Sony | BDV-N7100W | Sony BDV-N7100W Naudojimo instrukcijos

4-456-335-11(1) (LT)
„Blu-ray Disc™“ /
DVD namų kino
sistema
Naudojimo instrukcijos
BDV-N9100W / BDV-N9100WL / BDV-N8100W
BDV-N7100W / BDV-N7100WL
ĮSPĖJIMAS
Nemontuokite įrenginio uždaroje erdvėje,
pvz., knygų arba sieninėje spintoje.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
įrenginio vėdinimo angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte
elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio
nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant
jo nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį,
į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai
aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės
spindulių ir ugnies.
Kad nesusižalotumėte, įrenginį tinkamai
pritvirtinkite prie grindų / sienos pagal
montavimo instrukcijas.
Skirtas naudoti tik viduje.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus
padidėja pavojus akims.
Neardykite korpuso, nes šioje „Blu-ray Disc“ /
DVD namų kino sistemoje naudojamas lazeris
kenkia akims.
Dėl remonto darbų kreipkitės tik
į kvalifikuotus specialistus.
Šis įrenginys yra 3R KLASĖS LAZERINIS
gaminys. Kai lazerio apsauginis korpusas
atidarytas, skleidžiama matoma ir nematoma
lazerio spinduliuotė, todėl venkite tiesioginio
kontakto su akimis.
Ši žymė yra įrenginio išorėje, ant jo dugno.
2LT
Šis įrenginys yra 1 KLASĖS LAZERINIS
gaminys. Ši žymė yra įrenginio išorėje, ant
jo dugno.
Pagrindiniam įrenginiui skirta
informacija
Ši etiketė yra įrenginio išorėje, ant jo dugno.
Rekomenduojami kabeliai
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais ir
(arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti
tinkamai ekranuotus ir įžemintus laidus
bei jungtis.
Europos klientams
Senos elektros ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros
ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad
vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami
gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Tik Europoje
Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su
šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio
elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus
saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, šį maitinimo elementą gali pakeisti
tik kvalifikuotas techninės priežiūros
specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai
utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų
rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip
tinkamai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų maitinimo elementų surinkimo
punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio
gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Informacija klientams: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose taikomos
ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan (Japonija), arba jos vardu veikianti kita
bendrovė. Užklausas dėl to, ar gaminys
atitinka Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui „Sony
Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany (Vokietija). Jei kiltų
bet kokių klausimų dėl techninės priežiūros ar
garantijos, kreipkitės adresais, nurodytais
atskiruose techninės priežiūros ar garantijos
dokumentuose.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ paskelbia, kad
BDV-N9100W / BDV-N9100WL /
BDV-N8100W / BDV-N7100W /
BDV-N7100WL / EZW-RT50 atitinka
esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus
ir kitas svarbias nuostatas.
Informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Australijos klientams
Ši įranga turi būti įrengiama ir naudojama ne
arčiau nei 20 cm nuo radiatoriaus ir žmogaus
kūno (išskyrus galūnes: rankas, riešus, pėdas ir
kulkšnis).
Senos elektros ir
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
3LT
Atsargumo priemonės
Apsauga nuo kopijavimo
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
direktyvos apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
(Tik Europai skirti modeliai)
• Pranešame, kad „Blu-ray Disc“ ir DVD
laikmenose naudojamos pažangios turinio
apsaugos sistemos. Šios sistemos, vadinamos
AACS („Advanced Access Content System“)
ir CSS („Content Scramble System“), gali
riboti atkūrimą, analoginę išvestį ir kitas
panašias funkcijas. Šio gaminio valdymas
ir jam taikomi apribojimai gali skirtis. Tai
priklauso nuo įsigijimo datos, nes AACS
valdyba gali priimti ar pakeisti apribojimo
taisykles įsigijus prekę.
• „Cinavia“ pranešimas
Šiame gaminyje naudojama „Cinavia“
technologija, apribojanti kai kurių
komerciniais tikslais išleistų filmų, vaizdo
įrašų ir jų garso takelių neteisėtų kopijų
naudojimą. Nustačius, kad naudojama
neteisėta kopija, parodomas pranešimas ir
atkūrimas arba kopijavimas nutraukiamas.
Daugiau informacijos apie „Cinavia“
technologiją rasite internetiniame „Cinavia“
vartotojų informacijos centre adresu
http://www.cinavia.com. Jei norite gauti
papildomos informacijos apie „Cinavia“
paštu, atsiųskite atvirlaiškį su savo pašto
adresu toliau nurodytu adresu: Cinavia
Consumer Information Center, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Maitinimo šaltiniai
• Įrenginys nėra atjungtas nuo maitinimo
tinklo, kol jis prijungtas prie kintamosios
srovės elektros lizdo (net jei pats įrenginys
yra išjungtas).
• Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas
maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite
į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės
elektros lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui
nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką
iš kintamosios srovės elektros lizdo.
3D vaizdo žiūrėjimas
Kai kuriems žmonėms žiūrint 3D vaizdą gali
kilti diskomforto pojūtis (pvz., akių įtampa,
nuovargis ar pykinimas). „Sony“
rekomenduoja visiems 3D vaizdo žiūrovams
reguliariai daryti pertraukas. Būtinų
pertraukų trukmė ir dažnumas įvairiems
asmenims skiriasi. Tai turite nuspręsti patys.
Jei jaučiate kokį nors diskomfortą, liaukitės
žiūrėję 3D vaizdą, kol diskomforto pojūtis
praeis. Jei būtina, pasitarkite su gydytoju.
Be to, norėdami gauti naujausios informacijos
turėtumėte peržiūrėti i) instrukcijų vadovą ir /
arba bet kokio naudojamo įrenginio
atsargumo pranešimą, „Blu-ray Disc“ turinį,
paleidžiamą šiuo gaminiu, ir ii) mūsų
interneto svetainę
http://esupport.sony.com/. Mažų vaikų
(ypač jaunesnių nei šešerių metų amžiaus)
rega tebesivysto. Prieš leisdami vaikams
žiūrėti 3D vaizdą, pasitarkite su gydytoju
(pediatru ar akių gydytoju).
Suaugusieji turi prižiūrėti mažus vaikus, kad
jei laikytųsi pirmiau nurodytų rekomendacijų.
4LT
Autorių teisės ir prekių ženklai
• Šioje sistemoje naudojami „Dolby* Digital“
ir „Dolby Pro Logic“ adaptyviosios matricos
erdvinio garso dekoderis ir DTS**
„Digital Surround System“.
* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją. „Dolby“, „Pro
Logic“ ir dvigubos D raidės simbolis
yra „Dolby Laboratories“ prekių
ženklai.
** Pagaminta pagal licenciją pagal JAV
patentus nr. 5956674; 5974380;
6226616; 6487535; 7212872; 7333929;
7392195; 7272567 ir kitus JAV bei
pasaulyje išduotus ir dar svarstomus
patentus. DTS-HD, simbolis ir DTSHD kartu su simboliu yra registruotieji
„DTS, Inc.“ prekių ženklai. Gaminyje
naudojama programinė įranga.
© „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.
• Šioje sistemoje naudojama didelės raiškos
multimedijos sąsajos (HDMI™)
technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos
multimedijos sąsaja bei HDMI logotipas yra
„HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
• „Java“ yra „Oracle“ ir (arba) jos filialų
registruotasis prekės ženklas.
• „DVD logo“ yra „DVD Format/Logo
Licensing Corporation“ prekės ženklas.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“, „Blu-ray 3D“,
BD-LIVE, BONUSVIEW ir logotipai yra
„Blu-ray Disc Association“ prekių ženklai.
• „Blu-ray Disc“, DVD+RW, DVD-RW,
DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO ir CD
logotipai yra prekių ženklai.
• „Super Audio CD“ yra prekės ženklas.
• BRAVIA yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
• „AVCHD 3D/Progressive“ ir „AVCHD 3D/
Progressive“ logotipas yra „Panasonic
Corporation“ ir „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• , XMB ir „xross media bar“ yra
„Sony Corporation“ ir „Sony Computer
Entertainment Inc.“ prekių ženklai.
• „PlayStation“ yra „Sony Computer
Entertainment Inc.“ registruotasis prekės
ženklas.
• „Sony Entertainment Network“ logotipas
ir „Sony Entertainment Network“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
• Muzikos ir vaizdo atpažinimo technologiją
bei susijusius duomenis teikia „Gracenote®“.
„Gracenote“ yra muzikos atpažinimo
technologijos ir susijusio turinio pateikimo
pramonės standartas. Jei reikia daugiau
informacijos, apsilankykite adresu
www.gracenote.com.
CD, DVD, „Blu-ray Disc“ ir muzikos bei
vaizdo duomenys iš „Gracenote, Inc.“,
© „Gracenote“, nuo 2000 m. „Gracenote“
programinė įranga, © „Gracenote“, nuo
2000 m. Šiam gaminiui ir paslaugai taikomas
vienas ar daugiau „Gracenote“ priklausančių
patentų. „Gracenote“ svetainėje rasite
neišsamų „Gracenote“ taikomų patentų
sąrašą. „Gracenote“, CDDB, „MusicID“,
„MediaVOCS“, „Gracenote“ ženklas ir
logotipas, „Powered by Gracenote“ ženklas
yra registruotieji prekių ženklai arba
„Gracenote, Inc.“ prekių ženklai Jungtinėse
Valstijose ir / arba kitose šalyse.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir
„Wi-Fi Alliance®“ yra „Wi-Fi Alliance“
registruotieji prekių ženklai.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™
ir „Wi-Fi Protected Setup™“ yra „Wi-Fi
Alliance“ prekių ženklai.
• N ženklas yra prekės ženklas arba
registruotasis „NFC Forum, Inc.“ prekės
ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
• „Android“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.
• „Bluetooth®“ pasaulinis ženklas ir logotipai
yra registruotieji prekių ženklai,
priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony
Corporation“ tokius ženklus naudoja pagal
licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių
pavadinimai priklauso atitinkamiems
savininkams.
• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams licenciją suteikė
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
5LT
• Šiame gaminyje naudojama patentuota
technologija pagal „Verance Corporation“
suteiktą licenciją. Ji yra saugoma pagal JAV
patentą nr. 7369677 ir kitus JAV ir pasaulyje
išduotus ir dar svarstomus patentus. Dėl tam
tikrų šios technologijos aspektų ji taip pat
saugoma autorių teisių ir komercinių
paslapčių apsaugos. „Cinavia“ yra „Verance
Corporation“ prekės ženklas. Autorių teisės
priklauso „Verance Corporation“,
2004-2010 m. Visos teisės saugomos
„Verance“. Apgrąžos inžinerija ar
išrinkimas draudžiami.
• „Windows Media“ yra „Microsoft
Corporation“ registruotasis prekės ženklas
arba prekės ženklas JAV ir (arba)
kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft
Corporation“ intelektinės nuosavybės teisės.
Tokią technologiją naudoti ne šiame
gaminyje ar platinti neturint „Microsoft“
arba įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės
bendrovės licencijos draudžiama.
Siekdami apsaugoti savo intelektinę
nuosavybę, įskaitant autorių teisių saugomą
turinį, turinio savininkai naudoja turinio
prieigos technologiją „Microsoft®
PlayReady™“. Šiame įrenginyje naudojama
technologija „PlayReady“, skirta
„PlayReady“ apsaugotam turiniui ir (arba)
WMDRM apsaugotam turiniui pasiekti. Jei
įrenginyje netinkamai taikomi apribojimai
dėl turinio naudojimo, turinio savininkai
gali reikalauti, kad „Microsoft“ atšauktų
įrenginio prieigą prie „PlayReady“
apsaugoto turinio. Atšaukimas nebūtų
taikomas neapsaugotam turiniui arba
turiniui, kuris apsaugotas kitomis turinio
prieigos technologijomis. Turinio savininkai
gali reikalauti, kad jūs, norėdami pasiekti jų
turinį, atnaujintumėte „PlayReady“. Jei
neatnaujinsite, negalėsite pasiekti turinio,
kuriam šis naujinimas reikalingas.
• DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra „Digital Living Network
Alliance“ prekių ženklai, paslaugų ženklai
arba sertifikavimo ženklai.
6LT
• „Opera® Devices SDK“ sukurta „Opera
Software ASA“. Autorių teisės priklauso
„Opera Software ASA“, 1995–2013 m.
Visos teisės saugomos.
• Visi kiti prekių ženklai priklauso jų
savininkams.
• Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra gamintojų prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai. Šiame
dokumente ženklai ™ ir ® nėra apibrėžti.
Galutinio vartotojo licencijos
informacija
„Gracenote®“ galutinio vartotojo
licencijos sutartis
Šioje taikomojoje programoje arba įrenginyje
naudojama „Gracenote, Inc.“, įsikūrusios
Emerivilyje, Kalifornijoje, programinė įranga
(„Gracenote“). „Gracenote“ sukurta
programinė įranga (toliau vadinama
„Gracenote“ programine įranga) įgalina šią
taikomąją programą identifikuoti diską ir (arba)
failą ir gauti muzikos informaciją, įskaitant
pavadinimo, atlikėjo ir garso takelio informaciją
(toliau vadinamą „Gracenote“ duomenimis), iš
interneto serverių arba integruotųjų duomenų
bazių (toliau kartu vadinamų „Gracenote“
serveriais) ir atlikti kitas funkcijas. „Gracenote“
duomenis galite naudoti tik galutiniam
vartotojui skirtoms taikomosios programos
arba įrenginio funkcijoms atlikti.
Sutinkate, kad naudosite „Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“
serverius tik asmeniniais ir nekomerciniais
tikslais. Sutinkate neperleisti, nekopijuoti ir
neperduoti „Gracenote“ programinės įrangos
ir jokių „Gracenote“ duomenų trečiosioms
šalims. SUTINKATE NENAUDOTI IR
NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“
DUOMENŲ, „GRACENOTE“ PROGRAMINĖS
ĮRANGOS IR „GRACENOTE“ SERVERIŲ
KITAIP NEI NURODYTA ČIA.
Sutinkate, kad jūsų neišimtinė licencija
naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius
nustos galioti, jei pažeisite šiuos apribojimus.
Licencijai nustojus galioti sutinkate liautis
naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius.
„Gracenote“ pasilieka visas teises
į „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius,
įskaitant visas nuosavybės teises. Jokiomis
sąlygomis „Gracenote“ neprivalo mokėti už
jokią jūsų pateiktą informaciją. Sutinkate,
kad „Gracenote, Inc.“ gali tiesiogiai savo
vardu įgyvendinti savo teises prieš jus
pagal šią sutartį.
„Gracenote“ paslauga naudoja unikalų
identifikatorių sekti užklausoms statistiniais
tikslais. Atsitiktinai priskirto skaitinio
identifikatoriaus paskirtis – įgalinti
„Gracenote“ paslaugą skaičiuoti užklausas
nenustatant jūsų tapatybės. Daugiau
informacijos rasite „Gracenote“ paslaugos
„Gracenote“ privatumo politikos tinklalapyje.
„Gracenote“ programinės įrangos ir visų
„Gracenote“ duomenų elementų licencija
suteikta jums „tokia, kokia yra“. „Gracenote“
nepriima skundų ir nesuteikia jokių išreikštų
ar numanomų garantijų dėl jokių „Gracenote“
duomenų iš „Gracenote“ serverių tikslumo.
„Gracenote“ pasilieka teisę ištrinti visus
duomenis iš „Gracenote“ serverių arba
pakeisti duomenų kategorijas dėl bet kokios
priežasties, kurią „Gracenote“ laiko
pakankama. Nesuteikiama jokia garantija,
kad „Gracenote“ programinėje įrangoje arba
„Gracenote“ serveriuose nėra klaidų ir kad
„Gracenote“ programinė įranga arba
„Gracenote“ serveriai veiks nenutrūkstamai.
„Gracenote“ neprivalo pateikti naujų
patobulintų ar papildomų duomenų tipų arba
kategorijų, kurias „Gracenote“ galėtų pateikti
ateityje, ir gali bet kada nutraukti paslaugų
teikimą
„GRACENOTE“ NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ
GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ ARBA
NUMANOMŲ, ĮSKAITANT (BET
NEAPSIRIBOJANT) NUMANOMOMIS
PERKAMUMO, TINKAMUMO
KONKREČIAM TIKSLUI, PAVADINIMO
IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS.
„GRACENOTE“ NESUTEIKIA
GARANTIJOS DĖL PADARINIŲ, KILUSIŲ
NAUDOJANT „GRACENOTE“
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA BET KURĮ
„GRACENOTE“ SERVERĮ. NĖ VIENU
ATVEJU „GRACENOTE“ NĖRA
ATSAKINGA UŽ JOKIUS PASEKMINIUS
ARBA ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS
AR BET KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ
ARBA PAJAMAS.
© „Gracenote, Inc.“, 2009 m.
Apie šią naudojimo
instrukciją
• Šioje naudojimo instrukcijoje apibrėžiami
nuotolinio valdymo pulto mygtukai. Tuos
pačius veiksmus galite atlikti ir pagrindinio
įrenginio valdikliais, jei jų pavadinimai
sutampa su nuotolinio valdymo pulto
mygtukų pavadinimais ar yra į juos panašūs.
• Šiame vadove žodis „diskas“ vartojamas
apibrėžti BD, DVD, „Super Audio CD“ arba
CD diskams, nebent tekste ar iliustracijose
nurodyta kitaip.
• Šiame vadove pateiktos instrukcijos
taikomos modeliams BDV-N9100W,
BDV-N9100WL, BDV-N8100W,
BDV-N7100W ir BDV-N7100WL.
BDV-N9100WL yra modelis, naudojamas
iliustracijose. Bet koks valdymo skirtumas
yra aiškiai nurodytas tekste, pvz.,
„tik BDV-N9100WL“.
• Kai kurios iliustracijos yra abstraktūs
piešiniai ir gali skirtis nuo tikrųjų gaminių.
• TV ekrane rodomi elementai gali skirtis;
tai priklauso nuo šalies.
• Numatytasis nustatymas yra pabrauktas.
7LT
Turinys
Apie šią naudojimo instrukciją .............. 7
Kaip išpakuoti ........................................ 10
Dalių ir valdiklių vadovas ..................... 13
Darbo pradžia
1 žingsnis:
Garsiakalbių įrengimas .......... 19
2 žingsnis: Sistemos
prijungimas ............................. 20
Garsiakalbių prijungimas ..........
Kaip prijungti TV ........................
Kitos įrangos prijungimas
(TV priedėlio ir pan.) ..............
Kaip prijungti anteną .................
3 žingsnis: Pasiruošimas jungtis
prie tinklo ................................
4 žingsnis: Belaidžio ryšio
sistemos nustatymas ..............
5 žingsnis:
Nesudėtinga sąranka ..............
6 žingsnis: Atkūrimo šaltinio
pasirinkimas ............................
7 žingsnis: Erdvinio garso
klausymasis .............................
20
22
23
25
25
27
29
30
30
Atkūrimas
Disko paleidimas ................................... 32
Kaip paleisti iš USB įrenginio .............. 34
Muzikos klausymasis naudojant
Bluetooth prietaisą ......................... 35
Prisijungimas prie išmaniojo telefono
naudojant klausymosi vienu
palietimu funkciją (NFC) ............. 37
Kaip paleisti turinį per tinklą ............... 38
Galimos parinktys ................................. 42
8LT
Garso reguliavimas
Kaip pasirinkti garso formatą,
kelių kalbų garso takelius
arba kanalą .......................................44
Sudėtinės garso transliacijos
klausymasis ......................................45
Imtuvas
Radijo klausymasis .................................45
Radijo duomenų sistemos (RDS)
paslaugos gavimas ..........................47
Kiti veiksmai
HDMI valdymo funkcijos naudojimas
„BRAVIA Sync“ ..............................47
Automatinis atitinkamų garsiakalbių
nustatymų kalibravimas ................48
Garsiakalbių nustatymas .......................49
Išjungimo laikmačio naudojimas .........51
Pagrindinio įrenginio mygtukų
deaktyvinimas .................................51
Garsiakalbių apšvietimo funkcijos
naudojimas ......................................52
TV ir kitos įrangos valdymas pridėtu
nuotolinio valdymo pultu ..............52
Energijos taupymas
budėjimo režimu ............................53
Interneto svetainių naršymas ...............54
Daugiau belaidžio ryšio sistemos
nustatymų ........................................56
Nustatymai ir reguliavimas
Sąrankos ekrano naudojimas ............... 57
[Remote Control Setting Guide]
(nuotolinio valdymo pulto
nustatymų vadovas) ....................... 58
[Network Update] ................................. 58
[Screen Settings]
(ekrano nustatymai) ...................... 59
[Audio Settings]
(garso nustatymai) ......................... 61
[BD/DVD Viewing Settings]
(BD / DVD peržiūros
nustatymai) ..................................... 62
[Parental Control Settings]
(tėvų kontrolės nustatymai) ......... 63
[Music Settings]
(muzikos nustatymai) ................... 63
[System Settings] ................................... 63
[External Input Settings]
(išorės įvesties nustatymai) ........... 65
[Network Settings]
(tinklo nustatymai) ........................ 65
[Easy Network Settings] (nesudėtingi
tinklo nustatymai) ......................... 67
[Resetting] (nustatymas iš naujo) ........ 67
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės .......................... 67
Pastabos dėl diskų .................................. 70
Nesklandumų šalinimas ....................... 70
Leistini diskai ......................................... 77
Failai, kuriuos galima paleisti .............. 78
Palaikomi garso formatai ..................... 79
Specifikacijos .......................................... 79
Kalbų kodų sąrašas ................................ 82
Rodyklė ................................................... 84
9LT
Kaip išpakuoti
• Naudojimo instrukcija (tik Okeanijai
skirti modeliai)
• Sparčiosios sąrankos vadovas
• Garsiakalbių montavimo vadovas
• Nurodymų vadovas (tik Europai skirti
modeliai)
• Nuotolinio valdymo pultas (1)
• R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementai (2)
• Laidinė FM antena (1)
Tik BDV-N9100W/BDV-N9100WL
• Priekiniai garsiakalbiai (2)
arba
• Erdvinio garso garsiakalbiai (2)
• Kalibravimo mikrofonas (1)
• Erdvinio garso stiprintuvas (1)
• Centrinis garsiakalbis (1)
• Belaidžio ryšio siųstuvai-imtuvai (2)
• Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)
10LT
• Garsiakalbių laidai (5, raudonas / baltas /
pilkas / mėlynas / žalias)
Tik BDV-N8100W
• Priekiniai garsiakalbiai (2)
arba
• Garsiakalbių apačios dangteliai (4)
• Pagrindai (4)
• Erdvinio garso garsiakalbiai (2)
• Apatinės priekinių ir erdvinio garso
garsiakalbių dalys (4)
• Centrinis garsiakalbis (1)
• Varžtai (16)
• Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)
• Garsiakalbių laidai (5, raudonas / baltas /
pilkas / mėlynas / žalias)
11LT
• Garsiakalbių apačios dangteliai (2)
• Erdvinio garso garsiakalbiai (2)
• Pagrindai (2)
• Apatinės priekinių ir erdvinio garso
garsiakalbių dalys (2)
• Centrinis garsiakalbis (1)
• Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)
• Stovai (erdvinio garso garsiakalbiams) (2)
• Varžtų ertmių dangteliai (2)
• Garsiakalbių laidai (5, raudonas / baltas /
pilkas / mėlynas / žalias)
• Varžtai (10)
arba
Tik BDV-N7100W / BDV-N7100WL
• Priekiniai garsiakalbiai (2)
• Stovai (priekiniam ir erdvinio garso
garsiakalbiams) (4)
• Varžtų ertmių dangteliai (4)
• Varžtai (4)
12LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Daugiau informacijos rasite skliaustuose nurodytuose puslapiuose.
Pagrindinis įrenginys
Viršutinis ir priekinis skydelis
2
3
4
5
6
1 0
A "/1 (įjungta / budėjimo režimas)
Įjungiamas pagrindinis įrenginys arba
nustatoma, kad jis veiktų budėjimo
režimu.
B Disko dangtelis (32 psl.)
C LED indikatorius
Baltas: dega įjungus pagrindinį
įrenginį.
Mėlynas (Bluetooth būsena):
– sistema paruošta poriniam
sujungimui: greitai mirksi
– porinio sujungimo metu:
greitai mirksi
– sujungiant: mirksi
– ryšys užmegztas: dega
D Viršutinio skydelio ekranas
9
8
7 Lizdas
E
(N ženklas) (37 psl.)
Kad būtų suaktyvinta NFC funkcija,
su NFC suderinamą įrenginį laikykite
prie šio ženklo.
F Liečiamieji mygtukai / indikatoriai
FUNCTION (30 psl.)
Pasirenkamas atkūrimo šaltinis.
N* (atkurti)
x* (stabdyti)
VOL +/–
* Palieskite ir palaikykite pagrindinio
įrenginio mygtuką N ilgiau kaip 2 sek.
ir sistemoje bus atkurtas įtaisytasis
demonstracinis garso įrašas. Palieskite x,
kad sustabdytumėte demonstracinį
garso įrašą.
13LT
Pastaba
Demonstruojant garsumo lygis gali būti
didesnis, nei nustatytas garsumo lygis.
G
(USB) prievadas (34 psl.)
Norėdami atidaryti dangtelį,
užkiškite nagą.
H ./> (ankstesnis / kitas)
I
(nuotolinio valdymo pulto
jutiklis)
J Z (atidaryti / uždaryti)
Apie liečiamuosius mygtukus /
indikatorius
Šie mygtukai veikia, kai dega liečiamųjų
mygtukų indikatoriai.
Galite įjungti / išjungti indikatorius
nustatydami [Main Unit illumination]
(pagrindinio įrenginio apšvietimas)
(64 psl.). Nustačius [Main Unit
illumination] (pagrindinio įrenginio
apšvietimas) kaip [Auto] (automatinis),
indikatoriai išjungiami. Tokiu atveju
paspauskite bet kurį liečiamąjį mygtuką.
Kai indikatoriai dega, palieskite
norimą mygtuką.
