Sony | BDV-N9200W | Sony BDV-N9200W „Blu-ray“ namų kino sistema su „Bluetooth®“ Trumpasis vadovas

4-485-833-13(1) (LT)
„Blu-ray Disc™“ /
DVD namų kino
sistema
Nurodymų vadovas
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/
BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220
DĖMESIO
ĮSPĖJIMAS
Nemontuokite įrenginio uždaroje
erdvėje, pvz., knygų arba sieninėje
spintoje.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
įrenginio vėdinimo angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų
skystis, jo neaptaškykite ir ant jo
nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Saugokite maitinimo elementus arba
įrenginį, į kurį įdėti maitinimo elementai,
nuo labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
Kad nesusižalotumėte, įrenginį tinkamai
pritvirtinkite prie grindų / sienos
laikydamiesi montavimo instrukcijų.
Skirtas naudoti tik viduje.
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo
(EMS) direktyvos apibrėžtas normas,
kai naudojamas trumpesnis nei 3 m
jungiamasis kabelis.
5,15–5,35 GHz dažnis galimas tik
naudojant patalpoje.
Su šiuo gaminiu naudojant optinius
prietaisus padidėja pavojus akims.
Neardykite korpuso, nes „Blu-ray Disc“ /
DVD namų kino sistema turi lazerį, kuris
kenkia akims.
Dėl remonto darbų kreipkitės tik
į kvalifikuotus specialistus.
Šio įrenginio priėmimo įrenginys yra 3R
KLASĖS LAZERINIS gaminys. Kai lazerio
apsauginis korpusas atidarytas,
skleidžiama matoma ir nematoma
lazerio spinduliuotė, todėl venkite
tiesioginio akių kontakto.
Ši žymė yra pagrindinio įrenginio
išorėje, ant dugno.
Maitinimo šaltiniai
• Įrenginys nėra atjungtas nuo
maitinimo tinklo, kol jis prijungtas prie
kintamosios srovės elektros lizdo
(net jei pats įrenginys yra išjungtas).
• Įrenginys nuo elektros tinklo
atjungiamas maitinimo kištuku, todėl
įrenginį įjunkite į lengvai pasiekiamą
kintamosios srovės elektros lizdą.
Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami
ištraukite maitinimo kištuką iš
kintamosios srovės elektros lizdo.
Šis įrenginys yra 1 KLASĖS LAZERINIS
gaminys. Ši žymė yra pagrindinio
įrenginio išorėje, ant dugno.
Pagrindinis įrenginys ir erdvinio
garso stiprintuvas
Ši etiketė yra prietaiso išorėje,
ant jo dugno.
2LT
Rekomenduojami kabeliai
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais
ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti
tinkamai ekranuotus ir įžemintus laidus
bei jungtis.
Panaudotų maitinimo
elementų ir
nebereikalingos
elektros bei
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento
arba jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir maitinimo
elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali
būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu,
šį maitinimo elementą gali pakeisti
tik kvalifikuotas techninės priežiūros
specialistas. Kad maitinimo elementas
ir elektros bei elektrotechnikos įranga
būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus
gaminius pristatykite į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti.
Informacijos dėl kitų maitinimo
elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip tinkamai iš gaminio
išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų
maitinimo elementų surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia
išsamesnės informacijos apie šio
gaminio ar maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį arba maitinimo
elementą, darbuotoją.
Informacija klientams: toliau
nurodyta informacija taikoma tik
įrangai, parduodamai šalyse, kuriose
taikomos ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan (Japonija), arba jos vardu veikianti
kita bendrovė. Užklausas dėl to,
ar gaminys atitinka Europos Sąjungos
teisės aktų nuostatas, siųskite
įgaliotajam atstovui „Sony Deutschland
GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany (Vokietija). Jei kiltų
bet kokių klausimų dėl techninės
priežiūros ar garantijos, kreipkitės
adresais, nurodytais atskiruose
techninės priežiūros ar garantijos
dokumentuose.
„Sony Corp.“ pareiškia, kad
BDV-N9200W / BDV-N9200WL /
BDV-N7200W / BDV-N7200WL /
BDV-N5200W / BDV-NF7220 /
TA-SA700WR / TA-SA600WR /
TA-SA500WR atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus
ir kitas svarbias nuostatas.
Informacijos žr. toliau pateiktu
URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Šį gaminį galima naudoti toliau
išvardytose šalyse.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB
Ši „Blu-ray Disc“ / DVD namų kino
sistema yra skirta diskuose arba USB
įrenginiuose įrašytam garsui ir vaizdui
atkurti bei muzikai iš NFC palaikančių
3LT
mobiliųjų telefonų arba BLUETOOTH
įrenginių ir FM imtuvų transliuoti.
Ši sistema taip pat palaiko transliavimo
iš tinklo ir ekrano veidrodinio atspindžio
kūrimo funkcijas.
