Sony | BDV-E4100 | Sony BDV-E4100 „Blu-ray“ namų kino sistema su „Bluetooth®“ Naudojimo instrukcijos

4-446-734-15(1) (LT)
„Blu-ray Disc™“ /
DVD namų kino sistema
Naudojimo instrukcijos
BDV-E6100 / BDV-E4100 / BDV-E3100 / BDV-E2100
ĮSPĖJIMAS
Nemontuokite įrenginio uždaroje erdvėje,
pvz., knygų arba sieninėje spintoje.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
įrenginio vėdinimo angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio
nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo
nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį,
į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai
aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės
spindulių ir ugnies.
Kad nesusižalotumėte, įrenginį tinkamai
pritvirtinkite prie grindų / sienos pagal
montavimo instrukcijas.
Skirtas naudoti tik viduje.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus
padidėja pavojus akims.
Neardykite korpuso, nes šioje „Blu-ray Disc“ /
DVD namų kino sistemoje naudojamas lazeris
kenkia akims.
Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus
specialistus.
Šio prietaiso priėmimo įrenginys yra
3R KLASĖS LAZERINIS gaminys. Kai lazerio
apsauginis korpusas atidarytas, skleidžiama
matoma ir nematoma lazerio spinduliuotė,
todėl venkite tiesioginio akių kontakto.
2LT
Ši žymė yra ant lazerio apsauginio korpuso,
jo viduje.
Šis įrenginys yra 1 KLASĖS LAZERINIS
gaminys. Ši žymė yra įrenginio išorėje,
užpakalinėje dalyje.
Ši etiketė yra prietaiso išorėje, ant jo dugno.
Europos klientams
Senos elektros ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai
išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Tik Europoje
Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su
šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio
elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau
nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus
saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, šį maitinimo elementą gali pakeisti
tik kvalifikuotas techninės priežiūros
specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai
utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų
rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip
tinkamai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų maitinimo elementų surinkimo
punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio
gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Informacija klientams: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai, parduodamai
šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan (Japonija), arba jos vardu veikianti kita
bendrovė. Užklausas dėl to, ar gaminys
atitinka Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui „Sony
Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany (Vokietija). Jei kiltų
bet kokių klausimų dėl techninės priežiūros ar
garantijos, kreipkitės adresais, nurodytais
atskiruose techninės priežiūros ar garantijos
dokumentuose.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ paskelbia, kad ši
įranga atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB
reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.
Informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Australijos klientams
Ši įranga turi būti įrengiama ir naudojama ne
arčiau nei 20 cm nuo radiatoriaus ir žmogaus
kūno (išskyrus galūnes: rankas, riešus, pėdas ir
kulkšnis).
Australijos ir Indijos klientams
Senos elektros ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
3LT
Atsargumo priemonės
Apsauga nuo kopijavimo
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
direktyvos apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
(Tik Europai skirti modeliai)
• Pranešame, kad „Blu-ray Disc“ ir DVD
laikmenose naudojamos pažangios turinio
apsaugos sistemos. Šios sistemos, vadinamos
AACS („Advanced Access Content System“)
ir CSS („Content Scramble System“), gali
riboti atkūrimą, analoginę išvestį ir kitas
panašias funkcijas. Šio gaminio valdymas ir
jam taikomi apribojimai gali skirtis. Tai
priklauso nuo įsigijimo datos, nes AACS
valdyba gali priimti ar pakeisti apribojimo
taisykles įsigijus prekę.
• „Cinavia“ pranešimas
Šiame gaminyje naudojama „Cinavia“
technologija, apribojanti kai kurių
komerciniais tikslais išleistų filmų, vaizdo
įrašų ir jų garso takelių neteisėtų kopijų
naudojimą. Nustačius, kad naudojama
neteisėta kopija, parodomas pranešimas ir
atkūrimas arba kopijavimas nutraukiamas.
Daugiau informacijos apie „Cinavia“
technologiją rasite internetiniame „Cinavia“
vartotojų informacijos centre adresu
http://www.cinavia.com. Jei norite gauti
papildomos informacijos apie „Cinavia“
paštu, atsiųskite atvirlaiškį su savo pašto
adresu toliau nurodytu adresu: Cinavia
Consumer Information Center, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Maitinimo šaltiniai
• Įrenginys nėra atjungtas nuo maitinimo
tinklo, kol jis prijungtas prie kintamosios
srovės elektros lizdo (net jei pats įrenginys
yra išjungtas).
• Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas
maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite
į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės
elektros lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui
nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš
kintamosios srovės elektros lizdo.
3D vaizdo žiūrėjimas
Kai kuriems žmonėms žiūrint 3D vaizdą gali
kilti diskomforto pojūtis (pvz., akių įtampa,
nuovargis ar pykinimas). „Sony“ rekomenduoja
visiems 3D vaizdo žiūrovams reguliariai daryti
pertraukas. Būtinų pertraukų trukmė ir
dažnumas įvairiems asmenims skiriasi. Tai
turite nuspręsti patys. Jei jaučiate kokį nors
diskomfortą, liaukitės žiūrėję 3D vaizdą,
kol diskomforto pojūtis praeis. Jei būtina,
pasitarkite su gydytoju. Be to, norėdami gauti
naujausios informacijos turėtumėte peržiūrėti
i) instrukcijų vadovą ir / arba bet kokio
naudojamo įrenginio atsargumo pranešimą,
„Blu-ray Disc“ turinį, paleidžiamą šiuo
gaminiu, ir ii) mūsų interneto svetainę
http://esupport.sony.com/. Mažų vaikų (ypač
jaunesnių nei šešerių metų amžiaus) rega
tebesivysto. Prieš leisdami vaikams žiūrėti
3D vaizdą, pasitarkite su gydytoju (pediatru ar
akių gydytoju).
Suaugusieji turi prižiūrėti mažus vaikus, kad
jei laikytųsi pirmiau nurodytų rekomendacijų.
4LT
Autorių teisės ir prekių ženklai
• Šioje sistemoje naudojami „Dolby* Digital“
ir „Dolby Pro Logic“ adaptyviosios matricos
erdvinio garso dekoderis ir DTS** „Digital
Surround System“.
* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją. „Dolby“, „Pro
Logic“ ir dvigubos D raidės simbolis
yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
** Pagaminta pagal licenciją pagal JAV
patentus nr. 5956674; 5974380;
6226616; 6487535; 7212872; 7333929;
7392195; 7272567 ir kitus JAV bei
pasaulyje išduotus ir dar svarstomus
patentus. DTS-HD, simbolis ir DTSHD kartu su simboliu yra registruotieji
„DTS, Inc.“ prekių ženklai. Gaminyje
naudojama programinė įranga.
© „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.
• Šioje sistemoje naudojama didelės raiškos
multimedijos sąsajos (HDMI™) technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos multimedijos
sąsaja bei HDMI logotipas yra „HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose
šalyse.
• „Java“ yra „Oracle“ ir (arba) jos filialų
registruotasis prekės ženklas.
• „DVD logo“ yra „DVD Format/Logo
Licensing Corporation“ prekės ženklas.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“, „Blu-ray 3D“,
BD-LIVE, BONUSVIEW ir logotipai yra
„Blu-ray Disc Association“ prekių ženklai.
• „Blu-ray Disc“, DVD+RW, DVD-RW,
DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO ir CD
logotipai yra prekių ženklai.
• BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
• „AVCHD 3D/Progressive“ ir „AVCHD
3D/Progressive“ logotipas yra „Panasonic
Corporation“ ir „Sony Corporation“ prekių
ženklai.
• , XMB ir „xross media bar“ yra
„Sony Corporation“ ir „Sony Computer
Entertainment Inc.“ prekių ženklai.
• „PlayStation“ yra „Sony Computer
Entertainment Inc.“ registruotasis prekės
ženklas.
• „Sony Entertainment Network“ logotipas ir
„Sony Entertainment Network“ yra „Sony
Corporation“ prekių ženklai.
• Muzikos ir vaizdo atpažinimo technologiją
bei susijusius duomenis teikia „Gracenote®“.
„Gracenote“ yra muzikos atpažinimo
technologijos ir susijusio turinio pateikimo
pramonės standartas. Jei reikia daugiau
informacijos, apsilankykite adresu
www.gracenote.com.
CD, DVD, „Blu-ray Disc“ ir muzikos bei
vaizdo duomenys iš „Gracenote, Inc.“,
© „Gracenote“, nuo 2000 m. „Gracenote“
programinė įranga, © „Gracenote“, nuo
2000 m. Šiam gaminiui ir paslaugai taikomas
vienas ar daugiau „Gracenote“ priklausančių
patentų. „Gracenote“ svetainėje rasite
neišsamų „Gracenote“ taikomų patentų
sąrašą. „Gracenote“, CDDB, „MusicID“,
„MediaVOCS“, „Gracenote“ ženklas ir
logotipas, „Powered by Gracenote“ ženklas
yra registruotieji prekių ženklai arba
„Gracenote, Inc.“ prekių ženklai Jungtinėse
Valstijose ir / arba kitose šalyse.
5LT
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir
„Wi-Fi Alliance®“ yra „Wi-Fi Alliance“
registruotieji prekių ženklai.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™
ir „Wi-Fi Protected Setup™“ yra „Wi-Fi
Alliance“ prekių ženklai.
• N ženklas yra prekės ženklas arba
registruotasis „NFC Forum, Inc.“ prekės
ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
• „Android“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.
• „Bluetooth®“ pasaulinis ženklas ir logotipai
yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony Corporation“
tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti
prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems savininkams.
• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams licenciją suteikė
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
• Šiame gaminyje naudojama patentuota
technologija pagal „Verance Corporation“
suteiktą licenciją. Ji yra saugoma pagal JAV
patentą nr. 7369677 ir kitus JAV ir pasaulyje
išduotus ir dar svarstomus patentus. Dėl tam
tikrų šios technologijos aspektų ji taip pat
saugoma autorių teisių ir komercinių
paslapčių apsaugos. „Cinavia“ yra „Verance
Corporation“ prekės ženklas. Autorių teisės
priklauso „Verance Corporation“, 2004–
2010 m. Visos teisės saugomos „Verance“.
Apgrąžos inžinerija ar išrinkimas draudžiami.
• „Windows Media“ yra „Microsoft
Corporation“ registruotasis prekės ženklas
arba prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft
Corporation“ intelektinės nuosavybės teisės.
Tokią technologiją naudoti ne šiame
gaminyje ar platinti neturint „Microsoft“
arba įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės
bendrovės licencijos draudžiama.
Siekdami apsaugoti savo intelektinę
nuosavybę, įskaitant autorių teisių saugomą
turinį, turinio savininkai naudoja turinio
prieigos technologiją „Microsoft®
PlayReady™“. Šiame įrenginyje naudojama
technologija „PlayReady“, skirta „PlayReady“
apsaugotam turiniui ir (arba) WMDRM
apsaugotam turiniui pasiekti. Jei įrenginyje
netinkamai taikomi apribojimai dėl turinio
naudojimo, turinio savininkai gali reikalauti,
kad „Microsoft“ atšauktų įrenginio prieigą
prie „PlayReady“ apsaugoto turinio.
Atšaukimas nebūtų taikomas neapsaugotam
turiniui arba turiniui, kuris apsaugotas
kitomis turinio prieigos technologijomis.
Turinio savininkai gali reikalauti, kad jūs,
norėdami pasiekti jų turinį, atnaujintumėte
„PlayReady“. Jei neatnaujinsite, negalėsite
pasiekti turinio, kuriam šis naujinimas
reikalingas.
• DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra „Digital Living Network
Alliance“ prekių ženklai, paslaugų ženklai
arba sertifikavimo ženklai.
• „Opera® Devices SDK“ sukurta „Opera
Software ASA“. Autorių teisės priklauso
„Opera Software ASA“, 1995–2013 m.
Visos teisės saugomos.
• Visi kiti prekių ženklai priklauso jų
savininkams.
• Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra gamintojų prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai. Šiame
dokumente ženklai ™ ir ® nėra apibrėžti.
6LT
Galutinio vartotojo licencijos
informacija
„Gracenote®“ galutinio vartotojo
licencijos sutartis
Šioje taikomojoje programoje arba įrenginyje
naudojama „Gracenote, Inc.“, įsikūrusios
Emerivilyje, Kalifornijoje, programinė įranga
(„Gracenote“). „Gracenote“ sukurta
programinė įranga (toliau vadinama
„Gracenote“ programine įranga) įgalina šią
taikomąją programą identifikuoti diską ir
(arba) failą ir gauti muzikos informaciją,
įskaitant pavadinimo, atlikėjo ir garso takelio
informaciją (toliau vadinamą „Gracenote“
duomenimis), iš interneto serverių arba
integruotųjų duomenų bazių (toliau kartu
vadinamų „Gracenote“ serveriais) ir atlikti
kitas funkcijas. „Gracenote“ duomenis galite
naudoti tik galutiniam vartotojui skirtoms
taikomosios programos arba įrenginio
funkcijoms atlikti.
Sutinkate, kad naudosite „Gracenote“
duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir
„Gracenote“ serverius tik asmeniniais ir
nekomerciniais tikslais. Sutinkate neperleisti,
nekopijuoti ir neperduoti „Gracenote“
programinės įrangos ir jokių „Gracenote“
duomenų trečiosioms šalims. SUTINKATE
NENAUDOTI IR NEEKSPLOATUOTI
„GRACENOTE“ DUOMENŲ,
„GRACENOTE“ PROGRAMINĖS
ĮRANGOS IR „GRACENOTE“ SERVERIŲ
KITAIP NEI NURODYTA ČIA.
Sutinkate, kad jūsų neišimtinė licencija
naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius
nustos galioti, jei pažeisite šiuos apribojimus.
Licencijai nustojus galioti sutinkate liautis
naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius.
„Gracenote“ pasilieka visas teises į „Gracenote“
duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir
„Gracenote“ serverius, įskaitant visas
nuosavybės teises. Jokiomis sąlygomis
„Gracenote“ neprivalo mokėti už jokią jūsų
pateiktą informaciją. Sutinkate, kad
„Gracenote, Inc.“ gali tiesiogiai savo vardu
įgyvendinti savo teises prieš jus pagal šią
sutartį.
„Gracenote“ paslauga naudoja unikalų
identifikatorių sekti užklausoms statistiniais
tikslais. Atsitiktinai priskirto skaitinio
identifikatoriaus paskirtis – įgalinti „Gracenote“
paslaugą skaičiuoti užklausas nenustatant jūsų
tapatybės. Daugiau informacijos rasite
„Gracenote“ paslaugos „Gracenote“ privatumo
politikos tinklalapyje.
„Gracenote“ programinės įrangos ir visų
„Gracenote“ duomenų elementų licencija
suteikta jums „tokia, kokia yra“. „Gracenote“
nepriima skundų ir nesuteikia jokių išreikštų
ar numanomų garantijų dėl jokių „Gracenote“
duomenų iš „Gracenote“ serverių tikslumo.
„Gracenote“ pasilieka teisę ištrinti visus
duomenis iš „Gracenote“ serverių arba
pakeisti duomenų kategorijas dėl bet kokios
priežasties, kurią „Gracenote“ laiko pakankama.
Nesuteikiama jokia garantija, kad „Gracenote“
programinėje įrangoje arba „Gracenote“
serveriuose nėra klaidų ir kad „Gracenote“
programinė įranga arba „Gracenote“ serveriai
veiks nenutrūkstamai. „Gracenote“ neprivalo
pateikti naujų patobulintų ar papildomų
duomenų tipų arba kategorijų, kurias
„Gracenote“ galėtų pateikti ateityje, ir gali bet
kada nutraukti paslaugų teikimą
„GRACENOTE“ NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ
GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ ARBA
NUMANOMŲ, ĮSKAITANT (BET
NEAPSIRIBOJANT) NUMANOMOMIS
PERKAMUMO, TINKAMUMO
KONKREČIAM TIKSLUI, PAVADINIMO
IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS.
„GRACENOTE“ NESUTEIKIA
GARANTIJOS DĖL PADARINIŲ, KILUSIŲ
NAUDOJANT „GRACENOTE“
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA BET KURĮ
„GRACENOTE“ SERVERĮ. JOKIU ATVEJU
„GRACENOTE“ NĖRA ATSAKINGA UŽ
JOKIUS PASEKMINIUS ARBA
ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS AR BET
KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ ARBA PAJAMAS.
© „Gracenote, Inc.“, 2009 m.
7LT
Apie šias naudojimo
instrukcijas
• Šiose naudojimo istrukcijose apibrėžiami
nuotolinio valdymo pulto mygtukai. Tuos
pačius veiksmus galite atlikti ir įrenginio
valdikliais, jei jų pavadinimai sutampa su
nuotolinio valdymo pulto mygtukų
pavadinimais ar yra į juos panašūs.
• Šiame vadove žodis „diskas“ vartojamas
apibrėžti BD, DVD arba CD diskams, nebent
tekste ar iliustracijose nurodyta kitaip.
• Šiame vadove pateiktos instrukcijos taikomos
BDV-E6100, BDV-E4100, BDV-E3100 ir
BDV-E2100. BDV-E6100 yra modelis,
naudojamas iliustracijose. Bet koks valdymo
skirtumas yra aiškiai nurodytas tekste, pvz.,
„tik BDV-E6100“.
• Kai kurios iliustracijos yra abstraktūs
piešiniai ir gali skirti nuo tikrųjų gaminių.
• TV ekrane rodomi elementai gali skirtis;
tai priklauso nuo šalies.
• Numatytasis nustatymas yra pabrauktas.
8LT
Turinys
Apie šias naudojimo instrukcijas ............... 8
Kaip išpakuoti ............................................. 10
Dalių ir valdiklių vadovas .......................... 13
Darbo pradžia
1 žingsnis. Garsiakalbių
montavimas ................................. 17
2 žingsnis. Sistemos prijungimas ...... 18
Garsiakalbių prijungimas ........... 18
Kaip prijungti TV ......................... 19
Kitos įrangos prijungimas
(TV priedėlio ir pan.) ............... 20
Kaip prijungti anteną .................. 21
3 žingsnis. Pasiruošimas jungtis
prie tinklo .................................... 21
4 žingsnis. Nesudėtinga sąranka ...... 23
5 žingsnis. Atkūrimo šaltinio
pasirinkimas ................................ 24
6 žingsnis. Erdvinio garso
klausymasis ................................. 24
Atkūrimas
Disko paleidimas ........................................ 26
Kaip leisti failus, naudojant
USB įrenginį ........................................ 28
Klausykitės muzikos naudodami
„Bluetooth“ įrenginį ........................... 28
Prijungimas prie išmaniojo telefono
naudojant klausymosi vienu
palietimu funkciją (NFC) .................. 30
Kaip paleisti turinį per tinklą .................... 32
Galimos parinktys ...................................... 36
Garso reguliavimas
Kaip pasirinkti garso formatą, kelių
kalbų garso takelius arba kanalą ...... 38
Sudėtinės garso transliacijos
klausymasis ......................................... 39
Kiti veiksmai
HDMI valdymo funkcijos naudojimas
„BRAVIA Sync” .................................. 41
Garsiakalbių nustatymas ........................... 42
Išjungimo laikmačio naudojimas ............. 43
Įrenginio mygtukų deaktyvinimas ........... 44
TV valdymas pridėtu nuotolinio
valdymo pultu ..................................... 44
Energijos taupymas budėjimo režimu ..... 45
Interneto svetainių naršymas .................... 45
Nustatymai ir reguliavimas
Sąrankos ekrano naudojimas .................... 47
[Network Update] (tinklo naujinimas) ... 48
[Screen Settings] (ekrano nustatymai) .... 48
[Audio Settings] (garso nustatymai) ........ 50
[BD/DVD Viewing Settings]
(BD/DVD peržiūros nustatymai) .... 51
[Parental Control Settings]
(tėvų kontrolės nustatymai) .............. 52
[System Settings]
(sistemos nustatymai) ........................ 52
[Network Settings]
(tinklo nustatymai) ............................ 54
[Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo nustatymai) ....... 55
[Resetting] (nustatymas iš naujo) ............. 55
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės ............................... 56
Pastabos dėl diskų ....................................... 58
Nesklandumų šalinimas ............................ 59
Leistini diskai .............................................. 64
Failai, kuriuos galima paleisti ................... 65
Palaikomi garso formatai .......................... 66
Specifikacijos ............................................... 67
Kalbų kodų sąrašas ..................................... 69
Rodyklė ........................................................ 71
Imtuvas
Radijo klausymasis ..................................... 39
Radijo duomenų sistemos (RDS)
paslaugos gavimas .............................. 41
9LT
Kaip išpakuoti
• Naudojimo instrukcijos (tik Okeanijai,
Afrikai, Indijai, Viduriniams Rytams,
Kinijai, Tailandui ir Taivanui skirti
modeliai)
• Sparčiosios sąrankos vadovas
• Garsiakalbių montavimo vadovas
• Nurodymų vadovas (tik Europai skirti
modeliai)
• Nuotolinio valdymo pultas (1)
• R6 (AA dydžio) baterijos (2)
• Laidinė FM antena (orinė) (1)
Tik BDV-E6100
• Priekiniai garsiakalbiai (2)
• Erdvinio garso garsiakalbiai (2)
• Didelės spartos HDMI kabelis (1) (tik
Afrikai*, Indijai, Viduriniams Rytams,
Kinijai, Tailandui ir Taivanui skirti
modeliai)
* Išskyrus Pietų Afriką.