Jei paliesite mygtuką, kai indikatoriai
nedega, indikatoriai užsidegs ir degs kelias
sekundes. Jei paliesite mygtuką N dar
kartą, indikatorius N kelias sekundes
mirksės ir degs atkuriant.
Pastaba
• Mygtukai veikia, kai juos lengvai priliečiate.
Nespauskite jų per stipriai.
• Jei mygtukas neveikia, atleiskite mygtuką
ir kelias sekundes palaukite. Tada palieskite
mygtuką dar kartą pirštu (lieskite mygtuko
indikatorių).
14LT
Viršutinio skydelio ekrano indikatoriai
A Užsidega, kai priimamas dviejų
kanalų erdvinis garsas (tik radijas).
B Užsidega, kai aktyvus pakartotinis
paleidimas.
C Užsidega, kai sistema paleista
naudojant funkciją PARTY
STREAMING.
D Užsidega, kai garsas nutildytas.
E Užsidega, kai HDMI (OUT) lizdas
tinkamai sujungiamas su HDCP
(didelio pralaidumo skaitmeninio
turinio apsauga) įranga naudojant
HDMI arba DVI (skaitmeninė
vaizdo sąsaja) įvestį.
F Rodoma sistemos būsena, pvz.,
radijo dažnis ir pan.
Kai paspaudžiate DISPLAY ir funkcija
nustatoma į TV, rodoma srauto
informacija / dekodavimo būsena.
Srauto informacija / dekodavimo
būsena gali būti nerodoma; tai
priklauso nuo srauto arba
dekoduojamo elemento.
Pastaba
Kai dalyje [System Settings] (sistemos
nustatymai) [Main Unit illumination]
(pagrindinio įrenginio apšvietimas) nustatomas
kaip [Auto] (automatinis), pagrindinio įrenginio
nenaudojant maždaug 10 sekundžių, viršutinio
skydelio ekranas išjungiamas.
15LT
Galinis skydelis
1
0
2
9 8
7
3
4
65
A Jungtys SPEAKER ILLUMINATION
(tik BDV-N9100WL /
BDV-N7100WL) (21 psl.)
F Lizdas HDMI (OUT) (22 psl.)
B Lizdas A.CAL MIC (29, 49 psl.)
I Belaidžio ryšio siųstuvo-imtuvo
lizdas (27 psl.)
C Lizdai AUDIO (AUDIO IN L/R)
(23 psl.)
D Lizdas ANTENNA
(FM COAXIAL 75 ) (25 psl.)
G Lizdai HDMI (IN 1/IN 2) (23 psl.)
H Jungtis LAN (100) (25 psl.)
J Lizdai SPEAKERS (20 psl.)
E Lizdas TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(22 psl.)
Erdvinio garso stiprintuvas
Priekinis skydelis
Galinis skydelis
12
A "/1 (įjungta / budėjimo režimas)
B Indikatorius LINK/STANDBY
(28 psl.)
Galite patikrinti belaidžio ryšio
perdavimo tarp pagrindinio įrenginio
ir erdvinio garso stiprintuvo būseną.
C Belaidžio ryšio siųstuvo-imtuvo
(EZW-RT50) lizdas
16LT
3
45 6
D Mygtukas SECURE LINK (56 psl.)
Įjungiama saugiojo ryšio funkcija.
E Jungtys SPEAKER ILLUMINATION
(tik BDV-N9100WL /
BDV-N7100WL) (21 psl.)
F Lizdai SPEAKERS
Nuotolinio valdymo pultas
Toliau aprašyti tik mygtukai, kuriais
valdoma sistema. Informacijos apie
mygtukus, kuriais valdoma prijungta
įranga, rasite skyriuje „TV ir kitos įrangos
valdymas pridėtu nuotolinio valdymo
pultu“ (52 psl.).
BDV-N9100WL/
1 BDV-N7100WL
2
BDV-N9100W/
BDV-N8100W/
3 BDV-N7100W
4
5
6
7
8
• Ant mygtukų 5, AUDIO, N ir PROG +
yra lytėjimo taškas. Lytėjimo taškai
padeda naudotis nuotolinio
valdymo pultu.
• Geltonai išspausdinti mygtukai
suaktyvinami paspaudus TV arba STB
veikimo režimo mygtuką.
A Z (atidaryti / uždaryti)
Atidaromas arba uždaromas diskų
dangtelis.
SPEAKERS TVyAUDIO
Pasirenkama, ar garsas atkuriamas per
sistemos garsiakalbius, ar per TV
garsiakalbį (-ius). Ši funkcija veikia
tik tada, kai nustatote [Control for
HDMI] (HDMI valdymas) kaip [On]
(įjungta) (64 psl.).
AV "/1 (įjungta / budėjimo
režimas) (52 psl.)
Įjungiamas TV arba kita įranga arba
nustatoma, kad jis (ji) veiktų
budėjimo režimu.
"/1 (įjungta / budėjimo režimas)
(29, 46 psl.)
Įjungiama sistema arba nustatoma,
kad ji veiktų budėjimo režimu.
B SPEAKER ILLUMINATION (52 psl.)
Išjungiamas arba įjungiamas
garsiakalbių apšvietimas.
Valdymo režimo mygtukai (52 psl.)
Pakeičiama nuotolinio valdymo pultu
valdoma įranga.
STB: galite valdyti kabelinės televizijos
priedėlį, skaitmeninį palydovinį
imtuvą, skaitmeninį vaizdo
įrašymo įrenginį ir pan.
TV: galite valdyti TV.
BD: galite valdyti šią sistemą.
C Skaičių mygtukai (46, 52 psl.)
Įvedami pavadinimų / skyrių
numeriai, iš anksto nustatytų radijo
stočių numeriai ir pan.
ENTER
Atidaromas pasirinktas elementas.
D Spalvoti mygtukai
Sparčiųjų veiksmų mygtukai, skirti kai
kurių BD meniu elementams
pasirinkti (taip pat gali būti naudojami
interaktyviai valdyti BD „Java“).
17LT
E TOP MENU
Atidaromas arba uždaromas BD arba
DVD pagrindinis meniu.
POP UP/MENU
Atidaromas arba uždaromas BD-ROM
iškylantysis meniu arba DVD meniu.
OPTIONS (31, 42, 55 psl.)
TV arba viršutinio skydelio ekrane
rodomas parinkčių meniu. (Vieta
priklauso nuo pasirinktos funkcijos.)
RETURN
Grąžinamas ankstesnis ekranas.
B/V/v/b
Išryškinamas rodomas elementas.
(įeiti)
Atidaromas pasirinktas elementas.
F BLUETOOTH (35, 36 psl.)
Pasirenkama BT funkcija.
Kai veikiant BT funkcijai užgęsta
mėlynas LED indikatorius,
paspauskite norėdami pradėti porinį
sujungimą arba prisijungti prie
suporuoto Bluetooth prietaiso.
HOME (30, 49, 57 psl.)
Įeinama arba išeinama iš pagrindinio
sistemos meniu.
SEN
Prisijungiama prie internetinės paslaugos
„Sony Entertainment Network™“.
FUNCTION (30 psl.)
Pasirenkamas atkūrimo šaltinis.
Nustatę [External Input Settings]
(išorinės įvesties nustatymai) (65 psl.),
rinkdamiesi funkciją galite praleisti
nenaudojamas įvestis.
FOOTBALL (32 psl.)
Žiūrint futbolo rungtynių transliaciją
pateikiamas optimizuotas garsas.
SOUND MODE (31 psl.)
Pasirenkamas garso režimas.
AUDIO (44 psl.)
Pasirenkamas garso formatas / garso
takelis.
18LT
SUBTITLE
Pasirenkama subtitrų kalba, kai
į BD-ROM / DVD VIDEO įrašyti
kelių kalbų subtitrai.
DISPLAY (34, 39, 46, 54 psl.)
TV ekrane rodoma atkūrimo ir
žiniatinklio naršymo informacija.
Viršutinio skydelio ekrane rodoma iš
anksto nustatyta radijo stotis, dažnis
ir pan.
MUSIC EQ (31 psl.)
Klausantis muzikos pasirenkamas iš
anksto užprogramuotas glodintuvas.
G Atkūrimo valdymo mygtukai
Žr. „Atkūrimas“ (32 psl.).
m/M (pagreitinti / sulėtinti /
sustabdyti kadrą)
Atkuriant greitai sukama atgal / greitai
sukama pirmyn. Kaskart paspaudus
mygtuką, paieškos greitis pasikeičia.
Įjungiamas sulėtintas paleidimas, kai
mygtukas laikomas paspaustas ilgiau
nei sekundę pauzės režimu.
Atkuriama po vieną kadrą, kai mygtukas
paspaudžiamas pauzės režimu.
Pastaba
Kai atkuriamas „Blu-ray“ 3D diskas,
sulėtintas atgalinis atkūrimas ir vieno kadro
atgalinis atkūrimas negalimi.
./> (ankstesnis / kitas)
Pasirenkamas ankstesnis / kitas
skyrius, garso takelis arba failas.
N (atkurti)
Pradedama arba iš naujo pradedama
atkurti (tęsiamas atkūrimas).
Suaktyvinamas grojimas vienu
prisilietimu (47 psl.), kai sistema įjungta
ir nustatyta BD / DVD funkcija.
X (pauzė)
Pristabdoma arba pradedama atkurti iš
naujo.
Radijo valdymo mygtukai
Žr. „Imtuvas“ (45 psl.).
TUNING +/–
PRESET +/–
H
(nutildymas)
Laikinai išjungiamas garsas.
2 (garsumas) +/–
Reguliuojamas garsumas.
SLEEP (51 psl.)
Nustatomas išjungimo laikmatis.
Darbo pradžia
Darbo pradžia
x (sustabdyti)
Atkūrimas sustabdomas ir įsimenama
sustabdymo vieta (tęsimo vieta).
Pavadinimo / garso takelio tęsimo
vieta yra paskutinė atkurta vieta
arba paskutinė nuotraukų aplanko
nuotrauka.
Sustabdomas įtaisytasis garso
demonstravimas.
1 žingsnis: Garsiakalbių
įrengimas
Įtaisykite garsiakalbius atsižvelgdami
į pateiktą paveikslėlį.
A Priekinis kairysis garsiakalbis (L)
B Priekinis dešinysis garsiakalbis (R)
C Centrinis garsiakalbis
D Erdvinio garso kairysis garsiakalbis (L)
E Erdvinio garso dešinysis garsiakalbis (R)
F Žemųjų dažnių garsiakalbis
G TV
Erdvinių garsiakalbių montavimas
galinėje padėtyje (Garsiakalbio
išdėstymas: [Standard]
(standartinis))
A
G
C
B
F
E
D
Visų erdvinių garsiakalbių
montavimas priekinėje padėtyje
(Garsiakalbių išdėstymas: [All Front]
(visi priekiniai))
DA
G
C B E
F
19LT
Darbo pradžia
Pastaba
• Būtinai pasirinkite garsiakalbių išdėstymo
nustatymą (50 psl.) pagal garsiakalbių vietą.
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, išteptų alyva,
poliruotų ir pan.) grindų garsiakalbius ir (arba)
prie jų pritvirtintus garsiakalbių stovus dėkite
atsargiai, nes ant grindų gali atsirasti dėmių arba
pakisti jų spalva.
• Nesiremkite į garsiakalbį ir už jo nesilaikykite,
nes jis gali nukristi.
• Šios sistemos garsiakalbiai neapsaugoti nuo
magnetinio lauko. Todėl juos pastačius netoli
CRT TV arba projektoriaus gali būti
netinkamai rodomos spalvos.
Garsiakalbių prijungimas
Garsiakalbių laidus prijunkite taip, kad jie
atitiktų pagrindinio įrenginio ir erdvinio
garso stiprintuvo lizdų SPEAKERS spalvas.
Jungdami pagrindinį įrenginį ir erdvinio
garso stiprintuvą, jungtį į lizdą kiškite tol,
kol pasigirs spragtelėjimas.
Į pagrindinį įrenginį
Raudonas
(priekinis dešinysis
garsiakalbis (R))
Violetinis
(žemųjų dažnių
garsiakalbis)
Patarimas
• Kad būtų efektyviau atkuriamas garsas,
kai pasirinktas nustatymas [All Front]
(visi priekiniai), rekomenduojama sumontuoti
priekinius ir erdvinio garso garsiakalbius
mažesniu atstumu.
• Galite sumontuoti garsiakalbius ant sienos.
Smulkesnės informacijos ieškokite kartu
pateiktame „Garsiakalbių montavimo vadove“.
2 žingsnis: Sistemos
prijungimas
Nejunkite pagrindinio įrenginio kintamosios
srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo
laido) prie sienos elektros lizdo, kol
neprijungėte visų kitų laidų.
Informacijos, kaip sumontuoti
garsiakalbius, rasite pridėtame
„Garsiakalbių montavimo vadove“.
Pastaba
Kai prijungiate kitą įrenginį, kurio garsumą
galima valdyti, kitų įrenginių garsumą
sumažinkite tiek, kad garsas nebūtų iškraipytas.
20LT
Baltas
(priekinis kairysis
garsiakalbis (L))
Žalias
(centrinis
garsiakalbis)
Į erdvinio garso stiprintuvą
Darbo pradžia
Mėlynas
(kairysis erdvinio
garso garsiakalbis (L)
Į erdvinio garso stiprintuvą
Pilkas
(dešinysis erdvinio
garso garsiakalbis (R)
Kairysis erdvinio
garso garsiakalbis (L)
Dešinysis erdvinio
garso garsiakalbis (R)
Kaip prijungti prie jungties
SPEAKER ILLUMINATION
(tik BDV-N9100WL /
BDV-N7100WL)
Prijunkite garsiakalbių apšvietimo jungtį
(pritvirtinta prie garsiakalbio laido) prie
pagrindinio įrenginio ir erdvinio graso
stiprintuvo, kad galėtumėte mėgautis
garsiakalbių apšvietimo efektu.
Norėdami įjungti garsiakalbių apšvietimą,
turite sumontuoti didžiuosius
garsiakalbius. (tik BDV-N9100WL)
Į pagrindinį įrenginį
Priekinis
dešinysis
garsiakalbis (R)
Priekinis
kairysis
garsiakalbis (L)
21LT
Darbo pradžia
Kaip prijungti TV
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų prijungimo būdų pagal savo TV įvesties lizdus.
C
A
B
Vaizdo jungtis
A
HDMI kabelis1) (nepridedamas)
2)
or
1) Didelės spartos HDMI kabelis
2)
Jei TV HDMI IN lizdas suderinamas su ARC (garso grįžties kanalas) funkcija, HDMI kabelio jungtimi
iš TV taip gali būti siunčiamas skaitmeninis garso signalas. Informacijos apie ARC funkciją žr. [Audio
Return Channel] (Garso grįžties kanalas) (64 psl.).
Garso jungtys
Jei neprijungėte sistemos prie TV HDMI lizdo, suderinamo su ARC funkcija, atitinkamai
prijunkite ją prie garso jungties, kad galėtumėte klausytis TV per sistemos garsiakalbius.
B
Aukšta kokybė
Optinis skaitmeninis laidas (nepridedamas)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Garso kabelis (nepridedamas)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standartinė
kokybė
22LT
Kitos įrangos prijungimas (TV priedėlio ir pan.)
Darbo pradžia
Prijunkite sistemą, TV ir kitą įrangą, kaip nurodyta toliau.
TV
Vaizdo išvestis*
Įranga
(TV priedėlis, VCR, „PlayStation®“ arba
skaitmeninis palydovinis imtuvas ir pan.)
A
Sistema
B, C
Signalo kryptis
: Vaizdo signalas
: Garso signalas
* Ši jungtis nebūtina jungiant per A (HDMI jungtis).
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų prijungimo būdų atsižvelgdami į įrenginio lizdo tipą.
C
A
B
23LT
Darbo pradžia
A
Aukšta kokybė
HDMI kabelis* (nepridedamas)
HDMI OUT
* Didelės spartos HDMI kabelis
B
Optinis skaitmeninis laidas (nepridedamas)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Garso kabelis (nepridedamas)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standartinė
kokybė
Prijungus A
Taip prijungus galima perduoti ir vaizdo, ir garso signalus.
Pastaba
• Vaizdo signalai iš lizdų HDMI (IN 1/2) išvedami į lizdą HDMI (OUT) tik tada, jei pasirinkta funkcija
HDMI1 arba HDMI2.
• Norint išvesti garso signalą iš lizdų HDMI (IN 1/2) į lizdą HDMI (OUT), gali tekti pakeisti garso
išvesties nustatymą. Jei reikia išsamios informacijos, žr. [Audio Settings] (garso nustatymai) dalyje
[Audio Output] (garso išvestis) (61 psl.).
• Galite pakeisti prie lizdo HDMI (IN 1) prijungtos įrangos garso išvestį į lizdą TV (DIGITAL IN
OPTICAL). Jei reikia išsamios informacijos, žr. [HDMI1 Audio Input mode] (HDMI1 garso įvesties
režimas) dalyje [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) (64 psl.). (tik Europai skirti modeliai.)
Prijungus B, C
Prijunkite sistemą, kad vaizdo signalai iš sistemos ir kitos įrangos būtų išvedami į TV,
o garso signalai iš įrangos būtų išvedami į sistemą, kaip nurodyta toliau.
Pastaba
• Jei naudosite vieną iš išvardytų jungčių, [System Settings] (sistemos nustatymai) dalyje [HDMI
Settings] (HDMI nustatymai) nustatykite [Control for HDMI] (HDMI valdymas) kaip [Off] (išjungta)
(64 psl.).
• Galite klausytis įrangos garso pasirinkę funkciją AUDIO, jei naudojama jungtis C.
24LT
Kaip prijungti anteną
3 žingsnis: Pasiruošimas
jungtis prie tinklo
Patarimas
Jei norite prijungti sistemą prie tinklo, atlikite
[Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo
nustatymai). Jei reikia išsamios informacijos,
žr. „5 žingsnis: Nesudėtinga sąranka“ (29 psl.).
arba
Laidinė FM antena
(pridedama)
Pasirinkite būdą pagal savo LAN
(vietinio tinklo) aplinką.
• Jei naudojate belaidį LAN
Sistema turi įmontuotąjį „Wi-Fi“,
pasirinkę tinklo nustatymus galite
sistemą prijungti prie tinklo.
• Jei naudojate ne belaidį LAN
Prie pagrindinio įrenginio LAN (100)
jungties prijunkite LAN kabeliu.
Pastaba
• Ištraukite visą laidinę FM anteną.
• Prijungę laidinę FM anteną, laikykite ją kuo
horizontaliau.
Patarimas
Jei FM priėmimas prastas, pagrindiniam
įrenginiui prie lauko FM antenos prijungti
naudokite 75 omų bendraašį kabelį
(nepridedamas).
Plačiajuostis maršrutizatorius
LAN kabelis (nepridedamas)
Patarimas
Rekomenduojama naudoti apsaugotą sąsajos
kabelį (LAN kabelį), tiesioginį arba
pereinamąjį.
25LT
Darbo pradžia
Galinė pagrindinio įrenginio dalis
Darbo pradžia
Prieš pasirenkant tinklo
nustatymus
Jei jūsų belaidis LAN maršrutizatorius
(prieigos taškas) suderinamas su „Wi-Fi
Protected Setup“ (WPS), galite lengvai
pasirinkti tinklo nustatymus
mygtuku WPS.
Jei ne, iš anksto patikrinkite toliau
nurodytą informaciją ir užrašykite
ją žemiau tuščioje vietoje.
• Tinklo pavadinimą (SSID*),
iš kurio atpažįstamas tinklas**.
• Jei belaidis tinklas yra apsaugotas, saugos
raktą (WEP raktą, WPA raktą)**.
* SSID (tinklo įrangos identifikatorius) yra
pavadinimas, iš kurio atpažįstamas tam
tikras belaidis tinklas.
** Turite patikrinti belaidžio LAN
maršrutizatoriaus nustatymus, jei norite gauti
informaciją apie SSID ir saugos raktą. Jei reikia
išsamios informacijos:
– apsilankykite vienoje iš toliau nurodytų
svetainių.
Europos ir Rusijos klientams:
http://support.sony-europe.com/
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
– skaitykite prie belaidžio LAN
maršrutizatoriaus pridėtą naudojimo
instrukciją
– pasitarkite su belaidžio LAN
maršrutizatoriaus gamintoju.
Apie belaidžio LAN saugą
Belaidžio LAN ryšio funkcija veikia radijo
bangomis, todėl belaidis signalas gali būti
lengvai perimtas. Kad apsaugotų belaidį
ryšį, sistema palaiko įvairias saugos
funkcijas. Tinkamai sukonfigūruokite
saugos nustatymus pagal savo tinklo
aplinką.
26LT
x Neapsaugota
Nors galite lengvai keisti nustatymus, bet
kas gali nesudėtingai perimti belaidį ryšį
arba įsilaužti į belaidį tinklą. Atminkite,
kad yra neteisėtos prieigos arba duomenų
perėmimo galimybė.
x WEP
WEP taiko ryšio saugą, kad būtų
apsisaugota nuo ryšio perėmimo arba
įsilaužimo į belaidį tinklą. WEP yra sena
saugos technologija, kuri įgalina prijungti
senesnius įrenginius, nepalaikančius
TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP yra saugos technologija, sukurta
atsižvelgiant į WEP trūkumus. TKIP
užtikrina didesnį saugos lygį nei WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES yra saugos technologija, kurioje
naudojamas tobulesnis saugos būdas,
palyginti su WEP ir TKIP. AES užtikrina
didesnį saugos lygį nei WEP arba TKIP.
Pagrindinis įrenginys perduoda garsą
į erdvinio garso stiprintuvą, prijungtą prie
erdvinio garso garsiakalbių. Norėdami
suaktyvinti belaidžio ryšio perdavimą,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1
3
4
Prijunkite pagrindinio įrenginio
kintamosios srovės maitinimo
laidą.
Prieš prijungdami kintamosios srovės
maitinimo laidą įsitikinkite, kad visos
„2 žingsnis: Sistemos prijungimas“
(20 psl.) nurodytos jungtys prijungtos
tinkamai.
Paspausdami "/1 įjunkite sistemą.
"/1
Prijunkite belaidžio ryšio siųstuvąimtuvą prie pagrindinio įrenginio.
Pagrindinio įrenginio galinis skydelis
5
Įjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą į erdvinio
garso stiprintuvą.
LINK/STANDBY indikatorius
Belaidžio ryšio siųstuvas-imtuvas
2
Įkiškite belaidžio ryšio siųstuvąimtuvą į erdvinio garso
stiprintuvą.
Kai belaidžio ryšio perdavimas
aktyvuotas, LINK/STANDBY
indikatorius užsidega žaliai.
Jei LINK/STANDBY indikatorius
neįsijungia, žr. „Belaidis garso ryšys“
(73 psl.).
Erdvinio garso stiprintuvo galinis skydelis
Belaidžio ryšio siųstuvas-imtuvas
27LT
Darbo pradžia
4 žingsnis: Belaidžio ryšio
sistemos nustatymas
Darbo pradžia
Apie LINK/STANDBY indikatorių
Kaip nurodyti belaidį ryšį
LINK/STANDBY indikatorius rodo
belaidžio ryšio perdavimo būseną, kaip
nurodyta toliau.
Jei naudojate kelis belaidžio ryšio gaminius
arba jūsų kaimynai naudoja belaidžio ryšio
gaminius, gali atsirasti trikdžių. Kad to
išvengtumėte, galite nurodyti belaidį ryšį,
kuriuo susiejami pagrindinis įrenginys ir
erdvinio garso stiprintuvas (saugaus ryšio
funkcija) Jei reikia išsamios informacijos,
žr. „Daugiau belaidžio ryšio sistemos
nustatymų“ (56 psl.).
Indikatorius
Būsena
Užsidega žaliai.
Sistema yra įjungta,
belaidžio ryšio
perdavimas aktyvuotas
ir erdvinio garso signalai
gaunami.
Užsidega
oranžiniai.
Sistema yra įjungta,
belaidžio ryšio
perdavimas su saugaus
ryšio funkcija yra
aktyvuotas ir erdvinio
garso signalai gaunami.
Lėtai mirksi žaliai Belaidžio ryšio
arba oranžiniai. perdavimas yra išjungtas.
Užsidega
raudonai.
Erdvinio garso
stiprintuvas veikia
budėjimo režimu, kai
sistema veikia budėjimo
režimu arba belaidžio
ryšio perdavimas yra
išjungtas.
Išsijungia.
Erdvinio garso
stiprintuvas yra išjungtas.
Greitai mirksi
žaliai.
Belaidžio ryšio siųstuvasimtuvas yra netinkamai
įkištas į belaidžio ryšio
siųstuvo-imtuvo lizdą.
Mirksi raudonai. Erdvinio garso
stiprintuvo apsauga
yra aktyvuota.
Apie budėjimo režimą
Erdvinio garso stiprintuvas
automatiškai pradeda veikti budėjimo
režimu, kai pagrindinis įrenginys veikia
budėjimo režimu arba belaidžio ryšio
perdavimas yra išjungtas.
Erdvinio garso stiprintuvas automatiškai
įsijungia, kai pagrindinis įrenginys yra
įjungtas arba belaidžio ryšio perdavimas
yra aktyvuotas.
28LT
5
Prieš atlikdami 5 žingsnį
Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį,
kad TV ekrane būtų rodomas
sistemos signalas.
Rodomi OSD kalbos pasirinkimo
[Easy Initial Settings] (nesudėtingos
sąrankos nustatymai).
Atlikite toliau nurodytus žingsnius, kad
pasirinktumėte sistemos pagrindinius
ir tinklo nustatymus.
Atsižvelgiant į regioną, rodomi elementai
skiriasi.
1
2
3
4
Įdėkite du R03 (AAA dydžio)
maitinimo elementus (pridedami),
suderindami jų galus 3 ir # su
skyriaus viduje esančiomis
žymėmis.
6
Atlikite [Easy Initial Settings]
(nesudėtinga sąranka).
Vadovaukitės ekrane rodomomis
instrukcijomis, kad pasirinktumėte
pagrindinius nustatymus
naudodami B/V/v/b ir
.
