Sony | HT-CT390 | Sony HT-CT390 2.1 kan. pailgasis garsiakalbis su „Bluetooth®“ technologija Naudojimo instrukcijos

Pailgasis garsiakalbis
Naudojimo instrukcijos
HT-CT390
Gaminiai su CE ženklais
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
įrenginio vėdinimo angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų
skystis, jo neaptaškykite ir ant jo
nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Prietaiso negalima statyti ankštoje
erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba
uždaroje spintelėje.
Saugokite maitinimo elementus arba
įrenginį, į kurį įdėti maitinimo elementai,
nuo labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
Siekiant išvengti sužalojimų, šį įrenginį
reikia tinkamai padėti ant spintelės arba
pritvirtinti prie grindų / sienos laikantis
montavimo instrukcijų.
Skirtas naudoti tik patalpoje.
Maitinimo šaltiniai
• Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros
tinklo, kol jis yra įjungtas į kintamosios
srovės elektros lizdą, net jei pats
įrenginys ir yra išjungtas.
• Įrenginys nuo elektros tinklo
atjungiamas maitinimo laido kištuku,
todėl įrenginį įjunkite į lengvai
pasiekiamą kintamosios srovės
elektros lizdą. Sutrikus įrenginio
veikimui nedelsdami ištraukite
maitinimo laido kištuką iš kintamosios
srovės elektros lizdo.
Rekomenduojami kabeliai
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais
ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti
tinkamai ekranuotus ir įžemintus
kabelius bei jungtis.
2LT
CE ženklai galioja tik tose šalyse, kuriose
jie teisėtai taikomi, daugiausia EEE
(Europos ekonominės erdvės) šalyse.
Pailgasis garsiakalbis
Etiketė yra apatinėje dalyje.
Klientams Europoje
Panaudotų maitinimo
elementų ir
nebereikalingos
elektros bei
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento
arba jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir maitinimo
elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali
būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu,
maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninio aptarnavimo
specialistas. Kad maitinimo elementas ir
elektros bei elektroninė įranga būtų
tinkamai utilizuoti, panaudotus
gaminius pristatykite į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti.
Informacijos apie kitus maitinimo
elementus rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti
maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų
baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie
būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar
maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į
parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį
arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Informacija klientams: toliau
pateikta informacija taikoma tik
įrangai, parduodamai šalyse,
kuriose galioja ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony
Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija), arba
jos vardu veikianti kita bendrovė.
Užklausas dėl gaminio suderinamumo
su Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatomis siųskite įgaliotajam
atstovui adresu Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Jei turite klausimų dėl remonto arba
garantijos, kreipkitės atskiruose
remonto arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia,
kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir
kitas taikytinas nuostatas.
Išsamią informaciją žr. URL adresu
http://www.compliance.sony.de/.
Šį pailgąjį garsiakalbį galima naudoti
norint atkurti garsą iš prijungtų
įrenginių, transliuoti muziką iš su NFC
suderinamo išmaniojo telefono arba
BLUETOOTH įrenginio.
Patikrinus šią įrangą nustatyta, kad ji
atitinka elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) reglamente
apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
Autorių teisės ir prekių ženklai
• Sistemoje naudojama „Dolby* Digital“
ir „DTS** Digital Surround System“.
* Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D raidės
simbolis yra „Dolby Laboratories“
prekių ženklai.
** Informacijos apie DTS patentus žr.
http://patents.dts.com. Pagaminta
pagal „DTS Licensing Limited“
suteiktą licenciją. DTS, simbolis,
„& DTS“ su simboliu yra registruotieji
prekių ženklai, o „DTS Digital
Surround“ yra „DTS, Inc.“ prekės
ženklas. © „DTS, Inc.“ Visos teisės
saugomos.
• BLUETOOTH® žodinis ženklas ir
logotipai yra registruotieji „Bluetooth
SIG, Inc.“ prekės ženklai; „Sony
Corporation“ šiuos ženklus visada
naudoja pagal licenciją. Kiti prekių
ženklai ir registruotieji prekių ženklai
priklauso atitinkamiems jų
savininkams.
• Šioje sistemoje naudojama didelės
raiškos multimedijos sąsajos (HDMI™)
technologija.
HDMI® ir HDMI® didelės raiškos
multimedijos sąsaja bei HDMI
logotipas yra „HDMI Licensing LLC“
prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai JAV ir kitose šalyse.
• N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“ prekės
ženklas arba registruotasis prekės
ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose
šalyse.
• „Android™“ yra „Google Inc.“ prekės
ženklas.
• „Google Play™“ yra „Google Inc.“
prekės ženklas.
• BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
3LT
• „PlayStation“ yra „Sony Computer
Entertainment Inc.“ registruotasis
prekės ženklas.
• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologija ir jos patentai priklauso
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
• „Windows Media“ yra „Microsoft
Corporation“ registruotasis prekės
ženklas arba prekės ženklas JAV ir
(arba) kitose šalyse.
• Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft
Corporation“ intelektinės nuosavybės
teisės. Be „Microsoft“ arba įgaliotosios
„Microsoft“ patronuojamosios
bendrovės licencijos draudžiama
taikyti technologiją ne šiame gaminyje
arba ją platinti.
• „ClearAudio+“ yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
• „Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“,
„iPod“, „iPod touch“ ir „Retina“ yra
„Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti
JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra
„Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“
reiškia, kad elektroninis priedas skirtas
konkrečiai „iPod“ ir „iPhone“ ir kad
gamintojas patvirtino, jog priedas
atitinka „Apple“ standartus. „Apple“
nėra atsakinga už šio įrenginio veikimą
ar jo saugos ir reguliavimo standartų
atitikimą. Atkreipkite dėmesį, kad kai
šis priedas naudojamas kartu su „iPod“
ar „iPhone“, gali suprastėti belaidžio
ryšio veikimas.
Suderinami „iPod“ / „iPhone“
modeliai
Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai
nurodyti toliau. Prieš naudodami su
sistemą, į „iPod“ / „iPhone“ įdiekite
naujausią programinę įrangą.
BLUETOOTH technologija suderinama
su:
– iPhone 6s Plus/iPhone 6s/
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5
4LT
– „iPod touch“ (6-osios kartos) /
„iPod touch“ (5-osios kartos).
• Kitų sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra atitinkamų gamintojų
prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai. Šiame dokumente ženklai ™ ir
 nėra nurodyti.
Apie šias naudojimo
instrukcijas
• Šioje naudojimo instrukcijoje
aprašomas valdymas nuotolinio
valdymo pultu. Tuos pačius veiksmus
galite atlikti ir pailgojo garsiakalbio
valdikliais, jei jų pavadinimai sutampa
su nuotolinio valdymo pulto valdiklių
pavadinimais ar yra į juos panašūs.
• Kai kurios iliustracijos pateiktos kaip
abstraktūs piešiniai. Jie gali skirtis nuo
tikrųjų gaminių.
• Numatytasis nustatymas yra
pabrauktas.
• Tekstas kabutėse („--“) rodomas
viršutinio skydelio ekrane.
Turinys
Prijungimas  Paleisties vadovas (atskiras dokumentas)
Apie šias naudojimo
instrukcijas ........................... 4
Dalių ir valdiklių vadovas ........... 6
Klausymasis
Garso iš prijungtų įrenginių
klausymasis ......................... 9
Kaip klausytis muzikos iš USB
įrenginio ..............................10
Garso reguliavimas
Kaip taikyti garso efektus ..........11
BLUETOOTH funkcijos
Kaip klausytis muzikos iš
BLUETOOTH įrenginio ......... 12
Sistemos valdymas naudojant
išmanųjį telefoną ar planšetinį
kompiuterį („SongPal“) ....... 14
Belaidžio perdavimo tarp
konkrečių įrenginių
aktyvinimas („Secure
Link“) .................................. 20
Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumo reguliavimas ........ 21
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės ............. 21
Nesklandumų šalinimas ...........22
Atkuriami failų tipai ..................27
Palaikomi garso formatai .........27
Specifikacijos ............................27
BLUETOOTH ryšys .................... 29
Nustatymai ir reguliavimas
Kaip naudoti sąrankos
ekraną ................................. 15
Kitos funkcijos
Funkcijos „Control for HDMI“
naudojimas ......................... 17
Kaip naudoti „BRAVIA„
sinchronizavimo funkciją ... 18
Energijos taupymas budėjimo
režimu ................................. 19
Pailgojo garsiakalbio tvirtinimas
prie sienos .......................... 19
Žemųjų dažnių garsiakalbio
montavimas horizontaliai ... 20
5LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Daugiau informacijos žr. skliaustuose nurodytuose puslapiuose.
