Sony | HT-XT2 | Sony HT-XT2 2.1 kan. televizoriaus pagrindo garsiakalbis su „Wi-Fi®“ / „Bluetooth®“ technologija Naudojimo instrukcijos

Namų kino sistema
Naudojimo instrukcijos
HT-XT2
Klientams Europoje
ĮSPĖJIMAS
Įrenginio negalima statyti mažoje
erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba
uždaroje spintelėje.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
įrenginio vėdinimo angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų
skystis, jo neaptaškykite ir ant jo
nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros
tinklo, kol jis yra įjungtas į kintamosios
srovės elektros lizdą, net jei pats
įrenginys ir yra išjungtas.
Įrenginys nuo elektros tinklo
atjungiamas maitinimo laido kištuku,
todėl įrenginį įjunkite į lengvai
pasiekiamą kintamosios srovės elektros
lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui
nedelsdami ištraukite maitinimo
laido kištuką iš kintamosios srovės
elektros lizdo.
Saugokite maitinimo elementus arba
prietaisus su maitinimo elementais
nuo labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
Skirtas naudoti tik patalpose.
Rekomenduojami kabeliai
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais
ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti
tinkamai ekranuotus ir įžemintus
kabelius bei jungtis.
2LT
Informacija klientams: toliau
nurodyta informacija taikoma
tik įrangai, parduodamai šalyse,
kuriose taikomos ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino
„Sony Corporation“, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
(Japonija), arba jos vardu veikianti kita
bendrovė. Užklausas dėl gaminio
suderinamumo su Europos Sąjungos
teisės aktų nuostatomis siųskite
įgaliotajam atstovui adresu Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium. Jei turite klausimų
dėl remonto arba garantijos, kreipkitės
atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia,
kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus
ir kitas taikytinas nuostatas.
Išsamią informaciją žr. pateiktu
URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Šis gaminys skirtas naudoti šiose šalyse:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovas
5150–5350 MHz dažnių diapazoną
galima nustatyti tik naudojant
patalpoje.
Patikrinus šią įrangą nustatyta,
kad ji atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) taisyklėse
apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
Senos elektros
ir elektroninės
įrangos
išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir
kitose Europos
šalyse, kuriose
yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis
simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia
atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau būtų
perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį
saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio
perdirbimą, kreipkitės į vietos civilinės
valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Skirta tik
Europai
Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu,
maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninio aptarnavimo
specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai
utilizuotas, atiduokite panaudotą
gaminį į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų
perdirbtas.
Informacijos apie kitus maitinimo
elementus rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio
išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų
baterijų surinkimo punktą, kad vėliau
jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie
šio gaminio ar maitinimo elementų
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Šis ant maitinimo elemento ar jo
pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu
su šiuo simboliu gali būti nurodytas
ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi,
kai maitinimo elemente yra daugiau
nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau
nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių
3LT
Turinys
Pridedami priedai ......................... 6
Dalių ir valdiklių vadovas ...............7
Apie pagrindinį meniu ..................11
Pagrindinės
jungtys ir
paruošimas

Paleidimo
vadovas
(atskiras
dokumentas)
Prijungimas ir paruošimas
Kaip prijungti TV ........................... 13
Kaip prijungti prie laidinio
tinklo ......................................14
Kaip prisijungti prie
belaidžio tinklo ...................... 15
Kaip klausytis garso
Kaip klausytis TV .......................... 17
Kaip klausytis muzikos iš USB
įrenginio ................................. 17
Kaip pasirinkti garso efektą
Kaip nustatyti garso efektą,
pritaikytą pagal garso
šaltinius (SOUND FIELD) ......... 19
Kaip mėgautis aiškiu garsu
vidurnaktį, nustačius
nedidelį garsumą (NIGHT) .... 20
Kaip aiškiau perteikti dialogus
(VOICE) .................................. 20
Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumo reguliavimas ........... 21
Garso atsilikimo nuo vaizdo
reguliavimas .......................... 21
Kaip klausytis muzikos /
garso naudojant
BLUETOOTH funkciją
Kaip klausytis muzikos
iš mobiliojo įrenginio .............23
Kaip klausytis prijungto TV arba
įrenginio garso per ausines
ar garsiakalbius ..................... 26
4LT
Kaip naudotis tinklo funkcija
Kaip klausytis muzikos
asmeniniame kompiuteryje
per pagrindinį tinklą ............. 28
Kaip klausytis muzikos
naudojant Music Services ..... 29
Kaip klausytis muzikos
mobiliajame įrenginyje
naudojant „SongPal“ ............ 30
Kaip naudotis programa
„Google Cast“ ........................ 31
Kaip klausytis muzikos prijungus
su „SongPal Link“
suderinamą įrenginį .............. 31
Mobiliojo įrenginio ekrano
peržiūra per TV
(MIRRORING) ..........................32
Kaip naudoti įvairias
funkcijas / nustatymus
Suglaudintų garso failų atkūrimas
natūraliu garsu .......................33
Kaip klausytis sutankintai
transliuojamo
garso (AUDIO) ........................33
Kaip įrenginio mygtukus
padaryti neveiksnius ............. 34
Kaip keisti priekinio skydelio
ekrano ir BLUETOOTH
indikatoriaus šviesumą
(DIMMER) .............................. 34
Energijos taupymas budėjimo
režimu ................................... 35
Funkcijos Control for HDMI
naudojimas ........................... 36
Kaip naudoti BRAVIA
sinchronizavimo funkciją .......37
Kaip naudoti sąrankos ekraną .... 39
Parinkčių meniu sąrašas ............. 45
Nesklandumų šalinimas
Nesklandumų šalinimas ..............46
Sistemos nustatymas iš naujo .... 52
Papildoma informacija
Specifikacijos ............................... 53
Atkuriami failų tipai .....................54
Palaikomi įvesties
garso formatai .......................56
Apie BLUETOOTH ryšį .................. 57
GALUTINIO NAUDOTOJO
LICENCIJOS SUTARTIS ............58
Atsargumo priemonės ................63
Rodyklė ........................................ 67
5LT
• Naudojimo instrukcija (1)
Pridedami priedai
• Aktyvusis garsiakalbis (1)
• Nuotolinio valdymo pultas (1)
• R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementai (2)
• Skaitmeninis optinis kabelis (1)
• Paleidimo vadovas (1)
6LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Smulkūs elementai iliustracijose praleisti.
Įrenginys
Priekis
 Mygtukas*  (maitinimas)
Įjungiama sistema arba
nustatoma, kad ji veiktų
budėjimo režimu.
 BLUETOOTH indikatorius
(mėlynas)
– Greitai mirksi mėlyna spalva.
Susiejimo budėjimo režimo
būsena
– Mirksi mėlyna spalva. Bandoma
užmegzti BLUETOOTH ryšį
– Šviečia mėlyna spalva.
BLUETOOTH ryšys užmegztas
 Mygtukas* INPUT (11 psl., 17)
 Mygtukas* PAIRING (23 psl.)
 Mygtukai* VOL +/–
 N-žymė (24 psl.)
Jeigu naudojate NFC funkciją,
pridėkite su NFC suderinamą
įrenginį prie žymės.

(USB) prievadas
* Jei dėsite daiktus ant mygtuko,
jis gali sugesti.
 Nuotolinio valdymo jutiklis
 Priekinio skydelio ekranas
7LT
Galas
 LAN(100) prievadas
 HDMI OUT (TV (ARC)) lizdas
 TV IN (OPTICAL) lizdas
8LT
Nuotolinio valdymo pultas
 INPUT +/– (11 psl., 17)
 (maitinimas)
Įjungiama sistema arba
nustatoma, kad ji veiktų
budėjimo režimu.
 DISPLAY
TV ekrane rodoma atkūrimo
informacija.
 CLEAR AUDIO+ (19 psl.)
SOUND FIELD (19 psl.)
VOICE (20 psl.)
NIGHT (20 psl.)
 DIMMER (34 psl.)
 Spalvoti mygtukai
Spartieji kai kurių meniu
elementų pasirinkimo mygtukai.
 MIRRORING (32 psl.)
PAIRING (23 psl.)
 OPTIONS (21 psl., 45)
BACK (11 psl.)
/// (11 psl.)
(įvesti) (11 psl.)
HOME (11 psl.)
  (nutildymas)
Laikinai išjungiamas garsas.
 (garsumas) +/–
Reguliuojamas garsumas.
SW  (žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumas) +/–
Reguliuojamas žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumas.
9LT
 Atkūrimo valdymo mygtukai
/ (persukti atgal / greitai
persukti į priekį)
Persukama atgal arba į priekį.
/ (ankstesnis / paskesnis)
Pasirinkamas ankstesnis /
paskesnis skyrius, garso takelis
arba failas.
 (leisti)
Pradedamas arba dar kartą
pradedamas atkūrimas (tęsiamas
leidimas).
 (pristabdyti)
Pristabdoma arba vėl
pradedamas atkūrimas.
 (stabdyti)
Atkūrimas sustabdomas.
 RX/TX (imtuvas / siųstuvas)
(27 psl.)
 AUDIO (33 psl.)
10LT
Apie pagrindinį meniu
Sujungę sistemą ir TV HDMI kabeliu (nepridedamas), galite rodyti pagrindinį meniu
TV ekrane. Pagrindiniame meniu galite nustatyti įvairius nustatymus, pasirinkę
[Setup], arba iš įvesties šaltinių sąrašo pasirinkti įvestį ar paslaugą, kurią
norite žiūrėti.
[Setup]
Įvesties šaltinių sąrašas
Pagrindinio meniu naudojimas
///,
(įvesti)
HOME
BACK
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas pagrindinis meniu.
2
Paspausdami /// pasirinkite
šaltinių sąrašo, tada paspauskite
[Setup] arba elementą iš įvesties
.
Pasirinkta įvestis arba sąrankos ekranas rodomas TV ekrane.
Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite BACK.
11LT
Įvesties šaltinių sąrašas
Įvesties šaltinio
pavadinimas
Paaiškinimas
[TV]
Atkuriamas garsas iš TV. (17 psl.)
[Bluetooth Audio]
Atkuriamas garsas iš įrenginio, prijungto naudojant
BLUETOOTH funkciją. (23 psl.)
[USB]
Atkuriama muzika arba atkuriami nuotraukų failai, saugomi
prijungtame USB įrenginyje. (17 psl.)
[Screen mirroring]
Mobiliojo įrenginio ekrano peržiūra TV ekrane. (32 psl.)
[Home Network]
Atkuriama muzika arba atkuriami nuotraukų failai,
esantys prie tinklo prijungtame įrenginyje. (28 psl.)
[Music Services]
Naudojamos muzikos paslaugos internete. (29 psl.)
[Setup]
Žr. „Kaip naudoti sąrankos ekraną“ (39 psl.).
Patarimas
Įvestį taip pat galite pasirinkti kelis kartus paspausdami INPUT +/–.
Apie veiksmų aprašą
Šioje naudojimo instrukcijoje valdymas aprašytas kaip veiksmai, kuriuos galima
atlikti TV ekrane rodomame pagrindiniame meniu, naudojant nuotolinio valdymo
pultą, kai sistema ir TV yra sujungti HDMI kabeliu (nepridedamas).
Veiksmai, kuriais pasirenkami elementai TV ekrane naudojant /// ir
supaprastinami toliau nurodytu būdu.
Pavyzdys. Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
Veiksmas, kuriuo pasirenkamas elementas paspaudus /// ir
kaip „pasirinkti“.
,
, nurodytas
Pavyzdys. Pagrindiniame meniu pasirinkite [Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wired Setup].
Kartojant veiksmą, kuriuo pasirenkamas elementas paspaudus /// ir ,
pasirinkti elementai susiejami „–“.
Patarimai
• Tuos pačius veiksmus galite atlikti ir įrenginio mygtukais, jei jų pavadinimai sutampa
su nuotolinio valdymo pulto mygtukų pavadinimais ar yra į juos panašūs.
• Simboliai skliausteliuose [ ] rodomi TV ekrane. Simboliai kabutėse „ “ rodomi priekinio
skydelio ekrane.
12LT
Kaip prijungti TV
Kai prie TV HDMI IN lizdo
pažymėta ARC
Kai prie TV HDMI IN lizdo
nepažymėta ARC
Jei TV HDMI IN lizdas nesuderinamas
su ARC, TV garsas iš sistemos
neatkuriamas.
Tokiu atveju sujunkite TV optinės
išvesties lizdą ir įrenginio TV IN
(OPTICAL) lizdą optiniu skaitmeniniu
kabeliu (pridedamas).
Sujunkite įrenginio HDMI OUT lizdą ir su
ARC suderinamą TV HDMI IN lizdą HDMI
kabeliu (nepridedamas).
HDMI kabelis
(nepridedamas)
HDMI
kabelis
(nepridedamas)
Optinis
skaitmeninis
kabelis
(pridedamas)
TV
TV
13LT
Prijungimas ir paruošimas
Prijungimas ir paruošimas
Patarimas
Kaip prijungti prie
laidinio tinklo
Paruoškite tinklą: prijunkite sistemą ir
asmeninį kompiuterį prie pagrindinio
tinklo LAN kabeliu.
Kaip prijungti prie
asmeninio kompiuterio
arba maršrutizatoriaus
LAN kabeliu
Ši iliustracija yra pavyzdys, kaip prijungti
sistemą ir asmeninį kompiuterį prie
pagrindinio tinklo.
Rekomenduojame naudoti ekranuotą tiesų
sąsajos kabelį (nepridedamas).
Prijungimas automatiškai
gavus tinklo informaciją
1
2
3
4
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Pasirinkite [Auto].
Sistema paleidžia tinklo nustatymus
ir parodoma tinklo nustatymo
būsena.
Paspausdami  /  naršykite
informaciją, o tada paspauskite .
Internetas
5
Modemas
Pasirinkite [Save & Connect].
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
Išsamią informaciją rasite TV ekrane
pateikiamuose pranešimuose.
Kaip prisijungti naudojant
fiksuotą IP adresą
LAN kabelis
(nepridedamas)
Maršrutizatorius
1
2
Serveris
Pastaba
Serveris turi būti prijungtas prie to paties
tinklo kaip ir sistema.
3
4
14LT
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas pagrindinis
meniu.
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas pagrindinis
meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Pasirinkite [Manual].
5
Pasirinkite [Save & Connect].
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
Išsamią informaciją rasite TV ekrane
pateikiamuose pranešimuose.
Kaip prisijungti prie
belaidžio tinklo
Paruoškite tinklą: prijunkite sistemą
ir asmeninį kompiuterį prie belaidžio
LAN maršrutizatoriaus.
Pastaba
Serveris turi būti prijungtas prie to paties
tinklo kaip ir sistema.
Kaip prijungti naudojant
mygtuką WPS
Jei belaidžio LAN maršrutizatorius
(prieigos taškas) yra suderinamas
su „Wi-Fi Protected Setup“ (WPS),
tinklo nustatymus lengvai nustatysite
naudodami mygtuką WPS.
1
2
3
4
5
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas pagrindinis
meniu.
Pagrindiniame meniu
pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup] – [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
Pasirinkite [Start].
Paspauskite prieigos taško
mygtuką WPS.
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
15LT
Prijungimas ir paruošimas
6
Nustatykite vadovaudamiesi
ekrane pateiktomis
instrukcijomis.
Sistema paleidžia tinklo nustatymus
ir parodoma tinklo nustatymo
būsena.
Paspausdami  /  naršykite
informaciją, o tada paspauskite .
Kaip prisijungti pasirinkus
tinklo pavadinimą (SSID)
Jei belaidžio LAN maršrutizatorius
(prieigos taškas) nesuderinamas su
„Wi-Fi Protected Setup“ (WPS), iš anksto
patikrinkite toliau nurodytą informaciją.
– Tinklo pavadinimas (SSID)*
Kaip prisijungti naudojant
fiksuotą IP adresą
Atlikdami skyriaus „Kaip prisijungti
pasirinkus tinklo pavadinimą (SSID)”
4 veiksmą, pasirinkite [New connection
registration] – [Manual registration] ir
vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
_____________________________________
– Saugos raktas (slaptažodis)**
_____________________________________
* SSID (tinklo įrangos identifikatorius) – tai
pavadinimas, pagal kurį atpažįstamas
tam tikras prieigos taškas.
**Ši informacija turi būti pateikta belaidžio
LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško
etiketėje, naudojimo instrukcijoje, ją gali
pateikti asmuo, konfigūruojantis belaidį
tinklą, arba interneto paslaugos teikėjas.
1
2
3
4
5
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas pagrindinis
meniu.
Pagrindiniame meniu
pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup].
TV ekrane rodomas tinklo
pavadinimų sąrašas.
Pasirinkite norimą tinklo
pavadinimą (SSID).
Programinės įrangos klaviatūra
įveskite saugos raktą (arba
prieigos slaptažodį), tada
pasirinkite [Enter].
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
16LT
Prijungimas naudojant
PIN kodą
Atlikdami skyriaus „Kaip prisijungti
pasirinkus tinklo pavadinimą (SSID)”
4 veiksmą, pasirinkite [New connection
registration] ir [(WPS) PIN Method].
Prijungimas per „SongPal“
Programa „SongPal“ gali prijungti
sistemą prie to paties belaidžio tinklo,
kurį naudoja ir mobilusis įrenginys.
Norėdami gauti išsamios informacijos,
vadovaukitės programos instrukcija
arba žr. toliau nurodytą URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Kaip klausytis garso
1
2
3
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu
pasirinkite [TV].
Galite leisti muziką / nuotraukų failus,
saugomus prijungtame USB įrenginyje.
Jei norite sužinoti, kokių tipų failus
galima paleisti, žr. „Atkuriami failų tipai“
(54 psl.).
1
Prijunkite USB įrenginį prie
(USB) prievado.
TV nuotolinio valdymo pultu
pasirinkite programą.
Pasirinkta TV programa rodoma TV
ekrane ir iš sistemos atkuriamas TV
garsas.
4
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą nuotolinio
valdymo pulte paspausdami
SW  +/– (21 psl.).
Patarimas
2
Galite pasirinkti [TV] nuotolinio valdymo
pulte paspausdami INPUT +/–.
3
4
5
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas pagrindinis
meniu.
Pagrindiniame meniu
pasirinkite [USB (Connected)].
Pasirinkite [Music] (aplanko,
kuriame saugomos dainos) dainą.
Paleidžiama pasirinkta daina ir
iš sistemos atkuriamas garsas.
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą nuotolinio
valdymo pulte paspausdami
SW  +/– (21 psl.).
17LT
Kaip klausytis garso
Kaip klausytis TV
Kaip klausytis muzikos
iš USB įrenginio
Pastaba
Kai naudojate USB įrenginį, neatjunkite jo.
Prieš prijungdami arba atjungdami
USB įrenginį išjunkite sistemą, kad
nesugadintumėte duomenų arba
USB įrenginio.
Patarimas
Galite atlikti įvairius veiksmus
naudodamiesi parinkčių meniu (45 psl.).
Nuotraukų USB įrenginyje
peržiūra
Galite leisti nuotraukų failus, saugomus
prijungtame USB įrenginyje.
Jei norite sužinoti, kokių tipų failus
galima paleisti, žr. „Atkuriami failų tipai“
(54 psl.).
Atlikdami 4 veiksmą pasirinkite
[Photo] (aplanko, kuriame saugomos
nuotraukos) nuotrauką.
TV ekrane parodoma pasirinkta
nuotrauka.
Patarimas
Galite atlikti įvairius veiksmus
naudodamiesi parinkčių meniu (45 psl.).
18LT
Kaip pasirinkti garso efektą
Galite lengvai įjungti iš anksto
užprogramuotus garso efektus, kurie
pritaikyti pagal įvairius garso šaltinius.
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
1
2
Paaiškinimas
[Music]
Pritaikomi muzikai
tinkamiausi garso
efektai.
[Sports]
Komentarai yra
aiškūs, plojimai
girdimi kaip erdvinis
garsas, o garsas –
tikroviškas.
[Game
Studio]
Pritaikomi
žaidimams
tinkamiausi
garso efektai.
[Standard]
Pritaikomi
konkretiems
šaltiniams
tinkamiausi
garso efektai.
Patarimai
• Galite pasirinkti [ClearAudio+] nuotolinio
valdymo pulte paspausdami CLEAR
AUDIO+.
• Galite pasirinkti garso lauką parinkčių
meniu (45 psl.).
Paspauskite SOUND FIELD.
TV ekrane atidaromas garso lauko
meniu.
Paspauskite mygtuką kelis kartus,
kad pasirinktumėte norimą
garso lauką.
Garso laukas
Paaiškinimas
[ClearAudio+]
Pagal garso šaltinį
automatiškai
parenkamas
tinkamas garso
nustatymas.
[Movie]
Pritaikomi filmams
tinkamiausi garso
efektai. Šiuo režimu
atkartojamas garso
sodrumas ir erdvinis
pojūtis.
19LT
Kaip pasirinkti garso efektą
Kaip nustatyti garso
efektą, pritaikytą
pagal garso šaltinius
(SOUND FIELD)
Garso laukas
Kaip mėgautis aiškiu
garsu vidurnaktį,
nustačius nedidelį
garsumą (NIGHT)
Kaip aiškiau perteikti
dialogus (VOICE)
Garsas atkuriamas mažu garsumu
neprarandant tikslumo ir dialogų
aiškumo.
VOICE
NIGHT
1
2
1
2
Paspauskite NIGHT.
TV ekrane rodomas nakties režimas.
Paspauskite mygtuką kelis kartus,
kad pasirinktumėte nakties
režimą.
Paspauskite mygtuką kelis kartus,
kad pasirinktumėte garso režimą.
Režimas
Paaiškinimas
[Up Off]
Standartinis
[Up 1]
Dialogas lengvai
girdimas sustiprinus
dialogų diapazoną.
[Up 2]
Sustiprinamas dialogų
diapazonas ir dialogų
garsą gali lengvai
girdėti senyvi žmonės.
Režimas
Paaiškinimas
[On]
Suaktyvinama nakties
režimo funkcija.
Patarimas
[Off]
Išjungiama nakties
režimo funkcija.
Galite pasirinkti [Voice] iš parinkčių
meniu (45 psl.).
Patarimas
Galite pasirinkti [Night] iš parinkčių
meniu (45 psl.).
20LT
Paspauskite VOICE.
TV ekrane rodomas balso režimas.
Žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumo
reguliavimas
Kai TV ekrane garsas nesutampa
su vaizdais, galite pareguliuoti
garso atsilikimą nuo vaizdo.
Nustatymo būdas skiriasi,
jis priklauso nuo įvesties.
SW  +/–
Kaip pasirinkti garso efektą
Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas bosų
arba žemųjų dažnių garsui atkurti.
Garso atsilikimo nuo
vaizdo reguliavimas
///,
OPTIONS
Paspausdami SW (žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumas)  +/–
reguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą.
Pastaba
Jeigu įvesties šaltinyje yra nedaug bosų
garso, pvz., TV programose, bosų garsą
iš žemųjų dažnių garsiakalbio gali būti
sunku girdėti.
Kai žiūrite TV
1
2
3
4
Paspauskite OPTIONS.
Priekinio skydelio ekrane
rodoma „SYNC“.
Paspauskite  arba
Priekinio skydelio ekrane
parodomas reguliavimo laikas.
Sureguliuokite atsilikimą
naudodami  / , tada
paspauskite
.
Galima rinktis nuo 0 ms iki 300 ms
25 ms žingsniais.
Paspauskite OPTIONS.
Priekinio skydelio ekrane
uždaromas parinkčių meniu.
21LT
Kai žiūrite kitą įrenginį
1
2
3
Paspauskite OPTIONS.
TV ekrane bus atidarytas
parinkčių meniu.
Pasirinkite [A/V SYNC].
Sureguliuokite atsilikimą
naudodami  / , tada
paspauskite .
Galima rinktis nuo 0 ms iki 300 ms
25 ms žingsniais.
22LT
Kaip klausytis muzikos / garso
naudojant BLUETOOTH funkciją
Kaip klausytis muzikos
iš mobiliojo įrenginio
Kaip klausytis muzikos
susiejus su mobiliuoju
įrenginiu
1
2
INPUT +/–
3
PAIRING
SW  +/–
HOME
4
 +/–
Atkūrimo valdymo
mygtukai
RX/TX
5
Įjunkite BLUETOOTH funkciją, tada
mobiliajame įrenginyje suraskite
ir pasirinkite „HT-XT2“.
Jei prašoma įvesti prieigos raktą,
įveskite „0000“.
Įsitikinkite, kad įrenginio
BLUETOOTH indikatorius šviečia
mėlyna spalva.
Užmegztas ryšys tarp sistemos
ir mobiliojo įrenginio.
Paleiskite garso atkūrimą
naudodami prijungto mobiliojo
įrenginio muzikos programą.
Per įrenginį atkuriamas garsas.
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą nuotolinio
valdymo pulte paspausdami
SW  +/– (21 psl.).
• Galite leisti arba pristabdyti turinį
naudodami nuotolinio valdymo
pulto atkūrimo valdymo mygtukus.
23LT
Kaip klausytis muzikos / garso naudojant BLUETOOTH funkciją
Galite klausytis muzikos, saugomos
mobiliajame įrenginyje, pvz.,
išmaniajame telefone arba
planšetiniame kompiuteryje, belaidžiu
ryšiu sujungę sistemą ir mobilųjį įrenginį
naudodami BLUETOOTH funkciją.
Kai jungiatės prie mobiliojo įrenginio
naudodami BLUETOOTH funkciją,
galite atlikti veiksmus paprasčiausiai
naudodami pridėtą nuotolinio valdymo
pultą, neįjungę TV.
Paspauskite PAIRING.
Įjungiamas sistemos susiejimo
režimas, priekinio skydelio ekrane
parodoma „BT“ ir greitai mirksi
BLUETOOTH indikatorius.
BLUETOOTH funkcijos ryšio
būsenos patikrinimas
Būsena
BLUETOOTH
indikatorius
Susiejimo
budėjimo
režimo būsena
Greitai mirksi mėlyna
spalva
Bandoma
užmegzti ryšį
Mirksi mėlyna spalva
Ryšys
užmegztas
Šviečia mėlyna spalva
Neprijungta
Išjungta
Patarimai
• Užmezgus BLUETOOTH ryšį, atsižvelgiant
į prijungtą įrenginį bus rodoma, kokią
programą rekomenduojama atsisiųsti.
Vykdydami rodomus nurodymus galite
atsisiųsti programą „SongPal“, kurią
naudodami galėsite valdyti šią sistemą.
Išsamią informaciją apie „SongPal“ žr.
„Kaip klausytis muzikos mobiliajame
įrenginyje naudojant „SongPal““ (30 psl.).
• Atlikite antro ir kitų mobiliųjų įrenginių
susiejimą.
• Jei norite atšaukti susiejimą, paspauskite
HOME.
Kaip klausytis muzikos iš
susieto mobiliojo įrenginio
1
2
3
Įjunkite mobiliojo įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
Kelis kartus paspauskite
INPUT +/–, kad priekinio skydelio
ekrane būtų rodoma „BT“.
Įvestis automatiškai pasikeičia į
[Bluetooth Audio], tada sistema
automatiškai iš naujo prisijungia
prie mobiliojo įrenginio, prie kurio
buvo prijungta pastarąjį kartą.
Įsitikinkite, kad BLUETOOTH
indikatorius šviečia mėlyna spalva.
Užmegztas ryšys tarp sistemos
ir mobiliojo įrenginio.
24LT
4
5
Paleiskite garso atkūrimą
naudodami prijungto mobiliojo
įrenginio muzikos programą.
Per įrenginį atkuriamas garsas.
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą nuotolinio
valdymo pulte paspausdami
SW  +/– (21 psl.).
• Galite leisti arba pristabdyti turinį
naudodami nuotolinio valdymo
pulto atkūrimo valdymo
mygtukus.
Mobiliojo įrenginio atjungimas
Atlikite bet kurį toliau nurodytą veiksmą.
• Išjunkite BLUETOOTH funkciją
mobiliajame įrenginyje.
• Paspauskite nuotolinio valdymo
pulto mygtuką PAIRING.
• Išjunkite sistemą arba mobilųjį įrenginį.
Pastaba
Jei nėra rodoma „BT“ priekinio skydelio
ekrane, paspaudus INPUT +/– atliekant
skyriaus „Kaip klausytis muzikos iš susieto
mobiliojo įrenginio“ 2 veiksmą, nuotolinio
valdymo pulte vieną kartą paspauskite RX/TX.
Patarimas
Neužmezgus ryšio, mobiliajame įrenginyje
pasirinkite „HT-XT2“.
Prijungimas prie mobiliojo
įrenginio vienu palietimu
valdoma funkcija (NFC)
Laikant su NFC suderinamą mobilųjį
įrenginį, pvz., išmanųjį telefoną arba
planšetinį kompiuterį, prie įrenginio
N žymės, sistema bus automatiškai
įjungta, tada automatiškai vykdomas
susiejimas ir jungimasis prie
BLUETOOTH ryšio.
Suderinami įrenginiai
Išmanieji telefonai, planšetiniai
kompiuteriai ir muzikos grotuvai
su integruotąja NFC funkcija
(OS: „Android™ 2.3.3“ arba naujesnė
versija, išskyrus „Android 3.x“)
1
2
Įjunkite mobiliojo įrenginio NFC
funkciją.
BLUETOOTH indikatorius
3
4
Įsitikinkite, kad BLUETOOTH
indikatorius šviečia mėlyna
spalva.
Užmegztas ryšys tarp sistemos
ir mobiliojo įrenginio.
Paleiskite garso atkūrimą
naudodami prijungto mobiliojo
įrenginio muzikos programą.
Per sistemą atkuriamas garsas.
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą nuotolinio
valdymo pulte paspausdami SW
 +/– (21 psl.).
• Galite leisti arba pristabdyti turinį
naudodami nuotolinio valdymo
pulto atkūrimo valdymo
mygtukus.
Atkūrimo sustabdymas vienu
palietimu valdoma funkcija
Dar kartą mobiliuoju įrenginiu palieskite
įrenginio N žymę.
Pastabos
• Atsižvelgiant į mobilųjį įrenginį, su juo gali
tekti iš anksto atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
– Įjunkite NFC funkciją.
– Atsisiųskite programą „NFC Easy
Connect“ iš „Google Play™“ ir programą
paleiskite. (Ši programa gali būti
neteikiama kai kuriose šalyse /
regionuose.) Išsamios informacijos
ieškokite įrenginio naudojimo
instrukcijoje.
• Ši funkcija neveikia naudojant su
BLUETOOTH suderinamas ausines ar
garsiakalbius. Norėdami klausytis garso
per su BLUETOOTH suderinamas ausines
ar garsiakalbius, žr. „Kaip klausytis
prijungto TV arba įrenginio garso per
ausines ar garsiakalbius“ (26 psl.).
• [Bluetooth Mode] automatiškai
pakeičiamas į [Receiver], kai jungiatės
prie BLUETOOTH naudodami vienu
palietimu valdomą funkciją. Net jei vienu
palietimu valdoma funkcija atšaukiama,
[Bluetooth Mode] nustatymas lieka
[Receiver]. Išsamios informacijos apie
[Bluetooth Mode] žr. [Bluetooth Settings]
(41 psl.).
25LT
Kaip klausytis muzikos / garso naudojant BLUETOOTH funkciją
Mobiliuoju įrenginiu palieskite
įrenginio N žymę.
Laikykite priglaudę, kol mobilusis
įrenginys suvibruos ir mobiliajame
įrenginyje bus parodytas
pranešimas.
Vykdykite ekrane pateiktas
instrukcijas, kad užbaigtumėte
įrenginio ir mobiliojo įrenginio
susiejimą.
5
Kaip klausytis prijungto
TV arba įrenginio garso
per ausines ar
garsiakalbius
connected.]. (Taip pat rodomas ir
prijungto įrenginio pavadinimas.)
Jei negalite rasti savo ausinių arba
garsiakalbio pavadinimo [Device
List], pasirinkite [Scan].
6
Galite klausytis prijungto TV arba
įrenginio garso per su BLUETOOTH
suderinamas ausines ar garsiakalbius,
prijungtus naudojant BLUETOOTH
funkciją.
Kaip klausytis garso susiejus
su ausinėmis ar
garsiakalbiais
1
2
3
4
5
7
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas pagrindinis
meniu.
Pagrindiniame meniu
pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter].
Sistema pereina į BLUETOOTH
perdavimo režimą.
Su BLUETOOTH suderinamas
ausines arba garsiakalbį
nustatykite į susiejimo režimą.
Informacijos apie susiejimo būdą
ieškokite ausinių arba garsiakalbio
naudojimo instrukcijose.
Pasirinkite ausinių arba
garsiakalbio pavadinimą
iš [Device List], esančio
[Bluetooth Settings].
Užmezgus BLUETOOTH ryšį,
rodoma [Bluetooth device is
26LT
Grįžkite į pagrindinį meniu
ir pasirinkite norimą įvestį.
TV ekrane rodomas pasirinktos
įvesties vaizdas, priekinio skydelio
ekrane rodoma „BT TX“, tada
iš ausinių arba garsiakalbio
atkuriamas garsas.
Per sistemą garsas neatkuriamas.
Dėl įvesties pasirinkimo
žr. „Pagrindinio meniu
naudojimas“ (11 psl.).
Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite ausinių
arba garsiakalbio garsumo lygį.
Prijungus ausines arba
garsiakalbius, ausinių arba
garsiakalbio garsumo lygį galima
reguliuoti įrenginio mygtukais
VOL +/– ir nuotolinio valdymo pulto
mygtukais  +/–.
Kaip atšaukti susiejimą
Atšaukite ausinių arba garsiakalbio
susiejimą atlikdami 4 veiksmą.
Kaip pašalinti užregistruotą
įrenginį iš įrenginių sąrašo
1
Atlikite skyriuje „Kaip klausytis garso
susiejus su ausinėmis ar garsiakalbiais“
nurodytus 1–5 veiksmus.
2
Pasirinkite ausinių arba garsiakalbio
pavadinimą, tada paspauskite
OPTIONS.
3
4
Pasirinkite [Remove].
Vykdydami ekrane pateiktas
instrukcijas, įrenginių sąraše
panaikinkite norimas ausines
arba garsiakalbį.
Kaip klausytis garso
naudojant susietas ausines
arba garsiakalbius
1
2
4
5
Pasirinkite norimą įvestį.
Dėl įvesties pasirinkimo žr.
„Pagrindinio meniu naudojimas“
(11 psl.).
Įjunkite ausinių arba garsiakalbio
BLUETOOTH funkciją.
Paspauskite nuotolinio valdymo
pulto mygtuką RX/TX.
[Bluetooth Mode] nustatomas kaip
[Transmitter] ir priekinio skydelio
ekrane rodoma „BT TX“.
Sistema automatiškai iš naujo
prisijungia prie ausinių arba
garsiakalbio, prie kurio buvo
prijungta pastarąjį kartą, tada
iš ausinių arba garsiakalbio
atkuriamas garsas.
Per sistemą garsas neatkuriamas.
Sureguliuokite garsumą.
Sureguliuokite ausinių arba
garsiakalbio garsumo lygį.
Taip pat galite reguliuoti ausinių
arba garsiakalbio garsumo lygį
nuotolinio valdymo pulto
mygtukais  +/–.
Kaip atjungti ausines
arba garsiakalbį
• Atsižvelgiant į su BLUETOOTH
suderinamas ausines arba garsiakalbį,
gali nepavykti reguliuoti garsumo lygio.
• [Screen mirroring], [Bluetooth Audio] ir
namų kino valdymo funkcija neveikia,
kai [Bluetooth Mode] nustatytas kaip
[Transmitter].
• Pasirinkus [Bluetooth Audio] arba
[Screen mirroring] įvestį, negalima
nustatyti [Bluetooth Mode] kaip
[Transmitter]. Taip pat negalima
jo perjungti nuotolinio valdymo
mygtuku RX/TX.
• Galima užregistruoti iki 9 BLUETOOTH
įrenginių. Registruojant 10-ąjį
BLUETOOTH įrenginį, seniausiai
prijungtas BLUETOOTH įrenginys
pakeičiamas nauju.
• Sąraše [Device List] sistema gali
rodyti ne daugiau kaip 15 aptiktų
BLUETOOTH įrenginių.
• Kol į su BLUETOOTH suderinamas
ausines arba garsiakalbį perduodamas
garsas, garso efekto arba parinkčių
meniu nustatymų keisti negalima.
• Tam tikro turinio gali nepavykti atkurti
dėl jam taikomos turinio apsaugos.
• Dėl belaidės technologijos
BLUETOOTH ypatumų, kitaip nei per
įrenginį, per BLUETOOTH įrenginį
garsas / muzika atkuriami su tam
tikra delsa.
• AAC arba LDAC garso priėmimą iš
BLUETOOTH įrenginio galima įjungti
arba išjungti (42 psl.).
Atlikite bet kurį toliau nurodytą veiksmą.
– Išjunkite ausinių arba garsiakalbio
BLUETOOTH funkciją.
– Paspauskite RX/TX.
– Išjunkite sistemą arba ausines,
arba garsiakalbį.
– Pasirinkite prijungtų ausinių arba
garsiakalbio įrenginio pavadinimą
[Setup] – [Bluetooth Settings] –
[Device List].
27LT
Kaip klausytis muzikos / garso naudojant BLUETOOTH funkciją
3
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas pagrindinis
meniu.
Apie ausinių ar garsiakalbio
prijungimą
Kaip naudotis tinklo funkcija
Kaip klausytis muzikos
per asmeninį kompiuterį
Kaip klausytis muzikos
asmeniniame
kompiuteryje per
pagrindinį tinklą
Galite paleisti asmeniniame
kompiuteryje saugomus muzikos failus
naudodami pagrindinį tinklą.
Muzikos failus galima leisti valdant
sistemos rodomą ekraną (OSD)
arba specialią programą „SongPal“
mobiliajame įrenginyje, pvz.,
išmaniajame telefone arba
planšetiniame kompiuteryje.
Home Network paruošimas
1
2
3
Prijunkite sistemą prie tinklo.
Žr. „Kaip prijungti prie laidinio
tinklo“ (14 psl.) ir „Kaip prisijungti
prie belaidžio tinklo“ (15 psl.).
Prijunkite asmeninį kompiuterį
prie tinklo.
Išsamios informacijos ieškokite
asmeninio kompiuterio naudojimo
instrukcijoje.
Nustatykite asmeninį kompiuterį.
Norėdami naudoti asmeninį
kompiuterį pagrindiniame tinkle,
turite nustatyti asmeninį kompiuterį
kaip serverį. Išsamios informacijos
ieškokite asmeninio kompiuterio
naudojimo instrukcijoje.
Patarimas
Prisijungimo prie tinklo būseną patikrinkite
[Setup] – [Network Settings] –
[Network Connection Status].
28LT
Asmeninis kompiuteris
Belaidžio LAN maršrutizatorius
1
2
3
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Home Network].
TV ekrane rodomas įrenginio
pavadinimas pagrindiniame tinkle.
Pasirinkite norimą įrenginio
[Music] (aplanko, kuriame
saugomos dainos) dainą.
Paleidžiama pasirinkta daina ir
iš sistemos atkuriamas garsas.
4
Sureguliuokite garsumą.
• Sureguliuokite garsumą
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Sureguliuokite žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą nuotolinio
valdymo pulte paspausdami
SW  +/– (21 psl.).
Patarimai
• Galite peržiūrėti nuotraukas, saugomas
asmeniniame kompiuteryje, pasirinkdami
[Photo], kai atliekate 3 veiksmą.
• Galite atlikti įvairius veiksmus
naudodamiesi parinkčių meniu (45 psl.).
Kaip klausytis muzikos
asmeniniame kompiuteryje
naudojant „SongPal“
Kaip klausytis muzikos
naudojant Music Services
Naudodami šią sistemą galite klausytis
muzikos paslaugų turinio, siūlomo
internetu. Kad būtų galima naudotis
šia funkcija, sistema turi būti prijungta
prie interneto.
Asmeninis kompiuteris
1
Išmanusis
telefonas arba
planšetinis
kompiuteris
2
3
Galite leisti muzikos failus, saugomus
asmeniniame kompiuteryje, naudodami
specialią programą „SongPal“, kurią
galima atsisiųsti į mobilųjį įrenginį,
pvz., išmanųjį telefoną arba planšetinį
kompiuterį. Išsamią informaciją apie
„SongPal“ rasite „Galimybės naudojant
„SongPal““ (30 psl.) arba pateiktu
URL adresu.
http://info.songpal.sony.net/help/
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Music Services].
TV ekrane pateikiamas muzikos
paslaugų sąrašas.
Pasirinkite norimą muzikos
paslaugą.
TV ekrane rodomas muzikos
paslaugų žinynas.
Vadovaukitės žinyno nurodymais
ir naudokite muzikos paslaugas.
Patarimas
Norėdami atnaujinti paslaugų teikėjų
sąrašą paspauskite [Update Services]
ir pasirinkite OPTIONS, kai atliekate
2 veiksmą.
29LT
Kaip naudotis tinklo funkcija
Belaidžio LAN maršrutizatorius
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas pagrindinis
meniu.
Kaip klausytis muzikos
mobiliajame įrenginyje
naudojant „SongPal“
Galimybės naudojant
„SongPal“
„SongPal“ yra programa, skirta
suderinamiems „Sony“ garso
įrenginiams valdyti naudojant išmanųjį
telefoną / „iPhone“.
Ieškokite „SongPal“ apsilankę „Google
Play™“ arba „App Store“ ir atsisiųskite
į savo išmanųjį telefoną / „iPhone“.
Išsamios informacijos apie „SongPal“
žr. toliau nurodytu URL adresu.
http://info.songpal.sony.net/help/
„SongPal“ atsisiuntimas į išmanųjį
telefoną / „iPhone“ suteikia toliau
nurodytas galimybes.
Kaip klausytis muzikos
per pagrindinį tinklą
Per tinklą galite leisti asmeniniame
kompiuteryje arba pagrindinio tinklo
serveryje saugomą muziką.
Kaip klausytis muzikos iš USB
įrenginio
Galite leisti muziką, esančią įrenginyje,
prijungtame prie įrenginio (USB)
prievado.
Pastaba
Kokias funkcijas galite valdyti naudodami
„SongPal“, priklauso nuo prijungto
įrenginio. Programos specifikacijos ir
dizainas gali būti be įspėjimo pakeisti.
„SongPal“ naudojimas
1
2
Sistemos garso nustatymai
Galite paprastai sureguliuoti garsą
arba naudoti „Sony“ rekomenduojamą
nustatymą [ClearAudio+].
Muzikos paslauga
Galite sukonfigūruoti pradinius
nustatymus, kad galėtumėte naudotis
muzikos paslaugomis*.
* Skirtingose šalyse ir regionuose siūlomos
muzikos paslaugos ir jų teikimo trukmė
gali skirtis.
Gali tekti atnaujinti įrenginio versiją.
Kai kartu su muzikos paslauga naudojate
„Google Cast™“, žr. „Kaip naudotis
programa „Google Cast““ (31 psl.).
30LT
3
4
Atsisiųskite nemokamą programą
„SongPal“ į mobilųjį įrenginį.
Sujunkite sistemą ir mobilųjį
įrenginį naudodami BLUETOOTH
funkciją (23 psl.) arba tinklo
funkciją (14 psl.).
Paleiskite „SongPal“.
Atlikite veiksmus vadovaudamiesi
instrukcijomis „SongPal ekrane.
Pastabos
• Prieš naudodami „SongPal“, būtinai
nustatykite [Bluetooth Mode] kaip
[Receiver] (41 psl.).
• Naudokite naujausią „SongPal“ versiją.
Patarimai
• Galite sujungti sistemą ir mobilųjį įrenginį
naudodami NFC funkciją (24 psl.).
• Jei jungiate naudodami tinklo funkciją,
prijunkite mobilųjį įrenginį prie to paties
tinklo, prie kurio prijungta ir sistema.
Kaip naudotis programa
„Google Cast“
Naudodamiesi „Google Cast“ galite
pasirinkti muzikos turinį iš programos,
su kuria galima naudoti „Google Cast“,
ir atkurti jį įrenginyje.
Norint naudotis „Google Cast“, reikia
atlikti pradinę sąranką naudojant
„SongPal“.
1
3
4
5
Prijunkite įrenginį prie to paties
„Wi-Fi“ tinklo, prie kurio prijungta
sistema (15 psl.).
Paleiskite „SongPal“, pasirinkite
sistemą ir bakstelėkite [Settings] –
[Google Cast] – [Learn how to Cast].
Perskaitykite, kaip naudoti
funkciją ir kokias programas
galima naudoti su „Google Cast“,
ir atsisiųskite programą.
Paleiskite programą, su kuria
galima naudoti „Google Cast“,
bakstelėkite mygtuką cast
ir pasirinkite sistemą.
Kaip klausytis tos pačios
muzikos skirtinguose
kambariuose (belaidė kelių
kambarių funkcija)
Galite bet kuriame kambaryje klausytis
asmeniniuose kompiuteriuose ar
išmaniuosiuose telefonuose saugomos
muzikos, netgi naudodamiesi tinklo
paslaugomis transliuojamos muzikos,
išlaikydami aukščiausią garso kokybę.
Galite naudoti programą „SongPal“,
kuri įdiegta išmaniajame telefone /
„iPhone“. Norėdami naudoti kelis su
„SongPal“ suderinamus įrenginius,
prijunkite juos prie to paties
belaidžio LAN.
Kaip nustatyti „SongPal“
Nustatykite vadovaudamiesi „SongPal“
pagalba.
Patarimas
Išsamios informacijos apie „SongPal“ žr.
„Galimybės naudojant „SongPal““ (30 psl.).
6
Pasirinkite muziką ir ją paleiskite
naudodami programą, su kuria
galima naudoti „Google Cast“.
Muzika paleidžiama per sistemą.
Pastaba
Negalite naudoti „Google Cast“,
kai įrenginio priekinio skydelio ekrane
rodoma „google cast updating“.
Palaukite, kol naujinimas bus baigtas,
tada bandykite dar kartą.
31LT
Kaip naudotis tinklo funkcija
2
Atsisiųskite nemokamą programą
„SongPal“ į mobilųjį įrenginį.
Kaip klausytis muzikos
prijungus su „SongPal
Link“ suderinamą
įrenginį
Mobiliojo įrenginio
ekrano peržiūra per TV
(MIRRORING)
[Screen mirroring] yra funkcija, skirta
mobiliojo įrenginio ekranui peržiūrėti
per TV, pasitelkus „Miracast“
technologiją.
Sistemą galima prijungti tiesiai prie
įrenginio, suderinamo su Screen
mirroring funkcija (pvz., išmaniojo
telefono, planšetinio kompiuterio).
Galima peržiūrėti įrenginio ekraną
dideliame TV ekrane. Norint naudoti
šią funkciją belaidžio ryšio
maršrutizatoriaus (arba prieigos taško)
nereikia.
MIRRORING
HOME
BACK
1
2
Paspauskite MIRRORING.
Vykdykite TV ekrane rodomas
instrukcijas.
Naudodami mobilųjį įrenginį
suaktyvinkite funkciją Screen
mirroring.
Mobiliojo įrenginio ekranas
rodomas TV ekrane.
Patarimai
• Atlikdami 1 veiksmą pagrindiniame meniu
galite pasirinkti [Screen mirroring].
• Atkūrimo stabilumą galite pagerinti
nustatę [Screen mirroring RF Setting]
(44 psl.).
32LT
Pastabos
• Naudojant Screen mirroring vaizdo ir
garso kokybę gali pabloginti trikdžiai
iš kitų tinklų.
• Atsižvelgiant į naudojimo aplinką, vaizdo
ir garso kokybė gali būti prastesnė.
• Naudojant Screen mirroring gali neveikti
kai kurios tinklo funkcijos.
• Įsitikinkite, kad įrenginys yra suderinamas
su „Miracast“. Negarantuojama, kad
pavyks prijungti visus su „Miracast“
suderinamus įrenginius.
Ekrano atvaizdavimo
funkcijos atšaukimas
Paspauskite HOME arba BACK.
Kaip naudoti įvairias funkcijas /
nustatymus
Suglaudintų garso failų
atkūrimas natūraliu garsu
1
2
3
4
Kai sistema gauna „Dolby Digital“
sutankintą transliavimo signalą,
galite klausytis sutankintai
transliuojamo garso.
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas pagrindinis
meniu.
Pagrindiniame meniu
pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Audio Settings] –
[DSEE].
Pasirinkite [On].
Pastabos
• Ši funkcija suderinama su 44,1 kHz arba
48 kHz diskretizavimo dažnio 2-kanalų
skaitmeninės įvesties signalais.
• Diskretizavimo dažnis / ryškumas bitais
atlikus konvertavimą į aukštesnę
kokybę yra iki 96 kHz / 24 bitų.
• Ši funkcija nesuderinama su DSD
signalais.
AUDIO
1
Paspauskite AUDIO.
Priekinio skydelio ekrane parodomas
garso signalas.
2
Paspauskite mygtuką kelis kartus,
kad pasirinktumėte norimą
garso signalą.
Garso
signalas
Paaiškinimas
„MAIN“
Bus atkuriamas garsas
pagrindine kalba.
„SUB“
Bus atkuriamas garsas
dubliavimo kalba.
„MN/SB“
Bus atkuriamas garsas
tiek pagrindine, tiek
dubliavimo kalbomis.
Pastabos
• Norėdami gauti „Dolby Digital“ signalą,
TV arba kitus įrenginius turite prijungti
prie TV IN (OPTICAL) lizdo naudodami
optinį skaitmeninį kabelį (pridedamas).
• Jei TV HDMI IN lizdas suderinamas su
Audio Return Channel funkcija (36 psl.),
galite priimti „Dolby Digital“ signalą
per HDMI kabelį.
33LT
Kaip naudoti įvairias funkcijas / nustatymus
Ši funkcija pagerina suglaudintų garso
failų garso kokybę atkurdama didelio
diapazono garsą, kuris buvo panaikintas
glaudinimo procesu. Galite mėgautis
artimu originaliam, natūraliu
erdviniu garsu.
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
garso lauką [Music] (19 psl.).
Kaip klausytis
sutankintai
transliuojamo garso
(AUDIO)
Kaip įrenginio mygtukus
padaryti neveiksnius
Galima nustatyti, kad įrenginio
mygtukai būtų neveiksnūs, ir taip
apsisaugoti nuo netinkamo naudojimo,
pvz., vaikų išdaigų (apsaugos nuo vaikų
funkcija).
Kaip keisti priekinio
skydelio ekrano ir
BLUETOOTH indikatoriaus
šviesumą (DIMMER)
Galite keisti priekinio skydelio ekrano
ir BLUETOOTH indikatoriaus šviesumą.
DIMMER
Vieną po kito paspauskite VOL, VOL +
ir VOL, tuo pat metu laikydami
paspaudę įrenginio mygtuką INPUT.
Priekinio skydelio ekrane parodoma
„LOCK“, o įrenginio mygtukai neveikia.
Įrenginį galite valdyti tik naudodami
nuotolinį valdymo pultą.
Kaip atšaukti apsaugos nuo
vaikų funkciją
Vieną po kito paspauskite VOL, VOL +
ir VOL, tuo pat metu laikydami
paspaudę įrenginio mygtuką INPUT.
Priekinio skydelio ekrane parodoma
„UNLCK“, o apsaugos nuo vaikų funkcija
atšaukiama.
Pastaba
Mygtukas  (maitinimas) neužrakinamas
naudojant apsaugos nuo vaikų funkciją.
34LT
1
2
Paspauskite DIMMER.
Priekinio skydelio ekrane
parodomas ekrano režimas.
Paspauskite mygtuką kelis kartus,
kad pasirinktumėte norimą
ekrano režimą.
Režimas
Paaiškinimas
„BRIGHT“
Priekinio skydelio
ekranas ir BLUETOOTH
indikatorius šviečia
ryškiai.
„DARK“
Priekinio skydelio
ekranas ir BLUETOOTH
indikatorius šviečia
blankiai.
„OFF“
Priekinio skydelio
ekranas išjungtas.
Pastaba
Priekinio skydelio ekranas išjungiamas
pasirinkus „OFF“. Jis įsijungia automatiškai,
jei paspaudžiate bet kurį mygtuką,
o jei maždaug 10 sekundžių sistemos
nenaudojate, vėl išsijungia. Tačiau kai
kuriais atvejais priekinio skydelio ekranas
gali neišsijungti. Tokiu atveju priekinio
skydelio ekrano šviesumas yra toks
pats kaip „DARK“.
Energijos taupymas
budėjimo režimu
Patikrinkite, ar nustatėte toliau
nurodytus nustatymus.
– [Bluetooth Standby] nustatytas
kaip [Off] (41 psl.).
