Sony | VPCM13M1E | Sony VPCM13M1E Кратко ръководство за работа и настройка

Първи стъпки
1
Проверка на предоставените
устройства
Променливотоков адаптер
Захранващ кабел
2
П оставяне на
батерията
1Плъзнете бутона LOCK на батерията
навън.
2Плъзнете батерията диагонално в отделението и я натиснете надолу.
Плъзнете
бутона LOCK на батерията
3
навътре.
3
на
Свързване
променливотоковия адаптер
Свържете захранващия кабел към
променливотоковия адаптер и след това
към електрическия контакт. След това
свържете кабела на променливотоковия
адаптер към компютъра.
4
Включване
1Отворете LCD дисплея.
2Плъзнете превключвателя на
захранването, докато индикаторът на
захранването  светне.
5
Н амиране на
ръководството
за VAIO
Ръководства в електронен вид:
1Щракнете върху Старт
, Всички програми и VAIO Documentation.
2Отворете папката за своя език.
Комплектът на вашия компютър включва
Ръководство за потребителя - Уводна версия,
което съдържа ограничена информация за вашия компютър. За да получите пълното
Ръководство за потребителя, следвайте инструкциите в Ръководство за потребителя - Уводна версия.
Батерия
Печатни ръководства:
Кратко ръководство за потребителя English
Компютър
Начална страница на поддръжката на VAIO
http://support.vaio.sony.eu/
Функциите и спецификациите може да се различават и подлежат на промяна без предупреждение.
4-192-011-61 (1) © 2010 Sony Corporation Printed in China
Илюстрациите в този документ могат да се
различават спрямо вашия модел.
Какво трябва
да направите
след това
При първите няколко пъти на използване на
компютъра свързвайте променливотоковия
адаптер към компютъра, за да може батерията да
се зареди напълно.
(този лист)
Внимание
Първото стартиране на компютъра отнема
няколко минути. Не е необходимо да
правите нищо, докато не се появи
прозорецът за конфигуриране.
Актуализиране на
компютъра
Поддържайте компютъра си обновен, като
изтегляте актуализации от Windows Update
и VAIO Update, с цел повишаване на
ефективността, защитата и функционалните
възможности на компютъра.
Щракнете върху Старт ,
Всички програми, Windows Update или VAIO Update.
Вашият компютър трябва да е свързан към
Интернет, за да можете да изтегляте актуализации.
Подготовка за
възстановяване
При отказ на системата можете да възстановите
софтуера на компютъра чрез носител за
възстановяване (не е доставено в комплекта)
или дял за възстановяване.
За детайли вижте Ръководство за възстановяване и отстраняване на
неизправности.
За да създадете носител за възстановяване, свържете
външно оптично дисково устройство (не е доставено в комплекта) към компютъра и към
източник на променливотоково захранване. За да купите носител за възстановяване, посетете http://support.vaio.sony.eu/ за информация за контакти във
вашата държава/зона.
Регистриране на
компютъра
Регистрирайте компютъра онлайн на
следния URL адрес:
http://www.vaio.eu/register/
Ръководство за възстановяване и отстраняване на неизправности
Разпоредби, Гаранция и Сервизна поддръжка
Вижте също Помощ и поддръжка на Windows за повече информация: щракнете върху Старт и Помощ и поддръжка.
Грижа и полезни съвети за работа
За да защитите своята инвестиция и увеличите максимално нейния експлоатационен цикъл, ви съветваме да спазвате следните препоръки.
Третиране на LCD
Избягвайте да поставяте тежки предмети върху
компютъра или да упражнявате натиск върху
затворения му капак.
Поддръжка на твърдия диск
Ако компютърът ви е снабден с вграден твърд диск,
избягвайте да местите компютъра, докато е включен
докато се включва или изключване.
Щети от течности
Не позволявайте на течности да влизат в контакт с компютъра.
Вентилация
Поставяйте компютъра на твърди повърхности, като
например бюро или маса. Подходящата вентилация
около отворите е важна за намаляването на топлината.
Променливотоков адаптер
Не оказвайте натиск върху кабела на
променливотоковия адаптер, включен към компютъра.
Благодарение на софтуера VAIO Care можете да
предотвратите или разрешите компютърни
проблеми.
Щракнете върху Старт, Всички програми,
VAIO Care и VAIO Care.
Let’s get started
1
C heck supplied items
AC adapter
2
I nstall battery pack
1Slide the battery LOCK switch outward.
2Slide the battery pack diagonally into the
battery compartment and push down.
Slide
the battery LOCK switch inward.
3
3
C onnect AC adapter
Plug the power cord into the AC adapter and
then into an AC outlet. Then plug the AC
adapter cable into your computer.
4
Power on
1Lift the LCD screen lid.
2Slide the power switch until the power
indicator light  turns on.
Power cord
Be sure to connect the AC adapter to your computer
when using it for the first few times to ensure the
battery becomes fully charged.
Attention
Your computer takes a few minutes for the
first startup. No action is required until the
setup window appears.
Personal Computer
VAIO Support Homepage
http://support.vaio.sony.eu/
Features and specifications may vary and are subject to change without notice.
Update your computer
Keep your computer updated by
downloading updates from
Windows Update and VAIO Update for
enhancing your computer’s efficiency,
security, and functionality.
Click Start , All Programs,
Windows Update or VAIO Update.
Your computer must be connected to the Internet to
download the updates.
1Click Start
, All Programs, and
VAIO Documentation.
2Open the folder for your language.
Printed manuals:
The illustrations in this document may appear
different from your model.
What to do next
On-screen manuals:
Your computer comes with the
User Guide - Introduction Version which contains
limited information on your computer. To get the
complete User Guide, follow the instructions in the
User Guide - Introduction Version.
Battery pack
Български
5
L ocate VAIO Manual
Prepare for a recovery
You can restore the computer from the
Recovery Media (not supplied) or the
recovery partition in case of a system failure.
For details, refer to the
Recovery and Troubleshooting Guide.
To create Recovery Media, connect an external optical
disc drive (not supplied) to the computer and to an AC
power source. To purchase Recovery Media, visit http://support.vaio.
sony.eu/ for the contact details of your country/area.
Register your
computer
Register your computer online at the
following URL:
http://www.vaio.eu/register/
Quick Start Guide (this sheet)
Recovery and Troubleshooting Guide
Regulations, Guarantee and Service Support
Refer also to Windows Help and Support for more
information: click Start and Help and Support.
Care & Handling Tips
To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.
LCD Handling
Avoid placing heavy objects on top of your computer or
exerting pressure on its lid when closed.
HDD Care
If your computer is equipped with a built-in hard disk
drive, avoid moving your computer while it is turned on
or in the process of powering on or shutting down.
Liquid Damage
Prevent liquids from coming into contact with your
computer.
Ventilation
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or
table. Proper air circulation around vents is important to
reduce heat.
AC Adapter
Do not put stress on the AC adapter cable connected to
your computer.
With the VAIO Care software, you can prevent or
solve troubles on your computer.
Click Start, All Programs, VAIO Care, and
VAIO Care.
Download PDF

advertising