Sony | HT-CT790 | Sony HT-CT790 2.1 kan. pailgasis garsiakalbis su „Wi-Fi“ / „Bluetooth®“ technologija Naudojimo instrukcijos

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\010COV.fm
masterpage:
Right
Pailgasis garsiakalbis
Naudojimo instrukcijos
HT-CT790
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\020REG.fm
masterpage: Left
Klientams Europoje
ĮSPĖJIMAS
Įrenginio negalima statyti mažoje
erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba
uždaroje spintelėje.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
įrenginio vėdinimo angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų
skystis, jo neaptaškykite ir ant jo
nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros
tinklo, kol jis yra įjungtas į kintamosios
srovės elektros lizdą, net jei pats
įrenginys ir yra išjungtas.
Įrenginys nuo elektros tinklo
atjungiamas maitinimo laido kištuku,
todėl įrenginį įjunkite į lengvai
pasiekiamą kintamosios srovės elektros
lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui
nedelsdami ištraukite maitinimo
laido kištuką iš kintamosios srovės
elektros lizdo.
Saugokite maitinimo elementus arba
prietaisus su maitinimo elementais nuo
labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
Skirtas naudoti tik patalpose.
Rekomenduojami kabeliai
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais
ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti
tinkamai ekranuotus ir įžemintus
kabelius bei jungtis.
Pailgasis garsiakalbis
Etiketė pritvirtinta pailgojo garsiakalbio
apačioje.
Klientų dėmesiui: toliau pateikta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose
galioja ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino
„Sony Corporation“, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
(Japonija), arba jos vardu veikianti kita
bendrovė. Užklausas dėl gaminio
suderinamumo su Europos Sąjungos
teisės aktų nuostatomis siųskite
įgaliotajam atstovui adresu Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium. Jei turite klausimų
dėl remonto arba garantijos, kreipkitės
atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia,
kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus
ir kitas taikytinas nuostatas.
Išsamią informaciją žr. pateiktu URL
adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Šis gaminys skirtas naudoti šiose šalyse:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovas
5150-5350 MHz dažnių diapazoną
galima nustatyti tik naudojant patalpoje.
Patikrinus šią įrangą nustatyta, kad ji
atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) taisyklėse
apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
2LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\020REG.fm
Senos elektros
ir elektroninės
įrangos išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse,
kuriose yra
atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis
simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia
atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau būtų
perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį
saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio
perdirbimą, kreipkitės į vietos civilinės
valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Skirta tik
Europai
masterpage:
Right
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu,
maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninio aptarnavimo
specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai
utilizuotas, atiduokite panaudotą
gaminį į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų
perdirbtas.
Informacijos apie kitus maitinimo
elementus rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti
maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų
baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie
būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie
šio gaminio ar maitinimo elementų
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad
gaminio negalima išmesti kaip buitinių
atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu
su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir
cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi,
kai maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtos ištekliai.
3LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Turinys
Pridedami priedai ......................... 6
Dalių ir valdiklių vadovas ...............7
Apie pagrindinį meniu ................. 12
Prijungimas ir paruošimas
Pagrindinės
jungtys ir
paruošimas
Paleisties
vadovas
 (atskiras
dokumentas)
Prijungimas norint peržiūrėti
autorių teisių technologijomis
apsaugotą 4K turinį ............... 15
Įrenginio tvirtinimas prie
sienos ..................................... 17
Prisijungimas prie laidinio
tinklo ...................................... 18
Prisijungimas prie
belaidžio tinklo ..................... 20
Kaip klausytis garso
Kaip klausytis TV ..........................22
Garso iš prijungto įrenginio
klausymasis ............................22
Kaip klausytis muzikos iš USB
įrenginio .................................23
Kaip pasirinkti garso efektą
Kaip nustatyti garso efektą,
pritaikytą pagal garso
šaltinius (SOUND FIELD) .........25
Kaip mėgautis aiškiu garsu
vidurnaktį, nustačius nedidelį
garsumą (NIGHT) .................. 26
Kaip aiškiau perteikti dialogus
(VOICE) .................................. 26
Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumo reguliavimas ...........27
Garso atsilikimo nuo vaizdo
reguliavimas ..........................27
Kaip klausytis muzikos /
garso naudojant BLUETOOTH
funkciją
Kaip klausytis muzikos
iš mobiliojo įrenginio ............ 29
Kaip klausytis prijungto TV arba
įrenginio garso per ausines
ir garsiakalbius .......................32
Kaip mėgautis tinklo funkcija
Kaip klausytis muzikos
asmeniniame kompiuteryje
per pagrindinį tinklą ............. 34
Kaip klausytis muzikos
Music Services ...................... 35
Kaip klausytis muzikos
mobiliajame įrenginyje
naudojant SongPal ............... 36
„Google Cast“ naudojimas ..........37
Kaip klausytis muzikos prijungus
su „SongPal Link“
suderinamą įrenginį ..............37
Mobiliojo įrenginio ekrano
peržiūra per TV
(MIRRORING) ......................... 38
Kaip naudoti Įvairias
funkcijas / nustatymus
Belaidžio žemųjų dažnių
garsiakalbio ryšio nustatymas
(LINK) ..................................... 39
Suspaustų garso failų atkūrimas
natūraliu garsu ...................... 40
Kaip mėgautis sutankintai
transliuojamu garsu
(AUDIO) ................................. 40
Kaip įrenginio mygtukus
padaryti neveiksnius ..............41
4LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\010COVTOC.fm
masterpage:
Right
Kaip keisti priekinio skydelio
ekrano ir BLUETOOTH
indikatoriaus
šviesumą (DIMMER) .............. 41
Energijos taupymas budėjimo
režimu ....................................42
Funkcijos Control for HDMI
naudojimas ............................42
Kaip naudoti „BRAVIA“
sinchronizavimo funkciją ......44
Kaip naudoti sąrankos ekraną .....46
Parinkčių meniu sąrašas .............. 53
Nesklandumų šalinimas
Nesklandumų šalinimas ..............54
Sistemos nustatymas iš naujo .... 61
Papildoma informacija
Specifikacijos ...............................62
Atkuriami failų tipai .....................64
Palaikomi įvesties
garso formatai .......................65
Palaikomi įvesties
vaizdo formatai .....................66
BLUETOOTH ryšys ........................ 67
GALUTINIO NAUDOTOJO
LICENCIJOS SUTARTIS ............68
Atsargumo priemonės ................ 73
Rodyklė ........................................ 77
5LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\030PAC.fm
masterpage: Left
• Skaitmeninis optinis kabelis (1)
Pridedami priedai
• Pailgasis garsiakalbis (1)
• Paleidimo vadovas (1)
• Tvirtinimo prie sienos laikikliai (2),
varžtai (2)
• Naudojimo instrukcija (1)
• Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)
• Nuotolinio valdymo pultas (1)
• R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementai (2)
6LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\030PAC.fm
masterpage:
Right
Dalių ir valdiklių vadovas
Smulkūs elementai iliustracijose praleisti.
Įrenginys (pailgasis garsiakalbis)
Priekis
 Nuotolinio valdymo jutiklis
 N-ženklas (30 psl.)
Jeigu naudojate NFC funkciją,
prilieskite žymę su NFC suderinamu
įrenginiu.
 Priekinio skydelio ekranas
 BLUETOOTH indikatorius
(mėlynas)
– Greitai mirksi mėlyna spalva:
susiejimo budėjimo režimo
būsenoje
– Mirksi mėlyna spalva: bandoma
užmegzti BLUETOOTH ryšį
– Šviečia mėlyna spalva: užmegztas
BLUETOOTH ryšys

(USB) prievadas
  (maitinimas) mygtukas
Įjungiama sistema arba
nustatoma, kad ji veiktų
budėjimo režimu.
 INPUT mygtukas (12 psl., 22)
 PAIRING mygtukas (29 psl.)
 VOL +/– mygtukai
7LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\030PAC.fm
masterpage: Left
Iš užpakalio
 LAN(100) prievadas
 TV IN (OPTICAL) lizdas
 ANALOG IN lizdas
 HDMI IN 3 lizdas
Suderinamas su HDCP 2.2.
 HDMI IN 2 lizdas
Suderinamas su HDCP 2.2.
 HDMI IN 1 lizdas
Suderinamas su HDCP 2.2.
 HDMI OUT (TV (ARC)) lizdas
Suderinamas su HDCP 2.2.
8LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\030PAC.fm
masterpage:
Right
Žemųjų dažnių garsiakalbis
 Maitinimo indikatorius
– Dega raudonai: žemųjų dažnių
garsiakalbis veikia budėjimo
režimu
– Mirksi žalia spalva: bandoma
užmegzti ryšį
– Dega žaliai: žemųjų dažnių
garsiakalbis prijungtas prie
sistemos naudojant susiejimo
funkciją
  (maitinimas) mygtukas
Įjungiamas žemųjų dažnių
garsiakalbis arba nustatoma,
kad jis veiktų budėjimo režimu.
 LINK mygtukas (39 psl.)
 Ventiliacijos angos
Saugumo sumetimais
neuždenkite ventiliacijos angų.
9LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\030PAC.fm
masterpage: Left
Nuotolinio valdymo pultas
 INPUT +/– (12 psl., 22)
 (maitinimas)
Įjungiama sistema arba
nustatoma, kad ji veiktų
budėjimo režimu.
 DISPLAY
TV ekrane rodoma atkūrimo
informacija.
 CLEAR AUDIO+ (25 psl.)
SOUND FIELD (25 psl.)
VOICE (26 psl.)
NIGHT (26 psl.)
 DIMMER (41 psl.)
 Spalvoti mygtukai
Spartieji kai kurių meniu parinkčių
pasirinkimo mygtukai.
 MIRRORING (38 psl.)
PAIRING (29 psl.)
 OPTIONS (27 psl., 53)
BACK (12 psl.)
/// (12 psl.)
(įvesti) (12 psl.)
HOME (12 psl.)
  (nutildyti)
Laikinai išjungiamas garsas.
 (garsumas) +/–
Reguliuojamas garsumas.
SW  (žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumas) +/–
Reguliuojamas žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumas.
10LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\030PAC.fm
masterpage:
Right
 Atkūrimo valdymo mygtukai
/ (persukti atgal / greitai
persukti į priekį)
Persukama į priekį arba atgal.
/ (ankstesnis /
paskesnis)
Pasirinkamas ankstesnis /
paskesnis skyrius, garso takelis
arba failas.
 (leisti)
Pradedamas arba dar kartą
pradedamas atkūrimas (tęsiamas
leidimas).
 (pristabdyti)
Pristabdoma arba vėl
pradedamas atkūrimas.
 (sustabdyti)
Atkūrimas sustabdomas.
 RX/TX (imtuvas / siųstuvas)
(33 psl.)
 AUDIO (40 psl.)
11LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\030PAC.fm
masterpage: Left
Apie pagrindinį meniu
Sujungę sistemą ir TV HDMI kabeliu (nepridedamas), galite rodyti pagrindinį meniu
TV ekrane. Pagrindiniame meniu galite nustatyti įvairius nustatymus pasirinkdami
[Setup] arba iš įvesties sąrašo pasirinkdami įvestį arba paslaugą, kurią norite
žiūrėti.
[Setup]
Įvesties sąrašas
Pagrindinio meniu naudojimas
///,
(įvesti)
HOME
BACK
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas pagrindinis meniu.
2
Paspaudę /// pasirinkite
ir paspauskite .
[Setup] arba elementą iš įvesties sąrašo
Pasirinkta įvestis arba sąrankos ekranas rodomas TV ekrane.
Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite BACK.
12LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\030PAC.fm
masterpage:
Right
Įvesties sąrašas
Įvesties pavadinimas
Paaiškinimas
[TV]
Išvedamas garsas iš TV. (22 psl.)
[HDMI1]
Išvedamas garsas iš įrenginio, prijungto prie HDMI IN 1 lizdo.
(22 psl.)
[HDMI2]
Išvedamas garsas iš įrenginio, prijungto prie HDMI IN 2 lizdo.
(22 psl.)
[HDMI3]
Išvedamas garsas iš įrenginio, prijungto prie HDMI IN 3 lizdo.
(22 psl.)
[Bluetooth Audio]
Išvedamas garsas iš įrenginio, prijungto naudojant BLUETOOTH
funkciją. (29 psl.)
[Analog]
Išvedamas garsas iš įrenginio, prijungto prie ANALOG IN lizdo.
[USB]
Išvedama muzika arba atkuriami nuotraukų failai, esantys
prijungtame USB įrenginyje. (23 psl.)
[Screen mirroring]
Mobiliojo įrenginio ekrano peržiūra TV ekrane. (38 psl.)
[Home Network]
Išvedama muzika arba atkuriami nuotraukų failai, esantys
prie tinklo prijungtame įrenginyje. (34 psl.)
[Music Services]
Naudojamos muzikos paslaugos internete. (35 psl.)
[Setup]
Žr. „Kaip naudoti sąrankos ekraną“ (46 psl.).
Patarimas
Įvestį taip pat galite pasirinkti kelis kartus paspausdami INPUT +/–.
13LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\030PAC.fm
masterpage: Left
Apie veiksmų aprašą
Šioje naudojimo instrukcijoje valdymas aprašytas kaip veiksmai, kuriuos galima
atlikti TV ekrane rodomame pagrindiniame meniu naudojant nuotolinio valdymo
pultą, kai sistema ir TV yra sujungti HDMI kabeliu (nepridedamas).
Veiksmai, kuriais pasirenkami elementai TV ekrane naudojant /// ir
supaprastinami tokiu būdu.
Pavyzdys: Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
Veiksmas, kuriuo pasirenkamas elementas paspaudus /// ir
„select“.
,
, išreikštas kaip
Pavyzdys: Pagrindiniame meniu pasirinkite [Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wired Setup].
Kartojant veiksmą, kuriuo pasirenkamas elementas paspaudus /// ir ,
pasirinktus elementus susieja „-“.
Patarimai
• Tuos pačius veiksmus galite atlikti ir įrenginio mygtukais, jei jų pavadinimai sutampa
su nuotolinio valdymo pulto mygtukų pavadinimais ar yra į juos panašūs.
• Simboliai skliausteliuose [ ] rodomi TV ekrane. Simboliai kabutėse „ “ rodomi priekinio
skydelio ekrane.
14LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\040CON.fm
masterpage:
Right
Prijungimas ir paruošimas
Prijungimas ir paruošimas
Prijungimas norint
peržiūrėti autorių
teisių technologijomis
apsaugotą 4K turinį
4K TV ir 4K įrenginio
sujungimas
Norėdami peržiūrėti autorių teisių
technologijomis apsaugotą 4K turinį
ir klausytis garso per sistemą,
TV ir įrenginį prijunkite prie HDCP2.2
palaikančio HDMI lizdo.
Autorių teisių saugomą 4K turinį galima
peržiūrėti tik prijungus prie HDCP2.2
palaikančio HDMI lizdo.
Su HDCP2.2
suderinamas
HDMI lizdas
Su HDCP2.2
suderinamas
HDMI lizdas
TV
„Blu-ray Disc“ leistuvas, kabelinės televizijos
priedėlis, palydovinės televizijos priedėlis ir kt.
 HDMI kabelis (nepridedamas)
 HDMI kabelis (nepridedamas)
Rekomenduojama naudoti didelės
spartos HDMI kabelį su eternetu.
1
2
Išsiaiškinkite, ar jūsų TV HDMI
įvesties lizdas suderinamas su
HDCP2.2.
Žr. televizoriaus naudojimo
instrukcijas.
Sujunkite televizoriaus HDCP2.2
palaikantį HDMI įvesties lizdą ir
įrenginio HDMI OUT lizdą HDMI
kabeliu (nepridedamas).
Televizorius prijungtas.
15LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\040CON.fm
3
4
masterpage: Left
Sujunkite 4K įrenginio HDCP2.2
palaikantį HDMI išvesties lizdą ir
įrenginio HDMI IN lizdą HDMI
kabeliu (nepridedamas).
Informacijos, ar 4K įrenginio HDMI
OUT lizdas suderinamas su
HDCP2.2, ieškokite 4K įrenginio
naudojimo instrukcijose.
4K įrenginys prijungtas.
Leiskite autorių teisių
technologijomis apsaugotą
4K turinį.
Vaizdas bus rodomas TV ekrane ir iš
sistemos bus atkuriamas garsas.
Patarimas
4K įrenginį galima prijungti prie bet kurio
HDMI IN 1, HDMI IN 2 arba HDMI IN 3 lizdo,
nes visi jie suderinami su HDCP2.2.
Su HDCP2.2
suderinamas
HDMI lizdas
Kai ant TV HDMI lizdo
nepažymėta ARC
Jei TV HDCP2.2 palaikantis HDMI IN
lizdas nesuderinamas su ARC,
TV garsas iš sistemos neišvedamas.
Tokiu atveju sujunkite TV optinės
išvesties lizdą ir įrenginio TV IN
(OPTICAL) lizdą optiniu skaitmeniniu
kabeliu (pridedamas).
TV
Su HDCP2.2
suderinamas
HDMI lizdas
„Blu-ray Disc“ leistuvas, kabelinės televizijos
priedėlis, palydovinės televizijos priedėlis ir kt.
 HDMI kabelis (nepridedamas)
 HDMI kabelis (nepridedamas)
Rekomenduojama naudoti didelės
spartos HDMI kabelį su eternetu.
 Optinis skaitmeninis kabelis (pridedamas)
16LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\040CON.fm
1
Įrenginį galima pritvirtinti prie sienos.
Pridėtus tvirtinimo laikiklius
pritvirtinkite prie laikiklių ertmių,
esančių įrenginio apačioje,
naudodami pridėtus varžtus,
kad tvirtinimo laikiklių paviršius
būtų tokioje padėtyje, kaip
parodyta paveikslėlyje.
Pritvirtinkite du tvirtinimo laikiklius
prie kairiosios ir dešiniosios
tvirtinimo ertmių, esančių įrenginio
apatinėje dalyje.
Varžtas (pridėtas)
Pastabos
• Naudokite reikiamo stiprumo varžtus
(nepridėti), atsižvelgdami į sienos
medžiagą ir tvirtumą. Tinko plokštės
siena yra itin trapi, todėl varžtus tvirtai
priveržkite prie sijos. Garsiakalbius
montuokite horizontaliai, kabinkite ant
lygios sienos srities į sijas įsuktų varžtų.
• Dėl montavimo kreipkitės į „Sony“
pardavėją arba licencijuotą rangovą,
be to, ypatingą dėmesį montuojant
reikia skirti saugumui.
• „Sony“ neatsako už nelaimingus
atsitikimus arba žalą, patirtą dėl
netinkamo primontavimo, nepakankamo
sienos tvirtumo, netinkamo varžtų
įsukimo arba stichinių nelaimių ir t. t.
Tvirtinimo prie sienos
laikiklis (pridėtas)
2
Paruoškite tvirtinimo prie sienos
laikiklio angoms skirtus varžtus
(nepridedami).
4 mm
Daugiau nei 30 mm
4,6 mm
10 mm
Tvirtinimo prie sienos laikiklio anga
17LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Prijungimas ir paruošimas
Įrenginio tvirtinimas prie
sienos
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\040CON.fm
3
Priveržkite varžtus prie sienos.
Varžtas turi būti išsikišęs tiek, kiek
parodyta paveikslėlyje.
730 mm
3,5–4,5 mm
masterpage: Left
Prisijungimas prie
laidinio tinklo
Paruoškite tinklą prijungdami sistemą
ir asmeninį kompiuterį prie pagrindinio
tinklo LAN kabeliu.
Prijungimas prie asmeninio
kompiuterio arba maršrutizatoriaus LAN kabeliu
Šis paveikslėlis pateiktas pavyzdys,
kaip prijungti sistemą ir asmeninį
kompiuterį prie pagrindinio tinklo.
4
Pakabinkite ant varžtų tvirtinimo
prie sienos laikiklį.
Sulygiuokite laikiklio ertmes su
varžtais, tada pakabinkite įrenginį
ant dviejų varžtų.
Internetas
Modemas
LAN kabelis
(nepridedamas)
Maršrutizatorius
Serveris
Pastaba
Serveris turi būti prijungtas prie to paties
tinklo kaip ir sistema.
Patarimas
Rekomenduojame naudoti ekranuotą tiesų
sąsajos kabelį (nepridedamas.
18LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\040CON.fm
1
2
3
4
5
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
6
Nustatykite vadovaudamiesi
ekrane pateiktomis
instrukcijomis.
Sistema paleidžia tinklo nustatymus
ir atsiranda tinklo nustatymų
būsena.
Paspausdami  /  naršykite
informaciją, o tada paspauskite .
Pasirinkite [Save & Connect].
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
Išsamią informaciją rasite TV ekrane
pateikiamuose pranešimuose.
Pasirinkite [Auto].
Sistema paleidžia tinklo nustatymus
ir atsiranda tinklo nustatymų
būsena.
Paspausdami  /  naršykite
informaciją, o tada paspauskite .
5
Pasirinkite [Save & Connect].
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
Išsamią informaciją rasite TV ekrane
pateikiamuose pranešimuose.
Prijungimas naudojant
fiksuotą IP adresą
1
2
3
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Pasirinkite [Manual].
19LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Prijungimas ir paruošimas
Prijungimas automatiškai
gavus tinklo informaciją
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\040CON.fm
Prisijungimas prie
belaidžio tinklo
Paruoškite tinklą prijungdami sistemą
ir asmeninį kompiuterį prie bevielio LAN
maršrutizatoriaus.
Pastaba
Serveris turi būti prijungtas prie to paties
tinklo kaip ir sistema.
Prisijungimas naudojant
WPS mygtuką
Jei belaidis LAN maršrutizatorius
(prieigos taškas) yra suderinamas
su „Wi-Fi“ apsaugota sąranka (WPS),
tinklo nustatymus lengvai nustatysite
naudodami WPS mygtuką.
1
2
3
4
5
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Prisijungimas pasirinkus
tinklo pavadinimą (SSID)
Jei belaidis LAN maršrutizatorius
(prieigos taškas) nesuderinamas su
„Wi-Fi“ apsaugota sąranka (WPS),
iš anksto patikrinkite toliau
nurodytą informaciją.
– Tinklo pavadinimas (SSID)*
_____________________________________
– Saugos raktas (slaptažodis)**
_____________________________________
* SSID (tinklo įrangos identifikatorius) – tai
pavadinimas, pagal kurį atpažįstamas
tam tikras prieigos taškas.
**Ši informacija turi būti pateikta belaidžio
LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško
etiketėje, naudojimo instrukcijoje, ją taip
pat gali pateikti asmuo, konfigūruojantis
belaidį tinklą, arba interneto paslaugos
teikėjas.
1
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
2
Pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup] – [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
3
Pasirinkite [Start].
Paspauskite prieigos taško
mygtuką WPS.
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
masterpage: Left
4
5
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup].
TV ekrane rodomas tinklo
pavadinimų sąrašas.
Pasirinkite norimą tinklo
pavadinimą (SSID).
Programinės įrangos klaviatūra
įveskite saugos raktą (arba
slaptafrazę), tada pasirinkite
[Enter].
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
20LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\040CON.fm
masterpage:
Right
Prijungimas ir paruošimas
Prijungimas naudojant
fiksuotą IP adresą
Atlikdami “Prisijungimas pasirinkus
tinklo pavadinimą (SSID)” 4 veiksmą
pasirinkite [New connection
registration] – [Manual registration]
vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
Prisijungimas naudojant PIN
kodą
Atlikdami “Prisijungimas pasirinkus
tinklo pavadinimą (SSID)” 4 veiksmą
pasirinkite [New connection
registration], o tada – [(WPS) PIN
Method].
Prijungimas per SongPal
SongPal programa gali prijungti sistemą
prie to paties belaidžio tinklo, kurį
naudoja ir mobilusis įrenginys.
Norėdami gauti išsamios informacijos,
vadovaukitės programos instrukcija
arba žr. toliau nurodytą URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
21LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\050LST.fm
Kaip klausytis garso
Kaip klausytis TV
1
2
3
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Garso iš prijungto
įrenginio klausymasis
1
2
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[TV].
TV nuotolinio valdymo pultu
pasirinkite programą.
Pasirinkta TV programa bus rodoma
TV ekrane ir iš sistemos bus
atkuriamas TV garsas.
3
4
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą nuotolinio
valdymo pulte paspausdami SW
 +/– (27 psl.).
Patarimas
Galite pasirinkti [TV] nuotolinio valdymo
pulte paspausdami INPUT +/–.
masterpage: Left
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
prijungto norimo įrenginio įvestį.
Pasirinkto įrenginio bus rodomas TV
ekrane ir iš sistemos bus atkuriamas
garsas.
Jei pasirinksite [Analog], TV ekrane
bus atidarytas pagrindinis meniu.
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą nuotolinio
valdymo pulte paspausdami SW
 +/– (27 psl.).
Patarimas
Galite pasirinkti įvestį nuotolinio valdymo
pulte paspausdami INPUT +/–.
Pagrindiniame meniu
rodomo įvesties pavadinimo
keitimas
Galite pakeisti [HDMI1], [HDMI2] arba
[HDMI3] įvesties pavadinimą, kuris
rodomas pagrindiniame meniu.
1
2
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu užveskite
žymeklį ant [HDMI1], [HDMI2] arba
[HDMI3], tada paspauskite
OPTION.
TV ekrane bus atidarytas parinkčių
meniu.
22LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\050LST.fm
3
4
Pasirinkite įvesties pavadinimą.
Galite rinktis iš šių įvesčių
pavadinimų.
• [BD Player]
• [DVD Player]
• [Cable Box]
• [Satellite]
• [GAME]
• [PC]
Norėdami baigti
paspauskite .
Kaip klausytis muzikos
iš USB įrenginio
Galite leisti muzikos / nuotraukų failus,
esančius prijungtame USB įrenginyje.
Jei norite sužinoti, kokių tipų failus
galima paleisti, žr. „Atkuriami failų tipai“
(64 psl.).
1
Prijunkite USB įrenginį prie
(USB) prievado.
Patarimas
Pakeitus įvesties pavadinimą, automatiškai
pakeičiama ir rodoma piktograma.
2
3
4
5
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu
pasirinkite [USB (Connected)].
Pasirinkite [Music] – aplanką,
kuriame saugomos dainos –
dainą.
Bus leidžiama pasirinkta daina ir iš
sistemos atkuriamas garsas.
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą nuotolinio
valdymo pulte paspausdami SW
 +/– (27 psl.).
23LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Kaip klausytis garso
5
Pasirinkite [Input Label].
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\050LST.fm
masterpage: Left
Pastaba
Kai naudojate USB įrenginį, neatjunkite jo.
Prieš prijungdami arba atjungdami USB
įrenginį išjunkite sistemą, kad
nesugadintumėte duomenų arba USB
įrenginio.
Patarimas
Galite atlikti įvairius veiksmus iš parinkčių
meniu (53 psl.).
Nuotraukų USB įrenginyje
peržiūra
Galite leisti nuotraukų failus, saugomus
prijungtame USB įrenginyje.
Jei norite sužinoti, kokių tipų failus
galima paleisti, žr. „Atkuriami failų tipai“
(64 psl.).
Pasirinkite [Photo] – aplanką, kuriame
saugomos nuotraukos – nuotrauką,
kaip atlikdami 4 veiksmą.
TV ekrane bus rodoma pasirinkta
nuotrauka.
Patarimas
Galite atlikti įvairius veiksmus iš parinkčių
meniu (53 psl.).
24LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\060SOU.fm
Kaip pasirinkti garso efektą
Galite lengvai įjungti iš anksto
užprogramuotus garso efektus, kurie
pritaikyti pagal įvairius garso šaltinius.
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
1
2
Garso laukas
Paaiškinimas
[Music]
Pritaikomi muzikai
tinkamiausi garso
efektai.
[Sports]
Komentarai yra
aiškūs, plojimai
girdimi kaip erdvinis
garsas, o garsas –
tikroviškas.
[Game
Studio]
Pritaikomi
žaidimams
tinkamiausi
garso efektai.
[Standard]
Pritaikomi
konkretiems
šaltiniams
tinkamiausi garso
efektai.
Patarimai
• Galite pasirinkti [ClearAudio+] nuotolinio
valdymo pulte paspausdami CLEAR
AUDIO+.
• Galite pasirinkti garso lauką parinkčių
meniu (53 psl.).
Paspauskite SOUND FIELD.
TV ekrane bus atidarytas garso
lauko meniu.
Paspauskite mygtuką kelis kartus,
kad pasirinktumėte norimą garso
lauką.
Garso laukas
Paaiškinimas
[ClearAudio+]
Pagal garso šaltinį
automatiškai
parenkamas
tinkamas garso
nustatymas.
[Movie]
Pritaikomi filmams
tinkamiausi garso
efektai. Šiuo režimu
atkartojamas garso
sodrumas ir erdvinis
pojūtis.
25LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Kaip pasirinkti garso efektą
Kaip nustatyti garso
efektą, pritaikytą
pagal garso šaltinius
(SOUND FIELD)
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\060SOU.fm
Kaip mėgautis aiškiu
garsu vidurnaktį,
nustačius nedidelį
garsumą (NIGHT)
masterpage: Left
Kaip aiškiau perteikti
dialogus (VOICE)
Garsas atkuriamas mažu garsumu
neprarandant tikslumo ir dialogų
aiškumo.
VOICE
NIGHT
1
2
1
2
Paspauskite VOICE.
TV ekrane rodomas balso režimas.
Paspauskite mygtuką kelis kartus,
kad pasirinktumėte nakties
režimą.
Paspauskite NIGHT.
TV ekrane rodomas nakties režimas.
Režimas
Paaiškinimas
[Up Off]
standartinis.
Paspauskite mygtuką kelis kartus,
kad pasirinktumėte nakties
režimą.
[Up 1]
Dialogas lengvai
girdimas sustiprinus
dialogų diapazoną.
[Up 2]
Sustiprinamas dialogų
diapazonas ir dialogo
garsą gali lengvai
girdėti senyvi žmonės.
Režimas
Paaiškinimas
[On]
Suaktyvinama nakties
režimo funkcija.
[Off]
Išjungiama nakties
režimo funkcija.
Patarimas
Patarimas
Galite pasirinkti [Voice] iš parinkčių meniu
(53 psl.).
Galite pasirinkti [Night] iš parinkčių meniu
(53 psl.).
26LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\060SOU.fm
Žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumo
reguliavimas
Garso atsilikimo nuo
vaizdo reguliavimas
Kai TV ekrane garsas nesutampa su
vaizdu, galite pareguliuoti garso
atsilikimą nuo vaizdo.
Nustatymo būdas skiriasi, jis priklauso
nuo įvesties.
SW  +/–
///,
OPTIONS
Paspausdami SW (žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumas)  +/–
reguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą.
Pastaba
Jeigu įvesties šaltinyje yra nedaug bosų
garso, pvz., TV programose, bosų garsą iš
žemųjų dažnių garsiakalbio gali būti sunku
girdėti.
Žiūrint TV
1
2
3
4
Paspauskite OPTIONS.
Priekinio skydelio ekrane užsidegs
„SYNC“.
Paspauskite  arba
Priekinio skydelio ekrane bus
rodomas reguliavimo laikas.
Sureguliuokite atsilikimą
naudodami  / , tada
paspauskite
.
Galima rinktis nuo 0 ms iki 300 ms
25 ms žingsniais.
Paspauskite OPTIONS.
Priekinio skydelio ekrane bus
uždarytas parinkčių meniu.
27LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Kaip pasirinkti garso efektą
Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas bosų
arba žemųjų dažnių garsui atkurti.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\060SOU.fm
masterpage: Left
Kai žiūrite kitą įrenginį
1
2
3
Paspauskite OPTIONS.
TV ekrane bus atidarytas parinkčių
meniu.
Pasirinkite [A/V SYNC].
Sureguliuokite atsilikimą
naudodami  / , tada
paspauskite .
Galima rinktis nuo 0 ms iki 300 ms
25 ms žingsniais.
28LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\070BTF.fm
Kaip klausytis muzikos / garso
naudojant BLUETOOTH funkciją
Kaip klausytis muzikos
iš mobiliojo įrenginio
Kaip klausytis muzikos
susiejant su mobiliuoju
įrenginiu
1
2
INPUT +/–
3
SW  +/–
HOME
4
 +/–
Atkūrimo valdymo
mygtukai
RX/TX
5
Paspauskite PAIRING.
Įjungiamas sistemos susiejimo
režimas, priekinio skydelio ekrane
pasirodo „BT“ ir greitai mirksi
BLUETOOTH indikatorius.
Įjunkite BLUETOOTH funkciją, tada
mobiliajame įrenginyje suraskite
ir pasirinkite „HT-CT790“.
Jei prašoma įvesti prieigos raktą,
įveskite 0000.
Įsitikinkite, kad įrenginio
BLUETOOTH indikatorius
šviečia mėlyna spalva.
Užmegztas ryšys tarp sistemos
ir mobiliojo įrenginio.
Paleiskite garso atkūrimą
naudodami prijungtame
mobiliajame įrenginyje
veikiančią programą.
Per įrenginį atkuriamas garsas.
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą nuotolinio
valdymo pulte paspausdami SW
 +/– (27 psl.).
29LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Kaip klausytis muzikos / garso naudojant BLUETOOTH funkciją
Galite klausytis muzikos, saugomos
mobiliajame įrenginyje, pvz.,
išmaniajame telefone arba
planšetiniame kompiuteryje, belaide
jungtimi sujungę sistemą ir mobilųjį
įrenginį per BLUETOOTH funkciją.
Jungdamiesi prie mobiliojo įrenginio per
BLUETOOTH funkciją, galite atlikti
veiksmus paprasčiausiai naudodami
pridėtą nuotolinio valdymo pultą,
neįjungdami TV.
PAIRING
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\070BTF.fm
• Galite leisti arba pristabdyti turinį
naudodami nuotolinio valdymo
pulto atkūrimo valdymo mygtukus.
BLUETOOTH funkcijos ryšio
būsenos patikrinimas
Būsena
Indikatorius
BLUETOOTH
susiejimo
budėjimo
režimo
būsenoje
Greitai mirksi mėlyna
spalva
Bandoma
užmegzti ryšį
Mirksi mėlyna spalva
Ryšys
užmegztas
Šviečia mėlyna spalva
Neprijungtas
Išjungta
Patarimai
• Užmezgus BLUETOOTH ryšį, atsižvelgiant
į prijungtą įrenginį bus rodoma atsisiųsti
siūlomos taikomosios programos
rekomendacija.
Vykdant nurodymus galima atsisiųsti
taikomąją programą „SongPal“, kuri leis
naudoti šią sistemą.
Išsamiau apie „SongPal“ žr. „Kaip
klausytis muzikos mobiliajame įrenginyje
naudojant SongPal“ (36 psl.).
• Atlikite antrojo ir kitų mobiliųjų įrenginių
susiejimą.
• Jei norite atšaukti susiejimą, paspauskite
HOME.
Kaip klausytis muzikos iš
susieto mobiliojo įrenginio
3
4
5
masterpage: Left
Įsitikinkite, kad BLUETOOTH
indikatorius šviečia mėlyna spalva.
Užmegztas ryšys tarp sistemos
ir mobiliojo įrenginio.
Paleiskite garso atkūrimą naudodami prijungtame mobiliajame
įrenginyje veikiančią programą.
Per įrenginį atkuriamas garsas.
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą nuotolinio
valdymo pulte paspausdami SW
 +/– (27 psl.).
• Galite leisti arba pristabdyti turinį
naudodami nuotolinio valdymo
pulto atkūrimo valdymo mygtukus.
Mobiliojo įrenginio atjungimas
Atlikite bet kurį toliau nurodytą veiksmą.
• Išjunkite BLUETOOTH funkciją
mobiliajame įrenginyje.
• Paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką PAIRING.
• Išjunkite sistemą arba mobilųjį įrenginį.
Pastaba
Jei „BT“ nėra rodomas priekinio skydelio
ekrane paspaudus INPUT +/– skyriaus
„Kaip klausytis muzikos iš susieto mobiliojo
įrenginio“ 2 veiksme, nuotolinio valdymo
pulte vieną kartą paspauskite RX/TX.
Patarimas
1
2
Įjunkite mobiliojo įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
Kelis kartus paspauskite
INPUT +/–, kad priekinio skydelio
ekrane būtų rodoma „BT“.
Įvestis automatiškai pasikeičia į
[Bluetooth Audio], tada sistema
automatiškai iš naujo prisijungia
prie mobiliojo įrenginio, prie kurio
buvo prijungta pastarąjį kartą.
Neužmezgus ryšio, mobiliajame įrenginyje
pasirinkite „HT-CT790“.
Prijungimas prie mobiliojo
įrenginio vienu palietimu
valdoma funkcija (NFC)
Laikant su NFC suderinamą mobilųjį
įrenginį, pvz., išmanųjį telefoną arba
planšetinį kompiuterį, prie įrenginio
30LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\070BTF.fm
N žymės, sistema bus automatiškai
įjungta, tada automatiškai vykdomas
susiejimas ir BLUETOOTH prijungimas.
Suderinami įrenginiai
Išmanieji telefonai, planšetiniai
kompiuteriai ir muzikos grotuvai su NFC
funkcija (OS: „Android™ 2.3.3“ arba
naujesnė versija, išskyrus „Android 3.x“)
1
Mobiliuoju įrenginiu palieskite
įrenginio N žymę.
Laikykite priglaudę, kol mobilusis
įrenginys suvibruos ir mobiliajame
įrenginyje pasirodys pranešimas.
Vykdykite ekrane pateiktos
instrukcijas, kad užbaigtumėte
įrenginio ir mobiliojo įrenginio
susiejimą.
Indikatorius BLUETOOTH
3
4
Įsitikinkite, kad BLUETOOTH
indikatorius šviečia mėlyna spalva.
Užmegztas ryšys tarp sistemos ir
mobiliojo įrenginio.
Paleiskite garso atkūrimą naudodami prijungtame mobiliajame
įrenginyje veikiančią programą.
Per sistemą bus atkuriamas garsas.
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą nuotolinio
valdymo pulte paspausdami SW
 +/– (27 psl.).
• Galite leisti arba pristabdyti turinį
naudodami nuotolinio valdymo
pulto atkūrimo valdymo mygtukus.
Atkūrimo sustabdymas vienu
palietimu valdoma funkcija
Dar kartą mobiliuoju įrenginiu palieskite
įrenginio N žymę.
Pastabos
• Atsižvelgiant į mobilųjį įrenginį, gali tekti iš
anksto atlikti toliau nurodytus veiksmus.
– Įjunkite NFC funkciją.
– Atsisiųskite „NFC Easy Connect“
programą iš Google Play™ ir paleiskite
programą. (Ši taikomoji programa gali
būti neteikiama kai kuriose šalyse /
regionuose.) Išsamios informacijos
ieškokite prie įrenginio pridėtose
naudojimo instrukcijose.
• Ši funkcija neveikia su BLUETOOTH
suderinamose ausinėse ar
garsiakalbiuose. Norėdami klausytis garso
per su BLUETOOTH suderinamas ausines
ar garsiakalbius, žr. „Kaip klausytis
prijungto TV arba įrenginio garso per
ausines ir garsiakalbius“ (32 psl.).
• [Bluetooth Mode] automatiškai
pakeičiamas į [Receiver], kai jungiatės
prie BLUETOOTH naudodami vienu
palietimu valdomą funkciją. Net jei vienu
palietimu valdoma funkcija bus atšaukta,
[Bluetooth Mode] nustatymas liks
[Receiver]. Išsamią informaciją apie
[Bluetooth Mode] rasite [Bluetooth
Settings] (48 psl.).
31LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Kaip klausytis muzikos / garso naudojant BLUETOOTH funkciją
2
Įjunkite mobiliojo įrenginio NFC
funkciją.
5
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\070BTF.fm
Kaip klausytis prijungto
TV arba įrenginio garso
per ausines ir
garsiakalbius
Galite klausytis prijungto TV arba įrenginio garso per su BLUETOOTH suderinamas ausines ir garsiakalbius, įrenginį
prijungę per BLUETOOTH funkciją.
6
7
Kaip klausytis garso
susiejant su ausinėmis arba
garsiakalbiais
1
2
3
4
5
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter].
Sistema pereina į BLUETOOTH
perdavimo režimą.
Su BLUETOOTH suderinamas
ausines arba garsiakalbį
nustatykite į susiejimo režimą.
Informacijos apie susiejimo metodą
ieškokite ausinių arba garsiakalbio
naudojimo instrukcijoje.
Pasirinkite ausinių arba
garsiakalbio pavadinimą iš [Device
List], kuris yra [Bluetooth Settings].
Užmezgus BLUETOOTH ryšį,
bus rodomas [Bluetooth device is
connected.]. (Taip pat bus rodomas
ir prijungto įrenginio pavadinimas.)
Jei negalite rasti savo ausinių arba
garsiakalbio pavadinimo [Device
List], pasirinkite [Scan].
masterpage: Left
Grįžkite į pagrindinį meniu ir
pasirinkite norimą įvestį.
TV ekrane rodomas pasirinktos
įvesties vaizdas, priekinio skydelio
ekrane rodomas „BT TX“, tada iš
ausinių arba garsiakalbio
atkuriamas garsas.
Per sistemą garsas neatkuriamas.
Dėl įvesties pasirinkimo, žr.
„Pagrindinio meniu naudojimas“
(12 psl.).
Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite ausinių
arba garsiakalbio garsumo lygi.
Prijungus ausines arba garsiakalbį,
ausinių arba garsiakalbio garsumo
lygį galima valdyti įrenginio
mygtukais VOL +/– ir nuotolinio
valdymo pulto mygtukais  +/–.
