Sony | HT-CT770 | Sony HT-CT770 2.1 kan. pailgasis garsiakalbis su „Bluetooth®“ Naudojimo instrukcijos

Pailgasis garsiakalbis
Naudojimo instrukcijos
HT-CT370/CT770
ĮSPĖJIMAS
Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba
uždaroje spintelėje.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio vėdinimo angos
laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite,
kad ant įrenginio nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite
daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Klientų dėmesiui: toliau nurodyta informacija
taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose
taikomos ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan (Japonija), arba jos vardu veikianti kita bendrovė.
Užklausas, ar gaminys atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas,
siųskite įgaliotajam atstovui „Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Vokietija). Jei turite klausimų dėl
remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos
dokumentuose nurodytais adresais.
Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol jis yra įjungtas
į kintamosios srovės elektros lizdą, net jei pats įrenginys ir yra išjungtas.
Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas maitinimo laido kištuku, todėl
įrenginį įjunkite į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą.
Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką
iš kintamosios srovės elektros lizdo.
Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį, į kurį įdėti maitinimo
elementai, nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės
spindulių ir ugnies.
Skirtas naudoti tik patalpoje.
Pailgasis garsiakalbis
Etiketė yra apatinėje dalyje.
Rekomenduojami kabeliai
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais ir (arba) išoriniais įtaisais,
būtina naudoti tinkamai ekranuotus ir įžemintus kabelius bei jungtis.
Patikrinus šią įrangą nustatyta, kad ji atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) direktyvoje apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
2LT
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Išsamią informaciją žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Įsivaizduokite nepriekaištingą garsą
Pailgasis garsiakalbis su belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu –
mėgaukitės filmais ir muzika.
Senos elektrinės ir elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas.
Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Skirta tik
Europai
Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau
jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elementų
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Panaudotų maitinimo elementų
išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje
ir kitose Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali
būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo
specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą
gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis
būtų perdirbtas.
3LT
Turinys
Naudingos funkcijos
Pailgojo garsiakalbio montavimas ant sienos ......................5
HDMI valdymo funkcijos naudojimas .................................... 7
„BRAVIA Sync“ funkcijų naudojimas ......................................8
Sistemos valdymas naudojant išmanųjį telefoną
ar planšetinį įrenginį („SongPal“) .....................................9
Nustatymų reguliavimas .......................................................11
Sistemos susiejimas (LINK) .................................................. 13
Kita informacija
Atsargumo priemonės ......................................................... 14
BLUETOOTH belaidė technologija ....................................... 16
Nesklandumų šalinimas ....................................................... 17
Dalys ir valdikliai ................................................................... 21
Specifikacijos ........................................................................ 27
Informacijos apie nustatymą ir valdymą žr. pateiktame
Paleidimo vadovas.
4LT
1
Naudingos funkcijos
Pailgąjį garsiakalbį galima tvirtinti prie sienos.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
Varžtas (pateiktas)
Pastabos
 Naudokite
reikiamo stiprumo varžtus (nepridedami), atsižvelgdami
į sienos medžiagą ir tvirtumą. Tinko plokštės siena yra itin trapi, todėl
varžtus tvirtai priveržkite prie dviejų sijų. Pailgąjį garsiakalbį montuokite
horizontaliai, kabinkite ant ištisos sienos srities į sijas įsuktų varžtų.
 Montavimo darbus patikėkite „Sony“ pardavėjams arba licencijuotiems
rangovams ir kreipkite ypatingą dėmesį į saugumą.
 „Sony“ neatsako už nelaimingus atsitikimus arba žalą, patirtą dėl
netinkamo montavimo, nepakankamo sienos tvirtumo, netinkamo
varžtų įsukimo arba stichinių nelaimių ir t. t.
Tvirtinimo prie sienos laikiklis (pateiktas)
Tęsinys kitame puslapyje
5LT
Naudingos funkcijos
Pailgojo garsiakalbio montavimas ant
sienos
Pateiktus tvirtinimo laikiklius pritvirtinkite prie laikiklių angų,
esančių pailgojo garsiakalbio apačioje, naudodami varžtus,
kad tvirtinimo laikiklių paviršius būtų tokioje padėtyje,
kaip parodyta paveikslėlyje.
Pritvirtinkite du tvirtinimo laikiklius prie kairiosios ir dešiniosios
tvirtinimo angų, esančių pailgojo garsiakalbio apatinėje dalyje.
2
Paruoškite tvirtinimo prie sienos laikiklio galinėje dalyje
esančioms angoms skirtus varžtus (nepridedama).
4 mm
4
Pakabinkite ant varžtų tvirtinimo prie sienos laikiklius,
pritvirtintus prie pailgojo garsiakalbio.
Sulygiuokite tvirtinimo prie sienos laikiklių angas su varžtais,
tada pakabinkite pailgąjį garsiakalbį ant dviejų varžtų.
Daugiau nei 25 mm
4,4 mm
9,8 mm
Tvirtinimo prie sienos laikiklio anga
3
Priveržkite varžtus prie dviejų sienos sijų.
Varžtai turi išsikišti 6–7 mm.
HT-CT370: 652 mm
HT-CT770: 605 mm
6–7 mm
6LT
Patarimas
Pailgasis garsiakalbis automatiškai nustato, ar yra pakabintas ant sienos,
ar padėtas horizontaliai, ir optimaliai nukreipia garsą.
HDMI valdymo funkcijos naudojimas
Pastabos
 Anksčiau
nurodytos funkcijos gali neveikti naudojant tam tikrą įrangą.
į prijungtos įrangos nustatymus HDMI valdymo funkcija
gali veikti netinkamai. Žr. įrangos naudojimo instrukciją.
 Atsižvelgiant
Naudingos funkcijos
Įjungę HDMI valdymo funkciją ir prijungę įrangą, suderinamą su
HDMI valdymo funkcija, naudodami didelės spartos HDMI kabelį,
galėsite paprasčiau valdyti naudodami toliau nurodytas funkcijas.
HDMI valdymo funkcija įjungiama nustatant CTRL (HDMI valdymas)
į ON (12 psl.). Numatytasis nustatymas yra ON.
Sistemos išjungimas
Išjungus TV, sistema ir prijungta įranga išjungiama automatiškai.
Sistemos garso valdymas
Jei įjungsite sistemą, kai žiūrite TV, TV garsas automatiškai
atkuriamas per sistemos garsiakalbius. Sistemos garsumas
reguliuojamas keičiant garsumą TV nuotolinio valdymo pultu.
Jeigu paskutinį kartą žiūrint TV garsas buvo skleidžiamas iš sistemos
garsiakalbių, įjungus TV bus automatiškai įjungta sistema.
Garso grįžties kanalas (ARC)
Jei TV suderinamas su „Garso grįžties kanalas (ARC)“ technologija,
prijungus didelės spartos HDMI kabeliu, skaitmeninius garso
signalus bus galima siųsti iš TV į sistemą. Norint TV garso
klausytis per sistemą, atskirai garso prijungti nereikės.
ARC funkcija įjungiama nustatant „ARC (Audio return channel)“
į ON (12 psl.). Numatytasis nustatymas yra ON.
Grojimas vienu prisilietimu
Suaktyvinus įrangą („Blu-ray Disc“™ leistuvą, „PlayStation®4“ ir pan.),
prijungta prie sistemos didelės spartos HDMI kabeliu, prijungtas TV
įjungiamas automatiškai, o sistemos įvesties signalas perjungiamas
į atitinkamą HDMI įvestį.
7LT
Kai pasirinktas sistemos įvesties šaltinis TV, vieno iš paskutinį kartą
pasirinktų HDMI IN 1/2/3 lizdų vaizdo signalai atkuriami iš lizdo
HDMI OUT.
 Ši sistema palaiko „Deep Color“, „x.v.Colour“, 3D ir 4K perdavimą.
 Norėdami mėgautis 3D vaizdais, prijunkite su 3D suderinamą TV
ir vaizdo įrangą („Blu-ray Disc“ grotuvą, „PlayStation®4“ ir t. t.) prie
sistemos naudodami didelės spartos HDMI kabelius, užsidėkite 3D
akinius, tada atkurkite su 3D suderinamą „Blu-ray Disc“.
 Norint žiūrėti 4K vaizdus, prie sistemos prijungtas TV ir leistuvai turi
būti suderinami su 4K technologija.