Taikoma tik BDV-N9200W /
BDV-N9200WL / BDV-N7200W /
BDV-N7200WL / BDV-N5200W
http://esupport.sony.com/. Mažų vaikų
(ypač jaunesnių nei šešerių metų
amžiaus) rega tebesivysto. Prieš
leisdami vaikams žiūrėti 3D vaizdą,
pasitarkite su gydytoju (pediatru ar
akių gydytoju).
Suaugusieji turi prižiūrėti mažus vaikus,
kad jei laikytųsi pirmiau nurodytų
rekomendacijų.
Apsauga nuo kopijavimo
Ši žymė pateikiama norint įspėti
vartotoją apie elektros smūgio pavojų,
todėl neatidarykite prietaiso. Ši žymė
yra erdvinio garso stiprintuvo išorėje,
užpakalinėje dalyje.
3D vaizdo žiūrėjimas
Kai kuriems žmonėms žiūrint 3D vaizdą
gali atsirasti diskomforto pojūtis (pvz.,
akių įtampa, nuovargis ar pykinimas).
„Sony“ rekomenduoja visiems 3D vaizdo
žiūrovams reguliariai daryti pertraukas.
Būtinų pertraukų trukmė ir dažnumas
įvairiems asmenims skiriasi. Tai turite
nuspręsti patys. Jei jaučiate kokį nors
diskomfortą, liaukitės žiūrėję 3D vaizdą,
kol diskomforto pojūtis praeis. Jei
būtina, pasitarkite su gydytoju. Be to,
norėdami gauti naujausios informacijos
turėtumėte peržiūrėti i) instrukcijų
vadovą ir (arba) bet kokio naudojamo
įrenginio atsargumo pranešimą,
„Blu-ray Disc“ turinį, paleidžiamą šiuo
gaminiu, ir ii) mūsų interneto svetainę
4LT
• Pranešame, kad „Blu-ray Disc“ ir DVD
laikmenose naudojamos pažangios
turinio apsaugos sistemos. Šios
sistemos, vadinamos AACS
(„Advanced Access Content System“)
ir CSS („Content Scramble System“),
gali riboti atkūrimą, analoginę išvestį
ir kitas panašias funkcijas. Šio gaminio
valdymas ir jam taikomi apribojimai
gali skirtis. Tai priklauso nuo įsigijimo
datos, nes AACS valdyba gali priimti
ar pakeisti apribojimo taisykles
įsigijus prekę.
• „Cinavia“ pranešimas
Šiame gaminyje naudojama „Cinavia“
technologija, apribojanti kai kurių
komerciniais tikslais išleistų filmų,
vaizdo įrašų ir jų garso takelių
neteisėtų kopijų naudojimą. Nustačius,
kad naudojama neteisėta kopija,
parodomas pranešimas ir atkūrimas
arba kopijavimas nutraukiamas.
Daugiau informacijos apie „Cinavia“
technologiją rasite internetiniame
„Cinavia“ vartotojų informacijos centre
adresu http://www.cinavia.com. Jei
norite gauti papildomos informacijos
apie „Cinavia“ paštu, atsiųskite
atvirlaiškį su savo pašto adresu toliau
nurodytu adresu: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Autorių teisės ir prekių ženklai
• (Taikoma tik BDV-N9200W /
BDV-N9200WL / BDV-N7200W /
BDV-N7200WL / BDV-N5200W)
Šioje sistemoje naudojami
„Dolby* Digital“ ir „Dolby Pro Logic“
adaptyviosios matricos erdvinio garso
dekoderis ir DTS** „Digital Surround
System“.
* Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
„Dolby“, „Pro Logic“ ir dvigubos D
raidės simbolis yra „Dolby
Laboratories“ prekių ženklai.
** Informacijos apie DTS patentus žr.
http://patents.dts.com. Pagaminta
pagal „DTS Licensing Limited“
suteiktą licenciją. DTS, DTS-HD,
simbolis ir DTS kartu su simboliu
yra registruotieji „DTS, Inc.“ prekių
ženklai. © „DTS, Inc.“ Visos teisės
saugomos.
(Taikoma tik BDV-NF7220)
Šioje sistemoje naudojamos
„Dolby* Digital“ ir „DTS** Digital
Surround System“ technologijos.
* Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D raidės
simbolis yra „Dolby Laboratories“
prekių ženklai.
** Informacijos apie DTS patentus žr.
http://patents.dts.com. Pagaminta
pagal „DTS Licensing Limited“
suteiktą licenciją. DTS, DTS-HD,
simbolis ir DTS kartu su simboliu
yra registruotieji „DTS, Inc.“ prekių
ženklai. © „DTS, Inc.“ Visos teisės
saugomos.
• Šioje sistemoje naudojama didelės
raiškos multimedijos sąsajos (HDMI™)
technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos
multimedijos sąsaja bei HDMI
logotipas yra „HDMI Licensing LLC“
prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai JAV ir kitose šalyse.
• „Java“ yra „Oracle“ ir (arba) jos filialų
registruotasis prekės ženklas.
• DVD Logo yra „DVD Format/Logo
Licensing Corporation“ prekės ženklas.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“, „Blu-ray 3D“,
BD-LIVE, BONUSVIEW ir logotipai yra
„Blu-ray Disc Association“ prekių ženklai.
• „Blu-ray Disc“, DVD+RW, DVD-RW,
DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO ir CD
logotipai yra prekių ženklai.
• „Super Audio CD“ yra prekės ženklas.
• „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos
ženklas.
• BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
• „AVCHD 3D/Progressive“ ir „AVCHD
3D/Progressive“ logotipas yra
„Panasonic Corporation“ ir
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
• , XMB ir „Xross Media Bar“ yra
„Sony Corporation“ ir „Sony Computer
Entertainment Inc.“ prekių ženklai.
• „PlayStation“ yra „Sony Computer
Entertainment Inc.“ registruotasis
prekės ženklas.
• „Sony Entertainment Network“
logotipas ir „Sony Entertainment
Network“ yra „Sony Corporation“
prekių ženklai.
5LT
• Muzikos ir vaizdo atpažinimo
technologiją bei susijusius duomenis
teikia „Gracenote®“. „Gracenote“ yra
muzikos atpažinimo technologijos ir
susijusio turinio pateikimo pramonės
standartas. Jei reikia daugiau
informacijos, apsilankykite adresu
www.gracenote.com.
CD, DVD, „Blu-ray Disc“ ir muzikos bei
vaizdo duomenys iš „Gracenote, Inc.“,
© „Gracenote“, nuo 2000 m.
„Gracenote“ programinė įranga,
© „Gracenote“, nuo 2000 m. Šiam
gaminiui ir paslaugai taikomas vienas
ar daugiau „Gracenote“ priklausančių
patentų. „Gracenote“ svetainėje rasite
neišsamų „Gracenote“ taikomų
patentų sąrašą. „Gracenote“, CDDB,
„MusicID“ ir „Gracenote“ ženklas bei
logotipas, taip pat „Powered by
Gracenote“ ženklas yra registruotieji
prekių ženklai arba „Gracenote, Inc.“
prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir
(arba) kitose šalyse.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir
„Wi-Fi Alliance®“ yra registruotieji
„Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™,
„Wi-Fi Protected Setup™“,
„Miracast™“ ir „Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™“ yra „Wi-Fi Alliance“ prekių
ženklai.
• N ženklas yra prekės ženklas arba
registruotasis „NFC Forum, Inc.“ prekės
ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose
šalyse.
• „Android™“ yra „Google Inc.“ prekės
ženklas.
• „Google Play™“ yra „Google Inc.“
prekės ženklas.
• „Xperia“ yra „Sony Mobile
Communications AB“ prekės ženklas.
6LT
• Bluetooth® pasaulinis ženklas ir
logotipai yra registruotieji prekių
ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG,
Inc.“. „Sony Corporation“ tokius
ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti
prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems savininkams.
• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams licenciją
suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
• Šiame gaminyje naudojama
patentuota technologija pagal
„Verance Corporation“ suteiktą
licenciją. Ji yra saugoma pagal JAV
patentą nr. 7369677 ir kitus JAV ir
pasaulyje išduotus ir dar svarstomus
patentus. Dėl tam tikrų šios
technologijos aspektų ji taip pat
saugoma autorių teisių ir komercinių
paslapčių apsaugos. „Cinavia“ yra
„Verance Corporation“ prekės ženklas.
Autorių teisės priklauso „Verance
Corporation“, 2004–2010 m. Visos
teisės saugomos „Verance“. Apgrąžos
inžinerija ar išrinkimas draudžiami.
• „Windows Media“ yra „Microsoft
Corporation“ registruotasis prekės
ženklas arba prekės ženklas JAV ir
(arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft
Corporation“ intelektinės nuosavybės
teisės. Tokią technologiją naudoti ne
šiame gaminyje ar platinti neturint
„Microsoft“ arba įgaliotosios
„Microsoft“ dukterinės bendrovės
licencijos draudžiama.
Siekdami apsaugoti savo intelektinę
nuosavybę, įskaitant autorių teisių
saugomą turinį, turinio savininkai
naudoja turinio prieigos technologiją
„Microsoft PlayReady™“. Šiame
įrenginyje naudojama technologija
„PlayReady“, skirta „PlayReady“
apsaugotam turiniui ir (arba) WMDRM
apsaugotam turiniui pasiekti.
Jei įrenginyje netinkamai taikomi
apribojimai dėl turinio naudojimo,
turinio savininkai gali reikalauti, kad
„Microsoft“ atšauktų įrenginio prieigą
prie „PlayReady“ apsaugoto turinio.
Atšaukimas nebūtų taikomas
neapsaugotam turiniui arba turiniui,
kuris apsaugotas kitomis turinio
prieigos technologijomis. Turinio
savininkai gali reikalauti, kad jūs,
norėdami pasiekti jų turinį,
atnaujintumėte „PlayReady“.
Jei nenaujovinsite, negalėsite pasiekti
turinio, kuriam šis naujovinimas
reikalingas.
• DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra „Digital Living Network
Alliance“ prekių ženklai, paslaugų
ženklai arba sertifikavimo ženklai.
• „Opera® Devices SDK“ sukurta „Opera
Software ASA“. Autorių teisės priklauso
„Opera Software ASA“, 1995–2013 m.
Visos teisės saugomos.
• Visi kiti prekių ženklai priklauso jų
savininkams.
• Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra gamintojų prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai. ™ ir ®
šiame dokumente nenaudojami.
Galutinio vartotojo licencijos
informacija
„Gracenote®“ galutinio vartotojo
licencijos sutartis
Šioje taikomojoje programoje arba
įrenginyje naudojama „Gracenote, Inc.“,
įsikūrusios Emerivilyje, Kalifornijoje,
programinė įranga („Gracenote“).
„Gracenote“ sukurta programinė įranga
(toliau vadinama „Gracenote“
programine įranga) įgalina šią taikomąją
programą identifikuoti diską ir (arba)
failą ir gauti muzikos informaciją,
įskaitant pavadinimo, atlikėjo ir garso
takelio informaciją (toliau vadinamą
„Gracenote“ duomenimis), iš interneto
serverių arba integruotųjų duomenų
bazių (toliau kartu vadinamų
„Gracenote“ serveriais) ir atlikti kitas
funkcijas. „Gracenote“ duomenis galite
naudoti tik galutiniam vartotojui
skirtoms taikomosios programos
arba įrenginio funkcijoms atlikti.
Sutinkate, kad naudosite „Gracenote“
duomenis, „Gracenote“ programinę
įrangą ir „Gracenote“ serverius tik
asmeniniais ir nekomerciniais tikslais.
Sutinkate neperleisti, nekopijuoti ir
neperduoti „Gracenote“ programinės
įrangos ir jokių „Gracenote“ duomenų
trečiosioms šalims. SUTINKATE
NENAUDOTI IR NEEKSPLOATUOTI
„GRACENOTE“ DUOMENŲ,
„GRACENOTE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS
IR „GRACENOTE“ SERVERIŲ KITAIP NEI
NURODYTA ČIA.
Sutinkate, kad jūsų neišimtinė licencija
naudoti „Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ programinę įrangą ir
„Gracenote“ serverius nustos galioti, jei
pažeisite šiuos apribojimus. Licencijai
nustojus galioti sutinkate liautis naudoti
„Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“
serverius. „Gracenote“ pasilieka
visas teises į „Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ programinę įrangą ir
„Gracenote“ serverius, įskaitant visas
nuosavybės teises. Jokiomis sąlygomis
„Gracenote“ neprivalo mokėti už jokią
jūsų pateiktą informaciją. Sutinkate,
kad „Gracenote, Inc.“ gali tiesiogiai savo
vardu įgyvendinti savo teises prieš jus
pagal šią sutartį.
„Gracenote“ paslauga naudoja unikalų
identifikatorių sekti užklausoms
statistiniais tikslais. Atsitiktinai priskirto
skaitinio identifikatoriaus paskirtis –
įgalinti „Gracenote“ paslaugą skaičiuoti
užklausas nenustatant jūsų tapatybės.
Daugiau informacijos rasite „Gracenote“
paslaugos „Gracenote“ privatumo
politikos tinklalapyje.
7LT
„Gracenote“ programinės įrangos ir
visų „Gracenote“ duomenų elementų
licencija suteikta jums tokia, kokia yra.
„Gracenote“ nesuteikia jokių išreikštų
ar numanomų garantijų dėl jokių
„Gracenote“ duomenų iš „Gracenote“
serverių tikslumo. „Gracenote“ pasilieka
teisę ištrinti visus duomenis iš
„Gracenote“ serverių arba pakeisti
duomenų kategorijas dėl bet kokios
priežasties, kurią „Gracenote“ laiko
pakankama. Nesuteikiama jokia
garantija, kad „Gracenote“
programinėje įrangoje arba „Gracenote“
serveriuose nėra klaidų ir kad
„Gracenote“ programinė įranga arba
„Gracenote“ serveriai veiks
nenutrūkstamai. „Gracenote“ neprivalo
pateikti naujų patobulintų ar papildomų
duomenų tipų arba kategorijų, kurias
„Gracenote“ galėtų pateikti ateityje,
ir gali bet kada nutraukti paslaugų
teikimą.
„GRACENOTE“ NEPRIPAŽĮSTA
JOKIŲ GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ
ARBA NUMANOMŲ, ĮSKAITANT
(BET NEAPSIRIBOJANT) NUMANOMOMIS
PERKAMUMO, TINKAMUMO
KONKREČIAM TIKSLUI, PAVADINIMO
IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS.
„GRACENOTE“ NESUTEIKIA GARANTIJOS
DĖL PADARINIŲ, KILUSIŲ NAUDOJANT
„GRACENOTE“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
ARBA BET KURĮ „GRACENOTE“ SERVERĮ.
„GRACENOTE“ JOKIU ATVEJU NEBUS
ATSAKINGA UŽ JOKIUS PASEKMINIUS
ARBA ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS AR
BET KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ ARBA
PAJAMAS.
© „Gracenote, Inc.“, 2009 m.
8LT
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės
Sauga
• Jei į korpusą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš
toliau eksploatuodami duokite ją
patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
• Nelieskite kintamosios srovės
maitinimo laido šlapiomis rankomis.
Kitaip galite patirti elektros smūgį.
Maitinimo šaltiniai
Jei sistemos neketinate naudoti ilgą
laiką, ištraukite laidą iš sieninio elektros
lizdo. Kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą) atjunkite
laikydami kištuką; niekada netraukite
laikydami už laido.
Vieta
• Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad ji neperkaistų.
• Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
šią sistemą nustatę didelį garsumą,
korpuso viršus, šonai ir apačia gerokai
įkais. Kad nenusidegintumėte,
nelieskite korpuso.
• Nelaikykite sistemos ant minkštų
paviršių (patiesalų, kilimėlių ir kt.),
galinčių uždengti vėdinimo angas.
• Nemontuokite sistemos netoli šilumos
šaltinių, pvz., radiatorių, oro
ventiliavimo kanalų arba tiesioginių
saulės spindulių, dulkių pertekliaus,
mechaninės vibracijos ar smūgių
veikiamose vietose.
• Nemontuokite sistemos nuožulnioje
padėtyje. Ji sukurta naudoti tik
horizontalioje padėtyje.
• Sistemos ir diskų nelaikykite šalia
komponentų, kuriuose yra stiprių
magnetų, pvz., mikrobangų krosnelių
arba didelių garsiakalbių.
• Ant sistemos nestatykite sunkių daiktų.
• Priešais priekinį skydelį nestatykite
metalinių daiktų. Dėl jų gali būti
prasčiau priimamos radijo bangos.
• Nestatykite sistemos vietoje, kurioje
naudojama medicinos įranga. Kitaip
galite sugadinti medicinos įrangą.
• Jei naudojate širdies stimuliatorių arba
kitą medicinos įrenginį, prieš
naudodamiesi belaidžio LAN ryšio
funkcija pasitarkite su gydytoju arba
medicinos įrenginio gamintoju.
Valomieji diskai, diskų /
objektyvų valymo priemonės
Naudojimas
TV spalvos
Sistemą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos
į šiltą arba pastačius itin drėgnoje
patalpoje, pagrindinio įrenginio viduje
gali susidaryti drėgmė. Taip įvykus,
sistema gali veikti netinkamai. Tokiu
atveju išimkite diską ir palikite sistemą
įjungtą maždaug pusvalandį, kol
susikaupusi drėgmė išgaruos.
Jei dėl garsiakalbių TV ekrane netinkamai
rodomos spalvos, išjunkite TV ir vėl jį
įjunkite praėjus 15–30 minučių. Jei
spalvos vis tiek rodomos netinkamai,
pastatykite garsiakalbius toliau nuo TV
komplekto.
Garsumo reguliavimas
Nedidinkite garsumo klausydamiesi
tylios arba tuščios garso takelio dalies.
Kitaip, staiga padidėjus garso takelio
garsumo lygiui, galite sugadinti
garsiakalbius.
Nenaudokite valomųjų diskų arba
diskų / objektyvų valymo priemonių
(įskaitant drėgnas arba purškiamas).
Kitaip galite sugadinti įrenginį.
Dalių keitimas
Pataisius sistemą, taisytos dalys
gali būti pasiliekamos pakartotinio
naudojimo arba perdirbimo tikslais.
SVARBI INFORMACIJA
Dėmesio: ši sistema TV ekrane gali
neribotą laiką rodyti nejudantį arba
ekrano vaizdą. Jei TV ekrane ilgą laiką
bus rodomas nejudantis arba ekrano
vaizdas, ekraną galite negrįžtamai
sugadinti. Plazminiai ir projektavimo
televizoriai ypač lengvai pažeidžiami.
Valymas
Sistemos perkėlimas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite
jokios šiurkščios šluostės, valymo
miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio
ar benzino.
Prieš perkeldami sistemą įsitikinkite,
kad į ją neįdėtas diskas, ir iš sieninio
elektros lizdo ištraukite kintamosios
srovės maitinimo laidą.