Pailgasis garsiakalbis
Viršutinis ir šoninis skydeliai
, lizdas
 Jutiklinis mygtukas 
(maitinimas)
Įjungiama sistema arba
nustatoma, kad ji veiktų
budėjimo režimu.
 Jutiklinis mygtukas INPUT
Pasirenkamas norimas naudoti
įrenginys.
 Jutiklinis mygtukas PAIRING
 Jutiklinis mygtukas VOL
(garsumas) +/–

(N žyma) (13 psl.)
Su NFC suderinamą įrenginį
palaikykite šalia šios žymos, kad
suaktyvintumėte NFC funkciją.

(USB) prievadas (10 psl.)
Piršto nagu užkabinę iš lizdo
apačios atidarykite dangtelį.
6LT
 Mėlynas LED indikatorius
Rodoma BLUETOOTH būsena.
Susiejant BLUETOOTH
Greitai mirksi
Sistema bando užmegzti
ryšį su BLUETOOTH
įrenginiu
Mirksi
Sistema užmezgė ryšį su
BLUETOOTH įrenginiu
Užsidega
 Viršutinio skydelio ekranas
 Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
Apie jutiklinius mygtukus
Jutikliniai mygtukai veikia juos palietus.
Stipriai jų spausti nereikia.
Galinis skydelis
 Lizdas HDMI OUT TV (ARC)
 Lizdas TV IN OPTICAL
 Lizdas ANALOG IN
 Kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo tinklo laidas)
Žemųjų dažnių garsiakalbis
 Maitinimo indikatorius
• Nedega: sistema išjungta.
• Raudonas: neprijungta prie
pailgojo garsiakalbio (budėjimo
režimas).
• Žalias: prijungta prie pailgojo
garsiakalbio („Secure Link“ ryšys
neužmegztas).
• Geltonas: „Secure Link“ ryšys
užmegztas.
 LINK (21 psl.)
  (maitinimas)
Įjungiamas žemųjų dažnių
garsiakalbis arba nustatoma, kad
jis veiktų budėjimo režimu.
 Kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo tinklo laidas)
7LT
Kaip nustatyti budėjimo režimą
Žemųjų dažnių garsiakalbis automatiškai
persijungia į budėjimo režimą, maitinimo
indikatorius pradeda degti raudonai, kai
pailgasis garsiakalbis veikia budėjimo
režimu arba išjungtas belaidis
perdavimas. Žemųjų dažnių garsiakalbis
įsijungia automatiškai, kai pailgasis
garsiakalbis įjungiamas ir suaktyvinamas
belaidis perdavimas.
Nuotolinio valdymo pultas
8LT
 INPUT (9 psl.)
  (maitinimas)
Įjungiama sistema arba
nustatoma, kad ji veiktų
budėjimo režimu.
 DIMMER
Reguliuojamas viršutinio skydelio
ekrano šviesumas.
„BRIGHT“  „DARK“  „OFF“
• Viršutinio skydelio ekranas
išjungiamas pasirenkant „OFF“.
Jis įsijungia automatiškai, jei
paspaudžiate bet kurį mygtuką,
tada, jei kelias sekundes jo
nenaudojate, vėl išsijungia.
Tačiau kai kuriais atvejais
viršutinio skydelio ekranas gali
neišsijungti. Tokiu atveju
viršutinio skydelio ekrano
šviesumas bus toks pats kaip
„DARK“.
 MENU
Atidaromas / uždaromas
viršutinio skydelio ekrano meniu.
/
Pasirenkami meniu elementai.
ENTER
Nustatomas pasirinktas
elementas.
BACK
Grįžtama į ankstesnį ekraną
Sustabdomas USB atkūrimas.
  (garsumas) +*/–
Reguliuojamas garsumas.
 SW  (žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumas) +/–
(21 psl.)
Reguliuojamas bosų garso
garsumas.
  (nutildymas)
Laikinai išjungiamas garsas.
* Ant mygtukų  ir  + yra lytėjimo
taškai. Lytėjimo tašką naudokite kaip
nuorodą valdydami nuotolinio valdymo
pultą.
Klausymasis
Garso iš prijungtų
įrenginių klausymasis
Kelis kartus paspauskite INPUT.
Kai vieną kartą paspaudžiate INPUT,
dabartinis įrenginys parodomas
viršutinio skydelio ekrane, tada kaskart
paspaudus INPUT įrenginys cikliškai
keičiamas, kaip nurodyta toliau.
„TV“  „ANALOG“  „BT“  „USB“
„TV“
Įrenginys (TV ar kt.), prijungtas prie TV lizdo
IN OPTICAL, arba su garso grįžties kanalo
funkcija suderinamas TV, prijungtas prie
HDMI OUT TV (ARC) lizdo
„ANALOG“
Įrenginys (skaitmeninės daugialypės terpės
leistuvas ir kt.), prijungtas prie lizdo ANALOG IN
„BT“
BLUETOOTH įrenginys, kuris palaiko A2DP
(12 psl.)
„USB“
USB įrenginys, prijungtas prie
prievado (10 psl.)
(USB)
9LT
Klausymasis
 CLEARAUDIO+
Automatiškai parenkamas garso
šaltiniui tinkamas garso
nustatymas.
 SOUND FIELD (11 psl.)
Pasirenkamas garso režimas.
 VOICE (11 psl.)
 * (leisti / pristabdyti)
Pristabdomas arba tęsiamas
atkūrimas.
 NIGHT (11 psl.)
 / (ankstesnis /
paskesnis / persukti atgal /
greitai persukti į priekį)
Paspauskite, kad pasirinktumėte
ankstesnį / paskesnį garso takelį
arba failą.
Laikykite nuspaudę, kad
persuktumėte atgal arba į priekį.
Kaip klausytis muzikos iš
USB įrenginio
TV ekrane rodoma USB
įrenginio informacija
Galite paleisti muzikos failus, esančius
prijungtame USB įrenginyje.
Jei norite sužinoti, kokių tipų failus
galima paleisti, žr. „Atkuriami failų tipai“
(27 psl.).
1
 Leidimo trukmė
Prijunkite USB įrenginį prie
(USB) prievado.
Prieš jungdami USB įrenginį
perskaitykite prie jo pridėtą
naudojimo instrukciją.
 Bendroji leidimo trukmė
 Dažnis bitais
 Atkūrimo būsena
 Persukimo atgal / greito persukimo
į priekį greitis
 Pakartotinio leidimo būsena
 Pasirinkto failo indeksas / visų
aplanke esančių failų skaičius
2
3
4
Pastabos
Kelis kartus paspausdami INPUT
pasirinkite „USB“.
TV ekrane parodomas USB turinio
sąrašas.
Paspausdami  /  pasirinkite
norimą turinį ir paspauskite
ENTER.
Paleidžiamas pasirinktas turinys.
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite pailgojo
garsiakalbio garsumą,
paspausdami  +/–.
• Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą
paspausdami SW  +/–.
Pastaba
Kai naudojate USB įrenginį, neatjunkite jo.
Prieš atjungdami USB įrenginį, išjunkite
sistemą, kad nesugadintumėte duomenų
arba USB įrenginio.
10LT
• Atsižvelgiant į leidimo atkuriamą šaltinį,
kai kuri informacija gali būti nerodoma.
• Atsižvelgiant į leidimo režimą, rodoma
informacija gali skirtis.
Garso reguliavimas
Kaip taikyti garso efektus
Kaip pasirinkti garso lauką
Kelis kartus paspauskite SOUND
FIELD, kad viršutinio skydelio ekrane
būtų parodytas norimas garso laukas.
„CLEARAUDIO+“
Galite mėgautis „Sony“ rekomenduojamo
garso lauko garso kokybe. Garso laukas
automatiškai optimizuojamas pagal
atkuriamą turinį ir funkciją.
„MOVIE“
Garsas atkuriamas su erdvinio garso efektais,
kurie yra tikroviški ir galingi, todėl tinka
filmams.
„MUSIC“
Pritaikomi muzikai tinkamiausi garso efektai.
„SPORTS“
Komentarai aiškūs, plojimai girdimi kaip
erdvinis garsas, o garsas tikroviškas.
Ši funkcija naudinga, kai žiūrite filmus
vėlai vakare. Aiškiai girdėsite dialogus,
net kai garsumo lygis bus žemas.
Paspauskite NIGHT ir pasirinkite
„N.ON“.
Norėdami išjungti nakties režimą,
paspauskite NIGHT ir pasirinkite
„N.OFF“.
Kaip naudoti aiškaus balso
funkciją
Ši funkcija padeda aiškiau atkurti
dialogus.
Kelis kartus paspauskite VOICE.
• „UP OFF“: aiškaus balso funkcija
išjungta.
• „UP 1“: sustiprinamas dialogų
diapazonas.
• „UP 2“: sustiprinamas dialogų
diapazonas, itin sustiprinama
pagyvenusių asmenų sunkiau
atskiriama diapazono sritis.
„GAME“
Garsas yra galingas ir tikroviškas, tinkamas
vaizdo žaidimams.
„STANDARD“
Garsas tinka visiems šaltiniams.
Patarimas
Taip pat galima paspausti CLEARAUDIO+ ir
pasirinkti „CLEARAUDIO+“.
11LT
Garso reguliavimas
Galite lengvai įjungti iš anksto
užprogramuotus garso laukus, kurie
pritaikyti pagal įvairius garso šaltinius.
Kaip naudoti nakties režimo
funkciją
Pastabos
BLUETOOTH funkcijos
Kaip klausytis muzikos iš
BLUETOOTH įrenginio
• Jei BLUETOOTH įrenginiui reikia prieigos
rakto, įveskite 0000. Prieigos kodas gali
būti vadinamas prieigos kodu, PIN kodu,
PIN numeriu arba slaptažodžiu.
• Galima susieti iki 9 BLUETOOTH įrenginių.
Jei susiejamas 10-as BLUETOOTH
įrenginys, seniausiai prijungtas įrenginys
pakeičiamas nauju.
Kaip klausytis muzikos iš
susieto įrenginio
1
Šios sistemos susiejimas su
BLUETOOTH įrenginiu
2
Siejimas yra veiksmas, kai BLUETOOTH
įrenginiai vienas kitą užregistruoja iš
anksto. Kartą susiejus to daugiau daryti
nebereikia.
1
2
3
12LT
Padėkite BLUETOOTH įrenginį ne
toliau nei 1 metro atstumu nuo
pailgojo garsiakalbio.
Pailgajame garsiakalbyje
paspauskite
PAIRING.
Siejant BLUETOOTH ryšiu pailgojo
garsiakalbio mėlynas LED
indikatorius greitai mirksi.
Įjunkite BLUETOOTH funkciją, tada
BLUETOOTH įrenginyje suraskite ir
pasirinkite „HT-CT390“.
Atlikite šį veiksmą per 5 minutes,
kitaip susiejimo režimas gali būti
išjungtas.
Užmezgus BLUETOOTH ryšį,
įsižiebia mėlynas LED indikatorius.
3
4
Įjunkite susieto įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
Kelis kartus paspausdami INPUT
pasirinkite „BT“.
Sistema automatiškai prisijungia
prie to BLUETOOTH įrenginio, prie
kurio buvo prisijungta pastarąjį kartą.
Užmezgus BLUETOOTH ryšį,
įsižiebia mėlynas LED indikatorius.
Pradėkite atkurti turinį
BLUETOOTH įrenginyje.
Sureguliuokite garsumą.
• Pirmiausia sureguliuokite
BLUETOOTH įrenginio garsumą.
• Sureguliuokite pailgojo
garsiakalbio garsumą,
paspausdami  +/–.
• Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą
paspausdami SW  +/–.
Pastabos
• Kai sistema susiejama su BLUETOOTH
įrenginiu, atkūrimą galima valdyti
paspaudžiant  ir  / .
• Galite prisijungti prie sistemos
naudodami susietą BLUETOOTH įrenginį
netgi tada, kai sistema veikia budėjimo
režimu, jei nustatėte „BTSTB“ parinktį
„ON“ (16 psl.).
• Garso atkūrimas šioje sistemoje gali atsilikti
nuo BLUETOOTH įrenginio dėl BLUETOOTH
belaidės technologijos savybių.
Patarimas
AAC kodeką galite įjungti arba išjungti
naudodami BLUETOOTH įrenginį (16 psl.).
Kaip atjungti BLUETOOTH įrenginį
1
Laikykite nuotolinį įrenginį šalia
pailgojo garsiakalbio N žymos, kol
nuotolinis įrenginys suvibruos.
Prijungimas prie nuotolinio
įrenginio naudojant vieno
prisilietimo funkciją (NFC)
NFC (artimojo lauko ryšys) yra
technologija, užtikrinanti belaidį artimojo
nuotolio ryšį tarp įvairių įrenginių.
Laikant su NFC suderinamą nuotolinį
įrenginį šalia pailgojo garsiakalbio N
žymos, sistema ir nuotolinis įrenginys
automatiškai susiejami ir užmezgamas
BLUETOOTH ryšys.
Suderinami nuotoliniai įrenginiai
Nuotoliniai įrenginiai su integruotąja
NFC funkcija
(OS: „Android 2.3.3“ arba naujesnė
versija, išskyrus „Android 3.x“)
Pastabos
• Sistema vienu metu gali atpažinti tik vieną
su NFC suderinamą įrenginį ir prie jo
prisijungti.
• Atsižvelgiant į nuotolinį įrenginį, jame gali
reikėti iš anksto atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
– Įjunkite NFC funkciją. Išsamios
informacijos ieškokite prie nuotolinio
įrenginio pridėtose naudojimo
instrukcijose.
Vykdykite nuotolinio įrenginio
ekrane pateiktas instrukcijas ir
užmegzkite BLUETOOTH ryšį.
Kai užmezgamas BLUETOOTH ryšys,
įsižiebia pailgojo garsiakalbio
mėlynas LED indikatorius.
2
3
Nuotoliniame įrenginyje
pradėkite garso šaltinio atkūrimą.
Išsamios informacijos apie atkūrimo
operacijas žr. nuotolinio įrenginio
naudojimo instrukcijoje.
Sureguliuokite garsumą.
• Pirmiausia sureguliuokite
BLUETOOTH įrenginio garsumą.
• Sureguliuokite pailgojo
garsiakalbio garsumą,
paspausdami  +/–.
• Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą
paspausdami SW  +/–.
13LT
BLUETOOTH funkcijos
Atlikite bet kurį iš toliau nurodytų
veiksmų.
• Pailgajame garsiakalbyje dar kartą
paspauskite
PAIRING.
• Išjunkite BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
• Išjunkite sistemą arba BLUETOOTH
įrenginį.
– Jei nuotoliniame įrenginyje naudojama
senesnė OS versija nei „Android 4.1.x“,
atsisiųskite ir paleiskite taikomąją
programą „NFC Easy Connect“. „NFC
Easy Connect“ yra nemokama taikomoji
programa, skirta „Android“ nuotoliniams
įrenginiams; ją rasite „Google Play“.
(Ši programa gali būti neteikiama kai
kuriose šalyse / regionuose.)
Patarimas
Pastabos
Jei susiejimas ir BLUETOOTH ryšys
nutrūksta, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
– Vėl palaikykite nuotolinį įrenginį šalia
pailgojo garsiakalbio N žymos.
– Jei naudojate įsigytą nuotolinio įrenginio
dėklą, jį nuimkite.
– Iš naujo paleiskite programą „NFC Easy
Connect“.
• „SongPal“ naudoja sistemos BLUETOOTH
funkciją.
• „SongPal“ specifikacijos ir dizainas gali
būti pakeisti iš anksto neperspėjus.
Atkūrimo sustabdymas naudojant
vieno prisilietimo funkciją
Vėl palaikykite nuotolinį įrenginį šalia
pailgojo garsiakalbio N žymos.
Sistemos valdymas
naudojant išmanųjį
telefoną ar planšetinį
kompiuterį
(„SongPal“)
„SongPal“ yra taikomoji programa,
skirta „Sony“ pagamintiems, su
„SongPal“ suderinamiems garso
įrenginiams valdyti naudojant išmanųjį
telefoną arba planšetinį kompiuterį.
Ieškokite „SongPal“ apsilankę „Google
Play“ arba „App Store“ ir atsisiųskite
naudodamiesi savo išmaniuoju telefonu
arba planšetiniu kompiuteriu.
Naudodamiesi „SongPal“ galėsite:
– keisti dažnai naudojamus nustatymus
– pasirinkti sistemos įvestį ir reguliuoti
garsumą;
– naudojant sistemą groti muziką,
saugomą išmaniajame telefone;
– klausyti muzikos ir matyti jai pritaikytą
vaizdą išmaniojo telefono ekrane.
14LT
„SongPal“ naudojimas
1
2
3
4
Atsisiųskite nemokamą taikomąją
programą „SongPal“ į nuotolinį
įrenginį.
Sujunkite sistemą ir nuotolinį
įrenginį BLUETOOTH ryšiu (12 psl.).
Paleiskite „SongPal“.
Vadovaukitės instrukcijomis
„SongPal“ ekrane.
Nustatymai ir reguliavimas
Kaip naudoti sąrankos ekraną
Naudodami meniu galite nustatyti toliau išvardytus elementus.
Atlikti nustatymai išsaugomi net atjungus kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą).
1
2
Keliskart paspausdami BACK///ENTER pasirinkite elementą, tada
paspauskite ENTER, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.
Paspauskite MENU, kad išjungtumėte meniu.
