Sony | BDV-NF7220 | Sony BDV-NF7220 „Blu-ray“ namų kino sistema su „Bluetooth®“ Naudojimo instrukcijos

4-485-836-E1(1) (LT)
„Blu-ray Disc™“ /
DVD namų kino
sistema
Naudojimo instrukcijos
BDV-NF7220
DĖMESIO
ĮSPĖJIMAS
Nemontuokite įrenginio uždaroje
erdvėje, pvz., knygų arba sieninėje
spintoje.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
įrenginio vėdinimo angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų
skystis, jo neaptaškykite ir ant jo
nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Saugokite maitinimo elementus arba
įrenginį, į kurį įdėti maitinimo
elementai, nuo labai aukštos
temperatūros, pvz., tiesioginių saulės
spindulių ir ugnies.
Kad nesusižalotumėte, įrenginį tinkamai
pritvirtinkite prie grindų / sienos
laikydamiesi montavimo instrukcijų.
Skirtas naudoti tik viduje.
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo
(EMS) direktyvos apibrėžtas normas,
kai naudojamas trumpesnis nei 3 m
jungiamasis kabelis.
Su šiuo gaminiu naudojant optinius
prietaisus padidėja pavojus akims.
Neardykite korpuso, nes šioje
„Blu-ray Disc“ / DVD namų kino
sistemoje naudojamas lazeris
kenkia akims.
Dėl remonto darbų kreipkitės
tik į kvalifikuotus specialistus.
Šio įrenginio priėmimo įrenginys
yra 3R KLASĖS LAZERINIS gaminys.
Kai lazerio apsauginis korpusas
atidarytas, skleidžiama matoma
ir nematoma lazerio spinduliuotė,
todėl venkite tiesioginio akių kontakto.
Ši žymė yra pagrindinio įrenginio
išorėje, ant dugno.
5,15–5,35 GHz dažnis galimas
tik naudojant patalpoje.
Maitinimo šaltiniai
• Įrenginys nėra atjungtas nuo
maitinimo tinklo, kol jis prijungtas
prie kintamosios srovės elektros lizdo
(net jei pats įrenginys yra išjungtas).
• Įrenginys nuo elektros tinklo
atjungiamas maitinimo kištuku,
todėl įrenginį įjunkite į lengvai
pasiekiamą kintamosios srovės
elektros lizdą. Sutrikus įrenginio
veikimui nedelsdami ištraukite
maitinimo kištuką iš kintamosios
srovės elektros lizdo.
2LT
Šis įrenginys yra 1 KLASĖS LAZERINIS
gaminys. Ši žymė yra pagrindinio
įrenginio išorėje, ant dugno.
Ši etiketė yra įrenginio išorėje,
ant dugno.
Rekomenduojami kabeliai
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais
ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti
tinkamai ekranuotus ir įžemintus laidus
bei jungtis.
Panaudotų maitinimo
elementų ir
nebereikalingos
elektros bei
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje
ir kitose Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento
arba jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir maitinimo
elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali
būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu,
šį maitinimo elementą gali pakeisti
tik kvalifikuotas techninės priežiūros
specialistas. Kad maitinimo elementas
ir elektros bei elektrotechnikos įranga
būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus
gaminius pristatykite į elektros
ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Informacijos dėl kitų maitinimo
elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip tinkamai iš gaminio
išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų
maitinimo elementų surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia
išsamesnės informacijos apie šio
gaminio ar maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį arba maitinimo
elementą, darbuotoją.
Informacija klientams: toliau
nurodyta informacija taikoma
tik įrangai, parduodamai šalyse,
kuriose taikomos ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino
„Sony Corporation“, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
(Japonija), arba jos vardu veikianti kita
bendrovė. Užklausas dėl to, ar gaminys
atitinka Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui
„Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
(Vokietija). Jei kiltų bet kokių klausimų
dėl techninės priežiūros ar garantijos,
kreipkitės adresais, nurodytais
atskiruose techninės priežiūros
ar garantijos dokumentuose.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ paskelbia,
kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus
ir kitas svarbias nuostatas.
Informacijos žr. toliau pateiktu
URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Šį gaminį galima naudoti toliau
išvardytose šalyse.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB
Ši „Blu-ray Disc“ / DVD namų kino
sistema yra skirta diskuose arba USB
įrenginiuose įrašytam garsui ir vaizdui
atkurti bei muzikai iš NFC palaikančių
mobiliųjų telefonų arba BLUETOOTH
įrenginių ir FM imtuvų transliuoti.
Ši sistema taip pat palaiko transliavimo
iš tinklo ir ekrano veidrodinio atspindžio
kūrimo funkcijas.
3LT
3D vaizdo žiūrėjimas
Kai kuriems žmonėms žiūrint 3D vaizdą
gali atsirasti diskomforto pojūtis (pvz.,
akių įtampa, nuovargis ar pykinimas).
„Sony“ rekomenduoja visiems 3D vaizdo
žiūrovams reguliariai daryti pertraukas.
Būtinų pertraukų trukmė ir dažnumas
įvairiems asmenims skiriasi. Tai turite
nuspręsti patys. Jei jaučiate kokį nors
diskomfortą, liaukitės žiūrėję 3D vaizdą,
kol diskomforto pojūtis praeis.
Jei būtina, pasitarkite su gydytoju.
Be to, norėdami gauti naujausios
informacijos turėtumėte peržiūrėti
i) instrukcijų vadovą ir (arba) bet kokio
naudojamo įrenginio atsargumo
pranešimą, „Blu-ray Disc“ turinį,
paleidžiamą šiuo gaminiu,
ir ii) mūsų interneto svetainę
http://esupport.sony.com/. Mažų
vaikų (ypač jaunesnių nei šešerių
metų amžiaus) rega tebesivysto.
Prieš leisdami vaikams žiūrėti
3D vaizdą, pasitarkite su gydytoju
(pediatru ar akių gydytoju).
Suaugusieji turi prižiūrėti mažus
vaikus, kad jei laikytųsi pirmiau
nurodytų rekomendacijų.
Apsauga nuo kopijavimo
• Pranešame, kad „Blu-ray Disc“ ir DVD
laikmenose naudojamos pažangios
turinio apsaugos sistemos.
Šios sistemos, vadinamos AACS
(„Advanced Access Content System“)
ir CSS („Content Scramble System“),
gali riboti atkūrimą, analoginę išvestį
ir kitas panašias funkcijas. Šio gaminio
valdymas ir jam taikomi apribojimai
gali skirtis. Tai priklauso nuo įsigijimo
datos, nes AACS valdyba gali priimti
ar pakeisti apribojimo taisykles įsigijus
prekę.
4LT
• „Cinavia“ pranešimas
Šiame gaminyje naudojama „Cinavia“
technologija, apribojanti kai kurių
komerciniais tikslais išleistų filmų,
vaizdo įrašų ir jų garso takelių
neteisėtų kopijų naudojimą. Nustačius,
kad naudojama neteisėta kopija,
parodomas pranešimas ir atkūrimas
arba kopijavimas nutraukiamas.
Daugiau informacijos apie „Cinavia“
technologiją rasite internetiniame
„Cinavia“ vartotojų informacijos centre
adresu http://www.cinavia.com.
Jei norite gauti papildomos
informacijos apie „Cinavia“ paštu,
atsiųskite atvirlaiškį su savo pašto
adresu toliau nurodytu adresu:
Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Autorių teisės ir prekių ženklai
• Šioje sistemoje naudojamos
„Dolby* Digital“ ir „DTS** Digital
Surround System“ technologijos.
* Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D raidės
simbolis yra „Dolby Laboratories“
prekių ženklai.
** Informacijos apie DTS patentus žr.
http://patents.dts.com. Pagaminta
pagal „DTS Licensing Limited“
suteiktą licenciją. DTS, DTS-HD,
simbolis ir DTS kartu su simboliu
yra registruotieji „DTS, Inc.“ prekių
ženklai. © „DTS, Inc.“ Visos teisės
saugomos.
• Šioje sistemoje naudojama didelės
raiškos multimedijos sąsajos (HDMI™)
technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos
multimedijos sąsaja bei HDMI
logotipas yra „HDMI Licensing LLC“
prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
• „Java“ yra „Oracle“ ir (arba) jos filialų
registruotasis prekės ženklas.
• DVD Logo yra „DVD Format/Logo
Licensing Corporation“ prekės ženklas.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“, „Blu-ray 3D“,
BD-LIVE, BONUSVIEW ir logotipai
yra „Blu-ray Disc Association“ prekių
ženklai.
• „Blu-ray Disc“, DVD+RW, DVD-RW,
DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO ir CD
logotipai yra prekių ženklai.
• „Super Audio CD“ yra prekės ženklas.
• „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos
ženklas.
• BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
• „AVCHD 3D/Progressive“ ir
„AVCHD 3D/Progressive“ logotipas
yra „Panasonic Corporation“ ir
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
• , XMB ir „xross media bar“ yra
„Sony Corporation“ ir „Sony Computer
Entertainment Inc.“ prekių ženklai.
• „PlayStation“ yra „Sony Computer
Entertainment Inc.“ registruotasis
prekės ženklas.
• „Sony Entertainment Network“
logotipas ir „Sony Entertainment
Network“ yra „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• Muzikos ir vaizdo atpažinimo
technologiją bei susijusius duomenis
teikia „Gracenote®“. „Gracenote“
yra muzikos atpažinimo technologijos
ir susijusio turinio pateikimo pramonės
standartas. Jei reikia daugiau
informacijos, apsilankykite adresu
www.gracenote.com.
CD, DVD, „Blu-ray Disc“ ir muzikos bei
vaizdo duomenys iš „Gracenote, Inc.“,
© „Gracenote“, nuo 2000 m.
„Gracenote“ programinė įranga,
© „Gracenote“, nuo 2000 m. Šiam
gaminiui ir paslaugai taikomas vienas
ar daugiau „Gracenote“ priklausančių
patentų. „Gracenote“ svetainėje
rasite neišsamų „Gracenote“ taikomų
patentų sąrašą. „Gracenote“, CDDB,
„MusicID“ ir „Gracenote“ ženklas bei
logotipas, taip pat „Powered by
Gracenote“ ženklas yra registruotieji
prekių ženklai arba „Gracenote, Inc.“
prekių ženklai Jungtinėse Valstijose
ir (arba) kitose šalyse.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“
ir „Wi-Fi Alliance®“ yra registruotieji
„Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™,
„Wi-Fi Protected Setup™“,
„Miracast™“ ir „Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™“ yra „Wi-Fi Alliance“
prekių ženklai.
• N ženklas yra prekės ženklas arba
registruotasis „NFC Forum, Inc.“
prekės ženklas Jungtinėse Valstijose
ir kitose šalyse.
• „Android™“ yra „Google Inc.“ prekės
ženklas.
• „Google Play™“ yra „Google Inc.“
prekės ženklas.
• „Xperia“ yra „Sony Mobile
Communications AB“ prekės ženklas.
• Bluetooth® pasaulinis ženklas ir
logotipai yra registruotieji prekių
ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG,
Inc.“. „Sony Corporation“ tokius
ženklus naudoja pagal licenciją.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems savininkams.
5LT
• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams licenciją
suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
• Šiame gaminyje naudojama
patentuota technologija pagal
„Verance Corporation“ suteiktą
licenciją. Ji yra saugoma pagal JAV
patentą nr. 7369677 ir kitus JAV ir
pasaulyje išduotus ir dar svarstomus
patentus. Dėl tam tikrų šios
technologijos aspektų ji taip pat
saugoma autorių teisių ir komercinių
paslapčių apsaugos. „Cinavia“ yra
„Verance Corporation“ prekės ženklas.
Autorių teisės priklauso „Verance
Corporation“, 2004–2010 m. Visos
teisės saugomos „Verance“. Apgrąžos
inžinerija ar išrinkimas draudžiami.
• „Windows Media“ yra „Microsoft
Corporation“ registruotasis prekės
ženklas arba prekės ženklas JAV
ir (arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft
Corporation“ intelektinės nuosavybės
teisės. Tokią technologiją naudoti ne
šiame gaminyje ar platinti neturint
„Microsoft“ arba įgaliotosios
„Microsoft“ dukterinės bendrovės
licencijos draudžiama.
Siekdami apsaugoti savo intelektinę
nuosavybę, įskaitant autorių teisių
saugomą turinį, turinio savininkai
naudoja turinio prieigos technologiją
„Microsoft PlayReady™“. Šiame
įrenginyje naudojama technologija
„PlayReady“, skirta „PlayReady“
apsaugotam turiniui ir (arba)
WMDRM apsaugotam turiniui pasiekti.
Jei įrenginyje netinkamai taikomi
apribojimai dėl turinio naudojimo,
turinio savininkai gali reikalauti,
kad „Microsoft“ atšauktų įrenginio
prieigą prie „PlayReady“ apsaugoto
turinio. Atšaukimas nebūtų taikomas
neapsaugotam turiniui arba turiniui,
kuris apsaugotas kitomis turinio
prieigos technologijomis. Turinio
savininkai gali reikalauti, kad jūs,
norėdami pasiekti jų turinį,
6LT
atnaujintumėte „PlayReady“.
Jei nenaujovinsite, negalėsite
pasiekti turinio, kuriam šis
naujovinimas reikalingas.
• DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra „Digital Living Network
Alliance“ prekių ženklai, paslaugų
ženklai arba sertifikavimo ženklai.
• „Opera® Devices SDK“ sukurta „Opera
Software ASA“. Autorių teisės priklauso
„Opera Software ASA“, 1995–2013 m.
Visos teisės saugomos.
• Visi kiti prekių ženklai priklauso jų
savininkams.
• Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra gamintojų prekių
ženklai arba registruotieji prekių
ženklai. Ženklai ™ ir ® šiame
dokumente nenurodyti.
Galutinio vartotojo licencijos
informacija
„Gracenote®“ galutinio vartotojo
licencijos sutartis
Šioje taikomojoje programoje arba
įrenginyje naudojama „Gracenote, Inc.“,
įsikūrusios Emerivilyje, Kalifornijoje,
programinė įranga („Gracenote“).
„Gracenote“ sukurta programinė
įranga (toliau vadinama „Gracenote“
programine įranga) įgalina šią taikomąją
programą identifikuoti diską ir (arba)
failą ir gauti muzikos informaciją,
įskaitant pavadinimo, atlikėjo ir garso
takelio informaciją (toliau vadinamą
„Gracenote“ duomenimis), iš interneto
serverių arba integruotųjų duomenų
bazių (toliau kartu vadinamų
„Gracenote“ serveriais) ir atlikti kitas
funkcijas. „Gracenote“ duomenis
galite naudoti tik galutiniam vartotojui
skirtoms taikomosios programos
arba įrenginio funkcijoms atlikti.
Sutinkate, kad naudosite „Gracenote“
duomenis, „Gracenote“ programinę
įrangą ir „Gracenote“ serverius tik
asmeniniais ir nekomerciniais tikslais.
Sutinkate neperleisti, nekopijuoti ir
neperduoti „Gracenote“ programinės
įrangos ir jokių „Gracenote“ duomenų
trečiosioms šalims. SUTINKATE
NENAUDOTI IR NEEKSPLOATUOTI
„GRACENOTE“ DUOMENŲ,
„GRACENOTE“ PROGRAMINĖS
ĮRANGOS IR „GRACENOTE“ SERVERIŲ
KITAIP NEI NURODYTA ČIA.
Sutinkate, kad jūsų neišimtinė licencija
naudoti „Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ programinę įrangą ir
„Gracenote“ serverius nustos galioti,
jei pažeisite šiuos apribojimus.
Licencijai nustojus galioti sutinkate
liautis naudoti „Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ programinę įrangą ir
„Gracenote“ serverius. „Gracenote“
pasilieka visas teises į „Gracenote“
duomenis, „Gracenote“ programinę
įrangą ir „Gracenote“ serverius, įskaitant
visas nuosavybės teises. Jokiomis
sąlygomis „Gracenote“ neprivalo
mokėti už jokią jūsų pateiktą
informaciją. Sutinkate, kad „Gracenote,
Inc.“ gali tiesiogiai savo vardu
įgyvendinti savo teises prieš jus
pagal šią sutartį.
„Gracenote“ paslauga naudoja unikalų
identifikatorių sekti užklausoms
statistiniais tikslais. Atsitiktinai priskirto
skaitinio identifikatoriaus paskirtis –
įgalinti „Gracenote“ paslaugą skaičiuoti
užklausas nenustatant jūsų tapatybės.
Daugiau informacijos rasite „Gracenote“
paslaugos „Gracenote“ privatumo
politikos tinklalapyje.
„Gracenote“ programinės įrangos ir
visų „Gracenote“ duomenų elementų
licencija suteikta jums „tokia, kokia yra“.
„Gracenote“ nepriima skundų ir
nesuteikia jokių išreikštų ar numanomų
garantijų dėl jokių „Gracenote“
duomenų iš „Gracenote“ serverių
tikslumo. „Gracenote“ pasilieka teisę
ištrinti visus duomenis iš „Gracenote“
serverių arba pakeisti duomenų
kategorijas dėl bet kokios priežasties,
kurią „Gracenote“ laiko pakankama.
Nesuteikiama jokia garantija, kad
„Gracenote“ programinėje įrangoje arba
„Gracenote“ serveriuose nėra klaidų ir
kad „Gracenote“ programinė įranga
arba „Gracenote“ serveriai veiks
nenutrūkstamai. „Gracenote“ neprivalo
pateikti naujų patobulintų ar papildomų
duomenų tipų arba kategorijų, kurias
„Gracenote“ galėtų pateikti ateityje,
ir gali bet kada nutraukti paslaugų
teikimą
„GRACENOTE“ NEPRIPAŽĮSTA
JOKIŲ GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ
ARBA NUMANOMŲ, ĮSKAITANT
(BET NEAPSIRIBOJANT) NUMANOMOMIS
PERKAMUMO, TINKAMUMO
KONKREČIAM TIKSLUI, PAVADINIMO
IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS.
„GRACENOTE“ NESUTEIKIA GARANTIJOS
DĖL PADARINIŲ, KILUSIŲ NAUDOJANT
„GRACENOTE“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
ARBA BET KURĮ „GRACENOTE“ SERVERĮ.
JOKIU ATVEJU „GRACENOTE“ NĖRA
ATSAKINGA UŽ JOKIUS PASEKMINIUS
ARBA ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS
AR BET KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ
ARBA PAJAMAS.
© „Gracenote, Inc.“, 2013 m.
7LT
Apie šias naudojimo
instrukcijas
• Šioje naudojimo instrukcijoje aprašomi
nuotolinio valdymo pulto mygtukai.
Tuos pačius veiksmus galite atlikti
ir pagrindinio įrenginio valdikliais,
jei jų pavadinimai sutampa su
nuotolinio valdymo pulto mygtukų
pavadinimais ar yra į juos panašūs.
• Šiame vadove žodis „diskas“
vartojamas nurodyti BD, DVD,
„Super Audio CD“ arba CD diskus,
nebent tekste ar iliustracijose
nurodyta kitaip.
• Kai kurios iliustracijos yra abstraktūs
piešiniai ir gali skirtis nuo tikrųjų
gaminių.
• TV ekrane rodomi elementai gali
skirtis; tai priklauso nuo šalies.
• Numatytasis nustatymas yra
pabrauktas.
8LT
Turinys
Apie šias naudojimo
instrukcijas ........................... 8
Kaip išpakuoti ............................11
Dalių ir valdiklių vadovas .......... 12
Darbo pradžia
1 žingsnis. Garsiakalbių
įrengimas ....................... 18
2 žingsnis. Sistemos
prijungimas .................... 19
Kaip prijungti
garsiakalbius .................
Kaip prijungti TV ...............
Kaip prijungti kitą
įrangą ............................
Kaip prijungti anteną ........
3 žingsnis. Pasiruošimas
jungtis prie tinklo ...........
4 žingsnis. Nesudėtinga
sąranka ..........................
5 žingsnis. Atkūrimo šaltinio
pasirinkimas ...................
6 žingsnis. Erdvinio garso
klausymasis ....................
19
20
21
23
23
24
25
26
Atkūrimas
Disko paleidimas ..................... 28
Paleidimas iš USB įrenginio ..... 29
Muzikos klausymas per
BLUETOOTH įrenginį .......... 30
Ekrano veidrodinio atspindžio
kūrimas ...............................32
Prisijungimas prie nuotolinio
įrenginio naudojant
mygtuko paspaudimo
funkciją (NFC) ......................33
„SongPal“ naudojimas .............35
Turinio leidimas per tinklą ....... 36
Galimos parinktys .................... 38
Garso reguliavimas
Kaip pasirinkti garso formatą,
kelių kalbų garso takelius
arba kanalą ........................ 40
Sudėtinės garso transliacijos
klausymasis ........................ 41
Imtuvas
Radijo klausymasis ................... 41
Radijo duomenų sistemos
(RDS) paslaugos
gavimas ............................. 42
Kiti veiksmai
HDMI valdymo funkcijos
naudojimas
„BRAVIA Sync“ ................... 43
Garsiakalbių nustatymas ......... 44
Išjungimo laikmačio
naudojimas ........................ 45
Pagrindinio įrenginio
mygtukų deaktyvinimas .... 46
Šviesumo keitimas .................. 46
Vizualizuokite TV ekrane ......... 46
Energijos taupymas
budėjimo režimu ................47
Svetainių naršymas ..................47
9LT
Nustatymai ir reguliavimas
Sąrankos ekrano
naudojimas ........................49
[Software Update]
(programinės įrangos
naujinimas) .........................50
[Screen Settings]
(ekrano nustatymai) ...........50
[Audio Settings]
(garso nustatymai) ............. 53
[BD/DVD Viewing Settings]
(BD / DVD peržiūros
nustatymai) ........................54
[Parental Control Settings]
(tėvų kontrolės
nustatymai) ........................54
[Music Settings]
(muzikos nustatymai) ........ 55
[System Settings]
(sistemos nustatymai) ........ 55
[External Input Settings]
(išorinės įvesties
nustatymai) ........................ 57
[Network Settings]
(tinklo nustatymai) ............. 57
[Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo
nustatymai) ........................58
[Resetting] (nustatymas
iš naujo) ..............................58
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės .............59
Pastabos dėl diskų ................... 61
Nesklandumų šalinimas ...........62
Leistini diskai ............................68
Failai, kuriuos galima
paleisti ................................69
Palaikomi garso formatai .........70
Specifikacijos .............................71
Kalbų kodų sąrašas .................. 72
Rodyklė ..................................... 74
10LT
Kaip išpakuoti
• Sparčiosios sąrankos vadovas
• Garsiakalbių montavimo vadovas
• Nurodymų vadovas
• Nuotolinio valdymo pultas (1)
• R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementai (2)
• Laidinė FM antena (1)
arba
• Priekiniai garsiakalbiai (2)
• Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)
• Garsiakalbių laidai
(2, raudonas ir baltas)
• Stovai (2)
• Varžtai (4)
11LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Daugiau informacijos rasite skliaustuose nurodytuose puslapiuose.