9LT
BLUETOOTH ryšys
• BLUETOOTH įrenginiai turi būti
naudojami ne didesniu kaip 10 metrų
atstumu vienas nuo kito (tarp jų neturi
būti kliūčių). Efektyvus ryšio
diapazonas gali sumažėti esant
nurodytoms sąlygoms.
– Kai tarp įrenginių, palaikančių
BLUETOOTH ryšį, yra asmuo, metalinis
objektas, siena arba kita kliūtis.
– Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN.
– Aplink naudojamas mikrobangų
krosneles.
– Vietose, kuriose yra kitų
elektromagnetinių bangų.
• BLUETOOTH įrenginiai ir belaidis LAN
(IEEE 802.11b/g) naudoja tą patį
dažnių diapazoną (2,4 GHz).
Naudojant BLUETOOTH įrenginį prie
įrenginio, kuriame yra belaidis LAN,
galimi elektromagnetiniai trikdžiai. Dėl
to gali sumažėti duomenų perdavimo
greitis, padidėti triukšmas arba gali
nepavykti prisijungti. Jei taip nutiks,
išbandykite nurodytas priemones.
– Naudokite pagrindinį įrenginį bent
10 metrų atstumu nuo belaidžio LAN
įrenginio.
– Išjunkite belaidžio LAN įrangos
maitinimą, kai BLUETOOTH įrenginį
naudojate mažesniu nei 10 metrų
atstumu.
– Pagrindinį ir BLUETOOTH įrenginius
pastatykite kuo arčiau vienas kito.
• Pagrindinio įrenginio skleidžiamos
radijo bangos gali trikdyti kai kurių
medicinos įrenginių veikimą.
Šie trikdžiai gali sutrikdyti veikimą,
todėl visada išjunkite pagrindinio
ir BLUETOOTH įrenginių maitinimą
nurodytomis aplinkybėmis.
– Ligoninėse, traukiniuose,
lėktuvuose, degalinėse ir bet kurioje
vietoje, kur gali būtų degių dujų.
– Prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
10LT
• Pagrindinis įrenginys palaiko saugos
funkcijas, atitinkančias BLUETOOTH
specifikaciją, kad būtų užtikrintas saugus
ryšys naudojant BLUETOOTH
technologiją. Tačiau ši sauga gali būti
nepakankama atsižvelgiant į aplinką
ir kitus veiksnius, todėl visada būkite
atsargūs, kai ryšį palaikote naudodamiesi
BLUETOOTH technologija.
• „Sony“ nebus atsakinga, jei bus patirta
žalos arba kitų nuostolių nutekėjus
informacijai, kai ryšys palaikomas
naudojantis BLUETOOTH technologija.
• BLUETOOTH ryšys nebūtinai
garantuojamas su visais BLUETOOTH
įrenginiais, kurių profilis toks pats kaip
pagrindinio įrenginio.
• BLUETOOTH įrenginiai, sujungti su
šiuo įrenginiu, turi atitikti „Bluetooth
SIG, Inc.“ nurodytą BLUETOOTH
specifikaciją ir turėti atitikties
sertifikatą. Tačiau net jei įrenginys
atitinka BLUETOOTH specifikaciją, gali
būti atvejų, kai BLUETOOTH įrenginio
charakteristikos arba specifikacijos
lemia, kad nepavyksta prisijungti,
galimi kitokie valdymo būdai, ekranas
arba veikimas.
• Galimas triukšmas arba gali nebūti
garso atsižvelgiant į su pagrindiniu
įrenginiu sujungtą BLUETOOTH
prietaisą, ryšių arba kitas aplinkos
sąlygas.
Jei kilo su sistema susijusių klausimų
ar problemų, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
Pastabos dėl diskų
Specifikacijos
Diskų priežiūra
Stiprintuvo skyrius
• Kad diskas liktų švarus, imkite jį už
krašto. Nelieskite paviršiaus.
• Ant disko neklijuokite popieriaus
arba juostelės.
BDV-N9200W / BDV-N9200WL /
BDV-N7200W / BDV-N7200WL /
BDV-N5200W
• Apsaugokite diską nuo tiesioginės
saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz.,
karšto oro kanalų, nepalikite disko
tiesioginėje saulės šviesoje
stovinčiame automobilyje, nes
automobilio viduje temperatūra
gali smarkiai pakilti.
• Baigę leisti diską, įdėkite jį į dėžutę.
Valymas
• Prieš leisdami diską, nuvalykite jį
valymo šluoste.
Diską šluostykite nuo centro į kraštą.
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
125 W ir 125 W (esant 6 omams, 1 kHz,
1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
200 W (vienam kanalui 6 omai, 1 kHz)
Centrinis:
200 W (esant 6 omams, 1 kHz)
Žemųjų dažnių garsiakalbis:
200 W (esant 6 omams, 80 Hz)
Analoginė įvestis
AUDIO IN
Jautrumas: 2 V / 700 mV
Skaitmeninė įvestis
TV (garso grįžties kanalas / OPTICAL)
Palaikomi formatai: LPCM 2CH
(iki 48 kHz), „Dolby Digital“, DTS
HDMI (IN 1) / HDMI (IN 2)
Palaikomi formatai: LPCM 5.1CH
(iki 48 kHz), LPCM 2CH (iki 96 kHz),
„Dolby Digital“, DTS
BDV-NF7220
• Nenaudokite tirpiklių, pvz., benzino,
skiediklio, parduotuvėse parduodamų
valiklių arba vinilo plokštelėms skirto
antistatinio purškiklio.
Ši sistema gali atkurti tik standartinį
apvalų diską. Naudojant
nestandartinius ir ne apvalius diskus
(pvz., kortelės, širdies ar žvaigždės
formos) gali įvykti gedimas.
Nenaudokite disko su pritvirtintu
komercinio žymėjimo priedu, pvz.,
etikete arba žiedu.
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
125 W ir 125 W (esant 6 omams, 1 kHz,
1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
200 W (vienam kanalui 6 omai, 1 kHz)
Žemųjų dažnių garsiakalbis:
200 W (esant 6 omams, 80 Hz)
Analoginė įvestis
AUDIO IN
Jautrumas: 2 V / 700 mV
Skaitmeninė įvestis
TV (garso grįžties kanalas / OPTICAL)
Palaikomi formatai: LPCM 2CH
(iki 48 kHz), „Dolby Digital“, DTS
HDMI (IN 1) / HDMI (IN 2)
Palaikomi formatai: LPCM 5.1CH
(iki 48 kHz), LPCM 2CH (iki 96 kHz),
„Dolby Digital“, DTS
11LT
HDMI skyrius
Jungtis
A tipo (19 kontaktų)
BD / DVD / „Super Audio CD“ /
CD sistema
Signalo formato sistema
NTSC / PAL
USB skyrius
(USB) prievadas:
A tipo (galima prijungti USB atmintinę,
atminties kortelių skaitytuvą,
skaitmeninį fotoaparatą ir skaitmeninę
vaizdo kamerą)
LAN skyrius
LAN (100) išvadas
100BASE-TX kontaktas
Belaidžio LAN skyrius
Standartų atitiktis
IEEE 802.11 a/b/g/n
Dažnių diapazonas
2,4 GHz, 5 GHz
BLUETOOTH skyrius
Ryšių sistema
BLUETOOTH specifikacijos 3.0 versija
Išvestis
BLUETOOTH specifikacijos maitinimo
klasė – 2
Didžiausias ryšio diapazonas
Tiesioginio matomumo linija apie
10 m1)
Dažnių diapazonas
2,4 GHz
Moduliavimo būdas
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
Suderinami BLUETOOTH profiliai2)
A2DP 1.2 (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP 1.3 (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis
44,1 kHz, 48 kHz)
12LT
1)
Faktinis diapazonas gali skirtis
atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip
kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai
aplink mikrobangų krosnelę, statinis
elektros krūvis, belaidis telefonas,
priėmimo jautrumas, antenos
efektyvumas, operacinė sistema,
taikomoji programa ir kt.
2)
BLUETOOTH standartiniai profiliai rodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
3) Kodekas: garso signalo glaudinimo ir
konvertavimo formatas
4)
Pojuosčio kodekas
FM imtuvas
Sistema
PLL kvarco kristalais kontroliuojamas
skaitmeninis sintezatorius
Derinimo diapazonas
Nuo 87,5 MHz iki 108,0 MHz
(50 kHz žingsniais)
Antena
Laidinė FM antena
Antenos jungtys
75 omai, nesubalansuota
Garsiakalbiai
priekiniai (SS-TSB133) / erdvinio garso
(SS-TSB138), skirtas BDV-N9200W
priekiniai (SS-TSB134) / erdvinio garso
(SS-TSB139), skirtas BDV-N9200WL
Matmenys (p / a / g) (apytiksliai)
102 mm × 705 mm × 71 mm
(prie sienos tvirtinama dalis)
270 mm × 1200 mm × 270 mm
(visas garsiakalbis)
Svoris (apytiksl.)
SS-TSB133/SS-TSB138:
1,9 kg (prie sienos tvirtinama dalis)
4,2 kg (visas garsiakalbis)
SS-TSB134/SS-TSB139:
2,0 kg (montuojamas ant sienos
su garsiakalbio laidu)
4,4 kg (visas garsiakalbis)
Priekinis (SS-TSB135), skirtas
BDV-N7200W / BDV-NF7220
Erdvinio garso (SS-TSB140), skirtas
BDV-N7200W
Priekiniai (SS-TSB136) / erdvinio garso
(SS-TSB141), skirti BDV-N7200WL
Matmenys (p / a / g) (apytiksliai)
100 mm × 450 mm × 57 mm (be stovo)
147 mm × 455 mm × 147 mm (su stovu)
Svoris (apytiksl.)
