Sony | HT-RT3 | Sony HT-RT3 5.1 kan. Namų kino sistema su „Bluetooth®“ technologija Naudojimo instrukcijos

Namų kino sistema
Naudojimo instrukcija
HT-RT3
Gaminiai su CE ženklais
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
įrenginio vėdinimo angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų
skystis, jo neaptaškykite ir ant jo
nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Prietaiso negalima statyti ankštoje
erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba
uždaroje spintelėje.
Saugokite maitinimo elementus arba
įrenginį, į kurį įdėti maitinimo elementai,
nuo labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
Siekiant išvengti sužalojimų, šį įrenginį
reikia saugiai pastatyti ant spintelės
arba pritvirtinti prie grindų /
sienos laikantis montavimo instrukcijų.
Skirtas naudoti tik patalpoje.
Maitinimo šaltiniai
 Įrenginys
nėra atjungtas nuo elektros
tinklo, kol jis yra įjungtas į kintamosios
srovės elektros lizdą, net jei pats
įrenginys ir yra išjungtas.
 Įrenginys nuo elektros tinklo
atjungiamas maitinimo laido kištuku,
todėl įrenginį įjunkite į lengvai
pasiekiamą kintamosios srovės
elektros lizdą. Sutrikus įrenginio
veikimui nedelsdami ištraukite
maitinimo laido kištuką iš kintamosios
srovės elektros lizdo.
Rekomenduojami kabeliai
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais
ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti
tinkamai ekranuotus ir įžemintus
kabelius bei jungtis.
2LT
CE ženklai galioja tik tose šalyse, kuriose
jie teisėtai taikomi, daugiausia EEE
(Europos ekonominės erdvės) šalyse.
Klientams Europoje
Panaudotų maitinimo
elementų ir
nebereikalingos
elektros bei
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento
arba jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir maitinimo
elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali
būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu,
maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninio aptarnavimo
specialistas. Kad maitinimo elementas ir
elektros bei elektroninė įranga būtų
tinkamai utilizuoti, panaudotus
gaminius pristatykite į elektros
ir elektroninės įrangos surinkimo
punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Informacijos apie kitus maitinimo
elementus rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti
maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų
baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie
būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar
maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį
arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Informacija klientams: toliau
nurodyta informacija taikoma tik
įrangai, parduodamai šalyse,
kuriose taikomos ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino
„Sony Corporation“, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
(Japonija), arba jos vardu veikianti kita
bendrovė. Užklausas dėl gaminio
suderinamumo su Europos Sąjungos
teisės aktų nuostatomis siųskite
įgaliotajam atstovui adresu Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium (Belgija).
Jei turite klausimų dėl remonto arba
garantijos, kreipkitės atskiruose
remonto arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia,
kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir
kitas taikytinas nuostatas.
Išsamią informaciją žr. pateiktu
URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Šią namų kino sistemą galima naudoti
norint atkurti garsą iš prijungtų
įrenginių, transliuoti muziką iš
NFC palaikančio išmaniojo telefono arba
BLUETOOTH įrenginio.
Patikrinus šią įrangą nustatyta, kad
ji atitinka elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) taisyklėse
apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
Autorių teisės ir prekių ženklai
 Sistemoje
naudojama „Dolby* Digital“.
* Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis
yra „Dolby Laboratories“ prekių
ženklai.
 BLUETOOTH® žodžio ženklas ir logotipai
yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“
prekių ženklai;
„Sony Corporation“ šiuos ženklus
naudoja pagal licenciją. Kiti prekių
ženklai ir registruotieji prekių ženklai
priklauso atitinkamiems jų savininkams.
 Šioje sistemoje naudojama didelės
raiškos multimedijos sąsajos
(HDMI™) technologija.
HDMI® ir HDMI® didelės raiškos
multimedijos sąsaja bei HDMI
logotipas yra „HDMI Licensing LLC“
prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai JAV ir kitose šalyse.
 N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“ prekės
ženklas arba registruotasis prekės
ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose
šalyse.
 „Android™“ yra „Google Inc.“ prekės
ženklas.
3LT
 „Google
Play™“ yra „Google Inc.“
prekės ženklas.
 „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijos ir patentų naudojimo
licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
 „Windows Media“ yra „Microsoft
Corporation“ registruotasis prekės
ženklas arba prekės ženklas JAV
ir (arba) kitose šalyse.
 Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft
Corporation“ intelektinės nuosavybės
teisės. Be „Microsoft“ arba įgaliotosios
„Microsoft“ dukterinės bendrovės
licencijos draudžiama naudoti
technologiją ne šiame gaminyje arba ją
platinti.
 BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
 „ClearAudio+“ yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
 „PlayStation“ yra „Sony Computer
Entertainment Inc.“ registruotasis
prekės ženklas.
 „Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“,
„iPod“, „iPod touch“ ir „Retina“ yra
„Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti
JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra
„Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“
reiškia, kad elektroninis priedas skirtas
konkrečiai „iPod“ ir „iPhone“ ir kad
gamintojas patvirtino, jog priedas
atitinka „Apple“ standartus. „Apple“
neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo
atitiktį saugos ir reguliavimo
standartams. Atkreipkite dėmesį, kad
šį priedą naudojant kartu su „iPod“ ar
„iPhone“ gali suprastėti belaidžio ryšio
veikimas.
4LT
Suderinami „iPod“ / „iPhone“
modeliai
Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai
nurodyti toliau. Prieš prijungdami prie
sistemos, į „iPod“ / „iPhone“ įdiekite
naujausią programinę įrangą.
BLUETOOTH technologija veikia su:
 „iPhone 6s Plus„ / „iPhone 6s“ /
„iPhone 6 Plus„ / „iPhone 6“ /
„iPhone 5s“ / „iPhone 5c“ /
„iPhone 5“
 „iPod touch“ (6-osios kartos) /
„iPod touch“ (5-osios kartos)
 ŠIAM GAMINIUI PAGAL „MPEG-4
VISUAL“ PATENTO PAKETO
NUOSTATAS SUTEIKTA LICENCIJA,
LEIDŽIANTI VARTOTOJUI ASMENINIAIS
IR NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS
(i) UŽKODUOTI VAIZDO ĮRAŠUS,
ATSIŽVELGIANT Į „MPEG-4 VISUAL“
STANDARTĄ („MPEG-4 VIDEO“)
IR (ARBA)
(ii) DEKODUOTI „MPEG-4“ VAIZDO
ĮRAŠUS, UŽKODUOTUS ASMENINE
IR NEKOMERCINE VEIKLA
UŽSIIMANČIO VARTOTOJO IR
(ARBA) GAUTUS IŠ VAIZDO ĮRAŠŲ
TIEKĖJO, KURIAM SUTEIKTA
LICENCIJA TIEKTI „MPEG-4“ VAIZDO
ĮRAŠUS.
LICENCIJA NESUTEIKTA IR NENUMATYTA
NAUDOTI JOKIAIS KITAIS TIKSLAIS.
PAPILDOMOS INFORMACIJOS,
ĮSKAITANT SU REKLAMINIU, VIDINIU IR
KOMERCINIU NAUDOJIMU SUSIJUSIĄ
INFORMACIJĄ, GALIMA GAUTI
IŠ „MPEG LA, L.L.C.“.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
 Visi kiti prekių ženklai priklauso jų
savininkams.
 Kitų sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra atitinkamų gamintojų
prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai. Šiame dokumente ženklai
™ ir  nėra nurodyti.
Apie šias naudojimo
instrukcijas
 Šioje
naudojimo instrukcijoje
aprašomas valdymas nuotolinio
valdymo pultu. Tuos pačius veiksmus
galite atlikti ir žemųjų dažnių
garsiakalbio valdikliais, jei jų
pavadinimai sutampa su nuotolinio
valdymo pulto valdiklių pavadinimais
ar yra į juos panašūs.
 Kai kurios iliustracijos pateiktos kaip
abstraktūs piešiniai. Jie gali skirtis nuo
tikrųjų gaminių.
 Numatytasis nustatymas yra
pabrauktas.
 Tekstas kabutėse („--“) rodomas
priekinio skydelio ekrane.
