Sony | HT-XT3 | Sony HT-XT3 2.1 kan. televizoriaus pagrindo garsiakalbis su „Wi-Fi®“ / „Bluetooth®“ technologija Naudojimo instrukcijos

Namų kino sistema
Naudojimo instrukcijos
HT-XT3
Klientams Europoje
ĮSPĖJIMAS
Įrenginio negalima statyti mažoje
erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba
uždaroje spintelėje.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
įrenginio vėdinimo angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų
skystis, jo neaptaškykite ir ant jo
nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Saugokite maitinimo elementus arba
prietaisus su maitinimo elementais nuo
labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
Siekiant išvengti sužalojimų, šį įrenginį
reikia saugiai pastatyti ant spintelės
laikantis montavimo instrukcijų.
Skirtas naudoti tik patalpose.
Maitinimo šaltiniai
 Įrenginys
nėra atjungtas nuo elektros
tinklo, kol jis yra įjungtas į kintamosios
srovės elektros lizdą, net jei pats
įrenginys ir yra išjungtas.
 Įrenginys nuo elektros tinklo
atjungiamas maitinimo laido kištuku,
todėl įrenginį įjunkite į lengvai
pasiekiamą kintamosios srovės
elektros lizdą. Sutrikus įrenginio
veikimui nedelsdami ištraukite
maitinimo laido kištuką iš kintamosios
srovės elektros lizdo.
Rekomenduojami kabeliai
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais
ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti
tinkamai ekranuotus ir įžemintus
kabelius bei jungtis.
2LT
Panaudotų maitinimo
elementų ir
nebereikalingos elektros
bei elektroninės
įrangos išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento
arba jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir maitinimo
elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali
būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu
maitinimo elementu, maitinimo elementą
gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio
aptarnavimo specialistas. Kad maitinimo
elementas ir elektros bei elektroninė
įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus
gaminius pristatykite į elektros ir
elektroninės įrangos surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti.
Informacijos apie kitus maitinimo
elementus rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti
maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų
baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie
būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar
maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį
arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Klientų dėmesiui: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrenginiams,
parduodamiems šalyse, kuriose
taikomos ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan (Japonija), arba jos vardu veikianti
kita bendrovė. Užklausas, ar gaminys
atitinka Europos Sąjungos teisės
aktų nuostatas, siųskite įgaliotajam
atstovui „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany (Vokietija). Jei turite klausimų
dėl remonto arba garantijos, kreipkitės
atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia,
kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos. 1999/5/EB reikalavimus ir
kitas taikytinas nuostatas.
Išsamios informacijos žr. pateiktu URL
adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Šis gaminys skirtas naudoti šiose šalyse:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, Kosovas
5,15–5,35 GHz diapazoną galima
nustatyti tik naudojant patalpoje.
Šią namų kino sistemą galima naudoti
norint atkurti vaizdą / garsą iš prijungtų
įrenginių, transliuoti muziką iš NFC
palaikančio išmaniojo telefono arba
BLUETOOTH įrenginio. Ši sistema taip
pat palaiko transliavimo per tinklą ir
ekrano atvaizdavimo funkcijas.
Patikrinus šią įrangą nustatyta, kad ji
atitinka elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) taisyklėse
apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
Autorių teisės ir prekių ženklai
 Šioje
sistemoje naudojamos „Dolby*
Digital“ ir „DTS** Digital Surround
System“ technologijos.
* Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D raidės
simbolis yra „Dolby Laboratories“
prekių ženklai.
** Informaciją apie DTS patentus žr.
http://patents.dts.com. Pagaminta
pagal „DTS Licensing Limited“
suteiktą licenciją. DTS, DTS-HD,
simbolis ir DTS kartu su simboliu yra
registruotieji „DTS, Inc.“ prekių
ženklai. © „DTS, Inc.“ Visos teisės
saugomos.
 Šioje sistemoje naudojama didelės
raiškos multimedijos sąsajos (HDMI™)
technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos
multimedijos sąsaja bei HDMI
logotipas yra „HDMI Licensing LLC“
prekių ženklai arba registruotieji „HDMI
Licencing LLC“ prekių ženklai JAV ir
kitose šalyse.
 BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės
ženklas.
 „PlayStation“ yra „Sony Computer
Entertainment Inc.“ registruotasis
prekės ženklas.
 „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“,
„Wi-Fi Alliance®“ ir „Wi-Fi CERTIFIED
Miracast®“ yra „Wi-Fi Alliance®“
registruotieji prekių ženklai.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
„Wi-Fi Protected Setup™“ ir
„Miracast™“ yra „Wi-Fi Alliance®“
prekių ženklai.
 N žyma yra „NFC Forum, Inc.“ prekės
ženklas arba registruotasis prekės
ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose
šalyse.
 „Android™“ yra „Google Inc.“ prekės
ženklas.
 „Google Play™“ yra „Google Inc.“
prekės ženklas.
 „Xperia“ yra „Sony Mobile
Communications AB“ prekės ženklas.
3LT
 BLUETOOTH®
žodinis ženklas ir
logotipai yra registruotieji prekių
ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG,
Inc.“ „Sony Corporation“ tokius ženklus
naudoja pagal licenciją. Kiti prekių
ženklai ir registruotieji prekių ženklai
priklauso atitinkamiems jų
savininkams.
 LDAC™ ir LDAC logotipas yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
 DSEE HX yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
 „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijos ir patentų naudojimo
licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
 „Windows Media“ yra
„Microsoft Corporation“
registruotasis prekės ženklas
arba prekės ženklas JAV ir (arba)
kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros
„Microsoft Corporation“ intelektinės
nuosavybės teisės. Be „Microsoft“ arba
įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės
bendrovės licencijos draudžiama
naudoti technologiją ne šiame
gaminyje arba ją platinti.
 „Opera® Devices SDK“ iš „Opera
Software ASA“. © „Opera Software
ASA“, 1995–2013. Visos teisės
saugomos.
 „ClearAudio+“
yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
 „x.v.Colour“ ir „x.v.Colour“ logotipas
yra „Sony Corporation“ prekių ženklai.
 „Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“,
„iPod“, „iPod touch“ ir „Retina“ yra
„Apple Inc.“ prekių ženklai JAV ir kitose
šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“
paslaugos ženklas.
4LT
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“
reiškia, kad elektroninis priedas skirtas
konkrečiai „iPod“ ir „iPhone“ ir kad
gamintojas patvirtino, jog priedas
atitinka „Apple“ standartus. „Apple“
neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo
atitiktį saugos ir reguliavimo
standartams. Atkreipkite dėmesį, kad
šį priedą naudojant kartu su „iPod“ ar
„iPhone“ gali suprastėti belaidžio ryšio
veikimas.
Suderinami „iPod“ / „iPhone“
modeliai
Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai
nurodyti toliau. Prieš naudodami su
sistema, į „iPod“ / „iPhone“ įdiekite
naujausią programinę įrangą.
BLUETOOTH technologija veikia su:
 „iPhone“
„iPhone 6 Plus“ / „iPhone 6“ /
„iPhone 5s“ / „iPhone 5c“ /
„iPhone 5“ / „iPhone 4s“ /
„iPhone 4“ / „iPhone 3GS“
 „iPod touch“
„iPod touch“ (4–5 kartos)
 Visi kiti prekių ženklai priklauso jų
savininkams.
 Kitų sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra atitinkamų gamintojų
prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai. Šiame dokumente ženklai ™ ir
 nėra nurodyti.
Pranešimas apie programinę
įrangą, kuriai taikoma GPL / LGPL
licencija, ir kitą atvirąją
programinę įrangą
Šiame gaminyje yra programinė įranga,
kuriai taikoma GPL arba LGPL licencija.
Minėtose licencijose nurodoma, kad
klientai turi teisę gauti, keisti ir platinti
pirminį minėtos programinės įrangos
tekstą laikydamiesi GPL arba LGPL
licencijos sąlygų.
Jei reikia išsamios informacijos apie GPL,
LGPL ir kitas programinės įrangos
licencijas, pasirinkite gaminio meniu
[Setup], tada [System Settings], o tada –
[Software License Information].
Šiame gaminyje įdiegtos programinės
įrangos pirminiam tekstui taikomos GPL
ir LGPL licencijos. Pirminis programinės
įrangos tekstas pateikiamas
žiniatinklyje. Norėdami atsisiųsti,
naudokite šį URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Apie šias naudojimo
instrukcijas
 Šiose
naudojimo instrukcijose
aprašomas valdymas nuotolinio
valdymo pultu. Tuos pačius veiksmus
galite atlikti ir įrenginio valdikliais, jei jų
pavadinimai sutampa su nuotolinio
valdymo pulto valdiklių pavadinimais
ar yra į juos panašūs.
 Kai kurios iliustracijos pateiktos kaip
abstraktūs piešiniai. Jie gali skirtis nuo
tikrųjų gaminių.
 Atsižvelgiant į regioną, TV ekrane
rodomi elementai gali skirtis.
 Numatytasis nustatymas yra
pabrauktas.
 Tekstas skliausteliuose ([--]) rodomas
TV ekrane, o tekstas kabutėse
(“--”) – priekinio skydelio ekrane.
Atkreipkite dėmesį, kad „Sony“ negali
atsakyti į užklausas dėl šio pirminio
programinės įrangos teksto turinio.
5LT
Turinys
Prijungimas
Paleisties vadovas (atskiras dokumentas)
Apie šias naudojimo
instrukcijas ........................... 5
Klausymasis / peržiūra
Kaip paleisti vaizdo / garso turinį
iš prijungtų įrenginių ............8
Muzikos / nuotraukų leidimas iš
USB įrenginio ........................8
Kaip klausytis muzikos iš
BLUETOOTH įrenginio ..........9
Kaip paleisti muziką / nuotraukas
iš kitų įrenginių naudojant
tinklo funkciją .......................9
Garso reguliavimas
Kaip taikyti garso efektus ..........9
DSEE HX funkcijos naudojimas
(garso kodekų failų atkūrimas
natūraliu garsu) .................. 10
BLUETOOTH funkcija
Muzikos klausymasis iš
BLUETOOTH įrenginio ......... 11
Kaip klausytis garso naudojant
su BLUETOOTH suderinamą
imtuvą ................................ 14
Sistemos valdymas naudojant
išmanųjį telefoną arba
planšetinį įrenginį
(„SongPal“) ......................... 15
6LT
Tinklo funkcija
Prisijungimas prie laidinio
tinklo ................................... 16
Prisijungimas prie belaidžio
tinklo ....................................17
Kaip paleisti failus, esančius
pagrindiniame tinkle .......... 18
Naudojimasis įvairiomis
internetinėmis
paslaugomis ....................... 19
Ekrano atvaizdavimo funkcijos
naudojimas .........................20
Autorių teisių
technologijomis apsaugoto
4K turinio peržiūra
4K TV prijungimas .................... 21
4K įrenginių prijungimas .......... 22
Nustatymai ir reguliavimas
Kaip naudoti sąrankos ekraną ... 22
Parinkčių meniu naudojimas ...29
Kitos funkcijos
„BRAVIA Sync“ HDMI funkcijos
valdymas ............................ 31
Kaip mėgautis sutankintai
transliuojamu garsu (dvejopu
monofoniniu garsu) ........... 33
Įrenginio jutiklinių mygtukų
pasyvinimas (apsauga nuo
vaikų) .................................. 33
Šviesumo keitimas ................... 33
Energijos taupymas budėjimo
režimu ................................. 33
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės ............ 34
Nesklandumų šalinimas .......... 36
Dalių ir valdiklių vadovas ......... 42
Atkuriami failų tipai ................. 45
Palaikomi garso formatai ........ 46
Specifikacijos ........................... 46
BLUETOOTH ryšys .................... 49
Rodyklė .................................... 50
GALUTINIO NAUDOTOJO
LICENCIJOS SUTARTIS .........52
7LT
Muzikos / nuotraukų
leidimas iš USB įrenginio
Klausymasis / peržiūra
Kaip paleisti vaizdo /
garso turinį iš prijungtų
įrenginių
Paspauskite INPUT +/–.
Arba paspauskite HOME, tada kelis
kartus paspausdami /// ir
pasirinkite norimą įvestį.
Galite paleisti muzikos / nuotraukų
failus, esančius prijungtame USB
įrenginyje.
Jei norite sužinoti, kokių tipų failus
galima paleisti, žr. „Atkuriami failų tipai“
(45 psl.).
1
[TV]
Įrenginys (TV ar kt.), prijungtas prie TV lizdo
(DIGITAL IN), arba su garso grįžties kanalo
funkcija suderinamas TV, prijungtas prie HDMI
OUT (ARC) lizdo
Prijunkite USB įrenginį prie (USB)
prievado.
Prieš jungdami USB įrenginį
perskaitykite jo naudojimo
instrukciją.
[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]
Įrenginys, prijungtas prie HDMI IN 1 / 2 / 3 lizdo
[Bluetooth Audio]
BT
BLUETOOTH įrenginys, palaikantis A2DP
[Analog]
ANALOG
Įrenginys (skaitmeninės daugialypės terpės
grotuvas ir kt.), prijungtas prie ANALOG IN
lizdo
[USB]
USB įrenginys, prijungtas prie
prievado
(USB)
[Screen mirroring]
SCR M
Su ekrano atvaizdavimo funkcija suderinamas
įrenginys (20 psl.)
[Home Network]
H.NET
Serveryje saugomas turinys (18 psl.)
[Music Services]
M.SERV
Internete siūlomų muzikos paslaugų turinys
(19 psl.)
Patarimas
Taip pat galite paspausti PAIRING
ir
MIRRORING ant nuotolinio valdymo pulto ir
pasirinkti atitinkamai [Bluetooth Audio] ir
[Screen mirroring] įvestis.
8LT
2
Paspauskite HOME.
TV ekrane pateikiamas pagrindinis
ekranas.
3
Paspausdami /// pasirinkite
[USB], tada paspauskite
.
4
Paspausdami / pasirinkite
[Music] arba
[Photo], tada
paspauskite
.
5
Paspausdami / pasirinkite
norimą turinį ir paspauskite
.
Paleidžiamas pasirinktas turinys.
Pastaba
Kai naudojate USB įrenginį, neatjunkite jo.
Prieš prijungdami arba atjungdami USB
įrenginį išjunkite sistemą, kad
nesugadintumėte duomenų arba USB
įrenginio.
Žr. skyrių „BLUETOOTH funkcija“ (11 psl.).
Kaip paleisti muziką /
nuotraukas iš kitų
įrenginių naudojant
tinklo funkciją
Garso reguliavimas
Kaip taikyti garso efektus
Galite lengvai įjungti iš anksto
užprogramuotus garso efektus, kurie
pritaikyti pagal įvairius garso šaltinius.
Juos nustatę galėsite mėgautis puikiu ir
sodriu garsu namuose.
Pastaba
Garso efektų pasirinkti negalima, kai
sistema prijungta prie BLUETOOTH imtuvo
siųstuvo režimu.
Žr. „Tinklo funkcija“ (16 psl.).
Kaip pasirinkti garso lauką
Kai atkuriamas turinys, kelis kartus
paspauskite SOUND FIELD.
[ClearAudio+]
Galite mėgautis garso kokybe naudodami
„Sony“ rekomenduojamą garso lauką. Garso
laukas automatiškai optimizuojamas pagal
atkuriamą turinį ir funkciją.
[Movie]
Sistema užtikrina optimizuotą garso kokybę
žiūrint filmus.
[Music]
Sistema užtikrina optimizuotą garso kokybę
klausantis muzikos.
[Sports]
Ši sistema atkuria sporto varžybų transliacijos
efektą. Komentarai yra aiškūs, plojimai
girdimi kaip erdvinis garsas, o garsas –
tikroviškas.
[Game Studio]
Sistema užtikrina optimizuotą garso kokybę
žaidžiant vaizdo žaidimus.
[Standard]
Sistema užtikrina garso kokybę, tinkamą
kiekvienam šaltiniui.
Patarimas
 Taip pat galite paspausdami
CLEARAUDIO+ pasirinkti [ClearAudio+].
 Taip pat galima pasirinkti [Sound Field] iš
parinkčių meniu (29 psl.).
9LT
Klausymasis / peržiūra / Garso reguliavimas
Kaip klausytis muzikos iš
BLUETOOTH įrenginio
Kaip naudoti nakties režimo
funkciją
Ši funkcija naudinga, kai žiūrite filmus
vėlai vakare. Galėsite aiškiai girdėti
dialogus, net kai garsumo lygis bus
žemas.
Paspauskite NIGHT.
Suaktyvinama nakties režimo funkcija.
Paspauskite dar kartą, jei norite išjungti
funkciją.
Patarimas
Taip pat galima pasirinkti [Night] iš
parinkčių meniu (29 psl.).
Kaip naudoti aiškaus balso
funkciją
Ši funkcija padeda aiškiau atkurti
dialogus.
Kelis kartus paspauskite VOICE.
 [Voice : 1]: Standard
 [Voice : 2]: sustiprinamas dialogų
diapazonas.
 [Voice : 3]: sustiprinamas dialogų
diapazonas ir itin sustiprinama
pagyvenusiems asmenims sunkiau
atskiriama diapazono sritis.
DSEE HX funkcijos
naudojimas (garso
kodekų failų atkūrimas
natūraliu garsu)
DSEE HX (skaitmeninio garso tobulinimo
modulis) yra plataus diapazono
kompensavimo ir garso atkūrimo
technologija, kurią sukūrė bendrovė
„Sony“. Ši funkcija konvertuoja garso
failą į didelės raiškos garso failą* ir
atkuria švarų didelio diapazono garsą,
kuris dažnai prarandamas.
Ši funkcija veikia tik tada, kai [Music]
pasirinkta kaip garso laukas.
* Failas išplečiamas ne daugiau kaip iki
96 kHz 24 bitų atitikmens.
1
2
Paspausdami  pasirinkite
[Setup] viršutiniame dešiniajame
kampe, tada paspauskite .
3
Paspausdami / pasirinkite
[Audio Settings], tada paspauskite
.
4
Paspausdami / pasirinkite
[DSEE HX], tada paspauskite
Patarimas
Taip pat galima pasirinkti [Type 1], [Type 2]
arba [Type 3] dalyje [Voice] naudojant
parinkčių meniu (29 psl.).
Paspauskite HOME.
TV ekrane pateikiamas pagrindinis
ekranas.
5
.
Paspausdami / pasirinkite [On],
tada paspauskite .
Pastaba
 DSEE HX funkcija neveikia su didelės
raiškos garso failais.
 DSEE HX funkcija neveikia efektyviai, jei
dažnis bitais per mažas, kad būtų galima
tinkamai sutvarkyti.
10LT
Pastaba
Jei BLUETOOTH įrenginiui reikia
prieigos rakto, įveskite 0000. Prieigos
kodas gali būti vadinamas prieigos
kodu, PIN kodu, PIN numeriu arba
slaptažodžiu.
BLUETOOTH funkcija
Muzikos klausymasis iš
BLUETOOTH įrenginio
Patarimas
Kaip susieti šią sistemą su
BLUETOOTH įrenginiu
Susiejimas yra veiksmas, kai
BLUETOOTH įrenginiai vienas kitą
užregistruoja iš anksto. Kartą susiejus to
daugiau daryti nebereikia.
Prieš susiedami įrenginį su šia sistema
pasirinkite [Bluetooth Mode] nuostatą
[Receiver] (25 psl.).
1
2
Padėkite BLUETOOTH įrenginį ne
daugiau nei 1 metro atstumu nuo
įrenginio.
Paspauskite PAIRING .
Sumirksi mėlynas LED indikatorius ir
TV ekrane pateikiamas BLUETOOTH
susiejimo ekranas.
5
6
Paleiskite atkūrimą BLUETOOTH
įrenginyje.
Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite
BLUETOOTH įrenginio garsumą. Jei
garsumo lygis dar per žemas,
sureguliuokite įrenginio garsumo lygį.
Pastaba
Galima susieti iki 9 BLUETOOTH įrenginių.
Jei susiejamas 10-as BLUETOOTH įrenginys,
paskutinis prijungtas įrenginys bus
pakeistas nauju.
Kaip atšaukti susiejimą
Paspauskite HOME arba INPUT +/–.
Patarimas
Taip pat galite pagrindiniame ekrane
pasirinkti [Bluetooth Audio].
3
4
BLUETOOTH įrenginyje įjunkite
susiejimo režimą.
Išsamios informacijos, kaip įjungti
BLUETOOTH įrenginio susiejimo
režimą, žr. kartu su įrenginiu
pateiktoje naudojimo instrukcijoje.
Įrenginio ekrane pasirinkite HT-XT3.
Atlikite šį veiksmą per 5 minutes,
kitaip susiejimo režimas bus
išjungtas.
Kai nustatomas BLUETOOTH ryšys,
TV ekrane parodomas įrenginio
pavadinimas ir užsidega mėlynas
LED indikatorius.
Kaip prisijungti prie
BLUETOOTH įrenginio
naudojant šią sistemą
Naudodami šią sistemą galite prisijungti
prie susieto BLUETOOTH įrenginio.
Prieš leisdami muziką patikrinkite, ar:
 įjungta BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkcija;
 įrenginiai yra susieti (11 psl.);
 pasirinkta [Bluetooth Mode] nuostata
[Receiver] (25 psl.).
11LT
BLUETOOTH funkcija
Galite pakeisti įrenginyje rodomą
sistemos pavadinimą naudodami
[Device Name] dalyje [System
Settings] (28 psl.).
1
Paspauskite PAIRING
.
Pastaba
Norėdami prisijungti prie vėliausiai
prijungto BLUETOOTH įrenginio,
paspauskite . Tada pereikite prie
5 veiksmo.
2
3
Paspauskite OPTIONS.
Pasirinkite Device List ir
paspauskite .
Pateikiamas susietų BLUETOOTH
įrenginių sąrašas.
4
Kelis kartus paspausdami /
pasirinkite norimą įrenginį, tada
paspauskite .
5
Paspauskite , kad pradėtumėte
atkūrimą.
6
Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite
BLUETOOTH įrenginio garsumą. Jei
garsumo lygis dar per žemas,
sureguliuokite įrenginio garsumo lygį.
Pastaba
 Sujungę sistemą su BLUETOOTH įrenginiu
galite valdyti atkūrimą naudodami
mygtukus , , , / ir /.
 Galite prisijungti prie sistemos
naudodami susietą BLUETOOTH įrenginį,
kai sistema veikia budėjimo režimu, jei
esate pasirinkę [Bluetooth Standby]
nuostatą [On] (25 psl.).
 Garso atkūrimas šioje sistemoje gali
atsilikti nuo BLUETOOTH įrenginio dėl
BLUETOOTH belaidės technologijos savybių.
Patarimas
Galite įjungti arba išjungti kodeką AAC arba
LDAC naudodami BLUETOOTH įrenginį
(26 psl.).
Kaip atjungti BLUETOOTH įrenginį
Atlikite bet kurį toliau nurodytą veiksmą.
 Dar kartą paspauskite PAIRING .
12LT
 Išjunkite BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
 Kai rodomas atkūrimo ekranas,
paspauskite OPTIONS, tada pasirinkite
[Disconnect].
 Išjunkite sistemą arba BLUETOOTH
įrenginį.
Kaip ištrinti susietą BLUETOOTH
įrenginį iš įrenginių sąrašo
1
Atlikite 1–3 pirmiau nurodytus
veiksmus.
2
Kelis kartus paspausdami /
pasirinkite įrenginį, tada paspauskite
OPTIONS.
3
Kelis kartus paspausdami /
pasirinkite [Remove], tada
paspauskite .
4
Kelis kartus paspausdami /
pasirinkite [OK], tada paspauskite
.
Kaip prisijungti prie
nuotolinio įrenginio
naudojant klausymosi vienu
palietimu funkciją (NFC)
NFC (artimojo lauko ryšys) yra
technologija, užtikrinanti belaidį
artimojo nuotolio ryšį tarp įvairių
įrenginių.
Laikant su NFC suderinamą nuotolinį
įrenginį šalia įrenginio N žymos, sistema
ir nuotolinis įrenginys automatiškai
susiejami ir užmezgamas BLUETOOTH ryšys.
Suderinami nuotoliniai įrenginiai
Nuotoliniai įrenginiai su integruotąja
NFC funkcija
(OS: „Android 2.3.3“ arba naujesnė
versija, išskyrus „Android 3.x“)
Ši funkcija neveikia naudojant su NFC
suderinamą imtuvą.
Patarimas
 Jei susiejimas ir BLUETOOTH ryšys
prisijungti tik prie vieno su NFC
suderinamo įrenginio.
 Atsižvelgiant į nuotolinį įrenginį, jame gali
reikėti iš anksto atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
 Įjunkite NFC funkciją. Išsamios
informacijos ieškokite prie nuotolinio
įrenginio pridėtose naudojimo
instrukcijose.
 Jei nuotoliniame įrenginyje naudojama
senesnė OS versija nei „Android 4.1.x“,
atsisiųskite ir paleiskite taikomąją
programą „NFC Easy Connect“. „NFC
Easy Connect“ yra nemokama taikomoji
programa, skirta „Android“
nuotoliniams įrenginiams, kurią galima
įsigyti „Google Play“. (Ši taikomoji
programa gali būti neteikiama kai
kuriose šalyse / regionuose.)
nutrūksta, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
 Vėl palaikykite nuotolinį įrenginį šalia
įrenginio N-žymos.
 Jei naudojate įsigytą nuotolinio
įrenginio dėklą, jį nuimkite.
 Iš naujo paleiskite taikomąją programą
„NFC Easy Connect“.
 Jei norite prisijungti prie BLUETOOTH
įrenginio, kai sistema veikia budėjimo
režimu, pasirinkite [Quick Start Mode]
nuostatą [On].
 Jei garsumo lygis vis dar per žemas,
pirmiausia sureguliuokite nuotolinio
įrenginio garsumo lygį. Jei garsumo lygis
dar per žemas, sureguliuokite įrenginio
garsumo lygį.
 Jei laikote nuotolinį įrenginį šalia N žymos,
kai sistema veikia siųstuvo režimu,
automatiškai pakeičiama [Bluetooth
Mode] nuostata į [Receiver]. Ši funkcija
neveikia naudojant su NFC suderinamą
imtuvą.
1
Laikykite nuotolinį įrenginį šalia
įrenginio N žymos, kol nuotolinis
įrenginys suvibruos.
Kaip sustabdyti atkūrimą
Vykdykite nuotolinio įrenginio
ekrane pateiktas instrukcijas ir
nustatykite BLUETOOTH ryšį.
Kai nustatomas BLUETOOTH ryšys,
priekiniame skydelyje užsidega
mėlynas LED indikatorius.
2
Atkūrimas bus sustabdytas, jei atliksite
vieną iš toliau nurodytų veiksmų:
 Vėl palaikykite nuotolinį įrenginį šalia
įrenginio N-žymos.
 Nuotoliniame įrenginyje sustabdysite
muzikos grotuvą.
 Išjungsite sistemą arba nuotolinį
įrenginį.
 Pakeisite įvestį.
 Išjungsite nuotolinio įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
 Nuotolinio valdymo pulte paspausite
, HOME arba PAIRING .
Nuotoliniame įrenginyje
pradėkite garso šaltinio atkūrimą.
Išsamios informacijos apie atkūrimo
operacijas žr. nuotolinio įrenginio
naudojimo instrukcijoje.
13LT
BLUETOOTH funkcija
Pastaba
 Sistema vienu metu gali atpažinti ir
Kaip klausytis garso
naudojant su BLUETOOTH
suderinamą imtuvą
Galite klausytis šaltinio, paleisto per šią
sistemą, garso naudodami su BLUETOOTH
suderinamą imtuvą (pvz., ausines).
1
2
3
4
Įjunkite BLUETOOTH imtuvo
BLUETOOTH funkciją.
Pereikite į [Bluetooth Settings] ir
pasirinkite [Bluetooth Mode]
nuostatą [Transmitter] (25 psl.).
Paspausdami / pasirinkite [OK].
Paspauskite /, kad
pasirinktumėte BLUETOOTH
imtuvo pavadinimą iš [Device List]
dalyje [Bluetooth Settings]
(25 psl.), tada paspauskite .
Užmezgus BLUETOOTH ryšį
užsidega mėlynas LED indikatorius.
Pastaba
Jei sąraše nerandate BLUETOOTH
imtuvo pavadinimo, pasirinkite [Scan].
5
6
Atkurkite šaltinį per šią sistemą.
Garsas atkuriamas per BLUETOOTH
imtuvą.
Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite
BLUETOOTH imtuvo garsumą. Jei
garsumo lygis dar per žemas,
sureguliuokite įrenginio garsumo lygį.
Prijungus įrenginį prie BLUETOOTH
imtuvo, įrenginio garsumo lygio
reguliuoti negalima. Įrenginio
jutikliniais mygtukais ir nuotolinio
valdymo pulto mygtukais galima
reguliuoti tik BLUETOOTH imtuvo
garsumo lygį.
14LT
Pastaba
 Galima užregistruoti iki 9 BLUETOOTH
imtuvų. Užregistravus 10-ą BLUETOOTH
imtuvą paskutinis prijungtas BLUETOOTH
imtuvas bus pakeistas nauju.
 Sistema gali rodyti iki 15 aptiktų
BLUETOOTH imtuvų dalyje [Device List].
 Negalima pakeisti garso efektų arba
nustatymų naudojant parinkčių meniu,
kol perduodamas garsas.
 Tam tikro turinio gali nepavykti atkurti dėl
jam taikomos turinio apsaugos.
 Garso atkūrimas BLUETOOTH imtuve gali
atsilikti nuo sistemos dėl BLUETOOTH
belaidės technologijos savybių.
 Garsas neatkuriamas per sistemos
garsiakalbius ir HDMI OUT (ARC) lizdą, kai
BLUETOOTH imtuvas tinkamai prijungtas
prie sistemos.
 [Screen mirroring] įvestis, [Bluetooth
Audio] įvestis ir namų kino valdymo
funkcija neveikia, kai sistema veikia
siųstuvo režimu.
Patarimas
 Sujungę sistemą su BLUETOOTH imtuvu
galite valdyti atkūrimą naudodami
BLUETOOTH imtuvo atkūrimo operacijų
mygtukus.
 Šią sistemą galite prijungti prie vėliausiai
prijungto BLUETOOTH imtuvo kelis kartus
paspausdami RX/TX , pasirinkite
[Transmitter]. Tada atkurkite šaltinį
naudodami sistemą.
Kaip atjungti BLUETOOTH imtuvą
Atlikite bet kurį toliau nurodytą veiksmą.
 Atjunkite BLUETOOTH imtuvo
BLUETOOTH funkciją.
 Pasirinkite [Bluetooth Mode] nuostatą
[Receiver] arba [Off] (25 psl.).
 Išjunkite sistemą arba BLUETOOTH
imtuvą.
 Naudokite vienu palietimu valdomą
funkciją (NFC).
Kaip ištrinti užregistruotą
BLUETOOTH imtuvą
1
[Bluetooth Settings] pasirinkite
[Device List] (25 psl.).
Pateikiamas susietų ir aptiktų
BLUETOOTH imtuvų sąrašas.
Paspauskite /, kad pasirinktumėte
įrenginį, tada paspauskite OPTIONS.
3
Paspausdami / pasirinkite
[Remove], tada paspauskite .
4
Paspausdami / pasirinkite [OK],
tada paspauskite .
Sistemos valdymas
naudojant išmanųjį
telefoną arba
planšetinį įrenginį
(„SongPal“)
Šiam modeliui skirtą programą rasite
parduotuvėse „Google Play“ ir „App
Store“. Raskite „SongPal“ ir atsisiuntę
nemokamą programą sužinokite
daugiau apie patogias funkcijas.
Lengvai valdomą programą „SongPal“
galima naudoti nuotoliniu būdu. Ją
naudodami galėsite:
 pasirinkti muziką arba garso turinį
naudodami integruotas įvairių įrenginių
ir išmaniųjų telefonų funkcijas;
 intuityviai valdyti įvairius nustatymus;
 klausytis muzikos ir matyti jai
pritaikytą vaizdą išmaniojo telefono
ekrane.
1
Raskite, atsisiųskite ir paleiskite
taikomąją programą „SongPal“. Tada
vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
2
Kai įrenginyje rodomas BLUETOOTH
ryšio ekranas, paspauskite
PAIRING .
Sumirksi mėlynas LED indikatorius.
3
Įrenginyje rodomame BLUETOOTH
įrenginių sąraše pasirinkite HT-XT3.
Užmezgus ryšį užsidega mėlynas LED
indikatorius.
4
Sistemą valdykite prijungto įrenginio
ekrane.
Naudojant „iPhone“ / „iPod“
1
Paspauskite PAIRING .
Sumirksi mėlynas LED indikatorius.
2
Įjunkite „iPhone“ / „iPod“ susiejimo
režimą.
3
„iPhone“ / „iPod“ rodomame
BLUETOOTH įrenginių sąraše
pasirinkite HT-XT3.
Užmezgus ryšį užsidega mėlynas LED
indikatorius.
4
Raskite, atsisiųskite ir paleiskite
taikomąją programą „SongPal“.
5
Sistemą valdykite prijungto įrenginio
ekrane.
Pastaba
Prieš atlikdami toliau nurodytus veiksmus,
būtinai pasirinkite [Bluetooth Mode]
nuostatą [Receiver] (25 psl.).
15LT
BLUETOOTH funkcija
2
Naudojant „Android“ įrenginį
Kaip nustatyti laidinio LAN ryšį
Tinklo funkcija
Toliau nurodytų veiksmų atlikti nereikia,
jei nustatėte naudodami [Easy Network
Settings].
Prisijungimas prie
laidinio tinklo
1
Sistemos prijungimas prie
tinklo naudojant LAN kabelį
Toliau esančiame paveikslėlyje
pateiktas pagrindinio tinklo, kuriame
naudojama sistema ir serveris,
konfigūracijos pavyzdys.
LAN kabelis
(nepridedamas)
ADSL modemas /
kabelinis modemas
Plačiajuosčio
ryšio maršrutizatorius
Internetas
LAN kabelis
(nepridedamas)
Serveris
Patarimas
Rekomenduojame naudoti ekranuotą tiesų
sąsajos kabelį (LAN kabelį).
Paspauskite HOME.
TV ekrane pateikiamas pagrindinis
ekranas.
2
Paspausdami  pasirinkite
[Setup] viršutiniame dešiniajame
kampe, tada paspauskite .
3
Paspausdami / pasirinkite
[Network Settings], tada
paspauskite .
4
Paspausdami / pasirinkite
[Internet Settings], tada
paspauskite .
5
Paspausdami / pasirinkite
[Wired Setup], tada paspauskite
.
TV ekrane rodomas ekranas,
kuriame reikia pasirinkti IP adreso
gavimo būdą.
6
Paspausdami / pasirinkite
[Auto], tada paspauskite .
7
Paspausdami / naršykite
informaciją, tada paspauskite .
8
Paspausdami / pasirinkite
[Save & Connect], tada
paspauskite .
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
Išsamią informaciją rasite TV ekrane
pateikiamuose pranešimuose.
Jei naudojate fiksuotą IP adresą
Atlikdami 6 veiksmą pasirinkite
[Custom], tada vykdydami ekrane
pateiktas instrukcijas pasirinkite
[Specify IP address]. TV ekrane rodomas
IP adreso įvesties ekranas.
16LT
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
įveskite [IP Address] reikšmę ir
paspausdami
patvirtinkite reikšmes.
Įveskite [Subnet Mask], [Default
Gateway], [Primary DNS] ir [Secondary
DNS] reikšmes, tada paspauskite .
3
4
Kaip nustatyti belaidžio
LAN ryšį
Prieš nustatant tinklo nustatymus
Jei belaidžio LAN maršrutizatorius
(prieigos taškas) yra suderinamas su
„Wi-Fi Protected Setup“ (WPS), tinklo
nustatymus lengvai nustatysite
naudodami WPS mygtuką.
Jei ne, reikės pasirinkti arba įvesti toliau
nurodytą informaciją. Iš anksto gaukite
toliau nurodytą informaciją:
 belaidžio LAN maršrutizatoriaus /
prieigos taško tinklo pavadinimą (SSID)*;
 tinklo saugos raktą (slaptažodį)**.
* SSID (tinklo įrangos identifikatorius) – tai
pavadinimas, pagal kurį atpažįstamas
tam tikras prieigos taškas.
** Ši informacija turi būti pateikta belaidžio
LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško
etiketėje, naudojimo instrukcijoje, ją taip
pat gali pateikti asmuo, konfigūruojantis
belaidį tinklą, arba interneto paslaugos
teikėjas.
1
2
Programinės įrangos klaviatūra
įveskite saugos raktą (WEP raktą,
WPA / WPA2 raktą). Paspausdami
/// ir
pasirinkite rašmenis
/ skaitmenis, tada pasirinkite
[Enter], kad patvirtintumėte
saugos raktą.
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
Išsamią informaciją rasite TV ekrane
pateikiamuose pranešimuose.
Jei naudojate fiksuotą IP adresą
Atlikdami 3 veiksmą pasirinkite [New
connection registration], pasirinkite
[Manual registration], tada vykdydami
ekrane pateiktas instrukcijas pasirinkite
[Specify IP address]. TV ekrane rodomas
IP adreso įvesties ekranas.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
įveskite [IP Address] reikšmę ir
paspausdami
patvirtinkite reikšmes.
Įveskite [Subnet Mask], [Default
Gateway], [Primary DNS] ir [Secondary
DNS] reikšmes, tada paspauskite .
Pastaba
Jei jūsų tinklas neapsaugotas užšifruojant
(naudojant saugos raktą), 4 veiksmo
saugos nustatymų ekranas nerodomas.
Atlikite skyriuje „Kaip nustatyti
laidinio LAN ryšį“ (16 psl.)
nurodytus 1–4 veiksmus.
Paspausdami / pasirinkite
[Wireless Setup(built-in)], tada
paspauskite .
TV ekrane rodomas galimų SSID
(prieigos taškų) sąrašas.
17LT
Tinklo funkcija
Prisijungimas prie
belaidžio tinklo
Paspausdami / pasirinkite
norimą tinklo pavadinimą (SSID),
tada paspauskite .
TV ekrane rodomi saugos
nustatymai.
Kaip paleisti failus,
esančius pagrindiniame
tinkle
Galite paleisti muziką / nuotraukų failus
per kitą su pagrindiniu tinklu
suderinamą įrenginį, jį prijungdami prie
pagrindinio tinklo.
Šią sistemą galima naudoti kaip grotuvą
ir kaip perteikimo įrenginį.
 Serveris: saugomas ir bendrinamas
skaitmeninės daugialypės terpės
turinys.
 Grotuvas: randa ir paleidžia
skaitmeninį daugialypės terpės turinį
iš serverio.
 Perteikimo įrenginys: gauna failus iš
serverio ir juos leidžia, be to, jį galima
valdyti kitu įrenginiu (valdikliu).
 Valdiklis: valdo perteikimo įrenginį.
Kaip paleisti nuotolinius failus
valdant sistemą (perteikimo
įrenginį) pagrindinio tinklo
valdikliu
Leidžiant serveryje saugomus failus,
sistemą galima valdyti naudojant su
pagrindinio tinklo valdikliu suderinamą
įrenginį (mobilųjį telefoną ar kt.).
Perteikimo
įrenginys
(ši sistema)
Serveris
Valdiklis
Išsamios informacijos, kaip naudoti, žr.
su pagrindinio tinklo valdikliu suderinamo
įrenginio naudojimo instrukcijose.
Pastaba
Pasiruoškite naudoti pagrindinio
tinklo funkciją.
 Prijunkite sistemą prie tinklo (16 psl.).
 Paruoškite kitą su pagrindiniu tinklu
suderinamą įrenginį. Išsamios
informacijos ieškokite prie įrenginio
pridėtose naudojimo instrukcijose.
Kaip paleisti serveryje saugomus
failus per sistemą (grotuvą)
Pagrindiniame ekrane pasirinkite [Home
Network], tada pasirinkite serverį.
Pasirinkite failą, kurį norite paleisti,
dalyje
[Music] arba
[Photo].
Serveris
Grotuvas
(ši sistema)
18LT
Vienu metu nevaldykite sistemos pridėtu
nuotolinio valdymo pultu ir valdikliu.
Patarimas
Sistema yra suderinama su standartinės
„Windows 7“ priemonės „Windows Media®
Player 12“ funkciją „Leisti“.
Naudojimasis įvairiomis
internetinėmis
paslaugomis
Naudodami šią sistemą galite klausytis
muzikos internetu. Kad būtų galima
naudotis šia funkcija, sistema turi būti
prijungta prie interneto.
3
Paspausdami / pasirinkite
norimą muzikos paslaugą, tada
paspauskite .
Paspauskite BACK, kad grįžtumėte
į ankstesnį katalogą.
Kaip užregistruoti naują
muzikos paslaugą
Kaip sužinoti registracijos kodą
Maršrutizatorius
Ši sistema
Pastaba
Prieš naudojantis muzikos paslaugomis,
gali reikėti užregistruoti sistemą. Išsamią
informaciją apie užregistravimą žr.
paslaugos teikėjo klientų pagalbos svetainėje.
1
2
Paspauskite HOME.
TV ekrane pateikiamas pagrindinis
ekranas.
Paspausdami / pasirinkite
[Music Services], tada paspauskite
.
TV ekrane rodomas paslaugų
teikėjų sąrašas.
Norint naudotis nauja muzikos paslauga
gali reikėti įvesti sistemos registracijos kodą.
1
Pagrindiniame ekrane pasirinkite
[Music Services].
TV ekrane rodomas paslaugų teikėjų
sąrašas.
2
Paspausdami / pasirinkite norimą
muzikos paslaugą, tada paspauskite
.
TV ekrane rodoma registracijos
informacija, įskaitant registracijos kodą.
Pastaba
Įvedus muzikos paslaugą TV ekrane gali
būti rodoma registracijos informacija.
Laikas, kada tokia informacija rodoma,
priklauso nuo muzikos paslaugos.
Pastaba
Atsižvelgiant į internetinio turinio ryšio
būseną, gali tekti palaukti, kol TV
ekrane bus pateiktas paslaugų teikėjų
sąrašas.
Patarimas
Norėdami atnaujinti paslaugų teikėjų
sąrašą, paspauskite OPTIONS, tada
pasirinkite [Update List].
19LT
Tinklo funkcija
Galite klausytis įvairių internete siūlomų
muzikos paslaugų turinio.
Internetas
 Naudojant ekrano atvaizdavimo funkciją
Ekrano atvaizdavimo
funkcijos naudojimas
Ekrano atvaizdavimas yra funkcija,
suteikianti galimybę TV ekrane matyti
mobiliojo įrenginio ekraną naudojant
„Miracast“ technologiją.
Sistemą galima prijungti tiesiai prie
ekrano atvaizdavimo funkciją
palaikančio įrenginio (pvz., išmaniojo
telefono, planšetinio kompiuterio).
Galite matyti įrenginio ekraną dideliame
TV ekrane. Norint naudoti šią funkciją
belaidžio ryšio maršrutizatoriaus (arba
prieigos taško) nereikia.
1
2
Paspauskite MIRRORING.
Vykdykite ekrane pateiktas
instrukcijas.
Naudodami įrenginį aktyvinkite
ekrano atvaizdavimo funkciją.
Išsamios informacijos, kaip
suaktyvinti funkciją, žr. prie
įrenginio pridėtose naudojimo
instrukcijose.
Kaip prisijungti prie „Xperia“
išmaniojo telefono naudojant
atvaizdavimo vienu palietimu
funkciją (NFC)
Paspauskite MIRRORING ir palaikykite
„Xperia“ išmanųjį telefoną šalia
įrenginio N žymos.
Kaip išjungti atvaizdavimo funkciją
Paspauskite HOME arba INPUT +/–.
Pastaba
 Naudojant ekrano atvaizdavimo funkciją
vaizdo ir garso kokybę gali pabloginti kito
tinklo trikdžiai.
20LT
gali neveikti kai kurios tinklo funkcijos.
 Įsitikinkite, kad įrenginys yra suderinamas
su „Miracast“. Negarantuojama, kad
pavyks prijungti visus su „Miracast“
suderinamus įrenginius.
 Atsižvelgiant į naudojimo aplinką, vaizdo
ir garso kokybė gali būti prastesnė.
Patarimas
 Kai naudojate atvaizdavimo funkciją,
galite pasirinkti norimą garso efektą.
Paspauskite garso efekto mygtukus
(44 psl.).
 Jei vaizdo ir garso kokybė dažnai yra
prasta, galite pagerinti kokybę
nustatydami [Screen mirroring RF Setting]
(28 psl.).
Autorių teisių technologijomis
apsaugoto 4K turinio peržiūra
4K TV prijungimas
Kai TV HDMI lizdas yra
pažymėtas ARC* ir
suderinamas su HDCP 2.2
Jei jūsų TV HDMI lizdas pažymėtas ARC ir
nėra suderinamas su HDCP 2.2,
prijunkite sistemą prie TV HDMI lizdo,
kuris suderinamas su HDCP 2.2
naudodami HDMI kabelį. Tada prijunkite
optinį skaitmeninį kabelį prie TV optinės
išvesties lizdo ir klausykitės
skaitmeninio garso.
Su HDCP 2.2
suderinamas
HDMI lizdas
Su HDCP 2.2
suderinamas
HDMI lizdas
Didelės
spartos HDMI
kabelis*
Skaitmeninis
optinis
kabelis*
Didelės spartos
HDMI kabelis**
* ARC (garso grįžties kanalo) funkcija
siunčia skaitmeninį garsą iš TV į šią
sistemą arba AV stiprintuvą per HDMI
kabelį.
** Pridedamas tik kai kuriose šalyse.
* Pridedamas arba didelės spartos HDMI,
arba skaitmeninis optinis kabelis; tai
priklauso nuo šalies.
21LT
Autorių teisių technologijomis apsaugoto 4K turinio peržiūra
Norėdami peržiūrėti autorių teisių
technologijomis apsaugotą 4K turinį,
junkite sistemą ir TV per su HDCP 2.2
suderinamą HDMI lizdą. Išsamios
informacijos, ar TV yra su HDCP 2.2
suderinamas HDMI lizdą lizdas,
ieškokite prie TV pridėtose naudojimo
instrukcijose.
Kai TV HDMI lizdas yra
pažymėtas ARC ir
nesuderinamas su HDCP 2.2
4K įrenginių prijungimas
Prijunkite 4K įrenginį prie sistemos
HDMI IN 1 lizdo. Išsamios informacijos,
ar įrenginys suderinamas su HDCP 2.2,
žr. kartu su įrenginiu pateiktoje
naudojimo instrukcijoje.
Nustatymai ir reguliavimas
Kaip naudoti sąrankos
ekraną
Elementus, pvz., vaizdą ir garsą, galite
įvairiai reguliuoti.
Numatytieji nustatymai pabraukti.
„Blu-ray Disc™“
leistuvas, kabelinės
televizijos priedėlis,
palydovinės televizijos
priedėlis ir kt.
OUTPUT
Su HDCP 2.2
suderinamas
HDMI lizdas
Didelės spartos
HDMI kabelis
(nepridedamas)
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane pateikiamas pagrindinis
ekranas.
2
Paspausdami  pasirinkite
[Setup] viršutiniame dešiniajame
kampe, tada paspauskite .
3
Paspausdami / pasirinkite
sąrankos kategorijos piktogramą
ir paspauskite .
PiktogramaPaaiškinimas
[Software Update] (23 psl.)
Atnaujinama sistemos
programinė įranga.
[Screen Settings] (23 psl.)
Ekrano nustatymai
pakoreguojami pagal TV tipą.
[Audio Settings] (24 psl.)
Garso nustatymai
pakoreguojami pagal lizdų tipą.
[Bluetooth Settings]
(25 psl.)
Sukonfigūruojami visi
BLUETOOTH funkcijos
nustatymai.
[System Settings] (27 psl.)
Sukonfigūruojami su sistema
susiję nustatymai.
[Network Settings] (28 psl.)
Sukonfigūruojami visi
interneto ir tinklo
nustatymai.
[Input Skip Setting] (29 psl.)
Nustatomas kiekvienos
įvesties praleidimo
nustatymas.
22LT
PiktogramaPaaiškinimas
[Easy Setup] (29 psl.)
Iš naujo paleidžiama [Easy
Setup], kad būtų galima
nustatyti pagrindinius
nustatymus.
[Easy Network Settings]
(29 psl.)
Paleidžiama [Easy Network
Settings], kad būtų galima
nustatyti pagrindinius tinklo
nustatymus.
[Resetting] (29 psl.)
Atkuriami gamykliniai
sistemos nustatymai.
 [Update via Internet]
Sistemos programinė įranga naujinama
prisijungus prie pasiekiamo tinklo.
Patikrinkite, ar prisijungta prie interneto.
Išsamios informacijos žr. „Tinklo
funkcija“ (16 psl.).
 [Update via USB Memory]
Atnaujinama programinė įranga
naudojant USB atmintį. Įsitikinkite, kad
programinės įrangos naujinio aplanko
pavadinimas yra UPDATE.
Sistema gali atpažinti iki 500 failų /
aplankų viename sluoksnyje, įskaitant
naujinimo failus / aplankus.
[Screen Settings]
Atnaujinę programinę įrangą į naujausią
versiją, galėsite naudotis naujausiomis
funkcijomis.
Kol naujinama programinė įranga,
priekinio skydelio ekrane rodoma UPDT.
Kai baigiama naujinti, sistema
automatiškai paleidžiama iš naujo.
Kol naujinama, negalima sistemos
išjungti ir negalima nei jos, nei TV
naudoti. Palaukite, kol programinė
įranga bus atnaujinta.
Pastaba
 Daugiau informacijos apie naujinimo
funkcijas rasite toliau nurodytoje
svetainėje:
Europos ir Rusijos klientams:
www.sony.eu/support
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/
support
 [TV Type]
[16:9]: pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate plačiaekranį TV arba TV su
plačiojo režimo funkcija.
[4:3]: pasirinkite šį nustatymą, kai
prijungiate 4:3 ekrano formato TV arba
TV su plačiojo režimo funkcija.
 [Output Video Resolution]
[Auto]: atkuria vaizdo signalus pagal TV
ar prijungto įrenginio raišką.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: atkuria vaizdo signalus
pagal pasirinktą raiškos nustatymą.
* Jei atkuriamo turinio spalvų sistema yra
NTSC, vaizdo signalų raiška gali būti
konvertuota tik į [480i] arba [480p].
 Jei tinklo sąlygos yra prastos,
apsilankykite anksčiau nurodytoje
svetainėje, atsisiųskite naujausią
programinės įrangos versiją ir
atnaujinkite per USB atmintį.
23LT
Nustatymai ir reguliavimas
[Software Update]
 [24p Output]
[Network content 24p Output]
Šią funkciją galima naudoti leidžiant
turinį iš ekrano atvaizdavimo.
[Auto]: 24p vaizdo signalai atkuriami tik
tada, kai 1080 / 24p palaikantis TV
prijungtas per HDMI jungtį, o [Output
Video Resolution] nustatyta kaip [Auto]
arba [1080p].
[Off]: pasirinkite, jei TV nepalaiko 1080 /
24p vaizdo signalų.
 [4K Output]
[Auto1]: atkuriant vaizdą atkuriami 2K
(1920 × 1080) vaizdo signalai, o atkuriant
nuotraukas – 4K vaizdo signalai, kai
prijungta prie 4K palaikančio „Sony“
įrenginio.
Atkuriant 24p vaizdo turinį arba nuotraukas
atkuriami 4K vaizdo signalai, kai prijungta
prie 4K palaikančio ne „Sony“ įrenginio.
[Auto2]: automatiškai atkuriami 4K /
24p vaizdo signalai, kai prijungiate
4K / 24p palaikantį įrenginį ir
pasirenkate atitinkamą [Network
content 24p Output], esančios [24p
Output], nustatymą, be to, leidžiant 2D
nuotraukų failus atkuriamos 4K / 24p
nuotraukos.
[Off]: funkcija išjungiama.
Pastaba
Jei naudojamas „Sony“ įrenginys
neaptinkamas pasirinkus [Auto1],
nustatymo efektas bus toks pat kaip
nustatymo [Auto2].
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: automatiškai aptinkamas
išorinio įrenginio tipas ir įjungiamas
atitinkamos spalvos nustatymas.
[YCbCr (4:2:2)]: atkuriami YCbCr 4:2:2
vaizdo signalai.
[YCbCr (4:4:4)]: atkuriami YCbCr 4:4:4
vaizdo signalai.
[RGB]: pasirinkite, jei norite prijungti
įrenginį su HDCP palaikančiu DVI lizdu.
24LT
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: įprastas pasirinkimas.
[12bit], [10bit]: atkuriami 12 bit. / 10 bit.
vaizdo signalai, prijungtas TV palaiko
„Deep Colour“.
[Off]: pasirinkite, jei vaizdas nesklandus
arba spalvos atrodo nenatūraliai.
 [Video Direct]
Jei pasirinkta įvestis [HDMI1], [HDMI2]
arba [HDMI3], sistemos rodomą ekraną
(OSD) galima išjungti. Ši funkcija
naudinga, kai žaidžiate. Galite mėgautis
tik žaidimo ekranu.
[On]: išjungia OSD. Ekrane nebus
pateikiama informacija, o mygtukai
OPTIONS ir DISPLAY neveiks.
[Off]: informacija ekrane rodoma tik
pakeitus nustatymus, pvz., pasirinkus
garso lauką.
 [SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: sušvelninami per HDMI OUT (ARC)
lizdą perduodami vaizdo signalai.
[Off]: pasirinkite, jei atkurti vaizdo
signalai iškraipomi arba spalvos atrodo
nenatūraliai.
[Audio Settings]
 [DSEE HX]
Ši funkcija veikia tik tada, kai [Music]
pasirinkta kaip garso laukas.
[On]: konvertuoja garso failą į didelės
raiškos garso failą ir atkuria švarų didelio
diapazono garsą, kuris dažnai
prarandamas (10 psl.).
[Off]: išjungiama.
 [Audio DRC]
Galite suglaudinti dinaminį garso takelio
diapazoną.
[Auto]: automatiškai suglaudina garsą,
užkoduotą „Dolby TrueHD“.
[On]: Sistema atkuria garso takelį tokiu
dinaminiu diapazonu, kokį numatė
įrašymo inžinierius.
[Off]: dinaminis diapazonas
neglaudinamas.
[On]: sumažinamas įvesties lygis.
Pasirinkus šį nustatymą išvesties lygis
sumažėja.
[Off]: normalus įvesties lygis.
 [Audio Output]
Galima pasirinkti garso signalų atkūrimo
metodą.
[Speaker]: garsas perduodamas tik per
sistemos garsiakalbius.
[Speaker + HDMI]: atkuriamas garsas
perduodamas per sistemos
garsiakalbius, o 2 kanalų tiesiniai PCM
signalai perduodami per HDMI OUT
(ARC) lizdą.
[HDMI]: garsas perduodamas tik per
HDMI OUT (ARC) lizdą. Garso formatas
priklauso nuo prijungto įrenginio.
Pastaba
 Jei [Control for HDMI] nuostata yra [On]
(27 psl.), automatiškai parenkama [Audio
Output] nuostata [Speaker + HDMI],
kurios negalima pakeisti.
 Garso signalai neperduodami per HDMI
OUT (ARC) lizdą, kai [Audio Output]
nuostata yra [Speaker + HDMI],
o [HDMI1 Audio Input Mode] (27 psl.)
nuostata yra [TV]. (Tik Europai skirti
modeliai)
 [Bluetooth Mode]
Naudojant sistemą galima leisti turinį iš
nuotolinio įrenginio arba klausytis
sistemos atkuriamo garso naudojant
kitą įrenginį, pvz., ausines.
[Receiver]: sistema veikia imtuvo
režimu, leidžiančiu priimti ir atkurti
garsą, perduodamą iš nuotolinio
įrenginio.
[Transmitter]: ši sistema veikia siųstuvo
režimu, leidžiančiu perduoti garsą
į nuotolinį įrenginį.
[Off]: BLUETOOTH įrenginio maitinimas
yra išjungtas ir [Bluetooth Audio]
įvesties pasirinkti negalima.
Pastaba
Net pasirinkus [Bluetooth Mode] nuostatą
[Off], galima prijungti nuotolinį įrenginį
naudojant klausymosi vienu palietimu
funkciją.
 [Device List]
Pateikiamas susietų ir aptiktų
BLUETOOTH imtuvų sąrašas, kai
[Bluetooth Mode] nuostata yra
[Transmitter] (25 psl.).
 [Bluetooth Standby]
Galima nustatyti [Bluetooth Standby],
kad sistemą būtų galima įjungti
naudojant BLUETOOTH įrenginį net
tada, kai ji veikia budėjimo režimu. Ši
funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą [Receiver]
arba [Transmitter].
[On]: kai užmezgamas BLUETOOTH
ryšys su susietu BLUETOOTH įrenginiu,
sistema įjungiama automatiškai.
[Off]: išjungiama.
25LT
Nustatymai ir reguliavimas
 [Attenuation settings - Analog]
Iš įrenginio, prijungto prie ANALOG IN
lizdo, perduodami garsai gali būti
iškraipyti. Galite to išvengti,
sumažindami sistemos įvesties lygį.
[Bluetooth Settings]
Pastaba
Patarimas
Jei nustatote [Quick Start Mode] kaip [Off],
o [Bluetooth Standby] kaip [On], sistemą
gali įjungti BLUETOOTH įrenginys, tačiau
BLUETOOTH ryšys nutrūksta.
LDAC yra „Sony“ sukurta „High Resolution
(Hi-Res) Audio“ garso kodavimo
technologija, veikianti 990–303 kbps*, kai
diskretizavimo dažnis 96 / 88,2 / 48 / 44,1
kHz. Ji optimaliai pritaikoma esant dideliam
diskretizavimo dažniui ir didelio dažnio
bitais kodavimui bei leidžia perduoti „HiRes Audio“ turinį net „BLUETOOTH“ ryšiu,
o stabilaus belaidžio tinklo aplinkoje
užtikrina beveik originalui prilygstančią
garso kokybę. Be to, ji leidžia efektyviai
koduoti esant mažam diskretizavimo
dažniui ir mažam dažniui bitais ir suteikia
galimybę perduoti CD kokybei prilygstantį
garsą nes esant nestabiliam belaidžiui ryšiui.
 [Bluetooth Codec - AAC]
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą [Receiver]
arba [Transmitter].
[On]: įjungiamas AAC kodekas.
[Off]: išjungiamas AAC kodekas.
Pastaba
 Aukštos kokybės garsu galima mėgautis,
jei įjungtas AAC. Jei iš įrenginio
nepavyksta klausytis AAC garso,
pasirinkite [Off].
 Jei BLUETOOTH įrenginiui esant
prijungtam pakeisite [Bluetooth Codec AAC] nuostatą, kodeko nuostata bus
pakeista tik prisijungus kitą kartą.
 [Bluetooth Codec - LDAC]
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą [Receiver]
arba [Transmitter].
[On]: įjungiamas LDAC kodekas.
[Off]: išjungiamas LDAC kodekas.
Pastaba
Jei BLUETOOTH įrenginiui esant prijungtam
pakeisite [Bluetooth Codec - LDAC]
nuostatą, kodeko nuostata bus pakeista tik
prisijungus kitą kartą.
26LT
* Jei diskretizavimo dažnis 96 kHz arba
48 kHz, veikia esant 990–330 kbps. Jei
diskretizavimo dažnis 88,2 kHz arba
44,1 kHz, veikia esant 909–303 kbps.
 [Wireless Playback Quality]
Galima nustatyti per LDAC atkūrimą
taikomą duomenų perdavimo dažnį.
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą
[Transmitter] ir [Bluetooth Codec LDAC] nuostatą [On].
[Auto]: duomenų perdavimo dažnis
automatiškai pakeičiamas, atsižvelgiant
į aplinką. Jei pasirinkus šį nustatymą
garsas atkuriamas netolygiai, rinkitės
kurį nors iš kitų trijų nustatymų.
[Sound Quality]: naudojamas
didžiausias duomenų perdavimo
dažnis. Perduodamas garsas yra
aukštesnės kokybės, tačiau jei ryšys
nepakankamai stabilus, gali sutrikti jo
atkūrimas.
[Standard]: naudojamas vidutinis
duomenų perdavimo dažnis.
Subalansuojama garso kokybė ir
atkūrimo stabilumas.
[Connection]: Prioritetas skiriamas
stabilumui. Garso kokybė gali būti
tinkama, o ryšio būklė pakankamai
stabili. Rekomenduojame naudoti šį
nustatymą, jei ryšys nėra stabilus.
[System Settings]
 [OSD Language]
Galite pasirinkti norimą kalbą, kuria bus
rodomas sistemos ekranas.
 [HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: įjungiama funkcija [Control for
HDMI]. Galima naudoti ir vieną, ir kitą
įrenginį, jei įrenginiai sujungti HDMI
kabeliu.
[Off]: išjungiama.
[Standby Through]
HDMI signalus į TV galima perduoti ir
tada, kai sistema veikia budėjimo
režimu. Ši funkcija siūloma pasirinkus
[Control for HDMI] nuostatą [On].
Numatytasis nustatymas:
 [Off] (Tik Europai skirti modeliai)
 [Auto] (Kiti modeliai)
[Auto]: kai TV įjungtas, o sistema veikia
budėjimo režimu, signalai perduodami
per HDMI OUT (ARC) lizdą. Pasirinkus šį
nustatymą, įrenginiui veikiant budėjimo
režimu elektros energijos pavyks
sutaupyti daugiau nei tada, kai
pasirinktas nustatymas [On].
[On]: sistemai veikiant budėjimo
režimu, signalai perduodami tik per
HDMI OUT (ARC) lizdą. Šį nustatymą
rekomenduojama rinktis tada, jei
prijungtas TV nėra BRAVIA.
[HDMI1 Audio Input Mode] (tik Europai
skirti modeliai)
Galima pasirinkti prie HDMI IN 1 lizdo
prijungto įrenginio garso įvestį.
[HDMI1]: prie HDMI IN 1 lizdo prijungto
įrenginio garsas perduodamas per
HDMI IN 1 lizdą.
[TV]: Garsas iš įrenginio, prijungto prie
HDMI IN 1 lizdo, perduodamas per TV
(DIGITAL IN) lizdą.
 [Quick Start Mode]
[On]: trumpesnis paleisties iš budėjimo
režimo laikas. Įjungus sistemą galima
greit naudoti.
[Off]: numatytasis nustatymas.
 [Auto Standby]
[On]: įjungiama funkcija [Auto Standby].
Jei sistema maždaug 20 min.
nenaudojama, automatiškai įjungiamas
budėjimo režimas.
[Off]: išjungiama.
 [Auto Display]
[On]: keičiant garso signalus, vaizdo
režimą ar kt., ekrane automatiškai
rodoma informacija.
[Off]: informacija rodoma tik paspaudus
DISPLAY.
 [Software Update Notification]
[On]: sistema nustatoma taip, kad
būtumėte informuojami apie naujausią
siūlomą programinės įrangos versiją
(23 psl.).
[Off]: išjungiama.
27LT
Nustatymai ir reguliavimas
[Audio Return Channel]
Ši funkcija siūloma prijungus sistemą
prie TV HDMI IN lizdo, suderinamo su
garso grįžties kanalo funkcija, ir
pasirinkus [Control for HDMI] nuostatą
[On].
[Auto]: ši sistema HDMI kabeliu gali
automatiškai priimti iš TV perduodamą
garso signalą.
[Off]: išjungiama.
[Off]: sistemai veikiant budėjimo
režimu, signalai neperduodami.
Pasirinkus šį nustatymą, įrenginiui
veikiant budėjimo režimu elektros
energijos pavyks sutaupyti daugiau nei
tada, kai pasirinktas nustatymas [On].
 [Device Name]
Galima savo nuožiūra pakeisti sistemos
pavadinimą, kad ją būtų lengviau
atpažinti naudojant ekrano
atvaizdavimo arba BLUETOOTH funkciją.
Pavadinimas naudojamas ir kituose
tinkluose, pvz., pagrindiniame tinkle.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
ir naudodami programinės įrangos
klaviatūrą įveskite pavadinimą.
 [System Information]
Galite nustatyti, kad būtų rodoma
sistemos programinės įrangos versijos
informacija ir MAC adresas.
 [Software License Information]
Galite nustatyti, kad būtų rodoma
programinės įrangos licencijos informacija.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
Prijunkite sistemą prie tinklo iš anksto.
Išsamios informacijos žr. „Tinklo
funkcija“ (16 psl.).
[Wired Setup]: pasirinkite šį nustatymą,
kai prijungiate prie plačiajuosčio
maršrutizatoriaus naudodami LAN
kabelį. Pasirinkus šį nustatymą,
įmontuotas belaidis LAN rodomas
automatiškai.
[Wireless Setup(built-in)]: pasirinkite, jei
prie belaidžio tinklo jungiatės naudodami
sistemoje įmontuotą belaidį LAN.
Patarimas
Jei reikia daugiau informacijos,
apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje
ir peržiūrėkite DUK:
Europos ir Rusijos klientams:
www.sony.eu/support
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
28LT
 [Network Connection Status]
Rodoma dabartinė tinklo ryšio būsena.
 [Network Connection Diagnostics]
Galite paleisti tinklo diagnostiką ir
patikrinti, ar sukurtas tinkamas tinklo ryšys.
 [Screen mirroring RF Setting]
Naudojant kelias belaides sistemas,
pvz., belaidį LAN, belaidžiu būdu
perduodami signalai gali būti
nestabilūs. Jei taip, atkūrimo stabilumą
galima pagerinti nustatant ekrano
atvaizdavimo radijo dažnių kanalą,
kuriam teikiamas pirmumas.
[Auto]: įprastas pasirinkimas. Sistema
automatiškai parinks tinkamesnį ekrano
atvaizdavimo kanalą.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: kai užmegztas
ekrano atvaizdavimo ryšys, pasirinktam
kanalui teikiamas pirmumas.
 [Connection Server Settings]
Nustatoma, ar rodyti prijungtą
pagrindinio tinklo serverį.
 [Auto Renderer Access Permission]
[On]: leidžiama automatiškai prisijungti
iš naujausio aptikto pagrindinio tinklo
valdiklio.
[Off]: išjungiama.
 [Renderer Access Control]
Pateikiamas pagrindinio tinklo valdiklį
palaikančių gaminių sąrašas ir
nustatoma, ar turi būti priimamos
komandos iš sąraše pateiktų valdiklių.
 [External Control]
[On]: leidžia pagrindiniam
automatizavimo valdikliui valdyti
sistemą.
[Off]: išjungiama.
 [Remote Start]
[On]: leidžiama įjungti sistemą
naudojant per tinklą susietą įrenginį, kai
sistema veikia budėjimo režimu.
[Off]: naudojant per tinklą susietą
įrenginį sistemos įjungti negalima.
[Input Skip Setting]
Praleidimo nustatymas yra naudinga
funkcija, leidžianti praleisti
nenaudojamas įvestis, kai įvestis
pasirenkama paspaudžiant INPUT +/–.
 [Reset to Factory Default Settings]
Galite atkurti sistemos gamyklinius
nustatymus, pasirinkę nustatymų
grupę. Visi grupės nustatymai bus
atkurti.
 [Initialise Personal Information]
Sistemoje saugomą asmeninę
informaciją galima ištrinti.
Pastaba
Jei sistemą išmetate, perduodate ar
perparduodate, saugos sumetimais
panaikinkite visą asmeninę informaciją.
Pasinaudoję tinklo paslauga, atlikite
atitinkamus veiksmus, pvz., atsijunkite.
Pastaba
Jei paspaudžiamas INPUT +/–, kai rodomas
pagrindinis ekranas, įvesties piktograma,
kurios nuostata [Skip], rodoma neryškiai.
Parinkčių meniu
naudojimas
[Easy Setup]
Paleidžiama [Easy Setup], kad būtų
galima nustatyti pagrindinius sistemos
pradinius ir tinklo nustatymus.
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
[Easy Network
Settings]
Paleidžiama [Easy Network Settings],
kad būtų galima nustatyti pagrindinius
tinklo nustatymus. Vykdykite ekrane
pateiktas instrukcijas.
Įvairūs nustatymai ir atkūrimo
operacijos yra pasiekiami paspaudžiant
OPTIONS. Galimos parinktys skiriasi, jos
priklauso nuo situacijos.
Įprastos parinktys
[A/V SYNC]
Reguliuoja laiko tarpą tarp garso ir vaizdo
(30 psl.).
[Sound Field]
Pakeičia garso lauko nustatymą (9 psl.).
[Night]
Įjungiama arba išjungiama nakties režimo
funkcija (10 psl.).
[Voice]
Pagerinamas dialogų diapazonas, kad būtų
galima mėgautis švariu balsų garsu (10 psl.).
[Repeat Setting]
Nustatomas kartotinis atkūrimas.
[Play/Stop]
Pradedamas arba sustabdomas atkūrimas.
29LT
Nustatymai ir reguliavimas
[Do not skip]: sistema nepraleidžia
pasirinktos įvesties.
[Skip]: sistema praleidžia pasirinktą
įvestį.
[Resetting]
[Play from start]
Pradedama leisti nuo pradžių.
[Change Category]
Perjungiama
[Music] arba
[Photo] [USB]
arba [Home Network] įvesties kategorija. Šią
parinktį galima naudoti tik tada, kai yra
kategorijos rodomas sąrašas.
Tik
[Music]
[Shuffle Setting]
Nustatomas maišomas atkūrimas.
Jei pasirinkta įvestis [HDMI1],
[HDMI2] arba [HDMI3]
1
Paspauskite OPTIONS.
TV ekrane bus atidarytas parinkčių
meniu.
2
Paspausdami / pasirinkite [A/V
SYNC], tada paspauskite .
3
Paspausdami / sureguliuokite
delsą, tada paspauskite .
Galima rinktis nuo 0 iki 300 ms
25 ms žingsniais.
[Add Slideshow BGM]
USB atmintuke užregistruojami muzikos failai,
leidžiami kaip foninė muzika (BGM)
demonstruojant skaidres.
Jei pasirinkta įvestis [TV]
Tik
[Photo]
[Slideshow]
Pradeda demonstruoti skaidres.
[Slideshow Speed]
Keičia skaidrių demonstravimo greitį.
[Slideshow Effect]
Nustato efektą, kai demonstruojamos skaidrės.
1
2
3
[Slideshow BGM]
 [Off]: funkcija išjungiama.
 [My Music from USB]: nustatomi [Add
Slideshow BGM] užregistruoti muzikos failai.
[Change Display]
Kaitaliojamos parinktys [Grid View] ir [List
View].
[Rotate Left]
Pasuka nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę
90 laipsnių.
[Rotate Right]
Pasuka nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę
90 laipsnių.
[View Image]
Rodoma pasirinkta nuotrauka.
Garso atsilikimo nuo vaizdo
reguliavimas
[A/V SYNC]
Kai TV ekrane garsas nesutampa su
vaizdu, galite pareguliuoti toliau nurodytų
įvesčių garso atsilikimą nuo vaizdo.
Nustatymo būdas skiriasi, jis priklauso
nuo įvesties.
30LT
4
Paspauskite OPTIONS.
Priekinio skydelio ekrane užsidegs
SYNC.
Paspauskite
arba .
Paspausdami / sureguliuokite
delsą, tada paspauskite .
Galima rinktis nuo 0 iki 300 ms
25 ms žingsniais.
Paspauskite OPTIONS.
Priekinio skydelio ekrane
neberodoma SYNC.
Pastaba
Kitos funkcijos
„BRAVIA Sync“ HDMI
funkcijos valdymas
Ši funkcija veikia TV, kuriuose yra
„BRAVIA Sync“.
Naudojimą palengvina toliau nurodytos
funkcijos, kai HDMI kabeliu prijungiami
„Sony“ gaminiai, suderinami su funkcija
„Control for HDMI“.
Funkciją „Control for HDMI“ galite įjungti
[Control for HDMI] nustatę kaip [On]
(27 psl.).
Pastaba
Sync“, užmezgę HDMI ryšį būtinai įjunkite
sistemą ir visus prijungtus įrenginius.
 Atsižvelgiant į prijungto įrenginio
nustatymus, funkcija „Control for HDMI“
gali veikti netinkamai. Žr. įrenginio
naudojimo instrukcijas.
„Control for HDMI“: paprastas
nustatymas
Sistemos funkciją [Control for HDMI]
galima nustatyti automatiškai: reikia
įjungti atitinkamą TV nustatymą.
Atlikus paprastąjį nustatymą, priekinio
skydelio ekrane rodoma DONE.
Pastaba
Jei šis nustatymas neveikia, funkciją
[Control for HDMI] galima nustatyti rankiniu
būdu. Išsamios informacijos žr. „[HDMI
Settings]“ (27 psl.).
Sistemos išjungimas
Išjungus TV, sistema ir prijungtas
įrenginys išjungiami automatiškai.
Grojimas vienu prisilietimu
Leidžiant turinį HDMI kabeliu prie
sistemos prijungtu įrenginiu („Blu-ray
Disc™“ leistuvu, „PlayStation®4“ ar kt.),
sistema ir TV automatiškai įjungiami,
taip pat įjungiama atitinkama sistemos
HDMI įvestis.
Pastaba
 Anksčiau nurodyta funkcija gali neveikti
naudojant tam tikrus įrenginius.
 Pasirinkus [Standby Through] nuostatą
[Auto] arba [On] (27 psl.) ir atkuriant turinį
prijungtu įrenginiu, kai sistema veikia
budėjimo režimu, garsas ir vaizdas gali
būti atkuriami tik per TV, sistemai ir toliau
veikiant budėjimo režimu.
Sistemos garso valdymas
Jei įjungiate sistemą, kai žiūrite TV, TV
garsas automatiškai atkuriamas per
sistemos garsiakalbius.
Sistemos garsumas reguliuojamas
keičiant garsumą TV nuotolinio valdymo
pultu.
Jeigu paskutinį kartą žiūrint TV garsas
buvo skleidžiamas iš sistemos
garsiakalbių, įjungus TV bus
automatiškai įjungta sistema.
Šią funkciją galima naudoti ir su TV
funkcija „Twin Picture“ („Picture and
Picture“ (P&P)).
 Pasirinkus įvestį [TV], [HDMI1], [HDMI2]
arba [HDMI3], garsas gali būti
atkuriamas per sistemą.
 Pasirinkus ne [TV], [HDMI1], [HDMI2]
arba [HDMI3], o kitą įvestį ir naudojant
funkciją „Twin Picture“, garsas
atkuriamas tik per TV. Jei funkciją
„Twin Picture“ išjungsite, garsas bus
atkuriamas per sistemą.
31LT
Kitos funkcijos
 Norėdami naudoti funkciją „BRAVIA
Sistema neišsijungia automatiškai, jei šia
sistema leidžiama muzika.
Audio Return Channel
Kalbos susiejimas
TV garsą galima atkurti per sistemą
naudojant tik vieną HDMI kabelį.
Išsamios informacijos, kaip nustatyti, žr.
„[Audio Return Channel]“ (27 psl.).
Pakeitus TV ekrano kalbą, sistemos
ekrano kalba taip pat pakeičiama.
Aido panaikinimo
sinchronizavimas
Galite sumažinti aidą, kai naudojate
„Social Viewing“ funkciją žiūrėdami TV
programas. Pokalbiai girdimi aiškiau.
 Jei dabar pasirinkta įvestis yra [TV],
[HDMI1], [HDMI2] arba [HDMI3], ji
automatiškai pakeičiama įvestimi [TV].
„Social Viewing“ ir TV garsas atkuriami
per sistemą.
 Jei dabar pasirinkta įvestis nėra [TV],
[HDMI1], [HDMI2] arba [HDMI3], „Social
Viewing“ ir atkuriamo turinio garsas
perduodamas per TV.
Pastabos dėl HDMI jungčių




Pastaba
 Ši funkcija veikia tik jei TV palaiko funkciją
„Social Viewing“. Išsamią informaciją žr.
TV naudojimo instrukcijose.
 Būtinai nustatykite tokį TV garso išvesties
nustatymą, kad garsas būtų atkuriamas
per šią sistemą.
 Funkcija „Echo Canceling Sync“ yra
patentuota „Sony“ funkcija. Naudojant ne
„Sony“ įrenginius ji neveiks.
Namų kino valdymas




Jei prie sistemos prijungtas su namų
kino valdymu suderinamas TV, prijungto
TV ekrane bus rodoma interneto
taikomųjų programų piktograma.
Galite pakeisti sistemos nustatymus
(pvz., pakeisti įvestį arba garso lauką)
naudodami TV nuotolinio valdymo pultą.
Pastaba
 Norint naudoti namų kino valdymo
funkciją, TV turi būti prijungtas prie
interneto.
 Namų kino valdymo funkcija yra
patentuota „Sony“ funkcija. Naudojant ne
„Sony“ įrenginius ji neveiks.
32LT

Naudokite didelės spartos HDMI
kabelį. Jei naudojate standartinį HDMI
kabelį, 1080p, „Deep Colour“, 3D arba
4K turinys gali būti rodomas
netinkamai.
Naudokite patvirtintą HDMI kabelį.
Naudokite „Sony“ didelės spartos
HDMI kabelį, ant kurio yra kabelio tipo
logotipas.
Nerekomenduojama naudoti HDMIDVI konvertavimo kabelio.
Garso signalus (diskretizavimo dažnį,
bitų skaičių ir kt.), perduodamus iš
HDMI lizdo, gali silpninti per prijungtą
įrenginį.
Garsas gali būti nutrauktas, kai
perjungiamas diskretizavimo dažnis
arba atkūrimo įrenginio garso išvesties
signalų kanalų skaičius.
Pasirinkus įvestį [TV], per pastarąjį
kartą pasirinktus HDMI IN 1/2/3 lizdus
perduodami vaizdo signalai bus
perduodami per HDMI OUT (ARC) lizdą.
Ši sistema palaiko „Deep Colour“,
„x.v.Colour”, 3D ir 4K perdavimą.
Norėdami atkurti 3D turinį, didelės
spartos HDMI kabeliais prijunkite prie
sistemos su 3D suderinamą TV ir
vaizdo įrenginį („Blu-ray Disc™“
leistuvą, „PlayStation®4“ ar kt.),
užsidėkite 3D akinius ir paleiskite su
3D suderinamą „Blu-ray Disc™“ ar kt.
Norint žiūrėti 4K turinį, prie sistemos
prijungtas TV ir leistuvai turi būti
suderinami su 4K turiniu.
Kaip mėgautis sutankintai
transliuojamu garsu
(dvejopu monofoniniu
garsu)
Kai sistema gauna „Dolby Digital“
sutankintą transliavimo signalą, galite
mėgautis sutankintu transliuojamu garsu.
Pastaba
Kartotinai spauskite AUDIO, kol
priekinio skydelio ekrane bus
nurodytas norimas signalas.
 MAIN: bus išvedamas garsas
pagrindine kalba.
 SUB: bus išvedamas garsas
dubliavimo kalba.
 MN/SB: bus išvedamas garsas tiek
pagrindine, tiek dubliavimo kalbomis.
Įrenginio jutiklinių
mygtukų pasyvinimas
(apsauga nuo vaikų)
Galima nustatyti, kad įrenginio jutikliniai
mygtukai būtų neveiksnūs (išskyrus
) ir taip apsisaugoti nuo atsitiktinio
naudojimo, pvz., vaikų.
Šiuos veiksmus atlikite naudodami
įrenginio jutiklinius mygtukus.
Šviesumo keitimas
Galite keisti priekinio skydelio ekrano ir
mėlyno LED indikatoriaus šviesumą.
Kelis kartus paspauskite DIMMER.
Šviesumą galite reguliuoti 3 lygiais.*
* DIM1 ir DIM2 šviesumo nustatymai yra
vienodi.
Pastaba
Priekinio skydelio ekranas išjungiamas
pasirinkus DIM2. Paspaudžiant bet kurį
(jutiklinį) mygtuką, jis automatiškai
įjungiamas ir jei maždaug 10 sekundžių
sistema nenaudojama, vėl išjungiamas.
Tačiau kai kuriais atvejais priekinio skydelio
ekranas gali neįsijungti.
Energijos taupymas
budėjimo režimu
Patikrinkite, ar nustatėte toliau
nurodytus nustatymus.
 [Bluetooth Standby] nuostata yra [Off]
(25 psl.).
 [Control for HDMI] dalyje [HDMI
Settings] nustatytas kaip [Off] (27 psl.).
 [Quick Start Mode] nuostata yra [Off]
(27 psl.).
 [Remote Start] nuostata yra [Off]
(29 psl.).
33LT
Kitos funkcijos
Norėdami gauti „Dolby Digital“ signalą, TV
arba kitus įrenginius turite prijungti prie TV
(DIGITAL IN) lizdo naudodami optinį
skaitmeninį kabelį.
Jei jūsų TV HDMI IN lizdas suderinamas su
garso grįžties kanalo funkcija (27 psl.),
galite gauti „Dolby Digital“ signalą per
HDMI kabelį.
Laikydami nuspaudę INPUT, iš eilės
palieskite VOL –, VOL + ir VOL –.
Priekinio skydelio ekrane užsidegs
LOCK.
Sistemą galite valdyti tik naudodami
nuotolinį valdymo pultą.
Jei šią nuostatą norite atšaukti,
laikydami nuspaudę INPUT, iš eilės
palieskite VOL –, VOL + ir VOL –. Priekinio
skydelio ekrane užsidegs UNLCK.
Vieta
Papildoma informacija


Atsargumo priemonės
Sauga




Jei į korpusą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš
toliau eksploatuodami leiskite ją
patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
Nelieskite kintamosios srovės
maitinimo laido (maitinimo laido)
šlapiomis rankomis. Kitaip galite gauti
elektros smūgį.
Neužlipkite ant sistemos, nes galite
nukristi ir susižaloti arba sugadinti
sistemą.
Nestatykite ant sistemos kitų daiktų,
išskyrus TV.
Maitinimo šaltiniai



Prieš naudodami sistemą patikrinkite,
ar darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta užpakalinėje
sistemos dalyje esančioje etiketėje.
Jei sistemos neketinate naudoti ilgą
laiką, išjunkite ją iš sieninio elektros
lizdo. Kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą) atjunkite
ištraukdami kištuką, niekada
netraukite už laido.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti
tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
Įkaitimas
Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
sistemą nustatę didelį garsumą,
korpuso viršus, šonai ir apačia gerokai
įkais. Kad nenusidegintumėte,
nelieskite korpuso.
34LT











Priešais sistemą turi būti palikta atvira
erdvė.
Nestatykite sistemos ant įrenginių,
kurie skleidžia šilumą.
Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad ji neperkaistų.
Nedėkite sistemos ant minkšto
paviršiaus (pvz., kilimėlio, patiesalo ir
pan.) ir nestatykite už jos nieko, kas
uždengtų ventiliacijos angas ir sukeltų
gedimą.
Nelaikykite sistemos šalia karščio
šaltinių, pvz., radiatorių, oro latakų,
arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat ten, kur
daug dulkių ar galimas mechaninis
poveikis ar vibravimas.
Nemontuokite sistemos nuožulnioje
padėtyje. Ji skirta naudoti tik
horizontalioje padėtyje.
Nestatykite metalinių daiktų priešais
priekinį skydelį. Jie gali užstoti radijo
bangas.
Nelaikykite sistemos vietose, kur
naudojama medicinos įranga. Kitaip
gali kilti medicinos įrangos veikimo
trikčių.
Jei naudojate širdies stimuliatorių ar
kitą medicinos prietaisą, prieš
naudodami belaidžio LAN funkciją
pasikonsultuokite su gydytoju ar
medicinos prietaiso gamintoju.
Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
sistemą dėkite atsargiai, nes gali
atsirasti dėmių arba pakisti paviršių
spalva.
Būkite atsargūs, kad
nesusižalotumėte į sistemos kampus.
Įrengdami sistemą nepažeiskite šios
sistemos apačioje esančio garsiakalbio.
Šios sistemos garsiakalbiai nėra
magnetiškai apsaugoti.
Nestatykite ant sistemos ar šalia jos
magnetinių plokščių arba CRT tipo TV
komplektų.
Pastabos apie stiklą
Garsumo reguliavimas

Nedidinkite garsumo, kai klausotės
skyrių, kuriame labai mažo lygio įvestys
arba garso signalų nėra. Priešingu
atveju galite sugadinti garsiakalbius, jei
staiga pradėtų groti didžiausio lygio
skyrius.





Valymas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite
šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba
tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Keičiamos dalys
Sistemą pataisius, pakeistos dalys gali
būti pasiliktos naudoti dar kartą arba
atiduotos perdirbti.
SVARBUs PRANEŠIMAS
Dėmesio: ši sistema gali neribotą
laiką TV ekrane išlaikyti nejudantį
vaizdą arba ekrano vaizdą. Jei
ilgesniam laikui TV paliksite rodomą
nejudantį vaizdą arba ekrano vaizdą,
rizikuosite visam laikui sugadinti TV
ekraną. Plazminių ekranų ir projekciniai
televizoriai ypač tam jautrūs.
Jei turite su sistema susijusių klausimų
ar kilo problemų, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Naudojimas
Prieš prijungdami kitus įrenginius,
sistemą išjunkite ir atjunkite nuo
maitinimo lizdo.
35LT
Papildoma informacija

Nestatykite karštų daiktų ant viršaus,
pvz., karštos keptuvės arba puodo.
Stiklo viršus gali sudužti, galite
susižeisti arba dėl to gali būti pažeista
sistema.
Smarkiai netrankykite stiklinio viršaus.
Sistemos viršus pagamintas iš grūdinto
stiklo, tačiau negarantuojama, kad jis
negali sudužti. Atkreipkite dėmesį
į toliau nurodytus dalykus, kad
nesudaužytumėte stiklo.
 Smarkiai netrankykite stiklinio
viršaus ar ant jo nemėtykite aštrių
daiktų.
 Nebraižykite stiklo aštriu daiktu arba
nebaksnokite jo.
 Saugokitės, kad įrengdami
saugojimo stovą netrinktelėtumėte
stiklo šono.
Jei stiklas sudužo, nelieskite jo plikomis
rankomis. Galite susipjaustyti.
Nedėkite ant šios sistemos daiktų,
sveriančių daugiau nei 50 kg. Jie gali
pažeisti stiklinį viršų arba šią sistemą.
Grūdintas stiklas atsparesnis nei
paprastas, bet pažeistas dūžta.
Labai retai atvejais grūdintas stiklas
gali sudužti savaime.
Šioje sistemoje naudojamas stiklas
buvo kruopščiai atrinktas, tačiau
negarantuojama, kad jis negali sudužti.
Montuojama arba perkeliama sistema
turi būti horizontalioje padėtyje.
Jei pakreipsite, sistema gali sugesti
arba galite susižeisti nuo jos krentant
stiklui.
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojant sistemą kyla viena iš toliau
nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi
dėl taisymo, naudokite šį nesklandumų
šalinimo vadovą ir bandykite problemą
išspręsti. Jei kurios nors problemos
pašalinti nepavyksta, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Bendroji informacija
Nepavyksta įjungti maitinimo.
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo laidas.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
 Atstumas tarp nuotolinio valdymo
pulto ir įrenginio per didelis.
 Išsikrovę nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementai.
Sistema automatiškai išjungiama.
 Veikia funkcija [Auto Standby].
Nustatykite [Auto Standby] kaip
[Off] (27 psl.).
Sistema neveikia tinkamai.
 Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) nuo sieninio elektros lizdo
(maitinimo tinklo), kelias minutes
palaukite, tada vėl jį prijunkite.
Pranešimai
TV ekrane pateikiamas pranešimas
[A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the
menu and select “Software Update” to
perform the update.].
 Jei norite atnaujinti sistemos
programinės įrangos versiją, žr.
[Software Update] (23 psl.).
36LT
Priekinio skydelio ekrane pakaitomis
mirksi PRTCT, PUSH ir POWER.
 Paspausdami  išjunkite sistemą.
Išsijungus STBY atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) nuo sieninio
elektros lizdo (maitinimo tinklo).
Tada patikrinkite, ar neuždengtos
įrenginio ventiliavimo angos.
Vėl prijunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą ir įjunkite sistemą.
Jei problemos išspręsti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Paspaudus bet kurį įrenginio jutiklinį
mygtuką, priekinio skydelio ekrane
pradeda mirksėti LOCK.
 Išjunkite apsaugos nuo vaikų
funkciją (33 psl.).
rodoma visame TV ekrane be jokio
pranešimo.
 Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją ar vietos įgaliotą „Sony“
remonto punktą.
Kai paspaudžiate bet kurį garso efekto
mygtuką, priekinio skydelio ekrane
rodoma NOT USE (44 psl.).
 Garso efektų nustatymo pakeisti
negalima, kai sistema prijungta prie
BLUETOOTH imtuvo siųstuvo režimu.
Vaizdas
Vaizdo nėra arba neatkuriamas tinkamai.
 Pasirinkite atitinkamą įvestį (8 psl.).
 Laikydami nuspaudę INPUT paeiliui
palieskite VOL +, VOL – ir VOL +, kad
būtų nustatyta žemiausia vaizdo
išvesties raiška.
Prijungus HDMI kabelį nerodomas
vaizdas.
 Jei norite jungti HDCP2.2 palaikantį
įrenginį, junkite tik prie HDMI IN 1,
o TV – prie HDMI OUT (ARC)
sistemos lizdo.
 Sistema prijungta prie HDCP
(plačios dažnių juostos
skaitmeninio turinio apsauga)
nepalaikančio įvesties įrenginio.
Tokiu atveju patikrinkite prijungto
įrenginio specifikacijas.
TV ekrane nerodomas per HDMI IN 1/2/
3 lizdą perduodamas 3D turinys.
 Atsižvelgiant į TV ar vaizdo įrenginį,
3D turinys gali būti rodomas ne nuo
pradžių. Išsiaiškinkite palaikomą
HDMI vaizdo įrašo formatą (48 psl.).
Kai sistema veikia budėjimo režimu,
nėra TV vaizdo išvesties.
 Sistemai pradėjus veikti budėjimo
režimu, rodomas vaizdas iš pastarąjį
kartą, prieš išjungiant sistemą
pasirinkto HDMI įrenginio. Jei
atkuriate turinį iš kito įrenginio,
leiskite turinį tame įrenginyje ir
atlikite grojimo vienu prisilietimu
veiksmą arba įjunkite sistemą ir
pasirinkite HDMI įrenginį, iš kurio
norite atkurti turinį.
 Pasirinkite [HDMI Settings] nuostatą
[Standby Through] dalyje [On]
(27 psl.).
TV ekrane spalvos rodomos netinkamai.
 Jei spalvos ir toliau rodomos
netinkamai, išjunkite televizorių ir
po 15–30 min. vėl jį įjunkite.
 Įsitikinkite, kad netoli sistemos nėra
magnetinių daiktų (ant TV stovo
nėra magnetinių fiksatorių, sveikatos
priežiūros įrenginių, žaislų ir pan.).
Garsas
Visiškai negirdima prie sistemos
prijungto įrenginio perduodamo garso
arba garsas labai tylus.
 Paspauskite  + ir patikrinkite
garsumą (44 psl.).
 Paspauskite  arba  +, kad
atšauktumėte nutildymo funkciją
(44 psl.).
 Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas
įvesties šaltinis. Išbandykite kitus
įvesties šaltinius keletą kartų
paspausdami mygtuką INPUT +/–
(8 psl.).
 Patikrinkite, ar tinkamai įkišti
sistemos ir prijungto įrenginio
kabeliai ir laidai.
Per sistemą neatkuriamas TV garsas.
 Kelis kartus paspauskite INPUT +/–,
kad pasirinktumėte [TV] įvestį.
 Patikrinkite, ar prie sistemos ir TV
tinkamai prijungtas HDMI kabelis ar
optinis skaitmeninis kabelis (žr.
pridėtame paleisties vadove 1 veiksmą).
 Pirmiausia įjunkite TV, tada – sistemą.
 Nustatykite TV garsiakalbį kaip
garso sistemą. TV nustatymus žr. TV
naudojimo instrukcijose.
 Padidinkite TV garsumą arba
atšaukite nutildymą.
37LT
Papildoma informacija
TV ekrane nerodomas per HDMI IN 1/2/
3 lizdą perduodamas 4K turinys.
 Atsižvelgiant į TV ar vaizdo įrenginį,
4K turinys gali būti rodomas ne nuo
pradžių. Patikrinkite TV ir vaizdo
įrenginio vaizdo rodymo galimybę ir
nustatymus.
 Naudokite didelės spartos HDMI
kabelį.
Vaizdas nerodomas visame TV ekrane.
 Patikrinkite [Screen Settings]
pasirinktą [TV Type] nustatymą
(23 psl.).
 Kraštinių santykis laikmenoje yra
fiksuotas.
 Jeigu su garso grįžties kanalo (ARC)
funkcija suderinamas TV prijungtas
HDMI kabeliu, įsitikinkite, kad
kabelis prijungtas prie TV HDMI
įvesties (ARC) lizdo (žr. pridėtame
paleisties vadove 1 veiksmą).
 Jeigu TV nėra suderinamas su garso
grįžties kanalo (ARC) funkcija,
prijunkite optinį skaitmeninį kabelį
ir HDMI kabelį, kad būtų
skleidžiamas garsas (žr. pridėtame
paleisties vadove 1 veiksmą).
Garsas atkuriamas ir per sistemą, ir
per TV.
 Išjunkite sistemos arba TV garsą.
Naudojant garso grįžties kanalo
funkciją, TV garsas neatkuriamas per
HDMI OUT (ARC) lizdą.
 Nustatykite nuostatą [Control for
HDMI], esančią [HDMI Settings]
meniu [System Settings], kaip [On]
(27 psl.). Be to, nustatykite nuostatą
[Audio Return Channel], esančią
[HDMI Settings] meniu [System
Settings], kaip [Auto] (27 psl.).
 Įsitikinkite, kad TV suderinamas su
garso grįžties kanalo funkcija.
 Įsitikinkite, kad HDMI kabelis yra
prijungtas prie TV, kuris
suderinamas su garso grįžties
kanalo funkcija, lizdo.
Kai sistema prijungta prie TV priedėlio,
ji tinkamai neatkuria TV programų garso.
 Nustatykite nuostatą [Audio Return
Channel], esančią [HDMI Settings]
meniu [System Settings], kaip [Off]
(27 psl.).
 Patikrinkite jungtį (žr. pridėtą
paleisties vadovą).
Girdimas garsus ūžimas arba triukšmas.
 Patikrinkite, ar įrenginiai prijungti
patikimai.
 Atitraukite nuo TV garso įrenginį.
 Kištukai ir lizdai nešvarūs.
Nuvalykite juos audiniu, šiek tiek
sudrėkintu alkoholio tirpalu.
38LT
Neatkuriamas kelių kanalų „Dolby
Digital“ arba DTS garsas.
 Patikrinkite, ar paleistas DVD ar kt.
įrašytas „Dolby Digital“ arba DTS
formatu.
 Didelio pralaidumo garsu („DTS-HD
Master Audio“, „Dolby TrueHD“),
DSD ir kelių kanalų tiesiniu PCM
galite mėgautis tik naudodami
HDMI jungtį.
Iškraipomas prijungto įrenginio garsas.
 Sumažinkite prijungto įrenginio
įvesties lygį nustatydami
[Attenuation settings - Analog]
(25 psl.).
Atkūrimas
Netinkamai rodomi failų pavadinimai.
 Sistema gali rodyti tik su ISO 8859-1
suderinamus simbolių formatus. Kiti
simbolių formatai gali būti rodomi
netinkamai.
 Įvesties simboliai gali būti rodomi
kitaip, tai priklauso nuo naudojamos
rašymo programinės įrangos.
Atkūrimas pradedamas ne nuo failo
pradžios.
 Buvo pasirinkta atkūrimo tęsimo
nuostata. Paspauskite OPTIONS ir
pasirinkite [Play from start], tada
paspauskite .
Atkūrimas nepradedamas nuo
sustabdymo vietos.
 Atkūrimo tęsimo vieta galėjo būti
ištrinta iš atminties (tai priklauso
nuo failo), kai
 atjungėte USB įrenginį.
 leidote kitą turinį.
 išjungėte sistemą.
Nestabilus atkūrimas, kai naudojate
ekrano atvaizdavimą.
 Įrenginiai, skleidžiantys radijo
bangas, pvz., kiti belaidžio LAN
įrenginiai ar mikrobangų krosnelės,
gali trukdyti ekrano atvaizdavimui;
tai priklauso nuo naudojimo
aplinkos. Pastatykite sistemą ir
ekrano atvaizdavimą palaikantį
įrenginį atokiau nuo tokių įrenginių
arba juos išjunkite.
 Atsižvelgiant į naudojimo aplinką
ryšio spartai įtakos gali turėti
atstumas arba kliūtis tarp įrenginių,
įrenginio tipas, jo konfigūracija ar
radijo bangos. Ryšys gali nutrūkti
dėl linijos perkrovimo.
USB įrenginys
BRAVIA Sync ([Control for
HDMI])
Neveikia funkcija [Control for HDMI]
(BRAVIA Sync).
 Patikrinkite HDMI jungtį (žr.
pridėtame paleisties vadove
1 veiksmą).
 Patikrinkite, ar [Control for HDMI]
nustatyta kaip [On] (27 psl.).
39LT
Papildoma informacija
USB įrenginys neatpažįstamas.
 Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
 Išjunkite sistemą.
 Atjunkite ir vėl prijunkite USB
įrenginį.
 Įjunkite sistemą.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys tinkamai
prijungtas prie (USB) prievado.
 Patikrinkite, ar nesugadintas USB
įrenginys arba kabelis.
 Patikrinkite, ar USB įrenginys įjungtas.
 Jei USB įrenginys prijungtas per USB
šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite
USB įrenginį tiesiogiai prie įrenginio.
 Jei pakeisite HDMI ryšį, išjunkite
sistemą ir vėl įjunkite.
 Jei nutrūko maitinimas, nustatykite
[Control for HDMI] kaip [Off], tada
nustatykite [Control for HDMI] kaip
[On] (27 psl.).
 Patikrinkite toliau nurodytus
dalykus ir išsamios informacijos žr.
prie įrenginio pridėtoje naudojimo
instrukcijoje.
 Prijungtas įrenginys yra
suderinamas su [Control for HDMI]
funkcija.
 Prijungto įrenginio [Control for
HDMI] funkcijos nuostata yra
teisinga.
 Jei prijungėte / atjungėte
kintamosios srovės maitinimo laidą,
prieš atlikdami veiksmus su sistema
palaukite daugiau nei 15 sekundžių.
 Jei vaizdo įrenginio garso išvestį
prijungėte prie sistemos
naudodami ne HDMI kabelį, garsas
nebus atkuriamas dėl „BRAVIA
Sync“. Tokiu atveju nustatykite
[Control for HDMI] kaip [Off] (27 psl.)
arba prie vaizdo įrenginio garso
išvesties lizdo prijungtą kabelį
prijunkite tiesiai prie TV.
 Toliau nurodyti įrenginių, kuriuos
galima valdyti naudojant funkciją
„BRAVIA Sync“, tipai ir kiekis pagal
HDMI CEC standartą:
 Įrašymo įrenginiai („Blu-ray
Disc™“ įrašymo įrenginiai, DVD
įrašymo įrenginiai ir pan.): iki
3 įrenginių
 Atkūrimo įrenginiai („Blu-ray
Disc™“ leistuvai, DVD leistuvai ir
kt.): iki 3 įrenginių (įskaitant šią
sistemą)
 Su imtuvu susiję įrenginiai: iki
4 įrenginių
 Garso sistema (imtuvas / ausinės):
iki 1 įrenginio (įskaitant šią sistemą)
Tinklo ryšys
Sistemai nepavyksta prisijungti prie tinklo.
 Patikrinkite, ar veikia tinklo ryšys
(16 psl.), ir išsiaiškinkite tinklo
nustatymus (28 psl.).
Belaidis LAN ryšys
Atlikus [Kas yra „Wi-Fi“ apsaugota
sąranka (WPS)?] sąranką, asmeninis
kompiuteris neprisijungia prie interneto.
 Jei prieš reguliuojant
maršrutizatoriaus nustatymą bus
vykdoma „Wi-Fi“ apsaugotos
sąrankos funkcija, maršrutizatoriaus
belaidžio ryšio nustatymai gali būti
automatiškai pakeisti. Tokiu atveju
atitinkamai pakeiskite PC belaidžio
ryšio nustatymus.
Sistemai nepavyksta prisijungti prie
tinklo arba ryšys su tinklu nestabilus.
 Patikrinkite, ar belaidžio LAN
maršrutizatorius įjungtas.
 Patikrinkite, ar veikia tinklo ryšys
(16 psl.), ir išsiaiškinkite tinklo
nustatymus (28 psl.).
 Atsižvelgiant į naudojimo aplinką
(įskaitant sienų statybinę
medžiagą), radijo bangų priėmimo
sąlygas arba kliūtis tarp sistemos ir
belaidžio LAN maršrutizatoriaus,
ryšio atstumą gali tekti sutrumpinti.
Perkelkite sistemą ir belaidžio LAN
maršrutizatorių arčiau vienas kito.
 Ryšį gali trikdyti 2,4 GHz dažnio
diapazono bangas skleidžianti
mikrobangų krosnelė, BLUETOOTH
arba skaitmeninis belaidis įrenginys.
Pastatykite sistemą atokiau nuo
tokių įrenginių arba juos išjunkite.
 Belaidžio LAN ryšio stabilumui
įtakos turi naudojimo aplinka, ypač
kai naudojama sistemos
BLUETOOTH funkcija. Tokiu atveju
pertvarkykite naudojimo aplinką.
40LT
Belaidžių tinklų sąraše nerodomas
norimas belaidžio ryšio maršrutizatorius.
 Paspausdami BACK grįžkite
į ankstesnį ekraną ir pabandykite
[Wireless Setup(built-in)] dar kartą.
Jei norimas naudoti belaidžio ryšio
maršrutizatorius vis tiek
neaptinkamas, tinklų sąraše
pasirinkite [New connection
registration], o tada – [Manual
registration] ir tinklo pavadinimą
(SSID) įveskite patys.
BLUETOOTH įrenginys
Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH ryšio.
 Įsitikinkite, kad dega mėlynas LED
indikatorius (42 psl.).
 Įsitikinkite, kad norimas prijungti
BLUETOOTH įrenginys yra įjungtas ir
įjungta BLUETOOTH funkcija.
 BLUETOOTH įrenginį perkelkite
arčiau įrenginio.
 Iš naujo susiekite šią sistemą su
BLUETOOTH įrenginiu. Pirmiausia
gali prireikti atsieti nuo šio sistemos
naudojant BLUETOOTH įrenginį.
 Pasirinkite [Bluetooth Mode]
nuostatą [Receiver] arba
[Transmitter] (25 psl.).
Nepavyksta susieti.
 BLUETOOTH įrenginį perkelkite
arčiau įrenginio.
 Susieti gali nepavykti, jei netoli
įrenginio yra kitų BLUETOOTH
įrenginių. Tokiu atveju kitus
BLUETOOTH įrenginius išjunkite.
 Panaikinkite sistemą iš BLUETOOTH
įrenginio ir dar kartą vykdykite
siejimą (11 psl.).
Nepavyksta prijungti.
 Susiejimo registracijos informacija
buvo ištrinta. Susiekite dar kartą
(11 psl.).
Nėra garso.
 Įsitikinkite, kad įrenginys ne per toli
nuo BLUETOOTH įrenginio arba
sistemai netrukdo „Wi-Fi“ tinklas,
kitas 2,4 GHz belaidis įrenginys arba
mikrobangų krosnelė.
 Įsitikinkite, kad tinkamai veikia
sistemos ir BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH ryšys.
 Iš naujo susiekite šią sistemą su
BLUETOOTH įrenginiu.
 Laikykite įrenginį toliau nuo
metalinių daiktų arba paviršių.
 Įsitikinkite, kad pasirinkta įvestis
[Bluetooth Audio].
 Pirmiausia sureguliuokite
BLUETOOTH įrenginio garsumą. Jei
garsumo lygis dar per žemas,
sureguliuokite įrenginio garsumo lygį.
Papildoma informacija
Garsas nutrūksta, keičiasi arba
prarandamas ryšys.
 Įrenginys ir BLUETOOTH įrenginys
yra per toli vienas nuo kito.
 Jei tarp įrenginio ir BLUETOOTH
įrenginio yra kliūčių, jas pašalinkite
arba statykite įrenginius kitoje
vietoje.
 Jei yra įrenginys, sukeliantis
elektromagnetinę spinduliuotę,
pvz., belaidis LAN, kitas BLUETOOTH
įrenginys ar mikrobangų krosnelė, jį
patraukite.
41LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Daugiau informacijos žr. skliaustuose nurodytuose puslapiuose.
Įrenginys
Iš viršus / iš priekio / iš šono
Anga
 Jutiklinis mygtukas  (įjungti /
nustatyti veikti budėjimo režimu)
Įjungiama sistema arba nustatoma,
kad ji veiktų budėjimo režimu.
 Jutiklinis mygtukas INPUT
Pasirenkamas norimas naudoti
įrenginys.
 Jutiklinis mygtukas PAIRING
 Jutiklinis mygtukas VOL
(garsumas) + / –

(N žyma) (13 psl.)
Laikykite su NFC suderinamą
įrenginį šalia šios žymos, kad
suaktyvintumėte NFC funkciją.

(USB) prievadas (8 psl.)
Piršto nagu užkabindami atidarykite
dangtelį.
42LT
 Priekinio skydelio ekranas
 Mėlynas LED indikatorius
Rodoma BLUETOOTH būsena.
Vykdant BLUETOOTH
susiejimą
greitai mirksi
Sistema bando
užmegzti ryšį su
BLUETOOTH įrenginiu
mirksi
Sistema užmezgė ryšį su
BLUETOOTH įrenginiu
įsižiebia
 Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
Apie jutiklinius mygtukus
Grotelių nuėmimas
Jutikliniai mygtukai yra tik paliečiami.
Stipriai jų spausti nereikia.
Tvirtinamos arba nuimamos grotelės
turi būti lygiagrečios su priekiniu
skydeliu.
Užpakalinis skydelis
Papildoma informacija






LAN (100) kontaktas
HDMI OUT* (ARC) lizdas
HDMI IN 1* / 2 / 3 lizdai
ANALOG IN lizdas
TV (DIGITAL IN) lizdas
Kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo tinklo laidas)
* HDMI IN 1 ir HDMI OUT lizdai suderinami
su HDCP 2.2 protokolu. HDCP 2.2 yra
patobulinta autorių teisių apsaugos
technologija, naudojama turiniui, tokiam
kaip 4K filmai, apsaugoti.
43LT
Nuotolinio valdymo pultas


Ant mygtukų AUDIO,  ir  + yra
lytėjimo taškai. Lytėjimo tašką
naudokite kaip nuorodą valdydami
nuotolinio valdymo pultą.
  (įjungti / budėjimo režimas)
Įjungiama sistema arba nustatoma,
kad ji veiktų budėjimo režimu.
INPUT +/– (8 psl.)
Pasirenkamas norimas naudoti
įrenginys.
 Garso efekto mygtukai
Žr. „Kaip taikyti garso efektus“
(9 psl.).
CLEARAUDIO+, SOUND FIELD,
VOICE, NIGHT
44LT


DISPLAY
TV ekrane rodoma atkūrimo
informacija.
DIMMER (33 psl.)
Reguliuojamas priekinio skydelio
ekrano ir mėlyno LED indikatoriaus
šviesumas.
Spalvoti mygtukai
Spartieji kai kurių meniu parinkčių
pasirinkimo mygtukai.
MIRRORING (20 psl.)
Pasirenkama [Screen mirroring]
įvestis.
PAIRING
(11, 15 psl.)
Sistema nustatoma veikti susiejimo
režimu. Šis mygtukas veikia tik jei
[Bluetooth Mode] nuostata yra
[Receiver] (25 psl.).
BACK
Grįžtama į ankstesnį ekraną
OPTIONS (12, 15, 29, 30 psl.)
TV arba priekinio skydelio ekrane
rodomas parinkčių meniu. (Vieta
skiriasi, ji priklauso nuo pasirinktos
funkcijos.)
HOME (8, 10, 16, 19, 22 psl.)
Atidaromas arba uždaromas
sistemos pagrindinis ekranas.
///
Paryškinamas rodomas elementas.
(įvesti)
Nustatomas pasirinktas elementas.
SW  (žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumas) +/–
Reguliuojamas bosų garso garsumas.
(nutildymas)
Laikinai išjungiamas garsas.
 (garsumas) +/–
Reguliuojamas garsumas.
Atkūrimo valdymo mygtukai
Žr. „Klausymasis / peržiūra“ (8 psl.).
/ (persukti atgal / greitai
persukti į priekį)
Persukama į priekį arba atgal.
/ (ankstesnis / paskesnis)
Pasirinkamas ankstesnis /
paskesnis garso takelis arba failas.
 (leisti)
Pradedamas arba dar kartą
pradedamas atkūrimas (tęsiamas
leidimas).
 (pristabdyti)
Pristabdoma arba vėl pradedamas
atkūrimas.
 (sustabdyti)
Atkūrimas sustabdomas.
AUDIO (33 psl.)
Pasirenkamas garso formatas.
RX/TX
Perjungia [Bluetooth Mode]
į [Receiver] arba į [Transmitter]
(25 psl.).
Music
Kodekas
Plėtinys
MP3 (MPEG-1 „Audio
Layer III“)*4
.mp3
AAC/HE-AAC*1*4
.m4a, .aac*2
„WMA9 Standard“*1
.wma
„WMA 10 Pro“*2
.wma
LPCM*4
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
„Dolby Digital“*2*4
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*5
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis*2
.ogg
„Monkey’s Audio“*2
.ape
Formatas
Plėtinys
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*3
GIF
.gif*3
*1
Sistema gali neatkurti šio formato failų
pagrindinio tinklo serveryje.
Sistema neatkuria šio formato failų
pagrindinio tinklo serveryje.
*3
Sistema neatkuria animuotų PNG arba
GIF failų.
*4 Sistema atkuria .mka failus. Šio failo
negalima paleisti pagrindinio tinklo
serveryje.
*5 Sistema neatkuria DST užkoduotų failų.
*2
Pastaba
 Kai kurių failų gali nepavykti paleisti dėl
formato, kodavimo, įrašymo sąlygų arba
pagrindinio tinklo serverio būsenos.
 Gali nepavykti atkurti kai kurių
kompiuteriu redaguotų failų.
 Kai kurių failų gali nepavykti greitai
pasukti pirmyn arba atsukti atgal.
 Sistema neatkuria 3D nuotraukų failų.
 Sistema neatkuria užkoduotų failų, pvz.,
DRM ir „Lossless“.
 Sistema gali atpažinti šiuos USB įrenginių
failus ir aplankus:
 iki aplankų 9 sluoksnyje (įskaitant
šakninį aplanką)
 iki 500 failų / aplankų viename
sluoksnyje.
 Sistema gali atpažinti šiuos pagrindinio
tinklo serveryje saugomus failus arba
aplankus:
 aplankus iki 19-ojo sluoksnio
 iki 999 failų / aplankų viename
sluoksnyje
 Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šia
sistema.
 Sistema gali atpažinti „Mass Storage
Class“ (MSC) įrenginius (pvz., atmintinę
arba HDD), „Still Image Capture Devices“
(SICD) klasės įrenginius ir 101 klavišo
klaviatūrą.
45LT
Papildoma informacija
Atkuriami failų tipai
Photo
Palaikomi garso formatai
Specifikacijos
Ši sistema palaiko toliau nurodytus
garso formatus.
Stiprintuvas
Įvestis
Formatas
[HDMI1]
[HDMI2]
[HDMI3]
[TV]
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch


LPCM 7.1ch


Dolby Digital


Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus


DTS


DTS-ES Discrete 6.1,
DTS-ES Matrix 6.1
*
*
DTS96/24
*
*
DTS-HD High
Resolution Audio


DTS-HD Master
Audio


DTS-HD Low Bit
Rate


DSD


: Palaikomas formatas.
: Nepalaikomas formatas.
* Dekoduotas kaip DTS.
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis ir priekinis dešinysis:
50 W + 50 W (esant 4 omams, 1 kHz,
1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis
garsiakalbis:
115 W (vienam kanalui esant 4 omams,
1 kHz)
Žemųjų dažnių garsiakalbis:
120 W (esant 4 omams, 80 Hz)
Įvestys
HDMI IN 1*/2/3
TV (DIGITAL IN)
ANALOG IN
Išvestis
HDMI OUT* (ARC)
* HDMI IN 1 ir HDMI OUT lizdai suderinami
su HDCP 2.2 protokolu. HDCP 2.2 yra
patobulinta autorių teisių apsaugos
technologija, naudojama turiniui, tokiam
kaip 4K filmai, apsaugoti.
HDMI
Jungtis
A tipo (19 kontaktų)
USB
(USB) prievadas
A tipo (skirtas USB atmintukui,
atminties kortelių skaitytuvui ir
skaitmeniniam fotoaparatui prijungti)
LAN
LAN (100) kontaktas
100BASE-TX kontaktas
Belaidis LAN
Standartų atitikimas
IEEE 802.11 a/b/g/n
Dažnių diapazonas
2,4 GHz, 5 GHz
BLUETOOTH
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijos 3.0 versija
Išvestis
BLUETOOTH specifikacijos 1 maitinimo
klasė
46LT
Didžiausias ryšio diapazonas
Aprėpties laukas apytiksliai 30 m1)
Dažnių diapazonas
2,4 GHz
Moduliavimo metodas
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
Suderinami BLUETOOTH profiliai2)
A2DP 1.2 (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP 1.5 (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC, LDAC
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažniai:
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz)
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
220–240 V, 50 / 60 Hz kintamoji srovė
Energijos sąnaudos
Įjungta: 68 W
Budėjimo režimu:
0,3 W (Išsamios informacijos, kaip
nustatyti, žr. 33 psl..)
5,5 W (Kai [Remote Start], [Quick
Start Mode] ir [Control for HDMI]
nustatyta kaip [On], o [Standby
Through] nustatyta kaip [Auto],
kai TV neprijungtas.)
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis) (apytiksl.)
750 × 83 × 358 mm su iškyšomis
Svoris (apytiksl.)
10,5 kg
1)
Papildoma informacija
Faktinis diapazonas gali skirtis
atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip
kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai
aplink mikrobangų krosnelę, statinis
elektros krūvis, belaidis telefonas,
priėmimo jautrumas, antenos
efektyvumas, operacinė sistema,
programinė įranga ir kt.
2) BLUETOOTH standartiniai profiliai rodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
3)
Kodekas: garso signalo glaudinimo ir
konvertavimo formatas
4)
Subband Codec
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis
garsiakalbiai
Garsiakalbių sistema
Dvikryptė garsiakalbių sistema,
akustinis sulaikymas
Speaker
Žemųjų dažnių garsiakalbis: 65 mm
kūgio tipo, magnetinio skysčio
garsiakalbis ×2
Aukštųjų dažnių garsiakalbis: 18 mm
kupolo tipo ×2
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Garsiakalbių sistema
Žemųjų dažnių garsiakalbio sistema
Bosų atspindys
Speaker
110 mm, kūgio tipo, 2 vnt.
47LT
Sistemos palaikomi vaizdo įrašo formatai
Įvestis / išvestis (HDMI kartotuvo blokas)
3D
Formatas
2D
„Frame
packing“
„Side-by-Side“
(„Half“)
„Over-Under“
(„Top-andBottom“)
4096 × 2160p esant 59,94 / 60 Hz*1




4096 × 2160p esant 50 Hz*1




4096 × 2160p esant 23,98 / 24 Hz*2




3840 × 2160p esant 59,94 / 60 Hz*1




3840 × 2160p esant 50 Hz*1




3840 × 2160p esant 29,97 / 30 Hz*2




3840 × 2160p esant 25 Hz*2




3840 × 2160p esant 23,98 / 24 Hz*2




1920 × 1080p esant 59,94 / 60 Hz




1920 × 1080p esant 50 Hz




1920 × 1080p esant 29,97 / 30 Hz




1920 × 1080p esant 25 Hz




1920 × 1080p esant 23,98 / 24 Hz




1920 × 1080i esant 59,94 / 60 Hz




1920 × 1080i esant 50 Hz




1280 × 720p esant 59,94 / 60 Hz




1280 × 720p esant 50 Hz




1280 × 720p esant 29,97 / 30 Hz




1280 × 720p esant 23,98 / 24 Hz




720 × 480p esant 59,94 / 60 Hz




720 × 576p esant 50 Hz




640 × 480p esant 59,94 / 60 Hz




*1
YCbCr 4:2:0 / palaikoma tik 8 bitų
*2
Palaikoma tik 8 bitų
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
48LT
Poveikis kitiems įrenginiams
BLUETOOTH ryšys
Palaikoma BLUETOOTH versija ir
profiliai
Profilis nurodo standartinį įvairių
BLUETOOTH gaminių funkcijų rinkinį.
BLUETOOTH versiją ir profilius,
palaikomus šios sistemos, rasite
specifikacijų skyriuje BLUETOOTH
(46 psl.).
Šios sistemos transliuojamos radijo
bangos gali trukdyti veikti kai kuriems
medicinos įrenginiams. Šie trikdžiai gali
sutrikdyti veikimą, todėl visada išjunkite
šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio
maitinimą tokiose vietose:
 ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje,
kurioje gali būtų degiųjų dujų;
 prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
Pastaba
BLUETOOTH įrenginiai turėtų būti
naudojami apytiksliai 10 metrų atstumu
(nesant kliūčių) vienas nuo kito.
Efektyvaus ryšio diapazonas gali
sumažėti esant toliau nurodytoms
sąlygoms.
 Kai asmuo, metalinis objektas, siena ar
kita kliūtis yra tarp BLUETOOTH ryšiu
sujungtų įrenginių.
 Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN.
 Aplink naudojamas mikrobangų
krosneles.
 Vietose, kur skleidžiamos kitos
elektromagnetinės bangos.
 Ši sistema palaiko saugos funkcijas,
Kitų įrenginių poveikis
BLUETOOTH įrenginiai ir belaidžio LAN
(IEEE 802.11 b / g) įrenginys naudoja tokį
pat dažnių diapazoną (2,4 GHz).
Naudojant BLUETOOTH įrenginį šalia
įrenginio su belaidžio LAN galimybe,
gali atsirasti elektromagnetinių trikdžių.
Dėl to gali sumažėti duomenų
perdavimo greitis, atsirasti triukšmas
arba gali nepavykti prijungti. Jei taip
nutiktų, išbandykite toliau nurodytas
priemones.
 Naudokite šią sistemą bent 10 metrų
atstumu nuo belaidžio LAN įrenginio.
 Išjunkite belaidžio LAN įrenginio
maitinimą, kai naudojate BLUETOOTH
įrenginį būdami arčiau nei 10 metrų.
 Pastatykite šią sistemą ir BLUETOOTH
įrenginį kuo arčiau vienas kito.
atitinkančias BLUETOOTH specifikaciją,
kad būtų užmegztas saugus ryšys, kai
naudojama BLUETOOTH technologija.
Tačiau šių saugos priemonių gali
nepakakti, atsižvelgiant į nustatymų turinį
ir kitus faktorius, todėl naudodami ryšį,
pagrįstą BLUETOOTH technologija,
visuomet būkite atsargūs.
 „Sony“ nėra atsakinga už žalą ir kitus
nuostolius, kylančius dėl informacijos
nutekėjimo naudojant ryšį, pagrįstą
BLUETOOTH technologija.
 BLUETOOTH ryšys nebūtinai veikia
visuose BLUETOOTH įrenginiuose,
turinčiuose tokį pat profilį kaip ir
sistemos.
 BLUETOOTH įrenginiai, prijungti prie šios
sistemos, turi atitikti BLUETOOTH
specifikaciją, nurodytą „Bluetooth SIG,
Inc.“, ir privalo būti atitinkamai
sertifikuoti. Tačiau net jei įrenginys
atitinka BLUETOOTH specifikaciją, gali
būti atvejų, kai BLUETOOTH įrenginio
savybės arba specifikacijos neleidžia jo
prijungti, arba dėl jų gali skirtis valdymo
būdai, rodymas arba naudojimas.
 Atsižvelgiant į prie šios sistemos prijungtą
BLUETOOTH įrenginį, ryšio aplinką ir
aplinkos sąlygas, gali atsirasti triukšmas
arba dingti garsas.
49LT
Papildoma informacija
Efektyvaus ryšio diapazonas
Rodyklė
Skaitmenys
E
24p Output 24
4K Output 24
Easy Network Settings 29
Easy Setup 29
External Control 28
A
A/V SYNC 30
Aiškus balsas 10
Attenuation settings - Analog 25
Audio DRC 25
Audio Output 25
Audio Return Channel 27
Audio Settings 24
Auto Display 27
Auto Renderer Access Permission 28
Auto Standby 27
B
BLUETOOTH 11
Bluetooth Codec - AAC 26
Bluetooth Codec - LDAC 26
Bluetooth Mode 25
Bluetooth Settings 25
Bluetooth Standby 25
BRAVIA Sync 31
C
Connection Server Settings 28
Control for HDMI 27, 31
D
Device List 25
Device Name 28
DSEE HX 10, 24
G
Galinis skydelis 43
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 24
HDMI Deep Colour Output 24
HDMI1 Audio Input Mode 27
Home Network 18, 28
I
Initialise Personal Information 29
Input Skip Setting 29
Internet Settings 28
N
Nakties režimas 10
Network Connection Diagnostics 28
Network Settings 28
NFC 12, 20
Nuotolinio valdymo pultas 44
O
OSD Language 27
Output Video Resolution 23
P
Priekinis skydelis 42
Pritemdyta 33
50LT
Q
Quick Start Mode 27
R
Remote Start 29
Renderer Access Control 28
Reset to Factory Default Settings 29
Resetting 29
S
Papildoma informacija
SBM 24
Screen mirroring 20
Screen mirroring RF Setting 28
Screen Settings 23
System Information 28
System Settings 27
Slideshow 30
Software License Information 28
Software Update 23
SongPal 15
Standby Through 27
Sutankintai transliuojamas garsas 33
T
TV Type 23
U
USB 8
Užraktas nuo vaikų 33
V
Video Direct 24
Viršutinis skydelis 42
W
Wireless Playback Quality 26
51LT
GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS
SVARBU:
PRIEŠ NAUDODAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ GALUTINIO
NAUDOTOJO LICENCIJOS SUTARTĮ (GNLS). NAUDODAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ SUTINKATE
SU ŠIOS GNLS SĄLYGOMIS. JEI SU ŠIOS GNLS SĄLYGOMIS NESUTINKATE, ŠIOS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOTI NEGALITE.
Ši GNLS yra teisinė sutartis tarp jūsų ir „Sony Corporation“ (SONY). Šioje GNLS apibrėžtos
jūsų teisės ir įsipareigojimai, susiję su SONY ir (arba) jos trečiųjų šalių licencijos išdavėjų
(įskaitant SONY filialus) bei atitinkamų jų filialų (visi kartu – TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAI)
teikiama SONY programine įranga, taip pat visais SONY teikiamais naujiniais / plėtotėmis,
visais su šia programine įranga susijusiais spausdintais, internetiniais arba kitokiais
elektroniniais dokumentais ir visais duomenų failais, sukurtais naudojant šią programinę
įrangą (viskas kartu – PROGRAMINĖ ĮRANGA).
Neatsižvelgiant į ankstesnį teiginį, visai į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įtrauktai programinei
įrangai, prie kurios pridedama atskira galutinio naudotojo licencijos sutartis (įskaitant
„GNU General Public“ ir „Lesser/Library General Public“ licencijas, bet jomis
neapsiribojant) (IŠSKIRTINEI PROGRAMINEI ĮRANGAI), turi būti taikoma ta atitinkama
atskira galutinio naudotojo licencijos sutartis, o ne šios GNLS sąlygos, jei to reikalaujama
pagal tą atskirą galutinio naudotojo licencijos sutartį.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJA
PROGRAMINĖ ĮRANGA yra licencijuojama, o ne parduodama. PROGRAMINĖS ĮRANGOS
naudojimą reglamentuoja autorių teisių ir kiti intelektinės nuosavybės įstatymai bei
tarptautinių sutarčių nuostatos.
AUTORIŲ TEISĖS
Visos teisės į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir jos nuosavybės teisės (įskaitant teises į visus
PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE naudojamus paveikslėlius, nuotraukas, animaciją, vaizdo ir
garso įrašus, muziką, tekstą bei programėles, bet jomis neapsiribojant) priklauso SONY
arba vienam ar keliems TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAMS.
LICENCIJOS SUTEIKIMAS
SONY suteikia jums ribotą licenciją, pagal kurią galite naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ tik
turimame suderinamame įrenginyje (ĮRENGINYS) ir asmeniniais, nekomerciniais tikslais.
Aiškiai nurodoma, kad visos su šia PROGRAMINE ĮRANGA susijusios teisės, nuosavybės
teisės ir teisės į pelno dalį (įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, bet jomis
neapsiribojant), kurios pagal šią GNLS jums nesuteikiamos, priklauso SONY ir TREČIOSIOS
ŠALIES TEIKĖJAMS.
52LT
REIKALAVIMAI IR APRIBOJIMAI
Nei visos PROGRAMINĖS ĮRANGOS, nei kurios nors jos dalies negalite kopijuoti, publikuoti,
pritaikyti, platinti, bandyti gauti jos išeitinį kodą, modifikuoti, perdaryti, dekompiliuoti arba
išskaidyti, taip pat negalite kurti jokių PROGRAMINĖS ĮRANGOS išvestinių produktų,
nebent tokie išvestiniai produktai būtų specialiai skirti naudoti su PROGRAMINE ĮRANGA.
Negalite modifikuoti ar kaip nors keisti jokių PROGRAMINĖS ĮRANGOS skaitmeninių teisių
valdymo funkcijų. Negalite apeiti, modifikuoti, anuliuoti arba ignoruoti jokių
PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijų arba apsaugos priemonių, taip pat jokių su
PROGRAMINE ĮRANGA susietų mechanizmų. Negalite atskirti jokio atskiro PROGRAMINĖS
ĮRANGOS komponento ir naudoti jo daugiau nei viename ĮRENGINYJE, nebent SONY aiškiai
suteiktų teises taip daryti. Negalite pašalinti, keisti, slėpti arba sugadinti jokių
PROGRAMINĖS ĮRANGOS prekių ženklų arba žymų. PROGRAMINĖS ĮRANGOS negalite
bendrinti, platinti, nuomoti, suteikti išperkamosios nuomos pagrindais, sublicencijuoti,
priskirti, perleisti arba parduoti. Programinės įrangos, tinklo paslaugų arba produktų, kurie
nėra PROGRAMINĖ ĮRANGA, bet nuo kurių priklauso PROGRAMINĖS ĮRANGOS veikimas,
teikimas teikėjų (programinės įrangos, paslaugų teikėjų arba SONY) nuožiūra gali būti
pristabdytas arba nutrauktas. SONY ir šie teikėjai negarantuoja, kad PROGRAMINĖ
ĮRANGA, tinklo paslaugos, turinys arba kiti produktai ir toliau bus teikiami arba veiks be
trikčių arba modifikavimo.
TURINIO PASLAUGA
TAIP PAT ATMINKITE, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA GALI BŪTI SKIRTA TURINIUI,
PASIEKIAMAM PER VIENĄ ARBA KELIAS TURINIO PASLAUGAS (TURINIO PASLAUGA),
NAUDOTI. PASLAUGOS IR TO TURINIO NAUDOJIMĄ REGLAMENTUOJA TOS TURINIO
PASLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS. JEI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS NESUTINKATE,
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMAS BUS APRIBOTAS. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad
tam tikras naudojant PROGRAMINĘ ĮRANGĄ gaunamas turinys ir paslaugos gali būti
teikiami trečiosios šalies, kurios veiksmų SONY nekontroliuoja. NORINT NAUDOTI TURINIO
PASLAUGĄ BŪTINAS INTERNETO RYŠYS. TURINIO PASLAUGOS TEIKIAMAS GALI BŪTI BET
KADA NUTRAUKTAS.
INTERNETO RYŠYS IR TREČIOSIOS ŠALIES PASLAUGOS
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad norint prisijungti prie tam tikrų PROGRAMINĖS ĮRANGOS
funkcijų gali būti būtinas interneto ryšys, už kurį atsakote tik jūs. Be to, tik jūs
įsipareigojate sumokėti trečiosioms šalims visus su interneto ryšiu susijusius mokesčius,
įskaitant mokesčius interneto paslaugų teikėjui arba nuo naudojimo trukmės
priklausančius mokesčius, bet jais neapsiribojant. Atsižvelgiant į interneto ryšio ir
paslaugos teikimo našumą, dažnių juostą arba techninius apribojimus, PROGRAMINĖS
ĮRANGOS veikimas gali būti apribotas. Už interneto ryšio teikimą, kokybę ir saugą visą
atsakomybę prisiima šią paslaugą teikianti trečioji šalis.
53LT
Papildoma informacija
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SU AUTORIŲ TEISIŲ SAUGOMA MEDŽIAGA NAUDOJIMAS
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti jūs, norėdami peržiūrėti, išsaugoti, apdoroti ir (arba)
naudoti turinį, kurį sukūrėte jūs ir (arba) trečioji šalis. Toks turinys gali būti saugomas
autorių teisių, kitų intelektinės nuosavybės įstatymų ir (arba) sutarčių. PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ sutinkate naudoti tik vykdydami visų šių tokiam turiniui taikomų įstatymų ir
sutarčių nuostatas. Pripažįstate ir sutinkate, kad SONY gali imtis atitinkamų priemonių
siekdama apginti PROGRAMINĖS ĮRANGOS saugomo, apdorojamo arba naudojamo turinio
autorių teises. Tai gali būti stebėjimas, kaip dažnai kuriate atsargines kopijas ir atkuriate
duomenis naudodami tam tikras PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijas, nesutikimas
patenkinti užklausos dėl duomenų atkūrimo, taip pat šios GNLS galiojimo nutraukimas
netinkamo PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimo atveju ir kitos priemonės.
EKSPORTO IR KITOS NUOSTATOS
Jūs sutinkate laikytis visų jūsų gyvenamojoje teritorijoje arba šalyje galiojančių eksporto ir
kartotinio eksporto apribojimų bei nuostatų, neperduoti ir nesuteikti teisės perduoti
PROGRAMINĖS ĮRANGOS į draudžiamą šalį bei jokiu kitu būdu nepažeisti tokių apribojimų
ir nuostatų.
DIDELĖS RIZIKOS VEIKLA
PROGRAMINĖ ĮRANGA nėra atspari gedimams ir nėra sukurta, pagaminta arba skirta
naudoti ar perparduoti kaip tinklinė valdymo įranga pavojingoje aplinkoje, kurioje būtina
užtikrinti veikimą be sutrikimų, pvz., eksploatuojant branduolinių objektų, orlaivių
navigacijos ar ryšio sistemas, oro eismo valdymo, tiesioginio gyvybės palaikymo aparatų
arba ginklų sistemas, kuriose PROGRAMINĖS ĮRANGOS gedimas galėtų lemti žūtį, asmens
sužalojimą, sukelti rimtą fizinę žalą arba pakenkti aplinkai (DIDELĖS RIZIKOS VEIKLA).
SONY, visi TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI ir atitinkami filialai aiškiai nurodo, kad jokia išreikšta ar
numanoma garantija dėl tinkamumo vykdant didelės rizikos veiklą nesuteikiama.
GARANTIJOS DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS IŠIMTYS
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad naudodami PROGRAMINĘ ĮRANGĄ visą riziką prisiimate
jūs ir tik jūs esate atsakingi už PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimą. PROGRAMINĖ ĮRANGA
teikiama TOKIA, KOKIA YRA, nesuteikiant jokios garantijos, neprisiimant įsipareigojimų ir
nesudarant sąlygų.
SONY IR VISI TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI (šioje dalyje SONY ir visi TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI
kartu – SONY) AIŠKIAI ATSIRIBOJA NUO BET KOKIŲ TIEK IŠREIKŠTŲ, TIEK NUMANOMŲ
GARANTIJŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ ARBA SĄLYGŲ, ĮSKAITANT NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL
TINKAMUMO PARDUOTI, PAŽEIDIMO NEBUVIMO IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI,
BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. SONY NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, NESUDARO SĄLYGŲ IR
NEREIŠKIA NUSISKUNDIMŲ DĖL A) BET KOKIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJŲ
ATITIKIMO JŪSŲ KELIAMUS REIKALAVIMUS ARBA JŲ NAUJINIMO, B) TINKAMO IR
SKLANDAUS BET KOKIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS VEIKIMO IR VISŲ DEFEKTŲ PAŠALINIMO,
C) KITOS PROGRAMINĖS, TECHNINĖS ĮRANGOS ARBA DUOMENŲ SUGADINIMO
NAUDOJANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ TIKIMYBĖS NEBUVIMO, D) NEPERTRAUKIAMO,
NETRIKDOMO IR NEKINTANČIO BET KOKIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS, TINKLO PASLAUGOS
(ĮSKAITANT INTERNETĄ) ARBA PRODUKTO (BET NE PROGRAMINĖS ĮRANGOS), NUO KURIO
PRIKLAUSO PROGRAMINĖS ĮRANGOS VEIKIMAS, TEIKIMO IR E) PROGRAMINĖS ĮRANGOS
NAUDOJIMO ARBA JĄ NAUDOJANT GAUNAMŲ REZULTATŲ TINKAMUMO, TIKSLUMO,
PATIKIMUMO AR KT.
JOKIA SONY ARBA ĮGALIOTO SONY ATSTOVO PATEIKTA ŽODINĖ AR RAŠYTINĖ
INFORMACIJA ARBA PATARIMAS NEGALI BŪTI LAIKOMI GARANTIJA, ĮSIPAREIGOJIMU AR
SĄLYGA ARBA KOKIU NORS BŪDU IŠPLĖSTI ŠIOS GARANTIJOS APIMTĮ. JEI BŪTŲ NUSTATYTA
PROGRAMINĖS ĮRANGOS DEFEKTŲ, VISAS DĖL BŪTINOSIOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS,
REMONTO ARBA TAISYMO PATIRIAMAS IŠLAIDAS PRISIIMATE JŪS. KAI KURIOSE
JURISDIKCIJOSE ATSISAKYTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ NELEIDŽIAMA, TAD ŠIOS IŠIMTYS
JUMS GALI BŪTI NETAIKOMOS.
54LT
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
SONY IR VISI TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI (šioje dalyje SONY ir visi TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI
kartu – SONY) NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ ATSITIKTINĘ ARBA PASEKMINĘ ŽALĄ,
PATIRIAMĄ DĖL BET KOKIOS IŠREIKŠTOS ARBA NUMANOMOS GARANTIJOS AR SUTARTIES
PAŽEIDIMO, APLAIDUMO, GRIEŽTO ĮSIPAREIGOJIMO ARBA KITŲ SU PROGRAMINE ĮRANGA
SUSIJUSIŲ TEISINIŲ APLINKYBIŲ, ĮSKAITANT BET KOKIUS NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL
TURTO, PAJAMŲ, DUOMENŲ, GALIMYBĖS NAUDOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA BET
KOKIĄ SUSIJUSIĄ APARATINĘ ĮRANGĄ PRARADIMO, PRASTOVŲ, NAUDOTOJO LAIKO
ŠVAISTYMO, BET JAIS NEAPSIRIBOJANT, NET JEI APIE BET KURIO IŠ JŲ TIKIMYBĘ BUVO
PRANEŠTA. BET KURIUO ATVEJU VISA NUSTATYTA ATSAKOMYBĖ PAGAL VISAS ŠIOS GNLS
NUOSTATAS BUS APRIBOTA IKI FAKTIŠKAI UŽ PRODUKTĄ SUMOKĖTOS SUMOS. KAI
KURIOSE JURISDIKCIJOSE IŠIMČIŲ ARBA APRIBOJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU ATSITIKTINIAIS ARBA
PASEKMINIAIS NUOSTOLIAIS, DARYTI NEGALIMA, TAD NURODYTOS IŠIMTYS ARBA
APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI.
VIENTISA SUTARTIS, ATSISAKYMAS, ATSKIRIAMUMAS
Ši GNLS ir SONY privatumo strategija, kiekviena iš kurių kartkartėmis gali būti keičiamos,
kartu yra laikomos vientisa tarp jūsų ir SONY sudaryta sutartimi, reglamentuojančia
PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimą. SONY neatsižvelgiant arba neteikiant kokios nors
šioje GNLS numatytos teisės arba nuostatos tokios teisės arba nuostatos neatsisakoma.
Jei kuri nors šios GNLS dalis būtų laikoma netinkama, neteisėta arba neįgyvendinama,
tokia nuostata turėtų būti taikoma tiek, kiek įmanoma, siekiant užtikrinti šio GNLS
nuostatų vykdymą, o kitos dalys turi būti laikomos galiojančiomis be jokių išlygų.
GALIOJANTYS ĮSTATYMAI IR JURISDIKCIJA
Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo šiai GNLS netaikoma. Ši GNLS
turi būti aiškinama pagal Japonijos įstatymus, neatsižvelgiant į įstatymų nuostatų
prieštaravimus. Bet kokie šios GNLS pagrindu kylantys ginčai turi būti sprendžiami
išskirtinai Japonijoje, Tokijo apygardos teisme, o susijusios šalys turi sutikti su šių teismų
vieta ir jurisdikcija.
NEŠALIŠKI TEISĖS GYNIMO BŪDAI
Neatsižvelgiant į jokius šioje GNLS numatytus prieštaravimus, jūs pripažįstate ir sutinkate,
kad bet koks šios GNLS nuostatų pažeidimas arba nevykdymas padaro SONY neatitaisomą
žalą, nesulyginamą su jokiais piniginiais nuostoliais, ir jūs sutinkate, kad SONY gali
pasinaudoti bet kokiu draudžiamu arba nešališku teisių gynimo būdu, kurį SONY tokiomis
aplinkybėmis mano esant būtinu ir tinkamu. SONY taip pat gali imtis bet kokių teisinių
arba techninių priemonių, siekdama užkirsti kelią šios GNLS nuostatų pažeidimams ir
(arba) siekdama užtikrinti jų vykdymą, įskaitant neatidėliotiną teisės naudoti
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ atėmimą, bet juo neapsiribojant, jei SONY mano, kad jūs
pažeidžiate arba ketinate pažeisti šios GNLS nuostatas. Šios priemonės yra laikomos kitas
įstatymų numatytas priemones, kurių SONY gali imtis, papildančiomis priemonėmis.
55LT
Papildoma informacija
AUTOMATINĖ NAUJINIMO FUNKCIJA
Kartkartėmis jums naudojant SONY arba trečiųjų šalių serverius arba kitais atvejais SONY
arba TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAI gali automatiškai arba kitaip modifikuoti PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ. Tai gali būti susiję su įvairiais tikslais, įskaitant saugos funkcijų tobulinimą, klaidų
šalinimą ir funkcijų gerinimą, bet jais neapsiribojant. Dėl šio naujinimo arba modifikavimo
gali būti panaikintos arba pakeistos PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijos, įskaitant jums
svarbiausias funkcijas, bet jomis neapsiribojant. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad tokie
veiksmai gali būti atliekami SONY nuožiūra ir kad SONY gali kontroliuoti nuolatinį
PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimą jums įdiegus visus jos komponentus arba davus
sutikimą tokio naujinimo arba modifikavimo atveju. Pagal šią GNLS visi naujiniai /
modifikuoti komponentai laikomi neatsiejama PROGRAMINĖS ĮRANGOS dalimi. Sutikdami
su šios GNLS nuostatomis, leidžiate atlikti naujinimo / modifikavimo veiksmus.
NUTRAUKIMAS
Jums nevykdant kurios nors šios GNLS sąlygos, nepažeisdama jokių kitų teisių, SONY gali
nutraukti GNLS galiojimą. Tokio nutraukimo atveju turite nustoti naudoti PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ ir sunaikinti visas jos kopijas.
PATAISOS
SONY PASILIEKA TEISĘ SAVO NUOŽIŪRA TAISYTI BET KURIĄ ŠIOS GNLS SĄLYGĄ,
PRANEŠUSI APIE TAI SONY NURODYTOJE SVETAINĖJE, EL. LAIŠKU, IŠSIŲSTI JŪSŲ PATEIKTU
ADRESU, JUMS NAUDOJANTIS PLĖTOJIMO / NAUJINIMO PASLAUGOMIS ARBA BET KURIUO
KITU TEISĖTU BŪDU. Jei su pataisa nesutinkate, turite nedelsdami susisiekti su SONY ir
gauti atitinkamus nurodymus. Jei po tokios pranešimo įsigaliojimo datos jūs ir toliau
naudosite PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, bus laikoma, kad su tokia pataisa sutinkate.
TREČIOSIOS ŠALIES NAUDOS GAVĖJAI
Kiekvienas TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAS yra akivaizdus numatytas trečiosios šlies naudos
gavėjas, kuriam suteikiama teisė reikalauti kiekvienos šios GNLS nuostatos vykdymo, jei
tai susiję su PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMU.
Jei kiltų su šia GNLS susijusių klausimų, galite kreiptis į SONY, parašydami atitinkamu
teritorijos arba šalies kontaktiniu adresu.
© „Sony Corporation“, 2014.
56LT
Ateityje šios sistemos programinė įranga gali būti atnaujinta. Norėdami rasti
informacijos apie prieinamus naujinimus apsilankykite šiuo URL.
Europos ir Rusijos klientams:
www.sony.eu/support
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2015 Sony Corporation
4-558-561-13(1) (LT)
Download PDF

advertising