Sony | MDR-RF811RK | Sony MDR-RF811RK Belaidės ausinės MDR-RF811RK RF Naudojimo instrukcijos

4-529-909-11(1)
Įpakavimo turinys
LV7H
Bevielė stereofoninių
ausinių sistema
Siųstuvas TMR-RF810R (1)
Ausinės MDR-RF811R (1)
Garantijos dokumentas (1)
Naudojimo instrukcija (šis dokumentas) (1)
Naudojimo instrukcija
Kintamosios srovės
adapteris (1)
Įkraunama nikelio-metalo baterija
BP-HP550-11 (1)
Kaip naudoti
1
Įdėkite komplektuojamą įkraunamą bateriją į kairiąją ausinę.
Įdėkite bateriją, teisingai nustatę polius.
Paspauskite ir pasukite dangtelį laikrodžio
rodyklei priešinga kryptimi.
2
Prijunkite kintamosios
srovės adapterį.
Kištuką gerai prijunkite prie lizdo.
 žymėjimai ant baterijos
turi atitikti  ženklus
skyrelyje.
3
Paspauskite ir pasukite dangtelį
laikrodžio rodyklės kryptimi.
Įkraukite ausines.
prie elektros lizdo
(Raudonas)
(Užgesęs)
Baigtas, kai indikatorius
užgęsta.
©2014 Sony Corporation
4
MDR-RF811RK
Lietuviškai
Prijunkite A/V komponentą naudodami jo ausinių lizdą.
Nustatykite A/V komponentu maksimalų garso lygį, kokiu garso signalas nėra iškraipytas.
Bevielė stereofoninių ausinių sistema
ĮSPĖJIMAS
Siekdami sumažinti gaisro arba elektros srovės smūgio
riziką, saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės
poveikio.
Kad sumažintumėte gaisro arba elektros srovės smūgio riziką,
saugokite įrenginį nuo aptaškymo skysčiais arba jų lašėjimo ant
įrenginio, bei nestatykite ant jo indų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.
Baterijas (ir įrenginį, į kurį yra įdėtos baterijos) reikia saugoti nuo
didelės temperatūros, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių,
ugnies ir pan. poveikio.
Nestatykite įrenginio ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, knygų
lentynoje arba įmontuotoje spintoje.
Kadangi kintamosios srovės adapterio šakutė yra naudojama
įrenginio atjungimui nuo elektros tinklo, prijunkite jį prie lengvai
pasiekiamo elektros lizdo. Jeigu jis veikia nestabiliai, nedelsdami
atjunkite jį nuo elektros lizdo.
baterijos bei elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimą,
nugabenkite į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius
įrenginius. Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite
skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio.
Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę
informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo
Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos
atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį arba bateriją.
Pastaba klientams: ši informacija yra taikoma tik tiems
įrenginiams, kurie yra parduoti šalyse, kurioms galioja ES
direktyvos
Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, arba jis yra pagamintas pagal
Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti apie gaminio
atitikimą Europos Sąjungos teisiniams aktams, kreipkitės į
įgaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba garantijos klausimais
kreipkitės atskiruose serviso arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Ausinių lizdas
(stereofoninis
mini lizdas)
5
6
Užsidėkite ausines.
Prieš atkūrimą
TV, skaitmeninis muzikos grotuvas ir kt.
Įjunkite A/V komponentą.
Kad negadintumėte klausos, iš pradžių sumažinkite
garso lygį.
Didelis garso slėgis iš ausinių gali pakenkti klausai.
Plokštelė su siųstuvo modelio pavadinimu yra įrenginio apačioje.
Charakteristikos
CE ženklas galioja tik tose šalyse, kuriose jis yra legaliai įdiegtas,
pagrinde EEA (Europos Ekonominė zona) šalyse.
Dėkojame už Sony MDR-RF811RK bevielės stereofoninių ausinių
sistemos įsigijimą. Prieš įrenginio naudojimą atidžiai
perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją informacijos
gavimui ateityje.
Kai kurios sistemos charakteristikos yra nurodytos žemiau.
– Bevielė sistema, kuri leidžia klausytis programų be laido ilgio
ribojimo.
– Tikslus garso atkūrimas.
– 13 valandų nepertraukiamas naudojimas naudojant
komplektuojamą įkraunamą bateriją.
– Paprastas prijungimas prie TV ir HiFi garso sistemos.
– Iki 100 metrų priėmimo radiusas.
– Garso lygio reguliavimo funkcija ausinėse.
Sony Corp. pareiškia, kad šis įrenginys atitinka 1999/5/EK
direktyvos pagrindinius reikalavimus ir kitus susietus
reikalavimus.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją, aplankykite nurodytą
interneto svetainę:
http://www.compliance.sony.de/
Atitarnavusių baterijų, elektrinių ir
elektroninių įrenginių utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir
kitoms Europos šalims, kur yra taikoma
rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio, baterijos arba ant
įpakavimo nurodo, kad šio gaminio ir baterijos negalima
utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis
simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei
0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino. Teisingai
utilizuodami tokius gaminius ir baterijas, padėsite išvengti
potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai,
kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo gaminių arba
baterijų. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų
integralumo užtikrinimui yra reikalingas nepertraukiamas ryšys
su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik kvalifikuotam
serviso specialistui. Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos
SONY_LT_MDR-RF811RK.indd 1
Apčiuopiamas
taškas
7
Sureguliuokite garso
lygį.
Jeigu neįmanoma priimti aiškaus garso
signalo
Keiskite radijo bangų dažnį naudodami siųstuvo CHANNEL pasirinkimo
jungiklį, po to keiskite radijo bangų dažnį į siųstuvą atitinkantį naudodami
ausinių kanalo perjungimo jungiklį.
Apčiuopiamas taškas
2/28/2014 3:47:41 PM
Po naudojimo
Nuimkite ausines, po to išjunkite maitinimą.
Apie RF signalų siuntimą
Siųstuvas automatiškai pradeda perduoti RF signalus, kai
priima garso signalą iš prijungto komponento.
Pastabos
Garso lygio reguliavimo
patarimai
Ausinių pagalvėlių
keitimas
Vaizdo įrašų žiūrėjimo metu stipriai nepadidinkite garso lygio
scenų su tyliu garsu rodymo metu. Įmanoma sugadinti klausą,
kai vėliau bus atkuriama scena su garsiu garsu.
Ausinių pagalvėles galima pakeisti. Jeigu ausinių pagalvėlės yra
nešvarios arba susidėvėjo, pakeiskite jas, kaip yra nurodyta
iliustracijoje. Ausinių pagalvėlės nėra parduodamos
parduotuvėse. Galite užsisakyti atsargines pagalvėles
parduotuvėje, kurioje įsigijote šią sistemą, arba pas artimiausią
Sony platintoją.
Įvesties lygio nustatymas
Jeigu garso lygis yra aukštas naudojant analoginę įvestį,
nustatykite ATT (pritildymas) jungiklį į “–6 dB”.
– Jeigu yra girdimas šnibždesys, prieikite arčiau prie siųstuvo.
– Įmanoma, girdėsite triukšmus, jeigu prieš ausinių
išjungimą atjungiate kintamosios srovės adapterį nuo
siųstuvo.
1
Įkrovimo patarimai
Iš pradžių įkraukite ausines
Komplektuojama nikelio-metalo hidrido baterija nėra įkrauta
prieš pirmą naudojimo kartą. Įkraukite prieš naudojimą.
Jeigu siųstuvo POWER indikatorius
nešviečia raudona spalva
Patikrinkite, ar kairiosios ausinės jungiklis yra nustatytas į OFF
(išjungtas). Jeigu jungiklis yra nustatytas į ON (įjungtas), POWER
indikatorius nešviečia.
Neįmanoma įkrauti jokios kitos įkraunamos arba sauso tipo
baterijos - tik komplektuojamą bateriją.
Įkrovimo ir naudojimo trukmė
Apytiksli įkrovimo trukmė
Apytiksli naudojimo
trukmė1)
1 valanda
16 valandų2)
45 minutės
13 valandų3)
3)
1) prie 1 kHz, 1 mW + 1 mW išvesties;
2) tuščios baterijos pilnam įkrovimui reikalingas valandų skaičius;
3) trukmė gali skirtis priklausomai nuo temperatūros arba
naudojimo sąlygų.
Komplektuojamos baterijos įkrovimas
po naudojimo
Po naudojimo prijunkite ausines prie siųstuvo CHARGE kištuko.
POWER indikatorius šviečia raudona spalva, po to prasideda
įkrovimas.
Po įkrovimo baigimo ausinių nereikia nuimti nuo siųstuvo.
Likęs baterijos krūvis
Norėdami patikrinti ausinių baterijos likusį krūvį, kairiosios
ausinės jungiklį nustatykite į įjungtą poziciją ir žiūrėkite POWER
indikatorių ant kairiosios ausinės. Baterijoje yra krūvis, jeigu
indikatorius šviečia raudona spalva.
Įkraukite ausines, jeigu POWER indikatorius tampa blankus,
blyksi arba garsas tampa iškraipytas ar triukšmingas.
Pastabos
– Neprijunkite CHARGE kištuko prie kitų įrenginių, prijunkite tik
prie šių ausinių.
– Siųstuvas automatiškai pertraukia siųsti RF signalus, kol
vyksta baterijos įkrovimas.
– Saugumo sumetimais ši sistema yra sukurta taip, kad būtų
galima įkrauti tik komplektuojamą įkraunamą tipo BPHP550-11 bateriją. Įsidėmėkite, kad šia sistema neįmanoma
įkrauti kitų tipų įkraunamų baterijų.
– Jeigu įdėjote sauso tipo baterijas, jų įkrauti neįmanoma.
– Nebandykite naudoti su kitais komponentais
komplektuojamos įkraunamos baterijos BP-HP550-11. Tokia
baterija yra skirta naudojimui tik su šia sistema.
– Įkraukite nuo 0°C iki 40°C temperatūroje.
Kištukas su
universaliu
poliškumu
– Būtinai naudokite komplektuojamą kintamosios srovės
adapterį. Net kintamosios srovės adapteriai, turintys tokią pat
įtampą ir kištuko polius, gali sugadinti šį įrenginį dėl skirtingų
srovės talpumų arba kitų faktorių.
Apie maitinimo šaltinius ir pastatymą
2
Nustatymas
Prijungti komponentai
0 dB
TV, nešiojami komponentai ir kiti komponentai
su žemu išvesties lygiu (pradinės nuostatos)
-6 dB
Kiti komponentai
Uždėkite naują pagalvėlę ant ausinės.
Užkabinkite pagalvėlės šoną už ausinės vienos pusės
griovelio, po to pasukite pagalvėlės šoną aplinkui ausinę,
kaip yra atvaizduota iliustracijoje.
Kai pagalvėlė yra gerai užfiksuota ant ausinės griovelio,
sureguliuokite pagalvėlę į vertikalią poziciją.
Pastabos
Ausinių naudojimas
kartu su atskirai
parduodamomis sauso
tipo baterijomis
Ausinių maitinimui taip pat galima naudoti parduotuvėse
parduodamomis (LR03 (AAA dydis)) sauso tipo baterijomis.
Įdėkite dvi baterijas taip, kaip yra aprašyta skyriaus “Naudojimas”
1 veiksme.
Kai yra įdėtos sauso tipo baterijos, baterijų įkrovimo funkcija yra
išjungta.
Baterijų veikimo trukmė
Baterija
Apytiksli naudojimo
trukmė1)
Sony šarminė baterija LR03
(AAA dydis)
28 valandų2)
1) prie 1 kHz, 1 mW + 1 mW išvesties;
2) trukmė gali skirtis priklausomai nuo temperatūros arba
naudojimo sąlygų.
Geresnio priėmimo
patarimai
Priėmimas
Ši sistema naudoja labai aukšto dažnio signalus 800 MHz
diapazone, todėl signalo priėmimas gali pablogėti dėl aplinkos
sąlygų. Toliau yra nurodyti situacijų pavyzdžiai, kai gali sumažėti
priėmimo diapazonas arba kilti triukšmai.
– Pastatuose, kurių sienose yra plieninė armatūra.
– Vietose su daugeliu metalinių spintų ir pan.
– Vietose, kuriose yra daug elektrinių įrenginių, kurie gali
sukurti elektromagnetinius laukus.
– Siųstuvas yra pastatytas ant metalinio daikto.
– Vietose, kurios yra nukreiptos į gatvę.
– Aplinkui yra triukšmas arba trukdantys signalai, pavyzdžiui,
racijos sunkiajame transporte ir pan.
– Aplinkui yra triukšmas arba trukdantys signalai, pavyzdžiui,
dėl bevielių ryšio sistemų, kurios yra pastatytos prie gatvių.
Siųstuvo efektyvaus veikimo zona
Kad sistema nepriimtų triukšmų, optimalus atstumas yra iki 100
m. Tačiau atstumas gali skirtis priklausomai nuo aplinkos.
– Jeigu nurodytame veikimo radiuse sistema priima triukšmus,
sumažinkite atstumą tarp siųstuvo ir ausinių arba išsirinkite
kitą kanalą.
– Kai ausines naudojate siųstuvo efektyvaus veikimo zonoje,
siųstuvą galima pastatyti bet kurioje vietoje nuo klausymosi
pozicijos.
– Tačiau net signalo priėmimo zonoje yra kelios vietos (tylos
taškai), kur neįmanoma priimti RF signalų. Tai yra RF signalų
ypatybė ir nėra veikimo sutrikimas. Truputį perkeldami
siųstuvą, galite pakeisti tylos tašką.
– Jeigu sistemos nenaudosite ilgą laiką, atjunkite kintamosios
srovės adapterį nuo elektros lizdo, imdami už šakutės, ir
išimkite bateriją, kad išvengtumėte įmanomos žalos, kuri gali
būti dėl įmanomo baterijos elektrolito ištekėjimo arba
korozijos.
– Nelaikykite sistemos tiesioginiuose saulės spinduliuose,
karštyje arba drėgmėje.
– Saugokite įrenginį nuo labai aukštos arba žemos
temperatūros, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės, smėlio,
dulkių arba mechaninių smūgių poveikio.
Techniniai duomenys
– Būtinai sumažinkite garso lygį prieš ATT jungiklio nustatymą.
– Jeigu garso įvesties signalas yra iškraipytas (kartais vienu
metu yra girdimas triukšmas), nustatykite ATT jungiklį į
“–6 dB”.
Bendro pobūdžio informacija
Nešantysis dažnis 863,52 MHz, 864,52 MHz
Kanalas
Ch1, Ch2
Moduliacija
FM stereofoninė
Dažnių diapazonas 20 Hz – 20 000 Hz
Siųstuvas (TMR-RF810R)
Naudojimo patarimai
Jeigu šios sistemos naudojimo metu kyla problemos, žiūrėkite
toliau minėtus nurodymus. Jeigu kokia nors problema išlieka,
susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.
Nėra garso/tylus garsas
– Įjunkite ausines.
– Patikrinkite ryšį tarp siųstuvo ir A/V komponento, kintamosios
srovės adapterio ir elektros lizdo.
– Įsitikinkite, kad A/V komponentas yra įjungtas.
– Jeigu siųstuvą prijungiate prie A/V komponento ausinių lizdo,
padidinkite garso lygį prijungtu A/V komponentu, kad garsas
nebūtų iškrypęs.
– Keiskite radijo bangų dažnį naudodami siųstuvo CHANNEL
pasirinkimo jungiklį, po to keiskite radijo bangų dažnį į
siųstuvą atitinkantį naudodami ausinių kanalo perjungimo
jungiklį.
– Įkraukite komplektuojamą įkraunamą bateriją arba pakeiskite
sauso tipo baterijas naujomis. Jeigu po baterijos įkrovimo
POWER indikatorius vis dar yra užgesęs, nugabenkite ausines
pas Sony platintoją.
Maitinimas
12 V nuolatinė srovė: komplektuojamas
kintamosios srovės adapteris
Garso įvesties
Stereofoninis mini kištukas
Matmenys
Apytiksliai 108 mm × 128 mm × 108 mm
(plotis/aukštis/gylis)
Svoris
Apytiksliai 137 g
Nominalus elektros sunaudojimas
3 W
Ausinės (MDR-RF811R)
Maitinimas
Komplektuojama įkraunama nikelio-metalo
hidrido baterija BP-HP550-11 arba atskirai
parduodamos (AAA dydžio) sauso tipo
baterijos
Svoris
Apytiksliai 270 g (įskaitant komplektuojamą
įkraunamą nikelio-metalo hidrido bateriją)
Nominalus elektros sunaudojimas
2 W
Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti
be išankstinio įspėjimo.
Garsas yra iškrypęs arba trukčiojantis
(kartais triukšmingas)
– Naudokite ausines netoli nuo siųstuvo arba keiskite siųstuvo
poziciją.
– Jeigu siųstuvą prijungiate prie A/V komponento naudodami
ausinių lizdą, sumažinkite prijungto A/V komponento garso
lygį tiek, kad garsas nebūtų iškrypęs.
– Keiskite radijo bangų dažnį naudodami siųstuvo CHANNEL
pasirinkimo jungiklį, po to keiskite radijo bangų dažnį į
siųstuvą atitinkantį naudodami ausinių kanalo perjungimo
jungiklį.
– Įkraukite komplektuojamą įkraunamą bateriją arba pakeiskite
sauso tipo baterijas naujomis. Jeigu po baterijos įkrovimo
POWER indikatorius vis dar yra užgesęs, nugabenkite ausines
pas Sony platintoją.
Garsus foninis triukšmas
– Jeigu siųstuvą prijungiate prie A/V komponento ausinių lizdo,
padidinkite garso lygį prijungtu A/V komponentu, kad garsas
nebūtų iškrypęs.
– Įkraukite komplektuojamą įkraunamą bateriją arba pakeiskite
sauso tipo baterijas naujomis. Jeigu po baterijos įkrovimo
POWER indikatorius vis dar yra užgesęs, nugabenkite ausines
pas Sony platintoją.
– Naudokite ausines netoli nuo siųstuvo.
Garsas trukčioja
– Siųstuvas išsijungia, jeigu 4 minutes nėra signalo arba jeigu
yra įvedamas silpnas signalas. Jeigu siųstuvą prijungiate prie
A/V komponento naudodami ausinių lizdą, padidinkite
prijungto A/V komponento garso lygį tiek, kad garsas nebūtų
iškrypęs.
Neįmanoma įkrauti baterijos/POWER
indikatorius nešviečia raudona spalva
– Įdėkite komplektuojamą nikelio-metalo hidrido bateriją.
Neįmanoma įkrauti sauso tipo baterijų, bei įkraunamų
baterijų, kurios nėra komplektuojamos.
– Patikrinkite, ar kairiosios ausinės jungiklis yra nustatytas į OFF
(išjungtas). Jeigu jungiklis yra nustatytas į ON (įjungtas),
POWER indikatorius nešviečia.
SONY_LT_MDR-RF811RK.indd 2
Pastabos dėl kintamosios srovės adapterio
– Gerai prijunkite kintamosios srovės adapterio kištuką.
– Būtinai naudokite komplektuojamą kintamosios srovės
adapterį. Jeigu naudosite kintamosios srovės adapterį, turintį
priešingus kištuko kontaktų polius arba kitas skirtingas
charakteristikas, įmanoma, sugadinsite įrenginį.
Nuimkite seną pagalvėlę ją nutraukdami nuo ausinės
griovelio.
Jeigu apytiksliai 4 minutes yra
priimamas silpnas signalas arba
jeigu signalas nėra gaunamas
Jeigu siųstuvas ilgiau nei 4 minutes nepriima garso signalo, jis
pertraukia RF signalų perdavimą, POWER indikatorius blyksi 1
minutę, po to užgęsta.
Kai siųstuvas vėl priima garso signalą, jis tęsia RF signalų
perdavimą, ir POWER indikatorius vėl šviečia žalia spalva.
Įmanoma, per ausines negalėsite girdėti garso pradžios, kol
siųstuvas pradės RF signalų perdavimą po garso signalo
priėmimo.
RF signalo perdavimas gali būti pertrauktas, jeigu apytiksliai 4
minutes yra priimamas labai silpnas garso signalas. Tokiu
atveju A/V komponentu padidinkite garso lygį, kad garsas
nebūtų iškraipytas, ir sumažinkite ausinių garso lygį.
Įspėjimai
Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
2/28/2014 3:47:42 PM
Download PDF