Sony | SRF-V1BT | Sony SRF-V1BT Nešiojamasis laikrodis-radijas su „Bluetooth®“ Naudojimo instrukcijos

4-587-914-11(1) (LT)
Darbo pradžia
1
FM / AM RADIJAS
su „Bluetooth“ garsiakalbiu
Prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, prijunkite jį prie sieninio elektros lizdo, naudodami
kintamosios srovės adapterį (pridedamas). Priešingu atveju įrenginio įjungti nepavyks.
Prijunkite įrenginį prie sieninio elektros
lizdo ir įkraukite.
2
Paspauskite
SETTINGS.
3
4
Pasirinkite „Time“.
Nustatykite valandas ir minutes.
Paspauskite ENTER.
Ekranas
Paspauskite ENTER.
Įmontuotas maitinimo
elementas bus visiškai
) per 6 val.
įkrautas (
Naudojimo instrukcija
Paspauskite ENTER
ir SETTINGS, kad
išeitumėte iš
nustatymų meniu.
 Pasukite ratuką TUNE, kad
Valandos
Minutės
pasirinktumėte parinktį.
Sieninis elektros
lizdas
 Paspauskite ENTER.
Atlikdami kitą veiksmą,
pakartokite tą pačią
procedūrą.
© „Sony Corporation“, 2016 m.
Kintamosios
srovės adapteris
(pridedamas)
SRF-V1BT
Patarimas
Galite pasirinkti laikrodžio rodymo
režimą – 12 arba 24 val. Išsamios informacijos
žr. „Kaip nustatyti meniu parinktis“.
Į DC IN
Ekranas
Kaip klausytis radijo
1
2
Ištraukite anteną, kad
būtų priimami FM radijo
signalai.
3
Įjunkite įrenginį ir pasirinkite funkciją „FM“ arba „AM“.
Maitinimo indikatorius
Patarimas
Ratukas
TUNE
Pasirinkite norimą stotį.
Stočių nustatymo skalė
Rankinis stočių nustatymas
Norėdami ieškoti stoties, paspauskite SCAN.
Norimą dažnį galite nustatyti rankiniu būdu.
Vieną kartą paspaudę
FUNCTION, funkciją taip
pat galite pasirinkti
pasukdami ratuką TUNE
ir paspausdami ENTER.
Paspauskite
kelis kartus.
Paspauskite ENTER.
Jeigu randama priimama
stotis, ekrane parodoma
„[ENTER]:Select“. Paspauskite
ENTER, kad būtų priimama
stotis. (Jei nepaspausite ENTER
per 3 sekundes, paieška bus
paleista iš naujo.)
BACK
ENTER
ENTER
Įrenginys automatiškai
perjungiamas į pasirinktą
funkciją maždaug per
2 sekundes.
Patarimas
Kai įrenginys įjungtas, maitinimo indikatorius dega žalia spalva.
Norėdami nustatyti įrenginio budėjimo režimą, dar kartą
paspauskite .
Patarimai
• Norėdami sustabdyti paiešką,
paspauskite BACK.
• Norėdami pakeisti ieškojimo kryptį,
pasukite ratuką TUNE pagal
laikrodžio rodyklę arba prieš
laikrodžio rodyklę.
Kaip iš anksto nustatyti stotis (5 FM ir 5 AM)
Kaip klausytis iš anksto nustatytos stoties
1
1
2
Nustatykite stotį, kurią norite iš anksto nustatyti.
Atlikite pirmesniame skyriuje „Kaip klausytis radijo“
nurodytus veiksmus.
Paspauskite ir laikykite paspaudę norimą išankstinio nustatymo mygtuką (1–5),
kol ekrane bus parodyta „Stored to [PRESET x].“.
2
Pasirinkite funkciją „FM“ arba „AM“.
Pavyzdys: nustatytos stoties priskyrimas 3 išankstinio nustatymo mygtukui
Pasirinkite norimą iš anksto nustatytą stotį.
Pavyzdys: kai paspaudžiamas 3 išankstinio nustatymo mygtukas
Paspauskite kelis kartus.
Pastaba
Kad iš anksto nustatyta stotis nebūtų pakeista per klaidą,
išankstinio nustatymo mygtuko nelaikykite nuspausto.
Patarimai
• Jei tuo pačiu išankstinio nustatymo numeriu bandysite
išsaugoti kitą stotį, anksčiau nustatyta stotis bus pakeista.
• Ant įrenginio 3 išankstinio nustatymo mygtuko yra
liečiamasis taškas. Liečiamąjį tašką naudokite kaip
nuorodą valdydami įrenginį.
Kaip pagerinti FM / AM radijo signalo priėmimą
Kaip reguliuoti garsumą
Patarimai
• Įrenginio atmintyje saugomas paskutinį kartą nustatytas garsumas.
• Ant įrenginio mygtuko VOL + yra liečiamasis taškas. Liečiamąjį
tašką naudokite kaip nuorodą valdydami įrenginį.
Kaip nustatyti įjungimo laikmatį
1
2
Paspauskite SETTINGS.
Galite nustatyti įrenginį, kad radijas automatiškai įsijungtų nustatytu laiku.
3
Pasirinkite „On timer“.
4
Nustatykite valandas ir minutes.
Paspauskite ENTER.
Kai nustatoma budėjimo režimu
Pirmiausia nustatykite laikrodį. Išsamios informacijos žr. „Darbo pradžia“.
Paspauskite ENTER.
5
Nustatykite tuo metu priimamą stotį.
Paspauskite ENTER.
Paspauskite ENTER.
Kai nustatoma paskutinė priimta stotis
 Pasukite ratuką TUNE, kad
Minutės
Valandos
pasirinktumėte parinktį.
Atlikdami kitus veiksmus,
pakartokite tą pačią
procedūrą.
Paspauskite
ENTER ir
SETTINGS, kad
išeitumėte iš
nustatymų meniu.
Ekrane parodoma „ “.
Radijas įjungiamas nustatytu laiku.
Patarimas
Jei norite pasirinkti iš nustatytų
stočių sąrašo, pirmiausia
nustatykite stotis. Išsamios
informacijos žr. „Kaip iš anksto
nustatyti stotis (5 FM ir 5 AM)“.
 Paspauskite ENTER.
Aktyvinkite laikmatį.
Kaip išjungti laikmatį
Kai pasirenkama iš nustatytų stočių sąrašo
Dar kartą paspauskite ON TIMER.
Pastaba
Išjungimo režimu įjungimo laikmačio funkcija neveikia.
Paspauskite ENTER.
Kaip nustatyti išjungimo laikmatį
Kaip klausytis muzikos iš BLUETOOTH įrenginio
Naudodami BLUETOOTH ryšį, galite klausytis muzikos iš belaidžiu būdu prijungtų
BLUETOOTH įrenginių, pvz., išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių, asmeninių
kompiuterių ir pan.
Kelis kartus paspauskite SLEEP, kol pasirinksite norimą laiką (minutėmis).
Suderinami BLUETOOTH įrenginiai
Apie BLUETOOTH budėjimo režimą
Toliau pateikti įrenginių suderinamumo reikalavimai.
Prieš naudodami bet kokį įrenginį su šiuo įrenginiu,
patikrinkite, ar jis atitinka toliau nurodytus reikalavimus.
• Įrenginiai turi palaikyti A2DP (išplėstinį garso
paskirstymo profilį) ir AVRCP (garso / vaizdo nuotolinio
valdymo profilį).
• Galimybė naudoti NFC funkciją (būtina tik tada,
jei naudojama įrenginio NFC susiejimo funkcija).
Veikiant BLUETOOTH budėjimo režimui įrenginys
automatiškai įjungiamas, kai su BLUETOOTH įrenginiu
užmezgamas BLUETOOTH ryšys.
Išsamios informacijos žr. „Kaip nustatyti meniu parinktis“.
Jei išjungimo laikmatis nustatytas,
ekrane rodoma „SLEEP“.
Praėjus nustatytam laikui automatiškai
įjungiamas įrenginio budėjimo režimas.