• Centrinis garsiakalbis (1)
• Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)
10LT
• Garsiakalbių apačios dangteliai (4)
• Centrinis garsiakalbis (1)
• Pagrindai (4)
• Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)
• Apatinės priekinių ir erdvinio garso
garsiakalbių dalys (4)
• Garsiakalbių apačios dangteliai (2)
• Varžtai (dideli) (4)
• Pagrindai (2)
• Varžtai (maži) (16)
• Apatinės priekinių ir erdvinio garso
garsiakalbių dalys (2)
Tik BDV-E4100
• Priekiniai garsiakalbiai (2)
• Varžtai (dideli) (2)
• Varžtai (maži) (8)
• Erdvinio garso garsiakalbiai (2)
11LT
Tik BDV-E3100
Tik BDV-E2100
• Priekiniai garsiakalbiai (2)
• Priekiniai garsiakalbiai (2)
• Erdvinio garso garsiakalbiai (2)
• Erdvinio garso garsiakalbiai (2)
• Centrinis garsiakalbis (1)
• Centrinis garsiakalbis (1)
• Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)
• Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)
12LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Daugiau informacijos rasite skliaustuose nurodytuose puslapiuose.
Priekinis skydelis
Lizdas
Tik BDV-E2100
A "/1 (įjungta / budėjimo režimas)
Įrenginys įjungiamas arba nustatomas
veikti budėjimo režimu.
B Diskų dėklas (26 psl.)
C
(N ženklas) (31 psl.)
Kad būtų suaktyvinta NFC funkcija,
su NFC suderinamą įrenginį laikykite
prie šio ženklo.
D Paleisties valdymo mygtukai
Z (atidaryti / uždaryti)
Na) b) (leisti)
xb) (sustabdyti)
VOL +/–a)
./> (ankstesnis / kitas)
FUNCTION (24 psl.)
Pasirenkamas atkūrimo šaltinis.
a)
Ant mygtukų N ir VOL + yra lytėjimo
taškas. Lytėjimo tašką naudokite kaip
nuorodą valdydami įtaisą.
b)
Laikykite nuspaustą įtaiso mygtuką N
ilgiau nei 2 sekundes ir sistemoje bus
atkurta įtaisytoji garso demonstracija.
Norėdami sustabdyti demonstravimą,
paspauskite x.
Pastaba
Demonstruojant garsumo lygis gali būti
didesnis, nei nustatytas garsumo lygis.
E
(USB) prievadas (28 psl.)
(Tik BDV-E6100/BDV-E4100/
BDV-E3100) Norėdami atidaryti
dangtelį, užkiškite nagą.
F
(nuotolinio valdymo pulto
jutiklis)
G Priekinio skydelio ekranas
H LED indikatorius
Baltas: užsidega įjungus įrenginį.
Mėlynas (Bluetooth būsena):
– Sistema paruošta poriniam sujungti:
greitai mirksi
– Porinio sujungimo metu: greitai
mirksi
– Sujungiant: mirksi
– Ryšys nustatytas: užsidega
13LT
Priekinio skydelio ekrano indikatoriai
A Užsidega, kai priimtas erdvinis
garsas (tik radijas).
B Užsidega, kai aktyvus pakartotinis
paleidimas.
C Užsidega, kai sistema paleista
naudojant funkciją PARTY
STREAMING.
D Užsidega, kai laikinai išjungtas
garsas.
E Užsidega, kai HDMI (OUT) lizdas
tinkamai sujungiamas su HDCP
(didelio pralaidumo skaitmeninio
turinio apsauga) įranga naudojant
HDMI arba DVI (skaitmeninė
vaizdo sąsaja) įvestį.
F Rodoma sistemos būsena, pvz.,
radijo dažnis ir pan.
Kai paspaudžiate DISPLAY ir funkcija
nustatoma į TV, rodoma srauto
informacija / dekodavimo būsena.
Srauto informacija / dekodavimo
būsena gali būti nerodoma;
tai priklauso nuo srauto arba
dekoduojamo elemento.
Pastaba
Kai [Main Unit illumination] (pagrindinio
įrenginio apšvietimas) nustatomas kaip [Auto]
(automatinis) dalyje [System Settings] (sistemos
nustatymai), įrenginio nenaudojant maždaug
10 sekundžių, priekinio skydelio ekranas
išjungiamas.
Užpakalinis skydelis
A Lizdai SPEAKERS (18 psl.)
D HDMI (OUT) lizdas (19 psl.)
B TV (DIGITAL IN OPTICAL) lizdas
(19 psl.)
E AUDIO IN (L/R) lizdai (20 psl.)
C LAN (100) išvadas (21 psl.)
14LT
F ANTENNA (FM) išvadas (21 psl.)
Nuotolinio valdymo pultas
Ant mygtukų 5, AUDIO, 2 + ir N yra
lytėjimo taškas. Naudokite lytėjimo tašką
kaip nuorodą naudodamiesi nuotolinio
valdymo pultu.
•
: Valdyti TV (Išsamios
informacijos rasite „TV valdymas pridėtu
nuotolinio valdymo pultu“ (44 psl.).)
A Z (atidaryti / uždaryti)
Atidaromas arba uždaromas diskų
dėklas.
SPEAKERS TVyAUDIO
Pasirenkama, ar garsas atkuriamas per
sistemos garsiakalbius, ar per TV
garsiakalbį (-ius). Ši funkcija veikia tik
tada, kai nustatote [Control for
HDMI] (HDMI valdymas) kaip [On]
(įjungta) (53 psl.).
TV "/1 (įjungta / budėjimo režimas)
(44 psl.)
TV įjungiamas arba nustatomas veikti
budėjimo režimu.
"/1 (įjungta / budėjimo režimas)
(23, 40 psl.)
Sistema įjungiama arba nustatoma
veikti budėjimo režimu.
B Skaičių mygtukai (40, 44 psl.)
Įvedami pavadinimų / skyrių
numeriai, iš anksto nustatytų radijo
stočių numeriai ir pan.
AUDIO (38 psl.)
Pasirenkamas garso formatas / garso
takelis.
SUBTITLE
Pasirenkama subtitrų kalba, kai kelių
kalbų subtitrai yra įrašyti į BD-ROM /
DVD VIDEO.
C Spalvoti mygtukai
Spartieji klavišai, skirti kai kurių BD
meniu elementams pasirinkti (taip pat
gali būti naudojami interaktyviai
valdyti BD „Java“).
D TOP MENU
Atidaromas arba uždaromas BD arba
DVD pagrindinis meniu.
POP UP/MENU
Atidaromas arba uždaromas BD-ROM
iškylantysis meniu arba DVD meniu.
OPTIONS (25, 36, 46 psl.)
Parinkčių meniu rodomas TV arba
priekinio skydelio ekrane. (Vieta
priklauso nuo pasirinktos funkcijos.)
RETURN
Grąžinamas ankstesnis ekranas.
B/V/v/b
Išryškinamas rodomas elementas.
(įeiti)
Įeinama į pasirinktą elementą.
15LT
E SOUND MODE +/– (24 psl.)
Pasirenkamas garso režimas.
HOME (23, 42, 47 psl.)
Įeinama arba išeinama iš pagrindinio
sistemos meniu.
MUSIC EQ
Klausantis muzikos pasirenkamas Iš
anksto užprogramuotas glodintuvas.
SEN
Paslauga pasiekiama internetu
„Sony Entertainment Network™“.
F Atkūrimo valdymo mygtukai
Žiūrėkite „Atkūrimas“ (26 psl.).
./> (ankstesnis / kitas)
Pasirenkamas ankstesnis / kitas
skyrius, garso takelis arba failas.
m/M (pagreitinti / sulėtinti /
sustabdyti kadrą)
Atkuriant greitai sukama atgal / greitai
sukama pirmyn. Kaskart paspaudus
mygtuką, paieškos greitis pasikeičia.
Įjungiamas sulėtintas paleidimas, kai
mygtukas nuspaustas ilgiau nei
sekundę pauzės režimu.
Leidžiama po vieną kadrą, kai
mygtukas paspaustas veikiant pauzės
režimui.
x (sustabdyti)
Atkūrimas sustabdomas ir įsimenama
sustabdymo vieta (tęsimo vieta).
Pavadinimo / garso takelio tęsimo
vieta yra paskutinė atkurta vieta arba
paskutinė nuotraukų aplanko
nuotrauka.
Sustabdomas įtaisytasis garso
demonstravimas.
Radijo valdymo mygtukai
Žiūrėkite „Imtuvas“ (39 psl.).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
H
Pastaba
Kai atkuriamas „Blu-ray 3D“ diskas,
sulėtintas atbulinis paleidimas ir vieno
kadro atbulinis paleidimas negalimi.
I
N (leisti)
Pradedama arba iš naujo pradedama
atkurti (tęsti leidimą).
Suaktyvinamas leidimas vienu
palietimu (41 psl.), kai sistema įjungta
ir nustatyta BD / DVD funkcija.
X (pristabdyti)
Pristabdoma arba pradedama atkurti iš
naujo.
J
K
16LT
(nutildyti)
Laikinai išjungiamas garsas.
2 (garsumas) +/–
Reguliuojamas garsumas.
TV 2 (garsumas) +/–
Reguliuojamas TV garsumas.
TV t (TV įvestis)
TV įvesties šaltinis perjungiamas iš TV
į kitus įvesties šaltinius.
DISPLAY (27, 32, 40, 45 psl.)
TV ekrane rodoma atkūrimo ir
žiniatinklio naršymo informacija.
Priekinio skydelio ekrane rodoma iš
anksto nustatyta radijo stotis, dažnis ir
pan.
FOOTBALL
Žiūrint futbolo rungtynių transliaciją
pateikiamas optimizuotas garsas.
BLUETOOTH
Pasirenkama BT funkcija.
Kai veikiant BT funkcijai užgęsta
mėlynas LED indikatorius,
paspauskite norėdami pradėti porinį
sujungimą arba prisijungti prie
suporuoto Bluetooth įrenginys.
FUNCTION (24 psl.)
Pasirenkamas atkūrimo šaltinis.
SLEEP (44 psl.)
Nustatomas išjungimo laikmatis.
Darbo pradžia
1 žingsnis. Garsiakalbių
montavimas
DA F G CBE
Įtaisykite garsiakalbius atsižvelgdami
į pateiktą paveikslėlį.
A Priekinis kairysis garsiakalbis (L)
B Priekinis dešinysis garsiakalbis (R)
C Centrinis garsiakalbis
D Erdvinio garso kairysis garsiakalbis (L)
E Erdvinio garso dešinysis garsiakalbis (R)
F Žemųjų dažnių garsiakalbis
G TV
Erdvinių garsiakalbių
montavimas galinėje padėtyje
(Garsiakalbio išdėstymas:
[Standard])
F G C
A
B
Pastaba
• Būtinai pasirinkite garsiakalbių išdėstymo
nustatymą (42 psl.) pagal garsiakalbių vietą.
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, išteptų alyva,
poliruotų ir pan.) grindų garsiakalbius ir / arba
prie jų pritvirtintus garsiakalbių stovus dėkite
atsargiai, nes ant grindų gali atsirasti dėmių arba
pakisti jų spalva.
• Nesiremkite ir nesilaikykite už garsiakalbio,
nes jis gali nukristi.
Patarimas
Galite sumontuoti garsiakalbius ant sienos.
Smulkesnės informacijos ieškokite kartu
pateiktame „Garsiakalbių montavimo vadove“.
D
E
17LT
Darbo pradžia
Visų erdvinių garsiakalbių
montavimas priekinėje padėtyje
(Garsiakalbio išdėstymas: [All
Front])
Darbo pradžia
2 žingsnis. Sistemos
prijungimas
Nejunkite įrenginio kintamosios srovės
maitinimo laido (maitinimo tinklo laido)
prie sienos elektros lizdo, kol neprijungėte
visų kitų jungčių.
(Tik BDV-E6100/BDV-E4100)
Informacijos, kaip sumontuoti
garsiakalbius, rasite pridėtame
„Garsiakalbių montavimo vadove“.
Pastaba
Kai prijungiate kitą įrenginį, kurio garsumą
galima valdyti, kitų įrenginių garsumą
sumažinkite tiek, kad garsas nebūtų iškraipytas.
Garsiakalbių prijungimas
Garsiakalbių laidus prijunkite taip, kad jie
atitiktų įrenginio SPEAKERS lizdų spalvas.
Jungtį į įrenginį kiškite tol, kol pasigirs
spragtelėjimas.
Raudonas
(Priekinis dešinysis
garsiakalbis (R))
Purpurinis
Pilkas
(žemųjų dažnių (Dešinysis erdvinio
garsiakalbis) garso garsiakalbis (R))
Baltas
Mėlynas
Žalias
(Priekinis kairysis (centrinis
(Kairysis erdvinio
garsiakalbis (L)) garsiakalbis) garso garsiakalbis (L))
18LT
Kaip prijungti TV
Darbo pradžia
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų prijungimo būdų pagal savo TV įvesties lizdus.
A
B
C
Vaizdo jungtis
A
HDMI kabelis1) (pateikiamas tik su Afrikai* Indijai,
Viduriniesiems Rytams, Kinijai, Tailandui ir Taivanui
skirtais modeliais)
2)
arba
* Išskyrus Pietų Afriką.
1) Didelės spartos HDMI kabelis
2)
Jei TV HDMI IN lizdas suderinamas su ARC (garso grįžties kanalas) funkcija, HDMI kabelio jungtimi
iš TV taip gali būti siunčiamas skaitmeninis garso signalas. Informacijos apie ARC funkciją žr. [Audio
Return Channel] (garso grįžties kanalas) (53 psl.).
Garso jungtys
Jei neprijungėte sistemos prie TV HDMI lizdo, suderinamo su ARC funkcija, atitinkamai
prijunkite ją prie garso jungties, kad galėtumėte klausytis TV per sistemos garsiakalbius.
B
Aukšta kokybė
Optinis skaitmeninis laidas (nepridedamas)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Garso kabelis (nepridedamas)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standartinė
kokybė
19LT
Darbo pradžia
Kitos įrangos prijungimas (TV priedėlio ir pan.)
Prijunkite sistemą, kad sistemos ir kitų įrenginių vaizdo signalai būtų siunčiami į TV,
o įrenginių garso signalai būtų siunčiami į sistemą, kaip nurodyta toliau.
TV
Vaizdo išvestis
Įrenginys
(TV priedėlis, VCR, „PlayStation®“ arba skaitmeninis
palydovinis imtuvas ir pan.)
Garso išvestis
Sistema
Signalo kryptis
: Vaizdo signalas
: Garso signalas
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų jungties būdų atsižvelgdami į įrenginio lizdo tipą.
A
A
B
Aukšta kokybė
Optinis skaitmeninis laidas (nepridedamas)
DIGITAL OUT
OPTICAL
B
Garso kabelis (nepridedamas)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standartinė
kokybė
Pastaba
• Jei naudosite vieną iš išvardytų jungčių, nustatykite parinktį [Control for HDMI] (HDMI valdymas),
kurią rasite [HDMI Settings] (HDMI parametrai), esančiuose nuo [System Settings] (sistemos
nustatymai) iki [Off] (Išjungimas) (53 psl.).
• Galite mėgautis įrangos garsu pasirinkę funkciją AUDIO, jei naudojama jungtis B.
20LT
Kaip prijungti anteną
Patarimas
Jei norite prijungti sistemą prie tinklo, atlikite
[Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo
nustatymai). Išsamios informacijos žiūrėkite
„4 žingsnis. Nesudėtinga sąranka“ (23 psl.).
Laidinė FM antena
(pridedama)
Pastaba
• Ištraukite visą laidinę FM anteną.
• Prijungę laidinę FM anteną, laikykite ją kuo
horizontaliau.
Pasirinkite būdą pagal savo LAN
(vietinio tinklo) aplinką.
• Jei naudojate belaidį LAN
Sistema turi įmontuotąjį „Wi-Fi“,
pasirinkę tinklo nustatymus galite
sistemą prijungti prie tinklo.
• Jei naudojate ne belaidį LAN
Prie įrenginio LAN (100) jungties
prijunkite LAN kabeliu.
Plačiajuostis maršrutizatorius
LAN kabelis (nepridedamas)
Patarimas
Rekomenduojama naudoti apsaugotą sąsajos
kabelį (LAN kabelį), tiesioginį arba pereinamąjį.
21LT
Darbo pradžia
3 žingsnis. Pasiruošimas
jungtis prie tinklo
Darbo pradžia
Prieš pasirenkant tinklo
nustatymus
Jei jūsų belaidis LAN maršrutizatorius
(prieigos taškas) suderinamas su „Wi-Fi
Protected Setup“ (WPS), galite lengvai
pasirinkti tinklo nustatymus mygtuku WPS.
Jei ne, iš anksto patikrinkite toliau
nurodytą informaciją ir užrašykite ją
žemiau tuščioje vietoje.
• Tinklo pavadinimą (SSID*), iš kurio
atpažįstamas tinklas**.
• Jei belaidis tinklas yra apsaugotas, saugos
raktą (WEP raktą, WPA raktą)**.
* SSID (tinklo įrangos identifikatorius) yra
pavadinimas, iš kurio atpažįstamas tam tikras
belaidis tinklas.
** Turite patikrinti belaidžio LAN
maršrutizatoriaus nustatymus, jei norite gauti
informaciją apie SSID ir saugos raktą. Jei reikia
išsamios informacijos:
– apsilankykite vienoje iš toliau nurodytų
svetainių.
Europos ir Rusijos klientams:
http://support.sony-europe.com/
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
– skaitykite prie belaidžio LAN
maršrutizatoriaus pridėtą naudojimo
instrukciją
– pasitarkite su belaidžio LAN
maršrutizatoriaus gamintoju.
Apie belaidžio LAN saugą
Belaidžio LAN ryšio funkcija veikia radijo
bangomis, todėl belaidis signalas gali būti
lengvai perimtas. Kad apsaugotų belaidį
ryšį, sistema palaiko įvairias saugos
funkcijas. Tinkamai sukonfigūruokite
saugos nustatymus pagal savo tinklo
aplinką.
22LT
x Neapsaugota
Nors galite lengvai keisti nustatymus, bet
kas gali nesudėtingai perimti belaidį ryšį
arba įsilaužti į belaidį tinklą. Atminkite,
kad yra neteisėtos prieigos arba duomenų
perėmimo galimybė.
x WEP
WEP taiko ryšio saugą, kad būtų apsisaugota
nuo ryšio perėmimo arba įsilaužimo į belaidį
tinklą. WEP yra sena saugos technologija,
kuri įgalina prijungti senesnius įrenginius,
nepalaikančius TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP yra saugos technologija, sukurta
atsižvelgiant į WEP trūkumus. TKIP
užtikrina didesnį saugos lygį nei WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES yra saugos technologija, naudojanti
tobulesnį saugos būdą, palyginti su WEP ir
TKIP. AES užtikrina didesnį saugos lygį nei
WEP arba TKIP.
5
Prieš atliekant 4 žingsnį
Įsitikinkite, kad visos jungtys prijungtos
tinkamai, ir tada prijunkite kintamosios
srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą).
Atlikite toliau nurodytus žingsnius, kad
pasirinktumėte sistemos pagrindinius ir
tinklo nustatymus.
Rodomi elementai skiriasi atsižvelgiant
į regioną.
1
B/V/v/b
6
Įdėkite du R6 (AA dydžio)
maitinimo elementus (pridedama),
suderindami jų 3 ir # galus su
skyrelio žymomis.
7
2
3
4
Įjunkite TV.
Paspauskite [/1.
Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį,
kad TV ekrane būtų rodomas
sistemos signalas.
Rodomi OSD kalbos pasirinkimo
[Easy Initial Settings] (nesudėtingos
sąrankos nustatymai).
Atlikite [Easy Initial Settings]
(nesudėtingos sąrankos
nustatymus). Vadovaukitės
ekrane rodomomis instrukcijomis,
kad pasirinktumėte pagrindinius
nustatymus naudodami
B/V/v/b ir
.
Nustatę [Easy Initial Settings]
(nesudėtingos sąrankos
nustatymus), paspauskite V/v ir
pasirinkite [Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo nustatymai),
tada paspauskite
.
Rodomas [Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo nustatymai)
ekranas.
Vadovaukitės ekrane rodomomis
instrukcijomis, kad pasirinktumėte
tinklo nustatymus naudodami
B/V/v/b ir
.
Jei sistema negali prisijungti prie
tinklo, žr. „Tinklo ryšys“ (63 psl.) arba
„Belaidis LAN ryšys“ (63 psl.).
Norėdami dar kartą iškviesti
[Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo nustatymai)
ekraną
1 Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis
meniu.
2 Paspauskite B/b ir pasirinkite
[Setup] (sąranka).
3 Paspausdami V/v pasirinkite [Easy
Network Settings] (nesudėtingi tinklo
nustatymai), tada paspauskite
.
23LT
Darbo pradžia
4 žingsnis. Nesudėtinga
sąranka
Darbo pradžia
5 žingsnis. Atkūrimo
šaltinio pasirinkimas
6 žingsnis. Erdvinio garso
klausymasis
Kelis kartus paspauskite FUNCTION,
kol pageidaujama funkcija pasirodys
priekinio skydelio ekrane.
Paspaudus FUNCTION vieną kartą,
priekinio skydelio ekrane rodoma esama
funkcija. Kaskart paspaudus FUNCTION
funkcija pasikeičia cikliškai kaip parodyta.
Atlikę ankstesnius žingsnius ir pradėję
atkurti, galite lengvai naudotis iš anksto
suprogramuotais garso režimais,
pritaikytais prie skirtingų garso šaltinių
rūšių. Juos nustatę, namuose galėsite
mėgautis puikiu ir sodriu garsu tarsi kino
teatre.
BD/DVD t USB t FM t
TV t BT t AUDIO
Kaip pasirinkti garso režimą
Funkcijos ir atkūrimo šaltinis
BD/DVD
Diskas arba tinklo įrenginys, leidžiamas
sistemos
Atkūrimo metu pakartotinai
paspauskite SOUND MODE +/–, kol
priekinio skydelio ekrane pasirodys
pageidaujamas režimas.
USB
USB įrenginys, prijungtas prie
jungties (13 psl.)
(USB)
Auto
Įrenginys (TV ir kt.), prijungtas naudojant
TV (DIGITAL IN OPTICAL) lizdą arba TV,
suderinamą su garso grįžties kanalo funkcija,
prijungtą prie HDMI (OUT) lizdo (19 psl.)
Sistema automatiškai pasirenka [Movie]
(filmo garso režimas) arba [Music] (muzikos
garso režimas), o garso efektas priklauso nuo
disko arba garso srauto.
• 2 kanalų šaltinis. Sistema imituoja erdvinį
garsą iš 2 kanalų šaltinių ir išveda garsą iš
5.1 kanalų garsiakalbių.
• Kelių kanalų šaltinis: Sistema pateikia garsą
iš garsiakalbių, kaip buvo įrašytas.
BT
Movie
AUDIO
Filmams žiūrėti sistema pateikia optimizuotą
garsą.
FM
FM radijas (39 psl.)
TV
„Bluetooth“ įrenginio garso turinys
Įrenginys, prijungtas naudojant AUDIO IN
(L/R) lizdus (20 psl.)
Music
Patarimas
Skaitmeninės muzikos stiprintuvas
[Digital Music] (skaitmeninė muzika)
• Kai kurios funkcijos gali būti pakeistos TV
ekrane paspaudus FUNCTION, V/v ir
.
• Be to, nuotolinio valdymo pulte galite paspausti
BLUETOOTH norėdami pasirinkti BT funkciją.
Klausytis muzikos sistema pateikia
optimizuotą garsą.
Sistema atkuria sustiprintą suglaudintą garsą.
Naktis
Tinkama filmams žiūrėti naktį – triukšmingi
garsai susilpninami, bet išlaikomas aiškus
dialogo garsas.
Pristatymų garsas
Sistema pateikia patrauklų garsą, tinkamą
pristatymams.
24LT
Kaip pasirinkti garso režimą
parinkčių meniu
Futbolo režimo pasirinkimas
pasirinkite [Sound Mode] (garso
režimas), tada paspauskite
.
2 Paspauskite V/v norėdami pasirinkti
garso režimą, tada paspauskite
.
Iš anksto užprogramuotos
muzikos glodintuvo pasirinkimas
Atkūrimo metu kelis kartus paspauskite
MUSIC EQ.
Galite pasirinkti garsą, kad atitiktų jūsų
pageidavimą.
Kaskart paspaudus šį mygtuką, nustatymas
cikliškai pakeičiamas kaip nurodyta.
[Standard] (standartinis muzikos
glodintuvas) t [Rock] (roko muzikos
glodintuvas) t [Hiphop] (hiphopo
muzikos glodintuvas) t [Electronica]
(elektroninės muzikos glodintuvas)
Atkūrimo metu paspauskite FOOTBALL.
TV ekrane pateikiamas pranešimas
[Football] (futbolas).
Žiūrėdami futbolo varžybų transliaciją
galite pasijusti lyg būtumėte stadione.
Norėdami išjungti futbolo režimą, dar
kartą paspauskite FOOTBALL norėdami
pasirinkti [Football Off] (futbolas išjungtas).
Garso režimas pakeičiamas į paskutinį
pasirinktą garso režimą.
Pastaba
• Atsižvelgiant į šaltinį, futbolo režimas gali
neveikti gerai.
• Futbolo režimas bus išjungtas išjungus sistemą.
Patarimas
Be to, galite pasirinkti futbolo režimą iš parinkčių
meniu.
Be to, muzikos glodintuvą galite pasirinkti
naudodami parinkčių meniu garso režimu
[Music] (muzika).
Pastaba
Garso režimas gali būti pasirenkamas tik tada,
kai [Sound Effect] (garso efektas) nustatytas kaip
[Sound Mode On] (garso režimas įjungtas)
(51 psl.). Kai [Sound Effect] (garso efektas)
nustatytas ne kaip [Sound Mode On] (garso
režimas įjungtas), garso režimo nustatyti
negalima.
Patarimas
Jei norite klausytis 2 kanalų šaltinio, pvz., CD, kai
nustatyta kelių kanalų išvestis, rekomenduojame
pasirinkti [Auto] (automatinis).
25LT
Darbo pradžia
1 Paspausdami OPTIONS ir V/v
Atkūrimas
Disko paleidimas
Mėgaukitės BONUSVIEW/
BD-LIVE
Kai kuriems BD-ROM, pažymėtiems
logotipu BD-LIV*, galima atsisiųsti
papildomo turinio ir duomenų.
Apie leistinus diskus žiūrėkite „Leistini
diskai“ (64 psl.).
*
1
1
2
Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį,
kad TV ekrane būtų rodomas
sistemos signalas.
Paspauskite Z ir įdėkite diską
į dėklą.
2
3
3
26LT
Paspauskite Z, kad uždarytumėte
disko dėklą.
Pradedama atkurti.
Jei diskas nepaleidžiamas
automatiškai, kategorijoje
[Video]
(vaizdo įrašų laikmena),
[Music]
(muzikos įrašų laikmena) arba
[Photo] (nuotraukų laikmena)
pasirinkite
ir paspauskite
.
Prijunkite USB įrenginį prie
(USB) prievado (28 psl.).
Norėdami saugoti vietoje naudokite
1 GB arba didesnę USB atmintį.
Pasiruoškite BD-LIVE (tik BD-LIVE).
• Prijunkite sistemą prie tinklo (21 psl.).
• Nustatykite [BD Internet Connection]
(BD interneto ryšys) kaip [Allow]
(leisti) (52 psl.).
Įdėkite BD-ROM, palaikantį
BONUSVIEW / BD-LIVE.
Valdymo būdas skiriasi pagal diską.
Žiūrėkite disko naudojimo instrukciją.
Patarimas
Jei norite ištrinti USB atmintinės duomenis,
kategorijoje
[Video] (vaizdo įrašų laikmena)
pasirinkite [Delete BD Data] (ištrinti BD duomenis)
ir paspauskite . Visi aplanko „buda“ duomenys
bus ištrinti.
„Blu-ray 3D“ naudojimas
Galite leisti „Blu-ray 3D“ diskus, pažymėtus
3D logotipu*.
1
2
Pasiruoškite atkurti „Blu-ray 3D“
diską.
• Prijunkite sistemą prie
televizoriaus, suderinamo su 3D,
naudodami didelės spartos HDMI
kabelį (19 psl.).
• [Screen Settings] (ekrano
nustatymai) nustatykite [3D Output
Setting] (3D išvesties nustatymas) ir
[TV Screen Size Setting for 3D] (TV
ekrano dydžio nustatymas 3D
turiniui žiūrėti) (48 psl.).
Įdėkite „Blu-ray 3D“ diską.
Valdymo būdas skiriasi pagal diską.
Žiūrėkite su disku pateiktą naudojimo
instrukciją.
Patarimas
Taip pat žiūrėkite su 3D suderinamo TV
naudojimo instrukcijas.
Galite patikrinti atkūrimo informaciją ir kt.
paspausdami DISPLAY.
Rodoma informacija skiriasi pagal disko
tipą ir sistemos būseną.
Pavyzdys: atkuriamas BD-ROM
A Išvesties raiška / vaizdo dažnis
B Pavadinimo numeris arba
pavadinimas
C Šiuo metu pasirinktas garso
nustatymas
D Galimos funkcijos (
kampas,
garsas,
subtitrai)
E Atkūrimo informacija
Rodomas paleidimo režimas, būsenos
juosta, disko tipas, vaizdo kodekas,
dažnis bitais, kartojimo tipas, praėjęs
laikas, visas leidimo laikas.
F Skyriaus numeris
G Šiuo metu pasirinktas kampas
27LT
Atkūrimas
*
Atkūrimo informacijos
rodymas
Kaip leisti failus,
naudojant USB įrenginį
Galite leisti vaizdo įrašų / muzikos /
nuotraukų failus, esančius prijungtame
USB įrenginyje.
Jei norite sužinoti, kokių tipų failus galima
leisti, žiūrėkite „Failai, kuriuos galima
paleisti“ (65 psl.).
1
2
3
4
Prijunkite USB įrenginį prie (USB)
prievado.
Prieš jungdami USB įrenginį,
perskaitykite jo naudojimo instrukciją.
Apie „Bluetooth“ belaidę
technologiją
„Bluetooth“ belaidė technologija yra mažo
nuotolio belaidė technologija, užtikrinanti
belaidį duomenų ryšį tarp skaitmeninių
įrenginių. „Bluetooth“ belaidė technologija
veikia apie 10 metrų atstumu.
Norint prijungti nereikia laidų kaip
naudojant USB jungtį, taip pat nereikia
įrenginių suglausti kaip naudojant belaidę
infraraudonųjų spindulių technologiją.
„Bluetooth“ belaidė technologija yra
visuotinis standartas, kurį palaiko
tūkstančiai įmonių. Šios įmonės gamina
gaminius, atitinkančius visuotinį standartą.
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis
meniu.
Paspauskite B/b ir pasirinkite
[Video] (vaizdo įrašų laikmena)
[Music] (muzikos įrašų
laikmena) arba
[Photo]
(nuotraukų laikmena).
Paspausdami V/v pasirinkite
[USB device] (USB įrenginys),
tada paspauskite
.
Pastaba
Kai naudojate USB įrenginį, neatjunkite jo.
Jei norite, kad duomenys ar USB įrenginys
nebūtų sugadinti, prieš prijungdami ar
atjungdami USB įrenginį išjunkite sistemą.
28LT
Klausykitės muzikos
naudodami „Bluetooth“
įrenginį
Palaikoma „Bluetooth“ versija ir
profiliai
Profilis nurodo įvairių „Bluetooth“
produktų standartinių galimybių rinkinį.
Sistema palaiko šią „Bluetooth“ versiją ir
profilius.
Palaikoma „Bluetooth“ versija:
„Bluetooth“ specifikacijos 3.0 versija
Palaikomi „Bluetooth“ profiliai:
A2DP 1.2 (išplėstinis garso platinimo
profilis)
AVRCP 1.3 (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
Pastaba
Šios sistemos sujungimas su
„Bluetooth“ įrenginiu
Suporavimas yra veiksmas, kai „Bluetooth“
įrenginiai vienas pas kitą registruojami iš
anksto. Kartą suporavus to daugiau daryti
nereikia.
1
2
3
4
„Bluetooth“ įrenginį padėkite
1 metro atstumu nuo įrenginio.
Paspauskite BLUETOOTH.
Be to, pagrindiniame meniu galite
pasirinkti parinktį [Bluetooth
AUDIO] („Bluetooth“ garso įrašas),
esančią
[Input] (įvesties šaltinis).
Nustatykite „Bluetooth“ įrenginį
poravimo režimu.
Informacijos, kaip nustatyti „Bluetooth“
įrenginį poravimo režimu, rasite su
įrenginiu gautose naudojimo
instrukcijose.
„Bluetooth“ įrenginio ekrane
pasirinkite BLU-RAY HOME
THEATRE SYSTEM.
Atlikite šį veiksmą per 5 minutes, kitu
atveju poravimas bus atšauktas.
Pastaba
Jei „Bluetooth“ įrenginyje būtinas prieigos
raktas, įveskite 0000. Prieigos raktas gali būti
vadinamas „Prieigos kodas“, „PIN kodas“,
„PIN numeris“ arba „Slaptažodis“.
5
Suporavus įrenginys automatiškai
prijungiamas prie sistemos.
Įrenginio pavadinimas pasirodo TV
ekrane.
Atkūrimas
• Norint naudoti funkciją „Bluetooth“, prijungtas
„Bluetooth“ įrenginys turi palaikyti tą patį profilį
kaip ši sistema. Net jei įrenginys palaiko tą patį
profilį, funkcijos gali skirtis atsižvelgiant
į „Bluetooth“ įrenginio specifikacijas.
• Šios sistemos garso atkūrimas „Bluetooth“
įrenginyje gali vėluoti dėl „Bluetooth“ belaidės
technologijos charakteristikų.
Pastaba
Galima suporuoti iki 9 „Bluetooth“
įrenginių. Jei „Bluetooth“ įrenginys
suporuojamas, paskutinis prijungtas
įrenginys bus pakeistas nauju.
6
7
Paleiskite atkūrimą „Bluetooth“
įrenginyje.
Pareguliuokite garsumą.
Pirmiau pareguliuokite „Bluetooth“
įrenginio garsumą, o jei garsumo lygis
vis dar per mažas, pareguliuokite
įrenginio garsumo lygį.
Poravimo operacijos atšaukimas
Paspauskite mygtuką HOME arba
FUNCTION.
Prijungimas prie „Bluetooth“
įrenginio iš sistemos
Naudojant šį įrenginį galima prisijungti
prie „Bluetooth“ įrenginio.
Prieš leisdami muziką patikrinkite:
– ar įjungta „Bluetooth“ įrenginio
„Bluetooth“ funkcija.
– Poravimas baigtas (29 psl.).
1
Paspauskite BLUETOOTH.
Pastaba
Norėdami prisijuingti prie paskutinio
prijungto „Bluetooth“ įrenginio paspauskite
N. Tada pereikite į 5 veiksmą.
2
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
29LT
3
Pakartotinai paspauskite V/v,
kad pasirinktumėte [Device List]
(įrenginių sąrašas), tada
paspauskite
.
Pasirodo suporuotų „Bluetooth“
įrenginių sąrašas.
4
Pakartotinai paspauskite V/v
norėdami pasirinkti pageidaujamą
įrenginį, tada paspauskite
.
5
Paspauskite N, kad pradėtumėte
atkūrimą.
6
Pareguliuokite garsumą.
Pirmiau pareguliuokite „Bluetooth“
įrenginio garsumą, o jei garsumo lygis
vis dar per mažas, pareguliuokite
įrenginio garsumo lygį.
Pastaba
Kol prijungta prie „Bluetooth“ įrenginio,
ši sistema negali būti aptikta ir ryšio negalima
nustatyti naudojant kitą „Bluetooth“ įrenginį.
Prijungimas prie išmaniojo
telefono naudojant
klausymosi vienu
palietimu funkciją (NFC)
Laikant su NFC suderinamą išmanųjį
telefoną prie įrenginio
, įrenginys ir
išmanusis telefonas tęsia poravimą ir
automatinį „Bluetooth“ prijungimą.
Pastaba
• Kai įrenginys ir „Bluetooth“ įrenginys sujungti,
atkūrimą galima valdyti paspaudus N, X, x,
m/M ir ./>.
• Bluetooth maitinimas išjungiamas, kai
pasirenkama kita funkcija.
Suderinami išmanieji telefonai
Išmanieji telefonai su įtaisytąja NFC
funkcija (OS: Nuo „Android“ 2.3.3 iki
4.0.x, išskyrus „Android 3.x“)
Norėdami atjungti „Bluetooth“
įrenginį
Kas yra NFC?
NFC (artimojo lauko ryšys) yra
technologija, užtikrinanti belaidį artimojo
nuotolio ryšį tarp įvairių įrenginių, pvz.,
mobiliųjų telefonų ir IC lustų. Dėl NFC
funkcijos duomenų ryšį galima lengvai
užtikrinti laikant įrenginį prie su NFC
suderinamo įrenginio
.
Paspauskite mygtuką HOME, FUNCTION
arba RETURN.
Norėdami panaikinti suporuotą
„Bluetooth“ įrenginį iš įrenginių
sąrašo
1 Atlikite pirmiau nurodytus 1–3 veiksmus.
2 Pakartotinai paspauskite V/v
norėdami pasirinkti įrenginį, tada
paspauskite OPTIONS.
3 Pakartotinai paspauskite V/v
norėdami pasirinkti [Remove] (šalinti),
tada paspauskite
.
4 Vadovaukitės ekrane rodomomis
instrukcijomis, norėdami panaikinti
įrenginį naudodami B/V/v/b ir
.
30LT
1
Atsisiųskite ir įdiekite programėlę
„NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ yra nemokama
programėlė, skirta „Android“
išmaniesiems telefonams, ją galima
gauti iš „Google Play“. Ieškokite
programėlės svetainėje naudodami
raktinį žodį „NFC Easy Connect“
arba atsisiuntimo svetainę pasiekite
tiesiogiai perskaitę toliau pateiktą
dvimatį kodą.
Atkreipkite dėmesį, kad „NFC Easy
Connect“ yra nemokama, tačiau
duomenų ryšio mokesčiai taikomi
atskirai.
* Naudokite dvimačio kodų skaitytuvo
programėlę.
Patarimas
Jei poravimo ir „Bluetooth“ ryšys nutrūksta,
atlikite nurodytus veiksmus.
– Iš naujo paleiskite „NFC Easy Connect“ ir lėtai
perbraukite išmaniuoju telefonu virš
.
– Jei naudojate rinkoje platinamą išmaniojo
telefono dėklą, jį nuimkite.
2
3
Pastaba
Muzikos klausymasis
Programėle gali neveikti kai kuriose šalyse /
regionuose.
Išmaniajame telefone paleiskite garso
šaltinio atkūrimą. Išsamios informacijos
apie atkūrimo operacijas žr. išmaniojo
telefono naudojimo instrukcijose.
Paleiskite programėlę „NFC Easy
Connect“ išmaniajame telefone.
Įsitikinkite, kad rodomas programos
ekranas.
Laikykite išmanųjį telefoną prie
įrenginio , kol išmanusis
telefonas pradės vibruoti.
Vibracijos ženklas pateikiamas, kai
įrenginys atpažįsta išmanųjį telefoną.
Kai įrenginys atpažįsta, laikykitės
išmaniojo telefono ekrane pateiktų
instrukcijų ir atlikite „Bluetooth“
prijungimo procedūrą.
Kai nustatomas „Bluetooth“ ryšys,
priekiniame skydelyje nustoja mirksėti
mėlynas LED indikatorius. Priekinio
skydelio ekrane rodomas atkūrimo
laikas.
Patarimas
Jei garsumo lygis žemas, pirmiau pareguliuokite
išmaniojo telefono garsumą. Jei garsumo lygis vis
dar per žemas, pirmiau įrenginio garsumo lygį.
Atkūrimo sustabdymas
Atkūrimas bus sustabdytas atlikus vieną iš
nurodytų dalykų:
– Dar kartą palaikykite išmanųjį telefoną
prie įrenginio
.
– Išmaniojo telefono muzikos grotuvo
sustabdymas.
– Išjunkite įrenginį arba išmanųjį telefoną.
– Pakeiskite funkciją.
– Išmaniajame telefone išjunkite
„Bluetooth“ funkciją.
31LT
Atkūrimas
Tiesioginės prieigos dvimatis kodas*
Pastaba
• Sistema vienu metu gali atpažinti ir prisijungti
prie vieno su NFC suderinamo įrenginio.
• Atsižvelgiant į jūsų išmanųjį telefoną, jame gali
reikėti iš anksto įjungti NFC funkciją. Išsamios
informacijos žr. išmaniojo telefono naudojimo
instrukcijoje.
Vaizdo srauto valdymo skydelis
Kaip paleisti turinį per tinklą
Mėgavimasis „Sony
Entertainment Network“
(SEN)
Valdymo skydelis parodomas paleidus
vaizdo įrašo failą. Atsižvelgiant į interneto
turinio teikėją, rodomi elementai gali skirtis.
Norėdami matyti dar kartą, paspauskite
DISPLAY.
„Sony Entertainment Network“ yra sąsaja,
tiesiai į įrenginį pateikianti pasirinktą
interneto turinį ir įvairių pramogų pagal
poreikį.
Patarimas
• Kad pavyktų atkurti tam tikrą interneto turinį,
pirmiausia reikia užsiregistruoti naudojant
asmeninį kompiuterį. Jei reikia daugiau
informacijos, apsilankykite toliau nurodytoje
svetainėje:
Europos ir Rusijos klientams:
http://support.sony-europe.com/
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Dalis interneto turinio gali būti nepasiekiama
kai kuriose šalyse / regionuose.
1
2
3
32LT
Paruoškite „Sony Entertainment
Network“.
Prijunkite sistemą prie tinklo (21 psl.).
Paspauskite SEN.
Paspausdami B/V/v/b pasirinkite
interneto turinį ir įvairių pramogų
pagal poreikį, tada paspauskite
.
A Valdymo ekranas
Norėdami atkurti paspauskite B/V/v/b
arba
.
B Leidimo būsenos juosta
Būsenos juosta, dabartinę padėtį
rodantis žymeklis, leidimo laikas,
vaizdo įrašo failo trukmė.
C Tinklo būsenos indikatorius
Rodomas belaidžio ryšio signalo
stiprumas.
Rodomas belaidis ryšys.
D Tinklo perdavimo sparta
E Kito vaizdo įrašo failo pavadinimas
F Šiuo metu pasirinkto vaizdo įrašo failo
pavadinimas
Kaip paleisti failus, esančius
pagrindiniame tinkle (DLNA)
Šį įrenginį galima naudoti kaip leistuvą ir
kaip perteikimo įrenginį.
• Serveris. Saugomas ir bendrinamas
skaitmeninės medijos turinys
• Leistuvas. Randamas ir leidžiamas
DMS skaitmeninės medijos turinys
• Perteikimo įrenginys. Gauna failus iš
serverio ir juos leidžia. Jį galima valdyti
kitu įrenginiu (valdikliu)
• Valdiklis. Valdo perteikimo įrenginio
įrangą
Serveris
Pagrindinio meniu kategorijoje
[Video]
(vaizdo įrašų laikmena),
[Music]
(muzikos įrašų laikmena) arba
[Photo]
(nuotraukų laikmena) pasirinkite DLNA
serverio piktogramą, tada – norimą leisti
failą.
Serveris
Leistuvas
(ši sistema)
Kaip paleisti nuotolinius failus,
naudojant sistemą (perteikimo
įrenginį) per DLNA valdiklį
Galite naudoti sistemą su „DLNA-certified“
valdikliu (mobilusis telefonas ir kt.), kai
leidžiate DLNA serveryje saugomus failus.
Serveris
Leistuvas
(ši sistema)
Perteikimo įrenginys
(ši sistema)
Leistuvas
Pasiruoškite naudoti DLNA funkciją.
• Prijunkite sistemą prie tinklo (21 psl.).
• Paruoškite kitą D„LNA-certified“ įrangą.
Išsamios informacijos žr. įrangos
naudojimo instrukcijoje.
Valdiklis
Išsamios informacijos apie veikimą žr.
DLNA valdiklio naudojimo instrukcijoje.
Pastaba
Sistemos vienu metu nevaldykite pridėtu
nuotolinio valdymo pultu ir DLNA valdikliu.
Patarimas
Sistema suderinama su „Windows
Media® Player 12“ funkcija „Leisti“, kuri
yra standartinė „Windows 7“ funkcija.
33LT
Atkūrimas
Galite leisti vaizdo įrašų / muzikos /
nuotraukų failus, esančius kituose
„DLNA-certified“ įrenginiuose,
prijungdami juos prie pagrindinio tinklo.
Kaip sistemoje (DLNA leistuvas)
leisti failus, saugomus DLNA
serveryje
Kaip leisti tą pačią muziką
keliuose kambariuose
(PARTY STREAMING)
Galite tą pačią muziką vienu metu leisti
visais „Sony“ įrenginiais, suderinamais
su funkcija PARTY STREAMING ir
prijungtais prie pagrindinio tinklo.
Funkcijų
[Music] (muzikos įrašų
laikmena) ir FM, BT bei AUDIO turinį
galima naudoti su funkcija PARTY
STREAMING.
Yra dvi su PARTY STREAMING
suderinamų įrenginių rūšys.
• PARTY šeimininkas leidžia ir siunčia
muziką.
• PARTY svečias leidžia iš PARTY
šeimininko gautą muziką.
Šį įrenginį galima naudoti kaip PARTY
šeimininką arba PARTY svečią.
PARTY šeimininkas
(ši sistema)
PARTY svečias
Kaip naudoti sistemą kaip PARTY
šeimininką
Pasirinkite takelį iš
[Music] (muzikos
įrašų laikmena), radijo stotį iš
[Radio]
(radijas),
[AUDIO] (garso įrašas) arba
[Bluetooth AUDIO] („Bluetooth“ garso
įrašas) iš
[Input] (įvesties šaltinis) ir
paspauskite OPTIONS. Pasirinkite [Start
PARTY] (pradėti PARTY) ir pradėkite.
Norėdami uždaryti paspauskite OPTIONS,
tada pasirinkite [Close PARTY] (baigti
PARTY).
Pastaba
Jei leidžiamas su funkcija PARTY STREAMING
nesuderinamas turinys, sistema automatiškai
baigia PARTY.
Kaip naudoti sistemą kaip PARTY
svečią
Pasirinkite
[PARTY] (PARTY), esantį
[Music] (muzikos įrašų laikmena), tada
pasirinkite PARTY šeimininko įrenginio
piktogramą.
Jei norite išeiti iš PARTY, paspauskite
OPTIONS, tada pasirinkite [Leave PARTY]
(išeiti iš PARTY).
Jei norite baigti PARTY, paspauskite
OPTIONS, tada pasirinkite [Close PARTY]
(baigti PARTY).
Pastaba
PARTY svečias
Pasiruoškite naudoti PARTY
STREAMING.
• Prijunkite sistemą prie tinklo (21 psl.).
• Prijunkite su funkcija PARTY
STREAMING suderinamą įrangą.
34LT
Gaminių, suderinamų su funkcija PARTY
STREAMING, pardavimas ir asortimentas
priklauso nuo regiono.
Kaip ieškoti vaizdo
įrašo / muzikos informacijos
1
2
Prijunkite sistemą prie tinklo
(21 psl.).
Įdėkite diską su turiniu, kurio
informacijos norite ieškoti.
Galite ieškoti vaizdo įrašų iš BD-ROM
arba DVD-ROM ir muzikos iš CD-DA
(muzikos CD).
3
Paspauskite B/b ir pasirinkite
[Video] (vaizdo įrašų laikmena)
arba
[Music] (muzikos įrašų
laikmena).
4
Paspauskite V/v ir pasirinkite
[Video Search] (vaizdo įrašų
paieška)
[Music Search]
(muzikos įrašų paieška)
Rodoma turinio informacija (pvz.,
pavadinimas, aktoriai, takelis arba
atlikėjas), [Playback History]
(atkūrimo istorija) ir [Search History]
(paieškos istorija).
• [Playback History]
Rodomas anksčiau leistų BD-ROM /
DVD-ROM / CD-DA (muzikos CD)
pavadinimų sąrašas. Pasirinkite
pavadinimą, jei norite gauti turinio
informaciją.
• [Search History]
Rodomas ankstesnių [Video Search]
(vaizdo įrašų paieška) arba [Music
Search] (muzikos įrašų paieška)
funkcijų atliktų paieškų sąrašas.
„TV SideView” yra nemokama mobilioji
programa, skirta nuotoliniam įrenginiui
(išmaniajam telefonui ir kt.). Naudodami
„TV SideView“ su šia sistema galite
mėgautis sistema valdydami nuotolinio
valdymo įrenginiu.
Galite paleisti paslaugą arba programą
tiesiai iš nuotolinio įrenginio ir peržiūrėti
disko informaciją jo atkūrimo metu. „TV
SideView” taip pat gali būti naudojama
kaip nuotolinio valdymo pultas ar
programinė klaviatūra.
Prieš pirmą kartą naudodami „TV SideView”
įrenginį su šia sistema, „TV SideView”
įrenginio nepamirškite priregistruoti.
Registruodami vadovaukitės „TV SideView”
įrenginio ekrane rodomomis instrukcijomis.
Pastaba
Registruoti bus galima, tik kai TV ekane
pasirodys pagrindinis meniu.
Kaip ieškoti papildomos
susijusios informacijos
Pasirinkite sąrašo elementą, tada
pasirinkite paieškos paslaugą.
35LT
Atkūrimas
Galite gauti turinio informaciją naudodami
technologiją „Gracenote“ ir ieškoti
susijusios informacijos.
„TV SideView“ naudojimas
[Change Category] (kategorijos keitimas)
Galimos parinktys
Paspaudę OPTIONS galite pasiekti įvairius
nustatymus ir atkūrimo veiksmus.
Pasiekiami elementai skiriasi pagal situaciją.
Įjungiama kuri nors iš funkcijos BD/DVD
(tik diskai) arba USB kategorijų
[Video]
(vaizdo įrašų laikmena),
[Music]
(muzikos įrašų laikmena) ir
[Photo]
(nuotraukų laikmena). Šis elementas
pasiekiamas, tik kai rodomas kategorijos
sąrašas.
Bendrosios parinktys
[Sound Mode] (garso režimas)
Pakeičiamas garso režimo nustatymas (24 psl.).
[Football] (futbolas)
Įjungiamas arba išjungiamas futbolo režimas
(25 psl.).
[Repeat Setting] (pakartojimo nustatymas)
Nustatomas pakartotinis atkūrimas.
[3D Menu] (3D meniu)
[Simulated 3D] (imituojamas 3D):
reguliuojamas imituojamo 3D efektas.
[3D Depth Adjustment] (3D gylio
reguliavimas): reguliuojamas 3D vaizdų gylis.
[2D Playback] (2D atkūrimas): nustatomas
2D vaizdų atkūrimas.
Tik
[Video] (vaizdo įrašų
laikmena)
[A/V SYNC] (A/V SYNC)
Reguliuojamas laikas tarp vaizdo ir garso
(38 psl.).
[3D Output Setting] (3D išvesties
nustatymai)
Nustatoma, ar leidžiama automatiškai rodyti
3D vaizdo įrašus.
[Video Settings] (vaizdo įrašo nustatymai)
[Play from start] (leisti iš pradžių)
• [Picture Quality Mode] (vaizdo kokybės
režimas): pasirenkami vaizdo nustatymai
esant įvairiam apšvietimui.
• [BNR]: sumažinamas vaizdo mozaikos tipo
triukšmas.
• [MNR]: sumažinamas smulkus vaizdo
kontūrų triukšmas („uodo“ triukšmas).
Elementas leidžiamas nuo pradžios.
[Pause] (pristabdymas)
[Start PARTY] (pradėti PARTY)
Pristabdomas atkūrimas.
Pradedamas vakarėlis naudojant pasirinktą
šaltinį.
Atsižvelgiant į šaltinį, šis elementas gali būti
nerodomas.
[Top Menu] (pagrindinis meniu)
[Leave PARTY] (išeiti iš PARTY)
Rodomas BD-ROM iškylantysis meniu arba
DVD meniu.
[Play/Stop] (leisti/stabdyti)
Pradedamas arba sustabdomas atkūrimas.
Išeinama iš vakarėlio, kuriame dalyvauja
sistema. Funkcija PARTY STREAMING
toliau veikia kituose dalyvaujančiuose
įrenginiuose.
[Close PARTY] (uždaryti PARTY)
PARTY šeimininkas: baigiamas vakarėlis.
PARTY svečias: Baigiamas vakarėlis,
kuriame dalyvauja sistema. Funkcija PARTY
STREAMING nutraukiama visuose kituose
dalyvaujančiuose įrenginiuose.
36LT
Rodomas BD arba DVD pagrindinis meniu.
[Menu/Popup Menu]
(meniu / iškylantysis meniu)
[Title Search] (pavadinimo paieška)
Ieškoma pavadinimo BD-ROM / DVD
VIDEO ir atkūrimas pradedamas nuo
pradžios.
[Chapter Search] (skyriaus paieška)
Ieškoma skyriaus BD-ROM / DVD VIDEO
ir atkūrimas pradedamas nuo pradžios.
[Audio] (garsas)
Pasirenkamas garso formatas / garso takelis.
[Subtitle] (subtitrai)
Pasirenkama subtitrų kalba, kai kelių kalbų
subtitrai yra įrašyti į BD-ROM / DVD
VIDEOs.
[Angle] (kampas)
[IP Content Noise Reduction] (IP turinio
triukšmo sumažinimas)
Reguliuojama interneto turinio vaizdo įrašo
kokybė.
[Video Search] (vaizdo įrašų paieška)
Rodoma informacija BD-ROM / DVD-ROM
remiantis „Gracenote“ technologija.
Tik
[Music] (muzikos įrašų
laikmena)
[Add Slideshow BGM]
(įtraukti skaidrių demonstravimo BGM)
USB atmintinėje esantys muzikos failai
registruojami kaip skaidrių demonstravimo
fono muzika (BGM).
• [Off] (išjungta): funkcija išjungiama.
• [My Music from USB] (mano muzika iš
USB): nustatomi muzikos failai, registruoti
[Add Slideshow BGM] (pridėti skaidrių
demonstravimo BGM).
• [Play from Music CD] (leisti iš
muzikos CD): nustatomi garso
takeliai CD­DA (muzikos CD).
[Change Display] (vaizdo keitimas)
Perjungiama tarp [Grid View] (tinklelio
vaizdas) ir [List View] (sąrašo vaizdas).
[Rotate Left] (sukti kairėn)
Nuotrauka pasukama 90 laipsnių kampu
prieš laikrodžio rodyklę.
[Rotate Right] (sukti dešinėn)
Nuotrauka pasukama 90 laipsnių kampu
pagal laikrodžio rodyklę.
[View Image] (vaizdo peržiūra)
Rodomas pasirinktas vaizdas.
[Music Search] (muzikos įrašų paieška)
Rodoma informacija garso CD (CD-DA)
remiantis „Gracenote“ technologija.
Tik
[Photo] (nuotraukų
laikmena)
[Slideshow] (skaidrių demonstravimas)
Pradedamas skaidrių demonstravimas.
[Slideshow Speed]
(skaidrių demonstravimo sparta)
Keičiama skaidrių demonstravimo sparta.
[Slideshow Effect]
(skaidrių demonstravimo efektas)
Nustatomas skaidrių demonstravimo
efektas.
37LT
Atkūrimas
Perjungiamas kitas stebėjimo kampas, kai
BD-ROM / DVD VIDEO įrašyti keli kampai.
[Slideshow BGM]
(skaidrių demonstravimo BGM)
Reguliuojamas užlaikymas
tarp vaizdo ir garso.
(A/V SYNC)
Kai garsas neatitinka vaizdų TV ekrane,
galite atskirai kiekvienai funkcijai
pareguliuoti delsą tarp vaizdo ir garso.
Nustatymo būdas skiriasi pagal funkciją.
Garso reguliavimas
Kaip pasirinkti garso
formatą, kelių kalbų garso
takelius arba kanalą
2
Paspausdami V/v pasirinkite [A/V
SYNC] (A/V SYNC), tada
paspauskite
.
Kai sistema leidžia BD / DVD VIDEO,
įrašytą keliais garso formatais (PCM,
„Dolby Digital“, MPEG garsas arba DTS),
arba kelių kalbų takelius, galite pakeisti
garso formatą arba kalbą.
Naudodami CD, galite pasirinkti garso
sklidimą dešiniuoju arba kairiuoju kanalu
ir klausytis pasirinkto kanalo garso
dešiniuoju ir kairiuoju garsiakalbiu.
3
Paspausdami B/b pareguliuokite
delsą, tada paspauskite
.
Galite reguliuoti užlaikymą nuo 0 ms
iki 300 ms kas 25 ms.
Atkūrimo metu kelis kartus
paspauskite AUDIO, kad
pasirinktumėte norimą garso signalą.
TV ekrane rodoma garso informacija.
Kai pasirinka funkcija nėra BT
arba TV
1
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
TV ekrane rodomas parinkčių meniu.
Kai pasirinkta TV funkcija
1
2
3
4
38LT
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
Priekinio skydelio ekrane pasirodys
AV.SYNC.
Paspauskite
arba b.
Paspausdami V/v pareguliuokite
delsą, tada paspauskite
.
Galite reguliuoti užlaikymą nuo 0 ms
iki 300 ms kas 25 ms.
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
Priekinio skydelio ekrane rodomas
parinkčių meniu išjungiamas.
x BD / DVD VIDEO
Kalbų pasirinkimas priklauso nuo
BD / DVD VIDEO.
4 rodomi skaitmenys nurodo kalbos kodą.
Žiūrėkite „Kalbų kodų sąrašas“ (69 psl.). Jei
ta pati kalba rodoma du ar daugiau kartų,
BD / DVD VIDEO yra įrašytas keliais garso
formatais.
x DVD-VR
Rodomi diske įrašytų garso takelių tipai.
Pavyzdys:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main]
• [ Sub]
• [ Main/Sub]
Pastaba
[ Stereo (Audio1)] (erdvinis garsas („Audio1“))
ir [ Stereo (Audio2)] (erdvinis garsas
(„Audio2“)) nepasirodo, tik jei diske įrašytas
vienas garso srautas.
Radijo klausymasis
1
2
(DUAL MONO)
Pastaba
Norėdami priimti „Dolby Digital“ signalą turite
TV arba kitą įrenginį prijungti prie TV
(DIGITAL IN OPTICAL) lizdo naudodami
optinį skaitmeninį laidą (19, 20 psl.).
Jeigu TV HDMI IN lizdas suderinamas su garso
grįžties kanalo funkcija (19, 53 psl.), „Dolby
Digital“ signalą galite gauti per HDMI kabelį.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
AUDIO, kol priekinio skydelio ekrane
bus parodytas norimas signalas.
• MAIN: Sklis garsas pagrindine kalba.
• SUB: Sklis garsas dubliavimo kalba.
• MN/SUB: Sklis garsas ir pagrindine,
ir dubliavimo kalba.
Pasirinkite radijo stotį.
Kaip derinti automatiškai
Palaikykite paspaudę mygtuką
TUNING +/–, kol bus pradėta
automatiškai ieškoti stočių.
TV ekrane pateikiamas pranešimas
[Auto Tuning] (futbolas). Paieška
sustabdoma, sistemai suderinus stotį.
Jei norite atšaukti automatinį derinimą,
paspauskite bet kurį kitą mygtuką.
Sudėtinės garso transliacijos
klausymasis
Galite klausytis sudėtinės garso transliacijos,
kai sistema priima arba leidžia „Dolby
Digital“ sudėtinės transliacijos signalą.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
FUNCTION, kol priekinio skydelio
ekrane bus parodytas tekstas FM.
Kaip derinti rankomis
Kelis kartus paspauskite mygtuką
TUNING +/–.
3
Kelis kartus paspauskite 2 +/–
norėdami pareguliuoti garsumą.
Jei FM programa triukšminga
Jei FM programa yra triukšminga, galite
pasirinkti monofoninį priėmimą. Erdvinis
garsas nebus niekaip veikiamas, bet
priimama bus geriau.
1
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
TV ekrane rodomas parinkčių meniu.
2
Paspausdami V/v pasirinkite
[FM Mode] (FM režimas), tada
paspauskite
.
3
Paspausdami V/v pasirinkite
[Monaural] (monofoninis
priėmimas), tada paspauskite
.
• [Stereo]: erdvinio garso priėmimas.
• [Monaural]: monofoninis priėmimas.
39LT
Imtuvas
x CD
• [ Stereo]: standartinis erdvinis garsas.
• [ 1/L]: kairiojo kanalo garsas
(monofoninis).
• [ 2/R]: dešiniojo kanalo garsas
(monofoninis).
• [ L+R]: iš kiekvieno garsiakalbio garsas
sklinda ir kairiojo, ir dešiniojo kanalų
garsas.
Imtuvas
Patarimas
Galite nustatyti [FM Mode] (FM režimas)
kiekvienai iš anksto nustatytai stočiai.
Kaip išjungti radiją
Kaip pasirinkti iš anksto
nustatytą stotį
1
Paspauskite "/1.
Kaip iš anksto nustatyti
radijo stotis
Galite iš anksto nustatyti iki 20 stočių. Prieš
derindami, būtinai sumažinkite garsumo
lygį iki minimumo.
1
2
3
Kelis kartus paspauskite mygtuką
FUNCTION, kol priekinio skydelio
ekrane bus parodytas tekstas FM.
Palaikykite paspaudę mygtuką
TUNING +/–, kol bus pradėta
automatiškai ieškoti stočių.
Paieška sustabdoma, sistemai
suderinus stotį.
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
TV ekrane rodomas parinkčių meniu.
4
Paspausdami V/v pasirinkite
[Preset Memory] (nesudėtingi
tinklo nustatymai), tada
paspauskite
.
5
Paspausdami V/v pasirinkite
norimą išankstinio nustatymo
numerį, tada paspauskite
.
6
Norėdami išsaugoti daugiau
stočių, kartokite 2–5 veiksmus.
Kaip pakeisti išankstinio
nustatymo numerį
Paspaudę PRESET +/–, pasirinkite norimą
išankstinio nustatymo numerį, tada
pradėkite nuo 3-ojo veiksmo.
40LT
2
Kelis kartus paspauskite mygtuką
FUNCTION, kol priekinio skydelio
ekrane bus parodytas tekstas FM.
Įjungiama paskutinė priimta stotis.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
PRESET +/–, kol pasirinksite
norimą iš anksto nustatytą stotį.
Išankstinio nustatymo numeris ir
dažnis rodomi TV ekrane ir priekinio
skydelio ekrane.
Kaskart paspaudus mygtuką, sistema
įjungia vieną iš anksto nustatytą stotį.
Patarimas
• Galite pasirinkti iš anksto nustatytos
stoties numerį tiesiogiai, paspausdami
skaičių mygtukus.
• Kiekvieną kartą paspaudus DISPLAY,
priekinio skydelio ekranas cikliškai
pasikeičia kaip parodyta.
Dažnis t Išankstinio nustatymo
numeris t Dekodavimo būsena*
* Rodoma, kai [Sound Effect] (garso
efektas) nustatytas kaip [Dolby Pro
Logic] (Dolby Pro Logic), [DTS Neo:6
Cinema] (DTS Neo:6 Cinema) arba
[DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 Music)
(51 psl.).
Radijo duomenų sistemos
(RDS) paslaugos gavimas
(Tik Europai skirti modeliai)
Tiesiog pasirinkite FM diapazono stotį.
Pastaba
• RDS gali tinkamai neveikti, jei įjungta stotis
nesiunčia RDS signalo tinkamai arba signalas
per silpnas.
• Ne visos FM stotys teikia RDS paslaugą, taip pat
skiriasi šių paslaugų tipai. Jei nesate susipažinę
su RDS sistema, susisiekite su vietinėmis radijo
stotimis ir sužinokite apie RDS paslaugas savo
vietovėje.
HDMI valdymo funkcijos
naudojimas „BRAVIA Sync”
Šią funkciją galima naudoti televizoriuose,
kuriuose yra funkcija „BRAVIA Sync“.
Jei „Sony“ įrangą, suderinamą su HDMI
valdymo funkcija, prijungsite HDMI
kabeliu, valdyti bus paprasčiau.
Pastaba
Norėdami naudoti funkciją „BRAVIA Sync“
būtinai įjunkite sistemą ir visą prijungtą įrangą,
kai prijungsite HDMI.
HDMI valdymas – nesudėtingas
nustatymas
Sistemos funkciją [Control for HDMI]
(HDMI valdymas) galite nustatyti
automatiškai įjungdami atitinkamą TV
nustatymą.
Išsamios informacijos apie HDMI
valdymo funkciją žr. „[HDMI Settings]
(HDMI nustatymai)“ (53 psl.)
Sistemos išjungimas
Galite išjungti sistemą kartu su TV.
Pastaba
Sistema automatiškai neišjungiama grojant
muziką arba pasirinkus FM funkciją.
Leidimas vienu prisilietimu
Paspaudus nuotolinio valdymo pulto
mygtuką N, sistema ir TV įjungiami,
o TV įvestis perjungiama į HDMI įvestį,
prie kurios prijungta sistema.
41LT
Kiti veiksmai
Radijo duomenų sistema (RDS) yra
transliavimo paslauga, įgalinanti radijo
stotis įprastu programos signalu siųsti
papildomos informacijos. Ši sistema siūlo
patogias RDS funkcijas, pvz., rodyti stoties
pavadinimą.
TV ekrane rodomas stoties pavadinimas.
Kiti veiksmai
Sistemos garso valdymas
Garsu iš TV arba kitos įrangos galite
mėgautis paprastu veiksmu.
Sistemos garso valdymo funkciją galite
naudoti, kaip nurodyta toliau.
• Įjungus sistemą, TV arba kitos įrangos
garsas gali būti atkuriamas per sistemos
garsiakalbius.
• Kai garsas iš TV arba kitos įrangos
atkuriamas per sistemos garsiakalbius,
galite perjungti, kad garsas būtų
pateikiamas per TV garsiakalbius
paspausdami SPEAKERS TVyAUDIO.
• Kai garsas iš TV arba kitos įrangos
atkuriamas per sistemos garsiakalbius,
galite reguliuoti garsumą ir išjungti
sistemos garsą valdydami TV.
2
Paspauskite B/b ir pasirinkite
[Setup] (sąranka).
3
Paspausdami V/v pasirinkite
[Audio Settings] (garso nustatymai),
tada paspauskite
.
4
Paspausdami V/v pasirinkite
[Speaker Settings] (garsiakalbių
nustatymai), tada paspauskite
.
Rodomas [Select speaker layout.]
(garsiakalbių išdėstymo nustatymo)
ekranas.
5
Paspauskite V/v ir pasirinkite
garsiakalbių išdėstymo nustatymą
gal garsiakalbių vietą, tada
paspauskite
.
• [Standard] (standartinė): erdvinių
garsiakalbių montuojami galinėje
padėtyje.
• [All Front] (visi priekyje): visi erdviniai
garsiakalbiai montuojami priekinėje
padėtyje.
Garso grįžties kanalas
Galite klausytis garso iš TV per sistemą
prijungę tik vieną HDMI kabelį. Išsamios
informacijos apie nustatymą žr. „[Audio
Return Channel] (garso grįžties kanalas)“
(53 psl.).
Pastaba
Kaskart pakeitus garsiakalbio išdėstymo
nustatymą, nustatomos numatytosios
[Distance] (atstumo) ir [Level] (lygio)
nustatymų reikšmės.
Automatinis kalbos keitimas
Kai pakeičiate TV ekrano kalbą, sistemos
ekrano kalba taip pat pakeičiama išjungus
ir įjungus sistemą.
Garsiakalbių nustatymas
[Speaker Settings] (garsiakalbių
nustatymai)
Norėdami išgauti optimalų erdvinio garso
efektą, nustatykite garsiakalbių atstumo
nuo klausymo vietos parametrus. Paskui
naudodami bandomąjį toną sureguliuokite
garsiakalbių balansą.
1
42LT
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis
meniu.
6
Paspauskite V/v pasirinkite
elementą, tada paspauskite
7
Paspauskite V/v norėdami
pareguliuoti parametrą.
8
Paspauskite B/b ir
norėdami
patvirtinti nustatymus.
Patikrinkite toliau nurodytus
nustatymus.
.
x [Distance] (atstumas)
Būtinai nustatykite atstumo nuo klausymo
padėties iki garsiakalbių parametrus.
Galite nustatyti parametrus nuo 0,0 iki
7,0 metrų.
[Front Left/Right] (priekinis kairysis /
dešinysis) 3.0 m: nustatykite atstumą nuo
priekinio garsiakalbio.
[Centrinis] (Centrinis) 3.0 m: nustatykite
atstumą nuo centrinio garsiakalbio.
[Surround Left/Right] (erdvinio garso
kairysis / dešinysis) 3.0 m: nustatykite
atstumą nuo erdvinio garso garsiakalbio.
[Subwoofer] (žemųjų dažnių garsiakalbis)
3.0 m: nustatykite atstumą nuo žemųjų
dažnių garsiakalbio.
Sureguliuokite garso lygį, kaip nurodyta
toliau.
1 Nustatykite [Test Tone] (bandomasis
tonas) kaip [On] (įjungta).
2 Paspausdami V/v pasirinkite [Level]
(lygis), tada paspauskite
.
3 Paspauskite V/v norėdami pasirinkti
pageidaujamą garsiakalbio tipą, tada
paspauskite
.
4 Paspauskite B/b norėdami pasirinkti
[Front Left/Right] (priekinis kairysis /
dešinysis) 0.0 dB: nustatykite priekinio
garsiakalbio lygį.
[Centrinis] (Centrinis) 0.0 dB: nustatykite
centrinio garsiakalbio lygį.
[Surround Left/Right] (erdvinio garso
kairysis / dešinysis) 0.0 dB: nustatykite
erdvinio garso garsiakalbio lygį.
[Subwoofer] (žemųjų dažnių garsiakalbis)
0.0 dB: nustatykite žemųjų dažnių
garsiakalbio lygį.
x [Test Tone] (bandomasis tonas)
Per garsiakalbius bus atkuriamas
bandomasis tonas ir galėsite sureguliuoti
funkciją [Level] (lygis).
[Off] (išjungta): per garsiakalbius
neatkuriamas bandomasis tonas.
[On] (įjungta): reguliuojant lygį
bandomasis tonas atkuriamas per
kiekvieną garsiakalbį paeiliui. Pasirinkus
vieną iš [Speaker Settings] (garsiakalbių
nustatymai) elementų, bandomasis tonas
atkuriamas per kiekvieną garsiakalbį
paeiliui.
kairįjį arba dešinįjį garsiakalbį, tada
paspauskite V/v norėdami
pareguliuoti lygį.
Kiti veiksmai
x [Level] (lygis)
Galite sureguliuoti garsiakalbių garso lygį.
Galite nustatyti parametrus nuo –6,0 dB iki
+6,0 dB. Kad būtų lengviau sureguliuoti,
būtinai nustatykite [Test Tone] (bandomasis
tonas) kaip [On] (įjungta).
5 Paspauskite .
6 Kartokite 3–5 veiksmus.
7 Paspauskite RETURN.
Grąžinamas ankstesnis sistemos
ekranas.
8 Paspauskite V/v ir pasirinkite [Test
Tone] (bandomasis tonas), tada
paspauskite
.
9 Paspauskite V/v ir pasirinkite [Off]
(išjungti), tada paspauskite
.
Pastaba
Bandomojo tono signalai nėra pateikiami per
HDMI (OUT) lizdą.
Patarimas
Norėdami reguliuoti visų garsiakalbių garsumą
vienu metu, paspauskite 2 +/–.
Išjungimo laikmačio
naudojimas
Galite nustatyti, kad sistema būtų
išjungiama iš anksto nustatytu laiku,
kad galėtumėte užmigti klausydamiesi
muzikos. Laiką galima iš anksto nustatyti
10 minučių intervalais.
43LT
Paspauskite SLEEP.
Kaskart paspaudus SLEEP, priekinio
skydelio minučių ekranas (likęs laikas)
pakeičiamas 10 minučių.
TV valdymas pridėtu
nuotolinio valdymo pultu
Nustačius išjungimo laikmatį, likęs laikas
rodomas kas 5 minutes.
Likus mažiau nei 2 minutėms, priekinio
skydelio ekrane sumirksi SLEEP.
Sureguliavę nuotolinio valdymo pulto
signalą, galite valdyti TV pridėtu
nuotolinio valdymo pultu.
Kaip patikrinti likusį laiką
Pakeitus nuotolinio valdymo pulto maitinimo
elementus, gali būti iš naujo nustatytas
numatytasis (SONY) kodas. Dar kartą nustatykite
reikiamą kodą.
Vieną kartą paspauskite SLEEP.
Kaip pakeisti likusį laiką
Kelis kartus paspauskite SLEEP.
Įrenginio mygtukų
deaktyvinimas
(Užraktas nuo vaikų)
Pastaba
Nuotolinio valdymo pulto
paruošimas valdyti TV
Laikydami nuspaudę TV "/1,
paspausdami skaičių mygtukus
pasirinkite TV gamintojo kodą
(žr. lentelę). Tada atleiskite TV "/1.
Galite įrenginio mygtukus padaryti
neaktyvius (išskyrus "/1), kad vaikai
negalėtų naudoti įrenginio.
Gamintojas
Kodas
SONY
01 (numatytasis)
LG
05
Įrenginyje laikykite nuspaudę x ilgiau
nei 5 sekundes.
Priekinio skydelio ekrane rodoma
LOCKED.
Suaktyvinama užrakto nuo vaikų funkcija
ir užrakinami mygtukai. (Sistemą galite
valdyti nuotolinio valdymo pultu.)
Norėdami atšaukti laikykite nuspaudę x
ilgiau nei 5 sekundes, kol priekinio skydelio
ekrane pasirodys UNLOCK.
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
Pastaba
Bandant paspausti įrenginio mygtukus, kai
įjungta užrakto nuo vaikų funkcija, priekinio
skydelio ekrane mirksi tekstas LOCKED.
44LT
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Jei nepavyks nustatyti, šiuo metu
užregistruotas kodas pakeistas nebus.
Iš naujo įveskite kodą.
Jei nurodyti keli kodai, įveskite juos po
vieną, kol rasite kodą, tinkantį TV.
Kaip įvesti URL
Energijos taupymas
budėjimo režimu
Interneto svetainių
naršymas
1
2
Pasiruoškite naršyti internete.
Prijunkite sistemą prie tinklo (21 psl.).
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis
meniu.
3
Paspauskite B/b ir pasirinkite
[Network] (tinklas).
4
Paspauskite V/v ir pasirinkite
[Internet Browser] (interneto
naršyklė), tada paspauskite
.
Rodomas [Internet Browser]
(interneto naršyklė) ekranas.
Kaip nustatyti numatytąjį
pradžios puslapį
Kol rodomas norimas nustatyti puslapis,
parinkčių meniu pasirinkite [Set as start
page] (nustatyti kaip pradžios puslapį).
Kaip grįžti į ankstesnį puslapį
Parinkčių meniu pasirinkite [Previous
page] (ankstesnis puslapis).
Jei ankstesnis puslapis neatveriamas net
pasirinkus [Previous page] (ankstesnis
puslapis), parinkčių meniu pasirinkite
[Window List] (langų sąrašas) ir sąraše
pasirinkite puslapį, į kurį norite grįžti.
Kaip išeiti iš interneto naršyklės
Paspauskite HOME.
Interneto naršyklės ekranas
Galite peržiūrėti svetainės informaciją
paspausdami DISPLAY. Atsižvelgiant
į svetainę ir puslapio būseną, rodoma
informacija skiriasi.
Pastaba
Kai kurios svetainės gali būti rodomos
netinkamai arba neveikti.
A Puslapio pavadinimas
B Puslapio adresas
45LT
Kiti veiksmai
Patikrinkite, ar pasirinkti toliau nurodyti
nustatymai:
– [Control for HDMI] (HDMI valdymas),
esantis [HDMI Settings] (HDMI
nustatymai), nustatytas kaip [Off]
(išjungtas) (53 psl.).
– [Quick Start Mode] (greitojo paleidimo
režimas) nustatytas kaip [Off] (išjungtas)
(53 psl.).
– [Remote Start] (nuotolinis paleidimas),
esantis [Network Settings] (tinklo
nustatymai), nustatytas kaip [Off]
(išjungtas) (55 psl.).
Parinkčių meniu pasirinkite [URL entry]
(URL įvestis).
Programine klaviatūra įveskite URL,
tada pasirinkite [Enter] (įvesti).
C Žymeklis
Perkelkite paspausdami B/V/v/b.
Užveskite žymeklį ant norimo
peržiūrėti saito ir paspauskite .
Atveriama susietoji svetainė.
D SSL piktograma
Rodoma, kai susietasis URL yra
apsaugotas.
E Signalo stiprumo indikatorius
Rodomas, kai sistema prijungta prie
belaidžio tinklo.
[Window List] (langų sąrašas)
Parodomas visų atvertų svetainių sąrašas.
Pasirinkdami langą galite grįžti į anksčiau
rodytą svetainę.
[Bookmark List] (adresyno sąrašas)
Parodomas adresynas.
[URL entry] (URL įrašas)
Kai rodoma programinė klaviatūra, galite
įvesti URL.
[Previous page] (ankstesnis puslapis)
Perkeliama į anksčiau rodytą puslapį.
[Next page] (tolesnis puslapis)
F Būsenos juosta / įkėlimo piktograma
Rodoma, kai puslapis skaitomas arba
kai atsiunčiamas / perduodamas failas.
Perkeliama į anksčiau rodytą tolesnį puslapį.
G Teksto įvesties laukas
Paspauskite , tada parinkčių meniu
pasirinkite [Input] (įvestis), kad būtų
atverta programinė klaviatūra.
[Reload] (įkelti iš naujo)
H Slankjuostė
Paspausdami B/V/v/b perkelkite
puslapį kairėn, aukštyn, žemyn arba
dešinėn.
[Cancel loading] (atšaukti įkėlimą)
Sustabdomas puslapio įkėlimas.
Iš naujo įkeliamas tas pats puslapis.
[Add to Bookmark] (įtraukti į adresyną)
Šiuo metu rodoma svetainė įtraukiama
į adresyną.
[Set as start page]
(nustatyti kaip pradžios puslapį)
Rodoma svetainė nustatoma kaip
numatytasis pradžios puslapis.
[Open in new window]
(atidaryti naujame lange)
Galimos parinktys
Saitas atveriamas naujame lange.
[Character encoding] (ženklų kodavimas)
Paspaudę OPTIONS galite pasiekti įvairius
nustatymus ir veiksmus.
Pasiekiami elementai skiriasi pagal situaciją.
Nustatoma ženklų kodavimo sistema.
[Browser Setup] (naršyklės nustatymas)
[Input] (įvestis)
Rodomi interneto naršyklės nustatymai.
• [Zoom] (mastelio keitimas): padidinamas
arba sumažinamas rodomas turinys.
• [JavaScript Setup] (JavaScript nustatymas):
įjungiama arba išjungiama „JavaScript“.
• [Cookie Setup] (slapukų nustatymas):
leidžiami arba draudžiami naršyklės
slapukai.
• [SSL Alarm Display] (SSL signalo
rodymas): įjungiamas arba išjungiamas
SSL protokolas.
Rodoma programinė klaviatūra, kuria galite
įvesti ženklus naršydami svetainę.
46LT
[Display certificate] (sertifikatų rodymas)
Rodomi serverio liudijimai, atsiunčiami iš
SSL palaikančių puslapių.
[Break] (perkėlimas)
Žymeklis perkeliamas į kitą teksto įvesties
lauko eilutę.
[Delete] (naikinimas)
Panaikinamas vienas ženklas iš kairės nuo
žymeklio įvedant tekstą.
Piktograma Paaiškinimas
Nustatymai ir reguliavimas
Sąrankos ekrano
naudojimas
Galite įvairiai sureguliuoti elementus, pvz.,
vaizdą ir garsą.
Numatytieji nustatymai pabraukti.
Pastaba
Diske išsaugoti atkūrimo nustatymai turi
pirmenybę prieš sąrankos ekrano nustatymus.
Todėl kai kurios funkcijos gali nebūti atliekamos.
„[BD/DVD Viewing
Settings] (BD/DVD
peržiūros nustatymai)“
(51 psl.)
Galite konfigūruoti
išsamius BD / DVD
atkūrimo nustatymus.
„[Parental Control
Settings] (tėvų kontrolės
nustatymai)“ (52 psl.)
Galite konfigūruoti
išsamius tėvų kontrolės
nustatymus.
Paspauskite HOME.
Galite konfigūruoti
sistemos nustatymus.
TV ekrane parodomas pagrindinis
meniu.
„[Network Settings] (tinklo
nustatymai)“ (54 psl.)
2
Paspauskite B / b ir pasirinkite
[Setup] (sąranka).
Galite konfigūruoti išsamius
interneto ir tinklo
nustatymus.
3
Paspausdami V / v pasirinkite
norimos keisti sąrankos
kategorijos piktogramą, tada
paspauskite
.
1
Piktograma Paaiškinimas
„[Network Update] (tinklo
naujinimas)“ (48 psl.)
Atnaujinama sistemos
programinė įranga.
„[Screen Settings] (ekrano
nustatymai)“ (48 psl.)
„[Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo
nustatymai)“ (55 psl.)
Paleidžiama [Easy Network
Settings] (nesudėtingi
tinklo nustatymai), kad
būtų galima nustatyti tinklo
nustatymus.
„[Resetting] (nustatymas iš
naujo)“ (55 psl.)
Iš naujo nustatomi
gamykliniai sistemos
nustatymai.
Ekrano nustatymai
konfigūruojami pagal TV
tipą.
„[Audio Settings] (garso
nustatymai)“ (50 psl.)
Galite konfigūruoti garso
nustatymus pagal
jungiamųjų lizdų tipą.
47LT
Nustatymai ir reguliavimas
„[System Settings]
(sistemos nustatymai)“
(52 psl.)
[Network Update]
(tinklo naujinimas)
Atnaujinę programinę įrangą į naujausią
versiją galite pasinaudoti naujausiomis
funkcijomis.
Daugiau informacijos apie naujinimo
funkcijas rasite toliau nurodytose svetainėse.
Europos ir Rusijos klientams:
http://support.sony-europe.com/
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
Naujinant programinę įrangą priekinio
skydelio ekrane pasirodo UPDATE.
Atnaujinus įrenginys automatiškai
išjungiamas.
Vykstant naujinimui neįjunkite arba
neišjunkite įrenginio, nenaudokite nei jo,
nei TV. Palaukite, kol programinė įranga
bus atnaujinta.
x [TV Type] (TV tipas)
[16:9]: Pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate plačiaekranį TV arba TV,
palaikantį plačiaformačio režimo funkciją.
[4:3]: Pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate 4:3 ekrano formato TV,
nepalaikantį plačiaformačio režimo
funkcijos.
x [Screen Format] (ekrano formatas)
[Full] (visas): pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate TV, palaikantį plačiaformačio
režimo funkciją. 4:3 ekrano formato
vaizdas rodomas 16:9 kraštinių santykiu
net plačiaekraniame TV.
[Normal] (įprastas): pakeičiamas vaizdo
dydis, kad tilptų į ekraną ir būtų išlaikytas
pradinis kraštinių santykis.
x [DVD Aspect Ratio] (DVD formato
koeficientas)
[Letter Box] (voko langas): rodomas
plačiaformatis vaizdas su juodomis
juostomis viršuje ir apačioje.
[Screen Settings]
(ekrano nustatymai)
x [3D Output Setting] (3D išvesties
nustatymas)
[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį
nustatymą.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
jei norite, kad visas turinys būtų rodomas
2D formatu.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(TV ekrano dydžio nustatymas
3D turiniui žiūrėti)
Nustatomas su 3D suderinamo TV ekrano
dydis.
48LT
[Pan & Scan] (apkarpyti šonai): visame
ekrane rodomas viso aukščio vaizdas su
apkarpytais šonais.
x [Cinema Conversion Mode] (filmo
konvertavimo režimas)
[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite
šį nustatymą. Įrenginys automatiškai
atpažįsta, ar medžiaga yra vaizdo įrašas,
ar filmas, ir perjungia tinkamą
konvertavimo būdą.
[Video] (vaizdo įrašas): šis vaizdo įrašams
tinkamas konvertavimo būdas bus visada
parinktas, nesvarbu, kokia medžiaga.
* Jeigu disko spalvų sistema yra NTSC, vaizdo
signalų raišką galima konvertuoti tik į [480i]
(480i) ir [480p] (480p).
x [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p
išvestis)
[Auto] (automatinis): 24p vaizdo signalai
išvedami tik prijungus su 1080 / 24p
suderinamą TV naudojant HDMI jungtį
ir [Output Video Resolution] (išvesties
vaizdo formatas) nustačius į [Auto]
(automatinis) arba [1080p] (1080p).
[On] (įjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV suderinamas su 1080 / 24p vaizdo
signalais.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV nesuderinamas su 1080 / 24p vaizdo
signalais.
x [YCbCr/RGB (HDMI)] (YCbCr/RGB
(HDMI))
[Auto] (automatinis): automatiškai
nustatomas išorinio įrenginio tipas ir
perjungiamas tinkamas spalvų nustatymas.
[YCbCr (4:2:2)]: išvedami YCbCr 4:2:2
vaizdo signalai.
[YCbCr (4:4:4)]: išvedami YCbCr 4:4:4
vaizdo signalai.
[RGB]: pasirinkite šį nustatymą, kai
jungiate įrenginį naudodami su HDCP
suderinamą DVI lizdą.
x [HDMI Deep Colour Output]
(HDMI spalvos išvestis)
[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite
šį nustatymą.
[16bit], [12bit], [10bit]: išvedami 16 bitų /
12 bitų / 10 bitų vaizdo signalai, kai
prijungtas TV yra suderinamas su
„Deep Colour“.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai vaizdas nestabilus arba nenatūraliai
perteikiamos spalvos.
49LT
Nustatymai ir reguliavimas
x [Output Video Resolution] (išvesties
vaizdo formatas)
[Auto] (automatinis): vaizdo signalas
išvedamas atsižvelgiant į TV arba
prijungtos įrangos raišką.
[Original Resolution] (originali raiška):
pateikiamas vaizdo signalas atsižvelgiant
į disko įrašo raišką. (Kai raiška žemesnė
už SD, ji perkonvertuojama į SD raišką.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i],
[1080p]: pateikiamas vaizdo signalas
atsižvelgiant į pasirinktą raiškos nustatymą.
x [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM
24p išvestis)
[Auto] (automatinis): 24p vaizdo signalai
išvedami tik prijungus su 1080 / 24p
suderinamą TV naudojant HDMI jungtį
ir [Output Video Resolution] (išvesties
vaizdo formatas) nustačius į [Auto]
(automatinis) arba [1080p] (1080p).
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV nesuderinamas su 1080 / 24p vaizdo
signalais.
x [Pause Mode] (pauzės režimas)
(tik BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (automatinis): vaizdas, kuriame
objektai juda dinamiškai, išvedamas be
trūkinėjimo. Įprastai pasirinkite šią padėtį.
[Frame] (kadras): vaizdas, kuriame
objektai nejuda dinamiškai, išvedamas
didele raiška.
[Audio Settings]
(garso nustatymai)
x [BD Audio MIX Setting] (BD garso
MIX nustatymai)
[On] (įjungta): išvedamas garsas, gautas su
pagrindiniu garsu sumaišant interaktyvųjį
ir papildomą garsus.
[Off] (išjungta): išvedamas tik pagrindinis
garsas.
x [Audio DRC] (garso DRC)
Galite suglaudinti dinaminį garso takelio
diapazoną.
[Auto] (automatinis): atkuriamas diske
nurodytas dinaminis diapazonas (tik
BD­ROM).
[On] (įjungta): sistema atkuria garso takelį,
taikydama dinaminį diapazoną, kurį
numatė garso inžinierius.
[Off] (išjungta): dinaminis diapazonas
neglaudinamas.
50LT
x [Attenuate - AUDIO] (garso
silpninimas)
Klausantis garso iš įrenginio, prijungto
naudojant AUDIO IN (L/R) lizdus, garsas
gali būti iškraipomas. Garso iškraipymo
galite išvengti susilpnindami įrenginio
įvesties lygį.
[On] (įjungta): įvesties lygis silpninamas.
Nustačius išvesties lygis bus mažesnis.
[Off] (išjungta): normalus įvesties lygis.
x [Audio Output] (garso išvestis)
Galite pasirinkti, kur išvesti garso signalą.
[Speaker] (garsiakalbis): išvedamas kelių
kanalų garsas tik iš sistemos garsiakalbių.
[Speaker + HDMI] (garsiakalbis + HDMI):
kelių kanalų garsas išvedamas tik iš
sistemos garsiakalbių ir 2 kanalų linijinės
PCM signalai iš HDMI (OUT) lizdo.
[HDMI]: garsas pateikiamas tik iš HDMI
(OUT) lizdo. Garso formatas priklauso nuo
prijungto įrenginio.
Pastaba
• Kai funkcija [Control for HDMI] (HDMI
valdymas) nustatyta kaip [On] (įjungta) (53 psl.),
funkcija [Audio Output] (garso išvestis)
automatiškai nustatoma kaip [Speaker + HDMI]
(garsiakalbis + HDMI) ir šio nustatymo pakeisti
negalima.
• Kai funkcija [Audio Output] (garso išvestis)
nustatyta į [HDMI], TV funkcijos išvesties
signalo formatas yra 2 kanalų tiesinė PCM.
x [Sound Effect] (garso efektas)
Galite įjungti arba išjungti sistemos garso
efektus (nustatymas SOUND MODE
(24 psl.)).
Kai šaltinis 2 kanalų, galite pasirinkti [Dolby
Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] arba
[DTS Neo:6 Music] ir imituoti erdvinį garsą.
x [Speaker Settings] (garsiakalbių
nustatymai)
Norėdami išgauti optimalų erdvinio garso
efektą, nustatykite garsiakalbius. Išsamios
informacijos žiūrėkite „Garsiakalbių
nustatymas“ (42 psl.).
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
(„Bluetooth“ garso įrašas – AA)
Galite įjungti ir išjungti AAC formato garsą.
[On] (įjungta): AAC formato garsas,
jei „Bluetooth“ įrenginys palaiko.
[Off] (išjungta): SBC garsas.
[BD/DVD Viewing
Settings] (BD/DVD
peržiūros nustatymai)
x [BD/DVD Menu Language] (BD/DVD
meniu kalba)
Galite pasirinkti numatytąją BD-ROM
arba DVD VIDEO meniu kalbą.
Pasirinkus [Select Language Code]
(pasirinkti kalbos kodą), parodomas kalbos
kodo įvesties ekranas. Įveskite norimos
kalbos kodą pagal „Kalbų kodų sąrašas“
(69 psl.).
x [Audio Language] (garso įrašo kalba)
Galite pasirinkti numatytąją BD-ROM arba
DVD VIDEO garso takelio kalbą.
Pasirinkus [Original] (pradinė), kalba
parenkama pagal diske nurodytą prioritetą.
Pasirinkus [Select Language Code]
(pasirinkti kalbos kodą), parodomas kalbos
kodo įvesties ekranas. Įveskite norimos
kalbos kodą pagal „Kalbų kodų sąrašas“
(69 psl.).
x [Subtitle Language] (subtitrų kalba)
Galite pasirinkti numatytąją BD-ROM arba
DVD VIDEO subtitrų kalbą.
Pasirinkus [Select Language Code]
(pasirinkti kalbos kodą), parodomas kalbos
kodo įvesties ekranas. Įveskite norimos
kalbos kodą pagal „Kalbų kodų sąrašas“
(69 psl.).
51LT
Nustatymai ir reguliavimas
[Sound Mode On] (garso režimas įjungtas):
įjungiamas garso režimo (24 psl.) ir futbolo
režimo aplinkos efektas (25 psl.).
[Dolby Pro Logic] (Dolby Pro Logic):
sistema imituoja erdvinį garsą iš 2 kanalų
šaltinių ir išveda garsą iš visų garsiakalbių.
(5.1 kanalai) („Dolby Prologic“
dekodavimas).
[DTS Neo:6 Cinema] / [DTS Neo:6 Music]:
sistema imituoja erdvinį garsą iš 2 kanalų
šaltinių ir išveda garsą iš kelių kanalų
(DTS Neo:6 Cinema / DTS Neo:6 Music
dekodavimas).
[2ch Stereo] (2 kanalų stereo): ši sistema
pateikia garsą tik per priekinį kairįjį /
dešinįjį garsiakalbius ir žemųjų dažnių
garsiakalbį. Kelių kanalų erdvinio garso
formatai supaprastinami iki 2 kanalų.
[Off] (išjungta): garso efektai išjungti.
Garsas atkuriamas toks, koks įrašytas.
Pastaba
Aukštos kokybės garsu galima mėgautis, jei
įjungta AAC. Jei įrenginyje neišeina klausytis
AAC garso, pasirinkite [Off] (išjungta).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(BD disko atkūrimo sluoksnis)
[BD]: atkuriamas BD sluoksnis.
[DVD/CD]: atkuriamas DVD arba CD
sluoksnis.
x [BD Internet Connection]
(BD interneto ryšys)
[Allow] (leisti): įprastai pasirinkite šį
nustatymą.
[Do not allow] (neleisti): interneto ryšys
draudžiamas.
[Parental Control
Settings] (tėvų kontrolės
nustatymai)
x [Password] (slaptažodis)
Nustatykite arba pakeiskite tėvų kontrolės
funkcijos slaptažodį. Naudojant slaptažodį
galima apriboti BD-ROM, DVD VIDEO
arba interneto vaizdo įrašų atkūrimą. Jei
reikia, galite atskirti BD-ROM ir DVD
VIDEO apribojimo lygius.
x [Parental Control Area Code] (tėvų
kontrolės kodas)
Kai kurių BD-ROM arba DVD VIDEO
atkūrimas gali būti ribotas; tai priklauso
nuo geografinės vietovės. Scenos gali būti
blokuojamos arba pakeistos kitomis.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.
52LT
x [BD Parental Control] (BD tėvų
kontrolė) / [DVD Parental Control]
(DVD tėvų kontrolė) / [Internet Video
Parental Control] (interneto vaizdo
įrašų tėvų kontrolė)
Nustačius tėvų kontrolės funkciją, scenos
gali būti blokuojamos arba pakeistos kitomis.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.
x [Internet Video Unrated]
(necenzūruoti interneto vaizdo įrašai)
[Allow] (leisti): leidžiama atkurti
necenzūruotus interneto vaizdo įrašus.
[Block] (blokuoti): necenzūruotų interneto
vaizdo įrašų atkūrimas blokuojamas.
[System Settings]
(sistemos nustatymai)
x [OSD Language] (OSD kalba)
Galite pasirinkti norimą sistemos
ekrano kalbą.
x [Main Unit illumination]
(pagrindinio įrenginio apšvietimas)
[On] (įjungta): priekinio skydelio ekranas
visada įjungtas ir nustatytas didžiausias
LED indikatoriaus šviesumas.
[Auto] (automatinis): priekinio skydelio
ekranas išjungtas, o LED indikatoriaus
šviesumas automatiškai sumažinamas,
jei sistema nenaudojama maždaug
10 sekundžių.
x [HDMI Settings] (HDMI nustatymai)
[Control for HDMI] (HDMI valdymas)
[On] (įjungta): įjungia funkciją
[Control for HDMI] (HDMI valdymas).
Galima bendrai naudoti HDMI kabeliu
prijungtą įrangą.
[Off] (išjungta): išjungta.
Pastaba
(Tik Europai skirti modeliai) kai [Quick Start
Mode] (greitojo paleidimo režimas) nustatomas
į [On] (įjungta), [Control for HDMI] (HDMI
valdymas) automatiškai nustatomas į [Off]
(išjungta).
x [Quick Start Mode] (greitojo
paleidimo režimas)
[On] (įjungta): sistema sparčiau
paleidžiama iš budėjimo režimo. Įjungę šią
funkciją galite sparčiau valdyti sistemą.
[Off] (išjungta): numatytasis nustatymas.
Pastaba
(Tik Europai skirti modeliai) Kai [Control for
HDMI] (HDMI valdymas) arba [Remote Start]
(nuotolinis paleidimas) nustatoma į [On]
(įjungta), [Quick Start Mode] (greitojo paleidimo
režimas) automatiškai nustatoma į [Off] (išjungta).
x [Auto Display] (automatinis
rodymas)
[On] (įjungta): automatiškai rodoma
informacija ekrane keičiant rodomus
pavadinimus, vaizdo režimus, garso
signalus ir kt.
[Off] (išjungta): Informacija rodoma
tik paspaudus DISPLAY.
x [Screen Saver] (ekrano užsklanda)
[On] (įjungta): įjungiama ekrano
užsklandos funkcija.
[Off] (išjungta): išjungta.
x [Software Update Notification]
(pranešimas apie programinės
įrangos atnaujinimą)
[On] (įjungta): nustatoma, kad sistema
praneštų apie naujausią programinės
įrangos versiją (48 psl.).
[Off] (išjungta): išjungta.
x [Gracenote Settings] („Gracenote“
nustatymai)
[Auto] (automatinis): automatiškai
atsiunčiama informacija apie diską
sustabdžius disko atkūrimą. Kad būtų
galima atsiųsti, sistema turi būti prijungta
prie tinklo.
[Manual] (neautomatinis): informacija
apie diską atsiunčiama pasirinkus [Video
Search] (vaizdo įrašų paieška) arba [Music
Search] (muzikos įrašų paieška).
53LT
Nustatymai ir reguliavimas
[Audio Return Channel] (garso grįžties
kanalas)
Ši funkcija pasiekiama, kai sistemą
prijungiate naudodami TV HDMI IN lizdą,
suderinamą su garso grįžties kanalo
funkcija, o [Control for HDMI] (HDMI
valdymas) nustatoma į [On] (įjungta).
[Auto] (automatinis): sistema gali
priimti skaitmeninį garso signalą iš
TV automatiškai per HDMI kabelį.
[Off] (išjungta): išjungta.
x [Auto Standby] (automatinis
budėjimo režimas)
[On] (įjungta): įjungia funkciją [Auto
Standby] (automatinis budėjimo režimas).
Sistemos nenaudojant maždaug 20 min.
(naudojant Europai ir Pietų Afrikai skirtus
modelius) ir 30 min. (naudojant kitus
modelius), ji automatiškai pradeda veikti
budėjimo režimu.
[Off] (išjungta): išjungta.
x [System Information] (sistemos
informacija)
Galite matyti sistemos programinės įrangos
versijos informaciją ir MAC adresą.
x [Software License Information]
(programinės įrangos licencijos
informacija)
Galite peržiūrėti programinės įrangos
licencijos informaciją.
[Network Settings]
(tinklo nustatymai)
x [Internet Settings] (interneto
nustatymai)
Pirmiausia prijunkite sistemą prie tinklo.
Išsamios informacijos žiūrėkite „3 žingsnis.
Pasiruošimas jungtis prie tinklo“ (21 psl.).
[Wired Setup] (laidinė sąranka):
pasirinkite šį nustatymą, kai LAN
kabeliu prijungtas plačiajuosčio
ryšio maršrutizatorius. Kai pasirenkate
šį nustatymą, įmontuotas belaidis LAN
išjungiamas automatiškai.
[Wireless Setup (built-in)] (belaidė
sąranka (įtaisytoji)): pasirinkite šį
nustatymą, kai sistemoje įtaisytas
belaidis LAN naudojamas prisijungti
prie belaidžio tinklo.
Patarimas
Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite
vienoje iš toliau nurodytų svetainių ir
perskaitykite DUK.
Europos ir Rusijos klientams:
http://support.sony-europe.com/
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
54LT
x [Network Connection Status]
(tinklo ryšio būsena)
Rodoma esama tinklo ryšio būsena.
x [Network Connection Diagnostics]
(tinklo ryšio diagnostika)
Galite atlikti tinklo diagnostiką ir patikrinti,
ar tinkamai nustatytas tinklo ryšys.
x [Connection Server Settings]
(prijungto serverio nustatymai)
Nustatoma, ar rodyti prijungtą DLNA
serverį.
x [Renderer Set-up] (sistemos
nustatymas)
[Automatic Access Permission]
(automatinės prieigos leidimas):
nustatoma, ar leisti automatinę prieigą
iš naujai aptikto DLNA valdiklio.
[Smart Select] (išmanusis pasirinkimas):
leidžiama „Sony“ DLNA valdikliui rasti
sistemą kaip paskirties įrenginį, valdytiną
infraraudonaisiais spinduliais. Šią funkciją
galite įjungti arba išjungti.
[Renderer Name] (perteikimo įrenginio
pavadinimas): rodomas sistemos
pavadinimas, nurodytas kituose tinklo
DLNA įrenginiuose.
x [Renderer Access Control]
(sistemos prieigos kontrolė)
Nustatoma, ar priimti komandas iš DLNA
valdiklių.
x [PARTY Auto Start] (automatinis
PARTY paleidimas)
[On] (įjungta): paleidžiama PARTY
arba prisijungiama prie esamo PARTY
pareikalavus tinklo įrenginiui, suderinamam
su funkcija PARTY STREAMING.
[Off] (išjungta): išjungta.
x [Registered Remote Devices]
(registruotasis nuotolinis prietaisas)
Rodomas jūsų užregistruotų nuotolinių
įrenginių sąrašas.
[Resetting]
(nustatymas iš naujo)
Pastaba
x [Reset to Factory Default Settings]
(iš naujo nustatyti numatytuosius
gamyklinius nustatymus)
Galite iš naujo nustatyti numatytuosius
gamyklinius sistemos nustatymus
pasirinkdami nustatymų grupę. Visi
grupėje esantys nustatymai bus nustatyti
iš naujo.
Norėdami naudoti šią funkciją būtinai
atnaujinkite programinę įrangą (48 psl.).
Pastaba
(Tik Europai skirti modeliai)
Kai [Quick Start Mode] (greitojo paleidimo
režimas) nustatoma į [On] (įjungta), [Remote
Start] (nuotolinis paleidimas) automatiškai
nustatomas į [Off] (išjungta).
x [Initialize Personal Information]
(asmeninės informacijos inicijavimas)
Galite panaikinti sistemoje išsaugotą
asmeninę informaciją.
[Easy Network
Settings] (nesudėtingi
tinklo nustatymai)
Paleidžiama [Easy Network Settings]
(nesudėtingi pradiniai nustatymai), kad
būtų galima nustatyti tinklo nustatymus.
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
55LT
Nustatymai ir reguliavimas
x [Remote Start] (nuotolinis
paleidimas)
[On] (įjungta): leidžia įjungti sistemą
įrenginiu, susietu per tinklą, kai sistema
veikia budėjimo režimu.
[Off] (išjungta): sistemos negalima
įjungti įrenginiu, susietu per tinklą.
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės
Sauga
• Jei į korpusą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš
toliau eksploatuodami duokite ją
patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
• Nelieskite kintamosios srovės maitinimo
laido šlapiomis rankomis. Kitaip galite
patirti elektros smūgį.
Maitinimo šaltiniai
Jei sistemos neketinate naudoti ilgą laiką,
išjunkite ją iš sieninio elektros lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) atjunkite
laikydami kištuką; niekada netraukite
laikydami už laido.
Vieta
• Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad ji neperkaistų.
• Veikdamas įrenginys įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
šį įrenginį nustatę didelį garsumą, korpuso
viršus, šonai ir apačia gerokai įkais. Kad
nenusidegintumėte, nelieskite korpuso.
• Nelaikykite įrenginio ant minkštų
paviršių (patiesalų, kilimėlių ir kt.),
galinčių uždengti vėdinimo angas.
• Nemontuokite sistemos netoli šilumos
šaltinių, pvz., radiatorių, oro ventiliavimo
kanalų arba tiesioginių saulės spindulių,
dulkių pertekliaus, mechaninės vibracijos
ar smūgių veikiamose vietose.
• Nemontuokite sistemos nuožulnioje
padėtyje. Ji sukurta naudoti tik
horizontalioje padėtyje.
56LT
• Sistemos ir diskų nelaikykite šalia
komponentų, kuriuose yra stiprių
magnetų, pvz., mikrobangų krosnelių
arba didelių garsiakalbių.
• Ant sistemos nestatykite sunkių daiktų.
• Nestatykite metalinių objektų priešais
priekinį skydelį. Dėl jų gali būti prasčiau
priimamos radijo bangos.
• Nestatykite sistemos vietoje, kurioje
naudojama medicinos įranga. Kitaip
galite sugadinti medicinos įrangą.
• Jei naudojate širdies stimuliatorių arba
kitą medicinos įrenginį, prieš
naudodamiesi belaidžio LAN ryšio
funkcija pasitarkite su gydytoju arba
medicinos įrenginio gamintoju.
Naudojimas
Sistemą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos į šiltą
arba pastačius itin drėgnoje patalpoje,
įrenginio viduje gali susidaryti drėgmė.
Taip įvykus, sistema gali veikti netinkamai.
Tokiu atveju išimkite diską ir palikite
sistemą įjungtą maždaug pusvalandį, kol
susikaupusi drėgmė išgaruos.
Garsumo reguliavimas
Nedidinkite garsumo klausydamiesi tylios
arba tuščios garso takelio dalies. Kitaip,
staiga padidėjus garso takelio garsumo
lygiui, galite sugadinti garsiakalbius.
Valymas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite
jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių
arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Valomieji diskai, diskų /
objektyvų valymo priemonės
Nenaudokite valomųjų diskų arba
diskų / objektyvų valymo priemonių
(įskaitant drėgnas arba purškiamas).
Kitaip galite sugadinti įrenginį.
„Bluetooth“ ryšys
Pataisius sistemą, taisytos dalys gali būti
pasiliekamos pakartotinio naudojimo arba
perdirbimo tikslais.
• „Bluetooth“ įrenginiai turėtų būti
naudojami maždaug 10 metrų atstumu
vienas nuo kito (tarp jų neturi būti
kliūčių). Efektyvus ryšio intervalas gali
sutrumpėti esant nurodytoms sąlygoms.
– Kai asmuo, metalinis objektas, siena
arba kita kliūtis yra tarp įrenginių,
palaikančių „Bluetooth“ ryšį
– Vietos, kuriose įdiegtas belaidis LAN
– Aplink naudojama mikrobangų
krosneles
– Vietose, kuriose yra kitų
elektromagnetinių bangų
• „Bluetooth“ įrenginiai ir belaidis LAN
(IEEE 802.11b/g) naudoja tą patį dažnių
diapazoną (2,4 GHz). Naudodami
„Bluetooth“ įrenginį prie įrenginio,
kuriame yra belaidis LAN, galimi
elektromagnetiniai trikdžiai. Dėl to gali
sumažėti duomenų perdavimo greitis,
padidėti triukšmas arba nepavyks
prisijungti. Taip nutikus išbandykite
pateiktas priemones:
– Naudokite šį įrenginį bent 10 metrų
atstumu nuo belaidžio LAN įrenginio.
– Išjunkite belaidžio LAN įrangos
maitinimą, kai naudojate „Bluetooth“
įrenginį mažesniu nei 10 metrų atstumu.
– Įdiekite šį įrenginį ir „Bluetooth“
įrenginius laikykite kuo arčiau vieną
nuo kito.
• Šio įrenginio skleidžiamos radijo bangos
gali trikdyti kai kurių medicinos
įrenginių veikimą. Šie trikdžiai gali
sutrikdyti veikimą, todėl visada išjunkite
šio ir „Bluetooth“ įrenginio maitinimą
nurodytomis aplinkybėmis.
– Ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje, kur gali
būtų degių dujų
– Prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos
TV spalvos
Jei dėl garsiakalbių TV ekrane netinkamai
rodomos spalvos, išjunkite TV ir vėl jį
įjunkite praėjus 15–30 minučių. Jei spalvos
vis tiek rodomos netinkamai, pastatykite
garsiakalbius toliau nuo TV komplekto.
SVARBI INFORMACIJA
Dėmesio: ši sistema TV ekrane gali
neribotą laiką rodyti nejudantį arba
ekrano vaizdą. Jei TV ekrane ilgą laiką
bus rodomas nejudantis arba ekrano
vaizdas, galite negrįžtamai jį sugadinti.
Plazminiai ir projekciniai televizoriai
ypač lengvai pažeidžiami.
Sistemos perkėlimas
Prieš perkeldami sistemą įsitikinkite, kad
į ją neįdėtas diskas, ir iš sieninio elektros
lizdo ištraukite kintamosios srovės
maitinimo laidą.
57LT
Papildoma informacija
Dalių keitimas
• Šis įrenginys palaiko saugos funkcijas,
atitinkančias „Bluetooth“ specifikaciją,
kad būtų užtikrintas saugus ryšys
naudojant „Bluetooth“ technologiją.
Tačiau ši sauga gali būti nepakankama
atsižvelgiant į aplinką ir kitus veiksnius,
todėl visada būkite atsargūs, kai ryšį
palaikote naudodami „Bluetooth“
technologiją.
• „Sony“ nebus atsakinga, jei bus patirta
žala arba kitų nuostolių nutekėjus
informacijai, kai ryšys palaikomas
naudojant „Bluetooth“ technologiją.
• „Bluetooth“ ryšys nebūtinai garantuojamas
su visais „Bluetooth“ įrenginiais, kurių
profilis toks pat kaip šio įrenginio.
• „Bluetooth“ įrenginiai, sujungti su šiuo
įrenginiu, turi atitikti „Bluetooth SIG,
Inc.“ nurodytą „Bluetooth“ specifikaciją,
taip pat turi būti sertifikuoti. Tačiau net
jei įrenginys atitinka „Bluetooth“
specifikaciją, gali būti atvejų, kai
„Bluetooth“ įrenginio charakteristikos
arba specifikacijos lemia, kad nepavyksta
prijungti, galimi kitokie valdymo būdai,
ekranas arba veikimas.
• Galimas triukšmas arba gali nebūti garso
atsižvelgiant į su šiuo įrenginiu sujungtą
„Bluetooth“ įrenginį, ryšius arba kitas
aplinkos sąlygas.
Pastabos dėl diskų
Diskų priežiūra
• Kad diskas liktų švarus, imkite jį už krašto.
Nelieskite paviršiaus.
• Ant disko neklijuokite popieriaus arba
juostelės.
• Apsaugokite diską nuo tiesioginės saulės
šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto
oro kanalų, nepalikite disko tiesioginėje
saulės šviesoje stovinčiame automobilyje,
nes automobilio viduje temperatūra gali
smarkiai pakilti.
• Baigę leisti diską, įdėkite jį į dėžutę.
Valymas
• Prieš leisdami diską, nuvalykite jį valymo
šluoste.
Diską šluostykite nuo centro į kraštą.
Jei kilo su sistema susijusių klausimų ar
problemų, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
• Nenaudokite tirpiklių, pvz., benzino,
skiediklio, parduotuvėse parduodamų
valiklių arba vinilo plokštelėms skirto
antistatinio purškiklio.
Ši sistema gali atkurti tik standartinį apvalų
diską. Naudojant nestandartinius ir ne
apvalius diskus (pvz., kortelės, širdies ar
žvaigždės formos) gali įvykti gedimas.
Nenaudokite disko su pritvirtintu
komercinio žymėjimo priedu, pvz., etikete
arba žiedu.
58LT
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojantis sistema kyla toliau nurodytų
problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo
perskaitykite čia pateiktą informaciją ir
pabandykite išspręsti problemą patys. Jei
kurios nors problemos pašalinti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Bendroji informacija
Nepavyksta įjungti įrenginio.
t Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo laidas.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
Diskų dėklas neatsidaro ir nepavyksta išimti
disko net paspaudus Z.
t Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
1 Paspauskite ir laikykite įrenginio
N ir Z ilgiau nei 5 sekundes,
kad atidarytumėte diskų dėklą.
2 Išimkite diską.
3 Ištraukite kintamosios srovės
maitinimo laidą iš sieninio elektros
lizdo ir po kelių minučių vėl jį
įjunkite.
Sistema neveikia taip, kaip turėtų.
t Ištraukite kintamosios srovės
maitinimo laidą iš sieninio elektros
lizdo ir praėjus kelioms minutėms vėl
jį įjunkite.
TV ekrane pateikiamas pranešimas [A new
software version is available]. Eikite į meniu
skyrių „Setup“ ir pasirinkite „Network
Update“, kad būtų atnaujinta.
t Norėdami atnaujinti sistemą
į naujausią programinės įrangos
versiją žr. [Network Update] (tinklo
naujinimas) (48 psl.).
Priekinio skydelio ekrane pakaitomis
rodoma PRTECT, PUSH ir POWER.
t Paspausdami "/1 išjunkite sistemą ir,
kai nebebus rodomas žodis STBY
patikrinkite tai, kas nurodyta toliau.
• Ar naudojate tik pateiktus
garsiakalbius?
• Ar niekas neužstoja sistemos
ventiliacijos angų?
• Patikrinę, kas nurodyta pirmiau, ir
išsprendę visas problemas įjunkite
sistemą. Jei patikrinę viską, kas
nurodyta pirmiau, neradote
problemos priežasties, pasitarkite su
artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Priekinio skydelio ekrane rodoma LOCKED.
t Išjunkite apsaugos nuo vaikų funkciją
(44 psl.).
Priekinio skydelio ekrane rodoma D. LOCK.
t Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba vietos įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Priekinio skydelio ekrane rodoma „Exxxx“
(x yra numeris).
t Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba vietos įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą
ir nurodykite klaidos kodą.
59LT
Papildoma informacija
t Per didelis atstumas tarp nuotolinio
valdymo pulto ir įrenginio.
t Nuotolinio pulto maitinimo
elementuose liko per mažai energijos.
Pranešimai
Visame TV ekrane rodomas ženklas
jokių pranešimų.
be
t Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba vietos įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Vaizdas
Vaizdo nėra arba vaizdas neišvedamas
tinkamai.
t Patikrinkite sistemos išvesties būdą
(19 psl.).
t Paspauskite ir laikykite paspaustus
įrenginio mygtukus N ir VOL –
ilgiau nei 5 sekundes, kad iš naujo
nustatytumėte mažiausią vaizdo
išvesties raišką.
t Jei naudojate BD-ROM diskus,
patikrinkite nustatymus [BD-ROM
24p Output] (BD-ROM 24p išvestis)
[Screen Settings] (ekrano nustatymai)
(49 psl.).
Prijungus HDMI kabeliu nėra vaizdo.
t Įrenginys prijungtas prie įvesties
įrenginio, kuris nesuderinamas su
HDCP („High-bandwidth Digital
Content Protection“) (priekiniame
skydelyje nerodoma HDMI) (19 psl.).
Tamsios vaizdo sritys per tamsios / šviesios
sritys per šviesios arba vaizdas rodomos
nenatūraliai.
t Nustatykite [Picture Quality Mode]
(vaizdo kokybės režimas) į [Standard]
(standartinė) (36 psl.).
Matomas vaizdo triukšmas.
t Nuvalykite diską.
t Jei vaizdas iš sistemos į TV išvedamas
per VCR, vaizdo kokybei įtakos gali
turėti kai kurioms BD / DVD
programoms taikomas apsaugos nuo
kopijavimo signalas. Jei problemos
išspręsti nepavyksta net prijungus
įrenginį tiesiogiai prie TV, pabandykite
prijungti įrenginį prie kitų įvesties lizdų.
60LT
Vaizdas nerodomas visame TV ekrane.
t Patikrinkite [TV Type] (TV tipas),
esantį [Screen Settings] (ekrano
nustatymai) (48 psl.).
t Kraštinių santykis diske yra fiksuotas.
TV ekrane keičiasi spalvos.
t Jei garsiakalbius naudojate kartu su
CRT tipo TV arba projektoriumi,
sumontuokite garsiakalbius bent
0,3 metro atstumu nuo TV komplekto.
t Jei spalvos vis tiek keičiasi, išjunkite
TV komplektą ir vėl jį įjunkite praėjus
15–30 minučių.
t Patikrinkite, ar arti garsiakalbių nėra
daiktų su magnetinėmis dalimis (pvz.,
magnetinio fiksatoriaus ant TV stovo,
medicinos prietaiso, žaislo).
Garsas
Nėra garso.
t Netinkamai prijungti garsiakalbių
laidai.
t Patikrinkite garsiakalbių nustatymus
(42 psl.).
Nėra garso iš TV per HDMI (OUT) lizdą
naudojant garso grįžties kanalo funkciją.
t [Control for HDMI] (HDMI
valdymas), esantį [HDMI Settings]
(HDMI nustatymai), [System Settings]
(sistemos nustatymai), nustatykite
į [On] (įjungta) (53 psl.). [Audio
Return Channel] (garso grįžties
kanalas), esantį [HDMI Settings]
(HDMI nustatymai), [System Settings]
(sistemos nustatymai), nustatykite
į [Auto] (automatiškai) (53 psl.).
t Įsitikinkite, kad jūsų TV suderinamas
su garso grįžties kanalo funkcija.
t Patikrinkite, ar HDMI kabelis
prijungtas prie TV lizdo, suderinamo
su funkcija „Garso grįžties kanalas“.
Kai prie sistemos prijungtas TV priedėlis,
netinkamai atkuriamas TV programų garsas.
t [Audio Return Channel] (garso
grįžties kanalas), esantį [HDMI
Settings] (HDMI nustatymai),
[System Settings] (sistemos
nustatymai), nustatykite
į [Off] (išjungta) (53 psl.).
t Patikrinkite, ar tinkamai prijungti
laidai ir (arba) kabeliai (20 psl.).
Girdimas stiprus ūžimas arba triukšmas.
t Patraukite garso įrangą nuo TV.
t Nuvalykite diską.
Leidžiant CD dingsta erdvinio garso efektas.
t Pasirinkite erdvinio garso nustatymą
paspausdami AUDIO (38 psl.).
t Atsižvelgiant į diską, garsas gali sklisti
tik iš centrinio garsiakalbio.
Per erdvinio garso garsiakalbius nesigirdi
garso arba jis labai tylus.
t Patikrinkite, ar garsiakalbiai tinkamai
prijungti, ir nustatymus (18, 42 psl.).
t Patikrinkite garso režimo nustatymą
(24 psl.).
t Atsižvelgiant į šaltinį, erdvinio garso
garsiakalbių efektas gali būti mažiau
pastebimas.
t Atkuriamas 2 kanalų šaltinis.
Iškraipomas prijungtos įrangos garsas.
t Sumažinkite prijungto įrenginio
įvesties lygį nustatydami [Attenuate AUDIO] (garso silpninimas) (50 psl.).
Nepavyksta nustatyti radijo stočių.
t Patikrinkite, ar tinkamai prijungta
antena. Pareguliuokite anteną.
t Stočių signalas per silpnas (nustatant
stotis automatiškai). Nustatykite stotis
rankiniu būdu.
Atkūrimas
Nepavyksta paleisti disko.
t Sistema nesuderinama su konkrečiu
BD / DVD regiono kodu.
t Įrenginio viduje susidarė drėgmė,
galinti apgadinti objektyvus. Išimkite
diską ir palikite įrenginį įjungtą
maždaug pusvalandį.
t Sistema negali paleisti disko, kurio
įrašymas tinkamai neužbaigtas
(64 psl.).
Netinkamai rodomi failų vardai.
t Sistema gali rodyti tik ISO 8859-1
koduotės ženklus. Kitų koduočių
ženklai gali būti rodomi kitaip.
t Atsižvelgiant į naudotą rašymo
programinę įrangą, įvesties ženklai gali
būti rodomi kitaip.
Diskas pradedamas leisti ne nuo pradžių.
t Buvo pasirinktas tęstinis paleidimas.
Paspauskite OPTIONS ir pasirinkite
[Play from start] (leisti nuo pradžių),
tada paspauskite
.
Girdimas staigus muzikos pagarsėjimas.
t Suaktyvinamas įtaisytasis garso
demonstravimas. Paspauskite 2
norėdami sumažinti garsumą arba
paspauskite x norėdami sustabdyti
demonstravimą.
61LT
Papildoma informacija
Garsas sklinda tik iš centrinio garsiakalbio.
Imtuvas
Diskas pradedamas leisti ne nuo tęsimo taško,
kuriame paskutinį kartą buvo sustabdytas.
t Atsižvelgiant į diską, tęsimo taškas gali
būti išvalomas iš atminties, kai:
• atidarote diskų dėklą;
• atjungiate USB įrenginį;
• paleidžiate kitą turinį;
• išjungiate įrenginį.
Nepavyksta pakeisti garso takelio / subtitrų
kalbos arba kampų.
t Bandykite naudoti BD arba DVD meniu.
t Į leidžiamą BD arba DVD neįrašyti
kelių kalbų takeliai / subtitrai arba keli
kampai.
Nepavyksta paleisti papildomo turinio arba
kitų BD-ROM esančių duomenų.
t Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
1 Išimkite diską.
2 Išjunkite sistemą.
3 Atjunkite ir vėl prijunkite USB
įrenginį (28 psl.).
4 Įjunkite sistemą.
5 Įdėkite BD-ROM su
BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB įrenginys
USB įrenginys neatpažįstamas.
t Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
1 Išjunkite sistemą.
2 Atjunkite ir vėl prijunkite USB
įrenginį.
3 Įjunkite sistemą.
t Įsitikinkite, ar USB įrenginys patikimai
prijungtas prie (USB) prievado.
t Patikrinkite, ar nesugadintas USB
įrenginys arba kabelis.
t Patikrinkite, ar USB įrenginys įjungtas.
t Jei USB įrenginys prijungtas per USB
šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite USB
įrenginį tiesiogiai prie įrenginio.
62LT
„BRAVIA Internet Video“
Vaizdas ir (arba) garsas yra prastos kokybės
ir (arba) naudojant tam tikras programas
pateikiamas neryškiai, ypač atkuriant greitų
judesių arba tamsias scenas.
t Atsižvelgiant į interneto turinio
teikėją, vaizdo ir (arba) garso kokybė
gali būti prasta.
t Pakeitus ryšio spartą, vaizdo ir (arba)
garso kokybė gali pagerėti. „Sony“
rekomenduoja bent 2,5 Mbps ryšio
spartą standartinės raiškos vaizdo
įrašams ir 10 Mbps – didelės raiškos
vaizdo įrašams.
t Ne visi vaizdo įrašai atkuriami su garsu.
Vaizdas sumažintas.
t Jei norite priartinti, paspauskite V.
„BRAVIA Sync“ ([Control for
HDMI] (HDMI valdymas))
Funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas)
neveikia („BRAVIA Sync“).
t Patikrinkite, ar [Control for HDMI]
(HDMI valdymas) nustatyta kaip [On]
(įjungta) (53 psl.).
t Jei keičiate HDMI ryšį, išjunkite
sistemą ir vėl ją įjunkite.
t Jei sutrinka maitinimas, nustatykite
[Control for HDMI] (HDMI
valdymas) kaip [Off] (išjungta), tada
nustatykite [Control for HDMI]
(HDMI valdymas) kaip [On] (įjungta)
(53 psl.).
t Patikrinkite, kas nurodyta toliau, ir žr.
su įranga gautą naudojimo instrukciją.
• Ar prijungta įranga suderinama su
funkcija [Control for HDMI]
(HDMI valdymas).
• Ar nustatytas tinkamas prijungtos
įrangos funkcijos [Control for
HDMI] (HDMI valdymas)
nustatymas.
Tinklo ryšys
Sistemos nepavyksta prijungti prie tinklo.
t Patikrinkite tinklo ryšį (21 psl.) ir
tinklo nustatymus (54 psl.).
Belaidis LAN ryšys
Nepavyksta prijungti asmeninio kompiuterio
prie interneto atlikus [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)] („Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka, WPS).
Nepavyksta prijungti sistemos prie tinklo
arba tinklo ryšys nestabilus.
t Patikrinkite, ar įjungtas belaidžio LAN
ryšio maršrutizatorius.
t Patikrinkite tinklo ryšį (21 psl.) ir
tinklo nustatymus (54 psl.).
t Atsižvelgiant į naudojimo aplinką,
įskaitant sienos medžiagą, radijo
bangų priėmimo sąlygas arba tarp
sistemos ir belaidžio LAN
maršrutizatoriaus esančias kliūtis,
ryšio atstumas gali būti mažesnis.
Perkelkite sistemą ir belaidžio LAN
maršrutizatorių arčiau vienas kito.
Norimas belaidžio ryšio maršrutizatorius
nerodomas belaidžių tinklų sąraše.
t Paspauskite RETURN, kad grįžtumėte
į ankstesnį ekraną, ir vėl pabandykite
[Wireless Setup (built-in)] (belaidžio
ryšio sąranka (įtaisytoji)). Jei reikalingas
belaidžio ryšio maršrutizatorius vis dar
neaptiktas, tinklų sąraše pasirinkite
[Add a new address.] (įtraukti naują
adresą.), tada pasirinkite [Manual
Registration] (rankinis registravimas),
kad įvestumėte tinklo pavadinimą
(SSID) patys.