Meniu sąrašas
Numatytieji nustatymai pabraukti.
Meniu elementai
Funkcija
„LVL >“
(lygis)
„ATT“
(silpninimo
nustatymai –
analoginis)
Iš įrenginio, prijungto prie lizdo ANALOG IN, perduodami
garsai gali būti iškraipyti. Galite to išvengti, sumažindami
sistemos įvesties lygį.
• „ON“: sumažinamas įvesties lygis. Pasirinkus šį nustatymą
išvesties lygis sumažėja.
• „OFF“: normalus įvesties lygis
„DRC“
(dinaminio
diapazono
valdymas)
Naudingas, kai filmai žiūrimi nustačius žemą garsumą. DRC
taikomas „„Dolby Digital“„ šaltiniams.
• „ON“: garsas suglaudinamas atsižvelgiant į turinyje esamą
informaciją.
• „OFF“: garsas nėra glaudinamas.
„SPK >“
„PLACE“
(garsiakalbis) (garsiakalbių
išdėstymas)
• „STDRD“: pasirinkite šį nustatymą, jei pailgąjį garsiakalbį
montuojate pasirinkę standartinę padėtį.
• „WALL“: pasirinkite šį nustatymą, jei pailgąjį garsiakalbį
montuojate prie sienos (19 psl.).
„AUD >“
(garsas)
„DUAL“
(dvejopas
monofoninis)
Kai sistema gauna „„Dolby Digital“„ sutankintą transliavimo
signalą, galite mėgautis sutankintu transliuojamu garsu.
• „M/S“: bus atkuriamas garsas tiek pagrindine, tiek
dubliavimo kalbomis.
• „MAIN“: bus atkuriamas garsas pagrindine kalba.
• „SUB“: bus atkuriamas garsas dubliavimo kalba.
„TV AU“
(TV garsas)
• „AUTO“: šį nustatymą pasirinkite, kai sistema prie TV lizdo
HDMI (ARC) prijungta HDMI kabeliu.
• „OPT“: Šį nustatymą pasirinkite tuomet, kai sistema
prijungta prie TV naudojant optinį skaitmeninį kabelį.
„EFCT“
(garso efektas)
• „ON“: atkuriamas pasirinkto garso lauko garsas.
Rekomenduojame naudoti šį nustatymą.
• „OFF“: įvesties šaltinis sumažinamas iki 2 kanalų.
15LT
Nustatymai ir reguliavimas
3
Paspauskite MENU, kad įjungtumėte meniu viršutinio skydelio ekrane.
Meniu elementai
„HDMI>“
Funkcija
„STRM“
(srautas)
Rodoma dabartinė garso srauto informacija.
Palaikomus garso formatus žr. 27 psl.
„CTRL“
(„Control for
HDMI„)
• „ON“: funkcija „Control for HDMI„ įjungta. HDMI kabeliu
prijungti įrenginiai gali vienas kitą valdyti.
• „OFF“: išjungiama.
Ši funkcija siūloma pasirinkus „CTRL„ parinktį „ON„.
„TVSTB“
(budėjimo režimas, • „AUTO“: jei sistemos įvestis yra „TV„, sistema automatiškai
susietas su TV)
išjungiama, kai išjungiate TV.
• „ON“: sistema automatiškai išjungiama, kai išjungiate TV,
neatsižvelgiant į įvestį.
• „OFF“: išjungus TV, sistema neišjungiama.
„COLOR“
(HDMI spalvos)
„BT >“
„BTAAC“
(BLUETOOTH) (BLUETOOTH
pažangusis garso
kodavimas)
• „AUTO“: automatiškai nustatomas išorinio įrenginio tipas
ir įjungiamas atitinkamas spalvų nustatymas.
• „YCBCR“: atkuriami YCBCR vaizdo signalai.
• „RGB“: atkuriami RGB vaizdo signalai.
Galite nustatyti, ar sistema naudos AAC per BLUETOOTH.
• „ON“: įjungiamas AAC kodekas.
• „OFF“: išjungiamas AAC kodekas.
Pastaba
Jei pakeisite „BTAAC“ nustatymą, kai prijungtas
BLUETOOTH įrenginys, kodeko nustatymas bus pakeistas
tik prijungus kitą kartą.
„BTSTB“
(BLUETOOTH
budėjimo režimas)
Kai sistemoje yra susiejimo informacija, sistema veikia
BLUETOOTH budėjimo režimu netgi tuomet, kai yra
išjungta.
• „ON“: BLUETOOTH automatinio budėjimo režimas
įjungtas.
• „OFF“: BLUETOOTH budėjimo režimas išjungtas.
„INFO“
(BLUETOOTH
įrenginio
informacija)
Aptikto BLUETOOTH įrenginio pavadinimas ir adresas
rodomi viršutinio skydelio ekrane.
„NO DEVICE„ rodoma, jei sistema neprijungta prie
BLUETOOTH įrenginio
„WS >“
(belaidė
garso
sistema)
„LINK“
(„Secure Link„)
• „ON“: galite nurodyti, kokia belaide jungtimi susieti
pailgąjį garsiakalbį su žemųjų dažnių garsiakalbiu
naudojant funkciją „Secure Link„ (20 psl.).
• „OFF“: išjungiama.
„USB >“
„REPT“
(atkūrimo režimas)
• „NONE“: atkuriami visi takeliai.
• „ONE“: kartojamas vienas takelis.
• „FLDER“: kartojami visi takeliai aplanke.
• „RANDM“: aplanke esantys takeliai kartojami atsitiktine
tvarka.
• „ALL“: kartojami visi takeliai.
„SYS >“
(sistema)
„ASTBY“
(automatinis
budėjimo režimas)
• „ON“: įjungiama automatinio budėjimo režimo funkcija.
Jei sistema maždaug 20 min. nenaudojama, automatiškai
įjungiamas budėjimo režimas.
• „OFF“: išjungiama.
„VER“
(versija)
Viršutinio skydelio ekrane rodoma dabartinė programinės
aparatinės įrangos versijos informacija.
16LT
Patarimas
Kitos funkcijos
Funkcijos „Control for
HDMI“ naudojimas
* „Control for HDMI“ yra CEC („Consumer
Electronics Control“) naudojamas
standartas, leidžiantis HDMI („HighDefinition Multimedia Interface“)
įrenginiams vienas kitą valdyti.
Pastaba
Šios funkcijos gali veikti ne tik „Sony“
pagamintuose įrenginiuose, tačiau jų
veikimas nėra garantuojamas.
Pasiruošimas naudoti
funkciją „Control for HDMI“
Sistemoje parinkite „HDMI>“ – „CTRL“
nustatymą „ON“ (16 psl.). Numatytasis
nustatymas yra „ON“.
Įjunkite funkcijos „Control for HDMI“
nustatymus TV ir kituose prie sistemos
prijungtuose įrenginiuose.
Sistemos išjungimo funkcija
Išjungus TV, sistema išjungiama
automatiškai.
Sistemoje parinkite „HDMI>“ – „TVSTB“
nustatymą „ON“ arba „AUTO“ (16 psl.).
Numatytasis nustatymas yra „AUTO“.
Sistemos garso valdymo
funkcija
Jei įjungiate sistemą, kai žiūrite TV, TV
garsas atkuriamas per sistemos
garsiakalbius. Sistemos garsumą galima
reguliuoti naudojant TV nuotolinio
valdymo pultą.
Jeigu paskutinį kartą žiūrint TV garsas
buvo skleidžiamas iš sistemos
garsiakalbių, įjungus TV bus
automatiškai įjungta sistema.
Taip pat galima valdyti naudojant TV
meniu. Išsamią informaciją žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
Pastabos
• Naudojant TV funkciją „Twin Picture“,
garsas atkuriamas tik per TV, jei
pasirenkama ne „TV“, o kita įvestis. Jei
funkciją „Twin Picture“ išjungsite, garsas
bus atkuriamas per sistemą.
• TV ekrane sistemos garsumo lygis
rodomas atsižvelgiant į TV. Jis gali skirtis
nuo garsumo lygio, rodomo viršutinio
skydelio ekrane.
• Priklausomai nuo TV nustatymų, sistemos
garso valdymo funkcija gali neveikti.
Išsamią informaciją žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
17LT
Kitos funkcijos
HDMI kabeliu (didelės spartos HDMI
kabelis su eternetu, nepridėtas)
prijungus su „Control for HDMI“
funkcija* suderinamą įrenginį, pvz., TV
arba „Blu-ray Disc“ leistuvą, jį lengva
valdyti TV nuotolinio valdymo pultu.
Su funkcija „Control for HDMI“ galima
naudoti toliau nurodytas funkcijas.
