Sony | HT-MT500 | Sony HT-MT500 2.1 kan. kompaktiškas pailgasis garsiakalbis su „Wi-Fi“/ „Bluetooth®“ technologija Naudojimo instrukcijos

Pailgasis garsiakalbis
Naudojimo instrukcija
HT-MT500/MT501
Rekomenduojami kabeliai
ĮSPĖJIMAS
Įrenginio negalima statyti mažoje
erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba
uždaroje spintelėje.
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais
ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti
tinkamai ekranuotus ir įžemintus
kabelius bei jungtis.
Pailgasis garsiakalbis
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
įrenginio vėdinimo angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų
skystis, jo neaptaškykite ir ant jo
nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros
tinklo, kol jis yra įjungtas į kintamosios
srovės elektros lizdą, net jei pats
įrenginys ir yra išjungtas.
Įrenginys nuo elektros tinklo
atjungiamas maitinimo laido kištuku,
todėl įrenginį įjunkite į lengvai
pasiekiamą kintamosios srovės elektros
lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui,
maitinimo laido kištuką nedelsdami
ištraukite iš kintamosios srovės elektros
lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo adapteris
nuo elektros tinklo atjungiamas
ištraukiant kintamosios srovės
maitinimo adapterio kištuką, todėl
adapterį prijunkite prie lengvai
pasiekiamo kintamosios srovės elektros
lizdo. Sutrikus adapterio veikimui, jį
nedelsdami atjunkite nuo kintamosios
srovės elektros lizdo.
Maitinimo elementus arba įrenginį, į kurį
įdėti maitinimo elementai, saugokite
nuo didelio karščio, pvz., nuo tiesioginių
saulės spindulių ir ugnies.
Skirtas naudoti tik patalpose.
2LT
Etiketė pritvirtinta pailgojo garsiakalbio
apačioje.
Kintamosios srovės adapteris
Etiketės su kintamosios srovės
adapterio modelio ir serijos numeriais
priklijuotos kintamosios srovės
adapterio apačioje.
Klientams Europoje
Informacija klientams: toliau
pateikta informacija taikoma tik
įrangai, parduodamai šalyse,
kuriose galioja ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony
Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija),
arba jos vardu veikianti kita bendrovė.
Užklausas dėl gaminio suderinamumo
su Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatomis siųskite įgaliotajam
atstovui adresu Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgium. Jei turite klausimų dėl remonto
arba garantijos, kreipkitės atskiruose
remonto arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia,
kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus
ir kitas taikytinas nuostatas.
Išsamią informaciją žr. pateiktu
URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/.
Šis gaminys skirtas naudoti šiose šalyse:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovas
5150-5350 MHz dažnių diapazoną
galima nustatyti tik naudojant
patalpoje.
Patikrinus šią įrangą nustatyta,
kad ji atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) taisyklėse
apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
Senos elektros
ir elektroninės
įrangos
išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir
kitose Europos
šalyse, kuriose
yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis
simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia
atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau būtų
perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį
saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio
perdirbimą, kreipkitės į vietos civilinės
valdžios instituciją, buitinių atliekų
šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Skirta tik
Europai
Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant maitinimo elemento ar jo
pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu
su šiuo simboliu gali būti nurodytas
ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi,
kai maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu,
maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninio aptarnavimo
specialistas.
Kad maitinimo elementas būtų tinkamai
utilizuotas, atiduokite panaudotą
gaminį į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų
perdirbtas.
Informacijos apie kitus maitinimo
elementus rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti
maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų
baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie
būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie
šio gaminio ar maitinimo elementų
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
3LT
Turinys
Pakuotės turinys ........................... 6
Galimybės naudojant sistemą ...... 8
Dalių ir valdiklių vadovas .............10
Apie pagrindinį meniu ................. 15
Sąranka
Pagrindinė
sąranka
Paleisties
vadovas
 (atskiras
dokumentas)
Kaip TV arba nešiojamąjį garso
įrenginį prijungti prie
ANALOG IN lizdo .................... 17
Prisijungimas prie
laidinio tinklo ......................... 18
Kaip prisijungti prie
belaidžio tinklo ...................... 19
Grotelių nuėmimas ...................... 21
Kaip klausytis garso
Kaip klausytis TV ..........................22
Garso iš prijungto AV įrenginio
klausymasis ............................22
Kaip klausytis muzikos
iš USB įrenginio ......................23
Kaip pasirinkti garso efektą
Kaip nustatyti garso efektą,
pritaikytą pagal garso
šaltinius (SOUND FIELD) ........ 24
Kaip mėgautis aiškiu garsu
vidurnaktį, nustačius nedidelį
garsumą (NIGHT) ...................25
Kaip aiškiau perteikti
dialogus (VOICE) ....................25
Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumo reguliavimas .......... 26
Garso atsilikimo nuo vaizdo
reguliavimas ......................... 26
4LT
Kaip klausytis muzikos /
garso naudojant
BLUETOOTH funkciją
Kaip klausytis muzikos iš
mobiliojo įrenginio ................27
Kaip prijungto TV arba
įrenginio garso klausytis
per ausines ........................... 30
Kaip klausytis muzikos / garso
naudojantis tinklo funkcija
Kaip klausytis muzikos
asmeniniame kompiuteryje
per pagrindinį tinklą ..............33
Kaip klausytis muzikos
mobiliajame įrenginyje
naudojant „SongPal“ ............ 34
„Chromecast built-in“
naudojimas ........................... 35
„Spotify“ naudojimas .................. 36
Mygtuko MUSIC SERVICE
naudojimas ............................37
Kaip prijungti su „SongPal Link“
suderinamą įrenginį
(„Wireless Multi Room“ /
„Wireless Surround“) ............ 38
Kaip naudoti įvairias funkcijas /
nustatymus
Kaip garsiakalbių nustatymus
tinkinti erdviniam garsui ....... 40
Belaidžio žemųjų dažnių
garsiakalbio ryšio nustatymas
(SECURE LINK) ........................41
Suspaustų garso failų atkūrimas
konvertuojant į beveik didelės
raiškos garso kokybę
(DSEE HX) .............................. 43
Sutankintai transliuojamo garso
klausymasis (AUDIO) ............ 43
Kaip pagrindinio įrenginio
mygtukus padaryti
neveiksnius ............................44
Kaip keisti priekinio skydelio ekrano
ir BLUETOOTH indikatoriaus
šviesumą (DIMMER) ..............44
Energijos taupymas budėjimo
režimu ....................................45
Nuotolinio valdymo pulto
signalo perdavimas TV
per pagrindinį įrenginį ..........45
„Control for HDMI“ funkcijos
naudojimas ............................46
Kaip naudoti BRAVIA
sinchronizavimo funkciją ...... 47
Sąrankos ekrano naudojimas ......49
Parinkčių meniu sąrašas .............. 55
Nesklandumų šalinimas
Nesklandumų šalinimas ..............56
Sistemos nustatymas iš naujo ....63
Papildoma informacija
Specifikacijos ...............................64
Energijos sąnaudos atsižvelgiant
į kiekvieno budėjimo režimo
nustatymo reikšmę ...............66
Atkuriami failų tipai ..................... 67
Palaikomi įvesties
garso formatai .......................68
BLUETOOTH ryšys ........................69
GALUTINIO NAUDOTOJO
LICENCIJOS SUTARTIS ............ 70
Atsargumo priemonės ................ 74
Rodyklė ........................................ 78
5LT
• Kintamosios srovės adapteris (1)
Pakuotės turinys
• Pailgasis garsiakalbis (1)
• Kintamosios srovės maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas) (1)
• Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)
• Žemųjų dažnių garsiakalbio
kintamosios srovės maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas) (1).
• Nuotolinio valdymo pultas (1)
• Žemųjų dažnių garsiakalbio
pagalvėlė (4)
• Paleisties vadovas
• R03 (AAA dydžio) maitinimo
elementas (2)
• Skaitmeninis optinis kabelis (1)
• Naudojimo instrukcija
6LT
7LT
Galimybės naudojant sistemą
„Kaip klausytis TV“ (22 psl.)
„Garso iš prijungto AV įrenginio klausymasis“ (22 psl.)
„Blu-ray Disc™“ leistuvas,
kabelinės televizijos priedėlis,
palydovinės televizijos
priedėlis ir kt.
Kaip prijungti TV
(žr. paleisties vadovą (atskiras dokumentas)
arba žr. „Kaip TV arba nešiojamąjį garso
įrenginį prijungti prie ANALOG IN lizdo“
(17 psl.).)
„„Control for HDMI“ funkcijos
naudojimas“ (46 psl.)
„Kaip naudoti BRAVIA sinchronizavimo
funkciją“ (47 psl.)
„Spotify“ naudojimas“ (36 psl.)*
„Mygtuko MUSIC SERVICE
naudojimas“ (37 psl.)
* Ši paslauga gali būti neteikiama kai kuriose
šalyse / regionuose.
* Kad ją galėtumėte naudoti su šia sistema,
turite turėti „Spotify Premium“ paskyrą.
„Belaidžio žemųjų dažnių
garsiakalbio ryšio nustatymas
(SECURE LINK)“ (41 psl.)
8LT
„Kaip klausytis
muzikos iš USB
įrenginio“ (23 psl.)
„Prisijungimas prie
laidinio tinklo“ (18 psl.)
Modemas
Maršrutizatorius
Internetas
„Kaip prisijungti prie
belaidžio tinklo“ (19 psl.)
Belaidžio LAN maršrutizatorius
„Kaip klausytis muzikos asmeniniame
kompiuteryje per pagrindinį tinklą“ (33 psl.)
„Kaip klausytis muzikos iš mobiliojo
įrenginio“ (27 psl.)
„Kaip klausytis muzikos mobiliajame
įrenginyje naudojant „SongPal“ (34 psl.)
„Kaip prijungto TV arba įrenginio garso
klausytis per ausines“ (30 psl.)
„Galinių garsiakalbių pridėjimas
(„Wireless Surround“)“ (38 psl.)
„Kaip klausytis tos pačios muzikos
skirtinguose kambariuose
(„Wireless Multi Room“)“ (38 psl.)
9LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Smulkūs elementai iliustracijose praleisti.
Pailgasis garsiakalbis (pagrindinis įrenginys)
Priekis
 N-žymė (29 psl.)
Jeigu naudojate NFC funkciją,
su NFC suderinamą įrenginį
priglauskite prie žymos.

(įvesties pasirinkimo)
mygtukas (15, 22 psl.)
 Mygtukas BLUETOOTH PAIRING
(27 psl.)

(MUSIC SERVICE) mygtukas
(37 psl.)
 +/– (garsumo) mygtukai
  (maitinimo) mygtukas
Įjungiama sistema arba
nustatoma, kad ji veiktų
budėjimo režimu.

10LT
(USB) prievadas (23 psl.)
 Indikatorius BLUETOOTH
– Greitai mirksi mėlyna spalva:
įrenginiui veikiant susiejimo
budėjimo režimu
– Mirksi mėlyna spalva: bandoma
užmegzti BLUETOOTH ryšį
– Šviečia mėlyna spalva: užmegztas
BLUETOOTH ryšys
 Priekinio skydelio ekranas
 Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
Norėdami sistemą valdyti, nuotolinio
valdymo pultą nukreipkite
į nuotolinio valdymo jutiklį.
Galas
 DC IN lizdas
 LAN(100) prievadas
 HDMI OUT (TV (ARC)) lizdas
 ANALOG IN lizdas
 TV IN (OPT) lizdas
11LT
Žemųjų dažnių garsiakalbis
 Ventiliacijos angos
Saugumo sumetimais
neuždenkite ventiliacijos angų.
  (maitinimo) mygtukas
Įjungiamas žemųjų dažnių
garsiakalbis arba nustatoma,
kad jis veiktų budėjimo režimu.
 Maitinimo indikatorius
– Šviečia raudonai: žemųjų dažnių
garsiakalbis veikia budėjimo
režimu
– Šviečia žalia spalva: žemųjų
dažnių garsiakalbis prijungtas
prie sistemos
– Šviečia oranžine spalva: žemųjų
dažnių garsiakalbis prie sistemos
prijungtas naudojant funkciją
„Secure Link“
– Mirksi žalia spalva: žemųjų dažnių
garsiakalbis bando prisijungti
prie sistemos
– Mirksi oranžine spalva: žemųjų
dažnių garsiakalbis bando
prisijungti prie sistemos
naudodamas funkciją
„Secure Link“
 Mygtukas SECURE LINK (41 psl.)
 AC IN jungtis
12LT
Nuotolinio valdymo pultas
 CLEAR AUDIO+ (24 psl.)
SOUND FIELD (24 psl.)
VOICE (25 psl.)
NIGHT (25 psl.)
 DIMMER (44 psl.)
 Spalvoti mygtukai
Spartieji kai kurių meniu parinkčių
pasirinkimo mygtukai.

MUSIC SERVICE (37 psl.)
BLUETOOTH PAIRING (27 psl.)
 OPTIONS (26, 55 psl.)
BACK (15 psl.)
/// (15 psl.)
(įvesti) (15 psl.)
HOME (15 psl.)
  (nutildyti)
Laikinai išjungiamas garsas.
 (garsumas) +*/–
Reguliuojamas garsumas.
SW  (žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumas) +/–
Reguliuojamas žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumas.
 Atkūrimo valdymo mygtukai
 INPUT +/– (15, 22 psl.)
 (maitinimas)
Įjungiama sistema arba
nustatoma, kad ji veiktų
budėjimo režimu.
 DISPLAY
TV ekrane rodoma atkūrimo
informacija.
TV įvesties atkūrimo informacija
nėra rodoma.
/ (persukti atgal /
greitai persukti į priekį)
Persukama į priekį arba atgal.
/ (ankstesnis /
paskesnis)
Pasirenkamas ankstesnis /
paskesnis skyrius, garso takelis
arba failas.
 (leidimas)*
Pradedamas arba dar kartą
pradedamas atkūrimas
(tęsiamas leidimas).
13LT
 (pristabdyti)
Atkūrimas pristabdomas arba
vėl pradedamas.
 (stabdyti)
Atkūrimas sustabdomas.
 BLUETOOTH RX/TX (BLUETOOTH
imtuvas / siųstuvas) (31 psl.)
 AUDIO* (43 psl.)
* Ant mygtukų AUDIO,  ir  +
yra lytėjimo taškai. Jie padeda
patogiau valdyti.
14LT
Apie pagrindinį meniu
Jei sistemą ir TV sujungsite HDMI kabeliu (nepridedamas), pagrindinis meniu galės
būti rodomas TV ekrane. Pagrindiniame meniu galite nustatyti įvairius nustatymus
pasirinkdami
[Setup] arba iš įvesties sąrašo pasirinkdami įvestį arba paslaugą,
kurią norite žiūrėti. Pagrindinis meniu bus ta kalba, kuri buvo pasirinkta [Easy Setup].
(Toliau pateikiamas ekranas, kuris rodomas pasirinkus anglų k.)
[Wireless Surround]
[Setup]
Įvesties sąrašas
Pagrindinio meniu naudojimas
///,
(įvesti)
HOME
BACK
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas pagrindinis meniu.
2
Paspausdami /// pasirinkite
[Setup], elementą iš įvesties sąrašo
arba
[Wireless Surround] ir paspauskite .
TV ekrane bus rodoma pasirinkta įvestis, sąrankos ekranas arba
„Wireless Surround“ funkcijos nustatymų ekranas.
Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite BACK.
15LT
Įvesties sąrašas
Įvesties pavadinimas
Paaiškinimas
[TV]
Atkuriamas garsas iš TV. (22 psl.)
[Bluetooth Audio]
Išvedamas garsas iš įrenginio, prijungto naudojant BLUETOOTH
funkciją. (27 psl.)
[Analog]
Išvedamas garsas iš įrenginio, prijungto prie ANALOG IN lizdo. (22 psl.)
[USB]
Išvedami muzikos failai, saugomi prijungtame USB įrenginyje.
(23 psl.)
[Home Network]
Išvedami muzikos failai, esantys prie tinklo prijungtame
įrenginyje. (33 psl.)
[Music Service List]
Rodomas muzikos paslaugų naudojimo būdas. (37 psl.)
[Setup]
Žr. „Sąrankos ekrano naudojimas“ (49 psl.).
[Wireless Surround]
Rodomas „Wireless Surround“ funkcijos nustatymų ekranas. Su šia funkcija
belaidžius garsiakalbius (nepridedami) galite naudoti kaip sistemos
erdvinio garso garsiakalbius. Nustatykite vadovaudamiesi ekrane
pateiktomis instrukcijomis.
Daugiau informacijos apie palaikomus belaidžius garsiakalbius rasite toliau
nurodytu URL adresu.
http://sony.net/nasite
Patarimas
Įvestį taip pat galite pasirinkti kelis kartus paspausdami INPUT +/–.
Apie veiksmų aprašą
Šioje naudojimo instrukcijoje valdymas aprašytas kaip veiksmai, kuriuos galima
atlikti TV ekrane rodomame pagrindiniame meniu, naudojant nuotolinio valdymo
pultą, kai sistema ir TV yra sujungti HDMI kabeliu (nepridedamas).
Veiksmai, kuriais pasirenkami elementai TV ekrane naudojant /// ir
supaprastinami toliau nurodytu būdu.
Pavyzdys: pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
Veiksmas, kuriuo pasirenkamas elementas paspaudus /// ir
nurodytas kaip „pasirinkti“.
,
,
Pavyzdys: pagrindiniame meniu pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Kartojant veiksmą, kuriuo pasirenkamas elementas paspaudus /// ir
pasirinktus elementus susieja „–“.
,
Patarimai
• Tuos pačius veiksmus galite atlikti ir pagrindinio įrenginio mygtukais, jei jų pavadinimai
sutampa su nuotolinio valdymo pulto mygtukų pavadinimais ar yra į juos panašūs.
• Simboliai skliausteliuose [ ] rodomi TV ekrane. Simboliai kabutėse „ “ rodomi priekinio
skydelio ekrane.
16LT
Pagrindinė sąranka
Žr. paleisties vadovą
(atskiras dokumentas).
Kaip TV arba nešiojamąjį
garso įrenginį prijungti
prie ANALOG IN lizdo
Norėdami prie sistemos prijungti toliau
nurodytus įrenginius, juos junkite prie
sistemos ANALOG IN lizdo.
– TV, kuriame nėra HDMI lizdo ir optinės
skaitmeninės išvesties lizdo
– Nešiojamasis garso įrenginys, pvz.,
išmanusis telefonas, WALKMAN®
Analoginio
garso kabelis
(nepridedamas)
Analoginė
garso
išvestis
TV
Išmanusis telefonas,
WALKMAN®, kiti garso
įrenginiai ir pan.
Pastaba
Jei TV ausinių lizdas naudojamas ir kaip
garso išvesties lizdas, patikrinkite TV garso
išvesties nustatymus. Išsamios informacijos
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
17LT
Sąranka
Sąranka
Patarimas
Prisijungimas prie
laidinio tinklo
Paruoškite tinklą prijungdami sistemą
ir asmeninį kompiuterį prie pagrindinio
tinklo LAN kabeliu.
Rekomenduojame naudoti ekranuotą tiesų
sąsajos kabelį (nepridedamas).
Prijungimas automatiškai
gavus tinklo informaciją
1
Prijungimas prie asmeninio
kompiuterio arba
maršrutizatoriaus
LAN kabeliu
2
Šiame paveikslėlyje pateiktas pavyzdys,
kaip prijungti sistemą ir asmeninį
kompiuterį prie pagrindinio tinklo.
3
4
Internetas
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Pasirinkite [Auto].
Sistema paleidžia tinklo nustatymus
ir atsiranda tinklo nustatymų būsena.
Paspausdami  /  naršykite
informaciją, o tada paspauskite .
5
Modemas
Pasirinkite [Save & Connect].
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
Išsamią informaciją rasite TV ekrane
pateikiamuose pranešimuose.
Prijungimas naudojant
fiksuotą IP adresą
LAN kabelis
(nepridedamas)
1
Maršrutizatorius
2
Serveris
Pastaba
Serveris turi būti prijungtas prie to paties
tinklo kaip ir sistema.
18LT
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
3
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Pasirinkite [Manual].
5
Pasirinkite [Save & Connect].
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
Išsamią informaciją rasite TV ekrane
pateikiamuose pranešimuose.
Kaip prisijungti prie
belaidžio tinklo
Paruoškite tinklą prijungdami sistemą
ir asmeninį kompiuterį prie belaidžio
LAN maršrutizatoriaus.
Pastaba
Serveris turi būti prijungtas prie to paties
tinklo kaip ir sistema.
Prisijungimas naudojant
WPS mygtuką
Jei belaidis LAN maršrutizatorius
(prieigos taškas) yra suderinamas su
„Wi-Fi“ apsaugota sąranka (WPS),
tinklo nustatymus lengvai nustatysite
naudodami WPS mygtuką.
1
2
3
4
5
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup] – [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
Pasirinkite [Start].
Paspauskite prieigos taško
mygtuką WPS.
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
19LT
Sąranka
6
Nustatykite vadovaudamiesi
ekrane pateiktomis instrukcijomis.
Sistema paleidžia tinklo nustatymus
ir atsiranda tinklo nustatymų būsena.
Paspausdami  /  naršykite
informaciją, o tada paspauskite .
Prisijungimas pasirinkus
tinklo pavadinimą (SSID)
Jei belaidis LAN maršrutizatorius
(prieigos taškas) nesuderinamas su
„Wi-Fi“ apsaugota sąranka (WPS),
iš anksto patikrinkite toliau nurodytą
informaciją.
– Tinklo pavadinimas (SSID)*
_____________________________________
– Saugos raktas (slaptažodis)**
_____________________________________
* SSID (tinklo įrangos identifikatorius) –
tai pavadinimas, pagal kurį atpažįstamas
tam tikras prieigos taškas.
**Ši informacija turi būti pateikta belaidžio
LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško
etiketėje, naudojimo instrukcijoje, ją taip
pat gali pateikti asmuo, konfigūruojantis
belaidį tinklą, arba interneto
paslaugos teikėjas.
1
2
3
4
5
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup].
TV ekrane rodomas tinklo
pavadinimų sąrašas.
Pasirinkite norimą tinklo
pavadinimą (SSID).
Programinės įrangos klaviatūra
įveskite saugos raktą (arba
slaptažodį) ir pasirinkite [Enter].
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
20LT
Prijungimas naudojant
fiksuotą IP adresą
Atlikdami skyriaus „Prisijungimas
pasirinkus tinklo pavadinimą (SSID)“
4 veiksmą, pasirinkite [New connection
registration] – [Manual registration] ir
vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
Prisijungimas naudojant
PIN kodą
Atlikdami „Prisijungimas pasirinkus tinklo
pavadinimą (SSID)“ 4 veiksmą pasirinkite
[New connection registration], o tada –
[(WPS) PIN Method].
Prijungimas per „SongPal“
„SongPal“ programa sistemą gali
prijungti prie to paties belaidžio tinklo,
kurį naudoja ir mobilusis įrenginys.
Norėdami gauti išsamios informacijos,
vadovaukitės programos instrukcija
arba žr. toliau nurodytą URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Sąranka
Grotelių nuėmimas
Groteles galite nuimti.
Jei ketinate klausytis didelės raiškos
garso, grotelių prie pagrindinio
įrenginio tvirtinti nerekomenduojame.
Prie pagrindinio įrenginio tvirtindami
groteles jas laikykite taip, kad rodyklės
žyma grotelių užpakalinėje pusėje būtų
nukreipta į viršų. Grotelės užfiksuojamos
magnetu.
Rodyklės žyma
21LT
Kaip klausytis garso
Kaip klausytis TV
1
2
3
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu
pasirinkite [TV].
TV nuotolinio valdymo pultu
pasirinkite programą.
Pasirinkta TV programa bus rodoma
TV ekrane ir iš sistemos bus
atkuriamas TV garsas.
Sureguliuokite garsumą.
• Garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami SW  +/– (26 psl.).
Pastaba
TV (BRAVIA) garsiakalbius nustatykite
kaip garso sistemą. Kaip nustatyti TV,
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Patarimas
Galite pasirinkti [TV] nuotolinio valdymo
pulte paspausdami INPUT +/–.
22LT
Garso iš prijungto AV
įrenginio klausymasis
1
2
3
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pasirinkite [Analog].
TV ekrane rodomas [Analog]
ekranas.
Sureguliuokite garsumą.
• Garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami SW  +/– (26 psl.).
Patarimas
Galite pasirinkti įvestį nuotolinio valdymo
pulte paspausdami INPUT +/–.
Kaip klausytis muzikos
iš USB įrenginio
1
2
3
4
5
Patarimas
Įvairius veiksmus galite atlikti parinkčių
meniu (55 psl.).
Prijunkite USB įrenginį prie
(USB) prievado.
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu
pasirinkite [USB (Connected)].
Pasirinkite aplanką, kuriame
saugomos dainos – dainą.
Bus leidžiama pasirinkta daina ir
iš sistemos atkuriamas garsas.
Sureguliuokite garsumą.
• Garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami SW  +/– (26 psl.).
23LT
Kaip klausytis garso
Galite leisti muzikos failus, saugomus
prijungtame USB įrenginyje.
Jei norite sužinoti, kokių tipų failus
galima paleisti, žr. „Atkuriami failų tipai“
(67 psl.).
Pastaba
Kai naudojate USB įrenginį, neatjunkite jo.
Prieš prijungdami arba atjungdami
USB įrenginį išjunkite sistemą,
kad nesugadintumėte duomenų
arba USB įrenginio.
Kaip pasirinkti garso efektą
Kaip nustatyti garso
efektą, pritaikytą pagal
garso šaltinius
(SOUND FIELD)
Garso laukas
Paaiškinimas
[Sports]
Komentarai yra
aiškūs, plojimai
girdimi kaip erdvinis
garsas, o garsas –
tikroviškas.
[Game
Studio]
Pritaikomi
žaidimams
tinkamiausi
garso efektai.
[Standard]
Pritaikomi
konkretiems
šaltiniams
tinkamiausi
garso efektai.
Galite lengvai įjungti iš anksto
užprogramuotus garso efektus, kurie
pritaikyti pagal įvairius garso šaltinius.
Pastabos
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
• Naudojant „Wireless Multi Room“ funkciją
„Chromecast built-in“ arba, jei [Bluetooth
Mode] nustatytas kaip [Transmitter]
(51 psl.), garso lauko funkcija
nepasiekiama.
• Naudojant „Wireless Surround“ funkciją
[Movie] arba [Music] pasirinkti negalima.
• TV ekrane TV įvesties garso lauko meniu
nerodomas.
Patarimai
1
2
Paspauskite SOUND FIELD.
TV ekrane bus atidarytas garso
lauko meniu.
Keliskart paspausdami mygtuką
pasirinkite norimą garso lauką.
24LT
Garso laukas
Paaiškinimas
[ClearAudio+]
Pagal garso šaltinį
automatiškai
parenkamas
tinkamas garso
nustatymas.
[Movie]
Pritaikomi filmams
tinkamiausi garso
efektai. Šiuo režimu
atkartojamas garso
sodrumas ir erdvinis
pojūtis.
[Music]
Pritaikomi muzikai
tinkamiausi garso
efektai.
• [ClearAudio+] galite pasirinkti nuotolinio
valdymo pulte paspausdami
CLEAR AUDIO+.
• Garso lauką galite pasirinkti parinkčių
meniu (55 psl.).
Kaip mėgautis aiškiu
garsu vidurnaktį,
nustačius nedidelį
garsumą (NIGHT)
Kaip aiškiau perteikti
dialogus (VOICE)
VOICE
NIGHT
1
2
1
2
Paspauskite NIGHT.
TV ekrane rodomas nakties režimas.
Keliskart paspausdami mygtuką
pasirinkite nakties režimą.
Režimas
Paaiškinimas
[On]
Suaktyvinama nakties
režimo funkcija.
[Off]
Išjungiama nakties
režimo funkcija.
Paspauskite VOICE.
TV ekrane rodomas balso režimas.
Keliskart paspausdami mygtuką
pasirinkite nakties režimą.
Režimas
Paaiškinimas
[Up Off]
Standartinis.
[Up 1]
Dialogas lengvai
girdimas sustiprinus
dialogų diapazoną.
[Up 2]
Sustiprinamas dialogų
diapazonas ir dialogo
garsą gali lengvai
girdėti senyvi žmonės.
Patarimas
[Voice] galite pasirinkti iš parinkčių meniu
(55 psl.).
Pastaba
Kai sistemą išjungiate, šis nustatymas
automatiškai nustatomas į [Off].
Patarimas
[Night] galite pasirinkti iš parinkčių meniu
(55 psl.).
25LT
Kaip pasirinkti garso efektą
Garsas atkuriamas mažu garsumu,
neprarandant tikslumo ir dialogų
aiškumo.
Žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumo
reguliavimas
Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas bosų
arba žemųjų dažnių garsui atkurti.
Garso atsilikimo nuo
vaizdo reguliavimas
Kai TV ekrane garsas nesutampa su
vaizdu, galite pareguliuoti garso
atsilikimą nuo vaizdo.
///,
SW  +/–
OPTIONS
Norėdami sureguliuoti žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumą, paspauskite
SW (žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumas)  +/–.
Pastaba
Jeigu įvesties šaltinyje yra nedaug bosų
garso, pvz., TV programose, bosų garsą iš
žemųjų dažnių garsiakalbio gali būti sunku
girdėti.
Žiūrint TV
1
2
3
4
26LT
Paspauskite OPTIONS.
Priekinio skydelio ekrane
užsidegs „SYNC“.
Paspauskite  arba
Priekinio skydelio ekrane bus
rodomas reguliavimo laikas.
Atsilikimą sureguliuokite
naudodamiesi /, tada
paspauskite .
Galima rinktis nuo 0 ms iki 300 ms
25 ms žingsniais.
Paspauskite OPTIONS.
Priekinio skydelio ekrane bus
uždarytas parinkčių meniu.
Kaip klausytis muzikos / garso
naudojant BLUETOOTH funkciją
Kaip klausytis muzikos
iš mobiliojo įrenginio
Kaip klausytis muzikos
susiejant su mobiliuoju
įrenginiu
1
INPUT +/–
BLUETOOTH
PAIRING
2
3
SW  +/–
HOME
 +/–
4
Atkūrimo valdymo
mygtukai
BLUETOOTH
RX/TX
5
Įjunkite BLUETOOTH funkciją, tada
mobiliajame įrenginyje suraskite
ir pasirinkite „HT-MT500/501“.
Jei prašoma įvesti prieigos raktą,
įveskite 0000.
Įsitikinkite, kad pagrindinio
įrenginio BLUETOOTH indikatorius
šviečia mėlyna spalva.
Ryšys tarp sistemos ir mobiliojo
įrenginio užmegztas.
Paleiskite garso atkūrimą
naudodami prijungtame
mobiliajame įrenginyje
veikiančią programą.
Garsas atkuriamas per
pagrindinį įrenginį.
Sureguliuokite garsumą.
• Garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami SW  +/– (26 psl.).
27LT
Kaip klausytis muzikos / garso naudojant BLUETOOTH funkciją
Galite klausytis muzikos, saugomos
mobiliajame įrenginyje, pvz.,
išmaniajame telefone arba
planšetiniame kompiuteryje, belaide
jungtimi sujungę sistemą ir mobilųjį
įrenginį per BLUETOOTH funkciją.
Jei prie mobiliojo įrenginio prijungsite
naudodamiesi BLUETOOTH funkcija,
pridėtu nuotolinio valdymo pultu
galėsite valdyti neįjungdami TV.
Paspauskite BLUETOOTH PAIRING.
Įjungiamas sistemos susiejimo
režimas, priekinio skydelio ekrane
pasirodo „BT“ ir greitai mirksi
BLUETOOTH indikatorius.
• Galite leisti arba pristabdyti turinį
naudodami nuotolinio valdymo
pulto atkūrimo valdymo mygtukus.
BLUETOOTH funkcijos ryšio
būsenos patikrinimas
Būsena
Indikatorius
BLUETOOTH
Įrenginiui
veikiant
susiejimo
budėjimo
režimu
Greitai mirksi mėlyna
spalva
Bandoma
užmegzti ryšį
Mirksi mėlyna spalva
Ryšys
užmegztas
Šviečia mėlyna spalva
Neprijungtas
Išjungtas
3
4
5
Patarimai
• Užmezgus BLUETOOTH ryšį, atsižvelgiant
į prijungtą įrenginį bus rodoma, kurią
taikomąją programą rekomenduojama
įdiegti.
Vykdant nurodymus galima įdiegti
taikomąją programą „SongPal“,
su kuria šią sistemą galėsite valdyti.
Išsamios informacijos apie „SongPal“
žr. „Kaip klausytis muzikos mobiliajame
įrenginyje naudojant „SongPal“ (34 psl.).
• Atlikite antrojo ir kitų mobiliųjų įrenginių
susiejimą.
Įsitikinkite, kad BLUETOOTH
indikatorius šviečia mėlyna spalva.
Ryšys tarp sistemos ir mobiliojo
įrenginio užmegztas.
Paleiskite garso atkūrimą
naudodami prijungtame
mobiliajame įrenginyje
veikiančią programą.
Garsas atkuriamas per
pagrindinį įrenginį.
Sureguliuokite garsumą.
• Garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami SW  +/– (26 psl.).
• Galite leisti arba pristabdyti turinį
naudodami nuotolinio valdymo
pulto atkūrimo valdymo mygtukus.
Mobiliojo įrenginio atjungimas
Atlikite bet kurį toliau nurodytą veiksmą.
• Išjunkite BLUETOOTH funkciją
mobiliajame įrenginyje.
• Paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką BLUETOOTH PAIRING.
• Išjunkite sistemą arba mobilųjį įrenginį.
Pastaba
Kaip klausytis muzikos iš
susieto mobiliojo įrenginio
1
2
Įjunkite mobiliojo įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
Kelis kartus paspauskite
INPUT +/–, kad priekinio skydelio
ekrane būtų rodoma „BT“.
Sistema automatiškai prisijungia
prie to mobiliojo įrenginio, prie kurio
buvo prijungta pastarąjį kartą.
28LT
Jei „BT“ nėra rodomas priekinio skydelio
ekrane paspaudus INPUT +/– skyriaus
„Kaip klausytis muzikos iš susieto mobiliojo
įrenginio“ 2 veiksme, nuotolinio valdymo
pulte vieną kartą paspauskite
BLUETOOTH RX/TX.
Patarimas
Neužmezgus ryšio, mobiliajame įrenginyje
pasirinkite „HT-MT500/501“.
Prijungimas prie mobiliojo
įrenginio vienu palietimu
valdoma funkcija (NFC)
Suderinami įrenginiai
Išmanieji telefonai, planšetiniai
kompiuteriai ir muzikos grotuvai su NFC
funkcija (OS: „Android™ 2.3.3“ arba
naujesnė versija, išskyrus „Android 3.x“)
1
2
Įjunkite mobiliojo įrenginio
NFC funkciją.
Dar kartą mobiliuoju įrenginiu
palieskite pagrindinio įrenginio
N žymą.
Laikykite priglaudę, kol mobilusis
įrenginys suvibruos ir jame bus
rodomas pranešimas.
Vykdykite ekrane pateiktas
instrukcijas, kad užbaigtumėte
pagrindinio įrenginio ir mobiliojo
įrenginio susiejimą.
4
5
Įsitikinkite, kad BLUETOOTH
indikatorius šviečia mėlyna spalva.
Ryšys tarp sistemos ir mobiliojo
įrenginio užmegztas.
Paleiskite garso atkūrimą
naudodami prijungtame
mobiliajame įrenginyje
veikiančią programą.
Per sistemą bus atkuriamas garsas.
Sureguliuokite garsumą.
• Garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami SW  +/– (26 psl.).
• Galite leisti arba pristabdyti turinį
naudodami nuotolinio valdymo
pulto atkūrimo valdymo mygtukus.
Atkūrimo sustabdymas naudojant
vieno palietimo funkciją
Dar kartą mobiliuoju įrenginiu palieskite
pagrindinio įrenginio N žymą.
Pastabos
• Atsižvelgiant į mobilųjį įrenginį, gali tekti iš
anksto atlikti toliau nurodytus veiksmus.
– Įjunkite NFC funkciją.
– Iš „Google Play™“ įdiekite „NFC Easy
Connect“ programą ir ją paleiskite.
(Ši taikomoji programa gali būti
neteikiama kai kuriose šalyse /
regionuose.) Išsamios informacijos
ieškokite įrenginio naudojimo
instrukcijoje.
• Ši funkcija neveikia su BLUETOOTH
ausinėmis. Kaip klausytis garso naudojant
su BLUETOOTH suderinamas ausines,
žr. „Kaip prijungto TV arba įrenginio garso
klausytis per ausines“ (30 psl.).
Indikatorius BLUETOOTH
29LT
Kaip klausytis muzikos / garso naudojant BLUETOOTH funkciją
Laikant su NFC suderinamą mobilųjį
įrenginį (pvz., išmanųjį telefoną arba
planšetinį kompiuterį) prie pagrindinio
įrenginio N žymos, sistema bus
automatiškai įjungta, tada bus
automatiškai vykdomas susiejimas
ir BLUETOOTH prijungimas.
3
• [Bluetooth Mode] automatiškai
pakeičiamas į [Receiver], kai jungiatės
prie BLUETOOTH naudodami vienu
palietimu valdomą funkciją. Net jei vienu
palietimu valdoma funkcija bus atšaukta,
[Bluetooth Mode] nustatymas liks
[Receiver]. Išsamios informacijos apie
[Bluetooth Mode] rasite [Bluetooth
Settings] (51 psl.).
• Jei jūsų mobilusis įrenginys dėl
magnetinio poveikio pereina į budėjimo
režimą, jo gali nepavykti prijungti
naudojant NFC. Jei vienu palietimu
valdoma funkcija neveikia, jį prijunkite
naudodami BLUETOOTH funkciją (27 psl.).
Kaip prijungto TV arba
įrenginio garso klausytis
per ausines
Prijungto TV arba įrenginio garso galite
klausytis per su BLUETOOTH
suderinamas ausines, jas prijungę
su BLUETOOTH funkcija.
Kaip klausytis garso susiejant
su ausinėmis
1
2
3
4
5
30LT
Su BLUETOOTH suderinamas
ausines nustatykite į susiejimo
režimą.
Informacijos apie susiejimo metodą
ieškokite ausinių naudojimo
instrukcijoje.
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter].
Sistema pereina į BLUETOOTH
perdavimo režimą.
Pasirinkite ausinių pavadinimą iš
[Device List], kuris yra [Bluetooth
Settings].
Užmezgus BLUETOOTH ryšį,
bus rodomas [Bluetooth device is
connected.]. (Taip pat bus rodomas
ir prijungto įrenginio pavadinimas.)
Jei negalite rasti savo ausinių
pavadinimo [Device List],
pasirinkite [Scan].
6
Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite ausinių
garsumą. Ausinių garsumo lygį
galima valdyti pagrindinio įrenginio
mygtuku +/– ir nuotolinio valdymo
pulto mygtuku  +/–.
Kaip klausytis garso per
susietas ausines
1
2
3
4
Kaip užregistruotą įrenginį
pašalinti iš įrenginių sąrašo
1
Atlikite skyriuje „Kaip klausytis garso
susiejant su ausinėmis“ nurodytus
1–5 veiksmus.
2
Pasirinkite ausinių pavadinimą
ir paspauskite OPTIONS.
3
4
Pasirinkite [Remove].
Vykdydami ekrane pateiktas
instrukcijas iš įrenginių sąrašo
pašalinkite norimas ausines.
5
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pasirinkite norimą įvestį.
Dėl įvesties pasirinkimo
žr. „Pagrindinio meniu naudojimas“
(15 psl.).
Įjunkite ausinių BLUETOOTH
funkciją.
Paspauskite nuotolinio valdymo
pulto mygtuką BLUETOOTH RX/TX.
[Bluetooth Mode] nustatomas
į [Transmitter] ir priekinio skydelio
ekrane rodoma „BT TX“.
Sistema automatiškai iš naujo
prisijungia prie ausinių, prie kurių
buvo prijungta pastarąjį kartą,
ir garsas išvedamas per ausines.
Per sistemą garsas neatkuriamas.
Sureguliuokite garsumą.
Sureguliuokite ausinių garsumą.
Ausinių garsumo lygį taip pat galite
sureguliuoti nuotolinio valdymo
pulto mygtuku  +/–.
Kaip ausines atjungti
Atlikite bet kurį toliau nurodytą veiksmą.
