Sony | HT-XT100 | Sony HT-XT100 2.1 kan. televizoriaus pagrindo garsiakalbis su „Bluetooth®“ technologija Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

Pridėti priedai
Namų kino sistema
Nuotolinio valdymo
pultas (1)
R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementai (2)
2
Nuotolinio valdymo pulto nustatymas
3
Sistemos įjungimas
Skaitmeninis optinis
kabelis (1)
Paleisties vadovas
HT-XT100
Pastabos
•
Jokių daiktų nedėkite taip, kad jie galėtų
prisiliesti prie apačioje esančio žemųjų
dažnių garsiakalbio.
•
Pastatykite TV stovą sistemos centre taip, kad
jokia jo dalis neišsikištų už sistemos perimetro.
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
•
•
1
Nedėkite ant šios sistemos daiktų, sveriančių daugiau nei 30 kg. Jie gali pažeisti sistemą.
Kai naudojatės BLUETOOTH funkcija, 5 cm atstumu nuo kairės sistemos pusės nedėkite jokių
metalinių objektų. Priešingu atveju gali trūkinėti garsas.
Prijungimas prie TV
Ar jūsų televizoriuje yra optinis skaitmeninis lizdas?
TAIP

NE
 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą).
 Paspauskite mygtuką  (įjungimas / budėjimo režimas).
Įjungiamas ekranas.
TV, kabelinės televizijos
priedėlis arba palydovinės
televizijos priedėlis
TV, kabelinės televizijos
priedėlis arba palydovinės
televizijos priedėlis
Optinis skaitmeninis kabelis
(pridedamas)
HDMI kabelis
(nepridedamas)
4
Garso klausymasis
INPUT

Pastabos
•
•
Jei naudojate HDMI kabelį, TV prijunkite prie HDMI lizdo, ant kurio atspausdinta „ARC“. Kitu atveju
nebus išvedamas garsas.
Kai TV prijungiate prie HDMI lizdo, ant kurio atspausdinta „ARC“, atlikę dešinėje parodytą 4 veiksmą,
meniu pasirinkite [AUDIO] – [TV AU] – [HDMI]. (Žr. naudojimo instrukcijos skyrių „Sąrankos ekrano
naudojimas“.)
Keletą kartų paspauskite mygtuką INPUT, kol ekrane bus parodytas lizdas, prie kurio 1 etape prijungėte TV.
Tada spauskite mygtuką  (garsumas), kad sureguliuotumėte garsumą.
Nustatymas baigtas!
Mėgaukitės!
Apie BLUETOOTH ryšį, USB ir kitas funkcijas žr. pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
Naudojimo instrukcija
© „Sony Corporation“, 2015 m.
4-559-028-21(1) (LT)
Download PDF

advertising