• Sistemos išjungimo funkcija
• Sistemos garso valdymo funkcija
• Garso grįžties kanalas
• Grojimo vienu prisilietimu funkcija
Jei naudodami „Sony“ pagamintą TV
įjungiate funkciją „Control for HDMI“
(„BRAVIA sync“), sistemos funkcija „Control
for HDMI“ taip pat automatiškai įjungiama.
Nustačius viršutinio skydelio ekrane
rodoma „DONE“.
Garso grįžties kanalas
Jei sistema prijungta prie TV lizdo HDMI
IN, suderinamo su garso grįžties kanalu,
TV garso per sistemos garsiakalbius
galite klausytis neprijungę optinio
skaitmeninio kabelio.
Sistemoje parinkite „AUD >“ – „TV AU“
nustatymą „AUTO“ (15 psl.).
Numatytasis nustatymas yra „AUTO“.
Pastaba
Jei TV nėra suderinamas su garso grįžties
kanalu, turi būti prijungtas optinis
skaitmeninis kabelis (žr. pridėtą paleisties
vadovą).
Kaip naudoti „BRAVIA“
sinchronizavimo funkciją
Be funkcijos „Control for HDMI“, su
BRAVIA sinchronizavimo funkcija
suderinamuose įrenginiuose taip pat
galite naudoti toliau nurodytą funkciją.
• Funkcija „Scene Select“
Pastaba
Šios funkcijos patentas priklauso „Sony“.
Naudojant ne „Sony“ pagamintus
gaminius, ši funkcija neveikia.
Funkcija „Scene Select“
Grojimo vienu prisilietimu
funkcija
Leidžiant turinį prie TV prijungtu
įrenginiu („Blu-ray Disc“ leistuvu,
„PlayStation®4“ ar kt.), sistema ir TV
įjungiami automatiškai, sistemos įvestis
perjungiama į TV įvestį, o garsas
atkuriamas per sistemos garsiakalbius.
Pastabos
• Jei TV garsas buvo atkuriamas per TV
garsiakalbius, kai paskutinį kartą žiūrėjote
TV, sistema nebus įjungiama, o garsas ir
vaizdas bus atkuriami per TV net ir
įrenginyje leidžiant turinį.
• Atsižvelgiant į TV, leidžiamo turinio
pradžia gali būti rodoma netinkamai.
18LT
Sistemos garso laukas perjungiamas
automatiškai, atsižvelgiant į TV
funkcijos „Scene Select“ arba garso
režimo funkcijos nustatymus. Išsamią
informaciją žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
Nustatykite garso lauką kaip
„CLEARAUDIO+“ (11 psl.).
Pastabos dėl HDMI jungčių
• Naudokite didelės spartos HDMI®
kabelį. Jei naudojate standartinį HDMI
kabelį, 1080p turinys gali būti rodomas
netinkamai.
• Naudokite patvirtintą HDMI® kabelį.
Naudokite „Sony“ didelės spartos
HDMI® kabelį, ant kurio yra kabelio
tipo logotipas.
• Nerekomenduojame naudoti HDMIDVI konvertavimo kabelio.
• Jei vaizdas yra nekokybiškas arba
garsas per įrangą, prijungtą HDMI
kabeliu, neatkuriamas, patikrinkite
prijungtos įrangos nustatymus.
• Garso signalus (diskretizavimo dažnį,
bitų skaičių ir kt.), perduodamus iš
HDMI lizdo, gali silpninti prijungta
įranga.
• Garsas gali būti nutrauktas, kai
perjungiamas diskretizavimo dažnis
arba atkūrimo įrangos garso išvesties
kanalų skaičius.
• Jeigu prijungta įranga nesuderinama
su autorių teisių apsaugos
technologija (HDCP), per lizdą HDMI
OUT perduodamas vaizdas ir (arba)
garsas gali būti iškraipytas arba
neatkuriamas. Tokiu atveju
patikrinkite prijungtos įrangos
specifikacijas.
Patikrinkite, ar nustatėte toliau
nurodytus nustatymus.
– „CTRL“ dalyje „HDMI>“ nustatytas kaip
„OFF“ (16 psl.).
– „BTSTB“ dalyje „BT >“ nustatytas kaip
„OFF“ (16 psl.).
1
Pridėtus tvirtinimo laikiklius
pritvirtinkite prie laikiklių ertmių,
esančių pailgojo garsiakalbio
apačioje, naudodami pridėtus
varžtus, kad tvirtinimo laikiklių
paviršius būtų tokioje padėtyje,
kaip parodyta paveikslėlyje.
Pritvirtinkite du tvirtinimo laikiklius
prie kairiosios ir dešiniosios
tvirtinimo ertmių, esančių pailgojo
garsiakalbio apatinėje dalyje.
Varžtas (pridėtas)
Tvirtinimo prie sienos
laikiklis (pridėtas)
Pailgojo garsiakalbio
tvirtinimas prie sienos
Pailgąjį garsiakalbį galima pritvirtinti
prie sienos.
Pastabos
• Naudokite reikiamo stiprumo varžtus
(nepridėti), atsižvelgdami į sienos
medžiagą ir tvirtumą. Tinko plokštės
siena yra itin trapi, todėl varžtus tvirtai
priveržkite prie dviejų sijų. Pailgąjį
garsiakalbį montuokite horizontaliai,
kabinkite ant lygios sienos srities į sijas
įsuktų varžtų.
• Montavimo darbus patikėkite „Sony“
pardavėjams arba licencijuotiems
rangovams ir kreipkite ypatingą dėmesį
į saugumą.
19LT
Kitos funkcijos
Energijos taupymas
budėjimo režimu
• „Sony“ neatsako už nelaimingus
atsitikimus arba žalą, patirtą dėl
netinkamo montavimo, nepakankamo
sienos tvirtumo, netinkamo varžtų
įsukimo arba stichinių nelaimių ir t. t.
2
Suraskite laikikliuose esančioms
ertmėms tinkamus varžtus
(nepridėti).
4 mm
Žemųjų dažnių
garsiakalbio montavimas
horizontaliai
Padėkite žemųjų dažnių garsiakalbį ant
dešiniojo šono, kad SONY logotipas
būtų nukreiptas į priekį.
Daugiau kaip 30 mm
4,6 mm
10 mm
Ertmė laikiklyje
3
Priveržkite varžtus prie 2 sienoje
esančių smeigių.
Varžtai turi išsikišti 5–6 mm.
560 mm
Pritvirtinkite pridėtas garsiakalbio pagalvėles.
5–6 mm
4
Pakabinkite pailgąjį garsiakalbį
ant varžtų.
Sulygiuokite laikiklių ertmes su
varžtais, tada pakabinkite pailgąjį
garsiakalbį ant dviejų varžtų.
Belaidžio perdavimo tarp
konkrečių įrenginių
aktyvinimas („Secure Link“)
Galite nurodyti, kokia belaide jungtimi
susieti pailgąjį garsiakalbį su žemųjų
dažnių garsiakalbiu naudojant funkciją
„Secure Link“.
Ši funkcija gali padėti išvengti trukdžių,
jei naudojate kelis belaidžio ryšio
gaminius arba jei belaidžio ryšio
gaminius naudoja jūsų kaimynai.
1
2
20LT
Paspauskite MENU.
Paspausdami  /  pasirinkite
„WS >“, tada paspauskite ENTER.
3
4
5
6
7
Paspausdami  /  pasirinkite
„ON“, tada paspauskite ENTER.
Kai viršutinio skydelio ekrane
parodoma „START“, paspauskite
ENTER.
Rodoma „*****“, pailgasis garsiakalbis
ieško įrenginio, kurį galima naudoti
susiejant. Ne vėliau kaip per
2 minutes pradėkite kitą veiksmą.
Paspauskite žemųjų dažnių
garsiakalbio mygtuką LINK.
Žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo
indikatorius mirksi oranžine spalva.
Kai viršutinio skydelio ekrane
parodoma „DONE“, paspauskite
ENTER.
Žemųjų dažnių garsiakalbis susietas
su pailguoju garsiakalbiu, žemųjų
dažnių garsiakalbio maitinimo
indikatorius įsižiebia oranžine spalva.
Jei rodoma „FAIL“, patikrinkite, ar
žemųjų dažnių garsiakalbis įjungtas,
ir paspauskite BACK, kad
pakartotumėte procedūrą nuo
3 veiksmo.
Paspauskite MENU.
Meniu išjungiamas.
Žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumo
reguliavimas
Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas bosų
arba žemųjų dažnių garsui atkurti.
Žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą
reguliuokite paspausdami SW  +/–.
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės
Sauga
• Jei į sistemą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš
toliau eksploatuodami leiskite ją patikrinti
kvalifikuotiems specialistams.
• Nelieskite kintamosios srovės maitinimo
laido (maitinimo laido) šlapiomis
rankomis. Kitaip galite gauti elektros
smūgį.
• Neužlipkite ant pailgojo ar žemųjų dažnių
garsiakalbio, nes galite nukristi ir
susižaloti arba sugadinti sistemą.
Maitinimo šaltiniai
• Prieš naudodami sistemą patikrinkite,
ar darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta apatinėje
pailgojo garsiakalbio dalyje esančioje
etiketėje.
• Jei sistemos neketinate naudoti ilgą laiką,
išjunkite ją iš sieninio elektros lizdo
(maitinimo tinklo). Kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą)
atjunkite ištraukdami kištuką, niekada
netraukite už laido.
• Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti tik
reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
Įkaitimas
Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas.
Jei nuolat naudosite sistemą nustatę didelį
garsumą, sistemos užpakalinė dalis ir
apačia gerokai įkais. Nelieskite sistemos,
kad nenudegtumėte.
Pastaba
Jei įvesties šaltinyje yra nedaug bosų garsų,
pvz., leidžiama TV programa, garsą iš žemųjų
dažnių garsiakalbio gali būti sunku girdėti.
21LT
Papildoma informacija
8
Kai viršutinio skydelio ekrane
parodoma „LINK“, paspauskite
ENTER.
Vieta
• Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad ji neperkaistų ir būtų ilgiau
tinkama naudoti.
• Nelaikykite sistemos šalia karščio šaltinių
arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug
dulkių ar galimas mechaninis poveikis.
• Ant galinės pailgojo ar žemųjų dažnių
garsiakalbio dalies nedėkite daiktų,
galinčių uždengti ventiliacijos angas ir
sutrikdyti veikimą.
• Jei sistema naudojama su TV, VCR arba
magnetofonu, gali atsirasti triukšmo arba
pablogėti vaizdo kokybė. Tokiu atveju
perkelkite sistemą toliau nuo TV, VCR ar
magnetofono.
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
sistemą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti
dėmių arba pakisti paviršių spalva.
• Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte
į pailgojo arba žemųjų dažnių
garsiakalbio kampus.
• Palikite 3 cm didesnį tarpą po pailguoju
garsiakalbiu, kai kabinate jį ant sienos.
Nesklandumų šalinimas
Naudojimas
Sistema automatiškai išjungiama.
 Automatinio budėjimo funkcija
veikia. Nustatykite „ASTBY“ dalyje
„SYS >“ kaip „OFF“ (16 psl.).
Prieš prijungdami kitą įrangą, sistemą
išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.
Jei šalia esančio TV ekrane
spalvos rodomos netinkamai
Kai kurių tipų TV gali būti netinkamai
rodomos spalvos.
• Jei spalvos rodomos netinkamai...
Išjunkite TV ir vėl jį įjunkite praėjus
15–30 minučių.
• Jei spalvos vis tiek rodomos netinkamai...
Perkelkite sistemą toliau nuo TV.
Valymas
Valykite sistemą minkšta sausa šluoste.
Nenaudokite šiurkščios šluostės, valymo
miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar
benzino.
Jei turite su sistema susijusių klausimų ar
kilo problemų, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
22LT
Jei naudojant sistemą kyla viena iš toliau
nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi
dėl taisymo, naudokite šį nesklandumų
šalinimo vadovą ir bandykite problemą
išspręsti. Jei nepavyktų išspręsti kurios
nors problemos, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Bendroji informacija
Nepavyksta įjungti maitinimo.
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo tinklo laidas).
Sistema neveikia tinkamai.
 Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) nuo sieninio elektros lizdo
(maitinimo tinklo), kelias minutes
palaukite, tada vėl jį prijunkite.
Sistemos nepavyksta įjungti, net kai TV
įjungtas.
 Nustatykite „HDMI>“ – „CTRL“ kaip
„ON“ (16 psl.). TV turi palaikyti
funkciją „Control for HDMI“ (17 psl.).
Išsamią informaciją žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
 Patikrinkite TV garsiakalbių
nustatymus. Sistemos galia
sinchronizuojama su TV
garsiakalbių nustatymais. Išsamią
informaciją žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
 Jei paskutinį kartą garsas buvo
perduodamas per TV garsiakalbius,
sistemos nepavyks įjungti net
įjungus TV.
Sistema išjungiama, kai išjungiamas TV.
 Patikrinkite „HDMI>“ – „TVSTB“
nustatymą (16 psl.). „TVSTB“
nustačius kaip „ON“, sistema
automatiškai išjungiama, kai
išjungiate TV, neatsižvelgiant į įvestį.
Sistemos nepavyksta išjungti, net kai
išjungiamas TV.
 Patikrinkite „HDMI>“ – „TVSTB“
nustatymą (16 psl.). Jei norite, kad
sistema automatiškai išsijungtų
neatsižvelgiant į įvestį, kai išjungiate
TV, nustatykite „TVSTB“ kaip „ON“.
TV turi palaikyti funkciją „Control for
HDMI“ (17 psl.). Išsamią informaciją
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Garsas
Garsas atkuriamas ir per sistemą, ir
per TV.
 Nutildykite sistemos arba TV garsą.
Pailgasis garsiakalbis neatkuria garso
iš įrenginio, prijungto prie pailgojo
garsiakalbio, arba garsas labai tylus.
 Paspauskite  + ir patikrinkite
garsumą (8 psl.).
 Paspauskite  arba  +, kad
atšauktumėte nutildymo funkciją
(8 psl.).
 Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas
įvesties šaltinis. Išbandykite kitus
įvesties šaltinius keliskart
paspausdami mygtuką INPUT
(9 psl.).
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungti
sistemos ir prijungto įrenginio
kabeliai ir laidai.
Nėra garso arba iš žemųjų dažnių
garsiakalbio sklinda tik labai tylus
garsas.
 Paspausdami SW + padidinkite
žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą (8 psl.).
 Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių
garsiakalbio maitinimo indikatorius
dega žaliai. Jei ne, žr. „Per žemųjų
dažnių garsiakalbį neatkuriamas
garsas.“ dalyje „Žemųjų dažnių
garsiakalbio belaidis garsas“
(25 psl.).
23LT
Papildoma informacija
Per sistemą neatkuriamas TV garsas.
 Patikrinkite HDMI kabelio, optinio
skaitmeninio kabelio arba
analoginio garso kabelio, kuris
prijungtas prie sistemos ir TV, tipą ir
jungtį (žr. pridėtą paleisties vadovą).
 Jei TV suderinamas su garso grįžties
kanalu, įsitikinkite, kad sistema yra
prijungta prie TV HDMI įvesties
lizdo, suderinamo su ARC (žr.
pridėtą paleisties vadovą). Jei garso
vis tiek nėra arba jis trūkinėja,
prijunkite pridėtą optinį skaitmeninį
kabelį ir nustatykite „AUD >“ – „TV
AU“ kaip „OPT“ (15 psl.).
 Jei jūsų TV nėra suderinamas su
garso grįžties kanalu, TV garsas
nebus atkuriamas per sistemą, net
jei sistema bus prijungta prie TV
HDMI įvesties lizdo. Kad per sistemą
būtų atkuriamas TV garsas, prijunkite
pridėtą optinį skaitmeninį kabelį (žr.
pridėtą paleisties vadovą).
 Jei nesigirdi garso iš sistemos net
sujungus sistemą ir TV optiniu
skaitmeniniu kabeliu arba jei TV
nėra optinio skaitmeninio garso
išvesties lizdo, prijunkite analoginį
garso kabelį (nepridėtas) ir perjunkite
sistemos įvestį į „ANALOG“ (9 psl.).
 Perjunkite sistemos įvestį į „TV“
(9 psl.).
 Padidinkite sistemos garsumą arba
atšaukite nutildymą.
 Atsižvelgiant į TV ir sistemos
prijungimo tvarką, sistema gali būti
nutildyta ir sistemos viršutinio
skydelio ekrane rodoma „MUTING“.
Jei taip nutiktų, pirma įjunkite TV,
tada sistemą.
 Nustatykite TV (BRAVIA)
garsiakalbius kaip garso sistemą.
Kaip nustatyti TV, žr. TV naudojimo
instrukcijose.
 Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas
bosų garsui atkurti. Jei naudojami
įvesties šaltiniai, į kuriuos įeina labai
nedaug bosų garso komponentų
(pvz., TV transliacijos), gali būti
sunku išgirsti garsą per žemųjų
dažnių garsiakalbį.
 Jeigu paleistas turinys suderinamas
su autorių teisių technologija
(HDCP), per žemųjų dažnių
garsiakalbį garsas neatkuriamas.
Netaikomas erdvinio garso efektas.
 Atsižvelgiant į įvesties signalą ir
garso lauko nustatymą, erdvinis
garsas gali būti atkuriamas
neefektyviai. Atsižvelgiant į
programą arba diską, erdvinio garso
efektas gali būti vos pastebimas.
 Jei norite girdėti kelių kanalų garsą,
patikrinkite prie sistemos prijungto
įrenginio skaitmeninės garso
išvesties nustatymą. Išsamios
informacijos rasite prie prijungto
įrenginio pridėtose naudojimo
instrukcijose.
USB įrenginys
USB įrenginys neatpažįstamas.
 Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
 Išjunkite sistemą.
 Atjunkite ir vėl prijunkite USB
įrenginį.
 Įjunkite sistemą.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys
tinkamai prijungtas prie (USB)
prievado.
 Patikrinkite, ar nesugadintas USB
įrenginys arba kabelis.
 Patikrinkite, ar USB įrenginys įjungtas.
 Jei USB įrenginys prijungtas per USB
šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite
USB įrenginį tiesiogiai prie pailgojo
garsiakalbio.
24LT
BLUETOOTH įrenginys
Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH
ryšio.
 Įsitikinkite, kad dega mėlynas LED
indikatorius (6 psl.).
 Įsitikinkite, kad pageidaujamas
prijungti BLUETOOTH įrenginys yra
įjungtas ir kad įjungta BLUETOOTH
funkcija.
 BLUETOOTH įrenginį perkelkite
arčiau pailgojo garsiakalbio.
 Iš naujo susiekite sistemą su
BLUETOOTH įrenginiu. Pirmiausia
gali reikėti nutraukti susiejimą su šia
sistema naudojant BLUETOOTH
įrenginį.
Nepavyksta susieti.
 BLUETOOTH įrenginį perkelkite
arčiau pailgojo garsiakalbio.
 Įsitikinkite, kad sistemai netrukdo
belaidžio LAN ryšio įranga, kitas
2,4 GHz belaidis įrenginys ar
mikrobangų krosnelė. Jei netoliese
yra įrenginių, skleidžiančių
elektromagnetines bangas,
patraukite juos toliau nuo sistemos.
 Gali nepavykti susieti, jei aplink
pailgąjį garsiakalbį yra kitų
BLUETOOTH įrenginių. Tokiu atveju
kitus BLUETOOTH įrenginius išjunkite.
Per prijungtą BLUETOOTH įrenginį
neatkuriamas garsas.
 Įsitikinkite, kad dega mėlynas LED
indikatorius (6 psl.).
 BLUETOOTH įrenginį perkelkite
arčiau pailgojo garsiakalbio.
 Jei šalia yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas, pvz.,
belaidžio LAN ryšio įranga, kiti
BLUETOOTH įrenginiai ar
mikrobangų krosnelė, perkelkite jį
toliau nuo sistemos.
 Pašalinkite visas kliūtis, esančias
tarp šios sistemos ir BLUETOOTH
įrenginio, arba perkelkite sistemą
toliau nuo kliūties.
 Pakeiskite prijungto BLUETOOTH
įrenginio padėtį.
 Pabandykite pakeisti „Wi-Fi“
maršrutizatoriaus, kompiuterio ir t.
t. belaidžio ryšio dažnio diapazoną
į 5 GHz.
 Padidinkite prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
Garsas nesiderina su vaizdu.
 Žiūrėdami filmus, galite girdėti šiek
tiek atsiliekantį nuo vaizdo garsą.
Žemųjų dažnių garsiakalbio
belaidis garsas
Nuotolinio valdymo pultas
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
 Nukreipkite nuotolinio valdymo
pultą į pailgojo garsiakalbio
nuotolinio valdymo jutiklį (6 psl.).
 Pašalinkite visas tarp nuotolinio
valdymo pulto ir pailgojo
garsiakalbio esančias kliūtis.
 Jei abu nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementai išeikvoti,
pakeiskite juos naujais.
 Patikrinkite, ar spaudžiate tinkamą
nuotolinio valdymo pulto mygtuką.
Neveikia TV nuotolinio valdymo pultas.
 Sumontuokite pailgąjį garsiakalbį
taip, kad jis neužstotų TV nuotolinio
valdymo jutiklio.
Kita
Netinkamai veikia funkcija „Control for
HDMI“.
 Patikrinkite, ar tinkamai sujungta su
sistema (žr. pridėtą paleisties
vadovą).
25LT
Papildoma informacija
Per žemųjų dažnių garsiakalbį
neatkuriamas garsas.
 Neįsižiebia maitinimo indikatorius.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
žemųjų dažnių garsiakalbio
kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo tinklo laidas).
• Paspausdami žemųjų dažnių
garsiakalbio mygtuką  įjunkite
maitinimą.
 Maitinimo indikatorius lėtai mirksi
žalia spalva arba įsižiebia raudona
spalva.
• Perkelkite žemųjų dažnių
garsiakalbį arčiau pailgojo
garsiakalbio, kad įsižiebtų žalias
maitinimo indikatorius.
• Atlikite dalyje „Belaidžio
perdavimo tarp konkrečių
įrenginių aktyvinimas („Secure
Link“)“ (20 psl.) nurodytus
veiksmus.
 Jei maitinimo indikatorius mirksi
raudonai, paspausdami žemųjų
dažnių garsiakalbio mygtuką 
išjunkite maitinimą ir patikrinkite, ar
neuždengtos jo ventiliacijos angos.
 Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas
bosų garsui atkurti. Jeigu įvesties
šaltinyje yra nedaug bosų garso,
pvz., daugelyje TV programų, bosų
garso gali nesigirdėti.
 Paspausdami SW  + padidinkite
žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą (21 psl.).
Garsas stringa arba girdimas
triukšmas.
 Jei netoli yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas, pvz.,
belaidis LAN ar naudojama
mikrobangų krosnelė, sistemą
perkelkite toliau nuo jo.
 Jeigu yra kliūtis tarp pailgojo ir
žemųjų dažnių garsiakalbių,
patraukite ją.
 Pailgąjį garsiakalbį perkelkite kuo
arčiau žemųjų dažnių garsiakalbio.
 Pakeiskite „Wi-Fi„ maršrutizatoriaus
ar asmeninio kompiuterio belaidžio
LAN ryšio dažnį į 5 GHz diapazoną.
 Perjunkite TV, „Blu-ray Disc“
leistuvą ar pan. iš belaidžio LAN
į laidinį LAN.
 Įjunkite TV funkciją „Control for
HDMI“. Išsamią informaciją žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
 Šiek tiek palaukite, tada bandykite
dar kartą. Jei atjungsite sistemą, gali
šiek tiek užtrukti, kol bus galima
atlikti veiksmus. Palaukite bent
15 sekundžių, tada bandykite dar
kartą.
 Įsitikinkite, kad prie sistemos
prijungti įrenginiai palaiko funkciją
„Control for HDMI“.
 Įjunkite prie sistemos prijungtų
įrenginių funkciją „Control for
HDMI“. Išsamios informacijos
ieškokite prie įrenginio pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
 Įrenginių, kuriuos galima valdyti
naudojant funkciją „Control for
HDMI“, tipas ir skaičius ribojami
pagal HDMI CEC standartą, kaip
nurodyta toliau.
• Įrašymo įrenginiai („Blu-ray Disc“
įrašymo įrenginys, DVD įrašymo
įrenginys ir kt.): iki 3 įrenginių
• Atkūrimo įrenginiai („Blu-ray Disc“
leistuvas, DVD leistuvas ir kt.): iki
3 įrenginių
• Su imtuvu susiję įrenginiai: iki
4 įrenginių
• Garso sistema (imtuvas / ausinės):
ne daugiau kaip 1 įrenginys (kurį
naudoja ši sistema)
Jei pailgojo garsiakalbio viršutinio
skydelio ekrane rodoma „PRTCT“
 Paspausdami  išjunkite sistemą.
Kai nebebus rodomas ekranas,
atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą), tada patikrinkite, ar
neuždengtos pailgojo garsiakalbio
ventiliacijos angos.
Pailgojo garsiakalbio viršutinio
skydelio ekranas nešviečia.
 Paspauskite DIMMER, kad
nustatytumėte šviesumą kaip
„BRIGHT“ arba „DARK“, jei jis
nustatytas kaip „OFF“ (8 psl.).
26LT
Netinkamai veikia TV jutikliai.
 Pailgasis garsiakalbis gali užstoti
tam tikrus TV jutiklius (pvz.,
šviesumo jutiklį) ir nuotolinio
valdymo imtuvą arba 3D TV akinių
spinduolį, jei TV palaiko
infraraudonųjų spindulių 3D akinių
sistemą. Perkelkite pailgąjį
garsiakalbį toliau nuo TV, kad būtų
galima tinkamai naudoti įrangą.
Jutiklių ir nuotolinio valdymo imtuvo
vietas žr. TV naudojimo
instrukcijose.
Atkūrimas
Jei sistema vis tiek neveikia tinkamai,
atkurkite gamyklinius sistemos
nustatymus, kaip nurodyta toliau.
Šiuos veiksmus atlikite naudodami
pailgojo garsiakalbio jutiklinius
mygtukus.
1
2
3
4
Laikydami nuspaudę INPUT,
palaikykite palietę VOL – ir  tuo
pačiu metu 5 sekundes.
Viršutinio skydelio ekrane
parodoma „RESET“ ir atkuriamos
pradinės meniu, garso laukų ir kitų
nustatymų reikšmės.
Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą.
Prijunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą ir paspausdami 
įjunkite sistemą.
Sistemos susiejimas su žemųjų
dažnių garsiakalbiu (20 psl.).
Atkuriami failų tipai
Kodekas
Plėtinys
MP3 („MPEG-1 Audio
Layer III“)
.mp3
AAC
.m4a
„WMA9 Standard“
.wma
LPCM
.wav
Pastabos
Pailgasis garsiakalbis
(SA-CT390)
Stiprintuvas
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis ir priekinis dešinysis:
50 W + 50 W (esant 4 omams, 1 kHz,
1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
100 W (vienam kanalui esant
4 omams, 1 kHz)
Įvestys
USB
ANALOG IN
TV IN OPTICAL
Išvestis
HDMI OUT TV (ARC)
Papildoma informacija
• Kai kurių failų gali nepavykti paleisti dėl
failo formato, užkodavimo arba įrašymo
sąlygų.
• Gali nepavykti atkurti kai kurių
kompiuteriu redaguotų failų.
• Sistema neatkuria užkoduotų failų, pvz.,
DRM ir „Lossless“.
• Sistema gali atpažinti šiuos USB įrenginių
failus ir aplankus:
– iki 200 aplankų;
– iki 150 failų / aplankų viename
sluoksnyje.
• Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šia
sistema.
• Sistema gali atpažinti didelės talpos
klasės (MSC) įrenginius.
Specifikacijos
HDMI
Jungtis
A tipo (19 kontaktų)
USB
(USB) prievadas
A tipo
BLUETOOTH
Palaikomi garso formatai
Ši sistema palaiko toliau nurodytus
garso formatus.
• „Dolby Digital“
• DTS
• LPCM 2ch
• AAC
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijos 4.2 versija
Išvestis
BLUETOOTH specifikacijos 1 galios
klasė
Didžiausias ryšio diapazonas
Aprėpties laukas apytiksliai 25 m1)
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas (2,4000–
2,4835 GHz)
Moduliavimo metodas
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
Suderinami BLUETOOTH profiliai2)
A2DP 1.2 (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP 1.6 (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC5)
27LT
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Faktinis diapazonas gali skirtis
atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip
kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai
aplink mikrobangų krosnelę, statinis
elektros krūvis, belaidis telefonas,
priėmimo jautrumas, antenos
efektyvumas, operacinė sistema,
programinė įranga ir kt.
2)
Standartiniai BLUETOOTH profiliai nurodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
3) Kodekas: garso signalo glaudinimo ir
konvertavimo formatas
4)
Subband Codec
5) Pažangusis garso kodavimas
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis
garsiakalbiai
Garsiakalbių sistema
Viso diapazono garsiakalbių sistema,
akustinis sulaikymas
Garsiakalbis
60 mm, kūgio tipo
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
Tik Taivanui skirti modeliai:
120 V kintamoji srovė, 60 Hz
Kiti modeliai:
220–240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungus: 45 W
Budėjimo režimu: 0,5 W arba mažiau
(energijos taupymo režimu)
(kai „CTRL“ dalyje „HDMI>“ ir „BTSTB“
dalyje „BT >“ nustatyti kaip „OFF“)
Budėjimo režimu: 2,8 W arba mažiau6)
(kai „CTRL“ dalyje „HDMI>“ arba „BTSTB“
dalyje „BT >“ nustatyti kaip „ON“)
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis) (apytiksl.)
900 × 52 × 121 mm
(be tvirtinimo prie sienos laikiklių)
900 × 121 × 59 mm
(su tvirtinimo prie sienos laikikliais)
Svoris (apytiksl.)
2,2 kg
6) Automatiškai
įjungiamas sistemos
energijos taupymo režimas, kai nėra
HDMI ryšio ir BLUETOOTH susiejimo
istorijos, neatsižvelgiant į „CTRL“
nustatymus dalyje „HDMI>“ ir „BTSTB“
nustatymus dalyje „BT >“.
28LT
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(SA-WCT390)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
100 W (vienam kanalui esant
4 omams, 100 Hz)
Garsiakalbių sistema
Žemųjų dažnių garsiakalbio sistema,
bosų atspindys
Speaker
130 mm, kūgio tipo
Maitinimo reikalavimai
Tik Taivanui skirti modeliai:
120 V kintamoji srovė, 60 Hz
Kiti modeliai:
220–240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungus: 20 W
Budėjimo režimu: 0,5 W arba mažiau
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis) (apytiksl.)
170 × 342 × 362 mm
(sumontavus vertikaliai)
342 × 172 × 362 mm
(sumontavus horizontaliai)
Svoris (apytiksl.)
6,5 kg
Belaidis siųstuvas /
imtuvas
Dažnių diapazonas
2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo metodas
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
BLUETOOTH ryšys
29LT
Papildoma informacija
• BLUETOOTH įrenginiai turėtų būti
naudojami apytiksliai 10 metrų
atstumu (nesant kliūčių) vienas nuo
kito. Efektyvaus ryšio diapazonas gali
sumažėti esant toliau nurodytoms
sąlygoms.
– Kai asmuo, metalinis objektas, siena
ar kita kliūtis yra tarp BLUETOOTH
ryšiu sujungtų įrenginių.
– Vietose, kuriose įdiegtas belaidis
LAN.
– Aplink naudojamas mikrobangų
krosneles.
– Vietose, kur yra kitų
elektromagnetinių bangų.
• BLUETOOTH įrenginiai ir belaidis LAN
(IEEE 802.11b/g) naudoją tokią patį
dažnių diapazoną (2,4 GHz).
Naudojant BLUETOOTH įrenginį šalia
įrenginio su belaidžio LAN galimybe,
gali atsirasti elektromagnetinių
trikdžių. Dėl to gali sumažėti duomenų
perdavimo greitis, atsirasti triukšmas
arba gali nepavykti prijungti. Jei taip
nutiktų, išbandykite toliau nurodytas
priemones.
– Naudokite šią sistemą bent 10 metrų
atstumu nuo belaidžio LAN
įrenginio.
– Išjunkite belaidžio LAN įrenginio
maitinimą, kai naudojate
BLUETOOTH įrenginį būdami arčiau
nei 10 metrų atstumu.
– Pastatykite šią sistemą ir
BLUETOOTH įrenginį kuo arčiau
vienas kito.
• Šios sistemos transliuojamos radijo
bangos gali trukdyti veikti kai kuriems
medicinos įrenginiams. Šie trikdžiai
gali sutrikdyti veikimą, todėl visada
išjunkite šios sistemos ir BLUETOOTH
įrenginio maitinimą tokiose vietose:
– ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje,
kurioje gali būtų degiųjų dujų;
– prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
• Ši sistema palaiko saugos funkcijas,
atitinkančias BLUETOOTH
specifikaciją, kad būtų užmegztas
saugus ryšys, kai naudojama
BLUETOOTH technologija. Tačiau šių
saugos priemonių gali nepakakti,
atsižvelgiant į nustatymų turinį ir kitus
faktorius, todėl naudodami ryšį,
pagrįstą BLUETOOTH technologija,
visuomet būkite atsargūs.
• „Sony“ nėra atsakinga už žalą ir kitus
nuostolius, kylančius dėl informacijos
nutekėjimo naudojant ryšį, pagrįstą
BLUETOOTH technologija.
• BLUETOOTH ryšys nebūtinai veikia
visuose BLUETOOTH įrenginiuose,
turinčiuose tokį pat profilį kaip ir
sistemos.
• BLUETOOTH įrenginiai, prijungti prie
šios sistemos, turi atitikti BLUETOOTH
specifikaciją, nurodytą „Bluetooth SIG,
Inc.“, ir privalo būti atitinkamai
sertifikuoti. Tačiau net jei įrenginys
atitinka BLUETOOTH specifikaciją, gali
būti atvejų, kai BLUETOOTH įrenginio
savybės arba specifikacijos neleidžia
jo prijungti, arba dėl jų gali skirtis
valdymo būdai, rodymas arba
naudojimas.
• Atsižvelgiant į prie šios sistemos
prijungtą BLUETOOTH įrenginį, ryšio
aplinką ir aplinkos sąlygas gali atsirasti
triukšmas arba dingti garsas.
©2016 „Sony Corporation“
4-586-110-11(1) (LT)
Download PDF