Sony | HT-NT3 | Sony HT-NT3 2.1 kan. pailgasis garsiakalbis su „Wi-Fi“ / „Bluetooth®“ technologija Naudojimo instrukcijos

Pailgasis garsiakalbis
Naudojimo instrukcijos
HT-NT3
Klientams Europoje
ĮSPĖJIMAS
Įrenginio negalima statyti mažoje
erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba
uždaroje spintelėje.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
įrenginio vėdinimo angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos
šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro
ir nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų
skystis, jo neaptaškykite ir ant jo
nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Saugokite maitinimo elementus arba
prietaisus su maitinimo elementais nuo
labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
Siekiant išvengti sužalojimų, šį įrenginį
reikia tinkamai padėti ant spintelės arba
pritvirtinti prie grindų / sienos laikantis
montavimo instrukcijų.
Skirtas naudoti tik patalpose.
Maitinimo šaltiniai
 Įrenginys
nėra atjungtas nuo elektros
tinklo, kol jis yra įjungtas į kintamosios
srovės elektros lizdą, net jei
pats įrenginys ir yra išjungtas.
 Įrenginys nuo elektros tinklo
atjungiamas maitinimo laido kištuku,
todėl įrenginį įjunkite į lengvai
pasiekiamą kintamosios srovės
elektros lizdą. Sutrikus įrenginio
veikimui nedelsdami ištraukite
maitinimo laido kištuką iš
kintamosios srovės elektros lizdo.
Rekomenduojami kabeliai
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais
ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti
tinkamai ekranuotus ir įžemintus
kabelius bei jungtis.
2LT
Panaudotų maitinimo
elementų ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento
arba jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir maitinimo
elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo
elementų kartu su šiuo simboliu gali
būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba
daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas
tausojami gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu
maitinimo elementu, maitinimo elementą
gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio
aptarnavimo specialistas. Kad maitinimo
elementas ir elektros bei elektroninė
įranga būtų tinkamai utilizuoti,
panaudotus gaminius pristatykite
į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti. Informacijos apie kitus
maitinimo elementus rasite skyriuje,
kuriame aprašoma, kaip saugiai iš
gaminio išimti maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų baterijų surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia
išsamesnės informacijos apie šio
gaminio ar maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį arba maitinimo
elementą, darbuotoją.
Klientų dėmesiui: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrenginiams,
parduodamiems šalyse, kuriose
taikomos ES direktyvos.
Šį įrenginį pagamino „Sony
Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija),
arba jos vardu veikianti kita bendrovė.
Užklausas, ar gaminys atitinka Europos
Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite
įgaliotajam atstovui „Sony Deutschland
GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany (Vokietija). Jei turite
klausimų dėl remonto arba garantijos,
kreipkitės atskiruose remonto arba
garantijos dokumentuose nurodytais
adresais.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia,
kad ši įranga atitinka esminius
Direktyvos.
1999/5/EB reikalavimus
ir kitas taikytinas nuostatas.
Išsamios informacijos
žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Šis gaminys skirtas naudoti šiose šalyse:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, Kosovas
5,15–5,35 GHz diapazoną galima
nustatyti tik naudojant patalpoje.
Šį pailgąjį garsiakalbį galima naudoti
norint atkurti vaizdą / garsą iš prijungtų
įrenginių, transliuoti muziką iš su NFC
suderinamo išmaniojo telefono arba
BLUETOOTH įrenginio. Ši sistema taip
pat palaiko transliavimo per tinklą
ir ekrano atvaizdavimo funkcijas.
Patikrinus šią įrangą nustatyta,
kad ji atitinka elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) taisyklėse
apibrėžtas normas, kai naudojamas
trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.
Autorių teisės ir prekių ženklai
 Šioje
sistemoje naudojamos „Dolby*
Digital“ ir „DTS** Digital Surround
System“ technologijos.
* Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ suteiktą licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D raidės
simbolis yra „Dolby Laboratories“
prekių ženklai.
** Informaciją apie DTS patentus žr.
http://patents.dts.com. Pagaminta
pagal „DTS Licensing Limited“
suteiktą licenciją. DTS, DTS-HD,
simbolis ir DTS kartu su simboliu
yra registruotieji „DTS, Inc.“ prekių
ženklai. © „DTS, Inc.“ Visos teisės
saugomos.
 Šioje sistemoje naudojama didelės
raiškos multimedijos sąsajos (HDMI™)
technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos
multimedijos sąsaja bei HDMI
logotipas yra „HDMI Licensing LLC“
prekių ženklai arba registruotieji
„HDMI Licencing LLC“ prekių ženklai
JAV ir kitose šalyse.
 BRAVIA yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
 „PlayStation“ yra „Sony Computer
Entertainment Inc.“ registruotasis
prekės ženklas.
 „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“,
„Wi-Fi Alliance®“ ir „Wi-Fi CERTIFIED
Miracast®“ yra „Wi-Fi Alliance®“
registruotieji prekių ženklai.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
„Wi-Fi Protected Setup™“ ir
„Miracast™“ yra „Wi-Fi Alliance®“
prekių ženklai.
 N žyma yra „NFC Forum, Inc.“ prekės
ženklas arba registruotasis prekės
ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose
šalyse.
 „Android™“ yra „Google Inc.“ prekės
ženklas.
 „Google Play™“ yra „Google Inc.“
prekės ženklas.
 „Xperia“ yra „Sony Mobile
Communications AB“ prekės ženklas.
3LT
 BLUETOOTH®
žodinis ženklas ir
logotipai yra registruotieji prekių
ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG,
Inc.“ „Sony Corporation“ tokius ženklus
naudoja pagal licenciją. Kiti prekių
ženklai ir registruotieji prekių ženklai
priklauso atitinkamiems jų
savininkams.
 LDAC™ ir LDAC logotipas yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
 DSEE HX yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
 „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijos ir patentų naudojimo
licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
 „Windows Media“ yra „Microsoft
Corporation“ registruotasis prekės
ženklas arba prekės ženklas JAV
ir (arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft
Corporation“ intelektinės nuosavybės
teisės. Be „Microsoft“ arba įgaliotosios
„Microsoft“ dukterinės bendrovės
licencijos draudžiama naudoti
technologiją ne šiame gaminyje
arba ją platinti.
 „Opera® Devices SDK“ iš „Opera
Software ASA“. © „Opera Software
ASA“, 1995–2013. Visos teisės
saugomos.
 „ClearAudio+“
yra „Sony Corporation“
prekės ženklas.
 „x.v.Colour“ ir „x.v.Colour“ logotipas
yra „Sony Corporation“ prekių ženklai.
 „Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“,
„iPod“, „iPod touch“ ir „Retina“ yra
„Apple Inc.“ prekių ženklai JAV ir kitose
šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“
paslaugos ženklas.
4LT
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“
reiškia, kad elektroninis priedas skirtas
konkrečiai „iPod“ ir „iPhone“ ir kad
gamintojas patvirtino, jog priedas
atitinka „Apple“ standartus. „Apple“
neatsako už šio įrenginio veikimą
ar jo atitiktį saugos ir reguliavimo
standartams. Atkreipkite dėmesį,
kad šį priedą naudojant kartu su
„iPod“ ar „iPhone“ gali suprastėti
belaidžio ryšio veikimas.
Suderinami „iPod“ / „iPhone“
modeliai
Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai
nurodyti toliau. Prieš naudodami su
sistema, į „iPod“ / „iPhone“ įdiekite
naujausią programinę įrangą.
BLUETOOTH technologija veikia su:
 „iPhone“
„iPhone 6 Plus“ / „iPhone 6“ /
„iPhone 5s“ / „iPhone 5c“ /
„iPhone 5“ / „iPhone 4s“ /
„iPhone 4“ / „iPhone 3GS“
 „iPod touch“
„iPod touch“ (4–5 kartos)
 Visi kiti prekių ženklai priklauso
jų savininkams.
 Kitų sistemų ir gaminių pavadinimai
paprastai yra atitinkamų gamintojų
prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai. Šiame dokumente ženklai ™
ir  nėra nurodyti.
Pranešimas apie programinę
įrangą, kuriai taikoma GPL / LGPL
licencija, ir kitą atvirąją
programinę įrangą
Šiame gaminyje yra programinė įranga,
kuriai taikoma GPL arba LGPL licencija.
Minėtose licencijose nurodoma, kad
klientai turi teisę gauti, keisti ir platinti
pirminį minėtos programinės įrangos
tekstą laikydamiesi GPL arba LGPL
licencijos sąlygų.
Jei reikia išsamios informacijos apie GPL,
LGPL ir kitas programinės įrangos
licencijas, pasirinkite gaminio meniu
[Setup], tada [System Settings], o tada –
[Software License Information].
Šiame gaminyje įdiegtos programinės
įrangos pirminiam tekstui taikomos GPL
ir LGPL licencijos. Pirminis programinės
įrangos tekstas pateikiamas
žiniatinklyje. Norėdami atsisiųsti,
naudokite šį URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Apie šias naudojimo
instrukcijas
 Šiose
naudojimo instrukcijose
aprašomas valdymas nuotolinio
valdymo pultu. Tuos pačius veiksmus
galite atlikti ir pailgojo garsiakalbio
valdikliais, jei jų pavadinimai sutampa
su nuotolinio valdymo pulto valdiklių
pavadinimais ar yra į juos panašūs.
 Kai kurios iliustracijos pateiktos kaip
abstraktūs piešiniai. Jie gali skirtis nuo
tikrųjų gaminių.
 Atsižvelgiant į regioną, TV ekrane
rodomi elementai gali skirtis.
 Numatytasis nustatymas yra
pabrauktas.
 Tekstas skliausteliuose ([ -- ]) rodomas
TV ekrane, o tekstas kabutėse
(„ -- “) – priekinio skydelio ekrane.
Atkreipkite dėmesį, kad „Sony“ negali
atsakyti į užklausas dėl šio pirminio
programinės įrangos teksto turinio.
5LT
Turinys
Prijungimas
Paleisties vadovas (atskiras dokumentas)
Apie šias naudojimo
instrukcijas ........................... 5
Klausymasis / peržiūra
Kaip paleisti vaizdo /
garso turinį iš
prijungtų įrenginių ...............8
Muzikos / nuotraukų leidimas
iš USB įrenginio ....................8
Kaip klausytis muzikos
iš BLUETOOTH įrenginio .......9
Kaip paleisti muziką /
nuotraukas iš kitų įrenginių
naudojant tinklo funkciją .....9
Garso reguliavimas
Kaip taikyti garso efektus ..........9
DSEE HX funkcijos
naudojimas (garso
kodekų failų atkūrimas
natūraliu garsu) .................. 10
BLUETOOTH funkcija
Muzikos klausymasis
iš BLUETOOTH įrenginio ...... 11
Kaip klausytis garso
naudojant su BLUETOOTH
suderinamą imtuvą ............ 13
Sistemos valdymas naudojant
išmanųjį telefoną arba
planšetinį įrenginį
(„SongPal“) ......................... 15
6LT
Tinklo funkcija
Prisijungimas prie laidinio
tinklo ................................... 16
Prisijungimas prie belaidžio
tinklo ....................................17
Kaip paleisti failus, esančius
pagrindiniame tinkle .......... 18
Naudojimasis įvairiomis
internetinėmis
paslaugomis ....................... 19
Ekrano atvaizdavimo
funkcijos naudojimas .........20
Autorių teisių
technologijomis apsaugoto
4K turinio peržiūra
4K TV prijungimas .................... 21
4K įrenginių prijungimas .......... 22
Nustatymai ir reguliavimas
Kaip naudoti sąrankos
ekraną ................................. 22
Parinkčių meniu
naudojimas .........................29
Kitos funkcijos
„BRAVIA Sync“ HDMI
funkcijos valdymas ............. 31
Kaip mėgautis sutankintai
transliuojamu garsu
(dvejopu monofoniniu
garsu) ..................................33
Kaip deaktyvinti pailgojo
garsiakalbio mygtukus
(apsauga nuo vaikų) ...........33
Šviesumo keitimas ...................33
Energijos taupymas
budėjimo režimu ............... 34
IR kartotuvo funkcijos
įjungimas (kai neįmanoma
valdyti TV) .......................... 34
Kiti belaidės sistemos
nustatymai ......................... 34
Pailgojo garsiakalbio
kampo koregavimas .......... 36
Pailgojo garsiakalbio
tvirtinimas prie sienos ....... 36
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės .............37
Nesklandumų šalinimas .......... 39
Dalių ir valdiklių vadovas ......... 46
Atkuriami failų tipai ................. 50
Palaikomi garso formatai ......... 51
Specifikacijos ............................ 51
BLUETOOTH ryšys .................... 54
Rodyklė .....................................55
GALUTINIO NAUDOTOJO
LICENCIJOS SUTARTIS .........57
7LT
Muzikos / nuotraukų
leidimas iš USB įrenginio
Klausymasis / peržiūra
Kaip paleisti vaizdo /
garso turinį iš prijungtų
įrenginių
Paspauskite INPUT +/–.
Arba paspauskite HOME, tada kelis
kartus paspausdami
/// ir
pasirinkite norimą įvestį.
Galite paleisti muzikos / nuotraukų
failus, esančius prijungtame USB
įrenginyje.
Jei norite sužinoti, kokių tipų failus
galima paleisti, žr. „Atkuriami failų tipai“
(50 psl.).
1
[TV]
Įrenginys (TV ar kt.), prijungtas prie TV lizdo
(DIGITAL IN), arba su garso grįžties kanalo
funkcija suderinamas TV, prijungtas prie
HDMI OUT (ARC) lizdo
Prijunkite USB įrenginį
prie (USB) prievado.
Prieš jungdami USB įrenginį
perskaitykite jo naudojimo
instrukciją.
[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]
Įrenginys, prijungtas prie HDMI IN 1 / 2 / 3 lizdo
[Bluetooth Audio]
BT
BLUETOOTH įrenginys, palaikantis A2DP
[Analog]
ANALOG
Įrenginys (skaitmeninės daugialypės
terpės grotuvas ir kt.), prijungtas prie
ANALOG IN lizdo
[USB]
USB įrenginys, prijungtas prie
prievado
2
(USB)
[Screen mirroring]
SCR M
Su ekrano atvaizdavimo funkcija suderinamas
įrenginys (20 psl.)
[Home Network]
H.NET
Serveryje saugomas turinys (18 psl.)
[Music Services]
M.SERV
Internete siūlomų muzikos paslaugų turinys
(19 psl.)
Paspauskite HOME.
TV ekrane pateikiamas
pagrindinis ekranas.
3
Paspausdami /// pasirinkite
[USB], tada paspauskite
.
4
Paspausdami / pasirinkite
[Music] arba
[Photo],
tada paspauskite
.
5
Paspausdami / pasirinkite
norimą turinį ir paspauskite
.
Paleidžiamas pasirinktas turinys.
Pastaba
Patarimas
Taip pat galite paspausti PAIRING
ir
MIRRORING nuotolinio valdymo pulte ir
atitinkamai pasirinkti [Bluetooth Audio]
ir [Screen mirroring].
8LT
Kai naudojate USB įrenginį, neatjunkite
jo. Prieš prijungdami arba atjungdami
USB įrenginį išjunkite sistemą, kad
nesugadintumėte duomenų arba USB
įrenginio.
Žr. skyrių „BLUETOOTH funkcija“ (11 psl.).
Kaip paleisti muziką /
nuotraukas iš kitų
įrenginių naudojant
tinklo funkciją
Garso reguliavimas
Kaip taikyti garso efektus
Galite lengvai įjungti iš anksto
užprogramuotus garso efektus, kurie
pritaikyti pagal įvairius garso šaltinius.
Juos nustatę galėsite mėgautis puikiu
ir sodriu garsu namuose.
Pastaba
Garso efektų pasirinkti negalima,
kai sistema prijungta prie BLUETOOTH
imtuvo siųstuvo režimu.
Žr. „Tinklo funkcija“ (16 psl.).
Kaip pasirinkti garso lauką
Kai atkuriamas turinys, kelis kartus
paspauskite SOUND FIELD.
[ClearAudio+]
Galite mėgautis garso kokybe naudodami
„Sony“ rekomenduojamą garso lauką.
Garso laukas automatiškai optimizuojamas
pagal atkuriamą turinį ir funkciją.
[Movie]
Sistema užtikrina optimizuotą garso
kokybę žiūrint filmus.
[Music]
Sistema užtikrina optimizuotą garso
kokybę klausantis muzikos.
[Sports]
Ši sistema atkuria sporto varžybų
transliacijos efektą. Komentarai yra aiškūs,
plojimai girdimi kaip erdvinis garsas,
o garsas – tikroviškas.
[Game Studio]
Sistema užtikrina optimizuotą garso kokybę
žaidžiant vaizdo žaidimus.
[Standard]
Sistema užtikrina garso kokybę, tinkamą
kiekvienam šaltiniui.
Patarimas
 Taip pat galite paspausdami
CLEARAUDIO+ pasirinkti [ClearAudio+].
 Taip pat galima pasirinkti [Sound Field]
iš parinkčių meniu (29 psl.).
9LT
Klausymasis / peržiūra / Garso reguliavimas
Kaip klausytis muzikos
iš BLUETOOTH įrenginio
Kaip naudoti nakties
režimo funkciją
Ši funkcija naudinga, kai žiūrite filmus
vėlai vakare. Galėsite aiškiai girdėti
dialogus, net kai garsumo lygis bus
žemas.
Paspauskite NIGHT.
Suaktyvinama nakties režimo funkcija.
Paspauskite dar kartą, jei norite išjungti
funkciją.
Patarimas
Taip pat galima pasirinkti [Night]
iš parinkčių meniu (30 psl.).
Kaip naudoti aiškaus
balso funkciją
Ši funkcija padeda aiškiau atkurti
dialogus.
DSEE HX funkcijos
naudojimas (garso
kodekų failų atkūrimas
natūraliu garsu)
DSEE HX (skaitmeninio garso tobulinimo
modulis) yra plataus diapazono
kompensavimo ir garso atkūrimo
technologija, kurią sukūrė bendrovė
„Sony“. Ši funkcija konvertuoja garso
failą į didelės raiškos garso failą*
ir atkuria švarų didelio diapazono
garsą, kuris dažnai prarandamas.
Ši funkcija veikia tik tada, kai [Music]
pasirinkta kaip garso laukas.
* Failas išplečiamas ne daugiau kaip
iki 96 kHz 24 bitų atitikmens.
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane pateikiamas pagrindinis
ekranas.
2
Paspausdami  pasirinkite
[Setup] viršutiniame
dešiniajame kampe, tada
paspauskite .
3
Paspausdami / pasirinkite
[Audio Settings], tada
paspauskite .
Patarimas
4
Taip pat galima pasirinkti [Type 1], [Type 2]
arba [Type 3] dalyje [Voice] naudojant
parinkčių meniu (30 psl.).
Paspausdami / pasirinkite
[DSEE HX], tada paspauskite
5
Paspausdami / pasirinkite [On],
tada paspauskite .
Kelis kartus paspauskite VOICE.
 [Voice : 1]: Standard
 [Voice : 2]: sustiprinamas dialogų
diapazonas.
 [Voice : 3]: sustiprinamas dialogų
diapazonas ir itin sustiprinama
pagyvenusiems asmenims sunkiau
atskiriama diapazono sritis.
Pastaba
 DSEE HX funkcija neveikia su didelės
raiškos garso failais.
 DSEE HX funkcija neveikia efektyviai,
jei dažnis bitais per mažas, kad būtų
galima tinkamai sutvarkyti.
10LT
.
Pastaba
Jei BLUETOOTH įrenginiui reikia
prieigos rakto, įveskite 0000.
Prieigos kodas gali būti vadinamas
prieigos kodu, PIN kodu, PIN numeriu
arba slaptažodžiu.
BLUETOOTH funkcija
Muzikos klausymasis
iš BLUETOOTH įrenginio
Patarimas
Kaip susieti šią sistemą
su BLUETOOTH įrenginiu
Susiejimas yra veiksmas, kai BLUETOOTH
įrenginiai vienas kitą užregistruoja
iš anksto. Kartą susiejus to daugiau
daryti nebereikia.
Prieš susiedami įrenginį su šia sistema
pasirinkite [Bluetooth Mode] nuostatą
[Receiver] (25 psl.).
1
2
Padėkite BLUETOOTH įrenginį
ne daugiau nei 1 metro atstumu
nuo pailgojo garsiakalbio.
Paspauskite PAIRING .
Sumirksi mėlynas LED indikatorius ir
TV ekrane pateikiamas BLUETOOTH
susiejimo ekranas.
Patarimas
5
6
Paleiskite atkūrimą BLUETOOTH
įrenginyje.
Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite
BLUETOOTH įrenginio garsumą.
Jei garsumo lygis vis dar per žemas,
sureguliuokite pailgojo garsiakalbio
garsumo lygį.
Pastaba
Galima susieti iki 9 BLUETOOTH įrenginių.
Jei susiejamas 10-as BLUETOOTH įrenginys,
paskutinis prijungtas įrenginys bus
pakeistas nauju.
Kaip atšaukti susiejimą
Paspauskite HOME arba INPUT +/–.
Taip pat galite pagrindiniame ekrane
pasirinkti [Bluetooth Audio].
3
4
BLUETOOTH įrenginyje įjunkite
susiejimo režimą.
Išsamios informacijos, kaip įjungti
BLUETOOTH įrenginio susiejimo
režimą, žr. kartu su įrenginiu
pateiktoje naudojimo instrukcijoje.
Įrenginio ekrane pasirinkite
HT-NT3.
Atlikite šį veiksmą per 5 minutes,
kitaip susiejimo režimas bus
išjungtas.
Kai nustatomas BLUETOOTH ryšys,
TV ekrane parodomas įrenginio
pavadinimas ir užsidega mėlynas
LED indikatorius.
Kaip prisijungti prie
BLUETOOTH įrenginio
naudojant šią sistemą
Naudodami šią sistemą galite prisijungti
prie susieto BLUETOOTH įrenginio.
Prieš leisdami muziką patikrinkite, ar:
 įjungta BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkcija;
 įrenginiai yra susieti (11 psl.);
 pasirinkta [Bluetooth Mode]
nuostata [Receiver] (25 psl.).
11LT
BLUETOOTH funkcija
Galite pakeisti įrenginyje rodomą
sistemos pavadinimą naudodami
[Device Name] dalyje [System
Settings] (28 psl.).
1
Paspauskite PAIRING
.
Pastaba
Norėdami prisijungti prie vėliausiai
prijungto BLUETOOTH įrenginio,
paspauskite . Tada pereikite
prie 5 veiksmo.
2
3
Paspauskite OPTIONS.
Pasirinkite Device List ir
paspauskite .
Pateikiamas susietų BLUETOOTH
įrenginių sąrašas.
4
Kelis kartus paspausdami /
pasirinkite norimą įrenginį,
tada paspauskite .
5
Paspauskite , kad pradėtumėte
atkūrimą.
6
Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite BLUETOOTH
įrenginio garsumą. Jei garsumo lygis
vis dar per žemas, sureguliuokite
pailgojo garsiakalbio garsumo lygį.
Pastaba
 Sujungę sistemą su BLUETOOTH įrenginiu
galite valdyti atkūrimą naudodami
mygtukus , , , / ir /.
 Galite prisijungti prie sistemos
naudodami susietą BLUETOOTH įrenginį,
kai sistema veikia budėjimo režimu, jei
esate pasirinkę [Bluetooth Standby]
nuostatą [On] (25 psl.).
 Garso atkūrimas šioje sistemoje gali atsilikti
nuo BLUETOOTH įrenginio dėl BLUETOOTH
belaidės technologijos savybių.
Patarimas
Galite įjungti arba išjungti kodeką AAC arba
LDAC naudodami BLUETOOTH įrenginį (26 psl.).
 Kai rodomas atkūrimo ekranas,
paspauskite OPTIONS, tada
pasirinkite [Disconnect].
 Išjunkite sistemą arba BLUETOOTH
įrenginį.
Kaip ištrinti susietą BLUETOOTH
įrenginį iš įrenginių sąrašo
1
2
Atlikite 1–3 pirmiau nurodytus veiksmus.
Kelis kartus paspausdami / pasirinkite
įrenginį, tada paspauskite OPTIONS.
3
Kelis kartus paspausdami / pasirinkite
[Remove], tada paspauskite .
4
Kelis kartus paspausdami / pasirinkite
[OK], tada paspauskite .
Kaip prisijungti prie
nuotolinio įrenginio
naudojant klausymosi vienu
palietimu funkciją (NFC)
NFC (artimojo lauko ryšys) yra
technologija, užtikrinanti belaidį artimojo
nuotolio ryšį tarp įvairių įrenginių.
Laikant su NFC suderinamą nuotolinį
įrenginį šalia pailgojo garsiakalbio N
žymos, sistema ir nuotolinis įrenginys
automatiškai susiejami ir užmezgamas
BLUETOOTH ryšys.
Suderinami nuotoliniai įrenginiai
Nuotoliniai įrenginiai su integruotąja
NFC funkcija
(OS: „Android 2.3.3“ arba naujesnė
versija, išskyrus „Android 3.x“)
Ši funkcija neveikia naudojant
su NFC suderinamą imtuvą.
Pastaba
Kaip atjungti BLUETOOTH įrenginį
 Sistema vienu metu gali atpažinti
Atlikite bet kurį toliau nurodytą veiksmą.
 Dar kartą paspauskite PAIRING .
 Išjunkite BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
ir prisijungti tik prie vieno su NFC
suderinamo įrenginio.
 Atsižvelgiant į nuotolinį įrenginį,
jame gali reikėti iš anksto atlikti
toliau nurodytus veiksmus.
12LT
1
Laikykite nuotolinį įrenginį šalia
pailgojo garsiakalbio N žymos, kol
nuotolinis įrenginys suvibruos.
 Jei naudojate įsigytą nuotolinio
įrenginio dėklą, jį nuimkite.
 Iš naujo paleiskite taikomąją
programą „NFC Easy Connect“.
 Jei norite prisijungti prie BLUETOOTH
įrenginio, kai sistema veikia budėjimo
režimu, pasirinkite [Quick Start Mode]
nuostatą [On].
 Jei garsumo lygis vis dar per žemas,
pirmiausia sureguliuokite nuotolinio
įrenginio garsumo lygį. Jei garsumo
lygis vis dar per žemas, sureguliuokite
pailgojo garsiakalbio garsumo lygį.
 Jei laikote nuotolinį įrenginį šalia N žymos,
kai sistema veikia siųstuvo režimu,
automatiškai pakeičiama [Bluetooth
Mode] nuostata į [Receiver]. Ši funkcija
neveikia naudojant su NFC suderinamą
imtuvą.
Kaip sustabdyti atkūrimą
Vykdykite nuotolinio įrenginio
ekrane pateiktas instrukcijas ir
nustatykite BLUETOOTH ryšį.
Kai nustatomas BLUETOOTH ryšys,
priekiniame skydelyje užsidega
mėlynas LED indikatorius.
2
Nuotoliniame įrenginyje
pradėkite garso šaltinio atkūrimą.
Išsamios informacijos apie atkūrimo
operacijas žr. nuotolinio įrenginio
naudojimo instrukcijoje.
Patarimas
 Jei susiejimas ir BLUETOOTH ryšys
nutrūksta, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
 Vėl palaikykite nuotolinį įrenginį
šalia pailgojo garsiakalbio N-žymos.
Atkūrimas bus sustabdytas, jei atliksite
vieną iš toliau nurodytų veiksmų:
 Vėl palaikykite nuotolinį įrenginį šalia
pailgojo garsiakalbio N-žymos.
 Nuotoliniame įrenginyje sustabdysite
muzikos grotuvą.
 Išjungsite sistemą arba nuotolinį
įrenginį.
 Pakeisite įvestį.
 Išjungsite nuotolinio įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
 Nuotolinio valdymo pulte
paspausite , HOME arba PAIRING .
Kaip klausytis garso
naudojant su BLUETOOTH
suderinamą imtuvą
Galite klausytis šaltinio, paleisto
per šią sistemą, garso naudodami
su BLUETOOTH suderinamą imtuvą
(pvz., ausines).
13LT
BLUETOOTH funkcija
 Įjunkite NFC funkciją. Išsamios
informacijos ieškokite prie nuotolinio
įrenginio pridėtose naudojimo
instrukcijose.
 Jei nuotoliniame įrenginyje naudojama
senesnė OS versija nei „Android 4.1.x“,
atsisiųskite ir paleiskite taikomąją
programą „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ yra nemokama
taikomoji programa, skirta „Android“
nuotoliniams įrenginiams, kurią galima
įsigyti „Google Play“. (Ši taikomoji
programa gali būti neteikiama kai
kuriose šalyse / regionuose.)
1
2
3
4
Įjunkite BLUETOOTH imtuvo
BLUETOOTH funkciją.
Pasirinkite [Bluetooth Mode]
nuostatą [Transmitter] dalyje
[Bluetooth Settings] (25 psl.).
Paspausdami / pasirinkite [OK].
Paspauskite /, kad
pasirinktumėte BLUETOOTH
imtuvo pavadinimą iš [Device List]
dalyje [Bluetooth Settings]
(25 psl.), tada paspauskite .
Užmezgus BLUETOOTH ryšį
užsidega mėlynas LED indikatorius.
Pastaba
Jei sąraše nerandate BLUETOOTH
imtuvo pavadinimo, pasirinkite [Scan].
5
6
Atkurkite šaltinį per šią sistemą.
Garsas atkuriamas per BLUETOOTH
imtuvą.
Sureguliuokite garsumą.
Pirmiausia sureguliuokite BLUETOOTH
imtuvo garsumą. Jei garsumo lygis
vis dar per žemas, sureguliuokite
pailgojo garsiakalbio garsumo lygį.
Prijungus pailgąjį garsiakalbį prie
BLUETOOTH imtuvo, negalima
reguliuoti pailgojo garsiakalbio
garsumo lygio. Pailgojo garsiakalbio
ir nuotolinio valdymo pulto garsumo
mygtukais galima reguliuoti tik
BLUETOOTH imtuvo garsumo lygį.
Pastaba
 Galima užregistruoti iki 9 BLUETOOTH
imtuvų. Užregistravus 10-ą BLUETOOTH
imtuvą paskutinis prijungtas BLUETOOTH
imtuvas bus pakeistas nauju.
 Sistema gali rodyti iki 15 aptiktų
BLUETOOTH imtuvų dalyje [Device List].
14LT
 Negalima pakeisti garso efektų arba
nustatymų naudojant parinkčių meniu,
kol perduodamas garsas.
 Tam tikro turinio gali nepavykti atkurti
dėl jam taikomos turinio apsaugos.
 Garso atkūrimas BLUETOOTH imtuve
gali atsilikti nuo sistemos dėl BLUETOOTH
belaidės technologijos savybių.
 Garsas neatkuriamas per sistemos
garsiakalbius ir HDMI OUT (ARC) lizdą,
kai BLUETOOTH imtuvas tinkamai
prijungtas prie sistemos.
 [Screen mirroring] įvestis, [Bluetooth
Audio] įvestis ir namų kino valdymo
funkcija neveikia, kai sistema veikia
siųstuvo režimu.
Patarimas
 Sujungę sistemą su BLUETOOTH imtuvu
galite valdyti atkūrimą naudodami
BLUETOOTH imtuvo atkūrimo operacijų
mygtukus.
 Šią sistemą galite prijungti prie vėliausiai
prijungto BLUETOOTH imtuvo
kelis kartus paspausdami RX/TX ,
kad pasirinktumėte [Transmitter].
Tada atkurkite šaltinį naudodami sistemą.
Kaip atjungti BLUETOOTH imtuvą
Atlikite bet kurį toliau nurodytą veiksmą.
 Atjunkite BLUETOOTH imtuvo
BLUETOOTH funkciją.
 Pasirinkite [Bluetooth Mode]
nuostatą [Receiver] arba [Off] (25 psl.).
 Išjunkite sistemą arba BLUETOOTH
imtuvą.
 Naudokite vienu palietimu valdomą
funkciją (NFC).
Kaip ištrinti užregistruotą
BLUETOOTH imtuvą
1
[Bluetooth Settings] pasirinkite
[Device List] (25 psl.).
Pateikiamas susietų ir aptiktų
BLUETOOTH imtuvų sąrašas.
2
Paspauskite /, kad pasirinktumėte
įrenginį, tada paspauskite OPTIONS.
3
Paspausdami / pasirinkite
[Remove], tada paspauskite .
4
Paspausdami / pasirinkite [OK],
tada paspauskite .
Šiam modeliui skirtą programą
rasite parduotuvėse „Google Play“
ir „App Store“. Raskite „SongPal“
ir atsisiuntę nemokamą programą
sužinokite daugiau apie patogias
funkcijas.
Lengvai valdomą programą „SongPal“
galima naudoti nuotoliniu būdu.
Ją naudodami galėsite:
 pasirinkti muziką arba garso turinį
naudodami integruotas įvairių
įrenginių ir išmaniųjų telefonų
funkcijas;
 intuityviai valdyti įvairius nustatymus;
 klausytis muzikos ir matyti jai
pritaikytą vaizdą išmaniojo telefono
ekrane.
Pastaba
Prieš atlikdami toliau nurodytus veiksmus,
būtinai pasirinkite [Bluetooth Mode]
nuostatą [Receiver] (25 psl.).
1
Raskite, atsisiųskite ir paleiskite
taikomąją programą „SongPal“.
Tada vykdykite ekrane pateiktas
instrukcijas.
2
Kai įrenginyje rodomas BLUETOOTH
ryšio ekranas, paspauskite
PAIRING .
Sumirksi mėlynas LED indikatorius.
3
Įrenginyje rodomame BLUETOOTH
įrenginių sąraše pasirinkite HT-NT3.
Užmezgus ryšį užsidega mėlynas
LED indikatorius.
4
Sistemą valdykite prijungto
įrenginio ekrane.
Naudojant „iPhone“ / „iPod“
1
Paspauskite PAIRING .
Sumirksi mėlynas LED indikatorius.
2
Įjunkite „iPhone“ / „iPod“ susiejimo
režimą.
3
„iPhone“ / „iPod“ rodomame
BLUETOOTH įrenginių sąraše
pasirinkite HT-NT3.
Užmezgus ryšį užsidega mėlynas
LED indikatorius.
4
Raskite, atsisiųskite ir paleiskite
taikomąją programą „SongPal“.
5
Sistemą valdykite prijungto
įrenginio ekrane.
15LT
BLUETOOTH funkcija
Sistemos valdymas
naudojant išmanųjį
telefoną arba
planšetinį įrenginį
(„SongPal“)
Naudojant „Android“ įrenginį
Kaip nustatyti laidinio
LAN ryšį
Tinklo funkcija
Toliau nurodytų veiksmų atlikti nereikia,
jei nustatėte naudodami [Easy Network
Settings].
Prisijungimas prie
laidinio tinklo
1
Sistemos prijungimas prie
tinklo naudojant LAN kabelį
Toliau esančiame paveikslėlyje
pateiktas pagrindinio tinklo, kuriame
naudojama sistema ir serveris,
konfigūracijos pavyzdys.
LAN kabelis
(nepridedamas)
ADSL modemas /
kabelinis modemas
Plačiajuosčio
ryšio maršrutizatorius
2
Paspausdami  pasirinkite
[Setup] viršutiniame
dešiniajame kampe, tada
paspauskite .
3
Paspausdami / pasirinkite
[Network Settings], tada
paspauskite .
4
Paspausdami / pasirinkite
[Internet Settings], tada
paspauskite .
5
Paspausdami / pasirinkite
[Wired Setup], tada
paspauskite .
TV ekrane rodomas ekranas,
kuriame reikia pasirinkti IP adreso
gavimo būdą.
6
Paspausdami / pasirinkite
[Auto], tada paspauskite .
7
Paspausdami / naršykite
informaciją, tada paspauskite .
8
Paspausdami / pasirinkite
[Save & Connect], tada
paspauskite .
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
Išsamią informaciją rasite TV ekrane
pateikiamuose pranešimuose.
Internetas
LAN kabelis
(nepridedamas)
Serveris
16LT
Paspauskite HOME.
TV ekrane pateikiamas pagrindinis
ekranas.
Jei naudojate fiksuotą IP adresą
Prisijungimas prie
belaidžio tinklo
Kaip nustatyti belaidžio
LAN ryšį
Prieš nustatant tinklo nustatymus
Jei belaidžio LAN maršrutizatorius
(prieigos taškas) yra suderinamas
su „Wi-Fi Protected Setup“ (WPS),
tinklo nustatymus lengvai nustatysite
naudodami WPS mygtuką.
Jei ne, reikės pasirinkti arba įvesti toliau
nurodytą informaciją. Iš anksto gaukite
toliau nurodytą informaciją:
 belaidžio LAN maršrutizatoriaus /
prieigos taško tinklo pavadinimą (SSID)*;
 tinklo saugos raktą (slaptažodį)**.
* SSID (tinklo įrangos identifikatorius) – tai
pavadinimas, pagal kurį atpažįstamas
tam tikras prieigos taškas.
** Ši informacija turi būti pateikta belaidžio
LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško
etiketėje, naudojimo instrukcijoje, ją taip
pat gali pateikti asmuo, konfigūruojantis
belaidį tinklą, arba interneto paslaugos
teikėjas.
1
Atlikite skyriuje „Kaip nustatyti
laidinio LAN ryšį“ (16 psl.)
nurodytus 1–4 veiksmus.
2
Paspausdami / pasirinkite
[Wireless Setup(built-in)], tada
paspauskite .
TV ekrane rodomas galimų SSID
(prieigos taškų) sąrašas.
3
Paspausdami / pasirinkite
norimą tinklo pavadinimą (SSID),
tada paspauskite .
TV ekrane rodomi saugos
nustatymai.
4
Programinės įrangos klaviatūra
įveskite saugos raktą (WEP raktą,
WPA / WPA2 raktą). Paspausdami
/// ir
pasirinkite rašmenis /
skaitmenis, tada pasirinkite [Enter],
kad patvirtintumėte saugos raktą.
Sistema pradeda jungtis prie tinklo.
Išsamią informaciją rasite TV ekrane
pateikiamuose pranešimuose.
Jei naudojate fiksuotą IP adresą
Atlikdami 3 veiksmą pasirinkite [New
connection registration], pasirinkite
[Manual registration], tada vykdydami
ekrane pateiktas instrukcijas pasirinkite
[Specify IP address]. TV ekrane rodomas
IP adreso įvesties ekranas.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
įveskite [IP Address] reikšmę, tada
paspauskite , kad patvirtintumėte
reikšmes.
Įveskite [Subnet Mask], [Default
Gateway], [Primary DNS] ir [Secondary
DNS] reikšmes, tada paspauskite .
Pastaba
Jei jūsų tinklas neapsaugotas užšifruojant
(naudojant saugos raktą), 4 veiksmo
saugos nustatymų ekranas nerodomas.
17LT
Tinklo funkcija
Atlikdami 6 veiksmą pasirinkite
[Custom], tada vykdydami ekrane
pateiktas instrukcijas pasirinkite
[Specify IP address]. TV ekrane rodomas
IP adreso įvesties ekranas.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
įveskite [IP Address] reikšmę, tada
paspauskite , kad patvirtintumėte
reikšmes.
Įveskite [Subnet Mask], [Default
Gateway], [Primary DNS] ir [Secondary
DNS] reikšmes, tada paspauskite .
Kaip paleisti failus,
esančius pagrindiniame
tinkle
Galite paleisti muziką / nuotraukų
failus per kitą su pagrindiniu tinklu
suderinamą įrenginį, jį prijungdami
prie pagrindinio tinklo.
Šią sistemą galima naudoti kaip
grotuvą ir kaip perteikimo įrenginį.
 Serveris: saugomas ir bendrinamas
skaitmeninės daugialypės terpės
turinys.
 Grotuvas: randa ir paleidžia
skaitmeninį daugialypės terpės turinį
iš serverio.
 Perteikimo įrenginys: gauna failus iš
serverio ir juos leidžia, be to, jį galima
valdyti kitu įrenginiu (valdikliu).
 Valdiklis: valdo perteikimo įrenginį.
Pasiruoškite naudoti pagrindinio
tinklo funkciją.
 Prijunkite sistemą prie tinklo (16 psl.).
 Paruoškite kitą su pagrindiniu tinklu
suderinamą įrenginį. Išsamios
informacijos ieškokite prie įrenginio
pridėtose naudojimo instrukcijose.
Kaip paleisti serveryje saugomus
failus per sistemą (grotuvą)
Pagrindiniame ekrane pasirinkite
[Home Network], tada pasirinkite
serverį. Pasirinkite failą, kurį
norite paleisti, dalyje
[Music]
arba
[Photo].
Serveris
Grotuvas
(ši sistema)
18LT
Kaip paleisti nuotolinius
failus valdant sistemą
(perteikimo įrenginį)
pagrindinio tinklo valdikliu
Leidžiant serveryje saugomus failus,
sistemą galima valdyti naudojant su
pagrindinio tinklo valdikliu suderinamą
įrenginį (mobilųjį telefoną ar kt.).
Perteikimo
įrenginys
(ši sistema)
Serveris
Valdiklis
Išsamios informacijos, kaip naudoti,
žr. su pagrindinio tinklo valdikliu
suderinamo įrenginio naudojimo
instrukcijose.
Pastaba
Vienu metu nevaldykite sistemos pridėtu
nuotolinio valdymo pultu ir valdikliu.
Patarimas
Sistema yra suderinama su standartinės
„Windows 7“ priemonės „Windows Media®
Player 12“ funkciją „Leisti“.
Naudojimasis įvairiomis
internetinėmis
paslaugomis
Naudodami šią sistemą galite klausytis
muzikos internetu. Kad būtų galima
naudotis šia funkcija, sistema turi būti
prijungta prie interneto.
3
Paspausdami / pasirinkite
norimą muzikos paslaugą,
tada paspauskite .
Paspauskite BACK, kad grįžtumėte
į ankstesnį katalogą.
Kaip užregistruoti naują
muzikos paslaugą
Kaip sužinoti registracijos kodą
Maršrutizatorius
Ši sistema
Pastaba
Prieš naudojantis muzikos paslaugomis,
gali reikėti užregistruoti sistemą.
Išsamią informaciją apie užregistravimą
žr. paslaugos teikėjo klientų pagalbos
svetainėje.
1
2
Paspauskite HOME.
TV ekrane pateikiamas pagrindinis
ekranas.
Paspausdami / pasirinkite
[Music Services], tada
paspauskite .
TV ekrane rodomas paslaugų
teikėjų sąrašas.
Pastaba
Norint naudotis nauja muzikos paslauga
gali reikėti įvesti sistemos registracijos
kodą.
1
Pagrindiniame ekrane pasirinkite
[Music Services].
TV ekrane rodomas paslaugų
teikėjų sąrašas.
2
Paspausdami / pasirinkite
norimą muzikos paslaugą,
tada paspauskite .
TV ekrane rodoma registracijos
informacija, įskaitant registracijos
kodą.
Pastaba
Įvedus muzikos paslaugą TV ekrane gali
būti rodoma registracijos informacija.
Laikas, kada tokia informacija rodoma,
priklauso nuo muzikos paslaugos.
Atsižvelgiant į internetinio turinio ryšio
būseną, gali tekti palaukti, kol TV
ekrane bus pateiktas paslaugų teikėjų
sąrašas.
Patarimas
Norėdami atnaujinti paslaugų teikėjų
sąrašą, paspauskite OPTIONS, tada
pasirinkite [Update List].
19LT
Tinklo funkcija
Galite klausytis įvairių internete siūlomų
muzikos paslaugų turinio.
Internetas
 Įsitikinkite, kad įrenginys yra suderinamas
Ekrano atvaizdavimo
funkcijos naudojimas
Ekrano atvaizdavimas yra funkcija,
suteikianti galimybę TV ekrane matyti
mobiliojo įrenginio ekraną naudojant
„Miracast“ technologiją.
Sistemą galima prijungti tiesiai prie
ekrano atvaizdavimo funkciją
palaikančio įrenginio (pvz., išmaniojo
telefono, planšetinio kompiuterio).
Galite matyti įrenginio ekraną dideliame
TV ekrane. Norint naudoti šią funkciją
belaidžio ryšio maršrutizatoriaus
(arba prieigos taško) nereikia.
1
2
Paspauskite MIRRORING.
Vykdykite ekrane pateiktas
instrukcijas.
Naudodami įrenginį aktyvinkite
ekrano atvaizdavimo funkciją.
Išsamios informacijos, kaip
suaktyvinti funkciją, žr. prie
įrenginio pridėtose naudojimo
instrukcijose.
Kaip prisijungti prie „Xperia“
išmaniojo telefono naudojant
atvaizdavimo vienu palietimu
funkciją (NFC)
Paspauskite MIRRORING ir palaikykite
„Xperia“ išmanųjį telefoną šalia N žymos
ant pailgojo garsiakalbio.
Kaip išjungti atvaizdavimo
funkciją
Paspauskite HOME arba INPUT +/–.
Pastaba
 Naudojant ekrano atvaizdavimo funkciją
vaizdo ir garso kokybę gali pabloginti kito
tinklo trikdžiai.
 Naudojant ekrano atvaizdavimo funkciją
gali neveikti kai kurios tinklo funkcijos.
20LT
su „Miracast“. Negarantuojama, kad
pavyks prijungti visus su „Miracast“
suderinamus įrenginius.
 Atsižvelgiant į naudojimo aplinką, vaizdo
ir garso kokybė gali būti prastesnė.
Patarimas
 Kai naudojate atvaizdavimo funkciją,
galite pasirinkti norimą garso efektą.
Paspauskite garso efekto mygtukus
(49 psl.).
 Jei vaizdo ir garso kokybė dažnai
yra prasta, galite pagerinti kokybę
nustatydami [Screen mirroring RF Setting]
(28 psl.).
Autorių teisių technologijomis
apsaugoto 4K turinio peržiūra
4K TV prijungimas
Kai TV HDMI lizdas
yra pažymėtas ARC* ir
suderinamas su HDCP 2.2
Jei jūsų TV HDMI lizdas pažymėtas
ARC ir nėra suderinamas su HDCP 2.2,
prijunkite sistemą prie TV HDMI lizdo,
kuris suderinamas su HDCP 2.2
naudodami HDMI kabelį. Tada prijunkite
optinį skaitmeninį kabelį prie TV optinės
išvesties lizdo ir klausykitės
skaitmeninio garso.
Su HDCP 2.2
suderinamas
HDMI lizdas
Su HDCP 2.2
suderinamas
HDMI lizdas
Didelės spartos
HDMI kabelis*
Skaitmeninis optinis
kabelis*
Didelės spartos
HDMI kabelis**
* ARC (garso grįžties kanalo) funkcija
siunčia skaitmeninį garsą iš TV
į šią sistemą arba AV stiprintuvą
per HDMI kabelį.
** Pridedamas tik kai kuriose šalyse.
* Pridedamas arba didelės spartos HDMI,
arba skaitmeninis optinis kabelis;
tai priklauso nuo šalies.
21LT
Autorių teisių technologijomis apsaugoto 4K turinio peržiūra
Norėdami peržiūrėti autorių teisių
technologijomis apsaugotą 4K turinį,
junkite sistemą ir TV per su HDCP 2.2
suderinamą HDMI lizdą. Išsamios
informacijos, ar TV yra su HDCP 2.2
suderinamas HDMI lizdą lizdas,
ieškokite prie TV pridėtose naudojimo
instrukcijose.
Kai TV HDMI lizdas
yra pažymėtas ARC ir
nesuderinamas su HDCP 2.2
4K įrenginių prijungimas
Prijunkite 4K įrenginį prie sistemos
HDMI IN 1 lizdo. Išsamios informacijos,
ar įrenginys suderinamas su HDCP 2.2,
žr. kartu su įrenginiu pateiktoje
naudojimo instrukcijoje.
Nustatymai ir reguliavimas
Kaip naudoti sąrankos
ekraną
Elementus, pvz., vaizdą ir garsą,
galite įvairiai reguliuoti.
Numatytieji nustatymai pabraukti.
„Blu-ray Disc™“
leistuvas, kabelinės
televizijos priedėlis,
palydovinės televizijos
priedėlis ir kt.
OUTPUT
Su
HDCP 2.2
suderinamas HDMI
lizdas
1
Paspauskite HOME.
TV ekrane pateikiamas pagrindinis
ekranas.
2
Paspausdami  pasirinkite
[Setup] viršutiniame
dešiniajame kampe, tada
paspauskite .
3
Paspausdami / pasirinkite
sąrankos kategorijos piktogramą
ir paspauskite .
Didelės spartos
HDMI kabelis
(nepridedamas)
PiktogramaPaaiškinimas
[Software Update] (23 psl.)
Atnaujinama sistemos
programinė įranga.
[Screen Settings] (23 psl.)
Ekrano nustatymai
pakoreguojami pagal TV tipą.
[Audio Settings] (24 psl.)
Garso nustatymai
pakoreguojami pagal
lizdų tipą.
[Bluetooth Settings] (25 psl.)
Sukonfigūruojami visi
BLUETOOTH funkcijos
nustatymai.
[System Settings] (27 psl.)
Sukonfigūruojami su sistema
susiję nustatymai.
[Network Settings] (28 psl.)
Sukonfigūruojami visi
interneto ir tinklo nustatymai.
[Input Skip Setting] (29 psl.)
Nustatomas kiekvienos
įvesties praleidimo
nustatymas.
22LT
PiktogramaPaaiškinimas
[Easy Setup] (29 psl.)
Iš naujo paleidžiama [Easy
Setup], kad būtų galima
nustatyti pagrindinius
nustatymus.
[Easy Network Settings]
(29 psl.)
Paleidžiama [Easy Network
Settings], kad būtų galima
nustatyti pagrindinius tinklo
nustatymus.
[Resetting] (29 psl.)
Atkuriami gamykliniai
sistemos nustatymai.
 [Update via Internet]
Sistemos programinė įranga naujinama
prisijungus prie pasiekiamo tinklo.
Patikrinkite, ar prisijungta prie interneto.
Išsamios informacijos žr.
„Tinklo funkcija“ (16 psl.).
 [Update via USB Memory]
Atnaujinama programinė įranga
naudojant USB atmintį. Įsitikinkite,
kad programinės įrangos naujinio
aplanko pavadinimas yra UPDATE.
Sistema gali atpažinti iki 500 failų /
aplankų viename sluoksnyje, įskaitant
naujinimo failus / aplankus.
[Screen Settings]
Atnaujinę programinę įrangą į naujausią
versiją, galėsite naudotis naujausiomis
funkcijomis.
Kol naujinama programinė įranga,
priekinio skydelio ekrane rodoma UPDT.
Kai baigiama naujinti, sistema
automatiškai paleidžiama iš naujo.
Kol naujinama, negalima sistemos
išjungti ir negalima nei jos, nei TV
naudoti. Palaukite, kol programinė
įranga bus atnaujinta.
Pastaba
 Daugiau informacijos apie naujinimo
funkcijas rasite toliau nurodytoje
svetainėje:
Europos ir Rusijos klientams:
www.sony.eu/support
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/
support
 [TV Type]
[16:9]: pasirinkite šį nustatymą,
kai prijungiate plačiaekranį TV arba TV
su plačiojo režimo funkcija.
[4:3]: pasirinkite šį nustatymą,
kai prijungiate 4:3 ekrano formato TV
arba TV su plačiojo režimo funkcija.
 [Output Video Resolution]
[Auto]: atkuria vaizdo signalus pagal TV
ar prijungto įrenginio raišką.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: atkuria vaizdo signalus
pagal pasirinktą raiškos nustatymą.
* Jei atkuriamo turinio spalvų sistema yra
NTSC, vaizdo signalų raiška gali būti
konvertuota tik į [480i] arba [480p].
 Jei tinklo sąlygos yra prastos,
apsilankykite anksčiau nurodytoje
svetainėje, atsisiųskite naujausią
programinės įrangos versiją ir
atnaujinkite per USB atmintį.
23LT
Nustatymai ir reguliavimas
[Software Update]
 [24p Output]
[Network content 24p Output]
Šią funkciją galima naudoti leidžiant
turinį iš ekrano atvaizdavimo.
[Auto]: 24p vaizdo signalai atkuriami
tik tada, kai 1080 / 24p palaikantis TV
prijungtas per HDMI jungtį, o [Output
Video Resolution] nustatyta kaip [Auto]
arba [1080p].
[Off]: pasirinkite, jei TV nepalaiko
1080 / 24p vaizdo signalų.
 [4K Output]
[Auto1]: atkuriant vaizdą atkuriami 2K
(1920 × 1080) vaizdo signalai, o atkuriant
nuotraukas – 4K vaizdo signalai, kai
prijungta prie 4K palaikančio „Sony“
įrenginio.
Atkuriant 24p vaizdo turinį arba
nuotraukas atkuriami 4K vaizdo signalai,
kai prijungta prie 4K palaikančio ne
„Sony“ įrenginio.
[Auto2]: automatiškai atkuriami 4K / 24p
vaizdo signalai, kai prijungiate 4K / 24p
palaikantį įrenginį ir pasirenkate
atitinkamą [Network content 24p Output],
esančios [24p Output], nustatymą, be to,
leidžiant 2D nuotraukų failus atkuriamos
4K / 24p nuotraukos.
[Off]: funkcija išjungiama.
Pastaba
Jei naudojamas „Sony“ įrenginys
neaptinkamas pasirinkus [Auto1],
nustatymo efektas bus toks pat
kaip nustatymo [Auto2].
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: automatiškai aptinkamas
išorinio įrenginio tipas ir įjungiamas
atitinkamos spalvos nustatymas.
[YCbCr (4:2:2)]: atkuriami YCbCr 4:2:2
vaizdo signalai.
[YCbCr (4:4:4)]: atkuriami YCbCr 4:4:4
vaizdo signalai.
[RGB]: pasirinkite, jei norite prijungti
įrenginį su HDCP palaikančiu DVI lizdu.
24LT
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: įprastas pasirinkimas.
[12bit], [10bit]: atkuriami 12 bit. / 10 bit.
vaizdo signalai, prijungtas TV palaiko
„Deep Colour“.
[Off]: pasirinkite, jei vaizdas nesklandus
arba spalvos atrodo nenatūraliai.
 [Video Direct]
Jei pasirinkta įvestis [HDMI1], [HDMI2]
arba [HDMI3], sistemos rodomą ekraną
(OSD) galima išjungti. Ši funkcija
naudinga, kai žaidžiate. Galite mėgautis
tik žaidimo ekranu.
[On]: išjungia OSD. Ekrane nebus
pateikiama informacija, o mygtukai
OPTIONS ir DISPLAY neveiks.
[Off]: informacija ekrane rodoma tik
pakeitus nustatymus, pvz., pasirinkus
garso lauką.
 [SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: sušvelninami per HDMI OUT (ARC)
lizdą perduodami vaizdo signalai.
[Off]: pasirinkite, jei atkurti vaizdo
signalai iškraipomi arba spalvos atrodo
nenatūraliai.
[Audio Settings]
 [DSEE HX]
Ši funkcija veikia tik tada, kai [Music]
pasirinkta kaip garso laukas.
[On]: konvertuoja garso failą į didelės
raiškos garso failą ir atkuria švarų didelio
diapazono garsą, kuris dažnai
prarandamas (10 psl.).
[Off]: išjungiama.
 [Audio DRC]
Galite suglaudinti dinaminį garso takelio
diapazoną.
[Auto]: automatiškai suglaudina garsą,
užkoduotą „Dolby TrueHD“.
[On]: sistema atkuria garso takelį tokiu
dinaminiu diapazonu, kokį numatė
įrašymo inžinierius.
[Off]: dinaminis diapazonas
neglaudinamas.
[On]: sumažinamas įvesties lygis.
Pasirinkus šį nustatymą išvesties
lygis sumažėja.
[Off]: normalus įvesties lygis.
 [Audio Output]
Galima pasirinkti garso signalų atkūrimo
metodą.
[Speaker]: garsas perduodamas
tik per sistemos garsiakalbius.
[Speaker + HDMI]: atkuriamas
garsas perduodamas per sistemos
garsiakalbius, o 2 kanalų tiesiniai PCM
signalai perduodami per HDMI OUT
(ARC) lizdą.
[HDMI]: garsas perduodamas tik per
HDMI OUT (ARC) lizdą. Garso formatas
priklauso nuo prijungto įrenginio.
Pastaba
 Jei [Control for HDMI] nuostata yra [On]
(27 psl.), automatiškai parenkama [Audio
Output] nuostata [Speaker + HDMI],
kurios negalima pakeisti.
 Garso signalai neperduodami per HDMI
OUT (ARC) lizdą, kai [Audio Output]
nuostata yra [Speaker + HDMI], o [HDMI1
Audio Input Mode] (27 psl.) nuostata yra
[TV]. (Tik Europai skirti modeliai)
 [Bluetooth Mode]
Naudojant sistemą galima leisti turinį
iš nuotolinio įrenginio arba klausytis
sistemos atkuriamo garso naudojant
kitą įrenginį, pvz., ausines.
[Receiver]: sistema veikia imtuvo
režimu, leidžiančiu priimti ir atkurti
garsą, perduodamą iš nuotolinio
įrenginio.
[Transmitter]: ši sistema veikia siųstuvo
režimu, leidžiančiu perduoti garsą
į nuotolinį įrenginį.
[Off]: BLUETOOTH įrenginio maitinimas
yra išjungtas ir [Bluetooth Audio]
įvesties pasirinkti negalima.
Pastaba
Net pasirinkus [Bluetooth Mode] nuostatą
[Off], galima prijungti nuotolinį įrenginį
naudojant klausymosi vienu palietimu
funkciją.
 [Device List]
Pateikiamas susietų ir aptiktų
BLUETOOTH imtuvų sąrašas,
kai [Bluetooth Mode] nuostata
yra [Transmitter] (25 psl.).
 [Bluetooth Standby]
Galima nustatyti [Bluetooth Standby],
kad sistemą būtų galima įjungti
naudojant BLUETOOTH įrenginį net
tada, kai ji veikia budėjimo režimu.
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą [Receiver]
arba [Transmitter].
[On]: kai užmezgamas BLUETOOTH
ryšys su susietu BLUETOOTH įrenginiu,
sistema įjungiama automatiškai.
[Off]: išjungiama.
25LT
Nustatymai ir reguliavimas
 [Attenuation settings - Analog]
Iš įrenginio, prijungto prie ANALOG IN
lizdo, perduodami garsai gali būti
iškraipyti. Galite to išvengti,
sumažindami sistemos įvesties lygį.
[Bluetooth Settings]
Pastaba
Patarimas
Jei nustatote [Quick Start Mode] kaip [Off],
o [Bluetooth Standby] kaip [On], sistemą
gali įjungti BLUETOOTH įrenginys, tačiau
BLUETOOTH ryšys nutrūksta.
Pastaba
LDAC yra „Sony“ sukurta garso kodavimo
technologija, suteikianti galimybę perduoti
didelės raiškos garso turinį (angl. „HighResolution (Hi-Res) Audio“) net naudojant
BLUETOOTH ryšį. Kitaip nei kitos su
BLUETOOTH suderinamos kodavimo
technologijos, pvz., SBC, ji nesumažina
didelės raiškos garso turinio* dažnio
ir leidžia perduoti maždaug tris kartus
daugiau duomenų**, palyginti su kitomis
technologijomis, per BLUETOOTH belaidį
tinklą. Nepriekaištingą garso kokybę
užtikrina efektyvus kodavimas
ir optimizuotas pakavimas.
 Aukštos kokybės garsu galima mėgautis,
* Išskyrus DSD formato turinį.
jei įjungtas AAC. Jei iš įrenginio
nepavyksta klausytis AAC garso,
pasirinkite [Off].
 Jei BLUETOOTH įrenginiui esant prijungtam
pakeisite [Bluetooth Codec - AAC]
nuostatą, kodeko nuostata bus pakeista
tik prisijungus kitą kartą.
** Palyginti su SBC (pojuosčio kodavimo
technologija), pasirinkus 990 kbps
(96 / 48 kHz) arba 909 kbps
(88,2 / 44,1 kHz) dažnį bitais.
 [Bluetooth Codec - AAC]
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą [Receiver]
arba [Transmitter].
[On]: įjungiamas AAC kodekas.
[Off]: išjungiamas AAC kodekas.
 [Bluetooth Codec - LDAC]
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą [Receiver]
arba [Transmitter].
[On]: įjungiamas LDAC kodekas.
[Off]: išjungiamas LDAC kodekas.
Pastaba
Jei BLUETOOTH įrenginiui esant prijungtam
pakeisite [Bluetooth Codec - LDAC]
nuostatą, kodeko nuostata bus pakeista
tik prisijungus kitą kartą.
26LT
 [Wireless Playback Quality]
Galima nustatyti per LDAC atkūrimą
taikomą duomenų perdavimo dažnį.
Ši funkcija siūloma tik pasirinkus
[Bluetooth Mode] nuostatą [Transmitter]
ir [Bluetooth Codec - LDAC] nuostatą [On].
[Auto]: duomenų perdavimo dažnis
automatiškai pakeičiamas, atsižvelgiant
į aplinką. Jei pasirinkus šį nustatymą
garsas atkuriamas netolygiai, rinkitės
kurį nors iš kitų trijų nustatymų.
[Sound Quality]: naudojamas
didžiausias duomenų perdavimo
dažnis. Perduodamas garsas yra
aukštesnės kokybės, tačiau jei ryšys
nepakankamai stabilus, gali sutrikti
jo atkūrimas.
[Standard]: naudojamas vidutinis
duomenų perdavimo dažnis.
Subalansuojama garso kokybė
ir atkūrimo stabilumas.
[Connection]: prioritetas skiriamas
stabilumui. Garso kokybė gali būti
tinkama, o ryšio būklė pakankamai
stabili. Rekomenduojame naudoti šį
nustatymą, jei ryšys nėra stabilus.
[System Settings]
 [OSD Language]
Galite pasirinkti norimą kalbą, kuria
bus rodomas sistemos ekranas.
 [Wireless Sound Connection]
Galite atlikti kitus belaidės sistemos
nustatymus. Išsamios informacijos
žr. „Kiti belaidės sistemos nustatymai“
(34 psl.).
 [HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: įjungiama funkcija [Control for
HDMI]. Galima naudoti ir vieną, ir kitą
įrenginį, jei įrenginiai sujungti HDMI
kabeliu.
[Off]: išjungiama.
[Audio Return Channel]
Ši funkcija siūloma prijungus sistemą
prie TV HDMI IN lizdo, suderinamo
su garso grįžties kanalo funkcija,
ir pasirinkus [Control for HDMI]
nuostatą [On].
[Auto]: ši sistema HDMI kabeliu
gali automatiškai priimti iš TV
perduodamą garso signalą.
[Off]: išjungiama.
[Standby Through]
HDMI signalus į TV galima perduoti
ir tada, kai sistema veikia budėjimo
režimu. Ši funkcija siūloma pasirinkus
[Control for HDMI] nuostatą [On].
Numatytasis nustatymas:
 [Off] (Tik Europai skirti modeliai)
 [Auto] (Kiti modeliai)
[HDMI1 Audio Input Mode]
(tik Europai skirti modeliai)
Galima pasirinkti prie HDMI IN 1 lizdo
prijungto įrenginio garso įvestį.
[HDMI1]: prie HDMI IN 1 lizdo prijungto
įrenginio garsas perduodamas per
HDMI IN 1 lizdą.
[TV]: prie HDMI IN 1 lizdo prijungto
įrenginio garsas perduodamas per TV
(DIGITAL IN) lizdą.
 [Quick Start Mode]
[On]: trumpesnis paleisties iš budėjimo
režimo laikas. Įjungus sistemą galima
greit naudoti.
[Off]: numatytasis nustatymas.
 [Auto Standby]
[On]: įjungiama funkcija [Auto Standby].
Jei sistema maždaug 20 min.
nenaudojama, automatiškai įjungiamas
budėjimo režimas.
[Off]: išjungiama.
 [Auto Display]
[On]: keičiant garso signalus, vaizdo
režimą ar kt., ekrane automatiškai
rodoma informacija.
[Off]: informacija rodoma tik
paspaudus DISPLAY.
27LT
Nustatymai ir reguliavimas
 [IR-Repeater]
[On]: įjungiama sistemos signalų
perdavimo iš nuotolinio valdymo
pulto į TV funkcija (34 psl.).
[Off]: išjungiama.
[Auto]: kai TV įjungtas, o sistema veikia
budėjimo režimu, signalai perduodami
per HDMI OUT (ARC) lizdą. Pasirinkus šį
nustatymą, įrenginiui veikiant budėjimo
režimu elektros energijos pavyks
sutaupyti daugiau nei tada, kai
pasirinktas nustatymas [On].
[On]: sistemai veikiant budėjimo
režimu, signalai perduodami tik per
HDMI OUT (ARC) lizdą. Šį nustatymą
rekomenduojama rinktis tada, jei
prijungtas TV nėra BRAVIA.
[Off]: sistemai veikiant budėjimo
režimu, signalai neperduodami.
Pasirinkus šį nustatymą, įrenginiui
veikiant budėjimo režimu elektros
energijos pavyks sutaupyti daugiau nei
tada, kai pasirinktas nustatymas [On].
 [Software Update Notification]
[On]: sistema nustatoma taip,
kad būtumėte informuojami apie
naujausią siūlomą programinės
įrangos versiją (23 psl.).
[Off]: išjungiama.
 [Device Name]
Galima savo nuožiūra pakeisti sistemos
pavadinimą, kad ją būtų lengviau
atpažinti naudojant ekrano
atvaizdavimo arba BLUETOOTH funkciją.
Pavadinimas naudojamas ir kituose
tinkluose, pvz., pagrindiniame tinkle.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
ir naudodami programinės įrangos
klaviatūrą įveskite pavadinimą.
 [System Information]
Galite nustatyti, kad būtų rodoma
sistemos programinės įrangos
versijos informacija ir MAC adresas.
 [Software License Information]
Galite nustatyti, kad būtų rodoma
programinės įrangos licencijos
informacija.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
Prijunkite sistemą prie tinklo
iš anksto. Išsamios informacijos
žr. „Tinklo funkcija“ (16 psl.).
[Wired Setup]: pasirinkite šį nustatymą,
kai prijungiate prie plačiajuosčio
maršrutizatoriaus naudodami LAN
kabelį. Pasirinkus šį nustatymą,
įmontuotas belaidis LAN rodomas
automatiškai.
[Wireless Setup(built-in)]: pasirinkite,
jei prie belaidžio tinklo jungiatės
naudodami sistemoje įmontuotą
belaidį LAN.
28LT
Patarimas
Jei reikia daugiau informacijos,
apsilankykite toliau nurodytoje
svetainėje ir peržiūrėkite DUK:
Europos ir Rusijos klientams:
www.sony.eu/support
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/
support
 [Network Connection Status]
Rodoma dabartinė tinklo ryšio būsena.
 [Network Connection Diagnostics]
Galite paleisti tinklo diagnostiką
ir patikrinti, ar sukurtas tinkamas
tinklo ryšys.
 [Screen mirroring RF Setting]
Naudojant kelias belaides sistemas,
pvz., belaidį LAN, belaidžiu būdu
perduodami signalai gali būti
nestabilūs. Jei taip, atkūrimo stabilumą
galima pagerinti nustatant ekrano
atvaizdavimo radijo dažnių kanalą,
kuriam teikiamas pirmumas.
[Auto]: įprastas pasirinkimas.
Sistema automatiškai parinks
tinkamesnį ekrano atvaizdavimo kanalą.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: kai užmegztas
ekrano atvaizdavimo ryšys, pasirinktam
kanalui teikiamas pirmumas.
 [Connection Server Settings]
Nustatoma, ar rodyti prijungtą
pagrindinio tinklo serverį.
 [Auto Renderer Access Permission]
[On]: leidžiama automatiškai prisijungti
iš naujausio aptikto pagrindinio tinklo
valdiklio.
[Off]: išjungiama.
 [Renderer Access Control]
Pateikiamas pagrindinio tinklo valdiklį
palaikančių gaminių sąrašas ir
nustatoma, ar turi būti priimamos
komandos iš sąraše pateiktų valdiklių.
 [External Control]
[On]: leidžia pagrindiniam
automatizavimo valdikliui
valdyti sistemą.
[Off]: išjungiama.
[Input Skip Setting]
Praleidimo nustatymas yra naudinga
funkcija, leidžianti praleisti
nenaudojamas įvestis, kai įvestis
pasirenkama paspaudžiant INPUT +/–.
[Do not skip]: sistema nepraleidžia
pasirinktos įvesties.
[Skip]: sistema praleidžia
pasirinktą įvestį.
Pastaba
Jei paspaudžiamas INPUT +/–, kai rodomas
pagrindinis ekranas, įvesties piktograma,
kurios nuostata [Skip], rodoma neryškiai.
[Easy Setup]
Paleidžiama [Easy Setup], kad būtų
galima nustatyti pagrindinius sistemos
pradinius ir tinklo nustatymus.
Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
Paleidžiama [Easy Network Settings],
kad būtų galima nustatyti pagrindinius
tinklo nustatymus. Vykdykite ekrane
pateiktas instrukcijas.
[Resetting]
 [Reset to Factory Default Settings]
Galite atkurti sistemos gamyklinius
nustatymus, pasirinkę nustatymų
grupę. Visi grupės nustatymai
bus atkurti.
 [Initialise Personal Information]
Sistemoje saugomą asmeninę
informaciją galima ištrinti.
Pastaba
Jei sistemą išmetate, perduodate ar
perparduodate, saugos sumetimais
panaikinkite visą asmeninę informaciją.
Pasinaudoję tinklo paslauga, atlikite
atitinkamus veiksmus, pvz., atsijunkite.
Parinkčių meniu
naudojimas
Įvairūs nustatymai ir atkūrimo
operacijos yra pasiekiami paspaudžiant
OPTIONS. Galimos parinktys skiriasi,
jos priklauso nuo situacijos.
Įprastos parinktys
[A/V SYNC]
Reguliuoja laiko tarpą tarp garso ir vaizdo
(30 psl.).
[Sound Field]
Pakeičia garso lauko nustatymą (9 psl.).
29LT
Nustatymai ir reguliavimas
 [Remote Start]
[On]: leidžiama įjungti sistemą
naudojant per tinklą susietą įrenginį,
kai sistema veikia budėjimo režimu.
[Off]: naudojant per tinklą susietą
įrenginį sistemos įjungti negalima.
[Easy Network
Settings]
[Night]
Įjungiama arba išjungiama nakties režimo
funkcija (10 psl.).
[Voice]
Pagerinamas dialogų diapazonas, kad būtų
galima mėgautis švariu balsų garsu (10 psl.).
[Repeat Setting]
Nustatomas kartotinis atkūrimas.
[Play/Stop]
Pradedamas arba sustabdomas atkūrimas.
[Play from start]
Pradedama leisti nuo pradžių.
[Change Category]
Perjungia iš
[Music] į
[Photo] kategoriją
ir atvirkščiai esant įvesčiai [USB] arba [Home
Network]. Šią parinktį galima naudoti tik tada,
kai yra kategorijos rodomas sąrašas.
Tik
[A/V SYNC]
Kai TV ekrane garsas nesutampa
su vaizdu, galite pareguliuoti toliau
nurodytų įvesčių garso atsilikimą
nuo vaizdo.
Nustatymo būdas skiriasi,
jis priklauso nuo įvesties.
Jei pasirinkta įvestis [HDMI1],
[HDMI2] arba [HDMI3]
1
[Music]
[Shuffle Setting]
Nustatomas maišomas atkūrimas.
[Add Slideshow BGM]
USB atmintuke užregistruojami muzikos failai,
leidžiami kaip foninė muzika (BGM)
demonstruojant skaidres.
Tik
Garso atsilikimo nuo vaizdo
reguliavimas
Paspauskite OPTIONS.
TV ekrane bus atidarytas
parinkčių meniu.
2
Paspausdami / pasirinkite
[A/V SYNC], tada paspauskite
3
Paspausdami / sureguliuokite
delsą, tada paspauskite .
Galima rinktis nuo 0 iki 300 ms
25 ms žingsniais.
.
[Photo]
Jei pasirinkta įvestis [TV]
[Slideshow]
Pradeda demonstruoti skaidres.
[Slideshow Speed]
Keičia skaidrių demonstravimo greitį.
[Slideshow Effect]
Nustato efektą, kai demonstruojamos
skaidrės.
[Slideshow BGM]
 [Off]: funkcija išjungiama.
 [My Music from USB]: nustatomi [Add
Slideshow BGM] užregistruoti muzikos failai.
[Change Display]
Kaitaliojamos parinktys [Grid View] ir [List View].
[Rotate Left]
Pasuka nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę
90 laipsnių.
[Rotate Right]
Pasuka nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę
90 laipsnių.
[View Image]
Rodoma pasirinkta nuotrauka.
30LT
1
2
3
4
Paspauskite OPTIONS.
Priekinio skydelio ekrane
užsidegs SYNC.
Paspauskite
arba .
Paspausdami / sureguliuokite
delsą, tada paspauskite .
Galima rinktis nuo 0 iki 300 ms
25 ms žingsniais.
Paspauskite OPTIONS.
Priekinio skydelio ekrane
neberodoma SYNC.
Pastaba
Kitos funkcijos
„BRAVIA Sync“ HDMI
funkcijos valdymas
Ši funkcija veikia TV, kuriuose
yra „BRAVIA Sync“.
Naudojimą palengvina toliau nurodytos
funkcijos, kai HDMI kabeliu prijungiami
„Sony“ gaminiai, suderinami su funkcija
„Control for HDMI“.
Funkciją „Control for HDMI“ galite
įjungti [Control for HDMI] nustatę
kaip [On] (27 psl.).
Pastaba
Sync“, užmezgę HDMI ryšį būtinai įjunkite
sistemą ir visus prijungtus įrenginius.
 Atsižvelgiant į prijungto įrenginio
nustatymus, funkcija „Control for HDMI“
gali veikti netinkamai. Žr. įrenginio
naudojimo instrukcijas.
„Control for HDMI“: paprastas
nustatymas
Sistemos funkciją [Control for HDMI]
galima nustatyti automatiškai: reikia
įjungti atitinkamą TV nustatymą.
Atlikus paprastąjį nustatymą, priekinio
skydelio ekrane rodoma DONE.
Pastaba
Jei šis nustatymas neveikia, funkciją
[Control for HDMI] galima nustatyti
rankiniu būdu. Išsamios informacijos
žr. „[HDMI Settings]“ (27 psl.).
Grojimas vienu prisilietimu
Leidžiant turinį HDMI kabeliu prie
sistemos prijungtu įrenginiu („Blu-ray
Disc™“ leistuvu, „PlayStation®4“ ar kt.),
sistema ir TV automatiškai įjungiami,
taip pat įjungiama atitinkama sistemos
HDMI įvestis.
Pastaba
 Anksčiau nurodyta funkcija gali neveikti
naudojant tam tikrus įrenginius.
 Pasirinkus [Standby Through] nuostatą
[Auto] arba [On] (27 psl.) ir atkuriant turinį
prijungtu įrenginiu, kai sistema veikia
budėjimo režimu, garsas ir vaizdas gali
būti atkuriami tik per TV, sistemai ir toliau
veikiant budėjimo režimu.
Sistemos garso valdymas
Jei įjungiate sistemą, kai žiūrite TV,
TV garsas automatiškai atkuriamas
per sistemos garsiakalbius.
Sistemos garsumas reguliuojamas
keičiant garsumą TV nuotolinio
valdymo pultu.
Jeigu paskutinį kartą žiūrint TV garsas
buvo skleidžiamas iš sistemos
garsiakalbių, įjungus TV bus
automatiškai įjungta sistema.
Šią funkciją galima naudoti
ir su TV funkcija „Twin Picture“
(„Picture and Picture“ (P&P)).
 Pasirinkus įvestį [TV], [HDMI1], [HDMI2]
arba [HDMI3], garsas gali būti
atkuriamas per sistemą.
Sistemos išjungimas
Išjungus TV, sistema ir prijungtas
įrenginys išjungiami automatiškai.
31LT
Kitos funkcijos
 Norėdami naudoti funkciją „BRAVIA
Sistema neišsijungia automatiškai,
jei šia sistema leidžiama muzika.
 Pasirinkus ne [TV], [HDMI1], [HDMI2]
arba [HDMI3], o kitą įvestį ir naudojant
funkciją „Twin Picture“, garsas
atkuriamas tik per TV. Jei funkciją
„Twin Picture“ išjungsite, garsas bus
atkuriamas per sistemą.
Audio Return Channel
TV garsą galima atkurti per sistemą
naudojant tik vieną HDMI kabelį.
Išsamios informacijos, kaip nustatyti,
žr. „[Audio Return Channel]“ (27 psl.).
Aido panaikinimo
sinchronizavimas
Galite sumažinti aidą, kai naudojate
„Social Viewing“ funkciją žiūrėdami TV
programas. Pokalbiai girdimi aiškiau.
 Jei dabar pasirinkta įvestis yra [TV],
[HDMI1], [HDMI2] arba [HDMI3], ji
automatiškai pakeičiama įvestimi [TV].
„Social Viewing“ ir TV garsas atkuriami
per sistemą.
 Jei dabar pasirinkta įvestis nėra [TV],
[HDMI1], [HDMI2] arba [HDMI3],
„Social Viewing“ ir atkuriamo turinio
garsas perduodamas per TV.
Pastaba
 Ši funkcija veikia tik jei TV palaiko funkciją
„Social Viewing“. Išsamią informaciją
žr. TV naudojimo instrukcijose.
 Būtinai nustatykite tokį TV garso išvesties
nustatymą, kad garsas būtų atkuriamas
per šią sistemą.
 Funkcija „Echo Canceling Sync“
yra patentuota „Sony“ funkcija.
Naudojant ne „Sony“ įrenginius ji neveiks.
Galite pakeisti sistemos nustatymus
(pvz., pakeisti įvestį arba garso lauką)
naudodami TV nuotolinio valdymo pultą.
Pastaba
 Norint naudoti namų kino valdymo
funkciją, TV turi būti prijungtas prie
interneto.
 Namų kino valdymo funkcija
yra patentuota „Sony“ funkcija.
Naudojant ne „Sony“ įrenginius ji neveiks.
Kalbos susiejimas
Pakeitus TV ekrano kalbą, sistemos
ekrano kalba taip pat pakeičiama.
Pastabos dėl HDMI jungčių






Namų kino valdymas
Jei prie sistemos prijungtas su namų
kino valdymu suderinamas TV, prijungto
TV ekrane bus rodoma interneto
taikomųjų programų piktograma.
32LT

Naudokite didelės spartos HDMI kabelį.
Jei naudojate standartinį HDMI kabelį,
1080p, „Deep Colour“, 3D arba 4K
turinys gali būti rodomas netinkamai.
Naudokite patvirtintą HDMI kabelį.
Naudokite „Sony“ didelės spartos
HDMI kabelį, ant kurio yra kabelio
tipo logotipas.
Nerekomenduojama naudoti
HDMI-DVI konvertavimo kabelio.
Garso signalus (diskretizavimo dažnį,
bitų skaičių ir kt.), perduodamus
iš HDMI lizdo, gali silpninti per
prijungtą įrenginį.
Garsas gali būti nutrauktas, kai
perjungiamas diskretizavimo dažnis
arba atkūrimo įrenginio garso išvesties
signalų kanalų skaičius.
Pasirinkus įvestį [TV], per pastarąjį
kartą pasirinktus HDMI IN 1/2/3 lizdus
perduodami vaizdo signalai bus
perduodami per HDMI OUT (ARC) lizdą.
Ši sistema palaiko „Deep Colour“,
„x.v.Colour”, 3D ir 4K perdavimą.


Norėdami atkurti 3D turinį, didelės
spartos HDMI kabeliais prijunkite
prie sistemos su 3D suderinamą TV
ir vaizdo įrenginį („Blu-ray Disc™“
leistuvą, „PlayStation®4“ ar kt.),
užsidėkite 3D akinius ir paleiskite su
3D suderinamą „Blu-ray Disc™“ ar kt.
Norint žiūrėti 4K turinį, prie sistemos
prijungtas TV ir leistuvai turi būti
suderinami su 4K turiniu.
Kai sistema gauna „Dolby Digital“
sutankintą transliavimo signalą,
galite mėgautis sutankintu
transliuojamu garsu.
Pastaba
Norėdami gauti „Dolby Digital“ signalą,
TV arba kitus įrenginius turite prijungti
prie TV (DIGITAL IN) lizdo naudodami
optinį skaitmeninį kabelį.
Jei jūsų TV HDMI IN lizdas suderinamas
su garso grįžties kanalo funkcija (27 psl.),
galite gauti „Dolby Digital“ signalą per
HDMI kabelį.
Kartotinai spauskite AUDIO, kol
priekinio skydelio ekrane bus
nurodytas norimas signalas.
 MAIN: bus išvedamas garsas
pagrindine kalba.
 SUB: bus išvedamas garsas
dubliavimo kalba.
 MN/SB: bus išvedamas garsas tiek
pagrindine, tiek dubliavimo kalbomis.
Galima nustatyti, kad pailgojo
garsiakalbio mygtukai būtų neveiksnūs
(išskyrus ) ir taip apsisaugoti nuo
atsitiktinio naudojimo, pvz., vaikų.
Šia operaciją reikia atlikti naudojant
pailgojo garsiakalbio mygtukus.
Laikydami nuspaudę INPUT, iš eilės
paspauskite VOL –, VOL + ir VOL –.
Priekinio skydelio ekrane užsidegs LOCK.
Sistemą galite valdyti tik naudodami
nuotolinį valdymo pultą.
Norėdami atšaukti, laikydami nuspaudę
INPUT, paeiliui paspauskite VOL –, VOL +
ir VOL –, kol priekinio skydelio ekrane
bus parodyta UNLOCK.
Šviesumo keitimas
Galite keisti priekinio skydelio ekrano
ir mėlyno LED indikatoriaus šviesumą.
Kelis kartus paspauskite DIMMER.
Šviesumą galite reguliuoti 3 lygiais.*
* DIM1 ir DIM2 šviesumo nustatymai
yra vienodi.
Pastaba
Priekinio skydelio ekranas išjungiamas
pasirinkus DIM2. Jis įsijungia automatiškai,
jei paspaudžiate bet kurį mygtuką, tada
jei apytiksliai 10 sekundžių jo nenaudojate,
vėl išsijungia. Tačiau kai kuriais atvejais
priekinio skydelio ekranas gali neįsijungti.
33LT
Kitos funkcijos
Kaip mėgautis sutankintai
transliuojamu garsu
(dvejopu monofoniniu
garsu)
Kaip deaktyvinti pailgojo
garsiakalbio mygtukus
(apsauga nuo vaikų)
Energijos taupymas
budėjimo režimu
Patikrinkite, ar nustatėte toliau
nurodytus nustatymus.
 [Bluetooth Standby] nuostata yra [Off]
(25 psl.).
 [Control for HDMI] dalyje [HDMI
Settings] nustatytas kaip [Off] (27 psl.).
 [Quick Start Mode] nuostata yra [Off]
(27 psl.).
 [Remote Start] nuostata yra [Off]
(29 psl.).
IR kartotuvo funkcijos
įjungimas
(kai neįmanoma valdyti TV)
Kai TV nuotolinio valdymo pulto jutiklį
užstoja pailgasis garsiakalbis, nebus
galima TV valdyti nuotolinio valdymo
pultu. Tokiu atveju įjunkite sistemos IR
kartotuvo funkciją.
Tada galėsite valdyti TV nuotolinio
valdymo pultu; nuotolinio valdymo
pulto signalas bus perduodamas iš
pailgojo garsiakalbio užpakalinės pusės.
Pastaba
 Būtinai patikrinkite, ar TV nuotolinio
valdymo pultu neįmanoma valdyti TV,
ir pasirinkite [IR-Repeater] nuostatą [On].
Jei jis nustatytas [On] tuo metu, kai TV
galima valdyti jo nuotolinio valdymo
pultu, gali nepavykti tinkamai valdyti,
nes tiesioginės valdymo pulto komandos
ir komandos per pailgąjį garsiakalbį
trukdys viena kitai.
 Kai kuriuose TV ši funkcija gali veikti
netinkamai. Tokiu atveju perkelkite
pailgąjį garsiakalbį šiek tiek toliau nuo TV.
1
Paspauskite sistemos nuotolinio
valdymo pulto mygtuką HOME.
TV ekrane pateikiamas pagrindinis
ekranas.
2
Paspausdami  pasirinkite
[Setup] viršutiniame
dešiniajame kampe, tada
paspauskite .
3
Paspausdami / pasirinkite
[System Settings], tada
paspauskite .
4
Paspausdami / pasirinkite
[IR-Repeater], tada
paspauskite .
5
Paspausdami / pasirinkite [On],
tada paspauskite .
Kiti belaidės sistemos
nustatymai
Kitus belaidės sistemos nustatymus
galite atlikti naudodami [Wireless Sound
Connection] nustatymus.
1
2
34LT
Paspauskite HOME.
TV ekrane pateikiamas pagrindinis
ekranas.
Paspausdami  pasirinkite
[Setup] viršutiniame
dešiniajame kampe, tada
paspauskite .
3
Paspausdami / pasirinkite
[System Settings], tada
paspauskite .
4
Paspausdami / pasirinkite
[Wireless Sound Connection],
tada paspauskite .
Bus atidarytas ekranas
[Wireless Sound Connection].
 [Secure Link] (35 psl.)
 [RF Band]* (35 psl.)
* Ši funkcija gali būti neteikiama
kai kuriose šalyse / regionuose.
Belaidžio perdavimo tarp
konkrečių įrenginių
aktyvinimas
Galite nurodyti, kokia belaide jungtimi
susieti pailgąjį garsiakalbį su žemųjų
dažnių garsiakalbiu naudojant funkciją
„Secure Link“.
Ši funkcija gali padėti išvengti trukdžių,
jei naudojate kelis belaidžio ryšio
gaminius arba jei belaidžio ryšio
gaminius naudoja jūsų kaimynai.
1
2
3
4
5
[System Settings] pasirinkite
[Wireless Sound Connection]
(34 psl.).
Paspausdami / pasirinkite
[Secure Link], tada
paspauskite .
Paspausdami / pasirinkite [On],
tada paspauskite .
Užpakalinėje žemųjų dažnių
garsiakalbio pusėje paspauskite
SECURE LINK.
Po kelių minučių pereikite
prie kito veiksmo.
Paspausdami / pasirinkite
[Pradėti], tada paspauskite .
Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną,
pasirinkite [Cancel].
Kai bus pateiktas pranešimas
[Secure Link setting is complete.],
paspauskite .
Žemųjų dažnių garsiakalbis yra
susietas su pailguoju garsiakalbiu,
o žemųjų dažnių garsiakalbio
įjungimo / budėjimo režimo
indikatorius įsižiebia geltonai.
Jei rodomas pranešimas [Cannot set
Secure Link.], vykdykite ekrane
pateiktas instrukcijas.
Funkcijos „Secure Link“
atšaukimas
Pailgasis garsiakalbis
Atlikdami anksčiau nurodytą 3 veiksmą
pasirinkite [Off].
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Paspauskite ir laikykite nuspaudę žemųjų
dažnių garsiakalbio užpakalinėje pusėje
esantį SECURE LINK, kol įjungimo /
budėjimo režimo indikatorius pradės
šviesti arba mirksėti žalia spalva.
Dažnių diapazono
pasirinkimas
[RF Band]
(Tik Europai, Okeanijai, Afrikai,
Vidurio Rytams ir Tailandui skirti
modeliai)
Galite pasirinkti dažnių diapazoną,
kuriam priklauso RF kanalas.
Pastaba
Ši funkcija gali būti neteikiama kai kuriose
šalyse / regionuose.
1
2
[System Settings] pasirinkite
[Wireless Sound Connection]
(34 psl.).
Paspausdami / pasirinkite
[RF Band], tada paspauskite .
35LT
Kitos funkcijos
[Secure Link]
6
3
Paspausdami / pasirinkite
norimą nustatymą, tada
paspauskite .
 [Auto]: įprastas pasirinkimas.
Sistema automatiškai parinks
geriausią perduoti dažnių
diapazoną.
 [5.2GHz], [5.8GHz]: Sistema
perduos garsą pagal pasirinktą
dažnių diapazoną.
3
Priklijuokite stovelį prie pailgojo
garsiakalbio taip, kad stovelio 
žyma sutaptų su  žyma ant
pailgojo garsiakalbio.
Patarimas
Rekomenduojame pasirinkti [RF Band]
nuostatą [Auto].
Pailgojo garsiakalbio
kampo koregavimas
Prie pailgojo garsiakalbio primontuodami
stovelius (pridedami) galite keisti
jo kampą.
Patarimas
Padėję pailgąjį garsiakalbį į horizontalią
padėtį virš akių lygio ir nuėmę stovelius
užtikrinsite tinkamą garso sklaidą.
1
2
Apverskite pailgąjį garsiakalbį.
Nuplėškite dvipusės juostelės
viršutinę apsauginę plėvelę
nuo stovelio (pridedamas).
36LT
Stovelis
4
Pakartodami 2 ir 3 veiksmus
pritvirtinkite stovelį kitoje pusėje.
Pailgojo garsiakalbio
tvirtinimas prie sienos
Pailgąjį garsiakalbį galima pritvirtinti
prie sienos.
Pastaba
 Naudokite reikiamo stiprumo varžtus
(nepridėti), atsižvelgdami į sienos
medžiagą ir tvirtumą. Tinko plokštės
siena yra itin trapi, todėl varžtus tvirtai
priveržkite prie dviejų sijų. Pailgąjį
garsiakalbį montuokite horizontaliai,
kabinkite ant lygios sienos srities
į sijas įsuktų varžtų.
 Montavimo darbus patikėkite „Sony“
pardavėjams arba licencijuotiems
rangovams ir kreipkite ypatingą
dėmesį į saugumą.
 „Sony“ neatsako už nelaimingus
atsitikimus arba žalą, patirtą dėl
netinkamo montavimo, nepakankamo
sienos tvirtumo, netinkamo varžtų
įsukimo arba stichinių nelaimių ir t. t.
 Naudojant prie sienos primontuoto
pailgojo garsiakalbio HDMI IN 3 lizdą,
prijunkite sukiojamą didelės spartos
HDMI kabelį.
1
Paruoškite pailgojo garsiakalbio
užpakalinėje dalyje esančioms
angoms tinkamus varžtus
(nepridėti).
4 mm
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės
Sauga

Daugiau nei 30 mm

5,2 mm

10 mm
2
Maitinimo šaltiniai

726 mm

8–9mm

3
Pakabinkite pailgąjį garsiakalbį
ant varžtų.
Sulygiuokite užpakalinėje pailgojo
garsiakalbio dalyje esančias angas
su varžtais ir pakabinkite garsiakalbį
ant dviejų varžtų.
Prieš naudodami sistemą patikrinkite,
ar darbinė įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
Darbinė įtampa nurodyta užpakalinėse
pailgojo ir žemųjų dažnių garsiakalbių
dalyse esančiose etiketėse.
Jei sistemos neketinate naudoti ilgą
laiką, išjunkite ją iš sieninio elektros
lizdo. Kintamosios srovės maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą) atjunkite
ištraukdami kištuką, niekada
netraukite už laido.
Kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti
tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.
Įkaitimas
Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite
sistemą nustatę didelį garsumą,
korpuso viršus, šonai ir apačia gerokai
įkais. Kad nenusidegintumėte,
nelieskite korpuso.
37LT
Papildoma informacija
Priveržkite varžtus prie dviejų
sienos sijų.
Varžtai turi išsikišti 8–9 mm.
Jei į korpusą patektų koks nors
daiktas arba skysčio, atjunkite
sistemą ir prieš toliau eksploatuodami
leiskite ją patikrinti kvalifikuotiems
specialistams.
Nelieskite kintamosios srovės
maitinimo laido (maitinimo laido)
šlapiomis rankomis. Kitaip galite
gauti elektros smūgį.
Neužlipkite ant pailgojo ar žemųjų
dažnių garsiakalbio, nes galite nukristi
ir susižaloti arba sugadinti sistemą.
Vieta

Priešais sistemą turi būti palikta
atvira erdvė.
 Nestatykite sistemos ant įrenginių,
kurie skleidžia šilumą.
 Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad ji neperkaistų.
 Nedėkite pailgojo ir žemųjų dažnių
garsiakalbių and minkštų paviršių
(pvz., kilimėlių, patiesalų ir pan.),
o ant galinės pailgojo ar žemųjų
dažnių garsiakalbio dalies nedėkite
daiktų, galinčių uždengti ventiliacijos
angas ir sutrikdyti veikimą.
 Nelaikykite sistemos šalia karščio
šaltinių, pvz., radiatorių, oro latakų,
arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat ten,
kur daug dulkių ar galimas
mechaninis poveikis ar vibravimas.
 Nemontuokite sistemos nuožulnioje
padėtyje. Ji skirta naudoti tik
horizontalioje padėtyje.
 Nestatykite metalinių daiktų priešais
priekinį skydelį. Jie gali užstoti
radijo bangas.
 Nelaikykite sistemos vietose,
kur naudojama medicinos įranga.
Kitaip gali kilti medicinos įrangos
veikimo trikčių.
 Jei naudojate širdies stimuliatorių
ar kitą medicinos prietaisą, prieš
naudodami belaidžio LAN funkciją
pasikonsultuokite su gydytoju ar
medicinos prietaiso gamintoju.
 Ant specialiai paruoštų (vaškuotų,
alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių
pailgąjį ir žemųjų dažnių garsiakalbius
dėkite atsargiai, nes gali atsirasti
dėmių arba pakisti paviršių spalva.
 Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte
į pailgojo arba žemųjų dažnių
garsiakalbio kampus.
 Jei sistema naudojama su TV, VCR arba
magnetofonu, gali atsirasti triukšmo
arba pablogėti vaizdo kokybė.
Tokiu atveju perkelkite sistemą toliau
nuo TV, VCR ar magnetofono.
38LT

Šios sistemos garsiakalbiai
nėra magnetiškai apsaugoti.
Nestatykite šalia sistemos magnetinių
plokščių arba CRT tipo TV komplektų.
Naudojimas
Prieš prijungdami kitus įrenginius,
sistemą išjunkite ir atjunkite nuo
maitinimo lizdo.
Garsumo reguliavimas
Nedidinkite garsumo, kai klausotės skyrių,
kuriame labai mažo lygio įvestys arba
garso signalų nėra. Priešingu atveju
galite sugadinti garsiakalbius, jei staiga
pradėtų groti didžiausio lygio skyrius.
Valymas
Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles
valykite minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite
šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba
tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.
Keičiamos dalys
Sistemą pataisius, pakeistos dalys gali
būti pasiliktos naudoti dar kartą arba
atiduotos perdirbti.
TV spalvos
Jei dėl sistemos TV ekrano spalvos
rodomos netinkamai, išjunkite televizorių
ir po 15–30 min. vėl jį įjunkite. Jei spalvos
ir toliau rodomos netinkamai, perkelkite
sistemą toliau nuo TV komplekto.
SVARBUs PRANEŠIMAS
Dėmesio: ši sistema gali neribotą laiką
TV ekrane išlaikyti nejudantį vaizdą
arba ekrano vaizdą. Jei ilgesniam
laikui TV paliksite rodomą nejudantį
vaizdą arba ekrano vaizdą, rizikuosite
visam laikui sugadinti TV ekraną.
Plazminių ekranų ir projekciniai
televizoriai ypač tam jautrūs.
Jei turite su sistema susijusių klausimų
ar kilo problemų, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Nesklandumų šalinimas
Jei naudojant sistemą kyla viena iš toliau
nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi
dėl taisymo, naudokite šį nesklandumų
šalinimo vadovą ir bandykite problemą
išspręsti. Jei kurios nors problemos
pašalinti nepavyksta, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Jei iškilo belaidžio garso funkcijos
problema, pateikite „Sony“ pardavėjui
patikrinti visą sistemą (pailgąjį ir žemųjų
dažnių garsiakalbius).
Netinkamai veikia TV jutikliai.
 Pailgasis garsiakalbis gali
užstoti tam tikrus TV jutiklius
(pvz., šviesumo jutiklį) ir nuotolinio
valdymo imtuvą arba 3D TV akinių
spinduolį, jei TV palaiko
infraraudonųjų spindulių 3D akinių
sistemą. Perkelkite pailgąjį
garsiakalbį toliau nuo TV, kad būtų
galima tinkamai naudoti įrangą.
Jutiklių ir nuotolinio valdymo imtuvo
vietas žr. TV naudojimo
instrukcijose.
Pranešimai
Bendroji informacija
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
 Atstumas tarp nuotolinio valdymo
pulto ir pailgojo garsiakalbio
per didelis.
 Išsikrovę nuotolinio valdymo
pulto maitinimo elementai.
Sistema automatiškai išjungiama.
 Veikia funkcija [Auto Standby].
Nustatykite [Auto Standby]
kaip [Off] (27 psl.).
Sistema neveikia tinkamai.
 Atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) nuo sieninio elektros lizdo
(maitinimo tinklo), kelias minutes
palaukite, tada vėl jį prijunkite.
Neveikia TV nuotolinio valdymo pultas.
 Šią problemą galima išspręsti
įjungiant IR kartotuvo funkciją
(34 psl.).
Priekinio skydelio ekrane pakaitomis
mirksi PRTCT, PUSH ir POWER.
 Paspausdami  išjunkite sistemą.
Išsijungus STBY atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) nuo sieninio
elektros lizdo (maitinimo tinklo).
Patikrinkite, ar pailgojo garsiakalbio
vėdinimo angos neuždengtos.
Vėl prijunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą ir įjunkite sistemą.
Jei problemos išspręsti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
Kai paspaudžiate bet kurį pailgojo
garsiakalbio mygtuką, priekinio
skydelio ekrane mirksi LOCK.
 Išjunkite apsaugos nuo vaikų
funkciją (33 psl.).
39LT
Papildoma informacija
Nepavyksta įjungti maitinimo.
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo
laidas.
TV ekrane pateikiamas pranešimas
[A new software version is available.
Please go to the „Setup“ section of the
menu and select „Software Update“ to
perform the update.].
 Jei norite atnaujinti sistemos
programinės įrangos versiją,
žr. [Software Update] (23 psl.).
rodoma visame TV ekrane be jokio
pranešimo.
 Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją ar vietos įgaliotą „Sony“
remonto punktą.
Kai paspaudžiate bet kurį garso efekto
mygtuką, priekinio skydelio ekrane
rodoma NOT USE (49 psl.).
 Garso efektų nustatymo pakeisti
negalima, kai sistema prijungta
prie BLUETOOTH imtuvo siųstuvo
režimu.
Vaizdas
Vaizdo nėra arba neatkuriamas
tinkamai.
 Pasirinkite atitinkamą įvestį (8 psl.).
 Laikydami nuspaudę INPUT paeiliui
paspauskite VOL +, VOL – ir VOL +,
kad būtų nustatyta žemiausia
vaizdo išvesties raiška.
Prijungus HDMI kabelį nerodomas
vaizdas.
 Jei norite jungti HDCP2.2 palaikantį
įrenginį, junkite tik prie HDMI IN 1,
o TV – prie HDMI OUT (ARC)
sistemos lizdo.
 Sistema prijungta prie HDCP
(plačios dažnių juostos
skaitmeninio turinio apsauga)
nepalaikančio įvesties įrenginio.
Tokiu atveju patikrinkite prijungto
įrenginio specifikacijas.
TV ekrane nerodomas per HDMI IN
1/2/3 lizdą perduodamas 3D turinys.
 Atsižvelgiant į TV ar vaizdo įrenginį,
3D turinys gali būti rodomas ne nuo
pradžių. Išsiaiškinkite palaikomą
HDMI vaizdo įrašo formatą (53 psl.).
40LT
TV ekrane nerodomas per HDMI IN
1/2/3 lizdą perduodamas 4K turinys.
 Atsižvelgiant į TV ar vaizdo įrenginį,
4K turinys gali būti rodomas ne nuo
pradžių. Patikrinkite TV ir vaizdo
įrenginio vaizdo rodymo galimybę
ir nustatymus.
 Naudokite didelės spartos HDMI
kabelį.
Kai sistema veikia budėjimo režimu,
nėra TV vaizdo išvesties.
 Sistemai pradėjus veikti budėjimo
režimu, rodomas vaizdas iš pastarąjį
kartą, prieš išjungiant sistemą
pasirinkto HDMI įrenginio.
Jei atkuriate turinį iš kito įrenginio,
leiskite turinį tame įrenginyje ir
atlikite grojimo vienu prisilietimu
veiksmą arba įjunkite sistemą
ir pasirinkite HDMI įrenginį,
iš kurio norite atkurti turinį.
 Pasirinkite [HDMI Settings]
nuostatą [Standby Through]
dalyje [On] (27 psl.).
Vaizdas nerodomas visame TV ekrane.
 Patikrinkite [Screen Settings]
pasirinktą [TV Type]
nustatymą (23 psl.).
 Kraštinių santykis laikmenoje
yra fiksuotas.
TV ekrane spalvos rodomos
netinkamai.
 Jei spalvos ir toliau rodomos
netinkamai, išjunkite televizorių
ir po 15–30 min. vėl jį įjunkite.
 Įsitikinkite, kad netoli sistemos
nėra magnetinių daiktų (ant TV
stovo nėra magnetinių fiksatorių,
sveikatos priežiūros įrenginių,
žaislų ir pan.).
Garsas
Visiškai negirdima prie sistemos
prijungto įrenginio perduodamo
garso arba garsas labai tylus.
 Paspauskite  + ir patikrinkite
garsumą (49 psl.).
 Paspauskite  arba  +, kad
atšauktumėte nutildymo funkciją
(49 psl.).
 Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas
įvesties šaltinis. Išbandykite kitus
įvesties šaltinius keletą kartų
paspausdami mygtuką INPUT +/–
(8 psl.).
 Patikrinkite, ar tinkamai įkišti
sistemos ir prijungto įrenginio
kabeliai ir laidai.
Naudojant garso grįžties kanalo
funkciją, TV garsas neatkuriamas
per HDMI OUT (ARC) lizdą.
 Nustatykite nuostatą [Control for
HDMI], esančią [HDMI Settings]
meniu [System Settings], kaip [On]
(27 psl.). Be to, nustatykite nuostatą
[Audio Return Channel], esančią
[HDMI Settings] meniu [System
Settings], kaip [Auto] (27 psl.).
 Įsitikinkite, kad TV suderinamas
su garso grįžties kanalo funkcija.
 Įsitikinkite, kad HDMI kabelis
yra prijungtas prie TV, kuris
suderinamas su garso grįžties
kanalo funkcija, lizdo.
Kai sistema prijungta prie TV priedėlio,
ji tinkamai neatkuria TV programų garso.
 Nustatykite nuostatą [Audio Return
Channel], esančią [HDMI Settings]
meniu [System Settings], kaip [Off]
(27 psl.).
 Patikrinkite jungtį (žr. pridėtą
paleisties vadovą).
Girdimas garsus ūžimas arba triukšmas.
 Patikrinkite, ar įrenginiai prijungti
patikimai.
 Atitraukite nuo TV garso įrenginį.
 Kištukai ir lizdai nešvarūs.
Nuvalykite juos audiniu, šiek tiek
sudrėkintu alkoholio tirpalu.
Nėra garso arba iš žemųjų dažnių
garsiakalbio sklinda tik labai tylus
garsas.
 Paspausdami SW  + padidinkite
žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą (49 psl.).
 Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių
garsiakalbio įjungimo / budėjimo
režimo indikatorius dega žaliai.
Jei taip nėra, žr. skyriaus „Belaidis
garsas“ dalį „Nėra garso iš žemųjų
dažnių garsiakalbio“ (42 psl.).
41LT
Papildoma informacija
Per sistemą neatkuriamas TV garsas.
 Kelis kartus paspauskite INPUT +/–,
kad pasirinktumėte [TV] įvestį.
 Patikrinkite, ar prie sistemos ir TV
tinkamai prijungtas HDMI kabelis
ar optinis skaitmeninis kabelis
(žr. pridėtame paleisties
vadove 1 veiksmą).
 Pirmiausia įjunkite TV,
tada – sistemą.
 Nustatykite TV garsiakalbį kaip
garso sistemą. TV nustatymus
žr. TV naudojimo instrukcijose.
 Padidinkite TV garsumą arba
atšaukite nutildymą.
 Jeigu su garso grįžties kanalo (ARC)
funkcija suderinamas TV prijungtas
HDMI kabeliu, įsitikinkite, kad
kabelis prijungtas prie TV HDMI
įvesties (ARC) lizdo (žr. pridėtame
paleisties vadove 1 veiksmą).
 Jeigu TV nėra suderinamas su garso
grįžties kanalo (ARC) funkcija,
prijunkite optinį skaitmeninį
kabelį ir HDMI kabelį, kad būtų
skleidžiamas garsas (žr. pridėtame
paleisties vadove 1 veiksmą).
Garsas atkuriamas ir per sistemą,
ir per TV.
 Išjunkite sistemos arba TV garsą.
 Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas
bosų garsui atkurti. Jei naudojami
įvesties šaltiniai, į kuriuos įeina labai
nedaug bosų garso komponentų
(pvz., TV transliacijos), gali būti
sunku išgirsti garsą per žemųjų
dažnių garsiakalbį.
 Jeigu paleistas turinys suderinamas
su autorių teisių technologija
(HDCP), per žemųjų dažnių
garsiakalbį garsas neatkuriamas.
Neatkuriamas kelių kanalų
„Dolby Digital“ arba DTS garsas.
 Patikrinkite, ar paleistas DVD
ar kt. įrašytas „Dolby Digital“
arba DTS formatu.
 Didelio pralaidumo garsu („DTS-HD
Master Audio“, „Dolby TrueHD“),
DSD ir kelių kanalų tiesiniu PCM
galite mėgautis tik naudodami
HDMI jungtį.
Iškraipomas prijungto įrenginio garsas.
 Sumažinkite prijungto įrenginio
įvesties lygį nustatydami [Attenuation
settings - Analog] (25 psl.).
Belaidis garsas
Per žemųjų dažnių garsiakalbį
neatkuriamas garsas.
 Nedega žemųjų dažnių garsiakalbio
įjungimo / budėjimo režimo
indikatorius.
 Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
žemųjų dažnių garsiakalbio
kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo tinklo laidas).
(Žr. pridėtame paleisties vadove
4 veiksmą)
 Paspauskite žemųjų dažnių
garsiakalbio mygtuką 
(įjungimas / budėjimo režimas),
kad įjungtumėte maitinimą.
42LT
 Žemųjų dažnių įjungimo / budėjimo
režimo indikatorius lėtai mirksi žalia
spalva arba dega raudonai.
 Perkelkite žemųjų dažnių
garsiakalbį arčiau pailgojo
garsiakalbio, kad žemųjų dažnių
garsiakalbio įjungimo / budėjimo
režimo indikatorius degtų žaliai.
 Atlikite dalyje „Belaidžio
perdavimo tarp konkrečių
įrenginių aktyvinimas“ (35 psl.)
nurodytus veiksmus.
 Žemųjų dažnių garsiakalbio įjungimo /
budėjimo režimo indikatorius
greitai mirksi žalia spalva.
 Kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.
 Žemųjų dažnių garsiakalbio
įjungimo / budėjimo režimo
indikatorius mirksi raudonai.
 Paspausdami žemųjų dažnių
garsiakalbio mygtuką 
(įjungimas / budėjimo režimas)
išjunkite maitinimą ir patikrinkite,
ar neuždengtos jo ventiliacijos
angos.
 Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas
bosų garsui atkurti. Jeigu įvesties
šaltinyje yra nedaug bosų garso,
pvz., daugelyje televizijos programų,
bosų garso gali nesigirdėti.
 Paspausdami SW  + padidinkite
žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą (49 psl.).
Garsas stringa arba girdimas triukšmas.
 Jei netoli yra įrenginys, skleidžiantis
elektromagnetines bangas, pvz.,
belaidis LAN ar naudojama elektrinė
orkaitė, sistemą padėkite toliau
nuo jo.
 Jeigu yra kliūtis tarp pailgojo
ir žemųjų dažnių garsiakalbių,
patraukite ją.
 Pailgąjį garsiakalbį perkelkite kuo
arčiau žemųjų dažnių garsiakalbio.
 Pakeiskite „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus
ar kompiuterio belaidžio LAN ryšio
dažnį į 2,4 GHz.
 Belaidį LAN ryšį su TV arba „Blu-ray
Disc™“ leistuvu pakeiskite laidiniu.
Atkūrimas
Netinkamai rodomi failų pavadinimai.
 Sistema gali rodyti tik su ISO 8859-1
suderinamus simbolių formatus.
Kiti simbolių formatai gali būti
rodomi netinkamai.
 Įvesties simboliai gali būti
rodomi kitaip, tai priklauso
nuo naudojamos rašymo
programinės įrangos.
Atkūrimas pradedamas ne nuo failo
pradžios.
 Buvo pasirinkta atkūrimo tęsimo
nuostata. Paspauskite OPTIONS
ir pasirinkite [Play from start],
tada paspauskite .
Nestabilus atkūrimas, kai naudojate
ekrano atvaizdavimą.
 Įrenginiai, skleidžiantys radijo
bangas, pvz., kiti belaidžio LAN
įrenginiai ar mikrobangų krosnelės,
gali trukdyti ekrano atvaizdavimui;
tai priklauso nuo naudojimo
aplinkos. Pastatykite sistemą ir
ekrano atvaizdavimą palaikantį
įrenginį atokiau nuo tokių įrenginių
arba juos išjunkite.
 Atsižvelgiant į naudojimo aplinką
ryšio spartai įtakos gali turėti
atstumas arba kliūtis tarp įrenginių,
įrenginio tipas, jo konfigūracija ar
radijo bangos. Ryšys gali nutrūkti
dėl linijos perkrovimo.
USB įrenginys neatpažįstamas.
 Pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
 Išjunkite sistemą.
 Atjunkite ir vėl prijunkite
USB įrenginį.
 Įjunkite sistemą.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys
tinkamai prijungtas prie (USB)
prievado.
 Patikrinkite, ar nesugadintas USB
įrenginys arba kabelis.
 Patikrinkite, ar USB įrenginys įjungtas.
 Jei USB įrenginys prijungtas per USB
šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite
USB įrenginį tiesiogiai prie pailgojo
garsiakalbio.
BRAVIA Sync
([Control for HDMI])
Neveikia funkcija [Control for HDMI]
(BRAVIA Sync).
 Patikrinkite HDMI jungtį (žr. pridėtame
paleisties vadove 1 veiksmą).
 Patikrinkite, ar [Control for HDMI]
nustatyta kaip [On] (27 psl.).
 Jei pakeisite HDMI ryšį, išjunkite
sistemą ir vėl įjunkite.
 Jei nutrūko maitinimas, nustatykite
[Control for HDMI] kaip [Off],
tada nustatykite [Control for HDMI]
kaip [On] (27 psl.).
 Patikrinkite toliau nurodytus
dalykus ir išsamios informacijos
žr. prie įrenginio pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
 Prijungtas įrenginys yra suderinamas
su [Control for HDMI] funkcija.
 Prijungto įrenginio [Control for
HDMI] funkcijos nuostata yra
teisinga.
 Jei prijungėte / atjungėte
kintamosios srovės maitinimo laidą,
prieš atlikdami veiksmus su sistema
palaukite daugiau nei 15 sekundžių.
43LT
Papildoma informacija
Atkūrimas nepradedamas
nuo sustabdymo vietos.
 Atkūrimo tęsimo vieta galėjo
būti ištrinta iš atminties
(tai priklauso nuo failo), kai
 atjungėte USB įrenginį.
 leidote kitą turinį.
 išjungėte sistemą.
USB įrenginys
 Jei vaizdo įrenginio garso išvestį
prijungėte prie sistemos
naudodami ne HDMI kabelį, garsas
nebus atkuriamas dėl „BRAVIA
Sync“. Tokiu atveju nustatykite
[Control for HDMI] kaip [Off] (27 psl.)
arba prie vaizdo įrenginio garso
išvesties lizdo prijungtą kabelį
prijunkite tiesiai prie TV.
 Toliau nurodyti įrenginių, kuriuos
galima valdyti naudojant funkciją
„BRAVIA Sync“, tipai ir kiekis pagal
HDMI CEC standartą:
 Įrašymo įrenginiai („Blu-ray
Disc™“ įrašymo įrenginiai,
DVD įrašymo įrenginiai ir pan.):
iki 3 įrenginių
 Atkūrimo įrenginiai („Blu-ray
Disc™“ leistuvai, DVD leistuvai
ir kt.): iki 3 įrenginių (įskaitant
šią sistemą)
 Su imtuvu susiję įrenginiai:
iki 4 įrenginių
 Garso sistema (imtuvas / ausinės):
iki 1 įrenginio (įskaitant šią sistemą)
Tinklo ryšys
Sistemai nepavyksta prisijungti
prie tinklo.
 Patikrinkite, ar veikia tinklo ryšys
(16 psl.), ir išsiaiškinkite tinklo
nustatymus (28 psl.).
Belaidis LAN ryšys
Atlikus [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
sąranką, asmeninis kompiuteris
neprisijungia prie interneto.
 Jei prieš reguliuojant
maršrutizatoriaus nustatymą
bus vykdoma „Wi-Fi“ apsaugotos
sąrankos funkcija, maršrutizatoriaus
belaidžio ryšio nustatymai gali būti
automatiškai pakeisti. Tokiu atveju
atitinkamai pakeiskite PC belaidžio
ryšio nustatymus.
44LT
Sistemai nepavyksta prisijungti prie
tinklo arba ryšys su tinklu nestabilus.
 Patikrinkite, ar belaidžio LAN
maršrutizatorius įjungtas.
 Patikrinkite, ar veikia tinklo ryšys
(16 psl.), ir išsiaiškinkite tinklo
nustatymus (28 psl.).
 Atsižvelgiant į naudojimo aplinką
(įskaitant sienų statybinę
medžiagą), radijo bangų priėmimo
sąlygas arba kliūtis tarp sistemos
ir belaidžio LAN maršrutizatoriaus,
ryšio atstumą gali tekti sutrumpinti.
Perkelkite sistemą ir belaidžio LAN
maršrutizatorių arčiau vienas kito.
 Ryšį gali trikdyti 2,4 GHz dažnio
diapazono bangas skleidžianti
mikrobangų krosnelė, BLUETOOTH
arba skaitmeninis belaidis
įrenginys. Pastatykite sistemą
atokiau nuo tokių įrenginių
arba juos išjunkite.
 Belaidžio LAN ryšio stabilumui
įtakos turi naudojimo aplinka,
ypač kai naudojama sistemos
BLUETOOTH funkcija. Tokiu atveju
pertvarkykite naudojimo aplinką.
Belaidžių tinklų sąraše nerodomas
norimas belaidžio ryšio
maršrutizatorius.
 Paspausdami BACK grįžkite
į ankstesnį ekraną ir pabandykite
[Wireless Setup(built-in)] dar kartą.
Jei norimas naudoti belaidžio
ryšio maršrutizatorius vis tiek
neaptinkamas, tinklų sąraše
pasirinkite [New connection
registration], o tada – [Manual
registration] ir tinklo pavadinimą
(SSID) įveskite patys.
BLUETOOTH įrenginys
Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH ryšio.
 Įsitikinkite, kad dega mėlynas LED
indikatorius (46 psl.).
 Įsitikinkite, kad norimas prijungti
BLUETOOTH įrenginys yra įjungtas
ir įjungta BLUETOOTH funkcija.
 BLUETOOTH prietaisą perkelkite
arčiau pailgojo garsiakalbio.
 Iš naujo susiekite šią sistemą su
BLUETOOTH įrenginiu. Pirmiausia
gali prireikti atsieti nuo šio sistemos
naudojant BLUETOOTH įrenginį.
 Pasirinkite [Bluetooth Mode]
nuostatą [Receiver] arba
[Transmitter] (25 psl.).
Garsas nutrūksta, keičiasi
arba prarandamas ryšys.
 Pailgasis garsiakalbis ir BLUETOOTH
įrenginys yra per toli vienas nuo kito.
 Jei yra kliūčių tarp pailgojo
garsiakalbio ir BLUETOOTH
įrenginio, jas pašalinkite arba
statykite įrenginius kitoje vietoje.
 Jei yra įrenginys, sukeliantis
elektromagnetinę spinduliuotę,
pvz., belaidis LAN, kitas BLUETOOTH
įrenginys ar mikrobangų krosnelė,
jį patraukite.
Papildoma informacija
Nepavyksta susieti.
 BLUETOOTH prietaisą perkelkite
arčiau pailgojo garsiakalbio.
 Susieti gali nepavykti, jei aplink
pailgąjį garsiakalbį yra kitų
BLUETOOTH įrenginių.
Tokiu atveju kitus BLUETOOTH
įrenginius išjunkite.
 Panaikinkite sistemą iš BLUETOOTH
įrenginio ir dar kartą vykdykite
siejimą (11 psl.).
 Įsitikinkite, kad pasirinkta įvestis
[Bluetooth Audio].
 Pirmiausia sureguliuokite
BLUETOOTH įrenginio garsumą.
Jei garsumo lygis vis dar per žemas,
sureguliuokite pailgojo garsiakalbio
garsumo lygį.
Nepavyksta prijungti.
 Susiejimo registracijos informacija
buvo ištrinta. Susiekite dar kartą
(11 psl.).
Nėra garso.
 Įsitikinkite, kad pailgasis
garsiakalbis nėra pernelyg toli nuo
BLUETOOTH įrenginio arba sistemai
netrukdo „Wi-Fi“ tinklas, kitas
2,4 GHz belaidis įrenginys arba
mikrobangų krosnelė.
 Įsitikinkite, kad tinkamai veikia
sistemos ir BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH ryšys.
 Iš naujo susiekite šią sistemą
su BLUETOOTH įrenginiu.
 Laikykite pailgąjį garsiakalbį toliau
nuo metalinių objektų ar paviršių.
45LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Daugiau informacijos žr. skliaustuose nurodytuose puslapiuose.
Pailgasis garsiakalbis
Priekis / šonas
Anga
  (įjungti / budėjimo režimas)
Įjungiama sistema arba nustatoma,
kad ji veiktų budėjimo režimu.
 INPUT
Pasirenkamas norimas naudoti
įrenginys.
 PAIRING
 VOL (garsumas) +*/–
* Ant VOL + mygtuko yra lytėjimo
taškas. Lytėjimo tašką naudokite
kaip nuorodą valdydami pailgąjį
garsiakalbį.