5LT
Turinys
Prijungimas  Paleisties vadovas (atskiras dokumentas)
Apie šias naudojimo
instrukcijas ........................... 5
Dalių ir valdiklių vadovas ........... 7
Klausymasis
Garso iš prijungtų įrenginių
klausymasis ......................... 11
Kaip leisti turinį iš
USB įrenginio ...................... 12
Garso reguliavimas
Kaip taikyti garso efektus ........ 13
BLUETOOTH funkcijos
Kaip klausytis muzikos iš
BLUETOOTH įrenginio ........ 14
Sistemos valdymas naudojant
išmanųjį telefoną arba
planšetinį kompiuterį
(„SongPal“) ......................... 16
Nustatymai ir reguliavimas
Kaip naudoti sąrankos
ekraną ..................................17
6LT
Kitos funkcijos
Funkcijos „Control for HDMI“
naudojimas .........................20
Kaip naudoti funkciją
„BRAVIA Sync“ .................... 21
Energijos taupymas budėjimo
režimu ................................. 22
Pailgojo ir erdvinio garso
garsiakalbių montavimas
prie sienos .......................... 22
Sistemos valdymas nuotolinio
valdymo pultu .................... 23
Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumo reguliavimas ....... 23
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės .............24
Nesklandumų šalinimas ........... 25
Atkuriami failų tipai ..................29
Palaikomi garso formatai .........29
Specifikacijos ............................29
BLUETOOTH ryšys .................... 31
Dalių ir valdiklių vadovas
Daugiau informacijos žr. skliaustuose nurodytuose puslapiuose.
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Viršutinis skydelis
 Jutiklinis mygtukas 
(maitinimas)
Įjungiama sistema arba
nustatoma, kad ji veiktų
budėjimo režimu.
 Jutiklinis mygtukas INPUT
Pasirenkamas norimas naudoti
įrenginys.
 Jutiklinis mygtukas PAIRING
 Jutiklinis mygtukas VOL
(garsumas) +/–

(N ženklas) (15 psl.)
Laikykite su NFC suderinamą
įrenginį šalia šio ženklo, kad
suaktyvintumėte NFC funkciją.
Apie jutiklinius mygtukus
Jutikliniai mygtukai veikia juos palietus.
Stipriai jų spausti nereikia.
7LT
Priekinis skydelis
 Nuotolinio valdymo pulto
jutiklis (23 psl.)
 Priekinio skydelio ekranas
 Mėlynas LED indikatorius
Rodoma BLUETOOTH būsena.
8LT
Vykdant BLUETOOTH
susiejimą
greitai mirksi
Sistema bando
užmegzti ryšį su
BLUETOOTH įrenginiu
mirksi
Sistema užmezgė ryšį
su BLUETOOTH
įrenginiu
užsidega

(USB) prievadas (12 psl.)
Galinis skydelis
 Kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo tinklo laidas)
 Lizdas HDMI OUT (ARC)
 Lizdas TV IN (OPTICAL)
 Lizdas ANALOG IN
9LT





 INPUT (11 psl.)
  (maitinimas)
Įjungiama sistema arba
nustatoma, kad ji veiktų
budėjimo režimu.
 DIMMER
Reguliuojamas priekinio skydelio
ekrano šviesumas.
„BRIGHT“  „DARK“  „OFF“
10LT
Priekinio skydelio ekranas
išjungiamas pasirinkus „OFF“.
Jis įsijungia automatiškai, jei
paspaudžiate bet kurį mygtuką,
tada, jei kelias sekundes jo
nenaudojate, vėl išsijungia.
Tačiau kai kuriais atvejais
priekinio skydelio ekranas gali
neišsijungti. Tokiu atveju
priekinio skydelio ekrano
šviesumas bus toks pats
kaip „DARK“.
MENU
Atidaromas / uždaromas
priekinio skydelio ekrano meniu.
/
Pasirenkamas meniu elementas.
ENTER
Nustatomas pasirinktas
elementas.
BACK
Grįžtama į ankstesnį ekraną.
Atkūrimas USB sustabdomas.
 (garsumas) +*/–
Reguliuojamas garsumas.
SW  (žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumas) +/–
(23 psl.)
Reguliuojamas bosų garso
garsumas.
 (nutildymas)
Laikinai išjungiamas garsas.
CLEARAUDIO+
Automatiškai parenkamas garso
šaltiniui tinkamas garso
nustatymas.
SOUND FIELD (13 psl.)
Pasirenkamas garso režimas.
VOICE (13 psl.)
* (leisti / pristabdyti)
Pristabdomas arba tęsiamas
atkūrimas.
NIGHT (13 psl.)

Nuotolinio valdymo pultas




* Ant mygtukų  ir  + yra lytėjimo
taškai. Lytėjimo tašką naudokite kaip
nuorodą valdydami nuotolinio valdymo
pultą.
Klausymasis
Garso iš prijungtų
įrenginių klausymasis
Kelis kartus paspauskite INPUT.
Kai vieną kartą paspaudžiate INPUT,
dabartinis įrenginys parodomas
priekinio skydelio ekrane, tada kaskart
paspaudus INPUT įrenginys cikliškai
keičiamas, kaip nurodyta toliau.
„TV“  „ANALOG“  „BT“  „USB“
„TV“
Įrenginys (TV ar kt.), prijungtas prie lizdo
TV IN (OPTICAL), arba su garso grįžties kanalo
funkcija suderinamas TV, prijungtas prie
lizdo HDMI OUT (ARC)
„ANALOG“
Įrenginys (skaitmeninės daugialypės terpės
grotuvas ir kt.), prijungtas prie lizdo ANALOG IN
„BT“
BLUETOOTH įrenginys, kuris palaiko A2DP
(14 psl.)
„USB“
USB įrenginys, kuris yra prijungtas prie
prievado (USB) (12 psl.)
11LT
Klausymasis
 / (ankstesnis /
paskesnis / persukti atgal /
greitai persukti į priekį)
Paspauskite, kad pasirinktumėte
ankstesnį / paskesnį garso takelį
arba failą.
Laikykite nuspaudę, kad
persuktumėte atgal arba į priekį.
Kaip leisti turinį iš USB
įrenginio
Galite paleisti muzikos / vaizdo įrašų*
failus, esančius prijungtame USB
įrenginyje.
Jei norite sužinoti, kokių tipų failus
galima paleisti, žr. „Atkuriami failų tipai“
(29 psl.).
Pastaba
Kai naudojate USB įrenginį, neatjunkite jo.
Kad nesugadintumėte duomenų arba USB
įrenginio, išjunkite sistemą prieš
atjungdami USB įrenginį.
TV ekrane rodoma USB
įrenginio informacija
* Išskyrus Europai skirtus modelius.
1
Prijunkite USB įrenginį prie
(USB) prievado.
Prieš jungdami USB įrenginį
perskaitykite jo naudojimo
instrukciją.
 Leidimo laikas
 Visas leidimo laikas
 Dažnis bitais
 Atkūrimo būsena
 Persukimo atgal / greito persukimo į
priekį greitis
 Pakartotinio leidimo būsena
 Pasirinkto failo indeksas / visų
aplanke esančių failų skaičius
Pastabos
2
3
4
12LT
 Atsižvelgiant į leidimo atkuriamą šaltinį,
Kelis kartus paspausdami INPUT
pasirinkite „USB“.
TV ekrane parodomas USB turinio
sąrašas.
Paspausdami / pasirinkite
norimą turinį, tada paspauskite
ENTER.
Paleidžiamas pasirinktas turinys.
Sureguliuokite garsumą.
 Reguliuokite sistemos garsumą
paspausdami  +/–.
 Reguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą
paspausdami SW  +/–.
kai kuri informacija gali būti nerodoma.
 Atsižvelgiant į leidimo režimą, rodoma
informacija gali skirtis.
Garso reguliavimas
Kaip taikyti garso efektus
Kaip pasirinkti garso lauką
Kelis kartus paspauskite SOUND
FIELD, kol priekinio skydelio ekrane
bus parodytas norimas garso laukas.
„CLEARAUDIO+“
Galite mėgautis garso kokybe naudodami
„Sony“ rekomenduojamą garso lauką. Garso
laukas automatiškai optimizuojamas pagal
atkuriamą turinį ir funkciją.
„MOVIE“
Garsas atkuriamas su erdvinio garso efektais,
kurie yra tikroviški ir galingi, todėl tinka filmams.
„MUSIC“
Pritaikomi muzikai tinkamiausi garso efektai.
„SPORTS“
Komentarai aiškūs, plojimai girdimi kaip
erdvinis garsas, o garsas tikroviškas.
„GAME“
Garsas yra galingas ir tikroviškas, tinkamas
vaizdo žaidimams.
Ši funkcija naudinga, kai žiūrite filmus
vėlai vakare. Galėsite aiškiai girdėti
dialogus, net kai garsumo lygis
bus žemas.
Paspausdami NIGHT pasirinkite
„N.ON“.
Norėdami išjungti nakties režimo
funkciją, paspauskite NIGHT,
pasirinktumėte „N.OFF“.
Kaip naudoti aiškaus balso
funkciją
Ši funkcija padeda aiškiau atkurti
dialogus.
Kelis kartus paspauskite VOICE.
 „UP OFF“: aiškaus balso funkcija
išjungta.
 „UP 1“: sustiprinamas dialogų
diapazonas.
 „UP 2“: sustiprinamas dialogų
diapazonas ir itin sustiprinama
pagyvenusiems asmenims sunkiau
atskiriama diapazono sritis.
„STANDARD“
Garsas tinka visiems šaltiniams.
Patarimas
Taip pat galite paspausdami CLEARAUDIO+
pasirinkti „CLEARAUDIO+“.
13LT
Garso reguliavimas
Galite lengvai įjungti iš anksto
užprogramuotus garso laukus, kurie
pritaikyti pagal įvairius garso šaltinius.
Kaip naudoti nakties režimo
funkciją
Pastabos
BLUETOOTH funkcijos
Kaip klausytis muzikos iš
BLUETOOTH įrenginio
 Jei BLUETOOTH įrenginiui reikia prieigos
rakto, įveskite 0000. Prieigos kodas gali
būti vadinamas prieigos kodu, PIN kodu,
PIN numeriu arba slaptažodžiu.
 Galima susieti iki 9 BLUETOOTH įrenginių.
Jei susiejamas 10-as BLUETOOTH
įrenginys, paskutinis prijungtas įrenginys
bus pakeistas nauju.
Kaip klausytis muzikos
iš susieto įrenginio
1
Šios sistemos susiejimas
su BLUETOOTH įrenginiu
2
Susiejimas yra veiksmas, kai
BLUETOOTH įrenginiai vienas kitą
užregistruoja iš anksto. Kartą susiejus to
daugiau daryti nebereikia.
1
2
Padėkite BLUETOOTH įrenginį ne
daugiau nei 1 metro atstumu nuo
žemųjų dažnių garsiakalbio.
Paspauskite žemųjų dažnių
garsiakalbio mygtuką
PAIRING.
Susiejant BLUETOOTH įrenginius,
greitai mirksi mėlynas LED
indikatorius.
3
Įjunkite BLUETOOTH funkciją, tada
BLUETOOTH įrenginyje suraskite ir
pasirinkite „HT-RT3“.
Atlikite šį veiksmą per 5 minutes,
kitaip susiejimo režimas bus
išjungtas.
Užmezgus BLUETOOTH ryšį
užsidega mėlynas LED indikatorius.
14LT
3
4
Įjunkite susieto įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
Keliskart paspausdami INPUT
pasirinkite „BT“.
Sistema automatiškai prisijungia
prie to BLUETOOTH įrenginio, prie
kurio buvo prijungta pastarąjį kartą.
Užmezgus BLUETOOTH ryšį,
užsidega mėlynas LED indikatorius.
Pradėkite atkurti turinį
BLUETOOTH įrenginyje.
Sureguliuokite garsumą.
 Sureguliuokite BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
 Reguliuokite sistemos garsumą
paspausdami  +/–.
 Reguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą
paspausdami SW  +/–.
Pastabos
 Sujungę sistemą su BLUETOOTH įrenginiu
galite valdyti atkūrimą naudodami
mygtukus  ir /.
 Galite prisijungti prie sistemos
naudodami susietą BLUETOOTH įrenginį,
kai sistema veikia budėjimo režimu, jei
esate nustatę „BTSTB“ kaip „ON“ (18 psl.).
 Garso atkūrimas šioje sistemoje gali
atsilikti nuo BLUETOOTH įrenginio dėl
BLUETOOTH belaidės technologijos
savybių.
Patarimas
Pastabos
Galite įjungti arba išjungti kodeką AAC
naudodami BLUETOOTH įrenginį (18 psl.).
 Sistema vienu metu gali atpažinti ir
Kaip atjungti BLUETOOTH įrenginį
Prijungimas prie nuotolinio
įrenginio naudojant vieno
palietimo funkciją (NFC)
NFC (artimojo lauko ryšys) yra
technologija, užtikrinanti belaidį
artimojo nuotolio ryšį tarp įvairių
įrenginių.
Laikant su NFC suderinamą nuotolinį
įrenginį netoli žemųjų dažnių
garsiakalbio N ženklo, sistema
ir nuotolinis įrenginys automatiškai
susiejami ir užmezgamas
BLUETOOTH ryšys.
1
Laikykite nuotolinį įrenginį netoli
žemųjų dažnių garsiakalbio
N ženklo, kol nuotolinis įrenginys
suvibruos.
Suderinami nuotoliniai įrenginiai
Nuotoliniai įrenginiai su integruotąja
NFC funkcija
(OS: „Android 2.3.3“ arba naujesnė
versija, išskyrus „Android 3.x“)
Vykdykite nuotolinio įrenginio
ekrane pateiktas instrukcijas ir
užmegzkite BLUETOOTH ryšį.
Užmezgus BLUETOOTH ryšį
užsidega mėlynas LED indikatorius.
2
Nuotoliniame įrenginyje
pradėkite garso šaltinio atkūrimą.
Išsamios informacijos apie atkūrimo
operacijas žr. nuotolinio įrenginio
naudojimo instrukcijoje.
15LT
BLUETOOTH funkcijos
Atlikite bet kurį iš toliau nurodytų
veiksmų.
 Dar kartą paspauskite žemųjų dažnių
garsiakalbio mygtuką
PAIRING.
 Išjunkite BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
 Išjunkite sistemą arba BLUETOOTH
įrenginį.
prisijungti tik prie vieno su NFC
suderinamo nuotolinio įrenginio.
 Atsižvelgiant į nuotolinį įrenginį, jame gali
reikėti iš anksto atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
 Įjunkite NFC funkciją. Išsamios
informacijos ieškokite prie nuotolinio
įrenginio pridėtose naudojimo
instrukcijose.
 Jei nuotoliniame įrenginyje naudojama
senesnė OS versija nei „Android 4.1.x“,
atsisiųskite ir paleiskite taikomąją
programą „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ yra nemokama
taikomoji programa, skirta „Android“
nuotoliniams įrenginiams, kurią galima
įsigyti „Google Play“. (Ši programa gali
būti neteikiama kai kuriose šalyse /
regionuose.)
3
Sureguliuokite garsumą.
 Sureguliuokite BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
 Reguliuokite sistemos garsumą
paspausdami  +/–.
 Reguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą
paspausdami SW  +/–.
Sistemos valdymas
naudojant išmanųjį
telefoną arba
planšetinį kompiuterį
(„SongPal“)
Patarimas
Jei susiejimas ir BLUETOOTH ryšys
nutrūksta, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
 Vėl palaikykite nuotolinį įrenginį šalia
žemųjų dažnių garsiakalbio N ženklo.
 Jei naudojate įsigytą nuotolinio įrenginio
dėklą, jį nuimkite.
 Iš naujo paleiskite programą „NFC Easy
Connect“.
Atkūrimo sustabdymas
naudojant vieno palietimo
funkciją
Vėl palaikykite nuotolinį įrenginį šalia
žemųjų dažnių garsiakalbio N ženklo.
„SongPal“ yra programa, skirta valdyti
su „SongPal“ suderinamus „Sony“ garso
įrenginius naudojantis išmaniuoju
telefonu arba planšetiniu kompiuteriu.
„Google Play“ arba „App Store“ raskite
„SongPal“ ir atsisiųskite naudodami
išmanųjį telefoną arba planšetinį
kompiuterį.
„SongPal“ suteikia galimybę:
 keisti dažnai naudojamus nustatymus –
pasirinkti sistemos įvestį ir reguliuoti
garsumą;
 naudojant sistemą groti muziką,
saugomą išmaniajame telefone;
 klausyti muzikos ir matyti jai pritaikytą
vaizdą išmaniojo telefono ekrane.
Pastabos
 „SongPal“ naudoja sistemos
BLUETOOTH funkciją.
 „SongPal“ specifikacijos ir dizainas gali
būti pakeisti iš anksto neperspėjus.
„SongPal“ naudojimas
1
2
3
4
16LT
Atsisiųskite nemokamą programą
„SongPal“ į nuotolinį įrenginį.
Sujunkite sistemą ir nuotolinį
įrenginį BLUETOOTH ryšiu
(14 psl.).
Paleiskite „SongPal“.
Vadovaukitės instrukcijomis
„SongPal“ ekrane.
Nustatymai ir reguliavimas
Kaip naudoti sąrankos ekraną
Naudodami meniu galite nustatyti toliau išvardytus elementus.
Atlikti nustatymai išsaugomi net atjungus kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą).
1
2
Keliskart paspausdami BACK /  /  / ENTER pasirinkite elementą, tada
paspauskite ENTER, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.
Paspauskite MENU, kad išjungtumėte meniu.
Meniu sąrašas
Numatytieji nustatymai pabraukti.
Meniu elementai
Funkcija
„LVL >“
(lygis)
„0.0 dB“: reguliuojamas erdvinio garso garsiakalbių garso
lygis nuo –6,0 dB iki +6,0 dB (0,5 dB intervalais).
„SUR.L“ / „SUR.R“
(erdvinio galinio
kairiojo / dešiniojo
garsiakalbio lygis)
Pastaba
Kad būtų lengviau reguliuoti, būtinai nustatykite „TTONE“
kaip „ON“.
„SPK >“
(garsiakalbis)
„ATT“
(silpninimo
nustatymai –
analoginis)
Iš įrenginio, prijungto prie lizdo ANALOG IN, perduodami
garsai gali būti iškraipyti. Galite to išvengti, sumažindami
sistemos įvesties lygį.
 „ON“: sumažinamas įvesties lygis. Pasirinkus šį
nustatymą išvesties lygis sumažėja.
 „OFF“: normalus įvesties lygis.
„DRC“
(dinaminio
diapazono
valdymas)
Naudingas žiūrint filmus mažu garsumu. DRC taikomas
„Dolby Digital“ šaltiniams.
 „ON“: suglaudinamas garsas atsižvelgiant į turinyje
laikomą informaciją.
 „OFF“: garsas nėra glaudinamas.
„TTONE“
(bandomasis
tonas)
 „ON“: bandomasis tonas išvedamas iš kiekvieno
„PLACE“
(garsiakalbių
išdėstymas)
 „STDRD“: pasirinkite šį nustatymą, jei montuojate
garsiakalbio paeiliui.
 „OFF“: bandomasis tonas išjungiamas.
pailgąjį garsiakalbį ir erdvinio garso garsiakalbius
standartinėje padėtyje.
 „FRONT“: pasirinkite šį nustatymą, jei montuojate
pailgąjį garsiakalbį ir erdvinio garso garsiakalbius
priekyje.
„SUR.L“ / „SUR.R“
(atstumas iki
kairiojo / dešiniojo
garsiakalbio)
„3.0 M“: reguliuojamas atstumas nuo sėdėjimo vietos iki
erdvinio garso garsiakalbių nuo 1,0 metro iki 6,0 metrų.
17LT
Nustatymai ir reguliavimas
3
Paspauskite MENU, kad įjungtumėte meniu priekinio skydelio ekrane.
Meniu elementai
Funkcija
„AUD >“
(garsas)
„DUAL“
(dvejopas
monofoninis)
Kai sistema gauna „Dolby Digital“ sutankintą transliavimo
signalą, galite mėgautis sutankintu transliuojamu garsu.
 „M/S“: bus atkuriamas garsas tiek pagrindine, tiek
dubliavimo kalbomis.
 „MAIN“: bus atkuriamas garsas pagrindine kalba.
 „SUB“: bus atkuriamas garsas dubliavimo kalba.
„TV AU“
(TV garsas)
 „AUTO“: Šį nustatymą pasirinkite tuomet, kai sistema
prijungta prie TV lizdo HDMI (ARC) HDMI kabeliu.
 „OPT“: Šį nustatymą pasirinkite tuomet, kai sistema
prijungta prie TV naudojant optinį skaitmeninį kabelį.
„EFCT“
(garso efektas)
 „ON“: atkuriamas pasirinkto garso lauko garsas.
Rekomenduojame naudoti šį nustatymą.
 „OFF“: įvesties šaltinis sumažinamas iki 2 kanalų.
„HDMI>“
„STRM“
(srautas)
Rodoma dabartinė garso srauto informacija.
Palaikomus garso formatus žr. 29 psl.
„CTRL“
(„Control for
HDMI“)
 „ON“: funkcija „Control for HDMI“ įjungta. HDMI kabeliu
prijungti įrenginiai gali vienas kitą valdyti.
 „OFF“: išjungiama.
„TVSTB“
Ši funkcija siūloma nustačius „CTRL“ kaip „ON“.
(budėjimo režimas,  „AUTO“: jei sistemos įvestis yra „TV“, sistema
susietas su TV)
automatiškai išjungiama, kai išjungiate TV.
 „ON“: sistema automatiškai išjungiama, kai išjungiate
TV, neatsižvelgiant į įvestį.
 „OFF“: išjungus TV, sistema neišjungiama.
„COLOR“
(HDMI spalvos)
 „AUTO“: automatiškai aptinkamas išorinio įrenginio
tipas ir įjungiamas atitinkamos spalvų nustatymas.
 „YCBCR“: atkuriami YCBCR vaizdo signalai.
 „RGB“: atkuriami RGB vaizdo signalai.
„BT >“
(BLUETOOTH)
„BTAAC“
(BLUETOOTH
pažangusis garso
kodavimas)
Galite nustatyti, ar sistema naudos AAC per BLUETOOTH.
 „ON“: įjungiamas AAC kodekas.
 „OFF“: išjungiamas AAC kodekas.
Pastaba
Jei BLUETOOTH įrenginiui esant prijungtam pakeisite
„BTAAC“ nustatymą, kodeko nuostata bus pakeista
tik prijungus kitą kartą.
„USB >“
„BTSTB“
(BLUETOOTH
budėjimo režimas)
Kai sistemoje yra susiejimo informacija, sistema veikia
BLUETOOTH budėjimo režimu netgi tuomet, kai yra
išjungta.
 „ON“: BLUETOOTH automatinio budėjimo režimas
įjungtas.
 „OFF“: BLUETOOTH automatinio budėjimo režimas
išjungtas.
„INFO“
(BLUETOOTH
įrenginio
informacija)
Aptikto BLUETOOTH įrenginio pavadinimas ir adresas
rodomi priekinio skydelio ekrane.
„NO DEVICE“ rodoma, jei sistema neprijungta prie
BLUETOOTH įrenginio
„REPT“
(atkūrimo režimas)
 „NONE“: atkuriami visi takeliai.
 „ONE“: kartojamas vienas takelis.
 „FLDER“: kartojami visi takeliai aplanke.
 „RANDM“: aplanke esantys takeliai kartojami atsitiktine
tvarka.
 „ALL“: kartojami visi takeliai.
18LT
Meniu elementai
Funkcija
„SYS >“
(sistema)
„ASTBY“
(automatinis
budėjimo režimas)
 „ON“: įjungiama automatinio budėjimo režimo funkcija.
„VER“
(versija)
Priekinio skydelio ekrane rodoma dabartinė programinės
aparatinės įrangos versija.
Jei sistema maždaug 20 min. nenaudojama,
automatiškai įjungiamas budėjimo režimas.
 „OFF“: išjungiama.
Nustatymai ir reguliavimas
19LT
Patarimas
Kitos funkcijos
Funkcijos „Control for
HDMI“ naudojimas
HDMI kabeliu (didelės spartos HDMI
kabelis, pridedamas tik tam tikruose
regionuose) prijungus su „Control for
HDMI“ funkcija* suderinamą įrenginį,
pvz., TV arba „Blu-ray Disc“ leistuvą, jį
galima lengvai valdyti TV nuotolinio
valdymo pultu.
Su funkcija „Control for HDMI“ galima
naudoti toliau nurodytas funkcijas.
 Sistemos išjungimo funkcija
 Sistemos garso valdymo funkcija
 Garso grįžties kanalas
 Grojimo vienu prisilietimu funkcija
* „Control for HDMI“ yra CEC („Consumer
Electronics Control“) naudojamas
standartas, leidžiantis HDMI
(„High-Definition Multimedia Interface“)
įrenginiams vienas kitą valdyti.
Pastaba
Šios funkcijos gali veikti ne tik „Sony“
pagamintuose įrenginiuose, tačiau tuomet
jų veikimas nėra garantuojamas.
Pasiruošimas naudoti
funkciją „Control for HDMI“
Nustatykite „HDMI>“ – „CTRL“ sistemoje
kaip „ON“ (18 psl.). Numatytasis
nustatymas yra „ON“.
Įjunkite funkcijos „Control for HDMI“
nustatymus TV ir kitiems prie sistemos
prijungtiems įrenginiams.
20LT
Jei naudodami „Sony“ pagamintą TV
įjungiate funkciją „Control for HDMI “
(„BRAVIA sync“), sistemos funkcija „Control
for HDMI“ taip pat automatiškai įjungiama.
Nustačius priekinio skydelio ekrane
rodoma „DONE“.
Sistemos išjungimo funkcija
Išjungus TV, sistema išjungiama
automatiškai.
Nustatykite „HDMI>“ – „TVSTB“
sistemoje kaip „ON“ arba „AUTO“
(18 psl.). Numatytasis nustatymas
yra „AUTO“.
Sistemos garso valdymo
funkcija
Jei įjungiate sistemą, kai žiūrite TV,
TV garsas atkuriamas per sistemos
garsiakalbius. Sistemos garsumą galima
reguliuoti naudojant TV nuotolinio
valdymo pultą.
Jeigu paskutinį kartą žiūrint TV garsas
buvo skleidžiamas iš sistemos
garsiakalbių, įjungus TV bus
automatiškai įjungta sistema.
Taip pat galima valdyti naudojant TV
meniu. Išsamią informaciją žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
Pastabos
 Naudojant TV funkciją „Twin Picture“,
garsas atkuriamas tik per TV, jei
pasirenkama ne „TV“, o kita įvestis.
Jei funkciją „Twin Picture“ išjungsite,
garsas bus atkuriamas per sistemą.
 TV ekrane rodomas sistemos garsumo
lygis yra rodomas atsižvelgiant į TV.
TV rodomas garsumo lygį nurodantis
skaičius gali skirtis nuo sistemos priekinio
skydelio ekrane rodomo skaičiaus.
 Priklausomai nuo TV nustatymų, sistemos
garso valdymo funkcija gali neveikti.
Išsamią informaciją žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
Kaip naudoti funkciją
„BRAVIA Sync“
Garso grįžties kanalas
Be funkcijos „Control for HDMI“,
su funkcija „BRAVIA sync“
suderinamuose įrenginiuose taip pat
galite naudoti ir toliau nurodytą
funkciją.
 Scenos pasirinkimo funkcija
Jei sistema prijungta prie TV lizdo HDMI
IN, suderinamo su garso grįžties kanalu,
TV garso per sistemos garsiakalbius
galite klausytis neprijungę optinio
skaitmeninio kabelio.
Sistemoje nustatykite „AUD >“ – „TV AU“
kaip „AUTO“ (18 psl.). Numatytasis
nustatymas yra „AUTO“.
Pastaba
Ši funkcija yra patentuota „Sony“.
Naudojant ne „Sony“ pagamintus
gaminius, ši funkcija neveikia.
Grojimo vienu prisilietimu
funkcija
Leidžiant turinį prie TV prijungtu
įrenginiu („Blu-ray Disc“ leistuvu,
„PlayStation®4“ ar kt.), sistema ir TV
įjungiami automatiškai, sistemos įvestis
perjungiama į TV įvestį, o garsas
atkuriamas per sistemos garsiakalbius.
Pastabos
Scenos pasirinkimo funkcija
Sistemos garso laukas perjungiamas
automatiškai, atsižvelgiant į TV scenos
pasirinkimo arba garso režimo funkcijos
nustatymus. Išsamią informaciją žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
Nustatykite garso lauką kaip
„CLEARAUDIO+“ (13 psl.).
Pastabos dėl HDMI jungčių


 Jei TV garsas buvo atkuriamas per TV
garsiakalbius, kai paskutinį kartą žiūrėjote
TV, sistema nebus įjungiama, o garsas
ir vaizdas bus atkuriami per TV net
ir įrenginyje leidžiant turinį.
 Atsižvelgiant į TV, leidžiamo turinio
pradžia gali būti rodoma netinkamai.



Naudokite didelės spartos HDMI®
kabelį. Jei naudojate standartinį HDMI
kabelį, 1080p turinys gali būti rodomas
netinkamai.
Naudokite patvirtintą HDMI® kabelį.
Naudokite „Sony“ didelės spartos
HDMI® kabelį, ant kurio yra kabelio
tipo logotipas.
Nerekomenduojame naudoti
HDMI-DVI konvertavimo kabelio.
Jei vaizdas yra nekokybiškas arba
garsas per įrangą, prijungtą HDMI
kabeliu, neatkuriamas, patikrinkite
prijungtos įrangos nustatymus.
Garso signalus (diskretizavimo dažnį,
bitų skaičių ir kt.), perduodamus iš
HDMI lizdo, gali silpninti prijungta
įranga.
21LT
Kitos funkcijos
Pastaba
Jei TV nėra suderinamas su garso grįžties
kanalu, turi būti prijungtas optinis
skaitmeninis kabelis (žr. pridėtą paleisties
vadovą).


Garsas gali būti nutrauktas, kai
perjungiamas diskretizavimo dažnis
arba atkūrimo įrangos garso išvesties
kanalų skaičius.
Jeigu prijungta įranga nesuderinama
su autorių teisių apsaugos
technologija (HDCP), per lizdą HDMI
OUT perduodamas vaizdas ir (arba)
garsas gali būti iškraipytas arba
neatkuriamas. Tokiu atveju
patikrinkite prijungtos įrangos
specifikacijas.
 Montavimo darbus patikėkite „Sony“
pardavėjams arba licencijuotiems
rangovams ir kreipkite ypatingą dėmesį
į saugumą.
 „Sony“ neatsako už nelaimingus
atsitikimus arba žalą, patirtą dėl
netinkamo montavimo, nepakankamo
sienos tvirtumo, netinkamo varžtų
įsukimo arba stichinių nelaimių ir t. t.
1
Energijos taupymas
budėjimo režimu
Paruoškite pailgojo ar erdvinio
garso garsiakalbių galinėje dalyje
esančioms angoms tinkamus
varžtus (nepridėti).
4 mm
Daugiau nei 30 mm
Patikrinkite, ar nustatėte toliau
nurodytus nustatymus.
 „CTRL“ dalyje „HDMI>“ nustatytas kaip
„OFF“ (18 psl.).
 „BTSTB“ dalyje „BT >“ nustatytas kaip
„OFF“ (18 psl.).
5 mm
9,5 mm
Anga galinėje garsiakalbio dalyje
Pailgojo ir erdvinio garso
garsiakalbių
montavimas prie sienos
2
Priveržkite varžtus prie sienos.
Varžtas turi išsikišti tiek, kiek
parodyta paveikslėlyje.
Pailgasis garsiakalbis
600 mm
Pailgąjį ir erdvinio garso garsiakalbius
galite pritvirtinti prie sienos.
Pastabos
 Naudokite reikiamo stiprumo varžtus
(nepridėti), atsižvelgdami į sienos
medžiagą ir tvirtumą. Tinko plokštės
siena yra itin trapi, todėl varžtus tvirtai
priveržkite prie sijos. Garsiakalbius
montuokite ant vertikalios, plokščios
ir sustiprintos sienos vietos.
22LT
6–7 mm
Erdvinio garso garsiakalbiai
Sistemos valdymas
nuotolinio valdymo pultu
8–10 mm
3
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į
žemųjų dažnių garsiakalbio nuotolinio
valdymo pulto jutiklį.
Pakabinkite pailgąjį ar erdvinio
garso garsiakalbius ant varžtų.
Sulygiuokite galinėje garsiakalbių
dalyje esančias angas su varžtais.
Kitos funkcijos
Pailgasis garsiakalbis
Pakabinkite pailgąjį garsiakalbį ant
dviejų varžtų.
Žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumo
reguliavimas
Erdvinio garso garsiakalbiai
Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas bosų
arba žemųjų dažnių garsui atkurti.
Reguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą paspausdami
SW  +/–.
Pastaba
Jei įvesties šaltinyje yra nedaug bosų garso,
pvz., TV programose, garsą iš žemųjų
dažnių garsiakalbio gali būti sunku girdėti.
23LT
 Nelaikykite sistemos šalia karščio šaltinių
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės
Sauga
 Jei į sistemą patektų koks nors daiktas arba
skysčio, atjunkite sistemą ir prieš toliau
eksploatuodami leiskite ją patikrinti
kvalifikuotiems specialistams.
 Nelieskite kintamosios srovės maitinimo
laido (maitinimo laido) šlapiomis rankomis.
Kitaip galite patirti elektros smūgį.
 Neužlipkite ant pailgojo, žemųjų dažnių ir
erdvinio garso garsiakalbių, nes galite
nukristi ir susižaloti arba sugadinti sistemą.
Maitinimo šaltiniai
 Prieš naudodami sistemą patikrinkite,
ar darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta galinėje žemųjų
dažnių garsiakalbio dalyje esančioje
etiketėje.
 Jei sistemos neketinate naudoti ilgą laiką,
išjunkite ją iš sieninio elektros lizdo
(maitinimo tinklo). Kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą)
atjunkite ištraukdami kištuką, niekada
netraukite už laido.
 Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti tik
reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
Įkaitimas
Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas.
Jei nuolat naudosite sistemą nustatę didelį
garsumą, sistema gerokai įkais. Nelieskite
sistemos, kad nenudegtumėte.
Vieta
 Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad ji neperkaistų ir būtų ilgiau
tinkama naudoti.
arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat ten, kur
daug dulkių ar galimas mechaninis
poveikis.
 Nedėkite pailgojo, žemųjų dažnių
ir erdvinio garso garsiakalbių ant minkštų
paviršių (pvz., kilimėlių, patiesalų ir pan.),
taip pat ant galinės pailgojo, žemųjų
dažnių ir erdvinio garso garsiakalbių
dalies nedėkite daiktų, galinčių uždengti
ventiliacijos angas ir sutrikdyti veikimą.
 Jei sistema naudojama su TV, VCR arba
magnetofonu, gali atsirasti triukšmo arba
pablogėti vaizdo kokybė. Tokiu atveju
perkelkite sistemą toliau nuo TV,
VCR ar magnetofono.
 Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
sistemą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti
dėmių arba pakisti paviršių spalva.
 Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte
į pailgojo, žemųjų dažnių ir erdvinio garso
garsiakalbių kampus.
 Palikite 3 cm arba didesnį tarpą po
pailguoju ir erdvinio garso garsiakalbiais,
kai kabinate juos ant sienos.
Naudojimas
Prieš prijungdami kitą įrangą, sistemą
išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.
Jei šalia esančio TV ekrane
spalvos rodomos netinkamai
Kai kurių tipų TV gali būti netinkamai
rodomos spalvos.
 Jei spalvos rodomos netinkamai...
Išjunkite TV ir vėl jį įjunkite praėjus
15–30 minučių.
 Jei spalvos vis tiek rodomos netinkamai...
Perkelkite sistemą toliau nuo TV.
Valymas
Valykite sistemą minkšta sausa šluoste.
Nenaudokite šiurkščios šluostės, valymo
miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio
ar benzino.
Jei turite su sistema susijusių klausimų ar
kilo problemų, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
24LT
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojant sistemą kyla viena iš toliau
nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi
dėl taisymo, naudokite šį nesklandumų
šalinimo vadovą ir bandykite problemą
išspręsti. Jei nepavyktų išspręsti kurios
nors problemos, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Bendroji informacija
Nepavyksta įjungti maitinimo.
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo tinklo laidas).
Sistema automatiškai išjungiama.
 Automatinio budėjimo funkcija
veikia. Nustatykite „ASTBY“ dalyje
„SYS >“ kaip „OFF“ (19 psl.).
Sistemos nepavyksta įjungti net kai TV
yra įjungtas.
 Nustatykite „HDMI>“ – „CTRL“ kaip
„ON“ (18 psl.). TV turi palaikyti
funkciją „Control for HDMI“ (20 psl.).
Išsamią informaciją žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
 Patikrinkite TV garsiakalbių
nustatymus. Sistemos galia
sinchronizuojama su TV
garsiakalbių nustatymais.
Išsamią informaciją žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
 Jei paskutinį kartą garsas buvo
perduodamas per TV garsiakalbius,
sistemos nepavyks įjungti net
įjungus TV.
Sistemos nepavyksta išjungti, net kai
išjungiamas TV.
 Patikrinkite „HDMI>“ – „TVSTB“
nustatymą (18 psl.). Jei norite, kad
sistema automatiškai išsijungtų
neatsižvelgiant į įvestį, kai
išjungiate TV, nustatykite „TVSTB“
kaip „ON“. TV turi palaikyti funkciją
„Control for HDMI“ (20 psl.). Išsamią
informaciją žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
Garsas
Per sistemą neatkuriamas TV garsas.
 Patikrinkite HDMI kabelio, optinio
skaitmeninio kabelio arba
analoginio garso kabelio, kuris
prijungtas prie sistemos ir TV, tipą ir
jungtį (žr. pridėtą paleisties vadovą).
 Jei sistema prijungta prie TV,
suderinamo su garso grįžties
kanalu, įsitikinkite, kad sistema yra
prijungta prie TV HDMI įvesties
lizdo, kuris suderinamas su ARC
(žr. pridėtą paleisties vadovą).
Jei garsas vis tiek neperduodamas
arba jei garsas pertraukiamas,
prijunkite optinį skaitmeninį kabelį
(pridedamas tik kai kuriuose
regionuose) ir nustatykite „AUD >“ –
„TV AU“ kaip „OPT“ (18 psl.).
 Jei jūsų TV nėra suderinamas su
garso grįžties kanalu, TV garsas
nebus atkuriamas per sistemą, net
jei sistema bus prijungta prie
TV HDMI įvesties lizdo. Kad būtų
atkuriamas TV garsas per sistemą,
prijunkite optinį skaitmeninį kabelį
(pridedamas tik kai kuriuose
regionuose) (žr. pridėtą paleisties
vadovą).
25LT
Papildoma informacija
Sistema neveikia tinkamai.
 Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) nuo sieninio elektros lizdo
(maitinimo tinklo), kelias minutes
palaukite, tada vėl jį prijunkite.
Sistema išjungiama, kai išjungiamas TV.
 Patikrinkite „HDMI>“ – „TVSTB“
nustatymą (18 psl.). „TVSTB“
nustačius kaip „ON“, sistema
automatiškai išjungiama, kai
išjungiate TV, neatsižvelgiant į įvestį.
 Jei nėra garso iš sistemos net
sujungus sistemą ir TV optiniu
skaitmeniniu kabeliu arba jei TV
nėra optinio skaitmeninio garso
išvesties lizdo, prijunkite analoginį
garso kabelį (nepridėtas)
ir perjunkite sistemos įvestį
į „ANALOG“ (11 psl.).
 Perjunkite sistemos įvestį į „TV“
(11 psl.).
 Padidinkite sistemos garsumą arba
atšaukite nutildymą.
 Atsižvelgiant į TV ir sistemos
prijungimo tvarką, sistema gali būti
nutildyta ir sistemos priekinio
skydelio ekrane gali būti rodoma
„MUTING“. Jei taip nutiktų, pirma
įjunkite TV, tada sistemą.
 Nustatykite TV (BRAVIA)
garsiakalbius kaip garso sistemą.
Kaip nustatyti TV, žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
 Atsižvelgiant į TV, garso gali nebūti
atkuriant DTS šaltinius. Nustatykite
TV garso formato nustatymą kaip
„PCM“. Išsamią informaciją žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
Garsas atkuriamas ir per sistemą,
ir per TV.
 Nutildykite sistemos arba TV garsą.
Iš žemųjų dažnių garsiakalbio
nesklinda garsas arba jis labai tylus.
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
žemųjų dažnių garsiakalbio
kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo tinklo laidas)
(žr. pridėtą paleisties vadovą).
 Paspausdami SW  + padidinkite
žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą (10, 23 psl.).
 Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas
bosų garsui atkurti. Jei naudojami
įvesties šaltiniai, į kuriuos įeina labai
nedaug bosų garso komponentų
(pvz., TV transliacijos), gali būti
sunku išgirsti garsą per žemųjų
dažnių garsiakalbį.
26LT
 Jei paleistas turinys suderinamas su
autorių teisių apsaugos
technologija (HDCP), per žemųjų
dažnių garsiakalbį garsas
neatkuriamas.
Sistema neatkuria garso iš prie jos
prijungto įrenginio arba jis labai tylus.
 Paspauskite  + ir patikrinkite
garsumą (10 psl.).
 Paspauskite  arba  +, kad
atšauktumėte nutildymo
funkciją (10 psl.).
 Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas
įvesties šaltinis. Išbandykite kitus
įvesties šaltinius keliskart
paspausdami mygtuką
INPUT (11 psl.).
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungti
sistemos ir prijungto įrenginio
kabeliai ir laidai.
 Atsižvelgiant į garso formatą,
garsas gali būti neatkuriamas.
Įsitikinkite, kad garso formatas
suderinamas su sistema (29 psl.).
Nėra garso iš erdvinio garso
garsiakalbių arba sklinda tik labai tylus
garsas.
 Patikrinkite, ar erdvinio garso
garsiakalbių kabelis tinkamai
prijungtas prie žemųjų dažnių
garsiakalbio (žr. pridėtą paleisties
vadovą).
 Kelių kanalų garsas, kuris nebuvo
įrašytas kaip erdvinis garsas,
neatkuriamas per erdvinio garso
garsiakalbius.
 Jei norite, kad per erdvinio garso
garsiakalbius būtų atkuriamas
2 kanalų garsas, paspauskite
CLEARAUDIO+ ir nustatykite garso
lauko nuostatą kaip
„CLEARAUDIO+“.
 Per erdvinio garso garsiakalbius
galėjo būti įrašytas garsas
su švelniu garso efektu, tai
priklauso nuo garso šaltinio.
Neišgaunamas erdvinio garso efektas.
 Atsižvelgiant į įvesties signalą ir
garso lauko nustatymą, erdvinis
garsas gali būti atkuriamas
neefektyviai. Atsižvelgiant į
programą arba diską, erdvinio garso
efektas gali būti vos pastebimas.
 Jei norite girdėti kelių kanalų garsą,
patikrinkite prie sistemos prijungto
įrenginio skaitmeninės garso
išvesties nustatymą. Išsamios
informacijos rasite prie prijungto
įrenginio pridėtose naudojimo
instrukcijose.
USB įrenginys
BLUETOOTH įrenginys
Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH
ryšio.
 Įsitikinkite, kad dega mėlynas LED
indikatorius (8 psl.).
 Įsitikinkite, kad pageidaujamas
prijungti BLUETOOTH įrenginys yra
įjungtas ir kad įjungta BLUETOOTH
funkcija.
 BLUETOOTH įrenginį perkelkite
arčiau žemųjų dažnių garsiakalbio.
Nepavyksta susieti.
 BLUETOOTH įrenginį perkelkite
arčiau žemųjų dažnių garsiakalbio.
 Įsitikinkite, kad sistemai netrukdo
belaidžio LAN ryšio įranga, kitas
2,4 GHz belaidis įrenginys ar
mikrobangų krosnelė. Jei netoliese
yra įrenginių, skleidžiančių
elektromagnetines bangas,
patraukite juos toliau nuo sistemos.
 Susieti gali nepavykti, jei netoli
sistemos yra kitų BLUETOOTH
įrenginių. Tokiu atveju kitus
BLUETOOTH įrenginius išjunkite.
Per prijungtą BLUETOOTH įrenginį
neatkuriamas garsas.
 Įsitikinkite, kad dega mėlynas LED
indikatorius (8 psl.).
 BLUETOOTH įrenginį perkelkite
arčiau žemųjų dažnių garsiakalbio.
 Jei šalia yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas, pvz.,
belaidžio LAN įranga, kiti
BLUETOOTH įrenginiai ar
mikrobangų krosnelė, perkelkite
jį toliau nuo sistemos.
 Pašalinkite visas kliūtis, esančias
tarp šios sistemos ir BLUETOOTH
įrenginio, arba perkelkite sistemą
toliau nuo kliūties.
 Pakeiskite prijungto BLUETOOTH
įrenginio padėtį.
 Pabandykite pakeisti „Wi-Fi“
maršrutizatoriaus, kompiuterio
ir t. t. belaidžio ryšio dažnio
diapazoną į 5 GHz.
 Padidinkite prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
Garsas nesiderina su vaizdu.
 Žiūrėdami filmus, galite girdėti šiek
tiek atsiliekantį nuo vaizdo garsą.
27LT
Papildoma informacija
USB įrenginys neatpažįstamas.
 Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
 Išjunkite sistemą.
 Atjunkite ir vėl prijunkite USB
įrenginį.
 Įjunkite sistemą.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys
tinkamai prijungtas prie (USB)
prievado.
 Patikrinkite, ar nesugadintas USB
įrenginys arba kabelis.
 Patikrinkite, ar USB įrenginys
įjungtas.
 Jei USB įrenginys prijungtas per USB
šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite
USB įrenginį tiesiogiai prie žemųjų
dažnių garsiakalbio.
 Iš naujo susiekite sistemą su
BLUETOOTH įrenginiu. Pirmiausia
gali reikėti nutraukti susiejimą su šia
sistema naudojant BLUETOOTH
įrenginį.
Nuotolinio valdymo pultas
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
 Nukreipkite nuotolinio valdymo
pultą į žemųjų dažnių garsiakalbio
nuotolinio valdymo pulto
jutiklį (8, 23 psl.).
 Pašalinkite visas tarp nuotolinio
valdymo pulto ir žemųjų dažnių
garsiakalbio esančias kliūtis.
 Jei abu nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementai išeikvoti,
pakeiskite juos naujais.
 Patikrinkite, ar spaudžiate tinkamą
nuotolinio valdymo pulto mygtuką.
Neveikia TV nuotolinio valdymo pultas.
 Sumontuokite sistemą taip, kad ji
neužstotų TV nuotolinio valdymo
pulto jutiklio.
Kita
Netinkamai veikia funkcija
„Control for HDMI“.
 Patikrinkite jungtį su sistema
(žr. pridėtą paleisties vadovą).
 Įjunkite TV funkciją „Control for
HDMI“. Išsamią informaciją žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
 Šiek tiek palaukite, tada bandykite
dar kartą. Jei atjungsite sistemą, gali
šiek tiek užtrukti, kol bus galima atlikti
veiksmus. Palaukite 15 skundžių, tada
bandykite dar kartą.
 Įsitikinkite, kad prie sistemos
prijungti įrenginiai palaiko funkciją
„Control for HDMI“.
 Įjunkite prie sistemos prijungtų
įrenginių funkciją „Control for
HDMI“. Išsamios informacijos
ieškokite prie įrenginio pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
28LT
 Įrenginių, kuriuos galima valdyti
naudojant funkciją „Control for
HDMI“, tipas ir skaičius ribojami
pagal HDMI CEC standartus, kaip
nurodyta toliau.
 Įrašymo įrenginiai („Blu-ray Disc“
įrašymo įrenginys, DVD įrašymo
įrenginys ir kt.): iki 3 įrenginių
 Atkūrimo įrenginiai („Blu-ray Disc“
leistuvas, DVD leistuvas ir kt.):
iki 3 įrenginių
 Su imtuvu susiję įrenginiai:
iki 4 įrenginių
 Garso sistema (imtuvas / ausinės):
ne daugiau kaip 1 įrenginys (kurį
naudoja ši sistema)
Jei žemųjų dažnių garsiakalbio
priekinio skydelio ekrane rodoma
„PRTCT“.
 Paspausdami  išjunkite sistemą.
Kai nebebus rodomas ekranas,
atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą), tada patikrinkite, ar
neuždengtos žemųjų dažnių
garsiakalbio ventiliacijos angos.
Žemųjų dažnių garsiakalbio priekinio
skydelio ekranas nešviečia.
 Paspauskite DIMMER, kad
nustatytumėte šviesumą „BRIGHT“
arba „DARK“, jei jis nustatytas kaip
„OFF“ (10 psl.).
Netinkamai veikia TV jutikliai.
 Sistema gali užstoti tam tikrus TV
jutiklius (pvz., šviesumo jutiklį) ir
nuotolinio valdymo imtuvą arba 3D
TV akinių spinduolį, jei TV palaiko
infraraudonųjų spindulių 3D akinių
sistemą arba belaidį ryšį.
Pastatykite sistemą atokiau nuo TV,
kad būtų galima tinkamai naudoti
įrangą. Jutiklių ir nuotolinio valdymo
imtuvo vietas žr. TV naudojimo
instrukcijose.
 Sistema neatkuria užkoduotų failų, pvz.,
Atkūrimas
DRM ir „Lossless“.
 Sistema gali atpažinti šiuos USB įrenginių
Jei sistema vis tiek neveikia tinkamai,
atkurkite gamyklinius sistemos
nustatymus, kaip nurodyta toliau.
Šiuos veiksmus atlikite naudodami
žemųjų dažnių garsiakalbio jutiklinius
mygtukus.
1
2
Laikydami nuspaudę INPUT,
palaikykite palietę VOL – ir  tuo
pačiu metu 5 sekundes.
Priekinio skydelio ekrane parodoma
„RESET“ ir atkuriamos pradinės
meniu, garso laukų ir kitų
nustatymų reikšmės.
Atkuriami failų tipai
Palaikomi garso formatai
Ši sistema palaiko toliau nurodytus
garso formatus.
 „Dolby Digital“
 LPCM 2ch
 AAC
Specifikacijos
Muzika
Kodekas
Plėtinys
MP3 („MPEG-1 Audio
Layer III“)
.mp3
AAC
.m4a, .mp4, .3gp
„WMA9 Standard“
.wma
LPCM
.wav
Vaizdo įrašai*
Kodekas
Plėtinys
„Xvid“
.avi
MPEG4
.avi, .mp4, .3gp
* Išskyrus Europai skirtus modelius
Pastabos
 Kai kurių failų gali nepavykti paleisti dėl
failo formato tipo, užkodavimo arba
įrašymo sąlygų.
 Gali nepavykti atkurti kai kurių
kompiuteriu redaguotų failų.
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(SA-WRT3)
Stiprintuvas
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis ir priekinis dešinysis:
35 W + 35 W (esant 2,5 omams, 1 kHz,
1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis /
erdvinio garso kairysis / erdvinio
garso dešinysis:
65 W (vienam kanalui esant
2,5 omams, 1 kHz)
Centrinis:
170 W (esant 4 omams, 1 kHz)
Žemųjų dažnių garsiakalbis:
170 W (esant 4 omams, 1 kHz)
Įvestys
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Išvestis
HDMI OUT (ARC)
29LT
Papildoma informacija
Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo
tinklo laidą).
failus ir aplankus:
 iki 200 aplankų;
 iki 150 failų / aplankų viename
sluoksnyje.
 Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šia
sistema.
 Sistema gali atpažinti didelės talpos
klasės (MSC) įrenginius.
HDMI
Jungtis
A tipo (19 kontaktų)
USB
(USB) prievadas
A tipo
BLUETOOTH
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijos 4.2 versija
Išvestis
BLUETOOTH specifikacijos 1 maitinimo
klasė
Didžiausias ryšio diapazonas
Aprėpties laukas apytiksliai 25 m1)
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas (2,4000–
2,4835 GHz)
Moduliavimo metodas
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
Suderinami BLUETOOTH profiliai2)
A2DP 1.2 (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP 1.6 (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC5)
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000Hz (diskretizavimo dažnis
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Faktinis diapazonas gali skirtis
atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip
kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai
aplink mikrobangų krosnelę, statinis
elektros krūvis, belaidis telefonas,
priėmimo jautrumas, antenos
efektyvumas, operacinė sistema,
programinė įranga ir kt.
2)
Standartiniai BLUETOOTH profiliai nurodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
3) Kodekas: garso signalo glaudinimo ir
konvertavimo formatas
4)
Pojuosčio kodekas
5)
Pažangusis garso kodavimas
Garsiakalbiai
Garsiakalbių sistema
Žemųjų dažnių garsiakalbio sistema,
bosų atspindys
Garsiakalbis
160 mm, kūgio tipo
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
220–240 V, 50 / 60 Hz kintamoji srovė
30LT
Energijos sąnaudos
Įjungta: 85 W
Budėjimo režimu: 0,5 W arba mažiau
(energijos taupymo režimu)
(kai „CTRL“ dalyje „HDMI>“ ir „BTSTB“
dalyje „BT >“ nustatyti kaip „OFF“)
Budėjimo režimu: 2,8 W arba mažiau6)
(kai „CTRL“ dalyje „HDMI>“ arba
„BTSTB“ dalyje „BT >“ nustatytas kaip
„ON“)
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis) (apytiksl.)
190 mm × 392 mm × 315 mm
Svoris (apytiksl.)
7,8 kg
6)
Automatiškai įjungiamas sistemos
energijos taupymo režimas, kai nėra
HDMI ryšio ir BLUETOOTH susiejimo
istorijos, neatsižvelgiant į nustatymus,
pritaikytus „CTRL“ dalyje „HDMI>“ ir
„BTSTB“ dalyje „BT >“.
Pailgasis garsiakalbis
(SS-RT3)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis /
centrinis garsiakalbiai
Garsiakalbių sistema
Viso diapazono garsiakalbių sistema,
bosų atspindys
Garsiakalbis
40 mm × 100 mm, kūgio tipo × 3
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis) (apytiksl.)
900 mm × 52 mm × 70 mm
Svoris (apytiksl.)
2,1 kg
Erdvinio garso garsiakalbiai
(SS-SRT3)
Garsiakalbių sistema
Viso diapazono garsiakalbių sistema,
bosų atspindys
Garsiakalbis
65 mm, kūgio tipo
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis) (apytiksl.)
80 mm × 191 mm × 70 mm
(be išsikišimų)
Svoris (apytiksl.)
0,75 kg
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.

BLUETOOTH ryšys






31LT
Papildoma informacija

BLUETOOTH įrenginius galima naudoti
apytiksliai iki 10 metrų atstumu
(nesant kliūčių) vienas nuo kito.
Efektyvaus ryšio diapazonas gali
sumažėti esant toliau nurodytoms
sąlygoms.
 Kai asmuo, metalinis objektas, siena
ar kita kliūtis yra tarp BLUETOOTH
ryšiu sujungtų įrenginių.
 Vietose, kuriose įdiegtas
belaidis LAN.
 aplink naudojamas mikrobangų
krosneles;
 Vietose, kur skleidžiamos kitos
elektromagnetinės bangos.
BLUETOOTH įrenginiai ir belaidis LAN
(IEEE 802.11b/g) įrenginys naudoja
tokią patį dažnių diapazoną (2,4 GHz).
Naudojant BLUETOOTH įrenginį šalia
įrenginio su belaidžio LAN galimybe,
gali atsirasti elektromagnetinių
trikdžių. Dėl to gali sumažėti duomenų
perdavimo greitis, atsirasti triukšmas
arba gali nepavykti prijungti. Jei taip
nutiktų, išbandykite toliau nurodytas
priemones.
 Naudokite šią sistemą bent 10 metrų
atstumu nuo belaidžio LAN įrenginio.
 Išjunkite belaidžio LAN įrenginio
maitinimą, kai naudojate
BLUETOOTH įrenginį būdami arčiau
nei 10 metrų atstumu.
 Pastatykite šią sistemą ir BLUETOOTH
įrenginį kuo arčiau vienas kito.
Šios sistemos transliuojamos radijo
bangos gali trukdyti veikti kai kuriems
medicinos įrenginiams.
Šie trikdžiai gali sutrikdyti veikimą,
todėl visada išjunkite šios sistemos
ir BLUETOOTH įrenginio maitinimą
tokiose vietose:
 ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje,
kurioje gali būtų degiųjų dujų;
 prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
Ši sistema palaiko saugos funkcijas,
atitinkančias BLUETOOTH
specifikaciją, kad būtų užmegztas
saugus ryšys, kai naudojama
BLUETOOTH technologija. Tačiau šių
saugos priemonių gali nepakakti,
atsižvelgiant į nustatymų turinį ir kitus
faktorius, todėl naudodami ryšį,
pagrįstą BLUETOOTH technologija,
visuomet būkite atsargūs.
„Sony“ nėra atsakinga už žalą ir kitus
nuostolius, kylančius dėl informacijos
nutekėjimo naudojant ryšį, pagrįstą
BLUETOOTH technologija.
BLUETOOTH ryšys nebūtinai veikia
visuose BLUETOOTH įrenginiuose,
turinčiuose tokį pat profilį kaip
ir sistemos.
BLUETOOTH įrenginiai, prijungti prie
šios sistemos, turi atitikti BLUETOOTH
specifikaciją, nurodytą
„Bluetooth SIG, Inc.“, ir privalo būti
atitinkamai sertifikuoti. Tačiau net jei
įrenginys atitinka BLUETOOTH
specifikaciją, gali būti atvejų, kai
BLUETOOTH įrenginio savybės arba
specifikacijos neleidžia jo prijungti,
arba dėl jų gali skirtis valdymo būdai,
rodymas arba naudojimas.
Atsižvelgiant į prie šios sistemos
prijungtą BLUETOOTH įrenginį, ryšio
aplinką ir aplinkos sąlygas gali atsirasti
triukšmas arba dingti garsas.
©2016 Sony Corporation
4-587-771-21(1) (LT)
Download PDF

advertising