SS-TSB135/SS-TSB140:
1,1 kg (be stovo)
1,2 kg (su stovu)
SS-TSB136/SS-TSB141:
1,2 kg (be stovo, su garsiakalbio
laidu)
1,3 kg (su stovu)
Priekinis (SS-TSB137), skirtas
BDV-N5200W
Matmenys (p / a / g) (apytiksliai)
91 mm × 275 mm × 96 mm
Svoris (apytiksl.)
0,71 kg (su garsiakalbio laidu)
Erdvinio garso (SS-TSB142), skirtas
BDV-N5200W
Matmenys (p / a / g) (apytiksliai)
90 mm × 205 mm × 91 mm
Svoris (apytiksl.)
0,58 kg (su garsiakalbio laidu)
Centrinis (SS-CTB125), skirtas
BDV-N9200W / BDV-N7200W
Centrinis (SS-CTB126), skirtas
BDV-N9200WL / BDV-N7200WL
Matmenys (p / a / g) (apytiksliai)
365 mm × 73 mm × 77 mm
Svoris (apytiksl.)
1,1 kg
Centrinis (SS-CTB127), skirtas
BDV-N5200W
Matmenys (p / a / g) (apytiksliai)
240 mm × 90 mm × 85 mm
Svoris (apytiksl.)
0,58 kg (su garsiakalbio laidu)
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(SS-WSB126), skirtas BDV-N9200W /
BDV-N7200W / BDV-NF7220
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(SS-WSB127), skirtas BDV-N9200WL /
BDV-N7200WL
Matmenys (p / a / g) (apytiksliai)
SS-WSB126:
265 mm × 430 mm × 265 mm
SS-WSB127:
265 mm × 425 mm × 265 mm
Svoris (apytiksl.)
SS-WSB126: 6,3 kg
SS-WSB127: 6,2 kg
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(SS-WSB128), skirtas BDV-N5200W
Matmenys (p / a / g) (apytiksliai)
225 mm × 365 mm × 345 mm
Svoris (apytiksl.)
5,8 kg (su garsiakalbio laidu)
Bendroji informacija
Pagrindinis įrenginys
Maitinimo reikalavimai
220–240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungta:
95 W (HBD-N9200W /
HBD-N7200W / HBD-5200W)
105 W (HBD-N9200WL /
HBD-N7200WL)
85 W (HBD-NF7220)
Budėjimo režimas:
0,3 W (energijos taupymo režimu;
informacijos apie nustatymą žr.
naudojimo instrukcijoje, kurią
galite rasti šioje svetainėje:
http://support.sony-europe.com/)
1,7 W (kai [Remote Start]
(nuotolinis paleidimas), [NFC] ir
[Bluetooth Power Setting]
(„Bluetooth“ maitinimo
nustatymas) nustatyti kaip [On]
(įjungta), o [Quick Start Mode]
(greitojo paleidimo režimas)
nustatytas kaip [Off] (išjungta).)
Matmenys (p / a / g) (apytiksliai)
480 mm × 78 mm × 212,5 mm, įskaitant
išsikišusias dalis
Svoris (apytiksl.)
3,1 kg
13LT
Erdvinio garso stiprintuvas
(TA-SA500WR), skirtas BDV-N9200W /
BDV-N7200W
Erdvinio garso stiprintuvas
(TA-SA600WR), skirtas BDV-N9200WL /
BDV-N7200WL
Erdvinio garso stiprintuvas
(TA-SA700WR), skirtas BDV-N5200W
Stiprintuvo skyrius
TA-SA500WR / TA-SA600WR:
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Erdvinio garso kairysis (L) / erdvinio garso
dešinysis (R):
200 W (vienam kanalui 6 omai, 1 kHz)
TA-SA700WR:
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Erdvinio garso kairysis (L) / erdvinio garso
dešinysis (R):
100 W (vienam kanalui 6 omai, 1 kHz)
Nominali varža
6Ω
Ryšių sistema
„Wireless sound Specification
version 3.0“
Dažnių diapazonas
5,2 GHz, 5,8 GHz
Moduliavimo būdas
DSSS
Maitinimo reikalavimai
220–240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungta:
55 W (TA-SA500WR)
70 W (TA-SA600WR)
45 W (TA-SA700WR)
Energijos sąnaudos budėjimo režimu
0,5 W (budėjimo režimu)
0,3 W (išjungtas)
Matmenys (p / a / g) (apytiksliai)
200 mm × 64 mm × 211,5 mm
Svoris (apytiksl.)
1,3 kg
Gamintojas pasilieka teisę be įspėjimo
keisti dizainą ir specifikacijas.
14LT
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising