Sony | BDV-N990W | Sony BDV-N990W BDV-N990W Namų kino sistema Naudojimo instrukcijos

4-418-141-12(2) (LT)
„Blu-ray Disc“™/
DVD namų kino
sistema
Naudojimo instrukcijos
BDV-N990W / BDV-N890W / BDV-N790W
ĮSPĖJIMAS
Nemontuokite įrenginio uždaroje
erdvėje, pvz., knygų arba sieninėje
spintoje.
Kad nesukeltumėte gaisro,
neuždenkite įrenginio ventiliacijos
angos laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir pan. Ant įrenginio
nedėkite atviros liepsnos šaltinių,
pvz., degančių žvakių.
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite, kad ant įrenginio
nelašėtų skystis, jo neaptaškykite
ir ant jo nedėkite skysčio pripildytų
daiktų, pvz., vazų.
Saugokite maitinimo elementus
arba įrenginį, į kurį įdėti maitinimo
elementai, nuo labai aukštos
temperatūros, pvz., tiesioginių
saulės spindulių, ugnies ir pan.
Kad nesusižalotumėte, įrenginį
tinkamai pritvirtinkite prie grindų /
sienos pagal montavimo
instrukcijas.
Skirtas naudoti tik viduje.
DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius
prietaisus padidėja pavojus akims.
Neardykite korpuso, nes šioje
„„Blu-ray Disc““ / DVD namų kino
sistema naudojamas lazeris kenkia
akims.
Dėl remonto darbų kreipkitės tik
į kvalifikuotus specialistus.
Šis įrenginys yra 3R KLASĖS
LAZERINIS gaminys. Kai lazerio
apsauginis korpusas atidarytas,
skleidžiama matoma ir nematoma
lazerio spinduliuotė, todėl venkite
tiesioginio akių kontakto.
2LT
Ši žymė yra ant lazerio apsauginio
korpuso, jo viduje.
Šis įrenginys yra 1 KLASĖS
LAZERINIS gaminys. Ši žymė
yra įrenginio išorėje, užpakalinėje
dalyje.
Europos klientams
Senos elektros
ir elektroninės
įrangos
išmetimas
(taikoma
Europos
Sąjungoje ir kitose Europos
šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės
esantis simbolis reiškia, kad
gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti
į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau būtų
perdirbtas. Tinkamai išmesdami
gaminį saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai. Jei
reikia išsamesnės informacijos apie
šio gaminio perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį, darbuotoją.
Panaudotų
maitinimo
elementų
išmetimas
(taikoma
Europos
Sąjungoje
ir kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo
pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų
kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų
simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo
elementus saugote aplinką ir
žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar
duomenų vientisumo priežasčių
gaminiams reikalingas nuolatinis
ryšys su integruotu maitinimo
elementu, šį maitinimo elementą
gali pakeisti tik kvalifikuotas
techninės priežiūros specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų
tinkamai utilizuotas, atiduokite
panaudotą gaminį į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jis būtų
perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo
elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio
išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų maitinimo elementų
surinkimo punktą, kad vėliau jie
būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio ar maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės
į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą
arba į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį, darbuotoją.
Informacija klientams: toliau
nurodyta informacija taikoma
tik įrangai, parduodamai šalyse,
kuriose taikomos ES direktyvos.
Šio įrenginio gamintojas –
„Sony Corporation“, (1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan). Įgaliotasis atstovas,
atsakingas už EMS ir gaminio
saugą, – „Sony Deutschland
GMBH“ (Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany).
Jei kiltų bet kokių klausimų dėl
techninės priežiūros ar garantijos,
kreipkitės adresais, nurodytais
atskiruose techninės priežiūros
ar garantijos dokumentuose.
Skirta pagrindiniam
įrenginiui
Ši etiketė yra prietaiso išorėje, ant jo
dugno.
Atsargumo priemonės
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo
(EMS) direktyvos apibrėžtas
normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis
kabelis. (Tik Europai skirti
modeliai)
Maitinimo šaltiniai
• Įrenginys nėra atjungtas nuo
maitinimo tinklo, kol jis
prijungtas prie kintamosios
srovės elektros lizdo (net jei pats
įrenginys yra išjungtas).
• Įrenginys nuo elektros tinklo
atjungiamas maitinimo kištuku,
todėl įrenginį įjunkite į lengvai
pasiekiamą kintamosios srovės
elektros lizdą. Sutrikus įrenginio
veikimui nedelsdami ištraukite
maitinimo kištuką iš kintamosios
srovės elektros lizdo.
3D vaizdo žiūrėjimas
Apsauga nuo kopijavimo
Kai kuriems žmonėms žiūrint 3D
vaizdą gali kilti diskomforto pojūtis
(pvz., akių įtampa, nuovargis ar
pykinimas). „Sony“ rekomenduoja
visiems žiūrovams reguliariai
daryti pertraukas. Būtinų
pertraukų trukmė ir dažnumas
įvairiems asmenims skiriasi. Tai
turite nuspręsti patys. Jei jaučiate
kokį nors diskomfortą, liaukitės
žiūrėję 3D vaizdą, kol diskomforto
pojūtis praeis. Jei būtina, pasitarkite
su gydytoju. Jei norite gauti
daugiau informacijos, peržiūrėkite
(i) vadovą ir / arba bet kokio
naudojamo įrenginio atsargumo
pranešimą, „„Blu-ray Disc““ turinį,
paleidžiamą šiuo gaminiu, ir
(ii) mūsų interneto svetainę
(http://esupport.sony.com/). Mažų
vaikų (ypač jaunesnių nei šešerių
metų amžiaus) rega tebesivysto.
Prieš leisdami vaikams žiūrėti 3D
vaizdą, pasitarkite su gydytoju
(pediatru ar akių gydytoju).
Suaugusieji turi prižiūrėti vaikus,
kad jie laikytųsi pirmiau nurodytų
rekomendacijų.
• Pranešame, kad „Blu-ray Disc“
ir DVD laikmenose naudojamos
pažangios turinio apsaugos
sistemos. Šios sistemos,
vadinamos AACS (Advanced
Access Content System) ir CSS
(Content Scramble System), gali
riboti atkūrimą, analoginę išvestį
ir kitas panašias funkcijas. Šio
gaminio valdymas ir jam taikomi
apribojimai gali skirtis. Tai
priklauso nuo įsigijimo datos,
nes AACS valdyba gali priimti ar
pakeisti apribojimo taisykles po
įsigijimo.
• „Cinavia“ pranešimas
Šiame gaminyje naudojama
„Cinavia“ technologija,
apribojanti kai kurių komerciniais
tikslais išleistų filmų, vaizdo įrašų
ir jų garso takelių neteisėtų kopijų
naudojimą. Nustačius, kad
naudojama neteisėta kopija,
parodomas pranešimas ir
atkūrimas arba kopijavimas
nutraukiamas.
Daugiau informacijos apie
„Cinavia“ technologiją rasite
internetiniame „Cinavia“
vartotojų informacijos centre
adresu http://www.cinavia.com.
Jei norite gauti papildomos
informacijos apie „Cinavia“ paštu,
atsiųskite atvirlaiškį su savo pašto
adresu toliau nurodytu adresu:
Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Skirta belaidžio ryšio
siųstuvui-imtuvui (EZWRT50) ir „Blu-ray Disc“ /
DVD namų kino sistema
(BDV-N990W / BDVN890W)
(Singapūro klientams)
Autorių teisės ir prekių
ženklai
Skirta belaidžio ryšio
siųstuvui-imtuvui (EZWRT50) ir „Blu-ray Disc“ /
DVD imtuvui (HBDN790W)
(Europos klientams)
Žiūrėti „Wireless Product
Compliance Information“
(pridedama).
• Šioje sistemoje naudojami
„Dolby* Digital“ ir „Dolby Pro
Logic“ adaptyviosios matricos
erdvinio garso dekoderis ir
„DTS** Digital Surround
System“.
* Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą
licenciją.
„Dolby“, „Pro Logic“ ir
dvigubos D raidės simbolis
yra „Dolby Laboratories“
prekių ženklai.
3LT
** Pagaminta pagal licenciją
pagal JAV patentus nr.
5956674; 5974380;
6226616; 6487535;
7212872; 7333929;
7392195; 7272567 ir kitus
JAV bei pasaulyje išduotus
ir dar svarstomus patentus.
DTS-HD, simbolis ir DTSHD kartu su simboliu yra
registruotieji „DTS, Inc.“
prekių ženklai. Gaminyje
naudojama programinė
įranga. © DTS, Inc.
Visos teisės saugomos.
• Šioje sistemoje naudojama „HighDefinition Multimedia Interface“
(HDMI™) technologija.
HDMI, HDMI logotipas ir „HighDefinition Multimedia Interface“
yra „HDMI Licensing LLC“
prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai JAV ir kitose
šalyse.
• „Java“ yra „Oracle“ ir (arba)
jos filialų registruotasis prekės
ženklas.
• „BD-LIVE“ ir „BONUSVIEW“
logotipas yra „„Blu-ray Disc“
Association“ prekių ženklai.
• „„Blu-ray Disc““ yra prekės
ženklas.
• „„Blu-ray Disc““, DVD+RW,
DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO ir CD logotipai
yra prekių ženklai.
• „Blu-ray 3D“ ir „Blu-ray 3D“
logotipas yra „„Blu-ray Disc“
Association“ prekių ženklai.
• BRAVIA yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
• AVCHD ir AVCHD logotipas yra
„Panasonic Corporation“ ir
„Sony Corporation“ prekių
ženklai.
• , XMB ir „xross media bar“
yra „Sony Corporation“ ir „Sony
Computer Entertainment Inc.“
prekių ženklai.
• „PlayStation“ yra „Sony
Computer Entertainment Inc.“
registruotasis prekės ženklas.
4LT
• Muzikos ir vaizdo įrašų
atpažinimo technologiją ir
susijusius duomenis teikia
„Gracenote®“. „Gracenote“
yra muzikos atpažinimo
technologijos ir susijusio turinio
pateikimo pramonės standartas.
Jei reikia daugiau informacijos,
apsilankykite adresu
www.gracenote.com.
CD, DVD, „Blu-ray Disc“ir
muzikos bei vaizdo duomenys
iš Gracenote, Inc., autorių teisės
© nuo 2000 m. priklauso
„Gracenote“. „Gracenote“
programinė įranga, autorių
teisės © nuo 2000 m. priklauso
„Gracenote“. Šiame gaminyje
taikomas vienas ar daugiau
„Gracenote“ priklausančių
patentų. „Gracenote“ svetainėje
rasite neišsamų „Gracenote“
taikomų patentų sąrašą.
„Gracenote“, „CDDB“,
„MusicID“, „MediaVOCS“,
„Gracenote“ logotipai ir
„Powered by Gracenote“
logotipas yra „Gracenote“
registruotieji prekių ženklai arba
prekių ženklai JAV ir (arba) kitose
šalyse.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected
Access®“ ir „Wi-Fi Alliance®“ yra
„Wi-Fi Alliance“ registruotieji
prekių ženklai.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“,
„WPA™“, „WPA2™“ ir „Wi-Fi
Protected Setup™“ yra „Wi-Fi
Alliance“ registruotieji prekių
ženklai.
• Logotipas „Wi-Fi CERTIFIED“
yra sertifikavimo ženklas,
priklausantis
„Wi-Fi Alliance“.
• Ženklas „Wi-Fi Protected Setup“
yra „Wi-Fi Alliance“ ženklas.
• „PhotoTV HD“ ir „PhotoTV HD“
logotipai yra „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams
licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
• Šiame gaminyje naudojama
patentuota technologija pagal
„Verance Corporation“ suteiktą
licenciją. Ji yra saugoma pagal
JAV patentą nr. 7369677 ir kitus
JAV ir pasaulyje išduotus ir dar
svarstomus patentus. Dėl tam
tikrų šios technologijos aspektų
ji taip pat saugoma autorių teisių
ir komercinių paslapčių apsaugos.
„Cinavia“ yra „Verance
Corporation“ prekės ženklas.
Autorių teisės priklauso „Verance
Corporation“, 2004–2010 m.
Visos teisės saugomos „Verance“.
Apgrąžos inžinerija ar išrinkimas
draudžiami.
• „iPhone“, „iPod“, „iPod classic“,
„iPod nano“ ir „iPod touch“ yra
„Apple Inc.“ registruotieji prekių
ženklai JAV ir kitose šalyse.
(Išskyrus Rusijai skirtus
modelius)
• „Made for iPod“ ir „Made for
iPhone“ reiškia, kad elektroninis
priedas skirtas konkrečiai „iPod“
ir „iPhone“ ir kad gamintojas
patvirtino, jog priedas atitinka
„Apple“ standartus.
„Apple“ neatsako už šio
įrenginio veikimą ar jo saugos ir
reguliavimo standartų atitikimą.
Atkreipkite dėmesį, kad kai šis
priedas naudojamas kartu su
„iPod“ ar „iPhone“, gali suprastėti
belaidžio ryšio veikimas. (Išskyrus
Rusijai skirtus modelius)
• „Windows Media“ yra
„Microsoft Corporation“
registruotasis prekės ženklas
arba prekės ženklas JAV ir
(arba) kitose šalyse.
Šiame gaminyje naudojamai
technologijai taikomos kai
kurios „Microsoft“ intelektinės
nuosavybės teisės. Šią
technologiją naudoti ne
šiame gaminyje ar platinti
neturint tinkamos (-ų)
„Microsoft“ licencijos
(-ų) draudžiama.
Siekdami apsaugoti savo
intelektinę nuosavybę, įskaitant
autorių teisių saugomą turinį,
turinio savininkai naudoja turinio
prieigos technologiją „Microsoft®
PlayReady™“. Šiame įrenginyje
naudojama technologija
„PlayReady“, skirta „PlayReady“
apsaugotam turiniui ir (arba)
WMDRM apsaugotam turiniui
pasiekti. Jei įrenginyje netinkamai
taikomi apribojimai dėl turinio
naudojimo, turinio savininkai
gali reikalauti, kad „Microsoft“
atšauktų įrenginio prieigą prie
„PlayReady“ apsaugoto turinio.
Atšaukimas nebūtų taikomas
neapsaugotam turiniui arba
turiniui, kuris apsaugotas kitomis
turinio prieigos technologijomis.
Turinio savininkai gali reikalauti,
kad jūs, norėdami pasiekti jų
turinį, atnaujintumėte
„PlayReady“. Jei neatnaujinsite,
negalėsite pasiekti turinio, kuriam
šis naujinimas reikalingas.
• DLNA®, DLNA logotipas ir
DLNA CERTIFIED™ yra
„Digital Living Network Alliance“
prekių ženklai, paslaugų ženklai
arba sertifikavimo ženklai.
• Naršyklė „Opera®“ sukurta
„Opera Software ASA“. Autorių
teisės priklauso „Opera Software
ASA“, 1995–2010 m. Visos teisės
saugomos.
• Visi kiti prekių ženklai priklauso
jų savininkams.
• Kiti sistemų ir gaminių
pavadinimai paprastai yra
gamintojų prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
Šiame dokumente ženklai ™ ir
® nėra apibrėžti.
Galutinio vartotojo
licencijos informacija
„Gracenote®“ galutinio
vartotojo licencijos sutartis
Šioje taikomojoje programoje arba
įrenginyje naudojama „Gracenote,
Inc.“, įsikūrusios Emerivilyje,
Kalifornijoje, programinė įranga
(„Gracenote“). „Gracenote“
sukurta programinė įranga (toliau
vadinama „Gracenote“ programine
įranga) įgalina šią taikomąją
programą identifikuoti diską
ir (arba) failą ir gauti muzikos
informaciją, įskaitant pavadinimo,
atlikėjo ir garso takelio informaciją
(toliau vadinamą „Gracenote“
duomenimis), iš interneto serverių
arba integruotųjų duomenų
bazių (toliau kartu vadinamų
„Gracenote“ serveriais) ir atlikti
kitas funkcijas. „Gracenote“
duomenis galite naudoti tik
galutiniam vartotojui skirtoms
taikomosios programos arba
įrenginio funkcijoms atlikti.
Sutinkate, kad naudosite
„Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ programinę įrangą
ir „Gracenote“ serverius tik
asmeniniais ir nekomerciniais
tikslais. Sutinkate neperleisti,
nekopijuoti ir neperduoti
„Gracenote“ programinės
įrangos ir jokių „Gracenote“
duomenų trečiosioms šalims.
SUTINKATE NENAUDOTI
IR NEEKSPLOATUOTI
„GRACENOTE“ DUOMENŲ,
„GRACENOTE“ PROGRAMINĖS
ĮRANGOS IR „GRACENOTE“
SERVERIŲ KITAIP NEI
NURODYTA ČIA.
Sutinkate, kad jūsų neišimtinė
licencija naudoti „Gracenote“
duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“
serverius nustos galioti, jei pažeisite
šiuos apribojimus. Licencijai
nustojus galioti sutinkate liautis
naudoti „Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ programinę įrangą
ir „Gracenote“ serverius.
„Gracenote“ pasilieka visas
teises į „Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ programinę įrangą
ir „Gracenote“ serverius, įskaitant
visas nuosavybės teises. Jokiomis
sąlygomis „Gracenote“ neprivalo
mokėti už jokią jūsų pateiktą
informaciją. Sutinkate, kad
„Gracenote, Inc.“ gali tiesiogiai
savo vardu įgyvendinti savo
teises prieš jus pagal šią sutartį.
„Gracenote“ paslauga naudoja
unikalų identifikatorių sekti
užklausoms statistiniais tikslais.
Atsitiktinai priskirto skaitinio
identifikatoriaus paskirtis – įgalinti
„Gracenote“ paslaugą skaičiuoti
užklausas nenustatant jūsų
tapatybės. Daugiau informacijos
rasite „Gracenote“ paslaugos
„Gracenote“ privatumo politikos
tinklalapyje.
„Gracenote“ programinės įrangos
ir visų „Gracenote“ duomenų
elementų licencija suteikta jums
„tokia, kokia yra“. „Gracenote“
nepriima skundų ir nesuteikia jokių
išreikštų ar numanomų garantijų
dėl jokių „Gracenote“ duomenų iš
„Gracenote“ serverių tikslumo.
„Gracenote“ pasilieka teisę ištrinti
visus duomenis iš „Gracenote“
serverių arba pakeisti duomenų
kategorijas dėl bet kokios
priežasties, kurią „Gracenote“ laiko
pakankama. Nesuteikiama jokia
garantija, kad „Gracenote“
programinėje įrangoje arba
„Gracenote“ serveriuose nėra
klaidų ir kad „Gracenote“
programinė įranga arba
„Gracenote“ serveriai veiks
nenutrūkstamai. „Gracenote“
neprivalo pateikti naujų
patobulintų ar papildomų
duomenų tipų arba kategorijų,
kurias „Gracenote“ galėtų pateikti
ateityje, ir gali bet kada nutraukti
paslaugų teikimą
„GRACENOTE“ NEPRIPAŽĮSTA
JOKIŲ GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ
ARBA NUMANOMŲ,
ĮSKAITANT (BET
NEAPSIRIBOJANT)
NUMANOMOMIS
PERKAMUMO, TINKAMUMO
KONKREČIAM TIKSLUI,
5LT
PAVADINIMO IR
NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS.
„GRACENOTE“ NESUTEIKIA
GARANTIJOS DĖL PADARINIŲ,
KILUSIŲ NAUDOJANT
„GRACENOTE“ PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ ARBA BET KURĮ
„GRACENOTE“ SERVERĮ.
JOKIU ATVEJU „GRACENOTE“
NĖRA ATSAKINGA UŽ
JOKIUS PASEKMINIUS ARBA
ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS
AR BET KOKĮ PRARASTĄ
PELNĄ ARBA PAJAMAS.
© „Gracenote, Inc.“, 2009 m.
„REAL“ GALUTINIO NAUDOTOJO
LICENCIJOS SUTARTIS
(tik Singapūrui, Tailandui ir
Taivanui skirti modeliai)
1. Galutiniams naudotojams
draudžiama modifikuoti, versti,
kopijuoti, dekompiliuoti, išrinkti
arba naudoti kitus būdus „Real“
programinei įrangai atskleisti
ar kitaip atkartoti programinės
įrangos funkcijas, nebent toks
apribojimas yra draudžiamas
galiojančios teisės.
2. „Real“ nepripažįsta jokių
garantijų ir sąlygų, išreikštų
arba numanomų, įskaitant
numanomas perkamumo ir tam
tikro tikslo atitikimo garantijas
ar sąlygas. „Real“ taip pat iš
esmės atmeta visą atsakomybę
dėl netiesioginių, specialiųjų,
atsitiktinių ar logiškų nuostolių,
įskaitant, bet neapsiribojant,
prarastu pelnu ar pakaitų
sistemomis.
6LT
Apie šias
naudojimo
instrukcijas
• Šiose naudojimo
instrukcijose apibrėžiami
nuotolinio valdymo pulto
mygtukai. Tuos pačius
veiksmus galite atlikti ir
įrenginio valdymo
rankenėlėmis, jei jų
pavadinimai sutampa su
nuotolinio valdymo pulto
mygtukų pavadinimais ar
yra į juos panašūs.
• Šiame vadove „diskas“
vartojamas apibrėžti BD,
DVD, „Super Audio CD“
arba CD diskams, nebent
tekste ar iliustracijose
nurodyta kitaip.
• Šio vadovo instrukcijos yra
skirtos BDV-N990W, BDVN890W ir BDV-N790W.
BDV-N990W yra
iliustracijose naudojamas
modelis. Bet koks valdymo
skirtumas yra aiškiai
nurodytas tekste, pvz.,
„tik BDV-N990W“.
• Kai kurios iliustracijos yra
abstraktūs piešiniai ir gali
skirtis nuo tikrųjų gaminių.
• TV ekrane rodomi elementai
gali skirtis; tai priklauso nuo
šalies.
• Numatytasis nustatymas yra
pabrauktas.
Turinys
Apie šias naudojimo instrukcijas ............. 6
Kaip išpakuoti ............................................. 8
Dalių ir valdiklių rodyklė......................... 11
Darbo pradžia
1 žingsnis. Sistemos
montavimas ............................... 16
2 žingsnis. Sistemos prijungimas ... 17
Kaip prijungti garsiakalbius ......... 17
Kaip prijungti TV ........................... 18
Kaip prijungti kitus komponentus
(TV priedėlį ir pan.) .................... 19
Kaip prijungti anteną .................... 21
3 žingsnis. Pasiruošimas jungtis
prie tinklo ................................... 21
4 žingsnis. Belaidžio ryšio
sistemos nustatymas ................. 22
5 žingsnis. Nesudėtinga sąranka .... 24
6 žingsnis. Šaltinio pasirinkimas .... 25
7 žingsnis. Erdvinio garso
klausymasis ................................ 26
Atkūrimas
Disko paleidimas ...................................... 27
Paleidimas USB įrenginiu........................ 28
„iPod“ / „iPhone“ naudojimas................ 28
Kaip paleisti turinį per tinklą .................. 30
Galimos parinktys .................................... 32
Garso reguliavimas
Kaip pasirinkti garso formatą, kelių
kalbų garso takelius arba kanalą ...... 36
Sudėtinės garso transliacijos
klausymasis......................................... 36
Imtuvas
Radijo klausymasis ................................... 37
Radijo duomenų sistemos (RDS)
naudojimas ......................................... 38
Kiti veiksmai
„BRAVIA Sync“ HDMI valdymo
funkcijos naudojimas ........................ 39
Automatinis atitinkamų garsiakalbių
nustatymų kalibravimas ................... 39
Garsiakalbių nustatymas ......................... 40
Išjungimo laikmačio naudojimas........... 42
Įrenginio mygtukų deaktyvinimas......... 42
TV valdymas pridėtu nuotolinio
valdymo pultu .................................... 42
Priekinio skydelio ekrano ir energijos
indikatoriaus šviesumo keitimas..... 42
Energijos taupymas budėjimo
režimu ................................................. 43
Interneto svetainių naršymas ................. 43
Daugiau belaidžio ryšio sistemos
nustatymų........................................... 44
Nustatymai ir reguliavimas
Sąrankos ekrano naudojimas.................. 46
[Network Update] (tinklo
naujinimas) ........................................ 46
[Screen Settings] (ekrano
nustatymai) ........................................ 47
[Audio Settings] (garso nustatymai) ..... 48
[BD/DVD Viewing Settings] (BD /
DVD peržiūros nustatymai) ............ 49
[Parental Control Settings] (tėvų
kontrolės nustatymai)....................... 50
[Music Settings] (muzikos
nustatymai) ........................................ 50
[System Settings] (sistemos
nustatymai) ........................................ 50
[External Input Settings] (išorės
įvesties nustatymai)........................... 52
[Network Settings] (tinklo
nustatymai) ........................................ 52
[Easy Setup] (nesudėtinga sąranka)....... 53
[Resetting] (nustatymas iš naujo) .......... 53
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės ............................. 54
Pastabos dėl diskų .................................... 55
Nesklandumų šalinimas .......................... 56
Diskai, kuriuos galima paleisti ............... 61
Failai, kuriuos galima paleisti ................. 62
Palaikomi garso formatai ........................ 63
Specifikacijos............................................. 63
Kalbų kodų sąrašas................................... 66
Rodyklė ...................................................... 67
7LT
Kaip išpakuoti
BDV-N990W
• Priekiniai garsiakalbiai (2)
• Garsiakalbių apačios
dangteliai (4)
• Pagrindai (4)
• Erdvinio garso
garsiakalbiai (2)
• Apatinės priekinių ir erdvinio
garso garsiakalbių dalys (4)
• Nuotolinio valdymo
įrenginys (nuotolinis) (1)
• R6 (AA dydžio) baterijos (2)
• Kalibravimo mikrofonas (1)
• Vaizdo laidas (1) (tik Rusijai
skirti modeliai)
• Centrinis garsiakalbis (1)
• Varžtai (sidabro spalvos)
garsiakalbiams (4)
• Varžtai (juodi)
garsiakalbiams (12)
• Didelės spartos HDMI
kabelis (1) (tik Indijai,
Viduriniesiems Rytams,
Singapūrui, Tailandui ir
Taivanui skirti modeliai)
• Žemųjų dažnių
garsiakalbis (1)
• Stovas (1)
• Erdvinio garso stiprintuvas (1)
• Laidų dangtelis (1)
• Garsiakalbių laidai
(4, raudonas, baltas, pilkas ir
mėlynas)
• Varžtai stovui (3)
• Belaidžio ryšio siųstuvaiimtuvai (2)
• Laidinė FM antena (1)
arba
8LT
• Naudojimo instrukcijos
• Sparčiosios sąrankos
vadovas
• Garsiakalbių montavimo
vadovas
BDV-N890W
• Priekiniai garsiakalbiai (2)
• Garsiakalbių apačios
dangteliai (2)
• Kalibravimo mikrofonas (1)
• Pagrindai (2)
• Didelės spartos HDMI
kabelis (1)
• Erdvinio garso
garsiakalbiai (2)
• Apatinės priekinių
garsiakalbių dalys (2)
• Erdvinio garso stiprintuvas (1)
• Centrinis garsiakalbis (1)
• Varžtai (sidabro spalvos) (2)
• Belaidžio ryšio siųstuvaiimtuvai (2)
• Varžtai (juodi) (6)
• Žemųjų dažnių
garsiakalbis (1)
• Laidinė FM antena (1)
arba
• Naudojimo instrukcijos
• Sparčiosios sąrankos
vadovas
• Garsiakalbių montavimo
vadovas
• Nuotolinio valdymo
įrenginys (nuotolinis) (1)
• Garsiakalbių laidai
(2, raudonas ir baltas)
• R6 (AA dydžio) baterijos (2)
9LT
BDV-N790W
• Priekiniai garsiakalbiai (2)
• Laidinė FM antena (1)
• Vaizdo laidas (1)
arba
• Erdvinio garso stiprintuvas (1)
• Nuotolinio valdymo
įrenginys (nuotolinis) (1)
• Erdvinio garso
garsiakalbiai (2)
• R6 (AA dydžio) baterijos (2)
• Belaidžio ryšio siųstuvaiimtuvai (2)
• Kalibravimo mikrofonas (1)
• Centrinis garsiakalbis (1)
• iPod / iPhone dokas
(TDM-iP30) (1)
• Žemųjų dažnių
garsiakalbis (1)
• USB kabelis (1)
10LT
• Sparčiosios sąrankos
vadovas
• Garsiakalbių montavimo
vadovas
• Nurodymų vadovas
• Belaidžių gaminių
suderinamumo informacija
Dalių ir valdiklių rodyklė
Daugiau informacijos rasite skliaustuose nurodytuose puslapiuose.
Priekinis skydelis
Lizdas
USB 2
FUNCTION
VOL
VOL
BDV-N990W
BDV-N890W
BDV-N790W
A Diskų lizdas (27 psl.)
B Priekinio skydelio ekranas
C
D
(nuotolinis jutiklis)
USB 2 prievadas (28 psl.)
Lizdo dangtelis atidaromas nagu.
E Minkštieji mygtukai / indikatoriai
N (atkurti)
x (sustabdyti)
./> (ankstesnis / kitas)
USB 2
Lizdas
Apie minkštuosius mygtukus /
indikatorius
Šie mygtukai veikia, kai šviečia minkštųjų
mygtukų indikatoriai.
Galite įjungti / išjungti indikatorius nustatydami
[Illumination/Display] (apšvietimą / ekraną)
(50 psl.). Kai nustatote [Illumination/Display]
(apšvietimą / ekraną) kaip [Auto] (automatinį),
indikatoriai išsijungia. Tokiu atveju paspauskite
bet kurį minkštąjį mygtuką. Kai indikatoriai
užsidega, paspauskite norimą mygtuką.
Z (išimti)
FUNCTION (25 psl.)
Pasirenkamas atkūrimo šaltinis.
Pastaba
• Mygtukai veikia kai juos lengvai priliečiate.
Nespauskite jų per stipriai.
VOL +/–
F Energijos indikatorius
Užsidega, kai sistema įjungta.
G "/1 (įjungti / nustatyti veikti budėjimo
režimu)
Įrenginys įjungiamas arba nustatomas
veikti budėjimo režimu.
11LT
Priekinio skydelio ekranas
Apie priekinio skydelio ekrano rodmenis
A Užsidega, kai aktyvus pakartotinis
paleidimas.
F Rodoma sistemos būsena, pvz., radijo
dažnis ir pan.
B Užsidega, kai priimtas erdvinis garsas
(tik radijas).
C Užsidega, kai sistema leidžiama
naudojant PARTY STREAMING funkciją.
D Užsidega, kai laikinai išjungtas garsas.
E Užsidega, kai HDMI (OUT) lizdas tinkamai
prijungtas prie „HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)“ suderinamo
įrenginio su HDMI arba „DVI (Digital
Visual Interface)“ įvestimi.
Kai paspaudžiate DISPLAY ir funkcija
nustatyta kaip TV, rodoma srauto
informacija / dekodavimo būsena.
Srauto informacija / dekodavimo būsena
gali būti nerodoma; tai priklauso nuo srauto
arba dekoduojamo elemento.
Užpakalinis skydelis
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
R
A.CAL MIC
SPEAKERS
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
A Belaidžio ryšio siųstuvo-imtuvo lizdas
(22 psl.)
G Lizdas TV (DIGITAL IN OPTICAL) (18 psl.)
B
I Lizdas A.CAL MIC (24, 39 psl.)
USB 1 prievadas (28 psl.)
C Jungtis LAN (100) (21 psl.)
H Lizdai AUDIO (AUDIO IN L/R) (19 psl.)
D Lizdas VIDEO OUT (18 psl.)
J Lizdas ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
(21 psl.)
E Lizdai HDMI (IN 1/IN 2) (19 psl.)
K Lizdai SPEAKERS (17 psl.)
F Lizdas HDMI (OUT) (18 psl.)
12LT
AUDIO IN
Erdvinio garso stiprintuvas
Priekinis skydelis
Užpakalinis skydelis
L
R
IMPEDANCE USE 3-16
SPEAKERS
EZW-RT50
SECURE LINK
LINK/STANDBY
A "/1 (Maitinimas)
B LINK/STANDBY indikatorius (23 psl.)
Galite patikrinti belaidžio ryšio perdavimo
tarp pagrindinio įrenginio ir erdvinio garso
stiprintuvo būseną.
C Belaidžio ryšio siųstuvo-imtuvo
(EZW-RT50) lizdas
D SPEAKERS lizdai
E SECURE LINK mygtukas (44 psl.)
Įjungiama saugiojo ryšio funkcija.
13LT
"/1 (įjungti / nustatyti veikti budėjimo
režimu) (24 ir 37 psl.)
Nuotolinio valdymo pultas
Sistema įjungiama arba nustatoma veikti
budėjimo režimu.
SPEAKERS
TV AUDIO
B Skaičių mygtukai (37 ir 42 psl.)
TV
1
BRAVIA Sync
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
9
FUNCTION
ANGLE
AUDIO
2
SUBTITLE
3
POP UP/ MENU
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
3D
PRESET
PRESET
TUNING
8
5
SEN
TUNING
AUDIO (36 psl.)
Pasirenkamas garso formatas / garso takelis.
SUBTITLE
0
TOP MENU
Įvedami pavadinimų / skyrių numeriai,
iš anksto nustatytų radijo stočių numeriai
ir pan.
6
DISPLAY
TV
Pasirenkama subtitrų kalba, kai kelių kalbų
subtitrai yra įrašyti į BD-ROM / DVD
VIDEO.
C Spalvoti mygtukai (raudonas, žalias,
geltonas, mėlynas)
Spartieji klavišai, skirti kai kurių BD meniu
elementams pasirinkti (taip pat gali būti
naudojami interaktyviai valdyti BD „Java“).
D TOP MENU
Atidaromas arba uždaromas BD arba DVD
pagrindinis meniu.
POP UP/MENU
TV
7
Atidaromas arba uždaromas BD-ROM
iškylantysis meniu arba DVD meniu.
OPTIONS (26, 32 ir 43 psl.)
Ant mygtukų 5, AUDIO, 2 + ir N yra
lytimasis taškelis. Naudokite lytimąjį taškelį kaip
nuorodą naudodamiesi nuotolinio valdymo
pultu.
•
: Valdyti TV
(Išsamios informacijos žiūrėkite „TV
valdymas pridėtu nuotolinio valdymo pultu“
(42 psl.).)
Parinkčių meniu rodomas TV arba
priekinio skydelio ekrane. (Vieta skiriasi
pagal pasirinktą funkciją.)
RETURN
Grąžinamas ankstesnis ekranas.
C/X/x/c
Išryškinamas rodomas elementas.
(įeiti)
Įeinama į pasirinktą elementą.
A Z (išimti)
Pasirenkamas garso režimas.
Pasirenkama, ar garsas atkuriamas per
sistemos garsiakalbius, ar per TV
garsiakalbį (-ius). Ši funkcija veikia tik tada,
kai nustatote [Control for HDMI] (HDMI
valdymas) kaip [On] (įjungta) (51 psl.).
HOME (24, 37, 39, 40, 43, 44 ir 46psl.)
TV "/1 (įjungti / nustatyti veikti budėjimo
režimu) (42 psl.)
TV įjungiamas arba nustatomas veikti
budėjimo režimu.
14LT
E SOUND MODE +/– (26 psl.)
SPEAKERS TVyAUDIO
Įeinama arba išeinama iš pagrindinio
sistemos meniu.
3D
2D turinys konvertuojamas į imituojamą
3D turinį, kai prijungtas su 3D suderinamas
įrenginys.
SEN
Paslauga pasiekiama internetu
„Sony Entertainment Network™“.
F Atkūrimo valdymo mygtukai
G
(nutildyti)
Laikinai išjungiamas garsas.
2 (garsumas) +/– (37 psl.)
Reguliuojamas garsumas.
Žiūrėkite „Atkūrimas“ (27 psl.).
TV 2 (garsumas) +/–
./> (ankstesnis / kitas)
Reguliuojamas TV garsumas.
Pereinama prie ankstesnio / kito skyriaus,
garso takelio arba failo.
TV t (TV įvestis)
m/M (pagreitinti / sulėtinti /
sustabdyti kadrą)
Atkuriant greitai sukama atgal / greitai
sukama pirmyn. Kaskart paspaudus
mygtuką, paieškos greitis pasikeičia.
Įjungiamas sulėtintas paleidimas, kai
mygtukas nuspaustas ilgiau nei sekundę
pauzės režimu. Leidžiama po vieną kadrą,
kai mygtukas paspaustas veikiant pauzės
režimui.
Pastaba
• Kai atkuriamas „Blu-ray“ 3D diskas, sulėtintas
atbulinis paleidimas ir vieno kadro atbulinis
paleidimas negalimi.
N (leisti)
Pradedama arba iš naujo pradedama atkurti
(tęsti leidimą).
Aktyvinamas leidimas vienu prisilietimu
(39 psl.), kai sistema įjungta ir nustatyta
BD/DVD funkcija.
X (pristabdyti)
Pristabdoma arba pradedama atkurti iš
naujo.
TV įvesties šaltinis perjungiamas iš TV
į kitus įvesties šaltinius.
H DISPLAY (27, 30 ir 43 psl.)
TV ekrane rodoma atkūrimo ir žiniatinklio
naršymo informacija.
Priekinio skydelio ekrane rodoma iš anksto
nustatyta radijo stotis, dažnis ir pan.
I DIMMER
Nustatomas vienas iš dviejų priekinio
skydelio ekrano ir energijos indikatoriaus
šviesumo lygių.
SLEEP (42 psl.)
Nustatomas išjungimo laikmatis.
FUNCTION (25 ir 37 psl.)
Pasirenkamas atkūrimo šaltinis.
Pasirinkę [External Input Settings]
(išorės įvesties nustatymus) (52 psl.),
galite praleisti nenaudojamas išvestis,
kai pasirenkama funkcija.
ANGLE
Perjungiamas kitas stebėjimo kampas,
kai BD-ROM / DVD VIDEO įrašyti keli
kampai.
x (sustabdyti)
Atkūrimas sustabdomas ir įsimenama
sustabdymo vieta (tęsimo vieta).
Pavadinimo / garso takelio tęsimo vieta
yra paskutinė atkurta vieta arba paskutinė
nuotraukų aplanko nuotrauka.
Radijo valdymo mygtukai
Žiūrėkite „Imtuvas“ (37 psl.).
PRESET +/–
TUNING +/–
15LT
Stovo pritvirtinimas prie įrenginio
Darbo pradžia
Darbo pradžia
(Tik BDV-N990W)
1 žingsnis. Sistemos
montavimas
Pritvirtinę stovą įrenginį galite sumontuoti
aukščiau.
1
Įstatykite stovo kaiščius į įrenginio
apačioje esančias ertmes.
Kaip išdėstyti sistemą
Sumontuokite sistemą pagal pateiktą paveikslėlį.
A
B
F
C
G
D
Stovas (pridedamas)
E
2
Pritvirtinkite stovą varžtais.
H
A Priekinis garsiakalbis (L (kairysis))
B Priekinis garsiakalbis (R (dešinysis))
C Centrinis garsiakalbis
D Erdvinio garso garsiakalbis (L (kairysis))
E Erdvinio garso garsiakalbis (R (dešinysis))
F Žemųjų dažnių garsiakalbis
G Įrenginys
H Erdvinio garso stiprintuvas
Varžtai (pridedami)
Pastaba
• Ant specialiai apdorotų (vaškuotų, išteptų alyva,
poliruotų ir pan.) grindų garsiakalbius ir / arba prie
jų pritvirtintus garsiakalbių stovus dėkite atsargiai,
nes ant grindų gali atsirasti dėmių arba pakisti
grindų spalva.
• Nesiremkite ir nesilaikykite už garsiakalbio, nes jis
gali nukristi.
• Šio rinkinio garsiakalbis nėra antimagnetinis. Padėtas
netoli CRT TV ar projektoriaus gali sukelti spalvų
nevienodumą.
Patarimas
• Galite sumontuoti garsiakalbius ant sienos.
Smulkesnės informacijos ieškokite kartu
pateiktame „Garsiakalbių montavimo vadove“.
16LT
Nejunkite įrenginio ir erdvinio garso stiprintuvo
kintamosios srovės maitinimo laidų (maitinimo
tinklo laidų) prie sienos elektros lizdo, kol
neprijungėte visų kitų jungčių.
Informacijos, kaip sumontuoti garsiakalbius,
rasite pridėtame „Garsiakalbių montavimo
vadove“ (tik BDV-N990W / BDV-N890W
modeliai).
Į erdvinio garso stiprintuvą
Pilkas
(dešinysis
erdvinio garso
garsiakalbis (R))
Mėlynas
(kairysis
erdvinio garso
garsiakalbis (L))
L
R
IMPEDANCE USE 3-16
SPEAKERS
Pastaba
• Kai prijungiate kitą komponentą, kurio garsumą
galima valdyti, kitų komponentų garsumą
sumažinkite tiek, kad garsas nebūtų iškreiptas.
Kaip prijungti garsiakalbius
Garsiakalbių laidus prijunkite taip, kad jie
atitiktų įrenginio jungčių SPEAKERS spalvą.
Jungtį į įrenginį kiškite tol, kol pasigirs
spragtelėjimas.
Į įrenginį
Raudonas
(priekinis dešinysis garsiakalbis (R))
Baltas
(priekinis kairysis garsiakalbis (L))
Violetinis
(žemųjų dažnių
garsiakalbis)
Žalias
(centrinis garsiakalbis)
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
17LT
Darbo pradžia
2 žingsnis. Sistemos
prijungimas
Darbo pradžia
Kaip prijungti TV
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų prijungimo būdų pagal savo TV įvesties lizdus.
B
A
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
A.CAL MIC
R
SPEAKERS
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
C
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
D
Vaizdo jungtys
A
ARC
HDMI kabelis1) (tiekiamas tik su Indijai,
Viduriniesiems Rytams, Singapūrui,
Tailandui ir Taivanui skirtais modeliais)
Aukšta kokybė
2)
arba
OUT
B
VIDEO OUT
Vaizdo laidas
(tiekiamas tik su Rusijai skirtais modeliais3))
Standartinė
kokybė
1) Didelės
spartos HDMI kabelis
TV lizdas HDMI IN suderinamas su ARC („Audio Return Channel“) funkcija, HDMI kabelio jungtimi iš TV
taip gali būti siunčiamas skaitmeninis garso signalas. Kaip nustatyti funkciją „Audio Return Channel“, žiūrėkite
[Audio Return Channel] (Garso grįžties kanalas) (51 psl.).
3) Tiekiamas vaizdo laidas yra skirtas „iPod“ / „iPhone“ dokui prijungti. (Tik Europai ir Australijai skirti
BDV-N790W modeliai)
2) Jei
Garso jungtys
Jei neprijungėte sistemos prie TV HDMI lizdo, suderinamo su ARC funkcija, atitinkamai prijunkite
ją prie garso jungties, kad galėtumėte klausytis TV per sistemos garsiakalbius.
C
TV
OPTICAL
Aukšta kokybė
Skaitmeninis optinis laidas (nepridedamas)
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
D
AUDIO
L
Garso kabelis (nepridedamas)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
18LT
R
Standartinė
kokybė
Kaip prijungti kitus komponentus (TV priedėlį ir pan.)
Darbo pradžia
Prijunkite sistemą, kitus komponentus ir TV, kaip nurodyta toliau.
TV
Vaizdo išvestis*
Komponentas
(TV priedėlis, VCR, „PlayStation®“,
skaitmeninis palydovo imtuvas ir pan.)
Jungtis A
Jungtis B, C
Signalo kryptis
: Vaizdo signalas
: Garso signalas
Sistema
* Ši jungtis nebūtina jungčiai A (HDMI jungtis).
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų jungties būdų pagal komponento lizdo tipą.
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
A.CAL MIC
R
SPEAKERS
ARC
LAN (100)
IN 1
A
IN 2
OUT
DIGITAL IN
AUDIO IN
B
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
C
A
Aukšta kokybė
HDMI kabelis* (nepridedamas)
HDMI OUT
IN 1
IN 2
B
TV
OPTICAL
Skaitmeninis optinis laidas (nepridedamas)
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
C
AUDIO
L
Garso kabelis (nepridedamas)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
R
Standartinė
kokybė
* Naudokite didelės spartos HDMI kabelį.
19LT
Prijungus A
Darbo pradžia
Ši jungtis gali siųsti ir vaizdo, ir garso signalus.
Pastaba
• Vaizdo signalai iš HDMI (IN 1/2) lizdų siunčiami į HDMI (OUT) lizdą tik tada, jei pasirinkta „HDMI1“ arba
„HDMI2“ funkcija.
• Norint siųsti garso signalą iš HDMI (IN 1/2) lizdų į HDMI (OUT) lizdą gali tekti pakeisti garso išvesties nustatymą.
Išsamios informacijos žiūrėkite [Audio Settings] (garso nustatymai) dalyje [Audio Output] (garso išvestis) (48 psl.).
• Galite pakeisti komponento, prijungto prie HDMI (IN 1) lizdo, garso išvestį į TV (DIGITAL IN OPTICAL) lizdą.
Išsamios informacijos žiūrėkite [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) dalyje [HDMI1 Audio Input mode]
(HDMI1 garso įvesties režimas) (51 psl.). (Tik Europai skirti modeliai.)
Prijungus B, C
Prijunkite sistemą, kad sistemos ir kitų komponentų vaizdo signalai būtų siunčiami į TV,
o komponentų garso signalai būtų siunčiami į sistemą.
Pastaba
• Jei jungiate B, C, [System Settings] (sistemos nustatymai) [HDMI Settings] (HDMI nustatymai)
dalyje [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatykite kaip [Off] (išjungtas) (51 psl.).
• Komponento garso galite klausytis pasirinkę jungties B funkciją AUDIO.
20LT
Kaip prijungti anteną
Įrenginio užpakalinis skydelis
Patarimas
AUDIO
L
ANTENNA
COAXIAL 75
A.CAL MIC
R
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L
arba
Laidinė FM antena
(pridedama)
Pastaba
• Ištraukite visą laidinę FM anteną.
• Prijungę laidinę FM anteną, laikykite ją kuo
horizontaliau.
Patarimas
• Jei FM priėmimas prastas, įrenginiui prie lauko FM
antenos prijungti naudokite 75 omų bendraašį kabelį
(nepridedamas).
• Jei norite prijungti sistemą prie tinklo, atlikite
funkciją [Easy Network Settings] (nesudėtingi
tinklo nustatymai). Išsamios informacijos žiūrėkite
„5 žingsnis. Nesudėtinga sąranka“ (24 psl.).
Pasirinkite būdą pagal savo LAN (vietinio
tinklo) aplinką.
• Jei naudojate belaidį LAN
Sistema turi įmontuotąjį „Wi-Fi“, pasirinkę
tinklo nustatymus galite sistemą prijungti
prie tinklo.
• Jei naudojate ne belaidį LAN
Prijunkite prie tinklo prijungdami LAN
kabelio jungtį, kaip nurodyta toliau.
Įrenginio užpakalinis skydelis
TV
OPTICAL
USB 1
VIDEO OUT
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
Plačiajuostis maršrutizatorius
LAN
LAN kabelis (nepridedamas)
Prieš pasirenkant tinklo nustatymus
Jei jūsų belaidis LAN maršrutizatorius (prieigos
taškas) suderinamas su „Wi-Fi Protected Setup“
(WPS), galite lengvai pasirinkti tinklo
nustatymus mygtuku WPS.
Jei ne, iš anksto patikrinkite toliau nurodytą
informaciją ir užrašykite ją žemiau tuščioje
vietoje.
• Tinklo pavadinimą (SSID*), iš kurio
atpažįstamas tinklas**.
• Jei belaidis tinklas yra apsaugotas, saugos
raktą (WEP raktą, WPA raktą)**.
21LT
Darbo pradžia
3 žingsnis. Pasiruošimas
jungtis prie tinklo
Darbo pradžia
* SSID (tinklo įrangos identifikatorius) yra
pavadinimas, iš kurio atpažįstamas tam tikras
belaidis tinklas.
** Turite patikrinti belaidžio LAN maršrutizatoriaus
nustatymus, jei norite gauti informaciją apie SSID
ir saugos raktą. Jei reikia išsamios informacijos:
– apsilankykite vienoje iš toliau nurodytų svetainių.
Europos ir Rusijos klientams:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
4 žingsnis. Belaidžio ryšio
sistemos nustatymas
Įrenginys perduoda garsą į erdvinio garso
stiprintuvą, prijungtą prie erdvinio garso
garsiakalbių. Norėdami aktyvuoti belaidžio
ryšio perdavimą atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1
– žiūrėkite prie belaidžio LAN maršrutizatoriaus
pridėtą naudojimo instrukciją.
– pasitarkite su belaidžio LAN maršrutizatoriaus
gamintoju.
Įkiškite belaidžio ryšio siųstuvą-imtuvą
į įrenginį.
Įrenginio užpakalinis skydelis
Apie belaidžio LAN saugą
Belaidžio LAN ryšio funkcija veikia radijo
bangomis, todėl belaidis signalas gali būti
lengvai perimtas. Kad apsaugotų belaidį ryšį,
sistema palaiko įvairias saugos funkcijas.
Tinkamai sukonfigūruokite saugos nustatymus
pagal savo tinklo aplinką.
Belaidžio ryšio siųstuvas-imtuvas
x Neapsaugota
Nors galite lengvai keisti nustatymus, bet kas
gali nesudėtingai perimti belaidį ryšį arba
įsilaužti į belaidį tinklą. Atminkite, kad yra
neteisėtos prieigos arba duomenų perėmimo
galimybė.
2
Įkiškite belaidžio ryšio siųstuvą-imtuvą
į erdvinio garso stiprintuvą.
Erdvinio garso stiprintuvo užpakalinis skydelis
x WEP
WEP taiko ryšio saugą, kad būtų apsisaugota
nuo ryšio perėmimo arba įsilaužimo į belaidį
tinklą. WEP yra pasenusi saugos technologija,
kuri įgalina senesnių įrenginių, nepalaikančių
TKIP/AES, jungtį.
EZ
T50
W-R
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP yra saugos technologija, sukurta
reaguojant į WEP trūkumus. TKIP užtikriną
didesnį saugos lygį nei WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
„AES“ yra saugos technologija, naudojanti
tobulesnį saugos būdą, palyginti su „WEP“
ir „TKIP“.
„AES“ užtikrina didesnį saugos lygį nei
„WEP“ arba „TKIP“.
22LT
Belaidžio ryšio siųstuvas-imtuvas
3
Prijunkite įrenginio kintamosios srovės
maitinimo laidą.
Prieš prijungdami kintamosios srovės
maitinimo laidą įsitikinkite, kad visos „2
žingsnis. Sistemos prijungimas“ (17 psl.)
nurodytos jungtys prijungtos tinkamai.
4
Paspausdami "/1 įjunkite sistemą.
"/1
Įjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą į erdvinio garso stiprintuvą.
LINK/STANDBY indikatorius
LINK/STANDBY
Kai belaidžio ryšio perdavimas aktyvuotas,
LINK/STANDBY indikatorius užsidega
žaliai.
Jei LINK/STANDBY indikatorius
neįsijungia, žr. „Belaidis garso ryšys“
(58 psl.).
Apie LINK/STANDBY indikatorių
LINK/STANDBY indikatorius rodo belaidžio
ryšio perdavimo būseną, kaip nurodyta toliau.
Indikatorius
Būsena
Užsidega žaliai.
Sistema yra įjungta, belaidžio ryšio
perdavimas aktyvuotas ir erdvinio
garso signalai gaunami.
Užsidega
oranžiniai.
Sistema yra įjungta, belaidžio ryšio
perdavimas su saugaus ryšio
funkcija yra aktyvuotas ir erdvinio
garso signalai gaunami.
Lėtai mirksi žaliai Belaidžio ryšio perdavimas yra
arba oranžiniai. išjungtas.
Užsidega
raudonai.
Erdvinio garso stiprintuvas veikia
budėjimo režimu, kai sistema
veikia budėjimo režimu arba
belaidžio ryšio perdavimas yra
išjungtas.
Išsijungia.
Erdvinio garso stiprintuvas yra
išjungtas.
Greitai mirksi
žaliai.
Belaidžio ryšio siųstuvas-imtuvas
yra netinkamai įkištas į belaidžio
ryšio siųstuvo-imtuvo lizdą.
Erdvinio garso stiprintuvas automatiškai
pradeda veikti budėjimo režimu, kai pagrindinis
įrenginys veikia budėjimo režimu arba belaidžio
ryšio perdavimas yra išjungtas.
Erdvinio garso stiprintuvas automatiškai
įsijungia, kai pagrindinis įrenginys yra įjungtas
arba belaidžio ryšio perdavimas yra aktyvuotas.
Kaip nurodyti belaidį ryšį
Jei naudojate kelis belaidžio ryšio gaminius arba
jūsų kaimynai naudoja belaidžio ryšio gaminius,
gali atsirasti trikdžių. Kad to išvengtumėte,
galite nurodyti belaidį ryšį, kuriuo susiejami
pagrindinis įrenginys ir erdvinio garso
stiprintuvas (saugaus ryšio funkcija) Išsamios
informacijos žr. „Daugiau belaidžio ryšio
sistemos nustatymų“ (44 psl.).
Laidų dangtelio prijungimas
prie įrenginio
(Tik BDV-N990W)
Jungtis galite apsaugoti laidų dangteliu,
kai įrenginį naudojate pakeltą su stovu.
Pastaba
• Prieš prijungdami laidų dangtelį įsitikinkite,
kad belaidžio ryšio siųstuvas-imtuvas yra tinkamai
įkištas į įrenginį (22 psl.).
Įstatykite laidų dangtelio kaiščius į įrenginio
užpakalinėje dalyje esančias ertmes.
Laidų dangtelis (pridedamas)
Mirksi raudonai. Erdvinio garso stiprintuvo
apsauga yra aktyvuota.
23LT
Darbo pradžia
5
Apie budėjimo režimą
Darbo pradžia
6
5 žingsnis. Nesudėtinga
sąranka
Atlikite toliau nurodytus žingsnius, kad
pasirinktumėte sistemos pagrindinius ir tinklo
nustatymus.
Rodomi elementai skiriasi, jie priklauso nuo
šaliai skirto modelio.
1
2
3
C/X/x/c
Pasirinkite toliau nurodytą nustatymą
pagal jungties būdą (18 psl.).
• HDMI kabelio jungtis: vadovaukitės
TV ekrane rodomomis instrukcijomis.
• Vaizdo laido jungtis: pasirinkite [16:9]
arba [4:3], kad vaizdas būtų rodomas
tinkamai.
Įdėkite du R6 (AA dydžio) maitinimo
elementus (pridedama), suderindami
jų galus 3 ir # su skyriaus viduje
esančiomis žymėmis.
Įjunkite TV.
Prijunkite kalibravimo mikrofoną prie
užpakalinio skydelio lizdo A.CAL MIC.
Išsamios informacijos apie [Easy Initial
Settings] (nesudėtingų pradinių nustatymų)
dalies [Auto Calibration] (automatinis
kalibravimas) nustatymus žiūrėkite
„Automatinis atitinkamų garsiakalbių
nustatymų kalibravimas“ (39 psl.).
7
Naudodami trikojį (nepridedamas)
pastatykite mikrofoną ausų lygmenyje.
Kiekvieno garsiakalbio priekinė dalis turi
būti nukreipta į kalibravimo mikrofoną,
tarp jų neturi būti jokių kliūčių.
4
5
OSD kalbos pasirinkimo nesudėtingos
sąrankos ekranas rodomas TV ekrane.
24LT
Užbaigę [Easy Initial Settings]
(nesudėtingus pradinius nustatymus),
atlikite [Easy Network Settings]
(nesudėtingus tinklo nustatymus).
Paspauskite C/X/x/c, kad pasirinktumėte
[Easy Network Settings] (nesudėtingus
pradinius nustatymus), tada
paspauskite
.
Parodomas „Easy Network Settings“
(nesudėtingų tinklo nustatymų) ekranas.
Paspauskite [/1.
Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį,
kad TV ekrane būtų rodomas sistemos
signalas.
Atlikite [Easy Initial Settings] (nesudėtingi
pradiniai nustatymai). Vadovaukitės
ekrane rodomomis instrukcijomis, kad
pasirinktumėte pagrindinius nustatymus,
naudokite C/X/x/c ir .
8
Vadovaukitės ekrane rodomomis
instrukcijomis, jei norite pasirinkti tinklo
.
nustatymus, naudodami C/X/x/c ir
Jei sistema negali prisijungti prie tinklo,
žiūrėkite „Tinklo ryšys“ (60 psl.) arba
„Belaidis LAN ryšys“ (60 psl.).
6 žingsnis. Šaltinio
pasirinkimas
1
Galite pasirinkti atkūrimo šaltinį.
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis meniu.
2
Paspausdami C / c pasirinkite
[Setup] (sąranka).
3
Paspausdami X / x pasirinkite [Easy
Setup] (nesudėtinga sąranka), tada
paspauskite
.
4
Paspausdami X / x pasirinkite nustatymą,
tada paspauskite .
• [Easy Initial Settings] (nesudėtingi
pradiniai nustatymai)
• [Easy Network Settings] (nesudėtingi
tinklo nustatymai)
Parodomas „ Easy Initial Settings“
(nesudėtingų pradinių nustatymų)
ekranas / „Easy Network Settings“
(nesudėtingų tinklo nustatymų) ekranas.
Kelis kartus paspauskite mygtuką FUNCTION,
kol priekinio skydelio ekrane bus parodyta
norima funkcija.
Paspaudus mygtuką FUNCTION kartą, priekinio
skydelio ekrane rodoma esama funkcija. Kaskart
paspaudus mygtuką FUNCTION, funkcija
pasikeičia, kaip nurodyta toliau.
„BD/DVD“ t „USB1“ t „USB2“ t „FM“ t
„HDMI1“ t „HDMI2“ t „TV“ t „AUDIO“
t „BD/DVD“ t …
Funkcija
Šaltinis
„BD/DVD“
Diskas arba tinklo įrenginys,
leidžiamas sistemos
„USB1“/„USB2“ USB įrenginys arba „iPod“ /
„iPhone“, prijungtas prie
USB 1 (12 psl.) arba
USB 2
prievado (11 psl.)
„FM“
FM radijas (37 psl.)
„HDMI1“/
„HDMI2“
Komponentas, prijungtas prie
užpakalinio skydelio lizdų HDMI
(IN 1) arba HDMI (IN 2) (19 psl.)
„TV“
Komponentas (TV ir pan.),
prijungtas prie užpakalinio TV
skydelio lizdo (DIGITAL IN
OPTICAL) arba TV, suderinamas
su funkcija „Audio Return
Channel“, prijungta prie
užpakalinio skydelio lizdo HDMI
(OUT) (18 psl.)
„AUDIO“
Komponentas, prijungtas prie
užpakalinio skydelio lizdų
AUDIO (AUDIO IN L/R) (19 psl.)
Patarimas
Kai kurios funkcijos gali būti pakeistos TV ekrane
paspaudus mygtukus FUNCTION, X/x ir .
25LT
Darbo pradžia
Kaip iškviesti „Easy Initial Settings“
(nesudėtingų pradinių nustatymų)
ekraną / „Easy Network Settings“
(nesudėtingų tinklo nustatymų) ekraną
Darbo pradžia
7 žingsnis. Erdvinio
garso klausymasis
Atlikę ankstesnius žingsnius ir pradėję atkurti,
galite lengvai naudotis iš anksto
suprogramuotais garso režimais, pritaikytais
prie skirtingų garso šaltinių rūšių. Juos nustatę,
namuose galėsite mėgautis puikiu ir sodriu
garsu tarsi kino teatre.
Kaip pasirinkti garso režimą
Atkurdami kelis kartus paspauskite SOUND
MODE +/–, kol priekinio skydelio arba TV
ekrane bus parodytas norimas režimas.
Galite pasirinkti toliau nurodytus elementus.
Tekstas laužtiniuose skliaustuose ([--]) rodomas
TV ekrane, o tekstas kabutėse („--“) rodomas
priekinio skydelio ekrane.
Garso režimas
Efektas
[Auto]
(automatinis)
(„AUTO“)
Sistema automatiškai pasirenka
[Movie] (filmas) arba [Music]
(muzika), o garso efektas priklauso
nuo disko arba garso srauto.
• 2 kanalų šaltinis. Sistema
imituoja erdvinį garsą iš 2 kanalų
šaltinių ir skleidžia jį iš 6 kanalų
(5.1) garsiakalbių, dubliuodama
2 kanalų šaltinio garsą
kiekviename garsiakalbyje.
• Kelių kanalų šaltinis: sistema
skleidžia garsą per garsiakalbius
pagal šaltinio kanalų skaičių.
[Movie] (filmas) Filmams žiūrėti sistema pateikia
(„MOVIE“)
optimizuotą garsą.
[Music]
(muzika)
(„MUSIC“)
Klausytis muzikos sistema pateikia
optimizuotą garsą.
[Audio Enhancer]
(garso
stiprintuvas)
(„ENHANCER“)
Sistema optimizuoja 2 kanalų
šaltinius, sustiprindama garsą,
prarastą jį spaudžiant. Garso lygis
reguliuojamas automatiškai, kad
galėtumėte garso turinio klausytis
nepastoviu garsu.
26LT
Garso režimas
Efektas
[3D Surround]
(3D aplinka)
(„3D SUR.“)
[3D Surround] (3D aplinka)
yra unikalus Sony algoritmas,
suteikiantis gilaus ir gyvo 3D
garso įspūdį sukuriant virtualų
garso lauką netoli jūsų ausų.
[Sports]
(sportas)
(„SPORTS“)
Sporto programoms žiūrėti
sistema pateikia optimizuotą garsą.
[Night] (naktis)
(„NIGHT“)
Tinkama filmams žiūrėti naktį –
triukšmingi garsai susilpninami,
bet išlaikomas aiškus dialogo
garsas.
[Hall] (salė)
(„HALL“)
Sistema sukuria garsą, kokį
girdėtumėte koncertų salėje.
[2ch Stereo]
(2 kanalų
erdvinis garsas)
(„2CH ST.“)
Sistema skleidžia garsą per
priekinius garsiakalbius ir žemųjų
dažnių garsiakalbį, nepaisant, koks
garso formatas ar kanalų skaičius.
[Demo Sound] Sistema pateikia patrauklų garsą,
(pristatymų
tinkamą pristatymams ir pan.
garsas)
(„DEMO SND“)
Patarimas
• Jei nustatote garso režimą [Auto] (automatinis) ir
paleidžiate „Berlin Philharmonic“ interneto turinį,
sistema automatiškai įjungia „BERLIN
PHILHARMONIC HALL“ režimą (tik šalyse, kur
ši paslauga teikiama).
Kaip pasirinkti garso režimą iš parinkčių
meniu
1
Paspausdami OPTIONS ir X/x pasirinkite
[Sound Mode] (garso režimas), tada
paspauskite
.
2
Paspausdami X/x pasirinkite garso
režimą, tada paspauskite
.
Pastaba
• Garso režimas gali būti pasirenkamas tik tada, kai
[Sound Effect] (garso efektas) nustatytas kaip
[Sound Mode On] (garso režimas įjungtas) (49 psl.).
Kai [Sound Effect] (garso efektas) nustatytas ne kaip
[Sound Mode On] (garso režimas įjungtas), garso
režimo nustatyti negalima.
Patarimas
• Jei norite klausyti 2 kanalų šaltinio, pvz., CD, kai
nustatyta kelių kanalų išvestis, pasirinkite [Auto]
(automatinis), [Sports] (sportas), [3D Surround]
(3D aplinka) arba [Hall] (salė).
3
Atkūrimas
Valdymo būdas skiriasi pagal diską.
Žiūrėkite disko naudojimo instrukciją.
Disko paleidimas
2
Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį, kad
TV ekrane būtų rodomas sistemos
signalas.
• Jei norite ištrinti USB atminties duomenis,
kategorijoje
[Video] (vaizdo įrašai) pasirinkite
[Erase BD Data] (ištrinti BD duomenis) ir
paspauskite . Visi aplanko „buda“ duomenys
bus ištrinti.
Atkūrimas
Patarimas
Apie leistinus diskus žiūrėkite „Diskai, kuriuos
galima paleisti“ (61 psl.).
1
Įdėkite BD-ROM, palaikantį BONUSVIEW /
BD-LIVE.
Blu-ray 3D naudojimas
Įkelkite diską.
Galite leisti Blu-ray 3D diskus, pažymėtus 3D
logotipu*.
*
1
• Prijunkite sistemą prie su 3D suderinamo
TV naudodami didelės spartos HDMI
kabelį (tiekiama tik su Indijai,
Viduriniesiems Rytams, Singapūrui,
Tailandui ir Taivanui skirtais modeliais).
• Nustatykite [3D Output Setting]
(3D išvesties nustatymą) ir [TV Screen
Size Setting for 3D] (3D TV ekrano
dydžio nustatymą), esančius [Screen
Settings] (ekrano nustatymuose) (47 psl.).
Pradedama atkurti.
Jei diskas nepaleidžiamas automatiškai,
kategorijoje
[Video] (vaizdo įrašai),
[Music] (muzika) ar
[Photo]
(nuotraukos) pasirinkite
ir
paspauskite
.
BONUSVIEW / BD-LIVE naudojimas
Kai kuriems BD-ROM, pažymėtiems BD-LIVE
logotipu*, galima atsisiųsti papildomo turinio ir
duomenų.
*
1
Prijunkite USB įrenginį prie
prievado (12 psl.).
USB 1
Pasiruoškite atkurti Blu-ray 3D diską.
2
Įdėkite Blu-ray 3D diską.
Valdymo būdas skiriasi pagal diską.
Žiūrėkite su disku pateiktą naudojimo
instrukciją.
Patarimas
• Taip pat žiūrėkite su 3D suderinamo TV naudojimo
instrukcijas.
Saugoti naudokite 1 GB arba didesnę
USB atmintį.
2
Pasiruoškite BD-LIVE (tik BD-LIVE).
• Prijunkite sistemą prie tinklo (21 psl.).
• Nustatykite [BD Internet Connection]
(BD interneto ryšys) kaip [Allow] (leisti)
(50 psl.).
27LT
Atkūrimo informacijos rodymas
Galite patikrinti atkūrimo ir pan. informaciją
paspaudę DISPLAY.
Rodoma informacija skiriasi pagal disko tipą
ir sistemos būseną.
Pavyzdys: atkuriamas BD-ROM
Paleidimas USB įrenginiu
Galite leisti vaizdo įrašų / muzikos / nuotraukų
failus, esančius prijungtame USB įrenginyje.
Jei norite sužinoti, kokių tipų failus galima leisti,
žiūrėkite „Failai, kuriuos galima paleisti“
(62 psl.).
1
Prijunkite USB įrenginį prie
USB 1
prievado (12 psl.) arba
USB 2 prievado
(11 psl.).
Prieš jungdami USB įrenginį, perskaitykite
jo naudojimo instrukciją.
2
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis meniu.
A Išvesties raiška / vaizdo dažnis
B Pavadinimo numeris arba pavadinimas
C Šiuo metu pasirinktas garso nustatymas
D Galimos funkcijos (
subtitrai)
kampas,
garsas,
E Atkūrimo informacija
Rodomas paleidimo režimas, būsenos juosta,
disko tipas, vaizdo kodekas, dažnis bitais,
kartojimo tipas, praėjęs laikas, visas leidimo
laikas.
F Skyriaus numeris
G Šiuo metu pasirinktas kampas
3
Paspausdami C/c pasirinkite
[Video]
(vaizdo įrašai),
[Music] (muzika) arba
[Photo] (nuotraukos).
4
Paspausdami X/x pasirinkite
[USB
device (USB1)] (USB įrenginys (USB1) arba
[USB device (USB2)] (USB įrenginys
(USB2), tada paspauskite
.
Pastaba
• Neatjunkite naudojamo USB įrenginio. Jei
norite, kad duomenys ar USB įrenginys nebūtų
sugadintas, prieš prijungdami ar atjungdami
USB įrenginį išjunkite sistemą.
„iPod“ / „iPhone“
naudojimas
(Išskyrus Rusijai skirtus modelius)
Naudodami sistemą galite mėgautis muzika /
vaizdo įrašais* / nuotraukomis* ir įkrauti
„iPod“ / „iPhone“ maitinimo elementą.
* Tik Europai ir Australijai skirti modeliai.
Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai
Prieš prijungdami prie sistemos, į „iPod“ /
„iPhone“ įdiekite naujausią programinę įrangą.
Skirta naudoti su 4 kartos „iPod touch“, 3 kartos
„iPod touch“, 2 kartos „iPod touch“, 6 kartos
„iPod nano“, 5 kartos „iPod nano“ (vaizdo
kamera), 4 kartos „iPod nano“ (vaizdo įrašai),
3 kartos „iPod nano“ (vaizdo įrašai),
„iPod classic“, „iPhone 4S“, „iPhone 4“,
„iPhone 3GS“, „iPhone 3G“
28LT
x Jei 3 žingsnyje pasirinkote [Photo]
(nuotraukos) *,
Kaip su sistema naudoti „iPod“ / „iPhone“
1
Jei leidžiate vaizdo įrašo / nuotraukos failą,
vaizdo laidu prijunkite „iPod“ / „iPhone“
doko vaizdo išvesties lizdą prie TV vaizdo
įvesties lizdo prieš įstatydami „iPod“ /
„iPhone“ į „iPod“ / „iPhone“ doką.
Įrenginio
USB 1 prievadas
arba
USB 2 prievadas
TV
VIDEO IN
USB kabelis (pridedamas)
„iPod“ / „iPhone“ dokas (pridedamas)
V I D E O O UT
Vaizdo laidas (pridedamas)
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis meniu.
3
Paspausdami C/c pasirinkite
[Video]
(vaizdo įrašai)*,
[Music] (muzika) arba
[Photo] (nuotraukos)*.
* Tik Europai ir Australijai skirti modeliai.
4
* Tik Europai ir Australijai skirti modeliai.
5
Paspausdami C/X/x/c ir
norimą leisti failą.
pasirinkite
Sistema leidžia „iPod“ / „iPhone“ garsą.
Kai leidžiate vaizdo įrašo failą, perjunkite
savo televizoriaus įvesties ieškiklį, kad TV
ekrane būtų rodomas „iPod“ / „iPhone“
signalas. (Tik Europai ir Australijai skirti
modeliai.)
Galite valdyti „iPod“ / „iPhone“ pridedamo
nuotolinio valdymo pulto mygtukais.
Išsamios valdymo informacijos ieškokite
„iPod“ / „iPhone“ naudojimo instrukcijoje.
Pastaba
USB
(Kiti modeliai)
Prijunkite „iPod“ / „iPhone“ prie
USB 1
prievado (12 psl.) arba
USB 2 prievado
(11 psl.) naudodami „iPod“ / „iPhone“
USB kabelį.
2
TV ekrane pasirodo užrašas [Please
change the TV input to the video input...]
(pakeiskite TV įvestį į vaizdo įvestį).
Perjunkite savo televizoriaus įvesties
ieškiklį, kad TV ekrane būtų rodomas
„iPod“ / „iPhone“ signalas. Tada pradėkite
skaidrių demonstravimą tiesiogiai
valdydami „iPod“ / „iPhone“.
Atkūrimas
(Tik Europai ir Australijai skirti modeliai)
Prijunkite „iPod“ / „iPhone“ doką prie
USB 1 prievado (12 psl.) arba
USB 2
prievado (11 psl.), tada įstatykite „iPod“ /
„iPhone“ į doką, skirtą „iPod“ / „iPhone“.
Paspausdami X/x pasirinkite [iPod
(USB1)] („iPod“ (USB1) arba [iPod (USB2)]
(„iPod“ (USB1), tada paspauskite .
• Jei žiūrėdami „iPod“ / „iPhone“ vaizdus TV norite
pakeisti sistemos nustatymą, pvz., garso režimą,
prieš valdydami sistemą TV pasirinkite jos įvestį.
(Tik Europai ir Australijai skirti modeliai.)
• „iPod“ / „iPhone“ yra kraunamas, jei jis prijungtas
prie sistemos, kai sistema įjungta.
• „Sony“ neprisiima atsakomybės, jei į „iPod“ /
„iPhone“ įrašyti duomenys būtų prarasti arba
sugadinti naudojant prie šio įrenginio prijungtą
„iPod“ / „iPhone“.
• Neatjunkite naudojamo „iPod“ / „iPhone“. Kad
nesugadintumėte duomenų arba „iPod“ / „iPhone“,
prieš prijungdami arba atjungdami „iPod“ / „iPhone“
išjunkite sistemą.
• Sistema atpažįsta tik „iPod“ / „iPhone“ įrenginius,
kurie jau buvo prijungti prie sistemos.
• Sistemos garso valdymo funkcija neveikia, kai
leidžiate „iPod“ / „iPhone“ vaizdo įrašų / nuotraukų
failus (tik Europai ir Australijai skirti modeliai).
• Sistema gali atpažinti iki 5 000 failų (įskaitant
aplankus).
x Jei 3 žingsnyje pasirinkote [Video]
(vaizdo įrašai)* arba [Music] (muzika)
TV ekrane pateikiamas vaizdo įrašų / muzikos
failų sąrašas. Pereikite prie kito žingsnio.
29LT
Kaip paleisti turinį per tinklą
„Sony Entertainment Network“
(SEN) naudojimas
„Sony Entertainment Network“ yra sąsaja,
tiesiai į įrenginį pateikianti pasirinktą interneto
turinį ir įvairių pramogų pagal poreikį.
Patarimas
• Kad pavyktų atkurti tam tikrą interneto turinį,
pirmiausia reikia užsiregistruoti naudojant asmeninį
kompiuterį. Jei reikia daugiau informacijos,
apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje:
Europos ir Rusijos klientams:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Dalis interneto turinio gali būti nepasiekiama kai
kuriuose regionuose ir / arba šalyse.
1
Pasiruoškite naudoti „Sony
Entertainment Network“.
Prijunkite sistemą prie tinklo (21 psl.).
2
3
Paspauskite SEN.
Paspausdami C/X/x/c pasirinkite
interneto turinį ir įvairių pramogų pagal
poreikį, tada paspauskite
.
B Leidimo būsenos juosta
Būsenos juosta, dabartinę padėtį rodantis
žymeklis, leidimo laikas, vaizdo įrašo failo
trukmė.
C Tinklo būsenos indikatorius
Rodomas belaidžio ryšio signalo
stiprumas
Rodomas belaidis ryšys.
D Tinklo perdavimo sparta
E Kito vaizdo įrašo failo pavadinimas
F Šiuo metu pasirinkto vaizdo įrašo failo
pavadinimas
Kaip paleisti failus, esančius
pagrindiniame tinkle (DLNA)
Galite leisti vaizdo įrašų / muzikos / nuotraukų
failus, esančius kituose DLNA patvirtintuose
komponentuose, prijungdami juos prie
pagrindinio tinklo.
Šį įrenginį galima naudoti kaip leistuvą ir kaip
perteikimo įrenginį.
• Serveris saugo ir siunčia failus.
• Leistuvas gauna ir leidžia failus iš serverio.
• Perteikimo įrenginys gauna failus iš serverio ir
juos leidžia. Jį galima valdyti kitu komponentu
(valdikliu).
• Valdiklis valdo perteikimo įrenginio
komponentą.
Serveris
Vaizdo srauto valdymo skydelis
Valdymo skydelis parodomas paleidus vaizdo
įrašo failą. Atsižvelgiant į interneto turinio
teikėją, rodomi elementai gali skirtis.
Norėdami, kad elementai vėl būtų rodomi,
paspauskite DISPLAY.
Leistuvas
(ši sistema)
Leistuvas
Pasiruoškite naudoti DLNA funkciją.
A Valdymo ekranas
Norėdami atkurti, paspauskite C/X/x/c
arba
.
30LT
• Prijunkite sistemą prie tinklo (21 psl.).
• Paruoškite kitus DLNA patvirtintus
komponentus. Išsamios informacijos ieškokite
komponentų naudojimo instrukcijoje.
Kaip sistemoje leisti failus, saugomus
DLNA serveryje (DLNA leistuvas)
Serveris
Leistuvas
(ši sistema)
Kaip paleisti nuotolinius failus,
naudojant sistemą (perteikimo įrenginį)
per DLNA valdiklį
Galite valdyti sistemą DLNA patvirtintu
valdikliu, pvz., „iPhone“, leisdami DLNA
serveryje saugomus failus.
Kaip leisti tą pačią muziką
keliuose kambariuose (PARTY
STREAMING)
Galite tą pačia muziką leisti visais „Sony“
komponentais, kurie yra suderinami su funkcija
PARTY STREAMING ir prijungti prie
pagrindinio tinklo.
Funkcijų
[Music] (muzika), FM ir AUDIO
turinys gali būti naudojamas su funkcija PARTY
STREAMING.
Atkūrimas
Pagrindinio meniu kategorijoje
[Video]
(vaizdo įrašai),
[Music] (muzika) arba
[Photo] (nuotraukos) pasirinkite DLNA
serverio piktogramą, tada norimą leisti failą.
Yra dvi su PARTY STREAMING suderinamų
komponentų rūšys.
• PARTY šeimininkas leidžia ir siunčia muziką.
• PARTY svečias leidžia PARTY šeimininko
siunčiamą muziką.
Šį įrenginį galima naudoti kaip PARTY
šeimininką arba PARTY svečią.
PARTY šeimininkas
(ši sistema)
Serveris
PARTY svečias
Valdiklis
Perteikimo įrenginys
(ši sistema)
Valdykite šią sistemą DLNA valdikliu.
Išsamios informacijos apie naudojimą ieškokite
DLNA valdiklio naudojimo instrukcijoje.
Pastaba
PARTY svečias
Pasiruoškite naudoti PARTY STREAMING.
• Prijunkite sistemą prie tinklo (21 psl.).
• Prijunkite su funkcija PARTY STREAMING
suderinamus komponentus.
• Sistemos vienu metu nevaldykite pridėtu nuotolinio
valdymo pultu ir DLNA valdikliu.
• Išsamios informacijos apie DLNA valdiklį ieškokite
jo naudojimo instrukcijoje.
Patarimas
• Sistema suderinama su 12 versijos „Windows
Media® Player“, įdiegiamo kartu su operacine
sistema „Windows 7“, funkcija „Leisti“.
31LT
Kaip naudoti sistemą kaip PARTY
šeimininką
Jei norite pradėti, pasirinkite garso takelį iš
[Music] (muzika), radijo stotį iš
[Radio]
(radijas) arba
[AUDIO] (garsas) iš
[Input] (įvestis), paspauskite OPTIONS,
tada parinkčių meniu pasirinkite [Start PARTY]
(pradėti PARTY).
Jei norite baigti, paspauskite OPTIONS, tada
parinkčių meniu pasirinkite [Close PARTY]
(baigti PARTY).
4
Paspausdami X/x pasirinkite
[Video
Search] (vaizdo įrašų paieška) arba
[Music Search] (muzikos paieška).
Rodoma turinio informacija.
Pastaba
• Jei leidžiamas su funkcija PARTY STREAMING
nesuderinamas turinys, sistema automatiškai baigia
PARTY.
Kaip naudoti sistemą kaip PARTY svečią
Pasirinkite
[PARTY] (PARTY), esantį
[Music] (muzika), tada pasirinkite PARTY
šeimininko įrenginio piktogramą.
Jei norite išeiti iš PARTY, paspauskite
OPTIONS, tada pasirinkite [Leave PARTY]
(išeiti iš PARTY).
Jei norite baigti PARTY, paspauskite OPTIONS,
tada pasirinkite [Close PARTY] (baigti
PARTY).
B [Playback History] (atkūrimo istorija)
Rodomas anksčiau leistų BD-ROM / DVDROM / CD-DA (muzikos CD) pavadinimų
sąrašas. Pasirinkite pavadinimą, jei norite
gauti turinio informaciją.
Pastaba
Kaip ieškoti papildomos susijusios
informacijos
• Gaminių, suderinamų su funkcija PARTY
STREAMING, pardavimas ir asortimentas
priklauso nuo regiono.
Kaip ieškoti vaizdo įrašo /
muzikos informacijos
Galite gauti turinio informaciją naudodami
technologiją „Gracenote“ ir ieškoti susijusios
informacijos.
1
2
Prijunkite sistemą prie tinklo (21 psl.).
Įdėkite diską su turiniu, kurio
informacijos norite ieškoti.
Galite ieškoti vaizdo įrašų iš BD-ROM
arba DVD-ROM ir muzikos iš CD-DA
(muzikos CD).
3
32LT
A Išsami turinio informacija
Rodomas susijusios informacijos sąrašas, pvz.,
pavadinimas, aktoriai, garso takelis ar
atlikėjas.
Paspausdami C/c pasirinkite
[Video]
(vaizdo įrašai) arba
[Music] (muzika).
C [Search History] (paieškos istorija)
Rodomas ankstesnių [Video Search] (vaizdo
įrašų paieška) arba [Music Search] (muzikos
paieška) funkcijų atliktų paieškų sąrašas.
Pasirinkite sąrašo elementą, tada pasirinkite
paieškos paslaugą.
Galimos parinktys
Paspaudę OPTIONS galite pasiekti įvairius
nustatymus ir atkūrimo veiksmus. Pasiekiami
elementai skiriasi pagal situaciją.
Bendrosios parinktys
Elementas
Išsami informacija
[Sound Mode]
(garso režimas)
Pakeičiamas garso režimo
nustatymas (26 psl.).
[Shuffle Setting]
(maišymo
nustatymas) (tik
„iPod“ / „iPhone“)
(Išskyrus Rusijai
skirtus modelius)
Nustatomas maišytas
atkūrimas.
Elementas
Išsami informacija
Elementas
Išsami informacija
[Repeat Setting]
(kartojimo
nustatymas)
Nustatomas pakartotinis
atkūrimas.
[3D Output Setting]
(3D išvesties
nustatymas)
Nustatoma, ar leidžiama
automatiškai rodyti 3D
vaizdo įrašus.
[3D Menu]
(3D meniu)
[Simulated 3D] (imituojamas
3D): reguliuojamas
imituojamo 3D efektas.
[3D Depth Adjustment]
(3D gylio reguliavimas):
reguliuojamas 3D vaizdų
gylis.
[2D Playback]
(2D atkūrimas): nustatomas
2D vaizdų atkūrimas.
Pradedamas arba
sustabdomas atkūrimas.
[Play from start]
(leisti nuo pradžios)
Elementas leidžiamas nuo
pradžios.
[Start PARTY]
(pradėti PARTY)
Pradedamas vakarėlis
naudojant pasirinktą šaltinį.
Atsižvelgiant į šaltinį,
šis elementas gali būti
nerodomas.
[Leave PARTY]
(išeiti iš PARTY)
Išeinama iš vakarėlio,
kuriame dalyvauja sistema.
PARTY STREAMING
funkcija toliau veikia
kituose dalyvaujančiuose
įrenginiuose.
[Leave PARTY]
(išeiti iš PARTY)
PARTY šeimininkas:
baigiamas vakarėlis.
PARTY svečias: baigiamas
vakarėlis, kuriame dalyvauja
sistema. PARTY
STREAMING funkcija
nutraukiama visuose
kituose dalyvaujančiuose
įrenginiuose.
[Video Settings]
(vaizdo nustatymai)
• [Picture Quality Mode]
(vaizdo kokybės režimas):
pasirenkami vaizdo
nustatymai. [Auto]
(automatinis), [Custom1]
(pasirinktinis 1) ir
[Custom2] (pasirinktinis 2)
galimi tik su HDMI
jungtimis.
• [Texture Remaster]
(tekstūros nustatymas
iš naujo): reguliuojamas
ryškumas ir detalių
aiškumas.
• [Super Resolution] (labai
didelė raiška): padidinama
raišką.
• [Smoothing] (gludinimas):
sumažinamas juostų
regimumas ekrane,
nugludinama plokščių
vietų gradacija.
• [Contrast Remaster]
(kontrasto nustatymas
iš naujo): automatiškai
nustatomi juodos ir baltos
spalvos lygiai, kad ekranas
nebūtų per tamsus ir vaizdas
būtų moduliuotas.
• [Clear Black] (aiški juoda):
reguliuojamas tamsių
vaizdo elementų rodymas
ekrane. Šešėliai
nesilpninami, todėl gražiai
atkartojami juodi tonai.
[Pause] (pristabdyti)
Pristabdomas atkūrimas.
[Top Menu]
(pagrindinis meniu)
Rodomas BD arba DVD
pagrindinis meniu.
tik [Video] (vaizdo įrašai)
Elementas
Išsami informacija
[A/V SYNC] (A/V
sinchronizavimas)
Reguliuojamas intervalas tarp
vaizdo ir garso. Išsamios
informacijos žiūrėkite
„Reguliuojamas užlaikymas
tarp vaizdo ir garso.“
(35 psl.).
Atkūrimas
[Play/Stop]
(leisti / sustabdyti)
Pastaba
• 3D vaizdo įrašai iš HDMI
(IN 1) arba HDMI (IN 2)
lizdo yra išvedami nepaisant
šio nustatymo.
[Menu/Popup Menu] Rodomas BD-ROM
(meniu / iškylantysis iškylantysis meniu arba
meniu)
DVD meniu.
33LT
Elementas
Išsami informacija
[Title Search]
Ieškoma pavadinimo
(pavadinimo paieška) BD-ROM / DVD VIDEO
ir atkūrimas pradedamas
nuo pradžios.
[Chapter Search]
(skyriaus paieška)
Ieškoma skyriaus BD-ROM /
DVD VIDEO ir atkūrimas
pradedamas nuo pradžios.
[Audio] (garsas)
Pasirenkamas garso
formatas / garso takelis.
[Subtitle] (subtitrai)
Pasirenkama subtitrų kalba,
kai kelių kalbų subtitrai yra
įrašyti į BD-ROM / DVD
VIDEO.
[Angle] (kampas)
Perjungiamas kitas stebėjimo
kampas, kai BD-ROM / DVD
VIDEO įrašyti keli kampai.
[IP Content NR Pro]
Reguliuojama interneto
turinio vaizdo kokybė.
[Video Search]
(vaizdo paieška)
Rodoma BD-ROM / DVDROM informacija, naudojant
technologiją „Gracenote“.
Tik [Music] (muzika)
Elementas
Išsami informacija
[Add Slideshow
BGM] (pridėti
skaidrių
demonstravimą
BGM)
USB atminties muzikos failai
registruojami kaip skaidrių
demonstravimo fono muzika
(BGM).
[Music Search]
(muzikos paieška)
Rodoma garso CD (CD-DA)
informacija, naudojant
technologiją „Gracenote“.
Tik [Photo] (nuotraukos)
Elementas
Išsami informacija
[Slideshow] (skaidrių Pradedamas skaidrių
demonstravimas)
demonstravimas.
34LT
[Slideshow Speed]
(skaidrių
demonstravimo
sparta)
Keičiama skaidrių
demonstravimo sparta.
[Slideshow Effect]
(skaidrių
demonstravimo
efektas)
Nustatomas skaidrių
demonstravimo efektas.
Elementas
Išsami informacija
[Slideshow BGM]
(skaidrių
demonstravimas
BGM)
• [Off] (išjungta): funkcija
išjungiama.
• [My Music from USB]
(mano muzika, esanti USB):
nustatomi muzikos failai,
registruoti [Add Slideshow
BGM] (pridėti skaidrių
demonstravimą BGM).
• [Play from Music CD] (leisti
muzikos CD): nustatomi
CD-DA (muzikos CD)
garso takeliai.
[Switch Display]
(perjungti ekraną)
Perjungiama tarp [Grid
View] (tinklelio vaizdas) ir
[List View] (sąrašo vaizdas).
[Rotate Left]
(pasukti kairėn)
Nuotrauka pasukama
90 laipsnių kampu prieš
laikrodžio rodyklę.
[Rotate Left]
(pasukti dešinėn)
Nuotrauka pasukama
90 laipsnių kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
[View Image]
(žiūrėti vaizdą)
Rodomas pasirinktas vaizdas.
Reguliuojamas užlaikymas tarp
vaizdo ir garso.
(A/V SYNC)
Atkūrimas
Jei garsas neatitinka vaizdų TV ekrane, galite
reguliuoti užlaikymą tarp vaizdo ir garso.
Nustatymo būdas skiriasi pagal funkciją.
Jei leidžiama naudojant kitą nei FM
arba „TV” funkciją
1
Paspauskite OPTIONS.
TV ekrane rodomas parinkčių meniu.
2
Paspausdami X/x pasirinkite [A/V SYNC],
tada paspauskite .
3
Paspauskite C/c, jei norite reguliuoti
užlaikymą tarp vaizdo ir garso.
Galite reguliuoti užlaikymą nuo 0 ms iki
300 ms kas 25 ms.
4
Paspauskite
.
Nustatymas atliktas.
Jei leidžiama naudojant funkciją TV
1
Paspauskite OPTIONS.
Priekinio skydelio ekrane rodomas
parinkčių meniu.
2
Kelis kartus paspauskite mygtuką X/x,
kol priekinio skydelio ekrane bus
parodyta A/V SYNC, tada paspauskite
arba c.
3
Paspauskite X/x, jei norite reguliuoti
užlaikymą tarp vaizdo ir garso.
Galite reguliuoti užlaikymą nuo 0 ms iki
300 ms kas 25 ms.
4
Paspauskite
.
Nustatymas atliktas.
5
Paspauskite OPTIONS.
Priekinio skydelio ekrane rodomas
parinkčių meniu išjungiamas.
35LT
x CD
Garso reguliavimas
Kaip pasirinkti garso
formatą, kelių kalbų garso
takelius arba kanalą
Kai sistema leidžia BD / DVD VIDEO, įrašytą
keliais garso formatais (PCM, „Dolby Digital“,
MPEG garsas arba DTS), arba kelių kalbų
takelius, galite pakeisti garso formatą arba kalbą.
Naudodami CD, galite pasirinkti garso sklidimą
dešiniuoju arba kairiuoju kanalu ir klausytis
pasirinkto kanalo garso dešiniuoju ir kairiuoju
garsiakalbiu.
Atkuriant kelis kartus paspauskite AUDIO,
kad pasirinktumėte norimą garso signalą.
TV ekrane rodoma garso informacija.
x BD / DVD VIDEO
Kalbų pasirinkimas priklauso nuo BD / DVD
VIDEO.
4 rodomi skaitmenys nurodo kalbos kodą.
Žiūrėkite „Kalbų kodų sąrašas“ (66 psl.), jei
norite sužinoti, kokios kalbos kodas rodomas.
Jei ta pati kalba rodoma du ar daugiau kartų,
BD / DVD VIDEO yra įrašytas keliais garso
formatais.
x DVD-VR
Rodomi diske įrašytų garso takelių tipai.
Pavyzdys:
• [ Stereo] (erdvinis garsas)
• [ Stereo (Audio1)] (erdvinis garsas
(Audio1))
• [ Stereo (Audio1)] (erdvinis garsas
(Audio2))
• [ Main] (pagrindinis)
• [ Sub] (dubliavimo)
• [ Main/Sub] (pagrindinis / dubliavimo)
Pastaba
• [ Stereo (Audio1)] (erdvinis garsas (Audio1) ir
[ Stereo (Audio2)] (erdvinis garsas (Audio2)
nerodomi, jei diske įrašytas tik vienas garso srautas.
36LT
• [ Stereo] (erdvinis garsas): standartinis
erdvinis garsas.
• [ 1/L] (1/L): kairiojo kanalo garsas
(monofoninis).
• [ 2/R] (2/R): dešiniojo kanalo garsas
(monofoninis).
• [ L+R] (L+R): iš kiekvieno garsiakalbio
garsas sklinda ir kairiojo, ir dešiniojo kanalų
garsas.
Sudėtinės garso
transliacijos klausymasis
(DUAL MONO)
Galite klausytis sudėtinės garso transliacijos,
kai sistema priima arba leidžia „Dolby Digital“
sudėtinę garso transliaciją.
Pastaba
• Jei norite priimti „Dolby Digital“ signalą, turite
prijungti TV arba kitą komponentą prie lizdo TV
(DIGITAL IN OPTICAL) skaitmeniniu optiniu laidu
(18 ir 19 psl.). Jei TV lizdas HDMI IN suderinamas su
ARC („Audio Return Channel“) funkcija (18 ir 51
psl.), galite priimti „Dolby Digital“ signalą HDMI
kabeliu.
Kelis kartus paspauskite mygtuką AUDIO,
kol priekinio skydelio ekrane bus parodytas
norimas signalas.
• „MAIN“: Sklis garsas pagrindine kalba.
• „SUB“: Sklis garsas dubliavimo kalba.
• „MAIN / SUB“: Sklis garsas ir pagrindine,
ir dubliavimo kalba.
Kaip iš anksto nustatyti radijo stotis
Imtuvas
Radijo klausymasis
Galite iš anksto nustatyti iki 20 stočių. Prieš
derindami, būtinai sumažinkite garsumo lygį
iki minimumo.
1
1
2
Kelis kartus paspauskite mygtuką
FUNCTION, kol priekinio skydelio
ekrane bus parodyta FM.
Pasirinkite radijo stotį.
2
Palaikykite paspaudę mygtuką TUNING +/–,
kol bus pradėta automatiškai ieškoti stočių.
TV ekrane parodomas [Auto Tuning]
(automatinis derinimas). Paieška
sustabdoma, sistemai suderinus stotį.
Jei norite atšaukti automatinį derinimą,
paspauskite bet kurį kitą mygtuką nei
2 +/–.
Kaip derinti rankomis
Kelis kartus paspauskite TUNING +/–.
3
Palaikykite paspaudę mygtuką TUNING +/–,
kol bus pradėta automatiškai ieškoti stočių.
Paieška sustabdoma, sistemai suderinus stotį.
3
Paspauskite OPTIONS.
TV ekrane rodomas parinkčių meniu.
4
Paspausdami X/x pasirinkite [Preset
Memory] (išankstinių nustatymų
atmintis), tada paspauskite
.
5
Paspausdami X/x pasirinkite norimą
išankstinio nustatymo numerį, tada
paspauskite
.
6
Norėdami išsaugoti daugiau stočių,
kartokite 2–5 veiksmus.
Sureguliuokite garsumą paspaudę 2 +/–.
Jei FM programa triukšminga
Kaip pakeisti išankstinio nustatymo
numerį
Jei FM programa yra triukšminga, galite pasirinkti
monofoninį priėmimą. Erdvinis garsas nebus
niekaip veikiamas, bet priimama bus geriau.
Paspaudę PRESET +/–, pasirinkite norimą
išankstinio nustatymo numerį, tada pradėkite
nuo 3-ojo veiksmo.
1
Paspauskite OPTIONS.
TV ekrane rodomas parinkčių meniu.
2
Paspausdami X/x pasirinkite [FM Mode]
(FM režimas), tada paspauskite
.
3
Paspausdami X / x, pasirinkite [Monaural]
(monofoninis).
• [Stereo] (erdvinis garsas): erdvinio garso
priėmimas.
• [Monaural] (monofoninis): monofoninis
priėmimas.
4
Imtuvas
Kaip derinti automatiškai
Kelis kartus paspauskite mygtuką
FUNCTION, kol priekinio skydelio
ekrane bus parodyta FM.
Paspauskite
.
Nustatymas atliktas.
Patarimas
• Galite nustatyti [FM Mode] (FM režimas) kiekvienai
iš anksto nustatytai stočiai.
Kaip išjungti radiją
Paspauskite "/1.
Kaip pasirinkti iš anksto
nustatytą stotį
1
Kelis kartus paspauskite mygtuką
FUNCTION, kol priekinio skydelio
ekrane bus parodyta FM.
Įjungiama paskutinė priimta stotis.
2
Kelis kartus paspauskite PRESET +/–, jei
norite pasirinkti iš anksto nustatytą stotį.
Išankstinio nustatymo numeris ir dažnis
rodomi TV ekrane ir priekinio skydelio
ekrane.
Kaskart paspaudus mygtuką, sistema
įjungia vieną iš anksto nustatytą stotį.
Patarimas
• Galite pasirinkti iš anksto nustatytos stoties
numerį tiesiogiai, paspausdami skaičių mygtukus.
37LT
Radijo duomenų sistemos
(RDS) naudojimas
(Tik Europai skirti modeliai)
Kas yra radijo duomenų sistema?
Radijo duomenų sistema (RDS) yra
transliavimo paslauga, įgalinanti radijo stotis
įprastu programos signalu siųsti papildomos
informacijos. Šiuo imtuvu galite naudoti
patogias RDS funkcijas, pvz., rodyti stoties
pavadinimą.
TV ekrane rodomas ir stoties pavadinimas.
RDS transliacijų priėmimas
Tiesiog pasirinkite FM diapazono stotį.
Įjungus stotį, teikiančią RDS paslaugas,
priekinio skydelio ekrane rodomas stoties
pavadinimas*.
* Jei RDS transliacija nepriimama, priekinio skydelio
ekrane stoties pavadinimas gali būti nerodomas.
Pastaba
• RDS gali tinkamai neveikti, jei įjungta stotis nesiunčia
RDS signalo tinkamai arba signalas per silpnas.
• Ne visos FM stotys teikia RDS paslaugą, taip pat
skiriasi šių paslaugų tipai. Jei nesate susipažinę su
RDS sistema, susisiekite su vietinėmis radijo stotimis
ir sužinokite apie RDS paslaugas savo vietovėje.
Patarimas
• Kai priimama RDS transliacija, kaskart paspaudus
DISPLAY priekinio skydelio ekranas pasikeičia taip:
Stoties pavadinimas t Dažnis t Išankstinio
nustatymo numeris t Dekodavimo būsena* t
Stoties pavadinimas t …
* Rodoma, kai [Sound Effect] (garso efektas)
nustatytas kaip [Dolby Pro Logic] („Dolby
Pro Logic“), [DTS Neo:6 Cinema] („DTS
Neo:6 Cinema“) arba [DTS Neo:6 Music]
(„DTS Neo:6 Music“) (49 psl.).
38LT
Kiti veiksmai
„BRAVIA Sync“ HDMI
valdymo funkcijos
naudojimas
Pastaba
• Norėdami naudoti funkciją „BRAVIA Sync“, įjunkite
sistemą ir visus prie jos HDMI kabeliu prijungtus
komponentus.
HDMI valdymas – nesudėtingas
nustatymas
Sistemos funkciją [Control for HDMI] (HDMI
valdymas) galite nustatyti automatiškai
įjungdami atitinkamą TV nustatymą.
Išsamios informacijos apie HDMI valdymo
funkciją žr. „[HDMI Settings] (HDMI
nustatymai)“ (51 psl.)
Audio Return Channel
Galite klausytis garso iš TV per sistemą prijungę
tik vieną HDMI kabelį. Išsamios informacijos
apie nustatymą žr. „[Audio Return Channel]
(garso grįžties kanalas)“ (51 psl.).
Automatinis kalbos keitimas
Pakeitus TV ekrano kalbą, išjungus ir įjungus
sistemą pakeičiama ir jos ekrano kalba.
Kiti veiksmai
Šią funkciją galima naudoti televizoriuose,
kuriuose yra „BRAVIA Sync“ funkcija.
Jei „Sony“ komponentus, suderinamus su
HDMI valdymo funkcija, prijungsite HDMI
kabeliu, valdyti bus paprasčiau.
• Kai garsas iš TV arba kitų komponentų
atkuriamas per sistemos garsiakalbius, galite
pakeisti garsiakalbius, per kuriuos atkuriamas
garsas iš TV, paspausdami
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Kai garsas iš TV arba kitų komponentų
atkuriamas per sistemos garsiakalbius, galite
reguliuoti garsumą ir išjungti sistemos garsą
valdydami TV.
Maršruto valdymas
Kai prijungtame komponente naudojate
grojimo vienu prisilietimu funkciją, sistema
įsijungia ir nustato sistemos funkciją kaip
„HDMI1“ arba „HDMI2“ (priklausomai nuo
naudojamo HDMI įvesties lizdo), o TV įvestis
automatiškai nustatoma kaip HDMI įvestis,
prie kurios prijungta sistema.
Sistemos išjungimas
Galite išjungti sistemą kartu su TV.
Pastaba
• Sistema neišjungiama automatiškai grojant
muziką arba kai nustatyta FM funkcija.
Grojimas vienu prisilietimu
Paspaudus nuotolinio valdymo pulto
mygtuką N, sistema ir TV įjungiami ir
nustatomas TV HDMI įvesties šaltinis,
prie kurio prijungta sistema.
Sistemos garso valdymas
Galite paprasčiau valdyti garsą iš TV ir kitų
komponentų.
Sistemos garso valdymo funkciją galite naudoti,
kaip nurodyta toliau.
• Įjungus sistemą, garsas iš TV arba kitų
komponentų gali būti atkuriamas per
sistemos garsiakalbius.
Automatinis atitinkamų
garsiakalbių nustatymų
kalibravimas
[Auto Calibration] (automatinis
kalibravimas)
D.C.A.C. (Skaitmeninio kino automatinis
kalibravimas) suteikia jums idealaus garso
įspūdį automatiškai reguliuojant garsiakalbių
atstumo, padėties ir specifikacijų nustatymus.
Pastaba
• Kai pradedamas [Auto Calibration] (automatinis
kalibravimas), sistema atkuria didelį bandomąjį
garsą. Garsumo sumažinti negalite. Atsižvelkite
į vaikus ir kaimynus.
• Prieš pradėdami [Auto Calibration] (automatinis
kalibravimas), įsitikinkite, kad visi garsiakalbiai
prijungti prie įrenginio ir erdvinio garso stiprintuvo.
39LT
1
Paspauskite HOME.
9
TV ekrane parodomas pagrindinis meniu.
2
Paspausdami C / c pasirinkite
[Setup] (sąranka).
3
Paspausdami X / x pasirinkite [Audio
Settings] (garso nustatymai), tada
paspauskite .
4
Paspausdami X / x pasirinkite [Auto
Calibration] (automatinis kalibravimas),
tada paspauskite
.
Vadovaukitės pranešimu, tada
pasirinkdami [OK] (gerai) pabandykite
iš naujo.
Parodomas [Auto Calibration]
(automatinis kalibravimas) patvirtinimo
ekranas.
• Nesinaudokite sistema, kol vyksta [Auto Calibration]
(automatinis kalibravimas).
5
6
Paspausdami X / x, pasirinkite [OK]
(gerai).
Norėdami atšaukti, pasirinkite [Cancel]
(atšaukti).
7
x Matavimas pavyko.
Atjunkite kalibravimo mikrofoną, tada
pasirinkite [OK] (gerai). Rezultatas
įdiegiamas.
x Matavimas nepavyko.
Pastaba
Prijunkite kalibravimo mikrofoną prie
užpakalinio skydelio lizdo A.CAL MIC.
Naudodami trikojį (nepridedamas)
pastatykite mikrofoną ausų lygmenyje.
Kiekvieno garsiakalbio priekinė dalis turi
būti nukreipta į kalibravimo mikrofoną,
tarp jų neturi būti jokių kliūčių.
Paspauskite
.
Prasideda [Auto Calibration] (automatinis
kalibravimas).
Sistema automatiškai sureguliuoja
garsiakalbių nustatymus.
Matavimo metu būkite tyliai.
Garsiakalbių nustatymas
[Speaker Settings] (garsiakalbių
nustatymai)
Norėdami išgauti geriausią erdvinio garso
efektą, nustatykite garsiakalbių atstumo nuo
klausymo vietos parametrus. Paskui naudodami
bandomąjį toną sureguliuokite garsiakalbių
balansą.
1
• Prieš pradėdami [Auto Calibration]
(automatinis kalibravimas), įsitikinkite, kad
erdvinio garso stiprintuvas yra įjungtas ir
sumontuotas tinkamoje vietoje, kad būtų
užtikrintas belaidis ryšys su juo.
8
Patvirtinkite [Auto Calibration]
(automatinio kalibravimo) rezultatus.
Kiekvieno garsiakalbio lygis ir atstumas
parodomas TV ekrane.
Pastaba
• Jei matavimas nepavyko, vadovaukitės
pranešimu ir pakartokite [Auto Calibration]
(automatinis kalibravimas).
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis meniu.
2
Paspausdami C / c pasirinkite
(sąranka).
3
Paspausdami X / x pasirinkite [Audio
Settings] (garso nustatymai), tada
paspauskite
.
4
Paspausdami X / x pasirinkite [Speaker
Settings] (garsiakalbių nustatymai),
tada paspauskite
.
Pastaba
40LT
Paspausdami X / x pasirinkite [OK]
(gerai) arba [Cancel] (atšaukti), tada
paspauskite
.
[Setup]
Parodomas ekranas [Speaker Settings]
(garsiakalbių nustatymai).
5
Paspausdami X / x pasirinkite elementą,
tada paspauskite
.
Patikrinkite toliau nurodytus nustatymus.
x [Distance] (atstumas)
x [Test Tone] (bandomasis tonas)
Perkėlę garsiakalbius, būtinai nustatykite
atstumo nuo klausymo padėties iki garsiakalbių
parametrus.
Galite nustatyti parametrus nuo 0,0 iki
7,0 metrų.
Per garsiakalbius bus atkuriamas bandomasis
tonas ir galėsite sureguliuoti funkciją [Level]
(lygis).
x [Level] (lygis)
Galite sureguliuoti garsiakalbių garso lygį. Galite
nustatyti parametrus nuo –6,0 dB iki +6,0 dB.
Kad būtų lengviau sureguliuoti, būtinai
nustatykite [Test Tone] (bandomasis tonas)
kaip [On] (įjungta).
[Front Left/Right] (priekinis kairysis / dešinysis)
0,0 dB: nustatykite priekinio garsiakalbio lygį.
[Centre] (centrinis) 0,0 dB: nustatykite centrinio
garsiakalbio lygį.
[Surround Left/Right] (erdvinio garso kairysis /
dešinysis) 0,0 dB: Nustatykite erdvinio garso
garsiakalbio lygį.
[Subwoofer] (žemųjų dažnių garsiakalbis) 0,0 dB:
nustatykite žemųjų dažnių garsiakalbio lygį.
x [Relocation] (perkėlimas)
Galite virtualiai koreguoti garsiakalbių poziciją,
kad pagerintumėte erdvinio garso efektą.
[On] (įjungta): Galite girdėti garsą iš
garsiakalbių, virtualiai perkeltų į [Auto
Calibration] (automatinio kalibravimo)
nustatytą poziciją.
[Off] (išjungta): Galite girdėti garsą iš realioje
pozicijoje esančių garsiakalbių.
1
Nustatykite [Test Tone] (bandomasis
tonas) kaip [On] (įjungta).
2
Paspausdami X / x pasirinkite [Level]
(lygis), tada paspauskite .
3
Paspausdami X / x pasirinkite norimą
garsiakalbio tipą, tada paspauskite
.
4
Paspausdami C / c pasirinkite kairįjį
arba dešinįjį garsiakalbį, tada
paspausdami X / x sureguliuokite lygį.
5
6
7
Paspauskite
Kiti veiksmai
[Front Left/Right] (priekinis kairysis / dešinysis)
3,0 m: nustatykite atstumą nuo priekinio
garsiakalbio.
[Centre] (centrinis) 3,0 m: nustatykite atstumą
nuo centrinio garsiakalbio.
[Surround Left/Right] (erdvinio garso kairysis /
dešinysis) 3,0 m: nustatykite atstumą nuo
erdvinio garso garsiakalbio.
[Subwoofer] (žemųjų dažnių garsiakalbis) 3,0 m:
nustatykite atstumą nuo žemųjų dažnių
garsiakalbio.
[Off] (išjungta): Per garsiakalbius neatkuriamas
bandomasis tonas.
[On] (įjungta): reguliuojant lygį bandomasis
tonas atkuriamas per kiekvieną garsiakalbį
paeiliui. Pasirinkus vieną iš [Speaker Settings]
(garsiakalbių nustatymai) elementų,
bandomasis tonas atkuriamas per kiekvieną
garsiakalbį paeiliui.
Sureguliuokite garso lygį, kaip nurodyta toliau.
.
Kartokite 3–5 veiksmus.
Paspauskite RETURN.
Grąžinamas ankstesnis sistemos ekranas.
8
Paspausdami X / x pasirinkite [Test Tone]
(bandomasis tonas), tada paspauskite
.
9
Paspausdami X / x pasirinkite [Off]
(išjungta), tada paspauskite
.
Pastaba
• Bandomojo tono signalai išvedami iš lizdo HDMI
(OUT).
Patarimas
• Norėdami reguliuoti visų garsiakalbių garsumą vienu
metu, paspauskite 2 +/–.
Pastaba
• Šis nustatymas apgalvojamas atlikus [Auto
Calibration] (automatinį kalibravimą).
41LT
Išjungimo laikmačio
naudojimas
TV valdymas pridėtu
nuotolinio valdymo pultu
Galite nustatyti, kad sistema būtų išjungiama iš
anksto nustatytu laiku, kad galėtumėte užmigti
klausydamiesi muzikos. Laiką galima iš anksto
nustatyti 10 minučių intervalais.
Sureguliavę nuotolinio valdymo pulto signalą,
galite valdyti TV pridėtu nuotolinio valdymo
pultu.
Paspauskite SLEEP.
• Pakeitus nuotolinio valdymo pulto maitinimo
elementus, gali būti iš naujo nustatytas numatytasis
(„SONY“) kodas. Iš naujo nustatykite reikiamą kodą.
Kaskart paspaudus SLEEP, priekinio skydelio
minučių ekranas (likęs laikas) pakeičiamas
10 minučių.
Nustačius išjungimo laikmatį, likęs laikas
rodomas kas 5 minutes.
Kai lieka mažiau nei 2 minutės, priekinio
skydelio ekrane mirksi tekstas SLEEP.
Kaip patikrinti likusį laiką
Vieną kartą paspauskite SLEEP.
Kaip pakeisti likusį laiką
Kelis kartus paspauskite SLEEP, kol pasirinksite
norimą laiką.
Pastaba
Nuotolinio valdymo pulto
paruošimas, kad juo būtų
galima valdyti TV
Paspauskite ir laikykite nuspaudę TV "/1,
kol įvesite TV gamintojo kodą (žr. lentelę)
skaičių mygtukais. Tada atleiskite TV "/1.
Jei nepavyks nustatyti, šiuo metu užregistruotas
kodas pakeistas nebus. Iš naujo įveskite kodą.
TV, kuriuos galima valdyti, kodai
Jei nurodyti keli kodai, įveskite juos po vieną,
kol rasite kodą, tinkantį TV.
Įrenginio mygtukų
deaktyvinimas
(Užraktas nuo vaikų)
Galite deaktyvinti įrenginio mygtukus
(išskyrus "/1), kad vaikai negalėtų naudoti
įrenginio (užrakto nuo vaikų funkcija).
Gamintojas
Kodas
SONY
01 (numatytasis)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Spauskite įrenginio mygtuką x ilgiau nei
5 sekundes.
Priekinio skydelio ekrane rodomas tekstas
LOCKED.
Suaktyvinama užrakto nuo vaikų funkcija ir
užrakinami mygtukai. (Sistemą galite valdyti
nuotolinio valdymo pultu.)
Norėdami atšaukti, spauskite mygtuką x ilgiau
nei 5 sekundes, kol priekinio skydelio ekrane bus
parodytas tekstas UNLOCK.
Pastaba
• Bandant paspausti įrenginio mygtukus, kai įjungta
užrakto nuo vaikų funkcija, priekinio skydelio ekrane
mirksi tekstas LOCKED.
42LT
Priekinio skydelio ekrano
ir energijos indikatoriaus
šviesumo keitimas
Paspauskite DIMMER.
Kaskart paspaudus DIMMER pakeičiamas
priekinio skydelio ekrano ir energijos
indikatoriaus šviesumas.
Kaip grįžti į ankstesnį puslapį
Energijos taupymas
budėjimo režimu
Interneto svetainių
naršymas
1
Kaip išeiti iš interneto naršyklės
Paspauskite HOME.
Interneto naršyklės ekranas
Galite peržiūrėti svetainės informaciją
paspausdami DISPLAY. Atsižvelgiant į svetainę
ir puslapio būseną, rodoma informacija skiriasi.
Kiti veiksmai
Patikrinkite, ar pasirinkti abu toliau nurodyti
nustatymai:
– Dalyje [HDMI Settings] (HDMI nustatymai)
turi būti pasirinkta [Control for HDMI]
(HDMI valdymas) reikšmė [Off] (išjungta)
(51 psl.).
– Turi būti pasirinkta [Quick Start Mode]
(greitojo paleidimo režimas) reikšmė [Off]
(išjungta) (51 psl.).
Parinkčių meniu pasirinkite [Previous page]
(ankstesnis puslapis).
Jei ankstesnis puslapis neatveriamas net
pasirinkus [Previous page] (ankstesnis
puslapis), parinkčių meniu pasirinkite
[Window List] (langų sąrašas) ir sąraše
pasirinkite puslapį, į kurį norite grįžti.
Pasiruoškite naršyti internete.
Prijunkite sistemą prie tinklo (21 psl.).
2
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis meniu.
3
Paspausdami C / c pasirinkite
[Network] (tinklas).
4
Paspausdami X / x pasirinkite [Internet
Browser] (naršymas internete), tada
paspauskite
.
Parodomas ekranas [Internet Browser]
(interneto naršyklė).
Pastaba
A Puslapio pavadinimas
B Puslapio adresas
C Žymeklis
Perkelkite paspausdami C / X / x / c.
Užveskite žymeklį ant norimo peržiūrėti saito
ir paspauskite . Atveriama susietoji svetainė.
• Kai kurios svetainės gali būti rodomos netinkamai
arba neveikti.
D SSL piktograma
Rodoma, kai susietasis URL yra apsaugotas.
Kaip įvesti URL
E Signalo stiprumo indikatorius
Rodomas, kai sistema prijungta prie belaidžio
tinklo.
Parinkčių meniu pasirinkite [URL entry]
(URL įvestis).
Programine klaviatūra įveskite URL, tada
pasirinkite [Enter] (įvesti).
Kaip nustatyti numatytąjį pradžios
puslapį
Atverkite norimą nustatyti puslapį ir parinkčių
meniu pasirinkite [Set as start page] (nustatyti
kaip pradžios puslapį).
F Būsenos juosta / įkėlimo piktograma
Rodoma, kai puslapis skaitomas arba kai
atsiunčiamas / perduodamas failas.
G Teksto įvesties laukas
Paspauskite , tada parinkčių meniu
pasirinkite [Input] (įvestis), kad būtų atverta
programinė klaviatūra.
H Slankjuostė
Paspausdami C / X / x / c perkelkite puslapį
kairėn, aukštyn, žemyn arba dešinėn.
43LT
Galimos parinktys
Paspaudę OPTIONS galite pasiekti įvairius
nustatymus ir veiksmus.
Pasiekiami elementai skiriasi pagal situaciją.
44LT
Elementai
Išsami informacija
[Browser Setup]
(naršyklės sąranka)
Rodomi interneto naršyklės
nustatymai.
• [Zoom] (mastelis):
padidinamas arba
sumažinamas rodomas
turinys.
• [JavaScript Setup]
(„JavaScript“ sąranka):
įjungiama arba išjungiama
„JavaScript“.
• [Cookie Setup] (slapukų
sąranka): leidžiami arba
draudžiami naršyklės
slapukai.
• [SSL Alarm Display]
(SSL įspėjimo ekranas):
įjungiamas arba išjungiamas
SSL protokolas.
[Input] (įvestis)
Rodoma programinė
klaviatūra, kuria galite įvesti
ženklus naršydami svetainę.
[Break] (lūžis)
Žymeklis perkeliamas į kitą
teksto įvesties lauko eilutę.
[Delete] (naikinti)
Panaikinamas vienas ženklas
iš kairės nuo žymeklio
įvedant tekstą.
[Window List]
(langų sąrašas)
Parodomas visų atvertų
svetainių sąrašas.
Pasirinkdami langą galite
grįžti į anksčiau rodytą
svetainę.
Elementai
Išsami informacija
[Add to Bookmark]
(įtraukti į adresyną)
Rodoma svetainė įtraukiama
į adresyną.
[Set as start page]
(nustatyti kaip
pradžios puslapį)
Rodoma svetainė nustatoma
kaip numatytasis pradžios
puslapis.
[Open in new
window] (atverti
naujame lange)
Saitas atveriamas naujame
lange.
[Character encoding] Nustatoma ženklų koduotė.
(ženklų koduotė)
[Display certificate]
(rodyti liudijimą)
Rodomi serverio liudijimai,
atsiunčiami iš SSL
palaikančių puslapių.
Daugiau belaidžio ryšio
sistemos nustatymų
Belaidžio ryšio perdavimo tarp
konkrečių įrenginių aktyvavimas
[Secure Link] (saugusis ryšys)
Naudodami saugiojo ryšio funkciją, galite
nurodyti belaidį ryšį, kuriuo susiejami
pagrindinis įrenginys ir erdvinio garso
stiprintuvas.
Ši funkcija padeda išvengti trikdžių, kai
naudojate kelis belaidžio ryšio gaminius arba
jūsų kaimynai naudoja belaidžio ryšio gaminius.
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis meniu.
[Bookmark List]
(adresynas)
Parodomas adresynas.
2
Paspausdami C / c pasirinkite
(sąranka).
[URL entry]
(URL įvestis)
Kai rodoma programinė
klaviatūra, galite įvesti URL.
3
[Previous page]
(ankstesnis puslapis)
Perkeliama į anksčiau rodytą
puslapį.
Paspausdami X / x pasirinkite [System
Settings] (sistemos nustatymai) ir
paspauskite
.
[Next page]
(tolesnis puslapis)
Perkeliama į anksčiau rodytą
tolesnį puslapį.
4
[Cancel loading]
(atšaukti įkėlimą)
Sustabdomas puslapio
įkėlimas.
Paspausdami X / x pasirinkite [Wireless
Sound Connection] (belaidis garso ryšys)
ir paspauskite
.
[Reload]
(įkelti iš naujo)
Iš naujo įkeliamas tas
pats puslapis.
[Setup]
Parodomas [Wireless Sound Connection]
(belaidis garso ryšys) ekranas.
Jei belaidžio ryšio perdavimas yra
nestabilus
[RF Channel] (RF kanalas)
5
Paspausdami X / x pasirinkite [Secure
Link] (saugusis ryšys) ir paspauskite
.
6
Paspausdami X / x pasirinkite [On]
(įjungta) ir paspauskite
.
Užpakalinėje erdvinio garso stiprintuvo
dalyje paspauskite SECURE LINK.
Per kelias minutes pereikite prie kito
veiksmo.
8
Paspausdami C / c pasirinkite [Start]
(Pradėti) ir paspauskite
.
Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną
paspauskite [Cancel] (atšaukti).
9
1
TV ekrane parodomas pagrindinis meniu.
2
Paspausdami C / c pasirinkite
(sąranka).
3
Paspausdami X / x pasirinkite [System
Settings] (sistemos nustatymai) ir
paspauskite
.
4
Paspausdami X / x pasirinkite [Wireless
Sound Connection] (belaidis garso ryšys)
ir paspauskite
.
Kai parodomas pranešimas [Secure Link
setting is complete.] (Saugiojo ryšio
nustatymas baigtas.), paspauskite
.
Erdvinio garso stiprintuvas yra susietas su
pagrindiniu įrenginiu ir LINK/STANDBY
indikatorius užsidega oranžiniai.
Jei parodomas pranešimas [Cannot set
Secure Link.] (Nepavyko nustatyti saugiojo
ryšio.), vadovaukitės ekrane rodomais
pranešimais.
Saugiojo ryšio funkcijos atšaukimas
Skirta pagrindiniam įrenginiui
Ankščiau nurodyto 6 veiksmo metu pasirinkite
[Off] (išjungta).
Skirta erdvinio garso stiprintuvui
Palaikykite paspaudę SECURE LINK, esantį
erdvinio garso stiprintuvo užpakalinėje dalyje,
kol LINK/STANDBY indikatorius užsidegs arba
pradės mirksėti žaliai.
Paspauskite HOME.
[Setup]
Kiti veiksmai
7
Jei naudojate kelias belaidžio ryšio sistemas,
pvz., belaidį LAN (vietinį tinklą) arba Bluetooth,
belaidžio ryšio signalai gali būti nestabilūs.
Tokiu atveju perdavimą galima pagerinti
pakeičiant toliau nurodytą [RF Channel]
(RF kanalas) nustatymą.
Parodomas [Wireless Sound Connection]
(belaidis garso ryšys) ekranas.
5
6
Paspausdami X / x pasirinkite [RF
Channel] (RF kanalas) ir paspauskite
.
Paspausdami X / x pasirinkite norimą
nustatymą ir paspauskite
.
• [Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite
šį nustatymą. Sistema automatiškai
pasirenka geriausią kanalą perdavimui.
• [1], [2], [3]: Sistema perduoda garsą
nustatydama kanalą perdavimui.
Pasirinkite kanalą, kuriuo perdavimas
geriausias.
Pastaba
Perdavimą galima pagerinti pakeičiant kitos (-ų)
belaidžio ryšio sistemos (-ų) perdavimo kanalą (dažnį).
Išsamios informacijos žr. kitos (-ų) belaidžio ryšio
sistemos (-ų) naudojimo instrukcijose.
45LT
Piktograma
„[Music Settings] (muzikos
nustatymai)“ (50 psl.)
Nustatymai ir reguliavimas
Galite konfigūruoti išsamius
„Super Audio CD“ atkūrimo
nustatymus.
Sąrankos ekrano
naudojimas
„[System Settings] (sistemos
nustatymai)“ (50 psl.)
Galite įvairiai sureguliuoti elementus, pvz.,
vaizdą ir garsą.
Numatytieji nustatymai pabraukti.
Pastaba
• Diske išsaugoti atkūrimo nustatymai turi pirmenybę
prieš sąrankos ekrano nustatymus. Kai kurios
aprašytos funkcijos gali neveikti.
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis meniu.
2
Paspausdami C / c pasirinkite
(sąranka).
3
Paspausdami X / x pasirinkite norimos
keisti sąrankos kategorijos piktogramą,
tada paspauskite
.
[Setup]
Galite nustatyti toliau nurodytas parinktis.
Piktograma
Galite konfigūruoti sistemos
nustatymus.
„[External Input Settings]
(išorės įvesties nustatymai)“
(52 psl.)
Nustato įvesties praleidimą
kiekvienai išorės įvesčiai.
„[Network Settings] (tinklo
nustatymai)“ (52 psl.)
Galite konfigūruoti išsamius
interneto ir tinklo nustatymus.
„[Easy Setup] (nesudėtinga
sąranka)“ (53 psl.)
Iš naujo paleidžiama
nesudėtinga sąranka ir galite
konfigūruoti pagrindinius
nustatymus.
„[Resetting] (nustatymas iš
naujo)“ (53 psl.)
Iš naujo nustatomi gamykliniai
sistemos nustatymai.
Paaiškinimas
„[Network Update] (tinklo
naujinimas)“ (46 psl.)
Atnaujinama sistemos
programinė įranga.
„[Screen Settings] (ekrano
nustatymai)“ (47 psl.)
[Network Update]
(tinklo naujinimas)
Galite konfigūruoti ekrano
nustatymus pagal jungiamųjų
lizdų tipą.
Daugiau informacijos apie naujinimo funkcijas
rasite toliau nurodytose svetainėse.
„[Audio Settings]
(garso nustatymai)“ (48 psl.)
Europos ir Rusijos klientams:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Galite konfigūruoti garso
nustatymus pagal jungiamųjų
lizdų tipą.
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
„[BD/DVD Viewing Settings]
(BD / DVD peržiūros
nustatymai)“ (49 psl.)
Galite konfigūruoti išsamius BD
/ DVD atkūrimo nustatymus.
„[Parental Control Settings]
(tėvų kontrolės nustatymai)“
(50 psl.)
Galite konfigūruoti išsamius
tėvų kontrolės nustatymus.
46LT
Paaiškinimas
Naujinant programinę įrangą priekinio skydelio
ekrane rodomas tekstas UPDATING.
Atnaujinus pagrindinis įrenginys automatiškai
išjungiamas. Palaukite, kol bus atnaujinta
programinė įranga; neįjunkite ir neišjunkite
pagrindinio įrenginio ir nevaldykite jo arba TV.
[Screen Settings]
(ekrano nustatymai)
x [DVD Aspect Ratio] (DVD kraštinių santykis)
[Letter Box] (juostos viršuje ir apačioje):
rodomas plačiaformatis vaizdas su juodomis
juostomis viršuje ir apačioje.
x [3D Output Setting] (3D išvesties
nustatymas)
[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį
nustatymą.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, jei
norite, kad visas turinys būtų rodomas 2D
formatu.
[Pan & Scan] (apkarpyti šonai): visame ekrane
rodomas viso aukščio vaizdas su apkarpytais
šonais.
Pastaba
• 3D vaizdo įrašai iš HDMI (IN 1) arba HDMI (IN 2)
lizdo yra išvedami nepaisant šio nustatymo.
Nustatomas su 3D suderinamo TV ekrano
dydis.
Pastaba
• Šis nustatymas netaikomas 3D vaizdo įrašams iš
HDMI (IN 1) arba HDMI (IN 2) lizdo.
x [TV Type] (TV tipas)
[16:9]: pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate
plačiaekranį TV arba TV, palaikantį
plačiaformačio režimo funkciją.
[4:3]: pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate
4:3 ekrano formato TV, nepalaikantį
plačiaformačio režimo funkcijos.
x [Screen Format] (ekrano formatas)
[Full] (visiškasis): pasirinkite šį nustatymą,
kai prijungiate TV, palaikantį plačiaformačio
režimo funkciją. 4:3 ekrano formato vaizdas
rodomas 16:9 kraštinių santykiu net
plačiaekraniame TV.
[Normal] (normalus): pakeičiamas vaizdo dydis,
kad tilptų į ekraną ir būtų išlaikytas pradinis
kraštinių santykis.
x [Cinema Conversion Mode] (kino filmo
konvertavimo modelis)
[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį
nustatymą. Įrenginys automatiškai atpažįsta,
ar medžiaga yra vaizdo įrašas, ar filmas, ir
perjungia tinkamą konvertavimo būdą.
[Video] (vaizdo įrašas): šis vaizdo įrašams
tinkamas konvertavimo būdas bus visada
parinktas, nesvarbu, kokia medžiaga.
Nustatymai ir reguliavimas
x [TV Screen Size Setting for 3D] (TV ekrano
dydžio nustatymas 3D turiniui žiūrėti)
x [Output Video Format] (išvedamo vaizdo
formatas)
[HDMI]: įprastai pasirinkite [Auto]
(automatinis). Pasirinkite [Original Resolution]
(pradinė raiška), jei norite, kad vaizdas būtų
išvedamas į diską įrašyta raiška. (Kai raiška
žemesnė už SD, ji perkonvertuojama į SD
raišką.)
[Video] (vaizdo įrašas): automatiškai nustatoma
žemiausia raiška.
x [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p
išvestis)
[Auto] (automatinis): išvedami 1920 × 1080p /
24 Hz vaizdo signalai tik prijungus su 1080 / 24p
suderinamą TV per lizdą HDMI (OUT).
[On] (įjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai TV
suderinamas su 1080 / 24p vaizdo signalais.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai TV
nesuderinamas su 1080 / 24p vaizdo signalais.
47LT
x [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p
išvestis)
[Auto] (automatinis): išvedami 1920 × 1080p /
24 Hz vaizdo signalai tik prijungus su 1080 / 24p
suderinamą TV per lizdą HDMI (OUT).
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai TV
nesuderinamas su 1080 / 24p vaizdo signalais.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (automatinis): automatiškai nustatomas
išorinio įrenginio tipas ir perjungiamas
tinkamas spalvų nustatymas.
[YCbCr (4:2:2)]: išvedami YCbCr 4:2:2 vaizdo
signalai.
[YCbCr (4:4:4)]: išvedami YCbCr 4:4:4 vaizdo
signalai.
[RGB]: pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate
įrenginį, kuriame yra su HDCP suderinamas
DVI lizdas.
x [HDMI Deep Colour Output] (HDMI „Deep
Colour“ išvestis)
[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį
nustatymą.
[16bit] (16 bitų), [12bit] (12 bitų), [10bit]
(10 bitų): išvedami 16 bitų / 12 bitų / 10 bitų
vaizdo signalai, kai prijungtas TV yra
suderinamas su „Deep Colour“.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai vaizdas nestabilus arba nenatūraliai
perteikiamos spalvos.
[Audio Settings]
(garso nustatymai)
x [BD Audio MIX Setting] („BD Audio MIX“
nustatymas)
[On] (įjungta): išvedamas garsas, gautas su
pagrindiniu garsu sumaišant interaktyvųjį ir
papildomą garsus.
[Off] (išjungta): išvedamas tik pagrindinis
garsas.
x [Audio DRC] (garso dinaminio diapazono
glaudinimas)
Galite suglaudinti dinaminį garso takelio
diapazoną.
[Auto] (automatinis): atkuriamas diske
nurodytas dinaminis diapazonas (tik
BD-ROM).
[On] (įjungta): sistema atkuria garso takelį,
taikydama dinaminį diapazoną, kurį numatė
garso inžinierius.
[Off] (išjungta): dinaminis diapazonas
neglaudinamas.
x [Attenuate - AUDIO] (garso silpninimas)
Klausantis garso iš komponento, prijungto per
AUDIO lizdus (AUDIO IN L / R), garsas gali
būti iškraipomas. Garso iškraipymo galite
išvengti susilpnindami įrenginio įvesties lygį.
x [SBM] („Super Bit Mapping“)
[On] (įjungta): nugludinama vaizdo signalų,
išvedamų iš HDMI (OUT) lizdo, gradacija.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai išvedamas vaizdas yra iškreiptas arba
nenatūraliai perteikiamos spalvos.
[On] (įjungta): įvesties lygis silpninamas.
Nustačius išvesties lygis bus mažesnis.
[Off] (išjungta): normalus įvesties lygis.
x [Audio Output] (garso išvestis)
Galite pasirinkti, kur išvesti garso signalą.
x [Pause Mode] (pristabdymo režimas)
(tik BD / DVD VIDEO / DVD-R / DVD-RW)
[Auto] (automatinis): vaizdas, kuriame objektai
juda dinamiškai, išvedamas be trūkinėjimo.
Įprastai pasirinkite šią padėtį.
[Frame] (kadras): vaizdas, kuriame objektai
nejuda dinamiškai, išvedamas didele raiška.
48LT
[Speaker] (garsiakalbis): išvedamas kelių kanalų
garsas tik iš sistemos garsiakalbių.
[Speaker + HDMI] (garsiakalbis + HDMI):
išvedamas kelių kanalų garsas iš sistemos
garsiakalbių ir 2 kanalų tiesinės PCM signalai
iš lizdo HDMI (OUT).
[HDMI]: išvedamas garsas tik iš lizdo HDMI
(OUT). Garso formatas priklauso nuo prijungto
komponento.
Pastaba
• Kai funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas)
nustatyta kaip [On] (įjungta) (51 psl.), [Audio
Output] (garso išvestis) automatiškai nustatoma kaip
[Speaker + HDMI] (garsiakalbis + HDMI) ir šio
nustatymo pakeisti negalima.
• Garso signalai nėra atkuriami iš HDMI (OUT) lizdo,
kai [Audio Output] (garso išvestis) nustatyta kaip
[Speaker + HDMI] (garsiakalbis + HDMI) ir
[HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI garso įvesties
režimas) (51 psl.) nustatytas kaip [TV]. (Tik Europai
skirti modeliai.)
• Kai funkcija [Audio Output] (garso išvestis)
nustatyta kaip [HDMI], funkcijos „TV“ išvesties
signalo formatas yra 2 kanalų tiesinė PCM.
x [Auto Calibration] (automatinis
kalibravimas)
Atitinkamus nustatymus galite kalibruoti
automatiškai. Išsamios informacijos žiūrėkite
„Automatinis atitinkamų garsiakalbių
nustatymų kalibravimas“ (39 psl.).
[BD/DVD Viewing
Settings] (BD / DVD
peržiūros nustatymai)
x [Sound Effect] (garso efektas)
[Sound Mode On] (garso režimas įjungtas):
įjungiamas garso režimo (26 psl.) erdvinio
garso efektas. Nustatoma 48 kHz diskretizavimo
dažnio viršutinė riba.
[Dolby Pro Logic]: sistema imituoja erdvinį
garsą iš 2 kanalų šaltinių ir išveda garsą iš visų
6 kanalų (5.1) garsiakalbių („Dolby Pro Logic“
dekodavimas).
[DTS Neo:6 Cinema] / [DTS Neo:6 Music]:
sistema imituoja erdvinį garsą iš
2 kanalų šaltinių ir atkuria 7 kanalų (6.1) garsą
(„DTS Neo:6 Cinema“ / „DTS Neo:6 Music“
dekodavimas).
[Off] (išjungta): garso efektai išjungti. Garsas
atkuriamas toks, koks įrašytas.
x [Speaker Settings] (garsiakalbių
nustatymai)
Norėdami išgauti geriausią erdvinio garso
efektą, nustatykite garsiakalbius. Išsamios
informacijos žiūrėkite „Garsiakalbių
nustatymas“ (40 psl.).
x [BD/DVD Menu Language] (BD / DVD meniu
kalba)
Galite pasirinkti numatytąją BD-ROM arba
DVD VIDEO meniu kalbą.
Pasirinkus [Select Language Code] (pasirinkti
kalbos kodą), parodomas kalbos kodo įvesties
ekranas. Įveskite norimos kalbos kodą pagal
„Kalbų kodų sąrašas“ (66 psl.).
x [Audio Language] (garso takelio kalba)
Galite pasirinkti numatytąją BD-ROM arba
DVD VIDEO garso takelio kalbą.
Pasirinkus [Original] (pradinis), kalba
parenkama pagal diske nurodytą prioritetą.
Pasirinkus [Select Language Code] (pasirinkti
kalbos kodą), parodomas kalbos kodo įvesties
ekranas. Įveskite norimos kalbos kodą pagal
„Kalbų kodų sąrašas“ (66 psl.).
Nustatymai ir reguliavimas
Galite įjungti arba išjungti sistemos garso
efektus (SOUND MODE nustatymas (26 psl.)).
Kai šaltinis 2 kanalų, galite pasirinkti [Dolby Pro
Logic], [DTS Neo:6 Cinema] arba [DTS Neo:6
Music] ir imituoti erdvinį garsą.
x [Subtitle Language] (subtitrų kalba)
Galite pasirinkti numatytąją BD-ROM arba
DVD VIDEO subtitrų kalbą.
Pasirinkus [Select Language Code] (pasirinkti
kalbos kodą), parodomas kalbos kodo įvesties
ekranas. Įveskite norimos kalbos kodą pagal
„Kalbų kodų sąrašas“ (66 psl.).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(BD hibridinio disko atkūrimo sluoksnis)
[BD]: atkuriamas BD sluoksnis.
[DVD/CD]: atkuriamas DVD arba CD
sluoksnis.
49LT
x [BD Internet Connection] (BD interneto
ryšys)
[Allow] (leisti): įprastai pasirinkite šį nustatymą.
[Do not allow] (neleisti): interneto ryšys
draudžiamas.
[Music Settings]
(muzikos nustatymai)
x [Super Audio CD Playback Layer] („Super
Audio CD“ atkūrimo sluoksnis)
[Parental Control
Settings] (tėvų kontrolės
nustatymai)
x [Password] (slaptažodis)
Nustatykite arba pakeiskite tėvų kontrolės
funkcijos slaptažodį. Naudojant slaptažodį
galima apriboti BD-ROM, DVD VIDEO arba
interneto vaizdo įrašų atkūrimą. Jei reikia, galite
atskirti BD-ROM ir DVD VIDEO apribojimo
lygius.
x [Parental Control Area Code] (tėvų
kontrolės vietovės kodas)
Kai kurių BD-ROM arba DVD VIDEO
atkūrimas gali būti ribotas; tai priklauso
nuo geografinės vietovės. Scenos gali būti
blokuojamos arba pakeistos kitomis.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.
x [BD Parental Control] (BD tevų kontrolė) /
[DVD Parental Control] (DVD tėvų kontrolė) /
[Internet Video Parental Control] (interneto
vaizdo įrašų tėvų kontrolė)
Nustačius tėvų kontrolės funkciją, scenos
gali būti blokuojamos arba pakeistos kitomis.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.
x [Internet Video Unrated] (necenzūruoti
interneto vaizdo įrašai)
[Allow] (leisti): leidžiama atkurti necenzūruotus
interneto vaizdo įrašus.
[Block] (blokuoti): necenzūruotų interneto
vaizdo įrašų atkūrimas blokuojamas.
50LT
[Super Audio CD]: atkuriamas „Super Audio
CD“ sluoksnis.
[CD]: atkuriamas CD sluoksnis.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(„Super Audio CD“ atkūrimo kanalai)
[DSD 2ch] (DSD 2 kanalai): leidžiama 2 kanalų
sritis.
[DSD Multi] (DSD keli kanalai): leidžiama kelių
kanalų sritis.
[System Settings]
(sistemos nustatymai)
x [OSD Language] (ekrano kalba)
Galite pasirinkti sistemos ekrano kalbą.
x [Wireless Sound Connection] (belaidis
garso ryšys)
Galite nustatyti daugiau belaidžio ryšio sistemos
nustatymų. Išsamios informacijos žr. „Daugiau
belaidžio ryšio sistemos nustatymų“ (44 psl.).
Taip pat galite patikrinti belaidžio ryšio
perdavimo būseną. Kai belaidžio ryšio
perdavimas aktyvuotas, [Status] (Būsena)
dešinėje parodoma [OK] (Gerai).
x [Illumination/Display] (apšvietimas /
ekranas)
Galite pasirinkti minkštųjų mygtukų (11 psl.)
ir priekinio skydelio ekrano (12 psl.) būseną.
[On] (įjungta): minkštieji mygtukai ir priekinio
skydelio ekranas lieka apšviesti.
[Auto] (automatinis): minkštieji mygtukai ir
priekinio skydelio ekranas išsijungia, kai sistema
nesinaudojama.
x [Remote Sensor] (nuotolinis jutiklis)
(tik BDV-N990W)
x [Quick Start Mode] (greitojo paleidimo
režimas)
Galite pasirinkti, kurį nuotolinį jutiklį naudoti,
atsižvelgiant į pagrindinio įrenginio padėtį.
[On] (įjungta): sistema sparčiau paleidžiama iš
budėjimo režimo. Įjungę šią funkciją galite
sparčiau valdyti sistemą.
[Off] (išjungta): numatytasis nustatymas.
Vertikali padėtis
Horizontali padėtis
x [HDMI Settings] (HDMI nustatymai)
[Control for HDMI] (HDMI valdymas)
[On] (įjungta): įjungta. HDMI kabeliu
prijungtus komponentus galite naudoti bendrai.
[Off] (išjungta): išjungta.
[Audio Return Channel] (garso grįžties kanalas)
Šią funkciją galima naudoti prijungus sistemą
prie TV lizdo HDMI IN, kuris suderinamas su
funkcija „Audio Return Channel“.
[Auto] (automatinis): sistema gali priimti
skaitmeninį garso signalą iš TV automatiškai per
HDMI kabelį.
[Off] (išjungta): išjungta.
[On] (įjungta): sumažina energijos suvartojimą,
kai garsumo lygis yra žemas.
[Off] (išjungta): [Normal] (normali) būsena:
Sistema gali išvesti garsumo lygį.
x [Auto Standby] (automatinis budėjimo
režimas)
[On] (įjungta): įjungiama funkcija [Auto
Standby] (automatinis budėjimo režimas).
Kai nenaudojate sistemos maždaug 30 minučių,
automatiškai įjungiamas budėjimo režimas.
[Off] (išjungta): funkcija išjungiama.
x [Auto Display] (automatinis rodymas)
[On] (įjungta): automatiškai rodoma
informacija ekrane keičiant rodomus
pavadinimus, vaizdo režimus, garso
signalus ir kt.
[Off] (išjungta): informacija rodoma
tik paspaudžiant DISPLAY.
Nustatymai ir reguliavimas
[Vertical/Horizontal] (vertikali / horizontali):
aktyvuoti abu nuotoliniai jutikliai. Pirmenybė
teikiama vertikalioje padėtyje esančiam jutikliui.
[Vertical] (vertikali): aktyvus tik vertikalioje
padėtyje esantis nuotolinis jutiklis.
[Horizontal] (horizontali): aktyvus tik
horizontalioje padėtyje esantis nuotolinis
jutiklis.
x [Power Save Drive] (Energijos taupymo
įrenginys)
x [Screen Saver] (ekrano užsklanda)
[On] (įjungta): įjungiama ekrano užsklandos
funkcija.
[Off] (išjungta): išjungta.
Pastaba
• Šią funkciją galima naudoti tik tada, kai funkcija
[Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatyta
kaip [On] (įjungta).
[HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 garso
įvesties režimas) (tik Europai skirti modeliai)
Galite pasirinkti komponento, prijungto prie
HDMI (IN 1) lizdo, garso įvestį.
[HDMI1]: komponento, prijungto prie HDMI
(IN 1) lizdo, garsas įvedamas iš HDMI (IN 1)
lizdo.
[TV]: komponento, prijungto prie HDMI (IN 1)
lizdo, garsas išvedamas iš TV (DIGITAL IN
OPTICAL) lizdo.
x [Software Update Notification] (pranešimas
apie programinės įrangos naujinį)
[On] (įjungta): nustatoma, kad sistema praneštų
apie naują programinės įrangos versiją (46 psl.).
[Off] (išjungta): išjungta.
51LT
x [Gracenote Settings] („Gracenote“
nustatymai)
[Auto] (automatinis): automatiškai atsiunčiama
informacija apie diską sustabdžius disko
atkūrimą. Kad būtų galima atsiųsti, sistema
turi būti prijungta prie tinklo.
[Manual] (rankinis): informacija apie diską
atsiunčiama pasirinkus [Video Search] (vaizdo
įrašų paieška) arba [Music Search] (muzikos
paieška).
x [System Information] (sistemos informacija)
Galite peržiūrėti sistemos programinės įrangos
informaciją ir MAC adresą.
x [Software License Information]
(programinės įrangos licencijos informacija)
Galite peržiūrėti programinės įrangos licencijos
informaciją.
[Network Settings]
(tinklo nustatymai)
x [Internet Settings] (interneto nustatymai)
Pirmiausia prijunkite sistemą prie tinklo.
Išsamios informacijos žiūrėkite „3 žingsnis.
Pasiruošimas jungtis prie tinklo“ (21 psl.).
[Wired Setup] (laidinio ryšio sąranka):
pasirinkite šį nustatymą, kai LAN kabeliu
prijungtas plačiajuosčio ryšio maršrutizatorius.
[Wireless Setup(built-in)] (belaidžio ryšio
sąranka (įmontuota): pasirinkite šį nustatymą,
kai sistemoje įmontuotas belaidis LAN ryšys
naudojamas prisijungti prie belaidžio tinklo.
[View Network Status] (rodyti tinklo būseną):
Rodoma esama tinklo būsena.
Patarimas
[External Input
Settings] (išorės įvesties
nustatymai)
Praleidimo nustatymas yra patogi funkcija,
leidžianti praleisti nenaudojamas įvestis
renkantis funkciją.
x [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO]
[Do not skip] (nepraleisti): sistema nepraleidžia
pasirinktos funkcijos, kai funkcija pasirenkama
paspaudžiant FUNCTION.
[Skip] (praleisti): sistema praleidžia pasirinktą
funkciją, kai funkcija pasirenkama paspaudžiant
FUNCTION.
52LT
• Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vienoje
iš toliau nurodytų svetainių ir perskaitykite DUK.
Europos ir Rusijos klientams:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Network Connection Diagnostics]
(tinklo ryšio diagnostika)
Galite atlikti tinklo diagnostiką ir patikrinti,
ar tinkamai nustatytas tinklo ryšys.
x [Connection Server Settings] (ryšio serverio
nustatymai)
Nustatoma, ar rodyti prijungtą DLNA serverį.
x [Renderer Set-up] (perteikimo įrenginio
sąranka)
[Automatic Access Permission] (automatinės
prieigos teisė): nustatoma, ar leisti automatinę
prieigą iš naujai aptikto DLNA valdiklio.
[Smart Select] (sumanusis pasirinkimas):
leidžiama „Sony“ DLNA valdikliui rasti sistemą
kaip valdytiną komponentą infraraudonaisiais
spinduliais. Šią funkciją galite įjungti arba
išjungti.
[Renderer Name] (perteikimo įrenginio
pavadinimas): rodomas sistemos pavadinimas,
nurodytas kituose tinklo DLNA įrenginiuose.
Nustatoma, ar priimti komandas iš DLNA
valdiklių.
x [PARTY Auto Start] (PARTY automatinis
paleidimas)
[On] (įjungta): paleidžiamas PARTY arba
prisijungiama prie esamo PARTY pareikalavus
tinklo įrenginiui, suderinamam su funkcija
PARTY STREAMING.
[Off] (išjungta): išjungta.
x [Media Remote Device Registration]
(„Media Remote“ įrenginio registracija)
Užregistruojamas „Media Remote“ įrenginys.
x [Registered Media Remote Devices]
(užregistruoti „Media Remote“ įrenginiai)
x [Easy Initial Settings] (nesudėtingi pradiniai
nustatymai)
Paleidžiama funkcija [Easy Initial Settings]
(nesudėtingas pradinis nustatymas) ir galite
nustatyti pagrindinius nustatymus. Vykdykite
ekrane pateiktas instrukcijas.
x [Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo
nustatymai)
Paleidžiama funkcija [Easy Network Settings]
(nesudėtingas tinklo nustatymas) ir galite
nustatyti pagrindinius tinklo nustatymus.
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
[Resetting]
(nustatymas iš naujo)
Nustatymai ir reguliavimas
x [Renderer Access Control] (perteikimo
įrenginio prieigos valdymas)
[Easy Setup]
(nesudėtinga sąranka)
x [Reset to Factory Default Settings] (iš naujo
nustatyti numatytuosius gamyklinius
nustatymus)
Galite iš naujo nustatyti numatytuosius
gamyklinius sistemos nustatymus pasirinkdami
nustatymų grupę. Visi grupėje esantys
nustatymai bus nustatyti iš naujo.
Rodomas užregistruotų „Media Remote“
įrenginių sąrašas.
x [Initialize Personal Information] (asmeninės
informacijos panaikinimas)
x [Remote Start] (nuotolinis paleidimas)
Galite panaikinti sistemoje išsaugotą asmeninę
informaciją.
[On] (įjungta): Leidžia paleisti sistemą
iš „Media Remote“ įrenginio.
[Off] (išjungta): išjungta.
53LT
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės
Sauga
• Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros
smūgio, ant sistemos nedėkite skysčio pripildytų
indų, pvz., vazų, ir nestatykite sistemos šalia vonios
arba dušo. Jei į korpusą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš toliau
eksploatuodami duokite ją patikrinti kvalifikuotiems
specialistams.
• Nelieskite kintamosios srovės maitinimo laido
šlapiomis rankomis. Kitaip galite patirti elektros
smūgį.
Maitinimo šaltiniai
• Atjunkite įrenginį nuo sieninio elektros lizdo, jei
neketinate jo naudoti ilgą laiką. Norėdami atjungti
laidą, ištraukite jį laikydami už kištuko, o ne už laido.
Vieta
• Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad
ji neperkaistų.
• Ilgą laiką atkuriant garso turinį dideliu garsumu
korpusas įkaista. Tai nėra gedimas. Tačiau korpuso
nelieskite. Nestatykite sistemos uždaroje erdvėje
su bloga ventiliacija, nes sistema gali perkaisti.
• Ant sistemos nedėkite daiktų, galinčių uždengti
ventiliacijos angas. Sistemoje yra galingas
stiprintuvas. Jei uždengsite ventiliacijos angas,
sistema gali perkaisti ir sugesti.
• Nestatykite sistemos ant patiesalų, antklodžių ir
panašių paviršių arba šalia užuolaidų, tekstilės
gaminių ir panašių medžiagų, kurios gali uždengti
ventiliacijos angas.
• Nemontuokite sistemos uždaroje erdvėje, pvz.,
knygų lentynoje arba panašioje vietoje.
• Nemontuokite sistemos prie šilumos šaltinių, pvz.,
radiatorių, oro ventiliavimo kanalų arba tiesioginių
saulės spindulių, dulkių pertekliaus, mechaninės
vibracijos ar smūgių veikiamose vietose.
• Nemontuokite sistemos nuožulnioje padėtyje.
Ji sukurta naudoti tik horizontalioje padėtyje.
• Sistemos ir diskų nelaikykite šalia komponentų,
kuriuose yra stiprių magnetų, pvz., mikrobangų
krosnelių arba didelių garsiakalbių.
• Ant sistemos nestatykite sunkių objektų.
• Nestatykite metalinių objektų priešais priekinį
skydelį. Dėl jų gali būti prasčiau priimamos radijo
bangos.
54LT
• Nestatykite sistemos vietoje, kurioje naudojama
medicinos įranga. Kitaip galite sugadinti medicinos
įrangą.
• Jei naudojate širdies stimuliatorių arba kitą
medicinos prietaisą, prieš naudodami belaidžio
LAN funkciją pasitarkite su gydytoju arba medicinos
prietaiso gamintoju.
Naudojimas
• Sistemą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos į šiltą arba
pastačius itin drėgnoje patalpoje, įrenginio viduje gali
susidaryti drėgmė. Taip įvykus, sistema gali veikti
netinkamai. Tokiu atveju išimkite diską ir palikite
sistemą įjungtą maždaug pusvalandį, kol susikaupusi
drėgmė išgaruos.
• Prieš perkeldami sistemą išimkite diską (-us). Kitaip
galite sugadinti diską (-us).
• Jei į korpusą kas nors įkrito, atjunkite įrenginį ir prieš
toliau jį naudodami pasirūpinkite, kad įrenginį
patikrintų kvalifikuotas specialistas.
Garsumo reguliavimas
• Nepadidinkite garsumo klausydamiesi tylios arba
tuščios garso takelio dalies. Kitaip, staiga padidėjus
garso takelio garsumo lygiui, galite sugadinti
garsiakalbius.
Valymas
• Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles valykite
minkštu audiniu, šiek tiek sudrėkintu švelniu valikliu.
Nenaudokite jokios šiurkščios šluostės, valymo
miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Jei kilo su sistema susijusių klausimų ar problemų,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Valomieji diskai, diskų / objektyvų
valymo priemonės
• Nenaudokite valomųjų diskų arba diskų /
objektyvų valymo priemonių (įskaitant drėgnas
arba purškiamas). Kitaip galite sugadinti įrenginį.
Dalių keitimas
• Pataisius sistemą, taisytos dalys gali būti surinktos
pakartotinio naudojimo arba perdirbimo tikslais.
TV spalvos
• Jei dėl garsiakalbių TV ekrane netinkamai
rodomos spalvos, išjunkite TV ir vėl jį įjunkite
praėjus 15–30 minučių. Jei spalvos vis tiek rodomos
netinkamai, pastatykite garsiakalbius toliau nuo TV
komplekto.
SVARBI INFORMACIJA
Dėmesio: ši sistema televizoriaus ekrane gali
neribotą laiką rodyti nejudantį arba ekrano vaizdą.
Jei televizoriaus ekrane ilgą laiką bus rodomas
nejudantis arba ekrano vaizdas, galite negrįžtamai
jį sugadinti. Projekciniai televizoriai ypač lengvai
pažeidžiami.
Sistemos perkėlimas
Pastabos dėl diskų
Diskų priežiūra
• Kad diskas išliktų švarus, imkite jį už krašto.
Nelieskite paviršiaus.
• Ant disko neklijuokite popieriaus arba
juostelės.
• Prieš perkeldami sistemą įsitikinkite, kad į ją neįdėtas
diskas, ir iš sieninio elektros lizdo ištraukite
kintamosios srovės maitinimo laidą.
Valymas
• Prieš leisdami diską, nuvalykite jį valymo
šluoste.
Diską šluostykite nuo centro į kraštą.
Papildoma informacija
• Apsaugokite diską nuo tiesioginės saulės
šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro
kanalų, nepalikite disko tiesioginėje saulės
šviesoje stovinčiame automobilyje, nes
automobilio viduje temperatūra gali smarkiai
pakilti.
• Baigę leisti diską, įdėkite jį į dėžutę.
• Nenaudokite tirpiklių, pvz., benzino,
skiediklio, parduotuvėse parduodamų valiklių
arba vinilo plokštelėms skirto antistatinio
purškiklio.
Ši sistema gali atkurti tik standartinį apvalų
diską. Naudojant nestandartinius ir ne apvalius
diskus (pvz., kortelės, širdies ar žvaigždės
formos) gali įvykti gedimas.
Nenaudokite disko su pritvirtintu komercinio
žymėjimo priedu, pvz., etikete arba žiedu.
55LT
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojantis sistema kyla viena iš toliau
nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi dėl
taisymo perskaitykite čia pateiktą informaciją ir
pabandykite išspręsti problemą patys. Jei kurios
nors problemos išspręsti nepavyktų, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Įsidėmėkite, kad jei taisydami techninės
priežiūros specialistai pakeis tam tikras dalis,
šias dalis jie gali pasilikti.
Jei kiltų problemų su belaidžio garso ryšio
funkcija, kreipkitės į Sony pardavėją, kad
patikrintų visą sistemą (pagrindinį įrenginį ir
erdvinio garso stiprintuvą).
Bendroji informacija
Nepavyksta įjungti įrenginio.
t Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo laidas.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
t Per didelis atstumas tarp nuotolinio valdymo
pulto ir įrenginio.
t Nuotolinio pulto maitinimo elementuose liko
per mažai energijos.
Diskų dėklas neatsidaro ir nepavyksta išimti disko
net paspaudus Z.
t Pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
1 Paspauskite ir laikykite nuspaudę įrenginio
mygtukus N ir Z ilgiau nei 5 sekundes,
kad atidarytumėte diskų dėklą.
2 Išimkite diską.
3 Ištraukite kintamosios srovės maitinimo
laidą iš sieninio elektros lizdo ir po kelių
minučių vėl jį įjunkite.
Sistema neveikia taip, kaip turėtų.
t Ištraukite kintamosios srovės maitinimo laidą
iš sieninio elektros lizdo ir praėjus kelioms
minutėms vėl jį įjunkite.
Pranešimai
TV ekrane parodomas pranešimas [A new software
version is available. Please go to the „Setup” section
of the menu and select „Network Update” to perform
the update.] (Išleista nauja programinės įrangos
versija. Eikite į meniu dalį „Setup“ (sąranka),
pasirinkite „Network Update“ (tinklo naujinimas)
ir atnaujinkite.).
t Informacijos, kaip atnaujinti sistemos
programinę įrangą naujesne versija, rasite
dalyje [Network Update] (tinklo naujinimas)
(46 psl.).
Priekinio skydelio ekrane pakaitomis rodomi žodžiai
PROTECT ir PUSH PWR.
t Paspausdami "/1 išjunkite sistemą ir,
kai nebebus rodomas žodis STANDBY,
patikrinkite, kas nurodyta toliau.
• Ar neįvyko garsiakalbių laidų + ir –
trumpasis jungimas?
• Ar naudojate tik nurodytus garsiakalbius?
• Ar niekas neužstoja sistemos ventiliacijos
angų?
• Patikrinę, kas nurodyta pirmiau, ir išsprendę
visas problemas įjunkite sistemą. Jei
patikrinę viską, kas nurodyta pirmiau,
neradote problemos priežasties, pasitarkite
su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Priekinio skydelio ekrane rodomas tekstas LOCKED.
t Išjunkite apsaugos nuo vaikų funkciją (42 psl.).
Priekinio skydelio ekrane rodomas tekstas DEMO.
LOCK.
t Kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją arba
vietos įgaliotąjį „Sony“ techninės priežiūros
centrą.
Priekinio skydelio ekrane rodomas tekstas Exxxx.
t Kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją arba
vietos įgaliotąjį „Sony“ techninės priežiūros
centrą ir nurodykite klaidos kodą.
Visame TV ekrane rodomas ženklas
pranešimų.
be jokių
t Kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją arba
vietos įgaliotąjį „Sony“ techninės priežiūros
centrą.
56LT
Vaizdas
Nėra vaizdo.
t Patikrinkite sistemos išvesties būdą (18 psl.).
Prijungus HDMI kabeliu nėra vaizdo.
t Įrenginys prijungtas prie įvesties įrenginio,
kuris nesuderinamas su HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
(priekiniame skydelyje nerodomas tekstas
HDMI) (18 psl.).
Matomas vaizdo triukšmas.
t Nuvalykite diską.
t Jei vaizdas iš sistemos į TV išvedamas per VCR,
vaizdo kokybei įtakos gali turėti kai kurioms
BD / DVD programoms taikomas apsaugos
nuo kopijavimo signalas. Jei problemos
išspręsti nepavyksta net prijungus įrenginį
tiesiogiai prie TV, pabandykite prijungti
įrenginį prie kitų įvesties lizdų.
Vaizdas nerodomas visame TV ekrane.
3D vaizdai iš HDMI (IN 1) arba HDMI (IN 2) lizdo
nerodomi TV ekrane.
t Dalyje [Screen Settings] (ekrano nustatymai)
patikrinkite [TV Type] (TV tipas) nustatymą
(47 psl.).
t Kraštinių santykis diske yra fiksuotas.
t 3D vaizdai gali būti nerodomi; tai priklauso
nuo TV arba vaizdo komponentų.
TV ekrane keičiasi spalvos.
t Paspauskite ir laikykite nuspaudę įrenginio
mygtukus N ir VOL ilgiau nei 5 sekundes,
kad iš naujo nustatytumėte žemiausią vaizdo
išvesties raišką.
Tamsios vaizdo sritys per tamsios / šviesios sritys
per šviesios arba vaizdas rodomos nenatūraliai.
t Nustatykite [Picture Quality Mode] (vaizdo
kokybės režimas) kaip [Standard]
(standartinis) (numatytasis nustatymas)
(33 psl.).
t Jei garsiakalbius naudojate kartu su CRT
tipo TV arba projektoriumi, sumontuokite
garsiakalbius bent 0,3 metro atstumu nuo
TV komplekto.
t Jei spalvos vis tiek keičiasi, išjunkite TV
komplektą ir vėl jį įjunkite praėjus
15–30 minučių.
t Patikrinkite, ar arti garsiakalbių nėra daiktų
su magnetinėmis dalimis (pvz., magnetinio
fiksatoriaus ant TV stovo, medicinos prietaiso,
žaislo).
Papildoma informacija
Pasirinkus netinkamą [Output Video Format]
(išvedamo vaizdo formatas) vaizdo išvesties raišką,
nerodomas vaizdas.
Nerodomas vaizdas paleidus vaizdo / nuotraukos
failą per iPod / iPhone. (Tik Europai ir Australijai
skirti modeliai.)
t TV pasirinkite šios sistemos įvestį.
Vaizdas neišvedamas tinkamai.
t Dalyje [Screen Settings] (ekrano nustatymai)
patikrinkite [Output Video Format] (išvedamo
vaizdo formatas) nustatymus (47 psl.).
t Jei analoginiai ir skaitmeniniai signalai
išvedami tuo pačiu metu, dalyje [Screen
Settings] (ekrano nustatymai) nustatykite
[BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p
išvestis) arba [DVD-ROM 24p Output]
(DVD-ROM 24p išvestis) kaip [Off]
(išjungta) (47 psl.).
t Jei naudojate BD-ROM, dalyje [Screen
Settings] (ekrano nustatymai) patikrinkite
[BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p
išvestis) nustatymus (47 psl.).
Garsas
Nėra garso.
t Netinkamai prijungti garsiakalbių laidai.
t Patikrinkite garsiakalbių nustatymus (40 psl.).
Super Audio CD garsas neatkuriamas naudojant prie
HDMI (IN 1) arba HDMI (IN 2) lizdo prijungtą
komponentą.
t HDMI (IN 1) ir HDMI (IN 2) nepalaiko garso
formato, kuriame numatyta apsauga nuo
kopijavimo. Komponento analoginės garso
išvesties lizdą prijunkite prie įrenginio lizdų
AUDIO (AUDIO IN L/R).
57LT
Nėra garso iš TV per lizdą HDMI (OUT) naudojant
funkciją „Audio Return Channel“.
t [System Settings] (sistemos nustatymai)
dalyje [HDMI Settings] (HDMI nustatymai)
nustatykite [Control for HDMI] (HDMI
valdymas) kaip [On] (įjungta) (51 psl.). Be to,
[System Settings] (sistemos nustatymai) dalyje
[HDMI Settings] (HDMI nustatymai)
nustatykite [Audio Return Channel] (garso
grįžties kanalas) kaip [Auto] (automatinis)
(51 psl.).
t Patikrinkite, ar TV suderinamas su funkcija
„Audio Return Channel“.
t Patikrinkite, ar HDMI kabelis prijungtas prie
TV lizdo, suderinamo su funkcija „Audio
Return Channel“.
Kai prie sistemos prijungtas TV priedėlis, netinkamai
atkuriamas TV programų garsas.
t [System Settings] (sistemos nustatymai) dalyje
[HDMI Settings] (HDMI nustatymai)
nustatykite [Audio Return Channel] (garso
grįžties kanalas) kaip [Off] (išjungta) (51 psl.).
t Patikrinkite, ar tinkamai prijungti laidai ir
(arba) kabeliai (19 psl.).
Girdimas stiprus ūžimas arba triukšmas.
t Patraukite TV nuo garso komponentų.
t Nuvalykite diską.
Leidžiant CD dingsta erdvinio garso efektas.
t Pasirinkite erdvinio garso nustatymą
paspausdami AUDIO (36 psl.).
Garsas sklinda tik iš centrinio garsiakalbio.
t Atsižvelgiant į diską, garsas gali sklisti tik iš
centrinio garsiakalbio.
Per erdvinio garso garsiakalbius nesigirdi garso arba
jis labai tylus.
t Patikrinkite, ar garsiakalbiai tinkamai
prijungti, ir nustatymus (17, 40 psl.).
t Patikrinkite garso režimo nustatymą (26 psl.).
t Atsižvelgiant į šaltinį, erdvinio garso
garsiakalbių efektas gali būti mažiau
pastebimas.
t Atkuriamas 2 kanalų šaltinis.
Iškraipomas garsas iš prijungto komponento.
t Sumažinkite prijungto komponento įvesties
lygį nustatydami [Attenuate - AUDIO]
(garso silpninimas) (48 psl.).
58LT
Belaidis garso ryšys
Belaidžio ryšio perdavimas neaktyvuotas arba
erdvinio garso garsiakalbiai neskleidžia garso.
t Patikrinkite erdvinio garso stiprintuvo
LINK/STANDBY indikatoriaus būseną.
• Išsijungia.
– Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
erdvinio garso stiprintuvo kintamosios
srovės maitinimo laidas.
– Paspausdami erdvinio garso stiprintuvo
mygtuką "/1 įjunkite erdvinio garso
stiprintuvą.
• Greitai mirksi žaliai.
– 1 Paspauskite erdvinio garso stiprintuvo
mygtuką "/1.
2 Tinkamai įkiškite belaidžio ryšio
siųstuvą-imtuvą į erdvinio garso
stiprintuvą.
3 Paspauskite erdvinio garso stiprintuvo
mygtuką "/1.
• Mirksi raudonai.
– Paspausdami "/1 išjunkite erdvinio garso
stiprintuvą ir patikrinkite, kas nurodyta
toliau.
1 Ar neįvyko garsiakalbių laidų „+“ ir
„–“ trumpasis jungimas?
2 Ar niekas neužstoja erdvinio garso
stiprintuvo ventiliacijos angų?
Patikrinę, kas nurodyta anksčiau, ir
išsprendę visas problemas įjunkite
erdvinio garso stiprintuvą. Jei patikrinę
viską, kas nurodyta anksčiau, neradote
problemos priežasties, pasitarkite su
artimiausiu Sony pardavėju.
• Lėtai mirksi žaliai ar oranžiniai arba
užsidega raudonai.
– Patikrinkite, ar belaidžio ryšio siųstuvasimtuvas yra tinkamai įkištas į įrenginį.
– Iš naujo nustatykite [Secure Link]
(saugusis ryšys) (44 psl.).
– Prastas garso perdavimas. Perkelkite
erdvinio garso stiprintuvą į kitą vietą,
kad LINK/STANDBY indikatorius
užsidegtų žaliai arba oranžiniai.
– Perkelkite sistemą toliau nuo kitų
belaidžio ryšio įrenginių.
– Venkite naudoti kitus belaidžio ryšio
įrenginius.
• Užsidega žaliai arba oranžiniai.
– Patikrinkite garsiakalbio jungtis ir
nustatymus.
Per erdvinio garso garsiakalbius girdimas triukšmas
arba garsas trūkinėja.
t Belaidžio ryšio perdavimas yra nestabilus.
Pakeiskite [RF Channel] (RF kanalas)
nustatymą, esantį [Wireless Sound
Connection] (Belaidžio garso ryšys) (45 psl.).
t Sumontuokite sistemą ir erdvinio garso
stiprintuvą arčiau vienas kito.
t Nemontuokite įrenginio ir erdvinio garso
stiprintuvo uždarame laikiklyje, metaliniame
laikiklyje arba po stalu.
Imtuvas
t Patikrinkite, ar tinkamai prijungta antena.
Prireikus sureguliuokite anteną arba prijunkite
išorinę anteną.
t Stočių signalas per silpnas (nustatant stotis
automatiškai). Nustatykite stotis rankiniu
būdu.
t Atsižvelgiant į diską, tęsimo taškas gali
būti išvalomas iš atminties, kai:
• atidarote diskų dėklą;
• atjungiate USB įrenginį;
• paleidžiate kitą turinį;
• išjungiate įrenginį.
Nepavyksta pakeisti garso takelio / subtitrų kalbos
arba kampų.
t Bandykite naudoti BD arba DVD meniu.
t Į leidžiamą BD arba DVD neįrašyti kelių kalbų
takeliai / subtitrai arba keli kampai.
Nepavyksta paleisti papildomo turinio arba kitų
BD-ROM esančių duomenų.
t Pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
1 Išimkite diską.
2 Išjunkite sistemą.
3 Atjunkite ir vėl prijunkite USB įrenginį
(28 psl.).
4 Įjunkite sistemą.
5 Įdėkite BONUSVIEW / BD-LIVE
palaikantį BD-ROM.
USB įrenginys
Atkūrimas
Papildoma informacija
Nepavyksta nustatyti radijo stočių.
Diskas pradedamas leisti ne nuo tęsimo taško,
kuriame paskutinį kartą buvo sustabdytas.
USB įrenginys neatpažįstamas.
Nepavyksta paleisti disko.
t Sistema nesuderinama su konkrečiu BD /
DVD regiono kodu.
t Įrenginio viduje susidarė drėgmė, galinti
apgadinti objektyvus. Išimkite diską ir palikite
įrenginį įjungtą maždaug pusvalandį.
t Sistema negali paleisti disko, kurio įrašymas
tinkamai neužbaigtas (61 psl.).
Netinkamai rodomi failų vardai.
t Sistema gali rodyti tik ISO 8859-1 koduotės
ženklus. Kitų koduočių ženklai gali būti
rodomi kitaip.
t Atsižvelgiant į naudotą rašymo programinę
įrangą, įvesties ženklai gali būti rodomi kitaip.
t Pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
1 Išjunkite sistemą.
2 Atjunkite ir vėl prijunkite USB įrenginį.
3 Įjunkite sistemą.
t Patikrinkite, ar USB įrenginys tinkamai
prijungtas prie
(USB) prievado.
t Patikrinkite, ar nesugadintas USB įrenginys
arba kabelis.
t Patikrinkite, ar USB įrenginys įjungtas.
t Jei USB įrenginys prijungtas per USB šakotuvą,
atjunkite jį ir prijunkite USB įrenginį tiesiogiai
prie įrenginio.
Diskas pradedamas leisti ne nuo pradžių.
t Buvo pasirinktas tęstinis paleidimas.
Paspauskite OPTIONS ir pasirinkite
[Play from start] (leisti nuo pradžių),
tada paspauskite .
59LT
„BRAVIA Internet Video“
Vaizdas ir (arba) garsas yra prastos kokybės ir (arba)
naudojant tam tikras programas pateikiamas
neryškiai, ypač atkuriant greitų judesių arba tamsias
scenas.
t Atsižvelgiant į interneto turinio teikėją, vaizdo
ir (arba) garso kokybė gali būti prasta.
t Vaizdo ir (arba) garso kokybę gali pavykti
pagerinti pakeitus ryšio spartą. „Sony“
rekomenduoja, kad žiūrint standartinės
raiškos vaizdo įrašus ryšio sparta būtų bent
2,5 Mb/s, o didelės raiškos – 10 Mb/s.
t Ne visi vaizdo įrašai atkuriami su garsu.
Vaizdas sumažintas.
t Paspauskite X, kad priartintumėte.
„BRAVIA Sync“ ([Control for HDMI]
(HDMI valdymas)
Funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas)
neveikia („BRAVIA Sync“).
t Patikrinkite, ar [Control for HDMI] (HDMI
valdymas) nustatyta kaip [On] (įjungta)
(51 psl.).
t Jei keičiate HDMI ryšį, išjunkite sistemą ir vėl
ją įjunkite.
t Jei sutrinka maitinimas, nustatykite [Control
for HDMI] (HDMI valdymas) kaip [Off]
(išjungta), tada nustatykite [Control for
HDMI] (HDMI valdymas) kaip [On] (įjungta)
(51 psl.).
t Patikrinkite, kas nurodyta toliau, ir žr. prie
komponento pridėtą naudojimo instrukciją.
• Prijungtas komponentas suderinamas su
funkcija [Control for HDMI] (HDMI
valdymas).
• Nustatytas tinkamas prijungto komponento
funkcijos [Control for HDMI] (HDMI
valdymas) nustatymas.
Tinklo ryšys
Sistemos nepavyksta prijungti prie tinklo.
t Patikrinkite tinklo ryšį (21 psl.) ir tinklo
nustatymus (52 psl.).
60LT
Belaidis LAN ryšys
Nepavyksta prijungti asmeninio kompiuterio prie
interneto atlikus [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(„Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka, WPS).
t Maršrutizatoriaus belaidžio ryšio nustatymai
gali būti pakeisti automatiškai, jei naudojate
„Wi-Fi“ apsaugotosios sąrankos funkciją
prieš sureguliuodami maršrutizatoriaus
nustatymus. Tokiu atveju atitinkamai
pakeiskite asmeninio kompiuterio belaidžio
ryšio nustatymus.
Nepavyksta prijungti sistemos prie tinklo arba tinklo
ryšys nestabilus.
t Patikrinkite, ar įjungtas belaidžio LAN
maršrutizatorius.
t Patikrinkite tinklo ryšį (21 psl.) ir tinklo
nustatymus (52 psl.).
t Atsižvelgiant į naudojimo aplinką, įskaitant
sienos medžiagą, radijo bangų priėmimo
sąlygas arba tarp sistemos (arba belaidžio LAN
adapterio su USB jungtimi) ir belaidžio LAN
maršrutizatoriaus esančias kliūtis, ryšio
atstumas gali būti mažesnis. Perkelkite sistemą
ir belaidžio LAN maršrutizatorių arčiau vienas
kito.
t Įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių
juostą, pvz., mikrobangų krosnelė, „Bluetooth“
arba skaitmeninis belaidis įrenginys, gali
trukdyti ryšiui. Perkelkite įrenginį toliau
nuo tokių įrenginių arba juos išjunkite.
Reikiamas belaidžio ryšio maršrutizatorius
nerodomas belaidžių tinklų sąraše.
t Paspausdami RETURN grįžkite į ankstesnį
ekraną ir bandykite atlikti [Wireless
Setup(built-in)] (belaidžio ryšio sąranka
(įtaisytoji) / [USB Wireless Setup] (USB
belaidžio ryšio sąranka) veiksmus dar kartą.
Jei reikiamas belaidžio ryšio maršrutizatorius
vis tiek neaptinkamas, pasirinkite [Manual
registration] (rankinis registravimas).
Pastabos dėl diskų
Diskai, kuriuos galima
paleisti
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R / BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R / DVD-RW
DVD+R / DVD+RW
CD3)
CD-DA (muzikos CD)
CD-ROM
CD-R / CD-RW
Super Audio CD
1) Blu-ray
Pastaba dėl BD / DVD atkūrimo funkcijų
Kai kurias BD / DVD atkūrimo funkcijas
gali specialiai nustatyti programinės įrangos
gamintojai. Ši sistema BD / DVD paleidžia
pagal programinės įrangos kūrėjų sukurtą disko
turinį, todėl kai kurios atkūrimo funkcijos gali
neveikti.
Pastaba dėl dviejų sluoksnių BD / DVD
diskų
Keičiantis sluoksniams, atkuriamas vaizdas
ir garsas gali būti trumpam pertrauktas.
Regiono kodas (tik BD-ROM / DVD
VIDEO)
Įrenginio apačioje išspausdintas sistemos
regiono kodas. Įrenginys paleis tik tokį
BD-ROM / DVD VIDEO (tik atkurs), kuris
pažymėtas identišku regiono kodu arba ALL .
Papildoma informacija
Disc specifikacijos yra naujos ir nuolat
keičiamos, todėl, atsižvelgiant į disko tipą ir versiją,
gali būti, kad kai kurių diskų paleisti nepavyks. Be to,
garso išvestis skiriasi atsižvelgiant į šaltinį, išvesties
lizdą, per kurį prijungta, ir pasirinktus garso
nustatymus.
2)
BD-RE: 2.1 versija
BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 versijos, įskaitant organinio
pigmento tipo BD-R (LTH tipo)
Asmeniniu kompiuteriu įrašytų BD-R paleisti
negalima, jei neuždarytas įrašymo seansas.
3) Tinkamai neužbaigus įrašymo, nebus galima paleisti
CD arba DVD disko. Daugiau informacijos rasite
prie įrašymo įrenginio pridėtoje naudojimo
instrukcijoje.
Šis gaminys sukurtas atkurti diskus,
atitinkančius kompaktinio disko (CD)
standartą.
„DualDisc“ diskai ir kai kurie muzikos diskai,
užkoduoti naudojant autorių teisių apsaugos
technologijas, neatitinka kompaktinio disko
(CD) standarto. Todėl šie diskai gali būti
nesuderinami su šiuo gaminiu.
Diskai, kurių negalima paleisti
• BD diskai su kasete
• BDXL diskai
• DVD-RAM diskai
• HD DVD diskai
• „DVD Audio“ diskai
• PHOTO CD diskai
• „CD-Extra“ diskų duomenų dalis
• „Super VCD“ diskai
• „DualDisc“ diskų garso medžiagos pusė
61LT
Pastaba
Failai, kuriuos galima
paleisti
Video
Failo formatas
Plėtiniai
MPEG-1 Video / PS1)5)
MPEG-2 Video / PS,
TS1)6)
„.mpg,“ „.mpeg,“ „.m2ts,“
„.mts“
„Xvid“
„.avi“
MPEG4/AVC1)5)
„.mkv,“ „.mp4,“ „.m4v,“
„.m2ts,“ „.mts“
WMV91)5)
„.wmv,“ „.asf“
AVCHD2)
3)5)
„Real video“7)
„.rmvb“
Muzikos
Failo formatas
Plėtiniai
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC/HE-AAC1)4)5)
„.m4a“
„WMA9 Standard“1)4)
„.wma“
LPCM
„.wav“
Nuotraukų
Failo formatas
Plėtiniai
JPEG
„.jpg,“ „.jpeg“
GIF8)
„.gif“
PNG8)
„.png“
MPO9)
„.mpo“
1)
Sistema neatkuria DRM technologija užkoduotų
failų.
2)
Suderinamas su AVCHD 2.0 versija (AVCHD 3D /
„Progressive“).
3) Sistema atkuria AVCHD formato failus, įrašytus
skaitmenine vaizdo kamera ir pan. Norint žiūrėti
AVCHD formato failus, disko su AVCHD formato
failais įrašymas turi būti tinkamai užbaigtas.
4) Sistema neatkuria „Lossless“ ir pan. technologijomis
užkoduotų failų.
5)
Sistema neatkuria šių failų per DLNA funkciją.
6)
Sistema atkuria tik SD raiška per DLNA funkciją.
7)
Tik Singapūrui, Tailandui ir Taivanui skirti modeliai.
8)
Sistema neatkuria animuotų PNG arba animuotų
GIF failų.
9)
Rodomas pagrindinis arba pirmasis MPO failų
(išskyrus 3D,) vaizdas.
62LT
• Kai kurių failų gali nepavykti atkurti dėl formato,
užkodavimo, įrašymo arba DLNA serverio būsenos.
• Gali nepavykti atkurti kai kurių asmeniniu
kompiuteriu redaguotų failų.
• Sistema gali atpažinti šiuos BD, DVD, CD ir USB
įrenginių failus arba aplankus:
– iki 9 lygio aplankus, įskaitant šakninį aplanką;
– iki 500 failų / aplankų viename lygyje.
• Sistema gali atpažinti šiuos DLNA serveryje esančius
failus arba aplankus:
– iki 19 lygio aplankus;
– iki 999 failų / aplankų viename lygyje.
• Šioje sistemoje gali neveikti kai kurie USB įrenginiai.
• Sistema gali atpažinti Mass Storage Class (MSC)
įrenginius (pvz., atmintinę arba HDD), „Still Image
Capture Device“ (SICD) įrenginius ir 101 klavišo
klaviatūras.
• Kad nesugadintumėte duomenų ir USB atmintinės
arba kitų įrenginių, prieš prijungdami arba
atjungdami USB atmintinę arba kitus įrenginius,
išjunkite sistemą.
• Sistema gali sklandžiai neatkurti didelės bitų spartos
vaizdo failų iš DATA CD. Didelės bitų spartos vaizdo
failus rekomenduojama paleisti naudojant DATA
DVD arba DATA BD.
Palaikomi garso formatai
Specifikacijos
Ši sistema palaiko toliau nurodytus garso
formatus.
Stiprintuvas
Funkcija
„BD/DVD”
„HDMI1”
„HDMI2”
„TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
DTS
a
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
–
–
–
DTS96/24
a
–
–
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD
Master Audio
a
–
–
a: palaikomas formatas.
–: nepalaikomas formatas.
Vaizdas
Pastaba
HDMI
• HDMI (IN 1) ir HDMI (IN 2) neatkuria garso,
jei garso formate numatyta apsauga nuo kopijavimo,
pvz., Super Audio CD arba Audio DVD.
• Naudojant „HDMI1“ arba „HDMI2“ funkciją
palaikomas iki 96 kHz „LPCM 2ch“ formato
skaitmeninio signalo diskretizavimo dažnis ir iki
48 kHz, kai naudojama „TV” funkcija.
• Naudojant „HDMI1” arba „HDMI2” funkciją
palaikomas iki 48 kHz „LPCM 5.1 ch“ formato
skaitmeninio signalo diskretizavimo dažnis.
Jungtis
Išvestis
Papildoma informacija
Formatas
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
78 W + 78 W (esant
3 omams, 1 kHz,
1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
125 W (vienam kanalui,
esant 3 omams, 1 kHz)
Centrinis:
250 W (esant 6 omams,
1 kHz)
Žemųjų dažnių
garsiakalbis:
250 W (esant 6 omams,
80 Hz)
Analoginė įvestis
AUDIO (AUDIO IN)
Jautrumas: 3,0 V / 1,0 V
Skaitmeninė įvestis
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Palaikomi formatai: LPCM
2CH (iki 48 kHz), „Dolby
Digital“, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Palaikomi formatai: LPCM
5.1CH (iki 48 kHz), LPCM
2CH (iki 96 kHz), Dolby
Digital, DTS
VIDEO: 1 Vp-p, 75 omai
A tipo (19 kontaktų)
BD / DVD / „Super Audio CD“ / CD sistema
Signalo formato sistema
NTSC / PAL
USB
USB 1/2 prievadas:
A tipo (galima prijungti
USB atmintinę, atminties
kortelių skaitytuvą,
skaitmeninį fotoaparatą
ir skaitmeninę vaizdo
kamerą)
LAN
Jungtis LAN (100)
Jungtis 100BASE-TX
LANBelaidis ryšys
Standartų atitikimas
Dažnis ir kanalas
IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz–2,4835 GHz
[CH1–13]
63LT
FM imtuvas
Sistema
Derinimo diapazonas
Antena
Antenos jungtys
PLL QL (kvarco kristalais
kontroliuojamas)
skaitmeninis sintezatorius
87,5–108,0 MHz (kas
50 kHz)
Laidinė FM antena
75 omų,
nesubalansuotosios
Matmenys (apytiksl.)
Svoris (apytiksl.)
191 mm × 326 mm ×
376 mm (p / a / g)
5,6 kg
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
Taivanui skirti modeliai:
Erdvinio garso (SS-TSB114), skirtas
BDV-N990W
120 V kintamoji srovė,
50 / 60 Hz
Kiti modeliai:
220–240 V kintamoji
srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos Įjungtas:
115 W
Budėjimas: 0,3 W
(energijos taupymo
režimu)
Matmenys (apytiksl.)
460 mm × 74 mm ×
226 mm (p / a / g), įskaitant
projektavimo dalis
460 mm × 74 mm ×
239 mm (p / a / g) (su
įkištu belaidžio ryšio
siųstuvu-imtuvu)
460 mm × 148 mm ×
226 mm ( p / a / g) (su
stovu ir laidų dangteliu)
(tik BDV-N990W)
Svoris (apytiksl.)
3,6 kg
Matmenys (apytiksl.)
Erdvinio garso stiprintuvas (TA-SA300WR)
Garsiakalbiai
Priekinis (SS-TSB113), skirtas BDV-N990W /
BDV-N890W
Matmenys (apytiksl.)
Svoris (apytiksl.)
106 mm × 649 mm ×
86 mm (p / a / g) (ant
sienos kabinama dalis)
256 mm × 1200 mm ×
256 mm (p / a / g) (visas
garsiakalbis)
1,3 kg (ant sienos
kabinama dalis)
2,9 kg (visas garsiakalbis)
Priekinis (SS-TSB112), skirtas BDV-N790W
Matmenys (apytiksl.)
Svoris (apytiksl.)
Svoris (apytiksl.)
98 mm × 318 mm ×
103 mm (p / a / g)
0,7 kg
106 mm × 649 mm ×
86 mm (p / a / g) (ant
sienos kabinama dalis)
256 mm × 1200 mm ×
256 mm (p / a / g) (visas
garsiakalbis)
1,2 kg (ant sienos
kabinama dalis)
2,8 kg (visas garsiakalbis)
Erdvinio garso (SS-TSB111), skirtas
BDV-N890W / BDV-N790W
Matmenys (apytiksl.)
Svoris (apytiksl.)
98 mm × 255 mm × 91 mm
(p / a / g)
0,6 kg
Centrinis (SS-CTB111)
Matmenys (apytiksl.)
Svoris (apytiksl.)
331 mm × 59 mm × 57 mm
(p / a / g)
0,5 kg
Žemųjų dažnių garsiakalbis (SS-WSB112)
skirtas BDV-N990W
Matmenys (apytiksl.)
Svoris (apytiksl.)
64LT
Žemųjų dažnių garsiakalbis (SS-WSB111),
skirtas BDV-N890W / BDV-N790W
211 mm × 337 mm ×
411 mm (p / a / g)
7,2 kg
Stiprintuvas
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Erdvinio garso kairysis / erdvinio garso dešinysis:
125 W vienam kanalui,
esant 3 omams, 1 kHz)
Nominali varža:
3–16 Ω
Maitinimo reikalavimai
Taivanui skirti modeliai: 120 V kintamoji srovė,
50 / 60 Hz
Kiti modeliai:
220–240 V kintamoji
srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungtas: 50 W
Energijos sąnaudos budėjimo režimu
0,5 W (budėjimo režimu)
0,2 W (išjungtas)
Matmenys (apytiksl.)
206 mm × 60 mm ×
236 mm (p / a / g) su
įkištu belaidžio ryšio
siųstuvu-imtuvu
Svoris (apytiksl.)
1,3 kg
Belaidžio ryšio siųstuvas-imtuvas (EZW-RT50)
Komunikacijos sistema
Dažnis
Moduliavimo būdas
Maitinimo reikalavimai
Matmenys (apytiksl.)
Svoris (apytiksl.)
„Wireless sound
Specification version 1.0“
5,725 GHz–5,875 GHz
DSSS
3,3 V, 300 mA pastovioji
srovė
30 mm × 9 mm × 60 mm
(p / a / g)
10 g
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs keisti dizainą
ir specifikacijas.
• Energijos suvartojimas budėjimo režimu 0,3 W
(pagrindinis įrenginys), 0,2 W (erdvinio garso
stiprintuvas).
• Didesnis nei 85 % stiprintuvo bloko galios
efektyvumas pasiekiamas naudojant visiškai
skaitmeninį stiprintuvą „S-Master“.
Papildoma informacija
65LT
Kalbų kodų sąrašas
Kalbų pavadinimai atitinka ISO 639: 1988 (E/F) standartą.
Kodas Kalba
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Kodas Kalba
Kodas Kalba
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Kodas Kalba
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Nenurodyta
Tėvų kontrolės / vietovių kodų sąrašas
Kodas Šalis
Airija
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazilija
Čilė
Danija
Filipinai
Graikija
Honkongas
66LT
Kodas Šalis
Indija
Indonezija
Italija
Ispanija
Japonija
Jungtinė
Karalystė
Kinija
Kolumbija
Korėja
Lenkija
Kodas Šalis
Liuksemburgas
Malaizija
Meksika
Naujoji Zelandija
Norvegija
Nyderlandai
Pakistanas
Portugalija
Prancūzija
Rusija
Singapūras
Kodas Šalis
Suomija
Švedija
Šveicarija
Tailandas
Taivanas
Vokietija
Rodyklė
Skaitmenys
E
O
3D 27
3D Output Setting 47
Easy Network Settings 53
Energijos taupymo
įrenginys 51
Erdvinio garso stiprintuvas 13
OSD Language 50
Output Video Format 47
A
A/V SYNC 35
Attenuate - AUDIO 48
Audio DRC 48
Audio Language 49
Audio Output 48
Audio Return Channel 51
Audio Settings 48
Auto Display 51
Automatinis budėjimo
režimas 51
Automatinis
kalibravimas 39, 49
B
Bandomasis tonas 41
BD / DVD meniu kalba 49
BD / DVD peržiūros
nustatymai 49
BD Audio MIX Setting 48
BD Hybrid Disc Playback
Layer 49
BD Internet Connection 50
BD Parental Control 50
BD-LIVE 27
BD-ROM 24p Output 47
Belaidis garso ryšys 50
BONUSVIEW 27
„BRAVIA Sync“ 39
F
FM režimas 37
G
Garsiakalbių nustatymai 40
Gracenote Settings 52
Greitojo paleidimo režimas 51
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 48
HDMI Deep Colour Output 48
HDMI valdymas 39, 51
I
Illumination/Display 50
Initialize Personal
Information 53
Internet Settings 52
Internet Video Parental
Control 50
Internet Video Unrated 50
Interneto turinys 30
Išorės įvesties nustatymai 52
K
kalbų kodų sąrašas 66
C
M
CD 61
Cinema Conversion Mode 47
Connection Server Settings 52
Media Remote Device
Registration 53
Music Settings 50
D
N
D.C.A.C. (Skaitmeninio kino
automatinis kalibravimas) 39
diskai, kuriuos galima
paleisti 61
DLNA 30, 53
„Dolby Digital“ 36
DTS 36
DVD 61
DVD Aspect Ratio 47
DVD Parental Control 50
DVD-ROM 24p Output 48
naujinimas 46
Nesudėtinga sąranka 24, 53
Nesudėtingi pradiniai
nustatymai 53
Network Connection
Diagnostics 52
Network Update 46
Nuotolinio valdymo pultas 14
Nuotolinis jutiklis 51
Nuotolinis paleidimas 53
P
Paleidimo informacija 28
Parental Control Area Code 50
Parental Control Settings 50
Password 50
PARTY Auto Start 53
Priekinio skydelio ekranas 12
Priekinis skydelis 11
Pristabdymo režimas 48
Programinės įrangos licencijos
informacija 52
R
RDS 38
regiono kodas 61
Registered Media Remote
Devices 53
Renderer Access Control 53
Renderer Set-up 53
Reset to Factory Default
Settings 53
Resetting 53
S
SBM 48
Screen Format 47
Screen Saver 51
Screen Settings 47
System Information 52
Skaidrių demonstravimas 34
SLEEP 42
Sound Effect 49
Speaker Settings 49
Distance 41
Level 41
Subtitle Language 49
Sudėtinė garso transliacija 36
Super Audio CD Playback
Channels 50
Super Audio CD Playback
Layer 50
T
Tinklo nustatymai 52
TV ekrano dydžio nustatymas
3D turiniui žiūrėti 47
TV tipas 47
67LT
U
USB 28
Užpakalinis skydelis 12
užraktas nuo vaikų 42
W
WEP 22
WPA2-PSK (AES) 22
WPA2-PSK (TKIP) 22
WPA-PSK (AES) 22
WPA-PSK (TKIP) 22
68LT
Ateityje gali būti atnaujinta šios sistemos programinė įranga. Išsamesnės informacijos rasite
toliau nurodytais adresais.
Europos ir Rusijos klientams:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2012 Sony Corporation
(2)
Download PDF

advertising