Kaip atšaukti susiejimą
Atšaukite ausinių arba garsiakalbio
susiejimą atlikdami 4 veiksmą.
Kaip pašalinti užregistruotą
įrenginį iš įrenginių sąrašo
1
Atlikite skyriuje „Kaip klausytis garso
susiejant su ausinėmis arba
garsiakalbiais“ nurodytus
1–5 veiksmus.
2
Pasirinkite ausinių arba garsiakalbio
pavadinimą, tada paspauskite
OPTIONS.
3
4
Pasirinkite [Remove].
Vykdydami ekrane pateiktas
instrukcijas iš įrenginių sąrašo
panaikinkite norimas ausines
arba garsiakalbį.
32LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\070BTF.fm
Kaip klausytis garso
naudojant susietas ausines
arba garsiakalbius
1
2
4
5
Pasirinkite norimą įvestį.
Dėl įvesties pasirinkimo, žr.
„Pagrindinio meniu naudojimas“
(12 psl.).
Įjunkite ausinių arba garsiakalbio
BLUETOOTH funkciją.
Paspauskite nuotolinio valdymo
pulto mygtuką RX/TX.
[Bluetooth Mode] nustatomas
į [Transmitter] ir priekinio skydelio
ekrane rodoma „BT TX“.
Sistema automatiškai iš naujo
prisijungia prie ausinių arba
garsiakalbio, prie kurio buvo
prijungta pastarąjį kartą, tada iš
ausinių arba garsiakalbių
atkuriamas garsas.
Per sistemą garsas neatkuriamas.
Sureguliuokite garsumą.
Sureguliuokite ausinių arba
garsiakalbio garsumo lygi. Taip pat
galite reguliuoti ausinių arba
garsiakalbio garsumo lygį
nuotolinio valdymo pulto mygtukais
 +/–.
Kaip atjungti ausines arba
garsiakalbį
Apie ausinių ir garsiakalbio
jungtį
• Atsižvelgiant į naudojamas su
BLUETOOTH suderinamas ausines
arba garsiakalbį, gali nepavykti
reguliuoti garsumo lygio.
• [Screen mirroring], [Bluetooth Audio] ir
namų kino valdymo funkcija neveikia,
kai [Bluetooth Mode] nustatytas
į [Transmitter].
• Pasirinkus [Bluetooth Audio] arba
[Screen mirroring] įvestį, negalima
nustatyti [Bluetooth Mode] kaip
[Transmitter]. Taip pat negalima jo
perjungti nuotolinio valdymo mygtuku
RX/TX.
• Galima užregistruoti iki 9 BLUETOOTH
įrenginių. Registruojant 10-ąjį
BLUETOOTH įrenginį, juo pakeičiamas
seniausiai prijungtas BLUETOOTH
įrenginys.
• Sąraše [Device List] sistema pateikia
ne daugiau kaip 15 nustatomų
BLUETOOTH įrenginių.
• Kol į su BLUETOOTH suderinamas
ausines arba garsiakalbį perduodamas
garsas, garso efekto arba parinkčių
meniu nustatymų pakeisti negalima.
• Tam tikro turinio gali nepavykti atkurti
dėl jam taikomos turinio apsaugos.
• Dėl belaidės technologijos
BLUETOOTH ypatumų, kitaip nei per
įrenginį, per BLUETOOTH įrenginį
garsas / muzika atkuriami su tam
tikra delsa.
• AAC arba LDAC garso siuntimą
iš BLUETOOTH įrenginio galima
įjungti arba išjungti (49 psl.).
Atlikite bet kurį toliau nurodytą veiksmą.
– Išjunkite ausinių arba garsiakalbio
BLUETOOTH funkciją.
– Paspauskite RX/TX.
– Išjunkite sistemą arba ausines
ar garsiakalbį.
– Pasirinkite ausinių arba garsiakalbio
įrenginio pavadinimą iš [Setup] –
[Bluetooth Settings] – [Device List].
33LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Kaip klausytis muzikos / garso naudojant BLUETOOTH funkciją
3
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\080NTW.fm
Kaip mėgautis tinklo funkcija
Kaip klausytis muzikos
per asmeninį kompiuterį
Kaip klausytis muzikos
asmeniniame
kompiuteryje per
pagrindinį tinklą
Galite paleisti asmeniniame
kompiuteryje saugomus muzikos
failus naudodami pagrindinį tinklą.
Muzikos failus galima leisti valdant
sistemos ekraną (OSD) arba specialią
programą „SongPal“ mobiliajame
įrenginyje, pvz., išmaniajame telefone
arba planšetiniame kompiuteryje.
Home Network paruošimas
1
2
3
Asmeninis kompiuteris
Belaidžio LAN maršrutizatorius
1
2
3
Prijunkite sistemą prie tinklo.
Žr. „Prisijungimas prie laidinio
tinklo“ (18 psl.) ir „Prisijungimas prie
belaidžio tinklo“ (20 psl.).
Prijunkite asmeninį kompiuterį
prie tinklo.
Išsamios informacijos ieškokite
asmeninio kompiuterio naudojimo
instrukcijoje.
Nustatykite asmeninį kompiuterį.
Norėdami naudoti asmeninį
kompiuterį pagrindiniame tinkle,
turite nustatyti, kad asmeninis
kompiuteris būtų serveriu. Išsamios
informacijos ieškokite asmeninio
kompiuterio naudojimo
instrukcijoje.
masterpage: Left
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Home Network].
TV ekrane rodomas įrenginio
pavadinimas pagrindiniame tinkle.
Pasirinkite norimą įrenginį –
[Music] – aplanką, kuriame
saugomos dainos – dainą.
Bus leidžiama pasirinkta daina ir iš
sistemos atkuriamas garsas.
4
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą nuotolinio
valdymo pulte paspausdami SW
 +/– (27 psl.).
Patarimai
• Galite peržiūrėti nuotraukas,
saugomas asmeniniame kompiuteryje,
3 veiksme pasirinkdami [Photo].
• Galite atlikti įvairius veiksmus iš parinkčių
meniu (53 psl.).
Patarimas
Prisijungimo prie tinklo būseną patikrinkite
pagal
[Setup] – [Network Settings] –
[Network Connection Status].
34LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\080NTW.fm
Kaip klausytis muzikos
asmeniniame kompiuteryje
naudojant SongPal
masterpage:
Right
Kaip klausytis muzikos
Music Services
Naudodami šią sistemą galite klausytis
muzikos internetu. Kad būtų galima
naudotis šia funkcija, sistema turi
būti prijungta prie interneto.
Asmeninis kompiuteris
1
Išmanusis
telefonas arba
planšetinis
kompiuteris
Galite leisti muzikos failus, saugomus
asmeniniame kompiuteryje, naudodami
specialią programą SongPal, kurią
galima atsisiųsti į mobilųjį įrenginį, pvz.,
išmanųjį telefoną arba planšetinį
kompiuterį. Išsamią informaciją apie
SongPal rasite „Galimybės naudojant
SongPal“ (36 psl.) arba toliau nurodytu
URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
2
3
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Music Services].
TV ekrane pateikiamas muzikos
paslaugų sąrašas.
Pasirinkite norimą muzikos
paslaugą.
TV ekrane rodomas muzikos
paslaugų gidas.
Vadovaukitės žinyno nurodymais
ir naudokite muzikos paslaugas.
Patarimas
Norėdami atnaujinti paslaugų teikėjų
sąrašą paspauskite [Update Services]
ir 2 veiksme pasirinkite OPTIONS.
35LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Kaip mėgautis tinklo funkcija
Belaidžio LAN maršrutizatorius
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\080NTW.fm
Kaip klausytis muzikos
mobiliajame įrenginyje
naudojant SongPal
masterpage: Left
Kaip mėgautis muzika iš USB
įrenginio
Galite leisti muziką, saugomą prie
(USB) prievado prijungtame
įrenginyje.
Pastaba
Galimybės naudojant
SongPal
SongPal yra programa, skirta valdyti
suderinamus Sony garso įrenginius
naudojant išmanųjį telefoną / „iPhone“.
Ieškokite SongPal apsilankę Google
Play™ arba „App Store“ ir atsisiųskite
į savo išmanųjį telefoną / „iPhone“.
Išsamios informacijos apie SongPal
ieškokite šiuo URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
SongPal atsisiuntimas į išmanųjį
telefoną / „iPhone“ suteikia toliau
nurodytas galimybes.
Sistemos garso nustatymai
Galite paprastai sureguliuoti garsą
arba naudoti „Sony“ rekomenduojamą
[ClearAudio+] nustatymą.
Muzikos paslauga
Galite sukonfigūruoti pradinius
nustatymus, kad galėtumėte naudotis
muzikos paslaugomis*.
* Skirtingose šalyse ir regionuose siūlomos
muzikos paslaugos ir jų teikimo trukmė
gali skirtis.
Gali tekti atnaujinti įrenginio versiją.
Kai su muzikos paslauga naudojate
Google Cast™, žr. „„Google Cast“
naudojimas“ (37 psl.).
Kokias funkcijas galite valdyti naudodami
„SongPal“, priklauso nuo prijungto
įrenginio. Programos specifikacijos ir
dizainas gali būti be įspėjimo pakeisti.
„SongPal“ naudojimas
1
2
3
4
Atsisiųskite nemokamą programą
SongPal į mobilųjį įrenginį.
Sujunkite sistemą ir mobilųjį
įrenginį naudodami BLUETOOTH
funkciją (29 psl.) arba tinklo
funkciją (18 psl.).
Paleiskite SongPal.
Vadovaukitės instrukcijomis
SongPal ekrane.
Pastabos
• Prieš naudodami SongPal, būtinai
nustatykite [Bluetooth Mode] į [Receiver]
(48 psl.).
• Naudokite naujausią SongPal versiją.
Patarimai
• Galite prijungti sistemą ir mobilųjį įrenginį
naudodami NFC funkciją (30 psl.).
• Jungdami per tinklo funkciją, prijunkite
mobilųjį įrenginį prie to paties tinklo,
prie kurio prijungta ir sistema.
Kaip mėgautis muzika
pagrindiniame tinkle
Per tinklą galite leisti kompiuteryje arba
pagrindinio tinklo serveryje esančią
muziką.
36LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\080NTW.fm
„Google Cast“ naudojimas
Naudodamiesi Google Cast galite
pasirinkti muzikos turinį iš programos,
kurioje veikia „Google Cast“, ir atkurti
jį įrenginyje.
Norint naudotis „Google Cast“,
reikia atlikti pradinę sąranką
naudojant „SongPal“.
1
3
4
5
Prijunkite įrenginį prie to paties
„Wi-Fi“ tinklo, prie kurio prijungta
sistema (20 psl.).
Paleiskite SongPal, pasirinkite
sistemą ir bakstelėkite [Settings] –
[Google Cast] – [Learn how to Cast].
Perskaitykite, kaip naudoti
funkciją bei programas, kurias
galima naudoti su „Google Cast“,
ir atsisiųskite programą.
Paleiskite programą, su kuria
galima naudoti „Google Cast“,
bakstelėkite cast mygtuką ir
pasirinkite sistemą.
Kaip klausytis muzikos
prijungus su „SongPal
Link“ suderinamą
įrenginį
Kaip klausytis tos pačios
muzikos skirtinguose
kambariuose (belaidė
daugelio kambarių funkcija)
Galite klausytis asmeniniame
kompiuteryje ar išmaniuosiuose
telefonuose esančios muzikos ir netgi
tinklo paslaugų transliuojamos muzikos
bet kuriame kambaryje, išlaikydami
aukščiausią garso kokybę.
Galite naudoti SongPal programą, kuri
įdiegta išmaniajame telefone / „iPhone“.
Norėdami naudoti kelis su SongPal
suderinamus įrenginius, prijunkite juos
prie to paties belaidžio LAN.
Kaip nustatyti SongPal
Nustatykite vadovaudamiesi „SongPal“
pagalba.
Patarimas
Išsamios informacijos apie „SongPal“ rasite
„Galimybės naudojant SongPal“ (36 psl.).
6
Pasirinkite ir paleiskite muziką
naudodami programą, su kuria
galima naudoti „Google Cast“.
Muzika bus paleista per sistemą.
Pastaba
Negalite naudoti Google Cast, kai įrenginio
priekinio skydelio ekrane rodoma „google
cast updating“. Palaukite, kol naujinimas
bus baigtas, tada bandykite dar kartą.
37LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Kaip mėgautis tinklo funkcija
2
Atsisiųskite nemokamą programą
SongPal į mobilųjį įrenginį.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\080NTW.fm
Mobiliojo įrenginio
ekrano peržiūra per TV
(MIRRORING)
[Screen mirroring] yra funkcija,
leidžianti per TV peržiūrėti mobiliojo
įrenginio ekraną pasitelkus „Miracast“
technologiją.
Sistemą galima prijungti tiesiai prie
įrenginio, suderinamo su Screen
mirroring funkcija (pvz., išmaniojo
telefono, planšetinio kompiuterio).
Galima naudoti ir įrenginio ekraną,
ir didelį TV ekraną. Norint naudoti šią
funkciją belaidžio ryšio maršrutizatoriaus
(arba prieigos taško) nereikia.
masterpage: Left
Pastabos
• Naudojant Screen mirroring vaizdo ir
garso kokybę gali pabloginti trikdžiai iš
kitų tinklų.
• Atsižvelgiant į naudojimo aplinką, vaizdo
ir garso kokybė gali būti prastesnė.
• Naudojant Screen mirroring gali neveikti
kai kurios tinklo funkcijos.
• Įsitikinkite, kad įrenginys yra suderinamas
su „Miracast“. Garantija, kad pavyks
prijungti visus su „Miracast“ suderinamus
įrenginius, nesuteikiama.
Ekrano atvaizdavimo
funkcijos atšaukimas
Paspauskite HOME arba BACK.
MIRRORING
HOME
BACK
1
2
Paspauskite MIRRORING.
Vykdykite TV ekrane rodomas
instrukcijas.
Naudodami mobilųjį įrenginį
suaktyvinkite funkciją Screen
mirroring.
Mobiliojo įrenginio ekranas
rodomas TV ekrane.
Patarimai
• 1 veiksme pagrindiniame meniu galite
pasirinkti [Screen mirroring].
• Atkūrimo stabilumą galite pagerinti
nustatę [Screen mirroring RF Setting]
(52 psl.).
38LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\090OST.fm
3
Kaip naudoti Įvairias funkcijas /
nustatymus
Belaidžio žemųjų dažnių
garsiakalbio ryšio
nustatymas (LINK)
Kad ryšys būtų geresnis, dar kartą
nustatykite belaidį žemųjų dažnių
garsiakalbio ryšį.
4
5
LINK
Maitinimo
indikatorius
Pasirinkite [System Settings] –
[Wireless Subwoofer Connection]
– [Link].
TV ekrane rodomas [Link] ekranas.
Užpakalinėje žemųjų dažnių
garsiakalbio pusėje paspauskite
LINK.
Žemųjų dažnių garsiakalbio
maitinimo indikatorius mirksi
žalia spalva.
Ne vėliau kaip per 1 minutę
pradėkite kitą veiksmą.
Pasirinkite [Start].
Sąsajos nustatymas pradedamas.
Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną,
pasirinkite [Cancel].
Užbaikite sąsajos nustatymą
vadovaudamiesi ekrane
pateikiamu pranešimu.
Žemųjų dažnių garsiakalbio
maitinimo indikatorius dega
žalia spalva.
Pastabos
• Jei rodomas pranešimas [Cannot set
Link.], vykdykite ekrane pateiktas
instrukcijas.
• Kai [Bluetooth Mode] nuostata yra
[Transmitter], o BLUETOOTH įrenginys
prijungtas prie sistemos, ryšys su
belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu
negali būti užmegztas.
1
2
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
39LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Kaip naudoti Įvairias funkcijas / nustatymus
6
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\090OST.fm
masterpage: Left
Suspaustų garso failų
atkūrimas natūraliu
garsu
Kaip mėgautis
sutankintai transliuojamu
garsu (AUDIO)
Ši funkcija pagerina suglaudintų garso
failų garso kokybę atkurdama didelio
diapazono garsą, kuris buvo panaikintas
glaudinimo procesu. Galite mėgautis
artimu originaliam, natūraliu erdviniu
garsu.
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus garso
lauką [Music] (25 psl.).
Kai sistema gauna „Dolby Digital“
sutankintą transliavimo signalą, galite
mėgautis sutankintu transliuojamu
garsu.
1
2
3
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
AUDIO
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
1
Pasirinkite [Audio Settings] –
[DSEE].
2
Pasirinkite [On].
Pastabos
• Ši funkcija suderinama su 44,1 kHz arba
48 kHz diskretizavimo dažnio 2 kanalų
skaitmeninės įvesties signalais.
• Diskretizavimo dažnis / bitų gylis po
konvertavimo į aukštesnę kokybę pakilo
iki 96 kHz / 24 bitų.
• Ši funkcija nesuderinama su DSD
signalais.
• Kai pasirinkta [Analog], ši funkcija
neveikia.
Paspauskite AUDIO.
Priekinio skydelio ekrane bus rodomas
garso signalas.
Paspauskite mygtuką kelis kartus,
kad pasirinktumėte norimą garso
signalą.
Garso
signalas
Paaiškinimas
“MAIN”
Bus atkuriamas garsas
pagrindine kalba.
“SUB”
Bus atkuriamas garsas
dubliavimo kalba.
“MN/SB”
Bus atkuriamas garsas
tiek pagrindine, tiek
dubliavimo kalbomis.
Pastabos
• Norėdami gauti „Dolby Digital“ signalą,
TV arba kitus įrenginius turite prijungti
prie TV IN (OPTICAL) lizdo naudodami
optinį skaitmeninį kabelį (pridedamas).
• Jei TV HDMI IN lizdas suderinamas su
Audio Return Channel funkcija (43 psl.),
galite priimti Dolby Digital signalą per
HDMI kabelį.
40LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\090OST.fm
Kaip įrenginio mygtukus
padaryti neveiksnius
Galima nustatyti, kad įrenginio
mygtukai būtų neveiksnūs ir taip
apsisaugoti nuo netinkamo naudojimo,
pvz., vaikų išdaigų (apsaugos nuo vaikų
funkcija).
masterpage:
Right
Kaip keisti priekinio
skydelio ekrano
ir BLUETOOTH
indikatoriaus
šviesumą (DIMMER)
Galite keisti priekinio skydelio ekrano ir
BLUETOOTH indikatoriaus šviesumą.
Vieną po kito paspauskite VOL , VOL +
ir VOL , tuo pat metu laikydami
paspaudę įrenginio mygtuką INPUT.
Priekinio skydelio ekrane bus rodoma
„LOCK“, o įrenginio mygtukai neveiks.
Įrenginį galite valdyti tik naudodami
nuotolinį valdymo pultą.
Kaip atšaukti apsaugos nuo
vaikų funkciją
Vieną po kito paspauskite VOL –, VOL +
ir VOL –, tuo pat metu laikydami
paspaudę įrenginio mygtuką INPUT.
Priekinio skydelio ekrane bus rodoma
„UNLCK“ ir apsaugos nuo vaikų funkcija
bus atšaukta.
1
2
Paspauskite DIMMER.
Priekinio skydelio ekrane bus
rodomas ekrano režimas.
Paspauskite mygtuką kelis kartus,
kad pasirinktumėte norimą
ekrano režimą.
Režimas
Paaiškinimas
“BRIGHT”
Priekinio skydelio
ekranas ir BLUETOOTH
indikatorius šviečia
ryškiai.
“DARK”
Priekinio skydelio
ekranas ir BLUETOOTH
indikatorius šviečia
tamsiai.
“OFF”
Priekinio skydelio
ekranas išjungtas.
Pastaba
 (maitinimas) nėra užrakintas naudojant
apsaugos nuo vaikų funkciją.
41LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Kaip naudoti Įvairias funkcijas / nustatymus
DIMMER
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\090OST.fm
Pastaba
Priekinio skydelio ekranas išjungiamas
pasirinkus „OFF“. Jis įsijungia automatiškai,
jei paspaudžiate bet kurį mygtuką, tada jei
apytiksliai 10 sekundžių jo nenaudojate, vėl
išsijungia. Tačiau kai kuriais atvejais
priekinio skydelio ekranas gali neišsijungti.
Tokiu atveju priekinio skydelio ekrano
šviesumas bus toks pats kaip „DARK“.
Energijos taupymas
budėjimo režimu
Patikrinkite, ar nustatėte toliau
nurodytus nustatymus.
– [Bluetooth Standby] nuostata yra [Off]
(49 psl.).
– [Standby Through] nuostata yra [Off]
(50 psl.).
– [Quick Start / Network Standby]
nuostata yra [Off] (51 psl.).
– [Remote Start] nuostata yra [Off]
(52 psl.).
masterpage: Left
Funkcijos Control for
HDMI naudojimas
HDMI kabeliu prijungus su Control for
HDMI funkcija* suderinamą įrenginį,
pvz., TV arba „Blu-ray Disc“ įrašymo
įrenginį, jį galima lengvai valdyti TV
nuotolinio valdymo pultu.
Toliau nurodytas funkcijas galima
naudoti su Control for HDMI funkcija.
• Sistemos išjungimo funkcija
• Sistemos garso valdymo funkcija
• Garso grįžties kanalas
• Grojimo vienu prisilietimu funkcija
• Paprasto valdymo nuotolinio valdymo
pultu funkcija „Remote Easy Control“
• HDMI budėjimo režimas pasirinkus
energijos taupymo nustatymą
Pastaba
Šios funkcijos gali veikti ne tik „Sony“
pagamintuose įrenginiuose, tačiau tuomet
jų veikimas nėra garantuojamas.
* Control for HDMI yra CEC („Consumer
Electronics Control“) naudojamas
standartas, leidžiantis HDMI („HighDefinition Multimedia Interface“)
įrenginiams vienas kitą valdyti.
Pasiruošimas naudoti
funkciją Control for HDMI
Įjunkite sistemos [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Control for HDMI]
nustatydami [On] (50 psl.). Numatytasis
nustatymas yra [On].
Įjunkite Control for HDMI funkcijos
nustatymus TV ir kitiems prie sistemos
prijungtiems įrenginiams.
Patarimas
Jei naudodami „Sony“ pagamintą TV
įjungiate funkciją Control for HDMI
(„BRAVIA“ sinchronizavimas), automatiškai
įjungiama ir funkcija Control for HDMI.
42LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\090OST.fm
Atlikus nustatymą, priekinio skydelio
ekrane rodoma „DONE“.
Sistemos maitinimo
išjungimo funkcija
Išjungus TV, sistema ir prijungtas
įrenginys išjungiami automatiškai.
Nustatykite sistemos funkciją [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] į [On] arba [Auto] (50 psl.).
Numatytasis nustatymas yra [Auto].
Pastaba
Sistemos garso valdymo
funkcija
Jei įjungiate sistemą, kai žiūrite TV, TV
garsas atkuriamas per sistemos
garsiakalbius. Sistemos garsumą galima
reguliuoti naudojant TV nuotolinio
valdymo pultą.
Jeigu paskutinį kartą žiūrint TV garsas
buvo skleidžiamas iš sistemos
garsiakalbių, įjungus TV bus
automatiškai įjungta sistema.
Taip pat galima valdyti naudojant TV
meniu. Išsamios informacijos žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
Pastabos
• Naudojant TV funkciją „Twin Picture“,
garsas atkuriamas tik per TV, jei
pasirenkama ne [TV], [HDMI1], [HDMI2] ar
[HDMI3], o kita įvestis. Jei funkciją „Twin
Picture“ išjungsite, garsas bus atkuriamas
per sistemą.
• TV ekrane rodomas sistemos garsumo
lygis yra rodomas atsižvelgiant į TV. TV
rodomas garsumo lygį nurodantis
skaičius gali skirtis nuo sistemos priekinio
skydelio ekrane rodomo skaičiaus.
• Priklausomai nuo TV nustatymų, sistemos
garso valdymo funkcija gali neveikti.
Išsamią informaciją žr. TV naudojimo
instrukcijose.
Audio Return Channel
Jei sistema prijungta prie TV HDMI IN
lizdo, suderinamo su Audio Return
Channel, TV garso per sistemos
garsiakalbius galite klausytis neprijungę
optinio skaitmeninio kabelio.
Sistemoje įjunkite [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Audio Return
Channel] nustatydami [Auto] (50 psl.).
Numatytasis nustatymas yra [Auto].
Pastaba
Jei TV nėra suderinamas su Audio Return
Channel, optinis skaitmeninis kabelis
(pridedamas) turi būti prijungtas
(žr. pridėtą paleisties vadovą).
Grojimo vienu prisilietimu
funkcija
Leidžiant turinį prie sistemos prijungtu
įrenginiu („Blu-ray Disc“ įrašymo
įrenginiu, „PlayStation®4“ ar kt.),
sistema ir TV įjungiami automatiškai,
sistemos įvestis perjungiama į įrenginio
įvestį, o garsas atkuriamas per sistemos
garsiakalbius.
Pastabos
• Jei sistemos nustatymų [System Settings]
– [HDMI Settings] – [Standby Through]
nuostata yra [On] arba [Auto], o TV garsas
buvo atkurtas per TV garsiakalbius,
kai paskutinį kartą žiūrėjote TV, sistema
nebus įjungiama, o garsas ir vaizdas bus
atkuriami per TV net ir įrenginyje leidžiant
turinį (50 psl.).
• Atsižvelgiant į TV, leidžiamo turinio
pradžia gali būti rodoma netinkamai.
43LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Kaip naudoti Įvairias funkcijas / nustatymus
Atsižvelgiant į įrenginio būseną, prijungtas
įrenginys gali neišsijungti.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\090OST.fm
Paprasto valdymo
nuotolinio valdymo pultu
funkcija „Remote Easy
Control“
Galite valdyti sistemą ją pasirinkdami iš
TV sinchronizavimo meniu.
Ši funkcija gali būti naudojama,
jei TV palaiko sinchronizavimo meniu.
Išsamią informaciją žr. TV naudojimo
instrukcijose.
Pastabos
• TV sąsajos meniu atpažįsta sistemą kaip
„Player“.
• Kai kuriuose TV kai kurie veiksmai gali būti
nepalaikomi.
HDMI budėjimo režimas
pasirinkus energijos
taupymo nustatymą
HDMI budėjimo režimas pasirinkus
energijos taupymo nustatymą (50 psl.)
yra funkcija, kuri suteikia galimybę
mėgautis prijungto įrenginio garsu
ir vaizdu neįjungus sistemos.
Nustatykite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Through] kaip
[Auto] (50 psl.). Numatytasis
nustatymas yra [Auto].
Pastaba
Jei prie sistemos prijungto įrenginio
vaizdas televizoriuje nerodomas,
nustatykite [Standby Through] kaip [On].
Šį nustatymą rekomenduojama rinktis
tada, jei prijungtas TV nėra „Sony“.
masterpage: Left
Kaip naudoti „BRAVIA“
sinchronizavimo funkciją
Be Control for HDMI funkcijos, su
„BRAVIA“ sinchronizavimo funkcija
suderinamuose įrenginiuose taip pat
galite naudoti ir toliau nurodytas
funkcijas.
• Scenos pasirinkimo funkcija
• Namų kino valdymas
• Aido panaikinimo funkcija
• Kalbos susiejimas
Pastaba
Šios funkcijos yra patentuotos „Sony“.
Naudojant ne „Sony“ pagamintus
gaminius, ši funkcija neveikia.
Scenos pasirinkimo funkcija
Sistemos garso laukas perjungiamas
automatiškai, atsižvelgiant į TV scenos
pasirinkimo funkcijos nustatymus.
Išsamią informaciją žr. TV naudojimo
instrukcijose.
Nustatykite garso lauko funkciją
[ClearAudio+] (25 psl.).
Namų kino valdymo funkcija
Naudojant su namų kino valdymo
funkcija suderinamą TV, galima
nustatyti sistemą, garso lauko
nustatymus, įvesties perjungimą ir kt.
neperjungiant TV įvesties.
Šią funkciją galima naudoti, kai TV
prijungtas prie interneto. Išsamią
informaciją žr. TV naudojimo
instrukcijose.
44LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\090OST.fm
Aido panaikinimo funkcija
Aidas sumažėja, kai žiūrėdami TV
programas naudojate „Social Viewing“
funkciją, pvz., „Skype“. Šią funkciją
galima naudoti, jei TV palaiko „Social
Viewing“ funkciją. Išsamios informacijos
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Pastabos
• Garsas gali būti nutrauktas, kai
perjungiamas diskretizavimo dažnis
arba atkūrimo įrenginio garso išvesties
signalų kanalų skaičius.
• Pasirinkus įvestį [TV], per pastarąjį
kartą pasirinktus HDMI IN 1/2/3 lizdus
perduodami vaizdo signalai bus
perduodami per HDMI OUT (ARC)
lizdą.
• Ši sistema palaiko TRILUMINOS, ITU-R
BT.2020, HDR (didelis dinaminis
diapazonas), 3D ir 4K perdavimą.
Kaip naudoti Įvairias funkcijas / nustatymus
• Naudojant „Social Viewing“ funkciją, jei
pasirinkta [HDMI1], [HDMI2] arba [HDMI3]
sistemos įvestis, įvestis automatiškai
pakeičiama į [TV]. „Social Viewing“ ir TV
programos garsas atkuriami per sistemos
garsiakalbius.
• Naudojant „Social Viewing“ funkciją,
garsas atkuriamas tik per TV garsiakalbį,
jei pasirinkta ne [TV], [HDMI1], [HDMI2]
arba [HDMI3], o kita sistemos įvestis.
• Kai garsas perduodamas per TV, šios
funkcijos naudoti negalima.
masterpage:
Right
Kalbos susiejimas
Pakeitus TV ekrano kalbą, sistemos
ekrano kalba taip pat pakeičiama.
Pastabos dėl HDMI jungčių
• Naudokite HDMI kabelį (didelės
spartos HDMI kabelį su eternetu arba
dar didesnės spartos HDMI kabelį su
eternetu). Jei naudojate standartinį
HDMI kabelį, 1080p, 3D ir 4K turinys
gali būti rodomas netinkamai.
• Naudokite patvirtintą HDMI® kabelį.
• Naudokite „Sony“ didelės spartos
HDMI kabelį su eternetu, ant kurio yra
tipo logotipas.
• HDMI-DVI konvertavimo kabelio
naudoti nerekomenduojama.
• Garso signalus (diskretizavimo dažnį,
bitų skaičių ir kt.), perduodamus iš
HDMI lizdo, gali silpninti per prijungtą
įrenginį.
45LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\090OST.fm
masterpage: Left
Kaip naudoti sąrankos ekraną
Elementus, pvz., vaizdą ir garsą, galite įvairiai reguliuoti.
Numatytieji nustatymai pabraukti.
1
2
3
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos ekranas.
Pasirinkite nustatymo elementą.
Nustatymo elementas
Paaiškinimas
[Software Update] Atnaujinama sistemos programinė įranga. (47 psl.)
[Screen Settings]
Ekrano nustatymai pakoreguojami pagal TV tipą. (47 psl.)
[Audio Settings]
Garso nustatymai pakoreguojami pagal prijungimo lizdų tipą.
(48 psl.)
[Bluetooth Settings] Tiksliai pakoreguojami BLUETOOTH funkcijos nustatymai. (48 psl.)
[System Settings]
Sukonfigūruojami su sistema susiję nustatymai. (50 psl.)
[Network Settings] Tiksliai pakoreguojami interneto ir pagrindinio tinklo nustatymai.
(51 psl.)
[Input Skip
Setting]
Nustatomas kiekvienos įvesties praleidimo nustatymas. (52 psl.)
[Easy Setup]
Iš naujo paleidžiama nesudėtinga sąranka ir galite konfigūruoti
pagrindinius nustatymus. (52 psl.)
[Resetting]
Atkuriami numatytieji gamykliniai sistemos nustatymai. (52 psl.)
46LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\090OST.fm
[Software Update]
Atnaujinę programinę įrangą į naujausią
versiją, galėsite naudotis naujausiomis
funkcijomis.
Daugiau informacijos apie naujinimo
funkcijas rasite toliau nurodytoje
svetainėje:
www.sony.eu/support
Pastabos
[Update via Internet]
Sistemos programinė įranga naujinama
prisijungus prie pasiekiamo tinklo.
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis. Patikrinkite, ar
prisijungta prie interneto.
[Update via USB Memory]
Atnaujinama programinė įranga
naudojant USB atmintį. Įsitikinkite,
kad programinės įrangos naujinio
aplanko pavadinimas yra UPDATE.
[Screen Settings]
[TV Type]
[16:9]: pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate plačiaekranį TV arba TV
su plačiojo režimo funkcija.
[4:3]: pasirinkite šį nustatymą,
kai prijungiate 4:3 ekrano formato TV
arba TV su plačiojo režimo funkcija.
[Output Video Resolution]
[Auto]: atkuria vaizdo signalus pagal TV
ar prijungto įrenginio raišką.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: atkuria vaizdo signalus
pagal pasirinktą raiškos nustatymą.
* Jei atkuriamo turinio spalvų sistema
yra NTSC, vaizdo signalų raiška
konvertuojama tik į [480i] ir [480p].
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Ši funkcija nustato signalų išvestį iš
sistemos HDMI OUT (ARC) lizdo, kai
naudojama Screen mirroring funkcija.
[Auto]: 24p vaizdo signalai atkuriami tik
tada, kai 1080 / 24p palaikantis TV
prijungiamas per HDMI, o [Output Video
Resolution] nuostata yra [Auto] arba
[1080p].
[Off]: pasirinkite, jei TV nepalaiko 1080 /
24p vaizdo signalų.
[4K Output]
[Auto1]: vykdant ekrano atvaizdavimą
atkuriami 2K vaizdo signalai, o atkuriant
nuotraukas – 4K vaizdo signalai,
kai prijungta prie 4K palaikančio Sony
pagaminto įrenginio.
[Auto2]: išvedami 4 k vaizdo signalai, kai
24p turinio atkūrimo ekranas Nuotrauka
su atspindžiu arba atkūrimą, kai
prijungtas 4 k/24p suderinamą įrenginį.
[Off]: funkcija išjungiama.
Pastabos
• Jei naudojamas Sony pagamintas
įrenginys neaptinkamas pasirinkus
[Auto1], nustatymo efektas bus toks pat,
kaip nustatymo [Auto2].
• [Network content 24p Output]
nustatymui, esančiam [24p Output],
turi būti parinktas atitinkamas
nustatymas [Auto2].
47LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Kaip naudoti Įvairias funkcijas / nustatymus
• Norint atlikti atnaujinimus internetu,
būtina interneto prieiga.
• Kol naujinama programinė įranga,
priekinio skydelio ekrane rodoma „UPDT“.
Kai baigiama naujinti, sistema
automatiškai paleidžiama iš naujo.
Kol naujinama, negalima sistemos įjungti
arba išjungti, ir negalima nei jos, nei TV
naudoti. Palaukite, kol programinė įranga
bus atnaujinta.
• Nustatykite [Auto Update] kaip [On],
jei norite atlikti programinės įrangos
naujinimus automatiškai (51 psl.).
Atsižvelgiant į išsamią naujinimų
informaciją, programinės įrangos
naujinimas gali būti atliekamas net jei
[Auto Update] pasirenkate nuostatą [Off].
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\090OST.fm
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: automatiškai aptinkamas
išorinio įrenginio tipas ir įjungiamas
atitinkamos spalvos nustatymas.
[YCbCr (4:2:2)]: atkuriami YCbCr 4:2:2
vaizdo signalai.
[YCbCr (4:4:4)]: atkuriami YCbCr 4:4:4
vaizdo signalai.
[RGB]: pasirinkite, jei norite prijungti
įrenginį su HDCP palaikančiu DVI lizdu.
[Video Direct]
Jei pasirinkta įvestis [HDMI1], [HDMI2]
arba [HDMI3], sistemos rodomą ekraną
(OSD) galima išjungti.
Ši funkcija naudinga, kai žaidžiate.
Galite mėgautis tik žaidimo ekranu.
[On]: išjungia OSD. TV ekrane nebus
pateikiama informacija, o mygtukai
OPTIONS ir DISPLAY neveiks.
[Off]: informacija TV ekrane rodoma tik
pakeitus nustatymus, pvz., pasirinkus
garso lauką.
[SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: sušvelninami per HDMI OUT (ARC)
lizdą perduodami vaizdo signalai.
[Off]: pasirinkite, jei vaizdo signalai
iškraipomi arba spalvos atrodo
nenatūraliai.
[Audio Settings]
[DSEE]
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus garso
lauką [Music].
[On]: pagerina garso kokybę atkurdama
didelio diapazono garsą (40 psl.).
[Off]: išjungta
masterpage: Left
[On]: sistema atkuria garso takelį tokiu
dinaminiu diapazonu, kokį numatė
įrašymo inžinierius.
[Off]: dinaminis diapazonas
neglaudinamas.
[Attenuation settings - Analog]
Iš įrenginio, prijungto prie ANALOG IN
lizdų, perduodami garsai gali būti
iškraipyti. Galite to išvengti,
sumažindami sistemos įvesties lygį.
[On]: sumažinamas įvesties lygis.
Pasirinkus šį nustatymą išvesties lygis
sumažėja.
[Off]: normalus įvesties lygis.
[Audio Output]
Galima pasirinkti garso signalų
atkūrimo metodą.
[Speaker]: kelių kanalų garsas perduodamas tik per sistemos garsiakalbius.
[Speaker + HDMI]: kelių kanalų garsas
perduodamas per sistemos garsiakalbius, o 2 kanalų tiesiniai PCM signalai
perduodami per HDMI OUT (ARC) lizdą.
[HDMI]: garsas perduodamas tik per
HDMI OUT (ARC) lizdą. Garso formatas
priklauso nuo prijungto įrenginio.
Pastabos
• Jei [Control for HDMI] nuostata yra [On]
(50 psl.), automatiškai parenkama [Audio
Output] nuostata [Speaker + HDMI],
kurios negalima pakeisti.
• Jei [Audio Output] nuostata yra [Speaker +
HDMI], o [HDMI1 Audio Input Mode]
(50 psl.) nuostata yra [TV], garso signalai
per HDMI OUT (ARC) lizdą neperduodami.
(Tik Europai skirti modeliai)
[Bluetooth Settings]
[Audio DRC]
Galite suglaudinti dinaminį garso takelio
diapazoną.
[Auto]: automatiškai glaudinamas
garsas, užkoduotą „Dolby TrueHD“
formatu.
[Bluetooth Mode]
Naudojant sistemą galima leisti turinį iš
BLUETOOTH įrenginio arba klausytis
sistemos atkuriamo garso naudojant su
BLUETOOTH suderinamas ausines arba
garsiakalbį.
48LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\090OST.fm
[Receiver]: sistema veikia imtuvo
režimu, leidžiančiu priimti ir atkurti
garsą, perduodamą iš BLUETOOTH
įrenginio.
[Transmitter]: ši sistema veikia siųstuvo
režimu, leidžiančiu perduoti garsą į su
BLUETOOTH suderinamas ausines arba
garsiakalbį. Perjungus sistemos įvestį,
priekinio skydelio ekrane rodoma
„BT TX“.
[Off]: BLUETOOTH funkcija yra išjungta
ir [Bluetooth Audio] įvesties pasirinkti
negalima.
masterpage:
Right
Pastabos
• Jei AAC įjungtas, o įrenginys palaiko AAC,
galima klausytis aukštos kokybės garso.
• Jungiant su BLUETOOTH suderinamas
ausines arba garsiakalbius, šio nustatymo
pakeisti negalima.
[Bluetooth Codec – LDAC]
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą [Receiver]
arba [Transmitter].
[On]: įjungiamas LDAC kodekas.
[Off]: išjungiamas LDAC kodekas.
Pastabos
• Jei LDAC įjungtas, o įrenginys palaiko
LDAC, galima klausytis dar aukštesnės
kokybės garso.
• Jungiant su BLUETOOTH suderinamas
ausines arba garsiakalbius, šio nustatymo
pakeisti negalima.
[Device List]
Pateikiamas susietų ir aptiktų
BLUETOOTH įrenginių (SNK įrenginys)
sąrašas, kai [Bluetooth Mode] nuostata
yra [Transmitter].
[Bluetooth Standby]
Galima nustatyti [Bluetooth Standby],
kad sistemą būtų galima įjungti
naudojant BLUETOOTH įrenginį net
tada, kai ji veikia budėjimo režimu.
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą [Receiver]
arba [Transmitter].
[On]: kai siunčiate užklausą BLUETOOTH
ryšiui su susietu BLUETOOTH įrenginiu
užmegzti, sistema įjungiama
automatiškai.
[Off]: išjungta
[Bluetooth Codec – AAC]
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą [Receiver]
arba [Transmitter].
[On]: įjungiamas AAC kodekas.
[Off]: išjungiamas AAC kodekas.
[Wireless Playback Quality]
Galima nustatyti per LDAC atkūrimą
taikomą duomenų perdavimo dažnį.
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą
[Transmitter] ir [Bluetooth Codec –
LDAC] nuostatą [On].
[Auto]: duomenų perdavimo greitis
automatiškai pakeičiamas,
atsižvelgiantį į aplinką. Jei šiuo režimu
duomenys perduodami netolygiai,
rinkitės kurį nors iš kitų trijų režimų.
[Sound Quality]: naudojamas
didžiausias dažnis bitais. Perduodamas
garsas yra aukštesnės kokybės,
tačiau jei ryšys nepakankamai stabilus,
gali sutrikti jo atkūrimas.
[Standard]: naudojamas vidutinis dažnis
bitais. Subalansuojama garso kokybė ir
atkūrimo stabilumas.
[Connection]: prioritetas skiriamas
stabilumui. Garso kokybė gali būti
tinkama, o ryšio būklė pakankamai
stabili. Rekomenduojame naudoti šį
nustatymą, jei ryšys nėra stabilus.
49LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Kaip naudoti Įvairias funkcijas / nustatymus
Pastaba
Net pasirinkus [Bluetooth Mode] nuostatą
[Off], galima prijungti BLUETOOTH
įrenginį naudojant vienu palietimu
valdomą funkciją.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\090OST.fm
[System Settings]
[OSD Language]
Galite pasirinkti norimą kalbą, kuria bus
rodomas sistemos ekranas.
[Wireless Subwoofer Connection]
Dar kartą galite nustatyti belaidį žemųjų
dažnių garsiakalbio ryšį. Išsamios
informacijos žr. „Belaidžio žemųjų
dažnių garsiakalbio ryšio nustatymas
(LINK)“ (39 psl.).
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (42 psl.)
[On]: įjungiama Control for HDMI
funkcija. HDMI kabeliu prijungti
įrenginiai gali vienas kitą valdyti.
[Off]: išjungiama
• [Standby Linked to TV] (43 psl.)
Ši funkcija siūloma pasirinkus [Control
for HDMI] nuostatą [On].
[Auto]: jei sistemos įvestis yra [TV],
[HDMI1], [HDMI2], [HDMI3] arba
[Screen mirroring], sistema
automatiškai išjungiama, kai
išjungiate TV.
[On]: sistema automatiškai
išjungiama, kai išjungiate TV,
nepriklausomai nuo įvesties.
[Off]: išjungus TV, sistema
neišjungiama.
• [Audio Return Channel] (43 psl.)
Nustatykite šią funkciją, kai sistema
prijungta prie TV HDMI IN lizdo, kuris
suderinamas su Audio Return
Channel. Ši funkcija siūloma pasirinkus
[Control for HDMI] nuostatą [On].
[Auto]: galite klausytis TV garso per
sistemos garsiakalbius.
[Off]: naudokite šį nustatymą, kai
optinis skaitmeninis kabelis yra
prijungtas.
• [Standby Through] (44 psl.)
Ši funkcija siūloma pasirinkus [Control
for HDMI] nuostatą [On].
masterpage: Left
[Auto]: kai TV įjungtas sistemai
neveikiant, sistemos signalai atkuriami
iš HDMI OUT (ARC) lizdo. Sistemos
energijos sąnaudas jai veikiant budėjo
režimu galima dar labiau sumažinti,
nustačius [On] nuostatą.
[On]: kai sistema neįjungta, sistemos
signalai visada atkuriami iš HDMI OUT
(ARC) lizdo. Šį nustatymą
rekomenduojama rinktis tada, jei
prijungtas TV nėra „Sony“.
[Off]: kai sistema neįjungta, sistemos
signalai neatkuriami iš HDMI OUT
(ARC) lizdo. Jei norite, kad prie
sistemos prijungto įrenginio turinys
būtų atkuriamas per TV, įjunkite
sistemą. Sistemos energijos sąnaudas
jai veikiant budėjo režimu galima dar
labiau sumažinti, nustačius [On]
nuostatą.
• [HDMI1 Audio Input Mode] (tik Europai
skirti modeliai)
Galima pasirinkti prie HDMI IN 1 lizdo
prijungto įrenginio garso įvestį.
[HDMI1]: prie HDMI IN 1 lizdo prijungto
įrenginio garsas perduodamas per
HDMI IN 1 lizdą.
[TV]: prie HDMI IN 1 lizdo prijungto
įrenginio garsas perduodamas per TV
IN (OPTICAL) lizdą.
• [HDMI Signal Format]
Kai žiūrite aukštos kokybės 4K formato
turinį* naudodami HDMI įvestį,
pasirinkite šį nustatymą.
[Standard format]: standartinis
formatas norint naudoti įprastai.
[Enhanced format]: aukštos kokybės
HDMI formatas. Nustatykite, tik jei
naudojate tinkamus įrenginius.
Pastabos
• Pasirinkite [Enhanced format] tik tada,
kai prijungtas įrenginys ir TV palaiko
aukštos kokybės 4K* formatą.
• Atsižvelgiant į TV, gali reikėti nustatyti
TV. Žr. televizoriaus naudojimo
instrukcijas.
50LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\090OST.fm
• Vaizdas gali būti rodomas netinkamai,
jei šis nustatymas pakeistas. Tokiu
atveju pakeiskite nuostatą į [Standard
format].
• Jei norite žiūrėti 4K vaizdą aukštos kokybės režimu*, naudokite aukščiausios kokybės didelės spartos HDMI kabelį, kuris
palaiko 4K 60p 18 Gbps greičius.
* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, 4K 60p 4:2:0
10 bitų ir kt. Išsamios informacijos žr.
„Palaikomi įvesties vaizdo formatai“
(66 psl.).
masterpage:
Right
[Off]: išjungta
[Time Zone]
Pasirinkite savo šalį / regioną.
Pastabos
• Atsižvelgiant į išsamią naujinimų
informaciją, programinės įrangos
naujinimas gali būti atliekamas net jei
[Auto Update] pasirenkate nuostatą [Off].
• Programinė įranga automatiškai
atnaujinama per 11 dienų nuo naujos
programinės įrangos išleidimo.
[Device Name]
[On]: trumpesnis paleisties iš budėjimo
režimo laikas. Įjungus sistemą galima
greit naudoti.
[Off]: išjungta
Galima savo nuožiūra pakeisti sistemos
pavadinimą, kad ją būtų lengviau
atpažinti naudojant funkciją [Bluetooth
Audio] arba [Screen mirroring].
Pavadinimas naudojamas ir kituose
tinkluose, pvz., pagrindiniame tinkle.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
ir naudodami programinės įrangos
klaviatūrą įveskite pavadinimą.
[Auto Standby]
[On]: įjungiama funkcija [Auto Standby].
jei sistema maždaug 20 min.
nenaudojama, automatiškai
įjungiamas budėjimo režimas.
[Off]: išjungta
[Auto Display]
[On]: keičiant garso signalus, vaizdo
režimą ar kt., TV ekrane automatiškai
rodoma informacija.
[Off]: informacija rodoma tik paspaudus
DISPLAY.
[Software Update Notification]
[On]: sistema nustatoma taip, kad
būtumėte informuojami apie naujausią
siūlomą programinės įrangos versiją
(47 psl.).
[Off]: išjungta
[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: programinės įrangos naujinimas
automatiškai vykdomas tarp 2 ir 5 val.
vietos laiku pasirinktoje [Time Zone], kai
ši sistema nenaudojama. Jei pasirinksite
[Quick Start / Network Standby] nuostatą
[Off], programinės įrangos naujinimas
bus atliekamas, kai sistemą išjungsite.
[System Information]
Galite nustatyti, kad būtų rodoma
sistemos programinės įrangos versijos
informacija ir MAC adresas.
[Software License Information]
Galite nustatyti, kad būtų rodoma programinės įrangos licencijos informacija.
[Network Settings]
[Internet Settings]
Prijunkite sistemą prie tinklo iš anksto.
[Wired Setup]: pasirinkite šį nustatymą,
kai prijungiate prie plačiajuosčio maršrutizatoriaus naudodami LAN kabelį.
[Wireless Setup]: pasirinkite, jei prie
belaidžio tinklo jungiatės naudodami
sistemoje įmontuotą „Wi-Fi“ funkciją.
Patarimas
Jei reikia daugiau informacijos,
apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje
ir peržiūrėkite DUK:
www.sony.eu/support
51LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Kaip naudoti Įvairias funkcijas / nustatymus
[Quick Start / Network Standby]
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\090OST.fm
[Network Connection Status]
Rodoma dabartinė tinklo ryšio būsena.
[Network Connection Diagnostics]
Galite paleisti tinklo diagnostiką
ir patikrinti, ar sukurtas tinkamas
tinklo ryšys.
[Screen mirroring RF Setting]
Naudojant kelias belaides sistemas, pvz.,
belaidį LAN, belaidžiu būdu perduodami
signalai gali būti nestabilūs. Jei taip,
atkūrimo stabilumą galima pagerinti
nustatant Screen mirroring radijo dažnių
kanalą, kuriam teikiamas pirmumas.
[Auto]: įprastas pasirinkimas. Sistema
automatiškai parinks tinkamiausią
Screen mirroring kanalą.
[CH 1] / [CH 6] / [CH 11]: kai užmegztas
Screen mirroring ryšys, pasirinktam
kanalui teikiamas pirmumas.
masterpage: Left
[Off]: naudojant per tinklą susietą
įrenginį sistemos įjungti negalima.
[Input Skip Setting]
Praleidimo nustatymas yra naudinga
funkcija, leidžianti praleisti
nenaudojamas įvestis, kai funkcija
pasirenkama paspaudžiant INPUT +/–.
[Do not skip]: sistema nepraleidžia
pasirinktos įvesties.
[Skip]: sistema praleidžia pasirinktą
įvestį.
Pastaba
Jei INPUT +/– paspaudžiamas, kai rodomas
pagrindinis meniu, įvesties piktograma,
kurios nuostata [Skip], rodoma neryškiai.
Patarimas
Galima nustatyti [Input Skip Setting]
iš parinkčių meniu (53 psl.).
[Connection Server Settings]
Nustatoma, ar rodyti prijungtą
pagrindinio tinklo serverį.
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: leidžiama automatiškai prisijungti
iš naujausio aptikto pagrindinio tinklo
valdiklio.
[Off]: išjungta
[Easy Setup]
Paleiskite [Easy Setup] ir nustatykite
pagrindinius sistemos pradinius ir tinklo
nustatymus. Vykdykite ekrane pateiktas
instrukcijas.
[Resetting]
[Home Network Access Control]
[Reset to Factory Default Settings]
Pateikiamas pagrindinio tinklo valdiklį
palaikančių gaminių sąrašas ir
nustatoma, ar turi būti priimamos
komandos iš sąraše pateiktų valdiklių.
Galite atkurti sistemos gamyklinius
nustatymus, pasirinkę nustatymų grupę.
Visi grupės nustatymai bus atkurti.
[Initialize Personal Information]
[External Control]
[On]: leidžia pagrindiniam automatizavimo valdikliui valdyti sistemą.
[Off]: išjungta
[Remote Start]
[On]: leidžiama įjungti sistemą
naudojant per tinklą susietą įrenginį,
kai sistema veikia budėjimo režimu.
Sistemoje saugomą asmeninę
informaciją galima ištrinti.
Pastaba
Jei sistemą išmetate, perduodate ar
perparduodate, saugos sumetimais
panaikinkite visą asmeninę informaciją.
Pasinaudoją tinklo paslauga, atlikite
atitinkamus veiksmus, pvz., atsijunkite.
52LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\090OST.fm
masterpage:
Right
Parinkčių meniu sąrašas
Įvairūs nustatymai ir atkūrimo operacijos yra pasiekiami paspaudžiant OPTIONS.
Galimos parinktys skiriasi, jos priklauso nuo situacijos.
Paaiškinimas
[A/V SYNC]
Reguliuoja laiko tarpą tarp garso ir vaizdo. Garso išvestis gali atsilikti
(27 psl.).
[Sound Field]
Pakeičia garso lauko nustatymą (25 psl.).
[Night]
Pasirenkamas nakties režimas (26 psl.).
[Voice]
Pasirenkamas balso režimas (26 psl.).
[Input Skip Setting]
Praleidžia nenaudojamas įvestis, kai funkcija pasirenkama
paspaudžiant INPUT +/– (52 psl.).
[Input Label]
Pakeičiamas įvesties pavadinimas [HDMI1]. [HDMI2] arba [HDMI3],
kris rodomas pagrindiniame meniu (22 psl.).
[Repeat Setting]
Nustatomas kartotinis atkūrimas.
[Play/Stop]
Pradedamas arba sustabdomas atkūrimas.
[Play from start]
Pradedama leisti nuo pradžių.
[Shuffle Setting]
Nustatomas maišomas atkūrimas.
[Add Slideshow BGM]
USB atmintuke užregistruojami muzikos failai, leidžiami kaip foninė
muzika (BGM) demonstruojant skaidres.
[Slideshow]
Pradeda demonstruoti skaidres.
[Slideshow Speed]
Keičia skaidrių demonstravimo greitį.
[Slideshow Effect]
Nustato efektą, kai demonstruojamos skaidrės.
[Slideshow BGM]
• [Off]: funkcija išjungiama.
• [My Music from USB]: nustatomi [Add Slideshow BGM] užregistruoti
muzikos failai.
[Change Display]
Kaitaliojamos parinktys [Grid View] ir [List View].
[Rotate Left]
Pasuka nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę 90 laipsnių.
[Rotate Right]
Pasuka nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę 90 laipsnių.
[View Image]
Rodoma pasirinkta nuotrauka.
53LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Kaip naudoti Įvairias funkcijas / nustatymus
Elementas
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\100TBS.fm
masterpage: Left
Sistema išjungiama, kai
išjungiamas TV.
Nesklandumų šalinimas
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojant sistemą kyla viena iš toliau
nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi
dėl taisymo, naudokite šį nesklandumų
šalinimo vadovą ir bandykite problemą
išspręsti. Jei nepavyktų išspręsti kurios
nors problemos, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Taisyti pristatykite įrenginį kartu su
žemųjų dažnių garsiakalbiu, net jeigu
atrodo, kad sugedo tik vienas įrenginys.
Maitinimas
Nepavyksta įjungti sistemos.
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo laidas.
 Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) nuo sieninio elektros lizdo
(maitinimo tinklo) ir kelias minutes
palaukę vėl jį prijunkite.
Sistemos nepavyksta įjungti net kai
TV yra įjungtas.
 Nustatykite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] kaip
[On] (50 psl.). TV turi palaikyti Control
for HDMI funkciją (42 psl.). Išsamią
informaciją žr. TV naudojimo
instrukcijose.
 Patikrinkite TV garsiakalbių
nustatymus. Sistemos galia
sinchronizuojama su TV garsiakalbių
nustatymais. Išsamią informaciją
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
 Jei paskutinį kartą garsas buvo
perduodamas per TV garsiakalbius,
sistemos nepavyks įjungti net
įjungus TV.
 Patikrinkite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Linked to TV]
nustatymą (50 psl.). [Standby Linked
to TV] nustačius [On], sistema
automatiškai išjungiama,
kai išjungiate TV, nepriklausomai
nuo įvesties.
Sistemos nepavyksta išjungti net
kai išjungiamas TV.
 Patikrinkite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Linked to TV]
nustatymą (50 psl.). Jei norite, kad
sistema automatiškai išsijungtų
nepriklausomai nuo įvesties, kai
išjungiate TV, [Standby Linked to TV]
nustatykite [On]. TV turi palaikyti
Control for HDMI funkciją (42 psl.).
Išsamią informaciją žr. TV naudojimo
instrukcijose.
Vaizdas
Vaizdo nėra arba neatkuriamas
tinkamai.
 Pasirinkite atitinkamą įvestį (12 psl.).
 Laikydami nuspaudę INPUT, ant
įrenginio paspauskite VOL +, VOL ,
VOL +, kad nustatytumėte žemiausio
lygio vaizdo išvesties raiškos
nustatymą.
 Jei vaizdas iš prijungto įrenginio
neatkuriamas arba atkuriamas
netinkamai, nustatykite [System
Settings] – [HDMI Settings] – [HDMI
Signal Format] nuostatą [Standard
format] (50 psl.).
Prijungus HDMI kabelį nerodomas
vaizdas.
 HDCP 2.2 palaikantį įrenginį junkite tik
prie HDMI IN, o TV – prie HDMI OUT
sistemos lizdo.
 Sistema prijungta prie HDCP (didelio
pralaidumo skaitmeninio turinio
apsauga) nepalaikančio įvesties
54LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\100TBS.fm
įrenginio. Tokiu atveju patikrinkite
prijungto įrenginio specifikacijas.
 Atjunkite ir vėl prijunkite HDMI kabelį.
Įsitikinkite, kad kabelis tvirtai
prijungtas.
TV ekrane nerodomas per HDMI IN
1/2/3 lizdą perduodamas 3D
turinys.
 Atsižvelgiant į TV ar vaizdo įrenginį,
3D turinys gali būti rodomas ne nuo
pradžių. Išsiaiškinkite palaikomą
HDMI vaizdo formatą (66 psl.).
TV ekrane nerodomas per HDMI IN
1/2/3 lizdą perduodamas 4K
turinys.
Vaizdas nerodomas visame TV
ekrane.
 Patikrinkite [Screen Settings]
pasirinktą [TV Type] nustatymą
(47 psl.).
 Kraštinių santykis laikmenoje yra
fiksuotas.
Per HDMI lizdą perduodami vaizdai
yra iškraipyti.
 Iš įrenginio, prijungto prie HDMI lizdo,
perduodami vaizdai gali būti
iškraipyti. Jei taip yra, pasirinkite
[Video Direct] nuostatą [On] (48 psl.).
Sistemai esant išjungtai, nėra TV
vaizdo ir garso išvesties.
 Sistemoje nustatykite [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Control
for HDMI] nuostatą [On], tada
nustatykite [Standby Through]
nuostatą [Auto] arba [On] (50 psl.).
 Įjunkite sistemą, tada įjunkite išvestį,
prie kurios prijungtas leidimo
įrenginys.
 Prijungus ne „Sony“ pagamintus
įrenginius, kuriuose funkcija Control
for HDMI veikia, nustatykite [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Through] nuostatą [On] (50 psl.).
Garsas
Per sistemą neatkuriamas TV
garsas.
 Patikrinkite HDMI kabelio, optinio
skaitmeninio kabelio arba analoginio
garso kabelio, kuris prijungtas prie
sistemos ir TV, tipą ir jungtį (žr.
pridėtą paleisties vadovą).
 Kai sistema prijungta prie TV,
suderinamo su Audio Return
Channel, įsitikinkite, kad sistema yra
prijungta prie su ARC suderinamo TV
HDMI įvesties kontakto (žr. pridėtą
paleisties vadovą). Jei garsas vis tiek
neperduodamas arba jei garsas
pertraukiamas, prijunkite optinį
skaitmeninį kabelį (pridedamas) ir
nustatykite sistemos [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Audio
Return Channel] į [Off] (50 psl.).
 Jei TV nėra suderinamas su Audio
Return Channel, prijunkite optinį
skaitmeninį kabelį (pridedamas) (žr.
pridėtą paleisties vadovą). Jei TV nėra
suderinamas su Audio Return
Channel, TV garsas nebus atkuriamas
per sistemą, net jei sistema bus
prijungta prie TV HDMI IN lizdo.
 Jei nėra garso iš sistemos net
sujungus sistemą ir TV optiniu
skaitmeniniu kabeliu arba jei TV nėra
optinio skaitmeninio garso išvesties
lizdo, prijunkite analoginį garso
kabelį (nepridėtas) ir nustatykite
sistemos nustatymo [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Audio
Return Channel] nuostatą [Off]
(50 psl.).
55LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Nesklandumų šalinimas
 Atsižvelgiant į TV ar vaizdo įrenginį,
4K turinys gali būti rodomas ne nuo
pradžių. Patikrinkite TV ir vaizdo
įrenginio vaizdo rodymo galimybę
ir nustatymus.
 Naudokite HDMI kabelį (didelės
spartos HDMI kabelį su eternetu arba
dar didesnės spartos HDMI kabelį su
eternetu).
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\100TBS.fm
 Perjunkite sistemos įvestį į [TV]
(12 psl.).
 Padidinkite sistemos garsumą
arba atšaukite nutildymą.
 Jei prie TV prijungto kabelinės
arba palydovinės televizijos (CATV)
priedėlio garsas neatkuriamas,
prijunkite prietaisą prie sistemos
HDMI IN lizdo ir perjunkite sistemos
įvestį į prijungto prietaiso įvestį (HDMI
IN 1/2/3) (žr. pridedamą paleidimo
vadovą).
 Atsižvelgiant į TV ir sistemos
prijungimo tvarką, sistema gali
būti nutildyta ir sistemos priekinio
skydelio ekrane rodoma „MUTING“.
Jei taip nutiktų, pirma įjunkite TV,
tada sistemą.
 Nustatykite TV (BRAVIA) garsiakalbius
kaip garso sistemą. Kaip nustatyti TV,
žr. TV naudojimo instrukcijose.
Sistemai esant išjungtai, nėra TV
vaizdo ir garso išvesties.
 Sistemoje nustatykite [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Control
for HDMI] nuostatą [On], tada
nustatykite [Standby Through]
nuostatą [Auto] arba [On] (50 psl.).
 Įjunkite sistemą, tada įjunkite išvestį,
prie kurios prijungtas leidimo
įrenginys.
 Prijungus ne „Sony“ pagamintus
įrenginius, kuriuose funkcija Control
for HDMI veikia, nustatykite [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Through] nuostatą [On] (50 psl.).
Garsas atkuriamas ir per sistemą,
ir per TV.
 Nutildykite sistemos arba TV garsą.
TV garsas iš šios sistemos atsilieka
nuo vaizdo.
 Nustatykite [A/V SYNC] 0 ms, jei
nustatytas intervalas nuo 25 ms iki
300 ms (27 psl.).
masterpage: Left
Visiškai negirdima prie sistemos
prijungto įrenginio perduodamo
garso arba garsas labai tylus.
 Paspauskite  + ant nuotolinio
valdymo pulto ir patikrinkite garsumo
lygį (10 psl.).
 Paspausdami  arba  + ant
nuotolinio valdymo pulto atšaukite
nutildymo funkciją (10 psl.).
 Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas
įvesties šaltinis. Kartotinai spausdami
INPUT +/– ant nuotolinio valdymo
pulto išbandykite kitus įvesties
šaltinius (12 psl.).
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungti
sistemos ir prijungto įrenginio
kabeliai ir laidai.
 Kai leidžiamas turinys, suderinamas
su autorių teisių apsaugos
technologija (HDCP), per sistemą
garsas neatkuriamas.
 Nustatykite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [HDMI Signal Format] kaip
[Standard format] (50 psl.).
Iš žemųjų dažnių garsiakalbio
nesklinda joks garsas arba jis
labai tylus.
 Paspausdami SW  + ant nuotolinio
valdymo pulto padidinkite žemųjų
dažnių garsiakalbio garsumą (27 psl.).
 Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių
garsiakalbio maitinimo indikatorius
dega žaliai. Jei ne, žr. „Per žemųjų
dažnių garsiakalbį neatkuriamas
garsas.“ (59 psl.).
 Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas
bosų garsui atkurti. Jei naudojami
įvesties šaltiniai, į kuriuos įeina labai
nedaug bosų garso komponentų
(pvz., TV transliacijos), gali būti sunku
išgirsti garsą per žemųjų dažnių
garsiakalbį.
Erdvinio garso efektas
neišgaunamas.
 Atsižvelgiant į įvesties signalą ir garso
lauko nustatymą, erdvinis garsas gali
būti atkuriamas neefektyviai.
56LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\100TBS.fm
Atsižvelgiant į programą arba diską,
erdvinio garso efektas gali būti vos
pastebimas.
 Jei norite girdėti kelių kanalų garsą,
patikrinkite prie sistemos prijungto
įrenginio skaitmeninės garso išvesties
nustatymą. Išsamios informacijos
rasite prie prijungto įrenginio
pridėtose naudojimo instrukcijose.
USB įrenginio prijungimas
USB įrenginys neatpažįstamas.
Mobiliojo įrenginio
prijungimas
Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH
ryšio.
 Įsitikinkite, kad šviečia įrenginio
BLUETOOTH indikatorius (30 psl.).
 Įsitikinkite, kad norimas prijungti
BLUETOOTH įrenginys yra įjungtas ir
įjungta BLUETOOTH funkcija.
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Iš naujo susiekite sistemą su
BLUETOOTH įrenginiu. Pirmiausia gali
reikėti nutraukti susiejimą su šia
sistema naudojant BLUETOOTH
įrenginį.
 Susiejimo informacija gali būti
panaikinta. Susiekite dar kartą
(29 psl.).
Nepavyksta susieti.
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Įsitikinkite, kad sistemos veikimo
netrikdo belaidis LAN įrenginys,
kitas 2,4 GHz belaidis įrenginys arba
mikrobangų krosnelė. Jei netoliese
yra įrenginių, skleidžiančių
elektromagnetines bangas,
patraukite juos toliau nuo sistemos.
NFC funkcijos naudoti negalima.
 NFC funkcija neveikia su BLUETOOTH
suderinamose ausinėse ar
garsiakalbyje. Kaip klausytis garso
naudojant su BLUETOOTH
suderinamas ausines arba
garsiakalbį, žr. „Kaip klausytis
prijungto TV arba įrenginio garso per
ausines ir garsiakalbius“ (32 psl.).
Per prijungtą BLUETOOTH įrenginį
neatkuriamas garsas.
 Įsitikinkite, kad šviečia įrenginio
BLUETOOTH indikatorius (30 psl.).
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Jei šalia yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas, pvz.,
belaidis LAN įrenginys, kiti
BLUETOOTH įrenginiai arba
mikrobangų krosnelė, perkelkite jį
toliau nuo sistemos.
 Pašalinkite visas kliūtis, esančias tarp
šios sistemos ir BLUETOOTH
įrenginio, arba perkelkite sistemą
toliau nuo kliūties.
 Pakeiskite prijungto BLUETOOTH
įrenginio padėtį.
 Pakeiskite „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus
arba kompiuterio belaidžio LAN ryšio
dažnį nustatydami 5 GHz.
 Padidinkite prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
57LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Nesklandumų šalinimas
 Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
 Išjunkite sistemą.
 Atjunkite ir vėl prijunkite
USB įrenginį.
 Įjunkite sistemą.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys
tinkamai prijungtas prie (USB)
prievado (23 psl.).
 Patikrinkite, ar nesugadintas USB
įrenginys arba kabelis.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys
įjungtas.
 Jei USB įrenginys prijungtas per USB
šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite USB
įrenginį tiesiogiai prie sistemos.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\100TBS.fm
Ausinių arba garsiakalbio
jungtis
Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH
ryšio.
 Įsitikinkite, kad šviečia įrenginio
BLUETOOTH indikatorius (7 psl.).
 Įsitikinkite, kad norimas prijungti
BLUETOOTH įrenginys yra įjungtas
ir įjungta BLUETOOTH funkcija.
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Iš naujo susiekite sistemą su
BLUETOOTH įrenginiu. Pirmiausia gali
reikėti nutraukti susiejimą su šia
sistema naudojant BLUETOOTH
įrenginį.
 Susiejimo informacija gali būti
panaikinta. Susiekite dar kartą
(29 psl.).
masterpage: Left
 Jei šalia yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas, pvz.,
belaidis LAN įrenginys, kiti
BLUETOOTH įrenginiai arba
mikrobangų krosnelė, perkelkite jį
toliau nuo sistemos.
 Pašalinkite visas kliūtis, esančias tarp
šios sistemos ir BLUETOOTH
įrenginio, arba perkelkite sistemą
toliau nuo kliūties.
 Pakeiskite prijungto BLUETOOTH
įrenginio padėtį.
 Pakeiskite „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus
arba kompiuterio belaidžio LAN ryšio
dažnį nustatydami 5 GHz.
 Padidinkite prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
 Nustatykite [Wireless Playback
Quality] kaip [Connection] (49 psl.).
Laidinis LAN ryšys
Nepavyksta susieti.
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Įsitikinkite, kad sistemos veikimo
netrikdo belaidis LAN įrenginys,
kitas 2,4 GHz belaidis įrenginys arba
mikrobangų krosnelė. Jei netoliese
yra įrenginių, skleidžiančių
elektromagnetines bangas,
patraukite juos toliau nuo sistemos.
NFC funkcijos naudoti negalima.
 NFC funkcija neveikia su BLUETOOTH
suderinamose ausinėse ar
garsiakalbyje. Kaip klausytis garso
naudojant su BLUETOOTH
suderinamas ausines arba
garsiakalbį, žr. „Kaip klausytis
prijungto TV arba įrenginio garso per
ausines ir garsiakalbius“ (32 psl.).
Per prijungtą BLUETOOTH įrenginį
neatkuriamas garsas.
Sistemai nepavyksta prisijungti prie
tinklo.
 Patikrinkite, ar veikia tinklo ryšys
(18 psl.), ir išsiaiškinkite tinklo
nustatymus (51 psl.).
Belaidis LAN ryšys
Atlikus [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)] sąranką, asmeninis
kompiuteris neprisijungia prie
interneto.
 Jei prieš reguliuojant
maršrutizatoriaus nustatymą bus
vykdoma „Wi-Fi“ apsaugotos
sąrankos funkcija, maršrutizatoriaus
belaidžio ryšio nustatymai gali būti
automatiškai pakeisti. Tokiu atveju
atitinkamai pakeiskite PC belaidžio
ryšio nustatymus.
 Įsitikinkite, kad šviečia įrenginio
BLUETOOTH indikatorius (30 psl.).
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
58LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\100TBS.fm
Sistemai nepavyksta prisijungti
prie tinklo arba ryšys su tinklu
nestabilus.
Belaidžių tinklų sąraše nerodomas
norimas belaidžio ryšio
maršrutizatorius.
 Paspausdami BACK grįžkite į ankstesnį
ekraną ir pabandykite vėl atlikti
[Wireless Setup] (20 psl.).
Jei norimas naudoti belaidžio
ryšio maršrutizatorius vis tiek
neaptinkamas, tinklų sąraše
pasirinkite [New connection
registration], o tada – [Manual
registration] ir tinklo pavadinimą
(SSID) įveskite patys.
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Per žemųjų dažnių garsiakalbį
neatkuriamas garsas.
 Jei nedega žemųjų dažnių
garsiakalbio maitinimo indikatorius,
pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
– Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
žemųjų dažnių garsiakalbio
kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo tinklo laidas).
– Paspausdami žemųjų dažnių
garsiakalbio mygtuką 
(maitinimas) įjunkite maitinimą.
 Jei žemųjų dažnių garsiakalbio
maitinimo indikatorius lėtai mirksi
žalia spalva arba dega raudonai,
pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
– Perkelkite žemųjų dažnių
garsiakalbį arčiau įrenginio,
kad žemųjų dažnių garsiakalbio
maitinimo indikatorius degtų žaliai.
– Atlikite dalyje „Belaidžio žemųjų
dažnių garsiakalbio ryšio
nustatymas (LINK)“ (39 psl.)
nurodytus veiksmus.
 Jei žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo indikatorius mirksi raudonai,
paspausdami žemųjų dažnių garsiakalbio mygtuką  (maitinimas) išjunkite maitinimą ir patikrinkite, ar
neuždengtos jo ventiliacijos angos.
 Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas
bosų garsui atkurti. Jeigu įvesties
šaltinyje yra nedaug bosų garso, pvz.,
daugelyje televizijos programų, bosų
garso gali nesigirdėti.
 Paspausdami SW  + ant nuotolinio
valdymo pulto padidinkite žemųjų
dažnių garsiakalbio garsumą (27 psl.).
 Nustatykite nakties režimą [Off].
Išsamios informacijos žr. „Kaip
mėgautis aiškiu garsu vidurnaktį,
nustačius nedidelį garsumą (NIGHT)“
(26 psl.).
59LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Nesklandumų šalinimas
 Įsitikinkite, kad belaidžio LAN
maršrutizatorius įjungtas.
 Patikrinkite, ar veikia tinklo ryšys
(20 psl.), ir išsiaiškinkite tinklo
nustatymus (51 psl.).
 Atsižvelgiant į naudojimo aplinką
(įskaitant sienų statybos medžiagą),
radijo bangų priėmimo sąlygas arba
kliūtis tarp sistemos ir belaidžio LAN
maršrutizatoriaus, ryšio atstumą gali
tekti sutrumpinti. Perkelkite sistemą ir
belaidžio LAN maršrutizatorių arčiau
vienas kito.
 Ryšį gali trikdyti 2,4 GHz dažnio
bangas skleidžianti mikrobangų
krosnelė, BLUETOOTH arba
skaitmeninis belaidis įrenginys.
Pastatykite įrenginį atokiau nuo tokių
įrenginių arba juos išjunkite.
 Belaidžio LAN ryšio stabilumui įtakos
turi naudojimo aplinka, ypač kai
naudojama sistemos BLUETOOTH
funkcija. Tokiu atveju pertvarkykite
naudojimo aplinką.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\100TBS.fm
Garsas stringa arba girdimas
triukšmas.
 Jei netoli yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas, pvz.,
belaidis LAN ar naudojama
mikrobangų krosnelė, sistemą
perkelkite toliau nuo jo.
 Jeigu yra kliūtis tarp įrenginio
ir žemųjų dažnių garsiakalbių,
patraukite ją.
 Įrenginį perkelkite kuo arčiau žemųjų
dažnių garsiakalbio.
 Pakeiskite „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus
arba kompiuterio belaidžio LAN ryšio
dažnį nustatydami 5 GHz.
 Belaidį ryšį su TV arba Blu-ray Disc
grotuvu pakeiskite laidiniu.
Nuotolinio valdymo pultas
Neveikia sistemos nuotolinio
valdymo pultas
 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą
į įrenginio nuotolinio valdymo jutiklį
(7 psl.).
 Pašalinkite visas tarp nuotolinio
valdymo pulto ir sistemos esančias
kliūtis.
 Jei abu nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementai išeikvoti,
pakeiskite juos naujais.
 Patikrinkite, ar spaudžiate tinkamą
nuotolinio valdymo pulto mygtuką.
Kita
Control for HDMI funkcija neveikia
tinkamai.
 Patikrinkite jungtį su sistema
(žr. pridėtą paleisties vadovą).
 Įjunkite TV funkciją Control for HDMI.
Išsamią informaciją žr. TV naudojimo
instrukcijose.
 Šiek tiek palaukite, tada bandykite
dar kartą. Jei atjungsite sistemą, gali
šiek tiek užtrukti, kol bus galima atlikti
masterpage: Left
veiksmus. Palaukite 15 sekundžių,
tada bandykite dar kartą.
 Įsitikinkite, kad prie sistemos prijungti
įrenginiai palaiko funkciją Control for
HDMI.
 Įjunkite prie sistemos prijungtų
įrenginių funkciją Control for HDMI.
Išsamios informacijos ieškokite prie
įrenginio pridėtoje naudojimo
instrukcijoje.
 Įrenginių, kuriuos galima valdyti
naudojant funkciją Control for HDMI,
tipas ir skaičius ribojamas pagal HDMI
CEC standartus, kaip nurodyta toliau:
– Įrašymo įrenginiai („Blu-ray Disc“
įrašymo įrenginys, DVD įrašymo
įrenginys ir kt.): iki 3 įrenginių
– Atkūrimo įrenginiai („Blu-ray Disc“
leistuvas, DVD leistuvas ir kt.):
iki 3 įrenginių
– Su imtuvu susiję įrenginiai: iki
4 įrenginių
– Garso sistema (imtuvas / ausinės):
ne daugiau kaip 1 įrenginys
(kurį naudoja ši sistema)
Priekinio skydelio ekrane
pakaitomis mirksi PRTCT,
PUSH ir POWER.
 Paspausdami  (maitinimas)
išjunkite sistemą. Kai indikatorius
užges, atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) ir patikrinkite, ar neuždengtos
sistemos ventiliacijos angos.
Priekinio skydelio ekrane užsidegs
BT TX.
 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką RX/TX, kad perjungtumėte
[Bluetooth Mode] nuostatą į
[Receiver]. „BT TX“ rodomas, jei
[Bluetooth Mode] nustatytas kaip
[Transmitter] (48 psl.). Paspaudus
nuotolinio valdymo pulto mygtuką
RX/TX, [Bluetooth Mode] nuostata
pakeičiama į [Receiver] ir priekinio
skydelio ekrane rodoma pasirinkta
įvestis.
60LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\100TBS.fm
masterpage:
Right
Netinkamai veikia TV jutikliai.
 Įrenginys gali užstoti tam tikrus
jutiklius (pvz., šviesumo jutiklį),
TV nuotolinio valdymo pulto imtuvą
arba 3D TV akiniams skirtą spinduolį
(infraraudonųjų spindulių
perdavimą), jei TV palaiko
infraraudonųjų spindulių 3D akinių
sistemą arba belaidį ryšį. Pastatykite
įrenginį atokiau nuo TV, kad būtų
galima tinkamai naudoti įrangą.
Jutiklių ir nuotolinio valdymo imtuvo
vietas žr. TV naudojimo instrukcijose.
Belaidžio ryšio funkcijos (belaidis
LAN, BLUETOOTH arba žemųjų
dažnių garsiakalbis) nestabilios.
 Nestatykite aplink sistemą metalinių
objektų, išskyrus TV.
Sistemos nustatymas
iš naujo
Jei sistema vis tiek neveikia tinkamai,
atkurkite gamyklinius sistemos
nustatymus, kaip nurodyta toliau.
1
2
3
5
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Resetting] – [Reset to
Factory Default Settings].
Pasirinkite norimą atkurti meniu
elementą.
Pasirinkite [Start].
Kaip atšaukti atkūrimą
Atlikdami 5 veiksmą pasirinkite
[Cancel].
Pastaba
Nustatant iš naujo gali būti prarastas ryšys
su žemųjų dažnių garsiakalbiu. Tokiu
atveju vykdykite „Belaidžio žemųjų dažnių
garsiakalbio ryšio nustatymas (LINK)“
(39 psl.).
61LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Nesklandumų šalinimas
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\110OTH.fm
masterpage: Left
BLUETOOTH
Papildoma informacija
Specifikacijos
Pailgasis garsiakalbis
(SA-CT790)
Stiprintuvas
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis ir priekinis dešinysis:
50 W + 50 W (esant 4 omams, 1 kHz,
1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis
garsiakalbiai: 110 W (vienam kanalui
esant 4 omams, 1 kHz)
Įvestys
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Išvestys
HDMI OUT (TV (ARC))*
* HDMI IN 1/2/3 ir HDMI OUT (TV (ARC))
lizdai palaiko HDCP 2.2 protokolą. HDCP
2.2 yra neseniai patobulinta autorių
teisių apsaugos technologija, taikoma
siekiant apsaugoti turinį, pvz., 4K filmus.
HDMI
Jungtis
A tipo (19 kontaktų)
USB
(USB) prievadas:
A tipo (skirtas USB atmintukui,
atminties kortelių skaitytuvui,
skaitmeniniam fotoaparatui prijungti)
LAN
Jungtis LAN(100)
100BASE-TX kontaktas
Belaidis LAN
Ryšio sistema
IEEE 802.11 a/b/g/n
Dažnių diapazonas
2,4 GHz, 5 GHz
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijos 4.1 versija
Išvestis
1 galios klasė pagal
BLUETOOTH specifikacijas
Didžiausias ryšio diapazonas
Aprėpties laukas apytiksliai 30 m1)
Didžiausias galimų registruoti įrenginių
skaičius 9
Dažnių diapazonas
2,4 GHz juosta (2,4–2,4835 GHz)
Moduliavimo metodas
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Suderinami BLUETOOTH profiliai2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC5), LDAC
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20 Hz–40 000 Hz (LDAC diskretizavimo
dažnis 96 kHz su 990 kbps perdavimu)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis
44,1 kHz)
1)
Faktinis diapazonas gali skirtis
atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip
kliūtys tarp įrenginių, mikrobangų
krosnelės skleidžiamas magnetinis
laukas, statinis krūvis, belaidis
telefonas, priėmimo jautrumas,
operacinė sistema, programinė įranga,
taikomosios programos ir kt.
2)
Standartiniai BLUETOOTH profiliai
nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių
paskirtį.
3)
Kodekas: garso signalo glaudinimo
ir konvertavimo formatas
4) Pojuosčio kodeko santrumpa
5)
Pažangiojo garso kodavimo santrumpa
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis
garsiakalbiai
Garsiakalbių sistema
Viso diapazono garsiakalbių sistema,
akustinis sulaikymas
Garsiakalbis
60 mm, kūgio tipo
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
Nuo 220 V iki 240 V kintamoji srovė,
50 / 60 Hz
62LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\110OTH.fm
Energijos sąnaudos
Įjungtas: 42 W
Budėjimo režimas: 0,5 W ar mažiau
(išsamią informaciją, kaip nustatyti, žr.
42 psl.) [Quick Start / Network
Standby] nustatyta kaip [Off]
(numatytoji nuostata): 3 W [Quick Start
/ Network Standby] nustatyta kaip
[On] (prijungti visi laidinio tinklo
prievadai ir suaktyvinti visi belaidžio
tinklo prievadai): 7 W
Apytiksliai matmenys* (plotis / aukštis /
gylis)
1 030 mm × 52 mm × 126 mm
(be tvirtinimo prie sienos laikiklių)
1 030 mm × 120 mm × 68,5 mm
(su tvirtinimo prie sienos laikikliais)
* Be išsikišimų
Svoris (apytiksl.)
2,8 kg
masterpage:
Right
Apytiksliai matmenys (plotis / aukštis /
ilgis)
190 mm × 382 mm × 386 mm (be
išsikišimų)
Svoris (apytiksl.)
7,8 kg
Belaidis siųstuvas /
imtuvas
Garsiakalbių sistema
Belaidžio garso specifikacijos 2.0
versija
Dažnių diapazonas
2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo metodas
Pi/4 DQPSK
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Suderinami „iPod“ / „iPhone“
modeliai
Papildoma informacija
Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai
nurodyti toliau. Prieš prijungdami prie
sistemos, į „iPod“ / „iPhone“ įdiekite
naujausią programinę įrangą.
BLUETOOTH technologija veikia su:
iPhone 6s Plus / iPhone 6s /
iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s /
iPhone 5c / iPhone 5 / iPhone 4s / iPhone 4
„iPod touch“ (6-osios kartos) / „iPod touch“
(5-osios kartos)
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(„SA-WCT790“)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
110 W (esant 4 omams, 100 Hz)
Garsiakalbių sistema
Žemųjų dažnių garsiakalbio sistema,
bosų atspindys
16 cm, kūgio tipo
Maitinimo reikalavimai
Nuo 220 V iki 240 V kintamoji srovė,
50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungtas: 25 W
Budėjimo režimas: 0,5 W arba mažiau
63LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\110OTH.fm
Atkuriami failų tipai
Muzika
Kodekas
Plėtinys
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
WMA9 Standard2)
.wma
WMA10 Pro7)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
„Vorbis“
.ogg
„Monkey’s Audio“
.ape
Nuotrauka
Formatas
Plėtinys
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
masterpage: Left
Pastabos
• Kai kurių failų gali nepavykti paleisti dėl
formato, kodavimo, įrašymo sąlygų arba
pagrindinio tinklo serverio būsenos.
• Gali nepavykti atkurti kai kurių
kompiuteriu redaguotų failų.
• Kai kurių failų gali nepavykti greitai
pasukti pirmyn arba atsukti atgal.
• Sistema neatkuria užkoduotų failų, pvz.,
DRM.
• Sistema gali atpažinti šiuos USB įrenginių
failus ir aplankus:
– iki aplankų 9 sluoksnyje (įskaitant
šakninį aplanką)
– iki 500 failų / aplankų viename
sluoksnyje.
• Sistema gali atpažinti šiuos pagrindinio
tinklo serveryje saugomus failus arba
aplankus:
– aplankus iki 19-ojo sluoksnio
– iki 999 failų / aplankų viename
sluoksnyje.
• Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šia
sistema.
• Sistema gali atpažinti „Mass Storage
Class“ (MSC) įrenginius (pvz., atmintinę
arba HDD), „Still Image Capture Devices“
(SICD) klasės įrenginius ir 101 klavišo
klaviatūrą.
Sistema atkuria .mka failus. Šių failų
negalima paleisti pagrindinio tinklo
serveryje.
Sistema gali neatkurti šio formato failų
pagrindinio tinklo serveryje.
Sistema neatkuria šio formato failų
pagrindinio tinklo serveryje.
Sistema neatkuria DST užkoduotų failų.
Sistema neatkuria animuotų PNG arba
animuotų GIF failų.
Sistema neatkuria 16 būtų BMP failų.
Sistema neatkuria „Lossless“ užkoduotų
failų.
64LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\110OTH.fm
masterpage:
Right
Palaikomi įvesties garso formatai
Ši sistema palaiko toliau nurodytus garso formatus.
Formatas
Funkcija
“TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
DSD

–
: Palaikomas formatas.
–: Nepalaikomas formatas.
Pastaba
HDMI IN 1/2/3 lizdais neperduodamas garsas, jei jis yra tokio formato, kurį draudžiama
kopijuoti, pvz., Super Audio CD arba DVD-Audio.
65LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Papildoma informacija
“HDMI1”
“HDMI2”
“HDMI3”
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\110OTH.fm
masterpage: Left
Palaikomi įvesties vaizdo formatai
Ši sistema palaiko toliau nurodytus vaizdo formatus.
HDMI kabelis
Formatas
4096 / 3840 ×
2160p 4K
Labai didelės
Didelės
Kadrų sparta Spalvų erdvė spartos HDMI spartos HDMI
kabelis su
kabelis su
eternetu
eternetu
50 / 59,94 /
60 Hz
RGB
YCbCr444/
422
YCbCr420
HDMI signalo formatas
Sustiprintas
Normalus
–
–
23,98 / 24 / 25
/ 29,97 / 30 Hz
1920 × 1080p
23,98 / 24 / 25
/ 30 / 50 /
59,94 / 60 Hz
1920 × 1080i
50 / 59,94 /
60 Hz
1280 × 720p
23,98 / 24 /
29,97 / 30 / 50
/ 59,94 / 60
Hz
720 × 480p
59,94 / 60 Hz
720 × 576p
50 Hz
640 × 480p
59,94 / 60 Hz
: Rekomenduojama /
RGB
YCbCr444/
422
RGB
: Palaikoma / –: Nepalaikoma
• Visi HDMI IN ir HDMI OUT lizdai palaiko iki 18 Gbps dažnių juostą, HDCP 2.2, ITU-R BT.2020
plačias spalvų erdves ir HDR (didelis dinaminis diapazonas) turinį.
• HDCP 2.2 yra patobulinta autorių teisių apsaugos technologija, naudojama turiniui,
tokiam kaip 4K filmai, apsaugoti.
• ITU-R BT.2020 spalvų erdvė yra naujas, platesnis spalvų standartas, skirtas itin didelės
raiškos TV sistemoms.
• HDR yra populiarėjantis vaizdo įrašo formatas, kuriuo galima rodyti platesnį šviesumo
lygių diapazoną.
66LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\110OTH.fm
BLUETOOTH ryšys
• Ši sistema palaiko saugos funkcijas,
atitinkančias BLUETOOTH specifikaciją,
kad būtų užmegztas saugus ryšys, kai
naudojama BLUETOOTH technologija.
Tačiau šių saugos priemonių gali
nepakakti, atsižvelgiant į nustatymų turinį
ir kitus faktorius, todėl naudodami ryšį,
pagrįstą BLUETOOTH technologija,
visuomet būkite atsargūs.
• „Sony“ nėra atsakinga už žalą ir kitus
nuostolius, kylančius dėl informacijos
nutekėjimo naudojant ryšį, pagrįstą
BLUETOOTH technologija.
• BLUETOOTH ryšys nebūtinai veikia
visuose BLUETOOTH įrenginiuose,
turinčiuose tokį pat profilį kaip ir
sistemos.
• BLUETOOTH įrenginiai, prijungti prie šios
sistemos, turi atitikti BLUETOOTH
specifikaciją, nurodytą „Bluetooth SIG,
Inc.“, ir privalo būti atitinkamai
sertifikuoti. Tačiau net jei įrenginys
atitinka BLUETOOTH specifikaciją, gali
būti atvejų, kai BLUETOOTH įrenginio
savybės arba specifikacijos neleidžia jo
prijungti, arba dėl jų gali skirtis valdymo
būdai, rodymas arba naudojimas.
• Atsižvelgiant į prie šios sistemos prijungtą
BLUETOOTH įrenginį, ryšio aplinką ir
aplinkos sąlygas, gali atsirasti triukšmas
arba dingti garsas.
Jei turite su sistema susijusių klausimų ar
kilo problemų, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
67LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Papildoma informacija
• BLUETOOTH įrenginiai turėtų būti
naudojami apytiksliai 10 metrų atstumu
(nesant kliūčių) vienas nuo kito. Efektyvaus
ryšio diapazonas gali sumažėti esant toliau
nurodytoms sąlygoms.
– Kai asmuo, metalinis objektas, siena ar
kita kliūtis yra tarp BLUETOOTH ryšiu
sujungtų įrenginių.
– Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN.
– Aplink naudojamas mikrobangų
krosneles.
– Vietose, kur yra kitų elektromagnetinių
bangų.
• BLUETOOTH įrenginiai ir belaidis LAN
(IEEE 802.11 b/g/n) naudoja tokį patį
dažnių diapazoną (2,4 GHz). Naudojant
BLUETOOTH įrenginį šalia įrenginio su
belaidžio LAN galimybe, gali atsirasti
elektromagnetinių trikdžių. Dėl to gali
sumažėti duomenų perdavimo greitis,
atsirasti triukšmas arba gali nepavykti
prijungti. Jei taip nutiktų, išbandykite
toliau nurodytas priemones.
– Naudokite šią sistemą bent 10 metrų
atstumu nuo belaidžio LAN įrenginio.
– Išjunkite belaidžio LAN įrenginio
maitinimą, kai naudojate BLUETOOTH
įrenginį būdami arčiau nei 10 metrų.
– Pastatykite šią sistemą ir BLUETOOTH
įrenginį kuo arčiau vienas kito.
• Šios sistemos transliuojamos radijo
bangos gali trukdyti veikti kai kuriems
medicinos įrenginiams. Šie trikdžiai gali
sutrikdyti veikimą, todėl visada išjunkite
šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio
maitinimą tokiose vietose:
– ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje, kurioje
gali būtų degiųjų dujų;
– prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\110OTH.fm
GALUTINIO NAUDOTOJO
LICENCIJOS SUTARTIS
SVARBU:
PRIEŠ NAUDODAMI PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ
GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCIJOS
SUTARTĮ (GNLS). NAUDODAMI
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ SUTINKATE SU
ŠIOS GNLS SĄLYGOMIS. JEI SU ŠIOS
GNLS SĄLYGOMIS NESUTINKATE,
ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS
NAUDOTI NEGALITE.
Ši GNLS yra teisinė sutartis tarp jūsų ir
„Sony Corporation“ (SONY). Šioje GNLS
apibrėžtos jūsų teisės ir įsipareigojimai,
susiję su SONY ir (arba) jos trečiųjų šalių
licencijos išdavėjų (įskaitant SONY
filialus) bei atitinkamų jų filialų (visi kartu
– TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAI) teikiama
„SONY“ programine įranga, taip pat
visais SONY teikiamais naujiniais /
plėtotėmis, visais su šia programine
įranga susijusiais spausdintais,
internetiniais arba kitokiais elektroniniais
dokumentais ir visais duomenų failais,
sukurtais naudojant šią programinę
įrangą (viskas kartu – PROGRAMINĖ
ĮRANGA).
Neatsižvelgiant į ankstesnį teiginį,
visai į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įtrauktai
programinei įrangai, prie kurios
pridedama atskira galutinio naudotojo
licencijos sutartis (įskaitant „GNU General
Public“ ir „Lesser/Library General Public“
licencijas, bet jomis neapsiribojant)
(IŠSKIRTINEI PROGRAMINEI ĮRANGAI), turi
būti taikoma ta atitinkama atskira
galutinio naudotojo licencijos sutartis,
o ne šios GNLS sąlygos, jei to
reikalaujama pagal tą atskirą galutinio
naudotojo licencijos sutartį.
masterpage: Left
PROGRAMINĖS ĮRANGOS
LICENCIJA
PROGRAMINĖ ĮRANGA yra
licencijuojama, o ne parduodama.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimą
reglamentuoja autorių teisių ir kiti
intelektinės nuosavybės įstatymai bei
tarptautinių sutarčių nuostatos.
AUTORIŲ TEISĖS
Visos teisės į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir
jos nuosavybės teisės (įskaitant teises
į visus PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE
naudojamus paveikslėlius, nuotraukas,
animaciją, vaizdo ir garso įrašus,
muziką, tekstą bei programėles, bet
jomis neapsiribojant) priklauso SONY
arba vienam ar keliems TREČIOSIOS
ŠALIES TEIKĖJAMS.
LICENCIJOS SUTEIKIMAS
SONY suteikia jums ribotą licenciją, pagal
kurią galite naudoti PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ tik turimame suderinamame
įrenginyje (ĮRENGINYS) ir asmeniniais,
nekomerciniais tikslais. Aiškiai
nurodoma, kad visos su šia PROGRAMINE
ĮRANGA susijusios teisės, nuosavybės
teisės ir teisės į pelno dalį (įskaitant visas
intelektinės nuosavybės teises, bet jomis
neapsiribojant), kurios pagal šią GNLS
jums nesuteikiamos, priklauso SONY ir
TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAMS.
REIKALAVIMAI IR APRIBOJIMAI
Nei visos PROGRAMINĖS ĮRANGOS, nei
kurios nors jos dalies negalite kopijuoti,
publikuoti, pritaikyti, platinti, bandyti
gauti jos išeitinį kodą, modifikuoti,
perdaryti, dekompiliuoti arba išskaidyti,
taip pat negalite kurti jokių
PROGRAMINĖS ĮRANGOS išvestinių
produktų, nebent tokie išvestiniai
produktai būtų specialiai skirti naudoti
su PROGRAMINE ĮRANGA. Negalite
modifikuoti ar kaip nors keisti jokių
PROGRAMINĖS ĮRANGOS skaitmeninių
teisių valdymo funkcijų. Negalite apeiti,
68LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\110OTH.fm
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SU
AUTORIŲ TEISIŲ SAUGOMA
MEDŽIAGA NAUDOJIMAS
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti
jūs, norėdami peržiūrėti, išsaugoti,
apdoroti ir (arba) naudoti turinį, kurį
sukūrėte jūs ir (arba) trečioji šalis. Toks
turinys gali būti saugomas autorių
teisių, kitų intelektinės nuosavybės
įstatymų ir (arba) sutarčių.
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ sutinkate
naudoti tik vykdydami visų šių tokiam
turiniui taikomų įstatymų ir sutarčių
nuostatas. Pripažįstate ir sutinkate,
kad SONY gali imtis atitinkamų
priemonių siekdama apginti
PROGRAMINĖS ĮRANGOS saugomo,
apdorojamo arba naudojamo turinio
autorių teises. Tai gali būti stebėjimas,
kaip dažnai kuriate atsargines kopijas
ir atkuriate duomenis naudodami tam
tikras PROGRAMINĖS ĮRANGOS
funkcijas, nesutikimas patenkinti
užklausos dėl duomenų atkūrimo, taip
pat šios GNLS galiojimo nutraukimas
netinkamo PROGRAMINĖS ĮRANGOS
naudojimo atveju ir kitos priemonės.
TURINIO PASLAUGA
TAIP PAT ATMINKITE, KAD PROGRAMINĖ
ĮRANGA GALI BŪTI SKIRTA TURINIUI,
PASIEKIAMAM PER VIENĄ ARBA KELIAS
TURINIO PASLAUGAS (TURINIO
PASLAUGA), NAUDOTI. PASLAUGOS
IR TO TURINIO NAUDOJIMĄ
REGLAMENTUOJA TOS TURINIO
PASLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO
SĄLYGOS. JEI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS
NESUTINKATE, PROGRAMINĖS ĮRANGOS
NAUDOJIMAS BUS APRIBOTAS. Jūs
pripažįstate ir sutinkate, kad tam tikras
naudojant PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
gaunamas turinys ir paslaugos gali būti
teikiami trečiosios šalies, kurios veiksmų
SONY nekontroliuoja. NORINT NAUDOTI
TURINIO PASLAUGĄ BŪTINAS
INTERNETO RYŠYS. TURINIO
PASLAUGOS TEIKIAMAS GALI BŪTI
BET KADA NUTRAUKTAS.
INTERNETO RYŠYS IR
TREČIOSIOS ŠALIES PASLAUGOS
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad norint
prisijungti prie tam tikrų PROGRAMINĖS
ĮRANGOS funkcijų gali būti būtinas
interneto ryšys, už kurį atsakote tik jūs.
Be to, tik jūs įsipareigojate sumokėti
trečiosioms šalims visus su interneto
ryšiu susijusius mokesčius, įskaitant
mokesčius interneto paslaugų teikėjui
arba nuo naudojimo trukmės
priklausančius mokesčius, bet jais
neapsiribojant. Atsižvelgiant į interneto
ryšio ir paslaugos teikimo našumą,
dažnių juostą arba techninius
apribojimus, PROGRAMINĖS ĮRANGOS
veikimas gali būti apribotas. Už
interneto ryšio teikimą, kokybę ir saugą
69LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Papildoma informacija
modifikuoti, anuliuoti arba ignoruoti
jokių PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijų
arba apsaugos priemonių, taip pat jokių
su PROGRAMINE ĮRANGA susietų
mechanizmų. Negalite atskirti jokio
atskiro PROGRAMINĖS ĮRANGOS
komponento ir naudoti jo daugiau nei
viename ĮRENGINYJE, nebent SONY
aiškiai suteiktų teises taip daryti.
Negalite pašalinti, keisti, slėpti arba
sugadinti jokių PROGRAMINĖS ĮRANGOS
prekių ženklų arba žymų.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS negalite
bendrinti, platinti, nuomoti, suteikti
išperkamosios nuomos pagrindais,
sublicencijuoti, priskirti, perleisti arba
parduoti. Programinės įrangos, tinklo
paslaugų arba produktų, kurie nėra
PROGRAMINĖ ĮRANGA, bet nuo kurių
priklauso PROGRAMINĖS ĮRANGOS
veikimas, teikimas teikėjų (programinės
įrangos, paslaugų teikėjų arba SONY)
nuožiūra gali būti pristabdytas arba
nutrauktas. SONY ir šie teikėjai
negarantuoja, kad PROGRAMINĖ
ĮRANGA, tinklo paslaugos, turinys arba
kiti produktai ir toliau bus teikiami arba
veiks be trikčių arba modifikavimo.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\110OTH.fm
visą atsakomybę prisiima šią paslaugą
teikianti trečioji šalis.
EKSPORTO IR KITOS
NUOSTATOS
Jūs sutinkate laikytis visų jūsų
gyvenamojoje teritorijoje arba šalyje
galiojančių eksporto ir kartotinio
eksporto apribojimų bei nuostatų,
neperduoti ir nesuteikti teisės perduoti
PROGRAMINĖS ĮRANGOS į draudžiamą
šalį bei jokiu kitu būdu nepažeisti tokių
apribojimų ir nuostatų.
DIDELĖS RIZIKOS VEIKLA
PROGRAMINĖ ĮRANGA nėra atspari
gedimams ir nėra sukurta, pagaminta
arba skirta naudoti ar perparduoti kaip
tinklinė valdymo įranga pavojingoje
aplinkoje, kurioje būtina užtikrinti
veikimą be sutrikimų, pvz.,
eksploatuojant branduolinių objektų,
orlaivių navigacijos ar ryšio sistemas,
oro eismo valdymo, tiesioginio gyvybės
palaikymo aparatų arba ginklų sistemas,
kuriose PROGRAMINĖS ĮRANGOS
gedimas galėtų lemti žūtį, asmens
sužalojimą, sukelti rimtą fizinę žalą arba
pakenkti aplinkai (DIDELĖS RIZIKOS
VEIKLA). SONY, visi TREČIŲJŲ ŠALIŲ
TEIKĖJAI ir atitinkami filialai aiškiai
nurodo, kad jokia išreikšta ar
numanoma garantija dėl tinkamumo
vykdant didelės rizikos veiklą
nesuteikiama.
GARANTIJOS DĖL
PROGRAMINĖS
ĮRANGOS IŠIMTYS
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad
naudodami PROGRAMINĘ ĮRANGĄ visą
riziką prisiimate jūs ir tik jūs esate
atsakingi už PROGRAMINĖS ĮRANGOS
naudojimą. PROGRAMINĖ ĮRANGA
teikiama TOKIA, KOKIA YRA,
nesuteikiant jokios garantijos,
neprisiimant įsipareigojimų ir
nesudarant sąlygų.
masterpage: Left
„SONY“ IR VISI TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI
(šioje dalyje SONY ir visi TREČIŲJŲ ŠALIŲ
TEIKĖJAI kartu – SONY) AIŠKIAI
ATSIRIBOJA NUO BET KOKIŲ TIEK
IŠREIKŠTŲ, TIEK NUMANOMŲ
GARANTIJŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ ARBA
SĄLYGŲ, ĮSKAITANT NUMANOMAS
GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO
PARDUOTI, PAŽEIDIMO NEBUVIMO
IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI,
BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SONY“
NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ,
NESUDARO SĄLYGŲ IR NEREIŠKIA
NUSISKUNDIMŲ DĖL A) BET KOKIOS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJŲ
ATITIKIMO JŪSŲ KELIAMUS
REIKALAVIMUS ARBA JŲ NAUJINIMO, B)
TINKAMO IR SKLANDAUS BET KOKIOS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS VEIKIMO IR
VISŲ DEFEKTŲ PAŠALINIMO, C) KITOS
PROGRAMINĖS, APARATINĖS ĮRANGOS
ARBA DUOMENŲ SUGADINIMO
NAUDOJANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
TIKIMYBĖS NEBUVIMO, D)
NEPERTRAUKIAMO, NETRIKDOMO
IR NEKINTANČIO BET KOKIOS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS, TINKLO
PASLAUGOS (ĮSKAITANT INTERNETĄ)
ARBA PRODUKTO (BET NE
PROGRAMINĖS ĮRANGOS), NUO KURIO
PRIKLAUSO PROGRAMINĖS ĮRANGOS
VEIKIMAS, TEIKIMO IR E) PROGRAMINĖS
ĮRANGOS NAUDOJIMO ARBA JĄ
NAUDOJANT GAUNAMŲ REZULTATŲ
TINKAMUMO, TIKSLUMO,
PATIKIMUMO AR KT.
JOKIA „SONY“ ARBA ĮGALIOTO „SONY“
ATSTOVO PATEIKTA ŽODINĖ AR
RAŠYTINĖ INFORMACIJA ARBA
PATARIMAS NEGALI BŪTI LAIKOMI
GARANTIJA, ĮSIPAREIGOJIMU AR
SĄLYGA ARBA KOKIU NORS BŪDU
IŠPLĖSTI ŠIOS GARANTIJOS APIMTĮ.
JEI BŪTŲ NUSTATYTA PROGRAMINĖS
ĮRANGOS DEFEKTŲ, VISAS DĖL
BŪTINOSIOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS,
REMONTO ARBA TAISYMO PATIRIAMAS
IŠLAIDAS PRISIIMATE JŪS. KAI KURIOSE
70LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\110OTH.fm
JURISDIKCIJOSE ATSISAKYTI
NUMANOMŲ GARANTIJŲ NELEIDŽIAMA,
TAD ŠIOS IŠIMTYS JUMS GALI BŪTI
NETAIKOMOS.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
AUTOMATINĖ NAUJINIMO
FUNKCIJA
Kartkartėmis jums naudojant SONY arba
trečiųjų šalių serverius arba kitais
atvejais SONY arba TREČIOSIOS ŠALIES
TEIKĖJAI gali automatiškai arba kitaip
modifikuoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.
Tai gali būti susiję su įvairiais tikslais,
įskaitant saugos funkcijų tobulinimą,
klaidų šalinimą ir funkcijų gerinimą, bet
jais neapsiribojant. Dėl šio naujinimo
arba modifikavimo gali būti panaikintos
arba pakeistos PROGRAMINĖS ĮRANGOS
funkcijos, įskaitant jums svarbiausias
funkcijas, bet jomis neapsiribojant.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad tokie
veiksmai gali būti atliekami SONY
nuožiūra ir kad SONY gali kontroliuoti
nuolatinį PROGRAMINĖS ĮRANGOS
naudojimą jums įdiegus visus jos
komponentus arba davus sutikimą tokio
naujinimo arba modifikavimo atveju.
Pagal šią GNLS visi naujiniai /
modifikuoti komponentai laikomi
neatsiejama PROGRAMINĖS ĮRANGOS
dalimi. Sutikdami su šios GNLS
nuostatomis, leidžiate atlikti
naujinimo / modifikavimo veiksmus.
VIENTISA SUTARTIS,
ATSISAKYMAS,
ATSKIRIAMUMAS
Ši GNLS ir SONY privatumo strategija,
kiekviena iš kurių kartkartėmis gali būti
keičiamos, kartu yra laikomos vientisa
tarp jūsų ir SONY sudaryta sutartimi,
reglamentuojančia PROGRAMINĖS
ĮRANGOS naudojimą. SONY
neatsižvelgiant arba neteikiant kokios
nors šioje GNLS numatytos teisės arba
nuostatos tokios teisės arba nuostatos
neatsisakoma. Jei kuri nors šios GNLS
dalis būtų laikoma netinkama, neteisėta
arba neįgyvendinama, tokia nuostata
turėtų būti taikoma tiek, kiek įmanoma,
siekiant užtikrinti šio GNLS nuostatų
vykdymą, o kitos dalys turi būti laikomos
galiojančiomis be jokių išlygų.
71LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Papildoma informacija
„SONY“ IR VISI TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI
(šioje dalyje SONY ir visi TREČIŲJŲ ŠALIŲ
TEIKĖJAI kartu – SONY) NĖRA ATSAKINGI
UŽ BET KOKIĄ ATSITIKTINĘ ARBA
PASEKMINĘ ŽALĄ, PATIRIAMĄ DĖL
BET KOKIOS IŠREIKŠTOS ARBA
NUMANOMOS GARANTIJOS AR
SUTARTIES PAŽEIDIMO, APLAIDUMO,
GRIEŽTO ĮSIPAREIGOJIMO ARBA KITŲ
SU PROGRAMINE ĮRANGA SUSIJUSIŲ
TEISINIŲ APLINKYBIŲ, ĮSKAITANT BET
KOKIUS NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS
DĖL TURTO, PAJAMŲ, DUOMENŲ,
GALIMYBĖS NAUDOTI PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ ARBA BET KOKIĄ SUSIJUSIĄ
APARATINĘ ĮRANGĄ PRARADIMO,
PRASTOVŲ, NAUDOTOJO LAIKO
ŠVAISTYMO, BET JAIS NEAPSIRIBOJANT,
NET JEI APIE BET KURIO IŠ JŲ TIKIMYBĘ
BUVO PRANEŠTA. BET KURIUO ATVEJU
VISA NUSTATYTA ATSAKOMYBĖ PAGAL
VISAS ŠIOS GNLS NUOSTATAS BUS
APRIBOTA IKI FAKTIŠKAI UŽ PRODUKTĄ
SUMOKĖTOS SUMOS. KAI KURIOSE
JURISDIKCIJOSE IŠIMČIŲ ARBA
APRIBOJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU
ATSITIKTINIAIS ARBA PASEKMINIAIS
NUOSTOLIAIS, DARYTI NEGALIMA,
TAD NURODYTOS IŠIMTYS ARBA
APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI
NETAIKOMI.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\110OTH.fm
GALIOJANTYS ĮSTATYMAI
IR JURISDIKCIJA
Jungtinių Tautų konvencija dėl
tarptautinio prekių pirkimo šiai GNLS
netaikoma. Ši GNLS turi būti aiškinama
pagal Japonijos įstatymus,
neatsižvelgiant į įstatymų nuostatų
prieštaravimus. Bet kokie šios GNLS
pagrindu kylantys ginčai turi būti
sprendžiami išskirtinai Japonijoje, Tokijo
apygardos teisme, o susijusios šalys turi
sutikti su šių teismų vieta ir jurisdikcija.
NEŠALIŠKI TEISĖS GYNIMO
BŪDAI
Neatsižvelgiant į jokius šioje GNLS
numatytus prieštaravimus, jūs
pripažįstate ir sutinkate, kad bet koks
šios GNLS nuostatų pažeidimas arba
nevykdymas padaro SONY neatitaisomą
žalą, nesulyginamą su jokiais piniginiais
nuostoliais, ir jūs sutinkate, kad SONY
gali pasinaudoti bet kokiu draudžiamu
arba nešališku teisių gynimo būdu, kurį
SONY tokiomis aplinkybėmis mano
esant būtinu ir tinkamu. SONY taip pat
gali imtis bet kokių teisinių arba
techninių priemonių, siekdama užkirsti
kelią šios GNLS nuostatų pažeidimams ir
(arba) siekdama užtikrinti jų vykdymą,
įskaitant neatidėliotiną teisės naudoti
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ atėmimą, bet juo
neapsiribojant, jei SONY mano, kad jūs
pažeidžiate arba ketinate pažeisti šios
GNLS nuostatas. Šios priemonės yra
laikomos kitas įstatymų numatytas
priemones, kurių SONY gali imtis,
papildančiomis priemonėmis.
masterpage: Left
PATAISOS
„SONY“ PASILIEKA TEISĘ SAVO
NUOŽIŪRA TAISYTI BET KURIĄ ŠIOS
GNLS SĄLYGĄ, PRANEŠUSI APIE TAI
„SONY“ NURODYTOJE SVETAINĖJE, EL.
LAIŠKU, IŠSIŲSTI JŪSŲ PATEIKTU
ADRESU, JUMS NAUDOJANTIS
PLĖTOJIMO / NAUJINIMO PASLAUGOMIS
ARBA BET KURIUO KITU TEISĖTU BŪDU.
Jei su pataisa nesutinkate, turite
nedelsdami susisiekti su SONY ir gauti
atitinkamus nurodymus. Jei po tokios
pranešimo įsigaliojimo datos jūs ir toliau
naudosite PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, bus
laikoma, kad su tokia pataisa sutinkate.
TREČIOSIOS ŠALIES NAUDOS
GAVĖJAI
Kiekvienas TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAS
yra akivaizdus numatytas trečiosios šlies
naudos gavėjas, kuriam suteikiama
teisė reikalauti kiekvienos šios GNLS
nuostatos vykdymo, jei tai susiję su
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMU.
Jei kiltų su šia GNLS susijusių klausimų,
galite kreiptis į SONY, parašydami
atitinkamu teritorijos arba šalies
kontaktiniu adresu.
© „Sony Corporation“, 2014.
NUTRAUKIMAS
Jums nevykdant kurios nors šios GNLS
sąlygos, nepažeisdama jokių kitų teisių,
SONY gali nutraukti GNLS galiojimą.
Tokio nutraukimo atveju turite nustoti
naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir
sunaikinti visas jos kopijas.
72LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\110OTH.fm
Atsargumo priemonės
Sauga
• Jei į sistemą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš
toliau eksploatuodami leiskite ją patikrinti
kvalifikuotiems specialistams.
• Neužlipkite ant įrenginio ar žemųjų
dažnių garsiakalbio, nes galite nukristi
ir susižaloti arba sugadinti sistemą.
Maitinimo šaltiniai
Įkaitimas
galinčių uždengti ventiliacijos angas
ir sutrikdyti veikimą.
• Nestatykite aplink sistemą metalinių
objektų, išskyrus TV. Belaidžio ryšio
funkcijos gali būti nestabilios.
• Jei sistema naudojama su TV, VCR arba
magnetofonu, gali atsirasti triukšmo arba
pablogėti vaizdo kokybė. Tokiu atveju
perkelkite sistemą toliau nuo TV, VCR
ar magnetofono.
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
sistemą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti
dėmių arba pakisti paviršių spalva.
• Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte
į įrenginio arba žemųjų dažnių
garsiakalbio kampus.
• Palikite 3 cm didesnį tarpą po įrenginiu,
kai kabinate jį ant sienos.
• Šios sistemos garsiakalbiai nėra
magnetiškai apsaugoti. Nestatykite ant
sistemos ar šalia jos magnetinių plokščių.
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Keldami žemųjų dažnių garsiakalbį
nekiškite rankų į prapjovą jame. Galite
pažeisti garsiakalbio stiprintuvą. Keldami
laikykite žemųjų dažnių garsiakalbį už
apačios.
Naudojimas
Prieš prijungdami kitus įrenginius, sistemą
išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.
Jei šalia esančio TV ekrane
spalvos rodomos netinkamai
Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
sistemą nustatę didelį garsumą, sistemos
užpakalinė dalis ir apačia gerokai įkais.
Nelieskite sistemos, kad nenudegtumėte.
Kai kurių tipų TV komplektuose gali būti
netinkamai rodomos spalvos.
Vieta
Išjunkite TV komplektą ir vėl jį įjunkite
praėjus 15–30 minučių.
• Nelaikykite sistemos šalia karščio šaltinių
arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat ten, kur
daug dulkių ar galimas mechaninis
poveikis.
• Ant galinės įrenginio ar žemųjų dažnių
garsiakalbio dalies nedėkite daiktų,
Jei spalvos rodomos
netinkamai...
Jei spalvos vis tiek rodomos
netinkamai...
Perkelkite sistemą toliau nuo televizoriaus.
73LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Papildoma informacija
• Prieš naudodami sistemą patikrinkite,
ar darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta etiketėje
įrenginio apačioje.
• Jei sistemos neketinate naudoti ilgą laiką,
išjunkite ją iš sieninio elektros lizdo
(maitinimo tinklo). Kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą)
atjunkite ištraukdami kištuką, niekada
netraukite už laido.
• Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų yra
platesnis už kitą. Į sieninį elektros lizdą
(maitinimo tinklą) jį galima įkišti tik viena
kryptimi. Jei nepavyksta iki galo įkišti
kištuko į elektros lizdą, susisiekite su
pardavėju.
• Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti
tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\110OTH.fm
Valymas
Valykite sistemą minkšta sausa šluoste.
Nenaudokite šiurkščios šluostės, valymo
miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio
ar benzino.
Jei turite su sistema susijusių klausimų
ar kilo problemų, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Pareiškimas dėl trečiųjų šalių
siūlomų paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti
keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš
anksto neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“
neprisiima jokios atsakomybės.
masterpage: Left
Autorių teisės ir prekių
ženklai
Sistemoje naudojama „Dolby* Digital“
ir „DTS** Digital Surround System“.
* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis
yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
**Informacijos apie DTS patentus žr. http://
patents.dts.com. Pagaminta pagal „DTS
Licensing Limited“ suteiktą licenciją. DTS,
DTS-HD, simbolis ir DTS kartu su simboliu
yra registruotieji „DTS, Inc.“ prekių ženklai.
„© „DTS, Inc.““ Visos teisės saugomos.
Pastabos dėl naujinimo
Naudojant šią sistemą, programinę įrangą
galima atnaujinti automatiškai, kai sistema
prijungta prie interneto laidiniu arba
belaidžiu tinklu.
Atnaujinę sistemą, galite įtraukti naujų
funkcijų ir naudotis ja daug patogiau
bei saugiau.
Jei nenorite naujinti automatiškai,
galite išjungti šią funkciją naudodamiesi
išmaniajame telefone arba planšetiniame
kompiuteryje įdiegta „SongPal“. Vis dėlto,
sistema gali automatiškai atnaujinti
programinę įrangą dėl saugumo ar kitų
priežasčių, net jei šią funkciją būsite
išjungę. Kai ši funkcija išjungta,
programinę įrangą taip pat galite atnaujinti
naudodamiesi nustatymų meniu. Išsamią
informaciją žr. skyriuje „„Kaip naudoti
sąrankos ekraną“ (46 psl.)“.
Kai programinė įranga atnaujinama,
sistema naudotis negalėsite.
BLUETOOTH® žodžio ženklas ir logotipai
yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“
prekės ženklai, bet koks šių ženklų
naudojimas „Sony Corporation“ yra
licencijuotas. Kiti prekių ženklai ir
registruotieji prekių ženklai priklauso
atitinkamiems jų savininkams.
Šioje sistemoje naudojama didelės raiškos
multimedijos sąsajos (HDMI™) technologija.
HDMI® ir HDMI® didelės raiškos
multimedijos sąsaja bei HDMI logotipas yra
„HDMI Licensing LLC“ prekės ženklai arba
registruotieji prekės ženklai JAV ir kitose
šalyse.
N žymė yra „NFC Forum, Inc.“ prekės
ženklas arba registruotasis prekės ženklas
Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
„Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“
prekės ženklai.
„Google Cast“ ir „Google Cast Badge“ yra
„Google Inc.“ prekės ženklai.
„Xperia“ yra „Sony Mobile Communications
AB“ prekės ženklas.
74LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\110OTH.fm
„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“,
„iPod“, „iPod touch“ ir „Retina“ yra
„Apple Inc.“ registruotieji prekių ženklai
JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra
„Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“
reiškia, kad elektroninis priedas skirtas
konkrečiai „iPod“ ir „iPhone“ ir kad
gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka
„Apple“ standartus. „Apple“ nėra atsakinga
už šio įrenginio veikimą ar jo saugos ir
reguliavimo standartų atitikimą.
Atkreipkite dėmesį, kad, kai šis priedas
naudojamas kartu su „iPod“ ar „iPhone“,
gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
BRAVIA logotipas yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
„ClearAudio+“ yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijos ir patentų naudojimo
licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir
„Thomson“.
„Windows Media“ yra
„Microsoft Corporation“ registruotasis
prekės ženklas arba prekės ženklas JAV
ir (arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros
„Microsoft Corporation“ intelektinės
nuosavybės teisės. Be „Microsoft“ arba
įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės
bendrovės licencijos draudžiama naudoti
technologiją ne šiame gaminyje arba ją
platinti.
„Opera® Devices SDK“ iš „Opera Software
ASA“. © „Opera Software ASA“, 1995–2015.
Visos teisės saugomos.
„Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“, „Wi-Fi
Alliance®“ ir „Wi-Fi CERTIFIED Miracast®“
yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių
ženklai.
„Wi-Fi CERTIFIED™“, „WPA™“, „WPA2™“,
„Wi-Fi Protected Setup™“ ir „Miracast™“
yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
„LDAC™“ ir „LDAC“ logotipai yra
registruotieji „Sony Corporation“ prekių
ženklai.
LDAC yra „Sony“ sukurta garso kodavimo
technologija, suteikianti galimybę perduoti
didelės raiškos garso turinį (angl. „HighResolution (Hi-Res) Audio“) net naudojant
„Bluetooth“ ryšį. Kitaip nei kitos su
„Bluetooth“ suderinamos kodavimo
technologijos, pvz., SBC, ji nesumažina
didelės raiškos garso turinio dažnio* ir
leidžia perduoti maždaug tris kartus
daugiau duomenų**, palyginti su kitomis
technologijomis, per „Bluetooth“ belaidį
tinklą. Nepriekaištingą garso kokybę
užtikrina efektyvus kodavimas ir optimalus
glaudinimas.
* Išskyrus DSD formato turinį
**Palyginti su SBC (pojuosčio kodavimo
technologija), pasirinkus 990 kbps (96 /
48 kHz) arba 909 kbps (88,2 / 44,1 kHz)
dažnį bitais.
Šiame gaminyje yra programinė įranga,
kuriai taikoma GPL arba LGPL licencija.
Minėtose licencijose nurodoma, kad
klientai turi teisę gauti, keisti ir platinti
pirminį minėtos programinės įrangos
tekstą laikydamiesi GPL arba LGPL
licencijos sąlygų.
75LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Papildoma informacija
„PlayStation®“ yra registruotasis „Sony
Computer Entertainment Inc“ prekės
ženklas.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\110OTH.fm
masterpage: Left
Jei reikia išsamios informacijos apie GPL,
LGPL ir kitas programinės įrangos
licencijas, pasirinkite gaminio meniu
[Setup], tada [System Settings], o tada –
[Software License Information].
Šiame gaminyje įdiegtos programinės
įrangos pirminiam tekstui taikomos GPL ir
LGPL licencijos. Pirminis programinės
įrangos tekstas pateikiamas žiniatinklyje.
Norėdami atsisiųsti šiuos dokumentus
eikite toliau nurodytu adresu:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Atkreipkite dėmesį, kad „Sony“ negali
atsakyti į užklausas dėl pirminio
programinės įrangos teksto turinio.
DSEE yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra „Digital Living Network
Alliance“ prekių, paslaugų arba
sertifikavimo ženklai.
„TRILUMINOS“ ir „TRILUMINOS“ logotipas
yra registruotasis „Sony Corporation“
prekės ženklas.
Į šį produktą įtraukta „Spotify“ programinė
įranga, kuriai taikomos trečiųjų šalių
licencijos. Jas rasite šioje svetainėje*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
„Spotify“ ir „Spotify“ logotipai yra „Spotify
Group“ prekių ženklai.*
* Atsižvelgiant į šalį ir regioną, ši funkcija
gali ir neveikti.
Visi kiti prekių ženklai priklauso jų
savininkams.
76LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\010COVIX.fm
masterpage:
Right
Rodyklė
Simbolis
H
„Bluetooth“ nustatymai 48
„Control for HDMI“ 50
24p Output 47
4K Output 47
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 48
HDMI Settings 50
HDMI Signal Format 50
HDMI1 Audio Input Mode 50
Home Network Access Control 52
A
I
Atnaujinti 47
Attenuation settings - Analog 48
Audio DRC 48
Audio Output 48
Audio Settings 48
Auto Display 51
Auto Home Network Access
Permission 52
Auto Standby 51
Auto Update 51
Auto Update Settings 51
Initialize Personal Information 52
Input Skip Setting 52
Internet Settings 51
Skaitmenys
B
Bluetooth Codec - AAC 49
Bluetooth Codec - LDAC 49
Bluetooth Mode 48
Bluetooth Standby 49
C
Connection Server Settings 52
Control for HDMI 50
D
Device Name 51
DSEE 48
Į
Įrenginių sąrašas 49
N
Network Connection Diagnostics 52
Network Connection Status 52
Network content 24p Output 47
Network Settings 51
NFC 30
Nuotolinio valdymo pultas 10
O
OSD Language 50
Output Video Resolution 47
P
Programinės įrangos atnaujinimas 47
PRTCT 60
Q
Quick Start / Network Standby 51
E
R
Easy Setup 52
External Control 52
Remote Start 52
Reset to Factory Default Settings 52
Resetting 52
G
Garso grįžties kanalas 50
Garso laukas 53
Google Cast 37
77LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\010COVIX.fm
masterpage: Left
S
SBM 48
Screen mirroring RF Setting 52
Screen Settings 47
System Information 51
System Settings 50
Slideshow 53
Software License Information 51
Software Update Notification 51
Standby Through 50
Sutankintai transliuojamas garsas 40
T
Time Zone 51
Tinklas 18, 38
TV Type 47
V
Video Direct 48
W
Wireless Playback Quality 49
Wireless Subwoofer Connection 50
78LT
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\LT\010BCO.fm
masterpage: Left
Ateityje šios sistemos programinė įranga gali būti atnaujinta. Norėdami rasti informacijos
apie prieinamus naujinimus apsilankykite šiuo URL.
www.sony.eu/support
©2016 „Sony Corporation“
4-586-050-72(1) (LT)
HT-CT790
4-586-050-72(1) (LT)
Download PDF

advertising