Sony | HT-XT1 | Sony HT-XT1 2.1 kan. televizoriaus pagrindo garsiakalbis su integruotu žemųjų dažnių garsiakalbiu Naudojimo instrukcijos

Namų kino sistema
Naudojimo instrukcijos
HT-XT1
ĮSPĖJIMAS
Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba
uždaroje spintelėje.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio vėdinimo angos
laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite,
kad ant įrenginio nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite
daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Pirkėjų dėmesiui: toliau nurodyta informacija
taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose
taikomos ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan (Japonija), arba jos vardu veikianti kita bendrovė.
Užklausas, ar gaminys atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas,
siųskite įgaliotajam atstovui „Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Vokietija). Jei turite klausimų dėl
remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol jis yra įjungtas
į kintamosios srovės elektros lizdą, net jei pats įrenginys ir yra išjungtas.
Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas maitinimo laido kištuku, todėl
įrenginį įjunkite į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą.
Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką
iš kintamosios srovės elektros lizdo.
Saugokite maitinimo elementus arba prietaisus su maitinimo elementais
nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių ir
ugnies.
Skirtas naudoti tik patalpose.
Rekomenduojami kabeliai
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina
naudoti tinkamai ekranuotus ir įžemintus kabelius bei jungtis.
Patikrinus šią įrangą nustatyta, kad ji atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) direktyvoje apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
2LT
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Išsamios informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Senos elektrinės ir elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas.
Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos civilinės
valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Skirta tik
Europai
Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau
jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo
elementų perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį,
darbuotoją.
Panaudotų maitinimo elementų
išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje
ir kitose Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali
būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau
nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo
specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite
panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą,
kad vėliau jis būtų perdirbtas.
3LT
Turinys
Naudingos funkcijos
HDMI valdymo funkcijos naudojimas ....................................5
„BRAVIA Sync“ funkcijų naudojimas ......................................6
Sistemos valdymas naudojant išmanųjį telefoną
ar planšetinį įrenginį („SongPal“) ..................................... 7
Nustatymų reguliavimas ........................................................9
Kita informacija
Atsargumo priemonės ..........................................................11
BLUETOOTH belaidė technologija ....................................... 14
Nesklandumų šalinimas ....................................................... 15
Dalys ir valdikliai ................................................................... 18
Specifikacijos ........................................................................20
Informacijos apie nustatymą ir valdymą žr. pateiktame Paleisties
vadove.
4LT
Audio Return Channel (ARC)
Naudingos funkcijos
Įjungę HDMI valdymo funkciją ir prijungę įrangą, suderinamą su
HDMI valdymo funkcija, naudodami didelės spartos HDMI kabelį,
galėsite paprasčiau valdyti naudodami toliau nurodytas funkcijas.
HDMI valdymo funkcija įjungiama nustatant CTRL (HDMI valdymas)
į ON (10 psl.). Numatytasis nustatymas yra ON.
Sistemos išjungimas
Išjungus TV, sistema ir prijungta įranga išjungiama automatiškai.
Leidimas vienu prisilietimu
Suaktyvinus įrangą („Blu-ray Disc“™ leistuvą, „PlayStation®4“ ir pan.),
prijungta prie sistemos didelės spartos HDMI kabeliu, prijungtas TV
įjungiamas automatiškai, o sistemos įvesties signalas perjungiamas
į atitinkamą HDMI įvestį.
Pastabos
 Anksčiau
Sistemos garso valdymas
nurodytos funkcijos gali neveikti naudojant tam tikrą įrangą.
į prijungtos įrangos nustatymus HDMI valdymo funkcija
gali veikti netinkamai. Žr. įrangos naudojimo instrukciją.
 Atsižvelgiant
Jei įjungsite sistemą, kai žiūrite TV, TV garsas automatiškai
atkuriamas per sistemos garsiakalbius. Sistemos garsumas
reguliuojamas keičiant garsumą TV nuotolinio valdymo pultu.
Jeigu paskutinį kartą žiūrint TV garsas buvo skleidžiamas iš sistemos
garsiakalbių, įjungus TV bus automatiškai įjungta sistema.
5LT
Naudingos funkcijos
HDMI valdymo funkcijos naudojimas
Jei TV suderinamas su „Audio Return Channel (ARC)“ technologija,
prijungus didelės spartos HDMI kabeliu, skaitmeninius garso
signalus bus galima siųsti iš TV į sistemą. Norint TV garso klausytis
per sistemą, atskirai garso prijungti nereikės.
ARC funkcija įjungiama nustatant „ARC (Audio return channel)“ kaip
ON (10 psl.). Numatytasis nustatymas yra ON.
Kai pasirinktas sistemos įvesties šaltinis TV, vieno iš paskutinį kartą
pasirinktų HDMI IN 1/2/3 lizdų vaizdo signalai atkuriami iš lizdo
HDMI OUT.
 Ši sistema palaiko „Deep Color“, „x.v.Colour“, 3D ir 4K perdavimą.
 Norėdami mėgautis 3D vaizdais, prijunkite su 3D suderinamą TV ir
vaizdo įrangą („Blu-ray Disc“ grotuvą, „PlayStation®4“ ir t. t.) prie
sistemos naudodami didelės spartos HDMI kabelius, užsidėkite 3D
akinius, tada atkurkite su 3D suderinamą „Blu-ray Disc“.
 Norint žiūrėti 4K vaizdus, prie sistemos prijungtas TV ir leistuvai turi
būti suderinami su 4K technologija.

„BRAVIA Sync“ funkcijų naudojimas
Toliau nurodytas pradines „Sony“ funkcijas galima naudoti su
gaminiais, suderinamais su „BRAVIA Sync“.
Energijos taupymas
Jei prie sistemos prijungtas TV, suderinamas su „BRAVIA Sync“,
veikiant budėjimo režimu sumažės energijos sąnaudos, nes bus
sustabdytas HDMI signalo perdavimas, kai TV išjungiamas nustačius
sistemos perdavimo funkciją* į AUTO (10 psl.).
Numatytasis nustatymas yra AUTO.
Jeigu prijungtas ne BRAVIA TV, nustatykite elementą į ON (10 psl.).
* HDMI signalų perdavimo funkcija naudojama signalams iš sistemos
HDMI OUT lizdo perduoti, net kai sistema veikia budėjimo režimu.
Pastabos dėl HDMI jungčių
Naudokite didelės spartos HDMI kabelį. Jei naudojate standartinį
HDMI kabelį, 1080p, „Deep Color“, 3D ir 4K vaizdai gali būti rodomi
netinkamai.
 Naudokite patvirtintą HDMI kabelį.
Naudokite „Sony“ didelės spartos HDMI kabelį, ant kurio yra
kabelio tipo logotipas.
 Nerekomenduojame naudoti HDMI-DVI konvertavimo kabelio.
 Jei vaizdas yra nekokybiškas arba garsas per įrangą, prijungtą HDMI
kabeliu, neatkuriamas, patikrinkite prijungtos įrangos nustatymus.
 Garso signalus (diskretizavimo dažnį, bitų skaičių ir kt.),
perduodamus iš HDMI lizdo, gali silpninti prijungta įranga.
 Garsas gali būti nutrauktas, kai perjungiamas diskretizavimo
dažnis arba atkūrimo įrangos garso išvesties kanalų skaičius.
 Jeigu prijungta įranga nesuderinama su autorių teisių apsaugos
technologija (HDCP), per lizdą HDMI OUT perduodamas vaizdas ir
(arba) garsas gali būti iškraipytas arba neatkuriamas. Tokiu atveju
patikrinkite prijungtos įrangos specifikacijas.

6LT
Sistemos valdymas naudojant išmanųjį
telefoną ar planšetinį įrenginį („SongPal“)
1
2
3
4
5
 (įjungti / budėjimo PAIRING
režimas)
Apšvietimo LED (mėlynas)
6
Palieskite sistemos jutiklinį mygtuką  (įjungimas /
budėjimo režimas).
Įjungus sistemą įjungiamas jos ekranas.
Raskite „SongPal“ taikomąją programą naudodami
„Android“ ir ją atsisiųskite.
Paleiskite „SongPal“, tada vykdykite ekrane rodomas
instrukcijas.
Kai „Android“ įrenginyje rodomas BLUETOOTH ryšio ekranas,
palieskite sistemos jutiklinį mygtuką „PAIRING“.
Vykdant BLUETOOTH porinį jungimą greitai mirksi sistemos
apšvietimo LED (mėlynas).
„Android“ BLUETOOTH įrenginių sąraše pasirinkite
SONY:HT-XT1.
Užmezgus ryšį, užsidega sistemos apšvietimo LED (mėlynas).
Sistemą valdykite prijungto „Android“ įrenginio ekrane.
Ekranas
Tęsinys kitame puslapyje
7LT
Naudingos funkcijos
„SongPal“ yra taikomoji programa, skirta valdyti sistemą išmaniuoju
telefonu, planšetiniu įrenginiu ir pan.
„SongPal“ galima gauti iš „Google Play“™ ar „App Store“.
Ši funkcija įjungiama BT PWR (BLUETOOTH maitinimas) nustačius
į ON (10 psl.). Numatytasis nustatymas yra ON.
Jeigu naudojamas „Android“™ įrenginys
Ryšys vienu prisilietimu naudojant „Android“ įrenginį su
įmontuota NFC funkcija (NFC)
1
2
Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus skyriuje „Android“ įrenginio
naudojimas.
Kai „Android“ įrenginyje rodomas BLUETOOTH ryšio ekranas,
sulieskite „Android“ įrenginį ir sistemos N žymę.
Užmezgus ryšį, užsidega sistemos apšvietimo LED (mėlynas).
Jeigu naudojamas „iPhone“/„iPod™ touch“
1
2
3
4
5
Apšvietimo LED (mėlynas)
3
8LT
Sistemą valdykite „Android“ įrenginio ekrane.
Palieskite sistemos jutiklinį mygtuką  (įjungimas /
budėjimo režimas).
Įjungus sistemą įjungiamas jos ekranas.
Palieskite šios sistemos jutiklinį mygtuką PAIRING.
Vykdant BLUETOOTH porinį jungimą greitai mirksi sistemos
apšvietimo LED (mėlynas).
„iPhone“/„iPod touch“ nustatykite veikti porinio jungimo
režimu ir „iPhone“/„iPod touch“ BLUETOOTH įrenginių sąraše
pasirinkite SONY:HT-XT1.
Užmezgus ryšį, užsidega sistemos apšvietimo LED (mėlynas).
Raskite „SongPal“ taikomąją programą naudodami prijungtą
„iPhone“/„iPod touch“ ir ją atsisiųskite.
Paleiskite „SongPal“, o tada valdykite sistemą „iPhone“/
„iPod touch“ ekrane.
Nustatymų reguliavimas
Naudodami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką MENU galite nustatyti toliau nurodytus elementus.
Atlikti nustatymai išsaugomi net atjungus kintamosios srovės maitinimo laidą.
Meniu
LEVEL
TONE
AUDIO
MENU
 
(pasirinkti)
ENTER
RETURN
Funkcija
Numatytasis
DRC
(dinaminio diapazono
valdymas)
Galite mėgautis „Dolby Digital“ garsu mažu garsumu.
(ON/AUTO/OFF)
ON: suglaudina garsą pagal turinyje esančią glaudinimo
informaciją.
AUTO: automatiškai glaudina garsą, užkoduotą „Dolby“ „TrueHD“.
OFF: garsas nėra glaudinamas.
BASS
Paryškinami žemo dažnio garsai. Nustatymą galima keisti
nuo -6 iki +6 po 1 padalą.
0
TREBLE
Paryškinami aukšto dažnio garsai. Nustatymą galima keisti
nuo -6 iki +6 po 1 padalą.
0
SYNC
(garso ir vaizdo
sinchronizavimas)
Galima reguliuoti garsą, jeigu vaizdas ir garsas nėra sinchronizuoti.
(ON/OFF)
DUAL
(dvejopas monofoninis)
Leidžia mėgautis sutankintai transliuojamu „Dolby Digital“ garsas.
(M/S (pagrindinis ir dubliuojamas kanalai) / MAIN (pagrindinis
kanalas) / SUB (dubliuojamas kanalas)
AAV
(išplėstinis automatinis
garsumas)
Pašalina garsumo skirtumus tarp skirtingų laidų arba laidų ir
reklamos. (ON/OFF)
EFFECT
(garso efektas)
ON: leidžiamas pasirinkto garso lauko garsas. Rekomenduojame
naudoti šį nustatymą.
OFF: įvesties šaltinis sumažinamas iki 2 kanalų.
Pastaba: kai EFFECT (garso efektas) nustatytas kaip „OFF“, EFFECT
(garso efektas) automatiškai nustatomas kaip „ON“, kai
keičiate GARSASFIELD nustatymą.
AUTO
OFF
MAIN
OFF
ON
Tęsinys kitame puslapyje
9LT
Naudingos funkcijos
1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MENU, kad būtų rodomas stiprintuvo meniu langas
sistemos ekrane.
2 Kelis kartus paspausdami mygtuką   (pasirinkti) pasirinkite norimą nustatymą, o tada paspauskite
mygtuką ENTER.
3 Norėdami išeiti iš stiprintuvo meniu lango, dar kartą paspauskite mygtuką MENU.
Meniu
HDMI
Funkcija
Galima įjungti arba išjungti HDMI valdymo funkciją. (ON/OFF)
Išsamią informaciją žr. skyriuje „HDMI valdymo funkcijos
naudojimas“ (5 psl.).
P. THRU
(perėjimas)
Jei reikia nustatyti HDMI signalų perdavimo funkcijos energijos
taupymo režimą. (AUTO/ON)
AUTO: budėjimo režimu iš sistemos HDMI OUT lizdo signalai
perduodami atsižvelgiant į TV būseną. Pasirinkus šį
nustatymą, įrenginiui veikiant budėjimo režimu elektros
energijos pavyks sutaupyti daugiau nei tada, kai pasirinktas
nustatymas ON.
ON: sistemai veikiant budėjimo režimu signalai visada perduodami
iš HDMI OUT lizdo. Jeigu prijungtas ne BRAVIA TV, sistemą
naudokite su nustatymu ON (įjungta).
Pastaba: ši parinktis rodoma tik tada, kai „CTRL (HDMI valdymas)“
nustatyta kaip „ON“.
AUTO
Skirta klausyti skaitmeninį garsą iš TV, suderinamo su garso grįžties
kanalo (Audio Return Channel (ARC)) technologija, kai įrenginys
prijungtas naudojant didelės spartos HDMI kabeliu. (ON/OFF)
Pastaba: ši parinktis siūloma tik tuo atveju, kai CTRL (HDMI
valdymas) nustatyta į ON.
ON
BT PWR
(BLUETOOTH
maitinimas)
Galima įjungti arba išjungti šios sistemos BLUETOOTH funkciją.
(ON/OFF)
Pastaba: jeigu pakeisite nustatymą į OFF, funkcija BLUETOOTH ir
NFC bus išjungta.
ON
BT.STBY
(BLUETOOTH budėjimo
režimas)
Kai sistemoje yra porinio jungimo informacija, sistema veikia
BLUETOOTH budėjimo režimu netgi tuomet, kai yra išjungta.
(ON/OFF)
ON
AAC
(pažangusis garso
kodavimas)
Galima nustatyti, ar sistema naudos AAC per BLUETOOTH.
(ON/OFF)
Pastaba: jei pakeisite prie BLUETOOTH įrenginio prijungtos
sistemos nustatymą, sistema bus atjungta nuo įrenginio.
ON
A. STBY
(automatinis budėjimo
režimas)
Įjungiama ir išjungiama funkcija AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
Jei tam tikrą laiką (maždaug 20 minučių) sistema bus
nenaudojama, t. y. negaus įvesties signalų, ji bus automatiškai
išjungta.
ON
VER
(versija)
Rodoma dabartinė programinės aparatinės įrangos versija.
SYS.RST
(sistemos nustatymas
iš naujo išjungus)
Skirta nustatyti sistemos meniu ir nustatymų (garso laukų ir t. t.)
pradines būsenas, jeigu jie veikia netinkamai.
Išsamią informaciją žr. skyriuje „Nesklandumų šalinimas“ (17 psl.).
ARC
(garso grįžties kanalas)
MENU
 
(pasirinkti)
ENTER
RETURN
SET BT
SYSTEM
10LT
Numatytasis
CTRL
(HDMI valdymas)
ON
–
–
Vieta
Kita informacija
Atsargumo priemonės
 Jei
į sistemą patektų koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite sistemą
ir prieš toliau eksploatuodami leiskite ją patikrinti kvalifikuotiems
specialistams.
 Neužlipkite ant sistemos, nes galite nukristi ir susižaloti arba sugadinti
sistemą.
 Nestatykite ant sistemos kitų daiktų, išskyrus TV.
Maitinimo šaltiniai
 Prieš naudodami sistemą patikrinkite, ar darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą. Darbinė įtampa nurodyta
užpakalinėje sistemos dalyje esančioje etiketėje.
 Jei sistemos neketinate naudoti ilgą laiką, išjunkite ją iš sieninio elektros
lizdo (maitinimo tinklo). Kintamosios srovės maitinimo laidą atjunkite
ištraukdami kištuką, niekada netraukite už laido.
 Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų yra platesnis už kitą. Į sieninį
elektros lizdą (maitinimo tinklą) jį galima įkišti tik viena kryptimi. Jei
nepavyksta iki galo įkišti kištuko į elektros lizdą, susisiekite su pardavėju.
 Kintamosios srovės maitinimo laidą galima pakeisti tik atitinkančioje
reikalavimus taisykloje.
Įkaitimas
Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra veikimo sutrikimas.
Jei nuolat naudosite sistemą nustatę didelį garsumą, sistemos užpakalinė
dalis ir apačia gerokai įkais. Nelieskite sistemos, kad nenudegtumėte.
sistemą turi būti palikta atvira erdvė.
sistemos ant įrenginių, kurie skleidžia šilumą.
 Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad ji neperkaistų
ir būtų ilgiau tinkama naudoti.
 Nelaikykite sistemos šalia karščio šaltinių arba tiesioginių saulės
spindulių apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug dulkių ar galimas
mechaninis poveikis.
 Ant užpakalinės sistemos dalies nedėkite daiktų, galinčių uždengti
ventiliacijos angas ir sutrikdyti veikimą.
 Jei sistema naudojama su TV, VCR arba magnetofonu, gali atsirasti
triukšmo arba pablogėti vaizdo kokybė. Tokiu atveju perkelkite sistemą
toliau nuo TV, VCR ar magnetofono.
 Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
sistemą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti dėmių arba pakisti paviršių
spalva.
 Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte į sistemos kampus.
 Įrengdami sistemą nepažeiskite šios sistemos apačioje esančio
garsiakalbio.
 Šios sistemos garsiakalbiai nėra magnetiškai apsaugoti.
Nestatykite ant sistemos ar šalia jos magnetinių plokščių arba CRT tipo
TV komplektų.
 Nestatykite
Pastabos apie stiklą
 Nestatykite
karštų daiktų ant viršaus, pvz., karštos keptuvės arba
puodo. Stiklo viršus gali sudužti, galite susižeisti arba dėl to gali būti
pažeista sistema.
 Smarkiai netrankykite stiklinio viršaus. Sistemos viršus pagamintas iš
grūdinto stiklo, tačiau negarantuojama, kad jis negali sudužti.
Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus, kad nesudaužytumėte
stiklo.
 Smarkiai netrankykite stiklinio viršaus ar ant jo nemėtykite aštrių
daiktų.
 Nebraižykite stiklo aštriu daiktu arba nebaksnokite jo.
 Saugokitės, kad įrengdami saugojimo stovą netrinktelėtumėte stiklo
šono.
 Jei stiklas sudužo, nelieskite jo plikomis rankomis. Galite susipjaustyti.
 Nedėkite ant šios sistemos daiktų, sveriančių daugiau nei 30 kg. Jie gali
pažeisti stiklinį viršų arba šią sistemą.
Tęsinys kitame puslapyje
11LT
Kita informacija
Sauga
 Priešais
 Grūdintas
stiklas atsparesnis nei paprastas, bet pažeistas dūžta.
retai atvejais grūdintas stiklas gali sudužti savaime.
Šioje sistemoje naudojamas stiklas buvo kruopščiai atrinktas,
tačiau negarantuojama, kad jis negali sudužti.
 Labai
Naudojimas
Prieš prijungdami kitą įrangą, sistemą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo
lizdo.
Valymas
Valykite sistemą minkšta sausa šluoste. Nenaudokite šiurkščios šluostės,
valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Jei turite su sistema susijusių klausimų ar kilo problemų, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Autorių teisės
Sistemoje naudojama „Dolby* Digital“ ir „DTS** Digital Surround System“.
* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės
ženklai.
** Pagaminta pagal licenciją pagal JAV patentus 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ir kitus
JAV bei pasaulyje išduotus ir dar svarstomus patentus.
DTS HD, simbolis ir DTS HD kartu su simboliu yra registruotieji
„DTS, Inc.“ prekių ženklai.
Gaminyje yra programinė įranga. © „DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.
BLUETOOTH® žodžio ženklas ir logotipai yra registruotieji „Bluetooth SIG,
Inc.“ prekės ženklai, bet koks šių ženklų naudojimas „Sony Corporation“
yra licencijuotas.
Šioje sistemoje naudojama didelės raiškos multimedijos sąsajos (HDMI™)
technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos multimedijos sąsaja bei HDMI logotipas yra
„HDMI Licensing LLC“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai JAV
ir kitose šalyse.
BRAVIA logotipas yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
DSEE yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
„x.v.Colour“ ir „x.v.Colour“ logotipas yra „Sony Corporation“ prekės
ženklai.
„PlayStation®“ yra registruotasis „Sony Computer Entertainment Inc“
prekės ženklas.
Žymė N yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės
ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
„Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“ prekės ženklai.
„ClearAudio+“ yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
12LT
„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“, „iPod“ ir „iPod touch“ yra
„Apple Inc.“ registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. „App Store“
yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
Kita informacija
„Sukurta naudoti su iPod“ ir „Sukurta naudoti su iPhone“ reiškia, kad
elektroninis priedas skirtas konkrečiai „iPod“ ir „iPhone“ ir kad gamintojas
patvirtino, jog priedas atitinka „Apple“ standartus. „Apple“ nėra
atsakinga už šio įrenginio veikimą ar jo saugos ir reguliavimo standartų
atitikimą. Atkreipkite dėmesį, kad kai šis priedas naudojamas kartu su
„iPod“ ar „iPhone“, gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
Skirta naudoti su „iPod“ / „iPhone“ modeliais
Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai nurodyti toliau. Prieš prijungdami
prie sistemos, į „iPod“ / „iPhone“ įdiekite naujausią programinę įrangą.
BLUETOOTH technologija veikia su:
 „iPhone“
„iPhone 5s“ / „iPhone 5c“ / „iPhone 5“ / „iPhone 4s“ / „iPhone 4“ /
„iPhone 3GS“
 „iPod touch“
„iPod touch“ (5-osios kartos) / „iPod touch“ (4-osios kartos)
Kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai priklauso atitinkamiems
jų savininkams.
13LT

BLUETOOTH belaidė technologija
Išjunkite belaidžio LAN įrangos maitinimą, kai naudojate
BLUETOOTH įrenginį būdami arčiau nei 10 metrų.
Poveikis kitiems įrenginiams
Palaikoma BLUETOOTH versija ir profiliai
Profilis nurodo standartinį įvairių BLUETOOTH gaminių funkcijų
rinkinį. BLUETOOTH versiją ir šios sistemos palaikomus profilius
žr. skyriuje „Specifikacijos“ (20 psl.).
Pastabos
 Norint
naudoti BLUETOOTH funkciją, prijungtame BLUETOOTH
įrenginyje turi būti palaikomas toks pat profilis kaip ir šioje sistemoje.
Net jei įrenginys palaiko tokį pat profilį, dėl BLUETOOTH įrenginio
specifikacijų funkcijos gali skirtis.
 Garso atkūrimas šioje sistemoje gali atsilikti nuo BLUETOOTH įrenginio
dėl BLUETOOTH belaidės technologijos savybių.
Efektyvaus ryšio diapazonas
BLUETOOTH įrenginiai turėtų būti naudojami apytiksliai 10 metrų
atstumu (nesant kliūčių) vienas nuo kito. Efektyvaus ryšio
diapazonas gali sumažėti esant toliau nurodytoms sąlygoms:
 kai asmuo, metalinis objektas, siena ar kita kliūtis yra tarp
BLUETOOTH ryšiu sujungtų įrenginių;
 vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN;
 aplink naudojamas mikrobangų krosneles;
 vietose, kur skleidžiamos kitos elektromagnetinės bangos.
Kitų įrenginių poveikis
BLUETOOTH įrenginiai ir belaidė LAN (IEEE 802.11 b / g) įranga naudoja
tokią pat dažnių juostą (2,4 GHz). Naudojant BLUETOOTH įrenginį šalia
įrenginio su belaidžio LAN galimybe, gali atsirasti elektromagnetinių
trikdžių.
Dėl to gali sumažėti duomenų perdavimo sparta, atsirasti triukšmas
arba gali nepavykti prijungti. Jei tai nutinka, išbandykite toliau
nurodytas priemones.
 Sujunkite sistemą ir BLUETOOTH mobilųjį telefoną arba
BLUETOOTH įrenginį būdami ne mažiau nei 10 metrų atstumu nuo
belaidžio LAN įrangos.
14LT
Šios sistemos transliuojamos radijo bangos gali trukdyti veikti kai
kuriems medicinos įrenginiams. Kadangi dėl šių trukdžių gali sutrikti
jų veikimas, visuomet išjunkite šią sistemą, BLUETOOTH mobilųjį
telefoną ir BLUETOOTH įrenginį toliau nurodytose vietose.
 Ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose, degalinėse ir bet kurioje
vietoje, kur gali būti degių dujų
 Šalia automatinių durų ir gaisro signalizacijų
Pastabos
 Ši
sistema palaiko saugos funkcijas, atitinkančias BLUETOOTH
specifikaciją ir naudojamas ryšio saugai užtikrinti, kai naudojama
BLUETOOTH technologija. Tačiau, atsižvelgiant į nustatymus ir kitus
veiksnius, šios saugos priemonės gali būti nepakankamos. Todėl
naudodami ryšį, pagrįstą BLUETOOTH technologija, visuomet būkite
atsargūs.
 „Sony“ nėra atsakinga už žalą ir kitus nuostolius, kylančius dėl
informacijos nutekėjimo naudojant ryšį, pagrįstą BLUETOOTH
technologija.
 BLUETOOTH ryšys nebūtinai veikia visuose BLUETOOTH įrenginiuose,
turinčiuose tokį pat profilį kaip ir sistemos.
 BLUETOOTH įrenginiai, prijungti prie šios sistemos, turi atitikti
BLUETOOTH specifikaciją, nurodytą „Bluetooth SIG, Inc.“, ir privalo būti
atitinkamai sertifikuoti. Tačiau net jei įrenginys atitinka BLUETOOTH
specifikaciją, gali būti atvejų, kai BLUETOOTH įrenginio savybės arba
specifikacijos neleidžia jo prijungti arba dėl jų gali skirtis valdymo būdai,
rodymas arba naudojimas.
 Atsižvelgiant į prie šios sistemos prijungtą BLUETOOTH įrenginį, ryšio
aplinką ir aplinkos sąlygas gali atsirasti triukšmas arba dingti garsas.
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojant sistemą kyla viena iš toliau nurodytų problemų,
prieš kreipdamiesi dėl taisymo, naudokite šį nesklandumų šalinimo
vadovą ir bandykite problemą išspręsti. Jei nepavyktų išspręsti kurios
nors problemos, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Nepavyksta įjungti sistemos.
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kintamosios srovės maitinimo
laidas.
Sistema automatiškai išjungiama.
 Veikia funkcija A. STBY. Nustatykite A. STBY (automatinis
budėjimas) į OFF (10 psl.).
GARSAS
Per sistemą neatkuriamas TV garsas.
 Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką INPUT,
kad ekrane būtų rodoma „TV“ (žr. Paleisties vadovas skyrių „Garso
iš TV klausymasis“).
 Patikrinkite, ar prie sistemos ir TV tinkamai prijungtas HDMI
kabelis, optinis skaitmeninis kabelis ar garso kabelis (žr. Paleisties
vadovas skyrių „Prijungimas“).
 Patikrinkite, ar atkuriamas garsas per TV. TV nustatymus žr. TV
naudojimo instrukcijose.
 Padidinkite TV garsumą arba atšaukite nutildymą.
 Jeigu su Audio Return Channel (ARC) technologija suderinamas TV
prijungtas HDMI kabeliu, įsitikinkite, kad kabelis prijungtas prie TV
HDMI įvesties (ARC) lizdo (žr. Paleisties vadovas skyrių
„Prijungimas“).
 Jeigu TV nėra suderinamas su Audio Return Channel (ARC)
technologija, prijunkite optinį skaitmeninį kabelį ir HDMI kabelį,
kad būtų skleidžiamas garsas (žr. Paleisties vadovas skyrių
„Prijungimas“).
Sistema neatkuria jokio garso iš prie jos prijungtos įrangos arba jis
labai tylus.
 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką VOL + ir
patikrinkite garsumo lygį (žr. „Dalys ir valdikliai“ (19 psl.)).
 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MUTING arba
VOL +, kad atšauktumėte nutildymo funkciją (žr. skyrių „Dalys ir
valdikliai“ (19 psl.)).
 Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įvesties šaltinis. Galite
išmėginti kitus įvesties šaltinius keletą kartų paspausdami
nuotolinio valdymo pulto mygtuką INPUT (žr. Paleisties vadovas
skyrių „Garso klausymasis“).
 Patikrinkite, ar tinkamai įkišti sistemos ir prijungtos įrangos
kabeliai ir laidai.
Bosų garsas neatkuriamas arba jis labai tylus.
 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką SW VOL +, kad
padidintumėte žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą (žr. (19 psl.)
skyrių „Dalys ir valdikliai“).
Nepavyksta taikyti erdvinio garso efekto.
 Atsižvelgiant į įvesties signalą ir garso lauko nustatymą, erdvinis
garsas gali būti atkuriamas neefektyviai. Atsižvelgiant į programą
arba diską, erdvinio garso efektas gali būti vos pastebimas.
 Jei norite girdėti kelių kanalų garsą, patikrinkite prie sistemos
prijungto įrenginio skaitmeninės garso išvesties nustatymą.
Išsamios informacijos rasite prie prijungtos įrangos pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
Garsas atkuriamas ir per sistemą, ir per TV.
 Išjunkite sistemos arba TV garsą.
Tęsinys kitame puslapyje
15LT
Kita informacija
MAITINIMAS
TV garsas iš šios sistemos atsilieka nuo vaizdo.
 SYNC (garso ir vaizdo sinchronizavimas) nustatykite į OFF, jeigu
nustatyta į ON (9 psl.).
BLUETOOTH
Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH ryšio.
 Įsitikinkite, kad šviečia apšvietimo LED (mėlynas) (žr. Paleisties
vadovas skyrių „Garso per BLUETOOTH įrenginius klausymasis“).
Sistemos būsena
apšvietimo LED būsena
BLUETOOTH porinio jungimo metu
Greitai mirksi mėlyna spalva
Sistema bando užmegzti ryšį su
BLUETOOTH įrenginiu.
Mirksi mėlyna spalva
Sistema užmezgė ryšį su BLUETOOTH Šviečia mėlyna spalva
įrenginiu.
Sistema veikia BLUETOOTH budėjimo Nešviečia
režimu (kai sistema išjungta)
 Įsitikinkite, kad pageidaujamas prijungti BLUETOOTH įrenginys yra
įjungtas ir įjungta BLUETOOTH funkcija.
 Perkelkite šią sistemą arčiau BLUETOOTH įrenginio.
 Iš naujo poriniu būdu sujunkite sistemą su BLUETOOTH įrenginiu.
Pirmiausia gali prireikti nutraukti šios sistemos porinį jungimą
naudojant BLUETOOTH įrenginį.
Nepavyksta sujungti poriniu būdu.
 Pastatykite sistemą ir BLUETOOTH įrenginį arčiau vienas kito
(žr. Paleisties vadovas skyrių „Garso per BLUETOOTH įrenginius
klausymasis“).
 Įsitikinkite, kad sistemai netrukdo belaidžio LAN ryšio įranga, kitas
2,4 GHz belaidis įrenginys ar mikrobangų krosnelė. Jei netoliese
yra įrenginių, skleidžiančių elektromagnetines bangas, patraukite
juos toliau nuo sistemos.
16LT
Per prijungtą BLUETOOTH įrenginį neatkuriamas garsas.
 Įsitikinkite, kad šviečia apšvietimo LED (mėlynas) (žr. Paleisties
vadovas skyrių „Garso per BLUETOOTH įrenginius klausymasis“).
 Perkelkite šią sistemą arčiau BLUETOOTH įrenginio.
 Jei šalia yra įrenginys, skleidžiantis elektromagnetines bangas,
pvz., belaidžio ryšio LAN įranga, kiti BLUETOOTH įrenginiai ar
mikrobangų krosnelė, perkelkite jį toliau nuo sistemos.
 Pašalinkite visas kliūtis, esančias tarp šios sistemos ir BLUETOOTH
įrenginio, arba perkelkite sistemą toliau nuo kliūties.
 Pakeiskite prijungto BLUETOOTH įrenginio padėtį.
 Pabandykite pakeisti „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus, kompiuterio ir t. t.
belaidžio ryšio dažnio diapazoną į 5 GHz.
 Padidinkite prijungto BLUETOOTH įrenginio garsumą.
Garsas nesiderina su vaizdu.
 Žiūrėdami filmus, galite girdėti šiek tiek atsiliekantį nuo vaizdo
garsą.
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į sistemos nuotolinio
valdymo jutiklį (žr. „Dalys ir valdikliai“ (18 psl.).
 Pašalinkite visas tarp nuotolinio valdymo pulto ir sistemos
esančias kliūtis.
 Jei nuotolinio abu valdymo pulto maitinimo elementai išsieikvoję,
pakeiskite juos naujais.
 Patikrinkite, ar spaudžiate tinkamą nuotolinio valdymo pulto
mygtuką.
KITI NESKLANDUMAI
RESET
Netinkamai veikia HDMI valdymo funkcija.
 Patikrinkite HDMI jungtį (žr. Paleisties vadovas skyrių
„Prijungimas“).
 TV nustatykite HDMI valdymo funkciją. TV nustatymus žr. prie TV
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
 Įsitikinkite, kad prijungta įranga suderinama su BRAVIA
sinchronizavimu.
 Patikrinkite prijungtos įrangos HDMI valdymo funkcijos
nustatymus. Žr. prie prijungtos įrangos pridėtą naudojimo
instrukciją.
 Jei prijungėte / atjungėte kintamosios srovės maitinimo laidą,
prieš atlikdami veiksmus su sistema palaukite daugiau nei
15 sekundžių.
 Jei vaizdo įrangos garso išvestį prijungėte prie sistemos
naudodami ne HDMI kabelį, garsas nebus išvedamas dėl
„BRAVIA Sync“. Tokiu atveju nustatykite CTRL (HDMI valdymas)
į OFF (10 psl.) arba prijunkite kabelį iš vaizdo įrangos garso
išvesties lizdo tiesiogiai prie TV.
Jei sistema vis tiek neveikia tinkamai, atkurkite gamyklinius sistemos
nustatymus, kaip nurodyta toliau.
2
3
4
5
6
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
(įjungimas / budėjimo režimas), kad įjungtumėte sistemą.
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MENU.
Keletą kartų paspauskite mygtuką   (pasirinkti), kol ekrane
bus parodyta SYSTEM, tada paspauskite mygtuką ENTER.
Keletą kartų paspauskite mygtuką   (pasirinkti), kol ekrane
bus parodyta SYS.RST, o tada paspauskite mygtuką ENTER
(10 psl.).
Kai bus rodoma START, paspauskite mygtuką ENTER.
Ekrane rodoma RESET ir atkuriamos pradinės meniu, garso ir kitų
laukų nustatymų reikšmės.
Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
17LT
Kita informacija
Sistemos ekrane rodoma PRTECT (apsaugoti).
 Paliesdami pagrindinio įrenginio jutiklinį mygtuką 
(įjungimas / budėjimo režimas) išjunkite sistemą. Kai nebebus
rodomas rodmuo, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą,
tada patikrinkite, ar neuždengtos sistemos ventiliacijos angos.
1
Viršus / priekis
Dalys ir valdikliai
Pagrindinis įrenginys
  (įjungti / budėjimo režimas) jutiklinis mygtukas
 PAIRING jutiklinis mygtukas
 INPUT jutiklinis mygtukas
 Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
 Apšvietimo LED
 Balta: kai ekrano šviesumas nustatytas kaip „Off“, apšvietimo
LED išjungiamas.
 Mėlyna: BLUETOOTH režimas (16 psl.)
 Ekranas
 N žymė
Jeigu naudojate NFC NFC funkciją, NFC įrenginiu palieskite žymę.
Užpakalinė dalis
 Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas)
 DIGITAL IN (OPT (TV)) lizdas
 ANALOG IN lizdas
 HDMI IN 1/2/3 lizdai
 HDMI OUT (TV (ARC)) lizdas
* Švelniai pirštu palieskite jutiklinį mygtuką. Jei vienu metu arba nykščiu
paliečiate du ar daugiau mygtukų, negalima atlikti tinkamo veiksmo.
18LT
Nuotolinio valdymo pultas
  (įjungti / budėjimo režimas) mygtukas
 INPUT mygtukas
 MUTING mygtukas
 VOL (garsumas) +/– mygtukas
 SOUND FIELD mygtukas*
 VOICE mygtukas*


Kai ekrano šviesumas nustatytas į „Off“ (išjungtas), kelias sekundes
parodžius operacijos būseną ekranas išjungiamas.
Kai nustatymas perjungiamas iš „Bright“ į „Off, ekrane pateikiama
garso srauto informacija.
 NIGHT (nakties režimas) mygtukas*
 SW VOL (žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas) +/ mygtukai
Reguliuojamas bosų garso garsumas.
 MENU /   (pasirinkti) / ENTER / RETURN mygtukai
Pasirinkite norimą nustatymą paspausdami mygtuką  
(pasirinkti), o tada užregistruokite paspausdami mygtuką ENTER.
* Žr. paleisties vadovo skyrių „Garso efektų taikymas“.
19LT
Kita informacija
 DISPLAY mygtukas
Galima perjungti ekrano ryškumą.
„Bright“  „Dark“  „Off“
Specifikacijos
Stiprintuvo dalis
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis + priekinis dešinysis: 20 W + 20 W
(esant 3 omams, 1 kHz, 1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis garsiakalbis: 35 vatų (vienam
kanalui esant 3 omams, 1 kHz)
Žemųjų dažnių garsiakalbis: 100 W (esant 4 omams, 100 Hz)
Įvestys
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
DIGITAL IN (OPT (TV))
* Šie 3 lizdai identiški. Nėra skirtumo, kurį naudoti.
Išvestis
HDMI OUT (TV (ARC))
BLUETOOTH skyrius
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijų 3.0 versija
Išvestis
BLUETOOTH specifikacijos 2 galios klasė
Didžiausias ryšio diapazonas
Aprėpties laukas apytiksliai 10 m1)
Didžiausias galimų registruoti įrenginių skaičius
9 įrenginiai
Dažnių juosta
2,4 GHz juosta (2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo metodas
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Suderinami BLUETOOTH profiliai2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC5)
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)
20LT
1) Tikrasis dažnis gali skirtis atsižvelgiant į tokius faktorius, kaip kliūtys
tarp įrenginių, magnetiniai laukai aplink mikrobangų krosnelę, statinis
krūvis, belaidis telefonas, priėmimo jautrumas, operacinė sistema,
taikomoji programinė įranga ir t. t.
2) Standartiniai BLUETOOTH profiliai nurodo BLUETOOTH ryšio tarp
įrenginių paskirtį.
3) Kodekas: garso signalo glaudinimo ir konvertavimo formatas
4) Pojuosčio kodekas
5) Pažangusis garso kodavimas
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis garsiakalbiai
Garsiakalbių sistema
Viso diapazono garsiakalbių sistema, akustinis sulaikymas
Garsiakalbis
35 × 80 mm kūgio tipo
Nominali pilnutinė varža
3 omai
Žemųjų dažnių garsiakalbio skyrius
Garsiakalbių sistema
Žemųjų dažnių garsiakalbio sistema
Bosų atspindys
Garsiakalbis
100 mm, kūgio tipo, 2 vnt.
Nominali pilnutinė varža
4 omai
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
Nuo 220 V iki 240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungtas: 34 W
Budėjimo režimas (HDMI valdymas įjungtas): 0,5 W arba mažiau
Budėjimo režimas (HDMI valdymas išjungtas): 0,3 W arba mažiau
BLUETOOTH budėjimo režimas: 0,5 W arba mažiau
Apytiksl. matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
720 mm × 72 mm × 310 mm
Svoris (apytiksl.)
8 kg
Sistemos palaikomi skaitmeninio garso įvesties formatai
Sistemos palaikomi vaizdo įrašo formatai
„Dolby Digital“
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
Įvestis / išvestis (HDMI kartotuvo blokas)
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Tiesinė PCM, 2 kanalų, 48 kHz arba mažiau
Tiesinė PCM, maks. 7.1 kan., 192 kHz arba
mažiau*
* Šių formatų įvestis galima naudojant tik HDMI jungtį.
3D
„Over„Side-byUnder“
Side“
(„Top-and(„Half“)
Bottom“)
2D
„Frame
packing“
4096 × 2160p esant 59,94 / 60 Hz*1




4096 × 2160p esant 50 Hz*1




4096 × 2160p esant 23,98 / 24 Hz*2




3840 × 2160p esant 59,94 / 60 Hz*1




3840 × 2160p esant 50 Hz*1




3840 × 2160p esant 29,97 / 30 Hz*2




3840 × 2160p esant 25 Hz*2




3840 × 2160p esant 23,98/24 Hz*2




1920 × 1080p esant 59,94 / 60 Hz




1920 × 1080p esant 50 Hz




1920 × 1080p esant 29,97 / 30 Hz




1920 × 1080p esant 25 Hz




1920 × 1080p esant 23,98 / 24 Hz




1920 × 1080i esant 59,94 / 60 Hz




1920 × 1080i esant 50 Hz




1280 × 720p esant 59,94 / 60 Hz




1280 × 720 p esant 50 Hz




1280 × 720 p esant 29,97 / 30 Hz




1280 × 720 p esant 23,98 / 24 Hz




720 × 480 p esant 59,94 / 60 Hz




720 × 576 p esant 50 Hz




640 × 480 p esant 59,94 / 60 Hz




*1
*2
Kita informacija
Failas
YCbCr 4:2:0 / palaikoma tik 8 bitų
Palaikoma tik 8 bitų
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir
specifikacijas.
21LT
©2014 Sony Corporation
4-487-196-21(2) (LT)
Download PDF

advertising