Pagrindinis įrenginys
Viršutinis ir priekinis skydelis
2
3
4
5
6
1 9
A "/1 (įjungta / budėjimo režimas)
Įjungiamas pagrindinis įrenginys
arba nustatoma, kad jis veiktų
budėjimo režimu.
B Disko dangtelis (28 psl.)
C viršutinio skydelio ekranas
D
(N ženklas) (33 psl.)
Kad būtų suaktyvinta NFC funkcija,
su NFC suderinamą įrenginį laikykite
prie šio ženklo.
12LT
8
7Lizdas
E LED indikatorius
Baltas: dega įjungus pagrindinį
įrenginį.
Mėlynas (BLUETOOTH būsena):
– Sistema paruošta atlikti porinį
sujungimą: greitai mirksi
– Porinio sujungimo metu:
greitai mirksi
– Aptiktas NFC įrenginys: mirksi
– Ryšys nustatytas: užsidega
F Liečiamieji mygtukai / indikatoriai
N* (leisti)
x* (sustabdyti)
./> (ankstesnis / kitas)
VOL +/–
FUNCTION (25 psl.)
Pasirenkamas atkūrimo šaltinis.
* Palieskite ir palaikykite pagrindinio
įrenginio mygtuką N ilgiau kaip
2 sek. ir sistemoje bus atkurtas
įtaisytasis demonstracinis garso
įrašas. Jei prijungtas USB įrenginys,
garso turinys iš USB įrenginio
bus atkuriamas kaip garso
demonstravimas.
Palieskite x, kad sustabdytumėte
demonstracinį garso įrašą.
Pastaba
H
(nuotolinio valdymo pulto
jutiklis)
I Z (atidaryti / uždaryti)
Apie minkštuosius mygtukus /
indikatorius
Minkštųjų mygtukų indikatoriai ima
mirksėti kaskart įjungus pagrindinį
įrenginį, palaukite, kol indikatoriai
nustos mirksėti. Mygtukai veiksnūs
tik tada, kai indikatoriai dega.
Pastaba
• Mygtukai veikia, kai juos lengvai
priliečiate. Nespauskite jų per stipriai.
• Jei mygtukas neveikia, atleiskite
mygtuką ir kelias sekundes palaukite.
Tada palieskite mygtuką dar kartą pirštu
(lieskite mygtuko indikatorių).
Demonstruojant garsumo lygis gali
būti didesnis, nei nustatytas garsumo
lygis.
G
(USB) prievadas (29 psl.)
Norėdami atidaryti dangtelį,
užkiškite nagą.
Viršutinio skydelio ekrano indikatoriai
Pakartotinis
leidimas
Nutildymas įjungtas
BLUETOOTH
maitinimas įjungtas
HDCP* palaikanti
įranga su HDMI
įvestimi tinkamai
prijungta prie lizdo
HDMI (OUT).
Priimtas
erdvinis garsas
(tik radijas)
Sistemos būsena (radijo dažnis ar kt.)**
* Didelio pralaidumo skaitmeninio turinio apsauga
** Kai paspaudžiate DISPLAY ir funkcija nustatoma į TV, rodoma srauto informacija /
dekodavimo būsena. Srauto informacija / dekodavimo būsena gali būti nerodoma;
tai priklauso nuo srauto arba dekoduojamo elemento.
13LT
Užpakalinis skydelis
1
7
A TV (DIGITAL IN OPTICAL) lizdas
(20, 21 psl.)
B AUDIO IN (L/R) lizdai (20, 21 psl.)
C Lizdas ANTENNA
(FM COAXIAL 75 ) (23 psl.)
14LT
6
D
E
F
G
2
5
3
4
HDMI (OUT) lizdas (20 psl.)
Lizdai HDMI (IN 1/IN 2) (21 psl.)
LAN (100) išvadas (23 psl.)
Lizdai SPEAKERS (19 psl.)
Nuotolinio valdymo pultas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• Ant mygtukų AUDIO, N ir 2 yra
liečiamieji taškai. Naudokite lytėjimo
tašką kaip nuorodą naudodamiesi
nuotolinio valdymo pultu.
•
: valdyti TV
(Išsamią informaciją žr. „Nuotolinio
valdymo pulto paruošimas valdyti TV“
(17 psl.).)
A Z (atidaryti / uždaryti)
Atidaromas arba uždaromas diskų
dangtelis.
SPEAKERS TVyAUDIO
Pasirenkama, ar garsas atkuriamas
per sistemos garsiakalbius, ar per
TV garsiakalbį (-ius). Ši funkcija
veikia tik tada, kai nustatote
[Control for HDMI] (HDMI valdymas)
kaip [On] (įjungta) (55 psl.).
TV "/1 (įjungta / budėjimo
režimas) (17 psl.)
TV įjungiamas arba nustatomas
veikti budėjimo režimu.
"/1 (įjungti / nustatyti veikti
budėjimo režimu) (24 psl.)
Sistema įjungiama arba nustatoma
veikti budėjimo režimu.
B VISUALIZER (46 psl.)
Parenkamas vizualizavimo režimas.
DIMMER (46 psl.)
Sureguliuojamas viršutinio
skydelio ekrano, minkštųjų
mygtukų indikatorių ir LED
indikatoriaus ryškumas.
C Garso lauko mygtukai
Žiūrėkite „6 žingsnis. Erdvinio
garso klausymasis“ (26 psl.).
CLEARAUDIO+, GAME, DIGITAL
MUSIC, FOOTBALL, MOVIE, MUSIC,
SOUND FIELD +/–, MUSIC EQ
D Spalvoti mygtukai
Spartieji klavišai, skirti kai kurių
BD meniu elementams pasirinkti
(taip pat gali būti naudojami
interaktyviai valdyti BD „Java“).
15LT
E TOP MENU
Atidaromas arba uždaromas
BD arba DVD pagrindinis meniu.
POP UP/MENU
Atidaromas arba uždaromas
BD­ROM iškylantysis meniu
arba DVD meniu.
OPTIONS (26, 38, 48 psl.)
TV arba viršutinio skydelio ekrane
rodomas parinkčių meniu. (Vieta
priklauso nuo pasirinktos funkcijos.)
RETURN
Grąžinamas ankstesnis ekranas.
B/V/v/b
Išryškinamas rodomas elementas.
Patarimas
V/v yra spartieji klavišai, kuriuos
naudojant galima ieškoti garso takelio,
kai iš CD atkuriama muzika.
(atidaryti)
Atidaromas pasirinktas elementas.
F MIRRORING (32, 35 psl.)
Pasirenkama funkcija SCR M.
BLUETOOTH (30 psl.)
Pasirenkama funkcija BT.
HOME (25, 44, 49 psl.)
Įeinama arba išeinama iš
pagrindinio sistemos meniu.
SEN
Pasiekiama „Sony Entertainment
Network™“ interneto paslauga.
FUNCTION (25 psl.)
Pasirenkamas atkūrimo šaltinis.
Pasirinkę [Input Skip Setting]
(įvesties praleidimo nustatymas)
(57 psl.), galite praleisti
nenaudojamas išvestis,
kai pasirenkama funkcija.
16LT
G DISPLAY (29, 36, 42, 47 psl.)
TV ekrane rodoma atkūrimo ir
žiniatinklio naršymo informacija.
Viršutinio skydelio ekrane rodoma iš
anksto nustatyta radijo stotis,
dažnis ir pan.
SLEEP (45 psl.)
Nustatomas išjungimo laikmatis.
AUDIO (40 psl.)
Pasirenkamas garso formatas /
garso takelis.
SUBTITLE
Pasirenkama subtitrų kalba,
kai kelių kalbų subtitrai yra įrašyti
į BD­ROM / DVD VIDEO.
3D
2D turinys konvertuojamas
į imituojamą 3D turinį, kai prijungtas
su 3D suderinamas įrenginys.
H Atkūrimo valdymo mygtukai
Žiūrėkite „Atkūrimas“ (28 psl.).
m/M (pagreitinti / sulėtinti /
sustabdyti kadrą)
Atkuriant greitai sukama atgal /
greitai sukama pirmyn. Kaskart
paspaudus mygtuką, paieškos
greitis pasikeičia.
Įjungiamas sulėtintas paleidimas,
kai mygtukas nuspaustas ilgiau
nei sekundę pauzės režimu.
Leidžiama po vieną kadrą, kai
mygtukas paspaustas veikiant
pauzės režimu.
Pastaba
Kai atkuriamas „Blu-ray“ 3D diskas,
sulėtintas atgalinis atkūrimas ir vieno
kadro atgalinis atkūrimas negalimi.
./> (ankstesnis / kitas)
Pasirenkamas ankstesnis / kitas
skyrius, garso takelis arba failas.
N (leisti)
Pradedama arba iš naujo
pradedama atkurti (tęsiamas
atkūrimas).
Suaktyvinamas grojimas vienu
palietimu (43 psl.), kai sistema
įjungta ir nustatyta funkcija
BD/DVD.
X (pristabdyti)
Pristabdoma arba pradedama
atkurti iš naujo.
x (sustabdyti)
Atkūrimas sustabdomas ir
įsimenama sustabdymo vieta
(tęsimo vieta). Elemento / takelio
tęsimo taškas yra paskutinis taškas,
kurį leidote arba paskutinė
nuotraukų aplanko nuotrauka.
Sustabdomas įtaisytasis arba
USB garso demonstravimas.
Nuotolinio valdymo pulto
paruošimas valdyti TV
Sureguliavę nuotolinio valdymo
pulto signalą, galite valdyti TV
pridėtu nuotolinio valdymo pultu.
Pastaba
Pakeitus nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementus, gali būti iš naujo
nustatytas numatytasis (SONY) kodas.
Iš naujo nustatykite nuotolinio
valdymo pultą.
1
2
Radijo valdymo mygtukai
Žiūrėkite „Imtuvas“ (41 psl.).
TUNING +/–
PRESET +/–
I
(nutildyti)
Laikinai išjungiamas garsas.
2 (garsumas) +/–
Reguliuojamas garsumas.
TV 2 (garsumas) +/–
Reguliuojamas TV garsumas.
TV t (įvestis)
TV įvesties šaltinis perjungiamas
iš TV į kitus įvesties šaltinius.
Nuspauskite TV ?/1.
Paspauskite atitinkamą TV mygtuką
(žr. pateiktą lentelę), o tada –
.
Gamintojas
Mygtukas
SONY
(numatytasis)
CLEARAUDIO+
LG
DIGITAL MUSIC
PANASONIC
FOOTBALL
PHILIPS
MOVIE,
SOUND FIELD +,
MUSIC EQ
SAMSUNG
GAME,
DIGITAL MUSIC,
MUSIC EQ
SHARP
MUSIC
TOSHIBA
SOUND FIELD –
Pastaba
Pateiktoje lentelėje nurodyti TV
gamintojo užregistruoti mygtukų
kodai. Jei nepavyks nustatyti, šiuo
metu užregistruotas kodas pakeistas
nebus. Dar kartą paspausite atitinkamą
mygtuką.
Jei nurodyti keli mygtukai, spauskite
juos po vieną, kol rasite su TV veikiantį
mygtuką.
3
Atleiskite TV ?/1.
Dabar TV valdyti galite naudodami
mygtukus TV ?/1, TV 2 +/– ir TV t.
17LT
Darbo pradžia
Pastaba
Darbo pradžia
1 žingsnis. Garsiakalbių
įrengimas
Įtaisykite garsiakalbius remdamiesi
pateiktu paveikslėliu.
Informacijos, kaip sumontuoti
garsiakalbius, rasite pridėtame
„Garsiakalbių montavimo vadove“.
A Priekinis kairysis garsiakalbis (L)
B Priekinis dešinysis garsiakalbis (R)
C Žemųjų dažnių garsiakalbis
D TV
A
D
B
C
Dėl sistemoje esančios „S-Force PRO
Front Surround“* technologijos erdviniu
garsu galite mėgautis, kai garsiakalbiai
stovi priešais klausymo vietą.
* „S-Force PRO Front Surround“ sukuria
tikrovišką atstumo ir erdvės pojūtį, todėl
tikras aplinkos garso potyris pasiekiamas
net be erdvinio garso garsiakalbių.
18LT
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
išteptų alyva, poliruotų ir pan.) grindų
garsiakalbius ir (arba) prie jų pritvirtintus
garsiakalbių stovus dėkite atsargiai,
nes ant grindų gali atsirasti dėmių
arba pakisti jų spalva.
• Nesiremkite į garsiakalbį ir už jo
nesilaikykite, nes jis gali nukristi.
• Šios sistemos garsiakalbiai neapsaugoti
nuo magnetinio lauko. Todėl juos
pastačius netoli CRT TV arba projektoriaus
gali būti netinkamai rodomos spalvos.
Patarimas
Galite sumontuoti garsiakalbius ant sienos.
Išsamesnės informacijos ieškokite kartu
pateiktame „Garsiakalbių montavimo
vadove“.
Darbo pradžia
2 žingsnis. Sistemos
prijungimas
Nejunkite pagrindinio įrenginio
kintamosios srovės maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido) prie sienos
elektros lizdo, kol neprijungėte visų
kitų laidų.
Pastaba
Kai prijungiate kitą įrenginį, kurio garsumą
galima valdyti, kitų įrenginių garsumą
sumažinkite tiek, kad garsas nebūtų
iškraipytas.
Kaip prijungti garsiakalbius
Garsiakalbių laidus prijunkite taip,
kad jie atitiktų pagrindinio įrenginio
SPEAKERS lizdų spalvas. Garsiakalbio
jungti kiškite, kol pasigirs
spragtelėjimas.
Raudonas
(priekinis dešinysis
garsiakalbis (R))
Violetinis
(žemųjų dažnių
garsiakalbis)
Baltas
(priekinis kairysis garsiakalbis (L))
19LT
Darbo pradžia
Kaip prijungti TV
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų prijungimo būdų pagal savo TV įvesties lizdus.
B
C
A
Vaizdo jungtis
A
HDMI kabelis1) (nepridedamas)
2)
arba
1)
2)
Didelės spartos HDMI kabelis
Veikiant garso grįžties kanalo (ARC) funkcijai iš TV per HDMI jungtį garsas perduodamas
į sistemą neprijungus prie B arba C, kaip nurodyta toliau. Kaip nustatyti ARC funkcijos
veikimą sistemoje, žr. [Audio Return Channel] (garso grįžties kanalas) (55 psl.).
Informacijos apie TV ARC funkcijos suderinamumą žr. rpie TV pridėtoje naudojimo
instrukcijoje.
Garso jungtys
Jei TV garso norite klausyti per sistemos garsiakalbius, bet TV lizdas HDMI
yra nesuderinamas su ARC funkcija, prijunkite prie atitinkamos garso jungties
(B arba C).
B
Optinis skaitmeninis laidas
(nepridedamas)
Aukšta kokybė
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Garso kabelis (nepridedamas)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standartinė kokybė
20LT
Pastaba
Darbo pradžia
Jei norite klausytis TV garso, pasirinkite funkciją TV (jei prijungta prie B) arba AUDIO
(jei prijungta prie C).
Kaip prijungti kitą įrangą
Prijunkite sistemą, TV ir kitą įrangą, kaip nurodyta toliau.
Jei ši sistema išjungta arba veikia budėjimo režimu, per ją iš prijungtos įrangos
negalėsite TV ekrane leisti nei garso, nei vaizdo.
TV
Vaizdo išvestis*
Įranga
(TV priedėlis, VCR, „PlayStation®“ arba
skaitmeninis palydovinis imtuvas ir pan.)
A
B, C
Sistema
Signalo kryptis
: vaizdo signalas
: garso signalas
* Ši jungtis nebūtina jungiant per A (HDMI jungtis).
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų prijungimo būdų atsižvelgdami į įrenginio
lizdo tipą.
B
C
A
21LT
Darbo pradžia
A
Aukšta kokybė
HDMI kabelis* (nepridedamas)
HDMI OUT
* Didelės spartos HDMI kabelis
B
Optinis skaitmeninis laidas
(nepridedamas)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Garso kabelis (nepridedamas)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standartinė kokybė
Prijungus A
Taip prijungus galima perduoti ir vaizdo, ir garso signalus.
Pastaba
• Vaizdo signalai iš lizdų HDMI (IN 1/2) išvedami į lizdą HDMI (OUT) tik tada, jei pasirinkta
funkcija HDMI1 arba HDMI2.
• Norint išvesti garso signalą iš lizdų HDMI (IN 1/2) į lizdą HDMI (OUT), gali tekti pakeisti
garso išvesties nustatymą. Išsamios informacijos žr. skirsnyje [Audio Output]
(garso išvestis), esančiame [Audio Settings] (garso nustatymai) (53 psl.).
• Galite pakeisti prie lizdo HDMI (IN 1) prijungtos įrangos garso išvestį į lizdą TV
(DIGITAL IN OPTICAL). Išsamios informacijos žr. skirsnyje [HDMI1 Audio Input mode]
(garso įvesties režimas), esančiame dalyje [HDMI Settings] (garso nustatymai) (55 psl.).
Prijungus B, C
Prijunkite sistemą, kad sistemos ir kitų įrenginių vaizdo signalai būtų siunčiami į TV,
o įrenginių garso signalai būtų siunčiami į sistemą.
Pastaba
• Jei naudosite vieną iš išvardytų jungčių, [System Settings] (sistemos nustatymai) dalyje
[HDMI Settings] (HDMI nustatymai) nustatykite [Control for HDMI] (HDMI valdymas)
kaip [Off] (išjungta) (55 psl.).
• Jei garso norite klausytis iš įrangos, pasirinkite TV funkciją (jei prijungta prie B) arba
AUDIO (jei prijungta prie C).
22LT
Kaip prijungti anteną
Patarimas
Jei norite prijungti sistemą prie tinklo,
atlikite [Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo nustatymai).
Išsamią informaciją žr. „4 žingsnis.
Nesudėtinga sąranka“ (24 psl.).
arba
Laidinė FM antena
(pridedama)
Pasirinkite būdą pagal savo
LAN (vietinio tinklo) aplinką.
• Jei naudojate belaidį LAN
Sistema turi įmontuotąjį „Wi-Fi“,
pasirinkę tinklo nustatymus galite
sistemą prijungti prie tinklo.
• Jei naudojate laidį LAN
Prie pagrindinio įrenginio LAN (100)
jungties prijunkite LAN kabeliu.
Pastaba
• Ištraukite visą laidinę FM anteną.
• Prijungę laidinę FM anteną, laikykite
ją kuo horizontaliau.
Patarimas
Jei FM priėmimas prastas, pagrindiniam
įrenginiui prie lauko FM antenos prijungti
naudokite 75-omų bendraašį kabelį
(nepridedamas).
Plačiajuostis maršrutizatorius
LAN kabelis (nepridedamas)
Patarimas
Rekomenduojame naudoti ekranuotąjį
ir tiesų sąsajos kabelį (LAN kabelį).
23LT
Darbo pradžia
3 žingsnis. Pasiruošimas
jungtis prie tinklo
Darbo pradžia
Prieš pasirenkant tinklo
nustatymus
Jei jūsų belaidis LAN maršrutizatorius
(prieigos taškas) suderinamas su
„Wi-Fi Protected Setup“ (WPS), galite
lengvai pasirinkti tinklo nustatymus
mygtuku WPS.
Jei ne, iš anksto patikrinkite toliau
nurodytą informaciją ir užrašykite
ją žemiau tuščioje vietoje.
• Tinklo pavadinimą (SSID*), iš kurio
atpažįstamas tinklas.**
• Jei belaidis tinklas yra apsaugotas,
saugos raktą (WEP raktą, WPA raktą).**
* SSID (tinklo įrangos identifikatorius)
yra pavadinimas, iš kurio atpažįstamas
tam tikras belaidis tinklas.
** Turite patikrinti belaidžio LAN
maršrutizatoriaus nustatymus, jei norite
gauti informaciją apie SSID ir saugos
raktą. Jei reikia išsamios informacijos:
– apsilankykite vienoje iš toliau
nurodytų svetainių.
http://support.sony-europe.com/
– skaitykite prie belaidžio LAN
maršrutizatoriaus pridėtą naudojimo
instrukciją
– pasitarkite su belaidžio LAN
maršrutizatoriaus gamintoju.
x WEP
WEP taiko ryšio saugą, kad būtų
apsisaugota nuo ryšio perėmimo
arba įsilaužimo į belaidį tinklą.
WEP yra sena saugos technologija,
kuri įgalina prijungti senesnius
įrenginius, nepalaikančius TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP yra saugos technologija, sukurta
atsižvelgiant į WEP trūkumus. TKIP
užtikrina didesnį saugos lygį nei WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES yra saugos technologija, kurioje
naudojamas tobulesnis saugos būdas,
palyginti su WEP ir TKIP. AES užtikrina
didesnį saugos lygį nei WEP arba TKIP.
4 žingsnis. Nesudėtinga
sąranka
Atlikite toliau nurodytus žingsnius,
kad pasirinktumėte sistemos
pagrindinius ir tinklo nustatymus.
Atsižvelgiant į regioną, rodomi
elementai skiriasi.
1
Apie belaidžio LAN saugą
Belaidžio LAN ryšio funkcija veikia radijo
bangomis, todėl belaidis signalas gali
būti lengvai perimtas. Kad apsaugotų
belaidį ryšį, sistema palaiko įvairias
saugos funkcijas. Tinkamai
sukonfigūruokite saugos nustatymus
pagal savo tinklo aplinką.
x Neapsaugota
Nors galite lengvai keisti nustatymus,
bet kas gali nesudėtingai perimti belaidį
ryšį arba įsilaužti į belaidį tinklą.
Atminkite, kad yra neteisėtos prieigos
arba duomenų perėmimo galimybė.
24LT
2
3
Įdėkite du R03 (AAA dydžio)
maitinimo elementus (pridedami),
suderindami jų galus 3 ir # su
skyriaus viduje esančiomis
žymėmis.
Įjunkite TV.
Paspausdami [/1 įjunkite
sistemą.
4
Pasirinkite [Easy Initial Settings]
(nesudėtingi pradiniai
nustatymai) nuostatas.
Vykdykite ekrane pateiktas
instrukcijas ir pasirinkite
pagrindinius nustatymus
naudodami B/V/v/b ir .
B/V/v/b
6
7
Nustatę [Easy Initial Settings]
(nesudėtingos sąrankos
nustatymai), paspauskite V/v
ir pasirinkite [Easy Network
Settings] (nesudėtingi tinklo
nustatymai), tada paspauskite .
Rodomas [Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo nustatymai)
ekranas.
Vadovaukitės ekrane
rodomomis instrukcijomis, kad
pasirinktumėte tinklo nustatymus
naudodami B/V/v/b ir .
Jei sistema negali prisijungti prie
tinklo, žr. „Tinklo ryšys“ (66 psl.)
arba „Belaidis LAN ryšys“ (66 psl.).
Norėdami dar kartą iškviesti
ekraną [Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo nustatymai)
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis
meniu.
2
Paspauskite B/b ir pasirinkite
[Setup] (sąranka).
3
Paspausdami V/v pasirinkite [Easy
Network Settings] (nesudėtingi tinklo
nustatymai), o tada paspauskite .
5 žingsnis. Atkūrimo
šaltinio pasirinkimas
Kelis kartus paspauskite mygtuką
FUNCTION.
Paspaudus FUNCTION vieną kartą,
viršutinio skydelio ekrane rodoma
dabartinė funkcija. Kaskart paspaudus
FUNCTION, funkcija pakeičiama cikliškai,
kaip nurodyta toliau.
BD/DVD t USB t FM t HDMI1 t
HDMI2 t TV t SCR M t BT t AUDIO
BD/DVD
Diskas arba tinklo įrenginys, leidžiamas
sistemos
USB
USB įrenginys, prijungtas prie
prievado (12 psl.)
(USB)
FM
FM radijas (41 psl.)
HDMI1 / HDMI2
Įranga, prijungta prie lizdo HDMI (IN 1) arba
HDMI (IN 2) (21 psl.)
TV
Įrenginys (TV ir kt.), prijungtas naudojant
TV (DIGITAL IN OPTICAL) lizdą arba TV,
suderinamas su garso grįžties kanalo
funkcija, prijungtas prie HDMI (OUT)
lizdo (20, 21 psl.)
25LT
Darbo pradžia
5
Perjunkite savo TV įvesties
ieškiklį, kad TV ekrane būtų
rodomas sistemos signalas.
Rodomi OSD kalbos pasirinkimo
[Easy Initial Settings] (nesudėtingi
pradiniai nustatymai).
Darbo pradžia
SCR M
[Screen mirroring] (ekrano veidrodinis
atspindys)
Veidrodinių ekrano veidrodinių atspindžių
kūrimą palaikantys įrenginiai (32, 34 psl.)
BT
[Bluetooth AUDIO] („Bluetooth“ garsas)
A2DP palaikantis BLUETOOTH įrenginys
AUDIO
Įrenginys, prijungtas naudojant lizdus
AUDIO IN (L/R) (20, 21 psl.)
Patarimas
• Kai kurios funkcijos gali būti pakeistos TV
ekrane paspaudus FUNCTION, V/v ir .
• Be to, nuotolinio valdymo pulte galite
paspausti BLUETOOTH ir MIRRORING
norėdami pasirinkti atitinkamai BT ir
SCR M funkcijas.
Kaip pasirinkti garso lauką
Paleidę atkūrimą kartotinai spauskite
SOUND FIELD +/–.
Be to, norėdami pasirinkti atitinkamą
garso lauką galite paspausti
CLEARAUDIO+, GAME, DIGITAL MUSIC,
MOVIE ir MUSIC.
ClearAudio+
Klausykitės garso pasirinkę „Sony“
rekomenduojamą garso lauką. Garso
laukas automatiškai optimizuojamas
atsižvelgiant į atkuriamą turinį ir funkciją.
• 2 kanalų šaltinis: pateikiamas nepakeistas
2 kanalų garsas.
• Kelių kanalų šaltinis: imituojamas
erdvinis garsas, naudojant du priekinius
garsiakalbius ir žemųjų dažnių garsiakalbį.
Filmas
Filmams žiūrėti sistema pateikia optimizuotą
garsą.
6 žingsnis. Erdvinio garso
klausymasis
Atlikę ankstesnius žingsnius ir pradėję
atkurti, galite lengvai naudotis iš anksto
suprogramuotais garso laukais,
pritaikytais prie skirtingų garso šaltinių
rūšių. Juos nustatę, namuose galėsite
mėgautis puikiu ir sodriu garsu.
Pastaba
Garso laukas gali būti pasirenkamas tik
tada, kai [Sound Effect] (garso efektas)
nustatytas kaip [Sound Field On] (garso
režimas įjungtas) (53 psl.). Kai [Sound
Effect] (garso efektas) nustatytas ne kaip
[Sound Field On] (garso laukas įjungtas),
garso lauko nustatyti negalima.
26LT
Muzika
Klausantis muzikos sistema pateikia
optimizuotą garsą.
Skaitmeninės muzikos stiprintuvas
[Digital Music] (skaitmeninės muzikos
garso režimas)
Tai yra „Sony“ sukurta technologija,
užtikrinanti geresnę garso kokybę leidžiant
suglaudintus garso failus, nes ją pritaikius
atkuriamas glaudinant paveiktas aukštų
dažnių diapazono garsas.
Žaidimas
Žaidžiant vaizdo žaidimus sistema pateikia
optimizuotą garsą.
Kaip pasirinkti garso lauką
parinkčių meniu
1
Paspausdami OPTIONS ir V/v
pasirinkite [Sound Field] (garso
laukas), o tada paspauskite
.
2
Paspauskite V/v, pasirinkite garso
lauką ir paspauskite
.
Iš anksto užprogramuoto
muzikos glodintuvo pasirinkimas
Be to, muzikos glodintuvą galite
pasirinkti iš parinkčių meniu. Atlikite
pirmiau nurodytus 1 ir 2 veiksmus.
Atlikdami 2 veiksmą pasirinkite
[Music] (muzikos garso režimas).
Tada paspauskite V/v ir , kad
galėtumėte pasirinkti nustatymą.
Futbolo režimo pasirinkimas
Patarimas
• Be to, futbolo režimą galite pasirinkti iš
parinkčių meniu.
• Jei galimas šešių kanalų (5.1) garso
srautas, rekomenduojama jį pasirinkti TV
arba TV priedėlyje.
Žiūrėdami futbolo rungtynių
transliaciją kartotinai spauskite
FOOTBALL.
Žiūrėdami futbolo varžybų transliaciją
galite pasijusti lyg būtumėte stadione.
• [Football : Narration On] (futbolas:
komentaras įjungtas): galite labiau
įsitraukti į futbolo rungtynes dėl
sustiprintos stadiono atmosferos.
• [Football : Narration Off] (futbolas:
komentaras išjungtas): galite labiau
įsitraukti į futbolo rungtynes dėl iki
minimumo sumažinto komentarų
lygio ir sustiprintos stadiono
atmosferos.
• [Football Off] (fotbolo režimas
išjungtas): futbolo režimas yra
išjungtas.
27LT
Darbo pradžia
Atkūrimo metu kelis kartus paspauskite
MUSIC EQ.
Galite pasirinkti garsą, atitinkantį jūsų
pageidavimą.
Kaskart paspaudus šį mygtuką,
nustatymas cikliškai pakeičiamas
kaip nurodyta.
[Standard] (standartinis muzikos
glodintuvas) t [Rock] (roko muzikos
glogintuvas) t [Hiphop] (hiphopo
muzikos glogintuvas) t [Electronica]
(elektroninės muzikos glodintuvas)
Pastaba
• Rekomenduojama pasirinkti futbolo
režimą žiūrint futbolo rungtynių
transliaciją.
• Jei atkuriant turinį girdimas keistas
garsas, kai pasirinkta [Football : Narration
Off] (futbolas: komentavimas išjungtas),
rekomenduojame rinktis [Football :
Narration On] (futbolas: komentavimas
įjungtas).
• Atlikus toliau nurodytus veiksmus,
automatiškai parenkama futbolo režimo
nuostata [Football Off] (išjungta).
– Išjungiant sistemą.
– Paspaudžiant bet kurį garso lauko
mygtuką (15 psl.).
• Ši funkcija nepalaiko monofoninio garso.
1
Atkūrimas
Disko paleidimas
2
Apie leistinus diskus žiūrėkite
„Leistini diskai“ (68 psl.).
1
2
Perjunkite TV įvesties ieškiklį,
kad TV ekrane būtų rodomas
sistemos signalas.
3
Paspauskite Z, įdėkite diską
į disko skyrių ir spauskite,
kol pasigirs spragtelėjimas.
Prijunkite USB įrenginį prie
(USB) prievado (29 psl.).
Norėdami saugoti vietoje,
naudokite 1 GB arba didesnę
USB atmintinę.
Pasiruoškite BD-LIVE (tik BD-LIVE).
• Prijunkite sistemą prie tinklo
(23 psl.).
• Nustatykite [BD Internet
Connection] (BD interneto ryšys)
kaip [Allow] (leisti) (54 psl.).
Įdėkite BD-ROM, palaikantį
BONUSVIEW / BD-LIVE.
Valdymo būdas skiriasi pagal diską.
Žr. disko naudojimo instrukciją.
Patarimas
Jei norite ištrinti USB atmintinės duomenis,
kategorijoje
[Video] (vaizdo įrašai)
pasirinkite [Delete BD Data] (ištrinti BD
duomenis) ir paspauskite . Visi aplanko
„buda“ duomenys bus ištrinti.
3
Paspausdami Z uždarykite
disko dėklą.
Pradedama atkurti.
Jei diskas nepaleidžiamas
automatiškai, kategorijoje
[Video] (vaizdo įrašai),
[Music] (muzika) arba
[Photo] (nuotraukos)
pasirinkite
ir paspauskite
„Blu-ray 3D“ naudojimas
Galite leisti „Blu-ray 3D“ diskus,
pažymėtus 3D logotipu*.
*
.
BONUSVIEW/BD-LIVE
naudojimas
Naudojant kai kuriuos BD-ROM,
pažymėtus logotipu BD-LIVE*, galima
atsisiųsti papildomo turinio ir duomenų.
*
28LT
1
Pasiruoškite atkurti „Blu-ray 3D“
disko turinį.
• Prijunkite sistemą prie 3D formatą
palaikančio TV naudodami didelės
spartos HDMI kabelį (20 psl.).
• Dalyje [Screen Settings] (ekrano
nustatymai) nustatykite
[3D Output Setting] (3D išvesties
nustatymas) ir [TV Screen Size
Setting for 3D] (TV ekrano dydžio
nustatymas 3D turiniui žiūrėti)
(50 psl.).
2
Įdėkite „Blu-ray 3D“ diską.
Valdymo būdas skiriasi pagal
diską. Žiūrėkite su disku pateiktą
naudojimo instrukciją.
Atkūrimo informacijos
rodymas
Atkūrimo ir kt. informaciją galite
patikrinti paspausdami DISPLAY.
Rodoma informacija skiriasi
atsižvelgiant į disko tipą ir
sistemos būseną.
Galite leisti vaizdo / muzikos /
nuotraukų failus, esančius prijungtame
USB įrenginyje.
Jei norite sužinoti, kokių tipų failus
galima leisti, žiūrėkite „Failai, kuriuos
galima paleisti“ (69 psl.).
1
Prijunkite USB įrenginį prie
(USB) prievado.
Prieš jungdami USB įrenginį,
perskaitykite jo naudojimo
instrukciją.
Pavyzdys: atkuriamas BD-ROM
2
3
A Išvesties raiška / vaizdo dažnis
B Pavadinimo numeris arba
pavadinimas
C Šiuo metu pasirinktas garso
nustatymas
D Galimos funkcijos (
kampas,
garsas,
subtitrai)
E Atkūrimo informacija
Rodomas paleidimo režimas,
būsenos juosta, disko tipas,
vaizdo kodekas, dažnis bitais,
kartojimo tipas, praėjęs laikas,
visas leidimo laikas.
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis
meniu.
Paspauskite B/b ir pasirinkite
[Video] (vaizdo įrašai)
[Music] (muzika) arba
[Photo] (nuotraukos).
Paspauskite V/v, pasirinkite
[USB device] (USB įrenginys)
ir paspauskite
.
Pastaba
Kai naudojate USB įrenginį, jo neatjunkite.
Jei norite, kad duomenys ar USB įrenginys
nebūtų sugadinti, prieš prijungdami ar
atjungdami USB įrenginį išjunkite sistemą.
F Skyriaus numeris
G Šiuo metu pasirinktas kampas
29LT
Atkūrimas
Patarimas
Taip pat žiūrėkite su 3D suderinamo TV
naudojimo instrukcijas.
Paleidimas iš USB
įrenginio
Muzikos klausymas per
BLUETOOTH įrenginį
Apie BLUETOOTH belaidę
technologiją
BLUETOOTH belaidė technologija yra
mažo nuotolio belaidė technologija,
užtikrinanti belaidį duomenų ryšį tarp
skaitmeninių įrenginių. BLUETOOTH
belaidė technologija veikia apie
10 metrų atstumu.
Šios sistemos porinis
sujungimas su BLUETOOTH
įrenginiu
Porinis sujungimas yra veiksmas,
kai BLUETOOTH įrenginiai vienas kitą
užregistruoja iš anksto. Kartą sujungus
to daugiau daryti nereikia.
1
2
3
Palaikoma BLUETOOTH versija
ir profiliai
Profilis nurodo įvairių BLUETOOTH
gaminių standartinių galimybių rinkinį.
Išsamios informacijos apie palaikomas
BLUETOOTH versijas ir profilius žr.
„BLUETOOTH skyriuje“ (71 psl.).
Pastaba
• Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginio
specifikacijas, funkcijos gali skirtis net
tada, kai įrenginys palaiko tą patį profilį
kaip ir sistema.
• Dėl BLUETOOTH belaidės technologijos
charakteristikų ši sistema garsą gali
pradėti atkurti vėliau nei BLUETOOTH
įrenginys.
4
BLUETOOTH įrenginį padėkite
1 metro atstumu nuo pagrindinio
įrenginio
Paspauskite BLUETOOTH.
Parinktį
[Bluetooth AUDIO]
(„Bluetooth“ garsas), esančią dalyje
[Input] (įvesties šaltinis), galite
pasirinkti ir pagrindiniame meniu.
Nustatykite BLUETOOTH įrenginį
porinio sujungimo režimu.
Informacijos, kaip nustatyti
BLUETOOTH įrenginį porinio
sujungimo režimu, žr. su įrenginiu
gautose naudojimo instrukcijose.
Įrenginio ekrane pasirinkite
naudojamos sistemos pavadinimą
(pvz., BDV-NF7220).
Atlikite šį veiksmą per 5 minutes,
kitaip porinis sujungimas bus
atšauktas.
Pastaba
Jei BLUETOOTH įrenginiui reikia
prieigos rakto, įveskite 0000. Prieigos
raktas gali būti vadinamas prieigos
kodu, PIN kodu, PIN numeriu arba
slaptažodžiu.
Patarimas
Naudodami parinktį [Device Name]
(įrenginio pavadinimas), esančią
[System Settings] (sistemos
nustatymai), galite pakeisti
įrenginio rodomą sistemos
pavadinimą (56 psl.).
30LT
5
Pastaba
Galima sujungti iki 9 BLUETOOTH
įrenginių. Jei prijungiamas 10-as
BLUETOOTH įrenginys, paskutinis
prijungtas įrenginys bus pakeistas
nauju.
6
7
Paleiskite atkūrimą BLUETOOTH
įrenginyje.
Pareguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite
BLUETOOTH prietaiso garsumą,
o jei garsumo lygis vis dar per
mažas, sureguliuokite pagrindinio
įrenginio garsumo lygį.
Porinio sujungimo veiksmo
atšaukimas
Paspauskite mygtuką HOME arba
FUNCTION.
BLUETOOTH įrenginio
prijungimas iš šios sistemos
Naudojant šį įrenginį galima prisijungti
prie BLUETOOTH įrenginio iš šio
pagrindinio įrenginio.
Prieš leisdami muziką patikrinkite:
– ar įjungta BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkcija;
– ar atliktas porinis sujungimas (30 psl.).
1
Paspauskite BLUETOOTH.
2
3
4
5
6
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
Pasirinkite [Device List] (įrenginių
sąrašas) ir paspauskite
.
Pateikiamas suporuotų BLUETOOTH
įrenginių sąrašas.
Kartotinai spausdami V/v
pasirinkite norimą įrenginį
ir paspauskite
.
Paspauskite N, kad būtų
pradėtas atkūrimas.
Pareguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite
BLUETOOTH prietaiso garsumą,
o jei garsumo lygis vis dar per
mažas, sureguliuokite pagrindinio
įrenginio garsumo lygį.
Pastaba
• Kai prie pagrindinio įrenginio prijungsite
BLUETOOTH įrenginį, galėsite valdyti
atkūrimą paspausdami N, X, x,
m/M ir ./>.
• Jei pasirinksite parinkties [Bluetooth
Power Setting] („Bluetooth“ maitinimo
nustatymas), esančios [External Input
Settings] (išoriniai įvesties nustatymai),
nuostatą [On] (įjungta), iš poriniu būdu
prijungtų BLUETOOTH įrenginių prie
sistemos galėsite prisijungti ir veikiant
ne BT, o kitai funkcijai (57 psl.).
Patarimas
AAC garso gavimą iš BLUETOOTH įrenginio
galima įjungti arba išjungti (57 psl.).
Kaip atjungti BLUETOOTH įrenginį
Paspauskite mygtuką HOME, FUNCTION
arba RETURN.
Pastaba
Norėdami prisijungti prie paskutinio
prijungto BLUETOOTH įrenginio
paspauskite N. Tada pereikite
prie 5 veiksmo.
31LT
Atkūrimas
Atlikus porinį sujungimą,
įrenginys automatiškai
prijungiamas prie sistemos.
Įrenginio pavadinimas pasirodo
TV ekrane.
Prijungto BLUETOOTH įrenginio
panaikinimas iš įrenginių sąrašo
1
Atlikite pirmiau nurodytus
1–3 veiksmus.
2
Kartotinai spausdami V/v pasirinkite
įrenginį, tada paspauskite OPTIONS.
3
Kartotinai spausdami V/v
pasirinkite [Remove] (pašalinti)
ir paspauskite
.
4
Kartotinai spausdami B/b pasirinkite
[OK] (gerai) ir paspauskite
.
Pastaba
• Naudojant ekrano veidrodinio atspindžio
kūrimo funkciją, vaizdo ir garso kokybė
kartais gali būti prastesnė dėl kito tinklo
poveikio.
• Naudojant ekrano veidrodinio atspindžio
kūrimo funkciją, kai kurios tinklo funkcijos
gali neveikti.
• Įsitikinkite, kad įrenginys suderinamas
su „Miracast“. Galimybė prijungti prie
visų „Miracast“ palaikančių įrenginių
negarantuojama.
• Atsižvelgiant į naudojimo aplinką,
gali suprastėti vaizdo ir garso kokybė.
Patarimas
Ekrano veidrodinio
atspindžio kūrimas
Ekrano veidrodinio atspindžio kūrimas –
tai „Miracast“ technologija pagrįsta
funkcija, pateikianti mobiliojo
įrenginio ekrano vaizdą TV ekrane.
Pagrindinį įrenginį galima prijungti
tiesiai prie ekrano veidrodinio
atspindžio kūrimą palaikančio
įrenginio (pvz., išmaniojo telefono
arba planšetės). Įrenginio ekraną
galėsite peržiūrėti dideliame TV ekrane.
Norint naudoti šią funkciją, nereikia
maršrutizatoriaus (arba prieigos taško).
1
2
Paspauskite MIRRORING.
Vykdykite ekrane pateiktas
instrukcijas.
Naudodami įrenginį suaktyvinkite
ekrano veidrodinio atspindžio
kūrimo funkciją.
Išsamios informacijos, kaip
suaktyvinti funkciją, žr. prie
įrenginio pridėtose naudojimo
instrukcijose.
32LT
Naudodami mygtuko paspaudimu
paleidžiamą veidrodinio atspindžio kūrimo
funkciją (NFC), galite belaidžiu būdu sukurti
veidrodinį viso „Xperia“ išmaniojo telefono
atspindį dideliame TV ekrane (34 psl.).
Kas yra NFC?
NFC (artimojo lauko ryšys) yra
technologija, užtikrinanti belaidį
artimojo nuotolio ryšį tarp įvairių
įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų
ir IC lustų. Dėl NFC funkcijos duomenų
ryšį galima lengvai užtikrinti laikant
įrenginį šalia
(N žymos) ant NFC
palaikančių įrenginių.
Pastaba
• Sistema vienu metu gali atpažinti ir
prisijungti prie vieno su NFC suderinamo
įrenginio.
• Atsižvelgiant į nuotolinį įrenginį, jo NFC
funkciją gali tekti įjungti iš anksto.
Išsamios informacijos ieškokite prie
nuotolinio įrenginio pridėtose naudojimo
instrukcijose.
• Norėdami naudoti NFC funkciją būtina
pasirinkite [NFC] nuostatą [On] (įjungta)
(56 psl.).
Prisijungimas prie
nuotolinio įrenginio
naudojant klausymo vienu
paspaudimu funkciją (NFC)
Laikant su NFC suderinamą nuotolinį
įrenginį šalia pagrindinio įrenginio
N žymos, pagrindinis ir nuotolinis
įrenginiai automatiškai tęsia porinį
sujungimą ir sukuria BLUETOOTH ryšį.
Suderinami nuotoliniai įrenginiai
Nuotoliniai įrenginiai su įtaisytąja
NFC funkcija
(OS: „Android“ 2.3.3–4.x.x versijos,
išskyrus „Android 3.x“)
1
Atsisiųskite ir įdiekite taikomąją
programą „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ yra nemokama
taikomoji programa, skirta
„Android“ nuotoliniams
įrenginiams; ją galima gauti
iš „Google Play“. Ieškokite
taikomosios programos svetainėje
naudodami raktinius žodžius
„NFC Easy Connect“ arba
atsisiuntimo svetainę pasiekite
tiesiogiai, nuskaitę toliau pateiktą
dvimatį kodą.
Atkreipkite dėmesį, kad „NFC Easy
Connect“ yra nemokama, tačiau
siunčiantis duomenų ryšio
mokesčiai taikomi atskirai.
Tiesioginės prieigos dvimatis
kodas*
* Naudokite dvimačių kodų skaitytuvo
taikomąją programą.
33LT
Atkūrimas
Prisijungimas prie
nuotolinio įrenginio
naudojant mygtuko
paspaudimo funkciją
(NFC)
Pastaba
Taikomoji programa gali būti
nepasiekiama kai kuriose šalyse /
regionuose.
2
3
Paleiskite taikomąją programą
„NFC Easy Connect“ nuotoliniame
įrenginyje.
Įsitikinkite, kad rodomas programos
ekranas.
Laikykite nuotolinį įrenginį šalia
pagrindinio įrenginio N žymos
(33 psl.), kol nuotolinis įrenginys
pradės vibruoti.
Vibravimas nurodo, kad pagrindinis
įrenginys atpažįsta nuotolinį
įrenginį. Vykdykite nuotolinio
įrenginio ekrane rodomas
instrukcijas ir baikite prijungimo
per BLUETOOTH procesą.
Kai nustatomas BLUETOOTH ryšys,
viršutiniame skydelyje nustoja
mirksėti mėlynas LED indikatorius.
Viršutinio skydelio ekrane pasirodo
atkūrimo laikas.
Muzikos klausymasis
Nuotoliniame įrenginyje paleiskite
garso šaltinio atkūrimą. Išsamios
informacijos apie atkūrimo veiksmus
žr. nuotolinio įrenginio naudojimo
instrukcijoje.
Patarimas
Jei garsumo lygis žemas, pirmiausia
pareguliuokite nuotolinio įrenginio
garsumą. Jei garsumo lygis vis dar
per žemas, sureguliuokite pagrindinio
įrenginio garsumo lygį.
Atkūrimo sustabdymas
Atkūrimas bus sustabdytas atlikus bet
kurį iš nurodytų dalykų.
– Dar kartą palaikius nuotolinį įrenginį
prie pagrindinio įrenginio N-žymos.
– Sustabdžius nuotolinio įrenginio
muzikos leistuvą.
– Išjungus pagrindinį arba nuotolinį
įrenginį.
– Pakeitus funkciją.
– Išjungus nuotolinio įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
Pastaba
Kai kuriuose nuotoliniuose įrenginiuose
ši funkcija veikia ir neatsisiuntus
„NFC Easy Connect“. Tokių nuotolinių
įrenginių naudojimas ir specifikacijos
skiriasi nuo pateiktų šiame vadove.
Patarimas
Jei porinio sujungimo ir BLUETOOTH
ryšys nutrūksta, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
– Iš naujo paleiskite „NFC Easy Connect“
ir lėtai perbraukite nuotoliniu įrenginiu
virš N-žymos.
– Jei naudojate nuotolinio rinkoje
platinamą įrenginio dėklą, nuimkite jį.
34LT
Prisijungimas prie „Xperia“
išmaniojo telefono
naudojant veidrodinio
atspindžio kūrimo vienu
palietimu funkciją (NFC)
Laikydami „Xperia“, kuriame veikia
veidrodinio atspindžio kūrimo mygtuko
paspaudimu funkcija, šalia pagrindinio
įrenginio N žymos, galite belaidžiu būdu
sukurti viso „Xperia“ išmaniojo telefono
ekrano veidrodinį atspindį dideliame
TV ekrane. Tada su draugais ir šeima
galėsite peržiūrėti vaizdo įrašus arba
naršyti. Norint naudoti šią funkciją,
nereikia maršrutizatoriaus (arba
prieigos taško).
1
2
3
Paspauskite MIRRORING.
Laikykite „Xperia“ išmanųjį
telefoną šalia pagrindinio
įrenginio N žymos (33 psl.),
kol „Xperia“ išmanusis telefonas
pradės vibruoti.
Vibracijos komanda pateikiama,
kai pagrindinis įrenginys atpažįsta
„Xperia“ išmanųjį telefoną.
Pagrindinis įrenginys užmezga ryšį
su „Xperia“ išmaniuoju telefonu.
Kai ryšys užmegztas, TV ekrane
atidaromas „Xperia“ išmaniojo
telefono ekranas.
„Xperia“ išmanusis telefonas
užregistruojamas sistemoje.
„SongPal“
naudojimas
Šiam modeliui skirtą programėlę rasite
ir „Google Play“, ir „App Store“. Raskite
„SongPal“ ir atsisiųskite nemokamą
programėlę, o tada išsamiau ištirkite
patogias funkcijas.
Lengvai valdomą programėlę „SongPal“
galima naudoti nuotoliniu būdu.
Ją naudodami galėsite:
– pasirinkti muziką / garso turinį
naudodami integruotas įvairių
įrenginių ir išmaniųjų telefonų
funkcijas;
– intuityviai valdyti įvairius nustatymus;
– klausyti muzikos ir matyti jai pritaikytą
vaizdą naudodami išmaniojo telefono
ekraną.
Pastaba
Norėdami naudoti šią funkciją būtinai
atnaujinkite programinę įrangą (50 psl.).
Kaip išjungti veidrodinio
atspindžio kūrimo funkciją
Paspauskite HOME, RETURN arba
FUNCTION.
Pastaba
• Kol rodomas veidrodinis atspindys,
prie jokio kito tinklo prisijungti nepavyks.
• Vaizdo ir garso kokybė kartais gali būti
prastesnė dėl kito tinklo poveikio.
Patarimas
Kol rodomas veidrodinis atspindys, galite
pasirinkti norimą garso lauką. Paspauskite
garso laukų mygtukus (15 psl.).
35LT
Atkūrimas
Suderinami „Xperia“ išmanieji
telefonai
„Xperia“, kuriame veikia veidrodinio
atspindžio kūrimo mygtuko
paspaudimu funkcija
Turinio leidimas per
tinklą
Norėdami, kad būtų parodyta dar kartą,
paspauskite DISPLAY.
„Sony Entertainment
Network“ (SEN) naudojimas
„Sony Entertainment Network“ yra
sąsaja, tiesiai į pagrindinį įrenginį
pateikianti pasirinktą interneto turinį
ir įvairių pageidaujamų pramogų.
Patarimas
• Prieš leidžiant kai kurį interneto turinį
reikia užsiregistruoti naudojant asmeninį
kompiuterį. Jei reikia daugiau
informacijos, apsilankykite toliau
nurodytoje svetainėje:
http://support.sony-europe.com/
• Dalis interneto turinio gali būti
nepasiekiama kai kuriose šalyse /
regionuose.
1
2
3
Pasiruoškite naudoti „Sony
Entertainment Network“.
Prijunkite sistemą prie tinklo
(23 psl.).
Paspauskite SEN.
Paspausdami B/V/v/b pasirinkite
interneto turinį ir įvairiausias
pramogas, tada paspauskite
.
Vaizdo srauto valdymo skydelis
Valdymo skydelis parodomas paleidus
vaizdo įrašo failą. Atsižvelgiant
į interneto turinio teikėją,
rodomi elementai gali skirtis.
36LT
A Valdymo ekranas
Norėdami atkurti, paspauskite
B/V/v/b arba
.
B Leidimo būsenos juosta
Būsenos juosta, dabartinę padėtį
rodantis žymeklis, leidimo laikas,
vaizdo įrašo failo trukmė.
C Tinklo būsenos indikatorius
Rodomas belaidžio ryšio signalo
stiprumas.
Rodomas belaidis ryšys.
D Tinklo perdavimo sparta
E Kito vaizdo įrašo failo pavadinimas
F Šiuo metu pasirinkto vaizdo įrašo
failo pavadinimas
Kaip paleisti failus, esančius
pagrindiniame tinkle (DLNA)
Galite leisti vaizdo / muzikos /
nuotraukų failus, esančius kituose
„DLNA-certified“ įrenginiuose, prijungę
juos prie pagrindinio tinklo.
Šį pagrindinį įrenginį galima naudoti
kaip leistuvą ir kaip perteikimo įrenginį.
• Serveris: saugo ir bendrina
skaitmeninės medijos turinį
• Leistuvas: randa ir leidžia DMS
skaitmeninės medijos turinį
• Perteikimo įrenginys: gauna failus
iš serverio ir juos leidžia. Jį galima
valdyti kitu įrenginiu (valdikliu)
• Valdiklis: valdo perteikimo įrenginio
įrangą
Pasiruoškite naudoti DLNA funkciją.
• Prijunkite sistemą prie tinklo (23 psl.).
• Paruoškite kitą įrangą „DLNAcertified“. Išsamios informacijos
žr. įrangos naudojimo instrukcijoje.
Patarimas
Sistema suderinama su „Windows Media®
Player 12“ funkcija „Leisti“, kuri yra
standartinė „Windows 7“ funkcija.
Kaip ieškoti vaizdo įrašo /
muzikos informacijos
Pagrindinio meniu kategorijoje
[Video] (vaizdo įrašai),
[Music]
(muzika) arba
[Photo] (nuotraukos)
pasirinkite DLNA serverio piktogramą,
tada – norimą leisti failą.
Galite gauti turinio informaciją
naudodami technologiją „Gracenote“
ir ieškoti susijusios informacijos.
Serveris
1
2
Leistuvas
(ši sistema)
3
Kaip paleisti nuotolinius failus,
naudojant sistemą (perteikimo
įrenginį) ir DLNA valdiklį
Galite valdyti sistemą DNA patvirtintu
valdikliu (mobiliuoju telefonu ar kt.)
leisdami DLNA serveryje saugomus
failus.
Serveris
Perteikimo įrenginys
(ši sistema)
Valdiklis
Išsamios informacijos apie valdymą žr.
DLNA valdiklio naudojimo instrukcijoje.
4
Prijunkite sistemą prie tinklo
(23 psl.).
Įdėkite diską su turiniu, kurio
informacijos norite ieškoti.
Galite ieškoti vaizdo įrašų iš BD­ROM
arba DVD-ROM ir muzikos iš CD-DA
(muzikos CD).
Paspauskite B/b ir pasirinkite
[Video] (vaizdo įrašai) arba
[Music] (muzika).
Paspauskite V/v ir pasirinkite
[Video Search] (vaizdo įrašų
paieška)
[Music Search]
(muzikos įrašų paieška)
Rodoma turinio informacija
(pvz., pavadinimas, aktoriai,
takelis arba atlikėjas), [Playback
History] (atkūrimo istorija) ir
[Search History] (paieškos istorija).
• [Playback History] (atkūrimo
istorija)
Rodomas anksčiau leistų
BD ROM / DVD-ROM / CD-DA
(muzikos CD) pavadinimų sąrašas.
Pasirinkite pavadinimą, jei norite
gauti turinio informaciją.
• [Search History] (ieškos istorija)
Rodomas ankstesnių [Video
Search] (vaizdo įrašų paieška) arba
[Music Search] (muzikos paieška)
funkcijų atliktų paieškų sąrašas.
Pastaba
Sistemos vienu metu nevaldykite pridėtu
nuotolinio valdymo pultu ir DLNA valdikliu.
37LT
Atkūrimas
Kaip sistemoje (DLNA leistuvas)
leisti failus, saugomus DLNA
serveryje
Kaip ieškoti papildomos
susijusios informacijos
Pasirinkite sąrašo elementą,
tada pasirinkite paieškos paslaugą.
„TV SideView“ naudojimas
„TV SideView“ yra nemokama
mobiliųjų įrenginių taikomoji
programa, skirta nuotoliniam
įrenginiui (išmaniajam telefonui
ir kt.). Naudodami „TV SideView“
su šia sistema, galite lengvai valdyti
nuotolinio valdymo įrenginiu.
Galite paleisti paslaugą arba programą
tiesiai iš nuotolinio įrenginio ir peržiūrėti
disko informaciją jo atkūrimo metu.
„TV SideView“ taip pat gali būti
naudojama kaip nuotolinio valdymo
pultas ar programinė klaviatūra.
Prieš pirmą kartą naudodami
„TV SideView“ įrenginį su šia sistema,
„TV SideView“ įrenginio nepamirškite
priregistruoti.
Registruodami vadovaukitės
„TV SideView“ įrenginio ekrane
rodomomis instrukcijomis.
Pastaba
Registruoti bus galima, tik kai TV ekrane
pasirodys pagrindinis meniu.
Galimos parinktys
Paspaudę OPTIONS galite pasiekti
įvairius nustatymus ir atkūrimo
veiksmus. Pasiekiami elementai
skiriasi atsižvelgiant į situaciją.
Bendrosios parinktys
[Sound Field] (garso laukas)
Pakeičiamas garso lauko nustatymas (26 psl.).
[Football] (futbolas)
Pasirenkamas futbolo režimas (27 psl.).
[Repeat Setting] (kartojimo nustatymas)
Nustatomas pakartotinis atkūrimas.
[3D Menu] (3D meniu)
[Simulated 3D] (imituojamas 3D):
reguliuojamas imituojamo 3D efektas.
[3D Depth Adjustment] (3D gylio
koregavimas): reguliuojamas 3D vaizdų gylis.
[2D Playback] (2D atkūrimas): nustatomas 2D
vaizdų atkūrimas.
[Play/Stop] (leisti / sustabdyti)
Pradedamas arba sustabdomas atkūrimas.
[Play from start] (leisti nuo pradžių)
Elementas leidžiamas nuo pradžios.
[Change Category] (keisti kategoriją)
Perjungiamos BD / DVD (tiks diskas), USB
funkcijos DLNA serverio kategorijos
[Video] (vaizdo įrašai),
[Music] (muzika)
ir
[Photo] (nuotraukos). Šis elementas
pasiekiamas, tik kai rodomas kategorijos
sąrašas.
Tik
[Video] (vaizdo įrašai)
[A/V SYNC] (A/V sinchronizavimas)
Reguliuojamas laikas tarp vaizdo ir garso
(40 psl.).
[3D Output Setting]
(3D išvesties nustatymas)
Nustatoma, ar leidžiama automatiškai rodyti
3D vaizdo įrašus.
Pastaba
3D vaizdo įrašai iš lizdo HDMI (IN 1) arba HDMI
(IN 2) yra išvedami nepaisant šio nustatymo.
38LT
Šiuos vaizdo nustatymus galite tinkinti savo
nuožiūra ir įrašyti juos kaip nustatymus
[Custom1] (1 pasirinktinis) / [Custom2]
(2 pasirinktinis).
• [Texture Remaster] (tekstūros nustatymas
iš naujo): reguliuojamas ryškumas ir detalių
aiškumas.
• [Super Resolution] (ypatinga raiška):
padidinama raiška.
• [Smoothing] (glodinimas): sumažinamas
juostų regimumas ekrane, nugludinama
plokščių vietų gradacija.
• [Contrast Remaster] (kontrasto nustatymas
iš naujo): automatiškai nustatomi juodos
ir baltos spalvos lygiai, kad ekranas nebūtų
per tamsus ir vaizdas būtų moduliuotas.
• [Clear Black] (ryški juoda): reguliuojamas
tamsių vaizdo elementų rodymas ekrane.
Šešėliai nesilpninami, todėl gražiai
atkartojami juodi tonai.
[Pause] (pristabdyti)
Pristabdomas atkūrimas.
[Top Menu] (pagrindinis meniu)
Rodomas BD arba DVD pagrindinis meniu.
[Menu/Popup Menu]
(meniu / iškylantysis meniu)
Rodomas BD-ROM iškylantysis meniu arba
DVD meniu.
[Title Search] (pavadinimo ieška)
Ieškoma pavadinimo BD-ROM / DVD VIDEO
ir atkūrimas pradedamas nuo pradžios.
[Chapter Search] (skyriaus ieška)
Ieškoma skyriaus BD-ROM / DVD VIDEO
ir atkūrimas pradedamas nuo pradžios.
[Audio] (garsas)
Pasirenkamas garso formatas / garso takelis.
[Subtitle] (subtitrai)
Pasirenkama subtitrų kalba, kai kelių kalbų
subtitrai yra įrašyti į BD-ROM / DVD VIDEO.
[Angle] (kampas)
Perjungiamas stebėjimo kampas, kai
BD­ROM / DVD VIDEO įrašyti keli kampai.
[IP Content NR Pro]
Reguliuojama interneto turinio vaizdo įrašo
kokybė.
[Video Search] (vaizdo įrašo ieška)
Rodoma BD-ROM / DVD-ROM informacija,
naudojant technologiją „Gracenote“.
[Number Entry] (skaičiaus įvedimas)
Įvedami skaičiai. Skaičius rinkitės naudodami
B/V/v/b.
Tik
[Music] (muzika)
[Track Search] (garso takelio ieška)
Atkuriant CD turinį ieškoma garso takelio
numerio.
[Add Slideshow BGM]
(įtraukti sakidrių pateikties BGM)
USB atmintinėje esantys muzikos failai
registruojami kaip skaidrių demonstravimo
fono muzika (BGM).
[Music Search] (muzikos ieška)
Rodoma garso CD (CD-DA) informacija,
naudojant technologiją „Gracenote“.
[Visualizer] (vizualizavimas)
TV ekrane keičiamas vizualizavimo spalvos
efektas (46 psl.).
Tik
[Photo] (nuotraukos)
[Slideshow] (skaidrių demonstravimas)
Pradedamas skaidrių demonstravimas.
[Slideshow Speed]
(skaidrių demonstravimo greitis)
Keičiama skaidrių demonstravimo sparta.
[Slideshow Effect]
(skaidrių demonstravimo efektas)
Nustatomas skaidrių demonstravimo efektas.
[Slideshow BGM]
(skaidrių demonstravimo BGM)
• [Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
• [My Music from USB] (mano muzika iš USB):
nustatomi muzikos failai, registruoti
[Add Slideshow BGM] (pridėti skaidrių
demonstravimo BGM).
• [Play from Music CD] (paleisti iš muzikos CD):
nustatomi garso takeliai, esantys CD-DA.
[Change Display] (keisti ekraną)
Perjungiama tarp [Grid View] (tinklelio
vaizdas) ir [List View] (sąrašo vaizdas).
[Rotate Left] (pasukti kairėn)
Nuotrauka pasukama 90 laipsnių kampu prieš
laikrodžio rodyklę.
[Rotate Right] (pasukti dešinėn)
Nuotrauka pasukama 90 laipsnių kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
[View Image] (peržiūrėti vaizdą)
Rodomas pasirinktas vaizdas.
39LT
Atkūrimas
[Video Settings] (vaizdo įrašų nustatymai)
[Picture Quality Mode] (vaizdo kokybės
režimas): pasirenkami vaizdo nustatymai
([Direct] (tiesioginis), [Brighter Room]
(šviesesnė patalpa), [Theatre Room] (teatro
salė), [Auto] (automatinis įprastas), [Custom1]
(1 pasirinktinis) ir [Custom2] (2 pasirinktinis).
Reguliuojamas užlaikymas
tarp vaizdo ir garso.
(A/V SYNC)
Kai garsas neatitinka vaizdų TV ekrane,
galite pareguliuoti šių funkcijų delsą
tarp vaizdo ir garso.
Nustatymo būdas skiriasi atsižvelgiant
į funkciją.
Jei pasirinkta funkcija BD/DVD,
USB, HDMI1 arba HDMI2
1
2
3
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
TV ekrane rodomas parinkčių
meniu.
Paspausdami V/v pasirinkite
[A/V SYNC] (A/V sinchronizavimas)
ir paspauskite .
Paspauskite B/b, sureguliuokite
delsą ir paspauskite
.
Galite reguliuoti nuo 0 ms iki
300 ms kas 25 ms.
Kai pasirinkta TV funkcija
1
2
3
4
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
Viršutinio skydelio ekrane bus
parodyta AV.SYNC.
Paspauskite
arba b.
Paspauskite V/v, sureguliuokite
delsą ir paspauskite
.
Galite reguliuoti nuo 0 ms iki
300 ms kas 25 ms.
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
Viršutinio skydelio ekrane rodomas
parinkčių meniu išjungiamas.
40LT
Garso reguliavimas
Kaip pasirinkti garso
formatą, kelių kalbų
garso takelius arba
kanalą
Kai sistema leidžia BD / DVD VIDEO,
įrašytą keliais garso formatais (PCM,
„Dolby Digital“, MPEG garsas arba DTS),
arba kelių kalbų takelius, galite pakeisti
garso formatą arba kalbą.
Naudodami CD, galite pasirinkti garso
sklidimą dešiniuoju arba kairiuoju
kanalu ir klausytis pasirinkto kanalo
garso dešiniuoju ir kairiuoju
garsiakalbiu.
Atkūrimo metu kelis kartus
paspauskite AUDIO, kad
pasirinktumėte norimą garso signalą.
TV ekrane rodoma garso informacija.
x BD / DVD VIDEO
Kalbų pasirinkimas priklauso nuo
BD / DVD VIDEO.
4 rodomi skaitmenys nurodo kalbos
kodą. Žiūrėkite „Kalbų kodų sąrašas“
(72 psl.). Jei ta pati kalba rodoma du
ar daugiau kartų, BD / DVD VIDEO yra
įrašytas keliais garso formatais.
x DVD-VR
Rodomi diske įrašytų garso takelių tipai.
Pavyzdys:
• [ Stereo] (erdvinis garsas)
• [ Stereo (Audio1)] (erdvinis garsas
(1 garsas))
• [ Stereo (Audio2)] (erdvinis garsas
(2 garsas))
• [ Main] (pagrindinis)
• [ Sub] (papildomas)
• [ Main/Sub] (pagrindinis /
papildomas)
Pastaba
Jei diske įrašytas tik vienas garso srautas,
[ Stereo (Audio1)] (erdvinis garsas
(1 garsas)) ir [ Stereo (Audio2)]
(erdvinis garsas (2 garsas)) nerodomos.
Radijo klausymasis
1
2
(DUAL MONO)
Kaip derinti neautomatiškai
Kelis kartus paspauskite mygtuką
TUNING +/–.
3
Pastaba
Norėdami priimti „Dolby Digital“ signalą
turite TV arba kitą įrenginį prijungti prie
TV (DIGITAL IN OPTICAL) lizdo naudodami
optinį skaitmeninį laidą (20, 21 psl.).
Jeigu TV HDMI IN lizdas suderinamas su
garso grįžties kanalo funkcija (20, 55 psl.),
„Dolby Digital“ signalą galite gauti per
HDMI kabelį.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
AUDIO, kol viršutinio skydelio ekrane
bus parodytas norimas signalas.
• MAIN: sklis garsas pagrindine kalba.
• SUB: sklis garsas dubliavimo kalba.
• MN/SUB: sklis garsas ir pagrindine,
ir dubliavimo kalba.
Pasirinkite radijo stotį.
Kaip derinti automatiškai
Palaikykite paspaudę mygtuką
TUNING +/–, kol bus pradėta
automatiškai ieškoti stočių.
TV ekrane pateikiamas pranešimas
[Auto Tuning] (automatinis
derinimas). Paieška sustabdoma,
sistemai suderinus stotį.
Jei norite atšaukti automatinį
derinimą, paspauskite bet kurį
kitą mygtuką.
Sudėtinės garso
transliacijos klausymasis
Galite klausytis sudėtinės garso
transliacijos, kai sistema priima
arba leidžia „Dolby Digital“
sudėtinės transliacijos signalą.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
FUNCTION, kol viršutinio skydelio
ekrane bus parodytas tekstas FM.
Kelis kartus paspauskite 2 +/–
norėdami pareguliuoti garsumą.
Jei FM programa triukšminga
Jei FM programa yra triukšminga,
galite pasirinkti monofoninį priėmimą.
Erdvinis garsas nebus niekaip
veikiamas, bet priimama bus geriau.
1
2
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
TV ekrane rodomas parinkčių
meniu.
Paspausdami V/v pasirinkite
[FM Mode] (FM režimas) ir
paspauskite
.
41LT
Garso reguliavimas/Imtuvas
x CD
• [ Stereo] (erdvinis garsas):
standartinis dviejų erdvinis garsas.
• [ 1/L]: kairiojo kanalo garsas
(monofoninis).
• [ 2/R]: dešiniojo kanalo garsas
(monofoninis).
• [ L+R]: iš kiekvieno garsiakalbio
sklinda ir kairiojo, ir dešiniojo
kanalų garsas.
Imtuvas
3
Paspausdami V/v pasirinkite
[Monaural] (monofoninis) ir
paspauskite
.
• [Stereo] (erdvinis garsas):
erdvinio garso priėmimas.
• [Monaural] (monofoninis):
monofoninis priėmimas.
Patarimas
Galite nustatyti [FM Mode] (FM režimas)
kiekvienai iš anksto nustatytai stočiai.
Radijo stočių nustatymas
Galite iš anksto nustatyti iki 20 stočių.
Prieš derindami, būtinai sumažinkite
garsumo lygį iki minimumo.
1
2
3
4
5
6
Kelis kartus paspauskite mygtuką
FUNCTION, kol viršutinio skydelio
ekrane bus parodytas tekstas FM.
Palaikykite paspaudę mygtuką
TUNING +/–, kol bus pradėta
automatiškai ieškoti stočių.
Paieška sustabdoma sistemai
suderinus stotį.
Paspauskite mygtuką OPTIONS.
TV ekrane rodomas parinkčių meniu.
Paspausdami V/v pasirinkite
[Preset Memory] (iš anksto
nustatyta atmintis) ir
paspauskite
.
Paspausdami V/v pasirinkite
norimą iš anksto nustatytą
numerį ir paspauskite
.
Norėdami išsaugoti daugiau
stočių, kartokite 2–5 veiksmus.
Kaip pakeisti išankstinio
nustatymo numerį
Paspaudę PRESET +/–, pasirinkite
norimą išankstinio nustatymo numerį,
tada pradėkite nuo 3-ojo veiksmo.
42LT
Kaip pasirinkti nustatytąją stotį
1
Kelis kartus paspauskite mygtuką
FUNCTION, kol viršutinio skydelio
ekrane bus parodytas tekstas FM.
Įjungiama paskutinė priimta stotis.
2
Kelis kartus paspauskite mygtuką
PRESET +/–, kad pasirinktumėte
nustatytąją stotį.
Patarimas
Kiekvieną kartą paspaudus DISPLAY,
viršutinio skydelio ekranas pasikeičia
kaip parodyta.
Dažnis y Išankstinio nustatymo numeris
Radijo duomenų
sistemos (RDS)
paslaugos gavimas
Sistemoje veikia RDS funkcija, leidžianti
peržiūrėti papildomą radijo stočių
informaciją.
Tiesiog pasirinkite FM diapazono stotį.
TV ekrane rodomas stoties pavadinimas.
Pastaba
• RDS gali tinkamai neveikti, jei įjungta
stotis nesiunčia RDS signalo tinkamai
arba signalas per silpnas.
• Ne visos FM stotys teikia RDS paslaugą,
taip pat skiriasi šių paslaugų tipai.
Jei nesate susipažinę su RDS sistema,
susisiekite su vietinėmis radijo stotimis
ir sužinokite apie RDS paslaugas savo
vietovėje.
Sistemos garso valdymas
Kiti veiksmai
HDMI valdymo
funkcijos naudojimas
„BRAVIA Sync“
Pastaba
Norėdami naudoti funkciją „BRAVIA Sync“
būtinai įjunkite sistemą ir visą prijungtą
įrangą, kai prijungsite HDMI.
HDMI valdymas – nesudėtingas
nustatymas
Sistemos funkciją [Control for HDMI]
(HDMI valdymas) galite nustatyti
automatiškai įjungdami atitinkamą
TV nustatymą.
Išsamios informacijos apie HDMI
valdymo funkciją žr. „[HDMI Settings]
(HDMI nustatymai)“ (55 psl.).
Sistemos garso valdymo funkciją
galite naudoti, kaip nurodyta toliau.
• Įjungus sistemą, TV arba kitos
įrangos garsas gali būti atkuriamas
per sistemos garsiakalbius.
• Kai garsas iš TV arba kitos įrangos
atkuriamas per sistemos
garsiakalbius, galite perjungti,
kad garsas būtų pateikiamas
per TV garsiakalbius paspausdami
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Kai garsas iš TV arba kitos įrangos
atkuriamas per sistemos
garsiakalbius, galite reguliuoti
garsumą ir išjungti sistemos garsą
valdydami TV.
Garso grįžties kanalas
Galite klausytis garso iš TV per sistemą
prijungę tik vieną HDMI kabelį.
Išsamios informacijos apie nustatymą
žr. „[Audio Return Channel] (garso
grįžties kanalas)“ (55 psl.).
Automatinis kalbos keitimas
Pakeitus TV ekrano kalbą, išjungus
ir įjungus sistemą pakeičiama ir jos
ekrano kalba.
Sistemos išjungimas
Galite išjungti sistemą kartu su TV.
Pastaba
Sistema automatiškai neišjungiama
grojant muziką arba pasirinkus FM funkciją.
Grojimas vienu prisilietimu
Paspaudus nuotolinio valdymo pulto
mygtuką N, sistema ir TV įjungiami,
o TV įvestis perjungiama į HDMI įvestį,
prie kurios prijungta sistema.
Nukreipimo valdymas
Kai prijungtoje įrangoje naudojate
grojimo vienu prisilietimu funkciją,
sistema įjungiama ir nustatoma
sistemos funkcija HDMI1 arba HDMI2
(atsižvelgiant į naudojamą HDMI
įvesties lizdą), o TV įvestis automatiškai
nustatoma kaip HDMI įvestis, prie kurios
prijungta sistema.
43LT
Kiti veiksmai
Šią funkciją galima naudoti
televizoriuose, kuriuose yra
funkcija „BRAVIA Sync“.
Jei „Sony“ įrangą, suderinamą su
HDMI valdymo funkcija, prijungsite
HDMI kabeliu, valdyti bus paprasčiau.
Garsu iš TV arba kitos įrangos galite
mėgautis paprastu veiksmu.
x [Distance] (atstumas)
Perkėlę garsiakalbius, būtinai
nustatykite atstumo nuo klausymo
padėties iki garsiakalbių parametrus.
Galite nustatyti parametrus nuo 0,0 iki
7,0 metrų.
Garsiakalbių nustatymas
[Speaker Settings] (garsiakalbių
nustatymai)
Norėdami išgauti optimalų erdvinio
garso efektą, nustatykite garsiakalbių
atstumo nuo klausymo vietos
parametrus.
1
2
3
4
5
6
7
[Front Left/Right] (priekinis kairysis /
dešinysis) 3,0 m: nustatykite atstumą
nuo priekinio garsiakalbio.
[Subwoofer] (žemųjų dažnių
garsiakalbis) 3,0 m: nustatykite atstumą
nuo žemųjų dažnių garsiakalbio.
Paspauskite mygtuką HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis
meniu.
Paspauskite B/b ir pasirinkite
[Setup] (sąranka).
Paspausdami V/v pasirinkite
[Audio Settings] (garso
nustatymai), tada paspauskite
.
Paspausdami V/v pasirinkite
[Speaker Settings] (garsiakalbių
nustatymai), o tada
paspauskite
.
Parodomas ekranas [Speaker
Settings] (garsiakalbių nustatymai).
Paspauskite V/v, pasirinkite
elementą ir paspauskite
.
Paspauskite V/v norėdami
pareguliuoti parametrą.
Paspauskite B/b ir
patvirtinkite
nustatymus.
Patikrinkite toliau nurodytus
nustatymus.
44LT
x [Level] (lygis)
Galite sureguliuoti garsiakalbių garso
lygį. Galite nustatyti parametrus nuo
–6,0 dB iki +6,0 dB. Kad būtų lengviau
sureguliuoti, būtinai nustatykite
[Test Tone] (bandomasis tonas)
kaip [On] (įjungta).
[Front Left/Right] (priekinis kairysis /
dešinysis) 0,0 dB: nustatykite priekinio
garsiakalbio lygį.
[Subwoofer] (žemųjų dažnių
garsiakalbis) 0,0 dB: nustatykite
žemųjų dažnių garsiakalbio lygį.
x [Test Tone] (bandomsis tonas)
Per garsiakalbius bus atkuriamas
bandomasis tonas ir galėsite
sureguliuoti funkciją [Level] (lygis).
[Off] (išjungta): per garsiakalbius
neatkuriamas bandomasis tonas.
[On] (įjungta): reguliuojant lygį
bandomasis tonas atkuriamas per
kiekvieną garsiakalbį paeiliui.
Pasirinkus vieną iš [Speaker Settings]
(garsiakalbių nustatymai) elementų,
bandomasis tonas atkuriamas per
kiekvieną garsiakalbį paeiliui.
Sureguliuokite garso lygį, kaip
nurodyta toliau.
1
Nustatykite [Test Tone] (bandomasis
tonas) kaip [On] (leisti).
2
Paspausdami V/v pasirinkite [Level]
(lygis), tada paspauskite
.
3
Paspausdami V/v pasirinkite
pageidaujamą garsiakalbio tipą,
tada paspauskite
.
4
Paspauskite B/b norėdami pasirinkti
kairįjį arba dešinįjį garsiakalbį, tada
paspauskite V/v norėdami
pareguliuoti lygį.
Išjungimo laikmačio
naudojimas
Galite nustatyti, kad sistema būtų
išjungiama iš anksto nustatytu laiku,
kad galėtumėte užmigti klausydamiesi
muzikos.
5
6
7
Paspauskite
8
Paspausdami V/v pasirinkite
[Test Tone] (bandomasis tonas),
tada paspauskite
.
Vieną kartą paspauskite SLEEP.
9
Paspausdami V/v pasirinkite [Off]
(išjungta), tada paspauskite
.
Kelis kartus paspauskite SLEEP.
.
Kartokite 3–5 veiksmus.
Paspauskite RETURN.
Grąžinamas ankstesnis sistemos
ekranas.
Nustačius išjungimo laikmatį, likęs
laikas rodomas kas 5 minutes.
Kai lieka mažiau nei 2 minutės, viršutinio
skydelio ekrane mirksi užrašas SLEEP.
Kaip patikrinti likusį laiką
Kaip pakeisti likusį laiką
Pastaba
Bandomojo tono signalai neišvedami
iš HDMI (OUT) lizdo.
Patarimas
Norėdami reguliuoti visų garsiakalbių
garsumą vienu metu, paspauskite 2 +/–.
45LT
Kiti veiksmai
Paspauskite SLEEP.
Kaskart paspaudus SLEEP, viršutinio
skydelio minučių ekranas (likęs laikas)
pakeičiamas 10 minučių.
Pagrindinio įrenginio
mygtukų deaktyvinimas
(Užraktas nuo vaikų)
Galite pagrindinio įrenginio mygtukus
padaryti neaktyvius (išskyrus "/1),
kad vaikai negalėtų naudoti įrenginio.
Palieskite ir palaikykite pagrindinio
įrenginio mygtuką x ilgiau nei
5 sekundes.
Viršutinio skydelio ekrane parodomas
tekstas LOCKED.
Suaktyvinama užrakto nuo vaikų
funkcija ir užrakinami pagrindinio
įrenginio mygtukai. (Sistemą galite
valdyti nuotolinio valdymo pultu.)
Norėdami atšaukti, paspauskite ir ilgiau
nei 5 sekundes palaikykite mygtuką x,
kol viršutinio skydelio ekrane atsiras
užrašas UNLOCK.
Šviesumo keitimas
Galima keisti toliau nurodytų elementų
šviesumą.
– Viršutinio skydelio ekranas
– Minkštųjų mygtukų indikatoriai
– Viršutinio skydelio LED indikatorius
Paspauskite DIMMER.
Kaskart paspaudus mygtuką
pakeičiamas elemento šviesumas.
Šviesumą galima reguliuoti 3 lygiais.*
* Viršutinio skydelio ekrano šviesumas
pasirinkus nustatymus [Dimmer : 1]
(šviesumas: 1), [Dimmer : 2]
(šviesumas: 2) ir [Dimmer : 3]
(šviesumas: 3) yra toks pats.
46LT
Vizualizuokite TV ekrane
Taikant vizualizavimo efektą
spalvingomis dizaino ir grafikos
priemonėmis atkartojamas atkuriamų
šaltinių ritmas. Efektus galima leisti
atkuriant muziką (tik nustačius funkcijas
BD/DVD, USB, FM, TV, BT ir AUDIO) ir
vykdant įtaisytąjį garso demonstravimą.
Keliskart paspauskite VISUALIZER.
TV ekrane bus atidarytas vizualizavimo
ekranas, sinchroniškai kintantis pagal
muzikos ritmą. Kaskart paspaudus
mygtuką, spalvos efektas cikliškai
pakeičiamas, kaip nurodyta.
[RAINBOW] (vaivorykštė) t [PASSION]
(aistra) t [OCEAN] (vandenynas) t
[FOREST] (miškas) t [Off] (išjungta)
Pastaba
Vizualizavimo efektas gali sutrikti,
jei „High Bitrate Audio“ koncertą
leisite nustatę daugiau nei 15 Mbps.
Patarimas
• Kad TV ekrane nebūtų teikiama
informacija ir netrikdytų vizualizavimo,
pasirinkite nustatymo [Auto Display]
(garso ekranas), esančio dalyje
[System Settings] (sistemos nustatymai),
nuostatą [Off] (išjungta) (56 psl.).
• Vizualizavimo efektą galima nustatyti
ir naudojant parinkčių meniu.
Kaip įvesti URL
Energijos taupymas
budėjimo režimu
Svetainių naršymas
1
2
3
4
Pasiruoškite naršyti internete.
Prijunkite sistemą prie tinklo
(23 psl.).
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis
meniu.
Kaip nustatyti numatytąjį
pradžios puslapį
Kol rodomas norimas nustatyti puslapis,
parinkčių meniu pasirinkite [Set as start
page] (nustatyti kaip pradžios puslapį).
Kaip grįžti į ankstesnį puslapį
Parinkčių meniu pasirinkite
[Previous page] (ankstesnis puslapis).
Jei ankstesnis puslapis neatveriamas net
pasirinkus [Previous page] (ankstesnis
puslapis), parinkčių meniu pasirinkite
[Window List] (langų sąrašas) ir sąraše
pasirinkite puslapį, į kurį norite grįžti.
Kaip išeiti iš interneto naršyklės
Paspauskite mygtuką HOME.
Interneto naršyklės ekranas
Galite peržiūrėti svetainės informaciją
paspausdami DISPLAY. Atsižvelgiant
į svetainę ir puslapio būseną, rodoma
informacija skiriasi.
Paspauskite B/b ir pasirinkite
[Network] (tinklas).
Paspausdami V/v pasirinkite
[Internet Browser] (interneto
naršyklė), tada paspauskite
.
Atidaromas ekranas [Internet
Browser] (naršymas internete).
Pastaba
Kai kurios svetainės gali būti rodomos
netinkamai arba neveikti.
A Puslapio pavadinimas
B Puslapio adresas
47LT
Kiti veiksmai
Patikrinkite, ar pasirinkti toliau nurodyti
nustatymai:
– [Control for HDMI] (HDMI valdymas),
esantis dalyje [HDMI Settings] (HDMI
nustatymai), nustatytas kaip [Off]
(išjungta) (55 psl.).
– [Quick Start Mode] (greitojo paleidimo
režimas) nustatytas kaip [Off]
(išjungta) (56 psl.).
– [Remote Start] (nuotolinis paleidimas)
nustatytas kaip [Off] (išjungta)
(58 psl.).
– Funkcija [NFC] nustatyta kaip [Off]
(išjungta) (56 psl.).
Parinkčių meniu pasirinkite [URL entry]
(URL įvestis).
Programine klaviatūra įveskite URL,
tada pasirinkite [Enter] (įvesti).
C Žymeklis
Perkelkite paspausdami B/V/v/b.
Užveskite žymeklį ant norimo
peržiūrėti saito ir paspauskite .
Atveriama susietoji svetainė.
D SSL piktograma
Rodoma, kai susietasis URL
yra apsaugotas.
E Signalo stiprumo indikatorius
Rodomas, kai sistema prijungta
prie belaidžio tinklo.
F Būsenos juosta / įkėlimo
piktograma
Rodoma, kai puslapis skaitomas
arba kai atsiunčiamas /
perduodamas failas.
G Teksto įvesties laukas
Paspauskite , tada parinkčių
meniu pasirinkite [Input] (įvestis),
kad būtų atverta programinė
klaviatūra.
H Slankjuostė
Paspausdami B/V/v/b perkelkite
puslapį kairėn, aukštyn, žemyn
arba dešinėn.
Galimos parinktys
Paspaudę OPTIONS galite pasiekti
įvairius nustatymus ir veiksmus.
Pasiekiami elementai skiriasi
atsižvelgiant į situaciją.
[Browser Setup] (naršyklės sąranka)
Rodomi interneto naršyklės nustatymai.
• [Zoom] (mastelio keitimas): padidinamas
arba sumažinamas rodomas turinys.
• [JavaScript Setup] („JavaScript“ sąranka):
įjungiama arba išjungiama „JavaScript“.
• [Cookie Setup] (slapukų sąranka): leidžiami
arba draudžiami naršyklės slapukai.
• [SSL Alarm Display] (SSL įspėjimo rodymas):
įjungiamas arba išjungiamas SSL protokolas.
48LT
[Window List] (langų sąrašas)
Parodomas visų atvertų svetainių sąrašas.
Pasirinkdami langą galite grįžti į anksčiau
rodytą svetainę.
[Bookmark List] (adresynas)
Parodomas adresynas.
[URL entry] (URL įvestis)
Kai rodoma programinė klaviatūra,
galite įvesti URL.
[Previous page] (ankstesnis puslapis)
Pereinama į anksčiau rodytą puslapį.
[Next page] (kitas puslapis)
Pereinama į kitą puslapį.
[Cancel loading] (atšaukti įkėlimą)
Sustabdomas puslapio įkėlimas.
[Reload] (įkelti iš naujo)
Iš naujo įkeliamas tas pats puslapis.
[Add to Bookmark] (įtraukti į adresyną)
Šiuo metu rodoma svetainė įtraukiama
į adresyną.
[Set as start page]
(nustatyti kaip pradžios puslapį)
Rodoma svetainė nustatoma kaip
numatytasis pradžios puslapis.
[Open in new window]
(atidaryti naujame lange)
Saitas atveriamas naujame lange.
[Character encoding] (ženklų koduotė)
Nustatoma ženklų kodavimo sistema.
[Display certificate] (rodyti liudijimą)
Rodomi serverio liudijimai, atsiunčiami iš SSL
palaikančių puslapių.
[Input] (teksto įvestis)
Rodoma programinė klaviatūra, kuria galite
įvesti ženklus naršydami svetainę.
[Break] (lūžis)
Žymeklis perkeliamas į kitą teksto įvesties
lauko eilutę.
[Delete] (naikinti)
Panaikinamas vienas ženklas iš kairės nuo
žymeklio įvedant tekstą.
Piktograma Paaiškinimas
Nustatymai ir reguliavimas
Sąrankos ekrano
naudojimas
Galite įvairiai sureguliuoti elementus,
pvz., vaizdą ir garsą.
Numatytieji nustatymai pabraukti.
Pastaba
1
2
3
Paspauskite HOME.
TV ekrane parodomas pagrindinis
meniu.
Paspauskite B/b ir pasirinkite
[Setup] (sąranka).
Paspauskite V/v, pasirinkite
sąrankos kategorijos piktogramą
ir paspauskite .
Piktograma Paaiškinimas
„[Software Update]
(programinės įrangos
naujinimas)“ (50 psl.)
Atnaujinama sistemos
programinė įranga.
„[Screen Settings]
(ekrano nustatymai)“
(50 psl.)
Ekrano nustatymai
konfigūruojami pagal
TV tipą.
„[Audio Settings]
(garso nustatymai)“
(53 psl.)
Galite konfigūruoti garso
nustatymus pagal
jungiamųjų lizdų tipą.
„[Parental Control Settings]
(tėvų kontrolės
nustatymai)“ (54 psl.)
Galite konfigūruoti išsamius
tėvų kontrolės nustatymus.
„[Music Settings]
(muzikos nustatymai)“
(55 psl.)
Galite konfigūruoti išsamius
„Super Audio CD“ atkūrimo
nustatymus.
„[System Settings]
(sistemos nustatymai)“
(55 psl.)
Galite konfigūruoti sistemos
nustatymus.
„[External Input Settings]
(išorinės įvesties
nustatymai)“ (57 psl.)
Nustato įvesties praleidimą
kiekvienai išorės įvesčiai.
„[Network Settings]
(tinklo nustatymai)“
(57 psl.)
Galite konfigūruoti išsamius
interneto ir tinklo
nustatymus.
„[Easy Network Settings]
(nesudėtingi tinklo
nustatymai)“ (58 psl.)
Paleidžiama [Easy Network
Settings] (nesudėtingi tinklo
nustatymai), kad būtų galima
nustatyti pagrindinius tinklo
nustatymus.
„[Resetting] (nustatymas
iš naujo)“ (58 psl.)
Iš naujo nustatomi
gamykliniai sistemos
nustatymai.
49LT
Nustatymai ir reguliavimas
Diske išsaugoti atkūrimo nustatymai
turi pirmenybę prieš sąrankos ekrano
nustatymus. Todėl kai kurios funkcijos
gali nebūti atliekamos.
„[BD/DVD Viewing
Settings] (BD / DVD
peržiūros nustatymai)“
(54 psl.)
Galite konfigūruoti išsamius
BD / DVD atkūrimo
nustatymus.
[Software Update]
(programinės įrangos
naujinimas)
Atnaujinę programinę įrangą į naujausią
versiją galite pasinaudoti naujausiomis
funkcijomis.
Naujinant programinę įrangą
viršutiniame skydelio ekrane rodomas
tekstas UPDATE. Atnaujinus pagrindinis
įrenginys automatiškai išjungiamas.
Kol naujinama, neįjunkite arba
neišjunkite pagrindinio įrenginio,
nenaudokite nei jo, nei TV. Palaukite,
kol programinė įranga bus atnaujinta.
Pastaba
Jei reikia informacijos apie naujinimo
funkcijas, apsilankykite toliau nurodytoje
svetainėje:
http://support.sony-europe.com/
x [Update via Internet]
(naujinti internetu)
Sistemos programinė įranga naujinama
naudojant pasiekiamą tinklą. Įsitikinkite,
kad tinklas prijungtas prie interneto.
Išsamią informaciją žr. „3 žingsnis.
Pasiruošimas jungtis prie tinklo“ (23 psl.).
x [Update via USB Memory]
(naujinti iš USB atmintinės)
Programinė įranga naujinama iš USB
atmintinės. Įsitikinkite, kad programinės
įrangos naujinimo aplanko pavadinimas
yra UPDATE.
50LT
[Screen Settings]
(ekrano nustatymai)
x [3D Output Setting]
(3D išvesties nutatymas)
[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite
šį nustatymą.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
jei norite, kad visas turinys būtų
rodomas 2D formatu.
Pastaba
3D vaizdo įrašai iš lizdo HDMI (IN 1) arba
HDMI (IN 2) yra išvedami nepaisant šio
nustatymo.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(TV ekrano dydžio nustatymas 3D
turiniui žiūrėti)
Nustatomas su 3D-suderinamo
TV ekrano dydis.
Pastaba
Šis nustatymas neveikia 3D vaizdo įrašams
iš lizdo HDMI (IN 1) arba HDMI (IN 2).
x [TV Type] (TV tipas)
[16:9]: pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate plačiaekranį TV arba TV,
palaikantį plačiaformačio režimo
funkciją.
[4:3]: pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate 4:3 ekrano formato TV,
nepalaikantį plačiaformačio režimo
funkcijos.
x [Screen Format] (ekrano formatas)
[Full] (viso ekrano formatas): pasirinkite
šį nustatymą, kai prijungiate TV,
palaikantį plačiaformačio režimo
funkciją. 4:3 ekrano formato vaizdas
rodomas 16:9 kraštinių santykiu net
plačiaekraniame TV.
[Normal] (įprastas ekrano formatas):
pakeičiamas vaizdo dydis, kad tilptų
į ekraną ir būtų išlaikytas pradinis
kraštinių santykis.
[Pan & Scan] (apkarpyti šonai): visame
ekrane rodomas viso aukščio vaizdas
su apkarpytais šonais.
x [Cinema Conversion Mode]
(kino filmo konvertavimo režimas)
[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite
šį nustatymą. Pagrindinis įrenginys
automatiškai atpažįsta, ar medžiaga
yra vaizdo įrašas, ar filmas, ir perjungia
tinkamą konvertavimo būdą.
[Video] (vaizdo įrašas): šis vaizdo
įrašams tinkamas konvertavimo būdas
bus visada parinktas, nesvarbu, kokia
medžiaga.
* Jeigu disko spalvų sistema yra NTSC,
vaizdo signalų raišką galima konvertuoti
tik į [480i] (480i) ir [480p] (480p).
x [BD-ROM 24p Output]
(BD-ROM 24p išvestis)
[Auto] (automatinis): 24p vaizdo signalai
išvedami tik prijungus su 1080/24p
suderinamą TV naudojant HDMI jungtį
ir [Output Video Resolution] (išvesties
vaizdo formatas) nustačius į [Auto]
(automatinis) arba [1080p] (1080p).
[On] (įjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV suderinamas su 1080/24p vaizdo
signalais.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV nesuderinamas su 1080/24p
vaizdo signalais.
x [DVD-ROM 24p Output]
(DVD-ROM 24p išvestis)
[Auto] (automatinis): 24p vaizdo signalai
išvedami tik prijungus su 1080/24p
suderinamą TV naudojant HDMI jungtį
ir [Output Video Resolution] (išvesties
vaizdo formatas) nustačius į [Auto]
(automatinis) arba [1080p] (1080p).
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai TV nesuderinamas su 1080 / 24p
vaizdo signalais.
51LT
Nustatymai ir reguliavimas
x [DVD Aspect Ratio]
(DVD kraštinių santykis)
[Letter Box] (juostos viršuje ir apačioje):
rodomas plačiaformatis vaizdas su
juodomis juostomis viršuje ir apačioje.
x [Output Video Resolution]
(išvesties vaizdo raiška)
[Auto] (automatinis): vaizdo signalas
išvedamas atsižvelgiant į TV arba
prijungtos įrangos raišką.
[Original Resolution] (pradinė raiška):
pateikiamas vaizdo signalas
atsižvelgiant į disko įrašo raišką.
(Kai raiška žemesnė už SD,
ji perkonvertuojama į SD raišką.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: pateikiamas vaizdo
signalas atsižvelgiant į pasirinktą
raiškos nustatymą.
x [4K Output] (4K išvestis)
[Auto1] (1 automatinis): išvedami 2K
(1920 × 1080) vaizdo signalai atkuriant
vaizdą ir 4K vaizdo signalai rodant
nuotraukas prijungus įrangą,
kuri suderinama su „Sony 4K“.
Išvedami 4K vaizdo signalai, kai
atkuriamas 24p vaizdo turinys vykdant
nuotraukų leidimą iš BD / DVD diskų,
kai prijungta su „Sony“ nesuderinama
4K palaikanti įranga.
Šis nustatymas neveikia atkuriant
3D ekrano vaizdus.
[Auto2] (2 automatinis): automatiškai
išvedami 4K / 24p vaizdo signalai, jeigu
prijungiate su 4K / 24p suderinamą
įrangą ir tinkamai nustatote nustatymus
[BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p
išvestis) arba [DVD-ROM 24p Output]
(DVD-ROM 24p išvestis); taip pat
išvedami 4K / 24p nuotraukų vaizdai,
jeigu paleidžiate 2D nuotraukų failus.
[Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
Pastaba
Jei „Sony“ įranga neaptinkama, kai
pasirinkta parinktis [Auto1] (1 automatinis),
nustatymas turės tokį patį efektą kaip
[Auto2] (2 automatinis).
x [YCbCr / RGB (HDMI)]
[Auto] (automatinis): automatiškai
nustatomas išorinio įrenginio tipas
ir perjungiamas tinkamas spalvų
nustatymas.
[YCbCr (4:2:2)]: išvedami YCbCr 4:2:2
vaizdo signalai.
[YCbCr (4:4:4)]: išvedami YCbCr 4:4:4
vaizdo signalai.
[RGB]: pasirinkite šį nustatymą,
kai jungiate įrenginį naudodami
su HDCP suderinamą DVI lizdą.
52LT
x [HDMI Deep Colour Output]
(HDMI „Deep Colour“ išvestis)
[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite
šį nustatymą.
[16bit], [12bit], [10bit]: išvedami 16bitų /
12bitų / 10bitų vaizdo signalai prijungus
TV, kuris suderinamas su „Deep Colour“.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai vaizdas nestabilus arba nenatūraliai
perteikiamos spalvos.
x [SBM] („Super Bit Mapping“)
[On] (įjungta): sušvelninama vaizdo
signalų, išvedamų iš lizdo HDMI (OUT),
gradacija.
[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą,
kai išvedamas vaizdas yra iškreiptas
arba nenatūraliai perteikiamos spalvos.
x [IP Content NR Pro]
(IP „NR Pro“ turinys)
[Video3] (3 vaizdo įrašas) / [Video2]
(2 vaizdo įrašas) / [Video1] (1 vaizdo
įrašas) / [Film1] (1 filmas) / [Film2]
(2 filmas) / [Film3] (3 filmas):
reguliuojama interneto turinio vaizdo
įrašo kokybė. Šis nustatymas yra toks
pati kaip ir parinkčių meniu nustatymas,
siūlomas naudojant internetu teikiamą
paslaugą.
[Off] (išjungta): išjungta.
x [Pause Mode]
(pristabdymo režimas)
[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite
šį nustatymą. vaizdas, kuriame objektai
juda dinamiškai, išvedamas be
trūkinėjimo.
[Frame] (kadras): vaizdas, kuriame
objektai nejuda dinamiškai, išvedamas
didele raiška.
[Audio Settings]
(garso nustatymai)
x [Audio Output] (garso išvestis)
Galite pasirinkti, kur išvesti garso
signalą.
x [BD Audio MIX Setting]
(BD Audio MIX nustatymas)
[On] (įjungta): išvedamas garsas,
gautas su pagrindiniu garsu sumaišant
interaktyvųjį ir papildomą garsus,
kai vykdomas BDMV atkūrimas.
[Off] (išjungta): išvedamas tik
pagrindinis garsas.
[Speaker] (garsiakalbio garso išvestis):
išvedamas kelių kanalų garsas tik iš
sistemos garsiakalbių.
[Speaker + HDMI] (garsiakalbis ir HDMI):
išvedamas kelių kanalų garsas iš
sistemos garsiakalbių ir 2 kanalų tiesinės
PCM signalai iš lizdo HDMI (OUT).
[HDMI] (HDMI garso išvestis): garsas
išvedamas tik iš lizdo HDMI (OUT).
Garso formatas priklauso nuo prijungto
įrenginio.
[Auto] (automatinis): atkuriamas
diske nurodytas dinaminis diapazonas
(tik BD-ROM).
[On] (įjungta): sistema atkuria garso
takelį, taikydama dinaminį diapazoną,
kurį numatė garso inžinierius.
[Off] (išjungta): dinaminis diapazonas
neglaudinamas.
x [Attenuation settings - AUDIO]
(garso silpninimo nustatymai)
Klausantis garso iš įrenginio, prijungto
naudojant lizdus AUDIO IN L/R, garsas
gali būti iškraipytas. Garso iškraipymo
galite išvengti susilpnindami
pagrindinio įrenginio įvesties lygį.
[On] (įjungta): įvesties lygis silpninamas.
Nustačius išvesties lygis bus mažesnis.
[Off] (išjungta): normalus įvesties lygis.
Pastaba
• Jei pasirinkta [Control for HDMI] (HDMI
valdymas) nuostata [On] (įjungta)
(55 psl.), automatiškai parenkama
[Audio Output] (garso išvestis) nuostata
[Speaker + HDMI] (garsiakalbis ir HDMI)
ir šio nustatymo pakeisti negalima.
• Jei pasirenkama [Audio Output] (garso
išvestis) nuostata [Speaker + HDMI]
(garsiakalbis ir HDMI), o [HDMI1 Audio
Input Mode] (HDMI1 garso įvesties
režimas) (55 psl.) nuostata yra [TV],
iš lizdo HDMI (OUT) garso signalai
neišvedami.
x [Sound Effect] (garso efektas)
Galite įjungti arba išjungti sistemos
garso efektus (nustatymas SOUND FIELD
(26 psl.)).
[Sound Field On] (garso laukas įjungtas):
įjungiamas garso lauko erdvinio garso
efektas (26, 27 psl.).
[2ch Stereo] (2 k. erdvinio garso
efektas): ši sistema išveda garsą
tik iš priekinio kairiojo / dešiniojo
garsiakalbių ir žemųjų dažnių
garsiakalbio.
Kelių kanalų erdvinio garso formatai
supaprastinami iki 2 kanalų.
[Off] (išjungta): garso efektai išjungti.
Garsas atkuriamas toks, koks įrašytas.
53LT
Nustatymai ir reguliavimas
x [Audio DRC] (garso dinaminio
diapazono glaudinimas)
Galite suglaudinti dinaminį garso takelio
diapazoną.
x [Speaker Settings]
(garsiakalbių nustatymai)
Norėdami išgauti optimalų erdvinio
garso efektą, nustatykite garsiakalbius.
Išsamią informaciją žr. „Garsiakalbių
nustatymas“ (44 psl.).
[BD/DVD Viewing
Settings] (BD / DVD
peržiūros nustatymai)
x [BD/DVD Menu Language]
(BD / DVD meniu kalba)
Galite pasirinkti numatytąją BD-ROM
meniu kalbą.
Pasirinkus [Select Language Code]
(pasirinkti kalbos kodą), parodomas
kalbos kodo įvesties ekranas. Įveskite
norimos kalbos kodą pagal „Kalbų kodų
sąrašas“ (72 psl.).
x [Audio Language]
(garso takelio kalba)
Galite pasirinkti numatytąją BD-ROM
arba DVD VIDEO garso takelio kalbą.
Pasirinkus [Original] (pradinis), kalba
parenkama pagal diske nurodytą
prioritetą.
Pasirinkus [Select Language Code]
(pasirinkti kalbos kodą), parodomas
kalbos kodo įvesties ekranas. Įveskite
norimos kalbos kodą pagal „Kalbų kodų
sąrašas“ (72 psl.).
x [Subtitle Language] (subtitrų kalba)
Galite pasirinkti numatytąją BD-ROM
arba DVD VIDEO subtitrų kalbą.
Pasirinkus [Select Language Code]
(pasirinkti kalbos kodą), parodomas
kalbos kodo įvesties ekranas. Įveskite
norimos kalbos kodą pagal „Kalbų kodų
sąrašas“ (72 psl.).
54LT
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(BD hibridinio disko atkūrimo
sluoksnis)
[BD]: atkuriamas BD sluoksnis.
[DVD/CD]: atkuriamas DVD arba
CD sluoksnis.
x [BD Internet Connection]
(BD interneto ryšys)
[Allow] (leisti): įprastai pasirinkite
šį nustatymą.
[Do not allow] (neleisti): interneto
ryšys draudžiamas.
[Parental Control
Settings] (tėvų kontrolės
nustatymai)
x [Password] (slaptažodis)
Nustatykite arba pakeiskite tėvų
kontrolės funkcijos slaptažodį.
Naudojant slaptažodį galima apriboti
BD-ROM, DVD VIDEO arba interneto
vaizdo įrašų atkūrimą. Jei reikia,
galite atskirti BD-ROM ir DVD VIDEO
apribojimo lygius.
x [Parental Control Area Code]
(tėvų kontrolės vietovės kodas)
Kai kurių BD-ROM arba DVD VIDEO
atkūrimas gali būti ribotas; tai priklauso
nuo geografinės vietovės. Scenos gali
būti blokuojamos arba pakeistos
kitomis. Vykdydami ekrane pateiktas
instrukcijas įveskite keturių skaitmenų
slaptažodį.
x [BD Parental Control] (BD tėvų
kontrolė) / [DVD Parental Control]
(DVD tėvų kontrolė) / [Internet Video
Parental Control] (interneto vaizdo
įrašų tėvų kontrolė)
Nustačius tėvų kontrolės funkciją,
scenos gali būti blokuojamos arba
pakeistos kitomis. Vykdydami ekrane
pateiktas instrukcijas įveskite keturių
skaitmenų slaptažodį.
[Music Settings]
(muzikos nustatymai)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(„Super Audio CD“ atkūrimo
sluoksnis)
[Super Audio CD]: atkuriamas
„Super Audio CD“ sluoksnis.
[CD]: atkuriamas CD sluoksnis.
x [Super Audio CD Playback
Channels] („Super Audio CD“
atkūrimo kanalai)
[DSD 2ch] (DSD 2 kanalai): leidžiama
2 kanalų sritis.
[DSD Multi] (DSD keli kanalai): leidžiama
kelių kanalų sritis.
x [OSD Language] (ekrano kalba)
Galite pasirinkti norimą sistemos ekrano
kalbą.
x [HDMI Settings] (HDMI nustatymai)
[Control for HDMI] (HDMI valdymas)
[On] (įjungta): Įjungiama funkcija
[Control for HDMI] (HDMI valdymas).
Galima bendrai naudoti HDMI kabeliu
prijungtą įrangą.
[Off] (išjungta): išjungta.
[Audio Return Channel] (garso grįžties
kanalas)
Ši funkcija pasiekiama, kai sistemą
prijungiate naudodami TV HDMI IN
lizdą, suderinamą su garso grįžties
kanalo funkcija, o [Control for HDMI]
(HDMI valdymas) nustatoma į [On]
(įjungta).
[Auto] (automatinis): sistema gali
priimti skaitmeninį garso signalą
iš TV automatiškai per HDMI kabelį.
[Off] (išjungti): išjungta.
[HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 garso
įvesties režimas)
Galite pasirinkti įrangos, prijungtos
prie lizdo HDMI (IN 1), garso įvestį.
[HDMI1]: prie lizdo HDMI (IN 1) prijungtos
įrangos garsas išvedamas iš lizdo
HDMI (IN 1).
[TV]: prie lizdo HDMI (IN 1) prijungtos
įrangos garsas išvedamas iš lizdo
TV (DIGITAL IN OPTICAL).
55LT
Nustatymai ir reguliavimas
x [Internet Video Unrated]
(necenzūruoti interneto vaizdo
įrašai)
[Allow] (leisti): leidžiama atkurti
necenzūruotus interneto vaizdo įrašus.
[Block] (blokuoti): necenzūruotų
interneto vaizdo įrašų atkūrimas
blokuojamas.
[System Settings]
(sistemos nustatymai)
x [NFC]
[On] (įjungta): įjungiama NFC funkcija,
kad būtų galima naudoti leidimo
mygtuko paspaudimu ir veidrodinio
atspindžio kūrimo sistemos funkcijas
(33 psl.).
[Off] (išjungta): išjungta.
x [Quick Start Mode]
(greitojo paleidimo režimas)
[On] (įjungta): sistema sparčiau
paleidžiama iš budėjimo režimo.
Įjungę šią funkciją galite sparčiau
valdyti sistemą.
[Off] (išjungta): numatytasis
nustatymas.
x [Power Save Drive] (energijos
taupymo įrenginys)
[On] (įjungta): sumažina energijos
suvartojimą, kai garsumo lygis yra
žemas.
[Off] (išjungta): įprasta būsena.
Sistema gali išvesti garsumo lygį.
x [Auto Standby]
(automatinis budėjimo režimas)
[On] (įjungta): įjungiama funkcija
[Auto Standby] (automatinis budėjimo
režimas). Kai nenaudojate sistemos
maždaug 20 minučių, automatiškai
įjungiamas budėjimo režimas.
[Off] (išjungta): išjungta.
x [Auto Display]
(automatinis rodymas)
[On] (įjungta): automatiškai rodoma
informacija ekrane keičiant rodomus
pavadinimus, vaizdo režimus, garso
signalus ir kt.
[Off] (išjungta): Informacija rodoma
tik paspaudus DISPLAY.
56LT
x [Screen Saver] (ekrano užsklanda)
[On] (įjungta): įjungiama ekrano
užsklandos funkcija.
[Off] (išjungta): išjungta.
x [Software Update Notification]
(pranešimas apie programinės
įrangos naujinį)
[On] (įjungta): nustatoma, kad sistema
praneštų apie naujausią programinės
įrangos versiją (50 psl.).
[Off] (išjungta): išjungta.
x [Gracenote Settings]
(„Gracenote“ nustatymai)
[Auto] (automatinis): automatiškai
atsiunčiama informacija apie diską
paleidus arba sustabdžius disko
atkūrimą. Kad būtų galima atsiųsti,
sistema turi būti prijungta prie tinklo.
[Manual] (rankinis): informacija
apie diską atsiunčiama pasirinkus
[Video Search] (vaizdo įrašo ieška)
arba [Music Search] (muzikos ieška).
x [Device Name]
(įrenginio pavadinimas)
Galite savo nuožiūra pakeisti šios
sistemos pavadinimą, kad ją būtų
lengviau atpažinti vykdant funkciją
BT arba SCR M. Pavadinimas
naudojamas ir kitaip naudojant
tinklą, pvz., DLNA, „TV SideView“.
Vykdydami ekrane pateiktas
instrukcijas ir programinės įrangos
klaviatūrą įveskite pavadinimą.
x [System Information]
(sistemos informacija)
Galite matyti sistemos programinės
įrangos versijos informaciją ir MAC
adresą.
x [Software License Information]
(programinės įrangos licencijos
informacija)
Galite peržiūrėti programinės įrangos
licencijos informaciją.
[External Input
Settings] (išorinės
įvesties nustatymai)
[Do not skip] (nepraleisti): sistema
nepraleidžia pasirinktos funkcijos.
[Skip] (praleisti): sistema praleidžia
pasirinktą funkciją.
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
Galite įjungti ir išjungti AAC formato
garsą.
[On] (įjungta): AAC formato garsas,
jei BLUETOOTH įrenginys palaiko AAC.
[Off] (išjungta): SBC garsas.
Pastaba
Aukštos kokybės garsu galima mėgautis,
jei įjungta AAC. Jei įrenginyje neišeina
klausytis AAC garso, pasirinkite [Off]
(išjungta).
Pastaba
Naudojant kai kurias taikomąsias
programas gali nepavykti sukurti
tiesioginio ryšio su BLUETOOTH
įrenginiu net pasirinkus [Bluetooth
Power Setting] („Bluetooth“ maitinimo
nustatymas) nuostatą [On] (įjungta).
Tada reikia paspausti BLUETOOTH.
[Network Settings]
(tinklo nustatymai)
x [Internet Settings]
(interneto nustatymai)
Pirmiausia prijunkite sistemą prie tinklo.
Išsamią informaciją žr. „3 žingsnis.
Pasiruošimas jungtis prie tinklo“ (23 psl.).
[Wired Setup] (laidinė sąranka):
pasirinkite šį nustatymą, kai LAN
kabeliu prijungtas plačiajuosčio
ryšio maršrutizatorius. Pasirinkus
šį nustatymą įtaisytasis belaidis
LAN išjungiamas automatiškai.
[Wireless Setup(built-in)] (belaidė
sąranka (įtaisytoji): pasirinkite šį
nustatymą, kai sistemoje įtaisytas
belaidis LAN naudojamas prisijungti
prie belaidžio tinklo.
Patarimas
Jei reikia daugiau informacijos,
apsilankykite vienoje iš toliau nurodytų
svetainių ir perskaitykite DUK
http://support.sony-europe.com/
57LT
Nustatymai ir reguliavimas
x [Input Skip Setting]
(įvesties praleidimo nustatymas)
Praleidimo nustatymas yra patogi
funkcija, leidžianti praleisti
nenaudojamas įvestis renkantis
funkciją FUNCTION paspaudimu.
x [Bluetooth Power Setting]
(„Bluetooth“ maitinimo nustatymas)
[On] (įjungta): BLUETOOTH maitinimas
įjungtas. Poriniu būdu prijungtą
BLUETOOTH įrenginį visada galima
prijungti prie pagrindinio įrenginio.
[Off] (išjungta): BLUETOOTH maitinimas
įjungiamas tik pasirinkus funkciją BT.
x [Network Connection Status]
(tinklo ryšio būsena)
Rodoma esama tinklo ryšio būsena.
x [Network Connection Diagnostics]
(tinklo ryšio diagnostika)
Galite atlikti tinklo diagnostiką ir
patikrinti, ar tinkamai nustatytas
tinklo ryšys.
x [Connection Server Settings]
(ryšio serverio nustatymai)
Nustatoma, ar rodyti prijungtą DLNA
serverį.
x [Auto Renderer Access Permission]
(automatiškai perduodama
prieigos teisė)
[On] (įjungta): leidžiama automatinė
prieiga iš naujai aptikto DLNA valdiklio.
[Off] (išjungta): išjungta.
x [Renderer Access Control]
(perteikimo įrenginio prieigos
valdymas)
Nustatoma, ar priimti komandas iš
DLNA valdiklių.
x [Registered Remote Devices]
(užregistruoti nuotoliniai įrenginiai)
Rodomas jūsų užregistruotų nuotolinių
įrenginių sąrašas.
[Easy Network
Settings] (nesudėtingi
tinklo nustatymai)
Paleidžiama funkcija [Easy
Network Settings] (nesudėtingi
tinklo nustatymai), kad būtų
galima nustatyti pagrindinius
tinklo nustatymus. Vykdykite
ekrane pateiktas instrukcijas.
[Resetting]
(nustatymas iš naujo)
x [Reset to Factory Default Settings]
(numatytųjų gamyklinių nustatymų
nustatymas iš naujo)
Galite iš naujo nustatyti numatytuosius
gamyklinius sistemos nustatymus
pasirinkdami nustatymų grupę.
Visi grupėje esantys nustatymai
bus nustatyti iš naujo.
x [Initialise Personal Information]
(asmeninės informacijos
iniciavimas)
Galite panaikinti sistemoje išsaugotą
asmeninę informaciją.
Pastaba
x [Remote Start]
(nuotolinis paleidimas)
[On] (įjungta): leidžia įjungti sistemą
įrenginiu, susietu per tinklą, kai sistema
veikia budėjimo režimu.
[Off] (išjungta): sistemos negalima
įjungti įrenginiu, susietu per tinklą.
58LT
Prieš išvesdami, perduodami arba
perparduodami šią sistemą, saugumo
sumetimais panaikinkite visą asmeninę
informaciją. Pasinaudoję tinklo
paslaugomis, atlikite atitinkamus
veiksmus, pvz., išsiregistruokite.
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės
Sauga
• Jei į korpusą patektų koks nors
daiktas arba skysčio, atjunkite
sistemą ir prieš toliau eksploatuodami
duokite ją patikrinti kvalifikuotiems
specialistams.
• Nelieskite kintamosios srovės
maitinimo laido šlapiomis rankomis.
Kitaip galite patirti elektros smūgį.
Maitinimo šaltiniai
Vieta
• Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad ji neperkaistų.
• Veikdama sistema įkaista, bet tai
nėra veikimo sutrikimas. Jei nuolat
naudosite šią sistemą nustatę
didelį garsumą, korpuso viršus,
šonai ir apačia gerokai įkais.
Kad nenusidegintumėte,
nelieskite korpuso.
• Nelaikykite sistemos ant minkštų
paviršių (patiesalų, kilimėlių ir kt.),
galinčių uždengti vėdinimo angas.
• Nemontuokite sistemos netoli
šilumos šaltinių, pvz., radiatorių,
oro ventiliavimo kanalų arba
tiesioginių saulės spindulių, dulkių
pertekliaus, mechaninės vibracijos
ar smūgių veikiamose vietose.
• Nemontuokite sistemos nuožulnioje
padėtyje. Ji sukurta naudoti tik
horizontalioje padėtyje.
Naudojimas
Sistemą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos
į šiltą arba pastačius itin drėgnoje
patalpoje, pagrindinio įrenginio viduje
gali susidaryti drėgmė. Taip įvykus,
sistema gali veikti netinkamai.
Tokiu atveju išimkite diską ir palikite
sistemą įjungtą maždaug pusvalandį,
kol susikaupusi drėgmė išgaruos.
Garsumo reguliavimas
Nedidinkite garsumo klausydamiesi
tylios arba tuščios garso takelio dalies.
Kitaip, staiga padidėjus garso takelio
garsumo lygiui, galite sugadinti
garsiakalbius.
Valymas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite
jokios šiurkščios šluostės, valymo
miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio
ar benzino.
59LT
Papildoma informacija
Jei sistemos neketinate naudoti ilgą
laiką, ištraukite laidą iš sieninio elektros
lizdo. Kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą) atjunkite
laikydami kištuką; niekada netraukite
laikydami už laido.
• Sistemos ir diskų nelaikykite šalia
komponentų, kuriuose yra stiprių
magnetų, pvz., mikrobangų
krosnelių arba didelių garsiakalbių.
• Ant sistemos nestatykite sunkių
daiktų.
• Priešais priekinį skydelį nestatykite
metalinių daiktų. Dėl jų gali būti
prasčiau priimamos radijo bangos.
• Nestatykite sistemos vietoje, kurioje
naudojama medicinos įranga. Kitaip
galite sugadinti medicinos įrangą.
• Jei naudojate širdies stimuliatorių
arba kitą medicinos įrenginį, prieš
naudodamiesi belaidžio LAN ryšio
funkcija pasitarkite su gydytoju
arba medicinos įrenginio gamintoju.
Valomieji diskai, diskų /
objektyvų valymo priemonės
Nenaudokite valomųjų diskų arba
diskų / objektyvų valymo priemonių
(įskaitant drėgnas arba purškiamas).
Kitaip galite sugadinti įrenginį.
Dalių keitimas
Pataisius sistemą, taisytos dalys
gali būti pasiliekamos pakartotinio
naudojimo arba perdirbimo tikslais.
TV spalvos
Jei dėl garsiakalbių TV ekrane
netinkamai rodomos spalvos,
išjunkite TV ir vėl jį įjunkite praėjus
15–30 minučių. Jei spalvos vis tiek
rodomos netinkamai, pastatykite
garsiakalbius toliau nuo TV komplekto.
SVARBI INFORMACIJA
Dėmesio: ši sistema TV ekrane gali
neribotą laiką rodyti nejudantį arba
ekrano vaizdą. Jei TV ekrane ilgą laiką
bus rodomas nejudantis arba ekrano
vaizdas, ekraną galite negrįžtamai
sugadinti. Plazminiai ir projektavimo
televizoriai ypač lengvai pažeidžiami.
Sistemos perkėlimas
Prieš perkeldami sistemą įsitikinkite,
kad į ją neįdėtas diskas, ir iš sieninio
elektros lizdo ištraukite kintamosios
srovės maitinimo laidą.
60LT
BLUETOOTH ryšys
• BLUETOOTH įrenginiai turi būti
naudojami ne didesniu kaip 10 metrų
atstumu vienas nuo kito (tarp jų neturi
būti kliūčių). Efektyvus ryšio
diapazonas gali sumažėti esant
nurodytoms sąlygoms.
– Kai tarp įrenginių, palaikančių
BLUETOOTH ryšį, yra asmuo,
metalinis objektas, siena arba
kita kliūtis.
– Vietose, kuriose įdiegtas belaidis
LAN.
– Aplink naudojamas mikrobangų
krosneles.
– Vietose, kuriose yra kitų
elektromagnetinių bangų.
• BLUETOOTH įrenginiai ir belaidis
LAN (IEEE 802.11b/g) naudoja tą
patį dažnių diapazoną (2,4 GHz).
Naudojant BLUETOOTH įrenginį prie
įrenginio, kuriame yra belaidis LAN,
galimi elektromagnetiniai trikdžiai.
Dėl to gali sumažėti duomenų
perdavimo greitis, padidėti
triukšmas arba gali nepavykti
prisijungti. Jei taip nutiks,
išbandykite nurodytas priemones.
– Naudokite pagrindinį įrenginį bent
10 metrų atstumu nuo belaidžio
LAN įrenginio.
– Išjunkite belaidžio LAN įrangos
maitinimą, kai BLUETOOTH įrenginį
naudojate mažesniu nei 10 metrų
atstumu.
– Pagrindinį ir BLUETOOTH įrenginius
pastatykite kuo arčiau vienas kito.
• Pagrindinio įrenginio skleidžiamos
radijo bangos gali trikdyti kai kurių
medicinos įrenginių veikimą.
Šie trikdžiai gali sutrikdyti veikimą,
todėl visada išjunkite pagrindinio
ir BLUETOOTH įrenginių maitinimą
nurodytomis aplinkybėmis.
– Ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje,
kur gali būtų degių dujų.
– Prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
Jei kilo su sistema susijusių klausimų
ar problemų, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
Pastabos dėl diskų
Diskų priežiūra
• Kad diskas liktų švarus, imkite jį
už krašto. Nelieskite paviršiaus.
• Ant disko neklijuokite popieriaus
arba juostelės.
• Apsaugokite diską nuo tiesioginės
saulės šviesos ir šilumos šaltinių,
pvz., karšto oro kanalų, nepalikite
disko tiesioginėje saulės šviesoje
stovinčiame automobilyje, nes
automobilio viduje temperatūra
gali smarkiai pakilti.
• Baigę leisti diską, įdėkite jį į dėžutę.
Valymas
• Prieš leisdami diską, nuvalykite jį
valymo šluoste.
Diską šluostykite nuo centro į kraštą.
• Nenaudokite tirpiklių, pvz., benzino,
skiediklio, parduotuvėse parduodamų
valiklių arba vinilo plokštelėms skirto
antistatinio purškiklio.
Ši sistema gali atkurti tik standartinį
apvalų diską. Naudojant nestandartinius
ir ne apvalius diskus (pvz., kortelės,
širdies ar žvaigždės formos) gali įvykti
gedimas.
Nenaudokite disko su pritvirtintu
komercinio žymėjimo priedu, pvz.,
etikete arba žiedu.
61LT
Papildoma informacija
• Pagrindinis įrenginys palaiko saugos
funkcijas, atitinkančias BLUETOOTH
specifikaciją, kad būtų užtikrintas
saugus ryšys naudojant BLUETOOTH
technologiją. Tačiau ši sauga gali būti
nepakankama atsižvelgiant į aplinką
ir kitus veiksnius, todėl visada būkite
atsargūs, kai ryšį palaikote
naudodamiesi BLUETOOTH
technologija.
• „Sony“ nebus atsakinga, jei bus patirta
žalos arba kitų nuostolių nutekėjus
informacijai, kai ryšys palaikomas
naudojantis BLUETOOTH technologija.
• BLUETOOTH ryšys nebūtinai
garantuojamas su visais BLUETOOTH
įrenginiais, kurių profilis toks pats
kaip pagrindinio įrenginio.
• BLUETOOTH įrenginiai, sujungti
su šiuo įrenginiu, turi atitikti
„Bluetooth SIG, Inc.“ nurodytą
BLUETOOTH specifikaciją ir turėti
atitikties sertifikatą. Tačiau net
jei įrenginys atitinka BLUETOOTH
specifikaciją, gali būti atvejų,
kai BLUETOOTH įrenginio
charakteristikos arba specifikacijos
lemia, kad nepavyksta prisijungti,
galimi kitokie valdymo būdai,
ekranas arba veikimas.
• Galimas triukšmas arba gali nebūti
garso atsižvelgiant į su pagrindiniu
įrenginiu sujungtą BLUETOOTH
prietaisą, ryšių arba kitas aplinkos
sąlygas.
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojantis sistema kyla viena
iš toliau nurodytų problemų, prieš
kreipdamiesi dėl taisymo perskaitykite
čia pateiktą informaciją ir pabandykite
išspręsti problemą patys. Jei kurios
nors problemos pašalinti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Bendroji informacija
Nepavyksta įjungti įrenginio.
t Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo
laidas.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
t Per didelis atstumas tarp
nuotolinio valdymo pulto
ir pagrindinio įrenginio.
t Nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementuose
liko per mažai energijos.
Disko dangtelis neatsidaro
ir nepavyksta išimti disko
net paspaudus Z.
t Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
1 Paspauskite ir ilgiau nei
5 sekundes neatleiskite
pagrindinio įrenginio
mygtukų N ir Z, kad būtų
atidarytas disko dangtelis.
2 Išimkite diską.
3 Ištraukite kintamosios srovės
maitinimo laidą iš sieninio
elektros lizdo ir praėjus kelioms
minutėms vėl jį įjunkite.
Sistema neveikia taip, kaip turėtų.
t Ištraukite kintamosios srovės
maitinimo laidą iš sieninio elektros
lizdo ir praėjus kelioms minutėms
vėl jį įjunkite.
62LT
Pranešimai
TV ekrane pateikiamas pranešimas
[A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the
menu and select “Software Update”
to perform the update.] (Pasiekiama
nauja programinės įrangos versija.
Pasirinkite meniu elementą „Setup“
(sąranka), tada – „Network Update“
(tinklo naujinimas), kad
atnaujintumėte.).
t Kaip atnaujinti sistemą įdiegiant
naujausią programinės įrangos
versiją, žr. [Software Update]
(programinės įrangos naujinimas)
(50 psl.).
Viršutinio skydelio ekrane pakaitomis
rodoma PRTECT, PUSH ir POWER.
t Paspausdami "/1 išjunkite sistemą
ir, kai nebebus rodomas žodis STBY,
patikrinkite tai, kas nurodyta toliau.
• Ar neįvyko garsiakalbių laidų + ir –
trumpasis jungimas?
• Ar naudojate tik tiekiamus
garsiakalbius?
• Ar niekas neužstoja sistemos
ventiliacijos angų?
• Patikrinę, kas nurodyta pirmiau,
ir išsprendę visas problemas
įjunkite sistemą. Jei patikrinę
viską, kas nurodyta pirmiau,
neradote problemos priežasties,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“
pardavėju.
Paspaudus bet kurį pagrindinio
įrenginio mygtuką viršutinio skydelio
ekrane mirksi užrašas LOCKED.
t Išjunkite apsaugos nuo vaikų
funkciją (46 psl.).
Priekinio skydelio ekrane
rodoma D. LOCK.
t Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba į vietos įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Viršutinio skydelio ekrane rodoma
„E xxxx“ (x yra skaitmuo).
t Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba į vietos įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą
ir nurodykite klaidos kodą.
Visame TV ekrane rodomas
ženklas
be jokių pranešimų.
t Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją arba į vietos įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Vaizdas
Vaizdo nėra arba vaizdas neišvedamas
tinkamai.
t Patikrinkite sistemos išvesties būdą
(20 psl.).
t Palieskite ir palaikykite pagrindinio
įrenginio mygtuką N ir VOL – ilgiau
nei 5 sekundes, kad iš naujo
nustatytumėte žemiausią vaizdo
išvesties raišką.
t Jei naudojate BD-ROM diskus,
patikrinkite [BD-ROM 24p Output]
(BD-ROM 24p išvestis) nustatymus
dalyje [Screen Settings] (ekrano
nustatymai) (51 psl.).
3D vaizdai iš lizdo HDMI (IN 1) arba
HDMI (IN 2) nerodomi TV ekrane.
t 3D vaizdai gali būti nerodomi;
tai priklauso nuo TV arba vaizdo
įrangos.
Tamsios vaizdo sritys per tamsios /
šviesios sritys per šviesios arba vaizdas
rodomos nenatūraliai.
t Nustatykite [Picture Quality Mode]
(vaizdo kokybės režimas) į [Auto]
(standartinė) (39 psl.).
Matomas vaizdo triukšmas.
t Nuvalykite diską.
t Jei vaizdas iš sistemos į TV
išvedamas per įrangą, vaizdo
kokybei įtakos gali turėti kai
kurioms BD / DVD programoms
taikomas apsaugos nuo kopijavimo
signalas. Jei problemos išspręsti
nepavyksta net prijungus pagrindinį
įrenginį tiesiogiai prie TV,
pabandykite prijungti pagrindinį
įrenginį prie kitų įvesties lizdų.
Vaizdas nerodomas visame TV ekrane.
t Patikrinkite [TV Type] (TV tipas),
esantį [Screen Settings] (Ekrano
nustatymai) (50 psl.).
t Kraštinių santykis diske yra
fiksuotas.
63LT
Papildoma informacija
Paspaudus bet kurį garso lauko
mygtuką viršutinio skydelio ekrane
rodoma NOT.USE (15 psl.).
t Jei [Sound Effect] (garso efektas)
nuostata nėra [Sound Field On]
(garso laukas įjungtas), garso lauko
mygtukų nustatymų pakeisti
nepavyks. Pasirinkite nustatymo
[Sound Effect] (garso efektas),
esančio dalyje [Audio Settings]
(garso nustatymai), nuostatą
[Sound Field On] (garso laukas
įjungtas) (53 psl.).
Prijungus HDMI kabeliu nėra vaizdo.
t Pagrindinis įrenginys prijungtas
prie įvesties įrenginio, kuris
nesuderinamas su HDCP (didelio
pralaidumo skaitmeninio turinio
apsauga) (viršutiniame skydelyje
nedega HDMI) (20 psl.).
TV ekrane keičiasi spalvos.
t Jei garsiakalbius naudojate kartu
su CRT tipo TV arba projektoriumi,
sumontuokite garsiakalbius bent
0,3 metro atstumu nuo TV
komplekto.
t Jei spalvos vis tiek keičiasi, išjunkite
TV komplektą ir vėl jį įjunkite praėjus
15–30 minučių.
t Patikrinkite, ar arti garsiakalbių
nėra daiktų su magnetinėmis
dalimis (pvz., magnetinio
fiksatoriaus ant TV stovo,
medicinos prietaiso, žaislo).
Garsas
Nėra garso.
t Netinkamai prijungti garsiakalbių
laidai.
t Patikrinkite garsiakalbių
nustatymus (44 psl.).
Super Audio CD garsas neatkuriamas
naudojant prie lizdo HDMI (IN 1)
arba HDMI (IN 2) prijungtą įrangą.
t HDMI (IN 1) ir HDMI (IN 2) nepalaiko
garso formato, kuriame numatyta
apsauga nuo kopijavimo. Įrangos
analoginę garso išvestį prijunkite
prie pagrindinio įrenginio lizdų
AUDIO IN (L/R).
Nėra garso iš TV per HDMI (OUT)
lizdą naudojant garso grįžties
kanalo funkciją.
t [System Settings] (sistemos
nustatymai) dalyje [HDMI Settings]
(HDMI nustatymai) nustatykite
[Audio Return Channel] (garso
grįžties kanalas) kaip [Off] (įjungta)
(55 psl.). Be to, [System Settings]
(sistemos nustatymai) dalyje
[HDMI Settings] (HDMI nustatymai)
nustatykite [Audio Return Channel]
(garso grįžties kanalas) kaip [Auto]
(automatinis įprastas) (55 psl.).
64LT
t Įsitikinkite, kad jūsų TV suderinamas
su garso grįžties kanalo funkcija.
t Patikrinkite, ar HDMI kabelis
prijungtas prie TV lizdo, suderinamo
su garso grįžties kanalo funkcija.
Kai prie sistemos prijungtas TV
priedėlis, netinkamai atkuriamas
TV programų garsas.
t [System Settings] (sistemos
nustatymai) dalyje [HDMI Settings]
(HDMI nustatymai) nustatykite
[Audio Return Channel] (garso
grįžties kanalas) kaip [Off] (išjungta)
(55 psl.).
t Patikrinkite, ar tinkamai prijungti
laidai ir (arba) kabeliai (21 psl.).
Girdimas stiprus ūžimas arba
triukšmas.
t Patraukite garso įrangą nuo TV.
t Nuvalykite diską.
Leidžiant CD dingsta erdvinio garso
efektas.
t Pasirinkite erdvinio garso
nustatymą paspausdami
AUDIO (40 psl.).
Iškraipomas prijungtos įrangos garsas.
t Sumažinkite prijungtos įrangos
įvesties lygį nustatydami
[Attenuation settings - AUDIO]
(garso silpninimo nustatymai)
(53 psl.).
Girdimas staigus muzikos
pagarsėjimas.
t Suaktyvinamas įtaisytasis arba
USB garso demonstravimas.
Paspauskite 2 norėdami
sumažinti garsumą arba
paspauskite x norėdami
sustabdyti demonstravimą.
Imtuvas
Nepavyksta nustatyti radijo stočių.
t Patikrinkite, ar tinkamai prijungta
antena. Prireikus sureguliuokite
anteną arba prijunkite išorinę
anteną.
t Stočių signalas per silpnas
(nustatant stotis automatiškai).
Nustatykite stotis rankiniu būdu.
Atkūrimas
Netinkamai rodomi failų vardai.
t Sistema gali rodyti tik ISO 8859-1
koduotės ženklus. Kitų koduočių
ženklai gali būti rodomi kitaip.
t Atsižvelgiant į naudotą rašymo
programinę įrangą, įvesties
ženklai gali būti rodomi kitaip.
Diskas pradedamas leisti ne nuo
pradžių.
t Buvo pasirinktas tęstinis
paleidimas. Paspauskite OPTIONS
ir pasirinkite [Play from start] (leisti
nuo pradžių), tada paspauskite
.
Nepavyksta pakeisti garso takelio /
subtitrų kalbos arba kampų.
t Bandykite naudoti BD arba DVD
meniu.
t Į leidžiamą BD arba DVD neįrašyti
kelių kalbų takeliai / subtitrai arba
keli kampai.
Nepavyksta paleisti papildomo turinio
arba kitų BD-ROM esančių duomenų.
t Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
1 Išimkite diską.
2 Išjunkite sistemą.
3 Atjunkite ir vėl prijunkite USB
įrenginį (29 psl.).
4 Įjunkite sistemą.
5 Įdėkite BD-ROM su
BONUSVIEW / BD-LIVE.
USB įrenginys
USB įrenginys neatpažįstamas.
t Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
1 Išjunkite sistemą.
2 Atjunkite ir vėl prijunkite USB
įrenginį.
3 Įjunkite sistemą.
t Įsitikinkite, ar USB įrenginys
patikimai prijungtas prie (USB)
prievado.
t Patikrinkite, ar nesugadintas USB
įrenginys arba kabelis.
t Patikrinkite, ar USB įrenginys
įjungtas.
65LT
Papildoma informacija
Nepavyksta paleisti disko.
t Sistema nesuderinama su konkrečiu
BD / DVD regiono kodu.
t pagrindinio įrenginio viduje
susidarė drėgmė, galinti apgadinti
lęšius. Išimkite diską ir palikite
pagrindinį įrenginį įjungtą
maždaug pusvalandį.
t Sistema negali paleisti disko,
kurio įrašymas tinkamai
neužbaigtas (68 psl.).
Diskas pradedamas leisti ne nuo
tęsimo taško, kuriame paskutinį
kartą buvo sustabdytas.
t Atsižvelgiant į diską, tęsimo taškas
gali būti išvalomas iš atminties, kai:
• atidarote disko dangtelį;
• atjungiate USB įrenginį;
• paleidžiate kitą turinį;
• išjungiate pagrindinį įrenginį.
t Jei USB įrenginys prijungtas per USB
šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite
USB įrenginį tiesiogiai prie
pagrindinio įrenginio.
BRAVIA Internet Video
Vaizdas ir (arba) garsas yra prastos
kokybės ir (arba) naudojant tam tikras
programas pateikiamas neryškiai, ypač
atkuriant greitų judesių arba tamsias
scenas.
t Atsižvelgiant į interneto turinio
teikėją, vaizdo ir (arba) garso
kokybė gali būti prasta.
t Pakeitus ryšio spartą, vaizdo ir
(arba) garso kokybė gali pagerėti.
„Sony“ rekomenduoja bent
2,5 Mb/s ryšio spartą standartinės
raiškos vaizdo įrašams ir 10 Mb/s
didelės raiškos vaizdo įrašams.
t Ne visi vaizdo įrašai atkuriami
su garsu.
Vaizdas sumažintas.
t Jei norite priartinti, paspauskite V.
„BRAVIA Sync“
([Control for HDMI])
Funkcija [Control for HDMI] (HDMI
valdymas) neveikia („BRAVIA Sync“).
t Patikrinkite, ar [Control for HDMI]
(HDMI valdymas) nustatyta kaip
[On] (įjungta) (55 psl.).
t Jei keičiate HDMI ryšį, išjunkite
sistemą ir vėl ją įjunkite.
t Jei sutrinka maitinimas, nustatykite
[Control for HDMI] (HDMI valdymas)
kaip [Off] (išjungta), tada nustatykite
[Control for HDMI] (HDMI valdymas)
kaip [On] (įjungta) (55 psl.).
t Patikrinkite, kas nurodyta toliau,
ir žr. su įranga gautą naudojimo
instrukciją.
66LT
• Ar prijungta įranga suderinama
su funkcija [Control for HDMI]
(HDMI valdymas).
• Ar nustatytas tinkamas
prijungtos įrangos funkcijos
[Control for HDMI] (HDMI
valdymas) nustatymas.
Tinklo ryšys
Sistemos nepavyksta prijungti prie
tinklo.
t Patikrinkite tinklo ryšį (23 psl.)
ir tinklo nustatymus (57 psl.).
Belaidis LAN ryšys
Nepavyksta prijungti asmeninio
kompiuterio prie interneto atlikus
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(„Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka, WPS).
t Maršrutizatoriaus belaidžio ryšio
nustatymai gali būti pakeisti
automatiškai, jei naudojate „Wi-Fi“
apsaugotosios sąrankos funkciją
prieš sureguliuodami
maršrutizatoriaus nustatymus.
Tokiu atveju atitinkamai pakeiskite
asmeninio kompiuterio belaidžio
ryšio nustatymus.
Nepavyksta prijungti sistemos prie
tinklo arba tinklo ryšys nestabilus.
t Patikrinkite, ar įjungtas belaidžio
LAN ryšio maršrutizatorius.
t Patikrinkite tinklo ryšį (23 psl.)
ir tinklo nustatymus (57 psl.).
t Atsižvelgiant į naudojimo aplinką,
įskaitant sienos medžiagą, radijo
bangų priėmimo sąlygas arba
tarp sistemos ir belaidžio LAN
maršrutizatoriaus esančias kliūtis,
ryšio atstumas gali būti mažesnis.
Perkelkite sistemą ir belaidžio LAN
maršrutizatorių arčiau vienas kito.
t Ryšiui gali trukdyti įrenginiai, kurie
naudoja 2,4 GHz dažnių diapazoną,
pvz., mikrobangų krosnelė,
BLUETOOTH arba skaitmeninis
belaidis įrenginys. Perkelkite
pagrindinį įrenginį toliau nuo
tokių įrenginių arba juos išjunkite.
t Belaidis LAN ryšys gali būti
nepastovus atsižvelgiant
į naudojimo aplinką, ypač
naudojant sistemos BLUETOOTH
funkciją. Šiuo atveju pritaikykite
naudojimo aplinką.
BLUETOOTH įrenginys
Nepavyksta suporuoti.
t BLUETOOTH įrenginį perkelkite
arčiau pagrindinio įrenginio.
t Suporuoti gali nepavykti, jei aplink
pagrindinį įrenginį yra kitų
BLUETOOTH prietaisų. Tokiu atveju
kitus BLUETOOTH įrenginius
išjunkite.
t Panaikinkite sistemą iš savo
BLUETOOTH įrenginio ir dar kartą
suporuokite (30 psl.).
Nėra garso.
t Įsitikinkite, kad pagrindinis
įrenginys ne per toli nuo
BLUETOOTH įrenginio arba
kad jos neveikia „Wi-Fi“ tinklo,
kito 2,4 GHz belaidžio įrenginio
arba mikrobangų krosnelės
keliami trikdžiai.
t Patikrinkite, ar tinkamas
BLUETOOTH ryšys tarp šios
sistemos ir BLUETOOTH įrenginio.
t Dar kartą suporuokite šią sistemą
ir BLUETOOTH įrenginį.
t Laikykite pagrindinį įrenginį atokiau
nuo metalinių daiktų arba paviršių.
t Įsitikinkite, kad pasirinkta
BT funkcija.
t Pirmiausia sureguliuokite
BLUETOOTH prietaiso garsumą,
o jei garsumo lygis vis dar per
mažas, sureguliuokite pagrindinio
įrenginio garsumo lygį.
Garsas nutrūksta, kinta arba
prarandamas ryšys.
t Pagrindinis įrenginys ir BLUETOOTH
prietaisas yra per toli vienas nuo
kito.
t Jei yra kliūčių tarp pagrindinio
ir BLUETOOTH įrenginių,
jas pašalinkite.
t Jei yra įrangos, kuri sukelia
elektromagnetinę spinduliuotę,
pvz., belaidis LAN, kitas BLUETOOTH
įrenginys arba mikrobangų
krosnelė, ją patraukite.
67LT
Papildoma informacija
Norimas belaidžio ryšio
maršrutizatorius nerodomas
belaidžių tinklų sąraše.
t Paspauskite RETURN, kad
grįžtumėte į ankstesnį ekraną,
ir vėl pabandykite [Wireless
Setup(built-in)] (belaidžio ryšio
sąranka (įtaisytoji). Jei reikalingas
belaidžio ryšio maršrutizatorius
vis dar neaptiktas, tinklų sąraše
pasirinkite [New connection
registration] (naujo ryšio
registravimas), tada pasirinkite
[Manual registration] (rankinis
registravimas), kad įvestumėte
tinklo pavadinimą (SSID) patys.
Nepavyksta sujungti.
t Ištrinta porinio sujungimo
registracijos informacija. Dar kartą
atlikite porinį sujungimą (30 psl.).
Pastabos dėl diskų
Leistini diskai
„Blu-ray Disc“
BD-ROM1)
BD-R / BD-RE2)
DVD3)4)
DVD-ROM
DVD-R / DVD-RW
DVD+R / DVD+RW
CD3)
CD-DA (muzikos CD)
CD-ROM
CD-R / CD-RW
Super Audio CD
1)
„Blu-Ray Disc“ specifikacijos yra naujos
ir nuolat keičiamos, todėl, atsižvelgiant
į disko tipą ir versiją, gali būti, kad kai
kurių diskų paleisti nepavyks. Be to,
garso išvestis skiriasi atsižvelgiant
į šaltinį, išvesties lizdą, per kurį prijungta,
ir pasirinktus garso nustatymus.
2) BD-RE: 2.1 versija
BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 versijos, įskaitant
organinio pigmento tipo BD-R (LTH tipo)
Asmeniniu kompiuteriu įrašytų BD-R
paleisti negalima, jei neuždarytas
įrašymo seansas.
3) Tinkamai neužbaigus įrašymo, nebus
galima paleisti CD arba DVD disko.
Daugiau informacijos rasite prie
įrašymo įrenginio pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
4)
Sistema negali paleisti DVD disko, kurio
turinio formatas – AVCREC arba „HD Rec“.
Diskai, kurių negalima paleisti
• BD diskai su kasete
• BDXL diskai
• DVD-RAM diskai
• HD DVD diskai
• „DVD Audio“ diskai
• PHOTO CD diskai
• „CD-Extra“ diskų duomenų dalis
• „Super VCD“ diskai
• „DualDisc“ diskų garso medžiagos
pusė
68LT
Šis gaminys sukurtas atkurti diskus,
atitinkančius kompaktinio disko (CD)
standartą.
„DualDisc“ diskai ir kai kurie muzikos
diskai, užkoduoti naudojant autorių
teisių apsaugos technologijas,
neatitinka kompaktinio disko (CD)
standarto. Todėl šie diskai gali būti
nesuderinami su šiuo gaminiu.
Pastaba dėl BD / DVD atkūrimo
funkcijų
Kai kurias BD / DVD atkūrimo funkcijas
gali specialiai nustatyti programinės
įrangos gamintojai. Sistema paleidžia
BD / DVD pagal programinės įrangos
kūrėjų sukurtą disko turinį, todėl kai
kurios atkūrimo funkcijos gali neveikti.
Pastaba dėl dviejų sluoksnių
BD / DVD diskų
Keičiantis sluoksniams, atkuriamas
vaizdas ir garsas gali būti trumpam
pertrauktas.
Regiono kodas (tik BD-ROM /
DVD VIDEO)
Pagrindinio įrenginio apačioje
išspausdintas sistemos regiono kodas.
pagrindinis įrenginys paleis tik tokį
BD­ROM / DVD VIDEO (tik atkurs),
kuris pažymėtas identišku regiono
kodu arba simboliu ALL .
Failai, kuriuos galima
paleisti
Vaizdo įrašas
Kodekas
Plėtinys
Dolby Digital*6*11
.ac3
DSF*6
.dsf
DSDIFF*6*12
.dff
AIFF*6
.aiff, .aif
ALAC*6
.m4a
Kodekas
Sudėtinis
rodinys
Plėtinys
MPEG-1 Video*1
PS
.mpg,
.mpeg
Formatas
Plėtinys
MKV
.mkv
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PS*3
.mpg,
.mpeg
PNG
.png*9
GIF
.gif*9
TS*4
.m2ts, .mts
MPO
.mpo*6*10
MKV*1
.mkv
AVI
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp /
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
FLV
.flv, .f4v
MPEG-2 Video*2
Xvid
VC1*1
WMV9*1
Motion JPEG*6
TS
.m2ts, .mts
MKV
.mkv
MKV
.mkv
ASF
.wmv, .asf
Quick Time .mov
AVI
.avi
Formatas
AVCHD ( 2.0)*1*7*8
Muzika
Kodekas
Plėtinys
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM*11
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
*1
Sistema gali nepaleisti šio formato
failų naudodama DLNA serverį.
*2
Sistema naudodama DLNA serverį
gali paleisti tik standartinės raiškos
vaizdo įrašus.
*3
Sistema nepaleidžia DTS formato
failų naudodama DLNA serverį.
*4
Sistema gali paleisti tik „Dolby Digital“
formato failus naudodama DLNA
serverį.
*5
Sistema palaiko AVC iki 4.1 lygio.
*6
Sistema nepaleidžia šio formato
failų naudodama DLNA serverį.
*7
Sistema palaiko iki 60 kadrų per
sekundę spartą.
*8 Sistema paleidžia AVCHD formato
failus, įrašytus skaitmenine vaizdo
kamera ir kt.
Tinkamai nebaigus įrašyti, AVCHD
formato diskų nebus galima paleisti.
*9
Sistema neatkuria animuotų PNG arba
animuotų GIF failų.
*10
Rodomas pagrindinis arba pirmasis
MPO failų (išskyrus 3D) vaizdas.
*11 Sistema galima leisti toliau .mka failus.
Šio failo negalima paleisti, kai jis yra
DLNA serveryje.
*12
Sistema neatkuria DST technologija
užkoduotų failų.
69LT
Papildoma informacija
MPEG4/AVC*5
Nuotrauka
Pastaba
• Kai kurių failų gali nepavykti atkurti dėl
formato, kodavimo, įrašymo arba DLNA
serverio būsenos.
• Gali nepavykti atkurti kai kurių asmeniniu
kompiuteriu redaguotų failų.
• Kai kurių failų gali nepavykti greitai leisti
atgal arba greitai leisti į priekį.
• Sistema nepaleidžia užkoduotų failų,
pvz., DRM arba „Lossless“.
• Sistema gali atpažinti tokius BD, DVD,
CD ir USB įrenginių failus arba aplankus:
– aplankus iki 9 lygio (įskaitant šakninį);
– iki 500 failų / aplankų viename lygyje.
• Sistema gali atpažinti tokius DLNA
serveryje esančius failus arba aplankus:
– aplankus iki 19 lygio;
– iki 999 failų / aplankų viename lygyje.
• Sistema palaiko kadrų spartą:
– iki 60 kadrų per sekundę naudojant
tik AVCHD;
– iki 30 kadrų per sekundę naudojant
kitus vaizdo kodekus.
• Sistema palaiko vaizdo įrašų dažnį bitais
iki 40 Mb/s.
• Sistema palaiko vaizdo įrašų raišką iki
1920 × 1080p.
• Kai kurie USB įrenginiai su šia sistema
gali neveikti.
• Sistema gali atpažinti didelės talpos
klasės (MSC) įrenginius (pvz., atmintinę
arba HDD), nejudančių vaizdų fiksavimo
įrenginius (SICD) ir 101 klavišo klaviatūras.
• Sistema gali sklandžiai neatkurti didelio
dažnio bitais vaizdo failų iš DATA CD.
Didelės bitų spartos vaizdo failus
rekomenduojama paleisti naudojant
DATA DVD arba DATA BD.
70LT
Palaikomi garso formatai
Ši sistema palaiko toliau nurodytus
garso formatus.
Funkcija
Formatas
BD/DVD
HDMI1
HDMI2
TV
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
DTS
a
a
a
DTS-ES Discrete
6.1,
DTS-ES Matrix
6.1
a*
a*
a*
DTS96/24
a
a*
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
–
a: palaikomas formatas.
–: nepalaikomas formatas.
* iškoduotas kaip „DTS core“.
Pastaba
• Per lizdus HDMI (IN 1/2) neįvedamas
garsas, jei garso formate numatyta
apsauga nuo kopijavimo, pvz.,
Super Audio CD arba DVD-Audio.
• Naudojant funkciją HDMI1 arba HDMI2
palaikomas iki 96 kHz „LPCM 2ch“
formato skaitmeninio signalo
diskretizavimo dažnis ir iki 48 kHz,
kai naudojama funkcija TV.
• Naudojant „HDMI1“ arba „HDMI2“
funkciją palaikomas iki 48 kHz
„LPCM 5.1 ch“ formato skaitmeninio
signalo diskretizavimo dažnis.
BLUETOOTH skyrius
Specifikacijos
Stiprintuvas
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
125 W ir 125 W (esant 6 omams, 1 kHz,
1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
200 W (vienam kanalui 6 omai, 1 kHz)
Žemųjų dažnių garsiakalbis:
200 W (esant 6 omams, 80 Hz)
HDMI skyrius
Jungtis
A tipo (19 kontaktų)
BD / DVD / „Super Audio CD“ /
CD sistema
Signalo formato sistema
NTSC / PAL
USB skyrius
(USB) prievadas:
A tipo (galima prijungti USB atmintinę,
atminties kortelių skaitytuvą,
skaitmeninį fotoaparatą ir skaitmeninę
vaizdo kamerą)
LAN skyrius
LAN (100) išvadas
100BASE-TX kontaktas
Belaidžio LAN skyrius
Standartų atitiktis
IEEE 802.11 a/b/g/n
Dažnių diapazonas
2,4 GHz, 5 GHz
1)
Faktinis diapazonas gali skirtis
atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip
kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai
laukai aplink mikrobangų krosnelę,
statinis elektros krūvis, belaidis
telefonas, priėmimo jautrumas,
antenos efektyvumas, operacinė
sistema, taikomoji programa ir kt.
2) BLUETOOTH standartiniai profiliai rodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
3)
Kodekas: garso signalo glaudinimo ir
konvertavimo formatas
4)
Pojuosčio kodekas
FM imtuvas
Sistema
PLL kvarco kristalais kontroliuojamas
skaitmeninis sintezatorius
Derinimo diapazonas
Nuo 87,5 MHz iki 108,0 MHz
(50 kHz žingsniais)
Antena
Laidinė FM antena
Antenos jungtys
75 omai, nesubalansuota
71LT
Papildoma informacija
Analoginė įvestis
AUDIO IN
Jautrumas: 2 V / 700 mV
Skaitmeninė įvestis
TV (garso grįžties kanalas / OPTICAL)
Palaikomi formatai: LPCM 2CH
(iki 48 kHz), „Dolby Digital“, DTS
HDMI (IN 1) / HDMI (IN 2)
Palaikomi formatai: LPCM 5.1CH
(iki 48 kHz), LPCM 2CH (iki 96 kHz),
„Dolby Digital“, DTS
Ryšių sistema
BLUETOOTH specifikacijos 3.0 versija
Išvestis
BLUETOOTH specifikacijos maitinimo
klasė – 2
Didžiausias ryšio diapazonas
Tiesioginio matomumo linija apie
10 m1)
Dažnių diapazonas
2,4 GHz
Moduliavimo būdas
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
Suderinami BLUETOOTH profiliai2)
A2DP 1.2 (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP 1.3 (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis
44,1 kHz, 48 kHz)
Garsiakalbiai
Priekinis (SS-TSB135)
Matmenys (p / a / s) (apytiksliai)
100 mm × 450 mm × 57 mm (be stovo)
147 mm × 455 mm × 147 mm (su stovu)
Apytikslė masė
1,1 kg (be stovo)
1,2 kg (su stovu)
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(SS­WSB126)
Matmenys (p / a / s) (apytiksliai)
265 mm × 430 mm × 265 mm
Apytikslė masė
6,3 kg
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
220–240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungta: 85 W
Budėjimo režimas: 0,3 W (informacijos
apie nustatymą žr. 47 psl.)
Matmenys (p / a / s) (apytiksliai)
480 mm × 78 mm × 212,5 mm,
įskaitant išsikišusias dalis
Apytikslė masė
3,1 kg
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs
keisti dizainą ir specifikacijas.
72LT
Kalbų kodų sąrašas
Kalbų pavadinimai atitinka
ISO 639: 1988 (E/F) standartą.
Kodas
1403
1028
1027
1032
1511
1039
1044
1233
1045
1051
1052
1053
1151
1066
1130
1060
1061
1070
1059
1363
1057
1299
1079
1684
1093
1226
1097
1105
1376
1144
1145
1150
1171
1166
1165
1174
1181
1194
1287
1109
1142
1298
1196
Kalba
(Afan)Oromo
Abkhazian
Afar
Afrikaans
Albanian
Amharic
Arabic
Armenian
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Basque
Bengali;
Bangla
Bhutani
Bihari
Bislama
Breton
Bulgarian
Burmese
Byelorussian
Cambodian
Catalan
Chinese
Corsican
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Esperanto
Estonian
Faroese
Fiji
Finnish
French
Frisian
Galician
Georgian
German
Greek
Greenlandic
Guarani
Kodas
1203
1209
1257
1217
1229
1253
1248
1235
1239
1245
1183
1254
1261
1283
1300
1305
1297
1491
1311
1482
1301
1307
1327
1313
1334
1326
1332
1349
1345
1357
1350
1358
1347
1356
1353
1352
1365
1369
1379
1393
1408
1435
Kalba
Gujarati
Hausa
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Irish
Italian
Japanese
Javanese
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kinyarwanda
Kirghiz
Kirundi
Korean
Kurdish
Laothian
Latin
Latvian;
Lettish
Lingala
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Moldavian
Mongolian
Nauru
Nepali
Norwegian
Occitan
Oriya
Pashto;
Pushto
Kodas
1157
1428
1436
1417
1463
1481
1483
1489
1507
1501
1495
1186
1512
1502
Kodas
1516
1532
1527
1521
1540
1525
1528
1067
1529
1535
1539
1538
1531
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1103
1613
1632
1269
1665
1697
Kalba
Swedish
Tagalog
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga
Tsonga
Turkish
Turkmen
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
1703
Nenurodyta
Tėvų kontrolės / vietovių
kodų sąrašas
Kodas
2239
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2200
2219
2248
2238
2149
2254
2276
2184
2092
2093
2304
Šalis
Airija
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazilija
Čilė
Danija
Filipinai
Graikija
Honkongas
Indija
Indonezija
Ispanija
Italija
Japonija
Jungtinė
Karalystė
Kinija
Kolumbija
Korėja
Kodas
2428
2333
2363
2362
2390
2376
2379
2427
2436
2174
2489
2501
2165
2499
2086
2528
2543
2586
2109
Šalis
Lenkija
Liuksemburgas
Malaizija
Meksika
Naujoji
Zelandija
Nyderlandai
Norvegija
Pakistanas
Portugalija
Prancūzija
Rusija
Singapūras
Suomija
Švedija
Šveicarija
Tailandas
Taivanas
Vietnamas
Vokietija
73LT
Papildoma informacija
1514
1534
1508
1498
1503
1513
1505
1506
1509
1149
1515
1517
Kalba
Persian
Polish
Portuguese
Punjabi
Quechua
RhaetoRomance
Romanian
Russian
Samoan
Sangho
Sanskrit
Scots Gaelic
Serbian
SerboCroatian
Sesotho
Setswana
Shona
Sindhi
Singhalese
Siswati
Slovak
Slovenian
Somali
Spanish
Sundanese
Swahili
Rodyklė
Skaitmenys
D
3D 28
3D išvesties nustatymas 50
DLNA 36, 58
„Dolby Digital“ 40
DTS 40
DVD 68
DVD kraštinių santykis 51
DVD tėvų kontrolė 55
DVD-ROM 24p išvestis 51
A
A/V SYNC 40
Asmeninės informacijos
inicijavimas 58
Atkūrimas 58
Audio DRC 53
Automatinis budėjimo režimas 56
Automatinis rodymas 56
Automatiškai perduodama prieigos
teisė 58
B
Bandomasis tonas 44
BD / DVD peržiūros nustatymai 54
BD Audio MIX nustatymas 53
BD hibridinio disko atkūrimo
sluoksnis 54
BD interneto ryšys 54
BD tėvų kontrolė 55
BD/DVD Menu Language 54
BD-LIVE 28
BD-ROM 24p išvestis 51
BLUETOOTH 30
„Bluetooth AUDIO“ – AAC 57
„Bluetooth“ maitinimo
nustatymas 57
BONUSVIEW 28
„BRAVIA Sync“ 43
C
CD 68
74LT
E
Easy Setup 24
Ekrano formatas 51
Ekrano kalba 55
Ekrano nustatymai 50
Ekrano užsklanda 56
Ekrano veidrodinis atspindys 32, 34
Energijos taupymo įrenginys 56
F
FM režimas 41
Futbolo režimas 27
G
Garsiakalbių nustatymai 44, 54
lygis 44
garsiakalbių nustatymai
atstumas 44
Garso efektas 53
Garso grįžties kanalas 55
Garso išvestis 53
Garso kalba 54
Garso nustatymai 53
„Gracenote“ nustatymai 56
Greitojo paleidimo režimas 56
H
P
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 52
HDMI Deep Colour Output 52
HDMI valdymas 43, 55
Paleidimo informacija 29
Perteikimo įrenginio prieigos
valdymas 58
Priekinis skydelis 12
Pristabdymo režimas 52
Programinės įrangos licencijos
informacija 57
Programinės įrangos naujinimas 50
I
Interneto nustatymai 57
Interneto turinys 36
Interneto vaizdo įrašų tėvų
kontrolė 55
Išorinės įvesties nustatymai 57
Į
Įvesties praleidimo nustatymas 57
Kalbų kodų sąrašas 72
Kino filmo konvertavimo režimas 51
L
Leistini diskai 68
M
Muzikos nustatymai 55
N
Naujinimas 50
Necenzūruoti interneto vaizdo
įrašai 55
Nesudėtingi tinklo nustatymai 58
NFC 33
Numatytųjų gamyklinių nustatymų
nustatymas iš naujo 58
Nuotolinio valdymo pultas 15
nuotolinis paleidimas 58
RDS 42
regiono kodas 68
ryšio serverio nustatymai 58
S
SBM 52
Silpninimo nustatymai – AUDIO 53
Sistemos informacija 56
Skaidrių demonstravimas 39
Slaptažodis 54
SLEEP 45
SongPal 35
Subtitrų kalba 54
Sudėtinė garso transliacija 41
„Super Audio CD“ atkūrimo
kanalai 55
„Super Audio CD“ atkūrimo
sluoksnis 55
Svetainių naršymas 47
Š
Šviesumas 46
75LT
Papildoma informacija
K
R
T
Tėvų kontrolės nustatymai 54
Tėvų kontrolės vietovės kodas 54
Tinklo nustatymai 57
Tinklo ryšio diagnostika 58
TV ekrano dydžio nustatymas 3D
turiniui žiūrėti 50
TV SideView 38
TV tipas 50
U
USB 29
Užpakalinis skydelis 14
užraktas nuo vaikų 46
Užregistruoti nuotoliniai įrenginiai 58
V
viršutinio skydelio ekranas 13
viršutinis skydelis 12
Vizualizavimas 46
W
WEP 24
WPA2-PSK (AES) 24
WPA2-PSK (TKIP) 24
WPA-PSK (AES) 24
WPA-PSK (TKIP) 24
76LT
Ateityje gali būti atnaujinta šios sistemos programinė įranga.
Išsamesnės informacijos rasite toliau nurodytais adresais.
http://support.sony-europe.com/
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising