Sony | HT-ZF9 | Sony HT-ZF9 3.1 kan. „Dolby Atmos®“ / DTS:X™ pailgasis garsiakalbis su „Wi-Fi“ / „Bluetooth®“ technologija | HT-ZF9 Naudojimo instrukcijos

Heliriba
Pailgasis garsiakalbis
Stieņa skaļrunis
HT-ZF9
Kasutussuunised
EE
Naudojimo instrukcijos
LT
Lietošanas instrukcijas
LV
Euroopa kliendid
HOIATUS!
Ärge paigaldage seadet kinnisesse
kohta, nagu raamaturiiul või
sisseehitatud kapp.
Tuleohu vältimiseks ärge katke seadme
õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu
sarnasega.
Ärge kasutage seadet lahtiste leekide
(nt põlevad küünlad) läheduses.
Tule- või elektrilöögiohu
vähendamiseks ärge asetage seadme
lähedusse esemeid, millest võib
vedelikku tilkuda või pritsida, ega pange
sellele vedelikuga täidetud anumaid,
näiteks vaase.
Teatis klientidele: järgmine teave
kohaldub ainult seadmetele,
mida müüakse riikides, kus
kehtivad Euroopa Liidu
direktiivid.
Selle toote on valmistanud Sony
Corporation või see on valmistatud Sony
Corporationi nimel.
EL-i importija: Sony Europe Limited.
Küsimused EL-i importijale või toote
ühilduvuse kohta Euroopas tuleb saata
tootja volitatud esindajale järgmisel
aadressil: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium.
Kui pistik on pistikupesas, pole seade
vooluvõrgust lahutatud, isegi kui see on
välja lülitatud.
Kuna toitepistikut kasutatakse seadme
lahutamiseks vooluvõrgust, ühendage
seade hõlpsalt juurdepääsetavasse
pistikupessa. Kui märkate seadme töös
häireid, eemaldage toitepistik kohe
pistikupesast.
ETTEVAATUST!
Aku asendamisel valet tüüpi akuga tekib
plahvatuse oht.
Ärge jätke akusid või akusid sisaldavaid
seadmeid liigse kuumuse kätte, nagu
otsene päikesevalgus ja tuli.
Ainult siseruumides kasutamiseks.
Soovitatavad kaablid
Arvutite ja/või välisseadmetega
ühendamiseks tuleb kasutada
korralikult varjestatud ja maandatud
kaableid ja pistikuid.
Ribakõlar
Andmesilt asub ribakõlari all.
2EE
Sony Corporation teatab käesolevaga,
et see seade vastab direktiivile 2014/53/
EL.
ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst
on saadaval järgmisel aadressil:
http://www.compliance.sony.de/
Selle raadioseadme puhul kehtivad
riikides BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES,
FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT,
PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO,
CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR
järgmised kasutuselevõtu piirangud või
kasutuse volitamise nõuded.
Sagedusriba 5150–5350 MHz on
mõeldud vaid siseruumides
kasutamiseks.
Seadet on katsetatud ja see vastab
elektromagnetilise ühilduvuse
direktiivis esitatud piirangutele, juhul
kui kasutatakse kuni 3 meetri pikkust
ühenduskaablit.
See raadioseade on mõeldud
kasutamiseks heakskiidetud
tarkvaraversiooni(de)ga, millele on
viidatud ELi vastavusdeklaratsioonis.
Raadioseadmesse laaditud tarkvara
puhul on kinnitatud, et see vastab
direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele.
Tarkvaraversiooni leiate järgmisest
jaotisest. Vaadake suvandit [System
Information] jaotises
[Setup] –
[Täpsem seadistus] – [System Settings].
Interneti-ühendus ja IP-aadress
Tehnilisi andmeid (nt IP-aadress
[või seadme üksikasjad]) kasutatakse,
kui see toode ühendatakse tarkvara
värskendamiseks või kolmanda poole
teenuste kasutamiseks Internetiga.
Tarkvaravärskenduste puhul võidakse
neid tehnilisi andmeid
värskendamisserveritesse edastada,
et tagada teie seadmele õige
tarkvaravärskendus. Kui te ei soovi, et
neid tehnilisi andmeid kasutatakse, siis
ärge seadistage juhtmeta Internetiühenduse funktsiooni ega ühendage
Interneti-kaablit.
Vanade
patareide/akude
ning elektri- ja
elektroonikasead
mete käitlemine
(kehtib Euroopa
Liidus ja teistes
riikides, kus on eraldi
kogumissüsteemid)
tagajärgi, mis võivad tekkida jäätmete
ebakorrektse käitlemise tulemusel.
Materjalide taaskasutamine aitab
säästa loodusressursse. Toodete puhul,
mis nõuavad ohutuse, jõudluse või
andmete terviklikkuse tagamiseks
alalist ühendust sisseehitatud akuga,
tohib akut vahetada ainult
kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku
ning elektri- ja elektroonikaseadmete
korrektseks käitlemiseks viige tooted
kasutusea lõppedes sobivasse
kogumispunkti, kus tagatakse elektri- ja
elektroonikaseadmete taaskasutus.
Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist,
kus räägitakse aku ohutust
eemaldamisest tootest. Viige aku
sobivasse kogumispunkti, kus
tagatakse vanade akude taaskasutus.
Täpsema teabe saamiseks toote või aku
taaskasutamise kohta võtke ühendust
kohaliku omavalitsuse,
jäätmekäitluspunkti või kauplusega,
kust selle toote või aku ostsite.
Ribakõlari seinale paigaldamise
ettevaatusabinõud
Ribakõlari paigaldamisel seinale
tuleb kasutada kindlasti
kaasasolevaid seinakinnitusi.
Ribakõlari paigaldamisel seinale tuleb
kasutada kindlasti kaasasolevaid
seinakinnitusi. Ärge paigaldage
ribakõlarit otse seinale. Ribakõlari
sisetemperatuur tõuseb märgatavalt
ja see võib põhjustada kahjustuse
või rikke.
See sümbol tootel, akul või pakendil
näitab, et toodet ja akut ei tohi
olmejäätmetena käidelda. Teatud
akudel võidakse kasutada seda
sümbolit koos keemilise sümboliga.
Plii (Pb) keemiline sümbol lisatakse,
kui aku sisaldab rohkem kui 0,004%
pliid. Tagades toodete ja patareide/
akude korrektse utiliseerimise, aitate
hoida ära võimalikke keskkonda ja
tervist mõjutavaid negatiivseid
3EE
Sisukord
Pakendi sisu .................................. 6
Mida saab selle süsteemiga
teha? ....................................... 8
Osade ja juhtnuppude juhend ....10
Teave avamenüü kohta ............... 16
Teleri või AV-seadmega
ühendamine
Teleri või AVseadmega
ühendamine
HDMI-kaabli abil
Alustusjuhend
 (eraldi
dokument)
Bluetooth-funktsiooniga
Sony teleri juhtmeta
ühendamine .......................... 18
Teleri ühendamine
analooghelikaabli abil ........... 21
4K-teleri ja 4K-seadmete
ühendamine ..........................22
Võrku ühendamine
Juhtmega võrguga ühenduse
loomine ..................................25
Traadita võrguga ühenduse
loomine ................................. 26
Süsteemi kasutamiseks
ettevalmistamine
Ribakõlari või tagumise kõlari
paigaldamine seinale ........... 28
Iluvõre raami paigaldamine ......... 31
Bassikõlari ja tagumiste kõlarite
juhtmeta ühendamine .......... 31
Kui teleri kaugjuhtimispult
ei tööta ...................................33
Piltide vaatamine
Teleri vaatamine ......................... 34
Ühendatud AV-seadme sisu
esitamine .............................. 34
4EE
Muusika/heli kuulamine
Muusika/heli kuulamine
Bluetooth®-funktsiooniga .... 36
Muusika kuulamine USBseadmest .............................. 38
Muusika kuulamine arvutist
koduvõrgu kaudu ................. 39
Analooghelikaabli abil ühendatud
seadme sisu kuulamine ......... 40
Rakenduse Chromecast built-in
kasutamine ............................41
Mobiilseadmes oleva muusika
kuulamine rakendusega
Sony | Music Center ............. 42
Ühendatud teleri või seadme
heli kuulamine
kõrvaklappidest .................... 43
Helikvaliteedi reguleerimine
Kaasahaarava ruumilise heli
nautimine (VERTICAL S.) ....... 45
Heliallika järgi kohandatud
heliefekti seadistamine
(Sound Mode) ....................... 46
Dialoogide selgemaks muutmine
(VOICE) .....................................47
Madala helitugevusega selge heli
nautimine öösel (NIGHT) ........47
Bassikõlari ja tagumiste
kõlarite helitugevuse
reguleerimine ....................... 48
Pildi ja heli vahelise viivituse
reguleerimine ....................... 48
Tihendatud helifailide või
CD-plaatide esitamine peaaegu
kõrge eraldusvõimega
helikvaliteedile
ülesskaleerimisel
(DSEE HX) .............................. 49
Mitmesuunalise heliedastuse
nautimine (AUDIO) ................ 50
Control for HDMIFunktsiooni
kasutamine
Funktsiooni Control for HDMI
kasutamine ............................ 51
Funktsiooni „BRAVIA” Sync
kasutamine ............................ 53
Sätete muutmine
Ruumilise heli kõlariseadistuste
kohandamine ........................54
Esipaneeli ekraani ja Bluetoothi
näidiku (DIMMER (hämardi))
heleduse muutmine .............. 55
Energia säästmine
ooterežiimis ...........................56
Funktsioon Easy Setup ................56
Funktsioon Täpsem seadistus ..... 57
Tarkvara värskendamine .............62
Tõrkeotsing
Tõrkeotsing ..................................64
Süsteemi lähtestamine ................ 72
Lisateave
Tehnilised andmed ...................... 73
Raadiosageduslikud ribad
ja maksimaalne
väljundvõimsus ..................... 75
Esitatavad helifailide tüübid ....... 76
Toetatud sisendi
helivormingud ....................... 77
Toetatud HDMIvideovormingud .................... 78
Bluetooth-i side ...........................80
LÕPPKASUTAJA
LITSENTSILEPING ................... 81
Ettevaatusabinõud ......................85
Register ........................................89
5EE
• Optiline digitaalkaabel (1)
Pakendi sisu
• Ribakõlar (1)
• SEINALE PAIGALDAMISE ŠABLOON (1)
• Iluvõre raam (1)
• Basskõmistaja (1)
• Seinakinnitus (2), kruvi (2)
• Alustusjuhend
• Kaugjuhtimispult (1)
• Patarei R03 (suurus AAA) (2)
6EE
• Kasutussuunised
7EE
Mida saab selle süsteemiga teha?
Süsteem toetab objektipõhiseid helivorminguid, nagu Dolby Atmos ja DTS:X,
samuti HDR-videovorminguid, nagu HDR10, HLG ja Dolby Vision.
Blu-ray Disc™-i mängija, kaabliboks,
satelliidiboks jne.
„Teleri vaatamine” (lk 34)
„Ühendatud AV-seadme sisu
esitamine” (lk 34)
Põhiühendus: vaadake
alustusjuhendit (eraldi
dokument).
Muud ühendused: Vt jaotist
„Teleri või AV-seadmega
ühendamine” (lk 18).
„Bluetoothfunktsiooniga Sony
teleri juhtmeta
ühendamine” (lk 18)
„Funktsiooni Control for
HDMI kasutamine” (lk 51)
„Funktsiooni „BRAVIA”
Sync kasutamine” (lk 53)
„Muusika kuulamine
USB-seadmest” (lk 38)
Tagumised kõlarid
(pole kaasas)
„Bassikõlari ja tagumiste kõlarite
juhtmeta ühendamine” (lk 31)
8EE
„Juhtmega võrguga
ühenduse loomine” (lk 25)
Modem
Ruuter
Internet
„Traadita võrguga
ühenduse loomine” (lk 26)
Traadita kohtvõrgu (LAN) ruuter
„Muusika kuulamine arvutist
koduvõrgu kaudu” (lk 39)
„Muusika/heli kuulamine
Bluetooth®-funktsiooniga” (lk 36)
„Mobiilseadmes oleva muusika
kuulamine rakendusega Sony |
Music Center” (lk 42)
„Ühendatud teleri või seadme heli
kuulamine kõrvaklappidest” (lk 43)
9EE
Osade ja juhtnuppude juhend
Joonistelt on üksikasjad välja jäetud.
Ribakõlar (põhiseade)
Esiosa
 Nupp  (toide)
Lülitab süsteemi sisse või
seadistab ooterežiimile.
 Nupp
(sisendi valimine)
Saate valida süsteemis
taasesituseks sisendi.
 Näidik Bluetooth
– Vilgub kiiresti siniselt:
sidumise ooterežiimis.
– Vilgub siniselt: püütakse
luua Bluetooth-ühendust.
– Põleb siniselt: Bluetooth-ühendus
on loodud.
 Nupp Bluetooth (lk 36)
 Esipaneeli ekraan
 Nupp
(MUSIC SERVICE)
See nupp ei toimi. Seda saab
kasutada pärast
tarkvaravärskendust.
See nupp ei pruugi mõnes riigis/
piirkonnas saadaval olla.
 Kaugjuhtimisandur
 Nupud +/– (helitugevus)
10EE
Süsteemi juhtimiseks suunake
kaugjuhtimispult süsteemi
kaugjuhtimisanduri poole.
Tagaosa
 Pesa LAN(100)
 Pesa
 Pesa HDMI IN 2
Ühenduste tehnilisi andmeid ja
märkusi vt jaotisest „Toetatud
HDMI-videovormingud” (lk 78).
 Pesa ANALOG IN
 Pesa HDMI IN 1
Ühenduste tehnilisi andmeid ja
märkusi vt jaotisest „Toetatud
HDMI-videovormingud” (lk 78).
(USB) (lk 38)
 Pesa TV IN (OPT)
 Infrapunakiirgur (lk 33)
Edastab teleri kaugjuhtimispuldi
signaali telerisse.
 Pesa HDMI OUT (TV (ARC))
Ühendage HDMI-sisendpesaga
teler HDMI-kaabli kaudu.
Süsteem ühildub funktsiooniga
Audio Return Channel (ARC).
ARC on funktsioon, mis saadab
teleri heli teleri HDMI-pesast AVseadmesse, nagu see süsteem.
Ühenduste tehnilisi andmeid ja
märkusi vt jaotisest „Toetatud
HDMI-videovormingud” (lk 78).
11EE
Bassikõlar
 Toitenäidik
– Vilgub aeglaselt roheliselt:
bassikõlar ei ole süsteemiga
ühendatud.
– Põleb roheliselt: bassikõlar
on süsteemiga ühendatud.
– Vilgub kaks korda korduvalt
roheliselt: bassikõlar püüab
süsteemiga ühendust luua.
– Vilgub/süttib oranžilt:
tarkvara värskendatakse.
– Põleb punaselt: bassikõlar
on ooterežiimis.
– Lülitub välja: bassikõlar
lülitub välja.
 Nupp  (toide)
Lülitab bassikõlari sisse või välja.
 Nupp LINK (lk 32)
 Ventilatsiooniavad
Ohutuse huvides ärge blokeerige
tagapaneeli ventilatsiooniavasid.
12EE
Tagumine kõlar (SA-Z9R) (pole kaasas)
Saate nautida ruumilist heli, ühendades
kaks tagumist kõlarit (pole kaasas).
Teavet ühendamise koht vt jaotisest
„Bassikõlari ja tagumiste kõlarite
juhtmeta ühendamine” (lk 31).
 Toitenäidik
– Vilgub aeglaselt roheliselt:
tagumine kõlar ei ole süsteemiga
ühendatud.
– Põleb roheliselt: tagumine kõlar
on süsteemiga ühendatud.
– Vilgub kaks korda korduvalt
roheliselt: tagumine kõlar proovib
süsteemiga ühendust luua.
– Vilgub/süttib oranžilt: tarkvara
värskendatakse.
– Põleb punaselt: Tagumine kõlar
on ooterežiimis.
– Lülitub välja: Tagumine kõlar on
välja lülitatud.
 Nupp  (toide)
Lülitab tagumise kõlari sisse või
välja.
 Nupp LINK (lk 32)
 Seinakinnituse ava (lk 30)
 Kinnitusava üldise kõlarijala
jaoks
13EE
Kaugjuhtimispult
  (toide)
Lülitab süsteemi sisse või
seadistab ooterežiimile.
Bluetooth (lk 37)
Teler (lk 34)
HDMI1 (lk 34)
HDMI2 (lk 34)
ANALOG (lk 40)
USB (lk 38)
 AUTO SOUND (lk 46)
CINEMA (lk 46)
MUSIC (lk 46)
GAME (lk 46)
NEWS (lk 46)
SPORTS (lk 46)
STANDARD (lk 46)
VOICE (lk 47)
VERTICAL S. (lk 45)
NIGHT (lk 47)
 DIMMER (hämardi) (lk 55)
nupp
(MUSIC SERVICE)
See nupp ei toimi. Seda saab
kasutada pärast
tarkvaravärskendust.
See nupp ei pruugi mõnes riigis/
piirkonnas saadaval olla.
 /// (lk 16)
(sisestus) (lk 16)
BACK (lk 16)
OPTIONS (lk 34, 48)
Kuvab teleriekraanil
suvandimenüü.
Suvandimenüüd ei kuvata sisendi
Teler puhul.
HOME (lk 16)
14EE
 REAR  (tagumiste kõlarite
helitugevus) +/–
Reguleerib tagumiste kõlarite
helitugevust tagumiste kõlarite
ühendamisel (pole kaasas).
 (helitugevus) +*/–
Reguleerib helitugevust.
SW  (basskõmistaja
helitugevus) +/–
Reguleerib basskõmistaja
helitugevust.
 (vaigistamine)
Lülitab heli ajutiselt välja.
 DISPLAY
Kuvab teleriekraanil taasesituse
teabe.
Taasesituse teavet ei kuvata
sisendi Teler puhul.
 Taasesitusnupud
/ (eelmine/järgmine)
Valib eelmise/järgmise loo või faili.
Pikalt vajutamine otsib taasesituse
ajal tagasi- või edasisuunas
(tagasi-/edasikerimine).
 (esitamine/peatamine)*
Käivitab, peatab või taaskäivitab
taasesituse (esituse jätkamine).
 AUDIO* (lk 50)
* Nuppudel AUDIO,  ja  + on
kompepunkt. Kasutage seda suunisena.
Teave kaugjuhtimispuldi
patareide vahetamise kohta
Kui süsteem kaugjuhtimispuldi
kasutamisele ei reageeri, asendage
selle kaks patareid uutega.
Kasutage asendamiseks
R03-mangaanpatareisid (suurus AAA).
15EE
Teave avamenüü kohta
Saate kuvada avamenüü teleriekraanil, ühendades süsteemi ja teleri HDMI-kaabliga
(pole kaasas). Avamenüüs saate määrata mitmeid sätteid ja valida sisendi.
Avamenüü kuvatakse põhiseadistustes [Easy Setup] valitud keeles. (Järgmine
kuva on näide, kui valitud on inglise keel.)
Kategooriad
Kategooriaüksused
Avamenüü kasutamine
///,
(sisestus)
HOME
BACK
1
HOMEVajutage nuppu .
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
2
Vajutage soovitud kategooria valimiseks nuppu //, seejärel vajutage
nuppu  või .
Valitud kategooriaüksused kuvatakse teleriekraanil kategoorialoendis.
3
Vajutage soovitud üksuse valimiseks nuppu ///, seejärel vajutage
nuppu .
Teleriekraanil kuvatakse valitud sisend või seadistuskuva.
Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage nuppu BACK.
[Watch]
Saate valida süsteemiga ühendatud teleri või AV-seadme sisendi.
Vt jaotist „Piltide vaatamine” (lk 34).
16EE
[Kuulamine]
Valib süsteemiga ühendatud heliseadme sisendi või muusikateenuse
süsteemi kaudu taasesitamiseks.
Vt jaotist „Muusika/heli kuulamine” (lk 36).
[Setup]
Saate valida süsteemi peamisi algsätteid funktsiooniga [Easy Setup] või
mitmesuguseid täpsemaid sätteid.
Vt jaotist „Funktsioon Easy Setup” (lk 56) või „Funktsioon Täpsem seadistus”
(lk 57).
Kui süsteem tuvastab võrgus süsteemi värskendusteabe, kuvatakse
värskendamisteavitus ja [Software Update], mis sooritab tarkvara
värskendamise. Vt jaotist „Tarkvara värskendamine” (lk 62).
Teave sammude kirjelduse kohta
Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse toiminguid etappidena, mida kasutatakse
kaugjuhtimispuldi abil teleriekraanil kuvatavas avamenüüs, kui süsteem ja teler
on ühendatud HDMI-kaabliga (pole kaasas).
Tööetapid, mis valivad teleriekraanilt üksusi nuppudega /// ja
lihtsustatud järgmiselt.
, on
Näide: Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Täpsem seadistus].
Toimingut, millega valitakse kategooria ja kategooriaüksus, vajutades nuppe
/// ning , nimetatakse valimiseks. Kategooria ja kategooriaüksus on
seotud märgiga „-“.
Näide: Valige [Speaker Settings] – [Manual Speaker Settings].
Kui korrata toimingut, mis valib üksuse, vajutades nuppe /// ja
pannakse valitud üksuste vahele märk „-”.
,
Nõuanded
• Võite kasutada põhiseadme nuppe, kui neil on kaugjuhtimispuldil olevate nuppudega
samad või sarnased nimed.
• Nurksulgudes [ ] olev tekst kuvatakse teleriekraanil. Jutumärkides olev „ ” tekst kuvatakse
esipaneeli ekraanil.
17EE
Teleri või AV-seadmega
ühendamine
Teleri või AV-seadmega
ühendamine HDMIkaabli abil
Vaadake alustusjuhendit
(eraldi dokument).
4K-teleri või 4K-seadmete ühendamisel
vt jaotist „4K-teleri ja 4K-seadmete
ühendamine” (lk 22)
Bluetooth-funktsiooniga
Sony teleri juhtmeta
ühendamine
Kui kasutate Bluetooth-funktsiooniga
Sony telerit*, saate kuulata teleri või
teleriga ühendatud seadme heli,
ühendades süsteemi ja teleri
juhtmevabalt.
* Teler peab ühilduma Bluetooth-profiiliga
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile).
toimingukuva, näiteks avamenüüd,
ega kasutada süsteemi muid funktsioone
peale teleri või teleriga ühendatud
seadme heli kuulamise funktsiooni.
Süsteemi kõigi funktsioonide
kasutamiseks ühendage süsteem ja teler
HDMI-kaabli abil (pole kaasas). Üksikasju
ühenduste ja toimingute kohta teleriheli
kuulamiseks, kasutades ühendamiseks
HDMI-kaablit, vaadake alustusjuhendist
(eraldi dokument).
• See funktsioon on saadaval ainult
Bluetoothi A2DP-profiiliga ühilduvate
Sony telerite puhul.
Teleriheli kuulamine,
ühendades süsteemi ja
teleri juhtmevabalt
Süsteemi ja teleri juhtmeta ühendamiseks
peate süsteemi ja teleri siduma,
kasutades Bluetooth-funktsiooni.
Sidumine on toiming, mis on nõutav
juhtmeta ühendatavate Bluetoothseadmete teabe vastastikuseks
registreerimiseks.

Teler
Blu-ray Disci
mängija, kaabliboks,
satelliidiboks jne.
Nupp
Bluetooth
Märkused
• Kui ühendate süsteemi ja teleri
Bluetooth-funktsiooni abil, ei saa te
teleriekraanil kuvada süsteemi
18EE
1
2
3
4
Seadistage kaugjuhtimispult.
Lülitage teler sisse.
Lülitage süsteem sisse.
Vajutage korraga põhiseadme
nuppu Bluetooth ja
kaugjuhtimispuldi nuppu Teler
ning hoidke neid 5 sekundit all.
Süsteem läheb sidumisrežiimi,
esipaneeli ekraanil kuvatakse „BT”
ja Bluetoothi näidik vilgub kiiresti.
5
6
7
8
Otsige teleris süsteemi, tehes
sidumistoimingu.
Leitud Bluetooth-seadmete loend
kuvatakse teleriekraanil.
Teavet Bluetooth-seadme ja teleri
sidumismeetodi kohta vaadake
teleri kasutusjuhendist.
9
Reguleerige süsteemi
helitugevust teleri
kaugjuhtimispuldiga.
Kui vajutate teleri
kaugjuhtimispuldil vaigistusnuppu,
vaigistatakse heli ajutiselt.
Märkused
• Kui teleri heli ei väljastata süsteemi
kaudu, vajutage nuppu TV ning
kontrollige ribakõlari esipaneeli
ekraani ja näidikute olekut.
– Esipaneeli ekraanil kuvatakse kiri
„TV (BT)“: süsteem ja teler on ühendatud
ning teleri heli väljastatakse süsteemist.
– Näidik Bluetooth vilgub kiiresti ja
esipaneeli ekraanil kuvatakse kiri „BT“:
tehke teleris sidumistoiming.
– Esipaneeli ekraanil kuvatakse kiri
„Teler“: läbige etapid algusest peale.
• Kui ühendate süsteemi ja teleri HDMIkaabli abil (pole kaasas), siis Bluetoothühendus katkestatatakse. Süsteemi ja
teleri uuesti ühendamiseks Bluetoothfunktsiooni abil ühendage HDMI-kaabel,
seejärel tehke ühendustoiming algusest
peale.
Siduge süsteem ja teler, valides
teleris kuvatud loendist suvandi
HT-ZF9.
Veenduge, et põhiseadme näidik
Bluetooth süttiks siniselt ja
esipaneeli ekraanil kuvataks kiri
„TV (BT)“.
Ühendus süsteemi ja teleri vahel on
loodud.
Valige saade või seadme sisend,
kasutades teleri
kaugjuhtimispulti.
Teleriekraanil kuvatava pildi heli
väljastatakse süsteemist.
19EE
Seotud teleri heli kuulamine
Ühendades teleri juhtmevabalt
süsteemiga, saate teleri
kaugjuhtimispuldi abil süsteemi sisse/
välja lülitada, reguleerida helitugevust
ja vaigistada heli.
1
2
3
Lülitage teler teleri
kaugjuhtimispuldi abil sisse.
Süsteem lülitub sisse sünkroonselt
teleri toitega ja teleri heli
väljastatakse süsteemist.
Teave süsteemiga kaasas oleva
kaugjuhtimispuldi toimingute
kohta
Saate kasutada järgmisi nuppe.
Saate reguleerida bassikõlari ja
tagumiste kõlarite helitugevust, samuti
helikvaliteeti, lülitades süsteemi sisse/
välja ja reguleerides helitugevust, mida
saab teha teleri kaugjuhtimispuldiga.

Valige saade või seadme sisend,
kasutades teleri
kaugjuhtimispulti.
Teleriekraanil kuvatava pildi heli
väljastatakse süsteemist.
Helirežiimi
valimise nupud
VOICE
VERTICAL S.
NIGHT
Reguleerige süsteemi
helitugevust teleri
kaugjuhtimispuldiga.
Kui vajutate teleri
kaugjuhtimispuldil vaigistusnuppu,
vaigistatakse heli ajutiselt.
 +/–
SW  +/–
Nõuanne
Teleri väljalülitamisel lülitub ka süsteem
välja sünkroonselt teleri toitega.

REAR  +/–
Märkused
• Kui valite süsteemiga kaasas oleval
kaugjuhtimispuldil mõne muu sisendi
kui Teler, siis teleriheli süsteemist ei
väljastata. Teleriheli väljastamiseks
vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Teler,
et lülituda sisendile Teler.
• Kui teler on ühendatud Bluetoothfunktsiooni abil, ei tööta järgmised
kaugjuhtimispuldi nupud.
///,
(sisestamine), OPTIONS,
HOME, DISPLAY,  (esitamine/
peatamine), / (eelmine/järgmine)
20EE
Teleri ühendamine
analooghelikaabli abil
Järgmiste seadmete süsteemiga
ühendamiseks kasutage süsteemi
pesa ANALOG IN.
– Telerid, millel HDMI-pesa ega
optilise digitaalväljundi pesa ei ole
– Kaasaskantavad heliseadmed, nagu
nutitelefonid ja WALKMAN®
Teavet ühendatud seadme sisu
kuulamise kohta vt jaotisest
„Analooghelikaabli abil ühendatud
seadme sisu kuulamine” (lk 40).
Märkus
Kui teleri kõrvaklapipesa toimib ka
heliväljundi pesana, kontrollige teleri
heliväljundi seadistusi. Üksikasju vt teleri
kasutusjuhendist.
Analoogaudiokaab
el (pole kaasas)
Analoogheli
väljundpesa
Teler
Nutitelefon,
WALKMAN®, muud
heliseadmed jne.
21EE
4K-teleri ja 4K-seadmete
ühendamine
Kui teleri HDCP2.2-ga
ühilduv HDMI-pesa on
märkega „ARC”
Kõik süsteemi HDMI-pesad toetavad
4K-videovormingut ja tehnoloogiat
HDCP2.2 (lairiba-digisisu kaitse
süsteemi versioon 2.2).
4K-videosisu vaatamiseks ühendage
4K-teler ja 4K-seadmed süsteemiga
iga seadme HDCP2.2-ga ühilduvate
HDMI-pesade kaudu.
Autoriõigustega kaitstud 4K-videosisu
saab vaadata ainult HDCP2.2-ga
ühilduva HDMI-pistikühenduse kaudu.
HDCP2.2ga ühilduv
HDMI-pesa
HDCP2.2ga ühilduv
HDMI-pesa
Teler
Blu-ray Disci mängija,
kaabliboks,
satelliidiboks jne.
 HDMI-kaabel (pole kaasas)
 HDMI-kaabel (pole kaasas)
Kasutage HDMI-kaablit, mis toetab
4K-videovormingut, mida soovite
vaadata. Lisateavet vt jaotisest
„Toetatud HDMI-videovormingud” (lk 78).
22EE
1
2
3
Vaadake, milline teie teleri pesa
HMDI IN ühildub HDCP2.2-ga.
Vt teleri kasutusjuhendit.
Ühendage teleri HDCP2.2-ga
ühilduv pesa HMDI IN ja
põhiseadme pesa HDMI OUT
HDMI-kaabliga (pole kaasas).
Teleri ühendus on loodud.
Ühendage 4K-seadme HDCP2.2ga ühilduv pesa HDMI OUT ja
põhiseadme pesa HMDI IN
HDMI-kaabliga (pole kaasas).
Vt 4K-seadme kasutusjuhendit, et
kontrollida, kas 4K-seadme pesa
HDMI OUT ühildub HDCP2.2-ga.
4K-seadme ühendus on loodud.
Kui teleri HDCP2.2-ga
ühilduval HDMI-pesal
puudub märge „ARC”
HDCP2.2ga ühilduv
HDMI-pesa
Kui teie teleri HDCP2.2-ga ühilduv pesa
HMDI IN ei ühildu ARC-iga (Audio Return
Channel), ei väljastata süsteemist teleri
heli.
Sellisel juhul ühendage teleri optiline
väljundpesa optilise digitaalkaabli
(kaasas) abil põhiseadme pesaga
TV IN (OPT).
Teler
HDCP2.2ga ühilduv
HDMI-pesa
Blu-ray Disci mängija,
kaabliboks, satelliidiboks jne.
 HDMI-kaabel (pole kaasas)
 HDMI-kaabel (pole kaasas)
Kasutage HDMI-kaablit, mis toetab
4K-videovormingut, mida soovite vaadata.
Lisateavet vt jaotisest „Toetatud HDMIvideovormingud” (lk 78).
 Optiline digitaalkaabel (kaasas)
23EE
HDMI-signaalivormingu
seadistamine 4K-videosisu
vaatamiseks
4K-videosisu vaatamiseks valige sobiv
seadistus ühendatud 4K-teleri ja
4K-seadme jaoks.
1
2
3
4
HOMEVajutage nuppu .
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Täpsem seadistus].
Valige [HDMI Settings] – [HDMI
Signal Format].
Teleriekraanile ilmub kuva
[HDMI Signal Format].
Valige [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]
(valige sisend, mille sätet soovite
muuta), seejärel valige soovitud
säte.
• [Standard format]
(vaikeseadistus): valige, kui
ühendatud teler ja seadmed
toetavad standardse ribalaiusega
videovorminguid.
• [Enhanced format]: valige, kui nii
ühendatud teler kui seadmed
toetavad suure ribalaiusega
videovorminguid,
nt 4K 60p 4:4:4 jne.
[HDMI Signal Format]
seadistusvalikute, toetatud
videovormingu signaalide ja
kasutatavate HDMI-kaablite koht vt
jaotist„Toetatud HDMIvideovormingud” (lk 78).
Märkused
• Telerist olenevalt võib vajalik olla teleri
HDMI-väljundi seadistus. Vt teleri
kasutusjuhendit.
• Kui pilti ei kuvata pärast suvandi [HDMI
Signal Format] seadistamist vormingule
[Enhanced format], seadistage see
vormingusse [Standard format].
24EE
Nõuanne
Soovitame kasutada varjestatud
sirgliidesega kaablit (pole kaasas).
Võrku ühendamine
Juhtmega võrguga
ühenduse loomine
Valmistage võrk ette, ühendades
süsteemi ja arvuti LAN-kaabli abil
koduvõrguga.
Ühendamine arvuti või
ruuteriga LAN-kaabli abil
Järgmisel joonisel on näide süsteemi ja
arvuti koduvõrku ühendamise kohta.
Internet
Ühendamine võrguteabe
automaatse hankimisega
1
2
3
4
Vajutage nuppu HOME.
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Täpsem seadistus].
Valige [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired LAN
Settings].
Valige suvand [Auto].
Süsteem alustab võrgu
seadistamist ja kuvatakse võrgu
seadistusolek.
Vajutage nuppu / teabe
sirvimiseks ja seejärel vajutage
nuppu .
5
Modem
Valige suvand [Save & Connect].
Süsteem alustab võrguga ühenduse
loomist. Üksikasju vt teleriekraanil
kuvatavatest teadetest.
Ühendamine, kasutades
fikseeritud IP-aadressi
LAN-kaabel
(pole kaasas)
1
Ruuter
2
3
Server
Märkus
4
Vajutage nuppu HOME.
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Täpsem seadistus].
Valige [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired LAN
Settings].
Valige suvand [Manual].
Server peab olema ühendatud süsteemiga
ühte võrku.
25EE
5
6
Teostage seadistamine ekraanil
kuvatavate suuniste järgi.
Süsteem alustab võrgu
seadistamist ja kuvatakse võrgu
seadistusolek.
Vajutage nuppu / teabe
sirvimiseks ja seejärel vajutage
nuppu .
Valige suvand [Save & Connect].
Süsteem alustab võrguga ühenduse
loomist. Üksikasju vt teleriekraanil
kuvatavatest teadetest.
Märkus
Kui valite IPv6, ei saa te fikseeritud
IP-aadressi kasutada.
Traadita võrguga
ühenduse loomine
Valmistage võrk ette, ühendades
süsteemi ja arvuti traadita kohtvõrgu
ruuteriga.
Märkus
Server peab olema ühendatud süsteemiga
ühte võrku.
Ühendamine nupuga WPS
Kui teie traadita kohtvõrgu (LAN) ruuter
(pääsupunkt) ühildub Wi-Fi kaitstud
seadistusega (WPS), saate
võrguseadeid hõlpsalt WPS-nupuga
määrata.
1
2
3
4
5
6
26EE
HOMEVajutage nuppu .
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Täpsem seadistus].
Valige [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless LAN
Settings].
Teleriekraanil kuvatakse
võrgunimede loend.
Valige suvand [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)].
Valige suvand [Algus].
Vajutage pääsupunktil nuppu WPS.
Süsteem alustab võrguga ühenduse
loomist.
Ühendamine, valides võrgu
nime (SSID)
Kui teie traadita kohtvõrgu ruuter
(pääsupunkt) ei ühildu kaitstud Wi-Fi
seadistusega (WPS), kontrollige
eelnevalt järgmisi andmeid.
– Võrgu nimi (SSID)*
Ühendamine, kasutades
fikseeritud IP-aadressi
Valige [New connection registration] –
[Manual registration] jaotise
„Ühendamine, valides võrgu nime
(SSID)“ 4. etapis ja järgige ekraanil
kuvatavaid suuniseid.
_____________________________________
– Turbevõti (parool)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier;
võrguidentifikaator) on nimi, mis tähistab
kindlat pääsupunkti.
**See teave peaks olema saadaval traadita
kohtvõrgu (LAN) ruuteri või pääsupunkti
sildilt, kasutusjuhendist, Internetiteenuse pakkujalt või traadita võrgu
häälestajalt.
1
2
3
4
5
Vajutage nuppu HOME.
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Täpsem seadistus].
Ühenduse loomine PINkoodi abil
Valige [New connection registration]
jaotise „Ühendamine, valides võrgu
nime (SSID)“ 4. sammus, seejärel valige
[(WPS) PIN method].
Ühendamine rakendusega
Sony | Music Center
Rakendus Sony | Music Center saab
ühendada süsteemi mobiilseadmega
sama traadita võrguga. Üksikasju vt
rakenduse juhendist või järgmiselt URL-ilt.
http://www.sony.net/smcqa/
Valige [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless LAN
Settings].
Teleriekraanil kuvatakse
võrgunimede loend.
Valige soovitud võrgu nimi (SSID).
Sisestage turbevõti (või parool),
kasutades tarkvaraklaviatuuri, ja
seejärel valige [Sisestamine].
Süsteem alustab võrguga ühenduse
loomist.
27EE
Süsteemi kasutamiseks
ettevalmistamine
Ribakõlari kinnitamine
seinale
1
Valige kaks kruvi (pole kaasas),
mis sobivad seinakinnituses
(kaasas) oleva avaga.
Ribakõlari või tagumise
kõlari paigaldamine
seinale
4 mm
Ribakõlari või tagumised kõlarid saab
paigaldada seinale.
Rohkem kui 30 mm
Tagumised kõlarid
Seinakinnitus
2
Kleepige SEINALE PAIGALDAMISE
ŠABLOON (kaasas) seina peale.
Teleri keskkoht
Ribakõlar
Märkused
• Valige kruvid (pole kaasas), mis sobivad
seina materjali ja tugevusega. Kuna
kipsplaatsein on eriti habras, kinnitage
kruvid tugevalt seinatala külge.
Paigaldage kõlarid horisontaalselt,
riputades need seina lameda sektsiooni
tihvtides olevate kruvide külge.
• Tellige paigaldamine Sony vahendajalt
või litsentsitud töövõtjalt ja pöörake
paigaldamisel erilist tähelepanu
ohutusele.
• Sony ei vastuta valest paigaldamisest,
ebapiisavast seinatugevusest või valest
kruvide paigaldamisest,
looduskatastroofidest jms tingitud
õnnetuste või kahjustuste eest.
28EE
Kleeplint vms.
SEINALE
PAIGALDAMIS
E ŠABLOON
1
Joondage SEINALE
PAIGALDAMISE ŠABLOONILE
märgitud TELERI KESKJOON ()
oma teleri keskjoonega.
2
Joondage SEINALE
PAIGALDAMISE ŠABLOONILE
märgitud TELERI ALUMISE ÄÄRE
JOON () teleri alumise äärega,
seejärel kleepige SEINALE
PAIGALDAMISE ŠABLOON seina
peale, kasutades poesmüüdavat
kleeplinti vms.
3
Kinnitage seinakinnitused
(kaasas) kruvidega (pole kaasas)
kindlalt SEINALE PAIGALDAMISE
ŠABLOONI kruvijoonel ()
olevatesse tähistesse (), nagu
on näidatud alumisel joonisel.
368,5 mm
6
Riputage kinnitatud kruvid
seinakinnitustele.
Joondage ribakõlari tagaküljel
olevad kruvid seinakinnituste
avadega, seejärel riputage ribakõlar
seinakinnitustele.
368,5 mm
Tähised ()
Märkused
Tähis ()
Seinakinnitus
4
5
Eemaldage SEINALE
PAIGALDAMISE ŠABLOON.
Kinnitage kruvid (kaasas) tugevalt
ribakõlari tagaküljele, et need
lahti ei tuleks.
• SEINALE PAIGALDAMISE ŠABLOONI
seinale kleepides siluge see kõikjalt
tasaseks.
• Kui ribakõlari tagaküljel olevate kruvide ja
seinakinnituste avade asukohad ei kattu,
kohandage seinakinnituse asukohta veidi
vasakule või paremale.
• Ribakõlari paigaldamisel seinale tuleb
kasutada kindlasti kaasasolevaid
seinakinnitusi. Ärge paigaldage
ribakõlarit otse seinale. Ribakõlari
sisetemperatuur tõuseb märgatavalt ja
see võib põhjustada kahjustuse või rikke.
• Kui te SEINALE PAIGALDAMISE ŠABLOONI
ei kasuta, paigaldage ribakõlar telerist
vähemalt 70 mm kaugusele.
Kruvi
29EE
Tagumise kõlari
paigaldamine seinale
1
Pange valmis kruvi (pole kaasas),
mis sobib tagumise kõlari
tagaküljel olevate seinale
kinnitamise aukudega.
4 mm
Rohkem kui 30 mm
5,0 mm
10 mm
Auk tagumise kõlari tagaküljel
2
Kinnitage kruvi seina.
Ligikaudu
9,5 mm
30EE
3
Riputage tagumine kõlar kruvile,
kontrollides kõlari paremat/
vasakut külge.
Kontrollige silti tagumise kõlari
tagaküljel. „REAR R“ tähendab
parempoolset ja „REAR L“
vasakpoolset.
Iluvõre raami
paigaldamine
Saate kõlareid kaitsta, paigaldades
tootega kaasasoleva iluvõre raami.
Soovitame kasutada põhiseadet ilma
iluvõre raamita, kui kuulate kõrge
eraldusvõimega heli.
Paigaldage iluvõre raam
paralleelselt esipaneeliga.
Kinnitage iluvõre nii, et pehmendused
jääksid allapoole.
Bassikõlari ja tagumiste
kõlarite juhtmeta
ühendamine
Bassikõlar ja tagumised kõlarid
ühendatakse süsteemiga automaatselt,
kui need sisse lülitatakse.
Lisateavet bassikõlari ühendamise
kohta vt alustusjuhendist (eraldi
dokument), tagumiste kõlarite
ühendamiseks toimige järgmiselt.
Tagumiste kõlarite lisamine
Saate nautida ruumilist heli, ühendades
kaks valikulist tagumist kõlarit. Toimige
mõlema tagumise kõlari puhul järgmiselt.
Toitenäidik
Pehmendused
Vahelduvvoolu
toitejuhe
Nõuanne
Iluvõre raam kinnitatakse magnetiga.
1
2
Ühendage vahelduvvoolutoitejuhe (elektrijuhe).
Tagumine kõlar lülitatakse sisse ja
ühendatakse juhtmevabalt
süsteemiga.
Veenduge, et toitenäidik tagumisel
kõlaril põleks roheliselt.
Kui toitenäidik süttib roheliselt,
on süsteem ja tagumine kõlar
ühendatud.
Kui ühendust ei looda, ühendage
tagumine kõlar käsitsi süsteemiga
vastavalt suunistele jaotises
„Bassikõlari ja tagumiste kõlarite
käsitsi ühendamine” (lk 32).
31EE
3
Paigaldage tagumine kõlar,
kontrollides kõlari paremat/
vasakut külge.
Kontrollige silti tagumise kõlari
tagaküljel. „REAR R“ tähendab
parempoolset ja „REAR L“
vasakpoolset.
Bassikõlari ja tagumiste
kõlarite käsitsi ühendamine
Kui te ei saa bassikõlarit või valikulisi
tagumisi kõlareid süsteemiga ühendada
või kasutate mitut juhtmeta toodet ning
soovite valida juhtmeta ühenduse, mille
kaudu süsteem bassikõlari ja tagumiste
kõlaritega ühendada, sooritage käsitsi
ühendamine.
Toitenäidik
LINK
1
2
3
4
LINK
Toitenäidik
5
6
7
32EE
Vajutage nuppu HOME.
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Täpsem seadistus].
Valige [Speaker Settings] –
[Wireless Speaker Settings] –
[Start manual linking].
Teleriekraanile ilmub kuva
[Start manual linking].
Vajutage kõigil kasutatavatel
kõlaritel nuppu LINK (bassikõlar ja
tagumised kõlarid).
Bassikõlari või tagumise kõlari,
millel vajutati nuppu LINK,
toitenäidik vilgub kaks korda
korduvalt roheliselt.
Valige suvand [Algus].
Käsitsi ühendamine algab.
Ühendamistoiming kuvatakse teleris.
Käsitsi ühendamise tühistamiseks
valige [Cancel].
Kui kõigil kasutatavatel kõlaritel
(bassikõlar ja tagumised kõlarid)
kuvatakse [Connected], valige
[Finish].
Vajutage nuppu .
Luuakse ühendus ja bassikõlari või
tagumiste kõlarite toitenäidik süttib
roheliselt.
Märkused
• Kui sooritate toimingu [Start manual
linking], valitakse suvandi [Wireless
Speaker Settings] režiimi [Link mode]
sätteks automaatselt [Manual] (lk 58).
• 6. etapis suvandi [Finish] valimisel
ühendatakse süsteemiga ainult seotud
bassikõlar või tagumine kõlar. Kui soovite
ühendada täiendava kõlari, sooritage
uuesti käsitsi ühendamine.
Kui juhtmeta edastus on
ebastabiilne
Kui kasutate mitut juhtmeta süsteemi,
nagu juhtmeta kohtvõrk, võivad
juhtmeta süsteemide signaalid olla
ebastabiilsed. Sellisel juhul võib edastus
paraneda, kui muuta järgmist suvandi
[RF Channel] sätet.
1
2
3
4
Kui teleri kaugjuhtimispult
ei tööta
Kui põhiseade varjab teleri
kaugjuhtimispuldi andurit, ei pruugi
teleri kaugjuhtimispult töötada. Sellisel
juhul lubage süsteemi infrapunakiirguri
funktsioon.
Saate telerit juhtida teleri
kaugjuhtimispuldi abil, saates
põhiseadme tagaküljelt
kaugjuhtimissignaali.
1
2
3
Vajutage nuppu HOME.
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Täpsem seadistus].
Valige [Speaker Settings] –
[Wireless Speaker Settings] –
[RF Channel].
Valige soovitud seadistus.
• [On] (vaikeseadistus):
tavaolukorras valige see. Süsteem
valib automaatselt edastamise
jaoks parima kanali. Tugevam
režiim õhu kaudu levivate
häirete puhul.
• [Off]: süsteem valib automaatselt
edastamise jaoks parima kanali.
4
Vajutage nuppu HOME.
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Täpsem seadistus].
Valige [System Settings] –
[IR-Repeater].
Teleriekraanile ilmub kuva
[IR-Repeater].
Valige suvand [On].
Märkused
• Kontrollige kindlasti, et teleri
kaugjuhtimispuldiga ei saaks telerit
juhtida, ja seejärel valige suvandi
[IR-Repeater] sätteks [On]. Kui valite selle
sätteks [On] ajal, mil telerit saab puldiga
juhtida, ei pruugi funktsioon
kaugjuhtimispuldi otsekäskluste ja
põhiseadmest tulevate käskluste vahel
tekkiva müra tõttu korralikult toimida.
• Mõnes teleris ei pruugi see funktsioon
korralikult töötada. Sellisel juhul
paigutage põhiseade telerist natuke
kaugemale.
Märkused
• Säte [On] võib olenevalt
kasutuskeskkonnast helikatkestusi
põhjustada.
• Kui valite suvandi [RF Channel] sätte [Off]
asemel sätte [On], võib ühenduse
taastamiseks kuluda üks minut.
33EE
Piltide vaatamine
Teleri vaatamine
1
2
3
4
Vajutage nuppu HOME.
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Ühendatud AV-seadme
sisu esitamine
1
2
Valige avamenüüst suvand
[Watch] – [Teler].
Valige saade, kasutades teleri
kaugjuhtimispulti.
Valitud telesaade kuvatakse
teleriekraanil ja süsteemist
väljastatakse teleri heli.
Reguleerige helitugevust.
• Reguleerige helitugevust,
vajutades kaugjuhtimispuldil
nuppu  +/–.
• Reguleerige basskõmistaja
helitugevust, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu SW
 +/– (lk 48).
• Reguleerige tagumiste kõlarite
helitugevust, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu REAR
 +/– (lk 48).
Märkus
Seadke teleri (BRAVIA) kõlari seadistus
helisüsteemile. Vt teleri seadistamist
teleriga kaasas olevast kasutusjuhendist.
Nõuanne
Saate valida otse sätte [Teler], vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu TV.
3
HOMEVajutage nuppu .
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige
[Watch], seejärel
valige avamenüüs sisend ([HDMI1]
või [HDMI2]).
• [HDMI1]: pessa HDMI IN 1
ühendatud seade
• [HDMI2]: pessa HDMI IN 2
ühendatud seade
Valitud seadme kujutis kuvatakse
teleriekraanil ja heli väljastatakse
süsteemi kaudu.
Reguleerige helitugevust.
• Reguleerige helitugevust,
vajutades kaugjuhtimispuldil
nuppu  +/–.
• Reguleerige basskõmistaja
helitugevust, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu
SW  +/– (lk 48).
• Reguleerige tagumiste kõlarite
helitugevust, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu REAR
 +/– (lk 48).
Nõuanne
Saate valida otse suvandi [HDMI1] või
[HDMI2], vajutades kaugjuhtimispuldil
nuppu HDMI1 või HDMI2.
Dialoogi helitugevuse
reguleerimine DTS:X-sisu
voogedastuse ajal
Dialoogi helitugevust reguleerides
saate hõlpsasti dialoogi kuulata, kuna
see tõuseb ümbritsevast mürast esile.
See funktsioon ei toimi kõigi
helivormingute puhul.
1
34EE
Vajutage suvandi [HDMI1] või [HDMI2]
valimisel nuppu OPTIONS.
Teleriekraanil kuvatakse
valikumenüü.
2
Valige suvand [Dialog Control],
seejärel reguleerige helitugevust
nupuga /.
Saate reguleerida 1 dB sammuga
vahemikus 0 dB kuni 6 dB.
35EE
Muusika/heli kuulamine
Muusika/heli kuulamine
Bluetooth®funktsiooniga
Muusika kuulamine, sidudes
esmakordselt ühendatud
mobiilsideseadme
Bluetooth-funktsiooni kasutamiseks
peate süsteemi ja mobiilseadme
eelnevalt siduma.
1
Saate kuulata mobiilseadmesse
(nt nutitelefoni või tahvelarvutisse)
salvestatud muusikat juhtmeta ühenduse
kaudu, ühendades süsteemi ja
mobiilseadme Bluetooth-funktsiooni abil.
Mobiilse seadme ühendamisel
Bluetooth-funktsiooniga võite kasutada
kaasasolevat kaugjuhtimispulti ilma
telerit sisse lülitamata.
Vajutage põhiseadme nuppu
Bluetooth ja hoidke seda
2 sekundit all.
Süsteem läheb sidumisrežiimi,
esipaneeli ekraanil kuvatakse „BT”
ja Bluetoothi näidik vilgub kiiresti.
Bluetooth
2
 +/–
SW  +/–
REAR  +/–
3
Taasesitusnupud
Nupp
Bluetooth
4
5
36EE
Otsige mobiilseadmes süsteemi,
tehes sidumistoimingu.
Leitud Bluetooth-seadmete loend
kuvatakse mobiilseadme ekraanil.
Teavet Bluetooth-seadme ja
mobiilseadme sidumismeetodi
kohta vaadake mobiilseadme
kasutusjuhendist.
Siduge süsteem ja mobiilseade,
valides mobiilseadme ekraanil
kuvatud loendist suvandi HT-ZF9.
Parooli küsimisel sisestage „0000”.
Näidik Bluetooth põhiseadmel
peab süttima siniselt.
Ühendus süsteemi ja mobiilse
seadme vahel on loodud.
Alustage ühendatud mobiilseadmes
oleva muusikarakenduse abil heli
taasesitust.
Heli väljastatakse põhiseadmest.
6
Reguleerige helitugevust.
• Reguleerige helitugevust,
vajutades kaugjuhtimispuldil
nuppu  +/–.
• Reguleerige basskõmistaja
helitugevust, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu SW
 +/– (lk 48).
• Reguleerige tagumiste kõlarite
helitugevust, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu REAR
 +/– (lk 48).
• Saate sisu esitada või peatada,
kasutades kaugjuhtimispuldil
olevaid taasesituse nuppe.
Bluetoothi funktsiooni ühenduse
oleku kontrollimine
Olek
Näidik Bluetooth
sidumise
ooterežiimis.
Vilgub kiiresti siniselt
Püütakse
ühendust luua
Vilgub siniselt
Ühendus on
loodud
Süttib siniselt
Nõuanded
• Kui ühtki mobiilseadet pole seotud
(nt kohe pärast süsteemi ostmist),
läheb süsteem sidumisrežiimi, kui
valite lihtsalt sisendiks Bluetooth.
• Kui Bluetooth-ühendus on loodud,
kuvatakse olenevalt ühendatud seadmest
soovitus rakenduse installimiseks.
Kuvatavaid juhtnööre järgides saab
installida rakenduse Sony | Music Center,
mis võimaldab süsteemi juhtida.
Üksikasju rakenduse Sony | Music Center
kohta vt jaotisest „Mobiilseadmes oleva
muusika kuulamine rakendusega Sony |
Music Center” (lk 42).
• Siduge teine ja järgmised mobiilsed
seadmed.
Muusika kuulamine seotud
seadmest
1
2
3
4
5
Lülitage mobiilse seadme
Bluetooth-funktsioon sisse.
BluetoothVajutage nuppu .
Süsteem loob automaatselt
taasühenduse mobiilse seadmega,
millega see viimati ühendatud oli.
Näidik Bluetooth peab süttima
siniselt.
Ühendus süsteemi ja mobiilse
seadme vahel on loodud.
Alustage ühendatud
mobiilseadmes oleva
muusikarakenduse abil heli
taasesitust.
Heli väljastatakse põhiseadmest.
Reguleerige helitugevust.
• Reguleerige helitugevust,
vajutades kaugjuhtimispuldil
nuppu  +/–.
• Reguleerige basskõmistaja
helitugevust, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu
SW  +/– (lk 48).
• Reguleerige tagumiste kõlarite
helitugevust, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu REAR
 +/– (lk 48).
• Saate sisu esitada või peatada,
kasutades kaugjuhtimispuldil
olevaid taasesituse nuppe.
Mobiilse seadme ühenduse
katkestamine
Tehke üks järgmistest toimingutest.
• Keelake mobiilseadmes Bluetoothfunktsioon.
• Vajutage nuppu Bluetooth,
kui teleriekraanile ilmub kuva
[Bluetooth Audio].
37EE
• Seadke valiku [Bluetooth Mode]
väärtuseks [Transmitter] või [Off]
(lk 59).
• Lülitage süsteem või mobiilne seade
välja.
Nõuanne
Kui ühendus pole loodud, valige
mobiilseadmes suvand HT-ZF9.
Muusika kuulamine USBseadmest
Saate esitada ühendatud USB-seadmesse
salvestatud muusikafaile.
Esitatavate failitüüpide kohta leiate
teavet jaotisest „Esitatavad helifailide
tüübid” (lk 76).
1
2
3
4
5
38EE
Ühendage USB-seade porti
(USB).
HOMEVajutage nuppu .
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Kuulamine] – [USB (Connected)].
Valige kaust, kuhu lood on
salvestatud, seejärel valige lugu.
Esitatakse valitud laulu ja heli
väljastatakse süsteemist.
Reguleerige helitugevust.
• Reguleerige helitugevust,
vajutades kaugjuhtimispuldil
nuppu  +/–.
• Reguleerige basskõmistaja
helitugevust, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu SW
 +/– (lk 48).
• Reguleerige tagumiste kõlarite
helitugevust, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu REAR
 +/– (lk 48).
Märkus
Ärge eemaldage USB-seadet kasutamise
ajal. Andmete rikkumise või USB-seadme
kahjustamise vältimiseks lülitage süsteem
enne USB-seadme ühendamist või
eemaldamist välja.
Muusika kuulamine
arvutist koduvõrgu
kaudu
Saate koduvõrgu kaudu esitada
arvutisse talletatud muusikafaile.
Muusikafaile saab esitada, kasutades
mobiilseadmes, näiteks nutitelefonis
või tahvelarvutis, rakendust Sony |
Music Center.
Koduvõrgu
ettevalmistamine
1
2
3
Ühendage süsteem võrku.
Vt jaotist „Juhtmega võrguga
ühenduse loomine” (lk 25) või
„Traadita võrguga ühenduse
loomine” (lk 26).
Ühendage arvuti võrku.
Üksikasju vt arvuti
kasutusjuhendist.
Seadistage arvuti.
Arvuti kasutamiseks koduvõrgus
tuleb seadistada arvuti serveriks.
Üksikasju vt arvuti
kasutusjuhendist.
Nõuanne
Võrguühenduse oleku kontrollimiseks
avage menüü
[Setup] – [Advanced
Settings] – [Network Settings] –
[Network Connection Status].
39EE
Muusika kuulamine arvutist
rakendusega Sony | Music
Center
Arvuti
Analooghelikaabli abil
ühendatud seadme sisu
kuulamine
Saate kuulata heli süsteemi pesaga
ANALOG IN ühendatud heliseadmest,
nagu teler, WALKMAN® jne.
1
Traadita kohtvõrgu (LAN) ruuter
2
Nutitelefon või
tahvelarvuti
3
Saate esitada arvutisse salvestatud
muusikafaile, kasutades rakendust Sony
| Music Center, mis on installitud
mobiilsesse seadmesse (nt nutitelefoni
või tahvelarvutisse). Rakenduse Sony |
Music Center üksikasju vt jaotisest
„Mida saab rakendusega Sony | Music
Center teha?” (lk 42) või järgmiselt
veebiaadressilt.
http://www.sony.net/smcqa/
HOMEVajutage nuppu .
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Kuulamine] –
[Analoogühendus].
Teleril kuvatakse ekraan
[Analoogühendus].
Reguleerige helitugevust.
• Reguleerige helitugevust,
vajutades kaugjuhtimispuldil
nuppu  +/–.
• Reguleerige basskõmistaja
helitugevust, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu SW
 +/– (lk 48).
• Reguleerige tagumiste kõlarite
helitugevust, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu REAR
 +/– (lk 48).
Nõuanne
Võite ka valida otse suvandi
[Analoogühendus], vajutades
nuppu ANALOG.
40EE
Rakenduse Chromecast
built-in kasutamine
Märkus
Olenevalt riigist ja piirkonnast ei pruugi
funktsioon Chromecast built-in ja
Chromecasti toega rakendus olla saadaval.
Funktsioon Chromecast built-in
võimaldab valida muusikasisu
Chromecasti toega rakendusest ja
taasesitada helisisu, mis asub süsteemis
või grupis, millesse süsteem on
kaasatud.
1
2
3
4
5
6
HOMEVajutage nuppu .
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Kuulamine] –
[Chromecast built-in].
Seadistage Chromecast built-in
süsteemiga kasutamiseks, järgides
ekraanil kuvatavaid suuniseid.
Pärast seadistamist valitakse
suvandi [Network/Bluetooth
Standby] sätteks automaatselt
[On] ja muusikat saab esitada
kiiresti isegi siis, kui süsteem
on ooterežiimis (lk 60).
Looge Wi-Fi abil ühendus mobiilse
seadme ja süsteemiga sama
võrgu vahel.
Installige mobiilsesse seadmesse
Chromecasti toega rakendus.
Käivitage Chromecasti toega
rakendus, puudutage nuppu cast
ja valige süsteem või grupp,
millesse süsteem on kaasatud.
Valige ja esitage muusikat
Chromecasti toega rakendusega.
Muusikat esitatakse süsteemiga.
41EE
Mobiilseadmes oleva
muusika kuulamine
rakendusega
Sony | Music Center
Mida saab rakendusega
Sony | Music Center teha?
Sony | Music Center on rakendus
ühilduvate Sony heliseadmete
juhtimiseks mobiilsete seadmete
(nt nutitelefon või tahvelarvuti) abil.
USB-seadmes oleva muusika
nautimine
Saate esitada põhiseadme porti (USB)
ühendatud seadmes olevat muusikat.
Märkus
Rakendusega Sony | Music Center
juhitavad võimalused olenevad ühendatud
seadmest. Rakenduse spetsifikatsioonid ja
disain võivad ette teatamata muutuda.
Rakenduse Sony | Music
Center kasutamine
1
Üksikasju rakenduse Sony | Music Center
kohta vt järgmiselt veebiaadressilt.
http://www.sony.net/smcqa/
Rakenduse Sony | Music Center
installimine mobiilsesse seadmesse
võimaldab järgmist.
Süsteemi heliseadistused
Saate hõlpsasti heli kohandada või
kasutada Sony soovitatud seadistust
[Auto Sound].
Muusikateenus
Saate konfigureerida algsätted
muusikateenuste* kasutamiseks.
* Muusikateenused ja nende
kättesaadavuse periood võivad olenevalt
riigist ja piirkonnast erineda.
Seadet tuleb vajaduse korral värskendada.
Funktsiooni Chromecast built-in
kasutamisel muusikateenuses vt jaotist
„Rakenduse Chromecast built-in
kasutamine” (lk 41).
Muusika nautimine koduvõrgus
Saate oma võrgus esitada arvutisse või
koduvõrku talletatud muusikat.
2
3
4
Installige oma mobiilsesse
seadmesse tasuta rakendus
Sony | Music Center.
Otsige rakendust Sony | Music
Center Google Playst või
App Store’ist ja installige see
oma mobiilsesse seadmesse.
Ühendage süsteem ja mobiilne
seade funktsiooniga Bluetooth
(lk 36) või võrgufunktsiooniga (lk 25).
Käivitage rakendus Sony | Music
Center.
Järgige rakenduses Sony | Music
Center kuvatavaid suuniseid.
Märkused
• Enne rakenduse Sony | Music Center
kasutamist Bluetooth-funktsiooniga
tuleb valida suvandi [Bluetooth Mode]
sätteks kindlasti [Receiver] (lk 59).
• Kasutage rakenduse Sony | Music Center
viimast versiooni. Üksikasju rakenduse
Sony | Music Center kohta vaadake
teenusest Google Play või App Store.
Kui süsteemi ja Bluetooth-seadet ei saa
Bluetooth-funktsiooni kaudu ühendada,
desinstallige rakendus Sony | Music
Center ja proovige uuesti Bluetoothfunktsiooni kaudu ühendada.
Nõuanne
Ühenduse loomisel võrgufunktsiooniga
ühendage mobiilne seade süsteemiga
ühte võrku.
42EE
Ühendatud teleri või
seadme heli kuulamine
kõrvaklappidest
6
Saate kuulata ühendatud teleri või
seadme heli Bluetoothiga ühilduvatest
kõrvaklappidest, ühendades seadme
Bluetooth-funktsiooni kaudu.
Heli kuulamine, sidudes
seadme kõrvaklappidega
1
2
3
4
5
Lülitage Bluetoothiga ühilduvad
kõrvaklapid sidumisrežiimi.
Vt teavet sidumismeetodi kohta
kõrvaklappide kasutusjuhendist.
HOMEVajutage nuppu .
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Täpsem seadistus].
Valige [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter].
Süsteem siseneb Bluetoothedastuse režiimi.
Valige kõrvaklapid seadistuste
[Bluetooth Settings] loendist
[Device List].
Kui Bluetooth-ühendus on loodud,
kuvatakse tekst [Bluetooth device is
connected.].
Kui te ei leia loendist [Device List]
oma kõrvaklappe, valige [Scan].
7
Naaske avamenüüsse, valige
[Watch] või
[Listen] ja seejärel
valige sisend.
Valitud sisendi pilt kuvatakse
teleriekraanil, esipaneeli ekraanile
ilmub „BT TX” ja seejärel
väljastatakse kõrvaklappidest heli.
Süsteemist heli ei väljastata.
Teavet sisendi valimise kohta vt
jaotisest „Piltide vaatamine” (lk 34)
või „Muusika/heli kuulamine” (lk 36).
Reguleerige helitugevust.
Reguleerige esmalt kõrvaklappide
helitugevust. Kõrvaklappide
helitugevust saab reguleerida
põhiseadme nuppudega +/– ja
kaugjuhtimispuldi nupuga  +/–.
Registreeritud seadme
eemaldamine seadmeloendist
1
HOMEVajutage nuppu .
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
2
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Täpsem seadistus].
3
Valige [Bluetooth Settings] – [Device
List].
4
Liigutage kursor kõrvaklappide
nimele ja vajutage nuppu OPTIONS.
5
6
Valige suvand [Remove].
Järgige ekraanil kuvatavaid
juhtnööre, et soovitud kõrvaklapid
seadmete loendist kustutada.
43EE
Heli kuulamine seotud
kõrvaklappidega
1
2
3
4
5
6
Lülitage kõrvaklappide Bluetoothfunktsioon sisse.
HOMEVajutage nuppu .
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Täpsem seadistus].
Valige [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter].
Süsteem lülitub Bluetooth-edastuse
režiimi ja esipaneeli ekraanil
kuvatakse kiri „BT TX“.
Süsteem taastab automaatselt
ühenduse kõrvaklappidega, millega
see viimati ühendatud oli.
Naaske avamenüüsse, valige
[Watch] või
[Kuulamine]
ja seejärel valige sisend.
Valitud sisendi pilt kuvatakse teleris
ja heli väljastatakse kõrvaklappide
kaudu.
Süsteemist heli ei väljastata.
Teavet sisendi valimise kohta vt
jaotisest „Piltide vaatamine” (lk 34)
või „Muusika/heli kuulamine” (lk 36).
Reguleerige helitugevust.
Reguleerige kõrvaklappide
helitugevust. Kõrvaklappide
helitugevust saab reguleerida ka
kaugjuhtimispuldi nupuga  +/–.
44EE
Kõrvaklappide ühenduse
katkestamine
Tehke üks järgmistest toimingutest.
– Keelake kõrvaklappide Bluetoothfunktsioon.
– Seadke valiku [Bluetooth Mode]
väärtuseks [Receiver] või [Off] (lk 59).
– Lülitage süsteem või kõrvaklapid välja.
– Valige ühendatud kõrvaklappide nimi
jaotisest
[Setup] – [Advanced
Settings] – [Bluetooth Settings] –
[Device List]. Seadme nimest kaob
[Connected].
Teave kõrvaklappide
ühendamise kohta
• Olenevalt Bluetoothiga ühilduvatest
kõrvaklappidest ei pruugi
helitugevuse reguleerimine võimalik
olla.
• Bluetoothi sisend keelatakse, kui
suvandi [Bluetooth Mode] sätteks
valitakse [Off] või [Transmitter].
• Saate registreerida kuni üheksa
Bluetooth-seadet. Kümnenda
Bluetooth-seadme registreerimisel
kirjutatakse kõige varem ühendatud
Bluetooth-seade uuega üle.
• Süsteem saab kuvada loendis
[Device List] kuni 15 tuvastatud
Bluetooth-seadet.
• Heliefekti või sätteid ei saa muuta heli
edastamise ajal Bluetoothiga
ühilduvatesse kõrvaklappidesse.
• Sisu kaitstuse tõttu ei pruugita mõnda
sisu väljastada.
• Heli/muusika taasesitus Bluetoothseadmes viibib võrreldes põhiseadme
omaga Bluetoothi juhtmeta
tehnoloogia omaduste tõttu.
• Saate LDAC-heli vastuvõtu Bluetoothseadmest lubada või keelata (lk 60).
1
Helikvaliteedi reguleerimine
Kaasahaarava ruumilise
heli nautimine (VERTICAL S.)
Nüüd saate kaasahaaravat ruumilist heli
nautida mitte üksnes horisontaal-, vaid
ka vertikaalsuunaliselt, kasutades
helirežiimide, v.a [News], puhul
efektiivselt funktsiooni Vertical
Surround Engine* (lk 46). See funktsioon
toimib ka 2.0 kanaliga signaali,
nt telesaate puhul.
* Vertical Surround Engine on Sony
väljatöötatud ülitäpne digitaalse helivälja
töötlustehnoloogia, mis tekitab lisaks
horisontaalsuunalisele heliväljale ka
virtuaalse helivälja kõrgusse, kasutades
ainult esikõlareid ja ilma ülakõlareid
kasutamata.
Teil pole vaja kõlareid lakke paigaldada ja
saate rikkalikku heli nautida olenemata
lae kõrgusest. Seda funktsiooni ei mõjuta
peaaegu üldse ka ruumi kuju, kuna see ei
kasuta seintelt peegelduvat heli ja
võimaldab täiustatud ruumilise heli
taasesitust.
2
Vajutage kaugjuhtimispuldi
nuppu VERTICAL S.,
Teleriekraanil kuvatakse vertikaalse
ruumilise heli säte.
Sätte valimiseks vajutage nuppu
korduvalt.
Režiim
Selgitus
[On]
Aktiveerib vertikaalse
ruumilise heli
funktsiooni.
[Off]
Inaktiveerib
vertikaalse ruumilise
heli funktsiooni.
Märkused
• Ruumilise heli efekt erineb olenevalt
heliallikast.
• Olenevalt heliallikast võib tekkida heli ja
pildi vahel ajanihe. Kui teleril on pildi
viivitamise funktsioon, siis kasutage seda
kohandamiseks.
VERTICAL S.
45EE
Heliallika järgi
kohandatud heliefekti
seadistamine (Sound
Mode)
Saate nautida hõlpsasti
eelprogrammeeritud heliefekte, mis on
mõeldud erinevate heliallikate jaoks.
Sound mode
Selgitus
[Muusika]
Heli väljendusrikkus
ja sujuvus avalduvad
üksikasjalikult. See
režiim sobib muusika
nautimiseks viisil,
mis paneb teid
elama.
[Game Studio] Saate süüvida
mängu, taasluues
liikumistunnet ja
objektide kauguse
taju, kuuldes samal
ajal selgelt dialoogi.
[News]
Esitab
uudistesaadete
selge kõne.
[Sports]
Saate kogeda sellist
õhkkonda, nagu
vaataksite sündmust
staadionil.
Kommentaatorite
jutt on seejuures
elavalt taasesitatud.
[Standard]
Telesaate heli on
selgelt kuulda.
Režiimi Sound
Mode
Märkused
1
Helirežiimi valimiseks vajutage
soovitud helirežiimi valimisnuppu
(AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC,
GAME, NEWS, SPORTS,
STANDARD).
Valitud helirežiim kuvatakse
teleriekraanil.
46EE
Sound mode
Selgitus
[Auto Sound]
Heliallika puhul
funktsiooniga
ClearAudio+ valitakse
automaatselt
asjakohane helisäte.
[Cinema]
Tunnete, et olete
justkui kastetud
helisse, mis liigub
teie järel ja
ümbritseb kogu teie
keha. See režiim
sobib filmide
vaatamiseks.
• Helirežiimi funktsioon on keelatud
järgmistes tingimustes.
– Suvandi [Sound Effect] sätteks
on valitud midagi muud kui [Sound
Mode On] (lk 58).
– Kasutusel on Chromecast built-in (lk 41).
– Bluetooth-seade on ühendatud
Bluetooth-edastuse režiimis (lk 43).
– Väljastatakse kontrolltoon (lk 54).
• Olenevalt heliallikast võib tekkida heli ja
pildi vahel ajanihe. Kui teleril on pildi
viivitamise funktsioon, siis kasutage
seda kohandamiseks.
Dialoogide selgemaks
muutmine (VOICE)
Madala helitugevusega
selge heli nautimine
öösel (NIGHT)
Heli väljastatakse madalal
helitugevusel, samas on dialoogi
täpsuse ja selguse kadu minimaalne.
VOICE
NIGHT
1
2
VOICEVajutage nuppu .
Teleriekraanil kuvatakse
häälerežiim.
Häälerežiimi valimiseks vajutage
nuppu korduvalt.
Režiim
Selgitus
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Dialoog on hästi
kuuldav, kui parandate
dialoogi diapasooni.
[Up 2]
Dialoogi diapasooni
parandatakse ja
eakatel on dialoogiheli
hästi kuulda.
1
2
NIGHTVajutage nuppu .
Teleriekraanil kuvatakse öörežiim.
Öörežiimi valimiseks vajutage
nuppu korduvalt.
Režiim
Selgitus
[On]
Aktiveerib öörežiimi
funktsiooni.
[Off]
Inaktiveerib öörežiimi
funktsiooni.
Märkus
Kui lülitate süsteemi välja, määratakse
sätteks automaatselt [Off].
47EE
Bassikõlari ja tagumiste
kõlarite helitugevuse
reguleerimine
Basskõmistaja on mõeldud bassi või
madala sagedusega heli esitamiseks.
Tagumised kõlarid on mõeldud
mitmekanalilise heli ruumilise osa
taasesitamiseks.
Pildi ja heli vahelise
viivituse reguleerimine
Kui heli ei lähe teleriekraani pildiga
kokku, saate pildi ja heli vahelist viivitust
reguleerida.
Seadistusviis oleneb sisendist.
REAR  +/–
SW  +/–
///,
OPTIONS
Bassikõlari helitugevuse
reguleerimine
Vajutage nuppu SW (bassikõlari
helitugevus)  +/–.
Tagumiste kõlarite helitugevuse
reguleerimine
Vajutage nuppu REAR (tagumiste
kõlarite helitugevus)  +/–.
Märkused
• Kui sisendallikas sisaldab vähe bassiheli,
näiteks telesaadete puhul, võib
basskõmistaja bassiheli olla raskesti
kuuldav.
• Kui sisendallikas ei sisalda eriti ruumilist
heli, ei pruugi ruumiline heli tagumiste
kõlarite kaudu hästi kostuda.
• Nupp SW  +/– ei tööta, kui bassikõlar ei
ole ühendatud, ja nupp REAR  +/– ei
tööta, kui tagumised kõlarid ei ole
ühendatud.
48EE
Teleri vaatamisel
1
2
3
4
OPTIONSVajutage nuppu .
Esipaneeli ekraanil kuvatakse kiri
„SYNC”.
Vajutage nuppu  või .
Reguleerimisaeg kuvatakse
esipaneeli ekraanil.
Reguleerige viivitust nuppudega
/ ja seejärel vajutage nuppu .
Saate reguleerida 25 ms sammuga
vahemikus 0–300 ms.
OPTIONSVajutage nuppu .
Esipaneeli ekraanil olev suvandite
menüü lülitub välja.
Teise seadme vaatamisel
1
2
3
OPTIONSVajutage nuppu .
Teleriekraanil kuvatakse
valikumenüü.
Valige suvand [A/V Sync].
Reguleerige viivitust nuppudega
/ ja seejärel vajutage nuppu .
Saate reguleerida 25 ms
sammudega vahemikus 0–300 ms.
Tihendatud helifailide
või CD-plaatide
esitamine peaaegu
kõrge eraldusvõimega
helikvaliteedile
ülesskaleerimisel
(DSEE HX)
DSEE HX skaleerib olemasolevaid
heliallikaid üles peaaegu kõrge
eraldusvõimega helikvaliteedini,
mis loob mulje, nagu oleksite
salvestusstuudios või kontserdil.
1
2
3
4
HOMEVajutage nuppu .
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Täpsem seadistus].
Valige [Audio Settings] – [DSEE HX].
Valige suvand [On].
Märkused
• See funktsioon on saadaval ainult siis,
kui helirežiimiks on valitud [Auto Sound]*
või [Muusika] (lk 46).
• See funktsioon ühildub
2-kanaliliste digitaalsisendsignaalidega,
mille diskreetimissagedus on 44,1 kHz või
48 kHz.
• Diskreetimissagedus/bitisügavus pärast
teisendamist on kuni 96 kHz/24 bitti.
• See funktsioon ei ühildu DSDsignaalidega.
• See funktsioon ei tööta funktsiooni
Chromecast built-in kasutamise ajal.
• See funktsioon ei tööta, kui suvandi
[Täiustatud automaatne helitugevus]
sätteks on valitud [On] (lk 59).
* Ainult siis, kui suvandi [Auto Sound]
sätteks on valitud [Muusika].
49EE
Mitmesuunalise
heliedastuse nautimine
(AUDIO)
Kui süsteem võtab vastu Dolby® Digitali
kobarsignaali, saate nautida kobarheli.
AUDIO
1
AUDIOVajutage nuppu .
Helisignaal kuvatakse esipaneeli
ekraanil.
2
Soovitud helisignaali valimiseks
vajutage nuppu korduvalt.
Helisignaal
Selgitus
„MAIN“
Esitatakse põhikeelt.
„SUB“
Esitatakse teist keelt.
„MN/SB“
Väljastatakse nii põhikui teise keele heli.
Märkused
• Dolby® Digitali signaali vastuvõtmiseks
peate ühendama funktsiooniga Audio
Return Channel (lk 52) ühilduva teleri
pessa HDMI OUT (TV (ARC)), kasutades
HDMI-kaablit (pole kaasas), või muud
seadmed pessa HDMI IN 1 või HDMI IN 2,
kasutades HDMI-kaablit (pole kaasas).
• Kui teie teleri pesa HMDI IN ei ühildu
funktsiooniga Audio Return Channel
(lk 52), ühendage teler Dolby® Digitali
signaali vastuvõtmiseks pessa TV IN
(OPT), kasutades optilist digitaalkaablit
(kaasas).
50EE
Nõuanne
Control for HDMIFunktsiooni
kasutamine
Funktsiooni Control for
HDMI kasutamine
Funktsiooniga Control for HDMI*
ühilduva teleri või Blu-ray-plaadimängija
ühendamisel HDMI-kaabli abil saate
seadet teleri kaugjuhtimispuldiga
hõlpsasti juhtida.
Funktsiooniga Control for HDMI saab
kasutada järgmisi funktsioone.
• Funktsioon System Power Off
• Funktsioon System Audio Control
• Audio Return Channel
• Funktsioon One-Touch Play
• Menüü kasutamine teleri
kaugjuhtimispuldiga
• Funktsiooni HDMI Standby Through
energiasäästusäte
• Language Follow
Märkus
Need funktsioonid võivad töötada muude
kui Sony valmistatud seadmetega, kuid
toimimine pole garanteeritud.
* Control for HDMI on standard, mida CEC
(laiatarbeelektroonika juhtimine) kasutab
selleks, et HDMI-seadmed
(kõrglahutusega multimeediumliidesega
seadmed) saaksid üksteist juhtida.
Funktsiooni Control for
HDMI kasutamiseks
valmistumine
Valige süsteemis suvandi
[Setup] –
[Täpsem seadistus] – [HDMI Settings] –
[Control for HDMI] sätteks [On] (lk 59).
Vaikesäte on [On].
Lubage teleri ja muu süsteemiga
ühendatud seadme funktsiooni Control
for HDMI sätted.
Kui lubate funktsiooni Control for HDMI
(BRAVIA Sync), kasutades Sony toodetud
telerit, lubatakse automaatselt ka süsteemi
funktsioon Control for HDMI.
Kui suvandi [Control for HDMI] sätteks
valitakse [On], kuvatakse esipaneeli
ekraanil kiri „DONE“.
Süsteemi väljalülitamise
funktsioon
Teleri väljalülitamisel lülitub süsteem
automaatselt välja.
Valige süsteemis suvandi
[Setup] –
[Täpsem seadistus] – [HDMI Settings] –
[Standby Linked to TV] sätteks [On] või
[Auto] (lk 59). Vaikesäte on [Auto].
Märkus
Ühendatud seade ei pruugi olenevalt
seadme olekust välja lülituda.
Süsteemi heli juhtimise
funktsioon
Kui lülitate süsteemi sisse teleri
vaatamise ajal, väljastatakse teleriheli
süsteemi kõlaritesse.
Süsteemi helitugevust saab reguleerida
teleri kaugjuhtimispuldiga.
Teleri sisselülitamisel lülitub süsteem
automaatselt sisse ja teleriheli
väljastatakse süsteemi kõlaritest.
Toiminguid saab teha ka teleri menüüs.
Üksikasju vaadake teleri
kasutusjuhendist.
Märkused
• Sõltuvalt telerist kuvatakse teleris
süsteemi helitugevuse number. Teleris
kuvatud helitugevuse number võib
erineda süsteemi esipaneeli ekraanil
kuvatust.
• Olenevalt teleri sätetest ei pruugi
funktsioon System Audio Control olla
saadaval. Üksikasju vaadake teleri
kasutusjuhendist.
51EE
• Kui heli väljastati viimati telerit vaadates
teleri kõlaritest, ei pruugi süsteem
olenevalt telerist teleri toitega
sünkroonselt sisse lülituda, isegi kui teler
on sisse lülitatud.
Audio Return Channel
Kui süsteem on ühendatud teleri HMDI
IN-pesaga, mis ühildub funktsiooniga
Audio Return Channel (ARC), saate
kuulata teleri heli süsteemi kõlaritest
optilist digitaalkaablit ühendamata.
Valige süsteemis suvandi
[Setup] –
[Täpsem seadistus] – [HDMI Settings] –
[TV Audio Input Mode] sätteks [Auto]
(lk 59). Vaikesäte on [Auto].
Märkus
Kui teler ei ühildu funktsiooniga Audio
Return Channel, tuleb ühendada optiline
digitaalkaabel (kaasas) (vt kaasasolevat
alustusjuhendit).
Ühe puutega esituse
funktsioon
Kui esitate sisu seadmest (Blu-ray
plaadimängija, „PlayStation®4” jne), mis
on süsteemiga ühendatud, lülitatakse
süsteem ja teler automaatselt sisse ning
süsteemi sisendiks määratakse
esitatava seadme sisend ja heli
väljastatakse süsteemi kõlaritest.
Märkused
• Kui süsteemis on suvandi
[Setup] –
[Täpsem seadistus] – [HDMI Settings] –
[Standby Through] sätteks valitud [On] või
[Auto] ja viimati telerit vaadates väljastati
teleri heli teleri kõlaritest, ei pruugi
süsteem sisse lülituda ning heli ja pilt
võidakse väljastada telerist isegi seadme
sisu esitamisel (lk 59).
• Olenevalt telerist ei pruugita sisu
algusosa korralikult esitada.
52EE
Menüü kasutamine teleri
kaugjuhtimispuldiga
Saate teleri kaugjuhtimispuldi nupuga
SYNC MENU süsteemi valida ja seda
juhtida.
Seda funktsiooni saab kasutada, kui
teler toetab menüüd Sync Menu.
Üksikasju vaadake teleri
kasutusjuhendist.
Märkused
• Teleri sünkroonimismenüüs on süsteemi
tähiseks „Player“.
• Kõik toimingud ei pruugi kõigi teleritega
saadaval olla.
Funktsiooni HDMI Standby
Through
energiasäästuseadistus
Funktsiooni HDMI Standby Through
energiasäästuseadistus (lk 59) on
funktsioon, mis võimaldab ühendatud
seadme heli ja pilti nautida ilma
süsteemi sisse lülitamata.
Valige suvandi
[Setup] – [Täpsem
seadistus] – [HDMI Settings] – [Standby
Through] sätteks [Auto] (lk 59).
Vaikesäte on [Auto].
Märkus
Kui süsteemiga ühendatud seadme pilti
ei kuvata teleris, seadistage [Standby
Through] olekusse [On]. Kui ühendate
teleri, mis ei ole Sony toodetud, soovitame
valida selle seadistuse.
Language Follow
Kui muudate teleri ekraanikuva keelt,
muudetakse ka süsteemi ekraanikuva
keelt.
Funktsiooni „BRAVIA”
Sync kasutamine
Peale funktsiooni Control for HDMI
saate funktsiooniga „BRAVIA” sync
ühilduvatel seadmetel kasutada ka
järgmisi funktsioone.
• Sound mode / funktsioon Scene Select
• Home Theatre Control
Märkus
Need funktsioonid on Sony spetsiaalsed
funktsioonid. Seda funktsiooni saab
kasutada ainult Sony valmistatud
toodetega.
Sound mode / funktsioon
Scene Select
Süsteemi helirežiim vahetub
automaatselt olenevalt teleri
funktsiooni Scene Select või helirežiimi
sättest. Üksikasju vaadake teleri
kasutusjuhendist.
Valige helirežiimiks [Auto Sound] (lk 46).
Funktsioon Home Theatre
Control
Funktsiooniga Home Theatre Control
ühilduva teleri kasutamisel saab
süsteemi seadistada, helirežiimi sätteid
reguleerida, sisendit vahetada jne ilma
sisendit Teler vahetamata.
Seda funktsiooni saab kasutada,
kui teler on Internetiga ühendatud.
Üksikasju vaadake teleri
kasutusjuhendist.
53EE
Nõuanne
Sätete muutmine
Ruumilise heli
kõlariseadistuste
kohandamine
Hea ruumilise heli tagamiseks määrake
kõlari kaugus kuulamiskohast,
väljastatava heli tugevus jne.
Vaikeseadistused on alla joonitud.
1
2
3
4
HOMEVajutage nuppu .
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Täpsem seadistus].
Valige [Speaker Settings] –
[Manual Speaker Settings].
Teleriekraanile ilmub kuva [Manual
Speaker Settings].
Seadistage kõlarid.
Valige seadistusüksus järgmiste
üksuste hulgast, vajutades nuppe
/ ja , seejärel seadistage
väärtus vastavalt keskkonnale,
vajutades nuppe / ja .
[Distance]
Seadistage kuulamiskoha ja kõlarite
vaheline kaugus.
Saate seadistada väärtuse vahemikus
0 kuni 10 meetrit (sammuga 0,1 m).
[Esiosa]: seadistab eesmise kõlari
kauguse.
[Bassikõlar]: seadistab basskõmistaja
kauguse.
[Rear Speaker (L)]*: seadistab tagumise
vasakpoolse kõlari kauguse.
[Rear Speaker (R)]*: seadistab tagumise
parempoolse kõlari kauguse.
* See üksus kuvatakse tagumiste kõlarite
kasutamisel.
54EE
Mõõtühikuid (jalad või meetrid) saate
muuta, vajutades nuppu OPTIONS.
[Tase]
Reguleerige kõlarite helitugevust.
Saate määrata väärtuse 0,5 dB sammuga
vahemikus –6,0 dB kuni 6,0 dB.
[Esiosa]: seadistab eesmise kõlari
helitaseme.
[Bassikõlar]: seadistab basskõmistaja
helitaseme.
[Rear Speaker (L)]*: seadistab tagumise
vasakpoolse kõlari taseme.
[Rear Speaker (R)]*: seadistab tagumise
parempoolse kõlari taseme.
* See üksus kuvatakse tagumiste kõlarite
kasutamisel.
[Proovitoon]
Saadavalolevate kõlarite kontrollimiseks
väljastatakse kõlaritest kontrolltoon.
[Off]: kõlaritest ei väljastata
kontrolltooni.
[On]: Kõlarist väljastatakse kontrolltoon.
Esipaneeli ekraani ja
Bluetoothi näidiku
(DIMMER (hämardi))
heleduse muutmine
Saate muuta esipaneeli ekraani ja sinise
Bluetoothi näidiku heledust.
Märkus
Esipaneeli ekraan lülitub valiku „OFF” korral
välja. See lülitub automaatselt sisse, kui
vajutate mis tahes nuppu, ja uuesti välja,
kui te ei kasuta süsteemi ligikaudu
10 sekundit. Mõnel juhul ei pruugi
esipaneeli ekraan aga välja lülituda.
Sellisel juhul on esipaneeli kuva heledus
sama, mis valiku „DARK” korral.
DIMMER (hämardi)
1
2
DIMMER (hämardi) Vajutage
nuppu .
Esipaneeli ekraanil kuvatakse
kuvarežiim.
Soovitud kuvarežiimi valimiseks
vajutage nuppu korduvalt.
Režiim
Selgitus
„BRIGHT“
Esipaneeli ekraan ja
Bluetoothi näidik
süttivad heledalt.
„DARK“
Esipaneeli ekraan ja
Bluetoothi näidik
süttivad hämaralt.
„OFF“
Esipaneeli kuva on
välja lülitatud.
55EE
Energia säästmine
ooterežiimis
Veenduge, et oleksite teinud järgmised
seadistused.
– Suvandi [Standby Through] sätteks on
valitud [Off] (lk 59).
– Suvandi [Network/Bluetooth Standby]
sätteks on valitud [Off] (lk 60).
Funktsioon Easy Setup
Funktsiooniga Easy Setup saate hõlpsalt
süsteemi peamisi algsätteid, kõlarite
sätteid ja võrgusätteid valida.
1
2
3
4
56EE
Vajutage nuppu HOME.
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Easy Setup].
Teleriekraanile ilmub kuva
[Easy Setup].
Valige soovitud säte.
• [Easy Initial Setup]: saate valida
süsteemi peamisi algsätteid, sh
kõlarite sätted ja võrgusätted.
• [Easy Speaker Setup]: saate valida
tagumiste kõlarite peamisi sätteid.
• [Easy Network Setup]: saate valida
võrgusätteid.
Tehke seadistamine, järgides
ekraanil kuvatavaid suuniseid.
Funktsioon Täpsem seadistus
Saate reguleerida elemente, näiteks pilti ja heli.
Vaikeseadistused on alla joonitud.
1
2
3
HOMEVajutage nuppu .
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Täpsem seadistus].
Teleriekraanile ilmub kuva [Täpsem seadistus].
Valige seadistatav üksus.
Seadistusüksus
Selgitus
[Speaker Settings]
Võimaldab valida kõlari ja bassikõlari paigaldus- ja
ühendussätteid. (lk 58)
[Audio Settings]
Võimaldab valida heliväljundi sätteid. (lk 58)
[HDMI Settings]
Võimaldab valida HDMI sätteid. (lk 59)
[Bluetooth Settings]
Võimaldab valida Bluetooth-funktsiooni
üksikasjalikud sätteid. (lk 59)
[System Settings]
Võimaldab valida süsteemiga seotud sätteid.
(lk 60)
[Network Settings]
Võimaldab valida Interneti üksikasjalikke sätteid.
(lk 61)
[Resetting]
Lähtestab süsteemi tehase vaikesätetele. (lk 61)
[Software Update]
Värskendab süsteemi, bassikõlari või tagumiste
kõlarite tarkvara. (lk 62)
57EE
[Speaker Settings]
• [Software Version]
Saate vaadata bassikõlari ja tagumiste
kõlarite tarkvaraversiooni.
[Manual Speaker Settings]
Võimalikult hea ruumilise heli
saavutamiseks saate teostada
kõlariseadistused. Lisateavet vt jaotisest
„Ruumilise heli kõlariseadistuste
kohandamine” (lk 54).
[Wireless Speaker Settings]
Saate valida juhtmeta kõlarite
(bassikõlar ja tagumised kõlarid)
ühendamise sätteid.
• [Link mode]
Saate määrata bassikõlari ja tagumiste
kõlarite ühendusviisi.
[Auto]: ühendab bassikõlari ja
tagumised kõlarid automaatselt
süsteemiga.
[Manual]: ühendab bassikõlari ja
tagumised kõlarid käsitsi süsteemiga.
• [Start manual linking]
Saate bassikõlari ja tagumised kõlarid
käsitsi süsteemiga ühendada.
Lisateavet vt jaotisest „Bassikõlari ja
tagumiste kõlarite juhtmeta
ühendamine” (lk 31).
• [Check wireless connection]
Saate vaadata bassikõlari ja tagumiste
kõlarite ühenduse olekut.
• [RF Channel]
Saate minimeerida teiste juhtmeta
seadmete tekitatud häireid. Lisateavet
vt jaotisest „Kui juhtmeta edastus on
ebastabiilne” (lk 33).
• [Wireless Playback Quality]
Saate määrata bassikõlari ja tagumiste
kõlarite juhtmeta taasesituse
kvaliteedi.
[Sound Quality]: helikvaliteedi
prioriteet seatakse juhtmeta
ühenduse olekust kõrgemaks.
[Connection]: ühenduse oleku
prioriteet seatakse helikvaliteedist
kõrgemaks.
58EE
[Audio Settings]
[DSEE HX]
See funktsioon on saadaval ainult siis,
kui helirežiimiks on valitud [Auto
Sound]* või [Muusika].
[On]: skaleerib tihendatud helifailid või
CD-plaadid üles kõrge eraldusvõimega
helikvaliteedile ning taasesitab selge ja
kõrge diapasooniga heli, mis läheb
sageli kaotsi (lk 49).
[Off]: Off
* Ainult siis, kui suvandi [Auto Sound]
sätteks on valitud [Muusika].
[Audio DRC]
Saate heliriba dünaamilist ulatust
tihendada.
[Auto]: pakib automaatselt Dolby®
TrueHD kodeeringuga heli.
[On]: süsteem esitab Dolby ja DTS-i
heliriba sellise dünaamilise ulatusega,
mille helitehnik on määranud.
[Off]: dünaamilist vahemikku ei pakita.
[Sound Effect]
Saate valida heliefekte, näiteks helirežiimi.
[Sound Mode On]: funktsioon Vertical
Surround Engine parandab kõlari
ruumilise heli ja kõrguse kanaleid,
et tekitada kaasahaarav ning ümbritsev
virtuaalne ruumilise heli efekt – helirežiim
(lk 46) ja vertikaalne ruumiline heli (lk 45).
[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby
Speaker Virtualizer parandab kõlari
ruumilise heli ja kõrguse kanaleid, et
tekitada kaasahaarav ning ümbritsev
virtuaalne ruumilise heli efekt Dolby
vormingu esitamisel. Keelab muud
heliefektid peale Dolby vormingu.
[Off]: keelab heliefektid. Valige see
suvand, kui te ei soovi
diskreetimissageduse ülempiiri
seadistada.
[Täiustatud automaatne
helitugevus]
Saate vähendada helitugevuse
muutumist sisendsignaali tõttu.
See funktsioon toimib, kui telereklaami
helitugevus on suurem kui telesaate
helitugevus.
[On]: reguleerib helitugevust
automaatselt.
[Off]: Off
Märkus
See funktsioon ei sobi muusika
kuulamiseks.
[HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: funktsioon Control for HDMI
aktiveeritakse. HDMI-kaabliga
ühendatud seadmed saavad üksteist
juhtida.
[Off]: Off
[Standby Linked to TV]
See funktsioon on saadaval, kui valite
suvandi [Control for HDMI] sätteks [On].
[Auto]: kui süsteemi sisendiks on [TV],
[HDMI1] või [HDMI2], lülitub süsteem
teleri väljalülitamisel automaatselt välja.
[On]: süsteem lülitub teleri väljalülitamisel
automaatselt välja olenemata sisendist.
[Off]: süsteem ei lülitu teleri
väljalülitamisel välja.
[Standby Through]
See funktsioon on saadaval, kui valite
suvandi [Control for HDMI] sätteks [On].
[Auto]: signaale väljastatakse süsteemi
pesast HDMI OUT (ARC), kui teler
lülitatakse sisse siis, kui süsteem ei ole
sisse lülitatud. Süsteemi elektritarbimist
ooterežiimis on võimalik vähendada
rohkem kui siis, kui valitud on [On].
[On]: signaale väljastatakse alati
süsteemi pesast HDMI OUT (ARC),
kui süsteem ei ole sisse lülitatud.
Kui ühendate teleri, mis ei ole Sony
toodetud, soovitame teil valida selle
seadistuse.
[Off]: signaale ei väljastata süsteemi
pesast HDMI OUT (ARC), kui süsteem ei
ole sisse lülitatud. Kui soovite nautida
telerist ühendatud seadme sisu, lülitage
süsteem sisse. Süsteemi elektritarbimist
ooterežiimis on võimalik vähendada
rohkem kui siis, kui valitud on [On].
[TV Audio Input Mode]
Valige see funktsioon, kui süsteem on
ühendatud teleri pesaga HMDI IN, mis
ühildub funktsiooniga Audio Return
Channel. Funktsioon Audio Return
Channel on saadaval juhul, kui suvandi
[Control for HDMI] olekuks on
seadistatud [On].
[Auto]: saate kuulata teleriheli
süsteemi kõlaritest.
[Optical]: kasutage seda seadistust,
kui optiline digitaalne kaabel on
ühendatud.
[HDMI Signal Format]
Saate valida sisendsignaali jaoks HDMIsignaalivormingu. Lisateavet vt jaotisest
„HDMI-signaalivormingu seadistamine
4K-videosisu vaatamiseks” (lk 24).
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Saate nautida selle süsteemiga
Bluetooth-seadme sisu või kuulata
süsteemi heli Bluetoothiga ühilduvate
kõrvaklappide kaudu.
[Receiver]: süsteem on vastuvõtjarežiimis,
mis võimaldab sellel heli Bluetoothseadmest vastu võtta ja väljastada.
[Transmitter]: süsteem on
saatjarežiimis, mis võimaldab sellel heli
Bluetoothiga ühilduvatesse
kõrvaklappidesse saata. Kui vahetate
süsteemi sisendit, kuvatakse esipaneeli
ekraanil tekst „BT TX”.
59EE
[Off]: Bluetooth-funktsioon on välja
lülitatud ja sisendit [Bluetooth Audio]
ei saa valida.
Märkused
• Kui suvandi [Bluetooth Mode] sätteks on
valitud [Off] ning suvandi [Network/
Bluetooth Standby] sätteks on valitud
[On] (lk 60), määratakse suvandi
[Network/Bluetooth Standby] sätteks
automaatselt [Off].
• Kui valite suvandi [Network/Bluetooth
Standby] (lk 60) sätteks [On] ning suvandi
[Bluetooth Mode] sätteks on valitud [Off],
määratakse suvandi [Bluetooth Mode]
sätteks automaatselt [Receiver].
[Device List]
Kui režiimi [Bluetooth Mode]
seadistuseks on valitud [Transmitter],
kuvatakse seotud ja tuvastatud
Bluetooth-seadmete (SNK-seadme)
loend.
[Bluetooth Codec - AAC]
See funktsioon on saadaval ainult siis,
kui valite suvandi [Bluetooth Mode]
sätteks [Vastuvõtja].
[On]: lubab AAC-kodeki.
[Off]: keelab AAC-kodeki.
Märkus
Saate nautida kõrgkvaliteetset heli, kui
kodek AAC on lubatud ja seade toetab
AAC-d.
[Bluetooth Codec - LDAC]
See funktsioon on saadaval vaid juhul,
kui valiku [Bluetooth Mode] väärtuseks
on seatud [Vastuvõtja] või [Transmitter].
[On]: lubab LDAC-kodeki.
[Off]: keelab LDAC-kodeki.
Märkused
• Saate nautida kõrgkvaliteetset heli, kui
kodek LDAC on lubatud ja seade toetab
LDAC-d.
• Bluetoothiga ühilduvate kõrvaklappide
ühendamisel ei saa seda sätet muuta.
60EE
[Wireless Playback Quality]
Saate määrata LDAC taasesituse jaoks
andmeedastuskiiruse. See funktsioon
on saadaval vaid juhul, kui valiku
[Bluetooth Mode] väärtuseks on seatud
[Transmitter] ja valiku [Bluetooth Codec
- LDAC] väärtuseks [On].
[Sound Quality]: kasutatakse suurimat
bitijada kiirust. Heli edastatakse
kõrgema kvaliteediga, kuid heli
taasesitus võib vahel ebastabiilseks
muutuda, kui ühendus pole piisavalt
hea kvaliteediga.
[Auto]: andmeedastuskiirust
muudetakse keskkonna põhjal
automaatselt. Kui heli taasesitus on
selles režiimis ebastabiilne, valige
[Sound Quality].
[System Settings]
[OSD Language]
Saate valida süsteemi ekraanikuva jaoks
soovitud keele.
[IR-Repeater]
[On]: kaugjuhtimissignaale saadetakse
telerile põhiseadme tagaosast.
[Off]: lülitab funktsiooni välja.
Lisateavet vt jaotisest „Kui teleri
kaugjuhtimispult ei tööta” (lk 33).
[Network/Bluetooth Standby]
[On]: saate süsteemi võrgu või Bluetoothfunktsiooni kaudu sisse lülitada.
[Off]: saate ooterežiimis energiat
säästa. Pärast süsteemi sisselülitamist
läheb aega heli väljastamiseks
bassikõlari või tagumiste kõlarite kaudu.
Märkused
• Kui nõustute kasutama funktsiooni
Chromecast built-in, valitakse suvandi
[Network/Bluetooth Standby] sätteks
automaatselt [On].
• Kui valite suvandi [RF Channel] sätteks [On]
(lk 33), valitakse suvandi [Network/Bluetooth
Standby] sätteks automaatselt [On].
• Kui suvandi [Bluetooth Mode] sätteks on
valitud [Off] (lk 59) ning suvandi [Network/
Bluetooth Standby] sätteks on valitud [On],
valitakse suvandi [Network/Bluetooth
Standby] sätteks automaatselt [Off].
• Kui valite suvandi [Network/Bluetooth
Standby] sätteks [On] ning suvandi
[Bluetooth Mode] sätteks on valitud [Off]
(lk 59), valitakse suvandi [Bluetooth
Mode] sätteks automaatselt [Receiver].
[Device Name Setting]
[Auto Standby]
[System Information]
[On]: lülitab sisse funktsiooni [Auto
Standby]. Kui umbes 20 minuti jooksul
puudub sisendsignaal ja te samal ajal
süsteemi ei kasuta, siseneb süsteem
automaatselt ooterežiimi.
[Off]: Off
Saate kuvada süsteemi teavet, nagu
tarkvaraversioon ja MAC-aadress.
[Software Update Notification]
[On]: seadistab süsteemi edastama
teavet uusima tarkvaraversiooni kohta
(lk 62).
[Off]: Off
[Auto Update Settings]
• [Auto Update]
[On]: tarkvara värskendamine käivitub
automaatselt ajavahemikus
02.00–05.00 kohaliku aja järgi, mis on
valitud suvandis [Time Zone], juhul kui
süsteem pole kasutusel. Kui valite
suvandis [Network/Bluetooth Standby]
seadistuse [Off], värskendatakse
tarkvara pärast süsteemi
väljalülitamist.
[Off]: Off
• [Time Zone]
Valige oma riik/piirkond.
Märkused
• Tarkvara saab värskendada olenevalt
värskenduste üksikasjadest ka juhul, kui
valite suvandi [Auto Update] seadistuseks
[Off].
• Tarkvara värskendatakse automaatselt
11 päeva jooksul pärast uue tarkvara
väljalaskmist.
Saate oma soovi kohaselt süsteemi
nime muuta, et seda oleks funktsiooni
[Bluetooth Audio] kasutamisel lihtsam
ära tunda. Seda nime kasutatakse ka
teistes võrkudes, nt koduvõrgus. Järgige
ekraanil kuvatavaid juhtnööre ja
kasutage nime sisestamiseks
tarkvaraklaviatuuri.
[Tarkvaralitsentsi teave]
Saate kuvada tarkvaralitsentsi teavet.
[Network Settings]
[Internet Settings]
Ühendage süsteem enne võrku.
[Wired LAN Settings]: valige see, kui
loote LAN-kaabli kaudu ühenduse
lairibaruuteriga. Selle seadistuse
valimisel keelatakse automaatselt
süsteemi traadita kohtvõrk (LAN).
[Wireless LAN Settings]: valige see,
kui kasutate traadita võrguga ühenduse
loomiseks süsteemi integreeritud
Wi-Fi-funktsiooni.
Nõuanne
Lisateabe saamiseks külastage järgmist
veebisaiti ja kontrollige jaotist KKK.
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
Kuvab praeguse võrguühenduse oleku.
[Lähtestamine]
Saate süsteemi seadistused tehase
vaikeseadistustele lähtestada, valides
seadistuste rühma. Kõik rühma
seadistused lähtestatakse.
Lisateavet vt jaotisest „Süsteemi
lähtestamine” (lk 72).
61EE
[Software Update]
Saate värskendada süsteemi,
bassikõlari või tagumiste kõlarite
tarkvara. Üksikasju vaadake jaotisest
„Tarkvara värskendamine” (lk 62).
Tarkvara värskendamine
Värskendades oma tarkvara uusimale
versioonile, saate kasutada uusimaid
funktsioone.
Teavet värskendamise funktsioonide
kohta vt järgmiselt veebisaidilt.
www.sony.eu/support
Märkused
• Värskendamise lõpulejõudmiseks võib
kuluda kuni 40 minutit.
• Interneti kaudu värskendamiseks on
vajalik interneti-keskkond.
• Kui värskendamine on pooleli, ärge
lülitage süsteemi sisse ega välja, lahutage
vahelduvvoolu toitejuhet (voolujuhet),
lahutage/ühendage HDMI-kaablit ega
kasutage süsteemi ega telerit. Oodake,
kuni tarkvara värskendamine on
lõpetatud.
• Kui soovite tarkvara automaatselt
värskendada (lk 61), valige suvandi [Auto
Update] seadistuseks [On]. Tarkvara saab
värskendada olenevalt värskenduste
üksikasjadest ka juhul, kui valite suvandi
[Auto Update] seadistuseks [Off].
1
2
3
4
62EE
HOMEVajutage nuppu .
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Advanced Settings].
Kui süsteem tuvastab võrgus
süsteemi värskendusteabe,
kuvatakse avamenüüs
värskendamisteavitus ja kuva
[Software Update]. Sellisel juhul
valige [Software Update] ja
jätkake 4. etapiga.
Valige suvand [Software Update].
Teleriekraanile ilmub kuva
[Software Update].
Valige värskendamiseks üksus.
Valige järgmiste üksuste hulgast
värskendamisüksus, vajutades
nuppu / ja , seejärel
värskendage tarkvara, järgides
ekraanil kuvatavaid suuniseid.
Kui tarkvaravärskendus algab,
taaskäivitub süsteem automaatselt.
Tarkvara värskendamise ajal
kuvatakse esipaneeli ekraanil tekst
„UPDT”. Pärast värskendamist
taaskäivitub süsteem automaatselt.
[Network update]
Värskendab tarkvara saadaoleva võrgu
kaudu. Veenduge, et võrk oleks
Internetiga ühendatud.
[USB update]
Värskendab tarkvara USB-mäluseadme
kaudu. Lisateavet värskendamise kohta
vt värskendusfaili allalaadimisel
kuvatavatest suunistest.
[Wireless speakers only]
Värskendab bassikõlari ja tagumiste
kõlarite tarkvara, kui süsteemi tarkvara
on värskendatud uusimale versioonile.
Veenduge, et bassikõlar ja tagumised
kõlarid oleksid sisse lülitatud ning
süsteemiga ühendatud (lk 31).
Märkused
• Saate funktsiooni [USB update] kasutada,
vajutades põhiseadme nuppe Bluetooth
ja  ning hoides neid 7 sekundit all.
• Saate kasutada funktsiooni [Network
update] rakenduses Sony | Music Center.
• Kui bassikõlari ja tagumiste kõlarite
värskendamine ei õnnestu, liigutage need
põhiseadme juurde ja värskendage siis.
63EE
Süsteem lülitub teleri
väljalülitamisel välja.
Tõrkeotsing
Tõrkeotsing
Kui teil esineb süsteemi kasutamisel
järgmisi probleeme, kasutage enne
parandustöid nende lahendamiseks
tõrkeotsingu juhendit. Probleemide
püsimise korral võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga.
Seadme remonti toomisel võtke
kindlasti kaasa põhiseade, bassikõlar ja
tagumised kõlarid (pole kaasas), isegi
kui tundub, et probleem on ainult ühega
neist.
Toide
Süsteemi toide ei lülitu sisse.
 Veenduge, et vahelduvvoolu
toitejuhe oleks korralikult ühendatud.
 Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe
seinakontaktist (vooluvõrgust) ja
ühendage see mõne minuti pärast
uuesti.
Süsteem ei lülitu sisse, isegi kui
teler on sisse lülitatud.
 Valige suvandi
[Setup] – [Täpsem
seadistus] – [HDMI Settings] – [Control
for HDMI] sätteks [On] (lk 59). Teler
peab toetama funktsiooni Control for
HDMI (lk 51). Üksikasju vaadake teleri
kasutusjuhendist.
 Kontrollige teleri kõlarisätteid.
Süsteem on sünkroonis teleri
kõlarisätetega. Üksikasju vaadake
teleri kasutusjuhendist.
 Kui heli väljastati eelmisel korral
teleri kõlaritest, ei pruugi süsteem
olenevalt telerist teleri toitega
sünkroonselt sisse lülituda, isegi
kui teler on sisse lülitatud.
64EE
 Kontrollige suvandi
[Setup] –
[Täpsem seadistus] – [HDMI Settings]
– [Standby Linked to TV] sätet (lk 59).
Kui suvandi [Standby Linked to TV]
sätteks on valitud [On] või [Auto],
lülitub süsteem teleri väljalülitamisel
automaatselt välja.
Süsteem ei lülitu välja isegi teleri
väljalülitamisel.
 Kontrollige suvandi
[Setup] –
[Täpsem seadistus] – [HDMI Settings]
– [Standby Linked to TV] sätet (lk 59).
Süsteemi automaatseks
väljalülitamiseks olenemata
sisendist, kui lülitate teleri välja,
valige suvandi [Standby Linked to TV]
sätteks [On]. Teler peab toetama
funktsiooni Control for HDMI (lk 51).
Üksikasju vaadake teleri
kasutusjuhendist.
Süsteemi ei saa välja lülitada.
 Süsteem võib olla demorežiimis.
Demorežiimi tühistamiseks
lähtestage süsteem. Vajutage
põhiseadme nuppe  (toide) ja –
(helitugevus) ning hoidke neid kauem
kui 5 sekundit all (lk 72).
Pilt
Pilti ei ole või pilti ei väljastata
korralikult.
 Valige sobiv sisend (lk 34).
 Kui sisend Teler on valitud, aga pilti ei
kuvata, valige teleri
kaugjuhtimispuldiga soovitud
telekanal.
 Kui sisend HDMI1/2 on valitud ja pilti
ei ole, vajutage ühendatud seadmel
taasesituse nuppu.
 Eemaldage HDMI-kaabel ja
ühendage see uuesti. Veenduge, et
kaabel oleks korralikult sisestatud.
 Kui ühendatud seadmest ei kuvata
pilti või ühendatud seadme pilti ei
kuvata õigesti, valige suvandi
[Setup] – [Advanced Settings] –
[HDMI Settings] – [HDMI Signal
Format] – [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]
sätteks [Standard format] (lk 24).
 Kui ühendate seadme, mis toetab
protokolli HDCP 2.2, ühendage seade
süsteemi pesaga HMDI IN ja teler
pesaga HDMI OUT.
 Süsteem on ühendatud
sisendseadmega, mis ei ühildu
HDCP-ga (High-bandwidth Digital
Content Protection). Sellisel juhul
kontrollige ühendatud seadme
spetsifikatsioone.
Süsteemiga ühendatud seadme
pilti ja heli ei väljastata telerist,
kui süsteem pole sisse lülitatud.
Pistiku HDMI IN 1/2 kaudu saadud
3D-sisu ei kuvata teleriekraanil.
HDR-sisu ei saa kuvada suure
dünaamikadiapasooniga.
 Telerist või videoseadmest olenevalt
ei pruugita 3D-sisu kuvada.
Kontrollige toetatavaid HDMIvideovorminguid (lk 78).
Pesast HDMI IN 1/2 tulevat 4Kvideosisu ei kuvata teleriekraanil.
 Olenevalt telerist või videoseadmest
ei pruugita 4K-videosisu kuvada.
Kontrollige oma teleri ja
videoseadme videovõimet ning
seadistusi.
 Pilti ei pruugita korralikult kuvada, kui
seadistust [HDMI Signal Format]
muudetakse. Sellisel juhul seadistage
see väärtusele [Standard format]
(lk 24).
 Kasutage Ethernetiga Premium High
Speed HDMI-kaablit, mis toetab
kiirust 18 Gbit/s, või Ethernetiga High
Speed HDMI-kaablit (lk 78).
Pilti ei kuvata kogu teleriekraanil.
 Andmekandja kuvasuhe on
kindlaksmääratud suurus.
 Valige süsteemis suvandi
[Setup]
– [Täpsem seadistus] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] sätteks
[On] ja seejärel valige suvandi
[Standby Through] sätteks [Auto] või
[On] (lk 59).
 Lülitage süsteem sisse ja seejärel
lülitage sisend esitatavale seadmele.
 Kui ühendatud on muud seadmed
peale Sony toodetute, mis toetavad
funktsiooni Control for HDMI, valige
suvandi
[Setup] – [Täpsem
seadistus] – [HDMI Settings] –
[Standby Through] sätteks [On] (lk 59).
 Kontrollige teleri seadistust ja
ühendage seade. Üksikasju vt teleri
ja ühendatud seadme
kasutusjuhenditest.
 Mõned seadmed võivad HDR-sisu
SDR-iks teisendada, kui ribalaius pole
piisav. Sellisel juhul valige suvandi
[Setup] – [Advanced Settings] –
[HDMI Settings] – [HDMI Signal
Format] – [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]
sätteks [Enhanced format], kui teler ja
ühendatud seade toetavad ribalaiust
kuni 18 Gbit/s (lk 24). Kui valite
[Enhanced format], kasutage
Ethernetiga High Speed HDMI-kaablit,
mis toetab kiirust 18 Gbit/s (lk 78).
Heli
Süsteemi ei saa teleriga Bluetoothfunktsiooni abil ühendada.
 Kui ühendate süsteemi ja teleri HDMIkaabliga (pole kaasas), siis Bluetoothühendus katkestatatakse.
65EE
Süsteem ei väljasta teleriheli.
 Kontrollige süsteemi ja teleriga
ühendatud HDMI-kaabli, optilise
digitaalkaabli või analoogaudiokaabli
tüüpi ning ühendust (vt kaasasolevat
alustusjuhendit).
 Ühendage lahti teleri ja süsteemi
vahelised kaablid ning seejärel
ühendage need korralikult uuesti.
Eemaldage teleri ja süsteemi
vahelduvvoolu toitejuhtmed
(voolujuhtmed) pistikupesast
(vooluvõrgust) ning seejärel
ühendage need uuesti.
 Kui süsteem ja teler on ühendatud
HDMI-kaabli abil, kontrollige järgmist.
– Ühendatud teleri HDMI-pesal on
märge „ARC”.
– Teleri funktsioon Control for HDMI
on sisselülitatud olekus.
– Süsteemi [Control for HDMI] on
seadistatud olekusse [On] ja [TV
Audio Input Mode] olekusse [Auto]
(lk 59).
 Kui teie teler ei ühildu funktsiooniga
Audio Return Channel, ühendage
optiline digitaalkaabel (kaasas) (vt
kaasasolevat alustusjuhendit). Kui teie
teler ei ühildu funktsiooniga Audio
Return Channel, ei väljastata teleri heli
süsteemist isegi juhul, kui süsteem on
ühendatud teleri pesaga HMDI IN.
 Lülitage süsteemi sisend sisendile
Teler. Kui ühendate süsteemi ja teleri
analooghelikaabliga (pole kaasas),
määrake süsteemi sisendiks ANALOG
(lk 40).
 Suurendage süsteemi helitugevust
või tühistage vaigistus.
 Kui teleriga ühendatud kaabli-/
satelliidiboksi heli ei väljastata,
ühendage seade süsteemi pessa
HDMI IN 1 või HDMI IN 2 ja valige
süsteemi sisendiks ühendatud
seadme sisend ([HDMI1] või [HDMI2])
(vt kaasasolevat alustusjuhendit).
 Teleri ja süsteemi ühendamise
järjekorrast olenevalt võib süsteem
olla vaigistatud ning süsteemi
esipaneeli ekraanil on kuvatud
66EE
„MUTING”. Sellisel juhul lülitage
esmalt sisse teler, seejärel süsteem.
 Seadistage teleri (BRAVIA) kõlarite
sätteks Audio System. Vt teleri
seadistamist teleriga kaasas olevast
kasutusjuhendist.
Süsteemiga ühendatud seadme
pilti ja heli ei väljastata telerist,
kui süsteem pole sisse lülitatud.
 Valige süsteemis suvandi
[Setup]
– [Täpsem seadistus] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] sätteks
[On] ja seejärel valige suvandi
[Standby Through] sätteks [Auto]
või [On] (lk 59).
 Lülitage süsteem sisse ja seejärel
lülitage sisend esitatavale seadmele.
 Kui ühendatud on muud seadmed
peale Sony toodetute, mis toetavad
funktsiooni Control for HDMI, valige
suvandi
[Setup] – [Täpsem
seadistus] – [HDMI Settings] –
[Standby Through] sätteks [On] (lk 59).
Esitatakse nii süsteemi kui ka
teleri heli.
 Vaigistage süsteemi või teleri heli.
Süsteemist väljastatav teleri heli
jääb pildist maha.
 Määrake valiku [A/V Sync] väärtuseks
0 ms, kui see on seatud vahemikku
25–300 ms (lk 48).
 Olenevalt heliallikast võib tekkida heli
ja pildi vahel ajanihe. Kui teleril on
pildi viivitamise funktsioon, siis
kasutage seda kohandamiseks.
Ühendatud seadme heli pole
süsteemist üldse kuulda või on
ainult väga nõrgalt kuulda.
 Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
 + ja kontrollige helitugevuse taset
(lk 14).
 Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks
vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
 või  + (lk 14).
 Veenduge, et valitud sisendi
allikas oleks õige. Proovige
teisi sisendallikaid, vajutades
kaugjuhtimispuldil mitu korda sisendi
valimise nuppu (TV/HDMI1/HDMI2/
ANALOG/USB/Bluetooth) (lk 14).
 Veenduge, et kõik juhtmed ja kaablid
oleksid nii süsteemi kui ka ühendatud
seadme pesadesse korralikult
sisestatud.
 Autoriõiguse kaitse tehnoloogiaga
(HDCP) ühilduva sisu esitamisel ei
pruugi süsteem seda väljastada.
 Valige suvandi
[Setup] – [Täpsem
seadistus] – [HDMI Settings] – [HDMI
Signal Format] sätteks [Standard
format] (lk 24).
Ruumilise heli efekt puudub
 Olenevalt sisendsignaalist ja helirežiimi
seadistusest ei pruugi ruumilise heli
töötlemine hästi toimida. Ruumilise
heli efekt võib olenevalt programmist
või kettast olla nõrk.
 Mitmekanalilise heli esitamiseks
kontrollige süsteemiga ühendatud
seadme digitaalse heliväljundi
seadistust. Lisateavet vt ühendatud
seadmega kaasasolevast
kasutusjuhendist.
Basskõmistaja
Bassikõlarist ei kosta heli või see on
väga vaikne.
 Basskõmistaja helitugevuse
suurendamiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil nuppu SW
 + (lk 48).
 Veenduge, et basskõmistaja
toitenäidik põleks roheliselt.
 Kui basskõmistaja toitenäidik ei põle,
proovige järgmist.
– Veenduge, et basskõmistaja
vahelduvvoolu toitejuhe oleks
õigesti ühendatud.
– Vajutage basskõmistajal nuppu 
(toide), et toide sisse lülitada.
 Kui basskõmistaja toitenäidik vilgub
aeglaselt ja roheliselt või põleb
punaselt, proovige järgmist.
– Liigutage basskõmistaja
põhiseadme lähedale, nii et
basskõmistaja toitenäidik süttiks
roheliselt.
– Järgige jaotises „Bassikõlari ja
tagumiste kõlarite juhtmeta
ühendamine” (lk 31) toodud samme.
– Kontrollige juhtmeta ühenduse
olekut (lk 58).
 Kui basskõmistaja toitenäidik vilgub
punaselt, vajutage basskõmistaja
nuppu  (toide), et toide välja
lülitada ja kontrollida, ega
basskõmistaja ventilatsiooniavad
pole blokeeritud.
 Kui sisendallikas sisaldab väga vähe
bassiheli komponente (nt
teleringhääling), võib
basskõmistajast väga vähe heli kosta.
Saate bassikõlari heli kontrollida,
väljastades kontrolltooni (lk 54).
 Lülitage öörežiim välja. Lisateavet vt
jaotisest „Madala helitugevusega
selge heli nautimine öösel (NIGHT)”
(lk 47).
 Kui valite suvandi [RF Channel] sätte
[Off] asemel sätte [On] (lk 33), võib
heli väljastamiseks kuluda üks minut.
Heli on katkendlik või selles on
müra.
 Kui läheduses on seade, mis tekitab
elektromagnetilisi laineid (nt traadita
kohtvõrgu (LAN) seade või töötav
mikrolaineahi), viige süsteem sellest
eemale.
 Kui põhiseadme ja basskõmistaja
vahel on takistus, viige takistus teise
kohta või eemaldage see.
 Paigutage põhiseade ja
basskõmistaja võimalikult lähestikku.
 Muutke suvandi [RF Channel] sätet
(lk 33).
 Lülitage teleri või Blu-ray Disci
mängija võrguühendus juhtmeta
ühenduselt juhtmega ühendusele.
67EE
Tagumised kõlarid
(pole kaasas)
Tagumistest kõlaritest ei esitata heli.
 Veenduge, et tagumiste kõlarite
vahelduvvoolu toitejuhe (voolujuhe)
oleks õigesti ühendatud.
 Kui tagumise kõlari toitenäidik
ei sütti, proovige järgmist.
– Veenduge, et tagumiste kõlarite
vahelduvvoolu toitejuhe (voolujuhe)
oleks õigesti ühendatud.
– Vajutage tagumise kõlari toite
sisselülitamiseks selle nuppu
 (toide).
 Kui tagumise kõlari toitenäidik
vilgub aeglaselt roheliselt või põleb
punaselt, proovige järgmist.
– Liigutage tagumine kõlar
põhiseadme lähedale, nii et
tagumise kõlari toitenäidik süttiks
roheliselt.
– Järgige jaotises „Bassikõlari ja
tagumiste kõlarite juhtmeta
ühendamine” (lk 31) toodud samme.
– Kontrollige juhtmeta ühenduse
olekut (lk 58).
 Tagumiste kõlarite helitugevuse
suurendamiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil nuppu REAR
 + (lk 48).
 Kui valite suvandi [RF Channel] sätte
[Off] asemel sätte [On] (lk 33), võib
heli väljastamiseks kuluda üks minut.
Heli on katkendlik või selles on müra.
 Kui läheduses on seade, mis tekitab
elektromagnetilisi laineid (nt traadita
kohtvõrgu (LAN) seade või töötav
mikrolaineahi), viige süsteem sellest
eemale.
 Kui põhiseadme ja tagumise kõlari
vahel on takistus, viige takistus teise
kohta või eemaldage see.
 Paigutage põhiseade ja tagumine
kõlar võimalikult lähestikku.
 Lülitage teleri või Blu-ray Disci
mängija võrguühendus juhtmeta
ühenduselt juhtmega ühendusele.
68EE
USB-seadme ühendus
USB-seadet ei tuvastata.
 Proovige järgmist.
 Lülitage süsteem välja.
 Eemaldage USB-seade ja
ühendage see uuesti.
 Lülitage süsteem sisse.
 Veenduge, et USB-seade oleks
korralikult porti (USB) ühendatud
(lk 38).
 Kontrollige, kas USB-seade või kaabel
on kahjustatud.
 Veenduge, et USB-seade oleks sisse
lülitatud.
 Kui USB-seade on USB-jaoturi kaudu
ühendatud, eemaldage see ja
ühendage USB-seade otse süsteemiga.
 Kui loote ühenduse WALKMAN®-i või
nutitelefoniga, ei pruugita selle
sisemälu või välismälu (nt mälukaarti)
tuvastada.
Mobiilse seadme ühendus
Sidumine ei õnnestu.
 Tooge süsteem ja Bluetoothi seade
üksteisele lähemale.
 Veenduge, et süsteemi ei mõjutaks
traadita kohtvõrgu (LAN) seade,
muud 2,4 GHz juhtmeta seadmed
ega mikrolaineahi. Kui lähedal asub
elektromagnetilist kiirgust levitav
seade, viige seade sellest eemale.
Bluetooth-ühendust ei saa luua.
 Veenduge, et põhiseadme Bluetoothi
näidik põleks (lk 37).
 Kontrollige, kas ühendatav
Bluetooth-seade on sisse lülitatud ja
Bluetooth-funktsioon lubatud.
 Tooge süsteem ja Bluetoothi seade
üksteisele lähemale.
 Siduge süsteem ja Bluetooth-seade
uuesti. Teil võib olla vaja süsteemiga
sidumine tühistada, kasutades
kõigepealt oma Bluetooth-seadet.
 Sidumisteave võib olla kustutatud.
Siduge seadmed uuesti (lk 36).
Süsteemist ei väljastata ühendatud
Bluetooth-seadme heli.
 Veenduge, et põhiseadme Bluetoothi
näidik põleks (lk 37).
 Tooge süsteem ja Bluetoothi seade
üksteisele lähemale.
 Kui läheduses asub
elektromagnetkiirgust tekitav seade
(nt juhtmeta kohtvõrgu seade, muud
Bluetooth-seadmed või mikrolaineahi),
viige vastav seade süsteemist eemale.
 Eemaldage takistused süsteemi ja
Bluetooth-seadme vahelt või viige
süsteem takistusest eemale.
 Muutke ühendatud Bluetoothseadme asendit.
 Lülitage lähedalasuva juhtmeta
kohtvõrgu ruuteri või arvuti juhtmeta
kohtvõrgu sagedus 5 GHz lainealale.
 Suurendage ühendatud Bluetoothseadme helitugevust.
Kõrvaklappide ühendamine
Bluetooth-funktsiooniga
Sidumine ei õnnestu.
 Tooge süsteem ja Bluetoothi seade
üksteisele lähemale.
 Veenduge, et süsteemi ei mõjutaks
traadita kohtvõrgu (LAN) seade,
muud 2,4 GHz juhtmeta seadmed ega
mikrolaineahi. Kui lähedal asub
elektromagnetilist kiirgust levitav
seade, viige seade sellest eemale.
Bluetooth-ühendust ei saa luua.
 Veenduge, et põhiseadme
Bluetoothi näidik põleks (lk 10).
 Kontrollige, kas ühendatav
Bluetooth-seade on sisse lülitatud
ja Bluetooth-funktsioon lubatud.
 Tooge süsteem ja Bluetoothi seade
üksteisele lähemale.
 Siduge süsteem ja Bluetooth-seade
uuesti. Esmalt võib olla vaja
katkestada Bluetooth-seadme
sidumine süsteemiga. Vt jaotist
„Registreeritud seadme eemaldamine
seadmeloendist” (lk 43).
 Sidumisteave võib olla kustutatud.
Siduge seadmed uuesti (lk 43).
Ühendatud Bluetoothkõrvaklappidest ei väljastata heli.
 Veenduge, et põhiseadme Bluetoothi
näidik põleks (lk 10).
 Tooge süsteem ja Bluetoothi seade
üksteisele lähemale.
 Kui läheduses asub
elektromagnetkiirgust tekitav seade
(nt juhtmeta kohtvõrgu seade, muud
Bluetooth-seadmed või
mikrolaineahi), viige vastav seade
süsteemist eemale.
 Eemaldage takistused süsteemi ja
Bluetooth-seadme vahelt või viige
süsteem takistusest eemale.
 Muutke ühendatud Bluetoothseadme asendit.
 Lülitage lähedalasuva juhtmeta
kohtvõrgu ruuteri või arvuti juhtmeta
kohtvõrgu sagedus 5 GHz lainealale.
 Suurendage ühendatud Bluetoothseadme helitugevust.
 Seadistage [Wireless Playback
Quality] suvandile [Auto] (lk 60).
 Sisu kaitstuse tõttu ei pruugita
mõnda sisu väljastada.
Traadiga kohtvõrgu (LAN)
ühendus
Süsteemi ei saa võrguga ühendada.
 Kontrollige võrguühendust (lk 25) ja
võrgusätteid (lk 61).
Juhtmeta LAN-ühendus
Te ei saa pärast funktsiooni
[Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)]
kasutamist arvutit Internetiga
ühendada.
 Ruuteri juhtmeta seadistused võivad
automaatselt muutuda, kui kasutate
enne ruuteri seadistuste
reguleerimist funktsiooni Wi-Fi
Protected Setup. Sellisel juhul
69EE
muutke vastavalt ka arvuti juhtmeta
ühenduse seadistusi.
Süsteem ei suuda võrguga
ühendust luua või võrguühendus
on ebastabiilne.
 Kontrollige, et traadita kohtvõrgu
(LAN) ruuter oleks sisse lülitatud.
 Kontrollige võrguühendust (lk 26)
ja võrgusätteid (lk 61).
 Olenevalt kasutuskeskkonnast
(sh seinamaterjalist), raadiolainete
vastuvõtutingimustest või süsteemi
ja juhtmeta kohtvõrgu ruuteri vahel
asetsevatest takistustest võib
võimalik sidekaugus lüheneda.
Viige süsteem ja juhtmeta kohtvõrgu
ruuter teineteisele lähemale.
 Seadmed, mis kasutavad 2,4 GHz
sagedusriba (nt mikrolaineahi,
Bluetooth- või juhtmeta digitaalseade),
võivad sidet häirida. Viige põhiseade
sellistest seadmetest eemale või
lülitage need seadmed välja.
 Juhtmeta kohtvõrgu ühendus võib
olenevalt kasutuskeskkonnast
ebastabiilne olla, eriti süsteemi
Bluetooth-funktsiooni kasutamisel.
Sellisel juhul reguleerige
kasutuskeskkonda.
Soovitud traadita kohtvõrgu (LAN)
ruuterit ei ole traadita võrkude
loendis.
 Vajutage eelmisele kuvale
naasmiseks nuppu BACK ja proovige
seadistust [Wireless LAN Settings]
korrata (lk 26). Kui soovitud traadita
kohtvõrgu (LAN) ruuterit ikka ei leita,
valige võrkude loendist [New
connection registration], seejärel
valige [Manual registration] ja
sisestage võrgu nimi (SSID) käsitsi.
70EE
Internetiühendus
Süsteem ei saa internetti ühendada.
 Kontrollige traadiga või traadita
kohtvõrgu (LAN) ühendust.
 Taaskäivitage ruuteri või traadita
kohtvõrgu (LAN) ruuter.
Kaugjuhtimispult
Süsteemi kaugjuhtimispult ei tööta.
 Suunake kaugjuhtimispult
põhiseadme anduri poole (lk 10).
 Eemaldage kaugjuhtimispuldi ja
süsteemi vahel olevad takistused.
 Vajaduse korral asendage mõlemad
kaugjuhtimispuldi akud.
 Veenduge, et vajutaksite
kaugjuhtimispuldil õiget nuppu.
Teleri kaugjuhtimispult ei tööta.
 Probleemi saab lahendada, kui lubate
infrapunakiirguri funktsiooni (lk 33).
Muud
Funktsioon Control for HDMI
ei tööta korralikult.
 Kontrollige ühendust süsteemiga
(vt kaasasolevat alustusjuhendit).
 Lubage teleris funktsioon Control for
HDMI. Üksikasju vaadake teleri
kasutusjuhendist.
 Oodake pisut ja seejärel proovige
uuesti. Süsteemi vooluvõrgust
lahutamisel kulub veidi aega, enne
kui saate mingeid toiminguid teha.
Oodake vähemalt 15 sekundit,
seejärel proovige uuesti.
 Veenduge, et süsteemiga ühendatud
seadmed toetaksid funktsiooni
Control for HDMI.
 Lubage süsteemiga ühendatud
seadmetes funktsioon Control for
HDMI. Lisateavet vt seadme
kasutusjuhendist.
 Funktsiooniga Control for HDMI
juhitavate seadmete tüüp ja arv
on standardiga HDMI CEC piiratud
järgmiselt.
– Salvestusseadmed (Blu-rayplaadimängija, DVD-salvesti jne):
kuni 3 seadet
– Taasesitusseadmed (Blu-raymängija, DVD-mängija jne):
kuni 3 seadet (see süsteem
kasutab üht neist)
– Tuuneriga seotud seadmed:
kuni 4 seadet
– Helisüsteem (vastuvõtja/
kõrvaklapid): kuni 1 seade
(selle süsteemi kasutatav)
Esipaneeli ekraanil vilgub kiri
„PRTCT“ ja süsteem lülitatakse välja.
 Lahutage vahelduvvoolu toitejuhe
(voolujuhe) ja kontrollige, ega miski ei
blokeeri seadme ventilatsiooniavasid.
Esipaneeli ekraanil vilguvad
vaheldumisi kirjad „PRTCT“, „PUSH“,
kõlari nimi („SUB“, „SUR L“ või
„SUR R“) ja „POWER“.
 Väljalülitamiseks vajutage vastaval
kõlaril („SUB“: bassikõlar; „SUR L“:
tagumine vasakpoolne kõlar; „SUR R“:
tagumine parempoolne kõlar) nuppu
 (toide). Bassikõlari puhul lahutage
vahelduvvoolu toitejuhe, veenduge,
et miski ei blokeeriks bassikõlari
ventilatsiooniavasid, ja seejärel
taaskäivitage süsteem. Tagumise
kõlari puhul lahutage vahelduvvoolu
toitejuhe ja seejärel taaskäivitage
süsteem. Kui need ühendatakse
korralikult, naaseb esipaneeli ekraan
tavapärasele kuvale.
Esipaneeli ekraanil kuvatakse kiri
„BT TX”.
 Määrake valiku [Bluetooth Mode]
olekuks [Vastuvõtja]. Kui funktsiooni
[Bluetooth Mode] olek on [Transmitter],
kuvatakse „BT TX” (lk 59).
Teleri andurid ei tööta korralikult.
 Põhiseade võib blokeerida teleri
mõne anduri (nt heleduse andur) ja
kaugjuhtimissüsteemi vastuvõtja või
3D-prillide infrapunasüsteemiga
ühilduva 3D-teleri kiirguri
(infrapunaedastus) või juhtmeta side.
Viige põhiseade telerist piisavalt
kaugele, et tagada nende osade
nõuetekohane töö. Andurite ja
kaugjuhtimispuldi vastuvõtja sobiva
asukoha leiate teleriga kaasasolevast
kasutusjuhendist.
Juhtmeta funktsioonid (juhtmeta
kohtvõrk, Bluetooth-funktsioon,
bassikõlar või tagumised kõlarid)
on ebastabiilsed.
 Ärge asetage süsteemi ümber muid
metallesemeid peale teleri.
Ootamatult esitatakse võõrast
muusikat.
 Tegemist võib olla eelinstallitud
näidismuusikaga. Taasesituse
peatamiseks vajutage põhiseadmel
nuppu
.
Süsteemi ei saa välja lülitada või
funktsiooni [Advanced Settings]
ei saa kasutada. / Nupu  (toide)
vajutamisel kuvatakse ekraanil kiri
„.DEMO“ ja süsteemi ei saa välja
lülitada.
 Süsteem võib olla demorežiimis.
Demorežiimi tühistamiseks
lähtestage süsteem. Vajutage
põhiseadme nuppe  (toide) ja –
(helitugevus) ning hoidke neid kauem
kui 5 sekundit all (lk 72).
Süsteem taaskäivitub.
 Kui ühendate teleri, mille
eraldusvõime erineb süsteemi omast,
võib süsteem pildiväljastussätete
lähtestamiseks taaskäivituda.
71EE
Süsteemi lähtestamine
Kui süsteem ei tööta endiselt
korralikult, lähtestage see järgmisel
viisil.
1
2
3
4
5
HOMEVajutage nuppu .
Avamenüü kuvatakse teleriekraanil.
Valige avamenüüst suvand
[Setup] – [Täpsem seadistus].
Valige suvand [Lähtestamine].
Valige menüü-üksus, mida
soovite lähtestada.
Valige suvand [Algus].
Lähtestamise tühistamine
Valige 5. etapis [Cancel].
Avamenüüd kasutades ei
saa lähtestada
Vajutage põhiseadme nuppe  (toide)
ja – (helitugevus) ning hoidke neid
kauem kui 5 sekundit all.
Algseadistused taastuvad.
Märkus
Lähtestamise korral võib ühendus bassikõlari
ja tagumiste kõlarite vahel katkeda. Sel juhul
tehke „Bassikõlari ja tagumiste kõlarite
juhtmeta ühendamine” (lk 31).
72EE
Bluetooth
Lisateave
Tehnilised andmed
Ribakõlar (SA-ZF9)
Võimendi jaotis
VÄLJUNDVÕIMSUS (nominaal)
Eesmine vasak + eesmine parem:
60 W + 60 W
(4 oomi,1 kHz, 1% THD juures)
VÄLJUNDVÕIMSUS (etalon)
Eesmise vasaku / eesmise parema /
keskmise kõlari plokid: 100 W (kanali
kohta 4 oomi, 1 kHz juures)
Sisendid
HDMI IN 1/2*
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Väljundid
HDMI OUT (TV (ARC))*
* Pesad HDMI IN 1/2 ja HDMI OUT (TV
(ARC)) toetavad protokolli HDCP 2.2.
HDCP 2.2 on hiljuti täiustatud
autoriõiguste kaitse tehnoloogia, mida
kasutatakse sisu, näiteks 4K-filmide,
kaitsmiseks.
HDMI jaotis
Liiktmik
Tüüp A (19 viiguga)
USB
Port
(USB):
A-tüüpi (USB-mäluseadme
ühendamiseks)
LAN-i jaotis
LAN(100)-liides
100BASE-TX-liides
Traadita kohtvõrgu (LAN) jaotis
Sidesüsteem
IEEE 802.11 a/b/g/n
Sagedusriba
2,4 GHz, 5 GHz
Sidesüsteem
Bluetooth, versioon 4.2
Väljund
Bluetooth, võimsusklass 1
Maksimaalne sidevahemik
Otsenähtavus ligikaudu 30 m1)
Registreeritavate seadmete maksimaalne
arv 9 seadet
Sagedusriba
2,4 GHz riba (2,4 GHz – 2,4835 GHz)
Moduleerimismeetod
FHSS (sagedushüpitamisega
spektrilaotus)
Ühilduvad Bluetoothi profiilid2)
A2DP (täiustatud audioedastusprofiil)
AVRCP (heli ja video
kaugjuhtimisprofiil)
Toetatud kodekid3)
SBC4), AAC5), LDAC
Edastusvahemik (A2DP)
20–40 000 Hz (LDAC
diskreetimissagedus 96 kHz, edastus
990 kbit/s)
20 – 20 000 Hz (diskreetimissagedus
44,1 kHz)
1)
Tegelik vahemik erineb olenevalt
asjaoludest (nt seadmete vahel olevad
takistused, mikrolaineahju ümber tekkiv
magnetväli, staatiline elekter, juhtmeta
telefoni kasutamine, vastuvõtu
tundlikkus, operatsioonisüsteem,
tarkvararakendused jne).
2)
Bluetoothi standardprofiilid näitavad
seadmetevahelise Bluetooth-side
eesmärki.
3)
Kodek: helisignaali pakkimine ja
teisendusvorming
4)
Alamriba kodeki lühend
5)
Täiustatud helikodeeringu lühend
Eesmise vasaku / eesmise parema /
keskmise kõlari plokk
Kõlarisüsteem
Täisulatuses kõlarisüsteem, akustilise
suspensiooni tüüp
Kõlar
46 mm koonuse tüüpi
Üldine
Toiteallika nõuded
Vahelduvvool 220–240 V, 50 Hz / 60 Hz
73EE
Elektritarbimine
Sees: 52 W
[Network/Bluetooth Standby] – [On]:
vähem kui 2,4 W
[Network/Bluetooth Standby] – [Off]:
vähem kui 0,5 W
Mõõtmed* (ligikaudu) (l/k/s)
1000 × 64 × 98 mm (ilma iluvõreta)
1000 × 64 × 99 mm (koos iluvõrega)
*Ilma projektsiooniosata
Kaal (ligik.)
2,9 kg (ilma iluvõreta)
3,1 kg (koos iluvõrega)
Ühilduvad iPod’i/iPhonei mudelid
Ühilduvad iPod’i/iPhonei mudelid on
järgmised. Värskendage iPod’i/iPhonei
tarkvara enne süsteemiga kasutamist
uusimale versioonile.
Bluetooth-tehnoloogia töötab järgmiste
mudelitega.
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone
6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
iPod touch (6. põlvkond) / iPod touch (5.
põlvkond)
Bassikõlar (SA-WZF9)
VÄLJUNDVÕIMSUS (etalon)
100 W (4 oomi, 100 Hz juures)
Kõlarisüsteem
Basskõmistaja kõlarisüsteem,
bassipeegeldus
Kõlar
160 mm, koonus
Toiteallika nõuded
Vahelduvvool 220–240 V, 50 Hz / 60 Hz
Elektritarbimine
Sees: 20 W
Ooterežiim: 0,5 W või vähem
Dimensions (ligikaudu) (l/k/s)
190 × 382 × 386 mm (ilma eenduva
osata)
Kaal (ligik.)
8,1 kg
74EE
Juhtmeta saatja/vastuvõtja
jaotis
Sidesüsteem
Juhtmevaba heli tehniliste andmete
versioon 4.0
Sagedusriba
5 GHz
Moduleerimismeetod
OFDM
Disain ja tehnilised andmed võivad ette
teatamata muutuda.
Raadiosageduslikud ribad ja maksimaalne
väljundvõimsus
Sagedusriba
Maksimaalne
väljundvõimsus
Bluetooth
2400–2483,5 MHz
< 9,9 dBm
Juhtmeta kohtvõrk (LAN)
2400–2483,5 MHz
< 19,9 dBm
5150–5250 MHz
< 18 dBm
Juhtmeta kõlar
5250–5350 MHz
< 18 dBm
5470–5725 MHz
< 18 dBm
5725–5850 MHz
< 13,98 dBm
5150–5250 MHz
< 18 dBm
5250–5350 MHz
< 18 dBm
5470–5600 MHz
< 18 dBm
5650–5725 MHz
< 18 dBm
5725–5850 MHz
< 13,98 dBm
75EE
Esitatavad helifailide
tüübid
Kodek
Laiend
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC
.m4a, .aac, .mp4,
.3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
FLAC
.flac
DSF
.dsf
DSDIFF*
.dff
AIFF
.aiff, .aif
ALAC
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
* Süsteem ei esita DST-ga kodeeritud faile.
Märkused
• Mõnda faili ei pruugita olenevalt
failivormingust, failikodeeringust,
salvestamis- või muudest tingimustest
esitada.
• Mõnda arvutis redigeeritud faili ei
pruugita esitada.
• Mõne faili puhul ei pruugi edasi- või
tagasikerimise funktsioon saadaval olla.
• Süsteem ei esita kodeeritud faile, nagu
DRM-failid.
• Süsteem ei pruugi faili/kausta olenevalt
nimest/metaandmetest tuvastada.
• Kõik USB-seadmed ei pruugi selle
süsteemiga töötada.
• Süsteem suudab tuvastada
massmäluklassi (MSC) seadmeid
(nt välkmäluseade).
76EE
Toetatud sisendi helivormingud
Süsteem toetab järgmisi helivorminguid.
Vorming
Funktsioon
„HDMI1“
„HDMI2“
„Teler“
(ARC)
„Teler“
(OPT)
LPCM 2ch



LPCM 5.1ch

–
–
LPCM 7.1ch

–
–
Dolby® Digital



Dolby® TrueHD

–
–
Dolby Digital Plus


–
Dolby Atmos – Dolby® TrueHD

–
–
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus


–
DTS



DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1



DTS 96/24



DTS-HD High Resolution Audio

–
–
DTS-HD Master Audio

–
–
DTS-HD LBR

–
–
DTS:X

–
–
DSD

–
–
: toetatud vorming.
–: mittetoetatud vorming.
Märkus
Pesad HDMI IN 1/2 ei toeta helivormingut, mis sisaldab koopiakaitset, nt Super Audio CD
või DVD-Audio.
77EE
Toetatud HDMI-videovormingud
Süsteem toetab järgmisi videovorminguid.
Eraldusvõime
Frame Rate
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
50/59,94/60 Hz
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
23,98/24/25/29,97/30 Hz
1920 × 1080p
25/29,97/30/50/
59,94/60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/60 Hz
3D
Color Space
Värvisügavus
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bitti
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bitti
–
YCbCr 4:2:0
10/12 bitti
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 bitti
–
YCbCr 4:2:0
8 bitti
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bitti
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bitti
[Standard format]2)
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50/59,94/60 Hz
23,98/24/29,97/30 Hz
[Enhanced format]1)
–
23,98/24 Hz
1280 × 720p
Suvandi [HDMI
Signal Format] säte
8/10/12 bitti
–
720 × 480p
59,94/60 Hz
–
720 × 576p
50 Hz
–
640 x 480p
59,94/60 Hz
–
RGB 4:4:4
: ühildub 3D-signaaliga kõrvutivormingus (pool)3)
: ühildub 3D-signaaliga kaadripakkimise ja ülemise-alumise (ülal ja all)3) vormingus
1)
2)
Kasutage Ethernetiga Premium High Speed HDMI-kaablit, mis toetab kiirust 18 Gbit/s.
Kasutage Ethernetiga Premium High Speed HDMI-kaablit koos Ethernetiga või Sony
Ethernetiga High Speed HDMI-kaablit kaablitüübi logoga.
3)
Nupp OPTIONS ei tööta ja süsteemi ekraanimenüüd (OSD) ei kuvata.
Märkused HDMI-pesa ja HDMI-ühenduste kohta
• Kasutage HDMI volitusega kaablit.
• Me ei soovita kasutada HDMI®-DVI-teisenduskaablit.
• Ühendatud seade võib summutada HDMI-pesast edastatavaid helisignaale
(diskreetimissagedus, bitipikkus jne).
• Heli võib olla häiritud, kui taasesitusseadmes vahetatakse diskreetimissagedust või
heli väljundsignaalide kanalite arvu.
• Kui sisendiks on valitud TV, väljastatakse pesast HDMI OUT (TV (ARC)) ühe viimati
valitud pesa HDMI IN 1/2 kaudu edastatavat videosignaali.
• See süsteem toetab ekraanitehnoloogiat „TRILUMINOS”.
78EE
• Kõik pesad HMDI IN ja HDMI OUT toetavad ribalaiust kuni 18 Gbit/s, HDCP 2.21),
BT.2020 laiu värviruume2) ja HDR-sisu (suure dünaamilise diapasooniga sisu)3)
läbilaskmist.
• Kui ühendate teleri, mille eraldusvõime erineb süsteemi omast, võib süsteem
pildiväljastussätete lähtestamiseks taaskäivituda.
1)
HDCP 2.2 on värskelt täiustatud autoriõiguste kaitse tehnoloogia, mida kasutatakse
sisu, näiteks 4K-filmide, kaitsmiseks.
Värviruum BT.2020 on ultrakõrglahutusega telerisüsteemide jaoks määratud uus laiem
värvistandard.
3)
HDR on üha enam kasutatav videovorming, mis suudab kuvada laiemat
heledustasemete vahemikku. Süsteem ühildub funktsioonidega HDR10, HLG
(Hybrid Log-Gamma) ja Dolby Vision.
2)
79EE
Bluetooth-i side
• Bluetooth-seadmeid tuleb kasutada
üksteisest ligikaudu 10 meetri raadiuses
(nii et nende vahel pole takistusi).
Efektiivne sidekaugus võib väheneda
järgmistes tingimustes.
– Bluetoothi ühendusega seadmete vahel
on inimene, metallese, sein või muu
tõkestus.
– Asukohtades, kuhu on paigaldatud
juhtmeta kohtvõrk.
– Kasutusel olevate mikrolaineahjude
läheduses.
– Asukohad, kus esineb muid
elektromagnetlaineid.
• Bluetooth-seadmed ja juhtmeta kohtvõrk
(IEEE 802.11 b/g/n) kasutavad sama
sagedusriba (2,4 GHz). Kui kasutate
Bluetooth-seadet traadita kohtvõrgu (LAN)
võimega seadme läheduses, võib esineda
elektromagnetilisi häireid. See võib
andmeedastuskiirust vähendada, tekitada
müra või takistada ühenduse loomist.
Sellisel juhul proovige järgmisi lahendusi.
– Kasutage süsteemi vähemalt 10 meetri
kaugusel juhtmeta kohtvõrgu seadmest.
– Kui kasutate oma Bluetooth-seadet
10 meetri raadiuses, lülitage juhtmeta
kohtvõrgu seadme toide välja.
– Paigaldage süsteem ja Bluetooth-seade
teineteisele võimalikult lähedale.
• Süsteemi edastatavad raadiolained
võivad häirida mõne meditsiiniseadme
tööd. Kuna sellised häired võivad
põhjustada rikkeid, lülitage selle süsteemi
ja Bluetooth-seadme toide alati välja
järgmistes kohtades:
– Haiglates, rongides, lennukites,
tanklates ja muudes kohtades, kus
võib olla kergestisüttivaid gaase.
– Automaatsete uste või
tuletõrjealarmide läheduses.
• Süsteem toetab Bluetoothi tehniliste
andmetega ühilduvaid turbefunktsioone,
et tagada Bluetooth-tehnoloogiat
kasutades turvaline ühendus. Sõltuvalt
seadistuse sisust ja muudest teguritest ei
pruugi sellest siiski piisata, nii et olge
Bluetooth-tehnoloogial põhinevat sidet
kasutades alati ettevaatlik.
80EE
• Sony ei vastuta Bluetooth-tehnoloogia
kasutamise tulemusel lekkinud
andmetest tingitud kahjustuste või
muude kahjude eest.
• Bluetooth-side ei ole kõigi selle
süsteemiga sama profiili kasutavate
Bluetooth-seadmete puhul alati tagatud.
• Süsteemiga ühendatud Bluetoothseadmed peavad olema kooskõlas
Bluetoothi tehniliste andmetega, mille on
määratlenud Bluetooth SIG, Inc., ja neil
peab olema vastavussertifikaat.
Sellegipoolest võib mõnikord ka
Bluetoothi tehnilistele andmetele vastava
seadmega tekkida olukordi, kus
Bluetooth-seadme omadused või
tehnilised andmed takistavad ühenduse
loomist või juhtimine, ekraan või kasutus
erineb tavapärasest.
• Olenevalt süsteemiga ühendatud
Bluetooth-seadmest, sidekeskkonnast
või ümbritsevatest tingimustest võib
esineda müra või helikatkestusi.
Kui teil on süsteemi kohta küsimusi või
sellega probleeme, võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga.
AUTORIÕIGUS
LÕPPKASUTAJA
LITSENTSILEPING
OLULINE.
ENNE TARKVARA KASUTAMIST LUGEGE
HOOLIKALT SIINSET LÕPPKASUTAJA
LITSENTSILEPINGUT („EULA”).
TARKVARA KASUTADES NÕUSTUTE
SIINSE EULA TINGIMUSTEGA. KUI TE
SIINSE EULA TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU,
EI TOHI TE TARKVARA KASUTADA.
See EULA on seaduslik leping teie ja
ettevõtte Sony Video & Sound Products
Inc. („SONY“) vahel. Siinne EULA
kehtestab teie õigused ja kohustused
seoses SONY tarkvara ja/või selle
kolmanda osalise litsentsijatega (sh
SONY sidusettevõtted) ning nende
vastavate sidusettevõtetega (kokku
KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD).
See kehtib ka mis tahes värskendustele/
täiendustele, mida SONY pakub,
tarkvara mis tahes prinditud, võrgus
olevale või muule elektroonilisele
dokumentatsioonile ja tarkvara loodud
mis tahes andmefailidele (kokku
TARKVARA).
Kui pole märgitud teisiti, on TARKVARA
mis tahes tarkvara, millel on eraldiseisev
lõppkasutaja litsentsileping (sh, kuid
mitte ainult, GNU üldine avalik litsents ja
vähem/teegi üldine avalik litsents) ning
mis on kaetud EULA tingimuste asemel
eraldiseisva kehtiva lõppkasutaja
litsentsilepinguga ulatuses, mida vastav
eraldiseisev lõppkasutaja litsentsileping
(„VÄLISTATUD TARKVARA”) nõuab.
TARKVARALITSENTS
TARKVARA litsentsitakse, mitte ei
müüda. TARKVARA on kaitstud
autoriõiguste ja muude intellektuaalse
omandi seadustega ning
rahvusvaheliste lepingutega.
Kõik TARKVARA (sh, kuid mitte ainult,
kõik pildid, fotod, animatsioonid,
videod, heli, muusika, tekst ja „apletid”,
mida TARKVARA sisaldab) õigused
kuuluvad SONYLE või ühele või mitmele
KOLMANDAST OSALISEST TARNIJALE.
LITSENTSI ANDMINE
SONY annab teile piiratud litsentsi
TARKVARA kasutamiseks ainult
ühilduva seadmega („SEADE”) ja ainult
isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks.
SONY ja KOLMANDAST OSALISEST
TARNIJAD säilitavad kõik TARKVARA
puudutavad õigused, omandiõigused ja
huvid (sh, kuid mitte ainult, kõik
intellektuaalse omandi õigused), mida
siinne EULA otseselt teile ei anna.
NÕUDED JA PIIRANGUD
Te ei tohi ühtki osa TARKVARAST
täielikult ega osaliselt kopeerida,
avaldada, kohandada, levitada, püüda
tuletada lähtekoodi, muuta, lahti võtta,
osadeks lammutada ega luua
TARKVARAST mis tahes tuletatud töid,
välja arvatud juhul, kui TARKVARA
teadlikult tuletuslikele töödele kaasa
aitab. Te ei tohi muuta ega rikkuda
TARKVARA digitaalsete õiguste halduse
funktsionaalsust. Te ei tohi eirata
TARKVARA mis tahes funktsioone ega
kaitset ega TARKVARAGA operatiivselt
seotud mehhanisme ega neid muuta või
eemaldada. Te ei tohi eraldada ühtki
üksikut TARKVARA komponenti, et
kasutada seda mitmes SEADMES, välja
arvatud juhul, kui SONY on selleks
selgesõnalise loa andnud. Te ei tohi
eemaldada, muuta, katta ega
moonutada ühtki TARKVARA
kaubamärki ega teatist. Te ei tohi
TARKVARA jagada, levitada, üürile
anda, laenutada, alamlitsentsida,
määrata, edastada ega müüa. Tarkvara,
võrguteenused või muud TARKVARAST
erinevad tooted, millest TARKVARA
81EE
toimimine oleneb, võivad olla häiritud
või seiskuda tarnijate (tarkvara tarnijad,
teenusepakkujad või SONY) soovil.
SONY ja tarnijad ei garanteeri, et
TARKVARA, võrguteenused, sisu või
muud tooted on jätkuvalt saadaval või
et need toimivad ilma häireteta või
muutusteta.
TARKVARA KASUTAMINE
AUTORIÕIGUSTEGA
MATERJALIDE KORRAL
TARKVARA võib olla kasutatav teie ja/
või kolmandate osaliste loodud sisu
vaatamiseks, salvestamiseks,
töötlemiseks ja/või kasutamiseks.
Selline sisu võib olla kaitstud
autoriõigustega, muude intellektuaalse
omandi seadustega ja/või lepingutega.
Nõustute kasutama TARKVARA ainult
kooskõlas kõikide sisule kehtivate
seaduste ja lepingutega. Mõistate ja
nõustute, et SONY võib kasutusele võtta
sobivad meetmed TARKVARA
salvestatud, töödeldud või kasutatud
sisu autoriõiguste kaitsmiseks. Nende
meetmete alla kuuluvad (kuid mitte
ainult) teatud TARKVARA funktsioonide
kaudu teie varundamise ja taastamise
sageduse loendamine, keeldumine teie
andmete taastamise võimaldamise
taotlusest ja siinse EULA lõpetamine, kui
kasutate TARKVARA ebaseaduslikult.
SISUTEENUS
ARVESTAGE SELLEGA, ET TARKVARA
VÕIB OLLA MÕELDUD KASUTAMISEKS
SISUGA, MIS ON SAADAVAL ÜHE VÕI
MITME SISUTEENUSE („SISUTEENUS”)
KAUDU. TEENUSE JA SISU
KASUTAMISELE KEHTIVAD SELLE
SISUTEENUSE TINGIMUSED. KUI TE
NENDE TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU,
PIIRATAKSE TEIE TARKVARA
KASUTAMIST. Mõistate ja nõustute,
et teatud sisu ja teenused, mis on
TARKVARA kaudu saadaval, võivad
olla kolmandate osaliste pakutavad ja
SONYL ei ole nende üle kontrolli.
82EE
SISUTEENUSE KASUTAMISEKS ON VAJA
INTERNETIÜHENDUST. SISUTEENUS
VÕIDAKSE IGAL AJAL KATKESTADA.
INTERNETI ÜHENDUVUS JA
KOLMANDA OSALISE TEENUSED
Mõistate ja nõustute, et juurdepääsuks
TARKVARA teatud funktsioonidele on
vaja Internetiühendust, mille eest olete
ainuisikuliselt vastutav. Veel olete
ainuisikuliselt vastutav oma
Internetiühendusega seotud kolmanda
osalise maksete tasumise ees (sh, kuid
mitte ainult, internetiteenuse pakkuja
või eetriaja tasud). TARKVARA kasutus
võib olla piiratud või keelatud olenevalt
teie internetiühenduse ja teenuse
võimalustest, ribalaiusest või
tehnilistest piirangutest. Interneti
ühenduvuse tingimuste, kvaliteedi ja
turvalisuse eest vastutab täielikult
kolmas osaline, kes teenust pakub.
EKSPORT JA MUUD MÄÄRUSED
Nõustute kinni pidama kõikidest
kehtivatest ekspordi- ja taasekpordi
piirangutest ning selle piirkonna või riigi
määrustest, kus te elate. Samuti ei
edasta te TARKVARA ega anna volitust
selle edastamiseks keelatud riiki ega
riku muul viisil mis tahes piiranguid
ega määrusi.
OHTLIK KASUTAMINE
TARKVARA ei suuda rikkeid hallata ega
ole loodud, toodetud ega mõeldud
kasutamiseks või edasimüümiseks
seadmetes, mida kasutatakse ohtlikus
keskkonnas, mis nõuavad töötamist
riketeta (nt tuumarajatised, lennukite
navigatsiooniseadmed või
sidesüsteemid, lennujuhtimine, elu
hoidvad seadmed või relvasüsteemid),
milles TARKVARA tõrge võib põhjustada
surma, inimvigastusi või tõsiseid füüsilisi
kahjustusi või keskkonnakahjusid
(„OHTLIK KASUTAMINE”). SONY, kõik
KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD ja
kõik nende vastavad sidusettevõtted
tühistavad OHTLIKU KASUTAMISE korral
otsese või kaudse garantii, kohustuse või
tingimuse.
KAUDSEID GARANTIISID KÕRVALE
JÄTTA, SEEGA EI PRUUGI NEED
PIIRANGUD TEIE JAOKS KEHTIDA.
TARKVARA GARANTII
PIIRANGUD
VASTUTUSE PIIRAN
Mõistate ja nõustute, et kasutate
TARKVARA omal vastutusel ja et
vastutate TARKVARA kasutamise eest.
TARKVARA pakutakse olemasoleval
kujul ilma mis tahes garantiide,
kohustuste või tingimusteta.
SONY JA KÕIK KOLMANDAST OSALISEST
TARNIJAD (selles jaotises nimetatakse
SONYT ja KOLMANDAST OSALISEST
TARNIJAID kõiki „SONYKS”) ÜTLEVAD LAHTI
KÕIGIST GARANTIIDEST, KOHUSTUSTEST JA
TINGIMUSTEST (SH, KUID MITTE AINULT,
KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE
VASTAVUSE, RIKKUMISTE PUUDUMISE JA
KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBILIKKUSE
KAUDNE GARANTII). SONY EI GARANTEERI
EGA ESITA TINGIMUSI EGA VÄITEID, (A) ET
MIS TAHES TARKVARA FUNKTSIOONID
VASTAVAD TEIE NÕUETELE VÕI ET NEID
VÄRSKENDATAKSE, (B) ET MIS TAHES
TARKVARA KASUTUS ON KORREKTNE
JA VEATU VÕI ET KÕIK VEAD
PARANDATAKSE, (C) ET TARKVARA EI
KAHJUSTA MÕND MUUD TARKVARA,
RIISTVARA EGA ANDMEID, (D) ET KÕIK
TARKVARAD, VÕRGUTEENUSED
(SH INTERNET) VÕI TOOTED (V.A
TARKVARA), MILLEST TARKVARA
TOIMIMINE OLENEB, ON JÄTKUVALT
SAADAVAL, HÄIRETETA VÕI MUUTMATA
KUJUL, JA (E) TARKVARA KASUTAMISE VÕI
KASUTAMISE TULEMUSTE ÕIGSUSE,
TÄPSUSE, TÖÖKINDLUSE EGA MUU KOHTA.
SONY VÕI SONY VOLITATUD ESINDAJA
ANTUD SUULINE VÕI KIRJALIK TEAVE VÕI
NÕUANDED EI LOO GARANTIID,
KOHUSTUST EGA TINGIMUST, SAMUTI EI
SUURENDA SELLE GARANTII ULATUST.
KUI TARKVARA OSUTUB VIGASEKS,
KANNATE KÕIK VAJALIKE TEENUSTE,
REMONDI VÕI PARANDAMISE KULUD.
MÕNES JURISDIKTSIOONIS EI TOHI
SONY JA ÜKSKI KOLMANDAST
OSALISEST TARNIJA (selles jaotises
nimetatakse SONYT ja KOLMANDAST
OSALISEST TARNIJAID kõiki „SONYKS”) EI
VASTUTA SONY TARKVARAGA SEOTUD
JUHUSLIKE VÕI KASUTAMISEST
TINGITUD KAHJUSTUSTE EEST, MIS
TULENEVAD OTSESE VÕI KAUDSE
GARANTII TINGIMUSTE RIKKUMISEST,
LEPINGU RIKKUMISEST, HOOLETUSEST,
RANGEST VASTUTUSEST VÕI MIS TAHES
MUUST ÕIGUSLIKUST TEOORIAST (SH,
KUID MITTE AINULT, KÕIK KAHJUD, MIS
TULENEVAD SAAMATA JÄÄNUD
KASUMIST VÕI TULUST, ANDMEKAOST,
TARKVARA VÕI MUU SEOTUD RIISTVARA
KASUTAMISVÕIMALUSE KAOTAMISEST,
TÖÖKATKESTUSEST JA KASUTAJA AJA
KULUST) OLENEMATA SELLEST, KAS
SELLISTE KAHJUDE TEKKE VÕIMALUSEST
ON TEATATUD. IGAL JUHUL ON KOGU
VASTUTUS SELLE EULA MIS TAHES SÄTTE
ALUSEL PIIRATUD TOOTE EEST TASUTUD
SUMMAGA. MÕNES JURISDIKTSIOONIS
EI TOHI JUHUSLIKKE EGA KASUTAMISEST
TINGITUD KAHJUSTUSI VÄLISTADA EGA
PIIRATA. SELLISEL JUHUL EI KEHTI
ÜLALNIMETATUD VÄLISTUS VÕI PIIRANG
TEIE JAOKS.
AUTOMAATSE
VÄRSKENDAMISE FUNKTSIOON
Aeg-ajal võivad SONY ja KOLMANDAST
OSALISEST TARNIJAD automaatselt
TARKVARA värskendada või muul viisil
muuta (sh, kuid mitte ainult,
turbefunktsioonide parendamise,
tõrgete parandamise ja funktsioonide
täiustamise eesmärgil, seda ajal, kui te
SONY või kolmanda osalise servereid
kasutate või vastupidi). Värskendused
või muudatused võivad funktsioone
(sh, kuid mitte ainult, teile vajalikke
funktsioone) või muid TARKVARA
83EE
aspekte kustutada või nende olemust
muuta. Mõistate ja nõustute, et sellised
tegevused võivad ilmneda SONY
äranägemise järgi ning SONY võib
TARKVARA edaspidiseks kasutamiseks
seada tingimuse, et installite
värskenduse või muudatuse või
nõustute sellega. Kõik värskendused/
muudatused loetakse selle EULA
TARKVARA osaks. Siinse EULA-ga
nõustudes nõustute värskenduse/
muudatusega.
KOGU LEPING, ÕIGUSTE
LOOVUTAMINE, LAHUTAMINE
Siinse EULA ja SONY privaatsuspoliitikad
(parandustega ja aeg-ajalt muudetud)
moodustavad teie ja SONY vahelise
TARKVARA-lepingu. SONY
ebaõnnestumine mõne EULA õiguse või
sätte täitmisel või jõustumisel ei too
kaasa selle õiguse või sätte loovutamist.
Kui mõni siinse EULA osa on vale,
ebaseaduslik või jõustamatu, tuleb
sätet rakendada maksimaalsel lubatud
määral, et säilitada EULA eesmärk, ja
muud osad kehtivad täiel määral.
KEHTIV SEADUSANDLUS JA
JURISDIKTSIOON
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
konventsioon kaupade rahvusvahelise
ostu-müügi kohta ei kehti siinsele
EULA-le. See EULA kehtib Jaapani
seaduste alusel, arvestamata mis tahes
seaduslikke vastuolusid. Selle EULA-ga
seotud vaidluste tekkimisel
lahendatakse need Jaapanis Tokyo
piirkonnakohtus ja siinkohal nõustuvad
osalised lahendama vaidlused ja
õigusküsimused selles kohtus.
ÕIGLASED ABINÕUD
Kui siinses EULA-s ei ole määratud
teisiti, siis mõistate ja nõustute, et EULA
rikkumine või täitmatajätmine
põhjustab SONYLE parandamatuid
kahjusid, mille korral rahalised kahjud
oleksid ebapiisavad, ja nõustute
84EE
sellega, et SONY rakendab mis tahes
keelde või õiglasi abinõusid, mida SONY
peab antud tingimustes vajalikuks või
sobivaks. SONY võib kasutusele võtta
mis tahes seaduslikke ja tehnilisi
abinõusid, et ära hoida selle EULA
rikkumist ja/või et lepingut jõustada
(sh, kuid mitte ainult, teie TARKVARA
kasutamise kohene lõpetamine), kui
SONY on oma äranägemise järgi
otsustanud, et rikute või kavatsete
rikkuda seda EULA-t. Need abinõud on
täienduseks mis tahes muudele
abinõudele, mida SONY võib seaduse,
õigluse või lepingu alusel kasutada.
LEPINGU LÕPETAMINE
Rikkudes litsentsilepingu mis tahes
tingimusi, võib SONY selle EULA
lõpetada mis tahes muid õigusi
arvestamata. Sellise lõpetamise korral
peate lõpetama TARKVARA igasuguse
kasutamise ja hävitama kõik selle
eksemplarid.
MUUDATUS
SONYL ON ÕIGUS MUUTA SELLE EULA
MIS TAHES TINGIMUSI OMA
ÄRANÄGEMISE JÄRGI, POSTITADES
SONY MÄÄRATUD VEEBISAIDILE
TEATISE, SAATES TEATISE MEILIGA TEIE
ANTUD AADRESSILE, LISADES TEATISE
TÄIENDUSTE/VÄRSKENDUSTE
TOIMINGUAKNASSE VÕI KASUTADES
MIS TAHES MUUD SEADUSLIKULT
TUVASTATAVAT TEATISE VORMI.
Kui te muudatustega ei nõustu, võtke
juhtnööride saamiseks kohe SONYGA
ühendust. Teie jätkuv TARKVARA
kasutamine pärast mõne sellise
märkuse kehtimahakkamise kuupäeva
toimub lepingu, mis on muudatustega
seotud, järgi.
KOLMANDA OSALISE
SOODUSTUSED
Igale KOLMANDAST OSALISEST
TARNIJALE on siinse EULA iga sättega
sõnaselgelt ette nähtud kolmanda
osalise soodustus, mis puudutab osalise
TARKVARA, ja osalisel on õigus seda
rakendada.
Kui teil on siinse EULA kohta küsimusi,
võtke ühendust SONYGA, kirjutades
sobiva piirkonna või riigi SONY
kontaktaadressile.
Autoriõigus © 2018 Sony Video & Sound
Products Inc. Kõik õigused kaitstud.
Ettevaatusabinõud
Ohutus
• Kui süsteemi peaks sattuma esemeid või
vedelikku, eemaldage süsteem
vooluvõrgust ja laske enne kasutamist
kvalifitseeritud tehnikul üle vaadata.
• Ärge ronige põhiseadmele ega
basskõmistajale, kuna võite maha
kukkuda ja end vigastada või süsteemi
kahjustada.
Toiteallikad
• Enne süsteemi kasutamist veenduge,
et seadme talitluspinge oleks sama kui
teie kohalikul toiteallikal. Talitluspinge
on näidatud põhiseadme all asuval
andmesildil.
• Kui te ei kasuta süsteemi pikemat aega,
eemaldage see kindlasti seinakontaktist
(vooluvõrgust). Vahelduvvoolu
toitejuhtme eemaldamiseks võtke
tõmbamiseks kinni pistikust, mitte
juhtmest.
• Pistiku üks tikk on ohutuse tagamiseks
teisest laiem, nii et pistik läheb
seinakontakti (toiteallikas) ainult ühel
moel. Kui teil ei õnnestu pistikut täielikult
pistikupesasse sisestada, võtke
edasimüüjaga ühendust.
• Vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikas)
tohib vahetada ainult kvalifitseeritud
hooldustöökojas.
Soojuse kogunemine
Süsteemi kuumenemine kasutuse ajal ei
ole talitlushäire. Kui kasutate süsteemi
pidevalt pikka aega suurel helitugevusel,
tõuseb temperatuur selle tagaküljel ja all
märgatavalt. Põletuste vältimiseks ärge
katsuge süsteemi.
Paigutus
• Ärge asetage süsteemi soojusallikate
lähedale või kohta, kus on otsene
päikesevalgus, palju tolmu või
mehaaniliste põrutuste võimalus.
85EE
• Ärge asetage põhiseadme ega
basskõmistaja taha ühtegi eset, mis võiks
blokeerida ventilatsiooniavasid ja
põhjustada talitlushäireid.
• Ärge asetage süsteemi ümber muid
metallesemeid peale teleri. Juhtmeta
funktsioonid võivad muutuda
ebastabiilseks.
• Kui süsteemi kasutatakse koos teleri,
video- või kassettmakiga, võib tagajärjeks
olla müra ja pildi kvaliteedi halvenemine.
Sellisel juhul paigutage süsteem TV-st,
VCR-ist või kassettmakist eemale.
• Olge ettevaatlik süsteemi asetamisel
spetsiaalselt töödeldud (vahatatud,
õlitatud, poleeritud jne) pinnale, kuna
sinna võib tekkida plekke või värv võib
pleekida.
• Olge ettevaatlik, et te põhiseadme ja
basskõmistaja nurkadega end ei
vigastaks.
• Kui riputate põhiseadme seinale, jätke
selle alla vähemalt 3 cm ruumi.
• Süsteemi kõlaritel puudub magnetiline
varjestus. Ärge asetage süsteemi peale
või lähedale magnetkaarte.
Basskõmistaja käsitsemine
Basskõmistajat tõstes ärge pange oma kätt
selle avasse. Kõlari draiver võib viga saada.
Basskõmistajat tõstes hoidke selle põhjast.
Kasutamine
Enne teiste seadmete ühendamist lülitage
süsteem kindlasti välja ja eemaldage see
vooluvõrgust.
Kui lähedalasuva teleriekraani
värvides esineb
ebakorrapärasusi
Teatud teleritüüpide puhul võivad esineda
ebakorrapärasused värvides.
Juhul kui märkate
ebakorrapärasusi värvides...
Lülitage teler välja ja pärast 15–30 minutit
uuesti sisse.
86EE
Juhul kui märkate uuesti
ebakorrapärasusi värvides ...
Asetage süsteem TV-st kaugemale.
Puhastamine
Puhastage süsteemi pehme kuiva lapiga.
Ärge kasutage abrasiivset svammi,
küürimispulbrit või lahustit (nt alkoholi või
bensiini).
Kui teil on süsteemi kohta küsimusi või
sellega probleeme, võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga.
Muude osapoolte pakutavate
teenustega seotud lahtiütlus
Võrguteenustele, sisule ja
(operatsioonisüsteemile ja) selle toote
tarkvarale võivad kohalduda eraldi
tingimused ning neid võidakse muuta,
katkestada või peatada igal ajal ja nende
kasutamiseks võib vaja minna
registreerimist, need võivad olla tasulised
ja teilt võidakse küsida krediitkaardi teavet.
Märkused värskendamise kohta
Süsteem võimaldab värskendada tarkvara
automaatselt, kui see on traadiga või
traadita võrgu kaudu internetti ühendatud.
Saate lisada uusi funktsioone ja kasutada
süsteemi mugavamalt ja ohutumalt, kui
seda värskendate.
Kui te ei soovi automaatvärskendusi, võite
selle funktsiooni keelata, kasutades
nutitelefoni või tahvelarvutisse installitud
rakendust Sony | Music Center. Süsteem
võib siiski turvalisuse jms tagamiseks
tarkvara automaatselt värskendada ka
juhul, kui olete selle funktsiooni keelanud.
Kui see funktsioon on keelatud, saate
tarkvara värskendada ka seadistuste
menüüd kasutades. Üksikasju vt jaotisest
„Funktsioon Täpsem seadistus” (lk 57).
Tarkvara värskendamise ajal ei tohi
süsteemi kasutada.
Autoriõigused ja
kaubamärgid
Süsteem sisaldab tehnoloogiaid Dolby*
Digital ja DTS** Digital Surround System.
* Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories
litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio, Dolby
Atmos, Dolby Vision ja topelt-D sümbol
on ettevõtte Dolby Laboratories
kaubamärgid.
**DTS-i patente vt veebisaidilt
http://patents.dts.com. Toodetud
ettevõtte DTS, Inc. litsentsi alusel.
DTS, sümbol, DTS ja sümbol üheskoos,
DTS:X ning DTS:X logo on ettevõtte DTS,
Inc. registreeritud kaubamärgid ja/või
kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/
või teistes riikides.
© DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.
®
Sõna BLUETOOTH ja logod on ettevõtte
Bluetooth SIG, Inc. registreeritud
kaubamärgid ja Sony Corporation kasutab
neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja
ärinimed kuuluvad nende vastavatele
omanikele.
spetsiaalselt vastavalt iPodi või iPhone’iga
ja see on saanud arendajalt sertifikaadi,
mis kinnitab, et see vastab Apple’i
jõudlusstandarditele. Apple ei vastuta
seadme töö eest ega ohutusnõuetele ja
standarditele vastavuse eest. Pange
tähele, et tarviku kasutamine iPodi või
iPhone'iga võib mõjutada juhtmeta
ühenduse jõudlust.
Logo „BRAVIA” on ettevõtte Sony
Corporation kaubamärk.
„ClearAudio+” on ettevõtte Sony
Corporation kaubamärk.
WALKMAN® ja WALKMAN®-i logo on
ettevõtte Sony Corporation registreeritud
kaubamärgid.
„PlayStation” on ettevõtte Sony Interactive
Entertainment Inc. kaubamärk või
registreeritud kaubamärk.
MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia
ja patendid on litsentsitud ettevõtetelt
Fraunhofer IIS ja Thomson.
Süsteem sisaldab kõrglahutusega
multimeediumiliidese (HDMI™)
tehnoloogiat.
Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface ning HDMI logo on
ettevõtte HDMI Licensing Administrator,
Inc kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja
teistes riikides.
Windows Media on ettevõtte Microsoft
Corporation registreeritud kaubamärk või
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või
teistes riikides.
See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft
Corporation teatud intellektuaalse omandi
õigustega. Sellise tehnoloogia kasutamine
või levitamine väljaspool seda toodet on
ilma Microsofti või volitatud Microsofti
tütarettevõtte litsentsita keelatud.
Google, Chromecast built-in ning muud
seotud kaubamärgid ja logod on ettevõtte
Google LCC kaubamärgid.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® ja Wi-Fi
Alliance® on ettevõtte Wi-Fi Alliance
registreeritud kaubamärgid.
Apple, Apple’i logo, iPhone, iPod ja iPod
touch on ettevõtte Apple Inc. Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides
registreeritud kaubamärgid. App Store on
ettevõtte Apple Inc. teenusemärk.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi
Protected Setup™ on ettevõtte Wi-Fi
Alliance kaubamärgid.
Tähistused „Loodud iPodile“ ja „Loodud
iPhone'ile“ tähendavad, et elektrooniline
tarvik on mõeldud ühendamiseks
LDAC™ ja LDAC logo on ettevõtte Sony
Corporation kaubamärgid.
LDAC on Sony välja töötatud
helikodeerimise tehnoloogia, mis
võimaldab edastada kõrge
87EE
eraldusvõimega helisisu ka Bluetoothühendust kasutades. Erinevalt teistest
Bluetoothiga ühilduvatest
kodeerimistehnoloogiatest (nagu SBC)
toimib see kõrge eraldusvõimega helisisu
ilma allakonvertimiseta* ja võimaldab
Bluetoothi traadita võrku kasutades
edastada teistest tehnoloogiatest
ligikaudu kolm korda rohkem erakordse
helikvaliteediga andmeid**, kasutades
tõhusat kodeerimist ja optimeeritud
tihendamist.
* v.a DSD-vormingus sisu
**võrreldes SBC-ga (alamriba
kodeerimisega), kui bitikiiruseks on
valitud 990 kbit/s (96/48 kHz) või 909
kbit/s (88,2/44,1 kHz).
Toode sisaldab tarkvara, millele kehtib
GNU üldine avalik litsents (GPL) või GNU
vähem üldine avalik litsents (LGPL). Nende
litsentside järgi on kliendil õigus GPL-i või
LGPL-i tingimuste kohaselt selle tarkvara
lähtekood endale saada, seda muuta ja
jagada.
Lisateavet GPL-i, LGPL-i ja teiste
tarkvaralitsentside kohta vt toote menüü
[Setup] – [Advanced Settings] –
[System Settings] jaotisest [Software
License Information].
Tootes kasutatud tarkvara lähtekoodi
suhtes kehtivad GPL ja LGPL ning
lähtekood on veebis kättesaadav.
Allalaadimiseks minge järgmisele
veebilehele.
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Pange tähele, et Sony ei saa vastata
ühelegi küsimusele selle lähtekoodi sisu
kohta.
„DSEE HX” on ettevõtte Sony Corporation
kaubamärk.
88EE
DLNA™, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED™
on ettevõtte Digital Living Network Alliance
kaubamärgid, teenindusmärgid või
sertifikaadid.
TRILUMINOS ja TRILUMINOS-i logo on
ettevõtte Sony Corporation registreeritud
kaubamärk.
Kõik teised kaubamärgid on nende
vastavate omanike kaubamärgid.
Register
A
N
Audio DRC 58
Audio Settings 58
Auto Standby 61
Auto Update 61
Auto Update Settings 61
Network 25
Network Connection Status 61
Network Settings 61
Network update 63
Network/Bluetooth Standby 60
NIGHT 47
B
Bassikõlar 48, 67
Bluetooth Codec - AAC 60
Bluetooth Codec - LDAC 60
Bluetooth Mode 59
Bluetooth Settings 59
BT.2020 79
O
C
Software Update 62
Software Update Notification 61
Sony | Music Center 42
Sound Effect 58
Sound Mode 46
Speaker Settings 58
Standby Linked to TV 59
Standby Through 52, 56, 59
System Information 61
System Settings 60
Control for HDMI 51, 59
D
Device List 60
Device Name Setting 61
DIMMER (hämardi) 55
DSEE HX 58
H
HDCP 2.2 79
HDMI Settings 59
HDMI Signal Format 24, 59, 78
HDR 79
Heli tagastuskanal (ARC) 11, 52, 59
I
OSD Language 60
P
PRTCT 71
S
T
Täiustatud automaatne helitugevus 59
Tarkvaralitsentsi teave 61
Time Zone 61
TV Audio Input Mode 59
Internet Settings 61
IR-Repeater 60
U
K
V
Kaugjuhtimispult 14
Värskendus 62
VERTICAL S. 45
VOICE 47
L
Lähtestamine 61, 72
M
Manual Speaker Settings 58
Mitmesuunaline heliedastus 50
USB update 63
W
Wireless Playback Quality 60
Wireless Speaker Settings 58
Wireless speakers only 63
89EE
Klientai Europoje
ĮSPĖJIMAS
Prietaiso negalima statyti ankštoje
erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba
uždaroje spintelėje.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir kt.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies
šaltinių (pavyzdžiui, degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite prietaisą nuo skysčio lašų ar
purslų, ant jo nedėkite skysčių pripiltų
daiktų, pvz., vazų.
Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta
informacija aktuali tik įrangos,
parduodamos šalyse, kuriose
taikomos ES direktyvos,
naudotojams.
Šis gaminys buvo pagamintas
bendrovėje „Sony Corporation“
arba jos užsakymu.
ES importuotojas: „Sony Europe Limited“
Užklausas ES importuotojui arba dėl
gaminio tinkamumo Europoje reikia
siųsti gamintojo įgaliotajam atstovui
„Sony Belgium“, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas
nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas prie
kintamosios srovės lizdo.
Pagrindinis kištukas naudojamas
įrenginiui atjungti nuo elektros tinklo,
todėl įrenginį reikia prijungti prie lengvai
pasiekiamo kintamosios srovės lizdo.
Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami
ištraukite maitinimo kištuką iš
kintamosios srovės elektros lizdo.
DĖMESIO
Įdėjus netinkamą maitinimo elementą
gali įvykti sprogimas.
Saugokite maitinimo elementus arba
įrenginį, į kurį įdėti maitinimo elementai,
nuo labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
Skirtas naudoti tik patalpoje.
Rekomenduojami kabeliai
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais
ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti
tinkamai ekranuotus ir įžemintus laidus
bei jungtis.
Pailgasis garsiakalbis
Etiketė pritvirtinta pailgojo garsiakalbio
apačioje.
2LT
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
patvirtina, kad ši įranga atitinka 2014/
53/ES direktyvos reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas
yra saugomas šiuo adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Toliau nurodyti šios radijo ryšio įrangos
naudojimo arba leidimo ją naudoti
reikalavimų apribojimai taikomi BE, BG,
CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY,
LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI,
SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, XK, TR:
5150–5350 MHz diapazonas galimas tik
naudojant patalpoje.
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka
Elektromagnetinio suderinamumo
(EMS) teisės aktuose apibrėžtas normas,
kai naudojamas trumpesnis nei 3 m
jungiamasis kabelis.
Ši radijo ryšio įranga skirta naudoti su
patvirtintos versijos programine įranga,
nurodyta ES atitikties deklaracijoje.
Šioje radijo ryšio įrangoje esanti
programinė įranga atitinka esminius
2014/53/ES direktyvos reikalavimus.
Sužinokite programinės įrangos versiją.
Žr. [System Information] būdami
[Setup] - [Išplėstiniai nustatymai] [„System Settings“].
Interneto ryšys ir IP adresas
Yra naudojami techniniai duomenys,
pvz., IP adresas [arba išsami įrenginio
informacija], kai, norint atnaujinti
programinę įrangą arba gauti trečiųjų
šalių paslaugas, šis gaminys
prijungiamas prie interneto. Norint
atnaujinti programinę įrangą, šie
techniniai duomenys gali būti perduoti
mūsų naujinimo serveriams, kad
galėtume jums pateikti jūsų įrenginiui
tinkamą programinės įrangos naujinį. Jei
išvis nenorite, kad būtų naudojami tokie
techniniai duomenys, nenustatykite
belaidžio tinklo ryšio funkcijos ir
neprijunkite interneto laido.
Panaudotų
baterijų ir
nebereikalingos
elektros bei
elektroninės
įrangos išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento
arba jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir maitinimo
elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali
būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Švino (Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje
yra daugiau negu 0,004 % švino.
Tinkamai utilizuodami šiuos gaminius ir
maitinimo elementus padėsite išvengti
neigiamo poveikio aplinkai ir žmogaus
sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas
atliekų tvarkymas. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu,
maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninio aptarnavimo
specialistas. Siekiant užtikrinti, kad
maitinimo elementai bei elektros ir
elektroninė įranga būtų tvarkomi
tinkamai, pasibaigus šių gaminių
eksploatavimo laikui atiduokite juos į
elektros ir elektroninės įrangos
perdirbimo surinkimo skyrių.
Informacijos apie kitus maitinimo
elementus rasite skyriuje, kuriame
rašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti
maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų
maitinimo elementų surinkimo skyrių,
kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia
išsamesnės informacijos apie šio
gaminio arba maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį arba maitinimo
elementą, darbuotoją.
Įspėjimai dėl pailgojo
garsiakalbio montavimo
ant sienos
Montuodami pailgąjį garsiakalbį
prie sienos naudokite tik kartu
pateikiamus tvirtinimo prie
sienos laikiklius.
Montuodami pailgąjį garsiakalbį prie
sienos naudokite tik kartu pateikiamus
tvirtinimo prie sienos laikiklius.
Netvirtinkite pailgojo garsiakalbio prie
sienos tiesiogiai. Pailgojo garsiakalbio
viduje temperatūra labai pakyla ir dėl to
jis gali būti sugadintas arba veikti
netinkamai.
3LT
Turinys
Pakuotės turinys ........................... 6
Galimybės naudojant sistemą ...... 8
Dalių ir valdiklių vadovas .............10
Apie pagrindinį meniu ................. 16
Prisijungimas prie TV
arba AV įrenginio
Prisijungimas
prie TV arba AV
įrenginio
naudojant HDMI
laidą
Paleisties
vadovas
 (atskiras
dokumentas)
„Sony“ televizoriaus
su BLUETOOTH funkcija
prijungimas belaidžiu ryšiu ... 18
Televizoriaus prijungimas
analoginio garso kabeliu ....... 21
4K TV ir 4K įrenginių prijungimas 22
Prijungimas prie tinklo
Prisijungimas prie laidinio
tinklo ......................................25
Prisijungimas prie belaidžio
tinklo ..................................... 26
Pasiruošimas naudoti sistemą
Pailgojo garsiakalbio arba galinio
garsiakalbio tvirtinimas prie
sienos .................................... 28
Grotelių tvirtinimas ...................... 31
Belaidis žemųjų dažnių
garsiakalbio ir galinių
garsiakalbių prijungimas ....... 31
Kai neveikia televizoriaus
nuotolinio valdymo pultas ....33
Vaizdų peržiūra
TV žiūrėjimas ............................... 34
Prijungto AV įrenginio
paleidimas ............................ 34
4LT
Muzikos / garso klausymasis
Muzikos / garso klausymasis,
naudojant BLUETOOTH®
funkciją .................................. 36
Kaip klausytis muzikos
iš USB įrenginio ..................... 38
Kaip klausytis muzikos
asmeniniame kompiuteryje
per pagrindinį tinklą ............. 39
Analoginiu garso kabeliu
prijungto įrenginio
klausymas ............................. 40
Kaip naudotis programa
Chromecast built-in ...............41
Muzikos klausymasis
mobiliajame įrenginyje
su Sony | Music Center ......... 42
Kaip prijungto TV arba įrenginio
garso klausytis per ausines ... 43
Garso kokybės reguliavimas
Mėgaukitės apgaubiančiu erdviniu
garsu (VERTICAL S.) .................. 45
Kaip nustatyti garso efektą,
pritaikytą pagal garso
šaltinius (Sound Mode) ......... 46
Dialogų išryškinimas (VOICE) ...... 47
Kaip mėgautis aiškiu garsu
vidurnaktį, nustačius
nedidelį garsumą (NIGHT) .... 47
Žemųjų dažnių ir galinių
garsiakalbių garsumo
reguliavimas ......................... 48
Garso atsilikimo nuo vaizdo
reguliavimas ......................... 48
Suspaustų garso failų arba CD
atkūrimas konvertuojant į
beveik didelės raiškos garso
kokybę (DSEE HX) ................. 49
Sutankintai transliuojamo garso
klausymasis (AUDIO) ............ 50
Kontroliuoti HDMI funkcijos
naudojimas
Kontroliuoti HDMI funkcijos
naudojimas ............................ 51
Kaip naudoti BRAVIA
sinchronizavimo funkciją ...... 53
Nustatymų keitimas
Kaip garsiakalbių nustatymus
tinkinti erdviniam garsui .......54
Kaip keisti priekinio skydelio
ekrano ir BLUETOOTH
indikatoriaus šviesumą
(DIMMER) ............................... 55
Energijos taupymas budėjimo
režimu ....................................56
„Easy Setup“ atlikimas .................56
Išplėstiniai nustatymai
atlikimas ................................ 57
Programinės įrangos
naujinimas .............................62
Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimas ..........................64
Sistemos nustatymas
iš naujo .................................. 73
Papildoma informacija
Specifikacijos ............................... 74
Radijo dažnių diapazonas ir
didžiausia išvesties galia ...... 76
Atkuriamų garsinių failų tipai ...... 77
Palaikomi įvesties garso
formatai ................................. 78
Palaikomi HDMI vaizdo įrašų
formatai ................................. 79
BLUETOOTH ryšys ........................ 81
GALUTINIO VARTOTOJO
LICENCIJOS SUTARTIS ............82
Atsargumo priemonės ................86
Rodyklė ........................................90
5LT
• Optinis skaitmeninis kabelis (1)
Pakuotės turinys
• Pailgasis garsiakalbis (1)
• SIENINIO MONTAVIMO ŠABLONAS (1)
• Grotelės (1)
• Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)
• Tvirtinimo prie sienos laikiklis (2),
varžtas (2)
• Paleidimo vadovas
• Nuotolinio valdymo pultas (1)
• R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementas (2)
6LT
• Naudojimo instrukcijos
7LT
Galimybės naudojant sistemą
Sistema palaiko objektinius garso formatus, tokius kaip „Dolby Atmos“ ir DTS:X,
taip pat palaiko HDR vaizdo formatus, tokius kaip HDR10, HLG ir „Dolby Vision“.
„Blu-ray Disc™“ leistuvas, kabelinės
televizijos priedėlis, palydovinės
televizijos priedėlis ir kt.
„TV žiūrėjimas“ (34 psl.)
„Prijungto AV įrenginio
paleidimas“ (34 psl.)
Bendroji jungtis: žr. paleisties
vadovą (atskiras dokumentas).
Kitos jungtys: žr.
„Prisijungimas prie TV arba
AV įrenginio“ (18 psl.)
„Sony“ televizoriaus
su BLUETOOTH funkcija
prijungimas belaidžiu
ryšiu“ (18 psl.)
„Kontroliuoti HDMI funkcijos
naudojimas“ (51 psl.)
„Kaip naudoti BRAVIA
sinchronizavimo funkciją“
(53 psl.)
„Kaip klausytis
muzikos iš USB
įrenginio“ (38 psl.)
Galiniai garsiakalbiai
(nepridedami)
„Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbio
ir galinių garsiakalbių prijungimas“
(31 psl.)
8LT
„Prisijungimas prie
laidinio tinklo“ (25 psl.)
modemas
maršrutizatorius
internetas
„Prisijungimas prie
belaidžio tinklo“ (26 psl.)
Belaidžio LAN maršrutizatorius
„Kaip klausytis muzikos asmeniniame
kompiuteryje per pagrindinį tinklą“ (39 psl.)
„Muzikos / garso klausymasis, naudojant
BLUETOOTH® funkciją“ (36 psl.)
„Muzikos klausymasis mobiliajame
įrenginyje su Sony | Music Center“
(42 psl.)
„Kaip prijungto TV arba įrenginio garso
klausytis per ausines“ (43 psl.)
9LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Smulkūs elementai iliustracijose praleisti.
Pailgasis garsiakalbis (pagrindinis įrenginys)
Priekis
  (maitinimo) mygtukas
Įjungiama sistema arba
nustatoma, kad ji veiktų
budėjimo režimu.

(įvesties pasirinkimo)
mygtukas
Parenka atkūrimo įvestį sistemoje.
 BLUETOOTH indikatorius
– Greitai mirksi mėlyna spalva:
įrenginys veikia susiejimo
budėjimo režimu
– Mirksi mėlyna spalva: bandoma
užmegzti BLUETOOTH ryšį.
– Šviečia mėlyna spalva: užmegztas
BLUETOOTH ryšys.
 BLUETOOTH mygtukas (36 psl.)
 Priekinio skydelio ekranas

 Nuotolinio valdymo jutiklis
(mygtukas MUSIC SERVICE)
Šis mygtukas neveikia. Juo
galėsite naudotis po programinės
įrangos atnaujinimo.
Šis mygtukas gali būti
nenaudojamas kai kuriose
šalyse / regionuose.
 +/– (garsumo) mygtukai
10LT
Norėdami sistemą valdyti,
nuotolinio valdymo pultą
nukreipkite į nuotolinio valdymo
jutiklį.
Galas
 LAN(100) prievadas

 HDMI IN 2 lizdas
Jei reikia daugiau informacijos
apie specifikacijas ir jungtis, žr.
„Palaikomi HDMI vaizdo įrašų
formatai“ (79 psl.).
 ANALOG IN lizdas
 HDMI IN 1 lizdas
Jei reikia daugiau informacijos
apie specifikacijas ir jungtis, žr.
„Palaikomi HDMI vaizdo įrašų
formatai“ (79 psl.).
(USB) prievadas (38 psl.)
 TV IN (OPT) lizdas
 IR kartotuvas (33 psl.)
Televizoriaus nuotolinio valdymo
pulto signalą perduoda į
televizorių.
 HDMI OUT (TV (ARC)) lizdas
Prijunkite televizorių su HDMI
įvesties lizdu naudodami HDMI
kabelį.
Sistema suderinama su Audio
Return Channel (ARC). ARC
– tai funkcija, kuri televizoriaus garso
signalą iš televizoriaus HDMI lizdo
siunčia į AV įrenginį, pvz., sistemą.
Jei reikia daugiau informacijos apie
specifikacijas ir jungtis, žr.
„Palaikomi HDMI vaizdo įrašų
formatai“ (79 psl.).
11LT
Žemųjų dažnių garsiakalbis
 Maitinimo indikatorius
– Lėtai mirksi žalia spalva: žemųjų
dažnių garsiakalbis neprijungtas
prie sistemos.
– Šviečia žalia spalva: žemųjų
dažnių garsiakalbis prijungtas prie
sistemos.
– Pakartotinai dukart sumirksi žalia
spalva: žemųjų dažnių
garsiakalbis bando prisijungti prie
sistemos.
– Mirksi / šviečia oranžinė spalva:
atsinaujina programinė įranga.
– Šviečia raudonai: žemųjų dažnių
garsiakalbis veikia budėjimo
režimu.
– Išsijungia: žemųjų dažnių
garsiakalbis išjungtas.
  (maitinimo) mygtukas
Įjungia arba išjungia žemųjų
dažnių garsiakalbį.
 LINK mygtukas (32 psl.)
 Ventiliacijos angos
Saugumo sumetimais
neuždenkite ventiliacijos angų.
12LT
Galinis garsiakalbis (SA-Z9R) (nepridedamas)
Mėgaukitės erdviniu garsu prijungę du
galinius garsiakalbius (nepridedami).
Jei norite prijungti, žr. „Belaidis žemųjų
dažnių garsiakalbio ir galinių
garsiakalbių prijungimas“ (31 psl.).
 Maitinimo indikatorius
– Lėtai mirksi žalia spalva: galinis
garsiakalbis neprijungtas prie
sistemos.
– Šviečia žalia spalva: galinis
garsiakalbis prijungtas prie
sistemos.
– Pakartotinai dukart sumirksi žalia
spalva: galinis garsiakalbis bando
prisijungti prie sistemos.
– Mirksi / šviečia oranžinė spalva:
atsinaujina programinė įranga.
– Šviečia raudonai: galinis
garsiakalbis veikia budėjimo
režimu.
– Išsijungia: galinis garsiakalbis
išjungtas.
  (maitinimo) mygtukas
Įjungia arba išjungia galinį
garsiakalbį.
 LINK mygtukas (32 psl.)
 Tvirtinimo prie sienos anga
(30 psl.)
 Garsiakalbio stovo montavimo
anga
13LT
Nuotolinio valdymo pultas
  (maitinimas)
Įjungiama sistema arba
nustatoma, kad ji veiktų
budėjimo režimu.
BLUETOOTH (37 psl.)
TV (34 psl.)
HDMI1 (34 psl.)
HDMI2 (34 psl.)
ANALOG (40 psl.)
USB (38 psl.)
 AUTO SOUND (46 psl.)
CINEMA (46 psl.)
MUSIC (46 psl.)
GAME (46 psl.)
NEWS (46 psl.)
SPORTS (46 psl.)
STANDARD (46 psl.)
VOICE (47 psl.)
VERTICAL S. (45 psl.)
NIGHT (47 psl.)
 DIMMER (55 psl.)
(MUSIC SERVICE) mygtukas
Šis mygtukas neveikia. Juo galėsite
naudotis po programinės įrangos
atnaujinimo.
Šis mygtukas gali būti
nenaudojamas kai kuriose
šalyse / regionuose.
 /// (16 psl.)
(įvesti) (16 psl.)
BACK (16 psl.)
OPTIONS (34 psl., 48)
TV ekrane rodomas parinkčių meniu.
TV įvesties parinkčių meniu nėra
rodomas.
HOME (16 psl.)
14LT
 REAR  (galinių garsiakalbių
garsumas) +/–
Reguliuoja galinių garsiakalbių
garsumą, kai prijungiami galiniai
garsiakalbiai (nepridedami).
 (garsumas) +*/–
Reguliuojamas garsumas.
SW  (žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumas) +/–
Reguliuojamas žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumas.
 (nutildymas)
Laikinai išjungiamas garsas.
 DISPLAY
TV ekrane rodoma atkūrimo
informacija.
TV įvesties atkūrimo informacija
nėra rodoma.
 Atkūrimo valdymo mygtukai
/ (ankstesnis /
paskesnis)
Pasirenkamas ankstesnis /
paskesnis garso takelis arba
failas.
Atkūrimo metu palaikius
nuspaustą pereinama atgal arba
pirmyn (sukama atgal / pirmyn).
 (leisti / pristabdyti)*
Paleidžia, pristabdo arba
dar kartą pradeda atkūrimą
(tęsia atkūrimą).
 AUDIO* (50 psl.)
* Ant AUDIO,  ir  + mygtukų yra
lytėjimo taškai. Dėl jo paprasčiau valdyti.
Apie nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementų keitimą
Kai sistema neatsako naudojantis
nuotolinio valdymo pultu, pakeiskite
abu maitinimo elementus naujais.
Keisdami naudokite R03 (AAA dydžio)
mangano maitinimo elementus.
15LT
Apie pagrindinį meniu
Jei sistemą ir TV sujungsite HDMI kabeliu (nepridedamas), pagrindinis meniu galės
būti rodomas TV ekrane. Pagrindiniame meniu galite nustatyti įvairius nustatymus
ir pasirinkti įvestį.
Pagrindinis meniu bus ta kalba, kuri buvo pasirinkta [„Easy Setup“]. (Toliau pateikiamas
ekrano pavyzdys, kai pasirenkama anglų kalba.)
Kategorija
Kategorijų elementai
Pagrindinio meniu naudojimas
///,
(įvesti)
HOME
BACK
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas pagrindinis meniu.
2
Paspauskite // ir pasirinkite pageidaujamą kategoriją, tada
paspauskite  arba .
Pasirinktos kategorijos elementai rodomi kategorijų sąraše TV ekrane.
3
Paspauskite /// ir pasirinkite pageidaujamą elementą,
tada paspauskite .
Pasirinkta įvestis arba nustatymų ekranas rodomas TV ekrane.
Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite BACK.
[Watch]
Parenka prie sistemos prijungto TV arba AV įrenginio įvestį.
Žr. „Vaizdų peržiūra“ (34 psl.)
16LT
[Klausymasis]
Parenka prie sistemos prijungto garso įrenginio įvestį arba muzikos
atkūrimo paslaugą sistemoje.
Žr. „Muzikos / garso klausymasis“ (36 psl.)
[Setup]
Atlieka pagrindinius pradinius nustatymus naudojant [„Easy Setup“]
arba įvairius išplėstinius sistemos nustatymus.
Žr. „Easy Setup“ atlikimas“ (56 psl.) arba „Išplėstiniai nustatymai atlikimas“
(57 psl.).
Jei sistema tinkle aptinka sistemos naujinimo informaciją, parodomas
atnaujinimo pranešimas ir [Software Update], kuris atlieka programinės
įrangos naujinimą. Žr. „Programinės įrangos naujinimas“ (62 psl.)
Apie veiksmų aprašą
Šioje naudojimo instrukcijoje valdymas aprašytas kaip veiksmai, kuriuos galima
atlikti TV ekrane rodomame pagrindiniame meniu naudojant nuotolinio valdymo
pultą, kai sistema ir TV yra sujungti HDMI kabeliu (nepridedamas).
Veiksmai, kuriais pasirenkami elementai TV ekrane naudojant /// ir
supaprastinami tokiu būdu.
,
Pavyzdys. Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai].
Operacija, kuria pasirenkama kategorija ir kategorijos elementas paspaudus
/// ir , vadinama „pasirinkimu“. Kategorija ir kategorijos elementas yra
susieti naudojant „-“.
Pavyzdys. Pasirinkite [Speaker Settings] - [Neautomatiniai garsiakalbio
nustatymai].
Kartojant veiksmą, kuriuo pasirenkamas elementas paspaudus /// ir
pasirinktus elementus susieja „-“.
,
Patarimai
• Tuos pačius veiksmus galite atlikti ir pagrindinio įrenginio mygtukais, jei jų pavadinimai
sutampa su nuotolinio valdymo pulto mygtukų pavadinimais ar yra į juos panašūs.
• Simboliai skliausteliuose [ ] rodomi TV ekrane. Simboliai kabutėse „ “ rodomi priekinio
skydelio ekrane.
17LT
Pastabos
Prisijungimas prie TV arba AV
įrenginio
Prisijungimas prie TV
arba AV įrenginio
naudojant HDMI laidą
Žr. paleisties vadovą (atskiras
dokumentas).
Jei norite prisijungti prie 4K TV arba
4K įrenginių, žr. „4K TV ir 4K įrenginių
prijungimas“ (22 psl.)
„Sony“ televizoriaus
su BLUETOOTH funkcija
prijungimas belaidžiu
ryšiu
Kai naudojatės „Sony“ televizoriumi*
su BLUETOOTH funkcija, televizoriaus ar
prie jo prijungto įrenginio garso galite
klausytis sistemą prie televizoriaus
prijungdami belaidžiu ryšiu.
* Televizorius turi būti suderinamas su
BLUETOOTH profilio A2DP (išplėstiniu
garso paskirstymo profiliu).
„Blu-ray Disc“
leistuvas, kabelinės
televizijos priedėlis,
palydovinės televizijos
priedėlis ir kt.
18LT
• Jei sistemą prie televizoriaus prijungėte
BLUETOOTH funkcija, televizoriaus ekrane
negalite peržiūrėti sistemos valdymo
ekrano, pvz., pagrindinio meniu, ir
negalėsite naudotis kitomis sistemos
funkcijomis, išskyrus televizoriaus ar prie
jo prijungto įrenginio garso atkūrimą.
Jei norite naudotis visomis sistemos
funkcijomis, sistemą prie televizoriaus
prijunkite HDMI laidu (nepridedama).
Išsamesnė informacija apie jungtis ir
veiksmus, kad galėtumėte klausytis
televizoriaus garso prijungę HDMI kabelį,
pateikiama paleidimo vadove (atskiras
dokumentas).
• Ši funkcija veikia tik „Sony“ televizoriuose,
kurie yra suderinami su BLUETOOTH A2DP.
TV garso klausymas
sujungus sistemą ir
televizorių belaidžiu ryšiu
Jei sistemą prie televizoriaus norite
prijungti belaidžiu ryšiu, sistemą su
televizoriumi turite susieti naudodami
BLUETOOTH funkciją.
Susiejimas yra procesas, kurį reikia
atlikti norint iš anksto užregistruoti
informaciją BLUETOOTH įrenginiuose,
pageidaujamuose sujungti belaidžiu
ryšiu.

5
TV
6
7
Mygtukas
BLUETOOTH
8
1
2
3
4
Nuotolinio valdymo pulto
nustatymas.
Įjunkite TV.
Įjunkite sistemą.
Vienu metu paspauskite ir 5 sek.
palaikykite BLUETOOTH mygtuką
pagrindiniame įrenginyje ir TV
nuotolinio valdymo pultelyje.
Įjungiamas sistemos susiejimo
režimas, priekinio skydelio ekrane
pasirodo „BT“ ir greitai mirksi
BLUETOOTH indikatorius.
9
Televizoriuje ieškokite sistemos
atlikdami siejimo operaciją.
Televizoriaus ekrane parodomas
surastų BLUETOOTH įrenginių sąrašas.
BLUETOOTH įrenginio siejimas su
televizoriumi aprašytas televizoriaus
naudojimo instrukcijose.
Televizoriaus ekrane pateikiamame
sąraše pasirinkite „HT-ZF9“ ir
susiekite sistemą su televizoriumi.
Įsitikinkite, ar šviečia mėlynas
pagrindinio įrenginio BLUETOOTH
indikatorius ir priekinio skydelio
ekrane rodomas „TV (BT)“.
Ryšys tarp sistemos ir televizoriaus
užmegztas.
Televizoriaus nuotolinio valdymo
pultu pasirinkite programą arba
įrenginio įvestį.
Televizoriaus ekrane rodomo vaizdo
garsas atkuriamas per sistemą.
Televizoriaus nuotolinio valdymo
pultu sureguliuokite sistemos
garsumą.
Kai televizoriaus nuotolinio valdymo
pulte paspaudžiate nutildymo
mygtuką, garsas laikinai nutildomas.
Pastabos
• Jei sistema neatkuria televizoriaus garso,
paspauskite TV ir pailgajame garsiakalbyje
patikrinkite priekinio skydelio ekrano ir
indikatorių būseną.
– Priekinio skydelio ekrane dega
„TV (BT)“: sistema prijungta prie
televizoriaus, o televizoriaus garsas
atkuriamas per sistemą.
– Greitai mirksi BLUETOOTH indikatorius ir
priekinio skydelio ekrane rodomas „BT“:
atlikite siejimo procedūrą televizoriuje.
– Priekinio skydelio ekrane dega „TV“:
Pakartokite veiksmus nuo pradžių.
• Kai sistema prijungiama prie televizoriaus
HDMI kabeliu (nepridedama),
BLUETOOTH ryšys nutraukiamas. Jei
sistemą vėl norite prijungti prie
televizoriaus BLUETOOTH funkcija,
atjunkite HDMI kabelį, tada atlikite
prijungimo procedūrą nuo pradžių.
19LT
Susieto televizoriaus garso
klausymas
Kai televizorius prijungtas prie sistemos
belaidžiu ryšiu, televizoriaus nuotolinio
valdymo pultu sistemą galite
įjungti / išjungti, reguliuoti garsumą
ir nutildyti garsą.
1
2
3
Įjunkite televizorių televizoriaus
nuotolinio valdymo pultu.
Sistema įjungiama įjungus
televizoriaus maitinimą, o
televizoriaus garsas atkuriamas
per sistemą.
Apie veiksmus, kuriuos galima
atlikti su prie sistemos pridėtu
nuotolinio valdymo pultu
Galite naudotis toliau nurodytais
mygtukais.
Papildomai prie televizoriaus nuotolinio
valdymo pulto funkcijų, pvz., sistemos
įjungimo / išjungimo ir garsumo
reguliavimo, galite reguliuoti žemųjų
dažnių ir galinių garsiakalbių garsumą ir
reguliuoti garso kokybę.

Garso režimo
pasirinkimo
mygtukai
Televizoriaus nuotolinio valdymo
pultu pasirinkite programą arba
įrenginio įvestį.
Televizoriaus ekrane rodomo vaizdo
garsas atkuriamas per sistemą.
VOICE
VERTICAL S.
NIGHT
Televizoriaus nuotolinio valdymo
pultu sureguliuokite sistemos
garsumą.
Kai televizoriaus nuotolinio valdymo
pulte paspaudžiate nutildymo
mygtuką, garsas laikinai nutildomas.
 +/–
SW  +/–
Patarimas

Kai televizorius išjungiamas, sistema taip
pat išjungiama atjungiant televizoriaus
maitinimą.
REAR  +/–
Pastabos
• Jei su sistema pateikiamame nuotolinio
valdymo pulte pasirenkate ne TV įvestį,
televizoriaus garsas nebus atkuriamas per
sistemą. Kad būtų atkuriamas televizoriaus
garsas, nuotolinio valdymo pulte
paspauskite TV ir pakeiskite įvestį į TV.
• Kol televizorius prijungtas naudojant
BLUETOOTH funkciją, toliau nurodyti
nuotolinio valdymo pulto mygtukai
neveikia.
///,
(įvesti), OPTIONS, HOME,
DISPLAY,  (leisti / pristabdyti),
/ (ankstesnis / paskesnis)
20LT
Televizoriaus
prijungimas analoginio
garso kabeliu
Pastaba
Jei TV ausinių lizdas naudojamas ir kaip
garso išvesties lizdas, patikrinkite TV
garso išvesties nustatymus. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Norėdami prie sistemos prijungti toliau
nurodytus įrenginius, junkite juos prie
sistemos ANALOG IN lizdo.
– Televizoriai, kurie neturi HDMI lizdo ir
optinės skaitmeninės išvesties lizdo
– Nešiojamieji garso įrenginiai, pvz.,
išmanieji telefonai ir WALKMAN®
Jei norite klausytis prijungto įrenginio,
žr. „Analoginiu garso kabeliu prijungto
įrenginio klausymas“ (40 psl.).
Analoginio
garso kabelis
(nepridedamas)
Analoginė
garso
išvestis
TV
Išmanusis telefonas,
WALKMAN®, kiti garso
įrenginiai ir pan.
21LT
4K TV ir 4K įrenginių
prijungimas
Kai su HDCP2.2 suderinamas
televizoriaus HDMI lizdas
pažymėtas „ARC“
Visi sistemos HDMI lizdai palaiko 4K
vaizdo įrašo formatą ir HDCP2.2 (didelio
pralaidumo skaitmeninio turinio
apsaugos sistemos 2.2 versiją).
Norėdami žiūrėti 4K vaizdo įrašų turinį,
4K TV ir 4K įrenginiams prie sistemos
prijungti naudokite su HDCP2.2
suderinamus įrenginių HDMI lizdus.
4K vaizdo turinį galima peržiūrėti tik
prijungus prie HDCP2.2 palaikančio
HDMI lizdo.
Su HDCP2.2
suderinamas
HDMI lizdas
Su HDCP2.2
suderinamas
HDMI lizdas
TV
„Blu-ray Disc“ leistuvas,
kabelinės televizijos
priedėlis, palydovinės
televizijos priedėlis ir kt.
 HDMI kabelis (nepridedamas)
 HDMI kabelis (nepridedamas)
Naudokite HDMI kabelį, kuris palaiko
norimą žiūrėti 4K vaizdo įrašo formatą.
Išsamios informacijos žr. „Palaikomi HDMI
vaizdo įrašų formatai“ (79 psl.)
22LT
1
2
3
Išsiaiškinkite, ar jūsų TV HDMI IN
lizdas suderinamas su HDCP2.2.
Žr. televizoriaus naudojimo
instrukciją.
HDCP2.2 palaikantį televizoriaus
HDMI IN lizdą ir pagrindinio
įrenginio HDMI OUT lizdą
sujunkite HDMI kabeliu
(nepridedamas).
Televizoriaus prijungimas baigtas.
HDCP2.2 palaikantį 4K įrenginio
HDMI OUT lizdą ir pagrindinio
įrenginio HDMI IN lizdą sujunkite
HDMI kabeliu (nepridedamas).
Informacijos, ar 4K įrenginio HDMI
OUT lizdas suderinamas su
HDCP2.2, ieškokite 4K įrenginio
naudojimo instrukcijoje.
4K įrenginio prijungimas baigtas.
Su HDCP2.2
suderinamas
HDMI lizdas
Kai su HDCP2.2 suderinamas
televizoriaus HDMI lizdas
nėra pažymėtas „ARC“.
Jei su HDCP2.2 suderinamas
televizoriaus HDMI IN lizdas nėra
suderinamas su ARC (Audio Return
Channel), TV garsas iš sistemos
neišvedamas.
Tokiu atveju TV optinės išvesties lizdą ir
pagrindinio įrenginio TV IN (OPT) lizdą
sujunkite optiniu skaitmeniniu kabeliu
(pridedamas).
TV
Su HDCP2.2
suderinamas
HDMI lizdas
„Blu-ray Disc“ leistuvas,
kabelinės televizijos
priedėlis, palydovinės
televizijos priedėlis ir kt.
 HDMI kabelis (nepridedamas)
 HDMI kabelis (nepridedamas)
Naudokite HDMI kabelį, kuris palaiko
norimą žiūrėti 4K vaizdo įrašo formatą.
Išsamios informacijos žr. „Palaikomi HDMI
vaizdo įrašų formatai“ (79 psl.)
 Optinis skaitmeninis kabelis (pridedamas)
23LT
HDMI signalo formato
nustatymas 4K vaizdo
įrašų turiniui žiūrėti
Kad galėtumėte žiūrėti 4K vaizdo įrašų
turinį, pasirinkite tinkamą prijungto
4K TV ir 4K įrenginio nustatymą.
1
2
3
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai].
Pasirinkite [HDMI Settings] [HDMI signalo formatas].
TV ekrane bus rodomas [HDMI
signalo formatas] ekranas.
Pasirinkite [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]
(pasirinkite įvestį, kurios
nustatymus norite pakeisti),
tada pasirinkite pageidaujamą
nustatymą.
• [Standard format] (numatytasis
nustatymas): pasirinkite, kai
prijungtas TV ir įrenginiai palaiko
standartinio pralaidumo vaizdo
įrašo formatus.
• [Enhanced format]: pasirinkite, kai
prijungtas TV ir įrenginiai palaiko
didelio pralaidumo vaizdo įrašo
formatus, pvz., 4K 60p 4:4:4 ir pan.
Informacijos apie [HDMI signalo
formatas] nustatymo parinktis,
palaikomus vaizdo įrašų formato
signalus ir naudotinus HDMI
kabelius ieškokite skyriuje
„Palaikomi HDMI vaizdo įrašų
formatai“ (79 psl.).
24LT
Pastabos
• Atsižvelgiant į TV, gali reikėti nustatyti TV
HDMI išvestį. Žr. televizoriaus naudojimo
instrukciją.
• Jei [HDMI signalo formatas] nustačius kaip
[Enhanced format] vaizdas nerodomas, jį
nustatykite kaip [Standard format].
Patarimas
Rekomenduojame naudoti ekranuotą tiesų
sąsajos kabelį (nepridedamas.
Prijungimas prie tinklo
Prisijungimas prie
laidinio tinklo
Paruoškite tinklą prijungdami sistemą ir
asmeninį kompiuterį prie pagrindinio
tinklo LAN kabeliu.
Prijungimas automatiškai
gavus tinklo informaciją
1
2
Prijungimas prie asmeninio
kompiuterio arba
maršrutizatoriaus
LAN kabeliu
Šis paveikslėlis pateiktas pavyzdys, kaip
prijungti sistemą ir asmeninį kompiuterį
prie pagrindinio tinklo.
3
4
internetas
maršrutizatorius
2
3
Serveris
Pastaba
Pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Laidinio LAN
nustatymai].
Pasirinkite [Auto] (taikyti).
Pasirinkite [Save & Connect]
(taikyti).
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
Išsamią informaciją rasite TV ekrane
pasirodančiuose pranešimuose.
Prijungimas naudojant
fiksuotą IP adresą
1
LAN kabelis
(nepridedamas)
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai].
Sistema paleidžia tinklo nustatymus ir
atsiranda tinklo nustatymų būsena.
Paspausdami  /  naršykite
informaciją, o tada paspauskite .
5
modemas
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai].
Pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Laidinio LAN
nustatymai].
Pasirinkite [Manual] (taikyti).
Serveris turi būti prijungtas prie to paties
tinklo kaip ir sistema.
25LT
5
6
Nustatykite vadovaudamiesi
ekrane pateiktomis
instrukcijomis.
Sistema paleidžia tinklo nustatymus
ir atsiranda tinklo nustatymų
būsena.
Paspausdami  /  naršykite
informaciją, o tada paspauskite .
Pasirinkite [Save & Connect]
(taikyti).
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
Išsamią informaciją rasite TV ekrane
pasirodančiuose pranešimuose.
Pastaba
Jei pasirinksite IPv6, negalėsite naudoti
fiksuoto IP adreso.
Prisijungimas prie
belaidžio tinklo
Paruoškite tinklą prijungdami sistemą ir
asmeninį kompiuterį prie belaidžio LAN
maršrutizatoriaus.
Pastaba
Serveris turi būti prijungtas prie to paties
tinklo kaip ir sistema.
Prisijungimas naudojant
WPS mygtuką
Jei belaidis LAN maršrutizatorius
(prieigos taškas) yra suderinamas
su „Wi-Fi“ apsaugota sąranka (WPS),
tinklo nustatymus lengvai nustatysite
naudodami WPS mygtuką.
1
2
3
4
5
6
26LT
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai].
Pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Belaidžio
LAN nustatymai].
TV ekrane rodomas tinklo
pavadinimų sąrašas.
Pasirinkite [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)] (taikyti).
Pasirinkite [Pradžia] (taikyti).
Paspauskite prieigos taško
mygtuką WPS.
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
Prisijungimas pasirinkus
tinklo pavadinimą (SSID)
Jei belaidis LAN maršrutizatorius (prieigos
taškas) nesuderinamas su „Wi-Fi“
apsaugota sąranka (WPS), iš anksto
patikrinkite toliau nurodytą informaciją.
– Tinklo pavadinimas (SSID)*
Prijungimas naudojant
fiksuotą IP adresą
Atlikdami „Prisijungimas pasirinkus
tinklo pavadinimą (SSID)“4 veiksmą
pasirinkite [New connection
registration] -[Manual registration]
vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
_____________________________________
– Saugos raktas (slaptažodis)**
_____________________________________
* SSID (tinklo įrangos identifikatorius) – tai
pavadinimas, pagal kurį atpažįstamas
tam tikras prieigos taškas.
**Šią informaciją turėtumėte rasti ant savo
belaidžio LAN maršrutizatoriaus /
prieigos taško esančioje etiketėje,
naudojimo instrukcijoje, ją gali pateikti
asmuo, sukonfigūravęs jūsų belaidį
tinklą, arba jūsų interneto paslaugos
teikėjas.
1
2
3
4
5
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai].
Prisijungimas naudojant
PIN kodą
Atlikdami „Prisijungimas pasirinkus tinklo
pavadinimą (SSID)“ 4 veiksmą pasirinkite
[New connection registration], o tada –
[(WPS) PIN metodas].
Prijungimas per
Sony | Music Center
„Sony | Music Center“ programa
sistemą gali prijungti prie to paties
belaidžio tinklo, kurį naudoja ir
mobilusis įrenginys. Norėdami gauti
išsamios informacijos, vadovaukitės
programos instrukcija arba žr. toliau
nurodytą URL.
http://www.sony.net/smcqa/
Pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Belaidžio
LAN nustatymai].
TV ekrane rodomas tinklo
pavadinimų sąrašas.
Pasirinkite norimą tinklo
pavadinimą (SSID).
Programinės įrangos klaviatūra
įveskite saugos raktą (arba
slaptažodį) ir pasirinkite [Enter].
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
27LT
Pasiruošimas naudoti sistemą
Pailgojo garsiakalbio
arba galinio garsiakalbio
tvirtinimas prie sienos
Pailgojo garsiakalbio
montavimas prie sienos
1
Pasiruoškite du varžtus
(nepridedami), kurie atitiktų
tvirtinimo prie sienos laikiklio
(pridedamas) angas.
4 mm
Pailgąjį garsiakalbį arba galinius
garsiakalbius galite pritvirtinti prie
sienos.
Galiniai garsiakalbiai
Daugiau nei
30 mm
Tvirtinimo prie sienos laikiklis
2
Prie sienos priklijuokite SIENINIO
MONTAVIMO ŠABLONĄ
(pridedamas).
Pailgasis garsiakalbis
TV centras
Pastabos
• Naudokite reikiamo stiprumo varžtus
(nepridėti), atsižvelgdami į sienos
medžiagą ir tvirtumą. Tinko plokštės
siena yra itin trapi, todėl varžtus tvirtai
priveržkite prie sijos. Garsiakalbius
montuokite horizontaliai, kabinkite ant
lygios sienos srities į sijas įsuktų varžtų.
• Dėl montavimo kreipkitės į „Sony“
pardavėją arba licencijuotą rangovą, be
to, ypatingą dėmesį montuojant reikia
skirti saugumui.
• „Sony“ neatsako už nelaimingus
atsitikimus arba žalą, patirtą dėl
netinkamo primontavimo, nepakankamo
sienos tvirtumo, netinkamo varžtų
įsukimo arba stichinių nelaimių ir t. t.
28LT
Lipnioji juostelė
ar pan.
SIENINIO
MONTAVIMO
ŠABLONAS
1
TV CENTRINĘ LINIJĄ () ant
SIENINIO MONTAVIMO ŠABLONO
sulygiuokite su TV centrine linija.
2
TV APATINĘ LINIJĄ () ant SIENINIO
MONTAVIMO ŠABLONO
sulygiuokite su TV apačia ir SIENINIO
MONTAVIMO ŠABLONĄ priklijuokite
prie sienos rinkoje parduodama
lipniąja juostele ar pan.
3
Įsukite tvirtinimo prie sienos
laikiklių (pridedami) varžtus
(nepridedami) į pažymėtas vietas
() SIENINIO MONTAVIMO
ŠABLONO VARŽTŲ LINIJOJE (),
kaip parodyta iliustracijoje.
368,5 mm
368,5 mm
6
Įstatykite įsuktus varžtus į
tvirtinimo prie sienos laikiklius.
Išlygiuokite galinėje pailgojo
garsiakalbio dalyje esančius varžtus
su laikiklių angomis, tada pakabinkite
pailgąjį garsiakalbį ant tvirtinimo prie
sienos laikiklių.
Žymės ()
Pastabos
Žymė ()
Tvirtinimo prie sienos laikiklis
4
5
SIENINIO MONTAVIMO ŠABLONĄ
nuimkite.
Priveržkite varžtus (pridedami)
galinėje pailgojo garsiakalbio
dalyje, kad jie neatsilaisvintų.
• Klijuodami SIENINIO MONTAVIMO
ŠABLONĄ jį visiškai išlyginkite.
• Jei pailgojo garsiakalbio gale esančių
varžtų padėtis nesutampa su tvirtinimo
prie sienos laikiklio angomis, lengvai
pakoreguokite laikiklio padėtį kairėje
ir dešinėje.
• Montuodami pailgąjį garsiakalbį prie
sienos naudokite tik kartu pateikiamus
tvirtinimo prie sienos laikiklius.
Netvirtinkite pailgojo garsiakalbio prie
sienos tiesiogiai. Pailgojo garsiakalbio
viduje temperatūra labai pakyla ir dėl
to jis gali būti sugadintas arba veikti
netinkamai.
• Jei nenaudojate SIENINIO MONTAVIMO
ŠABLONO, pailgąjį garsiakalbį nuo
televizoriaus statykite 70 mm arba
didesniu atstumu.
Varžtas
29LT
Galinio garsiakalbio
tvirtinimas prie sienos
1
Paruoškite galinio garsiakalbio
gale esančiai angai tinkamą
varžtą (nepridedamas).
4 mm
Daugiau nei 30 mm
5,0 mm
10 mm
Anga galinio garsiakalbio gale
2
Įsukite varžtą į sieną.
Apytiksl.
9,5 mm
30LT
3
Pakabinkite galinį garsiakalbį
ant sienos, nepamiršdami
jo dešinės / kairės pusės.
Patikrinkite etiketę galinio
garsiakalbio gale. „REAR R“ turi būti
dešinėje, „REAR L“ – kairėje.
Grotelių tvirtinimas
Garsiakalbius galite apsaugokite
pritvirtinę pridėtą grotelių rėmą.
Jei ketinate klausytis didelės raiškos
garso, grotelių prie pagrindinio
įrenginio tvirtinti nerekomenduojame.
Grotelių rėmą pritvirtinkite
lygiagrečiai priekiniam skydeliui.
Grotelių rėmą tvirtinkite su
pagalvėlėmis apačioje.
Belaidis žemųjų dažnių
garsiakalbio ir galinių
garsiakalbių prijungimas
Žemųjų dažnių garsiakalbis ir galiniai
garsiakalbiai automatiškai prijungiami
prie sistemos, kai jie įjungiami.
Daugiau informacijos apie žemųjų
dažnių garsiakalbio prijungimą
pateikiama paleidimo vadove (atskiras
dokumentas) arba žr. šiuos galinių
garsiakalbių prijungimo žingsnius.
Galinių garsiakalbių
pridėjimas
Pagalvėlės
Mėgaukitės erdviniu garsu prijungę
du papildomus galinius garsiakalbius .
Šiuos žingsnius atlikite su kiekvienu
garsiakalbiu.
Maitinimo
indikatorius
Patarimas
Grotelės užfiksuojamos magnetu.
Kintamosios srovės
maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas)
1
2
Prijunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo
tinklo laidą).
Galinis garsiakalbis įjungtas ir
prijungtas prie sistemos belaidžiu
ryšiu.
Įsitikinkite, kad galinio garsiakalbio
maitinimo indikatorius šviečia žalia
spalva.
Kai ima šviesti žalias maitinimo
indikatorius, ryšys tarp sistemos ir
galinio garsiakalbio užmegztas.
31LT
Jei užmegzti ryšio nepavyko,
prijunkite galinį garsiakalbį prie
sistemos rankiniu būdu,
vadovaudamiesi „Žemųjų dažnių
garsiakalbio ir galinių garsiakalbių
prijungimas rankiniu būdu“ (32 psl.).
3
Galinį garsiakalbį montuokite
nepamiršdami jo dešinės / kairės
pusės.
Patikrinkite etiketę galinio garsiakalbio
gale. „REAR R“ turi būti dešinėje,
„REAR L“ – kairėje.
Žemųjų dažnių garsiakalbio
ir galinių garsiakalbių
prijungimas rankiniu būdu
Jei negalite prijungti žemųjų dažnių
garsiakalbio arba papildomų garsiakalbių
prie sistemos, arba naudojate kelis
belaidžius gaminius ir norite nurodyti
belaidį ryšį, kuriuo sistema bus susiejama
su žemųjų dažnių garsiakalbiu ir galiniais
garsiakalbiais, atlikite prijungimą rankiniu
būdu.
Maitinimo
indikatorius
LINK
1
2
3
4
LINK
Maitinimo
indikatorius
5
6
7
32LT
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai].
Pasirinkite [Speaker Settings] –
[Belaidžio garsiakalbio
nustatymai] – [Pradėti
neautomatinį susiejimą].
TV ekrane bus rodomas [Pradėti
neautomatinį susiejimą] ekranas.
Visuose naudojamuose
garsiakalbiuose (žemųjų dažnių
ir galiniuose garsiakalbiuose)
paspauskite LINK).
Tuose žemųjų dažnių arba
galiniuose garsiakalbiuose, kuriuose
paspaudėte LINK, maitinimo
indikatorius pakartotinai dukart
sumirksi žalia spalva.
Pasirinkite [Pradžia] (taikyti).
Prasideda rankinis sujungimas.
Sujungimo procesas rodomas
TV ekrane.
Jei norite atšaukti rankinį
sujungimą, pasirinkite [Cancel].
Kai visuose naudojamuose
garsiakalbiuose (žemųjų dažnių
arba galiniame garsiakalbyje)
matote [Prisijungta], pasirinkite
[Finish].
Paspauskite .
Ryšys užmegztas ir ima šviesti
žemųjų dažnių arba galinio
garsiakalbio žalias indikatorius.
Pastabos
• Jei atliksite [Pradėti neautomatinį
susiejimą], [Belaidžio garsiakalbio
nustatymai] [Susiejimo režimas] bus
automatiškai nustatytas į [Manual] (58 psl.).
• Prie sistemos prijungiamas tik tas žemųjų
dažnių arba galinis garsiakalbis, kuris
susiejamas pasirenkant [Finish] 6 žingsnyje.
Jei norite prijungti papildomą garsiakalbį,
pakartokite rankinį prijungimą dar kartą.
Jei belaidis perdavimas
nestabilus
Naudojant kelias belaides sistemas, pvz.,
belaidį LAN, belaidžiu būdu perduodami
signalai gali būti nestabilūs. Tokiu atveju
perdavimą galite pagerinti pakeisdami
šiuos [RF Channel] nustatymus.
1
2
3
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai].
Pasirinkite [Speaker Settings] –
[Belaidžio garsiakalbio
nustatymai] – [RF Channel].
Pasirinkite norimą nustatymą.
• [On] (numatytasis nustatymas):
įprastas pasirinkimas. Sistema
automatiškai parinks tinkamesnį
perdavimo kanalą. Griežtesnis
režimas belaidžiams trikdžiams.
• [Off]: Sistema automatiškai parinks
tinkamesnį perdavimo kanalą.
Pastabos
Kai neveikia televizoriaus
nuotolinio valdymo pultas
Jei pagrindinis įrenginys užstoja TV
nuotolinio valdymo pulto jutiklį, TV gali
nepavykti valdyti nuotolinio valdymo
pultu. Tokiu atveju įjunkite sistemos
IR kartotuvo funkciją.
Televizorių galite valdyti nuotolinio
valdymo pulteliu, kuriuo siunčiamas
nuotolinio valdymo signalas iš galinės
pagrindinio įrenginio dalies.
1
2
3
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai].
Pasirinkite [„System Settings“] [IR-Repeater].
TV ekrane bus rodomas
[IR-Repeater] ekranas.
Pasirinkite [On] (taikyti).
Pastabos
• Įsitikinkite, kad televizoriaus negalima
valdyti nuotolinio valdymo pulteliu, tada
nustatykite [IR-Repeater] į [On]. Jei
nuostatą [On] pasirinksite, kai TV galima
valdyti nuotolinio valdymo pulteliu,
sistema gali tinkamai neveikti dėl
nuotolinio valdymo pulto tiesioginės
komandos ir per pagrindinį įrenginį
perduodamos komandos konflikto.
• Kai kuriuose TV ši funkcija gali veikti
netinkamai. Tokiu atveju pagrindinį
įrenginį perkelkite šiek tiek toliau nuo TV.
• Atsižvelgiant į naudotojo aplinką, [On]
nustatymas gali nulemti garso nutrūkimą.
• Jei [RF Channel] nustatymą pakeisite iš
[Off] į [On], gali prireikti 1 min., kol bus
prisijungta iš naujo.
33LT
Vaizdų peržiūra
TV žiūrėjimas
1
2
3
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Prijungto AV įrenginio
paleidimas
1
2
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Watch] - [TV].
TV nuotolinio valdymo pulteliu
pasirinkite programą.
Pasirinkta TV programa bus rodoma
TV ekrane ir iš sistemos bus
atkuriamas TV garsas.
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami SW  +/– (48 psl.).
• Galinių garsiakalbių garsumą
sureguliuokite nuotolinio valdymo
pulte paspausdami REAR
 +/– (48 psl.).
Pastaba
Nustatykite TV (BRAVIA) garsiakalbį kaip
garso sistemą. Kaip nustatyti TV, žr.
TV naudojimo instrukcijoje.
Patarimas
[TV] galite pasirinkti nuotolinio valdymo
pulte paspausdami TV.
3
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pasirinkite
[Watch], tada
pagrindiniame meniu pasirinkite
įvestį ([HDMI1] arba [HDMI2]).
• [HDMI1]: įrenginys, kuris yra
prijungtas prie HDMI IN 1 lizdo
• [HDMI2]: įrenginys, kuris yra
prijungtas prie HDMI IN 2 lizdo
Pasirinkto įrenginio bus rodomas TV
ekrane ir iš sistemos bus atkuriamas
garsas.
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami SW  +/– (48 psl.).
• Galinių garsiakalbių garsumą
sureguliuokite nuotolinio valdymo
pulte paspausdami REAR  +/–
(48 psl.).
Patarimas
Galite pasirinkti [HDMI1] arba [HDMI2]
tiesiogiai, jei nuotolinio valdymo pulte
paspausite HDMI1 arba HDMI2.
Dialogo garso reguliavimas
transliuojant DTS:X turinį
Sureguliavę dialogo garsą galėsite
aiškiai girdėti dialogą, nes jis išsiskirs iš
aplinkos triukšmo. Ši funkcija neveikia
naudojant kai kuriuos garso formatus.
1
34LT
Pasirinkdami [HDMI1] arba [HDMI2],
paspauskite OPTIONS.
TV ekrane bus atidarytas parinkčių
meniu.
2
Pasirinkite [Dialog Control], tada
reguliuokite dialogo garsą
naudodami /.
Galima rinktis nuo 0 dB iki 6 dB
kas 1 dB žingsnį.
35LT
Muzikos / garso klausymasis
Muzikos / garso
klausymasis, naudojant
BLUETOOTH® funkciją
Galite klausytis muzikos, saugomos
mobiliajame įrenginyje, pvz., išmaniajame
telefone arba planšetiniame kompiuteryje,
belaidžiu ryšiu sujungę sistemą ir mobilųjį
įrenginį per BLUETOOTH funkciją.
Jei prie mobiliojo įrenginio prijungsite
naudodamiesi BLUETOOTH funkcija,
pridėtu nuotolinio valdymo pultu
galėsite valdyti neįjungdami TV.
Muzikos klausymasis
susiejus su mobiliuoju
įrenginiu, kuris prijungiamas
pirmą kartą
Norėdami naudoti BLUETOOTH funkciją,
sistemą ir mobilųjį įrenginį turite susieti
iš anksto.
1
Pagrindiniame įrenginyje
paspauskite ir 2 sek. palaikykite
BLUETOOTH.
Įjungiamas sistemos susiejimo
režimas, priekinio skydelio ekrane
pasirodo „BT“ ir greitai mirksi
BLUETOOTH indikatorius.
BLUETOOTH
2
 +/–
SW  +/–
REAR  +/–
Atkūrimo valdymo
mygtukai
Mygtukas
BLUETOOTH
36LT
3
Mobiliajame įrenginyje ieškokite
sistemos atlikdami siejimo
operaciją.
Mobiliojo įrenginio ekrane
parodomas surastų BLUETOOTH
įrenginių sąrašas.
BLUETOOTH įrenginio siejimas su
mobiliuoju įrenginiu aprašytas
mobiliojo įrenginio naudojimo
instrukcijose.
Mobiliojo įrenginio ekrane
pateikiamame sąraše pasirinkite
„HT-ZF9“ ir susiekite sistemą su
mobiliuoju įrenginiu.
Jei prašoma įvesti prieigos raktą,
įveskite 0000.
4
5
6
Įsitikinkite, kad pagrindinio
įrenginio BLUETOOTH indikatorius
šviečia mėlyna spalva.
Ryšys tarp sistemos ir mobiliojo
įrenginio užmegztas.
Paleiskite garso atkūrimą
naudodami prijungtame
mobiliajame įrenginyje veikiančią
programą.
Garsas atkuriamas per pagrindinį
įrenginį.
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami SW  +/– (48 psl.).
• Galinių garsiakalbių garsumą
sureguliuokite nuotolinio valdymo
pulte paspausdami REAR  +/–
(48 psl.).
• Galite leisti arba pristabdyti turinį
naudodami nuotolinio valdymo
pulto atkūrimo valdymo
mygtukus.
BLUETOOTH funkcijos ryšio
būsenos patikrinimas
Būsena
BLUETOOTH
indikatorius
įrenginiui
veikiant
susiejimo
budėjimo
režimu
Greitai mirksi mėlyna
spalva
Bandoma
užmegzti ryšį
Mirksi mėlyna spalva
Ryšys
užmegztas
Šviečia mėlyna spalva
Patarimai
• Jei susieto mobiliojo įrenginio nėra
(pvz., kai tik įsigyjama sistema),
sistema persijungia į siejimo režimą ir
pakeičia įvestį į BLUETOOTH įvestį.
• Užmezgus BLUETOOTH ryšį, atsižvelgiant į
prijungtą įrenginį bus rodoma,
kurią taikomąją programą
rekomenduojama įdiegti.
Vykdant nurodymus galima įdiegti
taikomąją programą „Sony | Music Center“,
su kuria šią sistemą galėsite valdyti.
„Muzikos klausymasis mobiliajame
įrenginyje su Sony | Music Center“ (42 psl.)
Išsamios informacijos apie žr. Sony | Music
Center.
• Atlikite antrojo ir kitų mobiliųjų įrenginių
susiejimą.
Kaip klausytis muzikos iš
susieto įrenginio
1
2
3
4
5
Įjunkite mobiliojo įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
Paspauskite BLUETOOTH.
Sistema automatiškai prisijungia
prie to mobiliojo įrenginio, prie
kurio buvo prijungta pastarąjį kartą.
Įsitikinkite, kad BLUETOOTH
indikatorius šviečia mėlyna spalva.
Ryšys tarp sistemos ir mobiliojo
įrenginio užmegztas.
Paleiskite garso atkūrimą
naudodami prijungtame
mobiliajame įrenginyje veikiančią
programą.
Garsas atkuriamas per pagrindinį
įrenginį.
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami SW  +/– (48 psl.).
• Galinių garsiakalbių garsumą
sureguliuokite nuotolinio valdymo
pulte paspausdami REAR  +/–
(48 psl.).
37LT
• Galite leisti arba pristabdyti turinį
naudodami nuotolinio valdymo
pulto atkūrimo valdymo
mygtukus.
Mobiliojo įrenginio atjungimas
Atlikite bet kurį iš toliau nurodytų
veiksmų.
• Išjunkite BLUETOOTH funkciją
mobiliajame įrenginyje.
• Paspauskite BLUETOOTH, kai
televizorius ekrane rodomas
[Bluetooth Audio] ekranas.
• Pasirinkite [Bluetooth Mode] nuostatą
[Transmitter] arba [Off] (59 psl.).
• Išjunkite sistemą arba mobilųjį
įrenginį.
Kaip klausytis muzikos
iš USB įrenginio
Galite leisti muzikos failus, saugomus
prijungtame USB įrenginyje.
Jei norite sužinoti, kokių tipų failus
galima paleisti, žr. „Atkuriamų garsinių
failų tipai“ (77 psl.).
1
Prijunkite USB įrenginį prie
(USB) prievado.
Patarimas
Jei ryšys neužmegztas, mobiliajame
įrenginyje pasirinkite „HT-ZF9“.
2
3
4
5
38LT
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu
pasirinkite
[Klausymasis] [USB (Connected)].
Pasirinkite aplanką, kuriame
saugomos dainos, tada
pasirinkite dainą.
Bus leidžiama pasirinkta daina ir iš
sistemos atkuriamas garsas.
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami SW  +/– (48 psl.).
• Galinių garsiakalbių garsumą
sureguliuokite nuotolinio valdymo
pulte paspausdami REAR  +/–
(48 psl.).
Pastaba
Kai naudojate USB įrenginį, jo neatjunkite.
Prieš prijungdami arba atjungdami
USB įrenginį išjunkite sistemą, kad
nesugadintumėte duomenų arba
USB įrenginio.
Kaip klausytis muzikos
asmeniniame
kompiuteryje per
pagrindinį tinklą
Asmeniniame kompiuteryje saugomus
muzikos failus galite leisti per
pagrindinį tinklą.
Muzikos failus galima leisti naudojant
Sony | Music Center mobiliuosiuose
įrenginiuose, tokiuose kaip išmanusis
telefonas arba planšetinis kompiuteris.
Namų tinklo paruošimas
1
2
3
Prijunkite sistemą prie tinklo.
Žr. „Prisijungimas prie laidinio
tinklo“ (25 psl.) arba „Prisijungimas
prie belaidžio tinklo“ (26 psl.).
Prijunkite asmeninį kompiuterį
prie tinklo.
Dėl išsamesnės informacijos
skaitykite prie kompiuterio pridėtas
naudojimo instrukcijas.
Nustatykite asmeninį kompiuterį.
Norėdami naudoti asmeninį
kompiuterį pagrindiniame tinkle,
turite nustatyti, kad asmeninis
kompiuteris būtų serveriu.
Dėl išsamesnės informacijos
skaitykite prie kompiuterio
pridėtas naudojimo instrukcijas.
Patarimas
Norėdami patikrinti prisijungimo prie tinklo
būseną, žr.
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai] - [Network Settings] [Network Connection Status].
39LT
Kaip klausytis muzikos
asmeniniame kompiuteryje
naudojant „Sony | Music
Center“
Analoginiu garso kabeliu
prijungto įrenginio
klausymas
Galite klausytis garso įrenginio, pvz.,
televizoriaus, WALKMAN® ir pan.
garso, jei jis yra prijungtas prie
sistemos per ANALOG IN lizdą.
Asmeninis kompiuteris
1
Belaidžio LAN maršrutizatorius
Išmanusis
telefonas arba
planšetinis
kompiuteris
2
3
Muzikos failus, saugomus asmeniniame
kompiuteryje, galite leisti naudodamiesi
mobiliajame įrenginyje (pvz.,
išmaniajame telefone arba planšetiniame
kompiuteryje) įdiegta programa „Sony |
Music Center“. Išsamios informacijos apie
„Sony | Music Center“ rasite „Galimybės
naudojant“, „Sony | Music Center“
(42 psl.) arba toliau nurodytu URL.
http://www.sony.net/smcqa/
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Klausymasis] - [Analoginė].
TV ekrane rodomas [Analoginė]
ekranas.
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami SW  +/– (48 psl.).
• Galinių garsiakalbių garsumą
sureguliuokite nuotolinio valdymo
pulte paspausdami REAR  +/–
(48 psl.).
Patarimas
Galite pasirinkti [Analoginė] tiesiogiai,
paspausdami ANALOG.
40LT
Kaip naudotis programa
„Chromecast built-in“
„Chromecast built-in“ suteikia galimybę
pasirinkti muzikos turinį iš „Chromecast“
palaikančios programos ir paleisti jį per
sistemą arba grupę, į kurią sistema
įtraukta.
1
2
3
4
5
6
Naudodamiesi „Chromecast“
palaikančia programa pasirinkite
ir paleiskite muziką.
Muzika bus leidžiama per sistemą.
Pastaba
Atsižvelgiant į šalį ir regioną, „Chromecast
built-in“ ir „Chromecast“ palaikanti
programa gali būti neteikiamos.
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Klausymasis] - [Chromecast
built-in].
Vadovaudamiesi ekrane pateikiamu
pranešimu sukonfigūruokite
nustatymus, kad „Chromecast builtin“ būtų naudojama sistemoje.
Atlikus nustatymus, [Tinklo /
„Bluetooth“ budėjimo režimas]
automatiškai nustatomas kaip [On]
ir jūs galite greitai paleisti muziką,
net jei sistema veikia budėjimo
režimu (60 psl.).
Mobilųjį įrenginį prijunkite prie
to paties „Wi-Fi“ tinklo, prie
kurio prijungta sistema.
Mobiliajame įrenginyje įdiekite
„Chromecast“ palaikančią
programą.
Paleiskite „Chromecast“
palaikančią programą, palieskite
mygtuką cast ir pasirinkite
sistemą arba grupę, į kurią
sistema įtraukta.
41LT
Muzikos klausymasis
mobiliajame įrenginyje su
Sony | Music Center
Kaip mėgautis muzika iš USB
įrenginio
Galite klausytis prie pagrindinio
įrenginio (USB) prievado prijungtame
įrenginyje esančios muzikos.
Pastaba
Galimybės naudojant
„Sony | Music Center“
„Sony | Music Center“ programa
skirta suderinamiems „Sony“ garso
įrenginiams valdyti mobiliuoju įrenginiu
(pvz., išmaniuoju telefonu arba
planšetiniu kompiuteriu).
Išsamios informacijos apie „Sony |
Music Center“ ieškokite šiuo URL.
http://www.sony.net/smcqa/
„Sony | Music Center“ įdiegę savo
mobiliajame įrenginyje galėsite
naudotis toliau nurodytomis
galimybėmis.
Kokias funkcijas galite valdyti naudodami
„Sony | Music Center“, priklauso nuo
prijungto įrenginio. Taikomosios
programos specifikacijos ir dizainas
gali būti be įspėjimo pakeisti.
Kaip naudotis programa
Sony | Music Center
1
2
Sistemos garso nustatymai
Garsą galite paprastai pritaikyti savo
poreikiams arba naudoti „Sony“
rekomenduojamą [Auto Sound]
nustatymą.
Muzikos paslauga
Galite sukonfigūruoti pradinius
nustatymus, kad galėtumėte naudotis
muzikos paslaugomis*.
* Skirtingose šalyse ir regionuose siūlomos
muzikos paslaugos ir jų teikimo trukmė
gali skirtis.
Gali tekti atnaujinti įrenginio versiją.
Kai su muzikos paslauga naudojate
„Chromecast built-in“, žr. „Kaip naudotis
programa „Chromecast built-in““ (41 psl.),
Kaip mėgautis muzika
pagrindiniame tinkle
Per tinklą galite leisti asmeniniame
kompiuteryje arba pagrindinio tinklo
serveryje saugomą muziką.
42LT
3
4
Nemokamą programą Sony |
Music Center įdiekite mobiliajame
įrenginyje.
„Sony | Music Center“ ieškokite
„Google Play“ arba „App Store“
ir ją įdiekite savo mobiliajame
įrenginyje.
Sujunkite sistemą ir mobilųjį
įrenginį naudodami BLUETOOTH
funkciją (36 psl.) arba tinklo
funkciją (25 psl.).
Paleiskite „Sony | Music Center“.
Vadovaukitės instrukcijomis
„Sony | Music Center“ ekrane.
Pastabos
• Prieš pradėdami naudoti Sony | Music
Center su BLUETOOTH funkcija,
nustatykite kad [Bluetooth Mode]
nuostatą [Imtuvas] (59 psl.).
• Naudokite naujausią „Sony | Music
Center“ versiją. Išsamios informacijos
apie Sony | Music Center rasite „Google
Play“ arba „App Store“. Jei sistemos ir
BLUETOOTH įrenginio nepavyksta
sujungti naudojant BLUETOOTH funkciją,
išdiekite Sony | Music Center ir
pabandykite sujungti naudodami
BLUETOOTH funkciją dar kartą.
Patarimas
Jungdami su tinklo funkcija, mobilųjį
įrenginį prijunkite prie to paties tinklo,
prie kurio prijungta ir sistema.
Kaip prijungto TV arba
įrenginio garso klausytis
per ausines
6
Prijungto TV arba įrenginio garso
galite klausytis per su BLUETOOTH
suderinamas ausines, prijungę jas
BLUETOOTH funkcija.
Kaip klausytis garso susiejant
su ausinėmis
1
2
3
4
5
Su BLUETOOTH suderinamas
ausines nustatykite į susiejimo
režimą.
Informacijos apie susiejimo
metodą ieškokite ausinių
naudojimo instrukcijoje.
7
Grįžkite į pagrindinį meniu,
pasirinkite
[Watch] arba
[Klausymasis] ir pasirinkite įvestį.
TV ekrane rodomas pasirinktos
įvesties vaizdas, priekinio skydelio
ekrane rodomas „BT TX“, tada iš
ausinių atkuriamas garsas.
Per sistemą garsas neatkuriamas.
Norėdami pasirinkti įvestį, žr.
„Vaizdų peržiūra“ (34 psl.) arba
„Muzikos / garso klausymasis“
(36 psl.).
Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite ausinių
garsumą. Ausinių garsumo lygį
galima valdyti pagrindinio įrenginio
mygtuku +/– ir nuotolinio valdymo
pulto mygtuku  +/–.
Kaip užregistruotą įrenginį
pašalinti iš įrenginių sąrašo
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas pagrindinis
meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai].
2
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai].
Pasirinkite [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter].
Sistema pereina į BLUETOOTH
perdavimo režimą.
3
Pasirinkite [Bluetooth Settings] [Device List].
4
Užveskite žymeklį ant ausinių
pavadinimo ir paspauskite OPTIONS.
5
6
Pasirinkite [Pašalinti] (taikyti).
Pasirinkite ausinių pavadinimą iš
[Device List], kuris yra [Bluetooth
Settings].
Užmezgus BLUETOOTH ryšį, bus
rodomas [Bluetooth device is
connected.].
Jei [Device List] nerandate savo
ausinių pavadinimo, pasirinkite
[Scan].
Vykdydami ekrane pateiktas
instrukcijas iš įrenginių sąrašo
pašalinkite norimas ausines.
43LT
Kaip klausytis garso per
susietas ausines
1
2
3
4
5
6
Įjunkite ausinių BLUETOOTH
funkciją.
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai].
Pasirinkite [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter].
Sistema pradeda veikti BLUETOOTH
perdavimo režimu ir priekinio
skydelio ekrane rodoma „BT TX“.
Sistema automatiškai prisijungia
prie tų ausinių, kurios buvo
prijungtos pastarąjį kartą.
Grįžkite į pagrindinį meniu,
pasirinkite
[Watch] arba
[Klausymasis] ir pasirinkite įvestį.
Pasirinktos įvesties vaizdas
rodomas TV ekrane ir garsas
atkuriamas per ausines.
Per sistemą garsas neatkuriamas.
Norėdami pasirinkti įvestį, žr. „Vaizdų
peržiūra“ (34 psl.) arba „Muzikos /
garso klausymasis“ (36 psl.).
Sureguliuokite garsumą.
Sureguliuokite ausinių garsumą.
Ausinių garsumo lygį taip pat galite
sureguliuoti nuotolinio valdymo
pulto mygtuku  +/–.
44LT
Kaip ausines atjungti
Atlikite bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų.
– Ausinėse išjunkite BLUETOOTH funkciją.
– Pasirinkite [Bluetooth Mode] nuostatą
[Imtuvas] arba [Off] (59 psl.).
– Išjunkite sistemą arba ausines.
– Dalyje
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai] - [Bluetooth Settings] [Device List] pasirinkite prijungtų
ausinių įrenginio pavadinimą.
Prie įrenginio pavadinimo dingsta
[Prisijungta].
Apie ausinių prijungimą
• Gali būti, kad kai kurių su BLUETOOTH
suderinamų ausinių garsumo lygio
sureguliuoti negalėsite.
• BLUETOOTH įvestis išjungiama,
kai [Bluetooth Mode] nustatomas
kaip [Off] arba [Transmitter].
• Galima užregistruoti iki 9 BLUETOOTH
įrenginių. Registruojant 10-ąjį
BLUETOOTH įrenginį, juo pakeičiamas
seniausiai prijungtas BLUETOOTH
įrenginys.
• Sąraše [Device List] sistema gali pateikti
iki 15 aptiktų BLUETOOTH įrenginių.
• Garso efektų arba nustatymų negalima
pakeisti, kol garsas perduodamas į su
BLUETOOTH suderinamas ausines.
• Tam tikro turinio gali nepavykti atkurti
dėl jam taikomos turinio apsaugos.
• Dėl belaidės technologijos BLUETOOTH
ypatumų, kitaip nei per pagrindinį
įrenginį, per BLUETOOTH įrenginį
garsas / muzika atkuriami su tam
tikra delsa.
• Galite įjungti arba išjungti LDAC
garso priėmimą iš BLUETOOTH
įrenginio (60 psl.).
1
Garso kokybės reguliavimas
Mėgaukitės
apgaubiančiu erdviniu
garsu (VERTICAL S.)
Pajuskite visą apimantį garsą ne tik
horizontalia kryptimi, bet ir iš viršaus;
tam efektyviai naudojama vertikalaus
erdvinio garso technologija garso
režimams (46 psl.), kitokiems nei
[News]. Ši funkcija veikia ir 2.0 kanalų
signalui, pvz., televizijos programai.
* Vertikalaus erdvinio garso technologija
yra labai tiksli skaitmeninio garso lauko
apdorojimo technologija, kurią sukūrė
Sony – virtualiai atkurianti garso lauką
vertikalia ir horizontalia kryptimi, tam
panaudodama tik priekinius garsiakalbius
ir nenaudodama viršutinių garsiakalbių.
Jums nereikės montuoti garsiakalbių ant
lubų, bet jūsų galėsite mėgautis sodriu
garsu neatsižvelgiant į lubų aukštį.
Kambario forma beveik neturi jokio
poveikio šiai funkcijai, nes čia garsas nėra
atspindimas nuo sienų ir taip įgalinamas
patobulintas erdvinio garso atkūrimas.
2
Paspauskite nuotolinio valdymo
pulto mygtuką VERTICAL S.
Televizoriaus ekrane pasirodo
vertikalaus erdvinio garso
nustatymas.
Paspauskite mygtuką kelis kartus
ir pasirinkite nustatymą.
Režimas
Paaiškinimas
[On]
Įjungia vertikalaus
erdvinio garso
funkciją.
[Off]
Išjungia vertikalaus
erdvinio garso
funkciją.
Pastabos
• Erdvinio garso efektas gali skirtis
atsižvelgiant į garso šaltinį.
• Atsižvelgiant į garso šaltinį, tarp garso
ir vaizdo gali atsirasti laiko tarpas. Jei
televizoriuje yra vaizdo atidėjimo funkcija,
koreguodami naudokite šią funkciją.
VERTICAL S.
45LT
Kaip nustatyti garso
efektą, pritaikytą
pagal garso šaltinius
(Sound Mode)
Iš anksto suprogramuotus garso
efektus, pritaikytus pagal įvairius garso
šaltinius, naudoti visiškai paprasta.
Sound mode
Paaiškinimas
[Music]
Aiškiai išreikštas
garso gyvybingumas
bei ryškumas. Šis
režimas tinkamas
judėjimo džiaugsmą
uždegančiai muzikai
klausytis.
[Game Studio] Pasinerkite į žaidimą
patirdami tikrovišką
judėjimo ir objektų
atstumo pojūtį bei
aiškiai girdėdami
dialogus.
[News]
Atkuria aiškią kalbą
žinių laidų metu.
[Sportas]
Nuotaiką pajusite
taip, tarsi
žiūrėtumėte
stadione. Aiškiai
girdisi komentatorių
pokalbiai.
[Standard]
Aiškiai girdisi TV
laidų garsas.
Sound Mode
pasirinkimo
mygtukai
Pastabos
1
Paspauskite vieną iš garso režimo
pasirinkimo mygtukų (AUTO
SOUND, CINEMA, MUSIC, GAME,
NEWS, SPORTS, STANDARD) ir
pasirinkite garso režimą.
Pasirinktas garso režimas rodomas
televizoriaus ekrane.
46LT
Sound mode
Paaiškinimas
[Auto Sound]
Garso šaltiniui
tinkamas garso
nustatymas
automatiškai
pasirenkamas
naudojant
„ClearAudio+“.
[Cinema]
Jausite, kaip už jūsų
keliaujantis ir jus
apsupantis garsas
nusineša kartu su
savimi. Šis režimas
tinkamas žiūrint
filmus.
• Garso režimo funkcija išjungiama esant
toliau nurodytoms sąlygoms.
– [Sound Effect] nustatytas į kitą padėtį, bet
ne į [„Sound Mode“ įjungtas] (58 psl.).
– „Chromecast built-in“ yra naudojama
(41 psl.).
– BLUETOOTH įrenginys prijungtas
BLUETOOTH perdavimo režimu (43 psl.).
– Leidžiamas bandomasis tonas (54 psl.).
• Atsižvelgiant į garso šaltinį, tarp garso ir
vaizdo gali atsirasti laiko tarpas. Jei
televizoriuje yra vaizdo atidėjimo funkcija,
koreguodami naudokite šią funkciją.
Dialogų išryškinimas
(VOICE)
Kaip mėgautis aiškiu
garsu vidurnaktį,
nustačius nedidelį
garsumą (NIGHT)
Garsas atkuriamas mažu garsumu,
neprarandant tikslumo ir dialogų
aiškumo.
VOICE
1
2
NIGHT
Paspauskite VOICE.
TV ekrane rodomas balso režimas.
Keliskart paspausdami mygtuką
pasirinkite nakties režimą.
Režimas
Paaiškinimas
[Up Off]
Standard
1
[Up 1]
Išplėtus dialogų
diapazoną dialogai
geriau girdimi.
2
[Up 2]
Išplėtus dialogų
diapazoną, vyresni
asmenys gali geriau
girdėti dialogų garsą.
Paspauskite NIGHT.
TV ekrane rodomas nakties režimas.
Keliskart paspausdami mygtuką
pasirinkite nakties režimą.
Režimas
Paaiškinimas
[On]
Suaktyvinama nakties
režimo funkcija.
[Off]
Išjungiama nakties
režimo funkcija.
Pastaba
Kai sistemą išjungiate, šis nustatymas
automatiškai nustatomas į [Off].
47LT
Žemųjų dažnių ir galinių
garsiakalbių garsumo
reguliavimas
Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas bosų
arba žemųjų dažnių garsui atkurti.
Galiniai garsiakalbiai yra skirti atkurti
erdvinį garsą, kai naudojamas kelių
kanalų garsas.
Garso atsilikimo nuo
vaizdo reguliavimas
Kai TV ekrane garsas nesutampa su
vaizdu, galite pareguliuoti garso
atsilikimą nuo vaizdo.
Nustatymo būdas skiriasi, jis priklauso
nuo įvesties.
REAR  +/–
SW  +/–
///,
OPTIONS
Kaip sureguliuoti žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą
Paspauskite SW (žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumas)  +/–.
Kaip sureguliuoti galinio
garsiakalbio garsumą
Paspauskite REAR (galinio garsiakalbio
garsumas)  +/–.
Žiūrint TV
1
2
Pastabos
• Jeigu įvesties šaltinyje yra nedaug bosų
garso, pvz., TV programose, bosų garsą
iš žemųjų dažnių garsiakalbio gali būti
sunku girdėti.
• Jei įvesties šaltinyje erdvinio garso nėra
daug, galinių garsiakalbių atkuriamą
erdvinį garsą gali būti sunku išgirsti.
• SW  +/– neveikia, kai žemųjų dažnių
garsiakalbis neprijungtas, ir REAR
 +/– neveikia, kai neprijungti
galiniai garsiakalbiai.
48LT
3
4
Paspauskite OPTIONS.
Priekinio skydelio ekrane užsidegs
„SYNC“.
Paspauskite  arba
Priekinio skydelio ekrane bus
rodomas reguliavimo laikas.
Atsilikimą sureguliuokite
naudodamiesi /, tada
paspauskite .
Galima rinktis nuo 0 ms iki 300 ms
25 ms žingsniais.
Paspauskite OPTIONS.
Priekinio skydelio ekrane bus
uždarytas parinkčių meniu.
Kai žiūrite kitą įrenginį
1
2
3
OPTIONSPaspauskite .
TV ekrane bus atidarytas parinkčių
meniu.
Pasirinkite [A/V Sync] (taikyti).
Atsilikimą sureguliuokite
naudodamiesi /, tada
paspauskite .
Galima rinktis nuo 0 ms iki
300 ms 25 ms žingsniais.
Suspaustų garso failų
arba CD atkūrimas
konvertuojant į beveik
didelės raiškos garso
kokybę (DSEE HX)
DSEE HX konvertuoja esamus garso
šaltinius į beveik didelės raiškos garso
kokybę: taip sukuriamas įspūdis, kad
esate įrašų studijoje arba koncerte.
1
2
3
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai].
Pasirinkite [Audio Settings] [DSEE HX].
Pasirinkite [On] (taikyti).
Pastabos
• Ši funkcija galima tik jei [Auto Sound]*
arba [Music] yra pasirinkta kaip garso
režimas (46 psl.).
• Ši funkcija suderinama su
44,1 kHz arba 48 kHz diskretizavimo
dažnio 2 kanalų skaitmeninės įvesties
signalais.
• Diskretizavimo dažnis / bitų gylis po
konvertavimo į aukštesnę kokybę pakilo
iki 96 kHz / 24 bitų.
• Ši funkcija nesuderinama su DSD
signalais.
• Naudojant „Chromecast built-in“,
ši funkcija neveikia.
• Ši funkcija neveikia, jei [„Advanced Auto
Volume“] nustatyta į [On] (59 psl.).
* Tik kai [Music] pasirinkta su [Auto Sound].
49LT
Sutankintai
transliuojamo garso
klausymasis (AUDIO)
Kai sistema gauna „Dolby Digital“
sutankintą transliavimo signalą, galite
mėgautis sutankintu transliuojamu garsu.
AUDIO
1
Paspauskite AUDIO.
Priekinio skydelio ekrane bus rodomas
garso signalas.
2
Paspauskite mygtuką kelis kartus,
kad pasirinktumėte norimą garso
signalą.
Garso
signalas
Paaiškinimas
„MAIN“
garsas pagrindine
kalba bus išvedamas.
„SUB“
garsas dubliavimo
kalba bus išvedamas.
„MN/SB“
bus atkuriamas garsas
tiek pagrindine, tiek
dubliavimo kalbomis.
Pastabos
• Norėdami priimti Dolby Digital signalą,
su Audio Return Channel (52 psl.)
suderinamą televizorių prijunkite prie
HDMI OUT (TV (ARC)) lizdo HDMI laidu
(nepridedamas), arba prijunkite kitus
įrenginius prie HDMI IN 1 arba HDMI IN 2
lizdo HDMI laidu (nepridedamas).
50LT
• Jei jūsų televizoriaus HDMI IN lizdas
nesuderinamas su Audio Return Channel
(52 psl.), prijunkite televizorių prie TV IN
(OPT) lizdo optiniu skaitmeniniu kabeliu
(pridedamas), kad būtų priimamas Dolby
Digital signalas.
Patarimas
Kontroliuoti HDMI funkcijos
naudojimas
Kontroliuoti HDMI
funkcijos naudojimas
HDMI kabeliu prijungus su „Kontroliuoti
HDMI“ funkcija* suderinamą įrenginį
(pvz., TV arba „Blu-ray Disc“ leistuvą),
jį galima lengvai valdyti TV nuotolinio
valdymo pultu.
Toliau nurodytas funkcijas galima
naudoti su Kontroliuoti HDMI funkcija.
• Sistemos išjungimo funkcija
• Sistemos garso valdymo funkcija
• Audio Return Channel
• Leidimo vienu palietimu funkcija
• Meniu naudojimas su TV nuotolinio
valdymo pultu
• HDMI budėjimo režimas pasirinkus
energijos taupymo nustatymą
• Kalbos susiejimas
Pastaba
Šios funkcijos gali veikti ne tik „Sony“
pagamintuose įrenginiuose, tačiau tuomet
jų veikimas nėra garantuojamas.
* Kontroliuoti HDMI yra CEC („Consumer
Electronics Control“) naudojamas
standartas, leidžiantis HDMI („HighDefinition Multimedia Interface“)
įrenginiams vienas kitą valdyti.
Pasiruošimas naudoti
funkciją Kontroliuoti HDMI
Nustatykite sistemos funkciją
[Setup] - [Išplėstiniai nustatymai] [HDMI Settings] - [Kontroliuoti HDMI]
[On] (59 psl.). Numatytasis nustatymas
yra [On].
Įjunkite Kontroliuoti HDMI funkcijos
nustatymus TV ir kitiems prie sistemos
prijungtiems įrenginiams.
Jei naudodami „Sony“ pagamintą TV
įjungiate funkciją Kontroliuoti HDMI (BRAVIA
sinchronizavimas), automatiškai įjungiama
ir sistemos funkcija Kontroliuoti HDMI.
Kai [Kontroliuoti HDMI] nustatymai
pakeičiami į [On], priekinio skydelio ekrane
rodoma „DONE“.
Sistemos maitinimo
išjungimo funkcija
Kai televizorių išjungiate, sistema
išjungiama automatiškai.
Nustatykite sistemos funkciją
[Setup] - [Išplėstiniai nustatymai] [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV]
į [On] arba [Auto] (59 psl.). Numatytasis
nustatymas yra [Auto].
Pastaba
Prijungtas įrenginys gali neišsijungti;
tai priklauso nuo įrenginio būsenos.
Sistemos garso valdymo
funkcija
Jei žiūrėdami televiziją įjungiate
sistemą, televizoriaus garsas
atkuriamas per sistemos garsiakalbius.
Sistemos garsumą galima reguliuoti
televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
Kai įjungiate televizorių, sistema
įjungiama automatiškai, o televizoriaus
garsas transliuojamas per sistemos
garsiakalbius.
Veiksmus galima atlikti ir naudojant
televizoriaus meniu. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
Pastabos
• TV ekrane rodomas sistemos garsumo
lygis yra rodomas atsižvelgiant į TV.
TV rodomas garsumo lygį nurodantis
skaičius gali skirtis nuo sistemos priekinio
skydelio ekrane rodomo skaičiaus.
• Sistemos garso valdymo funkcija gali
neveikti, tai priklauso nuo televizoriaus
51LT
nustatymų. Išsamios informacijos žr.
TV naudojimo instrukcijose.
• Atsižvelgiant į televizorių, jei anksčiau
žiūrint televizorių garsas buvo atkurtas
per televizoriaus garsiakalbius, sistema
gali neįsijungti net jei yra įjungiamas
televizoriaus maitinimas.
Audio Return Channel
Jei sistema prijungta prie TV HDMI IN
lizdo, suderinamo su Audio Return
Channel (ARC), TV garso per sistemos
garsiakalbius galite klausytis neprijungę
optinio skaitmeninio kabelio.
Sistemoje nustatykite
[Setup] [Išplėstiniai nustatymai] - [HDMI
Settings] - [TV garso įvesties režimas] į
[Auto] (59 psl.). Numatytasis
nustatymas yra [Auto].
Pastaba
Jei TV nėra suderinamas su Audio Return
Channel, optinis skaitmeninis kabelis
(pridedamas) turi būti prijungtas (žr.
pridėtą paleisties vadovą).
Grojimo vienu prisilietimu
funkcija
Leidžiant turinį prie sistemos prijungtu
įrenginiu („Blu-ray Disc“ leistuvu,
„PlayStation®4“ ar kt.), sistema ir TV
įjungiami automatiškai, sistemos įvestis
perjungiama į įrenginio įvestį, o garsas
atkuriamas per sistemos garsiakalbius.
Pastabos
• Jei sistemos
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai] - [HDMI Settings] - [Standby
Through] nustatyta į [On] arba [Auto] ir
anksčiau žiūrint televizorių garsas buvo
transliuojamas per televizoriaus
garsiakalbius, sistema gali neįsijungti, o
garsas ir vaizdas gali būti transliuojamas
per TV, net jei leidžiate prijungto įrenginio
turinį (59 psl.).
52LT
• Atkuriamo turinio pradžia gali būti
leidžiama netinkamai, tai priklauso
nuo televizoriaus.
Meniu naudojimas su TV
nuotolinio valdymo pultu
Naudodami TV nuotolinio valdymo
pulto mygtuką SYNC MENU galite
pasirinkti ir valdyti sistemą.
Ši funkcija gali būti naudojama, jei TV
palaiko sinchronizavimo meniu. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
Pastabos
• Televizoriaus sinchronizavimo meniu
sistemą televizorius atpažįsta kaip
„Player“ (leistuvas).
• Kai kurių veiksmų tam tikruose televizorių
modeliuose negalima atlikti.
HDMI budėjimo režimas
pasirinkus energijos
taupymo nustatymą
HDMI budėjimo režimas pasirinkus
energijos taupymo nustatymą (59 psl.)
yra funkcija, kuri suteikia galimybę
mėgautis prijungto įrenginio garsu ir
vaizdu neįjungus sistemos.
Nustatykite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai] - [HDMI Settings] - [Standby
Through] į [Auto] (59 psl.). Numatytasis
nustatymas yra [Auto].
Pastaba
Jei prie sistemos prijungto įrenginio
vaizdas televizoriuje nerodomas,
nustatykite [Standby Through] kaip [On].
Šį nustatymą rekomenduojama rinktis
tada, kai prijungtas TV nėra „Sony“.
Kalbos susiejimas
Pakeitus TV ekrano kalbą, sistemos
ekrano kalba taip pat pakeičiama.
Kaip naudoti BRAVIA
sinchronizavimo funkciją
Be funkcijos „Kontroliuoti HDMI“,
su BRAVIA sinchronizavimo funkcija
suderinamuose įrenginiuose taip pat
galite naudoti toliau nurodytas funkcijas.
• Garso režimas / „Scene Select“ funkcija
• Namų kino valdymas
Pastaba
Šios funkcijos yra patentuotos „Sony“.
Naudojant ne „Sony“ pagamintus
gaminius, ši funkcija neveikia.
Sound mode/ „Scene Select“
funkcija
Sistemos garso režimas automatiškai
perjungiamas pagal televizoriaus
„Scene Select“ funkcijos ar garso režimo
nustatymus. Išsamios informacijos žr.
TV naudojimo instrukcijose.
Nustatykite garso režimą į
[Auto Sound] (46 psl.).
Namų kino valdymo funkcija
Naudojant su namų kino valdymo
funkcija suderinamą TV, galima
nustatyti sistemą, garso režimo
nustatymus, įvesties perjungimą
ir kt. neperjungiant TV įvesties.
Šią funkciją galima naudoti, kai TV
prijungtas prie interneto. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
53LT
Nustatymų keitimas
Kaip garsiakalbių
nustatymus tinkinti
erdviniam garsui
Kad erdvinis garsas būtų geras,
nustatykite garsiakalbių atstumą nuo
klausymosi vietos, jų išvesties lygį ir pan.
Numatytieji nustatymai pabraukti.
1
2
3
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas pagrindinis
meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai].
Pasirinkite [Speaker Settings] [Neautomatiniai garsiakalbio
nustatymai].
TV ekrane bus rodomas
[Neautomatiniai garsiakalbio
nustatymai] ekranas.
Nustatykite garsiakalbius.
Paspausdami / ir
pasirinkite
vieną iš toliau nurodytų nustatymo
elementų ir tada paspausdami
/ ir
nustatykite aplinką
atitinkančią vertę.
[Distance]
Nustatykite atstumą nuo klausymosi
vietos iki garsiakalbių.
Galite nustatyti nuo 0 iki 10 metrų (kas
0,1 m) (nuo 0 iki 33 pėdų (kas 1/4 pėdą).
[Priekis]: nustatomas atstumas iki
priekinio garsiakalbio.
[Žemųjų dažnių garsiakalbis]: nustatomas
atstumas iki žemųjų dažnių garsiakalbio.
[Galinis garsiakalbis (L)]*: nustatomas
atstumas iki kairiojo galinio garsiakalbio.
54LT
[Galinis garsiakalbis (R)]*: nustatomas
atstumas iki dešiniojo galinio
garsiakalbio.
* Šis elementas yra rodomas, kai
naudojami galiniai garsiakalbiai.
Patarimas
Matavimo vienetus (pėdas arba metrus)
galite pakeisti paspausdami OPTIONS.
[Lygis]
Sureguliuokite garsiakalbių garso lygį.
Galite nustatyti reikšmę nuo –6,0 dB iki
6,0 dB (0,5 dB žingsniu).
[Priekis]: nustatomas priekinio
garsiakalbio lygis.
[Žemųjų dažnių garsiakalbis]: nustatomas
žemųjų dažnių garsiakalbio lygis.
[Galinis garsiakalbis (L)]*: nustatomas
kairiojo galinio garsiakalbio lygis.
[Galinis garsiakalbis (R)]*: nustatomas
dešiniojo galinio garsiakalbio lygis.
* Šis elementas yra rodomas, kai
naudojami galiniai garsiakalbiai.
[Bandomasis tonas]
Bandomasis tonas išvedamas iš
garsiakalbių, kad būtų galima patikrinti
pasiekiamus garsiakalbius.
[Off]: per garsiakalbius bandomasis
tonas neišvedamas.
[On]: Per garsiakalbį atkuriamas
bandomasis tonas.
Kaip keisti priekinio
skydelio ekrano ir
BLUETOOTH
indikatoriaus šviesumą
(DIMMER)
Pastaba
Priekinio skydelio ekranas išjungiamas
pasirinkus „OFF“. Jis įsijungia automatiškai,
jei paspaudžiate bet kurį mygtuką, tada jei
apytiksliai 10 sekundžių jo nenaudojate, vėl
išsijungia. Tačiau kai kuriais atvejais
priekinio skydelio ekranas gali neišsijungti.
Tokiu atveju priekinio skydelio ekrano
šviesumas bus toks pats kaip „DARK“.
Galite keisti priekinio skydelio ekrano ir
BLUETOOTH indikatoriaus šviesumą.
DIMMER
1
2
Paspauskite DIMMER.
Priekinio skydelio ekrane bus
rodomas ekrano režimas.
Paspauskite mygtuką kelis kartus,
kad pasirinktumėte norimą
ekrano režimą.
Režimas
Paaiškinimas
„BRIGHT“
Priekinio skydelio
ekranas ir BLUETOOTH
indikatorius šviečia
ryškiai.
„DARK“
Priekinio skydelio
ekranas ir BLUETOOTH
indikatorius šviečia
tamsiai.
„OFF“
Priekinio skydelio
ekranas išjungtas.
55LT
Energijos taupymas
budėjimo režimu
Patikrinkite, ar pasirinkti toliau nurodyti
nustatymai.
– [Standby Through] nustatytas kaip
[Off] (59 psl.).
– [Tinklo / „Bluetooth“ budėjimo
režimas] nustatytas kaip [Off] (60 psl.).
„Easy Setup“ atlikimas
Pasinaudodami „Easy Setup“ galite
lengvai atlikti pagrindinius pradinius
nustatymus, garsiakalbių ir tinklo
nustatymus.
1
2
3
4
56LT
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [„Easy Setup“].
TV ekrane bus rodomas
[„Easy Setup“] ekranas.
Pasirinkite norimą nustatymą.
• [Lengva pradinė sąranka]: atlieka
pagrindinius pradinius
nustatymus, įskaitant garsiakalbių
ir tinklo nustatymus.
• [Lengva garsiakalbio sąranka]:
atlieka pagrindinius galinių
garsiakalbių nustatymus.
• [Easy Network Setup]: atlieka
pagrindinius tinklo nustatymus.
Nustatykite vadovaudamiesi
ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
Išplėstiniai nustatymai atlikimas
Galite įvairiai sureguliuoti elementus, pvz., vaizdą ir garsą.
Numatytieji nustatymai pabraukti.
1
2
3
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai nustatymai].
TV ekrane bus rodomas [Išplėstiniai nustatymai] ekranas.
Pasirinkite nustatymo elementą.
Nustatymo elementas
Paaiškinimas
[Speaker Settings]
Koreguoja garsiakalbio ir žemųjų dažnių
garsiakalbio nustatymus montavimui ir jungimui.
(58 psl.)
[Audio Settings]
Koreguoja garso išvesties nustatymus. (58 psl.)
[HDMI Settings]
Koreguoja HDMI nustatymus. (59 psl.)
[Bluetooth Settings]
Tiksliai pakoreguoja BLUETOOTH funkcijos
nustatymus. (59 psl.)
[„System Settings“]
Koreguoja su sistema susijusius nustatymus.
(60 psl.)
[Network Settings]
Tiksliai pakoreguoja interneto nustatymus. (61 psl.)
[Nustatymas iš naujo]
Atkuria numatytuosius gamyklinius sistemos
nustatymus. (62 psl.)
[Software Update]
Atnaujina sistemos, žemųjų dažnių arba galinių
garsiakalbių programinę įrangą. (62 psl.)
57LT
[Speaker Settings]
[Neautomatiniai garsiakalbio
nustatymai]
Galite sukonfigūruoti garsiakalbių
nustatymus, kad gautumėte geriausią
erdvinio garso efektą. Išsamios
informacijos žr. „Kaip garsiakalbių
nustatymus tinkinti erdviniam garsui“
(54 psl.)
[Belaidžio garsiakalbio nustatymai]
Galite sukonfigūruoti belaidžių
garsiakalbių prijungimo nustatymus
(žemųjų dažnių ir galiniai garsiakalbiai).
• [Susiejimo režimas]
Galite nustatyti žemųjų dažnių ir
galinių garsiakalbių prijungimo būdą.
[Auto]: automatiškai prie sistemos
prijungia žemųjų dažnių ir galinius
garsiakalbius.
[Manual]: žemųjų dažnių ir galiniai
garsiakalbiai prijungiami rankiniu būdu.
• [Pradėti neautomatinį susiejimą]
Galite prijungti žemųjų dažnių ir
galinius garsiakalbius prie sistemos
rankiniu būdu. Išsamios informacijos
žr. „Belaidis žemųjų dažnių
garsiakalbio ir galinių garsiakalbių
prijungimas“ (31 psl.)
• [Patikrinti belaidį ryšį]
Galite patikrinti žemųjų dažnių ir
galinių garsiakalbių ryšio būseną.
• [RF Channel]
Galite sumažinti trikdžius,
atsirandančius dėl kitų belaidžių
įrenginių. Išsamios informacijos žr.
„Jei belaidis perdavimas nestabilus“
(33 psl.)
• [Wireless Playback Quality]
Galite nustatyti žemųjų dažnių ir
galinių garsiakalbių belaidžio
atkūrimo kokybę.
[Sound Quality]: pirmenybė teikiama
garso kokybei, o ne belaidžio ryšio
būsenai.
58LT
[Prijungimas]: pirmenybė teikiama
ryšio būsenai, o ne garso kokybei.
• [Software Version]
Galite patikrinti žemųjų dažnių ir
galinių garsiakalbių programinės
įrangos versiją.
[Audio Settings]
[DSEE HX]
Ši funkcija galima tik kai [Auto Sound]*
arba [Music] pasirinkta kaip garso
režimas.
[On]: konvertuoja suglaudintus garso
failus arba CD į didelės raiškos garsui
prilygstančią kokybę ir atkuria švarų
didelio diapazono garsą, kuris dažnai
prarandamas (49 psl.).
[Off]: Off
* Tik kai [Music] pasirinkta su [Auto Sound].
[Audio DRC]
Galite suglaudinti dinaminį garso takelio
diapazoną.
[Auto]: automatiškai glaudinamas
„Dolby TrueHD“ formatu užkoduotas
garsas.
[On]: sistema atkuria „Dolby“ ir DTS
garso takelį tokiu dinaminiu diapazonu,
kokį numatė įrašymo inžinierius.
[Off]: dinaminis diapazonas
neglaudinamas.
[Sound Effect]
Galite pasirinkti garso efektus,
tokius kaip garso režimas.
[„Sound Mode“ įjungtas]: Vertikalaus
erdvinio garso technologija patobulina
erdvinį garsą ir viršutinių garsiakalbių
kanalus, kad galėtumėte mėgautis
virtualiu visą apimančiu erdviniu garsu,
tokiu kaip garso režimas (46 psl.) ir
vertikalus erdvinis garsas (45 psl.).
[Dolby Speaker Virtualizer]: „Dolby
Speaker Virtualizer“ patobulina erdvinį
garsą ir viršutinių garsiakalbių kanalus,
kad galėtumėte mėgautis virtualiu visą
apimančiu erdviniu garsu, kai
atkuriamas „Dolby“ formatas. Išjungia
garso efektus, išskyrus „Dolby“ formatą.
[Off]: išjungia garso efektus. Rinkitės
norėdami nustatyti viršutinę
diskretizavimo dažnio ribą.
[On]: kai sistema neįjungta, sistemos
Galite sumažinti garsumo pasikeitimą
dėl įvesties signalo. Šią funkciją patogu
naudoti, jei televizijos reklamos
pranešimai yra garsesni už TV programą.
[On]: Automatiškai koreguoja garsumą.
[Off]: Off
signalai visada atkuriami iš HDMI OUT
(ARC) lizdo. Jei prijungėte ne „Sony“
pagamintą TV, rekomenduojame rinktis
šį nustatymą.
[Off]: kai sistema neįjungta, sistemos
signalai iš HDMI OUT (ARC) lizdo
neatkuriami. Jei norite, kad prie
sistemos prijungto įrenginio turinys
būtų atkuriamas per TV, įjunkite
sistemą. Sistemos energijos sąnaudas
jai veikiant budėjo režimu galima dar
labiau sumažinti, nustačius [On]
nuostatą.
Pastaba
[TV garso įvesties režimas]
Ši funkcija netinka klausantis muzikos.
Šią funkciją nustatykite, kai sistema
prijungta prie TV HDMI IN lizdo, kuris
suderinamas su „Audio Return
Channel“. „Audio Return Channel“
funkcija galima pasirinkus [Kontroliuoti
HDMI] nuostatą [On].
[Auto]: televizoriaus garso galite
klausytis per sistemos garsiakalbius.
[Optical]: šį nustatymą naudokite, kai
yra prijungtas optinis skaitmeninis
kabelis.
[„Advanced Auto Volume“]
[HDMI Settings]
[Kontroliuoti HDMI]
[On]: Kontroliuoti HDMI funkcija įjungta.
HDMI kabeliu prijungti įrenginiai gali
vienas kitą valdyti.
[Off]: Off
[Standby Linked to TV]
Ši funkcija siūloma pasirinkus
[Kontroliuoti HDMI] nuostatą [On].
[Auto]: jei sistemos įvestis yra [TV], [HDMI1]
arba [HDMI2], sistema automatiškai
išjungiama, kai išjungiate TV.
[On]: sistema išjungiama automatiškai,
kai išjungiate TV, neatsižvelgiant į
įvesties nustatymą.
[Off]: sistema neišjungiama, kai
išjungiate televizorių.
[Standby Through]
Ši funkcija siūloma pasirinkus
[Kontroliuoti HDMI] nuostatą [On].
[Auto]: TV įjungus sistemai neveikiant,
sistemos signalai atkuriami iš HDMI OUT
(ARC) lizdo. Sistemos energijos
sąnaudas jai veikiant budėjo režimu
galima dar labiau sumažinti, nustačius
[On] nuostatą.
[HDMI signalo formatas]
Galite pasirinkti HDMI signalo formatą
įvesties signalui. Išsamios informacijos
žr. „HDMI signalo formato nustatymas
4K vaizdo įrašų turiniui žiūrėti“ (24 psl.)
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Naudojant sistemą galima leisti turinį iš
BLUETOOTH įrenginio arba klausytis
sistemos atkuriamo garso naudojant su
BLUETOOTH suderinamas ausines.
[Imtuvas]: sistema veikia imtuvo režimu,
leidžiančiu priimti ir atkurti garsą,
perduodamą iš BLUETOOTH įrenginio.
[Transmitter]: sistema veikia siųstuvo
režimu, leidžiančiu perduoti garsą į
su BLUETOOTH suderinamas ausines.
59LT
Perjungus sistemos įvestį, priekinio
skydelio ekrane rodoma „BT TX“.
[Off]: BLUETOOTH funkcija yra išjungta
ir [Bluetooth Audio] įvesties pasirinkti
negalima.
Pastabos
• Kai [Bluetooth Mode] nustatomas kaip
[Off], o [Tinklo / „Bluetooth“ budėjimo
režimas] yra nustatytas kaip [On] (60 psl.),
[Tinklo / „Bluetooth“ budėjimo režimas]
automatiškai nustatomas kaip [Off].
• Kai [Tinklo / „Bluetooth“ budėjimo
režimas] (60 psl.) nustatomas kaip [On],
o [Bluetooth Mode] yra nustatytas kaip
[Off], [Bluetooth Mode] automatiškai
nustatomas kaip [Imtuvas].
[Device List]
Pateikiamas susietų ir aptiktų
BLUETOOTH įrenginių (SNK įrenginys)
sąrašas, kai [Bluetooth Mode] nuostata
yra [Transmitter].
[Bluetooth Codec - AAC]
Ši funkcija siūloma tik nustačius
[Bluetooth Mode] į [Imtuvas].
[On]: Įjungia AAC kodeką.
[Off]: Išjungia AAC kodeką.
Pastaba
Jei AAC įjungtas ir įrenginys palaiko AAC,
galima klausytis aukštos kokybės garso.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą [Imtuvas]
arba [Transmitter].
[On]: Įjungia LDAC kodeką.
[Off]: Išjungia LDAC kodeką.
Pastabos
• Jei LDAC įjungtas ir įrenginys palaiko
LDAC, galima klausytis dar aukštesnės
kokybės garso.
• Jungiant su BLUETOOTH suderinamas
ausines šio nustatymo pakeisti negalima.
60LT
[Wireless Playback Quality]
Galima nustatyti per LDAC atkūrimą
taikomą duomenų perdavimo dažnį.
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą [Transmitter]
ir [Bluetooth Codec - LDAC] nuostatą [On].
[Sound Quality]: Naudojamas
didžiausias dažnis bitais. Perduodamas
garsas yra aukštesnės kokybės, tačiau
jei ryšys nepakankamai stabilus,
gali sutrikti jo atkūrimas.
[Auto]: Duomenų perdavimo greitis
automatiškai pakeičiamas, atsižvelgiantį
į aplinką. Jei naudojant šį režimą garso
atkūrimas yra nestabilus, pasirinkite
[Sound Quality].
[„System Settings“]
[OSD Language]
Galite pasirinkti norimą kalbą, kuria bus
rodomas sistemos ekranas.
[IR-Repeater]
[On]: TV nuotoliniai signalai siunčiami iš
užpakalinės pagrindinio įrenginio pusės.
[Off]: funkcija išjungiama.
Išsamios informacijos žr. „Kai neveikia
televizoriaus nuotolinio valdymo pultas“
(33 psl.)
[Tinklo / „Bluetooth“ budėjimo
režimas]
[On]: sistema galite įjungti per tinklą
arba naudodamiesi BLUETOOTH
funkcija.
[Off]: galite taupyti energiją naudojant
budėjimo režimą. Įjungus sistemą
prireikia šiek tiek laiko, kol garsas
pradedamas atkurti per žemųjų dažnių
arba galinius garsiakalbius.
Pastabos
• Jei sutinkate naudoti „Chromecast built-in“
funkciją, [Tinklo / „Bluetooth“ budėjimo
režimas] automatiškai persijungia į [On].
• Jei [RF Channel] nustatote kaip [On]
(33 psl.), [Tinklo / „Bluetooth“ budėjimo
režimas] automatiškai persijungia į [On].
• Kai [Bluetooth Mode] nustatomas kaip [Off]
(59 psl.), o [Tinklo / „Bluetooth“ budėjimo
režimas] yra nustatytas kaip [On],
[Tinklo / „Bluetooth“ budėjimo režimas]
automatiškai nustatomas kaip [Off].
• Kai [Tinklo / „Bluetooth“ budėjimo
režimas] nustatote kaip [On], o [Bluetooth
Mode] yra nustatytas kaip [Off] (59 psl.),
[Bluetooth Mode] automatiškai
nustatomas kaip [Imtuvas].
[Automatinis budėjimo režimas]
[On]: įjungiama funkcija [Automatinis
budėjimo režimas]. Jei sistema
maždaug 20 min. nenaudojama ir
negauna signalo, automatiškai
įjungiamas budėjimo režimas.
[Off]: Off
[Software Update Notification]
[On]: sistema nustatoma taip, kad
būtumėte informuojami apie naujausią
siūlomą programinės įrangos versiją
(62 psl.).
[Off]: Off
[Auto Update Settings]
• [Auto Update]
[On]: programinės įrangos naujinimas
automatiškai vykdomas tarp 2 ir 5 val.
vietos laiku pasirinktoje [Time Zone],
kai ši sistema nenaudojama. Jei
pasirinksite [Tinklo / „Bluetooth“
budėjimo režimas] nuostatą [Off],
programinės įrangos naujinimas bus
atliekamas, kai sistemą išjungsite.
[Off]: Off
• [Time Zone]
Pasirinkite savo šalį / regioną.
Pastabos
• Atsižvelgiant į išsamią naujinimų
informaciją, programinės įrangos
naujinimas gali būti atliekamas net jei
[Auto Update] pasirenkate nuostatą [Off].
• Programinė įranga automatiškai
atnaujinama per 11 dienų nuo naujos
programinės įrangos išleidimo.
[Įrenginio pavadinimo nustatymas]
Galima savo nuožiūra pakeisti sistemos
pavadinimą, kad ją būtų lengviau
atpažinti naudojant funkciją [Bluetooth
Audio]. Pavadinimas naudojamas ir
kituose tinkluose, pvz., pagrindiniame
tinkle. Vykdydami ekrane pateiktas
instrukcijas ir naudodami programinės
įrangos klaviatūrą įveskite pavadinimą.
[System Information]
Galima peržiūrėti sistemos informaciją,
pvz., programinės įrangos versiją,
MAC adresą.
[Software License Information]
Galite nustatyti, kad būtų rodoma
programinės įrangos licencijos
informacija.
[Network Settings]
[Internet Settings]
Prijunkite sistemą prie tinklo iš anksto.
[Laidinio LAN nustatymai]: pasirinkite šį
nustatymą, kai prijungiate prie
plačiajuosčio maršrutizatoriaus
naudodami LAN kabelį. pasirinkus šį
nustatymą, sistemos belaidžio LAN
funkcija išjungiama automatiškai.
[Belaidžio LAN nustatymai]: pasirinkite,
jei prie belaidžio tinklo jungiatės
naudodami sistemoje įmontuotą „Wi-Fi“
funkciją.
Patarimas
Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite
toliau nurodytoje svetainėje ir peržiūrėkite
DUK:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
Rodoma dabartinė tinklo ryšio būsena.
61LT
[Nustatymas iš naujo]
Galite atkurti sistemos gamyklinius
nustatymus, pasirinkę nustatymų grupę.
Visi grupės nustatymai bus atkurti.
Išsamios informacijos žr. „Sistemos
nustatymas iš naujo“ (73 psl.)
[Software Update]
Galite atnaujinti sistemos, žemųjų
dažnių arba galinių garsiakalbių
programinę įrangą. Išsamios
informacijos žr „Programinės įrangos
naujinimas“ (62 psl.).
Programinės įrangos
naujinimas
Atnaujinę programinę įrangą į naujausią
versiją, galite naudotis naujausiomis
funkcijomis.
Daugiau informacijos apie naujinimo
funkcijas rasite toliau nurodytoje
svetainėje:
www.sony.eu/support
Pastabos
• Naujinimas gali trukti iki 40 minučių.
• Norint atlikti atnaujinimus internetu,
būtina interneto prieiga.
• Kol vyksta naujinimas, neįjunkite ir
neišjunkite sistemos, neatjunkite
kintamosios srovės maitinimo laido
(maitinimo tinklo laido), neatjunkite /
neprijunkite HDMI laido ir nepaleiskite
sistemos arba televizoriaus. Palaukite,
kol programinė įranga bus atnaujinta.
• Nustatykite [Auto Update] kaip [On],
jei norite atlikti programinės įrangos
naujinimus automatiškai (61 psl.).
Atsižvelgiant į išsamią naujinimų
informaciją, programinės įrangos
naujinimas gali būti atliekamas net jei
[Auto Update] pasirenkate nuostatą [Off].
1
2
62LT
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai].
Jei sistema tinkle aptinka sistemos
atnaujinimo informaciją,
pagrindiniame meniu pasirodo
atnaujinimo pranešimas ir
[Software Update]. Tokiu atveju
pasirinkite [Software Update] ir
pereikite prie 4 veiksmo.
3
4
Pasirinkite [Software Update]
(taikyti).
TV ekrane bus rodomas
[Software Update] ekranas.
Pasirinkite atnaujinamą elementą.
Iš šių elementų pasirinkite
atnaujinamą elementą
paspausdami / ir , tada
atnaujinkite programinę įrangą
vadovaudamiesi ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
Kai prasideda programinės įrangos
naujinimas, sistema automatiškai
paleidžiama iš naujo.
Kol naujinama programinė įranga,
priekinio skydelio ekrane rodoma
„UPDT“. Kai baigiama naujinti,
sistema automatiškai paleidžiama
iš naujo.
• [Tinklo naujinys] galite atlikti naudodami
Sony | Music Center.
• Jei žemųjų dažnių arba galinių
garsiakalbių atnaujinti nepavyksta,
perkelkite juos arčiau pagrindinio
įrenginio ir atnaujinkite.
[Tinklo naujinys]
Programinė įranga naujinama
prisijungus prie pasiekiamo tinklo.
Įsitikinkite, kad tinklas prijungtas
prie interneto.
[USB naujinys]
Programinė įranga atnaujinama
naudojant USB atminties įrenginį.
Jei reikia daugiau informacijos apie
atnaujinimą, žr. instrukcijas, kurios
rodomos atsisiunčiant atnaujinimo failą.
[Tik belaidžiai garsiakalbiai]
Atnaujina žemųjų dažnių ir galinių
garsiakalbių programinę įrangą,
kai naudojama naujausia sistemos
programinės įrangos versija. Įsitikinkite,
kad žemųjų dažnių ir galiniai
garsiakalbiai yra įjungti ir prijungti
prie sistemos (31 psl.).
Pastabos
• Galite atlikti [USB naujinys] paspaudę
ir 7 sek. palaikę pagrindinio įrenginio
mygtuką BLUETOOTH ir .
63LT
Išjungus televizorių išjungiama ir
sistema.
Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimas
Jei naudojant sistemą kyla viena iš toliau
nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi
dėl taisymo naudokite šį nesklandumų
šalinimo vadovą ir bandykite problemą
išspręsti. Jei nepavyktų išspręsti kurios
nors problemos, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Taisyti pristatykite pagrindinį įrenginį,
žemųjų dažnių garsiakalbį ir galinius
garsiakalbius (nepridedama),net jei
atrodo, kad sugedo tik vienas iš šių
įrenginių.
Maitinimas
Nepavyksta įjungti sistemos.
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo laidas.
 Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) atjunkite nuo
sieninio elektros lizdo (maitinimo
tinklo) ir kelias minutes palaukę jį vėl
prijunkite.
Sistema neįjungiama net įjungus
televizorių.
 Nustatykite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai] - [HDMI Settings] [Kontroliuoti HDMI] į [On] (59 psl.).
TV turi palaikyti Kontroliuoti HDMI
funkciją (51 psl.). Išsamios informacijos
žr. TV naudojimo instrukcijose.
 Patikrinkite televizoriaus garsiakalbių
nustatymus. Sistema sinchronizuojama
su televizoriaus garsiakalbių
nustatymais. Išsamios informacijos žr.
TV naudojimo instrukcijose.
 Priklausomai nuo televizoriaus, jei
anksčiau garsas buvo atkurtas per
televizoriaus garsiakalbius, sistema
gali neįsijungti net jei yra įjungiamas
televizoriaus maitinimas.
64LT
 Patikrinkite nustatymą
[Setup] [Išplėstiniai nustatymai] - [HDMI
Settings] - [Standby Linked to TV]
(59 psl.). Kai [Standby Linked to TV]
nustatoma kaip [On] arba [Auto],
sistema automatiškai išsijungia, kai
išjungiamas televizorius.
Sistema neišjungiama net išjungus
televizorių.
 Patikrinkite nustatymą
[Setup] [Išplėstiniai nustatymai] - [HDMI
Settings] - [Standby Linked to TV]
(59 psl.). Kad sistema būtų
išjungiama automatiškai
neatsižvelgiant į įvestį, kai
išjungiamas televizorius, [Standby
Linked to TV] nustatykite kaip [On].
TV turi palaikyti Kontroliuoti HDMI
funkciją (51 psl.). Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijose.
Sistemos negalima išjungti.
 Gali būti įjungtas sistemos
demonstracinis režimas. Norėdami
atšaukti demonstracinį režimą,
sistemą nustatykite iš naujo.
Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek.
palaikykite pagrindinio įrenginio
mygtukus  (maitinimas) ir –
(garsumas) (73 psl.).
Vaizdas
Vaizdo nėra arba neatkuriamas
tinkamai.
 Pasirinkite atitinkamą įvestį ( 34psl.).
 Jei pasirinkus TV įvestį nėra vaizdo, TV
nuotolinio valdymo pultu pasirinkite
norimą televizijos kanalą.
 Jei pasirinkus HDMI1/2 įvestį nėra
vaizdo, paspauskite prijungto
įrenginio atkūrimo mygtuką.
 Atjunkite ir vėl prijunkite HDMI kabelį.
Įsitikinkite, kad kabelis tvirtai
prijungtas.
 Jei nematote vaizdo iš prijungto
įrenginio arba prijungto įrenginio
vaizdas atkuriamas neteisingai,
nustatykite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai] - [HDMI Settings] - [HDMI
signalo formatas] - [HDMI IN 1]/[HDMI
IN 2] į [Standard format] (24 psl.).
 Jei prijungiate HDCP 2.2 palaikantį
įrenginį, junkite jį tik prie HDMI IN
lizdo, o televizorių junkite prie HDMI
OUT sistemos lizdo.
 Sistema prijungta prie HDCP (didelio
pralaidumo skaitmeninio turinio
apsauga) nepalaikančio įvesties
įrenginio. Tokiu atveju patikrinkite
prijungto įrenginio specifikacijas.
Prie sistemos prijungto įrenginio
vaizdas ir garsas neatkuriamas per
televizorių, jei sistema neįjungta.
TV ekrane nerodomas per HDMI IN
1/2 lizdą perduodamas 3D turinys.
HDR turinys nerodomas kaip
didelio dinaminio diapazono
turinys.
 Atsižvelgiant į TV ar vaizdo įrenginį,
3D turinys gali būti rodomas ne nuo
pradžių. Išsiaiškinkite palaikomą
HDMI vaizdo formatą (79 psl.).
TV ekrane nerodomas per HDMI IN
1/2 lizdą perduodamas 4K vaizdo
turinys.
 Atsižvelgiant į TV ar vaizdo įrenginį,
4K vaizdo turinys gali būti rodomas
ne nuo pradžių. Patikrinkite TV ir
vaizdo įrenginio vaizdo rodymo
galimybę ir nustatymus.
 Vaizdas gali būti rodomas
netinkamai, jei [HDMI signalo
formatas] nustatymas pakeistas.
Tokiu atveju pakeiskite nuostatą į
[Standard format] (24 psl.).
 Naudokite „Premium High Speed
HDMI“ kabelį su eternetu, kuris
palaiko 18 Gbps, arba „High Speed
HDMI“ kabelį su eternetu (79 psl.).
Vaizdas nerodomas visame
TV ekrane.
 Kraštinių santykis laikmenoje yra
fiksuotas.
 Sistemoje nustatykite
[Setup] [Išplėstiniai nustatymai] - [HDMI
Settings] - [Kontroliuoti HDMI] į [On],
tada nustatykite [Standby Through] į
[Auto] arba [On] (59 psl.).
 Įjunkite sistemą, tada perjunkite
įvestį, kad būtų atkuriamas įrenginys.
 Jei jungiama ne prie Sony pagamintų
įrenginių, kurie palaiko Kontroliuoti
HDMI funkciją, nustatykite
[Setup] - [Išplėstiniai nustatymai]
- [HDMI Settings] - [Standby Through]
į [On] (59 psl.).
 Patikrinkite TV ir prijungto įrenginio
nustatymus. Išsamios informacijos
ieškokite TV ir prijungto įrenginio
naudojimo instrukcijoje.
 Jei pralaidumas nepakankamas, kai
kurie įrenginiai HDR turinį gali
konvertuoti į SDR. Tokiu atveju
nustatykite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai] - [HDMI Settings] [HDMI signalo formatas] - [HDMI IN 1]/
[HDMI IN 2] į [Enhanced format],
jei televizorius ir prijungtas įrenginys
palaiko iki 18 Gbps dažnių juostą
(24 psl.). Kai pasirenkate [Enhanced
format], būtinai naudokite „Premium
High Speed HDMI“ kabelį su eternetu,
kuris palaiko 18 Gbps (79 psl.).
Garsas
Sistema negali prisijungti prie
televizoriaus naudojant
BLUETOOTH funkciją.
 Kai sistema prijungiama prie
televizoriaus HDMI kabeliu
(nepridedama), BLUETOOTH
ryšys nutraukiamas.
65LT
Per sistemą neatkuriamas TV garsas.
 Patikrinkite HDMI kabelio, optinio
skaitmeninio kabelio arba analoginio
garso kabelio, kuris prijungtas prie
sistemos ir TV, tipą ir jungtį (žr. pridėtą
paleisties vadovą).
 Atjunkite prie TV ir sistemos
prijungtus kabelius, o paskui juos
vėl tvirtai prijunkite. Televizoriaus ir
sistemos KS maitinimo laidus
(maitinimo tinklo laidus) išjunkite
iš KS lizdų (maitinimo tinklo),
o paskui vėl įjunkite.
 Jei sistema ir televizorius sujungti
HDMI kabeliu, patikrinkite, ar:
– prijungto TV HDMI lizdas
pažymėtas „ARC“;
– įjungta TV funkcija Kontroliuoti
HDMI;
– sistemos [Kontroliuoti HDMI]
nustatyta kaip [On] ir [TV garso
įvesties režimas] nustatyta kaip
[Auto] (59 psl.).
 Jei TV nėra suderinamas su Audio
Return Channel, prijunkite optinį
skaitmeninį kabelį (pridedamas) (žr.
pridėtą paleisties vadovą). Jei TV nėra
suderinamas su Audio Return
Channel, TV garsas nebus atkuriamas
per sistemą, net jei sistema bus
prijungta prie TV HDMI IN lizdo.
 Perjunkite sistemos įvestį į TV įvestį.
Jei sistemą ir TV sujungiate analoginio
garso kabeliu (nepridedamas),
sistemos įvestį perjunkite į ANALOG
įvestį (40 psl.).
 Padidinkite sistemos garsumą arba
atšaukite nutildymą.
 Jei prie TV prijungto kabelinės arba
palydovinės televizijos priedėlio
garsas neatkuriamas, įrenginį
prijunkite prie sistemos HDMI IN 1
arba HDMI IN 2 lizdo ir sistemos įvestį
perjunkite į prijungto įrenginio įvestį
([HDMI1] arba [HDMI2]) (žr. pridėtą
paleisties vadovą).
 Atsižvelgiant į TV ir sistemos
prijungimo tvarką, sistema gali būti
nutildyta ir sistemos priekinio
66LT
skydelio ekrane rodoma „MUTING“.
Tokiu atveju pirmiausia įjunkite
televizorių, tada – sistemą.
 TV (BRAVIA) garsiakalbius nustatykite
kaip garso sistemą. Kaip nustatyti TV,
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Prie sistemos prijungto įrenginio
vaizdas ir garsas neatkuriamas per
televizorių, jei sistema neįjungta.
 Sistemoje nustatykite
[Setup] [Išplėstiniai nustatymai] - [HDMI
Settings] - [Kontroliuoti HDMI] į [On],
tada nustatykite [Standby Through] į
[Auto] arba [On] (59 psl.).
 Įjunkite sistemą, tada perjunkite
įvestį, kad būtų atkuriamas įrenginys.
 Jei jungiama ne prie Sony pagamintų
įrenginių, kurie palaiko Kontroliuoti
HDMI funkciją, nustatykite
[Setup] - [Išplėstiniai nustatymai] [HDMI Settings] - [Standby Through] į
[On] (59 psl.).
Garsas atkuriamas ir per sistemą,
ir per TV.
 Nutildykite sistemos arba
televizoriaus garsą.
TV garsas iš šios sistemos atsilieka
nuo vaizdo.
 Nustatykite [A/V Sync] 0 ms, jei
nustatytas intervalas nuo 25 ms
iki 300 ms (48 psl.).
 Atsižvelgiant į garso šaltinį, tarp garso
ir vaizdo gali atsirasti laiko tarpas.
Jei televizoriuje yra vaizdo atidėjimo
funkcija, koreguodami naudokite
šią funkciją.
Prie sistemos prijungto įrenginio
perduodamo garso visiškai
nesigirdi arba jis labai tylus.
 Ant nuotolinio valdymo pulto
paspauskite  + ir patikrinkite
garsumo lygį (14 psl.).
 Ant nuotolinio valdymo pulto
paspauskite  arba  + ir atšaukite
nutildymo funkciją (14 psl.).
 Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas
įvesties šaltinis. Išbandykite kitus
įvesties šaltinius kelis kartus
paspausdami nuotolinio valdymo
pulto įvesties pasirinkimo mygtuką
(TV/HDMI1/HDMI2/ANALOG/USB/
BLUETOOTH) (14 psl.).
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungti
visi sistemos ir prijungto įrenginio
kabeliai ir laidai.
 Kai leidžiamas turinys, suderinamas
su autorių teisių apsaugos
technologija (HDCP), per sistemą
garsas neatkuriamas.
 Nustatykite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai] - [HDMI Settings] - [HDMI
signalo formatas] į [Standard format]
(24 psl.).
Nepavyksta pritaikyti erdvinio
garso efekto.
 Atsižvelgiant į įvesties signalą ir garso
režimo nustatymą, erdvinis garsas
gali būti atkuriamas neefektyviai.
Atsižvelgiant į programą arba diską,
erdvinio garso efektas gali būti vos
pastebimas.
 Jei norite girdėti kelių kanalų garsą,
patikrinkite prie sistemos prijungto
įrenginio skaitmeninės garso
išvesties nustatymą. Išsamios
informacijos rasite prie prijungto
įrenginio pridėtoje naudojimo
instrukcijoje.
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Nėra garso arba iš žemųjų dažnių
garsiakalbio sklinda tik labai tylus
garsas.
 Ant nuotolinio valdymo pulto
paspaudę SW  + padidinkite
žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą (48 psl.).
 Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių
garsiakalbio maitinimo indikatorius
šviečia žalia spalva.
 Jei žemųjų dažnių garsiakalbio
maitinimo indikatorius nešviečia,
pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
– Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
žemųjų dažnių garsiakalbio
kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo tinklo laidas).
– Paspausdami žemųjų dažnių
garsiakalbio mygtuką 
(maitinimas) įjunkite maitinimą.
 Jei žemųjų dažnių garsiakalbio
maitinimo indikatorius lėtai mirksi
žalia spalva arba šviečia raudonai,
pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
– Žemųjų dažnių garsiakalbį
perkelkite arčiau pagrindinio
įrenginio, kad žemųjų dažnių
garsiakalbio maitinimo indikatorius
šviestų žaliai.
– Atlikite dalyje „Belaidis žemųjų
dažnių garsiakalbio ir galinių
garsiakalbių prijungimas“ (31 psl.)
nurodytus veiksmus.
– Patikrinkite belaidžio ryšio būseną
(58 psl.).
 Jei žemųjų dažnių garsiakalbio
maitinimo indikatorius mirksi
raudonai, paspausdami žemųjų
dažnių garsiakalbio mygtuką 
(maitinimas) išjunkite maitinimą ir
patikrinkite, ar neuždengtos jo
ventiliacijos angos.
 Jei naudojami įvesties šaltiniai, į
kuriuos įeina labai nedaug bosų garso
komponentų (pvz., TV transliacijos),
gali būti sunku išgirsti garsą per
žemųjų dažnių garsiakalbį. Žemųjų
dažnių garsiakalbio garsą galite
patikrinti paleisdami bandomąjį toną
(54 psl.).
 Išjunkite nakties režimą. Išsamios
informacijos žr. „Kaip mėgautis aiškiu
garsu vidurnaktį, nustačius nedidelį
garsumą (NIGHT)“ (47 psl.)
 Jei [RF Channel] nustatymą pakeisite
iš [Off] į [On] (33 psl.), gali prireikti
1 min., kol garsas bus atkurtas.
67LT
Garsas stringa arba girdimas
triukšmas.
 Jei netoli yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas
(pvz., belaidis LAN ar naudojama
mikrobangų krosnelė), sistemą
perkelkite toliau nuo jo.
 Jeigu tarp pagrindinio įrenginio ir
žemųjų dažnių garsiakalbio yra
kliūtis, ją patraukite arba pašalinkite.
 Pagrindinį įrenginį ir žemųjų dažnių
garsiakalbį padėkite taip, kad tarp jų
būtų kuo mažesnis atstumas.
 Pakeiskite [RF Channel] nustatymą
(33 psl.).
 Perjunkite belaidį televizoriaus arba
Blu-ray Disc leistuvo tinklo ryšį į
laidinį.
Galiniai garsiakalbiai
(nepridedami)
Iš galinių garsiakalbių nesigirdi
jokio garso.
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
galinio garsiakalbio kintamosios
srovės maitinimo laidas (maitinimo
tinklo laidas).
 Jei galinio garsiakalbio maitinimo
indikatorius nešviečia, pabandykite
atlikti tolesnius veiksmus.
– Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
galinio garsiakalbio kintamosios
srovės maitinimo laidas (maitinimo
tinklo laidas).
– Paspauskite galinio garsiakalbio
 (maitinimo) mygtuką ir įjunkite
maitinimą.
 Jei galinio garsiakalbio maitinimo
indikatorius lėtai mirksi žalia spalva
arba šviečia raudonai, pabandykite
atlikti toliau nurodytus veiksmus.
– Galinį garsiakalbį perkelkite arčiau
pagrindinio įrenginio, kad galinio
garsiakalbio maitinimo indikatorius
šviestų žaliai.
– Atlikite dalyje „Belaidis žemųjų
dažnių garsiakalbio ir galinių
68LT
garsiakalbių prijungimas“ (31 psl.)
nurodytus veiksmus.
– Patikrinkite belaidžio ryšio būseną
(58 psl.).
 Nuotolinio valdymo pultelyje
paspauskite REAR  + ir padidinkite
galinių garsiakalbių garsumą
(48 psl.).
 Jei [RF Channel] nustatymą pakeisite
iš [Off] į [On] (33 psl.), gali prireikti
1 min., kol garsas bus atkurtas.
Garsas stringa arba girdimas
triukšmas.
 Jei netoli yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas
(pvz., belaidis LAN ar naudojama
mikrobangų krosnelė), sistemą
perkelkite toliau nuo jo.
 Jeigu tarp pagrindinio įrenginio
ir galinio garsiakalbio yra kliūtis,
ją patraukite arba pašalinkite.
 Pagrindinį įrenginį ir galinį garsiakalbį
padėkite kuo arčiau vienas kito.
 Perjunkite belaidį televizoriaus arba
Blu-ray Disc leistuvo tinklo ryšį į
laidinį.
USB įrenginio prijungimas
USB įrenginys neatpažįstamas.
 Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
 Išjunkite sistemą.
 Atjunkite ir vėl prijunkite
USB įrenginį.
 Įjunkite sistemą.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys
tinkamai prijungtas prie (USB)
prievado (38 psl.).
 Patikrinkite, ar nesugadintas USB
įrenginys arba kabelis.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys
įjungtas.
 Jei USB įrenginys prijungtas per USB
šakotuvą, jį atjunkite ir USB įrenginį
prijunkite tiesiogiai prie sistemos.
 Kai prijungiate WALKMAN® arba
išmanųjį telefoną, jo vidinė arba
išorinė atmintis (pvz., atminties
kortelė) gali būti neatpažinta.

Mobiliojo įrenginio
prijungimas
Nepavyksta susieti.
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Įsitikinkite, kad sistemos veikimo
netrikdo belaidis LAN įrenginys,
kitas 2,4 GHz belaidis įrenginys arba
mikrobangų krosnelė. Jei netoliese
yra įrenginių, skleidžiančių
elektromagnetines bangas, juos
patraukite toliau nuo sistemos.
Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH
ryšio.
 Įsitikinkite, kad šviečia pagrindinio
įrenginio BLUETOOTH indikatorius
(37 psl.).
 Įsitikinkite, kad norimas prijungti
BLUETOOTH įrenginys yra įjungtas
ir įjungta BLUETOOTH funkcija.
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Iš naujo susiekite sistemą su
BLUETOOTH įrenginiu. Pirmiausia gali
prireikti atšaukti šios sistemos
susiejimą naudojant BLUETOOTH
įrenginį.
 Susiejimo informacija gali būti
panaikinta. Susiekite dar kartą
(36 psl.).
Sistema neatkuria garso iš
prijungto BLUETOOTH mobiliojo
įrenginio.
 Įsitikinkite, kad šviečia pagrindinio
įrenginio BLUETOOTH indikatorius
(37 psl.).
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Jei šalia yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas



(pvz., belaidis LAN įrenginys,
kiti BLUETOOTH įrenginiai arba
mikrobangų krosnelė), jį perkelkite
toliau nuo sistemos.
Pašalinkite visas kliūtis, esančias tarp
šios sistemos ir BLUETOOTH
įrenginio, arba perkelkite sistemą
toliau nuo kliūties.
Pakeiskite prijungto BLUETOOTH
įrenginio padėtį.
Belaidžio LAN maršruto parinktuvo
arba asmeninio kompiuterio
belaidžio LAN ryšio dažnį pakeiskite į
5 GHz diapazoną.
Padidinkite prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
Ausinių prijungimas
naudojant BLUETOOTH
funkciją
Nepavyksta susieti.
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Įsitikinkite, kad sistemos veikimo
netrikdo belaidis LAN įrenginys,
kitas 2,4 GHz belaidis įrenginys arba
mikrobangų krosnelė. Jei netoliese
yra įrenginių, skleidžiančių
elektromagnetines bangas, juos
patraukite toliau nuo sistemos.
Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH
ryšio.
 Įsitikinkite, kad šviečia pagrindinio
įrenginio BLUETOOTH indikatorius
(10 psl.).
 Įsitikinkite, kad norimas prijungti
BLUETOOTH įrenginys yra įjungtas
ir įjungta BLUETOOTH funkcija.
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Iš naujo susiekite sistemą su
BLUETOOTH įrenginiu. Pirmiausia gali
prireikti atšaukti BLUETOOTH
įrenginio susiejimą su šia sistema.
Žr. „Kaip užregistruotą įrenginį
pašalinti iš įrenginių sąrašo“ (43 psl.)
69LT
 Susiejimo informacija gali būti
panaikinta. Susiekite dar kartą
(43 psl.).
Per prijungtas BLUETOOTH ausines
neišvedamas garsas.
 Įsitikinkite, kad šviečia pagrindinio
įrenginio BLUETOOTH indikatorius
(10 psl.).
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Jei šalia yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas
(pvz., belaidis LAN įrenginys,
kiti BLUETOOTH įrenginiai arba
mikrobangų krosnelė), jį perkelkite
toliau nuo sistemos.
 Pašalinkite visas kliūtis, esančias tarp
šios sistemos ir BLUETOOTH
įrenginio, arba perkelkite sistemą
toliau nuo kliūties.
 Pakeiskite prijungto BLUETOOTH
įrenginio padėtį.
 Belaidžio LAN maršruto parinktuvo
arba asmeninio kompiuterio
belaidžio LAN ryšio dažnį pakeiskite į
5 GHz diapazoną.
 Padidinkite prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
 [Wireless Playback Quality]
nustatykite kaip [Auto] (60 psl.).
 Tam tikro turinio gali nepavykti atkurti
dėl jam taikomos turinio apsaugos.
Laidinis LAN ryšys
Sistemos nepavyksta prijungti prie
tinklo.
 Patikrinkite tinklo ryšį (25 psl.) ir tinklo
nustatymus (61 psl.).
Belaidis LAN ryšys
Atlikus [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)] sąranką, asmeninis
70LT
kompiuteris neprisijungia prie
interneto.
 Jei prieš reguliuojant
maršrutizatoriaus nustatymą bus
vykdoma „Wi-Fi“ apsaugotos
sąrankos funkcija, maršrutizatoriaus
belaidžio ryšio nustatymai gali būti
automatiškai pakeisti. Tokiu atveju
atitinkamai pakeiskite PC belaidžio
ryšio nustatymus.
Sistemai nepavyksta prisijungti prie
tinklo arba ryšys su tinklu
nestabilus.
 Įsitikinkite, kad belaidžio LAN
maršrutizatorius įjungtas.
 Patikrinkite tinklo ryšį (26 psl.) ir tinklo
nustatymus (61 psl.).
 Atsižvelgiant į naudojimo aplinką
(įskaitant sienų statybinę medžiagą),
radijo bangų priėmimo sąlygas arba
kliūtis tarp sistemos ir belaidžio LAN
maršrutizatoriaus, ryšio atstumą gali
tekti sutrumpinti. Perkelkite sistemą ir
belaidžio LAN maršrutizatorių arčiau
vienas kito.
 Ryšį gali trikdyti 2,4 GHz dažnio
bangas skleidžianti mikrobangų
krosnelė, BLUETOOTH arba
skaitmeninis belaidis įrenginys.
Pagrindinį įrenginį pastatykite
atokiau nuo tokių įrenginių arba juos
išjunkite.
 Belaidžio LAN ryšio stabilumui įtakos
turi naudojimo aplinka, ypač kai
naudojama sistemos BLUETOOTH
funkcija. Tokiu atveju pertvarkykite
naudojimo aplinką.
Belaidžių tinklų sąraše nerodomas
norimas belaidžio ryšio LAN
maršrutizatorius.
 Paspausdami BACK grįžkite į
ankstesnį ekraną ir pabandykite vėl
atlikti [Belaidžio LAN nustatymai]
(26 psl.). Jei norimas naudoti
belaidžio ryšio LAN maršrutizatorius
vis tiek neaptinkamas, tinklų sąraše
pasirinkite [New connection
registration], pasirinkite [Manual
registration] ir tinklo pavadinimą
(SSID) įveskite rankiniu būdu.
Interneto ryšys
Sistemos nepavyksta prijungti prie
interneto.
 Patikrinkite laidinio arba belaidžio
LAN ryšį.
 Maršrutizatorių arba belaidžio ryšio
LAN maršrutizatorių paleiskite iš naujo.
Nuotolinio valdymo pultas
Neveikia sistemos nuotolinio
valdymo pultas
 Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite
į pagrindinio įrenginio nuotolinio
valdymo jutiklį (10 psl.).
 Pašalinkite visas tarp nuotolinio
valdymo pulto ir sistemos esančias
kliūtis.
 Jei abu nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementai išeikvoti,
pakeiskite juos naujais.
 Patikrinkite, ar spaudžiate tinkamą
nuotolinio valdymo pulto mygtuką.
Neveikia TV nuotolinio valdymo
pultas.
 Šią problemą galima išspręsti įjungiant
IR kartotuvo funkciją (33 psl.).
Kita informacija
Kontroliuoti HDMI funkcija neveikia
tinkamai.
 Patikrinkite jungtį su sistema
(žr. pridėtą paleisties vadovą).
 Įjunkite TV funkciją Kontroliuoti HDMI.
Išsamios informacijos žr. TV
naudojimo instrukcijose.
 Šiek tiek palaukite, tada bandykite
dar kartą. Jei sistemą atjungsite, prieš
atliekant operacijas gali tekti šiek tiek
palaukti. Palaukite 15 sekundžių,
tada bandykite dar kartą.
 Įsitikinkite, kad prie sistemos prijungti
įrenginiai palaiko funkciją Kontroliuoti
HDMI.
 Įjunkite prie sistemos prijungtų
įrenginių funkciją Kontroliuoti HDMI.
Išsamios informacijos ieškokite
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
 Įrenginių, kuriuos galima valdyti
naudojant funkciją „Kontroliuoti
HDMI“, tipas ir skaičius ribojamas
pagal HDMI CEC standartus, kaip
nurodyta toliau.
– Įrašymo įrenginiai („Blu-ray Disc“
įrašymo įrenginys, DVD įrašymo
įrenginys ir kt.): iki 3 įrenginių
– Atkūrimo įrenginiai („Blu-ray Disc“
leistuvas, DVD leistuvas ir pan.):
iki 3 įrenginių (ši sistema naudoja
vieną jų)
– Su imtuvu susiję įrenginiai:
iki 4 įrenginių
– Garso sistema (imtuvas / ausinės):
iki 1 įrenginio (naudoja ši sistema)
Priekinio skydelio ekrane mirksi
„PRTCT“ ir sistema yra išjungta.
 Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) ir patikrinkite, ar neuždengtos
sistemos ventiliacijos angos.
Priekinio skydelio ekrane
pakaitomis mirksi „PRTCT“, „PUSH“,
garsiakalbio pavadinimas („SUB“,
„SUR L“ arba „SUR R“) ir
„MAITINIMAS”.
 Paspauskite atitinkamo garsiakalbio
 (maitinimas) („SUB“: žemųjų
dažnių garsiakalbis, „SUR L“: kairysis
galinis garsiakalbis, „SUR R“:
dešinysis galinis garsiakalbis) ir
išjunkite. Atjunkite žemųjų dažnių
garsiakalbio kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą), patikrinkite, ar neuždengtos
žemųjų dažnių garsiakalbio
ventiliacijos angos ir paleiskite
sistemą iš naujo. Atjunkite galinio
garsiakalbio kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
71LT
laidą) ir paleiskite sistemą iš naujo. Jei
tinkamai prijungsite iš naujo, vaizdas
priekinio skydelio ekrane vėl bus
įprastas.
Priekinio skydelio ekrane užsidegs
„BT TX“.
 Nustatykite [Bluetooth Mode] kaip
[Imtuvas]. „BT TX“ rodomas, jei
[Bluetooth Mode] nustatytas kaip
[Transmitter] (59 psl.).
Netinkamai veikia TV jutikliai.
 Pagrindinis įrenginys gali užstoti tam
tikrus jutiklius (pvz., šviesumo jutiklį),
TV nuotolinio valdymo pulto imtuvą
arba 3D TV akiniams skirtą spinduolį
(infraraudonųjų spindulių
perdavimą), jei TV palaiko
infraraudonųjų spindulių 3D akinių
sistemą arba belaidį ryšį. Pagrindinį
įrenginį pastatykite atokiau nuo TV,
kad tos dalys tinkamai veiktų. Jutiklių
ir nuotolinio valdymo imtuvo vietų
ieškokite TV naudojimo instrukcijoje.
Belaidžio ryšio funkcijos (belaidis
LAN, BLUETOOTH funkcija, žemųjų
dažnių garsiakalbis arba galiniai
garsiakalbiai) nestabilios.
 Aplink sistemą nestatykite metalinių
objektų, išskyrus TV.
Staiga ima groti jums nepažįstama
muzika.
 Gali būti, kad buvo paleistas iš anksto
įdiegtas muzikos pavyzdys. Atkūrimą
sustabdykite paspausdami
pagrindinio įrenginio mygtuką
.
72LT
Sistemos negalima išjungti arba
negalima naudoti [Išplėstiniai
nustatymai]. / Paspaudus 
(maitinimas), ekrano lange rodoma
„.DEMO“ ir sistemos negalima
išjungti.
 Gali būti įjungtas sistemos
demonstracinis režimas. Norėdami
atšaukti demonstracinį režimą,
sistemą nustatykite iš naujo.
Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek.
palaikykite pagrindinio įrenginio
mygtukus  (maitinimas) ir –
(garsumas) (73 psl.).
Sistema paleidžiama iš naujo.
 Jei jungiate prie TV, kurio raiška
skiriasi nuo sistemos raiškos, sistema
gali pasileisti iš naujo arba gali būti iš
naujo nustatyti vaizdo išvesties
nustatymai.
Sistemos nustatymas
iš naujo
Jei sistema vis tiek neveikia tinkamai,
atkurkite gamyklinius sistemos
nustatymus, kaip nurodyta toliau.
1
2
3
4
5
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] - [Išplėstiniai
nustatymai].
Pasirinkite [Nustatymas iš naujo]
(taikyti).
Pasirinkite norimą atkurti meniu
elementą.
Pasirinkite [Pradžia] (taikyti).
Kaip nustatymą iš naujo
atšaukti
5 etape pasirinkite [Cancel].
Jei nustatymo iš naujo
nepavyksta atlikti
naudojantis pagrindiniu
meniu
Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek.
palaikykite pagrindinio įrenginio
mygtukus  (maitinimas) ir
(garsumas).
Atkuriama pradinė nustatymų būsena.
Pastaba
Nustačius iš naujo, ryšys su žemųjų dažnių
ir galiniais garsiakalbiais gali nutrūkti.
Tokiu atveju vykdykite „Belaidis žemųjų
dažnių garsiakalbio ir galinių garsiakalbių
prijungimas“ (31 psl.).
73LT
BLUETOOTH dalis
Papildoma informacija
Specifikacijos
Pailgasis garsiakalbis
(SA-ZF9)
Stiprintuvo skyrius
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis ir priekinis dešinysis:
60 W + 60 W
(esant 4 omams, 1 kHz, 1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinio L / priekinio R / centrinio
garsiakalbio blokai: 100 W (vienam
kanalui, esant 4 omams, 1 kHz)
Įvestis
HDMI IN 1/2*
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Išvestys
HDMI OUT (TV (ARC))*
* HDMI IN 1/2 ir HDMI OUT (TV (ARC)) lizdai
palaiko HDCP 2.2 protokolą. HDCP 2.2
yra patobulinta autorių teisėmis
apsaugota technologija, naudojama
turiniui (pvz., 4K filmams) apsaugoti.
HDMI dalis
Jungtis
A tipo (19 kontaktų)
USB skyrius
(USB) prievadas:
A tipas (USB atmintinei prijungti)
LAN
LAN(100) jungtis
100BASE-TX kontaktas
Belaidis LAN
Ryšių sistema
IEEE 802.11 a/b/g/n
Dažnių diapazonas
2,4 GHz, 5 GHz
74LT
Ryšių sistema
BLUETOOTH specifikacijos 4.2 versija
Išvestis
BLUETOOTH specifikacijos 1 maitinimo
klasė
Didžiausias ryšio atstumas
Tiesiaeigis bangos sklidimas – apie
30 m1)
Didžiausias galimų registruoti įrenginių
skaičius
9 įrenginiai
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas
(2,4 GHz – 2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
Suderinami BLUETOOTH profiliai2)
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC5), LDAC
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–40 000 Hz (LDAC diskretizavimo
dažnis 96 kHz su 990 kbps perdavimu)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis
44,1 kHz)
1) Faktinis diapazonas gali skirtis
atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip
kliūtys tarp įrenginių, mikrobangų
krosnelės skleidžiamas magnetinis
laukas, statinis krūvis, belaidis
telefonas, priėmimo jautrumas,
operacinė sistema, programinė įranga,
taikomosios programos ir kt.
2)
BLUETOOTH standartiniai profiliai
nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių
paskirtį.
3) Kodekas: garso signalo glaudinimo ir
konvertavimo formatas
4)
Pojuosčio kodeko santrumpa
5) Pažangiojo garso kodavimo santrumpa
Priekinis L / priekinis R / centrinio
garsiakalbio bloko dalis
Garsiakalbių sistema
Viso diapazono garsiakalbių sistema,
akustinis sulaikymas
Garsiakalbis
46 mm kūgio tipo
Bendri nesklandumai
Su maitinimu susiję reikalavimai
220–240 V, 50 Hz / 60 Hz kintamoji
srovė
Energijos sąnaudos
Įjungus: 52 W
[Tinklo / „Bluetooth“ budėjimo
režimas] - [On]: Mažiau nei 2,4 W
[Tinklo / „Bluetooth“ budėjimo
režimas] - [Off]: Mažiau nei 0,5 W
Apytiksliai matmenys* (plotis / aukštis /
gylis)
1000 mm × 64 mm × 98 mm
(be grotelių)
1000 mm × 64 mm × 99 mm
(su grotelėmis)
*Be išsikišimų
Apytikslis svoris
2,9 kg (be grotelių)
3,1 kg (su grotelėmis)
Suderinami „iPod“ / „iPhone“
modeliai
Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai
nurodyti toliau. Prieš prijungdami prie
sistemos, į „iPod“ / „iPhone“ įdiekite
naujausią programinę įrangą.
BLUETOOTH technologija veikia su:
„iPhone 7 Plus“/„iPhone 7“/„iPhone SE“/
„iPhone 6s Plus“/„iPhone 6s“/„iPhone 6
Plus“/„iPhone 6“/„iPhone 5s“/„iPhone
5c“/„iPhone 5“
„iPod touch“ (6-osios kartos) /
„iPod touch“ (5-osios kartos).
Su maitinimu susiję reikalavimai
220–240 V, 50 Hz / 60 Hz kintamoji
srovė
Energijos sąnaudos
Įjungus: 20 W
Budėjimo režimas: 0,5 W arba mažiau
Apytiksliai matmenys (plotis / aukštis /
storis)
190 mm × 382 mm × 386 mm
(be išsikišančios dalies)
Apytikslis svoris
8,1 kg
Belaidis siųstuvas /
imtuvas
Ryšių sistema
Belaidžio garso specifikacijos 4.0
versija
Dažnių diapazonas
5 GHz
Moduliavimo būdas
OFDM
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami
be išankstinio įspėjimo.
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(SA-WZF9)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
100 W (esant 4 omams, 100 Hz)
Garsiakalbių sistema
Žemųjų dažnių garsiakalbio sistema,
bosų atspindys
Garsiakalbis
160 mm kūgio tipo
75LT
Radijo dažnių diapazonas ir didžiausia išvesties galia
Dažnių diapazonas
Didžiausia išvesties galia
BLUETOOTH
2400–2483,5 MHz
< 9,9 dBm
Belaidis LAN
2400–2483,5 MHz
< 19,9 dBm
5150–5250 MHz
< 18 dBm
Belaidis garsiakalbis
76LT
5250–5350 MHz
< 18 dBm
5470–5725 MHz
< 18 dBm
5725–5850 MHz
< 13,98 dBm
5150–5250 MHz
< 18 dBm
5250–5350 MHz
< 18 dBm
5470–5600 MHz
< 18 dBm
5650–5725 MHz
< 18 dBm
5725–5850 MHz
< 13,98 dBm
Atkuriamų garsinių failų
tipai
Kodekas
Plėtinys
MP3 (MPEG-1 „Audio
Layer III“)
.mp3
AAC/HE-AAC
.m4a, .aac, .mp4,
.3gp
„WMA9 Standard“
.wma
LPCM
.wav
FLAC
.flac
DSF
.dsf
DSDIFF*
.dff
AIFF
.aiff, .aif
ALAC
.m4a
„Vorbis“
.ogg
„Monkey’s Audio“
.ape
* Sistema neatkuria DST užkoduotų failų.
Pastabos
• Kai kurių failų gali nepavykti paleisti dėl
formato, kodavimo, įrašymo būsenos
arba dėl kitų priežasčių.
• Gali nepavykti atkurti kai kurių
kompiuteriu redaguotų failų.
• Kai kurių failų gali nepavykti greitai
pasukti pirmyn arba atsukti atgal.
• Sistema neatkuria užkoduotų failų, pvz.,
DRM.
• Atsižvelgiant į pavadinimą /
metaduomenis, sistema gali neatpažinti
failo / aplanko.
• Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šia
sistema.
• Sistema gali atpažinti „Mass Storage
Class“ (MSC) įrenginius (pvz., atmintinę).
77LT
Palaikomi įvesties garso formatai
Ši sistema palaiko toliau nurodytus garso formatus.
Format
Funkcija
„HDMI1“
„HDMI2“
„TV“
ARC
„TV“
OPT
LPCM 2ch



LPCM 5.1ch

–
–
LPCM 7.1ch

–
–
Dolby Digital



Dolby TrueHD

–
–
Dolby Digital Plus


–
„Dolby Atmos“ - Dolby TrueHD

–
–
„Dolby Atmos“ - Dolby Digital Plus


–
DTS



„DTS-ES Discrete 6.1“, „DTS-ES Matrix 6.1“



DTS 96/24



DTS-HD High Resolution Audio

–
–
DTS-HD Master Audio

–
–
DTS-HD LBR

–
–
DTS:X

–
–
DSD

–
–
: palaikomas formatas.
–: nepalaikomas formatas.
Pastaba
HDMI IN 1/2 lizdais neperduodamas garsas, jei jis yra tokio formato, kurį draudžiama
kopijuoti, pvz., Super Audio CD arba DVD-Audio.
78LT
Palaikomi HDMI vaizdo įrašų formatai
Ši sistema palaiko toliau nurodytus vaizdo formatus.
3D
Color Space
Spalvų
skiriamoji
geba
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bitų
–
YCbCr 4:2:2
8 / 10 / 12 bitų
–
YCbCr 4:2:0
10 / 12 bitų
23,98 / 24 / 25 / 29,97 /
30 Hz
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10 / 12 bitų
50 / 59,94 / 60 Hz
–
YCbCr 4:2:0
8 bitų
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bitų
–
YCbCr 4:2:2
8 / 10 / 12 bitų
Raiška
Frame Rate
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
50 / 59,94 / 60 Hz
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
23,98 / 24 / 25 / 29,97 /
30 Hz
1920 × 1080p
25/29.97/30/50/
59,94 / 60 Hz
1920 × 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
[Standard format]2)
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50 / 59,94 / 60 Hz
23,98 / 24 / 29,97 / 30 Hz
[Enhanced format]1)
–
23.98/24 Hz
1280 × 720p
[HDMI signalo
formatas]
nustatymas
8 / 10 / 12 bitų
–
720 × 480p
59,94 / 60 Hz
–
720 × 576p
50 Hz
–
640 × 480p
59,94 / 60 Hz
–
RGB 4:4:4
: Suderinama su 3D signalu naudojant „Side-by-Side“ („Half“)3) formatą
: Suderinama su 3D signalu naudojant „Frame packing“ ir „Over-Under“
(„Top-and-Bottom“)3) formatą
1)
2)
Naudokite „Premium High Speed HDMI“ kabelį su eternetu, kuris palaiko 18 Gbps.
Naudokite „Premium High Speed HDMI“ kabelį su eternetu arba „Sony High Speed
HDMI“ kabelį su eternetu, ant kurio yra kabelio tipo logotipas.
3)
Neveikia mygtukas OPTIONS ir nerodomas sistemos ekranas (OSD).
Pastabos dėl HDMI lizdo ir HDMI jungčių
• Naudokite HDMI patvirtintą kabelį.
• Nerekomenduojama naudoti HDMI-DVI konvertavimo kabelio.
• Prijungtas įrenginys gali silpninti garso signalus (diskretizavimo dažnį, bitų skaičių
ir kt.), perduodamus iš HDMI lizdo.
• Garsas gali būti nutrauktas, kai perjungiamas diskretizavimo dažnis arba atkūrimo
įrenginio garso išvesties signalų kanalų skaičius.
79LT
• Pasirinkus įvestį TV, per pastarąjį kartą pasirinktus HDMI IN 1/2 lizdus perduodami
vaizdo signalai bus perduodami per HDMI OUT (TV (ARC)) lizdą.
• Ši sistema palaiko TRILUMINOS.
• Visi HDMI IN ir HDMI OUT lizdai palaiko iki 18 Gbps dažnių juostą, HDCP 2.21),
BT.2020 pločio spalvų erdves2) ir HDR (didelio dinaminio diapazono)3) turinio
perdavimą.
• Jei jungiate prie TV, kurio raiška skiriasi nuo sistemos raiškos, sistema gali pasileisti
iš naujo arba gali būti iš naujo nustatyti vaizdo išvesties nustatymai.
1)
HDCP 2.2 yra patobulinta autorių teisėmis apsaugota technologija, naudojama turiniui
(pvz., 4K filmams) apsaugoti.
BT.2020 spalvų erdvė yra naujas, platesnis spalvų standartas, skirtas itin didelės raiškos
TV sistemoms.
3)
HDR yra populiarėjantis vaizdo įrašo formatas, kuriuo galima rodyti platesnį šviesumo
lygių diapazoną. Sistema suderinama su HDR10, HLG („Hybrid Log-Gamma“) ir „Dolby
Vision“.
2)
80LT
BLUETOOTH ryšys
• Atstumas tarp naudojamų BLUETOOTH
įrenginių negali būti didesnis kaip 10 m
(33 pėdos). Tarp jų negali būti kliūčių.
Toliau nurodytomis sąlygomis efektyvus
ryšio nuotolis gali būti mažesnis.
– jei tarp BLUETOOTH ryšiu susietų
įrenginių yra žmogus, metalinis
objektas, siena arba kita kliūtis;
– vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN;
– netoli naudojamų mikrobangų
krosnelių;
– Kitų elektromagnetinių bangų
veikiamose vietose.
• BLUETOOTH įrenginiai ir belaidžio LAN
(IEEE 802.11 b/g/n) įranga naudoja
vienodą dažnių diapazoną (2,4 GHz).
Naudojant BLUETOOTH įrenginį prie
belaidžiu LAN veikiančio įrenginio, gali
kilti elektromagnetinių trikdžių. Dėl to gali
sumažėti duomenų perdavimo greitis,
padidėti triukšmas arba gali nepavykti
prisijungti. Jei taip nutiktų, išbandykite
nurodytas priemones.
– Naudokite šią sistemą bent 10 metrų
(33 pėdų) atstumu nuo belaidžio LAN
įrenginio.
– Jei naudojamas BLUETOOTH įrenginys
yra arčiau nei už 10 m (33 pėdų),
išjunkite belaidžio LAN įrenginio
maitinimą.
– Pastatykite šią sistemą ir BLUETOOTH
įrenginį kuo arčiau vienas kito.
• Šios sistemos skleidžiamos radijo bangos
gali trikdyti kai kurių medicinos įrenginių
veikimą. Šie trikdžiai gali sutrikdyti
veikimą, todėl visada išjunkite šios
sistemos ir BLUETOOTH įrenginio
maitinimą tokiose vietose:
– Ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje, kurioje
gali būtų degiųjų dujų
– Prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
• Ši sistema palaiko BLUETOOTH
specifikaciją atitinkančias saugos
funkcijas, užtikrinančias ryšio, užmegzto
pasitelkus BLUETOOTH technologiją,
saugumą. Tačiau šių saugos priemonių
gali nepakakti, atsižvelgiant į nustatymų
turinį ir kitus faktorius, todėl naudodami
ryšį, pagrįstą BLUETOOTH technologija,
visuomet būkite atsargūs.
• „Sony“ neatsako už žalą arba kitus
nuostolius, patirtus nutekėjus
informacijai, jei ryšys buvo palaikomas
per BLUETOOTH technologiją.
• BLUETOOTH ryšys galimas ne su visais
BLUETOOTH įrenginiais, kurių profilis
sutampa su šios sistemos.
• Prie šios sistemos prijungti BLUETOOTH
įrenginiai turi atitikti „Bluetooth SIG, Inc.“
apibrėžtą BLUETOOTH specifikaciją ir ši
atitiktis turi būti patvirtinta. Tačiau net jei
įrenginys atitinka BLUETOOTH
specifikaciją, kartais dėl BLUETOOTH
įrenginio charakteristikos arba
specifikacijos gali nepavykti prisijungti,
gali skirtis valdymo būdas, ekranas arba
veikimas.
• Prijungus prie šios sistemos kai kuriuos
BLUETOOTH įrenginius, tam tikroje ryšio
aplinkoje ir tam tikromis sąlygomis gali
būti girdimas triukšmas arba nesklisti
garsas.
Jei kyla su sistema susijusių klausimų ar
problemų, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ atstovu.
81LT
GALUTINIO VARTOTOJO
LICENCIJOS SUTARTIS
SVARBU:
PRIEŠ NAUDODAMI PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ
GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCIJOS
SUTARTĮ (GNLS). NAUDODAMI
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ SUTINKATE SU
ŠIOS GVLS SĄLYGOMIS. JEI SU ŠIOS GVLS
SĄLYGOMIS NESUTINKATE, ŠIOS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOTI
NEGALITE.
Ši GNLS yra teisinė sutartis tarp jūsų ir
„Sony Video & Sound Products Inc.“
(SONY). Šioje GVLS apibrėžtos jūsų teisės
ir įsipareigojimai, susiję su SONY ir (arba)
jos trečiųjų šalių licencijos išdavėjų
(įskaitant SONY filialus) bei atitinkamų jų
filialų (visi kartu – TREČIOSIOS ŠALIES
TEIKĖJAI) teikiama „SONY“ programine
įranga, taip pat visais SONY teikiamais
naujiniais / plėtotėmis, visais su šia
programine įranga susijusiais
spausdintais, internetiniais arba kitokiais
elektroniniais dokumentais ir visais
duomenų failais, sukurtais naudojant šią
programinę įrangą (viskas kartu –
PROGRAMINĖ ĮRANGA).
Neatsižvelgiant į ankstesnį teiginį, visai į
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įtrauktai
programinei įrangai, prie kurios
pridedama atskira galutinio vartotojo
licencijos sutartis (įskaitant „GNU General
Public“ ir „Lesser/Library General Public“
licencijas, bet jomis neapsiribojant)
(IŠSKIRTINEI PROGRAMINEI ĮRANGAI), turi
būti taikoma ta atitinkama atskira
galutinio vartotojo licencijos sutartis, o ne
šios GVLS sąlygos, jei to reikalaujama
pagal tą atskirą galutinio vartotojo
licencijos sutartį.
82LT
PROGRAMINĖS ĮRANGOS
LICENCIJA
PROGRAMINĖ ĮRANGA yra licencijuojama,
o ne parduodama. PROGRAMINĖS
ĮRANGOS naudojimą reglamentuoja
autorių teisių ir kiti intelektinės
nuosavybės įstatymai bei tarptautinių
sutarčių nuostatos.
AUTORIŲ TEISĖS
Visos teisės į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir jos
nuosavybės teisės (įskaitant teises į visus
PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE naudojamus
paveikslėlius, nuotraukas, animaciją,
vaizdo ir garso įrašus, muziką, tekstą bei
programėles, bet jomis neapsiribojant)
priklauso SONY arba vienam ar keliems
TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAMS.
LICENCIJOS SUTEIKIMAS
SONY suteikia jums ribotą licenciją, pagal
kurią galite naudoti PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ tik turimame suderinamame
įrenginyje (ĮRENGINYS) ir asmeniniais,
nekomerciniais tikslais. Aiškiai nurodoma,
kad visos su šia PROGRAMINE ĮRANGA
susijusios teisės, nuosavybės teisės ir
teisės į pelno dalį (įskaitant visas
intelektinės nuosavybės teises, bet jomis
neapsiribojant), kurios pagal šią GNLS
jums nesuteikiamos, priklauso SONY ir
TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAMS.
REIKALAVIMAI IR APRIBOJIMAI
Nei visos PROGRAMINĖS ĮRANGOS, nei
kurios nors jos dalies negalite kopijuoti,
publikuoti, pritaikyti, platinti, bandyti
gauti jos išeitinį kodą, modifikuoti,
perdaryti, dekompiliuoti arba išskaidyti,
taip pat negalite kurti jokių
PROGRAMINĖS ĮRANGOS išvestinių
produktų, nebent tokie išvestiniai
produktai būtų specialiai skirti naudoti su
PROGRAMINE ĮRANGA. Negalite
modifikuoti ar kaip nors keisti jokių
PROGRAMINĖS ĮRANGOS skaitmeninių
teisių valdymo funkcijų. Negalite apeiti,
modifikuoti, anuliuoti arba ignoruoti jokių
PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijų arba
apsaugos priemonių, taip pat jokių su
PROGRAMINE ĮRANGA susietų
mechanizmų. Negalite atskirti jokio
atskiro PROGRAMINĖS ĮRANGOS
komponento ir naudoti jo daugiau nei
viename ĮRENGINYJE, nebent SONY aiškiai
suteiktų leidimą tai daryti. Negalite
pašalinti, keisti, slėpti arba sugadinti jokių
PROGRAMINĖS ĮRANGOS prekių ženklų
arba žymų. PROGRAMINĖS ĮRANGOS
negalite bendrinti, platinti, nuomoti,
suteikti išperkamosios nuomos
pagrindais, sublicencijuoti, priskirti,
perleisti arba parduoti. Programinės
įrangos, tinklo paslaugų arba produktų,
kurie nėra PROGRAMINĖ ĮRANGA, bet nuo
kurių priklauso PROGRAMINĖS ĮRANGOS
veikimas, teikimas teikėjų (programinės
įrangos, paslaugų teikėjų arba SONY)
nuožiūra gali būti pristabdytas arba
nutrauktas. SONY ir šie teikėjai
negarantuoja, kad PROGRAMINĖ ĮRANGA,
tinklo paslaugos, turinys arba kiti
produktai ir toliau bus teikiami arba veiks
be trikčių arba modifikavimo.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SU
AUTORIŲ TEISIŲ SAUGOMA
MEDŽIAGA NAUDOJIMAS
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti jūs,
norėdami peržiūrėti, išsaugoti, apdoroti ir
(arba) naudoti turinį, kurį sukūrėte jūs ir
(arba) trečioji šalis. Toks turinys gali būti
saugomas autorių teisių, kitų intelektinės
nuosavybės įstatymų ir (arba) sutarčių.
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ sutinkate naudoti
tik vykdydami visų šių tokiam turiniui
taikomų įstatymų ir sutarčių nuostatas.
Pripažįstate ir sutinkate, kad SONY gali
imtis atitinkamų priemonių siekdama
apginti PROGRAMINĖS ĮRANGOS
saugomo, apdorojamo arba naudojamo
turinio autorių teises. Tai gali būti
stebėjimas, kaip dažnai kuriate atsargines
kopijas ir atkuriate duomenis naudodami
tam tikras PROGRAMINĖS ĮRANGOS
funkcijas, nesutikimas patenkinti
užklausos dėl duomenų atkūrimo, taip
pat šios GNLS galiojimo nutraukimas
netinkamo PROGRAMINĖS ĮRANGOS
naudojimo atveju ir kitos priemonės.
TURINIO PASLAUGA
TAIP PAT ATMINKITE, KAD PROGRAMINĖ
ĮRANGA GALI BŪTI SKIRTA TURINIUI,
PASIEKIAMAM PER VIENĄ ARBA KELIAS
TURINIO PASLAUGAS (TURINIO
PASLAUGA), NAUDOTI. PASLAUGOS IR TO
TURINIO NAUDOJIMĄ REGLAMENTUOJA
TOS TURINIO PASLAUGOS PASLAUGŲ
TEIKIMO SĄLYGOS. JEI SU ŠIOMIS
SĄLYGOMIS NESUTINKATE,
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMAS
BUS APRIBOTAS. Jūs pripažįstate ir
sutinkate, kad tam tikras naudojant
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ gaunamas turinys
ir paslaugos gali būti teikiami trečiosios
šalies, kurios veiksmų SONY
nekontroliuoja. NORINT NAUDOTI
TURINIO PASLAUGĄ BŪTINAS INTERNETO
RYŠYS. TURINIO PASLAUGOS TEIKIAMAS
GALI BŪTI BET KADA NUTRAUKTAS.
INTERNETO RYŠYS IR TREČIOSIOS
ŠALIES PASLAUGOS
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad norint
prisijungti prie tam tikrų PROGRAMINĖS
ĮRANGOS funkcijų gali būti būtinas
interneto ryšys, už kurį atsakote tik jūs. Be
to, tik jūs įsipareigojate sumokėti
trečiosioms šalims visus su interneto ryšiu
susijusius mokesčius, įskaitant mokesčius
interneto paslaugų teikėjui arba nuo
naudojimo trukmės priklausančius
mokesčius, bet jais neapsiribojant.
Atsižvelgiant į interneto ryšio ir paslaugos
teikimo našumą, dažnių juostą arba
techninius apribojimus, PROGRAMINĖS
ĮRANGOS veikimas gali būti apribotas. Už
interneto ryšio teikimą, kokybę ir saugą
visą atsakomybę prisiima šią paslaugą
teikianti trečioji šalis.
EKSPORTO IR KITOS NUOSTATOS
Jūs sutinkate laikytis visų jūsų
gyvenamojoje teritorijoje arba šalyje
galiojančių eksporto ir kartotinio eksporto
apribojimų bei nuostatų, neperduoti ir
nesuteikti teisės perduoti PROGRAMINĖS
83LT
ĮRANGOS į draudžiamą šalį bei jokiu kitu
būdu nepažeisti tokių apribojimų ir
nuostatų.
DIDELĖS RIZIKOS VEIKLA
PROGRAMINĖ ĮRANGA nėra atspari
gedimams ir nėra sukurta, pagaminta
arba skirta naudoti ar perparduoti kaip
tinklinė valdymo įranga pavojingoje
aplinkoje, kurioje būtina užtikrinti veikimą
be sutrikimų, pvz., eksploatuojant
branduolinių objektų, orlaivių navigacijos
ar ryšio sistemas, oro eismo valdymo,
tiesioginio gyvybės palaikymo aparatų
arba ginklų sistemas, kuriose
PROGRAMINĖS ĮRANGOS gedimas galėtų
lemti žūtį, asmens sužalojimą, sukelti
rimtą fizinę žalą arba pakenkti aplinkai
(DIDELĖS RIZIKOS VEIKLA). SONY, visi
TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI ir atitinkami
filialai aiškiai nurodo, kad jokia išreikšta ar
numanoma garantija dėl tinkamumo
vykdant didelės rizikos veiklą
nesuteikiama.
GARANTIJOS DĖL PROGRAMINĖS
ĮRANGOS IŠIMTYS
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad
naudodami PROGRAMINĘ ĮRANGĄ visą
riziką prisiimate jūs ir tik jūs esate
atsakingi už PROGRAMINĖS ĮRANGOS
naudojimą. PROGRAMINĖ ĮRANGA
teikiama TOKIA, KOKIA YRA, nesuteikiant
jokios garantijos, neprisiimant
įsipareigojimų ir nesudarant sąlygų.
„SONY“ IR VISI TREČIOSIOS ŠALIES
TEIKĖJAI (šioje dalyje SONY ir visi
TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAI kartu – SONY)
AIŠKIAI ATSIRIBOJA NUO BET KOKIŲ TIEK
IŠREIKŠTŲ, TIEK NUMANOMŲ GARANTIJŲ,
ĮSIPAREIGOJIMŲ ARBA SĄLYGŲ,
ĮSKAITANT NUMANOMAS GARANTIJAS
DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PAŽEIDIMO
NEBUVIMO IR TINKAMUMO KONKREČIAM
TIKSLUI,
BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SONY“
NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ,
NESUDARO SĄLYGŲ IR NEREIŠKIA
NUSISKUNDIMŲ DĖL A) BET KOKIOS
84LT
PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJŲ
ATITIKIMO JŪSŲ KELIAMUS REIKALAVIMUS
ARBA JŲ NAUJINIMO, B) TINKAMO IR
SKLANDAUS BET KOKIOS PROGRAMINĖS
ĮRANGOS VEIKIMO IR VISŲ DEFEKTŲ
PAŠALINIMO, C) KITOS PROGRAMINĖS,
APARATINĖS ĮRANGOS ARBA DUOMENŲ
SUGADINIMO NAUDOJANT PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ TIKIMYBĖS NEBUVIMO, D)
NEPERTRAUKIAMO, NETRIKDOMO IR
NEKINTANČIO BET KOKIOS PROGRAMINĖS
ĮRANGOS, TINKLO PASLAUGOS
(ĮSKAITANT INTERNETĄ) ARBA PRODUKTO
(BET NE PROGRAMINĖS ĮRANGOS), NUO
KURIO PRIKLAUSO PROGRAMINĖS
ĮRANGOS VEIKIMAS, TEIKIMO IR E)
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO
ARBA JĄ NAUDOJANT GAUNAMŲ
REZULTATŲ TINKAMUMO, TIKSLUMO,
PATIKIMUMO AR KT.
JOKIA „SONY“ ARBA ĮGALIOTO „SONY“
ATSTOVO PATEIKTA ŽODINĖ AR RAŠYTINĖ
INFORMACIJA ARBA PATARIMAS NEGALI
BŪTI LAIKOMI GARANTIJA,
ĮSIPAREIGOJIMU AR SĄLYGA ARBA KOKIU
NORS BŪDU IŠPLĖSTI ŠIOS GARANTIJOS
APIMTĮ.
JEI BŪTŲ NUSTATYTA PROGRAMINĖS
ĮRANGOS DEFEKTŲ, VISAS DĖL
BŪTINOSIOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS,
REMONTO ARBA TAISYMO PATIRIAMAS
IŠLAIDAS PRISIIMATE JŪS. KAI KURIOSE
JURISDIKCIJOSE ATSISAKYTI NUMANOMŲ
GARANTIJŲ NELEIDŽIAMA, TAD ŠIOS
IŠIMTYS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMOS.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
„SONY“ IR VISI TREČIOSIOS ŠALIES
TEIKĖJAI (šioje dalyje SONY ir visi
TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAI kartu – SONY)
NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ
ATSITIKTINĘ ARBA PASEKMINĘ ŽALĄ,
PATIRIAMĄ DĖL BET KOKIOS IŠREIKŠTOS
ARBA NUMANOMOS GARANTIJOS AR
SUTARTIES PAŽEIDIMO, APLAIDUMO,
GRIEŽTO ĮSIPAREIGOJIMO ARBA KITŲ SU
PROGRAMINE ĮRANGA SUSIJUSIŲ TEISINIŲ
APLINKYBIŲ, ĮSKAITANT BET KOKIUS
NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS
DĖL TURTO, PAJAMŲ, DUOMENŲ,
GALIMYBĖS NAUDOTI PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ ARBA BET KOKIĄ SUSIJUSIĄ
APARATINĘ ĮRANGĄ PRARADIMO,
PRASTOVŲ, NAUDOTOJO LAIKO
ŠVAISTYMO, BET JAIS NEAPSIRIBOJANT,
NET JEI APIE BET KURIO IŠ JŲ TIKIMYBĘ
BUVO PRANEŠTA. BET KURIUO ATVEJU
VISA NUSTATYTA ATSAKOMYBĖ PAGAL
VISAS ŠIOS GVLS NUOSTATAS BUS
APRIBOTA IKI FAKTIŠKAI UŽ PRODUKTĄ
SUMOKĖTOS SUMOS. KAI KURIOSE
JURISDIKCIJOSE IŠIMČIŲ ARBA
APRIBOJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU ATSITIKTINIAIS
ARBA PASEKMINIAIS NUOSTOLIAIS,
DARYTI NEGALIMA,
TAD NURODYTOS IŠIMTYS ARBA
APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI.
AUTOMATINĖ NAUJINIMO
FUNKCIJA
Kartkartėmis jums naudojant SONY arba
trečiųjų šalių serverius arba kitais atvejais
SONY arba TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAI
gali automatiškai arba kitaip modifikuoti
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. Tai gali būti susiję
su įvairiais tikslais, įskaitant saugos
funkcijų tobulinimą, klaidų šalinimą ir
funkcijų gerinimą, bet jais neapsiribojant.
Dėl šio naujinimo arba modifikavimo gali
būti panaikintos arba pakeistos
PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijos,
įskaitant jums svarbiausias funkcijas, bet
jomis neapsiribojant. Jūs pripažįstate ir
sutinkate, kad tokie veiksmai gali būti
atliekami SONY nuožiūra ir kad SONY gali
kontroliuoti nuolatinį PROGRAMINĖS
ĮRANGOS naudojimą jums įsidiegus visus
jos komponentus arba davus sutikimą
tokio naujinimo arba modifikavimo
atveju. Pagal šią GVLS visi naujiniai /
modifikuoti komponentai laikomi
neatsiejama PROGRAMINĖS ĮRANGOS
dalimi. Sutikdami su šios GVLS
nuostatomis, leidžiate atlikti naujinimo /
modifikavimo veiksmus.
VIENTISA SUTARTIS,
ATSISAKYMAS, ATSKIRIAMUMAS
Ši GVLS ir SONY privatumo strategija,
kiekviena iš kurių kartkartėmis gali būti
keičiamos, kartu yra laikomos vientisa
tarp jūsų ir SONY sudaryta sutartimi,
reglamentuojančia PROGRAMINĖS
ĮRANGOS naudojimą. SONY
neatsižvelgiant arba neteikiant kokios
nors šioje GVLS numatytos teisės arba
nuostatos tokios teisės arba nuostatos
neatsisakoma. Jei kuri nors šios GVLS dalis
būtų laikoma netinkama, neteisėta arba
neįgyvendinama, tokia nuostata turėtų
būti taikoma tiek, kiek įmanoma, siekiant
užtikrinti šio GVLS nuostatų vykdymą, o
kitos dalys turi būti laikomos
galiojančiomis be jokių išlygų.
GALIOJANTYS ĮSTATYMAI IR
JURISDIKCIJA
Jungtinių Tautų konvencija dėl
tarptautinio prekių pirkimo šiai GVLS
netaikoma. Ši GVLS turi būti aiškinama
pagal Japonijos įstatymus,
neatsižvelgiant į įstatymų nuostatų
prieštaravimus. Bet kokie šios GVLS
pagrindu kylantys ginčai turi būti
sprendžiami išskirtinai Japonijoje, Tokijo
apygardos teisme, o susijusios šalys turi
sutikti su šių teismų vieta ir jurisdikcija.
NEŠALIŠKI TEISĖS GYNIMO BŪDAI
Neatsižvelgiant į jokius šioje GVLS
numatytus prieštaravimus, jūs
pripažįstate ir sutinkate, kad bet koks šios
GVLS nuostatų pažeidimas arba
nevykdymas padaro SONY neatitaisomą
žalą, nesulyginamą su jokiais piniginiais
nuostoliais, ir jūs sutinkate, kad SONY gali
pasinaudoti bet kokiu draudžiamu arba
nešališku teisių gynimo būdu, kurį SONY
tokiomis aplinkybėmis mano esant būtinu
ir tinkamu. SONY taip pat gali imtis bet
kokių teisinių arba techninių priemonių,
siekdama užkirsti kelią šios GVLS nuostatų
pažeidimams ir (arba) siekdama užtikrinti
jų vykdymą, įskaitant neatidėliotiną teisės
85LT
naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ atėmimą,
bet juo neapsiribojant, jei SONY mano,
kad jūs pažeidžiate arba ketinate pažeisti
šios GVLS nuostatas. Šios priemonės yra
laikomos kitas įstatymų numatytas
priemones, kurių SONY gali imtis,
papildančiomis priemonėmis.
NUTRAUKIMAS
Jums nevykdant kurios nors šios GNLS
sąlygos, nepažeisdama jokių kitų teisių,
SONY gali nutraukti GNLS galiojimą.
Nutraukus galiojimą, turite nebenaudoti
PROGRAMINĖS ĮRANGOS ir sunaikinti
visas jos kopijas.
PATAISOS
„SONY“ PASILIEKA TEISĘ SAVO NUOŽIŪRA
TAISYTI BET KURIĄ ŠIOS GNLS SĄLYGĄ,
PRANEŠUSI APIE TAI „SONY“
NURODYTOJE SVETAINĖJE, EL. LAIŠKU,
IŠSIŲSTI JŪSŲ PATEIKTU ADRESU, JUMS
NAUDOJANTIS PLĖTOJIMO / NAUJINIMO
PASLAUGOMIS ARBA BET KURIUO KITU
TEISĖTU BŪDU. Jei su pataisa nesutinkate,
turite nedelsdami susisiekti su SONY ir
gauti atitinkamus nurodymus. Jei po
tokios pranešimo įsigaliojimo datos jūs ir
toliau naudosite PROGRAMINĘ ĮRANGĄ,
bus laikoma, kad su tokia pataisa
sutinkate.
TREČIOSIOS ŠALIES NAUDOS
GAVĖJAI
Kiekvienas TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAS
yra akivaizdus numatytas trečiosios šlies
naudos gavėjas, kuriam suteikiama teisė
reikalauti kiekvienos šios GNLS nuostatos
vykdymo, jei tai susiję su PROGRAMINĖS
ĮRANGOS NAUDOJIMU.
Jei kiltų su šia GNLS susijusių klausimų,
galite kreiptis į SONY, parašydami
atitinkamu teritorijos arba šalies
kontaktiniu adresu.
© „Sony Video & Sound Products Inc.“,
2018 m. Visos teisės saugomos.
86LT
Atsargumo priemonės
Sauga
• Jei į sistemą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, sistemą atjunkite ir prieš
toliau eksploatuodami pasirūpinkite, kad
ją patikrintų kvalifikuoti specialistai.
• Neužlipkite ant pagrindinio įrenginio ar
žemųjų dažnių garsiakalbio, nes galite
nukristi ir susižaloti arba sugadinti
sistemą.
Maitinimo šaltiniai
• Prieš naudodami sistemą patikrinkite, ar
darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta pagrindinio
įrenginio apačioje esančioje etiketėje.
• Jei sistemos neketinate naudoti ilgą laiką,
ją atjunkite nuo sieninio elektros lizdo
(maitinimo tinklo). Kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą)
atjunkite ištraukdami kištuką; niekada
netraukite už laido.
• Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų yra
platesnis už kitą. Į sieninį elektros lizdą
(maitinimo tinklą) jį galima įkišti tik viena
kryptimi. Jei nepavyksta iki galo įkišti
kištuko į elektros lizdą, susisiekite su
pardavėju.
• Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti tik
atitinkančioje reikalavimus taisykloje.
Įkaitimas
Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
sistemą nustatę didelį garsumą, sistemos
užpakalinė dalis ir apačia gerokai įkais.
Nelieskite sistemos, kad nenudegtumėte.
Vieta
• Sistemos nelaikykite šalia karščio šaltinių
arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat ten, kur
daug dulkių ar galimas mechaninis
poveikis.
• Ant galinės pagrindinio įrenginio ar
žemųjų dažnių garsiakalbio dalies
nedėkite daiktų, galinčių uždengti
ventiliacijos angas ir sutrikdyti veikimą.
• Aplink sistemą nestatykite metalinių
objektų, išskyrus TV. Belaidžio ryšio
funkcijos gali būti nestabilios.
• Jei sistema naudojama su TV, VCR arba
magnetofonu, gali atsirasti triukšmo arba
pablogėti vaizdo kokybė. Tokiu atveju
perkelkite sistemą toliau nuo TV, VCR ar
magnetofono.
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
sistemą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti
dėmių arba pakisti paviršių spalva.
• Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte į
pagrindinio įrenginio arba žemųjų dažnių
garsiakalbio kampus.
• Pagrindinį įrenginį kabindami ant sienos
po juo palikite bent 3 cm tarpą.
• Šios sistemos garsiakalbiai nėra
magnetiškai apsaugoti. Ant sistemos ar
šalia jos nedėkite magnetinių kortelių.
Valymas
Sistemą valykite minkšta sausa šluoste.
Nenaudokite šiurkščios šluostės, valymo
miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar
benzino.
Jei turite su sistema susijusių klausimų ar
kilo problemų, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Atsakomybės ribojimas dėl
trečiųjų šalių siūlomų paslaugų
Šio gaminio tinklo paslaugoms, turiniui ir
(operacinei sistemai bei) programinei
įrangai gali būti taikomos atskiros sąlygos
bei nuostatos, jie bet kada gali būti
pakeisti, pertraukti arba nutraukti ir dėl jų
gali būti reikalaujama sumokėti mokesčius,
užsiregistruoti ir pateikti kreditinių kortelių
duomenis.
Pastabos dėl naujinimo
Žemųjų dažnių garsiakalbio
tvarkymas
Žemųjų dažnių garsiakalbį keldami
nekiškite rankos į prapjovą jame. Galite
pažeisti garsiakalbio stiprintuvą. Jį keldami,
žemųjų dažnių garsiakalbį laikykite už
apačios.
Naudojimas
Prieš prijungdami kitus įrenginius, sistemą
išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.
Jei šalia esančio TV ekrane
spalvos rodomos netinkamai
Kai kurių tipų TV komplektuose gali būti
netinkamai rodomos spalvos.
Jei spalvos rodomos
netinkamai...
Išjunkite TV komplektą ir vėl jį įjunkite
praėjus 15–30 minučių.
Naudojant šią sistemą, programinę įrangą
galima atnaujinti automatiškai, kai sistema
prijungta prie interneto laidiniu arba
belaidžiu tinklu.
Atnaujinę sistemą, galite įtraukti naujų
funkcijų ir naudotis ja daug patogiau bei
saugiau.
Jei nenorite naujinti automatiškai, galite
išjungti šią funkciją naudodamiesi
išmaniajame telefone arba planšetiniame
kompiuteryje įdiegta „Sony | Music
Center“. Vis dėlto sistema programinę
įrangą gali automatiškai atnaujinti
saugumo ar kitais sumetimais, net jei šią
funkciją būsite išjungę. Kai ši funkcija
išjungta, programinę įrangą taip pat galite
atnaujinti naudodami nustatymų meniu.
Išsamios informacijos žr. skyriuje
„Išplėstiniai nustatymai atlikimas“ (57 psl.).
Kai programinė įranga atnaujinama,
sistema naudotis negalite.
Jei spalvos vis tiek rodomos
netinkamai...
Perkelkite sistemą toliau nuo televizoriaus.
87LT
Autorių teisės ir prekių
ženklai
Sistemoje naudojama „Dolby* Digital“ ir
„DTS** Digital Surround System“.
* Manufactured under license from Dolby
Laboratories. „Dolby“, „Dolby Audio“,
„Dolby Atmos“, „Dolby Vision“ ir
dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby
Laboratories“ prekių ženklai.
**Informaciją apie DTS patentus žr. http://
patents.dts.com. Pagaminta pagal DTS
licenciją, DTS, simbolis, DTS ir simbolis
kartu, DTS:X ir DTS:X logotipas yra „DTS,
Inc.“ registruotieji prekių ženklai arba
prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir
(arba) kitose šalyse.
© „DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.
BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai
yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“
prekės ženklai; „Sony Corporation“ šiuos
ženklus visada naudoja pagal licenciją. Kiti
prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Šioje sistemoje naudojama didelės raiškos
multimedijos sąsajos (HDMI™)
technologija.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the
United States and other countries.
„Google“, „Chromecast built-in“ ir kiti
susiję ženklai ir logotipai yra „Google LLC“
prekių ženklai.
„Apple“, „Apple“ logotipas, iPhone, iPod, ir
iPod touch yra „Apple Inc.“ registruotieji
prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. „App
Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“
reiškia, kad elektroninis aksesuaras yra
skirtas konkrečiai „iPod “ arba „iPhone“ ir
kad gamintojas patvirtino, jog aksesuaras
atitinka „Apple“ standartus. Apple„“
neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo
atitiktį saugos ir reguliavimo standartams.
88LT
Atkreipkite dėmesį, kad kai šis priedas
naudojamas kartu su „iPod“ ar „iPhone“,
gali suprastėti belaidis ryšys.
BRAVIA logotipas yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
„ClearAudio+“ yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
WALKMAN® ir WALKMAN® logotipas yra
registruotieji „Sony Corporation“ prekių
ženklai.
„PlayStation“ yra registruotasis prekės
ženklas arba „Sony Entertainment Inc.“
prekės ženklas.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijos ir patentų naudojimo
licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir
„Thomson“.
„Windows Media“ yra „Microsoft
Corporation“ registruotasis prekių ženklas
arba prekių ženklas JAV ir (arba) kitose
šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft
Corporation“ intelektinės nuosavybės
teisės. Be „Microsoft“ arba įgaliotosios
„Microsoft“ dukterinės bendrovės
licencijos draudžiama naudoti tokią
technologiją ne šiame gaminyje arba ją
platinti.
„Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir
„Wi-Fi Alliance®“ yra registruotieji „Wi-Fi
Alliance“ prekės ženklai.
„Wi-Fi CERTIFIED™“, „WPA™“, „WPA2™“ ir
„Wi-Fi Protected Setup™“ yra „Wi-Fi
Alliance“ prekių ženklai.
„LDAC™“ ir „LDAC“ logotipai yra
registruotieji „Sony Corporation“ prekių
ženklai.
LDAC yra „Sony“ sukurta garso kodavimo
technologija, suteikianti galimybę perduoti
didelės raiškos garso turinį (angl. „HighResolution (Hi-Res) Audio“) net naudojant
„Bluetooth“ ryšį. Kitaip nei kitos su
„Bluetooth“ suderinamos kodavimo
technologijos, pvz., SBC, ji nesumažina
didelės raiškos garso turinio dažnio* ir
leidžia perduoti maždaug tris kartus
daugiau duomenų**, palyginti su kitomis
technologijomis, per „Bluetooth“ belaidį
tinklą. Nepriekaištingą garso kokybę
užtikrina efektyvus kodavimas ir optimalus
glaudinimas.
* išskyrus DSD formato turinį
**lyginant su SBC (pojuosčio kodavimo
technologija), pasirinkus 990 kbps
(96 / 48 kHz) arba 909 kbps
(88,2 / 44,1 kHz) dažnį bitais
DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra „Digital Living Network
Alliance“ prekių, paslaugų arba
sertifikavimo ženklai.
„TRILUMINOS“ ir „TRILUMINOS“ logotipas
yra registruotasis „Sony Corporation“
prekės ženklas.
Visi kiti prekių ženklai priklauso jų
savininkams.
Šiame gaminyje yra programinės įrangos,
kuriai taikoma GNU viešoji bendroji
licencija arba GNU atviroji licencija. Jose
nurodoma, kad klientai neturi teisės gauti,
keisti ir platinti pirminio programinės
įrangos teksto, jei šiai programinei įrangai
taikomos viešosios bendrosios licencijos
arba atvirosios licencijos sąlygos.
Jei reikia išsamios informacijos apie GPL,
LGPL ir kitas programinės įrangos
licencijas, žr. gaminio [Software License
Information] ir eikite į
[Setup] [Išplėstiniai nustatymai] - [„System
Settings“].
Šiame produkte įdiegtos programinės
įrangos pirminiam tekstui taikoma viešoji
bendroji licencija arba atviroji licencija.
Pirminis programinės įrangos kodas
pateikiamas žiniatinklyje. Norėdami
atsisiųsti šiuos dokumentus, apsilankykite
toliau nurodytu adresu:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Atkreipkite dėmesį, kad „Sony“ negali
atsakyti į užklausas dėl pirminio
programinės įrangos teksto turinio.
DSEE HX yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
89LT
Rodyklė
Symbols
„Advanced Auto Volume“ 59
„System Settings“ 60
A
Audio DRC 58
Audio Return Channel (ARC) 11, 52, 59
Audio Settings 58
Auto Update 61
Auto Update Settings 61
Automatinis budėjimo režimas 61
B
Belaidžio garsiakalbio nustatymai 58
Bluetooth Codec - AAC 60
Bluetooth Codec - LDAC 60
Bluetooth Mode 59
Bluetooth Settings 59
BT.2020 80
D
Device List 60
DIMMER 55
DSEE HX 58
H
HDCP 2.2 80
HDMI Settings 59
HDMI signalo formatas 24, 59, 79
HDR 80
I
Internet Settings 61
IR-Repeater 60
Network 25
Network Connection Status 61
Network Settings 61
NIGHT 47
Nuotolinis valdymas 14
Nustatymas iš naujo 62, 73
O
OSD Language 60
P
PRTCT 71
S
System Information 61
Software License Information 61
Software Update 62
Software Update Notification 61
Sony | Music Center 42
Sound Effect 58
Sound Mode 46
Speaker Settings 58
Standby Linked to TV 59
Standby Through 52, 56, 59
Sutankintai transliuojamas garsas 50
T
Tik belaidžiai garsiakalbiai 63
Time Zone 61
Tinklo / „Bluetooth“ budėjimo
režimas 60
Tinklo naujinys 63
TV garso įvesties režimas 59
U
Į
USB naujinys 63
Įrenginio pavadinimo nustatymas 61
V
K
Kontroliuoti HDMI 51, 59
VERTICAL S. 45
VOICE 47
N
W
Naujinimas 62
Neautomatiniai garsiakalbio
nustatymai 58
Wireless Playback Quality 60
90LT
Ž
Žemųjų dažnių garsiakalbis 48, 67
Stieņa skaļrunim
BRĪDINĀJUMS
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā,
piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā
skapītī.
Lai samazinātu aizdegšanās risku,
nenosedziet iekārtas ventilācijas atveri ar
avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem
priekšmetiem.
Nepakļaujiet iekārtu atklātas liesmas
avotu (piemēram, aizdegtas sveces)
iedarbībai.
Lai mazinātu aizdegšanās vai
elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci
pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī
nenovietojiet uz tās priekšmetus, kuros
ir šķidrums, piemēram, vāzes.
Nosaukuma plāksnīte atrodas uz stieņa
skaļruņa pamatnes.
Klientiem Eiropā
Piezīme klientiem: turpmākā
informācija attiecas tikai uz
aprīkojumu, kas pārdots valstī,
kurā ir spēkā ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation
(vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā).
Importētājs ES: Sony Europe Limited.
Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai
izstrādājuma atbilstību Eiropas
noteikumiem ir jāuzdod ražotāja
pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija.
Kamēr iekārta ir pievienota maiņstrāvas
rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla
netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.
Tā kā ierīces atvienošanai no
elektroenerģijas tīkla tiek izmantota
galvenā kontaktdakša, pievienojiet ierīci
viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja
ierīces darbībā ievērojat kaut ko
neparastu, nekavējoties atvienojiet
galveno kontaktdakšu no maiņstrāvas
rozetes.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Ievietojot nepareiza veida bateriju/
akumulatoru, pastāv sprādziena risks.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai
ierīces ar ievietotām baterijām/
akumulatoriem pārmērīgam
karstumam, piemēram, saules staru vai
uguns iedarbībai.
Izmantojiet tikai iekštelpās.
Ieteicamie kabeļi
Savienojumam ar resursdatoriem un/
vai perifērijas ierīcēm ir jāizmanto
pareizi ekranēti un iezemēti kabeļi un
savienotāji.
2LV
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/
ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts
pieejams šeit:
http://www.compliance.sony.de/
Šai radio iekārtai attiecībā uz lietošanas
sākšanu vai lietošanas pilnvarām BE,
BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT,
CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT,
RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR piemērojami
šādi ierobežojumi:
5150–5350 MHz josla ir ierobežota
izmantošanai tikai iekštelpās.
Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst EMS
noteikumu ierobežojumiem, izmantojot
savienojuma kabeli, kas ir īsāks par
3 metriem.
Šo radio iekārtu paredzēts izmantot ar
programmatūras apstiprinātajām
versijām, kas norādītas ES atbilstības
deklarācijā. Šajā radio iekārtā ielādētās
programmatūras atbilstība Direktīvas
2014/53/ES pamatprasībām ir
pārbaudīta.
Programmatūras versijas atrašanās
vieta: Skatiet [System Information]
sadaļā
[Setup] - [Advanced
Settings] - [System Settings].
Interneta savienojums un
IP adrese
Tehniskie dati, piemēram, IP adrese
[vai ierīces informācija] tiek izmantota,
kad šis produkts tiek savienots ar
internetu, lai veiktu programmatūras
atjaunināšanu vai saņemtu trešo
pušu pakalpojumus. Lai veiktu
programmatūras atjaunināšanu, šie
tehniskie dati var tikt nosūtīti mūsu
atjaunināšanas serveriem, lai
nodrošinātu jūsu ierīcei piemērotu
programmatūras atjauninājumu. Ja
nevēlaties, lai šādi tehniskie dati tiktu
izmantoti, neiestatiet bezvadu interneta
funkciju un nepievienojiet interneta
vadu.
Atbrīvošanās
no nolietotām
baterijām/
akumulatoriem,
kā arī elektriskām
un elektroniskām
iekārtām (attiecas
uz Eiropas Savienību un citām
valstīm ar atsevišķu savākšanas
sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta, baterijas/
akumulatora vai iepakojuma norāda, ka
ar šo izstrādājumu un baterijām/
akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar
mājsaimniecības atkritumiem.
Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis
apzīmējums, iespējams, tiek izmantots
kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Ja svina
saturs baterijās/akumulatoros
pārsniedz 0,004%, pievienots svina
ķīmiskā elementa simbols (Pb).
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no
šiem izstrādājumiem un baterijām/
akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut
iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un
cilvēku veselību, ko varētu izraisīt
neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt
dabas resursus. Ja drošības, veiktspējas
vai datu integritātes iemeslu dēļ iekārtai
nepieciešams pastāvīgs savienojums
ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu
bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt
tikai kvalificēts servisa speciālists.
Lai nodrošinātu pareizu šādas
baterijas/akumulatora, kā arī elektriskās
vai elektroniskās iekārtas apstrādi,
beidzoties izstrādājuma kalpošanas
laikam, nododiet šos izstrādājumus
atbilstošā savākšanas vietā elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu
pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā
skatiet sadaļu par to, kā no izstrādājuma
droši izņemt bateriju/akumulatoru.
Bateriju/akumulatoru nododiet
atbilstošā savākšanas vietā izlietoto
bateriju/akumulatoru pārstrādei.
Lai iegūtu papildinformāciju par šī
produkta vai baterijas/akumulatora
pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu vai bateriju/
akumulatoru.
Ievērojiet piesardzību, uzstādot
stieņa skaļruni pie sienas
Uzstādot stieņa skaļruni pie
sienas, noteikti izmantojiet
komplektācijā iekļautos sienas
stiprinājuma šablonus.
Uzstādot stieņa skaļruni pie sienas,
noteikti izmantojiet komplektācijā
iekļautos sienas stiprinājuma šablonus.
Neuzstādiet stieņa skaļruni tieši pie
sienas. Rezultātā stieņa skaļruņa
iekšpuse ievērojami uzkarst, un tas
var radīt darbības atteices risku.
3LV
Saturs
Iepakojuma saturs ........................ 6
Ko var darīt ar sistēmu .................. 8
Daļu un vadības elementu
rādītājs ...................................10
Par sākuma izvēlni ....................... 16
Savienošana ar TV vai AV ierīci
Savienošana ar
TV vai AV ierīci,
izmantojot HDMI
kabeli

Sākšanas
norādījumi
(atsevišķs
dokuments)
Sony TV ar BLUETOOTH funkciju
bezvadu savienošana ............ 18
TV pievienošana, izmantojot
analogo audio kabeli ............. 21
Savienošana ar 4K TV un
4K ierīcēm ..............................22
Pievienošana tīklam
Savienošana kabeļu tīklā .............25
Savienošana bezvadu tīklā ......... 26
Sagatavošanās sistēmas
izmantošanai
Stieņa skaļruņa vai aizmugurējā
skaļruņa uzstādīšana pie
sienas .................................... 28
Režģa rāmja pievienošana .......... 31
Zemfrekvenču skaļruņa un
aizmugurējo skaļruņu
pievienošana bezvadu tīklā ... 31
Ja nedarbojas TV tālvadības
pults ...................................... 34
Attēlu skatīšanās
TV skatīšanās ...............................35
Atskaņošana no pievienotas
AV ierīces ...............................35
4LV
Mūzikas/skaņas klausīšanās
Mūzikas/skaņas klausīšanās,
izmantojot BLUETOOTH®
funkciju ................................. 36
Mūzikas klausīšanās no
USB ierīces ............................ 38
Datorā esošas mūzikas klausīšanās,
izmantojot mājas tīklu .............. 39
Klausīšanās no ierīces, kas
pievienota ar analogo
audio kabeli .......................... 40
Tehnoloģijas Chromecast
built-in izmantošana .............41
Mūzikas klausīšanās no mobilās
ierīces, izmantojot
Sony | Music Center ............. 42
Pievienota TV vai ierīces skaņas
klausīšanās ar austiņām ....... 43
Skaņas kvalitātes regulēšana
Telpiskās ietverošas skaņas
klausīšanās (VERTICAL S.) ..... 46
Skaņu avotam pielāgota
skaņas efekta izvēlēšanās
(Sound Mode) ....................... 47
Dialogu kvalitātes uzlabošana
(VOICE) .................................. 48
Skaidras skaņas klausīšanās
nelielā skaļumā nakts
laikā (NIGHT) ......................... 48
Zemfrekvenču skaļruņa un
aizmugurējo skaļruņu
skaļuma regulēšana ............. 49
Attēla un skaņas nobīdes
regulēšana ............................ 49
Saspiestu audio failu vai
kompaktdisku atskaņošana,
uzlabojot gandrīz līdz
augstas izšķirtspējas
skaņas kvalitātei (DSEE HX) ... 50
Multipleksās apraides skaņa
(AUDIO) .................................. 51
Funkcijas Control for HDMI
izmantošana
Funkcijas Control for HDMI
izmantošana .......................... 52
Funkcijas BRAVIA Sync
izmantošana ..........................54
Iestatījumu maiņa
Ieskaujošās skaņas skaļruņu
iestatījumu pielāgošana ....... 55
Priekšējā paneļa displeja un
indikatora BLUETOOTH
spilgtuma maiņa (DIMMER) ...56
Enerģijas taupīšana gaidstāves
režīmā .................................... 57
Easy Setup veikšana .................... 57
Detalizētu iestatījumu veikšana ...58
Programmatūras
atjaunināšana ........................63
Problēmu novēršana
Problēmu novēršana ...................65
Sistēmas atiestatīšana ................. 74
Papildinformācija
Specifikācijas ............................... 75
Radio frekvenču josla un maksimālā
izejas jauda ............................ 77
Atskaņojamo audio failu tipi ....... 78
Atbalstītie ievades audio
formāti ................................... 79
Atbalstītie HDMI video formāti ....80
Par BLUETOOTH sakariem ...........82
LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS ......83
Piesardzības pasākumi ................88
Rādītājs ........................................ 91
5LV
• Digitālais optiskais kabelis (1)
Iepakojuma saturs
• Stieņa skaļrunis (1)
• SIENAS STIPRINĀJUMA ŠABLONS (1)
• Režģa rāmis (1)
• Zemfrekvenču skaļrunis (1)
• Sienas stiprinājuma šablons (2),
skrūve (2)
• Sākšanas norādījumi
• Tālvadības pults (1)
• R03 (AAA lieluma) baterijas (2)
6LV
• Lietošanas instrukcijas
7LV
Ko var darīt ar sistēmu
Šī sistēma atbalsta objektatkarīgus audio formātus, piemēram, Dolby Atmos
un DTS:X, kā arī HDR video formātus, piemēram, HDR10, HLG un Dolby Vision.
Blu-ray Disc™ atskaņotājs, kabeļtelevīzijas
bloks, satelītuztvērējs vai cita ierīce
TV skatīšanās (35. lpp.)
Atskaņošana no pievienotas
AV ierīces (35. lpp.)
Pamata savienojums Skatiet
sākšanas rokasgrāmatu
(atsevišķs dokuments).
Citi savienojumi Sk. sadaļu
Savienošana ar TV vai AV
ierīci (18. lpp.).
Sony TV ar BLUETOOTH
funkciju bezvadu
savienošana (18. lpp.)
Funkcijas Control for HDMI
izmantošana (52. lpp.)
Funkcijas BRAVIA Sync
izmantošana (54. lpp.)
Mūzikas klausīšanās no
USB ierīces (38. lpp.)
Aizmugurējie skaļruņi
(nav iekļauti komplektācijā)
Zemfrekvenču skaļruņa un
aizmugurējo skaļruņu pievienošana
bezvadu tīklā (31. lpp.)
8LV
Savienošana kabeļu tīklā
(25. lpp.)
Modems
Maršrutētājs
Internets
Savienošana bezvadu tīklā
(26. lpp.)
Bezvadu LAN maršrutētājs
Datorā esošas mūzikas klausīšanās,
izmantojot mājas tīklu (39. lpp.)
Mūzikas/skaņas klausīšanās, izmantojot
BLUETOOTH® funkciju (36. lpp.)
Mūzikas/skaņas klausīšanās, izmantojot
BLUETOOTH® funkciju (36. lpp.)
Mūzikas klausīšanās no mobilās ierīces,
izmantojot Sony | Music Center (42. lpp.)
Pievienota TV vai ierīces skaņas
klausīšanās ar austiņām (43. lpp.)
9LV
Daļu un vadības elementu rādītājs
Attēli nav detalizēti.
Stieņa skaļrunis (pamatiekārta)
Priekšpuse
  (jauda) poga
Ieslēdz sistēmu vai pārslēdz to
gaidstāves režīmā.

poga (ievades izvēle)
Atlasa ievadi atskaņošanai sistēmā.
 BLUETOOTH poga (36. lpp.)

(MUSIC SERVICE) poga
Šī poga nedarbojas. Tā būs
pieejama pēc programmatūras
atjaunināšanas.
Dažās valstīs/reģionos šī poga
var nebūt pieejama.
 +/– (skaļums) pogas
10LV
 BLUETOOTH indikators
– Bieži mirgo zilā krāsā:
Pārī savienošanas gaidstāves
statusa laikā
– Mirgo zilā krāsā: notiek
BLUETOOTH savienojuma izveides
mēģinājums.
– Deg zilā krāsā: ir izveidots
BLUETOOTH savienojums.
 Priekšējā paneļa displejs
 Tālvadības pults sensors
Lai lietotu sistēmu, norādiet ar
tālvadības pulti uz tālvadības
sensoru.
Aizmugure
 LAN(100) ports

 HDMI IN 2 ligzda
Savienojumu specifikācijas un
piezīmes skatiet Atbalstītie HDMI
video formāti (80. lpp.).
 ANALOG IN ligzda
 HDMI IN 1 ligzda
Savienojumu specifikācijas un
piezīmes skatiet Atbalstītie HDMI
video formāti (80. lpp.).
(USB) ports (38. lpp.)
 TV IN (OPT) ligzda
 IR pastiprinātājs (34. lpp.)
Pārraida TV tālvadības pults
signālu uz TV.
 HDMI OUT (TV (ARC)) ligzda
Savienojuma izveidei ar TV,
kuram ir HDMI ieejas ligzda, ar
HDMI kabeli.
Sistēma ir saderīga ar Audio
Return Channel (ARC). ARC
ir funkcija, kas TV skaņu raida uz
AV ierīci, piemēram, uz sistēmu
no TV HDMI ligzdas.
Savienojumu specifikācijas un
piezīmes skatiet Atbalstītie HDMI
video formāti (80. lpp.).
11LV
Zemfrekvenču skaļrunis
 Barošanas indikators
– Lēni mirgo zaļā krāsā:
zemfrekvenču skaļrunis nav
savienots ar sistēmu.
– Deg zaļā krāsā: zemfrekvenču
skaļrunis ir savienots ar sistēmu.
– Divreiz mirgo zaļā krāsā:
zemfrekvenču skaļrunis mēģina
izveidot savienojumu ar sistēmu.
– Mirgo/deg oranžā krāsā:
Programmatūra tiek atjaunināta.
– Deg sarkanā krāsā: zemfrekvenču
skaļrunis ir gaidstāves režīmā.
– Nedeg: zemfrekvenču skaļrunis ir
izslēgts.
  poga (barošana)
Ieslēdz vai izslēdz zemfrekvenču
skaļruni.
 LINK poga (32. lpp.)
 Ventilācijas atveres
Drošības apsvērumu dēļ
neaizsprostojiet ventilācijas
atveres.
12LV
Aizmugurējais skaļrunis (SA-Z9R) (nav komplektācijā)
Varat baudīt telpisko skanējumu,
pievienojot divus aizmugurējos
skaļruņus (nav komplektācijā).
Lai izveidotu savienojumu, skatiet
sadaļu Zemfrekvenču skaļruņa un
aizmugurējo skaļruņu pievienošana
bezvadu tīklā (31. lpp.).
 Barošanas indikators
– Lēni mirgo zaļā krāsā:
aizmugurējais skaļrunis nav
savienots ar sistēmu.
– Deg zaļā krāsā: aizmugurējais
skaļrunis ir savienots ar sistēmu.
– Divreiz mirgo zaļā krāsā:
aizmugurējais skaļrunis mēģina
izveidot savienojumu ar sistēmu.
– Mirgo/deg oranžā krāsā:
Programmatūra tiek atjaunināta.
– Deg sarkanā krāsā: Aizmugurējais
skaļrunis ir gaidstāves režīmā.
– Nedeg: Aizmugurējais skaļrunis ir
izslēgts.
  poga (barošana)
Ieslēdz vai izslēdz aizmugurējo
skaļruni.
 LINK poga (32. lpp.)
 Sienas stiprinājuma caurums
(30. lpp.)
 Galvenā skaļruņa statīva
stiprināšanas caurums
13LV
Tālvadības pults
  (barošana)
Ieslēdz sistēmu vai pārslēdz to
gaidstāves režīmā.
BLUETOOTH (37. lpp.)
TV (35. lpp.)
HDMI1 (35. lpp.)
HDMI2 (35. lpp.)
ANALOG (40. lpp.)
USB (38. lpp.)
 AUTO SOUND (47. lpp.)
CINEMA (47. lpp.)
MUSIC (47. lpp.)
GAME (47. lpp.)
NEWS (47. lpp.)
SPORTS (47. lpp.)
STANDARD (47. lpp.)
VOICE (48. lpp.)
VERTICAL S. (46. lpp.)
NIGHT (48. lpp.)
 DIMMER (56. lpp.)
poga
(MUSIC SERVICE)
Šī poga nedarbojas. Tā būs
pieejama pēc programmatūras
atjaunināšanas.
Dažās valstīs/reģionos šī poga
var nebūt pieejama.
 /// (16. lpp.)
(ievadīt) (16. lpp.)
BACK (16. lpp.)
OPTIONS (35. lpp., 49)
TV ekrānā parāda opciju izvēlni.
Opciju izvēlne netiek rādīta TV
ieejai.
HOME (16. lpp.)
14LV
 REAR  (aizmugurējo skaļruņu
skaļums) +/–
Noregulē aizmugurējo skaļruņu
skaļumu, kad pievienoti
aizmugurējie skaļruņi (nav
komplektācijā).
 (skaļums) +*/–
Regulē skaļumu.
SW  (zemfrekvenču skaļruņa
skaļums) +/–
Pielāgo zemfrekvenču skaļruņa
skaļumu.
 (skaņas izslēgšana)
Īslaicīgi izslēdz skaņu.
 DISPLAY
Parāda atskaņošanas informāciju
TV ekrānā.
Atskaņošanas informācija netiek
rādīta TV ieejai.
 Atskaņošanas darbību pogas
/ (iepriekšējais/
nākamais)
Izvēlas iepriekšējo/nākamo
ierakstu vai failu.
Nospiežot un turot, atskaņošanas
laikā tiek veikta meklēšana
atpakaļ vai uz priekšu (attīšana/
patīšana).
 (atskaņot/pauze)*
Sāk, aptur vai atsāk atskaņošanu
(atskaņošanas atsākšana).
 AUDIO* (51. lpp.)
* Pogām AUDIO,  un  + ir
sataustāms punkts. Darbināšanas laikā
izmantojiet to kā atsauci.
Par tālvadības pults bateriju
nomaiņu
Ja sistēma nereaģē, darbinot tālvadības
pulti, nomainiet abas baterijas pret
jaunām baterijām.Nomaiņai izmantojiet
R03 (AAA izmēra) mangāna baterijas.
15LV
Par sākuma izvēlni
Varat atvērt sākuma izvēlni TV ekrānā, ja sistēma un TV ir savienots, izmantojot HDMI
kabeli (neietilpst komplektācijā). Sākuma izvēlnē var veikt dažādus iestatījumus un
atlasīt ieeju.
Sākuma izvēlne tiek rādīta valodā, kas ir izvēlēta iestatījumam [Easy Setup]. (Tālāk
redzamais ekrāns ir piemērs, ja ir atlasīta angļu valoda.)
Kategorijas
Kategoriju vienumi
Sākuma izvēlnes lietošana
///,
(ievadīt)
HOME
BACK
1
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma izvēlne.
2
Nospiediet //, lai atlasītu vēlamo kategoriju, un pēc tam nospiediet  vai
.
Atlasītās kategorijas vienumi tiek parādīti TV ekrānā kategoriju sarakstā.
3
Nospiediet ///, lai atlasītu vēlamo vienumu, un pēc tam nospiediet
TV ekrānā tiek parādīts izvēlētās ieejas vai iestatījumu displejs.
Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet BACK.
[Watch]
Atlasa sistēmai pievienotās TV vai AV ierīces ieeju.
Sk. sadaļu Attēlu skatīšanās (35. lpp.).
16LV
.
[Advanced Settings]
Izvēlas sistēmai pievienotas audio ierīces vai mūzikas pakalpojuma ievadi,
lai atskaņotu sistēmā.
Sk. sadaļu Mūzikas/skaņas klausīšanās (36. lpp.).
[Setup]
Veic pamata sākotnējos iestatījumus, izmantojot [Easy Setup] vai dažādus
sistēmas papildu iestatījumus.
Sk. Easy Setup veikšana (57. lpp.) vai Detalizēto iestatījumu veikšana
(58. lpp.).
Ja sistēma tīklā atrod sistēmas atjauninājuma informāciju, parādās
paziņojums par atjauninājumu un [Software Update], kas izpilda
programmatūras atjaunināšanu. Sk. sadaļu Programmatūras atjaunināšana
(63. lpp.).
Par darbību aprakstu
Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstītas darbības, kuras veic TV ekrānā redzamajā
sākuma izvēlnē, izmantojot tālvadības pulti, kad sistēma un TV iekārta ir savienota,
izmantojot HDMI kabeli (neietilpst komplektācijā).
Darbības, kurās TV ekrānā esošos elementus izvēlas ar /// un
vienkāršotas, kā izskaidrots tālāk.
ir
Piemērs. Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Advanced Settings].
Darbība, ar kuru atlasa kategoriju un kategorijas vienumu, nospiežot /// un
ir atlasīšana (select). Kategorija un kategorijas vienums ir saistīti, izmantojot “-.”
Piemērs. Izvēlieties [Speaker Settings] - [Manual Speaker Settings].
Ja atkārtojat darbību, kuras laikā elements tiek izvēlēts, spiežot /// un
elementu izvēles darbības ir savienotas ar “-”.
,
,
Padomi
• Varat izmantot pamatiekārtas pogas, ja tām ir tāds pats nosaukums kā tālvadības pults
elementiem vai līdzīgs nosaukums.
• TV ekrānā redzamās rakstzīmes ir norādītas iekavās [ ]. Priekšējā paneļa displejā
redzamās rakstzīmes ir norādītas pēdiņās “ ”.
17LV
Savienošana ar TV vai AV ierīci
Savienošana ar TV vai AV
ierīci, izmantojot HDMI
kabeli
Skatiet sākšanas rokasgrāmatu
(atsevišķs dokuments).
Informāciju par savienošanu ar 4K TV vai
4K ierīcēm skatiet Savienošana ar 4K TV
un 4K ierīcēm (22. lpp.)
Sony TV ar BLUETOOTH
funkciju bezvadu
savienošana
Izmantojot Sony TV* ar BLUETOOTH
funkciju, jūs varat klausīties TV vai pie TV
pievienotās ierīces skaņu, izveidojot
sistēmas un TV bezvadu savienojumu.
* TV jābūt saderīgam ar BLUETOOTH
profila A2DP (uzlabotais audio
izplatīšanas profils).
pievienotās ierīces skaņas klausīšanās
funkciju.
Lai izmantotu visas sistēmas funkcijas,
savienojiet sistēmu ar TV, izmantojot
HDMI kabeli (neietilpst komplektācijā).
Plašāku informāciju par savienošanu un
darbībām, lai klausītos TV skaņu,
savienojumam izmantojot HDMI kabeli,
skatiet sākšanas rokasgrāmatā (atsevišķs
dokuments).
• Šī funkcija ir pieejama tikai Sony TV, kas ir
saderīgi ar BLUETOOTH A2DP.
TV skaņas klausīšanās,
izveidojot bezvadu
savienojumu starp sistēmu
un TV
Lai izveidotu sistēmas un TV bezvadu
savienojumu, jāizveido sistēmas un TV
bezvadu savienojums, izmantojot
BLUETOOTH funkciju.
Pāra savienojuma izveide ir process, kas
nepieciešams, lai abpusēji reģistrētu
informāciju BLUETOOTH ierīcēs, starp kurām
tiek izveidots bezvadu savienojums.

TV
Blu-ray disku
atskaņotājs,
kabeļtelevīzijas
bloks,
satelītuztvērējs u.c.
Piezīmes
• Ja sistēmu un TV savienojat, izmantojot
BLUETOOTH funkciju, TV ekrānā nav
iespējams parādīt sistēmas darbības
ekrānu, piemēram, sākuma izvēlni, kā arī
nav iespējams izmantot citas sistēmas
funkcijas, izņemot TV vai pie TV
18LV
Poga
BLUETOOTH
1
2
3
4
Tālvadības pults iestatīšana.
Ieslēdziet TV.
Ieslēdziet sistēmu.
Vienlaikus nospiediet un
5 sekundes turiet pamatiekārtas
BLUETOOTH pogu tālvadības pults
TV pogu.
Sistēma pāriet režīmā, kurā tiek
veikta savienošana pārī, priekšējā
paneļa displejā tiek parādīts
uzraksts BT, un bieži mirgo
indikators BLUETOOTH.
5
6
7
8
Televizorā sameklējiet sistēmu,
veicot pāra savienojuma izveidi.
TV ekrānā tiek parādītas meklētās
BLUETOOTH ierīces.
Darbības, kas jāveic, lai izveidotu
BLUETOOTH ierīces un TV pāra
savienojumu, skatiet TV lietošanas
instrukcijā.
9
Izmantojot TV tālvadības pulti,
atlasiet programmu vai ierīces
ieeju.
TV ekrānā redzamajam attēlam
atbilstošā skaņa tiek izvadīta no
sistēmas.
Izmantojot TV tālvadības pulti,
noregulējiet sistēmas skaļumu.
TV tālvadības pultī nospiežot skaņas
izslēgšanas pogu, skaņa tiek
īslaicīgi izslēgta.
Piezīmes
• Ja TV skaņa netiek izvadīta no sistēmas,
nospiediet TV un pārbaudiet priekšējā
paneļa displeja statusu un stieņa skaļruņa
indikatorus.
– Priekšējā paneļa displejā tiek parādīts
uzraksts [TV (BT)]. sistēma un TV ir
savienoti, un TV skaņa tiek izvadīta no
sistēmas.
– BLUETOOTH indikators ātri mirgo un
priekšējā paneļa displejā parādās “BT”:
veiciet pāra savienojuma izveidi
televizorā.
– Priekšējā paneļa displejā tiek parādīts
uzraksts [TV]. Vēlreiz veiciet visas
darbības.
• Ja sistēmas un TV savienošanai
izmantojat HDMI kabeli (neietilpst
komplektācijā), BLUETOOTH savienojums
tiek atcelts. Lai atkal savienotu sistēmu un
TV ar BLUETOOTH funkciju, atvienojiet
HDMI kabeli un pēc tam vēlreiz veiciet
visas savienojuma izveides darbības.
Izveidojiet sistēmas un TV pāra
savienojumu, TV ekrānā atlasot
“HT-ZF9”.
Pārliecinieties, ka galvenās ierīces
BLUETOOTH indikators iedegas
zilā krāsā un priekšējā paneļa
displejā iedegas “TV (BT)”.
Ir izveidots sistēmas un TV
savienojums.
19LV
Pārī savienota TV skaņas
klausīšanās
Ja sistēmai ir izveidots bezvadu
savienojums ar TV, sistēmu var ieslēgt/
izslēgt, regulēt skaļumu un izslēgt
skaņu, izmantojot TV tālvadības pulti.
1
2
3
Ar TV tālvadības pulti ieslēdziet
TV.
Sistēma tiek ieslēgta, saslēdzoties
ar TV barošanu, un TV skaņa tiek
izvadīta no sistēmas.
Par sistēmas komplektācijā
iekļautās tālvadības pults
izmantošanu
Jūs varat izmantot šādas pogas.
Jūs varat regulēt zemfrekvenču un
aizmugurējo skaļruņu skaļumu un
skaņas kvalitāti, kā arī ieslēgt/izslēgt
sistēmu un regulēt skaļumu, ko var
darbināt ar TV tālvadības pulti.

Izmantojot TV tālvadības pulti,
atlasiet programmu vai ierīces
ieeju.
TV ekrānā redzamajam attēlam
atbilstošā skaņa tiek izvadīta no
sistēmas.
Skaņas režīma
atlasīšanas pogas
VOICE
VERTICAL S.
NIGHT
Izmantojot TV tālvadības pulti,
noregulējiet sistēmas skaļumu.
TV tālvadības pultī nospiežot skaņas
izslēgšanas pogu, skaņa tiek
īslaicīgi izslēgta.
 +/–
SW  +/–
Padoms

Ja TV tiek izslēgts, saslēdzoties ar TV
barošanu, tiek izslēgta arī sistēma.
REAR  +/–
Piezīmes
• Ja sistēmas komplektācijā iekļautajā
tālvadības pultī atlasīsit citu ieeju, nevis
TV, no sistēmas netiks izvadīta TV skaņa.
Lai izvadītu TV skaņu, tālvadības pultī
nospiediet pogu TV, lai pārslēgtos
uz TV ieeju.
• Izveidojot savienojumu ar TV ar
BLUETOOTH funkciju, tālāk minētās
tālvadības pults pogas nedarbojas.
///,
(Ievadīt), OPTIONS, HOME,
DISPLAY,  (Atskaņot/pauze), /
 (Iepriekšējais/nākamais)
20LV
TV pievienošana,
izmantojot analogo
audio kabeli
Piezīme
Ja TV austiņu ligzda kalpo arī kā audio
izejas ligzda, pārbaudiet televizora audio
izvades iestatījumus. Detalizētu
informāciju sk. TV lietošanas instrukcijās.
Lai savienotu ar sistēmu tālāk nosauktās
ierīces, savienojumam izmantojiet
sistēmas ligzdu ANALOG IN.
– Televizori, kam nav HDMI ligzdas un
optiskās digitālās izejas ligzdas
– Portatīvas audio ierīces, piemēram,
viedtālruņi un WALKMAN®
Informāciju par ierakstu klausīšanos no
savienotās ierīces skatiet Klausīšanās no
ierīces, kas pievienota ar analogo audio
kabeli (40. lpp.).
Analogais audio
kabelis (neietilpst
komplektācijā)
Analogā
audio izeja
TV
Viedtālrunis,
WALKMAN®, citas
audio ierīces utt.
21LV
Savienošana ar 4K TV un
4K ierīcēm
Ja televizora HDMI ligzdai,
kas saderīga ar HDCP2.2,
ir atzīme ARC
Visas sistēmas HDMI ligzdas atbalsta
4K video formātu un HDCP2.2
(High-bandwidth Digital Content
Protection System Revision 2.2 —
augsta joslas platuma digitālā satura
aizsardzības sistēmas versija 2.2).
Lai skatītos 4K video saturu, pievienojiet
sistēmai 4K TV un 4K ierīces, izmantojot
katras ierīces HDMI ligzdu, kas saderīga
ar HDCP2.2.
4K video saturu var skatīties tikai tad,
ja izmantojat ar HDCP2.2 saderīgas
HDMI ligzdas savienojumu.
Ar HDCP2.2
saderīga HDMI
ligzda
Ar HDCP2.2
saderīga HDMI
ligzda
TV
Blu-ray disku atskaņotājs,
kabeļtelevīzijas bloks,
satelītuztvērējs u.c.
 HDMI kabelis (neietilpst komplektācijā)
 HDMI kabelis (neietilpst komplektācijā)
Lietojiet HDMI kabeli, kas atbalsta 4K video
formātu, kuru vēlaties skatīties. Lai iegūtu
detalizētu informāciju, sk. sadaļu Atbalstītie
HDMI video formāti (80. lpp.).
22LV
1
2
3
Pārbaudiet, kura HDMI IN ligzda
televizorā ir saderīga ar HDCP2.2.
Skatiet televizora lietošanas
instrukcijas.
Savienojiet ar HDCP2.2 saderīgo
televizora HDMI IN ligzdu ar
pamatiekārtas ligzdu HDMI OUT,
izmantojot HDMI kabeli (neietilpst
komplektācijā).
TV savienojums ir izveidots.
Savienojiet ar HDCP2.2 saderīgo
4K ierīces HDMI OUT ligzdu ar
pamatiekārtas ligzdu HDMI IN,
izmantojot HDMI kabeli (neietilpst
komplektācijā).
Lai pārbaudītu, vai 4K ierīces ligzda
HDMI OUT ir saderīga ar HDCP2.2,
skatiet 4K ierīces lietošanas
instrukcijās.
4K ierīces savienojums ir izveidots.
Ar HDCP2.2
saderīga HDMI
ligzda
Ja televizora HDMI ligzdai,
kas saderīga ar HDCP2.2,
nav atzīmes ARC
Ja ar HDCP2.2 saderīgā televizora ligzda
HDMI IN nav saderīga ar ARC (Audio
Return Channel), sistēma neatskaņo
TV skaņu.
Šādā gadījumā savienojiet TV optisko
izejas ligzdu ar pamatiekārtas ligzdu
TV IN (OPT), izmantojot digitālo optisko
kabeli (ietilpst komplektācijā).
TV
Ar HDCP2.2
saderīga HDMI
ligzda
Blu-ray disku atskaņotājs, kabeļtelevīzijas
bloks, satelītuztvērējs u.c.
 HDMI kabelis (neietilpst komplektācijā)
 HDMI kabelis (neietilpst komplektācijā)
Lietojiet HDMI kabeli, kas atbalsta 4K video
formātu, kuru vēlaties skatīties. Lai iegūtu
detalizētu informāciju, sk. sadaļu Atbalstītie
HDMI video formāti (80. lpp.).
 Optiskais digitālais kabelis (ietilpst
komplektācijā)
23LV
HDMI signāla formāta
iestatīšana, lai skatītos 4K
video saturu
Lai skatītos 4K video saturu, izvēlieties
atbilstošo savienotā 4K TV un 4K ierīces
iestatījumu.
1
2
3
4
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Advanced Settings].
Izvēlieties [HDMI Settings] [HDMI Signal Format].
TV ekrānā tiek parādīts logs
[HDMI Signal Format].
Izvēlieties [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]
(izvēlieties ievadi, kuras
iestatījumu vēlaties mainīt),
pēc tam izvēlieties vēlamo
iestatījumu.
• [Standard format] (noklusējuma
iestatījums): izvēlieties, ja
savienotais TV un ierīces atbalsta
standarta joslas platuma video
formātus.
• [Enhanced format]: izvēlieties, ja
gan pievienotais TV, gan ierīces
atbalsta augsta joslas platuma
video formātus, piemēram,
4K 60p 4:4:4 u.tml.
Informāciju par iestatījuma
[HDMI Signal Format] opcijām,
atbalstītajiem video formāta
signāliem un HDMI kabeļiem,
kas jāizmanto, sk. Atbalstītie HDMI
video formāti (80. lpp.).
24LV
Piezīmes
• Atkarībā no TV var būt nepieciešams
HDMI izejai atbilstošais TV iestatījums.
Skatiet televizora lietošanas instrukcijas.
• Ja attēls netiek rādīts pēc tam, kad
iestatījumam [HDMI Signal Format] ir
norādīta vērtība [Enhanced format],
iestatiet tam vērtību [Standard format].
Padoms
Ieteicams izmantot ekranētu taisno
interfeisa kabeli (neietilpst komplektācijā).
Pievienošana tīklam
Savienošana kabeļu tīklā
Sagatavojiet tīklu — savienojiet sistēmu
un datoru ar savu mājas tīklu,
izmantojot LAN kabeli.
Pievienošana datoram vai
maršrutētājam, izmantojot
LAN kabeli
Nākamajā attēlā kā piemērs parādīts
sistēmas un datora savienojums ar
mājas tīklu.
Savienošana, automātiski
iegūstot informāciju par
tīklu
1
2
3
4
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Advanced Settings].
Izvēlieties [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired LAN
Settings].
Atlasiet [Auto].
Sistēma sāk tīkla iestatījumu
piešķiršanu, un tiek parādīts tīkla
iestatījumu statuss.
Spiediet /, lai pārlūkotu
informāciju, un pēc tam
nospiediet .
Internets
5
Modems
LAN kabelis
(komplektācijā nav
iekļauts)
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Atlasiet [Save & Connect].
Sistēma sāk savienojuma izveidi ar
tīklu. Detalizētu informāciju skatiet
ziņojumos, kas tiek rādīti TV ekrānā.
Savienošana, izmantojot
fiksētu IP adresi
Maršrutētājs
1
2
Serveris
3
Piezīme
Serveris jāpievieno tam pašam tīklam,
kuram pievienota sistēma.
4
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Advanced Settings].
Izvēlieties [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired LAN
Settings].
Atlasiet [Manual].
25LV
5
6
Norādiet iestatījumus, izpildot
ekrānā sniegtās instrukcijas.
Sistēma sāk tīkla iestatījumu
piešķiršanu, un tiek parādīts tīkla
iestatījumu statuss.
Spiediet /, lai pārlūkotu
informāciju, un pēc tam
nospiediet .
Atlasiet [Save & Connect].
Sistēma sāk savienojuma izveidi ar
tīklu. Detalizētu informāciju skatiet
ziņojumos, kas tiek rādīti TV ekrānā.
Piezīme
Ja atlasāt IPv6, nevar lietot fiksētu IP adresi.
Savienošana bezvadu
tīklā
Sagatavojiet tīklu — savienojiet sistēmu
un datoru ar bezvadu lokālā tīkla
maršrutētāju.
Piezīme
Serveris jāpievieno tam pašam tīklam,
kuram pievienota sistēma.
Savienošana, izmantojot
pogu WPS
Ja jūsu bezvadu lokālā tīkla maršrutētājs
(piekļuves punkts) ir saderīgs ar funkciju
Wi-Fi aizsargātā iestatīšana (Wi-Fi
Protected Setup — WPS), varat viegli
norādīt tīkla iestatījumus ar pogu WPS.
1
2
3
4
5
6
26LV
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Advanced Settings].
Izvēlieties [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless LAN
Settings].
TV ekrānā tiek parādīts tīkla
nosaukumu saraksts.
Atlasiet [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
Atlasiet [Start].
Nospiediet piekļuves punkta
pogu WPS.
Sistēma sāk savienojuma izveidi ar
tīklu.
Savienošana, izvēloties tīkla
nosaukumu (SSID)
Savienošana, izmantojot
fiksētu IP adresi
Ja jūsu bezvadu lokālā tīkla maršrutētājs
(piekļuves punkts) nav saderīgs ar funkciju
Wi-Fi aizsargātā iestatīšana (Wi-Fi Protected
Setup — WPS), jau savlaicīgi noskaidrojiet
tālāk minēto informāciju.
– Tīkla nosaukums (SSID)*
Sadaļas Savienošana, izvēloties tīkla
nosaukumu (SSID) 4. darbībā izvēlieties
[New connection registration] -[Manual
registration] un pēc tam izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus.
_____________________________________
Savienošana, izmantojot PIN
kodu
– Drošības atslēga (parole)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier —
pakalpojumu kopas identifikators) ir
nosaukums, kas identificē noteiktu
piekļuves punktu.
**Šai informācijai ir jābūt pieejamai
bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja/
piekļuves punkta etiķetē, lietošanas
instrukcijās, iegūstamai no personas,
kura iestatīja jūsu bezvadu tīklu, vai no
informācijas, kuru ir norādījis jūsu
interneta pakalpojumu sniedzējs.
1
2
3
4
5
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sadaļas Savienošana, izvēloties tīkla
nosaukumu (SSID) 4. darbībā izvēlieties
[New connection registration] un pēc
tam izvēlieties [(WPS) PIN method].
Savienošana, izmantojot
Sony | Music Center
Lietotne Sony | Music Center var
savienot sistēmu ar to pašu bezvadu
tīklu, kurā atrodas mobilā ierīce.
Lai saņemtu detalizētu informāciju,
izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus
vai apmeklējiet tālāk minēto URL.
http://www.sony.net/smcqa/
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Advanced Settings].
Izvēlieties [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless LAN
Settings].
TV ekrānā tiek parādīts tīkla
nosaukumu saraksts.
Izvēlieties nepieciešamo tīkla
nosaukumu (SSID).
Ievadiet drošības atslēgu
(vai paroli), izmantojot
programmatūras tastatūru, un
pēc tam izvēlieties [Enter].
Sistēma sāk savienojuma izveidi
ar tīklu.
27LV
Sagatavošanās sistēmas
izmantošanai
Stieņa skaļruņa uzstādīšana
pie sienas
1
Sagatavojiet divas skrūves
(neietilpst komplektācijā),
kas atbilst caurumam sienas
stiprinājuma šablonā (ietilpst
komplektācijā).
Stieņa skaļruņa vai
aizmugurējā skaļruņa
uzstādīšana pie sienas
4 mm
Stieņa skaļruni vai aizmugurējos
skaļruņus varat uzstādīt pie sienas.
Aizmugurējie skaļruņi
Vairāk nekā 30 mm
Sienas stiprinājuma skaļruņa aizmugurē
2
Pielīmējiet SIENAS STIPRINĀJUMA
ŠABLONU (ietilpst komplektācijā)
pie sienas.
Stieņa skaļrunis
TV centrs
Piezīmes
• Sagatavojiet sienas materiālam un
izturībai piemērotas skrūves (neietilpst
komplektācijā). Ģipškartona plākšņu
siena ir īpaši trausla, tāpēc skrūves cieši
ieskrūvējiet sienas sijā. Uzstādiet
skaļruņus horizontāli, lai tas būtu
piestiprināts ar skrūvēm (izmantojot
tapskrūves) pie plakanas sienas daļas.
• Uzticiet uzstādīšanu Sony izplatītājam vai
licencētam darbuzņēmējam un
uzstādīšanas laikā īpašu uzmanību
pievērsiet drošībai.
• Sony neatbild par negadījumiem vai
bojājumiem, ko izraisījusi nepareiza
uzstādīšana, nepietiekama sienas
izturība, neatbilstošu skrūvju
izmantošana, dabas katastrofa u.c.
apstākļi.
28LV
Līmlente u.tml.
SIENAS STIPRINĀJUMA
ŠABLONS
1
Savietojiet SIENAS STIPRINĀJUMA
ŠABLONA TV CENTRĀLO LĪNIJU
() ar sava TV centrālo līniju.
2
Salāgojiet SIENAS STIPRINĀJUMA
ŠABLONA TV APAKŠĒJO LĪNIJU
() ar sava TV apakšējo malu,
pēc tam pielīmējiet SIENAS
STIPRINĀJUMA ŠABLONU pie
sienas, izmantojot tirdzniecībā
pieejamu līmlenti u.tml.
3
Uzstādiet sienas stiprinājuma
šablonus (ietilpst komplektācijā) ar
skrūvēm (neietilpst komplektācijā)
atzīmēs () uz SKRŪVJU LĪNIJAS ()
SIENAS STIPRINĀJUMA ŠABLONĀ, kā
redzams tālāk esošajā attēlā.
368,5 mm
368,5 mm
6
Uzleciet piestiprinātās skrūves uz
sienas stiprinājuma šabloniem.
Savietojiet skrūves stieņa skaļruņa
aizmugurē ar caurumiem sienas
stiprinājuma šablonos, pēc tam
uzkariet stieņa skaļruni uz sienas
stiprinājuma šabloniem.
Atzīmes ()
Piezīmes
Atzīme ()
Sienas stiprinājuma šablons
4
5
Noņemiet SIENAS STIPRINĀJUMA
ŠABLONU.
Stingri ieskrūvējiet skrūves
(ietilpst komplektācijā) stieņa
skaļruņa aizmugurē, lai tās
nekļūtu vaļīgas.
• Pielīmējot SIENAS STIPRINĀJUMA
ŠABLONU, to pilnībā nogludiniet.
• Ja skrūvju novietojums stieņa skaļruņa
azmugurē un sienas stiprinājuma šablona
caurumi nesakrīt, precīzi pieregulējiet
sienas stiprinājuma šablona novietojumu.
• Uzstādot stieņa skaļruni pie sienas,
noteikti izmantojiet komplektācijā
iekļautos sienas stiprinājuma šablonus.
Neuzstādiet stieņa skaļruni tieši pie
sienas. Rezultātā stieņa skaļruņa iekšpuse
ievērojami uzkarst, un tas var radīt
darbības atteices risku.
• Ja neizmantojat SIENAS STIPRINĀJUMA
ŠABLONU, uzstādiet stieņa skaļruni
vismaz 70 mm attālumā no TV.
Skrūve
29LV
Aizmugurējā skaļruņa
stiprināšana pie sienas
1
Sagatavojiet skrūvi (nav iekļauta
komplektācijā), kas piemērota
sienas stiprinājuma caurumam
aizmugurējā skaļruņa aizmugurē.
4 mm
Vairāk nekā 30 mm
5,0 mm
10 mm
Caurums aizmugurējā skaļruņa
2
Ieskrūvējiet skrūvi sienā.
Apm.
9,5 mm
30LV
3
Piekariniet aizmugurējo skaļruni
atbilstoši aizmugurējā skaļruņa
labajai/kreisajai (R/L) pusei.
Skatiet uzlīmi aizmugurējā skaļruņa
aizmugurē. “REAR R” ir paredzēts
labajai, “REAR L” paredzēts kreisajai
pusei.
Režģa rāmja
pievienošana
Pievienojot komplektācijā iekļauto
režģa rāmi, varat aizsargāt skaļruņus.
Ja gatavojaties klausīties augstas
izšķirtspējas audio, ieteicams izmantot
pamatiekārtu bez režģa rāmja.
Režģa rāmi pievienojiet paralēli
priekšējam panelim.
Piestipriniet to, lai apakšā būtu režģa
rāmja polsterējumi.
Zemfrekvenču skaļruņa
un aizmugurējo skaļruņu
pievienošana bezvadu
tīklā
Zemfrekvenču skaļrunis un
aizmugurējie skaļruņi tiek automātiski
savienoti ar sistēmu pēc to ieslēgšanas.
Detalizētu informāciju par
zemfrekvenču skaļruņa savienojumu
skatiet sākšanas rokasgrāmatā
(atsevišķs dokuments), vai arī skatiet
tālāk norādītos soļus, lai pievienotu
aizmugurējos skaļruņus.
Aizmugurējo skaļruņu
pievienošana
Polsterējumi
Varat baudīt telpisku skanējumu,
pievienojot divus papildu aizmugurējos
skaļruņus. Katram aizmugurējam
skaļrunim izpildiet tālāk norādītos soļus.
Barošanas
indikators
Padoms
Režģa rāmis tiek nostiprināts ar magnētu.
maiņstrāvas barošanas
vads (elektroenerģijas
tīkla pievads)
1
Pievienojiet maiņstrāvas
barošanas vadu (elektroenerģijas
tīkla pievadu).
Aizmugurējais skaļrunis ir
ieslēgts un savienots ar
sistēmu bezvadu tīklā.
31LV
2
3
Pārliecinieties, vai aizmugurējā
skaļruņa barošanas indikators
deg zaļā krāsā.
Kad barošanas indikators iedegas
zaļā krāsā, sistēmas un aizmugurējā
skaļruņa savienojums ir izveidots.
Ja savienojums nav izveidots,
savienojiet aizmugurējo skaļruni ar
sistēmu manuāli, skatot sadaļu
Zemfrekvenču skaļruņa vai
aizmugurējo skaļruņu manuāla
pievienošana (32. lpp.).
LINK
Barošanas
indikators
Uzstādiet aizmugurējo skaļruni
atbilstoši aizmugurējā skaļruņa
labajai/kreisajai pusei.
Skatiet uzlīmi aizmugurējā skaļruņa
aizmugurē. “REAR R” ir paredzēts
labajai, “REAR L” paredzēts kreisajai
pusei.
Zemfrekvenču skaļruņa vai
aizmugurējo skaļruņu
manuāla pievienošana
Ja nevarat savienot zemfrekvenču vai
papildu aizmugurējos skaļruņus ar
sistēmu, vai arī izmantojat vairākus
bezvadu produktus un vēlaties norādīt
bezvadu savienojumu, lai savienotu
sistēmu ar zemfrekvenču skaļruni un
aizmugurējiem skaļruņiem, veiciet
manuālu savienošanu.
Barošanas
indikators
LINK
1
2
3
32LV
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Advanced Settings].
Izvēlieties [Speaker Settings] [Wireless Speaker Settings] [Start manual linking].
TV ekrānā tiek parādīts logs [Start
manual linking].
4
5
6
7
Nospiediet LINK uz visiem
izmantotajiem skaļruņiem
(zemfrekvenču skaļruņa un
aizmugurējiem skaļruņiem).
Zemfrekvenču skaļruņa vai
aizmugurējā skaļruņa, kuram
nospiesta poga LINK, barošanas
indikators divreiz mirgo zaļā krāsā.
Atlasiet [Start].
Tiek izveidots manuālais
savienojums.
Savienošanas process parādās TV
ekrānā.
Lai atceltu manuālo savienojumu,
izvēlieties [Cancel].
Kad visos izmantotajos skaļruņos
(zemfrekvenču skaļrunis vai
aizmugurējais skaļrunis) iedegas
[Connected], izvēlieties [Finish].
Nospiediet .
Tiek izveidots savienojums un
zemfrekvenču skaļruņa vai
aizmugurējā skaļruņa barošanas
indikators iedegas zaļā krāsā.
Piezīmes
• Ja veicat darbību [Start manual linking],
iestatījumam [Link mode] sadaļā
[Wireless Speaker Settings] tiek
automātiski iestatīta vērtība [Manual] (59.
lpp.).
• Ar sistēmu ir savienots tikai zemfrekvenču
skaļrunis vai aizmugurējais skaļrunis, kas
tiek saistīts, izvēloties [Finish] 6. solī. Ja
vēlaties pievienot papildu skaļruni,
atkārtoti veiciet manuālu savienošanu.
Ja bezvadu pārraide ir
nestabila
Ja izmantojat vairākas bezvadu
sistēmas, piemēram, bezvadu lokālo
tīklu, bezvadu lokālie signāli var būt
nestabili. Šādā gadījumā pārraidi var
uzlabot, mainot šo [RF Channel]
iestatījumu.
1
2
3
4
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Advanced Settings].
Izvēlieties [Speaker Settings] [Wireless Speaker Settings] [RF Channel].
Izvēlieties nepieciešamo
iestatījumu.
• [On] (noklusējuma iestatījums):
parasti izvēlieties šo. Sistēma
automātiski izvēlas labāko kanālu,
lai veiktu pārraidi. Jaudīgāks
režīms bezvadu traucējumu
novēršanai.
• [Off]: Sistēma automātiski izvēlas
labāko kanālu, lai veiktu pārraidi.
Piezīmes
• Iestatījums [On] var radīt skaņas kritumu
saskaņā ar lietotāja vidi.
• Ja maināt [RF Channel] iestatījumu no
[Off] uz [On], atkārtota savienojuma
izveide var ilgt 1 minūti.
33LV
Ja nedarbojas TV
tālvadības pults
Ja pamatiekārta aizsedz TV tālvadības
sensoru, TV tālvadības pults var
nedarboties. Šādā gadījumā aktivizējiet
sistēmas IR atkārtotāja funkciju.
Jūs varat kontrolēt TV darbību ar TV
tālvadības pulti, sūtot attālo signālu
no pamatiekārtas aizmugures.
1
2
3
4
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Advanced Settings].
Izvēlieties [System Settings] [IR-Repeater].
TV ekrānā tiek parādīts logs
[IR-Repeater].
Atlasiet [On].
Piezīmes
• Pārliecinieties, vai TV tālvadības pults
nevar kontrolēt TV darbību, un pēc
tam [IR-Repeater] iestatiet uz [On].
Ja iestatījums ir [On], kad tālvadības pults
var kontrolēt TV darbību, pastāv iespēja,
ka vēlamo darbību nevarēs izsaukt, jo
radīsies traucējumi starp tiešo komandu
no tālvadības pults un komandu no
pamatiekārtas.
• Dažos televizoros šī funkcija var
nedarboties pareizi. Šādā gadījumā
novietojiet pamatiekārtu nedaudz tālāk
no TV.
34LV
Attēlu skatīšanās
TV skatīšanās
1
2
3
4
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Atskaņošana no
pievienotas AV ierīces
1
2
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Watch] - [TV].
Izvēlieties programmu,
izmantojot TV tālvadības pulti.
Izvēlētā TV programma tiek rādīta
TV ekrānā, un TV skaņa tiek izvadīta
no sistēmas.
Regulējiet skaļumu.
• Lai regulētu skaļumu, spiediet
tālvadības pults pogu  +/–.
• Regulējiet skaļumu, spiežot
tālvadības pults pogas SW  +/–
(49. lpp.).
• Regulējiet aizmugurējo skaļruņu
skaļumu, spiežot tālvadības pults
pogas REAR  +/– (49. lpp.).
Piezīme
Norādiet TV (BRAVIA) skaļruņu iestatījumu
Audio System. Informāciju par TV
iestatīšanu sk. TV lietošanas instrukcijās.
Padoms
Varat atlasīt [TV], nospiežot tālvadības
pults pogu TV.
3
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Izvēlieties
[Watch], pēc tam
sākuma izvēlnē izvēlieties ievadi
([HDMI1] vai [HDMI2]).
• [HDMI1]: ierīce, kas ir pievienota
ligzdai HDMI IN 1
• [HDMI2]: ierīce, kas ir pievienota
ligzdai HDMI IN 2
TV ekrānā tiks rādīts izvēlētas ierīces
attēls, un skaņa tiks izvadīta no
sistēmas.
Regulējiet skaļumu.
• Lai regulētu skaļumu, spiediet
tālvadības pults pogu  +/–.
• Regulējiet skaļumu, spiežot
tālvadības pults pogas SW  +/–
(49. lpp.).
• Regulējiet aizmugurējo skaļruņu
skaļumu, spiežot tālvadības pults
pogas REAR  +/– (49. lpp.).
Padoms
Varat izvēlēties [HDMI1] vai [HDMI2] tiešā
veidā, nospiežot tālvadības pults pogu
HDMI1 vai HDMI2.
Lai regulētu dialogu skaļumu,
straumējot DTS:X saturu
Regulējot dialogu skaļumu, var vieglāk
saklausīt dialogus, jo tie izceļas uz
apkārtējās skaņas fona. Dažiem audio
formātiem šī funkcija nedarbojas.
1
Kad izvēlaties [HDMI1] vai [HDMI2],
nospiediet OPTIONS.
TV ekrānā tiek atvērta opciju izvēlne.
2
Atlasiet [Dialog Control], pēc tam
regulējiet dialogu skaļumu ar /.
Regulēšanu var veikt diapazonā no
0 dB līdz 6 dB ar 1 dB soli.
35LV
Poga
BLUETOOTH
Mūzikas/skaņas klausīšanās
Mūzikas/skaņas
klausīšanās, izmantojot
BLUETOOTH® funkciju
Varat klausīties mobilajā ierīcē,
piemēram, viedtālrunī vai
planšetdatorā, saglabātu mūziku,
sistēmas un mobilās ierīces bezvadu
savienojumam izmantojot funkciju
BLUETOOTH.
Ja pievienojat mobilo ierīci ar funkcijas
BLUETOOTH palīdzību, varat vadīt
atskaņošanu, izmantojot komplektācijā
iekļauto tālvadības pulti, bez
nepieciešamības ieslēgt TV.
Mūzikas klausīšanās,
izveidojot pāra savienojumu
ar pirmo reizi pievienotu
ierīci
Lai izmantotu BLUETOOTH funkciju,
iepriekš nepieciešams savienot pārī
sistēmu un mobilo ierīci.
1
Nospiediet un vairāk nekā
2 sekundes turiet pamatiekārtas
pogu BLUETOOTH.
Sistēma pāriet režīmā, kurā tiek
veikta savienošana pārī, priekšējā
paneļa displejā tiek parādīts
uzraksts BT, un bieži mirgo
indikators BLUETOOTH.
BLUETOOTH
 +/–
SW  +/–
REAR  +/–
Atskaņošanas
darbību pogas
36LV
2
Mobilajā ierīcē sameklējiet
sistēmu, veicot pāra savienojuma
izveidi.
Mobilās ierīces ekrānā tiek parādītas
meklētās BLUETOOTH ierīces.
Darbības, kas jāveic, lai izveidotu
BLUETOOTH ierīces un mobilās ierīces
pāra savienojumu, skatiet mobilās
ierīces lietošanas instrukcijā.
3
4
5
6
Izveidojiet sistēmas un mobilās
ierīces pāra savienojumu, mobilās
ierīces ekrānā redzamajā sarakstā
atlasot “HT-ZF9”.
Ja tiek pieprasīta ieejas atslēga,
ievadiet “0000”.
Pārliecinieties, vai zilā krāsā deg
pamatiekārtas indikators
BLUETOOTH.
Ir izveidots sistēmas un mobilās
ierīces savienojums.
Sāciet audio atskaņošanu ar
mūzikas programmu pievienotajā
mobilajā ierīcē.
Skaņa tiks izvadīta no
pamatiekārtas.
Regulējiet skaļumu.
• Lai regulētu skaļumu, spiediet
tālvadības pults pogu  +/–.
• Regulējiet skaļumu, spiežot
tālvadības pults pogas SW  +/–
(49. lpp.).
• Regulējiet aizmugurējo skaļruņu
skaļumu, spiežot tālvadības pults
pogas REAR  +/– (49. lpp.).
• Varat atskaņot saturu vai pauzēt
atskaņošanu, izmantojot
atskaņošanas vadības pogas uz
tālvadības pults.
Lai pārbaudītu funkcijas
BLUETOOTH savienojuma statusu
Statuss
Indikators BLUETOOTH
Pārī
savienošanas
gaidstāves
statusa laikā
Bieži mirgo zilā krāsā
Savienojuma
izveides
mēģinājums
Mirgo zilā krāsā
Ir izveidots
savienojums
Deg zilā krāsā
Padomi
iegādāšanās), sistēma pāriet pāra
savienojuma izveides režīmā, vienkārši
mainot ieeju uz BLUETOOTH ieeju.
• Tiklīdz ir izveidots BLUETOOTH
savienojums, atkarībā no pievienotās
ierīces tiek parādīta norāde ar ieteikumu,
kādas lietojumprogrammas instalēšana
jāveic.
Sony | Music CenterIzpildot redzamos
norādījumus, varat instalēt
lietojumprogrammu , ar kuras palīdzību
var vadīt šo sistēmu.
Mūzikas klausīšanās no mobilās ierīces,
izmantojot Sony | Music Center (42. lpp.)
Detalizētu informāciju par lietotni sk.
Sony | Music Center.
• Veiciet otrās mobilās ierīces un pārējo
mobilo ierīču savienošanu pārī.
Mūzikas klausīšanās no pārī
savienotās ierīces
1
2
3
4
5
Ieslēdziet mobilās ierīces funkciju
BLUETOOTH.
Nospiediet BLUETOOTH.
Sistēma automātiski atjaunos
savienojumu ar mobilo ierīci, ar kuru
tai pēdējoreiz bija izveidots
savienojums.
Pārliecinieties, vai zilā krāsā deg
indikators BLUETOOTH.
Ir izveidots sistēmas un mobilās
ierīces savienojums.
Sāciet audio atskaņošanu ar
mūzikas programmu pievienotajā
mobilajā ierīcē.
Skaņa tiks izvadīta no
pamatiekārtas.
Regulējiet skaļumu.
• Lai regulētu skaļumu, spiediet
tālvadības pults pogu  +/–.
• Regulējiet skaļumu, spiežot
tālvadības pults pogas SW  +/–
(49. lpp.).
• Ja nav mobilās ierīces ar pāra
savienojumu (piem., uzreiz pēc sistēmas
37LV
• Regulējiet aizmugurējo skaļruņu
skaļumu, spiežot tālvadības pults
pogas REAR  +/– (49. lpp.).
• Varat atskaņot saturu vai pauzēt
atskaņošanu, izmantojot
atskaņošanas vadības pogas uz
tālvadības pults.
Lai atvienotu mobilo ierīci
Veiciet kādu no tālāk aprakstītajām
darbībām.
• Deaktivizējiet mobilās ierīces funkciju
BLUETOOTH.
• Nospiediet BLUETOOTH, kad TV
ekrānā tiek parādīts ekrāns [Bluetooth
Audio].
• Norādiet iestatījumam [Bluetooth
Mode] vērtību [Transmitter] vai [Off]
(60. lpp.).
• Izslēdzat sistēmu vai mobilo ierīci.
Mūzikas klausīšanās no
USB ierīces
Varat atskaņot pievienotajā USB ierīcē
saglabātos mūzikas failus.
Lai uzzinātu, kādus failu tipus var
atskaņot, skatiet Atskaņojamo audio
failu tipi (78. lpp.).
1
Pievienojiet USB ierīci
portam.
(USB)
Padoms
Ja savienojums nav izveidots, mobilajā
ierīcē atlasiet “HT-ZF9”.
2
3
4
5
38LV
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Listen] - [USB (Connected)].
Atlasiet mapi, kurā atrodas
dziesmas, un pēc tam atlasiet
dziesmu.
Izvēlētā dziesma tiks atskaņota,
un no sistēmas tiks izvadīta skaņa.
Regulējiet skaļumu.
• Lai regulētu skaļumu, spiediet
tālvadības pults pogu  +/–.
• Regulējiet skaļumu, spiežot
tālvadības pults pogas SW  +/–
(49. lpp.).
• Regulējiet aizmugurējo skaļruņu
skaļumu, spiežot tālvadības pults
pogas REAR  +/– (49. lpp.).
Piezīme
Darbības laikā neatvienojiet USB ierīci. Lai
izvairītos no USB ierīcē esošo datu
sabojāšanas, pirms USB ierīces
pievienošanas vai noņemšanas izslēdziet
sistēmu.
Datorā esošas mūzikas
klausīšanās, izmantojot
mājas tīklu
Izmantojot mājas tīklu, varat atskaņot
mūzikas failus, kas saglabāti datorā.
Mūzikas failus iespējams atskaņot,
izmantojot lietotni Sony | Music Center
mobilajā ierīcē, piemēram, viedtālrunī
vai planšetdatorā.
Mājas tīkla sagatavošana
1
2
3
Pievienojiet sistēmu tīklam.
Sk. Savienošana kabeļu tīklā
(25. lpp.) vai Savienošana bezvadu
tīklā (26. lpp.).
Pievienojiet datoru tīklam.
Detalizētu informāciju sk. datora
lietošanas instrukcijās.
Norādiet datora iestatījumus.
Lai datoru izmantotu mājas tīklā,
dators jāiestata kā serveris.
Detalizētu informāciju sk. datora
lietošanas instrukcijās.
Padoms
Skatiet sadaļu
[Setup] - [Advanced
Settings] - [Network Settings] [Network Connection Status],
veicot tīkla savienojuma pārbaudi.
39LV
Datorā esošas mūzikas
klausīšanās, izmantojot
Sony | Music Center
PC
Klausīšanās no ierīces,
kas pievienota ar
analogo audio kabeli
Jūs varat klausīties skaņu no audio
ierīces, piemēram, no TV, WALKMAN®
utt., kas ir pievienota pie sistēmas
ligzdas ANALOG IN.
1
Bezvadu LAN maršrutētājs
Viedtālrunis vai
planšetdators
2
3
Varat atskaņot datorā saglabātus
mūzikas failus, vadībai izmantojot
lietotni Sony | Music Center, kura ir
instalēta mobilajā ierīcē, piemēram,
viedtālrunī vai planšetdatorā. Detalizētu
informāciju par Sony | Music Center sk.
sadaļā Ko varat paveikt ar Sony | Music
Center (42. lpp.) vai tālāk norādītajā
tīmekļa vietnē.
http://www.sony.net/smcqa/
40LV
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Listen] - [Analog].
TV ekrānā tiek rādīts logs [Analog].
Regulējiet skaļumu.
• Lai regulētu skaļumu, spiediet
tālvadības pults pogu  +/–.
• Regulējiet skaļumu, spiežot
tālvadības pults pogas SW  +/–
(49. lpp.).
• Regulējiet aizmugurējo skaļruņu
skaļumu, spiežot tālvadības pults
pogas REAR  +/– (49. lpp.).
Padoms
Jūs varat arī atlasīt [Analog] tieši, nospiežot
pogu ANALOG.
Tehnoloģijas Chromecast
built-in izmantošana
Chromecast built-in sniedz iespēju
izvēlēties mūzikas saturu no lietotnes,
kurā iespējots Chromecast, un atskaņot
audio saturu no sistēmas vai grupas,
kurā sistēma ir iekļauta.
1
2
3
4
5
6
Izvēlieties un atskaņojiet mūziku
lietotnē, kura atbalsta
Chromecast.
Mūzika tiks atskaņota sistēmā.
Piezīme
Atkarībā no valsts un reģiona
lietojumprogramma, kas atbalsta
Chromecast built-inun Chromecast,
var netikt nodrošināta.
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Listen] - [Chromecast built-in].
Norādiet iestatījumus, lai izmantotu
Chromecast built-in savā sistēmā,
izpildot ekrānā tiek parādīto
ziņojumu.
Pēc iestatījumu norādīšanas
[Network/Bluetooth Standby] tiek
automātiski iestatīta vērtība [On],
un jūs varat ātri atskaņot mūziku,
pat ja sistēma ir gaidstāves režīmā
(61. lpp.).
Ar Wi-Fi palīdzību izveidojiet
mobilās ierīces savienojumu ar to
pašu tīklu, kurā atrodas sistēma.
Instalējiet mobilajā ierīcē lietotni,
kas atbalsta Chromecast.
Palaidiet lietotni, kas atbalsta
Chromecast, pieskarieties pogai
cast un izvēlieties sistēmu vai
sistēmu grupu, kurā atrodas
sistēma.
41LV
Mūzikas baudīšana mājas tīklā
Mūzikas klausīšanās no
mobilās ierīces,
izmantojot
Sony | Music Center
Ko varat paveikt ar Sony |
Music Center
Sony | Music Center ir
lietojumprogramma, kas ļauj vadīt
saderīgas Sony audio ierīces, izmantojot
mobilo ierīci, piemēram, viedtālruni vai
planšetdatoru.
Detalizētu informāciju par Sony | Music
Center sk. tālāk norādītajā tīmekļa
vietnē.
http://www.sony.net/smcqa/
Varat izmantot savu tīklu, lai atskaņotu
mūziku, kas ir saglabāta personālajā
datorā vai mājas tīklā.
USB ierīcē saglabātas mūzikas
baudīšana
Varat atskaņot mūziku no ierīces, kas ir
pievienota pamatiekārtas (USB)
portam.
Piezīme
Sony | Music Center sniegtās vadības
iespējas ir atkarīgas no savienotās ierīces.
Lietotnes specifikācija un dizains var
mainīties bez brīdinājuma.
Tehnoloģijas Sony | Music
Center izmantošana
1
Instalējot Sony | Music Center mobilajā
ierīcē, tiek iegūtas tālāk norādītās
iespējas.
Sistēmas skaņas iestatījumu
izvēle
Varat viegli pielāgot skaņu vai izmantot
Sony ieteikto iestatījumu [Auto Sound].
2
Mūzikas pakalpojums
Varat konfigurēt sākotnējos
iestatījumus, lai izmantotu mūzikas
pakalpojumus*.
* Mūzikas pakalpojumi un to pieejamības
periods var atšķirties atkarībā no valsts
un reģiona.
Var būt nepieciešams ierīces atjauninājums.
Ja mūzikas pakalpojumam izmantojat
tehnoloģiju Tehnoloģijas Chromecast builtin izmantošana (41. lpp.), sk. sadaļu
Chromecast built-in.
42LV
3
4
Instalējiet mobilajā ierīcē
bezmaksas lietotni Sony | Music
Center.
Meklējiet lietotni Sony | Music
Center vietnē Google Play vai App
Store un instalējiet to savā mobilajā
ierīcē.
Savienojiet sistēmu un mobilo
ierīci, izmantojot funkciju
BLUETOOTH (36. lpp.) vai tīkla
funkciju (25. lpp.).
Palaidiet lietotni Sony | Music
Center.
Veiciet darbības Sony | Music
Center ekrānā.
Piezīmes
• Pirms izmantot lietotni Sony | Music
Center ar funkciju BLUETOOTH, iestatiet
[Bluetooth Mode] vērtību uz [Receiver]
(60. lpp.).
• Izmantojiet Sony | Music Center jaunāko
versiju. Detalizētu informāciju par Sony |
Music Center skatiet Google Play vai App
Store. Ja nevarat izveidot savienojumu
starp sistēmu un BLUETOOTH ierīci,
izmantojot funkciju BLUETOOTH,
atinstalējiet Sony | Music Center un
vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu,
izmantojot funkciju BLUETOOTH.
Padoms
Ja veidojat savienojumu ar tīkla funkciju,
pievienojiet mobilo ierīci tam pašam
tīklam, kurā atrodas sistēma.
Pievienota TV vai ierīces
skaņas klausīšanās ar
austiņām
Varat klausīties pievienota TV vai ierīces
skaņu ar BLUETOOTH austiņām,
izveidojot funkcijas BLUETOOTH
savienojumu.
Skaņas klausīšanās, izveidojot
savienojumu pārī ar austiņām
1
2
3
4
5
Iestatiet BLUETOOTH austiņām
pārī savienošanas režīmu.
Informāciju par pārī savienošanas
paņēmienu sk. austiņu lietošanas
instrukcijās.
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Advanced Settings].
Izvēlieties [Bluetooth Settings] [Bluetooth Mode] - [Transmitter].
Sistēma pāriet BLUETOOTH
pārraides režīmā.
Izvēlieties austiņu nosaukumu
sadaļas [Bluetooth Settings]
sarakstā [Device List].
Kad būs izveidots BLUETOOTH
savienojums, tiks parādīts uzraksts
[Bluetooth device is connected.].
Ja nevarat atrast savu austiņu
nosaukumu sarakstā [Device List],
izvēlieties [Scan].
43LV
6
7
Atgriezieties sākuma izvēlnē,
izvēlieties
[Watch] vai
[Listen] un izvēlieties ieeju.
Izvēlētās ieejas attēls tiek parādīts
TV ekrānā, priekšējā paneļa displejā
tiek parādīts uzraksts BT TX, pēc
tam skaņa tiek izvadīta no
austiņām.
Sistēma neizvada skaņu.
Lai izvēlētos ieeju, skatiet sadaļu
Attēlu skatīšanās (35. lpp.) vai
Mūzikas/skaņas klausīšanās
(36. lpp.).
Regulējiet skaļumu.
Vispirms regulējiet austiņu skaļuma
līmeni. Austiņu skaļuma līmeni var
vadīt ar pamatiekārtas pogu +/– un
tālvadības pults pogu  +/–.
Skaņas klausīšanās ar pārī
savienotām austiņām
1
2
3
4
Lai izņemtu reģistrētu ierīci no
ierīču saraksta
1
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
2
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Advanced Settings].
3
Izvēlieties [Bluetooth Settings] [Device List].
4
Pārvietojiet kursoru uz austiņu
nosaukumu un pēc tam nospiediet
OPTIONS.
5
6
Atlasiet [Remove].
[Setup] -
Izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus, lai izdzēstu izvēlētās
austiņas no ierīču saraksta.
44LV
5
6
Ieslēdziet austiņām funkciju
BLUETOOTH.
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Advanced Settings].
Izvēlieties [Bluetooth Settings] [Bluetooth Mode] - [Transmitter].
Sistēma pāriet BLUETOOTH
pārraides režīmā, un priekšējā
paneļa displejā parādās “BT TX”.
Sistēma automātiski atjaunos
savienojumu ar austiņām, ar kurām
tai pēdējoreiz bija izveidots
savienojums.
Atgriezieties sākuma izvēlnē,
izvēlieties
[Watch] vai
[Listen] un izvēlieties ieeju.
TV ekrānā tiks rādīts izvēlētas ieejas
attēls, un skaņa tiks izvadīta no
austiņām.
Sistēma neizvada skaņu.
Lai izvēlētos ieeju, skatiet sadaļu
Attēlu skatīšanās (35. lpp.) vai
Mūzikas/skaņas klausīšanās
(36. lpp.).
Regulējiet skaļumu.
Regulējiet austiņu skaļuma līmeni.
Austiņu skaļuma līmeni var regulēt
arī ar tālvadības pults pogu  +/–.
Lai atvienotu austiņas
Veiciet kādu no tālāk aprakstītajām
darbībām.
– Deaktivizējiet BLUETOOTH uztvērēja
funkciju austiņās.
– Norādiet iestatījumam [Bluetooth
Mode] vērtību [Receiver] vai [Off]
(60. lpp.).
– Izslēdziet sistēmu vai austiņas.
– Izvēlieties pievienoto austiņu ierīces
nosaukumu no
[Setup] [Advanced Settings] - [Bluetooth
Settings] - [Device List]. Ierīces
nosaukumā pazūd [Connected].
Par austiņu savienojumu
• Iespējams, ka atkarībā no BLUETOOTH
austiņām nevarēsit regulēt skaļuma
līmeni.
• BLUETOOTH ieeja tiek atspējota, ja
[Bluetooth Mode] ir iestatīta vērtība
[Off] vai [Transmitter].
• Varat reģistrēt līdz 9 BLUETOOTH
ierīcēm. Veicot 10. BLUETOOTH ierīces
reģistrēšanu, vissenāk pievienotā
BLUETOOTH ierīce tiks pārrakstīta ar
jauno ierīci.
• Sistēma sarakstā [Device List] var
parādīt līdz 15 atrastajām BLUETOOTH
ierīcēm.
• Nevarat mainīt skaņas efektu vai
iestatījumus, kad pārraidāt skaņu uz
BLUETOOTH austiņām.
• Iespējams, noteikta veida saturu
nevarēs izvadīt satura aizsardzības
dēļ.
• Bezvadu tehnoloģijas BLUETOOTH
īpatnību dēļ BLUETOOTH ierīcē audio/
mūzikas atskaņošana ir aizkavēta,
salīdzinot ar pamatiekārtu.
• Varat aktivizēt vai deaktivizēt LDAC
audio uztveršanu no BLUETOOTH
ierīces (61. lpp.).
45LV
1
Skaņas kvalitātes regulēšana
Telpiskās ietverošas
skaņas klausīšanās
(VERTICAL S.)
Jūs varat izjust ietverošas skaņas efektu
ne tikai horizontālā virzienā, bet arī no
augšpuses, efektīvi izmantojot vertikālā
telpiskuma dzini* skaņas režīmiem
(47. lpp.), kas atšķiras no [News].
Šī funkcija darbojas arī 2.0 kanāla
signālam, piemēram, TV programmai.
* Vertikālā telpiskuma dzinis ir ļoti precīza
digitālā skaņas lauka apstrādes
tehnoloģija, ko izstrādājis Sony un kas
rada virtuālu skaņas lauku ne tikai
horizontālā, bet arī vertikālā virzienā,
izmantojot tikai priekšējos skaļruņus
un neizmantojot augšējos skaļruņus.
Jums nav nepieciešams uzstādīt
skaļruņus pie griestiem, un jūs varat
izbaudīt ietverošas skaņas efektu
neatkarīgi no griestu augstuma. Turklāt
šo funkciju praktiski neietekmē telpas
forma, jo šī funkcija neizmanto skaņas
atstarošanu no sienām un nodrošina
uzlabotu telpisku atskaņošanu.
VERTICAL S.
46LV
2
Nospiediet VERTICAL S.
TV ekrānā tiek parādīts vertikālā
telpiskuma iestatījums.
Lai atlasītu šo iestatījumu,
vairākas reizes nospiediet pogu.
Režīms
Skaidrojums
[On]
Ieslēdz vertikālā
telpiskuma funkciju.
[Off]
Izslēdz vertikālā
telpiskuma funkciju.
Piezīmes
• Telpiskais efekts atšķiras atkarībā no
skaņas avota.
• Atkarībā no skaņas avota ir iespējama
laika nobīde starp skaņu un attēlu. Ja jūsu
TV ir attēla aizkaves funkcija, izmantojiet
to regulēšanai.
Skaņu avotam pielāgota
skaņas efekta
izvēlēšanās (Sound
Mode)
Sound mode
Skaidrojums
[Music]
Niansēti atskaņota
skaņa. Šis režīms ir
piemērots, lai
klausītos mūziku
tieši tā, kā vēlaties.
[Game
Studio]
Varat pilnībā
nodoties spēlei,
precīzi izjūtot
objektu kustības un
attālumu, kā arī
skaidri saklausot
dialogus.
[News]
Atveido skaidrus
dialogus ziņu
pārraidēm.
[Sports]
Varat baudīt
stadionā valdošo
gaisotni. Taču
komentētāju balsis
būs skaidras.
[Standard]
TV programmas
skaņu var skaidri
dzirdēt.
Varat ērti lietot sākotnēji
ieprogrammētus skaņas efektus, kas ir
pielāgoti dažāda veida skaņas avotiem.
Sound Mode
atlasīšanas pogas
Piezīmes
1
Lai atlasītu skaņas režīmu,
nospiediet vienu no skaņas
režīma atlasīšanas pogām (AUTO
SOUND, CINEMA, MUSIC, GAME,
NEWS, SPORTS, STANDARD).
TV ekrānā tiek parādīts atlasītais
skaņas režīms.
Sound mode
Skaidrojums
[Auto Sound]
Skaņas avotam ar
ClearAudio+
piemērotais skaņas
iestatījums tiek
atlasīts automātiski.
[Cinema]
Telpiskā skaņa ir
visapkārt, un tā
jūtama ar katru
ķermeņa šūnu. Šis
režīms ir piemērots,
lai skatītos filmas.
• Skaņas režīma funkcija ir atspējota šādos
gadījumos.
– [Sound Effect] ir izvēlēts cits iestatījums,
nevis [Sound Mode On] (59. lpp.).
– Tiek lietots Chromecast built-in
(41. lpp.).
– BLUETOOTH ierīce ir pievienota
BLUETOOTH pārraides režīmā (43. lpp.).
– Tiek raidīts pārbaudes signāls (55. lpp.).
• Atkarībā no skaņas avota ir iespējama
laika nobīde starp skaņu un attēlu. Ja jūsu
TV ir attēla aizkaves funkcija, izmantojiet
to regulēšanai.
47LV
Dialogu kvalitātes
uzlabošana (VOICE)
Skaidras skaņas
klausīšanās nelielā
skaļumā nakts laikā
(NIGHT)
Skaņa tiek izvadīta nelielā skaļumā ar
minimāliem kvalitātes un dialogu
skaidrības zudumiem.
VOICE
1
2
NIGHT
Nospiediet VOICE.
TV ekrānā tiek atvērts balss režīma
rādījums.
Vairākkārt spiediet pogu, lai
izvēlētos balss režīmu.
Režīms
Skaidrojums
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Dialogi ir skaidri
saklausāmi,
paplašinot dialoga
diapazonu.
[Up 2]
Dialogu diapazons tiek
paplašināts, un vecāki
cilvēki var bez pūlēm
saklausīt dialoga
skaņu.
1
2
Nospiediet NIGHT.
TV ekrānā tiek atvērts nakts režīma
rādījums.
Vairākkārt spiediet pogu, lai
izvēlētos nakts režīmu.
Režīms
Skaidrojums
[On]
Aktivizē nakts režīma
funkciju.
[Off]
Deaktivizē nakts
režīma funkciju.
Piezīme
Izslēdzot sistēmu, šis iestatījums
automātiski tiek pārslēgts uz [Off].
48LV
Zemfrekvenču skaļruņa
un aizmugurējo skaļruņu
skaļuma regulēšana
Zemfrekvenču skaļrunis ir paredzēts
basu un zemas frekvences skaņas
atskaņošanai.
Aizmugurējie skaļruņi ir paredzēti, lai
atskaņotu daudzu kanālu skaņas
telpisko efektu.
Attēla un skaņas nobīdes
regulēšana
Ja skaņa neatbilst attēliem TV ekrānā,
varat regulēt attēla un skaņas nobīdi.
Iestatīšanas paņēmiens atšķiras
atkarībā no ieejas.
REAR  +/–
///,
SW  +/–
OPTIONS
Lai noregulētu zemfrekvenču
skaļruņa skaļumu
Nospiediet SW (zemfrekvenču skaļruņa
skaļums)  +/–.
Lai noregulētu aizmugurējā
skaļruņa skaļumu
TV skatīšanās laikā
1
2
Nospiediet  vai .
Regulēšanas laiks tiek rādīts
priekšējā paneļa displejā.
3
Regulējiet nobīdi, izmantojot /,
pēc tam nospiediet .
Regulēšanu var veikt diapazonā no
0 ms līdz 300 ms ar 25 ms soli.
Nospiediet REAR (aizmugurējā skaļruņa
skaļums)  +/–.
Piezīmes
• Ja ievades avots, piemēram,
TV programmas, nesatur daudz basa
skaņas, zemfrekvenču skaļruņa basa
skaņa var būt grūti saklausāma.
• Ja ieejas avots nesatur lielu telpiskās
skaņas apjomu, iespējams, būs grūti
saklausīt telpisko skaņu no
aizmugurējiem skaļruņiem.
• SW  +/– nedarbojas, ja zemfrekvenču
skaļrunis nav pievienots, un REAR  +/–
nedarbojas, ja aizmugurējie skaļruņi nav
pievienoti.
Nospiediet OPTIONS.
Priekšējā paneļa displejā tiek
parādīts uzraksts SYNC.
4
Nospiediet OPTIONS.
Opciju izvēlne priekšējā paneļa
displejā tiks izslēgta.
49LV
Ja tiek skatīts citas ierīces
saturs
1
2
3
Nospiediet OPTIONS.
TV ekrānā tiek atvērta opciju
izvēlne.
Atlasiet [A/V Sync].
Regulējiet nobīdi, izmantojot /,
pēc tam nospiediet .
Regulēšanu var veikt diapazonā no
0 ms līdz 300 ms ar 25 ms soli.
Saspiestu audio failu vai
kompaktdisku
atskaņošana, uzlabojot
gandrīz līdz augstas
izšķirtspējas skaņas
kvalitātei (DSEE HX)
DSEE HX uzlabo esošos skaņas avotus
gandrīz līdz augstas izšķirtspējas skaņas
kvalitātei, un tas liek sajusties, it kā
atrastos ierakstu studijā vai koncertā.
1
2
3
4
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Advanced Settings].
Izvēlieties [Audio Settings] [DSEE HX].
Atlasiet [On].
Piezīmes
• Šī funkcija ir pieejama tikai, ja skaņas
režīmam ir izvēlēta opcija [Auto Sound]*
vai [Music] (47. lpp.).
• Šī funkcija ir saderīga ar
44,1 kHz vai 48 kHz iztveršanas
frekvences 2 kanālu ieejas signāliem.
• Iztveršanas frekvence/bitu dziļums pēc
izšķirtspējas palielināšanas var sasniegt
96 kHz/24 bitus.
• Šī funkcija nav saderīga ar DSD signāliem.
• Šī funkcija nedarbojas, izmantojot
Chromecast built-in.
• Šī funkcija nedarbojas, ja [Advanced Auto
Volume] ir iestatīts uz [On] (60. lpp.).
* Tikai, ja ir atlasīta opcija [Music] ar [Auto
Sound].
50LV
Multipleksās apraides
skaņa (AUDIO)
• Ja jūsu TV HDMI IN ligzda nav saderīga ar
Audio Return Channel (53. lpp.), lai
saņemtu Dolby Digital signālu,
savienojiet TV IN (OPT) ligzdu ar optisko
digitālo kabeli (ietilpst komplektācijā).
Varat klausīties multipleksās apraides
skaņu, ja sistēma saņem Dolby Digital
multipleksās apraides signālu.
AUDIO
1
Nospiediet AUDIO.
Audio signāls tiek parādīts priekšējā
paneļa displejā.
2
Vairākkārt spiediet pogu,
lai izvēlētos nepieciešamo
audio signālu.
Audio signāls
Skaidrojums
MAIN
Tiks izvadīta galvenās
valodas skaņa.
SUB
Tiks izvadīta
pakārtotās valodas
skaņa.
MN/SB
Jauktā veidā tiks
izvadīta gan galvenās,
gan pakārtotās
valodas skaņa.
Piezīmes
• Lai saņemtu Dolby Digital signālu,
nepieciešams pievienot TV, kas ir
saderīgs ar Audio Return Channel
(53. lpp.) pie HDMI OUT (TV (ARC)) ligzdas,
izmantojot HDMI kabeli (neietilpst
komplektācijā), vai pie HDMI IN 1 vai
HDMI IN 2 ligzdas ar HDMI kabeli
(neietilpst komplektācijā) pievienot
citu ierīci.
51LV
Funkcijas Control for HDMI
izmantošana
Funkcijas Control for
HDMI izmantošana
Ja pievienojat ierīci, piemēram, TV vai
Blu-ray disku atskaņotāju, kas saderīgs
ar funkciju Control for HDMI*,
izmantojot HDMI kabeli, varat viegli
vadīt ierīci ar TV tālvadības pulti.
Ar funkciju Control for HDMI var
izmantot tālāk nosauktās funkcijas.
• Sistēmas automātiskās izslēgšanās
funkcija
• Sistēmas audio vadības funkcija
• Audio Return Channel
• Viena pieskāriena atskaņošanas
funkcija
• Darbības izvēlnē, izmantojot TV
tālvadības pulti
• HDMI Standby Through enerģijas
taupīšanas iestatījums
• Language Follow
Piezīme
Šīs funkcijas var darboties, izmantojot
ierīces, kuru ražotājs nav Sony, bet darbība
netiek garantēta.
* Control for HDMI ir standarts, ko izmanto
CEC (Consumer Electronics Control —
sadzīves elektrotehnikas vadība), lai
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface — augstas izšķirtspējas
multivides saskarne) ierīces varētu vadīt
viena otru.
Sagatavošanās funkcijas
HDMI vadība izmantošanai
Mainiet sistēmas iestatījumu
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Control for HDMI] uz
[On] (60. lpp.). Noklusējuma iestatījums
ir [On].
Iespējojiet funkcijas Control for HDMI
iestatījumus televizoram un citai
sistēmai pievienotai ierīcei.
Padoms
Ja iespējojat funkciju Control for HDMI
("BRAVIA" sync) un lietojat Sony ražotu TV,
automātiski tiek iespējota arī sistēmas
funkcija Control for HDMI.
Kad [Control for HDMI] iestatījumiem tiek
iestatīta vērtība [On], priekšējā paneļa
displejā parādās uzraksts “DONE”.
Sistēmas barošanas
izslēgšanas funkcija
Ja izslēgsit TV, automātiski tiks izslēgta
arī sistēma.
Mainiet sistēmas iestatījumu
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV]
uz [On] vai [Auto] (60. lpp.).
Noklusējuma iestatījums ir [Auto].
Piezīme
Atkarībā no pievienotās ierīces statusa
pastāv iespēja, ka ierīce netiks izslēgta.
Sistēmas audio vadības
funkcija
Ja ieslēgsit sistēmu laikā, kad skatāties
televizoru, TV skaņa tiks izvadīta no
sistēmai pievienotajiem skaļruņiem.
Sistēmas skaļumu var regulēt,
izmantojot TV tālvadības pulti.
Ieslēdzot TV, sistēma tiek ieslēgta
automātiski un TV skaņa tiek izvadīta no
sistēmas skaļruņiem.
52LV
Darbības var veikt, izmantojot arī TV
izvēlni. Detalizētu informāciju skatiet TV
lietošanas instrukcijās.
Piezīmes
• Atkarībā no televizora tā ekrānā tiek rādīts
sistēmas skaļuma līmeņa skaitlis. TV
iekārtā parādītais skaļuma līmenis var
atšķirties no skaļuma līmeņa, kas izvēlēts
sistēmas priekšējā paneļa displejā.
• Atkarībā no TV iestatījumiem audio
vadības funkcija var nebūt pieejama.
Detalizētu informāciju skatiet TV
lietošanas instrukcijās.
• Atkarībā no TV, ja iepriekšējā reizē, kad
skatījāties televīziju, TV skaņa tika izvadīta
no TV skaļruņiem, sistēma var
neieslēgties, ja tā ir saslēgta ar TV
barošanu, pat ja TV ir ieslēgts.
Audio Return Channel
Ja sistēma ir savienota ar TV HDMI IN
ligzdu, kas ir saderīga ar Audio Return
Channel (ARC), varat klausīties TV skaņu
no sistēmas skaļruņiem, nepievienojot
optisko digitālo kabeli.
Sistēmā
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [TV Audio
Input Mode] iestatiet uz [Auto] (60. lpp.).
Noklusējuma iestatījums ir [Auto].
Piezīme
Ja TV nav saderīgs ar Audio Return
Channel, ir jāpievieno digitālais optiskais
kabelis (ietilpst komplektācijā)
(sk. komplektācijā iekļautos Sākšanas
norādījumus).
Viena skāriena
atskaņošanas funkcija
Ja atskaņojat saturu no ierīces (Blu-ray
Disc atskaņotāja, PlayStation®4 utt.),
kas savienota ar sistēmu, tad sistēma
un TV iekārta tiek ieslēgta automātiski,
sistēmas ieeja tiek pārslēgta uz atbilstošo
atskaņojamās ierīces ieeju, un skaņa tiek
izvadīta no sistēmas skaļruņiem.
Piezīmes
• Ja sistēmā
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Through] ir iestatīts uz [On] vai [Auto] un,
iepriekšējo reizi, kad skatījāties televīziju,
TV skaņa tika izvadīta no TV skaļruņiem,
sistēma var neieslēgties un var tikt
izvadīta TV skaņa un attēls, kaut gan tiek
atskaņots ierīces saturs (60. lpp.).
• Atkarībā no TV atskaņojamā satura
sākumdaļa var netikt atskaņota pareizi.
Darbības izvēlnē, izmantojot
TV tālvadības pulti
Varat izvēlēties sistēmu ar TV tālvadības
pults pogu SYNC MENU un vadīt sistēmu.
Šo funkciju var izmantot, ja TV atbalsta
sinhronizācijas izvēlni. Detalizētu
informāciju skatiet TV lietošanas
instrukcijās.
Piezīmes
• Televizora izvēlnē Sync televizors atpazīst
sistēmu kā “Player.”
• Dažas darbības ar noteiktiem
televizoriem var nebūt pieejamas.
HDMI Enerģijas taupīšanas
iestatījums HDMI Standby
Through
Enerģijas taupīšanas iestatījums HDMI
Standby Through (60. lpp.) ir funkcija,
kas ļauj baudīt pievienotās ierīces skaņu
un attēlu, neieslēdzot sistēmu.
Iestatiet
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Through] uz [Auto] (60. lpp.).
Noklusējuma iestatījums ir [Auto].
Piezīme
Ja sistēmai pievienotās ierīces attēls
televizorā netiek rādīts, iestatiet opcijas
[Standby Through] vērtību [On]. Šo
iestatījumu ieteicams izvēlēties, ja
pievienojat televizoru, kas nav Sony
izstrādājums.
53LV
Language Follow
Ja maināt TV ekrāna rādījumu valodu, tiek
mainīta arī sistēmas ekrāna rādījumu valoda.
Funkcijas BRAVIA Sync
izmantošana
Ja ierīces ir saderīgas ar funkciju BRAVIA
sync, papildus funkcijai Control for HDMI
varat izmantot arī tālāk nosauktās
funkcijas.
• Skaņas režīms/ainas izvēles funkcija
• Home Theatre Control
Piezīme
Šīs funkcijas ir īpašas Sony funkcijas. Šī
funkcija nedarbojas ar izstrādājumiem,
kuru ražotājs nav Sony.
Sound mode/ainas izvēles
funkcija
Sistēmas skaņas režīms tiek pārslēgts
automātiski atbilstoši TV iestatījumam
Scene Select function vai Sound mode.
Detalizētu informāciju skatiet TV
lietošanas instrukcijās.
Iestatiet Sound mode uz [Auto Sound]
(47. lpp.).
Funkcija Home Theatre
Control
Ja izmantojat TV, kas saderīgs ar mājas
kinozāles vadības funkciju, sistēmas
iestatīšanu, skaņas režīma iestatīšanu,
ieeju pārslēgšanu u.c. darbības var
veikt, nepārslēdzot TV ieeju.
Šo funkciju var izmantot, kad TV ir
savienots ar internetu. Detalizētu
informāciju skatiet TV lietošanas
instrukcijās.
54LV
* Šis elements parādās, kad izmantojat
aizmugurējos skaļruņus.
Iestatījumu maiņa
Ieskaujošās skaņas
skaļruņu iestatījumu
pielāgošana
Lai iegūtu vislabāko telpisko skaņu,
iestatiet skaļruņu attālumu no
klausīšanās pozīcijas un to izvades
līmeni utt.
Noklusējuma iestatījumi ir pasvītroti.
1
2
3
4
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Advanced Settings].
Izvēlieties [Speaker Settings] [Manual Speaker Settings].
TV ekrānā tiek parādīts logs [Manual
Speaker Settings].
Veiciet skaļruņu iestatīšanu.
Izvēlieties tālāk norādīto elementu
iestatījumus, spiežot / un , pēc
tam iestatiet vērtību saskaņā ar vidi,
spiežot / un .
Padoms
Mērvienības (pēdas vai metri) var mainīt,
nospiežot pogu OPTIONS.
[Level]
Regulējiet skaļruņu skaņas līmeni.
Vērtību var iestatīt diapazonā no -6,0 dB
līdz 6,0 dB (solis 0,5 dB).
[Front]: iestata priekšējā skaļruņa
līmeni.
[Subwoofer]: iestata zemfrekvenču
skaļruņa līmeni.
Rear Speaker (L)*: iestata kreisā
aizmugurējā skaļruņa līmeni.
Rear Speaker (R)*: iestata labā
aizmugurējā skaļruņa līmeni.
* Šis elements parādās, kad izmantojat
aizmugurējos skaļruņus.
[Test Tone]
Lai pārbaudītu pieejamos skaļruņus,
no skaļruņiem tiek izvadīts pārbaudes
signāls.
[Off]: pa skaļruņiem netiek izvadīts
pārbaudes signāls.
[On]: no skaļruņa tiek izvadīts
pārbaudes signāls.
[Distance]
Iestatiet attālumu no klausīšanās
pozīcijas līdz skaļruņiem.
Vērtību var iestatīt no 0 metriem līdz
10 metriem (0,1 m solis) (0 ft līdz 33 ft
(1/4 ft solis)).
[Front]: iestata attālumu līdz priekšējam
skaļrunim.
[Subwoofer]: iestata attālumu līdz
zemfrekvenču skaļrunim.
[Rear Speaker (L)]* (MAPE (JAUKTA
SECĪBA)): iestata attālumu līdz kreisajam
aizmugurējam skaļrunim.
Rear Speaker (R)*: iestata attālumu līdz
labajam aizmugurējam skaļrunim.
55LV
Priekšējā paneļa displeja
un indikatora
BLUETOOTH spilgtuma
maiņa (DIMMER)
Varat mainīt priekšējā paneļa displeja
un indikatora BLUETOOTH spilgtumu.
DIMMER
1
2
Nospiediet DIMMER.
Displeja režīms tiek parādīts
priekšējā paneļa displejā.
Vairākkārt spiediet pogu, lai
izvēlētos nepieciešamo displeja
režīmu.
Režīms
Skaidrojums
BRIGHT
Priekšējā paneļa
displejs un indikators
BLUETOOTH spilgti
deg.
DARK
Priekšējā paneļa
displejs un indikators
BLUETOOTH blāvi deg.
OFF
Priekšējā paneļa
displejs ir izslēgts.
Piezīme
Ja tiek izvēlēts iestatījums OFF, priekšējā
paneļa displejs tiek izslēgts. Tas
automātiski tiek ieslēgts, tiklīdz nospiežat
jebkuru pogu, un tas automātiski tiek atkal
izslēgts, ja nedarbināt sistēmu aptuveni
56LV
10 sekundes. Taču dažos gadījumos
priekšējā paneļa displejs var netikt izslēgts.
Šādā gadījumā priekšējā paneļa displeja
spilgtums atbilst iestatījuma DARK
spilgtumam.
Enerģijas taupīšana
gaidstāves režīmā
Pārbaudiet, vai esat norādījis šādus
iestatījumus:
– [Standby Through] ir iestatīts uz [Off]
(60. lpp.).
– [Network/Bluetooth StandbyOff] ir
iestatīts uz [(61. lpp.)] .
Easy Setup veikšana
Varat viegli veikt sistēmas galvenos
iestatījumus, skaļruņu iestatījumus un
tīkla iestatījumus, izpildot darbību Easy
Setup.
1
2
3
4
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Easy Setup].
TV ekrānā tiek parādīts logs [Easy
Setup].
Izvēlieties nepieciešamo
iestatījumu.
• [Easy Initial Setup]: norāda
galvenos sākotnējos iestatījumus,
ietverot skaļruņu iestatījumus un
tīkla iestatījumus.
• [Easy Speaker Setup]: norāda
aizmugurējo skaļruņu pamata
iestatījumus.
• [Easy Network Setup]: norāda
pamata tīkla iestatījumus.
Norādiet iestatījumus, izpildot
ekrānā redzamās instrukcijas.
57LV
Detalizētu iestatījumu veikšana
Varat regulēt dažādus elementus, piemēram, attēlu un skaņu.
Noklusējuma iestatījumi ir pasvītroti.
1
2
3
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Advanced Settings].
TV ekrānā tiek parādīts logs [Advanced Settings].
Izvēlieties iestatāmo elementu.
Iestatījuma elements
58LV
Skaidrojums
[Speaker Settings]
Norāda skaļruņa un zemfrekvenču skaļruņa
iestatījumus instalēšanai un savienojumu
veidošanai. (59. lpp.)
[Audio Settings]
Norāda audio izejas iestatījumus. (59. lpp.)
[HDMI Settings]
Norāda HDMI iestatījumus. (60. lpp.)
[Bluetooth Settings]
Norāda detalizētus BLUETOOTH funkcijas
iestatījumus. (60. lpp.)
[System Settings]
Norāda ar sistēmu saistītus iestatījumus. (61. lpp.)
[Network Settings]
Norāda detalizētus interneta iestatījumus. (62. lpp.)
[Resetting]
Atjauno sistēmai rūpnīcas noklusējuma
iestatījumus. (63. lpp.)
[Software Update]
Veic sistēmas, zemfekvenču skaļruņa vai
aizmugurējo skaļruņu programmatūras
atjaunināšanu. (63. lpp.)
[Speaker Settings]
[Manual Speaker Settings]
Varat norādīt skaļruņu iestatījumus, lai
iegūtu vislabāko iespējamo ieskaujošo
skaņu. Lai iegūtu detalizētu informāciju,
sk. sadaļu Ieskaujošās skaņas skaļruņu
iestatījumu pielāgošana (55. lpp.).
[Sound Quality]: skaņas kvalitātei ir
prioritāte pār bezvadu savienojuma
statusu.
[Connection]: savienojuma statusam ir
prioritāte pār skaņas kvalitāti.
• [Software Version]
Varat pārbaudīt zemfrekvenču un
aizmugurējo skaļruņu
programmatūras versiju.
[Wireless Speaker Settings]
Varat norādīt bezvadu skaļruņu
(zemfrekvenču un aizmugurējo
skaļruņu) savienojuma iestatījumus.
• [Link mode]
Varat iestatīt zemfrekvenču un
aizmugurējo skaļruņu savienojuma
metodi.
[Auto]: automātiski savieno
zemfrekvenču skaļruni un
aizmugurējos skaļruņus ar sistēmu.
[Manual]: manuāli savieno
zemfrekvenču skaļruni un
aizmugurējos skaļruņus.
• [Start manual linking]
Veiciet manuālu zemfrekvenču
skaļruņa un aizmugurējo skaļruņu
savienošanu ar sistēmu. Lai iegūtu
detalizētu informāciju, sk. sadaļu
Zemfrekvenču skaļruņa un
aizmugurējo skaļruņu pievienošana
bezvadu tīklā (31. lpp.).
• [Check wireless connection]
Varat pārbaudīt zemfrekvenču un
aizmugurējo skaļruņu savienojuma
statusu.
• [RF Channel]
Varat samazināt citu bezvadu ierīču
radītos traucējumus. Lai iegūtu
detalizētu informāciju, sk. sadaļu Ja
bezvadu pārraide ir nestabila
(33. lpp.).
• [Wireless Playback Quality]
Varat iestatīt zemfrekvenču un
aizmugurējo skaļruņu atskaņošanas
bezvadu tīklā kvalitāti.
[Audio iestatījumi]
[DSEE HX]
Šī funkcija ir pieejama tikai, ja skaņas
režīmam ir izvēlēta opcija [Auto Sound]*
vai [Music].
[On]: uzlabo saspiestus audio failus vai
kompaktdiskus uz augstas izšķirtspējas
skaņas kvalitāti un atveido dzidru
augsta diapazona skaņu, kas bieži tiek
zaudēta (50. lpp.).
[Off]: Off
* Tikai, ja ir atlasīta opcija [Music] ar
[Auto Sound].
[Audio DRC]
Varat saspiest skaņas ieraksta
dinamisko diapazonu.
[Auto]: automātiski saspiež skaņu, kas
kodēta Dolby TrueHD formātā.
[On]: sistēma atveido Dolby un DTS
skaņas ierakstu atbilstoši ieraksta
inženiera paredzētajam dinamiskajam
diapazonam.
[Off]: dinamiskā diapazona saspiešana
nenotiek.
[Sound Effect]
Jūs varat izvēlēties skaņu efektus,
piemēram, skaņas režīmu.
[Sound Mode On]: Vertikālā telpiskuma
dzinis pastiprina telpiskuma efektu un
augšējos skaļruņa kanālus, lai radītu
aptverošu un ietverošu virtuāla
telpiskuma efektu, piemēram, skaņas
režīmu (47. lpp.) un vertikālo telpiskumu
(46. lpp.).
59LV
[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby
Speaker Virtualizer pastiprina
telpiskuma efektu un augšējos skaļruņa
kanālus, lai radītu aptverošu un
ietverošu virtuāla telpiskuma efektu,
atskaņojot Dolby formāta skaņu.
Atspējo skaņu efektus, kas nav Dolby
formāta skaņa.
[Off]: izslēdz visus skaņas efektus.
Atlasiet šo opciju, ja nevēlaties iestatīt
iztveršanas frekvences augšējo robežu.
[Auto]: ja TV ir ieslēgts, bet sistēma nav
Jūs varat samazināt skaļuma izmaiņas,
ko rada ieejas signāls. Šī funkcija
darbojas, ja TV reklāmas skaņa ir skaļāka
par TV raidījuma skaņu.
[On]: automātiski regulē skaļumu.
[Off]: Off
ieslēgta, signāls tiek izvadīts no
sistēmas ligzdas HDMI OUT (ARC).
Sistēmas gaidstāves enerģijas patēriņu
var samazināt papildus, salīdzinot ar
iestatījumu [On].
[On]: ja sistēma nav ieslēgta, signāls
vienmēr tiek izvadīts no sistēmas
ligzdas HDMI OUT (ARC) Šo iestatījumu
ieteicams izvēlēties, ja pievienojat
televizoru, kas nav Sony izstrādājums.
[Off]: ja sistēma nav ieslēgta, signāls
netiek izvadīts no sistēmas ligzdas
HDMI OUT (ARC). Ieslēdziet sistēmu, ja
TV iekārtā vēlaties baudīt sistēmai
pievienotās ierīces saturu. Sistēmas
gaidstāves enerģijas patēriņu var
samazināt papildus, salīdzinot ar
iestatījumu [On].
Piezīme
[TV Audio Input Mode]
Šī funkcija nav piemērota, lai klausītos
mūziku.
Iestatiet šo funkciju, ja sistēma ir
savienota ar TV ligzdu HDMI IN, kura ir
saderīga ar Audio Return Channel.
Funkcija Audio Return Channel ir
pieejama tikai tad, ja iestatījumam
[Control for HDMI] ir norādīta vērtība [On].
[Auto]: varat klausīties TV skaņu no
sistēmas skaļruņiem.
[Optical]: izmantojiet šo iestatījumu, ja ir
pievienots digitālais optiskais kabelis.
[Advanced Auto Volume]
[HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: funkcija Control for HDMI ir
aktivizēta. Ierīces, kas savienotas ar
HDMI kabeli, var vadīt viena otru.
[Off]: Off
[HDMI Signal Format]
[Standby Linked to TV]
Šī funkcija ir pieejama, ja [Control for
HDMI] iestatīts uz [On].
[Auto]: ja sistēmas ieeja ir [TV], [HDMI1]
vai [HDMI2], sistēma izslēdzas
automātiski, tiklīdz tiek izslēgts TV.
[On]: sistēma automātiski izslēdzas,
tikko izslēdzat TV, neatkarīgi no
izvēlētās ieejas.
[Off]: sistēma neizslēdzas, kad izslēdzat
TV.
[Standby Through]
Šī funkcija ir pieejama, ja [Control for
HDMI] iestatīts uz [On].
60LV
Ieejas signālam var izvēlēties HDMI
signāla formātu. Lai iegūtu detalizētu
informāciju, sk. sadaļu HDMI signāla
formāta iestatīšana, lai skatītos 4K video
saturu (24. lpp.).
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Varat izbaudīt saturu no BLUETOOTH
ierīces, izmantojot šo sistēmu, vai
klausīties ar šo sistēmu izvadītu skaņu,
izmantojot BLUETOOTH austiņas.
[Receiver]: šī sistēma ir uztvērēja
režīmā, kas ļauj tai saņemt un izvadīt
audio no BLUETOOTH ierīces.
[Transmitter] (AUTOMĀTISKI): šī sistēma
ir raidītāja režīmā, kas ļauj tai sūtīt audio
uz BLUETOOTH austiņām. Ja pārslēdzat
sistēmas ieeju, priekšējā paneļa displejā
tiek parādīts uzraksts BT TX.
[Off]: BLUETOOTH funkcija ir izslēgta,
un [Bluetooth Audio] ievadi nevar
izvēlēties.
Piezīmes
• Ja [Bluetooth Mode] ir iestatīta vērtība
[Off], kad [Network/Bluetooth Standby] ir
iestatīta vērtība [On] (61. lpp.), [Network/
Bluetooth Standby] tiek automātiski
iestatīta vērtība [Off].
• Ja [Network/Bluetooth Standby] (61. lpp.)
iestatāt vērtību [On], kad [Bluetooth
Mode] ir iestatīta vērtība [Off], [Bluetooth
Mode] tiek automātiski iestatīta vērtība
[Receiver].
[Device List]
Parāda pārī savienoto un atrasto
BLUETOOTH ierīču (SNK ierīce) sarakstu,
ja iestatījumam [Bluetooth Mode] ir
norādīta vērtība [Transmitter].
Piezīmes
• Varat papildus izbaudīt augstas kvalitātes
skaņu, ja ir aktivizēts kodeks LDAC un jūsu
ierīce atbalsta LDAC.
• Ja pievienojat BLUETOOTH austiņas, šo
iestatījumu nevar mainīt.
[Wireless Playback Quality]
LDAC atskaņošanai var iestatīt pārraides
datu ātrumu. Šī funkcija ir pieejama tikai
tad, ja iestatījumam [Bluetooth Mode] ir
norādīta vērtība [Transmitter] un
iestatījumam [Bluetooth Codec - LDAC]
ir norādīta vērtība [On].
[Sound Quality]: tiek izmantots
vislielākais bitu ātrums. Skaņa tiek sūtīta
augstākā kvalitātē, taču audio
atskaņošana dažreiz var kļūt nestabila,
ja savienojums nav pietiekami
kvalitatīvs.
[Auto]: datu pārsūtīšanas ātrums tiek
automātiski mainīts atbilstoši videi. Ja
audio atskaņošana šajā režīmā nav
stabila, izvēlieties [Sound Quality].
[Sistēmas iestatījumi]
[OSD Language]
[Bluetooth Codec - AAC]
Šī funkcija ir pieejama tikai, ja [Bluetooth
Mode] iestatīts uz [Receiver].
[On]: iespējo AAC kodeku.
[Off]: atspējo AAC kodeku.
Varat izvēlēties valodu, kuru izmantot
sistēmas ekrāna displejā.
[IR-Repeater]
Varat baudīt augstas kvalitātes skaņu, ja ir
aktivizēts kodeks AAC un jūsu ierīce
atbalsta AAC.
[On]: tālvadības signāli TV iekārtai tiek
sūtīti no pamatiekārtas aizmugures.
[Off]: izslēdz šo funkciju.
Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk.
sadaļu Ja nedarbojas TV tālvadības pults
(34. lpp.).
[Bluetooth Codec - LDAC]
[Network/Bluetooth Standby]
Piezīme
Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja
iestatījumam [Bluetooth Mode] ir
norādīta vērtība [Receiver] vai
[Transmitter].
[On]: iespējo LDAC kodeku.
[Off]: atspējo LDAC kodeku.
[On]: varat ieslēgt sistēmu, izmantojot
tīklu vai funkciju BLUETOOTH.
[Off]: varat taupīt enerģiju gaidstāves
režīmā. Nepieciešams laiks, lai izvadītu
skaņu no zemfrekvenču skaļruņa vai
aizmugurējiem skaļruņiem pēc sistēmas
ieslēgšanas.
61LV
Piezīmes
Piezīmes
• Ja piekrītat izmantot funkciju Chromecast
built-in, [Network/Bluetooth Standby]
automātiski pārslēdzas uz vērtību [On].
• Ja [RF Channel] iestatāt vērtību [On]
(33. lpp.), [Network/Bluetooth Standby]
automātiski pārslēdzas uz vērtību [On].
• Ja [Bluetooth Mode] ir iestatīta vērtība
[Off] (60. lpp.), kad [Network/Bluetooth
Standby] ir iestatīta vērtība [On],
[Network/Bluetooth Standby] tiek
automātiski iestatīta vērtība [Off].
• Ja [Network/Bluetooth Standby] iestatāt
vērtību [On], kad [Bluetooth Mode] ir
iestatīta vērtība [Off] (60. lpp.), [Bluetooth
Mode] tiek automātiski iestatīta vērtība
[Receiver].
• Atkarībā no atjauninājumu satura
programmatūras atjaunināšanas,
iespējams, tiks veikta pat tad, ja
izvēlēsities
[Auto Update] vērtību [Off].
• Programmatūras atjaunināšana tiek
veikta automātiski 11 dienu laikā pēc
jauna programmatūras laidiena.
[Automatic Standby]
[On]: ieslēdz funkciju [Automatic
Standby]. Ja jūs nedarbināt sistēmu un
vairāk nekā 20 minūtes nenotiek signāla
ievade, sistēma automātiski pārslēdzas
gaidstāves režīmā.
[Off]: Off
[Software Update Notification]
[On]: iestata, ka sistēmai jūs jāinformē
par jaunākas programmatūras versijas
pieejamību (63. lpp.).
[Off]: Off
[Auto Update Settings]
• [Auto Update]
[On]: programmatūras atjaunināšana
automātiski tiek veikta starp plkst.
2.00 un 5.00 pēc vietējā laika
izvēlētajā laika joslā [Time Zone] tad,
kad sistēma netiek lietota. Ja izvēlaties
[Network/Bluetooth Standby] vērtību
[Off], programmatūras atjaunināšana
tiek veikta pēc sistēmas izslēgšanas.
[Off]: Off
• [Time Zone]
Izvēlieties savu valsti/reģionu.
[Device Name Setting]
Varat mainīt šīs sistēmas nosaukumu
pēc saviem ieskaitiem, lai to būtu
vieglāk atpazīt funkcijas [Bluetooth
Audio] izmantošanas laikā. Nosaukums
tiek izmantots arī citiem tīkliem,
piemēram, mājas tīkla funkcijai.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus
un izmantojiet programmatūras
tastatūru, lai ievadītu nosaukumu.
[System Information]
Varat attēlot sistēmas informāciju,
piemēram, programmatūras versiju,
MAC adresi.
[Software License Information]
Varat apskatīt informāciju par
programmatūras licenci.
[Network Settings]
[Internet Settings]
Vispirms sistēmu pievienojiet tīklam.
[Wired LAN Settings]: izvēlieties šo,
ja pievienojat platjoslas maršrutētāju,
izmantojot LAN kabeli. Ja izvēlaties
šo iestatījumu, automātiski tiek
deaktivizēta sistēmas bezvadu lokālā
tīkla funkcija.
[Wireless LAN Settings]: izvēlieties šo, ja
izmantojat sistēmas Wi-Fi funkciju, lai
veidotu savienojumu ar bezvadu tīklu.
Padoms
Lai iegūtu detalizētu informāciju,
apmeklējiet šo tīmekļa vietni un
sk. bieži uzdotos jautājumus:
www.sony.eu/support
62LV
[Network Connection Status]
Parāda pašreizējo tīkla savienojuma
statusu.
[Resetting]
Izvēloties iestatījumu grupu, varat
atjaunot sistēmas iestatījumiem
rūpnīcas noklusējuma vērtības. Tiks
atiestatīti visi šīs grupas iestatījumi.
Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk.
sadaļu Sistēmas atiestatīšana (74. lpp.).
[Software Update]
Varat veikt sistēmas, zemfekvenču
skaļruņa vai aizmugurējo skaļruņu
programmatūras atjaunināšanu.
Detalizētu informāciju skatīt sadaļā
Programmatūras atjaunināšana (63. lpp.).
Programmatūras
atjaunināšana
Programmatūru atjauninot uz
visjaunāko versiju, varat izmantot
visjaunāko funkciju priekšrocības.
Informāciju par atjaunināšanas
funkcijām skatiet šajā tīmekļa vietnē:
www.sony.eu/support
Piezīmes
• Atjauninājuma pabeigšanai var būt
nepieciešamas 40 minūtes.
• Lai veiktu atjaunināšanu no interneta,
ir nepieciešama interneta vide.
• Kamēr notiek atjaunināšanas darbība,
neieslēdziet un neizslēdziet sistēmu,
neatvienojiet maiņstrāvas barošanas
kabeli (strāvas vadu), neatvienojiet/
nepievienojiet HDMI kabeli un
nedarbiniet sistēmu vai televizoru.
Pagaidiet, līdz tiek pabeigta sistēmas
atjaunināšana.
• Ja programmatūru vēlaties atjaunināt
automātiski, norādiet iestatījumam [Auto
Update] vērtību [On] (62. lpp.). Atkarībā no
atjauninājumu satura programmatūras
atjaunināšana, iespējams, tiks veikta pat
tad, ja izvēlēsities [Auto Update] vērtību
[Off].
1
2
3
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Advanced Settings].
Ja sistēma tīklā atrod sistēmas
atjauninājuma informāciju,
sistēmas sākuma izvēlnē parādās
paziņojums par atjauninājumu un
[Software Update]. Šādā gadījumā
izvēlieties [Software Update] un
pārejiet uz 4. darbību.
Atlasiet [Software Update].
TV ekrānā tiek parādīts logs
[Software Update].
63LV
4
Izvēlieties elementu
atjaunināšanai.
Izvēlieties elementu, kuru vēlaties
atjaunināt, nospiežot / un ,
pēc tam atjauniniet
programmatūru, izpildot ekrānā
redzamos norādījumus.
Kad sākas programmatūras
atjaunināšana, sistēma automātiski
tiek restartēta.
Programmatūras atjaunināšanas
laikā priekšējā paneļa displejā
ir redzams uzraksts UPDT. Kad
atjaunināšana ir pabeigta, sistēma
automātiski tiek atsāknēta.
[Network update]
Atjaunina sistēmas programmatūru,
izmantojot pieejamo tīklu.
Pārliecinieties, ka tīkls ir savienots
ar internetu.
[USB update]
Veic programmatūras atjaunināšanu,
izmantojot USB atmiņu. Detalizētu
informāciju par atjaunināšanu skatiet
instrukcijās, kas tiek attēlotas, kad
lejupielādējat atjauninājuma failu.
[Wireless speakers only]
Veic zemfrekvenču skaļruņa un
aizmugurējo skaļruņu programmatūras
atjaunināšanu, kad sistēmas
programmatūrai ir jaunākā versija.
Pārliecinieties, ka zemfrekvenču
skaļrunis un aizmugurējie skaļruņi ir
ieslēgti un savienoti ar internetu
(31. lpp.).
Piezīmes
• Jūs varat veikt [USB update], pamatiekārtā
nospiežot un 7 sekundes turot pogas
BLUETOOTH un .
• Varat veikt darbību [Network update]
lietotnē Sony | Music Center.
• Ja zemfrekvenču skaļruņa vai
aizmugurējo skaļruņu atjaunināšana
nenotiek, pārvietojiet tos tuvāk
pamatiekārtai un veiciet atjaunināšanu.
64LV
Izslēdzot TV, tiek izslēgta arī sistēma.
Problēmu novēršana
Problēmu novēršana
Ja sistēmas izmantošanas laikā rodas
kāda no šīm problēmām, nepieprasiet
labošanu, pirms neesat izmantojis šos
problēmu novēršanas norādījumus, kas
palīdzēs novērst problēmu. Ja problēma
netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko
Sony izplatītāju.
Pieprasot remontu, noteikti piegādājiet
pamatiekārtu, zemfrekvenču skaļruni un
aizmugurējos skaļruņus (neietilpst
komplektācijā), pat tad, ja tikai viens no
komponentiem ir defektīvs.
Barošana
Sistēmai nepienāk barošana.
 Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienots
maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads).
 Atvienojiet maiņstrāvas barošanas
vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu)
no sienas rozetes (elektroenerģijas
tīkla) un pēc dažām minūtēm atkal
pievienojiet.
Sistēma neieslēdzas arī tad, ja tiek
ieslēgts TV.
 Iestatiet
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] uz [On] (60. lpp.). TV iekārtai
ir jāatbalsta funkcija Control for HDMI
(52. lpp.). Detalizētu informāciju
skatiet TV lietošanas instrukcijās.
 Pārbaudiet TV skaļruņu iestatījumus.
Sistēmas barošana tiek sinhronizēta
ar TV skaļruņu iestatījumiem.
Detalizētu informāciju skatiet TV
lietošanas instrukcijās.
 Atkarībā no TV, ja iepriekšējā reizē
skaņa tika izvadīta no TV skaļruņiem,
sistēma var neieslēgties, ja tā ir
saslēgta ar TV barošanu, pat ja
TV ir ieslēgts.
 Pārbaudiet iestatījumu
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Standby Linked to TV]
(60. lpp.). Ja iestatījums [Standby
Linked to TV] ir [On] vai [Auto], Sistēma
automātiski izslēdzas, izslēdzot TV.
Sistēma neizslēdzas arī tad, ja tiek
izslēgts TV.
 Pārbaudiet iestatījumu
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Standby Linked to TV] (60. lpp.).
Lai sistēma automātiski izslēgtos līdz
ar TV izslēgšanu neatkarīgi no ieejas,
iestatiet [Standby Linked to TV] uz
[On]. TV iekārtai ir jāatbalsta funkcija
Control for HDMI (52. lpp.). Detalizētu
informāciju skatiet TV lietošanas
instrukcijās.
Sistēmu nevar izslēgt.
 Iespējams, sistēma ir demonstrācijas
režīmā. Lai atceltu demonstrācijas
režīmu, atiestatiet sistēmu.
Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes
turiet pamatiekārtas pogas 
(barošana) un – (skaļums) (74. lpp.).
Attēls
Nav attēla vai tas netiek izvadīts
pareizi.
 Izvēlieties atbilstošo ieeju (35. lpp.).
 Ja ir izvēlēta TV ieeja un nav attēla,
izvēlieties nepieciešamo TV kanālu,
izmantojot TV tālvadības pulti.
 Ja ir izvēlēta HDMI1/2 ieeja un nav
attēla, nospiediet pievienotās ierīces
atskaņošanas pogu.
 Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet
HDMI kabeli. Pārliecinieties, vai
kabelis ir kārtīgi pievienots.
 Ja no pievienotās ierīces nav attēla vai
attēls no pievienotās ierīces netiek
izvadīts pareizi, opcijai
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/
[HDMI IN 2] iestatiet vērtību
[Standard format] (24. lpp.).
65LV
 Ja pievienojat ierīci, kas atbalsta
HDCP 2.2, noteikti pievienojiet ierīci
sistēmas ligzdai HDMI IN un TV —
ligzdai HDMI OUT.
 Sistēma ir savienota ar ievades ierīci,
kas nav saderīga ar HDCP (Highbandwidth Digital Content
Protection — augsta joslas platuma
digitālā satura aizsardzība). Šādā
gadījumā pārbaudiet pievienotās
ierīces specifikācijas.
3D saturs no ligzdas HDMI IN 1/2
netiek rādīts TV ekrānā.
 Atkarībā no TV vai video ierīces 3D
saturs var netikt rādīts. Pārbaudiet
atbalstīto HDMI video formātu
(80. lpp.).
4K video saturs no ligzdas HDMI IN
1/2 netiek rādīts TV ekrānā.
 Atkarībā no TV vai video ierīces
4K video saturs var netikt rādīts.
Pārbaudiet sava TV un video ierīces
video iespējas un iestatījumus.
 Mainot iestatījumu [HDMI Signal
Format], attēls, iespējams, netiks
rādīts pareizi. Šādā gadījumā mainiet
iestatījumu uz [Standard format]
(24. lpp.).
 Lietojiet augstas kvalitātes lielātruma
HDMI kabeli ar Ethernet savienojumu,
kas atbalsta ātrumu 18 Gb/s, vai
lielātruma HDMI kabeli ar Ethernet
(80. lpp.).
Attēls netiek rādīts pa visu TV ekrānu.
 Multivides saturam ir fiksētas
proporcijas.
Attēls un skaņa no sistēmai
pievienotās ierīces netiek izvadīta
no TV, ja sistēma nav ieslēgta.
 Iestatiet sistēmā
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Control for HDMI] uz [On] un pēc tam
[Standby Through] iestatiet uz [Auto]
vai [On] (60. lpp.).
 Ieslēdziet sistēmu un pēc tam
pārslēdziet ieeju uz atskaņošanu no
ierīces.
 Ja pievienojat citas ierīces, nevis Sony
ražotās ierīces, kas atbalsta funkciju
Control for HDMI, iestatiet
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Standby Through] uz [On] (60. lpp.).
HDR saturu nevar parādīt kā augsta
dinamiskā diapazona saturu.
 Pārbaudiet TV un pievienotās ierīces
iestatījumus. Detalizētu informāciju
sk. TV un pievienotās ierīces
lietošanas instrukcijās.
 Dažas ierīces var pārveidot HDR saturu
par SDR, ja nav pietiekams joslas
platums. Tādā gadījumā iestatiet
[Setup] - [Advanced Settings] [HDMI Settings] - [HDMI Signal
Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]
vērtību uz [Enhanced format], ja TV
pievienotā ierīce atbalsta joslas
platumu līdz 18 Gb/s (24. lpp.).
Ja izvēlaties [Enhanced format],
noteikti izmantojiet augstas kvalitātes
lielātruma HDMI kabeli ar Ethernet,
kas atbalsta 18 Gb/s (80. lpp.).
Skaņa
Sistēma nevar izveidot
savienojumu ar TV ar BLUETOOTH
funkciju.
 Ja sistēmas un TV savienošanai
izmantojat HDMI kabeli (neietilpst
komplektācijā), BLUETOOTH
savienojums tiek atcelts.
66LV
Sistēma neizvada TV skaņu.
 Pārbaudiet sistēmu un TV
savienojošā HDMI kabeļa, optiskā
digitālā kabeļa vai analogā audio
kabeļa veidu un savienojumu (sk.
komplektācijā iekļautos sākšanas
norādījumus).
 Atvienojiet starp TV un sistēmu
savienotos kabeļus, pēc tam vēlreiz
tos cieši pievienojiet. Atvienojiet TV
un sistēmas maiņstrāvas barošanas
vadus (strāvas vadus) no maiņstrāvas
ligzdām (strāvas), pēc tam
pievienojiet vēlreiz.
 Ja sistēma un TV ir savienoti ar
HDMI kabeli, pārbaudiet tālāk
norādīto.
– Savienotā televizora HDMI ligzdai ir
atzīme ARC.
– Ir ieslēgta TV funkcija Control for
HDMI.
– Sistēmas iestatījumam [Control for
HDMI] ir norādīta vērtība [On], un
iestatījumam [TV Audio Input Mode]
ir norādīta vērtība [Auto](60. lpp.).
 Ja TV nav saderīgs ar Audio Return
Channel, pievienojiet digitālo optisko
kabeli (ietilpst komplektācijā) (sk.
komplektācijā iekļautos Sākšanas
norādījumus). Ja TV nav saderīgs ar
Audio Return Channel, TV skaņa
netiek izvadīta no sistēmas arī tad, ja
sistēma ir savienota ar TV ligzdu
HDMI IN.
 Pārslēdziet sistēmas ievadi uz TV
ievadi. Ja savienojat sistēmu un TV,
izmantojot analogo audio kabeli
(neietilpst komplektācijā), pārslēdziet
sistēmas ieeju uz ieeju [ANALOG]
(40. lpp.).
 Palieliniet sistēmas skaļumu vai
atceliet skaņas bloķēšanu.
 Ja netiek izvadīta TV iekārtai
pievienota kabeļtelevīzijas bloka/
satelīttelevīzijas bloka skaņa,
savienojiet ierīci ar sistēmas HDMI IN 1
vai HDMI IN 2 ligzdu un pārslēdziet
sistēmas ievadi uz ieeju (HDMI1) vai
[HDMI2]), kurai pievienota ierīce (sk.
komplektācijā iekļautos sākšanas
norādījumus).
 Atkarībā no secības, kādā TV un
sistēma tika savienota, var tikt
izslēgta sistēmas skaņa, un sistēmas
priekšējā paneļa displejā tiks parādīts
uzraksts MUTING. Ja tā notiek,
vispirms ieslēdziet TV, pēc tam —
sistēmu.
 Norādiet TV (BRAVIA) skaļruņu
iestatījumu Audio System.
Informāciju par TV iestatīšanu sk.
TV lietošanas instrukcijās.
Attēls un skaņa no sistēmai
pievienotās ierīces netiek izvadīta
no TV, ja sistēma nav ieslēgta.
 Iestatiet sistēmā
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Control for HDMI] uz [On] un pēc tam
[Standby Through] iestatiet uz [Auto]
vai [On] (60. lpp.).
 Ieslēdziet sistēmu un pēc tam
pārslēdziet ieeju uz atskaņošanu no
ierīces.
 Ja pievienojat citas ierīces, nevis Sony
ražotās ierīces, kas atbalsta funkciju
Control for HDMI, iestatiet
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Standby Through] uz [On] (60. lpp.).
Skaņu izvada gan sistēma, gan TV.
 Izslēdziet sistēmas vai TV skaņu.
No sistēmas izvadītā TV skaņa
atpaliek no attēla.
 Norādiet iestatījumam [A/V Sync]
vērtību 0 ms, ja tas ir norādīts
diapazonā no 25 ms līdz 300 ms
(49. lpp.).
 Atkarībā no skaņas avota ir iespējama
laika nobīde starp skaņu un attēlu.
Ja jūsu TV ir attēla aizkaves funkcija,
izmantojiet to regulēšanai.
67LV
Sistēma neatskaņo pievienotās
iekārtas skaņu, vai arī ir dzirdama
tikai ļoti klusa skaņa.
 Lai regulētu skaļumu, nospiediet
tālvadības pults pogu  +, un
pārbaudiet skaļuma līmeni (14. lpp.).
 Nospiediet tālvadības pults pogu 
vai  +, lai atceltu skaņas
izslēgšanas funkciju (14. lpp.).
 Pārbaudiet, vai ir pareizi izvēlēts
ievades avots. Izmēģiniet citus
ievades avotus, tālvadības pultī
spiežot ievades atlasīšanas pogu
(TV/HDMI1/HDMI2/ANALOG/USB/
BLUETOOTH) (14. lpp.).
 Pārbaudiet, vai visi sistēmas un
pievienotās ierīces kabeļi un vadi ir
cieši ievietoti.
 Ja atskaņojat saturu, kas saderīgs ar
autortiesību aizsardzības tehnoloģiju
(HDCP), sistēma to, iespējams,
neizvadīs.
 Iestatiet
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI
Signal Format] uz [Standard format]
(24. lpp.).
Nevar iegūt ieskaujošās skaņas
efektu.
 Atkarībā no ieejas signāla un skaņas
režīma iestatījuma, iespējams,
ieskaujošās skaņas apstrāde
nedarbojas efektīvi. Atkarībā no
programmas vai diska ieskaujošās
skaņas efekts var būt neliels.
 Lai atskaņotu vairākkanālu audio,
sistēmai pievienotajā ierīcē
pārbaudiet digitālās audio izejas
iestatījumu. Detalizētu informāciju sk.
pievienotās ierīces komplektācijā
iekļautajās lietošanas instrukcijās.
68LV
Zemfrekvenču skaļrunis
Zemfrekvenču skaļrunis neskan, vai
skaņa ir ļoti klusa.
 Lai palielinātu zemfrekvenču skaļruņa
skaļumu (49. lpp.), nospiediet
tālvadības pults pogu SW  +.
 Pārliecinieties, vai zemfrekvenču
skaļruņa barošanas indikators deg
zaļā krāsā.
 Ja nedeg zemfrekvenču skaļruņa
barošanas indikators, mēģiniet veikt
tālāk norādītās darbības.
– Pārliecinieties, vai zemfrekvenču
skaļrunim ir kārtīgi pievienots
maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads).
– Nospiediet zemfrekvenču skaļruņa
pogu  (barošana), lai ieslēgtu
barošanu.
 Ja zemfrekvenču skaļruņa barošanas
indikators lēni mirgo zaļā krāsā vai
deg sarkanā krāsā, mēģiniet veikt
tālāk norādītās darbības.
– Pārvietojiet zemfrekvenču skaļruni
tuvāk pamatiekārtai, lai
zemfrekvenču skaļruņa barošanas
indikators degtu zaļā krāsā.
– Veiciet sadaļā Zemfrekvenču
skaļruņa un aizmugurējo skaļruņu
pievienošana bezvadu tīklā (31. lpp.)
Zemfrekvenču skaļruņa un
aizmugurējo skaļruņu pievienošana
bezvadu tīklā (31. lpp.) norādītās
darbības.
– Pārbaudiet bezvadu savienojuma
statusu (59. lpp.).
 Ja zemfrekvenču skaļruņa barošanas
indikators mirgo sarkanā krāsā,
nospiediet zemfrekvenču skaļruņa
pogu  (barošana), lai izslēgtu
barošanu, un pārbaudiet, vai nav
aizsprostotas zemfrekvenču skaļruņa
ventilācijas atveres.
 Ja tiek izmantots ievades avots, kurā
ir ļoti maz basu skaņas komponentu
(piem., TV apraide), iespējams, ka
skaņu no zemfrekvenču skaļruņa būs
grūti saklausīt. Jūs varat pārbaudīt
zemfrekvenču skaļruņa skaņu, raidot
pārbaudes signālu (55. lpp.).
 Izslēdziet nakts režīmu. Lai iegūtu
detalizētu informāciju, sk. sadaļu
Skaidras skaņas klausīšanās nelielā
skaļumā nakts laikā (NIGHT) (48. lpp.).
 Ja maināt iestatījuma [RF Channel]
vērtību no [Off] uz [On] (33. lpp.),
līdz skaņas izvadei var būt
jāuzgaida 1 minūte.
Notiek skaņas izlaišana,
vai dzirdams troksnis.
 Ja tuvumā ir ierīce, kas ģenerē
elektromagnētiskos viļņus,
piemēram, bezvadu lokālais tīkls vai
ieslēgta mikroviļņu krāsns, novietojiet
sistēmu tālāk no šādas ierīces.
 Ja starp pamatiekārtu un
zemfrekvenču skaļruni ir šķērslis,
pārvietojiet vai noņemiet to.
 Novietojiet pamatiekārtu un
zemfrekvenču skaļruni, cik tuvu vien
iespējams.
 Mainiet iestatījumu [RF Channel]
(33. lpp.).
 Pārslēdziet TV vai Blu-ray Disc
atskaņotāja bezvadu tīkla
savienojumu uz kabeļu savienojumu.
Aizmugurējie skaļruņi
(nav iekļauti komplektācijā)
Aizmugurējie skaļruņi neizvada
TV skaņu.
 Pārliecinieties, vai aizmugurējam
skaļrunim ir kārtīgi pievienots
maiņstrāvas barošanas vads
(strāvas vads).
 Ja aizmugurējā skaļruņa barošanas
indikators nedeg, veiciet šādas
darbības.
– Pārliecinieties, vai aizmugurējam
skaļrunim ir kārtīgi pievienots
maiņstrāvas barošanas vads
(strāvas vads).
– Lai ieslēgtu strāvu, nospiediet
aizmugurējā skaļruņa pogu 
(barošana).
 Ja aizmugurējā skaļruņa barošanas
indikators lēni mirgo zaļā krāsā vai
deg sarkanā krāsā, mēģiniet veikt
tālāk norādītās darbības.
– Pārvietojiet aizmugurējo skaļruni
tuvāk pamatiekārtai, lai
aizmugurējā skaļruņa barošanas
indikators iedegas zaļā krāsā.
– Veiciet sadaļā Zemfrekvenču
skaļruņa un aizmugurējo skaļruņu
pievienošana bezvadu tīklā (31. lpp.)
norādītās darbības.
– Pārbaudiet bezvadu savienojuma
statusu (59. lpp.).
 Lai palielinātu aizmugurējo skaļruņu
skaļumu, nospiediet tālvadības pults
pogu REAR  + (49. lpp.).
 Ja maināt iestatījuma [RF Channel]
vērtību no [Off] uz [On] (33. lpp.),
līdz skaņas izvadei var būt
jāuzgaida 1 minūte.
Notiek skaņas izlaišana, vai
dzirdams troksnis.
 Ja tuvumā ir ierīce, kas ģenerē
elektromagnētiskos viļņus,
piemēram, bezvadu lokālais tīkls vai
ieslēgta mikroviļņu krāsns, novietojiet
sistēmu tālāk no šādas ierīces.
 Ja starp pamatiekārtu un aizmugurējo
skaļruni ir šķērslis, pārvietojiet vai
noņemiet to.
 Novietojiet pamatiekārtu un
aizmugurējos skaļruņus, cik tuvu vien
iespējams.
 Pārslēdziet TV vai Blu-ray Disc
atskaņotāja bezvadu tīkla
savienojumu uz kabeļu savienojumu.
69LV
USB ierīces savienojums
USB ierīce netiek atpazīta.
 Mēģiniet veikt tālāk norādītās
darbības.
 Izslēdziet sistēmu.
 Atvienojiet un atkārtoti
pievienojiet USB ierīci.
 Ieslēdziet sistēmu.
 Pārliecinieties, vai USB ierīce ir cieši
pievienota (USB) portam (38. lpp.).
 Pārbaudiet, vai nav bojāta USB ierīce
vai kabelis.
 Pārliecinieties, vai ir ieslēgta USB
ierīce.
 Ja USB ierīce ir pievienota, izmantojot
USB centrmezglu, atvienojiet to un
USB ierīci pievienojiet sistēmai tiešā
veidā.
 Ja tiek pievienots WALKMAN® vai
viedtālrunis, tā iekšējā krātuve vai
ārējā krātuve (piemēram, atmiņas
karte) var netikt atpazīta.
Mobilās ierīces savienojums
Nevar veikt savienošanu pārī.
 Novietojiet tuvāk šo sistēmu un
BLUETOOTH ierīci.
 Pārbaudiet, vai sistēmai nav
traucējumu no bezvadu lokālās
ierīces, citas 2,4 GHz bezvadu ierīces
vai mikroviļņu krāsns. Ja tuvumā
atrodas ierīce, kas ģenerē
elektromagnētisko starojumu,
pārvietojiet ierīci tālāk no šīs
sistēmas.
Nevar pabeigt BLUETOOTH
savienojuma izveidi.
 Pārbaudiet, vai deg pamatiekārtas
indikators BLUETOOTH (37. lpp.).
 Pārliecinieties, vai savienošanai
paredzētā BLUETOOTH ierīce ir
ieslēgta un vai funkcija BLUETOOTH ir
ieslēgta.
70LV
 Novietojiet tuvāk šo sistēmu un
BLUETOOTH ierīci.
 Vēlreiz savienojiet pārī šo sistēmu un
BLUETOOTH ierīci. Iespējams, ka
vispirms BLUETOOTH ierīcē būs
jāatceļ savienošana pārī ar šo
sistēmu.
 Iespējams, ir izdzēsta pārī
savienošanas informācija. Vēlreiz
veiciet savienošanu pārī (36. lpp.).
No sistēmas netiek izvadīta
pievienotās BLUETOOTH mobilās
ierīces skaņa.
 Pārbaudiet, vai deg pamatiekārtas
indikators BLUETOOTH (37. lpp.).
 Novietojiet tuvāk šo sistēmu un
BLUETOOTH ierīci.
 Ja tuvumā atrodas ierīce, kas ģenerē
elektromagnētisko starojumu,
piemēram, bezvadu lokālā tīkla ierīce,
cita BLUETOOTH ierīce vai mikroviļņu
krāsns, pārvietojiet ierīci tālāk no šīs
sistēmas.
 Noņemiet jebkuru šķērsli starp šo
sistēmu un BLUETOOTH ierīci vai
pārvietojiet šo sistēmu tālāk no
šķēršļa.
 Pārvietojiet savienoto BLUETOOTH
ierīci.
 Pārslēdziet tuvumā esoša bezvadu
LAN maršrutētāja vai personālā
datora bezvadu LAN frekvenci uz
5 GHz diapazonu.
 Palieliniet pievienotās BLUETOOTH
ierīces skaļumu.
Austiņu savienojums,
izmantojot BLUETOOTH
funkciju
Nevar veikt savienošanu pārī.
 Novietojiet tuvāk šo sistēmu un
BLUETOOTH ierīci.
 Pārbaudiet, vai sistēmai nav
traucējumu no bezvadu lokālās
ierīces, citas 2,4 GHz bezvadu ierīces
vai mikroviļņu krāsns. Ja tuvumā
atrodas ierīce, kas ģenerē
elektromagnētisko starojumu,
pārvietojiet ierīci tālāk no šīs
sistēmas.
Nevar pabeigt BLUETOOTH
savienojuma izveidi.
 Pārbaudiet, vai deg pamatiekārtas
indikators BLUETOOTH (10. lpp.).
 Pārliecinieties, vai savienošanai
paredzētā BLUETOOTH ierīce ir
ieslēgta un vai funkcija BLUETOOTH ir
ieslēgta.
 Novietojiet tuvāk šo sistēmu un
BLUETOOTH ierīci.
 Vēlreiz savienojiet pārī šo sistēmu un
BLUETOOTH ierīci. Iespējams,
vispirms jāpārtrauc BLUETOOTH
ierīces pārī savienošana ar šo
sistēmu. Sk. sadaļu Lai izņemtu
reģistrētu ierīci no ierīču saraksta (44.
lpp.).
 Iespējams, ir izdzēsta pārī
savienošanas informācija. Vēlreiz
veiciet savienošanu pārī (43. lpp.).
Netiek izvadīta pievienoto
BLUETOOTH austiņu skaņa.
 Pārbaudiet, vai deg pamatiekārtas
indikators BLUETOOTH (10. lpp.).
 Novietojiet tuvāk šo sistēmu un
BLUETOOTH ierīci.
 Ja tuvumā atrodas ierīce, kas ģenerē
elektromagnētisko starojumu,
piemēram, bezvadu lokālā tīkla ierīce,
cita BLUETOOTH ierīce vai mikroviļņu
krāsns, pārvietojiet ierīci tālāk no šīs
sistēmas.
 Noņemiet jebkuru šķērsli starp šo
sistēmu un BLUETOOTH ierīci vai
pārvietojiet šo sistēmu tālāk no
šķēršļa.
 Pārvietojiet savienoto BLUETOOTH
ierīci.
 Pārslēdziet tuvumā esoša bezvadu
LAN maršrutētāja vai personālā
datora bezvadu LAN frekvenci uz
5 GHz diapazonu.
 Palieliniet pievienotās BLUETOOTH
ierīces skaļumu.
 Norādiet iestatījumam [Wireless
Playback Quality] vērtību [Auto]
(61. lpp.).
 Iespējams, noteikta veida saturu
nevarēs izvadīt satura aizsardzības
dēļ.
Kabeļu lokālā tīkla
savienojums
Sistēma nevar izveidot
savienojumu ar tīklu.
 Pārbaudiet tīkla savienojumu
(25. lpp.) un tīkla iestatījumus
(62. lpp.).
Bezvadu lokālā tīkla
savienojums
Datoru nevar savienot ar internetu
pēc funkcijas [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)] izpildes.
 Ja izmantojat Wi-Fi aizsargātās
iestatīšanas funkciju, pirms maināt
maršrutētāja iestatījumus, iespējama
automātiska maršrutētāja bezvadu
savienojuma iestatījumu maiņa. Šādā
gadījumā atbilstoši mainiet datora
bezvadu savienojuma iestatījumus.
Sistēma nevar pievienoties tīklam
vai tīkla savienojums ir nestabils.
 Pārbaudiet, vai ir ieslēgts bezvadu
lokālā tīkla maršrutētājs.
 Pārbaudiet tīkla savienojumu
(26. lpp.) un tīkla iestatījumus
(62. lpp.).
 Sakaru attālums var būt mazāks
atkarībā no lietošanas vides
(tostarp sienu materiāla), radio viļņu
uztveršanas apstākļiem un šķēršļiem
71LV
starp sistēmu un bezvadu lokālā tīkla
maršrutētāju. Pārvietojiet sistēmu un
bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju, lai
ierīces atrastos tuvāk.
 Savienojumu var pārtraukt ierīces, kas
izmanto 2,4 GHz frekvenču joslu,
piemēram, mikroviļņu, BLUETOOTH
vai digitāla bezvadu ierīce.
Pārvietojiet pamatiekārtu tālāk no
šādām ierīcēm vai izslēdziet šādas
ierīces.
 Bezvadu lokālā tīkla savienojums var
būt nestabils atkarībā no lietošanas
vides — īpaši tad, ja izmantojat
sistēmas funkciju BLUETOOTH. Šādā
gadījumā regulējiet lietošanas vidi.
Nepieciešamais bezvadu lokālā
tīkla maršrutētājs netiek rādīts
bezvadu tīklu sarakstā.
 Nospiediet BACK, lai atgrieztos
iepriekšējā ekrānā, un vēlreiz mēģiniet
izpildīt funkciju [Wireless LAN
Settings] (26. lpp.). Ja nepieciešamais
bezvadu lokālā tīkla maršrutētājs
joprojām netiek atrasts, tīklu sarakstā
atlasiet [New connection registration],
pēc tam atlasiet [Manual registration],
lai tīkla nosaukumu (SSID) ievadītu
manuāli.
Interneta savienojums
Sistēmu nevar pieslēgt internetam.
 Pārbaudiet kabeļu vai bezvadu lokālā
tīkla savienojumu.
 Restartējiet maršrutētāju vai bezvadu
lokālā tīkla maršrutētāju.
72LV
Tālvadības pults
Šīs sistēmas tālvadības pults
nedarbojas.
 Norādiet ar tālvadības pulti uz
pamatiekārtas tālvadības sensoru
(10. lpp.).
 Noņemiet visus šķēršļus, kas atrodas
starp tālvadības pulti un sistēmu.
 Ja tālvadības pults baterijas ir
izlādējušās, aizstājiet abas baterijas
ar jaunām.
 Pārliecinieties, vai spiežat pareizo
tālvadības pults pogu.
Nedarbojas TV tālvadības pults.
 Iespējams, ka šo problēmu var
novērst, aktivizējot IR Repeater
funkciju (34. lpp.).
Citas problēmas
Funkcija Control for HDMI
nedarbojas normāli.
 Pārbaudiet savienojumu ar sistēmu
(sk. komplektācijā iekļautos Sākšanas
norādījumus).
 Ieslēdziet televizorā funkciju Control
for HDMI. Detalizētu informāciju
skatiet TV lietošanas instrukcijās.
 Nedaudz uzgaidiet un pēc tam
mēģiniet vēlreiz. Ja atvienojat
sistēmu, darbības veikšanai ir
nepieciešams neliels brīdis. Uzgaidiet
15 sekundes vai ilgāk, un pēc tam
mēģiniet vēlreiz.
 Pārliecinieties, vai sistēmai
pievienotās ierīces atbalsta funkciju
Control for HDMI.
 Aktivizējiet sistēmai pievienotajās
ierīcēs funkciju Control for HDMI.
Detalizētu informāciju skatiet ierīces
lietošanas instrukcijās.
 To ierīču veidus un skaitu, kuras var
vadīt, izmantojot funkciju Control for
HDMI, standarts HDMI CEC ierobežo
šādi:
– Ierakstīšanas ierīces (Blu-ray Disc
ierakstītājs, DVD ierakstītājs u.c.):
maks. 3 ierīces
– Atskaņošanas ierīces (Blu-ray Disc
atskaņotājs, DVD atskaņotājs u.c.):
maks. 3 ierīces (šī sistēma lieto
vienu no tām)
– Ar uztvērēju saistītas ierīces: maks.
4 ierīces
– Audio sistēma (uztvērējs/austiņas):
maks. 1 ierīce (lieto šī sistēma)
Priekšējā paneļa displejā mirgo
“PRTCT”, un sistēma tiek izslēgta.
 Atvienojiet maiņstrāvas barošanas
kabeli (strāvas vadu) un
pārliecinieties, vai nav nosprostotas
sistēmas ventilācijas atveres.
Priekšējā paneļa displejā pamīšus
mirgo “PRTCT”, “PUSH”, skaļruņa
nosaukums (“SUB”, “SUR L” vai
“SUR R”) un “BAROŠANA”.
 Nospiediet  (barošana) uz attiecīgā
skaļruņa (“SUB”: zemfrekvenču
skaļrunis, “SUR L”: kreisais
aizmugurējais skaļrunis, “SUR R”:
labais aizmugurējais skaļrunis), lai
izslēgtu. Zemfrekvenču skaļruņa
gadījumā atvienojiet maiņstrāvas
barošanas kabeli (strāvas vadu) un
pārliecinieties, vai nav nosprostotas
zemrekvenču skaļruņa ventilācijas
atveres, pēc tam restartējiet sistēmu.
Aizmugurējā skaļruņa gadījumā
atvienojiet maiņstrāvas barošanas
vadu (strāvas vads), pēc tam
restartējiet sistēmu. Ja viss ir pareizi
savienots, priekšējā paneļa displejs
atgriežas normālā stāvoklī.
Priekšējā paneļa displejā tiek
parādīts uzraksts BT TX.
 Norādiet iestatījumam [Bluetooth
Mode] vērtību [Receiver].
Ja iestatījumam [Bluetooth Mode] ir
norādīta vērtība [Transmitter], tiek
rādīts uzraksts BT TX (60. lpp.).
TV sensori nedarbojas pareizi.
 Pamatiekārta var bloķēt atsevišķus
TV sensorus (piem., spilgtuma
sensoru) un tālvadības pults
uztvērēju vai 3D brillēm paredzēto
izstarotāju (infrasarkano pārraidi)
(ja lietojat 3D TV iekārtu, kas atbalsta
3D briļļu sistēmu), kā arī bezvadu
saziņu. Pārvietojiet pamatiekārtu
tālāk no TV, saglabājot diapazonu,
kas ļauj šīm ierīcēm pareizi darboties.
Informāciju par sensoru un tālvadības
pults uztvērēja izvietojumu sk. TV
komplektācijā iekļautās lietošanas
instrukcijās.
Bezvadu funkcijas (bezvadu LAN,
funkcija BLUETOOTH, zemfrekvenču
skaļrunis vai aizmugurējie skaļruņi)
ir nestabilas.
 Nenovietojiet sistēmas tuvumā
metāla priekšmetus, izņemot
TV iekārtu.
Negaidīti tiek atskaņota
nepazīstama mūzika.
 Iespējams, tiek atskaņota sākotnēji
instalēta parauga mūzika. Nospiediet
pamatiekārtas pogu
, lai apturētu
atskaņošanu.
Sistēmu nevar izslēgt vai nevar
izmantot iestatījumu [Advanced
Settings]./Nospiežot  (barošana),
displeja logā parādās “.DEMO”
un sistēmu nevar izslēgt.
 Iespējams, sistēma ir demonstrācijas
režīmā. Lai atceltu demonstrācijas
režīmu, atiestatiet sistēmu.
Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes
turiet pamatiekārtas pogas 
(barošana) un – (skaļums) (74. lpp.).
Sistēma restartējas.
 Ja ir pievienots TV ar izšķirtspēju,
kas atšķiras no sistēmas izšķirtspējas,
sistēma var restartēties, lai atiestatītu
attēla izvades iestatījumu.
73LV
Sistēmas atiestatīšana
Ja sistēma joprojām nedarbojas
pareizi, atiestatiet to tālāk
aprakstītajā veidā.
1
2
3
4
5
Nospiediet HOME.
TV ekrānā tiek atvērta sākuma
izvēlne.
Sākuma izvēlnē atlasiet
[Setup] - [Advanced Settings].
Atlasiet [Resetting].
Izvēlieties atiestatāmo izvēlnes
elementu.
Atlasiet [Start].
Lai atceltu atiestatīšanu
Veicot 5. darbību, izvēlieties [Cancel].
Ja nevarat veikt atiestatīšana,
izmantojot sākuma izvēlni
Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes
turiet nospiestas pamatiekārtas
pogas  (barošana) un – (skaļums).
Iestatījumiem tiek atjaunotas to
sākotnējās vērtības.
Piezīme
Pēc atiestatīšanas savienojums ar
zemfrekvenču skaļruni un aizmugurējiem
skaļruņiem, iespējams, ir zaudēts. Šādā
gadījumā veiciet sadaļā Zemfrekvenču
skaļruņa un aizmugurējo skaļruņu
pievienošana bezvadu tīklā (31. lpp.)
aprakstītās darbības.
74LV
BLUETOOTH bloks
Papildinformācija
Specifikācijas
Stieņa skaļrunis (SA-ZF9)
Pastiprinātāja sadaļa
IZEJAS JAUDA (nominālā)
Priekšējais K+priekšējais L:
60 W + 60 W
(pie 4 omiem, 1 kHz, 1% THD)
IZEJAS JAUDA (atsauces)
Priekšējā K/Priekšējā L/Centra
skaļruņu bloki: 100 W (uz kanālu pie
4 omiem, 1 kHz)
Ieejas
HDMI IN 1/2*
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Izejas
HDMI OUT (TV (ARC))*
* HDMI IN 1/2 un HDMI OUT (TV (ARC))
ligzdu atbalsta HDCP 2.2 protokols.
HDCP 2.2 ir jauna uzlabota autortiesību
aizsardzības tehnoloģija, kas tiek
izmantota tāda satura aizsardzībai kā,
piemēram, 4K filmas.
HDMI sadaļa
Savienotājs
Tips A (19 kontakti)
USB bloks
(USB) ports:
Tips A (USB atmiņas pievienošanai)
LAN sadaļa
Kontaktligzda LAN(100)
100BASE-TX kontaktligzda
Bezvadu lokālā tīkla sadaļa
Sakaru sistēma
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenču josla
2,4 GHz, 5 GHz
Sakaru sistēma
BLUETOOTH specifikācijas versija 4.2
Izeja
BLUETOOTH specifikācijas 1. jaudas
klase
Maksimālais sakaru diapazons
Tiešā redzamībā aptuveni 30 m1)
Maksimālais reģistrējamo ierīču skaits
9 ierīces
Frekvenču josla
2,4 GHz josla (2,4 GHz - 2,4835 GHz)
Modulācijas metode
FHSS (frekvences lēkāšana)
Saderīgie BLUETOOTH profili2)
A2DP (uzlabotais audio izplatīšanas
profils)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile — audio/video tālvadības
profils)
Atbalstītie kodeki3)
SBC4), AAC5), LDAC
Pārraides diapazons (A2DP)
20–40 000 Hz (LDAC iztveršanas
frekvence 96kHz ar pārraides ātrumu
990 kb/s)
20 Hz – 20 000 Hz (iztveršanas
frekvence 44,1 kHz)
1)
Faktiskais diapazons mainās atkarībā no
tādiem faktoriem kā šķēršļu atrašanās
starp ierīcēm, magnētiskais lauks
mikroviļņu krāsns tuvumā, statiskā
elektrība, bezvadu tālruņa lietojums,
uztveršanas jutīgums, operētājsistēma,
lietojumprogrammas utt.
2)
BLUETOOTH standarta profili norāda,
kāds ierīcēm ir BLUETOOTH sakaru
mērķis.
3)
Kodeks: audio signāla saspiešana un
pārveidošanas formāts
4)
Apakšjoslas kodeka abreviatūra
5)
Detalizētās audio kodēšanas
abreviatūra
Priekšējā K/Priekšējā L/Centra
skaļruņu bloka sekcija
Skaļruņu sistēma
Pilna diapazona skaļruņu sistēma,
akustiskā piekare
Skaļrunis
46 mm, konusveida
75LV
Vispārīgi
Enerģijas prasības
220–240 V, 50/60 Hz maiņstrāva
Enerģijas patēriņš
On: 52 W
[Network/Bluetooth Standby] - [On]:
Mazāk par 2,4 W
[Network/Bluetooth Standby] - [Off]:
Mazāk par 0,5 W
Izmēri* (aptuveni; p/a/d)
1000 mm × 64 mm × 98 mm (bez režģa
rāmja
1000 mm × 64 mm × 99 mm (ar režģa
rāmi)
*Neskaitot izvirzīto daļu
Svars (aptuveni)
2,9 kg (bez režģa rāmja)
3,1 kg (ar režģa rāmi)
Saderīgie iPod/iPhone modeļi
Tālāk norādīti saderīgie iPod/iPhone
modeļi. Pirms izmantošanas kopā ar
sistēmu atjauniniet savu iPod/iPhone
ierīci ar jaunāko programmatūru.
BLUETOOTH tehnoloģija darbojas ar:
iPhone7Plus/iPhone7/iPhoneSE/iPhone 6s
Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone5
iPod touch (6. paaudze) / iPod touch
(5. paaudze)
Zemfrekvenču skaļrunis
(SA-WZF9)
IZEJAS JAUDA (atsauces)
100 W (pie 4 omiem, 100 Hz)
Skaļruņu sistēma
Zemfrekvenču skaļruņu sistēma,
basus atstarojoša
Skaļrunis
160 mm, konusveida
Enerģijas prasības
220–240 V, 50/60 Hz maiņstrāva
Enerģijas patēriņš
On: 20 W
Gaidstāves režīms: 0,5 W vai mazāk
Izmēri (p/a/d; aptuveni):
190 mm × 382 mm × 386 mm
(neskaitot izvirzīto daļu)
Svars (aptuveni)
8,1 kg
76LV
Bezvadu raidītāja/
uztvērēja sekcija
Sakaru sistēma
Wireless Sound Specification Version
4.0
Frekvenču josla
5 GHz
Modulācijas metode
OFDM
Dizains un tehniskie parametri var tikt
mainīti bez brīdinājuma.
Radio frekvenču josla un maksimālā izejas jauda
Frekvenču josla
Maksimālā izejas jauda
BLUETOOTH
2400–2483,5 MHz
< 9,9 dBm
Bezvadu lokālais tīkls
2400–2483,5 MHz
< 19,9 dBm
5150 - 5250 MHz
< 18 dBm
5250 - 5350 MHz
< 18 dBm
5470 - 5725 MHz
< 18 dBm
Bezvadu skaļrunis
5725–5850 MHz
< 13,98 dBm
5150 - 5250 MHz
< 18 dBm
5250 - 5350 MHz
< 18 dBm
5470 - 5600 MHz
< 18 dBm
5650 - 5725 MHz
< 18 dBm
5725–5850 MHz
< 13,98 dBm
77LV
Atskaņojamo audio failu
tipi
Kodeks
Paplašinājums
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC
.m4a, .aac, .mp4,
.3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
FLAC
.flac
DSF
.dsf
DSDIFF*
.dff
AIFF
.aiff, .aif
ALAC
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
* Sistēma neatskaņo DST kodējuma failus.
Piezīmes
• Atkarībā no failu formāta, failu kodējuma,
kā arī ierakstīšanas apstākļiem un citiem
apstākļiem daži faili, iespējams, netiks
atskaņoti.
• Iespējams, netiks atskaņoti daži datorā
rediģēti faili.
• Dažiem failiem var nedarboties pārtīšana
un attīšana.
• Sistēma neatskaņo kodētus failus,
piemēram, DRM failus.
• Atkarībā no nosaukuma/metadatiem
sistēma nespēj atpazīt failu/mapi.
• Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo
sistēmu.
• Sistēma spēj atpazīt lielapjoma atmiņas
klases (Mass Storage Class (MSC)) ierīces
(piemēram, zibatmiņas disku).
78LV
Atbalstītie ievades audio formāti
Šī sistēma atbalsta šādus audio formātus.
Format
Funkcija
HDMI1
HDMI2
TV
(ARC)
TV
(OPT)
LPCM 2ch



LPCM 5.1ch

–
–
LPCM 7.1ch

–
–
Dolby Digital



Dolby TrueHD

–
–
Dolby Digital Plus


–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD

–
–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus


–
DTS



DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1



DTS 96/24



DTS-HD High Resolution Audio

–
–
DTS-HD Master Audio

–
–
DTS-HD LBR

–
–
DTS:X

–
–
DSD

–
–
: atbalstīts formāts.
–: neatbalstīts formāts.
Piezīme
Ligzdas HDMI IN 1/2 neatbalsta audio formātu, kas ietver autortiesību aizsardzību,
piemēram, Super Audio CD vai DVD-Audio.
79LV
Atbalstītie HDMI video formāti
Šī sistēma atbalsta šādus video formātus.
Izšķirtspēja
Kadru nomaiņas ātrums
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
50/59,94/60 Hz
4K
4096 × 2160p3)
3840 × 2160p
23,98/24/25/29,97/30 Hz
1920 × 1080p
25/29.97/30/50/
59,94/60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/60 Hz
3D
Krāstelpa
Krāsu dziļums
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 biti
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 biti
–
YCbCr 4:2:0
10/12 biti
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 biti
–
YCbCr 4:2:0
8 biti
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 biti
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 biti
[Enhanced format]1)
–
23,98/24 Hz
1280 × 720p
[HDMI signāla
formāts] iestatījums
[Standard format]2)
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50/59,94/60 Hz
23,98/24/29,97/30 Hz
–
720 × 480p
59,94/60 Hz
–
720 × 576p
50 Hz
–
640 × 480p
59,94/60 Hz
–
8/10/12 biti
RGB 4:4:4
: Saderīgs ar 3D signālu Side-by-Side (Half)3) formātā
: Saderīgs ar 3D signālu Frame packing un Over-Under (Top-and-Bottom)3) formātā
1)
2)
Izmantojiet kvalitatīvu ātrdarbīgu HDMI kabeli ar Ethernet, kas atbalsta 18 Gb/s.
Izmantojiet kvalitatīvu ātrdarbīgu HDMI kabeli ar Ethernet vai Sony lielātruma
HDMI kabeli ar Ethernet, kuram ir kabeļa veida logotips.
3)
Poga OPTIONS nedarbojas, un sistēmas ekrāna displejs (OSD) netiek parādīts.
Piezīmes par HDMI ligzdu un HDMI savienojumiem
• Izmantojiet HDMI apstiprinātu kabeli.
• Nav ieteicams izmantot HDMI-DVI pārveidošanas kabeli.
• Pievienotā ierīce var saspiest audio signālu (iztveršanas frekvenci, bitu garumu
u.c.), kas tiek pārraidīts, izmantojot ligzdu HDMI.
• Pārslēdzot iztveršanas frekvenci vai atskaņošanas ierīces audio izejas signālu
kanālu skaitu, iespējams skaņas pārtraukums.
• Ja kā sistēmas ieeja ir izvēlēta TV, video signāls no ligzdas HDMI OUT (TV (ARC)) tiek
izvadīts, izmantojot to HDMI IN 1/2 ligzdu, kas tika izvēlēta pēdējā.
• Šī sistēma atbalsta tehnoloģiju TRILUMINOS.
80LV
• Visas HDMI IN un HDMI OUT ligzdas atbalsta joslas platumu līdz 18 Gb/s, HDCP 2.21),
BT.2020 plašo krāstelpu2) un HDR (High Dynamic Range — augsts dinamiskais
diapazons)3) satura apiešanu.
• Ja ir pievienots TV ar izšķirtspēju, kas atšķiras no sistēmas izšķirtspējas, sistēma var
restartēties, lai atiestatītu attēla izvades iestatījumu.
1)
HDCP 2.2 ir jauna uzlabota autortiesību aizsardzības tehnoloģija, kas tiek izmantota
tāda satura aizsardzībai kā 4K filmas.
Krāstelpa BT.2020 ir jauns krāsu standarts ar plašāku diapazonu, kas ir noteikts īpaši
augstas izšķirtspējas televīzijas sistēmām.
3)
HDR ir aizvien populārāks video formāts, kas ļauj attēlot plašāku spilgtuma līmeņu
diapazonu. Sistēma ir saderīga ar HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma), un Dolby Vision.
2)
81LV
Par BLUETOOTH sakariem
• BLUETOOTH ierīces ir jāizmanto līdz
aptuveni 10 metru (33 pēdas) attālumā
citu no citas (attālums bez šķēršļiem).
Efektīvais sakaru diapazons tālāk
norādītajos apstākļos var samazināties.
– Ja starp ierīcēm ar BLUETOOTH
sakariem atrodas kāda persona, metāla
priekšmets, siena vai cits šķērslis
– Vietās, kur tiek izmantots bezvadu
lokālais tīkls
– Ieslēgtas mikroviļņu krāsns tuvumā
– Vietās, kur pastāv citi
elektromagnētiskie viļņi
• BLUETOOTH ierīces un bezvadu LAN
(IEEE 802.11 b/g/n) iekārtas izmanto vienu
frekvenču joslu (2,4 GHz). Ja BLUETOOTH
ierīci izmantojat tādas ierīces tuvumā, kas
spēj izmantot bezvadu lokālo tīklu, var
rasties elektromagnētiskie traucējumi.
Tas var izraisīt mazāku datu pārsūtīšanas
ātrumu, troksni un nespēju izveidot
savienojumu. Ja tā notiek, izmēģiniet
tālāk norādītos labojumus.
– Izmantojiet šo sistēmu vismaz 10 metru
(33 pēdu) attālumā no bezvadu LAN
ierīces.
– Ja BLUETOOTH ierīci izmantojat
10 metru (33 pēdas) rādiusā, izslēdziet
bezvadu lokālā tīkla ierīci.
– Uzstādiet šo sistēmu un BLUETOOTH
ierīci pēc iespējas tuvāk citu citai.
• Šīs sistēmas radioviļņu apraide var traucēt
dažu medicīnas ierīču darbību. Tā kā šie
traucējumi var izraisīt nepareizu darbību,
vienmēr izslēdziet šo sistēmu un
BLUETOOTH ierīci šādās vietās:
– slimnīcās, vilcienos, lidmašīnās,
degvielas uzpildes stacijās un visās
vietās, kur iespējama viegli
uzliesmojošas gāzes klātbūtne;
– automātisko durvju un ugunsgrēka
signalizatoru tuvumā.
• Šī sistēma atbalsta BLUETOOTH
specifikācijai atbilstošās drošības
funkcijas, lai panāktu drošu savienojumu,
sazinoties ar tehnoloģijas BLUETOOTH
palīdzību. Taču ar šo drošību var būt par
maz atkarībā no iestatījumu satura un
82LV
citiem faktoriem, tāpēc uzmanieties
vienmēr, kad veidojat sakarus ar
tehnoloģijas BLUETOOTH palīdzību.
• Sony neuzņemas nekādu atbildību par
bojājumiem vai citiem zaudējumiem, ko
izraisa informācijas noplūde BLUETOOTH
tehnoloģijas sakaru laikā.
• Netiek garantēti BLUETOOTH sakari ar
visām BLUETOOTH ierīcēm, kurām ir šai
sistēmai atbilstošs profils.
• Ar šo sistēmu savienotajām BLUETOOTH
ierīcēm ir jāatbilst BLUETOOTH
specifikācijai, ko norādījis uzņēmums
Bluetooth SIG, Inc., un atbilstībai ir jābūt
sertificētai. Tomēr pat tad, ja ierīce atbilst
BLUETOOTH specifikācijai, iespējami
gadījumi, kad BLUETOOTH ierīces
raksturlielumi vai specifikācijas neļauj
izveidot savienojumu vai rada atšķirīgus
vadības paņēmienus, attēlošanu vai
darbību.
• Atkarībā no šai sistēmai pievienotās
BLUETOOTH ierīces, sakaru vides un
apkārtējiem apstākļiem iespējams
troksnis vai audio nociršana.
Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar
jūsu sistēmu, sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.
PROGRAMMATŪRAS LICENCE
LIETOTĀJA LICENCES
LĪGUMS
SVARĪGI:
PIRMS IZMANTOJAT
PROGRAMMATŪRU, UZMANĪGI IZLASIET
ŠO LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMU (END
USER LICENSE AGREEMENT — EULA).
IZMANTOJOT ŠO PROGRAMMATŪRU,
JŪS PIEKRĪTAT ŠĪ LĪGUMA EULA
NOSACĪJUMIEM. JA NEPIEKRĪTAT ŠĪ
LĪGUMA EULA NOTEIKUMIEM, JŪS
NEDRĪKSTAT IZMANTOT
PROGRAMMATŪRU.
Šie EULA noteikumi ir likumiska
vienošanās starp jums un Sony Video &
Sound Products Inc. (“SONY”). Šis līgums
EULA nosaka jūsu tiesības un
pienākumus saistībā ar SONY un/vai tās
trešo personu licencētāju (ieskaitot
SONY filiāles) un to atbilstošo filiāļu
(kopumā — “TREŠO PERSONU
PIEGĀDĀTĀJI”) SONY programmatūru
kopā ar visiem SONY nodrošinātajiem
jauninājumiem/atjauninājumiem, visu
drukāto, tiešsaistes vai citu elektronisko
dokumentāciju par šādu
programmatūru, kā arī visiem datu
failiem, kas izveidoti, izmantojot šādu
programmatūru (kopumā —
“PROGRAMMATŪRA”).
Neskatoties uz iepriekšminēto, uz
jebkuru PROGRAMMATŪRĀ iekļauto
programmatūru, kurai ir atsevišķs
lietotāja licences līgums (ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar licenci GNU General
Public un Lesser/Library General Public
License), attiecas šis atbilstošais
atsevišķais lietotāja licences līgums šī
līguma EULA vietā līdz pakāpei, kas ir
nepieciešama šim atsevišķajam lietotāja
licences līgumam (“IZSLĒGTĀ
PROGRAMMATŪRA”).
Šī PROGRAMMATŪRA tiek licencēta,
nevis pārdota. PROGRAMMATŪRU
aizsargā autortiesību likumi, kā arī citi
intelektuālā īpašuma līgumi un
starptautiskās vienošanās.
AUTORTIESĪBAS
Visas tiesības un īpašumtiesības uz
PROGRAMMATŪRU (ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar visiem
PROGRAMMATŪRĀ iekļautajiem
attēliem, fotogrāfijām, animācijām,
video, audio, mūziku, tekstu un
sīklietotnēm) pieder SONY vai vienam
vai vairākiem TREŠO PERSONU
PIEGĀDĀTĀJIEM.
LICENCES PIEŠĶIRŠANA
SONY piešķir jums ierobežotu licenci
lietot PROGRAMMATŪRU tikai saistībā
ar jūsu saderīgo ierīci (“IERĪCES”) un tikai
individuālai, nekomerciālai lietošanai.
SONY un TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI
nepārprotami patur visas tiesības,
īpašumtiesības un priekšrocības
(tostarp visas intelektuālā īpašuma
tiesības, bet neaprobežojoties ar tām),
ko ietver PROGRAMMATŪRA vai kas uz
to attiecas un kuras šis līgums EULA
tiešā veidā jums nepiešķir.
PRASĪBAS UN IEROBEŽOJUMI
Jūs nedrīkstat kopēt, publicēt, pielāgot,
tālākizplatīt nekādu PROGRAMMATŪRU
nedz pilnībā, nedz pa daļām, mēģināt
iegūt tās pirmkodu, modificēt to, veikt
tās reverso inženieriju, dekompilēt un
demontēt to, kā arī veidot no
PROGRAMMATŪRAS atvasinātus
darbus, ja vien šādu atvasinātu darbu
ieguvi ar nolūku neveicina
PROGRAMMATŪRA. Jūs nedrīkstat
modificēt nekādu PROGRAMMATŪRAS
digitālo tiesību pārvaldības
funkcionalitāti, kā arī iejaukties tās
darbībā. Jūs nedrīkstat apiet, modificēt
vai anulēt nevienu PROGRAMMATŪRAS
83LV
funkciju vai aizsardzību, kā arī nevienu
mehānismu, kas tiek operatīvi saistīts ar
PROGRAMMATŪRU. Jūs nedrīkstat
nodalīt nevienu atsevišķo
PROGRAMMATŪRAS komponentu, lai
izmantotu vairākās IERĪCĒS, ja vien
SONY to tieši neatļauj. Jūs nedrīkstat
noņemt, mainīt, aizsegt vai izkropļot
nevienu PROGRAMMATŪRAS preču zīmi
vai paziņojumu. Šo PROGRAMMATŪRU
nedrīkstat kopīgot, izplatīt, izīrēt,
iznomāt, apakšlicencēt, piešķirt, nodot
vai pārdot. Programmatūras, tīkla
pakalpojumu vai citi produktu, kas nav
PROGRAMMATŪRA, no kuras ir atkarīga
PROGRAMMATŪRAS veiktspēja, darbība
var tikt pārtraukta vai izbeigta pēc
piegādātāju (programmatūras
piegādātāju, pakalpojumu
nodrošinātāju vai SONY) ieskatiem.
SONY un šādi piegādātāji negarantē, ka
PROGRAMMATŪRA, tīkla pakalpojumi,
saturs vai citi produkti paliks pieejami
vai darbosies bez pārtraukuma vai
modificēšanas.
PROGRAMMATŪRAS
LIETOŠANA, IZMANTOJOT AR
AUTORTIESĪBĀM AIZSARGĀTUS
MATERIĀLUS
PROGRAMMATŪRU var būt iespējams
izmantot, lai skatītu, glabātu,
apstrādātu un/vai lietotu saturu, ko esat
izveidojis jūs un/vai trešās puses. Šādu
saturu, iespējams, aizsargā
autortiesību, intelektuālā īpašuma
līgumi un/vai vienošanās. Jūs piekrītat
šo PROGRAMMATŪRU izmantot tikai
saskaņā ar šādiem līgumiem un
vienošanās, kas attiecas uz šādu saturu.
Jūs atzīstat un piekrītat, ka SONY var
veikt atbilstošus pasākumus, lai
aizsargātu PROGRAMMATŪRAS
saglabātā, apstrādātā vai izmantotā
satura autortiesības. Šādi pasākumi var
ietvert ar noteiktu PROGRAMMATŪRAS
funkciju veiktas dublēšanas un
atjaunošanas biežuma uzskaiti,
84LV
atteikumu pieņemt jūsu pieprasījumu
par datu atjaunošanu un šī līguma EULA
pārtraukšanu gadījumā, ja nelikumīgi
izmantojat PROGRAMMATŪRU, bet
neaprobežojoties ar tiem.
SATURA PAKALPOJUMS
ŅEMIET VĒRĀ, KA PROGRAMMATŪRA
VAR BŪT PAREDZĒTA, LAI TO
IZMANTOTU AR SATURU, KO PIEDĀVĀ
VIENS VAI VAIRĀKI SATURA
PAKALPOJUMI (“SATURA
PAKALPOJUMS”). UZ ŠĀDA
PAKALPOJUMA UN SATURA
IZMANTOŠANU ATTIECAS ATBILSTOŠĀ
SATURA PAKALPOJUMA NOSACĪJUMI
PAR PAKALPOJUMA SNIEGŠANU. JA
NEPIEKRĪTAT AKCEPTĒT ŠOS
NOSACĪJUMUS, PROGRAMMATŪRAS
IZMANTOŠANAS IESPĒJAS BŪS
IEROBEŽOTAS. Jūs atzīstat un piekrītat,
ka noteiktu saturu un pakalpojumus,
kas ir pieejams, izmantojot
PROGRAMMATŪRU, var nodrošināt
trešās personas, kuras SONY
nekontrolē. SATURA PAKALPOJUMA
IZMANTOŠANAI IR NEPIECIEŠAMS
INTERNETA SAVIENOJUMS. SATURA
PAKALPOJUMS VAR TIKT PĀRTRAUKTS
JEBKURĀ BRĪDĪ.
INTERNETA SAVIENOJAMĪBA UN
TREŠO PERSONU PAKALPOJUMI
Jūs apzināties un piekrītat, ka, lai
piekļūtu noteiktām PROGRAMMATŪRAS
funkcijām, var būt nepieciešams
interneta savienojums, par kuru pilnībā
esat atbildīgs jūs. Turklāt esat pilnībā
atbildīgs par maksājumiem visām
trešajām personām saistībā ar sava
interneta savienojuma izmaksām,
ieskaitot, bet neaprobežojoties ar
interneta pakalpojumu sniedzēja un
translēšanas izmaksām.
PROGRAMMATŪRAS darbība var būt
ierobežota vai aizliegta atkarībā no jūsu
interneta savienojuma un pakalpojuma
iespējām, joslas platuma un
tehniskajiem ierobežojumiem. Šādas
interneta savienojamības
nodrošināšana, kvalitāte un drošība ir
šādu pakalpojumu nodrošinošās trešās
personas pilnīga atbildība.
EKSPORTA UN CITI NOTEIKUMI
Jūs piekrītat pakļauties visiem spēkā
esošajiem eksporta un atkārtota
eksporta ierobežojumiem un
noteikumiem jūsu mītnes vietā vai valstī
un nepārsūtīt PROGRAMMATŪRU un
nepilnvarot tās pārsūtīšanu uz valsti,
kurai uzlikts aizliegums, un jebkurā citā
veidā nepārkāpt šādus ierobežojumus
un noteikumus.
AUGSTA RISKA DARBĪBAS
PROGRAMMATŪRA nav pasargāta pret
kļūmēm un nav projektēta, izstrādāta un
paredzēta izmantošanai vai
tālākpārdošanai, lai tiešsaistē
kontrolētu iekārtas bīstamā apkārtējā
vidē, kur nepieciešama atteikumdroša
veiktspēja, piemēram, kodolaparatūras,
lidmašīnu navigācijas vai sakaru
sistēmu, gaisa satiksmes kontroles,
tiešu dzīvības uzturēšanas mehānismu
vai ieroču sistēmu darbināšanai, kur
PROGRAMMATŪRAS kļūme varētu
izraisīt nāvi, personas savainojumu vai
nopietnu fizisku vai apkārtējās vides
bojājumu (“AUGSTA RISKA DARBĪBAS”).
SONY, visi TREŠO PERSONU
PIEGĀDĀTĀJI un visas atbilstošās filiāles
īpaši noliedz jebkādas tiešas un
piedomājamas garantijas, pienākumus
un nosacījumus par piemērotību
AUGSTA RISKA DARBĪBĀM.
PROGRAMMATŪRAS
GARANTIJAS IZSLĒGŠANA
Jūs apzināties un piekrītat, ka
PROGRAMMATŪRAS lietošana ir pilnībā
jūsu paša risks un jūs esat atbildīgs par
PROGRAMMATŪRAS lietošanu.
PROGRAMMATŪRA tiek nodrošināta,
“KĀ IR”, bez jebkāda veida garantijām,
pienākumiem vai nosacījumiem.
SONY UN KATRS TREŠĀS PUSES
PIEGĀDĀTĀJS (tikai šīs SADAĻAS nolūkā
SONY un visi TREŠĀS PUSES
PIEGĀDĀTĀJI kopā tiek saukti par
“SONY”) NEPĀRPROTAMI NOLIEDZ
JEBKĀDAS GARANTIJAS, PIENĀKUMUS
UN NOSACĪJUMUS, GAN TIEŠUS, GAN
PIEDOMĀJAMUS, IESKAITOT NETIEŠAS
GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU
PĀRDOŠANAI, TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU
UN ATBILSTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM,
BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TĀM. SONY
NEGARANTĒ, NEAPGALVO UN
NEMĒĢINA RADĪT IESPAIDU, A) KA
JEBKURĀ PROGRAMMATŪRĀ IEKĻAUTĀS
FUNKCIJAS ATBILDĪS JŪSU PRASĪBĀM
VAI TĀS TIKS ATJAUNINĀTAS, B) KA
JEBKURAS PROGRAMMATŪRAS
DARBĪBA BŪS PAREIZA UN BRĪVA NO
KĻŪDĀM VAI JEBKĀDI DEFEKTI TIKS
NOVĒRSTI, C) KA PROGRAMMATŪRA
NESABOJĀS NEKĀDU CITU
PROGRAMMATŪRU, APARATŪRU VAI
DATUS, D) KA JEBKURA
PROGRAMMATŪRA, TĪKLA
PAKALPOJUMI (TOSTARP INTERNETS)
VAI IZSTRĀDĀJUMI (KAS NAV
PROGRAMMATŪRA), NO KURIEM IR
ATKARĪGA PROGRAMMATŪRAS
VEIKTSPĒJA, JOPROJĀM BŪS PIEEJAMI,
NEPĀRTRAUKTI UN NEMODIFICĒTI, UN E)
PAR SONY PROGRAMMATŪRAS
IZMANTOŠANU VAI ŠĀDAS
IZMANTOŠANAS REZULTĀTIEM,
RUNĀJOT PAR TĀS PAREIZĪBU,
PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU UN CITIEM
NOSACĪJUMIEM.
NEKĀDA MUTISKA VAI RAKSTISKA
INFORMĀCIJA VAI IETEIKUMS, KO
SNIEDZ SONY VAI KĀDS SONY
PILNVAROTS PĀRSTĀVIS, NESNIEDZ
NEKĀDAS GARANTIJAS, PIENĀKUMUS
VAI NOSACĪJUMUS, KĀ ARĪ NEKĀDĀ
VEIDĀ NEPAPLAŠINA ŠĪS GARANTIJAS. JA
PROGRAMMATŪRA IR DEFEKTĪVA, JŪS
UZŅEMATIES VISAS IZMAKSAS PAR
NEPIECIEŠAMO APKOPI, REMONTU VAI
LABOŠANU. DAŽĀS JURISDIKCIJĀS IR
AIZLIEGTA PIEDOMĀJAMU GARANTIJU
85LV
IZSLĒGŠANA, TĀPĒC ŠĀDA IZSLĒGŠANA
VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES.
ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
SONY UN KATRS TREŠĀS PUSES
PIEGĀDĀTĀJS (tikai šīs SADAĻAS nolūkā
SONY un visi TREŠĀS PUSES
PIEGĀDĀTĀJI kopā tiek saukti par
“SONY”) NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR
NEKĀDIEM NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM
ZAUDĒJUMIEM SAISTĪBĀ AR
PROGRAMMATŪRU, KURI RODAS
JEBKĀDAS TIEŠU VAI PIEDOMĀJAMU
GARANTIJU NEPILDĪŠANAS, LĪGUMU
NEPILDĪŠANAS, NOLAIDĪBAS,
NOTEIKTAS ATBILDĪBAS VAI JEBKURU
CITU JURIDISKO PIEŅĒMUMU
REZULTĀTĀ, TOSTARP ZAUDĒJUMIEM,
KAS RADUŠIES NO NEGŪTAS PEĻŅAS,
ZAUDĒTIEM IENĀKUMIEM, DATU
ZUDUMA, PROGRAMMATŪRAS VAI
JEBKĀDAS SAISTĪTĀS IEKĀRTAS
IZMANTOJAMĪBAS ZUDUMA, DĪKSTĀVES
UN LIETOTĀJA LAIKA ZUDUMA
NEATKARĪGI NO TĀ, VAI SONY TIKA
INFORMĒTA PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU
RAŠANĀS IESPĒJAMĪBU, BET
NEAPROBEŽOJOTIES AR TIEM. JEBKURĀ
GADĪJUMĀ VISA TO KOPĒJĀ ATBILDĪBA
ATBILSTOŠI JEBKURAM ŠĪ LĪGUMA EULA
NOTEIKUMAM NEDRĪKST PĀRSNIEGT
SUMMU, KAS FAKTISKI IR SAMAKSĀTA
PAR PRODUKTU. DAŽĀS JURISDIKCIJĀS
NETIEK ATĻAUTA NEJAUŠU VAI
IZRIETOŠU ZAUDĒJUMU IZSLĒGŠANA
VAI IEROBEŽOŠANA, TĀPĒC ŠIS
IZŅĒMUMS VAI IEROBEŽOJUMS VAR UZ
JUMS NEATTIEKTIES.
AUTOMĀTISKĀS
ATJAUNINĀŠANAS IEZĪME
Laiku pa laikam SONY vai TREŠĀS PUSES
PIEGĀDĀTĀJI var automātiski atjaunināt
vai citādi modificēt PROGRAMMATŪRU,
tostarp darīt to ar mērķi uzlabot
drošības funkcijas, labot kļūdas vai
paplašināt funkcijas, bet ne tikai, tajā
laikā, kad mijiedarbojaties ar SONY vai
trešās puses serveriem, vai citā laikā.
Šādi atjauninājumi un modifikācijas var
86LV
izdzēst PROGRAMMATŪRAS funkcijas
vai citus aspektus, ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar funkcijām, uz
kurām paļaujaties, kā arī mainīt to
darbību. Jūs atzīstat un piekrītat, ka
šādas darbības var notikt pēc SONY
ieskatiem un ka SONY var noteikt
nosacījumus turpmākai
PROGRAMMATŪRAS izmantošanai,
tiklīdz instalējat šādus atjauninājumus
vai modifikācijas vai akceptējat tos.
Visi atjauninājumi/modifikācijas šī
līguma EULA nolūkos ir jāuzskata par
neatņemamu PROGRAMMATŪRAS
daļu. Akceptējot šo līgumu EULA, jūs
piekrītat šādai atjaunināšanai/
modificēšanai.
VISS LĪGUMS, ATTEIKŠANĀS,
NOPIETNĪBA
Šis līgums EULA un SONY
konfidencialitātes politika, kas laiku pa
laikam atsevišķi var tikt papildināti un
modificēti, kopā veido visu vienošanos
starp jums un SONY attiecībā uz šo
PROGRAMMATŪRU. Ja SONY nespēj
izpildīt vai realizēt jebkādas tiesības šī
līguma EULA nosacījumus, tas nerada
atteikšanos no šādām tiesībām vai
noteikumiem. Ja kāda EULA daļa kļūst
nederīga, nav likumīga vai ieviešama,
šis nosacījums ir jāievieš līdz
maksimālajai atļautajai pakāpei, lai
uzturētu šīs līguma EULA mērķi, un
pārējās daļas saglabā pilnīgu spēku un
darbību.
NOTEICOŠĀ LIKUMDOŠANA UN
JURISDIKCIJA
Apvienoto Nāciju Organizācijas
Konvencija par starptautiskajiem preču
pirkuma-pārdevuma līgumiem
neattiecas uz šo līgumu EULA. Šī līguma
EULA darbību nosaka Japānas
likumdošana, neņemot vērā nekādus
likumu klauzulu konfliktus. Jebkuri no
šī līguma EULA izrietoši strīdi ir jārisina
tikai Tokijas, Japānā, rajona tiesās,
un puses ar šo piekrīt šādai tiesas
norises vietai un kompetencei.
INTEREŠU AIZSTĀVĪBA
Neņemot vērā to, kas šajā līgumā EULA
ir pretrunā ar tālāk nosaukto, jūs
apzināties un piekrītat, ka jebkurš šī
līguma EULA pārkāpums vai
nepakļaušanās tam rada SONY
nekompensējamus zaudējumus, kuru
atmaksa naudas izteiksmē ir
nepietiekama, un jūs piekrītat, ka SONY
saņem jebkādu tiesisku vai taisnīgu
kompensāciju, ko SONY uzskata par
nepieciešamu vai atbilstošu šādos
apstākļos. SONY var arī veikt jebkādas
juridiskas un tehniskas darbības, lai
nepieļautu līguma EULA pārkāpšanu
un/vai piespiestu tā ievērošanu,
ieskaitot, bet neaprobežojoties ar
nekavējošu PROGRAMMATŪRAS
izmantošanas pārtraukšanu no jūsu
puses, ja SONY pēc saviem ieskatiem
uzskata, ka pārkāpjat vai vēlaties
pārkāpt šo līgumu EULA. Šīs
kompensācijas papildina jebkuras citas
kompensācijas, ko SONY var gūt tiesā,
atbilstoši tiesiskās aizsardzības
līdzekļiem vai saskaņā ar līgumu.
nepiekrītat šim papildinājumam, jums ir
nekavējoties jāsazinās ar SONY, lai
saņemtu norādījumus. Ja
PROGRAMMATŪRU turpināsit izmantot
pēc šāda paziņojuma spēkā stāšanās
datuma, tas tiks uzskatīts par jūsu
piekrišanu atbilstošajam
papildinājumam.
TREŠO PERSONU LABUMA
GUVĒJI
Katrs TREŠO PERSONU PIEGĀDĀTĀJS ir
skaidri izteikts domātais trešo personu
labuma guvējs un tam ir tiesības realizēt
katru šī līguma EULA nosacījumu
attiecībā uz atbilstošās personas
PROGRAMMATŪRU.
Ja saistībā ar šo līgumu EULA jums rodas
kādi jautājumi, varat sazināties ar SONY,
rakstot korporācijai SONY uz apgabalam
vai valstij atbilstošo kontaktadresi.
Autortiesības © 2018 Sony Video &
Sound Products Inc. Visas tiesības
paturētas.
DARBĪBAS IZBEIGŠANA
Neaizskarot nekādas citas savas
tiesības, SONY drīkst izbeigt šī līguma
EULA darbību, ja jūs neievērojat kādus
tā noteikumus. Darbības izbeigšanas
gadījumā jums ir jāizbeidz jebkāda
PROGRAMMATŪRAS lietošana un
jāiznīcina visas tās kopijas.
PAPILDINĀJUMS
SONY PATUR TIESĪBAS VEIKT JEBKURA ŠĪ
LĪGUMA EULA GROZĪJUMUS PĒC SAVIEM
IESKATIEM, PUBLICĒJOT PAZIŅOJUMU
TAM PAREDZĒTAJĀ SONY TĪMEKĻA
VIETNĒ, NOSŪTOT E-PASTA
PAZIŅOJUMU UZ JŪSU IESNIEGTO EPASTA ADRESI VAI PARĀDOT
PAZIŅOJUMU LAIKĀ, KAD IEGŪSTAT
JAUNINĀJUMUS/ATJAUNINĀJUMUS, VAI
SNIEDZOT PAZIŅOJUMU JEBKURĀ CITĀ
JURIDISKI ATPAZĪSTAMĀ FORMĀTĀ. Ja
87LV
Piesardzības pasākumi
Par drošību
• Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk
sistēmā, atvienojiet sistēmu no rozetes
un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet
pārbaudīt kvalificētam servisa
darbiniekam.
• Nekāpiet uz pamatiekārtas un
zemfrekvenču skaļruņa, jo varat nokrist
un savainoties vai sabojāt sistēmu.
Par barošanas avotiem
• Pirms darbināt sistēmu, pārbaudiet, vai
darba spriegums atbilst vietējam
barošanas avotam. Darba spriegums ir
norādīts uz pamatiekārtas pamatnes
esošās nosaukuma plāksnītes.
• Ja sistēmu ilglaicīgi nelietosit, noteikti
atvienojiet to no sienas rozetes
(elektroenerģijas tīkla). Lai atvienotu
maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu), satveriet
kontaktdakšu; nekad nevelciet aiz vada.
• Drošības nolūkos viena kontaktdakšas
kontaktplāksne ir platāka par otru, un
sienas rozetē (elektroenerģijas tīklā) to
var ievietot tikai vienā veidā. Ja
kontaktdakšu nevarat pilnībā ievietot
rozetē, sazinieties ar izplatītāju.
• Maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads) ir jāmaina
tikai kvalificētā servisa darbnīcā.
• Pamatiekārtas un zemfrekvenču skaļruņa
aizmugurē nenovietojiet neko, kas varētu
aizsprostot ventilācijas atveres un izraisīt
darbības traucējumus.
• Nenovietojiet sistēmas tuvumā metāla
priekšmetus, izņemot TV iekārtu.
Bezvadu funkcijas var sākt darboties
nestabili.
• Ja sistēma tiek izmantota kopā ar TV,
VCR vai lenšu magnetofonu, var rasties
troksnis un pasliktināties attēla kvalitāte.
Šādā gadījumā novietojiet sistēmu tālāk
no TV, VCR vai lenšu magnetofona.
• Uzmanieties, ja sistēmu novietojat uz
īpaši apstrādātas (vaskotas, eļļotas,
pulētas utt.) virsmas, jo iespējams,
ka tā tiks notraipīta vai zaudēs krāsu.
• Uzmanieties, lai izvairītos no jebkādas
iespējamās savainošanās pret
pamatiekārtas un zemfrekvenču
skaļruņa stūriem.
• Saglabājiet vismaz 3 cm brīvu vietu zem
pamatiekārtas, ja piekarat to pie sienas.
• Šīs sistēmas skaļruņi nav magnētiski
ekranētā tipa skaļruņi. Nenovietojiet
magnētiskās kartes uz sistēmas vai
tās tuvumā.
Par rīkošanos ar zemfrekvenču
skaļruni
Paceļot zemfrekvenču skaļruni,
neievietojiet savu roku tā spraugā. Tā var
sabojāt skaļruni. Paceļot zemfrekvenču
skaļruni, turiet to aiz apakšas.
Par darbību
Par uzkaršanu
Lai gan sistēma darbības laikā uzkarst, tā
nav nepareiza darbība. Sistēmu ilglaicīgi
un nepārtraukti izmantojot, sistēmas
temperatūra aizmugurē un apakšpusē
ievērojami palielinās. Lai izvairītos no
apdegumu gūšanas, neaiztieciet sistēmu.
Par novietojumu
• Neuzstādiet sistēmu siltuma avotu
tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas
tiešai saules gaismas, pārmērīgu putekļu
vai mehānisku triecienu iedarbībai.
88LV
Pirms pievienojat citas ierīces, noteikti
izslēdziet sistēmu un atvienojiet to no
strāvas avota.
Ja tuvumā esošā TV ekrānā rodas
krāsu nevienmērīgums
Noteikta veida televizoros iespējama krāsu
nevienmērīguma rašanās.
Ja radies krāsu
nevienmērīgums...
Izslēdziet televizoru un ieslēdziet to atkal
pēc 15–30 minūtēm.
Ja atkal radies krāsu
nevienmērīgums...
Novietojiet sistēmu tālāk no televizora.
Par tīrīšanu
Tīriet sistēmu ar mīkstu, sausu drāniņu.
Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus,
ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī šķīdinātājus,
piemēram, alkoholu vai benzīnu.
Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar
jūsu sistēmu, sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.
Atruna par trešo pušu
piedāvātajiem pakalpojumiem
Uz tīkla pakalpojumiem, saturu un šī
izstrādājuma (operētājsistēmu un)
programmatūru var attiekties individuāli
noteikumi un nosacījumi, un tie var tikt
mainīti, pārtraukti un apturēti jebkurā laikā,
kā arī var tikt pieprasīta maksa,
reģistrēšanās un kredītkaršu informācija.
Piezīmes par atjaunināšanu
Šī sistēma ļauj automātiski atjaunināt
programmatūru, kad tai ir interneta
savienojums, izmantojot kabeļu vai
bezvadu tīklu.
Atjauninot sistēmu, varat pievienot
jaunas iespējas, kā arī ērtāk un drošāk
lietot sistēmu.
Ja nevēlaties atjaunināt automātiski,
šo funkciju varat deaktivizēt, izmantojot
viedtālrunī vai planšetdatorā instalēto
lietotni Sony | Music Center. Tomēr sistēma
var automātiski atjaunināt
programmatūru, piemēram, drošības
apsvērumu dēļ arī tad, ja šī funkcija ir
atspējota. Izmantojot iestatījumu izvēlni,
varat atjaunināt programmatūru arī tad,
ja šī funkcija ir atspējota. Detalizētu
informāciju sk. Detalizētu iestatījumu
veikšana (58. lpp.).
Programmatūras atjaunināšanas laikā
sistēmu nevar izmantot.
Autortiesības un preču
zīmes
Šī sistēma ietver tehnoloģijas Dolby*
Digital un DTS** Digital Surround System.
* Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories
licenci. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos,
Dolby Vision un dubultā D simbols ir
Dolby Laboratories preču zīmes.
**DTS patentus skatiet vietnē http://
patents.dts.com. Ražots saskaņā ar DTS,
Inc. licenci. DTS, simbols un DTS simbols
kopā – DTS:X, kā arī DTS:X logotips ir
Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai
citās valstīs reģistrētas preču zīmes un/
vai DTS, Inc. preču zīmes.
© DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.
BLUETOOTH® vārda rakstība un logotipi ir
reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth
SIG, Inc., un jebkādu šo zīmju lietojumu
Sony Corporation veic saskaņā ar licenci.
Citas preču zīmes un preču nosaukumi
pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Šajā sistēmā ir iekļauta augstas
izšķirtspējas multivides saskarnes
(High-Definition Multimedia Interface —
HDMI™) tehnoloģija.
Termini HDMI un HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips
ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču
zīmes vai ASV un citās valstīs reģistrētas
preču zīmes.
Google, Chromecast built-in un citas
saistītās zīmes un logotipi ir Google LLC
preču zīmes.
Apple, Apple logotips, iPhone, iPod un
iPod touch ir Apple Inc. preču zīmes, kas
reģistrētas ASV un citās valstīs. App Store ir
Apple Inc. pakalpojumu zīme.
“Made for iPod” un “Made for iPhone”
nozīmē, ka elektroniskais piederums ir
izstrādāts, lai attiecīgi veidotu tiešu
savienojumu ar iPod vai iPhone, un
izstrādātājs to ir sertificējis kā atbilstošu
Apple veiktspējas standartiem. Apple
89LV
neatbild par šīs ierīces darbību vai
atbilstību drošības un normatīvajiem
standartiem. Ņemiet vērā, ka šī piederuma
izmantošana kopā ar iPod vai iPhone var
ietekmēt bezvadu veiktspēju.
BRAVIA logotips ir Sony Corporation
preču zīme.
ClearAudio+ ir Sony Corporation preču
zīme.
WALKMAN® un WALKMAN® logotips ir
Sony Corporation reģistrētas preču zīmes.
PlayStation ir Sony Interactive
Entertainment Inc. preču zīme vai
reģistrēta preču zīme.
MPEG Layer-3 audio kodēšanas
tehnoloģiju un patentus licencēja
Fraunhofer IIS un Thomson.
Windows Media ir Microsoft Corporation
ASV un/vai citās valstīs reģistrēta preču
zīme vai preču zīme.
Šo izstrādājumu aizsargā noteiktas
Microsoft Corporation intelektuālā
īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas
lietošana vai izplatīšana ārpus šī
izstrādājuma bez Microsoft vai pilnvarotas
Microsoft filiāles licences ir aizliegta.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® un Wi-Fi
Alliance® ir Wi-Fi Alliance reģistrētas preču
zīmes.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ un
Wi-Fi Protected Setup™ ir Wi-Fi Alliance
preču zīmes.
LDAC™ un LDAC logotips ir
Sony Corporation preču zīmes.
LDAC ir Sony izstrādāta audio kodēšanas
tehnoloģija, kas ļauj pārraidīt augstas
izšķirtspējas (High-Resolution — Hi-Res)
audio saturu, pat izmantojot Bluetooth
savienojumu. Atšķirībā no citām
kodēšanas tehnoloģijām, kas saderīgas ar
Bluetooth, piemēram, SBC, tā darbojas bez
augstas izšķirtspējas audio satura*
frekvenču diapazona samazināšanas un
90LV
nodrošina aptuveni trīsreiz vairāk datu**
nekā citas tehnoloģijas, kas pārraida datus
Bluetooth bezvadu tīklā, un nebijušu
skaņas kvalitāti, pateicoties efektīvai
kodēšanai un optimizētai paketēšanai.
* Atskaitot DSD formāta saturu
**Salīdzinājumā ar SBC (Subband Coding —
apakšjoslas kodēšana), kad ir izvēlēts
bitu ātrums 990 kb/s (96/48 kHz) vai
909 kb/s (88,2/44,1 kHz)
Šis izstrādājums satur programmatūru,
uz kuru attiecas licence GNU General Public
License (GPL) vai GNU Lesser General
Public License (LGPL). Tās nosaka, ka
klientiem ir tiesības iegūt, modificēt un
tālākizplatīt norādītās programmatūras
avota kodu saskaņā ar GPL vai LGPL
noteikumiem.
Detalizētu informāciju par GPL, LGPL un
citām programmatūras licencēm skatiet
sadaļā [Programmatūras licences
informācija], kas pieejama produkta
izvēlnē
[Setup] - [Detalizētie
iestatījumi] - [Sistēmas iestatījumi].
Uz šajā izstrādājumā izmantotās
programmatūras avota kodu attiecas
GPL un LGPL, un tā ir pieejama tīmeklī.
Lai lejupielādētu, lūdzu, apmeklējiet šo
tīmekļa vietni:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Ievērojiet, ka Sony nevar atbildēt vai reaģēt
uz jebkādiem vaicājumiem par šī avota
koda saturu.
DSEE HX ir Sony Corporation preču zīme.
DLNA™, DLNA logotips un DLNA
CERTIFIED™ ir Digital Living Network
Alliance preču, pakalpojumu vai
sertifikācijas zīmes.
TRILUMINOS un TRILUMINOS logotips ir
reģistrēta Sony Corporation preču zīme.
Visas pārējās preču zīmes ir to atbilstošo
īpašnieku preču zīmes.
Rādītājs
A
O
Advanced Auto Volume 60
Atiestatīšana 63, 74
atjaunināšana 63
Audio atgriešanas kanāls
(ARC) 11, 53, 60
Audio DRC 59
Audio iestatījumi 59
Auto Update 62
Auto Update Settings 62
automātiskā gaidstāve 62
OSD Language 61
B
Bluetooth Codec - AAC 61
Bluetooth Codec - LDAC 61
Bluetooth Mode 60
Bluetooth Settings 60
BT.2020 81
D
Device List 61
Device Name Setting 62
DIMMER 56
DSEE HX 59
H
HDCP 2.2 81
HDMI Settings 60
HDMI signāla formāts 24, 60, 80
HDMI vadība 52, 60
HDR 81
I
Internet Settings 62
IR-Repeater 61
M
Manual Speaker Settings 59
multipleksās apraides skaņa 51
N
P
Programmatūras licences
informācija 62
PRTCT 73
S
Sistēmas iestatījumi 61
Software Update 63
Software Update Notification 62
Sony | Music Center 42
Sound Effect 59
Sound Mode 47
Speaker Settings 59
Standby Linked to TV 60
Standby Through 53, 57, 60
System Information 62
T
Tālvadība 14
Time Zone 62
Tīkla iestatījumi 62
Tīkls 25
TV Audio Input Mode 60
U
USB update 64
V
VERTICAL S. 46
VOICE 48
W
Wireless Playback Quality 61
Wireless Speaker Settings 59
Wireless speakers only 64
Z
Zemfrekvenču skaļrunis 49, 68
Network Connection Status 63
Network update 64
Network/Bluetooth Standby 61
NIGHT 48
91LV
Toelehed
Palaikymo puslapiai
Atbalsta lapas
Teavet tarkvaravärskenduste
kohta vaadake järgmiselt
veebilehelt:
Ieškoti informacijos apie
programinės įrangos
naujinimus:
Meklējiet informāciju
par programmatūras
atjauninājumiem:
Viedtālruņa lietotne
Viedtālruņa
lietotne
www.sony.eu/support
Programa išmaniajam
telefonui
„Sony“ programos
palaikymas – skaitykite
informaciją ir gaukite
pranešimus apie savo gaminį:
Sony lietotnes atbalsts meklējiet informāciju un
saņemiet paziņojumus par
savu izstrādājumu:
Sony lietotnes atbalsts meklējiet informāciju un
saņemiet paziņojumus
par savu izstrādājumu:
• Naujienos ir įspėjimai/Uudised ja teated/Jaunumi un
brīdinājumi
• Informacija apie programinės įrangos naujinimus/
Tarkvaravärskendused/Programmatūras atjauninājumi
• Mokymo priemonės/Õpetused/Apmācība
• Patarimai ir gudrybės/Nõuanded ja nipid/Padomi
un paņēmieni
https://sony.net/SBS
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
4-727-533-21(1)
Download PDF