B/V/v/b
Įjunkite TV.
Prijunkite kalibravimo mikrofoną
prie galinio skydelio lizdo
A.CAL MIC.
Naudodami trikojį (nepridedamas)
pastatykite mikrofoną ausų lygmenyje.
Kalibravimo mikrofoną reikia
nukreipti į TV ekraną. Kiekvieno
garsiakalbio priekinė dalis turi būti
nukreipta į kalibravimo mikrofoną,
tarp jų neturi būti jokių kliūčių.
Paspausdami [/1 įjunkite sistemą.
Jei reikia išsamios informacijos apie
[Auto Calibration] (automatinis
kalibravimas), žr. „Automatinis
atitinkamų garsiakalbių nustatymų
kalibravimas“ (48 psl.).
7
Nustatę [Easy Initial Settings]
(nesudėtingos sąrankos
nustatymai), paspauskite V/v ir
pasirinkite [Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo nustatymai),
tada paspauskite
.
Rodomas [Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo nustatymai)
ekranas.
29LT
Darbo pradžia
5 žingsnis: Nesudėtinga
sąranka
8
Darbo pradžia
Vadovaukitės ekrane rodomomis
instrukcijomis, kad pasirinktumėte
tinklo nustatymus naudodami
B/V/v/b ir
.
Jei sistema negali prisijungti prie
tinklo, žr. „Tinklo ryšys“ (75 psl.)
arba „Belaidis LAN ryšys“ (75 psl.).
Norėdami dar kartą iškviesti
[Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo nustatymai)
ekraną
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis
meniu.
2
Paspauskite B/b ir pasirinkite
[Setup] (sąranka).
3
Paspausdami V/v pasirinkite [Easy
Network Settings] (nesudėtingi tinklo
nustatymai), tada paspauskite
.
6 žingsnis: Atkūrimo
šaltinio pasirinkimas
Kelis kartus paspauskite FUNCTION,
kol pageidaujama funkcija bus
parodyta viršutinio skydelio ekrane.
Paspaudus FUNCTION vieną kartą,
viršutinio skydelio ekrane rodoma
dabartinė funkcija. Kaskart paspaudus
FUNCTION, funkcija pakeičiama
cikliškai, kaip nurodyta toliau.
BD/DVD t USB t FM t HDMI1 t
HDMI2 t TV t BT t AUDIO
Funkcija ir atkūrimo šaltinis
BD/DVD
Diskas arba tinklo įrenginys, iš kurio atkuria
sistema
30LT
Funkcija ir atkūrimo šaltinis
USB
USB įrenginys, prijungtas prie
prievado (13 psl.)
(USB)
FM
FM radijas (45 psl.)
HDMI1 / HDMI2
Įranga, prijungta prie lizdo HDMI (IN 1)
arba HDMI (IN 2) (23 psl.)
TV
Įranga (TV ir kt.), prijungta prie lizdo TV
(DIGITAL IN OPTICAL), arba TV,
suderinamas su garso grįžties kanalo
funkcija, prijungtas prie lizdo HDMI (OUT)
(22 psl.)
BT
Bluetooth prietaiso garso turinys
AUDIO
Įranga, prijungta prie lizdų AUDIO
(AUDIO IN L/R) (23 psl.)
Patarimas
• Kai kurios funkcijos gali būti pakeistos TV
ekrane paspaudus FUNCTION, V/v ir
.
• Be to, BT funkciją galite pasirinkti paspausdami
nuotolinio valdymo pulto mygtuką
BLUETOOTH.
7 žingsnis: Erdvinio garso
klausymasis
Atlikę ankstesnius žingsnius ir pradėję
atkurti, galite lengvai naudotis iš anksto
suprogramuotais garso režimais,
pritaikytais prie skirtingų garso šaltinių
rūšių. Juos nustatę, namuose galėsite
mėgautis puikiu ir sodriu garsu.
Kaip pasirinkti garso režimą
Auto
Sistema automatiškai parenka [Movie]
(filmo garso režimas) arba [Music] (muzikos
garso režimas), o garso efektas priklauso nuo
disko arba garso srauto.
• 2 kanalų šaltinis. Sistema imituoja erdvinį
garsą iš 2 kanalų šaltinių ir išveda garsą iš
5.1 kanalų garsiakalbių.
• Kelių kanalų šaltinis. Sistema pateikia garsą
iš garsiakalbių, kaip buvo įrašytas.
Movie
Filmams žiūrėti sistema pateikia
optimizuotą garsą.
Music
Muzikai klausytis sistema pateikia
optimizuotą garsą.
Skaitmeninės muzikos stiprintuvas
[Digital Music] (skaitmeninė muzika)
Sistema atkuria sustiprintą
suglaudintą garsą.
3D Surround
[3D Surround] (3D erdvinis garsas) yra
unikalus „Sony“ algoritmas, suteikiantis
gilaus ir gyvo 3D garso įspūdį sukuriant
virtualų garso lauką netoli jūsų ausų.
Berlin Philharmonic Hall
[Philharmonic Hall] (filharmonijos salė)
Sistema atkuria Berlyno filharmonijos salės
garso charakteristikas; ši parinktis tinka
klausantis 2 kanalų erdvinio garso, pvz., CD.
Kaip pasirinkti garso režimą
parinkčių meniu
1
Paspausdami OPTIONS ir V/v
pasirinkite [Sound Mode] (garso
režimas), tada paspauskite
.
2
Paspauskite V/v norėdami pasirinkti
garso režimą, tada paspauskite
.
Iš anksto užprogramuoto
muzikos glodintuvo pasirinkimas
Atkūrimo metu kelis kartus paspauskite
MUSIC EQ.
Galite pasirinkti garsą, atitinkantį jūsų
pageidavimą.
Kaskart paspaudus šį mygtuką, nustatymas
cikliškai pakeičiamas kaip nurodyta.
[Standard] (standartinis muzikos
glodintuvas) t [Rock] (Roko muzikos
glodintuvas) t [Hiphop] (hiphopo
muzikos glodintuvas) t [Electronica]
(elektroninės muzikos glodintuvas)
Be to, muzikos glodintuvą galite pasirinkti
naudodami parinkčių meniu garso režimu
[Music] (muzika).
Night
Pastaba
Tinkama filmams žiūrėti naktį – triukšmingi
garsai susilpninami, bet išlaikomas aiškus
dialogo garsas.
Garso režimas gali būti pasirenkamas tik tada, kai
[Sound Effect] (garso efektas) nustatytas kaip
[Sound Mode On] (garso režimas įjungtas)
(61 psl.). Kai [Sound Effect] (garso efektas)
nustatytas ne kaip [Sound Mode On] (garso
režimas įjungtas), garso režimo nustatyti negalima.
Demo Sound
Sistema pateikia patrauklų garsą, tinkamą
demonstravimo tikslais.
Patarimas
Jei norite klausytis 2 kanalų šaltinio, pvz., CD, kai
nustatyta kelių kanalų išvestis, rekomenduojame
pasirinkti [Auto] (automatinis garso režimas).
31LT
Darbo pradžia
Atkūrimo metu kelis kartus
paspauskite SOUND MODE, kol
viršutinio skydelio arba TV ekrane
pasirodys pageidaujamas režimas.
Patarimas
• Jei nustatote garso režimą [Auto] (automatinis
garso režimas) ir atkuriate „Berlin Philharmonic“
interneto turinį, automatiškai parenkamas garso
režimas [Philharmonic Hall] (filharmonijos salė)
(tik šalyse, kur ši paslauga teikiama).
• Kai garsiakalbių išdėstymas nustatytas kaip
[All Front] (visi priekiniai) ir atkuriate kelių
kanalų šaltinį, pasirinkite [Auto] (automatinis)
arba [3D Surround] (3D erdvinis garsas)
ir klausykitės virtualiojo erdvinio garso.
Futbolo režimo pasirinkimas
Atkūrimas
Žiūrėdami futbolo rungtynių
transliaciją paspauskite FOOTBALL.
Žiūrėdami futbolo varžybų transliaciją
galite pasijusti lyg būtumėte stadione.
• [Football : Narration On] (futbolas:
komentaras įjungtas): galite labiau
įsitraukti į futbolo rungtynes dėl
sustiprintos stadiono atmosferos.
• [Football : Narration Off] (futbolas:
komentaras išjungtas): galite labiau
įsitraukti į futbolo rungtynes dėl iki
minimumo sumažinto komentarų lygio
ir sustiprintos stadiono atmosferos.
• [Football Off] (futbolo režimas
išjungtas): futbolo režimas yra išjungtas.
Disko paleidimas
Jei reikia informacijos apie galimus atkurti
diskus, žr. „Leistini diskai“ (77 psl.).
1
Perjunkite TV įvesties ieškiklį, kad
TV ekrane būtų rodomas sistemos
signalas.
2
Paspauskite Z, įdėkite diską
į disko skyrių ir spauskite, kol
pasigirs spragtelėjimas.
3
Paspausdami Z uždarykite disko
dėklą.
Pradedama atkurti.
Jei diskas nepaleidžiamas
automatiškai, kategorijoje
[Video]
(vaizdo įrašų laikmena),
[Music]
(muzikos įrašų laikmena) arba
[Photo] (nuotraukų laikmena)
pasirinkite
ir paspauskite
.
Pastaba
• Rekomenduojama pasirinkti futbolo režimą
žiūrint futbolo rungtynių transliaciją.
• Jei girdite nenatūralų turinio garsą, kai
pasirinkta parinktis [Football : Narration Off]
(futbolas: komentaras išjungtas),
rekomenduojama pasirinkti
[Football : Narration On] (futbolas:
komentaras įjungtas).
• Futbolo režimas bus išjungtas išjungus sistemą.
• Ši funkcija nepalaiko monofoninio garso.
Patarimas
• Be to, futbolo režimą galite pasirinkti iš
parinkčių meniu.
• Jei galimas šešių kanalų (5.1) garso srautas,
rekomenduojama jį pasirinkti TV arba
TV priedėlyje.
32LT
Mėgaukitės BONUSVIEW/
BD-LIVE
2
3
*
1
*
1
Galite leisti „Blu-ray 3D“ diskus,
pažymėtus 3D logotipu*.
Prijunkite USB įrenginį prie
(USB) prievado (34 psl.).
Norėdami saugoti vietoje, naudokite
1 GB arba didesnę USB atmintinę.
Pasiruoškite BD-LIVE (tik BD-LIVE).
• Prijunkite sistemą prie
tinklo (25 psl.).
• Nustatykite [BD Internet
Connection] (BD interneto ryšys)
kaip [Allow] (leisti) (62 psl.).
Įdėkite BD-ROM, palaikantį
BONUSVIEW / BD-LIVE.
Valdymo būdas skiriasi pagal diską.
Žr. disko naudojimo instrukciją.
2
Pasiruoškite atkurti „Blu-ray 3D“
disko turinį.
• Prijunkite sistemą prie
televizoriaus, suderinamo su 3D,
naudodami didelės spartos HDMI
kabelį (22 psl.).
• [Screen Settings] (ekrano
nustatymai) nustatykite [3D Output
Setting] (3D išvesties nustatymas) ir
[TV Screen Size Setting for 3D]
(TV ekrano dydžio nustatymas 3D
turiniui žiūrėti) (59 psl.).
Įdėkite „Blu-ray 3D“ diską.
Valdymo būdas skiriasi pagal diską.
Žr. su disku pateiktą naudojimo
instrukciją.
Patarimas
Patarimas
Jei norite ištrinti USB atmintinės duomenis,
kategorijoje
[Video] (vaizdo įrašų laikmena)
pasirinkite [Delete BD Data] (ištrinti BD
duomenis) ir paspauskite . Visi aplanko
„buda“ duomenys bus ištrinti.
Taip pat žr. su 3D suderinamo TV naudojimo
instrukciją.
33LT
Atkūrimas
Naudojant kai kuriuos BD-ROM,
pažymėtus logotipu BD-LIV*, galima
atsisiųsti papildomo turinio ir duomenų.
„Blu-ray 3D“ naudojimas
Atkūrimo informacijos
rodymas
Atkūrimo ir kt. informaciją galite patikrinti
paspausdami DISPLAY.
Atsižvelgiant į disko tipą ir sistemos
būseną, rodoma informacija skiriasi.
Pavyzdys: atkuriamas BD-ROM
Kaip paleisti iš USB
įrenginio
Galite leisti vaizdo / muzikos / nuotraukų
failus, esančius prijungtame USB
įrenginyje.
Jei norite sužinoti, kokių tipų failus galima
leisti, žr. „Failai, kuriuos galima paleisti“
(78 psl.).
1
Prijunkite USB įrenginį prie
(USB) prievado.
Prieš jungdami USB įrenginį,
perskaitykite jo naudojimo instrukciją.
A Išvesties raiška / vaizdo dažnis
B Pavadinimo numeris arba
pavadinimas
C Šiuo metu pasirinktas garso
nustatymas
2
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis
meniu.
D Galimos funkcijos (
kampas,
garsas,
subtitrai)
3
E Atkūrimo informacija
Rodomas paleidimo režimas, būsenos
juosta, disko tipas, vaizdo kodekas,
dažnis bitais, kartojimo tipas, praėjęs
laikas, visas leidimo laikas.
Paspauskite B/b ir pasirinkite
[Video] (vaizdo įrašų laikmena)
[Music] (muzikos įrašų
laikmena) arba
[Photo]
(nuotraukų laikmena).
4
Paspausdami V/v pasirinkite
[USB device] (USB įrenginys),
tada paspauskite .
F Skyriaus numeris
G Šiuo metu pasirinktas kampas
Pastaba
Kai naudojate USB įrenginį, neatjunkite jo.
Jei norite, kad duomenys ar USB įrenginys
nebūtų sugadinti, prieš prijungdami ar
atjungdami USB įrenginį išjunkite sistemą.
34LT
Pastaba
Apie „Bluetooth“ belaidę
technologiją
„Bluetooth“ belaidė technologija yra mažo
nuotolio belaidė technologija, užtikrinanti
belaidį duomenų ryšį tarp skaitmeninių
įrenginių. „Bluetooth“ belaidė technologija
veikia apie 10 metrų atstumu.
Norint prijungti nereikia laidų kaip
naudojant USB jungtį, taip pat nereikia
įrenginių suglausti kaip naudojant belaidę
infraraudonųjų spindulių technologiją.
„Bluetooth“ belaidė technologija yra
pasaulinis standartas, kurį palaiko
tūkstančiai įmonių. Šios įmonės gamina
gaminius, atitinkančius pasaulinį
standartą.
• Norint naudoti „Bluetooth“ funkciją,
prijungiamas „Bluetooth“ prietaisas turi
palaikyti tą patį profilį kaip ši sistema. Net jei
prietaisas palaiko tą patį profilį, funkcijos gali
skirtis atsižvelgiant į „Bluetooth“ prietaiso
specifikacijas.
• Garso atkūrimas šioje sistemoje iš „Bluetooth“
prietaiso gali vėluoti dėl „Bluetooth“ belaidės
technologijos charakteristikų.
Šios sistemos porinis
sujungimas su „Bluetooth“
prietaisu
Porinis sujungimas yra veiksmas, kai
„Bluetooth“ prietaisai vienas pas kitą
užregistruojami iš anksto. Kartą suporavus
to daugiau daryti nereikia.
1
2
3
Palaikoma „Bluetooth“ versija
ir profiliai
Profilis nurodo įvairių „Bluetooth“ gaminių
standartinių galimybių rinkinį. Sistema
palaiko nurodytą „Bluetooth“ versiją ir
profilius.
Palaikoma „Bluetooth“ versija:
„Bluetooth“ specifikacijos 3.0 versija
Palaikomi „Bluetooth“ profiliai:
A2DP 1.2 (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP 1.3 (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
4
Bluetooth prietaisą padėkite iki
1 metro atstumu nuo pagrindinio
įrenginio
Paspauskite BLUETOOTH.
Parinktį [Bluetooth AUDIO]
(„Bluetooth“ garsas), esančią dalyje
[Input] (įvesties šaltinis), galite
pasirinkti ir pagrindiniame meniu.
Nustatykite „Bluetooth“ prietaisą
poravimo režimu.
Informacijos, kaip nustatyti
„Bluetooth“ prietaisą poravimo
režimu, rasite su prietaisu gautose
naudojimo instrukcijose.
„Bluetooth“ prietaiso ekrane
pasirinkite BLU-RAY HOME
THEATRE SYSTEM.
Atlikite šį veiksmą per 5 minutes,
kitu atveju porinis sujungimas bus
atšauktas.
Pastaba
Jei „Bluetooth“ prietaise būtinas prieigos
raktas, įveskite „0000“. Prieigos raktas gali
būti vadinamas „Prieigos kodu“, „PIN
kodu“, „PIN numeriu“ arba „Slaptažodžiu“.
35LT
Atkūrimas
Muzikos klausymasis
naudojant Bluetooth
prietaisą
5
Suporavus prietaisas automatiškai
prijungiamas prie sistemos.
Prietaiso pavadinimas pasirodo TV
ekrane.
Pastaba
Galima suporuoti iki 9 „Bluetooth“ prietaisų.
Jei suporuojamas 10-as „Bluetooth“
prietaisas, paskutinis prijungtas prietaisas
bus pakeistas nauju.
6
7
Paleiskite atkūrimą „Bluetooth“
prietaise.
Pareguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite Bluetooth
prietaiso garsumą, o jei garsumo lygis
vis dar per mažas, sureguliuokite
pagrindinio įrenginio garsumo lygį.
Porinio sujungimo veiksmo
atšaukimas
Paspauskite mygtuką HOME arba
FUNCTION.
Prisijungimas prie Bluetooth
prietaiso iš šios sistemos
Naudojant šį įrenginį galima prisijungti
prie Bluetooth prietaiso iš šio pagrindinio
įrenginio.
Prieš leisdami muziką patikrinkite, ar:
– įjungta Bluetooth prietaiso Bluetooth
funkcija,
– atliktas porinis sujungimas (35 psl.).
1
2
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite [Device List] (įrenginių
sąrašas), tada paspauskite .
Parodomas suporuotų Bluetooth
prietaisų sąrašas.
4
Pakartotinai paspauskite V/v
norėdami pasirinkti pageidaujamą
įrenginį, tada paspauskite .
5
Paspauskite N, kad pradėtumėte
atkūrimą.
6
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
Pastaba
Pareguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite Bluetooth
prietaiso garsumą, o jei garsumo lygis
vis dar per mažas, sureguliuokite
pagrindinio įrenginio garsumo lygį.
Pastaba
Kai pagrindinis įrenginys ir Bluetooth prietaisas
sujungti, atkūrimą galima valdyti paspaudus N,
X, x, m/M ir ./>.
Norėdami atjungti „Bluetooth“
prietaisą
Paspauskite mygtuką HOME, FUNCTION
arba RETURN.
Norėdami panaikinti suporuotą
„Bluetooth“ prietaisą iš prietaisų
sąrašo
1
2
Atlikite pirmiau nurodytus 1–3 veiksmus.
3
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite [Remove] (šalinti), tada
paspauskite .
4
Vadovaudamiesi ekrane pateiktomis
instrukcijomis ištrinkite įrenginį
naudodami B/V/v/b ir .
Paspauskite BLUETOOTH.
Norėdami prisijungti prie paskutinio
prijungto Bluetooth prietaiso,
paspauskite N. Tada pereikite prie
5 veiksmo.
36LT
3
Kelis kartus paspausdami V/v
pasirinkite įrenginį, tada paspauskite
OPTIONS.
Pastaba
Kol prisijungta prie „Bluetooth“ prietaiso, ši
sistema negali būti aptikta ir ryšio negalima
nustatyti naudojant kitą „Bluetooth“ prietaisą.
Tiesioginės prieigos dvimatis
kodas*
Prisijungimas prie
išmaniojo telefono
naudojant klausymosi
vienu palietimu
funkciją (NFC)
Suderinami išmanieji telefonai
Išmanieji telefonai su įtaisytąja NFC
funkcija (OS: nuo „Android“ 2.3.3 iki
4.0.x, išskyrus „Android 3.x“)
Kas yra NFC?
NFC (artimojo lauko ryšys) yra
technologija, užtikrinanti belaidį artimojo
nuotolio ryšį tarp įvairių įrenginių, pvz.,
mobiliųjų telefonų ir IC lustų. Dėl NFC
funkcijos duomenų ryšį galima lengvai
užtikrinti laikant įrenginį prie su NFC
suderinamų įrenginių
.
1
Atsisiųskite ir įdiekite programėlę
„NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ yra nemokama
programėlė, skirta „Android“
išmaniesiems telefonams, ją galima
gauti iš „Google Play“. Ieškokite
programėlės svetainėje naudodami
raktinius žodžius „NFC Easy Connect“
arba atsisiuntimo svetainę pasiekite
tiesiogiai, nuskaitę toliau pateiktą
dvimatį kodą.
Atkreipkite dėmesį, kad „NFC Easy
Connect“ yra nemokama, tačiau
siunčiantis duomenų ryšio mokesčiai
taikomi atskirai.
Atkūrimas
Laikant su NFC suderinamą išmanųjį
telefoną prie pagrindinio įrenginio
,
pagrindinis įrenginys ir išmanusis telefonas
automatiškai tęsia porinį sujungimą ir
Bluetooth sujungimą.
* Naudokite dvimačių kodų skaitytuvo
programėlę.
Pastaba
Programėlė gali būti nepasiekiama kai
kuriose šalyse / regionuose.
2
3
Paleiskite programėlę „NFC Easy
Connect“ išmaniajame telefone.
Įsitikinkite, kad rodomas programos
ekranas.
Laikykite išmanųjį telefoną prie
pagrindinio įrenginio
, kol
išmanusis telefonas pradės
vibruoti.
Vibracijos komanda pateikiama,
kai pagrindinis įrenginys atpažįsta
išmanųjį telefoną.
Kai pagrindinis įrenginys atpažįsta
išmanųjį telefoną, laikydamiesi
išmaniojo telefono ekrane pateiktų
instrukcijų atlikite Bluetooth
prijungimo procedūrą.
Kai nustatomas Bluetooth ryšys,
viršutiniame skydelyje nustoja
mirksėti mėlynas LED indikatorius.
Viršutinio skydelio ekrane pasirodo
atkūrimo laikas.
37LT
Pastaba
• Sistema vienu metu gali atpažinti ir prisijungti
prie vieno su NFC suderinamo įrenginio.
• Atsižvelgiant į jūsų išmanųjį telefoną, jame gali
reikėti NFC funkciją įjungti iš anksto. Išsamios
informacijos žr. išmaniojo telefono naudojimo
instrukcijoje.
Patarimas
Jei porinio sujungimo ir „Bluetooth“ ryšys
nutrūksta, atlikite nurodytus veiksmus.
– Iš naujo paleiskite „NFC Easy Connect“ ir lėtai
perbraukite išmaniuoju telefonu virš
.
– Jei naudojate rinkoje platinamą išmaniojo
telefono dėklą, jį nuimkite.
Kaip paleisti turinį
per tinklą
„Sony Entertainment
Network“ (SEN) naudojimas
„Sony Entertainment Network“ yra sąsaja,
tiesiai į pagrindinį įrenginį pateikianti
pasirinktą interneto turinį ir įvairių
pageidaujamų pramogų.
Patarimas
Muzikos klausymasis
Išmaniajame telefone paleiskite garso
šaltinio atkūrimą. Išsamios informacijos
apie atkūrimo veiksmus žr. išmaniojo
telefono naudojimo instrukcijoje.
Patarimas
Jei garsumo lygis žemas, pirmiau pareguliuokite
išmaniojo telefono garsumą. Jei garsumo lygis vis
dar per žemas, sureguliuokite pagrindinio
įrenginio garsumo lygį.
Atkūrimo sustabdymas
Atkūrimas bus sustabdytas atlikus bet
kurį iš nurodytų veiksmų.
– Dar kartą palaikius išmanųjį telefoną prie
pagrindinio įrenginio
.
– Sustabdžius išmaniojo telefono muzikos
leistuvą.
– Išjungus pagrindinį įrenginį arba
išmanųjį telefoną.
– Pakeitus funkciją.
– Išmaniajame telefone išjungus Bluetooth
funkciją.
38LT
• Kad pavyktų atkurti tam tikrą interneto turinį,
pirmiausia reikia užsiregistruoti naudojant
asmeninį kompiuterį. Jei reikia daugiau
informacijos, apsilankykite toliau nurodytoje
svetainėje:
Europos ir Rusijos klientams:
http://support.sony-europe.com/
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Dalis interneto turinio gali būti nepasiekiama
kai kuriose šalyse / regionuose.
1
2
3
Pasiruoškite naudoti „Sony
Entertainment Network“.
Prijunkite sistemą prie tinklo (25 psl.).
Paspauskite SEN.
Paspausdami B/V/v/b pasirinkite
pageidaujamą interneto turinį ir
įvairių pramogų, tada
paspauskite .
Vaizdo srauto valdymo skydelis
A Valdymo ekranas
Norėdami atkurti, paspauskite
B/V/v/b arba .
B Leidimo būsenos juosta
Būsenos juosta, dabartinę padėtį
rodantis žymeklis, leidimo laikas,
vaizdo įrašo failo trukmė.
Kaip paleisti failus, esančius
pagrindiniame tinkle (DLNA)
Galite leisti vaizdo / muzikos / nuotraukų
failus, esančius kituose „DLNA-certified“
įrenginiuose, prijungę juos prie
pagrindinio tinklo.
Šį pagrindinį įrenginį galima naudoti kaip
leistuvą ir kaip perteikimo įrenginį.
• Serveris: saugo ir bendrina skaitmeninės
medijos turinį
• Leistuvas: randa ir leidžia DMS
skaitmeninės medijos turinį
• Perteikimo įrenginys: gauna failus iš
serverio ir juos leidžia. Jį galima valdyti
kitu įrenginiu (valdikliu)
• Valdiklis: valdo perteikimo įrenginio
įrangą
Serveris
C Tinklo būsenos indikatorius
Rodomas belaidžio ryšio signalo
stiprumas.
Rodomas belaidis ryšys.
D Tinklo perdavimo sparta
E Kito vaizdo įrašo failo pavadinimas
F Šiuo metu pasirinkto vaizdo įrašo failo
pavadinimas
Leistuvas
(ši sistema)
Leistuvas
Pasiruoškite naudoti DLNA funkciją.
• Prijunkite sistemą prie tinklo (25 psl.).
• Paruoškite kitą „DLNA-certified“ įrangą.
Išsamios informacijos žr. įrangos
naudojimo instrukcijoje.
39LT
Atkūrimas
Valdymo skydelis parodomas paleidus
vaizdo įrašo failą. Atsižvelgiant į interneto
turinio teikėją, rodomi elementai gali
skirtis.
Norėdami matyti dar kartą,
paspauskite DISPLAY.
Kaip sistemoje (DLNA leistuvas)
leisti failus, saugomus DLNA
serveryje
Pagrindinio meniu kategorijoje
[Video] (vaizdo įrašų laikmena),
[Music] (muzikos įrašų laikmena)
arba
[Photo] (nuotraukų laikmena)
pasirinkite DLNA serverio piktogramą,
tada – norimą leisti failą.
Serveris
Leistuvas
(ši sistema)
Kaip paleisti nuotolinius failus,
naudojant sistemą (perteikimo
įrenginį) ir DLNA valdiklį
Galite naudoti sistemą su „DLNAcertified“ valdikliu (mobilusis telefonas
ir kt.), kai leidžiate DLNA serveryje
saugomus failus.
Kaip leisti tą pačią muziką
keliuose kambariuose
(PARTY STREAMING)
Galite tą pačią muziką vienu metu leisti
visais „Sony“ įrenginiais, suderinamais
su funkcija PARTY STREAMING ir
prijungtais prie pagrindinio tinklo.
Funkcijų
[Music] (muzikos įrašų
laikmena) ir FM, BT bei AUDIO turinį
galima naudoti su funkcija PARTY
STREAMING.
Yra dvi su PARTY STREAMING
suderinamų įrenginių rūšys.
• PARTY šeimininkas: leidžia ir siunčia
muziką.
• PARTY svečias: leidžia iš PARTY
šeimininko gautą muziką.
Šį pagrindinį įrenginį galima naudoti kaip
PARTY šeimininką arba PARTY svečią.
PARTY šeimininkas
(ši sistema)
Serveris
Perteikimo įrenginys
(ši sistema)
PARTY svečias
PARTY svečias
Valdiklis
Išsamios informacijos apie valdymą žr.
DLNA valdiklio naudojimo instrukcijoje.
Pastaba
Sistemos vienu metu nevaldykite pridėtu
nuotolinio valdymo pultu ir DLNA valdikliu.
Patarimas
Sistema suderinama su „Windows
Media® Player 12“ funkcija „Leisti“, kuri
yra standartinė „Windows 7“ funkcija.
40LT
Pasiruoškite naudoti PARTY
STREAMING.
• Prijunkite sistemą prie tinklo (25 psl.).
• Prijunkite su funkcija PARTY
STREAMING suderinamą įrangą.
Kaip naudoti sistemą kaip PARTY
šeimininką
Pastaba
Jei leidžiamas su funkcija PARTY STREAMING
nesuderinamas turinys, sistema automatiškai
baigia PARTY.
Kaip naudoti sistemą kaip PARTY
svečią
Pasirinkite
[PARTY] (PARTY), esantį
[Music] (muzikos įrašų laikmena), tada
pasirinkite PARTY šeimininko įrenginio
piktogramą.
Jei norite išeiti iš PARTY, paspauskite
OPTIONS, tada pasirinkite
[Leave PARTY] (išeiti iš PARTY).
Jei norite baigti PARTY, paspauskite
OPTIONS, tada pasirinkite [Close PARTY]
(baigti PARTY).
Pastaba
Gaminių, suderinamų su funkcija PARTY
STREAMING, pardavimas ir asortimentas
priklauso nuo regiono.
Kaip ieškoti vaizdo įrašo /
muzikos informacijos
Galite gauti turinio informaciją naudodami
technologiją „Gracenote“ ir ieškoti
susijusios informacijos.
1
2
Prijunkite sistemą prie tinklo (25 psl.).
Įdėkite diską su turiniu, kurio
informacijos norite ieškoti.
Galite ieškoti vaizdo įrašų iš BD-ROM
arba DVD-ROM ir muzikos iš CD-DA
(muzikos CD).
Paspauskite B/b ir pasirinkite
[Video] (vaizdo įrašų laikmena)
arba
[Music] (muzikos įrašų
laikmena).
4
Paspauskite V/v ir pasirinkite
[Video Search] (vaizdo įrašų
paieška)
[Music Search]
(muzikos įrašų paieška).
Rodoma turinio informacija (pvz.,
pavadinimas, aktoriai, takelis arba
atlikėjas), [Playback History]
(atkūrimo istorija) ir [Search History]
(paieškos istorija).
• [Playback History] (atkūrimo
istorija)
Rodomas anksčiau leistų BD-ROM /
DVD-ROM / CD-DA (muzikos CD)
pavadinimų sąrašas. Pasirinkite
pavadinimą, jei norite gauti turinio
informaciją.
• [Search History] (paieškos istorija)
Rodomas ankstesnių [Video Search]
(vaizdo įrašų paieška) arba [Music
Search] (muzikos paieška) funkcijų
atliktų paieškų sąrašas.
Kaip ieškoti papildomos
susijusios informacijos
Pasirinkite sąrašo elementą, tada
pasirinkite paieškos paslaugą.
„TV SideView“ naudojimas
„TV SideView“ yra nemokama mobilioji
programa, skirta nuotoliniam įrenginiui
(išmaniajam telefonui ir kt.). Naudodami
„TV SideView“ su šia sistema, galite
mėgautis valdydami nuotolinio valdymo
įrenginiu.
Galite paleisti paslaugą arba programą
tiesiai iš nuotolinio įrenginio ir peržiūrėti
disko informaciją jo atkūrimo metu. „TV
SideView“ taip pat gali būti naudojama
kaip nuotolinio valdymo pultas ar
programinė klaviatūra.
Prieš pirmą kartą naudodami
„TV SideView“ įrenginį su šia sistema,
„TV SideView“ įrenginio nepamirškite
priregistruoti.
41LT
Atkūrimas
Pasirinkite takelį iš
[Music] (muzikos
įrašų laikmena), radijo stotį iš
[Radio]
(radijas),
[AUDIO] (garso įrašas) arba
[Bluetooth AUDIO] („Bluetooth“ garso
įrašas) iš
[Input] (įvesties šaltinis)
ir paspauskite OPTIONS. Pasirinkite [Start
PARTY] (pradėti PARTY) ir pradėkite.
Norėdami uždaryti paspauskite OPTIONS,
tada pasirinkite [Close PARTY]
(baigti PARTY).
3
Registruodami vadovaukitės
„TV SideView“ įrenginio ekrane
rodomomis instrukcijomis.
Pastaba
Registruoti bus galima, tik kai TV ekrane
pasirodys pagrindinis meniu.
[Close PARTY] (baigti PARTY)
PARTY šeimininkas: baigiamas vakarėlis.
PARTY svečias: Baigiamas vakarėlis,
kuriame dalyvauja sistema. Funkcija PARTY
STREAMING nutraukiama visuose kituose
dalyvaujančiuose įrenginiuose.
[Change Category] (kategorijos keitimas)
Galimos parinktys
Įjungiama kuri nors iš funkcijos BD/DVD
(tik diskai) arba USB kategorijų
[Video]
(vaizdo įrašų laikmena), [Music] (muzikos
įrašų laikmena) ir
[Photo] (nuotraukų
laikmena). Šis elementas pasiekiamas, tik
kai rodomas kategorijos sąrašas.
Paspaudę OPTIONS galite pasiekti įvairius
nustatymus ir atkūrimo veiksmus.
Pasiekiami elementai skiriasi pagal
situaciją.
Tik
[Video] (vaizdo įrašų
laikmena)
Bendrosios parinktys
[A/V SYNC] (A/V sinchronizavimas)
[Sound Mode] (garso režimas)
Pakeičiamas garso režimo nustatymas
(31 psl.).
[Football] (futbolas)
Pasirenkamas futbolo režimas (32 psl.).
Reguliuojamas laikas tarp vaizdo ir garso
(44 psl.).
[3D Output Setting] (3D išvesties nustatymas)
Nustatoma, ar leidžiama automatiškai rodyti
3D vaizdo įrašus.
[Repeat Setting] (kartojimo nustatymas)
Pastaba
Nustatomas pakartotinis atkūrimas.
3D vaizdo įrašai iš lizdo HDMI (IN 1) arba HDMI
(IN 2) yra išvedami nepaisant šio nustatymo.
[3D Menu] (3D meniu)
[Simulated 3D] (imituojamas 3D):
reguliuojamas imituojamo 3D efektas.
[3D Depth Adjustment] (3D gylio
reguliavimas): reguliuojamas 3D vaizdų gylis.
[2D Playback] (2D atkūrimas): nustatomas
2D vaizdų atkūrimas.
[Play/Stop] (leisti / sustabdyti)
Pradedamas arba sustabdomas atkūrimas.
[Play from start] (leisti nuo pradžių)
Elementas leidžiamas nuo pradžios.
[Start PARTY] (pradėti PARTY)
Pradedamas vakarėlis naudojant pasirinktą
šaltinį.
Atsižvelgiant į šaltinį, šis elementas gali būti
nerodomas.
[Leave PARTY] (išeiti iš PARTY)
Išeinama iš vakarėlio, kuriame dalyvauja
sistema. Funkcija PARTY STREAMING
toliau veikia kituose dalyvaujančiuose
įrenginiuose.
42LT
[Video Settings]
• [Picture Quality Mode] (vaizdo kokybės
režimas): pasirenkami vaizdo nustatymai.
[Auto] (automatinis), [Custom1]
(pasirinktinis 1) ir [Custom2] (pasirinktinis
2) galimi su HDMI jungtimis.
• [Texture Remaster] (tekstūros nustatymas
iš naujo): reguliuojamas ryškumas ir
detalių aiškumas.
• [Super Resolution] (labai didelė raiška):
Padidinama raišką.
• [Smoothing] (gludinimas): Sumažinamas
juostų regimumas ekrane, nugludinama
plokščių vietų gradacija.
• [Contrast Remaster] (kontrasto nustatymas
iš naujo): Automatiškai nustatomi juodos ir
baltos spalvos lygiai, kad ekranas nebūtų per
tamsus ir vaizdas būtų moduliuotas.
• [Clear Black] (aiški juoda): Reguliuojamas
tamsių vaizdo elementų rodymas ekrane.
Šešėliai nesilpninami, todėl gražiai
atkartojami juodi tonai.
[Pause] (pristabdyti)
Pristabdomas atkūrimas.
Tik
[Photo] (nuotraukų
laikmena)
[Top Menu] (pagrindinis meniu)
[Slideshow] (skaidrių demonstravimas)
[Menu/Popup Menu] (meniu /
iškylantysis meniu)
Pradedamas skaidrių demonstravimas.
Rodomas BD-ROM iškylantysis meniu arba
DVD meniu.
[Title Search] (pavadinimo paieška)
Ieškoma pavadinimo BD-ROM /
DVD VIDEO ir atkūrimas pradedamas nuo
pradžios.
[Chapter Search] (skyriaus paieška)
Ieškoma skyriaus BD-ROM / DVD VIDEO
ir atkūrimas pradedamas nuo pradžios.
[Slideshow Speed]
(skaidrių demonstravimo sparta)
Keičiama skaidrių demonstravimo sparta.
[Slideshow Effect]
(skaidrių demonstravimo efektas)
Nustatomas skaidrių demonstravimo
efektas.
[Slideshow BGM]
(skaidrių demonstravimo BGM)
Pasirenkama subtitrų kalba, kai kelių kalbų
subtitrai yra įrašyti į
BD-ROM / DVD VIDEOs.
• [Off] (išjungta): funkcija išjungiama.
• [My Music from USB] (mano muzika,
esanti USB): nustatomi muzikos failai,
registruoti [Add Slideshow BGM]
(pridėti skaidrių demonstravimo BGM).
• [Play from Music CD] (leisti muzikos CD):
Nustatomi garso takeliai CD-DA
(muzikos CD).
[Angle] (kampas)
[Change Display] (keisti ekraną)
[Audio] (garsas)
Pasirenkamas garso formatas / garso takelis.
[Subtitle] (subtitrai)
Perjungiamas kitas stebėjimo kampas, kai
BD-ROM / DVD VIDEO įrašyti keli kampai.
[IP Content NR Pro] (IP turinio triukšmo
sumažinimas)
Reguliuojama interneto turinio vaizdo įrašo
kokybė.
[Video Search] (vaizdo įrašų paieška)
Rodoma informacija BD-ROM /
DVD-ROM remiantis „Gracenote“
technologija.
Perjungiama tarp [Grid View] (tinklelio
vaizdas) ir [List View] (sąrašo vaizdas).
[Rotate Left] (pasukti kairėn)
Nuotrauka pasukama 90 laipsnių kampu
prieš laikrodžio rodyklę.
[Rotate Right] (pasukti dešinėn)
Nuotrauka pasukama 90 laipsnių kampu
pagal laikrodžio rodyklę.
[View Image] (žiūrėti vaizdą)
Rodomas pasirinktas vaizdas.
Tik
[Music] (muzikos
laikmena)
[Add Slideshow BGM] (pridėti skaidrių
demonstravimo BGM)
USB atmintinėje esantys muzikos failai
registruojami kaip skaidrių demonstravimo
fono muzika (BGM).
[Music Search] (muzikos paieška)
Rodoma informacija garso CD (CD-DA)
remiantis „Gracenote“ technologija.
43LT
Atkūrimas
Rodomas BD arba DVD pagrindinis meniu.
Reguliuojamas vaizdo ir
garso delsa.
(A/V SYNC)
Kai garsas neatitinka vaizdų TV ekrane,
galite atskirai kiekvienai funkcijai
pareguliuoti delsą tarp vaizdo ir garso.
Nustatymo būdas skiriasi pagal funkciją.
Garso reguliavimas
Kaip pasirinkti garso
formatą, kelių kalbų garso
takelius arba kanalą
2
Paspausdami V/v pasirinkite
[A/V SYNC] (A/V sinchronizavimas),
tada paspauskite .
Kai sistema leidžia BD / DVD VIDEO,
įrašytą keliais garso formatais (PCM,
„Dolby Digital“, MPEG garsas arba DTS),
arba kelių kalbų takelius, galite pakeisti
garso formatą arba kalbą.
Naudodami CD, galite pasirinkti garso
sklidimą dešiniuoju arba kairiuoju kanalu
ir klausytis pasirinkto kanalo garso
dešiniuoju ir kairiuoju garsiakalbiu.
3
Paspausdami B/b sureguliuokite
delsą, tada paspauskite .
Galite reguliuoti delsą nuo 0 ms iki
300 ms kas 25 ms.
Atkūrimo metu kelis kartus
paspauskite AUDIO, kad
pasirinktumėte norimą garso signalą.
TV ekrane rodoma garso informacija.
Kai pasirinka funkcija nėra BT
arba TV
1
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
TV ekrane rodomas parinkčių meniu.
Kai pasirinkta TV funkcija
1
2
3
4
44LT
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
Viršutinio skydelio ekrane bus
parodyta AV.SYNC.
Paspauskite
arba b.
Paspausdami V/v sureguliuokite
delsą, tada paspauskite .
Galite reguliuoti delsą nuo 0 ms iki
300 ms kas 25 ms.
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
Viršutinio skydelio ekrane rodomas
parinkčių meniu išjungiamas.
x BD / DVD VIDEO
Kalbų pasirinkimas priklauso nuo BD /
DVD VIDEO.
4 rodomi skaitmenys nurodo kalbos kodą.
Žr. „Kalbų kodų sąrašas“ (82 psl.). Jei ta
pati kalba rodoma du ar daugiau kartų,
BD / DVD VIDEO yra įrašytas keliais garso
formatais.
x DVD-VR
Rodomi diske įrašytų garso takelių tipai.
Pavyzdys:
• [ Stereo] (erdvinis garsas)
• [ Stereo (Audio1)] (erdvinis garsas
(Audio1))
• [ Stereo (Audio2)] (erdvinis garsas
(Audio2))
• [ Main] (pagrindinis)
• [ Sub] (dubliavimo)
• [ Main/Sub] (pagrindinis / dubliavimo)
Pastaba
[ Stereo (Audio1)] (erdvinis garsas („Audio1“))
ir [ Stereo (Audio2)] (erdvinis garsas
(„Audio2“)) nepasirodo, tik jei diske įrašytas
vienas garso srautas.
Radijo klausymasis
1 Kelis kartus paspauskite mygtuką
2
Kaip derinti automatiškai
Palaikykite paspaudę mygtuką
TUNING +/–, kol bus pradėta
automatiškai ieškoti stočių.
TV ekrane pateikiamas pranešimas
[Auto Tuning] (automatinis
derinimas). Paieška sustabdoma,
sistemai suderinus stotį.
Jei norite atšaukti automatinį derinimą,
paspauskite bet kurį kitą mygtuką.
Sudėtinės garso
transliacijos klausymasis
(DUAL MONO)
Galite klausytis sudėtinės garso
transliacijos, kai sistema priima arba leidžia
„Dolby Digital“ sudėtinės transliacijos
signalą.
Pastaba
Norėdami priimti „Dolby Digital“ signalą turite
TV arba kitą įrenginį prijungti prie TV
(DIGITAL IN OPTICAL) lizdo naudodami
optinį skaitmeninį laidą (22, 23 psl.).
Jeigu TV HDMI IN lizdas suderinamas su garso
grįžties kanalo funkcija (22, 64 psl.), „Dolby
Digital“ signalą galite gauti per HDMI kabelį.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
AUDIO, kol viršutinio skydelio ekrane
bus parodytas norimas signalas.
• MAIN: sklis garsas pagrindine kalba.
• SUB: sklis garsas dubliavimo kalba.
• MN/SUB: sklis garsas ir pagrindine, ir
dubliavimo kalba.
FUNCTION, kol viršutinio skydelio
ekrane bus parodytas tekstas FM.
Pasirinkite radijo stotį.
3
Kaip derinti patiems
Kelis kartus paspauskite mygtuką
TUNING +/–.
Kelis kartus paspauskite 2 +/–
norėdami pareguliuoti garsumą.
Jei FM programa triukšminga
Jei FM programa yra triukšminga, galite
pasirinkti monofoninį priėmimą. Dviejų
kanalų erdvinio garso efektas nebus
taikomas, bet priimama bus geriau.
1
2
3
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
TV ekrane rodomas parinkčių meniu.
Paspausdami V/v pasirinkite
[FM Mode] (FM režimas), tada
paspauskite .
Paspausdami V/v pasirinkite
[Monaural] (monofoninis),
tada paspauskite .
• [Stereo] (erdvinis garsas): dviejų
kanalų erdvinio garso priėmimas.
• [Monaural] (monofoninis):
monofoninis priėmimas.
Patarimas
Galite nustatyti [FM Mode] (FM režimas)
kiekvienai iš anksto nustatytai stočiai.
45LT
Garso reguliavimas / Imtuvas
x CD
• [ Stereo] (erdvinis garsas): standartinis
dviejų erdvinis garsas.
• [ 1/L]: kairiojo kanalo garsas
(monofoninis).
• [ 2/R]: dešiniojo kanalo garsas
(monofoninis).
• [ L+R]: iš kiekvieno garsiakalbio
sklinda ir kairiojo, ir dešiniojo
kanalų garsas.
Imtuvas
Kaip išjungti radiją
Paspauskite "/1.
Kaip iš anksto nustatyti
radijo stotis
Galite iš anksto nustatyti iki 20 stočių. Prieš
derindami, būtinai sumažinkite garsumo
lygį iki minimumo.
1
2
3
Kelis kartus paspauskite mygtuką
FUNCTION, kol viršutinio skydelio
ekrane bus parodytas tekstas FM.
Palaikykite paspaudę mygtuką
TUNING +/–, kol bus pradėta
automatiškai ieškoti stočių.
Paieška sustabdoma, sistemai
suderinus stotį.
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
TV ekrane rodomas parinkčių meniu.
4
Paspausdami V/v pasirinkite
[Preset Memory] (išankstinių
nustatymų atmintis), tada
paspauskite .
5
Paspausdami V/v pasirinkite
norimą išankstinio nustatymo
numerį, tada paspauskite .
6
Norėdami išsaugoti daugiau
stočių, kartokite 2–5 veiksmus.
Kaip pakeisti išankstinio
nustatymo numerį
Paspaudę PRESET +/–, pasirinkite norimą
išankstinio nustatymo numerį, tada
pradėkite nuo 3-ojo veiksmo.
46LT
Kaip pasirinkti iš anksto
nustatytą stotį
1
2
Kelis kartus paspauskite mygtuką
FUNCTION, kol viršutinio skydelio
ekrane bus parodytas tekstas FM.
Įjungiama paskutinė priimta stotis.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
PRESET +/–, kol pasirinksite
norimą iš anksto nustatytą stotį.
Išankstinio nustatymo numeris ir
dažnis rodomi TV ekrane ir viršutinio
skydelio ekrane.
Kaskart paspaudus mygtuką, sistema
įjungia vieną iš anksto nustatytą stotį.
Patarimas
• Galite pasirinkti iš anksto nustatytos
stoties numerį tiesiogiai, paspausdami
skaičių mygtukus.
• Kiekvieną kartą paspaudus DISPLAY,
viršutinio skydelio ekranas cikliškai
pakeičiamas, kaip nurodyta toliau.
Dažnis t Išankstinio nustatymo numeris
t Dekodavimo būsena*
* Rodoma, kai [Sound Effect] (garso
efektas) nustatytas kaip [Dolby Pro
Logic] (Dolby Pro Logic), [DTS Neo:6
Cinema] (DTS Neo:6 Cinema) arba
[DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 Music)
(61 psl.).
Radijo duomenų sistemos
(RDS) paslaugos gavimas
(Tik Europai skirti modeliai)
Tiesiog pasirinkite FM diapazono stotį.
Pastaba
• RDS gali tinkamai neveikti, jei įjungta stotis
nesiunčia RDS signalo tinkamai arba signalas
per silpnas.
• Ne visos FM stotys teikia RDS paslaugą, taip pat
skiriasi šių paslaugų tipai. Jei nesate susipažinę
su RDS sistema, susisiekite su vietinėmis radijo
stotimis ir sužinokite apie RDS paslaugas savo
vietovėje.
HDMI valdymo funkcijos
naudojimas „BRAVIA Sync“
Šią funkciją galima naudoti televizoriuose,
kuriuose yra funkcija „BRAVIA Sync“.
Jei „Sony“ įrangą, suderinamą su HDMI
valdymo funkcija, prijungsite HDMI
kabeliu, valdyti bus paprasčiau.
Pastaba
Norėdami naudoti funkciją „BRAVIA Sync“
būtinai įjunkite sistemą ir visą prijungtą įrangą,
kai prijungsite HDMI.
HDMI valdymas – nesudėtingas
nustatymas
Sistemos funkciją [Control for HDMI]
(HDMI valdymas) galite nustatyti
automatiškai įjungdami atitinkamą
TV nustatymą.
Išsamios informacijos apie HDMI valdymo
funkciją žr. „[HDMI Settings] (HDMI
nustatymai)“ (64 psl.)
Sistemos išjungimas
Galite išjungti sistemą kartu su TV.
Pastaba
Sistema automatiškai neišjungiama grojant
muziką arba pasirinkus FM funkciją.
Grojimas vienu prisilietimu
Paspaudus nuotolinio valdymo pulto
mygtuką N, sistema ir TV įjungiami,
o TV įvestis perjungiama į HDMI įvestį,
prie kurios prijungta sistema.
47LT
Kiti veiksmai
Radijo duomenų sistema (RDS) yra
transliavimo paslauga, įgalinanti radijo
stotis įprastu programos signalu siųsti
papildomą informaciją. Ši sistema siūlo
patogias RDS funkcijas, pvz., rodyti stoties
pavadinimą.
TV ekrane rodomas stoties pavadinimas.
Kiti veiksmai
Sistemos garso valdymas
Garsu iš TV arba kitos įrangos galite
mėgautis paprastu veiksmu.
Sistemos garso valdymo funkciją galite
naudoti, kaip nurodyta toliau.
• Įjungus sistemą, TV arba kitos įrangos
garsas gali būti atkuriamas per sistemos
garsiakalbius.
• Kai garsas iš TV arba kitos įrangos
atkuriamas per sistemos garsiakalbius,
galite perjungti, kad garsas būtų
pateikiamas per TV garsiakalbius
paspausdami SPEAKERS
TVyAUDIO.
• Kai garsas iš TV arba kitos įrangos
atkuriamas per sistemos garsiakalbius,
galite reguliuoti garsumą ir išjungti
sistemos garsą valdydami TV.
Garso grįžties kanalas
Galite klausytis garso iš TV per sistemą
prijungę tik vieną HDMI kabelį. Išsamios
informacijos apie nustatymą žr. „[Audio
Return Channel] (garso grįžties kanalas)“
(64 psl.).
Automatinis atitinkamų
garsiakalbių nustatymų
kalibravimas
[Auto Calibration] (automatinis
kalibravimas)
D.C.A.C. DX (skaitmeninio kino
automatinis kalibravimas DX) sukuria
idealų garsą, nes automatiškai
sureguliuojami garsiakalbių atstumo,
padėties ir akustinių savybių nustatymai.
Pastaba
• Kai pradedamas [Auto Calibration]
(automatinis kalibravimas), sistema atkuria
didelio garsumo bandomąjį garsą. Garsumo
sumažinti negalite. Atsižvelkite į vaikus ir
kaimynus.
• Prieš pradėdami [Auto Calibration]
(automatinis kalibravimas), įsitikinkite, kad
visi garsiakalbiai prijungti prie pagrindinio
įrenginio ir erdvinio garso stiprintuvo.
1
Automatinis kalbos keitimas
Kai pakeičiate TV ekrano kalbą, sistemos
ekrano kalba taip pat pakeičiama išjungus
ir įjungus sistemą.
Nukreipimo valdymas
Kai prijungtoje įrangoje naudojate grojimo
vienu prisilietimu funkciją, sistema
įjungiama ir nustatoma sistemos funkcija
HDMI1 arba HDMI2 (atsižvelgiant
į naudojamą HDMI įvesties lizdą), o TV
įvestis automatiškai nustatoma kaip HDMI
įvestis, prie kurios prijungta sistema.
48LT
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis
meniu.
2
Paspausdami B/b pasirinkite
[Setup] (sąranka).
3
Paspausdami V/v pasirinkite
[Audio Settings] (garso
nustatymai), tada paspauskite
4
Paspausdami V/v pasirinkite
[Auto Calibration] (automatinis
kalibravimas), tada paspauskite .
Parodomas ekranas [Select speaker
layout.] (pasirinkite garsiakalbių
išdėstymą).
5
Paspausdami V/v pasirinkite
garsiakalbių išdėstymo nustatymą
pagal garsiakalbių vietą, tada
paspauskite .
.
• [Standard] (standartinis): erdvinio
garso garsiakalbiai sumontuoti
galinėje padėtyje.
• [All Front] (visi priekiniai): visi
garsiakalbiai sumontuoti
priekinėje padėtyje.
Pastaba
Jei išmatuoti nepavyko, vadovaukitės
pranešimu ir pakartokite [Auto Calibration]
(automatinis kalibravimas).
10 Paspausdami V/v pasirinkite [OK]
(gerai) arba [Cancel] (atšaukti),
tada paspauskite .
Parodomas [Auto Calibration]
(automatinis kalibravimas)
patvirtinimo ekranas.
6
8
Paspausdami V/v pasirinkite [OK]
(gerai).
Norėdami atšaukti, pasirinkite
[Cancel] (atšaukti).
Paspauskite .
Pradedamas [Auto Calibration]
(automatinis kalibravimas).
Sistema automatiškai sureguliuoja
garsiakalbių nustatymus.
Matavimo metu būkite tylūs.
x Išmatuoti nepavyko.
Vadovaukitės pranešimu, tada
pasirinkite [OK] (gerai) ir bandykite
iš naujo.
Garsiakalbių nustatymas
[Speaker Settings]
(garsiakalbių nustatymai)
Norėdami išgauti optimalų erdvinio garso
efektą, nustatykite garsiakalbių atstumo
nuo klausymo vietos nustatymus. Paskui
naudodami bandomąjį toną sureguliuokite
garsiakalbių balansą.
1
Pastaba
• Prieš pradėdami [Auto Calibration]
(automatinis kalibravimas), įsitikinkite,
kad erdvinio garso stiprintuvas yra
įjungtas ir sumontuotas tinkamoje vietoje,
kad būtų užtikrintas belaidis ryšys su juo.
• Nesinaudokite sistema, kol vykdomas
[Auto Calibration] (automatinis
kalibravimas).
9
Patvirtinkite [Auto Calibration]
(automatinis kalibravimas)
rezultatus.
Kiekvieno garsiakalbio lygis ir
atstumas parodomas TV ekrane.
Kiti veiksmai
7
Prijunkite kalibravimo mikrofoną
prie galinio skydelio lizdo
A.CAL MIC.
Naudodami trikojį (nepridedamas)
pastatykite mikrofoną ausų lygmenyje.
Kalibravimo mikrofoną reikia
nukreipti į TV ekraną. Kiekvieno
garsiakalbio priekinė dalis turi būti
nukreipta į kalibravimo mikrofoną,
tarp jų neturi būti jokių kliūčių.
x Išmatuoti pavyko.
Atjunkite kalibravimo mikrofoną, tada
pasirinkite [OK] (gerai). Rezultatas
įdiegiamas.
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis
meniu.
2
Paspausdami B/b pasirinkite
[Setup] (sąranka).
3
Paspausdami V/v pasirinkite
[Audio Settings] (garso
nustatymai), tada paspauskite
4
.
Paspausdami V/v pasirinkite
[Speaker Settings] (garsiakalbių
nustatymai), tada paspauskite .
Parodomas [Select speaker layout.]
(nesudėtingi tinklo nustatymai) ekranas.
49LT
5
Paspauskite V/v ir pasirinkite
garsiakalbių išdėstymo nustatymą
gal garsiakalbių vietą, tada
paspauskite .
• [Standard] (standartinis): Erdvinių
garsiakalbių montuojami galinėje
padėtyje.
• [All Front] (visi priekiniai): visi
garsiakalbiai sumontuoti priekinėje
padėtyje.
Pastaba
Kaskart pakeitus garsiakalbio išdėstymo
nustatymą, nustatomos numatytosios visų
nustatymų reikšmės.
6
Paspauskite V/v pasirinkite
elementą, tada paspauskite
.
7
Paspauskite V/v norėdami
sureguliuoti parametrą.
8
Paspauskite B/b ir
norėdami
patvirtinti nustatymus.
Patikrinkite toliau nurodytus
nustatymus.
x [Distance] (atstumas)
Perkėlę garsiakalbius, būtinai nustatykite
atstumo nuo klausymo padėties iki
garsiakalbių parametrus.
Galite nustatyti parametrus nuo 0,0
iki 7,0 metrų.
[Front Left/Right] (priekinis kairysis /
dešinysis) 3.0 m: nustatykite atstumą nuo
priekinio garsiakalbio.
[Centre] (centrinis) 3.0 m: nustatykite
atstumą nuo centrinio garsiakalbio.
[Surround Left/Right] (erdvinio garso
kairysis / dešinysis) 3.0 m: nustatykite
atstumą nuo erdvinio garso garsiakalbio.
[Subwoofer] (žemųjų dažnių garsiakalbis)
3.0 m: nustatykite atstumą nuo žemųjų
dažnių garsiakalbio.
50LT
x [Level] (lygis)
Galite sureguliuoti garsiakalbių garso lygį.
Galite nustatyti parametrus nuo –6,0 dB iki
+6,0 dB. Kad būtų lengviau sureguliuoti,
būtinai nustatykite [Test Tone]
(bandomasis tonas) kaip [On] (įjungta).
[Front Left/Right] (priekinis kairysis /
dešinysis) 0.0 dB: nustatykite priekinio
garsiakalbio lygį.
[Centre] (centrinis) 0.0 dB: nustatykite
centrinio garsiakalbio lygį.
[Surround Left/Right] (erdvinio garso
kairysis / dešinysis) 0.0 dB: nustatykite
erdvinio garso garsiakalbio lygį.
[Subwoofer] (žemųjų dažnių garsiakalbis)
0.0 dB: nustatykite žemųjų dažnių
garsiakalbio lygį.
x [Relocation] (perkėlimas)
Galite virtualiai koreguoti garsiakalbių
poziciją, kad pagerintumėte erdvinio
garso efektą.
[On] (įjungta): Galite girdėti garsą iš
garsiakalbių, virtualiai perkeltų į [Auto
Calibration] (automatinio kalibravimo)
nustatytą poziciją.
[Off] (išjungta): Galite girdėti garsą iš
realioje pozicijoje esančių garsiakalbių.
Pastaba
• Šis nustatymas taikomas tik atlikus
[Auto Calibration] (automatinis kalibravimas).
• Negalite pasirinkti šios funkcijos, kai
garsiakalbių išdėstymas nustatytas kaip
[All Front] (visi priekiniai).
x [Test Tone] (bandomasis tonas)
Per garsiakalbius bus atkuriamas
bandomasis tonas ir galėsite sureguliuoti
funkciją [Level] (lygis).
[Off] (išjungta): per garsiakalbius
neatkuriamas bandomasis tonas.
[On] (įjungta): reguliuojant lygį
bandomasis tonas atkuriamas per
kiekvieną garsiakalbį paeiliui. Pasirinkus
vieną iš [Speaker Settings] (garsiakalbių
nustatymai) elementų, bandomasis tonas
atkuriamas per kiekvieną garsiakalbį
paeiliui.
Sureguliuokite garso lygį, kaip nurodyta
toliau.
Nustatykite [Test Tone] (bandomasis
tonas) kaip [On] (įjungta).
2
Paspausdami V/v pasirinkite [Level]
(lygis), tada paspauskite .
3
Paspausdami V/v pasirinkite
pageidaujamą garsiakalbio tipą, tada
paspauskite .
4
Paspauskite B/b norėdami pasirinkti
kairįjį arba dešinįjį garsiakalbį, tada
paspauskite V/v norėdami
pareguliuoti lygį.
5
Paspauskite
6
Kartokite 3–5 veiksmus.
7
Paspauskite RETURN.
Grąžinamas ankstesnis sistemos
ekranas.
.
8
Paspausdami V/v pasirinkite
[Test Tone] (bandomasis tonas),
tada paspauskite .
9
Paspausdami V/v pasirinkite [Off]
(išjungta), tada paspauskite .
Galite nustatyti, kad sistema būtų išjungiama
iš anksto nustatytu laiku, kad galėtumėte
užmigti klausydamiesi muzikos. Laiką galima
iš anksto nustatyti 10 minučių intervalais.
Paspauskite SLEEP.
Kaskart paspaudus SLEEP, viršutinio
skydelio minučių ekranas (likęs laikas)
pakeičiamas 10 minučių.
Nustačius išjungimo laikmatį, likęs laikas
rodomas kas 5 minutes.
Likus mažiau nei 2 minutėms, viršutinio
skydelio ekrane sumirksi SLEEP.
Kaip patikrinti likusį laiką
Vieną kartą paspauskite SLEEP.
Kaip pakeisti likusį laiką
Kelis kartus paspauskite SLEEP.
Pagrindinio įrenginio
mygtukų deaktyvinimas
(Užraktas nuo vaikų)
Galite pagrindinio įrenginio mygtukus
padaryti neaktyvius (išskyrus "/1), kad
vaikai negalėtų naudoti įrenginio.
Pastaba
Bandomojo tono signalai nėra pateikiami per
HDMI (OUT) lizdą.
Patarimas
Norėdami reguliuoti visų garsiakalbių garsumą
vienu metu, paspauskite 2 +/–.
Palieskite ir palaikykite pagrindinio
įrenginio mygtuką x ilgiau nei
5 sekundes.
Viršutinio skydelio ekrane rodomas tekstas
LOCKED.
Suaktyvinama užrakto nuo vaikų funkcija
ir užrakinami pagrindinio įrenginio
mygtukai. (Sistemą galite valdyti
nuotolinio valdymo pultu.)
51LT
Kiti veiksmai
1
Išjungimo laikmačio
naudojimas
Norėdami atšaukti, palieskite ir palaikykite
x ilgiau nei 5 sekundes, kol viršutinio
skydelio ekrane bus parodytas tekstas
UNLOCK.
2
Pastaba
Bandant paspausti pagrindinio įrenginio
mygtukus, kai įjungta užrakto nuo vaikų funkcija,
viršutinio skydelio ekrane mirksi tekstas
LOCKED.
Paspauskite atitinkamus
mygtukus, nurodytus toliau
pateiktoje lentelėje.
• z: Mygtuką galima naudoti su
numatytais nuotolinio
valdymo pulto nustatymais.
• a: mygtuką galima naudoti pakeitus
išankstinį nuotolinio valdymo
pulto kodą.
Mygtukas
Nuotolinio valdymo
pulto režimas
TV
STB
AV "/1
z
z
Skaičių mygtukai
z
z
z
z
ENTER (-/--)
z
a
SPEAKER ILLUMINATION
Įjungus pagrindinį įrenginį, pradeda šviesti
apatinė priekinių garsiakalbių ir erdvinio
garso garsiakalbių dalis.
Spalvoti mygtukai
z
z
TOP MENU (
z
z
B/V/v/b,
z
z
RETURN
z
z
Norėdami išjungti garsiakalbių apšvietimą,
paspauskite SPEAKER ILLUMINATION.
OPTIONS
z
a
HOME (MENU)
z
z
SEN
z
SOUND MODE
(
)
z
a
AUDIO
z
a
SUBTITLE
z
z
DISPLAY
(
)
z
z
Pastaba
m/M
z
a
Pakeitus nuotolinio valdymo pulto maitinimo
elementus gali būti iš naujo nustatytas
numatytasis (SONY) nustatymas.
./>
z
N
z
a
X
z
a
x
z
a
z
z
2 +/–
z
z
PROG +/–
( / )
z
z
z
z
Garsiakalbių apšvietimo
funkcijos naudojimas
(Tik BDV-N9100WL / BDV-N7100WL)
TV ir kitos įrangos
valdymas pridėtu
nuotolinio valdymo pultu
Įrangos valdymas pridėtu
nuotolinio valdymo pultu
1
52LT
Paspauskite norimai valdyti
įrangai skirtą mygtuką TV
arba STB.
SLEEP (
)
)
Pastaba
8
• Dirbant TV arba STB režimu, paspaudus bet
kurį iš šių mygtukų užsidega mygtukas TV arba
STB. (Tačiau, atsižvelgiant į kodo nustatymus,
kai kurie mygtukai gali neveikti, o mygtukas TV
arba STB gali nedegti.)
• Atsižvelgiant į TV arba įrangą, kai kurie
mygtukai gali neveikti.
Kaip pakeisti nuotolinio
valdymo pulto išankstinį kodą
(išankstinių nustatymų režimas)
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis
meniu.
Pastaba
• Galite išeiti iš išankstinių nustatymų režimo
paspausdami mirksintį mygtuką TV arba STB.
• Jei išankstinių nustatymų režimo metu ilgiau
nei 10 sekundžių nesinaudojate nuotolinio
valdymo pultu, jis išeina iš išankstinių
nustatymų režimo.
Nuotolinio valdymo pulto
nustatymas iš naujo
2
Paspausdami B/b pasirinkite
[Setup] (sąranka).
1
3
Paspausdami V/v pasirinkite
[Remote Control Setting Guide]
(nuotolinio valdymo pulto nustatymų
vadovas), tada paspauskite .
2
4
Paspausdami V/v pasirinkite [Preset
Mode] (išankstinių nustatymų
režimas, tada paspauskite .
5
Paspausdami V/v pasirinkite
įrangos, kurią norite valdyti
nuotolinio valdymo pultu, tipą,
tada paspauskite .
6
7
Paspausdami V/v pasirinkite
įrenginio gamintoją, tada
paspauskite .
Paspauskite POP UP/MENU, tuo
pačiu metu spausdami mygtuką TV
(skirtą TV) arba STB (skirtą
kabelinės televizijos priedėliui,
skaitmeniniam palydoviniam
imtuvui, skaitmeniniam vaizdo
įrašymo įrenginiui ir pan.)
Laikydami paspaudę AV ?/1,
paspauskite it laikykite paspaudę
2 –, tada paspauskite PROG –.
Užsidegs mygtukai BD, TV ir STB.
Atleiskite visus mygtukus.
Mygtukai BD, TV ir STB bus išjungti ir
išankstinis kodas bus ištrintas. Bus
atstatyti numatytieji nuotolinio
valdymo pulto nustatymai.
Energijos taupymas
budėjimo režimu
Patikrinkite, ar pasirinkti toliau nurodyti
nustatymai:
– [Control for HDMI] (HDMI valdymas),
esantis [HDMI Settings] (HDMI
nustatymai), nustatytas kaip [Off]
(išjungtas) (64 psl.).
53LT
Kiti veiksmai
Ne „Sony“ įrangą valdyti galėsite pakeitę
išankstinį nuotolinio valdymo pulto kodą.
Kai TV arba STB mygtukas pradeda
mirksėti, skaičių mygtukais TV
ekrane įveskite kodą ir
paspauskite ENTER.
Jei kodą įvedėte teisingai, mygtukas
TV arba STB lėtai sumirksės du kartus.
Jei kodą įvedėte neteisingai, mygtukas
TV arba STB greitai sumirksės
penkis kartus.
– [Quick Start Mode] (greitojo paleidimo
režimas) nustatytas kaip [Off] (išjungtas)
(64 psl.).
– [Remote Start] (HDMI valdymas),
esantis [Network Settings] (HDMI
nustatymai), nustatytas kaip [Off]
(išjungtas) (66 psl.).
Kaip grįžti į ankstesnį puslapį
Parinkčių meniu pasirinkite [Previous
page] (ankstesnis puslapis).
Jei ankstesnis puslapis neatveriamas net
pasirinkus [Previous page] (ankstesnis
puslapis), parinkčių meniu pasirinkite
[Window List] (langų sąrašas) ir sąraše
pasirinkite puslapį, į kurį norite grįžti.
Kaip išeiti iš interneto naršyklės
Interneto svetainių
naršymas
1
2
Pasiruoškite naršyti internete.
Prijunkite sistemą prie tinklo (25 psl.).
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis
meniu.
3
Paspausdami B/b pasirinkite
[Network] (tinklas).
4
Paspausdami V/v pasirinkite
[Internet Browser] (interneto
naršyklė), tada paspauskite .
Rodomas [Internet Browser]
(nesudėtingi tinklo nustatymai) ekranas.
Pastaba
Kai kurios svetainės gali būti rodomos
netinkamai arba neveikti.
Kaip įvesti URL
Parinkčių meniu pasirinkite [URL entry]
(URL įvestis).
Programine klaviatūra įveskite URL,
tada pasirinkite [Enter] (įvesti).
Kaip nustatyti numatytąjį
pradžios puslapį
Kol rodomas norimas nustatyti puslapis,
parinkčių meniu pasirinkite [Set as start
page] (nustatyti kaip pradžios puslapį).
54LT
Paspauskite HOME.
Interneto naršyklės ekranas
Galite peržiūrėti svetainės informaciją
paspausdami DISPLAY. Atsižvelgiant
į svetainę ir puslapio būseną, rodoma
informacija skiriasi.
A Puslapio pavadinimas
B Puslapio adresas
C Žymeklis
Perkelkite paspausdami B/V/v/b.
Užveskite žymeklį ant norimo
peržiūrėti saito ir paspauskite .
Atveriama susietoji svetainė.
D SSL piktograma
Rodoma, kai susietasis URL yra
apsaugotas.
E Signalo stiprumo indikatorius
Rodomas, kai sistema prijungta prie
belaidžio tinklo.
F Būsenos juosta / įkėlimo piktograma
Rodoma, kai puslapis skaitomas arba
kai atsiunčiamas / perduodamas failas.
[Cancel loading] (atšaukti įkėlimą)
Sustabdomas puslapio įkėlimas.
[Reload] (įkelti iš naujo)
G Teksto įvesties laukas
Paspauskite , tada parinkčių meniu
pasirinkite [Input] (teksto įvestis), kad
būtų atverta programinė klaviatūra.
Iš naujo įkeliamas tas pats puslapis.
H Slankjuostė
Paspausdami B/V/v/b perkelkite
puslapį kairėn, aukštyn, žemyn arba
dešinėn.
[Set as start page] (nustatyti kaip pradžios
puslapį)
[Add to Bookmark] (įtraukti į adresyną)
Šiuo metu rodoma svetainė įtraukiama
į adresyną.
Rodoma svetainė nustatoma kaip
numatytasis pradžios puslapis.
[Open in new window] (atverti naujame
lange)
[Character encoding] (ženklų koduotė)
Nustatoma ženklų kodavimo sistema.
Paspaudę OPTIONS galite pasiekti įvairius
nustatymus ir veiksmus.
Pasiekiami elementai skiriasi pagal
situaciją.
[Browser Setup] (naršyklės sąranka)
Rodomi interneto naršyklės nustatymai.
• [Zoom] (mastelis): padidinamas arba
sumažinamas rodomas turinys.
• [JavaScript Setup] („JavaScript“ sąranka):
įjungiama arba išjungiama „JavaScript“.
• [Cookie Setup] (slapukų sąranka):
leidžiami arba draudžiami naršyklės
slapukai.
• [SSL Alarm Display] (SSL įspėjimo
ekranas): įjungiamas arba išjungiamas
SSL protokolas.
[Display certificate] (rodyti liudijimą)
Rodomi serverio liudijimai, atsiunčiami iš
SSL palaikančių puslapių.
[Input] (įvestis)
Rodoma programinė klaviatūra, kuria galite
įvesti ženklus naršydami svetainę.
[Break] (lūžis)
Žymeklis perkeliamas į kitą teksto įvesties
lauko eilutę.
[Delete] (naikinti)
Panaikinamas vienas ženklas iš kairės nuo
žymeklio įvedant tekstą.
[Window List] (langų sąrašas)
Parodomas visų atvertų svetainių sąrašas.
Pasirinkdami langą galite grįžti į anksčiau
rodytą svetainę.
[Bookmark List] (adresynas)
Parodomas adresynas.
[URL entry] (URL įvestis)
Kai rodoma programinė klaviatūra, galite
įvesti URL.
[Previous page] (ankstesnis puslapis)
Perkeliama į anksčiau rodytą puslapį.
[Next page] (tolesnis puslapis)
Perkeliama į anksčiau rodytą tolesnį puslapį.
55LT
Kiti veiksmai
Saitas atveriamas naujame lange.
Galimos parinktys
7
Daugiau belaidžio ryšio
sistemos nustatymų
8
Belaidžio ryšio perdavimo
tarp konkrečių įrenginių
suaktyvinimas
9
[Secure Link] (Saugusis ryšys)
Naudodami saugiojo ryšio funkciją, galite
nurodyti belaidį ryšį, kuriuo susiejami
pagrindinis įrenginys ir erdvinio garso
stiprintuvas.
Ši funkcija padeda išvengti trikdžių, kai
naudojate kelis belaidžio ryšio gaminius
arba jūsų kaimynai naudoja belaidžio ryšio
gaminius.
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas
pagrindinis meniu.
2
Paspausdami B/b pasirinkite
[Setup] (sąranka).
3
Paspausdami V/v pasirinkite
[System Settings] (sistemos
nustatymai), tada paspauskite
Paspausdami B/b pasirinkite
[Start] (pradėti), tada
paspauskite .
Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną
paspauskite [Cancel] (atšaukti).
Kai parodomas pranešimas
[Secure Link setting is complete.]
(Saugiojo ryšio nustatymas
baigtas), paspauskite .
Erdvinio garso stiprintuvas yra
susietas su pagrindiniu įrenginiu ir
LINK/STANDBY indikatorius
užsidega oranžiniai.
Jei parodomas pranešimas [Cannot set
Secure Link.] (Nepavyko nustatyti
saugiojo ryšio), vadovaukitės ekrane
rodomais pranešimais.
Saugiojo ryšio funkcijos
atšaukimas
Pagrindiniam įrenginiui skirta informacija
.
4
Paspausdami V/v pasirinkite
[Wireless Sound Connection]
(belaidis garso ryšys), tada
paspauskite .
Parodomas ekranas [Wireless Sound
Connection] (belaidis garso ryšys).
5
Paspausdami V/v pasirinkite
[Secure Link] (saugusis ryšys),
tada paspauskite .
6
Paspausdami V/v pasirinkite [On]
(įjungta), tada paspauskite .
56LT
Galinėje erdvinio garso stiprintuvo
dalyje paspauskite SECURE LINK.
Per kelias minutes pereikite prie kito
veiksmo.
Ankščiau nurodyto 6 veiksmo metu
pasirinkite [Off] (išjungta).
Skirta erdvinio garso stiprintuvui
Palaikykite paspaudę SECURE LINK,
esantį erdvinio garso stiprintuvo galinėje
dalyje, kol indikatorius LINK/STANDBY
užsidegs arba pradės mirksėti žaliai.
Jei belaidžio ryšio
perdavimas yra nestabilus
Nustatymai ir reguliavimas
[RF Channel] (RF kanalas)
Jei naudojate kelias belaidžio ryšio
sistemas, pvz., belaidį LAN (vietinį tinklą)
arba Bluetooth, belaidžio ryšio signalai gali
būti nestabilūs. Tokiu atveju perdavimą
galima pagerinti pakeičiant toliau nurodytą
[RF Channel] (RF kanalas) nustatymą.
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis meniu.
Paspausdami B/b pasirinkite
[Setup] (sąranka).
3
Paspausdami V/v pasirinkite
[System Settings] (sistemos
nustatymai), tada paspauskite
4
5
6
Galite įvairiai sureguliuoti elementus, pvz.,
vaizdą ir garsą.
Numatytieji nustatymai pabraukti.
Pastaba
Diske išsaugoti atkūrimo nustatymai turi
pirmenybę prieš sąrankos ekrano nustatymus.
Todėl kai kurios funkcijos gali nebūti atliekamos.
1
TV ekrane parodomas
pagrindinis meniu.
.
Paspausdami V/v pasirinkite
[Wireless Sound Connection]
(belaidis garso ryšys), tada
paspauskite .
Parodomas ekranas [Wireless Sound
Connection] (belaidis garso ryšys).
Paspausdami V/v pasirinkite
[RF Channel] (RF kanalas),
tada paspauskite .
Paspausdami V/v pasirinkite
norimą nustatymą, tada
paspauskite .
• [Auto] (automatinis): įprastai
pasirinkite šį nustatymą. Sistema
automatiškai pasirenka geriausią
kanalą perdavimui.
• [1], [2], [3]: sistema perduoda garsą
nustatydama kanalą perdavimui.
Pasirinkite kanalą, kuriuo
perdavimas geriausias.
Pastaba
Perdavimą galima pagerinti pakeičiant kitos (-ų)
belaidžio ryšio sistemos (-ų) perdavimo kanalą
(dažnį). Išsamios informacijos žr. kitos (-ų)
belaidžio ryšio sistemos (-ų) naudojimo
instrukcijose.
Paspauskite HOME.
2
Paspauskite B/b ir pasirinkite
[Setup] (sąranka).
3
Paspausdami V / v pasirinkite
sąrankos kategorijos piktogramą,
tada paspauskite .
Piktograma Paaiškinimas
„[Remote Control Setting
Guide] (nuotolinio
valdymo pulto nustatymų
vadovas)“ (58 psl.)
Sukuriami TV arba kitos
įrangos valdymo nuotolinio
valdymo pultu nustatymai.
„[Network Update]“ (58 psl.)
Atnaujinama sistemos
programinė įranga.
„[Screen Settings] (ekrano
nustatymai)“ (59 psl.)
Ekrano nustatymai
konfigūruojami pagal TV tipą.
„[Audio Settings] (garso
nustatymai)“ (61 psl.)
Galite konfigūruoti garso
nustatymus pagal
jungiamųjų lizdų tipą.
57LT
Nustatymai ir reguliavimas
2
Sąrankos ekrano
naudojimas
Piktograma Paaiškinimas
„[BD/DVD Viewing
Settings] (BD / DVD
peržiūros nustatymai)“
(62 psl.)
Galite konfigūruoti
išsamius BD / DVD
atkūrimo nustatymus.
„[Parental Control
Settings] (tėvų kontrolės
nustatymai)“ (63 psl.)
Galite konfigūruoti
išsamius tėvų kontrolės
nustatymus.
„[Music Settings] (muzikos
nustatymai)“ (63 psl.)
Galite konfigūruoti
išsamius „Super Audio CD“
atkūrimo nustatymus.
[Remote Control
Setting Guide] (nuotolinio
valdymo pulto nustatymų
vadovas)
x [Preset Mode] (išankstinių
nustatymų režimas)
Ne „Sony“ įrangą galėsite valdyti pakeitę
išankstinį nuotolinio valdymo pulto kodą.
Jei reikia išsamios informacijos, žr. „Kaip
pakeisti nuotolinio valdymo pulto
išankstinį kodą (išankstinių nustatymų
režimas)“ (53 psl.).
„[System Settings]“
(63 psl.)
Galite konfigūruoti
sistemos nustatymus.
„[External Input Settings]
(išorės įvesties
nustatymai)“ (65 psl.)
„[Network Settings] (tinklo
nustatymai)“ (65 psl.)
Atnaujinę programinę įrangą į naujausią
versiją galite naudotis naujausiomis
funkcijomis.
Daugiau informacijos apie naujinimo
funkcijas rasite toliau nurodytose
svetainėse.
Galite konfigūruoti
išsamius interneto ir tinklo
nustatymus.
Europos ir Rusijos klientams:
http://support.sony-europe.com/
Nustato įvesties praleidimą
kiekvienai išorės įvesčiai.
„[Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo
nustatymai)“ (67 psl.)
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
Paleidžiama [Easy Network
Settings] (nesudėtingi
pradiniai nustatymai), kad
būtų galima nustatyti tinklo
nustatymus.
Naujinant programinę įrangą viršutiniame
skydelio ekrane rodomas tekstas UPDATE.
Atnaujinus pagrindinis įrenginys
automatiškai išjungiamas.
Kol naujinama, neįjunkite arba neišjunkite
pagrindinio įrenginio, nenaudokite nei jo,
nei TV. Palaukite, kol programinė įranga
bus atnaujinta.
„[Resetting] (nustatymas iš
naujo)“ (67 psl.)
Iš naujo nustatomi
gamykliniai sistemos
nustatymai.
58LT
[Network Update]
[Screen Settings]
(ekrano nustatymai)
x [3D Output Setting] (3D išvesties
nustatymas)
[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite
šį nustatymą.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
jei norite, kad visas turinys būtų rodomas
2D formatu.
Pastaba
x [DVD Aspect Ratio]
(DVD kraštinių santykis)
[Letter Box] (juostos viršuje ir apačioje):
rodomas plačiaformatis vaizdas su
juodomis juostomis viršuje ir apačioje.
[Pan & Scan] (apkarpyti šonai): visame
ekrane rodomas viso aukščio vaizdas su
apkarpytais šonais.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(TV ekrano dydžio nustatymas 3D
turiniui žiūrėti)
Nustatomas su 3D suderinamo TV
ekrano dydis.
Pastaba
Šis nustatymas neveikia 3D vaizdo įrašams iš
lizdo HDMI (IN 1) arba HDMI (IN 2).
x [TV Type] (TV tipas)
[16:9]: Pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate plačiaekranį TV arba TV,
palaikantį plačiaformačio režimo funkciją.
[4:3]: pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate 4:3 ekrano formato TV,
nepalaikantį plačiaformačio režimo
funkcijos.
x [Screen Format] (ekrano formatas)
[Full] (visas): pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate TV, palaikantį plačiaformačio
režimo funkciją. 4:3 ekrano formato
vaizdas rodomas 16:9 kraštinių santykiu
net plačiaekraniame TV.
[Normal]: pakeičiamas vaizdo dydis, kad
tilptų į ekraną ir būtų išlaikytas pradinis
kraštinių santykis.
x [Cinema Conversion Mode] (kino
filmo konvertavimo režimas)
[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį
nustatymą. Pagrindinis įrenginys
automatiškai atpažįsta, ar medžiaga yra
vaizdo įrašas, ar filmas, ir perjungia
tinkamą konvertavimo būdą.
[Video] (vaizdo įrašas): šis vaizdo įrašams
tinkamas konvertavimo būdas bus visada
parinktas, nesvarbu, kokia medžiaga.
x [Output Video Resolution]
(išvesties vaizdo formatas)
[Auto] (automatinis): vaizdo signalas
išvedamas atsižvelgiant į TV arba
prijungtos įrangos raišką.
[Original Resolution] (pradinė raiška):
pateikiamas vaizdo signalas atsižvelgiant
į disko įrašo raišką. (Kai raiška žemesnė
už SD, ji perkonvertuojama į SD raišką.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i],
[1080p]: pateikiamas vaizdo signalas
atsižvelgiant į pasirinktą raiškos nustatymą.
* Jeigu disko spalvų sistema yra NTSC, vaizdo
signalų raišką galima konvertuoti tik į [480i]
(480i) ir [480p] (480p).
59LT
Nustatymai ir reguliavimas
3D vaizdo įrašai iš lizdo HDMI (IN 1) arba HDMI
(IN 2) yra išvedami nepaisant šio nustatymo.
x [BD-ROM 24p Output]
(BD-ROM 24p išvestis)
[Auto] (automatinis): 24p vaizdo signalai
išvedami tik prijungus su 1080/24p
suderinamą TV naudojant HDMI jungtį ir
[Output Video Resolution] (išvesties
vaizdo formatas) nustačius į [Auto]
(automatinis) arba [1080p] (1080p).
[On] (įjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV suderinamas su 1080/24p vaizdo
signalais.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV nesuderinamas su 1080/24p vaizdo
signalais.
x [DVD-ROM 24p Output]
[Auto] (automatinis): 24p vaizdo signalai
išvedami tik prijungus su 1080/24p
suderinamą TV naudojant HDMI jungtį
ir [Output Video Resolution] (išvesties
vaizdo formatas) nustačius į [Auto]
(automatinis) arba [1080p] (1080p).
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV nesuderinamas su 1080/24p vaizdo
signalais.
x [4K Output] (4K išvestis)
[Auto1] (1 automatinis): išvedami 2K
(1920 × 1080) vaizdo signalai atkuriant
vaizdą ir 4K vaizdo signalai rodant
nuotraukas prijungus įrangą, kuri
suderinama su „Sony 4K“.
Išvedami 4K vaizdo signalai atkuriant 24p
vaizdo turinį iš BD/DVD ROM arba rodant
nuotraukas prijungus įrangą, kuri
nesuderinama su „Sony 4K“.
Šis nustatymas neveikia atkuriant
3D ekrano vaizdus.
[Auto2] (2 automatinis): automatiškai
išvedami 4K/24p vaizdo signalai prijungus
įrangą, kuri suderinama su 4K/24p, ir
nustatomi atitinkami nustatymai dalyje
[BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p
išvestis) arba [DVD-ROM 24p Output]
60LT
(DVD-ROM 24p išvestis), be to, išvedami
4K/24p nuotraukų vaizdai rodant 2D
nuotraukų failus.
[Off] (išjungta): funkcija išjungiama.
Pastaba
Jei „Sony“ įranga neaptinkama, kai pasirinkta
parinktis [Auto1] (1 automatinis), nustatymas
turės tokį patį efektą kaip [Auto2]
(2 automatinis).
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (automatinis): automatiškai
nustatomas išorinio įrenginio tipas ir
perjungiamas tinkamas spalvų nustatymas.
[YCbCr (4:2:2)]: išvedami YCbCr 4:2:2
vaizdo signalai.
[YCbCr (4:4:4)]: išvedami YCbCr 4:4:4
vaizdo signalai.
[RGB]: pasirinkite šį nustatymą, kai
jungiate įrenginį naudodami su HDCP
suderinamą DVI lizdą.
x [HDMI Deep Colour Output] (HDMI
„Deep Colour“ išvestis)
[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį
nustatymą.
[16bit] (16 bitų), [12bit] (12 bitų), [10bit]
(10 bitų): išvedami 16bitų / 12bitų / 10bitų
vaizdo signalai
prijungus TV, kuris suderinamas su
„Deep Colour“.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai vaizdas nestabilus arba nenatūraliai
perteikiamos spalvos.
x [SBM] („Super Bit Mapping“)
[On] (įjungta): sušvelninama vaizdo
signalų, išvedamų iš lizdo HDMI (OUT),
gradacija.
[Off] (išjungta): Pasirinkite šį nustatymą,
kai išvedamas vaizdas yra iškreiptas arba
nenatūraliai perteikiamos spalvos.
x [Pause Mode] (pauzės režimas) (tik
BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (automatinis): vaizdas, kuriame
objektai juda dinamiškai, išvedamas be
trūkinėjimo. Įprastai pasirinkite šią padėtį.
[Frame] (kadras): vaizdas, kuriame objektai
nejuda dinamiškai, išvedamas didele raiška.
[Audio Settings]
(garso nustatymai)
x [Audio DRC] (garso dinaminio
diapazono glaudinimas)
Galite suglaudinti dinaminį garso takelio
diapazoną.
[Auto] (automatinis): atkuriamas diske
nurodytas dinaminis diapazonas
(tik BD-ROM).
[On] (įjungta): sistema atkuria garso takelį,
taikydama dinaminį diapazoną, kurį
numatė garso inžinierius.
[Off] (išjungta): dinaminis diapazonas
neglaudinamas.
x [Attenuate - AUDIO]
(garso silpninimas)
Klausantis garso iš įrenginio, prijungto
naudojant lizdus AUDIO (AUDIO IN
L/R), garsas gali būti iškraipytas. Garso
iškraipymo galite išvengti susilpnindami
pagrindinio įrenginio įvesties lygį.
x [Audio Output] (garso išvestis)
Galite pasirinkti, kur išvesti garso signalą.
[Speaker] (garsiakalbis): išvedamas kelių
kanalų garsas tik iš sistemos garsiakalbių.
[Speaker + HDMI] (2 kanalų erdvinis
garsas): kelių kanalų garsas išvedamas tik iš
sistemos garsiakalbių ir 2 kanalų linijinės
PCM signalai iš HDMI (OUT) lizdo.
[HDMI]: garsas išvedamas tik iš lizdo
HDMI (OUT). Garso formatas priklauso
nuo prijungto įrenginio.
Pastaba
• Kai funkcija [Control for HDMI] (HDMI
valdymas) nustatyta kaip [On] (įjungta)
(64 psl.), funkcija [Audio Output] (garso
išvestis) automatiškai nustatoma kaip
[Speaker + HDMI] (garsiakalbis + HDMI)
ir šio nustatymo pakeisti negalima.
• (Tik Europai skirti modeliai) Garso signalai
neišvedami iš lizdo HDMI (OUT), kai funkcija
[Audio Output] (garso išvestis) nustatyta kaip
[Speaker + HDMI] (garsiakalbis + HDMI),
o [HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 garso
įvesties režimas) (64 psl.) nustatytas kaip [TV].
• Kai funkcija [Audio Output] (garso išvestis)
nustatyta kaip [HDMI], TV funkcijos išvesties
signalo formatas yra 2 kanalų tiesinė PCM.
x [Sound Effect] (garso efektas)
Galite įjungti arba išjungti sistemos garso
efektus (nustatymas SOUND MODE (31 psl.)).
Kai šaltinis 2 kanalų, galite pasirinkti
[Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema]
arba [DTS Neo:6 Music] ir imituoti
erdvinį garsą.
[Sound Mode On] (garso režimas įjungtas):
Įjungiamas garso režimo (31 psl.) ir futbolo
režimo aplinkos efektas (32 psl.).
[Dolby Pro Logic]: Sistema imituoja
erdvinį garsą iš 2 kanalų šaltinių ir išveda
garsą iš visų garsiakalbių (5.1 kanalai)
(„Dolby Prologic“ dekodavimas).
61LT
Nustatymai ir reguliavimas
x [BD Audio MIX Setting] („BD Audio
MIX“ nustatymas)
[On] (įjungta): išvedamas garsas, gautas su
pagrindiniu garsu sumaišant interaktyvųjį
ir papildomą garsus.
[Off] (išjungta): išvedamas tik pagrindinis
garsas.
[On] (įjungta): įvesties lygis silpninamas.
Nustačius išvesties lygis bus mažesnis.
[Off] (išjungta): normalus įvesties lygis.
[DTS Neo:6 Cinema] / [DTS Neo:6 Music]:
sistema imituoja erdvinį garsą iš 2 kanalų
šaltinių ir išveda garsą iš kelių kanalų
(DTS Neo:6 Cinema / DTS Neo:6 Music
dekodavimas).
[2ch Stereo] (2 kanalų erdvinis garsas):
ši sistema pateikia garsą tik per priekinį
kairįjį / dešinįjį garsiakalbius ir žemųjų
dažnių garsiakalbį. Kelių kanalų erdvinio
garso formatai supaprastinami iki 2 kanalų.
[Off] (išjungta): garso efektai išjungti.
Garsas atkuriamas toks, koks įrašytas.
x [Speaker Settings]
(garsiakalbių nustatymai)
Norėdami išgauti optimalų erdvinio garso
efektą, nustatykite garsiakalbius. Jei reikia
išsamios informacijos, žr. „Garsiakalbių
nustatymas“ (49 psl.).
x [Auto Calibration]
(automatinis kalibravimas)
Atitinkamus nustatymus galite kalibruoti
automatiškai. Jei reikia išsamios
informacijos, žr. „Automatinis atitinkamų
garsiakalbių nustatymų kalibravimas“
(48 psl.).
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
(„Bluetooth“ garsas – AAC)
Galite įjungti ir išjungti AAC
formato garsą.
[On] (įjungta): AAC formato garsas, jei
Bluetooth prietaisas palaiko AAC.
[Off] (išjungta): SBC garsas.
Pastaba
Aukštos kokybės garsu galima mėgautis, jei
įjungta AAC. Jei įrenginyje neišeina klausytis
AAC garso, pasirinkite [Off] (išjungta).
[BD/DVD Viewing
Settings] (BD / DVD
peržiūros nustatymai)
x [BD/DVD Menu Language] (BD / DVD
meniu kalba)
Galite pasirinkti numatytąją BD-ROM arba
DVD VIDEO meniu kalbą.
Pasirinkus [Select Language Code] (pasirinkti
kalbos kodą), parodomas kalbos kodo įvesties
ekranas. Įveskite norimos kalbos kodą pagal
„Kalbų kodų sąrašas“ (82 psl.).
x [Audio Language] (garso takelio kalba)
Galite pasirinkti numatytąją BD-ROM arba
DVD VIDEO garso takelio kalbą.
Pasirinkus [Original] (pradinis), kalba
parenkama pagal diske nurodytą prioritetą.
Pasirinkus [Select Language Code] (pasirinkti
kalbos kodą), parodomas kalbos kodo įvesties
ekranas. Įveskite norimos kalbos kodą pagal
„Kalbų kodų sąrašas“ (82 psl.).
x [Subtitle Language] (subtitrų kalba)
Galite pasirinkti numatytąją BD-ROM arba
DVD VIDEO subtitrų kalbą.
Pasirinkus [Select Language Code] (pasirinkti
kalbos kodą), parodomas kalbos kodo įvesties
ekranas. Įveskite norimos kalbos kodą pagal
„Kalbų kodų sąrašas“ (82 psl.).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (BD
hibridinio disko atkūrimo sluoksnis)
[BD]: atkuriamas BD sluoksnis.
[DVD/CD]: atkuriamas DVD arba CD
sluoksnis.
x [BD Internet Connection]
[Allow] (leisti): įprastai pasirinkite šį nustatymą.
[Do not allow] (neleisti): interneto ryšys
draudžiamas.
62LT
[Parental Control
Settings] (tėvų kontrolės
nustatymai)
x [Password] (slaptažodis)
Nustatykite arba pakeiskite tėvų kontrolės
funkcijos slaptažodį. Naudojant slaptažodį
galima apriboti BD-ROM, DVD VIDEO
arba interneto vaizdo įrašų atkūrimą. Jei
reikia, galite atskirti BD-ROM ir DVD
VIDEO apribojimo lygius.
x [BD Parental Control] (BD tėvų
kontrolė)/[DVD Parental Control]
(DVD tėvų kontrolė)/[Internet Video
Parental Control] (interneto vaizdo
įrašų tėvų kontrolė)
Nustačius tėvų kontrolės funkciją, scenos
gali būti blokuojamos arba pakeistos
kitomis. Vykdydami ekrane pateiktas
instrukcijas įveskite keturių skaitmenų
slaptažodį.
x [Internet Video Unrated]
(necenzūruoti interneto vaizdo įrašai)
[Allow] (leisti): leidžiama atkurti
necenzūruotus interneto vaizdo įrašus.
[Block] (blokuoti): necenzūruotų interneto
vaizdo įrašų atkūrimas blokuojamas.
x [Super Audio CD Playback Layer]
(„Super Audio CD“ atkūrimo sluoksnis)
[Super Audio CD]: atkuriamas „Super
Audio CD“ sluoksnis.
[CD]: atkuriamas CD sluoksnis.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(„Super Audio CD“ atkūrimo kanalai)
[DSD 2ch] (DSD 2 kanalai): leidžiama 2
kanalų sritis.
[DSD Multi] (DSD keli kanalai): leidžiama
kelių kanalų sritis.
[System Settings]
x [OSD Language] (ekrano kalba)
Galite pasirinkti norimą sistemos ekrano
kalbą.
x [Wireless Sound Connection]
(belaidis garso ryšys)
Galite nustatyti daugiau belaidžio ryšio
sistemos nustatymų. Jei reikia išsamios
informacijos, žr. „Daugiau belaidžio ryšio
sistemos nustatymų“ (56 psl.).
Taip pat galite patikrinti belaidžio ryšio
perdavimo būseną. Kai belaidžio ryšio
perdavimas aktyvus, [Status] (būsena)
dešinėje rodoma [OK] (gerai).
63LT
Nustatymai ir reguliavimas
x [Parental Control Area Code]
(tėvų kontrolės vietovės kodas)
Kai kurių BD-ROM arba DVD VIDEO
atkūrimas gali būti ribotas; tai priklauso
nuo geografinės vietovės. Scenos gali būti
blokuojamos arba pakeistos kitomis.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.
[Music Settings]
(muzikos nustatymai)
x [Main Unit illumination]
(pagrindinio įrenginio apšvietimas)
[On] (įjungta): viršutinio skydelio ekranas
visada įjungtas, liečiamųjų mygtukų
indikatoriai visada dega, o LED
indikatoriaus šviesumas yra maksimalus.
[Auto] (automatinis): viršutinio skydelio
ekranas ir liečiamųjų mygtukų indikatorius
yra išjungti, o LED indikatoriaus šviesumas
automatiškai sumažinamas, jei sistema
nenaudojama maždaug 10 sekundžių.
Pastaba
Pasirinkus [Auto] (automatinis), atkuriant
šviečia tik N.
Galite pasirinkti įrangos, prijungtos prie
lizdo HDMI (IN 1), garso įvestį.
[HDMI1]: prie lizdo HDMI (IN 1)
prijungtos įrangos garsas išvedamas iš lizdo
HDMI (IN 1).
[TV]: prie lizdo HDMI (IN 1) prijungtos
įrangos garsas išvedamas iš lizdo TV
(DIGITAL IN OPTICAL).
x [Quick Start Mode]
(greitojo paleidimo režimas)
[On] (įjungta): sistema sparčiau
paleidžiama iš budėjimo režimo. Įjungę šią
funkciją galite sparčiau valdyti sistemą.
[Off] (išjungta): numatytasis nustatymas.
Pastaba
x [HDMI Settings] (HDMI nustatymai)
[Control for HDMI] (HDMI valdymas)
[On] (įjungta): Įjungiama funkcija
[Control for HDMI] (HDMI valdymas).
Galima bendrai naudoti HDMI kabeliu
prijungtą įrangą.
[Off] (išjungta): išjungta.
Pastaba
(Tik Europai skirti modeliai)
Kai funkcija [Quick Start Mode] (greitojo
paleidimo režimas) nustatomas kaip [On] (įjungta),
[Control for HDMI] (nuotolinis paleidimas)
automatiškai nustatoma kaip [Off] (išjungta).
[Audio Return Channel] (garso grįžties
kanalas)
Ši funkcija pasiekiama, kai sistemą
prijungiate naudodami TV lizdą HDMI IN,
suderinamą su garso grįžties kanalo
funkcija, o [Control for HDMI] (HDMI
valdymas) nustatoma kaip [On] (įjungta).
[Auto] (automatinis): sistema gali priimti
skaitmeninį garso signalą iš TV
automatiškai per HDMI kabelį.
[Off] (išjungta): išjungta.
[HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1
garso įvesties režimas) (tik Europai
skirti modeliai)
64LT
(Tik Europai skirti modeliai)
Prieš nustatydami [Quick Start Mode] (greitojo
paleidimo režimas) kaip [On] (įjungta), turite
nustatyti [Control for HDMI] (HDMI valdymas)
ir [Remote Start] (nuotolinis paleidimas) kaip
[Off] (išjungta).
Kai funkcija [Control for HDMI] (HDMI
valdymas) arba [Remote Start] (nuotolinis
paleidimas) nustatoma kaip [On] (įjungta),
funkcija [Quick Start Mode] (greitojo paleidimo
režimas) automatiškai nustatoma kaip [Off]
(išjungta).
x [Power Save Drive]
(energijos taupymo įrenginys)
[On] (įjungta): Sumažina energijos
suvartojimą, kai garsumo lygis yra žemas.
[Off] (išjungta): [Normal] (normali)
būsena: Sistema gali išvesti garsumo lygį.
x [Auto Standby] (automatinis
budėjimo režimas)
[On] (įjungta): įjungiama funkcija [Auto
Standby] (automatinis budėjimo režimas).
Kai nenaudojate sistemos maždaug
30 minučių, automatiškai įjungiamas
budėjimo režimas.
[Off] (išjungta): išjungta.
x [Auto Display] (automatinis
rodymas)
[On] (įjungta): automatiškai rodoma
informacija ekrane keičiant rodomus
pavadinimus, vaizdo režimus, garso
signalus ir kt.
[Off] (išjungta): Informacija rodoma tik
paspaudus DISPLAY.
x [Screen Saver] (ekrano užsklanda)
[On] (įjungta): įjungiama ekrano
užsklandos funkcija.
[Off] (išjungta): išjungta.
x [„Gracenote“ nustatymai]
[Auto] (automatinis): automatiškai
atsiunčiama informacija apie diską
sustabdžius disko atkūrimą. Kad būtų
galima atsiųsti, sistema turi būti
prijungta prie tinklo.
[Manual]: informacija apie diską
atsiunčiama pasirinkus [Video Search]
(vaizdo įrašo paieška) arba [Music Search]
(muzikos paieška).
x [System Information] (sistemos
informacija)
Galite matyti sistemos programinės įrangos
versijos informaciją ir MAC adresą.
x [Software License Information]
(programinės įrangos licencijos
informacija)
Galite peržiūrėti programinės įrangos
licencijos informaciją.
Praleidimo nustatymas yra patogi funkcija,
leidžianti praleisti nenaudojamas įvestis
renkantis funkciją.
x [HDMI1] / [HDMI2] / [TV] / [Bluetooth
AUDIO] / [AUDIO]
[Do not skip] (nepraleisti): sistema
nepraleidžia pasirinktos funkcijos, kai
funkcija pasirenkama paspaudžiant
FUNCTION.
[Skip] (praleisti): sistema praleidžia
pasirinktą funkciją, kai funkcija
pasirenkama paspaudžiant FUNCTION.
[Network Settings]
(tinklo nustatymai)
x [Internet Settings] (interneto
nustatymai)
Pirmiausia prijunkite sistemą prie tinklo.
Jei reikia išsamios informacijos, žr.
„3 žingsnis: Pasiruošimas jungtis prie
tinklo“ (25 psl.).
[Wired Setup] (laidinio ryšio sąranka):
pasirinkite šį nustatymą, kai LAN kabeliu
prijungtas plačiajuosčio ryšio
maršrutizatorius.
[Wireless Setup (built-in)] (belaidžio ryšio
sąranka (standartinė)): pasirinkite šį
nustatymą, kai sistemoje įtaisytas belaidis
LAN naudojamas prisijungti prie belaidžio
tinklo.
65LT
Nustatymai ir reguliavimas
x [Software Update Notification]
(pranešimas apie programinės
įrangos naujinį)
[On] (įjungta): nustatoma, kad sistema
praneštų apie naujausią programinės
įrangos versiją (58 psl.).
[Off] (išjungta): išjungta.
[External Input
Settings] (išorės įvesties
nustatymai)
Patarimas
Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite
vienoje iš toliau nurodytų svetainių ir
perskaitykite DUK.
Europos ir Rusijos klientams:
http://support.sony-europe.com/
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Network Connection Status]
(tinklo ryšio būsena)
Rodoma esama tinklo ryšio būsena.
x [Network Connection Diagnostics]
(tinklo ryšio diagnostika)
Galite atlikti tinklo diagnostiką ir
patikrinti, ar tinkamai nustatytas
tinklo ryšys.
x [Connection Server Settings] (ryšio
serverio nustatymai)
Nustatoma, ar rodyti prijungtą
DLNA serverį.
x [Renderer Set-up] (perteikimo
įrenginio sąranka)
[Automatic Access Permission]
(automatinės prieigos teisė): nustatoma,
ar leisti automatinę prieigą iš naujai aptikto
DLNA valdiklio.
[Smart Select] (sumanusis pasirinkimas):
leidžiama „Sony“ DLNA valdikliui rasti
sistemą kaip paskirties įrenginį, valdytiną
infraraudonaisiais spinduliais. Šią funkciją
galite įjungti arba išjungti.
[Renderer Name] (perteikimo įrenginio
pavadinimas): rodomas sistemos
pavadinimas, nurodytas kituose tinklo
DLNA įrenginiuose.
66LT
x [Renderer Access Control]
(perteikimo įrenginio prieigos
valdymas)
Nustatoma, ar priimti komandas iš DLNA
valdiklių.
x [PARTY Auto Start] (PARTY
automatinis paleidimas)
[On] (įjungta): paleidžiama PARTY arba
prisijungiama prie esamo PARTY
pareikalavus tinklo įrenginiui,
suderinamam su funkcija PARTY
STREAMING.
[Off] (išjungta): išjungta.
x [Registered Remote Devices]
(užregistruoti nuotoliniai įrenginiai)
Rodomas jūsų užregistruotų nuotolinių
įrenginių sąrašas.
x [Remote Start] (nuotolinis
paleidimas)
[On] (įjungta): leidžia įjungti sistemą
įrenginiu, susietu per tinklą, kai sistema
veikia budėjimo režimu.
[Off] (išjungta): sistemos negalima įjungti
įrenginiu, susietu per tinklą.
Pastaba
(Tik Europai skirti modeliai)
Kai funkcija [Quick Start Mode] (greitojo
paleidimo režimas) nustatoma kaip [On]
(įjungta), funkcija [Remote Start] (nuotolinis
paleidimas) automatiškai nustatoma kaip [Off]
(išjungta).
[Easy Network
Settings] (nesudėtingi
tinklo nustatymai)
Paleidžiama funkcija [Easy Network
Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai),
kad būtų galima nustatyti pagrindinius
tinklo nustatymus. Vykdykite ekrane
pateiktas instrukcijas.
[Resetting]
(nustatymas iš naujo)
x [Initialise Personal Information]
(asmeninės informacijos inicijavimas)
Galite ištrinti sistemoje išsaugotą asmeninę
informaciją.
Atsargumo priemonės
Sauga
• Jei į korpusą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš
toliau eksploatuodami duokite ją
patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
• Nelieskite kintamosios srovės maitinimo
laido šlapiomis rankomis. Kitaip galite
patirti elektros smūgį.
Maitinimo šaltiniai
Jei sistemos neketinate naudoti ilgą laiką,
ištraukite laidą iš sieninio elektros lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) atjunkite
laikydami kištuką; niekada netraukite
laikydami už laido.
Vieta
• Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad ji neperkaistų.
• Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
šią sistemą nustatę didelį garsumą,
korpuso viršus, šonai ir apačia gerokai
įkais. Kad nenusidegintumėte,
nelieskite korpuso.
• Nelaikykite sistemos ant minkštų
paviršių (patiesalų, kilimėlių ir kt.),
galinčių uždengti vėdinimo angas.
• Nemontuokite sistemos netoli šilumos
šaltinių, pvz., radiatorių, oro ventiliavimo
kanalų arba tiesioginių saulės spindulių,
dulkių pertekliaus, mechaninės vibracijos
ar smūgių veikiamose vietose.
• Nemontuokite sistemos nuožulnioje
padėtyje. Ji sukurta naudoti tik
horizontalioje padėtyje.
67LT
Papildoma informacija
x [Reset to Factory Default Settings]
(iš naujo nustatyti numatytuosius
gamyklinius nustatymus)
Galite iš naujo nustatyti numatytuosius
gamyklinius sistemos nustatymus
pasirinkdami nustatymų grupę. Visi
grupėje esantys nustatymai bus nustatyti
iš naujo.
Papildoma informacija
• Sistemos ir diskų nelaikykite šalia
komponentų, kuriuose yra stiprių
magnetų, pvz., mikrobangų krosnelių
arba didelių garsiakalbių.
• Ant sistemos nestatykite sunkių daiktų.
• Priešais priekinį skydelį nestatykite
metalinių daiktų. Dėl jų gali būti prasčiau
priimamos radijo bangos.
• Nestatykite sistemos vietoje, kurioje
naudojama medicinos įranga. Kitaip
galite sugadinti medicinos įrangą.
• Jei naudojate širdies stimuliatorių
arba kitą medicinos įrenginį, prieš
naudodamiesi belaidžio LAN ryšio
funkcija pasitarkite su gydytoju arba
medicinos įrenginio gamintoju.
Naudojimas
Sistemą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos į šiltą
arba pastačius itin drėgnoje patalpoje,
pagrindinio įrenginio viduje gali susidaryti
drėgmė. Tokiu atveju sistema gali veikti
netinkamai. Tokiu atveju išimkite diską
ir palikite sistemą įjungtą maždaug
pusvalandį, kol susikaupusi drėgmė
išgaruos.
Garsumo reguliavimas
Nedidinkite garsumo klausydamiesi tylios
arba tuščios garso takelio dalies. Kitaip,
staiga padidėjus garso takelio garsumo
lygiui, galite sugadinti garsiakalbius.
Valymas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite
jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių
arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Valomieji diskai, diskų /
objektyvų valymo priemonės
Nenaudokite valomųjų diskų arba diskų /
objektyvų valymo priemonių (įskaitant
drėgnas arba purškiamas). Kitaip galite
sugadinti įrenginį.
68LT
Dalių keitimas
Pataisius sistemą, taisytos dalys gali būti
pasiliekamos pakartotinio naudojimo arba
perdirbimo tikslais.
TV spalvos
Jei dėl garsiakalbių TV ekrane netinkamai
rodomos spalvos, išjunkite TV ir vėl jį
įjunkite praėjus 15–30 minučių. Jei spalvos
vis tiek rodomos netinkamai, pastatykite
garsiakalbius toliau nuo TV komplekto.
SVARBI INFORMACIJA
Dėmesio: ši sistema TV ekrane gali
neribotą laiką rodyti nejudantį arba
ekrano vaizdą. Jei TV ekrane ilgą laiką
bus rodomas nejudantis arba ekrano
vaizdas, ekraną galite negrįžtamai
sugadinti. Ypač lengvai pažeidžiami
plazminiai ir projekciniai televizoriai.
Sistemos perkėlimas
Prieš perkeldami sistemą įsitikinkite, kad
į ją neįdėtas diskas, ir iš sieninio elektros
lizdo ištraukite kintamosios srovės
maitinimo laidą.
Bluetooth ryšys
• Pagrindinis įrenginys palaiko saugos
funkcijas, atitinkančias Bluetooth
specifikaciją, kad būtų užtikrintas saugus
ryšys naudojant Bluetooth technologiją.
Tačiau ši sauga gali būti nepakankama
atsižvelgiant į aplinką ir kitus veiksnius,
todėl visada būkite atsargūs, kai ryšį
palaikote naudodami Bluetooth
technologiją.
• „Sony“ nebus atsakinga, jei bus patirta
žalos arba kitų nuostolių nutekėjus
informacijai, kai ryšys palaikomas
naudojant Bluetooth technologiją.
• Bluetooth ryšys nebūtinai garantuojamas
su visais Bluetooth prietaisais, kurių
profilis toks pats kaip pagrindinio
įrenginio.
• Bluetooth prietaisai, sujungti su
pagrindiniu įrenginiu, turi atitikti
„Bluetooth SIG, Inc.“ nurodytą Bluetooth
specifikaciją, taip pat turi būti
sertifikuoti. Tačiau net jei įrenginys
atitinka Bluetooth specifikaciją, gali būti
atvejų, kai Bluetooth prietaiso
charakteristikos arba specifikacijos lemia,
kad nepavyksta prisijungti, galimi kitokie
valdymo būdai, ekranas arba veikimas.
• Galimas triukšmas arba gali nebūti garso
atsižvelgiant į su pagrindiniu įrenginiu
sujungtą Bluetooth prietaisą, ryšių arba
kitas aplinkos sąlygas.
Jei kilo su sistema susijusių klausimų ar
problemų, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
69LT
Papildoma informacija
• Bluetooth prietaisai turėtų būti naudojami
ne didesniu kaip 10 metrų atstumu vienas
nuo kito (tarp jų neturi būti kliūčių).
Efektyvus ryšio diapazonas gali sumažėti
esant nurodytoms sąlygoms.
– Kai tarp įrenginių, palaikančių
Bluetooth ryšį, yra asmuo, metalinis
objektas, siena arba kita kliūtis.
– Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN.
– Aplink naudojamas mikrobangų
krosneles.
– Vietose, kuriose yra kitų
elektromagnetinių bangų.
• Bluetooth prietaisai ir belaidis LAN
(IEEE 802.11b/g) naudoja tą patį dažnių
diapazoną (2,4 GHz). Naudojant
Bluetooth prietaisą prie įrenginio,
kuriame yra belaidis LAN, galimi
elektromagnetiniai trikdžiai. Dėl to gali
sumažėti duomenų perdavimo greitis,
padidėti triukšmas arba gali nepavykti
prisijungti. Jei taip nutiks, išbandykite
nurodytas priemones.
– Naudokite pagrindinį įrenginį bent
10 metrų atstumu nuo belaidžio
LAN įrenginio.
– Išjunkite belaidės LAN įrangos
maitinimą, kai Bluetooth prietaisą
naudojate mažesniu nei 10 metrų
atstumu.
– Pagrindinį įrenginį ir Bluetooth
prietaisą pastatykite kuo arčiau vieną
prie kito.
• Pagrindinio įrenginio skleidžiamos
radijo bangos gali trikdyti kai kurių
medicinos įrenginių veikimą. Šie trikdžiai
gali sutrikdyti veikimą, todėl visada
išjunkite pagrindinio įrenginio ir
Bluetooth prietaiso maitinimą
nurodytomis aplinkybėmis.
– Ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje, kur gali
būtų degių dujų.
– Prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
Pastabos dėl diskų
Nesklandumų šalinimas
Diskų priežiūra
Jei naudojantis sistema kyla toliau nurodytų
problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo
perskaitykite čia pateiktą informaciją ir
pabandykite išspręsti problemą patys. Jei
kurios nors problemos išspręsti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Jei kiltų problemų dėl belaidžio garso ryšio
funkcijos, kreipkitės į „Sony“ pardavėją,
kad patikrintų visą sistemą (pagrindinį
įrenginį ir erdvinio garso stiprintuvą).
• Kad diskas liktų švarus, imkite jį už
krašto. Nelieskite paviršiaus.
• Ant disko neklijuokite popieriaus
arba juostelės.
• Apsaugokite diską nuo tiesioginės saulės
šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto
oro kanalų, nepalikite disko tiesioginėje
saulės šviesoje stovinčiame automobilyje,
nes automobilio viduje temperatūra gali
smarkiai pakilti.
• Baigę leisti diską, įdėkite jį į dėžutę.
Valymas
• Prieš leisdami diską, nuvalykite jį
valymo šluoste.
Diską šluostykite nuo centro į kraštą.
Bendroji informacija
Nepavyksta įjungti įrenginio.
t Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo laidas.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
t Per didelis atstumas tarp nuotolinio
valdymo pulto ir pagrindinio įrenginio.
t Nuotolinio valdymo pulto maitinimo
elementuose liko per mažai energijos.
Disko dangtelis neatsidaro ir nepavyksta
išimti disko net paspaudus Z.
• Nenaudokite tirpiklių, pvz., benzino,
skiediklio, parduotuvėse parduodamų
valiklių arba vinilo plokštelėms skirto
antistatinio purškiklio.
Ši sistema gali atkurti tik standartinį apvalų
diską. Naudojant nestandartinius ir ne
apvalius diskus (pvz., kortelės, širdies ar
žvaigždės formos) gali įvykti gedimas.
Nenaudokite disko su pritvirtintu
komercinio žymėjimo priedu, pvz.,
etikete arba žiedu.
70LT
t Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
1 Palieskite ir palaikykite
pagrindinio įrenginio mygtukus
N ir Z ilgiau nei 5 sekundes, kad
atidarytumėte disko dangtelį.
2 Išimkite diską.
3 Ištraukite kintamosios srovės
maitinimo laidą iš sieninio elektros
lizdo ir po kelių minučių vėl
jį įjunkite.
Sistema neveikia taip, kaip turėtų.
t Ištraukite kintamosios srovės
maitinimo laidą iš sieninio elektros
lizdo ir praėjus kelioms minutėms
vėl jį įjunkite.
Pranešimai
TV ekrane pateikiamas pranešimas [A new
software version is available. Please go to
the „Setup” section of the menu and select
„Network Update” to perform the update.]
(Pasiekiama nauja programinės įrangos
versija. Pasirinkite meniu elementą „Setup“
(sąranka), tada – „Network Update“ (tinklo
naujinimas), kad atnaujintumėte.).
t Norėdami atnaujinti sistemą į
naujausią programinės įrangos versiją,
žr. [Network Update] (tinklo
naujinimas)(58 psl.).
Viršutinio skydelio ekrane pakaitomis
rodoma PRTECT, PUSH ir POWER.
Viršutinio skydelio ekrane rodomas tekstas
LOCKED.
t Išjunkite apsaugos nuo vaikų funkciją
(51 psl.).
Viršutinio skydelio ekrane rodoma D. LOCK.
t Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba į vietos įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
t Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba į vietos įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą ir
nurodykite klaidos kodą.
Visame TV ekrane rodomas ženklas
be jokių pranešimų.
t Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba į vietos įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Viršutinio skydelio ekrane rodoma NOT.USE
paspaudus SOUND MODE, FOOTBALL arba
MUSIC EQ.
t SOUND MODE, FOOTBALL ir
MUSIC EQ nustatymo negalima keisti,
kai nustatyta kita [Sound Effect] (garso
efektas) parinktis nei [Sound Mode
On] (garso režimas įjungtas). Dalyje
[Audio Settings] (garso nustatymai)
nustatykite [Sound Effect] (garso
efektas) kaip [Sound Mode On]
(garso režimas įjungtas) (61 psl.).
Vaizdas
Vaizdo nėra arba vaizdas neišvedamas
tinkamai.
t Patikrinkite sistemos išvesties būdą
(22 psl.).
t Palieskite ir palaikykite pagrindinio
įrenginio mygtuką N ir VOL – ilgiau
nei 5 sekundes, kad iš naujo
nustatytumėte žemiausią vaizdo
išvesties raišką.
t Jei naudojate BD-ROM diskus,
patikrinkite [BD-ROM 24p Output]
(BD-ROM 24p išvestis) nustatymus
dalyje [Screen Settings]
(ekrano nustatymai) (60 psl.).
71LT
Papildoma informacija
t Paspausdami "/1 išjunkite sistemą ir,
kai nebebus rodomas žodis STBY,
patikrinkite tai, kas nurodyta toliau.
• Ar neįvyko garsiakalbių laidų + ir –
trumpasis jungimas?
• Ar naudojate tik tiekiamus
garsiakalbius?
• Ar niekas neužstoja sistemos
ventiliacijos angų?
• Patikrinę, kas nurodyta pirmiau, ir
išsprendę visas problemas įjunkite
sistemą. Jei patikrinę viską, kas
nurodyta pirmiau, neradote
problemos priežasties, pasitarkite su
artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Viršutinio skydelio ekrane rodoma „Exxxx“
(x yra skaitmuo).
Prijungus HDMI kabeliu nėra vaizdo.
t Pagrindinis įrenginys prijungtas prie
įvesties įrenginio, kuris nesuderinamas
su HDCP (didelio pralaidumo
skaitmeninio turinio apsauga)
(viršutiniame skydelyje nedega
HDMI) (22 psl.).
3D vaizdai iš lizdo HDMI (IN 1) arba HDMI
(IN 2) nerodomi TV ekrane.
t 3D vaizdai gali būti nerodomi; tai
priklauso nuo TV arba vaizdo įrangos.
Tamsios vaizdo sritys per tamsios / šviesios
sritys per šviesios arba vaizdas rodomos
nenatūraliai.
t Nustatykite [Picture Quality Mode]
(vaizdo kokybės režimas) į [Auto]
(standartinė) (42 psl.).
Matomas vaizdo triukšmas.
t Nuvalykite diską.
t Jei vaizdas iš sistemos į TV išvedamas
per VCR, vaizdo kokybei įtakos gali
turėti kai kurioms BD / DVD
programoms taikomas apsaugos nuo
kopijavimo signalas. Jei problemos
išspręsti nepavyksta net prijungus
pagrindinį įrenginį tiesiogiai prie TV,
pabandykite prijungti pagrindinį
įrenginį prie kitų įvesties lizdų.
Vaizdas nerodomas visame TV ekrane.
t Patikrinkite [TV Type] (TV tipas),
esantį [Screen Settings] (Ekrano
nustatymai) (59 psl.).
t Kraštinių santykis diske yra fiksuotas.
TV ekrane keičiasi spalvos.
t Jei garsiakalbius naudojate kartu su
CRT tipo TV arba projektoriumi,
sumontuokite garsiakalbius bent
0,3 metro atstumu nuo TV komplekto.
t Jei spalvos vis tiek keičiasi, išjunkite
TV komplektą ir vėl jį įjunkite praėjus
15–30 minučių.
72LT
t Patikrinkite, ar arti garsiakalbių nėra
daiktų su magnetinėmis dalimis (pvz.,
magnetinio fiksatoriaus ant TV stovo,
medicinos prietaiso, žaislo).
Garsas
Nėra garso.
t Netinkamai prijungti
garsiakalbių laidai.
t Patikrinkite garsiakalbių nustatymus
(49 psl.).
Super Audio CD garsas neatkuriamas
naudojant prie lizdo HDMI (IN 1) arba HDMI
(IN 2) prijungtą įrangą.
t HDMI (IN 1) ir HDMI (IN 2)
nepalaiko garso formato, kuriame
numatyta apsauga nuo kopijavimo.
Įrangos analoginę garso išvestį
prijunkite prie pagrindinio įrenginio
lizdų AUDIO (AUDIO IN L/R).
Nėra garso iš TV per lizdą HDMI (OUT)
naudojant garso grįžties kanalo funkciją.
t [System Settings] (sistemos
nustatymai) dalyje [HDMI Settings]
(HDMI nustatymai) nustatykite
[Control for HDMI] (HDMI
valdymas) kaip [On] (įjungta)
(64 psl.). Be to, [System Settings]
(sistemos nustatymai) dalyje [HDMI
Settings] (HDMI nustatymai)
nustatykite [Audio Return Channel]
(garso grįžties kanalas) kaip [Auto]
(automatinis) (64 psl.).
t Įsitikinkite, kad jūsų TV suderinamas
su garso grįžties kanalo funkcija.
t Patikrinkite, ar HDMI kabelis
prijungtas prie TV lizdo, suderinamo
su garso grįžties kanalo funkcija.
Kai prie sistemos prijungtas TV priedėlis,
netinkamai atkuriamas TV programų garsas.
t [System Settings] (sistemos nustatymai)
dalyje [HDMI Settings] (HDMI
nustatymai) nustatykite [Audio Return
Channel] (HDMI valdymas) kaip [Off]
(įjungta) (64 psl.).
t Patikrinkite, ar tinkamai prijungti
laidai ir (arba) kabeliai (23 psl.).
Girdimas stiprus ūžimas arba triukšmas.
t Patraukite garso įrangą nuo TV.
t Nuvalykite diską.
Leidžiant CD dingsta dviejų kanalų erdvinio
garso efektas.
t Pasirinkite erdvinio garso nustatymą
paspausdami AUDIO (44 psl.).
t Atsižvelgiant į diską, garsas gali sklisti
tik iš centrinio garsiakalbio.
Per erdvinio garso garsiakalbius nesigirdi
garso arba jis labai tylus.
t Patikrinkite, ar garsiakalbiai tinkamai
prijungti, ir nustatymus (20, 49 psl.).
t Patikrinkite garso režimo nustatymą
(31 psl.).
t Atsižvelgiant į šaltinį, erdvinio garso
garsiakalbių efektas gali būti mažiau
pastebimas.
t Nustatykite [Sound Mode] (garso
režimas) kaip [Auto] (automatinis)
(31 psl.).
Iškraipomas prijungtos įrangos garsas.
t Sumažinkite prijungtos įrangos
įvesties lygį nustatydami [Attenuate AUDIO] (garso silpninimas) (61 psl.).
Girdimas staigus muzikos pagarsėjimas.
t Suaktyvinamas įtaisytasis garso
demonstravimas. Paspauskite 2
norėdami sumažinti garsumą arba
paspauskite x norėdami sustabdyti
demonstravimą.
Belaidžio ryšio perdavimas neaktyvus arba
erdvinio garso garsiakalbiai
neskleidžia garso.
t Patikrinkite erdvinio garso stiprintuvo
LINK/STANDBY indikatoriaus
būseną.
• Išsijungia.
– Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
erdvinio garso stiprintuvo
kintamosios srovės maitinimo laidas.
– Paspausdami erdvinio garso
stiprintuvo mygtuką "/1 įjunkite
erdvinio garso stiprintuvą.
• Greitai mirksi žaliai.
– 1 Paspauskite erdvinio garso
stiprintuvo mygtuką "/1.
2 Tinkamai įkiškite belaidžio
ryšio siųstuvą-imtuvą į erdvinio
garso stiprintuvą.
3 Ant erdvinio garso stiprintuvo
paspauskite "/1.
• Mirksi raudonai.
– Paspausdami "/1 išjunkite
erdvinio garso stiprintuvą ir
patikrinkite, kas nurodyta toliau.
1 Ar neįvyko garsiakalbių laidų
„+“ ir „–“ trumpasis jungimas?
2 Ar niekas neužstoja erdvinio
garso stiprintuvo ventiliacijos
angų?
Patikrinę, kas nurodyta anksčiau, ir
išsprendę visas problemas įjunkite
erdvinio garso stiprintuvą. Jei
patikrinę viską, kas nurodyta
anksčiau, neradote problemos
priežasties, pasitarkite su
artimiausiu Sony pardavėju.
• Lėtai mirksi žaliai ar oranžiniai
arba užsidega raudonai.
– Patikrinkite, ar belaidžio ryšio
siųstuvas-imtuvas yra tinkamai
įkištas į įrenginį.
– Iš naujo nustatykite [Secure Link]
(Saugusis ryšys) (56 psl.).
73LT
Papildoma informacija
Garsas sklinda tik iš centrinio garsiakalbio.
Belaidis garso ryšys
– Prastas garso perdavimas. Perkelkite
erdvinio garso stiprintuvą į kitą vietą,
kad LINK/STANDBY indikatorius
užsidegtų žaliai arba oranžiniai.
– Perkelkite sistemą toliau nuo kitų
belaidžio ryšio įrenginių.
– Venkite naudoti kitus belaidžio
ryšio įrenginius.
• Užsidega žaliai arba oranžiniai.
– Patikrinkite garsiakalbio jungtis
ir nustatymus.
Per erdvinio garso garsiakalbius girdimas
triukšmas arba garsas trūkinėja.
t Belaidžio ryšio perdavimas yra
nestabilus. Pakeiskite [RF Channel]
(RF kanalas) nustatymą, esantį dalyje
[Wireless Sound Connection] (belaidis
garso ryšys) (57 psl.).
t Sumontuokite pagrindinį įrenginį
ir erdvinio garso stiprintuvą arčiau
vienas kito.
t Nemontuokite pagrindinio įrenginio
ir erdvinio garso stiprintuvo uždarame
laikiklyje, metaliniame laikiklyje arba
po stalu.
Imtuvas
Nepavyksta nustatyti radijo stočių.
t Patikrinkite, ar tinkamai prijungta
antena. Prireikus sureguliuokite
anteną arba prijunkite išorinę anteną.
t Stočių signalas per silpnas (nustatant
stotis automatiškai). Nustatykite stotis
rankiniu būdu.
Atkūrimas
Nepavyksta paleisti disko.
t Sistema nesuderinama su konkrečiu
BD / DVD regiono kodu.
t pagrindinio įrenginio viduje susidarė
drėgmė, galinti apgadinti lęšius.
Išimkite diską ir palikite pagrindinį
įrenginį įjungtą maždaug pusvalandį.
74LT
t Sistema negali paleisti disko, kurio
įrašymas tinkamai neužbaigtas
(77 psl.).
Netinkamai rodomi failų vardai.
t Sistema gali rodyti tik ISO 8859-1
koduotės ženklus. Kitų koduočių
ženklai gali būti rodomi kitaip.
t Atsižvelgiant į naudotą rašymo
programinę įrangą, įvesties ženklai gali
būti rodomi kitaip.
Diskas pradedamas leisti ne nuo pradžių.
t Buvo pasirinktas tęstinis paleidimas.
Paspauskite OPTIONS ir pasirinkite
[Play from start] (leisti nuo pradžių),
tada paspauskite .
Diskas pradedamas leisti ne nuo tęsimo
taško, kuriame paskutinį kartą buvo
sustabdytas.
t Atsižvelgiant į diską, tęsimo taškas gali
būti išvalomas iš atminties, kai:
• atidarote disko dangtelį;
• atjungiate USB įrenginį;
• paleidžiate kitą turinį;
• išjungiate pagrindinį įrenginį.
Nepavyksta pakeisti garso takelio / subtitrų
kalbos arba kampų.
t Bandykite naudoti BD arba
DVD meniu.
t Į leidžiamą BD arba DVD neįrašyti
kelių kalbų takeliai / subtitrai arba keli
kampai.
Nepavyksta paleisti papildomo turinio arba
kitų BD-ROM esančių duomenų.
t Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
1 Išimkite diską.
2 Išjunkite sistemą.
3 Atjunkite ir vėl prijunkite
USB įrenginį (34 psl.).
4 Įjunkite sistemą.
5 Įdėkite BD-ROM su
BONUSVIEW / BD-LIVE.
USB įrenginys
USB įrenginys neatpažįstamas.
BRAVIA Internet Video
Vaizdas ir (arba) garsas yra prastos kokybės
ir (arba) naudojant tam tikras programas
pateikiamas neryškiai, ypač atkuriant greitų
judesių arba tamsias scenas.
t Atsižvelgiant į interneto turinio
teikėją, vaizdo ir (arba) garso kokybė
gali būti prasta.
t Pakeitus ryšio spartą, vaizdo ir (arba)
garso kokybė gali pagerėti. „Sony“
rekomenduoja bent 2,5 Mb/s ryšio
spartą standartinės raiškos vaizdo
įrašams ir 10 Mb/s didelės raiškos
vaizdo įrašams.
t Ne visi vaizdo įrašai atkuriami
su garsu.
Vaizdas sumažintas.
t Jei norite priartinti, paspauskite V.
Funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas)
neveikia („BRAVIA Sync“).
t Patikrinkite, ar funkcija [Control for
HDMI] (HDMI valdymas) nustatyta
kaip [On] (įjungta) (64 psl.).
t Jei keičiate HDMI ryšį, išjunkite
sistemą ir vėl ją įjunkite.
t Jei sutrinka maitinimas, nustatykite
[Control for HDMI] (HDMI valdymas)
kaip [Off] (išjungta), tada nustatykite
[Control for HDMI] (HDMI valdymas)
kaip [On] (įjungta) (64 psl.).
t Patikrinkite, kas nurodyta toliau, ir žr.
su įranga gautą naudojimo instrukciją.
• Ar prijungta įranga suderinama su
funkcija [Control for HDMI]
(HDMI valdymas).
• Ar nustatytas tinkamas prijungtos
įrangos funkcijos [Control for HDMI]
(HDMI valdymas) nustatymas.
Tinklo ryšys
Sistemos nepavyksta prijungti prie tinklo.
t Patikrinkite tinklo ryšį (25 psl.) ir
tinklo nustatymus (65 psl.).
Belaidis LAN ryšys
Nepavyksta prijungti asmeninio
kompiuterio prie interneto atlikus [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] („Wi-Fi“ apsaugotoji
sąranka, WPS).
t Maršrutizatoriaus belaidžio ryšio
nustatymai gali būti pakeisti
automatiškai, jei naudojate „Wi-Fi“
apsaugotosios sąrankos funkciją prieš
sureguliuodami maršrutizatoriaus
nustatymus. Tokiu atveju atitinkamai
pakeiskite asmeninio kompiuterio
belaidžio ryšio nustatymus.
75LT
Papildoma informacija
t Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
1 Išjunkite sistemą.
2 Atjunkite ir vėl prijunkite
USB įrenginį.
3 Įjunkite sistemą.
t Įsitikinkite, ar USB įrenginys patikimai
prijungtas prie (USB) prievado.
t Patikrinkite, ar nesugadintas USB
įrenginys arba kabelis.
t Patikrinkite, ar USB įrenginys įjungtas.
t Jei USB įrenginys prijungtas per USB
šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite USB
įrenginį tiesiogiai prie pagrindinio
įrenginio.
„BRAVIA Sync“ ([Control for
HDMI] (HDMI valdymas))
Nepavyksta prijungti sistemos prie tinklo
arba tinklo ryšys nestabilus.
t Patikrinkite, ar įjungtas belaidžio LAN
ryšio maršrutizatorius.
t Patikrinkite tinklo ryšį (25 psl.)
ir tinklo nustatymus (65 psl.).
t Atsižvelgiant į naudojimo aplinką,
įskaitant sienos medžiagą, radijo
bangų priėmimo sąlygas arba tarp
sistemos ir belaidžio LAN
maršrutizatoriaus esančias kliūtis,
ryšio atstumas gali būti mažesnis.
Perkelkite sistemą ir belaidžio LAN
maršrutizatorių arčiau vienas kito.
t Ryšiui gali trukdyti įrenginiai, kurie
naudoja 2,4 GHz dažnių diapazoną,
pvz., mikrobangų krosnelė, Bluetooth
arba skaitmeninis belaidis įrenginys.
Perkelkite pagrindinį įrenginį toliau
nuo tokių įrenginių arba juos išjunkite.
t Belaidis LAN ryšys gali būti
nepastovus atsižvelgiant į naudojimo
aplinką, ypač naudojant sistemos
Bluetooth funkciją. Šiuo atveju
pritaikykite naudojimo aplinką.
Norimas belaidžio ryšio maršrutizatorius
nerodomas belaidžių tinklų sąraše.
t Paspauskite RETURN, kad grįžtumėte
į ankstesnį ekraną, ir vėl pabandykite
[Wireless Setup (built-in)] (belaidžio
ryšio sąranka (įtaisytoji). Jei reikalingas
belaidžio ryšio maršrutizatorius vis dar
neaptiktas, tinklų sąraše pasirinkite
[Add a new address.] (įtraukti naują
adresą), tada pasirinkite [Manual
Registration] (rankinis registravimas),
kad įvestumėte tinklo pavadinimą
(SSID) patys.
Bluetooth prietaisas
Nepavyksta suporuoti.
t Bluetooth prietaisą perkelkite arčiau
pagrindinio įrenginio.
t Suporuoti gali nepavykti, jei aplink
pagrindinį įrenginį yra kitų Bluetooth
prietaisų. Tokiu atveju kitus Bluetooth
prietaisus išjunkite.
76LT
t Pašalinkite sistemą iš Bluetooth
prietaiso ir dar kartą
suporuokite (35 psl.).
Nepavyksta sujungti.
t Ištrinta porinio sujungimo
registracijos informacija. Dar kartą
atlikite porinį sujungimą (35 psl.).
Nėra garso.
t Įsitikinkite, kad sistema ne per toli nuo
Bluetooth prietaiso arba kad jos
neveikia „Wi-Fi“ tinklo, kito 2,4 GHz
belaidžio įrenginio arba mikrobangų
krosnelės keliami trikdžiai.
t Patikrinkite, ar tinkamas Bluetooth
ryšys tarp šios sistemos ir Bluetooth
prietaiso.
t Dar kartą suporuokite šią sistemą
ir Bluetooth prietaisą.
t Laikykite sistemą atokiau nuo
metalinių daiktų arba paviršių.
t Įsitikinkite, kad pasirinkta
BT funkcija.
t Pirmiausia sureguliuokite Bluetooth
prietaiso garsumą, o jei garsumo lygis
vis dar per mažas, sureguliuokite
pagrindinio įrenginio garsumo lygį.
Garsas nutrūksta, keičiasi arba
prarandamas ryšys.
t Pagrindinis įrenginys ir Bluetooth
prietaisas yra per toli vienas nuo kito.
t Jei yra kliūčių tarp pagrindinio
įrenginio ir Bluetooth prietaiso,
jas pašalinkite.
t Jei yra įrangos, kuri sukelia
elektromagnetinę spinduliuotę,
pavyzdžiui, belaidis LAN, kitas
Bluetooth prietaisas arba mikrobangų
krosnelė, ją patraukite.
Pastabos dėl diskų
Leistini diskai
„Blu-ray Disc“
BD-ROM1)
BD-R / BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R / DVD-RW
DVD+R / DVD+RW
CD3)
CD-DA (muzikos CD)
CD-ROM
CD-R / CD-RW
Super Audio CD
1) „Blu-Ray Disc“ specifikacijos yra naujos ir
Diskai, kurių negalima paleisti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD diskai su kasete
BDXL diskai
DVD-RAM diskai
HD DVD diskai
„DVD Audio“ diskai
PHOTO CD diskai
„CD-Extra“ diskų duomenų dalis
„Super VCD“ diskai
„DualDisc“ diskų garso medžiagos pusė
Pastaba dėl BD / DVD atkūrimo
funkcijų
Kai kurias BD / DVD atkūrimo funkcijas
gali specialiai nustatyti programinės
įrangos gamintojai. Sistema paleidžia
BD / DVD pagal programinės įrangos
kūrėjų sukurtą disko turinį, todėl kai kurios
atkūrimo funkcijos gali neveikti.
Pastaba dėl dviejų sluoksnių
BD / DVD
Keičiantis sluoksniams, atkuriamas vaizdas
ir garsas gali būti trumpam pertrauktas.
Regiono kodas (tik BD-ROM /
DVD VIDEO)
Pagrindinio įrenginio apačioje
išspausdintas sistemos regiono kodas.
pagrindinis įrenginys paleis tik tokį
BD-ROM / DVD VIDEO (tik atkurs),
kuris pažymėtas identišku regiono kodu
arba simboliu ALL .
77LT
Papildoma informacija
nuolat keičiamos, todėl, atsižvelgiant į disko
tipą ir versiją, gali būti, kad kai kurių diskų
paleisti nepavyks. Be to, garso išvestis skiriasi
atsižvelgiant į šaltinį, išvesties lizdą, per kurį
prijungta, ir pasirinktus garso nustatymus.
2) BD-RE: 2.1 versija
BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 versijos, įskaitant organinio
pigmento tipo BD-R (LTH tipo)
Asmeniniu kompiuteriu įrašytų BD-R paleisti
negalima, jei neuždarytas įrašymo seansas.
3) Tinkamai neužbaigus įrašymo, nebus galima
paleisti CD arba DVD disko. Daugiau
informacijos rasite prie įrašymo įrenginio
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
Šis gaminys sukurtas atkurti diskus,
atitinkančius kompaktinio disko (CD)
standartą.
„DualDisc“ diskai ir kai kurie muzikos
diskai, užkoduoti naudojant autorių teisių
apsaugos technologijas, neatitinka
kompaktinio disko (CD) standarto.
Todėl šie diskai gali būti nesuderinami
su šiuo gaminiu.
Nuotraukos
Failai, kuriuos galima
paleisti
Vaizdo įrašas
Vaizdo įrašo
kodekas
Sudėtinis
rodinys
Plėtinys
MPEG-1 Video*1
PS
.mpg, .mpeg
MPEG-2 Video
*2
Xvid
MPEG4/AVC*5
PS*3
.mpg, .mpeg
TS*4
.m2ts, .mts
AVI
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp /
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
VC1*1
TS
.m2ts, .mts
ASF
.wmv, .asf
Motion JPEG*6
Quick
Time
.mov
AVI
.avi
Vaizdo įrašo
formatas
Sudėtinis
rodinys
Plėtinys
AVCHD*1*7
AVCHD formato
aplankas*8
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*9
GIF
.gif*9
MPO
.mpo*6*10
Sistema gali nepaleisti šio formato failų
naudodama DLNA serverį.
Sistema naudodama DLNA serverį gali paleisti
tik standartinės raiškos vaizdo įrašus.
*3
Sistema nepaleidžia DTS formato failų
naudodama DLNA serverį.
*4
Sistema gali paleisti tik „Dolby Digital“
formato failus naudodama DLNA serverį.
*5
Sistema palaiko AVC iki 4.1 lygio.
*6 Sistema nepaleidžia šio formato failų
naudodama DLNA serverį.
*7
Sistema gali paleisti AVCHD 2.0 vers. formatą
(AVCHD 3D / „Progressive“).
*8 Sistema paleidžia AVCHD formato failus,
įrašytus skaitmenine vaizdo kamera ir kt.
Tinkamai nebaigus įrašyti, AVCHD formato
diskų nebus galima paleisti.
*9
Sistema neatkuria animuotų PNG arba
animuotų GIF failų.
*10 Rodomas pagrindinis arba pirmasis MPO
failų (išskyrus 3D) vaizdas.
*2
Pastaba
Muzika
Plėtinys
MP3 (MPEG-1 Audio .mp3, .mka*6
Layer III)
AAC*1
.m4a, .aac*6, .mka*6
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM
.wav, .mka*6
FLAC*6
.flac, .fla
AC3*6
.ac3, .mka
78LT
Plėtinys
JPEG
*1
WMV9*1
Garso kodekas
Nuotraukų formatas
• Kai kurių failų gali nepavykti atkurti dėl
formato, kodavimo, įrašymo arba DLNA
serverio būsenos.
• Gali nepavykti atkurti kai kurių asmeniniu
kompiuteriu redaguotų failų.
• Kai kurių failų gali nepavykti greitai leisti atgal
arba greitai leisti į priekį.
• Sistema nepaleidžia užkoduotų failų, pvz., DRM
arba „Lossless“.
• Sistema gali atpažinti tokius BD, DVD, CD
ir USB įrenginių failus arba aplankus:
– aplankus iki 9 lygio (įskaitant šakninį);
– iki 500 failų / aplankų viename lygyje.
• Sistema gali atpažinti tokius DLNA serveryje
esančius failus arba aplankus:
– aplankus iki 19 lygio;
– iki 999 failų / aplankų viename lygyje.
• Sistema palaiko kadrų spartą:
– iki 60 kadrų per sekundę naudojant
tik AVCHD;
– iki 30 kadrų per sekundę naudojant kitus
vaizdo kodekus.
• Sistema palaiko vaizdo įrašų spartą bitais
iki 40 Mb/s.
• Sistema palaiko vaizdo įrašų raišką iki
1920 × 1080p.
• Kai kurie USB įrenginiai su šia sistema gali
neveikti.
• Sistema gali atpažinti didelės talpos klasės
(MSC) įrenginius (pvz., atmintinę arba HDD),
nejudančių vaizdų fiksavimo įrenginius (SICD)
ir 101 klavišo klaviatūras.
• Sistema gali sklandžiai neatkurti didelės bitų
spartos vaizdo failų iš DATA CD. Didelės bitų
spartos vaizdo failus rekomenduojama paleisti
naudojant DATA DVD arba DATA BD.
a: palaikomas formatas.
–: nepalaikomas formatas.
* dekoduotas kaip „DTS core“.
Pastaba
• Per lizdus HDMI (IN 1) ir HDMI (IN 2)
neįvedamas garsas, jei garso formate numatyta
apsauga nuo kopijavimo, pvz., Super Audio CD
arba DVD-Audio.
• Naudojant „HDMI1“ arba „HDMI2“ funkciją
palaikomas iki 96 kHz „LPCM 2ch“ formato
skaitmeninio signalo diskretizavimo dažnis ir
iki 48 kHz, kai naudojama „TV“ funkcija.
• Naudojant „HDMI1“ arba „HDMI2“ funkciją
palaikomas iki 48 kHz „LPCM 5.1 ch“ formato
skaitmeninio signalo diskretizavimo dažnis.
Palaikomi garso formatai
Funkcija
Formatas
„BD/DVD“
„HDMI1“
„HDMI2“
„TV“
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
DTS
a
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
a*
a*
a*
DTS96/24
a
a*
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
–
Specifikacijos
Stiprintuvas
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
125 W ir 125 W (esant 6 omams, 1 kHz,
1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
200 W (vienam kanalui esant 6 omams,
1 kHz)
Centrinis:
200 W (esant 6 omams, 1 kHz)
Žemųjų dažnių garsiakalbis:
200 W (esant 6 omams, 80 Hz)
Analoginė įvestis
AUDIO (AUDIO IN)
Jautrumas: 1,8 V / 600 mV
Skaitmeninė įvestis
TV (garso grįžties kanalas / OPTICAL)
Palaikomi formatai: LPCM 2CH
(iki 48 kHz), „Dolby Digital“, DTS
HDMI (IN 1) / HDMI (IN 2)
Palaikomi formatai: LPCM 5.1CH
(iki 48 kHz), LPCM 2CH (iki 96 kHz),
„Dolby Digital“, DTS
HDMI skyrius
Jungtis
A tipo (19 kontaktų)
79LT
Papildoma informacija
Ši sistema palaiko toliau nurodytus garso
formatus.
BD / DVD / „Super Audio CD“ /
CD sistema
Signalo formato sistema
NTSC / PAL
USB skyrius
(USB) prievadas:
A tipo (galima prijungti USB atmintinę,
atminties kortelių skaitytuvą,
skaitmeninį fotoaparatą ir skaitmeninę
vaizdo kamerą)
LAN skyrius
LAN (100) išvadas
100BASE-TX kontaktas
Belaidžio LAN skyrius
Standartų atitiktis
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnis ir kanalas
2,4 GHz diapazonas: 1–13 kanalai
Bluetooth skyrius
Ryšių sistema
Bluetooth specifikacijos 3.0 versija
Išvestis
Bluetooth specifikacijos 2 maitinimo
klasė
Didžiausias ryšio diapazonas
Tiesioginio matomumo linija apie 10 m1)
Dažnių diapazonas
2,4 GHz dažnis
Moduliavimo būdas
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
Suderinami Bluetooth profiliai2)
A2DP 1.2 (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP 1.3 (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis
44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Faktinis diapazonas gali skirtis atsižvelgiant
į tokius veiksnius kaip kliūtys tarp įrenginių,
magnetiniai laukai aplink mikrobangų
krosnelę, statinis elektros krūvis, belaidis
telefonas, priėmimo jautrumas, antenos
efektyvumas, operacinė sistema, taikomoji
programa ir kt.
80LT
2)
Bluetooth standartiniai profiliai rodo Bluetooth
ryšio tarp įrenginių paskirtį.
3) Kodekas: garso signalo glaudinimo ir
4)
konvertavimo formatas
Pojuosčio kodekas
FM imtuvas
Sistema
PLL kvarco kristalais kontroliuojamas
skaitmeninis sintezatorius
Derinimo diapazonas
Nuo 87,5 MHz iki 108,0 MHz
(50 kHz žingsniais)
Antena
Laidinė FM antena
Antenos jungtys
75 omai, nesubalansuota
Garsiakalbiai
Priekinis (SS-TSB127), skirtas
BDV-N9100WL
Priekinis (SS-TSB126), skirtas
BDV-N9100W / BDV-N8100W
Erdvinio garso (SS-TSB131), skirtas
BDV-N9100W
Erdvinio garso (SS-TSB130), skirtas
BDV-N9100WL
Matmenys (p / a / g) (apytiksl.)
102 mm × 700 mm × 60 mm
(prie sienos tvirtinama dalis)
270 mm × 1 200 mm × 270 mm
(visas garsiakalbis)
Svoris (apytiksl.)
1,7 kg (prie sienos tvirtinama dalis)
4,0 kg (visas garsiakalbis)
Priekinis (SS-TSB125), skirtas
BDV-N7100W
Priekinis (SS-TSB124), skirtas
BDV-N7100WL
Erdvinio garso (SS-TSB129), skirtas
BDV-N8100W / BDV-N7100W
Erdvinio garso (SS-TSB128), skirtas
BDV-N7100WL
Matmenys (p / a / g) (apytiksl.)
100 mm × 435 mm × 54 mm (be stovo)
140 mm × 455 mm × 140 mm (su stovu)
Svoris (apytiksl.)
1,1 kg (be stovo)
1,2 kg (su stovu)
Centrinis (SS-CTB124), skirtas
BDV-N9100W / BDV-N8100W /
BDV-N7100W
Centrinis (SS-CTB123), skirtas
BDV-N9100WL / BDV-N7100WL
Matmenys (p / a / g) (apytiksl.)
365 mm × 75 mm × 75 mm
Svoris (apytiksl.)
1,3 kg
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(SS-WSB125), skirtas
BDV-N9100W / BDV-N8100W /
BDV-N7100W
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(SS-WSB124), skirtas
BDV-N9100WL / BDV-N7100WL
Bendroji informacija
Pagrindinis įrenginys
Maitinimo reikalavimai
220–240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungtas: 100 W
Budėjimas: 0,3 W (informacijos apie
nustatymą žr. 53 psl..)
Matmenys (p / a / g) (apytiksl.)
480 mm × 79 mm × 212 mm, įskaitant
išsikišusias dalis
480 mm × 79 mm × 226 mm (su
prijungtu belaidžio ryšio siųstuvuimtuvu)
Svoris (apytiksl.)
3,1 kg
Erdvinio garso stiprintuvas
(TA-SA300WR), skirtas BDV-N9100W /
BDV-N8100W / BDV-N7100W
Belaidžio ryšio siųstuvas-imtuvas
(EZW-RT50)
Ryšių sistema
„Wireless sound Specification version 1.0“
Dažnių diapazonas
nuo 5,725 GHz iki 5,875 GHz
Moduliavimo būdas
DSSS
Maitinimo reikalavimai
DC 3,3 V, 300 mA
Matmenys (p / a / g) (apytiksl.)
30 mm × 9 mm × 60 mm
Svoris (apytiksl.)
10 g
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs keisti
dizainą ir specifikacijas.
• Energijos sąnaudos budėjimo režimu:
0,3 W (pagrindinis įrenginys), 0,2 W
(erdvinio garso stiprintuvas).
• Daugiau nei 85 % stiprintuvo bloko galios
efektyvumo pasiekiama naudojant visiškai
skaitmeninį stiprintuvą „S-Master“.
Erdvinio garso stiprintuvas
(TA-SA400WR), skirtas BDV-N9100WL /
BDV-N7100WL
Stiprintuvas
IŠVESTIES GALIA (norminė)
81LT
Papildoma informacija
Matmenys (p / a / g) (apytiksl.)
280 mm × 440 mm × 280 mm
Svoris (apytiksl.)
8,0 kg
Erdvinio garso kairysis (L) / erdvinio garso
dešinysis (R):
100 W (vienam kanalui esant 3 omams,
1 kHz)
Nominali varža:
nuo 3  iki 16 
Maitinimo reikalavimai
220–240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungtas: 50 W
Energijos sąnaudos budėjimo režimu
0,5 W (budėjimo režimu)
0,2 W (išjungtas)
Matmenys (p / a / g) (apytiksl.)
206 mm × 60 mm × 236 mm
(su prijungtu belaidžio ryšio
siųstuvu-imtuvu)
Svoris (apytiksl.)
1,3 kg
Kalbų kodų sąrašas
Kalbų pavadinimai atitinka ISO 639: 1988 (E/F) standartą.
Kodas
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
82LT
Kalba
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Kodas
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Kalba
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
Kodas
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Kalba
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Kodas
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Kalba
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nenurodyta
Tėvų kontrolės / vietovių kodų sąrašas
Kodas
2239
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2200
2219
Šalis
Airija
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazilija
Čilė
Danija
Filipinai
Graikija
Honkongas
Kodas
2248
2238
2254
2149
2276
2184
2092
2093
2304
2428
Šalis
Indija
Indonezija
Italija
Ispanija
Japonija
Jungtinė
Karalystė
Kinija
Kolumbija
Korėja
Lenkija
Kodas
2333
2363
2362
2390
2379
2376
2427
2436
2174
2489
Šalis
Liuksemburgas
Malaizija
Meksika
Naujoji
Zelandija
Norvegija
Nyderlandai
Pakistanas
Portugalija
Prancūzija
Rusija
Kodas
2501
2165
2499
2086
2543
2528
2109
Šalis
Singapūras
Suomija
Švedija
Šveicarija
Taivanas
Tailandas
Vokietija
Papildoma informacija
83LT
Rodyklė
Skaitmenys
D
3D 33
3D Output Setting 59
D.C.A.C. DX (skaitmeninio kino
automatinis kalibravimas DX) 48
DLNA 39, 66
Dolby Digital 44
DTS 44
DVD 77
DVD kraštinių santykis 59
DVD tėvų kontrolė 63
DVD-ROM 24p išvestis 60
A
A/V SYNC 44
atkūrimas 67
automatinis budėjimo režimas 64
automatinis kalibravimas 48, 62
automatinis rodymas 65
B
bandomasis tonas 50
BD / DVD meniu kalba 62
BD / DVD peržiūros nustatymai 62
BD Audio MIX nustatymas 61
BD hibridinio disko atkūrimo sluoksnis 62
BD interneto ryšys 62
BD tėvų kontrolė 63
BD-LIVE 33
BD-ROM 24p išvestis 60
belaidis garso ryšys 63
Bluetooth 35
BONUSVIEW 33
BRAVIA Sync 47
C
CD 77
84LT
E
Easy Network Settings 67
ekrano užsklanda 65
energijos taupymo įrenginys 64
erdvinio garso stiprintuvas 16
F
FM režimas 45
G
galinis skydelis 16
garsiakalbių nustatymai 49, 62
atstumas 50
garsiakalbių nustatymas
lygis 50
garso DRC 61
garso efektas 61
garso grįžties kanalas 64
garso išvestis 61
garso kalba 62
garso nustatymai 61
garso silpninimas 61
„Gracenote“ nustatymai 65
greitojo paleidimo režimas 64
H
O
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 60
HDMI Deep Colour Output 60
HDMI valdymas 47, 64
OSD kalba 63
I
Initialize Personal Information 67
interneto nustatymai 65
interneto turinys 38
interneto vaizdo įrašų tėvų kontrolė 63
išankstinių nustatymų režimas 58
išjungimo laikmatis 51
Išorės įvesties nustatymai 65
K
P
pagrindinio įrenginio apšvietimas 64
paleidimo informacija 34
pauzės režimas 61
PARTY automatinis paleidimas 66
perteikimo įrenginio prieigos valdymas 66
perteikimo įrenginio sąranka 66
priekinis skydelis 13
programinės įrangos licencijos
informacija 65
R
RDS 47
regiono kodas 77
ryšio serverio nustatymai 66
L
S
Leistini diskai 77
SBM 60
Screen Format 59
Screen Settings 59
sistemos informacija 65
skaidrių demonstravimas 43
slaptažodis 63
subtitrų kalba 62
Sudėtinė garso transliacija 45
Super Audio CD Playback Channels 63
Super Audio CD Playback Layer 63
M
Music Settings 63
N
naujinimas 58
necenzūruoti interneto vaizdo įrašai 63
nesudėtinga sąranka 29
Network Update 58
NFC 37
numatytųjų gamyklinių nustatymų
nustatymas iš naujo 67
nuotolinio valdymo pultas 17
nuotolinio valdymo pulto nustatymų
vadovas 58
nuotolinis paleidimas 66
85LT
Papildoma informacija
Kalbų kodų sąrašas 82
kino filmo konvertavimo režimas 59
T
tėvų kontrolės nustatymai 63
tėvų kontrolės vietovės kodas 63
tinklo nustatymai 65
tinklo ryšio diagnostika 66
TV Screen Size Setting for 3D 59
TV tipas 59
U
USB 34
užraktas nuo vaikų 51
užregistruoti nuotoliniai įrenginiai 66
V
viršutinio skydelio ekranas 15
viršutinis skydelis 13
W
WEP 26
WPA2-PSK (AES) 26
WPA2-PSK (TKIP) 26
WPA-PSK (AES) 26
WPA-PSK (TKIP) 26
86LT
Ateityje gali būti atnaujinta šios sistemos programinė įranga. Išsamesnės informacijos rasite
toliau nurodytais adresais.
Europos ir Rusijos klientams:
http://support.sony-europe.com/
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising