Sony | HT-NT5 | Sony HT-NT5 2.1 kan. pailgasis garsiakalbis su didelės raiškos garso / „Wi-Fi®“ funkcijomis Programinės įrangos vadovas

Pridedami priedai
2
4-585-895-72(1) (LT)
Prijungimas prie TV
Pailgasis garsiakalbis
Nuotolinio valdymo pultas (1)
Paleidimo vadovas
R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementai (2)
Ar prie TV HDMI įvesties lizdo yra užrašas ARC?
Skaitmeninis optinis kabelis (1)
NE
TAIP
Tvirtinimo prie sienos laikikliai (2)
Varžtai (2)
Grotelių laikiklio kabliukas (2)
Naudojimo instrukcija (1)
Grotelės (1)
Paleidimo vadovas
(šis dokumentas) (1)
Optinis skaitmeninis
kabelis (pridedamas)
HDMI kabelis (nepridedamas)*
Sistemos naudojimas
HDMI kabelis (nepridedamas)*
Sujunkite sistemą ir TV HDMI kabeliu (nepridedamas), kad sistemos naudojimo ekranas
būtų rodomas per TV. Pasiruoškite HDMI kabelį.
Naudojimo instrukcija
Informacijos apie tinklo nustatymus, NFC ir kitas
funkcijas žr. naudojimo instrukcijoje
(atskiras dokumentas).
* Norint mėgautis 4K/60p formato vaizdais, rekomenduojame naudoti aukščiausios kokybės didelės spartos HDMI kabelį (-ius) su eternetu. Išsamios informacijos žr. naudojimo instrukcijos (atskiras dokumentas) skyriuje
„Atkuriami failų tipai“.
Pastaba
• Įsitikinkite, kad HDMI kabelis tvirtai prijungtas.
HT-NT5
1
3
Kitų įrenginių prijungimas
Montavimo padėtis
Pailgojo garsiakalbio tvirtinimas prie sienos
Žr. naudojimo instrukcijos (atskiras dokumentas) skyrių „Įrenginio tvirtinimas prie sienos“.
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
Pailgasis
garsiakalbis
HDMI kabelis (nepridedamas)*
„Blu-ray Disc™“ leistuvas, kabelinės televizijos
priedėlis, palydovinės televizijos priedėlis ir kt.
Pastaba
* Norint mėgautis 4K/60p formato vaizdais, rekomenduojame naudoti aukščiausios kokybės didelės spartos HDMI kabelį (-ius) su eternetu. Išsamios informacijos žr. naudojimo instrukcijos (atskiras dokumentas)
skyriuje „Atkuriami failų tipai“.
• Nestatykite ant sistemos ar šalia jos magnetinių plokščių.
• Nestatykite aplink sistemą metalinių objektų, išskyrus TV. Belaidžio ryšio funkcijos gali būti nestabilios.
 Atjunkite HDMI kabelį nuo TV HDMI IN lizdo, tada vėl prijunkite jį prie pailgojo garsiakalbio HDMI IN lizdo (HDMI IN 1 / 2 / 3).
Norėdami mėgautis aukštos kokybės „Dolby TrueHD“, DTS HD ir pan. garsu, prijunkite „Blu-ray Disc™“ leistuvą, kabelinį priedėlį, palydovinį priedėlį ir pan. prie sistemos.
Kaip pritvirtinti groteles
Žr. naudojimo instrukcijos (atskiras dokumentas) skyrių „Grotelių tvirtinimas“.
Patarimas
• Perdavimo budėjimo režimu funkcija suteikia galimybę atkurti HDMI signalus TV, netgi sistemai veikiant budėjimo režimu.
Nustatykite nustatymus, kaip nurodyta toliau: paspauskite HOME [Setup] [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through], tada pasirinkite [Auto] arba [On].
• Norėdami gauti autorių teisių technologijomis apsaugotą 4K turinį žr. naudojimo instrukcijų (atskiras dokumentas) skyriuje „Prijungimas norint peržiūrėti autorių teisių technologijomis apsaugotą 4K turinį“.
Pastaba
• Įsitikinkite, kad HDMI kabelis tvirtai prijungtas.
4
Nuotolinio valdymo pulto nustatymas
Tęsinys kitame puslapyje
© „Sony Corporation“, 2016 m.
5
8
TV įjungimas
Garso klausymasis
INPUT +/–
Maitinimas
Pagrindinis meniu
///
HOME
SW  +/–
6
Sistemos įjungimas

/
Priekinis skydelis
 +/–
Garso iš TV klausymasis
Kito įvesties įrenginio (ne TV) naudojimas
 TV nuotolinio valdymo pultu pasirinkite norimą programą.
 Paspauskite HOME.
Įjungiamas televizijos transliavimo ekranas ir TV garsas atkuriamas per sistemą.
Jei TV garsas per sistemą neatkuriamas, spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką
INPUT +/−, kol priekiniame skydelyje bus parodyta „TV“.
Maitinimo
indikatorius
(žalias)
 Sureguliuokite garsumą.
TV ekrane bus atidarytas pagrindinis meniu.
 Norėdami pasirinkti norimą pagrindinio meniu įvestį, paspauskite ///.
Išsamios informacijos žr. naudojimo instrukcijos (atskiras dokumentas) skyriuje
„Apie pagrindinį meniu“.
Sureguliuokite garsumą sistemos nuotolinio valdymo pulte paspausdami  +/–.
Sureguliuokite žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą sistemos nuotolinio valdymo pulte
paspausdami SW  +/–.
Informacijos apie garso kokybės reguliavimą ieškokite naudojimo instrukcijų
(atskiras dokumentas) skyriuje „Kaip pasirinkti garso efektą“.
Nesklandumų šalinimas

TV garsas neatkuriamas per sistemą arba TV nerodomas vaizdas
•
•
•
•
 Įjunkite pailgojo ir žemųjų dažnių garsiakalbių KS maitinimo laidus
(maitinimo tinklo laidus).
 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (maitinimas).
Užsidegs priekinio skydelio ekranas.
 Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo režimo indikatorius
šviečia žaliai.
Jei ne, žr. naudojimo instrukcijų (atskiras dokumentas) skyriaus „Nesklandumų šalinimas“
dalį „Žemųjų dažnių garsiakalbis“.
 Įjunkite prijungtą įrenginį.
Kelis kartus paspauskite sistemos nuotolinio valdymo pulto mygtuką INPUT +/−, kol sistemos priekinio skydelio ekrane bus parodyta „TV“.
Įsitikinkite, kad sistemos HDMI lizdo įvestis ir išvestis yra teisingos.
Atjunkite kabelius, jungiančius TV ir sistemą, tada juos vėl prijunkite. Įsitikinkite, kad kabeliai tvirtai prijungti.
Atsižvelgiant į tai, kokia seka įjungėte TV ir sistemą, gali būti įjungtas sistemos nutildymo režimas ir priekinio skydelio ekrane bus rodoma „Muting“. Tokiu atveju pirmiausia įjunkite TV, tada – sistemą.
Neatkuriamas joks vaizdas ar garsas iš prijungto prie sistemos įrenginio
• Kelis kartus paspauskite sistemos nuotolinio valdymo pulto mygtuką INPUT +/−, kol sistemos priekinio skydelio ekrane bus parodyta prijungto įrenginio įvestis.
• Įsitikinkite, kad sistemos HDMI lizdo įvestis ir išvestis yra teisingos.
• Atjunkite kabelius, prijungtus prie sistemos, tada juos vėl prijunkite. Įsitikinkite, kad kabeliai tvirtai prijungti.
Neveikia TV nuotolinio valdymo pultas
• Jei TV nuotolinio valdymo pulto jutiklį užstoja pailgasis garsiakalbis, TV gali nepavykti valdyti nuotolinio valdymo pultu. Tokiu atveju nustatykite [IR-Repeater] nuostatą [On]. TV galite valdyti TV nuotolinio valdymo pultu. Informacijos
apie garso kokybės reguliavimą ieškokite naudojimo instrukcijos (atskiras dokumentas) skyriuje „Nuotolinio valdymo pulto signalo perdavimas TV per įrenginį“.
Nėra garso arba iš žemųjų dažnių garsiakalbio sklinda tik labai tylus garsas
• Padidinkite žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą sistemos nuotolinio valdymo pulte paspausdami SW  +/–.
• Žr. naudojimo instrukcijų (atskiras dokumentas) skyrių „Nesklandumų šalinimas“.
Patarimas
• Išsamios informacijos apie TV HDMI valdymo nustatymus rasite prie TV pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
7
„Easy Setup“ vykdymas
////
HOME
 Paspauskite HOME ant šios sistemos nuotolinio valdymo pulto.
„Easy Setup“ ekranas rodomas TV ekrane.
Jei „Easy Setup“ ekranas nerodomas, naudodami TV nuotolinio valdymo pultą
kaip TV įvesties nustatymą pasirinkite HDMI įvesties lizdą, prie kurio TV prijungtas
prie sistemos.
 Paspausdami /// pasirinkite elementą, kaip nurodoma TV ekrane,
tada paspauskite , kad pasirinkite „Easy Setup“.
 Kai TV ekrane atsiras pranešimas [Easy Initial Settings are complete.],
pasirinkite [Finish].
Patarimas
• Instrukcijos ekrane pateikiamos ta kalba, kurią pasirinkote atlikdami šį veiksmą.
• Informacijos apie tinklo ryšį ieškokite naudojimo instrukcijų (atskiras dokumentas) skyriuje
„Kaip mėgautis tinklo funkcija“.
Dar geriau išnaudokite papildomų „Sony“ belaidžių garsiakalbių (nepridedami) galimybes. „SongPal Link“ funkcijos išvardytos naudojimo instrukcijose
(atskiras dokumentas).
Download PDF

advertising