„BRAVIA Sync“ funkcijų naudojimas
Toliau nurodytas pradines „Sony“ funkcijas galima naudoti su
gaminiais, suderinamais su „BRAVIA Sync“.
Energijos taupymas
Jei prie sistemos prijungtas TV, suderinamas su „BRAVIA Sync“,
veikiant budėjimo režimu sumažės energijos sąnaudos, nes bus
sustabdytas HDMI signalo perdavimas, kai TV išjungiamas nustačius
sistemos perdavimo funkciją* į AUTO (12 psl.).
Numatytasis nustatymas yra AUTO.
Jeigu prijungtas ne BRAVIA TV, nustatykite elementą į ON (12 psl.).
* HDMI signalų perdavimo funkcija naudojama signalams iš sistemos
HDMI OUT lizdo perduoti, net kai sistema veikia budėjimo režimu.
Pastabos dėl HDMI jungčių
Naudokite didelės spartos HDMI kabelį. Jei naudojate standartinį
HDMI kabelį, 1080p, „Deep Color“, 3D / 4K vaizdai gali būti rodomi
netinkamai.
 Naudokite patvirtintą HDMI kabelį.
Naudokite „Sony“ didelės spartos HDMI kabelį, ant kurio yra
kabelio tipo logotipas.
 Nerekomenduojame naudoti HDMI-DVI konvertavimo kabelio.
 Jei vaizdas yra nekokybiškas arba garsas per įrangą, prijungtą HDMI
kabeliu, neatkuriamas, patikrinkite prijungtos įrangos nustatymus.
 Garso signalus (diskretizavimo dažnį, bitų skaičių ir kt.),
perduodamus iš HDMI lizdo, gali silpninti prijungta įranga.
 Garsas gali būti nutrauktas, kai perjungiamas diskretizavimo
dažnis arba atkūrimo įrangos garso išvesties kanalų skaičius.
 Jeigu prijungta įranga nesuderinama su autorių teisių apsaugos
technologija (HDCP), per lizdą HDMI OUT perduodamas vaizdas
ir (arba) garsas gali būti iškraipytas arba neatkuriamas. Tokiu
atveju patikrinkite prijungtos įrangos specifikacijas.

8LT
Sistemos valdymas naudojant išmanųjį
telefoną ar planšetinį įrenginį („SongPal“)
1
2
3
4

5
6
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
(įjungti / budėjimo režimas).
Įjungiamas pailgojo garsiakalbio ekranas.
Raskite „SongPal“ taikomąją programą naudodami
„Android“ ir ją atsisiųskite.
Paleiskite „SongPal“, tada vykdykite ekrane rodomas
instrukcijas.
Kai „Android“ įrenginyje rodomas BLUETOOTH ryšio ekranas,
paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką PAIRING.
BLUETOOTH porinio jungimo metu greitai mirksi lemputė
(mėlyna spalva).
„Android“ įrenginio BLUETOOTH įrenginių sąraše pasirinkite
SONY:HT-CT370 arba SONY:HT-CT770.
Nustačius ryšį, užsidega pailgojo garsiakalbio lemputė
(mėlyna spalva).
Sistemą valdykite prijungto „Android“ įrenginio ekrane.
PAIRING
Tęsinys kitame puslapyje
9LT
Naudingos funkcijos
„SongPal“ yra taikomoji programa, skirta valdyti sistemą išmaniuoju
telefonu, planšetiniu įrenginiu ir pan.
„SongPal“ galima gauti iš „Google Play“™ ar „App Store“.
Ši funkcija įjungiama BT PWR (BLUETOOTH maitinimas) nustačius
į ON (12 psl.). Numatytasis nustatymas yra ON.
Jeigu naudojamas „Android“™ įrenginys
Ryšys vienu palietimu naudojant „Android“ įrenginį su
įmontuota NFC funkcija (NFC)
1
2
Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus skyriuje „Android“ įrenginio
naudojimas“.
Kai „Android“ įrenginyje rodomas BLUETOOTH ryšio ekranas,
pridėkite „Android“ įrenginį prie pailgojo garsiakalbio
žymės N.
Nustačius ryšį, užsidega pailgojo garsiakalbio lemputė
(mėlyna spalva).
Jeigu naudojamas „iPhone“/„iPod™ touch“
1
2
3
4
5
Lemputė (mėlyna)
3
Sistemą valdykite „Android“ įrenginio ekrane.
10LT
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
(įjungti / budėjimo režimas).
Įjungiamas pailgojo garsiakalbio ekranas.
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką PAIRING.
BLUETOOTH porinio jungimo metu greitai mirksi pailgojo
garsiakalbio lemputė (mėlyna spalva).
„iPhone“/„iPod touch“ nustatykite į porinio jungimo režimą ir
„iPhone“/„iPod touch“ BLUETOOTH įrenginių sąraše
pasirinkite SONY:HT-CT370 arba SONY:HT-CT770.
Nustačius ryšį, užsidega pailgojo garsiakalbio lemputė
(mėlyna spalva).
Raskite „SongPal“ taikomąją programą naudodami
prijungtą „iPhone“/„iPod touch“ ir ją atsisiųskite.
Paleiskite „SongPal“, tada valdykite sistemą „iPhone“/
„iPod touch“ ekrane.
Nustatymų reguliavimas
Naudodami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką AMP MENU galite nustatyti toliau nurodytus elementus.
Atlikti nustatymai išsaugomi net atjungus kintamosios srovės maitinimo laidą.
 (grįžti) /
  (pasirinkti) /
 (tęsti) /
(įvesti)
Meniu
LEVEL
Funkcija
DRC
(dinaminio diapazono
valdymas)
Galite mėgautis „Dolby Digital“ garsu mažu garsumu.
(ON/AUTO/OFF)
ON: Suglaudina garsą pagal turinyje esančią glaudinimo
informaciją.
AUTO: Automatiškai glaudina garsą, užkoduotą „Dolby TrueHD“.
OFF: Garsas nėra glaudinamas.
BASS
Paryškinami žemo dažnio garsai. Nustatymą galima keisti
nuo –6 iki +6 po 1 padalą.
0
TREBLE
Paryškinami aukšto dažnio garsai. Nustatymą galima keisti
nuo –6 iki +6 po 1 padalą.
0
SYNC
(garso ir vaizdo
sinchronizavimas)
Galima reguliuoti garsą, jeigu vaizdas ir garsas nėra sinchronizuoti.
(ON/OFF)
DUAL
(dvejopas monofoninis)
Leidžia mėgautis sutankintai transliuojamu „Dolby Digital“ garsu.
(M/S (pagrindinis ir dubliuojamas kanalai) / MAIN (pagrindinis
kanalas) / SUB (dubliuojamas kanalas)
AAV
(išplėstinis automatinis
garsumas)
Pašalina garsumo skirtumus tarp skirtingų laidų arba laidų ir
reklamos. (ON/OFF)
EFFECT
(garso efektas)
ON: Leidžiamas pasirinkto garso lauko garsas. Rekomenduojame
naudoti šį nustatymą.
OFF: Įvesties šaltinis sumažinamas iki 2 kanalų.
Pastaba: jeigu EFFECT (garso efektas) nustatytas į OFF, EFFECT
(garso efektas) automatiškai nustatomas į ON pakeitus
nustatymą SOUND FIELD.
AMP MENU
TONE
AUDIO
Numatytasis
AUTO
OFF
MAIN
OFF
ON
Tęsinys kitame puslapyje
11LT
Naudingos funkcijos
1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką AMP MENU, kad būtų rodomas stiprintuvo meniu langas
pailgojo garsiakalbio ekrane.
2 Pasirinkite norimą nustatymą naudodami mygtuką  (grįžti) /   (pasirinkti) /  (tęsti), tada paspauskite
mygtuką
(įvesti).
3 Norėdami išeiti iš stiprintuvo meniu lango, paspauskite mygtuką AMP MENU.
Meniu
HDMI
Funkcija
CTRL
(HDMI valdymas)
Galima įjungti arba išjungti HDMI valdymo funkciją. (ON/OFF)
Išsamią informaciją žr. skyriuje „HDMI funkcijos valdymas“ (7 psl.).
ON
P. THRU
(perėjimas)
Jei reikia nustatyti HDMI signalų perdavimo funkcijos energijos
taupymo režimą. (AUTO/ON)
AUTO: Budėjimo režimu iš sistemos HDMI OUT lizdo signalai
perduodami atsižvelgiant į TV būseną. Pasirinkus šį
nustatymą, įrenginiui veikiant budėjimo režimu elektros
energijos pavyks sutaupyti daugiau nei tada, kai pasirinktas
nustatymas ON.
ON: Sistemai veikiant budėjimo režimu signalai visada perduodami
iš HDMIOUT lizdo. Jeigu prijungtas ne BRAVIA TV, sistemą
naudokite su nustatymu ON (įjungta).
Pastaba: ši parinktis siūloma tik tuo atveju, kai CTRL (HDMI
valdymas) nustatyta į ON.
AUTO
Skirta klausyti skaitmeninį garsą iš TV, suderinamo su garso grįžties
kanalo (ARC) technologija, kai įrenginys prijungtas naudojant
didelės spartos HDMI kabeliu. (ON/OFF)
Pastaba: ši parinktis siūloma tik tuo atveju, kai CTRL (HDMI
valdymas) nustatyta į ON.
ON
BT PWR
(BLUETOOTH
maitinimas)
Galima įjungti arba išjungti šios sistemos BLUETOOTH funkciją.
(ON/OFF)
Pastaba: jeigu pakeisite nustatymą į OFF, funkcija BLUETOOTH
ir NFC bus išjungta.
ON
BT.STBY
(BLUETOOTH budėjimo
režimas)
Kai sistemoje yra porinio jungimo informacija, sistema veikia
BLUETOOTH budėjimo režimu netgi tuomet, kai yra išjungta.
(ON/OFF)
ON
AAC
(pažangusis garso
kodavimas)
Galima nustatyti, ar sistema naudos AAC per BLUETOOTH.
(ON/OFF)
Pastaba: jei pakeisite prie BLUETOOTH įrenginio prijungtos
sistemos nustatymą, sistema bus atjungta nuo įrenginio.
ON
A. STBY
(automatinis budėjimo
režimas)
Įjungiama ir išjungiama funkcija AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Jei
tam tikrą laiką (maždaug 20 minučių) sistema bus nenaudojama,
t. y. negaus įvesties signalų, ji bus automatiškai išjungta.
ON
VER
(versija)
Rodoma dabartinė programinės aparatinės įrangos versija.
SYS.RST
(sistemos nustatymas
iš naujo išjungus)
Skirta nustatyti sistemos meniu ir nustatymų (garso laukų ir t. t.)
pradines būsenas, jeigu jie veikia netinkamai.
Išsamią informaciją žr. skyriuje „Nesklandumų šalinimas“ (20 psl.).
–
LINK
Skirta dar kartą susieti belaidę garso sistemą (13 psl.).
–
RF CHK
Skirta patikrinti, ar gali palaikyti ryšį sistemos belaidžio garso
perdavimo sistema. (OK/NG)
–
 (grįžti) /
  (pasirinkti) /
 (tęsti) /
(įvesti)
ARC
(garso grįžties kanalas)
AMP MENU
SET BT
SYSTEM
WS
12LT
Numatytasis
–
Dar kartą nustatomas belaidis žemųjų dažnių garsiakalbio ryšys.
Sistemos susiejimas (LINK)
1
2
4
 (grįžti) /
  (pasirinkti) /
 (tęsti) /
(įvesti)
5
AMP MENU
Įjungimo / budėjimo režimo lemputė
HT-CT370
Įjungimo / budėjimo režimo lemputė
HT-CT770
6
Mygtuku   (pasirinkti) pasirinkite WS, tada paspauskite
mygtuką
(įvesti) arba  (tęsti).
Mygtuku   (pasirinkti) pasirinkite LINK, tada paspauskite
mygtuką
(įvesti) arba  (tęsti).
Kai pailgojo garsiakalbio ekrane bus rodoma START,
paspauskite mygtuką
(įvesti).
Rodoma SEARCH, pailgasis garsiakalbis ieškos įrangos, kurią
galima naudoti su funkcija „Link“ (susieti). Ne vėliau kaip per
1 minutę atlikite tolesnį veiksmą.
Norėdami išjungti susiejimo funkciją įrangos paieškos metu,
paspauskite mygtuką  (grįžti).
Rašikliu ar panašiu daiktu paspauskite žemųjų dažnių
garsiakalbio mygtuką LINK.
Žemųjų dažnių garsiakalbio įjungimo / budėjimo režimo
lemputė ims šviesti žalia spalva. Pailgojo garsiakalbio ekrane
rodoma OK.
Jei rodoma FAILED, patikrinkite, ar žemųjų dažnių garsiakalbis
įjungtas, ir pakartokite procedūrą nuo 1 veiksmo.
Paspauskite mygtuką AMP MENU.
Stiprintuvo meniu išjungiamas.
Mygtukas LINK
Mygtukas LINK
13LT
Naudingos funkcijos
3
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką AMP MENU.
 Ant
Kita informacija
Atsargumo priemonės
Sauga
 Jei
į sistemą patektų koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite sistemą
ir prieš toliau eksploatuodami leiskite ją patikrinti kvalifikuotiems
specialistams.
 Neužlipkite ant pailgojo ar žemųjų dažnių garsiakalbio, nes galite
nukristi ir susižaloti arba sugadinti sistemą.
Maitinimo šaltiniai
 Prieš naudodami sistemą patikrinkite, ar darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą. Darbinė įtampa nurodyta galinėje
pailgojo garsiakalbio dalyje esančioje etiketėje.
 Jei sistemos neketinate naudoti ilgą laiką, išjunkite ją iš sieninio elektros
lizdo (maitinimo tinklo). Kintamosios srovės maitinimo laidą atjunkite
ištraukdami kištuką, niekada netraukite už laido.
 Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų yra platesnis už kitą. Į sieninį
elektros lizdą (maitinimo tinklą) jį galima įkišti tik viena kryptimi. Jei
nepavyksta iki galo įkišti kištuko į elektros lizdą, susisiekite su pardavėju.
 Kintamosios srovės maitinimo laidą galima pakeisti tik atitinkančioje
reikalavimus taisykloje.
Įkaitimas
Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra veikimo sutrikimas. Jei nuolat
naudosite sistemą nustatę didelį garsumą, sistemos galinė dalis ir
apačia gerokai įkais. Nelieskite sistemos, kad nenudegtumėte.
Vieta
 Sistemą
laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad ji neperkaistų
ir būtų ilgiau tinkama naudoti.
 Nelaikykite sistemos šalia karščio šaltinių arba tiesioginių saulės
spindulių apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug dulkių ar
galimas mechaninis poveikis.
14LT
galinės pailgojo ar žemųjų dažnių garsiakalbio dalies nedėkite
daiktų, galinčių uždengti ventiliacijos angas ir sutrikdyti veikimą.
 Jei sistema naudojama su TV, VCR arba magnetofonu, gali atsirasti
triukšmo arba pablogėti vaizdo kokybė. Tokiu atveju perkelkite sistemą
toliau nuo TV, VCR ar magnetofono.
 Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
sistemą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti dėmių arba pakisti paviršių
spalva.
 Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte į pailgojo arba žemųjų dažnių
garsiakalbio kampus.
Naudojimas
Prieš prijungdami kitą įrangą, sistemą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo
lizdo.
Jei šalia esančio TV ekrane spalvos rodomos netinkamai
Kai kurių tipų TV komplektuose gali būti netinkamai rodomos spalvos.
Jei spalvos rodomos netinkamai...
Išjunkite TV komplektą ir vėl jį įjunkite praėjus 15–30 minučių.
Jei spalvos vis tiek rodomos netinkamai...
Perkelkite sistemą toliau nuo TV komplekto.
Valymas
Valykite sistemą minkšta sausa šluoste. Nenaudokite šiurkščios šluostės,
valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Jei turite su sistema susijusių klausimų ar kilo problemų, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Autorių teisės
BLUETOOTH® žodžio ženklas ir logotipai yra registruotieji „Bluetooth SIG,
Inc.“ prekės ženklai, bet koks šių ženklų naudojimas „Sony Corporation“
yra licencijuotas.
Šioje sistemoje naudojama didelės raiškos multimedijos sąsajos (HDMI™)
technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos multimedijos sąsaja bei HDMI logotipas
yra „HDMI Licensing LLC“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai
JAV ir kitose šalyse.
„Sukurta naudoti su iPod“ ir „Sukurta naudoti su iPhone“ reiškia, kad
elektroninis priedas skirtas konkrečiai „iPod“ ir „iPhone“ ir kad gamintojas
patvirtino, jog priedas atitinka „Apple“ standartus. „Apple“ nėra
atsakinga už šio įrenginio veikimą ar jo saugos ir reguliavimo standartų
atitikimą. Atkreipkite dėmesį, kad kai šis priedas naudojamas kartu su
„iPod“ ar „iPhone“, gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
Skirta naudoti su „iPod“ / „iPhone“ modeliais
Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai nurodyti toliau. Prieš prijungdami
prie sistemos, į „iPod“ / „iPhone“ įdiekite naujausią programinę įrangą.
DSEE yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
BLUETOOTH technologija veikia su:
 iPhone
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
„iPod touch (5-osios kartos) / „iPod touch“ (4-osios kartos)
„x.v.Colour“ ir „x.v.Colour“ logotipas yra „Sony Corporation“ prekės
ženklai.
Kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai priklauso atitinkamiems
jų savininkams.
BRAVIA logotipas yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
„PlayStation®“ yra registruotasis „Sony Computer Entertainment Inc“
prekės ženklas.
Žymė N yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės
ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
„Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“ prekės ženklai.
„ClearAudio+“ yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
15LT
Kita informacija
Sistemoje naudojama „Dolby* Digital“ ir „DTS** Digital Surround System“.
* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“
prekės ženklai.
** Pagaminta pagal licenciją pagal JAV patentus 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ir
kitus JAV bei pasaulyje išduotus ir dar svarstomus patentus.
DTS-HD, simbolis ir DTS-HD su simboliu yra registruotieji „DTS, Inc.“
prekės ženklai.
Gaminyje yra programinė įranga. © „DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.
„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“, „iPod“ ir „iPod touch“ yra
registruotieji „Apple Inc.“, prekės ženklai JAV ir kitose šalyse. „App Store“
yra „Apple Inc.“ paslaugų ženklas.

BLUETOOTH belaidė technologija
Išjunkite belaidžio LAN įrangos maitinimą, kai naudojate
BLUETOOTH įrenginį būdami arčiau nei 10 metrų.
Poveikis kitiems įrenginiams
Palaikoma BLUETOOTH versija ir profiliai
Profilis nurodo standartinį įvairių BLUETOOTH gaminių funkcijų
rinkinį. BLUETOOTH versiją ir profilius, palaikomus šios sistemos,
žr. skyriuje „Specifikacijos“ (27 psl.).
Pastabos
 Norint
naudoti BLUETOOTH funkciją, prijungtame BLUETOOTH
įrenginyje turi būti palaikomas toks pat profilis kaip ir šioje sistemoje.
Net jei įrenginys palaiko tokį pat profilį, dėl BLUETOOTH įrenginio
specifikacijų funkcijos gali skirtis.
 Garso atkūrimas šioje sistemoje gali atsilikti nuo BLUETOOTH įrenginio
dėl BLUETOOTH belaidės technologijos savybių.
Efektyvaus ryšio diapazonas
BLUETOOTH įrenginiai turėtų būti naudojami apytiksliai 10 metrų
atstumu (nesant kliūčių) vienas nuo kito. Efektyvaus ryšio
diapazonas gali sumažėti esant toliau nurodytoms sąlygoms:
 kai asmuo, metalinis objektas, siena ar kita kliūtis yra tarp
BLUETOOTH ryšiu sujungtų įrenginių;
 vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN;
 aplink naudojamas mikrobangų krosneles;
 vietose, kur skleidžiamos kitos elektromagnetinės bangos.
Kitų įrenginių poveikis
BLUETOOTH įrenginiai ir belaidė LAN (IEEE 802.11b/g) įranga naudoja
tokį patį dažnių diapazoną (2,4 GHz). Naudojant BLUETOOTH įrenginį
šalia įrenginio su belaidžio LAN galimybe, gali atsirasti
elektromagnetinių trikdžių.
Dėl to gali sumažėti duomenų perdavimo greitis, atsirasti triukšmas
arba gali nepavykti prijungti. Jei tai nutinka, išbandykite toliau
nurodytas priemones.
 Sujunkite sistemą ir BLUETOOTH mobilųjį telefoną arba BLUETOOTH
įrenginį būdami ne mažiau nei 10 metrų atstumu nuo belaidžio LAN
įrangos.
16LT
Šios sistemos transliuojamos radijo bangos gali trukdyti veikti kai
kuriems medicinos įrenginiams. Kadangi dėl šių trukdžių gali sutrikti
jų veikimas, visuomet išjunkite šią sistemą, BLUETOOTH mobilųjį
telefoną ir BLUETOOTH įrenginį toliau nurodytose vietose.
 Ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose, degalinėse ir bet kurioje
vietoje, kur gali būti degių dujų
 Šalia automatinių durų ir gaisro signalizacijų
Pastabos
 Ši
sistema palaiko saugos funkcijas, atitinkančias BLUETOOTH
specifikaciją ir naudojamas ryšio saugai užtikrinti, kai naudojama
BLUETOOTH technologija. Tačiau, atsižvelgiant į nustatymus ir kitus
veiksnius, šios saugos priemonės gali būti nepakankamos. Todėl
naudodami ryšį, pagrįstą BLUETOOTH technologija, visuomet būkite
atsargūs.
 „Sony“ nėra atsakinga už žalą ir kitus nuostolius, kylančius dėl
informacijos nutekėjimo naudojant ryšį, pagrįstą BLUETOOTH
technologija.
 BLUETOOTH ryšys nebūtinai veikia visuose BLUETOOTH įrenginiuose,
turinčiuose tokį pat profilį kaip ir sistemos.
 BLUETOOTH įrenginiai, prijungti prie šios sistemos, turi atitikti
BLUETOOTH specifikaciją, nurodytą „Bluetooth SIG, Inc.“, ir privalo būti
atitinkamai sertifikuoti. Tačiau net jei įrenginys atitinka BLUETOOTH
specifikaciją, gali būti atvejų, kai BLUETOOTH įrenginio savybės arba
specifikacijos neleidžia jo prijungti arba dėl jų gali skirtis valdymo būdai,
rodymas arba naudojimas.
 Atsižvelgiant į prie šios sistemos prijungtą BLUETOOTH įrenginį, ryšio
aplinką ir aplinkos sąlygas gali atsirasti triukšmas arba dingti garsas.
Nesklandumų šalinimas
MAITINIMAS
Nepavyksta įjungti sistemos.
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kintamosios srovės maitinimo
laidas.
Sistema automatiškai išjungiama.
 Veikia funkcija A. STBY. Nustatykite A. STBY (automatinis
budėjimas) į OFF (12 psl.).
GARSAS
Per sistemą neatkuriamas TV garsas.
 Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ,
kad ekrane būtų rodoma TV (žr. Paleidimo vadovas skyrių „Garso
iš TV klausymasis“).
 Patikrinkite, ar prie sistemos ir TV tinkamai prijungtas HDMI
kabelis, optinis skaitmeninis kabelis ar garso kabelis (žr. Paleidimo
vadovas skyrių „Prijungimas“).
 Patikrinkite, ar atkuriamas garsas per TV. TV nustatymus žr. TV
naudojimo instrukcijose.
 Padidinkite TV garsumą arba atšaukite nutildymą.
 Jeigu su garso grįžties kanalo (ARC) technologija suderinamas TV
prijungtas HDMI kabeliu, įsitikinkite, kad kabelis prijungtas prie TV
HDMI įvesties (ARC) lizdo (žr. Paleidimo vadovas skyrių
„Prijungimas“).
 Jeigu TV nėra suderinamas su garso grįžties kanalo (ARC)
technologija, prijunkite optinį skaitmeninį kabelį ir HDMI kabelį,
kad būtų skleidžiamas garsas (žr. Paleidimo vadovas skyrių
„Prijungimas“).
TV garsas iš šios sistemos atsilieka nuo vaizdo.
 SYNC (garso ir vaizdo sinchronizavimas) nustatykite į OFF, jeigu
nustatyta į ON (11 psl.).
Pailgasis garsiakalbis neatkuria garso iš įrangos, prijungtos prie
pailgojo garsiakalbio, arba jis labai tylus.
 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  + ir patikrinkite
garsumo lygį (žr. „Dalys ir valdikliai“ (21 psl.)).
 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  arba  +,
kad atšauktumėte nutildymo funkciją (žr. skyrių „Dalys ir valdikliai“
(25 psl.)).
 Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įvesties šaltinis. Galite
išmėginti kitus įvesties šaltinius keletą kartų paspausdami
nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (žr. Paleidimo vadovas
skyrių „Garso klausymasis“).
 Patikrinkite, ar tinkamai įkišti sistemos ir prijungtos įrangos
kabeliai ir laidai.
Nėra garso arba iš žemųjų dažnių garsiakalbio sklinda tik labai
tylus garsas.
 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką SW  +, kad
padidintumėte žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą (žr. (25 psl.)
skyrių „Dalys ir valdikliai“).
 Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio įjungimo / budėjimo
režimo lemputė šviečia žaliai. Jeigu nešviečia, žr. BELAIDŽIO
GARSO skyrių „Nėra garso iš žemųjų dažnių garsiakalbio“ (18 psl.).
 Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas bosų garsui atkurti. Jei
naudojami įvesties šaltiniai, į kuriuos įeina labai nedaug bosų
garso komponentų (pvz., TV transliacijos), gali būti sunku išgirsti
garsą per žemųjų dažnių garsiakalbį.
 Jeigu paleistas turinys suderinamas su autorių teisių įstatymų
saugoma technologija (HDCP), per žemųjų dažnių garsiakalbį
garsas neatkuriamas.
Nepavyksta taikyti erdvinio garso efekto.
 Atsižvelgiant į įvesties signalą ir garso lauko nustatymą, erdvinis
garsas gali būti atkuriamas neefektyviai. Atsižvelgiant į programą
arba diską, erdvinio garso efektas gali būti vos pastebimas.
Tęsinys kitame puslapyje
17LT
Kita informacija
Jei naudojant sistemą kyla viena iš toliau nurodytų problemų,
prieš kreipdamiesi dėl taisymo, naudokite šį nesklandumų šalinimo
vadovą ir bandykite problemą išspręsti. Jei nepavyktų išspręsti kurios
nors problemos, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Taisyti pristatykite pailgąjį ir žemųjų dažnių garsiakalbį, net jeigu
atrodo, kad sugedo tik vienas įrenginys.
Garsas atkuriamas ir per sistemą, ir per TV.
 Išjunkite sistemos arba TV garsą.
 Jei norite girdėti kelių kanalų garsą, patikrinkite prie sistemos
prijungto įrenginio skaitmeninės garso išvesties nustatymą.
Išsamios informacijos rasite prie prijungtos įrangos pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
BLUETOOTH
Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH ryšio.
 Įsitikinkite, kad šviečia pailgojo garsiakalbio lemputė (mėlyna)
(žr. Paleidimo vadovas skyrių „Garso per BLUETOOTH įrenginius
klausymasis“).
Sistemos būsena
Lemputės (mėlyna) būsena
BLUETOOTH porinio jungimo metu
Greitai mirksi
Sistema bando užmegzti ryšį su
BLUETOOTH įrenginiu.
Mirksi
Sistema užmezgė ryšį su BLUETOOTH Šviečia
įrenginiu.
Sistema veikia BLUETOOTH budėjimo Nešviečia
režimu (kai sistema išjungta)
 Įsitikinkite, kad pageidaujamas prijungti BLUETOOTH įrenginys yra
įjungtas ir įjungta BLUETOOTH funkcija.
 Perkelkite šią sistemą arčiau BLUETOOTH įrenginio.
 Iš naujo poriniu būdu sujunkite sistemą su BLUETOOTH įrenginiu.
Pirmiausia gali prireikti nutraukti šios sistemos porinį jungimą
naudojant BLUETOOTH įrenginį.
Nepavyksta sujungti poriniu būdu.
 Pastatykite sistemą ir BLUETOOTH įrenginį arčiau vienas kito
(žr. Paleidimo vadovas skyrių „Garso per BLUETOOTH įrenginius
klausymasis“).
 Įsitikinkite, kad sistemai netrukdo belaidžio LAN ryšio įranga, kitas
2,4 GHz belaidis įrenginys ar mikrobangų krosnelė. Jei netoliese
yra įrenginių, skleidžiančių elektromagnetines bangas, patraukite
juos toliau nuo sistemos.
Per prijungtą BLUETOOTH įrenginį neatkuriamas garsas.
18LT
 Įsitikinkite, kad šviečia pailgojo garsiakalbio lemputė (mėlyna)
(žr. Paleidimo vadovas skyrių „Garso per BLUETOOTH įrenginius
klausymasis“).
 Perkelkite šią sistemą arčiau BLUETOOTH įrenginio.
 Jei šalia yra įrenginys, skleidžiantis elektromagnetines bangas,
pvz., belaidžio ryšio LAN įranga, kiti BLUETOOTH įrenginiai ar
mikrobangų krosnelė, perkelkite jį toliau nuo sistemos.
 Pašalinkite visas kliūtis, esančias tarp šios sistemos ir BLUETOOTH
įrenginio, arba perkelkite sistemą toliau nuo kliūties.
 Pakeiskite prijungto BLUETOOTH įrenginio padėtį.
 Pabandykite pakeisti „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus, kompiuterio ir t. t.
belaidžio ryšio dažnio diapazoną į 5 GHz.
 Padidinkite prijungto BLUETOOTH įrenginio garsumą.
Garsas nesiderina su vaizdu.
 Žiūrėdami filmus, galite girdėti šiek tiek atsiliekantį nuo vaizdo
garsą.
BELAIDIS GARSAS
Per žemųjų dažnių garsiakalbį neatkuriamas garsas.
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas žemųjų dažnių garsiakalbio
kintamosios srovės maitinimo laidas. (Žr. paleidimo vadovo skyrių
„Sistemos paleidimas“.)
 Nešviečia įjungimo / budėjimo režimo lemputė.
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas žemųjų dažnių garsiakalbio
kintamosios srovės maitinimo laidas.
 Paspauskite žemųjų dažnių garsiakalbio mygtuką 
(įjungimas / budėjimo režimas), kad įjungtumėte maitinimą.
 Įjungimo / budėjimo režimo lemputė lėtai mirksi žalia spalva arba
šviečia raudona spalva.
 Perkelkite žemųjų dažnių garsiakalbį arčiau pailgojo
garsiakalbio, kad šviestų įjungimo / budėjimo režimo žalia
lemputė.
 Žr. skyriaus „Sistemos susiejimas (LINK)“ veiksmus (13 psl.).
 Patikrinkite belaidės garso sistemos ryšio būseną RF CHK
stiprintuvo meniu (12 psl.).
 Įjungimo / budėjimo režimo lemputė greitai mirksi žalia spalva.
 Kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Garsas stringa arba girdimas triukšmas.
 Jei netoli yra įrenginys, skleidžiantis elektromagnetines bangas,
pvz., belaidis LAN ar naudojama elektrinė orkaitė, sistemą
padėkite toliau nuo jo.
 Jeigu yra kliūtis tarp pailgojo ir žemųjų dažnių garsiakalbių,
patraukite ją.
 Pailgąjį garsiakalbį perkelkite kuo arčiau žemųjų dažnių
garsiakalbio.
 Pakeiskite „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus ar kompiuterio belaidžio
ryšio dažnį į 5 GHz.
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
Neveikia sistemos nuotolinio valdymo pultas
 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į sistemoje esantį nuotolinio
valdymo jutiklį (žr. skyrių „Dalys ir valdikliai“ (25 psl.)).
 Pašalinkite visas tarp nuotolinio valdymo pulto ir sistemos
esančias kliūtis.
 Jei nuotolinio abu valdymo pulto maitinimo elementai išsieikvoję,
pakeiskite juos naujais.
 Patikrinkite, ar spaudžiate tinkamą nuotolinio valdymo pulto
mygtuką.
KITI NESKLANDUMAI
Netinkamai veikia HDMI valdymo funkcija.
 Patikrinkite HDMI jungtį (žr. Paleidimo vadovas skyrių
„Prijungimas“).
 TV nustatykite HDMI valdymo funkciją. TV nustatymus žr. prie
TV pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
 Įsitikinkite, kad prijungta įranga suderinama su BRAVIA
sinchronizavimu.
 Patikrinkite prijungtos įrangos HDMI valdymo nustatymus.
Žr. prie prijungtos įrangos pridėtą naudojimo instrukciją.
 Jei prijungėte / atjungėte kintamosios srovės maitinimo laidą,
prieš atlikdami veiksmus su sistema palaukite daugiau nei
15 sekundžių.
 Jei vaizdo įrangos garso išvestį prijungėte prie sistemos
naudodami ne HDMI kabelį, garsas nebus išvedamas dėl
„BRAVIA Sync“. Tokiu atveju nustatykite CTRL (HDMI valdymas)
į OFF (12 psl.) arba prijunkite kabelį iš vaizdo įrangos garso
išvesties lizdo tiesiogiai prie TV.
Pailgojo garsiakalbio ekrane rodoma PRTECT (apsaugoti).
 Paspausdami mygtuką  (įjungimas / budėjimo režimas)
išjunkite sistemą. Kai nebebus rodomas indikatorius, atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą, tada patikrinkite, ar
neuždengtos sistemos ventiliacijos angos.
Netinkamai veikia TV jutikliai.
 Pailgasis garsiakalbis gali užstoti tam tikrus TV jutiklius (pvz.,
šviesumo jutiklį) ir nuotolinio valdymo imtuvą arba 3D TV akinių
spinduolį, jei TV palaiko infraraudonųjų spindulių 3D akinių
sistemą. Perkelkite pailgąjį garsiakalbį toliau nuo TV, kad būtų
galima tinkamai naudoti įrangą. Jutiklių ir nuotolinio valdymo
imtuvo vietas žr. TV naudojimo instrukcijose.
Tęsinys kitame puslapyje
19LT
Kita informacija
 Įjungimo / budėjimo režimo lemputė mirksi raudona spalva.
 Paspausdami žemųjų dažnių garsiakalbio mygtuką 
(įjungimas / budėjimo režimas) išjunkite maitinimą ir
patikrinkite, ar neuždengtos jo ventiliacijos angos.
 Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas bosų garsui atkurti. Jeigu
įvesties šaltinyje yra nedaug bosų garso, pvz., daugumoje
televizijos programų, bosų garso gali nesigirdėti.
 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką SW  +,
kad padidintumėte žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą
(žr. (25 psl.) skyrių „Dalys ir valdikliai“).
RESET
Jei sistema vis tiek neveikia tinkamai, atkurkite gamyklinius sistemos
nustatymus, kaip nurodyta toliau.
1
2
3
4
5
6
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 
(įjungimas / budėjimo režimas), kad įjungtumėte pailgąjį
garsiakalbį.
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką AMP MENU.
Keletą kartų paspauskite mygtuką   (pasirinkti), kol ekrane
bus parodyta SYSTEM, tada paspauskite mygtuką
(įvesti).
Keletą kartų paspauskite mygtuką   (pasirinkti), kol ekrane
bus parodyta SYS.RST, tada paspauskite mygtuką
(įvesti)
(12 psl.).
Kai bus rodoma START, paspauskite mygtuką
(įvesti).
Ekrane rodoma RESET ir atkuriamos pradinės meniu, garso ir kitų
laukų nustatymų reikšmės.
Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
20LT
Viršus / priekis
Dalys ir valdikliai
HT-CT370
Pailgasis garsiakalbis





Kita informacija
 (įjungti / budėjimo režimas) mygtukas
INPUT mygtukas
PAIRING mygtukas
VOL (garsumas) +/– mygtukai
N žymė
Jeigu naudojate NFC funkciją, palieskite NFC įrenginio žymę.
 Nuotolinio valdymo jutiklis
 Lemputė
 Balta: kai pailgojo garsiakalbio ekranas išjungtas.
 Mėlyna: BLUETOOTH režimas (18 psl.)
 Ekranas
Galinė dalis / apačia





Kintamosios srovės maitinimo laidas
ANALOG IN lizdas
DIGITAL IN (OPT (TV)) lizdas
HDMI IN 1/2/3 lizdai
HDMI OUT (TV (ARC)) lizdas
Tęsinys kitame puslapyje
21LT
Žemųjų dažnių garsiakalbis
22LT




Įjungimo / budėjimo režimo lemputė
LINK mygtukas
 (įjungti / budėjimo režimas) mygtukas
Kintamosios srovės maitinimo laidas
HT-CT770
Pailgasis garsiakalbis
Viršus / priekis





Galinė dalis / apačia





Kintamosios srovės maitinimo laidas
ANALOG IN lizdas
DIGITAL IN (OPT (TV)) lizdas
HDMI IN 1/2/3 lizdai
HDMI OUT (TV (ARC)) lizdas
Tęsinys kitame puslapyje
23LT
Kita informacija
 (įjungti / budėjimo režimas) mygtukas
INPUT mygtukas
PAIRING mygtukas
VOL (garsumas) +/– mygtukai
N žymė
Jeigu naudojate NFC funkciją, palieskite NFC įrenginio žymę.
 Nuotolinio valdymo jutiklis
 Lemputė
 Balta: kai pailgojo garsiakalbio ekranas išjungtas.
 Mėlyna: BLUETOOTH režimas (18 psl.)
 Ekranas
Žemųjų dažnių garsiakalbis
24LT




Įjungimo / budėjimo režimo lemputė
Kintamosios srovės maitinimo laidas
 (įjungti / budėjimo režimas) mygtukas
LINK mygtukas
Nuotolinio valdymo pultas
Pateiktu nuotolinio valdymo pultu galima valdyti sistemą ir kitus
prijungtus įrenginius. Kai kurių įrenginių juo valdyti negalima.
Tokiu atveju naudokite įrenginio nuotolinio valdymo pultą.
Pastaba
  (įvesti) mygtukas
 / (įjungti / budėjimo režimas) mygtukas
 DISPLAY mygtukas
Jeigu norite perjungti pailgojo garsiakalbio ekrano šviesumą
(šviesus / tamsus / išjungtas).
 Kai ekrano šviesumas nustatytas į „Off“ (išjungtas), kelias
sekundes parodžius operacijos būseną ekranas išjungiamas.
 Kai perjungiama iš „Off“ (išjungta) į „Bright“ (šviesus), ekrane
pateikiama garso srauto informacija.
 SW  (žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas) +/– mygtukai
 SOUND FIELD mygtukai*1
 NIGHT (nakties režimas) mygtukas*1
  (nutildymas) mygtukas
  (garsumas) +*2/– mygtukai
 AMP MENU mygtukas
 PAIRING mygtukas
 RETURN mygtukas
  (grįžti)/  (pasirinkti)/ (tęsti)/ (įvesti) mygtukai
Paspauskite mygtuką , ,  ar , kad pasirinktumėte
nustatymą, tada paspauskite mygtuką , kad
užregistruotumėte nustatymą.
 VOICE mygtukas*1
TV naudojimas
 TV PROG (programa) +/– mygtukai
Kanalo keitimas.
 TV  (įvestis) mygtukas
TV įvesties perjungimas.
 TV / (įjungti / budėjimo režimas) mygtukas
Kad įjungtumėte arba išjungtumėte TV, kurį galima valdyti
sistemos nuotolinio valdymo pultu.
Tęsinys kitame puslapyje
25LT
Kita informacija
Nuotolinio valdymo pultą naudokite nukreipdami jį į pailgojo
garsiakalbio nuotolinio valdymo jutiklį.
Sistemos naudojimas
BLUETOOTH įrenginio naudojimas
 / mygtukai
Praleisti garso takelį.
 / mygtukai
Paspaudus atkūrimo metu, muzikos įrašas sukamas pirmyn
arba atgal.
 Atkūrimo valdymo mygtukai
*2 (atkurti) /  (pristabdyti) /  (sustabdyti)
Norėdami pradėti, pristabdyti ar sustabdyti atkūrimą. Norėdami
vėl paleisti pristabdytą įrašą, dar kartą paspauskite mygtuką .
TV gamintojo nustatymas
1
Laikydami nuspaustą sistemos nuotolinio valdymo pulto TV
mygtuką  (įjungimas / budėjimo režimas), paspauskite
atitinkamą gamintojo mygtuką.
Gamintojas
Mygtukas
SONY
 TV PROG +
Samsung
 DISPLAY
LG
 SW  +
Panasonic
Čia pateikti pagrindiniai valdymo pavyzdžiai. Prijungto įrenginio gali
nepavykti valdyti arba jis gali veikti kitaip, nei įprasta.
 TV PROG 
Philips
 CLEARAUDIO+
*1 Žr. paleidimo vadovo skyrių „Garso efektų taikymas“.
*2 Mygtukai  (atkūrimas) ir  (garsumas) + yra liečiamieji taškai.
Dėl to paprasčiau naudoti mygtuką.
Sharp
 SW  –
Toshiba
 STANDARD
Pastaba
26LT
 MOVIE
 GAME
2
Laikykite nuspaustą TV mygtuką  (įjungimas / budėjimo
režimas) ir paspauskite mygtuką
(įvesti).
3
Atleiskite sistemos nuotolinio valdymo pulto TV mygtuką 
(įjungimas / budėjimo režimas).
Specifikacijos
Pailgasis garsiakalbis (SA-CT370, SA-CT770)
Stiprintuvo dalis
Įvestys
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
DIGITAL IN (OPT (TV))
* Šie 3 lizdai identiški. Nėra skirtumo, kurį naudoti.
Išvestis
HDMI OUT (TV (ARC))
BLUETOOTH skyrius
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis garsiakalbiai
Garsiakalbių sistema
SA-CT370: Viso diapazono garsiakalbių sistema, akustinis sulaikymas
SA-CT770: Dvikryptė garsiakalbių sistema, akustinis sulaikymas
Garsiakalbis
SA-CT370: 60 mm, kūgio tipo
SA-CT770: 60 mm kūgio tipo žemųjų dažnių garsiakalbis
20 mm subalansuotas aukštųjų dažnių garsiakalbis
Nominali pilnutinė varža
4 omai
Ryšio sistema
BLUETOOTH 3.0 versijos specifikacijos
Išvestis
BLUETOOTH 2 galios klasės specifikacijos
Didžiausias ryšio diapazonas
Aprėpties laukas apytiksliai 10 m1)
Didžiausias galimų registruoti įrenginių skaičius
9 įrenginiai
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo metodas
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Tęsinys kitame puslapyje
27LT
Kita informacija
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis + priekinis dešinysis: 50 W + 50 W
(esant 4 omams, 1 kHz, 1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
SA-CT370:
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
100 vatų (vienam kanalui esant 4 omams, 1 kHz)
SA-CT770:
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
105 vatų (vienam kanalui esant 4 omams, 1 kHz)
Suderinami BLUETOOTH profiliai2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC5)
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)
1) Tikrasis dažnis gali skirtis atsižvelgiant į tokius faktorius, kaip kliūtys
tarp įrenginių, magnetiniai laukai aplink mikrobangų krosnelę, statinis
krūvis, belaidis telefonas, priėmimo jautrumas, operacinė sistema,
taikomoji programinė įranga ir t. t.
2) standartiniai BLUETOOTH profiliai nurodo BLUETOOTH ryšio tarp
įrenginių paskirtį.
3) Kodekas: garso signalo glaudinimo ir konvertavimo formatas
4) Pojuosčio kodekas
5) Pažangusis garso kodavimas
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
Nuo 220 V iki 240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungtas: 34 W
Budėjimo režimas (HDMI valdymas įjungtas): 0,5 W arba mažiau
Budėjimo režimas (HDMI valdymas išjungtas): 0,3 W arba mažiau
BLUETOOTH budėjimo režimas: 0,5 W arba mažiau
Apytiksl. matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
SA-CT370:
900 mm × 50 mm × 113 mm
(be tvirtinimo prie sienos laikiklių)
900 mm × 113 mm × 72 mm
(su tvirtinimo prie sienos laikikliais)
SA-CT770:
1030 mm × 50 mm × 113 mm
(be tvirtinimo prie sienos laikiklių)
1030 mm × 113 mm × 72 mm
(su tvirtinimo prie sienos laikikliais)
Svoris (apytiksl.)
SA-CT370: 2,4 kg
SA-CT770: 2,6 kg
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(SA-WCT370, SA-WCT770)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
SA-WCT370: 100 W (vienam kanalui esant 4 omams, 100 Hz)
SA-WCT770: 120 W (vienam kanalui esant 4 omams, 100 Hz)
Garsiakalbių sistema
Žemųjų dažnių garsiakalbio sistema, bosų atspindys
Garsiakalbis
SA-WCT370: 100 × 150 mm kūgio tipo
SA-WCT770: 160 mm, kūgio tipo
Nominali pilnutinė varža
4 omai
Maitinimo reikalavimai
Nuo 220 V iki 240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungtas: 30 W
Budėjimo režimas: 0,5 W arba mažiau
28LT
Apytiksl. matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
SA-WCT370: 135 mm × 361,5 mm × 394 mm (vertikaliai)
361,5 mm × 135 mm × 394 mm (horizontaliai)
SA-WCT770: 271 mm × 404 mm × 271 mm
Svoris (apytiksl.)
SA-WCT370: 7,0 kg
SA-WCT770: 8,8 kg
Belaidžio siųstuvo / imtuvo dalis
Garsiakalbių sistema
Belaidžio garso specifikacijos 2.0 versija
Dažnių diapazonas
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Moduliavimo metodas
Pi / 4 DQPSK
Sistemos palaikomi skaitmeninio garso įvesties formatai
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Tiesinė PCM, 2 kanalų, 48 kHz arba mažiau
Tiesinė PCM, maks. 7.1 kan., 192 kHz arba mažiau*
* Šių formatų įvestis galima naudojant tik HDMI jungtį.
Sistemos palaikomi vaizdo įrašo formatai
3D
Įvestis / išvestis (HDMI kartotuvo blokas)
Failas
2D
„Frame
packing“
„Side-bySide“
(„Half“)
„OverUnder“
(„Top-andBottom“)
1280 × 720 p esant
29,97 / 30 Hz




3D
„OverUnder“
(„Top-andBottom“)
2D
„Frame
packing“




1280 × 720 p esant
23,98 / 24 Hz




4096 × 2160p esant
59,94/60 Hz*1




720 × 480 p esant
59,94 / 60 Hz




4096 × 2160p esant 50 Hz*1
4096 × 2160p esant
23,98/24 Hz*2




720 × 576 p esant 50 Hz












3840 × 2160p esant
59,94/60 Hz*1
640 × 480 p esant
59,94 / 60 Hz
3840 × 2160p esant 50 Hz*1




3840 × 2160p esant
29,97/30 Hz*2




3840 × 2160p esant 25 Hz*2




3840 × 2160p esant
23,98/24 Hz*2




1920 × 1080p esant
59,94 / 60 Hz




1920 × 1080p esant 50 Hz




1920 × 1080p esant
29,97 / 30 Hz




1920 × 1080p esant 25 Hz




1920 × 1080p esant
23,98 / 24 Hz




1920 × 1080i esant
59,94 / 60 Hz




1920 × 1080i esant 50 Hz




1280 × 720p esant
59,94 / 60 Hz




1280 × 720 p esant 50 Hz




*1
*2
Kita informacija
Failas
„Side-bySide“
(„Half“)
YCbCr 4:2:0 / palaikoma tik 8 bitų
Palaikoma tik 8 bitų
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą
ir specifikacijas.
29LT
©2014 Sony Corporation
4-488-970-21(3) (LT)
Download PDF

advertising