Patarimai
Patarimas
• Įrenginio atmintyje saugomas paskutinį kartą nustatytas laikas.
• Jei nustatę išjungimo laikmatį norite patikrinti, kiek laiko liko, kol bus įjungtas įrenginio
budėjimo režimas, dar kartą paspauskite SLEEP.
BLUETOOTH belaidė technologija
veikia maždaug 10 metrų atstumu.
Jei jūsų BLUETOOTH įrenginyje yra NFC funkcija, ši procedūra nėra būtina.
Žr. toliau esantį skyrių „Kaip prijungti vienu palietimu (NFC)“.
Kaip užmegzti ryšį su BLUETOOTH įrenginiu
1
2
Įjunkite įrenginį ir pasirinkite „Bluetooth“ funkciją.
Paspauskite
kelis kartus.
3
Pasirinkite
„Bluetooth pairing“.
Jeigu įrenginyje yra susiejimo informacija
Kai įrenginį naudojate pirmą kartą
(jeigu įrenginyje nėra susiejimo informacijos)
Įrenginio susiejimo režimas įjungiamas automatiškai.
Tokiu atveju pereikite prie 3 veiksmo.
Kai jungiate prie antro ir paskesnių įrenginių
Įrenginys automatiškai
perjungiamas
į pasirinktą funkciją
maždaug per
2 sekundes.
 Paspauskite SETTINGS.
 Pasukite ratuką TUNE, kad
Automatiškai bus
prisijungta prie paskutinį
kartą prijungto įrenginio.
pasirinktumėte parinktį.
Ekrane parodoma
„Waiting for pairing“.
Kaip prijungti vienu palietimu (NFC)
Išmanieji telefonai su integruota NFC
funkcija
(OS: 2.3.3 ar naujesnės versijos „Android™“,
išskyrus 3.x versijos „Android“)
1
Įjunkite BLUETOOTH
įrenginio NFC funkciją.
Išsamios informacijos rasite prie BLUETOOTH įrenginio
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
Paraginti įvesti prieigos raktą, įveskite „0000“.
Kaip nutraukti BLUETOOTH ryšį
Pasirinkite kitą, o ne BLUETOOTH funkciją.
Kaip klausytis muzikos
2
Priglauskite BLUETOOTH
įrenginį prie įrenginio N ženklo.
Pastaba
Baigus susieti, ekrane parodomas
BLUETOOTH įrenginio pavadinimas.
NFC
NFC (artimojo lauko ryšys) yra technologija,
leidžianti užmegzti belaidį artimojo nuotolio ryšį
tarp įvairių įrenginių, pvz., išmaniųjų telefonų
ir IC lustų. Naudojantis NFC funkcija, galima
lengvai užmegzti duomenų ryšį, pvz., susieti
per BLUETOOTH, tiesiog suglaudžiant su NFC
suderinamus įrenginius (t. y. ties N ženklu arba
numatytoje kiekvieno įrenginio vietoje).
Baigus susieti, ekrane parodomas BLUETOOTH
įrenginio pavadinimas.
Pasirinkite „SRF-V1BT“. Jeigu „SRF-V1BT“
neparodomas, atlikite įrenginio paiešką.
 Paspauskite ENTER.
Pereikite prie 2 veiksmo.
Suderinami išmanieji telefonai
BLUETOOTH įrenginyje aktyvinkite BLUETOOTH funkciją
ir atlikite susiejimo veiksmus.
Kaip nutraukti BLUETOOTH ryšį
Priglauskite BLUETOOTH įrenginį
prie įrenginio N ženklo.
Jei jūsų su NFC suderinamame išmaniajame
telefone įdiegta senesnė nei „Android“ 4.1.x
operacinės sistemos versija, atsisiųskite ir
paleiskite programą „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ yra nemokama taikomoji
programa, skirta „Android“ išmaniesiems
telefonams, ją galima gauti iš „Google Play™“.
(Taikomoji programa gali būti nepasiekiama
kai kuriose šalyse / regionuose.)
1
Pradėkite atkūrimą
BLUETOOTH įrenginyje.
2
Sureguliuokite garsumą.
Kaip klausytis muzikos iš išorinio įrenginio
1
2
Prijunkite išorinį įrenginį prie įrenginio.
Kaip nustatyti ekrano šviesumą
Įjunkite įrenginį ir pasirinkite funkciją „AUDIO IN“.
3
Prijungtame įrenginyje pradėkite
atkūrimą ir sureguliuokite garsumą.
Pakartotinai spausdami
Didelis (numatytoji nuostata)
Paspauskite
kelis kartus.
Nešiojamasis skaitmeninis
muzikos grotuvas ir pan.
pasirinkite norimą šviesumą.
Vidutinis
Mažas
Išjungti
Pastaba
Įrenginys automatiškai
perjungiamas į pasirinktą funkciją
maždaug per 2 sekundes.
Garso jungties kabelis be
rezistoriaus (nepridedamas)
2 žiedai
Į AUDIO IN
Erdvinio garso
mažasis kištukas
Jei įrenginys maitinamas įmontuotu maitinimo elementu, ekrano foninis
apšvietimas išsijungs po maždaug pusės minutės veikimo.
Kaip klausytis muzikos per ausines
Kaip nustatyti išjungimo režimą
Prijunkite ausines su erdvinio arba monofoninio* garso mažuoju kištuku (nepridedamos).
Galite nustatyti įrenginį į išjungimo režimą, kad sumažintumėte energijos sąnaudas, jei įrenginio nenaudojate.
Norėdami nustatyti išjungimo režimą, paspauskite ir apie 2 sekundes
palaikykite nuspaudę mygtuką .
Ekranas išjungiamas.
Pastaba
Naudokite ausines su erdvinio garso (3 polių) arba monofoniniu (2 polių) mažuoju kištuku.
Naudodami kitų tipų kištukus negirdėsite garso.
Pastaba
Išjungimo režimu įjungimo laikmačio funkcija neveikia.
Monofoninis* mažasis kištukas
Suderinami
kištukų tipai
Patarimas
1 žiedas
Jei paspausite , kai įrenginys įjungtas, bus įjungtas įrenginio budėjimo režimas. Veikiant
budėjimo režimu, panorėjus galima įjungti ekrano foninį apšvietimą, o įjungimo laikmačio
funkcija veikia.
Erdvinio garso mažasis kištukas
2 žiedai
Į  (ausines)
Kitų tipų kištukų
naudoti negalima.
* Jei erdvinio garso klausysite per
monofonines ausines, bus girdimas tik
kairiuoju kanalu perduodamas garsas.
3 ar daugiau žiedų
Kaip nustatyti meniu parinktis
BLUETOOTH parinktys
Pagrindiniai veiksmai:
Kitos parinktys
BLUETOOTH parinktis galima nustatyti, kai pasirinkta funkcija „Bluetooth“.
On timer
Žr. „Kaip nustatyti įjungimo laikmatį“.
Bluetooth pairing
Žr. „Kaip užmegzti ryšį su BLUETOOTH
įrenginiu“.
Bluetooth standby
Kai BLUETOOTH budėjimo režimas
nustatytas kaip „On“, įjungiamas
įrenginio BLUETOOTH ryšio laukimo
režimas, netgi jei įrenginys veikia
budėjimo režimu. Kai užmezgamas
BLUETOOTH ryšys su BLUETOOTH
įrenginiu, įrenginys automatiškai
įjungiamas.
Sound
Galite reguliuoti garso lygį.
Treble: reguliuojamas aukštų tonų
garso lygis.
Bass: reguliuojamas žemų tonų
garso lygis.
Time setting: nustatomas laikrodis.
Išsamios informacijos žr. „Darbo
pradžia“.
12H/24H: pasirinkite laikrodžio
rodymo režimą – 12 arba 24 val.
Jei norite įjungti naudojant įrenginį
pasigirstančius pyptelėjimus,
pasirinkite „On“.
• Pasirinkite BLUETOOTH budėjimo režimo
nustatymą „Off“, kad sumažintumėte
energijos sąnaudas, kai įrenginys veikia
budėjimo režimu.
• Maitinimo indikatorius įsižiebia geltona
spalva, kai įrenginys veikia budėjimo režimu,
o BLUETOOTH budėjimo režimas įjungtas.
Auto power off
Kai „Auto power off“ nustatyta
kaip „Enable (15min)“, įrenginys
automatiškai pereina į budėjimo
režimą maždaug po 15 minučių,
kai nenaudojate įrenginio arba nėra
garso signalo išvesties.
Pastaba
Atjungus kintamosios srovės adapterį arba
visiškai išsekus įmontuotam maitinimo
elementui, laikrodžio nustatymai bus atšaukti.
Beep
Patarimai
Kaip grįžti į viršutinį meniu lygį
Time
Initialize
Jei norite inicijuoti gamyklinius
įrenginio nustatymus, pasirinkite „OK“.
Bus panaikinti visi nustatymai, pvz.,
iš anksto nustatytos radijo stotys ir
susiejimo registravimo informacija.
Pastaba
Paspauskite BACK.
Jei kintamosios srovės adapteris atjungiamas,
BLUETOOTH budėjimo režimas išjungiamas.
Kaip išeiti iš nustatymų meniu
Dar kartą paspauskite SETTINGS.
ĮSPĖJIMAS
Saugokite įrenginį nuo atviros
liepsnos šaltinių (pvz., uždegtų
žvakių).
Dėl pernelyg stipraus iš ausinių
sklindančio garso galite sugadinti
klausą.
Atsargumo priemonės
• Įrenginį junkite tik prie skyriuje
„Specifikacijos“ nurodytų maitinimo
šaltinių. Jungdami prie kintamosios
srovės maitinimo šaltinio, naudokite
tik pridedamą kintamosios srovės
adapterį. Nenaudokite jokio kito tipo
kintamosios srovės adapterio.
• Naudojant ne pridėtąjį kintamosios
srovės adapterį įrenginys gali sugesti,
nes gali skirtis kitų gamintojų kištukų
poliškumas.
• Kai įrenginys veikia naudodamas
įmontuoto maitinimo elemento
energiją, rekomenduojama atjungti
kintamosios srovės adapterį nuo
sieninio elektros lizdo ir DC IN lizdo.
Prieš naudodami įrenginį atjunkite
išorinio maitinimo šaltinio kištuką.
• Saugokite nuo aukštos temperatūros,
tiesioginės saulės šviesos, drėgmės,
smėlio, dulkių ar mechaninio poveikio.
Niekada nepalikite saulėtoje vietoje
pastatytame automobilyje.
• Nenumeskite ar stipriai nesutrenkite
įrenginio. Kai kurių modelių ekranams
naudojamas stiklas. Jei stiklas įtrūko
arba suskilo, jis gali sužaloti. Tokiu
atveju nedelsdami nustokite naudoti
įrenginį ir nelieskite pažeistų dalių.
• Jei į įrenginį patektų koks nors daiktas
arba skysčio, atjunkite kintamosios
srovės adapterį ir prieš toliau
naudodami įrenginį duokite jį patikrinti
kvalifikuotiems specialistams.
• Garsiakalbiuose yra stiprus magnetas,
todėl asmenines magnetines kredito
korteles arba prisukamus laikrodžius
reikia laikyti kuo toliau nuo įrenginio,
kad pavyktų išvengti galimos magneto
sukeliamos žalos.
• Korpusą valykite minkšta sausa šluoste.
Nenaudokite jokio tirpiklio, pvz.,
alkoholio ar benzino, galinčio pažeisti
paviršių.
• Nelieskite įrenginio šlapiomis rankomis,
nes gali įvykti trumpasis jungimas.
• Neaptaškykite įrenginio vandeniu.
Įrenginys nėra atsparus vandeniui.
• Jei nenaudojate įrenginio ilgą laiką,
įkraukite maitinimo elementą kas
6 mėnesius.
• Tam tikromis aplinkybėmis, ypač jei
oras labai sausas, prisilietę prie kito
daikto (šiuo atveju – ausų kištukų
ausyse) galite pajusti statinės elektros
išlydį arba smūgį. Šis natūralus išlydis
yra labai silpnas ir jį sukelia ne mūsų
gaminys, bet natūralios aplinkos
sąlygos.
• Klausydamiesi muzikos šiuo įrenginiu
dideliu garsumu galite sugadinti
klausą. Eismo saugos sumetimais
nenaudokite šio įrenginio, kai
vairuojate automobilį arba važiuojate
dviračiu.
Jei kiltų su įrenginiu susijusių
klausimų arba problemų,
pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
Trikčių šalinimas
Jei atlikus nurodytus veiksmus kurių
nors problemų pašalinti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Bendroji informacija
Ekranas pritemęs arba nieko
nerodoma.
• Įrenginys naudojamas esant itin
aukštai ar žemai temperatūrai arba
labai drėgnoje vietoje.
Jei įrenginys maitinamas tik
įmontuotu maitinimo elementu,
garsumo padidinti negalima.
• Jei likęs maitinimo elemento energijos
lygis yra žemas (kai maitinimo
elemento piktograma yra tuščia),
maksimalus garsumo lygis yra
apribotas iki „22“. Įkraukite įrenginį,
prijungę kintamosios srovės adapterį
(pridedamas).
Naudojant funkciją „Bluetooth“
arba „AUDIO IN“, garsumo lygis
yra žemas, palyginti su garsumo
lygiu klausantis radijo.
• Sureguliuokite prijungto įrenginio
garsumą.
Automatiškai įjungiamas įrenginio
budėjimo režimas.
• Pagal numatytuosius nustatymus
įrenginio budėjimo režimas įjungiamas
automatiškai, kai maždaug 15 minučių
įrenginys nenaudojamas arba nėra
garso signalo išvesties. Išsamios
informacijos žr. skyriaus „Kaip nustatyti
meniu parinktis” dalyje
„Auto power off“.
Radijas
Labai silpnas arba trūkinėjantis
garsas ar prastas signalo priėmimas.
• Jei esate pastate, klausykitės būdami
prie lango.
• Ištraukite anteną ir sureguliuokite jos
ilgį bei kampą taip, kad priėmimas
būtų kuo kokybiškesnis.
• Jei šalia įrenginio padėtas mobilusis
telefonas, iš įrenginio gali sklisti didelis
triukšmas. Telefoną laikykite toliau nuo
įrenginio.
Nepavyksta nustatyti norimos stoties
paspaudus išankstinio nustatymo
mygtuką.
• Prieš paspausdami išankstinio
nustatymo mygtuką įsitikinkite,
kad pasirinkote norimą diapazoną
(FM arba AM). Kiekvienam mygtukui
galima nustatyti po vieną kiekvieno
diapazono stotį.
• Galbūt laikėte nuspaudę išankstinio
nustatymo mygtuką, kuriam buvo
priskirta stotis, todėl stotis buvo
pakeista nauja stotimi. Vėl priskirkite
norimą stotį.
• Išankstinio nustatymo mygtukų
negalima naudoti, kai rodomas
nustatymų meniu.
• Jei esate kitame regione, išankstinio
nustatymo mygtukui priskirkite naują
stotį.
Garsas trūkinėja arba atitikties
atstumas yra trumpas.
• Jei netoliese yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetinę spinduliuotę, pvz.,
belaidis LAN, kitas (-i) BLUETOOTH
įrenginys (-iai) ar mikrobangų krosnelė,
patraukite jį (jei įmanoma). Arba abu
įrenginius naudokite toliau nuo šių
šaltinių.
• Pašalinkite visas tarp dviejų įrenginių
esančias kliūtis arba šiuos įrenginius
patraukite toliau nuo kliūčių.
• Abu įrenginius laikykite kuo arčiau
vienas kito.
• Pakeiskite šio įrenginio vietą.
• Pabandykite BLUETOOTH įrenginį
naudoti kitoje vietoje.
Nepavyksta užmegzti ryšio.
• Atsižvelgiant į ketinamą prijungti
įrenginį, gali užtrukti šiek tiek laiko,
kol bus pradėtas užmegzti ryšys.
• Pabandykite susieti dar kartą.
(Žr. skyriaus „Kaip užmegzti ryšį su
BLUETOOTH įrenginiu“ 2 ir 3 veiksmus.)
• Norėdami klausytis muzikos iš
įrenginio, kuriame nėra BLUETOOTH
funkcijos, pavyzdžiui, iš asmeninio
kompiuterio be BLUETOOTH funkcijos,
prijunkite įrenginį prie šio įrenginio
AUDIO IN lizdo. (Išsamios informacijos
žr. „Kaip klausytis muzikos iš išorinio
įrenginio“.)
• Vienu metu negalima užmegzti
BLUETOOTH ryšio su dviem
BLUETOOTH įrenginiais.
Nepavyksta susieti.
• BLUETOOTH įrenginį perkelkite arčiau
šio įrenginio.
• Įsitikinkite, kad BLUETOOTH įrenginyje
aktyvinta BLUETOOTH funkcija.
• Jei baigus susieti BLUETOOTH ryšio
užmegzti nepavyko, pakartokite
skyriaus „Kaip užmegzti ryšį su
BLUETOOTH įrenginiu“ 3 veiksmą.
• BLUETOOTH įrenginyje panaikinkite
šio įrenginio modelio pavadinimą
ir dar kartą susiekite. (Žr. skyriaus
„Kaip užmegzti ryšį su BLUETOOTH
įrenginiu“ 2 ir 3 veiksmus.)
Nepavyksta susieti naudojant
NFC funkciją.
• Pabandykite susieti rankiniu būdu.
(Žr. „Kaip užmegzti ryšį su BLUETOOTH
įrenginiu“.) Atsižvelgiant į įrenginio
funkcijas ir specifikacijas, kai kurių su
NFC suderinamų išmaniųjų telefonų
gali nepavykti susieti naudojant šio
įrenginio NFC funkciją.
• Iš naujo paleiskite „NFC Easy Connect“
ir lėtai perbraukite išmaniuoju telefonu
virš N ženklo.
• Patikrinkite, ar išmanusis telefonas
atitinka suderinamumo reikalavimus.
(Žr. skyriaus „Kaip prijungti vienu
palietimu (NFC)“ dalį „Suderinami
išmanieji telefonai“.)
Jei įrenginys vis tiek neveikia tinkamai
Pabandykite smailiu daiktu paspausti RESET,
esantį įrenginio apačioje. Įrenginys bus
paleistas iš naujo, išlaikant vartotojo
sukonfigūruotus nustatymus.
Specifikacijos
No preset
Darbinės temperatūros diapazonas
• Išankstinio nustatymo mygtukui nebuvo
priskirta jokia pasirinkto diapazono
(FM arba AM) stotis.
5–35 °C
Laiko rodymas
24 val. arba 12 val. sistema
Dažnių diapazonas
FM: 87,5–108 MHz
(kas 0,05 MHz)
AM: 531–1 602 kHz
(kas 9 kHz)
Vidutinis dažnis
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Garsiakalbis
Maždaug 45 mm skersmens, 4 Ω,
erdvinio garso
Garso išvesties galia
2,5 W + 2,5 W (kai įrenginys
maitinamas per pridedamą
kintamosios srovės adapterį)
1,5 W + 1,5 W (kai įrenginys
maitinamas iš įmontuoto maitinimo
elemento)
Išvestis
BLUETOOTH specifikacijos 2
maitinimo klasė
Didžiausias ryšio nuotolis
Tiesioginio matomumo linija –
maždaug 10 m*1
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas
(2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas
FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2
A2DP
(išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP
(garso / vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
Palaikomas kodekas*3
SBC*4
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz
(diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)
*1 Faktinis veikimo atstumas gali skirtis dėl
įvairių veiksnių, pvz., dėl kliūčių tarp
įrenginių, magnetinių laukų aplink
mikrobangų krosnelę, statinės elektros,
priėmimo jautrumo, antenos charakteristikos,
operacinės sistemos, programos ir kt.
*2 BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
*3 Kodekas: garso signalo glaudinimo
ir konvertavimo formatas
*4 Pojuosčio kodekas
Įvestis
AUDIO IN lizdas
(ø 3,5 mm, erdvinio garso mini
lizdas)
Įmontuotas įkraunamas ličio jonų
maitinimo elementas
Maitinimas
Visi vartotojo sukonfigūruoti nustatymai, pvz.,
iš anksto nustatytos radijo stotys, išjungimo
laikmatis ir laikrodis, gali būti inicijuoti.
Įsidėmėkite savo nustatymus, jeigu prireiktų
juos konfigūruoti iš naujo.
BLUETOOTH: maždaug 15 val.*2
FM: maždaug 25,5 val.*2
AM: maždaug 15,5 val.*2
*2 Kai naudojamas nurodytas muzikos
šaltinis ir nustatytas didžiausias įrenginio
garsumo lygis
Energijos sąnaudos
Budėjimo režimu
0,6 W ar mažiau
(kai nustatytas didelis ekrano
šviesumas ir įjungtas BLUETOOTH
budėjimo režimas)
Išjungimo režimu
0,2 W ar mažiau
Matmenys
Maždaug 106 mm  172 mm 
117 mm (P / A / G), įskaitant
išsikišusias dalis ir valdiklius
Maždaug 880 g
BLUETOOTH specifikacijos 4.1 versija
5,8 V 2,0 A nuolatinė srovė
(naudojant pridėtą kintamosios
srovės adapterį, prijungtą prie
100–240 V, 50 / 60 Hz kintamosios
srovės maitinimo tinklo) arba
naudojant įmontuotą ličio jonų
maitinimo elementą
1
*1 Kai naudojamas nurodytas muzikos šaltinis,
o įrenginio garsumo lygis nustatytas toks,
kaip toliau nurodyta:
— BLUETOOTH: 20
— FM: 25
— AM: 30
Svoris
Maitinimo reikalavimai
Jeigu atliekama techninė priežiūra
BLUETOOTH: maždaug 32 val.*
FM: maždaug 31 val.*1
AM: maždaug 15,5 val.*1
Ryšio sistema
 (ausinių) lizdas
(ø 3,5 mm, erdvinio garso mini
lizdas)
Nėra garso.
Ličio jonų maitinimo elemento
naudojimo trukmė
BLUETOOTH
Išvestis
BLUETOOTH
• Įsitikinkite, kad įrenginys nėra per toli
nuo BLUETOOTH įrenginio arba kad jo
neveikia belaidžio LAN, kito 2,4 GHz
belaidžio įrenginio arba mikrobangų
krosnelės keliami trikdžiai.
• Patikrinkite, ar BLUETOOTH ryšys tarp
šio įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio
buvo užmegztas tinkamai.
• Pabandykite susieti dar kartą.
(Žr. „Kaip užmegzti ryšį su BLUETOOTH
įrenginiu“.)
• Įrenginį laikykite atokiau nuo metalinių
daiktų arba paviršių.
• Įsitikinkite, kad BLUETOOTH įrenginyje
aktyvinta BLUETOOTH funkcija.
Pranešimai
Pridėti priedai
Kintamosios srovės adapteris
(AC-E5820) (1)
Garantija (1)
Dizainas ir specifikacijos gali būti
pakeisti be įspėjimo.
Informacija apie licenciją
ir prekių ženklus
• BLUETOOTH žodinis ženklas ir
logotipai priklauso „Bluetooth SIG,
Inc.“ ir „Sony Corporation“ naudoja
šiuos ženklus pagal licenciją.
• N ženklas yra prekės ženklas arba
registruotasis „NFC Forum, Inc.“
prekės ženklas Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir kitose šalyse.
• „Android™” ir „Google Play™” yra
„Google Inc.” priklausantys prekių
ženklai.
• Kiti prekių ženklai ir prekių
pavadinimai priklauso atitinkamiems
jų savininkams. Šiame vadove
ženklai ™ ir nėra nurodyti.
®
Download PDF

advertising