„Bluetooth“ įrenginys
Nepavyksta suporuoti.
t „Bluetooth“ įrenginį perkelkite arčiau
įrenginio.
t Suporuoti gali nepavykti, jei aplink
įrenginį yra kitų „Bluetooth“ įrenginių.
Tokiu atveju išjunkite kitus „Bluetooth“
įrenginius.
t Panaikinkite sistemą iš savo „Bluetooth“
įrenginio ir dar kartą suporuokite
(29 psl.).
Nepavyksta sujungti.
t Ištrinta poravimo registracijos
informacija. Dar kartą atlikite
poravimo veiksmą (29 psl.).
63LT
Papildoma informacija
t Maršrutizatoriaus belaidžio ryšio
nustatymai gali būti pakeisti
automatiškai, jei naudojate „Wi-Fi“
apsaugotosios sąrankos funkciją prieš
sureguliuodami maršrutizatoriaus
nustatymus. Tokiu atveju atitinkamai
pakeiskite asmeninio kompiuterio
belaidžio ryšio nustatymus.
t Įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz
dažnių juostą, pvz., mikrobangų
krosnelė, „Bluetooth“ arba
skaitmeninis belaidis įrenginys, gali
trukdyti ryšiui. Perkelkite įrenginį
toliau nuo tokių įrenginių arba juos
išjunkite.
t Belaidis LAN ryšys gali būti
nepastovus atsižvelgiant į naudojimo
aplinką, ypač naudojant sistemos
„Bluetooth“ funkciją. Šiuo atveju
pakoreguokite naudojimo aplinką.
1)
Nėra garso.
t Įsitikinkite, kad sistema ne per toli nuo
„Bluetooth“ įrenginio, arba jos neveikia
„Wi-Fi“ tinklo, kito 2,4 GHz belaidžio
įrenginio arba mikrobangų krosnelės
tirkdžiai.
t Patikinkite, kad tinkamas „Bluetooth“
ryšys tarp sistemos ir „Bluetooth“
įrenginio.
t Dar kartą suporuokite šią sistemą ir
„Bluetooth“ įrenginį.
t Laikykite sistemą atokiau nuo
metalinių daiktų arba paviršių.
t Įsitikinkite, ar pasirinkta BT funkcija.
t Pirmiau pareguliuokite „Bluetooth“
įrenginio garsumą, o jei garsumo lygis
vis dar per mažas, pareguliuokite
įrenginio garsumo lygį.
Garsas nutrūksta ar svyruoje arba
prarandamas ryšys.
t Įrenginys ir „Bluetooth“ prietaisas yra
per toli vienas nuo kito.
t Jei yra kliūčių tarp įrenginio ir
„Bluetooth“ prietaiso, jas pašalinkite.
t Jei yra įrangos, kuri sukelia
elektromagnetinę spinduliuotę,
pavyzdžiui, belaidis LAN, kitas
„Bluetooth“ prietaisas arba
mikrobangų krosnelė, ją patraukite.
Leistini diskai
„Blu-Ray Disc“ specifikacijos yra naujos ir
nuolat keičiamos, todėl, atsižvelgiant į disko
tipą ir versiją, gali būti, kad kai kurių diskų
paleisti nepavyks. Be to, garso išvestis skiriasi
atsižvelgiant į šaltinį, išvesties lizdą, per kurį
prijungta, ir pasirinktus garso nustatymus.
2)
BD-RE: 2.1 versija
BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 versijos, įskaitant organinio
pigmento tipo BD-R (LTH tipo)
Asmeniniu kompiuteriu įrašytų BD-R paleisti
negalima, jei neuždarytas įrašymo seansas.
3)
Tinkamai neužbaigus įrašymo, nebus galima
paleisti CD arba DVD disko. Daugiau
informacijos rasite prie įrašymo įrenginio
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
Diskai, kurių negalima paleisti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD diskai su kasete
BDXL diskai
DVD-RAM diskai
HD DVD diskai
„DVD Audio“ diskai
PHOTO CD diskai
„CD-Extra“ diskų duomenų dalis
„Super VCD“ diskai
„DualDisc“ diskų garso medžiagos pusė
Pastabos dėl diskų
Šis gaminys sukurtas atkurti diskus,
atitinkančius kompaktinio disko (CD)
standartą.
„DualDisc“ diskai ir kai kurie muzikos
diskai, užkoduoti naudojant autorių teisių
apsaugos technologijas, neatitinka
kompaktinio disko (CD) standarto. Todėl
šie diskai gali būti nesuderinami su šiuo
gaminiu.
„Blu-ray Disc“
BD-ROM1)
BD-R / BD-RE2)
Pastaba dėl BD / DVD atkūrimo
funkcijų
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R / DVD-RW
DVD+R / DVD+RW
CD3)
CD-DA (muzikos CD)
CD-ROM
CD-R / CD-RW
Kai kurias BD / DVD atkūrimo funkcijas
gali specialiai nustatyti programinės
įrangos gamintojai. Sistema paleidžia
BD / DVD pagal programinės įrangos
kūrėjų sukurtą disko turinį, todėl kai kurios
atkūrimo funkcijos gali neveikti.
64LT
Pastaba dėl dviejų sluoksnių
BD/DVD
Keičiantis sluoksniams, atkuriamas vaizdas
ir garsas gali būti trumpam pertrauktas.
Regiono kodas (tik BD-ROM / DVD
VIDEO)
Įrenginio apačioje išspausdintas sistemos
regiono kodas. Įrenginys paleis tik tokį
BD-ROM / DVD VIDEO (tik atkurs), kuris
pažymėtas identišku regiono kodu arba ALL .
Failai, kuriuos galima
paleisti
Vaizdo įrašo
formatas
Sudėtinis
rodinys
Plėtinys
AVCHD*1*7
AVCHD formato
aplankas*8
Muzika
Garso kodekas
Plėtinys
MP3 (MPEG-1 Audio .mp3, .mka*6
Layer III)
AAC*1
.m4a, .aac*6, .mka*6
WMA9 standartas*1
.wma
LPCM
.wav, .mka*6
FLAC*6
.flac, .fla
AC3*6
.ac3, .mka
Vaizdo kodekas
Sudėtinis
rodinys
Plėtinys
MPEG-1 vaizdo
įrašas*1
PS
.mpg, .mpeg
MPEG-2 vaizdo
įrašas*2
PS*3
.mpg, .mpeg
TS*4
.m2ts, .mts
„Xvid“
AVI
.avi
MKV
.mkv
MPEG4/AVC*5
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
VC1*1
TS
.m2ts, .mts
WMV9*1
ASF
„Motion JPEG“*6 Quick
Time
AVI
.wmv, .asf
.mov
.avi
Nuotraukų formatas
Plėtinys
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*9
GIF
.gif*9
MPO
.mpo*6*10
*1
Sistema gali nepaleisti šio formato failų,
esančių DLNA serveryje.
Sistema gali paleisti tik standartinės raiškos
vaizdo įrašus iš DLNA serverio.
*3
Sistema nepaleidžia DTS formato failų,
esančių DLNA serveryje.
*4 Sistema gali paleisti tik „Dolby Digital“
formato failus, esančius DLNA serveryje.
*5
Sistema palaiko AVC iki 4.1 lygio.
*6 Sistema nepaleidžia šio formato failų, esančių
DLNA serveryje.
*7
Sistema gali paleisti AVCHD 2.0 vers. formatą
(AVCHD 3D / „Progressive“).
*8
Sistema paleidžia AVCHD formato failus,
įrašytus skaitmenine vaizdo kamera ir pan.
Tinkamai neužbaigus įrašymo, AVCHD
formato diskų nebus galima paleisti.
*9
Sistema neatkuria animuotų PNG arba
animuotų GIF failų.
*10
Rodomas pagrindinis arba pirmasis MPO failų
(išskyrus 3D) vaizdas.
*2
65LT
Papildoma informacija
Nuotraukos
Vaizdo įrašas
Pastaba
• Kai kurių failų gali nepavykti atkurti dėl formato,
kodavimo, įrašymo arba DLNA serverio būsenos.
• Gali nepavykti atkurti kai kurių asmeniniu
kompiuteriu redaguotų failų.
• Kai kurių failų gali nepavykti greitai leisti atgal
arba greitai leisti į priekį.
• Sistema nepaleidžia užkoduotų failų, pvz., DRM
arba „Lossless“.
• Sistema gali atpažinti šiuos BD, DVD, CD ir
USB įrenginių failus arba aplankus:
– iki 9 lygio aplankus (įskaitant šakninį
aplanką)
– iki 500 failų / aplankų viename lygyje.
• Sistema gali atpažinti šiuos DLNA serveryje
esančius failus arba aplankus:
– aplankus iki 19 lygio;
– iki 999 failų / aplankų viename lygyje.
• Sistema palaiko kadrų spartą:
– tik iki 60 kadrų/sek. naudojant AVCHD.
– iki 30 kadrų per sekundę naudojant kitus
vaizdo kodekus.
• Sistema palaiko vaizdo įrašų dažnį bitais iki
40 Mbps.
• Sistema palaiko vaizdo įrašų raišką iki
1920 × 1080 p.
• Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šia
sistema.
• Sistema gali atpažinti „Mass Storage Class“
(MSC) įrenginius (pvz., atmintinę arba HDD),
„Still Image Capture Device“ (SICD) įrenginius
ir 101 klavišo klaviatūras.
• Sistema gali sklandžiai neatkurti didelės bitų
spartos vaizdo failų iš DATA CD. Didelės bitų
spartos vaizdo failus rekomenduojama paleisti
naudojant DATA DVD arba DATA BD.
Palaikomi garso formatai
Ši sistema palaiko toliau nurodytus garso
formatus.
Funkcija
Formatas
BD/DVD
TV
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
a
–
Dolby Digital
a
a
„Dolby TrueHD“,
„Dolby Digital
Plus“
a
–
DTS
a
a
„DTS-ES Discrete
6.1“, „DTS-ES
Matrix 6.1“
a*
a*
DTS96/24
a
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
a: palaikomas formatas.
–: nepalaikomas formatas.
* Dešifruotas kaip DTS pagrindinis.
Pastaba
Naudojantis TV funkcija palaikomas iki 48 kHz
„LPCM 2c“ formato skaitmeninio signalo
diskretizavimo dažnis.
66LT
HDMI skyrius
Specifikacijos
Jungtis
A tipo (19 kontaktų)
Stiprintuvas
BD / DVD / CD sistema
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100
BDV-E2100 (išskyrus Jungtinės
Karalystės ir Airijos Respublikos
modelius)
USB skyrius
Analoginė įvestis
AUDIO IN
Jautrumas: 1 V / 400 mV
Skaitmeninė įvestis
TV (garso grįžties kanalas / OPTICAL)
Palaikomi formatai: LPCM 2CH
(iki 48 kHz), „Dolby Digital“, DTS
BDV-E2100 (tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos Respublikos modeliai)
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
75 W ir 75 W (esant 3 omams, 1 kHz,
1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis / erdvinio
garso kairysis / erdvinio garso dešinysis:
100 W (vienam kanalui 3 omai, 1 kHz)
Centrinis:
200 W (esant 6 omams, 1 kHz)
Žemųjų dažnių garsiakalbis:
200 W (esant 6 omams, 80 Hz)
Analoginė įvestis
AUDIO IN
Jautrumas: 1 V / 400 mV
Skaitmeninė įvestis
TV (garso grįžties kanalas / OPTICAL)
Palaikomi formatai: LPCM 2CH
(iki 48 kHz), „Dolby Digital“, DTS
(USB) prievadas:
A tipo (galima prijungti USB atmintinę,
atminties kortelių skaitytuvą, skaitmeninį
fotoaparatą ir skaitmeninę vaizdo kamerą)
LAN skyrius
LAN (100) išvadas
100BASE-TX kontaktas
Belaidžio LAN skyrius
Standartų atitiktis
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnis ir kanalas
Taivanui skirtas modelis:
2,4 GHz diapazonas: 1–11 kanalai
Kiti modeliai:
2,4 GHz diapazonas: 1–13 kanalai
Bluetooth skyrius
Ryšių sistema
„Bluetooth“ specifikacijos 3.0 versija
Išvestis
„Bluetooth“ specifikacijos 2 maitinimo
klasė
Didžiausias ryšio diapazonas
Tiesioginio matomumo linija apie 10 m1)
Dažnių diapazonas
2,4 GHz dažnis
Moduliavimo būdas
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
Suderinami „Bluetooth“ profiliai2)
A2DP 1.2 (išplėstinis garso platinimo
profilis)
AVRCP 1.3 (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis
44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Faktinis diapazonas gali skirtis atsižvelgiant
į tokius veiksnius: kliūtis tarp įrenginių,
magnetinius laukus aplink mikrobangų
krosnelę, statinė elektra, belaidis telefonas,
priėmimo jautrumas, antenos efektyvumas,
operacinė sistema, taikomoji programa ir kt.
67LT
Papildoma informacija
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
75 W ir 75 W (esant 3 omams, 1 kHz,
1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis / erdvinio
garso kairysis / erdvinio garso dešinysis:
125 W (vienam kanalui 3 omai, 1 kHz)
Centrinis:
250 W (esant 6 omams, 1 kHz)
Žemųjų dažnių garsiakalbis:
250 W (esant 6 omams, 80 Hz)
Signalo formato sistema
NTSC / PAL
2)
„Bluetooth“ standartiniai profiliai rodo
„Bluetooth“ ryšio tarp įrenginių paskirtį.
3)
Kodekas: garso signalo glaudinimo ir
konvertavimo formatas
4) Pojuosčio kodekas
FM imtuvas
Sistema
PLL kvarco kristalais kontroliuojamas
skaitmeinis sintezatorius
Derinimo diapazonas
Nuo 87,5 MHz iki 108,0 MHz (50 kHz
žingsniais)
Antena
Laidinė FM antena
Garsiakalbiai
Priekinis / erdvinio garso (SS-TSB123),
skirtas (BDV-E6100)
Priekinis (SS-TSB123), skirtas
(BDV-E4100)
Matmenys (p / a / s) (apytiksl.)
100 mm × 650 mm × 100 mm (ant sienos
kabinama dalis)
260 mm × 1 200 mm × 260 mm (visas
garsiakalbis)
Svoris (apytiksl.)
Priekinis: 1,3 kg (montuojamas ant
sienos su garsiakalbio laidu)
2,9 kg (visas garsiakalbis)
Erdvinis: 1,4 kg (montuojamas ant
sienos su garsiakalbio laidu)
3,0 kg (visas garsiakalbis)
Priekinis / erdvinio garso (SS-TSB122),
skirtas (BDV-E3100)
Erdvinio (SS-TSB122), skirtas
BDV-E4100
Matmenys (p / a / s) (apytiksl.)
90 mm × 205 mm × 91 mm
Svoris (apytiksl.)
Priekinis: 0,53 kg (įskaitant garsiakalbio
laidą)
Erdvinio garso: 0,62 kg (įskaitant
garsiakalbio laidą)
Priekinis / erdvinio garso (SS-TSB121),
skirtas (BDV-E2100)
Matmenys (p / a / s) (apytiksl.)
95 mm × 189 mm × 80 mm
Svoris (apytiksl.)
Priekinis: 0,49 kg (įskaitant garsiakalbio
laidą)
68LT
Erdvinio garso: 0,54 kg (įskaitant
garsiakalbio laidą)
Centrinis (SS-CTB122), skirtas
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100
Matmenys (p / a / s) (apytiksl.)
240 mm × 90 mm × 85 mm
Svoris (apytiksl.)
0,58 kg (įskaitant garsiakalbio laidą)
Centrinis (SS-CTB121), skirtas
BDV-E2100
Matmenys (p / a / s) (apytiksl.)
225 mm × 84 mm × 75 mm
Svoris (apytiksl.)
0,5 kg (įskaitant garsiakalbio laidą)
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(SS-WSB123) skirtas
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100
Matmenys (p / a / s) (apytiksl.)
225 mm × 365 mm × 345 mm
Svoris (apytiksl.)
5,8 kg (įskaitant garsiakalbio laidą)
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(SS-WSB122) skirtas BDV-E2100
Matmenys (p / a / s) (apytiksl.)
220 mm × 305 mm × 255 mm
Svoris (apytiksl.)
3,8 kg (įskaitant garsiakalbio laidą)
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
Taivanui skirtas modelis:
120 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Kiti modeliai:
220–240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungtas: 95 W
Budėjimas: 0,3 W (informacijos apie
nustatymą žr. 45 psl..)
Matmenys (p / a / s) (apytiksl.)
430 mm × 50,5 mm × 296 mm įskaitant
išsikišančias dalis
Svoris (apytiksl.)
2,7 kg
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs keisti
dizainą ir specifikacijas.
• Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,3 W
• Daugiau nei 85 % stiprintuvo bloko galios
efektyvumo pasiekiama naudojant visiškai
skaitmeninį stiprintuvą, „S-Master“.
Kalbų kodų sąrašas
Kalbų pavadinimai atitinka ISO 639: 1988 (E/F) standartą.
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Kalba
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Kodas
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Kalba
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian
Lettish
Malagasy
Kodas
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Kalba
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Kodas
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Kalba
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nenurodyta
Papildoma informacija
Kodas
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
69LT
Tėvų kontrolės / vietovių kodų sąrašas
Kodas
2239
2044
2047
2046
Šalis
Airija
Argentina
Australija
Austrija
Kodas
2248
2238
2149
2254
Šalis
Indija
Indonezija
Ispanija
Italija
Kodas
2333
2363
2362
2390
2057
2070
2090
2115
2424
2200
2219
Belgija
Brazilija
Čilė
Danija
Filipinai
Graikija
Honkongas
2276
2184
Japonija
Jungtinė
Karalystė
Kinija
Kolumbija
Korėja
Lenkija
2379
2376
2427
2436
2174
2489
2501
70LT
2092
2093
2304
2428
Šalis
Liuksemburgas
Malaizija
Meksika
Naujoji
Zelandija
Norvegija
Nyderlandai
Pakistanas
Portugalija
Prancūzija
Rusija
Singapūras
Kodas
2165
2499
2086
2528
Šalis
Suomija
Švedija
Šveicarija
Tailandas
2543
2109
Taivanas
Vokietija
Rodyklė
Skaitmenys
D
3D 27
3D Output Setting 48
DLNA 33, 54
„Dolby Digital“ 38
DTS 38
DVD 64
DVD Aspect Ratio 48
DVD Parental Control 52
DVD-ROM 24p Output 49
A
B
BD Audio MIX Setting 50
BD Hybrid Disc Playback Layer 52
BD Internet Connection 52
BD Parental Control 52
BD/DVD Menu Language 51
BD/DVD Viewing Settings 51
BD-LIVE 26
BD-ROM 24p Output 49
Bluetooth 28
BONUSVIEW 26
„BRAVIA Sync“ 41
C
CD 64
Cinema Conversion Mode 49
Connection Server Settings 54
Control for HDMI 41, 53
E
Easy Network Settings 55
F
Papildoma informacija
A/V SYNC 38
Attenuate - AUDIO 50
Audio DRC 50
Audio Language 51
Audio Output 50
Audio Return Channel 53
Audio Settings 50
Auto Display 53
Auto Standby 53
FM Mode 39
G
Gracenote Settings 53
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 49
HDMI Deep Colour Output 49
I
Initialize Personal Information 55
Internet Settings 54
Internet Video Parental Control 52
Internet Video Unrated 52
Interneto turinys 32
K
Kalbų kodų sąrašas 69
L
Leistini diskai 64
71LT
M
S
Main Unit illumination 52
Screen Format 48
Screen Saver 53
Screen Settings 48
System Information 54
SLEEP 44
Slideshow 37
Software License Information 54
Sound Effect 51
Speaker Settings 42, 51
Distance 42
Level 43
Subtitle Language 51
Sudėtinė garso transliacija 39
N
naujinimas 48
Nesudėtinga sąranka 23
Network Connection Diagnostics 54
Network Settings 54
Network Update 48
NFC 30
Nuotolinio valdymo pultas 15
Nuotolinis paleidimas 55
O
OSD Language 52
T
P
Test Tone 43
TV Screen Size Setting for 3D 48
TV Type 48
Paleidimo informacija 27
Parental Control Area Code 52
Parental Control Settings 52
Password 52
Pause Mode 50
PARTY Auto Start 54
Priekinio skydelio ekranas 14
Priekinis skydelis 13
Q
Quick Start Mode 53
R
RDS 41
regiono kodas 65
Renderer Access Control 54
Renderer Set-up 54
Reset to Factory Default Settings 55
Resetting 55
72LT
U
USB 28
Užpakalinis skydelis 14
užraktas nuo vaikų 44
Užregistruoti nuotoliniai įrenginiai 55
W
WEP 22
WPA2-PSK (AES) 22
WPA2-PSK (TKIP) 22
WPA-PSK (AES) 22
WPA-PSK (TKIP) 22
Ateityje gali būti atnaujinta šios sistemos programinė įranga. Išsamesnės informacijos rasite
toliau nurodytais adresais.
Europos ir Rusijos klientams:
http://support.sony-europe.com/
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising