nuožulniai. Jis
sukurtas naudoti tik horizontalioje
padėtyje.
• Leistuvo ir diskų nelaikykite šalia įrangos,
kurioje yra stiprių magnetų, pvz.,
mikrobangų krosnelių arba didelių
garsiakalbių.
• Nenumeskite ir nesutrenkite.
Ant leistuvo ir priedų nestatykite sunkių
objektų.
Skystųjų kristalų ekranas
• Nors LCD ekranai pagaminti taikant
aukščiausio tikslumo technologijas,
kartais juose gali pasirodyti įvairių
spalvų taškų. Tai nėra gedimas.
• Ant LCD paviršiaus nedėkite ir nemeskite
jokių objektų. Nespauskite rankomis ar
alkūnėmis.
• Nesugadinkite LCD paviršiaus
aštriabriauniais įrankiais.
,Tęsinys kitame puslapyje.
19LT
Įkraunami maitinimo elementai
Valymas
• Maitinimo elementai yra ribotos veikimo
trukmės, todėl ilgainiui jų pajėgumas
palaipsniui mažėja. Kai maitinimo
elementai veikia tik maždaug pusę
normalios veikimo trukmės, pakeiskite
senus elementus naujais.
• Kad išvengtumėte visiško maitinimo
elementų išsekimo, įkraukite juos bent
kartą per pusę metų ar kas metus.
• Šiame gaminyje naudojamų maitinimo
elementų išmetimas kai kuriose šalyje yra
reguliuojamas. Pasitarkite su savo vietos
valdžios institucija.
• Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite
jokios šiurkščios šluostės, valymo
miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio
ar benzino.
• LCD paviršių valykite tik minkšta sausa
pašluoste. Reguliariai valykite, kad
išvengtumėte nešvarumų kaupimosi.
Nevalykite LCD paviršiaus drėgna
šluoste. Į vidų patekęs vanduo gali
sukelti gedimą.
• Jei vaizdas arba garsas yra iškraipyti,
objektyvas gali būti apdulkėjęs. Tokiu
atveju valykite naudodami komerciškai
prieinamą pučiamąjį šepetėlį, skirtą
fotoaparatų objektyvams.
Valydami stenkitės neliesti objektyvo.
Nenaudokite valomųjų diskų ar diskų /
objektyvų valymo priemonių.
Kintamosios srovės adapteris ir automobiliui
skirtas maitinimo elementų adapteris
• Naudokite su leistuvu tiekiamus
adapterius, kitų adapterių naudojimas
gali tapti gedimo priežastimi.
• Neardykite ir neperkonstruokite.
• Nelieskite metalinių dalių, tai gali
sukelti trumpą sujungimą ir sugadinti
adapterius, ypač jei liečiama kitu
metaliniu objektu.
Garsumo reguliavimas
Nepadidinkite garsumo klausydamiesi
tylios arba tuščios garso takelio dalies.
Kitaip, padidėjus garso takelio garsumo
lygiui, galite sugadinti garsiakalbius.
Ausinės
• Kaip nepažeisti klausos: naudodami
ausines venkite klausytis dideliu
garsumu. Klausos specialistai nepataria
ausinių naudoti ilgam ir garsiam
leidimui. Jei ima spengti ausyse,
sumažinkite garsumą arba
nebenaudokite ausinių.
• Gerbkite aplinkinius: klausykitės
vidutiniu garsumu. Taip galėsite girdėti
aplinkos garsus ir parodysite pagarbą
aplinkiniams.
20LT
Pastabos dėl diskų
• Kad diskas išliktų švarus, imkite jį už
krašto. Nelieskite paviršiaus.
• Nenaudokite šių diskų:
– nestandartinės formos (pvz., kortelės,
širdelės formos) diskų;
– diskų, ant kurių užklijuota etiketė arba
lipdukas;
– diskų, padengtų celofano plėvele ar
lipduku.
Leistinos laikmenos
Leistini failų formatai
Tipas
Piktograma
Charakteristikos
• Komerciniai DVD
• DVD+RW / DVD+R /
DVD+R DL (VR režimu)
• DVD-RW / DVD-R /
DVD-R DL (vaizdo įrašų
režimu)
• Muzikos CD
• CD-R / CD-RW muzikos
CD formatu
• VIDEO CD (įskaitant
„Super VCD“)
• CD-R / CD-RW vaizdo
įrašų CD formatu arba
„Super VCD“ formatu
DATA CD*2 / DATA
DVD*3 arba USB
įrenginiai, kuriuose įrašyta
MP3, JPEG arba vaizdo
įrašų failų.
b
Atkūrimas iš kai kurių įrašomųjų laikmenų
negalimas dėl įrašymo kokybės, fizinės laikmenos
būsenos arba įrašomojo įrenginio bei autorinės
programinės įrangos specifikacijų.
Tinkamai neužbaigus įrašymo diskų nebus
galima paleisti. Daugiau informacijos žr. su
įrašymo įrenginiu pateikiamose naudojimo
instrukcijose.
*1 Vaizdų su CPRM (įrašomosios laikmenos
turinio apsauga) gali nepavykti atkurti.
Parodomas pranešimas „Copyright Lock“.
*2 DATA CD diskai turi būti įrašyti laikantis
ISO 9660 1 lygio standarto arba jo išplėstuoju
formatu „Joliet“.
3 DATA DVD turi būti įrašytas UDF
*
(universaliu disko formatu).
Failo formatas
Plėtinys
MP3 (MPEG-1 3 „.mp3“
garso sluoksnis)
Nuotraukų JPEG (DCF
formatas)
„.jpg“, „.jpeg“,
„.jpe“
Vaizdo
įrašų
MPEG-4
(paprastasis
profilis)
„.mp4“
„Xvid“
„.avi“
z
• Sudėtingos hierarchijos aplankų leidimas
gali šiek tiek užtrukti. Albumus kurkite,
kaip nurodyta toliau:
– laikmenoje turi būti ne daugiau nei du
hierarchijos lygiai;
– laikmenoje turi būti ne daugiau nei
50 albumų;
– albume turi būti ne daugiau nei 100 failų;
– laikmenoje iš viso turi būti ne daugiau nei
600 albumų ir failų.
• Leistuvas albume esančius failus leidžia tvarka,
kuria jie buvo įrašyti.
Papildoma informacija
DVD-RW / DVD-R /
DVD-R DL VR (vaizdo
įrašymo) režimu*1
Muzikos
b
• Leistuvas atkurs bet kurį iš lentelėje išvardintų
failų, net jei failo formatas skiriasi. Tokių
duomenų atkūrimas gali sukelti triukšmą,
kuris gali sugadinti garsiakalbį.
• Kai kurių DATA diskų, sukurtų „Packet Write“
formatu, atkūrimas negalimas.
• Kai kurių DATA diskų, sukurtų keliomis
sesijomis, atkūrimas negalimas.
• Kai kurių JPEG failų atkūrimas negalimas.
• Leistuvas neatkuria JPEG failų, kurie yra
didesni nei 3 264 (plotis) x 2 448 (aukštis)
veikiant įprastu režimu, ir progresyvaus
formato didesnių nei 2 000 (plotis) x
1 200 (aukštis) JPEG failų.
• Kai kurių vaizdo įrašų failų atkūrimas
negalimas.
• Leistuvas negali leisti didesnio nei 720 (plotis) ×
576 (aukštis) / 2 GB vaizdo įrašo failo.
• Leistuvas gali neleisti vaizdo įrašo failo, kurio
trukmė daugiau nei 3 valandos.
• Leistuvas palaiko MPEG-4 vaizdo įrašų failų
MP3 ir AAC garso formatus.
• Leistuvas palaiko „Xvid“ vaizdo įrašų failus tik
su MP3 garso formatu.
,Tęsinys kitame puslapyje.
21LT
• Leistuvas gali sklandžiai neatkurti didelės
bitų perdavimo spartos vaizdo įrašų failų iš
DATA CD. Didelės bitų perdavimo spartos
vaizdo įrašų failus rekomenduojama paleisti
naudojant DATA DVD.
• Leistuvas gali rodyti failo ar albumo
pavadinimą, kurį sudaro iki 14 ženklų.
Specialieji ženklai rodomi kaip „*“.
• Leistuvas gali rodyti tik tuo metu leidžiamo
albumo pavadinimą. Albumas, esantis
aukštesniame lygyje, rodomas kaip „\..\“.
• Kai kurių failų atkūrimo informacija gali
būti rodoma netinkamai.
Specifikacijos
Sistema
Lazeris: puslaidininkis lazeris
Signalo formato sistema: PAL (NTSC)
Įvestys / išvestys
A/V OUT (garso / vaizdo išvestis):
mini lizdas
PHONES (ausinės):
erdvinio garso mini lizdas
USB: USB lizdo tipas A (USB atmintinės
prijungimui)
Skystųjų kristalų ekranas
Pastabos dėl komercinių diskų
Regiono kodas
Ši sistema skirta autorių teisėms apsaugoti.
Atsižvelgiant į pardavimo vietą, regiono
kodas nurodytas ant DVD VIDEO
pakuotės. Leistuvas gali atkurti DVD
VIDEO, pažymėtus etikete ALL arba „2“.
ALL
DVD ir VIDEO CD atkūrimo veiksmai
Kai kurie DVD ir VIDEO CD atkūrimo
veiksmai gali būti iš anksto nustatyti
programinės įrangos gamintojų. Šis
leistuvas DVD ir VIDEO CD paleidžia
remdamasis programinės įrangos
gamintojų sukurtu disko turiniu, todėl kai
kurios atkūrimo funkcijos gali neveikti. Žr.
su DVD ir VIDEO CD tiekiamas
naudojimo instrukcijas.
Pastabos dėl diskų
Šis gaminys sukurtas atkurti diskus,
atitinkančius kompaktinio disko (CD)
standartą.
Dviejų sluoksnių diskai ir kai kurie
muzikos diskai, užkoduoti naudojant
autorių teisių apsaugos technologijas,
neatitinka kompaktinio disko (CD)
standarto. Todėl šie diskai gali būti
nesuderinami su šiuo gaminiu.
22LT
Skydelio dydis (apytiksl.):
18 cm / 7 colių įstrižainė
Valdymo sistema: TFT aktyvioji matrica
Raiška: 480 × 234
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai:
12 V 0,95 A pastovioji srovė (kintamosios
srovės adapteris)
12 V 1,5 A pastovioji srovė (automobiliui
skirtas maitinimo elementų adapteris)
Energijos sąnaudos (DVD VIDEO atkūrimas):
6 W (kai naudojama su ausinėmis)
Matmenys (apytiksl.):
200 × 42,5 × 155 mm (plotis / aukštis / gylis),
įskaitant projektavimo dalis
Svoris (apytiksl.): 775 g
Rekomenduojama temperatūra naudojantis:
nuo 5 °C iki 35 °C
Rekomenduojama drėgmė naudojantis:
nuo 25 % iki 80 %
Kintamosios srovės adapteris: 110–240 V
kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Automobiliui skirtas maitinimo elementų
adapteris: 12 V pastovioji srovė
Pridedami priedai
Žr. 8 psl.
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs keisti
dizainą ir specifikacijas.
Rodyklė
Skaitmenys
16:9 15
4:3 Letter Box 15
4:3 Pan Scan 15
A
S
Sąranka 15
Screen Saver 15
Skaidrių demonstravimas 13
Subtitle 7, 12, 16
T
Tęstinis leidimas 11
Trikčių šalinimas 17
TV Display 15
Angle 7, 12
Angle Mark 15
Atkūrimo informacijos ekranas 12
Audio 7, 12, 16
Audio DRC 16
Audio Setup 16
U
C
X
CD 11, 21
Xvid (vaizdo įrašo failas) 13, 21
DATA 13, 21
Disc Menu 16
DVD 11, 21
V
Vaizdo įrašo failas (MPEG-4 / „Xvid“) 13, 21
VIDEO CD 11, 21
Papildoma informacija
D
USB 14
E
Ekrano užsklanda 11
G
General Setup 15
J
JPEG 13, 21
K
Krovimo laikas ir leidimo laikas 9
L
Language Setup 16
LCD Aspect 14
LCD režimas 14
Leistinos laikmenos 21
M
MP3 13, 21
MPEG-4 (vaizdo įrašo failas) 13, 21
O
OSD (rodymas ekrane) 16
P
Parental Control 16
Password 16
PBC 11, 16
R
Regiono kodas 22
Repeat 12
23LT
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu aizdegšanās
vai elektrotraumas risku,
nepakļaujiet šo aparātu
lietus vai mitruma iedarbībai.
Lai izvairītos no
elektrotraumas, neaiztieciet
korpusu. Labošanu uzticiet
tikai kvalificētam personālam.
Elektroenerģijas tīkla pievads
ir jāmaina tikai kvalificētā
servisa darbnīcā.
Nepakļaujiet baterijas/
akumulatorus vai aparātu
ar ievietotām baterijām/
akumulatoriem pārmērīgam
karstumam, piemēram, saules
stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.
Šī ierīce ir klasificēta kā
1. KLASES LĀZERA produkts.
Atzīme CLASS 1 LASER
PRODUCT atrodas ierīces
apakšā.
Atbrīvošanās no vecām
elektriskām un elektroniskām
iekārtām (attiecas uz Eiropas
Savienību un citām Eiropas
valstīm ar atsevišķu savākšanas
sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta
vai tā iepakojuma norāda, ka ar
šo produktu nedrīkst rīkoties kā
ar mājsaimniecības atkritumiem.
Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā
savākšanas vietā elektrisko un
elektronisko iekārtu pārstrādei.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos
no šī produkta, palīdzēsit
nepieļaut iespējamo negatīvo
ietekmi uz apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, ko varētu
izraisīt neatbilstoša šī produkta
atkritumu apstrāde. Materiālu
pārstrāde palīdzēs taupīt dabas
resursus. Lai iegūtu detalizētāku
informāciju par šī produkta
pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, mājsaimniecības
atkritumu apsaimniekotāju
vai veikalu, kurā iegādājāties
šo produktu.
UZMANĪBU!
Optisko instrumentu
izmantošana ar šo produktu
palielina bīstamību acīm. Tā
kā šajā CD/DVD atskaņotājā
izmantotais lāzera stars ir
kaitīgs acīm, nemēģiniet
izjaukt korpusu.
Labošanu uzticiet tikai
kvalificētam personālam.
2LV
Atbrīvošanās no izlietotām
baterijām/akumulatoriem
(attiecas uz Eiropas Savienību
un citām Eiropas valstīm ar
atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz baterijas/
akumulatora vai iepakojuma
norāda, ka ar šī produkta
komplektācijā iekļautajām
baterijām/akumulatoriem
nedrīkst rīkoties kā ar
mājsaimniecības atkritumiem.
Noteiktām baterijām/
akumulatoriem šis apzīmējums,
iespējams, tiek izmantots kopā
ar kādu ķīmisko simbolu.
Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb)
ķīmiskais simbols tiek pievienots,
ja baterijā/akumulatorā ir vairāk
par 0,0005% dzīvsudraba vai
0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos
no šīm baterijām/akumulatoriem,
palīdzēsit nepieļaut iespējamo
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi
un cilvēku veselību, ko varētu
izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/
akumulatoru atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs
taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai
datu integritātes iemeslu dēļ
produktam nepieciešams
pastāvīgs savienojums ar iebūvētu
bateriju/akumulatoru, šādu
bateriju/akumulatoru drīkst
nomainīt tikai kvalificēts servisa
speciālists.
Lai nodrošinātu pareizu šādas
baterijas/akumulatora apstrādi,
beidzoties produkta kalpošanas
laikam, nododiet šo produktu
atbilstošā savākšanas vietā
elektrisko un elektronisko iekārtu
pārstrādei.
Visu pārējo bateriju/akumulatoru
gadījumā, skatiet sadaļu par to, kā
no produkta droši izņemt
bateriju/akumulatoru. Bateriju/
akumulatoru nododiet atbilstošā
savākšanas vietā izlietoto bateriju/
akumulatoru pārstrādei.
Lai iegūtu detalizētāku
informāciju par šī produkta vai
baterijas/akumulatora pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību,
mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
Neizjauciet un nepārveidojiet
atskaņotāju. To darot, var saņemt
strāvas triecienu. Lai apmainītu
uzlādējamās baterijas/
akumulatorus, veiktu iekšējo
komponentu pārbaudi vai
labošanu, sazinieties ar tuvāko
Sony izplatītāju vai Sony
servisa centru.
Piesardzības pasākumi
• Uzstādiet šo sistēmu tā,
lai problēmu gadījumā
elektroenerģijas tīkla pievadu
varētu nekavējoties atvienot
no sienas kontaktligzdas.
• Kamēr atskaņotājs ir
pievienots sienas rozetei,
tas no maiņstrāvas avota
(elektroenerģijas tīkla)
netiek atvienots pat tad,
ja pats atskaņotājs ir izslēgts.
• Lai nepieļautu aizdegšanos vai
elektrotraumu, nenovietojiet
uz aparāta ar šķidrumu pildītus
priekšmetus, piemēram, vāzes.
• Pārmērīgs austiņu skaņas
spiediens var izraisīt dzirdes
zudumu.
Šī produkta ražotājs ir
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japāna. Pilnvarotais pārstāvis
EMS un produkta drošības
jautājumos ir Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas
jautājumi par remontu vai
garantiju, skatiet atsevišķos
servisa vai garantijas
dokumentos norādītās adreses.
SVARĪGS PAZIŅOJUMS
Uzmanību! Šis atskaņotājs
jūsu televizora ekrānā spēj
neierobežoti ilgu laiku rādīt
nekustīgu video attēlu vai
ekrāna displeja attēlu.
Televizorā ilglaicīgi atstājot
nekustīgu video attēlu vai
ekrāna displeja attēlu, jūs
riskējat neatgriezeniski sabojāt
televizora ekrānu. Īpaši
uzņēmīgi pret to ir plazmas
displeja paneļa un projekcijas
televizori.
Ja rodas jautājumi vai problēmas
saistībā ar atskaņotāju, sazinieties
ar tuvāko Sony izplatītāju.
Informācija par
autortiesībām, preču zīmēm
un programmatūras licencēm
• Ražots saskaņā ar Dolby
Laboratories licenci.
Dolby un dubultā D
apzīmējums ir Dolby
Laboratories preču zīmes.
• DVD Logo ir DVD Format/
Logo Licensing Corporation
preču zīme.
• MPEG Layer-3 audio
kodēšanas tehnoloģiju un
patentus licencēja
Fraunhofer IIS un Thomson.
• Visas pārējās preču zīmes ir
to atbilstošo īpašnieku preču
zīmes.
• ŠIS PRODUKTS IR
LICENCĒTS SASKAŅĀ AR
MPEG-4 VISUAL PATENTU
PORTFEĻA LICENCI
PATĒRĒTĀJA PERSONISKAI
UN NEKOMERCIĀLAI
LIETOŠANAI, LAI
ATBILSTOŠI STANDARTAM
MPEG-4 VISUAL (MPEG-4
VIDEO) DEKODĒTU
VIDEO, KO IR KODĒJIS
PATĒRĒTĀJS, VEICOT
PERSONISKAS UN
NEKOMERCIĀLAS
DARBĪBAS, UN/VAI
KAS TIKA IEGŪTS NO
VIDEO PAKALPOJUMU
SNIEDZĒJA, KURU
UZŅĒMUMS MPEG LA
IR LICENCĒJIS MPEG-4
VIDEO NODROŠINĀŠANAI.
NEKĀDAI CITAI
LIETOŠANAI LICENCE
NETIEK PIEŠĶIRTA UN
NAV PIEDOMĀJAMA.
PAPILDINFORMĀCIJU,
ARĪ TO, KAS SAISTĪTA
AR REKLAMĒŠANU,
LIETOŠANU IEKŠĒJĀM
VAJADZĪBĀM,
KOMERCLIETOŠANU
UN LICENCĒŠANU,
VAR IEGŪT NO MPEG LA,
LLC. SK. HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
Par šo rokasgrāmatu
• Šajā rokasgrāmatā vārds
“disks” tiek izmantots kā
vispārēja DVD vai CD diska
norāde, ja vien tekstā vai attēlā
nav norādīts citādi.
• Katra skaidrojuma augšdaļā
uzskaitītās ikonas, piemēram,
, norāda, kāda veida
datu nesējus var izmantot ar
funkciju, kas tiek paskaidrota.
Lai iegūtu detalizētu
informāciju, sk. “Atskaņojamie
datu nesēji” (21. lpp.).
• Informācija, kas ir JĀZINA (lai
nepieļautu nepareizu darbību),
ir norādīta zem ikonas b.
Informācija, ko būtu VĒRTS
zināt (padomi un cita noderīga
informācija), ir norādīta zem
ikonas z.
LV
3LV
Saturs
BRĪDINĀJUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Daļu un vadības elementu rādītājs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Sagatavošanās izmantošanai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Piederumu pārbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Akumulatora uzlāde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Automašīnas akumulatora adaptera izmantošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Pievienošana televizoram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Atskaņošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Disku atskaņošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MP3, JPEG un video failu atskaņošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Attēla izmēru un kvalitātes regulēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Iestatījumi un regulēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Iestatījumu displeja izmantošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Papildinformācija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Problēmu novēršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piesardzības pasākumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atskaņojamie datu nesēji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfabētiskais rādītājs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4LV
17
19
21
22
23
Daļu un vadības elementu
rādītājs
Pieejamās funkcijas atšķiras atkarībā no
diska vai situācijas.
Atskaņotājs
A LCD panelis (11. lpp.)
B Skaļrunis
C HOLD
Nospiežot uz laiku, kas ilgāks par
divām sekundēm, nepieļauj nejaušu
pogu darbību.
Visas atskaņotāja pogas ir bloķētas,
bet tālvadības pults pogas joprojām
darbojas.
SOUND
Ikreiz, kad tiek nospiesta, pārslēdz
starp 4 dažādiem skaņas režīmiem.
D DISPLAY
Parāda atskaņošanas informāciju un
maina atskaņošanas režīmu (12. lpp.).
MENU
Parāda DVD VIDEO diska izvēlni.
Atskaņojot JPEG failu, rāda slīdrādi
(13. lpp.).
C/X/x/c
Pārvieto iezīmēšanu, lai atlasītu
redzamu elementu.
ENTER
Ievada atlasīto elementu.
RETURN
Atgriežas pie iepriekšējā displeja
rādījuma.
OPTIONS
Uz pogām VOLUME+ un N (atskaņot) ir
sataustāms punktiņš. Lietojot atskaņotāju,
sataustāmo punktiņu izmantojiet kā
atskaites vietu.
Parāda opciju izvēlni.
• Disc/USB (13. lpp.)
• LCD Mode (14. lpp.)
• Setup (15. lpp.)
• Menu/Top Menu: parāda DVD
VIDEO diska izvēlni/augšējo izvēlni.
• Original/Play List: izvēlieties DVD
VR diska sākotnējo vai atskaņošanas
sarakstu.
,turpinājums
5LV
E VOLUME (skaņas skaļums) +/–
Regulē skaļumu.
F ./> (iepriekšējais/nākamais)
Pāriet pie iepriekšējās/nākamās
sadaļas, ieraksta vai faila.
Tālāk norādītās funkcijas ir tikai
atskaņotāja pogām.
• Ja atskaņošanas režīmā tiek
nospiesta ilgāk nekā vienu sekundi,
notiek ātrā attīšana/ātrā patīšana
(m/M). Vairākkārt nospiediet,
lai mainītu ātrumu.
• Ja pauzes režīmā tiek nospiesta ilgāk
nekā vienu sekundi, notiek lēnā
attīšana/lēnā patīšana ( / ).
Vairākkārt nospiediet, lai mainītu
ātrumu. (Lēnās attīšanas
atskaņošana ir pieejama tikai DVD.
Lēnās patīšanas atskaņošana ir
pieejama DVD, VIDEO CD un video
failiem.)
M Ligzda PHONES (austiņas)
N USB ligzda (A tips) (13. lpp.)
Pievienojiet USB ierīci šai ligzdai.
O Ligzda A/V OUT (10. lpp.)
P Ligzda DC IN 12V (8, 9. lpp.)
Pievienojiet maiņstrāvas adapteri vai
automašīnas akumulatora adapteri.
Tālvadības pults
N (atskaņot) (11. lpp.)
Sāk vai atsāk atskaņošanu.
X (pauze) (11. lpp.)
Pauzē vai atsāk atskaņošanu.
x (apturēt) (11. lpp.)
Pārtrauc atskaņošanu.
G Disku vāciņš (11. lpp.)
H PUSH OPEN/CLOSE (11. lpp.)
Atver un aizver disku vāciņu.
I Indikators POWER
J Indikators CHARGE (8. lpp.)
K
(tālvadības sensors)
L Slēdzis OPERATE (11. lpp.)
Ieslēdz vai izslēdz atskaņotāju.
6LV
Uz pogām VOL +, cipars 5, N un AUDIO
ir sataustāms punktiņš. Lietojot
atskaņotāju, sataustāmo punktiņu
izmantojiet kā atskaites vietu.
Q Ciparu pogas
Ievada sadaļu/nodaļu numurus u.c.
CLEAR
Notīra ievades lauku.
R TOP MENU
Parāda DVD VIDEO diska augšējo
izvēlni.
S
REPLAY/
ADVANCE
Atkārtoti atskaņo ainu/īsi patin uz
priekšu pašreizējo ainu (tikai DVD).
T
m/M
(meklēt/lēni)
• Nospiežot atskaņošanas laikā, veic
ātro attīšanu/patīšanu. Vairākkārt
nospiediet, lai mainītu ātrumu.
• Ja tiek nospiesta pauzes režīmā,
notiek lēnā attīšana/lēnā patīšana.
Vairākkārt nospiediet, lai mainītu
ātrumu. (Lēnās attīšanas
atskaņošana ir pieejama tikai DVD.
Lēnās patīšanas atskaņošana ir
pieejama DVD, VIDEO CD un video
failiem.)
U ANGLE
Maina DVD VIDEO ierakstītos
leņķus.
AUDIO
Ar katru nospiešanas reizi maina
DVD VIDEO ierakstīto valodu.
Atskaņojot CD vai VIDEO CD,
pārslēdzas starp stereo un
monofonisko skaņu.
SUBTITLE
Ar katru nospiešanas reizi maina DVD
VIDEO diskā ierakstītos subtitrus.
7LV
Sagatavošanās izmantošanai
Piederumu pārbaude
Pārbaudiet, vai jums ir šādi piederumi:
• Maiņstrāvas adapteris (1)
• Automašīnas akumulatora adapteris (1)
• Audio/video adapteris (1)
• Tālvadības pults (tālvadība) (1)
• R6 (AA lieluma) baterijas (2)
Akumulatora uzlāde
Uzlādējiet akumulatoru pirms atskaņotāja
pirmās izmantošanas reizes, kā arī tad,
ja akumulators ir izlādējies.
1
Pievienojiet maiņstrāvas adapteri.
Veicot uzlādi, deg indikators
CHARGE.
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
Uz sienas
rozeti
Tālvadības pults sagatavošana
Ievietojiet divas R6 (AA lieluma) baterijas
saskaņojot bateriju 3 un # galus ar
nodalījumā esošajam atzīmēm.
DC IN 12V
ON
DC IN 12V
Maiņstrāvas adapteris (iekļauts komplektācijā)
b
Uzlādējiet akumulatoru 5 °C līdz 35 °C
apkārtējās vides temperatūrā.
8LV
Uzlādes un atskaņošanas ilgums
Uzlādes ilgums: aptuveni 4 stundas
Atskaņošanas ilgums: aptuveni 4 stundas
Atkarībā no apkārtējās vides temperatūras
un akumulatora stāvokļa uzlādei var būt
nepieciešams ilgāks laiks, bet atskaņošanas
ilgums var būt mazāks.
Automašīnas akumulatora adapteris
(iekļauts komplektācijā) ir paredzēts 12 V
automašīnas akumulatoram ar negatīvās
spailes zemējumu (nelietojiet ar 24 V
automašīnas akumulatoru un pozitīvās
spailes zemējumu).
1
Pievienojiet automašīnas
akumulatora adapteri.
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
Sagatavošanās izmantošanai
Norādītais ilgums ir spēkā šādos apstākļos:
• Uzlādes ilgums
– mērena temperatūra (20 °C);
– ierīce izslēgta.
• Atskaņošanas ilgums
– mērena temperatūra (20 °C);
– tiek izmantotas austiņas;
– iestatīts minimāls fona apgaismojums.
Automašīnas akumulatora
adaptera izmantošana
DC IN 12V
ON
Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni
Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta,
tiek rādīts akumulatora indikators.
Ja akumulators ir izlādējies, tiek rādīts
vai mirgo indikators CHARGE.
Uz cigarešu
piepīpētāja ligzdu
Pilns
Tukšs
Automašīnas akumulatora adapteris
(iekļauts komplektācijā)
Pēc atskaņotāja izmantošanas automašīnā
Atvienojiet automašīnas akumulatora
adapteri no cigarešu piepīpētāja ligzdas.
b
• Automašīnas vadītājs braukšanas laikā
nedrīkst pievienot vai atvienot automašīnas
akumulatora adapteri.
• Izvietojiet vadu tā, lai tas netraucētu vadītājam.
Turklāt nenovietojiet LCD paneli tā, lai
vadītājs tajā varētu skatīties.
• Notīriet cigarešu piepīpētāja ligzdu. Ja tā ir
netīra, tas var izraisīt kontaktu atteici vai
nepareiza darbību.
• Izmantojiet automašīnas akumulatora adapteri
ar iedarbinātu automašīnas dzinēju. Ja tas tiek
izmantots, kad automašīnas dzinējs ir izslēgts,
iespējama automašīnas akumulatora izlādēšanās.
• Neatstājiet atskaņotāju un piederumus
automašīnā.
9LV
Pievienošana televizoram
Attēlus varat baudīt savā TV vai monitorā.
1
Pievienojiet atskaņotāju savam TV vai
monitoram, izmantojot audio/video
adapteri (iekļauts komplektācijā).
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
DC IN 12V
ON
Uz TV vai
monitora
AUDIO/VIDEO
ieejas ligzdām
Audio/video
adapteris (iekļauts
komplektācijā)
Audio/video kabelis
(komplektācijā nav
iekļauts)
b
• Skatiet pievienojamās iekārtas komplektācijā
iekļautās instrukcijas.
• Pirms pievienošanas izslēdziet atskaņotāju.
10LV
Piezīmes par ekrānsaudzētāju
Atskaņošana
Disku atskaņošana
1
2
Atveriet LCD paneli un ieslēdziet
atskaņotāju.
Lai atsāktu atskaņošanu no diska apturēšanas
vietas (atskaņošanas atsākšana)
Nospiediet PUSH OPEN/CLOSE,
lai atvērtu disku vāciņu, un
ievietojiet disku.
Ja pēc atskaņošanas pārtraukšanas vēlreiz
nospiedīsit N, atskaņotājs atskaņošanu
sāks no tās vietas, kurā nospiedāt x.
Novietojiet ar atskaņojamo pusi uz
leju un viegli uzspiediet, līdz noklikšķ.
Neaiztieciet objektīva virsmu.
Atskaņošana
Lai uzzinātu, kādus diskus var atskaņot,
sk. “Atskaņojamie datu nesēji” (21. lpp.).
Jau iepriekš uzlādējiet akumulatoru vai
pievienojiet maiņstrāvas adapteri.
• Ekrānsaudzētāja attēls tiek rādīts,
ja atskaņotājs pauzes vai darbības
pārtraukšanas režīmā bez jebkādu
darbību veikšanas ir atstāts ilgāk nekā
uz 15 minūtēm. Nospiežot N, attēls
pazūd. Kā iestatīt opciju Screen Saver,
sk. 15. lpp.
• Kad kopš ekrānsaudzētāja funkcijas
startēšanas pagājušas 15 minūtes,
atskaņotājs pāriet gaidstāves režīmā.
Lai izietu no gaidstāves režīma,
nospiediet N.
b
• Atkarībā no pārtraukšanas vietas iespējams,
ka atskaņošanas atsākšana netiek sākta tieši
no tās pašas vietas.
• Atsākšanas vieta tiek notīrīta, ja:
– atverat disku vāciņu;
– nospiežat OPTIONS un izvēlaties USB.
Lai atskaņotu VIDEO CD diskus ar PBC
funkcijām
Objektīva
Slēdzis OPERATE
virsma
Atskaņojamā puse uz leju
3
Sākot atskaņot VIDEO CD ar PBC
(Playback Control —atskaņošanas vadība)
funkcijām, tiek atvērta atlases izvēlne.
Kā iestatīt PBC, sk. 16. lpp.
Aizveriet disku vāciņu un
nospiediet N.
Atskaņotājs sāk atskaņošanu.
Atkarībā no diska iespējams, ka tiek
atvērta izvēlne. Spiediet C/X/x/c,
lai izvēlētos elementu, pēc tam
nospiediet ENTER.
11LV
Atskaņošanas informācijas
displeja izmantošana
Varat skatīt atskaņošanas informāciju
un mainīt atskaņošanas režīmu.
Ievadot ciparus, izmantojiet tālvadības pulti.
1
Diska atskaņošanas laikā nospiediet
DISPLAY.
Piemērs: atskaņojot DVD VIDEO
Elementi
MP3, JPEG un video failu
atskaņošana
Lai uzzinātu atskaņojamo failu sarakstu,
sk. “Atskaņojamie datu nesēji” (21. lpp.).
Ja iestatāt datu nesēju DATA, tiek rādīts
albumu saraksts. Atkarībā no diska
atskaņošana sākas automātiski.
1
Spiediet X/x, lai izvēlētos albumu,
pēc tam nospiediet ENTER.
Menu
Piemērs: MP3 failu saraksts
*1
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
01 English
Dir:001
D English
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
Title Elapsed 00:12:01
2
Izvēlieties un regulējiet katru no šiem
elementiem, spiežot X/x un ENTER.
• Title*2
• Chapter*2
• Audio
• Subtitle
• Angle*2
• T.Time (nosaukuma laiks)
• C.Time (nodaļas laiks)
• Repeat
• A-B Repeat*3
• Time Disp. (laika rādījums)
*1 Ja tiek atskaņots DVD (režīms VR),
pie nosaukuma numura tiek rādīts PL
(atskaņošanas saraksts) vai ORG (sākotnējais).
*2 Numuru varat izvēlēties, arī izmantojot X/x.
*3 Izvēlieties SET, un nospiediet ENTER. Punktu
A un punktu B izvēlieties, nospiežot ENTER.
b
• Ja tiek atskaņots CD vai VIDEO CD,
tiek rādīti tikai pieejamie elementi.
• Atkarībā no diska, iespējams, nevarēsit
iestatīt dažus elementus.
• Pēc nosaukuma vai nodaļas meklēšanas
atkārtošanas iestatījums tiks atcelts.
Lai izslēgtu displeju
Nospiediet DISPLAY vai RETURN.
12LV
2
Spiediet X/x, lai izvēlētos failu,
pēc tam nospiediet ENTER.
Atskaņošana tiek sākta ar atlasīto failu.
JPEG failu atskaņošana
USB ierīcē esošo datu atskaņošana
lai pagrieztu JPEG attēlu
1
Attēla faila skatīšanas laika spiediet
C/X/x/c. Pagrieziet katru failu.
C/c: pagriež attēlu par 90 grādiem pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam/
pulksteņrādītāju kustības virzienā.
X/x: apvērš attēlu vertikāli (ar kājām
gaisā)/horizontāli (kreiso pusi uz labo).
PHONES
OPERATE OFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A/V
OUT
DC IN 12V
ON
Atskaņošana
Lai parādītu sīktēlu sarakstu
Nospiediet MENU.
Albuma attēlu faili tiek rādīti 12
apakšekrānos.
Pievienojiet USB ierīci USB ligzdai.
USB ierīce
2
3
Nospiediet OPTIONS.
Spiediet X/x, lai izvēlētos USB, pēc tam
nospiediet ENTER.
Lai atvienotu USB ierīci
Slide Show
Prev
Next
Lai atskaņotu slīdrādi
Sīktēlu sarakstā izvēlieties Slide Show un
nospiediet ENTER.
Lai izietu no sīktēlu saraksta
Nospiediet MENU, lai atgrieztos albumu
sarakstā.
Nospiediet OPTIONS, lai izvēlētos Disc,
pēc tam nospiediet ENTER un tad
atvienojiet USB ierīci.
b
• Neatvienojiet USB ierīci, kamēr mirgo tās
piekļuves indikators. To darot, iespējams
datu bojājums vai zudums.
• USB ierīces, ko var pievienot atskaņotājam, ir
zibatmiņa un digitālā fotokamera. Citas ierīces
(USB centrmezglu u.c.) nevar pievienot. Ja tiek
pievienota neatbalstīta ierīce, tiek rādīts kļūdas
ziņojums.
• Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo
atskaņotāju.
• Atskaņotājs var atpazīt ar FAT saderīgas
lielapjoma atmiņas klases (Mass Storage
Class — MSC) ierīces.
• Digitālajā fotokamerā iestatiet iestatījuma
LUN vērtību Single. Skatiet digitālās
fotokameras komplektācijā iekļautās
instrukcijas.
13LV
Attēla izmēru un
kvalitātes regulēšana
Varat regulēt LCD displejā redzamo attēlu.
1
2
3
Nospiediet OPTIONS.
Spiediet X/x, lai izvēlētos LCD Mode,
pēc tam nospiediet ENTER.
Izvēlieties un regulējiet katru no šiem
elementiem, spiežot C/X/x/c un
ENTER.
• LCD Aspect: maina attēla izmērus.
• Backlight: regulē spilgtumu.
• Contrast: regulē tumšo un gaišo
apgabalu atšķirību.
• Hue: regulē sarkanās un zaļās krasas
līdzsvaru.
• Color: regulē krāsu sulīgumu.
• Default: visiem iestatījumiem atgriež
rūpnīcas noklusējuma vērtības.
Lai izslēgtu izvēlnes displeju
Nospiediet OPTIONS vai RETURN.
b
Ekrāna izmēru izvēles iespējas mainās atkarībā
no diska.
14LV
General Setup
Iestatījumi un regulēšana
Iestatījumu displeja
izmantošana
◆ TV Display (tikai DVD)
Izvēlieties šo, ja pievienojat
4:3 ekrāna TV. Automātiski
rāda platekrāna attēlu visā
ekrānā un nogriež daļas, kas
neietilpst.
4:3
Letter Box
Izvēlieties šo, ja pievienojat
4:3 ekrāna TV. Rāda
platekrāna attēlu ar joslām
ekrāna augšdaļā un lejasdaļā.
16:9
Izvēlieties šo, ja pievienojat
platekrāna TV vai TV ar
platekrāna režīma funkciju.
Varat mainīt atskaņotāja iestatījumus.
Noklusējuma iestatījumi ir pasvītroti.
Dažos diskos ir saglabāti atskaņošanas
iestatījumi, un tie ir prioritāri.
1
Kad atskaņotājs ir pārtrauktas
darbības režīmā, nospiediet OPTIONS.
Atskaņošanas atsākšanas laikā
iestatījumu displeju izmantot nevar.
Divreiz nospiediet x un nospiediet
OPTIONS.
2
3
Spiediet X/x, lai izvēlētos Setup,
pēc tam nospiediet ENTER.
Spiediet X/x, lai izvēlētos
iestatījumu kategoriju, pēc
tam nospiediet ENTER.
: General Setup
: Audio Setup
: Language Setup
: Parental Control
4
Iestatījumi un regulēšana
4:3
Pan Scan
Izvēlieties un regulējiet katru no šiem
elementiem, spiežot X/x un ENTER.
Lai izslēgtu iestatījumu displeju
◆ Angle Mark (tikai DVD VIDEO)
Parāda leņķa zīmi, kad vairākos leņķos
ierakstīta DVD diska atskaņošanas
laikā varat mainīt skatīšanas leņķi.
Izvēlieties On vai Off.
◆ Screen Saver
Tiek rādīts ekrānsaudzētāja attēls.
Lai iegūtu informāciju par šo funkciju,
sk. 11. lpp.
Izvēlieties On vai Off.
Nospiediet OPTIONS vai RETURN.
,turpinājums
15LV
◆ PBC (tikai VIDEO CD)
Parental Control
Šī funkcija ir pieejama VIDEO CD diskos
ar funkciju PBC (atskaņošanas vadība).
Lai iegūtu informāciju par šo funkciju,
sk. 11. lpp.
Izvēlieties On vai Off.
Ļauj ierobežot tāda DVD atskaņošanu,
kurā ir vecāku kontroles funkcija.
Darbinot šo iestatījumu, izmantojiet
tālvadības pulti.
◆ Default
◆ Password (tikai DVD VIDEO)
Visām funkcijām tiek atgriezti to
sākotnējie rūpnīcas iestatījumi. Ņemiet
vērā, ka zudīs visi jūsu iestatījumi.
Audio Setup
◆ Audio DRC (tikai DVD)
Ļauj skaidri saklausīt klusas skaņas, ja ir
samazināts skaļums, kad atskaņojat DVD,
kas atbilst Audio DRC (dinamiskā
diapazona vadība) prasībām.
Izvēlieties On vai Off.
Ievadiet vai mainiet paroli. Iestatiet
4 ciparu paroli.
Lai mainītu paroli
Izvēlieties Password, izmantojot X/x,
un nospiediet ENTER. Izvēlieties Change
un nospiediet ENTER. Ievadiet savu
pašreizējo un jauno paroli.
Ja aizmirsāt savu paroli
Kā pašreizējo paroli ievadiet 1369.
◆ Parental Control (tikai DVD VIDEO)
Pārslēdz ekrāna displeja valodu.
Iestata ierobežojumu līmeni. Jo mazāka
vērtība, jo stingrāki ierobežojumi.
Lai iestatītu vecāku kontroli, vispirms
ir jāiestata parole.
◆ Disc Menu (tikai DVD VIDEO)
Lai iestatītu vecāku kontroli
Pārslēdz diska izvēlnes valodu.
Izvēlieties Parental Control, izmantojot
X/x, un nospiediet ENTER. Izvēlieties
ierobežojumu līmeni un nospiediet
ENTER. Ievadiet savu paroli.
Language Setup
◆ OSD (ekrāna displejs)
◆ Subtitle (tikai DVD VIDEO)
Pārslēdz subtitru valodu.
◆ Audio (tikai DVD VIDEO)
Pārslēdz skaņas ieraksta valodu.
Lai atskaņotu disku, kuram ir iestatīta
vecāku kontrole
Ievietojiet disku un nospiediet N.
Tiek atvērts paroles ievadīšanas displejs.
Ievadiet savu paroli.
16LV
Skaņa
Papildinformācija
Problēmu novēršana
Barošana
Barošana netiek ieslēgta.
, Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienots
maiņstrāvas adapteris (8. lpp.).
, Pārbaudiet, vai akumulators ir
pietiekami uzlādēts (9. lpp.).
Akumulatoru nevar uzlādēt, vai uzlāde notiek
pārāk ilgi.
, Ja, pievienojot maiņstrāvas adapteri,
mirgo indikators CHARGE, iespējams,
nav piemērota apkārtējās vides
temperatūra.
Uzlādējiet akumulatoru 5 °C līdz 35 °C
apkārtējās vides temperatūrā.
, Ja atskaņotājs ir ieslēgts, uzlāde
notiek ilgāk. Pirms uzlādes izslēdziet
atskaņotāju.
, Ja atskaņotājs nav lietots ilgāk par gadu,
iespējams, akumulators ir sabojājies.
Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
Attēls
LCD displejā parādās melni punkti, kā
arī paliek sarkani, zili vai zaļi punkti.
, Tās ir strukturālas LCD īpašības,
nevis nepareiza darbība.
, Atskaņotājs darbojas pauzes vai
palēninātas atskaņošanas režīmā.
, Atskaņotājs darbojas ātrās patīšanas
vai ātrās attīšanas režīmā.
Darbība
Nospiežot pogas, nekas nenotiek.
, Nospiediet HOLD uz laiku, kas ilgāks
par divām sekundēm, lai aktivizētu pogu
darbību (5. lpp.).
Funkciju HOLD var atcelt, arī izslēdzot
atskaņotāju.
Disks netiek atskaņots.
Papildinformācija
Ja atskaņotāja izmantošanas laikā rodas
kāda no šīm problēmām, izmantojiet
šos problēmu novēršanas norādījumus,
kas palīdzēs novērst problēmu, pirms
pieprasāt labošanu. Ja problēma netiek
novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.
Nav skaņas.
, Ja disks ir otrādi, tiek rādīts ziņojums
“No Disc” vai “Cannot play this disc.”.
Ievietojiet disku ar atskaņojamo pusi
uz leju (11. lpp.).
, Disks nav ievietots, kamēr tas nenoklikšķ
(11. lpp.).
, Disks ir netīrs vai bojāts (20. lpp.).
, Ievietots disks, kuru nevar atskaņot.
Pārbaudiet, vai reģiona kods atbilst
atskaņotājam un vai disks ir pabeigts
(21. lpp.).
, Ir iestatīta vecāku kontrole. Mainiet
šo iestatījumu (16. lpp.).
, Atskaņotājā ir kondensējies mitrums
(19. lpp.).
Diska atskaņošana netiek sākta no sākuma.
, Atlasīta atskaņošanas atkārtošana
(12. lpp.).
, Notika atskaņošanas atsākšana (11. lpp.).
, Tiek automātiski atskaņots izveidotā
diska atskaņošanas saraksts. Lai
atskaņotu sākotnējos nosaukumus,
divreiz nospiediet x un nospiediet
OPTIONS, lai izvēlētos Original.
,turpinājums
17LV
Tiek rādīts , un atskaņotājs nedarbojas
atbilstoši nospiestajai pogai.
Pieslēgšana
, Atkarībā no diska, iespējams, nevarēsit
veikt noteiktas darbības. Skatiet diska
komplektācijā iekļautās lietošanas
instrukcijas.
Pievienotajā iekārtā nav skaņas vai attēla.
Atskaņojot DVD (režīms VR) disku, tiek rādīts
Copyright Lock, un ekrāns paliek zils.
, Ja tiek atskaņoti attēli, kuros ir
aizsardzības pret kopēšanu signāli, to
vietā, iespējams, tiks rādīts zils ekrāns
un šis ziņojums (21. lpp.).
Tālvadība nedarbojas.
, Izlādējušās tālvadības pults baterijas.
, Tālvadības pults nav pavērsta pret
atskaņotāja tālvadības sensoru .
, Tālvadības sensoru apgaismo tieša saules
gaisma vai spēcīga apgaismojuma ierīce.
Nevar atskaņot MP3, JPEG vai video failu
(21. lpp.).
,
,
,
,
,
Neatbilst faila formāts.
Neatbilst paplašinājums.
Fails ir bojāts.
Pārāk liels fails.
Ja atlasītais fails netiek atbalstīts,
tiek rādīts Data Error, un fails netiek
atskaņots.
, Tā kā tiek izmantota video failu
saspiešanas tehnoloģija, atskaņošanas
uzsākšanai var būt nepieciešams zināms
laiks.
Atskaņotājs nedarbojas pareizi vai netiek
izslēgts.
, Ja statiskā elektrība vai kas cits
izraisa nepareizu atskaņotāja darbību,
pārslēdziet slēdzi OPERATE stāvoklī
OFF un uz 30 sekundēm atvienojiet
adapteri.
18LV
, Vēlreiz kārtīgi pievienojiet savienojošo
kabeli (10. lpp.).
, Savienojošais kabelis ir bojāts.
, Pārbaudiet pievienotā TV vai
pastiprinātāja iestatījumus.
USB
Atskaņotājs neatpazīst tam pievienoto USB
ierīci.
, Vēlreiz kārtīgi pievienojiet USB ierīci
(13. lpp.).
, USB ierīce ir bojāta.
, Nospiediet OPTIONS, lai izvēlētos USB
(13. lpp.).
Par novietojumu
Piesardzības pasākumi
Drošība uz ceļa
Par drošību
Ja kāds ciets objekts vai šķidrums
nonāk korpusā, atvienojiet atskaņotāju
no elektroenerģijas avota un pirms
turpmākas darbināšanas lūdziet pārbaudīt
kvalificētam servisa darbiniekam.
Par barošanas avotiem
• Ja atskaņotāju ilglaicīgi nelietosit,
noteikti atvienojiet to no sienas rozetes.
Lai atvienotu maiņstrāvas adapteri,
satveriet kontaktdakšu; nekad nevelciet
aiz vada.
• Neaiztieciet maiņstrāvas adapteri ar
mitrām rokām. To darot, iespējama
elektrotrauma.
• Nepievienojiet maiņstrāvas adapteri
ceļojumu elektrības transformatoram,
kas var uzkarst un izraisīt nepareizu
darbību.
Par temperatūras palielināšanos
Atskaņotāja uzlādes vai ilglaicīgas
darbināšanas laikā iespējama tā iekšējo
komponentu uzkaršana. Tā nav nepareiza
darbība.
Papildinformācija
Nelietojiet monitora ierīci un austiņas,
vadot automašīnu, braucot ar velosipēdu
vai darbinot jebkuru citu motorizētu
transportlīdzekli. To darot, var izraisīt
ceļu satiksmes negadījumu, turklāt dažos
apgabalos tas ir aizliegts ar likumu. Ja ejat
ar kājām, skaļa skaņa austiņās var būt
bīstama, īpaši, uz gājēju pārbrauktuves.
Iespējami bīstamās situācijās esiet īpaši
piesardzīgs vai nelietojiet ierīci.
• Nenovietojiet atskaņotāju norobežotā
vietā, piemēram, grāmatplauktā vai
līdzīgā vietā.
• Nenosedziet atskaņotāja ventilācijas
atveres ar avīzi, galdautu, aizkariem
u.c. priekšmetiem. Kā arī nenovietojiet
atskaņotāju uz mīkstas virsmas,
piemēram, paklāja.
• Nenovietojiet atskaņotāju un adapteri
siltuma avotu tuvumā vai vietās, kas
tiek pakļautas tiešai saules gaismas,
pārmērīgu putekļu, smilšu, mitruma,
lietus vai mehānisku triecienu iedarbībai,
kā arī automašīnā ar aizvērtiem logiem.
• Nenovietojiet atskaņotāju slīpi. Tas ir
paredzēts darbībai tikai horizontālā
novietojumā.
• Neturiet atskaņotāju un diskus blakus
aprīkojumam ar spēcīgu magnētu,
piemēram, mikroviļņu krāsnīm vai
lieliem skaļruņiem.
• Nenometiet un nepakļaujiet spēcīgiem
triecieniem.
Nelieciet smagus priekšmetus uz
atskaņotāja un piederumiem.
Par darbību
• Ja atskaņotājs no aukstuma tiek ienests
siltumā vai tiek novietots ļoti mitrā telpā,
iespējama mitruma kondensēšanās uz
objektīviem atskaņotāja iekšpusē. Šādā
gadījumā atskaņotājs var nedarboties
pareizi. Ja tā notiek, izņemiet disku
un atstājiet atskaņotāju aptuveni uz
pusstundu, līdz iztvaiko mitrums. Notīriet
ar salveti vai ko citu mitrumu no LCD
virsmas. Vēlāk atkal ieslēdziet barošanu.
• Uzturiet atskaņotāja objektīvu tīru un
neaiztieciet to. Aiztiekot objektīvu, to var
sabojāt un izraisīt nepareizu atskaņotāja
darbību. Turiet disku vāciņu aizvērtu,
izņemot brīžus, kad ievietojat vai
izņemat disku.
• Atverot disku vāciņu, iespējams,
ka disks joprojām griežas. Pirms diska
izņemšanas uzgaidiet, līdz tas apstājas.
,turpinājums
19LV
Par šķidro kristālu displeju
Par austiņām
• Lai gan ražots, izmantojot augstas
precizitātes tehnoloģijas, LCD dažkārt
var rādīt dažādu krāsu punktus. Tā nav
nepareiza darbība.
• Nelieciet un nenometiet uz LCD virsmas
nekādus priekšmetus. Turklāt nespiediet
uz tā ar rokām vai elkoņiem.
• Nesabojājiet LCD virsmu ar kādu asu
rīku.
• Dzirdes pasliktināšanās nepieļaušana:
izvairieties no austiņu izmantošanas ar
lielu skaļumu. Dzirdes eksperti neiesaka
ilglaicīgi un nepārtraukti atskaņot skaļu
skaņu. Ja ausīs dzirdama zvanīšana,
samaziniet skaļumu vai pārtrauciet
izmantošanu.
• Uzmanība pret citiem: saglabājiet vidēja
līmeņa skaļumu. Tas jums ļaus saklausīt
ārējas skaņas un joprojām būt taktiskiem
pret apkārtējiem.
Par akumulatoru
• Tā kā akumulatora kalpošanas laiks
ir ierobežots, tā ietilpība laika gaitā
un atkārtotas lietošanas rezultātā
pakāpeniski samazinās. Kad akumulators
darbojas vairs tikai aptuveni pusi parastā
laika, nomainiet veco akumulatoru ar
jaunu.
• Lai nepieļautu akumulatora darbības
pasliktināšanos, uzlādējiet to vismaz
reizi pusgadā vai katru gadu.
• Noteiktās valstīs, iespējams, ir spēkā
noteikumi par atbrīvošanos no šī
produkta darbināšanai izmantotā
akumulatora. Lūdzu, sazinieties ar
vietējo pašvaldību.
Par maiņstrāvas adapteri un automašīnas
akumulatora adapteri
• Izmantojiet atskaņotāja komplektācijā
iekļautos adapterus, jo citi adapteri
var izraisīt nepareizu darbību.
• Nedemontējiet un neveiciet
dekonstruēšanu.
• Neaiztieciet metāla daļas, jo tā var izraisīt
īssavienojumu un sabojāt adapteri,
īpaši, ja tas saskaras ar citiem metāla
objektiem.
Par skaļuma regulēšanu
Nepalieliniet skaļumu, kad klausāties
sadaļu ar ļoti zema skaņas līmeņa ievadi
vai bez audio signāla. To darot, var sabojāt
skaļruņus, kad tiks atskaņota maksimāla
skaņas līmeņa sadaļa.
20LV
Par tīrīšanu
• Tīriet korpusu, paneli un vadības
ierīces ar mīkstu drāniņu, kas mazliet
samitrināta ar maiga mazgāšanas līdzekļa
šķīdumu. Nelietojiet nekādus abrazīvus
materiālus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā
arī šķīdinātājus, piemēram, alkoholu vai
benzīnu.
• Viegli noslaukiet LCD virsmu ar mīkstu,
sausu drāniņu. Lai nepieļautu netīrumu
uzkrāšanos, slaukiet bieži. Neslaukiet
LCD virsmu ar mitru drāniņu. Ja ierīcē
iekļūst ūdens, iespējama nepareiza
darbība.
• Ja ir kropļots attēls/skaņa, iespējams, ka
objektīvs ir pārklājies ar putekļiem. Šādā
gadījumā objektīva tīrīšanai izmantojiet
nopērkamu otiņu ar gaisa pūtēju kameru
objektīviem.
Tīrīšanas laikā izvairieties no tiešas
pieskaršanās objektīvam. Nelietojiet
tīrīšanas diskus un disku/objektīvu
tīrītājus.
Piezīmes par diskiem
• Lai disku uzturētu tīru, satveriet to aiz
malām. Neaiztieciet virsmu.
• Nelietojiet šādus diskus:
– nestandarta formas (piemēram, kartīte,
sirsniņa) disks;
– disks, kuram ir piestiprināta kāda
uzlīme;
– disks, uz kura ir celofāna lente vai
uzlīmju līme.
Atskaņojamie datu nesēji
Ikona
Raksturlielumi
• Komerciāls DVD
• DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL disks
režīmā +VR
• DVD-RW/DVD-R/DVD-R
DL disks video režīmā
• Mūzikas CD
• CD-R/CD-RW disks
mūzikas CD formātā
• VIDEO CD (ieskaitot Super
VCD)
• CD-R/CD-RW disks
video CD vai Super VCD
formātā
DATA CD*2/DATA DVD*3
vai USB ierīce, kurā ir MP3,
JPEG vai video faili.
b
Dažus ierakstāmos datu nesējus šajā atskaņotājā
nevar atskaņot ierakstīšanas kvalitātes vai
datu nesēja fiziskā stāvokļa, vai ierakstīšanas
ierīces raksturlielumu un autorēšanas
programmatūras dēļ.
Disks netiks atskaņots, ja tas nav pareizi
pabeigts. Papildinformāciju skatiet ierakstīšanas
ierīces lietošanas instrukcijās.
*1 Nevar atskaņot attēlus ar CPRM (Content
Protection for Recordable Media —
ierakstāmu datu nesēju satura aizsardzība)
aizsardzību. Tiek rādīts Copyright Lock.
*2 DATA CD diskiem jābūt ierakstītiem
atbilstoši standartam ISO 9660 Level 1
vai tā paplašinātajā formātā Joliet.
*3 DATU DVD diskiem jābūt ierakstītiem
atbilstoši formātam UDF (Universal Disk
Format — universālais diska formāts).
Veids
Failu formāts
Mūzika
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
Fotogrāfija JPEG (DCF
formāts)
Video
Paplašinājums
.mp3
.jpg, .jpeg
MPEG-4
.mp4
(vienkāršs profils)
Xvid
.avi
z
• Lai sāktu atskaņot sarežģītas mapju hierarhijas
failus, var būt nepieciešams zināms laiks.
Albumus veidojiet šādi:
– datu nesējā nedrīkst būt vairāk kā divas
hierarhijas;
– datu nesējā nedrīkst būt vairāk kā 50 albumu;
– vienā albumā nedrīkst būt vairāk kā 100 failu;
– datu nesējā kopējais albumu un failu skaits
nedrīkst pārsniegt 600.
• Atskaņotājs albuma failus atskaņo datu nesēja
rakstīšanas secībā.
Papildinformācija
DVD-RW/DVD-R/DVD-R
DL disks režīmā VR
(video ieraksts)*1
Atskaņojamo failu formāts
b
• Atskaņotājs atskaņos visus iepriekšējā
norādītos failus pat tad, ja failu formāti
atšķiras. Atskaņojot šādus datus, iespējama
tāda trokšņa ģenerēšana, kas var sabojāt
skaļruni.
• Nevar atskaņot dažus DATA diskus, kas
izveidoti pakešu rakstīšanas formātā.
• Iespējams, nevarēs atskaņot dažus DATA
diskus, kas izveidoti ar vairākām sesijām.
• Nevar atskaņot dažus JPEG failus.
• Atskaņotājs nevar atskaņot JPEG failu,
kas ir lielāks par 3 264 (platums)×
2 448 (augstums) pikseļiem parastajā režīmā
vai 2 000 (platums)×1 200 (augstums)
progresīvajā JPEG formātā.
• Nevar atskaņot dažus video failus.
• Atskaņotājs nevar atskaņot video failus,
kuru izmēri/lielums pārsniedz
720 (platums)×576 (augstums) pikseļus/2 GB.
• Atskaņotājs, iespējams, neatskaņos noteiktus
video failus, kas ir garāki par 3 stundām.
• MPEG-4 video failiem atskaņotājs atbalsta
MP3 un AAC audio formātu.
,turpinājums
21LV
• Xvid video failiem atskaņotājs atbalsta tikai
MP3 audio formātu.
• Atskaņotājs, iespējams, nevarēs plūstoši
atskaņot liela bitu ātruma video failus, kas
ierakstīti DATA CD. Ieteicams liela bitu ātruma
video failus atskaņot, izmantojot DATA DVD.
• Atskaņotājs var parādīt līdz 14 rakstzīmēm
garus failu un albumu nosaukumus. Speciālās
rakstzīmes tiek rādītas kā *.
• Atskaņotājs var parādīt tikai pašreiz
atskaņojamā albuma nosaukumus. Visi
augšējā slānī esošie albumi tiek rādīti kā “\..\”.
• Dažu failu atskaņošanas informācija,
iespējams, netiks rādītas pareizi.
Specifikācijas
Sistēma
Lāzers: pusvadītāju lāzers
Signāla formāta sistēma: PAL (NTSC)
Ieejas/izejas
A/V OUT (audio/video izvade):
miniligzda
PHONES (austiņas):
stereo miniligzda
USB: USB ligzda, tips A, (USB atmiņas
pievienošanai)
Šķidro kristālu displejs
Piezīmes par komerciālajiem
diskiem
Reģiona kods
Šī sistēma pati aizsargā autortiesības.
Reģiona kods ir norādīts uz DVD VIDEO
iepakojuma atbilstoši pārdošanas
reģionam. Atskaņotājs atskaņos DVD
VIDEO diskus, kas apzīmēti ar ALL vai 2.
ALL
DVD un VIDEO CD atskaņošanas darbības
Programmatūras ražotāji, iespējams, ir ar
nolūku iestatījuši dažas DVD un VIDEO
CD disku atskaņošanas darbības. Tā kā šis
atskaņotājs DVD un VIDEO CD diskus
atskaņo atbilstoši programmatūras
ražotāju paredzētajam diska saturam, daži
atskaņošanas līdzekļi var nebūt pieejami.
Skatiet arī DVD vai VIDEO CD diska
komplektācijā iekļautās instrukcijas.
Piezīmes par diskiem
Šis produkts ir domāts tādu disku
atskaņošanai, kas atbilst kompaktdisku
(Compact Disc — CD) standartam.
DualDisc un daži mūzikas diski, kas
kodēti, izmantojot autortiesību
aizsardzības tehnoloģijas, neatbilst
kompaktdisku (CD) standartam. Tāpēc šie
diski var nebūt saderīgi ar šo produktu.
22LV
Paneļa lielums (aptuveni):
18 cm/7collas (pa diagonāli)
Attēlošanas sistēma: TFT aktīvā matrice
Izšķirtspēja: 480×234
Vispārīgi
Enerģijas prasības:
līdzstrāva 12 V 0,95 A (maiņstrāvas
adapteris)
līdzstrāva 12 V 1,5 A (automašīnas
akumulatora adapteris)
Enerģijas patēriņš (DVD VIDEO atskaņošana):
6 W (izmantojot ar austiņām)
Izmēri (aptuveni):
200×42,5×155 mm (platums/augstums/
dziļums), ieskaitot izvirzītās daļas
Masa (aptuveni): 775 g
Darba temperatūra: 5 °C–35 °C
Darba mitrums: 25%–80%
Maiņstrāvas adapteris: 110–240 V maiņstrāva,
50/60 Hz
Automašīnas akumulatora adapteris:
12 V līdzstrāva
Komplektācijā iekļautie piederumi
Sk. 8. lpp.
Specifikācijas un dizains var mainīties bez
brīdinājuma.
Alfabētiskais rādītājs
Ciparzīmes
R
reģiona kods 22
Repeat 12
S
16:9 15
4:3 Letter Box 15
4:3 Pan Scan 15
Screen Saver 15
slīdrāde 13
Subtitle 12, 16
subtitri 7
A
T
C
CD 11, 21
D
TV Display 15
U
USB 13
uzlādes un atskaņošanas ilgums 9
V
VIDEO CD 11, 21
video fails (MPEG-4/Xvid) 12, 21
X
Xvid (video fails) 12, 21
Papildinformācija
Angle 12
Angle Mark 15
atskaņojamie datu nesēji 21
atskaņošanas atsākšana 11
atskaņošanas informācijas displejs 12
Audio 7, 12, 16
Audio DRC 16
Audio Setup 16
DATA 12, 21
Disc Menu 16
DVD 11, 21
E
ekrānsaudzētājs 11
G
General Setup 15
I
iestatīšana 15
J
JPEG 12, 21
L
Language Setup 16
LCD Aspect 14
LCD Mode 14
leņķis 7
M
MP3 12, 21
MPEG-4 (video fails) 12, 21
O
OSD (ekrāna displejs) 16
P
Parental Control 16
Password 16
PBC 11, 16
problēmu novēršana 17
23LV
HOIATUS
Tulekahju ja elektrilöögi
vältimiseks hoidke seadet
eemal vihmast või niiskusest.
Elektrilöögi vältimiseks
ärge avage korpust.
Teenindustööd laske teha
vaid vastava väljaõppega
personalil.
Toitejuhet tohib vahetada
ainult kvalifitseeritud
hooldustöökojas.
Akusid või akuga seadet ei
tohi asetada liigse kuumuse
kätte, nagu päikesepaiste,
tuli vms.
Seade on klassi CLASS 1 LASER
toode. Märgistus CLASS 1
LASER PRODUCT asub seadme
põhjal.
HOIATUS
Vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete käitlemine
(kehtib Euroopa Liidus ja teistes
Euroopa riikides, kus on eraldi
toimivad kogumissüsteemid)
See sümbol tootel või selle
pakendil näitab, et seda toodet
ei tohi olmejäätmena käidelda.
See tuleb viia spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele kohaselt.
Tagades toote reeglitepärase
käitlemise, aitate ära hoida
võimalikke keskkonda ja
inimeste tervist mõjutavaid
negatiivseid tagajärgi, mis selle
toote ebakorrektse käitlemise
tõttu võivad tekkida. Materjalide
taastöötlemine aitab säästa
loodusressursse. Täpsema teabe
saamiseks toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku
linnavalitsuse, lähedalasuva
jäätmekäitluse teenusepunkti
või kauplusega, kust selle toote
ostsite.
Optiliste seadmete kasutamine
selle tootega suurendab ohtu
silmadele. Kuna CD/DVDmängijas kasutatav laserkiir
on silmadele kahjulik, ärge
üritage korpust lahti võtta.
Teenindustööd laske teha vaid
vastava väljaõppega personalil.
Kasutatud akude käitlemine
(kehtib Euroopa Liidus ja teistes
Euroopa riikides, kus on eraldi
toimivad kogumissüsteemid)
See sümbol akul või pakendil
näitab, et tootega kaasasolevat
akut ei tohi olmejäätmena
käidelda.
Teatud akudel võidakse seda
sümbolit kasutada koos keemilise
sümboliga. Elavhõbeda (Hg)
või tina (Pb) keemiline sümbol
lisatakse, kui aku sisaldab enam
kui 0,0005% elavhõbedat või
0,004% tina.
2EE
Tagades akude reeglitepärase
käitlemise, aitate ära hoida
võimalikke keskkonda ja
inimeste tervist mõjutavaid
negatiivseid tagajärgi, mis aku
ebakorrektse käitlemise tõttu
võivad tekkida. Materjalide
taastöötlemine aitab säästa
loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad
ohutuse, jõudluse või andmete
terviklikkuse tõttu alalist
ühendust kaasatud akuga,
tohib akut vahetada vaid
kvalifitseeritud hoolduspersonal.
Aku reeglitepärase käitlemise
tagamiseks viige toode kasutusea
lõppedes spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele kohaselt.
Kõigi teiste akude puhul vaadake
jaotist, kus räägitakse aku
ohutust eemaldamisest tootest.
Viige aku spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see
taastöödeldakse kasutatud
akudele kohaselt.
Täpsema teabe saamiseks toote
või aku taastöötlemise kohta
võtke ühendust kohaliku
omavalitsuse, lähedalasuva
jäätmekäitluse teenusepunkti
või kauplusega, kust selle toote
ostsite.
Ärge võtke mängijat lahti
ega kujundage seda ümber.
See võib põhjustada elektrilöögi.
Võtke ühendust lähima
Sony edasimüüja või Sony
teeninduskeskusega, kui on
vaja vahetada laetavaid akusid,
kontrollida või parandada
seadme sisu.
Ettevaatusabinõud
• Paigaldage süsteem nii,
et toitejuhet on võimalik
probleemi korral kohe
seinapistikust eemaldada.
• Mängija on vahelduvvoolu
võrgus seni, kuni seda pole
seinakontaktist eemaldatud,
isegi kui mängija ise on välja
lülitatud.
• Tulekahju või elektrilöögi
vältimiseks ärge asetage
seadmele vedelikega täidetud
anumaid, näiteks vaase.
• Liigne helirõhk kuularitest
või kõrvaklappidest võib
kahjustada kuulmist.
Seadme tootja: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Elektromagnetilise ühilduvuse ja
toote ohutusega tegelev volitatud
esindaja: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
Hooldus- või garantiiprobleemide
korral võtke ühendust aadressidel,
mis on antud eraldi hooldusvõi garantiidokumentides.
OLULINE TEATIS
Hoiatus. Mängija võib
liikumatut videopilti või
ekraanikuva pilti hoida
teleriekraanil lõputult. Kui
jätate liikumatu videopildi
või ekraanikuva pildi
teleriekraanile kuvatuna
pikaks ajaks, riskite
püsikahjustustega
teleriekraanile.
Plasmaekraaniga paneeltelerid
ja projektsioonitelerid on selle
suhtes tundlikud.
Kui teil on mängija kohta
küsimusi või sellega probleeme,
võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.
Autoriõigused, kaubamärgid
ja tarkvaralitsentsi teave
• Toodetud ettevõtte Dolby
Laboratories litsentsi alusel.
Dolby ja topelt-D sümbol on
ettevõtte Dolby Laboratories
kaubamärgid.
• „DVD Logo” on DVD Format/
Logo Licensing Corporationi
kaubamärk.
• MPEG Layer-3
helikodeerimise tehnoloogia
ja patent on litsentsitud
ettevõtetelt Fraunhofer IIS
ja Thomson.
• Kõik teised kaubamärgid
on nende vastavate omanike
kaubamärgid.
• SELLEL TOOTEL ON
LITSENTS TOOTE MPEG-4
VISUAL PATENDI
PORTFELLI LITSENTSI
ALL ISIKLIKUKS JA
MITTEKAUBANDUSLIKUKS
KASUTAMISEKS VIDEO
DEKODEERIMISEKS
VASTAVUSES TOOTE
MPEG-4 VISUAL
STANDARDIGA („MPEG-4
VIDEO”), MIDA KODEERIS
TARBIJA ISIKLIKUKS JA
MITTEKAUBANDUSLIKU
TEGEVUSE TARBEKS JA/
VÕI MIS SAADI VIDEO
PAKKUJA LITSENTSIGA
ETTEVÕTTELT MPEG
LA MPEG-4 VIDEO
PAKKUMISEKS. MUUKS
OTSTARBEKS EI ANTA
ÜHTEGI LITSENTSI.
LISATEAVET, SH TEAVET
KASUTAMISE KOHTA
REKLAAMIMISEKS,
ETTEVÕTTESISESEKS
JA KAUBANDUSLIKUKS
KASUTAMISEKS, NING
LITSENTSI SAAB
ETTEVÕTTELT MPEG LA,
LLC. VT HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
Teave selle juhendi kohta
• Selles juhendis kasutatakse
sõna „plaat” üldviitena DVDde või CD-de kohta, kui tekstis
või joonistel ei märgita teisiti.
• Iga selgituse kohal asuvad
ikoonid, nt
, tähistavad
andmekandja tüüpi, mida
selgitatava funktsiooniga
kasutada saab.
Üksikasju vaadake jaotisest
„Esitatavad andmekandjad”
(lk 21).
• VAJALIK teave (väära
kasutuse vältimiseks) on
loetletud ikooni b all.
KASULIK teave (nõuanded ja
muu kasulik teave) on loetletud
ikooni z all.
EE
3EE
Sisukord
HOIATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Osade ja juhtnuppude juhend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Ettevalmistused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tarvikute kontrollimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Aku laadimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Autoaku adapteri kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Teleriga ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Taasesitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Plaatide esitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MP3, JPEG ja videofailide esitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pildi suuruse ja kvaliteedi reguleerimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Seadistused ja reguleerimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Seadistusekraani kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Lisateave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tõrkeotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ettevaatusabinõud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esitatavad andmekandjad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spetsifikatsioonid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4EE
17
19
21
22
23
Osade ja juhtnuppude
juhend
Saadaolevad funktsioonid erinevad
sõltuvalt plaadist või olukorrast.
Mängija
A LCD-paneel (lk 11)
B Kõlar
C HOLD
Väldib juhuslikku nupu kasutamist,
kui seda vajutatakse kauem kui kaks
sekundit.
Kõik mängija nupud on lukus, kuid
kaugjuhtimispuldi nupud toimivad
endiselt.
SOUND
Lülitab igal vajutamisel nelja erineva
helirežiimi vahel.
D DISPLAY
Kuvab taasesituse teabe ja muudab
taasesituse režiimi (lk 12).
MENU
Kuvab DVD VIDEO menüü. JPEGfaili esitamisel esitab slaidiesitluse
(lk 13).
C/X/x/c
Tõstab kuvaüksuse valimiseks esile.
ENTER
Sisestab valitud üksuse.
RETURN
Naaseb eelmisele kuvale.
OPTIONS
Nuppudel VOLUME+ ja N (esitus)
on reljeefne punkt. Reljeefsed punktid
toimivad mängija kasutamisel viitena.
Kuvab valikumenüü.
• Disc/USB (lk 14)
• LCD Mode (lk 14)
• Setup (lk 15)
• Menu/Top Menu: kuvab DVD
VIDEO menüü / ülemise menüü.
• Original/Play List: valib DVD VR-i
valiku „Original” või „Play List”.
E VOLUME (helitugevus) +/–
Reguleerib helitugevust.
,jätkub
5EE
F ./> (eelmine/järgmine)
Liigub eelmise/järgmise peatüki,
loo või faili juurde.
Järgmisi funktsioone saab kasutada
ainult mängija nuppude abil.
• Kerib kiiresti tagasi/edasi (m/M),
kui vajutada nuppu taasesituse ajal
kauem kui 1 sekund. Vajutage
korduvalt kiiruse muutmiseks.
• Aeglane tagasi-/edasikerimine
( / ), kui vajutada nuppu
pausirežiimis kauem kui üks sekund.
Kiiruse muutmiseks vajutage nuppu
mitu korda. (Aeglane tagasikerimine
on saadaval ainult DVD puhul.
Aeglane edasikerimine on saadaval
DVD, VIDEO CD ja videofailide
puhul.)
N USB-pistik (tüüp A) (lk 14)
Ühendage USB-seade sellesse
pistikusse.
O Pistik A/V OUT (lk 10)
P Pistik DC IN 12V (lk 8, 9)
Ühendage AC-adapter või autoaku
adapter.
Pult
N (esitamine) (lk 11)
Käivitab või taaskäivitab esituse.
X (paus) (lk 11)
Peatab või taaskäivitab esituse.
x (peatamine) (lk 11)
Peatab taasesituse.
G Plaadi kaas (lk 11)
H PUSH OPEN/CLOSE (lk 11)
Avab ja sulgeb plaadisahtli kaane.
I Näidik POWER
J Näidik CHARGE (lk 8)
K
(kaugjuhtimise andur)
L Lüliti OPERATE (lk 11)
Lülitab mängija sisse või välja.
M Pistik PHONES (kõrvaklapid)
6EE
Nuppudel VOL +, number 5, N ja
AUDIO on reljeefne punkt. Kasutage
reljeefseid punkte mängija juhtimisel
viitena.
Q Numbrinupud
Pealkirjade/jaotiste numbrite
jm sisestamiseks.
CLEAR
Tühjendab sisestusvälja.
R TOP MENU
Kuvab DVD VIDEO ülamenüü.
S
REPLAY/
ADVANCE
Esitab stseeni uuesti / kerib praegusest
stseenist natuke edasi (ainult DVD).
T
m/M
aeglane)
(skannimine/
• Tagasi-/edasikerimine esituse ajal.
Kiiruse muutmiseks vajutage nuppu
mitu korda.
• Aeglane tagasi-/edasikerimine, kui
vajutada nuppu pausirežiimis.
Kiiruse muutmiseks vajutage nuppu
mitu korda. (Aeglane tagasikerimine
on saadaval ainult DVD puhul.
Aeglane edasikerimine on saadaval
DVD, VIDEO CD ja videofailide
puhul.)
U ANGLE
Muudab DVD VIDEO salvestusel
vaatenurki.
AUDIO
Muudab DVD VIDEO salvestusel
iga vajutusega keelt.
CD või VIDEO CD esitamisel vahetab
stereo ja monofoonilise vahel.
SUBTITLE
Muudab DVD VIDEO salvestusel
iga vajutusega subtiitreid.
7EE
Ettevalmistused
Tarvikute kontrollimine
Kontrollige, et oleksid olemas järgmised
üksused:
• AC-adapter (1);
• autoaku adapter (1);
• audio-/videoadapter (1);
• Kaugjuhtimispult (1);
• R6 (suurus AA) patareid (2).
Aku laadimine
Laadige korduvlaaditavat akut enne
mängija esmakordset kasutamist või
aku tühjenemisel.
1
Ühendage AC-adapter.
Laadimisel süttib näidik CHARGE.
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
DC IN 12V
ON
Seinakontakti
Puldi ettevalmistamine
DC IN 12V
Sisestage kaks R6 (suurus AA) patareid,
sobitades patarei otsad 3 ja #
märgistustega kambri sees.
AC-adapter (kaasas)
b
Laadige akut ümbritseval temperatuuril 5 °C
kuni 35 °C.
8EE
Laadimis- ja esitusaeg
Autoaku adapteri
kasutamine
Laadimisaeg: umbes 4 tundi
Esitusaeg: umbes 4 tundi
Autoaku adapter (kaasas) on mõeldud
12 V negatiivse maandusega autoaku jaoks
(ärge kasutage seda 24 V autoakuga, millel
on positiivne maandus).
1
Ühendage autoaku adapter.
PHONES
Olenevalt ümbritsevast temperatuurist või
korduvlaaditava aku seisundist võib laadimisaeg
olla pikem või esitusaeg lühem.
Ettevalmistused
Näidatud ajad kehtivad järgmistel
tingimustel.
• Laadimisaeg
– mõõdukas temperatuur (20 °C)
– toide väljas
• Esitusaeg
– mõõdukas temperatuur (20 °C)
– kasutatakse kõrvaklappe
– taustvalgustus on minimaalne
OPERATE OFF
A/V
OUT
DC IN 12V
ON
Aku taseme kontrollimine
Mängija peatamisel kuvatakse akunäidik.
Kui aku on tühi, kuvatakse
või vilgub
näidik CHARGE.
Täis
Tühi
Sigaretisüütaja
pistikusse
Autoaku adapter (kaasas)
Pärast mängija kasutamist autos
Võtke autoaku adapter sigaretisüütaja
pistikust välja.
b
• Autojuht ei tohiks autoaku adapterit sõidu ajal
ühendada ega eemaldada.
• Seadke juhe nii, et see ei segaks auto juhtimist.
Ärge pange LCD-paneeli sellisesse kohta, kust
autojuht seda vaadata saab.
• Puhastage sigaretisüütaja pistik. Kui see on
must, võib see põhjustada kontakti puudumise
või rikke.
• Kasutage autoaku adapterit siis, kui mootor
töötab. Kui seda kasutatakse seisva mootoriga,
võib autoaku tühjeneda.
• Ärge jätke mängijat ega tarvikuid autosse.
9EE
Teleriga ühendamine
Saate nautida pilte oma telerist või
monitorilt.
1
Ühendage mängija teleri või
monitoriga, kasutades audio-/
videoadapterit (kaasas).
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
DC IN 12V
ON
Teleri või monitori
AUDIO/VIDEO
sisendpistikutesse
Audio-/
videoadapter
(kaasas)
Audio-/
videokaabel
(pole kaasas)
b
• Vaadake iga ühendatava seadme
kasutusjuhendit.
• Enne ühendamist lülitage mängija välja.
10EE
Märkused ekraanisäästja kohta
Taasesitus
Plaatide esitamine
1
2
Avage LCD-paneel ja lülitage
mängija sisse.
Plaadisahtli kaane avamiseks
vajutage nuppu PUSH OPEN/CLOSE
ja pange plaat sahtlisse.
Pöörake esitatav pool alla ja lükake
õrnalt, kuni käib klõps. Ärge
puudutage läätse pinda.
Taasesitus
Teavet esitatavate plaatide kohta leiate
jaotisest „Esitatavad andmekandjad”
(lk 21).
Laadige eelnevalt aku või ühendage
AC-adapter.
• Ekraanisäästja pilt kuvatakse, kui jätate
mängija pausi või peatamise režiimi ega
kasuta seda kauem kui 15 minutit. Pilt
kaob, kui vajutate nuppu N. Seadistuse
„Screen Saver” kohta vt jaotist lk 15.
• Mängija läheb ooterežiimi 15 minutit
pärast ekraanisäästja funktsiooni
käivitamist. Vajutage nuppu N
ooterežiimist väljumiseks.
Taasesituse jätkamiseks sealt, kus plaadi
peatasite (Esituse jätkamine)
Kui vajutate pärast taasesituse peatamist
uuesti nuppu N, alustab mängija
taasesitust punktist, kus vajutasite
nuppu x.
b
• Olenevalt peatamispunktist ei pruugi
taasesituse jätkamine alata täpselt samast
punktist.
• Estituse jätkamispunkt kustutatakse, kui:
– avate plaadi kaane;
– vajutate nuppu OPTIONS ja valite USB.
VIDEO CD-de esitamine PBC
funktsioonidega
Kui kasutate VIDEO CD esituse
käivitamiseks PBC (esituse juhtnuppude)
funktsioone, kuvatakse teile valikumenüü.
PBC seadistuse kohta leiate teavet
jaotisest lk 16.
Läätse pind
Lüliti OPERATE
Esitatav pool suunaga alla
3
Sulgege plaadi kaas ja vajutage N.
Mängija käivitab taasesituse.
Sõltuvalt plaadist võidakse kuvada
menüü. Vajutage nuppe C/X/x/c
üksuse valimiseks ja vajutage ENTER.
11EE
Taasesituse teabe kuva
kasutamine
Saate kontrollida taasesituse teavet
ja muuta taasesituse režiimi.
Numbrite sisestamiseks kasutage
kaugjuhtimispulti.
1
Vajutage plaadi esituse ajal
nuppu DISPLAY.
Näide. DVD VIDEO esitamisel
Üksused
Menu
*1
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
01 English
D English
Title Elapsed 00:12:01
2
Valige ja reguleerige iga järgmist üksust,
vajutades nuppe X/x ja ENTER.
• Title*2
• Chapter*2
• Audio
• Subtitle
• Angle*2
• T.Time (title time)
• C.Time (chapter time)
• Repeat
• A-B Repeat*3
• Time Disp. (time display)
*1 Kui esitatakse DVD-d (VR-i režiimis),
kuvatakse pealkirja numbri kõrval „PL”
(esitusloend) või „ORG” (originaal).
*2 Saate numbri valida ka nuppudega X/x.
*3 Valige „SET” ja vajutage ENTER. Valige
punkt A ja punkt B, vajutades nuppu ENTER.
12EE
b
• Kui CD-d või VIDEO CD-d esitatakse,
kuvatakse ainult saadaolevad üksused.
• Sõltuvalt plaadist ei pruugi olla võimalik
teatud üksusi määrata.
• Kordamise seadistus tühistatakse pärast
pealkirja või peatüki otsingut.
Ekraani väljalülitamine
Vajutage nuppu DISPLAY või RETURN.
MP3, JPEG ja videofailide
esitamine
1
Vajutage nuppe X/x albumi
valimiseks ja vajutage ENTER.
JPEG-pildi pööramine
Vajutage nuppe C/X/x/c pildifaili
vaatamise ajal. Pöörake iga faili.
C/c: pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva/
päripäeva.
X/x: pöörab pilti vertikaalselt (üles ja alla)/
horisontaalselt (vasakule ja paremale).
Taasesitus
Teavet esitatavate failide kohta leiate
jaotisest „Esitatavad andmekandjad”
(lk 21).
Kui määrate andmekandjaks DATA,
kuvatakse albumite loend. Sõltuvalt
plaadist algab taasesitus automaatselt.
JPEG-failide esitamine
Pisipiltide loendi kuvamine
Vajutage nuppu MENU.
Albumi pildifailid kuvatakse
12 alamekraanil.
Näide. MP3-failide loend
Dir:001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
11
Slide Show
12
Prev
Next
Slaidiesitluse esitamine
2
Vajutage nuppe X/x faili valimiseks
ja vajutage ENTER.
Taasesitus algab valitud failist.
Valige pisipiltide loendist „Slide Show”
ja vajutage nuppu ENTER.
Pisipiltide loendist väljumine
Vajutage albumite loendisse naasmiseks
nuppu MENU.
13EE
Andmete esitamine USB-seadmest
1
Ühendage USB-seade USB-pistikusse.
PHONES
OPERATE OFF
A/V
OUT
Pildi suuruse ja kvaliteedi
reguleerimine
DC IN 12V
ON
Saate reguleerida LCD-ekraanil
kuvatavat pilti.
USB-seade
2
3
Vajutage nuppu OPTIONS.
Vajutage nuppe X/x „USB” valimiseks
ja vajutage ENTER.
USB-seadme eemaldamine
Vajutage nuppu OPTIONS, valige „Disc”
ja vajutage ENTER, seejärel eemaldage
USB-seade.
b
• Ärge eemaldage USB-seadet, kui selle
juurdepääsunäidik vilgub. See võib
põhjustada andmete rikkumist või kadu.
• USB-seadmed, mida saab mängijaga
ühendada, on välkmälu ja digitaalne
fotoaparaat. Teisi seadmeid (USB-jaotur jne)
ei saa ühendada. Mittetoetatava seadme
ühendamisel kuvatakse tõrketeade.
• Osad USB-seadmed ei pruugi selle mängijaga
töötada.
• Mängija tunneb ära massmäluklassi (MSC)
seadmed, mis ühilduvad FTA-ga.
• Määrake digitaalse fotoaparaadi seadistuse
LUN väärtuseks „Single”. Vt digitaalse
fotoaparaadiga kaasasolevat juhendit.
14EE
1
2
3
Vajutage nuppu OPTIONS.
Vajutage nuppe X/x valiku „LCD
Mode” valimiseks ja vajutage ENTER.
Valige ja reguleerige iga järgmist
üksust, vajutades nuppe C/X/x/c
ja ENTER.
• LCD Aspect: muudab pildi suurust.
• Backlight: reguleerib heledust.
• Contrast: reguleerib heledate ja
tumedate alade vahelist erinevust.
• Hue: reguleerib punase ja rohelise värvi
tasakaalu.
• Color: reguleerib värvide tugevust.
• Default: lähtestab kõik seadistused
tehase vaikeväärtustele.
Menüüekraani väljalülitamine
Vajutage nuppu OPTIONS või RETURN.
b
Olenevalt plaadist erineb ekraani suurus, mida
valida saate.
General Setup
Seadistused ja reguleerimine
Seadistusekraani
kasutamine
◆ TV Display (ainult DVD)
Valige see, kui ühendate
teleri ekraaniga 4:3. Kuvab
automaatselt kogu ekraanil
laiekraani vaate ning lõikab
ära osad, mis ekraanile ei
mahu.
4:3
Letter Box
Valige see, kui ühendate teleri
ekraaniga 4:3. Kuvab laia pildi
ribadega ekraani ülemises ja
alumises osas.
16:9
Valige see, kui ühendate
laiekraani teleri või laiekraani
funktsiooniga teleri.
Saate muuta mängija seadistusi.
Vaikeseadistused on alla joonitud.
Mõnel plaadil on salvestatud taasesituse
seadistused, millel on prioriteet.
1
Vajutage nuppu OPTIONS, kui
mängija on peatamise režiimis.
Esituse jätkamisel ei saate
seadistusekraani kasutada. Vajutage
kaks korda nuppu x ja seejärel nuppu
OPTIONS.
2
3
Vajutage nuppe X/x, valige „Setup”
ja vajutage ENTER.
Seadistused ja reguleerimine
4:3
Pan Scan
Vajutage nuppe X/x seadistuse
kategooria valimiseks ja vajutage
ENTER.
: General Setup
: Audio Setup
◆ Angle Mark (ainult DVD VIDEO)
: Language Setup
Kuvab nurgamärgi, kui saate mitme
nurgaga salvestatud DVD-de puhul
taasesituse ajal vaatenurki muuta.
Valige „On” või „Off”.
: Parental Control
4
Valige ja reguleerige iga järgmist
üksust, vajutades nuppe X/x ja
ENTER.
◆ Screen Saver
Kuvatakse ekraanisäästja pilt. Selle
funktsiooni kohta vaadake jaotist lk 11.
Valige „On” või „Off”.
Seadistusekraani väljalülitamine
Vajutage nuppu OPTIONS või RETURN.
,jätkub
15EE
◆ PBC (ainult VIDEO CD)
Parental Control
See funktsioon on saadaval PBCfunktsiooniga (taasesituse juhtimine)
VIDEO CD-de puhul. Selle funktsiooni
kohta vaadake jaotist lk 11.
Valige „On” või „Off”.
Saate piirata sellise DVD taasesitust, millel
on vanemliku järelevalve funktsioon.
Seadistuse jaoks kasutage
kaugjuhtimispulti.
◆ Default
◆ Password (ainult DVD VIDEO)
Iga funktsioon lähtestatakse tehase
algseadistustele. Pange tähele, et kõik
teie seadistused lähevad kaduma.
Audio Setup
◆ Audio DRC (ainult DVD)
Muudab madalad helid selgeks, kui
helitugevus on maha keeratud ja esitatakse
DVD-d, mis toetab funktsiooni „Audio
DRC” (dünaamilise vahemiku juhtimine).
Valige „On” või „Off”.
Sisestage parool või muutke seda. Määrake
4-kohaline parool.
Parooli muutmine
Valige „Password” nuppude X/x abil
ja vajutage ENTER. Valige „Change” ja
vajutage ENTER. Sisestage kehtiv parool
ja uus parool.
Kui unustate parooli
Sisestage kehtivaks parooliks „1369”.
◆ Parental Control (ainult DVD VIDEO)
Vahetab ekraani keele.
Määrake piirangu tase. Mida madalam
väärtus, seda rangem piirang.
Vanemliku järelevalve kehtestamiseks
peate määrama esmalt parooli.
◆ Disc Menu (ainult DVD VIDEO)
Vanemliku järelevalve seadistus
Vahetab plaadi menüü keele.
Valige „Parental Control” nuppude X/x
abil ja vajutage ENTER. Valige piirangu
tase ja vajutage ENTER. Sisestage parool.
Language Setup
◆ OSD (On-Screen Display)
◆ Subtitle (ainult DVD VIDEO)
Vahetab subtiitrite keele.
◆ Audio (ainult DVD VIDEO)
Vahetab heliriba keele.
Plaadi esitamine, millele on seadistatud
vanemlik järelevalve
Pange plaat sisse ja vajutage N.
Kuvatakse parooli sisestamise ekraan.
Sisestage parool.
16EE
Heli
Lisateave
Tõrkeotsing
Kui teil esineb mängija kasutamisel
järgmisi probleeme, kasutage enne
parandustöid nende lahendamiseks
tõrkeotsingu juhendit. Probleemide
püsimisel võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga.
Toide ei ole sisse lülitatud.
, Veenduge, et AC-adapter on korralikult
ühendatud (lk 8).
, Veenduge, et korduvlaaditav aku on
piisavalt laetud (lk 9).
Akut ei saa laadida või laadimisaeg on
liiga pikk.
, Kui näidik CHARGE vilgub, kui
AC-adapter on ühendatud, ei pruugi
ümbritsev temperatuur sobiv olla.
Laadige akut ümbritseval temperatuuril
5 °C kuni 35 °C.
, Laadimine võtab kauem aega, kui
mängija on sisse lülitatud. Enne
laadimist lülitage mängija välja.
, Kui te ei ole mängijat kauem kui aasta
kasutanud, võib aku olla vananenud.
Võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.
Pilt
Tekivad mustad punktid ning LCD-ekraanil
on punased, sinised ja rohelised punktid.
, Mängija on pausirežiimis või aegluubis
esituse režiimis.
, Mängija on edasi/tagasi kiirkerimise
režiimis.
Toiming
Nuppude vajutamisel ei toimu midagi.
, Nupu aktiveerimiseks hoidke nuppu
HOLD kauem kui kaks sekundit all (lk 5).
Saate funktsiooni HOLD tühistada
ka mängija väljalülitamisega.
Lisateave
Toide
Heli puudub.
Plaati ei esitata.
, Plaadi ümberpööramisel kuvatakse teade
„No Disc” või „Cannot play this disc”.
Sisestage plaat nii, et esitatav pool oleks
all (lk 11).
, Plaat on paigas alles pärast klõpsu (lk 11).
, Plaat on määrdunud või vigane (lk 20).
, Sisestatud on plaat, mida ei saa esitada.
Veenduge, et piirkonnakood sobib
mängija omaga ja plaat on lõpetatud
(lk 21).
, Seadistatud on vanemlik järelevalve.
Muutke seadistust (lk 16).
, Mängija sisse on kondenseerunud
niiskus (lk 19).
Plaadi esitus ei alga algusest.
, Valitud on funktsioon Repeat Play
(lk 12).
, Esituse jätkamine on käivitunud (lk 11).
, Loodud plaadi esitusloendit esitatakse
automaatselt. Originaalpealkirjade
esitamiseks vajutage kaks korda
nuppu x ja nuppu OPTIONS,
tehes valiku „Original”.
, See on LCD-ekraani struktuuriline
omadus ei viita seadme talitlushäirele.
,jätkub
17EE
Kuvatakse „ ” ja mängija ei toimi nupu järgi.
, Sõltuvalt plaadist ei pruugi olla võimalik
teatud toiminguid sooritada. Vaadake
plaadiga kaasasolevat kasutusjuhendit.
DVD (VR-i režiimis) plaadi esitamisel kuvatakse
teade „Copyright Lock” ja ekraan muutub
siniseks.
Ühendatud seadmel puudub pilt või heli.
, Ühendage kaabel korralikult uuesti
(lk 10).
, Ühenduskaabel on vigastatud.
, Kontrollige ühendatud teleri või
võimendi seadistust.
, Kui esitatakse pilte, millel on
kopeerimiskaitse signaalid, võib piltide
asemel olla sinine ekraan ja teade (lk 21).
USB
Kaugjuhtimispult ei tööta.
, Ühendage USB-seade korralikult uuesti
(lk 14).
, USB-seade on vigane.
, Vajutage nuppu OPTIONS ja valige
„USB” (lk 14).
, Puldi patareid hakkavad tühjaks saama.
, Pult pole suunatud mängija
kaugjuhtimise anduri
suunas.
, Kaugjuhtimise andurile langeb otsene
päikesevalgus või muu tugev valgus.
MP3, JPEG või videofaili ei saa esitada (lk 21).
,
,
,
,
,
Failivorming ei ühildu.
Laiend ei ühildu.
Fail on vigane.
Fail on liiga suur.
Kui valitud faili ei toetata, kuvatakse
teade „Data Error” ja faili ei esitata.
, Videofailide puhul kasutatava
pakkimistehnoloogia tõttu võib
taasesituse käivitumine viibida.
Mängija ei tööta korralikult või toide
ei lülitu välja.
, Kui staatiline elekter jne põhjustab
mängija ebanormaalse töötamise, seadke
lüliti OPERATE asendisse „OFF”, võtke
adapter lahti ja jätke nii 30 sekundiks.
18EE
Ühendus
Mängija ei tuvasta sellega ühendatud
USB-seadet.
Paigaldamine
Ettevaatusabinõud
Ohutus maanteel
Ohutus
Kui mängija korpusesse peaks sattuma
mingeid esemeid või vedelikku, tõmmake
mängija seinakontaktist välja ja laske see
enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul
üle kontrollida.
Toiteallikad
• Kui te ei kasuta mängijat pikemat aega,
tõmmake see kindlasti seinakontaktist
välja. AC-adapteri eemaldamiseks võtke
tõmbamiseks kinni pistikust, mitte
juhtmest.
• Ärge puudutage AC-adapterit
märgade kätega. See võib põhjustada
elektrilöögi ohu.
• Ärge ühendage AC-adapterit reisija
elektritrafoga, mis võib tekitada kuumust
ja põhjustada rikke.
Temperatuuri tõus
Laadimise ajal või pikaajalisel kasutamisel
võib mängija kuumeneda. See ei viita
seadme talitlushäirele.
Lisateave
Ärge kasutage monitori ja kõrvaklappe,
kui juhite sõidukit, jalgratast või kasutate
mis tahes mootoriga sõidukit. Nii võite
põhjustada liiklusohu ja teatud
piirkondades on see ka ebaseaduslik.
Samuti võib olla ohtlik kasutada jalgsi
liikudes valju heliga kõrvaklappe, eriti
ülekäiguradadel. Peaksite olema äärmiselt
ettevaatlik või katkestama kasutamise
võimalikes ohuolukordades.
• Ärge asetage mängijat suletud ruumi,
näiteks raamaturiiulisse või sarnasesse
kohta.
• Ärge katke mängija õhuavasid ajalehe,
laudlina, kardina või muu sarnasega.
Samuti ärge asetage mängijat pehmele
pinnale (nt vaibale).
• Ärge asetage mängijat ja adaptereid
soojusallikate lähedusse või kohta, kus
on otsene päikesevalgus, palju tolmu,
liiva, niiskust, vihma või mehaanilisi
põrutusi, või autosse, mille aknad on
suletud.
• Ärge asetage mängijat kaldu. See
on mõeldud kasutamiseks ainult
horisontaalasendis.
• Hoidke mängija ja plaadid eemal tugevat
magnetit sisaldavatest seadmetest
(nt mikrolaineahjud või suured kõlarid).
• Ärge laske mängijal kukkuda ega
tugevasti põruda.
Ärge asetage mängija ega tarvikute
peale raskeid esemeid.
Kasutus
• Kui mängija tuuakse külmast sooja
või paigaldatakse väga niiskesse ruumi,
võib niiskus kondenseeruda mängija
sees olevatele läätsedele. Sellisel juhul
ei pruugi mängija korralikult töötada.
Eemaldage plaat ja laske mängijal umbes
pool tundi kuni tund seista, kuni niiskus
aurustub. Pühkige LCD-ekraanile
kogunenud niiskus ära näiteks salvrätiga.
Lülitage toide hiljem uuesti sisse.
• Hoidke mängija lääts puhtana ja ärge
seda puudutage. Läätse puudutamine
võib seda kahjustada ja põhjustada
mängija talitlushäireid. Avage plaadi
kaas ainult plaatide sisestamiseks või
eemaldamiseks.
• Plaat võib kaane avamisel ikka veel
pöörelda. Oodake enne plaadi
eemaldamist ära pöörlemise lõppemine.
,jätkub
19EE
Vedelkristallekraan
Kõrvaklapid
• Hoolimata täppistehnoloogiaga
tootmisest võivad LCD-ekraanil olla
aeg-ajalt erinevat värvi täpid. See ei
viita seadme talitlushäirele.
• Ärge asetage ega laske LCD pinnale
kukkuda ühtegi eset. Samuti ärge
avaldage sellele käe või küünarnukiga
survet.
• Ärge vigastage LCD pinda teravaservalise
tööriistaga.
• Kuulmiskahjustuse vältimine: vältige
kõrvaklappide kasutamist suure
helitugevusega. Kuulmisasjatundjad
soovitavad vältida pidevat valjuhäälset
ja pikaajalist kuulamist. Kui tunnete
kõrvus kuminat, vähendage helitugevust
või katkestage kasutamine.
• Teistega arvestamine: hoidke helitugevus
mõõdukal tasemel. Siis kuulete väliseid
helisid ja saate ümbritsevate inimestega
arvestada.
Korduvlaaditav aku
• Aku piiratud kasutusea tõttu väheneb
selle võimsus aja ja korduva kasutamisega.
Vahetage vana aku uue vastu, kui
aku peab vastu vaid ligikaudu pool
normaalsest ajast.
• Aku halvenemise vältimiseks laadige
seda vähemalt kord poole aasta jooksul
või aasta jooksul.
• Teatud riikides võib selle toote toiteks
kasutatavate akude käitlemine olla
reguleeritud. Uurige asja kohalikust
ametkonnast.
AC-adapter ja autoaku adapter
• Kasutage mängijaga kaasasolevaid
adaptereid, kuna muud adapterid
võivad põhjustada talitlushäireid.
• Ärge demonteerige ega
pöördprojekteerige.
• Ärge puudutage metallosi, kuna see
võib põhjustada lühise ja kahjustada
adaptereid, eriti kui neid puudutada
teise metallesemega.
Helitugevuse reguleerimine
Ärge suurendage helitugevust, kui kuulate
osa, kus helitugevuse tase on väga madal
või helisignaal puudub. Muidu võidakse
kõlareid kahjustada, kui esitatakse kõrge
helitugevusega osa.
20EE
Puhastamine
• Puhastage korpust, paneeli ja
juhtnuppusid pehme kergelt niiske lapi
ja õrna pesuvahendiga. Ärge kasutage
abrasiivset švammi, küürimispulbrit või
lahustit, näiteks alkoholi või bensiini.
• Pühkige LCD pinda kergelt pehme kuiva
lapiga. Mustuse kogunemise vältimiseks
pühkige seda sageli. Ärge pühkige LCD
pinda märja lapiga. Kui mängijasse satub
vesi, võib tulemuseks olla talitlushäire.
• Kui pilt/heli on moonutatud, võib lääts
olla tolmune. Sel juhul kasutage läätse
puhastamiseks kaubandusvõrgus
müüdavat kaamera objektiividele
mõeldud harja.
Vältige läätse otsest puudutamist
puhastamise ajal. Ärge kasutage
puhastusplaate ega plaadi/läätse
puhastusvahendeid.
Märkused plaatide kohta
• Selleks et plaat püsiks puhas, hoidke seda
servadest. Ärge puudutage plaadi pinda.
• Ärge kasutage järgmisi plaate:
– ebastandardse kujuga plaat
(nt kaardi- või südamekujuline);
– plaat, millel on silt või kleebis;
– plaat, millel on kleeplindi või
kleebise liim.
Esitatavad andmekandjad
Esitatav failivorming
Tüüp
Ikoon
Omadused
• Kaubandusvõrgus
müüdav DVD
• DVD+RW-d/DVD+
R-id/DVD+R DL-id
+VR-i režiimis
• DVD-RW-d/DVD-R-id/
DVD-R DL-id
videorežiimis
• Muusika CD-d
• CD-R-id/CD-RW-d
muusika CD vormingus
• VIDEO CD-d
(sh Super VCD-d)
• CD-R-id/CD-RW-d
video-CD vormingus või
Super VCD vormingus
2 / DATA
DATA CD*
DVD*3 või USB-seadmed,
millel on MP3, JPEG või
videofailid.
b
Mõned salvestatavad andmekandjad ei ole sellel
mängijal esitatavad kandja salvestuskvaliteedi
või füüsilise seisundi tõttu või salvestusseadme
ja autortarkvara omaduste tõttu.
Plaati ei esitata, kui salvestamine pole õigesti
lõpule viidud. Lisateavet vaadake
salvestusseadme kasutusjuhendist.
*1 CPRM-i (salvestatavate andmekandjate sisu
kaitse) kaitsega pilte ei pruugi olla võimalik
esitada. Kuvatakse „Copyright Lock”.
*2 DATA CD-d peavad olema salvestatud
standardi ISO 9660 taseme 1 või 2 või
selle laiendatud vormingu Joliet alusel.
3 DATA DVD-d peavad olema salvestatud
*
UDF-i järgi (universaalne kettavorming).
Laiend
Muusi MP3 (MPEG-1
ka
Audio Layer III)
„.mp3”
Foto
JPEG (DCF-i
vorming)
„.jpg”, „.jpeg”
Video
MPEG-4
(lihtne profiil)
„.mp4”
Xvid
„.avi”
z
• Keeruka kaustade hierarhia esitamine võib
aega võtta. Looge albumeid järgmiselt:
– andmekandja hierarhiate arv ei tohiks
ületada kahte;
– andmekandja albumite arv peaks olema
50 või väiksem;
– failide arv ühes albumis peaks olema
100 või väiksem;
– albumite ja failide koguarv andmekandjal
peaks olema 600 või väiksem.
• Mängija esitab albumi faile andmekandja
salvestamise järjekorras.
Lisateave
DVD-RW-d/DVD-R-id/
DVD-R DL-id VR-i
(videosalvestus) režiimis*1
Failivorming
b
• Mängija esitab mis tahes ülaltoodud tabelis
oleva faili, isegi kui failivorming erineb.
Selliste andmete esitamine võib tekitada müra,
mille tulemuseks võib olla kõlari kahjustus.
• Teatud DATA plaate, mis on loodud
vormingus Packet Write, ei saa esitada.
• Teatud DATA plaate, mis on loodud mitme
seansi käigus, ei pruugi olla võimalik esitada.
• Mõningaid JPEG-faile ei saa esitada.
• Mängija ei saa esitada JPEG-faili, mis on
tavarežiimis suurem kui 3264 (laius) x
2448 (kõrgus) või suurem kui 2000 (laius) x
1200 (kõrgus) progressiivse JPEG puhul.
• Mõningaid videofaile ei saa esitada.
• Mängija ei saa esitada videofaili, mis on
suurem kui 720 (laius) x 576 (kõrgus) / 2 GB.
• Mängija ei pruugi esitada teatud videofaile,
mis on pikemad kui 3 tundi.
• Mängija toetab MPEG-4 videofailide puhul
MP3 või AAC helivormingut.
• Mängija toetab Xvid-videofailide puhul ainult
MP3 helivormingut.
,jätkub
21EE
• Mängija ei pruugi DATA CD-lt suure bitijada
kiirusega videofaile sujuvalt esitada. Soovitatav
on suure bitijada kiirusega videofaili esitada
DATA DVD-lt.
• Mängija kuvab faili või albumi nimest
kuni 14 tähemärki. Erimärgid kujutatakse
sümboliga „*”.
• Mängija kuvab ainult hetkel esitatava albumi
nime. Ülemisel kihil asuv album on kuvatud
sümboliga „\..\”.
• Mõnede failide taasesituse teavet ei pruugita
õigesti kuvada.
Märkused kaubandusvõrgus
müüdavate plaatide kohta
Piirkonnakood
See on süsteem, mida kasutatakse
autoriõiguste kaitsmiseks. Piirkonnakood
on näidatud DVD VIDEO pakendil
müügipiirkonna järgi. Sildiga „ALL” või
„2” märgistatud DVD VIDEO-id saab
sellel mängijal esitada.
ALL
DVD ja VIDEO CD taasesitustoimingud
Tarkvaratootjad võivad olla teatud DVDde ja VIDEO CD-de esitustoimingud
tahtlikult seadistanud. Kuna antud
mängija esitab DVD-sid ja VIDEO CD-sid
tarkvaratootja valmistatud plaadi sisu
järgi, ei pruugi kõik taasesituse
funktsioonid saadaval olla. Vaadake ka
DVD-de ja VIDEO CD-dega kaasasolevat
kasutusjuhendit.
Märkused plaatide kohta
Toode on mõeldud CD-standardile
vastavate plaatide esitamiseks.
DualDiscid ja mõned autoriõiguste
tehnoloogia kodeeringuga
muusikaplaadid ei vasta CD-standardile.
Seepärast ei pruugi need plaadid tootega
ühilduda.
22EE
Spetsifikatsioonid
Süsteem
Laser: pooljuhtlaser
Signaali vormingu süsteem: PAL (NTSC)
Sisendid/väljundid
A/V OUT (audio/video väljund):
minipistik
PHONES (kõrvaklapid):
stereo minipistik
USB: A-tüüpi USB-pistik (USB-mäluseadme
ühendamiseks)
Vedelkristallekraan
Paneeli suurus (ligik.):
18 cm/7 tolli lai (diagonaal)
Ajamisüsteem: TFT active matrix
Eraldusvõime: 480 × 234
Üldteave
Toitenõuded:
DC 12 V 0,95 A (AC-adapter)
DC 12 V 1,5 A (autoaku adapter)
Elektritarbimine (DVD VIDEO taasesitus):
6 W (kõrvaklappidega kasutamisel)
Mõõtmed (ligik.):
200 × 42,5 × 155 mm (laius/kõrgus/
sügavus), sh väljaulatuvad osad
Kaal (ligik.): 775 g
Töötemperatuur: 5 °C kuni 35 °C
Õhuniiskus kasutuskohas: 25% kuni 80%
AC-adapter: 110–240 V vahelduvvoolu,
50/60 Hz
Autoaku adapter: 12 V alalisvoolu
Kaasasolevad tarvikud
Vt lk 8.
Spetsifikatsioonid ja disain võivad ette teatamata
muutuda.
Register
Numbrid
16:9 15
4:3 Letter Box 15
4:3 Pan Scan 15
A
Angle Mark 15
Audio 16
Audio DRC 16
Audio Setup 16
P
Parental Control 16
Password 16
PBC 11, 16
Piirkonnakood 22
S
Screen Saver 15
Seadistus 15
Slaidiesitlus 13
Subtiitrid 7, 12
Subtitle 16
T
D
U
DATA 13, 21
Disc Menu 16
DVD 11, 21
V
E
Ekraanisäästja 11
Esitatavad andmekandjad 21
Esituse jätkamine 11
USB 14
Lisateave
CD 11, 21
Taasesituse teabe kuva 12
TV Display 15
Tõrkeotsing 17
C
VIDEO CD 11, 21
Videofail (MPEG-4/Xvid) 13, 21
X
Xvid (videofail) 13, 21
G
General Setup 15
H
Heli 7, 12
J
JPEG 13, 21
K
Kordamine 12
L
Laadimis- ja esitusaeg 9
Language Setup 16
LCD kuva 14
LCD režiim 14
M
MP3 13, 21
MPEG-4 (videofail) 13, 21
N
Nurk 7, 12
O
OSD (On-Screen Display) 16
23EE
z
Norėdami gauti naudingų patarimų ir informacijos apie
„Sony“ gaminius ir paslaugas, apsilankykite svetainėje:
Lai uzzinātu noderīgus ieteikumus, padomus un
informāciju par Sony produktiem un pakalpojumiem,
apmeklējiet šo vietni:
Kasulikke vihjeid, nõuandeid ja teavet Sony toodete
ning teenuste kohta leiate aadressilt:
www.sony-europe.com/myproduct/
4-411-683-11(1) (LT-LV-EE)
Sony Corporation
Download PDF

advertising