(N žyma) (13 psl.)
Laikykite su NFC suderinamą
įrenginį šalia šios žymos, kad
suaktyvintumėte NFC funkciją.
46LT

(USB) prievadas (8 psl.)
Piršto nagu užkabindami
atidarykite dangtelį.
 Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
 Mėlynas LED indikatorius
Rodoma BLUETOOTH būsena.
Vykdant BLUETOOTH
susiejimą
greitai mirksi
Sistema bando
užmegzti ryšį su
BLUETOOTH įrenginiu
mirksi
Sistema užmezgė ryšį
su BLUETOOTH
įrenginiu
įsižiebia
 Priekinio skydelio ekranas
Grotelių nuėmimas
Tvirtinamos arba nuimamos grotelės
turi būti lygiagrečios su priekiniu
skydeliu.
Užpakalinis skydelis
HDMI OUT* (ARC) lizdas
TV (DIGITAL IN) lizdas
HDMI IN 1*/2 lizdai
ANALOG IN lizdas
LAN (100) kontaktas
HDMI IN 3 lizdas
Kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo tinklo laidas)
* HDMI IN 1 ir HDMI OUT lizdai suderinami
su HDCP 2.2 protokolu. HDCP 2.2 yra
patobulinta autorių teisių apsaugos
technologija, naudojama turiniui, tokiam
kaip 4K filmai, apsaugoti.
47LT
Papildoma informacija







Žemųjų dažnių garsiakalbis
 Įjungimo / budėjimo režimo
indikatorius
 Raudonas: sistema išjungta.
 Žalias: sistema įjungta.
 Geltonas: užmegztas
SECURE LINK ryšys.
  (įjungti / budėjimo režimas)
 SECURE LINK (35 psl.)
 Kintamosios srovės maitinimo
laidas (maitinimo tinklo laidas)
48LT
Kaip nustatyti budėjimo režimą
Žemųjų dažnių garsiakalbis pereina
į budėjimo režimą automatiškai,
o įjungimo / budėjimo režimo
indikatorius pradeda degti žaliai,
vadinasi, išjungtas budėjimo
režimas arba belaidis perdavimas.
Žemųjų dažnių garsiakalbis įsijungia
automatiškai, kai pailgasis garsiakalbis
įjungiamas ir suaktyvinamas belaidis
perdavimas.
Nuotolinio valdymo pultas


  (įjungti / budėjimo režimas)
Įjungiama sistema arba nustatoma,
kad ji veiktų budėjimo režimu.
INPUT +/– (8 psl.)
Pasirenkamas norimas naudoti
įrenginys.
 Garso efekto mygtukai
Žr. „Kaip taikyti garso efektus“
(9 psl.).
CLEARAUDIO+, SOUND FIELD,
VOICE, NIGHT


49LT
Papildoma informacija
Ant mygtukų AUDIO,  ir  +
yra lytėjimo taškai. Lytėjimo tašką
naudokite kaip nuorodą valdydami
nuotolinio valdymo pultą.
DISPLAY
TV ekrane rodoma atkūrimo
informacija.
DIMMER (33 psl.)
Reguliuojamas priekinio skydelio
ekrano ir mėlyno LED indikatoriaus
šviesumas.
Spalvoti mygtukai
Spartieji kai kurių meniu parinkčių
pasirinkimo mygtukai.
MIRRORING (20 psl.)
Pasirenkama [Screen mirroring]
įvestis.
PAIRING
(11, 15 psl.)
Sistema nustatoma veikti susiejimo
režimu. Šis mygtukas veikia tik
jei [Bluetooth Mode] nuostata
yra [Receiver] (25 psl.).
BACK
Grįžtama į ankstesnį ekraną
OPTIONS (12, 14, 29, 30 psl.)
TV arba priekinio skydelio ekrane
rodomas parinkčių meniu. (Vieta
skiriasi, ji priklauso nuo pasirinktos
funkcijos.)
HOME (8, 10, 16, 19, 22 psl.)
Atidaromas arba uždaromas
sistemos pagrindinis ekranas.
///
Paryškinamas rodomas elementas.
(įvesti)
Nustatomas pasirinktas elementas.
SW  (žemųjų dažnių
garsiakalbio garsumas) +/–
Reguliuojamas bosų
garso garsumas.
(nutildyti)
Laikinai išjungiamas garsas.
 (garsumas) +/–
Reguliuojamas garsumas.
Atkūrimo valdymo mygtukai
Žr. „Klausymasis / peržiūra“ (8 psl.).
/ (persukti atgal / greitai
persukti į priekį)
Persukama į priekį arba atgal.
/ (ankstesnis / paskesnis)
Pasirinkamas ankstesnis /
paskesnis garso takelis arba failas.
 (leisti)
Pradedamas arba dar kartą
pradedamas atkūrimas
(tęsiamas leidimas).
 (pristabdyti)
Pristabdoma arba vėl pradedamas
atkūrimas.
 (sustabdyti)
Atkūrimas sustabdomas.
AUDIO (33 psl.)
Pasirenkamas garso formatas.
RX/TX
Perjungia [Bluetooth Mode]
į [Receiver] arba į [Transmitter]
(25 psl.).
Atkuriami failų tipai
Music
Kodekas
Plėtinys
MP3 (MPEG-1 „Audio
Layer III“)*4
.mp3
AAC/HE-AAC*1*4
.m4a, .aac*2
„WMA9 Standard“*1
.wma
„WMA 10 Pro“*2
.wma
LPCM*4
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
„Dolby Digital“*2*4
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*5
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
„Vorbis“*2
.ogg
„Monkey’s Audio“*2
.ape
50LT
Photo
Formatas
Plėtinys
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*3
GIF
.gif*3
*1
Sistema gali neatkurti šio formato
failų pagrindinio tinklo serveryje.
Sistema neatkuria šio formato
failų pagrindinio tinklo serveryje.
*3 Sistema neatkuria animuotų PNG
arba GIF failų.
*4
Sistema atkuria .mka failus. Šio failo
negalima paleisti pagrindinio tinklo
serveryje.
*5
Sistema neatkuria DST užkoduotų failų.
*2
Pastaba
 Kai kurių failų gali nepavykti paleisti dėl
formato, kodavimo, įrašymo sąlygų arba
pagrindinio tinklo serverio būsenos.
 Gali nepavykti atkurti kai kurių
kompiuteriu redaguotų failų.
 Kai kurių failų gali nepavykti greitai
pasukti pirmyn arba atsukti atgal.
 Sistema neatkuria 3D nuotraukų failų.
 Sistema neatkuria užkoduotų failų,
pvz., DRM ir „Lossless“.
 Sistema gali atpažinti šiuos USB
įrenginių failus ir aplankus:
 iki aplankų 9 sluoksnyje
(įskaitant šakninį aplanką)
 iki 500 failų / aplankų viename
sluoksnyje.
 Sistema gali atpažinti šiuos pagrindinio
tinklo serveryje saugomus failus arba
aplankus:
 aplankus iki 19-ojo sluoksnio
 iki 999 failų / aplankų viename
sluoksnyje
 Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti
su šia sistema.
 Sistema gali atpažinti „Mass Storage
Class“ (MSC) įrenginius (pvz., atmintinę
arba HDD), „Still Image Capture Devices“
(SICD) klasės įrenginius ir 101 klavišo
klaviatūrą.
Palaikomi garso formatai
Įvestys
HDMI IN 1*/2/3
TV (DIGITAL IN)
ANALOG IN
Ši sistema palaiko toliau nurodytus
garso formatus.
Išvestis
HDMI OUT* (ARC)
Įvestis
Formatas
[HDMI1]
[HDMI2]
[HDMI3]
[TV]
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch


LPCM 7.1ch


Dolby Digital


Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus


DTS


DTS-ES Discrete 6.1,
DTS-ES Matrix 6.1
*
*
DTS96/24
*
*
DTS-HD High
Resolution Audio


DTS-HD Master
Audio


DTS-HD Low Bit
Rate


DSD


* HDMI IN 1 ir HDMI OUT lizdai suderinami
su HDCP 2.2 protokolu. HDCP 2.2 yra
patobulinta autorių teisių apsaugos
technologija, naudojama turiniui, tokiam
kaip 4K filmai, apsaugoti.
HDMI
Jungtis
A tipo (19 kontaktų)
USB
(USB) prievadas
A tipo (skirtas USB atmintukui,
atminties kortelių skaitytuvui ir
skaitmeniniam fotoaparatui prijungti)
LAN
LAN (100) kontaktas
100BASE-TX kontaktas
: Palaikomas formatas.
: Nepalaikomas formatas.
* Dekoduotas kaip DTS.
Specifikacijos
Pailgasis garsiakalbis (SA-NT3)
Stiprintuvas
POWER OUTPUT (nominali)
Priekinis kairysis ir priekinis dešinysis:
60 W + 60 W (esant 4 omams,
1 kHz, 1 % THD)
POWER OUTPUT (norminė)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
133 W (vienam kanalui esant
4 omams, 1 kHz)
Standartų atitikimas
IEEE 802.11 a/b/g/n
Dažnių diapazonas
2,4 GHz, 5 GHz
BLUETOOTH
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijos 3.0 versija
Išvestis
BLUETOOTH specifikacijos 1 maitinimo
klasė
Didžiausias ryšio diapazonas
Regėjimo laukas, apytiksliai 30 m1)
Dažnių diapazonas
2,4 GHz
Moduliavimo metodas
FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)
Suderinami BLUETOOTH profiliai2)
A2DP 1.2 (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)
AVRCP 1.5 (garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis)
Palaikomi kodekai3)
SBC4), AAC, LDAC
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažniai:
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz)
51LT
Papildoma informacija
Belaidis LAN
1)
Faktinis diapazonas gali skirtis
atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip
kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai
laukai aplink mikrobangų krosnelę,
statinis elektros krūvis, belaidis
telefonas, priėmimo jautrumas,
antenos efektyvumas, operacinė
sistema, programinė įranga ir kt.
2)
BLUETOOTH standartiniai profiliai rodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
3) Kodekas: garso signalo glaudinimo
ir konvertavimo formatas
4)
Subband Codec
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis
garsiakalbiai
Garsiakalbių sistema
Dvikryptė garsiakalbių sistema,
akustinis sulaikymas
Garsiakalbis
Žemųjų dažnių garsiakalbis:
65 mm kūgio tipo, magnetinio
skysčio garsiakalbis ×2
Aukštųjų dažnių garsiakalbis:
18 mm kupolo tipo ×2
Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
Tik Taivanui skirti modeliai:
120 V kintamoji srovė, 60 Hz;
Kiti modeliai:
220–240 V, 50 / 60 Hz kintamoji srovė
Energijos sąnaudos
Įjungta: 55 W
Budėjimo režimu:
0,3 W (Išsamios informacijos,
kaip nustatyti, žr. 34 psl..)
5,5 W (Kai [Remote Start], [Quick
Start Mode] ir [Control for HDMI]
nustatyta kaip [On], o [Standby
Through] nustatyta kaip [Auto],
kai TV neprijungtas.)
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis) (apytiksl.)
1 070 mm × 86 mm × 65 mm, įskaitant
išsikišusias dalis
Svoris (apytiksl.)
3,1 kg
52LT
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(SA-WNT3)
POWER OUTPUT (norminė)
134 W (vienam kanalui esant 4 omams,
80 Hz)
Garsiakalbių sistema
Žemųjų dažnių garsiakalbio sistema
Bosų atspindys
Garsiakalbis
160 mm kūgio tipo
Maitinimo reikalavimai
Tik Taivanui skirti modeliai:
120 V kintamoji srovė, 60 Hz;
Kiti modeliai:
220–240 V, 50 / 60 Hz kintamoji srovė
Energijos sąnaudos
Įjungta: 20 W
Budėjimo režimu: 0,5 W arba mažiau
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis) (apytiksl.)
190 mm × 382 mm × 385 mm
Svoris (apytiksl.)
8 kg
Belaidis siųstuvas / imtuvas
Ryšio sistema
Belaidžio garso specifikacijos
3.0 versija
Dažnių diapazonas
Tik Europai, Okeanijai, Afrikai*,
Vidurio Rytams* ir Tailandui skirti
modeliai: 5,2 GHz, 5,8 GHz
Tik Singapūrui ir Taivanui skirti
modeliai: 5,8 GHz
Tik Kinijai ir Rusijai skirti modeliai:
5,2 GHz
* 5,2 arba 5,8 GHz gali būti
nepalaikomi kai kuriose šalyse /
regionuose.
Moduliavimo metodas
DSSS
Sistemos palaikomi vaizdo įrašo formatai
Įvestis / išvestis (HDMI kartotuvo blokas)
3D
2D
„Frame
packing“
„Side-by-Side“
(„Half“)
„Over-Under“
(„Top-andBottom“)
4096 × 2160p esant 59,94 / 60 Hz*1




4096 × 2160p esant 50 Hz*1




4096 × 2160p esant 23,98 / 24 Hz*2




3840 × 2160p esant 59,94 / 60 Hz*1




3840 × 2160p esant 50 Hz*1




3840 × 2160p esant 29,97 / 30 Hz*2




3840 × 2160p esant 25 Hz*2




3840 × 2160p esant 23,98 / 24 Hz*2




1920 × 1080p esant 59,94 / 60 Hz




1920 × 1080p esant 50 Hz




1920 × 1080p esant 29,97 / 30 Hz




1920 × 1080p esant 25 Hz




1920 × 1080p esant 23,98 / 24 Hz




1920 × 1080i esant 59,94 / 60 Hz




1920 × 1080i esant 50 Hz




1280 × 720p esant 59,94 / 60 Hz




1280 × 720p esant 50 Hz




1280 × 720p esant 29,97 / 30 Hz




1280 × 720p esant 23,98 / 24 Hz




720 × 480p esant 59,94 / 60 Hz




720 × 576p esant 50 Hz




640 × 480p esant 59,94 / 60 Hz




Papildoma informacija
Formatas
*1
YCbCr 4:2:0 / palaikoma tik 8 bitų
*2
Palaikoma tik 8 bitų
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
53LT
Poveikis kitiems įrenginiams
BLUETOOTH ryšys
Palaikoma BLUETOOTH versija
ir profiliai
Profilis nurodo standartinį įvairių
BLUETOOTH gaminių funkcijų rinkinį.
BLUETOOTH versiją ir profilius,
palaikomus šios sistemos, rasite
specifikacijų skyriuje BLUETOOTH
(51 psl.).
Šios sistemos transliuojamos radijo
bangos gali trukdyti veikti kai kuriems
medicinos įrenginiams. Šie trikdžiai gali
sutrikdyti veikimą, todėl visada išjunkite
šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio
maitinimą tokiose vietose:
 ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose,
degalinėse ir bet kurioje vietoje,
kurioje gali būtų degiųjų dujų;
 prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
Efektyvaus ryšio diapazonas
Pastaba
BLUETOOTH įrenginiai turėtų būti
naudojami apytiksliai 10 metrų atstumu
(nesant kliūčių) vienas nuo kito.
Efektyvaus ryšio diapazonas gali
sumažėti esant toliau nurodytoms
sąlygoms.
 Kai asmuo, metalinis objektas, siena ar
kita kliūtis yra tarp BLUETOOTH ryšiu
sujungtų įrenginių.
 Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN.
 Aplink naudojamas mikrobangų
krosneles.
 Vietose, kur skleidžiamos kitos
elektromagnetinės bangos.
 Ši sistema palaiko saugos funkcijas,
Kitų įrenginių poveikis
BLUETOOTH įrenginiai ir belaidžio LAN
(IEEE 802.11 b / g) įrenginys naudoja tokį
patį dažnių diapazoną (2,4 GHz).
Naudojant BLUETOOTH įrenginį šalia
įrenginio su belaidžio LAN galimybe,
gali atsirasti elektromagnetinių trikdžių.
Dėl to gali sumažėti duomenų
perdavimo greitis, atsirasti triukšmas
arba gali nepavykti prijungti. Jei taip
nutiktų, išbandykite toliau nurodytas
priemones.
 Naudokite šią sistemą bent 10 metrų
nuo belaidžio LAN įrenginio.
 Išjunkite belaidžio LAN įrenginio
maitinimą, kai naudojate BLUETOOTH
įrenginį būdami arčiau nei 10 metrų.
 Pastatykite šią sistemą ir BLUETOOTH
įrenginį kuo arčiau vienas kito.
54LT
atitinkančias BLUETOOTH specifikaciją,
kad būtų užmegztas saugus ryšys, kai
naudojama BLUETOOTH technologija.
Tačiau šių saugos priemonių gali
nepakakti, atsižvelgiant į nustatymų turinį
ir kitus faktorius, todėl naudodami ryšį,
pagrįstą BLUETOOTH technologija,
visuomet būkite atsargūs.
 „Sony“ nėra atsakinga už žalą ir kitus
nuostolius, kylančius dėl informacijos
nutekėjimo naudojant ryšį, pagrįstą
BLUETOOTH technologija.
 BLUETOOTH ryšys nebūtinai veikia
visuose BLUETOOTH įrenginiuose,
turinčiuose tokį pat profilį kaip ir
sistemos.
 BLUETOOTH įrenginiai, prijungti prie
šios sistemos, turi atitikti BLUETOOTH
specifikaciją, nurodytą „Bluetooth SIG,
Inc.“, ir privalo būti atitinkamai
sertifikuoti. Tačiau net jei įrenginys
atitinka BLUETOOTH specifikaciją, gali
būti atvejų, kai BLUETOOTH įrenginio
savybės arba specifikacijos neleidžia jo
prijungti, arba dėl jų gali skirtis valdymo
būdai, rodymas arba naudojimas.
 Atsižvelgiant į prie šios sistemos prijungtą
BLUETOOTH įrenginį, ryšio aplinką ir
aplinkos sąlygas, gali atsirasti triukšmas
arba dingti garsas.
Rodyklė
Skaitinė
E
24p Output 24
4K Output 24
Easy Network Settings 29
Easy Setup 29
External Control 29
A
A/V SYNC 30
Aiškus balsas 10
Attenuation settings - Analog 25
Audio DRC 25
Audio Output 25
Audio Return Channel 27
Audio Settings 24
Auto Display 27
Auto Renderer Access Permission 28
Auto Standby 27
BLUETOOTH 11
Bluetooth Codec - AAC 26
Bluetooth Codec - LDAC 26
Bluetooth Mode 25
Bluetooth Settings 25
Bluetooth Standby 25
„BRAVIA Sync“ 31
C
Connection Server Settings 28
Control for HDMI 27, 31
D
Device List 25
Device Name 28
DSEE HX 10, 24
Galinis skydelis 47
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 24
HDMI Deep Colour Output 24
HDMI1 Audio Input Mode 27
Home Network 18, 28
I
Initialise Personal Information 29
Input Skip Setting 29
Internet Settings 28
IR-Repeater 27, 34
N
Nakties režimas 10
Network Connection Diagnostics 28
Network Settings 28
NFC 12, 20
Nuotolinio valdymo pultas 49
O
OSD Language 27
Output Video Resolution 23
P
Priekinis skydelis 46
Pritemdyta 33
55LT
Papildoma informacija
B
G
Q
Quick Start Mode 27
R
Remote Start 29
Renderer Access Control 29
Reset to Factory Default Settings 29
Resetting 29
RF Band 35
S
SBM 24
Screen mirroring 20
Screen mirroring RF Setting 28
Screen Settings 23
Secure Link 35
System Information 28
System Settings 27
Slideshow 30
Software License Information 28
Software Update 23
SongPal 15
Standby Through 27
Sutankintai transliuojamas garsas 33
T
TV Type 23
U
USB 8
Užraktas nuo vaikų 33
V
Video Direct 24
W
Wireless Playback Quality 26
Wireless Sound Connection 27, 34
56LT
GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS
SVARBU:
PRIEŠ NAUDODAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ GALUTINIO
NAUDOTOJO LICENCIJOS SUTARTĮ (GNLS). NAUDODAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ
SUTINKATE SU ŠIOS GNLS SĄLYGOMIS. JEI SU ŠIOS GNLS SĄLYGOMIS NESUTINKATE,
ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOTI NEGALITE.
Ši GNLS yra teisinė sutartis tarp jūsų ir „Sony Corporation“ (SONY). Šioje GNLS apibrėžtos
jūsų teisės ir įsipareigojimai, susiję su SONY ir (arba) jos trečiųjų šalių licencijos išdavėjų
(įskaitant SONY filialus) bei atitinkamų jų filialų (visi kartu – TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAI)
teikiama SONY programine įranga, taip pat visais SONY teikiamais naujiniais / plėtotėmis,
visais su šia programine įranga susijusiais spausdintais, internetiniais arba kitokiais
elektroniniais dokumentais ir visais duomenų failais, sukurtais naudojant šią programinę
įrangą (viskas kartu – PROGRAMINĖ ĮRANGA).
Neatsižvelgiant į ankstesnį teiginį, visai į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ įtrauktai programinei
įrangai, prie kurios pridedama atskira galutinio naudotojo licencijos sutartis
(įskaitant „GNU General Public“ ir „Lesser/Library General Public“ licencijas, bet jomis
neapsiribojant) (IŠSKIRTINEI PROGRAMINEI ĮRANGAI), turi būti taikoma ta atitinkama
atskira galutinio naudotojo licencijos sutartis, o ne šios GNLS sąlygos, jei to reikalaujama
pagal tą atskirą galutinio naudotojo licencijos sutartį.
AUTORIŲ TEISĖS
Visos teisės į PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ir jos nuosavybės teisės (įskaitant teises į visus
PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE naudojamus paveikslėlius, nuotraukas, animaciją, vaizdo
ir garso įrašus, muziką, tekstą bei programėles, bet jomis neapsiribojant) priklauso
SONY arba vienam ar keliems TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAMS.
LICENCIJOS SUTEIKIMAS
SONY suteikia jums ribotą licenciją, pagal kurią galite naudoti PROGRAMINĘ ĮRANGĄ tik
turimame suderinamame įrenginyje (ĮRENGINYS) ir asmeniniais, nekomerciniais tikslais.
Aiškiai nurodoma, kad visos su šia PROGRAMINE ĮRANGA susijusios teisės, nuosavybės
teisės ir teisės į pelno dalį (įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, bet jomis
neapsiribojant), kurios pagal šią GNLS jums nesuteikiamos, priklauso SONY ir
TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAMS.
REIKALAVIMAI IR APRIBOJIMAI
Nei visos PROGRAMINĖS ĮRANGOS, nei kurios nors jos dalies negalite kopijuoti, publikuoti,
pritaikyti, platinti, bandyti gauti jos išeitinį kodą, modifikuoti, perdaryti, dekompiliuoti arba
išskaidyti, taip pat negalite kurti jokių PROGRAMINĖS ĮRANGOS išvestinių produktų,
nebent tokie išvestiniai produktai būtų specialiai skirti naudoti su PROGRAMINE ĮRANGA.
Negalite modifikuoti ar kaip nors keisti jokių PROGRAMINĖS ĮRANGOS skaitmeninių
teisių valdymo funkcijų. Negalite apeiti, modifikuoti, anuliuoti arba ignoruoti jokių
PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijų arba apsaugos priemonių, taip pat jokių su PROGRAMINE
ĮRANGA susietų mechanizmų. Negalite atskirti jokio atskiro PROGRAMINĖS ĮRANGOS
komponento ir naudoti jo daugiau nei viename ĮRENGINYJE, nebent SONY aiškiai suteiktų
teises taip daryti. Negalite pašalinti, keisti, slėpti arba sugadinti jokių PROGRAMINĖS
ĮRANGOS prekių ženklų arba žymų. PROGRAMINĖS ĮRANGOS negalite bendrinti, platinti,
57LT
Papildoma informacija
PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJA
PROGRAMINĖ ĮRANGA yra licencijuojama, o ne parduodama. PROGRAMINĖS ĮRANGOS
naudojimą reglamentuoja autorių teisių ir kiti intelektinės nuosavybės įstatymai bei
tarptautinių sutarčių nuostatos.
nuomoti, suteikti išperkamosios nuomos pagrindais, sublicencijuoti, priskirti, perleisti arba
parduoti. Programinės įrangos, tinklo paslaugų arba produktų, kurie nėra PROGRAMINĖ
ĮRANGA, bet nuo kurių priklauso PROGRAMINĖS ĮRANGOS veikimas, teikimas teikėjų
(programinės įrangos, paslaugų teikėjų arba SONY) nuožiūra gali būti pristabdytas arba
nutrauktas. SONY ir šie teikėjai negarantuoja, kad PROGRAMINĖ ĮRANGA, tinklo paslaugos,
turinys arba kiti produktai ir toliau bus teikiami arba veiks be trikčių arba modifikavimo.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SU AUTORIŲ TEISIŲ SAUGOMA MEDŽIAGA NAUDOJIMAS
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ galite naudoti jūs, norėdami peržiūrėti, išsaugoti, apdoroti ir (arba)
naudoti turinį, kurį sukūrėte jūs ir (arba) trečioji šalis. Toks turinys gali būti saugomas
autorių teisių, kitų intelektinės nuosavybės įstatymų ir (arba) sutarčių. PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ sutinkate naudoti tik vykdydami visų šių tokiam turiniui taikomų įstatymų ir
sutarčių nuostatas. Pripažįstate ir sutinkate, kad SONY gali imtis atitinkamų priemonių
siekdama apginti PROGRAMINĖS ĮRANGOS saugomo, apdorojamo arba naudojamo turinio
autorių teises. Tai gali būti stebėjimas, kaip dažnai kuriate atsargines kopijas ir atkuriate
duomenis naudodami tam tikras PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijas, nesutikimas
patenkinti užklausos dėl duomenų atkūrimo, taip pat šios GNLS galiojimo nutraukimas
netinkamo PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimo atveju ir kitos priemonės.
TURINIO PASLAUGA
TAIP PAT ATMINKITE, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA GALI BŪTI SKIRTA TURINIUI,
PASIEKIAMAM PER VIENĄ ARBA KELIAS TURINIO PASLAUGAS (TURINIO PASLAUGA),
NAUDOTI. PASLAUGOS IR TO TURINIO NAUDOJIMĄ REGLAMENTUOJA TOS TURINIO
PASLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS. JEI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS NESUTINKATE,
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMAS BUS APRIBOTAS. Jūs pripažįstate ir sutinkate,
kad tam tikras naudojant PROGRAMINĘ ĮRANGĄ gaunamas turinys ir paslaugos gali būti
teikiami trečiosios šalies, kurios veiksmų SONY nekontroliuoja. NORINT NAUDOTI TURINIO
PASLAUGĄ BŪTINAS INTERNETO RYŠYS. TURINIO PASLAUGOS TEIKIAMAS GALI BŪTI BET
KADA NUTRAUKTAS.
INTERNETO RYŠYS IR TREČIOSIOS ŠALIES PASLAUGOS
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad norint prisijungti prie tam tikrų PROGRAMINĖS ĮRANGOS
funkcijų gali būti būtinas interneto ryšys, už kurį atsakote tik jūs. Be to, tik jūs
įsipareigojate sumokėti trečiosioms šalims visus su interneto ryšiu susijusius mokesčius,
įskaitant mokesčius interneto paslaugų teikėjui arba nuo naudojimo trukmės
priklausančius mokesčius, bet jais neapsiribojant. Atsižvelgiant į interneto ryšio ir
paslaugos teikimo našumą, dažnių juostą arba techninius apribojimus, PROGRAMINĖS
ĮRANGOS veikimas gali būti apribotas. Už interneto ryšio teikimą, kokybę ir saugą visą
atsakomybę prisiima šią paslaugą teikianti trečioji šalis.
EKSPORTO IR KITOS NUOSTATOS
Jūs sutinkate laikytis visų jūsų gyvenamojoje teritorijoje arba šalyje galiojančių eksporto
ir kartotinio eksporto apribojimų bei nuostatų, neperduoti ir nesuteikti teisės perduoti
PROGRAMINĖS ĮRANGOS į draudžiamą šalį bei jokiu kitu būdu nepažeisti tokių apribojimų
ir nuostatų.
DIDELĖS RIZIKOS VEIKLA
PROGRAMINĖ ĮRANGA nėra atspari gedimams ir nėra sukurta, pagaminta arba skirta
naudoti ar perparduoti kaip tinklinė valdymo įranga pavojingoje aplinkoje, kurioje būtina
užtikrinti veikimą be sutrikimų, pvz., eksploatuojant branduolinių objektų, orlaivių
navigacijos ar ryšio sistemas, oro eismo valdymo, tiesioginio gyvybės palaikymo aparatų
arba ginklų sistemas, kuriose PROGRAMINĖS ĮRANGOS gedimas galėtų lemti žūtį, asmens
sužalojimą, sukelti rimtą fizinę žalą arba pakenkti aplinkai (DIDELĖS RIZIKOS VEIKLA).
SONY, visi TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI ir atitinkami filialai aiškiai nurodo, kad jokia išreikšta
ar numanoma garantija dėl tinkamumo vykdant didelės rizikos veiklą nesuteikiama.
58LT
GARANTIJOS DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS IŠIMTYS
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad naudodami PROGRAMINĘ ĮRANGĄ visą riziką prisiimate
jūs ir tik jūs esate atsakingi už PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimą. PROGRAMINĖ ĮRANGA
teikiama TOKIA, KOKIA YRA, nesuteikiant jokios garantijos, neprisiimant įsipareigojimų
ir nesudarant sąlygų.
SONY IR VISI TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI (šioje dalyje SONY ir visi TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI
kartu – SONY) AIŠKIAI ATSIRIBOJA NUO BET KOKIŲ TIEK IŠREIKŠTŲ, TIEK NUMANOMŲ
GARANTIJŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ ARBA SĄLYGŲ, ĮSKAITANT NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL
TINKAMUMO PARDUOTI, PAŽEIDIMO NEBUVIMO IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI,
BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. SONY NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, NESUDARO SĄLYGŲ
IR NEREIŠKIA NUSISKUNDIMŲ DĖL A) BET KOKIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJŲ
ATITIKIMO JŪSŲ KELIAMUS REIKALAVIMUS ARBA JŲ NAUJINIMO, B) TINKAMO IR SKLANDAUS
BET KOKIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS VEIKIMO IR VISŲ DEFEKTŲ PAŠALINIMO, C) KITOS
PROGRAMINĖS, TECHNINĖS ĮRANGOS ARBA DUOMENŲ SUGADINIMO NAUDOJANT
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ TIKIMYBĖS NEBUVIMO, D) NEPERTRAUKIAMO, NETRIKDOMO IR
NEKINTANČIO BET KOKIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS, TINKLO PASLAUGOS (ĮSKAITANT
INTERNETĄ) ARBA PRODUKTO (BET NE PROGRAMINĖS ĮRANGOS), NUO KURIO PRIKLAUSO
PROGRAMINĖS ĮRANGOS VEIKIMAS, TEIKIMO IR E) PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO
ARBA JĄ NAUDOJANT GAUNAMŲ REZULTATŲ TINKAMUMO, TIKSLUMO, PATIKIMUMO AR KT.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
SONY IR VISI TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI (šioje dalyje SONY ir visi TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAI
kartu – SONY) NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ ATSITIKTINĘ ARBA PASEKMINĘ ŽALĄ,
PATIRIAMĄ DĖL BET KOKIOS IŠREIKŠTOS ARBA NUMANOMOS GARANTIJOS AR SUTARTIES
PAŽEIDIMO, APLAIDUMO, GRIEŽTO ĮSIPAREIGOJIMO ARBA KITŲ SU PROGRAMINE ĮRANGA
SUSIJUSIŲ TEISINIŲ APLINKYBIŲ, ĮSKAITANT BET KOKIUS NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL
TURTO, PAJAMŲ, DUOMENŲ, GALIMYBĖS NAUDOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA BET
KOKIĄ SUSIJUSIĄ APARATINĘ ĮRANGĄ PRARADIMO, PRASTOVŲ, NAUDOTOJO LAIKO
ŠVAISTYMO, BET JAIS NEAPSIRIBOJANT, NET JEI APIE BET KURIO IŠ JŲ TIKIMYBĘ BUVO
PRANEŠTA. BET KURIUO ATVEJU VISA NUSTATYTA ATSAKOMYBĖ PAGAL VISAS ŠIOS
GNLS NUOSTATAS BUS APRIBOTA IKI FAKTIŠKAI UŽ PRODUKTĄ SUMOKĖTOS SUMOS.
KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE IŠIMČIŲ ARBA APRIBOJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU ATSITIKTINIAIS
ARBA PASEKMINIAIS NUOSTOLIAIS, DARYTI NEGALIMA, TAD NURODYTOS IŠIMTYS ARBA
APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI.
AUTOMATINĖ NAUJINIMO FUNKCIJA
Kartkartėmis jums naudojant SONY arba trečiųjų šalių serverius arba kitais atvejais SONY
arba TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAI gali automatiškai arba kitaip modifikuoti PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ. Tai gali būti susiję su įvairiais tikslais, įskaitant saugos funkcijų tobulinimą, klaidų
šalinimą ir funkcijų gerinimą, bet jais neapsiribojant. Dėl šio naujinimo arba modifikavimo
gali būti panaikintos arba pakeistos PROGRAMINĖS ĮRANGOS funkcijos, įskaitant jums
svarbiausias funkcijas, bet jomis neapsiribojant. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad tokie
veiksmai gali būti atliekami SONY nuožiūra ir kad SONY gali kontroliuoti nuolatinį
PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimą jums įdiegus visus jos komponentus arba davus
sutikimą tokio naujinimo arba modifikavimo atveju. Pagal šią GNLS visi naujiniai /
modifikuoti komponentai laikomi neatsiejama PROGRAMINĖS ĮRANGOS dalimi.
Sutikdami su šios GNLS nuostatomis, leidžiate atlikti naujinimo / modifikavimo veiksmus.
59LT
Papildoma informacija
JOKIA SONY ARBA ĮGALIOTO SONY ATSTOVO PATEIKTA ŽODINĖ AR RAŠYTINĖ
INFORMACIJA ARBA PATARIMAS NEGALI BŪTI LAIKOMI GARANTIJA, ĮSIPAREIGOJIMU
AR SĄLYGA ARBA KOKIU NORS BŪDU IŠPLĖSTI ŠIOS GARANTIJOS APIMTĮ. JEI BŪTŲ
NUSTATYTA PROGRAMINĖS ĮRANGOS DEFEKTŲ, VISAS DĖL BŪTINOSIOS TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS, REMONTO ARBA TAISYMO PATIRIAMAS IŠLAIDAS PRISIIMATE JŪS. KAI
KURIOSE JURISDIKCIJOSE ATSISAKYTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ NELEIDŽIAMA, TAD ŠIOS
IŠIMTYS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMOS.
VIENTISA SUTARTIS, ATSISAKYMAS, ATSKIRIAMUMAS
Ši GNLS ir SONY privatumo strategija, kiekviena iš kurių kartkartėmis gali būti keičiamos,
kartu yra laikomos vientisa tarp jūsų ir SONY sudaryta sutartimi, reglamentuojančia
PROGRAMINĖS ĮRANGOS naudojimą. SONY neatsižvelgiant arba neteikiant kokios nors
šioje GNLS numatytos teisės arba nuostatos tokios teisės arba nuostatos neatsisakoma.
Jei kuri nors šios GNLS dalis būtų laikoma netinkama, neteisėta arba neįgyvendinama,
tokia nuostata turėtų būti taikoma tiek, kiek įmanoma, siekiant užtikrinti šio GNLS
nuostatų vykdymą, o kitos dalys turi būti laikomos galiojančiomis be jokių išlygų.
GALIOJANTYS ĮSTATYMAI IR JURISDIKCIJA
Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo šiai GNLS netaikoma.
Ši GNLS turi būti aiškinama pagal Japonijos įstatymus, neatsižvelgiant į įstatymų nuostatų
prieštaravimus. Bet kokie šios GNLS pagrindu kylantys ginčai turi būti sprendžiami
išskirtinai Japonijoje, Tokijo apygardos teisme, o susijusios šalys turi sutikti su šių teismų
vieta ir jurisdikcija.
NEŠALIŠKI TEISĖS GYNIMO BŪDAI
Neatsižvelgiant į jokius šioje GNLS numatytus prieštaravimus, jūs pripažįstate ir sutinkate,
kad bet koks šios GNLS nuostatų pažeidimas arba nevykdymas padaro SONY neatitaisomą
žalą, nesulyginamą su jokiais piniginiais nuostoliais, ir jūs sutinkate, kad SONY gali
pasinaudoti bet kokiu draudžiamu arba nešališku teisių gynimo būdu, kurį SONY tokiomis
aplinkybėmis mano esant būtinu ir tinkamu. SONY taip pat gali imtis bet kokių teisinių
arba techninių priemonių, siekdama užkirsti kelią šios GNLS nuostatų pažeidimams
ir (arba) siekdama užtikrinti jų vykdymą, įskaitant neatidėliotiną teisės naudoti
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ atėmimą, bet juo neapsiribojant, jei SONY mano, kad jūs
pažeidžiate arba ketinate pažeisti šios GNLS nuostatas. Šios priemonės yra laikomos kitas
įstatymų numatytas priemones, kurių SONY gali imtis, papildančiomis priemonėmis.
NUTRAUKIMAS
Jums nevykdant kurios nors šios GNLS sąlygos, nepažeisdama jokių kitų teisių, SONY gali
nutraukti GNLS galiojimą. Tokio nutraukimo atveju turite nustoti naudoti PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ ir sunaikinti visas jos kopijas.
PATAISOS
SONY PASILIEKA TEISĘ SAVO NUOŽIŪRA TAISYTI BET KURIĄ ŠIOS GNLS SĄLYGĄ,
PRANEŠUSI APIE TAI SONY NURODYTOJE SVETAINĖJE, EL. LAIŠKU, IŠSIŲSTI JŪSŲ PATEIKTU
ADRESU, JUMS NAUDOJANTIS PLĖTOJIMO / NAUJINIMO PASLAUGOMIS ARBA BET KURIUO
KITU TEISĖTU BŪDU. Jei su pataisa nesutinkate, turite nedelsdami susisiekti su SONY
ir gauti atitinkamus nurodymus. Jei po tokios pranešimo įsigaliojimo datos jūs ir toliau
naudosite PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, bus laikoma, kad su tokia pataisa sutinkate.
TREČIOSIOS ŠALIES NAUDOS GAVĖJAI
Kiekvienas TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAS yra akivaizdus numatytas trečiosios šlies naudos
gavėjas, kuriam suteikiama teisė reikalauti kiekvienos šios GNLS nuostatos vykdymo,
jei tai susiję su PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMU.
Jei kiltų su šia GNLS susijusių klausimų, galite kreiptis į SONY, parašydami atitinkamu
teritorijos arba šalies kontaktiniu adresu.
© „Sony Corporation“, 2014.
60LT
Ateityje šios sistemos programinė įranga gali būti atnaujinta.
Norėdami rasti informacijos apie prieinamus naujinimus apsilankykite šiuo URL.
Europos ir Rusijos klientams:
www.sony.eu/support
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2015 Sony Corporation
4-559-516-13(1) (LT)
Download PDF