– Ausinėse išjunkite BLUETOOTH funkciją.
– Paspauskite BLUETOOTH RX/TX.
– Išjunkite sistemą arba ausines.
– Dalyje
[Setup] – [Bluetooth
Settings] – [Device List] pasirinkite
prijungtų ausinių įrenginio pavadinimą.
31LT
Kaip klausytis muzikos / garso naudojant BLUETOOTH funkciją
7
Grįžkite į pagrindinį meniu ir
pasirinkite norimą įvestį.
TV ekrane rodomas pasirinktos
įvesties vaizdas, priekinio skydelio
ekrane rodomas „BT TX“, tada iš
ausinių atkuriamas garsas.
Per sistemą garsas neatkuriamas.
Dėl įvesties pasirinkimo,
žr. „Pagrindinio meniu naudojimas“
(15 psl.).
Apie ausinių prijungimą
• Gali būti, kad kai kurių su BLUETOOTH
suderinamų ausinių garsumo lygio
sureguliuoti negalėsite.
• [Bluetooth Audio] yra išjungtas,
kai [Bluetooth Mode] nustatytas
kaip [Off] arba [Transmitter].
• Pasirinkus [Bluetooth Audio] įvestį,
[Bluetooth Mode] negalima nustatyti
kaip [Transmitter]. Taip pat negalima
jo perjungti nuotolinio valdymo
mygtuku BLUETOOTH RX/TX.
• Galima užregistruoti iki 9 BLUETOOTH
įrenginių. Registruojant 10-ąjį
BLUETOOTH įrenginį, juo pakeičiamas
seniausiai prijungtas BLUETOOTH
įrenginys.
• Sąraše [Device List] sistema pateikia
ne daugiau kaip 15 nustatomų
BLUETOOTH įrenginių.
• Kol į su BLUETOOTH suderinamas
ausines perduodamas garsas, garso
efekto arba parinkčių meniu
nustatymų pakeisti negalima.
• Tam tikro turinio gali nepavykti atkurti
dėl jam taikomos turinio apsaugos.
• Dėl belaidės technologijos
BLUETOOTH ypatumų, kitaip nei per
pagrindinį įrenginį, per BLUETOOTH
įrenginį garsas / muzika atkuriami
su tam tikra delsa.
• AAC arba LDAC garso siuntimą iš
BLUETOOTH įrenginio galima įjungti
arba išjungti (51 psl.).
32LT
Patarimas
Kaip klausytis muzikos / garso
naudojantis tinklo funkcija
Kaip klausytis muzikos
asmeniniame
kompiuteryje per
pagrindinį tinklą
„Home Network“
paruošimas
1
2
3
Prijunkite sistemą prie tinklo.
Žr. „Prisijungimas prie laidinio
tinklo“ (18 psl.) ir „Kaip prisijungti
prie belaidžio tinklo“ (19 psl.).
Prijunkite asmeninį kompiuterį
prie tinklo.
Išsamios informacijos ieškokite
asmeninio kompiuterio naudojimo
instrukcijoje.
Nustatykite asmeninį kompiuterį.
Norėdami naudoti asmeninį
kompiuterį pagrindiniame tinkle,
turite nustatyti, kad asmeninis
kompiuteris būtų serveriu. Išsamios
informacijos ieškokite asmeninio
kompiuterio naudojimo
instrukcijoje.
Kaip klausytis muzikos per
asmeninį kompiuterį
Asmeninis kompiuteris
Belaidžio LAN maršrutizatorius
1
2
3
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Home Network].
TV ekrane rodomas įrenginio
pavadinimas pagrindiniame tinkle.
Pasirinkite norimą įrenginį –
aplanką, kuriame saugomos
dainos – dainą.
Bus leidžiama pasirinkta daina ir
iš sistemos atkuriamas garsas.
4
Sureguliuokite garsumą.
• Garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami  +/–.
• Žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą sureguliuokite
nuotolinio valdymo pulte
paspausdami SW  +/– (26 psl.).
Patarimas
Įvairius veiksmus galite atlikti parinkčių
meniu (55 psl.).
33LT
Kaip klausytis muzikos / garso naudojantis tinklo funkcija
Asmeniniame kompiuteryje saugomus
muzikos failus galite leisti per
pagrindinį tinklą.
Muzikos failus galima leisti naudojantis
meniu, kuris rodomas TV ekrane,
arba programa „SongPal“, kuri įdiegta
mobiliajame įrenginyje (pvz.,
išmaniajame telefone arba
planšetiniame kompiuteryje).
Prisijungimo prie tinklo būseną patikrinkite
pagal
[Setup] – [Network Settings] –
[Network Connection Status].
Kaip klausytis muzikos
asmeniniame kompiuteryje
naudojant „SongPal“
Asmeninis kompiuteris
Kaip klausytis muzikos
mobiliajame įrenginyje
naudojant „SongPal“
Galimybės naudojant
„SongPal“
Belaidžio LAN maršrutizatorius
Išmanusis
telefonas arba
planšetinis
kompiuteris
Muzikos failus, saugomus asmeniniame
kompiuteryje, galite leisti naudodamiesi
mobiliajame įrenginyje
(pvz., išmaniajame telefone arba
planšetiniame kompiuteryje) įdiegta
programa „SongPal“. Išsamios
informacijos apie „SongPal“ rasite
„Galimybės naudojant „SongPal““
(34 psl.) arba toliau nurodytu URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
„SongPal“ programa skirta
suderinamiems „Sony“ garso
įrenginiams valdyti mobiliuoju įrenginiu
(pvz., išmaniuoju telefonu arba
planšetiniu kompiuteriu).
Išsamios informacijos apie „SongPal“
ieškokite šiuo URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
„SongPal“ įdiegę savo mobiliajame
įrenginyje galėsite naudotis toliau
nurodytomis galimybėmis.
Sistemos garso nustatymai
Garsą galite paprastai pritaikyti savo
poreikiams arba naudoti „Sony“
rekomenduojamą [ClearAudio+]
nustatymą.
Muzikos paslauga
Galite sukonfigūruoti pradinius
nustatymus, kad galėtumėte naudotis
muzikos paslaugomis*.
* Skirtingose šalyse ir regionuose siūlomos
muzikos paslaugos ir jų teikimo trukmė
gali skirtis.
Gali tekti atnaujinti įrenginio versiją.
Kai su muzikos paslauga naudojate
„Chromecast built-in“, žr. „Chromecast
built-in“ naudojimas“ (35 psl.).
Kaip mėgautis muzika
pagrindiniame tinkle
Per tinklą galite leisti kompiuteryje
arba pagrindinio tinklo serveryje
esančią muziką.
34LT
Kaip mėgautis muzika iš
USB įrenginio
Galite leisti muziką, saugomą prie
pagrindinio įrenginio (USB) prievado
prijungtame įrenginyje.
Pastaba
Kokias funkcijas galite valdyti naudodami
„SongPal“, priklauso nuo prijungto
įrenginio. Programos specifikacijos ir
dizainas gali būti be įspėjimo pakeisti.
„Chromecast built-in“
naudojimas
Su „Chromecast built-in“ galite
pasirinkti muzikos turinį iš „Chromecast“
palaikančios programos ir jį leisti
sistemoje ar grupėje, į kurią
sistema įtraukta.
1
„SongPal“ naudojimas
2
3
4
Nemokamą programą „SongPal“
įdiekite mobiliajame įrenginyje.
„SongPal“ ieškokite „Google Play“
arba „App Store“ ir ją įdiekite savo
mobiliajame įrenginyje.
Sujunkite sistemą ir mobilųjį
įrenginį naudodami BLUETOOTH
funkciją (27 psl.) arba tinklo
funkciją (18 psl.).
Paleiskite „SongPal“.
Vadovaukitės instrukcijomis
„SongPal“ ekrane.
2
3
4
5
Pastabos
• Prieš naudodami „SongPal“, būtinai
nustatykite [Bluetooth Mode] į [Receiver]
(51 psl.).
• Naudokite naujausią „SongPal“ versiją.
Patarimai
• Galite prijungti sistemą ir mobilųjį įrenginį
naudodami NFC funkciją (29 psl.).
• Jungdami su tinklo funkcija, mobilųjį
įrenginį prijunkite prie to paties tinklo,
prie kurio prijungta ir sistema.
6
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Music Service List].
TV ekrane pateikiamas muzikos
paslaugų sąrašas.
Pasirinkite [Chromecast built-in].
Vadovaudamiesi ekrane pateikiamu
pranešimu sukonfigūruokite
nustatymus, kad „Chromecast
built-in“ būtų naudojama sistemoje.
Mobilųjį įrenginį prijunkite prie to
paties „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio
prijungta sistema.
Mobiliajame įrenginyje įdiekite
„Chromecast“ palaikančią
programą.
Paleiskite „Chromecast“
palaikančią programą, palieskite
mygtuką „cast“ ir pasirinkite
sistemą arba grupę, į kurią
sistema įtraukta.
35LT
Kaip klausytis muzikos / garso naudojantis tinklo funkcija
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
7
Naudodamiesi „Chromecast“
palaikančia programa pasirinkite
ir paleiskite muziką.
Muzika bus leidžiama per sistemą.
Pastaba
Atsižvelgiant į šalį ir regioną, „Chromecast
built-in“ ir „Chromecast“ palaikanti
programa gali būti neteikiamos.
„Spotify“ naudojimas
Muziką galite pasirinkti „Spotify“
programa ir ją leisti sistemoje. Kad ją
galėtumėte naudoti su šia sistema,
turite turėti „Spotify Premium“ paskyrą.
„Spotify Connect“ funkcijos
įjungimas
1
2
3
4
5
36LT
Mobilųjį įrenginį prijunkite prie to
paties „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio
prijungta sistema.
Programą „Spotify“ įdiekite
mobiliajame įrenginyje.
Paleiskite „Spotify“ programą
ir prisijunkite prie „Spotify
Premium“ paskyros.
„Spotify“ programa pasirinkite
ir paleiskite muziką.
„Spotify“ programoje pasirinkite
„Connect“ piktogramą ir sistemą
pasirinkite kaip garso išvesties
įrenginį.
Muzika bus leidžiama per sistemą.
Kaip tęsti muziką, kuri buvo
leista mobiliuoju įrenginiu
1
Paspauskite MUSIC SERVICE.
Jei „Spotify“ muziką leidote sistema,
muzika, kuri buvo leidžiama
naudojantis „Spotify“, yra tęsiama.
Išsamios informacijos žr. skyriuje
„Mygtuko MUSIC SERVICE
naudojimas“ (37 psl.).
Mygtuko MUSIC SERVICE
naudojimas
Kad būtų galima naudotis muzikos
paslaugomis, sistema turi būti prijungta
prie interneto.
MUSIC SERVICE
Pastaba
Paspauskite MUSIC SERVICE.
TV ekrane pateikiamas muzikos
paslaugų sąrašas.
Jei „Spotify“ muziką leidote sistema,
muzika, kuri buvo leidžiama naudojantis
„Spotify“, yra tęsiama. Žr. „Spotify“
naudojimas“ (36 psl.).
Pastabos
• Muzikos paslaugos gali būti neteikiamos
kai kuriose šalyse / regionuose.
• Jei atkūrimo tęsimo funkcijos nėra,
leidžiamas paskutinis per sistemą
paleistas grojaraštis.
• Kad ją galėtumėte naudoti su šia sistema,
turite turėti „Spotify Premium“ paskyrą.
Patarimai
• Muzikos paslaugų sąrašą galite atnaujinti
paspausdami OPTIONS ir muzikos
paslaugų sąraše pasirinkdami
[Update Services].
• Muzikos paslaugų sąrašą galite peržiūrėti
pagrindiniame meniu pasirinkdami
[Music Service List] arba paspausdami
pagrindinio įrenginio mygtuką
MUSIC SERVICE.
37LT
Kaip klausytis muzikos / garso naudojantis tinklo funkcija
„Spotify“programa gali būti nepasiekiama
kai kuriose šalyse / regionuose.
Kaip prijungti su „SongPal
Link“ suderinamą įrenginį
(„Wireless Multi Room“ /
„Wireless Surround“)
Galite klausytis muzikos bet kokioje
patalpoje arba klausytis muzikos kaip
erdvinio garso sistemą naudodami su
„SongPal Link“ palaikančiu belaidžiu
garsiakalbiu.
Kaip klausytis tos pačios
muzikos skirtinguose
kambariuose („Wireless
Multi Room“)
Naudodamiesi belaidžiu pagrindiniu
tinklu, galite skirtinguose kambariuose
mėgautis toliau nurodyta aukštos garso
kokybės muzika arba garsu.
• Muzikos paslaugos muzika
• Asmeniniame kompiuteryje arba
išmaniajame telefone laikoma muzika
• [TV] arba [Analog] sistemos
įvesties garsas*
* Galite klausytis garso iš įrenginio, kuris
yra prijungtas prie sistemos. Pirmiau
nurodytų įvesčių garsas atsilieka nuo
vaizdo. Jei laiko tarpas tarp garso ir
vaizdo jus trikdo, „Wireless Multi Room“
funkciją atšaukite.
38LT
Galite valdyti naudodamiesi
mobiliajame įrenginyje įdiegta
„SongPal“. Norėdami naudoti kelis su
„SongPal“ suderinamus įrenginius, juos
prijunkite prie to paties belaidžio LAN.
Kaip nustatyti „SongPal“
Nustatykite vadovaudamiesi
„SongPal“ žinynu.
Pastaba
Ši funkcija nepasiekiama muzikai, kuri yra
prie sistemos prijungtame BLUETOOTH
įrenginyje.
Patarimas
Išsamios informacijos apie „SongPal“ rasite
„Galimybės naudojant „SongPal“ (34 psl.).
Galinių garsiakalbių
pridėjimas („Wireless
Surround“)
„Sony“ pagamintus belaidžius
garsiakalbius (nepridedami) galite
pridėti kaip sistemos erdvinio garso
garsiakalbius. Naudokite du to paties
modelio belaidžius garsiakalbius.
Išsamios informacijos apie tinkamus
garsiakalbius ieškokite šiuo URL.
http://sony.net/nasite/
Pastabos
• Naudojant „Wireless Surround“ funkciją,
belaidžio LAN funkcija neveikia.
Prijunkite prie tinklo laidiniu LAN ryšiu.
• Kai naudojama „Wireless Surround“
funkcija, [Bluetooth Mode] negalima
nustatyti kaip [Transmitter] (51 psl.).
• Naudojant „Wireless Surround“ funkciją
[Bluetooth Codec - LDAC] (51 psl.)
nepasiekiama.
Patarimas
Norėdami, kad būtų rodomas „Wireless
Surround“ funkcijos sąrankos ekranas,
pagrindiniame meniu pasirinkite
[Wireless Surround].
Kaip nustatyti su „SongPal“
1
Kaip sistemą nustatyti
2
3
4
5
6
7
Įdiekite naujausią belaidžio
garsiakalbio versiją.
Belaidžio garsiakalbio programinė
įranga nebus atnaujinta
automatiškai, jei naudojama
„Wireless Surround“ funkcija.
Norėdami atnaujinti, „Wireless
Surround“ funkciją atšaukite ir
belaidį garsiakalbį prijunkite
prie interneto.
Sistemą prijunkite prie tinklo
laidiniu LAN ryšiu (18 psl.).
Naudojant „Wireless Surround“
funkciją, belaidžio LAN funkcija
neveikia.
Sumontuokite tinkamus
garsiakalbius ir juos įjunkite.
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Wireless Surround
Settings].
Nustatykite vadovaudamiesi
ekrane pateiktomis
instrukcijomis.
2
3
4
Sistemą prijunkite prie tinklo
laidiniu LAN ryšiu (18 psl.).
Naudojant „Wireless Surround“
funkciją, belaidžio LAN funkcija
neveikia.
Sumontuokite tinkamus
garsiakalbius ir juos įjunkite.
„SongPal“ pasirinkite sistemą,
tada nustatykite vadovaudamiesi
„SongPal“ ekrane pateiktomis
instrukcijomis.
Pastaba
„SongPal“ nustatymai veikia, tik jei
naudojama „SongPal“ 4.0 arba naujesnė
versija. Daugiau informacijos apie
„SongPal“ diegimą rasite „SongPal“
naudojimas“ (35 psl.).
Kaip „Wireless Surround“
funkciją atšaukti
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup] – [Wireless Surround
Settings] – [Stop Wireless Surround].
39LT
Kaip klausytis muzikos / garso naudojantis tinklo funkcija
1
Įdiekite naujausią belaidžio
garsiakalbio versiją.
Belaidžio garsiakalbio programinė
įranga nebus atnaujinta
automatiškai, jei naudojama
„Wireless Surround“ funkcija.
Norėdami atnaujinti, „Wireless
Surround“ funkciją atšaukite ir
belaidį garsiakalbį prijunkite
prie interneto.
[Surround R]2): nustatomas atstumas iki
dešiniojo erdvinio garso garsiakalbio.
Kaip naudoti įvairias funkcijas /
nustatymus
Kaip garsiakalbių
nustatymus tinkinti
erdviniam garsui
Kad gautumėte geriausią erdvinio garso
efektą, nustatykite garsiakalbių atstumą
nuo klausymosi vietos, jų išvesties lygį
ir pan.
Numatytieji nustatymai pabraukti.
1
2
3
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Audio Settings] –
[Speaker Settings].
TV ekrane bus rodomas [Speaker
Settings] ekranas.
Nustatykite garsiakalbius.
Paspausdami / ir
pasirinkite
vieną iš toliau nurodytų nustatymo
elementų ir tada paspausdami /
ir
nustatykite aplinką
atitinkančią vertę.
[Distance]
Nustatykite atstumą nuo klausymosi
vietos iki garsiakalbių.
Galite nustatyti nuo 0 iki 10 metrų vertę
(0,1 m žingsniais).
[Front]1): nustatomas atstumas
iki priekinio garsiakalbio.
[Subwoofer]1): nustatomas atstumas
iki žemųjų dažnių garsiakalbio.
[Surround L]2): nustatomas atstumas iki
kairiojo erdvinio garso garsiakalbio.
40LT
1)
2)
Naudojant „Wireless Surround“ funkciją
šis elementas nerodomas.
Naudojant „Wireless Surround“ funkciją
šis elementas yra rodomas.
Patarimas
Matavimo vienetus (pėdas ar metrus)
galite pakeisti paspausdami spalvotą
mygtuką (RED).
[Level]
Sureguliuokite garsiakalbių garso lygį.
Konfigūruodami [Front] ir [Subwoofer]
galite nustatyti nuo −6,0 iki 6,0 dB vertę
(0,5 dB žingsniais).
Konfigūruodami [Surround L]* ir
[Surround R]* galite nustatyti nuo –10,0
iki 10,0 dB vertę (0,5 dB žingsniais).
[Front]: nustatomas priekinio
garsiakalbio lygis.
[Subwoofer]: nustatomas žemųjų
dažnių garsiakalbio lygis.
[Surround L]*: nustatomas kairiojo
erdvinio garso garsiakalbio lygis.
[Surround R]*: nustatomas dešiniojo
erdvinio garso garsiakalbio lygis.
* Naudojant „Wireless Surround“ funkciją
šis elementas yra rodomas.
[Test Tone]
Bandomasis tonas išvedamas iš
garsiakalbių, kad būtų galima patikrinti
pasiekiamus garsiakalbius.
[Off]: per garsiakalbius bandomasis
tonas neišvedamas.
[On]: bandomasis tonas paeiliui
išvedamas iš kiekvieno garsiakalbio.
[Sofa Mode]
Šį nustatymą keiskite atsižvelgdami
į žemųjų dažnių garsiakalbio
montavimo padėtį.
[On]: šį nustatymą pasirinkite, jei žemųjų
dažnių garsiakalbį laikote po sofa.
[Off]: šį nustatymą pasirinkite, jei žemųjų
dažnių garsiakalbį laikote ne po sofa,
o kur nors kitur.
Belaidžio žemųjų dažnių
garsiakalbio ryšio
nustatymas (SECURE LINK)
Galite nurodyti belaidį ryšį, kuriuo
sistema bus susieta su žemųjų dažnių
garsiakalbiu naudojant „Secure Link“
funkciją. Ši funkcija gali padėti išvengti
trukdžių, jei naudojate kelis belaidžio
ryšio gaminius arba jei belaidžio ryšio
gaminius naudoja jūsų kaimynai.
6
7
Pasirinkite [On].
Galinėje žemųjų dažnių
garsiakalbio dalyje paspauskite
SECURE LINK.
Žemųjų dažnių garsiakalbio
maitinimo indikatorius mirksi
oranžine spalva.
Ne vėliau kaip per 1 minutę
pradėkite kitą veiksmą.
Pasirinkite [Start].
Sąsajos nustatymas pradedamas.
Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną,
pasirinkite [Cancel].
Sąsajos nustatymą užbaikite
vadovaudamiesi ekrane
pateikiamu pranešimu.
Žemųjų dažnių garsiakalbio
maitinimo indikatorius šviečia
oranžine spalva.
Pastabos
SECURE LINK
1
2
3
• Jei rodomas pranešimas [Cannot set
Secure Link.], vykdykite ekrane
pateiktas instrukcijas.
• Kai [Bluetooth Mode] nuostata yra
[Transmitter] ir BLUETOOTH įrenginys
prijungtas prie sistemos, ryšio su
belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu
užmegzti negalima.
Dažnių diapazono
pasirinkimas
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [System Settings] –
[Wireless Subwoofer Connection] –
[Secure Link].
TV ekrane bus rodomas
[Secure Link] ekranas.
Kad ryšys būtų geresnis, galite pasirinkti
dažnių diapazoną.
1
2
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
41LT
Kaip naudoti įvairias funkcijas / nustatymus
Maitinimo
indikatorius
4
5
3
4
Pasirinkite [System Settings] –
[Wireless Subwoofer Connection] –
[RF Band].
Pasirinkite norimą nustatymą.
• [Auto] (numatytasis nustatymas):
įprastas pasirinkimas. Sistema
automatiškai parinks geriausią
perduoti dažnių diapazoną.
• [5.2GHz], [5.8GHz]: garsas
perduodamas pagal pasirinktą
dažnių diapazoną.
Patarimas
Rekomenduojame pasirinkti [RF Band]
nuostatą [Auto].
Jei belaidis perdavimas
nestabilus
Naudojant kelias belaides sistemas,
pvz., belaidį LAN, belaidžiu būdu
perduodami signalai gali būti
nestabilūs. Tokiu atveju perdavimą
galima pagerinti pakeičiant toliau
nurodytą [RF Channel] nustatymą.
1
2
3
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [System Settings] –
[Wireless Subwoofer Connection] –
[RF Channel].
Pasirinkite norimą nustatymą.
• [Auto] (numatytasis nustatymas):
įprastas pasirinkimas. Sistema
automatiškai parinks tinkamesnį
perdavimo kanalą.
• [1], [2], [3]: sistema garsą
perduoda fiksuotu perdavimo
kanalu. Pasirinkite kanalą, kuris
užtikrina geresnį perdavimą.
42LT
Pastabos
• Perdavimą galima pagerinti pakeičiant
kitos (-ų) belaidžio ryšio sistemos (-ų)
perdavimo kanalą (dažnį). Daugiau
informacijos rasite kitos (-ų) belaidžio ryšio
sistemos (-ų) naudojimo instrukcijoje.
• Šios funkcijos negalite rinktis, jei
[RF Band] nustatyta kaip [Auto] (41 psl.).
Suspaustų garso failų
atkūrimas konvertuojant
į beveik didelės raiškos
garso kokybę (DSEE HX)
DSEE HX konvertuoja esamus garso
šaltinius į beveik didelės raiškos garso
kokybę: taip sukuriamas įspūdis,
kad esate įrašų studijoje arba koncerte.
Ši funkcija pasiekiama tik pasirinkus
garso lauką [Music] (24 psl.).
1
3
4
Kai sistema gauna „Dolby Digital“
sutankintą transliavimo signalą,
galite mėgautis sutankintu
transliuojamu garsu.
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
AUDIO
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
1
Pasirinkite [Audio Settings] –
[DSEE HX].
2
Pasirinkite [On].
Pastabos
• Ši funkcija suderinama su 44,1 kHz arba
48 kHz diskretizavimo dažnio 2 kanalų
skaitmeninės įvesties signalais.
• Diskretizavimo dažnis / bitų gylis po
konvertavimo į aukštesnę kokybę pakilo
iki 96 kHz / 24 bitų.
• Ši funkcija nesuderinama su DSD signalais.
• Ši funkcija neveikia su analogine įvestimi.
• Ši funkcija neveikia, kai naudojama
„Wireless Surround“ funkcija arba
„Chromecast built-in“.
Paspauskite AUDIO.
Priekinio skydelio ekrane bus rodomas
garso signalas.
Paspauskite mygtuką kelis kartus,
kad pasirinktumėte norimą
garso signalą.
Garso
signalas
Paaiškinimas
„MAIN“
Bus atkuriamas garsas
pagrindine kalba.
„SUB“
Bus atkuriamas garsas
dubliavimo kalba.
„MN/SB“
Bus atkuriamas garsas
tiek pagrindine, tiek
dubliavimo kalbomis.
Pastabos
• Norėdami gauti „Dolby Digital“ signalą,
TV arba kitus įrenginius turite optiniu
skaitmeniniu kabeliu (pridedamas)
prijungti prie TV IN (OPT) lizdo.
• Jei TV HDMI IN lizdas suderinamas su
„Audio Return Channel“ funkcija (46 psl.),
„Dolby Digital“ signalą galite priimti per
HDMI kabelį.
43LT
Kaip naudoti įvairias funkcijas / nustatymus
2
Sutankintai
transliuojamo garso
klausymasis (AUDIO)
Kaip pagrindinio
įrenginio mygtukus
padaryti neveiksnius
Galima nustatyti, kad pagrindinio
įrenginio mygtukai būtų neveiksnūs ir
taip apsisaugoti nuo netinkamo
naudojimo, pvz., vaikų išdaigų
(apsaugos nuo vaikų funkcija).
Kaip keisti priekinio
skydelio ekrano ir
BLUETOOTH indikatoriaus
šviesumą (DIMMER)
Galite keisti priekinio skydelio ekrano ir
BLUETOOTH indikatoriaus šviesumą.
DIMMER
Vieną po kito paspauskite –, + ir –,
tuo pat metu laikydami paspaudę
pagrindinio įrenginio mygtuką
.
Priekinio skydelio ekrane bus rodoma
„LOCK“ ir pagrindinio įrenginio
mygtukai neveiks.
Sistemą galite valdyti tik naudodami
nuotolinį valdymo pultą.
Kaip atšaukti apsaugos nuo
vaikų funkciją
Vieną po kito paspauskite –, + ir –,
tuo pat metu laikydami paspaudę
pagrindinio įrenginio mygtuką
.
Priekinio skydelio ekrane bus rodoma
„UNLCK“ ir apsaugos nuo vaikų funkcija
bus atšaukta.
1
2
Paspauskite DIMMER.
Priekinio skydelio ekrane bus
rodomas ekrano režimas.
Paspauskite mygtuką kelis kartus,
kad pasirinktumėte norimą
ekrano režimą.
Režimas
Paaiškinimas
„BRIGHT“
Priekinio skydelio ekranas
ir BLUETOOTH indikatorius
šviečia ryškiai.
„DARK“
Priekinio skydelio ekranas
ir BLUETOOTH indikatorius
šviečia tamsiai.
„OFF“
Priekinio skydelio ekranas
išjungtas.
Pastaba
Pastaba
 (maitinimas) nėra užrakintas naudojant
apsaugos nuo vaikų funkciją.
44LT
Priekinio skydelio ekranas išjungiamas
pasirinkus „OFF“. Jis įsijungia automatiškai,
jei paspaudžiate bet kurį mygtuką, tada jei
apytiksliai 10 sekundžių jo nenaudojate,
vėl išsijungia. Tačiau kai kuriais atvejais
priekinio skydelio ekranas gali neišsijungti.
Tokiu atveju priekinio skydelio ekrano
šviesumas bus toks pats kaip „DARK“.
Energijos taupymas
budėjimo režimu
Patikrinkite, ar nustatėte toliau
nurodytus nustatymus.
– [Bluetooth Standby] nuostata yra [Off]
(51 psl.).
– [Quick Start/Network Standby]
nuostata yra [Off] (52 psl.).
Nuotolinio valdymo
pulto signalo
perdavimas TV per
pagrindinį įrenginį
1
2
3
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [System Settings] –
[IR-Repeater].
TV ekrane rodomas [IR-Repeater]
ekranas.
Pasirinkite [On].
Pastabos
• Būtinai patikrinkite, ar TV nuotolinio
valdymo pultu neįmanoma valdyti TV,
ir pasirinkite [IR-Repeater] nuostatą [On].
Jei nuostatą [On] pasirinksite, kai TV
galima nustatyti nuotolinio valdymo
pultu, sistema gali tinkamai neveikti dėl
nuotolinio valdymo pulto tiesioginės
komandos ir per pagrindinį įrenginį
perduodamos komandos konflikto.
• Kai kuriuose TV ši funkcija gali veikti
netinkamai. Tokiu atveju pagrindinį
įrenginį perkelkite šiek tiek toliau nuo TV.
45LT
Kaip naudoti įvairias funkcijas / nustatymus
Jei pagrindinis įrenginys užstoja TV
nuotolinio valdymo pulto jutiklį, TV gali
nepavykti valdyti nuotolinio valdymo
pultu. Tokiu atveju įjunkite sistemos IR
kartotuvo funkciją.
TV nuotolinio valdymo pultu televizorių
galite valdyti nuotolinio valdymo pulto
signalą perduodami iš pagrindinio
įrenginio užpakalinės pusės.
„Control for HDMI“
funkcijos naudojimas
HDMI kabeliu prijungus su „Control for
HDMI“ funkcija* suderinamą įrenginį
(pvz., TV arba „Blu-ray Disc“ leistuvą),
jį galima lengvai valdyti TV nuotolinio
valdymo pultu.
Toliau nurodytas funkcijas galima
naudoti su „Control for HDMI“ funkcija.
• Sistemos maitinimo išjungimo funkcija
• Sistemos garso valdymo funkcija
• TV garso įvesties režimas
• Grojimo vienu prisilietimu funkcija
• Meniu naudojimas su TV nuotolinio
valdymo pultu
Pastaba
Šios funkcijos gali veikti ne tik „Sony“
pagamintuose įrenginiuose, tačiau tuomet
jų veikimas nėra garantuojamas.
* „Control for HDMI“ yra CEC („Consumer
Electronics Control“) naudojamas
standartas, leidžiantis HDMI („HighDefinition Multimedia Interface“)
įrenginiams vienas kitą valdyti.
Pasiruošimas naudoti
funkciją „Control for HDMI“
Nustatykite sistemos nustatymą
[System Settings] – [HDMI Settings] –
[Control for HDMI] kaip [On] (52 psl.).
Numatytasis nustatymas yra [On].
Įjunkite „Control for HDMI“ funkcijos
nustatymus TV ir kitiems prie sistemos
prijungtiems įrenginiams.
Patarimas
Jei naudodami „Sony“ pagamintą TV
įjungiate „Control for HDMI“ funkciją
(„BRAVIA“ sinchronizavimas), automatiškai
įjungiama ir sistemos „Control for HDMI“
funkcija. Atlikus nustatymą, priekinio
skydelio ekrane rodoma „DONE“.
46LT
Sistemos maitinimo
išjungimo funkcija
Išjungus TV, sistema išjungiama
automatiškai.
Nustatykite sistemos funkciją [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] kaip [On] arba [Auto]
(52 psl.). Numatytasis nustatymas
yra [Auto].
Sistemos garso valdymo
funkcija
Jei įjungiate sistemą, kai žiūrite TV,
TV garsas atkuriamas per sistemos
garsiakalbius. Sistemos garsumą galima
reguliuoti naudojant TV nuotolinio
valdymo pultą.
Jeigu paskutinį kartą žiūrint TV garsas
buvo skleidžiamas iš sistemos
garsiakalbių, įjungus TV bus
automatiškai įjungta sistema.
Taip pat galima valdyti naudojant
TV meniu. Išsamios informacijos
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Pastabos
• Naudojant TV funkciją „Twin Picture“,
garsas atkuriamas tik per TV,
jei pasirenkama ne [TV], o kita įvestis.
Jei funkciją „Twin Picture“ išjungsite,
garsas bus atkuriamas per sistemą.
• TV ekrane sistemos garsumo lygis yra
rodomas atsižvelgiant į TV. TV rodomas
garsumo lygį nurodantis skaičius gali
skirtis nuo sistemos priekinio skydelio
ekrane rodomo skaičiaus.
• Priklausomai nuo TV nustatymų, sistemos
garso valdymo funkcija gali neveikti.
Išsamios informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
TV garso įvesties režimas
Jei sistema prijungta prie TV HDMI IN
lizdo, suderinamo su „Audio Return
Channel“ (ARC), TV garso per sistemos
garsiakalbius galite klausytis neprijungę
optinio skaitmeninio kabelio.
Sistemoje [System Settings] –
[HDMI Settings] – [TV Audio Input Mode]
nustatykite kaip [Auto] (52 psl.).
Numatytasis nustatymas yra [Auto].
Pastaba
Jei TV nėra suderinamas su „Audio Return
Channel“, optinis skaitmeninis kabelis
(pridedamas) turi būti prijungtas
(žr. pridėtą paleisties vadovą).
Grojimo vienu prisilietimu
funkcija
Pastaba
Atsižvelgiant į TV, leidžiamo turinio pradžia
gali būti rodoma netinkamai.
Meniu naudojimas su TV
nuotolinio valdymo pultu
Naudodami TV nuotolinio valdymo
pulto mygtuką SYNC MENU galite
pasirinkti ir valdyti sistemą.
Šią funkciją galima naudoti, jei TV palaiko
sąsajos meniu. Išsamios informacijos
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Pastabos
• TV susiejimo meniu sistema TV
atpažįstama kaip „Player“.
• Kai kuriuose TV tam tikrų veiksmų
atlikti negalima.
Be funkcijos „Control for HDMI“,
su BRAVIA sinchronizavimo funkcija
suderinamuose įrenginiuose taip pat
galite naudoti toliau nurodytas funkcijas.
• Scenos pasirinkimo funkcija
• Namų kino valdymas
• Aido panaikinimo funkcija
• Automatinis kalbos keitimas
Pastaba
Šios funkcijos yra patentuotos „Sony“.
Naudojant ne „Sony“ pagamintus
gaminius, ši funkcija neveikia.
Scenos pasirinkimo funkcija
Sistemos garso laukas perjungiamas
automatiškai, atsižvelgiant į TV scenos
pasirinkimo funkcijos nustatymus.
Išsamios informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
Nustatykite garso lauką [ClearAudio+]
(24 psl.).
Namų kino valdymo funkcija
Naudojant su namų kino valdymo
funkcija suderinamą TV, galima
nustatyti sistemą, garso lauko
nustatymus, įvesties perjungimą
ir kt. neperjungiant TV įvesties.
Šią funkciją galima naudoti, kai TV
prijungtas prie interneto. Išsamios
informacijos žr. TV naudojimo
instrukcijoje.
47LT
Kaip naudoti įvairias funkcijas / nustatymus
Leidžiant turinį prie TV prijungtu
įrenginiu („Bluray Disc“ leistuvu,
„PlayStation®4“ ar kt.), sistema ir TV
įjungiami automatiškai, sistemos įvestis
perjungiama į TV įvestį ir garsas
atkuriamas per sistemos garsiakalbius.
Kaip naudoti BRAVIA
sinchronizavimo funkciją
Aido panaikinimo funkcija
Aidas sumažėja, kai žiūrėdami TV
programas naudojate „Social Viewing“
funkciją, pvz., „Skype“. Šią funkciją
galima naudoti, jei TV palaiko „Social
Viewing“ funkciją. Išsamios informacijos
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
Pastabos
• Naudojant „Social Viewing“ funkciją,
garsas atkuriamas tik per TV garsiakalbį,
jei pasirinkta ne [TV], o kita sistemos
įvestis.
• Ši funkcija negali būti naudojama,
kai garsas atkuriamas iš TV.
Automatinis kalbos keitimas
Pakeitus TV ekrano kalbą, sistemos
ekrano kalba taip pat pakeičiama.
Pastabos dėl HDMI jungčių
• Naudokite HDMI patvirtintą kabelį.
• Naudokite „Sony“ didelės spartos
HDMI kabelį su eternetu, ant kurio
yra kabelio tipo logotipas.
• Nerekomenduojame naudoti HDMIDVI konvertavimo kabelio.
• Prijungtas įrenginys gali silpninti garso
signalus (diskretizavimo dažnį,
bitų skaičių ir kt.), perduodamus iš
HDMI lizdo.
48LT
Sąrankos ekrano naudojimas
Elementus (pvz., vaizdą ir garsą) galite įvairiai reguliuoti.
Numatytieji nustatymai pabraukti.
1
2
3
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas pagrindinis meniu.
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos ekranas.
Pasirinkite nustatymo elementą.
Nustatymo elementas
Paaiškinimas
Atnaujinama sistemos programinė įranga. (50 psl.)
[Screen Settings]
Ekrano nustatymai pakoreguojami pagal TV tipą.
(50 psl.)
[Audio Settings]
Garso nustatymai pakoreguojami pagal
prijungimo lizdų tipą. (50 psl.)
[Bluetooth Settings]
Tiksliai pakoreguojami BLUETOOTH funkcijos
nustatymai. (51 psl.)
[Wireless Surround Settings]
Sukonfigūruojami „Wireless Surround“ funkcijos
nustatymai. (52 psl.)
[System Settings]
Sukonfigūruojami su sistema susiję nustatymai.
(52 psl.)
[Network Settings]
Tiksliai pakoreguojami interneto ir pagrindinio
tinklo nustatymai. (53 psl.)
[Input Skip Setting]
Nustatomas kiekvienos įvesties praleidimo
nustatymas. (54 psl.)
[Easy Setup]
Iš naujo paleidžiama „Easy Setup“, kad būtų galima
nustatyti pagrindinius nustatymus. (54 psl.)
[Resetting]
Atkuriami numatytieji gamykliniai sistemos
nustatymai. (54 psl.)
49LT
Kaip naudoti įvairias funkcijas / nustatymus
[Software Update]
[Software Update]
Atnaujinę programinę įrangą į naujausią
versiją, galėsite naudotis naujausiomis
funkcijomis.
Daugiau informacijos apie naujinimo
funkcijas rasite toliau nurodytoje
svetainėje:
www.sony.eu/support
* Jei atkuriamo turinio spalvų sistema
yra NTSC, vaizdo signalų raiška
konvertuojama tik į [480p].
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: automatiškai aptinkamas
išorinio įrenginio tipas ir įjungiamas
atitinkamos spalvos nustatymas.
[RGB]: pasirinkite, jei norite prijungti
įrenginį su HDCP palaikančiu DVI lizdu.
Pastabos
• Norint atlikti atnaujinimus internetu,
būtina interneto prieiga.
• Kol naujinama programinė įranga,
priekinio skydelio ekrane rodoma „UPDT“.
Kai baigiama naujinti, sistema
automatiškai paleidžiama iš naujo.
Kol naujinama, negalima sistemos įjungti
arba išjungti, ir negalima nei jos, nei TV
naudoti. Palaukite, kol programinė įranga
bus atnaujinta.
• Nustatykite [Auto Update] kaip [On],
jei programinės įrangos naujinimus norite
atlikti automatiškai (53 psl.). Atsižvelgiant
į išsamią naujinimų informaciją,
programinės įrangos naujinimas gali būti
atliekamas net jei [Auto Update]
pasirenkate nuostatą [Off].
[Update via Internet]
Sistemos programinė įranga naujinama
prisijungus prie pasiekiamo tinklo.
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis. Patikrinkite, ar prisijungta
prie interneto.
[Update via USB Memory]
Atnaujinama programinė įranga
naudojant USB atmintį. Įsitikinkite,
kad programinės įrangos naujinio
aplanko pavadinimas yra UPDATE.
[Screen Settings]
[Output Video Resolution]
[Auto]: vaizdo signalai išvedami pagal
TV ar prijungto įrenginio raišką.
[480p/576p]*: išvedamas 480p / 576p
vaizdo signalas.
50LT
[Audio Settings]
[Speaker Settings]
Galite sukonfigūruoti garsiakalbių
nustatymus, kad gautumėte geriausią
erdvinio garso efektą. Išsamios
informacijos žr. „Kaip garsiakalbių
nustatymus tinkinti erdviniam garsui“
(40 psl.).
[DSEE HX]
Ši funkcija pasiekiama tik pasirinkus
garso lauką [Music].
[On]: garso duomenys konvertuojami
į didelės raiškos garso failą ir atkuriamas
švarus didelio diapazono garsas,
kuris dažnai prarandamas (43 psl.).
[Off]: išjungta
[Audio DRC]
Galite suglaudinti dinaminį garso takelio
diapazoną.
[Auto]: garsas automatiškai
glaudinamas.
[On]: sistema „Dolby“ garso takelį
atkuria tokiu dinaminiu diapazonu,
kokį numatė įrašymo inžinierius.
[Off]: dinaminis diapazonas
neglaudinamas.
[Audio Output]
Galima pasirinkti garso signalų
atkūrimo metodą.
[Speaker]: kelių kanalų garsas
perduodamas tik per sistemos
garsiakalbius.
[Speaker + HDMI]: kelių kanalų garsas
perduodamas per sistemos
garsiakalbius, o 2 kanalų tiesiniai PCM
signalai perduodami per HDMI OUT
(ARC) lizdą.
Pastaba
Jei [Control for HDMI] nuostata yra [On]
(52 psl.), automatiškai parenkama [Audio
Output] nuostata [Speaker + HDMI],
kurios negalima pakeisti.
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Pastaba
Net pasirinkus [Bluetooth Mode] nuostatą
[Off], galima prijungti BLUETOOTH įrenginį*
naudojant vienu palietimu valdomą funkciją.
* Tik mobiliuosius įrenginius (pvz.,
išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį,
WALKMAN®)
[Device List]
Pateikiamas susietų ir aptiktų
BLUETOOTH įrenginių (SNK įrenginys)
sąrašas, kai [Bluetooth Mode] nuostata
yra [Transmitter].
[Bluetooth Standby]
Galima nustatyti [Bluetooth Standby],
kad sistemą būtų galima įjungti
[Bluetooth Codec – AAC]
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą [Receiver]
arba [Transmitter].
[On]: įjungiamas AAC kodekas.
[Off]: išjungiamas AAC kodekas.
Pastabos
• Jei AAC įjungtas ir įrenginys palaiko AAC,
galima klausytis aukštos kokybės garso.
• Jungiant su BLUETOOTH suderinamas
ausines šio nustatymo pakeisti negalima.
[Bluetooth Codec – LDAC]
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą [Receiver]
arba [Transmitter].
[On]: įjungiamas LDAC kodekas.
[Off]: išjungiamas LDAC kodekas.
Pastabos
• Jei LDAC įjungtas ir įrenginys palaiko
LDAC, galima klausytis dar aukštesnės
kokybės garso.
• Jungiant su BLUETOOTH suderinamas
ausines šio nustatymo pakeisti negalima.
[Wireless Playback Quality]
Galima nustatyti per LDAC atkūrimą
taikomą duomenų perdavimo dažnį.
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą [Transmitter]
ir [Bluetooth Codec – LDAC]
nuostatą [On].
[Auto]: duomenų perdavimo greitis
automatiškai pakeičiamas,
atsižvelgiantį į aplinką. Jei šiuo režimu
duomenys perduodami netolygiai,
rinkitės kurį nors iš kitų trijų režimų.
51LT
Kaip naudoti įvairias funkcijas / nustatymus
Naudojant sistemą galima leisti turinį iš
BLUETOOTH įrenginio arba klausytis
sistemos atkuriamo garso naudojant su
BLUETOOTH suderinamas ausines.
[Receiver]: sistema veikia imtuvo režimu,
leidžiančiu priimti ir atkurti garsą,
perduodamą iš BLUETOOTH įrenginio.
[Transmitter]: sistema veikia siųstuvo
režimu, leidžiančiu perduoti garsą į su
BLUETOOTH suderinamas ausines.
Perjungus sistemos įvestį, priekinio
skydelio ekrane rodoma „BT TX“.
[Off]: BLUETOOTH funkcija yra išjungta
ir [Bluetooth Audio] įvesties pasirinkti
negalima.
naudojant BLUETOOTH įrenginį net tada,
kai ji veikia budėjimo režimu. Ši funkcija
siūloma tik pasirinkus [Bluetooth Mode]
nuostatą [Receiver] arba [Transmitter].
[On]: kai siunčiate užklausą BLUETOOTH
ryšiui su susietu BLUETOOTH įrenginiu
užmegzti, sistema įjungiama
automatiškai.
[Off]: išjungta
[Sound Quality]: naudojamas
didžiausias dažnis bitais. Perduodamas
garsas yra aukštesnės kokybės,
tačiau jei ryšys nepakankamai stabilus,
gali sutrikti jo atkūrimas.
[Standard]: naudojamas vidutinis dažnis
bitais. Subalansuojama garso kokybė
ir atkūrimo stabilumas.
[Connection]: prioritetas skiriamas
stabilumui. Garso kokybė gali būti
tinkama, o ryšio būklė pakankamai
stabili. Rekomenduojame naudoti šį
nustatymą, jei ryšys nėra stabilus.
[Wireless Surround
Settings]
Šis nustatymas skirtas norint naudoti
belaidžius garsiakalbius (nepridedami)
kaip sistemos erdvinio garso
garsiakalbius. Išsamios informacijos
žr. „Galinių garsiakalbių pridėjimas
(„Wireless Surround“)“ (38 psl.).
[System Settings]
[OSD Language]
Galite pasirinkti norimą kalbą, kuria bus
rodomas sistemos ekranas.
[Wireless Subwoofer Connection]
Dar kartą galite nustatyti belaidį žemųjų
dažnių garsiakalbio ryšį. Išsamios
informacijos žr. „Belaidžio žemųjų
dažnių garsiakalbio ryšio nustatymas
(SECURE LINK)“ (41 psl.).
[IR-Repeater]
[On]: TV nuotoliniai signalai siunčiami iš
užpakalinės pagrindinio įrenginio pusės
(45 psl.).
[Off]: funkcija išjungiama.
Išsamios informacijos žr. „Nuotolinio
valdymo pulto signalo perdavimas TV
per pagrindinį įrenginį“ (45 psl.).
52LT
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (46 psl.)
[On]: „Control for HDMI“ funkcija
įjungta. HDMI kabeliu prijungti
įrenginiai gali vienas kitą valdyti.
[Off]: išjungta
• [Standby Linked to TV] (46 psl.)
Ši funkcija galima pasirinkus [Control
for HDMI] nuostatą [On].
[Auto]: jei sistemos įvestis yra [TV],
sistema automatiškai išjungiama,
kai išjungiate TV.
[On]: sistema automatiškai
išjungiama, kai išjungiate TV,
neatsižvelgiant į įvestį.
[Off]: išjungus TV, sistema
neišjungiama.
• [TV Audio Input Mode] (46 psl.)
Šią funkciją nustatykite, kai sistema
prijungta prie TV HDMI IN lizdo,
kuris suderinamas su „Audio Return
Channel“. „Audio Return Channel“
funkcija galima pasirinkus [Control for
HDMI] nuostatą [On].
[Auto]: TV garso galite klausytis per
sistemos garsiakalbius.
[Optical]: naudokite šį nustatymą,
kai optinis skaitmeninis kabelis
yra prijungtas.
[Quick Start/Network Standby]
[On]: trumpesnis paleisties iš budėjimo
režimo laikas. Sistemą galite įjungti
naudodami per tinklą susietą įrenginį,
kai sistema veikia budėjimo režimu.
[Off]: išjungta
[Auto Standby]
[On]: įjungiama funkcija [Auto Standby].
Jei sistema maždaug 20 min.
nenaudojama, automatiškai įjungiamas
budėjimo režimas.
[Off]: išjungta
[Software Update Notification]
[On]: sistema nustatoma taip,
kad būtumėte informuojami apie
naujausią siūlomą programinės įrangos
versiją (50 psl.).
[Off]: išjungta
[Auto Update Settings]
Pastabos
• Atsižvelgiant į išsamią naujinimų
informaciją, programinės įrangos
naujinimas gali būti atliekamas net jei
[Auto Update] pasirenkate nuostatą [Off].
• Programinė įranga automatiškai
atnaujinama per 11 dienų nuo naujos
programinės įrangos išleidimo.
[Device Name]
Galima savo nuožiūra pakeisti sistemos
pavadinimą, kad ją būtų lengviau
atpažinti naudojant funkciją [Bluetooth
Audio]. Pavadinimas naudojamas ir
kituose tinkluose, pvz., pagrindiniame
tinkle. Vykdydami ekrane pateiktas
instrukcijas ir naudodami programinės
įrangos klaviatūrą įveskite pavadinimą.
[Internet Settings]
Prijunkite sistemą prie tinklo iš anksto.
[Wired Setup]: pasirinkite šį nustatymą,
kai prijungiate prie plačiajuosčio
maršrutizatoriaus naudodami LAN
kabelį. Pasirinkus šį nustatymą,
sistemos belaidžio LAN funkcija
išjungiama automatiškai.
[Wireless Setup]: pasirinkite, jei prie
belaidžio tinklo jungiatės naudodami
sistemoje įmontuotą „Wi-Fi“ funkciją.
Patarimas
Jei reikia daugiau informacijos,
apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje
ir peržiūrėkite DUK:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
Rodoma dabartinė tinklo ryšio būsena.
[Network Connection Diagnostics]
Galite paleisti tinklo diagnostiką ir
patikrinti, ar sukurtas tinkamas
tinklo ryšys.
[Connection Server Settings]
Nustatoma, ar rodyti prijungtą
pagrindinio tinklo serverį.
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: leidžiama automatiškai prisijungti
iš naujausio aptikto pagrindinio tinklo
valdiklio.
[Off]: išjungta
[System Information]
[Home Network Access Control]
Galite nustatyti, kad būtų rodoma
sistemos programinės įrangos versijos
informacija ir MAC adresas.
Pateikiamas pagrindinio tinklo valdiklį
palaikančių gaminių sąrašas ir
nustatoma, ar turi būti priimamos
komandos iš sąraše pateiktų valdiklių.
[Software License Information]
Galite nustatyti, kad būtų rodoma
programinės įrangos licencijos
informacija.
53LT
Kaip naudoti įvairias funkcijas / nustatymus
• [Auto Update]
[On]: programinės įrangos naujinimas
automatiškai vykdomas tarp 2 ir 5 val.
vietos laiku pasirinktoje [Time Zone],
kai ši sistema nenaudojama.
Jei pasirinksite [Quick Start/Network
Standby] nuostatą [Off], programinės
įrangos naujinimas bus atliekamas,
kai sistemą išjungsite.
[Off]: išjungta
• [Time Zone]
Pasirinkite savo šalį / regioną.
[Network Settings]
[External Control]
[On]: leidžia pagrindiniam
automatizavimo valdikliui valdyti
sistemą.
[Off]: išjungta
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Galite atkurti sistemos gamyklinius
nustatymus, pasirinkę nustatymų grupę.
Visi grupės nustatymai bus atkurti.
[Input Skip Setting]
[Initialise Personal Information]
Praleidimo nustatymas yra naudinga
funkcija, leidžianti praleisti
nenaudojamas įvestis, kai funkcija
pasirenkama paspaudžiant INPUT +/–.
[Do not skip]: sistema nepraleidžia
pasirinktos įvesties.
[Skip]: sistema praleidžia pasirinktą įvestį.
Pastaba
Jei INPUT +/– paspaudžiamas, kai rodomas
pagrindinis meniu, įvesties piktograma,
kurios nuostata [Skip], rodoma neryškiai.
Patarimas
Galima nustatyti [Input Skip Setting]
naudojant parinkčių meniu (55 psl.).
[Easy Setup]
Paleiskite [Easy Setup] ir nustatykite
pagrindinius sistemos pradinius ir tinklo
nustatymus. Vykdykite ekrane pateiktas
instrukcijas.
54LT
Sistemoje saugomą asmeninę
informaciją galima ištrinti.
Pastaba
Jei sistemą išmetate, perduodate ar
perparduodate, saugos sumetimais
panaikinkite visą asmeninę informaciją.
Pasinaudoję tinklo paslauga, atlikite
atitinkamus veiksmus, pvz., atsijunkite.
Parinkčių meniu sąrašas
Įvairūs nustatymai ir atkūrimo operacijos yra pasiekiami paspaudžiant OPTIONS.
Galimos parinktys skiriasi, jos priklauso nuo situacijos.
Elementas
Paaiškinimas
[Sound Field]
Pakeičiamas garso lauko nustatymas (24 psl.).
[Night]
Pasirenkamas nakties režimas (25 psl.).
Pasirenkamas balso režimas (25 psl.).
[Input Skip Setting]
Praleidžia nenaudojamas įvestis, kai funkcija pasirenkama paspaudžiant
INPUT +/– (54 psl.).
[Repeat Setting]
Nustatomas kartotinis atkūrimas.
[Shuffle Setting]
Nustatomas maišomas atkūrimas.
[Play/Stop]
Pradedamas arba sustabdomas atkūrimas.
[Play from start]
Pradedama leisti nuo pradžių.
Kaip naudoti įvairias funkcijas / nustatymus
[Voice]
55LT
Sistema išjungiama,
kai išjungiamas TV.
Nesklandumų šalinimas
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojant sistemą kyla viena iš toliau
nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi
dėl taisymo naudokite šį nesklandumų
šalinimo vadovą ir bandykite problemą
išspręsti. Jei nepavyktų išspręsti kurios
nors problemos, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Taisyti pristatykite tiek pagrindinį
įrenginį, tiek ir žemųjų dažnių
garsiakalbį, net jeigu atrodo,
kad sugedo tik vienas įrenginys.
Maitinimas
Nepavyksta įjungti sistemos.
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo laidas.
 Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) nuo sieninio elektros lizdo
(maitinimo tinklo) ir kelias minutes
palaukę vėl jį prijunkite.
Sistemos nepavyksta įjungti net kai
TV yra įjungtas.
 [System Settings] – [HDMI Settings] –
[Control for HDMI] nustatykite kaip
[On] (52 psl.). TV turi palaikyti
„Control for HDMI“ funkciją (46 psl.).
Išsamios informacijos žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
 Patikrinkite TV garsiakalbių
nustatymus. Sistemos galia
sinchronizuojama su TV garsiakalbių
nustatymais. Išsamios informacijos
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
 Jei paskutinį kartą garsas buvo
perduodamas per TV garsiakalbius,
sistemos nepavyks įjungti net
įjungus TV.
56LT
 Patikrinkite [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked
to TV] nustatymą (52 psl.). [Standby
Linked to TV] nustačius [On],
sistema automatiškai išjungiama,
kai išjungiate TV, nepriklausomai
nuo įvesties.
Sistemos nepavyksta išjungti,
net kai išjungiamas TV.
 Patikrinkite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Linked to TV]
nustatymą (52 psl.). Jei norite, kad
sistema automatiškai išsijungtų
nepriklausomai nuo įvesties, kai
išjungiate TV, [Standby Linked to TV]
nustatykite [On]. TV turi palaikyti
„Control for HDMI“ funkciją (46 psl.).
Išsamios informacijos žr. TV
naudojimo instrukcijoje.
Vaizdas
Vaizdo nėra arba neatkuriamas
tinkamai.
 Pasirinkite atitinkamą įvestį (15 psl.).
 Jei pasirinkus TV įvestį nėra vaizdo,
TV nuotolinio valdymo pultu
pasirinkite norimą televizijos kanalą.
 Atjunkite ir vėl prijunkite HDMI kabelį.
Įsitikinkite, kad kabelis tvirtai
prijungtas.
 Laikydami nuspaudę
, ant
pagrindinio įrenginio paspauskite
+, –, +, kad nustatytumėte žemiausią
vaizdo išvesties raiškos
nustatymo lygį.
 Sistema prijungta prie HDCP (didelio
pralaidumo skaitmeninio turinio
apsauga) nepalaikančio įvesties
įrenginio. Tokiu atveju patikrinkite
prijungto įrenginio specifikacijas.
Vaizdas nerodomas visame
TV ekrane.
Garsas atkuriamas ir per sistemą,
ir per TV.
 Kraštinių santykis laikmenoje
yra fiksuotas.
 Nutildykite sistemos arba TV garsą.
Garsas
Per sistemą neatkuriamas TV garsas.
 Pasirinkite SYNC nuostatą 0 ms, jei ji
nustatyta nuo 25 ms iki 300 ms
(26 psl.).
Nėra prie sistemos prijungto
įrenginio perduodamo garso arba
jis labai tylus.
 Paspauskite  + ant nuotolinio
valdymo pulto ir patikrinkite garsumo
lygį (13 psl.).
 Paspausdami  arba  + ant
nuotolinio valdymo pulto atšaukite
nutildymo funkciją (13 psl.).
 Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas
įvesties šaltinis. Pakartotinai
spausdami INPUT +/– nuotolinio
valdymo pulte, išbandykite kitus
įvesties šaltinius (13 psl.).
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungti
sistemos ir prijungto įrenginio
kabeliai ir laidai.
Netaikomas erdvinio garso efektas.
 Atsižvelgiant į įvesties signalą ir garso
lauko nustatymą, erdvinis garsas gali
būti atkuriamas neefektyviai.
Atsižvelgiant į programą arba diską,
erdvinio garso efektas gali būti vos
pastebimas.
 Jei norite girdėti kelių kanalų garsą,
patikrinkite prie sistemos prijungto
įrenginio skaitmeninės garso išvesties
nustatymą. Išsamios informacijos
rasite prie prijungto įrenginio
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
Garsas atsilieka nuo vaizdo.
 Jei garsas iš [TV] arba [Analog] įvesčių
leidžiamas naudojant „Wireless Multi
Room“ funkciją, jis atsilieka nuo
vaizdo. Jei laiko tarpas tarp garso
ir vaizdo jus trikdo, „Wireless Multi
Room“ funkciją atšaukite.
57LT
Nesklandumų šalinimas
 Patikrinkite HDMI kabelio, optinio
skaitmeninio kabelio arba analoginio
garso kabelio, kuris prijungtas
prie sistemos ir TV, tipą ir jungtį
(žr. pridėtą paleisties vadovą).
 Jei sistema ir TV sujungti HDMI
kabeliu, patikrinkite, ar:
– prijungto TV HDMI lizdas
pažymėtas „ARC“;
– įjungta TV funkcija „Control for
HDMI“;
– sistemos [Control for HDMI]
nustatyta kaip [On] ir [TV Audio
Input Mode] nustatyta kaip [Auto]
(52 psl.).
 Jei TV nėra suderinamas su „Audio
Return Channel“, prijunkite optinį
skaitmeninį kabelį (pridedamas)
(žr. pridėtą paleisties vadovą). Jei TV
nėra suderinamas su „Audio Return
Channel“, TV garsas nebus
atkuriamas per sistemą, net jei
sistema bus prijungta prie TV
HDMI IN lizdo.
 Sistemos įvestį perjunkite į [TV]. Jei
sistemą ir TV sujungiate analoginio
garso kabeliu (nepridedamas),
sistemos įvestį perjunkite į [Analog]
(15 psl.).
 Padidinkite sistemos garsumą
arba atšaukite nutildymą.
 Atsižvelgiant į TV ir sistemos
prijungimo tvarką, sistema gali būti
nutildyta ir sistemos priekinio
skydelio ekrane rodoma „MUTING“.
Jei taip nutiktų, pirma įjunkite TV,
tada sistemą.
 TV (BRAVIA) garsiakalbius nustatykite
kaip garso sistemą. Kaip nustatyti TV,
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
TV garsas iš šios sistemos atsilieka
nuo vaizdo.
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Iš žemųjų dažnių garsiakalbio
nesklinda joks garsas arba jis
labai tylus.
 Paspausdami SW  + ant nuotolinio
valdymo pulto padidinkite žemųjų
dažnių garsiakalbio garsumą (26 psl.).
 Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių
garsiakalbio maitinimo indikatorius
šviečia žalia arba oranžine spalva.
 Jei žemųjų dažnių garsiakalbio
maitinimo indikatorius nešviečia,
pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
– Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
žemųjų dažnių garsiakalbio
kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo tinklo laidas).
– Paspausdami žemųjų dažnių
garsiakalbio mygtuką 
(maitinimas) įjunkite maitinimą.
 Jei žemųjų dažnių garsiakalbio
maitinimo indikatorius lėtai mirksi
žalia arba oranžine spalva arba
šviečia raudonai, pabandykite atlikti
toliau nurodytus veiksmus.
– Žemųjų dažnių garsiakalbį
perkelkite arčiau pagrindinio
įrenginio, kad žemųjų dažnių
garsiakalbio maitinimo indikatorius
šviestų žalia arba oranžine spalva.
– Atlikite dalyje „Belaidžio žemųjų
dažnių garsiakalbio ryšio
nustatymas (SECURE LINK)“ (41 psl.)
nurodytus veiksmus.
 Žemųjų dažnių garsiakalbio
maitinimo indikatorius greitai mirksi
žalia spalva.
– Pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
 Jei žemųjų dažnių garsiakalbio
maitinimo indikatorius mirksi
raudonai, paspausdami žemųjų
dažnių garsiakalbio mygtuką 
(maitinimas) išjunkite maitinimą
ir patikrinkite, ar neuždengtos jo
ventiliacijos angos.
58LT
 Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas
bosų garsui atkurti. Jei naudojami
įvesties šaltiniai, į kuriuos įeina labai
nedaug bosų garso komponentų
(pvz., TV transliacijos), gali būti sunku
išgirsti garsą per žemųjų dažnių
garsiakalbį.
 Nustatykite nakties režimą [Off].
Išsamios informacijos žr. „Kaip
mėgautis aiškiu garsu vidurnaktį,
nustačius nedidelį garsumą (NIGHT)“
(25 psl.).
Garsas stringa arba girdimas
triukšmas.
 Jei netoli yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas
(pvz., belaidis LAN ar naudojama
mikrobangų krosnelė), sistemą
perkelkite toliau nuo jo.
 Jeigu tarp pagrindinio įrenginio
ir žemųjų dažnių garsiakalbio yra
kliūtis, ją patraukite arba pašalinkite.
 Pagrindinį įrenginį ir žemųjų dažnių
garsiakalbį padėkite taip, kad tarp jų
būtų kuo mažesnis atstumas.
 Belaidžio LAN maršrutizatoriaus arba
asmeninio kompiuterio belaidžio LAN
ryšio dažnį pakeiskite į 5 GHz
diapazoną.
 Belaidį ryšį su TV arba Blu-ray Disc
grotuvu pakeiskite laidiniu.
USB įrenginio prijungimas
USB įrenginys neatpažįstamas.
 Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
 Išjunkite sistemą.
 Atjunkite ir vėl prijunkite
USB įrenginį.
 Įjunkite sistemą.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys
tinkamai prijungtas prie (USB)
prievado (23 psl.).
 Patikrinkite, ar nesugadintas USB
įrenginys arba kabelis.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys įjungtas.
 Jei USB įrenginys prijungtas per USB
šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite USB
įrenginį tiesiogiai prie sistemos.
Mobiliojo įrenginio
prijungimas
Nepavyksta užmegzti
BLUETOOTH ryšio.
Nepavyksta susieti.
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Įsitikinkite, kad sistemos veikimo
netrikdo belaidis LAN įrenginys,
kitas 2,4 GHz belaidis įrenginys arba
mikrobangų krosnelė. Jei netoliese
yra įrenginių, skleidžiančių
elektromagnetines bangas,
patraukite juos toliau nuo sistemos.
Nepavyksta naudoti NFC funkcijos.
 NFC funkcija neveikia su BLUETOOTH
ausinėmis. Kaip klausytis garso
naudojant su BLUETOOTH
suderinamas ausines, žr. „Kaip
prijungto TV arba įrenginio garso
klausytis per ausines“ (30 psl.).
Sistema neatkuria garso iš prijungto
BLUETOOTH mobiliojo įrenginio.
 Įsitikinkite, kad šviečia pagrindinio
įrenginio BLUETOOTH indikatorius
Ausinių prijungimas
BLUETOOTH ryšiu
Nepavyksta užmegzti
BLUETOOTH ryšio.
 Įsitikinkite, kad šviečia pagrindinio
įrenginio BLUETOOTH indikatorius
(10 psl.).
 Įsitikinkite, kad norimas prijungti
BLUETOOTH įrenginys yra įjungtas
ir įjungta BLUETOOTH funkcija.
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Iš naujo susiekite sistemą su
BLUETOOTH įrenginiu. Pirmiausia gali
reikėti nutraukti susiejimą su šia
sistema naudojant BLUETOOTH
įrenginį.
 Susiejimo informacija gali būti
panaikinta. Susiekite dar kartą
(30 psl.).
Nepavyksta susieti.
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
59LT
Nesklandumų šalinimas
 Įsitikinkite, kad šviečia pagrindinio
įrenginio BLUETOOTH indikatorius
(28 psl.).
 Įsitikinkite, kad norimas prijungti
BLUETOOTH įrenginys yra įjungtas
ir įjungta BLUETOOTH funkcija.
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Iš naujo susiekite sistemą su
BLUETOOTH įrenginiu. Pirmiausia gali
reikėti nutraukti susiejimą su šia
sistema naudojant BLUETOOTH
įrenginį.
 Susiejimo informacija gali būti
panaikinta. Susiekite dar kartą
(27 psl.).
(28 psl.).
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Jei šalia yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas,
pvz., belaidis LAN įrenginys,
kiti BLUETOOTH įrenginiai arba
mikrobangų krosnelė, perkelkite jį
toliau nuo sistemos.
 Pašalinkite visas kliūtis, esančias tarp
šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio,
arba perkelkite sistemą toliau nuo
kliūties.
 Pakeiskite prijungto BLUETOOTH
įrenginio padėtį.
 Belaidžio LAN maršrutizatoriaus arba
asmeninio kompiuterio belaidžio LAN
ryšio dažnį pakeiskite į 5 GHz
diapazoną.
 Padidinkite prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
 Įsitikinkite, kad sistemos veikimo
netrikdo belaidis LAN įrenginys,
kitas 2,4 GHz belaidis įrenginys arba
mikrobangų krosnelė. Jei netoliese
yra įrenginių, skleidžiančių
elektromagnetines bangas,
patraukite juos toliau nuo sistemos.
Laidinis LAN ryšys
Sistemai nepavyksta prisijungti
prie tinklo.
 Patikrinkite tinklo ryšio veikimą
(18 psl.) ir tinklo nustatymus (53 psl.).
Nepavyksta naudoti NFC funkcijos.
 NFC funkcija neveikia su BLUETOOTH
ausinėmis. Kaip klausytis garso
naudojant su BLUETOOTH
suderinamas ausines, žr. „Kaip
prijungto TV arba įrenginio garso
klausytis per ausines“ (30 psl.).
Per prijungtas BLUETOOTH ausines
neišvedamas garsas.
 Įsitikinkite, kad šviečia pagrindinio
įrenginio BLUETOOTH indikatorius
(10 psl.).
 Perkelkite šią sistemą arčiau
BLUETOOTH įrenginio.
 Jei šalia yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas,
pvz., belaidis LAN įrenginys, kiti
BLUETOOTH įrenginiai arba
mikrobangų krosnelė, perkelkite
jį toliau nuo sistemos.
 Pašalinkite visas kliūtis, esančias tarp
šios sistemos ir BLUETOOTH
įrenginio, arba perkelkite sistemą
toliau nuo kliūties.
 Pakeiskite prijungto BLUETOOTH
įrenginio padėtį.
 Belaidžio LAN maršrutizatoriaus arba
asmeninio kompiuterio belaidžio LAN
ryšio dažnį pakeiskite į 5 GHz
diapazoną.
 Padidinkite prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumą.
 Nustatykite [Wireless Playback
Quality] kaip [Connection] (51 psl.).
60LT
Belaidis LAN ryšys
Atlikus [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)] sąranką, asmeninis
kompiuteris neprisijungia
prie interneto.
 Jei prieš reguliuojant
maršrutizatoriaus nustatymą bus
vykdoma „Wi-Fi“ apsaugotos
sąrankos funkcija, maršrutizatoriaus
belaidžio ryšio nustatymai gali būti
automatiškai pakeisti. Tokiu atveju
atitinkamai pakeiskite PC belaidžio
ryšio nustatymus.
Sistemai nepavyksta prisijungti prie
tinklo arba ryšys su tinklu nestabilus.
 Įsitikinkite, kad belaidžio LAN
maršrutizatorius įjungtas.
 Patikrinkite tinklo ryšio veikimą
(19 psl.) ir tinklo nustatymus (53 psl.).
 Atsižvelgiant į naudojimo aplinką
(įskaitant sienų statybos medžiagą),
radijo bangų priėmimo sąlygas arba
kliūtis tarp sistemos ir belaidžio LAN
maršrutizatoriaus, ryšio atstumą gali
tekti sutrumpinti. Perkelkite sistemą ir
belaidžio LAN maršrutizatorių arčiau
vienas kito.
 Ryšį gali trikdyti 2,4 GHz dažnio
bangas skleidžianti mikrobangų
krosnelė, BLUETOOTH arba
skaitmeninis belaidis įrenginys.
Pagrindinį įrenginį pastatykite atokiau
nuo tokių įrenginių arba juos išjunkite.
 Belaidžio LAN ryšio stabilumui įtakos
turi naudojimo aplinka, ypač kai
naudojama sistemos BLUETOOTH
funkcija. Tokiu atveju pertvarkykite
naudojimo aplinką.
 Belaidžio LAN funkcija negalima,
jei naudojama „Wireless Surround“
funkcija.
 Sureguliuokite erdvinio garso
garsiakalbių garsumą [Audio
Settings] – [Speaker Settings].
Belaidžių tinklų sąraše nerodomas
norimas belaidžio ryšio LAN
maršrutizatorius.
Garsas atsilieka nuo vaizdo.
 Paspausdami BACK grįžkite į ankstesnį
ekraną ir pabandykite vėl atlikti
[Wireless Setup] (19 psl.). Jei norimas
naudoti belaidžio ryšio LAN
maršrutizatorius vis tiek
neaptinkamas, tinklų sąraše
pasirinkite [New connection
registration], pasirinkite [Manual
registration] ir tinklo pavadinimą
(SSID) įveskite rankiniu būdu.
Interneto ryšys
 Patikrinkite laidinio arba belaidžio
LAN ryšį.
 Maršrutizatorių arba belaidžio ryšio
LAN maršrutizatorių paleiskite iš naujo.
„Wireless Surround“
Nėra garso arba iš belaidžio
garsiakalbio sklinda tik labai
tylus garsas.
 Atsižvelgiant į įvesties signalą,
erdvinio garso efekto gali nepavykti
išgauti. Atsižvelgiant į programą arba
diską, erdvinio garso kanalų garso
signalai atkuriami labai tyliai.
 Kai leidžiamas turinys, suderinamas su
autorių teisių apsaugos technologija
(HDCP ir pan.), garsas per belaidį
garsiakalbį gali būti neišvedamas.
 Patikrinkite erdvinio garso
garsiakalbių ryšį [Wireless Surround
Settings] – [Surround Speaker
Connection Check].
Sistemai nepavyksta prisijungti
prie tinklo.
 Belaidžio LAN funkcija negalima,
jei naudojama „Wireless Surround“
funkcija. Prijunkite prie tinklo laidiniu
LAN ryšiu.
Belaidžių garsiakalbių nepavyksta
prijungti prie sistemos.
 Atnaujinkite sistemos ir belaidžių
garsiakalbių programinės įrangos
versiją į naujausią.
„Wireless Multi Room“
Garsas atsilieka nuo vaizdo.
 Jei garsas iš [TV] arba [Analog] įvesčių
leidžiamas naudojant „Wireless Multi
Room“ funkciją, jis atsilieka nuo
vaizdo. Su šia funkcija garso iš prie
sistemos prijungto įrenginio galima
klausytis skirtinguose kambariuose.
Jei laiko tarpas tarp garso ir vaizdo jus
trikdo, „Wireless Multi Room“ funkciją
atšaukite.
Nuotolinio valdymo pultas
Neveikia sistemos nuotolinio
valdymo pultas
 Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite
į pagrindinio įrenginio nuotolinio
valdymo jutiklį (10 psl.).
 Pašalinkite visas tarp nuotolinio
valdymo pulto ir sistemos
esančias kliūtis.
 Jei abu nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementai išeikvoti,
pakeiskite juos naujais.
61LT
Nesklandumų šalinimas
Sistemos nepavyksta prijungti
prie interneto.
 Naudojant „Wireless Surround“
funkciją garsas gali vėluoti.
 Patikrinkite, ar spaudžiate tinkamą
nuotolinio valdymo pulto mygtuką.
Neveikia TV nuotolinio valdymo
pultas.
 Šią problemą galima išspręsti
įjungiant IR kartotuvo funkciją
(52 psl.).
Kita
Control for HDMI funkcija neveikia
tinkamai.
Priekinio skydelio ekrane rodoma
BT TX.
 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką BLUETOOTH RX/TX, kad
perjungtumėte [Bluetooth Mode]
nuostatą į [Receiver]. „BT TX“ rodomas,
jei [Bluetooth Mode] nustatytas kaip
[Transmitter] (51 psl.). Paspaudus
nuotolinio valdymo pulto mygtuką
BLUETOOTH RX/TX, [Bluetooth Mode]
nuostata pakeičiama į [Receiver]
ir priekinio skydelio ekrane rodoma
pasirinkta įvestis.
 Patikrinkite jungtį su sistema
(žr. pridėtą paleisties vadovą).
 Įjunkite TV funkciją „Control for
HDMI“. Išsamios informacijos
žr. TV naudojimo instrukcijoje.
 Šiek tiek palaukite, tada bandykite
dar kartą. Jei atjungsite sistemą, gali
šiek tiek užtrukti, kol bus galima atlikti
veiksmus. Palaukite 15 skundžių ar
ilgiau, tada bandykite dar kartą.
 Įrenginių, kuriuos galima valdyti
naudojant funkciją „Control for HDMI“,
tipas ir skaičius ribojamas pagal HDMI
CEC standartus, kaip nurodyta toliau.
– Įrašymo įrenginiai („Blu-ray Disc“
įrašymo įrenginys, DVD įrašymo
įrenginys ir kt.): iki 3 įrenginių
– Atkūrimo įrenginiai („Blu-ray Disc“
leistuvas, DVD leistuvas ir kt.):
iki 3 įrenginių (vieną iš jų naudoja
ši sistema)
– Su imtuvu susiję įrenginiai:
iki 4 įrenginių
– Garso sistema (imtuvas / ausinės):
ne daugiau kaip 1 įrenginys
(kurį naudoja ši sistema)
Netinkamai veikia TV jutikliai.
Priekinio skydelio ekrane pakaitomis
mirksi PRTCT, PUSH ir POWER.
Sistema neveikia tinkamai.
 Paspausdami  (maitinimas)
išjunkite sistemą. Kai indikatorius
užges, atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) ir patikrinkite, ar neuždengtos
sistemos ventiliacijos angos.
62LT
 Pagrindinis įrenginys gali užstoti tam
tikrus jutiklius (pvz., šviesumo jutiklį),
TV nuotolinio valdymo pulto imtuvą
arba 3D TV akiniams skirtą spinduolį
(infraraudonųjų spindulių
perdavimą), jei TV palaiko
infraraudonųjų spindulių 3D akinių
sistemą arba belaidį ryšį. Pagrindinį
įrenginį pastatykite atokiau nuo TV,
kad tos dalys tinkamai veiktų. Jutiklių
ir nuotolinio valdymo imtuvo vietų
ieškokite TV naudojimo instrukcijoje.
Belaidžio ryšio funkcijos (belaidis
LAN, BLUETOOTH arba žemųjų
dažnių garsiakalbis) nestabilios.
 Aplink sistemą nestatykite metalinių
objektų, išskyrus TV.
Staiga pradedama leisti jums
negirdėta muzika.
 Gali būti, kad buvo paleistas iš
anksto įdiegtas muzikos pavyzdys.
Atkūrimą sustabdykite paspausdami
pagrindinio įrenginio mygtuką
.
 Gali būti įjungtas sistemos
demonstracinis režimas. Norėdami
atšaukti demonstracinį režimą,
sistemą nustatykite iš naujo.
Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek.
palaikykite pagrindinio įrenginio
mygtukus  (maitinimas) ir – (63 psl.).
Sistemos nustatymas
iš naujo
Jei sistema vis tiek neveikia tinkamai,
atkurkite gamyklinius sistemos
nustatymus, kaip nurodyta toliau.
1
2
3
5
Pagrindiniame meniu pasirinkite
[Setup].
TV ekrane rodomas sąrankos
ekranas.
Pasirinkite [Resetting] – [Reset to
Factory Default Settings].
Nesklandumų šalinimas
4
Paspauskite HOME.
TV ekrane bus atidarytas
pagrindinis meniu.
Pasirinkite norimą atkurti
meniu elementą.
Pasirinkite [Start].
Kaip atšaukti nustatymą iš naujo
Atlikdami 5 veiksmą pasirinkite
[Cancel].
Jei nustatymo iš naujo
nepavyksta atlikti
naudojantis pagrindiniu
meniu
Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek.
palaikykite pagrindinio įrenginio
mygtukus  (maitinimas) ir –.
Atkuriama pradinė nustatymų būsena.
Pastaba
Nustatant iš naujo gali būti prarastas ryšys
su žemųjų dažnių garsiakalbiu. Tokiu atveju
atlikite veiksmus, kurie aprašyti „Belaidžio
žemųjų dažnių garsiakalbio ryšio
nustatymas (SECURE LINK)“ (41 psl.).
63LT
BLUETOOTH
Papildoma informacija
Specifikacijos
Pailgasis garsiakalbis
(SA-MT500, SA-MT501)
Stiprintuvas
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis ir priekinis dešinysis:
25 W + 25 W
(esant 4 omams, 1 kHz, 1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis
garsiakalbiai: 35 W (vienam kanalui
esant 4 omams, 1 kHz)
Įvestys
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Išvestys
HDMI OUT (TV (ARC))
HDMI
Jungtis
A tipo (19 kontaktų)
USB
(USB) prievadas:
A tipo (USB atmintinei prijungti)
LAN
LAN(100) jungtis
100BASE-TX kontaktas
Belaidis LAN
Ryšio sistema
IEEE 802.11 a/b/g/n
Dažnių diapazonas
2,4 GHz, 5 GHz
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijos 4.1 versija
Išvestis
1 galios klasė pagal
BLUETOOTH specifikacijas
Didžiausias ryšio diapazonas
Aprėpties laukas apytiksliai 30 m1)
Didžiausias galimų registruoti
įrenginių skaičius
9 įrenginiai
Dažnių diapazonas
2,4 GHz juosta (2,4–2,4835 GHz)
Moduliavimo metodas
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Suderinami BLUETOOTH profiliai2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC5), LDAC
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–40 000 Hz (LDAC diskretizavimo
dažnis 96 kHz su 990 kbps perdavimu)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis
44,1 kHz)
1) Faktinis diapazonas gali skirtis
atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip
kliūtys tarp įrenginių, mikrobangų
krosnelės skleidžiamas magnetinis
laukas, statinis krūvis, belaidis
telefonas, priėmimo jautrumas,
operacinė sistema, programinė įranga,
taikomosios programos ir kt.
2)
Standartiniai BLUETOOTH profiliai
nurodo BLUETOOTH ryšio tarp
įrenginių paskirtį.
3)
Kodekas: garso signalo glaudinimo
ir konvertavimo formatas
4)
Pojuosčio kodeko santrumpa
5)
Pažangiojo garso kodavimo santrumpa
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis
garsiakalbiai
Garsiakalbių sistema
Viso diapazono garsiakalbių sistema,
akustinis sulaikymas
Garsiakalbis
45 mm, kūgio tipo
64LT
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
19,5 V nuolatinė srovė (naudojant
pridedamą kintamosios srovės
adapterį, prijungtą prie 100–240 V,
50 Hz/60 Hz kintamosios srovės
maitinimo šaltinio)
Energijos sąnaudos (naudojant pridedamą
kintamosios srovės adapterį)
Įjungtas: 30 W
Išsamios informacijos apie energijos
sąnaudas budėjimo režimu ieškokite
„Energijos sąnaudos atsižvelgiant į
kiekvieno budėjimo režimo nustatymo
reikšmę“ (66 psl.).
Apytiksliai matmenys* (plotis / aukštis / gylis)
500 × 64 × 108 mm (be grotelių)
500 × 64 × 110 mm (su grotelėmis)
*Be išsikišimų
Svoris (apytiksl.)
2 kg
Suderinami „iPod“ / „iPhone“
modeliai
IŠVESTIES GALIA (norminė)
85 W (esant 4 omams, 100 Hz)
Garsiakalbių sistema
Žemųjų dažnių garsiakalbio sistema,
bosų atspindys
Garsiakalbis
160 mm, kūgio tipo
Maitinimo reikalavimai
220–240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos
Įjungtas: 20 W
Budėjimo režimas: 0,5 W arba mažiau
Apytiksliai matmenys (plotis / aukštis / gylis)
95 × 383 × 380 mm (be išsikišimų)
Svoris (apytiksl.)
6,6 kg
Belaidis siųstuvas /
imtuvas
Ryšio sistema
Belaidžio garso specifikacijos 3.0 versija
Dažnių diapazonas
5,2 GHz (5,180–5,240 GHz)
5,8 GHz (5,736–5,814 GHz)
Moduliavimo metodas
DSSS
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto
neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
65LT
Papildoma informacija
Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai
nurodyti toliau. Prieš prijungdami prie
sistemos, į „iPod“ / „iPhone“ įdiekite
naujausią programinę įrangą.
BLUETOOTH technologija veikia su:
„iPhone 7 Plus“ / „iPhone 7“ / „iPhone SE“ /
„iPhone 6s Plus“ / „iPhone 6s“ /
„iPhone 6 Plus“ / „iPhone 6“ / „iPhone 5s“ /
„iPhone 5c“ / „iPhone 5“ / „iPhone 4s“
„iPod touch“ (6-osios kartos) /
„iPod touch“ (5-osios kartos).
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(SA-WMT500, SA-WMT501)
Energijos sąnaudos atsižvelgiant į kiekvieno
budėjimo režimo nustatymo reikšmę
Budėjimo režimas
Numatytasis
nustatymas
Nustatymo reikšmė
[Bluetooth Standby]
(51 psl.)
[On]
[Off]
[On]
[Quick Start/Network
Standby] (52 psl.)
[Off]
[Off]
[On]
Energijos sąnaudos
Mažiau nei
2W
Mažiau nei
0,5 W
Mažiau nei
7W
Pastabos
• Sistemos „Wi-Fi“ ir eterneto prievadai veikia kaip maršrutizatoriai ir garso duomenis gali
persiųsti į kai kuriuos kitus „Sony“ garso gaminius.
• Kai [Quick Start/Network Standby] nustatyta kaip [Off], veikiant budėjimo režimu
belaidžio LAN ryšio funkcija yra išjungta.
• Kai [Bluetooth Mode] nustatyta kaip [Off], BLUETOOTH funkcija išjungta.
66LT
Atkuriami failų tipai
Muzika
Plėtinys
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
WMA9 Standard2)
.wma
WMA10 Pro4)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),5)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
„Vorbis“
.ogg
„Monkey’s Audio“
.ape
1)
2)
3)
4)
5)
Papildoma informacija
Kodekas
– iki 500 failų / aplankų viename
sluoksnyje.
• Sistema gali atpažinti šiuos pagrindinio
tinklo serveryje saugomus failus arba
aplankus:
– aplankus iki 19-ojo sluoksnio
– iki 999 failų / aplankų viename
sluoksnyje.
• Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su
šia sistema.
• Sistema gali atpažinti „Mass Storage
Class“ (MSC) įrenginius (pvz., atmintinę
arba HDD) ir 101 klavišo klaviatūrą.
Sistema atkuria .mka failus. Šių failų
negalima paleisti pagrindinio tinklo
serveryje.
Sistema gali neatkurti šio formato failų
pagrindinio tinklo serveryje.
Sistema neatkuria šio formato failų
pagrindinio tinklo serveryje.
Sistema neatkuria „Lossless“
užkoduotų failų.
Sistema neatkuria DST užkoduotų failų.
Pastabos
• Kai kurių failų gali nepavykti paleisti dėl
formato, kodavimo, įrašymo sąlygų arba
pagrindinio tinklo serverio būsenos.
• Gali nepavykti atkurti kai kurių
kompiuteriu redaguotų failų.
• Kai kurių failų gali nepavykti greitai
pasukti pirmyn arba atsukti atgal.
• Sistema neatkuria užkoduotų failų,
pvz., DRM.
• Sistema gali atpažinti šiuos USB įrenginių
failus ir aplankus:
– aplankus iki 9-ojo sluoksnio
(įskaitant šakninį aplanką)
67LT
Palaikomi įvesties garso formatai
Ši sistema palaiko toliau nurodytus garso formatus.
Formatas
Funkcija
„TV“ (DIGITAL IN)
LPCM 2ch

LPCM 5.1ch
–
LPCM 7.1ch
–
Dolby Digital

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
–
DTS

DSD
–
: palaikomas formatas.
–: nepalaikomas formatas.
68LT
BLUETOOTH ryšys
Jei turite su sistema susijusių klausimų
ar kilo problemų, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
69LT
Papildoma informacija
• BLUETOOTH įrenginiai turėtų būti
naudojami apytiksliai 10 metrų atstumu
(nesant kliūčių) vienas nuo kito.
Efektyvaus ryšio diapazonas gali sumažėti
esant toliau nurodytoms sąlygoms.
– Kai asmuo, metalinis objektas, siena ar
kita kliūtis yra tarp BLUETOOTH ryšiu
sujungtų įrenginių.
– Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN.
– Aplink naudojamas mikrobangų
krosneles.
– Vietose, kur yra kitų elektromagnetinių
bangų.
• BLUETOOTH įrenginiai ir belaidis LAN
(IEEE 802.11 b/g/n) naudoja tokį patį
dažnių diapazoną (2,4 GHz). Naudojant
BLUETOOTH įrenginį šalia įrenginio su
belaidžio LAN galimybe, gali atsirasti
elektromagnetinių trikdžių. Dėl to gali
sumažėti duomenų perdavimo greitis,
atsirasti triukšmas arba gali nepavykti
prijungti. Jei taip nutiktų, išbandykite
toliau nurodytas priemones.
– Naudokite šią sistemą bent 10 metrų
atstumu nuo belaidžio LAN įrenginio.
– Išjunkite belaidžio LAN įrenginio
maitinimą, kai naudojate BLUETOOTH
įrenginį būdami arčiau nei 10 metrų.
– Pastatykite šią sistemą ir BLUETOOTH
įrenginį kuo arčiau vienas kito.
• Šios sistemos transliuojamos radijo
bangos gali trukdyti veikti kai kuriems
medicinos įrenginiams. Šie trikdžiai gali
sutrikdyti veikimą, todėl visada išjunkite
šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio
maitinimą tokiose vietose:
– ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje, kurioje
gali būtų degiųjų dujų;
– prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
• Ši sistema palaiko saugos funkcijas,
atitinkančias BLUETOOTH specifikaciją,
kad būtų užmegztas saugus ryšys, kai
naudojama BLUETOOTH technologija.
Tačiau šių saugos priemonių gali
nepakakti, atsižvelgiant į nustatymų turinį
ir kitus faktorius, todėl naudodami ryšį,
pagrįstą BLUETOOTH technologija,
visuomet būkite atsargūs.
• „Sony“ nėra atsakinga už žalą ir kitus
nuostolius, kylančius dėl informacijos
nutekėjimo naudojant ryšį, pagrįstą
BLUETOOTH technologija.
• BLUETOOTH ryšys nebūtinai veikia
visuose BLUETOOTH įrenginiuose,
turinčiuose tokį pat profilį kaip
ir sistemos.
• BLUETOOTH įrenginiai, prijungti prie šios
sistemos, turi atitikti BLUETOOTH
specifikaciją, nurodytą „Bluetooth SIG,
Inc.“, ir privalo būti atitinkamai
sertifikuoti. Tačiau net jei įrenginys
atitinka BLUETOOTH specifikaciją, gali
būti atvejų, kai BLUETOOTH įrenginio
savybės arba specifikacijos neleidžia jo
prijungti, arba dėl jų gali skirtis valdymo
būdai, rodymas arba naudojimas.
• Atsižvelgiant į prie šios sistemos prijungtą
BLUETOOTH įrenginį, ryšio aplinką ir
aplinkos sąlygas, gali atsirasti triukšmas
arba dingti garsas.
GALUTINIO NAUDOTOJO
LICENCIJOS SUTARTIS
SVARBU:
PRIEŠ NAUDODAMI PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ
GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCIJOS
SUTARTĮ (GNLS). NAUDODAMI
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ SUTINKATE SU
ŠIOS GNLS SĄLYGOMIS. JEI SU ŠIOS
GNLS SĄLYGOMIS NESUTINKATE,
ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOTI
NEGALITE.
Ši GNLS yra teisinė sutartis tarp jūsų ir
„Sony Corporation“ (SONY). Šioje GNLS
apibrėžtos jūsų teisės ir įsipareigojimai,
susiję su SONY ir (arba) jos trečiųjų šalių
licencijos išdavėjų (įskaitant SONY
filialus) bei atitinkamų jų filialų (visi kartu
– TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAI) teikiama
SONY programine įranga, taip pat visais
SONY teikiamais naujiniais / plėtotėmis,
visais su šia programine įranga
susijusiais spausdintais, internetiniais
arba kitokiais elektroniniais dokumentais
ir visais duomenų failais, sukurtais
naudojant šią programinę įrangą
(viskas kartu – PROGRAMINĖ ĮRANGA).
Neatsižvelgiant į ankstesnį teiginį,
visai į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įtrauktai
programinei įrangai, prie kurios
pridedama atskira galutinio naudotojo
licencijos sutartis (įskaitant „GNU General
Public“ ir „Lesser/Library General Public“
licencijas, bet jomis neapsiribojant)
(IŠSKIRTINEI PROGRAMINEI ĮRANGAI),
turi būti taikoma ta atitinkama atskira
galutinio naudotojo licencijos sutartis,
o ne šios GNLS sąlygos, jei to
reikalaujama pagal tą atskirą galutinio
naudotojo licencijos sutartį.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS
LICENCIJA
PROGRAMINĖ ĮRANGA yra
licencijuojama, o ne parduodama.
70LT
PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimą
reglamentuoja autorių teisių ir kiti
intelektinės nuosavybės įstatymai bei
tarptautinių sutarčių nuostatos.
AUTORIŲ TEISĖS
Visos teisės į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir
jos nuosavybės teisės (įskaitant teises
į visus PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE
naudojamus paveikslėlius, nuotraukas,
animaciją, vaizdo ir garso įrašus,
muziką, tekstą bei programėles, bet
jomis neapsiribojant) priklauso SONY
arba vienam ar keliems TREČIOSIOS
ŠALIES TEIKĖJAMS.
LICENCIJOS SUTEIKIMAS
SONY suteikia jums ribotą licenciją,
pagal kurią galite naudoti PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ tik turimame suderinamame
įrenginyje (ĮRENGINYS) ir asmeniniais,
nekomerciniais tikslais. Aiškiai nurodoma,
kad visos su šia PROGRAMINE ĮRANGA
susijusios teisės, nuosavybės teisės
ir teisės į pelno dalį (įskaitant visas
intelektinės nuosavybės teises, bet jomis
neapsiribojant), kurios pagal šią GNLS
jums nesuteikiamos, priklauso SONY
ir TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAMS.
REIKALAVIMAI IR APRIBOJIMAI
Nei visos PROGRAMINĖS ĮRANGOS,
nei kurios nors jos dalies negalite
kopijuoti, publikuoti, pritaikyti,
platinti, bandyti gauti jos išeitinį kodą,
modifikuoti, perdaryti, dekompiliuoti
arba išskaidyti, taip pat negalite kurti
jokių PROGRAMINĖS ĮRANGOS išvestinių
produktų, nebent tokie išvestiniai
produktai būtų specialiai skirti naudoti su
PROGRAMINE ĮRANGA. Negalite
modifikuoti ar kaip nors keisti jokių
PROGRAMINĖS ĮRANGOS skaitmeninių
teisių valdymo funkcijų. Negalite apeiti,
modifikuoti, anuliuoti arba ignoruoti
jokių PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijų
arba apsaugos priemonių, taip pat jokių
su PROGRAMINE ĮRANGA susietų
mechanizmų. Negalite atskirti jokio
atskiro PROGRAMINĖS ĮRANGOS
komponento ir naudoti jo daugiau nei
viename ĮRENGINYJE, nebent SONY
aiškiai suteiktų teises taip daryti.
Negalite pašalinti, keisti, slėpti arba
sugadinti jokių PROGRAMINĖS ĮRANGOS
prekių ženklų arba žymų. PROGRAMINĖS
ĮRANGOS negalite bendrinti, platinti,
nuomoti, suteikti išperkamosios nuomos
pagrindais, sublicencijuoti, priskirti,
perleisti arba parduoti. Programinės
įrangos, tinklo paslaugų arba produktų,
kurie nėra PROGRAMINĖ ĮRANGA, bet
nuo kurių priklauso PROGRAMINĖS
ĮRANGOS veikimas, teikimas teikėjų
(programinės įrangos, paslaugų teikėjų
arba SONY) nuožiūra gali būti
pristabdytas arba nutrauktas. SONY ir šie
teikėjai negarantuoja, kad PROGRAMINĖ
ĮRANGA, tinklo paslaugos, turinys arba
kiti produktai ir toliau bus teikiami arba
veiks be trikčių arba modifikavimo.
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti jūs,
norėdami peržiūrėti, išsaugoti, apdoroti
ir (arba) naudoti turinį, kurį sukūrėte jūs ir
(arba) trečioji šalis. Toks turinys gali būti
saugomas autorių teisių, kitų intelektinės
nuosavybės įstatymų ir (arba) sutarčių.
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ sutinkate naudoti
tik vykdydami visų šių tokiam turiniui
taikomų įstatymų ir sutarčių nuostatas.
Pripažįstate ir sutinkate, kad SONY gali
imtis atitinkamų priemonių siekdama
apginti PROGRAMINĖS ĮRANGOS
saugomo, apdorojamo arba naudojamo
turinio autorių teises. Tai gali būti
stebėjimas, kaip dažnai kuriate
atsargines kopijas ir atkuriate duomenis
naudodami tam tikras PROGRAMINĖS
ĮRANGOS funkcijas, nesutikimas
patenkinti užklausos dėl duomenų
atkūrimo, taip pat šios GNLS galiojimo
nutraukimas netinkamo PROGRAMINĖS
ĮRANGOS naudojimo atveju
ir kitos priemonės.
TAIP PAT ATMINKITE, KAD PROGRAMINĖ
ĮRANGA GALI BŪTI SKIRTA TURINIUI,
PASIEKIAMAM PER VIENĄ ARBA KELIAS
TURINIO PASLAUGAS (TURINIO
PASLAUGA), NAUDOTI. PASLAUGOS
IR TO TURINIO NAUDOJIMĄ
REGLAMENTUOJA TOS TURINIO
PASLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO
SĄLYGOS. JEI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS
NESUTINKATE, PROGRAMINĖS ĮRANGOS
NAUDOJIMAS BUS APRIBOTAS. Jūs
pripažįstate ir sutinkate, kad tam tikras
naudojant PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
gaunamas turinys ir paslaugos gali būti
teikiami trečiosios šalies, kurios veiksmų
SONY nekontroliuoja. NORINT NAUDOTI
TURINIO PASLAUGĄ BŪTINAS INTERNETO
RYŠYS. TURINIO PASLAUGOS TEIKIMAS
GALI BŪTI BET KADA NUTRAUKTAS.
INTERNETO RYŠYS IR
TREČIOSIOS ŠALIES PASLAUGOS
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad norint
prisijungti prie tam tikrų PROGRAMINĖS
ĮRANGOS funkcijų gali būti būtinas
interneto ryšys, už kurį atsakote tik jūs.
Be to, tik jūs įsipareigojate sumokėti
trečiosioms šalims visus su interneto
ryšiu susijusius mokesčius, įskaitant
mokesčius interneto paslaugų teikėjui
arba nuo naudojimo trukmės
priklausančius mokesčius, bet jais
neapsiribojant. Atsižvelgiant į interneto
ryšio ir paslaugos teikimo našumą,
dažnių juostą arba techninius
apribojimus, PROGRAMINĖS ĮRANGOS
veikimas gali būti apribotas.
Už interneto ryšio teikimą, kokybę
ir saugą visą atsakomybę prisiima šią
paslaugą teikianti trečioji šalis.
EKSPORTO IR KITOS
NUOSTATOS
Jūs sutinkate laikytis visų jūsų
gyvenamojoje teritorijoje arba šalyje
galiojančių eksporto ir kartotinio
eksporto apribojimų bei nuostatų,
71LT
Papildoma informacija
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SU
AUTORIŲ TEISIŲ SAUGOMA
MEDŽIAGA NAUDOJIMAS
TURINIO PASLAUGA
neperduoti ir nesuteikti teisės perduoti
PROGRAMINĖS ĮRANGOS į draudžiamą
šalį bei jokiu kitu būdu nepažeisti tokių
apribojimų ir nuostatų.
DIDELĖS RIZIKOS VEIKLA
PROGRAMINĖ ĮRANGA nėra atspari
gedimams ir nėra sukurta, pagaminta
arba skirta naudoti ar perparduoti kaip
tinklinė valdymo įranga pavojingoje
aplinkoje, kurioje būtina užtikrinti
veikimą be sutrikimų, pvz.,
eksploatuojant branduolinių objektų,
orlaivių navigacijos ar ryšio sistemas,
oro eismo valdymo, tiesioginio gyvybės
palaikymo aparatų arba ginklų sistemas,
kuriose PROGRAMINĖS ĮRANGOS
gedimas galėtų lemti žūtį, asmens
sužalojimą, sukelti rimtą fizinę žalą arba
pakenkti aplinkai (DIDELĖS RIZIKOS
VEIKLA). SONY, visi TREČIŲJŲ ŠALIŲ
TEIKĖJAI ir atitinkami filialai aiškiai
nurodo, kad jokia išreikšta ar numanoma
garantija dėl tinkamumo vykdant
didelės rizikos veiklą nesuteikiama.
GARANTIJOS DĖL PROGRAMINĖS
ĮRANGOS IŠIMTYS
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad
naudodami PROGRAMINĘ ĮRANGĄ visą
riziką prisiimate jūs ir tik jūs esate
atsakingi už PROGRAMINĖS ĮRANGOS
naudojimą. PROGRAMINĖ ĮRANGA
teikiama TOKIA, KOKIA YRA, nesuteikiant
jokios garantijos, neprisiimant
įsipareigojimų ir nesudarant sąlygų.
„SONY“ IR VISI TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI
(šioje dalyje „SONY“ ir visi TREČIŲJŲ ŠALIŲ
TEIKĖJAI kartu – „SONY“) AIŠKIAI
ATSIRIBOJA NUO BET KOKIŲ TIEK
IŠREIKŠTŲ, TIEK NUMANOMŲ GARANTIJŲ,
ĮSIPAREIGOJIMŲ ARBA SĄLYGŲ,
ĮSKAITANT NUMANOMAS GARANTIJAS
DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PAŽEIDIMO
NEBUVIMO IR TINKAMUMO KONKREČIAM
TIKSLUI, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT.
„SONY“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ,
SĄLYGŲ IR PATIKINIMŲ DĖL A) BET
72LT
KOKIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS
FUNKCIJŲ ATITIKIMO JŪSŲ KELIAMIEMS
REIKALAVIMAMS ARBA JŲ NAUJINIMO,
B) TINKAMO IR SKLANDAUS BET KOKIOS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS VEIKIMO IR VISŲ
DEFEKTŲ PAŠALINIMO, C) KITOS
PROGRAMINĖS, APARATINĖS ĮRANGOS
ARBA DUOMENŲ SUGADINIMO
NAUDOJANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
TIKIMYBĖS NEBUVIMO,
D) NEPERTRAUKIAMO, NETRIKDOMO
IR NEKINTANČIO BET KOKIOS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS, TINKLO
PASLAUGOS (ĮSKAITANT INTERNETĄ)
ARBA PRODUKTO (BET NE PROGRAMINĖS
ĮRANGOS), NUO KURIO PRIKLAUSO
PROGRAMINĖS ĮRANGOS VEIKIMAS,
TEIKIMO IR E) PROGRAMINĖS ĮRANGOS
NAUDOJIMO ARBA JĄ NAUDOJANT
GAUNAMŲ REZULTATŲ TINKAMUMO,
TIKSLUMO, PATIKIMUMO AR KT.
JOKIA „SONY“ ARBA ĮGALIOTO „SONY“
ATSTOVO PATEIKTA ŽODINĖ AR
RAŠYTINĖ INFORMACIJA ARBA
PATARIMAS NEGALI BŪTI LAIKOMI
GARANTIJA, ĮSIPAREIGOJIMU AR
SĄLYGA ARBA KOKIU NORS BŪDU
IŠPLĖSTI ŠIOS GARANTIJOS APIMTĮ.
JEI BŪTŲ NUSTATYTA PROGRAMINĖS
ĮRANGOS DEFEKTŲ, VISAS DĖL
BŪTINOSIOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS,
REMONTO ARBA TAISYMO PATIRIAMAS
IŠLAIDAS PRISIIMATE JŪS. KAI KURIOSE
JURISDIKCIJOSE ATSISAKYTI
NUMANOMŲ GARANTIJŲ NELEIDŽIAMA,
TAD ŠIOS IŠIMTYS JUMS GALI BŪTI
NETAIKOMOS.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
„SONY“ IR VISI TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI
(šioje dalyje „SONY“ ir visi TREČIŲJŲ ŠALIŲ
TEIKĖJAI kartu – „SONY“) NĖRA ATSAKINGI
UŽ BET KOKIĄ ATSITIKTINĘ ARBA
PASEKMINĘ ŽALĄ, PATIRIAMĄ DĖL BET
KOKIOS IŠREIKŠTOS ARBA NUMANOMOS
GARANTIJOS AR SUTARTIES PAŽEIDIMO,
APLAIDUMO, GRIEŽTO ĮSIPAREIGOJIMO
ARBA KITŲ SU PROGRAMINE ĮRANGA
SUSIJUSIŲ TEISINIŲ APLINKYBIŲ,
ĮSKAITANT BET KOKIUS NUOSTOLIUS,
PATIRIAMUS DĖL TURTO, PAJAMŲ,
DUOMENŲ, GALIMYBĖS NAUDOTI
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA BET KOKIĄ
SUSIJUSIĄ APARATINĘ ĮRANGĄ
PRARADIMO, PRASTOVŲ, NAUDOTOJO
LAIKO ŠVAISTYMO, BET JAIS
NEAPSIRIBOJANT, NET JEI APIE BET KURIO
IŠ JŲ TIKIMYBĘ BUVO PRANEŠTA.
BET KURIUO ATVEJU VISA NUSTATYTA
ATSAKOMYBĖ PAGAL VISAS ŠIOS GNLS
NUOSTATAS BUS APRIBOTA IKI FAKTIŠKAI
UŽ PRODUKTĄ SUMOKĖTOS SUMOS. KAI
KURIOSE JURISDIKCIJOSE IŠIMČIŲ ARBA
APRIBOJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU ATSITIKTINIAIS
ARBA PASEKMINIAIS NUOSTOLIAIS,
DARYTI NEGALIMA, TAD NURODYTOS
IŠIMTYS ARBA APRIBOJIMAI JUMS GALI
BŪTI NETAIKOMI.
AUTOMATINĖ NAUJINIMO
FUNKCIJA
Ši GNLS ir SONY privatumo strategija,
kiekviena iš kurių kartkartėmis gali būti
keičiamos, kartu yra laikomos vientisa
tarp jūsų ir SONY sudaryta sutartimi,
reglamentuojančia PROGRAMINĖS
ĮRANGOS naudojimą.
SONY neatsižvelgiant arba neteikiant
kokios nors šioje GNLS numatytos teisės
arba nuostatos tokios teisės arba
nuostatos neatsisakoma. Jei kuri nors
šios GNLS dalis būtų laikoma netinkama,
neteisėta arba neįgyvendinama, tokia
nuostata turėtų būti taikoma tiek, kiek
įmanoma, siekiant užtikrinti šio GNLS
nuostatų vykdymą, o kitos dalys turi būti
laikomos galiojančiomis be jokių išlygų.
GALIOJANTYS ĮSTATYMAI
IR JURISDIKCIJA
Jungtinių Tautų konvencija dėl
tarptautinio prekių pirkimo šiai GNLS
netaikoma. Ši GNLS turi būti aiškinama
pagal Japonijos įstatymus,
neatsižvelgiant į įstatymų nuostatų
prieštaravimus. Bet kokie šios GNLS
pagrindu kylantys ginčai turi būti
sprendžiami išskirtinai Japonijoje, Tokijo
apygardos teisme, o susijusios šalys turi
sutikti su šių teismų vieta ir jurisdikcija.
NEŠALIŠKI TEISĖS GYNIMO BŪDAI
Neatsižvelgiant į jokius šioje GNLS
numatytus prieštaravimus, jūs
pripažįstate ir sutinkate, kad bet koks
šios GNLS nuostatų pažeidimas arba
nevykdymas padaro SONY neatitaisomą
žalą, nesulyginamą su jokiais piniginiais
nuostoliais, ir jūs sutinkate, kad SONY
gali pasinaudoti bet kokiomis
teisminėmis priemonėmis, kurias SONY
tokiomis aplinkybėmis mano esant
būtinomis ir tinkamomis. SONY taip pat
gali imtis bet kokių teisinių arba
techninių priemonių, siekdama užkirsti
kelią šios GNLS nuostatų pažeidimams ir
(arba) siekdama užtikrinti jų vykdymą,
73LT
Papildoma informacija
Kartkartėmis jums naudojant SONY arba
trečiųjų šalių serverius arba kitais
atvejais SONY arba TREČIOSIOS ŠALIES
TEIKĖJAI gali automatiškai arba kitaip
modifikuoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.
Tai gali būti susiję su įvairiais tikslais,
įskaitant saugos funkcijų tobulinimą,
klaidų šalinimą ir funkcijų gerinimą,
bet jais neapsiribojant. Dėl šio naujinimo
arba modifikavimo gali būti panaikintos
arba pakeistos PROGRAMINĖS ĮRANGOS
funkcijos, įskaitant jums svarbiausias
funkcijas, bet jomis neapsiribojant.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad tokie
veiksmai gali būti atliekami SONY
nuožiūra ir kad SONY gali kontroliuoti
nuolatinį PROGRAMINĖS ĮRANGOS
naudojimą jums įdiegus visus jos
komponentus arba davus sutikimą tokio
naujinimo arba modifikavimo atveju.
Pagal šią GNLS visi naujiniai /
modifikuoti komponentai laikomi
neatsiejama PROGRAMINĖS ĮRANGOS
dalimi. Sutikdami su šios GNLS
nuostatomis, leidžiate atlikti naujinimo /
modifikavimo veiksmus.
VIENTISA SUTARTIS,
ATSISAKYMAS, ATSKIRIAMUMAS
įskaitant neatidėliotiną teisės naudoti
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ atėmimą, bet juo
neapsiribojant, jei SONY mano, kad jūs
pažeidžiate arba ketinate pažeisti šios
GNLS nuostatas. Šios priemonės yra
laikomos kitas įstatymų numatytas
priemones, kurių SONY gali imtis,
papildančiomis priemonėmis.
NUTRAUKIMAS
Jums nevykdant kurios nors šios GNLS
sąlygos, nepažeisdama jokių kitų teisių,
SONY gali nutraukti GNLS galiojimą.
Tokio nutraukimo atveju turite nustoti
naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir
sunaikinti visas jos kopijas.
PATAISOS
„SONY“ PASILIEKA TEISĘ SAVO
NUOŽIŪRA TAISYTI BET KURIĄ ŠIOS
GNLS SĄLYGĄ, PRANEŠUSI APIE TAI
„SONY“ NURODYTOJE SVETAINĖJE, EL.
LAIŠKU, IŠSIŲSTU JŪSŲ PATEIKTU
ADRESU, JUMS NAUDOJANTIS
PLĖTOJIMO / NAUJINIMO PASLAUGOMIS
ARBA BET KURIUO KITU TEISĖTU BŪDU.
Jei su pataisa nesutinkate, turite
nedelsdami susisiekti su SONY ir gauti
atitinkamus nurodymus. Jei po tokios
pranešimo įsigaliojimo datos jūs ir toliau
naudosite PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, bus
laikoma, kad su tokia pataisa sutinkate.
TREČIOSIOS ŠALIES
NAUDOS GAVĖJAI
Kiekvienas TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAS
yra akivaizdus numatytas trečiosios šalies
naudos gavėjas, kuriam suteikiama teisė
reikalauti kiekvienos šios GNLS nuostatos
vykdymo, jei tai susiję su PROGRAMINĖS
ĮRANGOS NAUDOJIMU.
Jei kiltų su šia GNLS susijusių klausimų,
galite kreiptis į SONY, parašydami
atitinkamu teritorijos arba šalies
kontaktiniu adresu.
© „Sony Corporation“, 2014.
74LT
Atsargumo priemonės
Sauga
• Jei į sistemą patektų koks nors daiktas
arba skysčio, sistemą atjunkite ir prieš
toliau eksploatuodami pasirūpinkite,
kad ją patikrintų kvalifikuoti specialistai.
• Neužlipkite ant pagrindinio įrenginio ar
žemųjų dažnių garsiakalbio, nes galite
nukristi ir susižaloti arba sugadinti sistemą.
Maitinimo šaltiniai
• Prieš naudodami sistemą patikrinkite,
ar darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta pagrindinio
įrenginio apačioje esančioje etiketėje.
• Jei sistemos neketinate naudoti ilgą laiką,
ją atjunkite nuo sieninio elektros lizdo
(maitinimo tinklo). Kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą)
atjunkite ištraukdami kištuką, niekada
netraukite už laido.
• Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų yra
platesnis už kitą. Į sieninį elektros lizdą
(maitinimo tinklą) jį galima įkišti tik viena
kryptimi. Jei nepavyksta iki galo įkišti
kištuko į elektros lizdą, susisiekite
su pardavėju.
• Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti tik
reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
Įkaitimas
Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
sistemą nustatę didelį garsumą, sistemos
užpakalinė dalis ir apačia gerokai įkais.
Nelieskite sistemos, kad nenudegtumėte.
Vieta
• Sistemos nelaikykite šalia karščio šaltinių
arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug
dulkių ar galimas mechaninis poveikis.
• Ant galinės pagrindinio įrenginio ar
žemųjų dažnių garsiakalbio dalies
nedėkite daiktų, galinčių uždengti
ventiliacijos angas ir sutrikdyti veikimą.
• Aplink sistemą nestatykite metalinių
objektų, išskyrus TV. Belaidžio ryšio
funkcijos gali būti nestabilios.
• Jei sistema naudojama su TV, VCR arba
magnetofonu, gali atsirasti triukšmo arba
pablogėti vaizdo kokybė. Tokiu atveju
perkelkite sistemą toliau nuo TV,
VCR ar magnetofono.
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
sistemą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti
dėmių arba pakisti paviršių spalva.
• Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte
į pagrindinio įrenginio arba žemųjų
dažnių garsiakalbio kampus.
• Šios sistemos garsiakalbiai nėra
magnetiškai apsaugoti. Ant sistemos ar
šalia jos nedėkite magnetinių kortelių.
• Jei žemųjų dažnių garsiakalbį dedate po
sofa, dėl jo skleidžiamos vibracijos galite
jausti pykinimą. Tokiu atveju
sureguliuokite žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą arba jo nelaikykite po sofa.
Prieš prijungdami kitus įrenginius, sistemą
išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.
Jei šalia esančio TV ekrane
spalvos rodomos netinkamai
Kai kurių tipų TV komplektuose gali būti
netinkamai rodomos spalvos.
Jei spalvos rodomos
netinkamai...
Išjunkite TV komplektą ir vėl jį įjunkite
praėjus 15–30 minučių.
Pareiškimas dėl trečiųjų šalių
siūlomų paslaugų
Šio gaminio tinklo paslaugoms, turiniui ir
(operacinei sistemai bei) programinei
įrangai gali būti taikomos atskiros sąlygos
bei nuostatos, jie bet kada gali būti
pakeisti, pertraukti arba nutraukti ir dėl jų
gali būti reikalaujama sumokėti mokesčius,
užsiregistruoti ir pateikti kreditinių
kortelių duomenis.
Pastabos dėl naujinimo
Naudojant šią sistemą, programinę įrangą
galima atnaujinti automatiškai, kai sistema
prijungta prie interneto laidiniu arba
belaidžiu tinklu.
Atnaujinę sistemą, galite įtraukti naujų
funkcijų ir naudotis ja daug patogiau
bei saugiau.
Jei nenorite naujinti automatiškai,
galite išjungti šią funkciją naudodamiesi
išmaniajame telefone arba planšetiniame
kompiuteryje įdiegta „SongPal“. Vis dėlto,
sistema gali automatiškai atnaujinti
programinę įrangą dėl saugumo ar kitų
priežasčių, net jei šią funkciją būsite
išjungę. Kai ši funkcija išjungta,
programinę įrangą taip pat galite atnaujinti
naudodamiesi nustatymų meniu. Išsamios
informacijos žr. skyriuje „Sąrankos ekrano
naudojimas“ (49 psl.).
Kai programinė įranga atnaujinama,
sistema naudotis negalite.
Jei spalvos vis tiek rodomos
netinkamai...
Perkelkite sistemą toliau nuo TV
komplekto.
Valymas
Valykite sistemą minkšta sausa šluoste.
Nenaudokite šiurkščios šluostės, valymo
miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio
ar benzino.
75LT
Papildoma informacija
Naudojimas
Jei turite su sistema susijusių klausimų ar
kilo problemų, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Autorių teisės ir prekių
ženklai
Sistemoje naudojama „Dolby* Digital“
ir „DTS** Digital Surround System“.
* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
suteiktą licenciją.
„Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubos
D-raidės simbolis yra „Dolby
Laboratories“ prekių ženklai.
**Informacijos apie DTS patentus
žr. http://patents.dts.com. Pagaminta
pagal „DTS Licensing Limited“ suteiktą
licenciją. DTS, simbolis ir DTS kartu su
simboliu yra registruotieji prekių ženklai,
o „DTS Digital Surround“ yra „DTS, Inc.“
prekės ženklas © DTS, Inc. Visos
teisės saugomos.
BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai
yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“
prekės ženklai; „Sony Corporation“ šiuos
ženklus visada naudoja pagal licenciją. Kiti
prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai
priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Šioje sistemoje naudojama didelės raiškos
multimedijos sąsajos (HDMI™)
technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos multimedijos
sąsaja bei HDMI logotipas yra
„HDMI Licensing, LLC“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai JAV
ir kitose šalyse.
N žyma yra „NFC Forum, Inc.“ prekės
ženklas arba registruotasis prekės ženklas
Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
„Android“, „Google Play“ ir „Chromecast“
yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“,
„iPod“, „iPod touch“ ir „Retina“ yra
„Apple Inc.“ registruotieji prekių ženklai
JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra
„Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
76LT
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“
reiškia, kad elektroninis priedas skirtas
konkrečiai „iPod“ ir „iPhone“ ir kad
gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka
„Apple“ standartus. „Apple“ nėra atsakinga
už šio įrenginio veikimą ar jo saugos
ir reguliavimo standartų atitikimą.
Atkreipkite dėmesį, kad, kai šis priedas
naudojamas kartu su „iPod“ ar „iPhone“,
gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
BRAVIA logotipas yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
„ClearAudio+“ yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
WALKMAN® ir WALKMAN® logotipas yra
registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
„PlayStation“ yra registruotasis prekės
ženklas arba „Sony Entertainment Inc.“
prekės ženklas.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijos ir patentų naudojimo
licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
„Windows Media“ yra
„Microsoft Corporation“ registruotasis
prekės ženklas arba prekės ženklas JAV
ir (arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros
„Microsoft Corporation“ intelektinės
nuosavybės teisės. Be „Microsoft“ arba
įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės
bendrovės licencijos draudžiama naudoti
technologiją ne šiame gaminyje arba
ją platinti.
„Opera® Devices SDK“ iš „Opera Software
ASA“. © „Opera Software ASA“, 1995–2016.
Visos teisės saugomos.
„Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“
ir „Wi-Fi Alliance®“ yra registruotieji
„Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
* išskyrus DSD formato turinį
**lyginant su SBC (pojuosčio kodavimo
technologija), pasirinkus 990 kbps
(96 / 48 kHz) arba 909 kbps
(88,2 / 44,1 kHz) dažnį bitais
Atkreipkite dėmesį, kad „Sony“ negali
atsakyti į užklausas dėl pirminio
programinės įrangos teksto turinio.
DSEE HX yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra „Digital Living Network
Alliance“ prekių, paslaugų arba
sertifikavimo ženklai.
Į šį produktą įtraukta „Spotify“ programinė
įranga, kuriai taikomos trečiųjų šalių
licencijos. Jas rasite šioje svetainėje*:
https://developer.spotify.com/
esdk-third-party-licenses/
„Spotify“ ir „Spotify“ logotipai yra
„Spotify Group“ prekių ženklai.*
* Atsižvelgiant į šalį ir regioną, ši funkcija
gali ir neveikti.
Visi kiti prekių ženklai priklauso
jų savininkams.
Šiame gaminyje yra programinė įranga,
kuriai taikoma GPL arba LGPL licencija.
Minėtose licencijose nurodoma,
kad klientai turi teisę gauti, keisti ir platinti
pirminį minėtos programinės įrangos
tekstą laikydamiesi GPL arba LGPL
licencijos sąlygų.
Jei reikia išsamios informacijos apie GPL,
LGPL ir kitas programinės įrangos
licencijas, pasirinkite gaminio meniu
[Setup], tada [System Settings], o tada –
[Software License Information].
Šiame gaminyje įdiegtos programinės
įrangos pirminiam tekstui taikomos GPL
ir LGPL licencijos. Pirminis programinės
įrangos tekstas pateikiamas žiniatinklyje.
Norėdami atsisiųsti šiuos dokumentus,
eikite toliau nurodytu adresu:
77LT
Papildoma informacija
„Wi-Fi CERTIFIED™“, „WPA™“, „WPA2™“
ir „Wi-Fi Protected Setup™“ yra
„Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
„LDAC™“ ir „LDAC“ logotipai yra
registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
LDAC yra „Sony“ sukurta garso kodavimo
technologija, suteikianti galimybę perduoti
didelės raiškos garso turinį (angl.
„High-Resolution (Hi-Res) Audio“) net
naudojant „Bluetooth“ ryšį. Kitaip nei kitos
su „Bluetooth“ suderinamos kodavimo
technologijos, pvz., SBC, ji nesumažina
didelės raiškos garso turinio dažnio*
ir leidžia perduoti maždaug tris kartus
daugiau duomenų**, palyginti su kitomis
technologijomis, per „Bluetooth“ belaidį
tinklą. Nepriekaištingą garso kokybę
užtikrina efektyvus kodavimas ir
optimalus glaudinimas.
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Rodyklė
A
N
Apsaugos nuo vaikų funkcija 44
Audio DRC 50
Audio Output 50
Audio Return Channel (ARC) 46, 52
Audio Settings 50
Auto Home Network Access
Permission 53
Auto Standby 52
Auto Update 53
Auto Update Settings 53
Naujinimas 50
Network Connection Diagnostics 53
Network Connection Status 53
Network Settings 53
NFC 29
Nuotolinio valdymo pultas 13, 45
Nustatymas iš naujo 63
B
Bluetooth Codec – AAC 51
Bluetooth Codec – LDAC 51
Bluetooth Mode 51
Bluetooth Settings 51
Bluetooth Standby 45, 51
O
OSD Language 52
Output Video Resolution 50
P
Programinės įrangos
atnaujinimas 50
PRTCT 62
Q
C
Quick Start/Network Standby 45, 52
Connection Server Settings 53
Control for HDMI 46, 52
R
D
Device Name 53
DSEE HX 50
E
Easy Setup 54
External Control 54
H
HDMI Settings 52
Home Network Access Control 53
I
Reset to Factory
Default Settings 54, 63
Resetting 54
S
Screen Settings 50
Software License Information 53
Software Update Notification 53
SongPal 34
Speaker Settings 50
Sutankintai transliuojamas garsas 43
System Information 53
System Settings 52
Initialise Personal Information 54
Input Skip Setting 54
Internet Settings 53
IR-Repeater 52
T
Į
W
Įrenginių sąrašas 51
Wireless Playback Quality 51
Wireless Subwoofer Connection 52
78LT
Time Zone 53
Tinklas 18
TV Audio Input Mode 52
Y
YCbCr/RGB (HDMI) 50
Ž
Žemųjų dažnių
garsiakalbis 26, 41, 58
79LT
Ateityje šios sistemos programinė įranga gali būti atnaujinta. Norėdami rasti informacijos
apie prieinamus naujinimus apsilankykite šiuo URL.
www.sony.eu/support
©2017 Sony Corporation
4-687-810-32(1) (LT)
Download PDF

advertising