Sony | ICD-SX2000 | Sony ICD-SX2000 SX serijos skaitmeninis diktofonas SX2000 Naudojimo instrukcijos

LT
IC įrašymo įrenginys
 Pageidaujamą funkciją galite rinktis iš:
Išbandykite savo naująjį IC įrašymo įrenginį
Krovimas
Muzika
Klausymasis
Recorded Files
Naudojimo instrukcijos
BACK/HOME
VOL +
(garsumas +)
VOL (garsumas -)
Pasirinkti
(///)
Įvesti
Recorded Files“ (įrašyti failai).
 Pasirinkite „Latest Recording“ (vėliausias įrašas), „Search by
 IC įrašymo įrenginio įkrovimas.
Stumkite USB slankiklį rodyklės kryptimi ir USB jungtį įkiškite
į veikiančio kompiuterio USB prievadą.
Kai maitinimo elementai iki galo įkrauti, maitinimo elemento
indikatorius rodo .
REC Date“ (ieškoti pagal įrašymo datą), „Search by REC Scene“
(ieškoti pagal įrašymo sceną) arba „Folders“ (aplankai).
 Pasirinkite reikiamą failą.
Galite pasirinkti ir paleisti vieną iš failų, kuriuos
įrašėte IC įrašymo įrenginiu.
Norėdami rasti įrašytą failą, pasirinkite „Latest
Recording“, „Search by REC Date“, „Search by
REC Scene“ arba „Folders“.
Record
Pirmiausia gali būti rodomas įrašymo budėjimo
ekranas, o tada galite pradėti įrašyti.
REC Remote
Galite peržiūrėti per „Bluetooth“ prijungto
„REC Remote“ meniu ekraną.
Settings
Galite atidaryti nustatymų meniu ekraną ir keisti
įvairius IC įrašymo įrenginio nustatymus.
Grįžti į XX*
 Meniu HOME pasirinkite „ Galite pasirinkti ir paleisti vieną iš failų, kuriuos
importavote iš kompiuterio.
Norėdami rasti muzikos failą, pasirinkite „All Songs“,
„Albums“, „Artists“ arba „Folders“.
Galite grįžti į ekraną, kuris buvo rodomas prieš
HOME meniu ekraną.
* Šiuo metu naudojama funkcija rodoma vietoj XX.
¼¼ Norėdami grįžti į ekraną, kuris buvo rodomas prieš HOME meniu ekraną,
paspauskite STOP.
Pradedama atkurti.
OPTION
 Jei norite reguliuoti garsumą, spauskite VOL + arba VOL -.
Pasirinkti
(/)
 Jei norite stabdyti atkūrimą, paspauskite STOP.
Įvesti
Kaip įtraukti garso takelio žymą
Vietoje, ties kuria vėliau failas turės būti padalytas arba kurios ieškosite
atkurdami, galima įtraukti garso takelio žymą. Į kiekvieną failą galima
įtraukti iki 98 garso takelio žymų.
Garso takelio žymų galima įtraukti ir įrašant.
 Meniu HOME pasirinkite norimą naudoti funkciją,
Žinynas
Tai yra naudojimo instrukcijos, kuriose pateikiami nurodymai, kaip naudoti
IC įrašymo įrenginį.
Žinynas yra pateiktas internete.
Žr. žinyną, kai reikia daugiau informacijos, norite sužinoti, kaip valdyti
įrenginį ar išspręsti iškilusias problemas.
tada paspauskite OPTION.
Naikinti
4-579-962-12(1)
Stumkite POWER•HOLD jungiklį link POWER, kol bus parodytas ekrano
langas.
Norėdami išjungti maitinimą, stumkite POWER•HOLD jungiklį link
POWER, kol ekrano lange bus parodytas „Power Off“.
OPTION
 Pasirinkite meniu elementą, kurio nustatymą norite pakeisti.
Pasirinkti
(/)
Apsauga nuo netyčinio įjungimo (HOLD)
Pastumkite jungiklį POWER•HOLD link HOLD.
 Pasirinkite norimą nustatymo parinktį.
Įvesti
Kaip kopijuoti failus iš IC įrašymo
įrenginio į kompiuterį
http://rd1.sony.net/help/icd/s20/h_ce/
¼¼ Norėdami išjungti IC įrašymo įrenginio būseną HOLD, stumkite
POWER•HOLD jungiklį link centro.
Failus ir aplankus iš IC įrašymo įrenginio galite nukopijuoti į kompiuterį ir
jame saugoti.