– [Quick Start/Network Standby]
nustatytas kaip [Off] (43 psl.).
– [Remote Start] nustatytas kaip [Off]
(44 psl.).
Kaip naudoti įvairias funkcijas / nustatymus
35LT
Funkcijos Control for
HDMI naudojimas
HDMI kabeliu prijungus su Control for
HDMI funkcija* suderinamą įrenginį,
pvz., TV arba „Blu-ray Disc“ įrašymo
įrenginį, jį galima lengvai valdyti TV
nuotolinio valdymo pultu.
Toliau nurodytas funkcijas galima
naudoti su Control for HDMI funkcija.
• Sistemos išjungimo funkcija
• Sistemos garso valdymo funkcija
• Audio Return Channel
• Grojimo vienu prisilietimu funkcija
• Paprasto valdymo nuotolinio valdymo
pultu funkcija „Remote Easy Control“
Pastaba
Šios funkcijos gali veikti ne tik „Sony“
pagamintuose įrenginiuose, tačiau tuomet
jų veikimas nėra garantuojamas.
* Control for HDMI yra CEC („Consumer
Electronics Control“) naudojamas
standartas, leidžiantis HDMI („HighDefinition Multimedia Interface“)
įrenginiams vienas kitą valdyti.
Pasiruošimas naudoti
funkciją Control for HDMI
Nustatykite sistemos nustatymą
[System Settings] – [HDMI Settings] –
[Control for HDMI] kaip [On] (42 psl.).
Numatytasis nustatymas yra [On].
Įjunkite funkcijos Control for HDMI
nustatymus, skirtus TV ir kitam prie
sistemos prijungtam įrenginiui.
Patarimas
Jei naudodami „Sony“ pagamintą TV
įjungiate funkciją Control for HDMI (BRAVIA
sinchronizavimas), automatiškai įjungiama
ir sistemos funkcija Control for HDMI.
Atlikus nustatymus, priekinio skydelio
ekrane rodoma „DONE“.
36LT
Sistemos išjungimo funkcija
Išjungus TV, sistema išjungiama
automatiškai.
Nustatykite sistemos funkciją [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] kaip [On] arba [Auto]
(42 psl.). Numatytasis nustatymas
yra [Auto].
Sistemos garso valdymo
funkcija
Jei įjungiate sistemą, kai žiūrite TV,
TV garsas atkuriamas per sistemos
garsiakalbius. Sistemos garsumą galima
reguliuoti naudojant TV nuotolinio
valdymo pultą.
Jeigu paskutinį kartą žiūrint TV garsas
buvo atkuriamas per sistemos
garsiakalbius, vėl įjungus TV bus
automatiškai įjungta sistema.
Taip pat galima valdyti naudojant
TV meniu. Išsamios informacijos
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Pastabos
• Naudojant TV funkciją „Twin Picture“,
garsas atkuriamas tik per TV, jei
pasirenkama ne [TV], o kita įvestis.
Kai funkciją „Twin Picture“ išjungiate,
garsas atkuriamas per sistemą.
• TV ekrane sistemos garsumo lygį
nurodantis skaičius rodomas
atsižvelgiant į TV. TV rodomas garsumo
lygį nurodantis skaičius gali skirtis nuo
sistemos priekinio skydelio ekrane
rodomo skaičiaus.
• Atsižvelgiant į TV nustatymus, sistemos
garso valdymo funkcija gali neveikti.
Išsamios informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
Audio Return Channel
Jei sistema prijungta prie TV HDMI IN
lizdo, suderinamo su Audio Return
Channel, TV garso per sistemos
garsiakalbius galite klausytis neprijungę
optinio skaitmeninio kabelio.
Sistemoje nustatykite [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Audio Return Channel]
kaip [Auto] (42 psl.). Numatytasis
nustatymas yra [Auto].
Pastaba
Jei TV nėra suderinamas su Audio Return
Channel, optinis skaitmeninis kabelis
(pridedamas) turi būti prijungtas
(žr. pridėtą paleidimo vadovą).
Grojimo vienu prisilietimu
funkcija
Pastabos
• Jei TV garsas buvo atkuriamas per TV
garsiakalbius, kai paskutinį kartą žiūrėjote
TV, sistema neįjungiama, o garsas ir
vaizdas atkuriami per TV, net ir leidžiant
įrenginio turinį (42 psl.).
• Atsižvelgiant į TV, leidžiamo turinio
pradžia gali būti leidžiama netinkamai.
Paprasto valdymo
nuotolinio valdymo
pultu funkcija
„Remote Easy Control“
Galite valdyti sistemą, ją pasirinkę
iš TV sinchronizavimo meniu.
Ši funkcija gali būti naudojama,
jei TV palaiko sinchronizavimo meniu.
Išsamios informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
Be funkcijos Control for HDMI, su
BRAVIA sinchronizavimo funkcija
suderinamuose įrenginiuose taip
pat galite naudoti toliau nurodytas
funkcijas.
• Funkcija „Scene Select“
• Namų kino valdymas
• Aido panaikinimo funkcija
• Kalbos susiejimas
Pastaba
Šios funkcijos yra patentuotos „Sony“
funkcijos. Naudojant ne „Sony“
pagamintus gaminius, ši funkcija neveikia.
Funkcija „Scene Select“
Sistemos garso laukas perjungiamas
automatiškai, atsižvelgiant į TV
funkcijos „Scene Select“ nustatymus.
Išsamios informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
Nustatykite garso lauką [ClearAudio+]
(19 psl.).
Namų kino valdymo funkcija
Naudojant su namų kino valdymo
funkcija suderinamą TV, galima
nustatyti sistemą, garso lauko
nustatymus, įvesties perjungimą
ir kt. neperjungiant TV įvesties.
Šią funkciją galima naudoti, kai TV
prijungtas prie interneto. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
Pastabos
• TV susiejimo meniu sistema TV
atpažįstama kaip „Player“.
• Kai kuriuose TV tam tikrų veiksmų
atlikti negalima.
37LT
Kaip naudoti įvairias funkcijas / nustatymus
Leidžiant turinį prie TV prijungtu
įrenginiu („Blu-ray Disc“ įrašymo
įrenginiu, „PlayStation®4“ ar kt.),
sistema ir TV įjungiami automatiškai,
sistemos įvestis perjungiama į TV įvestį,
o garsas atkuriamas per sistemos
garsiakalbius.
Kaip naudoti BRAVIA
sinchronizavimo funkciją
Aido panaikinimo funkcija
Aidas sumažinamas, kai žiūrėdami TV
programas naudojate „Social Viewing“
funkciją, pvz., „Skype“. Šią funkciją
galima naudoti, jei TV palaiko „Social
Viewing“ funkciją. Išsamios informacijos
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Pastabos
• Naudojant „Social Viewing“ funkciją,
garsas atkuriamas tik per TV garsiakalbį,
jei pasirinkta ne [TV], o kita sistemos
įvestis.
• Ši funkcija negali būti naudojama,
kai garsas atkuriamas iš TV.
Kalbos susiejimas
Pakeitus TV ekrano kalbą, sistemos
ekrano kalba taip pat pakeičiama.
Pastabos dėl HDMI jungčių
• Naudokite HDMI kabelį (didelės
spartos HDMI kabelį su eternetu arba
aukščiausios kokybės didelės spartos
HDMI kabelį su eternetu). Jei
naudojate standartinį HDMI kabelį,
1080p ir 4K turinys gali būti rodomas
netinkamai.
• Naudokite patvirtintą HDMI kabelį.
Naudokite „Sony“ gamybos HDMI
kabelį (didelės spartos HDMI kabelį
su eternetu) su kabelio tipą
nurodančiu logotipu.
• HDMI-DVI konvertavimo kabelio
naudoti nerekomenduojama.
• Garso signalus (diskretizavimo dažnį,
bitų skaičių ir kt.), perduodamus iš
HDMI lizdo, gali silpninti prijungtas
įrenginys.
• Ši sistema palaiko TRILUMINOS
ir 4K perdavimą.
38LT
Kaip naudoti sąrankos ekraną
Elementus, pvz., vaizdą ir garsą, galite įvairiai reguliuoti.
Numatytieji nustatymai pabraukti.
1
2
3
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos ekranas.
Pasirinkite nustatymo elementą.
Nustatymo elementas
Paaiškinimas
[Software Update] Atnaujinama sistemos programinė įranga. (40 psl.)
Ekrano nustatymai pakoreguojami pagal TV tipą. (40 psl.)
[Audio Settings]
Garso nustatymai pakoreguojami pagal prijungimo
lizdų tipą. (41 psl.)
[Bluetooth Settings] Tiksliai pakoreguojami BLUETOOTH funkcijos nustatymai. (41 psl.)
[System Settings]
Atliekami su sistema susiję nustatymai. (42 psl.)
[Network Settings] Tiksliai pakoreguojami interneto ir pagrindinio tinklo
nustatymai. (43 psl.)
[Input Skip Setting] Nustatomas kiekvienos įvesties praleidimo nustatymas. (44 psl.)
[Easy Setup]
[Resetting]
Iš naujo paleidžiama „Easy Setup“ ir galite atlikti pagrindinius
nustatymus. (44 psl.)
Atkuriami numatytieji gamykliniai sistemos nustatymai. (44 psl.)
39LT
Kaip naudoti įvairias funkcijas / nustatymus
[Screen Settings]
[Software Update]
Atnaujinę programinę įrangą į naujausią
versiją, galėsite naudotis naujausiomis
funkcijomis.
Informacijos apie naujinimo funkcijas
rasite šioje svetainėje:
www.sony.eu/support
Pastabos
• Norint atlikti naujinimus internetu,
būtina interneto prieiga.
• Kol naujinama programinė įranga,
priekinio skydelio ekrane rodoma „UPDT“.
Kai baigiama naujinti, sistema
automatiškai paleidžiama iš naujo.
Kol vyksta naujinimo procesas, sistemos
negalima įjungti arba išjungti ir negalima
nei jos, nei TV naudoti. Palaukite, kol
programinė įranga bus atnaujinta.
• Nustatykite [Auto Update] kaip [On],
jei programinės įrangos naujinimus norite
atlikti automatiškai (43 psl.). Atsižvelgiant
į išsamią naujinimų informaciją,
programinės įrangos naujinimas gali
būti atliekamas, net jei [Auto Update]
pasirenkate [Off].
[Update via Internet]
Sistemos programinė įranga naujinama
prisijungus prie pasiekiamo tinklo.
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis. Patikrinkite,
ar prisijungta prie interneto.
[Update via USB Memory]
Atnaujinama programinė įranga
naudojant USB atmintį. Įsitikinkite,
kad programinės įrangos naujinio
aplanko pavadinimas yra UPDATE.
[Screen Settings]
[TV Type]
[16:9]: pasirinkite šį nustatymą,
kai prijungiate plačiaekranį TV arba
TV su plačiojo režimo funkcija.
[4:3]: pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate 4:3 ekrano formato TV
arba TV su plačiojo režimo funkcija.
40LT
[Output Video Resolution]
[Auto]: atkuria vaizdo signalus pagal TV
ar prijungto įrenginio raišką.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: atkuria vaizdo signalus
pagal pasirinktą raiškos nustatymą.
* Jei atkuriamo turinio spalvų sistema yra
NTSC, vaizdo signalų raiška gali būti
konvertuojama tik į [480i] ir [480p].
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Šia funkcija nustatoma signalų išvestis
iš sistemos HDMI OUT (ARC) lizdo, kai
naudojama funkcija Screen mirroring.
[Auto]: 24p vaizdo signalai atkuriami tik
tada, kai 1080 / 24p palaikantis TV
prijungiamas naudojant HDMI jungtį,
o [Output Video Resolution] nustatyta
kaip [Auto] arba [1080p].
[Off]: pasirinkite, jei TV nepalaiko 1080 /
24p vaizdo signalų.
[4K Output]
[Auto1]: vykdant ekrano atvaizdavimą
atkuriami 2K vaizdo signalai, o atkuriant
nuotraukas – 4K vaizdo signalai, kai
prijungta prie 4K palaikančio „Sony“
pagaminto įrenginio.
[Auto2]: atkuriami 4K vaizdo signalai,
atkuriant 24p turinį ir naudojant ekrano
atvaizdavimo funkciją arba atkuriant
nuotraukas, kai prijungtas 4K / 24p
palaikantis įrenginys.
[Off]: funkcija išjungiama.
Pastabos
• Jei naudojamas „Sony“ pagamintas
įrenginys neaptinkamas pasirinkus
[Auto1], nustatymo efektas bus toks pat,
kaip nustatymo [Auto2].
• Nustatymui [Network content 24p
Output], esančiam [24p Output],
turi būti nustatytas atitinkamas
nustatymas [Auto2].
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: automatiškai aptinkamas
išorinio įrenginio tipas ir įjungiamas
atitinkamos spalvos nustatymas.
[YCbCr (4:2:2)]: atkuriami YCbCr 4:2:2
vaizdo signalai.
[YCbCr (4:4:4)]: atkuriami YCbCr 4:4:4
vaizdo signalai.
[RGB]: pasirinkite, jei norite prijungti
įrenginį su HDCP palaikančiu DVI lizdu.
[HDMI]: garsas perduodamas tik per
HDMI OUT (ARC) lizdą. Garso formatas
priklauso nuo prijungto įrenginio.
Pastaba
Jei [Control for HDMI] nustatytas kaip [On]
(42 psl.), [Audio Output] automatiškai
nustatomas kaip [Speaker + HDMI]
ir šio nustatymo negalima pakeisti.
[Bluetooth Settings]
[SBM] (Super Bit Mapping)
[Audio Settings]
[DSEE]
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
garso lauką [Music].
[On]: pagerinama garso kokybė atkuriant
didelio diapazono garsą (33 psl.).
[Off]: išjungta
[Audio DRC]
Galite suglaudinti dinaminį garso takelio
diapazoną.
[Auto]: automatiškai glaudinamas garsas,
užkoduotą „Dolby TrueHD“ formatu.
[On]: sistema atkuria garso takelį tokiu
dinaminiu diapazonu, kokį numatė
įrašymo inžinierius.
[Off]: dinaminis diapazonas
neglaudinamas.
[Audio Output]
Galima pasirinkti garso signalų
išvesties metodą.
[Speaker]: kelių kanalų garsas
perduodamas tik per sistemos
garsiakalbius.
[Speaker + HDMI]: kelių kanalų garsas
perduodamas per sistemos
garsiakalbius, o 2 kanalų tiesiniai PCM
signalai perduodami per HDMI OUT
(ARC) lizdą.
[Bluetooth Mode]
Naudojant šią sistemą galima leisti turinį
iš BLUETOOTH įrenginio arba klausytis
šia sistema atkuriamo garso naudojant
su BLUETOOTH suderinamas ausines
arba garsiakalbį.
[Receiver]: ši sistema veikia imtuvo
režimu, leidžiančiu priimti ir atkurti garsą,
perduodamą iš BLUETOOTH įrenginio.
[Transmitter]: ši sistema veikia siųstuvo
režimu, leidžiančiu perduoti garsą į su
BLUETOOTH suderinamas ausines arba
garsiakalbį. Perjungus sistemos įvestį,
priekinio skydelio ekrane rodoma „BT TX“.
[Off]: BLUETOOTH funkcija yra išjungta
ir [Bluetooth Audio] įvesties pasirinkti
negalima.
Pastaba
Net nustačius [Bluetooth Mode] kaip [Off],
galima prijungti BLUETOOTH įrenginį
naudojant vienu palietimu valdomą funkciją.
[Device List]
Pateikiamas susietų ir aptiktų
BLUETOOTH įrenginių (SNK įrenginys)
sąrašas, kai [Bluetooth Mode] nuostata
yra [Transmitter].
[Bluetooth Standby]
Galima nustatyti [Bluetooth Standby],
kad sistemą būtų galima įjungti
naudojant BLUETOOTH įrenginį net
tada, kai ji veikia budėjimo režimu.
Ši funkcija siūloma tik nustačius
41LT
Kaip naudoti įvairias funkcijas / nustatymus
[On]: sušvelninami per HDMI OUT (ARC)
lizdą perduodami vaizdo signalai.
[Off]: pasirinkite, jei vaizdo signalai
iškraipomi arba spalvos atrodo
nenatūraliai.
[Bluetooth Mode] kaip [Receiver] arba
[Transmitter].
[On]: kai pateikiate užklausą užmegzti
BLUETOOTH ryšį su susietu BLUETOOTH
įrenginiu, sistema įjungiama
automatiškai.
[Off]: išjungta
[Bluetooth Codec – AAC]
Ši funkcija siūloma tik nustačius
[Bluetooth Mode] kaip [Receiver]
arba [Transmitter].
[On]: įjungiamas AAC kodekas.
[Off]: išjungiamas AAC kodekas.
Perduodamas garsas yra aukštesnės
kokybės, tačiau jei ryšys nepakankamai
stabilus, gali sutrikti jo atkūrimas.
[Standard]: naudojamas vidutinis dažnis
bitais. Subalansuojama garso kokybė ir
atkūrimo stabilumas.
[Connection]: prioritetas skiriamas
stabilumui. Garso kokybė gali būti
tinkama, o ryšio būklė pakankamai
stabili. Rekomenduojame naudoti
šį nustatymą, jei ryšys nėra stabilus.
[System Settings]
Pastabos
[OSD Language]
• Jei AAC įjungtas ir įrenginys palaiko AAC,
galima klausytis aukštos kokybės garso.
• Jei prijungiate su BLUETOOTH
suderinamas ausines arba garsiakalbius,
šio nustatymo pakeisti negalima.
Galite pasirinkti norimą kalbą, kuria
bus rodomas sistemos ekranas.
[Bluetooth Codec – LDAC]
Ši funkcija siūloma tik nustačius
[Bluetooth Mode] kaip [Receiver] arba
[Transmitter].
[On]: įjungiamas LDAC kodekas.
[Off]: išjungiamas LDAC kodekas.
Pastabos
• Jei LDAC įjungtas ir įrenginys palaiko
LDAC, galima klausytis dar aukštesnės
kokybės garso.
• Jei prijungiate su BLUETOOTH
suderinamas ausines arba garsiakalbius,
šio nustatymo pakeisti negalima.
[Wireless Playback Quality]
Galima nustatyti per LDAC atkūrimą
taikomą duomenų perdavimo greitį.
Ši funkcija siūloma tik nustačius
[Bluetooth Mode] kaip [Transmitter] ir
[Bluetooth Codec – LDAC] kaip [On].
[Auto]: duomenų perdavimo greitis
automatiškai pakeičiamas,
atsižvelgiantį į aplinką. Jei šiuo režimu
duomenys perduodami netolygiai,
rinkitės kurį nors iš kitų trijų režimų.
[Sound Quality]: naudojamas
didžiausias dažnis bitais.
42LT
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (36 psl.)
[On]: įjungiama funkcija Control for
HDMI. HDMI kabeliu prijungti
įrenginiai gali vienas kitą valdyti.
[Off]: išjungta
• [Standby Linked to TV] (36 psl.)
Ši funkcija siūloma nustačius
[Control for HDMI] kaip [On].
[Auto]: jei sistemos įvestis yra [TV]
arba [Screen mirroring], sistema
automatiškai išjungiama,
kai išjungiate TV.
[On]: sistema automatiškai
išjungiama, kai išjungiate TV,
neatsižvelgiant į įvestį.
[Off]: išjungus TV, sistema
neišjungiama.
• [Audio Return Channel] (36 psl.)
Nustatykite šią funkciją, kai sistema
prijungta prie TV HDMI IN lizdo, kuris
suderinamas su Audio Return
Channel. Ši funkcija siūloma nustačius
[Control for HDMI] kaip [On].
[Auto]: galite klausytis TV garso
per sistemos garsiakalbius.
[Off]: naudokite šį nustatymą,
kai optinis skaitmeninis kabelis
yra prijungtas.
[Quick Start/Network Standby]
[Device Name]
[On]: trumpesnis paleidimo iš budėjimo
režimo laikas. Įjungus sistemą galima
greit naudoti.
[Off]: išjungta
Galima savo nuožiūra pakeisti šios
sistemos pavadinimą, kad ją būtų
lengviau atpažinti naudojant funkciją
[Bluetooth Audio] arba [Screen
mirroring]. Pavadinimas naudojamas
ir kituose tinkluose, pvz., pagrindiniame
tinkle. Vykdydami ekrane pateiktas
instrukcijas ir naudodami programinės
įrangos klaviatūrą įveskite pavadinimą.
[Auto Standby]
[On]: įjungiama funkcija [Auto Standby].
jei sistema maždaug 20 min.
nenaudojama, automatiškai įjungiamas
budėjimo režimas.
[Off]: išjungta
[Auto Display]
Galite nustatyti, kad būtų rodoma
sistemos programinės įrangos versijos
informacija ir MAC adresas.
[Software License Information]
Galite nustatyti, kad būtų rodoma
programinės įrangos licencijos
informacija.
[Software Update Notification]
[On]: sistema nustatoma taip, kad
būtumėte informuojami apie naujausią
siūlomą programinės įrangos
versiją (40 psl.).
[Off]: išjungta
[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: programinės įrangos naujinimas
automatiškai vykdomas tarp 2 ir 5 val.
vietos laiku pasirinktoje [Time Zone], kai
ši sistema nenaudojama. Jei pasirinksite
[Quick Start/Network Standby] nuostatą
[Off], programinės įrangos naujinimas
bus atliekamas, kai sistemą išjungsite.
[Off]: Off
[Time Zone]
Pasirinkite savo šalį / regioną.
Pastabos
• Atsižvelgiant į išsamią naujinimų
informaciją, programinės įrangos
naujinimas gali būti atliekamas, net jei
[Auto Update] pasirenkate [Off].
• Programinė įranga automatiškai
atnaujinama per 11 dienų nuo naujos
programinės įrangos išleidimo.
[Network Settings]
[Internet Settings]
Prijunkite sistemą prie tinklo iš anksto.
[Wired Setup]: pasirinkite šį nustatymą,
kai prijungiate prie plačiajuosčio
maršrutizatoriaus naudodami LAN
kabelį.
[Wireless Setup]: pasirinkite, jei prie
belaidžio tinklo jungiatės naudodami
sistemoje įmontuotą „Wi-Fi“ funkciją.
Patarimas
Jei reikia daugiau informacijos,
apsilankykite toliau nurodytoje
svetainėje ir peržiūrėkite DUK:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
Rodoma dabartinė tinklo ryšio būsena.
[Network Connection Diagnostics]
Galite paleisti tinklo diagnostiką
ir patikrinti, ar sukurtas tinkamas
tinklo ryšys.
43LT
Kaip naudoti įvairias funkcijas / nustatymus
[On]: keičiant garso signalus, vaizdo
režimą ar kt., TV ekrane automatiškai
rodoma informacija.
[Off]: informacija rodoma tik
paspaudus DISPLAY.
[System Information]
[Screen mirroring RF Setting]
Naudojant kelias belaides sistemas,
pvz., belaidį LAN, belaidžiu būdu
perduodami signalai gali būti
nestabilūs. Jei taip, atkūrimo stabilumą
galima pagerinti nustatant Screen
mirroring radijo dažnių kanalą,
kuriam teikiamas pirmumas.
[Auto]: įprastas pasirinkimas. Sistema
automatiškai parinks tinkamiausią
Screen mirroring kanalą.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: kai užmegztas
Screen mirroring ryšys, pasirinktam
kanalui teikiamas pirmumas.
[Connection Server Settings]
Nustatoma, ar rodyti prijungtą
pagrindinio tinklo serverį.
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: leidžiama automatiškai prisijungti
iš naujausio aptikto pagrindinio
tinklo valdiklio.
[Off]: išjungta
[Input Skip Setting]
Praleidimo nustatymas yra naudinga
funkcija, leidžianti praleisti
nenaudojamas įvestis, kai funkcija
pasirenkama paspaudžiant INPUT +/–.
[Do not skip]: sistema nepraleidžia
pasirinktos įvesties.
[Skip]: sistema praleidžia pasirinktą
įvestį.
Pastaba
Jei INPUT +/– paspaudžiamas, kai rodomas
pagrindinis meniu, įvesties piktograma,
kurios nuostata [Skip], rodoma neryškiai.
Patarimas
Galima nustatyti [Input Skip Setting]
naudojant parinkčių meniu (45 psl.).
[Easy Setup]
Paleiskite [Easy Setup], kad
nustatytumėte pagrindinius sistemos
pradinius ir tinklo nustatymus.
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
[Home Network Access Control]
Pateikiamas su pagrindinio tinklo
valdikliu suderinamų gaminių sąrašas
ir nustatoma, ar turi būti priimamos
komandos iš sąraše pateiktų valdiklių.
[External Control]
[On]: leidžia pagrindiniam
automatizavimo valdikliui valdyti
sistemą.
[Off]: išjungta
[Remote Start]
[On]: leidžiama įjungti sistemą
naudojant per tinklą susietą įrenginį,
kai sistema veikia budėjimo režimu.
[Off]: naudojant per tinklą susietą
įrenginį sistemos įjungti negalima.
44LT
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Galite atkurti sistemos gamyklinius
nustatymus, pasirinkę nustatymų
grupę. Visi grupės nustatymai bus
atkurti.
[Initialize Personal Information]
Sistemoje saugomą asmeninę
informaciją galima ištrinti.
Pastaba
Jei sistemą išmetate, perduodate ar
perparduodate, saugos sumetimais
panaikinkite visą asmeninę informaciją.
Pasinaudoję tinklo paslauga, atlikite
atitinkamus veiksmus, pvz., atsijunkite.
Parinkčių meniu sąrašas
Įvairūs nustatymai ir atkūrimo veiksmai yra pasiekiami paspaudžiant OPTIONS.
Galimos parinktys skiriasi, jos priklauso nuo situacijos.
Paaiškinimas
[A/V SYNC]
Reguliuoja laiko tarpą tarp garso ir vaizdo. Garso išvestis gali atsilikti
(21 psl.).
[Sound Field]
Pakeičia garso lauko nustatymą (19 psl.).
[Night]
Pasirenkamas nakties režimas (20 psl.).
[Voice]
Pasirenkamas balso režimas (20 psl.).
[Input Skip Setting]
Praleidžiamos nenaudojamos įvestys, kai funkcija pasirenkama
paspaudžiant INPUT +/– (44 psl.).
[Repeat Setting]
Nustatomas kartotinis atkūrimas.
[Play/Stop]
Pradedamas arba sustabdomas atkūrimas.
[Play from start]
Pradedama leisti nuo pradžių.
[Shuffle Setting]
Nustatomas maišytasis atkūrimas.
[Add Slideshow BGM]
USB atmintuke užregistruojami muzikos failai, leidžiami kaip foninė
muzika (BGM) demonstruojant skaidres.
[Slideshow]
Pradeda demonstruoti skaidres.
[Slideshow Speed]
Keičia skaidrių demonstravimo greitį.
[Slideshow Effect]
Nustato efektą, kai demonstruojamos skaidrės.
[Slideshow BGM]
• [Off]: funkcija išjungiama.
• [My Music from USB]: nustatomi [Add Slideshow BGM] užregistruoti
muzikos failai.
[Change Display]
Kaitaliojamos parinktys [Grid View] ir [List View].
[Rotate Left]
Pasuka nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę 90 laipsnių.
[Rotate Right]
Pasuka nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę 90 laipsnių.
[View Image]
Rodoma pasirinkta nuotrauka.
45LT
Kaip naudoti įvairias funkcijas / nustatymus
Elementas
Sistema išjungiama,
kai išjungiamas TV.
Nesklandumų šalinimas
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojant sistemą kyla bet kuri
iš toliau nurodytų problemų, prieš
kreipdamiesi dėl taisymo, naudokite
šį nesklandumų šalinimo vadovą
ir bandykite problemą išspręsti.
Jei nepavyktų išspręsti kurios nors
problemos, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Maitinimas
Nepavyksta įjungti sistemos.
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas).
 Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) nuo sieninio elektros lizdo
(maitinimo tinklo) ir tada kelias
minutes palaukę vėl jį prijunkite.
Sistemos nepavyksta įjungti, net kai
TV yra įjungtas.
 Nustatykite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] kaip
[On] (42 psl.). TV turi palaikyti funkciją
Control for HDMI (36 psl.). Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
 Patikrinkite TV garsiakalbių
nustatymus. Sistemos įjungimas
sinchronizuojamas su TV garsiakalbių
nustatymais. Išsamios informacijos
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
 Jei paskutinį kartą garsas buvo
atkuriamas per TV garsiakalbius,
sistemos nepavyks įjungti net
įjungus TV.
 Patikrinkite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Linked to TV]
nustatymą (42 psl.). [Standby Linked
to TV] nustačius kaip [On], sistema
automatiškai išjungiama, kai
išjungiate TV, neatsižvelgiant į įvestį.
Sistemos nepavyksta išjungti,
net kai išjungiamas TV.
 Patikrinkite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Linked to TV]
nustatymą (42 psl.). Jei norite, kad
sistema išsijungtų automatiškai,
neatsižvelgiant į įvestį, kai išjungiate
TV, [Standby Linked to TV] nustatykite
kaip [On]. TV turi palaikyti funkciją
Control for HDMI (36 psl.). Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
Vaizdas
Vaizdo nėra arba jis neatkuriamas
tinkamai.
 Pasirinkite atitinkamą įvestį (11 psl.).
 Laikydami nuspaudę INPUT,
paspauskite įrenginio mygtukus
VOL +, VOL, VOL +, kad
nustatytumėte žemiausio lygio
vaizdo išvesties raiškos nustatymą.
Prijungus HDMI kabelį nerodomas
vaizdas.
 Sistema prijungta prie HDCP (didelio
pralaidumo skaitmeninio turinio
apsaugos) nepalaikančio įvesties
įrenginio. Tokiu atveju patikrinkite
prijungto įrenginio specifikacijas.
 Atjunkite ir vėl prijunkite HDMI kabelį.
Įsitikinkite, kad kabelis tvirtai
prijungtas.
Vaizdas nerodomas visame
TV ekrane.
 Patikrinkite [Screen Settings] pasirinktą
[TV Type] nustatymą (40 psl.).
 Kraštinių santykis laikmenoje yra
fiksuotas.
46LT
Garsas
Per sistemą neatkuriamas
TV garsas.
 Nutildykite sistemos arba TV garsą.
TV garsas iš šios sistemos atsilieka
nuo vaizdo.
 Nustatykite [A/V SYNC] 0 ms,
jei nustatytas intervalas nuo 25 ms
iki 300 ms (21 psl.).
Visiškai negirdima prie sistemos
prijungto įrenginio perduodamo
garso arba garsas labai tylus.
 Paspauskite  + ant nuotolinio
valdymo pulto ir patikrinkite
garsumo lygį (9 psl.).
 Paspausdami  arba  + ant
nuotolinio valdymo pulto atšaukite
nutildymo funkciją (9 psl.).
 Įsitikinkite, kad pasirinktas tinkamas
įvesties šaltinis. Pakartotinai
spausdami INPUT +/– nuotolinio
valdymo pulte, išbandykite kitus
įvesties šaltinius (11 psl.).
 Patikrinkite, ar tvirtai įkišti sistemos ir
prijungto įrenginio kabeliai ir laidai.
Iš žemųjų dažnių garsiakalbio
nesklinda joks garsas arba jis
labai tylus.
 Paspausdami SW  + nuotolinio
valdymo pulte, padidinkite žemųjų
dažnių garsiakalbio garsumą (21 psl.).
 Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas
bosų garsui atkurti. Jei naudojami
įvesties šaltiniai, turintys labai
nedaug bosų garso komponentų
(pvz., TV transliacijos), gali būti sunku
išgirsti garsą per žemųjų dažnių
garsiakalbį.
Erdvinio garso efektas
neišgaunamas.
 Atsižvelgiant į įvesties signalą ir garso
lauko nustatymą, erdvinis garsas
gali būti atkuriamas neefektyviai.
Atsižvelgiant į programą arba diską,
erdvinio garso efektas gali būti vos
pastebimas.
47LT
Nesklandumų šalinimas
 Patikrinkite prie sistemos ir TV
prijungto HDMI kabelio arba optinio
skaitmeninio kabelio tipą ir ar
prijungta tinkamai (žr. pridėtą
paleidimo vadovą).
 Kai sistema prijungta prie TV,
suderinamo su Audio Return
Channel, įsitikinkite, kad sistema
yra prijungta prie su ARC suderinamo
TV HDMI įvesties lizdo (žr. pridėtą
paleidimo vadovą). Jei garsas vis tiek
neatkuriamas arba jei garsas
pertraukiamas, prijunkite optinį
skaitmeninį kabelį (pridedamas)
ir nustatykite sistemos nustatymą
[System Settings] – [HDMI Settings] –
[Audio Return Channel] kaip [Off]
(42 psl.).
 Jei TV nėra suderinamas su Audio
Return Channel, prijunkite optinį
skaitmeninį kabelį (pridedamas)
(žr. pridedamą paleidimo vadovą). Jei
TV nėra suderinamas su Audio Return
Channel, TV garsas nebus atkuriamas
per sistemą, net jei sistema bus
prijungta prie TV HDMI IN lizdo.
 Perjunkite sistemos įvestį į [TV] (11 psl.).
 Padidinkite sistemos garsumą arba
atšaukite nutildymą.
 Atsižvelgiant į TV ir sistemos
prijungimo tvarką, sistema gali būti
nutildyta ir sistemos priekinio
skydelio ekrane rodoma „MUTING“.
Jei taip nutiktų, pirma įjunkite TV,
tada sistemą.
 Nustatykite TV (BRAVIA) garsiakalbius
kaip garso sistemą. Kaip nustatyti TV,
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Garsas atkuriamas ir per sistemą,
ir per TV.
 Jei norite girdėti kelių kanalų garsą,
patikrinkite prie sistemos prijungto
įrenginio skaitmeninės garso
išvesties nustatymą. Išsamios
informacijos žr. prie prijungto
įrenginio pridėtoje naudojimo
instrukcijoje.
USB įrenginio prijungimas
USB įrenginys neatpažįstamas.
 Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
 Išjunkite sistemą.
 Atjunkite ir vėl prijunkite USB
įrenginį.
 Įjunkite sistemą.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys
tinkamai prijungtas prie (USB)
prievado (17 psl.).
 Patikrinkite, ar nesugadintas USB
įrenginys arba kabelis.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys
įjungtas.
 Jei USB įrenginys prijungtas per USB
šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite USB
įrenginį tiesiogiai prie sistemos.
Mobiliojo įrenginio
prijungimas
Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH
ryšio.
 Įsitikinkite, kad šviečia įrenginio
BLUETOOTH indikatorius (24 psl.).
 Įsitikinkite, kad norimas prijungti
BLUETOOTH įrenginys yra įjungtas
ir įjungta BLUETOOTH funkcija.
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Iš naujo susiekite sistemą su
BLUETOOTH įrenginiu. Pirmiausia
gali reikėti nutraukti susiejimą su
šia sistema naudojant BLUETOOTH
įrenginį.
 Susiejimo informacija gali būti
panaikinta. Susiekite dar kartą
48LT
(23 psl.).
Nepavyksta susieti.
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Įsitikinkite, kad šios sistemos veikimo
netrikdo belaidžio LAN įrenginys, kiti
2,4 GHz belaidžiai įrenginiai arba
mikrobangų krosnelė. Jei netoliese
yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas,
patraukite jį toliau nuo šios sistemos.
NFC funkcijos naudoti negalima.
 NFC funkcija neveikia naudojant su
BLUETOOTH suderinamas ausines
ar garsiakalbį. Kaip klausytis garso
naudojant su BLUETOOTH
suderinamas ausines arba
garsiakalbį, žr. „Kaip klausytis
prijungto TV arba įrenginio garso per
ausines ar garsiakalbius“ (26 psl.).
Per prijungtą BLUETOOTH įrenginį
neatkuriamas garsas.
 Įsitikinkite, kad šviečia įrenginio
BLUETOOTH indikatorius (24 psl.).
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Jei šalia yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas,
pvz., belaidžio LAN įrenginys,
kiti BLUETOOTH įrenginiai arba
mikrobangų krosnelė, perkelkite
jį toliau nuo šios sistemos.
 Pašalinkite visas kliūtis, esančias
tarp šios sistemos ir BLUETOOTH
įrenginio, arba perkelkite sistemą
toliau nuo kliūties.
 Pakeiskite prijungto BLUETOOTH
įrenginio padėtį.
 Pakeiskite šalia esančio „Wi-Fi“
maršrutizatoriaus arba asmeninio
kompiuterio belaidžio LAN ryšio
dažnį – nustatykite 5 GHz.
 Padidinkite prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
Ausinių arba garsiakalbio
prijungimas
Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH
ryšio.
Nepavyksta susieti.
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Įsitikinkite, kad šios sistemos veikimo
netrikdo belaidžio LAN įrenginys,
kiti 2,4 GHz belaidžiai įrenginiai arba
mikrobangų krosnelė. Jei netoliese
yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas,
patraukite jį toliau nuo šios sistemos.
NFC funkcijos naudoti negalima.
 NFC funkcija neveikia naudojant su
BLUETOOTH suderinamas ausines
ar garsiakalbį. Kaip klausytis
garso naudojant su BLUETOOTH
suderinamas ausines arba
garsiakalbį, žr. „Kaip klausytis
prijungto TV arba įrenginio garso per
ausines ar garsiakalbius“ (26 psl.).
Per prijungtą BLUETOOTH įrenginį
neatkuriamas garsas.
 Įsitikinkite, kad šviečia įrenginio
BLUETOOTH indikatorius (24 psl.).
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
Laidinis LAN ryšys
Sistemai nepavyksta prisijungti
prie tinklo.
 Patikrinkite tinklo ryšio veikimą
(14 psl.) ir tinklo nustatymus (43 psl.).
Belaidis LAN ryšys
Atlikus [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)] sąranką, asmeninis
kompiuteris neprisijungia prie
interneto.
 Jei prieš reguliuojant
maršrutizatoriaus nustatymą bus
vykdoma „Wi-Fi“ apsaugotos
sąrankos funkcija, maršrutizatoriaus
belaidžio ryšio nustatymai gali būti
automatiškai pakeisti. Tokiu atveju
atitinkamai pakeiskite PC belaidžio
ryšio nustatymus.
49LT
Nesklandumų šalinimas
 Įsitikinkite, kad šviečia įrenginio
BLUETOOTH indikatorius (7 psl.).
 Įsitikinkite, kad norimas prijungti
BLUETOOTH įrenginys yra įjungtas
ir įjungta BLUETOOTH funkcija.
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Iš naujo susiekite sistemą su
BLUETOOTH įrenginiu. Pirmiausia
gali reikėti nutraukti susiejimą su
šia sistema naudojant BLUETOOTH
įrenginį.
 Susiejimo informacija gali būti
panaikinta. Susiekite dar kartą (23 psl.).
 Jei šalia yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas,
pvz., belaidžio LAN įrenginys,
kiti BLUETOOTH įrenginiai arba
mikrobangų krosnelė, perkelkite
jį toliau nuo šios sistemos.
 Pašalinkite visas kliūtis, esančias tarp
šios sistemos ir BLUETOOTH
įrenginio, arba perkelkite sistemą
toliau nuo kliūties.
 Pakeiskite prijungto BLUETOOTH
įrenginio padėtį.
 Pakeiskite šalia esančio „Wi-Fi“
maršrutizatoriaus arba asmeninio
kompiuterio belaidžio LAN ryšio dažnį
– nustatykite 5 GHz.
 Padidinkite prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
 Nustatykite [Wireless Playback
Quality] kaip [Connection] (42 psl.).
Sistemai nepavyksta prisijungti
prie tinklo arba ryšys su tinklu
nestabilus.
 Įsitikinkite, kad belaidžio LAN
maršrutizatorius įjungtas.
 Patikrinkite tinklo ryšio veikimą
(15 psl.) ir tinklo nustatymus (43 psl.).
 Atsižvelgiant į naudojimo aplinką
(įskaitant sienų statybos medžiagą),
radijo bangų priėmimo sąlygas arba
kliūtis tarp sistemos ir belaidžio LAN
maršrutizatoriaus, ryšio atstumą gali
tekti sutrumpinti. Perkelkite sistemą ir
belaidžio LAN maršrutizatorių arčiau
vienas kito.
 Ryšį gali trikdyti 2,4 GHz dažnio
bangas skleidžiantys įrenginiai, pvz.,
mikrobangų krosnelė, BLUETOOTH
arba skaitmeninis belaidis įrenginys.
Pastatykite įrenginį atokiau nuo tokių
įrenginių arba juos išjunkite.
 Belaidžio LAN ryšio stabilumui įtakos
turi naudojimo aplinka, ypač kai
naudojama sistemos BLUETOOTH
funkcija. Tokiu atveju pertvarkykite
naudojimo aplinką.
Belaidžių tinklų sąraše nerodomas
norimas belaidžio ryšio
maršrutizatorius.
 Paspausdami BACK grįžkite į
ankstesnį ekraną ir pabandykite
vėl atlikti [Wireless Setup] (15 psl.).
Jei norimas naudoti belaidžio
ryšio maršrutizatorius vis tiek
neaptinkamas, tinklų sąraše
pasirinkite [New connection
registration], o tada – [Manual
registration] ir tinklo pavadinimą
(SSID) įveskite patys.
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Per žemųjų dažnių garsiakalbį
neatkuriamas garsas.
 Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas
bosų garsui atkurti. Jeigu įvesties
šaltinyje yra nedaug bosų garso,
pvz., daugelyje TV programų,
bosų garso gali nesigirdėti.
50LT
 Paspausdami SW  + nuotolinio
valdymo pulte padidinkite žemųjų
dažnių garsiakalbio garsumą (21 psl.).
 Nustatykite nakties režimą kaip [Off].
Išsamios informacijos žr. „Kaip
mėgautis aiškiu garsu vidurnaktį,
nustačius nedidelį garsumą (NIGHT)“
(20 psl.).
Nuotolinio valdymo pultas
Neveikia šios sistemos nuotolinio
valdymo pultas.
 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą
į įrenginio nuotolinio valdymo jutiklį
(7 psl.).
 Pašalinkite visas tarp nuotolinio
valdymo pulto ir sistemos esančias
kliūtis.
 Jei abu nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementai išeikvoti,
pakeiskite juos naujais.
 Patikrinkite, ar spaudžiate reikiamą
nuotolinio valdymo pulto mygtuką.
Kita
Funkcija Control for HDMI neveikia
tinkamai.
 Patikrinkite jungtį su sistema
(žr. pridedamą paleidimo vadovą).
 Įjunkite TV funkciją Control for HDMI.
Išsamios informacijos žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
 Šiek tiek palaukite, tada bandykite
dar kartą. Jei atjungsite sistemą, gali
šiek tiek užtrukti, kol bus galima atlikti
veiksmus. Palaukite 15 skundžių ar
ilgiau, tada bandykite dar kartą.
 Įrenginių, kuriuos galima valdyti
naudojant funkciją Control for HDMI,
tipas ir skaičius ribojamas pagal HDMI
CEC standartus, kaip nurodyta toliau.
– Įrašymo įrenginiai („Blu-ray Disc“
įrašymo įrenginys, DVD įrašymo
įrenginys ir kt.): iki 3 įrenginių
– Atkūrimo įrenginiai („Blu-ray Disc“
leistuvas, DVD leistuvas ir kt.):
iki 3 įrenginių
– Su imtuvu susiję įrenginiai:
iki 4 įrenginių
– Garso sistema (imtuvas / ausinės):
ne daugiau kaip 1 įrenginys (kurį
naudoja ši sistema)
Netinkamai veikia TV jutikliai.
Priekinio skydelio ekrane
pakaitomis mirksi „PRTCT“,
„PUSH“ ir „POWER“.
Sistemos maitinimas, įvestis arba
garsumas veikia netinkamai.
 Paspausdami  (maitinimas)
išjunkite sistemą. Kai indikatorius
užges, atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) ir patikrinkite, ar neuždengtos
sistemos ventiliacijos angos.
Belaidžio ryšio funkcijos (belaidžio
LAN arba BLUETOOTH) nestabilios.
 Įrenginys gali užstoti tam tikrus
jutiklius (pvz., šviesumo jutiklį),
TV nuotolinio valdymo pulto
imtuvą arba 3D TV akinių spinduolį
(infraraudonųjų spindulių
perdavimą), jei TV palaiko
infraraudonųjų spindulių 3D akinių
sistemą arba belaidį ryšį. Pastatykite
įrenginį veikimo zonoje atokiau
nuo TV, kad šios dalys galėtų veikti
tinkamai. Jutiklių ir nuotolinio
valdymo pulto imtuvo vietas
žr. pridedamoje TV naudojimo
instrukcijoje.
 Nestatykite aplink sistemą metalinių
daiktų, išskyrus TV.
Priekinio skydelio ekrane rodoma
„BT TX“.
 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką RX/TX, kad perjungtumėte
[Bluetooth Mode] nuostatą į
[Receiver]. „BT TX“ rodomas, jei
[Bluetooth Mode] nustatytas kaip
[Transmitter] (41 psl.). Paspaudus
nuotolinio valdymo pulto mygtuką
RX/TX, [Bluetooth Mode] nuostata
pakeičiama į [Receiver] ir priekinio
skydelio ekrane rodoma pasirinkta
įvestis.
51LT
Nesklandumų šalinimas
 Jeigu ant mygtukų uždėti metaliniai
daiktai, nuimkite juos.
Sistemos nustatymas
iš naujo
Jei sistema vis tiek neveikia tinkamai,
atkurkite gamyklinius sistemos
nustatymus, kaip nurodyta toliau.
1
2
3
4
5
Paspauskite HOME.
TV ekrane atidaromas pagrindinis
meniu.
Pagrindiniame meniu
pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Resetting] – [Reset to
Factory Default Settings].
Pasirinkite norimą nustatyti
iš naujo meniu elementą.
Pasirinkite [Start].
Kaip atšaukti nustatymą
iš naujo
Atlikdami 5 veiksmą
pasirinkite [Cancel].
52LT
Papildoma informacija
Specifikacijos
Stiprintuvas
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis ir priekinis dešinysis:
20 W ir 20 W (esant 4 omams, 1 kHz,
1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis
garsiakalbis: 35 W (vienam kanalui
esant 4 omams, 1 kHz)
Žemųjų dažnių garsiakalbis: 100 W
(esant 5 omams, 100 Hz)
Įvestys
TV IN (OPTICAL)
Išvestys
HDMI OUT (TV (ARC))
HDMI
USB
(USB) prievadas:
A tipo (skirtas USB atmintukui,
atminties kortelių skaitytuvui,
skaitmeniniam fotoaparatui prijungti)
LAN
LAN(100) jungtis
100BASE-TX jungtis
Belaidis LAN
Ryšio sistema
IEEE 802.11 a/b/g/n
Dažnių diapazonas
2,4 GHz, 5 GHz
BLUETOOTH
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijos 4.1 versija
Išvestis
1 galios klasė pagal
BLUETOOTH specifikacijas
Didžiausias ryšio diapazonas
Aprėpties laukas apytiksliai 30 m1)
Didžiausias galimų registruoti įrenginių
skaičius
9 įrenginiai
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis
garsiakalbiai
Garsiakalbių sistema
Dvikryptė garsiakalbių sistema,
akustinis sulaikymas
Garsiakalbis
40 mm × 100 mm, kūgio tipo
20 mm, subalansuoto kupolo tipo
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Garsiakalbių sistema
Žemųjų dažnių garsiakalbių sistema,
bosų atspindys
Garsiakalbis
120mm, kūgio tipo
53LT
Papildoma informacija
Jungtis
A tipo (19 kontaktų)
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas (2,4–2,4835 GHz)
Moduliavimo metodas
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Suderinami BLUETOOTH profiliai2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC5), LDAC
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20 – 40 000 Hz (LDAC diskretizavimo
dažnis 96 kHz ir 990 kbps perdavimas)
20 – 20 000 Hz (diskretizavimo dažnis
44,1 kHz)
1)
Faktinis diapazonas gali skirtis
atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip
kliūtys tarp įrenginių, mikrobangų
krosnelės skleidžiamas magnetinis
laukas, statinis krūvis, belaidis
telefonas, priėmimo jautrumas,
operacinė sistema, programinės
įrangos programos ir kt.
2)
Standartiniai BLUETOOTH profiliai
nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių
paskirtį.
3)
Kodekas: garso signalo glaudinimo ir
konvertavimo formatas
4) Pojuosčio kodeko santrumpa
5)
Pažangiojo garso kodavimo santrumpa
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
Nuo 220 V iki 240 V kintamoji srovė,
50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungta: 40 W
Budėjimo režimu: 0,5 W ar mažiau
(išsamios informacijos apie
nustatymą žr. 35 psl.)
[Quick Start/Network Standby]
nustatytas kaip [Off] (numatytasis
nustatymas): 3 W
[Quick Start/Network Standby]
nustatytas kaip [On] (prijungta
prie visų laidinio tinklo prievadų
ir suaktyvinti visi belaidžio tinklo
prievadai): 7 W
Apytiksliai matmenys
(plotis / aukštis / ilgis)
720 × 80 × 325 mm
(be išsikišimų)
Svoris (apytiksl.)
8,5 kg
Suderinami „iPod“ / „iPhone“
modeliai
Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai
nurodyti toliau. Prieš prijungdami prie
sistemos, į „iPod“ / „iPhone“ įdiekite
naujausią programinę įrangą.
BLUETOOTH technologija veikia su:
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
„iPod touch“ (6-osios kartos) /
„iPod touch“ (5-osios kartos)
Atkuriami failų tipai
Muzika
Kodekas
Plėtinys
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
WMA9 Standard2)
.wma
WMA10 Pro7)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Nuotraukos
Formatas
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs
keisti dizainą ir specifikacijas.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
54LT
Plėtinys
JPEG
Sistema atkuria .mka failus. Šių failų
negalima paleisti pagrindinio tinklo
serveryje.
Sistema gali neatkurti šio formato
failų pagrindinio tinklo serveryje.
Sistema neatkuria šio formato failų
pagrindinio tinklo serveryje.
Sistema neatkuria DST užkoduotų failų.
Sistema neatkuria animuotų PNG arba
animuotų GIF failų.
Sistema neatkuria 16 bitų BMP failų.
Sistema neatkuria „Lossless“
užkoduotų failų.
Pastabos
Papildoma informacija
• Kai kurių failų gali nepavykti paleisti dėl
failų formato, kodavimo, įrašymo sąlygų
arba pagrindinio tinklo serverio būsenos.
• Gali nepavykti atkurti kai kurių
kompiuteriu redaguotų failų.
• Kai kurių failų gali nepavykti greitai
persukti į priekį arba persukti atgal.
• Sistema neatkuria užkoduotų failų,
pvz., DRM.
• Sistema gali atpažinti šiuos USB
įrenginių failus ir aplankus:
– iki aplankų 9 sluoksnyje
(įskaitant šakninį aplanką)
– iki 500 failų / aplankų viename
sluoksnyje.
• Sistema gali atpažinti šiuos pagrindinio
tinklo serveryje saugomus failus arba
aplankus:
– aplankus iki 19-ojo sluoksnio
– iki 999 failų / aplankų viename
sluoksnyje.
• Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti
su šia sistema.
• Sistema gali atpažinti „Mass Storage
Class“ (MSC) įrenginius (pvz., atmintinę
arba HDD), „Still Image Capture Devices“
(SICD) klasės įrenginius ir 101 klavišo
klaviatūras.
55LT
Palaikomi įvesties garso formatai
Ši sistema palaiko toliau nurodytus garso formatus.
Formatas
Funkcija
„TV“ (DIGITAL IN)
LPCM 2ch

LPCM 5.1ch
–
LPCM 7.1ch
–
Dolby Digital

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
–
DSD
–
: palaikomas formatas.
–: nepalaikomas formatas.
56LT
Apie BLUETOOTH ryšį
Jei turite su sistema susijusių klausimų
ar kilo problemų, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
57LT
Papildoma informacija
• BLUETOOTH įrenginiai turėtų būti
naudojami apytiksliai 10 metrų atstumu
(nesant kliūčių) vienas nuo kito.
Efektyvaus ryšio diapazonas gali
sumažėti esant toliau nurodytoms
sąlygoms.
– Kai asmuo, metalinis objektas, siena
ar kita kliūtis yra tarp BLUETOOTH ryšiu
sujungtų įrenginių.
– Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN.
– Aplink naudojamas mikrobangų
krosneles.
– Vietose, kur yra kitų elektromagnetinių
bangų.
• BLUETOOTH įrenginiai ir belaidis LAN
(IEEE 802.11 b/g/n) naudoja tokį patį
dažnių diapazoną (2,4 GHz). Naudojant
BLUETOOTH įrenginį šalia įrenginio su
belaidžio LAN galimybe, gali atsirasti
elektromagnetinių trikdžių. Dėl to gali
sumažėti duomenų perdavimo greitis,
atsirasti triukšmas arba gali nepavykti
prijungti. Jei taip nutiktų, išbandykite
toliau nurodytas priemones.
– Naudokite šią sistemą bent 10 metrų
atstumu nuo belaidžio LAN įrenginio.
– Išjunkite belaidžio LAN įrenginio
maitinimą, kai naudojate BLUETOOTH
įrenginį būdami arčiau nei 10 metrų.
– Pastatykite šią sistemą ir BLUETOOTH
įrenginį kuo arčiau vienas kito.
• Šios sistemos transliuojamos radijo
bangos gali trukdyti veikti kai kuriems
medicinos įrenginiams. Šie trikdžiai gali
sutrikdyti veikimą, todėl visada išjunkite
šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio
maitinimą tokiose vietose:
– ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje,
kurioje gali būtų degiųjų dujų;
– prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
• Ši sistema palaiko saugos funkcijas,
atitinkančias BLUETOOTH specifikaciją,
kad būtų užmegztas saugus ryšys, kai
naudojama BLUETOOTH technologija.
Tačiau šių saugos priemonių gali
nepakakti, atsižvelgiant į nustatymų turinį
ir kitus faktorius, todėl naudodami ryšį,
pagrįstą BLUETOOTH technologija,
visuomet būkite atsargūs.
• „Sony“ nėra atsakinga už žalą ir kitus
nuostolius, kylančius dėl informacijos
nutekėjimo naudojant ryšį, pagrįstą
BLUETOOTH technologija.
• BLUETOOTH ryšys nebūtinai veikia
visuose BLUETOOTH įrenginiuose,
turinčiuose tokį pat profilį kaip ir
sistemos.
• BLUETOOTH įrenginiai, prijungti prie
šios sistemos, turi atitikti BLUETOOTH
specifikaciją, nurodytą „Bluetooth SIG,
Inc.“, ir privalo būti atitinkamai
sertifikuoti. Tačiau net jei įrenginys
atitinka BLUETOOTH specifikaciją, gali
būti atvejų, kai BLUETOOTH įrenginio
savybės arba specifikacijos neleidžia jo
prijungti, arba dėl jų gali skirtis valdymo
būdai, rodymas arba naudojimas.
• Atsižvelgiant į prie šios sistemos prijungtą
BLUETOOTH įrenginį, ryšio aplinką ir
aplinkos sąlygas, gali atsirasti triukšmas
arba dingti garsas.
GALUTINIO NAUDOTOJO
LICENCIJOS SUTARTIS
SVARBU:
PRIEŠ NAUDODAMI PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ
GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCIJOS
SUTARTĮ (GNLS). NAUDODAMI
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ SUTINKATE SU
ŠIOS GNLS SĄLYGOMIS. JEI SU ŠIOS
GNLS SĄLYGOMIS NESUTINKATE, ŠIOS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOTI
NEGALITE.
Ši GNLS yra teisinė sutartis tarp jūsų ir
„Sony Corporation“ (SONY). Šioje GNLS
apibrėžtos jūsų teisės ir įsipareigojimai,
susiję su SONY ir (arba) jos trečiųjų
šalių licencijos išdavėjų (įskaitant SONY
filialus) bei atitinkamų jų filialų
(visi kartu – TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAI)
teikiama „SONY“ programine įranga,
taip pat visais SONY teikiamais
naujiniais / plėtotėmis, visais su šia
programine įranga susijusiais
spausdintais, internetiniais arba
kitokiais elektroniniais dokumentais ir
visais duomenų failais, sukurtais
naudojant šią programinę įrangą (viskas
kartu – PROGRAMINĖ ĮRANGA).
Neatsižvelgiant į ankstesnį teiginį,
visai į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įtrauktai
programinei įrangai, prie kurios
pridedama atskira galutinio naudotojo
licencijos sutartis (įskaitant „GNU
General Public“ ir „Lesser/Library
General Public“ licencijas, bet jomis
neapsiribojant) (IŠSKIRTINEI
PROGRAMINEI ĮRANGAI), turi būti
taikoma ta atitinkama atskira galutinio
naudotojo licencijos sutartis, o ne šios
GNLS sąlygos, jei to reikalaujama pagal
tą atskirą galutinio naudotojo licencijos
sutartį.
58LT
PROGRAMINĖS ĮRANGOS
LICENCIJA
PROGRAMINĖ ĮRANGA yra
licencijuojama, o ne parduodama.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimą
reglamentuoja autorių teisių ir kiti
intelektinės nuosavybės įstatymai
bei tarptautinių sutarčių nuostatos.
AUTORIŲ TEISĖS
Visos teisės į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
ir jos nuosavybės teisės (įskaitant teises
į visus PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE
naudojamus paveikslėlius, nuotraukas,
animaciją, vaizdo ir garso įrašus,
muziką, tekstą bei programėles, bet
jomis neapsiribojant) priklauso SONY
arba vienam ar keliems TREČIOSIOS
ŠALIES TEIKĖJAMS.
LICENCIJOS SUTEIKIMAS
SONY suteikia jums ribotą licenciją,
pagal kurią galite naudoti PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ tik turimame suderinamame
įrenginyje (ĮRENGINYS) ir asmeniniais,
nekomerciniais tikslais. Aiškiai
nurodoma, kad visos su šia PROGRAMINE
ĮRANGA susijusios teisės, nuosavybės
teisės ir teisės į pelno dalį (įskaitant visas
intelektinės nuosavybės teises, bet
jomis neapsiribojant), kurios pagal šią
GNLS jums nesuteikiamos, priklauso
SONY ir TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAMS.
REIKALAVIMAI IR APRIBOJIMAI
Nei visos PROGRAMINĖS ĮRANGOS, nei
kurios nors jos dalies negalite kopijuoti,
publikuoti, pritaikyti, platinti, bandyti
gauti jos išeitinį kodą, modifikuoti,
perdaryti, dekompiliuoti arba išskaidyti,
taip pat negalite kurti jokių
PROGRAMINĖS ĮRANGOS išvestinių
produktų, nebent tokie išvestiniai
produktai būtų specialiai skirti naudoti
su PROGRAMINE ĮRANGA. Negalite
modifikuoti ar kaip nors keisti jokių
PROGRAMINĖS ĮRANGOS skaitmeninių
teisių valdymo funkcijų. Negalite apeiti,
modifikuoti, anuliuoti arba ignoruoti
jokių PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijų
arba apsaugos priemonių, taip pat jokių
su PROGRAMINE ĮRANGA susietų
mechanizmų. Negalite atskirti jokio
atskiro PROGRAMINĖS ĮRANGOS
komponento ir naudoti jo daugiau
nei viename ĮRENGINYJE, nebent SONY
aiškiai suteiktų teises taip daryti.
Negalite pašalinti, keisti, slėpti arba
sugadinti jokių PROGRAMINĖS ĮRANGOS
prekių ženklų arba žymų.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS negalite
bendrinti, platinti, nuomoti, suteikti
išperkamosios nuomos pagrindais,
sublicencijuoti, priskirti, perleisti arba
parduoti. Programinės įrangos, tinklo
paslaugų arba produktų, kurie nėra
PROGRAMINĖ ĮRANGA, bet nuo kurių
priklauso PROGRAMINĖS ĮRANGOS
veikimas, teikimas teikėjų (programinės
įrangos, paslaugų teikėjų arba SONY)
nuožiūra gali būti pristabdytas arba
nutrauktas. SONY ir šie teikėjai
negarantuoja, kad PROGRAMINĖ
ĮRANGA, tinklo paslaugos, turinys arba
kiti produktai ir toliau bus teikiami arba
veiks be trikčių arba modifikavimo.
ir atkuriate duomenis naudodami
tam tikras PROGRAMINĖS ĮRANGOS
funkcijas, nesutikimas patenkinti
užklausos dėl duomenų atkūrimo, taip
pat šios GNLS galiojimo nutraukimas
netinkamo PROGRAMINĖS ĮRANGOS
naudojimo atveju ir kitos priemonės.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SU
AUTORIŲ TEISIŲ SAUGOMA
MEDŽIAGA NAUDOJIMAS
INTERNETO RYŠYS IR
TREČIOSIOS ŠALIES PASLAUGOS
TAIP PAT ATMINKITE, KAD PROGRAMINĖ
ĮRANGA GALI BŪTI SKIRTA TURINIUI,
PASIEKIAMAM PER VIENĄ ARBA
KELIAS TURINIO PASLAUGAS (TURINIO
PASLAUGA), NAUDOTI. PASLAUGOS
IR TO TURINIO NAUDOJIMĄ
REGLAMENTUOJA TOS TURINIO
PASLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO
SĄLYGOS. JEI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS
NESUTINKATE, PROGRAMINĖS ĮRANGOS
NAUDOJIMAS BUS APRIBOTAS. Jūs
pripažįstate ir sutinkate, kad tam tikras
naudojant PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
gaunamas turinys ir paslaugos gali
būti teikiami trečiosios šalies, kurios
veiksmų SONY nekontroliuoja.
NORINT NAUDOTI TURINIO PASLAUGĄ
BŪTINAS INTERNETO RYŠYS. TURINIO
PASLAUGOS TEIKIAMAS GALI BŪTI
BET KADA NUTRAUKTAS.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad norint
prisijungti prie tam tikrų PROGRAMINĖS
ĮRANGOS funkcijų gali būti būtinas
interneto ryšys, už kurį atsakote tik jūs.
Be to, tik jūs įsipareigojate sumokėti
trečiosioms šalims visus su interneto
ryšiu susijusius mokesčius, įskaitant
mokesčius interneto paslaugų teikėjui
arba nuo naudojimo trukmės
priklausančius mokesčius, bet jais
neapsiribojant. Atsižvelgiant į interneto
ryšio ir paslaugos teikimo našumą,
dažnių juostą arba techninius
apribojimus, PROGRAMINĖS ĮRANGOS
veikimas gali būti apribotas.
Už interneto ryšio teikimą, kokybę
ir saugą visą atsakomybę prisiima šią
paslaugą teikianti trečioji šalis.
59LT
Papildoma informacija
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti
jūs, norėdami peržiūrėti, išsaugoti,
apdoroti ir (arba) naudoti turinį, kurį
sukūrėte jūs ir (arba) trečioji šalis.
Toks turinys gali būti saugomas autorių
teisių, kitų intelektinės nuosavybės
įstatymų ir (arba) sutarčių.
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ sutinkate
naudoti tik vykdydami visų šių tokiam
turiniui taikomų įstatymų ir sutarčių
nuostatas. Pripažįstate ir sutinkate,
kad SONY gali imtis atitinkamų
priemonių siekdama apginti
PROGRAMINĖS ĮRANGOS saugomo,
apdorojamo arba naudojamo turinio
autorių teises. Tai gali būti stebėjimas,
kaip dažnai kuriate atsargines kopijas
TURINIO PASLAUGA
EKSPORTO IR KITOS
NUOSTATOS
Jūs sutinkate laikytis visų jūsų
gyvenamojoje teritorijoje arba šalyje
galiojančių eksporto ir kartotinio
eksporto apribojimų bei nuostatų,
neperduoti ir nesuteikti teisės perduoti
PROGRAMINĖS ĮRANGOS į draudžiamą
šalį bei jokiu kitu būdu nepažeisti tokių
apribojimų ir nuostatų.
DIDELĖS RIZIKOS VEIKLA
PROGRAMINĖ ĮRANGA nėra atspari
gedimams ir nėra sukurta, pagaminta
arba skirta naudoti ar perparduoti kaip
tinklinė valdymo įranga pavojingoje
aplinkoje, kurioje būtina užtikrinti
veikimą be sutrikimų, pvz.,
eksploatuojant branduolinių objektų,
orlaivių navigacijos ar ryšio sistemas,
oro eismo valdymo, tiesioginio gyvybės
palaikymo aparatų arba ginklų sistemas,
kuriose PROGRAMINĖS ĮRANGOS
gedimas galėtų lemti žūtį, asmens
sužalojimą, sukelti rimtą fizinę žalą arba
pakenkti aplinkai (DIDELĖS RIZIKOS
VEIKLA). SONY, visi TREČIŲJŲ ŠALIŲ
TEIKĖJAI ir atitinkami filialai aiškiai
nurodo, kad jokia išreikšta ar
numanoma garantija dėl tinkamumo
vykdant didelės rizikos veiklą
nesuteikiama.
GARANTIJOS DĖL
PROGRAMINĖS
ĮRANGOS IŠIMTYS
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad
naudodami PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
visą riziką prisiimate jūs ir tik jūs esate
atsakingi už PROGRAMINĖS ĮRANGOS
naudojimą. PROGRAMINĖ ĮRANGA
teikiama TOKIA, KOKIA YRA,
nesuteikiant jokios garantijos,
neprisiimant įsipareigojimų ir
nesudarant sąlygų.
„SONY“ IR VISI TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI
(šioje dalyje SONY ir visi TREČIŲJŲ ŠALIŲ
60LT
TEIKĖJAI kartu – SONY) AIŠKIAI
ATSIRIBOJA NUO BET KOKIŲ TIEK
IŠREIKŠTŲ, TIEK NUMANOMŲ
GARANTIJŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ ARBA
SĄLYGŲ, ĮSKAITANT NUMANOMAS
GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO
PARDUOTI, PAŽEIDIMO NEBUVIMO IR
TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI,
BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SONY“
NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ,
NESUDARO SĄLYGŲ IR NEREIŠKIA
NUSISKUNDIMŲ DĖL A) BET KOKIOS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJŲ
ATITIKIMO JŪSŲ KELIAMUS
REIKALAVIMUS ARBA JŲ NAUJINIMO,
B) TINKAMO IR SKLANDAUS BET KOKIOS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS VEIKIMO IR
VISŲ DEFEKTŲ PAŠALINIMO, C) KITOS
PROGRAMINĖS, APARATINĖS ĮRANGOS
ARBA DUOMENŲ SUGADINIMO
NAUDOJANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
TIKIMYBĖS NEBUVIMO,
D) NEPERTRAUKIAMO, NETRIKDOMO
IR NEKINTANČIO BET KOKIOS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS, TINKLO
PASLAUGOS (ĮSKAITANT INTERNETĄ)
ARBA PRODUKTO (BET NE
PROGRAMINĖS ĮRANGOS), NUO KURIO
PRIKLAUSO PROGRAMINĖS ĮRANGOS
VEIKIMAS, TEIKIMO IR E) PROGRAMINĖS
ĮRANGOS NAUDOJIMO ARBA JĄ
NAUDOJANT GAUNAMŲ REZULTATŲ
TINKAMUMO, TIKSLUMO,
PATIKIMUMO AR KT.
JOKIA „SONY“ ARBA ĮGALIOTO „SONY“
ATSTOVO PATEIKTA ŽODINĖ AR
RAŠYTINĖ INFORMACIJA ARBA
PATARIMAS NEGALI BŪTI LAIKOMI
GARANTIJA, ĮSIPAREIGOJIMU AR
SĄLYGA ARBA KOKIU NORS BŪDU
IŠPLĖSTI ŠIOS GARANTIJOS APIMTĮ.
JEI BŪTŲ NUSTATYTA PROGRAMINĖS
ĮRANGOS DEFEKTŲ, VISAS DĖL
BŪTINOSIOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS,
REMONTO ARBA TAISYMO PATIRIAMAS
IŠLAIDAS PRISIIMATE JŪS. KAI KURIOSE
JURISDIKCIJOSE ATSISAKYTI
NUMANOMŲ GARANTIJŲ NELEIDŽIAMA,
TAD ŠIOS IŠIMTYS JUMS GALI BŪTI
NETAIKOMOS.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
AUTOMATINĖ NAUJINIMO
FUNKCIJA
Kartkartėmis jums naudojant SONY
arba trečiųjų šalių serverius arba kitais
atvejais SONY arba TREČIOSIOS ŠALIES
TEIKĖJAI gali automatiškai arba kitaip
modifikuoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.
Tai gali būti susiję su įvairiais tikslais,
įskaitant saugos funkcijų tobulinimą,
klaidų šalinimą ir funkcijų gerinimą, bet
jais neapsiribojant. Dėl šio naujinimo
arba modifikavimo gali būti panaikintos
arba pakeistos PROGRAMINĖS ĮRANGOS
funkcijos, įskaitant jums svarbiausias
funkcijas, bet jomis neapsiribojant.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad tokie
veiksmai gali būti atliekami SONY
nuožiūra ir kad SONY gali kontroliuoti
nuolatinį PROGRAMINĖS ĮRANGOS
naudojimą jums įdiegus visus jos
komponentus arba davus sutikimą tokio
naujinimo arba modifikavimo atveju.
Pagal šią GNLS visi naujiniai /
modifikuoti komponentai laikomi
neatsiejama PROGRAMINĖS ĮRANGOS
dalimi. Sutikdami su šios GNLS
nuostatomis, leidžiate atlikti naujinimo /
modifikavimo veiksmus.
VIENTISA SUTARTIS,
ATSISAKYMAS,
ATSKIRIAMUMAS
Ši GNLS ir SONY privatumo strategija,
kiekviena iš kurių kartkartėmis gali būti
keičiamos, kartu yra laikomos vientisa
tarp jūsų ir SONY sudaryta sutartimi,
reglamentuojančia PROGRAMINĖS
ĮRANGOS naudojimą. SONY
neatsižvelgiant arba neteikiant kokios
nors šioje GNLS numatytos teisės arba
nuostatos tokios teisės arba nuostatos
neatsisakoma. Jei kuri nors šios GNLS
dalis būtų laikoma netinkama, neteisėta
arba neįgyvendinama, tokia nuostata
turėtų būti taikoma tiek, kiek įmanoma,
siekiant užtikrinti šio GNLS nuostatų
vykdymą, o kitos dalys turi būti laikomos
galiojančiomis be jokių išlygų.
GALIOJANTYS ĮSTATYMAI IR
JURISDIKCIJA
Jungtinių Tautų konvencija dėl
tarptautinio prekių pirkimo šiai
GNLS netaikoma. Ši GNLS turi būti
aiškinama pagal Japonijos įstatymus,
neatsižvelgiant į įstatymų nuostatų
prieštaravimus. Bet kokie šios GNLS
pagrindu kylantys ginčai turi būti
sprendžiami išskirtinai Japonijoje, Tokijo
apygardos teisme, o susijusios šalys turi
sutikti su šių teismų vieta ir jurisdikcija.
61LT
Papildoma informacija
„SONY“ IR VISI TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI
(šioje dalyje SONY ir visi TREČIŲJŲ ŠALIŲ
TEIKĖJAI kartu – SONY) NĖRA ATSAKINGI
UŽ BET KOKIĄ ATSITIKTINĘ ARBA
PASEKMINĘ ŽALĄ, PATIRIAMĄ DĖL
BET KOKIOS IŠREIKŠTOS ARBA
NUMANOMOS GARANTIJOS AR
SUTARTIES PAŽEIDIMO, APLAIDUMO,
GRIEŽTO ĮSIPAREIGOJIMO ARBA KITŲ
SU PROGRAMINE ĮRANGA SUSIJUSIŲ
TEISINIŲ APLINKYBIŲ, ĮSKAITANT BET
KOKIUS NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS
DĖL TURTO, PAJAMŲ, DUOMENŲ,
GALIMYBĖS NAUDOTI PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ ARBA BET KOKIĄ SUSIJUSIĄ
APARATINĘ ĮRANGĄ PRARADIMO,
PRASTOVŲ, NAUDOTOJO LAIKO
ŠVAISTYMO, BET JAIS NEAPSIRIBOJANT,
NET JEI APIE BET KURIO IŠ JŲ TIKIMYBĘ
BUVO PRANEŠTA. BET KURIUO ATVEJU
VISA NUSTATYTA ATSAKOMYBĖ PAGAL
VISAS ŠIOS GNLS NUOSTATAS BUS
APRIBOTA IKI FAKTIŠKAI UŽ PRODUKTĄ
SUMOKĖTOS SUMOS. KAI KURIOSE
JURISDIKCIJOSE IŠIMČIŲ ARBA
APRIBOJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU
ATSITIKTINIAIS ARBA PASEKMINIAIS
NUOSTOLIAIS, DARYTI NEGALIMA,
TAD NURODYTOS IŠIMTYS ARBA
APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI
NETAIKOMI.
NEŠALIŠKI TEISĖS
GYNIMO BŪDAI
TREČIOSIOS ŠALIES NAUDOS
GAVĖJAI
Neatsižvelgiant į jokius šioje GNLS
numatytus prieštaravimus, jūs
pripažįstate ir sutinkate, kad bet koks
šios GNLS nuostatų pažeidimas arba
nevykdymas padaro SONY neatitaisomą
žalą, nesulyginamą su jokiais piniginiais
nuostoliais, ir jūs sutinkate, kad SONY
gali pasinaudoti bet kokiu draudžiamu
arba nešališku teisių gynimo būdu,
kurį SONY tokiomis aplinkybėmis mano
esant būtinu ir tinkamu. SONY taip
pat gali imtis bet kokių teisinių arba
techninių priemonių, siekdama užkirsti
kelią šios GNLS nuostatų pažeidimams
ir (arba) siekdama užtikrinti jų vykdymą,
įskaitant neatidėliotiną teisės naudoti
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ atėmimą, bet juo
neapsiribojant, jei SONY mano, kad jūs
pažeidžiate arba ketinate pažeisti šios
GNLS nuostatas. Šios priemonės yra
laikomos kitas įstatymų numatytas
priemones, kurių SONY gali imtis,
papildančiomis priemonėmis.
Kiekvienas TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAS
yra akivaizdus numatytas trečiosios šlies
naudos gavėjas, kuriam suteikiama
teisė reikalauti kiekvienos šios GNLS
nuostatos vykdymo, jei tai susiję su
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMU.
NUTRAUKIMAS
Jums nevykdant kurios nors šios GNLS
sąlygos, nepažeisdama jokių kitų teisių,
SONY gali nutraukti GNLS galiojimą.
Tokio nutraukimo atveju turite nustoti
naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir
sunaikinti visas jos kopijas.
PATAISOS
„SONY“ PASILIEKA TEISĘ SAVO
NUOŽIŪRA TAISYTI BET KURIĄ ŠIOS
GNLS SĄLYGĄ, PRANEŠUSI APIE TAI
„SONY“ NURODYTOJE SVETAINĖJE,
EL. LAIŠKU, IŠSIŲSTI JŪSŲ PATEIKTU
ADRESU, JUMS NAUDOJANTIS
PLĖTOJIMO / NAUJINIMO PASLAUGOMIS
ARBA BET KURIUO KITU TEISĖTU BŪDU.
Jei su pataisa nesutinkate, turite
nedelsdami susisiekti su SONY ir gauti
atitinkamus nurodymus. Jei po tokios
pranešimo įsigaliojimo datos jūs ir toliau
naudosite PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, bus
laikoma, kad su tokia pataisa sutinkate.
62LT
Jei kiltų su šia GNLS susijusių klausimų,
galite kreiptis į SONY, parašydami
atitinkamu teritorijos arba šalies
kontaktiniu adresu.
© „Sony Corporation“, 2014.
Atsargumo priemonės
Sauga
• Jei į sistemą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš
toliau naudodami leiskite ją patikrinti
kvalifikuotiems specialistams.
• Neužlipkite ant įrenginio, nes galite
nukristi ir susižaloti arba sugadinti
sistemą.
Maitinimo šaltiniai
Įkaitimas
Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
sistemą nustatę didelį garsumą, sistemos
užpakalinė dalis ir apačia gerokai įkais.
Nelieskite sistemos, kad nenudegtumėte.
Vieta
• Sistema yra suderinama su TV, kurio
stovo dydis yra 718 mm × 290 mm arba
mažesnis, o svoris 40 kg arba mažesnis.
• Priešais sistemą turi būti palikta atvira
erdvė.
• Nestatykite sistemos ant įrenginio,
kuris skleidžia šilumą.
Pastabos apie stiklą
• Nestatykite karštų daiktų ant viršaus, pvz.,
karštos keptuvės arba puodo. Stiklo viršus
gali sudužti, galite susižeisti arba dėl
to gali būti pažeista sistema.
• Smarkiai netrankykite stiklinio viršaus.
Sistemos viršus pagamintas iš grūdinto
stiklo, tačiau negarantuojama, kad jis
negali sudužti. Atkreipkite dėmesį
į toliau nurodytus dalykus, kad
nesudaužytumėte stiklo.
– Smarkiai netrankykite stiklinio viršaus
ar ant jo nemėtykite aštrių daiktų.
– Nebraižykite stiklo aštriu daiktu arba
nebaksnokite jo.
– Saugokitės, kad įrengdami saugojimo
stovą netrinktelėtumėte stiklo šono.
• Jei stiklas sudužo, nelieskite jo plikomis
rankomis. Galite įsipjauti.
63LT
Papildoma informacija
• Prieš naudodami sistemą patikrinkite,
ar darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta galinėje
įrenginio dalyje esančioje etiketėje.
• Jei sistemos neketinate naudoti ilgą laiką,
išjunkite ją iš sieninio elektros lizdo
(maitinimo tinklo). Kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą)
atjunkite ištraukdami kištuką, niekada
netraukite už laido.
• Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų
yra platesnis už kitą. Į sieninį elektros
lizdą (maitinimo tinklą) jį galima įkišti tik
viena kryptimi. Jei nepavyksta iki galo
įkišti kištuko į elektros lizdą, susisiekite
su pardavėju.
• Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti
tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
• Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad ji neperkaistų ir būtų ilgiau
tinkama naudoti.
• Nelaikykite sistemos šalia karščio
šaltinių arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat ten,
kur daug dulkių ar galimas mechaninis
poveikis.
• Ant galinės įrenginio dalies nedėkite
daiktų, galinčių uždengti ventiliacijos
angas ir sutrikdyti veikimą.
• Nestatykite aplink sistemą metalinių
daiktų, išskyrus TV. Belaidžio ryšio
funkcijos gali veikti nestabiliai.
• Jei sistema naudojama su TV, VCR arba
magnetofonu, gali atsirasti triukšmo arba
pablogėti vaizdo kokybė. Tokiu atveju
perkelkite sistemą toliau nuo TV,
VCR ar magnetofono.
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
sistemą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti
dėmių arba pakisti paviršių spalva.
• Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte
į sistemos kampus.
• Įrengdami sistemą nepažeiskite šios
sistemos apačioje esančio garsiakalbio.
• Šios sistemos garsiakalbiai nėra
magnetiškai apsaugoti. Nestatykite ant
sistemos ar šalia jos magnetinių plokščių
arba CRT tipo TV komplektų.
• Nedėkite ant šios sistemos daiktų,
sveriančių daugiau nei 40 kg. Jie gali
pažeisti stiklinį viršų arba šią sistemą.
• Grūdintas stiklas atsparesnis nei
paprastas, bet pažeistas dūžta.
• Labai retai atvejais grūdintas stiklas
gali sudužti savaime.
Šioje sistemoje naudojamas stiklas yra
sustiprintas, tačiau negarantuojama,
kad jis negali sudužti.
Naudojimas
Prieš prijungdami kitus įrenginius, sistemą
išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.
Valymas
Valykite sistemą minkšta sausa šluoste.
Nenaudokite šiurkščios šluostės, valymo
miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio
ar benzino.
Jei turite su sistema susijusių klausimų
ar kilo problemų, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Pareiškimas dėl trečiųjų šalių
siūlomų paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti
keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš
anksto neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“
neprisiima jokios atsakomybės.
Pastabos dėl naujinimo
Naudojant šią sistemą, programinę įrangą
galima atnaujinti automatiškai, kai sistema
prijungta prie interneto laidiniu arba
belaidžiu tinklu.
Atnaujinę sistemą, galite įtraukti naujų
funkcijų ir naudotis ja daug patogiau
bei saugiau.
Jei nenorite naujinti automatiškai,
galite išjungti šią funkciją naudodamiesi
išmaniajame telefone arba planšetiniame
kompiuteryje įdiegta „SongPal“. Vis dėlto,
sistema gali automatiškai atnaujinti
programinę įrangą dėl saugumo ar kitų
priežasčių, net jei šią funkciją būsite
išjungę. Kai ši funkcija išjungta,
programinę įrangą taip pat galite atnaujinti
naudodamiesi nustatymų meniu. Išsamios
64LT
informacijos žr. skyriuje „Kaip naudoti
sąrankos ekraną“ (39 psl.).
Kai programinė įranga atnaujinama,
sistema naudotis negalima.
Autorių teisės ir prekių
ženklai
Sistemoje naudojama „Dolby* Digital“.
* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai
yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“
prekių ženklai, „Sony Corporation“ šiuos
ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių
ženklai ir registruotieji prekių ženklai
priklauso atitinkamiems jų savininkams.
N žymė yra „NFC Forum, Inc.“ prekės
ženklas arba registruotasis prekės ženklas
Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
„Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“
prekių ženklai.
„Google Cast“ ir „Google Cast“ ženklas
yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
BRAVIA logotipas yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
„ClearAudio+“ yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
„PlayStation®“ yra registruotasis
„Sony Computer Entertainment Inc“
prekės ženklas.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijos ir patentų naudojimo
licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
„Windows Media“ yra
„Microsoft Corporation“ registruotasis
prekės ženklas arba prekės ženklas JAV ir
(arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros
„Microsoft Corporation“ intelektinės
nuosavybės teisės. Be „Microsoft“ arba
įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės
bendrovės licencijos draudžiama naudoti
technologiją ne šiame gaminyje arba ją
platinti.
„Opera® Devices SDK“ iš „Opera Software
ASA“. © „Opera Software ASA“, 1995–2015.
Visos teisės saugomos.
„Xperia“ yra „Sony Mobile Communications
AB“ prekės ženklas.
„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“,
„iPod“, „iPod touch“ ir „Retina“ yra „Apple
Inc.“ registruotieji prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“
paslaugos ženklas.
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“
reiškia, kad elektroninis priedas skirtas
konkrečiai „iPod“ ir „iPhone“ ir kad
gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka
„Apple“ standartus. „Apple“ nėra atsakinga
už šio įrenginio veikimą ar jo saugos ir
reguliavimo standartų atitikimą.
„Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“, „Wi-Fi
Alliance®“ ir „Wi-Fi CERTIFIED Miracast®“
yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių
ženklai.
„Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™,
„Wi-Fi Protected Setup™“ ir „Miracast™“
yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
LDAC™ ir LDAC logotipai yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
65LT
Papildoma informacija
Šioje sistemoje naudojama didelės raiškos
multimedijos sąsajos (HDMI™) technologija.
HDMI® ir HDMI® didelės raiškos
multimedijos sąsaja bei HDMI logotipas yra
„HDMI Licensing LLC“ prekės ženklai arba
registruotieji prekės ženklai JAV ir kitose
šalyse.
Atkreipkite dėmesį, kad, kai šis priedas
naudojamas kartu su „iPod“ ar „iPhone“,
gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
LDAC yra „Sony“ sukurta garso kodavimo
technologija, suteikianti galimybę perduoti
didelės raiškos garso turinį (angl. „HighResolution (Hi-Res) Audio“) net naudojant
„Bluetooth“ ryšį. Kitaip nei kitos su
„Bluetooth“ suderinamos kodavimo
technologijos, pvz., SBC, ji nesumažina
didelės raiškos garso turinio dažnio*
ir leidžia perduoti apytiksliai tris kartus
daugiau duomenų**, palyginti su kitomis
technologijomis, per „Bluetooth“ belaidį
tinklą. Nepriekaištingą garso kokybę
užtikrina efektyvus kodavimas ir optimalus
glaudinimas.
DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra „Digital Living Network
Alliance“ prekių, paslaugų arba
sertifikavimo ženklai.
* išskyrus DSD formato turinį
„Spotify“ ir „Spotify“ logotipai yra
„Spotify Group“ prekių ženklai.*
**palyginti su SBC (pojuosčio kodavimo
technologija), pasirinkus 990 kbps
(96 / 48 kHz) arba 909 kbps
(88,2 / 44,1 kHz) dažnį bitais
Šiame gaminyje yra programinė įranga,
kuriai taikoma GPL arba LGPL licencija.
Minėtose licencijose nurodoma, kad
klientai turi teisę gauti, keisti ir platinti
pirminį minėtos programinės įrangos
tekstą laikydamiesi GPL arba LGPL
licencijos sąlygų.
Jei reikia išsamios informacijos apie GPL,
LGPL ir kitas programinės įrangos
licencijas, pasirinkite gaminio meniu
[Setup], tada [System Settings], o tada –
[Software License Information].
Šiame gaminyje įdiegtos programinės
įrangos pirminiam tekstui taikomos GPL
ir LGPL licencijos. Pirminis programinės
įrangos tekstas pateikiamas žiniatinklyje.
Norėdami atsisiųsti šiuos dokumentus
eikite toliau nurodytu adresu:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Atkreipkite dėmesį, kad „Sony“ negali
atsakyti į užklausas dėl pirminio
programinės įrangos teksto turinio.
DSEE yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
66LT
TRILUMINOS ir TRILUMINOS logotipas
yra registruotasis „Sony Corporation“
prekės ženklas.
Į šį gaminį įtraukta „Spotify“ programinė
įranga, kuriai taikomos trečiosios šalies
licencijos. Jas rasite šioje svetainėje*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
* Atsižvelgiant į šalį ir regioną,
ši funkcija gali ir neveikti.
Visi kiti prekių ženklai priklauso
atitinkamiems jų savininkams.
Rodyklė
Skaitmenys
I
24p Output 40
4K Output 40
Initialize Personal Information 44
Input Skip Setting 44
Internet Settings 43
A
Atnaujinti 40
Audio DRC 41
Audio Output 41
Audio Return Channel 42
Audio Settings 41
Auto Display 43
Auto Home Network Access
Permission 44
Auto Standby 43
Auto Update 43
Auto Update Settings 43
Į
B
OSD Language 42
Output Video Resolution 40
Bluetooth Codec – AAC 42
Bluetooth Codec – LDAC 42
Bluetooth Mode 41
Bluetooth Settings 41
Bluetooth Standby 41
Įrenginių sąrašas 41
N
Network Connection Diagnostics 43
Network Connection Status 43
Network content 24p Output 40
Network Settings 43
NFC 24
Nuotolinio valdymo pultas 9
O
P
Programinės įrangos naujinimas 40
PRTCT 51
C
Q
Connection Server Settings 44
Control for HDMI 42
Quick Start/Network Standby 43
R
D
Device Name 43
DSEE 41
Remote Start 44
Reset to Factory Default Settings 44
Resetting 44
E
S
Easy Setup 44
External Control 44
G
Google Cast 31
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 41
HDMI Settings 42
Home Network Access Control 44
SBM 41
Screen mirroring RF Setting 44
Screen Settings 40
System Information 43
System Settings 42
Slideshow 45
Software License Information 43
Software Update Notification 43
Sound field 45
Sutankintai transliuojamas garsas 33
67LT
T
Time Zone 43
Tinklas 14, 32
TV Type 40
W
Wireless Playback Quality 42
68LT
Ateityje šios sistemos programinė įranga gali būti atnaujinta. Norėdami rasti informacijos
apie prieinamus naujinimus apsilankykite šiuo URL.
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-585-710-72(1) (LT)
Download PDF

advertising