Pastaba
Panaikinę failą jo atkurti nebegalėsite.
 Norimą naikinti failą pasirinkite įrašytų failų sąraše arba
jį paleiskite.
Pradiniai nustatymai
 Meniu OPTION pasirinkite „Delete a File“ (naikinti failą).
 Kaip prijungti IC įrašymo įrenginį prie kompiuterio rasite skyriuje
„Krovimas“.
 Norimus nukopijuoti failus ar aplankus iš IC RECORDER arba
MEMORY CARD nutempkite į vietinį kompiuterio diską.
 Atjunkite IC įrašymo įrenginį nuo kompiuterio.
„Sound Organizer 2“ įdiegimas
Rodoma „Delete?“ ir pasirinktas failas paleidžiamas jums patvirtinti.
Pasirinkti
(/)
•IC įrašymo įrenginys (1)
•Nešiojimo dėklas (1)
•Apsauga nuo vėjo (1)
•USB jungties kabelis (1)
•Naudojimo instrukcija (šis lapas)
•Garantijos kortelė
•Programinė įranga „Sound Organizer 2“ (diegimo programos failas
yra vidinėje atmintyje, kad jį galėtumėte įdiegti kompiuteryje)
 Pasirinktie „Yes“ (taip).
Įvesti
Pateiktų elementų tikrinimas
Pirmą kartą įjungus IC įrašymo įrenginį, ekrano lange pateikiamas
„Configure Initial Settings“ ekranas. Tada galite pasirinkti ekrano kalbą,
nustatyti laikrodį ir įjungti arba išjungti pyptelėjimo garsą.
 Kad paleistumėte pradinius nustatymus, pasirinkite „Yes“
(taip).
•Mikrofonas su elektretiniu kondensatoriumi ECM‑CS3, ECM-TL3
•USB kintamosios srovės adapteris AC‑UD20
Rodoma „Please Wait“, kol panaikinamas pasirinktas failas.
Veiksmai su išmaniuoju telefonu
(„REC Remote“)
Galite rinktis iš šių kalbų:
Deutsch (vokiečių), English*, Español (ispanų), Français (prancūzų),
Italiano (italų), Русский (rusų), Türkçe (turkų)
Kad nepažeistumėte klausos, nesiklausykite įrašų dideliu garsumo lygiu ilgą
laiką.
Panaudotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros
bei elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas
ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių
elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai utilizuodami
šiuos gaminius ir maitinimo elementus padėsite išvengti neigiamo poveikio
aplinkai ir žmogaus sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas atliekų tvarkymas.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo specialistas.
Siekiant užtikrinti, kad maitinimo elementai bei elektros ir elektroninė
įranga būtų tvarkomi tinkamai, pasibaigus šių gaminių eksploatavimo laikui
atiduokite juos į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo skyrių.
Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame rašoma,
kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus
atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo skyrių, kad vėliau
jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio arba
maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba
maitinimo elementą, darbuotoją.
Specifikacijos
Talpa (naudotojui suteikiama talpa*¹*²)
16 GB (apie 12,80 GB = 13 743 895 347 baitai)
Didžiausias įrašymo laikas (vidinė atmintis)
Didžiausias visų aplankų ir failų įrašymo laikas nurodytas toliau.
LPCM 96 kHz / 24 bitų
6 val. 35 min.
LPCM 44,1 kHz/16 bitų
21 val. 35 min.
MP3 320 kbps
95 val. 25 min.
MP3 192 kbps*³
159 val.
MP3 128 kbps
238 val.
MP3 48 kbps (MONO)
636 val.
Pastaba
Jei ketinate nepertraukiamai įrašyti ilgą laiką, jums gali reikėti USB kintamosios
srovės adapterio (nepridedamas). Išsamios informacijos apie maitinimo elementų
veikimo trukmę žr. „Maitinimo elementų veikimo trukmė“.
Didžiausias įrašymo laikas čia pateiktas tik kaip nuoroda.
Maitinimo elementų veikimo trukmė (įmontuotas įkraunamas ličio jonų
maitinimo elementas) (JEITA) (JEITA)*⁴*⁵
Įrašymas
Atkūrimas
naudojant
įmontuotą
garsiakalbį*6
Atkūrimas
naudojant
ausines
LPCM 96 kHz /
24 bitų
Apie 15 val.
Apie 20 val.
Apie 24 val.
MP3 192 kbps
Apie 30 val.
Apie 24 val.
Apie 30 val.
¼¼ Diegdami „Sound Organizer“, prie paskyros prisijunkite administratoriaus
teisėmis.
Matmenys (P / A / G) (neįskaitant išsikišusių dalių ir valdiklių) (JEITA)*⁴
 Kaip prijungti IC įrašymo įrenginį prie kompiuterio rasite skyriuje
Svoris (JEITA)*⁴
 Įsitikinkite, kad IC įrašymo įrenginį kompiuteris aptiko.
Temperatūra / drėgnis
„Krovimas“.
spustelėkite [IC RECORDER] – [FOR WINDOWS].
Pasirinkti
(///)
 Dukart spustelėkite [SoundOrganizer_V2001]
(arba [SoundOrganizer_V2001.exe]).
Įvesti
Vykdykite kompiuterio ekrane pateiktas instrukcijas.
 Nustatykite dabartinius metus, mėnesį, dieną, valandas
 Įsitikinkite, kad sutinkate su licencijos sutarties sąlygomis,
ir minutes.
Naudodamiesi IC įrašymo įrenginio „Bluetooth“ funkcija IC įrašymo
įrenginį galite valdyti išmaniuoju telefonu (įrašyti, keisti įrašymo
nustatymus ir pan.).
Jei IC įrašymo įrenginį norite valdyti išmaniuoju telefonu
¼¼ Norėdami grįžti į ankstesnį laikrodžio nustatymo elementą,
paspauskite BACK/HOME.
Išmaniajame telefone turite įdiegti „REC Remote“ ir užmegzti
„Bluetooth“ ryšį su IC įrašymo įrenginiu.
 Atsidarius langui [Setup Type], pasirinkite [Standard] arba
[Custom] ir spustelėkite [Next].
Pasirinkę [Custom] vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir
nustatykite diegimo nustatymus.
 Atsidarius langui [Ready to Install the Program], spustelėkite
[Install].
 Atsidarius langui [Sound Organizer has been installed
 „Google Play™“ arba „App Store“ suraskite „REC Remote“
ir įdiekite programą išmaniajame telefone.
 Norėdami įjungti arba išjungti pyptelėjimo garsą, pasirinkite
ON arba OFF.
Kai pradiniai nustatymai baigti, parodomas pranešimas apie
užbaigimą, o tada meniu HOME.
 IC įrašymo įrenginio meniu HOME pasirinkite „REC Remote“ –
„Add Device (Pairing)“ (pridėti įrenginį (siejimas) ir vykdydami
ekrane pateikiamus nurodymus įjunkite „Bluetooth“ funkciją.
 Išmaniajame telefone paleiskite „REC Remote“ ir pasiekiamų
įrenginių sąraše pasirinkite ICD-SX2000 (savo IC įrašymo
įrenginį). Išsamios instrukcijos pateikiamos „REC Remote“
žinyne ir vadove, kurį gavote su išmaniuoju telefonu.
Dabar išmanųjį telefoną galite naudoti IC įrašymo įrenginiui valdyti.
Pastaba
Jei norite įjungti arba išjungti IC įrašymo įrenginio
„Bluetooth“ funkciją
Galite keisti bet kurią pradinio nustatymo reikšmę bet kada vėliau.
Išsamių instrukcijų žr. žinyne.
 Meniu HOME pasirinkite „REC Remote“ – „Bluetooth ON/OFF“
(„Bluetooth“ įjungimas / išjungimas).
 Jei „Bluetooth“ funkciją norite įjungti, pasirinkite ON.
Record
Jei ją norite išjungti, pasirinkite OFF.
Integruoti mikrofonai
Kaip naudoti meniu HOME
Meniu HOME galite naudoti įvairiems veiksmams atlikti, pvz., įrašytam failui
rasti ir leisti bei IC įrašymo įrenginio nustatymams pakeisti.
STOP
pasirinkite [I accept the terms in the license agreement],
tada spustelėkite [Next].
Diegimas prasidės.
 Pasirinkite „Next“ (toliau).
*¹ Ant mygtuko  (leisti / įvesti) ir mygtuko VOL + (garsumas +) yra liečiamieji taškai.
Valdydami IC įrašymo įrenginį lytėjimo tašką naudokite kaip atskaitos tašką.
*² Nustūmę POWER•HOLD jungiklį iki POWER ir laikydami 8 sek. ar ilgiau, iš naujo paleisite
IC įrašymo įrenginį. Išsamių instrukcijų žr. žinyne.
•„Sound Organizer“ suderinama tik su „Windows“ kompiuteriu. Ji nesuderinama
su „Mac“.
•Šis IC įrašymo įrenginys suderinamas tik su „Sound Organizer 2“.
•Formatuojant vidinę atmintį visi joje saugomi duomenys panaikinami.
(„Sound Organizer“ irgi bus panaikinta.)
 Eikite į meniu [Start], spustelėkite [Computer], tada dukart
 Pasirinkite rodymo kalbą.
* Numatytasis nustatymas
Integruotieji mikrofonai
Piko indikatorius
Ekrano langas
Mygtukas OPTION
Mygtukas T-MARK (įrašo žymėjimas)
Mygtukas BACK/HOME
Mygtukas STOP
Mygtukas REC/PAUSE (įrašyti / pristabdyti), įrašymo indikatorius
Mygtukas  (leisti / įvesti)*¹
Valdymo mygtukas ( DPC (skaitmeninis žingsnio valdymas),

A–B (kartoti A–B),  (peržiūra / greitai sukti atgal),
 (perėjimas / greitai sukti pirmyn)
 (ausinių) lizdas
USB jungties dangtelis (po dangteliu rasite įtrauktą USB jungtį)
Jungiklis POWER•HOLD*²
Mygtukas VOL + (garsumas +)*¹
Mygtukas VOL - (garsumas -)
USB slankiklis
Dirželio anga (dirželis prie jūsų IC įrašymo įrenginio nepridedamas)
 (N žyma) (išmanųjį telefoną su NFC funkcija pridėkite prie šios žymos
ir sukurkite NFC sąsają.)
Trikojo tvirtinimo anga (trikojis prie jūsų IC įrašymo įrenginio nepridedamas.)
 (mikrofono) lizdas
„microSD“ kortelės lizdas (kortelės lizdas yra po dangteliu)
Angos dangtelis
Integruotasis garsiakalbis
Įdiekite į kompiuterį „Sound Organizer“ (tik „Windows“).
Naudojantis „Sound Organizer“ galima perkelti failus iš IC įrašymo įrenginio
į kompiuterį ir atvirkščiai.
IC įrašymo įrenginiu galite leisti ir į jį perkelti dainas, importuotas iš muzikos
CD bei kitų laikmenų, į kompiuterį importuotus MP3 bei kitus garso failus.
Jungiant IC įrašymo įrenginį prie kompiuterio, IC įrašymo įrenginio
ekrano lange visą laiką rodoma „Connecting“.
Pastaba
Dalys ir valdikliai
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas. Informacijos
žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Pastabos
Papildomi priedai
Kai kurie modeliai ar papildomi priedai parduodami ne visose šalyse
ar regionuose.
Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta informacija aktuali tik įrangos,
parduodamos šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos, naudotojams.
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams: „Sony Belgium“,
„Bijkantoor van Sony Europe Limited“, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija
Meniu OPTION naudojimas
Įsitikinkite, kad ekrano lange neberodomas pranešimas „Accessing“
(jungiamasi). Tada, kaip saugiai atjungti IC įrašymo įrenginį,
žr. žinyną.
ICD-SX2000
Saugokite maitinimo elementus (maitinimo elementų pakuotę arba įdėtus
maitinimo elementus) nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių
saulės spindulių, ugnies ir pan.
Meniu OPTION galite naudoti įvairioms funkcijoms vykdyti, pvz.,
IC įrašymo įrenginio nustatymams pakeisti.
Pasiekiami elementai skiriasi atsižvelgiant į situaciją.
 IC įrašymo įrenginio atjungimas.
Maitinimas įjungtas
ĮSPĖJIMAS
REC/
PAUSE
BACK/HOME
Pasirinkti
(/)
¼¼
•Prieš pradėdami naudoti IC įrašymo įrenginį, būtinai nustumkite
POWER•HOLD jungiklį į centrą.
•Kiekvienu konkrečiu atveju tinkamą įrašymo sceną galite pasirinkti meniu
OPTION pasirinkdami „Scene Select“.
 Pirštais sureguliuokite IC įrašymo įrenginio integruotųjų
Įvesti
 Paspauskite ir palaikykite BACK/HOME.
Bus parodytas meniu HOME ekranas.
garsiakalbių kampą, kad jie būtų nukreipti į įrašymo šaltinį.
Paspauskite REC/PAUSE.
Meniu HOME elementai išdėstyti tokia tvarka.
Muzika
Įrašant rodomi pikinio lygio matuokliai, kad galėtumėte reguliuoti
įrašymo lygį ().
Pareguliuokite integruotų mikrofonų kryptį, atstumą iki garso
šaltinio arba mikrofonų jautrumo nustatymą, kad įrašymo lygis
būtų apie -12 dB, kuris patenka į optimalų diapazoną, kaip parodyta
aukščiau.
 Kad sustabdytumėte įrašymą, paspauskite STOP.
Pirmiausia parodomas pranešimas „Please Wait“ (palaukite),
o tada įrašymo budėjimo ekranas.
Sustabdę įrašymą, ką tik įrašytą failą galite paleisti paspausdami .
Recorded
Files
Record
REC Remote
Settings
Grįžti į
XX*
*Šiuo metu naudojama funkcija rodoma vietoje XX.
Apie 98 g
Eksploatacinė temperatūra
nuo 5 °C iki 35 °C
Darbinis drėgnis
25–75 %
Laikymo temperatūra
nuo –10 °C iki +45 °C
Saugojimo drėgnis
25–75 %
Suderinamos atminties kortelės
•„microSDHC“ kortelės nuo 4 GB iki 32 GB
•„microSDXC“ kortelės 64 GB arba daugiau
Pastaba
LPCM 96 kHz/ 24 bitų garso įrašo negalima įrašyti tiesiai į „microSD“ / SDHC / SDXC
kortelę.
*¹ Šiek tiek vidinės atminties naudojama failams tvarkyti, todėl ne visa talpa skirta vartotojo
reikmėms.
*² Kai vidinė atmintis suformuota IC įrašymo įrenginiu.
*³ Numatytieji įrašymo scenų nustatymai.
*⁴ Išmatuota vertė pagal JEITA (Japonijos elektronikos ir informacinių technologijų pramonės
asociacija) standartą.
*⁵ Maitinimo elementų veikimo trukmė gali sutrumpėti, tai priklauso nuo to, kaip naudojate
IC įrašymo įrenginį.
*⁶ Kai muzika atkuriama per integruotąjį garsiakalbį jo garsumo lygį nustačius kaip 25.
successfully.], pažymėkite [Launch Sound Organizer Now]
ir spustelėkite [Finish].
Prekių ženklai
Pastaba
•„Microsoft“, „Windows“, „Windows Vista“ ir „Windows Media“ yra „Microsoft
Corporation“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
•„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijos ir patentų naudojimo licenciją
suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
•„microSD“, „microSDHC“, „microSDXC“ logotipas yra SD-3C,
LLC prekių ženklai.
Įdiegus „Sound Organizer“, kompiuterį gali reikėti paleisti iš naujo.
Atsargumo priemonės
Maitinimas
Šį įrenginį naudokite tik su 3,7 V nuolatinės srovės įmontuotu įkraunamu
ličio jonų maitinimo elementu.
Sauga
Nenaudokite šio įrenginio vairuodami, važiuodami dviračiu ar valdydami
bet kokią motorinę transporto priemonę.
Priežiūra
•Nepalikite šio įrenginio arti karščio šaltinių ar tokioje vietoje, kuri veikiama
tiesioginės saulės šviesos, kurioje daug dulkių ar galimas mechaninis
poveikis.
•Jei į įrenginį patektų koks nors daiktas ar skysčio, pasirūpinkite, kad įrenginį
patikrintų kvalifikuoti specialistai, ir tik tada jį vėl naudokite.
•Naudodamiesi IC įrašymo įrenginiu, nepamirškite laikytis toliau
išvardytų atsargumo priemonių, kad nedeformuotumėte jo korpuso ar
nesugadintumėte paties įrenginio.
––Nesisėskite, kai IC įrašymo įrenginys yra jūsų užpakalinėje kelnių kišenėje.
––Nedėkite IC įrašymo įrenginio, aplink kurį apsuktas ausinių laidas, į krepšį,
kuriame jį veiks išorinės jėgos.
•Būkite atsargūs, kad ant įrenginio neužtikštų vandens. Įrenginys nėra
atsparus vandeniui. Ypač būkite atsargūs esant toliau nurodytoms
situacijoms.
––Kai įrenginį laikote kišenėje ir einate į vonią ir pan., Jums pasilenkus
įrenginys gali įkristi į vandenį ir sušlapti.
––Kai naudojate įrenginį aplinkoje, kurioje jis veikiamas lietaus, sniego
ar drėgmės.
––Kai prakaituojate. Jei liesite įrenginį šlapiomis rankomis arba įdėsite
į drėgnų rūbų kišenę, įrenginys gali sušlapti.
•Klausydamiesi muzikos šiuo įrenginiu dideliu garsumu galite sugadinti
klausą. Eismo saugos sumetimais nenaudokite šio įrenginio, kai vairuojate
automobilį arba važiuojate dviračiu
•Galite justi ausų skausmą, jei naudosite ausines esant labai sausam
aplinkos orui.
Taip yra ne todėl, kad ausinės sugenda, bet dėl jūsų kūne susikaupusios
statinės elektros energijos. Sumažinti statinę elektros energiją galite
dėvėdami nesintetinio pluošto rūbus, jie neleidžia susidaryti statinei
elektros energijai.
Triukšmas
•Įrašant ar atkuriant įrenginį padėjus arti kintamosios srovės maitinimo
šaltinio, liuminescencinės lempos ar mobiliojo telefono, gali girdėtis
triukšmas.
•Jei įrašant įrenginį paliesite ar perbrauksite kokiu nors objektu, pvz.,
pirštu, ir pan., gali būti įrašytas triukšmas.
Pradedama įrašyti, o įrašymo indikatorius dega raudonai.
Apie 44,0 mm × 120,0 mm × 14,5 mm
Priežiūra
Paviršių valykite minkšta, vandeniu šiek tiek sudrėkinta šluoste.
Tada paviršių nušluostykite minkšta sausa šluoste. Nenaudokite
alkoholio, benzino ar skiediklio.
Jei kiltų su įrenginiu susijusių klausimų arba problemų, pasitarkite su
artimiausiu „Sony“ pardavėju.
•„Google Play“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas.
•„Apple“ logotipas, „iPhone“, „iTunes“, „Mac“ ir „OS X“ yra „Apple Inc.“
prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
„App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
•„Made for iPhone“ reiškia, kad elektroninis priedas skirtas konkrečiai
„iPhone“ bei kad gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka „Apple“
standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos
ir reguliavimo standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šį priedą naudojant su
„iPhone“ gali suprastėti belaidis ryšys.
•Suderinami „iPhone“ modeliai
„Bluetooth“ technologija veikia su „iPhone 6s Plus“, „iPhone 6s“, „iPhone 6
Plus“, „iPhone 6“, „iPhone 5s“, „iPhone 5c“, „iPhone 5“ ir „iPhone 4s“.
Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra jų savininkų prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Be to, ženklai „™“ ir „®“ kaskart šiame
žinyne nenurodomi.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft Corporation“ intelektinės nuosavybės
teisės. Be „Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės bendrovės
licencijos draudžiama naudoti tokią technologiją ne šiame gaminyje arba
ją platinti.
„Sound Organizer 2“ naudoja toliau nurodytus programinės įrangos modulius:
„Windows Media Format Runtime“
Licencija
Pastabos apie licenciją
Šiame IC įrašymo įrenginyje yra programinė įranga, kuri naudojama pagal
licencijavimo sutartį su tos programinės įrangos savininku.
Minėtos programinės įrangos savininkų, kuriems priklauso autorių teisės, prašymu
privalome jums pateikti toliau nurodytą informaciją. Perskaitykite toliau pateiktus
skirsnius.
Licencijos (anglų k.) yra įrašytos vidinėje jūsų IC įrašymo įrenginio atmintyje.
Užmegzkite nuolatinio saugojimo ryšį tarp IC įrašymo įrenginio ir kompiuterio,
kad galėtumėte perskaityti licencijos sąlygas, esančias aplanke LICENSE.
Programinė įranga, kuriai taikoma GNU GPL / LGPL
IC įrašymo įrenginyje yra programinė įranga, kuriai taikoma toliau pateikta GNU
viešoji bendroji licencija (toliau vadinama GPL) arba GNU atviroji licencija
(toliau vadinama LGPL).
Tai reiškia, kad turite teisę gauti, keisti ir platinti pirminį programinės įrangos
programų tekstą, laikydamiesi pateiktos GPL arba LGPL licencijos sąlygų.
Išeitinis kodas pateiktas svetainėje. Norėdami jį atsisiųsti, apsilankykite toliau
pateikiamu URL adresu.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prašytume nesikreipti į mus dėl pirminio programos teksto turinio.
Licencijos (anglų k.) yra įrašytos vidinėje jūsų IC įrašymo įrenginio atmintyje.
Užmegzkite nuolatinio saugojimo ryšį tarp IC įrašymo įrenginio ir kompiuterio,
kad galėtumėte perskaityti licencijos sąlygas, esančias aplanke LICENSE.
Download PDF

advertising